Sunteți pe pagina 1din 14

.e ta d u f no c e i u b er t u n r u g ise d e rac ec t i t i lo p e le d it r a p is l u t at s e ta re d is n oc i f t o p e ta i po r p a i am e l ec i t a te i c o s i e n u r o l i i t u t i ts ni l u l bm as na nI .a c i l b u p a t a iv n i er a t ne ze r pe r e d ae e d i uc ic e d , i u l um s i ra t ne ma l ra p a er a t lo v ze d i s a it ir a pa uc e it a le ro c a s na r t s n i t iv ir p e i u b e r t ro l i e i t ir a pa l us eco r P . e l i ba t s e t no c n i it a t i lae r a c s u pm i u a- s e c i t i lo p e le d i t ra p a n re do m ae t a t e ic o s n I .ec it i lo p i i ta t i n u e l em u n n i e t a t s et noc e ra z i n a g ro e d e mr o f et s i n t n u s is i u l ut nem a l ra P l u ro i re t n i n i ra pa e c i t i lo p e le d i t ra P .

X I X - II I V X l u loc es n i r a pa e l e d i t ra p as n i ,e t at i hc i t n A n i d a c n i t a t s ix e u a e r i m u ne d a t sae ca d na t r u p e n et ne ip i c n i e m ro f a c e n u ps m e t u p e c i t i lo p ro l e d i t ra p a e ir o t s i o mec a f as i f ra a ca D

ecitilop roleditrap arpusa elareneg etneredisnoC

E C I T IL O P E L E D I TR A P E C IT I L O P E L E D IT R A P
;

i ul u ro pop a a c i ti l op e r az i n agro ed em r o F i u l u r o p o p a a c i t i l o p e r a z i n a gr o e d e m r o F

. ta r c om e d i u l u d i tr a p l u t na t n ez er pe r a re ic n u t a s e la e le t n i des er p n o s kca J we r d n A . i n ac i re ma r o l i t n i de se r p a er e ge l a e d l u me ts is am ro f s na r t es 8 2 8 1 u c a ta d O .a l a r e ne g a t n io v a za e ic i v e rac e r a l u p i n am o e p a c ,c i t i l o p i u l u p ro c a e re t s e rc uc a t a do , a ro ts e ca e l i ra mr o f s n ar t az uca a t s ec a e nac i r ema e l e d i tr a p d na z i la n A . i i n e ta t ec u c t c a t no c n i e n ama r a u r t ne p ec i t lo p r o le d i t ra p a ac it ar co me d i t n a av i re d a z uca l E . i tse ze l g ne is e na c ir em a ec it i lo p ro l e d i t ra p a X I X l u l o c e s n i a i t u lo v e a za ez i l a na l E . i h c s ro g o r t s O . M e d a tac ib u p a i t a r co m e d is ec i t i l o p e l e d i t ra P e d e le m u n u c 1 0 9 1 n i e ra pa ec i t i l o p e d i t ra p er pse d e ra rc u l am i r P .a n a i n u aes s uo r a t iz o po a l e d d n i n r o p ec it i lo p e l e d i t ra p a c i t i rc ro v , s le hc i M tr e bo R i s i h c s r o g o r t s O i e s i o M , t s i t i t ra p i u l u n e m o n e f i a i r o t a t e c r e c i o d i i m i r P .ae ra z i la r e de f a i u t i t s no c o a i t u l o s le u r t ne p i ce d , i i r u ta t c i d ae ra r u ats n i a l e i u b i r t no c e l i n u it ca F . i it az i na g ro e ts e c a e l a ev i co n e le t ce p sa a zae i t n e d iv e as n i er ac ro le d it ra p l a em u n l um i r p , ec i t i l o p r o l i n u i t c a f a e ir o e t o a za er e b i le no s i da M .e i ta re d e f n i ie it ar e de f n oc i i r a m r o f s n a r t u a e da d l i a i t s e c a e r a c e p l u n i j i r p s i s c i n r e t u p t n a m a n r e v u g i u n u ae t a t i s ec e n ua e n i t s u s e rac ro le c la e re d ev e d l u t c n u p a t n i ze r pe r e ts i l ar e de f e l i re i rc S ) 7 8 7 1 ( e na c ir em a i e i t u t i ts n oc i i re ge la a a dao ir e p a n i l p nI .v it a ls i ge l i s v i t uc exe e r t ni t c i l f no c n u a l ec u d to p ec i t i l o p e le d i t ra P .ec it i lo p e d i t ra p e p a z a eza b e s e ra c i i t a te i c o s la l a u tc i lf noc i u l u re t ca rac la i s e d it r a p n i r p i ir a n re v u g a t n i v ir p n i ae n u ic i ps u s a t s ef i na m i s i ra d e c i t i lo p ro l e di ra p i e it ir a pa e le z ua c ac i l px e l E .) a i u t s eca a e n u i z iv n i a tc er i d e t se a i ta rc o me d( i c im r o le t a ts l uz a c n i t ac e d a n o it c n u f e t a o p u n a c i ta rc o m e d ae c a s n i ,a c i ta rc o t s i ra ua s a c it a rc o me d if e tao p a c il b u p er ac a re d i s no c u e i u q s e t no M .c it i lo p j av a lc s e d a m ro f o a e ne ve d ro l i ra t n em a lr a p a e t a t iv i ta nez e r pe r ,a l i b i so pm i a e n e ve d a it ar c o me d e ra ta a c i s e i ta rc om e d e d am ro f a c i n u a c a t ce r i d a i ta rc ome d a re d i s no c e ra c ua es s uoR ur t n e P . i u l u ta ts l ur o i re t n i n i ec u d n i l i a t se c a e ra c e p l u tc i l f no c a t ir o ta d t s i t i tr a p l u ne m o ne f g n i ps er ) no s re f f eJ a l a na p i s ue i u qs e t n o M a c i ze c na r f i i ts i n im u l i a l e d( a n re do m a i f o s o l iF . i i re t u p la c i t ar c o me d l um i ge r e d e ta ge l t n u s e rac i s i i r et u p ae ra t n e u l f n i is a er i re c u c ar at nem a l ra p a t p ul n ir p a z ae z iv e rac i i taz i na g ro t n us ec i t i l o p e l e d i t ra p ac a za e nm es n oc s n ar t se r s nes n i a i t i n i f e D . e re t u p u r t ne p a t pu l a l a p i c i t ra p er ac i i t a ico sa e le ca t n u s ec i t i l o p e l e d i tr a p a c az ael u p i ts g ra l s ne s n i a i t in if e D . i it i n i fe d a uo d a v i re d ic ia e d is ec i t i lo p i ir e t u p a er i re c u c e t se ec i t i l o p r o le d i t ra p l u po c S
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

, as u de r e t se a c i t i lo p ae r a p ic i t ra p era c n i i t a t e ic os ie n u e d n u p se ro c e it i n i fe d a ts a ec A . a n i r t co d is ae e ca a z ae s e fo r p er ac i nem ao e d i n u i n ue r a c ec it i lo p e le d it ra p ae n i f e d t na ts n o C n im a j n e B 5 1 8 1 n I . l u po cs i s a i taz i na g ro u as a n i r tc o d : se la l u i re t i rc e d e itc n u f n i a re f i d e c it i lo p r o le d it ra p a it i n i fe D

ecitilop editrap ed iulutpecnoc aitulovE

. ae ge l uc e m r o f no c n i t u p ia m t n us aca d r a i hc a tce pse r e l ec it i lo p e l e d i tr a p e ra c e p , et ici l pm i is ta c ec i d ir u j ta t a t n us i u l u co j e li l u ge R .e ta t i m i l p m i t e d e da o i re p e p ae ra nr ev u g a r u g i sa a e d i s i i t i zo p r o t l a a er i t at pe r d n i e t sa o n u ce r a e d , i u l uc o j e li l u ge r a t ce p se r a e d a ir o ta d ua ec it i lo p e le d i tr a p er ac n i la no i u t i ts n o c me t s is n u - r t n i r p az aez ir et ca ra c es er ac a c i ta rc o me d ae t a t e ic os e d e r i b e s oe d e r p s a e ts ec a e ta o T . d it ra p r u g n is i u n u a ac i t ca f at ne ts i xe n i r p i s az a ez i re t ca ra c e s , e l iv i c i i t at e ic os a i t i ra p s i d , ac i n u e i go l oe d i o a g na l e p er ac n i er a t i la t o t e l i ta t e i co s er t n i et se b e s oe d n o r A . e c i t i lo p e l e d i tr a p aca o j l i la r t ne c l u l or e rac n i ec i t a r co m e d i i t a t e ic o s a e ir o e t o a z a er o ba l e a t s ec a l u ms i ra t i l a t o t i s a i t a rco me D ae ra rc u l n i no r A d no my a R e ra o ro i re t n a e t at n ez e r p e le c e d a t i re f i d la t o t e i t pe c no c O . es i z re t n i i u be r t ra ec i t i l o p e l e d i tr a p ro t u a i u ts eca ie i n i po m ro f no C . ie i h ra g i lo a r e i f e d a e ge l a t n i ze r pe r e c aee c ci hr a g i lo i a m e t s e le ta ta u c ta z i na g ro i am e tse p ur g n u t ac uc a c a z ae z ic er p s le h c i M at a do to T .e c i t i lo p i i r az i l a no i se fo r p a z ae ro ta d e s s ec o r p t sec A .a za e z i ta rc o r i b es e i ta z i na gr o e c i ro a c i s i i ta z i n a gr o t n u s ec it i lo p e le d i t ra p ac a za er t s no me d az i l a n A . na m re g t ar co me d - la i co s i u l ud i t ra P la c i f ar g o no m u i d u t s n u e ca f s le h c i M .e i t ar c o me d is di t ra p e d a r u tc u r ts er t n i d e l i r u tr o pa r a zae z ila na e ra c n i e c i t i lo p ro l e d i t ra p e la e c i h ra g i l o e t n i d ne T aera r c u l ac i l b u p s l e hc i M t re bo R 3 1 9 1 n I
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

. d i v i d n i i s d i t ra p e rt n i d a i ta l er e t se a s na r t s e d ta c e ts e l i ba t s er ac e i t n ev n o c o a c er a pa c it i lo p l ud i t ra p i i r b mem u c i u l u tr o pa r a t n ivi r p n I . a la ro t ce le a t n e u lf n i e d is i r bm em e d lu ram u n e d e it c n uf n i e raz i na g ro e d e le v i n e t l u m ia m er a l u d i tr a P

ecitilop roleditrap a erazinagro ed eleviN

. e t am usa e l ii p ic n i r p u c t r o pa r n i ro l i r u r c u l l us re m at ne ul f n i to p e ra c i n em a o i i ta t e ic o s e la e ie hc e l i i t i zo p n i a n u pm i a s n u po r p i s i e r a c i i ta z i na gr o e le c a a c 6 6 8 1 n i at ac i l b u p e m u n is a le ca u c a e t ra c n i e c i t i lo p e le d i tr a p a e n i fe d i r o t ra S i na vo i G . i i re t u p ae r i rec uc a pu d e l e d i t ra p ca f ec a c i l p xe u n , ar o t se ca a a la t n ema nr ev u g a r u ta l a za e j i l ge n a s n i ec it i lo p r o le d i t r a p i i t a t i l a n i f a r p u s a a z a e u t n e c a i i t i n i f e d e t s e c A . e z e t n e u l f n i o a s n i t u p le c u as a er e t u p ac s a re c uc a s a t ua c i s i ne ta t ec e d e ra m i am ta c ra m u n n u a ga r t a a s e ra c e re dev e d t c n up n u e n u p m i a e d i r u t ro fe ec af ec it i lo p i i n i p o i s a l ec a d na s e fo r p e ra c iz i v idn i e d p u r g n u t n u s ec it i lo p e l e d i t ra p ac ae n i t s us ) 8 . lo v ( a c it i lo p at n i i ts e d ta ta r T n i uae dr u B e g ro e G . i i re t u p ae ra t n e u l fn i ua s ae r i re c u c e i f as i u b e rt ra e ra c a ro t s ec a l u po cs e p d na u nec ca e c i t i l o p r o le di t ra p i ir i n i f e d a e r a bm i hc s o n u po r p i ir o t ua X X l u lo ces n I .c it i lo p i u l u i t a p s a e r a v i t i n i f e d a l a r u c n o c e c i t i l o p e le d i t r a p e r a c n i i s e l a i t n e s e i i t c n u f r ao d a t ic re x e e c t s i no i t n e v re t ie n ta t s n u , XI X i u l u lo ces l u t i s ra fs a l e d l ar e b i l l u t a ts a t n i ze rp er e i t i n i fe d a t s ae c A . e c i lb u p ro l ir u be r t i ir a no i t se g a r p u sa a la er a t ne u lf n i o a r u g i sa e l a ur t n e p e c i t i lo p i ra t ne i ro is ae le ca uc i z iv id n i az ae p u r g ec i n u i t a mr o f a c e c i t i lo p e le d i tr a p a e n i fe d nes l e K s na H .c it i lo p i u l u d i t ra p la t n t a tr o pm i l u n e me l e a n iv e d a s e pec n i a i t az i na g ro , aza em ro fe r e s e i n a t ir B a er aM n i la ro tc e le l um e t s i s 2 3 8 1 a p u D .e iz e h g r u b e i ta rc o t s i ra l u p i t e d e t se l u tc i l f n oc r a i a t n e t s i x e is av c e t se e d i tr a p e d a it az i na g ro
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

.ac it i lo p a t i l e n i d e t ra p ca f i E . ro l i i z i ce d ae ra u l n i i u l u di t ra p l u dr oca e n i t bo a u r t ne p a la n o it u t it s n i et a t ir o t ua e d n u p s i d , i u l u d i t ra p e l ic i t c a t cs e l i b a t s i s a i ge ta r ts a n i m re te d e ra c i s l ut a ts u c i s i i t r e t u c t r o pa r n i l u d i t r a p e t n i z e r p e r a s l u t p e r d u a e r a c e n a o s r e p e l e c a t n us di t ra p e d i i re d i L . er ec u d no c e d ta t n e ze r p er e t se lev i n a e lic n ic l A .e rec u d no c e d ro l i i t i zo p ae ra p u co a l a r i ps a i i ra no it c n u f a s am e d r o le d i t ra p l u r da c n i a t a d o t o T . i t s i la i ce p s t n u s i i ra no i t c n u f e r d ac e d r o le d i t ra p l u za c n i ra i , i t n at i l im u i ro ta g i l bo do m n i t n us a mr u n i d a i t se ca as am e d ro l e d i t ra p l uz ac n i , i t i ta l p t n us e ra c i i ra n o i tc n uf i ta no i t ce l es t n us it na t i l i m e r t n i D .e l a ro tc e le e l i i na p ma c a l a pi c i tr a p ,e l i i ta ra l ce d i s e l ir o s i r cs u i rc s , ase r p e i t sa r p m i : d it r a p e d r o l i ta t iv i t ca p m it n i d e tr a p o ac i de d is i er ac ir bm e m i eca a c i da , it na t i l i m e d ta t ne ze r pe r e ts e le v i n ae l ur ta p la n U . i t na z i t o c e d e i tc n u f n i i r bm em u c a ts i l az ae l u m r of i s i d i tr a p n U . l u d i t ra p u c a r u ta g e l as na r t s ia m ae c d n i i f a t s a e ca , i i ta z it o c e t i m u n i na b e d e m u s c i d o i re p as ra v ,ec i t i l o p e le d i t ra p n i d e t ra p ca f c i d i r u j er ac e na o s re p t n us i ir bme M . i r b m em e d t a t n e ze r p er e t s e lev i n a e l ie r t l A . i t na v as , i v i tr o ps , i t s i tr a ro l a e t a t e i ro to n e d e i t c n u f n i e c i ta i de m e r us er ac i t a m u s a t n u s , i na b e d e m u s la no iza co as ra V .e c il b u p e l in u i n ue r a l a p ic it r a p i ro t ce le e d e r i b es oe d e r p s ra d i r bm em t n us u n a it s e ca , i t n a z i t a pm i s e r t a c e d t i u t i t s n o c e tse le v i n a e l io d l A .e i ta ut is e d t ne re f i d n i l u t ne m a s a t a a z ae r ts a p is i e ra c e n aos re p e d r am u n n u e d n u p s i d a t n e ul f n i u c e d i t ra p e t i m u n A . l ud it ra p a ni j i r p s r a d ir bme m c i d ir u j t n us u n ie , d i tr a p e d a t a f t n em a sa ta e d a b a ls ia m a ec a mr o f a t n ize rp er i i ro t ce l E . t a r o t c e l e e d t i ut it s no c e t s e a c i t i lo p at a iv a l ii ra p ic i t ra p l a l ev in l u m i r P
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

. i e i t a rc ome d e l i ip i c n i r p i s t pe r d e d ae n i d ro , a la i ro t i re t a et a t ir gr e t n i , a la n o i t a n ae t at i na re v us d n a t ce ps e r , ro l i n e ta tec a ec i t i l o p i e t n io v ae ram ir p x e is a er av i t in i f e d a l e i u b i r t no c e lE . i i ge l e l i i t i d no c n i ae ta t iv i t ca a rao sa f se d is i is e i ut i t s no c es ec it i lo p e le d i tr a P ) 2 ( .e la no i t ut i t s no c ie i ta r c om e d a e i t na ra g o is e i t i d no c o e t se a cs a e na m o r ae ta t e i co s n i l um s i l ar u l P ) 1 (

. i e i na mo R a i t u t i t s no C n i d 8 . t ra n i i s 1 . tr a n i e t i n i fe d e le t n u s m u c le f t s a e la n o i t u t i ts n oc ie i ta rc ome d e l i ro la v e d t ro pa r n i a ze n io s nem i d e s a la i t ne se e it c n u f a ts a ec A .r o l i ne t a t ec a e c il b u p ie t n i o v ae ram ir pxe is ae r in i fe d a l e i u b ir t n oc ec i t i l o p e le d it ra p a c az ae l u p i t s e i t u t i ts no C n i d 8 t ra a i n a mo R n I . ec i t i l o p i i ta t iv i t ca ae r i re c uc , ro l i ta d i d na c ae ra t ce le s is a er a t ur ce r ,e c il b up i e i n i p o ae ra t ne ze r pe r , ir o t a ge l a i s is e l a er t n i ae re i d em re tni , i i ra n re v u g a er ar u g is a : i i t c n u f ic n ic ua ec t i l o p e le d it ra p e i ta rco me d n i a c e n i ts us d la no D cM l i e N .e ra no i tc er i d e d is , i i ta t i ra d i l o s a e ra o t ae rc : i i tc n u f a uo d u a ae t s e ca ms i ra t i l a t o t nI . ro l i t a d i d n ac ae ra t u rc er , ro le se re t n i ae ra t nez er pe r , i u l uv i t u c e xe l u lo r t no c : i i tc n u f i er t in i l p e d n i r a ec i t i l o p e le d i t ra p e i t ar c o m e d o -r t n I .a z ae n o it ca e ra c n i l u me ts is a p u d e t a i t ne re f i d i f t o p ec i t i l o p e le d i tr a p ac e n i t s u s re t p A d i va D . i u l u t ar o t c e l e a a c it i lo p a er ac u de i s t ov n i r p ie t n io v a er am i r p x e :a uo d a l ro l e d tr a p e l i i tc n u f e c u de r me t u p ,c i t o ps e d u as c i ta rc o me d , me ts i s e d l u p i t u c t ro p ar n i e t ir ef i d i n u i z iv ua i i ro t ua i se D

ecitilop roleditrap eliitcnuF

ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

.ecitilop roletnaila a atnedive ed lurtsigeR ni aereircsni es-udnaticilos ,itserucuB iuluipicinuM lulanubirT al enuped es ec ,locotorp iunu azab ep ecitilop eleditrap ertni iamun azilaer top es ecitilop eletnailA .inuitamrof uas inuinu ,igil ,iitazinagro ,iitaicosa imun top es ic ,ditrap ed lunemret rol aerimuned ni ua un editrap elenu iroerar un ac tucsonuc etsE .urcul tseca serpxe is laicifo eralced as ecitilop editrap ni ezezinagro es as rov ec eliitazinagro uas eliitaicosa erartsigerni al ac ,alagel aitagilbo etsixe as sups leftsA .citilop ditrap ed aetatilac ticilpxe ecificeps es as iirartsigerni lujelirp uc atnizerp l-erac lututats nirp ac aitagilbo anitnoc as eiubert aegeL .ecitilop roleditrap a egel o-rtnirp etailated eiubert elanoitutitsnoc eliitizopsiD
.esizretni tnus terces retcarac uc eliitaicosA)4 acinagro egel nirp itilibats icilbup iranoitcnuf ed iirogetac etla is itsitilop ,ietamra ia ivitca irbmem ,iitartsigam ,iuluropop iitacova ,elanoitutitsnoC iitruC iirotaceduj ecitilop editrap nid etrap ecaf top uN)3 .elanoitutitsnocen tnus ieinamoR ietnednepedni a ,iitatinarevus a iro tperd ed iulutats roliipicnirp a ,citilop iulumsilarulp avirtopmi azaetilim ,rol aetativitca nirp iro elirupocs nirp ,erac eliitazinagro uas eleditraP)2 .ereicosa ed emrof etla ni is etacidnis ni ,ecitilop editrap ni rebil aicosa top es iinetateC)1 :aiurac tivirtop 63 lulocitra nid elec is ac sus iam tanoitnem ,8 lulocitra nid elec namar azab ed eletxeT .elocitra etlum iam ni ecitilop eleditrap azaetnemelger 1991 luna ni eraogiv ni atartni ieinamoR aitutitsnoC .anoitcnuf is azinagro top es es erac ni eletanodrooc is ecitilop roleditrap elirupocs cidiruj emirpxe as eiubert aitutitsnoC .eirotagilbo enived ecitilop eleditrap dnivirp iluger ronu a eitutitsnoc nirp aerarcasnoc tperd ed is citarcomed tats nu-rtnI

roleditraP aegeL ni is ieinamoR aitutitsnoC ni etuzaverp ecitilop eleditrap dnivirp ecidiruj iitizopsiD

ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

r o le d i t ra p l u za c n I . d i t ra p i u le ca n i t ra pa e c ic i lb u p i ir a no i t c n u f is i i ra t i n me d it o t u a e l e ra c e p e l i r u t i n ev n i d m u t na u c n u i ta l p a e d a i ta g i l bo n i r p az aez i lae r e s ec i t i l o p i i n u i t ca ae ra t na n i f e r da c e d ro le d it r a p l uz ac n I . az a ir av e ra t na n if i r b me m e d ra m u n l u t ro p ar d i t ra p e d l u p i t e d e i tc n u f nI .e ra z i l i b o m e d et a t ica pac a i r po r p a rt s no me d a u r t n e p i r bm em e d l ur am u n c i l b u p d o m n i am r i fa is i d i t ra p ec i r O . ec i t i l o p ro l ir u p u r g a a sr us er a ie r t a o a t n i ze r pe r ir bme m e d l ur am u N . at ne ra p s na r t t u lo s ba dom n i e t se u n er ac er at na n i f , ec i t i l o p ro l e di t ra p i i ra t na n if a r p u sa lo r t no c e d e l it a t i la d o m e i t u cs id n i s u d a a c i t i lo p i u l um s i le t n e i lc a i s i e i t p u ro c a me l b o r P . e i t p u ro c e d i i n u i c i ps us a t ir o ta d , a t uc so n u ce r c i l b u p as r u se r o t n u s u n i i n a B .e l a ro t ce le ro l e t ne g i xe e dn u ps ar a e d c i t i lo p p ur g i u n u ae t a t ic a pa c e la i t n er uc n oc i i t i d n oc n i a r u g i sa e rac i na b e d a t a d e ts e as r u se r a u o d a e d a e C . ) a z a ev o mo r p e l p u r g l eca er ac e p r o l i n u i t ca is , ro l i i p ic n ir p , ro l i ro lav a r p u sa lu c i l b u p ar u g i sa is c i t i lo p d i t ra p i u n u e ta t i l i b ic s o n g o ce r a d ( a s a l g is e ts e di t ra p i u n u a as r u se r am i r P

ecitilop roleditrap elesruseR

.itserucuB iuluipicinuM lulanubirT ed atatatsnoc etse ,elitruzac etaot ni ,ditrap iunu iitativitca aeratecnI .ina 5 ed pmit alareneg eranuda o icin tunit a un uas ,iitpircsmucric 01 nitup lec ni ,eviseccus evitalsigel elarotcele etadnam auod ni ,atnaila ni uas rugnis ,itadidnac azaenmesed un citilop ditrap nu erac ni aitautis ni enivretni etativitcani nirp aeratecnI .alanoitutitsnoC aetruC ertac ed uas acsaerotaceduj elac ep esiced iiravlozid luzac ni atanodro uas eravlozidotua nirp ,aratnulov if etaop ecitilop roleditrap iitativitca aeratecnI
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

9 8 9 1 a p u d e d e ne p or ue -t se e lec i s , ) 5 4 9 1 a p u d ( ie i la g u t ro P , ) 6 4 9 1 ( ie i n a p S , ) 5 4 9 1 ( ie i l a tI , ) 9 4 9 1 ( i e i na m re G a i u t i t s no C : n i ec i t i l o p e le d it r a p a l e rao t i re fe r e la i ce p s i re d ev er p r o n u a t ne t s i xe e n u p use r p is la i d n o m i o bz a r ae l io d l a e d l e c a p u d e d i e i t a u t i s e d n u p s e r o c e t a t i l a re n e g e d d a r g a e l i o d l A . e c i t i l o p e d i t ra p a l a t i c i l px e er i re f er o ic i n e ca f e s u n e d n u is II I V X I I V X ro le lo c es e l i i t u t i t s no c az aez ir e t ca ra c e ra c , e re ic o s a e d a e ta tr e b i l a l e rao t i re fe r e la n o i t u t i t s n o c e l ir e de v e r p e d ta t n ez er pe r e ts e e ta t i la re r e g e d d ar g m i r p n u , e ta t i la re ne g e d e da r g ie r t ac o pe e d e it c n u f n i u a ec i d ir u j e li i re t i r C

ecitilop roleditrap a erinifed ed ecigoloicos is ecidiruj iiretirC

.a l ar o t ce l e ae re n i t s u s is iu l u p u r g a e n i ga m i t n u s es r u se r a u o d e t l A .e c i z i f is ja b m i l e d ie t ne l o iv e ra v o m o r p is e la ro m i e i n i l a er av o mo r p : e m ro f a uo d e ra i s e s r ue r e d a ra f ro re c as r u s e r e t s e a e t a t i v i t a b mo C .e ra c i n u m o c e d e le te r a er c a e d is et av i r p i s ec i l bu p e l i i t u t i ts n i a l a no i ta le r es a e d ae ta t i ca p ac e d e n u p s i d lu d i t ra p e ra c n i a r u s am n i e ta z i l i t u if t o p e t ne d ec er p e l es r u s e r et ao T .ec if ice ps i i t a m ro f n i ie i dem - ss a m is ro l ir e ne t ra p i re fo a e d i u l u d i t ra p a e ta t i ca pa c is t a c ie t ne te pm o c ae ra z im i x a m ur t n e p e ra s ec e n e l i i ta m ro f n i a l ta i g e l iv i r p l us e cc a ta ta e n u p u se r p e ra c a i ta m r o f n i e t se a sr us er aec n ic a O .e t ne re oc e c i l bu p i c i t i lo p ro t im u na r o n u ae ra ro bao l e u r t ne p i s em e l bo r p e t im u na r o n u ae ra v lo ze r u rt ne p i ne ic i n he t e ga r ta a e d ro le d i tr a p ae ta t i ca p ac n i a ts n o c i s ec i t i l o p r o le d i t ra p a a s r u se r at la o e t s e at ne t e p mo C .e t s e rc cs e na b l u d no f ta t a u c e ra m iam e t se ir bme m e d l u ram u n t ac u C .e i ta z i t oc e d aza b e p e ca f e s ae ra t n a n i f as am e d


ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

.e n u iser p e d e l i ru p u r g e d e le d i t ra p aza it ne re f i d ec a eec , la co l is ta c la rt nec le v i n a l ta ta a er et u p ir ec u c a e d r o l i re d i l a t n i o v e d ta d e ts e u i re t i rc ae l ie r t l A . )a c iv i C a t na i l A is la ic o S g o la i D e d l up ur G ne g ( e it ce l fe r e d e l ir u p u r g i s e c i t i lo p e le d i t ra p e r t n i a t n er e f i d e ca f e t ao p u i re t i rc t se c A . e la r t ne c i i taz i na g ro ie n u az a b e p r ao d e t s i x e a s e t ao p u n ra d , )e la no i ge r( e l a ir o t ir e t i i t az i n a g ro r a o d b ia a s et ao p c i t i l o p lu d i t ra P . d i t ra p e d e i h ra re i i s e l a il i f a b ia a s e i u be r t d i t ra p n U . a la t no z i ro e p is a la c i tr ev e p ae ra z i n a g ro e d t a d e ts e u ir et ir c ae l i o d la e d le C . u r ts i n im e d i i tc n uf i e n u a e re n i t b o ra o d a z ae z iv e rac e re n it su s e d e l ir u pu r g i s e c i t i lo p e le d i t ra p e r t n i e i t c n i t s i d ec a f u i re t i rc t s e c A .a c sa i u te i v a r p u s i -a s i s u as i u l u ro ta d no f a t a iv t ace d e ra m i a m a da o i re p o e t s ix e a s e i u be r t c i t i lo p d i t ra p n U .a t ar u d e t se c i g o lo i cos u i r et ir c l um i r P .6 6 9 1 , ae ra t lo vz e d is e c i t i lo p e le di t ra P ae r ar c ul n i a ra b m o l la paL fe s o J is re n i eW N e d e t i n if e d t s o f u a ec i go lo i c o s e li i re t i r C . u rc u l t se c a u r t ne p l a ice ps u r t s i g e r n u - rt n i a s n i c o l is a le c a n i a zae r ts ige r n i es ec i t i l o p e d i tr a p e d e le t n a i l A . la i ce ps l ur t s i ge r n i i tse r u c u B i u l ui p i c i n u M lu la n u b i r T a l eca f e s i i ta z i n a g ro ac ro le d i t ra p ae r ar t s i ge r n I . e la ro tc e le e l i i n a p m a c u c a t a d o e s - u d n a r t s i ge r n i i l e i u t l e h c i r a m i a m e l e c , e t a v i r p ua s e c il bu p i f to p d it r a p i u n u e l a e ra i c na n if e li i re t i r C .a nr e t n i e i t ar c o me d e d e ram ia m ta c d a r g n u a t i m re p a s e ra c er e i l is no c e d e i s im o c o ac s ao n uc a s , e c i d o i r e p e l a r e n e g r o l i ra n u d a l u i d e m r e t n i n i r p e s u d n o c e i f a s , m a r g o r p n u i s t u ta ts n u b i a a s e ta g i l bo t n u s e c i t i lo p e le d i t ra p ac az aez i ce r p es l u t u t a ts i s e l ii p ic n i r p e t s ev i r p e c ae ec n I . es i z re t n i t n u s r o l ire n i rpe r t n i l u r d ac n i e l i it az i na g ro , a la i ro t i re t e ra z i n a g ro u a e l e d i t ra p a c a za e l u p i t s e s d i t ra p e d ae ra z i na g r o a l ro t ir e fe R . e ne te d u j e la i l i f 7 1 n i 0 5 2 n i t u p l ec is la n o i ta n lev i n a l ir b me m e d 0 0 0 . 0 1 ar am u n er a c e i ta z i n a g ro o e tse c i t i lo p l u d it ra p ac c i re m u n l u i re t i r c e ts e v i r p e c aee c n i e d e ve r p 7 2 ae g eL . i ts er uc u B i u l ui p i c i n u M lu la n u b i r T a l la i ce ps l ur t s i ge r n i u a ir c s n i e s er ac is i r b m e m e d 1 5 2 m i n im uae v a e ra c e l i i ta z i na gr o e t ao t e c it i lo p e d it r a p e ta re d i s no c ua re a i u t se ca m ro f no C .9 8 9 1 e i r bm ece d 6 2 n i d 8 .r n e ge l i u l u t er ce d a za b e p ta t ni if n i ua -s e le d it r a p i ge l ie t se c a ae t n i a n I . ar o t se ca a e r i ni f e d e d i i re t i rc a re f o i s ec it i lo p r o le d i t ra p ae ra z i na g ro a l a re fe r e s 6 9 9 1 n i d 7 2 ae g e l a i na mo R n I . a i na m o R ,a v o d l o M a c il b u pe R ,a i na p S n i is e t se s a ge r e s e ra c , 8 6 9 1 e i l u i 1 2 n i d a na mr e g a e ge l e t s e l e do m ro rac la ,ec i t i lo p ro le d i t ra p a er az i na g ro e d r o l i ge l a t n e ts i xe a l a re fe r es e ta t i l ar e ne g e d dar g ae lie r t la e d le C
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

10

t o p e s e la no i ge r e l e d i t ra p ar o t la a i n i p o a p uD .e ra c if i n u a l ac n i s n u ja e n la no it a n u ir o t ir e t i u n u e la i tr a p , e ta ts , in u i ge r r o le t ire f i d e l a e lac o l e le se re t n i d n a t ne ze r pe r 1 se l et n i ua r la c o l m s io g e i u n u a i se r px e t n us e la no i ge r e le d it r a P ) b ) la i d no m i o bz ar ae l i o d l A a p u d t i ut it s no c ( na i la t I ra l u p o P l u d i t ra P , ) 0 3 8 1 ( a i g le B n i d c i lo t a C lu d i t ra P , I V X iu l u l o c es a et a t am u j a uo d a n i it na ts et o r p is i c i lo t a c e d e t u ca f e la n o is ef noc e le d i t ra p e ir o ge t a c a ts aec a n i e ta n o it nem t n u s t i be so e d d o m n I . e la n o ise f no c e l e t n i de r c e ra z i na g ro e d u i re t i rc t p er d ua e ra c e l a no i se f n oc e d it r a P )a : i f t o p e c i t i lo p e le d i t ra p ro l ro l em ro f ta l p is n u p m oc e l ec ro l ir b me m i i ra t n e i ro i s ie t n e ne t ra pa l ui re t i rc e d e i tc n u f n I . il ar e b i l i ro t a v res noc u i zr a t ia m e d l u j av i l c aza e n i g i ro e s i ra pu r g a uo d e le c a l e D . r a jr i b , i ac u c a r us ar t e d ro t ac u d noc a nm a es n i a na i t o c s n i d tav i re d t n av u c n u a e n em e s a e d e t s e 6 8 6 1 n i ta f m u i r t a e ra c gy h W l u p u rG .e ra m l um u r d a l to h e d le f n u e t s e y ro t n u ,a ze dn a l r i eni g i ro e d e i r uj n i o a l e d e lem u n e ga r t i s i 6 8 6 1 n i as n iv n i t s o f a e ra c y ro T a era pu r G . g i hW i s y ro T ro l i ra pu r g a ta d am i r p ur t ne p a t i u b ir t a e t se ) d i t ra p ( i za ts a m e t s ao n u c o io n er ac e p ar ut a l u t i t d i t ra p e d a er im u n e d e ta t i hc i t nA ni d a c n i ta ts ixe u a e t i re f i d er a n i rt co d ir at ne i ro uc ec i t i l o p i r up ur g is e D .e ta t i v it a le r e d a zo d a t im u na o uc a t iv ir p e i u b er t is a t n e d u r p e n u pm i e i ro ge ta c a t i m u na o - r t n i ro le d i tr a p ae ra r d ac n i aee ca e d e ta t i s rev i d n ir p dna r l u m ir p n i az ae z ir e t ca ra c e s t s i t i tr a p l u n em o n eF

ecitilop editrap ed etnairav is iirogetaC

ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

t n o m a ra G . d e ; e c i t i lo p e d i t r a P , u c s e l u g e N .P . P

11

,etsinumoc eleditrap ,etsilaicos eleditrap etazilanimon tnus eirogetac atsaeca nI .etalucitra cinretup is etazilartnec tnus ,erdac ed roleditrap a taced adigir iam anretni erazinagro o ua aeeca ed ,irbmem ed eram ramun nu dnirpuc ,lasrevinu iulutov iirecudortni lutcefe tnus asam ed eleditraP )b eraotavresnoc eleditrap is )1091( zecnarF lacidaR luditraP icia etazilanimon tnuS .rolinortap eleditrap is etimuned tnus iam ,etazinagro bals is etazilartnecsed tnuS .atpaerd sela iam is )iilacidar( lurtnec etse citilop rol lusrevinU .snartser iulutov acope ni ieitarcomed aenigiro al uatS .elaicos roletile iitnatnezerper ,elitatilibaton csenu erdac ed eleditraP )a .roleditrap aitizopmoc ed tad etse uiretirc aeliod la nU .azaelognoC alanoitaN aeracsiM ,agnataK nid roliitaicosA aitaredefnoC ,ognokaB atnailA d n i i f a e t s e c a e r t n i r p a c i n t e a z a b o t u v a ua e z e l o g no c e d it r a p e t l u m ia m e le C . r o l i n u i ta n a e ra m ro f u r t n e p co l j i m n u b iam le c ac i na c i rf a i i r o t ac u d no c e r ta c e d a ta re d i s no c tso f a r o l e ta ts a er am ro f i c e t ne d ne pe d n i r o le t a t s ae ra mr o f ta d ece r p a u n ro l i n u i ta n ae ra mr o f ic ia ac er e de v n i d n a v a n a c i r f A i u l u t n e n i t n o c e c i f i c e p s t n u s e c i n t e e l e d i t r a P )e . i t se r o t i c n u m is eze h g r u b e d it ra p e d a eec a , l oc es n u e p ao r pa t a n im o d a ec ae ra c i f is a lc i s e d u lc n i e s ic i A . i t s e na ra t is ,e ne i ra r ga ,e t s i la i c o s e le d t ra p e t a z i la n im o n t n us e i ro ge tac a t sae ca n i ra i X I X l u lo ce s n i t u ra p a u A . e la i c o s e sa l c ie n u e l es er et n i a t n ize r p er a sa lc e d e le d it r a P ) d . a t n iz er pe r e l e ra c e p ro l i n u i ta n at ne dn e pe d n i a l a t p ul ni r p e g n u ja a e d a ta ts ef i na m a t n i d ne t uc , er e ts a n ua i er ac n i ro le t at s i i r u t c u rt s ar t n oc n i ts et or p e d e na gr o e na gr o ua re e d i t ra p et s e c A . na m o R la no it a N l u d i t ra P ,c a vo l S r a l u po P l u d i t ra P , ) 0 7 8 1 -6 6 8 1 ( a i s u rP ni d la n o i ta N lu d it r a P , r a g n U - o r t s u A l u i re p m I n i d e l e d i t r a p e t a z i l a n i m o n t n u s e i ro ge t ac a t s ae ca n I . r o l i ta t i la n o i ta n i u l u ip i c n i r p ae r am r i f no c u c a ta d o , X I X l u lo c e s n i t u ra p a u a e la n o it a n e le d it r a P )c e t s i m o no t u a e t n i d n e t ua e l a no i g er e le d i t ra p ir oe n U .a i l a tI n i d i u l u d r o N a g i L a t n i ze r p e r l i s n e s t s e c a n i u l p m e x e n U . i n u i g e r ie le ca e la e ta t n ez er pe r t ne i c i f us n i e l ese re t n i d na t nez er pe r t ac i f i n u l a no i t a n u ir o t ir e t i u n u l uz ac n i is i u t i t s no c
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

12

.alatnemanrevug etatilibatsni azaenertna lumsititrapitlum asni iroeseD .editrap ed eliitilaoc erasecen tnus ,aluger ed ,elatnemanrevug iepihce aeriutitsnoc urtneP .eracitcarp ed eliitatiladom ed eitcnuf ni etirefid etcefe era iiretup lulevin aL .etateicos o-rtni atsixe top ec roliinipo amag al atatpada enib iam is agral iam eregela o aiuraceif arefo rolirotagela lulevin aL .elarebil is etsilarulp eliitarcomed ni atisolof tnevcerf amrof etse lumsititrapitluM .iiciremA ela etinU eletatS ni is einatirB aeraM ni acitcarp eS .citilop lumiger abmihcs a urtnep azaenrevug tac adaoirep ed atiforp av un ditrap nu ac rugis etse acad iamun lamron anoitcnuf etaop lE .iitateicos ela elatnemadnuf rolemelborp arpusa editrap auod rolec ludroca enupuserp lumsititrapiB .aten etatirojam o iiretup lulevin al rai atneicifus is aralc eregela o rolinetatec arefo lE .elarebil is etsilarulp ieitarcomed lurdac ni eircsni es lumsititrapiB .lumsititrapitum is lumsititrapib ,cinu luditrap :egnitsid editrap ed rolemetsis a eracifisalc atidnapsar iam aeC

ecitilop editrap ed emetsiS

.lef timuna nu-rtni iamun ezetov as arotseca enupmi acad digir etse is rov muc ezetov as ias roliratnemalrap etimrep acad ulpus etse luditraP .edigir is elpus if top eleditrap iulutov ienilpicsid luiretirc etsevirp ec aeec nI .ietperd aniarts etse asam ed ditrap ed aenuiton ,etsicsaf roleditrap aitpecxe uC .enitserc editrap elenu is enacirfa roleditrap aetatirojam
ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

13

aetatlucaF al acitiloP atniitS ed sruC ,UCSELUVRAP NAITSIRC)2 8991 ,itserucuB ,imatcA.de ,ecitilop itutitsni is lanoitutitsnoc tperD ,URAROM NAOI)1

.tmis iulunub ela icin uas iigel eletimil ni uerem ecud es un etseca ertnid eretup urtnep atpul ised ,ainamoR nid ieitarcomed ela irugitsac etnatropmi iam elec ertnid anu atnizerper ecitilop eleditrap :trec etse urcul nU .erazitarcomed ed lusecorp ni vitagen rotcaf nu etse ec aeec,azilanoitutitsni es a ed iulumetsis aetaticapacni acifinmes etaop editrap ed eram luramun etrap atla ed eP .acitarcomed etateicos o erps eitiznart ed iedaoirep ietneirepxe is rad uinemod ni iitalsigel ietsaorp ,iinipo ed roletnegrevid etarotad roleditrap a elartnec iirutcurts a eriratni ed iitatilibisopmi ,atsinumoc adaoirep nid eramirpxe ed iitatrebil iespil azaerotad es lunemonef ac enups etaop eS .uar urcul nu tarapaen atnizerper un ec aeec ,.eranirtcod iratneiro etirefid ed editrap ed eram luramun :lanigiro nemonef nu avresbo etaop es ainamoR nI .etsinumoc is etsilaicos raihc iroenu ,etarcomed- nitserc ,etarcomed -laicos ,eraotavresnoc ,elarebil dniif eleditrap ,aranirtcod etatisrevid eram o avresbo etao p es ecitarcomad eletats urtnep ,tsinumoc pit ed iecibo ed cinu luditrap etse citsiretcarac elemirp urtnep acaD .ecitarcomed uas eratilatot ni roletats a eracifisalc ed eliiretirc nid lunu atnizerper ele atadotoT .enredom ecitilop iiteiv a etatilaer o atnizerper ecitilop eleditraP

iizulcnoC

ECITILOP ELEDITRAP ;iuluropop a acitilop erazinagro ed emroF

14

.A.P.S.N.S ,ecitiloP etniitS ed

:EIFARGOILBIB