Sunteți pe pagina 1din 106

Uniunea European

Rien nest possible sans personnes, rien nest durable sans institutions. Les institutions peuvent, si elles sont bien construites, accumuler et transmettre leur sagesse aux gnrations successives. (Jean Monnet)
2010

Parlamentul European Unitatea Vizite i Seminarii & R dulescu Drago Marian


2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

ROBERT SCHUMAN
1886-1963

,,We must build Europe not only in the ,,Europe is searching itself. It knows that's its own future lays in interest of free nations, but also in order to be able to integrate the countries of Eastern its hands. Never again it will be Europe when, after being liberated, they ask that near to the aim. Not to let go us to accept them into the Community. the hour of its destiny is its only (1953) chance for deliverance.

,,Europa nu se va construi dintr-o dat sau conform unui plan unic. Va lua na tere din realiz ri practice care vor crea mai nti o solidaritate real .

aduce civiliza iei o Europ organizat i activ este indispensabil men inerii unor rela ii pa nice. () Nu am reu it s realiz m o Europ unit i ne-am confruntat cu r zboaie.

,,Contribu ia pe care o poate

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PLANUL SCHUMAN
- fragmente Pacea mondial nu se poate face f r eforturi creatoare propor ionale cu pericolele care o amenin . Europa nu se va construi dintr-o dat sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realiz ri concrete care vor genera n primul rnd o solidaritate real . Al turarea na iunilor europene implic eliminarea vechii opozi ii dintre Fran a i Germania. () Guvernul francez propune ca produc ia franco-german de c rbune i o el s fie plasat sub inciden a unei nalte Autorit i, n cadrul unei organiza ii deschise i altor stat europene. () Solidaritatea n produc ie astfel stabilit va demonstra c orice conflict ntre Fran a i Germania devine nu doar inimaginabil, ci chiar imposibil. aceast propunere va conduce la crearea unei prime baze concrete a federa iei europene, indispensabile pentru men inerea p cii.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PLANUL SCHUMAN - principii Animozitatea de lung durat dintre Fran a i Germania trebuie eliminat ; orice ac iuni trebui s priveasc n primul rnd aceste dou ri, dar s fie deschise oric ror alte state europene care mp rt esc acelea i scopuri. Este necesar ac iunea imediat ntr-un domeniu limitat, dar decisiv: produc ia franco-german de c rbune i o el trebuie pus imediat sub controlul unei nalte Autorit i comune. Fuziunea acestor interese economice va contribui la ridicarea nivelului de trai i la constituirea unei comunit i europene. Deciziile naltei Autorit i vor fi obligatorii pentru statele membre. nalta Autoritate va fi compus din persoane independente, egale, iar deciziile sale vor fi impuse p r ilor.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

CONTEXTUL ORGANIZA IONAL AL APARI IEI COMUNIT ILOR EUROPENE


 OECE (Planul Marshall 1947/OCED - 1961) Uniunea Vamal BENELUX (1947) UO (1948) UEO (1954) NATO (1949) CONSILIUL EUROPEI (1949) CECO (1951/1952) CEE & CEEA/EURATOM (1957/1958) AELS (1960/1961) CSCE (1975) OSCE (1995) BERD (1991)
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

 CAEM/COMECON/ CAER (1949/1959 1991) PACT VAR OVIA (19481991)

 CSI (1991)

TRATATE ESEN IALE N CONSTRUC IA COMUNITAR


Tratatul CECO (Paris 1951/1952), T. CEE & Tratatul CEEA/EURATOM (Roma 1957/1958) Actul Unic European (1986/1987) Tratatul de la Maastricht asupra UE (1992/1993) Tratatul de la Amsterdam (1997/1999) Tratatul de la Nisa (2001/2003) Tratatul de la Lisabona (2007)
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul instituind Comunitatea European a C rbunelui i O elului


Tratatul instituind C.E.C.O. a fost semnat la 18 aprilie 1951 la Paris dup 9 luni de negocieri ntre Germania, Fran a, Italia i Benelux (Belgia, Olanda i Luxemburg). Tratatul a intrat n vigoare la 23 iulie 1952. A a cum se ar ta i n preambul, cele 6 state au f cut acest pas esen ial pentru c o Europ mai organizat i mai puternic poate contribui la aducerea p cii mondiale, la men inerea rela iilor pacifiste, la ridicarea nivelului de trai a cet enilor s i, la crearea unei comunit i economice care s aduc beneficii statelor membre i la crearea unor institu ii comune capabile s realizeze conducerea acestui organism, prin darea la o parte a rivalit ilor seculare dintre unele din statele membre. Cmpul de aplicare al acestui tratat, calificat drept un tratat-lege, a fost creat pentru o perioad de 50 de ani i este aplicabil teritoriului comunitar european i teritoriilor europene cu care unul dintre statele membre este n rela ii externe.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul instituind Comunitatea European a C rbunelui i O elului


Principii esen iale: superioritatea institu iilor, independen a dintre institu ii (traducndu-se prin: numirea membrilor de comun acord de c tre guvernele statelor membre, independen a financiar , acesta nsemnnd c institu iile se finan eaz din resurse proprii i nu din contribu iile na ionale, i responsabilitatea Comisiei, doar n fa a Parlamentul European), colaborarea dintre institu ii i egalitatea ntre statele membre, care reprezint un fundament juridic care ntrege te no iunea de Comunitate. Obiectivul CECO era de a contribui, n armonie cu economiile statelor membre, la stabilirea unei pie e comune. Pentru a exista compatibilitate cu CECO , Tratatul interzicea: taxele la importuri i exporturi, m surile i practicile discriminatorii dintre produc tori n privin a pre urilor, salariile i ajutoarelor acordate de stat sau taxele speciale impuse de state.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Roma instituind Comunitatea Economic European


Cele 6 state semnatare ale Tratatului instituind C.E.C.O. Germania, Fran a, Italia i Benelux (Belgia, Olanda i Luxemburg) au hot rt extinderea acestui sistem i la alte domenii economice prin realizarea unei pie e comune generale, a unei pie e nucleare comune i prin apropierea progresiv a politicilor economice i sociale. n acest sens, la 25 martie 1957 au fost semnate la Roma cele dou tratate instituind Comunitatea Economic European i Comunitatea European a energiei atomice. Ele au fost ncheiate pe o perioad de timp nelimitat i au intrat n vigoare la 1 ianuarie 1958. Tratatul C.E.E. a avut rolul de a consolida primordialitatea dreptului comunitar i de a face din cet eanul comunitar subiect de drept.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul C.E.E., care reprezint mai mult dect un simplu acord ntre statele membre, a avut menirea de a institui o ordine juridic proprie, integrat sistemului juridic al statelor membre i care se impune jurisdic iilor acestuia, dotnd, n acela i timp, Comunitatea cu atribu ii proprii, personalitate juridic i cu capacitatea de reprezentare interna ional . Tratatul C.E.E. a promovat instituirea pie ei comune, dezvoltarea activit ilor economice, o extindere continu i echilibrat , o stabilitate m rit , cre terea nivelului de trai, impunerea unei politici comune n domeniul transporturilor, asigurarea liberei concuren e, instituirea Fondului social european i rela ii mai strnse ntre statele membre. Statele membre vor institui o Comunitate pe o durat nelimitat , care va avea atribu ii proprii, personalitate juridic i capacitate de reprezentare pe plan interna ional, limitndu- i n acest fel, e drept n domenii restrnse, drepturile lor suverane

Tratatul de la Roma instituind Comunitatea Economic European

Tratatul de la Roma instituind Comunitatea European a energiei atomice


Tratatul stabilind Comunitatea European a Energiei Atomice a fost semnat la Roma la 25 martie 1957 i a intrat n vigoare la data de 1 ianuarie 1958. Tratatul de creare a CEEA avea ca obiectiv principal, a a cum se arat i n art.1: contribuirea la stabilirea condi iilor necesare form rii i dezvolt rii rapide a energiilor nucleare, cre terea nivelului de trai n statele membre i dezvoltarea schimburilor cu alte ri. Finalitatea Comunit ii viza: - n domeniul produc iei: preg tirea condi iilor proprii form rii i dezvolt rii rapide a industriei nucleare a celor 6; - n domeniul comercial: favoriza exploatarea n comun a mijloacelor statelor i ntreprinderilor vizate; - n domeniul protec iei intelectuale: prevedea un schimb de informa ii i un sistem original de brevete de inven ie.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Bruxelles
Tratatul instituind un Consiliu unic i o Comisie unic La 8 aprilie 1965 este semnat la Bruxelles tratatul prin care se va face unificarea institu iilor executive, rezultnd un Consiliu i o Comisie unice, Tratat care va intra n vigoare la 1 iulie 1967. Existau la acel moment cele trei comunit i cu domenii de activitate specifice i cu o structur institu ional identic , ns separat . n vederea realiz rii unei uniuni europene veritabile, care s nu aib la baz trei organiza ii, ci doar una singur , s-a c utat s se demareze prin unificarea la nivel institu ional. Prima m sur luat n acest sens va fi instituirea n 1957 a Cur ii de justi ie unice i a unirii celor 3 Adun rii sub denumirea de Adunare parlamentar , culminnd n 1965 cu crearea unui Consiliu unic i a unei Comisii unice.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Bruxelles
Acest tratat nu aduce modific ri competen elor atribuite ini ial institu iilor comunitare prin tratatele de constituire, ns prin fuziunea institu ional duce la crearea entit ii de Comunit i europene, a unui buget unic al Comunit ilor, a unei administra ii comunitare unice, stabilindu-se totodat un statut unic al func iei publice comunitare i unificndu-se sistemul de imunit i i privilegii ale func ionarilor comunitari. Prin acest tratat se generalizeaz sistemul numirii de comun acord a membrilor Comisiei, precizndu-se n mod expres c fiecare stat membru poate avea cel pu in un reprezentant. CONCLUZIE, trebuie s subliniem c finalitatea celor trei tratate institutive a constat n crearea unor institu ii suprana ionale prin intermediul c rora s se realizeze integrarea i conducerea Comunit ilor.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Actul Unic European


Actul Unic European s-a semnat la Luxemburg la 17 februarie 1986 i a intrat n vigoare la 1 iulie 1987 i cuprinde dou p r i: prima se refer la modific rile aduse tratatelor comunitare i l rgirea domeniilor de competen , cealalt fiind consacrat cooper rii europene n domeniul politicii externe, considerat a fi o practic codificare a cooper rii n politica extern . Actul Unic European prevede votul majoritar pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare realiz rii Pie ei Unice (n afara domeniului fiscal i a liberei circula ii a persoanelor), extinde domeniul n care voteaz cu majoritate calificat Consiliul, acord puteri legislative Parlamentului european prin instituire procedurii cooper ri i a procedurii avizului conform, consolideaz puterile acestuia, dar i ale Comisiei i Consiliului extinznd atribu iile organelor de conducere ale Comunit ilor n raport cu cele ale statelor membre, fixeaz principiul cre rii Tribunalului de prim instan i recunoa te n mod oficial existen a Consiliului European.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Maastricht
Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht) reprezint , din punct de vedere istoric, ncheierea procesului de integrare economic , nceput la Paris prin Tratatul C.E.C.O. Acest Tratat va reprezenta fundamentul Europei politice unite. Tratatul asupra U.E., semnat la Maastricht n 7 februarie 1992, a intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993. Acest tratat va marca o nou etap n procesul de creare de uniuni din ce n ce mai strnse ntre popoarele Europei, to i anali tii fenomenului european fiind de p rere c prin adoptarea acestui tratat procesul integr rii europene a intrat ntr-o faz decisiv , deoarece adoptarea acestuia a fost rezultatul inten iei de a realiza uniunea economic i monetar , pe de o parte, i uniunea politic , pe de alt parte. Acest document care pune bazele Uniunii Europene este format din dou tratate: Tratatul de Uniune European i Tratatul Comunit ii Europene.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Maastricht
Tratatul prevedea: promovarea progresului economic i social prin realizarea uniunii economice i monetare bazat pe instituirea monedei unice, afirmarea identit ii pe scena interna ional , ceea ce includea i definirea unei politici de ap rare comun , nt rirea protec iei drepturilor i intereselor cet enilor prin dezvoltarea cooper rii n domeniul justi iei i afacerilor interne. Cet eanul european va avea drept de vot pentru alegerea membrilor Parlamentului european, va avea drept de circula ie i de edere n spa iul comunitar i va avea drept de peti ie la Parlamentul european i dreptul de a se adresa ombusmanului. Obiectivele politicii externe i de securitate comun sunt reprezentate de salvgardarea valorilor comune, a independen ei UE, consolidarea securit ii UE i a statelor membre i men inerea p cii, promovarea cooper rii interna ionale, dezvoltarea i consolidarea democra iei i a statului de drept.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Amsterdam
Tratatul de la Amsterdam a fost semnat la 2 octombrie 1997 n urma Consiliului european din 16-17 iunie 1997 i a intrat n vigoare la 1 mai 1999. Printre factorii care au impus adoptarea acestui Tratat enumer m: necesitatea cre terii rolului Parlamentului n procesul decizional, necesitatea perfec ion rii sistemului de func ionare a celor doi piloni ai Uniunii Europene: politica extern i de securitate comun i cooperarea n domeniul justi iei i afacerilor interne, necesitatea nl tur rii tehnocra iei care guverna activitatea institu iilor comunitare i necesitatea reducerii disensiunilor dintre statele mari i cele mici referitor la activit ile comunitare. Principiul egalit ii ntre b rba i i femei n procesul muncii constituie una din dispozi iile cele mai importante ale Tratatului, n acela i timp fiind considerabil l rgit i definirea no iunii de egalitate n ceea ce prive te remunerarea muncii
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Amsterdam
 implementarea unor schimb ri radicale n domeniul exercit rii i garant rii drepturilor i libert ilor fundamentale, a protec iei mediului nconjur tor cre terea rolului Parlamentului n procesul decizional prin ridicarea procedurii codeciziei la rang de regul general , a securit ii i ap r rii comune, cre terea flexibilit ii procesului de integrare a noilor candida i, statuarea unor noi reglement ri n ceea ce prive te domeniul vizelor, a liberei circula ii a persoanelor, politica social i for a de munc , extinderea i simplificarea procedurii legislative a codeciziei la noi domenii, introducerea majorit i calificate n noi domenii i extinderea competen elor Cur ii de justi ie la noi domenii dezvoltarea protec iei drepturilor omului i, nu n ultimul rnd, a apropierii institu iilor Uniunii fa de cet eni.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul de la Nisa
Tratatul de la Nisa a fost semnat n anul 2001 i intrat n vigoare n 2003. Obiectivul central al Conferin ei Interguvernamentale de la Nisa a fost acela de a reforma dispozi iile institu ionale din tratatul asupra Uniunii Europene i tratatele Comunitare institutive cu scopul declarat al deschiderii drumului pentru viitoarea extindere a U.E. care ar trebui s numere 27 de state membre sau chiar mai multe. Principalele teme ale Conferin ei, avute n vedere nc de la Consiliul european de la Koln din iunie 1999, au fost: componen a Comisiei europene, ponderea voturilor n cadrul U.E., eventuala extindere a votului cu majoritate calificat n interiorul Consiliului, alte modific ri n m sura n care ele s vizeze institu iile europene n cadrul punctelor mai sus men ionate i n care ele au rolul de a aplica Tratatul de la Amsterdam. Acest ultim aspect a permis i o reform n cadrul jurisdic iei comunitare.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Constitu ia UE ntre vis i realitate

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul care instituie Constitu ia European (TCE)


Tratatul care instituie Constitu ia European (TCE), n mod obi nuit denumit Constitu ia European , este un tratat interna ional care are ca scop creearea unei Constitu ii pentru Uniunea European . TCE a nceput s ia form prin Tratatul de la Roma din 1957 i prin Tratatul de la Maastricht din 1992. A suferit modific ri n urma tratatelor de la Amsterdam (1997) i Nisa (2001) i trebuie s clarifice problemele legate de finalitatea procesului european de integrare.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Tratatul care instituie Constitu ia European (TCE)


Propunerea privind Tratatul care instituie Constitu ia European a fost publicat in iulie 2003. Dup negocieri ndelungate n timpul c rora s-a discutat propunerea instaur rii unei majorit i calificate n locul unanimit ii, textul final text al TCE a fost prezentat n iunie 2004 n cadrul pre eden iei irlandeze.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Ini ial s-a dorit ca majoritatea statelor membre s ratifice TCE prin Parlament. Cu toate c un num r mare de state membre ale UE au aprobat tratatul prin Parlament, unanimitatea este necesar nainte de punerea n aplicarea a TCE.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Ratificarea Constitu iei: marele blocaj

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

n Regatul Unit Primul ministru Tony Blair a promis un Prima ar care a ncercat s referendum. Promisiunea testeze opinia public i s referendumului britanic a pus organizeze un referendum a fost presiune pe Pre edintele francez Spania. TCE a fost aprobat n Jacques Chirac, care a promis i cadrul acestuia. el un referendum n Fran a.

Ratificarea Constitu iei: marele blocaj


Respingerea TCE prin referendum n Fran a i Olanda, a f cut ca viitorul s fie destul de nesigur, dar Comunitatea a continuat s func ioneze, avnd ca fundament Tratatul de la Nisa. n Fran a, respingerea TCE a fost considerat o umilin pentru Jacques Chirac. TCE fiind respins de cei de dreapta, care v d n el o sl bire a suveranit ii, i de mi c rile care lupt mpotriva globaliz rii sau Socialiti.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Propuneri de deblocare: Simplificare & prevenirea neoliberaliz rii UE


Primul ministru al Cehiei, Mirek Topolanek, a propus ca textul Constitu iei s fie modificat, adic s fie nlocuit de un text mai simplu i u or de n eles. Conform art. 177 se cerea instaurarea unei economii de pia liberal , f r interven ii ale statului, liberalizarea este pus deasupra scopurilor clasice ale Europei continentale de Vest: protec ie social , protec ia mediului i minimalizarea omajului. Toate partidele socialiste au cerut scoaterea acestui articol.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Propuneri de deblocare: Eliminarea jargonului & Problematica


cre tinit ii

Se remarc faptul c TCE folose te un jargon specific precum i termeni obscuri sau tehnici, care s-au dovedit a fi nepopulari, mai ales pentru francezi. Au existat discu ii legate de includerea unei referin e la cre tinitate n TCE, dar Fran a i alte state, s-au opus puternic acestei ini iative, invocnd posibilitatea integr rii Turciei (religie islamic ) i a Israelului (religie iudaic ).
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

TRATATUL DE LA LISABONA
Tratatul ratificat f r referendum (n afar de Irlanda) va intra n vigoare la 1 decembrie 2009 i p streaz inovaiile din proiectul iniial, evitnd ns cuvntul Constitu ie i suprimnd tot ce ine de aspectul unui superstat (n special imn i drapel). ,,Este timpul ca Europa s treac la altceva i s depunem toate eforturile pentru problemele importante pentru europeni: cre tere economic , locuri de munc , schimbare climatic i securitate. (Gordon Brown, UK)

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

TRATATUL DE LA LISABONA
,,Europa a ie it din criza sa institu ional i este gata de confruntarea cu provoc rile viitorului (premierul portughez Jose Socrates)

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

TRATATUL DE LA LISABONA
1. In procesul legislativ, Parlamentul European va fi egalul Consiliului (cu anumite excepii); deputaii europeni vor avea mai mult putere. 2. Puterea Parlamentului European va crete n deciziile privind bugetul UE, politica agricol , justiia, afacerile interne etc. 3. Num rul deputailor europeni va fi de 751. 4. Preedintele Comisiei Europene va fi ales de Parlamentul European, pe baza unei propuneri a Consiliului European, care trebuie s ia n considerare rezultatele alegerilor europene. 5. Cet enii vor avea putere de iniiativ legislativ : un milion de cet eni provenind din statele membre UE vor putea cere Comisiei s ia n considerare noi propuneri de lege.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

TRATATUL DE LA LISABONA
6. Dou noi posturi vor fi create la nivel nalt n Uniunea European : Preedintele Uniunii Europene (care va nlocui Preedinia rotativ ) i naltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe i Politica de Securitate. 7. Pentru prima dat , un stat membru se poate retrage din Uniune. 8. Carta drepturilor fundamentale, semnat n 2000, are for juridic obligatorie (dar nu se va aplica n totalitate n Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord i Polonia). 9. Parlamentele naionale vor avea mai mult putere; acestea vor avea la dispoziie opt s pt mni pentru a semnala faptul ca UE i dep ete autoritatea ntr-o propunere de lege european . 10. Consiliul va vota mai mult prin sistemul de majoritate calificat , n locul unanimit ii (majoritate de 55% din statele membre i 65% din populaia european ). Unanimitatea r mane pentru domenii mai sensibile, precum fiscalitatea i ap rarea.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

EXTINDEREA Uniunii Europene - 27 state


 1952: Fran a, Germania, Italia, Belgia, Olanda, 6 Luxembourg 1973: Marea Britanie, Irlanda, Danemarca 9 1981: Grecia 10 1986: Spania, Portugalia 12 1995: Austria, Finlanda, Suedia 15 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, 25 Polonia, Rep. Ceh , Slovacia, Slovenia, Ungaria 2007: Romnia, Bulgaria 27 ____: Islanda, Turcia, Croa ia, Muntenegru

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Cei trei piloni care formeaz Uniunea European


1. - Comunit ile europene (competene extinse). Primul pilon este alc tuit din cele trei comunit i europene: C.E.E. (Comunitatea economic european ), C.E.E.A. (Comunitatea european a energiei atomice, denumit i EURATOM) i C.E.C.A. (Comunitatea european a c rbunelui i o elului (C.E.C.A. n francez La communaut europene du charbon et de lacier), cu precizarea c n momentul apari iei Uniunii Europene C.E.E. a devenit C.E. (Comunitatea european ). Funcioneaz n baza principiului subsidiarit ii i include: Cet enia european , probleme sociale, azil i imigrare, frontiere externe; Cercetare, mediu, s n tate i protecia consumatorului; Reele transeuropene.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Cei trei piloni care formeaz Uniunea European


2. - Politica extern i de securitate comun (P.E.S.C.) Integrarea comunitar propune trecerea de la simpla n elegere la ac iuni comune. Deciziile vor putea fi luate de Consiliul astfel c UE va conveni asupra realiz rii unei politici externe i de securitate comun , bazat , n principal, pe urm toarele obiective: - ap rarea valorilor comune, a intereselor fundamentale i a independen ei UE - consolidarea securit ii statelor membre i dezarmarea; - men inerea p cii n lume i consolidarea securit ii interna ionale prin sprijinirea statelor tere, - promovarea cooper rii interna ionale i a statului de drept; - promovarea democra iei i a drepturilor omului. Politica extern i, cea de securitate se num r printre domeniile n care statele membre colaboreaz pentru a- i p stra suveranitatea.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Cei trei piloni care formeaz Uniunea European


3. - Cooperarea poliieneasc i judiciar n materie penal (fost cooperarea n domeniul justi iei i al afacerilor interne (J.A.I.) Realizarea unei ac iuni comune n lupta contra criminalit ii: terorism, traficul de droguri, arme, persoane, rasism i xenofobia: trecerea frontierelor externe ale celor 27 state membre U.E i condi iile de intrare i de circula ie a cet enilor statelor ter e. lupta mpotriva imigr rii i cooperarea judiciar , civil , penal i vamal . Cooperarea poli ieneasc ia m suri referitoare la: a) strngerea, stocarea, prelucrarea i analizarea informa iilor n domeniu, precum i schimbul de informa ii; b) sprijinirea form rii profesionale a personalului i cooperarea privind schimbul de personal i cercetarea criminalistic ; c) tehnici comune de investiga ie privind depistarea unor forme grave de criminalitate organizat .

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Simbolurile Uniunii Europene


Unit n diversitate - este deviza Uniunii Europene i a fost folosit pentru prima dat n 2000, fiind ulterior men ionat oficial n ,,TCE, ncheiat n 2004. Semnificatia devizei este c , prin Uniunea Europeana, europenii i unesc eforturile pentru a lucra mpreun pentru men inerea p cii i pentru prosperitate, i c numeroasele culturi, tradi ii i limbi diferite care coexist n Europa sunt un atu pentru continentul nostru.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Simbolurile Uniunii Europene Ziua Europei - 9 mai


Pe 9 mai 1950, la Paris, Ministrul de Externe al Fran ei, Robert Schuman, a citit presei Ziua de 9 mai interna ionale o declara ie prin care chema Fran a, Germania i celelalte popoare ale 1950 a reprezentat Europei s i uneasc produc iile de o el i primul pas c tre c rbune, ca ,,prim funda ie concret a unei crearea a ceea ce federa ii europene. Propunerea lui viza crearea unei comunit i este astazi UE. n cadrul c reia membrii s i pun sub control comun produc ia de o el i c rbune ca baza a puterii lor militare, n scopul evit rii izbucnirii unui nou razboi. n 1985, cnd proiectul construc iei europene era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea dat CE, au hot rt ca 9 mai s devin Ziua Europei.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Simbolurile Uniunii Europene Steagul


Steagul, cu cele 12 stele, a ezate n cerc, pe un fond albastru, nseamn unitatea i identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezint solidaritatea i armonia, iar stelele, n numar de 12, reprezint perfec iunea. nti, el a fost folosit de Consiliul Europei (1955), iar din anul 1985, statele membre UE l-au adoptat ca steag al Comunit ilor Europene (CEE), ncepand cu 1986 el este utilizat de c tre toate institu iile UE.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Simbolurile Uniunii Europene Imnul


Tot Consiliul Europei a fost cel care a decis, n 1972, ca ,,Oda bucuriei (ultima parte a Simfoniei a IX-a de Beethoven) s devin imnul sau, iar n 1985, Statele Membre UE l-au adoptat, i ele, ca imn oficial al Uniunii Europene. Uniunea European nu a urm rit, prin aceast decizie, s nlocuiasc imnurile na ionale ale Statelor Membre. Alegerea acestei melodii ca imn subliniaz aspira ia spre valorile comune, unitatea n diversitate i idealurile de libertate, Ludwig van Beethoven pace i solidaritate care stau la baza (1770 - 1827) Uniunii Europene.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Principiul reprezent rii intereselor potrivit structurii mecanismelor comunitare (principiul echilibrului institu ional) este similar principiului separa iei puterilor de la nivel na ional: Consiliul este organismul care se implic n func ionarea Uniunii, Comisia urm re te i promoveaz interesul general, Parlamentul European ndepline te func ia legislativ , Curtea de Justi ie exercit puterea judec toreasc . Principiul echilibrului n exercitarea competen ei institu iilor europene, adic principiul competen elor de atribuire pe scurt, este un principiu fundamental al structurilor europene, deoarece reglement rile comunitare stipuleaz competen ele fiec rei institu ii, urm rindu-se ca n procesul exercit rii lor s nu fie afectate atribu iile altor institu ii.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PRINCIPIILE DE DREPT ALE UNIUNII EUROPENE

PRINCIPIILE DE DREPT ALE UNIUNII EUROPENE


Principiul justi iei sociale este un principiu esen ial reg sit n toate actele institutive, ntruct unul din obiectivele Comunit ii l-a constituit realizarea justi iei sociale. Principiul diversit ii culturale a fost instituit pornind de la realit ile Continentului, caracterizat printr-o multitudine de tradi ii artistice i culturale, n acest context printre m surile comunitare s fie incluse i dezvoltarea culturii. Principiul loialit ii presupune obliga ia statelor membre de a lua m suri, legislative, economice i de alt natura pentru a asigura ndeplinirea obliga iilor comunitare i conlucrarea cu bun -credin a institu iilor comunitare. Principiul cooperarii presupune cooperarea pe multiple planuri ntre Uniunea European i statele membre.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PRINCIPIILE DE DREPT ALE UNIUNII EUROPENE


Principiul democra iei reprezentative se afl n mod firesc la temelia oric rei structuri democratice, astfel se explic stipularea expres a democra iei reprezentative n toate actele constitutive ale Comunitatilor Europene i ale Uniunii Europene. Principiul respectarii drepturilor omului se refer la obliga ia de a respecta drepturile omului de c tre toate autorit ile publice; to i resortisan ii statelor membre ale Uniunii Europene sunt trata i cu respect, avnd acces egal n institu iile comunitare i la formele de cooperare instituite. Principiul diversit ii culturale a fost instituit pornind de la realit ile Continentului, caracterizat printr-o multitudine de tradi ii artistice i culturale, n acest context fiind necesar ca printre m surile comunitare s fie incluse i dezvoltarea culturii.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PRINCIPIILE DE DREPT ALE UNIUNII EUROPENE


Principiul autonomiei este cel care d posibilitatea institu iilor UE s se organizeze n mod liber, ceea ce nseamn c acestea pot s - i elaboreze propriile norme privind statutul func ionarilor, avnd, de asemenea, posibilitatea s -i i desemneze (autonomia institu iilor comunitare nu presupune personalitate juridic , aceasta fiind recunoscut doar comunit ilor). Principiul loialit ii presupune obliga ia statelor membre de a lua m suri, legislative, economice i de alt natur pentru a asigura ndeplinirea obliga iilor comunitare i conlucrarea cu bun credin a institu iilor comunitare. Principiul cooper rii presupune cooperarea pe multiple planuri ntre Uniunea European i statele membre. Principiul justi iei sociale este un principiu esen ial reg sit n toate actele institutive.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

ACTE ALE INSTITU IILOR COMUNITARE


Reprezint ansamblul actelor cu caracter normativ emise de c tre institu iile comunitare: regulamente, directive, decizii, recomand ri si opinii. Practica institu ional a dezvoltat si alte acte: avize, acorduri, rezolu ii, programe sau concluzii. Regulamentele sunt cele mai importante acte adoptate de c tre institu iile UE, deoarece ele se aplic integral si obligatoriu n toate statele membre, iar aplicabilitatea lor este direct (nu este necesar s fie ncorporate prin alte acte normative n legisla ia na ional pentru a avea caracter obligatoriu); Directivele reprezint a doua form a legisla iei comunitare cu efecte obligatorii care se adreseaz statelor membre fixnd obiectivele ce trebuiesc atinse, dar l snd autorit ilor na ionale competenta de a identifica mijloacele de transpunere n practic . Ele permit astfel statelor membre s aplice dreptul comunitar innd cont de condi iile concrete din fiecare tar .
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

ACTE ALE INSTITU IILOR COMUNITARE


Deciziile sunt m suri administrative direct aplicabile ce se adreseaz unui stat membru ori unei persoane fizice sau juridice, fiind mijlocul legal prin care institu iile comunitare pot ordona ca un caz individual s fie solu ionat ntr-un anumit fel. Opiniile si recomand rile sunt m suri legale ce permit institu iilor UE s -si prezinte punctele de vedere n fata statelor membre sau chiar a persoanelor fizice si juridice, f r ca acestea s fie obligate s se conformeze solu iei propuse de UE. Opiniile sunt oferite atunci cnd institu iilor comunitare li se cere s -si exprime pozi ia fat de o situa ie curent sau n caz particular ap rut pe teritoriul unui stat membru, n timp ce recomand rile pot fi date si din proprie ini iativ . Semnifica ia opiniilor si recomand rilor este de natur moral / politic i reprezentnd pozi ia institu iei de la care eman .
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

ACTE ALE INSTITU IILOR COMUNITARE


Hot rri cu caracter general sunt acte generale f r destinatari desemna i. Rezolu iile con in, de regul , un program de ac iune viitoare ntrun domeniu determinat; rezolu iile nu produc juridice, ns pot invita Comisia s prezinte propuneri ori s ac ioneze ntr-un anumit sens. Concluziile sunt adoptate n urma dezbaterilor ce s-au derulat n sesiunea Consiliului, ele pot con ine declara ii cu caracter pur politic sau hot rri cu caracter general. Comunic rile Comisiei pot fi din cele mai diversificate; ele nu produc efecte juridice (ex: C r i albe, C r i verzi, diferite comunic ri ale Comisiei c tre Consiliu) Programe de ac iune, declara ii adoptate de Consiliu i declara ii comune.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

STATUL &
Spa iul Schengen
Normele Schengen, care fac parte din legisla ia UE, elimin toate controalele la grani ele interne, dar instituie controale eficiente la grani ele externe ale UE i introduce o politic comun a vizelor. Statele spa iului Schengen sunt: 1985- Belgia, Olanda, Luxemburg, Fran a i Germania 1990- Italia 1991- Spania i Portugalia 1992- Grecia 1995- Austria 1996- Danemarca, Suedia i Finlanda 2001- Islanda i Norvegia (care nu sunt membre ale UE).
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Elve ia a semnat conven ia de aderare la Spa iul Schengen n 2002, aderarnd n 2008, iar Irlanda i Regatul Unit (membre ale UE) nu fac parte din spa iul Schengen. Numele ,,Schengen vine de la un ora el din Luxembourg unde cinci ri membre UE au semnat, la 14 iunie 1985, un acord de nl turare a controlului la frontierele interne

STATUL &
Spa iul Schengen
Tot n spa iul Schengen sunt incluse de la 21 decembrie 2007 i 9 din cele 10 state devenite membre ale UE n 2004 (Cipru cernd o amnare de 1 an de zile, din cauza diviz rii insulei): Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia si Slovenia. Romnia i Bulgaria (membre ale UE din 2007) au ansa de a face parte din Schengen dup 2011.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Euro , evro,

, ewro

La Consiliul european de la Madrid din 1995, denumirea de Ecu (European Currency Unit) a fost nlocuit de Euro. Ulterior, la Consiliul european de la Dublin (1996) a fost adoptat un Pact de stabilitate, care prevede aplicarea de c tre statele membre ale zonei Euro, a programului de stabilitate i aplicare a sanc iunilor financiare statelor care au deficit superior cifrei de 3%, cu excep ia cazurilor de recesiune economic grav . La 1 ianuarie 1999, Euro a fost lansat pe pie ele de schimb i a putut fi folosit ca mijloc scriptural de plat , iar ncepnd cu 1 ianuarie 2000, Euro a intrat propriu-zis n circula ie n: Austria, Belgia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia i Spania. (Marea Britanie, Danemarca i Suedia au r mas deoparte). Monaco, San Marino i Vatican folosesc Euro, la fel ca i Andora, Muntenegru i Kosovo (dar f r acordul UE).
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Euro -

, evro, ewro

Monedele na ionale din Zona Euro au fost scoase din circula ie n 2002. Reprezentarea grafic a monedei unice a fost inspirat de litera greceasc epsilon, ea trebuind s fac leg tura att cu leag nul civiliza iei i democra iei europene, ct i cu prima liter din cuvntul ,,Europa. Un euro este divizat n 100 de cen i, numi i i centime n rile vorbitoare de limbi romanice sau lept ( ) n Grecia. Din 2007 Euro este moned oficial n Slovenia, iar din 2008 n Cipru i Malta. Romnia va trece la Euro n 2014-2015.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Alte pl i 1,2% Dezvoltare 3,1% Rezerve 0,4% Administra ie 6,0% Politic extern 5,2%

Bugetul Uniunii Europene 2005


Agricultur 46,2%

Politic intern 7,4%

106,3 miliarde Euro

Politici structurale si de coeziune 30,5%


2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Bugetul Uniunii Europene 2007

2007

DEZVOLTARE DURABIL DURABI Competitivitate Competitivitate Coeziune Coeziune

UE CA PARTENER PARTENER MONDIAL

5,4% 33,7%

43,3%

126,6 miliarde euro miliarde


0,4% 1% 5,5% 10,7%

COMPENS RI CET ENIE, LIBERTATE, ENIE, LIBERTATE, SECURITATE SECURITATE I JUSTI IE

CHELTUIELI AGRICOLE DEZVOLTARE RURAL ADMINISTRARE ADMINISTRARE

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Bugetul UE- surse de finan are Anul financiar 2007

2007

Import pe produse agricole, drepturi de vam , etc. Resurse Resurse bazate pe TVA

Diverse Diverse

15%

15%

1%

69%

Resurse Resurse bazate pe PNB

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

SISTEMUL INSTITU IONAL COMUNITAR


Consiliul European entitate politic alc tuit din efi de stat i de guvern + pre edintele Comisiei Consiliul Uniunii Europene (de mini trii) institu ie legislativ alc tuit din mini trii afacerilor externe i mini trii de resort Parlamentul European institu ie co-legislativ alc tuit din 736 membri Comisia European institu ie executiv alc tuit din 27 de membri

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

SISTEMUL INSTITU IONAL COMUNITAR


Curtea de conturi institu ie (din 1993) alc tuit din 27 membri, avnd atribu ii de control al veniturilor i cheltuielilor comunitare Banca central european institu ie financiar Banca european de investi ii

Curtea de Justi ie a Comunit tii Europene & Tribunalul de Prim Instan institu ii jurisdic ionale cu rol n vegherea respect rii Tratatelor n interpretarea i aplicarea dreptului comunitar alc tuite din 27 judec tori (CJCE: + 8 avoca i generali) Comitetul regiunilor Comitetul economic i social

Mediatorul european NU este o institu ie


2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

SISTEMUL INSTITU IONAL COMUNITAR


CEDEFOP Centrul european pentru dezvoltarea form rii profesionale; EUROFOUND Funda ia european pentru mbun t irea condi iilor de via i de munc ; AEE Agen ia european pentru mediu; FTF Funda ia european pentru formare; OEDT Observatorul european al drogurilor i toxicomanilor; AMEA Agen ia european pentru evaluarea medicamentelor; OHMI Oficiul de armonizare n Pia a intern (m rci, desene i modele); EU-OSHA Agen ia european pentru securitatea i s n tatea muncitorilor; OCVV Oficiul comunitar al plantelor vegetale; CdT Centrul de traducere al organelor Uniunii Europene; OUMC Observatorul european al fenomenelor rasiste i xenofobe; EAR Agen ia european pentru reconstruc ie; AFSA Autoritatea european pentru securitatea alimentelor; AESM Agen ia european pentru securitate maritim ; AESA Agen ia european pentru securitate aerian .
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

SISTEMUL INSTITU IONAL COMUNITAR - istoric


Prin Tratatul instituind C.E.C.O. din 1951 erau prev zute urm toarele autorit i: nalta Autoritate institu ie suprana ional ce reprezenta interesele comunitare i care era supus controlului Adun rii Parlamentare de inea esen ialul puterii executive, Consiliul Special de Mini tri institu ie interguvernamental ce reprezenta statele na ionale membre, f cnd leg tura ntre acestea i ac iunile naltei Autorit i, Adunarea Comun (Parlamentar ) reprezenta interesele popoarelor membre, avea caracter parlamentar i era o institu ie de control democratic al factorului executiv (bi-executiv: nalta Autoritate i Consiliul de mini tri) Curtea de Justi ie veghea la respectarea prevederilor tratatului i solu iona diferendele dintre statele membre ori particulari i nalta Autoritate.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

SISTEMUL INSTITU IONAL COMUNITAR - istoric


Tratatele instituind C.E.E.A. i C.E.E. i Conven ia referitoare la unele institu ii comune ale Comunit ilor, prin care se va stabili: o Adunare unic sub numele de Adunarea parlamentar european (Adunarea Comun a C.E.C.O. se va unifica cu Adun rile C.E.E.A. i C.E.E). o Curte de Justi ie unic (fiind unificate Curtea de Justi ie a C.E.C.O. cu cele dou Cur i ale C.E.E.A. i C.E.E). de asemenea, pentru C.E.E.A. i C.E.E. un alt organ comun a fost Comitetul Economic i Social.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

SISTEMUL INSTITU IONAL COMUNITAR - istoric


Cea de-a doua etap avea s fie reprezentat de Tratatul de fuziune a executivului comunit ilor, semnat la Bruxelles, tratat care va impune Comunit ilor o structur institu ional unic : un Consiliu unic (aceasta nseamn c : Consiliul Special de Mini tri - Tratatul C.E.C.O. i Consiliul - Tratatul C.E.E.A. i Consiliul - Tratatul C.E.E. vor nceta s mai func ioneze separat i se vor uni formnd un Consiliu unic). o Comisie unic (aceasta nseamn c nalta Autoritate - Tratatul C.E.C.O. i Comisia - Tratatul C.E.E.A. i Comisia - Tratatul C.E.E. vor nceta s mai func ioneze separat i se vor uni formnd o Comisie unic ). Unificarea Comisiei a fost considerat ca o mare realizare, avnd n vedere rolul acesteia n activit ile comunit ilor. Tratatul a realizat unificarea serviciilor acesteia, comisiilor de control, a bugetelor i administra iilor; a mai stabilit reprezentarea fiec rui stat n comisie i durata mandatului.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PARLAMENTUL EUROPEAN Competen ele PE


Putere legislativ Majoritatea legilor europene sunt adoptate n comun de c tre Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene Control parlamentar Parlamentul controleaz democratic alte institu ii europene i acord vot de ncredere Comisiei Europene

Decizie privind extinderea Putere bugetar Parlamentul European decide bugetul anual al UE mpreun cu Consiliul UE
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Avizul conform al Parlamentului este necesar pentru aderarea unui nou stat membru

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PARLAMENTUL EUROPEAN
STATE MEMBRE Germania Marea Britanie Fran a Italia Polonia Spania Romnia Olanda Belgia R. Ceh Grecia Ungaria Portugalia Suedia EU27 2007 99 78 78 78 54 54 35 27 24 24 24 24 24 19 EU27 EU27 2009 2014 99 72 72 72 50 50 33 25 22 22 22 22 22 18 96 73 74 72 + 1 51 54 33 26 22 22 22 22 22 20 STATE MEMBRE Austria Bulgaria Danemarca Finlanda Slovacia Irlanda Lituania Letonia Slovenia Estonia Cipru Luxembourg Malta TOTAL EU27 2007 18 18 14 14 14 13 13 9 7 6 6 6 5 785 EU27 2009 17 17 13 13 13 12 12 8 7 6 6 6 5 736 EU27 2014 19 18 13 13 13 12 12 9 8 6 6 6 6 750+1

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PARLAMENTUL EUROPEAN
STATE MEMBRE Germania Marea Britanie Fran a Italia Polonia Spania Romnia Olanda Belgia R. Ceh Grecia Ungaria Portugalia Suedia
Popula ia mil. loc. Procente 2007

STATE MEMBRE Austria Bulgaria Danemarca Finlanda Slovacia Irlanda Lituania Letonia Slovenia Estonia Cipru Luxembourg Malta TOTAL

Popula ia mil. loc.

Procente 2007

82,4 60,4 62,8 58,7 38,1 43,7 21,6 16,3 10,5 10,2 11,1 10,0 10,5 9,0

16,7% 12,2% 12,7% 11,9% 7,7% 8,8% 4,3% 3,3% 2,1% 2,0% 2,2% 2,0% 2,1% 1,8%

8,26 7,71 5,42 5,25 5,38 4,20 3,40 2,29 2,00 1,34 0,76 0,46 0,40 492881

1,68% 1,57% 1,10% 1,07% 1,09% 0,85% 0,69% 0,47% 0,41% 0,27% 0,16% 0,09% 0,08% 100%

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PARLAMENTUL EUROPEAN
Deputa ii se constituie n grupuri politice, grupndu-se n func ie de afinit ile lor politice, nu de na ionalitate, astfel c un deputat poate apar ine unui singur grup politic, chiar dac exist i deputa i neafilia i, nu fac parte din niciun grup politic. Fiecare grup politic i asigur organizarea intern , prin desemnarea unui pre edinte (sau a doi pre edin i, n cazul anumitor grupuri), a unui birou i a unui secretariat. Distribu ia locurilor deputa ilor n hemiciclu se face n func ie de apartenen a politic , de la stnga la dreapta. Num rul minim de deputa i necesar pentru a constitui un grup politic este de 25 i cel pu in o 1/4 din state membre trebuie s fie reprezentate n cadrul grupului. naintea fiec rui vot din cadrul edin elor plenare, grupurile politice examineaz rapoartele elaborate de comisiile parlamentare i depun amendamente. Grupul politic adopt o pozi ie n urma consult rilor din cadrul s u, dar membrilor nu l-i se poate impune o anumit variant de vot.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PARLAMENTUL EUROPEAN
Exist 7 grupuri parlamentare inter- ri i membrii independen i, neafilia i nici unui grup. Grupul Partidului Popular European (Cre tin Democrat) - din care fac parte i PD-l i UDMR - 265 membrii; Grupul Alianei Progresiste a Socialitilor i Democrailor din Parlamentul European - din care face parte i PSD - 184 membrii; Grupul Alian ei Liberalilor i Democra ilor pentru Europa - din care face parte i PNL - 84 membrii; Grupul Verzilor / Alian a Liber European - 55 membrii; Grupul Conservatorilor i Reformitilor Europeni - 54 membrii; Grupul Confederal al Stngii Europene/ Stnga Verde Nordic 35 membrii; Grupul Europa Libert ii i Democraiei - 32 membrii; Deputai neafiliai - 27 membrii.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

PARLAMENTUL EUROPEAN
Grupul Verzilor / Alian a Liber European 55 deputa i Grupul Conservatorilor i Reformi tilor Europeni 54 deputa i Grupul Confederal al Stngii Europene/ Stnga Verde Nordic 35 deputa i Grupul Europa Libert ii i Democra iei 32 deputa i

Grupul Alian ei Liberalilor i Democra ilor pentru Europa 84 deputa i Grupul Alian ei Progresiste a Sociali tilor i Democra ilor din Parlamentul European 184 deputa i
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Deputa i neafilia i 27 deputa i

Grupul Partidului Popular European (Cre tin Democrat) 256 deputa i

Grupul Partidului Popular European (Cre tin Democrat)


 1. Elena Oana ANTONESCU (PD-L) 2. Elena B SESCU (PD-L) 3. Sebastian Valentin BODU (PD-L) 4. Petru Constantin LUHAN (PD-L) 5. Monica Luisa MACOVEI (PD-L) 6. Marian Jean MARINESCU (PD-L) 7. Iosif MATULA (PD-L) 8. Rare Lucian NICULESCU (PD-L) 9. Cristian Dan PREDA (PD-L) 10. Theodor Dumitru STOLOJAN (PD-L) 11. Traian UNGUREANU (PD-L) 12. Laszlo TOKES (UDMR) 13. Csaba SOGOR (UDMR) 14. Iuliu WINKLER (UDMR)

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Grupul Alian ei Progresiste a Sociali tilor si Democra ilor din Parlamentul European
 15. Victor BOgTINARU 16. Corina CREiU 17. George Sabin CTTAg 18. Vasilica Viorica D NCIL 19. Ioan ENCIU 20. C t lin Sorin IVAN 21. Ioan Mircea PAgCU 22. Rovana PLUMB 23. Daciana Octavia SRBU 24. Adrian SEVERIN

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Grupul Alian ei Liberalilor i Democra ilor pentru Europa


 25. Cristian Silviu BUgOI 26. Ramona Nicoleta M NESCU 27. Norica NICOLAI 28. Silvia Adriana iIC U 29. Adina Ioana V LEAN 30. Renate WEBER

Deputa i neafilia i
 31. George BECALI 26. Claudiu Ciprian T N SESCU 30. Corneliu Vadim TUDOR
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Pre edintele PARLAMENTULUI EUROPEAN


Jerzy Buzek (n. 1940, Smilovice, azi n Republica Ceh - om politic polonez, de confesiune luteran ); a fost prim ministru al Poloniei ntre 1997 i 2001 din partea forma iunii anticomuniste Akcja Wyborcza Solidarno , continuatoarea politic a Solidarit ii. Din 14 iulie 2009 este Pre edinte al PE (primul din fostele ri ex comuniste) cu 555 de voturi pentru din cele 713 exprimate, fiind sus inut de cre tindemocra i, de social-democra i i de liberali. Din a doua jum tate a legislaturii Pre edinte al PE va fi eurodeputatul german social-democrat Martin Schulz
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Pre edintele este ales pentru o perioad de doi ani i jum tate i reprezint institu ia n relatiile externe i cu celelalte institu ii comunitare. Mandatul acestuia poate fi rennoit.

PARLAMENTUL EUROPEAN Comisii parlamentare


Afaceri externe Dezvoltare Comer interna ional Buget Control bugetar Afaceri economice i monetare Ocuparea for ei de munc i afaceri sociale Mediu, s n tate public i siguran alimentar Industrie, cercetare i energie Pia intern i protec ia consumatorilor Transport i turism Dezvoltare regional Agricultur i dezvoltare rural Pescuit Cultur i educa ie Afaceri juridice Libert i civile, justi ie i afaceri interne Afaceri constitu ionale Drepturile femeii i egalitatea ntre sexe Peti ii

20

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Cum lucreaz Parlamentul


REUNIUNI N COMISII 18 s pt mni alocate pentru reuniunile comisiilor parlamentare n Bruxelles
Circumscrip ii 4 s pt mni rezervate pentru activitatea n circumscrip ie

SESIU SESIUNI PLENARE 12 sesiuni oficiale pe an n Strasbourg 6 sesiuni suplimentare n Bruxelles

GRUPURI POLITICE POLITICE 12 s pt mni alocate pentru reuniunile grupurilor politice

SECRETARIAT Secretariatul Parlamentului European este situat n Luxemburg i Bruxelles


2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Putere legislativ
Cum func ioneaz codecizia
Comisia European

Parlamentul European

Propunerea Comisiei Prima lectur n Parlament (opinia Parlamentului) Prima lectur n Consiliu (pozi ia comun ) A doua lectur n Parlament (dac este cazul) A doua lectur n Consiliu (dac este cazul) Comitet de conciliere (dac este cazul)

Consiliul Consiliul Uniunii Europene

Vot final la a treia lectur (dac este cazul)


2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Vot final la a treia lectur (dac este cazul)

PARLAMENTUL EUROPEAN
Strasbourg Bruxelles Luxembourg

- reuniunile sesiuni oficiale grupurilor politice - reuniunile comisiilor parlamentare - sesiuni suplimentare
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

secretariat

Are ini iative pentru dezvoltare legisla iei comunitare Controleaz respectarea i aplicarea corect a dreptului comunitar Gestioneaz i aplic dispozi iile comunitare Reprezint C.E. pe lng organiza iile interna ionale
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

27 membri: 1 pre edinte / 2 vice-pre edin i

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

NUMELE I PORTOFOLIILE NOILOR COMISARI EUROPENI 2009-2014


 AUSTRIA: POLITIC REGIONAL - Johannes Hahn BELGIA: COMER - Karel De Gucht BULGARIA : COOPERARE I AJUTOR UMANITAR -

Rumiana Jeleva

 CEHIA: EXTINDERE - Stefan Fule CIPRU: EDUCA IE, CULTUR , MULTILINGVISM

Androulla Vassilou Hedegaard

 DANEMARCA: SCHIMB RI CLIMATICE - Connie ESTONIA: TRANSPORTURI - Siim Kalas FINLANDA: AFACERI ECONOMICE I MONETARE -

Olli Rehn

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

NUMELE I PORTOFOLIILE NOILOR COMISARI EUROPENI 2009-2014


 FRAN A: PIA

Michel Barnier

INTERN

I SERVICII FINANCIARE -

 GERMANIA: ENERGIE - Guenther Oettinger GRECIA: AFACERI MARITIME - Maria Damanaki IRLANDA: CERCETARE I INOVARE - Maire

Geoghegan Quinn

 ITALIA: INDUSTRIE - Antonio Tajani LETONIA: DEZVOLTARE - Andris Piebalgs LITUANIA: FISCALITATE I UNIUNE VAMAL -

Algirdas Semeta John Dalli

 LUXEMBURG: JUSTI IE - Viviane Reding MALTA: S N TATE I PROTEC IA CONSUMATORILOR 2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

 MAREA BRITANIE: AFACERI EXTERNE - Catherine

NUMELE I PORTOFOLIILE NOILOR COMISARI EUROPENI 2009-2014

Ashton

 OLANDA: TEHNOLOGIE - Neelie Kroes POLONIA: BUGET - Janusz Lewandowski PORTUGALIA: Jose Manuel Barroso - PRE EDINTELE COMISIEI EUROPENE ROMNIA: AGRICULTUR - Dacian Ciolo SLOVACIA: RELA II INSTITU IONALE - Maros Sefcovic SLOVENIA: MEDIU - Janez Potocnik SPANIA : CONCUREN - Joaquin Almunia SUEDIA: AFACERI INTERNE - Cecilia Malmstrom UNGARIA: AFACERI SOCIALE - Laszlo Andor
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Dacian Ciolo
Dacian Ciolo (40 de ani) este inginer agro-economist, i-a f cut studiile n Fran a i este doctorand n Economia dezvolt rii agricole, agroalimentare i rurale. Pre edintele CE a apreciat c Dacian Ciolo a fost cel mai competent nume... a lucrat n acest domeniu aproape toat via a. Barroso l-a apreciat pe Ciolo pentru Agricultura este unul dintre faptul c are o viziune modern cele mai importante portofolii asupra agriculturii, dar i asupra din blocul comunitar i are dezvolt rii rurale, ceea ce este alocat pentru anul viitor conform cu propunerea f cut de aproape o treime din bugetul el la Parlamentul European. Uniunii Europene.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (de mini tri)


Componen : afacerilor externe i mini trii de resort din cele 27 de State Membre Putere legislativ i bugetar (mp r it cu Parlamentul European) Decizie n materie de politic extern Decizie n materie de politic agricol
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Consiliul de mini tri = Consiliul Uniunii Europene (Maastricht 1993) Consiliul Uniunii Europene = Consiliul european

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (de mini tri)


n total exist nou forma iuni diferite ale Consiliului: Afaceri Generale i Rela ii Externe, Afaceri Economice i Financiare (Ecofin), Justi ie i Afaceri Interne, For de munc , Politic Social , S n tate i Protec ia Consumatorilor, Competitivitate, Transport, Telecomunica ii i Energie, Agricultur i Pescuit, Mediu, Educa ie, Tineret i Cultur .
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

CONSILIUL EUROPEAN
Prima etap : ntlnirile n cadrul conferin elor (1961 1974) A doua etap : Consiliul european (1974 1987) Oficializarea Consiliului european prin Actul unic european Institu ionalizarea Consiliului european prin Tratatul de la Maastricht: articolul 5 (fostul art. D), Consiliul european: ,,Consiliul european d Uniunii impulsurile necesare dezvolt rii sale i ofer orient rile politice generale. Consiliul european reune te efii de stat sau de guvern ai statelor membre, ca i pre edintele Comisiei europene. Ace tia sunt asista i de mini trii afacerilor externe ai statelor membre i de c tre un membru al Comisiei. Consiliul european se reune te de cel pu in dou ori pe an. Consiliul european prezint Parlamentului european un raport la sfr itul fiec rei reuniuni a sa, precum i un raport scris anual care vizeaz progresele realizate de Uniune.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

CONSILIUL EUROPEAN
geful Consiliului European va nlocui Preedinia semestrial a Uniunii Europene, urmnd s fie ales de efii de stat i de guvern i avnd un mandatul de doi ani si jum tate, cu posibilitatea rennoirii lui doar o dat . geful Consiliului European va preg ti summiturile i va reprezenta Uniunii Europene, pe scena internaional . Metoda Van Rompuy a constat n primul Herman Van Rompuy rnd n a le impune mini trilor s i s (62 de ani) cretin p streze t cerea n public, apoi s - i asculte democrat flamand punctele de vedere nainte de a tran a o fost premier al Belgiei problem .
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

CONSILIUL EUROPEAN
naltul Reprezentant pentru Afaceri Externe: va prezida Consiliul pentru afaceri externe; va fi un vicepreedinte al Comisiei (fiind validat de PE); va garanta coerena ntregii politici externe a UE. BARONEASA PIERRE DE CATHERINE ASHTON va fi numit de c tre BOISSIEU (53 de ani, laburist ), nalt Consiliul European, cu (FRANTA) Reprezentant pentru acordul Preedintelui Politic Extern al UE. secretar general Comisiei. (actual comisar pentru (fost secretar adjunct al
comer) Consiliului).
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

CURTEA DE CONTURI
27 membri, 1 din fiecare stat membru Monitorizeaz corectitudinea i regularitatea managementului financiar al bugetului U.E. Potrivit Tratatului de la Nisa, Curtea de Conturi se va putea constitui n Camere pentru a adopta anumite tipuri de rapoarte sau avize

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

COMPONEN A CUR II DE JUSTI IE A COMUNIT ILOR EUROPENE


27 judec tori i 8 avoca i generali desemna i pentru o perioad de 6 ani, cu unanimitate de voturi, de c tre guvernele statelor membre Tipuri de proceduri Recursul n constatarea nendeplinirii obliga iilor
Comisia mpotriva unui stat membru (articolul 226) sau un stat membru mpotriva unui alt stat membru (articolul 227)
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Recursul n anulare sau n caren


Introdus de o institu ie comunitar sau un stat membru mpotriva actelor juridice ilegale sau mpotriva unei inac iuni

Problemele prejudiciale
Privind interpretarea i validitatea dreptului comunitar la ini iativa jurisdic iilor na ionale (articolul 234)

COMPONEN A TRIBUNALULUI DE PRIM INSTAN


27 judec tori desemna i pentru o perioad de 6 ani, cu unanimitate de voturi, de c tre guvernele statelor membre Tipuri de proceduri Recursul n anulare i n caren formulat de c tre o persoan fizic sau juridic mpotriva actelor comunitare ilegale sau pentru inac iune (articolele 320 i 232)
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Recursul n r spundere contractual pentru responsabilitate contractual (articolul 235 i articolul 288, primul i al doilea alineat)

Recursul agen ilor Comunit ii (articolul 236)

COMITETUL ECONOMIC I SOCIAL & COMITETUL REGIUNILOR


reprezint interesele societ ii civile europene vis-a-vis de institu ii putere consultativ pe probleme economice i sociale, la cererea institu iilor sau din proprie ini iativ reprezentan i ai autorit ilor regionale i locale reflect echilibrul politic, geografic i regional/local din fiecare S.M. putere consultativ pe probleme de: coeziune economic i social ; re ele de infrastructur transeuropean , s n tate, educa ie, cultur , ocuparea for ei de munc , social, mediu, formare profesional , transport, etc.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Europolul
Oficiul european de poli ie (din 1998).
Europol are misiunea de a sprijini i consolida ac iunea autorit ilor poli iene ti i a altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum i colaborarea acestora pentru prevenirea i combaterea infrac iunilor grave care afecteaz dou sau mai multe state membre, a terorismului i formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii. Atribu iile Europol pot include: a) strngerea, stocarea, prelucrarea i analizarea informa iilor, precum i schimbul de informa ii transmise n special de autorit ile statelor membre sau de ri ori autorit i ter e; b) coordonarea, organizarea i realizarea de ac iuni cu caracter de investiga ie i opera ional, derulate mpreun cu autorit ile competente ale statelor membre sau n cadrul unor echipe comune de investiga ie i, dac este cazul, n colaborare cu Eurojust. Orice ac iune cu caracter opera ional a Europol trebuie desf urat n cooperare cu autorit ile statului sau statelor membre al c ror teritoriu este implicat i cu acordul acestora. Aplicarea m surilor de coerci ie este responsabilitatea exclusiv a autorit ilor na ionale competente.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Sediile institu iilor Uniunii Europene


Parlamentul european Strasbourg sesiuni plenare lunare Bruxelles reuniunile comisiilor suplimentare Luxembourg secretariatul general i sesiunile

Consiliul UE Comisia european Consiliul European Curtea de conturi Banca European Central

Luxembourg aprilie, iunie, octombrie Bruxelles celelalte luni Bruxelles Bruxelles Luxembourg Frankfurt

Banca European Investi ii

de Luxembourg

Comitetul Ec. i Social & Bruxelles Comitetul Regiunilor


2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Uniunea European rezumat


1951: Fran a, Germania, Italia, Belgia, Olanda i Luxemburg pun bazele unui proiect de cooperare suprana ional 1952: Tratatul de la Paris - apare Comunitatea European a C rbunelui i O elului (CECO). 1957: Tratatul de la Roma - apar Comunitatea Economic European (CEE) i Comunitatea European pentru energie atomic (Euratom). Se instituie cele patru libert i de mi care: a bunurilor, serviciilor, capitalului i a persoanelor i se introduce taxa vamal unic (uniunea vamal ). 1973: Marea Britanie, Irlanda, Danemarca se al tur construc iei comunitare 1981: Grecia ader la Uniunea European 1986: Aderarea Spaniei i Portugaliei 1986: Actul unic european - se nfiin eaz Consiliul European i Curtea European de Justi ie i apare sistemul de vot al majorit ii calificate.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Uniunea European rezumat


1992: Tratatul de la Maastricht - pune baza legal a Uniunii Europene i UE devine o construc ie cu trei piloni: pilonul comunitar (CEE, CECO i EURATOM), PESC (Politic EXtern i de Securitatea comun ) i JAI (Justi ie i Afaceri Interne). Apare no iunea de cet enie european , se introduce moneda unic Euro i se nfiin eaz Curtea European de Conturi. 1995: Austria, Suedia i Finlanda intr n UE. 1997: Tratatul de la Amsterdam - axat pe extinderea drepturile cet ene ti n Uniunea European . 2001: Tratatul de la Nisa - instituie reforma institu ional prin modific ri aduse procedurii de vot, num rului de parlamentari, a comisarilor europeni.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Uniunea European rezumat


2004: Uniunea European prime te zece state-membre noi: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania, Letonia, Slovenia, Malta, Cipru. 29 octombrie 2004: Tratatul de instituire a unei Constitu ii pentru Europa (TCE) este semnat de statele membre la Roma Mai-iunie 2005: Fran a i Olanda resping TCE prin referendum. 2007: Romnia i Bulgaria devin membre ale Uniunii Europene 13 decembrie 2007: Semnarea Tratatului de la Lisabona de c tre cele 27 de state membre. 12 iunie 2008: Irlanda respinge prin referendum ratificarea Tratatului. 2 octombrie 2009: Al doilea referendum n Irlanda 1 decembrie 2009: intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

KOSOVO ZIUA INDEPENDEN EI


Stabilitatea n zona Balcanilor este n pericol, dup ce Parlamentul din Kosovo a proclamat pe 17.02.2008 unilateral independen a provinciei srbe, fiind susinut de SUA, Fran a, Marea Britanie, Germania i Italia, care au cerut i celorlali partenerilor europeni s i asume responsabilitatea n leg tur cu proclamarea unilateral a independenei provinciei Kosovo i s fie preg ti i pentru a trimite o misiune de poli ie i justi ie n provincie.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

KOSOVO ZIUA INDEPENDEN EI


Serbia, cea mai afectat de aceast situaie, a declarat nul orice susinere unilateral a independenei provinciei Kosovo, considernd-o, n continuare, parte component a teritoriului s u. Rolul jucat de Uniunea European n aceast situaie nu pare s fie clar, cel pu in 5 ri europene opunndu-se proclam rii independen ei unilaterale a provinciei Kosovo: Spania, Grecia, Slovacia, Cipru i Romnia, un acord asupra acestei probleme fiind greu de ob inut, mai ales c prin aceast situaie se creaz ,,un precedent extrem de periculos (Vladimir Putin) pentru toate provinciile care viseaz dezlipirea de statul ,,mam i crearea unui stat independent. Nici implicarea ONU nu este de ateptat s liniteasc lucrurile, deoarece Rusia, care dispune de drept de veto n cadrul ONU i sus ine ferm Serbia, a declarat r spicat c se va opune oric rei rezolu ii de recunoatere a independenei provinciei Kosovo, votat de Adunarea General a ONU, dar care nu va fi acceptat de Belgrad.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

iINUTUL SECUIESC
Consiliul Naional Secuiesc, a anunat pe 23.02.2008 la Sfntul Gheorghe, c la referendumul pentru autonomie, organizat n perioada decembrie 2006 februarie 2008, n aproape 200 de localit i, mai mult de 200.000 de cet eni (peste 99% dintre cei care au participat) au r spuns afirmativ la ntrebarea: ,,Dorii ca iinutul Secuiesc s dobndeasc statut autonom i localitatea n care tr ii s aparin de acesta?. ,,Consiliul Naional Secuiesc, lund n considerare recomandarea Comisiei Legislative a Parlamentului Romniei privind proiectul de lege a statutului de autonomie, care prevede c , pe baza Legii 215/2001 privind administraia local , proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraelor i judeelor se nainteaz Parlamentului spre adoptare numai dup consultarea prealabil a cet enilor din unit ile administrativ-teritoriale respective, prin referendum, i n acest caz organizarea referendumului este obligatorie, a iniiat un referendum oficial la nivelul consiliilor locale din iinutul Secuiesc privind autonomia acestuia.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

,,n baza rezultatelor nregistrate, Consiliul Naional Secuiesc a considerat c referendumul este valabil i a avut succes, locuitorii iinutului Secuiesc pe baza dreptului la autodeterminare au votat pentru nfiinarea prin lege a iinutului Secuiesc ca o entitate administrativteritorial autonom . Prin aceasta comunitatea i-a exprimat voina pentru autonomie.

Consiliul Europei
Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg i reunete 46 de state, 1 stat candidat (Belarus) i 5 state cu statut de observator (Vatican, SUA, Canada, Japonia i Mexic). Consiliul Europei a fost nfiin at n temeiul Statutului de la Londra din 9.05.1949 i a intrat n vigoare la 3.08.1949 i reune te statele europene care beneficiau de un regim democratic pluralist, ata ate idealurilor de promovare i protec ie a drepturilor omului, fiind conceput ca un instrument de armonizare a drepturilor omului la nivel interna ional. Cea mai important conven ie adoptat este: Conven ia european a drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului, semnat la Roma, la 4.11.1950 i intrat n vigoare la 3.09.1953, instrument esen ial pentru activitatea Cur ii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord - NATO


Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty Organisation, ab. NATO n englez , OTAN n francez ) este o alian politico-militar stabilit n 1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat n Washington pe 4 aprilie 1949. Cel mai important pasaj al tratatului este Articolul V, care declar c : ,,P r ile convin c un atac armat mpotriva uneia sau mai multora dintre ele, n Europa sau n America de Nord, va fi considerat un atac mpotriva tuturor i, n consecin , sunt de acord ca, dac are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, n exercitarea dreptului la auto-ap rare individual sau colectiv recunoscut prin Articolul 51 din Carta Na iunilor Unite, va sprijini Partea sau P r ile atacate prin efectuarea imediat , individual sau de comun acord cu celelalte P r i, a oric rei ac iuni pe care o consider necesar , inclusiv folosirea for ei armate, pentru restabilirea i men inerea securit ii zonei nordatlantice. Aceast fraz s-a referit la nceput la cazul n care URSS ar fi lansat un atac mpotriva alia ilor europeni ai Statelor Unite, n urma c ruia SUA ar fi trebuit s trateze Uniunea Sovietic ca i cum ar fi fost atacat ea ns i, dar temuta invazie sovietic din Europa nu a mai venit, iar, fraza a fost folosit pentru prima dat n istoria tratatului n 2001 ca r spuns la Atentatele din 11 septembrie 2001.
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Organiza ia Na iunilor Unite


ONU a fost nfiin at la 24 octombrie 1945 pentru men inerea p cii prin cooperare interna ional i securitate colectiv . Astazi, aproape toate natiunile sunt membre ONU (192 de ri). Carta ONU i propune: s men in pacea i securitatea interna ional ; s dezvolte rela ii de prietenie ntre na iuni; s coopereze n rezolvarea problemelor interna ionale i n promovarea respectului pentru drepturile omului; Ban Ki-moon s fie un centru pentru armonizarea ac iunilor tuturor statelor. ONU nu este un guvern i nu emite legi, oferind mijloace pentru rezolvarea conflictelor interna ionale i formularea de politici care ne afecteaz toate statele membre (mari sau mici, bogate sau s race, cu vederi politice i sisteme sociale diferite) au un cuvnt de spus i drept de vot egal. ONU are ase organisme distincte, din care cinci (Adunarea General , Consiliul de Securitate, Consiliul Economic i Social, Consiliul de Tutel i Secretariatul) au sediul central n New York, iar Curtea Interna ional de Justi ie i desf oar activitatea la Haga, n Olanda.

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Comunitatea Statelor Independente (CSI)


Comunitatea Independente (CSI, n rus : , - Sodrujestvo Nezavisimh Gosudarstv) este o alian format din 12 din cele 15 foste republici ale Uniunii Sovietice, excep iile fiind cele trei ru baltice: Estonia, Letonia i Lituania. Crearea CSI a declan at procesul de destr mare a Uniunii Sovietice. Cei 11 membri fondatori ai CSI sunt: Armenia, Azerbaidian, Belarus, Kazahstan, Krgstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina i Uzbekistan. n decembrie 1993 s-a al turat i Georgia, n circumstan e controversate, n urma unui r zboi civil n care trupele ruse ti au intervenit de partea guvernului lui evardnadze. CSI mpreun cu China i SUA de in 80% din rezervele de c rbuni ale planetei. CSI se nscrie ntre cele mai mari produc toare de c rbuni din lume, de innd totodat , intre 1/3 i 2/3 din rezervele mondiale certe i probabile, din care 90% sunt localizate n partea asiatic . Produc ia a crescut de la 66 milioane de tone n 1940 la 260 de milioane tone n 1950, pentru ca n anul 1991 s ating 700 de milioane de tone (70% c rbune superior), urmnd apoi o u oar sc dere (650 de milioane tone n 1992, circa 500 de milioane de tone n 1996 i circa 443 de milioane de tone n 2000), dar men inndu-se ca al treilea produc tor mondial. Statelor

2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Informa ii suplimentare
www.europarl.europa.eu
Site-uri internet i lucr ri de drept comunitar de Augustin Fuerea, Roxana Popescu, Mariana Cosac i al ii.

www.europa.eu

www.eoactiv.ro www.coe.int
2006 European Parliament, Visits and Seminars Unit