Sunteți pe pagina 1din 18

METODOLOGIA CERCET RII TIIN IFICE

Cursul I

Cercetare tiin ific este o parte inseparabil a cunoa terii tin ifice. nc din antichitate Aristotel afirma c to i oamenii au s dit n firea lor dorin a de a cunoa te. Cercetarea tiin ific a a cum o vedem i o n elegem ast zi, a a cum este ea organizat i se desf oar , este o activitate recent . Ea i-a f cut de curnd intrarea n sfera tiin ei, ca i n via a societ ii, integrndu-se n via a i civiliza ia societ ii. Trebuie f cut diferen a ntre observa iile empirice i teoriile construite pe baze tiin ifice, rezultate a unor observa ii organizate dup reguli stricte. O autentic cercetare tiin ific s-a dezvoltat odat cu dezvoltarea cuno tin elor tiin ifice, astfel c cele dou domenii, tiin a i cercetarea se condi ioneaz reciproc, deoarece nu exist tiin f r cercetare, dup cum nu se poate face cercetare f r un cadru strict al regulilor tiin ifice. Din aceast perspectiv , cercetarea reprezint zona activ a tiin ei.

Din punct de vedere istoric, ncepnd din perioada Rena terii pn n prezent, se disting cteva categorii de cercet tori care au precedat cercetarea tiin ific de azi: I. Observatori i ideali ti singulari este prima categorie de cercet tori. Aceast categorie include personalit i care prin descoperirile lor au deschis noi perspective n cunoa tere, au creat noi modele de gndire i noi direc ii de ac iune practic . Aici se nscriu ideali tii Giordano Bruno, Leonardo da Vinci i observatorii practici Galileo Galilei, N. Copernic, J. Newton, Andreas Vesalius, etc. II. A doua categorie este reprezentat de precursorii cercet rii tiin ifice care au organizat i ordonat activitatea tiin ific dup un sistem metodologic riguros, bazat pe principiile ra iunii i logicii. n aceast categorie se nscriu Rene Descartes (cel care a fundamentat metoda cunoa teri tiin ifice) i Charles Darwin care a construit modelul de cercetare tiin ific dup o logic deductiv de factur evolu ionist deductiv .

III. A treia categorie care corespunde etapei tiin ifice propriu-zise este reprezentat de mai multe curente: - expermentali tii reprezenta i n primul rnd de Cl. Bernard care a aplicat metoda experimental n domeniul cunoa terii mecanismelor proceselor vitale, att n stare de normalitate ct i n stare de boal . Cl. Bernard, plecnd de la experiment, a fundamentat o teorie tiin ific n care cunoa terea adev rului trebuia probat prin date precis demonstrabile, concrete, obiective i care s poat fi produse i reproduse n laborator; - descoperitorii reprezint categoria de cercet tori tiin ifici care, utiliznd o metodologie specific , riguros aplicat , au f cut descoperiri importante ntrun domeniu tiin ific n acest sens l men ion m pe Louis Pasteur descoperitorul microbilor, A. Fleming descoperitorul antibioticelor, N. Paulescu descoperitorul insulinei, G. Mendel descoperitorul transmiterii ereditare a caracterelor unei specii, P. i Marie Curie descoperitorii radiumului i a radioactivit ii artificiale; J. Monod - descoperitorul codului genetic, etc. Aceast categorie de cercet tori i-au consacrat i concentrat eforturile asupra unor teme precise asupra c rora au insistat pentru a le elucida; - teoreticienii gnditori au reunit ntr-o form sintetic , logic coerent rezultatele descoperirilor practice, fundamentnd astfel o prim teorie despre cercetarea tiin ific . Reprezentan i: Poincare, Goldman, etc.

Actualmente are loc o reorganizare i o resistematizare a cuno tin elor tiin ifice prin sistemul informa ional al b ncilor de date ori a Internetului, permi nd trecerea de la domeniul epistemic la domeniul informatic, transformnd cunoa terea tiin ific ntr-un domeniu virtual, paralel cu cel al realit ii lumii reale. Cercetarea tiin ific are ca scop producerea de cuno tin e exprimate n propozi ii c rora li se atribuie o valoare de adev r. Cel mai adesea, cercetarea tiin ific are ca scop producerea de cuno tin e necesare rezolv rii unor probleme, dar producerea de cuno tin e nu se face doar prin cercetare, deoarece, uneori cuno tin ele pot fi descoperite ntmpl tor.

n cercetarea tiin ific trebuie s se fac distinc ia ntre cercetarea fundamental , cercetarea aplicat i cercetarea pentru dezvoltare i inovare. Cercetarea fundamental are ca rezultat ob inerea unor cuno tiinte care se refer la reguli i principii i se materializeaz prin publica ii. Dac se refer la proceduri sau aplicarea cuno tin elor ca rezultat al cercet rii fundamentale la contexte specifice, atunci discut m despre cercetarea tiin ific aplicat care se poate materializa tot prin publica ii. Atunci cnd sunt suficient de proceduralizate pentru a se exprima n tehnologii i servicii, vorbim despre cercetaredezvoltare al c rei rezultat se exprim n publica ii i/sau brevete de inven ii i prototipuri.

n cercetarea tiin ific

din ultimele decenii se constat

depersonalizare a activit ii de cercetare n sensul c n Institutele, Centrele sau Laboratoarele de cercetare lucreaz colective de speciali ti, care au o tematic strict , planificat , derulat stadial, etapizat, cu obiective precise, bine delimitate. Aceasta depersonalizare a cercet rii accelereaz l rge te posibilit ile de utilizare practic cercet rii. ritmul descoperirilor, deschide larg accesul la cunoa tere i instruire, a rezultatelor

Principiile cercet rii tiin ifice


Nu se poate face nici o cercetare tiin ific f r ca aceasta s fie guvernat de anumite principii i legi care s conduc la descoperirea adev rului tiin ific. Aceste principii sunt adev rate repere la care cercet torul tiin ific, serios i onest, trebuie s se raporteze, att din punct de vedere mental (s - i raporteze ideile) ct i practic (s - i raporteze metodele i activit ile) n aflarea i descoperirea adev rului tiin ific aplicat obiectului cercet rii sale. Nerespectarea acestor repere va conduce la rezultate pseudo tiin ifice, la empirism. Principiile cercet rii tiin ifice sunt reguli obligatorii ce definesc i normeaz cadrul oric rei activit i de cercetare tiin ific . Pentru aceasta, cercet torul trebuie s dea dovad de seriozitate, onestitate i modestie.

1. Principiul competen ei. Acest principiu stabile te cine este capabil i poate desf ura o activitate de cercetare tiin ific , pentru c nu oricine, nu oricnd i nu oricum se poate desf ura o activitate de cercetare. Acest principiu stabile te urm toarele reguli: - n activitatea de cercetare tiin ific trebuie admi i numai speciali tii forma i n domeniul respectiv care s aib o anumit experien profesional de specialitate, eventual un stagiu de preg tire n activitatea de cercetare desf urat n laboratoare de cercetare sub conducerea unor cercet tori consacra i, cu experien ; - cercet torul trebuie s aib anumite aptitudini: dorin a de cunoa tere, curiozitate, spirit critic dezvoltat, pasiune, r bdare, devotament, onestitate, seriozitate; - cercet torul trebuie s cunoasc metodele i tehnicile de lucru, formularea ipotezelor i riscurilor, preg tirea etapelor de cercetare, evaluarea rezultatelor, modalitatea de valorificare a rezultatelor.

2. Principiul obiectiv rii. Acest principiu se refer la obiectul cercet rii tiin ifice i la modul n care acesta trebuie studiat, dar i la atitudinea cercet torului fa de obiectul cercet rii sale. n mod obligatoriu trebuie avut n vedere urm toarele reguli: - plecnd de la obiectul cercet rii cercet torul trebuie s se fixeze obiectivul sau obiectivele care s reprezinte scopul precis al cercet rii; - pe parcursul cercet rii tiin ifice, cercet torul nu trebuie s se abat de la obiectul cercetat i nici sa- i schimbe obiectivele; - s adapteze metodele i tehnicile de cercetare la specificul obiectului de cercetat.

3. Principiul adev rului. Orice cercetare tiin ific are ca scop descoperirea adev rului cuprins n concluziile care se desprind din cercetarea unui anumit obiect, adev r care s reflecte natura real a obiectului cercetat. n acest sens trebuie respectate anumite reguli: - cercetarea trebuie s urm reasc descoperirea adev rului despre obiectul cercetat; - activitatea de cercetare tiin ific trebuie s fie coerent , logic , conform cu realitatea obiectului supus cercet rii sale; - exprimarea rezultatelor cercet rii trebuie f cut ntr-un limbaj clar, precis, inteligibil, care s poat fi n mod universal acceptat i utilizat; - n activitatea de cercetare tiin ific trebuie s se evite subiectivismul, fantezia, specula ia steril care duc la deform ri metodice i la rezultate eronate; - orice activitate tiin ific trebuie s fie consecvent i conform cu ra iunea logic .

4. Principiul metodic. Acest principiu se refer la metodologia cercet rii tiin ifice, pentru a se realiza o bun corela ie ntre obiectivele studiului i necesitatea de a descoperi adev rul legat de obiectul de studiat. Se impun urm toarele reguli: - orice activitate de cercetare tiin ific trebuie condus metodic, n conformitate cu un plan riguros preg tit anterior de cercet torul tiin ific; - n activitatea tiin ific trebuie respectate pas cu pas etapele i metodele de lucru pentru a avea coeren i desf urare logic a procesului de cercetare; - n cercetare propus trebuie s fie utilizate tehnici i metode de lucru adecvate naturii obiectului de cercetat i obiectivelor cercet rii; - orice activitate de cercetare tiin ific trebuie s nceap cu studiul lucrurilor simple, clare, evidente, trecndu-se ulterior treptat la cele care implic un grad ridicat de dificultate i complexitate.

5. Principiul

demonstra iei. Acest principiu

sus ine c orice afirma ie care decurge din activitatea de cercetare tiin ific trebuie demonstrat , dovedit c este adev rat . n acest sens trebuie respectat urm toarea regul : - orice cercetare sau grup de cercetare; tiin ific trebuie s poat fi demonstrat , verificat , reprodus de c tre un alt cercet tor

6. Principiul corela iei. Acest principiu statueaz faptul c rezultatele tiin ifice ce rezult din cercetarea unui obiect trebuie corelate cu datele deja existente n domeniul tiin ific respectiv. n acest sens trebuie s se in seama de urm toarele reguli: - s se aib n vedere raporturile obiectului cercetat cu altele din aceea i clas ; - s se aib n vedere cuno tin ele deja existente despre obiectele apropiate sau nrudite cu obiectul cercet rii respective; - rezultatele ob inute din cercetarea tiin ific trebuie s se integreze ntr-un domeniu de cunoa tere tiin ific bine stabilit.

7. Principiul evalu rii rezultatelor. Acest principiu se refer la modul de evaluare i utilizare a rezultatelor din activitatea de cercetare tiin ific . n acest sens trebuie avute n vedere urm toarele reguli: - cercet torul trebuie s - i evalueze corect, ntr-o manier strict ra ional , f r nici un fel de subiectivitate, toate rezultatele ob inute din cercetarea tiin ific a obiectului studiat; - rezultatele s fie comparate cu date existente n literatura de specialitate; - verificarea corectitudinii datelor ob inute este preferabil s se fac , independent, de o alt echip de cercet tori.

8. Principiul utilit ii. n conformitate cu acest


principiu, activitatea de cercetare trebuie s aib o utilitate teoretic sau practic . n acest sens trebuie avute n vedere urm toarele reguli: - cercetarea efectuat trebuie s fie util att din punct de vedere teoretic ct i practic; - este preferabil ca orice cercetare tiin ific ntreprins s aib un caracter de originalitate i de noutate, reprezentnd astfel o contribu ie eficient la dezvoltarea cunoa terii; - datele rezultate din cercetare s poat fi utilizate i aplicate ct mai curnd de c tre al i speciali ti.

9. Principiul

psihomoral. Acest principiu

prive te cercet torul ct i activitatea de cercetare tiin ific a acestuia. Aici trebuie avute n vedere urm toarele reguli: - orice activitate de cercetare tiin ific trebuie s aib un caracter n sine, s fie sincer i dezinteresat n ob inerea unor avantaje materiale sau de alt natur de c tre cercet tor; - cercetare trebuie s se conduc dup principiile etice ale unei activit i corecte, respectnd raporturile etic-profesionale dintre cercet tori; - cercet torul are datoria de a- i sus ine, demonstra i ap ra rezultatele cercet rii fa de controversele sau criticile care-i pot fi aduse.

Abaterea de la principiile cercet rii tiin ifice va conduce la ob inerea unor rezultate false, eronate, cu consecin e grave, att pentru activitatea de cercetare ct i pentru cercet tor. Printre abateri men ion m: - alegerea gre it a obiectului de cercetat sau a obiectivelor propuse; - neutilizarea corect a timpului necesar activit ii de cercetare; - nerespectarea desf ur rii corecte, logice, succesive a etapelor cercet rii; - formularea unor ipoteze gre ite, nerealiste, subiective din cauza unor idei nefondate tiin ific, fie din cauza unei slabe competen e profesionale i tiin ifice a persoanei care ini iaz o cercetare n domeniul respectiv; - utilizarea unor metodologii improprii, neadecvate obiectului sau obiectivelor cercet rii; - evaluarea subiectiv sau incomplet a rezultatelor; - interven ia unor factori subiectivi n cercetare tiin ific : orgoliul, dorin a de afirmare, dorin a de a avea prioritate n domeniul respectiv, ob inerea unor avantaje materiale, etc.