Sunteți pe pagina 1din 8

Teste grila la Finante anul II

1. Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca b) [X] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati c) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca din sferele productiei si repartitiei produsului national d) [X] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a prodului creat. 2. Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie economica distincta pot fi mentionate: a) [ ] dezvoltarea productiei si schimbului de marfuri in natura b) [X] indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii c) [ ] amplificarea interventiei statului in viata economica si sociala d) [ ] prima diviziune sociala a muncii e) [ ] aparitia monedei din metal pretios 3. Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate: a) [ ] darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei b) [X] impozitele in bani c) [ ] cheltuielile cu plata soldelor militarilor d) [X] tributurile in bani incasate de la popoarele invinse 4. Care din urmatoarele formulari coresspund acceptiunii extinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice legate de procurarea, distribuirea, utilizarea si reconstruirea continua a tuturor resurselor banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice b) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale c) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza construirea, distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti pentru functionarea diferitelor entitati, inclusiv a entitatilor publice d) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la repartitia produsului intern brut. 5. Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice, exprima, in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul functiei de: a) [ ] distribuire 1

b) [ ] reglare c) [X] alocare d) [ ] stabilizare 6. Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in: a) [X] existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca b) [ ] metodele si tehnicile de control folosite c) [ ] operatiunile ce se supun controlului d) [ ] exercitarea controlului de catre personae din afara entitatii controlate 7. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a) [X] functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie b) [ ] necesitatea construirii si distribuirii de fonduri financiare confera functiei de repartitie un character subiectiv c) [ ] modalitatile tehnice de constituire si distribuire a fondurilor confera functiei de repartitie un character obiectiv d) [X] in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteaz cu care marfurile circula de la producator la consummator. 8. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei se poate realize prin: a) [X] majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte) b) [X] diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii c) [ ] intocmirea de bugete extraordinare d) [ ] acceptarea deficitului bugetar si finalizarea acestuia din resurse extraordinare e) [ ] intocmirea de bugete ciclice 9. Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza in: a) [ ] atenuarea oscilatiilor ciclice ale economiei b) [X] imbunatatirea modului de administrare a resurselor c) [ ] redistribuirea resurselor intre unitatii administrativ-teritoriale d) [ ] redistribuirea resurselor intre diferitele personae fizice si juridice 10. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate: a) [X] poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banestifinanciare b) [ ] functioneaza independent de mecanismul economic global c) [X] poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de funduri banesti sau segmentelor activitatii financiare d) [X] poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti

11. Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: a) [ ] multiplu b) [X] decalat c) [ ] autonom d) [ ] de contrapartida 12. Fondurile banesti ce se constituie si sea administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria: a) [ ] fondurilor (financiare) de inlocuire si dezvoltare b) [X] fondurilor (financiare) de rezerva c) [ ] fondurilor (financiare) de consum d) [ ] fondurilor (financiare) de asigurare 13. In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice: a) [X] diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica b) [ ] acordarea de ajutoare banesti tuturor membrilor societatii c) [X] subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul populatiei sau pentru economia nationala d) [X] majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula relansarea economiei 14. Bugetele(publice) functionale: a) [X] se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar) b) [ ] cuprind toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung c) [ ] sunt similare cu bugetele institutiilor publice d) [ ] se mai numesc si bugete de obiectice 15. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori cevizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): a) [ ] bugetul de stat b) [X] bugetul program c) [ ] balanta financiara a economiei nationale d) [X] bugetul economiei nationale 16. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe scena profitului defineste: a) [ ] autofinantarea integrala neta in sens restrans b) [ ] autofinantarea integrala bruta in sens larg c) [X] autofinantarea partiala neta in sens restrans

d) [ ] autofinantarea partiala bruta in sens restrans 17. Necesarul de fond de rulment se determina: a) [X] prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare b) [ ] scazand din fondul de rulment datoriile pe termen scurt c) [ ] adunand la fondul de rulment datoriile pe termen scurt d) [ ] prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate 18. Ca sursa de finantare esterna a intreprinderii se pot mentiona: a) [X] resursele financiare atrase pe termen lung b) [ ] capitatul social subscris si varsat c) [X] datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare d) [X] creditele bancare contractate pe termen scurt 19. In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include: a) [ ] sumele incasate ca despagubiri din contractele de asigurari de bunuri b) [X] veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar c) [ ] sumele incasate din vanzarea unor active fixe d) [X] veniturile realizate din creantele imobilizate 20. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: a) [ ] eliminarea impactului inflatiei asupra incasarilor din impozite si taxe la dispozitia statului b) [ ] finantarea ansamblului cheltuielilor publice in limita veniturilor ordinare mobilizate la buget c) [X] depersonalizarea veniturilor bugetare d) [ ] gruparea clara a veniturilor, in functie de sursa de provenienta 21. Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: a) [ ] realitatii b) [ ] specializarii c) [X] unitatii d) [ ] anulitatii e) [X] neafectarii veniturilor 22. Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune: a) [ ] prelungirea perioadei de executie a bugetului si in anul bugetar urmator celui incheiat b) [ ] intocmirea de bugete extraordinare c) [X] raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator d) [ ] aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

23. Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin: a) [X] constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate b) [ ] emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate c) [ ] transmiterea efectiva a sumei de bani datorate de entitatea publica catre persoana (fizica sau juridica) careia i se cuvine d) [X] intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata 24. Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de bancher al statului: a) [ ] exercitarea controlului operativ cu prilejul eliberarii resurselor bugetare catre entitatile publice b) [X] gestionarea datoriei publice c) [ ] elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor bugetare d) [X] deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice 25. In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la: a) [X] ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse b) [ ] cheltuielile bugetare (ale statului) c) [X] ansamblul activitatilor cu character public d) [ ] toate platile legate de infaptuirea activitatilor cu character public 26. Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul: a) [X] modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice b) [ ] coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB c) [ ] indicelui cresterii relative nominale a cheltuielilor publice 27. Cheltuielile publice virtuale: a) [ ] se transforma dupa o anumita perioada, automat, in cheltuieli definitive b) [ ] sunt cheltuieli effectuate numai pe baza de contraprestatie c) [X] reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii d) [ ] sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei 28. Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii se utilizeaza: a) [ ] durata medie a perioadelor de incapacitate temporara de munca b) [X] morbiditatea c) [ ] durata activa a vietii d) [X] speranta medie de viata la nastere e) [X] mortalitatea generala 29. Cresterea investitiilor de efectuat annual pentru realizarea unui obiectiv de investitie (publica) are ca efect: a) [X] reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta b) [X] cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare

c) [ ] reducerea duratei de executare a investitiei d) [ ] cresterea duratei de executare a investitiei e) [ ] reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare 30. Imprumuturile de stat (publice): a) [X] se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare b) [X] se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului c) [X] se particularizeaza prin caracterul facultative al transferului de valoare d) [X] sunt considerate ca fiind impozite amanate 31. Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria: a) [ ] resurse fiscale b) [ ] resurse nefiscale c) [ ] reurselor imprumutate pe termen mediu si lung d) [X] resurselor de trezorerie 32. Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune: a) [X] dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite b) [X] obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa plateasca impozite c) [ ] lipsa consimtamantului cetatenilor la instituirea impozitelor d) [X] asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii 33. Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este: a) [ ] suportator b) [X] platitor c) [ ] destinatar d) [X] subiect 34. Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc: a) [ ] corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale de plata ale contribuabililor b) [X] asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil) c) [ ] diferentierea sarcinii fiscale suportate de contribuabili doar pe baza puterii contributive a acestora, fara a tine cont si de situatia sociala si famuliala a acestora d) [ ] asigurarea unui tratament egal pentru rezidentii si nerezidentii statului respective 35. In cazul impozitelor indirecte: a) [X] destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul b) [X] subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia c) [ ] nu pot fi respectate principiile de politica (fiscala) in impunere

d) [X] nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil 36. Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economiceste specifica: a) [X] taxei de circulatie b) [X] taxei de productie c) [ ] taxei de valoare adaugata d) [ ] impozitului cumulative pe cifra de afaceri neta 37. In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind: a) [X] piete ale valorilor mobiliare b) [X] piete de capital c) [ ] piete monetare d) [ ] piete primare e) [ ] piete secundare 38. Printre caracteristicile titlurilor derivate de valor ice se tranzactioneaza pe pietele financiare se pot mentiona: a) [X] acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare b) [X] valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza c) [ ] se emit in vederea mobilizarii si majorarii capitalului propriu sau atragerea unor resurse cu titlu de imprumut d) [ ] valoarea lor nu depinde de raportul dintre cerere si oferta 39. Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera: a) [ ] sa emita un numar de actiuni si sa fie constituita dintr-un numar de actionari variabil de la un an la altul b) [X] sa detina un capital de un anumit nivel c) [ ] sa obtina profit in cel putin ultimile doua exercitii anuale d) [ ] san u permita accesul public pentru o anumita pondere din actiunii 40. Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in: a) [X] operatii pe bani gata (cash) b) [ ] operatii la vedere c) [ ] operatii cu reglementare lunara d) [X] operatii in marja e) [ ] operatii conditionat 41. In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului semnifica: a) [X] politica finantelor publice b) [ ] politica fiscala c) [X] fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar

d) [ ] ansamblul optiunilor privind modele, mijloacele si institutiile cu character financiar antrenate cu procurarea, alocarea si utilizarea resurselor banesti, diferite nivele de organizare, inclusive influentarea activitatii economico-sociale in sensul dorit 42. Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta coordinate specifice: a) [X] politicii finantelor publice b) [X] politicii bugetare c) [X] politicii financiar- monetare a autoritatilor publice d) [X] politicii monetare 43. Strategia financiara se defineste prin: a) [X] decizii financiare pe termen mediu sau lung b) [ ] decizii financiare pe termen scurt c) [ ] decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente d) [X] decizii financiare referiotare la obiective majore 44. La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior: a) [X] politica de stabilizare b) [ ] politica de participare directa c) [ ] politica reziduala d) [ ] politica oportunista 45. Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic: a) [ ] maximizarea efectelor obtenabile la o marime data a resurselor ce pot fi utilizate b) [X] cresterea valorii intreprinderii c) [ ] cresterea dividendelor distribuite actionarilor d) [ ] cresterea rentabilitatii financiare