Sunteți pe pagina 1din 8

Cursurile 9 si 10 Instrumente economico-fiscale privind protectia mediului

A a cum remarca un specialist, nu este posibil ( i nici de dorit) s se pun un jandarm n spatele fiec rei persoane, care s vegheze la respectarea legii, iar apoi nu trebuie ignorat faptul c acest supraveghetor public poate fi purt torul unui interes personal, mai mult sau mai pu in puternic, dar care s afecteze aplicarea normelor legale de protec ie a mediului. n fa a unei asemenea situa ii, legisla iile na ionale i practica diferitelor state, precum i reglement rile interna ionale i comunitare au experimentat i au aplicat o serie de prghii economice i fiscale, precum taxele pentru emisii ori anumite produse, subven ii, fonduri specializate, redeven e administrative, cote de emisie negociabile, marca ecologic etc., menite s modifice atitudinea persoanelor fizice i juridice fa de mediu. Mijloacele pot s fie incitative (ori stimulative) sau disuasive (penalizatoare) i pot s vizeze includerea n pre ul unui produs a contravalorii daunelor ecologice cu acela i titlu, precum costul materiilor prime ori al produc iei. Pentru dreptul mediului, ele intereseaz nu numai din perspectiva strict economic , ci i n m sura n care au fost reglementate juridic. 1. Taxele Sunt folosite frecvent pentru penalizarea produselor ori activit ilor care aduc atingere mediului. Adeseori, atunci cnd nu se vrea interzicerea unui produs, ci numai limitarea utiliz rii sale, acest din urm obiectiv se poate realiza pe calea instituirii unor taxe suplimentare, care s -i amplifice costul. Este o metod preferat , de regul , politicilor de cote ori contingent ri, considerate drept foarte birocratice. n raport cu scopul direct urm rit, taxele pot s se prezinte n urm toarele ipostaze:  taxe percepute dup cantitatea ori calitatea substan elor poluante eliberate n mediu;  taxe percepute pe produsele care sunt poluante, fie n timpul fabric rii acestora, fie n timpul utiliz rii lor; de asemenea, pot fi taxate produsele devenite nvechite, pentru care a fost introdus un sistem de eliminare;  diferen ierea taxelor pentru a favoriza un produs relativ curat prin introducerea unei taxe pentru un produs echivalent, care este poluant; diferen ierea permite practicarea de pre uri mai avantajoase pentru produsele curate;  redeven e utilizate pentru acoperirea cheltuielilor colectivit ii, de pild pentru tratarea de eurilor;  taxe administrative pl tite pentru diverse servicii administrative, precum nregistrarea produselor chimice ori pentru aplicarea anumitor reglement ri. Cunoscnd o diversitate de ipostaze n diferitele ri, aceste taxe urm resc, de regul , dou obiective principale. Este vorba mai nti despre func ia de colectare de fonduri ntr-un scop dat; n acest sens, nivelul taxelor este relativ sc zut (de exemplu, taxele asupra produselor petroliere i chimice din SUA, care

alimenteaz fondul de resorb ie a desc rc rilor periculoase, ori redeven ele pentru zgomotul aeronavelor, care servesc la indemnizarea riveranilor, sau taxa parafiscal asupra polu rii atmosferice din Fran a). n al doilea rnd, taxele sunt chemate s stimuleze un nou comportament favorabil fa de problemele protec iei mediului. Pentru atingerea acestui scop este necesar ca nivelul taxelor s fie ridicat i s apar mai ales ca o penalizare a activit ii negative pentru ocrotirea naturii. Este, de pild , cazul redeven elor pentru poluarea apelor, percepute n Fran a ori Olanda, taxa italian asupra pungilor de plastic nedegradabile, taxele finlandez i norvegian asupra ambalajelor nerefolosibile. Din perspectiv comunitar , subiectul ecotaxelor trebuie considerat sub dou aspecte: pe de o parte, ini iativele luate ori care vor fi ntreprinse de c tre Comunitatea European ns i, pe de alt parte, regimurile na ionale care nu scap unei discipline comunitare. n privin a primei probleme, Comisia European a propus nc din 1992 o tax combinat CO-energie; ini iativa a ntmpinat attea opozi ii din partea industriei i a statelor comunitare, nct instan a comunitar i-a schimbat n cele din urm strategia, propunnd taxarea tuturor produselor energetice i ajustarea c tre vrf a taxelor existente. Referitor la ecotaxele na ionale, se poate constata c cele mai multe state comunitare au nceput s se ralieze cerin elor comunitare, rile din nord fiind n general mai deschise acestor sisteme de incitare dect cele din sud. O problem ridicat n practic este aceea a posibilit ilor de comensurare i aplicare corect a taxelor instituite. A a cum demonstreaz experien a unor ri, ntinderea acestora trebuie s fie u or de m surat, fiind de preferat astfel renun area la aplicarea lor, cum a procedat Olanda n 1988, n privin a unei redeven e asupra zgomotului industrial (stabilite n 1983). Ca o concluzie, taxele asupra activit ilor industriale ori produselor poluante constituie ast zi un mecanism utilizat curent pentru ob inerea unor efecte favorabile asupra protec iei mediului. Majoritatea statelor lumii aplic , sub o form sau alta, taxe ecologice sau un alt stimulent fiscal n realizarea semnifica iilor principiului poluatorul pl te te. Documentele ONU i OCDE sunt favorabile unei utiliz ri ct mai largi a taxelor i sarcinilor fiscale de tip ecologic n general. 2. Politica pre urilor Un important instrument economic de ac iune n favoarea protec iei i conserv rii mediului l constituie i politica n domeniul pre urilor. Frecvent, ntruct pre urile produselor nu reflect costul pentru mediu al produc iei ori al emisiilor rezultate n urma folosirii acestora, el r mne s fie suportat la nivelul ntregii societ i. Ca atare, politicile n materie, reflectnd cerin ele n principiul poluatorul pl te te, pot s garanteze luarea n calcul a costului pentru mediu pe care l comport bunurile i serviciile. Este de exemplu cazul n care statul este proprietarul ori controleaz resursele naturale, precum p durile ori rezervele de minereu.

Aceast formul poate s se repercuteze mai ales asupra pre urilor produselor de baz care provin din rile n curs de dezvoltare, care ar trebui astfel stabilite i percepute nct s reflecte corespunz tor costurile ascunse legate de protec ia mediului, att la nivel local, ct i la nivel mondial. 3. mprumuturile (creditele) avantajoase O alt form de stimulare economic redus a ac iunilor favorabile mediului o constituie creditele dobnd . Sunt practicate, mai ales cu ajutor (mprumuturile) cu dobnd ori chiar f r

guvernamental, pentru construc ia i func ionarea instala iilor ecologice i sistemelor de reciclare (Fran a). Astfel, o tax special , calculat pe baza cantit ii de dioxid de sulf emise, este aplicat echipamentelor de combustie cu o capacitate mai mare de 50 de megawa i ori a c ror emisie dep e te 2500 de tone. Sumele primite pe aceast cale permit sus inerea financiar a achizi ion rii echipamentelor antipoluare n asemenea instala ii. n acela i context, politicile b ncilor de acordare a creditelor pot s includ comportamentul ecologic ca un criteriu tot mai important de evaluare a caracterului serios al unei ntreprinderi. 4. Asigur rile Al turi de instrumentele economice prezentate mai nainte, asigur rile joac un rol din ce n ce mai important, mai ales pe t rmul repar rii pagubelor produse mediului prin activit i economice i sociale cu risc ecologic major. Reglement rile legale i practice viznd acoperirea prin asigurare a sinistrelor cauzate prin poluare variaz de la o ar la alta. n acest timp, regula general este aceea c asigurarea nu poate acoperi dect evenimente fortuite. Iat de ce, dac paguba provine de la o poluare cauzat prin acte deliberate ori printr-o omisiune de asigurare, ea nu se va bucura de nicio reparare. De asemenea, poli ele de asigurare nu acoper , de obicei, dect pagubele care decurg dintr-un eveniment definit ori dintr-un accident; dac dauna se produce gradual, de exemplu printr-o poluare cumulat , asigurarea nu poate acoperi prejudiciul astfel cauzat. De pild , n Germania asigur rile acoper f r nicio restric ie pagubele corporale rezultate dintr-o deteriorare a mediului, dar exclud daunele cauzate bunurilor care rezult dintr-o v t mare progresiv . n Olanda, regimul poli ei de asigurare de r spundere general a fost amendat n sensul excluderii polu rii cauzate printr-o coroziune gradual a rezervoarelor i cisternelor subterane. Este exclus r spunderea privitoare la o deteriorare ecologic numai dac aceast deteriorare este brusc efectul direct al unui proces gradual. n ultima perioad se nregistreaz tendin a form rii de c tre companiile de asigurare de pool-uri specializate, care accept asigurarea de noi riscuri de poluare relativ necunoscute, sub controlul legisla iei privind protec ia mediului. Totodat , pe aceast cale se admite din ce n ce mai frecvent extinderea asigur rii i asupra riscului de poluare gradual . i nea teptat i nu este

5. Detax rile i subven iile Suprimarea taxelor pentru unele produse datorit semnifica iilor lor pentru ocrotirea naturii s-a dovedit o modalitate important de promovare a unor obiective ecologice. Astfel, ridicarea taxelor n cazul benzinei f r plumb a permis n multe ri stabilirea unor pre uri ale acesteia inferioare celor ale benzinei i pentru autovehiculele care respect obi nuite, ncurajnd astfel utilizarea acestui combustibil curat. n acela i mod s-a procedat i n privin a biocarburan ilor. De asemenea, o diminuare a fiscalit ii se practic norme de poluare mai stricte dect cele instituite pe cale legal . n privin a subven iilor, men ion m cu titlu de exemplu ajutoarele financiare acordate la nivel na ional pentru epurarea apei i aerului ori cele oferite la nivel comunitar pentru practicile agricole favorabile mediului. Principala form de realizare a subven iilor este reprezentat de fondurile pentru mediu, create pentru a finan a direct protec ia naturii. Subven iile sunt utilizate pentru acordarea de credite sau diminuarea dobnzilor aferente acestora. O form inedit de incita ie economic este experimentat n Danemarca, respectiv un bonus ecologic. Pe aceast cale se recompenseaz angaja ii ale c ror ac iuni permit reducerea consumului de resurse naturale i a polu rii aerului, apei sau solului. O practic cvasigeneral o reprezint crearea de fonduri speciale pentru a se finan a direct protec ia mediului. Rolul acestora poate fi dublu: pe de o parte, alimentarea din surse economico-fiscale incitative sau disuasive pentru activit ile economice i sociale, iar pe de alt parte, din destina iile sumelor astfel colectate, constnd n ac iuni directe de ocrotire a naturii. Legi speciale n materie sunt n vigoare n Suedia, Austria, Turcia etc. La nivel comunitar se nscriu n aceast categorie ajutoarele pentru investi ii, cele destinate s faciliteze adaptarea la noi norme ecologice, ajutoarele pentru activit ile de informare, formare i asisten etc. Referitor la instrumentele comunitare disponibile n vederea finan rii proiectelor de mediu, cele mai semnificative sunt fondurile structurale i programul Life. 6. Bursele de poluare Destul de controversat pn n prezent, acest sistem a fost experimentat pentru nceput mai ales n SUA, n privin a apei i aerului. Chicago Board of Trade (cea mai mare burs american de materii prime) a inventat o pia a drepturilor de a polua; societ ile americane pot, pe aceast pia , s cumpere asemenea drepturi, care le permit s satisfac exigen ele de depoluare, f r a investi ele nsele n procesele de depoluare. Drepturile de a polua vor fi vndute de c tre produc torii care i-au ameliorat propria situa ie, n sensul degaj rii de la valoarea ecologic ad ugat , pe care o pot ceda la al i exploatan i mai poluan i. Principiul const concret n urm toarele: o uzin poate epura mai mult dect i se cere i permite astfel alteia de a epura mai pu in, desigur contra unei anumite pl i. Se vnd astfel crean e de poluare. n SUA s-

au format chiar curtieri pentru a intermedia i a facilita asemenea tranzac ii. Bine conceput i corect aplicat, sistemul poate constitui o surs important de economii. Ca atare unele uzine, pentru care costul epur rii este sc zut, pot s - i permit o serie de economii transferate altor ntreprinderi pentru care costul ar fi, dimpotriv , considerabil. n plan juridic, Clean Air Act din SUA, din 1990, a consacrat acest sistem. Sistemul se dore te introdus i la nivel interna ional, n domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser prin permisele de emisie negociabile, un stat putnd vinde altuia dreptul s u de a polua i chiar s se mprumute de la sine, n sensul de a raporta dep irile de emisie n viitor asupra genera iilor urm toare (borrowing). Principalul obstacol n realizarea unei pie e mondiale a permiselor de emisie va consta n modul de efectuare a controlului, de impunere, n caz de nerespectare, a obiectivelor propuse. Exemplul mecanismului intern din SUA n materia emisiilor de SO2 nu este pertinent aici, ntruct, n caz de dep ire a drepturilor de poluare, autorit ile na ionale pot aplica sanc iuni contraven ionale sau chiar penale. Or, dreptul interna ional public este lipsit de for a de constrngere necesar dispozi iilor sale. S-ar putea totu i replica faptul c preconizata pia aplic rii a permiselor de poluare contra bani

beneficiaz de securitate juridic prin posibilitatea de identificare a obiectului nsu i al contractului. Numai c suntem departe de a dispune de un sistem fiabil de m surare a emisiilor i deci de a aprecia eventuala fraud asupra bunului vndut, i enumerarea inconvenientelor ar putea continua. Un sistem relativ asem n tor a fost experimentat la nivel european n Germania, sub forma autoriz rilor transferabile, sistem denumit bula de poluare. Aceasta ar reprezenta cantitatea total a polu rii admisibile ntr-o zon , a a cum a fost fixat de c tre autorit i. Fiecare ntreprindere trebuie s ob in din partea autorit ilor locale o autoriza ie de emisie n interiorul acestor limite. Astfel, unit ile economice care investesc n procedeele i tehnologiile de reducere a polu rii pot schimba ori vinde autoriz rile lor altor ntreprinderi situate n aceea i zon , dar mai pu in eficiente n privin a protec iei mediului. n plan interna ional, singurul instrument de protec ie a mediului a fost prev zut prin Protocolul de la Kyoto (1997) aferent Conven iei-cadru privind schimb rile climatice i este reprezentat de sistemul permiselor negociabile, o aplica ie la un alt nivel a burselor de poluare. Conform acestuia, fiec rui stat i se recunoa te un drept de a polua prin gaze cu efect de ser , dar n limitele unui plafon care este o cot parte din plafonul global. Statul care este capabil s - i reduc emisiile sub limitele maxime admise este autorizat s vnd aloca iile de poluare neutilizate statelor care nu vor (ca o alegere economic ) ori nu o pot face (din cauza dificult ilor ecologice) n scopul men inerii plafonului global. 7. Sistemele de consigna ie Este un mecanism de pia tot mai frecvent utilizat i urm re te consignarea obligatorie a recipientelor pentru a ncuraja returnarea ori reciclarea lor.

Practicat de mai mult timp n privin a ambalajelor din sticl , sistemul de consigna ie, prin reutilizarea acestora i rambursarea cheltuielilor, a fost extins n unele state i pentru sticlele din plastic, i n Germania este preconizat pentru un larg evantai de ambalaje (pentru b uturi, detergen i, vopsele i lacuri etc.). Un sistem de depozitare a autovehiculelor scoase din uz este utilizat n Norvegia nc din anul 1978, n scopul de a evita r spndirea necontrolat a de eurilor. Tot un fel de consigna ie este i procedeul conform c ruia taxa pl tit pentru uleiuri ori refrigeratoare la momentul cump r rii este returnat n momentul recicl rii lor. n sfr it, este de remarcat i ideea constituirii unei cau iuni de c tre exploatan ii carierelor de nisip sau de piatr , cau iune rambursat dup repunerea n starea ini ial a locului. O situa ie special s-a nregistrat n Danemarca, unde un decret promulgat n 1984 limita importul i vnzarea b uturilor al c ror ambalaj nu era aprobat i instaura un sistem de consigna ie. Printr-o hot rre din 20 septembrie 1988, Curtea European de Justi ie a estimat totu i c reglementarea danez era dispropor ionat n raport cu obiectivul stabilit. Preocup rile de protec ie a mediului trebuie s fie echilibrate n raport cu principiul liberei concuren e i al liberei circula ii a bunurilor n interiorul Pie ei Comune. n prezent, dintr-o asemenea perspectiv , statele membre ale Uniunii Europene trebuie s ob in , n virtutea art. 92 i 93 ale Tratatului de la Roma, autoriza ia Comisiei Europene pentru diferitele forme de ajutorare i ncurajare a investi iilor tehnologice viznd protejarea mediului. 8. Marca verde (eco-label) n rile occidentale, ca expresie a viziunii n plin afirmare conform c reia important este a descoperi i a preveni problemele ecologice nainte ca acestea s se manifeste, n loc de a reac iona prin mijloace care ar putea fi costisitoare, se acord o nsemn tate crescnd etichetei (m rcii) ecologice. Eticheta ecologic reprezint un instrument ecologic de promovare a produselor favorabile mediului, f cnd apel la preocup rile publicului i la pruden a produc torilor. O atare metod cere produc torilor s examineze ntregul ciclu al vie ii produsului (producere, distribuire, utilizare, eliminare) n scopul de a preveni degradarea mediului n toate stadiile i cu privire la toate sectoarele: aer, ap , sol. Principalul rol al m rcii ecologice este acela de a informa consumatorii asupra produselor considerate ca fiind mai pu in distructive pentru mediu dect altele similare. Criteriul de calificare l constituie o apreciere global asupra calit ii ecologice a produsului; sunt excluse etichetarea negativ care atrage aten ia asupra pericolelor particulare, dar i informa iile specifice, precum cele referitoare la utilizarea materialelor reciclate. Sistemul a fost practicat pentru prima dat n Germania (prin apari ia m rcii ngerul albastru n 1978), s-a extins apoi n Norvegia, Suedia i Finlanda n cadrul Consiliului Nordic, n Austria, Portugalia, Fran a .a. Se estimeaz c n prezent exist circa 4000 de produse etichetate ecologic n aproximativ 70 de categorii.

n cadrul Uniunii Europene a fost adoptat la 20 martie 1992 Regulamentul nr. 880/92 pentru a crea un sistem comunitar de eco-label bazat pe participarea voluntar a fabricilor. Aplicarea sistemului de ecomarc necesit existen a unui organism care s propun autorit ii publice competente categoriile de produse susceptibile de etichetare, pe baza principiului c ecomarca trebuie s produc o reducere important a v t m rilor aduse mediului. Odat categoria de produse selec ionat , se trece la examinarea tipurilor i gradelor de daune poten iale pentru mediu pe care acestea le prezint , criteriile de evaluare fiind fixate n colaborare cu grupurile de exper i. Fabrican ii sunt inu i s prezinte n mod voluntar produsele pentru examinare, s se angajeze s respecte condi iile contractuale i s pl teasc o sum determinat pentru utilizarea m rcii pe o anumit perioad . Punctul slab const n faptul c aceste sisteme sunt foarte dificil de administrat, n principal din cauza nevoii de evaluare global a ciclului de via ntreg al produsului. n cadrul revizuirii sistemului de atribuire a m rcii ecologice comunitare se au n vedere: extinderea sa la sfera serviciilor, instituirea unui comitet al Uniunii Europene pentru marca ecologic specifice de aplicare i finan are a noilor obiective. n sfr it, marca ecologic poate fi folosit prestigiu, de identificare i ca un instrument cu valoare mai ales moral , de i reliefare a unor elemente naturale excep ionale sau practici ecologice i adoptarea de m suri

consacrate. Este cazul, de pild , al ini iativei lansate n 1998 de c tre World Wide Fund for Nature (WWF), de a crea i a lansa la nivel mondial o marc privind exploatarea ecologic a p durilor. n aceea i categorie a mijloacelor de remarc a dimensiunilor ecologice se nscriu i practici precum acordarea i abordarea steagului albastru (Blue Flag) sau ridicarea fanionului negru. Ambele ini iative apar in unor organiza ii neguvernamentale: prima, Funda iei de Educa ie pentru Mediu, iar a doua Surfrider Fondation Europe i se acord n urma unor proceduri stricte. Semnifica iile lor sunt diferite: Blue Flag este semnul unei gestiuni exemplare a problemelor de mediu n cazul plajelor marine sau ale lacurilor, litoralului .a.; dimpotriv , Steagul negru reprezint un semnal de alarm n privin a st rii ecologico-sanitare a unui sit turistic. Prin Hot rrea Guvernului nr. 335/2002 s-au adoptat m suri pentru implementarea n Romnia a programului Steagul Albastru Blue Flag. n Romnia, n urma modific rii Legii nr. 137/1999 prin Ordonan a de urgen redus asupra mediului prin acordarea etichetei ecologice [art. 4 lit. b)]. 9. Concluzii Instrumentele economico-fiscale joac un rol din ce n ce mai important n promovarea obiectivelor protec iei mediului. Utilizarea acestora presupune ns evaluarea permanent a eficien ei lor n raport cu scopurile propuse i adoptarea corectivelor necesare n vederea unei eficacit i ct mai mari. Aceasta din urm reclam n primul rnd analiza schimb rilor de comportament la nivelul produc torilor i/ori consumatorilor i a costurilor m surilor luate. Experien a arat c unele proceduri nu au dect un efect nr. 91/2002, s-a introdus o modalitate de implementare a principiilor elementare i recunoa terea produselor cu impact

limitat, de i presupun sarcini administrative considerabile, ceea ce le diminueaz semnificativ eficacitatea. n sfr it, se poate ajunge i la situa ia n care eforturile pentru protec ia mediului s genereze chiar o anumit cre tere economic

S-ar putea să vă placă și