Sunteți pe pagina 1din 8

2. Practici manipulative - defini ie I caracterizare 2.1.

Zvonul Zvonul (53) este definit ca o afirma ie prezentat drept adev rat f r a exista posibilitatea s I se verifice corectitudinea. Pentru Allport I Postman, primii care au studiat acest fenomen, zvonurile reprezint un enun legat de evenimentele la zi, destinat a fi crezut, colportat din om n om, de obicei din gur n gur , n lipsa unor date concrete care s ateste exactitatea lui. Peterson I Gist definesc zvomnul ca o relatare sau explica ie neverificat care circul din om n om I este legat de un obiect, un eveniment sau o problem de interes public. T. Shibutani d o defini ie mai bun a zvonului, ca find produsul importan ei I ambiguit ii : dac importan a este 0, n nici un caz nu se poate vorbi despre un zvon; la fel despre ambiguitate: declara iile oficiale eleimin zvonurile, pe cnd lipsa lor nu face dect s poten eze apari ia I circula ia lor. Zvonuile sunt puse n circula ie pentru c au o dubl func ie: de a explica I de a atenua anumite tensiuni emo ionale. De exemplu, calomnierea unei persoane are ca efect atenuarea urii care I se poart . Circula ia zvonurilor este dependent ce contextele sociale (credibilitatea institu iilor sociale, sistemul de organizare I circula ie a informa iei formale, tipurile raporturilor de putere), de tr s turile de personalitate ale indivizilor I de nevoile psihosociologice ale indivizilor I grupurilor. Lucr rile lui Allport I Postman au pus n eviden trei legi de transmitere a zvonurilor: -legea s r ciei I a nivel rii (pe m sur ce zvonul circul , el tinde s devin mai scurt, mai u or de n eles I de relatat) -legea accentu rii (nt rirea anumitor detalii - de obicei cele mai spectaculoase - care dobndesc astfel un loc central n semnifica ia zvonurilor) -legea asimil rii (conservarea I reorganizarea con inutului n jurul unei teme centrale). Asimilarea se poate face la tema central prin condensare, anticipare I stereotipuri verbale. Zvonurile tind s se ajusteze intereselor individuale, apartenen ei sociale sau rasiale, prejudec ilor personale ale celui care le transmite. Cercet rile lui Allport I Postman au ar tat c indivizii care propag zvonurile se confrunt cu dificultatea de a sesiza I de a re ine n obiectivitatea lor elementele lumii exterioare. Pentru a putea s le utilizeze, ei trebuie s le restructureze I s le ajusteze modelului lor de n elegere I intereselor lor proprii. Cercet rile lui Kapferer au ar tat c circula ia zvonurilor se bazeaz pe trei condi ii esen iale: credibilitatea, aparen a de adev r I dezirabilitatea con inutului informa iei. Circula ia lor apare ca un sistem de canalizare a fricii I incertitudinii n fa a unor situa ii ambigue. De asemenea, circula ia lor este corelat cu forma,

cantitatea, calitatea I credibilitatea informa iei oficiale sau formale. Cu ct aceasta din urm este mai s rac , incomplet sau mai pu in credibil , cu att se intensific propagarea zvonurilor. Din acest motiv, n societ ile totalitare care monopolizeaz informa ia formal , zvonurile au o mare r spndire. Uneori ele sunt lansate de mijloace de propagand ale statului totalitar pentru a promova anumite atitudini I comportamente mai greu de ob inut prin utilizarea mijloacelor formale. Circula ia lor se restrnge atunci cnd exist posibilitatea verific rii rapide a adev rului unei informa ii. Anali tii clasific zvonurile n trei categorii: -cele care iau dorin ele drept realitate (optimiste) -cele care exprim o team I o anxietate -cele care provoac disensiuni ( atac persoane din cadrul aceluia i grup) Temele recurente ale zvonurilor sunt: otrava ascuns , complotul mpotriva puterii, crizele artificiale, teama de str ini, r pirea copiilor, bolile conduc torilor, problemele sentimentale ale acestora, compromiterea financiar sau escrocheriile lor. Lansarea zvonurilor nu se face la ntmplare, ci inndu-se seama de a tept rile grupurilor umane fa de situa ia problmatic pe care o traverseaz . Plecnd de la aceste date ale situa iei, se lanseaz un mesaj ct mai apropiat de ceea ce ar dori s afle popula ia la acel moment, indiferent ct de departe de adev r este con inutul enun ului respectiv. n acest context, posibilitatea de diseminare a zvonului este cea mai mare. Ca principale tipuri de falsific ri sau distorsiuni de mesaje care stau la baza zvonurilor amintim: dramatizarea, amplificarea propor iilor, a semnifica iilor, a detaliilor, ntre inerea celor transmise , redefinirea prejudec ilor I a mentalit ilor proprii segmentelor respective de opinie pentru a crea un puternic fond emo ional n scopul ecran rii pn la dispari ie a spiritului critic. Zvonul reu e te s cucereasc o arie considerabil de ntindere n spa iul social ndeosebi n situa ii de criz , pe care le I amplific . O surs de profesioni ti poate chiar provoca o criz social plecnd de la zvonuri bine direc ionate I lansate la momente de maxim impact asupra opiniei publice. n acest sens, Merton releva faptul c zvonurile pot genera predic ia creatoare de evenimente , atunci cnd sunt folosite ca instrumente ale propagandei sau contrapropagandei. 2.2. Intoxicarea Intoxicarea (55) este definit de dic ionarul Robert mai ales cu sensul de otr vire , dar ine I de domeniul neologismelor: ac iune insidioas asupra spiritelor, tinznd s acrediteze anumite opinii, s demoralizeze, s deruteze . Ca neologism semantic, intoxicare este de origine militar . Dup Brouillard, el este un sinonim al vicle ugului de r zboi, al subterfugiului diplomatic, al mistific rii, diversiunii, tr d rii,

minciunii I al altor trucuri. El se aplic tuturor acestora, numai c este rezervat doar unor planuri militare superioare: -al tacticii gebnerale, adic al folosirii combinate a armelor de c tre militarii de pe teren, n lupt -al strategiei, al desf ur rii generale a r zboiului -al politicii interne I n special externe Putem spune c intoxicarea vizeaz adversarul. Ea const n ai furniza acestuia informa ii eronate, care l vor face s ia decizii avantajoase pentru el i favorabile pentru tine. Intoxicarea nu este rezervat ns doar domeniului militar: un partid politic, o banc , un fabricant poate profita de pe urma intoxic rii concuren ilor. Spre deosebire de dezinformare ns , scopul ei este acela de a determina s gre easc una sau mai multe persoane, I nu o colectivitate. 2.3. Dezinformarea Dezinformarea (53) reprezint orice interven ie asupra elementelor de baz ale unui proces comunica ional care modific deliberat mesajele vehiculate, cu scopul de a determina la receptori (numi i inte n teoria dezinform rii) anumite atitudini, reac ii, ac iuni dorite de un anumit agent social. Acesta din urm nu trebuie s fie neap rat dezinformatorul, el poate fi o institu ie, o organiza ie etc. Ca realitate nemijlocit , dezinformarea are dou dimensiuni: una neinten ional , I alta inten ional , viznd un anumit segment de opinie. A. Sub aspect inten ional, dezinformarea poate fi analizat (54) n func ie de formele simbolice prin care sunt codificate informa iile din mesaj. 1. Dup cum se tie, codurile pot fi exprimate prin limbajul natural, limbajul non-verbal (gesturi, mimic ), simboluri concrete (culori, panouri, lumini) I simboluri abstracte specifice limbajului artificial (eleborat tiin ific), precum: formule matematice, expresii logice etc. Dac n comunicarea social frecven a cea mai mare o nregistreaz codurile verbale, mixarea acestora cu oricare din celelalte coduri conduce la realizarea unui nivel metacomunicativ , care poate s decontextualizeze mesajul n sensul dorit de sursa de emisie. 2. O alt modalitate inten ional prin care se ac ioneaz n sensul dezinform rii o constituie codificarea polisemantic a mesajului. Multitudinea de semnifica ii imanente enun ului genernd o diversitate corespunz toare de opinii se r sfrnge ntr-o diversitate de atitudini care merg de la adeziune total la refractarism. Acesta este primul pas pentru tensionarea rela iilor interpersonale. n continuare, men inerea unei entropii semantice n mesaje garanteaz entropia organiza ional pe termen scurt I mediu, pentru ca pe termen lung s se ajung la pr bu irea re elei comunica ionale care asigur eficien a func ional a

structurii organizatorice respective la nivel formal; la nivel informal, efectul cel mai sigur l constituie dezagregarea mentalului colectiv, care asigur identitate unei comunit i. 3. Dezinformare strategic - este eficient atunci cnd prezint drept valori sociale fundamentale fie valori care i sunt favorabile sursei, fie valori marginale n raport cu interesele publicului c ruia I se adreseaz . n acest mod, comunitatea este deturnat de la preocup rile ei majore, valorile sociale fundamentale sunt neglijate, iar gradul de competitivitate al respectivei comunit i scade. Teoria dezinform rii include n aceast categorie orice modificare deliberat a mesajelor n scopul cultiv rii unui anume tip de reac ii, atitudini I ac iuni ale receptorilor, denumi i n mod generic, inte. Acest tip de ac iuni sunt produse, n mod obi nuit, de organiza ii specializate, militare sau paramilitare. Elemente ale ac iunii de dezinformare a. comanditarii - cei care concep I proiecteaz con inutul ac iunii, intele reale i cele poten iale ale activit ii. Ei pot fi: factori de decizie (guverne, state majore militare sau socio-profesionale) I grupuri de presiune. n timp ce prima categorie se folose te de servicii specializate, grupurile de presiune se servesc I de echipe ad-hoc de amatori care au mare eficien n crearea I men inerea confuziilor. b. speciali tii sunt cei care planific secven ele tactice ale ac iunii I care coordoneaz toate modalit ile de inere sub control a efectelor concrete ale mesajelor emise. Ei simuleaz toate categoriile de efecte pentru a reu i s aib sub control att efectele proprii, ct I exigen ele reproiect rii unor elemente de detaliu sub impactul ac iunilor de contracarare ntreprinse de int . c. controlul - este piesa de leg tur ntre comanditari, care comand /conduc ac iunea I agen ii de influen . Pentru a st pni acea zon a spa iului social care le intr n raza de responsabilitate, controlorii recruteaz I ntre in o vast re ea de coresponden i, de obicei nu direct, ci prin intermediul unor ter e persoane care joac rolul de cerceta i. Ace tia, ale i din rndul unor indivizi cu totul insignifian i, au rolul de a testa grradul de deschidere spre colaborare a unei personalit i cu acces la date de importan considerabil pentru comanditari I planificatori. d. agen ii de influen - se recruteaz din rndul acelora care se bucur de prestigiu n grupul lor profesional i care urmeaz a fi dezinformat prin mesaje primite de la planificatori via controlori. Practica de profil a demonstrat c agen ii de influen pot fi: -liderii de opinie din mediile intelectuale, care, din dorin a lor de a se lansa n ac iune practic , accept s lanseze n spa iul social mesaje care par ocante pentru publicul autohton

-un personaj apropiat factorilor de decizie - n general acesta este compromis printr-un fapt verificabil, pentru a avea certitudinea unei colabor ri mai longevive - efii de asocia ii; contextul vie ii asociative, specifice sistemelor pluraliste constituie un mediu favorabil pentru recrutarea I cultivarea agen ilor de influen . Plasnd pe primul plan interese de ordin umanitar, protejate de un cadru normativ cu validitate interna ional , dezinformatorul poate atrage mul i naivi n structurile asocia iei, care, profesional, sunt personalit i de referin n domeniul lor de activitate. e. intermediarii se recruteaz dintre personalit ile influente n comunitatea respectiv pentru a juca rol de lideri de opinie I agen i de influen ai intereselor care stau n spatele mesajelor ce se emit cu un aer neutru I declarativ de pe pozi ii independente f. releele - indivizi sau institu ii care se dovedesc utili n amplificarea I programarea mesajelor care constituie con inutul dezinform rii Ceea ce deosebe te dezinformarea de alte tipuri de comunicare este caracterul deliberat al ac iunii I lansarea n circuitul informa ional a unor informa ii par ial adev rate n conjugarea lor cu afirma ii false, f r indicarea vreunei surse care ar putea fi verificabil pentru autenticitatea celor emise. Cercet rile de teren au demonstrat c rezultatele cele mai efciente se nregistreaz n domeniul mass-mediei, unde dezinformarea poate atinge frontal toate segmentele de opinie ale spa iului social. B.Sub aspect neinten ional, dezinformarea este generat de sursele de mesaje deservite de neprofesioni ti. Veleitarismul acestora, sau diletantismul celor ce transmit mesajele pot contribui la colorarea senza ional a con inutului lor pentru a strni interesul unor segmente ct mai largi de opinie. Sporirea gradului de audien a mesajului insuficient prelucrat sub raportul pertinen ei, poate conduce la dezinformare. Diversitatea enun urilor, prin corelarea cu un spa iu (audio, video, grafic) limitat de inserarea ntr-o situa ie informa ional , determin , n mod inevitabil, o selec ie a mesajelor. Practica massmedia a relevat c o surs de distorsionare a mesajelor, cu efecte importante asupra calit ii inform rii I care poate degenera n dezinformare, o constituie utilizarea unor criterii neadecvate de selectare a informa iilor. De exemplu, folosirea exclusiv a criteriului economic sau politic n selectarea mesajelor, prin imaginea par ial pe care o ofer asupra fenomenului n discu ie, poate avea ca finalitate dezinformarea acelor segmente de public c rora li se adreseaz . Dezinformarea poate fi o component a propagandei, dar aceasta nu se poarte baza niciodat doar pe dezinformare. Din perspectiva consecin elor sale sociale, dezinformarea se aseam n cu un alt fenomen manipulativ, zvonul. Acesta din urm , spre deosebire de dezinformare, nu are un caracter deliberat I nu presupune n mod obligatoriu circula ia unor informa ii false, ci doar dificil de verificat. Zvonul poate fi produs

ns de o ac iune de dezinformare. intele pot fi att grupuri sau segmente ale societ ii, ct I indivizi, ntotdeauna lideri, de orice fel, care pot influen a decizional I ac ional grupurile n care se afl . Efectele dezinform rii depind, pe de o parte, de caracteristicile intelor (atitudine critic , personalitate, nivel intelectual, aspira ii,etc.), iar pe de alt parte, de posibilitatea de a verifica informa iile vehiculate. 2.4. Propaganda Propaganda este considerat (53) o activitate sistematic de transmitere, promovare sau r spndire a unor doctrine, teze sau idei de pe pozi iile unei anumite grup ri sociale I ideologii, n scopul influen rii, schimb rii, form rii unor concep ii, atitudini, opinii, convingeri sau comportamente. n sensul clasic, se constituie ca un subsistem al sistemului politic al unui partid, al unui grup social sau al unui regim de guvernare; n prezent ns , se dezvolt numeroase forme de propagand (economic , tehnic , medical , sportiv , cultural ), diferen iate dup con inut I prin raportare la profilul grupului social care o ini iaz , urm rind realizarea unor scopuri persuasive. Ca sistem, propaganda dispune de: 1.o structur institu ional specializat (aparat de conducere ierarhic , centre de organizare, centre de studiu, proiectare I difuzare de mesaje) 2.ideologie I valori aflate n coresponden cu interesele I obiectivele grup rii sociale pe care o reprezint ; acestea sunt luate ca referin pentru programarea I realizarea propagandei 3.mijloace I metode de transmitere a mesajului; studiul sociologic al acestora distinge urm toarele grupuri mari de metode: -afectiv - const n organizarea mesajelor astfel nct acestea s provoace tr iri I adeziuni colective, mai ales de tip emo ional. Mai nti se indic consecin ele negative ale unei op iuni personale provocate de o agen ie anume (afectarea intereselor, amenin are a pozi iei individuale, mpiedicarea realiz rii unor obiective personale importante etc) pentru a declan a reac ia afectiv negativ fa de aceasta I apoi se prezint o alternativ diferit care ar avea numai efecte pozitive. Accentul nu este pus pe argumentarea logic sau prezentarea unor fapte relevante, ci pe acele informa ii care au o profund rezonan afectiv . -a faptelor - (Merton, Lazarsfeld); este concentrat pe transmiterea de fapte ct mai concrete, saturate de am nunte relevante pentru persoanele ale c ror op iuni ar urma s fie modificate. Accentul nu este pus pe fapte generale, ci pe cele personalizate I care dispun de poten ialitatea descoperirii unei surprize de c tre receptor. ndemnurile directe, lozincile, apelurile zgomotoase la urmarea unor c i sunt nlocuite de o astfel de selec ie I prezentare a faptelor care provoac op iunea persoal pentru acea cale prezentat ca cea mai bun dintre cele posibile. n felul acesta

se las impresia autonomiei personale n luarea deciziei. -persuasiv - presupune aplicarea regulilor retorice de organizare a adiscursului, mai ales prin utilizarea unor cuvinte saturate emo ional I care se bazeaz pe persuabilitatea membrilor audien ei. O alt distinc ie important se face ntre propaganda tactic (proiectat pe termen scurt pentru ob inerea unor efecte imediate) I propaganda strategic (pe termen lung, destinat form rii sau modific rii valorilor, atitudinilor de baz I concep iilor proprii indivizilor I societ ii. Cea mai imporatnt form de propagand a fost considerat pn n prezent propaganda politic . Pentru J.Ellul (54) aceasta este, de fapt, un dialog care nu exist . La nivel interna ional, ea i propune s remodeleze psihologia celor cu care se afl n competi ie, n condi iile n care c ile diplomatice, economice sau militare au devenit inoperante sau excesiv de costisitoare. Propaganda politic nu urm re te descoperirea unor adev ruri, ci convingerea interlocutorilor reali sau poten iali. n acest sens, Gustve Le Bon, men iona existen a a patru factori principali de convingere, pe care i prezenta ca pe un fel de gramatic a persuasiunii : -prestigiul sursei - sugestioneaz i impune respect -afirma ia f r probe - elimin discu ia, crend totodat impresia document rii erudite a celor care reprezint sursa de mesaje -repetarea - face s fie acceptat ca fiind cert o afirma ie compatibil cu obiectivele sursei -influen area mental , care nt re te (itereaz ) convingerile individuale incipiente sau apar innd indivizilor f r personalitate Tot n domeniul politic (dar poate fi folosit cu succes i n alte domenii) se distinge ntre: -propaganda alb ; utilizeaz materiale provenite din surse oficiale, con ind nout i culturale, artistice, aparent inofensive, cum ar fi: stilul de via , prezentarea unor personalit i considerate exemplare pentru via a cultural , sportiv , muzical , f r a aduce n discu ie elementele care ar pune n discu ie performan ele spa iului social din care provin personalit ile respective. Valoarea psihologic a unor astfel de colaje poate fi pentru ascult torii (cititorii) nepreg ti i I f r luciditate, considerabil . Cercet rile au relevat o eficien mai mare a propagandei albe n rndurile tineretului prin transmiterea unor emisiuni radiofonice de muzic tn r n alternan cu scurte buletine de tiri. Pe fondul perceptiv pozitiv creat de contextul muzical, remanen a mesajelor din tiri este deosebit de mare, deoarece propaganda se realizeaz neostentativ I creeaz impresia unui dialog ntre egali. -propaganda neagr vehiculeaz , n general, materiale fabricate , puse pe seama fie a unor institu ii inexistente pe care ascult torul/cititorul/privitorul nu le poate verifica, fie pe seama unor institu ii care exist , dar care au cu totul alte preocup ri dect cele din

tirile fabricate. Mesajele artizanale lansate n spa iul social pot surprinde prin noutatea lor, I asfel, pot genera un curent favorabil sursei de emisie. De pe acelea i pozi ii se emit tiri f cndu-se precizarea c provin din zvonuri neidentificate. -propaganda cenu ie este cea mai frecvent folosit de centrele de dezinformare. Specificul s u const n combinarea informa iilor par ial reale cu cele integral false alc tuind tiri cu aspect aparent precis, care ns nu pot fi verificate complet. Publicul care identific , episodic elemente pe care le cunoa te, poate fi u or indus n eroare de asemenea fabrica ii, punnd nout ile pe seama unor lacune personale de informatie.