Sunteți pe pagina 1din 2

Etape in faza de insolventa, procedura simplificata, pentru societatile dizolvare de drept in fata registrului comertului

Etape in faza de insolventa, procedura simplificata, pentru societatile dizolvare de drept in fata registrului comertului 1. Se depune CEREREA DE DESCHIDERE A PROCEDURII SIMPLIFICATE 2. TERMEN 1 de judecata; instanta dispune NTRAREA IN FALIMENT, cu dizolvarea debitorului, confirmarea lichidatorului, ridicarea dreptului de administrare. 3. NOTIFICAREA INTRARII IN FALIMENT art. 109 tuturor creditorilor notifica i conform art. 61, debitorului i oficiului registrului comer ulu + Se trimit NOTIFICARI, datate, cu confirmare de primire, debitorului si creditorilor cunoscuti 4. Se verifica crean ele, se ntocmeste, afi eaza si comunica TABELULUI PRELIMINAR; ATENTIE SA FIE STATUL TRECUT IN TABEL!!!! maxim 15 de zile (+ inca 30 de zile, daca e necesar, de la expirarea termenului precedent pentru formularea cererilor de inscriere la masa credala.) Se verifica crean ele i, atunci cnd este cazul, se formuleaza obiec iuni la acestea. Se incaseaza crean ele, se urm reste ncasarea din bunurile din averea debitorului sau din sumele de bani transferate de c tre debitor nainte de deschiderea procedurii; seformuleaza i se sus in ac iunile n preten ii pentru ncasarea crean elor debitorului, pentru aceasta putnd angaja avoca i. 5. Se face TABELUL DEFINITIV al CREAN ELOR maxim 15 (+ inca 15 zile, daca e necesar, de la expirarea termenului pt tabelul preliminar. 6. UN PLAN DE DISTRIBUIRE ntre creditori + RAPORT LA FIECARE 3 LUNI catre comitetului creditorilor asupra fondurilor ob inute din lichidare i din ncasarea de crean e + PROGRAM DE ADMINISTRARE A LICHID RII daca exista active - n 30 de zile de la numire. Pentru motive temeinice, judec torul-sindic poate prelungi cu cel mult o lun sau poate scurta termenul de prezentare a raportului i a planului de distribuire. Raportul va prevedea i plata remunera iei sale i a celorlalte cheltuieli prev zute la art. 123 pct. 1 si va cuprinde, cel pu in, urm toarele: din recupererea crean elor; a) soldul aflat n contul de lichidare dup ultima distribuire; b) ncas rile efectuate de c tre lichidator din valorificarea fiec rui bun i c) cuantumul dobnzilor sau al altor venituri de care beneficiaz averea d) totalul sumelor aflate n contul de lichidare. Planul de distribuire ntre b) sumele distribuite deja; c) sumele debitorului ca urmare a p str rii n conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente n averea debitoarei; creditori cuprinde n mod obligatoriu urm toarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajust rile aduse tabelului definitiv de crean e; r mase dup ajustarea tabelului definitiv i distribuirile efectuate deja; d) sumele ce fac obiectul distribuirii; e) sume r mase de plat dup efectuarea distribuirii. 7. RAPORT AM NUN IT ASUPRA CAUZELOR ST RII DE INSOLVEN I MPREJUR RILOR CARE AU DUS LA APARI IA ii debitorului doar daca un raport cu acest obiect , dupa examinarea activit

nu fusese ntocmit anterior de administratorul judiciar. 8. NOTIFICAREA PLANULUI DE DISTRIBUTIE FIEC RUI CREDITOR; NOTIFICAREA RAPORTULUI LA FIECARE 3 LUNI CATRE COMITETULUI CREDITORILOR ASUPRA FONDURILOR OB INUTE DIN

LICHIDARE

I DIN NCASAREA DE CREAN E si nregistrarea la grefa tribunalului . O copie de pe

raport i o copie de pe planul de distribuire vor fi afi ate la u a tribunalului. Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contesta ii la raport i la plan, n termen de 15 zile de la afi are. O copie de pe contesta ie se comunic de urgen 10. 11. 12. lichidatorului. 9. tinerea primei sedinte a Adunarii Generale a Creditorilor = eventual art. 138 pe ordinea de zi. mentionerea/ actualizarea TABELELOR CREAN ELOR cuverificarea crean elor i, atunci cnd Se face TABELUL DEFINITIV CONSOLIDAT al CREAN ELOR TERMEN 2 (conventional) de judecata in termen de 20 de zile de la afi area planului de n care va este cazul, formularea de obiec iuni la acestea.

distributie, judec torul-sindic va ine cu lichidatorul, cu debitorul i cu creditorii o edin solu iona deodat , prin sentin , toate contesta iile. 13.

RAPORTUL FINAL cu privire la distribuirea sumelor.Judec torul-sindic va convoca adunarea

creditorilor + CEREREA DE INCHIDERE A PROCEDURII art 131. Creditorii pot formula obiec ii la raportul final cu cel pu in 5 zile nainte de data convoc rii. La data edin ei, judec torul-sindic va solu iona, prin ncheiere, toate obiec iunile la raportul final, l va aproba sau va dispune, dac este cazul, modificarea corespunz toare a acestuia. Crean ele care la data nregistr rii raportului final vor fi nc sub condi ie nu vor participa la ultima distribuire. Dup ce judec torul-sindic aprob acesta va trebui s fac DISTRIBUIREA FINAL raportul final al lichidatorului, i i la acestea vor fi depuse A TUTUROR FONDURILOR din averea

debitorului. Fondurile nereclamate n termen de 90 de zile de c tre cei ndrept folosite n condi iile art. 4 alin. (4). 14. 15. NOTIFICAREA PLANULUI FINAL

de c tre lichidator la banc , n contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Acestea vor putea fi

Termen 3 (conventioal) de judecata NCHIDEREA PROCEDURII - judec torul-sindic

aproba raportul final, cnd toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite i cnd fondurile nereclamate au fost depuse la banc . n urma unei cereri a lichidatorului, judec torul-sindic va pronun a o sentin , nchiznd procedura, iar n cazul persoanelor juridice dispunnd i radierea acestora.

S-ar putea să vă placă și