P. 1
c1. Dezvoltarea Psihomotorie a Copilului

c1. Dezvoltarea Psihomotorie a Copilului

|Views: 49|Likes:
Published by tzushka_vip

More info:

Published by: tzushka_vip on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2012

pdf

text

original

Dezvoltarea psihomotorie a copilului. Dezvoltarea limbajului în ontogenez .

EF LUCR RI DR. GEORGETA BURLEA UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE ÄGR.T. POPA´ IA I
Suport de curs pentru studentii de la UMF Gr.T. Popa Iasi ©Copyright. Toate drepturile de autor rezervate

Dezvoltarea psihomotorie a copilului.
Componentele de baz ale psihomotricit ii reprezint cheia pentru analiza comportamentului motor, deoarece în activit ile corporale, dominanta o reprezint latura motric . Conduitele motrice structurate pe trei trepte: conduite motrice de baz , conduitele neuromotrice conduitele perceptiv-motrice fundamentale în dobândirea unor scheme motorii cu un grad ridicat de complexitate. Comportamentul motric poate fi obiectivat prin reglarea voluntar a ac iunilor privite prin prisma inten iei i a orient rii c tre un scop i prin mecanismele de coordonare i control.

Expresia motric pune în valoare eficien a conduitelor prin adaptarea comportamentului la obiectivele propuse.

Comunicarea motric ofer copilului condi ii optime pentru a reu i s poarte un dialog cu sine i cu ambian a.

Realizarea motric concretizeaz achizi ii pe plan motric, exprimate prin praxii.

Func ia motric grupeaz :

tonusul, dezvoltarea muscular i psihomotricitatea.

actul motor voluntar substratul anatomic divizeaz actul motor în cinci etape: (1) reprezentarea mental sau psihomotric se ob ine cu ajutorul memoriei vizuale.Distingem trei tipuri de mi c ri: A. labirintice. situat în zona prefrontal . kinestezice. . (2) praxiile sau leg tura ideo-motric în care execu ia depinde de experien ele motrice anterioare care vor produce leg turi neuroreprezentarea mental va elibera i va pune în mi care motorii unele praxii vor deveni stereotipe. tactile.

Aceast reglare este indispensabil asigur rii gesturilor armonice i eficace. iar prin intermediul hipofizei. Ea se face la nivel medular. Aceast schem nu ine cont de reglarea neuromotric . Ea se realizeaz la nivel muscular datorit excita iilor i inhibi iilor sistemului nervos. cortical i mai ales la nivelul centrilor automatici. sistemul neuromotor este în leg tur cu sistemul simpatic i parasimpatic.(3) impulsul motric voluntar sau neuromotricitatea mi c rile elaborate de reprezentarea mental . (5) execu ia motric rezultatul final al acestui proces de reglare. declan eaz (4) reglarea motric prin adaptarea automat a tonusului muscular. . cu sistemul hormonal.

B. execu ia motric neuro-muscular . reglarea automatic . nervii spinali controleaz mièc rile voluntare . care poate interveni în momentul în care automatismele sunt perturbate pentru a asigura armonia acestora. Mi c rile automate sunt mi c ri voluntare din care s-au eliminat primii doi timpi i parcurg trei etape: impulsul motric cerebral. mi c rile automate se realizeaz f r interven ia con tiin ei.

Cei trei timpi trec unul în altul prin sc derea progresiv a controlului cortical. execu ia motric neuro-muscular .C: mi c rile reflexe lipse te atât interven ia con tiin ei. reglarea motric automat . mi carea reflex implic trei timpi: excita ia motric senzitiv periferic . cât i impulsul motric cerebral corespunde elementelor motrice de baz . .

La nivel cortical. cel asociativ frontal i parietal sunt responsabili cu decizia i planificarea mi c rii. cortexul limbic. Zonele corticale i subcorticale legate de motiva ie creeaz impulsul ac iunii. schema sa i proiectul mi c rii. Cortexul senzorial. comanda mi c rii este diferit . . în func ie de scopul acesteia.

în execu ia i corec ia mi c rilor. La acest nivel este coordonat imita ia.Nucleul gri central. talamusul. Trunchiul cerebral i m duva spin rii au un rol important în men inerea posturii. Cortexul motor intervine i converte te comanda în indica ii foarte detaliate privitor la for a i natura mi c rilor dorite. . integrarea i finalizarea activit ii motrice. cerebelul sunt sediile strategiei mi c rii. Ansamblul nucleului gri central i cerebel este r spunz tor de programarea motric .

La producerea mi c rii voluntare. cât i în timpul mi c rii. The coordination of motor control . trei sisteme mari: sistemul informa ional aferen ele senzitivo-senzoriale ce intervin în elaborarea deciziei i planului de mi care. i sistemul efector de unitatea func ional mu chi ± articula ii. sistemul reglator un nerv spinal i unul supraspinal cerebel. substan a reticulat cortex.

În etapele dezvolt rii sale. Caracteristicile sunt legate de iradierea ampl în analizatorul motor care ocup o suprafa mare din scoar a cerebral . . copilul are o activitate psiho-fiziologic care-i marcheaz evolu ia pe plan fizic i psihic.Piaget exist doi factori care organizeaz mi carea: (1) necesitatea satisfacerii unor cerin e interne i externe. Copiii au tendin a de a repeta la infinit ac iunile lor i au o excitabilitate motorie crescut . (2) psihicul copilului care incit la ac iunea de asimilare. acomodarea la mediu.

informa ii care stau la baza evolu iei stadiului urm tor de înv are. Äreac ia circular ³ leg tura dintre sensibilitate i mi care foarte slab . Prin repetarea exerci iilor reflexe. nou-n scutul cap t informa ii despre lume. comportamentul cognitiv se bazeaz pe sisteme de reflexe. ase stadii: Stadiul I dureaz de la 7 zile pân la 14 s pt mâni etapa exerci iilor reflexe.LEG TURA MOTRICITATE ± PSIHIC ÎN PRIMA COPIL RIE Cel mai pertinent i coerent sistem de periodizare a dezvolt rii cognitive în mica copil rie a fost realizat de J. Piaget.

d din picioare sau î i prive te mâinile foarte des ob inând pl cerea. Reac ia Äcircular primar ³ caracteristic stadiului doi. Copilul î i suge degetul mare. sursa r spunsului este la nivelul propriului corp. primele reac ii de adaptare la mediu a reac iilor reflexe. .Stadiul II între 1 i 4 luni de formare a primelor deprinderi.

Stadiul III de la 4 luni la 8 . În aceast etap . Copilul repet gestul pentru a ob ine acela i efect.9 luni copilul devine mai preocupat de obiecte i persoane începe s recunoasc caracteristicile obiectelor din mediul înconjur tor. repet schemele anterioare nu este capabil de adaptare. . etapa reac iei Äcirculare secundare³.

10 luni c utarea activ a unui obiect disp rut prin îndep rtarea unui corp sub care se ascunde obiectul dorit sunt studiate deplas rile corpurilor i sunt coordonate .Stadiul IV de la 8 luni la 1 an momentul aplic rii i coordon rii schemelor secundare schemele secundare sunt aplicate este vorba tot de o reac ie dar mijloacele cunoscute sunt aplicate la circular secundar situa ii noi schemele sunt încercate dup dorin Spre 9 .

sunt experimentate conduite cognitive pentru a afla efecte noi. la conduitele dobândite pân acum o nou reac ie fundamental reprezentat de Äc utarea de noi mijloace prin diferen ierea schemelor cunoscute³. Schemele motorii determin apari ia deduc iilor.Stadiul V de la 12 luni la 18 luni stadiul schemelor ter iare în elege rela iile spa iale se constituie definitiv no iunea de obiect. adic . prin încerc ri i relu ri ale ac iunilor. . prin combin ri. interferen e i implic ri reciproce apare constan a propriei ac iuni i posibilitatea de a le extinde i aplica sistematic.

. în care actul motor este doar un suport. a sistemului muscular. pentru care încercarea i eroarea se realizeaz la nivel de reprezentare Actele i ac iunile complexe impun modific ri din partea organelor de sim . Se realizeaz astfel forme elementare de simbolizare. la construirea prin joc sau imita ie a unor ac iuni utile.Stadiul VI de la 18 la 24 luni etapa inven iei i inova iei apar noi metode i combina ii mintale încearc rezolvarea problemelor prin inventarea unor solu ii spontane. Se trece de la acte globale de manipulare. sistemului nervos central i vegetativ.

se orienteaz în raport cu sine i se adapteaz la mediul exterior.i cunoasc propriul corp. se stabile te dominan a lateral . Evolu ia psihomotricit ii se poate observa u or prin desen. Desenul copilului pre colar evolueaz de la stadiul de om cu Ächip de p ianjen³ la 3 ani la aspectul normal al figurii umane la copilul de 6 7 ani Desenul mod de expresie i de comunicare relev nu numai aptitudini intelectuale i practice.LEG TURA MOTRICITATE ± PSIHIC ÎN PERIOADA PRE COLAR noi teritorii nervoase sunt mielinizate copilul începe s . ci i unele tr s turi de personalitate .

Dezvoltarea scrisului este bazat pe maturizarea sistemului nervos. maturizare în care antrenamentul joac un rol important.LEG TURA MOTRICITATE ± PSIHIC ÎN PERIOADA COLAR înv area i perfec ionarea scrisului scrisul codificarea fonemelor (literelor) prin semne grafice i în elegerea leg turilor dintre semnele grafice i vorbire. . al dezvolt rii activit ii digitale fine. în care coordonarea oculo-motorie este fundamental . Înv area i perfec ionarea scrisului solicit o dezvoltare normal a psihomotricit ii pe dou nivele: al dezvolt rii motorii generale care include ansamblul regl rilor tonico-posturale i al coordon rii cinetice.

trasarea semnelor i înaintarea cursiv . ap sarea antebra ului. a mâinii i a peni ei pe coala de hârtie i a degetelor pe obiectul cu care se scrie. mi carea grafic în marile sale elemente. viteza mi c rilor. ritmul legat de varia iile fine în viteza de mi care care conduce la no iunea de gest. Ajuriaguerra apreciaz cinci elemente care intervin în motricitatea grafic : pozi ia corpului i atitudinile segmentare. .J.

± linia. . sub form de jonglarea cu motricitatea joc de diferite fin . ± cercul. cunoa terea lor. progresiv. global . ± spirala. lateralitate Cunoa terea Din punct de corpului din vedere punct de perceptivovedere motor: motor: exerci ii de percep ia triere p r ilor realizate corpului. no iuni. ± linia frânt .Elemente care marcheaz rela ia dintre psihomotricitate i formarea abilit ilor de scris-citit Vârsta Schema corporal Lateralitate Structurare spa ial Orientare temporal Grafisme De la 2 ani i 6 luni la 4 ani Elaborarea Primele Cunoa terea eu-lui: abord ri ale spa iului motricitatea lateralit ii imediat.

durata intervalelor: perceperea unui timp scurt. Exerci i de reproducere a formelor. Orientare spa iocorporal : cunoa terea direc iilor. lung. no iunea de ciclicitate . apoi într-un spa iu tridimensional. inventarea unor ritmuri. cercuri De la 4 la 5 ani . m rimilor. Lateralitate Efectuarea unei game foarte mari de exerci ii de lateralitate privitoare la: membrele inferioare i superioare. mi c rilor. redobândirea unei orient ri dup schimbarea reperelor. Ritmuri: mers în ritmul b t ilor tobei. Semicercuri. no iunea Äprea devreme³. Structurare spa ial Jonglarea cu no iuni într-un spa iu plan. Orientare temporal Ordinea i succesiunea . p trate. înv area diverselor pozi ii i capacitatea de a le reproduce. urm rirea unui traseu. verticale. Grafisme linii orizontale. reproducerea prin desen a unui personaj.Elemente care marcheaz rela ia dintre psihomotricitate i formarea abilit ilor de scris-citit Vârsta Schema corporal cunoa terea diferitelor p r i ale corpului. b t i în tob . urm rirea consemnelor ritmice. Äprea târziu³.

jocul perechilor Äfamilia³. Structurare spa ial Din punct de vedere perceptivomotor: acela i tip de exerci ii ca la 4-5 ani. Copiaz buclele duble (6 ani). dar cu un grad mai mare de dificultate. gesturi de fine e. Reproduce o structur ritmic de 4 . discriminarea vizual a pozi iilor.Elemente care marcheaz rela ia dintre psihomotricitate i formarea abilit ilor de scris-citit Vârsta Schema corporal recunoa terea i redarea diverselor pozi ii. Reproduce o structur ritmic cu mai mult de 6 lovituri (6 ani). asocierea obiectelor cu diferitele p r i ale corpului. Grafisme ine creionul corect. în func ie de propria lateralitate.5 fraze (5 ani). Orientare temporal St pâne te reperele temporale i începe s cunoasc ora (6 ani). De la 5 la 6 ani . Îi place s deseneze i scrie. reproducerea diferitelor propozi ii pe hârtie. Lateralitate Organizarea în spa iu. postur adaptat . Scrie numele (5 ani).

Apari ia în desen a profilului personajelor (7 ani).Elemente care marcheaz rela ia dintre psihomotricitate i formarea abilit ilor de scris-citit Vârsta Schema corporal Lateralitate Structurare spa ial Orientare temporal Grafisme De la 7 la 8 ani Cunoa terea complet a corpului i structurii (7 ani). Reac ii adaptative la contactul corporal. ine creionul corporal i spa ial Reproduce o corect. Echilibru de dreapta i cel pu in 8 Postur stabil. artistice. stânga la unit i (8 ani) adaptat . Înv area (7 ani). denumirea ritmic de suple. u oar a scrierii. cu structur Gesturi gestual . armonie corect . persoan cu corespunz t Aptitudini siguran i oare a pentru sport automat spa iului unei sau activit i foi. . Abilitate Orientare Cite te ora.Org Control alt anizarea vizual precis.

stânga. hiperlaxitate/ hipolaxitate. Adaptare temporal . Lateralitatea dominant : dreapta. Motricitate: tonus muscular echilibrat. St pâne te reperele fine care in de orientarea în spa iu i î i organizeaz bine activitatea colar . ambidextru sau dislateralitat e.Elemente care marcheaz rela ia dintre psihomotricitate i formarea abilit ilor de scris-citit Vârsta Schema corporal Lateralitate Structurare spa ial Orientare temporal Grafisme De la 9 la 12 ani Coordonare dinamic bun . Orientare temporal corect Perfec iona rea scrisului . hipertonie/hi potoniem. Aptitudini i abilit i pentru geometrie.

La 3 luni începe s fie atent la sunetele pe care le produce i pe care le repet . anturajului o stare de La 2 luni. . registrul s u se diferen iaz primele semne guturale care în foarte scurt semnific buna dispozi ie i senza ia general de timp cap t o anumit tonalitate confort. Primele sunete emise de copil sunt ipetele comunic disconfort sau necesitatea satisfacerii unor trebuin e. perioada gânguritului. dovedind pl cerea de a ac iona asupra aparatului fonoarticulator i de a-l exersa.Dezvoltarea limbajului comprehensiv i expresiv de la na tere la 3 ani perioada preverbal În primul an de via acumul ri importante care preg tesc func ional i morfologic aparatul logo-fonator.

constat ri sau emo ii diferite. Äba³. stadiul Äcuvântului propozi ie³ aceste cuvinte unice pot exprima pe rând. dup cum o cere momentul. . preia i imit modelele oferite de anturaj i repetatele înt riri pe care cei din jur le fac. Äma-ma³. Äba-ba³ luate adesea de anturaj ca adev rate cuvinte Dup vârsta de 8 luni.Spre luna a 6-a. Äpa³. situa iile cele mai concrete. care ulterior vor fi dublate începutul perioadei de lalalizare apar primele bisilabe: Äpa-pa³. sugerând leg tura dintre respectivele grup ri de silabe i persoane sau obiecte existente în jurul s u. Äta³. Äta-ta³. apar primele silabe Äma³. fie dorin e.

Dezvoltarea limbajului se realizeaz concomitent pe mai multe planuri: fonetic. morfologic. factor activ de stimulare a tuturor proceselor psihice. . comunicarea verbal este rezultat i. sintactic semantic. vocabular (bagaj de cuvinte).Perioada antepre colar transform limbajul dintr-o leg tur afectiv într-un instrument de comunicare constituie unul dintre aspectele esen iale i caracteristice ale dezvolt rii copilului între 1 i 3 ani. în acela i timp.

Perioada antepre colar între 1 i 3 ani Din punct de vedere fonetic are loc dificilul proces de însu ire a capacit ii de articulare a proces care se realizeaz treptat. silabelor i cuvintelor dat fiind gradul diferit de dificultate al elementelor componente. Este perioada dislaliei Äfiziologice³ no iune ce define te complexul de particularit i ale însu irii articul rii la aceast vârst legat de imaturitatea normal a aparatului fonoarticulator. . fonemelor.

în scopul înlocuirii celor dificil de pronun at): Ävevetul³ în loc de Ä ervetul³ . c) Metateza (mutarea sunetelor i silabelor în cuvânt): Äm lâie³ în loc de Äl mâie³. se desprind: eliziunea. Äg³. Sunetele cum sunt Är³. Cuvintele mai lungi i dificile îl oblig pe copil s se rezume doar la o parte a lor. africatele Äc³. d) Perseverarea (repetarea unor sunete sau silabe. Ä ³. a) Eliziunea (omiterea din cuvânt a unor sunete sau silabe greu sau înc imposibil de realizat). siflantele Äs³ i Äz³ sau uier toarele Ä ³ i Äj³.Ca modalit i i mecanisme. b) Înlocuirea sunetelor. prima sau ultima silab . Ämolocotiv ³ în loc de Älocomotiv ³. de regul . preferând. silabelor sau cuvintelor dificile cu altele mai simple: Äflumos³ în loc de Äfrumos³. metateza. înlocuirea sunetelor. perseverarea. apar mai târziu fiind mai dificil de articulat.

copilul utilizeaz numai modul imperativ. La începutul intervalului. ulterior apare modul indicativ i spre 3 ani modul interogativ. copilul folose te substantive. Din punct de vedere morfologic. iar folosirea pronumelui personal la persoana I sg. fapt legat de dezvoltarea sferei cognitive în ansamblul ei. marcheaz procesul de delimitare i na terea identit ii.Din punct de vedere al vocabularului (bagajul de cuvinte) distinc ia care trebuie f cut între num rul cuvintelor pe care copilul este capabil s le în eleag (vocabularul pasiv evident mai mare) i cel al cuvintelor pe care le utilizeaz în mod curent (vocabularul activ mult mai redus). între 2 i 2 ani i jum tate apar verbele i pronumele personale. între 1 i 2 ani. folosirea adjectivelor i adverbelor arat începutul însu irii reprezent rilor privind raportul dintre calit i i forme. . interjec ii i onomatopee.

indispensabile comunic rii. între 2 ani i 2 ani i jum tate apar primele propozi ii care sunt telegrafice. .Din punct de vedere sintactic la începutul stadiului propozi ia se rezum la un singur cuvânt (stadiul cuvântului propozi ie. între 1 an i jum tate i 2 ani copilul asociaz 2 substantive (unul cu rol apelativ) înlocuindu-le cu un gest. Din punct de vedere semantic ca urmare a nevoii de a se face tot mai mult în eles de c tre adult. Stern. dup 2 ani i jum tate apar atributele i complementele care întregesc propozi ia (ÄMama papa³ ± ÄMam d -mi papa³). de transformare a lor în cuvinte abstracte ale gândirii. 1906). copilul este silit la un continuu efort de adecvare i rea ezare a con inuturilor instrumente pre ioase cuvintelor. ca substitut al predicatului. cuvinte cheie.

s relateze destul de fidel cele v zute i auzite s în eleag sensul întreb rilor are loc o dezvoltare sim itoare a vocabularului ± cre te num rul substantivelor.i exprime limpede dorin ele i gândurile. . dar mai ales a solicit rii i stimul rii din partea anturajului. la 5-6 ani copilul poate s . adjectivelor i adverbelor. dezvoltarea gândirii. determin progrese deosebite ale limbii. nevoia imens de comunicare. construie te propozi ii complexe.Dezvoltarea limbajului comprehensiv i expresiv de la 3 la 6 ani Experien a în continu îmbog ire.

în mijlocul. se intereseaz de sensul cuvintelor. Äpentru cine?³.. no iunile gramaticale comparative: Ämai mare ca³ etc. imediat. dedesubt. termenii relativi lega i de spa iu: înainte. cum? i termenii între. discrimineaz sunetele apropiate. deasupra. nuan ând întreb rile. întreb rile Äunde?³. întreb rile: când?. încearc s citeasc . înapoi. înainte. cunoa te toate p r ile corpului . în jurul.Din punct de vedere comprehensiv În elege: substantivele abstracte i adjectivele de dimensiune. are no iunea de lips i diferen . în seara asta. . termenii relativi lega i de timp: ieri. mâine.

cuvinte noi. întreab f r încetare. între 2000-3000 la 6 ani. între 800-1000 cuvinte. se variaz timpurile verbului. începe s . la 5 ani. Än scocind³ din diferitele variante combinatorii. peste 3500 de cuvinte utilizeaz pronumele el. în elege mesajul limbajului verbal. se joac cu segmentele cuvintelor. are capacitatea de percepere a timpului: utilizeaz trecutul i viitorul poveste te despre lucruri imaginare. poveste te ce a f cut. coordoneaz frazele cu Ä i³.i adapteze dup interlocutor. tu. între 1500-2000. la 4 ani.Din punct de vedere expresiv asimilare rapid a lexicului la 3 ani. ea. discursul . f r a face apel la obiectele prezente acord substantivul i adjectivul.

la stânga. dup ) i de or . oblic. orizontal. no iunile de durat (pân când.Dup 6 ani formuleaz întreb ri cu folosirea nega iei i inversiunea subiect/verb folose te pronumele personal în raport de subiect asimileaz no iunile de: anotimpuri i lunile anului. asimileaz no iunile de: împrejur. . vertical. bar . unul în spatele altuia. unul în fa a altuia. unul lâng altul. banc ). la dreapta. data. Diferen iaz semantic în câmpurile apropiate (taburet.

Editura Polirom. M. Psihologia dezvolt rii umane.Dic ionar explicativ de logopedie. ± Tratat de logopedie. . 2011 Muntean. .BIBLIOGRAFIE ‡ Burlea. Editura ³Spiru Haret´ Ia i i Editura TehnicaInfo Chi inãu.. G. Ed. A. V. Esen ialul în logopedie. Bucure ti. 2006.. 2001 Burlea. 2003 ‡ ‡ ‡ ... Ia i. Bâlbâie. G. Burlea. Verza E.Normal i patologic în evolu ia limbajului.Polirom. Editura Funda iei Humanitas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->