Sunteți pe pagina 1din 218

Valentin Donisli

loan Donisli

DICTIONAR EXPUCATN

DE TELEDETECTIE GEOGRAFICE

SI SISTEME INFORMATIONALE

Valentin Donisli

loan Donisli

Dietionar explieativ de Teledeteetie ~i Sisteme Informationale Geografiee


cu termeni corespondenti in limbile engleza ~i franceza

111111111111111111111111111111

B~~.~~~ASI

Editura Junimea
la~i 1998

Cuvant lnainte
tn ultimii ani se manifest! 0 evolutie clam in sensul integrAriidomeniilor teledeteeliei ~i sistemelor informationale geografice. Acest lucru apare ca un rezultat fuesc atat al modului de dezvoltare al sistemelor informationaiegeografice, aflate in permaneIItA C!utare de surse de informatie flabile ~i eficiente, cat ~i datoritl beneficiilor pe care teledetectia, dupli adoptarea masivll.a tehnicilor de prelucrare numeric! a datelor, Ie obtine prin utilizarea datelor ~itehnicilor disponibile in cadrul sistemelor infurmationale geografice. De aici a aplrut ideea alcll.tuiriiunui diqionar explicativ, care sll.acopere cele doll! domenii in curs de integrare. Cum dezvoltarea acestora cuooa~e 0 amploare deosebitl in Wi ca SUA, Franta ~j Canada, am considerat utilll.~iincluderea termenilor ecbivalenti din limbile englez! ~ifrancezll..Am utilizat, de cale ori a fost posibil, termenii din eogleza britanic!. ExcqJliile sunt constituite de neologismeleprovenite din engleza americanl, precum ~i de cazurile in care cuvintele intrll.in componenta unor denumiri oficiale de institutii, programe sau produse comerciale. De asemenea, am considerat utilli. introducerea ~i explicarea acronimelor cele mai frecvent folosite in domeniu. Indexul a fost conceput plecind de la premisa d, in multe cazuri, cititorul va avea nevoie doar de corespondenta termenilor dintr-o limbll.in alta, ~i nu de explieatia lor. Pcntru a evita eventuale confuzii, am preferat sAtranscriem termenii in intregime, in cadrul explicatiilor, chiar dac! in Imele cazuri aceasta are ca efect repetitia unor cuvinte. Sperllmca, prin aceastllucrare, s! punem la indemAnaspecial~1ilordin cele mai diverse domenii, care utilizeazateledeteetia~i sistemele informaponaiegeografice, un instrument de lucru util ~i ~or de manuit. De asemenea, am avut in vedere ~i studentii interesati de aceste domenii, prin includerea unor explicatii mai detaliate la unii termeni. fntrucat este primul dicponar explicativ in limba rominll. din acest domeniu, este desigur perfectibil ~i de aceea vom fi recunoscitori pentru once observatie sau sugestie. Autorii

;9. tJ2. /999

,"'"

( J,/!':'~

1998 Valentin Donisa, loan Donisli

Redactor: Valentin Donisli Coperta: Mihai Bujdei APMut 1998. Format 70xlOO/I6. Coli tipo 27,11. CZ 528(038)= 135.1 = III = 133.1 Editura Junimea, Bd. Copou nr. 3-5, I~i, Romania.

ISBN: 973-37-0387-7

A
AAMI Advanced Active Microwave Instruments Instrumente active cu microunde, perfectionate. AARI Advanced Airborne Remote Instrumentaticm Instrumenteperfeqionate de teledetectieaerianA. AARS Asian Associaticm on Remote Sensing Asociatia Asiatic! de Teledetectie. AAS American Astronomical Society 80cietatea American! de Astronomie. AASE Airborne Arctic Stratospheric Experiment Experiment stratosferic arctic cu instrumenteaeropurtate, efectuat de NASA ~iNOAA. AASIR Advanced Atmospheric Sounding and Imaging Radiometer Radiometru generator de imagini, perfectionat, pentru sondareaatmosferei. Tip de radiometru 00lizat pe satelitii de cereetare a atmosferei (de ex., SEOS). AAT Arc Attribute Table Tabel cu atributeie arceIor. Denumire folositAde ESRI pentru tabelul de atribu.teutilizat de pachetuI de programe ArclIrifo. In af'ari de definitia atributelor, AAT contine coordonatele noduriIor ce delimiteazl arcul, codul poligoanelor adiacente ~iun cod de identificare a e1ementelor. AATSR Advanced AlcmgTrack Samning Radiometer Radiometru perfectionat cu baIeierein lungul traseului de zbor.

Abatere de la planeitate (a c~ului) Abaterea cli~u1ui de la 0 pozipe planA, in momentul expunerii. Apare ca urmare a functionhii defectuoase a sistemului de antrenare a cl~ui sau a pompei de vid.
[deviation from flatness
neue]

/ defaut de pla-

Abatere de la saara Variatia sclrii unei imagini fall de 0 searl stabilitA. [scale departure / deviation d'echeUe]

Abatere medie pAtratica Indicator statistic ce caracterizeazl imp~erea valorilor unci variabile aleatoare. Pentru 0 variabill discretA, se calculeazl dupl formula:

u= - L(X; n i-I

-Xm)

unde n este numlrul total de valori, Xi sunt valorile variabilei iar Xm este valoarea medie a variabilei. Sin. Abatere standard.
[standard deviation / deviation standard]

Abatere standard v. Abatere medie pitratica Abatere transversaJa Abatere a pozitiei imaginii, transversal fall de directia de zbor. [transverse discrepancy / ecart transversal]

Aberat(e a obiectivului Aberatie produsl de obiectivul camerei. [lens aberration /


aberration de [' o~ectiJ1

Aberat(e (optica) Deformarea imaginii obieetelor de cltre sistemele optice reale, in cazul utilizlrii fasciculelor de luminllargi sau a celor inclinate fall de axa optic! a sistemului (aberaJii geometrice), sau a luminii compuse din radiatii eu lungimi de undl diferite (aberafii cromatice). Se datoreazl refraqiei diferite a radiatiilor, funetie de lungimea de undl sau de ungbiul de incident! ~ide pozitia punctului de incident! pe suprafata lentilelor. [optical aber-

Aberatie

8
9 Absorbtie

ration, aberration aberration]

/ aberration

optique,

Abenqie crOOUltim v. Abenqii acmatice Aberaiie crOlll8tkA axiaIl crcmadcA longitudInaIA v. Aberatie

Aberalie uOOIatim JateraIA Aberatie cromaticl datoratl dependentei grosismentului unui sistem optic fatl de lungimea de undl a radiatiei luminoase. Ca urmare, In cazuI utilidrii luminii allie, imaginea unui obiect de mici dimensiuni, furmatI pe un plan plasat perpeodicular pe aD opticl, prt2intl o margine coloratl. Sin. Aberofie cromotial tronsversaJd. [lotemJ chromolic aberration, mag"qication chromatic aberration / aberration chromatique lottrale, aberration chromatique de grandeur. chromatisme tk grondeur] Abera(le 0'0IDIdici IongitudInaIi AberaPe cromaticl daioratl depeodentei pozqiei ~ui focal aI unui sistem optic fat! de lungimea de undl radialiei blmimase. Ca urmarc, imaginea umJi punct situat pc au optid, In cazul utilizlrii luminii aIbe, este formatl dintr-o succesiune de pUDCte, de culori diferite, situate In lungul axei opiice. Sin. Abera/ie cromoticd ariald. [Ioftgitudi1101 chronultic aberration. positionoJ chr0matic aberration / aberration chromOlique Iongitudinale, chromatisme de position] A~ crcmatim reziduall Aberlllie cromaticl longitudinall ce afecteazl alte radjapi dedt ccle peutru care s-a realizat coincideu4a punctelor focale principale I. sistemde de tip aaomat sau apocromat. [rmdual aberration, residuollongitudinal chromoJic aberration, secondary spedrum / aberration risidl4elle) Abel'lliie mmaatlcA tnmsveruIA ra&ie crcmadcA IateraIl v. Abe-

Aberatie de sferidtate Aberatie geometrici unui sistem optic, datorat! formei sferice a suprafelei elementelor optice. Se manifest! prin formarea, pentru un acell1i punct-obiect situat pc au optici, a unei succesiuni de imagini locaIizate de-a lungul axei, intre doul pozipi extreme, corespunzIloare imaginilor formate de 0 razl paraxiall ~i una marginaiL Imaginea puoceului pe un ecl3Jl plan, perpendicular pc au opticl, apare sub forma unei pete circulare (numitl cere de confu:rje), ale cArei dimensiuni ~i form! dq>ind de pozilia planului. Sin. Aberape sfericd. fspherical aberration / aberration sphtrique, aberration de sphtricilt] Abera&ie laterall de sferidtate Mlsurl a aberatiei de sfericitate exprimatl prin raza cercului de confuzie. Sin. AbmJIie sferlcd transversaliJ. [loteral $pherical abemJtion. transverse spherical aberration / abeTratiott sph/rique lattrale, aberration transversale tk sphtricitt] Aberalie Iongitudioall de sferidtate MAsurl a aberaliei de sfericitate, exprimatA prin distanta diDtre imaginile formate pentru un pUDCt,siIuat pc lID opticA sistemului, de cItreo razl paraxiaII, respectiv una marginall. [Ioftgitudinal spherical aberration / abemJtion sphtliqlU! Iongitudinale, abermtton longitudinale de sphtridtt] Abera&1e monocromat1d Deformare goometrici a imaginii produse de un sistem optic, ce se manifestI tn cazul utilizArii unei surse de luminl monocromaticA. [monochromatic aberration / aberration monochromOlique] Aben&ie principaIi de sfericitate Aberalie de sfericitate manitestatl In cazuI unci imagini formate tn punctul focal principal aI leotilei. Se manifestl, de ex., In cazul unui obiect situat la distaItl mare ~i a cIrui imagine este formatI prin intermediul wmi

fascicul larg de raze paralele cu axa principalA. rPrincipal spherical aberration of the lens / aberration spMrique principale] Aberape sferim v. Aberatie de sferidtate Aberatie sferid transversali de sfericitate laterall v. Aberatie

Abordare anaHtid Rezolvarea prin calcu1 numeric a problemelor legate de exploatarea imaginilor. [analytical approoch / approche anaJytique] Abordare cartograftd Folosirea reprezentirilor cartografice ~i a analizei lor in cercetarea realitltii. Este un procedeu de observare indirect! a suprafetei terestre. [cartographic approoch / approche cartographique] Abordare statisticA Utilizarea analizei statistice in cercetarea ~i caracterizarea informllliilor eantitative despre realitate. In teledetectie const!, de obicei, in analiza statisticA a valorilor pixelilor ce compun imaginile. [statistical approach / approche statistique] ABRAMS Automated Bidirectional ReoflecUmce Measurement System Sistern automat de mAsurare bidireqionaiA a retlee. tantei. . Absorbtivitate v. Putere de absorbpe

Aberatie zonall Defect al unui obiectiv manifestat prin deplasarea punctului focal, la modificarea desehiderii diafragmei. [zonal aberration / aberration zonale] HbelJl1!!..croma: m Aberatii luminii comde un ststem iil utilizirii optice produse puse din radiatii eu lungimi de undt diferite. Sunt cauzate, in principal, de variatia indicelui de refractie, funqie de lungimea de undt a radiatiei luminoase. Astfel, In cazul utilizArii luminii albe, pentru un acell1i punct situat pe axaopticA, se obtine 0 suecesiune de imagini, pe ~i axA, de culori diferite (abert1/ie cromaticd Iongitudf .. naM). De asemenea, marimea imaginii unui obiect perpendicular pe au opticA este dependent! de lungimea de UIKlAa radiapei (abeT'Cl/iecromaticd loterald). Se compenseazA, partial, prin utilizarea sticlelor cu compozitie specialA ~i prin forma lentildor ce intrA in componenta obiectivului camerei. Sin. Cromatism. [chromatic aberration / aberrations chromatiques, chromatisme] A~ geometrice Aberatii produse de un Slstem optic in cazul utilizirii fasciculelor de luminA monocromaticA. Pot fi puse ~or In evidentl in cazul fasciculdor largi ~u a celor inguste dar inclinate fatI de axa slstemului. Din aceastl categorie de aberatii fac p~: aber~iile de deschidere (aberafia tk sfencltate ~l coma) ~i aberatiile de incliDare (astigmatismul. distorriunea ~ curbura c~ulul). Lgeometrical aberrations / aberrattans geometriquesJ

Absorbp.e Proces fizie prin care 0 parte din energia undelor electromagnetice este rt>tinut! de IIlediul sau corpul prin care"5e propagA. Absorbtia depinde de lungimea de undt a radiap.ilor ~i de propriet!tile materialului traversat. [absorption / absorption] Absorbtie a luminii Absorbtia radiatiilor luminoase la traversarea unui mediu. [absorption of light, light absorption / absorption tk la lumiere] Absorbtie atmosferid Proces prin care 0 parte din energia radiatiei electromagnet ice este absorbitA de cAtre constituentii atmosferci (de ex., oxigenul ~i vaporii de apA absorb radiatiile cu 1..=760 nm, iar ozonul absoarbe radiaPile cu 1..=600 nm). [atmospheric absorption / absorption atmospMrique]

Absorbtie ACDAR Acoustic: Radar Radar acustic.

10

11

Aetualizarea

Absorbtie izotropA Absorbtie care se face in mod egal pentru toate direetiile de propagare a radiatiilor. [isotropic absorption / absorption isotrope] Absorbtie selertivA Absorbtia radiatiilor, in proportii diferite, functie de lungimea lor de und!. [selective absorption / absorption selective] Absorbtie totaIA Absorbtia, in intregime, a radiatiilor ajunse intr-un mediu. [total absorption / absorption totale] Accentuarea c:ontrastuIui Operatie prin care este mlrit contrastul unei imagini, cu un factor constant sau variabil, adaptat caraeteristicilor locale ale imaginii. Sin. Miirire a contrastului. [controst stretching, increase of contrast, contrast improvement / accentuation du contraste, rehaussement du controste] Accentuarea c:ontururilor Operatie prin care sunt puse in evident! contururile obiectelor reprezentate intr-o imagine. [edge enhancement, edge sharpening, contour accentuolion / accentuolion des contours, ameUoration des contours, rehaussemenl des contours] Accentuarea c:u1orilor Mllrirea saturatiei culorilor unei imagini prin metode chimice (adllugare de pigmenti) sau prin prelucrare numericll. [colour enhancement / accentuation des couleurs] Ac:c:esdirect Accesul la orice date inregistrate pe un suport, BrA necesitatea traversiTii altor date deeat cele dorite. [random access, direct access / acces direct] Acces sec:vential Tip de acces la datele de pe un suport, ce impliel traversarea secventialll a tuturor datelor, in ordinea in care sunt inregistrate, pAn! la regllsirea celor dorite. [sequential access / acces sequentiel]

ACERS Australian Committee for Earth Resources Satellite Comitetul australian pentru satelitii de cercetare terestre. a resurselor

terestrll. [1. coverage of the ground 2. land cover / couverture du terrain] Ac:operire intre benzi v. Ac:operire lateraJa Ac:operire lateraJa Suprapunerea aerofotogramelor din doull benzi invecinate (de obicei cu eea. 30%). Sin. Acoperire intre benzi, Acoperire transversaJi1, Suprapunere lateralil [lateral overlap, side overtop, side lap / recouvrement lateral, recouvrement transversal] Acoperire IongitudinaIA Suprapunerea a doull aerofotograme succesive din aceea~i bandll de aerofotografiere (de obicei eu peste 60 %). Sin. Suprapunere longitudinaM. [overlap, end lap, forward lap / recouvrement longitudinal] Acoperire repetatA Fotografiere repetatll a unui teren, la anumite intervale de timp. [repeated coverage / couvenUTe repetee] Acoperire stereosc:opid 1. Suprafata de teren reprezentatll pe doull aerofotograme (imagini) invecinate. 2. Suprafilta de teren pentru care se dispune de imagini ce permit obtinerea de modele stereoscopice. [1. stereoscopic overlap 2. stereoscopic coverage / 1. recouvrement stereoscopique 2. couverture stereoscopique] Acoperire teraIA transversaIA v. Ac:operire la-

ACRIM ActIve Cavity Radiometer Irradianc:e Monitor Instrument dezvoltat de NASA pentru mllsurarea energiei totale a radiatiei solare din domeniul ultravioletinfraro~u. Este utilizat pe SPACELAB 1, UARS ~i pe navete spatiaIe. Ac:romat Sistem optic care se bucurll de proprietatea de acromatism. [ochromat, achromatic lens / achromat] Ac:romatism Proprietate a unui sistem optic elruia is-au eliminat aberatia cromaticll longitudinalll ~i cea de sfericitate, pentru doulliungimi de undll diferite ale radiatiei luminoase. [achromatism, achromaticity / achromatisme] Ac:romatizare Utilizarea unui ansamblu de tehnici pentru reducerea aberatiilor cromatice ale unui sistem optic. Se realizeazll, de obicei, prin combinarea de Ientile fabricate din materiale diferite. [achromatization / achromatisation] Ac:romatopsie Incapacitate de a distinge culorHe. [achromatopsy / achromatopsie] ACSG A.ssoc:iation Canadienne des Sdeoc:es Geomatiques Asociatia Canadianl de ~tiinte Geomatice. Ac:tinometrie Studiul calitativ ~i cantitativ al radiatiei solare. [actinometry / actinometrie] Actinometru Instrument pentru mllsurarea intensitlltii radiatiei provenite de la Soare sau de la alte surse. [actinometer / octinomet1l!]

Acliizitie automatA de date Achizitie de date efectuatll automat, tlrll necesitatea interventiei unui operator uman, in afarll de decl~ea sau oprirea operatiei respective. [automatic data acquisition / acquisition automatique de donnees] Acliizitie de date Proces de colectare ~i stocare a informatiilor intr-un format stabilit. [data ocquisition / acquisition de donnees] Acliizitie manuaIA de date Achizitie de date efectuatll cu participarea activll a unui operator uman, a cllrui interventie este necesarll in permanent!. [manual data acquisition / acquisition manuelle de donnees] Acliizitie semiautomatA de date Achizitie de date efectuatll cu participarea limitatll a unui operator oman. care stabil~e parametrii de lucru sau intervine, in diferite <:tape, pentru ~ustarea sau corectarea lor. [semiautomatic data acquisition / ocquisition semi-automatique de donnees] Acomodarea oc:blului Procesul de modificare a curburii cristalinului ochiului, astfel irdt pe retinll sll se formeze imaginea elarll a obiectelor situate la 0 anumitll distantll. [accommodation if the eye / accommodation de l'reil] Acoperire aerofotograftc:A Gradul de reprezentare a terenului pe fotografii aeriene. [air photo coverage, area coverage / couverture aerienne] Acoperire a terenului 1. Gradul de reprezentare a terenului pe fotografiile aerlene. 2. Natura obiectelor aflate pe suprafata

Acoperirea IidaruIui Suprafata de teren aeoperitll atAt de eltre impulsurile laser cAt ~i de cAmpui de vizare al receptorului. [Uclar coverage / recouvrement du lidar] ACP AnalizA in Componente Principale Radio-

ACR Active Cavity Radiometer metru cu cavitate aetivll.

ActuaIizarea dsteIor Proces de revizuire a datelor, prin modificare, adllugare sau eliminare, in vederea aducerii lor la zi. [updating / mise ajour, tenue ajour] Actualizarea ftperului Proces de aetualizare a datelor ~i, eventual, a structurii lor

ACRES Australian Centre for Remote Sensing Centrul Australian de Teledetec{ie (Belconnen, Australia).

Actualizarea

12 13 Acuratete geodezica Exactitatea cu care este determinatli pozitia punctelor reprezentate pe hartli, fatA de un sistem de refe~~tA geodezie. [geodetic accuracy / preCISIOn ghx1e sique] Acuratete pozitionala orizontaJa Aeuratete a pozitionlrii in plan orizontal a obiectelor reprezentate pe hartli. Standardul elaborat de National Map Accuracy Standards (NMAS) cere ca eel putin 9O~ din punetele testate sA se abatli co maxlm~ 0,02" tiltAde pozitia realA. [horizontal p'~SItional accuracy / precision de la position horizontale] Acuratete pozitionala verticala Aeuratete a reprezentlirii altitudinii terenului pe bartA. Standardele SUA cer ca eel putin 90% din punctele testate sA nu aibA erori mai marl decat jumAtate din echidistanta curbelor d~ nivel. [venical positional accuracy / precIsion de la position verncale] Acuratete relativa MlisurA a acuratetei pozitionlirii relative a obiectelor reprezentate pe hartli . .In unele aplieatii practice, acur~tetea relativA este mai importantA. decat acuratetea absolutli (intereseazA mal ~U;lt relatiile SPatiaie intre obiecte, decat I?O.ZI,tla lor absolutli). [relative accuracy / preCISIon relative] Acuratetea clasificani Mlisura in care ADEOS

in cadrul unui fi~ier. [file updating / mise a jour dufichier] Actualizarea hAJ1ii v. Reambulare

Acuitate stereoscopici\ Capaeitatea ~nei persoane de a pereepe imaginea in r~hef.a obiectelor. Se exprimA prin cel mal mle unghi dintre douli punete vllzute simul~an in douli direetii invecinate, cu senzatla .de diferentA de distantli fatA de pune.te. Sl~. Acuitate vizualii binocular a, ACUltate VIzualii ~1ereoscopica, Aptitudine de vede~e stereoscopica. [stereo acuity, stereoscopIc acuity, aptitude for stereoscopic vi~ion, stereoscopic limit / acuire stereoscop,que, aptitude a la vision stereoscopique] Acuitate vizuala Capacitatea organului de vliz de a sesiza imaginea clarA a unor obiecte slab luminate. [visual acuity / acuite visuelle] Acuitate vizuaia binoculara stereoscopica v. Acuitate

netli intre douA zone vecine eu luminantA toarte diferitli. ExprimA variatia tonului imaginii pe 0 directie perpendicular! pe linia de contur a obiectului. Sin. ContUTa1l/a. [acutance / acutance] AID Conversion numeriell. Conversie analogand Con-

pozitiei camerei ~i a altor informatii momentul aerofotografierii.

in

ADAC Attitude Detennination

trol Determinarea ~i controlul pozitiei mijloacelor de zbor ~i satelitilor (sistem utilizat de satelitii GOES). ADACS Attitude Detennination and Control Subsystem Subsistem de determinare ~i control al pozitiei (utilizat de DMPS, TIROS). ADAM Automatic Data Acquisition Module Modul de achizitie automlitA a datelor. ADAPS AVHRR Data Reception and Processing System Sistem de recep{ionare ~i prelucrare a datelor produse de sensorii AVHRR instalati pe satelqu de teledeteqie. Sistemul este amplasat la eentrul de date EROS, din SUA. EROS Data Center ADAPS, care a devenit 0PeraPonal in mai 1987, prim~ date in mod HRPT, de ~ ori pe zi, la trecerea satelililor deasupra SUA. Adaptarea ochiului Proces complex de modificare a diametrului irisului, funetie de conditiile de iluminare a obiectelor privite. [adaptation / adaptation] ADAR Airborne Drata Acquisition and Registration Achizitie ~i inregistrare a datelor cu mijloace aeropurtate. ADAS System datelor. System datelor. System Data Acquisition Sistem aerospapal de aehizitie a 2. Airborne Data Acquisition Sistem aeropurtat de achizitie a 3. Automatic Digital Annotation Sistem de inregistrare automatll. a

Ad8ndme de patrundere Distanta paoli la care intensitatea campului radiatiei incidente se reduce, lltr-un material oarecare, la lie (la 37%) din valoarea initiaiA. Sin. Adtincime de penetrare. [depth ofpenetration / profondeur de pbtetration, poUYOir de penetration] Ad8nclme de penetrare patrundere Ad8nclmea campului campului v. Adancime de

v. Profunzimea

Ad8ncimea culorii Numlirul de trepte de cuantificare utilizat pentru reprezentarea culorilor intr-un sistem numeric. [colour depth / profondeur de couleur] Adanclmea pixelului Numlrul de valori diferite ee pot fi atribuite unui pixel. Se poate exprima ~i ca nurnlr de bili utilizali in reprezentarea fieclrui pixel. [pixel depth / profondeur du p,ixel] ADC 1. Analog to Digital Converter Convertor analog-numeric. 2. Analog to DigI_ tal Conversion Conversie analog-numeriell. ADCLS Automated Data Collection and Location System Si&tem automat de colectare a datelor ~i localizare. ADDS Applications Development Data System Sistem de dezvoltare a aplieatiilor. Sistem NASA de la Goddard Space Flight Center pentru prelucrarea rapidA a datelor Thematic Mapper. ADEOS Advanced Earth Observing Satellite Satelit perfectionat penttu observarea PlimAntului. Urmlitoarea gerIeratie de sateliti japonezi pentru observarea PlimAntului (NASDA).

Acuitate vizuala monoculara Capacitatea ochiului de a distinge punctele vecine ale ellror imagini se formeazli pe po~iuni di~erite ale retinei. Se apreciazll. prill unghiul sub care se poate distinge, din context, eel mai me obiect. [monocular acuity / acuite visuelle monoculaire] Acuitate vizuala stereoscopici\ v. Acuitate stereoscopici\ Acuratete Grad de conformitate al rezultatelor observatiilor, mlisurlitorilor sau caleulelor fatA de valorile standard sau de valorile acceptate ca tiind reale. Sin. Exaetitate. [accuracy / precision] Acuratete absolut3 Exactitate a. pozitiei obiectelor reprezentate pe hartA, In raport co eoordonatele lor reale. [absolute accuracy / precision absolue]

operatia de clasificare identifiell in ~~ eorect clasele ~i Ie atribuie acestora dlfentele obiecte. Se poate exprima prin proeentajul obiectelor clasificate eronat. [classification accuracy / precision de la classification] Acuratetea datelor Gradul de exactitate a datelor utilizate. [data accuracy / precision des donnees] Acutanta Caracteristiell ce exprimA cl~i~tea unei imagini fotografice. Este aptltudlnea unui sistem fotografie de a reda 0 limitli

1. Aerospace

Adiacentll

14

15

Aerofotointerpretare

AdiacentA Proprietate a unor areale (poligoane) de a avea 0 laturll comunll. Sin. Contiguitate. Vedniftate. [adjacency, contiguity / contigui"te] ADLS Airborne Doppler Udar System Sistem aeropurtat de lidar Doppler. Adnotare 1. tnscrierea pe 0 fotografie sau pe 0 altll reprezentare graficll a unor informatii sau punete de reper, simOOluri sau culori. 2. Text ata~t unui obiect din imagine. [aruwtation, image aruwtation / ann0tation, annotation des images] ADP Automatic Data Processing crare automatA a datelor. Prelu-

Aducerea

Ia zi a hW1ii v. Reambulare

AE Atmospheric Explorer satelHte Satelit de cercetare a atmosferei. Satelili de cercetare a termosferei (80-240 kIn), lansati in doull serii, in 1963-1966 ~i 1972-1975 (NASA). AECS Atmospheric Effect Correction System Sistem pentru corectia efectelor produse de atmosferll (pachet specializat de programe de calculator, de produetie japonezll). AEL T Association Europeenne des Laboratoires de TeIedetection Asociatia Europeanll a Laboratoarelor de TeledeteC{ie. AERIE Airborne Equipnent for Remote Imaging of the Environment Echipament aeropurtat pentru obtinerea de imagini ale mediului. Aerobazl 1. Linia care ulK$: doull puncte succesive de aerofotografiere. 2. Distanta dintre doull puncte succesive de aerofotografiere. Sin. BaQi aeriand, Baz{i de aerofotografiere. [air base / base aerienne] Aerocartograf Aparat automat de restitutie a aerofotogramelor. [aero-cartograph / aerocartographe] Aeroc:artogratie Efectuarea mllsurlltorilor ~i intoemirea hllI1ilor ~i planurilor topografice pe baza aerofotogramelor. Sin. Cartografie aerion4. [aerial mapping, aerial cartography, aerial survey / leve photoaerien, cartographie aerienne] Aerodrumuire Determinare a coordooatelor unor puncte prin mllsurlltori pe fotografii aeriene, folosind punete de sprijin ale cllror coordonate reale sunt cunoscute. [aerial traverse / aero-eheminement, cheminement aerien] Aerofotografie desclfratA Aerofotografie pe care sunt inseriplionate, prin semne,

citre sau litere, 0 serie de informalii suplimentare, oblinute prin fotointerpretare. [annotated aerial photograph / photographie aerienne annotee] Aerofotografiere pe benzi Fotografierea aerianli a unui teritoriu, pe benzi din lungul liniilor de zOOrale avionului, cu suprapunerea fotografiilor invecinate. Sin. Fotografiere pe benzj. [strip photography / prise de vuespar bandes] AerofotogramA Fotografie aerianll realizatll cu 0 camerll metricll. Are 0 serie de proprietati geometrice ce permit efectuarea, pe ea, a unor mllsurlltori. Pentru fotograme se cunosc elementele de orientare internll ~i externll, necesare pentru stabilirea coordonatelor diverselor punete de pe imagine, astfel incat ele se pot transpune pe 0 reprezentare graficll de tipul planurilor sau bllJ1ilor topograflce. Sin. Fotograrnii aeriand. [aerial photograph / o/rophotogramme, photographie aerienne mltrique] Aerof'otograml incHnatA Aerofotograml realizatll cu 0 camerll a cllrei ax! optic! principalll a flIcut, in momentu1 fotografierii, un unghi de 3_15 cu verticala 10cului. Pe 0 asemenea aerofotogramll nu se pot executa mllsurlltori planimetrice sau altimetrice, scara irnaginii variind pe 0 direC{ie perpendicularll pe axa de inclinare. Pentru efectuarea mllsurlltorilor, este necesarll, mai intAi, redresarea aerofotogramei. [lOW-oblique photograph / aerophotogramme inclinie] Aer~fotograml nadirall Aerofotogramll real1Zatl cu 0 camerll CU axll opticll verticaUL Este tipul de aerofotogramll care are scara constantA pe toatll suprafata ei, permi~ ef~ea de mllsurlltori fotogrammetrIce. Sm. Aerofotograrnii verticald. [nadir photograph / aerophotogramme nadir ale]

Aerofotograml oblid Aerofotogramll realizatll cu 0 camm a cllrei ax! principalll a fllcut un unghi mai mare de 15 cu verticala locului, in timpul fotografierii. Avand scara varlabilll pe 0 direetie perpendicularll pe axa de inclinare, nu poate fi utilizatll in fotogrammetrie, flrll a fi redresatll. [oblique photograph / aerophotogramme oblique] Aerofotograml panoramidi Aerofotograroll OOlinutllcu 0 camerll cu a.xl OOlic! ~i pe care apare vizibilll linia orizontului. Are scarll variabilll, ca ~i aerofotogramele inclioate ~i OOlice, astfel meAt nu este direct utilizabilll in fotogrammetrie. [high-oblique photograph / aerophotogramme panoramique] Aerofotograml redresatA Fotogramll oblinutll prin redresarea unei aerofotograme inclinate sau oblice. Sin. Fotografie redresatiI. [rectified air photograph, rectijil!d photograph, rectified print / photographie o/rienne redressee, photographie redressee]

Adresa NumAr de ordine al unei celule de memorie, utilizat pentru seleetarea acesteia in vederea transferu1ui de date. [address / adresse] ADS Arc Digitizing System Sistem de digitizare a arcelor. Pachet de programe produs de firma ESRI, destinat digitizllrii ~i editllrii arcelor ~i etichetelor in cadrul unui strat de date in format vectorial. ADSP Advanced Digital SAR Procegor Procesor numeric perfectiooat pentru date SAR. ADSS Advanced Digital Stereophotogrammetric System Sistem perfeqionat de fotogrammetrie numericll (dezvoltat de Universitatea Tehnicll din Berlin). ADTS Advanced Detection Technology Sensor Sensor cu tehnologie de deteqie avansatll. Aducere Ia scarl\ Proces de transformare geometricll a unei imagini, cu scopul de a 0 aduce la 0 anumitll searll de propoI1ie fatA de obiectele reprezentate. In cazul modelului stereoscopic, aducerea la searl se realizeazll prin orientarea absolutll. [scaling / mise a l'echelle]

Aerofotognuna gramA nadiraIA

verticaIA

v. Aerofoto-

Aerofotogrammetrie Ramurll a fotogrammetriei care studiazll metodele de determinare a formei ~i de mllsurare a dimensiunilor ~i pozitiei obieetelor, precum ~i de intocmire a planurilor ~i hllrtilor topografice, pe baza aerofotogramelor. Sin. Fotogrammetrie aeriand. [aerophotogrammetry, aerial photogrammetry / photogrammetrie aerienne] Aerofotohartl Mozaic controlat de fotografii aeriene, pe care sunt trasate eurbele de nivel ~i sunt inscriplionate toponimele. [photographic map / carte photographique] Aerofotointerpretare Proces de obpnere de informalii calitative ~i eantitative, explicite (oferite direct de irnaginile obiecteior)

Aerofotoridicare sau implicite (deduse logic), asupra terenului, utilizAndfotografii aeriene ~i modele !>lereoscopice acestuia. Sin. Interpretaale
rea fotograjiei aeriene. [aerial photographic interpretation, interpretation of air photographs, interpretation of aerial photographs, aerial photointerpretation / interpretation des photographies aeriennes]

16 interes prin caleuJ numeric, folosind elementele de orientare ale aerofotogramelor ~i coordonatele unor punete de sprijin.
[analytical aerotriangulation, analytical aerial triangulation / aerotriangulation analytique, triangulation aerienne analytique]

17

AIDS grafic automatizat. Denumirea comercialll a unui pachet de prograrne destinat SIG. AGP Advanced Geosynchronous Platform Platformll geosincronllperfectionatll. Agregare Gruparea unor obieete din aceea~i clasll, intr-o singurll entitate. [aggregation / agregation]

imagini). [graphic display / affichage graphique]

Afiare interactiva Mod de afi~e a datelor ce permite interventia operatorului in vederea modificllrii caraeteristicilor de afi-

~re.
actif]

[interac.tive di~play / affichage inter-

Aerofotoridicare grammetrica

v. Ridicare aerofoto-

Aeronava Aparat de zbor care se deplaseaza in atmosfera datorita actiunii dinamice a aerului asupra suprafetei sale. [aircraft /
aeronefJ

Aeropoligonatie Metoda asemlinatoaretriangulatiei, dar care opereaza cu poligoane in loe de triunghiuri. Sin. Metoda aeropoligOfUl/iei. [aeropolygonation nation] / aeropolygo-

Aerotriangulatie anaIogica Metodll de determinare a canevasului de restitutie prin triangulatieradialllpe aerofotograrnesau pe ~bloane transparente. Se realizeazll prin drumuire fotograficllliberl sau drumuire cu a1titudine constanta, folosindu-se relatiile geometrice de legllturlldintre aerofotogramele succesive. [analogical aerotriangulation / aerotriangulation analogique]

Afiare intretesuta (a imaginii) Mod de afi~re a imaginii pe ecrane cu tub eatodic, printr-o !>uccesiune e semicadre continAnd d liniile de baleiere impare ~i respectiv pare ale cadrului. Persistenta imaginii pe ecran ~i retinll, precum ~i succesiunea rapida a celor doua imagini paqiale permit perceperea imaginiicomplete. [interlaced display
/ ajJichage entrelace]

AGRESTE Proiect de teledetectiein domeniul agriculturii ~i silviculturii in Europa, lansat de Franta ~i ltalia. AGRISTARS Agriculture and Resources Inventory Surveys Through Aerospace Remote Sensing Monitoring al agriculturii ~i resurselor prin teledetectie aerospatiali. Program lansat de clltre Departamentul Agriculturii aI SUA, NASA ~i alte organisme. A fost conceput pentru a stabili dacll teledetectiapoate folosi la asigurarea obiectivitlltii, fiabilitlltii ~i oportunitlltii datelor din sistemelede informatieale Departamentului. AHRIS Advanced High Resolution Imaging Spectrometer Speetrometru perfeqionat, de mare rezolupe, generator de imagini. AHRV Advand High Resolution Visible unager Sensor perfectionat, de mare rezolutie, pentru radiatii vizibile, generator de imagini. AIAA American Institute of Aeronautics and AstronautiCs Institutul American de Aeronauticll~i Astronauticll. AIDJEX Arctic Ice Dynamics Joint Experiment Program comun de studiu aI dinamicii gheturilor arctice (lansat de SUA ~i Canada). AIDS Advand Image Digitizing System Sistem perfectionat de IUlmerizarea imaginilor.

AEROS Advanced Earth Res:rorces Observation Satellite Satelit perfectionat de observare a resurselor terestre. Aerospatlal Care se referll la atmosfera terestrI ~i la spatiul cosmic. [aermpace /
aerospatial]

Aerotriangulatie spatiaJa Aerotriangulatie efectuatllpe modele stereoscopice ale terenului pentru indesirea retelei de punete de sprijin. Sin. Fototriangulofie spafialii. [spatial aerotriangulation spatiak] / aerotriangulation .

Afiare nwnerica Afi~rea cu ajutorul caracterelor numerice (cifre). Sin. Afi~are


digitalii. [digital display, numerical display / ajJichage numerique]

Aerovideografie Efectuarea de mllsurlltori dupll cadre numerizate ale unor filme care au fost realizate din mijloace de zbor de joasll altitudine, utilizand camere video.
[air videography / videographie aerienne]

Al1are progresiva (a imaginii) Mod de af~e a imaginii pe ecrane cu tub eatodic, fiecare cadru continind toate liniile de baleiere. [non-interlaced display / affichage
progressif]

Aerotopografie Ramurll a topografiei care utilizeaza aerofotograme drept sursllprincipall de informatie. [aerotopography / aerotopographie, phototopographie aerienne]

AFS Aerial Fihn Speed Sensibilitatea filmului aerian. AGDS Automatic Graphic Digitizing System Sistem automat de digitizare a reprezentllrilor grafice. Agentia Spatiala RamADa Agentie ce coordoneazaaetivitateadin domeniul cercetarilor SPatialerom!n*. Colaboreaza cu Agentia Spatialll European! (ESA). AGI Association for Geographic Information Asoeiatie pentru informatia goograficll (Londra, Marea Britanie). AG~ Automated Geographic Information System Sistem informational geo-

AERS Advanced ESA Resource Satellite Satelit perfectionat ESA pentru studiul resurselor naturale. Afiare Prezentarea informatiei intr-o formll perceptibilll vizual (graficll sau alfanumericll). [display, displaying / ajfichage,
visualisation]

Aerotriangulatie Ansarnblude procedee ce permit determinarea coordonatelor punctelor de interes de pe modele stereoscopice independente sau in benzi. Se bazeazll pe utilizarea triangulatiei plecAnd de la un numllr de puncte de legllturll, ale cllror coordonate in teren sunt cunoscute cu precizie. [aerial triangulation, aerotriangulation, air triangulation / aerotriangulation, triangulation aerienne]

Afiare a1fanwnerica Afi~are cu ajutorul caraeterelor a1fanumerice, semnelor de punctuatie ~i simbolurilor. [alphanumeric
display / affichage alphanumerique]

Afiare digitaJa v. Afi~e

nwnerica

Aerotriangulatle anaIitica Metodll de determinare a coordonatelor punetelor de

Afiare graftca Afi~rea informatiei utilizAnd elemente grafice (desene, diagrarne,

AlMAS AlMAS Analogue Image Manipulation System Sistem de prelucrare a imaginilor anaIogice. AIMS Analytical Imagery Matching System Sistem anaIitic de asamblare a imaginilor (elaborat de Institutul de Fotogrammetrie al UniversitAtii din Hanovra, Germania). AIR Airborne Imaging Radar Radar aeropurtat, generator de imagini. AIREYE v. AOSS AIRS Atmospheric Infrared Sounder Sond! atmosfericAin infraro~u (EOS). AISA Airborne Imaging Spectrometer for DifTerent Applications Spectrometru aeropurtat produeator de imagini pentru diverse aplieatii (Finlanda). AIT Associazione Italians di Telerilevamento Asociatia Italian! de TeledetCClie. AITS Advanced Information Transmission System Sistem perfCClionatde transmisiune a inform3Jjei. Ajustare Aplicarea. unor corCCliiasupra rezuItatelor unor observapi, in vederea reducerii erorilor sau a asigurlrii consisten{ei datelor. [adjustmenr of observations, adjustment / ajustement]

18 radiatiei incidente pe suprafata sa. 2. Raportul dintre cantitatea de luminAretlectatll ~i cea incidentllia un corp cosmic (de ex., planetll). Albedoul mediu al Pllmantului este de cca. 0,37, iar al Lunii de 0,12.
[albedo / albedo]

19

Altitudine Altimetrie radar Efectuare de mlisurlltori a inllltimiireliefului cu ajutorul altimetrului radar aeropurtat. [radar altimetry / altimetrie mdar]

Aliasing Efect prezent in cazul imaginilor numerice sub~antionate (ce nu respectll conditia Nyquist). Se manifestllprin reprezentarea necorespunzlltoare a contururilor obiectelor. tn cazul instrumentelor optice, efectul este denumit moar. [aliasing / al/iassage, erene/age]

Albedo spectral Expresia albedoului unui obiect, funetie de lungimea de undl a radiatiei incidente. [spectral albedo / albedo spectral]

Aliniere Orientarea axelor instrumentelor optice in lungul unei Iinii comune. [alignment, collimation / a/ignement]

Altimetru Instrument pentru mlisurarea altitudinii unui punct fatA de un nivel de referintl. [altimeter / altimetre] Altimetru barometric Altimetru ce mlisoarll aItitudineape baza presiunii atmosferice.
[height measuring barometer, barometeraltimeter / barometre altimerrique]

Albire Etapll in prelucrarea materialului fotografic color. Constli in transformarea argintului metalic din emulsie in fericianurll de argint, de culoare aIb-lllptoasA, ub actis unea fericianurii de potasiu. In acel~i timp se decoloreazll stratul de filtru galben ~i stratul antihalo. Ulterior, fericianura de argint este indeplrtatll prin fixare. [bleaching, photob/eaching / bianchimenr]

ALMAZ Satelitde observare a Pirmntului, lansatde Rusia in mai 1991. A fost dotat en un radar cu deschidere sinteticll, in banda S, ce a operat paoli in octombrie 1992. Alocare a benzilor de frecvente v. Asignare a frecventelor Aloc:area memoriei Repartizareamemoriei disponibile diverselor programe ce ruleazll intr-un sistem de caIcuI. [memory allocation, storage aliccation memoire] / allocation de

Altimetru cu microunde Altimetru radar ce lucreazllin banda de microunde. [microwave altimeter / altimetre a hyperjrequences]

Altimetru inregistrator Aparat care tnregistreazll automat altitudinea punctelor mllsurate. [recording altimeter / a/timetre
enreg;streur]

ALDS Automatic Lightning Detection System Sistem automat de detectie a fulgerelor (NOAA). . ALEXIS Array of Low Energy X-ray Imaging Sensors Sistem de sensori pentru raze X de joasll energie, generator de imagini (Iansat la 25 aprilie 1993). Algorifm Succesiune determioatllde prescriptii precise, avind ca obiectiv rezolvarea problemelor dintr-o clasll, dupll un numlr finit de p~i. [algorithm / algorithme] Algorifm de clasificare Algoritm destinat grupllrii entitAtiior (obiectelor sau proceselor) in categorii (denumite c1ase), dupll anumite criterii. [classification algorithm /
algorithme de elaasification]

ALPS Airborne Laser Polarization Sensor Sensor laser cu polarizare, aeropurtat (NASA). ALS Advanced LANDSAT Sensor Sensor perfectionat pentrtl satelitii LANDSAT. ALSEP ApoUo Lunar Surface Experiments Package Statii ~tiintificeinstalate pe suprafutaLunii in cadrul misiunilor Apollo. Altimetrie Mllsurare a altitudinii reliefului ~ia diferen{elorde nivel. In afarl de mlisurlltorile geodezice ~itopografice din teren, se pot utiliza ~i mijloace de teledetec1ie(de ex. mllsurlltoripe fotograme ~i modele stereoscopice, aItimetre radar sau Iidar, profilometre etc.). [altimetry / altimetrie] Altimetrie laser Efectuare de mllsurlltoria inllitimiireliefului, cu altimetru1laser aeroPUrtell. [laser altimetry / altimetrie laser]

Altimetru laser Instrument de mlisurl a inllItimii mijlocuIui de zbor fatAde suprafa{a terenului. Determinarea inAltimii se face mllsurarrd intervalul de timp necesar unui impuls laser sA strllbatl, dus-intors, drumul de la platformll la teren. [laser
altimeter / a/timetre laser]

Ajustare elastica Modificare a geometriei interne a unei imagini, prin schimbarea pozitiei relative a elementelor ce 0 compun, dar cu plistrarea conectivitA{ii or. [rubber l
sheeting, rubber banding, image warping / ajustement elastique]

Altimetru radar Instrument de mllsurll a inllitimiimijlocului de zbor fatlide suprafata solului, prin mllsurarea timpului necesar unui impuis radio sAparcurgll, dus-intors, distanta parrila sol. [radar altimeter / altimetre mdar]

ALADIN Atmospheric Laser Doppler Instrument Instrument atmosferic cu laser Doppler. Albedo 1. Mllrime fotometricA egalll cu raportul dintre intensitatea radiatiei reflectate difuz de clltre un obiect ~i intensitatea

Algorifmul DougIaso-Peuc:ker Algoritm destinat reducerii numlrului de puncte necesare pentru a reprezenta numeric 0 linie frantll, cu 0 precizie datll. [DouglasPeucker algorithm / algorithme de Douglas et Peucker]

Altimetru radar multifasdcul Altimetru radar ce utilizeazllun interferometru cu d0nAanterre, inclioate fatAde verticaill. Altitudinea este determinatll pe baza diferentei de fazllintre semnaIeleprimite de cele doull antene. [multibeam altimeter / - ] Altitudine 1. lnliltimedeasupra unci suprafete de referinlll (nivel de bazll). 2. Unghiul dintre planul orizontului ~i Iinia spre

Altitudine

20

21

AMRSA

obiectul (punetul) vizat. [altitude, elevation, height altitude, hauteur]

naiA. [relative altitude, relative elevation haUleur relative)

Altitudine absolutS Altitudine suprafata geoidului. Sin. Cota Altitudine ortometrica, Indllime [absolute altitude, orthometric orthometric elevation altitude altitude orthometrique]

fall de absolUla, absolUla. altitude, absolue,

Altitudine re1ativl de zbor tnliItimea de zbor deasupra unui plan de referinl! oarecare (de obicei, nivelul solului). [relative flight altitude, relative flying height hauteur de vol relative]

unei imagini prin reeantionare, urmatA de o eventualA prelucrare in vederea accentulirii contururilor. [resolution enhancement amelioration de la resolution)

tion, gain 2. amplification coefficient l. amplification. gain 2. faeteur d'amplification, coefficient d'amplification] Amp6ficaror Instrument sau aparat destinat amplificlirii sernnalelor. [amplifier. multiplier amplificateur]

Altitudine absoluta de zbor Altitudinea de zbor mAsuratA fall de nivelul mlirii. [absolute flight altitude, absolUle flying height, flying height above mean sea level altitude absolue de vol, altitude de vol au-dessus du niveau de Lamer]

AMAS Advanced Millimeter-wave Atmospheric Sounder Sondl atmosfericli perfectionatli, pentru unde milimetrice (pe satelitul ATMOS. Germania). Ambiguitatea distantei Efect ce se manifestA prin aparitia de ecouri parazite in imaginile radar, provenind de la obiecte situate in exteriorul zonei explorate. [distance ambiguity ambigufte de Ladistance]

AMlFM Automated Mapping I Faci6ties Management Termen utilizat pentru desemnarea unei categorii speciale de sisteme informationale geografice. destinate, de obicei. gestiunii retelelor de utilitliti. AMI Active Microwave Instrument Instrument aetiv cu microunde (BRS 1). AMICA Automatic Multispectral Image Compaction Algorithm Algoritm de comprimare a imaginilor multispeetrale. AMIR Advanced Microwave Imaging Radiometer Radiometru perfeqionat pentru microunde, generator de imagini. AML ARC Macro Language Limbaj de programare pentru generare de aplicatii in cadrul sistemului Arcllrifo. Include posibilitliti privind crearea de meniuri. utilizarea variabilelor. controlul stlirii sistemului, stabilirea ~i utilizarea coordonatelor punetelor de pe hJlrti sau imagini. Include ~i un set suplimentar de comenzi pentru sistem. AMMS Advanced Microwave Moisture Sounder SondA perfectionatli de umiditate. cu microunde. Amors:'1 Portiune de film sau bandA de hartie situatli la inceputul unui fIlm fotografic, ce serv~te la incltrcarea camerei la luminl. [leader amorce de dlbut. amorce]

Amplificator cu zgomot redus 1. Amplificator al clirui zgomot propriu este redus. 2. Preamplificator intre antenl ~i statia de receptie de la sol. Pentru eficaeitate maximA, este ata~ direct la antena de receptie. [low Mise amplifier amplificateur afaible bruit)

Altitudine de aerofotografiere Altitudinea aparatului de zbor care poartli camera fotograficli, in momentu! prelulirii imaginii. [uposure altitude hauJeur de prises de vues]

Altitudine de zbor Altitudinea. fatA de nivelul mmi, la care zboarl vectorul purtlitor de mijloace de teledc:tectie. [flight altitude, flight height, flying height altitude de vol, hauteur de vol] .

Ameliorarea contrastului Modificarea contrastului unei imagini cu scopul de a facilita percepp,a detaliilor sau de a evidenpa unele obiecte. [contrast enhancement, amelioration du contrast improvement contraste, ajustement du contraste]

Amplificator selectiv Amplificator care opereazA in mod selectiv. numai asupra unei plirti a semnalului de intrare, defmitli prin banda de frecvenll sau alte caraeteristici. [selective amplifier, channel amplifier amplificateur slleetif]

Amplltudine Diferenta dime valorile extreme ale unui semnal. [amplitude. magnitude amplitude, magnitude)

Ame60rarea contururilor

contururilor

v. Accentuarea

Altitudine fata de elipsoid Altitudine mAsuratA fall de elipsoidul de referintA. [ellipsoidal altitude, ellipsoidal height. geodetic height altitude ellipso'idique]

Ameliorarea culorilor Modificarea culorilor unei imagini. cu scopul de a facilita interpretarea ei de clitre operatorul uman. [colour enhancement amelioration des couleurs)

AmplltudiDe aimpu1sului Valoarea maximA a unui semnal emis in impuls. [impulse amplitude. pulse amplitude amplitude de l'impulsion]

Altitudine medie (a reliefului) Media altitudinilor punetelor de pe 0 suprafatA de teren. [average height, mean groWld elevation altitude moyenne]

Altitudine orbitaIA tnliItimea orbitei unui satelit fall de suprafata terestrA. [orbital altitude altitude de l'orbite]

Ameliorarea imaginii Prelucrarea imaginii in scopul imbunlitlilirii aspectului vizual ~i a posibil itlitilor de identificare a obieetelor reprezentate. [image enhancement, image improvement amelioration de ['image, rehaussement]

AMPTE Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers Sonde aetive pentru determinarea particulelor din magnetosferA (lansate la 16 august 1984). AMR Active Microwave activ cu microunde. Radar Radar

Amplasament Locul din teren in care este situat un obiect. [site site, emplacement]

Altitudine solutA

ortometrica

V.

Altitudine

ab-

Altitudine relativl Altitudinea unui punet fall de 0 suprafatli de referinll conventio-

Ame60rarea rezolutiei 1. Proces de mlirire a rezolutiei unei imagini RGB prin conversia in domeniul HBS sau HIS ~i inlocuirea componentei B (metoda RGBB) sau l (metoda RGBI). cu 0 imagine cu rezolutie superioarl. 2. Proces de mlirire a rezolutiei

Amp6ficare 1. Cr~ere a amplitudinii, puterii sau intensitlitii unui semnaI, prin aport de energie adus de un dispozitiv (numit amplificator). 2. Raportul intre 0 mArime caracteristicli a semnalului la i~irea ~i la intrarea unui amplificator. [1. amplifica-

AMRIR Advanced Medium Resolution Imagery Radiometer Radiometru perfectionat. cu rezolutie medie, generator de imagini (BOS). AMRSA Atmospheric and Meteorological Remote Sensing Assembly Ansamb1u de teledeteqie atmosfericli ~i meteorologicli.

AMRVI

22

23

Anastigmat

Sistem de sensori pentru platformele polare. AMRVI Advanced Medium Resolution Visible Imager Sensor perfeqionat, sensibil la domeniul vizibil, cu rezolutie medie, generator de imagini. AMS 1. Advanced Mapping System Sistern perfeqionat de eartografiere. Paehet de programe produs de Oracle ~i Geovision, destinat SIG. 2. Above Mean Sea Level Deasupra nivelului mediu aI mlrii. AMSR Advanced Mechanically Scanning Radiometer Radiometruperfeqionat cu baleiere mecanicl (folosit pe EOS). AMSU Advanced Microwave Sounding Unit SondA perfeqionatl, cu microunde (NOAA K-M). AMT Above Mean Terrain nivelului mediu aI terenului. Deasupra

proceselor sau obiectelorpe care Ie descriu.


[data analysis / analyse des donnees]

Analiza formelor Ansamblu de operatii avand ca scop stabilirea caraeteristicilor formelor ce urmeazl a fi c1asificatecu ajutorul unui sistem de recunl)~ere automatA a formelor. [shape analysis, pattern analysis / analyse des formes]

Analiza structurali a imaginil Analiza ~Ana1iz8 multispectrali Analizl a datelor modului de aranjare spati3ll a obiectelor care descriu rlspunsul obiectelor in mai multe benzi spectrale. [multispectral analyreprezentate in imagini. Analiza structurall a imaginilorsprijinl identificareaobiectelor sis / analyse multispectrale, analyse multihande] . ~i a raporturilor spatiale dintre ele. [stlUCtural analysis of image / analyse structurale de ['image]

Ana1iz8 multitemporala v. Ana1iz8 diacronicA Ana1iz8 numericA Analizl a datelor efectuatl prin metode de calcul numeric. [numerical analysis / analyse numerique]

Analiza grupWii Analizl statisticl a unui ~ir de valori pentru a evidentia gruplrile plauzibile in cazuI unci c1asificlri. Sin.
Analiz{j cluster. [cluster analysis / analyse de groupement]

Analiza texturll Examinarea texturii imaginii in vederea identificirii obiectelor care nu sunt reprezentate prin imagini distinete (individuale). [texture analysis / analyse de
texture]

Analiz8 spatlala Aplicarea uoor tehnici anaIitice pentru studiul pozitiei, dimensiunilor ~i relatiilor !>'Patialele obiectelor sau a p.roceselor. [spatial analysis / analyse spatlale] ~ Ana1iz8 spec:trala Analiza rlspunsului

Analiza IW1ilor Analizl a hlrtilor pentru a stabili caraeteristicile lor eartografice sau pentru extragerea de informatii spatiale.
[map analysis / analyse des cartes]

Analiza vecinitAtii Procedee de analizl pentru determinarea relatillor dintre localizarea unui obiect ~icaraeteristicilevecinilor sli. [neighbourhood analysis / analyse de
voisinage]

Anaaomatic Sistt:moptic ce produce imagini cu contururi estornpate. [anachromatic

AnaHza imaginilor Examinarea detaliat! a imaginilor in vederea extragerii informatiilor explicite sau implicite privind obiectele reprezentate. [image analysis / analyse des
images]

~~ ~onicA Determinarea amplitudlml !1lfazel oscilatiilor armonice componente ale unui semnal. [harmonic analysis
I analyse hannonique]

spectr~ aI diverselor obiecte. [spectral


analySIS / analyse spectrale]

Ana1iz8 statistid Analiza indieatorilor statistici ce descriu obieete sau procese, in v~~ caracter~rii sintetice a acestora.
[statlstlcal analyszs / analyse statistique]

/-]

ADagIifImagine constituitA doul desene din sau un cuplu de imagini ce constituie 0 pe- plates-formes] reche stereoscopieA, imprimate suprapus, cu doul culori diferite (de obicei verde !1i Analiza secventelor de imagini Analiza imaginilor multitemporale, in vederea sesiro!1u).Privite printr-o pereche de ochelari zlrii schimblrilor in timp ale obieetelor care au lentilele colorate in cele doul culori reprezentate. [image sequence analysis / de imprimare, permit perceptia modelului analyse de sequence d'images] stereoscopic aI imaginii. [anaglyph / anaglyphe]

Analiza p1atformelor Studiul caraeteristicilor !1i utilizlrii platformelor de teledeteqie. fplotfonn analysis / revue des

AnalizAcluster V. Analiza grupiirii IIAIUoII "" A-~"_x di acro ni_x Anal'lZa datelor de teledetectie ce descriu a<:eeqi suprafatl de teren, la momente diferite. Sin. Analiz{j
mul~temporaM. [multitemporal analysis, mulrzdate analysis / analyse diachronique]

AnalizA stereoscopicA AnaI~ efectuatl asupra. modelelor stereoscopu:e. [stereo


analySIS / analyse stereoscopique]

Analogic Mod de lucru in care 0 mlrime ~lZicl es~e desc?sl sau reprezentatl prin mter:rnedlUl ltel mlrimi, cu valoare proa ~rtlonall cu cea originall. In teledeteqie ~l cartog~~e, termenul indicl prezentarea ~fo~ttel m form! graficl (hlrti, desene, ~aglID fotografice, etc.). [analog / analogzque]

Anaglif polarizat Pereche de imagini suprapuse, proiectate cu polarizare ortogonail, ce permit perceperea unui model stereoscopic atunci chid sunt privite prin ochelari cu filtre de polarizare. [vectogmph
/ vectogmph]

Analiza semniturii retlectate ~~mnalelor specifice, emise sau Analiza obieetele de pe suprafata terestrl, recepponate prin teledetectie. [signature analysis / analyse
de fa signatUre]

~naIizll in componmte prlncipale 1. TehmeAde ameliorare sau anaIizl a imaginilor muitispeetraJenumerice, bazatl pe transformarea lor intr-un set de ooi imagini (neocall3:le),decorelate intre e1e.2. Metod! de ~lizl multivariatl, utilizatl pentru a redu'}Is. analysIS / analyse en composantes pnnClpales]

: numlrul v~iabilelor. fprincipal compo-

AnamorfozA Deformarea imaginilor prin mijloace optice sau numerice. De obicei, se

Analiza datelor Prelucrarea datelor in scopul evidentierii uoor caraeteristici ale

Analiza sensorilor Descrierea sensorilor a performante1or !1ia posibilit!tilor lor' comparandu-i tntre ei sau caraeterizAndu-i in functie de 0 anumitAutilizare. [sensor
analysis / revue de capteurs]

AnalizAmultirezolutie Analizl a imagini- referlla modificarea independent! a seAril~r in care informatia primm este compusl lor pe cele doul axe. [anamorphosis / anadtntr-un set de imagini cu rczolutii diferite morphose] reprezentand acel' . . r ult 'A' . ti . ~l terltonu. Lm Iresolunastigmat Slstern optic la care prin conon analyszs / analyse multiresolution] structie, s-au corectat, in ma~ mAsurl,

Anastigmatism

24

25

Aparat

astigmatismul ~i curbura cimpului imaginii. [anastigmat / anastigmat] Anastigmatism Lipsa (reducerea) aberatiilor de astigmatism la un sistem optic. Proprietatea unui sistem optic de a fi corectat simultan pentru aberatiile cromatice, de sfericitate ~i de curburll a campului. [anastigmatism / anastigmatisme] Angulator Instrument pentru transformarea unghiurilor mllsurate pe un plan oblic, in corespondentele lor in plan orizontal. [angulator / angulateur] Animape Ati~area secveotialll a unei serii de imagini diferite intre ele, cu obtinerea unui efect de mi~e sau schimbare in timp a obiectelor reprezentate. [animation / animation] Anizometropie Acuitate vizualll diferitll a celor doi oehi. [anisometropy / anisometropie] Anizotropie Caraeteristica unui sPatiu in interiorul cllruia 0 proprictate fizicll varlaz1 functie de directia tn lungul elrda se face mllsuratoarea. [anisotropy / anisotropie] AnomaJie tennicA Portiune dintr-o imagine tn infraro~ termic, cu strlllucire deosebitll fatll de restul scenei. [thennal anomaly / anomalie thennique] Amamblu de carnere Sistem de camere montate astfel incat axele lor principale sll formeze unghiuri cu 0 valoare determinatll. [multiple camera assembly / - ] ANSI American National Standards Institute Institutul National American pentru Standarde. Organism responsabil cu stabilirea unor standarde utilizate tn Statele Unite. Colaboreazll cu organizatii internationale, indeosebi cu ISO, pentru elaborarea ~i aprobarea standardelor intemalionale.

Antena Di!>'Pozitivde emisie ~i/sau receplie a undelor electromagnetice. Principalele caracteristici ale unei antene sunt randamentul, caraeteristica de radiatie spalialll ~i modul de polarizare a undelor. [antenna / antenne] Antena Cassegrain Antenll care utilizeazll doull retlectoare. Retlectorul secundar este plasat tn punctul focal al retlectorului principal, retlectand undele elltre fiderul montat tn centrul acestuia. [Cassegrain antenna / antenne de Cassegrain] Antena cu descbidere sinteticA Sistem de teledetectie radar ce utilizeazll mi~ea platformei purtlltoare, precum ~i efectul Doppler, pentru a sintetiza, pe cale electroniell, 0 antenll de dimensiuni mari, necesar! pentru obtinerea unor imagini de inaltll rezolutie. [synthetic aperture antenna / antenne a ouverture synthitique] Anteoa dinc:tiva Antenll a cllrei cal.'aeteristiel de directivitate tn plan orizontal prezintll maxime pronuntate pe anumite directii. [directional antenna, directive antenna / antenne directionnelle] Antena eHcoidala Antenll constituitll dintr-un conductor modelat in formll de elice. 0 astfel de antenll emite, tn lungul axei, radiatie polarizatll circular. Recepponeazll undele polarizate circular in sensul corespunzlltor elicei ~i atenueazll puternic pe eele polarizate tn sens invers. [helical antenna / antenne en hilice] Antena horn v. Antena pAlnie Antena izotropA Antenll idealll care radiazll uniform tn tGate dire:"1iile. Este utilizatll ca antenll de referintll fa{ll de care se exprimll caracteristicile antenelor reale. [isotropic antenna / antenne isotrope]

Antena multibanda Antenll care opereazll in mai multe benzi de frecventll. [multiband antenna / antenne multibande] Antena omnidirecponaIa Antenll a cllrei earacteristiell de radiatie in plan orizontal este aproximativ circular!. [omnidirectional antenna / antenne toutes directions] Antena paraboHcA Antenll care folos~te un reflector de foffill parabolicll. La receptie, reflectorul concentreazll undele incidente in focarul paraboloidului, unde se aflll montat elementul receptor. La emisie, reflectorul transformll undele sferice emise de elementul radiant, plasat in focar, in unde plane. Prezintll 0 directivitate foarte pronuntatll de-a lungul axei paraboloidului ~i functioneazll in benzi de frecventll foarte largi. Este des utilizatll tn comunicatiile cu satelitii. [parabolic antenna / antenne parabolique] Antena p3Jnie Antenll care realizeazll tran~itia de la propagarea undelor in spatiul hber, la propagarea tntr-un ghid de undA. Este construitll sub forma unui gbid de undl cu sectiune transversalll variabilll. Sin. Antend horn. 'Jeedhom / comet] Antena simulatll v. Antena sinteticA A~tena sintetJcA Antenll virtualll, realizatll prm modificarea, pe eale electroniell, a semnalului preluat de la 0 antenll realll cu ~ul de a imbunlltllti anumite caract~istlCIale acestuia. Sin. Anteni1 simuJatli. [synthetic antenna / antenne synthitique antenne simulee] , ~ntialiasing Reducerea efectului de aliaSIng. [antialiasing, dejagging / decrene/age]

AOIPS Atmospheric and Oceanograpbic Information Processing System Sistem de prelucrare a informatiilor atmosferiee ~i oceanografice, elaborat de NASA ~i folosit la prelucrarea datelor GOES. AOL 1. Airborne Optical Laser Laser optic aeropurtat. 2. Airborne Oceanograpbic Lidar Lidar oceanografic aeropurtat. AOSS Airborne Oil Surveillance System Sistem aerian de supraveghere a polullrii cu petrol (US Coast Guard). tn prezent denumit AIREYE. AP ACM Atmospheric Physics and Chem';' istry Monitor Sistem de !>upraveghere a \ parametrilor fizici ~i chimici ai atmosferei. Ansamblu de sensori pentru EOS. Aparat automat de restitutie Aparat de restitutie care efectueazll automat, pe cale ~lect~onicll, exploatarea fotogramelor, prin identdicarea punetelor analoage ~i aducerea in coincideDlA cu ele a mllrcilor de mllsurare. Sin. Restitutor automat. [a~omatic I!lotting apparatus, automatic plotting l1lstrument. automatic plotter / appareil automalique de restitution] Aparat de aerofotograliere aerofotograficA v. CamerA

Aparat de comandil (a1 carnerei fotogralice) Anexll a camerei aerofotografice prevllzutll cu un obiecti v care formeazll, pe un geam mat, imaginea terenului care este fotografiat de camerll. Permite operatorului sll stabileasell parametrii de lucru ~i si controleze fotografierea corectll a terenului. [operating mechanism / appareil de commande] Aparat de copiat fotografii Aparat cu ajutorul cllruia se realizeazll copiile fotografice pozitive, de pe cli~e negative. Existll mai multe tipuri ce pot fi grupate tn doull categorii: aparate de copiere prin contact ~i

AOC~ Attitude and Orbit Control System ~~ de COntrol al orbitei ~i atitudinii satehtilor. AOI Area of Interest Arie de interes.

Aparat
aparate de marit. Sin. Aparat de fotocopiere. [photocopying apparatus, printer I appareil a photocopier]

26

27

Aparat
tution stereoscopique, appareil de stereorestitution, steriorestituteur]

Aparat de copiere prin contact Aparat care permite copierea fotografrilor prin suprapunerea cli~euluidirect pe hartia fotografidl ~i iluminarea pentru un timp controlat. Se OOtinastfel copii la acee~i scarll ~i cu deformllri minime fatll de negativ. Schimbareadi~ui ~ia hartiei futografice, ca ~i controlul iluminllrii, se fac automat sau manual, funqie de tipul constructiv. Sin. Tlreuzif. [contact printer, photocopying apparatus I machine a tirer, tireuse] Aparat de developare Aparat ce executll developarea automatll a materialelor fotografice, controlind cu precizie parametrii procesului. Sin. Developezd. [developing machine I developpeuse, machine a divelopper, appareil a divelopper] Aparat de fotocopiere v. Aparat de copiatfotografii Aparat de fotografiat Aparat care servete la fotografiat (ootinerea imaginii obiectelor pe suprafata unui material fotosensibil). Sin. Aparat fotografic, Camero fotograficd.
rPhotographic camera, photographing device I appareil photographique, chambre photographique]

tor fotografic. rPhototransfo171ler, rectification apparatus, rectifier, rectifying camera, transfo171lingprinter I redresseur, appareil de redressement]

gramll sau 0 ortoimagine. Sin. OTto/otoscop. [oTthophotoscope loTthophotoscope]

Aparat de marcare ~i transpunere a punctelor Aparat cu observare stereoscopidl a aerofotogramelor, ce permite marcarea ~i transpunerea exactll a punetelor de aerotriangulatie. In aceastll categorie se incadreazllaparatele Kern PMG, Wild PUG,
Transmark lena ~.a. [transmark, transferscope, point transfer instrument, point marking and transferring instrument I appareil pour piquage et transposition des points]

Aparat de restitupe Aparat care permite transpunerea, sub formll de plan topografic sau hartll, a informatiilor preluate de pe imagini fotografiee, modele stereoscopiee sau de pe imagini neconvenlionale. [map
plotting apparatus, plotting apparatus, plotter I appareil de restitution]

Aparat de stereorestitupe anaIitid Aparat de restitutie anaIitidl ee permite exploatarea modelelor stereoscopice. Primul aparat de acest tip a fost realizat, in anul 1961, de clltre frrma Ottico Mecanica [taliana, in colaborare cu Bendix Corporation. [analytical stereorestilution instrument I appareil de stereorestitution analytique] .

Aparat de mArit Aparat destinat executllrii de copii fotografice mlrite, dupll di~. In principiu, este un aparat de proieqie prevllzut cu 0 sursll de iluminare ~i un obiectiv care proiecteazll0 imagine mllritlla celei de pe cli~. Aparatele modeme lucreazll prin baleiere, fiind capabile sll ameliorezecalitatea imaginii, atenuind diferentcle prea mari de contrast. [enlarger, magnifying apparatus, photographic enlarger I d' agrandissement, agrandisseur] appareil

Aparat de restitupe analitid Aparat de restitutie ce permite inregistrarea numericll a coordonatelor punctelor. Este constituit, de obicei, dintr-un stereocomparatorla care este at~at un calculator electronic. Principiile de funqionare au fost formulate de dltre U.W. Helava tn 1957, iar utilizarea aparatelorde acest tip s-a generalizatin anii '70. Exemple de astfulde aparate sunt restitutoarele Wild BCl, Kern sau Zeiss Planicompo Sin. Restitutor analitic. [analytical
plotting instrument I appareil de restilution analytique]

Aparat de stereorestitupe analogid Aparat de restitutie anaIogicll ce permite exploatarea modclelor stereoscopiee. [analog
stereorestitution instrument, analog stereoplotting instrument I appareil de steriorestitution analogique]

Aparat de stereorestitutie numerld Aparat de restitulie numeridl care permite exploatarea cuplurilor stereoscopiee de imagini. Determinarea punctelor analoage se poate face manual sau automat, prin algoritmi de corelatie. [digital stereorestitution
instrument I appareil de stereorestitution numerique]

Aparat de pnieqie Aparat optic ce serv~ te la proieetarea de imagini luminoase pe un ecran. Sin. Proiector de imagini. [projection apparatus, projector I appareil de projection, projecteur]

Aparat de restitutie analogid Aparat de restitutie la care inregistrarea pozitiei punctelor determinate se face prin transpunere grafidl, pe un suport plan. Exemple de astfel de aparate sunt Wild A 10 ~i Zeiss C8.
[analog plotting instrument I appareil de restitution analogique]

Aparat de uscat Instalatie pentru uscarea materialelor fotografice dupllsplllare, fie in curent de aer cald (pentru filme fotografiee), fie pe plllcicromate (pentru copiile pe hartie). Sin. Uscdtor, DuJap de uscatfilme.
[drying apparatus, film dryer, film drying cabinet I appareil a secher, appareil secheur de film, secheur]

Aparat de fotoredresare Aparat care permite transfurmarea, prin futoeopiere, a unei fotografJi incHnate, intr-<>imagine corespunzlltoare unei futografJi verticale. Se aseamllnll cu un aparat de mllrit la care suportul di~eului ~i cel al h!rtiei pot fi indinate fatAde planul focal al obiectivului, in vederea compensllrii tnclinllrii cli~ului in momentul aerofotografierii. Pentru asigurarea claritlltii maxime pe toatll suprafata copiei, este prevhut cu dispozitive mecanice ce asigurll respectarea conditiei Scheimpflug.Sin. Fotoredresator, Redresa-

Aparat de rednsare Aparat ce serv~te la redresarea aerofotogramelor indinate sau oblice. [rectifying apparatus, rectification
apparatus, rectifier I appareil de redressement, redresseur]

Aparat de restitutie numerld Aparat de restitulie care utilizeazl imagini in format numeric, determinarea coordonatelor teren ale punetelor tlcAndu-seautomat, prin calcui matematic. [digital plOtting instrument
/ appareil de restitution numerique]

Aparat de zbor Aparat ce se poate deplasa in mod autonom in atmosferll. [aircraft I


aeronef, appareil de vol]

Aparat de redresare diferenpaJA Aparat de redresare care permite coreetarea deplasllrii de relief. Parametrii de lucru sunt modificali in permanentll,funCliede altitudinea reliefului, rezultatul fmal fiiod 0 ortofoto-

Aparat de stereorestitupe Aparat de restitulie care permite exploatarea modelelor stereoscopice.Sin. Stereo1'f!stitutor. [stereophotogrammetric plotter, stereoplotter, stereoscopic plotting instrument, stereoscopic plotting machine I appareil de resti-

Aparat fotograftc: v. Aparat de fotograOat

Aparat fotogrammetric: Aparat destinat efectulrii unor operatii fotogrammetrice (mllsurlltori~itranspunerea informatiilor de pe fotograme, in formA de hartll sau plan

APe

28
29

Arie

topografic). Whotographic surveying apparatus / appareil de photogrammetrie 1 APe Antenna Pattern Correction Algorithm Algoritm de corectie a directivitltii antenei. AperturA v. Deschidere unghiulara

anilor '70. La 11 octombrie 1968 a fost lansatll prima navll Apollo cu oameni la bord (Apollo 7). Tn 1969, Apollo 11 a transportat doi cosmonauti americani care au coborat pe suprafata Lunii la 21 iulie. APPS Analytical Photogrammetric Positioning System Sistem de pozitionare prin fotogrammetrie analiticll. APR Airborne Profile Recorder trator de profil, aeropurtat. tnregis-

AKA Advanced Radar metru radar perfectionat.

Altimeter

Alti-

Arbore de decizie v. Dendrograma Arc 1. Segment dintr-o curM. 2. Vector utilizat in reprezentarea graficll a grafurilor. 3. Denumire utilizatll de ESRI pentru elementele de tip linie dintr-un strat in format vectorial. [arc / arc} ARC AMES Research Center Centrul de Cereetare AMES. Centru apartinand de NASA, situat in Mountain View, California. Arc/Info Pachet de programe destinat SIG, realizat de Environmental Systems Research Institute din SUA. A fost primul produs comercial de acest gen, disponibil incepand din anul 1982. Arc interior Arc ce are acela~i poligon pe ambele sale pllqi ~i are cel putin un nod care nu se conecteazl[ cu nici un alt arc. [dangling arc / - } Arc marginal Denumire utilizatll de fmna ESRI pentru a indica un arc ce constituie limita unui poligon. [border arc / - } Arc Storm Pachet de programe produs de ESRI, destinat gestionllrii bazelor de date de mari dimensiuni. Arc Tools Colectie de programe produse de firma ESRI, pentru a suplimenta funetionalitatea pachetului Arc/Info. Arc View Paehet de programe produs de firrna ESRI, destinat SrG. Areal Poqiune de teren caracterizatll prin prezenta anumitor obiecte, procese sau altor caracteristici. Sin. Arie de repani[ie. Ark de rdSPtindire. [area. home range / airel ARGON Sistem de eartografiere automatll, folosit in anii 1962-1964.

ARGOS System Pachet de programe utilizat pentru colectarea datelor ~i localizarea platformei prin satelit (Franta). Argumentul Iatitudinii Distanta unghiularA, mllsuratll in planul orbitei satelitului, intre nodul ascendent ~i satelit. [argument of latitude / - ] Argumentul perigeului Unghiul (distanta unghiularll) vllzut din focarul orbitei intre directia nodului ascendent al orbitei ~i directia perigeului. [argument o/perigee / - ] ARGUS SPAS Platformll spatialll (SPAS) ~i echipament de observatie terestrll (ARGUS), proiectate ~i fmantate de ESA. Arheologie aeriana Utilizarea fotografiilor aeriene in desooperirea ~i studierea siturilor arheologice. lmaginea aerianll poate pune in evidentli existenta unor urme de construetii, prin variatia culorii solului ~i dezvoltarea diferitll a vegetatiei. [aerial archaeology / archiologie airienne] Arhivarea imaginilor Catalogarea ~i depozitarea imaginilor satelitare. [images archival / archivage d'images} ArhivA C6pii ale datelor de luem, efectuate la diverse momente, cu scopul de a pAstra evolutia datelor in timp sau de a avea 0 copie de siguranlli a lor. [archive / archives] Arie 1. Mllrimea suprafetei unui obiect. 2. Mllrimea suprafetei unui poligon dintr-un strat de date in format vectorial. [area / airel Arie de dspandire Arie de repartilie v. Areal v. Areal

APFO Aerial Photography Field Office Organism al Departarnentului de Stat pentru Agriculturll al SUA, gestionat de Farm Service Agency (FSA). APFO detine toate fotografiile aeriene ale SUA. API Air Photo Interpretation tarea fotografiilor aeriene. Interpre-

Aplanat Sistem optic care se bucurll de proprietatea de aplanetism. [aplanat. aplanatic system / aplanat. systeme aptanetique] Aplanetism Proprietatea unui sistem optic de a forma 0 imagine planll, perpendicularll pe axa sa, a unui obiect plan, perpendicular ~i el pe au. [aplanatism / aplanetisme} Aplicare de scriere Scrierea denumirilor ~i a altor informatii pe planuri ~i hlIti. [lettering / ecriture. placement d'ecriture] Aplieatie operationaIa Aplieatie care a trecut de faza de prototip ~i testare, aflandu-se in exploatare curentll. [operational application / application operationnelle] APMR Adaptive Pointable Multibeam Radar Radar adaptiv multifascicul, orientabil. Apocromat Sistem optic la care s-au corectat aberatia cromaticll longitudinalll ~i cea de sfericitate, pentro trei lungimi de undll diferite. [apochromat. apochromatic system / apochromatique] Apogeu Punetul de altitudine maximll de pe orbita unui satelit. [apogee / apogee] Apollo Serie de nave cosmice lansate de SUA la stlr~itul anilor '60 ~i inceputul

Aproximapa Gauss Aproximatie utilizatll in optica geometricll, conform cllreia razele de lurninll se considerll situate la distantli micll falli de axa sistemului optic, iar unghiul format de ele cu normala la suprafata lentilelor este mic. [Gaussian approximation / approximation de Gauss] Apside Punctele situate la distanta maximll ~i minimll falli de centrol de gravitatie, in cazul unei orbite excentrice. [apsides / apsides} APSRS Aerial Photography Summary Record System Sistem de catalogare (indexare) a fotografIilor aeriene (USGS). APT Automatic Picture Transmission Transmiterea automatll a imaginilor. Tip de transmisie la sol dezvoltat de NASA. APT permite transmiterea datelor din doull canale ale AVHRR, cu 0 rezolutie redusllla 4 lan, in banda de frecventll VHF (137,50 ~i 137.62 MHz). Aptitudine de vedere Acuitate stereoscopica stereoscopica v.

APTS Aerial Profiting of Terrain System Sistem aerian de determinare a profilului terenului. AQT Association Quebecoise de Teledetection Asociatia de Teledetectie din Quebec (Canada).

Arie efectiva 1. Poqiune dintr-o fotografie aerianll care are corespondent pe 0 fotografie vecinll, astfel ineat cele doull imagini permit obtinerea modelului stereoscopic al terenului. 2. Poqiune de fotografie aerianll care e~1e examinatll. Este astfel delimitatll

Arie

30

31

Astronavll

incit sA se evite examinarea aceluia~i teren ~i pe aerofotogramele invecinate. Delimitarea corectl se face pe modelul stereoscopic, pentru a evita ca deplasarea radiall sAducl la eliminarea unor detalii din aria efectivl. Sin. Arie UliM, SuprrifaJd utiM. [effective area, usable area I surface utile] Arie ehmentarA de teren v. CelulA

multiplu al unei frecvente. [harmonic I harmonique] ARS Airborne Radiometer Scanner diometru cu baleiere aeropurtat. Ra-

ASCAT Advanced wind Scatterometer Scatterometru perfectionat pentru vAnt (POEM). ASCII American Standard Code for Information Interchange Standard american pentru codificarea caraeterelor alfanumerice, utilizAnd un cod numeric pe ~ biti. ASE Agenc:e Spadale Europeenne Agentia Spatiall Europeanll (denumitll anterior ELDO ~i ESRO). ASF Alaska SAR Facility in Fairbanks Centrul SAR din Fairbanks, Alaska. Centru de receptie a datelor provenind de la satelitii radar (ERS I, JERS 1 ~i RADARSAT). ASI Agenzia Spaziale Italiana Agentia Spatialll Italianll (denumitll anterior PSN). Asignare a frec:ventelor Stabilirea frecventelor de luem pentru div~i operatori, efectuatll de organisme nationale ~ internatiooale, in vederea reducerii interferentelor pe anumite arii geografice. ffrequency coordination I assignation de .trequences] ASMA Automatic Segment Matching Algorithm Algoritm pentru asamblarea ~i georeferentierea segmentelor din imaginile LANDSAT (NASA, AGRISTARS). ASMES Advanced Synchronous Meteorological Satellite Satelit meteorologic geosincron, perfectionat (DFVLR). ASMSS Airborne Stereo Multispectral Sensor Sensor multispectral stereoscopic aeropurtat (US Navy). ASP American Society of Photogrammetry Societatea Americanl de Fotogrammetrie. ASPRS American Society fA Photogram_ hletry and REmote SeDldng Societatea Americanll de Fotogrammettie ~i Teledetectie.

ASR Atmospheric Sounding Radiometer Radiometru pentru sondarea atmosferei. ASTER Advanced Spaceborne Thennal Emission and Reflection Radiometer Radiometru spatial perfectionat, sensibil la radiatii termice emise ~i reflectate (anterior numit ITIR). Instalat pe satelitii EOS. ASTERIX Analyse Stereosc:opique par Radar A Impulsions en 8ande X Analizll stereoscopiell cu ajutorul radarului cu impulsuri in banda X. Asdgmatism Aberatie geometricll a unui obiectiv fotografic manifestatll prin faptul ell imaginea unui punet, care nu se aflll pe axa optiell principalll, apare sub forma urei elipse a cllrei excentricitate depinde de distanta dintre planul imaginii ~i focarul principal al obiectivului. In anumite pozitii ale planului imaginii, elipsa degenereazll intr-o linie dreaptl, care poate avea diverse pozitil, sau in doulliinii perpendiculare intre e1e ~i ~r dis~, numite focalele Sturm. Distanta dintre cele doull focale este numitll astigmotismulfasciculuJMi. Se compenseazA prin utilizarea unor sisteme de Ientile denumite anastigmat. [astigmatism I astigmatisme, aberration d'astigmatisme] Asdgmatismul tism fasac:ulului v. Astigma-

ARSC African Remote Sensing Council Consiliul African de Teledetectie. ARTEMIS Agricultural Real Time Environment Monitoring using Imaging Satellites Supravegherea in timp real a mediului agricol cu ajutorul satelitilor generatori de imagini. Articol Element al unei baze de date in care se aflll inregistrate informatiile referitoare la un singur obiect. [item, record I article] ASA American Standards Association Asociatia Americanll pentru Standarde. Denumirea aetualll este United States American Standards Institute (USASI). AsambhQ aerofotografic v. FotoasambhQ

Arie umbritA SuprafatA pe care lumina solari nu ajunge direct. [shadow area I aire ombree] Arie utili v. Arie efectivA Arie vizibilA Portiune din suprafata terestrl ce este vizibilll, la un moment dat, dintr-un satelit artificial al PllmAntului. [visible area I aire apparente, aire visible] Ariel Serie de sateliti geotizici ~i astronomici (Marea Britanie). ARIES Applied Resource Image Exploitation System Sistem informatizat de exploatare a imaginilor pentru re.surse terestre. ARISE Advanced Radio Interferometry between Space and Earth Interferometrie radio intre spatiu ~i Pllmint, perfectionatll. Concept de misiune acceptat pentru cercetllrile astrotizice efectuate de NASA. ARISTOTELES Applications and Research Involving Space Techniques Observing the Earth's Field from Low Earth orbiting SateInte Aplicatii ~i cercetllri privind tehnicile de observare a suprafetei terestre din sateliti cu orbite joase. ARLeT Asociatia RomAni a Laboratoarelor de Teledetectle Asociatie infiintatll in anul 1992, afiliatl la Asociatia Europeanll a Laboratoarelor de Teledetectie (EARSEL). Annonid 1. Componentll sinusoidalll a unui semnal periodic. 2. Multiplu sau sub-

Asambh\j aI foilor de bartA Montaj compus din doull sau mai multe foi de bartll, ~ezate astfel !neAt reteaua cartograficll ~i detaliile reprezentate sAaibll continuitate de pe 0 foaie pe alta. [sh! assembly I assemblage] ASAR-C Advanced SAR in C Band Radar cu antenll cu deschidere sintetiell perfeqiooat, utilizAnd banda C. ASAS Advanced Solid-state Array Spec:troradiometer Spectroradiometru perfectionat, cu matrice de sensori cu elemente semiconduetoare. ASCA Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics Satelit perfectionat pentru cosmologie ~i astroftziell. Denumit initial ASTRO D, a fost lansat de Japonia, in 1993.

ASTP Apollo-Soyuz Test Project Proiectul ApoUo-Soiuz (SUA ~i URSS). ASTRA Automated Scale Transition Transformare automatll a scllrii. ASTRI Analytical Stereorestitution Instrument Instrument de stereorestitutie anal iticA. AstronavA cu ee:hiJJl\i uman Astrooavll capabilll sA transporte pasageri. [manned spacecraft I astrone/ habitl]

33

Autopozitiv

ATCOS ATeOS Atmospheric Composition Satellite Satelit pentru studiul compozitiei atmosferei (NASA). Atenuare Proces de reducere a energiei unui semnal, la trecerea printr-un mediu. Sin. Extinqie. [attenuation,fading, damping, extinction / attenuation, mem, extinction] qfJaiblisse-

32

Atenuare selectiva Proces in care atenuarea semnaluluieste dependentl de lungimea de undl a componentelor sale. [selective
attenuation / attenuation selective]

Atmosfera Rayleigh Atmosferll idealll, pura ~iuscatl, care se utilizeazAin calculul difuziuniiradiatiilor. [Rayleigh almosphere
/ atmosphere de Rayleigh]

Aurora polari Radiatie luminoasll sporadie! emisf in atmosfera inaltl ~imijlocie, Ia latitudini mari. Este produsllprin emisie de radiatie, de cltre azot ~i oxigen, sub actiunea vantului solar. [aurora / aurore po/airel

Atmosfera optic efectiva v. Atmosfera efectiva Atmosfera standard Model standard al atmosfereiterestre, ce descrie temperatura, presiunea ~i densitatea panllia altitudinea de 20 kIn. Modelul este utilizat in proiectarea ~ioperarea mijloacelor de zbor. [standard atmosphere / atmosphere standardJ

ATI 1. Along-Track Interferometry Interferometrie in lungul traseului. 2. Apparent Thermal Inertia Inertie termicll aparentl. Atitudine Unghiurile formate de axele unei camere de luat vederi sau ale unui mijloc de zbor in raport cu un sistem de referinlf extern. [attitude / attitude de vol, assiette
de vol)

AURORE Satelit lansat in octombrie 1986, care a determinat limitele polare ale centurii de radia{ii Van Allen (denumit ~i ESRO lA). Autocartograf Aparat pentru restitupe automatl, utilizat pentru realizarea planurilor ~i hllrtilor. [autocanograph / autocanographe]

Atenuare a contrastului Reducerea contrastului unei imagini, pe cale fotografic! sau numeric!. Sin. Reduarea comrastului.
[contrast reduction / attenuation du contraste]

Atenuare atmosferica Proces prin care energia semnalului transmis prin atmosferA este miCoratl, datoritl faptului c! 0 parte din radiatie este absorbitl sau reflectatl difuz de cltre atmosferA. [atmospheric attenuation / attenuation atmospherique]

ATL Advanced Technology Laboratory Laborator tehnologic perfeqionat (instalat pe navete spatiale). ATLAS-C Satelit german, lansat ~i recuperat de 0 navetl spatialll, destinat sf transporte 0 camerll metric! pentru scopuri eartografice. Atlas electronic Coleqie de reprezentlri eartografice, tabele ~itexte explicative, cu caracter geografic, stocate in format numeric ~i organizate in vederea consultlrii facile prin intermediul calculatorului. [electronic atlas / atlas electronique]

ATN Advanced TIRo~N Satelip TIROS N perfeqionati (lansati incepand cu anul 1983 de eatre NOAA). ATOM Automatic Topographic Mapper Sistemde cartografiere automatl. Pachet de programe produs de Geospectra Corporation.

Autocofimator Colimator prevllzut cu un mijloc special de iluminare a firelor reticulare. Astfel, la plasarea unui plan reflector perpendicular pe razele de luminAemergente, imaginearetlectatl a firelor reticulare se suprapune cu firele reticulare reale, Se utilizeazl penttu calibrarea instrumentelor optice ~i meeanice. [autocollimator / autocollimateur]

Atenuare de cltre spA Proces prin care radialia electromagnetic! este absorbitl ~i/sau difuzatl la trecerea prin apl. [water attenuation / attenuation par l'eau]

ATRAN Automatic Terrain Recognition an d NaVl_on Recuno_~ a terenulw' ~ 'oati t...... e "I' navigatieautomatl. Sistem de navigatie aerianll bazat pe corelatia dintre imaginile de pe ecranul radar, cu harta sau cu imaginile radar simulate ale terenului. Atribut Termen utilizat in cadrul SIG pentru desemnarea informatiilor alfanumerice ~ate elementelor grafice. Cod alfanumeric care descrie ~i/sau clasific! faptele geografice. [attribute / attribut] ATS Advanced Technology Satellite Satelit cu tehnologie perfeetionatl (SUA). ATSR Along-Track Scanning Radiometer Radiometru cu baleiere de-a lungul traiectoriei (sensor pe ERS 1). ATSR-M Along-Track Scanning RadiOIneter with Microwave sounder Radiometru ~isondllin microunde, cu baleiere in lungultraiectoriei (sensor pe ERS 1).

AutocoreIa&IeCorellie Iiniarl suDpll intre valorile unci serii de timp. [autocotTelation / autocorrelation] Autograf Aparat de restitulie stereoscopic!, construit de flrma Wild. A utilizat solutia meeanie! pentru sistemul de proiectie. A fost proiectat pentru aerotriangulatie ~i restitutie de mare precizie. [autograph /
autographe]

Atenuare de c8tre gheatl Proces prin care o parte din energia undelor electromagnetice este absorbitl ~i1saureflectatl difuz de c!tre gheall. [ice attenuation / attenuation par /a glace]

Atenuare de catre ploaie Proces prin care radiatia electromagnetic! este absorbitl ~i/sau difuzatA cand traverseazl ploaia.
[rain attenuation / attenuation par /a pluie]

ATLID Atmospheric Lidar Lidar atmosferic. Sensor propus de ESA pentru satelqii EOS. ATM 1. Airborne Thematic Mapper Sensor de tip Thematic Mapper aeropurtat. 2. Advanced Thematic Mapper Sensor Thematic Mapper perfeqiolUd. ATMOS Satelit german de cercetare a atmosferei ~i a mediului. Atmosfera efectiva Partea inferioarll a atmosferei (p4nA la 50-60 Ian inllltime). Sin. Atmosferli optic efectivd. [optically
effective atmosphere, tif.[ective atmosphere / atmosphere optique aaiveJ

Autonomie de zbor Distanta malCirnll e p care poate zbura 0 aeronavll, intre doull alimentllri cu combustibil. [flight endurance /
autonomie de vol, rayon d'aetion]

Atenuare de catre vegetalie Atenuare a semnalului prin absorbtie ~i reflexie difuzl a radiatiei de c!tre vegetatie. [vegetation
attenuation / atthruation par /a vegetation]

Atenuare de cltre zapada Proces prin care radiatia electromagnetic! este absorbitl sau difuzatj(la traversarea unui strat de zlpadl.
[snow attemtation neige] / attenuation par /a

Autopodtiv Material fotografic ce permite obtinerea unei imagini pozitive, in mod direct, fllrll utilizarea unui negativ intermediar. [autopositi'l'e, direct positive / autopositif]

Aves
Aves Advanced Vidicon Camera System Sistem de camere de televiziune de tip vidicon, cu care au fost echipati satelitii TIROS N, NIMBUS, ESSA, lTOS ~i NOAA. Exploreazll terenul cu 0 oglindll rotitoare. AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer Radiometru perfectionat, cu rezolutie foarte mare, cu care au fost echipati satelitii TIROS N ~i NOAA A-G. Este un radiometru cu baleiere, co 4 sau 5 benzi spectrale largi, explorlnd in vizibil, in infraro~1 apropiat ~i in infraro~ul termic. A fost utilizat prima datll pe TIROS N, in 1978. Pentru NOAA 0, P ~i Q a fost denumit VIRSR. Are rezolutia la sol de 1,1 Ian la nadir ~i 2,4 Ian in lungul traiectoriei. Acoperll urmlltoarele benzi spectrale: 0,580,68

34

35

Azimut

AVNIR Advanced Visible and Near Infrared Radiometer Radiometru perfectionat, care opereazll in vizibil ~i infraro~ apropiat (ADEOS). AWAR Area Weighted Average Resolution Rezolutie medie ponderatll areal. Axa absciselor Ax! pe care se reprezintll valoarea variabilei independente. [abscissa axis, axis of abscissa / axe des abscisses] Axa camerei fotografice Axa principalll a obiectivului camerei. Dreapta care trece prin punctele nodale ~i focale ale obiectivului ~i este perpendicularll pe planul cli~ului. [camera axis / axe de la chambre photographique] Axa de inclinare LiDia de intersectie a fotografiei inclinate cu 0 fotografie verticaIII imaginarll, preluatll din acela~i punet. [axis of tilt, axis of inclination / axe d'inclinaison] Axa obiedivului Axa opticll principalll a unui obiectiv. [axis qf lens, lens axis / axe de l' objeetifJ Axa ordonatelor Ax! pe care se reprezintll valoarea variabilei dependente. [axis of ordinates / axe des onlonnees] Am sistemului optic Axa opticll principalll a unui sistem optic centrat. [optical axis, axis qf optical system / axe lptique, axe du systeme optique] Axa x 1. Axa absciselor intr-un sistem de coordonate rectangulare plane. 2. Ax! din planul fotogramei care trece prin centrul de perspectivll ~i este paralelll cu linia indicilor de referintll orientatll pe directia de zbor. (x-axis / axe x] Axa y 1. Axa ordonatelor intr-un sistem de coordonate rectangulare plane. 2. Ax! din planul fotogramei, care trece prin centrul

de per~'Peetivll ~i este transversalll pe linia de zbor. [y-axis / axe y] Ax! de inclinare LiDie dusll din punetul de perspectivll, perp~di~arll.pe pl~ p~incipal al fotogramel. [nlt axiS, axiS of tilt / axe d'inclinaison] AU de OIDologie Linia de intersectic a planului aerofotogramei cu planul orizontal al hllrtii sau cu planul de referintll al solului. [axis of homology / axe d'homologic] AU de perspectivl Axa principalll a obiectivului. rPerspeetive axis / axe principale de Laperspective] Am de referintl AJdl fat! de care se raporteazll un sistem de coordonate. [reference axis / axe de reference] Axl longitudinah1 Ax! pe directia celei mai mari dimensiuni a unui obieet. La avion este axa in lungul fuselajului. diml axis / axe longitudinale] [longitu-

AD polarn Ax! de referintll a directiei, in sisteme de coordonate polare sau sferice. rPolar axis / axe des poles] AD transversall Ax! perpendicularll pe directia celei mai mari dimensiuni a unui obiect. La avion este axa situatll in lungul aripilor. [transverse axis / axe transversale] Axe ale cadrului Linii care unesc MArcile fiduciale opuse de pe 0 fotogramll. Sin. Axe jiduciale. [fiducial axis / - ] Axe de coordonate Sistem de axe ce servesc la precizarea pozqiei unui punet, prin intermediul distantelor de la punct la axele respective. [coordinates axis / axes de coordonnees] Axe fiduciale v. Axe ale cadrului Axe ele. axis, axes ortogonale Axe perpendiculare intre Sin. Axe reetangulare. [onhogonal rectangular axis / axes onhogonales, reetangulaires] v. Axe ortogonale.

O,n5-1,1 1J.ffi; 3,55-3,93 10,3-11,3 IJ.m ~i 11,5-12,5 IJ.m.


IJ.m;

IJ.m;

Aviograf Aparat de restitutie Wild, co solutie mecanicll penttu sistemul de proiectie. [aviograph ~ aviograph] Avion fotogrammetric Avion destinat misiunilor de aerofotografiere. Este prevllzut cu dotllri speciale (camerA aerofotograficll, camerA obscurll pentru manevrarea materialelor foto) ~i are 0 mare stabilitate, autonomie de zbor ~i vizibilitate, trepidatii reduse ~i alte calitllti. [aerial survey aircTYfft, photographic aircraft, photogrammetric airplane / avion photographe] AVIRIS Airborne Visible/Infrared imaging Spectrometer Spectrometru aeropurtat, dezvoltat de NASA. Formeazll imagini in 240 de benzi spectra1e, in vizibil ~i infraro~u. AVL Automatic Vehicle Location Sistem automat de localizare a vehiculelor. Sistem ce integreazll tehnologii SIG ~i GPS pentru urmmrea in timp real a pozitiei vehico. lelor.

Axe rectangulare

AU mediaru1 Axa unui element liniar (rAu, drum, etc.) utilizatll pentru reprezentarea graficA simplificatll a acestuia. [centre line / axe mediane] AU nucleaIA Dreapta ce une~e punetele nucleale ale unei perechi de fotografii. [epiPOlaraxis / - ] Ax! optici\ v. Ad opticl principall Axa optici\ principall Axa de simetrie a unui sistem optic centrat. Sin. Am opticd. rPrincipal optical axis, optical axis, axis of lens. lens axis, principal axis / axe optique Pri1lCipale] Ax! optid secundarii Orice dreaptll care :ece prin ~rul optic al unui sistem. [sec,,~'Y ....,re] optiCal axis / axe optique secon-

Azimut 1. Unghiul, mlsurat in sensul acelor de ceasornic, dintre meridianul geografic al locului ~i planul vertical al unci directii. Sin. Unghi azimutal. 2. Unghi de rotatie in plan orizontal co care trebuie rotitll 0 antenll parabolicll de la sol spre a 0 orienta cAtre un satelit co orbitll geosincrom. [azimuth / azimut, angle azimutal, angle d'azimut] Azimut geodezic Unghi orizontal dintre planul nord-sud (perpendicular pe elipsoidul de referintll) care trece prin punctul A ~i planul (normal pe elipsoid) care trece prin punetul de statie A ~i punetul vizat B. Lgeodetic azimuth / azimut geodisique] Azimut geografic Unghiul, mllsurat in sensul acelor de ceasornic, dintre directia nordului geografic (meridianul locului) ~i directia spre punetul vizat. Sin. Orientare

Azimut
geograficd. [geographical azimuth / azimut geographique]

36

Sin. Orientare magneticd. [magnetic azimuth, magnetic bearing / azimut magnetique] AZRAN Azimuth and Range Azimut ~i distan~. Pozitia unui punet exprirnatl cu ajutorul coordonatelor polare.

Azimut magnetic Unghiul, mAsurat in sensul acelor de ceasomic, dintre direqia nordului magnetic ~i direqia spre punetul vizat.

B
Baie aadA de flXare Baie de fIXare cu reaetie acidll (pH < 7). [acid fixing bath /
bain adde de fixage]

Baie de fixare tananta v. Baie aeidA tananta Baie de intarire a gelatinei v. Baie aadA tananta Baie de intrel1lpere v. Baie de stopare Baie de sJabire Solutie care are ca element aetiv fericianura de potasiu sau bicromatul de potasiu, ce permite reducerea densitiltii irnaginii prin indepllrtarea unei pllrti din argintul metalic. [reducer / qlJaiblisseur] Baie de stopare Baie de tratarnent a materialului fotografic, ce permite intreruperea rapidll a proceselor chimice initiate intr-o etapll precedentll de prelucrare. Sin. Baie
de fntrerupere. [stop bath, stopper / bain d'interruption]

Baie aeidA tananta Baie de fIXarecare, pe langll un acid (sulfuric, acetic sau boric), mai contine ~ialaun (de aluminiu, crom ~i potasiu sau a1uminiu~ipotasiu) ce produce intlrirea gelatinei din emulsie, mllrindu-i rezistenta mecanicll. Sin. Baie de fixare
tanantd, Baie de fntdrire a gelatinei [acid fixing bath / bain adde tannante]

Baie a1caHnaBaie de tratament a materialului fotograficcaraeterizatllprintr-o reaqie bazicll (pH> 7). [aJkaJinebath / bain alcalin]

Balansul culorllor Reglarea raporturilor intre culorile prirnare astfel incat imaginea sll redea eat mai fidel culorile naturale.
[colour balancing / dosage des couleurs, equilibrage des couleurs]

Baie de albire Solupe pentru prelucrarea rnatcrialelor fotografice color. Contine fericianurllde potasiu care transformll argintul metalic din emulsie in fericianurll de argint, ce este apoi indepllrtatllprin fIXare.
[bleaching bath / bain de blanchiment]

Balania culorilor Raportul culorilor pc 0 fotografie sau reproducere. Raportul de redare a culorilor intr-o imagine, caraeterizat prin parametrii de contrast, luminozitate ~i saturatie pentru fiecare culoare primarll. Sin. Echilibrul culorilor. [colour balance /
dosage des couleurs]

Baie de developare v. Revelator Baie de tixare v. Fixator Baie de tixare neutrA Solutie de fIXarecu pH apropiat de 7. Este formatlldoar cu tiosulfat (hiposulfit) de sodiu. [neutral fixing
bath / bain defixage neutre]

Baleil\i v. Baleiere Baleiere 1. M~care, dupll 0 lege determinatil, a unui spot analizor sau sintetizor, pc o supraf~. 2. Mod de funetionare a unor sensori de teledeteelie, ce exploreazlltreptat suprafata de interes, pc areale de mici dimensiuni, dispuse in benzi. Sin. Baleiaj.
[scanning / balayage]

Baie de flXare rapidA Solutie de fIXarein care s-a adllugat 0 ~ubstan~ (de obicei clol'Urlde amoniu), ce accelereazllprocesul de ~xare. [rapid fixing bath / bain defixage
rap'de]

Baleiere a modelului Explorarea, prin baleiere, a modelului stereoscopic. [model


scanning / ba/ayage du modele]

Baleiere

38

39

BaI8ere a proftIelor Explorarea profilelor terenului prin baleiere cu fascicule radio sau luminoase. fprofile scanning / balayage
des pro/ils]

Baleiere optld Explorarea unei arii In domeniul vizibil. [optical scanning / ba/ayage
optique]

Banda Ku Band! de frecvente din domeniul microundelor (12,5-18 GHz), utilizatl in teledeteqia radar. [Ku-band / bande Ku] Banda L Band! de frecvente din domeniul microundelor (1-2 GHz), utilizat1 in teledeteqia radar, tndeosebi pentru apli.calii goologice ~i topografice. [L-band / bande L] Banda P Bandl de frecvente din domeniul microundelor (0,3-1 GHz), utilizatl in teledeteqia radar. [P-band / bande PJ Banda Q BandA de frecvente din domeniul microundelor (36-46 GHz), utilizat! in teledetecPa radar. [Q-band / bande Q] Banda S BandA de frecventedin domeniul microundelor (2-4 GHz), utilizatA In teledeteqia radar. [S-band / bande S] Banda X BandA de frecvente din domeniul microundelor (~12,5 GHz), utilizatl in teledc:tectia radar. [X-band / bande Xl BandA 1. $ir de fotografii aerieoe consecutive, preluate tn lungul unci linii de zbor. Aerofotogramele vecine din lungul benzii se suprapun cu peste 60 % ~i permit obtinerea de modele tridimensionale. Pentru a asigura fotografierea tntregii suprafete de teren ~i a permite efectuarea triaogulatiei in bloc, aerofotogramele din benzi1e vecine se suprapun cu 30 %. 2". Componentl a unei imagini multispectrale, care reprezintl reflectanfa terenului pentru radiatia dintf-<) banda spectralI. Sin. 1. BandIJ de fogrqfii
aeriene 2. Bandil speetraJ4. {I. flight strip, successive plwtographs 2. band / 1. strip bande de photographies, bIInde de cliehls 2. bande]

este absorbiti de 0 substan&l datA. [absorption band / bande d'absorption]

Baleiere circuJarA Baleiere cu un spot ce descrie arce de cerc pe suprafata explorat!.


[circular scanning, conical scanning / ba-klyage circulaire]

Baleierea imagiDii Explorarea unei imagini prin baleiere. [image scanning / baJayage
de l'image]

Bandi de aerof'otograftere fotografiat! in lungulliniei


strip / bande photogmphique]

Fiie de teren de zOOr. fflight

Baleiere electroDicl 1. Baleierea, cu un fascicul de electroni, a ecranului luminescent al unui tub eatodic, cu scopul de a forma 0 imagine Iwninoasl. 2. Explorarea unei imagini prin baleiere cu un fascicul de electroni. [electronic scanning / baklyage
ilectronique]

Balizare Amenajarea de repere in teren In vederea aerofotografierii. [targeting, ponelling / balisage]

Bandi de eentroI $ir de fotografii aeriene care servesc drept ~ion pentru pJanificarea aerofotografierii ulterioare. [control
strip / bande de contrble]

Bandi

de fotografii

aeriene v. BandA

BaIizA Repel' sub forma unui suport ce poartl, la partea superioarl, un semn distinctiv, Il$Or de observat. [leading mark /
balise]

Bandi de fototriangulatie Band! de fob. grafii succesive, utilizatl in fototriangulape. [triangulation strip / bande de triangulation]

BaJejere ftnl Baleiere cu un spot de dimensiuni foarte mici. [close scanning /


baklyage

a hmile

dijinition]

BaIizA radar Reflector amplasat in teren. pentru a marca pozqia unui pu.oct caracteristic. [radar betu:on / baUse radar] Balizi topograftd Balizl ce mareheazl punctele topograt"1ce in teren. [topogmphic

Bandi de f'recvente Domeniu continuu de frecvente din spectrul UDddor dCC(t1'Omagnctice. rfrequency band / bande de friquen-

BaI8ere grolIien\ Explorare cu un fascicul larg de radiaJii. [coarse scanning / ba-klyage approximotij'J

as]
Bandi de iofrarop Bandl de radialii e1.ex>trom,agnetice cu lungimi de undI de la limita radiaJiilor vizibile (750 nm) piDl 1& domeuiul microundelor (1 rom). [it(rared
band / !Jande ~ge]

mmt,

signal / bolise topogmphique,

signal

Baleiere in lnf'rarolu Explorarea unei arii, punct cu punet, cu un scauer In infrarou.


[it(rared rouge] seaming / baklyage en itfra-

topographique)

Baleiere HniarA Baleiere In lungul unoI' linii paralele. [line scanning / exploration
par lignes, balayage lin/aire]

Balon Vehi(:ul aerian In CODStruqia cIruia intrA un recipient din material foarte Il$Or, umplut cu un gaz cu densitate lllai micA decit cea a aerului. [balloon /OOllon] Band de date Coleqie de haze de date.
[data bank / botujue de donnees]

Bandi de inreaJstrare Suport In formA de bandl (panglicl) utilizat pentru Inregistrarea informaPei. [recording tape / ruban
d' enregistrement]

Baleiere multibandA spectraIA

v. Baleiere

multi-

BaJejere muItispectraIA Explorarea tererwlui simultan In mai multe benzi spectrale.


[multispectral sCann:ing, mullichannel ning / baJayage multibande] scan-

Banda C BandA de frecveDlC din domeniul microundelor (4-8 GHz), utilizat! in teledeteqia radar, indeosebi peDtru studiul umiditltii solulut [C-band / bande C]. Banda K BandA de frecveotc din domeniul microundelor (1~26,5 GHz), utilizatA in teledeteqia radar, tndeosebi peuttu studiul vegetap.ei. [K-ba1td / bande K] Banda Ka BaDdl de frecvente din domeniul microundelor (26,5-40 GHz), utilizatA in teledeteqia radar. [Ka-band / bande Ka]

BandA de mia'Qunde Pol1iune din spectrul electromagnetic cuprinsl tntre infraroUl tndepIrtat ~i undele radio conventionale (A.=O,1-30 cm). [microwave band / bande
hype~quences]

if

BaIeiere opto-mecaoid Baleierea tereuului cu lijutorul unei oglinzi basadante sau rotative care colecteazl radiapile din lungul unor benzi de teren transversale pe linia de zbor. [optical-mechonical scanning / 00layage l41to-mecanique]

Bandi a1ituratl BandA de fotografii aeriene, adiacentl cu banda de referintl. Sin.


BandlJ vecind. [aq;acent Sfrip / bande voisine]

Bandl de u1tnlnolete Portiunea din spectrul electromagnetic cuprinsl intre domeniul razdor X (400 A) ~i eel al radiaJiilor vizibile (4000 A). Sin. BantJ4 UV.[Mltroviolet band, UV band / bande des Jdtraviolertes]

Bandi de absorbtfe PortfuDe din spectrul electromagnetic awei eoergie radiant4

BandA magneticl BandA ftexibill ampc:ritI cu un strat de material cu proprietlti mag-

BandA

40

41

Benzi

netice, utilizatA pentru inregistrarea informatiei in formA numericll sau analogicA. [magnetic tape / bande magnetique] Banda miHmetricA Portiunea din banda de microunde, corespunzlitoare undelor cu lungimi de undA de ordinul milimetrilor. [millimetre band / bande millimetrique] Banda nwnericA de mare densitate BandA magneticll ce permite 0 densitate ridicatli de inregistrare a datelor. Pentru datele provenite de la satelitii LANDSAT, se utilizeazA o bandA magneticll cu llltimea de 1 tol, pe care informatia este inregistratli de-a lungul a 14 piste, cu 0 densitate de 20.000 biti pe to!. [high density digital tape / bande numerique de haute densite] Banda radar Domeniu aI spe(.trului undelor electromagnetice utilizat in teledeteetia radar (A = 100 ~m - 2 m). [radar band / bande radar] Banda radio Domeniu din spectrul undelor electrornagnetice (3l()3 - 3.1011 Hz). [radio band / bande radio] Banda spectrala Interval din spectrul electromagnetic, detinit prin lungimile de undli sau frecventele extreme. Sin. Interval spectral. [spectral band, spectral interval / bande spectrale, intervalle spectrale] Banda submiHmetrica Orice bandA spectrail cu lungimi de undA mai mici de I mm. [submillimetre band / bande submillimetrique] Banda tennica Bandll din domeniul radiatiilor infraro~ii. Denumirea se folose~1e, de obicei, pentru a desemna infraro~ul mijlociu, cu lungime de undA de 8-13 ~m ~i, mai rar, pentru banda de 3-6 ~m. [thermal band / bande thermique] Banda UV v. Banda de ultraviolete Banda vecini v. Banda a1aturati

Banda vizibili BandA din ~-pectrul electromagnetic, corespunzAtoare radiatiilor cu lungimi de undA de 400-750 om. Radiatiile din aceastli bandA sunt percepute de ochiul uman. [visible band / bande du visible, bande visible] Bari de paraIaxa Instrument pentru mllsurarea diferentei de paralaxli de pe modele stereoscopice. Are forma unei bare telescopice, prevlizutli, la capete, cu doul pillcute transparente pe care sunt gravate semnele cu care se realizeazll marca. Un sistem micrometric permite mllsurarea distantei dintre plAcute, cu 0 precizie de ordinul sutimilor de milimetru. Sin. Stereometru, Stereomicrometru. fparallax bar, stereometer, stereomicrometer / barre de parallaxe, stereometre, stereomicrometre, micrometre stereoscopique ] Baret' v. Sensor baret' v. Centru de greutate

Baza emulsiei v. Suportul

emulsiei

Baza triangulatiei Latura unuia din triunghiurile care constituie rqeaua de triangulatie ~i care se mllsoarll pentru a servi ca bazA de calcul in stabilirea coordonatelor tuturor punctelor de sprijin. Sin. BozO. de triangula/ie. [base line oj'triangulation, triangulation base / base de triangulation] Baza aeriani v. Aerobaza

permite crearea de obieete persistente. [objeet-oriented database / base de donnees orientee objet] Baza de date relationala Mod de organizare a informatiei intr-o bazll de date, dupll relatiile existente intre obieetele descrise. De obicei, relatiile sunt reprezentate prin tabele ce contin ocurentde unui anume fapt. [relational database / base de donnees relationnelle] Baza de mare Distanta dintre sensorii fixati pe 0 platformll cu scopul de a obtine imagini stereoscopice ale scenei, prin preluarea simultanli de imagini. [fixed base / basejixe] Baza de fotografiere Distanta dintre cele doull punete din care s-au executat fotogratiile ce alclltuiesc un cuplu stereoscopic. tn cazul fotogratierii aeriene, baza de fotogratiere se num~e aerobalJi. fphoto base / base stereoscopique] Bazi de trianguJaPe v. Baza trianguJaPei interpupilari

Baza cartografica Elemente ale hllrtilor reprezentate prin rqeaua de meridiane ~i paralele, reteaua hidrograticll principalll, reteaua de cAi de transport ~i localitllti, care servesc drept repere pentru precizarea pozitiei altor elemente de continut ~i pentru orientarea pe bartA. Sin. Horta de balJi. [base map, chart base, topographic base / fond de carte, carte de base, base topographique] Baza de aerofotografiere v. Aerobaza

Baricentru

Barometru Instrument pentru mllsurarea presiunii atmosferice. [barometer / barometre] BAS Bathymetry Assessment System Sistem ce combinli datele radar colectate de satelitul ERS 1, CUcele obtinute prin observatii de teren, pentru precizarea batimetriei in regiunile litorale putin adAnci. Sistemul a fost pus la punet in 1993 de clltre Delft Hydraulics. Batimetrie Mllsurarea adAncimii bazinelor acvatice. [bathymetry / bathymerrie] Batimetrie 6dar Mllsurarea adAncimii apei din zona litoralll cu sistem lidar. [lidar bathymetry / bathymerrie lidar] Batimetru laser Instrument pentru mllsurarea adancimii apei din zona litoraill. [laser bathymeter / bathymetre a laser] Batiu v. Corpul camerei

Baza de date Colectie organizatli de date stocate ~i gestionate in mod unitar, permitAnd caraeterizarea unor obiecte sau mArimi. [database / base de donnees] Baza de date distribuiti BazA de date in care informatia se atlll stocatll pe mai multe sisteme de calcul interconeetate. [distributed database / base de donnies distribuee] Bazi de date geografice Colectie de informatii geogratice organizatli astfel ineat sA poatll fi stoeatll ~i accesatA in mod eticient, utilizand tehnica de calcu!' fgeographic database / base de donnees geographiques] Baza de date ierarhicA Bazll de date in care relatiile dintre obiectele descrise formeazll 0 structurll ierarhicll. [hierarchical database / base de donnees hierarchique] Bazi de date orientati obiect Bazli de date creatll ~i exploatatli prin intermediul unui lirnbaj de programare orientat obiect, ce

Baza oculara v. Distant'

Baza stereoscopicA v. Stereobaza Bitii Fenomen ce apare la compunerea a douA unde cu frecvente apropiate. Se manifestA prin aparitia unei noi unde, cu amplitudine variabili. [beat / battement] BCET Balance Contrast Enhancement Technique Tehnicll de ameliorare a COntrastului. BCRS Comitetul Olandez de Teledetectie. . BDR Bidirectional Reflectance Reflectarqll bidirectionaill. Benzi de aerotriangulatie Benzi de aerofotograme pe care se executA triangulatia. [strips of aerial triangulation / bandes de triangulation]

Benzi

42

43

BUFR

Benzi paralele Benzi de fotografii aeriene, realizate de-a lungul unor linii de zbor parale1e. [parallel strips; bandes paralLeles] BHASKARA Satelit indian pentru studiul resurselor terestre, lansat in 1979. tn 1981 a fost lansat BHASKARA 2. BI Brightness Index Indice de strlllucire. Iodice caIculat, pentru fiecare pixel, dupl1 formula B =.J lRA2 + R2 , unde IRA reprezintl valoarea ret1ectantei in ~ apropiat, iar R, valoarea acesteia in ro~. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazl1 benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. Bibliotecar Program ce pennite crearea, aetualizarea ~i utilizarea bibliotecilor de programe. [librarian; - ] Bibliotedi de programe Colectie organizatl de programe sau componente de programe. rProgramme library, library ; bibliotheque de logiciels, programmatheque] Bibliotedi virtuaia Listl organizatl de documente ~i adrese prin intennediul cl1rora poate fi accesatl1 informatia disponibill1 intr~ retea de caIculatoare. [virtual library ; bibliotheque virtuelle] BICEP Basic Image Classification and Enhancement Package Paehet de programe pentru clasificarea ~i ameliorarea imaginilor. BIGIS Bendix Interactive Geographic Information System Sistem informational geografic interactiv (Bendix). BIL Band Interleaved by Line Format de stocare a imaginilor multispectrale, in care benzile spectrale sunt intretesute la nivel de Iinie. Bilantul radiatiei Raportul eantitltii de radiatie absorbite ~i a celei emise de 0 regi-

une a suprafetei tere!>1re.[radiation budget, radiation balance; bi/an radiatij] BIH Bureau International roul International aI Orei. de I'Heure Bi-

BWB Binary Large Object Tip de date utilizabil intr~ bazll de date relaponall1, pentru stocarea de imagini sau text. Bloc de aerotriangulatie Ansamblu de benzi aerofotografice folosite ~i tratate impreunl1 in aerotriangulatie. [aerial triangulation block, block of aerial triangulation ; bloc d'aerotriangu/ation] Bloc de date auxiliare Informatii referitoare la aerofotografiere (data, inl1Itimea de zbor, etc.), imprimate pe c1i~u sau inregistrate intr-un fi~ier. [data block; bloc de donnees auxiliaires] Bloc de titlu Bloc pe hartl1 sau pe un mozaic fotografic, in care sunt inscrise datele de identificare ~i scara reprezentlrii. [title block; bloc titre] Blocdiagrama Reprezentare plaoli, in proieetie perspectivl1, a unei poqiuni de teren, ce redl1 principalele trlisl1turi ale reliefului ~i alcl1tuirea geologicl1. [block diagram ; bloc-diagramme] BLPU Basic Land and Property Unit Teren cu aeel~i statut de proprietate ~i tip de utilizare. BNSC British National Space Centre Centrul SPatial National Britanic (Londra). Bobini debitoare Bobinl1 pe care este rulat filmul fotografic inainte de a fi expus. [szqJply spool, take-off spool, feed reel ; bobine debitrice] BobinA de film Piesl componentl a magaziei camerei aerofotografice pe care este rulat filmul fotografic. [film spool, reel ; bobine de film] BobinA receptoare Bobinl1 pe care se infll.~arl1 filmul dupl1 ce a fost expus. [take-up spool; bobine receptrice] Bolometru Aparat pentru mIsurarea puterii unei radiatii e1ectromagnetice. Este utilizat

Binar Referitor la 0 multime compusl1 din doul elemente. [binary; binaire] Binoclu Instrument de mmre a imaginii prin care se prive~e cu ambii oehi. Este compus dintr-un sistem de Ientile ~i prisme. Construetia ocularelor binoclului permite compensarea unor defecte de vedere ale utilizatorului, precum ~i reglarea distantei interpupilare. [bilWCu/ars, double eye-glass ; bilWCle, jW1lelles] Binocular Referitor la instrumente optice care permit examinarea simultaoli a imaginii cu ambii oehi. [bilWCular; bilWCulaire] BIP Band Interleaved by Pixel Format de stocare a imaginilor multispectrale, la care intreteserea benzilor se face la nivel de pixel. BIP-2 Band Interleaved by Pixel Pair Format utilizat, paoli in 1979, pentru stocarea datelor MSS. Datele pentru fiecare dintre cele patru benzi spectrale sunt stocate in fi~iere separate. BIR Black and white Infrared Film a1bnegru sensibilia radiatii infraro~ii. BIRA Belgisch Instituut voor Ruimte Aeronomie Institutul Belgian pentru Teledeteetie Aerianll (Bruxelles). Bit (Binary digit) 1. Unitate de ml1surl1a informatiei, reprezentAnd cantitatea de informatie obtinutl1 ca urmare a cunoa~erii stlrii unui sistem ce se poate afla in doul stlri echiprobabile. 2. Cifrl binarl1. [bit; bit] BLIP Basic LANDSATImage Processing Pachet de programe destinat prelucrlrii imaginilor LANDSAT.

pentru puteri mici, indeosebi a radiatiilor din domeniul infraro~ului. Se bazeazl1 pe ml1surarea variatiei rezisterqei electrice a uneia sau a mai multor benzi metalice subtiri, dispuse in vid, ce se incl1lzesc prin absorbtia de energie electromagneticl1 de la sursa ml1suratl. Inventat in 1880, de cl1tre Langley, permite ml1surarea puterii radiatiilor cu lungimi de undl de 3-300 om. [bolometer; bolometre] BOLTS Broad-area Optical Lightning Telescope Sensor Sensor telescopic pentru fulgere, cu arie largl1 de acoperire (satelit propus de SUA). BPI Bits Per Inch Ml1surl1 a densitltii de inregistrare a datelor. Reprezintl1 numl1rul de biti inregistra{i pe lungimea de 1 tol a suportului. BRDF Bidirectional Reflectance Distribution Function Funetia de distributie a reflectantei bidirectionale. Bromuri de argint Substantl chimicl1 (AgBr) folositl ca element fotosensibil in emuIsiile fotografice. [silver bromide; bramure d'argent] BS Band Separate Benzi separate. Format de inregistrare a imaginilor multispectrale in care fiecare bandl spectrall1 este stocatl1 intr-un fi~ier separat. BSQ Band Sequential Format de inregistrare a imaginilor multispectrale, in care benzile spectrale sunt stoeate secvential, fllrl1intretesere. BSR Bistatic Spaceborne SPatial bistatic. Radar Radar

BUFR Binary Universal Fonnat for nata Representation Format binar universal pentru reprezentarea datelor.

Bule Bule Mici umtlll.turiprovocate de desprinderea emulsiei fotografice de pe suport.


[blisters / ampoules]

44

neticd. [magnetic compass, compass boussole magnetique, boussole]

Burduf Tub cu lungime regiabilll.,din material tlexibil, opac, interpus intre obieetiv ~i corpul aparatului fotografic, pentru a permite punerea la punet a imaginii. [bellows / soufflet]

BusoJa giroscopici Instrument ce permite determinarea directiei. Este bazat pe un giroscop a cll.ruiaxll.de rotatie este stabilizatll. (pe direetia nordului). [gyroscopic compass, gyrocompass / boussole pique, compas gyroscopique] gyrosco-

c
CAAP Computer-Aided Aerial Photography Fotografiere aerianll. asistatll. de calculator (Suedia). CAAT Computer-Aided Analysis Tech niques Tehnici de analizll. sistatll.de calcua lator. CabnU tnclinare, in jurul unei axe transversale pe directia de zbor, cu partea anterioarll. in sus, a platformei purtll.toare de sensori de teledetecpe. [pitch, climbing,
nose-lift, longitudinal tilt, tip / cabrage]

produse de sensori generatori de imagini (Olanda). CADMAP Computer Aided Drafting, Mapping and Photogrammetry Desen, cartografie ~i fotogrammetrie asistate de calculator. Cadrilaj v. Caroiaj Cadru 0 imagine ce apartine unei secvente de imagini fotografice sau de televiziune.
rtrame / cadre]

BusolAmagnetici v. BusoJa BUV Backscatter Ultraviolet Spectrometer Speetrometru in ultraviolet pentru. retrodifuzie (NIMBUS 4). B&W Black and White Alb-negru.

BusoJa Instrument ce are ca piesll.principalll.un ac magnetic ce indicll.directia meridianului geomagnetic (a liniilor de foqll.ale campului geomagnetic). Sin. BusoM mag

Cadru cu indici de referlnta Piesll.component! a camerei fotogrammetrice, cu forma unui cadru ce are pe mijlocul laturilor sau pe colturi indicii de referintll., care se irnprirnll. e fotogramll..Sin. Ramii cu indid p
de referinJd. [fidudal-mark frame, reference frame, registering frame, collimating mark frame / cadre repere, cadre d'appui porte-reperes]

CAD Computer Aided Design Proiectare asistat! de calculator. Sistem automatizat pentru proieetare, desen ~ia~are graficll.a informatiei. CADD Computer Aided Design and Drafting Proiectare ~i desen asistate de calculator. COOastru Registru public ce consemneazll. pozitia, dirnensiunile, calitatea ~iproprietatea asupra terenurilor. [cadastre / cadastre] COOentade fotografiere Viteza cu care se executll. fotografierea. Se exprirnll. prin intervalul de timp intre doull.fotografieri suceesive sau prin nurnll.rulde fotografieri pe unitatea de timp. [cadence o/photography / cadence de prise de vue]

COOrul exterior aI hartii Lirnita hll.rtii, reprezental! printr-{) linie subtire ~i una groasll.. [map border / cadre extlrieur] Cadrul gradat aI harPi Linie dubill.segmental! plasal! intre cadrul intern ~i eel extern al hll.I1ii. egmentelecorespund graS delor sau minutelor de latitudine ~i longitudine, a cll.ror valoare este indieatll.prin cifre. [ - / - ] COOrul hAJ1iiSistem de linii care delimiteazll.suprafata desenal! a hJl.rtii.Este constituit din cadrul interior, cadrul gradat ~i cadrul exterior. Sin. Chenarul hartii. [map
border, map frame / cadre, encadrement de fa carte]

COOrul interior aI hAJ1ii Lime subtire continull. are delirniteazll. c carnpul desenat al hll.I1ii.[neat line / - ] COOrul imaginii Linii care mll.rginesc 0 imagine ~i care pot purta unele insemne ajutll.toare(de ex. indicii de referintll., in

CADISS Compression and Decompression of Imaging Sensor Signals Comprimarea ~i decomprimarea semnalelor

Calare cazul fotogramelor). fpicture frame / cadre


du cliche]

46

47

Camerll Camed clad Instrument de redresare ~i transpunere a informatiilor de pe 0 fotografie aerianll pe hart! sau pe un suport oarecare. Opereazll prin suprapunerea opticll a imaginii fotogramei pe hartll sau pe suportul utilizat. [sketchmaster, camera
lucida / camera lucida, chambre claire]

corectllrii imperfectiunilor geometrice ale imaginii produse. [geometric calibration /


etalonnage geometriqueJ

~i acuratetei. [data quality / qualite des


donnees]

Calare Pozitionarea in plan orizontal a axei optice a unui aparat topografic. Asigurarea pozitiei earnerei aerofotografice astfel meat cliseuI ~ fie orizontal. Sin., Orizontalizare.
[horizontal setting, wedging, keying / mise a l'horizontale, calage]

Calarea sate6tului Orientarea satelitului pentru a viza cu un instrument Pllmantul sau alt corp cosmic ~i stabilizarea in pozitia respectivll. [ - / calage du satellite] Calculator analogic Calculator care functioneazll pe principiul reprezentllrii mllrimilor de interes prin alte mllrimi flZice, analoage. Traduce mllrimile variabile in mllrimi electrice corespunzlltoare ~i folo~te circuite electrice echivalente, pentru a reprezenta sistemele studiate. [analog
computer / ordinateur analogique]

CaHbrarea camerei Operatie de determinare a distantei focale, a pozitiei punetului central fata de mllrcilefiduciale,a punctului de simetrie, a rezolutiei obiectivului ~i a distorsiunilorunei earnere fotogrammetrice, a puterii de rezolutie a obiectivului ~i a planeitlltii imaginii. Sin. Etalonarea camerei. [camera calibration / etalonnage de Ia chambre, calibrage de Lachambre]

CaHtatea fotografiei Ansamblu de caraeteristici fotografice (culoare, contrast) ~igeometrice (claritate, putere de rezolvare) care defmesc gradul de conformitate al imaginii fotogr<lfice obiectul reprezentat. fphotocu
graphquality/qualitedela~o~raph~

CaHtatea imaginii Proprietate a imaginii referitoare la gradul de conformitate al acesteia cu obiectul original. [image quality, picture quality / qualite de l'image]

Camed CD axAinc6natl Camerllaerofotograficll a cllrei axll principalll face un unghi de 3-15 cu verticala locului, in momentul fotografierii. [oblique camera / chambre
oblique]

CaHbrarea imaginii Stabilirea relatiei dintre datele numerice care descriu imaginea ~imllrimilefizice reale, reprezentate de aceasta (intensitatea, faza, pozitia, dimensiunile). [image calibration / etalonnage de
I 'image]

Calculator numeric Calculator care prelucreazlldatele prin calcul numeric. [digital


computer /ordinateur 1lU11Iirique]

CaHbrarea mArimii eelulelor raster Determinarea dimensiunilor celulei de teren corespunzlltoare unui pixel. [ceU size calibration / - ]

CAM 1. Computer Aided Mapping Cartografiere asistatll de calculator. 2. Computer Assisted Mapping Cartografiere asistatll de calculator. 3. Cartographic Automatic Mapping PrOgram Program de cartografrere automata (USGS). CamerA aerofotograficA Camerll pentru fotografierea aerianll. Are 0 construqie specialll, fiind prevllzutllcu un obieetiv de inaltll calitate ~i centrat, cu sistern automat de schimbare a cl~lui ~i dec~rii, cadru cu indici de referinll, suspensieelasticll pentru amortizarea trepidatiilor, aparat de comandll. Existll earnere mono sau multispectrale, camere cu expunere continull ~i sisteme de doull sau trei earnere, avand axa verticalll sau inclinatll, in lungul liniei de zbor ori transversal. Sin. Aparat de aerofotografiere. [aerial camera, aerophotographic apparatus / chambre de prise de vues airiennes, chambre airienne]

Camed CD axAverticalACamerllaerofotograficlla cllrei axllprincipallleste verticalll. Sin. eamerd nailiralli, Camero verticali1.
[vertical camero, nadiral camera / chambre verticale]

CaIcuIuI coordonatelor CalcuIareacoordonatelor unui punct din teren sau de pe 0 imagine. [computution of coordinates /
calcul des coordonnees]

CaHbrarea obiectivului Determinarea distantei focale ~ia distorsiunilor obiectivului fotografic. Sin. Etalonarea obieetivului.
[lens calibration / etalonnage de l'objeetijj

Camed CD expunere continuA Camerll aerofotograflC! specialll. Obturatorul rllmine deschis un timp mai tndelungat, iar cl~ (sub forml de ftlm) se deruleazllcu 0 vitelJl corelatl cu viteza de defIlare a imaginii terenului. Se obtine 0 imagine continull a t'qiei de teren deasupra cllreia se zboarll.
[continuous strip camera, shutterless camera / chombre sans obturateur, chombre a defilement continu]

Calculul erorilor Calcul prin care se estimeazll erorile unui set de date. [computation of errors, errors analysis, errors calculus / calcul des erreurs]

CaHbrarea sensorului Proces de stabilire a corespondentei dintre semnalul furnizat de sensor ~i mllrimea flZiclldetectatll. Sin.
Etalonarea sensorului. [sensor calibration / etalonnage du capteur]

Camed cu format mare Camerll care utilizeazll cli~ de format mare. Este utilizatll pe navetele SPatiale (de ex. camera Hasselblad, care utilizeazll fIlm de 70 mm llltime). [large/onnat camera / chambre a
grand fonnat]

CaHbrare v. Etalonare CaHbrare radiometrlcA Calibrarea unui sensor privind rllspunsul sllu pe toatll gama utilll a intensitlltii ~i lungimii de undll a radiatiilor receptate. [radiometric calibration / etalonnage radiometrique, radiometrique] calibrage

CaIitate fotogralicA Tennen utilizat pentru desemnarea calitlllllunei imagini care, prin claritate ~i fmete, este comparabilll cu 0 imagine fotograflC!. fphotographic quality
/ qualire photographique]

CaHbrare geometricA Calibrarea unui sensor generator de imagini in vederea

CaHtatea datelor Gradul in care datele corespund necesitaPlor din punet de vedere al provenientei (filiatiei), completitudinii, gradului de aetualizare, consistentei logice

CamerA aerofotogrammetrld Camerll metricll pentru fotografierea aerianl. Conferll fotografiilor calitlltigeometrice care Ie fac apte pentru efectuarea de m!surlltori de precizie. [aerial survey camera, aerophotogrammetric camera, air survey camera / chambre airienne metrique]

Camed CD mal multe obiective Camerll aerofotograficllcu mai multe obiective, fiecare formand 0 imagine separatll,pe acel~i cl~. Filtre speciale, amplasate in fata obiectivelor, lasll ~ treacl doar radiatiile din anumite benzi speetrale. Se obtin astfel mai multe imagini ale acele~i poqiuni de teren, dar ill benzi spectrale diferite. Sin.
Camerofotograficd multipli1. [multiple-lens

Camerll

48

49

Camed

camera, multiband camera / chambre plwtographique multiple, chambre multiple, chambre a objectifs multiples, chombre multibande] Camera cuplata Camerll fotograficll a cllrei ax! opticll este paralelll cu axa unui alt sensor de teledeteetie. [boresight camera / chambre couptee] Camera de orizont v. Camera orizont

Camera fotografica cu film CamerA fotograficll ce folos~te material fotosensibil sub formA de mm. Dispune de 0 magazie cu douA bobine pe care mmul este rulat inainte ~i dupA expunere. Este prevllzutl cu un sistem de asigurare a planeitltii filmului in momentul expunerii. [film camera / chambre afilm] Camera fotograficA cu pJaci CamerA fotograficll ce folos~e material fotosensibil cu suport de sticlA. Are magazia ~i sistemul de schimbare a cl~euIui adecvate utilizllrii plAcilor. [plate camera / chombre a plaques] Camera fotograficA multipla co mai multe obiective
V.

film lat de 70 mm. Este destinatl grafierii din navetele spatiale.

foto-

de verticala locului cu peste 15. [oblique camera / chombre oblique] Camera obscura 1. Incintl cu pereti opaci, prevllzutll cu un mic orificiu prin care plltrunde lumina ~i formeazll 0 imagine luminoasl pe peretele opus. 2. incllpere in care se poate tace intuneric complet, in vederea manevrllrii materialelor fotosensibile flrA pericol de voalare. [1. camera obscura, pinhole camera 2. darkroom / 1. chombre noire 2. chombre obscure, camera obscura] Camera orizont CamerA ce fotograftazl Iinia orizontului, simultan cu fotografierea terenului de clltre camera aerofotograficll. Imaginea liniei orlzontului serv~e la determinarea unghiurilor de inclinare longitudinalA ~i transversalA a aerofotogramei obtinute cu camera metricll. Sin. Camera de orizont. [horizon camera / chombre d'lwrizon,chombre photographiant l'horizon] Camera panoramica Camerl cu obiectiv cu unghi de deschidere foarte mare sau putemic inclinatl, astfel ineat fotograflazl ~i linia orizontului. [panoramic camera, high oblique camera / chombre panoramique] Camera revolver Camerll fotograficll cu mai multe obiective, interschimbabile prin intermediul unuimecanism rotativ. [revolver camera / chombre a revolver] Camera S 190 A CamerA fotograficll utilizatll pe SKYLAB. Camera semiautomata Camerll la care timpul de expunere este reglat automat. [semi-automatic camera / chambre semiautomatique] Camera stereomemca Ansamblll format din doull camere metrice montate cu axele optice paralele, destinat fotografierii stereo-

Camera inclinata CamerA a cllrei axil opticll formeazA cu verticala locului un unghi de 3_15. [low oblique camera / chambre inclinee] Camera Iaterala CamerA aerofotograficll cu vizare lateralll fatll de direetia de zbor. [lateral camera / chombre later ale] Camera tinhof Camed fotograficll bazat! pe modelul Linhof, modificat de NASA pentru a opera in imponderabilitate, la bordul navetelor spatiale. Este prevllzutll cu obieetive de 90 mm ~i 250 mm. Posed! ~i un inregistrator magnetic care marcheazA data ~i ora, numllrul misiunii, numArul filmului ~i al cli~u1ui. UtilizeazA ftlm de 125 mm. [Linlwf camera / chombre linlwfJ Camera metricA memcA v. Camera fotogram-

Camera de mana Camed fotograficll portabilll, actionatll manual. [hand held camera, hand camera / chombre amain] Camera de televiziune Echipament ce permite captarea imaginii scenei ~i transformarea ei in semnal electric codificat. Sin. Camera video. [television camera, video camera / camera de television] Camera digitata Camerll de luat vederi ce utilizeazA un sensor cu circuite integrate cu rezolutie mare, care furnizeazA imaginile in mod numeric. Sin. Camera numerica. [digital frame camera / chombre numerique] Camera dubla Ansamblu compus din doul camere (fiecare cu corpul ~i obiectivul satI), montate astfel incAt sl aibl orientare diferit! ~i sl fotografieze portiuni diferite de teren. in cazuI inclinlirii camerelor pe directia de zbor, 0 portiune de teren este fotografiatl dintr-un punet de fotografiere cu camera inclinatl spre inainte ~i apoi este fotografiatl din punetul urmltor, l.:U camera orientatl spre inapoi. [twin camera, coupled camera / chombre double] Camera grafiat fotograficA
V.

Camera

Camera fotogrammetricA Camed fotograficll centrat!, la care axa opticA principalA a obiectivului este perpendicularA pe cli~, interseetindu-I in centrul sAu. Imprimarea unor semne marginale permite determinarea acestui punet central pe fotografie. Imaginea fotograficll obtinut! cu 0 astfel de camed are proprietl1ti geometrice care permit efectuarea de mlsurlltori de precizie. Sin. Camero metried. [plwtogrammetric camera: survey camera, metric camera, mapping camera / chombrephOlogrammetrique, chambre metrique] Camera fotogrammetricA terestra Camed metricll destinat! fotografierii la sol, in vederea efeetullrii operatiilor fotogrammetrice. [terrestrial photogrammetric camera / chombre photogrammerrique terrestre] Camera Hasselblad 500 EL/M Camed fotograficll destinatll fotografierii din nave cosmice, operand in imponderabilitate. Este prevllzut! cu un modul inregistrator care marcheazA data ~i ora, numllrul misiunii, numllrul ftlmului ~i cel al cl~eului. Este dotatl cu trei obiective cu distante focaIe de 50 mm, 100 mm i 250 mm. UtilizeazA

Camera MKF 6 CamerA fotograficll cu 6 obiective cu axe paralele, montate pe doull randuri. Este prevllzutll cu dispozitiv de compensare a trenllrii imaginii. Utilizatll pe nava Soiuz 22. Camera multispectrala Camed capabilll sl preia simultan imagini in mai multe benzi spectrale. Din punct de vedere con~1ructiv, se intaInesc camere cu un singur obieetiv, la care separarea benzilor se face prin intermediul oglinzilor dicroice, sau camere cu mai multe obiective, prevllzute cu fIltre adecvate. [multispectral camera. multiband camera / chombre mullibande] Camera ticata Camera nadirala nurnericA v. Camera
V.

Aparat

de foto-

cu axa verdigitala

Camera fotograficA automata Camerl fotograficllla care decl~ea obturatorului ~i schimbarea materialului fotosensibil (cli~u1ui) se fac automat. [serial camera, series camera / chambre automatique]

Camera

Camera obHcA Camerll aerofotograficll ce are axa opticll a obiectivului inclinatl fatll

Camerll scopiee la sol. Este utilizatll in fotogrammetria terestrll. [stereometric camera /


appareil photographique chambre stereometrique] stereometrique,

50 imagini multispectrale ale scenei. [multiple camera system / chambres multiples] Canal 1. Mediu utilizat pentru transmiterea semnalelor. 2. Bandllde frecvente utilizatll pentru transmiterea sernnalelor prin intermediul undelor electromagnetieesau in care opereazllun sensor de teledeteqie. [channel
/ canal]

51

Caroiaj CAP! Computer-Assisted Photo Interpretation system Sistem de fotointerpretare asistatll de calculator (US Air Force). Captor v. Sensor Carader Literll, cifrll sau simbol. [character / caractere]

Canevas fotogrammebic Retea de punete de sprijin determinate pe cale fotogrammetricll. IPhotogrammetric control, minor
control / canevas photogrammitrique]

Camera sterooscopica Camerll fotograficll cu doull obiective cu axele optiee paralele, care rea1izeazl, simultan, doull fotografJi ale acelu~i obiect, menite sll permitll obtinerea modelului tridimensional. Sin.
Stereocamerd. [stereocamera, stereoscopic camera / chambre stereoscopique]

Canevas planimetric Retea de punete de sprijin ale cllror pozitii planimetriee sunt determinate precis. [horizontal control /
canevas planimetrique]

Canal pancromatic Canal de teledetectie care cuprinde intreg spectrul vizibil. lPanchromatic channel/canal panchromotique]

CANSAT Canadian Satellite Satelit canadian. Cantitate de informatie Numllrul de unitllti elementare de informatie (de ex. biti) utilizate intr-o operatie de inregistrare, prelucrare sau transmisie a datelor. [amount of
infonnation / quantite d'irifonnation]

Caracteristica de directivitate v. Camcteristica de radiatie spat:iall1 Caracteristica de radiatie spatiall1 Locul geometric al extremitlltiirazelor cu lungimi proportionale cu intensitateacampului electric produs de 0 antenll pe directia respectivll. Caracterizeazlldirectivitateaunei antene. Poate fi descompusllin caraeteristica de radiatie in plan orizontal (intersectia caracteristicii de radiatie spatialll cu plamd orizontal) ~i caraeteristica de radiatie in plan vertical (int~a cu un plan vertical meridian). Sin. Caroaerislictl de directivitate,
Directivitate. [directivity, directional property / directivitl]

Camera terestm Camerllfotograficlldestinatll fotografierii la sol. [ground camera,


te"estrial camera / chambre de te"ain]

Camera trimetrogon Ansamblu format din trei camere cu obiective Metrogon, dintre care una cu axll verticalll ~i eelelalte doull cu axe inclinate la 60. [trimetrogon camera / appareil photographique trimetrogon]

Candell1 Unitate de mllsurll a intensitlltii luminoase (egalll cu 1/60 din intensitatea luminoasllemisll de 0 suprafatllde 1 em', a unui corp negro ideal, atlat la 0 temperaturll egalll cu eea a solidificllrii platinei). Simbol cd. [candela / candela] Canevas Retea de punete de sprijin a cll.ror pozitie planimetric! ~i altimetricll este cunoscutll ~i care servesc la pozilionarea detaliilor pe hartl. Sin. Refea de sprijin.
[control data, control net / canevas, reseau de contr61e]

CamerA VEl"ticaIA Camera cu aU vertiv. caIA Camerl1 video v. Camem de televiziune Camerl1 vidicon Camel'llde televiziune cu tub vidicon (utilizatll pe satelitii meteorologici TIROS). [vidicon camera / chambre
vidicon]

Cantitate de luminl1 Mllrime egalll cu produsul dintre tluxul luminos mediu (l/J), primit de 0 suprafatll~itimpul t, eat a durat iluminarea: Q=l/JI. [quantity of light,
amount of light / quantite de lumiere]

Canevas a1timetric Retea de puncte de sprijin a c!ror altitudine este cunoscutll. Sin. Relea altimetridi. [elevation control,
vertical control net / canevas altimerrique]

Capac aI obiectivului Piesll care acoperll obieetivul pentru a-I proteja in perioada in care nu se utilizeuA camera fotograftcll.
[lens cap / couvercle de l'objectif]

Camerl1 zenitahl Camerll a cllrei axil poate fi orientatllprecis spre zenit. [zenith camera
/ chambre zenithale]

Canevas de meridiane ~ paralele Reteaua cartograficll de meridiane ~i paralele.


[graticule / canevas de meridiem et de paralleles, maillage geographique]

Capacitate caIorica Parametru exprimat prin produsul dintre masa ~ic!ldura specificll a unui corp. Sin. Capocitate tennicd.
[thennal capocity, heat capacity / capocite thermique]

Caracteristicl geometrice ale sensorului Caraeteristici care intlueDleazi geometria imaginii produse de un sensor (cAmpulde vedere, cAmpulde vedere instantanee, distorsiunea, etc.) [geometric characteristics /
caracteristiques geomitriques du capteur]

Camere convergente Sistem de aerofotografiere format din doull camere cu axe inclinate, una fiind orientatll spre direqia de zbor (inainte) ~i alta orientatll inapoi, asigurAnd suprapunerea imaginilor cu
100%. [convergent twin camera, convergent camera, convergent camera assembly / chambres convergentes]

Canevas de restitutie Canevas utilizat la determinarea elementelor de orientare exteroll. Ansamblul punctelor de sprijin utilizate in cadrul procesului de restitutie. Sin.
Canevas de sprijin. [control data, ground control, basic control / canevas de restitution, canevas d'appUll

Capacitate de menorare Cantitatea maximllde informatieee poate fi stoeatllde un anumit dispozitiv sau suport. [memory capacity / capocite de la memoire]

Caracteristid. radiometrice ale sensorului Caraeteristici ale sensorului care intluenteazllprecizia mllsurllriicantitltii de radiatie recepponate (gama dinamicll, zgomotul propriu, liniaritatea rlspunsului, eroarea de cuantificare, etc.). [radiometric charocteristics / caraeteristiques du capteur] radiomitriques

Capacitate de rezolvare v. Putere de reozolvare Capacitate de separare v. Putere de reozolvare Capacitate tennicl1 ". Capacitate caIorica

Camere multiple Sistem de mai multe camere montate impreunll, fiecare fiind prevllzutll cu alt tip de filtru. Realizeazl

Canevas de sprijin v. Canevas de restitupe

Caroil\i Retea de linii drepte perpendiculare intre ele, imprimate pe bArti,aerofotograme, fotomozaicurisau imagini satelitare. Sin. Codrilaj, Refea reetangullJrd. [grid,
square grid, square net, graticule, networlc

Caroiaj
of rectangular coordinates / carroyage, maillage, quadrillage, reseau]

52

53

C~tigul camp gravitationaletc.). 2. Element constitutival unui articol dintr-o bazll de date, ce permite stocarea unei categorii de informatie referitoare la obiectul descris. [field
/champ]

Caroil\i al hAJ1iiRetea de meridiane ~iparalele sau retea kilometric4 trasatllpe hart!.


[map groticule, map grid, mesh / cane vas de la cane, reseau cartographique, quadrillage de la carte]

Cartografiere Transpunerea pe reprezentllri eartografice (planuri sau Mqi) a detaliilor din teren. [map drawing / cartographie] Cartografiere automata MetodAde cartografiere in cadrul c4reia proceselede pregAtire ~itranspunere grafic4 a informatieisunt automatizate (asistate de calculator). [automatic cartograp~, automated mapping, automatic mapping, computer mapping / cartographie automatique]

Caseta pentru film Cutie opac4 in care se pAstreazA,rulat, fIlmul fotografic. [film
cartridge, film magazine, film holder, film cassette / magasin afilm, cartouche, chargeur, cassette]

Caroil\i geografic Reteaua de meridiane ~i paralele trasate pe 0 barta. [geographical


net, geographical network / reseau geographique, canevas geographique]

Caseta pentru plAci Casetll de formAparalelipipedic4 in care se pAstreazilplAcile fotosensibile. IPlate holder, plate magazine
/ magasin a plaques]

CAmp de baleiere Suprafata de teren ce poate fi exploratll de clltre un sensor, intr-un singur ciclu de baleiere. [sensor
swath, scanning field / champ de balayage]

Cartare Transpunerea pe hartl, dupAobservatiile ~imllsurlltorile din teren, a informatiilor despre obiectele ~iprocesele din teren. [field mapping / leve, cartographie] CARTEL Centre d' Applications et de Recherche en Teledetection Centrul de Aplieatii ~i Cercetllri in Teledetectie (Universitatea din Sherbrooke, Canada). Cartodiagrarna Hart! in care structura sau evolutia unor parametri sunt reprezentate prin diagrame plasate in cadrul unitlltilor teritoriale la care se referll informatia. [diagram map / cartodiagramme]

Cartografiere dupa imagini de teledeteqie tntocmirea de Mrti pe baza imaginilor de teledetectie. Fotografiile aeriene se utilizeazil pentru intocmirea Mqilor topografice la scarl[ mare, iar imaginile satelitare servesc indeosebi la intocmireade Mqi tematice ~ia unor Mqi topografice la searl[ micA. [image mapping / cartographie par
images de teledetection]

CAST Chinese Academy of Space Technology Academia ChinezAde Tehnologie SpatialA(Beijing). CASYII Computer Assisted System for Image Interpretation Sistem de interpretare a imaginilor asistat de calculator (J aponia). Catalog de coordonate Listll a coordonatelor unor punete din teren sau de pe imagini de teledetectie. Sin. Inventar de
coordonate, Tabel de coordonate. [coordinates list, index qf coordinates, list qf coordinates / repertoire de coordonnees, catalogue de coordonnees, liste de coordonnees, tableau de coordonnees]

CAmp de vedere Arie sau unghi solid care poate fi vuut printr-un instrument optic. Unghiul solid sub care un sensor receptioneazAradiatiile. Corespunde la sol cu lAtimea culoarului explorat. Sin. Climp vivmJ.
[field of vision, field qf view, visual field / champ de vue, champ visuel, champ de visee]

Cartografiere in straturi MetodAde cartografiere cu intocmirea mai multor Mrti tematice pentru acel~i teren, care sApoatll fi suprapuse pe 0 hart! de bazll. Sin. Cartografiere prin suprapunere. [overlay mapping / cartographie en superposition]

Cartografie ~tiintllcare se ocupAcu metodologia intocmirii Mrtilor ~i cu l>1udiul reprezentllrilor grafice ale suprafetei terestre.
[canography / cartographie]

Cartografiere numerial Cartografiereexecutatll prin metode numerice de prelucrare ~i reprezentare a datelor. [digital mapping
/ cartographie numerique]

Catalog de date Listll sau inventar aI datelor disponibile. Sin. Repertoar de date.
[data catalogue, data list, data dictionary / repertoire de donnees]

CAmp de vedere instantanee CAmpulde explorare instantanee aI unui sensor. tn cazul unui sensor CD baleiere, se referAla cAmpulde vedere cu mecanismul de baleiere oprit. Poate fi exprimat in grade sau radiani (cand se referAla unghiul maxim pe care instrumentul este sensibil la radilii) sau in unitlti de lungime sau suprafatll.
[instantaneous field of view, effective instantaneous field qf view / champ instantane de vue, champ de visee instantanee]

Cartografie aeriana v. Aerocartografie Cartografie asistata de calculator Cartografiere in care operatiile sunt partial sau total efectuate cu ajutorul calculatorului.
[computer aided mapping, computer mapping / cartographie assistee par ordinateur]

Cartografiere prin suprapunere v. Cartografiere in straturi Cartograma Hart! tematic4 reprezentand areale cu anumite proprietllti considerate omogene, reprezentate prin poligoane colorate prop0rtioiIal cu valoarea atributului corespunzlltor. [cartogram, choroplet map
/ cartogramme, cane choropl~he]

Catalog de imagini Listll sau inventar aI imaginilor existente. [image catalogue / repertoire d'images]

CAmp vizual v. CAmp de vedere CAmpul imaginii Suprafatllde proieqie pe care s-ar obtine claritate maximA,in toate punctele, pentru imaginea produsA de un sistem optic. [image field / champ de I 'image] CAtigui amplificatorului Gradul in care un amplificator mllr~te energia semnalului prelucrat. In cazul unui semnal electric, se mllsoarAin decibeli (dB) ~i se calculeazil dupll relapile: G.=20 log A. (c~tigul in tensiune; A. reprezinll amplificarea in tensiune); G;=20 log AI (~iguI in intensitate;

Catod fotoelectric v. Fotocatod CAutare logiea Procedeu de fotointerpretare care constll in examinarea acelor pArtidin imagine in care este cel mai probabil sA aparA obiectele cllutate. [logical
search / -]

Cartografie tematiea Realizare de Mqi tematice, ce redau doar anumite categorii de obiecte, procese sau fenomene. [thematic
rort~rap~/rort~raphrem~at~~

Cartometrie Aprecierea eantitativlla obiectelor ~i fenomenelor reprezentate pe Mrti.


[canometry / cartomhrie]

CAmp 1. Portiune din spliu in care 0 mllrime fizic4 are 0 valoare determinatll in fiecare punet (de exemplu, cAmpmagnetic,

C~~igul
Ai

54

55

Centru fotografic! in care, direct sub aetiunea luminii puternice, flrl intervenpa revelatomlui, apar pete negre de argint coloidal. [
- / centres de sensibilite)

reprezintA amplificarea in intensitate); (;p= 10 log A, (~tigul in putere; A, reprezintA amplificarea in putere). [amplifier
gain / gain de l'amplificateur]

CCT 1. Computer Compatible Tape BandAmagnetic! compatibil! cu calculatorul. 2. Centre Canadien de TeIedetec:tionCentrul Canadian de Teledetectie. CDA Command and Data Acquisition ComandA~i achizipe a datelor. Sistem de control ~i transmitere a datelor utilizat de satelitii NOAA. CD-ROM Compact Disc Read Only Memory Suport pentru stocarea informatiei. Se prezintA sub forma unui disc din material plastic, transparent, cu diametrul de 12 em. Pe una din fetele discului se all! depus un strat metalie, pe care se graveazl datele, prin mijloace optice (fascicul laser sau fotomatrill). Informatia scrisl nu ptlate fi modificatAulterior, discuI nefiind reutilizabil. Capacitatea unui CD-ROM este de 640 MB, echivalentula cca. 250.000 pagini daetilografiate. Este larg utilizat pentru distributia imaginilor satelitare, datoritA pretuIui redus, capacitApi mari ~i a existentei unui standard international pentru inregistrarea infonnatiei. CEES Committee on Earth and Environmental Sciences Comitetul pentru ~iintele despre Plmint ~i mediu (SUA). CelulA 1. Poqiune de teren de pe care sunt recep1ionatesimultan radiatiile in teledetectie, la limita rezolutiei spatiale a sensorului, astfel in~ nu exist! posibilitatea discriminlrii obiectelor distinete euprinse in cadruI ei. to cazuI imaginilor numerice, corespunde unui pixel. Sin. Arie elementard de
teren, Celulii de teren, Element de teren. 2. Pixel. [1. cell, ground patch area, element of area 2. pixel / 1. tache de prise de vue, cellule, tache elementaire, surface elementaire 2. pixelj

[connected cell, adjacent cell / cellule adjacente]

Celula 2D Element de suprafatl. rPixel /


pixelj

CAtiguiantenei Valoarea maxim! a ~~tigului pentru diferite directii de radiatie. ~igul pe 0 directie reprezmtA raportul dintre puterea radiatl de 0 antenJlde referinll ~i puterea cu care trebuie alimentatA antena datApentru ca, pe directia specificatA, ambele antene s! produc! acela~i ~p, la 0 distant! datA.Ca antene de referint! se utilizeazl radiatorul izotrop ~i, mai rar, dipolul scurt sau dipolul in IJ2. [antenna gain / gain de l'antenne]

CelulA 3D v. Voxel CeluIA binanl Circuit elementarcare posed! dou! stAri stabile, intre care poate fi comutat prin interventie din exterior. Sin.
Circuit bistabil. naire] [binary cell / cellule bi-

Centro de greutate Centrul de greutate aI unei fJgW'i geometrice sau obiect. Sin.
Baricentru. [centroid, centre of gravity, barycenter / centroide, barycentre]

CeluIAde teren v. Celula CeluIAfotoelectrld Dispozitiv care transform! energia luminoasl, in energie electric!. Sin. Fotocelulii. rPhotocell, photoelectric cell, light sensitive cell / cellule photoelectrique, photocellule]

Centro de greutate al unei clase Centrul de greutate aI norului de punete detenninat de obiectele ce fac parte din a~i clasll.
[ - / centre de gravite d'une classe]

Centro de perspectiva Punetul de intersectie aI proieetantelor. Sin. Centru de


proiec/ie. rPerspective centre, projection centre, centre of projection / centre de perspective, centre de projection]

CBERS Chinese-Brazilian Earth Resources Satellite Satelit realizat de China ~i Brazilia, pentru cercetarea resurselor terestre. CCAFS Cape Canaveral Air Force Station Staliunea Cape Canaveral a Foqelor Aeriene (SUA). CCCT Comite Consultatif Canadien de Ia Teledetection Comitetu.lConsultativ Canadian de Teledetectie. CCD Charge-Coupled Device Dispozitive semiconduetoare cuplate prin sarcinl. CCG Canada Centre for Geomatics Centrul Canadian pentru Geomatic!. CCGISE Canadian Centre for GIS in Education Centrul Canadian pentru utilizarea SIG in invltlm~. Numit acum IGISE. CCOGIF Canadian Centre of Geomadcs Interchange Fonnat Fonnat de interschimbeIaborat de Centrul Canadianpentru Geomatic!. CCRS Canada Centre for Remote Sensing Centrul Canadian de Teledetectie. Fondat in 1972, cu sediul la Ottawa, Ontario. A dezvoltat radarul generator de imagini.

Celula solarA Celull fotoelectric! ce transform! radiapa solar! incidentA,tn energie electric!. [solar cell / cellule solaire] CEMES Centre d'Emdes de Ia Miteorologie Spatiale Centrul de Studii de Meteorologic Spatiall (Franta). CEN ComiU Europeen de NOnnaBsation Comitetul European de Standardizare. Comitet care reune~e institutele Rationale de &'tandardizarele statelor europene. Include a ~iun comitet tehnic specializat tn infonnatie geografic! (TC 287). Centrare optid Operatie de aducere in suprapunere a axelor optice principale ale unor instrumente sau aparate. [optical centring, optical plumbing / centrage optique]

Centro de proiectie v. Centro de perspectiva Centro de substitutie Punet ce poate fi identifieat ~r pe fotografii ce se suprapun ~i care poate fi folosit ca reper in IocuI punctului central sau aI punetului radial.
[subSlilute centre / centre de substitution]

Centro exterior de perspectivA PunetuI In care converg razele de luminl venite de la obiecte cltre obiectivul camerei. to cazuI unui obiectiv perfect ajustat, acest centru corespunde cu punetul nodal anterior. [arerior perspective centre / centre exterieur de perspective]

Centrarea camera aerofotograftce Pozitionarea obiectivului astfel in~ axa sa optic! 51 intersecteze cli~ in centrul acestuia. [camera centring, centring of the
camera / centrage de la chambre]

Centro interior de perspectivA Punctul de origine aI razoor de luminl care pleac! din obiectiv c!tre imaginea fonnatl pe materialul fotosensibil. to cazul uoni obiectiv perfect ajustat, corespunde cu punctuI nodal posterior. [interior perspective centre / centre interieur de perspective]

CeluIA adiaeentA Celul! care are 0 latum (sau punct) comunl cu cea de referinll.

Centre de sensibilimte Puncte de pe cristalele de balogenur! de argint din emulsia

Centro optic Punet situat pe axa optic! a unui sistem, ce are proprietatea c! razele de

Centru lumina care tree prin eI nu sunt deviate.


[optical centre / centre optique]

56 mitetul European al Responsabililor Cartografiei Oficiale. Comitet ce apaqine de Consiliul Europei, ~i intrune~e reprezentantii cartografiei oficiale din lllrile membre. CERES Clouds and Earth's Radiant Energy System Sistem pentru mllsurareaenergiei radiante a norilor ~iPimAntului(BOS). CERIS Centre de Rectification des Images Spatiales Centrul de Coreetare a Imaginilor Spatiale (Toulouse, Franta). Arhiveazli imaginile SPOT. CFR Colour Fibn Recorder mregistrator pe film color. CGM Computer Graphics MetafIle Standard (ISO 8632) privind formatul f~ierelor pentru transferul datelor grafice. Cheie de fotointerpretare 1. tndrumlitor de fotointerpretare care ajutllia identificarea obiectelor reprezentate pe fotografle, prin chei dihotomice care oferli doull alternative la fiecare pas. Dacl1se alege alternativa eronatlI, se ajunge la neeoncordante flagrante intre caracteristicile obiectului ~i prevederile cheilor astfel ineat apare necesarli revenirea la pasul gr~it. 2. Imagini fotografice aeriene caracterlstice unor obieete sau proeese, utilizate ca etalon pentru fotointerpretare. Sin. Cheie de
interpretare, Etalan de fotointerpretare, Model de identificare. f]Jhotointerpretation key, photokey, imagery interpretation key, interpretation key, interpretation template, essay key / clef de photointerprltation, clef d'interprltation, modiles d'identijication]

57

CN
Cifm billlld Una din cifrele 1 sau 0, utilizate in sistemul de numeratie in baza 2.
[binary digit / chiffre binaire]

Centro radial Punet din care se due linii radiale ~re alte punete ale imaginii. [radial
centre / centre radial]

carea rapidli a scenei ~i a calitl1liiimaginii. 2. Plachetl1 semiconduetoareutilizatllpentru realizarea circuitelor integrate. [chip / chip] Chirp Tehnici de comprimare ~idecomprimare a impulsurilor radar, utilizate pentru extinderea impulsului emis (astfel incat sl1 tie redusl1puterea maximliinstantaneenecesarli) ~irefacerea, la receptie, a impulsului ingust. [chirp / chirp] CGIS Computerized Geographic information System Sistem informational geografic computerizat. CIAS CCRSImage Analysis System Sistern de analizll a imaginilor al Centrului Canadian de Teledeteetie. Ciclu de revolupe v. Ciclu orbital Ciclu orbital Numllrul de revolutii ale satelitului dupli care se repetli traseul in raport cu repere de la sol. Sin. Ciclu de
revolulie. [orbital cycle / cycle orbital, cycle de rlvolution]

Centrol cH~ului v. Centrol fotogramei Centrol de Zboruri Spatiale Goddard Centru NASA situat in apropiere de Washington. Are misiunea de a proiecta ~i testa satelitii ~ieehipamentelede zbor, de a urmliri obiectele cosmice ~i a interpreta datele telemetrice obtinute de acestea. Centrol fotogramei Punetul de interseClie a dreptelor care unesc mlircile fiduciale opuse. Sin. Centrul cli~eului, Punct central,
Punct mijlociu. f]Jhotograph centre, centre point, fiducial centre, centre of picture / centre du clichi, centre de I 'image]

CIG Canadian Institute of Geomatics In~1itutulCanadian pentru Geomaticl1. CIMA TS Correlation Interferometer for the Measurement of Atmosphere Interferometru cu corelatie pentru mllsurlitori asupra atmosferei. CIPSMAP Computerized Image Pr0cessing System for Meteorological AppHcations Sistem de prelucrare pe calculator a imaginilor de la satelitii pentru aplicalii meteorologice. CIR 1. Coherent Imaging Radar Radar coerent generator de imagini (acel~i ca SEASAT SAR). 2. Colour Image Recorder lnregistrator de imaginicolor. 3. Colour Infrared Color infraro~u. C-IRIS C-Band Integrated Radar Imaging System Sistem radar integrat, generator de imagini, ce opereazli in banda C. Circuit bistabil v. CeluIa binarA Circuit infonnational Drumul parcurs de informlilie de la generare, pW la clasare sau distrugere. [iriformation circuit / circuit
de l'irifonnation]

CEO Centre for Earth Observation of the European communities Centrol pentru Observarea PimAntului, al Comunitlltilor Europene. CEOS Committee of Earth Observation Sa~llites Comitetul pentru Satelitii de Observare a PllmAntului. Cerc de confuzie Imagine formatli de un obieetiv, in planul sllu focal, pentru un obiect punctual situat la 0 anumitlldistanlll, pe axa opticl1principalli. Are forma unei pete circulare. Se obtine ca urmare a manifestllrii aberatiei de sfericitate. [circle qf
corifusion, circle of diffusion / cercle de corifusion]

cm Charge

Cere de difuzie toleratA Dimensiunea maximll a diametrului unei pete circulare din imagine care este incl1 perceputll ca un punct. [circle qftolerable confusion / cercle
de di.f/Usion toteri]

Cheie de interpretare v. Cheie de fotointerpretare ChenarullW1ll v. Cadrul hAJ1ii Chip 1. Imagine LANDSAT, cu dimensiuni de 70 rom, utilizatli pentru identifi-

CERCO Comite Europeen des Responsables de Ia Cartographie Orncielle Co-

Injection Device Dispozitiv cu injeetie de sarcina. Este utilizat ca sensor de imagine la care punetele imaginii sunt accesate prin intermediul coordonatelor orizontale ~i verticale. CIE Commission Internatlonale de l'Eclairage Comisia Internationalli pentru lluminat. Eiaboreazlistandarde privind sinteza culorilor. A stabilit lungimile de undll ale culorilor primare ca fiind 700 om, 546,1 om ~i435,8 om (ro~, verde, albastru), preeum ~i un sistem de coordonate pentru exprimarea culorilor. CIESIN Consortium for International Earth Science Infonnation Network Consortiu pentru Reteaua Internationalli de Informatii in ~tiintele de~re Pllmant.

CIT ARS Crop Identification Technology Assessment for Remote Sensing Evaluare a tehnologiilor de identificare a culturilor prin teledeteetie (NASA). CITER Classification d'Images de Teledetection et Etude de Reflectance Clasificarea imaginilor de teledetectie ~i studiul refleetantei (Ecole Nonnale Suplrieure, Franta) CIV Champ Instantanee de Vue camp de vedere instantanee.

CLAMS

58
care apartin unor seturi ~antion definite de operator. NumliruI de elase este egal eu 00mlirul seturilor ~ion, la care se adaugli o clasli specialli pentru pixelii care 00 pot fi asociati niei unei clase definite. Sin. Clasificare dirijata, Clasificare semiautomata, Clasificare supervizata. [supervised classification / classification supervisee, classification assistee, classification dirigee] Clasificare descendentA Separarea pixelilor in clase din ce in ee mai numeroase, pleclndu-se de la un centru de gravitate al tuturor pixelilor din imagine. [descending classification / classification descendante] Clasificare trolatA dirijatA v. Clasificare con-

59

Codificare

CLAMS systeme de Classification Automatique de donnees Multispectrales Sistem de clasificare automatli a datelor multispeetrale (Ecole Superieure de Mines, Paris). Claritatea imaginii Calitatea imaginii de a reda net detaliile reprezentate. Se mlisoarli prin acut:ant! (conturantA). [image definition, image sharpness, shflrpness of the image / clane de l'image, definition de l'image, nettete de l'image] CIasA de obiecte Multime de obiecte sau de componente ale unei imagini, care prezintli una sau mai multe proprietAti comune. [object class / classe d'objets] CIasA spectraIA Multime de obiecte cu caraeteristici radiometrice similare. [spectral class / classe spectrale] Clasificare Gruparea obiectelor, functie de caraeteristieile lor, intr-un OOmMde clase. [classification / classification] Clasificare ascendeotA Gruparea entitlitilor in clase, prin fuziune succesivli a lor in clase din ce in ce mai putine. [ascending classification / classification ascendante] Clasificare automatA Clasificare ce se face dupli algoritmi ee 00 neces itli interventia operatoruJui in stabilirea claselor posibile sau a ealltioanelor de obiecte aparti.n!nd acestor clase. Sin. Clasificare nedirijatd, Clasificare nesupervizata. [unsupervised classification, automatic classification, automatic cluster analysis / classification automatique, classification non dirigle] Clasificare contextuaIA Clasificare a pixelilor dintr-o imagine de teledetectie, aW dupli caraeteristieile spectrale eat ~i dupli contextuI spatial (poziponal). [contextual classification / classification contextuelle] a Clasificare controiatA Clasificare a imaginilor pe baza asemlin!rii pixelilor cu eei

intre limite prestabil ite pentru fiecare clasli in parte. fparallelepipedic classification / classification rectangulaire, classification hyperbofte] Clasificare secventfali Clasificare in care rnun!ruI de clase este stabilit aprioric iar centrele claselor sunt definite mai mult sau mai Putin arbitrar, apartenenta pixelilor la elase fiind stabilitli pe criteriul distantei minime fat! de centre. [sequential classification / classification sequentielle] Clasificare controlatA semiautomatA v. Clasificare

CMS Centre de Metoorologie Spatiale Centrul de Meteorologie Spatialli (Lannion, Franta). CMY Cyan Magenta Yellow Azuriu, purpuriu, galben. CuIorile primare folosite in tehnicile substraetive de generare a imaginilor color. C1nd se utilizeazli ~i negrul, sigla devine CMYK. CMYK Cyan Magenta CMY Yellow Blad v.

CNES Centre National d'Etudes Spatiales CentruJ National de Studii Spaliale (Toulouse, Franta). COASTSA T Coastal studies Satellite Satelit pentru studierea litoralului (SUA). COBRA/SAMBA Cosmic Background Radiation Anisotropy satellite I Satellite for Measurement of Background Anisotropy Satelit pentru mlIsurarea anizotropiei radia{iei cosmice de fond. Cod Sistem de simboluri utilizat pentru reprezentarea ~i transmisia [cOOe/ code] informatiilor.

Clasificare supervizatA v. Clasificare controlatA Clasificarea datelor Gruparea datelor ~i descrierea elaselor in care sunt implirtite sau anaIizate datele. [data classification / classification des donnees] CLIMA TISA T ClimlItic studies Sateltite Sateliti de studiere a climei terestre (SUA). Ctinometru Instrument pentru mlIsurarea lnclinlrii avionului. [clinometer, tilJ indicator / clinometre] Cti~u Imagine fotograficli negativli pe suport transparent. [negative / cliche, negatifJ Cloruri de argint Compus al clorului cu argintul, utilizat in materialele fotosensibile. [silver cloride / clorure d'argent] CMBR Cosmic Microwave Background Radiation Radiatie cosmicl de fond din domeniuI microundelor. CMCS Centre de Mission et de Contr6le de SPOT Centrul misiunii ~i controlului satelitului SPOT (Toulouse, Franta) CM! Crop Moisture Index Iodice de umiditate al plantelor agricole. CMf Cyan Magenta puriu, galben. Jaune Azuriu, Pur-

Clasificare ierarbicA Clasificare ascendentli la care gruparea pixelilor ~i claselor se face pe eriteriul distantei minime intre centrele de greutate. [minimwn distance to means classification / classification hierarchique, classification par la distance minimale au centre de fa classe] Clasiftcare BedirijatA v. Clasificare matA auto-

Clasificare neparametricA Clasificare in care nu intervin ipoteze privind comportamentul statistic al valorilor ce descriu caraeteristicile obiectelor. [nonparametric classification / classification nonparametrique] Clasificare automatA nesupervizatA v. Clasificare

Cod binar Cod ce utilizeazli douli simboluri. [binary code / cOOebinaire] Cod mllinl Ansamblul codurilor ce sunt recunoscute drept instruetiuni de clitre procesoruJ unui calculator. [machine cOOe / instruction machine] Cod numeric Cod format din simboluri oomerice. [numerical code, digital code / cOOenwnerique, code digital] CODEC Coder-Deooder Sistem de codificare ~i decodificare, folosit in transmisia de date. Codiftcare Atribuirea uooi simbol (cod) fieclirui mesaj sau obiect dintr-o mul{ime. Transformarea unui semnal prin inlocuirea

Clasiftcare parametricA Clasificare in care se face 0 ipotezl privind un aIUlffiit mod de distributie statisticli a valorilor ce descriu caracteristicile obiectelor. fparametric classification / classification paramltrique] Clasificare rectangulari Clasificare in care apartenera pixelilor la 0 clasli sau alta este decisli functie de incadrarea valorii lor

Codificare 60 mes~elor originale cu coduri. coding / codijicalion, codagej Coditicare ricii [encoding, nurne-

61

Coeficient

unui ~ir de valori. [auro-co"elalion cient / - ] Coeficient etalonare de calibrare

coeffide

emissivity / coefficient d'emission,


vite]

em;sside

delor incidente la 0 suprafa{l. Pentru oode plane, este dat de reIa{ia:

digitalA v. Coditicare

v. ConstantA

Coeficient de etalooare etalonare

v. ConstantA

Codificare nurnericii Codificare in care se utilizeaz! coduri numerice. Sin. Codijicare digitaUl. [digital encoding, numerical encoding / codijicalion numerique, codijication digitale) Coditicator 1. Dispozitiv utilizat pentru a modifica un sernnal, ee poate fi ulterior refllcut de un decodificator situat la receptor. 2. Instrument utilizat pentru a a1tera electronic un semnal astfel incat sl nu poatl fi descifrat decAl cu ajutorul unui decodificator special. Sin. Codor. [1. encoder, coder 2.scnwnbkr/codijicaleur) Codor v. Codificator Coeftcient de absorbtie Raportul dintre fluxul de radilqii absorbit de un corp ~i fluxul incident. Se poate determina pentru radialia totall sau pentru 0 anumit! lungime de undl. Este egal cu 1-T, unde T este coeficientul de transmisiune. Sin. Faetor de absorbJie, Indice de absorbJie. [absorption coefficient, absorptance, absorption factor, absorption index / coefficient d'absorption, faeteur d'absorption, indice d'absorption) Coeficient sclrile pe deformate coefficient de anamorfcrzA Raportul dintre cele doul axe ale unei imagini prin anamorfozl. [anamorplwsis / coefficient d'anomorplwse)

R= pztanr-Pltani ( pz tanr+ PI tani

}z

Coeticient de contrast 1. Parametru ee caraeterizeaz! gradul de dependent! a innegririi materialului fotografic, funqie de timpul de expunere. Se expriml prin valoarea unghiului de inclinare (fail de orizontall) a segmentului liniar din curba de innegrire. 2. Valoare numericA ee aratl prop0r{ia dintre contrastul imaginii negative ~i eel aI subiectului. [gamma, contrast factor, contrast index / faeteur de contraste, facteur gamma] Coeticient de corelatie 1. Coeficient ee indicA mlsura in care evolutia a doul variabile se apropie de una interdependent!, duplo lege dati. 2. Raportul dintre covarianta ~i produsui abaterilor standard a doul variabile a1eatoare. Pentru variabile discrete, se calculeazl cu rela{ia:

Coeficient de exagerare a reliefului Coeficient ee aratl de eate ori au fost exagerate dimensiuniIe pe verticaIl ale UIDli model stereoscopic. Poate fi calcuiat cu ~utorul formulei empirice:

unde P. ~i P. sunt densitltile eelor doul medii, iar i ~i r unghiul de incident! ~i respectiv eel de reflexie. [reflection coefficient / coefficient de reflexion) Coeftcient de regresie Coeficientul b utilizat in exprimarea ecua{iei dreptei de regresie sub forma y-y. = bV-x..). Se detenninl cu relaPa:

d f e=-d, s

unde tL este distanta dintre marginiIe eelor doul aerofotograme suprapuse corect; tL este distan{a interpupilarl a operatorului; este distan{a focaIl a carnerei aerofotogrammetriee ~i s este distanta focalA a stereoscopului. Sin. Rapon de exagerare a reliefului. [vertical exaggeration coeffident, vertical exaggeration factor / coeffident d'etiremenl, coefficient d'exagtration verticak] Coefideot de expunere Parametru ce expriml sensibilitarea fibnului. Penttu fiImele aeriene alb-negru acest coeficient este definit ca tiind egal cu EI2. unde E este expunerea (exprimatl in cdlm's) in punctuI in care w de innegrire are 0 pant! de 0,6-1 ba (unde este faetorul de contrast mlsurat). [index of exposure, aerial exposure index / coeffiderrt d'exposition, indice de pose]

f
b~

~ L(xi

H ~
i""J

-X)(YI- Y)

L(Xi-X

unde x.. # y. reprezintli media valorilor ~iruriIor. [re~ssion coefficient / coejfident de regression] Coeftdent de retrodifuziune Raportul dintre seqiunea transversall a fasciculului radar ~i suprafala tninimll exploratl. [badscattering coejftdent / coejJicient de ritrodiffusion] Coeftcient de tanperaturi Coeficieot utilizat pentru calcu1u1 timpului optim de developare, funqie de temperatura reveIatomlui. [temperature coefficient / coejftdent de temperalure] Coeftcieot de transmisiune Raportul dintre tIuxuI de radilqie transmis printr-un corp ~i eel incident. Este egal cu 1-A, undeA este faetorul de absorope. Sin. Coejicient de transpare"1a, Factor de transmisiune. [transmittance, transmission factor, transmission coefficient / faeteur de transmission, coeffident de transmission, coefficient de transparence] Coeficient de transmisiune aI atm05ferei Raportul dintre puterea radiafiei transmise

c(X,Y) =
I-I

~)Xt I-I I(xl-x

-x .Xy,
1_)

- Y )

)ZI(YI-Y")Z

unde X ~i Y sunt variabilele, n numlrui total de valori, Xi ~i Yi valorile variabilelor iar x.. ~i y. valorile medii ale variabilelor. [correlation coefficient / coefficient de correlation] Coeficient de difuziune Raportul dintre intensitatea radia{iei difuzate ~i intensitatea radiatiei incidente. [coefficient of diffusion / coefficient de diffusion ] Coeticient de emisie Raportul dintre radiatia emisa de un corp ~i radialia emisl de un corp negru ideal, avand aceea~i temperaturl. Sin. Emisivitale, Emisie specijica, Putere de emisie. [emission coefficient,

Coefident ateouare

de ex:tinctie v. Coeftcient

de

Coeficient de mArlre v. Raport de mArire Coefident de reducere Ia searl Coeficient de reducere a sclrii materiaIelor cartografiee in vederea minimizlrii sau fq)artizlrii uniforme a deformlrilor iDlI'oduse de proieqia cartograficli. [scale redJu:tion factor / coeffident de ridution] Coefident de ref'lexie Raportul intre intensitatea undelor reflectate ~i intensitatea 00-

Coeficient de atenuare Mlrime adimensionaIl care expriml suma fraqiunilor reflectate, absorbite ~i difuzate ale radia{iiIor. Sin. Coejicient de extinCJie, Factor de alenuare. [attenuation constant, extinction coefficient / coefficient d'extinetion, facteur d'altenuation, facteur d'affaiblissement] Coeticient de autocorelatie Coeficient de coreiaIie calculat me doul sub~iruri ale

Coeficient

62

63

Componente

prin atmosferA ~i puterea radiatiei incideIIte la partea superioarl a atmosferei. [atmospheric transmittom:e / transmittQ1'lt:e de I'atrnosp1tere, transmittance atmospMrique]

apare sub forma unei pete neclare, asemlnltoare eu 0 comedo [coma / comaJ COMITAS Commissioo MinfsthieUe de Terminologie de fa TQecretediOO AerospatlaIe Comisia Ministeriall peotru Terminologia de Teledeteqie Aerospatiall. Comparator Instrument optic utilizat pentru mlsurarea coordonate1or rectangulare san polare ale unui punct de pe 0 imagine.
[conqJQ1'ator / comparateurJ

Compensare aIdmetrld Proces de corectie a erorilor de determinare a altitudinii unor pUllCte. Sin. Cmrpensarea nive1menlrlIui. [altimetric compensation, height adjustment, levelling adjustment / compensation de nivellement]

narea efectelor miclrii platformei purtltoare ~i a vitczei de dcplasare. Se aplicl imaginilor radarului transportat pe avion. Nu este necesad In cazul teledeteqiei satelitare radar. [motiOfl CompensatiOfl / compensation du mouvementJ

Coefk:ient de transparentA de traIIsmisiune CoefidentuI

v. Coeficlent de filtru

fiItruIui v. Fador

C~ Proprietate a unddor de a avea 0 difercstll de fazl constant! in timp. [coherence, coherency / coherence]

Compensare anaIitid Compensare prin procedee de calcul numeric. [mathematical


adjustment, J'IIImerical adjustment I compensation analytique, compensatiJJn 1IJI1Mrique]

Compensarea nivelmentului sue altlmetrlcl

v. Compe&o

Compensarea paraJueJor Eliminarea efectelor de paralW ,i obliDerea ortoimaginilor. [parallox correction / correction
des parallaces]

Colatitudine Complementul ungbiului de latitudine. [colatitude / colatitudeJ CoIec:tarea datelor Proces de acbizqie, tnregistrare ~i transmi1ere a datelor rezultate din obscrvatii ~i mlsurltori. [data coUeaing, data capture / coUecte de donnies]

Comparator de pantA Instrument pentru mlsurarea pantelor aparente, pe modelul stereoscopic. [stereoscl.pe comparator /
comparareur de pente]

Colimator Sistem optic eu lUutorul clruia se pot obtine fascieule de raze paralele.
[collimator / coUimateur]

CoUnIaritate Proprietatea a trei sau mai multe puncre de a se afta pe 0 ~ dreIptI. [collinearity / colliniaritlJ Coloanl List! verticall de valori tntr-un tabel san matrice. [column / colonne] Colorimetrie Evaluarea unei culori, in termeni standard, prin tebnici vizuale, fotoelectrice sau spectrofotomettice. [colorimetry / colorimttrie]

Compas de ~e Instru.meot asemlnltor unui compas. Se utilizeazlla mlsurarea distalJlelor pe reprezeotlri gndice. Permite reglarea dista$i dintte brate, funclie de unitatea .de mIsurl a distanleIor din teren, reduslla scara reprezentlrii. fproponional
compass / compos de riductionJ

Compensare in bloc Punerea in concordan{! a sistemelor de coordonate calculate pe benzi vecine de aerofotograme. Pentru compensare se folosesc relaPile dintre forogramele a.Ilturate care se suprapun am in cadrul beIlZilor, cAt i intre benzile vecine. Se face atit 0 compensare planimetricl, cAt ~i una altimetricl. [block a4jusrment / compensation des blocs, ajustement de blocs]

CompeDllal'ea treDIril lmaiillil Com:tarea efectelor trenIrii imaginii. [image-motion


compensation / compensatitNI de Jili, pensation de tmfnl] com

Ccmpell88l'e IMenniDare a morii medii sau probabile a rezultatelor unui ,ir de mIsurItori, dupl eliminarea erorilor sistematice. [adjustment, compensation / compenSatiOfl]

Compeosarea eoordooateIor Corec:tia erorilor manifestate In determinarea coordonatdor. [adjustment cf coordinates /


compensation des coorrlonnJes]

CompelB8tor de JDifesre Instrumeot mecanic care inclinl sensorul de pe 0 platforml in mipre, astfel frdt In c4mpu1 vizual sA rlminl ~ regiunc, pe 1nItl perioada efcctuirii WJCi mIsudtori Sin. ConIpensator de trenare. dlplocement mouvemenr, de l'image, [image motion cOlRpI1lStl/ canpensateIIT de tOt', motion compensator

Compensarea cwburil PimAntll1ui Coreclie de e:urburl a PimintuIui

v.

vers I'avant, compmsatGlrde compensateur de mOllYement compensareurduJiUJ

Compemare a benziI Compeusarea coordonatelor punctdor de pe aerofotogramele dintr-o bandA. [strtJ adjustment / compensotiOfl de balrdeJ

CoIorlmetru Instrument pentru evaluarea eulorilor. [colorimeter / colorinletreJ Columbus ContribuPa ESA fa staJia spatiall, cuprinzAnd un modul presurizat atapt statiei, un satelit autooom locuit, 0 pfatforml polarl i 0 plad'orml co-orbitall. Coma Aberatie geometricl a obiectiwlui fotograflC care se manifestl In cazul Cascieulelor Iargi de luminl, ce sosesc de la un punct situat fa 0 distanlI oarecare fatl de axa opticl. In lICCSt az, imaginea punctului c

Compenl8ft a diatonlUDti Corectie a distorsiunii imagi.oii. provocate de obiectivul camerei fotogratioc. [distonion compensation / compensation de la distorsion]

CompeDlllll'e8 erorilOl' Corectie a rezultatelor unci mlsurItori prin eliminarea emrilor accideoIale, dupl e1iminarea erorilor sistematice, tn cazul unor mIsudtori rcpetate de un nwnlr mare de 00. [etTOT compensation, adjustment of emiTS, compensation of en-or! / cOl1J1DlSOliondes ermn] Compensarea mecwkl a a1titudloUor Procedeu de corec:tare a altitudinilor canevasului de restilulie, aplicat in cazul aerodrumuirii. [mechonicol compensation of
altitudes altitudes] / compensation lltlconique des

ComperIII8tor de treoare demipre

v. CcJmpeDsatGI'

CompiJalle fntoemirea unci bIrti pe baza altor rcprezeotJri (bIrti, aerofotograme, imagini satelitare) i informapL [compilation / compilation]

CompeD88l'e a planlmetrtei Coreqie a coordonatelor planimetrice ale puoctdor de sprijin determinate prin triangulatie radia.ll.
[adjustment fJ/ plonimetry de la plonim/trieJ / compensation

Complemeutul lJIIIIduiul de incBJ18J'e 1. Uogbiul dintre planul orizontal ,i linia de vizare a unui obiect aftat sub nivelul observatorului 2. Uogbiul diI:tre p1aml orizodal ~i un impuls radar spre un punct din teren.
[angle fJ/ depression. depression angle / angle de dipressitNI]

Compensarea mIfd.rU eorectia datelor obtiIJute de fa un sistem radar, pentru elimi-

Componente prindpale In teledetectie, rcprezintl neocanale obtuwte din imIgini

Compozi{ia multispectrale (combina{iiliniare ale imaginilor ee Ie compun) ce au proprietatea c! sunt decorelate intre ele. fprindpal components I composanles principales]

64
65

Constante

rOOus.[signal compression dusignalJ

I compression

intersecteze dupl
[Scheimpflug Scheimpflug]

0 aceea~i dreaptl.
I condition de

COMSAT Communication StlteUiteSatelit de comunicapi. COMSS Coastal Oceans Monitoring SatelUte System Sistem de satelqi pentru supravegherea litoralului oceanic (ASE). Condensor Lentill sau sistem de Ientile care concentreazJ.lumina provenitl de la 0 sursl. tn aparatul de mmt fotografii, condensorul orienteazllparalel razele de luminl divergeote provenite de la sursa. [condenser, condensing lens I condensateur]

condition

Compozitia luminli Cantitatea radiatiilor cu diferite lungimi de UIJd! prezente intr-un fascicul de luminl. [composition of light I
composition de /0 lumiere]

Comprimare cu pierden: de informatie Comprimare a datelor printr-un algoritm care, ulterior, permite refacerea rwmai aproximativl a datelor iniPale, cu 0 eroare situat! intr-o arwmitl mlUjl. De obicei, permite 0 comprimare mult mai puternicl decAtcea care soar putea obJine in cazul comprimlrii fllrl pierdere de infonnape.
[lossy compression dante] I compression degra-

Conditii atmosferic:e 1. Starea vremii in momentul aerofotografierii. 2. Starea atmosferei caracterizatl prin temperaturl, umiditate, nebulozitate, viteza ~i directia vantului etc., la un moment dat, intr-un anumit loc. Sin. Starea timpului, Condi!ii
meteorologice. [weather conditions, weather situation I conditions atmospheriques, etat du temps]

Consistenta datelor Corectitudinea datelor in raport cu obiectele reprezentau: sau ~u un model, la oriee moment de tlIDP dm cursul prelucrlrii lor. [data consistency I
consistance des donnees]

Consistenta pMurii v. Densitatea carooneJar Consoli Echipament destinat comunicatiei directe a operatorului cu sistemul de calcul.
[console I console]

Constanta c:ameni v. Distantl princ:ipall Constanta planimetrului Valoarea ariei mlsurate ee corespunde unei diviziuni a sclrii gradate a planimetrului. fplanimeter
constant I constante du planimetre]

Comprimare fArl pierdere de infOl'lllatie Comprimare a datelor printr-un algoritm care, ulterior, pennite refacerea integrall a datelor initiale. [lossless. compression I
compression rwn digradante]

Condltia de coUniaritate Conditie pe care trebuie sl 0 indeplineascl pozitia fotogramei in timpul exploatlrii fotogrammetrice, astfe! iId1 sa se asigure coliniaritateapunctelor imagine, centrului de perspectivl ~i a punctelor obiect. [collinearity condition I
condition de coliniorite ]

Conditii de operare Caract~~isticile ~ediului in care opereazll sensOTll.[operatmg


environment, worlcing environment I conditions d'environnement]

Conditii meteorologlc:e v. Conditii atmosferic:e Conductivitate elec:trid Capacitatea unui material de a conduce curentul electric. Inversul rezistivitltii. [conductivity I conductivite]

Constanta solari Intensitatea radiapei 50lare la partea superioarl a atmosferei (cca. 1,98 cal/seccm'). [solar constant I constante solaire]

Comprimarea cuIorilor Reducerea rwmllrului de culori utilizate in redarea unci imagini. [colow compression I compression de
coulerus]

Conditia de c:oplanaritate Conditie ce precizeaz! faptul ell centrele de proiec{ie ale unui cuplu stereoscopic de imagini, un punct obiect ~i punctul imagine corespunz1tor se aftl in a~i plan. [copla1Jarity
condition I condition de CCf'lanarite]

Constantl de c:alibrare v. Constantl de etalonare Constantl de difuziune v. Coetic:ient de difuziune Constantl de etalonare Valoare sau multime de valori determinate in cadrul procesului de calibrare a unui instrument. Sunt utilizate pentru corectia mlsurltorilor efeetuate cu instrumentul respectiv. Sin. Coefident de calibrare, Coejicient de etalonare, Constantd de calibrare. [calibration constant I constante d'etalonnage]

Conductivitate termid Proprietatea unei substante de a transmite (conduce) clldura, prin intermediul m~ii moleculare. [thermal conductivity I conductivite thermique]

Comprimarea datelor Operatie de recodificare a datelor, in vederea reducerii volumului de memorie ocupat de cAtreacestea.
[(data) compression, compcu:tion I compression de donnies]

Conditia Nyquist Condi{iece trebuie indeplinitAin epntionarea unui semnai, pentru a permite refacerea sa completll, din ~tioane. Se referlla faptul cl frecveDla de ~antionare trebuie sl fie dublul celei mai mari frecvente din semnalul original. [l\'yquist condition, l\'yquist criterion I condition de l\'yquist]

Conec:dvitate Relatie geometricl intre elementele unei imagini, privind adiacenta acestora. [connectivity I connectivite] Configuratie Forma obiectelor ~idispunerea lor in imagine. fpattem, configuration
I configwation]

Comprlmarea lmaginIi Procedeu de codificare a imaginii in scopul reducerii volumului de memorie owpat. [image compression I compression d'image] d'image, compactage

Comprimarea semnalului Operatie de rOOucere energiei semnalului, prin e1imia narea componentelor spectrale sau de altl naturA, ee au aport informational nul sau

Conditia Sc:heimpDugCondqie care trebuie indeplinitl, in procesul de fotoredresare, in vederea asigurlrii claritllii pe intreaga suprafa{l a imaginii redresate. Const! in pozitionarea celar trei plane (al cl~euIui, al mesei de proiectie ~i planul mijlociu al obiectivului) astfel incat acestea sa se

Conservarea c:oordonatelor Principiu care aflrmll cl, pentru 0 imagine SAR, pozitia obiectelor rw este schimbat! de cabrarea, balansul sau rotirea radarului, deoarece distanta de la SAR la obiect este praetic nemodificatl. [conservation of coordinates
I conservation des coordonnies)

Constantl dielec:trid elec:trid relativl

v. Permitivitate

Constante de c:alibrare a camerel Datele rezultate prin calibrarea camerei, ce se re: ferl la distanta focall ~i pozitia punetulut principal fat! de mlrcile fiduciale. [camera
calibration constant, calibration constants I constante d'etalonnage de la chambre]

Constante Constante de calibrare anguJarA Yalorile unghiurilor dintre axele obiectivelor unui asamblaj de mai multe camere (de ex. trimetrogon) ~i 0 linie comunAde referint!.
[angular calibration constants; d'eraLonnage angulaire] constantes ferential tielle]

66
shrinkage ; contraction dijferen-

67

Convergenta Conul obiectivului Dispozitiv al camerei futografiee, pe care se monteazllobieetivul.


[camera cone, lens cone ; bloc objeetif, c{jne poTte-objectij]

Contrastul tennului Diferenta intre ret1ectanta obiectelor din teren. [temzin contrast
; controste du temzin]

Contr8l:lie Ia uscare Contraclia (mic~rarea) dimensiunilorfilmelor ~ifotografiilor in timpul usclrii, ca urmare a pierderii apei. [drying shrinkage, shrinkage in drying
; retrait au sechage]

Contiguitate v. AdiacentA Contor binar Contor care inregistreazl doul stlri distincte. [binary counter; compteur binaire]

ContraderivA v. Ungbi de contraderivA Contrast 1. Diferenta de luminozitateintre doul punete de pe 0 imagine. 2. Senzalie subieetivA provocatllde gradul in care detaliile imaginii sunt demarcate prin variatiile de luminozitate. [contrast; controste] Contrast fotogratic: 1. Diferenta dintre tonurile eele mai deschise ~ieele mai inchise de pe 0 futografie. 2. Mlrimea K datAde relatia K = (L- - Lnm)/v.- + Lnm),unde Lou. ~iLmm sunt valorile maximll ~iminimA ale luminaotei imaginii intr-o zonA. [Photographic contrast, image contrast; controste photographique, contraste de l'image]

Control automat aI cAtigului 1. Schimbare adaptivAa cagului radar in direetia deplasllrii, pentru compensarea schimbllrilor in ret1ectaIJiamedie a scenei. 2. Circuit care controleazl automat c3tigul unui amplificator, astfel incAtnivelul mediu al semnalului de i~ire sl1fie constant. [automatic gain control ; contr{jle automatique du gain]

Convergenta axelor oc:hiIor Poziponarea reflexll a axelor eelor doi ochi pe obieetul vizat. [convergence of eyes axes ; conver.gence des axes oculaires]

Contor de expuneri Dispozitiv mecanic sau electronic care numlrl decl~lrile obturatorului (numlrul de fotografieri efectuate). Sin. Contor de imagini. [aposure
counter, frame counter; cMs] compteur de cli-

Control automat aI frec:venteiCircuit care controleazllautomat frecventa pe care este acordat un receptor, in vederea unui acord optim cu frecventa emitlltorului. [automatic
frequency control; contmle automatique de lajrequence]

Convergenta fonnelor Asemlnarea formelor unor obieete diferite. In interpretarea imaginilor de teledeteetie se utilizeazl asemllnarea arealelor delimitate pe imagini cu eele de pe hlrtile tematiee pentru a se identifica semnifieatia areaIelor respective.
[convergence of forms ; convergence formes] des

Contor de imagini v. Contor de expuneri Contrac:tare Operatie morfologa asupra imaginilor. Pentru imagini binare constl in inlAturareaunor pixeli din conturul obiectelor reprezentate, conform cu un set de regulL Sin. Erodare, Subfierea liniilor. [thinrUng, erosion; amincissement]

Control in teren v. Verific:are in teren Controlul pordtiei (satelitului) Controlul poziliei satelitului in raport cu un sistem de referintAextern. [attitJlde control; contmle
d'assiette du sateaite, contr{jle d'assiette]

Contrast mediu Yaloarea medie a contrastului unei imagini. [average contrast;


controste moyen]

Convergenta indidilor Considerarea mai multor categorii de infoI1I1lltii pentru identificarea obiectelor ~iprocesdor prin teledeteetie. Principiu de lucru in fotointerpretare. referitor la obtinerea mai multor indicii care converg spre a~i concluzie privind identificarea unui obiect. [convergence of evidence; dence] convergence d'evi-

Contraqia fUmului Mi~rare a dimensiuIlilorfilmului fotografic, sub influeota coniiliilor de mediu (temperaturll, umiditate).
fjilm shrinkllge, shrinkage offilm ; contrac'ion dufilm]

Contrast putemic: DifereD(l mare intre pIrtile cu innegrire maximA~i minimAale unei imagini. [hard controst, high controst
; contraste fOTt, contraste dur]

Contur Linie imaginarll ce dclimiteazl 0 suprafatllcu proprietlltispecifiee. Sin. Perimetru. [contour, outline, perimeter; tour, perimetre] con-

ConturantA v. Ac:utantA ConJinut mediu de infonnalie Yaloarea medie a continutului de informatie al unui semnal emis de 0 surd oarecare. Sin. Entropie. [average information content, entropy; contenu moyen d'iliformalion]

:::ontraqia fotogramei Mi~rare a dimeniiunilor fotogramei, datoratll varialiilor de emperaturA~iumiditate. [picture shrinkage
, contraction du cUch/]

Contrast radar Diferenta intre semnalele ret1eetate de diferitele obiecte. [radar contrast ; controste radar] .

;ontraqia bnaginii Mi~orarea dimensiutilor imaginii datoritllcontraqiei suportului e care este imprimatll. [image shrinkage;
ontraction lich/] de /'image, contraction du

Contrast slab Diferentll redusi intre toourile cele mai descbise ~icele mai inchiseale futografiei. [weak controst, jIot controst,
low controst ; /aible contraste]

~ontraelie diferenliaIA ContraCliediferitll suportului emulsiei pe cele doull axe. [dif-

Contrast tennic: Diferenta de temperaturl intre diversele obicete reprezentate intr-o imagine. [thermal contrast; controste thermique]

ConJinutui hAJ1iiInformatille reprezentate pc 0 hartll cu ajutorul semnelor convenlionale ~ial inscriptillor. [map content; contenu de la carte}

ConJinutui bnaginilor InfoI'lDllille continute de imagini. [images content; contenu


des images]

Convergenta meridianelor Unghiul dintre liniile care reprezintll meridianul geografic ~idireetia nordului topografic. In cazul proieetiilor in care meridianele suItt reprezentate prin linii drepte. convergeota meridianelor este constantll in lungul acel~i meridian: c=sin;'(A.-k); in cazul meridianelor curbe, unghiul de convergent! este variabil, fiind furmat de tangenta la meridianullocului ~i meridianul canevasului care trece prin punetul dat: c=sin;(A.-k). In relaliile anterioare, ;. ~i k sunt coordonatele geografiee ale originii iar ; ~i A.sunt coordonatele punetului in care se caIculeazl convergenta meridianelor. Convergeota a doul meridiane, ee tree prin punctele P ~i Q, reprezintll diferen.ta dintre azimutul

69

Coordonate Coordonate geocentrice Coordonate carteziene reetangularedefinite fall de un sistem de referintl cu originea in centrul de masl aI PlmAntului, una din axe fiind axa de rotatie a acestuia. [geocentric coordinates /
coordonnees geocentriques]

Conversia cu plumb) cu planul ecuatorului. [astro~eodezic direct APQ ~i azimutul geodezic mversAQI' 180. [meridian convergence,
convergence of meridians / convergence des meridiens] to cell c~nversion, rosterization / tramage, converSion vecteur-raster, rosterisation] nomic(al) coordi1liltes / coordonnees astTOnomiques]

Convertor IIIUlIOg4gitai v. Convertor analog-numeric Convertor analog-numeric Dispozitiv cc perroite CODversia unei mlrimi analogicc' intr-o mlrime exprimatl numeric. Sin.
Convertor anaiog-digital. [analog-digital converter, digital converter, encoder / con- . vemsseur analogique numirique, formoteur analogique numerique]

Conversia coordonatelor Transfonnarea vaIorilor coordonatelor dintr-un sistem de referintl in valori corespunzltoare aItui sistem de referintl. [coordinates conversion
/ conversion de coordonnees]

Coordonate cartedene Coordonate definite in raport cu un sistem de referintl format din drepte concurente (in plan doul drepte, in SPatiu trei drepte). [Cartesian coordinates, grid coordi1liltes / coordonnees cartesiennes]

Conversia datelor 1. Transfonnarea valorilor de observatie in informatii utile, ordonate sau simpliflcate. 2. Transpunerea datelor dintr-un format in aItul. [1. dota redlIclion 2. data conversion / 1. reduction
de donnees 2. conversion de donnees conversion dltformat des donnees, restn:auralion des donnees]

Converto~ nmneric-analogic Dispozitiv' care permlte conversia mlrimilor numerice in mlrimi analogice. [digital-anaiog converter / convertisseur gique] numerique analo-

Coordonate au1eziene rectangulare Coordonate defmite in raport cu un sistem de referintl format din doul (In plan) sau trei (in spatiu) drepte perpendiculare intre ele. Sin. Coordonate ortogonale, Coordonate
rectanguJare. [Cartesian rectangular coordi1liltes, rectangular sptICe coordinates / coordonnees rectanguloires, coordonnees spatiales rectangulaires]

Coordonate geodezice LatitudineaB ~iIongitudineaL ale unui punct P, definiteastfel: B este unghiul diedru dintre planul primului meridian ~i planul meridianului ce trece prin punctul P; L esteungbiul format de perpendiculara la elipsoid in punctul P ~i planul ecuatorial al elipsoidului. In mod impropriu suIlt numite ~i coordonate geograflee. [geodetic coordinates / coordonnees geooesiques]

digttaJiJ. [AID conversion, analog to digital conversion / conversion AIN]

Conversie analog-digitall v. Conversie 1IIUlI0l:numerid Convenie lIIUlIog-numerid Conversia ~ semnal electric intr-un semnaInumeric ~ proportional. Sin. Conversie analog-

Coordonate VaIori numerice ce definesc pozitia unui punct fall de un sistem de referintl. [coordi",' s / coordonnees] Coordonate absolute Coordonate def"mite ~
ZIC

de un sistem de referintl (de ex. geodesau geocentric). [absolute coordinates /


absolues] .

Coonlonate c:urbltinii Sistem de coordoDate definite In raport cu doul familii de curbe (In plan) sau cu trei familii de suprafete (in spatiu). [curvilinear coordi1liltes

CoordoDate geograftce Sistem de coordoDate sferice cu ajutorul clrora se expriml pozitia punetelor pe suprafata terestrl. De obicei, se refert la coordonatele geodtzice, notate cu ; ~i A., la care se adaugl altitudinea z. [geographical coordinates / COOTdonnees geographiques] .

/-]

coordonnies

Convenie anaIog-numerid a semnaIuIui video Conversia unui semnal video analogic intr-o serle de imagininumerice, stocate pe WI calculator. Se poate face penttu 0 ~une de cadre (1) sau pentru cadre IZOlate(2) din semnalul video de IDtrare. [1. video capture 2. videoj'rome grabbing
/ conversion A/N dlt signal video]

Coordonate ale colturllor fcji de hartA Coordonatele corespunzltoare punetelor care marcheazl colturile unei foi de hartl.
[sheet comer values / coordonnees de coin defeuille]

Coordonate de bandl Coordonate model fall de primul cuplu stereoscopic din ban-

dl.

[strip coordinates bande]

/ coordonnies

de

Coordonate .imagine Coordonate fall de un sistem de referinll dcpeudentde imagine (de obicei, un sistemde axe reaangulare, w originea intr-un colt aI imaginii sau in centrul acesteia). Sin. Sistem de coordonale
imagine. [image coonUnotes, picture coordinates / coordonnees image]

CoordoDate aparat Coordonate definite !"atlde un sistem de referintl dependent de mstrumeDt. [instrument coordinates machine coordinates, coordonnks l'appaml)
~I

Conversie raster-vector Conversie a datelor grafice din format raster, in format vectorial. [roster to vector conversion, grid to
vector conversion, cell to vector conversion / conversion raster-vecteur, conversion entre les modes malridel et vectoriel)

device

coordtn:zres / sur

machine,

coordonnles

Coordonate fotografice Coordonate rcctangulare, definite fall de un sistem de W originea in punetul central aI ref~ fotogratiei. Axele x ~ y se atll in planul lWl x flind orientatl in lungul cl~, liniei de zbor. Au z este perpendicu1arlpe planul cli~ui. Sin. SiSlem de coordonate
fotografice. fphotograph coorf:unates / coordonnees clichi]

Coordonate model Coordonatepolare utilizate pentru exprimarea pozqiei punctelor de pe un model stereoscopic. Drept a:d de referintl se utilizeazl fotobaza, determinatl de cele doul fotograme utilizate pentru crearea modelului, iar originea este situatl In centrul de proiecJie al imaginii stAngi.
[model coordi1liltes / coordonnies dele] dlt mo-

Convenie vector-raster Conversie a datelor gratice din format vectorial in format raster. [vector to raster conversion, vector

~oo~o~te astronomice Longitudinea p.. latitudinea M ale unui punet, defmile ; as~el: ~ est~ ~nghiul dicdru dintre planul prWIulwmendian ~iplaDuJ. meridianului cc trece prin pun~ respeetiv; M este unghiul format de verttcala locului (direcPa fuului

Coordonate Gauss-KrUger Coordonate defmite fall de sistemul de referintl al unci reprezentlri cartografice In proieclie GaussKrUger. [Gauss-KrUger coordinotes / coordonnees Gauss-KrUger]

Coordonate orizont8le Coordonate sfericc definite fall de un sistem de referintl format din planul orizontului locu1ui~iplanul

Coordonate

70

71

Corectia

meridian allocului. Fa{! de planul orizontului se mIsoarl distanta zenitall (inlltimea deasupra orizotttului) iar fatl de planul meridianului, se mlsoarl azimutui (in sens retrograd, de la punctul sud sau nord, pinlla axa .care trece p~ punctul respectiv i prin ~~). S~.utilizate pentru exprimarea pozllIet satelitilor i navelor cosmice. [horizontal coordinates, plane coordinates / coordonnies horizontales, coordonnies planes, coordonnies planimitriques) Coordooate ortoaonale carte:t.iene rectanguIare v. Coordonate

Coordooate reetangulare cartezieoe rectangulare Coordonate reetangulare

v. Coordonate plane Coordo-

nate defi~te fall de un sistem de referintl format dintr-o ad vertica1l Ox (linie paralell cu ~eridianul axial al fusului sterle) ,i o ad onzontall OJ (perpendicularl pe Ox). [plane rectangular coordinates, rectangular horizontal coordi1lOles/ coordonnies planes rectangulaires) Coordonate rec:tanguIare ordonate carte:Dene spatiale v. Co-

au

Coordonate plane Coordonate care specific! pozqia punctelor in plan. [plane coorc dinotes / coordonnies plones) CoordoDate planbnetrice Coordonate care expriml pozqia unui punct in plan orizontal. [pItme coordinott!s / coortlonnies plonimitriques) Coon:lclllate poIare Coordonate definite fall de un sistem de referinll campus din douI lire perpendicuIare (diDtrc care una se Ill1IIlqte poIarl) c:ioncurmte fntr-un puoct IlIIIlit punct de Oriaine SIll pol. Coordonatde ~ raza vectoare r (distanta de la originc la punet); Iongitudinea ; (unghiul diedru dintre planul determinat de axe i planul determinat de raza vectoare i polarl); latitudinea A. (unghiul format de raza vectoare eu un plan perpendicular pe ~ .polarl, ce 0 intersoeteazl in punetul ongme). [polar coordinates / cooTdonnies polaires)

Coordonate recluse Coordonate definite fa{! de un sistem de referiI! cu originea in punctul principal al fotogramei. [reduced coordinates / - ) Coordonate reladve Coordonate ce definesc pozilia relativI a unui punet fatl de un alwl. [relative coordinates /coorrJonnies relatives) Coordonate sfelic:e Coordonate definite fatl de un sistem de referiu{l alcltuit din doul' plane perpeudieulare (planul ecuatorial. i planul meridian) ,i un punet origine o sttuat pe dreapta de interseqie a plandor. Sunt reprezentate de raza vectoare r (distanta de la punetul P la originea 0), longitudinea ; (unghiul format de raza veetoare cu planul meridian) i latitudinea A. (ungbiul fo~ de raza vectoare cu planul ecuatorial). [spherical coordinates coordonnies sphirUjues)

Copie 1. Reproduccre a unci imagini sau a un alt suport (de obicei bArtie fotografic!). unui document, imprimatl pe un suport. 2. . tn general, prin copiere, imaginea negativl Duplicat al unci coleqii de date. [1. pm, de pc clieu este transformati In imagine copy, hturJcopy 2. copy /1. /preuve, copie pozitivl. 2. Reproducerea, prin mdDde fa2. copie) tografice, a unei imagini. Sin. Reproducere fotogrojicii. [1. photographic copying 2. Copie BIb negro Copie fotograficll efeetuaphotographic reprodlM:tion 1. tirage du tl pe material alb negro. [black and white positi/, tirage d'ipreuve 2. reproduaion copy / copie noir et blanc) photogrophique) Cople contaet Copie fotograficll realizatl Copiere prio contact Procedeu de copiere prin suprapunerea originalului transparent fotograficl, prin suprapunerea cliCUIuipe pe materialul fotosensibil ~i expunerea anbArtia fotografic! ~i iluminarea cu ajutorul samblului la luminl actinic!. Copia astfel unci surse exterioare. [contact copying, obtinutl are aceleai caracteristici geomecontact printing / copie par contact) trice ca i originalul. Sin. C(J1ie directii.

[contar:t print, contod copy, direct copy / copie par contact, copie directe, ipreuve par contact) Cope de c:ontroI Copie de mici dimeosiuni i flrl nici un fel de coreqie ,(radiometricl sau geometric!) a unci imagini de teledc> teqie. Sin. lmogine de control. [quick-look imagette de contr6le, ipreuve-minute)

Copiere plio proleqle Obtinerea unci copii fotografice dupl cIieu, prin proieetarea imaginii pe hirtie fotografic!, cu ~utorul unui sistcm optic. [projectiOlJprinling impression par JHY!iection]'

CopI....atate

Prqtrietatea a doul SIll mai muIte figuri geomdrice de a fi COItiIdt bJ. acelai plan. [coplanarity / copltlltaritl] CORAD Correlation R4lIclmc!r metra de coretape (EOS). Radio-

uI

Copie de IIiguranll Copie a datelor, efectwd In scopul prevenirii pierderilor datorate unci. distrugeri accideDtale a datelor de luera. [bacbqJ C(J1iede sauvegarde)

Copie direc:tl v. Copie contact Cop1efotograftd Imagine fotograficl realizati prin copiere dupl un clieu. Sin. Fotocopie. [photo copy, photographic copy I photocopie, timge photfgrophique] Cople mAriti Copie a unci futografii la searl mai mare decit cea a ncptivuiui. [enlargJ copy, enlarged print I agrandissement) Cople pozidvA Imagine fotolfatic! pozitivl, realizatl prin copiere. fi1dsitiveprint I copie positive, /pmI'Ve posit/lltl Copen fofolndlc:l1. Proc:es de reproducere a imaginii fotografice de pe clieu pe

au

Coordonate poIare plane CoordOD8te pla~ definite fall de 0 ax.l (numitl ax.l polarl) l de un punet de origine aflat pe aceastI axll. Coordonatele ~ raza vcetoaIe r (illstatqa de la origiDe la puDet) ,i unghiul polar (ungbiu1 furmat de QJ raza vedoare). [plane pow coordinotes / coordonnks polaires planes)

C~oaate Coordonate ce permit expnmarea pOZijiei unui puDet in .spapuI tridim~ional. [space coordi1lOles,spatial coordinates I coordonnies spotiales) COOrdooatognd' Instrument pentru citirea coordonatelor plane i transpunerea punctelor cu coordooatc eunoscute pc un suport p~an. [coordintllograph, rectangular coordinate plotter / coordinatographe)

Ccnqla baze Coreqia defonnlrii ~rtului Cmuisiei. Coreqie menitl sl elimine erorile introduse prin deformarea suportuIui emulsiei datoritl variatiilor de temperaturA i umiditate, cAt i a proceselor de prelucrare. Serealizeazl prin transformare conformlliniarl In plan. transformare afinl In plan sau transformare cenr:ro-afinl. Sin. Cor. de contrrM:fie. [base correction, contruaion correction I correction de la base)
COI'tlC1IacIatelor CorecPa radiometricl i geometricl a datelor de teledctcqic. [data correction / correction de donnIes) ConqIa deri'" Rotirea camerei acrofotografice pentru a compeosa ungbiul de de-

uI

Corectia

72

73

COSPAR

rivll aI avionuIui. [correction correction de fa derive]

of drift /

Coreqia distorslunii Eliminarea efectelor distorsiunii obiectivului. [distortion correction, correction of distortion / correction de fa distorsion] CoreqIa fmaginfi Eliminarea erorilor radiometrice ~i geometrice de pe 0 imagine. [image correction / correction d'image] CoreqIa norilor Determinarea ~i corectarea pixelilor ce rcprezintA suprafele de teren obturate de nori. [cloud editing / deTUlbiUsation] Coreqie atmosferid Eliminarea efectelor annosferei dintr-un set de date de teledeteclie, astfel tnc!t datele sA simuleze ceea ce s-ar fi obtinut dacl ele ar fi fost colectate intr-un mediu lipsit de atmosferl. Se poate face pe cale teoreticl. utilizAnd un model aI atmosferei, sau pe cale empiricl, eu lYutorul unor date provenite din m4surltori la teren. [atmospheric correction / correction aunosph/rique]

pixeli (in pancromatic) sau 3000 de linii a 3000 de pixeli (in mod spectral). [level/A correction I correction de nivetlll /A] Coreqie de niveilB (8 imaglnilor SPOT) Coreqii radiometrice echivalente eu cele de nivellA, la care se adaugl oorectii geometrice pentru eliminarea efectului rotatiei ~i curburii PlmAntului, aI ~iei a1titudinii satelitului in raport cu elipsoidul de referint!. Aeeste oorectii eliminll efectul panoramic. Imaginea pancromaticl are 6000 de linii cu 6400-8500 pixeli, iar imaginile spectrale au 3000 linii cu 32004250 pixeli, functie de unghiul de vizare. [level /B correction / correction de niVetlll / B] Corec:iie de mvel 2 (8 fmaginilor SPOT) Corectii echivalente eu cele de nivel lA ~i lB, la care se adaugl ~i corectii ce iau in caIeul atitudinea satelitului. Nu este elimioat efectul de paraIaxl. Imaginea este orientatl cu au verticall pe direqia nordului. Imaginiie au, dupl ooreqie, OOOO-~ linii a 6400-10400 pixeli (pancromatic) sau 30004700 linii a 3200-5200 pixeli (mod spectral). [level 2 correction / correction de nivetlll 2] Coreqie de niYel S (8 fmaginilor SPOT) Corectii radiometrice echivalente cu cele de nivelul lA ~ geomettice, echivalette cu cele de nivel 2, dar reaIizate eu lYutorul unor puncte de sprijin. Se obPne 0 imagine de precizie care poate fi utilizatl pentru suprapunere in studiile multitemporaIe. [level S correction I corretrtion de niVetlll SJ Corectie de ~ Coreqie a imaginilor de teledeteqic peotru eliminarea efectului refracpei atmosfcrice. [correction for refraction, re,frot:tion correction / correction de re.fraction] Corec:iie de Eliminarea difereror de searl ale imaginilor. [scale adjustment / correction d'IcMUe]

Coreqie geometricl Corectarea erorilor de forml ~i pozitionare a detaliilor redate de 0 imagine de teledeteelie. fgeometric correction, geometric adjustment / correction geometrique, rtification geomitrique] Coreqie ortometrid Coreqie sistematicl ce se aplicl mlsurItorilor de diferentl de nivel, pentru eliminarea efectului produs de neparalelismul suprafetelor de nivel situate la altitudini diferite. [orthometric correction / correction orthometrique] Coreqie radiometrid Corectarea valorilor radiometrice redate de 0 imagine, pe baza rezultatelor unei caIibriri. [mdiometric adjustment, radiometric correction / correction radiomerrique] Corelarea imaglnilor Identificarea punctelor omoloage de pe doul imagini. [image correlation / correlolion d'images] Corelator de imaglni Dispozitiv care permite identificarea automat! a punctdor oorespoodente de pe doul fotografii ce formeazl un cuplu stereoscopic. [image COTre/alor / corre/aleur d'images] Corelator optic Dispozitiv pentru crearea imaginii radar, pe baza infoIllUlliilor privind faza semnaIului receptionat de un radar eu deschidere sinteticl. [optical corre/alor / corre/aleur optique] Corelatfe 1. Proprietate a doul variabile (mlrlmi) de a avea 0 evolupe interdependerd. 2. Valoarea medie a produsului abaterilor fat! de valorile medii a doul variabile aleatoare. Pentru variabile discrete, se caleuleazl cu re1l1lia: .. 1 n cov(X,Y)=- ~(x; -x Xy; - y )

tion 2. covariance / /. correlation 2. covariance] CorespondentA Situalie in care punctele corespondente de pe un cuplu stereoscopic de imagini nu prezintl diferentl de paralaxl y. [correspondence / correspo~e] CORINE Coordination of Infonnatkm OIl the Environment Coordotlarea infoIllUlliilor asupra mediului (Comisia ComunitJtilor Europene). CORONA Serie de sateliti militari 1aDsati in perioada 1959-1972, eu misiuni de rewIJOatere (SUA). Corp gri Corp care absoarbe Partial radialia electromagneticl incidentl, In mod uniform, pentru toate lungimile de undI ale aeesteia. fgrey body / corps gris] Corp negro Corp ideal care ~ tntregime radialia .electromagnct~. derd. [black body I corps lIOir) , .tn iQci-

CoreqIe de cont.raetfe v. Coreqia bazei COI'eClie de curburi (8 PAmAntului) Coreqie a imaginilor pentru inIlturarea efectului curburii. suprafelei terestre. [correction for Eanh' s curvature, correction for curvaJure, curvaJure correction / correction de courbure de la Terre] COI'eClie de inclinare Coreqie pentru eliminarea deform4rii aerofotogramei daroratl inclinlrii &xeioplice in momentul prelulrii imaginii. Se realizeazl prin redresare. [correctionfor inclinolion, tilt correction, bubble correction / correction d'incUNJison, correction de fa niveUe] Coreqie de oiYellA (8 Jmaglnilor SP011 Coreqie radiometricl pentru eliminarea difereDlei de sensibilitate a sensorilor. Imaginea oorectatl are 6000 de linii a 6000 de

Corpul cameni Parte a camerei bografice pe care amt montate conul obiectivului, suportul d~i ,i toate aaxl8OriIIe. Sin. /JoIiIL [Ctmertl bodY, jrome I qJqJtIM
chombrJ!.

MIll
CommIttee on Remote

CORSPERS

s..

ing Progr8IDI for Earth Remote ~ Comitet pentru programele de teledeteePC asupra plmAntului (NASA). COSA T CoestaI-zone Stltellte Satdit pentru observarea zonelor litoraIe (SUA). COS-B Primul satelit astronomic, lansat de ESA in august 1975., COSMOS Serle de satellti lansali, bx:qlAJll din 1962, de fosta Uniune Sovieticl, eu scopuri de cercetare intificl, navigatie ~ militare. ' COSPAR Committee on SplICe ,R~ Comitet Mondial pentru Cerce:tarea spaPaII

nH

sari

unde X ~i Y sunt variabilele aleatoare, n IUlIlllrul total de valori, XI ~i Y' valorile variabilelor jar Xm ~i ,.,. valorile medii ale variabilelor. Sin. Covarian1d. [I. correla-

Cot!

74

75

Cuplu

(organism al academiilor ~i al uniunilor ~iintifiee naponaie, Paris). Cot! 1. Altitudine. 2. Punct din teren a carui altitudine este cunoscutl ~i tnscrisl pc hartl. [1. ekvDlion, height above datum 2. ekvDlion marlc, ground ekvDlion / 1. hauteur, altitude 2. cote, point cOli] Cotl absolutl v. A1titudine absoIutl

reprezentate in imagini (forma, mlrimea, toDul de gri &auculoarea, textura. structura, um.bra proiectatl). [identifiCDlion criteria / critires d'identificDlionl Crltertu de calItate a Imaglnli Criteriu utilizat pcntm aprecierea calitllii unci imagini. [image quality criterion / critere de qualite d'image] Criteriul Delaunay Criteriu de realizare a unei retele de triw:Jghiuri avAnd ca vArfuri punctele dintr~ mulpme dat!. Conform acestui criteriu, cercurile circumscrise triungbiurilor 11I1 trebuie sA ineld alte puncte din multime in afad de virfurile triunghiurilor pc care le circumscriu. [Delounay criterion, Delaunay condition / critere de Delounay} Criterlul vercJBlmiHtAlii maxlme Criteriu utilizat in clasificare, conform cIruia un obiect este attibujt cIasei peItrU care probabilitatea de apIl'teDeI:I(l este maximl. [mati17IlIIII likelihood criterion / critere de man17IlIIII de vraisembl/lnce] Cnma Caracteristicl ee exprimI gradul de SlltUI'aliesau de puritate a culorii. [chroma /chroma] Cromatism v. Abenqii crcmatlce

CSA C an Space Ageuey AgeDlia S~ CanadiaDl (St. Hubert, Qu&ec). CSFR conUnuous Sean Film Recorder lnregistrator contiDuu pc film. CSI Cartograpble par Satellite et Informatlque Cartografie cu ajutorul sateliplor ~i informaticii. CSR Centro de SeIIlons de Teledetectie(Ralia). RDote Centrul

Culorl complement8re Pereche de culori care, prin compunere aditm, dau luminA neutrI (l1bl). [complementary colours / couJeurscomplementoires] Culorl Cundamentale v. Culorl prlmare

Culorl naturale Culori care corespund cu eele reale ale obiectelor. [true cololl1's / couJeursnatUrelles, couJeursnelles] Culori primare Ansamblu de trei culori astfel alese IncAt prin sinteza lor aditivl sl poatl fi obtinute, din punct de vedere psi1x>senzorial, to8te eelelalte culori. Cooform standardului CIE, cele trei culori sunt: albasttu (1..=43.5,8 nm); verde (1..=.546,1 nm) ~i r~ (1..=700 nm). Sin. Culorifundomentale. rPrimary colours / couleursfondomentales, couJeursprlmaires] Cu10rl spectnde Culorile In care este fin. pIrPt spectrul vizibil contiIIJu: violet, indigo, 1IbuDu, verde, 111beD, por!OCaliu Ii roU. [~cololm / coulerln spectrales]

Cotl iniliall Cot! care serv($: ca origine pentru determi:narea altitudinii altor puncte. [initial altitude / cote initiale} Covarianll v. Corda&ie (2)

CPMS Computer-1BSisted Photogrammetric Mapping SystfID Sistem pentru cartografiere fotogrammetricl asistatl de c:alculator (Danemarca). CPS Control Pcint Extraetion System Program de calcuWor folositpentm a produce P prelucra un cbip LANDSAT dinlr~ singurl bandI (canal); CPT Control PointPunct CPU Ceotral Proc_lIg de sprijin. Uolt Unitate

CSSM Content Standards Cor Spatial Metadata Standard pentm metadate spaliale, elaborat de cltre Federal Geographic DDla Committee (FGDC). CST Cen1J:'e Spatial de Tou1ouIe Centrul Spatial din Toulouse (FranIa). CTD C Transfer cu transfer de sarcinl. Device Dispozitiv

CuantUlcare Trao8fOlDlllR:aunui semnaI cu varlaPe cootiJwl, b:U~ co. variatie discrc:tl. Sin. ~. [~ / f/JUIIIIificotW] Cuantizare v. C..mllcare CUCRS Commonweeltb UIen Ccmmittee on Remote SealIng CooUtdul utilizatorilor de teledeteqie din Commonwealth. CuiOBI' explorat Fe de teren exploratl cu ~utorul unui sensor de teledetecPe acropurtat sau instalat pc un satelit. [swath / couloir explon, couloir couven] CuiOBI' invlzlbil Banda de term de sub avion care 11I1 este explonul de faBciculele radar: [coverage interstice / ~ulob' invisible, couloir alleUgle] ,, Culo8re de lDDpIere Culoarea cu care este redat interiorul e1ernmtdor veetoriale de tip poUgon. (flU colour / - ] Culo8rea apS R.Ispunsul spccttal al apei in domeoiul vizibil. [water coIDfJr / couleur de l'eau]

c:aaaJI de prelucrare.
Crelon optic Dispozitivperifc!ric, sub forma ullli creion, ee pennite cit:irea automatl a coordonatelor pUlJCtU1uide pe ecranul monitorului deasupra canna este plasat vir1W sill. [light pen / crayon optiqru!, crayon eleetronique, photostyle} CRIS Cen1J:'e de Rediftc:ation des .Images Spatiales Centrul de coreqie a imaginilor SPliliale (Toulouse, FraDla; Kiruna, Sue>dia). Crlterii de clasifteare Caracteri.stici ale obiectdor luate in oonsiderare peItru clasificarea lor. [classification criteria / critires de classifkDlion} Crlterll de identiftcare Criterii utilizate pmtru ideutificarea obicctelor p proceselor

Cuplu de Catop_

Pem:be de fufopafii

CI'OIIIinant.A Difereota dintre 0 culoare oarecare ~i 0 culoare de referinll care are acee&i luminantl. [chrominance / chrominance}

CnmopIIe Def:t de vedere datoritl ciruia obiectele IIOColol'lte IUDt perccpute In culori. [ - ,. clrromopsle] CRSS Cauclan Remote SensIng Society Societatea Canadian! de Teledeteqie. CRT C Ray Tube Tub eatodic.

n:alizIfc Ql camerI mdricI din douI ~ de fotograficre diferite ~i reprezeOtAnd acel~i obiect sau portiuDe de teren. Observate simultan, cu ~ UIIIlistereoseop, ICeSte fotograme permit obPnerea modelului stereoscopic (tridimensional) at obi.ectului sau terenului. Sin. Pereche fotograme. [pair of photographs, overlapping pair, stereoscopic pair, stereo pair / couple de photographies, couple stenoscopiqu, pair

stuto]
Cuplu de ImagIni IUccbe de imagini care permit obPncrea modelului stereoscopic. Sin. Perech6 de imogini, Cuplu stereoscoptc, Peredle stereoscopidl. [3tmo pair, stereo pair imIIges, pair ofpU:turu, overlopping pair / coupll d'~, pair 1tINo]

CS Colour SCanner Scaner color.

Cuplu

76

77

CZCS

Cupluortostereoscopie Cuplu stereoscopic alcltuit dintr-o ortofutograml ~i stereomatul s4u. [stereo onhqJhoto / stereo onhqJhotographie] Cuplu stereoscope v. Cuplu de imagini

directie perpendicularl pc linia de contur a imaginii unui obiect. [marginal CUTVe - ] / Curbi de ntftl Linie care 11I'lqtepuncte de pc suprafata uscatului avind a~i altitudine absolutll. Sin. lzohipsd. [contour line / courlJe de niveau] Curbl de niYell\JuWoare Curb! de nivel cu valoare intermediarl celor normale. Se traseazll, de obicei, cu linie intreruptil. Sin. Curb4 de mvel intermediarii. [auxiliary contour, intermediate contour line, supplementary contour / courbe intercalaire] Curbl de niYel nonnaIA Curbl de mvel trasatll pe baza valorii normale a echidistanlei. [nonnal contour / courbe nonnale] Curbl de Divel intermediarA niveliQuWoare v. Curbl de

. Curbs dlstorshmii Curbl reprezeutind distorsiunea liniarl carac:teristicl a unui obiectiv. [distortion curve / courbe de distorsion] Curba erorilor Reprezentare graficl ce descrie frecverqa de aparitie a erorilor aparente. Pe au x se reprezintl eroarea aparent! ~i pe au y frecventa de apatitie a erorii respective. [error curve / courbe d'erreurs] Curba Iui Gauss Diagram! ce red! densitatea de repartipe a unci variabile cu repartipe normall. [Gaussian CUTVe/ courbe de Gauss] Curbi. carac:teristicll v. Curb! de innegrire Curbl de abscJdJlie speetraIi DiagramI ce reprcWd relatia diDtre absorbtia radiatiei ~i lungimea de 'und!. [absorption curve / courbe d'absorption] Curbi. de tmiIie Diagraml ce red! COfl1X>ziPa spectrall a radiaPilor emise de 0 surst. [emission curve / courbe d'emission] Curbl de innegrire Diagram! ce red! innegrirea II1llleI'ialelorfotografice, funqie de durata expunerii la lumiD!. Se construi~e cu ~ densitlltii (j) ~i logaritmului expunerii (log E). Sin. Curbd densitometricd, 0uM ctl1'ClCteristic4,CurlJ4 smritometridl. [densitonretric curve, exposure CUTVe,variable density CUTVe, sensitometric curve, charai:teristic curve, H and D curve, D log E CUTVe,time-gamma curve / courbe de densili, courbe de noircissement, courbe carocteristique] Curbl de margine Diagram! ce expriml claritalea imaginii prin variatia tonului pe 0

Curbl tbnp-gamma Diagram! ce reprezint! contrastul imaginii (g) in functie de timpul de developare. [time-gamma CUTVe / courbe temps-gamma] Curbimetru Instrument pentru mllsurarea lungimii liniilor curbe (de obicei pc hartll). [curvimeter / curvimetre] Curbura dmpului imaginii Aberatie a obiectivului fotografic, care face ca imaginca unui plan perpendicular pc au principall sll fie redatll printr -0 suprafatll curb!. Se compenseazl, de obicei, tmpreunl cu astigmatismul, prin folosirca unor sisteme de Ientile anastigmat. [CUTVature of the imagefield, curvature offield / courbure du champ de l'image] Curbura distantei Modificarea distaDlei dintre un obiect ~i radar in intervalul de timp in care obiectul este "iluminat" de antenll. Este importantl in cazul radarului satelitar ~i trebuie compensatll in proce:sor, ca parte a focalizJrii imaginii. [rang~ CUTVatUre couroure de la distance] / Curbura PAmAntului Forma curbl a suprafelei terestre, determinatl ~ forma generalll a Pllmintului, apropiatl de cea a unui elipsoid de rotatie. Provoacl efecte speciflce pe imaginile satelitare ~i pe fotagrafiile aeriene. [Eanh's CUTVarure, terrestrial curvatUre / courbure terrestre, courbure de la Terre] Cursor 1. Component! mobill a unui instrument de mlsurll. 2. Semn grafic ~ pc ecran, ce poate fi poziPonat cu exactitate in vederea citirii coordonatelor unor puncte sau pentru selectarea unci comenzi. [cU13'or / curseur]

Cursor de digitlzare Dispozitiv mobil, prevlzut cu fire reticulare, ce poate fi pozitionat deasupra punctelor ale clror coordonate urmeazl a fi determinate cu ajutorul pl~i de digitizare. [digitizing puck, puck, CU13'or digitizer, stylus / curseur a on digitaliser] Cursor grafte Semn grafic mobil, af~ pe ecranul unui calculator, utilizat peotru pozitionare, citirea coordonatelor sau selectarea umr elemente grafice sau alfanumerice afi~te. [cursor, pointer / pointeur, CUTSeur graphique] Cuvl de developare Vas in care se executl developarea materialului fotografic. [devel~ing tank / cuve a divelopper] Cvadraturi ComponeDtll a semnalului care diferl cu 90 fllll de faza frecventei de referinlL [quadmture / quodrotur~] CWIC ClalsUlcaUon by Weighted Ite .. tift Clustering Oasificare prin grupare iterativll ponderatl. CWIFS Ccmp1Ct Wide Fleld SenIor SerJ. sor compact cu cimp Iarg (LANDSA T)~' CWS CartograpIdc lucru cartograficl. Workrtation Statie de

Curbl de Divel principaIA Curbl de nivel a cllrei valoare este multiplu de 5 sau de 10 al cc:hidistantei. Este trasatl cu 0 linie mai groasl fatl de cea utilizatl pentru reprozentarea curbelor normale. [index C01lloW', principal contour / courbe de niveau mottresse] Curbl grire Curbl trid denlltametricl hips()ll'llflci v. Curbl v. Curbi. de innehipsome.

Curbl hipsc.netria\ Diagramll ce exprimll ~ SlJIlI'&fqelordiferitelor trepte de relief dintr-o regiune. Sin. Curb4 hipsograjicd. [hypsometric curve / courbe hypsomitrique] Curbl grire sensitcmetricl v. CurbA de inne-

CZCS Coastal Zone Color Scanner Scaner color peotru zona litorall (NIMBUS 7, NOSS). A operat in 6 benzi spectrale: 433453 nm; 510-S3O nm; 540-560 nm; 660680 nm; 700-lllO nm; 10500-12500 nm. Exploreazl terenul cu 0 oglindl rotitoare tncIinatl cu 45 fatA de vectorul vitezl al satelitului.

Curbl spedrofotmletrid Diagraml ce reprezintl intensitatea luminoasl relativll a radiatiilorcu diverse lungimi de undll. [spectropltolometric curve / cOlUbe spectrophotomitrique]

79

DCASS

D
DIA Digital to Analog Converter vertor numeric-analogic.
ConDAC 1. Data AcqtUitiOll Camera Camerl penttu achiziPa datelor. 2. Digital to Analog Converter Convertor numeric-analogic. DACS Data Acquisition and Control Subsysttm Subsistent de achiziPe ~i control al datelor. Daedal Sensor de construqie canadianl, care opereazl In 11 beozi spectrale: 380420 mn; 42Q.450 om; 450-500 om; 500550 om; 550-600 om; 600-650 om; 650690 om; 700-790 om; alO-890 om; 9201100 mn; 1550-1750 om. Este Utllizat in teledetectia aerianl. Dalto11Um Det'icien&l de vedere, care const! In imposibilitatea deosebirii anumitor culOO intre e1e. Cel mai adesea, se confundl culoarea ~ie cu cea verde. [dollonism, colour blindness / daltonisme] DAM-Package Detection IIDd Mapping P~ Amamblu de detectare ~i cartografiere integrat, compus din metode manuale, programc de calcuJ.atoc ~i instrumente grafiee destinate penttu producerea ~i interpre. tarea blrtilor, dupl datele numeriee MSS LANDSAT. DAO Dessin A_Ie par Ordinateur sen asistat de calculator. De-

DAPS Data Proc:asing Subsystem Subsistem de prelucrare a datel.or (NASA). DARA DeutlIcbe Ageotur flir Ra~ angelegenheiten Agenpa Spaliall Gennanl (Bonn). DARDC Device for Automatic Remote Data Collection Instrument peotru coleetarea automatl a datelor de te1edeteqie. DAS Diff'ermtfaI Absorption and Scattering Absorblie ~i difuzie difereDliall (tidar). Date Reprezentare (fiziel) a infonIlllliei. Infol'Illalie consemnatl. [data / t/oIIMes] Date accesorfi v. Date IIIDfIsre Date aeriene de control Date de teledetectie colectate de 0 aeronavl care a efectuat un zbor sincron cu trecerea unui satelit ~i care servesc peotru etalonare sau controlul datelor de teledeteqie provenite de la sate>Iitul respemv. Sin. DO/e subsatelitare. [unde1flight data / donnles airiennes de contrOle] Date aIranumerice Date reprezentate prin valori numeri(e sau succesfuni de caractere ale alfabetuIui. [alphonumeric data / donnees alpha1ulmiriques] Date anaIogice Date inregistrate prin irtecmediul unci mlrimi (fiziee) proporp.onaIe cu cea descrisl. [QllQloguedata / donnles analogiques] Date asodate Informatii aIfanumerice asociate UJlli obiect rcfereJ:JPat spapat. [associated data / donnies associ/es] Date auxllare;Date accesorii sau legate de subiectuJ. principal dar de altl origine decAl: cea de teledeteqie. Sin. Dote accesorli, Date compleml!lftare. [andUory data / donnees auxilioira] Date caUtathe Date ee descriu, din punct de vederc c:alitativ, obiectuJ. Ia care se

refed. [qualitative data / donnIes quolitatives] Date cantltadve Date ce desaiu, din punct de vedere cantitativ, obiectu1 Ia care se referl. [quontitative data / dormiesquantitatives] Date complementare v. Date auxllare

locatia lor exactl. donnies distribules]

[distributed

data /

Date emgene Date care provin din bJrti sau din aIte rep~i grafiee decAt imaginile de tcledetectie. [~ogt!llOus doIa / dormies ~ogines] Date .georeferenliate Date rcferitoare Ia obiecte, ee includ ~i pozilia acestora pc suprafata terestrl. fgeOTf'/erenceddata, georegistered data, geocoded data / donnies giocodles] Date geodakle Date ee definesc un sistem de referintl geodezic. fgeodetic data / donnies giodisiques] Date geograftce Date care localizeazl ~i descriu fapte geograficc. fgeogrcrphic data / donnles giographiques] Date margiDale v. InformaPi IDIl'ginaIe Date multitcmporale Date colcetate de la acelqi obiect sau punct din sp8liu, la tOOmert.e diferitc de timp. [mJIltitt!nfJoral data / donnies nudti-l~lles) Date multispectraIe Date dcsprc acdaIi teritoriu sau obiect, obPnute prin mlsuiltori efectuale In mai muJ.tc benzi spcctTa1e. [multispectral doIa, nuUltband doIa, nudtichonnel data / doMies multibondes] Date numerlce Date $locate in forml 00meriel. Sin. Dote digitate. [digital data / dontliesnumiriques] Date subletelItare trol v. Date ameoe de c0n-

Date de calibrare Date obtimte In unna calibrlrii unui sensor. Sunt utilizate peotru corectlrea rezuJ.tatelor produsc de acesta In timpul exploatJrii. [calibmtion data / donneesd'halonnage) Date de ietlre RezuJ.tatele furnizate de un program de calculator, to unna prelucrlrii datelor de intrare. [output data / donnies de sonte] Date de intrare Datele fumizatc unui program de calculator in vederea pre1ucrlrii. [input data / donnhs d'ent~e] Date de obIIemI&Ie Date obPnutc prin observarea dircctl sau indirectl a unor obiecte, procesc san )lOl1iuni din suprafata terestrl. [observed data / donnIes d'obsIrvarion] Date de teIedeteelie Date oblinute cu ~utorul mijloacelor de teledeteePe. [remote sensing data, remotely sensed data / donneesde tillditeetion) Date de teren Infol'Illalii culesc prin mIsuratori, observapi sau anchetc In teren, pentru completan:a, verificarea sau corecPa datelor de teledeteclie. fgrolllJd doIa, ground truth, ground irfo17llation / donnies de te"ain, irformalion de tmutnJ Date clgltaIe v. Date nUlDel'lce Date distribuite Date $locate sisteme de calcul oooeaate obicei sunt organizate astfel torul sl Ie poatl accesa tIrI pc mai multe to retell. De fDdt utilizaII cunoascl

DBMS Data Bate Manapment System Sistem de gestiune a bazclor de date. DCASS Df&Ital C4a1ographic Software System Sistcm de programc pentru cartagrafie numericI (USGS).

DAP Data AcquiliitiOll Platform Platfurml de colectare a datelor.

DCC

80
au fost coplanare, permitAnd nWurAtori din doul punete ale campului magnetic. Jledanprea obturatorului Punerea in micare a obturatorului perttru a deschide caIea radiatiilor clue matet"ialul futosensibil. [shlltter release I diclenchement de l'obtllrateur]

81

DEFT

DCC Dispositif de Couplage de Charge Dispozitiv semiconductor eu euplare prin sarcinl. OCDBDiWWCuro~mc~mB~ Bazl de date cartografice numerice. DCLS 1. Data Collection and Location System Sistem de colectare ~i locaIizare a datelor (ICEX). 2. Dual Channel Line Scanner Scaner liniar eu dublu canal. DCP Dam CoUection Platform Platfurml de colectare a datelor. PlatfOnnlla sol pentru colectarea ~i transmiterea de date despre mediu (METEOSAT, GOES, GMS). OCR Differential Correlation Radiometer Radiometru difere.o.tial cu corelatie. OCS Data Collection System Sistem de colectare a datelor (LANDSAT, TIROS N, SMS/GOES, NOAA). OCW Digital Chart of the World Harta nmncricl a Lumii. Coleqie de date globaIe, la scara 1: 1.000.000, in furmat vectorial, intocmitl de cJtreU.S,> Defense Mapping
Agency.

Decupere Operatie de extragere a datelor referitoare la obiectele din interiorul unui areal definit prin limitele sale. [clipping, winIJowing I decoupage]
j'

unor cauze mecanice. Provoacl implicit ~i o d~ a imaginii. [Iilm deformation. film distonion I diformation dufilm] DefOl'lJl&tla hArtici Modificare a dimmsiunilor ~i planeitlpi fuii de bArtie futograficl, datoritl variaPilor umiditJPi p. temperaturii sau solicitlrilor mecanice. ('paper deformation I d/formotion du papier] Deformatia imaglnil Abaterea geormttiei imaginii de la cea ideall, ca urmare a defurmlrii suportului imaginii, aberaPilor geometrice ale aparaturii de preluare a imaginii, refracliei atmosferice, ungbiului de preluare ~i rotatiei PImintului. [image distortion I d/formtllion de I'image] DefOl'lD&tia modelului Modificarea aspectului modelului stereoscopic, datoritl tnclinlrii aerobazei ~i axdor de futograflere, ca ~i defectelor de mootare a srm:ogramei. to defurmarea modelul~ stemlSCOPic pot ift.., terveni ~i aIte cauze ca nepIaocitatea cli~ ' ului, distorsiunile obiectivului camerei p ale ocuIareIor stereoscopului. [defonnotioll

Declanlator automat Dispozitiv care de- , cl~, in mod automat, obturatorul camerei aerofotografice. [automatic release, tripping device I diclencheur automotique] llecIina&ie fntr-un sistem de coordonate sfe> rice, este unghiul dintre plaml ecuatorial ~i linia dusl, din centrul sferei, la punetul de interes. [declination I declinaison] Declinatie conventionalA Unghiul dintre direqia nordului magnetic ~i cea a nordului topografic. [conventional declillOlion I diclinoison conventionneUe] DecIina&ie JlUllDetia1 Unghiul dintr'e meridianul geografic ~i cel magnetic. [magnetic declination I diclinoison magnitique] Declivlmte v.Penta terenului Decodare v. Decodiftcar Dec:odIf'k:are Rdacerea unui semnalla forma tn care se aBa tnainte de operalia de codificare. Sin. Decodare. [decoding I dicodage] DecocIflcator Dispozitiv ce pCnnite reface.. rea unui semnal ce a fost transmis codificat. Sin. Decoder, Decodor. [decoder I deeDdeur] Decoder v. DecocIiftator Decodor v. ~fteator Deccmprimanll imaginti Proces de re> facere a imaginii originale, din forma ei comprimatl. {image decompression I dicompaaage de I'lmage]
>

Defect at bnaghdi Abaterea imaginii de la redarea corectl a obiectelor. to tdedeteelie se pot manifesta defecte radiometrice, geometricc, de transmisie sau receptie, etc. [image defect I tUfaut de I'lmage] Defect de vedere Defect al organului de vlz. ffauJty vision I dqaut de vue] Deftlarea imaginii Deplasarea imaginii to interiooll ferestr'ei de afipre. [image scroUing I difilement d'image] Delilare orizontaIl (a imaginii) Deplasarea elementel.or ~e pe directie orizontall. rPanning I difilement horizpntal de I'image]

Defteqie Devierea unui fascicul de eleotr'Oni de la direqia iniPall. ca urmare a interaqiunii cu un cAmp electric sau magnetic. [deflection I dijft:xion] Deftniiia Jmaabdi Caracteristid subicctivl cc defiIJqte caIitatea imaginii de a reda ~ talille. Este determinatl de claritatea, granulatia ~ puterea de rezol14ie a imaginii. [image definition I difinition de l'image] Deformarea ungbiurilor ghiurilor de pe fotograml loagele lor orizontale din of angles I alteration des Modifu:area unin raport cu 0In0-teren. [distonion angles]

if

1M

mMel, warping of the model

DDJ,. Data Definiticlo Language Uml>lg de definire a datelor. DDR Data Descriptor Record F~ auxiliar care <Xqine informalii despre imaginile de teledeteqie fn format numeric. Un astfd de ~er conPne infunnatii despre: IlllIDArul de linii, numlrul de coloane, numlrul de benzi, tipul de date ~i furmatul in care au fost tDregistrate datele; coordonatele unui colt al imaginii ~i infurmatii despre proiectie; valorile minime ~i maxime ale pixe1ilor, pentru ficcare band1 a imaginii; infurmapi care descriu locul ~i data de achizjpe peolIU fiecare bandll a imaginii; infurrnaPi diverse. DE Dynamic Explorer Satelip \ansali la 3 august 1981. Satditii DE 1 ~i DE 2 au fust lansali de ace~i vehicul, astfel cl orbitele

d/jormtIIion de I'image p/osliqlle, altlrotioII de I'image stIrtOSClJ1ique] DefomJa1ti. I.nIare I>efurmaPi a clror Implitudint: variazl proportiotJal. cu distanla pc o direqie (linear distortion I dlformotions linlaires]

dd.

Defonna&ia benzU Abaterea de la liniaritate a modelului benzii, din cauza erorilor introduse to legarea modelelor Sk:n:oscopice din banda respcctivl. [Sf", diformotion, warping of tM Sf", I tUfomrlltion de UJ
bande]

Deforma&ia ftlmului Abaterca dimensiunilor filmului fotograflC, fall de <:de nominale. Apare datoritl variatiilor termice sau

DEFI' Direct EIec:tronic Fourier ~ form Instrumeot ce utilizeazl suprafata de propapre a UIXldor acustice peDtr'Ua interacPooa cu distribulia spapaIl a luminii pe 0 imagine focalizltl pc 0 suprafatl futoconduetivl. Supraflta de propagare a undelor acusticc moduleazl fowconductivitatea, astfel bdt dispozirivul furnizeazl curent altemativ la iePre, prqlOltiooal en transfurmata Fourier a intcoSitItii imaginii. Acest semnal analogic poIte Ii afitat pe un analizor, osciloscop sau plotter analogic.

Degradarea Degradarea imaginii 1. Pierderea calitlPi imaginii, in cursul transmisiei, prelucrArii sau stoe4rii sale. 2. Degradarea chimicl ~i mecanicl a imaginilor fotografiee. 3. Degradarea imaginilor stoeate pe suport magnetic, datoritl modificlrii accidentale a datelor inregistrate. [image degradation /
digradolion de l'image]

82

83 . tru identificare. Sin. Nomenclatura h4rfii.


[sheet nome, map noment:laIure, sheet number / nom de feuille de fa cane, nomenclature de fa cane]

Deschidere de zOOr. tn teledetectia radar, coostl in deformareaimaginiiindirecPar~ide vizare, cauzatllde obiectele din teren ee au extindere pe verticall, devenind din acest motiv mai apropiate sau mai indeplrtate de antena radar. Aceastl deformare poate fi eliminatl din imagine prin O1Doa~erea prealabill a profilului terenului. Sin. Deplasare de relief. [elevation displacement, height displacement, relief displacement, relief distortion / deplacement de reliefJ

Densitate optid Mllsura gradului de innegrire a unei imagini fotografiee. Se determini cu relaPa D = loglO unde E este E, coeficientul de extinqie a UIBlifascicul de luminllia traversarea materialuluifotografic.
[optical density, photographic transmission density, photographic density, blodcening density / densit~ optique, consistance]

Denmniri topice v. Toponimie Depanarea programelor Corectarea emrilor in programele de calculator. [debugging
/ depannage des logidels]

Degradarea sensoruIui Deteriorarea caracteristicilor unui sensor, accidental sau prin imbitrinirea componentelor. [sensor degradation / d~gradolion de capteur]

Derlsitate spec:traIA B radiatiei vizJbile Fluxulluminos total pentru un domeniu ingust de lungimi de undI. [Jectral density
ofvisible radiation / densit~ spectraJe de fa lumiere]

Deplasare de relief v. Deplasare radiaIA DepJaw-e Doppler Variatia frecventei undelor receplionate, functie de viteza de deplasare a sursei fat! de receptor. [Doppler
shift / deplacement Doppler]

DEM Digital Elevation Model 1. Model numeric al altitudinii terenului. 2. Format de fi~ier pentru distribuirea datelor numeriee produse de USGS, privind altitudinea terenului. Dtmodulare ()peratia de extragere a semnalului original din eel modulat. Separarea semnalului de unda purtlt.oare. [demodulation / dlmoduJoIion]

Densitatea coroaneIor Procentul de acoperire a solului cu proiecPa coroanelor arborilor de pe 0 fotografie verticali. Sin. ConMenta piJdurii. [crown closure / fermeture de fa couronne]

DepoIarizarea luminii Proces de pierdere partiall sau totalll a stIrii de polarizare a UIBli ascicul de luminl. Sin. Elect de depof
larizare. [depolarization of light, depolarizing effect / depofarisation de fa lumien]

Deplasare Doppler negativl Cr~ frecventei undelor venite de la obiectele cltre care se deplaseazllsensorul. [negative
Doppler shift / deplocement Doppler nigatifJ

Densitatea culorii Densitatea unui singur strat din emulsia unui material fotografic color. [colour density / densit~ de coulelU') DensitateafIuxului Fluxul de ra.dialiicare trece prin unitatea de suprafatll, in unitatea de timp. Iflza density / densit~ de j'ba] Densitometrie Mlsurarea densititii ima. ginii. [densitometry / densitomitrie] Densitometru Aparat folosit in mlsurarea densitltii optiee a unui material fotografic (densitometrie). Permite mlsurarea cantitlPi de lumiIll transl'nisllsau reflectatll de materialul investigat. [densitometer / densitomhre]

Demodulator Dispozitiv de demodulare a semualului. [demodulatpr / demodulateur] Reprezentare graficl a modului de alocare a obiectelor ~ide fuziune a claselor in cadrul unei operalii de clasificare. Sin. ArlJore de dedzie. [dendrogram
DendrognmA / dendrogramme, arore de decision]

Deplasare Doppler podtivl SclIdereafreeventei undelor venite de la obiecte1efall de care se indeplrteazl sensond. [positive
Doppler shift / diplacement tifJ /JqJpler posi-

DerivA Abaterea avionului de la linia de zbor datoritl vAntuluilateral. Se contracareazl ori.eIdnd axa longitudinall a aviDnului, contra vlntului, 01 un unghi numit unghi de contraderivll. [drift / derive] Derivometru Instrument care indicllderiva avioIJUlui.[drift indicator / derivometre]
DERM DIgltaI Elmd:ion and RadiCImItry

Deplasare planimetrid Modificarea pozipei in plan orizontal a unor detalii de pe imagine. [planimetric deformation, planimetric displocement / diplocement plonirnitrique]

Model Model numeric at altitudinii P caracteristicilor radiometrice ale teremlui. Descentrare Modificarea pozipei obiectivului astfel trdt axa sa opticl principalllnu mai intersccteazllclieulin eentrul acestuia.
[decentring / dlcentrage]

Densitate de inregistrare Cantitatea de infoTDllllie memoratl pe unitatea de lungime sau suprafat! a tmui suport magnetic. [recording density / densiti d'enregistrement]

Densitate graDd 1. MAsurl a complexitltii desenelor liniare, exprimatl prin lungimea totalll a liniilor cuprinse in unitatea de suprafall. 2. Densitatea punctelor ce descriu un element vectorial de tip linie. [areal
density / densit~ graphique]

Densltometru cu baIeIere Instrument ee permite mlsU,rareadensititii fotografiee pe intreaga suprafi\ll a materialului investigat, prin baleiere 01 un fascicul fngust de lumiIll. [scanning densitometer / densitometre a
balayage]

Deusitate ImninoesA v. LuminantA

Denumirea foli de hartA Nume geografic (de obicei al unei localitlti) sau cod care se atribuie unci foi de hartll topograficl, pen-

Deplasare radiaIl Caraeteristicl geometricl a imaginii fotograftee, datoratl faptului cl aceasta este obtinutl prin intermediul unei proiectii conice. Punetele situate deasupra planului de referintl sum deplasate spre marginile fotografiei. tn felul acesta, ele nu se mai gIsesc to pozqia planimetricl reall. Este folositl pentru mlsurarea inlltimii uoor obiecte. Se calculeazl cu relaIia: d = (lh)/H, unde d este mIrimea deplaslrii radiale; I reprezintll distaDlade la punctul central pAnlllaimagineavtrfului obiectuIui; h este inllitimea obiectului iar H inllItimea

Deschidere Orificiul diafragmei prin care treee lumina. [apemue / ouverture, fen&re] Deschidere efectivl Suprafata orificiului diafragmei, prin care trece lumina spre cl~. Sin. Deschidere utili1. [effective aperture, real aperture, use/fll apenure / 0Ilvenure effective, ouverture utile]

Deschidere Bmitl v. Deschidere muhnA Descbiclere maximl Cea mai mare deschidere pe care 0 poate avea diafragma. Sin.

Deschidere
Deschidere limitti. [limiting apenure, full aperture, maximum openUTe / ouvenure maximum, pleine ouvenure]

.84
Deschiderea obiecdvulul v. Desclddere reladvl Desebiderea IeD8OI"uIui upmea ~iei de teren exploratl (acoperitl) de un sistem de sensori. [sensor swath / largeur de la
bande]

85 Detector trlmeta6c Detector fotocooductiv alcltuit din trei metale (de ex.: Hg, Cd,
Tej. [trimetal detector lique]

I detecteur

trimttal-

Deschidere morroJogid Operalie morfologic! asupra imaginilor, constituitl dintr-o contraetare urmatl de 0 dilatare morfologiC!. [mo1phological lfJening / ouveTtUTe
morphologique]

Desclddere relativl Raportul dintre Wstanta foca1l a obicctivului ~idiametrul pupilei de mare. Expriml luminozitatea obiectivului. Sin. Deschiderea obieetivuJui. [aperture ratio. relative openure, f number, lens 5peed. 5peed of lens, SllfJ numbers /ouverture relative]

Desen de control Material grafic imprimat pe suport transparent, utilizat pentru verificarea acuratelei continutului sau pozqiei datelor numerice, prin suprapunere directl a copiei pe originalul grafic care a fost digitizat. [check plot / dessin de contrble] DetaUu al terenuluf Obiect sau trlslturll distinctl a terenului, de mici dimensiuni.
[temzin detail, temlin feature / dirail du temlin]

Deteqia apei .Rec1JnOatereauprafetelor s acvatice sau localizarea rezervelor de apl subteranl. [water detection / ditection
d'eau]

Detec:tie 1. Identificarea prezeDlei unui semnal util fntt-o receppe de uncleelectromagnetice. 2. Descoperirea existentei unui obiect, intr-o imagine, ftrl identificarea lui. 3. Etapl in proeesul de teledeteqie in care este mlsuratl mlrimea fizicl de i.nU>res pentru suprafala studiatl. [detection /
ditection]

Deteqia ..,wuor Det$ gropurilor de loazinte umane. [settlement detection / ditection des agglomirations, localitis] detection des

Deteqie aerianA Teledeteelie aerianl efectuatl Q1 alte mijloace decal oele fotografice.
[aerial sensing / detection airienne]

Descbldere relativl ma:limARaportul dintre d.istanlafocall a obiectivului ~i diametnd pupilei de intrare, pentru deschiderea maximl a diaftagmei. [maximum relative
aperture, lens 5peed / ouvenure mtaimale] relative

Deteqia boIilor plantelor Sesizarea. prin teledeteqie, a stlrii necorespunzltOare a plantelor de cultud, dato~ atacului .de boli sau dlunIitorL fplant disease detectwn
/ ditection des maladies des piantes]

Deteqie noc:turnA DetecIie efectuatl in perioada de la apusul ~i pAnl la rWritul soarelui. [night sensing / direction de nuit] Detec:tie ootid DetcePe cu ajutorul ~ sensor a clrui ax! prlnclpall este tnclinatl fall de verticall. [oblique sensing / ditection oblique]

DetaUu cartograflc: Cele mai mici obiecte reprezentate pc hartl (prin simboluri,linii, inscrippi). [mapping detail, minimum mapping unit / dltail canographique]

DeteqIa rormelor Detec:tarea prezeDlei unor anumite forme fntt-o imagine. [shape
detection / direction des formes]

Detec:lieopUd Detectie in domeDiulvizibil al spectrului undelor electro~. [opticol sensing / directiOlt opriqIIeJ

Descblclere sintetiel Metodl de.mlrire a rezoluPei unui sensor cu microunde, prin prelualre oumericl a semnalului, tn scopul sintttizlrii unci dimensiuni a antenei mai marl dccit cea reall. [synthetic aperture /
ouvenure synthitiqueJ

DetaIIu de plIdmetrIe Detaliu al unci configurapi In plan orizontal, de pc suprafata terenului, repre:u:ot.at c imaginea fotograp fic! sau pe bartL Sin. Detaliu plonimetric.
fplanimetric detail / ditail planimitrique, dltail de planim/trie]

Deteqia Hmitelor Tdmic! utilizatl In prelucrarea numeric! a imaginilor, cu SCOPul neteqte sateltIri Teledetectie de pc ..0 de a extrage limitde unor areale cu proprie- platforml satditarl. [satellite dett!dion / tllJditection par sateUitel tlp omogene. [boundary detection, edge detection, contour detection / detection de Detectie spaIIaIl TeledetecPe ~ de limites, dltection des contours] pe 0 pIatforml spaPall. [spatial detection / Deteqia miJcArii Sesizarea modificlrii in timp a pozitiei unor obiecte. se face, de obicei, cu ajutorul imaginilor multitemporale. [motion detection / ditection de mouvement]

Desc:hidere unghiulari Unghiul sub care se vcde diamettul primei lemile din punctul de intersectie al axei principale a obiectivului Q1 planul obiectu1ui.Sin. Apenurfl. [angular apenure, openunt of lens, lens aperture, lens lfJening / ouverture anguloire, angle d' ouvenure]

Detaliu Uniar Detalii de pe imaginea de teledeteqie, reprezentind obiecte liniare.


[linear detail / ditailliniaire]

dltection spatiale]

Detaliu planimetric: v. DetaUu de planlmetrie Detector v. SenIor Detector rotoconduc:tlv Dispozitiv a clrui rezistcntl electric! variazl functie de cantitatea de luminl incidentI. fphotoconductive
detector / directeur photoconductifj

Detectie stereoseeJPid Tehnici util~ peotru obpnerea imaginilor ~lCC:, altele declt fotografiile stereoscoplce aertene. [stereo sensing / stirlo detection] Deteqte termic:AGo lnfrarolu) Sesizarea prezenlei unor obiecte sau procese din teren, pc baza radiatiilor termice (infr~ mediu i tndqJIrtat). [infmred thermal
de:teetton / dltealon themulle]

I)mdddere utili v. De8Cbidere efectivl Desddderea cIlafracmeI Diametrul diafragmci unui sistem optic. [diaphragm apenure / ouverture du diaphragme]

Deteqla scbimbirilor Proccdcu c:epune In evidenll schimblrile din ~. ~ In dmp. Utilizeazl ca sursl de infOllDlllJe n u set de imagini multitemporale. [change detection / ditection des changements, direction de variation]

DescbIderea r_eulului dc:uIuIul

v. LIraImra ras-

Detector terDdc Dispozitiv capabil sl detecteze radialiiIe termice. [heat-sensing device / ditecteIIT thennique]

Deteqia sitului Detectarea ,i identificarea localizlrii arillor de inteRS (de ex., arheologicc, militare etc.). [stte detection / detection du site]

Deteqie video Sesizarea JlfCZeDleiunor obiecte sau procese din tereo. cu ajutorul radiaPilor lumiIIoase. [\'ideo detection /
dltection viMo]

Detenninarea

86

87

Diagram!

Detenninarea canevasului de restitutie Stabilirea coordonatelor punetelor de sprijin. [determination of control poi1T/s / ditermination du canevas de restitution] Detenninarea coordonatelor Stabilirea coordonatelor unor puncte, prin mlsurlitori sau calcule. [detennination of the coordinates / dttennination des coordonnees] Detenninarea inAltimii obiec:telor Determinarea inlltimii obieetelor reprezentate pe aerofotograme. Se poate face pe baza deplasltii radiale sau a umbrei obieetelor (in cazuI fotogramelor singulare) sau a diferentei de paralaxl (in cazul cuplurilor stereoscopice). [detennination of height / determination de l'hau1ew- des objets] Detenninarea inc:linArii Determinarea unghiului pe care n face axa sensorului cu verticala locului. [tilt determination / ditermination de l'inclinaison] Detenninarea sc:Arii Detenninarea sclrii aerofotogramelor nadirale. Se face cu ajutoruI formulei l/n = flH, unde Un este scara reprezintl distanla focal! aerofotogramei; a obieetivului camerei cu care s-a preluat imaginea iar H inllpmea de zbor. Se mai poate calcula dac! se cunoa~e 0 distanll din teren ~i i se identificl corespondenta pe fotograml sau dac! se dispune de 0 hart! a terenului ~i se poate identifica 0 distantl pe fotogram! ~i hartl. [scale determination / ditennination de l'echelle]

white development / diveloppeme1T/ noir et blanc] Developare


gena

color v. Developare

cromo-

Developare rapidl Developare realizatll cu un revelator rapid (concentrat). Produce iIJ\agini cu contrast puternic, lipsite de detalii fine. [rapid development / developpement rapide] DevelopezA v. Aparat de developare Deviatie a vertic:alei Unghiul dintre verticala locului ~i perpendiculara la suprafata elipsoidului de referintll. [deviation of the vertical, deflection of the vertical, deflection of the plumb line / deviation de La verticale] Dezacc:entuare Refacerea unui semnal cllruia, in vederea crqterii eficacitlitii transmisiei, i-au fost accentuate anumite comp<mente. [de-emphasis / - ] DFD Deutsches Fernerkunclungsdatenzentrum Centrul German de Date de Teledeteetie (Oberpfaffenhofen, Germania). DFMR Dual Frequency Microwave Radar Radar cu microunde cu dublll freeventi. DFf Discrete Fourier Transform formare Fourier discretll. Trans-

Developare cornpensatoare Developare ce atenueazll contrastele ridieate. Permite obtinerea unor imagini cu gradatii fine ~i 0 bunA redare a detaliilor. Se realizeazll, de obicei, prin utilizarea unui revelator cu concentratie redusll, cu timp de developare lung ~i tl.rll agitarea revelatorului in timpul developllrii. [compensating development / diveloppement avec compensation des densites] Developare c:rornogenA Developare in cadrul clreia se obtin imagini color, fonnate din pigmenti. Se realizeazll cu ajutorul unui revelator special, ce descompune halogenura de argint asupra clreia a actionat lumina, eliberind argint metalic ce fonneazli cite 0 imagine negativll in fiecare strat de emulsie. acel~i timp, prod~ii rezultati din oxidarea revelatorului reactioneazll cu substanpele speciale din emulsie ~i fonneazll pigmeri, care creeazll cite 0 imagine color in fiecare strat de emulsie. Sin. Developare color. [chromogenic developme1T/, colour development diveloppement chromogene, diveIoppement couleur]

DiafragmA Dispozitiv ce prezintll un orificiu cu dimensiuni reglabile. Este montat in obiectivul camerei, centrat pe axa opticll a acestuia, pentru a controla cantitatea de luminA care pltrunde spre materialul fotosensibil. [diaphragm / diaphmgme] DiafragmA a c:impului de vedere Dispozitiv pentru limitarea cimpuIui de vedere in planul imaginii. [field stop, field-of-vision stop / - ] DiafragmA automatA Diafragmll a cllrei deschidere se regleazll automat, functie de iluminarea scenei fotografiate. [automatic diaphragm / diaphragme automatique] DiaftagmA drcuIari Diafragmll cu orificiu de formll circular!. [circular diaphragm / diaphragme drculaire] DiafragmA cu rantA Diafragmllia care orificiul este 0 fantl reglabill. [slit stop / diaphrugme a fente] DiafragmA Diafragmllla care dimensiunile orificiului suntfixe. [fixed diophmgm / diaphragme fixe] DiafragmA iris Diafragmll constituitll dintr-un sistem de lamele care, prin rotire, fonneazll un orificiu circular cu diametru variabil. [iris diaphragm / diaphragme a iris] DiafragmA revolver tivA v. DiafragmA rota-

ill

tbi

DGI Digital Geographic Infonnatlon Infonnatie geograficll in format numeric. DGM Digital Geospatial Metadata Metadate geospatiale numerice. Standard aprobat de clltre Comitetul Federal al Datelor Geografice. DGM descrie specifieatiile privind continutul, calitatea, fdiatia ~i alte caracteristici ale metadatelor. Standardul furnizeazll un set comun de termeni i definitii pentru documentarea datelor geospatiale. DGPF Deutsche GeseIlsc:haft fiir Photogrammebie unci Fernerk.unclung Societatea German! de Fotogrammetrie ~i Teledetectie. DGPS Differential rential. GPS Sistem GPS dife-

DeveIopare Proces de prelucrare a materialului fotograflc, dupl expunere, ce are ca scop transfonnarea imaginii latente tntr-una vizibill. Se bazeazll pe reactii cbimice ce produc fonnarea de argint metalic sau pigmenti. [developme1T/, developing diveloppeme1T/]

Developare fizic:ADevelopare tntr -0 solutie care contine exees de argint, cu obtinerea unui negativ cu granulatie finA. physical development / developpeme1TJ physique] Developare IentA Developare realizatll cu un revelator cu concentratie redusll. Produce imagini cu contrast slab ~i 0 bunll redare a detaliilor. [stand development / diveloppeme1T/ le1TJ] Developare nonnalA Developare ce produce 0 imagine cu contrast nonnal. [nonnal development / developpement normal]

DiafragmA rotativl Diafragmll constituitll dintr-un disc metalic ce prezintl 0 serie de orificii cu diferite diametre. Sin. Diaj'ragm4 m'Olver. [rotary diophmgm, rotating stops, revolving diaphragm / diaphragme rotatif, diaphragme toJl17l(l1ll, iaphragme a m'Old ver] DiagramA Reprezentare graficl a strueturii sau variatiei unor valori dintr-o serle. [diagram / diagramme]

Developare alb-negru Developare ce produce 0 imagine in nuante de grj. [black and

Diagram!

89

Digitizare

DiagnunA de IWIIDblare Schemll care aratl cum trebuie decupate ~i asamblate copiile unor fotografii luate cu 0 carner! cu mai multe obiective, pentru a obtine 0 imagine corespunzlltoare unei fotografii luatl cu un singur obiectiv. [trimming and mountmg diagram diagramrne d'assemblage] Difuzie v. Difuziune Diapozidv Imagine pozitivll, realizatll pe', supon transparent. [slide, transparency I' diopositive] Diapozidv aerian Diapozitiv realizat cu carner! aerianll cu ax! verticalil. [air slilk diopositive airienne] , DifDziune Reftectarea radialiei electromagnetice in multiple direqii, prin reflexie pe o suprafalll rugoasll sau la traversarea UIlli mediu translucid. Sin. DiJitzje. [diffusion, scattering diffusion} DIGEST DIgital Informlldon Geographle Exetumge Standard Standard elaborat peotru scbimburi de infollllllPi In cadrul NATO. Are un model conceptual de date (Men), care permite transferuI date10r prin intermediul a 10 formate. DIgItal Globe Database Proiect al tirmei EarthWatch In. (SUA), privind crearea unei baze de date continAnd imagini de teledetecPe, eat mai receote. peottu intreaga suprafall terestrl. Digltlzare Convenia dardor grafice In for~ oumeric. Sin. Numeri:Qlre. [digitizption numirisotion}

Diagram! de direetivitate a antenei Reprezentare graficll a puterii transmise sau receplionate de 0 artenll, funqie de direqia in spaliu a fasciculului de unde. [antenna beam pattern modele flu faisceau de I 'antenne]

Diapozitiv color Imagine fotograficll pozi- " tivll, in culori, realizatll pe suport transparent. [colour slide, colour transparency Ii diopositive couleur] Diascop Aparat capabil sAproiecteze, pe un ecran, imagini imprimate pe un suport transparent. [projector diascope, projecteur pour diopositives]

Difuziune atmOlferici Proces de reflexie difuzl a radiaPei, provocat de constituenpi atmosferei. [atmospheric scattering diffusion atmosp/th'lque}

DIAL Dilferential Absorption Udar 8ys~ Sistem lidar cu absorbtie diferenPaJ.!. SIStem de teledeteqie in care doull fascicule laser (unul acordat pe lungimea de undll a ~rbtiei maxime ~i celllalt acordat pe lungunea de undll a absorbtiei minime) sunt utilizate pent1U monitorizarea polullrii atmosferei. DIA-LAB Digital Image Analysis .Lab0ratory Laborator de analizA a imaginilor numerice (Engineer Tlpogrophic Loboratory, USAmry). Diametrul dmpului Diametrul cercului din planul obiect ce include punctele pentru care obiectivul formeazll imagine. ffield diameter largeur flu champ]

Difuzlune izotropI Difuziune efcctuatll in mod egal in toate direqiile. [isotrlpic diffusion diffusion isotrope]

DIC Disposidf A Iqjection de Charge Dispozitiv cu iqjeqie de sarcinA. ~ICS Digital Image Correction System Ststem de coreqie a imaginilor numerice. Dielec:tric Material izolant electric. [dielectric diilectrique]

Difuziune Mie Difuziune a radialiilor vizibile, provocatl de molecule cu diametru mai mare dedt lungimea de uodI a radialiilor. [Mie scattering diffusion de Mie]

Difuzhme muidpIA

multipll

v. Reflexie

difuzi

Digitizare automatA Digitizare a materialelor cartografice prin metodc ce impIicI 0 participare redusl a operatorului (de ex. en ajutorul UJBliSC8lICI'). [automated digitidng mtIIIiristltion automDtique]

DiferentA de Divel Distanta vertical! dintre suprafi:tele de mvel ce tree prin punete1e ,~ pentru care se face determinarea. [allitude difference difference d'aIlitude]

Difuziune Raman Proces de difuziuDe suferit de radiatiile IDODOCfOIDlItic 1& treeerea printr.w mediu transparc:nt. Este utilizat pentru studierea compoDe$i atmosferei. [Raman scotterlng, Roman effect I dijfusion
de Raman}

DlaItizare intIndivl.Metodl de diaidzare in CIdrul cIreia opeqtorul c:omunicl Ql sislemuI peItru stabilirea parametriIQr de luau, vizualizarea ~ vaIidarea ~or. [intmzctille digitfdng / ,.",irl8otioiJ,t.eraettlle] , DIgItizare JDPDUIM Mc:todl de cJjgm.ue In care sarcina sc:parlrii ~i UDIIJririi detaliiJor, pe 0 reprczeutare graficl, este in tnlrc:Bimc efectuatl de operator. Se rcalizeazl cu ajutorul planCtelor (meselor) de di&itizare. [mtlI'IIItJI digitizjng 'fIlIIfIerisolionmatrIIt!lle}

Diametrul coroonei Diametrul aparent al coroanei arborilor pe fotografiile verticale. [visible crown diameter dituMtre de la couronne visible]

DiferentA de )lIII'llIad Difereula dintre paralaxele liniare ale unui pullet, mllsurate pe ~ cuplu stereoscopic de imagini. [parallox t!ifterence, dUference ofparaJ/ox, difference In parallox difference de paralloxe]

DiamorfozA Generarea de imagini intermediare intre doull imagini de bazll, astfel ineAt pozq:ia ~iJsau forma unor obiecte prezente in prima imagine sA sc transforme, trcptat, in cele corespunzlltoare din cea de-a doua imagine de bazll. [morphing diamorphose}

DIfraqIa luminii Fenomen de deviere de la propagarea rectilinie a razelor de luminA, la trccerea lor pe ltngll marginile unor obiecte opace. [df/frrIetion of light dijJraction de la lumi~re]

Difuziune Rayleigh 1. Difuziune a radiaPilor vizibile, pro\lOCatl de molecule cu diametro mai mic decAt lungimea de undll a radiatiilor. 2. Difuziune a microundelor provocatl de picllurile de IPI. [Rayleigh scattering dUfusion de Rayleigh}

Difuzlunea IumiDii Reflexia difuzl, In multiple direqii, a luminii. [scattering t!" Ught, light scattering, light dijfusion I diffusion de la lumiIre} Difuzor izotrop Corp ideal care retlectl radialia incideDtl In mod egal, In toate direqiile. [isotropic scatterer diffuseur isotrope}

Digitizare 0III'bi Metodl de di&itizare In cadrul cllreia operatorul DI poate vizualiza rezultatul dcdt dupl finalizarea opcrapei. [blind digitizing I -} JI&Itizare IlJI"'-fanetA Mdodl de di&itizare In cadrul cIrda mxitarea cpc:Ill1iilcw: sum executIae auto. opentorul intcrYede Iucru nind pemu sbIbilirei ~or ~i corccwea erodor. (. tIIIItJIMk dlgltiling numiristJtltJn s. __ OfJffJfIque)

J?ifraclie Abatere de la propagarea rectihnie a radialiilor electrotnagnetice, la trecerea lor pe ling! marginile unor obiecte opace sau printr-o deschidere cu dimensiuni sensibil egale cu lungimea lor de undll. [dflfraction I diffraction]

Digitizarea

90

91

Disector

Digitizarea lW1ii Conversia unei hlrti in date JIIlDlCrice, foIosind un instrumeot de digitizare (p~ de digitizare sau seaner). [map digitizing / numbisation de /a
carte]

pentru. prduerarea numerice.

~i amel.iJrarea imaginilor Stan-

DIN Deutsche Industrie Normen darde industriale germane.

Jlirectia rOJ1ei gravitalionale Direcpa rezulwtei tuturor fortelor gravitationaie aplicate asupra umri ponet. [direction of the
force gravity, direction tion de 10 pesanteur]

Direc1ie zenitall Direqie de-a lungul verticalei locului. spre sfera cereascl. [zenith
direction / direction zinithaleJ

if

of gravity / direc-

DIRS DIgital Image Reetiftcadon System Sistem de redresare a imaginilor nwnerioe


(GoddDrd Space Flight System).

Digitizarea imaginU Conversia unci imagini analogice in format numeric (imagine numericl). [image digitizing /1UIlnirisalion
d'image]

Dioptrie UDitate in care se expriml puterea (convergaqa) unci lerJtile. dioptrie reprezintl putc:rea unci leotile Ql distanta focall

de 1 m.

[diopter

/ diopmeJ

Direqia indiDirli AzilID.ltulplanului principal aI fotogramei. Directia liniei principale a unci fotograme. [direction of tilt /
direction de site] du tangage, direction de ['angle

Digitizor Echipament ce servc$e la digitizarea reprezerdrilor grafice (de ex. plan~ de digitizare). [digitizer / 1UIIfIIriseur] Digitizor de ImagiDi Echipament periferic care realizeazl collversia imaginii in date numerice. [image digiJir.er / lIlIIMriseur
d'image]

Dipol Antenl simetricl, construitl am doi conduetori liniari, plasati in lungul unci axe comune. Are earaeteristicl de directivitate circulaIi in plan transversal. [dipole. dipole
panel antenna / dipoleJ

Disc f1edbi1 Disc din material plastic, cu suprafala acoperitl Ql un strat de material magnetic, utilizat peotru tnregistrarea datelor. Sin. Dischetd. ftloppy disk / disquetteJ DIsc magnetic Dispozitiv de memorare a datelor, format din unul sau mai multi: discurl acoperite Ql un strat de material magnetic. [magnetic disk / disque magnitiqueJ Disc optic Soport de stocare a inforrnaPei wmence prin metode optice de scriere ~i citire (de obicei cu ajutorul umri fasciwl laser). Este utillzat peotru stocarea caotitlPJor marl de date. [optical disc / dUque
optiqueJ

Direqia vAntului Direclia din care suflI vintul, exprimatl cu ajutorul punctelor cardinale. [wind direction / direction du vent] Dir'eqie de propagare Direqia tn care se propagl un fascicul de unde SIll de radiatii. Normala, bJtr-un anumit punct.la supI'llf1la

DllPS Digital Interactive Image Processint System Sistem de prelucrare numericl interactivl a imaginilor. DiIIdare Operatie morfologici asupra imaginilor . .PeDttu imagini binare, constl in adlugarea de pixdi la conturul obiectelor reprc:z&Uate. cooform unui set de reguli.
[thictl!lfiRg, dilototion / dilototionJ

Dipol in '}J], AnteDl dipol cu lungime egall cu jumltate din lungimea de undl a radiatici utilizate. [half-wavelength dipole / - ] Dipol seurt Dipol Ql lungimea elemettelor este lungimea de mai micl de 'AJ4, unde undl a radiaPilor deeuumagoetice receppo.. oate sau emise. [short dipole / - J

de undl.

rPropagation

direction

/ direction

de propagation]

DIPS Digital Jmace Proeesaing System Sistem de prelul:rare numericl a imagDrilor. Dlreetiwt8te
spe&iaIA

v. CsnEt", istiei de

DIMM'S Digital Image Manipulation AD8IyIk and ProcessiDg SystsD Sistem de manipuJare, analizl ~i prelucrare a imagiDilor oumerice. Dim_ones ceIuIEi Dimensiunea arealu1ui de teren teprczcntat printr-o celull raster (Pixd). [ceU size / taille de /a cellule] DImenslunea imaginli Mlrimea laturilor unci imagini (fotografice). If7ume sill! /
format du clichl]

ndstle

Direqie de vizare Direclia din punctul de observaPe cltte obieetul vit.at. se expriml prin unghiul pc care n aceasta Ql direcPa mrdului geografic. mIsurat in semul mOl' de eeasomk;. [directioll t{view. loo1c direction / direction de la angle de

Dischetl

v. Disc OexlbiJ

DIscriJninare Sesizarea dcosebiriIor diotrC caracteristicile umr eotitIP (date, intbrmalii. obieae, proa:sc). [dlserimintltk1ft /
discrimination]

vision]

Direqia .monuIui Orie:otarea axei loDgitudiOOe a avionului fall de linia de zhor.


[aircrqft hefJding / diredWn de l'avion]

Direciie de zbor Directia in care se deplaseazl avionul in tiqml aerofotografierii, ~rimatl in grade flijl de meridianul gcografic. rtlight direction, /light course. /light
line / direaion de vol}

Di8crimlnare dimenslonall Dctectarea ~ identificaru obiectelor. dupl mlrimea ~ forma lor. [size discrimination / discrimintllion de tallleJ

Direelfa aDmutuIuitn cazul radarului cu vizare laterall, este directia de deplasare a aeronavei.. [attmuth direaion / direction de
I'QZimIIfj

Direqie nadInIA Direqie dc-a lungul vcrticalei locului, spre teren. [nadir direction
/ direction du nadiTJ

DiscrimIDare spectraII Deta:tarea ~ identificarea obiectelor fiJ.ocPe de rlspunsullor spectral. [spectml discrimi1/l1liolJ / discrimiMtion.spectmle]

Dbnemiunea obiectelor Paramdri ce descrin dimensiunile fizice ale obiectelor (lungime, perimettu. volum etc.). [object
dimension / dimmrion des obJets]

Dinciia . DiRqia care conpne aerobaza.


direction de la baseJ

planului vertical
[base direction

DIrectie origine Direqie luatl ca rcper pentru mlsurarea de unghiuri sau peotru exprimarea altor direqii. [initial direction
/ direction origineJ

DIMES Dlattal Jmaae M8DlpWadoa aad Enhancement System Sisfem de programe

Dinqia benzU Orieotarea berlzii de aerafutografiere, In raport cu punctele cardiDale sau Ql alte repere. [st$ beoring / direction
de /a bandeJ

DlsauDatopsie Defect de. vedere ce se manifestI prin perceperea corectl a numai doul din cele trei wlori fundarnetJtale. Imposibilitate de a distiIIge cukrie [dkhroma'topsill / dyschromatopsieJ

Direqie radiali DiI'c:qi.e ce iDrersecteazl punctul central aI aerofotogramei. [radial


direction / direaion radialeJ

Disector de imaatne Tip de tub de camerl. de tdeviziune In care 0 imagine dectronk:l:'

D~ie
produsl de 0 supraf3Il fotoemilltoare, este focalizatl In planul unci deschideri ~i apoi deviatl progresiv, efectu!ndu-5e In acest mod explorarea sa. [image disst!Ctor / dissectelU'd'image] DIspenle 1. Separare a direqiei de propagare a radiaPilor clectromagnetice, funqie de lungimea lor de undI. la traversarea llDCi prisme sau a UDeirClClede difracPe. 2. PltMtul abaterii medii pltratice. [1. dispersion 2. wutonce 1 1. disperslon, dkomposilion de La lumi~re 2. dispersion] DIspor.Idv de afIpre Dispozitiv cu l\ilJtOrul c1ruia informatia tSe prezentatl utiJizat~ rului tDtr-o forml direct pen:eptibill vizual. Sin. Dispqrjtiv de vizualizare. [display / dispositif d'a.ffkhage] ~destiDal coIec:tIrii infOJ:'ID8Pilor,sub forml de date nuinerice. [data coUt!Ctiondevice 1 disposi-

92 93
DispozitiY de inregistrare Dispozitiv de memorare a datclor pc un suport fizic. [recording device / opporeil d~enregislrement, en~gistreur) Dispozidv de pod&Icmare Dispozitiv de intrare (platletl de digitizare, mouse etc.), care permite citirea coordooatdor unci pozipi indicate de operator. [1oc0lor 1 disposidl de posttionnement] Dispozidv de tnmspus punete Dispozitiv destinat transferlri.i puDCtdor de pe 0 fotograml san model sterCOS<:Opicc un suport p oarecare. \POint tra1IS/er device. point transfer instntmenl, trtl1JS11lll1t disposltif / poUT lt rtpOn de points] DisporJti .. de mare Sistem optic peor:ru observarea tntr-o direqie reglabill. [sighting devii:e 1 dlsposilif de visie] Dispot:itiv de vi.ualizare v. DIspord.ti ..de DistantA de observare Distanta de la observator sau de la instIUmentul de observare pAnlla obiectul vizat (tintI). [viewing distance / distance d'observation] DistantA foatll Distanta dintre planul focal ~i planul principal corespunzl1or (dintre focar ~i punetul principal corespunzltor). Vocal distance, local length 1 distance locale. longueur locale] DistantA foatll caIA obiect DistantA foatll caIA echivalentl anterioarl calibratl v. DistantA f~ v. DistantA roDistant!

objet, localt rieure]

objet. distance locale

anti-

Distan1l focalA posterloarl focalA imagine

v. DistantA

DistantA geodezicl Lungimea arcului dintre dou1 puncte de pc suprafala elipsoidului de referinll. Sin. Disttl1l/d ~dusd La elipsoid, Lungime redust'1la elipsoid. [geodesic distance 1 distance giodesique] DistantA bipert'ocall Distanla miniml de la care imaginile obiectelor sunt clare, cu obiectivul pus la punct pentru distaDtl infinit!. [hype1focal distance / distance hyperlocale] DistantA Interoe:ulari poplarA v. DistantA inter-

IIIaIl sau si$tem de instrumente

DiI~

.. de addzilie

a dateIor

aftpre
DIsporJdv fotoeJectrtc: Dispozitiv care iJi modificI parametrii eIcctrici sub aqiunea luminii incidcttc. [photoelectric device / disposittf photollectritl.w] Dispunfn in lIeIII'l Pozitie caracteristic1 a marginilor aerofotogramelor realizate cu 0 caromla care ungbiul de contraderivlm a fost reglat corect. [yaw, crab 1 disposition en escalier) DiItantl aeriaml Distaqa, In linie dreaptl, ditUe doul puncte. [air line distance / distallCe tJirienne] Distantl de fotogndiere DistaDla dimre cama.f Ii obieclUl fotografiat. [photogrr.qHric distance 1 distance de prlse de vue] ~ de . Dista$ dintre punctul nodal extern al obiectiwlui aparatu,lui de proiecpe pAni la planul pe care este proiectatl imaginea. fprojeetion disttmce / distance de prcyeaion)

DistantA rocalA echivalentl Valoare ajustat! a distanlei focale, care distribuie efeclUl distorsiunilor pc tDtreaga imagine fotografiel. Sin. Disttl1l/dlocalii calibrald. [equivalent local length, calibraled local length 1 distance locale iquivaltnte] DistanlA focalA efedivi
dpB1A

tif d' tlCquisitIoll de doMUs] DispasitI ..de beIdtre Dispozitiv de exp~ rare prill baleiere a suPJ'8fqei ten:stre sau a unei imagini. Sin. DispO/JliV de eqJlorare. [.rctDr1IiIag device, image screening device 1 dispDSitif de bolayage] DIIpoddv bBIefere de explorare v. Dispodti .. de

v. DIIt8nli

prin-

DistantA focalA ftxl Distaollfocall ce IIU poate fi modificat! prin reglarea sistemului optic. lfited local length / distance locale fixe] Distantl focall imagine Distanta de la plaprincipal imagine la pl8lD11focal imagine. Sin. Distantd focalii posterioard. [image local length. bade local distance, bock focal length 1 distance focale image. longueur locale image, distance focale postirieure]
IIUI

DistantA interpuplari Distanla dintre centrele pupilelor ochilor. Sin. Bozjj oculariJ, Disttmld interoculard. [eye base, interocular distance, i,.erpupillary distance / kortement des yeJIX,icart interocufoi~, distance interpupillai~, base oculai~] DIstan&l tDtre benD Dista$ dintre doul linti de aerofutograt'iere vecine. [~ betweenfligM1ints 1distance ~ bandes] DlstantA intre pixeli Distanta dintre centrele pixelilor adiacenp. [pixel spacing 1 distQ1lCeent~ II'S pixels] DlstantA la sol Proiectia pc suprafata de referint! a distantei dintre antena radar ~i punctul vizat. [ground range 1 distance au sol] Distanti nadirall Unghiul dintre 0 direqie dati ~i directia nadirall. [Mdir distance 1 distance ntJdirolt] DistantA obIlc:l I>isIanIa de la antena radar, la un obiect din teml, ~rimatl in unitlli de timp necesare parcurgerii sale, dustntors, de cltre undele radar. [slant range 1 distance obliqUl!. disttlnce vraie]

Dispaddv de iepre Dispozitiv destinIt afilrii sau imprimlrii rezultatelor produse de un sistem de calcul (de ex. imprimaJd, plotter). Sin. Echipmnent de iqire. [outplll device 1 dispositi/ de so~. ~riphirique de sortie] DIspoddY de iDtrare Dispozitiv folosit petJh'U ittroducerea dalclor In sistemul de calcuL Sin. Et:h/p(ImenI de Intrrue. [1'11101 device / dlsposltlf d'entrie. phiphlrl4-

DistantA focalA nominall Valoare aproximativl a distantei focale, utilizatl pentru clasifu:area obiectivelor sau oglinzilor. [nominallocallength 1- ] DistantA focall obiect Distar1a dintre plaIIUI principal obiect ~i plaDul focal obiect. Sin. Distantd focalii anterioaTd. Ifront focal length, object local length / distance focale

d'DWie)

Distantll Distantl orizontaIA Distanta, tn plan orizontal, dintre doul puncte. [lwrizontal
distance / distance Iwrizontale]

94 transmitere sau tnregistrare a lor. Sin.


Distorsie. [1. lens distortion 2. distortion / distorsion]

95

DOS

obiectivului. [image distortion, picture distortion / distorsion d'image]

Distantl polarl fntr-un sistem de coordonate polare sau sferice, este arcul de pc cercuI mare care treee prin punctul dat ~i prin pol sau unghiul tntre directia punctului ~i au polarl. rIJolar distance / distance po/airel

Distorshme in formA de butol Distorsiune radialll ce provoacll redarea UInli caroilg prin linii wrbe cu concavitatea spre centrul imaginii. Sin. Distorsiune negativii. [barrel
distortion, negative distortion, sigmoid distortion / distorsion en tonneau, distorsion en barillel, distorsion nigative, distorsion sigmordale]

Distribntie spqiaIA Repartitia tn spapu a unor obiecte sau procese. [spatial distribution / distribution spatiale]

Distributie speetraIA Intensitatea radiatiilor, fimcPede lungimea lor de undI. [.\J1eCtral distriblllion / distribuJion speetrale]

lor de apllrare bIrti ~ produse geodeziee, servicii ~i instmire de profil, de a oferi marinei comerciale lWti nautiee ~i infortllatii peollUnavigape ~ide a merine leglltura w agentiile civile ~i w alte organisme care opereazll tn domeniul cartografic ~i goodezic. DME Distance Me&SUring Equipment Echipament de mllsurare a distalJlei. DMDF Digital Map Data Fonnat Format numeric pentru date cartografice. DMS Data Management Systmi Sistem de gestionare a datelor (LANDSAT). DcDleniu Limitele tntre care se incadreazl valorile unei variabilc. [range, domain /
domaine]

Distantl prindpaIA Distanta de la centrol interior de perspectivl al obiectivului, la planul imaginii, mllsuratllde-a lungul perpmlicularei la acesta. Se considerll egalll w distaota focalll calibratl. Sin. Constonta
camerei, DistanJd focaM efectivd. fprincipal distance (of camera), effective focal length, camera constant / distance principale (tk III chombre), constonte tk III ~e]

DIstorsIune in fonnA de pernl Distorsiune radialll ce provoacll redarea UInli caroiaj prin linii aube w convexitateaspre centrul imaginii. Sin. Distorsillne por.itlvii. fpillow
distortion, pin-ellShion distortion, positive distortion / distorsion en COlISSinet,distorsion en croissant, distorsion positive]

Dithering Tetmicllde ~ sau imprimare a imaginilor, utilizAndun numllr mai mic de culori sau toouri de gri decAl: ele ce urc meazlla fi redate. Se bazeazllpe efectul integrator al ochiului uman, care percepe un grup de puncte fme, alIturate, ca pe 0 pUll avind 0 culoare uniformll, determinatll de culorile ~idimensiunilepunctelor ee 0 alclltuiese. [dithering / tramage] Divizor de f.deul Dispozitiv.care separll radiatiile Ql lungimi de undI diferite dintr-un fascicul, orienttndu-le &pre sensorii corespunzlltori. [beana splitter / diviseur

DIBtaDtlredUllIa orizont I>istaDIa dintre proieqiile a douI puocte pc un plan mizontal. Sin. LIIngime redlu4 III ori1.ont. [distance redaced to the Iwrizontol / distance rldMite d l'lwriwn]

Distorsiuoe Ibdari Aberalie optic! ce provoacll deplasarea pozipei punctelor din imagine fall de cea pe care ar avea-o tn cazul tn care imaginea ar fi realizatll prin proieqie ceutralI perfectl. [linear distortion / distorsilJft liniaiTe]

Dcmeniu de luminozitate Ecartul dintre lumioozatea celar mai luminoase ~ a cdor mai tD1Jlllf!Clte uncte dintr-o imagine. p

tk faisceau]
DizoIwrea lmitelor v. FuzI areaIelor DIzoIvarea polgoenelor v. FuIunea area1e1or

til)

[brightness rtIIIge / iPlleTWlllede luminosi-

DiItaDtl redusl Ia eIipIoId v. Distaatl geoderJd Dlstantl UJIIbiularA Unghiul format de dreptele ce unesc punctul de vizare w cele doullr-mcte pentru care se mllsoarl distanla unghiularll. [angular distance / distance
onguloire]

DilItoniune .....ud fonnA de butci

v. DIstorsiune in

Dcmeniu de mArire Umitele tntte care poate fi reglat l'lIPOI'tul de mIrire al UIIIi aparat de mIrit. [range of IfIIIgnffktllibrl /
IIltitude d' agrandissement]

DIstao&A zeuitaJAUnghiul fonnat de dircctia zeoitalllw direqia de vizare spre punctul de interes. Sin. Unghi zenital. [zenith
ongle, zenith distance / ongle zhrithal d'observation, distance zinithale]

Distorsiune poddd v. Distorsiune in fonnA de pernA Distorsiune radlaIA Dislorsiune liniarll a obicctivuluice face ca scara imaginii sll varieze funqic de distanta punctelor fall de au opticl PrnJcipalL [radial distortion /
distorsiOlt trJdiale]

DLG Digital Une Graph Format de ~ier utilizat de USGS penlru distribuirea datelor planimctrice. DLG-E Digital Une Graph Enhanced Dezvoltare a formatului DI.G.
DLR Deutsche II'OnChUJllllllilStalt Iiir

Dcmeuiu de punere Ia punc:talJnallnif v. LaUtudine de punere Ia pullet Dcmeniu de oprire aI Illtrului Banda de frecveote atenuatl de cItre un filtru. filter
attenuation band / bande d'atthulotion filtre] du

Distonie v. Distoniune Distoniuoe 1. AberaPe op.ticl ce se manifestllprin wrbarea imaginiiuuci llnii drqlte din spapul obiect. 2. Sdlimbare caracteristicilor semnaldor radio tn proocsuI de

Distonluae tangeu&Jali Distorsiune ce spare tn ~ ~ imperfecte a camerei. Constlltn deplasarea punctelor imagine pe 0 directie perpendiculart pe razele ce pleacl din centrul cAmpului.[tangential distortion / distorsion tangentielle]

Loft und Raumfabrt Institutld German pentru Cercetllri Aerosplliale. DLS Doppler Udar wind SouIider Sondl lidar Doppler peotru tnllsurareacaracteristicilor vintului. DMA Defense MappIng AgeDcy Agentie a Guvernului SUA, creatl In 1972, ce are sarcina de a produce ~idistrlbui organisme-

Dcmeniu de trecere a1llltrului Banda de frecvmte oe este transmisl fIrll atemJare printr-un filtru. filter pass band / bonde
passonte dufiltrr]

Dlstorsiunea lmaginii Deformare a imaginii folografiee provocatll de dislorsiunea

DOS Disk 0peratiDg System Sistem de operare pe disc. Si*m de operare dczvoltat de compania Microsoft peotru calwlatoarele de tip PC.

DOW

96

97

Dynamics DVI Difference Vegetation Index Indice de diferentJ[ aI vegetatiei. Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, ca fiind diferenta reflectantelor corespunzltoare infraro~ului apropiat ~i ~ului. DVI=IRA-R, unde IRA reprezintl valoarea reflectantei in infraro~l apropiat iar R este valoarea acesteia in ro~. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazl benzile TM4 (infraro~ apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. DXF Data EXchange Fonnat Format numeric pentru schimb de date. Format de fi~ier utilizat pentru stocarea datelor grafiee. Dynamics Explorer Sateliti americani cu orbit! elipticl. Servesc la studiul aurorelor, ozonului ~i al biolumineseentei marine.

DOW Digital OJ1hophoto Workstation Statie de luem numeric! pentru redresare diferentiall (Elvetia). DPI Dots Per Inch Puncte pe to1. Mllsurl a rezolutiei unui dispozitiv. Exprimllnumlrul de puncte care pot fi discriminate pe distanta de 1 tol. DPS 1. Digital Photogrammetry System Sistem de fotogrammetrie numeric! (Germania). 2. DEMProduction System Sistem de producere a modelului numeric al altitudinii reliefului. DPWS Digital Photogrammetric Workstation Statie de fotogrammetrie numeric!. Dreapta solului Dreapt! de regresie trasatl pe baza valorilor retlectantei diverselor areale de sol in infraro~ulapropiat, functie de cea in ro~ sau verde. [soil background li1ll!
/ droite des sols]

receptia sa, dupl reflexie. [two way / aller


et retour]

Dnun optic: 1. Produsul dintre distanta parcurs! de un fascicu1de luminA~iindicelede refraetie al mediului prin care se propagl: 1 = x n, unde n este indicele de refraqie al mediului iar x este distanta strlbltut!. 2. Drumul urrnat de razele de luminA intr-un sistem optic. [2. optical path / 2.
trajet optique]

Durata impulsului Intervalul de timp dintre momentele inceputului ~i sf~itului emiterii semnalului ce formeazi impulsul. Sin. Uirgimea impulsului. [pulse duration,
pulse width, l'impulsion] pulse length / duree de

Durata de developare v. TImp de developare Durata de expunere


V.

Timp de expunere

Drumuire Procedeu de ridicare topograficl, prin mllsurarea distantelor ~ia direqiei liniilor care unesc diferite puncte din teren.
[polygonal course, traverse / chemi1ll!ment, traverser]

Durata de viati a sate6tului Perioada de timp in care satelitulproduee ~itransmite la sol date utile. [life of satellite, satellite life
span / duree de vie du satellite]

Durata de zbor Timpul cat a durat efectuarea unui zbor. [duration offlight,flying
time / duree de vol, temps de vol]

Drept spatial Domeniu legislativ care se referlla spatiul cosmic. Drept international, incluzand Carta Natiunilor Unite, care se aplic! spatiului ~i corpurilor cosmice. Acorduri incheiate intre natiuni, sub auspiciile Natiunilor Unite, pentru folosirea datelor de teledetectie, rllspunderea pentru recuperarea satelitilor ~i personalului, in caz de accident. [space treaty / droit de
l'espace, traite de l'espace]

Drumuire fotograficA cu altitudine constanta Procedeu de aerodrumuire, caracterizat prin mentinerea, la toate modelele stereoscopice din Iungul unei benzi, a aerobazei la ~i altitudine, chiar dac! altitudinea de zbor nu a fost constant!. [ - / cheminement photographique a altitude
constante]

Drumuire fotograficA liberi Procedeu de fototriangulape analogic!. Necesitl mlsurarea coordonatelor a cel POlintrei punete comune pentru aerofotogramelevecine, dupi care se determinl coordonatele din lungul benzii de aerofotograme. [ - / chemi1ll!ment photographique libre]

Dreptunghi minim Dreptunghi, cu latorile paralele cu axele unui sistem de referintJ[ ortogonal, cu dimensiuni minime, ce incadreazl complet 0 alt! fJgurl geometric!, obiect sau areal. [minimwn bounding rectangle / - ]

DTED Digital Terrain Elevation Data Date privind altitudinea terenului. DTM 1. Digital Terrain Model Model numeric al altitudinii terenului. 2. Directia TopograftcA Militari Organism militar care se ocupl cu aerofotografierea, ridiclrile topografiee de teren, redactarea ~itiplrirea Mqilor topografice (Romania). Dublet
V.

Drum dus Distanta parcursl de un impuls radar de la antenl, pAnlla obiect. [01ll!way
/ aller]

Drum dus-intors Drumul parcurs de un impuls radar din momentulemiterii, pAnlla

Stereogrami

Dulap de useat fUme V. Aparat de useat

99

Efect de observare a resurselor Pllmiotu1ui. Arhivllnationallla SUA, care distribuie informatii de teledetectie ~igeografice. EDIES ERos Digital Image Enhancement System Sistem numeric al centrului EROS pentru ameliorarea imaginilor. EDIGEO Echange de Donnees Infonnatisees dans Ie DOmaine de l'lnfonnation Giographique Schimb de date informatizate in domeniul informatiei geografice. NormAfrancezll, adoptatll experimental in august 1992, sub numllrul Z 13-150. Face parte din standardul DIGEST. EDIGEO 1 ' permite schimbul de date grafice atat in .\ . furmat raster, cat ~i in format vectorial. . EDIPS Eros Data center Digital Image \ Processing System Sistem numeric de preluerare a imaginilor al Centrului de Date f Eros. A inlocuit EDIES. I
f

E
Early Bird Satelit de teledeteqie lansat in decembrie 1997 de fIrma EanhWatch Inc. (SUA). Este capabil sll producll imagini pancromatice, cu rezolutia de 3 m, ~imultispectrale, cu rezolutia de 15 m. EARSC European Association of Remote Sensing Companies Asociatia European! a Companiilor de Teledetectie. EARSEL European Association of Remote Sensing Laboratories Asociatia European! a Laboratoarelor de Teledetectie (constituitll in lCJ77 pentru cerceUri oceaoografice). EARTIINET Program ESA din lCJ77 pentru ceotralizarea ~icoordonarea aetivitlltilor europene in domeniul receptiei, preluerllrii primare, arhivllrii ~i distributiei datelor de la satelqii de observare a Pllmantu1ui. EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code Cod zecimal codificat binar, extins, pentru schimbul de informatii. Cod format din cuvinte de 8 biti, dezvoltat de IBM. EBIK Electron Beam Image Recorder lnregistrator de imagini cu fascicul de electroni. Instrument ce utilizeazll un fascicul de electroni pentru impresionarea peliculei fotografIce. EBR Electron Beam Recorder Inregistrator cu fascicul de electroni. Ecart Diferenta dintre doull valori oarecare ale unui ~ir de valori obtinut prin mllsurarea

repetati a aceleia~imllrimi. [discrepancy /


ecan]

EcllidistantA Diferentllde nivel dintre doull curbe de nivel vecine. [equidistance, contour lines equidistance, contour distance, contour interval, venical interval / equidistance (des courbes de niveau)]

Roou radar (al terenului) Undele electromagnetice receptionate de antena radar dupll reflexia impu1sului radar de clltre obiectele din teren. [ground return, land
return, radar return / echo du terrain, echo radar]

Ecllilibrul culorilor v. Balanta culorilor Ecllipament de calcul Echipameot component al unui sistem de calcul. [computing
equipment / equipement de calculJ

Roou fantom! Ecouri radar din regiuni unde nu sunt tiote vizibile. Pot fi produse de insecte, pllsllri sau de variatia indicelui de refraetie in atmosferll. Sin. Ecou miraj,
Fantomfl radar. [radar angels, ghost (echo) / echo fant6me, anges radar, ejJetfant6me]

Echipament de iejire v. Dispozitiv de ieire Ecllipament de intrare v. Dispozitiv de intrare Echipament de proieqie Echipameot destinat proiectiei imaginilor pe un ecran.
[projection equipment / equipement de projection]

Roou mirlQ

V.

Reou fantom!

Roou radar coerent Ecou radar ce mentine o diferentll de fazll a undelor constantAin timp, pentru 0 tintll dati. [coherent echo /
echo coherent]

Roou radio Unde radio care ajung la aotena receptoare, dupAmultiple reflexii pe diverse obstacole. [radio echo / echo rodio] Reran radar Beran destinat a~i imaginilor radar. [radarscl.fJe / ecran pour image
radar]

Rehipament fotografic Ansamblul instrumentelor ~i aparatelor destinate realizllrii imaginilor futografice. [photo equipment /
equipement photographique]

EDME Electronic Distance Measuring / Equipment Echipament electronic peotru mllsurarea distantelor.

I.:

i_

Echipament fotogrammetric Ansamblude instrumente ~iaparate destinate operatiilor fotogrammetrice. [photogrammetric equipment / equipement photogrammetrique]

Ecuator totr-un sistem de coordonate sferice, reprezintllcercul mare al clrui plan este perpendicular pe an polilor. [equator /
equateur]

EDP Electronic Data Processing Prelu-l.:: crare electronicll a datelor. EECF Earthnet ERS 1Central FadJity Centrul Earthnet ERS 1. Centro peotru preluerarea ~iarhivarea datelor provenite de la satelitul ERS 1 (ESRIN, Italia). EEMS European Environment Monitoring Satel6te Satelit european de supraveghere a mediului. EESS Earth Exploration Satellite Service Serviciul satelitilor de explorare a Pllmantului. Efect aI inveBpdui vegetal Efectul inveli~lui vegetal asupra comportamentului undelor electromagnetice cu care intrll in interaqiune. [ejJect of vegetation / ejJet de
Ia couvenure wghale]

Echipament periferic Echipameot auxiliar din componera unui sistem de calcul. In general, denumirea se aplicll echipamentelor optionaie, ce pot fI u~r adllugate sau eliminate din conftgUTatiasistemului. Din aceastll categorie fac parte diferitele echipamente de iotrare/i~ire, dispozitive de memorie externll, etc. Sin. Periferic. [peripheral (device) / peripherique]

Ecuator geomagnetic Linie care un~te punctele cu inclinatiemagneticllzero. [geomagnetic equator / equateur magnetique]

ECHO Extraction and Classification of Hcnogenous Objects Ideotificarea~iclasificarea obiectelor omogene.

EDAC Earth Data Analysis Center Centrul de analizll a date10r despre PllmAnt. Cuooscut ~i sub numele de TAC (Technology Application Center), deserv~ NASA din 1964, peotru transferul tehoologiilor de teledetectie in domeniul civil. EDC 1. Eros Data Center Ceotrul de date al USGS (Sioux Falls, South Dakota). 2. Earth Resources observation Systems Data Center Ceotrul de date al sistemelor

Efect

100

101

Efecte

Efect at luminii Descompunerea halogenurii de argint din emulsie, generarea unei diferente de potential electric in unii sensori sau modificarea rezistentei electrice a unui dispozitiv, sub actiunea luminii. [effect of light / effet de La lwniere] Efect at rugozitApi Provocarea reflexiei difuze sau modificarea absorbtiei radiatiilor de cltre asperitJitile suprafetei pe care se produce incidenta radiatiilor. [effect of roughness / effet de la rugosit] Efect cardinal Tendinta obiectelor liniare, perpendiculare pe fasciculul radar, de a produce ecouri puternice. [cardinal effect, cardinal point effect / effet cardinal) Efect Clayden v. Efecte fotografice Efect de adiacentA v. Efect de veanatate (3) Efect de colt Dublli reflexie a undelor radar, pe douli suprafete perpendiculare intre ele. [comer effect / effet de coin] Efect de depolarizare luminii Efect de intennitenta lice Efect de margine
V.

culorile obiectelor vecine. 3. Modificarea Efect de relief Diferentierea gradului de iluminare a terenului, funqie de forma acestuia. Panta ~i orientarea versantilor determinli iluminliri diferite, cu aparitia de diferentieri pe imaginile de teledeteetie, chiar in cazul unei acoperiri omogene a terenului. Sin. Efect topogrqfic. [topographic effect / effet de relief, effet topographique] Efect de trenare Deteriorarea claritJitii aerofotogramei datoritJi necorellirii timpului de expunere cu viteza ~i altitudinea de zbor. [drag effect / effet de trainee] Efect de umbri 1. Mascarea imaginii unor obiecte de clitre imaginea obiectelor inalte. 2. Exagerarea faptelor topografiee de clitre umbrele formate in lungul lor. [1. shadow effect 2. shadow enhancement / 1. effet d'ombre 2. accentuation par les ombres] Efect de vecinatate 1. Efect ee apare in timpul developlirii materialelor fotosensibile. Este produs de gradul diferit in care revelatorul interaqioneazli cu emulsia in diverse zone ale imaginii latente, funqie de eantitatea de luminli primitJi de aceasta in momentul expunerii. to zonele puternic iluminate, revelatorul se epuizeazli mai repede, deoarece interaqioneazli cu 0 cantitate mai mare de halogenurli expusli. De-a lungul liniei de contact intre douli zone cu densitate diferitJi, are loe 0 migrare a revelatorului epuizat, provenit din zona mai densli, clitre cea mai pupn densli. Aeesta este inloeuit de revelator proasplit, provenind din zona mai putin densli. Ca urmare, se obtine 0 intlirire a densitatii de-a lungul liniei de contact, pe partea mai densli a acesteia, impreunli cu 0 sllibire a densitJitii in zona vecinli. Efectul vizual este de mlirire aparentli a c!aritJitii imaginii, prin aceentuarea contururilor. Sin. Efect de margine, Efect Eberhardt. 2. Variatii in perceptia culorii unui obiect in functie de valorii mlisurate pentru un pixel, datoritJi radiatiilor provenite din eelule de teren adiacente, al clror traseu a fost deviat prin difuzie atmosfericl. [1. edge effect 3. adjacency effect / 1. effet de bord, effet de voisinage 3. effet d'adjacence, effet de voisinage] Efect de z8pada Accentuarea detaiiilor imaginii de clitre stratul de zlipadli. [snow effect, snow enharu:ement / accentuation par Laneige] Efect Doppler Modificarea frecventei undelor electromagnetiee receptionate, in cazul in care sursa se deplaseazli falli de receptor. [Doppler effect, Doppler shift / effet Doppler, decaLage Doppler] Efect Eberhardt (1)
V.

pseudoscopique, pseudoscopie, vue pseudoscopique, inversion de relief] Efect Sabattier v. Solarizare

Efect stereoscopic Perceperea imaginii in relief a obiectelor, in urma prelucrlirii de citre creier a imaginilor primite de cei doi oehi. Sin. Efect plastic. [stereoscopic effect / effet stereoscopique, effet de profondeur, effet plastique] Efect topografic v. Efect de relief.

Efect ViUard v. Efecte fotografice Efect Wood Variatia bruscl a reflectantei plantelor cu aetivitate clorofIlianli, in jurul punctului de inflexiune in ro~u. [Wood effect / effet de Wood) Efecte atInosferice Afectarea propaglirii undelor de clitre constituenIii ~i caracteristicile atrnosferei. [atmospheric effects / effets atmosphiriques] Efecte fotografice Efecte care se produc datoritli dimensiunilor foarte mici ale granulelor de halogenurli de argint ~i unor proprietlti intrinseci ale imaginii latc::ote. Dintre acestea, efectul de reciprocilate determinli ca expunerea de scurtJi duratlla 0 luminli intensli sli nu aibli acel~i efect ca expunerea de lungli duratJi la luminli slabli, chiar dacl energia totalli este egalli. tn acela~i sens actioneazli ~i efectul de intermitenJa: 0 expunere continuli dli rezultate diferite, fatli de 0 expunere repetatJi, chiar dacl aceasta din urmli insumeazli acee~i durat!. Efectul Clayden constli in desensibilizarea materialului fotosensibil, prin expunerea la raze X sau la iluminliri foarte scurte dar de mare intensitate. Efectul Herschel se manifest! prin disparitia imaginii latente, ca urmare a unei noi expuneri la 0 lumina cu lungime de undli mare (lumina ro~ie). Efeetul Villard este asemlinlitor efectului Clayden dar este yorba de 0 de-

Efect de vecinatate

Depolarizarea

Efect fotoelectrlc Fenomen de emisie de electroni, de cltre un material solid, sub actiunea luminii (efect futoelectric extern) sau de variatie a rezistivitJitii unui semiconductor sub acpunea luminii (efect fotoelectric intern). rPhotoeLectric effect / effet photoeLectrique] Efect Herschel
V.

v. Efecte fotogra-

Efecte fotografice

v. Efect de vecinatate

Efect plastic v. Efect stereoscopic Efect pseudoscopic Model tridimensional la care formele reale negative apar ca pozitive ~i invers. Se obtine prin interschimbarea celor douli fotografii stereoscopice sau a lentilelor anaglif astfel incAt fiecare oehi prime~e imaginea corespunzltoare eeluilalt. Sin. Pseudoscopie, Inversarea reliefului, Impresie pseudoscopica, Vedere pseudoscopica. [false relief effect, pseudoscopy, pseudoscopic view, reversal of the relief, pseudoscopic view, pseudoscopic stereo, inveT1ed stereo, reverse stereo / effet

Efect de orientare Variatie a intensitatii semnalului radar receptionat, functie de unghiul sub care sunt explorate obiectele. [orientation effect / effet d'orientation] Efect de reciprocitate Dependenta densitJitii imaginii nu numai de expunerea H=EI, dar ~i de valorile concrete ale perechii iluminare-timp E-t. Astfel, pentru 0 aceea~i expunere H, se obtin densitJip diferite ale imaginii pentru perechi E--t diferite. [reciprocity effect, reciprocity failure / effet de redprocit]

Eferneride

102

103

Emisie

sensibilizare fata de 0 expunere nonnalll, in urma unei expuneri anterioare la Iwninll slabll. rPhotographic effects / effets photographiques] Efemeride 1. Tabele astronomice care prezic pozitiile ~rilor sau fenomenele eere~ti ee vor putea fi observate de-a lungul unui an. 2. Tabele care prezie pozitiile satelitilor pentru un anumit interval de timp. [ephemerides / ephemerides] Eficien12 obturatorului obturatorului v. Randamentul

Electrofotografie Obtinerea unei imagini prin modificarea conductibilitlltii substantelor fotoconductoare sub efectul unor radiatii. [eleetrophotography / electro photographie] Electroluminescenta Emisie de luminA de c4tre materia supusll actiunii unui camp electric. (eleetroluminesceru:e / electroluminescence] Element de rezolupe Ce[ mai mic element constituent a[ unei imagini. [resolution cell / element de resolution] Element de teren v. CeluIa (1) Elemente de orientare E1emente prin care se real izeazll leglltura dintre pozitia unui punct in spatiul obiect ~i pozitia punctului corespunzlltor din spatiul imagine. Defmesc pozitia ~i geometria internll a camerei fo1Ogrammetrice. Pozitia camerei e:>tedefmitll de clltre e1ernentele de orientare exterioad iar geometria camerei este definitll de clltre e1ernente1e de orientare interioarll. Sin. Parametri de orientare. [elements of orientation, orientation elements / elements d' orientation] Elemente de orientare absolutii Pozitia punctului in spatiul obiect, pozitia imaginii lui pe fotogramll, pozitia eentrului de perspectivll (in sistemul de coordonate al terenului), directia axei optiee a camerei, rotirea in planul imaginii ~i caracteristicile imaginii in interiorul camerei. [elements of absolute orientation / elements d'orientation absoh4e] Elemente de orientare exterioara Elemente ee definesc pozitia camerei fotografiee in momentul pre[ullrii imaginii. Din aeest tip de elemente fac parte coordonatele Xo, Yo, Zo, care detinesc pozitia eentrului de perspectivll, precum ~i parametrii care definesc directia ~i rotirea axei (de fotografiere), in

raport cu sisternul de referintll. Ultimii parametri pot fi dedu~i prin calcul, pe baza coordonatelor a eel putin 3 puncte din teren, identificabile pe fotografie. Sin. Parametri externi ai fotogramei. [elements of exterior orientation / elements d' orientation externe, parametres externes de la photographie] Elemente de orientare interioari E[emente ee definesc geometria intemll a camerei fotografice. Sunt reprezentate prin constanta camerei, pozitia punctului principal ~i parametrii care exprimll caracteristicite geometrice ale distorsiunii obiectivului (in raport cu punctul principal). Sin. Elemente interne ale fotogramei, Parametri intemi ai fotogramei. [elements of interior orientation / elements d'orientation interne, parametres internes de la photographie] Elemente interne ale fotogramei mente de orientare interioani Elemente orbitale v. Paramebi v. Eleorbitali

perspective ee are ca scop eliminarea fatetel or mascate de elltre detaliile situate in fata [or. [hidden surface elimination, hidden surface removal/elimination des surfaces cacMes, suppression des surfaces cacMes] EHpsoid de referinta Elipsoid de rotatie utilizat ca suprafatll de referintll in cadrul unui sistem de referintll geodezic. [rtiference ellipsoid / ellipsoi'de de reference] Elipsoid de rotape Elipsoid generat prin rotirea unei elipse in jurol uneia din axele sale. [ellipsoid of rotation, ellipsoid of revolution / ellipsoi'de de revolution] Elipsoidul Krasovski Elipsoid de referintll calculat in 1940. Este utiJizat in Romania ineepand eu anul 1951. Are serniaxele de 6.378.245 m ~i 6.356.863 m ~i turtirea de 1:298,3. [Krasovsky ellipsoid / ellipsoi'de de Krasovsky] EM ElectroMagnetic Electromagnetic.

EFL Effective Focal Length Distantll focalll efectivll EFOV Effective Field Of View CAmp de vedere util. EGIS European Geographical Infonnation System Sistem Informational Geografie European. EHF Extremely High Frequency Frecventll extrem de inaltll (banda de 30-300 GHz). ElF Enregistreur d'Image a Faisceau d'Electrons inregistrator de imagini cu fascicul de electroni. Aparat pentru expunerea filmului fotografic prin baleiere cu un fascicul de e[ectroni. EIFL Enregistreur d'Image a Faisceau Laser inregistrator de imagini cu fascicul laser. Aparat pentru expunerea filmului fo10grafic prin baleiere cu un fascicul laser. EIFOV Effective Instantaneous Field Of View Camp util de vedere instantanee. EIPS EoSAT Image Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor EOSAT. EIRP Effective Isotropic Radiated Power Putere efectivll (utilll) a radiatiei izotrope. ELDO European Launcher Development Organization Vechea denumire a Agentiei Spatiale Europene.

Elementele orbitei (unui sate6t) v. Parametri orbitali Elevatie Unghiu[ dintre directia de vizare clltre sateht ~i planu[ orizontal. [elevation / elevation] ELF Extremely Low Frequency Frecventll extrem de joasll (30-3000 Hz). ELlA Expert system for LANDSATImage Anal,tis Sistem expert pentru analiza imaginilor LANDSAT (Japonia). Eliminarea liniilor ascunse Etapll. in proeesul de generare a suprafetelor riglate, ce are ca scop eliminarea liniilor mascate de clltre detaliile situate in fata [or. [hidden line removal/elimination des lignes cacMes] E6minarea suprafetelor ascunse Etapll. in proeesul de generare sinteticll a vederilor

Emisie Procesul prin care un corp ernite radiatii electromagnet ice. [emission, emission of radiation / emission] Emisie almosfericl RadiaJie e1ectromagneticll emisll de clltre atmosferll.. parte din aceste radiatii sunt receptionate de sensorii de te[edetectie, adllugandu-se radiatiei venite de la obiectele de pe suprafata terestrll. [atmospheric emission / emission atmospMrique]

Emisie de infrarOii Emisie de rlldiatii infraro~ii. [infrared emission / emission infrarouge] Emisie de microunde Emisie de radiatii electromagnetiee in banda de microunde. [microwave emission / emission dans les micro-ondes] Emisie de impulsuri Emisie intermitentll, sub formll de impulsuri. [pulse emission / emission en impulsion]

Emisie

104

105

Episc6p EODMS Earth Observation Data Management Systtms Sisteme de gestiune a datelor provenite din observarea Plmantului. EOL End of Ufe of a satellite Sfir~tul activit!pi unui satelit. EOLE Satelit meteorologic francez. EOM Earth Observation MIssion Misiune de observare a PllmAntuIui. EOS 1. Earth Observation Satel6te Satelit de observare a PllmAntuIui. Nume folosit anterior ~i pentru LANDSAT D. 2. Earth Obsening System Propunere a NASA pentru un sistem dual de satelip polari de observare a Pllmantului. EOS SAR Satelit propus de IPL pentru a transporta un radar eu antenl cu deschidere sintetiel (SAR) eu trei frecvente ~i polarizare in cvadraturl, pentru seria EOS. EOSAT Earth Observatioo s.Dite corporation Companie care, in 1985, a obPnut, de Ia guvernul SUA, dreptul de comercializare a produselor LANDSAT. Este un parteneriat intre Hughes Aircrqft Company ~iReA Corporation. EOSP Earth Obsemng Scanning Polarimeter Polarimettu cu baleiere pentru observarea PlmAntului (BOS). EP A Enfiroomental Protection Agency Agenlia de Protectie a Mediului. Agenpe americanl, creatll la 2 decembrie 1970, pentru controlul polulrii mediului. EpdiMcop Aparat capabil sll proiecteze, pe un ecran, imagini imprimate pe suport opac sau transparent. [epidiascope / epidiasct.JJe)

Emisie spedlicA v. Coefident

de emisie

Emisie termicA Emisia de radiatii electromagnetiee de cltre corpurile eu temperaturA mai mare de 0 K. [thermal emission / emission thermique] Emisifitate Emitanil v. Coeftdent v. Radiant' de emisie

azurii, de la stratui superior cltre eel infe-rior. [coiour emulsion / emulsion cou/eur] Emulsle color 1Dfrar00u Emulsie color la care stratui inferior este sensibilia radiatille infraro~ului apropiat, cel mijlociu la ro~ iar eel superior la verde. Sin. Emulsie spectrozona14. [irfrared colour emulsion / emulsion ir(rarouge couleur, emulsion spectrozonale ] Emulsie cu granuJatie linl Emulsie fotografiel in care granulele de haIogenurl de argint au dimensiuni foarte mid. astfel de emulsie prezintll 0 rezolutie mare ~i 0 sensibilitate redusll. rfine-grain emulsion / emulsion a grainfin]

Emulsie lzop&DcromaticA v. Emulsie izoerOOlaticA EmuJsie ortocrOOlaticA Emulsie fotografiel sensibilll de la radiatille violete, pAn! Ia eele eu lungimi de undll de aproximativ 590 nm. [onhochromatic emulsion / imulsion onhochromatique] Emulsie ortop&DcnmaticA Emulsie sensibill la radialia luminoasi din intregul domeniu vizibil. [onhopanchromatic emulsion / emulsion onhopanchromatique] Emulsle p&Dcromatid Emulsie fotograficll sensibiliia toatl gama radiapilor vizibile, mai Putin Ia domeniul galben-verde. fpanchromatic emulsion / emulsion panchromatique] Emulsle sensibilA Ia infrBrOfu Emulsie fotografiel sensibilizat! Ia domeniul infra~ui apropiat. [irfrared sensitive emulsion / emulsion sensible a l'iIrfmrouge] Emulsie spec:tI'orA)naIA v. Emulsie color lnfrarotu Emulsie ultrasensiliJl EmuIsJe fotograficll ee are sensibilitate ridicatl. [high speed emulsion / emulsion ultrasensible] EnerlJe portatll inergie energie Entropie llUltie radiantl Energie emisll sau transprin radiatie. [radiant energy / de rayonnement, energie radiante, rayonnee] v. Continut mecliu de Infor-

EmitAtor 1. Dispozitiv care emite unde e1ectromagnetiee. 2. Statie terestrl utilizat! pentru a transmite semnale Ia un satelit. [1. transmitter 2. uplink / emetteur, transmetteur] EMR E1eetromagnetic dectromagnetiel. Radiation Radiatie

EMS Environmental Monitoring Satellite Satelit de supraveghere a mediului. Emulator Pachet de programe care imit! functille "unui alt tip de procesor, echipamellt sau program, decAl cele disponibile in sistemul de caIcul real. [emulator / emulateur] Emulsie 1. Amestee dispers dimre doullichide sau solide, care nu se dizolvl unul in "altul. 2. Stratul fotosensibil (emulsie de balogeourl de argint ~i gelatinI) din compo. neDIa unui material fotografic. [emulsion / emulsion, COllChephotosensible] Emulsie alb-negru Emulsie fotosensibill care, dupI prelucrare, produce 0 imagine in tonuri de gri. [black and white emulsion / emulsion noir et blanc] Emulsie color Emulsie fotografiel ee conpne ~i 0 substanll generatoare de pigment (colorant), alAturi de halogenura de argint. to materialul futografic color se includ trei straturi de emulsie, fiecare sensibillia una din culorile fundamentale (albastru, verde, ro~u). to eele trei straturi se formeazl pigmeDli diferiti, galbeni, purpurii ~i respectiv

Emulsle faIs..color Emulsie color, sensibill Ia diferite benzi spectrale. Redll culorile in mod diferit fall de cele naturale. rtaIse colour emulsion / emulsion fawse couleur, emulsion iqfrarouge, emulsion de direction decamo~e] Emulsie fotograftcA Emulsie de cristale de haIogenurl de argint in gelatinll, care constituie stratul fotosensibil al materialului t?tografic. In emulsiile color sunt adiugate ~l substante geoeratoare de pigmenti. Sin. Enudsie fotounsibi14. [emulsion, photographic emulsion, photosensitive emulsion / emulsion, hnulsion photographique, emulsion photosensible] Emulsie fotosensibilA v. Emulsle foto-

graftcA. Emulsle blpel'p8DcromaticA Emulsie care are sensibilitate mare la lumina ~ie. [hyperpanchromalic emulsion / emulsion hyperpanchromatique ] Emulsie Izocromatid Emulsie fotograficll alb-negru, sensibiliia tot spectrulluminos. Sin. EmIIlsie izopancromaticd. [isochromatic emMlsion / emulsion iso~hromatique]

ENVISAT Aparaturll ESA peotru observarea Pllmintului, destinatl utilizllrii pe platforme polare. EO Earth m4ntului. Observation Observarea Pll-

Eppol

v. Puncte nudesle

EODAP Earth Ocean Dyuamic:s Applications Program Program de cercetare a dinamicii oceanului ~i useatului (SUA).

Ep1sc6p Aparat capabil sl proiecteze, pe un ecran, imagini imprimate pe suport opac. [episcope, opaque projector / ipiscope]

Eroare Eroare de lungime Eroare apllrutl in procesul de determinare a unei distante. [linear
error / e"eur de longueur]

108

ESA
109

Eroare de zero Eroare provenitl din aprecierea incorectl a originii coordonatelorsau a originii gradatiei aparaturii. [zero e"or /
en-eur de ziro]

[error of position, planimetric e"or en-eur de position, e"eur planimhrique]

Eroare'de mAsurare Diferenta iotre valoo rea reall a unei mlrimi ~i cea obtimd prin mlsurare. [measurement error, measuring
jaJdt, error of measurement mesure, e"eur de mesurage] / en-eur de

EI"OIll'e rafid Eroare In transpunerea grag fiel a informatiei. [graphical error, error
of drawing / em!ur graphique]

Eroare reaJl Eroare definitl in raport cu valoarea reall a mlrimii mlsurate (care fl necunoscutl, fiind mascatl de erorile aparente, astfel irdt nOliunea de eroare reall rlmAne doar teoretiel). [true error /

LANDSAT ~ia altor informatii geografiee, apartinand la EROS. Este situat la Sioux Falls, South Dakota, SUA. ERP Earth Resources Program Program de observare a resurselor terestre (NASA).

Eroare de orientare Eroare rezultatl din orientarea incorectl a sensorului. [orientation error, setting error / en-eur d' orientation]

EI"OIll'e rosoIanAAbaterea mare a rezultag telor mlsurltorilor sau observatiilor, fall de realitate, ca urmare a aparitiei unor evenimente deosebite In cadrul procesului de mlsurare. !"grosse"or / emur grossiere] Eroare instrumentall Eroare sistematicl de mlsurare cauzat! de imperfectiunile instrumentului utilizat. [instrumental e"or,
calibration error / emur reur d'insttument] instrumentale, er-

Eroare de poziJionare absolutl Abaterea valorilor coordonatelor geografiee ale e1ementelor dintr-un set de date, fall de eele reale. [absolute positional e"or / en-eur
absolue de positiOl'l1ll!me1lt]

Eroare de poziJionare relativl Eroare a coordonatelor relative ale elementelor dimr-un set de date, calculate fall de un reper arbitrar sau fall de unul din e1ementele setului. [relative positional error /
emur relative de positionnement]

Fzoere intAmplAtOBJ'e Fzoere aIeatoare v. Eroare timitl Eroarea maximl ee s-ar putea produce atunci cind se efectueazl 0 mlsurltoare eu un instrument a cIrui precizie eq este cunoscutl. Eroarea limit! se calculeazl dopl formula t!lin=3eq. Sin.
Eroare maxim4. [maximum error, moximol error / e"eUT mtmmale, erreur maximum]

ERS European Remote SensIng sateJ6te serle de satdqi laDsaP. e ESA In iulie 1991 d emur vraie] (ERS 1) ~i In aprilie 1995 (ERS 2). SuDt Ero8re sistmUdid Eroare care se repetl In dotati cu 2, respectiv 3 sensori. Sensorul AMI este un radar cu antenl cu deschidere mod sistematic, fiind determinatl de faI::tori sinteticl ~ipoIarizare verticall, cu unghi de cu aetiune constantl, cum ar fi defecte ale incidenll de 23, lucrand In banda C. aparatelor, defecte ale metodei de mIsurare Produce imagini ee acoperl 0 suprafatl de sau de calcul. Sin. Eroare constantiJ. [syslOOxl00 km, cu 0 rezolupe de 15-30 m. temolic error, constant error. / en-eur systiSensorul ATSR este un radiometru eu bamotique. eTTellr constante] leiere, ee acoperl 0 suprafatl de 500x Eroare umanl Eroare provoeatl de gre500 kIn, cu 0 rezoluPe de 1 lan. ERS 2 este ~lile de apreciere sau operare com~e de dotat ~i cu un echipament de tip GOME persoana care efectueazl 0 observlllle sau (Global Ozone Measuring EqlUpmmt). rnIsurIloare. [individwll error, pmonol erOpereazl pc 0 orbitl situatlla altUndil.a ror / erreur personneUe] de 780 lan, eu ciclu orbital de 35 de tile. Erodare v. Contrset8n ERSP Earth Resources Survey PrCJII'IIID Erorl geomebice ale tmagtDlIor Diferentele tntte forma P pozqia obicctelor reprezentate tntr-o imagine, fllll de eele pe ~ le-ar aveatntr-o imagine ideall a scenel.
!"geometric errors / en-eurs glomariqu.es]

Program de cartografiere a resUrsdor terestre (SUA). ERSSP European Remote SeDIiDgSadeJo. lte Prop'aDIIiIe Program european de satelip.pentru teledeteqie. ERTS Earth RI.IourCeS T~ s.t.eIlte Satelit penttu resursele terestre. Nume utilizat pentru primii doi satelip din seria LANDSAT. ERTS 1 a fost lansat la 23 iulie 1972, iar la 14 ianuarie 1975 a fast redenumit LANDSAT 1; BaTS 2 a fast lansat-Ia 22 ianuarle 1975. ERTSlNDPF ERTS NAsAData Proc:e85a ing Fadlty CcIItru d~~reIuave ~or, provenite de la satelqii EaTS, apartinind de NASA. ESA European SpRee Agency Ageotia SpaPaIl EuropeaDi, lIUJDiti nterior ELOO a ~i ESRO. A fost fondatI, In 1980, de 11

Eroare de program Eroare fotr-un program de calculator, ee produce, In mod permanent sau aleator, denaturarea rezultatelor. Sin. Scamli. [bug / bogue] Eroere de refnlqie Eroare de determinare, cu instrumente optice, a unei direqii, cauzatl de refraqia atmosfericl. [refraction
error / e"eur de rifraction]

Eroare mlDiml v. Eroare Ibnitl Eroare medie Valoare medie a erorilor produse fntr-o serie de mlsurltori. [mean
error / erreur moyenne]

Erorl.radlometrice Difcre$ tntre rlspunsuI spectIal real ~icd. mIsurat. [mdiametric


errors / erreurs mdiomitrique]

Eroere medie pi1ratid dupl formula:


1

Valoare calculatl

Eroare de searl Eroare de determinare a uoor elemente dimensionale, cauzatl de Yariatia sclrii sau aprecierea gr~itl a acesteia. [scale error / e"eur d'ichelle] Eroare de transpunere Eroare introdusl prin transpunerea incorectl a unor punete (detaIii)pe 0 reprezeotare graficl. [tra1ISpOsition e"or / emur de repon]

e= -L(el-e 2 ) nM
In care l!i sunt erorile, iar em este media erorilor. [root mean square error, standard
error / errtlff'moyenne quodnItique]

Eroare plaDlmebicl Eroare In reprezentarea sau determinarea pozqiei, ori a dimensiunilor obieaelor In plan orizontal.

EROS 1. Earth Resources ()bservllt1on Satemte Satelit de observare a resurdor terestre. 2. Earth Resour4.leS ()bsenation SystaD Sistem de ot>servare a resurselor terestre. Program pentru receplia, prelucrarea ~i distribuirea datclor obtinute de satelitiiLANDSAT ~iprin aerofotografi~. Programul a fost stabilit sub patronaJul Serviciului Geologic al SUA (USGS). EROS Data Center eenttul de Date EROS. Centru american de artJiyare,prel~crare ~i distributie a datdor de teledeteetle

ESA-IRS

110

111

Evaluarea

state (Anglia, Belgia, Danemarca, Elvetia, Franta, Germania, Irlanda, ItaIia, Olanda, Spania, Suedia), la care, in 1987, s-au alAturat Austria, Finlanda ~i Norvegia ca membre asociate, iar Canada a semnat un aeon! de participare la unele programe. Are sediul principalla Paris. ESA-IRS ESA Infonnation Retrieval Service Serviciul de c1utare a informatiei din baza de date ESA (ESRIN). ESC Electronic e1ectronicll. Stin Camera Camerll

Spatiall (in prezent face parte din ESA). Program care a utilizat 7 sateliti, in perioada 1968-1969. ESSA 1. Environmental Science Services Administration Administratia Serviciilor de ~tiinta Mediului. 2. Environmental Survey Satellite Satelqi pentru studierea (eartografierea) mediului. Sateliti polari meteorologici lansati to perioada 19661969. ESTAR Electronically Scanned Thinned Array RadiOOleter Radiometru cu baretll, cu baleiere electronicll (EOS). ESTEC Europesn Space Research and Technology Centre Centrul European de Cercetare ~i Tebnologie Spatialll (organism ESA, Noon!wijk, Olanda). Eantionare Mllsurarea unei mllrimi cu variatie continul to timp ~ilsau sp~iu, la intervale de timp ~sau In pozipi discrete. [sampling 1 ~chanlillonn4ge] Eantion Valoare mlsw"atllia un moment precizat pentru 0 mllrime variabilll to timp, sau intr-un punct dat, pentru 0 mllrime variabilll in spa{iu. [sample 1 ~chantillon] Eantion de referintl Suprafatl de teren pentru care SUDt unoscute obiectele ~i proc cesele existente, precum ~i caraeteristicile lor radiometrice. Se utilizeazll in procedurile de clasif1CllI'e,dupll identificarea lor pe imagine. [training data 1 ~chantillon de re-

ratie. fprototype (cell), training cell, training set 1- ] Etalon de fotointel'pretare fotointerpretare v. Cheie de

Etalon de idendficare Imagine caraeteristicA pentru un tip de obiecte, ce serv~e la identificarea lor to teledetectie. [identification standanJl modele d'identificationJ Etalonare 1. Reglarea unui aparat de mlsurll cu scopul de a-i aduce indicaliile cAt mai aproape de valoarea realll a mllrimii mlsurate. 2. Caraeterizarea unui sensor to 00meniul to care el reaqioneazl, utilizind standarde de laborator sau de teren. Se face o calibrare rodiometricd ~i una geometricd. Sin .. Calibrare. [calibration, gaMging 1 calibrage, ~talonnoge] Etalonarea camera rei Etalonarea obiectivului Etalonarea soruIui v. CaJibrarea Ume-

EUMETSAT Organizatie eurqx:anl pentru exploatarea satelitilor meteorologici, cu sediu) la Darmstadt. A fost infiintatllla 19 iunie 1986 de clltre 16 state europene. Are ca scop mentinerea ~i exploatarea sateiitilor operaponali METEOSAT. EURASEP FMropean Association of Satellite Experiments on Pollution AsociaPa Europeanll pentru ExpcrieDle cu Satelqi asupra Polullrii. EURECA European Retrievable Carrier Platformll europeanl recuperabilll (ESA). EURIMAGE European Consortium for Satellite Image DIssemination Consortiu European pentru Difuzarea Imaginilor Satelitare (Roma). EUROGI European Umbrella Organisation for Geographical Informadoa Orpnizatia Europeanl pemu InformaPc

ESDIS Earth Science Data and Information System Sistem de informatii ~i date din ~e1e despre Pllmint (NASNGSFC). ESIC Earth Sdence Information Center Ce!Itrul de Informatii referitoare la ~tiintele despre PAmAnt. USGS a creat 0 retea de asemeoea centre (peste 75), destinate sA distribuie datele ~i alte produse din domeniul ~intelor despre Plmint. ESIS European Space lDf'ormation System Sistem european de informatii spatiale (ESA). ESMR Electronically Scanning Mi~ wave Radiometer Radiometru cu baleiere, in domeniul microundelor (NIMBUS 5, 6). ESOC European Space Operations Centre Centrul European de Operatii Spatiale (organism ESA, Darmstadt, Germania). ESRI Environmental Systems Research Institute Companie cu sediul in Redlands, California, SUA, care produce programe destinate SIG ~i oferll servicii in acest domeniu. ESKIN European Sp&:e Resean:h Institute Institutul European de Cercetare a Spatiului (organism ESA, Frascati, ItaIia). ESRO European SpBee Research Organization Organizatie Europeanll de Cercetare

Geograficl.~e
v. CaUbrarea sen-

obiec:dwIui sensorolui

v. CaJibnnB

ETC Acton Camerl fotograficl utilizatll pe SKYLAB in misiunea S 190 B, to 1973. Ayea rezolutie la sol de 38 m. Etichetare Ataprea de informatie sub formll de atribute, e1ementelor grafice dintr-un strat SIG. [labelling 1 ~tiquetage] Etic:hetl 1. Flement al unui limbaj de programare, utilizat laidentificarea instrucPunilor. 2. Atribut al unui element vectorial intr-un SIG. flabell ~tiquette] ETM Enhanced Thematic Mapper Sensor Thematic Mapper imbunlltlltit (LANDSAT

lizarea unui sisrem de colectare, gestiune p clasificare a infollIllllillor, precum ~i specificarea metodelor de analizA ~i a formatelor de scb.imb a datelor. Colaboreazl cu comitetele nationale de standardizare a datelor geografice. EUROSAT European Application Satellite system Sistem de satelqi europeni de aplicape (ESA). EUV Extnme depllrtat. UItra Violet Ultraviolet toActivity Aetivitate

ce ~-a propusrea-

f~rence]
Eantionare in etape Achizqie de date de teledeteqie pentru 0 regiune datl, de la altitudini diverse ~i ~ sensori diferiti. [multistage sampl!ng 1 ~chantillonnage par ltapes) Etalon de clallllc:are Pixeli dintr-o imagine, pentru care se ClJIlOateobiectul din teren reprezentAt. .Se utilizeazll in clasificarea imaginii, servind ca etalon de compa-

EVA Extra Vehicular In afara vehiculului. Evaluarea

c:ulturiIor Aprecierea calitativl

6).
ETS Experimental Technical SatelBte Satelit tehnic experimental (Iaponia).

~i eantitativl a culturilor, prin mijloace de teledereqie. [crop lnvemory, crtJ' inspection 1 inventaire de cu/tIlres,lnspection des cultures] localiEvaluarea vizibUitiil Dc::tc:rminar'e zllrii ~i mllrimii unei litli care poate fi vl-

Evidentiere

112

113
ExpoJDDetnl rotoeledrie Instrument pentru mIsurarea intensitIPi luminii, cu ajutorut unci celule fotoelectriee. fphotoelearic exposure meter / photomitre photoilectrique, ceUule photoilectrique] Expresie Iogid Expresie' matematicl aI clrei rezultat, In urma evalulrii, este de tip logic (poate lua valoareafaLS' sau acleviJrat). [logical expression / expression Iogique] Expunere 1. Proces de expunere a materialului fotografic la acPune& luminii. 2. MIsurl a cantitAPi de luminl primitl pc unitatea de suprafatl a materiaIului futosensibil, exprimatl prin produsul dintte iluminare ~i timpul de expunere: H=EI, unde E este iluminarea iar t timpul de expunere. Sin. Grad de expll1ll!re. [1. exposure 2. quontity of iUumination, exposure degree. rate of exposure, photographic exposure / 1. exposition d la lIImiire 2. coeJficienI d' exposition]

Extrapolare

zutl dintr-un puna de vizare dat. [visibility assessment / ivoluotion de la visibiliti] Evldmtiere Punerea In evideDll a unor elemente de interes, prin ~ lor cu 0 culoare, intensitate sau alt! caracteristie! distinctl ce Ie face u~r de reperat. [highlighting / mise en ividence] EVIRI Enhanced ViJlble and .InfnI1ed Imager Geoentor de imagini in vizibil ~i ~, perfecponat (pc a doua generape de METEOSA1). Kuditate EsaRerare tieall v. Aeuratete a reIlefului v. ExageI'8J'e ver-

studiului ionosfcrei mezosferei. EXOS D (Akebono) a fost lansat in Martie 1989, pentru studiul aurorelor polare. EXOSAT E1D'OpeBDX-ray Observatory SaRllite Satelit european de observlllie In raze X (lansat In 1983 de cItre ESA). Exploatarea aerorotogramelor Proces de extragere a infol'lDlliilor ~i de efectuare de mIsudtori pc aerofutograme. [evaluation if Ql!rifllphotographs / exploitation de photographies alrlmnes] Exploatare anaJIticl Exploatarea fotagramelor prin calcul numeric. [analytical evaluation, digital evabu1tion / exploitation par calcul, exploitation analytique] ExpIoetare padlci Exploatarea fotogramc>lor prin metode grafice. [graphical evaluation / ~stitution graphique] Exploatare planlmetrlcl Determinarea formei, dimaJsillnilor ~i pozipei, In plan orizontal, ale oblcctelor de pc 0 imagine. fplanimetric evaluotion, planimetric survey / exploitation p1ot8mitrique] Exploatarea IDlqhdlot" aerof'otDgrameIor EXPLORER americani. EXPLORER v. ExpIoatarea ~inpfici

ti

Extinqie v. Atenuare
Extlnderea IinlarA aeontra8telor Mod de prelucrare a imaginilor de teledetecPe, cu extinderea, printr-o lege liniarl, a valorilor de gri existente, pc watt gama valorilor posibile. [linear stretching / allongement liniaire, itirement liniai~ des contmstes] Extindere sinUlOidall a eontnBtului Extinderea contrastului prin tnlocuirea valorilor initiale crescatoare, cu valori care SUDt alternativ crescltoare ~i descrescI10are dupi 0 lege sinusoidall. [sinusoidal stretching / aUongement sinusoidD1] ExtnpoIare MetodA de prognozA a valorii unci mlrimi tntr-un punct din afara domeoiului penttu care se dispune de valori CUDOllCUte. [extrapolation, extrapolotion method / extTtf1Olotion]

J.I:uIerare verticaIA Exagerare a tnlltimii obiectelor In modelele tridimensionale (stereollCCpice), care apare datoritlfiptului e! distIuJa dintre eele doul punte de fotografiere (aerobaza) este muIt mai mare decAl: distaJta iltcrpupilarl. Sin. ExagertUe a re1iejilbd. [venical exaggeration, exaggeration if relief, hypemereoscopy / exagimtion du relief] EEentridtatea elipsclidului Coeficient ee caracterizeazl forma elipsoidului. Se calculeazll cu relalia:

Serle de satelip

e=~al~lbl
unde a ~i b suot semiaxa mare ~i cea mie! a elipllOidului. [eccentricity if the ellipsoid / excentridti de l'ellipsofde] EXNPS Exploration of Nelgbboring Planetary Systems Explorarea sistemelor planc:tare Invecinate. EXOS Emspbere Satellte Serle de satelqi japonezi peotru studiul exosferei. EXOS A (Kyolrko) este destinat studiului aurorelor, iooosferei ~i magnetosferei. EXOS B (Jikiken) cste destinat studiului magn~ sfcrei. EXOS C (Ohzom) , este destinat

1 Satelit lansat la 31 ianuarie

19S8 de la Cape Canaveral. A fost operational pAulla 23 mai 19S8. Avea 0 greutate de 141cg ~i 8.. deplasat pc 0 orbitl cu periingeu de 356 tIn, apOgcu de 2S48 tIn clinare de 33,24. A coDfumat existeila centurilor de radialii Van Allen. 'A reintrat In atmosfera terestrlla 31 martie 1970.

ti

Exponometru Instrument ee permite determinarea dmpului optim de expuncre a materialului fotqgrafic. [exposlln meter / posemit~)

115

Filiatia ridicatl a factorului de transmisiune. [spectral window I fenetre spectrale]

. F
Factor C v. Raportul a1titudine-echldis-

Fasdcol Ansamblu de raze paralele sau care se intersecteazl intr-un singur punet.
[beam, ray beam, beam of rays, bundle of rays, pendl ofrays Ifaisceau de radiation, faisceau de rayonnement, faisceau de rayons]

Fasdcul radar Fasciculul de microunde emis de antena radar. [radm beam I faisceau rodar]

FatetA ascunsA Fatet! a unei suprafete, ascunsl de detalii situate pe directia observatorului. [hidden face I face cachle] FazA Argumentul (OJ"+i) al unci mlrimi care variazl sinusoidal in timp, dupA0 lege de tip a=ao sin(OH+i). Caraeterizeazl starea unci unde, la un moment dat. [phase
Iphase]

FFf Fast Fourier Transfonnation Transformare Fourier rapid!. FGDC Federal Geographic Data Committee Comitetul Federal peotru Date Geografice. Organism creal in SUA, compus din reprezentantiai mai multor agentii federale ~i ai distribuitorilor de produse SIG. Are rolul de a defini standardele metadatelor spatiale, care sunt descrise de CSSM
(Content Standards for Spatial Metadata).

Fasdcul conic Fascicul de raze ce se intersecteazl intr-un singur punet. [beam, CO1//!
of rays I faisceau, cOne de rayons]

taut!
Factor de absorblie v. Coeficlent de absorblie Factor de atenuare v. Coefident de atenuare Factor de filtru Coeficient de prelungire a expuneri.i,pentru a compensareducerea ftuxului luminos de cltre filtru. Sin. Coeficientul fiitrului. prolongation] [filter factor I cotdJicient de

Fasdcol de explorare Fascicul de radiatii cu care se exploreazl 0 {intl (0 poqiune de teren, 0 imagine san un document grafic).
[scanning beam I faisceau faisceau explorateur] de balayage,

FC False Colour Fals color. FCC False Colour Composite Fals color compozit. FCIR False Colour Infrared Fals color infraro~. FCP Forest Canopy Profile ProfIlul plafonului pldurii (plItii superioare a coroanelor). FID Raportul dintre distanl&focaIl ~i diametrul antenei.

Factor de fonnA Raportul dintre IAtimea~i inlltimea unei fotografii ~au imagini. [aspect ratio I allongement glomitrique]

Fasdcul de luminA Multime de raze de lumini, paralele intre ele ifasdcui paralel) sau care se intersecteazl intr-un punct unic ifasdcul divergent, dacl razele pleacl dintr-o sursl punctiforml ~i fasdcui convergent, dacl razele converg intr-un punct comun). [beam of light, pencil of light I
faisceau de lu1niire, faisceau lumi1ll!la]

FICCDC Federal Inter-agency Coorclnating Committee on Digital Cart0graphy Comitetul Federal In1er-agenPi,de Coordonare a Cartografierii Numerice (SUA). Fidelitate a culorii Acuratetea in redarea, pe imagini, a culorii obiectelor. [colour fidelity I fiililill des couleurs]

Factor de mirire v. Raport de mArire Factor de searA Raportul dintre scara intr-un punet oarecare al reprezentlrii ~i scara principall a proieqiei. [scale factor I
faeteur d'lchelle, rappon d'lchelle]

F.dcul inddent Fascicul de raze care IYUDg suprafata unui obiect. [incident pe
beam I faisceau inddent]

F1deJitate fotograftcA Acuratetea in reproducerea fotograficl a imaginii corespunzltoare unci scene. [photogrophic fidelity I

Fasdcol paralel Fascicul de raze paralele intre ele. parallel beam, collimated radiation I faisceau par allele]

Fereastrl atmosfericA Domemu de free- fidilitl photographique] vente pentru care unde1eelec:trornagnetice Fideltate eeometricA Capacitateaumrl silltern de teledeta:lie de a reda corect earactese propagl prin atmosferl, flrl a suferi 0 risticile geometriceale obiectelorexplorate. atenuare importantl. [atmospheric window
(wavebands) I fenPtre atmosphlrique] fgeometric fidelity I fidilitl glomitrique]

Factor de transmisiune v. Coeftdent de transmisiune Factori de expunere Faetori care trebuie luati in calcul pentru stabilirea timpului optim de expunere (sensibilitatea filmului, iluminarea terenului, luminozitatea obiectivului, viteza de zbor, etc.). [exposure factors I faeteurs d'exposition ]

Fasdcul perspectiv Ansamblu de raze care unesc punctul de privire (punetul nodal anterior al obiectivului camerei fotografice) cu toate punctele din teren. [perspective
CO1//!of rays I faisceau perspectif, perspective] gerbe

Fenestrl de afipre Zonl (de obicei rectangularl), cu limite bine definite, to interiorul clreia este af~ partial san integral, 0 imagine. [display window, window, sliding window I fenltre]

Fider Linie de transmisie a energiei de la emitltor la antenl, in cazul emisiei (cind se mai num~te ~i linie de alimentare a antenei) sau de la antenl la receptor (cind se mai ~~ linie de cobortre). [feeder I
feeder]

Fals-c:oIorv. Imagine raJs-coior FantcmA radar v. Ecou fantomA

Fasdcul principal aI antena Fasciculul de radiatii emis de 0 antenl ::u directivitate prolllUllatl (dupA direqia de randament maxim). [antenna beam I faisceau de
l'antenne]

Fereastrl glisantl Zonl (de obicei rectangular!) ce contine pixelii a clror valori intervin in calcularea valorii unui pixel, in filtrarea unci imagini nUmerice. [sliding
window, kernel I fenltre glissante]

FIG Federa~ dezilor

JnternationalA a Goo-

FerelmtrAspectrall Bandl spectralApentru care un anurnit material prczintl 0 V'etloare telor. [lineage, origin I filiation des dort-

Fillalia datelor Originea ~i transforrnlrile succesive operate asupra unui set de date, pe parcursul utilizlrii lor. Sin. Originsa da-

,~1 4

Film

116

117

Filtru

Film aerian Film dcstinat aerofotografierii. [aerial film I film O/rien, pelUcuJe 0/rienne] Film alb-negru v. Emulsiealb-negru

ducerea imaginilor compozit color LANDSAT. [diazo film /film di~o] Film raJ.color v. Film color infrlU'Olu

negru). [reversiblefilm. direct positivefibn. CDltopositivefilm, slide film I film rlversible, film inversible. film tlIIIopositij] Filtrare 1. Separarea, dintr-un fascicul, a radiatiilor w anumite lungimi de undll. 2. Separarea amunitor componente ale unui semnal. 3. Separarea sau suprimarea unor date dintr-un flux de date. ffiltering / filtmge] Filtrare adapUd Filtrare ai c!rei parametri se adapteazl in mod automat, funqie de caraeteristicile semnalului prelucrat. [adoptive filtering I filtrage.odoptl] FUtnre cu fereastri gllsantiProcedeu de filtrare a imaginilor mmerice. Valoarea unui pixel din imaginea filtratl este calculatl functie de valorile pixelilor dintr~ vecinltate ("fereastrll") a pixelului corespondent din imaginea originaIL [moving window filtering. sliding window filtering I fillmge afenltre glissante] .FlItrare hcmcmorllci Procedeu de filtrare utilizat peotru ateouarea zgomotului sau interferenlelor multiplicative pret.eDte pe imagini. Se caraeterizeazll prin aplicarea unci filtrlri liniare a logaritmului valorilor pixelilor din imaginea origiDall. urmatll de o revenire fn domeniul iniPal. printr~ funcPe exponenPall. [homomo1phicfiltering I jiltrage homomoTphique] Filtrare 1lIIIIIeric:i Filtrare efeetuatl prin prelucrarea numeric! a semnalului. [digital. filtering I filtmge nunrlrique] FUtrare trec:e JOB Proce$ matematic de diminare a unor date cu valori extreme ~i menpncrea valorilor care se lnscriu intr~ curbllinl. Se realizeazl. de obicei, cu ajutorul mc:diilor gtisante, pooderate san 00. Sin. Usa}. [data smoothing I lissage de donnks. lissage]

Filtrarea

dateIor

vec:torIaIe Eliminarea

Film alb-negru illfrarotu Film sensibilia radiaPi cu lungimi de undl de 400-900 DID. Este sensibil ~i la infraro~ apropiat (750900 DID). [black and white i1frared film I fibn irfrarouge noir et blanc] Film eoIor Material fotosensibil a1c!tuit dintr-un supart flexibil, transparert, pe care sunt depose trei straturi de emulsie, fiecare sensibil la una din culorile fundamentale (a1bastru, verde, ~). [colour film, truecolow film I film coulelll'S] Film color inf'rarou Film sensibil la verde, ro~ ~i infraro~ apropiat (500900 DID), ce sunt redate ulterior prin a1bastru, ,verde ~i ro~. Sin. Film fals color, Film. de deteetare a cam'4flajuJui. [calow irframJ film, irframJ-colour fibn, i1fran!dseruitive colow film, false-colour film, C01IJOf/Iage-deteetion.film / film coWelli' i1frarouge. film infrarouge couleur. irfrarouge coulew, fibn de dltection du camouflage.filmj"ausses couleurs] FIlm color negadv Film color care produce imagini in culori complementare celor reale. [cololll' negativefibn I fibn couJeurs nlgatifJ Film color revenibU Film color ce produce imagini in culori naturale. Este utilizat penttu realizarea diapozitivelor. [reversible colow film I film coWeur inversible] Film de detectare color inlrBl'OfU a c:amufbdului v. Film

Film rotocooductiv Film a clrui conduetivitate electric! este controlabill prin iluminare. Imaginea electric! poate fi "developatl" cu ajutorul unci pulberi ce aderl diferentiat, funcPe de sarcina electric! prezentl in diferitele puncte ale imaginii. Pulberea este apoi fuatl prin topirea ~i presarea ei pe film. fphotoconductivefibn I fibn photoconducteur] Film fotograftc Material fotosensibil cu suport flexibil. Sin. PeUcuM fotografidl. fpholographic film. film I film photogmphique. film, pellicule] Film infrarOfu Film fotografic sensibil la domeniul ~ului apropiat. [irif1'ared film I film irfrarouge] Film negadv Film destinat oblinerii imaginiIor negative alb-negru sau color. [negative fibn I film nlgatifJ Film ortocromatie Film sensibil de la radialiile violete, pinlla ceIe cu lungimc de UDdI de CC8. S90 mIl. [otthochronroticfilm I film onhochromotique] Film ortopancromatlc Film sensibil la intreg domeniul vizibil. [onhopancltromatic fibn I film onhopanchromatique] Film JIlUICrcmatk Film fotografic cu 9CD.sibilitate crotr!Iticl Ia tot spcctrul luminii vizibile. mai redud la verde. [black and white pa1ICIrrrJmQtic film. pandu"Omoticfilm I film noir etbIonc ptIIfChromolique. fibn panchromatiqrleJ Film radar Film utilizat pentru tnregistrarea semnalului radar. [datafilm, signalftlm I pelliade d' IlJWgiSlrement] Film rewnIIJO Film care permite oblinerea directl a imqinilor pozitive (color sau a1b-

punctelor dintr-un set de date veaoriale, functie de un criteriu ales (de obicei penttu eliminarea punctelor redundante). [vector filteTing I filtmge de donnies vectorielles] Filtrarea UniUor Fliminarea unor punete intermediare ee descriu 0 linie in format vectorial. conform cu un criteriu ales. Permite eliminarea punetelor redundante. [line filleting, line smoothing I filtrage des Ugnes] ) Filtru Dispozltiv destinat prelucrlrii unui semnal. in vederea eliminlrii sau modific!rii unor componente ale acestuia. ffilter I filtre] FUtru aIbastru Filtru optic care ateoueazll lumina din alte domenti decIt eel al albastrului. [blue filter I icrfUI bleu, filtre bleu] Filtru antIvignetare Filtru optic. w densitate variabill, ce permite compeusarea vignetlrii produse de obieetiv. Sin. Filtru de egalivue a luminii. [antivigrrettingJlller I filtre antivignettllge] FUtru coIorat Filtru. optic ee atenuad anumitc benzi speetrale din domeniulluminii vizibile. Culoarea fiItrului este dati de banda spectraII transmisl. [colowed filter I filtre colorl] FiItru compelll8tor Filtru care are rolul de a realiza baIansul culorilor. la copierea unci imagini cokr. [CmfJenmting filter, equolising filler. baloncedfilter I filtre COIIIpensatelll'. filtre 19a1isateur] Filtru de bandA tDausti Futru care permite trecerea radiaPilor cu lungimi de undl ee se incadreazl fJU'~ interval fngust. [namJWbondfilter I filtre lJ bDntJe passante Itrolte]

Film dlaporddv v. Film revenibil Film dIao Film diapozitiv (reversibil), w rczolUlie mare ~i prelucrare simpll. Este utilizat in teledeteqie, indeosebi perDu pro-

Filtru

118

119
Fittro 1"011 iltru optic care atenueazll luF mina din alte domeoii decAt eel al ro~lui. [red filter fillre rouge] Fineiea granulatiei Mllrimea granulelor de argint metalic sau de pigmeDIi dintr-o imagine fotograftcll. Influenteazll dimensiunea minimll a detaliilor reprezentate ~i aspectul imaginii, dupl 0 mllrire importantA. [fineness of grain

Fittru de acccntuare Fittru ce pennite accentuarea unor componente ale umri semnal. [emphasisfiller filtre d'accentuotion]

Flltru de contrast Filtru de construetie specialll, care reduce contrastul dintre portiunile luminate ~i cele umbrite ale scenei. [contmst filter filtre de contmste, fillre a controste]

Flttro gaIben Filtru optic ce atenueazll lumina din alte domenii decAl eel al galbenului. Produce 0 mllrire a contrastului imaginii unei scene naturale. [Yellow filter filtrejaune, ecranjaune] Filtru gri Filtru cu absorbpe constantll pe intreg domeniul vizibil, care reduce intensitatea energiei luminoase, fllrl sl modifice distributia spectralll a acestei energii. Sin. Fillru neutru, Fillru neselectiv. [grey filler, neutral density filler, neutral filter filtre gris,filtre neutre]

F1Itru spatial Filtru care aetioneazll direct asupra valorilor pixelilor dintr-o imagine. [spatial filter filtre spatial]

I grosseur du g~n] I

Fittru de corectie Filtru care pennite corectarea spectrului luminii emise de 0 sursll artificiaill. Se utilizeazll in fotografierea color. [co"ecting fiuer fillre de co"ection, ecran de correCtion]

Fittro spectral Filtru care aetioneazll asupra valorilor componentelor rezultate prin descompunerea armonicl a unei imagini. [spectral filler filtre spectral]

F1n~ea imagtnll Calitatea imaginii de a reda detaliile fine ale obiectelor reprezentate. [image .fineness,fineness of image finesse de l'image] FINGIS Finnish GeogI"aphical Sistem geografic fmlandez. System

Flltru de egaUzare antivignetare

a Iwninii

v. Flltru

F1Itro linial" mtru care aetioneazll printr-o funepe liniarll asupra semnalului prelucrat. [linear filter filtre liniaire]

Fittro tale-bandA Filtru care atenueazll 0 bandA de frecveDlll din spectrul semnaIului. Sin. Filtru oprelle bandll. [band-elimination filler, band stopfiller fillre d elimination de bonde,filtre coupe bande]

Flltru de poIarizare Strat de substanll anizotropl care schimbll gradul de polarizare al radia{iei, prin absorbtie anizotropl. Sin. Polaroid. [Polarizing filler, polari7lJtion filler, polaroid fillre de polarisation, fillre polariseur, ecran depolarisation, polarofdj

Filtru median Tip de fJItru utilizat in fJItrarea cu fereastrll glisantll. Un pixel din imaginea filtratll este calculat ca fiind mediana ~irului de mori ale pixelilor din fereastra corcspunzltoare. [median filter fillre midian]

FIPS Federal InfOl"mation Processing Standal"d Standard federal de prelucrare a infonDaliei (SUA). FIR 1. FBI" lnfI"ared ~u indeplrtat. 2. Flnite Impulse Response Filtru cu rIspuDs finit la impuls. FIRE F1Im Image Reconler de imagini pe film. fnregistrator

Fittru temporal Filtru ce imagine prin combinarea acele~i scene, preluate la te de timp. [temporaJfiller

produce 0 noul de imagini ale IIlOmente diferifillre temporelj

Flttro de scheletizare Filtru cu fereastrll glisantll utilizat pentru scbeletizarea imaginilor. [ske/etonfiller lfiltre squelette] FUtru de ultraviolete Filtru care atenueazl puternic radia{iile ultraviolete. Sin. Fillru UV. [ultraviolet absorbing filler I fillre d'absorption de l'ullravio/et] Flttro de zgomot Filtru care reduce nivelul zgomotului suprapus peste un semnal. [noisefilter fillre de bruit]

Flltru modologic Filtru care modifiel forma obiectelor din imagine. [morphological filler fillre 1IfOrphologique]

F1Itru neHniaI" Filtru care modifiel semnalul preluerat printr -0 funetie neliniarll. [non-linear filter filtre non liniaire]

F1ItI"Utnce-bandA Circuit activ sau pasiv, care permite semnalelor cu frecveuta doritl sA-I traverseze, oprind semnalele cu alte frecver:e. Filtru care pennite trecerea unei singure benzi de frecventl. [band-pass filler filtre passe-bande]

Fire reticulare Retea de fH'e subliri care apare vizibill in ocularuI Wll,Ii. aparat optic. Pmnite determinarea pozitiei URui detaliu in cimpu1 vizual. [reticule with cross wires, cross hairs riticllle en croix, fils crolsls]

Flttro neselectiv v. Flltro gri Fittru neutro v. Flltru gri Fittro nmneric Filtru ce aetioneazll asupra umri semnaI prin prelucrarea numericl a acestuia. [digital filler filtre 1IUI1Iirique]

Flttro trece-jos Filtru ce alenueazll componentele cu frecventll inaltA dintr-un semnal. [low-passfilter fillre passe-bos]

FIREX FI".Flying Imaging Radar" Erperiment Experientll cu radar generator de imagini in zbor liber (NASA). FIRS 1. FBI"-Int'nIted Spectrometer Spectromettu in infrarou tndeplrtat. 2. Fourier TrBDBfOI"mInfrared Soundel" Sondll in ~u, Ql analizl prin transformata Fourier (NOAA). F11e1" colecPe unitarl de date sau un program, inregistrate pe un lUport ~i identificabile printr-un DUJJlC. iJiereIe sunt uniF tAti logice, gestionate de c:Itre sistemul de operare al calculatorului. Vile fichier]

FiItru treee-sus Filtru ce atenueazll componentele cu frecventlljoasi dintr-un semnal. [high-passfiller fillre passe-hout]

F1Itro directional Filtru ce aeponeazll in mod difereriat, funqie de orientarea detaliilor din imagine. [directional filter filtre directionnelj

Fittro UV v. F1Itro de ultraviolete Filtru verde Filtru optic ce atenueazlliumina din alte domeoii dec!t eel al verdelui. [greenfilter ecran vert, fillre vert]

F1Itro op"lte

bandA v. Fittro tale-bandA

F1Itro fotograftc Element optic care modifiel coDlinutul spectral al luminii ce il traverseazll, producAnd efecte fotografice notabile. [photographic filler fillre photogrophique]

Fittro optic Element optic ce atenueazll, in mod selectiv, lumina transmisll. [light filler, optical filler lfiltre optique] Filtro portocaIiu Filtru optic care atenueazll lumina din alte domenii decAt eel al portocaliub . [orange filler fillre orange]

Finetea emulsid Capacitatea emulsiei de a reprezenta detalii de mici dimeosiuni. [fineness of emulsion finesse d'imulsion]

F~ier

120

121

Format

FJper de date Fi~ier ce contine date. [data file / fichier de donnees) F1ier de iepre F~ier in care SUIJt inregistrate datele rezultate in unna unei prelucrIri. [OIItputfile / fichier de sortie) Ftper de intrare F~ier ce coIine datele destinate unei prelueran. [input file / fichier d'entTie) FlPer temporar Fi~icr utilizat in timpul unci prelucrlri, pentru memorarea de rezultate partiale. [tenqJOnU)lfile, scratchfile / fichier temporaire) Flper de georefereniiere F~ier ce conPne informatia de georeferentiere pentru un strat SIG. fgeoreference file, projectionfile / ftchier de gioTifirence, ftchier de g!.Qcodage) FITS Flexible Image Transport S~ Sistem flexibil de transport al imaginii. F1ure ()peratie prin care se fndqJlrteazl, din materialul fotografic, balogenura de argint care nu a fost descompusl In timpul developIrii. In cazul prelucrlrii materialului color, in timput fuArii e;ste tndepIrtatl i fericianura de argint, rezultatl in timpul albirii, precum ~ifiltrul galben ~i coloraDlul stratului aotibalo. [fitation, fU, fixing / ftxage) Fhator Solupe care contine tiosulfat de sodiu sau tiosulfat de amoniu. Servqte Ia fbarea imaginii fotografice prin tndeplrtarea balogenurii de argint nedescompuse i a fericianurii de argint, in cazul materialului color. Sin. Boie defUare. l1Uative, fixing both, Irypo both / fixateur, boin de jixage) FLAIl Forward LooJdug Airborne Radar Radar aeropurtat cu vizare frontall. FLD Fraunhofer Une Diseriminator Discriminator de frarge Fraunbofcr. Instru-

ment destinat deteqiei ~i mlsurlrii centei

fluores-

FLI Fluorescence Une Imager Spectrometro care generea.zl imagini ale fluorescentei, prin baleiere liniarl (canada). FLIDAR Fluorescence LidGr Lidar de fluorescentl (CNR, ItaIia). FIou Efect fotografic de evanescent! contururilor. [blurring /jlou) a

Flux IumiIlClll MAsurI a puterii radiapei vizibile, evaluatl prin intermediul efectului pc care n provoacl asupra ochiului uman. Unitatea de mlsurl este lumenul (1 1m = 1 cd'6r). [luminous./lla, light./lla / flux de lu1rIare, flux luminera) Flux: monocromatic Flux luminos al radiapei dintr-un domeniu infinit de fngust de lungimi de undl. [monochromatic flux / flux monochromatique) Flux solar Ansamblul radiatillor emise de Soare. [sofar./lla / flux solaire] FM Frequency frecvCllll. Modulation Modulatie de

Foc:ar Punet in care converg razde de luminA dintr-un fascicul paralel, dupl ce au strIbltut sistemul optic. Vocal point./ocus / foyer, point focalJ Foc:ar anterior Funet cu proprietatea cI orice razlluminoasl ce trece prin eI devine paralell cu axa principalI, dupl travenarea obiectivului. Sin. Focar obiect. ffirst focus, front focus, front focal point, object focal poinl / foyer anlirieur, foyer objet, foyer principal objet) Foc:ar Imagine v. Foc::ar posterior Foc:ar obiect v. Foc:ar anterior Focar posterior Punet in care converg razeJ.e unui fasck:ul paralel dupI traversarea sistemului optic. Sin. Focar imagine, Focar real. [rearfocus, backjocus /joyerpostirieur. foyer image, foyer principal inl4ge] Focar prind Focar situat pc au opticl principall. [principal fot;al point / fuyer principalJ Foc:ar real v. Focal" posterior Foear secundar Focar situat pc una din axde optiee secundare.' [setondary focoJ point / foyer secondaire] Foc:usare v. Foc:aBzare Font v. Tlieturi de Iitere

Fluorescent' Proprietatea unui corp de a emite luminA, sub aepunea unor radiaPi. f{buJrescence / fluorescence) Fluorescenti prin laser FluoresceDll provocatl cu zgutorulluminii laser. [laser fluorescence / fluorescence par laser) FIuorodetedor Aparat de teledeteqie activi, cu laser, destinat identificlrii petelor de petrol de pc supraf'ata marinA. fftuorosensor / fluoroditecteur) Fluorometru Instrument destinat mJsuririi radiaPei fluoresceote emise de un corp. fftuorometer / jfuoTOfflhre) FIuorometru . Dispozitiv destinat mIsurfrii fluoresa:utei produse de laser. [laser fluorometer / fluorornhre laser) Flux de radIa&Ii Cantitatea de energie transportatl de l'Idialiile ce traverseazl aria interioarl a unui contur determinat, In unitatea de timp. r1fIa of rodiation, radianl flux / flux de radiation, flux de rayonnement, ftllt rayonnant) Flux ekment8r MIrime egalI cu caDtitatea de energie nd!aotI transportatl de umde electrornagnrtice In unitatea de timp prin unitatea de suprafall. [elementary flux / - ) Flux infOl'llllliionai Ansamblu de date, informaPi i dccizii Decesare ~ unci anumite 1divitIP. [informationjlow / flux d'in/o17fllllion )

FMC Forward Motion CclIIlpe.nsation Compensarea miPrii tnainte. FOIIie de barti Foaie pc care este rcprezentatI 0 portiune dintr~ terilOriu. [mop sheet / feuiUe de cane) FocaIeIe Stunn v. Astipathm

FocaIIzare 1. Q,1UlItluea URIi fIscicul de radiaPi fntr-un puoct (DUIDit foc:ar). Sin. FOCIIStJ7'e. 2. ()peralie de rcatare a unui sistem optic, pentIu obIiDerea uoei imagini clare. Sin. Punere fapuna. [1. focussing 2. focussing ofimage, setting iffocallength / 2. mise au point de fa distance focale, Tiglage de fa distance fOCGle) Focalizare a oc:uIarului Punere Ia punct a ocularului. [eyepiece focussing / mise au point de I' ocll/Qire) Focalizare autGmatl Punerea Ia punct a imaginii In mod automat. [automatic jocussing / mise au poinl automodque) Focalizare Ia intlDit Punerea Ia punct a unui obiectiv pentru obiecte situate la mare distaql. Vocus for infinlly, focussed on infinity / mise au point d l'i1(inll

Formares lmaginii Procesul de formare a imaginii de cItre un sensor generator de imagini. [imilging / formation d'image) Fonnat 0 specificatie privind modul de Iqnw.erttare a InformaPei pc diferite suporturi. Struetura In care sunt aranjate sistomalic datele peoIIU a pulea fi interpretate i utilizate de un calculator. VormtJt / format) FOI'IIIIIt aI nU 1. Forma imaginii i dimeosiunlle Iaturilor ei. 2. Formatul datelor ce constituie 0 imagine numericl. [1. image area, image size, size of ima~,

Format
frame format 2. image format / 1. taiUe de I'image 2. format de l'image]

122 Fonnatul foU de hartA Forma ~i dimensiunile foii de hirtie pe care este imprimatl o portiune din harta topografic!. [sheet
formot / formot d'une feuiUe de carte]

123

Fotografie FotogeoIogie Utilizarea fotointerpretlrii tn cercetarea geologic!. rPhotogeology / p~


tog~ologie ]

Format anaIogic Format ce apeleazlla 0 reprezentare analogic! a datelor. [analogue


format / format anaIogique]

tn care detaliile din imagine sunt plasate to pozipe planimetricl corectl, cu ajutorul a numeroase puncte de control. Sin. Mozaic
COlllrolat. [colllrolled mosaic / mosaique COlllr6lie]

Format ASCII Format de date, in cadrul clruia se utilizeazl codiftearea Ascn a caracterelor. [ASCD format / format ASCII] Format de transfer Format de date utilizat peotru transferul acestora intre sisteme de caleul diferite. [tran.ifer format / format de
trans/en]

Formatul fotograftei Dimensiunile negativului original. [format / format de la ph~


tographie]

Forme de relief Forme ale denivellrilor suprafetei scoartei terestre. [relief features
/ formes de reUej)

FotOllSElbbV necontrolat Fotoasambl;g din c6pii de contact realizat pc baza continuitAtii liniei de zbor ~i a imaginii unor detaIii de pc 0 aerofotograml pe alta. Sin.
Mozaic necontrolat. [uncontrolled mosaic, unreetijied mosaic / esquisse photographique, mosaique non contr6/~e]

Fotogonicmetru Instrument pentru mlsurltori de ungbiuri in cadrul procesului de calibrare a camerelor fotogrammetrice sau penlru mlsurarea de ungbiuri din punctul de perspectivl cltre pum:tede pe 0 fotogrami. fphotogoniometer / photogoniomerre] Fotografte Imagine stabill a unui obiect sau term, obtinutl cu ajutorul unui aparat fotografic ~i al materialului fotosensibil.
fphoto, photograph / photo, photogroplrie]

Format digital v. Format numeric Fwmat mic Format de film, cu lIlime mai micAde 70 mm. [small format / petit format]

FORTRAN Fonnula TnmsJator Lim~ de programare introdus in 1956 ~iconceput ca limbaj general pentru calcule tehnico~iintifice. FosforescentA Procesul prin care un material emite luminl dupI tncetarea aqiunii de excttare a sa. fphosphorescence / phosp~
rescence]

FotoamnbbU semicontrolat Asamblaj de fotografii aeriene, aduse la acee&i earl ~i s ~ezate astfel tnctt punctele lor centrale sl fie situate tn pozipe planimetricl corectl. Sin. Mozaic semicontrolat. [semicorrtroUed
mosaic / mosaique semi-colll""lIe]

Fotografte a orizontulul Fotografie a orizontului preluatl simultan cu 0 altl fotografie clreia urmeazi sl i se stabileascl orientarea din IOOmen&ul fotografierii. fp~
tograph horizon / horizon photographique]

Format numeric Format ce apeleazl la 0 reprczentare numeric! a datelor. Sin. Format dilliloJ. (djgital format / formot 1UInJIrique]

Format raster Format numeric de stoeare a imaginilor, sub forma unor matrici de vaIori care expriml caracteristica redatl de imaginilc respective, discrctizatl spatial, dupl 0 retea regulatl. [raster format / for~
mat mster]

Format vectorial Format numeric de stocare a datelor grafice, utilizAnd elemente geometrice de bazl (pullet, linie, suprafafA),descrise printr~ succesiune de coordonate de puncte. [veaor format, vector dola
/ format vectoriel]

Fotoesamb~ 1. Montaj compus din mai multe aerofotograme asamblate astfel tnclt sl ofere imaginea continul a terenului. 2. Montaj compus din doul sau mai multe aerof~ plasate astfel tneAtsA permid examinarea stercoscopicl. Se utilizeazl termenii de: d1Iblete (mo~ de doul aerofotograme); triplete sau mllltiplete tn cazul asamblajelor debandA(aerofotogramelor de pc 0 singurl bmll de fotografiere).A~ede~rofoto~edin mai multe benzi poartl, de obicei, numele de 1IlU4aiC.Sin. Asamblaj aerofotogrt{ic,
Fotomontaj, FotOllW1.aic, Mozaic de fot~ grqfii aeriene, M01.aic fotogrqfic. [aerophotographic sketch, air photo mosaic, aerial mosaic, photogrttphic laydown, pho10m0saic, photomontage / mosafque, mosai'que p1totographique, assemblage photographiqlle, assemblage de photos, photomontage]

Fotobazl Distanta, pc aerofotograml, dintre punctulcentral propriu ~ puncbJI. entral c transfenltde pc 0 Ia'Ofotograml !IMciDd. &1e corespondentul,pc fotognanI, al aerobazei. [photo base, base line / phtJtobase]

Fotogndle aerIani Fotografie realizatl CU o camctl ridkatI to atmosfert cu un mijIoc


de zbor (vector). [aerial photograph, air photograph, aerial image, aerial view, / photographie alrienne, vue airienne, alrophotOgrtf1hie]

FotOClll'tograf NIs1ri Aparat de' ~ construit de Otticco Meci:t1nica Wana. Se bazeazl pc priD;ipiul proicclid directe duble. [Nistriphotocanograph / photocartographe de Nistnl

Foqndle IB'IaDiIa lJari mare ~ fie aerianl cu scara mai mare de 1:12.000.
[large scale photograph grande ~cheUe] / photographie

Fotocatod Flectrod (utilizat tn tuburi fotoelectrice) ce emite electroni sub aetiunea luminii incidente. Sin. Catod/otoelectrlc.
rPhotocathode / photocathode]

Fotografte aerianl Ia searl mecle Fotografie cu scara de la 1:12.000, la 1:30.000.


[medium scale photograph / photographie

a moyenne ~cheUe] Fotoerafte aeriani Ia searl micAFotografie cu scara mai micl de 1:30.000. [small scale phOtograph / photographie a petite
~cheUe]

FotocelulA v. CelulAfotoelectrtc:l Fotocople v. Copie fotograftc:l Fotodetector Dispozitiv cepcrmi.te sesizarea prezenlei sau 1DIsurarca intensitllii luminii. fphotodeteetor / pholoditeeteurl Fotoelectron Flcctron emitde un atom, sub aqiunea unui futon de IDaltI energie.
fphotoeleetron / photoilectron]

Formatul dateIor Modul de reprezentare a datelor, descris prin onlinea ~i semnifieatia valorilor (simbolurilor) utilizate. [dolaformat / format de donnees]

Formatul filierulul SpeciflCalie exact! a modului in care sunt inregistrate datele intr-un r~ier. [file format / format du fichier]

Fotografte ~ Fotografie to care imaginea este coodaUd din tonuri.de gri.


[black and white p/ItJtOIrrfJh I photograplie lIOir et blanc]

Fotoasam"'" c:ontrolat Asamblaj de ~rofotograme rcdresate ~icu coreqie de searl,

Fotografie

124

125

Fotografie

Fotografte color Fotografie in care imaginea este format! din pigmenti color, a clror combiDalie poate rcda culoarea natural! a obiectelor. Sin. Fotograjie Tnculori. [colour photography / photographie en couleurs] Fotografte color infrarou Fotografie c0lor ce redl reflectaDta scenei, iDclusiv in banda de ~. Pelicula fotograficl este sensibilizatl la domeniile verde, rOU ~i ~ apropiat. [colour-itfrared image / photographie i1(rarouge couleur] FotogndIe cunpadt color Fotografie oopnutl prin combinarea a trei imagini corespunzItoare uoor benzi spectrale diferite ~ redate fiecare prin cite una din culorile primare. [colour composite photograph / phoIographie en couJeur compos/e] Fotografte .compusl Fotografie obtinutl prin.asamblarea fotografiilor de la fiecare obiectiv al unci camere CD mai multe obiective. [composite photograph, multiple lens phogmph / phogrophie multiple, photogrTfJ~ par objeclift multiples] Fototnfte CD8Q inclinatA v. Fotoarafte an ~c:aIl v. Fotografte

Fotografte dinc:tl F~grafie pozitiv! realizatl direct CD camera fotograficl. [direct photograph / photographie di~cte] Fotografte indinctl Fotografie a unci imagini afl8te de un sistem de teledeteqie (televiziune, radar geraator de imagini etc.). [indirect photography / photographie indi~cte] Fotografte izoIatl Fotografie singular!, ce redl 0 anumitl POfliune de teren. [single photograph / dieM unique, vue unique] Fotografie in culori v. Fotografte color

Fotografte matA Fotografie realizatl pc bArtie cu supra fat! mat!. Permite adnotarea cu creioane speciale sau CD ~. [matte print, dullftnish / photographie mate, impression mate] Fotografte call nadiraIA v. Fotografte verti

Fotogndle in inf'r..-otu Fotografie realizatl cu ~utorul UIWi cli~ cu emulsie sensibil! ~ la infrarouI apropiat. [ir(rared photograph / photographie en injrorouge, photographie ilfrarouge] FotognIfIe in ultral'iolet Fotografie obJinutI cu material sensibilia radiatille ultraviolete. [ultnlvioltt phoIograph / phorographie en uitraviolet] FotcIfIndIe tncInatI Fotografie aerianl realizatl cu 0 camtri a cIrei au opticl priucipall qa fDclinatl, cu 3-15, fall de verticala locului. in momemul fotografierii. Sin. Fotol"'Cflie cu tml fnclinot4. [low oblique photograph, tilted photograph / dieM plongftl1lt] Fotopafte IatcnIl,Fotografle efectuatl cu una din calQCl'ele tnclinate ale UIWiasamblllj de mai ~ camel"e. [wing photograph /photOl!~ lot/role] FotogndIe IIteraIl oblic:l Fotografie preluatl CD 0 aanerl obIic:l, tnelinatl lateral fat! de linia de zbor. [1tItm1l-obliquephotograph / photogrophie lot/role oblique] Fotografte IultruitA Fotografie CD suprafata lucioul (uscatl pc 0 placl spcciall, cromatl). rt-mJtype prirrt, glossy prirrt / photographie glode]

Fotografte oblcA Fotografie aerianl realizatl cu 0 camerll a clrei ad principal! a flcut un unghi mai mare de 15 CD verticala locului, in momentul fotografierii. Avind scaB variabilll pc direcPa peIPCIXlicularl pc axa de inclinare, no poate fi utilizatll in fotogrammetrie, flrll a fi redresatl. [oblique aerial photograph, oblique photograph / aerophotogramme oblique, photographie aerienne oblique, clichi inclini, vue oblique, photogromme oblique] Fotogndie orizontall Fotografie realizatl CD 0 camerll a clrei axl opticl este orizontall. [horizontal photograph / photogn.,hie horizontale, photogramme horilJ)fllale] Fotografie p8IICI'ClIII8tic:4 Fotografie realizatl cu film pancromatic. fptInchromatie photograph / photographie J1tI1IChromotique] Fotografte panorlllDicl Fotografie aerianl pc care apare linia orizootu1ui. Sin. lmogine panoramicii. [high oblique photograph, panoramic photograph, panoramic picture / photographie panoramique, photogmmme panoramique, image pQllOT(lllique, ptJTUr rama] FotografIe redresatl redresatl v. Aerofotognunl

FotograIie SJl81iali Fotografie exccutatl de pc 0 platformll situatl in SPatiul cosmic. Prima fotografie spapalll se considerll cea luatll in 1946, asupra teritoriului Statelor Unite, de la 0 altitudine de cca. 130 lan, CD o camerll montatl la bordul unei rachete V2. Dop! lansarea navelor cosmice CD echipaj oman, s-a trecut la fotografierea CD camere metrice speciale, materialul fiind adus ~i prelucrat pc PlmJnt. [spacephotograph / photographie sptIIiale] FotograJie s~onaJA Fotografie realizatll cu film sensibil la doul zone diferlte ale spectrului (de obicei, la benzile de 43)560 nm ~i 750-850 nm). [spectra-zonal photograph / - ] Fotografie sta'eoscopicA Fotografie realizatll cu 0 caroerll fotograficl cu doull obiective ce obPne, pc acelai film, doull imagini ale acd~i obiect, vlzut sub ungbiuri difmte. Cele doul imagini penoit oblineR:a unui model tridimensional at subiec:tu1uifutografiat. [st~o photograph, stereoscopic photograph / photographie stirioscopiqtle, prise de VileSst/rioscopiqw, clicM stirloscl.f1ique ] Fotografte subexpusl Fotografie realizatl cu un timp de expunere mai scurt decAl eel optim. Fotografia are contrast foarte mic ~i nu red1 multediDtre detaliile subiectului. [Jlllderexposedphotograph / photographie sous-aposte] Fotografte supraapusl Fotografie realizatl cu un timp de expunere prea lung. Are cootrast redus ~i este tipsitl de detalii in zonele Jllmfnrase ale imaginii. [ovemposed photograph, burned out photograph / photographie surex:posIe,photographU griUl] Fotografte tcnstrl Potografie ftcutl cu 0 camerll plasatl la sol. [terrestrilll pItoIograph, ground photograph / photogrpphie te"estre]

tndiDatl
Fotogndle
CD

ftI1kaJi

Fotografte CD contrast slab Fotografie CD cotnut redus. [sqft photograph / photographie dfaible contmste] Fotografte de nOllpte Fotografie obtinutl in intervalul dintre apusul ~i rlslritul soarelui. [night photograph / photographie de nuit] Fotogndle din rachetA Fotografie aerianl executatl de la mare inllpme, CD 0 camerA purtatl de 0 racbetl. [rocket photograph / phoIographie parjils/e]

Fotografte satelitarl Fotografie a suprafetei terestre, realizatl CD 0 cam~ punatl de un satelit artificial al Plmintulw. [satellite photograph / photographie satellitaire]

Fotografie Fotografte vertic:aJAFotografie executatl 0 camerl a clrei aD optic! principall era verticall in momentul fotografierii (se admit abateri de maximum 3 de la verticall). Sin. Fotografie nodirald, Fotografie
CU

126

127

Fotometrie

photographies en convergence, phies convergentes]

photogra-

photograph, tef'restrial photogrom / photogramme temst~, prise de vue temst~]

Fotogrammetrie numericA Fo~ogr~~trle care fo105$ imagini nummce ~lechipamente de calcul electronic pentru dete~minarea pozipei puncte1or.S-a dezvoltat m anti '90. [digital photogrammetry / photogrammitrie numirique]

cu axa venicald. [venical aerial photograph, venical photograph / photographie venicale, photographie a axe venicale, photographie nodirale, photogramme nodirale, photogramme venicale]

Fotografte vertic:aIAec:hivaientAFotografie ideall care ar fi preluatl cu 0 camerl verticall, pemru ~i lungime de undl ~i din ace~i punct din care a fost preluall 0 fotografie inclinatl. [equivalent venical
photograph / - ]

Fotografti multispectrale Set de fotografii ale aceleqi scene, preluate in benzi spectrale diferite. Se realizeazl cu sisteme de camere identice, eu camerl eu mai multe obiective sau camere cu sistem de divizare a fasciculului de luminl in benzi spectrale. to cazul mai multor camere sau a unei camere cu mai multe obiective, se utilizeazl filtre pentru selectarea benzilor spectrale dorite. [multispectral photos / photographies multibande]

FotogramA vertic:aIA v. Fotografte vertic:aIA Fotogrammetrie Tebnicl d~ ~~~ a formei, dimensiunilor ~ipoZltIelin spatiu a unor obiecte, cu ajutorul imaginilor perspective ale obiectelor, inregistrate fotografie. Fotogrammetriaimplicl mai multe f~ de lucru. 0 priml fazl 0 constituie inreglStrarea fotograficl a imaginii perspective a obiectelor, care se face prin fotografiere aerianl sau terestri, Ql ajutorul unor camere metrice. Urmeazl reconstituirea celor doul fasciculeperspective ~idefinirea pozqiei lor intr-un sistem de referintl. Faza finall, numill restitutie fotogrammetricl, constl ~ identificareacuplurilor de raze omoloage ~l clutarea loeurilor geometriee ale puncteI~r de intersc:qieale acestora, puncte ce constituie 0 suprafllll. Pe aceastl supI'llfa&l (care reprezintl un model virtual al obiectelor).se efectueazl mlsurltori, bazate pe propnetatea modelului virtual de a reda obiectele IDicorate 0 searl ee poate fi dcterminatl. la fphotogrammetry / photogrommltrle) Fotogrammetrie aerianA v. Aerofotc.grammetrle Fotogrammetrie anaIiticAF~etrie care utilizeazl calculul numenc pentru determinarea coordonatelor punete1o~. S~ dezvoltat in anii 'll), datoritl perfecPonlriI calculatoarelor. [analytical photogrammetry
/ photogrammitrie analytique]

Fotogrammetrie terestrA Fotogrammetrie bazatl pe utilizarea fotogramelor terestre. A fost inqiatl, in 1849, de cltre Aime Laussedat. [geo-photogrammetry, ground
photogrammetry, temstrial photog~try, phototopography / photogrflJnl7litne te"estre, phototopographie]

Fotograftere Expunerea materialului fowsensibil, Ql ajutorul unei camere fotografiee, in vederea obtinerii unei fotografii.
[tab"ng ofPhotographs, photography / prise
de vues]

Fotografti multitemporale Colectie de fotografii ale aceleiqi scene, preluate la momente diferite. [multitemporal Photographs
/ photographies multitempo~lles]

FotobartA Ortoimagine a umi teritoriu pe care SUDt adlugate toponimele, hidronimele


fphoto~ialte inscriptii. Sin. Onofoto~d. map, photographic map, photounage map, photocane, onhophotoonhophotomap cane]

Fotografti trimetrogon Set de trei fotografii, preluate simultan eu un sistem trimetrogon. [trimetrogon photographs /
photographies trimitrogon]

FotoideDtillcare Proces de identificare ~ marcare pe aerofotograml a ~lor de sprijin din teren. fphotoidentijicatton / photoidentification]

Fotograftere aerianl Fotografierea suprafetei terestre cu 0 camerAtransportatl de 0 aeronavl. [aerial photography / photographle alrienne]

FotogramA FlXografierealizatl Ql 0 camerl metric!. fphotogram / photogramme] FotogremA aerianA v. AerofotogramA FotogramA aIAturatAFotograml vecinl cu alta ~i reprcuntind, partial, acela~i teren.
[adjacent picture, adjacent photograph Photographie voisine] /

Fotograftere intennitentA Tehnic! de preluare a unor fotografii, la intervale prestabilite de timp. [ - / photographie interminente]

Fotograflere pe benzl v. Aerofotograftere pebenzi Fotograftere stereoscopicA Tehniei de realizare a imaginilor stereoscopiee prin preluarea imaginii aceluiqi obiect sub doul unghiuri de vizare diferite. [ste~o photography / prise de vue stirtoscopique]

FotogramA nadlraIA v. Fotografte verticaIA FotognunA inclinatA v. Fotografte incHnatA FotognunA ooticA v. Fotografte OOHcA FotogramA orizontaIA v. Fotografte orizontaIA FotogramA panoramicA v. Fotografte pa_ noramicA FotogramA terestrA Fotografie preluatl cu o eamert metricl aflatl la sol. [ground

Fotointa 1M etare Exttagerea informaPilor de pe imaginilefotografice. Compo~ douI aspeete: identificarea obicetelo~ ~l ~ selor rcprezetJtate pe fotografii; deducPa unor 1egllturidintre obiecte ~ p~e. Oferl informalii ca1itative ~l ca~~l~ asupra obiectelor repr~e in ~lDl.
rPhotographic inlerpret~, p~otnterp~ tation, photoreoding, unagery interp~ation / interpntation de photographies, photo-illterpritation]

Fotografti aeriene convergente Aerofotografii care reprezintl aceea~i portiune de teren ~i au fost preluate succesiv, Ql doul camere convergente inclinate in lungul liniei de zoor. [conver,gent photographs /

Fotogrammetrie la micA ~~ Fotogrammetrie aplicatl asupra unagmilor pr~luate de la micl distantl fall de scena studlall. [close range photogffllNllelry, sho,!
range PhotOgrammetry / photogrammitne a coune distance]

Fotointerpretator Persoanl care executl fotointerpretarea. fplwtographic interpreter, photointerprtter / photo-i?lerpritateur, interpritateur" ~l

Fotometrie Ramurl a qltidi care se o~ cu mlsurarea efClClUlui produs de luminl

Fotometru 128 asupra ochiului uman. fphotometry / photomitrie] FotcDIetru Instrument pentru mlsurarea intensitltii luminii cu anumitllungime de undI. fphotometer / photomerre] 129 Frecventa

Fotorestitutor caDle Fotorestitutor Fotonstitutor opto-meeanic

mecanic v. htitutor optic v. Restitutor

m~ optic

opto..mec:anic v. Restitutor

Fototopografte Domeniu al topografiei care faee u.z de fotograme terestre sau aeriene pcntnl intocmirea planurilor ~i lWtiIor. fphototopography / phototopographie] FototrianguJa1ie Metod! de triangulatie ba.zatl pc mlsurarea unghiurilor radiale tn plan orizontal pc fotograme nadirale, luind ca centru de radiere punetul central al fotogramei, izocentrul, focaru1 sau punctul nadiral. Sin. Fototriangulatie plan-radialll. fphototriangulation, radial triangulation, triangulation from photographs, aerotriangulation, aerial triangulation, photogrammetric triangulation / phototriangulation, triangulation radialJ!, triangulation photographique] Fototriangulatie analiticA Tip de fototriangulatie tn care soluliile spatiale sunt obtinute prin calcul. [analytical phototriangulation / phototriangulation anolytique] Fototrlangubqie analogicA FototriangulaPe ee utili.zeazll metode grafiee peuttu determinarea coordonatelor punctelor. [analogical phototriangulation / phototriangulation analogique ] Fototriangubqie pIanl FototrianguIatie care recurge 1a mlsurarea ungbiurilor fn p1anul fiecll.rei aerofutograme, pentru determinarea pozitiei fn plan orizontal a unor puncte. rPlane phototriangulation / - ] Fototriangulatie plan-radiaIA v. Fow-

deformarea elastic! a ~loanelor, ceca ee echivalea.z! cu compensare dupl metoda eelor mai mici pAtrate. Ben.zile vecine se pot asambla in acela~i mod ca fotograme1e dintr-o band!. Se reduce astfel considerabil

Fotomonav Fotomouic

v. FotoasambhV v. FotoesambhV Fotorezistor Dispozitiv care ii modificl rezistenta electric!, funqie de fluxul de luminl incident. fphotoelectric resistor / photoresisteur] FotoschemA Imagine fotograficll a unui fo~asamblaj necontrolat, care red! pozitia reeiprocll a aerofotogramdor. fphoto index index to photography, photo plot, phot~ graphy index mop /photo schema] Fot08ensibiUtate Sensibilitatea la luminl a materialului fotografic. Depinde de mmmea granulelor de halogenurl de argint ~i ~ tratamentde fi.zice ~i chimiee aplicate. ~m. Sensibilitate fotogmjicd. fphotosens;ti.~s, photographic sensitivity, photosenSItiVIty, light sensitivity / sensibilite photogrophique, phosensibilite, sensibilite d la lumIere] FototecA Arbid / phototheque] de imagini fotografiee. [ _

FotomulUplkator Tub electronic alcltuit din una sau mai multe dinode plasate fntre fotocatod ~i electrodul de i~ire. Fasciculul de dectroni emis de clltre fotocatod este reflectat de fiecare dioodl, emisia secundar! a treclreia adlugAnd electroni fasciculului original, caIe este astfd amplifieat. fphotomultiplier tube / tube photomultiplicateur] FotoD Cuantl de energie radiantlluminoa81. fphoton /photon] FotopIan Asamb~ de ortofotograme aduse ~ o.scar!.COJnunl. pc care s-a tmlcris tapanUBla. Spre deosebire de planul topografic pc care obiectd.e sunt reprezentate pr~ semne conventionale, pc fotoplan ele sunt redate prin imaginiIe lor fotogratire, vlzute pc 0 direqie verticaIl. Sin. PIan/otograjU:. fphoto plan / photoplan] Fotoredresare Fotoredresator sare v. Redresare v. Aparat rotograftcA de r~

numlrul de punete de spijin, fiind necesare doar pc marginile blocului de fototriangulape. Sin. Fototriangulo1ie plan-radiaU1 mecanicd. [radial triangulation with slotted templates, mechanical radial triangulation, mechanical template plot / triangulation par fentes radiales, triangulation radiale micanique] Fotot:rianguJatie plan-radiaIA graftcA Fototriangulape plan-radial! efectuatl prin metode grafiee, cu mlsurarea unghiurilor dintre liniile (trasate de obicei pe suporturi transparente) ee unesc centrul de radiere ~i punctele radiale. fgraphical radial triangulation / triangulation radlalJ! graphique) FototriaDIJlIat'e FototrianguIatie cu Cante plan-radiaIA mec:anicA v. plan-nuIaIA cu pbIoeme

Fotoredresator automat Aparat destinat redreslrii automate, prin mijloace fotografiee, a aerofotogramelor. [automatic rectifier / oppareil de redressement automatique, photoredresseur] F~tutor Aparat de restitupe ee per_ ~lte exploatarea imaginilor fotografice. Sm. Restitutor fotogmjic. fphotorestituter, photographic plotting instrument / photorestitutellT, restituteur photographique]

FototeIeriziune Sistem utilizat pcntnl fa.. tografierea Lunii de pc nave cosmiee nerecuperabiIe,lansate de SUA ~i Uniunea Sovieticl. MateriaIuI futografic era prelucrat la bordul nam; dupl care imaginiIe erau explorate ~i transmise pc PlmAnt prin mijloace de tdevi.ziIme. fphototelevision / phototel/vision ] Fototeodolit Aparat fotogrammetric desti~t fotografierii terestre. Este combinape d~-o ~ fotogrammetric! ~i un teodoht care asigurl orientarea exterioar! a fotogramei. rPhototheodolite / phototheodolite]

FototrlanguJa&ie radiaIA Procedcu de determinare a pozqiei unor punete de pc aerofotograml, cu ~utorul unor drcpte duse din punctul radial, clltre punete1e ce trebuie determinate. [radial phototriangulation / phototriangulation radialJ!] Fototriangulatie gulatie spatiaIA spaliaIA v. Aerotrian-

~
FototrianguJa1ie plan-radIaIA cu pbloBne cu Cante Fototriangulatie plan-radial! efectuatl cu ajutorul unor ~abloanc pc care centrele de radiere sunt marcate prin orificii circulare iar liniile radiale prin fante realizate cu un dispozitiv de decupare (secator radial). ~loande se asamblea.z! pc ben.zi iar micile abateri dintre punctele de leg!turf tntre fotograme se compenseazl prin

FOV Field tJf View CAmp de vedere. FPM First Polar platform MIssion Prima misiune cu platform! polar!. FPR Forest Penetrating Radar Radar care penetreazl acoperi~ vegetal aI pldurii. Frecveni8 bAWl Frecventa obtinutl prin suprapunerea a doul osciIap.i cu ftecvente apropiate. [beat frequency / jnquent:e de battement]

FrecveD1a

130

131 Fuziune stereosc:opicl ginilor

Fuziune

Fnc:l'enfa repetArii impulsulul Rata rqx:tlrii impulsurilor transmise de radar. fpulse repetition frequency, pulse frequency / frtquence de rtpirition des impulsion) Frecvenfa undelor e1ec:tromagnetice Parametru ce caractcrizeazl 0 undl electromagnetic!. prin numlrul de oscilatii ale intensi1Jlii cAmpu1ui electric ~i magnetic in unitatea de timp. [electromagnetic wave frequency / frlquent:e des ondes ileetrtr magnltiques) F:rem!ntA Caracteristicl a UIJei mjprl oscilatorii, ce exprimllJlllDlIUl de oscilaPi to unitatea de timp. Unitatea de rnlsUrl este Hertz-ul (simbol Hz), ce corcspunde unci oscilaPi pc llCCUDdI. ~ / frlquence) ~ de bahiere Numlrul de curse complete efectuate de dispozitivul de baleiere to unitatea de timp. [scanning speed / frlqllenCe de ba/ayage) Fne+eDli purtitcIn dtoare a semnalului. frlqwnce poneuse) Frecveola uodei pur[carrier frequeN:y /

IiT-IR Fourier Tnmsfonn Infrared Spectrometru in infr~u co analizl prin intermediul transformatei Fourier. . FfM Fondion de Transfert de Modulation FuncPe de transfer a modulapei. Ff() Foodion de Tnmsfert Funqie de transfer optic. Optique

Fuziune nilor

blnec:ularl

v. Fuziunea

imagl-

v. Fuziunea

ima-

FrS Fourier Transform Spectrometer Spectrometru co analizl prin intermediul transformatei Fourier. Funqie de tnmsfer a contrastuIuI Funqie caracteristicl a unui sistem optic, ce expriml raportul intte contrastul detalillor obiect ~ imagine, funcPe de dimensiunea detalii- , lor. [controst trrmsfer function / fonction de trons/ert de contraste) Funqie SJl8liaIl PuncPi ce opereazl asupra valorilor ce caracterizeazl 0 supraf811. Pot ti globale (qJemIZI asupra tuWror valorilor de care se dispuDe pentru suprafala respcctivl) SIll locale (opereazl asupra valorilor din vecinltatca unui pUnd de pc supraf8ll, denumit punct central). [~al function / fonction spaIlole) FUSE Far Ultraftelet Spec:trOllCopic:Explorer Detector spectroscopic in ultravioletul indq>lrtat. FUV Far plrtat. UItl'aYiolet Ultraviolet tnde-

FRESA Satdit suedez, lansat la 6 octombrie 1992, de la CerJIruJ.de lansare Iiuquan, din Dqertul Gobi (China). Front de uncIA Suprafatl to spatiu pc care uDdele emise de 0 antenl au ~i tizl. [wawifront / front d' onde) FSA Farm Service Agency A~ie a Departamentului Agriculturii al SUA, care gestioneazl Aerial Photography Field 0ffice, organism ce arbiveazl toate fotogratiile aenene ale SUA. FSLP Iilrst SPACEL\B PayloBd Aparatura de te1cdetecPe a primului laborator SPaPal, liT Fourier Tnmsfmm rier. Transformata Fou-

FuziUDea areaIeIor Agregarea poligOlllClor adiaceote, futM;ie de un set de eriterii. Sin. Diwlvarea limitelor, Dkolvarea poUgoanew. [area aggregation, polygon dissolv-

ing/-)
.Fuziunea itnaF'"or Fuziunea rnenta1l a imaginilor primite de oebi, intr-una singurl, tridimeasionall. Sin. FI/dIIne stereoscopicd, ~ binocularil. [fiIsion. stereosclf1k jiIsJOn / fusion, fusio1lM1flBlt binocrdaire, jiutonnement stirioscopiqw)

133

Geomaticll

G
GADS Geographic Analysis and Display System Sistem de analizl ~i afi~e a datelor geografice. GAF GeseUschaft rlir Angewandte Fernerkundung Societatea pentru teledeteetie aplieatll. Distribuitor comercial german al datelor de teledetecpe satelitara. GamA a culorilor Ansamblul culorilOr ce pot fi redate de un dispozitiv de ~e sau care sunt prezente pe 0 imagine. Sin. Gam4 cromotid1. [range of colours / gamme de couleurs] Gami crcmaticA v. GaJDA a culorilor GamA de freevente Domeniul de frecveIJle in care opereazl un sensor sau un alt dispozitiv. rfrequency range I gamme de trequences]

GBIS Geographic Base Infonnation System Sistem al informatiilor geografice de bazl (Edmonton, Canada). GCD Geometric Correction Data Date pentru corectia geometricll a imaginilor LANDSATTM. GCMD Global Change Master Directory Sistem de calculatoare destinat sA identifice ~i sAlocalizeze rapid datele de interes pentru cercetlltorii din ~iintcle despre spatiu ~i Pllmint. GCOS Global CBmate Observing System Sistem global de observare climatic!. GCP Ground Control sprijin in teren. Point Punct de

atmosferic ce se calculeazll, pentru fiecare pixel in parte, dupA formuleI.e:

~_

2JIRA.2

I'

R2)+ 15IRA. , IRA.+R+O,5

+05

jurul Pimantului, pentru monitorizarea proceselor care se produc in sistemul PllmAntatmosferA. Geocod Cod care reprezintl caracteristicile spatiale ale unci entitlp (de ex., coordonatele). [geocode I giocode] Geocodiftcare Proces de corectare geometric! ~i de transformare a imaginii pentru a corespunde unei proiectii cartografice. [geocoding I giocodage] Geodezie ~tiintl care se ocupll cu defmirea formei ~i dimensiunilor Pllmintului ~i cu efectuarea de mlsurlltori terestre de precizie. [geodesy I Modisie] Geodezle satelitari Domeniu al geodeziei ce utilizeazl metode ~i tehnici spatiale in efectuarea detenninllrilor astronomice geodezice, legarea reteIelor geodezice continentale ~i rezolvarea unor probleme topografice. [sOleUite geodesy I giodisie sOleUitaire] Geoid Suprafatl pe care poteolialul graviaationalreresttu este CODStant. Verticala Ioallui este perpcnIiailiui pe aceastI suprafii&l. Este utilizatl pemu aproximarea formei Pllmintului ~i descrisll uneori ca fiind suprafata mllrilor ~i oeeaneIor preiungitl imaginar pe subcontinente. [geoid I gioide] Geoid gravimetric Aproximatie a geoidului, determinatll prin observatii gravitaponale. [gravimetric geoid I gioi"dl! gravimitrique ] GEOMAP 1. Geographic Information fer Multiple Application Informatie geograficl pentru aplieatii multiple (US Anny). 2. Pacbet de programe de calcularor pentru restitulie anaIiticll in fotogrammetria terestrll. Geomatid DomeniulactividPlor ~ ~i tehnice referitoare la preluerarea auto-

GEMI

= ~(l-O,25~)- R-O,125
I-R

unde IRA reprezintll valoarea retlcetanlei in ~ apropiat, iar R vaIoarea reftectantei in ro~. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazl benzile TM4 (infraro~ul apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. GEMINI Serle de nave spatia\e amerlcane, cu echipaj uman. A fost lansatll in prima parte a anllor '60. GEMS 1. Geostationary European Meteorological Satellite Satelit meteorologic european geostaponar (ESA). 2. Global Environmental Monitoring System Sistem global de observare a mediului (ONU). Generalizare 1. ()peralie de siqJlificare a reprezentllrii cartografice a inf~iei, cu reducerea detaliilor ~i meuPnerea informapei reIevante. 2. Reducerea lIUDIlruIui de puncte utilizate tn reprezentarea unui clement de tip linie. [1. generalisalion 2. line thinning I gbreralisOlion] Generare de imagini Proces de realizare a imaginilor cu ajutorul unor sisteme de teledetectie. [imaging I production de l'imageriel Generalie Numlrul care aratI cite recopieri au fost tlcute pentru obtinerea fotografiei date. Negativul constituie originaluI, iar primele copii pozitive reprezintll generatia a doua. [generation I gin/ration] GEO 1. Geosynchronous Earth Orbit Orbitl geosincronll. 2. Geostationary Earth Observatories Observatoare geostalionare. Misiune propusl de NASA cu utilizarea a cinci platforme geostationare destlurate in

GCTP General Cartographic Transformation Package Pachet de programe pentru transformarea intre proiectiile cartografice (USGS). GDCP Geostationary Data Collection Platform Platform! geostationart de coIectare a datelor. GDHS Ground Data Handling System Sistem de prclucrare ~i gcstionare a datelor de teren. GDTA Groupement pour Ie Developpement de Ia TQedetec:tlon Aerospadale Grupul pentru Dezvoltarea Teledetectiei Aerospatiale (Franta). GeJadnA Substantl organic! coloidalA utilizatll in fabrlcarea emulsiilor fotografice. [gelatine I gilotine] GECS Geostationary Earth Climate Sensor Sensor geostalionar pentru clima Pllmintului. GEM! G'" Environmental Monitoring Index Indice pentru monitorizarea globall a mediului. Indice de corectie a zgomotului

GaJDA dinamicA Raportul dintre valorile maximll ~i minimA ale semnalului detectabil ~i mlsurabil. [dynamic range I ican de gamme] GAP Geographic Application Program Program de aplieatii geografice (USGS). GARP Global Atmospheric Research Programme Program de cercetare atmosferic! globaiA. GARS Geologic Applications of Remote Sensing Program de aplieatii geologice ale teledetectiei (lUGS, UNESCO).

Geometria

134

135

GOMS

mat! a datelor geografice (cu referinll spatiall). rEeomatics / giomatique] Geometria imaginIi 1. Forma ~i dimensiunile W1eiimagini. 2. Raportul dintre pozitia ~i forma obiectelor tntr-o imagine reali, faJAde 0 imagine ideall a aeele~i scene. [image geometry / giomitrie de l'image] GEOMIPS Geographic: data Manag&ment and Image Proc:essing System Sistem de gestiooare a datelor ~i de prelucrare a imaginilor (SUA). Geopozitionare Ajustare fotogrammetricl a uncia sau mai multor imagini intre ele ~i faJll de un sistem de referinlll absolut din teren. rEeopositioning / - ] GEOREF Geographic: Reference system Sistem de referinJll a pozqiei geografice la searl globall. Georeferentiere tnregistrarea, tntr-un set de date, a infurmatillor referitoare la poziJia pe suprafata terestrll a obiectelor descrise de datele respective. rEeoreferendng, georegistering, geographic caJibTrllion/ giocodage]

privind aetivitlJile NASA In domeniul teledeteqiei geologice din spllJiu. GEOSPOT Format de date elaborat de Spot Image. Este utilizat, 1ncep4nd din 1993, peotru distribupa datelor Geospot. Gestionare a ac:c:esului c:onc:urent Gestionarea unei haze de date pentru menJinerea consi.stenJei datelor, In condipile accesului simultan al mai multor utilizatori. [concurrency management / - ] Gestiune a bazelor de date Ansamblul de aetivitllP privind exploatarea bazelor de date. [data base management / gestion des base de donnies] GFC 1 Vebicul spaPal geodezic german, lansat de pc statia Mir, la 19 aprilie 1995, avAnd 60 de retro-reflectoare montate pe suprafata sa exterioarll. Este utilizat pentru studierea cimpului gravitational terestru. GFO GEOSAT FoUow-on Program initiat de marina american! (US Navy), implicAnd realizarea unei serii operaponale de satelip cu altimetre radar, penlru a menJine sub observaJie couinul Oceanul Planetar. Ghid de UIIde Thb din material conductor (de obicei, metalic) prin care se pot propaga, In mod dirijat, undele electromagnetiee. [waveguide / guit:k d'onde] GHIS GoES IDgh Resolution Interfercmeter Sounder SondA cu inl:erferometru de mare rezolutie. GI GreeDDellS Index Indiee G. GICS Geoc:oded Image Correction System Sistem de corCClie a imaginilor georeferenJiate. GlOB GecJlrapbic: Infonnation Database Bazl de date cu informapi geografiee. GIFOV Ground Instantaneous Fleld of View camp de vedere instantanee la sol.

GIKAS Geograpblc: Information R&trieval and Analysis System Sistem de regllsire ~i analizA a informatiilor geografiee (USGS). GIS Geographic: InfonnaUonai Sistem informational geografic. System

GMT Greenwich Mean TIme Timp Greenwich mediu. Timp local pe linia meridianului zero. tnlocuit in 1986 cu UTe. GNIS Geographic: Names information System Sistem infurmational privind denumirile geografi.ce. Index geografic numeric, realizat de USGS. GOES GeostatJooary OperatIonal En~ romnental Satellte Satelit geostalionar de . observare a mediului (serii NOAA). GOES-1M Generatie de satdiJi GOES (lansaJi dupll990). GOES SMS
V.

G ISS Goddard Institute of Space Studies Institutul de Studii Spapale Goddard. Institut de cercetare care se ocupll de studii climatice, cicluri biogeocbimice, teledeteepe etc. AparJine de Centrul de Zbmni Spapale Goddard. GKS Graphics Kernel System Nucleu de sistem grafic. Standard (ISO 7942) privind un set de functii pentru grafic:l pe calculator ~i interfata funqionalll dintre aplicapi ~i dispozitivele graflCe de intrare-iqire (ISO 2382-13). GLAI Green Le&f Area Index Indic:ele suprafetei frunzelor verzi. GLARS Geosdeoc:e Lasc!r Altbnetryl RangIng SystaD Sistem Iasc:r pertru mIsurarea altimetriei san distaJ1cror. GLIS Global Land 1nf00000000ClD System Sistem global de intOIlDaJii privind teritoriul. Sistem public de intormare operat de USGS laEROS Data Center. GLRS Geodynamics Laser Ranging System Sistem laser pettru mlsurarea distaDJelor tn studiul geodinamicli (EOS). GMPR GeostatiODBJ'Y Mlc:row&ve Predptatlon Radicmeter Radiometru geostalionar cu miaolJIlW;, uillizat in studiul precipitatiilor (GEO). GMS GeostatIonary Meteorological Sat elite Satelit meteoroloP: geostationar (JMA). GMSS GeostatIOD8I'Y Meteorological Satellite System Sistem de satelip meteorologici geostationari.

AOIPS

GOI GeostatJooary Operational Imager Instrument operaponal geostationar, generator de imagini. Got de aerofotGgraftere Portiune de teren care OIl este reprezertatl pc futografiiJe aericue. Sin. Hiatus. rEap in photo cowr /
ItioIJIs dans 111 prise

de VMeS, /ocwre dons

III

prise.

VIleS] Supra-

GOM Global Ocean Monitoring vegberea globall a oceanelor.

GEOS Geophysic: Earth Orbit SatelUte; Geodetic: Earth Orbiting Sate1Bte Satelqi geoflZici ~i geodezici, 1a.nsaJi de ESA: GEOS I, lansat In aprilie 1977 ~i GEOS 2, lansat in iulie 1978. GEOSAR Geosynchronous Synthetic: Aperture RJMIar Radar geosinaon cu descbidere sinteticl. Satelit propus de NASA ~i General Electric. GEOSAT 1. Geostationary Environmental Opentional SatellIte Satelit operaJional pentro studiul mediului. 2. Geodetic: Satellite Satelit geodezic (US Navy). GEOSAT Committee Comitet furmat In 1976, cu rolul de a elabora recomandlri

GOME Global Ozone Monitoring Experiment Experiment de supravegbere a ozonului la searl planet.arl (ERS 2). GOMOS Global Ozone Monitor by Oc:c:uItatloo of S1ars Supravegbere planetarl a ozomdui prin ocultarea stelelor (prima platfurmll polarl europeanll). GOMR Global Ozone Monitoring Radi ometer Radiometru pcotru supravegherea globall a ozomlui (EOS). GOMS 1. Geostatlonary Operational M&teorologk:al Setelllte Satelit meteorologic geosincron opcntkloal. Serii de sateljp moteorologici geost&Pooari ~, plasaP Ia longitudinea de no E. 2. Global Ocean Monitoring SateDlte Satelit pentru obser-

Goniometru

136

137

GVI

varea globalll a oeeanelor. 3. Global Ozone Monitoring System Sistem de observare globall a ozonului. Goniometru unghiurilor. Instrument pentru mhurarea [goniometer / goniometre] System Sistem de

Gradient Variatia unei mllrimi in spaPu, pe directia vectomlui care 0 reprezintll. [gradient / gradient] Gradient tennic Variatia temperaturii cu distanta. [temperature gradient / gradient de te.rature] Graf Ansamblu format dintr-o multime (de vArfuri) E, reprezentate prin punete ~i 0 aplicape reprezentatll prin arce orientate ce unesc punetele apaI1inAnd lui E. [graph / gmphe]

GRC Ground Resolution rezolutie la sol. GRE Ground Resolution ment de rezolutie la sol.

Cell Celulll de Element Ele-

GOS Global Observing observare globaill.

GRID Global Resource Informatioo Database Bazll de date asupra resurselor globale (ONU). Grill Relea reetangularll de linii fme, trasate pe 0 plaell de sticlll. Plasatll in camera fotografiell, rele&U& inregistreazl pe imase gine ~i faciliteazl efcctuarea de mlsurltori pentru determinarea deformllrilor suportului materialului fotografic ~i pentru coreetarea erorilor instrumentale. [grid, calibration grid plole / riseau, grille] Grill de caUbrare Imaginea unei grile formatl de un sistem optic, utilizatll pentru mlsurarea deformIrilor geometrice introduse de cltre sistemul respeetiv. Sin. Gri/4 de control, GriJij de defonnare. (test grid, calibration grid plote / grille de diformation, riSet1ll d'/preuve, riseau d'essai, riseau de co~e] GriM de control v. Grill de callbrare Grill de defonnare v. Grill de caUbrare

GRS-80 Geodetic Reference System 1980 Sisternul de referintl geodezic 1980. Elipsoid calculat ~i pozitionat pe baza mllsurlltorilor cu aparatura geodeziell, astronomiell, gravimetriell ~i geodinamicl modemll. A fost adoptat in 1980 de a XVll-a Adunare Generalll a Uniunii Internationale de Geodezie ~i Geoflziell. GRSS Geoscience and Remote Sensing Sodety Societatea de Stiinte Geonomice ~i Teledeteetie. Grupare Proces de reunire intr-o singurl entitate a mai multor obiecte sau elemente cu trlsllturi comune. [grouping, aggregation, clustering / groupement] GSFC Goddard Space FIght Center Ceotrul de Zboruri Spatiale Goddard. Centro apartinAnd de NASA, creat in 1959 pe~ a lIrgi ~le despre PImlnt, S1Stemul solar ~i Univers, prin dezvoltarea navolor cosmice. Cc:otrul a dezvoltat tebnologia sensorilor, instrumeDteIe ~i sistemele informationale, a planifieat ~i realizat zboruri spatiale penttu cercetIri ~ifice. GSO Geortat:ioD&r1 ponarl. Orbit Orbit! geosta-

GOSIP Govermnent Open System Interconnection Protocols Protocoale de interconectare eu specificaPi deschise, pentru uz guvernamental. GOST Gosudarstvenyi Standard darde de stat (in fosta URSS). Stan-

f:E4

Graftca asistatA de calculator Realizarea reprezentllrilor grafice cu ajutorul calculatorului. [computer gmphics / inj'ographie] Graftcul clspunerii biJ1ilor v. Schemi de asamblare a fGlor de bartl GRAMS Ground Recovery and Monitoring System Sistem terestru de recuperare ~i supravegbere (CCRS).

GPIP General Purpose Image Processor Sistem de prelucrare a imaginilor, de uz general. GPS Global Positioning global de locaIizare. System Sistem

Gnd de developere MIsura in care halogenura de argint a fost transformat! in argill metalic in timpul developlrii. Depinde de timpul de developare ~i de proprietllile revelatorului. [rate of development / durie de diveloppement] Grad de expunere v. Expunere

1. MIrimea agregateIor din Granubqie argint metalic ce fonneazl imaginea fotograficl. 2. Efectul vizual produs de forma ~i dispunerea gramlelor de argint ce compun imaginile fotograflCe. [granukuity / granulation]
GranulA Particull de argint metalic rezultatll din developarea materialului fotografic. [grain / granule, grain] GRASS Geographic Resources Analysis Support SystaD Sjstem suport pentru analiza resurselorgeografice. Program de tip SIG, lucr!nd prepondereot in mod raster. Produs de US Amry Corps of Engineers Construction Engintrfng Research Laboratory (USACERL). Gravimetric Relativ Ia mlsurarea cAmpului gravitational. [gravimetric / gravimltrique] Gravimetrle Domeniu al geofizicii care studiazll caracteristicile cimpului gravitational terestru. [gravimetry / gravimitrie]

Grad de polarizare Raportul dintre puterea plrtii polarizate ~i puterea totall a unui fils.. cicul de unde elect:romagnetice. [degree of poIarization / degri de polarisation] Grad de sensibiUtate Mllsurll a sensibilitllPi la luminl a materialului fotografic. Cele mai folosite scllri sunt DIN, ASA ~i GOST. [degree of sensitivity / degri de sensibilitl) GJ'8datia tonurilor Scara tonurilor de gri reprezentate pe 0 fotografie alb-negru. [tone grruJation, gradation of tone, gradation / gradation des tons]

Grosisment Puterea de ml.-ire a unui sistern optic, exprimatI prin raportul dintre unghiul sub care se vede obiectul cu a~ sistem ~i ungbiul sub care se vede cu ochiul tiber. Sin. Putere de m4rire. [magnification, magnifying power / grossissement, agrandissement] GRS 1. Geodetic Refenmce System Sistern de referintll geode:z:ic; 2. Grid Reference System Sistem de referintA pe baza unei rqele (SPOT); 3. Ground Receiving Station Statie de re:ceppe la sol. 4. Grille de R4ference SroT Grill de referintl SPOT.

GSOC German Space ()pa'adon8 Centre Centrul german de operatiuni spatiale al DLR (Oberpfaffenhofen). GTR Ground Truth Radlcmeter metro de control in teren. GTS Global 'felecunmunications Sistem global de telecomunicapi zatia Meteorologicl Mondialll). Gill Grapldc:al User Interface grafiel cu utilizatorul. RadioSystem (OrganiInterfatll

GVI 1. Green Vegetation Index Iodice al vegetapei verzi. 2. Global. ~egetation Index Indice global al vegetatteJ.

139

Hartl Hartl-imagine Hartl realizati prin suprapunerea elementelor cartografice pc 0 imagine de teledeteqie. [image map / spatiocarte. carte image, iconocarte]

H
HAIL High Altitude Inversion Layer Stratul de inversiune de la mare altitudine. Halftoning Tebnicl de redare a imaginilor in teote de gri pc dispozitive ce utilizeazll numai doul nivele (alb ~i negro). Se bazeazlpc simularea nivdelor de gri prin dispunerea unor punete elemeotare, d~ dimensiuni variabile, la distare constante san variabile. Un nivd de gri 50% ar putea fi astfcl redat printr-o rqea de puncte albe ~ negre, ~e ca dimensiuni ~i echidistaIte. Perceppa tentdor se bazeazl pc caraeteristica integratoare a ochiului uman, care, pentru dimensiuni foarte mici ale pwM:telorutilizate, IIUIe sesizeazll individual ci sub forma unei pete gri. [haftoning
/ demi-teinte, .grislj .

terestrl. [solar aureole / halo, ~ole


laire]

so-

faeilitlli ~i alte caracteristici l~ de valoarea terenului. [cadastral mop / carte de


cadastre]

Halogenurl de argint Compus fotosensibil al argintului eu un halogen (clor, brom, iod). [silver halide / haloginure d'argent] HAO High Altitude Observatory Observator de mare altitudine. Hardware Echipament tebnic ce intrl in componenta unui sistem de caleul. [hardware / hardware]

Hartl dneticA Serle de hArticare oferl 0 imagine animatl. [ - / carte an/tique] Hartl CCJDpiIatA Hartl produsl pc baza altor hlrti. Sin. Hand derivatd. [derived
mop / carte diri~e, carte risultante]

Hartl in c:uIoriHartl pc care semnc1econverionalesunt imprimate In eulori. [colour


mop / carte couleur]

Harta memoriei Ansamblu de informatii care descriu alocarea eurentl a memoriei unui calculator. [memory mop / - ] Hartl Reprezentare planA, mie~ratl fa searl ~i generaIizatl, a suprafelei terestre eu detalille de pc ea. Barta poate fi imprimati grafie pc un suport, poate fi af1$all optic san poate fi stocatl in formA numeriel. [map / carte] Hartl aerofotognmunetriel Hartl reali7JltIpc baza infonnaPilor prezente In aerofotograme. [aerophotographic mop / carte
aerophotog1'tl1llmJtrique ]

HartA cu sanne convenlionaie Hartl pc care obieetele ~i procesele din teren sunt reprezentate prin semne conventionale.
[symboUsed mop / carte en signes conventionnels]

Hartl in c:urbe de Divel Hartl pc care rdieful este reprezentat prin eurbe de nivel. [contour lines map / carte d courbes de
niveau]

HartA de bazl v. BazAe:artogndlc:l Hartl de Ioc:aIizare Hartl ce servete la localizareaUIIOTbiecte san fapte. [location o
mop / carte de position]

Hartl in reIIef Model tridimensional al rdiefului terenului, pc care sunt reprezcntate elemente de planimetrie ~i toponimia. De obicei, scara verticall este mai mare decAtcea orizontall, tnlltimea reliefului ~i pamde fiind exagerate. [relief mop / carte
en reUeJ]

Bartl de zbor Hartl pc care s-au trasat liniile de zbor, punctele de iDlruc fi de iqire de pc aceste linii, precum fI n:peRle care vor fi folosite. Se utilizeazl peotru planificarea ~i efectuarea zborUluide aerofotografiere. [ae1'01UJUliad pltDrnillg chon.
flight mop / carte de vol]

Hartlla IC8I'i mare Hartl a cirei searl este mai mare de 1:100.000. [ltute-scak mop / carte d gmnde ichelle] Hartl Ia sc:arl mecle Hartl cu scara euprinsl tItre valorDe de 1:100.000 Ii
1:1.000.000. [medium-scak icheUe moyenne]

Halo de dlfuziune Zonl luminoasl ee apare pc 0 fotografie in jurul imaginii unui pIIIl:tluminos, datoritI difuziuniiluminiide cItre granulele de halogenurl de argint.
[diffUsion halo, haJotion / halo de diffusion]

Hartl a mapedsmului Hartl care reprezintl confJ.gUI'll&ia cAmpului.geomagnetic.


[magnetic map / carte magnitique]

map / carte

Bartl clerivatAv. Hartl eompIIld Hartl cligltaIAv. Hartl numericl Hartl elec:tronid InfonIllllii cartografice stocate ~i ~ prin mijloace dectronice.
[electronic mop / carte ilectronique]

Hartl a utUizlrit tereouIui Hartl care reprezintl modul de utilizare a terenului.


[land use mop / carte de l'occupation sol] da

HartA Ia sc:ari miel Hartl a cIrei searl . este sub 1:1.000.000. [small-scale mop /
carte d petite ichelle]

Halo de reflexle ZooIluminoasl ce apare in jurul imaginii unui punct, daloritl reflexiei razelor de luminl de cItre suprafata inferioarl a suportului emulsiei. [reflection
halo / halo de rijlexion]

Hartl ac:tualizatl v. Hartl reambulatl Hartl aeronauticA Hartl destinatl navigapel aeriene. [aerorroutktll chon, navigation chon / carte aironautique]

Hartl generaIi Hartl pc care este redatl 0 mare varietatc de informatii de uz general.
[general map, general reference carte ginirale, carte d'ensemble] mop

Hartl medaBon Hartl de mici dimensiuni plasatl pc 0 alt! bartI pentru a explieita un anumit aspect geografic. [inset mop / - ] Hartl nummel Hartl ale clrei demente sunt codificate Ii tnregistrate In formAIIUmeriel. Poate fi afild ~i exploatati prin intenncdiul telmicii de caltul. Sin. Hartd
digitald. [digital ., 1UIIM1'ical map, computer mop / carte digittlle, carte 11IImiTisie, carte numiriqlle. cane ilrfographique]

Halo fotogndlc Zonl luminoasl ce apare in jurul unor puncte de pc fotografii. fphotographic halo / halo photographique]

Hartl anagIfI Hartl realizat! In tehnicl anaglif. [anaglJf'h map / - ] Hartl c:adMCraIAHartl care reprezintl parcelarea tereDUlui,precum ~i informatii privind modu1 de utilizare, proprietarii,

Hartl hictroandlc:l Hartl care reprezintl obiecte1e~icaracteristicil acvaDce. [hydrographic map / carte hyd1'olraphique]

Halo lIOJarZonAde Clqtere a strllucirii tn jurul discului Soarelui, la cca. 1IY' de el, datoritl difuziei luminii in atmosfera

Hartl hiJIICIDetrlel Hartl oe reprezintl treptde de relief. [contow",. / carte


hypsornitrlque]

Hartl

140

141

Hipersensibilizare

HartA planimetricA Hartl ce reprezintll doar elemente de planimetrie. fplanimetric map / cane plonimetrique] HartA radar Hartll produsll prin utilizarea imaginilor radar. [radar map / cane radar] HartA reambu1at4 Hartl pe care s-au flcut rectificllri ~i completllri, pentru a fi adusllla zi. Sin. Hand aetualizatjf. [revised map / cane mise a jour] H~ spec:iall J:Iartl intocmitll in scopuri speciale. ReprCZlntll doar anumite caracteristici ale supra1qei terestre. [spedal chon special-purpose map / cane speciale] , HartA stereoscopicA dintr -0 bartll originall Pereche alclltuitll ~i stereomatul sllu

lizeazl la obpnerea copiilor de contact. [chlorobromide paper / papier au chlorure et bromure d'argent, papier au chlorobromure d 'argent] HArtie cu clorurA de argint Hirtie folOgraficll In emulsia cllreia dominA clorura de argint. Se ~izeazll pentru mllriri exceptionale. [chloride paper / papier au chlorure] ~e de calc HArtie specialll transparentll, ~illZ~ pentru desenarea hllrtilor, planunlor ~l a altor reprezentllri grafice. [tracing paper / papier calque] HArtle de copiat Material fotosensibil, cu suport de hirtie, destinat efectulrii copiilor folO~afice. [c~ing paper, printing paper / papJer a c(J1Jer,papier de tiroge] H~e de desen Hirtie cu calitllJi speciale, utillZatl ~ desenul tehnic. [designpaper, drawing paper / papier a dessiner] HArtie de belograf Hirtie specialll, im~ pregnatl cu sllruri sensibile la radiatii 01traviolete, cu ajutorul cllreia se pot face reproduceri prin contact ale desenelor executate pe material transparent (calc). Dupl exp~e, se face 0 devdopare in vapori de amomac, ce provoacll aparitia imaginii de culoare albastru-violacee. Sin. Hdnie ~liografi.cd, Ozalid. [blueprint paper, diazo, ozalid paper / papier hiliographique papier OZalide,diazo] , ~Artle fotograftcA HAttie speciall, acoperitl cu emulsie fotosensibill. Este utilizatl pentru ~izarea ropillor fotografice. fphotographic paper, photo paper, printing paper / papier photographjque] HArtle fotolemibilA HArtie impregnatl sau ~tll cu. ~ strat de substante fotosenslbile. [sensttJsed paper /papierphotosensible] HArtle belicJgraftcA v. HArtle de belograf

HArtle milimetricA Hirtie.cu caroiaj milimetric folositll peotru construelia graficelor. [cross-sectionpaper, squaredpaper, profile paper, scale paper / papier millimitrl, papier quadriUlj HB Heat Budget InStrument Instrument pentru mlsurltori realizate in vederea stabilirii bilantului termic (TIROS). HBI Hue Brightness Intensity Nuantll, strllucire, intensitate. Metodl de specificare a culorii prin intermediul a trei valori numerice care precizeazll nuanta, strllucirea ~i intensitatea. HBS Hue Brightness Saturation Nuantll, strllucire, saturatie. Metodl de specificare a culorii prin intermediul a trei valori numence ce precizeazll ~, strlllucirea ~i saturatia HCMM Heat Capedty Mappng Mission Misiune de cartografiere a teIIJPCIlIlUrilor maxime ,i minime la sol. Satdit laDsal In 1978 ~i a servit la studiul variIPilor diurne ale temperaturii suprafqei te:re&tre ~i al bilaIului hidric (NOAA, NASA). HCMR Bf8t CBpedty M8ppIDg RadlClIIIeter Radiometru peotru cartografierea capacitllii termice, folosit In misiunea HCMM. Exploreazll terenul cu 0 oglinOl rotativl. HCR mgh Resolution CCD Camera Camerll CCD de tnaltll rezolUlie (CBERS). HDDR mgb Density Digital 'J'IIPe Recorder tnregistrator numeric pe bandl, cu densitate tnaltl. HDDT mgh Density DItltal Tape Band! numericl de mare densiWC. HIYf High Density T8pe BInd! magneticll de mare densitate. IIDl'R HIIh Deaslty TIIpe ReconIer toregistrator pc bandl de mare densitate.

Heliograf Aparat petlru realizarea ropiilor pe hArtie heliograficll, dupA desene exccutate pe malerial transparent. [heliograph, blue printing machine / hiliographe] HOOS mgbly Eccentric Orbit Satellite Satdit cu orbitll foarte excentricll. Satelit lansat in decembrie 1968 pentru a studia cAmpul magnetic interplanetar. HERMES High ResoIuUon Evaluation of Radiance frCllll Meteorological SateIHtes Evaluarea radianlei, cu mare rezolutie, din satelipi meteorologici (ESA). HES! High Energy Solar Imager Sensor generator de imagini pentru radialia 80larll de tnaltll energie. HF High Frequency FrecvClijl inaltll.

~e permite obtinerea modelului tridimen~ SlOnal. [stereoscopic map, stereo map / cane stbioscopique] Hartl tematicA Hartl pe care sunt reprezenlate doar anumite elemente geografice (de ex. deme~ climatice, geomorfulogice, etc.): [thematic map, special map / cane splciale, cane thimatique] HartA topograftcA Hartllla searl mare (de obicei peste 1:200 .(00) pe care sunt redate ~follIllltii geografice generale (relief, hidrografie, a~ omen~ti, clli de transport, .poduri, intreprinderi etc.). [t(J1ographic map / cane t(J1ographique] ~~ Sistem de linii cu care este mareat mtenorul elementelor vectoriale de tip poligon. [hatches,fill pattern / hochures] HArtle cu bromurAde argint HArtie folOgraficll a cllrei emo1sie contine bromurl de argint .. Este utilizatll pentru mllriri ample. [bromide paper / papierau bromure] HArtle CD clorurA Ii bromurA de argint Hirtie fotograficll ce are In emulsie atit clorurll eat ~i bromurA de argint. Se uti-

HH Horizontal mmsmit - Horizontal Hec:eiTe POI8rlzIItion Polarizarc orizoolallla transmisie ,i la receptie.

HIatus v. Got de aerofotoglaller&


mdrogndie TotaIitatea apelor de suprafatll dintr-o regiuoe dati. [hydrography I hydrogrq1hie] HIMSS HJah lIelJOIudoa Mlcrowaft SpectrooIeter Sounder Sondll spectrometticl cu microunde, de mare rezolutie (BOS). mperfrecventA Frecvetlll foarte [hyperfrequency / hyperfriquence] tnaltll.

mpennetropie Defect de vedere ce se manifest! prin formarea imaginii tn spatele retinei (subieaul nu vede elar la distat:ql micl). [hypermetropia, long sight / hypermitropie] . m~c Material fotografic cu mare seosibilitate la ro~. [hype1ptl1lChromatic I Jryperpa1fClaromatique] mpeneDllbiJlpre Tratarea unui material fotografic, peIIIIU a-i mlri sensibilitatea la

Hipcrstereoscopie

142

143

HUTSCAT

luminA. [hypersensitising I hypersensibilisalion] Hiperstereoscopie Oblinerea unui model stereoscopic a cIru.i scar! verticall este mult mai mare ca cea orizontall. Se realizeazl prin preluarea imaginilor de la 0 distaDll care d~e distanta interpupilarl. [hyperstereoscopy, stereoscopic exaggeralion, exaggerated stereo I hyperstireoscopie] HiJlllOll'ld'le Dcscrierea fonnelor reliefului. Studiu at configuraJiei ~i tnlltimii reliefului deasupra nivelului mlrii. [hypsography I hypsographie] Hipsometrie Mlsurarea elementelor dimensionale ale reliefului (altitudine, pantl, energie, ~i.tatea ftagmeotllrii). [hypsometry I hypsomltrie] HIRENS High Raoludon Narrow Swath Radar cu ftie tngustl Ii cu rc:wIUlie mare.

vaIori numerice corespunzatoare pixelilor. [histogram, bar chan I histogromme] HLS Hue Luminance Saturation N1JlIDfl, luminantl, satural1e. Metodl de specificare a culorii pritt intermediul a trei vaIori numerice care ~ ~, luminanta Ii saturatia. HMMR High Resolution MuitifrequeDCY Microwave Radiometer Radiometru multifrecventl in microuIKle, co rezolUlie inall'! (BOS). Holografte Procedeu de obtine a imaginilor in relief, co ~utorul umr fascicule de luminl coerentl Ii tnregistrarea interferaqei. [holography I holographie] HoIogndIe eo mic:rounde Realizarea de holograme, cu ~utorul surselor Ii detectorilor de microuDde. [microwave Iwlography I holographie kypeifriquences] HoIognmi fmegistrare a frar:gelor de interferaJtl produse fntre lumina monocromaticl, coererd, provenind direct de Ia sursl, Ii cea reflcctatl de obiecte. Pennite obtinerea unci imagini tridimcnsionale a scenei. [holog1fJlll1 hologromme] HoiogramA radar Imagine holograficl obtinul'! prin interferenta undelor radar. [radar hologram I hologromme radar] HOM HQdne ObUque Men'ator PrOjection Proieqie Hotine-Mcrcator oblicl. DR Blab Resolution RezolUlie inall'!. Ca-

HRII High Resolution Imaging Interferometer Interferometru generator de imagini co rezolupe mare. HRIR High Resolution Infrared Radiometer Radiometru In infraro~ cu rezolupe mare (NOAA, NIMBUS). HRIS High Resolution Imaging Spectnmeter Spectrometru cu rezolUlie inall'!, generator de imagini. HRM! High Resolution Microwave Imager Instrument generator de imagini in microunde, co rezolupe mare. HRMS High Resolution MulUspectrai Sc:anner Scaner multispectral co rezolUlie mare (URSS). HRMTI High Resolution MultispectraI TbennaI Imager Sensor de mare rezolutie, generator de imagini multispcetrale, in domeniul termic. HROI High ResoIutiClll Opdad 1m. Sensor optic generator de imagini. cu rezo.. lutie mare. HRPI High ResoIutlClII PaIntabIe Imager Instrument producltor de inJaIini, orientabil, co rezofupe tnaltl (BOS). HRPT High Resolution Picture Tran5-" mlssiClll Transmisie de imagini de mare rezolutie (NOAA 2, TIROS). HRSMR High Resolutlon Soil Moasture Radiometer Radiometru cu rezolUlie mare pentIU mlsurarea umiditltii solului. HRTI High Resolution Thermal Imaaer Sensor termic, generator de imagini cu r~ zolotie mare. HRTIR High Resoluttoa Thermal infrared Radiometer RadiomctrU fn infrafOU termic, de mare rezolutie. HRV Haute Rilolution VIsIble Instrument generator de imagini in domeniul vizibil, co

rezolUlie mare, utilizat pc sateiilii SPOT. Este construit pc baza unor sensori barel'!, cu C'Iemeote co transfer de sarcinI, situati In planul focal al instrumentului. Baretele au 1728 de elemente CCO, fiecare cu dimensiunea de 13)(13 ~m. Un bloc de 4 barete este sensibilia domeniul 51()..730 om (pancromatic) iar un alt bloc, de 3)(4 barete, mlsoarl radialia In trei benzi spectraIe: 500-590 om (galben-verde), 610-680 om (ro~) Ii 790-890 om (i~ llJ)IWiat). Cimpul instrumentului este de 4,130, iar intervalul de qantionare este de 3,008 ms. HRVIS High Resolution Vilible BIlager Instrument generator de imagini, in domeniul vizibil, co rezolutie mare (utilizat pc satelitii METEOSAT din a doua generatie). HSAR Holograpbic: Syntbetic: Aperture Radar Radar bolografic Ql deschidere sinteticl. HSB Hue Saturatioa 8J't&Idness Nuantl, saturlllie, strllucire. v. HBS HSI Hue SatuntIon IDtmlity saturIlie, inteositate. v. HIS NuaDII,

p,

HIRIS High ResOJudon Jmaalng Spectrcmeter Spect:rometru genentor de imacu rezoIUlie fnaltl (BOO).

HJRS 11Igb Re!JOIudonIntrared R oo , Sounder Sondl de ~, cu rezolulie ridiad (NIMBUS 6, TIROS N). HIS Hue lD"ty Saturatloa N~ strIlucire, saturatie. Metodl de specificare a culorii prin intermediuI a trei valori 00merice ce precizeazl nUllJlfa, intensitatea Ii saturaJia. Histograma nlvelelor de grI Rq>rezentare graficl a frecventei de apatitie a diverselor tonuri de gri fbtr-o imagine. [grey level histogram I histogrrunme des nivetDa de gris] Histograml Oiagraml ce reprezintl frecVeDlade apar4ie a diverselor valoo fntr-un ~ dat. In cazul imaginilor numerice, r~ prezinrl frecventa de aparilie a diverselor

HSRMWR High SpBdaJ Resolution MilImeter Wave RadIometer Radiometru In ume milimetrice co rezolutie spapatl marC. HST Hubble Space Telescope Telescopul SPllliaI Hubble (lansat in 1990). Hubloul eamerei Deschidere in corpul apa-. ratului de zbor, prin care se face aerofotografierea. [camero port I troppe, hublot de prise de vue] BUTSAT HeII!lInId UDivenity of Technology SatellIte Satelit al Universitltii Tebnice din Helsinki (proiect). HUTSCAT HeIdDId Urdversity of Teebnology ScatterclInet Scatterometru at Universitllii Telmice din Helsinki.

HRC High ResoiutlClll CCD camera merl CCO de mare rczoIutie.

HRnI High Resolution DappIa' Imager Instrument generator de iJDIIini, de mare rezolUlie, cu efcet Doppler (DARS). HRDL HIP Resolution DoppII!r Udar Lidar Doppler cu rezolUlie mare.

HUTSLAR

144

HUTSLAR Helsinki University of Technology Side-Looking Airborne Radar Radar cu vizare laterall al Universitltii Tehnice din Helsinki.

HV Horizontal TnlIlSInit-Verticai Receive polarization Polarizare orizontalll. la transmisie ~i verticalll. la receptie.

IACG 1. Inter-Agency Committee on Geomatlcs Comitet inter-ag~ pentru geomaticll. (Canada). 2. Inter-AaencY ConsuJtative Group Grop coDSUltativ interageup.i pentru ~inte spatiale. tnfiinlat tn 1990, viza 25 proiccte, implicAnd 35 vehicule spatiale apartinAnd unu.i JIWIllI.r de patru agentii SPliale. IACRS Inter-Agency Committee on Remote Sensing Comitet inter-aacqii pentru teledeteqie (Canada). IAF International Astroaaudcal , .. tloo Federatia Astrooauticl .Intcrnlllionalll.. lAG International Association or Geodesy Asocialia 1nternalionall de Geodezie. lAP Image Analysis ProaIIor Procesor pentru analiza imaginilor (CCRS). IAS Image Analysis System Sistem de analizA a imaginilor (Macdonald Dettwiler .I AssocioIes, Richmond). IASC IIIItitut A~ronautlque et Spatial CanadIen Institutul Aeronautic ,i Spatial Canadian. IASI Infrared AtmoIIpbertc Sounc6ng ~ terferometer Interferomdl'U pentru sondarea atmosferei in inftaroIu (POEM). IASP Interactive Autom8dc System for Photcmterpmatfon Sistc:m automat interactiv pentru fotointerpretare.

IBGIS Image-Based Geograpbic Information System Sistem informalional goografic bazat pc imagini. IBIS Image Based Information Sistem infurmational bazat pc QPL). System imagini

'IBM international Business Machines Companie multinaPonall, producl1oare de tehniell de calcul. tnrli.nlatl tn anuI 1896 sub denumirea de Tabulating Machines Company, a fuzionat tn 1911 Ql alte doul companii, luiDd numel.e de ComputingTabuloting-Recording Company. to 1924 achizilioneazll. 0 companie IIUIllitll. Intmrationol BusinessMachines Corporation, ellreia ii preia mune1.e. A tneeput sA fabrice calculatoare el.cctronice tncepAnd cu anuI 1951. ICA InternaUonal CartograpbIc AsIod8doo AsociaPa Internationall de Carlografie. ICARUS 1m. Cernc:don tmd Registration Utility Pachet; de programe penttu corecPa ~ georeferet4ierea imaginilor (NASA). ICAS International CouDdl ~ the Aeronautical Sciences Consiliul InternaPonal al Stiintelor Aeronautice. ICC Instrument' Control Centre Centrul de control al instrumentelor (organism EOSDIS). ICESAT lee Processes SGtellte Satelit pentru studiul proceselor legate de gbeatl (NASA). ICEX Ice and Clmate E%'periment Experiment de studiere a gheluriI.or ~i climei. ICIFP Institutul de Cemdrl peotru 1mbUJllti1iri Fundare Ii PedolCJlle (Bucur~ti, Rominia).

ICIP

146

147

Imagine

ICIP International Conference on Image Processing Confer~ internationalll asupra preluct1rii imaginilor. ICOTA Institutul de Cadastru i Organizarea Teritoriului Agricol Institut creat in 1997 prin reorganizarea fostului Institut de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie ~i Organizarea Teritoriului. ICRAD Interactive Color Radar Display Afi~re radar color interactivll. ICRSDT International Committee on Remote Sensing and Data Transmission Comitet international pentru teledeteqie ~i transmisia datel.or. ICSU International Council of Scientific Unions Consiliul International al Uniunilor Stiintifice. ICWG-EOInternational Coordination Working Group for Earth Observation Grup de lucru internalional de coordonare a cercetllrii PllmAntului. IDAMS Image Display and Manipulation System Sistem de af~ ~ gestionare a imaginilor (GSFC). IDAPS Image Data Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor (NASA, pentru SKYLAB). IDAS Image Data Analysis System Sistem de anaIizll a imaginilor. IDA TS International Data Acquisition and Transmission System Sistem international de achizitie ~i transmisie a datelor. IDBMS Image Database Management System Sistem de gestionare a bazelor de date de imagini. IDC Image Dissector Camera Camerll cu decupaj al imaginii (NIMBUS). IDCS 1. Image DIssector Camera System Sistem de camerll cu decupaj al imaginii

(NIMBUS 3, 4). 2. International Data Collection System Sistem international de colectare a datelor meteorologice. ldentificare Proces in fotointerpretare, care constll in descifrarea semnificatiei imaginilor de pe fotografie (identificarea obiectelor ~i proceselor reprezentate). [identification, object identification I identification, identification des objets] IDES Image Detail Enhancement System Sistem de ameliorare a detaliilor imaginilor. IDHT Instnunent Data Handling and Transmission Instrument de gestiune ~i transmisie a datelor (ERS 1). IDI Imaging Doppler Interferometer Interferometru Doppler generator de imagini. IDIDAS Interactive Digital Image Display and Analysis System Sistem numeric interactiv de afipre ~i anaIizll a imaginilor (NOAA). IDIMS Interactive Digital Image Manipulation System Sistem interactiv de gestionare a imaginilor numerice (dezvoltat de Electromagnetic Systems Ulbo1YJlory pentru EROS Data Center). IDRISI Program pentru SIG in sistem raster, dezvoltat de Clarlc University (SUA). IDSIPS Interadive Digital Satellite Image Processing System Sistem de prelucrare interactivll a imaginilor satelitare nwnerice. lEAS Ice Elevation Altimeter System Sistem de mIsurare a tnIltimii ghqii (lCESAT). IEOS International Earth Observing System Sistem international de observare a Pllm1ntului. Comitet ce se ocupll cu politica ~i principiile scbimbului de date, etc. Agentiile partenere sunt NASA, NOAA, ESA,

EUMETSAT, CSA.

STA, NASDA, ITI, JMA ~i

mR Infrared Heterodyne Radiometer Radiometru heterodinll in infraro~. DR Imaging Infrared sensor infraro~u generator de imagini. Duminare Sensor in . ce ex-

IEOSC International Earth Observation Satellite Committee Comitetul International pentru Observarea PlmAntului prin Satelip. IERS International Earth Rotation Service Serviciul International de Rotatie a PllmAntului. IFEOS International Forum for Earth Observations from Space Forumul International pentru Observarea PlmAntului din Spatiu. IFFf Inverse Fast Fourier Transform TransfJrmare Fourier inversll rapidll. IFOV Instantaneous Held of View CAmp de vedere instantanee. IGARSS International Geoscience and Remote Sensing Society Societatea Internationalll pentro Geo~iinte ~i Teledc:teqie. IGDS Initial Graphics Design Software Format standard pentru transferul datelor grafice. IGES International Grapbies Exchange System Sistem international de transfer pentru date graflce. IGFCOT Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografte Ii Orpoizarea Terltoriului. Transformat, in 1997, in Institutul de Cadastru ~i Organizarea Teritoriului Agricol, in subordinea Ministerului Agriculturii ~ Alimentatiei. IGIS International Geographle information System Sistem infonnaPonal geografic international. IGISE v. CCGISE IGN Institut Geographique National Institutul Geografic National (FraDla).

1. Mllrime fotometriel

primll flwwllumims incident pe unitatea de suprafatll. Unitatea de mllsurll este luxld (lLx = 1 cdsrlm~ sau fotul (1 ph = 1.104 Lx). 2. Proces de proiectare a luminii pe suprafata umi obiect. [1. illumination 2. illumination, Ughting I 1. eclairement 2. ecfairage, illumination] Image-IOO Sistem automat de analizll a imaginilor, proiectat de General Electric. IMAGE Integrated Mappng tJDd Ge0graphic Encoclng system Sistem integrat de cartografiere ~i geocodificare. IMAGED lmage-based Analysis or Geographic Data Analiza datelor geografice pe baza imaginilor (Australia). Imagine Formll de reprezentare a unei ml(rimi variabile in SPatiu. Se obPne prin proiectarea puoctelor din spatiu pe 0 suprafatl ~i reprezentarea, In fiecare punct astfeI obtinut, a valorii mllrimii in punctul corespunzlltor din spatiu, prin mijloace analogice sau nwnerice. De exemplu, 0 imagine fotografiel este obtinutll prin proiectarea punctelor din spatiu, cu ajutorul unui sistem optic (obiectiv) ~i inregistrarea pe peliculll a C8Dtitlltii de luminll primitll de la acestea. Cantitatea de luminll este ulterior reprezentatll in mod anaIogic, prin densitatea granulelor de argint metalic din pelicula developatll. [image I image] Imagine a schimbiriior Imagine sinteticll, obpnutll prin combinatii algebrice intre imaginile dintr-un set multitemporal, ce pune in evidenll diferentele fntre aeestea (schimbllrile survenite in intervalul de timp

Imagine scurs tntre momentele de preluare a imaginilor respective). [change image 1- ] Imagine .rianl Imagine oblinutl cu ajutorul unui detector situat la inlltime, in atmosferA. [aerial image 1 image airienne] ImagIne alb-negru Imagine in care mlrimea descrisl este reprezentatl prin tonuri de gri. [black and white image 1image noir et blanc] ., ImagIne anaIogidi Imagine obtinutl prin reprezeotarea analogiel a unei mlrimi variabile in spatiu. [analogic image 1 image analogique] Imagine bilUll'i Imagine numeriel pentru care existl doul valori posibile ale pixelilor. [binary image 1image binaire] Imagine clasUlcatl Imagine obtinutl ca rezultat al openqiei de clasificare a unei imagini iniPale. [classified image 1 image classifi/e] ImqiDe color Imagine in care mlrimea de interes este reprezentatl, functie de valoarea sa,prin DUaDlede culori. [colour imagery 1 image cOllleur] ~ aJID~Jmaginecompusl pTiDCOIDbinarea mai multor imagini din diverse benzi spectrale. Nu redl culorile naturale ale obiectelor. [colour composite 1 composition coloTie] Imagine de control v. Cope de control

148

149

Imagine

Imagine diferenp.aIA Imagine ce pune in evidentl diferentele tntre doul imagini ale acel~i scene. [ - 1image dijJirentieUe] Imagine digitaJA v. Imagine numeridi Imagine digitizatl Imagine in forml numt>riel, obtinutl prin digitizarea unei imagini analogice. [digitized image 1image numirisie] Imagine faJs.<olor Imagine color in care cele trei culori primare au fost utilizate pentru a reprezenta lUte mlrimi dedt can1itatea de luminl ret1ectatl de teren, in benzile spectrale corespunzltoare lor. Un exemplu suot imaginile infraro~ color, in care se reprezintl cu albastru banda de verde, cu verde banda de oo~ ~i cu oo~u banda de ~ apropiat. ffalse colour image 1 imagefausse couleur] Imagine fantomA Imagine secundarA datl de reftexia, tntte elemel1tele obiectivului, a luminii venitl de la un obiect strllucitor. to cazul radarului este imaginea formatl de undele ret1cetl1tede cltre obiectele din afara benzii de teren explorate. [ghost image 1 image secondaire] Imagine fotograftdi Imagine obtinutl cu mijloace fotografice. fphotogrophic image, photo image 1 image photogrophique] Imagine ponferenCiatl Imagine de telcdeteqie corectatl geometric astfel ttdt sl corcspundl unci proiectii cartografice. 0 astfelde imagine are asociatl informatie privind paramctrii proieqiei, dimensiunea unitltii de teren oocespunzItoare unui pixel, precum ~i coordonatde geografice ale unui coil al imaginii. [geocodedimage, georefermeed image, georegistered image, image map 1 imllge giocodie] Imagine to fDI'raroIu Imagine obtinutl prin mlsurarea i inregistrarea radiapilor infra-

~ii, reftectate sau emise de obiecte. [infrared image 1 image ilifrarouge] Imagine in relief Model tridimensional al unui obiect sau al unei portiuni de teren, obpnut cu ajutorul unui cuplu de fotografii stereoscopice. [space image 1image en relief, image stiriosCqJique, imageplastique] Imagine latentl Imagine fotograficl invizibill, formatl prin amorsarea descompunerii halogenurii de argint din materialul fotografic, in timpul expunerii. [latent image 1 image Iatente] ImagIne mAritA Copie a unei imagini, cu dimensiuni mai mari decal: eele ale originalului. [enlarged image 1 agrandissement, image agrandie] Imagine monocromA Imagine redatl prin IIIl8llte ale unei singure culori. [m0nochrome image 1image monocllrontlltique] Imagine necartogndldi Imagine ale clrei caracteristici geometrice IIU su riguros definite. [non-mapping image 1image noncal1ogrophique] Imagine nefotografidi Imagine obtimd prin alte procedee decAl: cele fotografice. [imagery 1imllge 1I()n-photogrophique] Imagine negativl v. Negativ Imagine neprelucratllmagine brutI, aftatl to forma fumizatl direct de apara&ura de teledetectie. [unprocessed image 1 image non traitie] eImagine numericl Imagine obtinutl prin qantionarea SCCDCi tntr-un DUJDIrfinit de puncte, ale clror caracteristici sunt codificate ~i tnregistrate numeric. Sin. Imagine digitallJ. [digital image, digitirPJ image 1 image TUI1IIirique, image digitille, image 1IU1IIirisle] Imagine obUdi Imagine preluatI cu 0 carned sau cu un sensor a cIrui ad este oblicl fatl de verticala locului. (oblique image 1 image oblique]

Imagine optid Imagine produsl de un sistern optic; [optical image 1 image optique] Imagine pIIIICI'CDUltidiImagine preluatl in tot spectrul vizibil. panchromatic image, panchromatic imagery 1image panchromatique] Imagine panorsmid ramid v. Fotografte pan~

Imagine penpectivl Imagine obtimJtl printr~ pooiectie perspectivl. fperspeetive image 1 image perspective] Imagine pcrz.ltivl v. Pcrativ ~ne pseudo<olor lplagine obtinutl priDtr~ atribuire arbitrarl de culori, valomor mlsurate de sensor. fpseud~colour image 1-] Imagine pseudoscopiGl Imagine ce redI inversul formei reale a obiectelor ~i relicfului, arltAnd forme negative in locul ceIor pozitive. Se o~ine prin inversarea fotogramelor in cuplul stereoscopic. fpseudoscqnc image, pseudoscopic view, false image, false view 1 image pseudoscopique, vw pseudostinOSCqJique] ImagIne radar Imagine oblitmtl prin leierea terenu.lui, cu ajutorul UIIUi sistem radar. Redl caracteristicile (amplibJdine ~Usau fazl) semnalului radio emis de radar ~i reftectat de teren. [radar image 1 image radar] Imagine rIstumatl Imagine, produsl de un sistem optic, in care sccna reprezentatl este ootid cu 180 fatl de realitate. [reversed image, invel1ed image 1 image renversie] Imagine rail Imagine formatl prin intersecPa razelor de luminl reftectate sau ft}fractate de un sistem qJtic; poate fi proiectall pe un eam. [mil image 1 image neUe] Imagine redresati Imagine cIreia i s-a tlcut corectia de tncliDare. [redff'iaI image 1 image redressie]

t.

Imagine de lintezl Imagine creatl prin sintczl, pe baza unui model matematic al obiectelor. [synthetic image 1 image de synthese] Imagine de teledeteqle Imagine obtinutl prin rq>rezcntarea unei mlrimi caracteristice a tereuului, mlsuratI de la distaDll. [remotely sensed image 1image de tilidltection]

Imagine

150

151

Indiee

Imagine reflectatA Imagine creal! de catre lumina reflectat! de 0 suprafa{A. [reflected image / image rejlitee] Imagine remanentA Imagine care persist! pe retinA sau pe ecranul monitorului, dupll intreruperea semnalului video. [remaining image / image remanente] Imagine satelitari Imagine a suprafetei terestre, preluatll de la bordul unui satelit artificial aI PllmAntului. [satellite image / image satellitaire] Imagine suprafllla artificial cosma. spapaJA Imagine a unci pllrli din terestrll, preluatll dintr -un satelit aI Pllmintului sau dintr~ navll [spatial image / image spatiale]

Imagini multibandA v. Imagini multispectrale Imagini multispect:rale Set de imagini preluate simultan asupra acelui~i teritoriu, in benzi speetrale diferite. Sin. Imagini multibandii. [multispectral images, multispectral imagery, multiband images, multiple band images, multi-channels images / images multispectrales, imagerie multibande] Imagini multitflllporale Set de imagini preluate asupra acelui~i teritoriu, cu aeela~i instrument, Ia momente de timp diferite. [multitemporal images, multidata imagery / imagerie multitemporelle, imagerie diachronique] Imagini sinergetiee Imagini obtinute prin combinarea datelor provenite de la sisteme de teledeteqie diferite. [synergistic imagery / imagerie synergique] IMC Image Motion Compensation pensarea mipm imaginii. Com-

impression of depth, stere~mp~ssion, stereoscopic impression of relief / impression d'espace, impression de relief, impression stereoscopique, sensation de reliejJ Impresie pseudoscopicA v. Efect pseudoscopic Impresie stereoscopicA v. Impresie de relief ImprimantA Echipament destinat imprimllrii datelor in formA graficA sau a1fanumericA, pc; suport de hArtie sau similar. rPrinter / imprimante] Imprimare anagIifl Imprimarea, prin suprapunere, a imaginilor unui cuplu stereoscopic, in doull culori compl~en~e (de obieei ro~u ~i verde). Permlte vizuahzarea modelului stereoscopic, cu ajutorul ochelarilor anaglifi. [anaglyphic printing / impression anaglyphique] Imprimare in culori ~ unei imagini, hlrti sau a1tci reprezentlri gr~ee, in culorl. [colour printing / impresSIon en couleurs] Imprimare mOllOCl'OlDi~e .a unei imagini utilizind nuante a,te ~l s~e culori. [monochrome printing /Impresswn monochrome] Impuls e1ectromapetic Tren de unde e1ectromagnetiee, cu duratA foute scurtl. [electromagnetic pulsi / impulsion electromagnitique] Impuls radar Impuls electromagnetic emis de un echipament radar, pentru explorarea terenu1ui. [radar pulse / impulsion radar] IMR Imaging Microwave Radiometer Radiometru in domeniul microundelor, generator de imagini (COMSS). Incandescen~ Starea unui corp care are ~ temperaturll suficient de mare pentru a eml-

te radiatii luminoase sesizabile. [incandescence / incandescence] Indden~ tntAlnirea unei raze sau a uwi fascicul de radiatii cu suprafiqa unui obiect. [incidence / incidence] Indden~ normaJA Incidenta radiapilor dupll un unghi de 90 fatA de suprafllla obiectului. Sin. Incidetqii veTticaJii. [normal incidence / incidence normale] Indden~ oblicA Incidenta radialiilor dupll un unghi diferit de 90, fatA de suprafllla obieetului. [oblique incidence / incidence oblique] InddentA verticaIA v. InddentA normaJA

Imagine stereoscopicA Imagine mentalll tridimensionalll, creatll pe baza perechii de imagini receptate de eei doi ochi. [stereoscopic image / image stereoscopique] Imagine tennicA Imagine ee red! cantitatea de radiatie termicA emisll de obiecte. [thermal image / image lhermique] lJIuq;ne virtuaIA Imagine formatll prin prelungirea razelor de luminA ret1ectate sau refractate de un sistem optic; nu poate fi proiectat! pe un ecran. [virtual image / image virtuelle] Imagini coqjugate Imagini care au proprietatea cA una este imaginea eeleilalte, formatll printr-un sistem optic sau prjntr~ transformare automatA. [colifugate images / images colifuguees] Imagini corespondente Punet sau linie dintr-un sistem de puncte sau linii, omolog cu un punet sau linie din a1t sistem. Punctele corespunzlltoare sunt imagini ale acelu~i obiect pe doull sau mai multe fotografri sau pe a1t tip de imagini. [co"esponding images / images co"espondantes]

IncoerentA 1. Proprietatea unui ansamblu de unde de a 1IU prezenta 0 diferentl de fazll constantll. 2. Proprietatea unui set de date de a nu respecta, in orlee moment, relatiile de interdependentl intre valorile reprezentate. [incoherence / incohirence] Index geogndic Lista denumirilor geografiee de pe 0 hartll sau atlas, cu indicarea localizllrii prin coordonate. Cele mai eunoscute indexuri geografice numerice sunt Geographic N(JIneS Information System (GNIS) aI USGS ~i eel din Digital Ouut of the World (DCW). rgazetteer / index geographique] Indicatii marginale Informatii auxi1~ inregistrate pe 0 imagine ~ a ~tte identificarea ei (data prelullrii, ora, lOngltudinea etc.). [marginal information / indication marginale] Inclce B v. Iodice de striIuclre Inelee de absorbtie sorbite v. Coeftcient de ab-

IMDACS Integrated Multivariate Data Analysis and Classification System Sistem integrat de analizA ~i clasificare multivariatll a datelor (Forrl Aerospace). IMG lnter1erometric Monitor for Greenhouse GaSeS Interferometru pentru monitorizarea gazelor cu efect de serll (ADEOS). IMGRID Information Manipulation system for Grid cell Data structures Sistem de prelucrare a informapei pentru structurile sub formA de retea de eelule (GIS). IMP Interplanetary Monitoring Platform PlatformA pentru supraveghere interplanetarll. Impresie de relief' Perceperea formei ~i relatiilor dintre obiecte, in "'Paliul tridimensional, prin vederea stereoscopicA. Sin. Imp~sie stereoscopicd, Senzafie de relief. [impression of relief, impression of space,

Indiee de cUrectivitate ~ dintre.~: tigul anteoei pe direqiile de ~ 1DlIJUDl ~ minim. [directivity index, directivity factor / indice de directivite]

Indice

152

153

Instrument

Indiee de formA Indice calculat prin diverse procedee, pentru a caracteriza forma obiectelor (de ex., raportul dintre suprafata ~i pcrimetrul unui areal). [shtq1e index / indice de Jonne] Indice de refraqie absolut Indicele de ret'raqie aI UIDlimediu f~ de vid: n =c/c., unde c este viteza luminii in vid, iar c. este viteza luminii in substanta respectivl. [absolute index of refraction / - ] IncBee de refrl:Jclie reladv Raportul ml = TrJ1m=cucz, WIde 1I:zl este indicele de refracpe relativ aI mediului 2 fall de mediul 1, nI ~i m sunt indicii absoluli de refraclie ai eclor doul medii, iar Cl ~i cz reprezintl viteza de propagare a luminii in eele doul medii. Dacl ml > 1, se spune cl mediul aI doilea are densitate opticl mai mare decat primul. [relative index of refraaion / indice de rifraction] Indic:e de strIIudre Indiee calculat, pentru fiecare pixel, pc baza benzilor LANDSAT TM, dupl formula BI = 0,3037TMI + 0,21931M2 + 0,47431M3 + 0,55851M4 + 0,50821M5 + 0,18631M7sau, pentru LANDSAT MSS, dupA formula BI = 0,433M&Y4 + 0,611.MSSS + 0,586-MSS6 + O,264MSS7. Sin. Indice B. [brightness index / indice de clan!] IncUce de vegetalie Indiee calculat pc baza misurltorilor radiometriee asupra terenului, ee pune in evideotl vegetatia ~ caracteristicile ei. [vegetation index / indice de wgitation] Indlee G Diferenta dintre valorile radiometria: ale vegetatiei in in~ apropiat ~i in vizibil, utilizatl pentru a estima nivelul de crqtere aI unci culturi. Se calculcazl dupi formule diferite, funqie de tipul de sensari. Pentru LANDSAT MSS, se calculeazl dupA formula Gl = - 0,29MSS4 -

0,56MSS5 + 0,60MSS6 + 0,49MSS7. Pentru LANDSAT TM, formula este GI = -D,28481Ml - 0,2435 1M2 - 0,5436 1M3 + 0,72431M4 + 0,08401M5 - 0, 18001M7. [greenness index, green vegetation index / indice de vigitation verte] Indlee foliar Raportul dintre suprafata frunzelor verzi ~i suprafa(a solului. [green leaf area index / indiceJoliaire] IncBd de referintl v. MArci fidudaIe

Infl'8l'Ou apropiat Domeniul radiatiilor electromagnetice cu lungimi de undl de 750-3000 nm. Sin. Infra1"03u reflectat, InfrarofU solar, Infrarolu Jotografic. [near infrared, solar infrared / proche infrarouge, infrarouge solaire] Infrarou piat fotografic v. InfrarOlJU apro-

Inscriptii ginale

marginale

v. Informa&ll mar-

Instruqiune Element constituent aI unui Iimbaj sau program de calculator. Descrie o aqiune ce urmeazl a fi tnlreprinsl asupra datelor sau pentru controlul sistemului de calcul. [instruction, statement / instruction] Instrument Sistem tebnic destinat observlrii, mlsurlrii sau controlului unei mlrimi. [device, instrument / instrument ] Instrument de c:alibrare Instrument ce servqte la calibrarea sensorilor, camerelor fotografiee sau a1tor aparate. Sin. Instrument de etaJo1lt1Te.[calibl"atimadevice, calibration equipment / calibreur] Instrument caJlbrare de etaIonare v. Instrument de

InfI'lU"OU indepirtat Domeniul radiatiilor electromagnetice cu lungimi de undl de 30300~. [far infrared / infrarouge lointain] Infl'8l'Ou mediu Domeniul radiatiilor e1ectromagnetice cu lungimi de undl de 330 ~. [mid infrared / infrarouge moyen] Inti'arou reflectat v. InfrarOlJu apropiat InfI'lU"OUsolar v. Infrarotu apropiat

Informalie 1. SemnaI ce ridicl starea de nedeterminare asupra unui sistem ce poate avea mai multe stlri. 2. Cunoqtere ce rezulti in urma asambllrii ~i anaIizei datelor. 3. Elemeut nou, necunoscut anterior, asupra realitlPi inconjurltoare. [itifonnation / itifo171lion] Informalie geografId Informape despre un obiect sau fenomen care este asociatl cu o localizare pc suprafata terestrl. Este un caz particular aI infoI'IDlliei spatiale. [geographic infonnatlOll / info171U1lion giograph~] 1nf00000000e spe&IaIAInformatie care include pozqia in spapu a obiectului la care se refer!. [.qJatial info171U1lion/ info171U1lion .qJatiale] Infonnalii margiDale Informatii inscrise, prin imprimare sau fotocopiere, pc marginile fotografiilor aeriene, bl11i1or sau a1tor reprezentlri gratia:. Sin. Date marginaJe, Inscripfii marginoJe. [marginal info17ll/Jlion, marginal data, border data, border infonnalion / irformolions morginoles, indications margillOles, renseignements margi1IQJIX, abiUage] h :Infr!u'ed sounder Sandi in infrarou (METEOSAT). 1nfrar000u v. Radialie infrarotie

Inti'arou termic Subdomeniu aI infraro~ui mediu (1..=3-15 ~). In teIedeteqi.e se utilizeazl In special un subdomeuiu at acestuia (1..=8-13 ~). [thennal ir(raml / infrarouge thermique] Infrasunete Unde aeustice cu fn:ICveo&l sub 16 Hz. [infrasOllic wtn'u / infrasons] lDJeqie de imagine Suprapunerea unci imagini, creatl prin mijloace e1ectronice, peste imaginea produsl de un sistem optic. [image injection / injection d'image] INMARSAT Retea de sate1ip ai Organizapei Maritime Mondiale. INSAR Interferometric Synthetic Aperture Radar system Sistem de radar interferometric cu deschidere sinteticl. INSAT IncUan Nadonal s-Dite 8erii de satelip indieni utilizati In meteorologie ~i comunieatii. Inscriptor CD Echipameot perifcric destinat inscrierii datelor pc discuri compaete (CD). [CD recorder, CD writer / inscripteur CD, graveur de CD-ROM]

Instrument de III8I'C81"e transpunere (a " punctelor) Instrument destinat marcirii punctelor de interes de pc fotograme, prewm ~i de transpunere lor pc 0 a1ti reprezentare graficl. [point marlcing tDUl tronsfmi1Jg device / - ] Instrument de transpunere (a punc.teIor) Instrument care pamite observarea simultanl a doul obiecte in suprapunere opticl (de obia:i 0 f.. !Ografie ~i 0 hartl). Este falosit in interpretarea unci imagini ~Usau In transpu.nerea pc bartl a rezultatelor interpretlrii imaginii. [transferscope, transferring device / transfiroscope] Instrument generator de bDagini Instrument de teledeteetie care produce imagini ale obiectelor investigate. [imaging device, imaging instrument / imageur] Instrument stereose:oplc Instrument care permite observarea ~i efectuarea de mlsurltori pc modelul stereoscopic. [stenoscopic instrument / instrument stiriosclJ'ique]

InsulA InsulA Poligon indus In alt poligon.


land, enclave / fie]

154

155

Interpolare InterpoJare numericA Interpolare efeetuatl prin calcul lIUIIlel'ic.[nwnerical interpolation / interpolation numirique]

[is-

Integrarea datelor Combinarea datelor provenite din surse multiple. [data integration / intigration des donnies]

Interf~ graftcA Interfa{! w utilizatorul a unui sistem de operare sau program, caracterizatl prin utilizarea unor elemente grafiee (pietograme ~.a.) pentru comunicarea w operatorul. [graphical user i1l/e1jace /
inte1jace graphique]

Interogarea bazd de date Operatie de selectare a obiectelor reprezentate trur-o bazl de date, care satisfac un anumit criteriu.
[database query / i1l/errogation de Ia base dedonnies]

Integritatea datelor Caracteristicl a datelor unui sistem de gestiune a bazelor de date. Se referAla mentinerea corectitudinii lor, inclusivtn cazul manifestlrii.de defecte tn echipament sau program. [data i1l/egrity
/ i1l/igriti des dormies]

Interferentl Fenomen de suprapunere, In acel~i punet din SPllliu, a doul sau mai multe uOOe coerente. [i1l/e1jerence / inlerj'irenee]

Interoperabilitate Capacitatea sistemelor de a comunica tntre ele tntr-o manierAee IUlnea:sitl operllliisuplimentarede conversie a datelor. [interoperability / interopiramlitl]

Interpolare poIinomiaJAMetod! de interpolare ee utilizeazl 0 funqie polinomiall, care aproximeazl funqia originall, pentru calcularea valorii punctelor. rPolynomial
i1l/erpolation / inlerpolation polynomiale]

InteDlitate ImniIlO8Sl Mlrime ee caraeterizeazl fluxulluminos emis de 0 sursl pe unitatea de unghi solid. Pentru 0 sursl punctiforml ee radiazl uniform in toate direcJiile, intensitatea luminoasi este I=(I),a/(47t), uOOe (l),a reprezintl fluxul luminos total al sursei. Pentru 0 sursl oarecare, ioteosi1atealuminoasl a wmi dement de suprafatl dS, tntr-o direqie dati, este I=dt1NtIn, uodedlll este tluxuIluminosemis de suprafala dS tn di.reqia datl, tn unghiul solid tin. Unitatca de mlsurl este candela
(cd). [luminorls intensity, intensity of light / intensili 1umineItse, intemiti de la lumrere]

Interferentl terestrllnterferenll ee afecteazI canalul de transmisiune cu satelitul, provocatl de uudele e1ectromagnetice emise de surse terestre. [terrestrial inle1jerenee /
inte1jirence terrestre]

InterferogramA Reprezentare graficI a franjelor de ioterferentL [i1l/e1jerogram /


i1l/e1jirogramme]

InterpoJare Calcularea unci valori iotermediare altor doul valori, cunoscute, cu ajutorul unui algoritm specific. Detenninarea unei funqii care sAaproximeze pe un interval [a,b], 0 functie ale clrei valori sunt wnoscute In punetde a, b ~ tDlr-unnumlr finit de punete din intervalul [a,b]. [interpolation / interpolation]

Interfercmetrie Tehnici de mlsurl bazate pe utilizarea iDterfereI(eiUIlldor. [interferometry / interfiromitrie]

Intel1Jolare altlmetricA Calcularea, prin ioterpolare, a altitudinilor umr puncte situate tntre punetele cu altitudini wnoscute.
[height inlerpolation altitude] / inlerpolotion en

Interpolare prin convolulie Metodl de interpolareutilizatI tn reqartionarea imaginilor numeriee, tn vederea mlririi acestora w un ooeficiem Intreg. Imaginea mlritl este initializatl prin copierea valorilor pixelilor din imaginca originall, In pixdii corespunzltori, In pozitii multiplu de n (WIde n este coeficientul de mlrire) ~i atribum valorii 0 celorl.a4ipixdi. Interpolarea este apoi realizatl prin filtrarea imaginii astfd initializate, eu un filtru cu fereastrl glisan-

tl.

[interpolation by convolution / inlerpolation par c01lYolJltion]

InteDllltatea radialiei MJrime ee caraeterizeazl fluxul de radialti emis de 0 sursl pe unitatea de unghi solid. [radiation i1l/ensity
/ intensiti de rayonnemenr, intensiti rayon-.
nante]

Intercosmos Program spatial al URSS-CSI pentru proiecte de colaborare ~iintificl tntre cei noul membri ~i cu alte natiuni. A fost creat tn 1967 ~i au fost invitate sl participe R.D. GermanI, Ungarla,Bulga= ria, Polonia etc. Serie de satelip lansali In cadrul acestui program. Interf~ Dispozitiv sau protocol destinat interconcetlrii echipameotelor electroniee (calculatoarele cu perifericele sau calculatoarele tntre ele). [inte"oce / interface]

Interferometru Aparat utilizat peotro produeerea ,ilsau mJsurarea interferentei dintre doul sau mai multe trcmni de unde roerente, emise de ~i surd. tn aplicaPile radar, interfenxnetria spaliall este utilizatl pentru mlsurarea altitudinii terenului iar interferometria temporall este folositl pentru a mlsura modificIrile survenite fJl scena de interes. [interferometer / inte1jlromhreJ Interferometru de corelalie Dispozitiv ee permite mlsurarca COncentrlllieiwmi gaz prin compararea transformatei Fourier a spectrului de absornpe a gazului, cu lOOdele WDOSeute. correlation inte1jerometer / in[
le1jeromelre de comlation]

Interpolare prIn COIlvoluiiecubicl Metod! de ioterpolare a valorilor pixdilor, utilizatl In reqantionarea imaginilor raster. lnterpoIare biliniarA Metodl de interpolare utilizatl In cazul prelucrlrii imaginilor Valoarea pixelilor este calculatl prin inl:crlIUIIlel'iee format rastel'. Valoarca wmi In mediul unci timqii polinomiale ee aproxipunct P(P',ql, situat tntre punctele Pw,q), meazl suprafala determinatl de valorile PW,q+l), PW+l,q) ~i Pw+l,q+l),W valori WfiOS- unci vecinIt:lP de 4x4 pixdi. [cubic convowte, se determinl dupAformula Fw',q') = lution interpolation / inlerpolation mcu(1-0) {(I-b)Fw,q)+bFw,q+l)]+a[(I-b)Fw+1,f}+

mque, convolution cubique]

WIdea reprezintl raportul tntre distanta de la P(p',q') la dreapta ce UlJqte punetde P",q) ~i P(p,q+l) ~idimensiuJleaYa'ticall a pixelului, iar b este raportul fntre distanla de la P(p',q') la dreapta ce ~ punctele P(p,fJ ~i PfJI+l,fJ Ii dimensiunea orizontall a pixelului. [bilinear i1l/erpobF(p+l,q+l)],

Interpolare sJl8&ialllnterpolare realizatl pentru estimarea valorilor caraeteristice unor punete din SPllliu,pe baza valorilor punctelor veeme. [spatial interpolation /
interpolation spatiale]

Internet Retea iotCl1lliooall entru comup nicapi de date. Este 0 dezvoltare a wmi proieet de cercetare din anii '70 a Defense
Advanced Research Projects Agency.

lation

I interpolation

bilinlaireJ

Interpolare lularl Metodl de ioterpolare ee utilizeazl 0 funclie liniarl pentru aproximarca functiei originale. [linear i1l/erpolation / interpolation linlaire]

Ints'poIare tenlporall ImerpoIarerealizatl pentru estimarm valorilor unci variabile, la diferite momeote de timp. pe bua unor valori antcrioare Ii postcI'Dre momeotelor considerate. [temporal intnpolotion / inter-polation temporale]

Interpretare Interpretare indirectA Interpretare a imaginilor de teledeteetiein cadruI cAreiainformatiile asupra unor obiecte sunt deduse pe baza informatiilor furnizate de alte obiecte reprezentate in imagine. [indirect interpretation / interpritation indirecte]

156

157 IODS Improved Optical Detection System Sistem perfeqionat de deteqie optic!. lOR Iterative Orthophoto Retinements Rafinarea iterativl a ortoimaginilor (US
Anny).

IRS

Interval mntre expuneri Intervalulde timp dintre doul expuneri succesive, in aerofotografiere. [eqJosure interval, time interval
between successive photographs / interval/e d' exposition, intervaUe de prises de vues]

Interpretare vizualA Interpretarea imagiOOorprin observarea lor directl de c!tre operator. [visual interpretation / interpretation visueUe]

Interval mntre impulsuri Timpul scurs intre emiterea a doul impulsuri radar succesive. [pulse interval, pulse spacing /
interval/e entre /es impulsions]

IOTA Infrared-Optical Telescope Array Retea de telescoape optice ~i in infraro~. IPF Image Processing FadJity Centrol de prelucrare a imaginilor (Goddard Space
Flight Center).

Interval spectral

V.

BandA spectraIA

Interpretarea datelor Deduqia caraeteristicilor unor obiecte pe baza datelor disponibile despre ele. [data interpretation /
interpritation de donnies]

Interpretarea fotograftei aerlene v. Aerofotointerpretare Interpretarea imaginilor Extragerea informatiilor explicite (oferite direct de imagini) sau implicite (deduse logic) de pe imagini.
[image interpretation / interpritation d'images]

Intervalometru Anexl a camerei fotograflee aeriene, care permite decl~ea obturatorului la un interval de limp necesar ca aparatul de zoor sl parcurgl aerobaza planifieatl. Controleazl cadenta de fotografiere. [automatic timer, overlap regulator /
intervallomerre, ment] rigulateur de recouvre-

Radar Imaging System Sistem radar integrat, generator de imagini. Iris 1. Membranl circularl a oehiului uman, situatl intre comee ~i partea ante-rioarl a cristalinului. Este prevlzutl cu 0 deschidere numitl pupill. DozeaU cantitatea de luminl ce pltrunde in oehi, prin reglarea deschiderii pupilare. 2. DiafragInl iris. [iris / iris] IR-MSS Infrared Multispectral Scanner Scaner multispectral in infraro~. IRLS 1. Inten-ogation, Recording and Location Subsystem Subsistem de interogare, inregistrare ~i localizare (NOAA). 2. Infi'ared line Scan Sistem de baleiere liniarl in infrar~. IRP Infrared Puye frafOU (NOAA).
infral'OU.

Interpretoscop Aparat complex care permite vizualizarea modelului stereoscopic corespunzlltor unci stereograme. Permite pozitionarea imaginilor (peotru a le aduce in suprapunereperfecll), mArireamodelului in mod continuu ~i mlsurarea diferentei de paralaxl. [interpreroscope / interpretosClJJe]

Invariant aI imaginii Caraeteristic! a unei imagini ce ii plstreazl valoarea in urma efectulrii unci categorii de transformlri asupra imaginii. [image invariant / invariant de I'image]

Inventar de coordonate v. Catalog de coordonate Inventar de toponime v. Repertoar de toponime Inversarea imaginIi Proces prin care 0 imagine negativl este transformatl in imagine pozitivl sau invers. [reversal of the
image / renversement de I'image, inversion de I'image]

IPVI Infrared Percentage Vegetation Index Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, ca fiind raportul dintre reflectanta corespunzlltoare infraro~ui apropiat ~i suma reflectantelor corespunzlltoare infraro~ului apropiat ~i r~ului. IPVI = IRA / (IRA +R), WIdeIRA reprezintl valoarea refleetaoteiin infr~ apropiat iar R valoarea acesteia in~. Penttu imIgini LANDSAT, se utilizeazl benzile TM4 (infrlIqu apropiat)~iTM3 (~) sau MSS6 ~ MSS5. IR 1. Infrared ~. 2. Impulse Response Impuls de rIspuDs (radar). IRAD Infrared RadImeter Radiomettu in in~(EOS). Iradiere Dispersarea luminii in emulsie datoritl reflectlrii ei de cltre fetele cristalelor de halogenurl de argint. Provoacl 0 voalare slaM (diferitl de halo). [irradiation
/ irradiation]

Sensor pasiv.in in-

IRK Infrared Radiometer Radiometru In IRS 1. Indian Remote Sensing satellite Satelit indian de teledeteqie (lSRO, India). IRS lC a fost lansat In decembrie 1995,iar IRS 1D la 29 septembrie 1997. IRS lC P 1D sunt dotali cu trei tipuri de sensori (pAN, USS ill ~iWiFS) P opereazl de pe o orbitl situatl la altitudinea de 817 lan. Sensorul PAN (pancromatic) acoped 0 suprafatl de 70x70 lan, cu 0 rezolutie la sol de 5,8 m. Sensorul LISS ill acoperl 0 suprafatl de 142x142 kIn ~iproduce imagini multispect:rale cu 0 rezolutie de 23,5 m. Sensorul WiFS acoperl 0 suprafatl de 8OOxSOO cu 0 rezolutie de Ill> m. Imakm, ginile PAN ~i LISS sunt ree~tionate de ISRO ~i fumizate utilizatorilor la 0 rezoMie de 5 m ~irespectiv 20 m. 2. Infrared Scanner Scaner in infraroU. 3. Infrared Sounder Sondl in infraroU.4. Infrared Spectrometer Spectrometru in infraroU.

Interseqia orbitelor Punctele in care se intersecteaza proieqia pe suprafata terestrl a orbitelor unui satelit. [orbit crossover /
croisement des orbites]

Interseqie 1. Integrarea a doul stratllri de date sPlitiale,cu plstrarea obiectelor situ;lte in arii comune celor doul straturi. 2. Procedeu de determinare a pozitiei orizontale a unui puna prin intersectarea d.irectiilor00se din punete a clror pozqie este cunoscutl.
[intersection / intersection]

Invenarea scopic

reHefului v. Erect pseudo-

Inversor Instrument mecanic folosit pentru mentinerea distantelor conjugate ~i asigurarea respectJrii condipei Scheimpflug in instrumenteoptice (de ex. aparate de copiat ~i de redresare). [inverter / inverseur]

IRCCD Infrared Charge Coupled Device Sensor in infraroU, cu dispozitiv cu cuplare prin sarcinl. IRDAR Infrared Radar Radar cu radialii infraro~ii. IRIS 1. Infrared Interferometer Spectrometer Speetrometru interferometru in infraro~ (NIMBUS 3 P 4). 2. Integrated

IRSA

158

159

Izodensitometru

5. Information Retrieval System Sistem de regAsire a inforrnatiei (ESA). IRSA 1. Institute for Remote Sensing Application Institutul pentru Aplicarea Teledeteqiei (IRC, ISPRA, Italia). 2. Institute for Remote Sensing Applications Institut pentru aplicarea teledeteqiei (Academia Chinczl de Stiirte, Beijing). IRSR Inf'ra1OO Scarming Radiometer diometru eu baleiere In ~. Ra-

ISEE International Sun/Earth Explorer Sistem inI:emaPonal de explorare a sistemului Soare-PlmAnt. ISIS 1. International Satellites for Ionospheric: Studies Satelqi internationali pentru studii ionosferice. 2. IntelJigentes SatelB.tenbiJd Informations Systan Sistem inteligent de informapi privind imaginile satelitare. Sistem de arhivare ~i servicii al Centrului German de Teledeteqie. ISLSCP International Satellite. LandSurface Climat0iogy Prop 8IDiDe Program international de studiere climatologicll a uscatului eu ajutorul sateliJilor. ISO 1. Imaging Spectrometric: Observatory Observator spectrometric generator de imagini (navetll SPlliall, SPACELAB). 2. Infrared Space Obsenatory Observator SPllial in infraroll (1ansat la 16 noiembrie 1995). 3. Internadonal OrganIzation for Standardlzadon Organintpa IntertJationaIl pentru Standardizare. Agerie international! specializatl, destinatl sl supravegheze standardizarea, la care participl cite 0 singurl organizilie reprezentant1 din fiecare tart membrl. Are peste 85 tlri membre. Un Comitet Tehnic (lSOITC 211) dezvoltl standardele internationale de informape geograflcl ~i geomaticl. ISO 9660 Standard privind modul de Inscriere a datelor pe suport de tip CD-ROM. ISP International Society of Photogrammetry Societatea Internationall de Fotogrammetrie. A fost tnf'iinPtl in 1910 de c1tre E. Dolezal in Austria ~i a organizat primul congres fn 1913, la Viena. Acum se IDJJD~ ISPRS. ISPIF Institutul de StudU Ii Prolec:tAri pentru tmbUJlltitlri Fundare (Rominia). ISPRS international Society for Photogrammetry and Remote Sensing Socie-

tatea Internationall Teledetectie.

de Fotogrammetrie

~i

ISRO Indian Spaee Research Organization Organizalia IndianA de Cercetlri Spapale. ISSA International Space Station Alpha Statiunea spatiall internaponall Alpha. ISU Infrared infrarOU. Sounding Unit Sondl in

IDE International Ultraviolet Explorer Sistem internlllional de explorare In ultraviolet (lansat In 1978). IDGG International Union of Geodesy and Geophysics Uniunea Internationall de Geodezie ~i GeoflZici. IVN Indice de Vegetation NormaliR dice de vegetlllie normalizat. Izobati Linie de egall adincime a nului acvatic. [izobathe, bathymetric tour, depression contour, depressiOfl depth contour, depth curve. submarine tour / isobathe] Inbaziconline, con-

IRTM IDfrared 'fhmnal Mapping Cartografiere tn infraro~ termic. IRTS Infrared Temperature Sounder Sondl de temperaturlln infraro~ (NOAA

ITB International TIme Bureau Serviciul International de Timp. ITEK Camerl fotograficl utilizatl pe SKYLAB In misiunea 190 A din 1973. A operat in 6 benzi spectrale: 0,5-0,6 J.LIIl; 0,~,7 J.UIl;0,7-0,8 J.UIl;.0,8-0,9 J.UIl; ,500 0,88 ~m; 0,4-0, 7 ~m. IteraJie Repetitie a unei succesiuni de operilii. [iteration / it~ration] ltinerar de zbor Proiectia la sol a traseului aerian pe care n urmeazl un mijloc de zbor. Sin. Rutd de r./Jor. [Path of jllglu, course offtight / itin/raire de vol] ITIR Intermediate Thennal In(rared Radiometer Radiometru tn infr~ termic intermediar. Sensor japonez pentru platformlpolarl. ITOS Improved TIROS Operational Satellite system Satelit TIROS openqional, perfectionat. A treia generilie de sateliti TIROS (NOAA-NESS). ITPR Infrared Temperature Proftle Radiometer Radiometru in infrllI'OUpentru mlsurarea profilului temperaturii (NIMBUS
5).

0, P ~ Q).
ISA 1. Institute of Space Aeronomy Institutul de Aeronomie Spatiall (Bruxelles). 2. Israel SJ*e Ageucy AgeIia Spatiall a Israel.ului. ISAC IncIaD space Researd1 orgmUation StlteDite Centre Centrul Satelitar ISRO (Bangalore, India). ISAGEX International StlteUite Geodesy Eqleriment Experiment internaPonal de geodezie satelitarl. ISAMS Improved Stratospheric: tmd Mesospheric: Sounder Sondl mezosfericll ~i stratosfericll perfectiomul (UARS). ISAR 1. Inwrse Synthetic Aperture Radar Radar cu deschidere sinteticl inversl. Sistem de radar eu deschidere sinteticl ce utilizeazl m~ tintei, pentru a sintetiza o antenl eu deschidere mare. 2. Interfercmetric: Synthetic: Aperture Radar Radar interlerometric cu deschidere sinteticl. ' ISAS Institute for Spece and Astronomic:al SdeDce IDstitutul pentru Stiinte Spatiale ~i Astronomice (Universitatea din Tokyo, Iaponia).

Izoc:entru Punct de pe fotografle corespunzltor intersectiei dintre planul cl~eului ~ bisectoarea unghiului dintre axa camerei ~i verticala locului (perpendiculara aerofotogramei). In cazul terenu1ui plan, ungbiurile de pc aerofutografia inclinatl, avAnd virful to izoceobu, sunt egale cu ungbiurile omoloage din terco. Sin. Punct focal al imagirdi. [isocentre / isocentre, point focal du
clichl]

Izocromadc Atribut at unui areal de pc imagine care are culoare omogenL [iSQchromolic / isochromatique, homochromie] Izodensitate Atribut al unui areal de pe imagine, care are densitate fotograflcl omogenl. [isodensity / isodensiti] Izodensitograf Instrument pentru trasarea liniilor sau ariilor cu ~i densitate a imaginii. [isodensitrocer / isodensitogrophe] Izodensitometrle Proces de euantificare a tonurilor de gri reprezeotate fntr~ imagine. [density slicing / isodensitomitrie] Izodensltometru Instrument peotru CIWltificarea tonurilor de gri dintr~ imagine. [density slicer / isodensitomitre]

ITU International Telec:OOI1Dunicadons Union Uniunea Internationall de Telecomunicatii.

160

lzohipsA v. CurbA de nivel lzoHnie Lime care un~te, pe 0 suprafllll, puncte CD valoare egalll a unui parametru. Sin. lzopletd. [isoline, isopleth, isogram / isoligne, isoplethe] lzopIetA v. lzo6nie

Izoradiall Linie radialll dusll din izocentrul fotogramei. [isoradial / isoradial] Izotropie Caracteristica unor corpuri de a avea proprietllti flZice identice pe toate directiile. [isotropy / isotropie]

IniIpme InAltune

absoIutl

"

direqie de referintl. {relative tilt / inclinaison relOlive] IncliDare trannersaII tnclinarea axei transversale a avionului. [lateral tilt, x tilt / inclintlison transversale] fncHnarea aerobazei Unghiul format de aerobazl cu orizontala locului. [base tilt / inclinoison de la base] absolutl format de tnelinarea avionului tnclinarea axelor avionului fat! de orizootalll. Este tmegistratll pe aerofotograml prin intennediul . .. i L'x / inclim'vel'el cu UUUI de aer. [aircraft tiltunagun ntlison de I 'avian] Inclll8l'eB camera Unghiul format de axa opticl principall a earnerei CD verticala locului. [tilt of camera / inclinoison de la chombre] Inennarea fotogrlmMi Ungbiul diDtre pIanul clieului ~i planul orizontal, to m0. meotul fotografierii. {tilt of photograph / inclinoison du clichiJ tndinarea modeIuIui tnelinarea stereomodelului obliout to urma oriendrii relative a fotogramelor. Aducerea lui Ia orizontalI se realizeazl prin orientarea absolutl .. {tilt of model / inclinoison du 1IIl1dele] Inclinarea orbitei Unghiul fonnat intre planul orbitei satelitului ~i planul ecuatorial terestru; [orbital inclinotion / inclinaison de I'orbite] fncUnarea orizontului Unghiul vertical dintre planul orizontului adevllrat ~i planul ory.o~ui aparent. Se mlsoarl in planul principal al fotogramei in punetul de statie (de aerofotografiere). [d(P of lhe horizon dip / dJpression de l'horizon] , lneuna&te DlBIPledcl Unghiul dintre planuI orizontal ~i liniite de forti ale cimpului geomagnetic. [magnetic inclinOlion, magnetic d(p / incliMison magnitique]

v. AItitudine Ungbiul

8pIII'eIltl

d~ectia de vizare clIre satelit cu planul orlZOotal al locului. [apparent alIitude / hauteur tlpfHll'e1W] IuiItime mvelul ground, hauteur de zbcIr Distanla de Ia aeronavllia solului. fflig/JI alIitude above flying height above ground / de vol au-dessus du sol]

fnAI&ime deaupra orIzoatuIm Unghiul diJlrc pIanuI orizontal Ii dirccPa cItre un punct de iIm'es. [elewltioll fIbove the horizon, angular Il1titude / hauteur au-dessus de l'horlzon] 1niItmSoereIuI delBupra orizoDtuIui

U~ format de razde soIare cu pIanul orJZOotal allocului. [angle ~ SIIII, sun elevation, sun elevOlion angle / hauteur flu soleil, angle solaire, ilivation solaire] fnchidere morfoiogicl Operalie morfologicl asupra unci imagini, constituitll dintr-o dilatare urmatI de 0 contractare morfologic!. [mo1phological closing / fermeture mo1phologique ] fndiDare longitudinall fnclinarea axei. 00gitudinale a avionului fall de orizontall. [longitudinal tilt, Y tilt, tip / inclinoison longitudinale] fndinare relativl tnclinarea planului unei fotografli fatA de un plan oareeare. tnclinarea perpendiwlarei fotografiei fatl de 0

tnnegrire

162

lnnegrlre (a emulsiei) tnnegrirea materialului fotografic in timpul developlrii, datorit! formlrii cristalelor de argint metalic. [blackening, blacking / noirdssement] furegistrare anaIogid !nregistrarea unei mmmi prin intermediul unei alte mllrimi fizice, propot1ionalll cu cea originali. [analogue recording / enregistrement analogique] furegistrare automatA !nregistrarea datelor sau a imaginilor in mod automat, flrll interveDlia operatorului. [automatic recording / enregistrement auromatique] lnregistrare fotografid tnregistrarea imaginilor obiectelor prin mijloace fotografice. fphotographic recording / enregistrement photographique] lnregistrare la distanta tnregistrarea datelor la 0 anurnitll distanlll fall de aparatura de observare. [remote recording / enregistrement a distance]

furegistrare magnetid hrregistrare a informatiilor pe un suport magnetic. [magnetic recording / enregistrement magnitique] furegistrare nmnerid tnregistrarea unei mlrimi prin intermediul unor valori numerice, propot1ionale cu mlrimea descrisll. [digital recording / enregistrement 1IUI1lIrique] furegistrare optid !nregistrare a informaIiei pe un suport optic. [optical recording / enregistrement optique] furegistrator grafic: Periferic care poate executa desene liniare, conform comenzilor primite de la un calculator. Sin. Plotter. [tracing device, plotter / disposiliftraceur, table tnlfante] futrerupere Discontinuitate a elementelor vectoriale liniare, apllrutll ca urmare a unor erori produse in cadrul procesului de digitizare. [gap / discontinuite]

J
JACERS Japan . esearc:h Committee of Environmental Remote Sensing Comitetul Japonez de Cercetare pentru Teledeteelia Mediului. JEOS 1. Japanese Earth Observation Systt'lll Sistem japonez de observare a PAmftntului. 2. Janus Earth Observation Satellite Satelitul JANUS pentIU observarea PAmftntului (Franta). JERS 1 Japanese Earth ResolllUS Satellite Satelit lansat de Japonia in februarie 1992. Este echipat cu un SAR ce opereazl in banda L, cu polarizare HH ~i unghi de inciden{ll de 38,5. JMA Japan MeteoroIogic:al Aga1c:y AgenIia Meteorologicll Japonezl. Joystick Dispozitiv periferic ce pennite pozilionarea cursorului pe ecran, cu ajutorul

unci manete. joystick]

Uoystick / manche a balai, Cyan Galben, pur-

JMC Jaune Magenta puriu, azuriu.

JPEG Jcint Pic:ture Expert Group Grupul expet1ilor in imagini. Organism ce a elaborat standardul, cu acel~i nurne, pentru comprimarea imaginilol' numerice. JPL Jet Propulsion Laboratory Laboratorul pentru motoare cu propulsie prin reaqie. Centro NASA, din Pasadena, gestionat de California Institute of Technology, cu sarcini de arhivare ~i distribulie a datelor de teledeteclie, in cadrul programului EOS. JPOP Japanese Polar Platform polarll japonezl. Platformll

JRC JcJint Researeh Centre Centrul Unificat de CereetIri. Ageope a CEC, care coordoneazl noul institute de cercetare. Are patru sedii: Geel, to Belgia; Karlsrultc, in Gennania; Petten, in Olanda; ISPRA, in Italia. JSC JoImIon SplIce Center Centrul Spapat Johnson (Houston, SUA).

K
KANDIDA1S Kansas Digital Image Dots System Sistem de prelucrare a imaginilor numerice (Laboratorul de teledetectie al universitatii din Kansas). KDOSS Kern Digital Orthophoto Software System Sistemulnumeric Kern pentru generarea ortofotografiilor (Elvetia). KOMPSAT Korea Multi-Purpose Satellite Serie de sateliti coreeni, proiectati a fi lansati incepand din 1999. Scopul principal al misiunii va fi cartografierea Coreii, cu un sistem de doul camere. Kriging Metod! de generare a unei suprafete, prin interpolare, plecind de fa valorile cunoscute pentru 0 submultime de punete ale acesteia. Bazatl pe metode statistice, oferl ~i posibilitatea estimlrii erorilor comise pentru punetele determinate prin interpolare. [kriging / krigeage] KRISS Kern Raster Image Superposition System Sistem de suprapunere a imaginilor raster (Kern, Elvetia). KSC Kennedy Space Center Centrul Spatial Kennedy. Organism NASA (Cape Canaveral, Florida). KUSP Ku-BaDdSignal Proosor de semnale in banda Ku. Procesor

L
Laborator spatial Vehicul spatial echipat cu aparaturl de cercetare ~i mijloace de comunieatiicu Plmantul. [space loborarory
/ laboratoire spatial]

LACIE Large Area Crop Inventory Experiment Experiment de inventariere a recoltelor pe suprafete mari (US Department of Agriculture, NASA, NOAA). LADAR laser Detection and Ranging Detectie ~i localizare cu laser. LAGEOS laser Geodynamic Satellite Satelit geodinamic cu laser. Primul satelit LAGEOS a fost lansat la 4 mai 1976, pe 0 orbitl circularl, fa 5900 km altitudine, inclinatl cu 110 fat! de planul ecuatorului. In octombrie 1992, a fost lansat LAGEOS 2, dintr-o naveta spatiall (misiune comunl NASA-ItaHa pentru observarea dinamicii Plmantului, prin utilizarea tehnologiei laser). LAGOS laser Gravitational-wave Observatory in Space Observator SPatial al undelor gravitationale, echipat cu laser. LAI Lear Area Index Indice foliar. LAMMR Large Area Multifi"equency Microwave Radiometer Radiometrumultifrecventl cu microunde, pentru suprafete mari aCEX). LAN Local Area Network Retea localA. Retea pentru comunieatil de date, destinatl coneetlrii echipamentelor de calcul situate intr-o arie restrAnsl.

LANDSAT Land Satellite Serie de sateliti artificiali ai Plmaotului destinati cercetlrii resurselor terestre. Program realizat de NASA,NOAA,USGS~iEOSAT.Primul dintre ace~i sateliti a fost lansat la 22 iulie 1972, sub numele de ERTS 1 (Earth Resources Technology Satellite) ~i a ie~it din uz la 6 ianuarie 1978. Urmltorii sateliti din serie sunt: ERTS 2, lansat la 22 ianuarie 1975, i~it din uz la 27 iulie 1983; LANDSAT 3, lansat la 5 martie 1978, i~it din uz la 7 septembrie 1983; LANDSAT 4,Iansat la 16 iulie 1982; LANDSAT 5, lansat la 1 martie 1984. Orbita satelitilor LANDSAT 1-3 avea altitudinea de 915 km. Orbita satelitilor LANDSAT 4 ~i 5 este situata la 0 altitudine medie de 705 lan, cu inclinare de 98,91- 99,1 ~i 0 precesie de cca. 1 pe zi. Unghiul dintre planul orbitei ~i directia PllmAnt-Soareeste de 37. Perioada de revolutie este de 103,3 minute iar ciclul orbital (de rq>etare a acelu~i traseu) este de 18 zile. Satelqii sunt dotati cu sensori de tip MSS (toatll seria) ~i TM (LANDSAT 4 ~i 5), cu care exploreazl ta~ii Ql Illimea de 185 km. Sensorii MSS permit obtinerea Wlei rezolutii la sol de 79 m, iar sensorii TM a uneia de 30 m (benzile TM 1-5 ~i 7) sau de 120 m (banda TM 6). La ecuator culoarele vecine explorate se suprapun cu
16%.

Lansarea satelitilor Plasarea pe orbita a satelitilor, de fa baze terestre sau din navete spatiale. [satellite launching / /ani:ement
des satellites, mise sur ormte]

LANSYS Land Analysis System Sistem de analizAa teritoriului (Noua Zeelandll). LAP Low Altitude Photography Fotografie de la altitudine joasl. LAR Lidar A1timeterlRanger Altimetru I telemetru lidar.

LARS

166

167

Legend!

LARS 1. Laboratory for Applications of Remote Sensing Laborator pentru Aplieatii ale Teledetectiei (Purdue University, SUA). 2. Laboratory for Agricultural Remote SeQSing Laborator pentru aplicarea teledeteqiei in agriculturli (SUA). 3. Lower Atmosphere Research Satellite Satelit pentru studiul atmosferei inferioare. LARSYS LARS Data Processing system Sistem de prell;lcrare a datelor (LARS). LAS Land Analysis System Sistem de analizll a terenului. Sistem de analizll a imaginilor menit sli stocheze, sli gestioneze ~i sli analizeze date sub formli de imagini numerice, fiind prevlizut cu 0 gamli largli de func..1ii~i instrumente statistice. LAS LANDSATD Assessment System Sistern de evaluare a satelitului LANDSAT D (NASA). LASA Laser Atmospheric Sounder and Altimeter Sondli atmosfericli ~i altimetru laser (BOS). ~er 1. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Amplificarea luminii prin stimularea emisiunii radiatiei. 2. Sursli de luminli coerentli, monocromaticli. Functioneazli prin excitarea electronilor unui material, cu ajutorul unei surse externe de energie, ~i provocarea revenirii acestora pe nivelele de echilibru, cu ajutorul unor fotoni incidenti. Ca urmare, energia este re-emisli tot sub formli de cuante luminoase, cu ~i fazli ~i frecventli ca a celor incidente, provocAnd 0 reaqie in lant de re-emisie a energiei sub formli de radiatie luminoasli. [laser / laser] Laser cu semiconductori Laser la care elementul activ, ce emite luminli, este un dispozitiv cu semiconductor. [semiconductor laser / laser a semi-conduaeur]

Laser Doppler Instrument de mlisurli ce utilizeazli un fascicul laser ~i efectul Doppler, pentru mlisurarea vitezelor relative. [Doppler laser / laser DopplerJ Laser multifrecvenl8 Sistem laser care are posibilitatea de a emite luminli cu mai multe lungimi de undli. [multifrequency laser / laser multifrequencesJ LASS Land Application Satellite System Sistem de sateliti pentru aplicatii teritoriale (BSA). Latitudine astronomicA Unghiul dintre planul ecuatorului terestru ~i perpendiculara pe geoid (verticala locului). [astronomic latitude / latitude astronomique] Latitudine de developare Domeniul de variatie al conditiilor de developare pentru care imaginea obtinutli este redatli coreet. [development latitude / latitude de developpementJ Latitudine de expunere Domeniul de expunere pentru care caraeteristica densitateexpunere este liniarli. Se calculeazli cu relatia L=log (EmlEM), in care Em este expunerea minimli iar EM este expunerea maximli. [etposure latitude, etposure range, latitude / latitude d'etposition, ecart d'exposition tolirable, latitude de pose] Latitudine de mA$urii Raportul dintre valoarea maximli mlisurabilli ~i cea minimli detectabilli pentru un instrument de mlisurli dat. [dynamic range / latitude de mesure] Latitudine de punere Ia punct 1. Variatia maximli a distantei focale, in jurul valorii coreete, pentru care imaginea formatli poate fi apreeiatli drept clarli. 2. Distantele minimli ~i maximli falli de un obiect pentru care se poate face punerea la punet a unui sistem optic. Sin. Domeniu de punere la punct a imaginii, ToleranJd de punere la punct. [range offocus setting / latitude de mise au

point, portee de mise au point, tolirance de mise au point] Latitudine geodezicA Unghiul dintre normala la elipsoid, dusli dintr-un punet dat, ~i planul ecuatorial. Lgeodetic latitude, topographic latitude / latitude geodesique] Latitudine ge0gra6cii Termen utilizat pentru a desemna latitudinea geodezicli sau, mai rar, cea astronomicli. Lgeographical latitude / latitude geographique] Latitudine redusii Latitudine mlisuratli in raport cu 0 sferli cu raza egalli cu una din semiaxele elipsoidului de referintli. sferli pe care se proiecteazli punctul de interes de pe elipsoid printr-o dreaptli paralelli cu semiaxa luatli ca razli. Se calculeazli dupli relatia tg U = b/a tg B, unde a ~i b sunt semiaxeIe elipsoidului, iar B este latitudinea geodezicli. [reduced latitude / latitude reduite] LA WS Laser Atmospheric Wind Sounder Sond! laser pentru curentii atmosferici (BOS). Urgimea benziI 1. Diferenta intre valorile extreme ce defmesc 0 band! de frecvente. 2. cantitatea maximli de informatie ce poate fi transmisli in unitatea de timp, printr-un canal de comunicatii. [bandwidth / largeur de hande] Urgimea campului Diametrul cercului din planul obiect, ce include punctele pentru care obiectivul formeazli imagini. ffield diameter / largeur du champ] Urgimea fasciculului 1. Mlisurl a concentrlirii puterii unei antene directionale de-a lungul directiei de maxim. Reprezintli unghiul, in plan orizontal, dintre directiile in care intensitatea fasciculului electromagnetic este jumlitate din valoarea sa maximli. 2. Unghiul solid dinjurul axei unui fascicul de radia{ii ce cuprinde fasciculul. Sin. Deschiderea fasciculului. [beam width, beam

angle, aperture of the beam / largeur du faisceau, ouverture de faisceau, angle de faisceau] Liirgimea sului impulsului v. Durata impul-

Liitimea benzii (de aerofotografiere) Distanta dintre douli linii de aerofotogratiere vecine. [strip width / largeur de bande] Liitimea culoarului Llitimea ~iei de teren exploratli prin teledetectie. [swath width / largeur de couloir, largeur de fauchee, champ de balayage utile] LBIR Laser Beam Image Recorder gistrator de imagini cu fascicullaser. tore-

LBMR L-Band Microwave Radiometer Radiom~ru cu microunde in banda L. LDIAS LANDSAT-DImage Analysis System Sistem de analizli a imaginilor LANDSATD. Legiituri fa distantA Legllturli pentru comunieatii de date, realizatli cu un sistem de calcul situat la distantli. [remote link / - ] Legea Bougouer Lege care exprimli descr~ea densitlitii unui flux de radia{ii monocromatice la plitrunderea intr-un mediu care reflectli ~i absoarbe radiatii cu respectiva lungime de und!. [Bougouer's law / loi de BougouerJ Legea Lambert Lege care exprimli leglitura dintre iluminarea unei suprafete ~i unghiul de incidentli al fasciculului de luminli pe suprafata respeetivli: I=E-cosO, unde I este iluminarea; E este densitatea fluxului de luminli iar 0 este unghiul de incidenlli. [cosine law of illumination / loi cosinus d'illuminarion] Legendii (a 1JAI1ii) Element al hliqii care explicli semnificatia culorilor sau a semnelor conventionale utilizate. Cheia simbolurilor folosite pentru a interpreta 0 hartl!.

LEM

168 signs / M-

169

Limit!

[legend, table of conventional gende de la cane] LEM Lunar lunar. kursion

[converging lens, convergent lens, positive lens /lendlle convergente] LendlA cu suprafatA tratatA Lentilll pe a cllrei suprafall este depusll 0 peliculll transparenti specialll, CD rolul de a reduce reflexia luminii. [coated lens, bloomed lens / lentille traitie] Lentil! de coreelie Lentilll utilizatl pentru adaptarea sistemului optic la caraeteristicile oehiului operatomlui. [correcting lens, correction lens / lentille correctrice] LentiIi divergentA Lentilll care transformll un fascicul paralel totr-unul divergent. [diverging lens, negative lens, defocusing lens / lentille divergente] LentiIi grossi Lentilll eu grosime mare, re nu poate fi neglyatll to calcule. [thick lens /lentille ipaisse] LentilA pJaD.concavA Lentilll care are 0 fall planA ~i una concavll. fplan-eoncave lens / lendUe plan-eoncave] LentIIA pIaD-cooved Lentilll care are 0 fall pIanll ~i una mnved. fpltm-eonvex lens / lentille plan-eonvexe, minisque convergent] LeodlA sferiel Lentilll care are fetele in formll de calote sferice. [spherical lens / lentille sphirique] Leotill subllre Lentilll a cllrei grosime poate fi neglijatll in calcule, distantele mIlsurindu-se fall de centrul ei. [thin lens / lentille mince] LEO 1. LocaI Earth Observation Obser. yare localll a PImAntului. 2. Low Earth Orbit Orbit! terestrll joasl. LEOS Low Earth Orbiting teHt CD orbit! joasl. Satditi la 1000-1200 km altitudine. Satellite SaCD orbite ptnll

Module Vehicu1

LEOSAR Low Earth Orbit Synthetic A~ erture Radar Radar eu deschidere siIleticl pe orbitll terestrll joasl. LERTS Laboratoire d'Etudes et de Recherches en T6Wdetection Spatiale Laboratoml de Studii ~i Cercetllri in Teledeteqie Spatialll (Toulouse, Franta). LF Low Frequency Frecventll joasll.

fprogramming language / langage de progranunation ] Limbld DUIIini Ansamblul instructiunilor recunoscute de unitatea centrall de calcul a unui sistem de calcul. [machine language / langage de machine] LIMES Iidar Multispectral Earth <>bier. vation System Sistem lidar multispectral de observare a Plmintului. Limita celulei Perimetrul celulei elementare de teren explorate instantaneu de sensor. [ceU boundary / j'rontrere de la cellule] Limita rw.o1uliei Iiniare a emulsiei Cea mai micll distaotll dintre doull detaIii care apar distincte dupll developare. Depinde de mllrimea medic a granulelor de argint mc:talie din emulsie. [limit of linetIT resolution. linear resolving power of emulsion / limite de 1tsolution linIaire de l'imulsiora] Limita rw.o1uliei radiometrtee Cea mai micI varialie a eucrgiei. ~ pe care o poate discrimina un instrument. (mdiometric resobltion limit / limiU!de Itu~solution mdiomitriqlle] Limita nzoIu&lei spectrale Diferenca dintre rele mai apropiate lungimi de undll pe care Ie poate distinge un sensor. [spectral resoilllion limit / limite de la risobttion spectrale] Limitator de deIIclddere Dispozitiv (fantll, diaftagmll sau cbiar montura unci lertile) re permite limitarea dimemiunilor tran.svmIale ale fasciculului de luminA ce poate traversa obiectivul. [apenure Slop / limite"" d'ouvenure] Umtti de focalizue Domeniul din spatiul obiect pentru care se poate face punerea la punct a imaginii. Sin. Limit4 de pll1lere la punct a imaginii. [range of focus setting, focussing range / latitude de mise au point, ponte de mise au point]

LeotilA Piesl opticl, construitl din material transparent, ce prezintl una sau doul Suprafete curbe (de obicei sferice) ~i 0 ax! de simetrie. [lens / lentille] LentilA d~naIA Lentilll care se adaugll unui sistem optic pentru a-i schimba caracteristicile. [additional lens / lentille addltionnelle ] Lentia bkoneavA Lentilll care are ambele fete concave. [biconcave lens / lentille biconcave] LeotiJA biconvexA LentiIl care are ambele fete convexe. [bicOtll'a lens / lentille biconvue] Lendll clHndrid Lentill ale cllrei supr4fete au forml cilindricl. [cylindrical lens / kntilJe cylindriq1ie] LmdII coImatoare Lentilll care are rolul de transforma un fascicul divergent sau c:onvergCllt totr-UDUl paralq. Sin. Lmtilli condensoare. [collimating lens, condensing lens / lentille coUimotrice, lentille de condensation ] LeodlA compensatoare Lentilll introdusll intr-lUl sistem optic pentru a tnicora distorsiunea radial1. [compensating lens / lentille compensatrice] LeotIIA concav~ Lentilll care are 0 fall concavll ~i una convexll. [concaveconvex lens / lentille concave-eonvexe]

LFC Large Format Camera CamerA de furmat mare. Camerll fotograficll destinatl futografierii suprafetei terestre din navete spatiale. Este dotatll eu un obiectiv CD distaD{afocalll de 30 ,5 em ~i permite reglarea timpului de expunere intre 1/250 ~i 1/30 s. Formatul imaginii este de 23x46 em. RezoIUlia la sol este de 20 m ~i acoperirea de 222><444 km, de la altitudinea de 296 kIn. LFMR Low Frequency Mic:rowave Radi eoeter Radiometru pentru microunde de joasll frecventll (NROSS). LGA Low Gain Antenna Aotenll eu citig redus. LGSOWG I..ANDsAT Ground StatIon ~ erations Working Group Grup de iuem pentm operatii in staliile LANDSAT de la sol. LIDAR Light Detection tmd Ranging Sistern de tip radar care utilizeazll un fascicul laser to loe de microunde ~i permite mlsurarea vitezei, altitudinii, dirccPei sau deplrtlrii unci tinte. [lillar, laser radar. optical radar / lidor, radar optique] LIMAP LANDsATIMagery Analysis Package Pacbet de programe pentru analiza imaginilor LANDSAT (USGS). Limb Marginea vizibill a unui mrp ceresco [limb / limbe] UmIHU de progrIIIII8I'e Lim~ artificial destinat scrierii progrunelor de calculator.

toare

Leodll

condensoare

v. LentilA colima-

LentIIA convergentA Lentilll care transformil un fascicul paralel tntr-unul convergent.

Limit!

170

171

Loess
aging Sensor Sensor generator de imagini ale fulgerelor (B08). LislQ v. mtrare trecej08

LimitA de mirire Gradul maxim de mArire a unei imagini de clUre un sistem optic. [nmge ofmagnification / limite d'agraniJissement] LimitA de punere Ia pond LimitA de focalizare a imaginii v.

ciale, semnele marginale) de pe laturile sau colturile opuse ale fotogramei. Sin. Linie a reperelor. rtiducial line, fiducial axis / ligne des repenls] Linie a reperelor referintl v. Linie a indidlor de

Linie de vizare Linie ce une~e instrumentul CD obieetul observat. [aiming line, line of sight, line of collimation / ligne de viste] Linie de zbor Linie care une~e punetul central propriu CD punetele centrale transpuse de pe aerofotogramele vecine. Marcheazll linia din teren deasupra clreia s-a deplasat aparatul de zOOr CD camera fotograf:i.cll.[flight line /ligne des Centn1S, ligne de vol] Linie optici a vederii Traseul curb aI razelor de luminl prin atmosferA. [optical line of sight / ligne optique de vue] Linie parazitA Linie scurtl. transversal! pe un element vectorial, ce apare ca urmare a imperfectiunilor din cadrul procesului de conversie raster-vector realizat prin trasarea automat! a liniilor. [-9'UT / ligne parasite] Linie radiall Linie trasatl radial din punctul central at aerofotogramei verticale. Sin. RadiaJ4. [radial line / ligne radiale] Linii Fraunhofer Linii de absorblie ce apar in spect:rul radiapilor solare dup! traversarea atmosferei. [Fraunhofer lines / raies de Fraunhofer, /ignes noinls du spectre solaire] LIP Laboratory for Image Procasing LaOOratorul de prelucrare a imaginilor (IRC). LIPS Ubrary of Image Processing Software Bibliotecl de programe pentru prelucrarea imaginilor. LIRA Linear Recognition and Analysis Reeuno~tere ~i anaIiz!liniarl (pacha de programe produs de Geospeetra Corporation). LIRAD Lidar-Riu4ometer diometru-lidar . Ansamblu ra-

LISS Linear Imaging Self-scanned Sensor Sensor liniar generator de imagini, CD autobaleiere (IRS, ISRO). LITE Lidar (Laser) In-tlpeee Technology Experiment Experiment tebnologic CD lidar (laser) SPatial. LM 1. Lunar Module Modul lunar. 2. Lightning Mapper Sensor de deteqie a fulgerelor (NASA). LMS 1. LANDSATMapping System Sistern de eartografiere pe baza imaginilor LANDSAT (Colorado State University). 2. Lightning Mapper Sensor Sensor pentru cartarea fulgerelor (GOES). LNB Low Nmse Block DOWn converter Combinape de amplifu:ator CD zgomot redus ~i convertor de frecveIJll

LimitA de raolutie Cea mai micA distant! sau cel mai mic unghi de vizare existente intre dou! obiecte care pot fi observate distinct. [resolving limit / limite de la resolution] LimitA de ~ere ~istanta pinlla care pot fi. vAzute d1stmct oblectele, CD ochiul liber. Sm. Iimitd de vizibilitate. [range of sight / ponte de la vue] LimitA de mibilitate v. UmitAde vedere

Linie ascunsA Linie maseat4 de detaliile situate in faIa ei. [hidden line / ligne cachte] Linie ~utaIA Linie dus! din punctul central, din eel nadiral sau din izocentrul aerofotogramei, in directia unui punct similar de pe 0 aerofotograml invecinatl din ~i banda. [azimuth line / ligne d'azimut] Lini~ ~e absorbtie Domeniul (ingust) de I~ImI de undl ale radiatiilor electromagnetlce absorbite de mediul prin care tree. [absorption line / raie d'absorption] Linie de baleere Linie de-a lungul clreia se deplaseazl spotul de explorare al unui ~ozitiv de baleiere. llgne de balayage] [scan line, sweep /

Linia nodurilor Linia care un~te punetul nodal ascendent CD punetul nodal descendent aI orbi~i satelitului. [nodal line, line of nodes / ligne des noeuds] liDia orizontului Linie imaginarl pe fotograml,care rcprezintl orizontul adevlrat. Corespunde ~ei planului fotogramei CD planul orizontal care coIine centrul de perspectivl (punctul nodal posterior). [horiz~n t~e, ground parallel, horizon / ligne d honzon, trace de l'horizon] Liniaritate 1. Proprietate conform clreia 0 operatie asupra sumei semnalelor este echivalent! CD aceea~i operatie aplieat4 fieclrui semnal individual ~i sumlrii rezultatelor. 2. Prq>rietatea unui sensor de a produce un ~ de ie~ire ce variazlliniar funclie de mlrlmea de Intrare. [linearity / liniaritt] Linie 1. List! orizontal! de valori intr-un tabel sau mattice. 2. Element geometric de bazl utilizat in reprezentarea informapei grafice in format vectorial. [1. row 2. line / ligne] Linie a incldlor de referintA Linie care un~ indicii de referinll (mlrcile fidu-

W Lunar

Linie ~ ~e BandA ingustl de frecveDle ale r:wIat1ilor dectromagnetice emise preferential de un corp emitltor. [emission line / ligne d'tmission] Li~e de paotA maxim! 1. Linie trasatl prIntr-un p~et situat intre doul izohipse, ce are ~ropnetatea cl segmentul de dreapt! determmat de intersectia ei cu izohipsele ~te cel mai sCUTt osibil. 2. Linie perpenp di~ pe dreapta de intersectie a planului c1~eulw cu planul terenului. [steepest slope line, line of gnlatest slope / cliniste, ligne de plus grande pente] Linie de perspec:tivi v. ProiectantA

Orbiter Serle de satdip artificia1i ai Lunii. LO 1 a fost lansat la 10 august 1966; LO 2 la 6 noiembrie 1966; LO 3 la 4 februarie 1967; LO 4la 4 mai 1967; LOS la 1 august 1967 (SUA). Lob lateral v. Lob secundar Lob prindpal Portiunea din diagrama de directivitate a antenei. situatl in jurul directiei principale de directivitate. [main lobe, mojor lobe / lobe principal] Lob secondar Portiuni din diagrama de directivitate a antenei, ce indicl directii de citig importat1t ale acesteia, diferite de directia principal! (utili). Sin. Lob lateral. [secondary lobe, minor lobe, side lobe / lobe secondainl, lobe lattral) LOeSS Land Ocean Climate Satellite System Sistem de satdqi pentru studierea climei oceanelor ~i continelltelor (DFVLR).

L~e de profll Linie care indica pozitia unUI profit. [section line / ligne du profil] ~inie de retell Linie dintr-un caroiaj. [grid lIne / ligne de grille]

LIS 1. Land Infonnation System Sistem de informape teritoriall. 2. Ugbtning Im-

LODIA

172

173

LumiDl

LODIA Low cost Digital Image Analyser Analizor ieftin de imagini numerice. Longitudine astronomid Unghiul diOOru dintre planul meridianuIui astronomic origine (de obicei, meridianul Greenwich) ~i meridianullocului, determinat prin observ;qii astronomice ~i semnale de timp. [astT'OlWmicalIongitutk longitude astrono-

ginilor (tehnicl de legAtorl in banda S, utilizatll de NASA). LRR Laser Retro Reftector Retroreflector laser (ERS 1). LRSA Land Remote Sensing Assembly Ansamblu pentru telOOetecPa terestrll (pachet de sensori pentru platfonnll polarl). LS LANDSATSatellte Satelit LANDSAT.

de propagare dati. Este definitll ronform relatici.:

B =
,

dI

d2fl)

mique]

Longitudine geodezid Unghiul diedru dintre meridianul origine ~i planul meridian al elipsoidului, ce treee prin punctul determioat. [geodetic longitude longitude giodi-

LSAP Low Sun Angle Photography Fotografie co Soarde la micl tnlltime deasupra orizontului. LSC Une Scan Camera iere liniarll (Germania). Camerll cu baleFotografie Tempe-

tJSoostp tJSdfJcostp WJde dI este inteositatea luminoasl a supratqei. dS, tDtr-o direcPc ce formeazl ungbiul tp cu normala 1& suprafatI; tf(b este ftuxul luminos emis de suprafap demeotarl dS, sub un unghi solid GIl, in acee&li direqie. Unitatea de mlsurl este candela pe metro pltrat (etl!rlt), dcmmitl ,I nit. Se mai utilizeazl i iii/bur; egal cu 1 etllmr. Sin. Slrdblcire Iuminoasd. SlrlJlMdre vizuolil. Densitote lumtn0as4. [/umil'lOllCe. brightness Iluminonce]

Lumini de IiguraDli Luminl inactinicl, utilizall in camerde obscure de prelucrare a materialului fotografic. [. IigJrll ,. InUre inoctinique] Luminl dIfud Lumin! care se propagl in multiple direqii, In urma unci serii de re:Oexii difuze (in atmoskrl sau pc suprafata unor corpuri). [~light, Sctlltued liglrt IIlImiUe t4tfUst] Lumini emergentl Luminl care diItr-un sistcm optic, dupi tra~ [emergent light IlumiUe imergenie) iese lui.

sique]

Longituclne geograftcl Termen utilizat peltru a desemna longitudinea geodezicl sau, mai rar, pe cea astronomicl. [geQgraphical longitude longitude giogm-

LSP Large Space Photography a WIOrspatH tntinse. LST Land Sw1Iu:e Temperature ratura suprafetei terenului.

Lumilllll$Detl'U

v. Nltmetru

LumiDl iIuIdimci LuminI care, datoritl lungimilor de umIl a componentelor spec... trale, 111 impn:sioneazl materialul fotosensibil. [stt't light 11uInitre inadinique] Lumini inddentl Lumin! ce lijunge, ditlr-o sursI exteml, pe suprafara UDUi obiect. (inddmt Iiglrt liumUre i1tt:ItIerW] Luminl mClllOCl'ODdkl LumioI compusl din radiaPi electromIgndice cu Iongime de umIl (de ex. lumina produsl. de un laser). [nwnochTomatic light Illoniere monoc1mwIotIqwJ .

pbique]

LIJIIdni Radi;qie cu lungimea de undl cuprinsl tnlre 400 ,i 750 IDD (llCSizabill de ochiul uman). [light llumtlre] Lumini abIlorbltl Lumiol a cIrei eoergie este absorbitl de corpuI prin care se propagl SIll la care este iDcidentl. (absorl1ed light llumim absorbie] Luminl actiDIcl Luminl co luDgime de undl adecvatl imprcsionlrii materialului fotosensibil. [oainic light aeti-

LOROp Lcmg RaDge Oblque PhotograpbJ Fotografie obliclla mare distantl. LOS Land 0b8emdl0n Satellite Satelit de observare a terenului (Japonia). LRIR Low ResoIudoD Infrared Radiemeter Radiometru in infrarou cu rczolutie micl. LRIS Land Resources Information System Sistem infol'Dllllional asupra resurselor teritoriului (US Army). LRIT Low Rate Image Transmissioo Transmisie cu vitezl rOOuS! a imaginilor. LRNR Low Resolutioo Non-scannJng Radicmeter Radiometru tlrI baleiere, co Il':lolutie micl. LROR Low Resolutioo OmDidirecdonal Radicmeter Radiometru omnidir'ec::liOOll o c rerolutie micl. LRPT Low ResoIudon PIcture 'J.'nIBni&. sloo Transmisie co rezolutie micl a ima-

L TPMS U4ar TemperaturelPressurel Mmsture Sounder Somlllidar pentru temperaturl, presiune ~i umiditate (NASA). Lucribi pregAlitoare Lucrllri ce se fac tnainte de executarea aerotriangulatiei (de ex. alegerea, marcarea ~i transpunerea puncstireopTipatelor). fpnpamtory wolts ration]

aaaP

I~

IZique]

LUDA Land Use Data Analysis PrOgram Program de analizl a datelor despre utilizar~ terenuIui. L~ hd Wood v. LUJDinl neagri

LuminA albA Lumina care este alcJtuitll din toate radiatille cu lUDgimi de undl de 400750 IDD,co distribuPe spectrall similarl cu cea a luminii 1IOlare. [white light Il1IIIIilre
blatrche]

LumlDi JIeIIIl"i RadiIPi uItraviolete care provoacl fluorescenta unor obicete. S~. Lumina IIIi Wood. [black ligJr I lumtm noire] Luminl par_itA LuminI reflectatl de romponmtde obiectiwlui fotografic ~ care ajunge pe cliCUurmlnd 0 cale diferitl de cea a fasciculului util. [ea:t1UlleO&f light
IumiAre

Lumina zilei Lumina venitll de la Soare, sub forml de radiatie di.rectl sau difuzl, de la rllslritul ~i pW la apusul Soarelui.

[daylightllumilre

dJl jour]

LumInI artUldaJi Luminl produsI de 0 sursI artificiall. (antjicial light I butriAre artificieUe] LumInA coerenti LumiDl alcltuitll din unde ce plstreazl 0 difereoll de fazI constantl In timp. (cohemrt light I buniere cohlmlte]

panuIt.]

LmninantA 1. Atribut cantitativ alluminii, care se coreleazl co seIJZalia de strllucire ~i rq>rezintll evaluarea radiantei prin mijloacele funqiei luminozitlltii standard. 2. Mllrime fotometricl ce caracterizeazl densitatea intensitlltii luminoase pentru 0 direqie

Lumini poIarbati LumiDl rompusl din unde a clror oscilllic se face totr-un singur plan. fpoloriud light llumilre polarisie] Lumlni poIarbati IInIU' Luminl polarizatll, la care veetoruI imcnsidPi clmpului dectric oscileazlln aoeIaP plan pc tot pw-

174

175

LWR
LWIR Longwave Infrared lungime de undI mare. LWR Longwaft RadI8tIon lungime de undI mare. ~u cu

cursul de propagare. [linear polorized light / lumi~re a polarisation liniaire] Lumini refIectatA Lumioll care, la suprafilta de contact dintre doul medii, este transmisl inapoi, in mediul din care provine. [reflected light / lumUre Tiflichie, lumUre refiltie] LumiJJi solari difuzi Luminl solari difuzatl in atmosferl. [diffuse skylight / lumi~re solaire diffuse] LumiDA zodiac:aIA ZonIluminoas! care se vede toamna la est, tnainte de rlslritul Soa.relui ~i primlvara la vest, dupI apusul Soarelui. Este produsl prin difuzia luminii solare de cltre gaze ~i pulberi aflate in planul eclipticii. [zodiacal light, twilight / lumUre zodiacale] Luminesceotl Emisie de lumioll datoratl acpUDii unor radiatii clectromagnetice ISUpra obiectului, prezet c4mpurilor clcctrice SIll a unor reaqii chimice. [/uminescerrce, visibk blminescence / luminescence, luminescence Visible] L~tl etmnkA Lllminesrenll produsl de un proces chimic. [chemiluminescence / chimiluminescence] Lumh enti ultraviolet Luminescentl provocatl de radiatille ultraviolete. [ultraviolet luminescence / luminescence ultraviolette] LumiDodtate 1. Raportul dintre iluminarea imaginii uwi obiect oblinutl inlr-un instrument optic ~i strllucirea obiectului. 2. Corespondentul psihosenzorial alluminantei. Sin. StrdJudre. [brightness, luminosity / luminositi, briUonce] Luminordtate de fond Luminozitatea fundalului pc care apare imaginea unui obiect. [background lumi1/lUlCe / luminositi de fond]

Luminozitate medle a imalPnii Media luminozitIJii punctel.or imaginii. [lI1'erage brightness / luminosit/ moyenne de I'image] Luminodtatea oIJiectiwlui Caotitatea maxim! de lumioll pe care 0 poate transmite un obiectiv fotografic. (lens speed, strength of the lens / ciani de l'objeetij] LUNA Program sovietic de explorare a Lunii eu statii automate. A debutat in 19S9. Lunetl de naYigape Instrument optic care permite observarea terenului deasupra clruia se zboarl ,i care este aerofotografiat. (navigating sight, navigolion telescope, viewjinder telescope / lunette de navigation] Lunpe de uncIA Distanta dintre doul puncte consecutive, cu a~i fazI, a unci unde. Distantl strIbItuti de 0 suprafatl de UDdllin timp de 0 perioadl. [wave-length / longueur d' onde] Lungime nendusl Ia orizontall 1. DistantI mIsuratl intt-un plan inclinat fat! de planul orizootal. 2. DistaoIa oblicl de la anteIIa radar, la punctul din teren. [distance non reduced to horizontal / 1. distance non riduite a I'horizon] Lungbne redusA Ia elipsoid v. Distanti geodezicA Lungbne reduslla redusl orlzont Ia orizont v. DistantA

Luxmetru Fotomet1U adaptat pentru determinarea direct! a iluminlrii. [bameter / lIametre] LUf Look Up Table v. Tabel aI eulorl1or LWCI Leaf Water Content IIKIex Indice al coIinutului de apt din frunze.

Radiape

cu

ill

LupA InstrumeIIt optic, cu distaD&! foca1l scurtI, constituit din una sau mai multe Ientile, care mlrqte imaginea obiectului privit prin Dermediul lui. [magnifying
gloss, hond lens / loJf7e]

Lux Unitate de mIsurl a iluminlrii. Un lux este egal cu ilumlnan:a produsl pe 0 sferl cu raza de 1 m, de cltre 0 sursl punctiform! cu intensitatea de 1 candell, situatl in centrul sferei. Simbollx. [II / ba]

177

Material

M
MACDIF Map and Chart Data Interchange Format Fonnat de interschimb al datelor cartograftee. MAD Multispectral Analyzer Display Sistern de afiare penau analizoare multispectrale (CCRS). MagarJa anerei fotogndice Parte componerd a camerei, destinat1 stocIrii filmului sau pllcilor fotograftce, tnaiote ~ dupl expunere. [camera magarine 1magasin de lac~] Magdan Misiune de canografiere radar pe Veuus, lansatl Ia 4 mai 1989, l\iwJsl pe orbitl vemsianlla 10 august 1990 fi intratl In aanosfera planetei la 12 octombrie 1994, clod tncctat emisia. MagoetGBCop Aparat ce pamite fnregistrarea fi redarea sunctului ~i imaginilor pe bandl magneticl. [video tape recorder, video recorder 1magnltoscope] MAGSA T Mapetometer magnetametric (NASA). StlteDite Satelit

Maplnfo Pachct de programe destinat SIG. MAPS 1. Map AnalyJis P8clalge Syst8D Sistem de pachete de programe peottu analiza hlrtilor. 2. Measunment of Air Pollutloo frODl Satellite Mlsurarea din satelit a poluJrii atmosferice (experiment din navetl spaPall). 3. Map Assisted Photo mtet pi etatloo SystaD Sistem de futoiDr.erpretare asistat de bartl (Carnegie Mellon University, US Air Force). 4. Multl spectral Active & Passive System Sistem multispectral activ fi pasiv (Germania). 5. Multispeetnd ActivelPMsive Scanner Scaner multispectral aetiv ~i pasiv (JJoedabu). MAPSAT Mtlpping SatellIte Salelit de cartografiere (propus de c!tre USGS). Marcarea puDCtelor Marcarea graficI sau mecanic! (prin fntcpare) a punctelor de control, centrale, marginale etc. de pe 0 futograml. [point marlcing 1 piqlUlge des points] .Mard Semn grafic virtual cu care sc exploreazl moddul stereoscopic. Reprezintl imaginca pcrceputl de operator a doul repere vizualizate de ftecarc oem in parte. Sin. MtlTCd sptI/iaUJ, Reper stereoscopic, Reper mobil. (matt, flooting matt, virtual marie. floating dot, index matt 1 repire. index mobile, marque (stireoscopique). replre stlrloscopique, i~ de poiml, index vinuel]

Mariner Program american de explorare a planetelor, cu statii automate. Dintre misiunile planetare pot fi mentionate urmltoarele: Mari1U!r 2, spre Venus (1962); Mari1U!r 3 ~i 4, spre Marte (1964); Mari1U!r 5, spre Venus (1967); Mari1U!r 6 ~i 7, spre Marte (1969); Mari1U!r 8 spre Marte (1971); Mari1U!r 9 pe orbit! in jurul lui Marte (1971); Mari1U!r 10, spre Venus ~i Mercur (1973); Mari1U!r 13, 14 spre Jupiter ~i Uranus. Mari1U!r 11 ~i 12 au fost redenumite Voyager 1 (lansat in septembrie 1977 ~i ajuns la Saturn in noiembrie 1980) ~i Voyager 2 (lansat in august 1977 ~i ajuns la Neptun in august 1989). Marjl de eroare Interval in care se presupune el se plaseazll, cu 0 anumit! probabilitate, valoarea realll a unei mlrimi. [margin of error. error band 1 marge d' erreur] MARS Monitoring of Agriculture by Remote Sensing Supravegberea agriculturii prin teledeteetie (comisie a Uniunii Bumpene). Mars Program sovietic de explorare a planetei Marte. ce a debutat cu Mars 1 (1962), urmat de Mars 2 (1971); Mars 3 (1971); Mars 4 (1973); Mars 5 (1973); Mars 6 (1973); Mars 7 (1973). MARSIS Marine Remote Sensing information System Sistern infoIllllltional de teledetectie marinl. MAS Microwave Atmospheric Sounder Sondl cu microunde pentru atmosferl (pe navet! spatiall). Masl de proiectie (a aparatului de redresare) Suport plan pc care se ~ll hhtia fotografiel pe care se proiecteazl imaginea redresat!. [easel of a rectifier 1 table de projection (de l'appareil de redressemem)] Masl tutie de restitutie v. PJanIdl de rem-

Masl optid Raportul dintre grosimea atmosferei traversatll de radialia solari ~i grosimea atmosferei mllsuratll pe verticala locului. [ -I masse optique] Mascare 1. Limitarea pltrunderii luminii pe 0 parte din materialul fotosensibil, in timpul copierii, pen1ru a compensa diferentele marl de densitate ale cl~ui. 2. Aplicarea unei ml~i asupra unei imagini IUlmerice, prill efectuarea interseqiei logice intre masel ~i imagine. [1. dodging 2. mosking Imasquage] Masd 1. Foaie de material opac plasatl pc un negativ fotografic, pentru a elimina 0 parte din imagine. 2. Strat in cadrul unui SIG, utilizat pentru desemnarea limitelor arealelor de interest in vederea prelucrlrii selective a acestora. [1. mask 2. doIa mask 1 masque] MASER l.Microwave Amplification bJ' Stimulated Emission of Radiation AmpJi.: ficarea microundelor prill emisie stimulatl de radiatii. Dispozitiv ce emite un fascicul coerent de microunde. 2. Multispectral Airborne System for Environmental R. search Sistem multispectral aeropurtat pentru cercetarea mediului. MASR Microwave Atmospheric Sounding Radiometer Radiometru cu microunde pentru sondarea atmosferei (STORMSA 1'). MAS-SS MUfuneter-wave Atmospheric Sounder - Space Shuttle Sondl a atmosferei in unde milimetrice (navetl spatialll). Material fotograftc Material fotosensibil utilizat in realizarea imaginii fotografice. fphotographic material, sensitive material 1 matiriel p1wtographique, matiriel de prise de vues] Material fotosenslbil Material alcl1uit dintr-un suport (transparent sau opac) pe care sunt depuse unul sau mai multe straturi

M.anevrarea ftlmului Set: de operatii care inc1ud testarea, se1ectia, etichetarea, expedierea, inclrcarea, calibrarea, prelucrarea, recuperarea fi stoearea ftlmului. rtilm handling 1manulention du film, manipulotion dufilm]

MJPd luminOllSI Marc! realizatl cu ajutond a doul rcpere luminoase. [luminous floating nuut, illuminating mark / repere lumineux, index lumineux]
Man:A spatiall v. Man:l Margine subllatl Margine a unci fotografii, sullliatl prin tlicre oblicl in vederea asambllrii intr-un fotomozaic. ffrolher-edge / bord affinl]

st-ce Experiment

Mtlpping Erperiment de carto~ (SPACELAB).

MAPEX

from spaPall

Matrice de emulsie fotosensibiUL [photosensitive


material/materiel photosensible]

178

179

Meridian Mediu de lucru Conditiilede mediu in care opereazllun sensor de teledetectie. [operating environment teur] / environnement , du cap-

Mirire optica Mlrirea unei imagini prin mijloace optice. [optical enlargement /
agrandissement optique]

MCF Modulation Contrast Function Funetia de modulare a contrastului. MCP Meteorological Communications Package Programe de comunicatie meteorologicll. MCP permit acce!>ul irect la dad tele instrumentelor meteorologice operationale la intreaga rezolutie, in timpul trecerii satelitului. MCR 1. Multi-Channel Radiometer Radiometru multispectral. 2. Multispectral Cloud Radiometer Radiometru multispectral pentru observarea norilor. MCSST Multi-Channel Sea Surface Temperature Instrument multispectral pentru mllsurarea temperaturii la suprafata mllrii. MDAS Multispectral Data Analysis System Sistem de analizll a datelor multispectrale (Bendix). MDIF Map Data Interchange Format Format de interschimb pentru date cartografice. MDP Master Data Processor Procesor principal de date (Goddard Space Flight Center, pentru date LANDSAT 3). MDPS Mops Data Processing System Sistem de prelucrare a datelor provenite de la si!>temul e supraveghere a polullrii mad rine cu petrol (MOPS). MDT Modele Digital du Terrain Model numeric al terenului. Mecanism de comandA aI camerei Ansamblul mecanismelor ce permit reglarea parametrilor de fotografiere ai unei camere, decl~ea obturatorului ~i schimbarea cli~ului. [camera drive mechanism / commantle de la chambre]

Matrice Tablou format din valori numerice organizate pe linii ~icoloane. [matrU / matrice]

Matrice de co-ocurenta Matrice ce reprezint1 frecventa de aparitie a diverselor perechi de valori, pentru perechi de pixeli din doul imagini numerice. [co-occurrence
matrix / matrice de co-occurrence]

Matrice Stokes v. Matricea difuziei Matricea dlfuziei Ansamblu de patru numere complexe care descriu transformarea suferil1 de 0 undl polarizalA in urma reflexiei pe 0 suprafati. Sin. Matrice Stokes.
[scattering matrix / matrice de difjUsion]

Mirire longitudinaiA Raportul dintre distaota dintre obiect ~i planul focal obiect ~i distanta dintre planul focal imagine ~i imaginea obiectului. Se calculeazll cu relatia x=dx,/dx, =-x,/x.. Mllrirea longitudinall satisface relatia x=(n,/n,)y', dacll xz=y, unde y este mllrirea transversall iar z este mllrirea unghiularl. [longitudinal magnification / agrandissement longitudinal]

Mediu de transfer Mediu fizic pe care sunt inregistrate datele numerice in vederea transferului pe un alt sistern de caleul.
[tran.ifer medium / milieu de trans/en]

Mediu dispersiv Mediu in care viteza de propagare a radiatiei depinde de frecventa acesteia. [dispersing medium / milieu dispersif]

MArci fiduciale Repere imprimate pe colturile sau mijlocul laturilor fotogramei. Permit determinarea pozqiei punctului mijlociu. Sin. Repere marginale, [ndid de
referi"1d. [fiducial maries, reference marks / reperes de fond de chambre, reperes du cadre d'appui, reperes de plaque, traits de repere]

Mirire transversaIA Raportul dintre dimensiunea transversall a unui obiect ~icea a imaginii sale, formate de un sistem optic. Mllrirea transversall se detenninll cu relatia y = him/holJ, unde him este inllitimea imaginii obiectului iar 1wb este inllltimeareall a obiectului. [lateral magnification / agrandissement lateral]

MEIS Multispectral Electro-optical Imaging Scanner Scaner multispectral, electro~ptic, generator de imagini (CCRS). Memorie Dispozitiv ce permite inregistrarea datelor. [memory / memoire] Meniu ListAde optiuni af~ de un sistem de prelucrare a datelor, din care utilizatorul poate selecta operatiunea care trebuie initialA. [menu / menu] MEOSS 1. Multispectral E1ectro-Optical Stereo Scanner Seaner multispectral stereoscopic electro~ptie (sensor german DFVLR, destinat echipllrii satelituluiindian ROHINI). 2. Multidisciplinary Earth Observation Satellite System Sistem de sateliti de observare multidisciplinarlla PllmAntului. Mercury Nave cosmice pilotate, americane, lansate incepind cu 1961. Meridian 1. Curbl rezultatAdin interseetia unei suprafete de rotatie cu un plan care inCludeaxa de rotatie utilizatApentru generarea suprafetei. 2. Linia de interseetie a suprafetei terestte cu un plan ce includeaxa de rotatie a PArnAntului.[meridian / meridien]

MArime naturaIA 1. Dimensiunilereale ale unui obiect. 2. Imagine in care obiectele reprezentate au acel~i dimensiuni ca in realitate. [life size / a l'echelle, echelle 1 :1] Mirire Copiere sau af~are la scarl mai mare a unei imagini. [enlargement, magnification, image magnification, blow-up / agrandissement, grossissement, grandissement]

Mirire unghiularA Raportul tangentelor unghiurilor tlcute de axa opticll principalll cu razele extreme ce traverseazllobiectivul, la limita deschiderii sale, respectiv cele emergente corespunzlltoare: z = tan ;. / tan ;., unde ;. este unghiul dintre axa obiectivului ~i raza extreml ce traverseazll obiectivul iar ;. este unghiul dintre razele emergente extreme. [angular magnification
/ amplification angulaire]

Mirire variabilA Proprietatea unui sistem optie de a permite mllrirea imaginii cu un factor variabil. [variable magnification /
agrandissement variable]

Mirire a contrastului v. Accentuarea contrastului Mirire fotograficA Mllrire a unei imagini pe cale fotograficll. [photogrophic enlargement / agrandissement photogrophique]

MBA Multibeam Antenna Antenl multifascicul. MCC Mission Control Center Centrol de Control al Misiunilor (NASA). MCD Multi-Channel Detector Detector multibandll.

Mediu absorbant Material care absoarbe puternic undele electromagnetice. [absorbing medium, absorbent medium, lossy medium / milieu absorbant]

Meridian central Meridianul pe care este centratl 0 reprezentare eartograficll. [cen-

Meridian
tral meridian, mean meridian / meridien central, meridien axial]

180

181 rent! a Pllmhttului. Ciclul de observatie se reia la fiecare 30 minute. Metoda aeropoligonatiei v. Aeropoligonatie Metoda anaglifelor Metodii de obtinere a modelului tridimensional. Const! in suprapunerea imaginilor unui cuplu stereoscopic, redate in culori complementare. Vizualizarea modelului se obtine privind prin ochelari cu Ientile colorate in cele doull culori, astfel ineat fiecare ochi primeste imaginea corespunziitoarelui din cuplul stereoscopic.
[anaglyphic method / methode des anaglyphes, principe des anaglyphes]

METOP
twinkling, scintillation / procede a eclipses, procede du scintiUement, scintillation]

spectral electronic cu baleiere automat! (sensor pe MOOSiLOS). Metadate Informatii de!>'Preate. Date aud xiliare care caracterizeazl un set de date, cum ar fi tipul instrumentuluiutilizat pentru colectarea lor, data colectllrii etc. [meta
data / meta donnees]

Meridian de baza v. Meridian origine Meridian fotografic Imaginea, pe fotografie, a liniilor orizontale prezente in seen! Si care sunt paralele cu planul principal al fotografiei. fphotograph meridian / meridien
photographique]

Metoda verosimilitatii maxime Metodl de clasificare care atribuie un obiect clasei pentru care probabilitatea de apartenent! este maxim!. [maximum-likelihood method
/ methode du maximum de vraisemblance]

Meridian geodezic Meridian pe suprafata unui elipsoid de refer~. geodetic meridian / meridien geodesique]

METCAM Metric Camera Camerl metricll. METEOR Serie de sateliti meteorologici rusesti, initiata cu Meteor 1, lansat la 26 martie 1969. Meteorologie radar Disciplina care foloseste tehnici radar pentru obtinerea de informatii asupra stllrii atmosferei, indeosebi asupra norilor Siprecipitatiilor. [radar meteorology / radarmeteorologie]

Meridian Greenwich Meridianul care truce prin punetu1origine, situat la Observatorul Astrooomic Greenwich (Londra). Este considerat drept meridian origine (longitudine
0). [Greenwich meridian Greenwich] / meridien de

Metoda abloanelor cu fante Metod! de realizare a fotomozaicurilor controlate, utilizhtd cAteun sablonpentru fiecare fotogramil, a cllrui pozitie este ajustat! in vederea repartizllrii uniforme a erorilor la asamblareo Sin. Procedeulfantelor radiale. [slotted
template method / methode d'utilisation du calibreur peT/ore, methode de triangulation par plaques a femes, procede des fentes radiales]

Meridian local Meridianul care trece prin locul (punctul) considerat. [local meridian
/ ",eridien local]

Me~dian origine Meridian de referint!, constderat ca avhtd longitudinea 0. Sin.


Meridian meridian. principal meridien de bazd, Meridian zero, Primul [base meridian, prime meridian, meridian, reference meridian / d'origine, premier meridien]

Meridian zero v. Meridian origine MERIS Medium Resolution Imaging Spectrometer Spectrometru generator de imagini, cu rezolutie medie. MESA Modular Experimental platfonn for Science and Applications Platforml modularl experimentall pentru Stiintl Si ~lieatii. Platforml cu cost redus, compatibill cu naveta spatiall Ariane Si destinat! unor aplicatii diverse (Boeing). MESSR Multispectral Electronic Self Scanning Radiometer Radiometru multi-

METEOSAT Meteorological Satellite Serie de sateliti geostationari meteorologici Si de eereetare a resurselor ai AgeIJIieiSPatiale Europene. METEOSAT 1 a fO!>1 lansat la 23 noiembrie 1977. METEooAT 2 a fost lansat in 1981 iar in 1988 a fost lansat al treilea satelit din serie. Au fost echipati cu sensori ee operau in benzi spectrale din intervalul 400-1100 nm, cu rezolutii la sol de 2,5x2,5 lan Si5x5 lan. tn 1989, 1990 Si 1991 au fost lansati alti trei sateliti din serie. SatelitiiMETEOSAT efectueazll0 rniScare de rotatie in jurul unei axe proprii, paralell cu axa polilor terestri. Acea!>1ll miscare permite sensorilor sllbaleieze Iiniar suprafata terestrl vizibill, pe directia estvest. Un sistem mecanic modificl orientarea captorului pentru a explora linii invecinate. tn spectrul vizibil, doi sensori exploreazll simultan doulliinii cu Illtimede 2,5 lan la nadir; in benzile de infraroSU opereazl doi sensori care exploreazll Iinii l~e de 5 km fiecare. tn acest mod, in 25 de mmute este exploratl toat! suprafata apa-

Metoda Arundel Combinatie de metode grafiee Si analitice pentru ridicare fotogrammetricll, avAnd la bazll triangulatia radiall. [Anmdel method / methode d'Arundel]

Metoda celor mai mid pOtrate Metod! de aproximare, in care parametrii modelului sunt determinati astfel ineAtsl fie minimizat! suma pltratelor diferentelor dintre datele de observatie Si estimarea oferit! de model. [least squares method / methode des
moindres canis] ,

MetodA anaIitica Metod! care utilizeazll calculul matematic in rezolvarea problemelor. [analytic(al) method / methode analytique]

MetodA de orientare Metod! de determinare a pozitiei unei imagini in raport cu 0 serie de repere exterioare. [orientation
method / methode d'orientation]

Metoda celor patru puncte Metodl de reglare a pozitiei cliseului Si a planului de proiectie ale unui fotoredresator prin aducerea in coincident! a patru puncte de pe fotogramllcu punctele corespondentetranspuse in pozitie corectll pe planul de proiectie. [ - / - ] Metoda imaginilor a1ternante Metodl de obtinere a modelului stereoscopic prin proiectarea alternativl, pe acelasi ecran, a imaginilor stereoscopice, cu luminll polarizat! in planuri diferite sau cu doul culori complementare, Si observarea lor cu ochelari adecvati. [blinking method, flicker method,

Metoda de verificare Metod! de evaluare a exactitlltii rezultatelor unei operatii.


[checking method / methode de contr6le]

MetodA graticA Metod! de analizll sau preluerare a datelor ce opereazll asupra reprezentllrii grafice a acestora. [graphical
method / mtthode graphique]

MetodA iterativA Metod! de lucru in care este repetatll 0 succesiune de operatii, pAn! la atingerea unui eriteriu precizat. [iteration
method, iterative method / methode iterations, methode ittrative] des

METOP Eumetsat Meteorological Operational satellite series Serii de sateliti meteorologici oper;qionali.

METSAT METSAT Meteorological Satellite Satelit meteorologic. MF Medimn Frequency Frecventl medie. MFIMR Multifrequency Imaging Radiometer Radiometru multibandl generator de imagini. MFIR Moderate Field of view Imaging Radhmeter Radiometru generator de imagini, cu cAmpde vedere mediu. MFMR Multifrequency Microwave Radiometer Radiometru multifrecventl in domeniul microundelor (NASA). MGE Modular GIS Environment Pachete de programe destinate SIG (lntergraph). MBS Microwave Bmnidity Sounder SondI cu microunde pentru umiditate. MIA Multivariate Image Analysis Sistem de analizl multivariatl a imaginilor (Norvegia). MIAS Multispectral Image Analysis System Sistem de analizl a imaginilor multispectrale. MlADS Map Infonnation Assembly and Display System Sistem de asamblare ~i af~are a informatiei cartografice (USDA). MICA Modular Interadive Classification Analyzer Analizor interaetiv ~imodular de clasificare (CCT). M1crociensitometru Densitometru de precizie, ce permite mlsurarea densitllii imaginii fotografice pe arii foarte mid.
[microdensitometer / microdensitometre]

182

183

MO
MIST Multispectral Image Storage Tape FOnnat Format de inregistrare a datelor multispectralepe band! magneticl (LARS). Micare micrometriCll Mi~ finl a unui subansamblu al unui aparat (de exemplu, bara de paralaxl), permit&nd0 pozqionare de precizie. !fine movement, fine motion /
fin mouvement]

M1qorare fotografici Mic~rare a unei imagini prin procedee fotografice. Whotographic reduction / reduction photographique]

(NASA, pentru LANDSAT). 4. MultiImage Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor multiple. MIR 1. Statie spatiall sovieticl cu echipaj uman. 2. Medimn Infrared Infr~u mijlociu. 3. Millimeter-wave Imaging Radiometer Radiometru generator de imagini in unde milimetrice (NASA). MirA de culoare Diagraml ce contine 0 suit! de culori standard,utilizatl pentru calibrarea camerelor. [colour diagram, colour
control scale / mire de couleur]

Miqorare optiCll Mic~rare a imaginii cu ajutorul unui sistem optic. [optical reduction / - ]

MIDAS Multivariate Interactive Digital Analysis System Sistem interactiv de analizl numericl multivariatl (ERIM). MIKIN Michelson Interferometer Interferometru Michelson (EOS). MilA radar Unitate de mlsurl a timpului, egall cu 10,75 Ils, ce reprezintl timpul necesar ca un impuls radar sl parcurgl drumul, dus-intors, cltre un obiectiv situat la distaIlJllde 0 mill. [radar mile / mille
radar]

MIT Massachusetts Institute of Technology Institutul de Tehnologie din Massachusetts. MKF 6 Bloc de 6 camere fotografice utilizat pe Soiuz 22 ~i SaliUl. Camerele acoperl urmltoarele benzi spectrale: 0,45 0,53 Ilm; 0,50 - 0,59 Ilm; 0,56 - O,64llm; 0,62 - 0,70 Ilm; 0,67 - 0,76 Ilm; 0,76 0,89 Ilm. Rezolutia la sol este de 25 m. MLA Multispectral Unear Array Sensor baret! multispectral. MLA-BRIS Multilinear Array High Resolution Imaging Sensor Sensor matria: de inalt! rezolupe, generator de imagini. MMS 1. Modular Multispectral Scanner Scaner modular multispectral. 2. MuItimission Modular Spacecraft Vehicu1 sPatial modular pentru misiuni multiple (pentru LANDSAT 4 ~i SPOT). MNAT Model Nmneric at Altitudinii Terenului MNDI Modified Nonnalized Difference Index Indice normalizat de diferentl modificat. MNE Modele Nmnerique d'Elevation Model numeric al altitudinii. MO Mars Observer Statie automatl interplanetarllansatila 25 septembrie 1992, de la Cape Canaveral, cltre Marte. A parcurs 711 milioane km ~i timp de trei zile a orbitat in jurul planetei Marte, prelu&nd

MirA de rfZolutie Desen care cuprinde grupaje de linii albe ~inegre cu diverse dimensiuni ~i pozitii, utilizat pentru testarea puterii de rezolvare a sistemelor optice. Sin. Miro Foucault, Rejea de rezolu/ie.
[resolution target, line resolution target, line resolution test / mire de resolution, cible de resolution]

MIMI Millimetric Ice Mapping instrument Instrument de cartografiere a ghetii operAndin unde milimetrice (NASA). MIMR Multispectral Imaging Microwave Radiometer Radiometru multispectral in domeniul microundelor, generator de imagini (platforml polarl europeanl). Miopie Defect de vedere caracterizat prin formarea imaginii in fata retinei. Afecteazl vederea la distantl. [myopia / myopie] MIP AS Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding Interferometru Michelson pentru sondarea pasivl a atmosferei (ATMOS). MIPS 1. Map and Image Processing System Sistem de prelucrare a hlrtilor ~i imaginilor (ffiM, University of Nebraska, MicroImages Inc.). 2. Mini Image Processing System Pachet de programe pentru prelucrarea imaginilor pe minicalculator (USGS). 3. Mss Image Processing System Sistem de prelucrare a imaginilor MSS

MirA Foucault v. MirA de rfZoIutie MIRI Mid-Infrared Imager Instrument generator de imagini in infraro~ mediu. MIROS Mkrowave Remote sensor for Ocean Surface Sensor in microundepentru suprafata oceanului. MIS Multispectral Imaging Spectrometer Spectrometru multi ectral generator de p imagini. Misiune aerofotografici v. Zbor de fotografiere MISR Multiangle Imaging Spectroradiometer Spectroradiometru generator de imagini, cu vizare sub unghiuri multiple
(BOS).

Microfotografie Reproducere fotograficl realizatlla 0 searl extrem de micl, astfel ineat nu poate fi descifratl cu ochiulliber.
[microphotography / microphotographie]

Microunde Unde electromagnetice cu lungime de undl de 0,1-30 em. [microwave,


microwave radiation / micro-ondes]

MISS-IDA Meteorological Interactive Software System for Image Data Analysis Sistem meteorologic interaetiv pentru analiza imaginilor.

185 Moar
184

MOMS

imagini ~i efectuand masurlUori. A incetat sl mai emitli la 22 august 1993. Moar Imagine parazitli suprapusli pe semnalul util, rezultatli ca efect al interferentei . acestuia cu un semnal periodic. Produce variatii period ice ale luminozitlitii imaginii afectate. [watered effect, interfereru:e pattern, moire / moire, moirage] MOCC METEOSAT Operations Control Centre Centrul de control al operatiilor METEOSAT. Mod Valoarea care apare cu frecventa cea rnatridicatli intr-un ~ir de date. [mode / - ] Mod de baleiere Modul in care sunt configurate llirgimea in teren a fascicu1ului radar precum ~i rezolutia, in cazul mijloacelor de teledetectie radar cu deschidere sinteticli. [beam mode / mode de balayage] Model Reprezentare a realitlitii, utilizatli pentru a simula un proces, a intelege 0 situatie, a analiza 0 problemli, a prognoza 0 evolutie. [model/modele] Model aI reliefului Imagine tridimensionalli virtualli a reliefului, obtinutli cu ajutorul unui cuplu de imagini (fotografii) stereoscopice ~i al unui instrument de vizualizare adecvat (stereoscop). [relief model / modile du relief) Model aI terenului Model al reliefului terenului ~i al obiectelor de la suprafata acestuia. [model of terrain, terrain model / modele du terrain] Model de identificare interpretare v. Cbeie de foto-

figuri geometrice elementare. model/modele geometrique]

[geometric al

milare cu cele produse de realitatea pe care o modeleazli (de ex. modelul stereoscopic). [vinuai model/modele vinuel] Modelare Elaborarea unui model al unui proces sau obiect. [modelling / modelisation] Modelare matematiea a unei suprafete Reprezentarea unei suprafete printr-un model matematic constituit din ecuatiile unei suprafete ce 0 aproximeazli pe cea descrisl. [surface fitting / - ] Modelare spatiaIA Modelarea unor mlirimi sau procese variabile in spatiu. [spatial modelling / modelisation spatiale] Modele de identificare interpretare v. Cbeie de foto-

purtlitor de informatie. / modulateur optique] Modulapa semnalului

[optical modulator v. Modulatie

Model in relief Model tridimensional

unui obiect sau al unei portiuni din suprafata terestrli. Sin. Model spajial, Model stereoscopic, Model tridimensional, Stereomodel. [space model, spatial model, stereoscopic model/modele en relief, modele stereoscopique, stereomodile, modele tridimensionnel, image plastique] Model moneric Model realizat prin aproximare numericli a realitlitii. [digital model / modele 1lU1TIirique] Model numeric aI inMtimii obiectelor Model numeric ce descrie inli\timea obiectelor fittli de suprafata terenului pe care sunt amplasate. [digital feature height model

Modulapa undelor Procesul prin care parametrii unei unde sunt modificati, funetie de parametrii unui semnal. [wave modulation / modulation des ondes] Modulape Proces de modificare dinamicli a parametrilor (de ex. frecventa sau amplitudinea) unui semnal, denumit purtlitor, funetie de parametrii unui alt semnal, denumit modulator. Sin. Moduialia semnalului. [modulation / modulation, modulation du signal] Modulape de faza Tip de modulatie in care faza semnalului purtlitor variazli (in jurul unei valori medii), proportional cu valoarea instantanee a semnalului modulator. [phase modWation / modulation de phase] Modulape de frecventA Tip de modulatie in care frecventa instantanee a semnalului purtlitor varian proportional cu valoarea instantanee a semnalului modulator. U'requency modulation / modulation de ~quence] Modulape de intemitate Tip de modula.tie care constli in modificarea intensitli{ii semnalului purtlitor functie de caraeteristicile semna\ului modulator. [intensity modulation / modulation d'intensite) Modulape de amplitudine Tip de modulatie in care amplitudinea semnalului purtlitor se modificli proportional cu valoarea instantanee a semnalului modulator. [amplitude modulation / modulation d'amplitude] MOL Manned Orbiting Laboratory borator orbital cu echipaj uman. La-

/-J
Model numeric aI a1titudinii terenului Model ce descrie altitudinea terenului, prin intermediul altitudinii unui set de punete ~antion sau a unei relatii matematice. Se referli, de obicei, la 0 matrice numericli ce reprezintli altitudinea unor punete ~antion dispuse dupli 0 retea rectangularli. Sin. Model numeric al reliefului. [digital elevation model/modele numerique d'altitude] Model numeric aI reliefului a1titudinii terenului v. Model aI

Modem Modulator-demodulator. Dispozitiv utilizat pentru comunicarea la distantli intre douli echipamente de calcu1 (de obicei prin intermediul liniilor telefonice). Efectueazli conversia datelor intr-o fonol adecvatli transmiterii lor prin intermediulliniilor de comunicatie. [modem / modem] Modificarea geometriei imaginli Modificarea pozitiei relative ~i a formei obiectelor reprezentate intr-o imagine. [geometrical image modification / modification de la geometrie de l'image] MO Magneto-Optical optic. Disk Disc magneto-

Model pseudoscopic Model tridimensional inversat, care reprezintli formele pozitive de relief ca fiind negative. Se obtine prin inversarea pozitiei fotografiilor stereoscopice. [pseudoscopic image, pseudoscopic view / vue pseudo-srereoscopique] Model spapal v. Model in relief Model stereoscopic Model tridimensional v. Model in relief v. Model in relief

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectrometer Spectrometru generator de imagini cu rezolutie medie (sensor pentru satelitii EOS). Modulator Dispozitiv care realizeazli modulatia unei unde purtlitoare. [modulator / modulateur] Modulator optic Dispozitiv ce permite modularea unui fascicu1 optic cu un semnal

Model defonnat Model al reliefului care prezintli abateri fatA de realitate. [warped model/modele deforme) Model geometric Model care aproximeazli un obiect prin intermediul unui ansamblu de

Model virtual Model ce produce, prin metode artificiale, senzatii psihosenzoriale si-

MOMS Modular Opto-Electronic Multispectral Scanner Scaner multispectral opto-eleetronic modular. Sensor utilizat pe

Monitor naveta spatialll in 1983. A operat in doull benzi speetrale: 575-625 nm ~i 825975 nm, Cll rezolutie la sol de 20 m ~icamp de vedere de 138 km. Monitor 1. Dispozitiv de afi~re utilizat pentru controlul calit!tii imaginii produse de un sensor sau transmise printr-un canal de comurJcatii. 2. Dispozitiv de afi~e utilizat in cadrul unui sistem de calcul, pentru vizualizarea mesajelor sistemului de operare ~i a rezultatelor executiei programelor.
[monitor / moniteur]

186 MOPS Marine Oil Pollution System Sistern de supraveghere a polullrii marine cu petrol (SUA). Morfologie Fonna ~i struetura obieetelor sau a imaginilor lor. [morphology / morphologie]

187 M(WIjc de fotografii aeriene v. Foto-

MSAVI Sistem cu microunde pentru detenninarea distantelor. MRSA Microwave Radiometer / Scatterometer and Altimeter Radiometru / scatterometru ~i altimetru in microunde. MRSAT Microwave Remote sensing Satellite SateIit de teledetectie in microunde. MRSE Microwave Remote Sensing Experiment Experientll de teledeteetie cu microunde (in prima misiune SPACELAB). MRT Minimmn Resolvable Temperature Temperaturll minimll ce poate fi discriminatA. MRTD Minimmn Resolvable Temperature Difference Diferen~ minim! de temperaturl ce poate fi discriminatll. MRVI Medimn Resolution Visible Imager Sensor generator de imagini in vizibil, Cll rezolutie medie. MS Mars Surveyor Program de explorare a planetei Mane. MSAVI Modified Soil AcljllSted Vegetation Index Indice de vegetatie modificat prin ajustarea Cll rllspunsul solului. Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, dupl relatia: IRA -R (l+L) IRA+R+L unde IRA reprezint! valoarea ret1ectanteiin infraro~ apropiat, R valoarea aeesteia in ro~, L=I-2-pNDY!WDY! (vezi NDVI ~i WDVI) iarpeste panta dreptei solului. Pentru imaginiLANDSAT, se utilizeazllbenzile TM4 (infraro~ apropiat) ~iTM3 (ro~u)sau MSS6 ~iMSS5. MSAVI 2 second Modified Soil Acljusted Vegetation Index Al doilea indice de vegetatie modifteat prln ajustarea Cll rllspunsul solului. Indice de vegetatie calculat, pentru fiecare pixel in parte, OOplfonnula: MSAVI =

asambl~
Mozaic de ortofotograme Asamblaj de ortofotograme aOOsela a~i searl. [orthophoto mosaic, onhophotographic onhophoto mosai"que] mop /

Morfologie matematiea Studiu bi- sau tridimensional al imaginilor numerice, in comparatie Cll 0 fonnl eIementarl, numit!
element structural. [mathematical morphology / morphologie mathematique]

Mozaic de sensori Ansamblu de sensori.


[sensor array / mosai"que de ditecteurs, capteur mosaique]

Monitor aJ&.negru Monitor capabil sll afi~e imagini in nivele de grj. [mo1UJChrome
monitor / moniteur noir et blanc]

Monitor color Monitor capabil sll afi~ze imagini color. [colour monitor / moniteur
couleurs]

Monocomparator Instrument destinat mllsurArii coordonatelor punetelor de pe 0 fotogramll. Lmo1UJComparator/ mo1UJComparoteur]

MOS 1. Marine Observation Satellite Satelit de observare marinl. MOS 1 a fost lansat in 1987 iar MOS Ib in 1989 (NASDA). 2. Modular Optoelectronic Scanner Seaner optoelectronic modular. MOSAICS Multi-observation Satellite Image Correction System Sistem de 00rectie a imaginilor satelitare obtinute prin observare multipll. Sistem de prelucrare a imaginilor dezvoltat de CCT. Serv~ la prelucrarea dateIor LANDSAT ~iSPOT. MOSS Map Overlay Statistical System Program destinat SIG, utilizat, incepAndCll 19n, de citre USBureau if Land Management pentru prelucrarea dateIor LANDSAT ~i SPOT. MOTV Manned Orbital Transfer Vehicle Vehicul de transfer orbital Cll echipaj uman. Mouse Echipament periferic utilizat pentru stabilirea pozitiei unui cursor pe ecranul calculatorului, precum ~i pentru oomanda unor funetii ale prograrnelor. [mouse / souris]

Mozaic fotografic v. Fotoasambl~ Mozaic in banda Mozaic alcltuit din fotografii aerlene preluate de-a lungul unci singure linii de zbor. [mosaic strip / - ] Mozaic necontrolat v. Fotoasambl~ necontrolat Mozaic semicontroiat v. Fotoasambl~ semioontro1at MPF Mars Pathfinder Misiune din cadrul programului Discovery, land in decembrie 1996. In 1997 a plasat pe Marte modulul PathfiTltkr care a transmis imagini de pe suprafata planetei. MPR 1. Microwave Precipitation Radiometer Radiometru in microunde pentru studiul precipitatiilor.2. MuitibaDd Prolile Radiometer Radiornetrumultispectralinregistrator de profile. MRF Meteorological Research Flight Zbor pentru cereetIri meteorologice(Marea Britanie). MRIR Medium Resolution Infrared Radiometer Radiometru pentru infra~u cu rezolutie medie (NIMBUS 2 ~i 3). MRP Microwave Radiometric Proliler Profilometru radiometric in microunde (NOAA). MRS 1. Multispectral Resource Sampler Dispozitiv de ~antionare multispectrall a r~lor. 2. Microwave Ranging System

Montura a obiectivului Parte component! a camerei fotografice care serv~ la fixarea obieetivului pe oorpul camerei. [lens
mount / monture de l'objectij]

Montura pentru filtre Component! a camerei fotografice sau a obiectivului, care pennite ata~rea fJltrelor. [filter holder /
monture de filtre]

MOP METEOSAT perational Programme O Program operational METEOSAT (s.."fie de sateliti meteorologici europeni; anterior EUMETSAT). Montura sensorului Strueturllmecanicllce sustine sensorul, permitand montarea acestuia pe 0 platfonnl. [sensor mount / monture de capteur]

M(WIjcAsamblajde imagini de teledetectie adiacente, aranjate astfel incAtsll fonneze 0 imagine continulla unei portiuni din suprafu~~~~.~~~mo~c/mo~~]

Mozaic controlat v. Fotceambl~ trolat

con-

MSFC

188

189

MWSR

MSA VI2 = ~ (2(IRA + 1) 2

~(2IRA + 8(IRA- R)) unde IRA reprezintli valoarea reflectantei in ~ul apropiat iar R valoarea acesteia in r~u. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazi benzile TM4 (inftaro~u apropiat) ~i TM3 (ro~u) sau MSS6 ~i MSS5.
MSFC Marshall Space FHght Center Centrul Marshall pentru Zboruri Spatiale (Huntsville, Alabama). MSG METEOSAT Second Generation doua generatie de sateliti METEOSAT. A

1/-

MSSS MultisateUite Support System Sistem de deservire a mai multor sateliti (ESA). MST -RADAR Mesosphere-StratosphereTroposphere Radar Radar pentru mezosferli, stratosferli ~i troposferl. MSU Microwave Sounder Unit Sondl in mierounde (TIROS N, NOAA A-G). MSU-E Seaner multispectral electronicl (Rusia). MSU-K Seaner multispectral circularA (Rusia). cu baleiere eu baleiere

Multispectral Termen care desemneazl utilizarea unuia sau mai multor sensori, pentru a obtine, pentru acel~i obiect, imagini din diferite poqiuni ale spectrului electromagnetic. [multi~pectral / multispectral] Multistrat Ansamblu aleltuit din douA sau mai multe straturi suprapuse. [multi-layer / couche multiple] MUR Middle and Upper Atmosphere Radar Radar pentru atmosfera mijlocie ~i inaltl (Japonia). MUSES-A Vehieul spatial japonez, lansat cltre LunA in august 1990. Este nurnit ~i Hiten. MUSES-B Vehieul spatialjaponez august 19%. lansat in

MUSIP Multi-Sensor Image Processing Preluerare a imaginilor multisensor (comisie a Comunitlitii Europene). MUV Medium Ultraviolet Ultraviolet mediu. MW Microwave Microunde. MWIR Mid-Wavelength ro~u mijlociu. Infrared Infra-

MWR Microwave Radiometer tru pentru microunde. MWS Millimeter pentru unde milimetriee (ESA).

RadiomeSondl Seane-

Wave Sounder

MSIAS Multispectral Image Analysis System Sistem de analizi a imaginilor multispectrale. MSL Mean Sea Level Nivel mediu marin. MSM Multispectral Mapper Sensor multispectral (sensor avansat, coneeput la Jet Propulsion Laboratory, Pasadena). MSP 1. Multispectral Photography Fotografiere multispectrall. 2. Multispectral Projector Proiector multispectral. MSR Microwave Scanning Radiometer Radiometru cu baleiere in microunde (sensor pe MOS 1). MSS Multispectral Scanner Scaner multispectral. Sensor utilizat pe satelitii din seria LANDSAT. Opereazli in 4 benzi spectrale: 500-600 nm (MSS4); 600-700 nm (MSSS); 700-800 nm (MSS6) ~i 800-1100 nm (MSS7). Baleierea terenului este realizatl cu 0 oglindl oscilantl, cu receptia radiatiilor la mi~ea in unul din sensuri. Este dotat cu 6 eelule detectoare ~i preia simultan tot atatea linii de baleiere. MSSAR Multispectral SAR Radar cu desehidere sinteticl, multispectral.

MSU-M Seaner multispectral cu rezolutie micl (Rusia). MSU-S Seaner multispectral medie (Rusia). cu rezolutie

MWSC Microwave Scatterometer rometru cu microunde.

MWSR Microwave Scanning Radiometer Radiometru eu baleiere in microunde.

MSU-SK Seaner multispectral cu rezolutie moderatl ~i baleiere conicl (Rusia). MSV Multispectral multispectrall. Video Camerl video Obtinerea

MTI Moving Target Imaging imaginilor pentru time mobile.

MTP METEOSATTransition Programme Program METEOSAT de tranzitie. MTPE Mission to Planet Earth Misiunea "Planeta PllmAnt" (NASA). MTS Microwave Temperature Sounder Sondl de temperaturl eu mierounde. Mucme Zonlliniarli dintr-o imagine, earaeterizatli prin schimbarea pronuntatl a nivelului de gri sau a culorii, transversal pe directia sa. [edge / contour] Multiplet Fotoasamblaj de mai multe aerofotograme care, examinate doul cAte doul. oferli modele stereoscopice. [multiplet / multiplet] Multiplex v. Proiector multiplex

191

Neocanal

N
NAD North American Datwn Sistem de referinll geodezic nord-american. Nadir Punctul imaginal situat la iotersecPa verticalei locului cu emisfera cereasd1 inferioarl. [nadir (poi1ll) / nadir] Nadirscop Instrument peotru localizarea punctului nadiral al fieearei aerofutograme, pe modelul stereoscopic. [nadirscope / - ] Nadirul fotogramei fotognunei v. Punet nadiral aI Nadlrul bAJ1li Pozqia pe hartl a nadirului la sol. [map nadir / nadir de la cane] NAPL Natimal Air Photo Ubrary Arhiva naPonalI de fotografii aeriene (Canada). NAPP Natioaal Aerial Photography PrognmProgramul naPonal de fotografiere aerianl. Program initial de SUA, in anul 1980, cu scopul de a asigura fotografierea teritoriului, odatlla cinci ani. Initial a fost numit National High Altitude Photography (NHAP). Denumirea actualll dateazl din 1987. Programul este administrat de cltre USGS ~i National Mopping Division. Fotografiile NAPP sunt utilizate de USGS la reambularea utilizlrii terenului pe hIr1ile standard 1:24.000, 1:100.000 ~i 1:250.000. NASA National Aeronautics and Spaee Administration Administratia National! a Aeronauticii ~i Spatiului (SUA). AgelJlie de cercetare care cautl solupi pentru zborurile din atmosfera terestrl ~i SPliliul cosmic. Proiecteazl, construi~te ~i opereazl cu

mijloace de zbor atmosferice ~i cosmice. Coordoneazl cercetlrile SUA cu cele ale altor napuni angajate in aetivitlti aeronautice ~i SPliliale in scopuri civile. NASAl ARC National Aeronautles and Space Administration / Ames Research Center Centrul de Cercetlri Ames al NASA. Centru de cercetlri aerospllliale, situat in California, ce efectueazl simullri de zboruri, cercetlri asupra factorilor umani ~ aerospliliali, cu apliclllii asupra atmosferei, in domeniul iIJlelor geonomice, al biologiei ~i al medicinii spapale. NASA/JSC National Aeronautics and Space Administration / Johnson Space Center Centrul SPlilial Johnson al NASA. Centru de cercetlri ~i antrenament pentru pilotii navelor cosmice, in vederea fotografierii suprafClei terestre. De asemenea, centrul arhiveazl fotografiile obtioute, incluzAndu-Ie in baza de date SSEOP. NASDA National Space Developnent Agenc:y AgeDlia National! de Dezvoltare Spapal! (Japonia). Nayl cosmicl Vehicul destinat zborului cosmic. Sin. NavIJ sptl/iaJi1. [spacecraft / ~hicule cosmique, vihicule d'e.ipace] Nayl spatiall v. Nayl cosmicl

vitezei de zbor ~i a derivei. [Doppler navigation / navigation Doppler] NBS National Bureau of Standards Biroul NaPonal de Standarde. Denumit acum NIST(SUA). NCC National CBmate Center Centrul climatic n,aponal. Denumit acum NCDC (SUA). NCDC National CHmate Data Center Centrul Nlilional peotru Date Climatice, anterior NCC (NOAA, SUA). NCDS NASAcUmate Data System Sistem de gestiune a datelor climatice al NASA. SistemuI dePoe sewn de date de la satelipi NASA ~i haze de date convCIJlionale (Goddard Space Flight Ce1ller, Greenbelt, Maryland). NDCDB National Digital Cartographic Data Base Baza naPonall de date eartograflee nwnerice. Alcltuitl de USGS, coOline hIr1i DUIDericela diferite sclri, cu date altimetriee, pIanimetrice, utilizarea ta'eUDlui, limite administrative etc. NDVI Normalized DUl'enoce VetJIbIdoD Index Indice de vegctlllie calculat, peotru fiecare pixel in parte, ca fiind raportul dintre difereIJl3 ~i suma reftectalelor corespunzltoare infraropdui apropial. wi ~ui. NDVI=(IRA-R)/(IRA+R), unde IRA n:prezintl valoarea retleetaqei in infraroful apropial iar R valoarea acesteia in roU. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazl beozile TM4 (~ apropiat) ~i TM3 (roU) sau MSS6 ~i MSS5. NDVIc NcnnaIIzed DIfference Vegetation Index, Corrected Indice de vegetape corectat peotru rlspunsul solului ~i al plafonului discontinuu de arbori. Nebulotdtate Gradul de acoperire cu nori, apreciat In zecimi din supratata boltii cer~ti. [cloudiness / nlbMlositi]

Negatiy hnagine fotograficl negativl. Negativele alb-negru redau portiunile luminoase ale obiectelor prin tonuri. tnchise de gri, ~i invers. Negativele color redau imagini in culori complementare fall de cele reale ale obieetelor. Sin. Imagine negativiJ. [negative, negative image / Mgatij, image nlgative, /preuve Mgative] Negatiy color Imagine fotograflCl in care obiectde sunt redate in culori complementare celor reale. [colour negative / Mgatif couleur] Negatiy dur Negativ fotografic cu contrast ridicat ~i gradaPe abruptl a tonurilor de gri. [hard negative / Mgatif dfon contraste] Negatiy moale Negativ fotografic cu COIltrast sclzut ~i gradatie finl a toDUrilor de gri. [soft negative / Mgatif dofa] Negativ . Negmv obIiIJut prill fotografierea d.im:Cl a scenei. [orlginDl MgtJtiw / nJgatl{ orlginel] Neptiy subexpus Negativ cu expunere mai micl decil (U optiml. Are contrast reclus ~ 111rcdl ddaliile din pllPle 9ntl,qeate ale imaginii. [lIfIdere:rposed negative / nlgatlf
SOUS-6,pOsi]

NA VD North American Vertical Datum Sistem nord-american de referiDll pentru altitudini. Naveti spatiaIA Navl cosmicl reutilizabill. [space shuttle / navette spatiale] Naviptie aerianl Ansamblul tehnicilor ce permit determinarea pozqiei aeronavei ~i meIJlinerea ei pe ruta doritl. [aerial navigation / navigation airienne] Navigatie Doppler Navi8lllie aerianl ce utilizeazl efectul Doppler pentru stabilirea

Negatiy supraeKpUS Negativ cu expunere mai mare decAt cea optiml. Are contrast redus ~i lBl redl detaiiile din zonele luminoase ale imaginii. [overexposednegative / nlgatif suraposi] NEMS Nimbus-E Microwave SpecIroIneter Spectrometru peotru microunde (NIM. BUS E). NJ)C National Earth Observation Center Ceottul national de observare a PImAntului (SUA). NeoamaI canal sinteDc rezultat din combinarea maternaticl a douI sau mai IIIl1te canale reale de teledetecPe, peIttU punerea in

Neodate evident! a unor aspecte particulare ale scenei. [neo-channel / neocanal] Neodate Date obtinute prin eombinarea, pe bazi de caleul matematie, a mai multor seturi de date. [neodata / neo-donnees, neovaleurs]

192 date ~i informatii ale NOAA's National Envirorunental Satellite, Data and !rifomlation intr-un service (NESDIS). NGDC reu~,

193
reference level, venical datum / niveau de reference, niveau de base]

Nomograml (1970-1976) ~i apoi cu satelitii NOAA. tn mod eurent, NOAA opereazl cu doi sateliti cu orbitl polad, fiecare revizitAooacee~i regiune de doul ori pe zi. Altitudinea orbitei este de 833 km, inclinarea de 98,7 iar perioada orbitall este de 101,4 minute. Satelitii NOAA sunt echipati cu radiometru de tip AVHRR 2 (cu camp de vedere instantanee de 1,1 km ~i llrgimea benzii de 2.800 km), sondl de tip IllRS 2 (eu camp de vedere instantaneede 20 km ~i llrgimea benzii de 2.200 km), soOOlde tip SSU (cu camp de vedere instantanee de 147 km ~i llrgimea benzii de 736 km), soOOlde tip MSU (eu camp de vedere instantanee de 110 km ~i llrgimea benzii de 2.347 km) ~i soOOlde tip TOVS. Nod 1. Punet terminal al unei linii sau situat la interseqia a doul sau mai multe linii, in reprezentarea datelor in format vectorial. 2. Punet de intersectie a orbitei unui satelit cu planul ecuatorului terestru. [node /
Mud]

singur centru de date, aetivitlti din flZica solar-terestrl, geologie ~i geoflZicl marinl ~igeofiziea solidului terestru. NGSP National Geodetic Satellite Program Program national de sateliti geodezici (SUA). NHAP National mgh Altitude Photography Program de fotografiere de la mare altitudine (SUA). NIMBUS Sateliti cu orbitl polarllansati in cadrul unui program initiat de NASA, continuat ulterior in cooperare cu NOAA, privind urmlrirea structurii ~istlr"iiatmosferei terestre ~i a Oceanului Planetar. Primul satelit din cadrul programului a fost lansat in 1964. NnR Non-Imaging Infrared sensor Sensor in infraro~ care nu genereazl imagini. NIR Near Infrared InfrarOU apropiat. NIST National Institute of Standards & Technology Institutul national de standarde ~itehnologie. Agentie care mentine standardele privind preluerarea informatiei (FIPS) pentru toate agentiile guvernamentale, eu exceptia Departamentului Aplrlrii (SUA). Nitmetru Instrument pentru mlsurarea luminantei. Sin. LuminanJmetru, Stilbmetru.
[nitmeter / nitometre, stilbmetre]

Neovariabila Variabill sinteticl obtinutl printr-Qfunctie maternaticli. plicatl unui set a de varlabile de intrare (de ex. asupra reflectantei terenului in diverse benzi spectrale).
[neo-variable / neovariable]

Nivel mediu marin SuprafaIl de referinll pentru exprimarea altitudinilor. Aproximeazl nivelul mediu al mlrilor. Se calculeazl pe baza unor observatii indelungate intr-Q serie de punete de pe llrm, unde se instaleazl repere geodezice. [mean sea level /
niveau moyen de la mer]

NEP Noise Equivalent Power Puterea echivalentl a zgomotului. NESDIS National Environmental Satellite, Data and Information Service Servieiu din cadrul NOAA, care intr<:tine arhiva imaginilor numeriee obtinute de la satelitii NOAA. Panl in anu11980 s-a numit National Eanh Satellite Service (NESS). NESR Noise Equivalent Spectral Radiance Radianta spectrall echivalentl a zgomotului. NESS 1. National Environmental Satellite ServIce Serviciul national pentm satelitii de cercetare a mediului. 2. National Earth Satellite Service Serviciul national pentru satelitii tere~ri. NEWS NOAAEarth Watch Service Serviciul NOAA al orei terestre. NFS Network File System Sistem de fi~iere distribuit in r<:tea.Protocol destinat aecesului transparent, prin r<:tea, la fi~ierele ~tocatepe un alt calculator. NGC National Geaipatial Clearinghouse Centrul national de distributie electronicl a informatiilor geografice (SUA). NGDC National Geophygcal Data Center Centrul National de Date Geofizice. Organism creat in 1965, eu sediul la Boulder, Colorado. Este unul din eele trei centre de

'j:

Nivela cu bula de aer Instrument ee serv~e la determinarea pozitiei unui plan faIl de planul orizontal at locului. Este utilizatl in camerele fotografice aeriene, avaoo rolul de a indica pozitia cl~eului fall de planul orizontal (din care rezultl pozitia axei optice prineipale a obiectivului fotografie fatl de verticala locului). [air-bubble level, bubble level / niveau a bulle d'air] Nivelment Totalitatea operatiilor prin care se determinl altitudinile punetelor. [levelling / nivellement]

Nivelment fotogrammetric Nivelmentexecutat pe cale fotogrammetricl. fplwtogrammetric levelling, photogrammetric elevation / niveUement photogrammetrique]

NLR Nationaal Lucht en RuimtevaarIaboratorium Laboratorul National AeroSPatial(Amsterdam, Olanda). NMAS National Map Accuracy Standards Standard pentru acuratetea Metilor nationale. Standarde elaborate de USGS privind aeuratetea definirii pozitiei elementelor de continut ale hlrtilor. NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 1. Administratia nationall a oceanelor ~iatmosferei. Organizatie care administreazl programul american de sateliti destinati studiului atmosferei ~i suprafetei terestre. 2. Serie de sateliti meteorologici, inceputl cu satelitii TIROS (1960-1965), continuatl eu satelitii ITOS

Nod ascendent Punetul de interseqie a orbitei eu planul ecuatorial terestru, la deplasarea satelitului dinspre sud, cltre nord.
[ascending node / Mud ascendant]

Nod descendent Punctul de intersectie a orbitei cu planul ecuatorial terestru, la deplasarea satelitului dinspre nord, cltre sud.
[descending node / Mud descendant]

Nivel de gri Numlr intreg ee reprezintl valoarea corespunzltoare unui ton de gri.
(grey level, grey value / niveau de gris, valeur de gris]

NODC National Oceanographic Data Center Centrul national de date oeeanografice (NOAAlNESDIS, Washington DC). Nomenclatura IW1ii v. Denumirea fOOde harta NomogramA Reprezentare graficl a relatiei dintre doul sau mai multe variabile. Permite determinarea valorii unei variabile, funetie de valoarea cunoscutD. altei (altor) varia abile. (graph, nomogram / nomogramme]

Nivel de referint8 SuprafaIl care serve~te drept reper pentru mlsurarea altitudinii unui punet de pe suprafata terestrl. [datum
level, altitude datum, levelling datum,

Nor

194

195

Numitorul

Nor de puncte Grupare densA de punete, intr-o zonA a unei reprezentlri graflCe. [cluster of points / nuage de points] Normallzare 1. Etapl in preluerarea imaginilor de teledeteetie ce are ca scop eliminarea varialiilor cauzate de diferentele de iluminare a obiectelor. Se realizeazl, de ohicei, prin raportarea valorilor pixelilor din banda de interes la soma valorilor pixelilor corespunzltori din toate benzile spectrale disponibile. De ex., pentru imagini LANDSAT MSS, dad! se noteazl cu 04, lb, tl6 ~ ar valoarea unui pixel in cele patru beozi spectrale disponibile, atunei valoarea oormalizatl pentru banda 4 va fi egalll cu O4I(04+as+tl6+ar). Pot fi utilizate ~i alte raporturi, cum ar fi (04-lb)/(04+lb), in cazul in care se dol'Cte punerea in eviderqll a diferClllelor intre benzile spectrale respective. 2. Proiectare conceptuall a bazelor de date, pc: baza unui model al datelor respectivc. [data nonnolisoticm / normaJisation de donnIes] NOSL Night/oay Optic:al of LIgbtDing lnregistrarea opticll, Surveynoapzi ~i le, fulgerelor (experiment din naveta spa-

NPO PIaneta Institut IUS de cercetfri spatiale, cu sediulla Moscova. Gestioneazll satelitii din seriile Meteor, Resurs, Okean, GOMS. Furnizeazll date ~i servicii utilizatorilor din domeniile meteorologiei, climatologiei, oceaoografiei, resurselor terestre ~i monitoringului ecologic. Aparline de ROSGIDROMET (Comitetul de Hidrometeorologie ~i Supravegberea Mediului). NPOESS National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System Proiect de sistem national de satelqi operationali, cu orbite polare, pentru mediu. Se prevede ca primul satelit din acest sistem sA fie lansat in anul2006 (SUA). NPOP NASA Polar Orbiting Platronn Platformll NASA cu orbitl polarll. NRCAN National Resources Canada Departament al Guvernului Federal Canadian, insllrcinat cu cercetarea in domeniul teledetecliei. NRIS Natural Resoun:es Infonnation System Sistem informational al resurselor naturale. NROSS Na~ Remote Ocean Sensing System Sistem de teledeteqie oceanografiel (US Navy). NRSA National Remote Sensing Agency Agentia Nationalll de Teledeteqie (Balangar Hyderabad, India). NRSC 1. National Remote Sensing Centre Centrul National de Teledeteclie. Agentie ce comercializeazll date de teledetectie (Marea Britanie). 2. National Remote Sensing Center Centrul National de Teledetectie (Beijing, China). NSC Norwegian SplICe Centre Spatial Norvegian. Centrul

spatiale. Sistem de coordonare a oolectllrii ~i accesului la datele geografice, infiinlat in 1994 (SUA). U~e armonizarea tehoologiilor, strategiilor, normelor de schimb ~i resurselor umane, care sunt necesare coleetllrii, preluerllrii ~i distribuirii datelor geografice (imagini satelitare, date cartografice, topografice ~i statistice). S-a oonstituit un comnet <Federal Geographic Data Committee) care sll urmllreascll instituirea NSDI ~i sAorganizeze un centro national de distributie electronicll a informatiilor geografice (National Geospatial Clearinghouse). NSI NASA Science Internet Retea de 00municalii de date, cu protocol dual (TCPI IP ~i DECnet), succesoare a SPAN. NSIDC National Snow and Ice Data Center Centrul national pentru zllpadll ~i gheaill. Organism NOAA infiinlat in anul 1982, la Universilatea din Colorado. Amplasat impreunll cu World Data Center Afor Glaciology (WDC-A), este, tn ~i timp, un centru de arhivare ~i distribulie peottu programul EOS. NSLRSDA National Satellte Land Remote Sensing Data Arcbives Arhive nationale de date de teledeteclie satelitarll asupra teritoriului (NOAA, USGS). NSSDC NASA Space Science Data Center Centrul NASA pentru date din domeniul ~iitelor spaliale (Goddard Space Flight Center). NTF National Transfer Fonnat Format national de transfer. Format destinat transferului de date tnformat vectorial, cu cinci nivele diferite de complexitate. Este stabilit prin standardul British Standtud BS7567. Nuantl de culoare Caraeteristicll a unei culori ce depinde de compozilia sa spectrali. Proprietate sesizatl to cadrul percep-

tiei vizuale, ce permite identificarea unei culori ca fiind una din culorile primare sau o combinatie particularll a acestora. Sin. Tonalitale cromoticl1, Tentl1 de culoare. [colour tone, colour tint, nuance, hue / nuance de couleur, ton, tonaUti, chromarique, teinte] Nuantl de grl v. Ton de grl

Nucleu de eonvolulie Funetie predefmitl utilizatll intr-o operatie de convolulie. Un 0 transformare Tg a unci nucleu g defi~ imagini numerice, dupll 0 relatie de forma TII(/) = f.g. [convolution kernel / noyau de convolution] NmnAr binar Numllr reprezentat in ootatie binarA. [binary number / nombre binaire] NumAr complex Numllr de forma a+bi, unde a ~i b sunt doull numere reale iar i este unilatea imaginarll (i' =-1). [complex number / nombre complexe] NmnAr de bili per pixel Numllrul maxim de bili utilizat pentru stoearea valorii IJUJIICrice corespunzlltoare unui pixel. Determinll domeniul de valori care poate fi reprezentat. to cazul utilizllrii numerdor bJtregi, pot fi reprezentate 2" valori diferite, unde n este IIIlIIIllrulde bqi per pixel. Astfel, pentru 8 bili sunt posibile 256 valori, iar pentru 24 bili - 16.777.216 valori. [bits per pixel / nombre de bils par pixelj Nmnele ftlierului ~ir de caraetere alfanumerice asocill1 unui ~ier, in scopul identificllrii lui. [file IIQIJ'Ie nom du fielder] / Nmnerizare v. Digitizare

I .

Pall).
NOSS National Oceanic Satellite System Sistem national de satelqi oceanici (SUA). Notatie bioarA Si.stem ce utilizeazl doul cifre (0 ~i 1) pentru exprimarea valorilor numerice. Este utilizat in ca1culatoarele eleetronice. Sin. Sistem de nume1T1/iebinar. [binary notation / notation binaire] NPO Energia Consortiu rus de industrie SPatiall, responsabil cu proiectele de nave spatiale cu echipaj uman, construirea de echipamente, sensori etc. NPO Machin08troyenija Companie rusA de construetie, ce produce satelitii ALMAZ ~i rachete de lansare (Proton).

NSDI National Spatial Data infrastructure Infrastrueturll nationalll pentru datele

Numitorul sclril Numlr care aratl de cite ooafostmi~ndomm~~din~en pe reprezentarea graficll. [scale denominator / dinominoteur d'ichelle]

NUTS

196

NUTS Ncmenclature des Unites Territoriales Statistiques Nomenclatura unitltilor teritoriale statistice (EUROSAT).

NUV Near Ultraviolet pial.

Ultravioletul aproIndex Indice

NVI Nonnalized Vegetation de vegetatie normalizat.

o
OASIS On-Line Data Access and Service Infonnation System Sistem de servicii de informatii ~i acces direct la date (NOAA, NCDC). OBDH On-Board Data nevrarea datelor la bordo Handling MaOBDM On-Board Data Management Gestionarea datelor la bordo Obiect Element discret allumii reale. [object / objet] Obiectly Sistem optic convergent, ce formeazl 0 imagine reall, rlstumatl. a sceoei vizate. [lens / objectifJ Obiectly IK:nmatic Obiectiv cIruia i s-au elimiDat aberaPa crornaticllongitudinall ~i aberatia de sfericitate pentru doullungimi de oodl diferite. [achromatic lens /objeetif achromatique, objectif achromat] Obiectly anastigmat Obiectiv corectat pentru astigmatism ~i curbura cimpului. [anastigmatic lens / objectif anastigmatique] Obiectiy aplanat Obiectiv care are proprietatea de aplanetism. [oplanotic lens /objectif oplonitique, objectif oplanat] Obiectiy apocrcmat Obiectiv corectat pentru aberatii cromatice longitudinale la trei lungimi de undl diferite. [apochromatic lens / objectif opochromatique] Obiectly asfelic Obiectiv la care eel Putin o suprafatl a unui element optic se abate, in mod intentionat, de la forma sfericl (de

obicei in scopul corectlrii aberatiilor). [asphericallens / lentille aspMrique] Obiectiy compos Obiectiv alcltuit dintr-oo ansamblu de elemente optice, proiectat pentru minimizarea aberatiilor. [compound lens / objectif composi ] Obiectiy co distan&! focalA ft:xl Obiectiv la care distanta focalA nu poate fi modificati, nici micar in limite mici, pentru punere la punct (de ex. obiectivele unor carnere fotografice aeriene). [fixed focus lens, fixed focus camera, irifinily focus system / objectif d foyer fixe] Obiectiy co distan&! focalA scurtA (micA) Obiectiv fotografic cu distanta focalA mai micl decat diagonala negalivului (de obicei, sub 100 mm). [shortfocus lens /objectifd courte distance focale] Obiectly cu distan&A focalA variabUA Obiectiv a clrui distantl focali este regIabill, in mod continuo ~i in limite semiIificative, eventual cu pistrarea automati a punerii la punct. Sin. Tronsfocator, Zoom. [zoom (system), pancratic system, variable focal length lens / systhne zoom, systhrle pancratique ] Obiectiy co unghi de deschidere foarte mare v. Obiectlv supergrandangular Obiectiv cu ungbi de desehidere Obiectlv grandangular mare v.

Obiectiv cu ungbi de deschidere mk Obiectiv cu unghi de deschidere sub 60. [narrow angle lens / - ] Obiectiv co unghi de deschidere v. Obiectiv normal normal

Obiectlv de cuart Obiectiv ale clrui elemente optice soot fabricate din wart. Transmite razele ultraviolete, fiind utilizat pentru fotografieri speciale. [quartz lens / lentille en quartz]

Obiectiv

198

199

OCRS

Obiediv de fotonmesare Obiectiv de construetie speciall, utilizat la aparate de redresare fotograficl. [reetffier lens /objectlf de redressement] Obiediv de mare luminozitate Obiectiv capabil sl transmit! 0 mare cantitate de luminA. Sin. Obiectiv de mare randament. [high speed objective / objectlf lumineux, objectlf a haul rendement] Obiediv de mare randament de mare luminozitate v. Obiectiv

Obiectiv nonnal Obiectiv de camerl aerofutograficl cu unghi de deschidere de 60 70. Sin. Obieetiv Cll unghi de deschidere normal. [normal angle lens, standard lens / objectif a angle normal, objectlf a champ normal, objeetif normal] Obiectiv ortOlSCOpiC Obiectiv flri v. torsiune dis-

Obturator Parte a camerei fotografice care are rolnl de a controla trecerea radiapei luminoase spre materialul futosensibil. Se deschide pentru un interval de timp strict determinat, necesar expunerii. [shutter / obturateur) Obturator autcmat Obturator a clrui functionare este comandatl in mod automat. [automatic shutter / obturateur automatique] Obturator central Obturator montat tntre elementele componente ale obiectivului, la o distanll cAt mai micl de planul. diafragmei. [between-the-lens shutter, central shutter, inter-lens shutter / obturateur central] Obturator cu discuri rotative Obturator furmat din trei discuri rotative, prevlzute cu fante de furma unui sector de cere. Permite reglarea continul a duntci de expuDeI'C. Sin. Obturator rototiv. [rotating disk shutter, rotary shutter, multiple disk shIIlter / obturateur a disques toumonts, obturateur rotatiJJ Obturator co IameIe Obturator furmat dintT-un set de lamele metalice care, printr-o mipre de rotalie, furmeazl 0 descbidere prin care trece lumina. [lamellar shutter, lef shutter / obturateur a lamelles) Obturator focal Obturator plasat Iingl planul focal al obiectivului. [{ocal-plane shutter / obturateur focal) Obturator rotative rotBdv v. Obturator co cIscuri

OCEAN Ocean Color Enmonment Archive Network Retea de arhive a datelor privind mediul ~i culoarea oceanului (programESA). OCEANSAT Oc studies SatellIte Satelit pentru studiul oceaneIor (SUA). 0cheIari anagIift Ocbelari cu Ientile tnculori complementare, destinati vizualizlrii anaglyph viewers / lorgrwn pour anaglyphe, lunettes stirioscopiques) spectacles, imaginilor anagIife. [anaglyphic t"

Obiediv de mArire Obiectiv destinat aparatelor de copiat. [enlarging lens, process lens / objectif d'agrandissement] Obiediv dublu Ansamblu de doul obiective. [double lens / objectif double] Obiediv flri distorsiune Obiectiv care nu produce distorsiuni. Sin. Obiectlv ortoscopic. [distoTtionfree lens / objeclif orthoscopique) OIJIediv fotografic Obiectiv destinat aparatelor fotografice. Are rolul de a forma ilII8giDea scenei pe suprafata materialului futoscnsibil. [lens, photographic lens, obj:tive lens / objeclif photographique, objeetif de prise de vue) Obiediv fotogrammetric Obiectiv fotografic destinat camerelor futogrammetrice. Este caracterizat prin aberaPi reduse. fphotogrammetric objeclive / objectif photogrammetrique) Obiediv gnmdangular Obiectiv fotografic cu unghi de deschidere de 90"-105. Sin. Obiecliv cu unghi de deschidere mare. [wide angle lens / objectif grand-anguloire) Obiec:tiv interschimbabil Obiectiv al camerei fotografice care poate fi demootat cu ~urinll ~i fnlocuit cu un alt obiectiv, cu caracteristici diferite. [interchangeoble lens / objectif interchangeable]

Obiectiv supergnmdangular Obiectiv fotografic cu unghi de deschidere de eel putin 120. Sin. Obiectiv cu deschidere foorte mare. [super wide angle lens, ultra wide angle lens / objeclif super grand-angu/oire, objectif a tres grand champ, objectif ultra grand-angulaire) Obiec:tiv superfocaI v. Teleobiectiv

r :::

ute

Observare indirect:l Observarea obiectelor sau proceselor pe modele sau reprezentlri grafice ale lor (lWti, fotografii, modele stereoscopice etc.). [indirect observation /observation indireete] Observare satelitari Observarea suprafqci terestre cu lijutorul aparaturii instalate pe satelipi artificiali ai Plmintului. [saleUite observation / observation sateUitaire) Observare stereoscopid Observare a madelului tridimcnsional al unei scene, obtinut cu ajutorul cuplurilor stereoscopice de imagini. [stereoscopic observation / observation stirioscopique) Observare vIzuaIA Observcea cu ochiul liber a obicetelor sau a uoor reprezentlri ale lor. [visual observation / observation visuelle) Obstacol radio Obiect sau ansamblu de obiecte, interpose intte un emitltor ~i un receptor radio, ce influenteazl propagarea semna1elor (prin atenuare, reftexie, etc.). [clutter / - ]

Ochelari cepoIarizanti Ochelari cu polari- I'-~ speciale permit trecerea luminii Ientile . tn plane diferite penttu cei doi oehi. De obicei, planele de polarizare sunt ortogonale. Sunt utilizllli penttu observarea 1 . modelului stereoscopic. [polarizing specta- : . cles / lunettes polarisantes]

!. . !"'

I :~

Ocbl de retde. [grid mesh, delimitat dti .:ti Areal elemenlar grid cell liniile unci
moiue)

r--

OCI Ocean Colour ImaaJer .1nstrumaJl care produce imagini ale culorilor oc:c:anelor (sensor NASA). OCM Ocean Colour Monitor culorilor oceanelor (ESA). Monitor al

OCOT Oftdul de Cadastru p OJ'lllllD rea Teritoriulul Oficii judqeoc reorganizate tn 1997 sub denumirea de Ojidul de CotJostru Agricol # OrgonivJrea Teriter riului. OCR 1. Ocean CoIourRadometer Radiometro penttu culoarea oceanului. 2. Optical Character Recognition Recuno~ea opticl a caracterelor. OCRS Ontario Centre for Remote Sensing Centrul de Teledetectie din Ontario (Canada).

OCAOT Oftdnl de Cadastru Agricol p Organlzarea Terltoriului Oficii judetene create in 1997 prin reorganizarea Oficiilor de Cadastru ~i Organizarea Teritoriului. OCE Ocean Colour ExperIment Experiment de determinare a culorilor oceanelor (navetl spaPall).

OCS OCS Ocean Colour Scanner Seaner destinat determinlrii culorilor oceanelor (NASA). Octet Grup de 8 cifre binare. ReprezintA unitatea elementaIt de acces la memorie in majoritatea calculatoarelor actuale. Permite reprezentarea a 256 de valori distinete.
[byte / octet]

200

201 spre sensor. [focussing mirror / miroir conYer.gent]

Opacitate 011 Optical Imaging Instrument Instrument optic generator de imagini (ESA). OKEAN Serie de sateliti oceanici dotati cu sensori radar, inipatl In 1983 ~i utilizatl pentru supravegbcreagl:Jqiipolare (Rusia ~ Ucraina). OLR Outgoing Longwave RadIation Radiatie ~ie termicl ce pIrIsqte atmosfera terestr! ~ise propagl in spatiul cosmic. OLS Operational Unesean System Sistem operaponal de baleiere liniarl. OMI Optical Mapping Instrument Instrument optic pentru cartografiere. OMM Organisatim M~queMondiaIe Organizatia Meteorologicl Mondiall. OMNIST AR Platforml propusl peotru viitorti satelip LANDSAT (EOSAT). OMS Orbital Mappng System Sistc:m orbital de cartografiere (ISPRS). OnduJa&iageoidulul Diferenla tntre suprafata geoidului ~i cea a elipsoidului de referintl. [geoid U1Idulation, geoid separt1lion
/ ondulation du geo1de]

OEEPE Organisation Europeenne dlEtudes en Photogrammetrle Experimentale Organiza;ia Europeanll pentru Studii de Fotogrammetrie Experimental!. ORKS Operational Earth Resources System Sistem operational de supraveghere a resurselor terestre (continuareaprogramului LANDSAT). OFf Optical Fourier Tramform Transformare Fourier opticl. OGC Open GIS Consortium Grup format din producltori de programe, institupi de inv!tlmint ~i agentii guvernamentale, ce are ea obieetiv elaborarea de standarde privind informatia geograficl. OGIS Open Geodata Interoperability Spec:ification Standard elaborat de OGC privind transferul datelor geografice. OgiindA asferid Oglindl a clrei suprafatl nu este sfericL [aspherical mirror / miroir
asphirique]

Oglindl dicroid Oglindl care refteetl radiatii cu anumite lungimi de undl, fiind transparentl pentru altele. [dichroic mirror
/ miroir dihroique]

Oglindl biperbolicl Oglindl a cAreisuprafat! activ! are forml hiperbolicl. [hyperbolic mirror / miroir hyperbolique]

OCTS Ocean Colour and Temperature Scanner Scaner pentru temperatura ~i culoarea oceanuIui (ADEOS). Ocular Sistem al unui instrument optic, prin care se observ! imaginea real! a scenei, formatl de obieetiv. Formeazl 0 imagine virtual!. Ocularul poate fi prevlzut cu un sistem de reglare (gradat in dioptrii) ce permite compensarea unor defeete de vedere (miopie sau hipermetropie) ale observatorului. In cazul perechilor de oculare, exi,stl ~i posibilitatea regllrii distantei dintre ele, in concordanti cu distaIa interpupilarl a observatorului. In unele cazuri, ocularul este astfel construit tneat permite 0 mbire a imaginii (de ex. la uncle stereoscoape W oglinzi). [ocular, eyeglass, eyepiece / oculaire]

0gIIndl orieotablll Oglindl a clrei suport permite tnclinarea ei, in vederea orient1rii cltre 0 anumitl tintA. [tiltable mirror / miroir inclinable]

0gIindl O8cilantl Oglindl utilizatl In sistemede baleiere. Printr~ mipre oscilatorie, dirijeazi cltre sensor radiatiile proveDitede la 0 succesiune de puncte din teren.
[oscilloting scan mirror, oscilloling scan mirror / miroir oscillant]

Oglindl parII.bolid Oglindl concavl w suprafala activi de forml parabolicl. 1iJatubolic mirror / miroir parabolique]

Oc:uJta&ie clipsarea naturall sau artificial! E a unci surse de luminl. [occultation / ocadtation]

Oglindi expIoratoare Oglindl utilizatl in cadrul unui mecanism de baleiere. Prin rotatie sau oscilalie, dirijeazl cItre sensor radiatiile provenind de la diverse zone ale scenei. [scanning mirror / miroir balayeur] Oglindi coIec:to8reOglindl care colecteazl radiatiile eleetromagnetice venite de la obieete ~i le retlectA spre sensorul instrumentului de teledeteqie. [collecting mirror
/ miroir coUeeteur]

Ogllndl planA Oglindl

w suprafatI planl.

[plane mirror / miroir plan]

0gIlndl rabatabUA Oglindl a clrei pozitie poate fi schimbatAprin basculare. [wing


mirror, folding mirror / miroir mbattable]

ODAK Omnidirectional Airborne Radar Radar omnidirectional aeropurtat. ODDC Open Database Communication Interfall de programare pentru accesul la haze de date (Microsoft). ODIN Satelit suedez pentru cereetlri astroIIOmice~iatmosferice (lansat in 1997). OEEP Organisation Europienne dlEtodes en Photognunmetrie Organizalia Europeanll pentru Studii de Fotogrammetrie (Enschede, Olanda).

OgIindi concavl Oglindl w suprafata ae-tivi de forml concav!. [concave mirror /


miroir concave]

0gIindl rotatIvl Oglindl utilizatl tn siBteme de baleicre. Prin rotatie, dirijeazi cltre semor radiaPile provenite de la 0 sua:csiune de punctc din teren. [rotating mirror
/ miroir rotatif, miroir toumant]

ONERA Office National d'Etudes tit R~ cherches A&ospatiales 0ficiuI Na;ional de Studii ~i Cercetlri Aerospapale (Chatillon. FraDla) On-line 1. Termen ce ~zI un echipament care se afl.l sub cootrolul unitlPi centrale. 2. Termen utilizat pentru desemnarea unui sistem la care un utilizalor poate avea acces interactiv. [on-line 1- ] OODD ObJect-Orlented Data Base Bad de date orieDtatl obieet. Opedtate Proprietatea unui material de a . impiedica, partial sau tolal, treoerea lumi00. Se expriml prin raportul dintre ioIensitatea luminii incidertte~i iUaJsitatea luminii

Oglindi convem Oglindl w suprafata activi de forml convexl. [conva mirror /


miroir convae] .

Oglindl sem1transperentl Oglindl care retleetl doar 0 parte din radiaPile incidente, llsAndsAtreacI 0 altl parte. [semitransparent mirror / miroir semi-trtI1ISJHImU]

Oglindi de focaJizare Oglindl concav! destinatl concentrlrii radiatiei incidente

OgliDdl sferid Oglindl a cI.rei.suprafatl activl are forma unci calote sfcrice. [spherical mirror / miroir sphIrique]

Operator

202

203

Orientarea

care traverseazll corpul respectiv. [opacity /opacite] Operator Persoaol care manevreazl un aparat sau executl operalii in cadruI unui proces tehnologic. [operotor / opiroteur] Operator logic 1. Simbol ce desemneazl 0 operatie logicll. 2. Funetie logicll. [logical operOlor / oplroteur logique] OPIT Operation Pilote IntenninisterieIIe de TeJedetection Openqie pilot interministeriall de teleddeqie (FraIta). OPS Optical Japonia). Sensor Sensor optic (ERS,

Orbiti Traiectoria parcursl de un obiect in jurul corpului ceresc in SPllliul cllruia graviteazll. [orbit /orbite] Orbiti ascendenti Portiune din orbita unui satelit pe care deplasarea acestuia se face pe direqia sud-nord. [ascending orbit, ascending track /orbite ascendante] OrbitA circulari Orbitll de formA circularl. [circular orbit /orbite drculaire] Orbiti descendenti Portiune a orbitei pe care satelitul se deplaseazll de la nord spre sud. [descending orbit, descending track / orbite descendante] Orbitl ecuatoriaIA Orbitll satelitarll paralell cu planul ecuatorului terestru. [equatorial orbit /orbite iqualoriale] Orbitl e6psoidaIA Orbitll in formA de elipsll. [ellipsoidal orbit / orbite ellipsoidale] Orbitl geosfncronl Orbitll in jurul PAmantului, pe care un satelit artificial se deplaseazll cu 0 perioadll de revolutie egall cu perioada de rotape a Pllmintului. astfel de orbitll este situatlla 0 altitudine de cca. 35.810 kID. [geosynchronous orbit, Clarke orbit /orbite giosynchrone]

chronous orbit /orbite Mliosynchrone, bite II ensoleiUement constant]

or-

este adus la searl ~i orizontalizat. [absolute orientOlion / orientation absolue] Orientare exterioanl Pozitia camerei in momentul prdullrii imaginii. Se definqte prin intermediul elementelor de orientare exterioarl. [exterior orientation, outer orientation / orientation aterne] Orientare geograftd v. AJimut geografle

Orbiti inclnatl Orbitll al cllrei plan formeazll cu planul ecuatorului terestru un unghi diferit de 900 [slant orbit, oblique orbit, tilted orbit /orbite inclinte] Orbitl poIad Orbitll al cllrei plan formeazll cu axa polilor tere~ un unghi de maximum 100. Sin. Orbitl1 peripolarl1. [near polar orbit, polar orbit / orbite po/airel Orbitl peripoIad v. Orbitl polara

Optid Ramurl a fizicii care studiazl fenomenele asociate cu produ.cerea, propagarea, absorbtia, modul de interaetiune cu substanta ~i efectele produse de luminll. [optics
/ optique]

Orbitl sincrona Orbitll in jurul unui corp ceresc, pe care un satelit artificial se deplaseazll cu 0 perioadll de revollie egall cu perioada de rotatie a corpului respectiv. [synchronous orbit /orbite synchrone] Ordine de afiare Ordinea in care se afi~I diferitele straturi SIG ce aIclltuiesc 0 imagine compusll. [drawing order / ordre d' qfJichilge] Ordine invena a octetilor Mod de stoeare a valorilor numerice, utilizAOO grupuri de octeti,.primul octet fiind eel mai putin semnif1cativ (COIIlineultimele cifreale valorii). [least significant byte first, byte swapped / -] Ordine nonnaIA a octelilor Mod de stocare a valorilor nwnerice, utilizAOOgrupuri de octeti, primul octet fiind eel mai semnifieativ (contine primde cifre ale valorii). [most significant byte first / - ] Orgaolgrama v. Schema Iogid

Orientare interiOlU'l Geomettia camerei in momentul prelullrii imaginii. Se define~ prin intermediul elementelor de orientare interioarA. [inner orientation, interior orientation, intemal orientation / orientation interieure, orientation interne] Orientare Orientare magnetid ndproci v. Azhnut magneUc v. Orientare reJativi

Optid geometrid Parte a opticii care studiazl propagarea razelor de lumiD! ~i fenomeuele care se produc in timpul propagllrii. Stllia baza caIadului instrumentelor optice. [geometrical optics / optique giomitrique] Oppune impIIrItI Oppuue utilizatll de un program in cazuI to. care IRl priII1qte.precizllri specifice din partea operatorului. [default option / option par dejaul] ORACLE Pachet de programe destinat gestiunii bazdor de date relationale. Orl Ioc:aIl OrA exprimatll functie de momentul trecerii Soarelui pe deasupra meridianul locului (moment considerat ca fiind ora 12). [local hour / heure locale] Orl oficiaIA Ora adoptatll oficial, functie de fusuI orar in care este situat teritoriul respectiv. [offida/ hour / heure officielle, heure ligale]

OrbitA geostalIolIBI'i Orbitll geosincrool, in planul ecuatorial. Un satdit artificial ce se deplaseazll pe 0 astfel de orbitll rlmine in permaneJJll deasupra acel~i punct de pc suprafata terestrll. [geostationary orbit / omte giostOlionnaire] OrbitA heBosincronl Orbitll satelitarll polarA al cllrei plan rImlne sub acelqi unghi fatA de direqia razeior solare, astfel ineat satelitul trece pc deasupra unui punct la llCCeqi ora locall, la anumite perioade de timp. Pentru scene de la aceelIi latitudine, aceasta asigurll conditii identiee de teledeteetie in a~i perioadll din an. [sun syn-

Orientare relativa 1. Reconstituirea pozitiei reciproce a celor doull fascicule perspective ce au generat cuplul stereoscopic de imagini. Se obtine astfd suprafata modelului stereoscopic, la interseetia razdor corespondeote din cele doull fascicule. Modelul rezuItat are searl ~i pozqie in spapu arbitrare. 2. Determinarea pozipei unci fotograme in raport cu 0 fotograml vecinl. Sin. Orientare redprocl1. [relative orientation (of a stereo pair), reciprocal orientation / orientation relative (d'un COllple), orientOlion ridproque] Orientare graftc topograftd v. Azimut topa-

Orice vreme Capacitatea unui sistem de sensori de a opera in oriee conditii de vreme. [all-weather / tout temps] Orientare absolutA Orientarea modelului stereoscopic, in raport cu sistemul de coordonate al terenului (spatiul obiect). Modelul

Orientares bazd Pozitia bazei de fotografiere (exprimatll prin intermediul cooroonatelor eelor doull puncte fotografiere). [basal orientation / orientation de Ia base] Orientarea benzii DirecPa benzii de acmfotografiere (exprimatl fil raport cu direetia nordului). [strip bearing / orientation de Ia bande]

205 Orientarea 204 Orizontall principali Linia de interseqie a planului orizontal care trece prin punctul de proiectie, cu planul clieului. fprincipal parallel, vanishing line 1 horizOn/ale principale, ligne de fuite] Orizontalizare v. Calare

OSTF

Orlentarea fotogramei PoziJia clieului in timpul expunerii. Se precizeazl prin intermediul coordonatelor spatiale X, 1, Z ale oenttului de proieqie (fucarul camerei), tncIinIrii longitudinale ~i transversale ~ rotaliei fat! de linia de zbor ale clieului. fpictun? orientation, orientation if photograph 1 orientation du clichi] Orieotarea bAJ1ii 1. IDdicarea pe bartl a direqici nordului sau a re{elei de merid.iane ~i paralele geografice. 2. Orientarea hlrtii In teren. Coostl In qezarea ei in plan orizontal ~i aducerea In coincidentl a nordului IW1ii cu cd al teremJlui. [mop orientation, setting a map / orientation tk fa cane] Orientarea obieetulul Unghi de orieotare a unui obicct In raport Ql direqia de iluminarc sau Ql cea a fasciwlului radar. [aspect angle 1 orientation tk I'objet] 0ri1ld8re8 ftn8IltoIul Direqia proiectiei to plaDul orizontal a normalei la suprafafa \USIJJlului. Se mIsoarl in seosul acelor de ceuomic, ~ de direqia nordului geografico (qCt l~rientt:Itioft. vermnt] 0rtaIde stereonidtu&le Foaia pc care s-au trasat rezultatele to timpul procesului de resti.tuPe. [sten?q1lot, stereoplotting sheet 1 minute de sti1'ton?stitulion] OriPal negaUv Qieul negativ original, reprezentAnd materialul care a fo&texpos In camera fotograflCl. [master negative 1 nigatif originol] OriglDalullW1ti Deseoul primar allW1ii, pregltit In vederea reproducerii. [manuscript mop 1 cane originale] Origlne 1. Punet fix, definit In cadrul UDI1i sistem de referin(l, fall de care se mIsoIrl coordooatele punctdor de iDtercs. 2. Punc tul de pc suprafata terestrI fall de care este determiDati pozitia elipsoidului utilizat In cadrul urwi sistem de referirtl geodezic.

[1. origin. refen?nce point 2. doJum point 1 point origine, point tk rlfin?nce] Origine arbltnri Origine aleasl tn mod arbitrar. [arlJitmry origin lorigine arbttnlin?] Originea datelor v. FtBatia datelor de

Ortofotoplan Asamblaj de ortofotograme pe care s-au tnscris toponimele. [orthophotomosaic 10rthq1hotq1lan] Ortofotoredresare liall Ortofotoscop diferenliall v. Redresare dlferen-

v. Aparat

de redRsare

Originea re&eIei v. Originea slsttmulul coorclonate

Originea slstemulul de coordonate Punct fix al unui sistem de coordonate, de la care incep mlsurItorile coordonatelor punctelor de interes. [origin of coordinates 1 origine tks coordonnies] Orlzont adedrat Linia de interseqie a planului futogramei Ql planul orizontal care treee prin oenttul de perspectivt. Sin. Orizont teoretic. [true horizon 1 horizon riel, horizon vrtlll Orizont apD'tlDt LiDia apareotl de demarcaPe tntre cer p suprafata terestrl. Sin. Orizont local, Orizont vizibil. [apparent horizon. visible ~on. local horizon 1 horizon locDl, horizon apparent, horizon visible] Orizont artUld81 Instnnneut ce indict pozqia plaou1ui orizootal allowlui. [artificial horizon 1 horizon anijiciel] Orizont IoeaI v. Orizont aperent

ORSA Oceanic Remote Sensing AssEmbly Ansamblu pentru teledeteqia oceanic! (pachet de programe pentru platformele polare). ORSER Office of Remote Semlng for Earth Resources Biroul de teledeteqie a resurselor terestre (Pennsylvania State University). Ortooorec:lie Coreqie geometricll aplicatl imaginilor satelitare, pentru eliminarea distorsiunilor provocate de sensor ~i de dq>lasarea de relief. [onho-con-ection 1- ] Ortofot Aparat de red.resare diferentiall, filbricat de firma Zeiss. [orthoph 1 onhophot] Ortofotograf Aparat de redresare difercoli all ~i producere a ortofotogramelor. [onhophotograph lonhophotographe] Ortofotogral'ie v. Ortofotognrml

Ortnimagine Imagine corespunzltoare unei proiectii ortogonale pe planul de referintl. Nu prezintl deformlri de perspeetivl sau de relief. [orthoimage lorthoimage] OrtWnagine nmnerld Fotografie aerianl sau imagine satelitarl care a fost corectatl, prin calcul numeric, pentru tnIlturarea efectelor distorsiunilor sensorului ~i dq>laslrii de relief. [digital orthoimage lorthoimage numlrique] Ortoproiector Aparat destinat redresIrii diferentiale. coostruit de firma Zeiss. [orthoprojeetor 10rthoprojeeteu1'] OS Operating System Sistem de operare.

OSDPD OIIlce of SatelIte Data ~ Ing and Dlstribudoo Biroul de preluaare ~i distribuire a dateldr satditare (NOAA). OSF Open Software Foundation Consortiu intemalional ce promoveazl standardizarea sistemului de operare UNIX. OSF/MOTIF Standard grafic folosit in ~ dezvoItatJ de OSF (Open Softwan? Foundation) pentru sistemul de operare UNIX. OST A Offtce of Space and. Terrestrial Appllc:atioos Biroul peutru aplieatii spatiale ~i terestre. OSTF Ordnance Survey Transfer Format Format de transfer al datelor, elaborat de serviciile eartografice britanice.

Orizont teoretIc v. Orlzont adevlrat Orbont vIzIbU v. Orlzont aparent [-

0rIz0DtaIi a eJIIeuIui Orice dreaptl de pe


clieu paralcll Ql oriz.ontala principall. 1 horizontale clieM]

Ortofotograml Fotografie aerianl de pe care au fost eliminate distorsiunile geometrice ~ dq>lasarea radiall, astfel incit detaIiile sunt rq>rezentate in pozilie planimetricll reall. Este similarl cu 0 fotograml ideall ce ar fi obtinutl prin proiectie ottogonall. Sin. Ortifotograjie. [orthophoto, orthophotograph lonhophoto, orthophotographie] Ortofotobartl v. Fotohartl Ortofotomozaic Mozaic format din ortofotograme. [orthophotonwsaic lorthophotomosai'que]

Ortzontall izcImetrkl Linia de interseqie a unci aerofotograme oblice Ql una vertica II, preluatl din acelqi punet. De-a lungul acestei linii, obieetelc sunt reprezeotate tn mod identic, pe ambele imagini. [ - 1 horizontale isomltrlque)

or
OT Operational operaponal. TIRos Satelit TIROS

206

OTF Optical '1'I'awfer Function Funetie de transfer optic. OV OrbItal Vehicle Vehicul orbital.

Oxlclarea revelatorului Degradare a revelatoruIui prin combinarea substantei reducItoare din revelator cu oxigenul din aer.
[oxidation I ~dation (du rivilateur))

Ozaftd v. HArtle de heliograf

p
Padlet de programe Ansamblu de programe de calculator, destinate rerolvlrii unci anumite clase de probleme. [applications
padage, software ~koge llogiciel]

!jablon de gri. [grey wedge, discontinuotls wedge, step wedge I coin gris, .coin icltelonni]

Panl de paraIul Insttumeut ~lu, utilizat ~ m1surarea fnl4imii obiectelor pc imagini. Ese construit sub forma unci rigle transparente, pe care sunt gravate doul Begmente ~ dreaptl, convergente, ~ gradapile pentl'Umlsurarea dikrenlei de paralad. Se utilizeazl prin mIsurarea diftmJlei de paralad totre baza ,i vArfuIimaginiiobiectului.
fpa1YIlka wedgeI coin de poralloxe, ichelle de parallaxe]

PADAR Photollcouatk DetectlcJn GIld Ranging Detecwe P localizare fotoacusticl. PAF Processing and ArdIivIng Facility Centro de prelucrare ,i arbivare a datelor (configurape specificl de CCIItteIogistice DFD pentru misiunea ERS 1). PAGEOS PtllSive GeodeUe Itvtb OrbIting SatellIte Satdit gcodezic puil', cu orbit! circumterestrl (NASA, US Navy). PALlS Polarized AirbarDe ~ lmaging 8mIor Sensor 1CRJIlU11Il, ~ de imagini, cu laser polarizat (NASA). PAMIR PassIve and Active Microwave and Infrared RadIometer Radiometru to ~ ,i miaounde, pasiv ,i aetil' (Universitatea din Berna, ElVflia). PAMIRASAT Paulve MIc:ronve Rd00IetIr s.mte Satelit cu radiometru pail' to microunde (ESA). PAMS PGllive MultihqueIley Microwave Scanner Radiometer Radiomet:ru pasil' multifrecventl blmiaounde, cu baleiere (Germania). Panl de pi InstruIDCDt ptic constituit o dintr-() rigll cu deosi1ldcopticl variabill de-a lungul du. Se utilizc:azl ca etalon pentru determinarea cieositJPi optice. Sin.

Panl pentru mIIurarea dI8metruIui eoI"08IUlIor lon din material transpar'tU, ~ pe care sunt trasate doullinii convergClle, cu marcarea distaIqei dinlrc cle. SuprapunAndpbloDul pc fotogr'lml, se tncadreazl imagineacoroanci fine _ douIlinii fi se citqtc diametrul. [crown tlitImMu WIlge,
tree crown scak I - ]

Pants terenulul Unghiul de inclinare a 511pratqei relicfului fall de pImd orizo". Se expriml bl Jr1de (uughiul dicdnl diDtre suprafaIa relie1WuiIi planul orizoolal) SIU prin c1derea suprafclei rdiefului (m/km). Sin. Declivitale. [declivity, slope, angle of
slope, depmsion angle, gl'tldltllfl, perc_ of slope I dicliviti, pente, pendage, angle de pent4, pente dM temlin]

Pant' apIIRIItl Panta reliefi&lui lsuratI m pc moddul stenlO!ICOpic. intlueI$d de Eate eugerarea vertk:aIl a modduJui. [tIpJ1tImIt
slq1.l]

Pan l'. PantomItru Pantametru InstrumeIItcoostituit dintr-un sistem de plrgbii tllOldtc sub forml de paralelogram, care permite copicl'Ca, cu UIIli dcacn. Sin. mlrire SIll ~,
Pontogrof. fpont-.ur, JNIIfIOgrilplll pantomere, pontographe]

Paralaxa

208

209 fi descrisl w ajutorul parametrilor geometrici principali: semiaxa mare a; semiaxa mie! b; turtireaf = (a-b)/a; excentricitatea
e

ParaIaxa ecoului radar Diferenta de timp dintre receptia ecoului radar al vartillui ~i eel al bazei umi obieet. [echoparallax / - ] Paralad Sehimbarea aparent! a pozitiei unui obiect, odatl w schimbarea unghiului de vizare. Sin. Paralaxd de observaJie. fparolJax, observation parallax / parallaxe] ParaIaxA absolutA Pentru 0 pereche de aerofotograme, paralaxa absolutl a umti punct reprezint! difererqa algebrie! tntre distantele de la imaginile punctului la punctele nadirale ale fotogramelor, mAsurate in plan orizontal, pe 0 direqie paralelll w aerobaza. Sin. Paralaxd liniarii, Paralaxd liniard absoluliJ, ParaJoxlJx, ParaIaxtl orizontali1, Paralax4 stereoscopiciJabsolutd, ParalaxiJ longitudinald. [absolute parallax, absolute stereoscopic parallox, linear parallox, xparal/Ilx, stereoscopic parallox, horizontal paraIka / ptl1'fI/Iou absolue, parallDxe stlrloacq1iqIM absolue, paraJIaxe linlaire absollie, paralloxe longitudinale, paralloxe horizontale, parallaxe x] ParaIad ParaIad ParaIad solutA ParaIBd iotA ParaIaxl de obIen8&ie v. ParaIui IDiari v. Pandaxl absolutA ababso-

fierea din doul punete diferite. [stereoscopic parallax / parallaxe stlrloscopique] ParaIuA stereoscopicl Ia:xi absolutA Paralad cali transversal! absolutA v. Parav. Paralaxi verti-

Paraleli prindpull Paralela fotografie! ee trece prin punetul principal al fotogramei. rPrincipal parallel / paraltele principale] Parametri de forml Elemente dimensionale utilizate pentru descrierea formei unui obiect (de ex. lungime, lllpme, diametru). [shapeparameters / parametres deforme] Parametri orientare de orientare v. Elanente de

= ~(a2

_b2)

[ellipsoid parameters / parr11fIltresde I 'ellipsoide]

Paralad unghiulari 1. Unghiul dintre axele celor doi ochi, convergente pe obiectol privit. 2. Unghiul format de dreptele ee pleac! dintr-un punct c!tre imaginile sale pe cl~eu, pentru doul pozitii succesive de aerofotograflere. Sin. Unghi de paralaxd, Unghi paraloctic, Unghi de converge1lJd. [angular paraJlax, parallactic angle, angle of convergence/ parallaxe anguJaire, angle parallactique, angle de convergence] ParaIaxA vertica1l Diferenta dintre distantele de la planul vertical ee contine linia de zbor pinl la imaginile acelu~i punet pe perechea de fotografii aeriene stereoscopiceo Se datoreazl inclinlrii uneia sau ambelor fotografii ori diferentei altitudinii de zbor, la efectuarea eelor doul fotografieri. Sin. Paralax4 y, ParaJoxiJ transversala. [venical parallax, y parallax / parallaxe verticale, parallaxe lwaire transversale, parallaxe transversale, parallaxe y] ParaIaxA

Parametri exterDi ai fotogramei mente de orientare eJderioarl

v. EIe-

Parametri impBdti Parametri utilizati de un program sau algoritm atunci cAnd no sunt Precizati de c!tre operator. [default parameters / parametres implicites] Parametri interni ai fotogramei mente de orientare interioarl v. Ele-

Parametrii Imaginti caracteristici ale fotogramei reprezrntate prin elemertele de ori- . entare internll ~i extern!, rezolutie, banda spectrall tn care a fost preluatl, sensorul utilizat etc. [imageparameters / pa1YII1Ibres de l'image] Parasolar Aned a aparatului fotografie ce are menirea de a tmpiedica plttunderea direct! a razelor solare in obieetiv. [SIII'Ishode, lens shade, ray shade / pare-soleiJj Parcell PoItiune de teren co un lUJUDIitip t de folosintl sau cu un anumit statut de pmprietate. [I, patch, lond pared / ptI1'CdIe] Partleull atmG8ferlcl SubstaDll solidi aflatl in su.spem;ie tn atmosfcrl. [atmospheric panicle / partiaIJe atmosphi,.;qu.) Pas aI pilei Distanla dintre liniile ~sive care alcltuiesc 0 grilll. [grid distane, grid pitch / - ] PASS 1. Photogrammetric ArdIlwi Starage Systan Sistem de arhivare a futogramelor (USGS). 2. PrinCle Albert SatellIte Stadoo Staliune tes:estrl pentru rccepPa date10r de la satelqii de te1edctcl:fie, situatl tn regiunea PrinIUl Albert, Saskatchewan, canada. Pati albA ZonA flrl umbre a unci tbtografJi aeriene, situatl tn vecinItatea punctului de intersectie cu liDia CII'C UIICIle punctul de vizare cu Soarde, tn IJ1OIDCI1hd expunerii. [II spot, sunspot / toeM clain]

IIDIari abIoIutl IoogItucinaIl orizontall

v. ParaIuA v. Paralad

l[

v. ParaIa:xi absolutA vertlcaIA

ParaIaxA y v. Paralul v. ParaIaxA absoIutA

ParaIad radar Deplasarea spre sensor a pozipei planimetrice a punetelor, pe imaginea radar, funqie de altitudinea lor in teren. [radar parallax / paralme radar] ParaIad reziduall Paralaxl y rlmasl intr-un model dopA efeetuarea orientlrii relative. [residlIal parallox / parolIoxe rlsiduelle] Paralad ~oPcl DepIasarea pozitiei aparente a Yirfului unui obiect la fotogra-

Paraleli Linia de interseqie a suprafetei terestre co un plan perpendicular pe axa de rotatie a PlmAntului. rParallel / paraJtele] Paraleli izometricl Paralell fotograficl ce trece prin izoceutrul fotogramei. [isometric paraUel / -] Paraleli IocaII Paralelll ce trece printr-un loe (punet) dat. [local parallel / paraltele locale]

Panmebi orbltall Valori caracteristice ale orbitei unui satelit. Forma ~i dimensiunile orbitei SUllt exprimate prin ~axei marl ~i excentricitatea orbitei. Pozitia orbitei tn spaliu este defmitl prin tnclinarea ei (unghiul i dintre planul orbitei ,i planul ecuatorului), ascensiunea dreaptl a nodului ascendent (unghiul dintre au Ox ~ urma planului orbitei pe p1anul ewatorului) ~i argumentul de latitudine al perigeului (unghiulllJ dintre urma orbitei pe planul ecuatorului ~i direqia Ox). Direqia Ox e&te directia ~ echinoqiul mediu ales. Un alt parametru orbital este momeob1l To al trceerii satelitului 1a perigeu. Sin. E~6 orbitale. [orbital parameters, orbital61emenU / partl11lltres orlJitaux, IlJmellls orbitaux]

Parametri Stokes Set de patru IBlmere re-ale care descriu starea de polarizare a unei unde electromagnetice. (Stol6s parameters / partl11lltres de Stokes] Parametrii e6psoidului de referintl Parametri ee descriu forma ~i pozitia unui elipsoid de referintl. Forma elipsoidului poate

210 PAdi Partiade llOlide (praf, fum, spari etc.) care plutcsc tn atmosferl ,i Ii micoreazI transparcnta. [hate I lmIme she] ~A Prindpsl Ccmponent Analysis Analizl In componente principale. PCD Plate-forme de CoIIede de Donnals Platforml de colectare fi transmisie a datelor. Computer Image ProeMug System Sistem 4e prduaare a imaginilor, pentru .caleulaWare personale (IBM). PCT Prtndpsl Ccmpooent Transform Transformare tn colllpOllClUeprincipale. PEL Picture EIemeot Pixel. Peleull Pmetratle orulllllli fotopaftel v. FUm fotograftc PCIPS PenoaaJ

211

Pioneer

Prierle

v. EddJBDeDt

periferle

Perspec:tivl

v. Praleqte

geometriel

Perlgeu Punctul eel mai apropiat de 1'1mAnt, de pe orbira unui sate1it. f[rigee I plrigle] Perimetru v. Contur

Penpeetlvl aerlanl Aspectul specific al teremJlui, vlzut de la tnIlpme. [aerial perspective I perspective alrieMe] Perspec:dvl centraIl Reprezentare planl a obiectelor, realizatl prinIr-o proiecPe perspectivl. Sin. PerspeetiYd conicil. [central perspective, conic perspeaive I perspective centrale, pe13peetive conique] Perspeetlvl traIl coniel v. Perspeetid ceo-

comenzi, funcPi san OPPuni selectabile tn cadrol unui program de calculator. [icon I ic6ne, pictogramme] Pleniere de daritllte Degradare a calitllii imaginii prill reducerea clarilitii contunJrilor obiectelor. [loss in .,/initionl perte.

Perioadl Durata de timp In care un oscilator efectueaza 0 oscilaPe completl. [period Iplriode] PeriOBdl ancmaJi Intervalul dintre doul ~eceri suca:sive, pe Ia perigm, a unui satelit. [anomaltstk period, perigee-to-perigee period I plriode anomale] PerlOBdl de reYOIutfe (a sateltuIui) Durafa parcurgerii fntregii orbite de cI1re satelit Sin. Perioodd orbItalll. [period of revolu: tion, orbitol period, period of satellite I plriotk de rtvolution, plriode orbitole] PeriOBdl orbitall v. PerlOlldi de revo-

laclant]
Plerden!a detaliilor PienJerea detalillor la transmiterea, copierea san preIwnrea imaginilor. [lMs of details I perte des dltails] Pigment bilIzatAIr Pigmentce sc adauP tn emulsille fttografice peotru a exlinde seusibilitatea balogeourii de argint sau pentru a~i conferi 0 seusibilitate se1ectivl fall de lungimca de undI a radiaPei. [sensitising dye I pigment sensibiUsateJU', Colorrurl sensibilisateJU'] PIl\rlR Polar Ice MappIDa 1buI~ Radiomdru peotru cartografic:rea ~ polare (lCEX). Pioneer Program american cu statii IUtOmate interpIanetare. Serle de sonde spIIiide lansate de SUA In perioada 1958-15lJ8. Pioneer 1 a Cost lansatI la 11 ocrombrie 1958. Pioneer 4-9 HU tnsais pe orbite solare, petiru monitorizarea activitJPi Soarelui; Pioneer 5, lansat tn 1960, a studiat vArttulllOlar In spapuI interplaJJctar; Pioneer 10, lansat! In martie 1972, a ajuns tn apropierea planetei Jupiter In deccmbrie 1973 ~i a plrlsit sistemul solar tn 1983; Ploneer 11, lansatl In aprilie 1973, a depIfit planeta Jupitertn dccembric 1974 fi a ajuns la SalUl'Dtn sqltembrie 1979; Pioneer 10 fi 11 poartl ~ destinate unei eveuuale trdlniri W 0 altl ,civilizalie; tn mai ~i august 1978 au fost lansate llOndele Pioneer 12 (care s-a tnsais pc 0 orbit! veousianl) fi 13, care a J.ansat 3 soode pe suprafala planetei Venus.

Penped:ivl fotografid Perspectivl CCIltraIl, realizatl cu ajutorul UllCi camere fotografice. [photogmp1ric projection I perypective photographique] Perspeetograf Aparat penttu redresare, inveotat de Tbeodor Scbeimpflug In 1903. fpe13peetograph I perspeetographe] Perturbatu atmosferiee Varialii locale importante ale parametrilor atmosferei. [atmospheric perturbations, atmospheric disturbances I perturlJations at1PIOsphlrlquesJ Pete elec:trostatiee Pete produse 'pe matel'ialul fotosemibil ca urmare a desclrclrilor electrostatice. [static mtl1ts I taches ileetrostatiques] PFM PIate-jbrme MIlIti"""skm Platforml cu misiuni 1IIlLltip1e (SPOT fi ERS). PBIGS Programmer Hierarcbkal Interactive Grapbks Syitem Sistem ienrbic interac:tiv de programare graficl. StmIard (ISO 9592) referitor la Sdul de funqii pentru controlul definirii, modificlrii, stocIrii fi afiflrii datelor grafice. PHRIR Palntable JIi&b BeIolution lmaging Radicmeter Radiomc:ttu orientabil gencrator de imagini cu n:z:olutie mare. Pletograml Simbol grafic folosit, In interfala cu utilizatorul, peotru descrierea UllCi

PItruOOerea l'lIdiaPilor In interimtdiu. f[rrmoriorr I plnitration]

Penumbrl Zool tntre umbrI fi zona lumiDatI direct. fpenumbra I plnombre] PEPs

lutie
Periseop Lunetl de navigape fixat! tn planfeul aparatului de zbor. Permite observarea terenului fotografiat. [Periscope I plriscope] Pennlti-.lf8te eleetrieA abIoIutl MJrime ~ ~ .-.portul di.ntre inducPa eleclridl fi ~ cAmpului electric tntr-un mediu 1ZOtrop. Permitivitatea absolutl a vidului este &0=8,856-10-12 FIlii. [flbsolute permittivity I penniltivitl absolue] Pemdti"titate eleettteA reIatIvl Raportul dfntre permitivitatea electticl absolutl a UDUi mediu ,i cea a vidului (&r=&/&o). Sin. Constantll dielectricll. [dielectric constant ~ve permittivity I constante dillec~ tnque, permiltivitl motive] ~er:suteota JmagloU Persistenta unei imagllll pe retinl, dupl disparitia obiectului ~ a produs-o. [qlterimage, persistence of VLSronI rtmanence d'image]

.. ~

d'ltvaluation PriJImiSPar Program .de evaluare prelimia satelitului SPOT.

Prop......ne

~ ~ Realizarea SCIIZaIiei e d tridimellSionlhtate a ooiectelor sau a funne.. lor de relief. Sin. PercepJk spt1/iaIii. [perception of rtJlief, . SfJQIiIIl perc6ption I perception du reliqJ Ptl'ClelJlie v. Perceptia relefulul

Perecbe de fotognime

gnane

v. Cuplu de foto-

Peredle

de fmagiDi v. Cuplu de Imqird v. Cuplu de Ima-

Pereehe stereoscoplel gird

SCIIIOI"UIulPosibilidPle fi limitele de operare ale umi seusor. [sensor capoblIity, sensor peifomronee I performance du capteur]

~rmania

PIPS

212 213

Plan

PIPS PersoD81 Image Processing System Sistem per:sonal de prelucrare a imaginilor (Apple). Piramidl de imagini Set de imagini ale aceIuiqi teren, Ia acela~i moment de timp, cu acel~i sensor, dar cu rezolulii diferite (oblinute prin reqantionarea imaginii celei mai detaliate). [image pyramid / pyramide d'images] Pirw.Btdl fotcJcnd'id Piramidl avind virfuI tn centrul de perspectivl ~i baza format! dintr-un triungbi de pe fotografie. fphotogroph pyrrtnJ!d / pyTfllllilk photographique] PISYS Pbotograpbic Interpretation Data System Sislem de intapretare a datelor fotografice. ~ PIxel Unitate elementarl a unei imagini IIU1IICricen format raster. Corcspunde unei i celule de teren. pe care 0 descrie prin intfrmediuI unci vaIori numerice. Sin. Pel. fpix"el, picture element, pel, image ceU, cell / pixel, tlJl:hel, illment d'imoge, cellule 20] Pbel mixt Pixel peotru care celuIa de teren corcspunzItoare conPne obiecte cu caracteristici spectrale diferite. Sin. Pixel neomogen. [mixl pixel, partial cell / pixel mixte] PIxel CJIDClI'!Il Pixel pentru care celula de teren corespunzltoare COIJline un singur obiect. (whole cell / pix"el homog~ne] PIxel neomogen v. PIxel mbtt PI8cl cu Indld de referinti PIacI rectangularI cu semne marginale, utilizatl fn camereIe metrice. Permite imprimarea pe c1~ a semnelor marginaIe. Placa este POZiPooatl astfel fncit axa opticI principalI a obiectivului sl treacl prin ptlIICtuI de interseqie a dreptelor care unesc semnele marginale opuse. [registering plole / plaque d'oppui pone-Tf!J1~res) PIacA
CD

Pld de calibrare P1acl transparent! pe care este gravat un caroiaj de precizie. Se utilizeazlla caIibrarea instrumentelor opticeo Sin. Plodi cu f'e/ea, ReJead calibrare. [grid plole, calibration plate, calibration tel1fJlate/ grille, ploque quadrillh, support transparent d'halo1l1lllge] PJaci de presare a ftlmului Cadn1 metalie sau pIacl de stiell ce are rolul de a presa filmul pe pIaca de sprijin a camerei fotogI'aflee. [lilm pressure plate / plaque II pression pour pellicule, plaque d pression, plateaa presseur dufilm) PIad de uscare Placl eromatl utilizatl pentru uscarea fotografiilor. Conferl fotografiei 0 suprafatllucioa:sl. f{envtype plate / plaque /errotype] Plad fotognd'id Material fotografic cu suport din pIacl de sticll. fphotographic pliJte / plaque photographique] PIad suport Piesl a camerei fotogrammetrice pIasatl in spatele filmului. PIaca este prevlzutl cu fante prin care este aspirat fdmul, astfel fncit sf fie mentinut in contact cu pIaca, pentru asigurarea planei~ii. Sin. Suportul filmului, Port-clijeu, Suportul clijeului. {carrier plate, film support, film base, locating bode, locating pliJte / plaque support, plaque porteuse, port-clichij Plafon de zbor AItitudinea maximlla care poate zbura un avion. [ceiling / plafond1 Plan bazaI v. Plan nucleaI Plan de penpectivl Plan care contine ceotruI de perspectivl. fperspective plane / pltin d perspeaive] Plan de poIarizare PIan in care oscileazl vectoruI E al intensi~ii c4mpu1ui electric, pentru 0 undl electromagneticl polarizatl. [polarization plane / plan d polarisation]

PIaD de proieqle PIan pe care se proiecteazl imaginea unor obiecte. tn eartografie este planul pe care se proiecteaZl rqeaua .de coordonate ~i detaliile de pe supraf$ ~ltpsoidului de referill. fplane of projectwn, projection plane / plan d projection] Plan de redresare PIanul pc care se proiecteazl imaginea care se rcdreseaZl. fplane of rectification, rectification datum plane / plan d redressementl Plan de referintl Suprafall planl fall ~e care se raporteazl pozitia unor puncte. Sm. Suprc(a de referinld [datum plane, reference plane, plane of reference / plan d Tifirence] Plan de renede Pian determinat de ~ reflectatl i de normaIa. in punctu1 de~denll, la suprafaP re~ectantl. [rejfeetion plane / plane de rtflexion] Plan de IIltuaqie lUprezentare ~ ce red! pozilia, forma ~i dimenSiunile ~ 0biecte In teren. [site plan / plan de position] Plan de zbor v. Prded de zbor

Plan focal obiect PIan foCal e::t: zl axa optiel principall tn focaruI antenor. Sin. Plan/ocal anterior. [front/oeal.plane /plan/ocal antbieur, plan/ocal objet]

~~-:PlI-

Plan focal posterior v. Plan focal Jma&ine Plan fotogral'ic v. Fotoplan Plan imagine PIanul pe care este pro~ imaginea produsl de obiectivul camerel. [image plane, pictUre plane, PltJrU;of projection / plan de projeaion, plan unage] . Plan meridian Plan care COtIlineaxa.~Illor tert$i. [merUJian plan / pion mlrUJien} Plan nodal Pian perpeodicul~ pe axa op-

tiel a obiectiwlui, pe care 0 interSeCtClIZllane tntr-unul din punctele nodaIe. {ncxlal p / plan nodal} Plan nudeaI PIan care conPne baza de fotografiere. Sin. Pion bavIl, Plan epipolor. [eplpolar plane, basoI plane I plan Ipipo/aire]

Plan obiect P\.anUlin care este situat ~tul a clrui imagine este formatl de o~wi camerei. {object pioM I plan de I objet, plan-oljet} Plan orbital Planultn care se tnsc:rU:orbita satelitului. [orbital plane / plan orbital] Plan ortr.ontal Plan perpcD1ieular pe directill fortei gravitalionale. [horizontal plane / plan horitoritall

Plan ecuatorial Plan perpendicular pc ~ de rotatie a plmlntu1ui, situat ~ egall dIStant! fall de polL {equatorial plane I plan iquatorlal] Plan epipoIar v. Plan nudeaI

Plan focal Plan ~ pc ~ opticl Plan prlndpel Plan ~~cular pe axa principaIl a obiectivului, pe care 0 iIlterSCIC- principa1l a umi sistem optiC ideal, ce ~ teazl tntr--unul din focarel.e principale. [fo:prin punctul principal. ~ ~ mIriri Ia1erI1e unitare (y= +1) a obiectu1ui. cal plane / plan/oeal] fprincipal plane I plan principal] Plan focal anterior v. Plan focal oblect Plan focallmaglne Plan focal ce intersecteazl axa opticl principall to punctuI. focal posterior. Sin. PlanfocOlposterior. [unage / plan focal focal plane, rear /ocol IJ!"M image, plan focol postlrieU1'] Plan priJldp8l obIect anUricJr v. Plan principal

retell v. PIad

de caJibrare

Plan prindpel tma&Jne ~ p~ situat in partea obil:ctivulul ttiJJSPrC~nea formatl. Sin. Plan principal postenor.

Plan 214 [Principal image plane image] / plan principal 215 POEM

Plan principal obiect Planul principal situat to partea obiectivului dinspre obiectul vizat. Sin. Plan principal anterior. [principal object plane / plan principal objet] Plan principal posterior imagine v. Plan principal

PJanimat Aparat de stereorestitutie analogicl, cu tije spapaIe care deplaseazl cliede sub optica de observare fixl. Are posibilitAp de inregistrare automat! a datelor. Este produs de firma Zeiss. [Planimat / planimat] . Planimetric Referitor la aspecte ale terenului cu fntindere in plan orizontal. (planimetric / planimltrique] Planimetrie 1. Operatie de determinare in teren sau pe cale fotogrammetricl a formei ~i pozipei detaliilor de pe 0 polJiune a suprafetei terestre ~i reprezentarea pe plan sau bartl a aeestora. 2. Totalitatea detaliilor cu extindere to plan orizontal de pe suprafata terestrl, reprezentate pe planuri ~i hlrti topografice. fplanimetry / Planimltrie] Planimetru Instrument destinat mlsurlrii supratqei unor areale reprezentate pe materiale cartografice sau imagini. [Planimeter / planimetre] Planimetru polar P1animetru a1cltuit din doul brate articulate ~i un COntor de inregistrare. Unul din brate are un capIt fixat pe suportul blrtii iar celllalt brat are un virf llSCUfit(stil) eu care operatorul urmlr~te conturul arealului. Lungimea bratuJui trasor este variabill, permiJ!nd reglarea sclrii planimetrului. Calculul suprafetei se face funqie de scara bIrtii, scara planimetrului ~i valoarea cititA pe CODtor. [polar planimeter / planimhre polaire]

Plantetl de resdtutie PI~ pe care se plaseazl foaia de hArtie pe care se desenead, prin restitutie fotogrammetricl, 0 hart! sau un plan. Sin. Masii de restituJie. [Pi:fing board, drawing table 1 table de resttlUtion] Planul c.ului Planul to care este situat cl~ to momentul fotografierii. Sin. PkJnul fotogrofiei. ffilm plane 1plan dM clicM] Planul fotografiei v. Planul dlteului

Plotter v .fnregistrator

graftc

Plotter c:u fasdc:ullaser Plotter la care desenuI este executat cu ajutorul unui fascieuI laser. [loser-beam plotter 1- ] Plotter c:u peniil Plotter prevlzut cu penite cu cerneaI! pentnl desen. lPen plotter / - ] Plotter cu suport plan Plotter la care birtia este fuatl pe un suport plan iar penitele inscriptoare se mi~ to Iungul a doul axe ortogonale, executAnd desenul. [flotbed plotter / table trtlfante] Plotter co tambur Plotter la care bArtia este in1luratl pe un tambur ,i se miP prin fata penitelor inscriptoare care, la riIldullor, se deplaseaz! pe 0 directie perpendicularl pe cea a deplaslrii hArtiei. [drum plotter / - ] PM! Passive Microwave Imaaer 1DstruJDent pasiv, generator de imagini In dome.niul microwxIeIor. PMIS Passive Microwave Imaging SyBtem Sistem pasiv generator de imagini to domeniul miaoundeIor (NASA). PMR 1. Pusive Mic:rowave Rad'cweter Radiome:tru pasiv pentru microunde (pAMIRASAT, lCESAT, GOES). 2. PrecIIion Microwave Radiometer Radiometru de precizie pentru microunde. PNA PhototlMque Nationale de l'Alr Fototeea Nationall Aerianl (Canada). POCC PB,1oad Operations and Control Center CentruI de control ~i operapi eu aparatura de telcdeteepe (Johnson Space
Center).

Plan topograftc Reprezentare graficl, la searl mai mare de 1:20.000, a unei polJiuni reduse din suprafata terestrl. [tOPOgraphic plan / plan topographique] Plan vertical Plan care contine verticala Iocului. [vertical plane / plan Vertical] Plan. vertical principal Plan vertical care contine petpendicuIara pe 0 fotografie inclinatA. [Principal vertical plane / plan vertical principal] Plane coqJugate Plane perpendieuIare pe ua opticI principal! a unui sistem optic, cu proprietatea cl unul este imaginea celuilalt. [Coqjugate planes / plans corguguis] Planeitatea lIImului Masura to care fonna supra.ft:fei filmului se apropie de cea a unui plan. Vtotness offiJm / Planiitlj PJanejtatea dmpulul Mlsura to care eArnpul imaginii produse de un sistem optic se apropie ca fol1Dl de un plan. r/latness of field / unifOnnill dM chomp] PJanicart Aparat de stereorestitutie anaIogicl cu distant! focal! fixl, cu posibilitate de schimbare a obiectivelor. A fust produs de firma ~iss. [PlaniCart / planicart] Planlcunp P3/PC Restitutor opto-mecanic cu ugeqie de imagine, combinat cu un caIeuIator de tip PC pentru fnregiltrarea coordonatelor punctelor. Este utilizat In fotogratnmetria anaIitici ~i to achiz4ia de date JX*lU SIG. Este produs de firma Zeiss.

PLATFORM-B Satelit radar rusesc perfeqionat, bazat pe ALMAZ. PlatfonnA Vehicul a: transport! sensorii de teledetectie .. [platform / plate-forme] PlatformA aerlanA Vehicul aerian ce transport! aparatura de teledeteqie. form 1plate10rme alrienne] [aerial plat-

PlatfonnA de teledeteqie Vehiad aerian sau spatial care transport! cchipamente de plate-forme teledeteqie. [sensing platform 1 de dltection] Platfonnlla sol Platfol1Dl de teledeteqie ampIasatl pe suprafala terestrI. Sin. Platformll terestrd. [grocmd platform / plateforme au sol] PlatfonnA polari P1atforml cc se deplaseazl pe orbit! polar!. [polar platform 1 plate-forme polaire] platforml SJJB&fallPlatform! de teledetecpe plasatl to SPaPuI cosmic:. [space plotform 1plate10rme spatiaJe] PlatfonnA terestri v. Platfonnlla Data System
101.

PIantetA de dlgitlzare Echipament periferic de introducere a datelor, a1cltuit dintro<> mas! plan! ce permite determinarea automati a coordonatelor elementelor planimetrice de pe 0 reprezentare graficl, prin IlrIIllrirea acestora cu ajutond umli cursor. [digitizing table, graphics tablet, tablet / table a numiriser, table de numiriSation]

PLDS Pilot Land

Sistem

pilot de date asupra ~riului. Si~ .de gestionare a informaPilor despre te~itori~, menit sf sPrijine cercetarea acestUla pnn stoearea; selectar'Cl ,i transferuI informatiilor. EstegestioDat de cltte Goddard Space Flight Center (SUA).

PODS Precise OrbIt DetermInation tem Sistem de detcrminare preeisl bitei.

Sysa or-

POEM PoIarOrIJitinI ~ Mission Misiune spapaIl de observare

POES

216

217

Posterizare

PImAntului ESA).

de pe orbit!

polarl

(lEOS,

POlS Polar Orbiting EnvlromneotaJ SateDlte Satelit peottu mediu, w. orbit! poIarl. Primul satelit de acest tip a fost TIROS 1, lansat In 1960. Ulterior, satelilii din aceastl serle au fost redenumqi NOAA. Pol ceresc Fiecare din eele doul puncte imaginare situate la interseqia axei de rotaPe a PImintului w. sfera cereascl. [celestial pole

ale vectorului intensitltii cimpului electtic diferA de un plan dat, denumit plan de polarizare. 2. Orientarea vectorului intensitlPi cAmpului electtic tntr-o undl electromagIll>tiel polarizatl. [wave POlarizotiOfl, polariZJltion

Polartzare vertleaIA Polarizare a unci unde e1ectromagnetice astfel tncit planul de oscilaPe al vectorului ittemitltii cAmpului electric 51 fie vertical. [ve1fical polariZQlion 1
polarisation verticale J

1polamationJ

Polarizare a luminli clfuze Polarizarea luminii solare to urma refl.exiei difuze to atmosferl. [skylight polarir.atiOfl 1 polarisatiOfl de Ia lumiere diffuseJ

PoIarlzare VII Polarizare verticalila emisie ,i orizontalA la receppe (radar). [VB


polarization

punetul P decAt de restul pwx:telor ce apartin multimii M. F$te mlrginit de mediatoarele segmentelor de dreaptl ce unesc punctul de interes w. toate cele1alte punete ale multimii. A fost descris de cltre Dirichlet In 1850, apoi de Voronoi In 1908 ,i de Thiessen, In 1911. [Thiessen polygon 1
polygone ThiessenJ

1poIarisatiOtlVHJ

1pDle

CilesteJ

Polarizare VV Polarizare verticallia emisie ,i receppe (radar). [VV polarization 1


polarisation
lr'VJ

Pol geograftc Fiecare din cele doul puncte de irtc:nleqie a axei de rotlie a PImAnlului w. supraf$ taatrl. [geograp1ric pole 1
pDle giographiqueJ

Polarizare drcuJari Polarizarea unei WIde radiate de un vector electric constant care se rotqte to plan, descriind un cere. [cin:uIar polarization

Poluare termicl Poluarea mediului prin modificarea echilibrului termic. Poate fi sesizatl prin intermediul imaginilor In infta~ mediu ,i tndeplrtat. [thermal pollution

PoIaIrUd v. JiUtru de polarlzare POLDER Polarizatian and Dlrecdonallty ~ the Earth ReI1ectanee Polarizarea i orientarea refl.ectaqei terestre (ADEOS). Polgon Element geometric de bazl utilizat tn reprezentareainforIDaliei grafice In format vectorial. [polygon (element) 1polygone)

1pollution

thenniqueJ

1polarisation

cin:ulaireJ

PoI mapetlc Fiecare din cele doul puncte to care liniile cAmpului magnetic terestru converg ,i intersecteazl suprafala Plmintului. [mapetic pole 1pDle mogrritiqueJ POLA PaAIlblbIe 0ptkaI Bared optic! orleotabill ICESA1). UDear Array (COASTSAT,

Polarizare e6pticl Polarizare emise de un vector electric care tntr-un plan ,i, tn acelqi timp, amplitudine, descriind 0 elipsl.
poiarirPtiOtlI

a undelor se ro~ variazl to

POMA Pcintable Optical Mosaic Array Ansamblu orlentabil de sensori optici. (derivat din POLA). Penpl de vid PompA aspiratoare, anexl a camerei aerofotografice. Are rolul de a crea o dq)resiune to spate1e plJcii suport,paJtru a asigura JDel.I&increa COIUCtUlui dlfcului w. placa. pc tntreaga aaprafall a accstuia.
[vtJCUIIIIt pump.

[eUiptical poIarisationeUiptiqueJ

'PoIarfzareHB Polarizare orizontall la emisie ,i rcceptie (radar). [HH polarirption

1polarisation

HHJ

PoIIgoa de control In term v. PoII&on de testare Pol de neconcordantl Poliaon parazit ce IpIl"C tn cazuI digitizlrii dcfec:tuoase a l11lItcrialeioreartogrIfice sill Iburma opcraPilar IIllltlstrat to care iItervin date ce nu respec:tI couditia de consist:erql. [sliver polygon 1- J Polgan de testare PorPune de teren special amet'IIjatI pentru testarea apmturii. de teledetecPe SID pentru etalonarc. Sin.

1pompe d videJ

P~ Me:todI de analizl ClDtitativi a caracterisDcilQl' obiectelor, bazatl pc mlsurarea rodriiplanului de polarizare a undelor reftectate san transmise. fpolorlmetry
Ipo~eJ '

PoIarbare BV Polarizare orizontall la emisic ~ verticallla recepPe (radar). [HV


polariZJltion

POMS PoIar OrbIting ~ SeteIIlte Satclit mcteoroloBic w. mbill po-

1poiarisotiOfl

HVJ

larI (ESA).
POPSA T PrecIse OrtJit PClIItIonlnc SateIlte &telit eu pozitioDare precis! pc orbit!. Satelit geodczic (ESA). POI1abiBtate Capacitatea unui program de a putea fi executat pc sistcme de calcul diferite, tlrl a necesita modificlri majore.
fponability 1ponabilitlj

PoIarIzare .iDcnJdlldi VB. [cross po/tlriQJtion


sleJ

Polarizare HV sau
1poIarisation croi-

PoIarimrie radar Polarimetrie aplieatl prin intermediul tebnicilor radar. [radar


polarimetry 1 polarimItrie , radarJ ,

Polarimetru Instrumentpentru detenninarea camtlJii de radialii electromagnetice polarizate sau a gradului de polarizare a radialiilor. fpolarimeter 1polarimbreJ Polarimetru radar Radar capabil 51 mlsoare poIarizan:a undelor rceeptionatc. [radar polarimeter 1poltJrimre mdalj

PoIarIAre JbdarA Polarizare a unci unde, astfel tne4t vectorul intensitlJii ciJnpului electric oscileazl In acel~i plan, pe toatl luugimea din:qiei de propagare. Sin. PoIarizare pland. [linear risation liniaire] polarization 1 pola-

h-

ligon de COtltroi In tema. [control area, training area, test field, fimtJatne*al test site, test area with spedDljield control, teat target, gl'Olllld truth site 1 pan:elle d'opprentissage, d'entrainement, poIygone d'essai, site tlmoinfondamental} site

Port-dIfeu v. PIad auport POSEIDON PrqIet d'ObIenatloD, de


SurwiIIImee et ci'ttades IDt6IP*s de Ia Dymanique des 0e6ans Proiect de obseryare, supravegbere ~ de studii iDtqp'Ite ~ dinamicii oceandor (CNES). PCllterizare Pn:lucrarc a UJI"''':'lJDIIiaiprin reducerea drastic! a mlnIrului de culorl

Polarizare 1. Proces fizic prill care sunt absorbite sau reoriettate, de cItre un material, undele pertnl care planele de oscilalie

Polarizare odzcJatali Polarizare a unci unde e1c:e:tro1D1pt.ti astfel tIdt planul de oscilape at vectorului inteDsitlJii cimpului electric 51 ftCorizontal. [horizontal polariZJltion 1polarlsation horlzontoJeJ

Po1arizare planA v. PoIarizare

loiarA

PoIIgon Pbligon trasat to jurul unui punct P, ce aparline unci multimi de puncte M, astfel tncAt toate punetele interioare poligomdui sunt mai apropiate de

'I'bI.-

Postprocesare

218

219

Prelucrarea

sau de nivele de gri prezente. [poster effect / posterisation] Postprocesare Etapl finall in prelucrarea imaginilor, efectuatl, de obicei, pentru imbunlt:llirea aspectului vizual. [post processing / post-traitement] PostScript Limbaj de programare dezvoitat ~i comercializat deAdobe Systems Inc. Este destinat descrierii formelor grafice. [PostScript / PostScript] Podtiv Imagine fotograficl ce red! direct proportional tonurile de gri sau culorile obiectelor. Sin. Imagine po'litivli. [positive, positive image / timge positif, positif, image,positive] Podtiv direct Fotografie pozitivl obpnutl direct, flrl utilizarea unui negativ. [direct positive / positif direct] POEijIa platformei Localizarea platformei SPllliale ~i controlul ei, incluzind ajustarea orbitei ~i stabilizarea altitudinii. [platform position / position deplate{orme] Pc.ijle ahsoIutl Pozqie exprimatl fllll de un sistem de referinll general. [absolute position / position absolue] Podtie geodezicA Pozqie exprimatl prin intermediul coordonatelor geodezice. [geodetic position / position giodlsique] Podtie geogndicA PoziJia unui obiect pe suprafilJa terestrl exprimati in raport cu un sistem de referinll geografic. [geographical position / position giographique] Podtie planimetricA Pozitia in plan orizoIttal a unui punct. [horizontal position, planimetric position / position ploniJnitrique] PQdtie relativl Pozipa unui punct, exprimati ~ de repere conVCDlionale (obiecte geografice}.{relative position / position relative]

Podtionare 1. Aducerea unui dispozmv in poziJia doritl. 2. Pozqia unui obiect sau loc. [positioning / 1. positionner 2. positionnement] PPR PhotcJolarimeter ometru fotopolarimetru Radiometer (BOS). Radi-

sion if measurement, measurement racy / pricision de mesure] Predzia pozitionArii mzontale planimetricA

accu-

V. Pndzie

PPS 1. Photographic Processing Subsystem Subsistem de prelucrare fotograficl. 2. Precise Positioning System Sistem de poziponare precisl. PR 1. Pattern Recognition Recunoa~erea formelor. 2. Polarizatioo Ratio Raportul de polarizare. Prag eromatic (de percepere a culorilor) Valoarea miniml a strllucirii ~i saturlIliei culorilor, care pot fi percepute. [threshold of colour vision / seuil de couleur, seuil de vision des couleurs] Prag de pen:epere a Iwninii Valoarea miniml a intensitlJii luminii care poate fi perceputl de ochiul uman. [threshold of light perception, ''threshold of buninance / seuil de perception iumineuse, seuil de visibiliti] Prag de seusibi6tate Caraeteristicl a unui instrumCllt de mIsurl, care expriml variaPa miniml a semnalului mlsurat, necesarl pentru ca instrumentul sl modifice valoarea pe care 0 indicl. [threshold of sensibility / seuil de sensibiliti] Predzia cartografterii Precizia cu care SUIt transpuSe pe bartl poziJia, forma ~i dimensiunile obiectelor de pe supraf$ terestri. Sin Precizia MrJii. [accuracy of map, graphical accuracy / pricision de la carte, prkision du dessin, pricision gmphique] Predzia hIJ1ii v. Predzia eartograllerli

Predzie a1timetrid Precizia cu care este redatl aItitudinea punctelor. [vertical accuracy, height accuracy / pricision altimitrique] Predzie de dtire Exactitatea cu care se face citirea indicaPilor unui instrument. [reading accuracy / prkision de lecture] Predzie de restItutfe Gradul de precizie at transpunerii detaliilor de pe imagini sau modele tridimensionale, pe reprezendri cartografice, in cadrul procesului de restitupe. [plotting accuracy / pricision de restitution] Predzie gecmet:rkl Precizie de l~izare a punete1or, de redare a formei ~ a caracteristicilor dimensionale ale obiectdor. [geometric accuracy / pricision giomltrique] Predzle graIlcA
V.

Prelucrare automatA a datelor Prelucrarea datelor cu ajutorul unui sistem de calcul, cu interveolie miniml a operatorului. [automatic data processing, automating processing / traitement automatique des donnies, tmitement non assisti] Prelucrare au10gndicA Prelucrarea datelor in vederea transpunerii lor pe reprezentlri cartografice. [compilation / priparation cartogrophique] Prelucrare eIec:tronicA a datelor Prelucrarea datelor cu ajutorul unor aparate ~i sisteme electronice. [electronic data processing / traitement ileetronique de donrJles] Prelucrare rotograllcA Ansamblul operaPilor efectuate cu scopul obPnerii sau modificlrii imaginilor prin mijloace fotografice. fphotogrophic processing / traitementphotographique) Prelucrare interadlvA Prelucrare a imaginilor ce permite intervenlia operatorului in diverse etape, in vcderea stabilirii parametrilor de lucru. [intemetive processing / traitement intemetifJ Prelucrare Ia bord Prelucrare a datelor de teledeteqie, ce se efectueazila bordul platformei sensorului. [onboard processing / traitement a bord] Prelucrare morfolo.d Prelucrare a imaginilor in care forma sau strueturaobicctelor din imagine SUIttmodificate. [morphological image processing / traitement morphologique] PreIucrare DUlDeric:APrelucrarea datdor prin calcul numeric. [digital processing / traitement numirique] PreIucr8rea dat80r Transfonnarea datelor in vederea aducerii lor la 0 formA care sA faciliteze interprecarea ~i utilizarea lot san pentru generarea de informatii derivate.

PredzIa

CIII1Ggrafterii

Predzie necesarl Precizia care se cere penllU validarea unci operapi sau a unei informatii. [required accuracy / pricision nlcessaire] Pndzie plaDbnetricA Precizia cu care sunt determinate coordonatele orizoDtale ale punctelor reprezentate pe bartl. Sin. Precilia pozifiondrli .orizontale. [horizontal positional accuracy, horizontal accuracy, planimetric accuracy / pridsion du positionnement horizontal, pricision planimltrique] Prelucrare anaIogicA a Imaginilor Prelucrare a imaginilor prin mijloace optomecanice sau fotograficc. [analogous image processing / traitement analogique des images]

Prec:izia mlsurAtorii Gradul de grupare a rezultatelor unci mlsurlri repetate. fpreci-

221 Prelucrarea 220 PrismA de renexle Prismll care deviazll un [data processing, processing / traitement de donnhs, traitement] Preluc:rarea fllmului Ans!unblul operapilor Ia care este supus filmul fotografic, to vederea transformArii imaginii latente to imagine vizibilll. fprocessing of film, film processing, film editing / traitement du film] PreIucrarea imaginilor Opel'llii ee se exeeutll asupra imaginilor, pentru ameliorarea calitllPi lor sau pemru extragerea ammitor eategorii de infol1llllPi. [image processing / traitemenl d'image] Preluc:rarea nwnerid a imaginilor Prelucrarea imaginilor numeriee prin caleuI rnatematic. [digital image processing / traitement TlUlll/rlque des images] PreJuc:rarea optid a datelor Prelucrarea datelor folosind rnijloace optice. [opticaldigital dola processing / traitement optique des dalIties] magneticll inciderd pc suprafata lui. Se caleuIeazll prin reIatia p =P(1 +R)/c, unde P este energia radialiei electromagnetice nonna! incidente Ia unitatea de suprafalI in unitatea de timp; c este viteza luminii to vid iar R este coeficientul de retlexie aI suprafetei corpuIui. [radiation pressure / pression de radiation] PRF Pulse Repetition Frequency veDl&repetIrii impulsurilor. Frecfascicul de radialii prin ret1exie intemll. [f'ejkcting prism / prisme d rifIexion] Prisml de ref'raelie Prisml care deviazll un fascieul de radialii prin refractie. [refracting prism / prisme de rtfraction] PrismA Dove v. PrismA redresOBre PrismA Porro v. PrismA redresoare PrismA rednsoBre Prisml care rot~ imaginea eu 180". Poate aduee 0 imagine inversatll, In pozipe normalll. Sin. PrismiJ Dove, PrismiJ de inversare, Prismli PO"o. [rotating prism, erecting prism, Dove prism / prisme d inversion, prisme de mournement, prisme redresseur] PrismA rotitoare Componerd a unui sistern de baIeiere, ee dirijeazl cItre sensor, prin miprea sa de rotalie, radialiile provenind de 1a puncte succesive din ta:en. [rotating prism / prisme rotatif, prisme
tOlll7ltl1lt]

Profil

punctuI de transpus. [paper strip method / procidi de la bande de papier] Proc:edeul car'*'lului Procedeu de restitulie graficll ee utilizeazll un caroiaj cu ochiuri fme pentru transpunerea puncteIor de pc fotograml pc bartI. fgridding / procedi de restitution par griUe] Procedeul fantelor radiale pblOBDeior CD fante v. Metoda

PrlmitivA graftd Flement grafic primar (de ex. punct sau linie) utilizat.peDttu construelia unci imagini eu ajutorul caleuIatorului. ~k p~i~ g~~ primitive / primitive] Prfmul merlclan v. Meridian origlne

Proc:edeuI retelelor Procedeu de restitutie graficll ee constll to consttuirea unor rqele, plecAnd de la eel pupn patru puncte CUIIOScute pc fotogramll ~i pe bartl. ReteleIe se construiesc astfel ca interseclia laturilor sll se fd pc punctul de transferat. [grid method / procedi de restitution par griUe] ProcedurA Secventl de opentii ee se exeeutll to soopuI rczolvlrii unei ammile call>gorii de probleme. [Procedln / proc~ Proa8 acltiT de oIJIInere cuIcJrilGr T. &1nte&aaditivi a culor1lor Proas substraetiv de CJbIInere a aIIoriIar v. !lilted IUbltrac:tivi a cuIoriIor Proa!Ior Dispozitiv destinat prducrlrii semnaIeIor san datelor. fprocessor / processeur) Proc:esor optic Sistem optic capabil sa prelucreze date. [optical processor / processeur optique] Proftl at terenului Profil obtinut prin interseqia suprafClci terenului eu un plan vertical. [termin profile / profil du termin] Proftl atmosferic Diagramll care exprimll variaPa, to plan vertical sau orizoDtal, a unui parametru atmosferic. [atmospheric profile / profil atmosphlrlque] Prom longitudinal Profil exeeutat In lungut axei marl a UDUi biect (de ex., profilul o

PreIucrana opdcl a imagbtUor ~rea IlDlginilor eu lUutorul sistemdor optice. [opftcal ~age processing / traitement oprique des images] PftIucnIrea preJImInari a dateIor Openpi care se executl peuttu pregltirea datelor to vederea expIoatArii lor. Sin. ~art!. [data preprocessing / traitement priUminoirt! des donnies, prilraitement des donnIesl PreIucrarea semnalulul Oriee operape sau combinaPe de operapi efectuatellllJlD UJDJi semnal. [signal processing / traitement du signalJ Prepr'OCalal'e v. PreIucrarea a cIateIor preIImInarA

Prindpiullul Fermat Principiu care afirmll cI drumul urmat de undele dectromagnetiee fntre doul puncte va fi eel peDttu care timpul de parcurge:re este minim. [Fermat's principle / principe de Femrat] PRIRODA Modul multisensor de pc stalia SPatiaJI MIll. Prlsml Amid Prismll ee deviazl razele de luminl eu un unghi de 90. Sin. Prismli cu unghi dregt. [Amici prism, roof prism, righl~1e prism / prisme d'Amici, prisme d angle droit] Prlsml eu nfIa1e CDalIl Pcismll opticl to care 0 razl de luminl sufera una sau mai multe rcftcd totale tnainte de 0 pArisi. [totally Tf/I:ti1II prism / prisme d rIj1exion totale] Prlsml cu UJIIId drept v. Prlsml Amid

PlwedeuI MIbderii Procedeu de restituPe graficl ee utilizeazl aIiniameote de puncte de pc bartl ,i de pc fotograml. penttu determinarea PQdpei punctelor ce wmeazl a fi transpuse. [aUgnment procedrlre / procedi des aUgnements] Proc:edeuI beDZIi de hArtie Procedeu de restiUllie graflcll ee constll In trasarea, pe fotogramll ,i pc bartl, a UDUifascieuI de segmeote de dreaptll convergeote intr-un punct identificabil pc ambde reprezentllri, una din drepte trecand prin punctul de pc fotograml ee urmeazl a fi trIIISpuS. Se plaseazll 0 band! de bAltie pc fotogramll ,i se noteazll pc ea punctele de iDterseqie eu dreptele. Se apzll banda pc hartll astfel incit dreptele sll treael prin punctele corespunzltoare ,i se traseaZl direqia spre

Prahmea radla&iei Presiune exercitatl asupra UDUicorp de cltre radialia electro-

PrlIml de poIarIzare Prismll care produce po1Irizarea luminii ee 0 traverseazl. rPolar/zing prism / prisme poIoriseur] PrIImA de InVfl'S8ft v. Prismi rednsoare

Profil

222

223

Proiectie

albiei in lungul vlii). [longitudinal projile / profil en long] Profit transversal Profil executat transversal pe axa mare a unui obiect (de ex., profilul transversal al unei vii). [tronsverse profile, transversal section / profil transversal, profil en traverse] ProftIare Metod! de determinare a reliefului terenului, prin intermediul unei serii de profile a altitudinii acestuia. fprofiling

Programare tntocmirea programelor de calculator. fprogramming / programmation] Proiect de zbor Planul zborului de aerofotografiere. Precizeazll liniile de zbor, punctele de intrare ~i ie~ire, reperele, altitudinea de zbor, tipul camerei ~i materialului fotografic ce va fi utilizat, viteza de zbor, timpul de expunere, intervalul dintre doull fotografieri etc. Sin. Plan de zOOr. r/light design, flight planning / projet de vol photographique, plan de vol photographique] Proiectanti Dreaptll utilizatll in cadrul proieqiilor geometrice pentru a stabili punctele corespondente de pe suprafala de reprezentat ~i dreapta, planul sau suprafata de proieqie. Sin. Iinie de perspectivd, Rlll/i de perspectivli, Raz4 de proiecfie. fprojecting beam, perspective ray, vanishing line / rayon de projection, rayon de perspective, ligne de fuite] . Profector ieqie de imagini v. Aparat de pro-

Proieqia hAJ1ii Tipul de proieqie cartografiel util izatll pentru intocmirea hlrtii. [map projection / projection de la cane] Proieqia stereografieA 1970 Proi.eclie azimutalll cu plan secant, adopta!l in Rominia in 1970. Utilizeazll elipsoidul Krasovski ~i are punetul central situat in apropiere de or~ Fllgllra, la 46 lat. N ~i 25 long. E. Acestui punet ii corespund coordonatele planexo=500 kIn ~i yo=500 kIn, iar directia axelor este similar! cu cea utilizatll de proiecPa Gauss-KrUger: axa X pe direqia nord-sud ~i axa Y pe direqia vest-est. Planul de proiectie este secant la elipsoid ~ a fost astfel ales ineat deformalia in origine sa fie de -0,25 mIkm. Distanta dintre un plan tangent la origine ~i cel secant este de 3502 m (ceea ce corespunde unei raze a cercului de secaDl! de cca. 201,718 kIn), iar raportul de reducere la searl din planul tangent in eel secam este de 0,99975. Dc>fonnarea lungimilor se tnscrie in limitele de -0,25 mIkm in centru, 0 de-a lungul cercului de secatIll ~ +0,25 m/km pc un cerc cu centrul in originea sistemului P raza de aproximativ 285 kIn. Utilizeazllllll:icai tmpIrtire in foi de bartl ~i nomenclaturll ca proieqia Gauss-Kruger. [ - / - J Proieqie azimutall Proiectie cartograficll la care suprafata de proieqie este un plan. [azimuthal map projection, zenithal map projection / projection azimulale, projection dnithale] Proieqie azimutall ec:hivaIeoti Lambert ProiecPe cartograficll neperspectivll ce redll corect ariile, precum ~i direqiile azimutale dintr-un punet central. [Lambert azimuthal equal area projection, Lamben zenithal equal area projection / projection equivalente azimutale LambnrJ Proieqie c:artograllcl Procedeu de transpunere a punetelor de pe suprafata terestrll

/-]

Proftlograf Altimetru radio sau laser care inregistreazll profilul terenului in lungul liniei de zbor. fprojile recorder, airborne profile recorder / enregistreur de pro/Us airoponl, profilographe] ProftIometru Aparat care m4soarll altitudinea terenului in lungul unui traseu, inregistrAnd profilul terenului. fprofi1ometer / projilometre ] ProftIometru laser ProfIlometru ce utilizeazll un fascicullaser pentru detenninarea profilului te:renu1ui. [laser tmuin profile recorder, laser profilometer / profilomllre laser] ProCunzime de focalizare v. Prorunzimea cimpului Profunzimea dmpuluf Distanta dintre eele doull plane perpendiculare pe axa obiectivu1ui, ce delimiteazll obiectele pentru care acesta formeazll 0 imagine clarll. Sin. Addndmea cbmpului, Pro/tlnlime de focalizare. [depth of field, depth of focus / profontieur de champ, profondeur de nettetl] Program de cakuIator Secventl de instructiuni care stabile$: operaliile ce urmeazll a fi efectuate de eltre calculator. [computer program /logicielj

pe 0 suprafllll planll. Proieqiile cartografice pot fi geometrice (transpunerea se poate face prin construqii geometrice) sau analitice (transpunerea se poate face numai prin calcul matematic). In cazul primului tip, se recurge mai intti la proiectarea punetelor de pe suprafata terestrll pe suprafata elipsoidului de referirtl, dupll care punctele de pe elipsoid se proieeteazll pe 0 noull suprafatl, numitll suprafClJdde proieqie canogrqficd. Aceasta din urmll este fie un plan, fie 0 suprafal! desflurabilll in plan (con, cilindru etc.). Proieqiile cartograflce geometrice pot fl realizate ~i prin calcul numeric, prin deducerea relatiilor matematice intre coordonatele punctelor de pe suprafata terestrl ~i corespondentele lor de pe suprafatade proiectie, urmatl de calculul noilor coordonate pentru toate punctele care urmeazll a fi transpose. Proicqille eartogratice analitice pot fi realac DlJlDaiprin calcul IIII1IICI'ic., pc bua reJaPiIor matemItice ce Ie defincsc, tnbuc:tt nu existll, penttu ele, COD8tJ'UCIii geomc:trice echivalente. [canographic projection, IMp projection I projection cono-grGphiqueJ

ProiectGr multiplex Aparat de restiwpe constituit dintr-un ansamblu de aparate de proiectie care folosesc diapozitive realizate dupll aerofotograme. Imaginile sunt proiectate pe 0 masll, in culori complementare sau cu polarizllri diferite, permitAnd vizualizarea modelului stereoscopic prin metoda anaglifelor. Sin. Multiplex. [multiplex aeroprojector, multiplex projector / airoprojecteur multiplex, projecteur multiplex] Proiector stereoscopic Aparat care proiecteazll, in suprapunere, pe acel~i ecran, 0 pereche de imagini ce formeazll un cuplu stereoscopic, permitAnd vizualizarea modelului tridimensional prin metoda anaglifelor. [stereoscfJic projector / projecteur stlrloscopique ]

PrciecIIe eentnIA 1. Proicqie perspcctivl. 2. Proieqie azimutalll ce utilizeazll un pullet de proieqie situat in centrul elipsoidului. Are proprietatea de a reprezetn printr-o linie dreaptll (ortodromll) linia cea mai scurtll ce ~e doull punete de pe suprafata terestrL Sin. Proieqie gnomonicd, Proieqie ortodromidJ. [2. gnomonic projection /2. projection gnomonique] Profeqie dlindridl Proieqie cartograficll la care suprafata de proieqie este un cilindru. [cylindrical projection / projection cylindriqJM] Proieqie dBndrieA seeantl Proiectie cartograficllia care suprafata de proieqie este un cilindru secant la suprafata elipsoidului

Proieqie

224

225

Proieqie

de referinll.
/ projection

[cylindrical cylindrique

secant projection sicante]

area projection, / projection

equivalent

map projection

iquivalente]

Proleqie ciBndrlcA transversaJA ml v. Proieqie Gauss-KrUger

confor-

Proieqie conforml Proieqie cartografiel ce nu deformeaz! unghiurile. Sin. Proiecfie


echiunghiuJori1. [cCHformal mop projection, equal-angle projection, orthomorphic mop projection / projection ct!fonne]

Proieqie ecuatorialA Proieqie azimutaliia care planul de proieqie este tangent la ecuator. [equatorial projection. / projection
equatoriale]

ieqie are au obliel fall de axa polilor. Perroite 0 reprezentare mai adecvatl a proieqiilor la sol ale traiectoriilor satelitilor.
[oblique Mercator projection Mercator a espace oblique] / projection

Proieqie ortograftcA orizontali Proieqie azimutall la care planul de proieqie este tangent la elipsoid, la 0 latitudine difcritl de OOsau 90. [horizontal projection, orthographic projection phique horizontale] / projection orthogra-

Proieqie conicA 1. Proieqie perspectivl. 2. Proieqie cartografiel la care suprafata de proieqie este un con. [2. conic mop projection / 2. projection conique] Proieqie conicA secantl Proieqie cartografiella care suprafala de proieqie este un con secant la elipsoid. [secant conic mop
projection / projection conique sicante]

Proieqie conicA conform! Lambert Proieqie cartografiella care suprafaJa de proieqie este un con secant, ce intersecteazl suprafata elipsoidului dupl doul paralele staDdard. Meridiane1e sunt repn:zentate priD linii d.repte ce converg tn pol iar paraleiele sunt reprezentate prin arce decerc am.certrice. [Lambert cOlformal conic projection ben] / projection conique ct!forme Lom-

Proieqie Gauss-Kriiger Proieqie cartogratiel adoptatl in anul 1924 pcntru Harta Internationall a Lumii la scara 1:1.000.000 iar in 1951 ~i pcntru harta topograflCl a Rominiei. Este 0 proieqie policilindriel transversall, supraflll& Globului fiind tmPlrtitl in 60 de fuse a cite 6 longitudine fiecare, numerotate de la 1 la 60, incepind de la meridianul de 1W' spre est. Tncadrul fieclrui fus, meridianul central ~i ecuatorul sunt reprezentate prin linii drepte, ortogonale; celelalte meridiane ~i paralele sunt reprezentate prin linii curbe. Teritoriul RomAniei este cuprins in fuse1e sfcrice 34 (meridian..uial21 E) ~i 35 (meridian axial 27 E). Tn reteaua de coordonate planimetrice, ca ad X se consided dreapta care repreziId meridianu1 central iar ca ax! Y se consided irnaginea in plan & ecuatorului. Sin. Proleqie dlindried tronsversDllJ confo'ffflij. [Gauss-Krilger tion de Galtss-Kr/lger] projection / projec-

Proieqie Mercator-Hodne obBcA Proiectie cartograficl ce corespunde, eu aproximatie, acoperirii la sol a unei singure benzi (~ii) LANDSAT. A fost propusl de cltre John Rowland in 1977, folosind ecuatiile lui Martin Hotine (1946), penlIU aproximarea unei proieqii oblice Mercator. [Horine
oblique Mercator tine] / Mercator oblique d'Ho-

Proleqie ortogndicA poIan1 Proiectie mutalila care planul de proieqie este gent la elipsoid, intr-unul din cei doi te~tri. [polar projection / projection
laire]

azitanpoli
po-

Proieqie nonnall Proieqie cartografiella care axa de simetrie a suprafqei de proiectie coincide eu axa polarl. Tn cazul in care suprafata de proiectie este un plan, se consided drept a.xl de simetrie 0 dreaptl perpendicular! pc acesta. [normal projection /
projection nonnale]

Proieqie paralell Proieqie geometriella care proiectantele sunt paralele. Proiectia parale1l poate fi onogonoJd sau oblic4, dup! cum dreptele sunt sau nu perpendiculare pc planul de proiectie. [parallel projection
/ projection paralUle]

Proiec:tie conicA taogentl Proieqie cartografiel ce utilizeazl 0 suprafall de proieqie conicl, tangentlla suprafala e1ipsoidului de referintl. [tangent conical projection /
projection conique tangente]

Proieqie gecaetricA Operalie de repreuntare a unci figuri plane sau spatiale, pc 0 dreaptl, plan sau suprafatl, ca interseqie a aeestora din urml eu proiectantele tuturor punctelor figurii. Sin. Perspectivd. [geometrical projection, perspective / projection giomitrique, perspective]

Proieqie obBcA 1. Proieqje paraIe1l1a care proiectantele nu sunt perpeodiculare pc planul de proieqie. 2. ProiccPe cartografiel la care au de simetrie a suprafclei de proieqie formeazl cu axa polar! un unghi diferit de 0 sau 90. Tncazul tn care suprafata de proieqie este un plan, se considerl drept ax! de simetrie 0 dreaptl perpendiculart pc aeesta. [obUque projection / projection oblique]

Proleqie perspecttyA Proieqie geomettidl la care proiectantele se intersecteazl intr-ul punct unic (centrul de perspectivl), tnaintc de a iDtersccta planul deproicqie situat Ia o distaIJll finitl fall de &cest pwwt. Sin. Proieqie conied, Proieqie centrald. [perspective prtjection lprojeetion ~

Proteqie poIiconieAProieqie cartografiel 1&care suprafata de proieqie este alcltultl dintr-un ansamblu de trunebiuri de con..
[polyconic nique] projection / projection poIyco-

Proieqie poliedricA Proieqie cartografiel la care suprafata de proieqie este constituit! dintr-un ansamblu de poliedre. [polyhedral projection / projection polyidrique]

Proieqie echidlstantl Proieqie cartografiel ce nu deformeazl lungimile pc directiile principale. [equidistant projection /
projection iqllidistante]

Proieqie trail

ortodromicA

v. Proieqie

een-

Proieqie Proieclie cilindricl


/ projection

gnomonicA v. Proieqie

centraIA

Proieqie forml

echiunghiuJari

v. PnMqIe

con-

Mercator Proieqie cartografiel conform!. [Mercator projection


de Mercator]

Proieqie echivalentl Proieqie cartografiel ce nu deformeazl mlrimea ariilor. [equal-

ProIeqie Mercator obBcA Variant! a proieqiei Mercator, in care cilindrul de pro-

Proieqie ortogonalli. Proieqie paralell la care proiectantele sunt perpendiculare pc planul de proieqie. 2. Proiectie azimutall realizatl prin proicqie paralell, eu proiectante perpendiculare pc planul de proieqie.
[orthogonal projection oole] / projection orthogo-

Proieqie secantl Proieqie a clrei suprafall de proieqie este secant! la elipsoidul de referinll. [secant projection / projection
sicante]

Proleqie sten:op1dld. Proieqie azimutall conform! 1&care planul de proieqie este tangent sau secant fall de suprafata elipsoidului, iar punctul de perspectivl este situat

226

227

pc suprafata e1ipsoidului, in partea opusll planului de proieqie. arce de cere. In paraleIele suot redate prin Mc:ridianele Ii Romlnia a fost utilizatl 0 proieqie stereograficA in petioada 1933-1951, precum ~i dupl 1970. [stereographic projection / projection stiriogrophique ] Proieqie stereoIK:opicl Proieqie de imagini stereoscopice, pc ecran, utilizaod diferite tehnici (culori, polarizlri sau unghiuri diferite de vizare penttu cele douI imagini). [stereoscc.pic projection / projection sterioscopique] PI'oicqie tangentA Proieqie cartograficl a clrei suprafall de proieqie este tangent! la suprafala dipsoidului de refcrintl. [ttmgent projection / projection tangente] Proieeiie transvenall Proieqie cartograficAla care axa de simetrie a supratqei de proiecPe in care suprafata de pc axa polilor. In cazul este perperxliwlarI proieqie este un plan. se consider! drept axl de simetrie o dreaptl perpc:odicularl pc acesta. [tmnsverse projection / projection transversale] PruieeIIe tnmIIftnBIi univenaIA Mercator Proieqie cartografid ce utilizeazl drept lI1pI'llflIIl de proieqie un ausambIu de cilindri trmsversali pc au polilor ~i care infloarI elipsoidulla intervale de 6 longitudine. [Universal Transverse Mercator projection / Mercator universel tmnsverse] Propegarea erorilor Proces prin care erorile iniliale (efectuate in etapa de mIsurare) se transmit ~i uneori se amplificA in cadrul prelucririi datelor respective. [error pTrf'ogation, propagation of errors / prc.pagation des erreurs] Propagarea undelor variatie a unci mlrimi propagatl in alt punct, tlrll un transport de Proces prin care 0 dintr-un punct este tndeplrtat de sursl, material in mediu.

[wave propagation andes]

/ pTrf'agation

des

Proprietlli dlelec:triee Propriet1tile elcctrice ale unui material izolator (slab conducAtor). [dielectric prc.perties / propriitis dielectriques] Proprietlti opdee Modul de comportare a unui obiect sau material fat! de lumina incidentl. [optical properties / propriitis optiques]

Pund Arago Punct de pc cercul vertical care trece prin Soare ~i in care polarizarea luminii ~ este zero. [Arago point / point d'Amgo] Pund Babinet Punct in care polarizarea luminii ~ este rmll. [Babiner point / point de Babinet] Punet central v. CentruJ fotognanei Punct central transpus Punct de pc 0 aerofotogram! corespu.nzltor punctului central al aerofotogramei vecine. [transposed centre point / point central tmnsposi] Punet c:otat v. Reper altimetrie Pund de control v. Pond de sprijin

aerofotograme. Perroite stabilirea pozqiei reluweaaerofotogrameWrr~~.Uie point, .transfer point, pass point, phot~ grammetric point / point tk rattachement, point de raccordement] Punet de redresare Punct de reper utilizat pentru reglarea aparatului de redresare. fpoint for rectificalion / point tk redressement] Pund de referintl v. Pund de spriJin

Proprietlti spatiale Forma geometricA, dimensiunile, densitatea sau configuratia obiectelor in spatiu. [spatial properties / propriites spatiales] Proteqia datelor Prevenirea alterlrii sau pierderii accidentale a datdor. [data protection / protection des donnles] Proteqia fllierului Prevenirea piecderii sau alteririi accidentale a CODlinutului unui fi~ier. ffile protection / protection du fichier]. Protocol Ansamblu de prescrippi privind modul de comunicare tntre componentde unui sistem. fprotocol / protocole]
118 Polar

Punet de reper v. Punet de sprijin Punet de repel' orizontal Punct de reper ale cIrui coordonate orizootale sunt cunoscute. ServCte la determiDarea pozitiei alUX' puncte. Sin. Puna tk reper plOllimetric, Reper plonimetric. [horizontal control point, planimetric control point / point de canevas p1llnimltrique, point de .re horizontal] PuDct de reper pIaDlmetric v. Plmtt de

Pund de fotograflere Punetul in care este situatl camera fotograficA in moIDCDtul fotografterii. [camera exposure stOlio", camera station / point de vue, station de prise tk vue] Punf:t de fototri8ftlUlalie ndi8Il PuDa folosit In fototriaDgulapa radiaJl, pc:mru trasarea vizelor c1tre punctele al~ cIror pozqii trebuie determinate. [rodial control point / point de triangulation ratIiole] Punet de fugA Punctul imaginar In care converg liniile de perspectivl de pc 0 fotogram!. [vanishing point / point tk ftdtt] Pund de indclentl Punct In care un !ascicul ingust de radiatii tntAlnC$: suprafata unui obiect. [point of incidence / point d'inadenee} Pund de inftexiune in rCllu Regiunc spectrall, la limn ~ui cu infraro~, caraeterizatl printr-o crqtere puternicl a reflectanlei plantelor eu activitate clorofilianl. [red edge / point d'u;tmon rouge, epaule rouge] Pund de legituri Punet cu coordonate cuIlOscute, reprezentllt pc dool sau mai multe

reper orizontal

Stereograftc graficl polad. PSD Power SpeetraI spectralll a puterii.

Proieqie

stereo-

Punct de simetrie Punct din plauul focal al camerei fa&Ide care distorsiul'lile obieai.vului sunt simdrlce. rPoint of symmetry / point de symltrie] Pond de spriJin Punet ale cIrui coordona-te in teren sunt determinate cu mare precizie. Este utilizat la determinarea e1ementelor de oriertare a imaginilor, a coordonatdor altor puncte sau stabilirea unor modele ale detbrmlrii imaginilor. Sin. Puna de control, Puna de referinllJ. Puna de reper, Reper fotogmmmetric. [control point, ground control point, chk point, /UlCTIIIII, Tf!.ferenct poinl, pass point, cartographic refereni:e / poinl de cmt~le, point d'oppui, point tk riflrence, point de repet, rtPrenee cartogmphique] Punet de sprlJin astroncmde Ptmct de sprijin ale cInJi coordonate au fost determinate

DeMity Densitatea

Pseud08eopie

v. Elect JlHUdosc:ope

PSN Plano Spaziale Natlonale Veclriul mune al Agenpe;. Spapale ltaliene (ASI). Pund Abstraqie a unui obiect considerat ca avind ditnemiune zero ~i pozqie specificatl printr-un set de coordonate. fpoint (element) / point] Pund apical Punct pc cli~ negativ sau pc 0 imagine imprimatl, cu 0 luminozitate excesivl fat! de zonele dinjur. [hot spot / point chaudJ

Punct prin observatii astronomice. [astronomic


control / contr6le astronomique]

228

229

Putere Puncte cardinale 1. Punctele situate Ia intersectia liniei orizontului cu meridiamJI~ paralela locului. Estul este punctul situat pe paralela locului, in direqia din care rl1sare soarele; Vestul este punetul situat in direqia contrarl; NorduJ este punctuI situat pc meridianullocului, in direqia ce are Estul la dreapta sa, iar Sudul este situat in direclia conttarl1.2. Punctele nodaIe ~ifocale ale unui sistem optic. [cturJinal points / points
carrJinaIa]

centrul de proieqie in momentul prelulrii imaginii, cu planul imaginii. [nadir of the


image / point nodiral de l'image]

Punct de sprijin fotogrammetric Punet de sprijin planimetric ale c!rui coordonate au fost determinateprin triangulalie fotogrammetricl. fphotogranunetric control point /
point d'appui photogrt111l11litrique]

Pund nadiral din teren Punetul din teren interseetat de verticala Iocului care trece prin focarul obieetivului camerei aerofotografice. [ground nadir point, ground plumb
point / point nadiral du terrain, nodir au sol, nodir du termin]

Pund principal 1. Punet situat Ia interseclia unui plan principii cu au opticl principall1a umli sistem optic. 2. Punctul de interseelie al perpendicu1areidusll din centrul intern de perspectivl, pc planul fotografiei.
fprincipal point / point principal]

Punc:t de stalie Punetul in care este situat un instrument sau aparat in momentul observatiei. [station (point) / point de station,
station]

Pund principal imagine Punctul situat Ia intersecpa planului principal posterior cu au opticl1 principall1. fpriru:ipal image
point / point priru:ipal image]

Pund de trlanguJatie Punct din care se traseazl vizele in cadrul procesului de triangulatie. fpoint tftriangu/olion, triangulation point / point de triangulation]

Pund de vedere Punetul in care este plasat instrumentul optic in momentul prelulrii imaginii. [view point / point de vue, point
de vis/e]

Pund nodal Dnul din cele doul1 punete conjugate, situate pe au opticl1principall1 a unui sistem optic, pentru care mllrirea unghiularl este egall1cu unitatea. Razele incidentece tree prin punetul nodal anterior ies prin punetul nodal posterior, dupl 0 direqie paralell1cu cea iniliall1.[nodal poi"
/ point nodal]

Punc:t principii obiec:t Punct situat la interseqia plamdui principal anterior cu aD opticl1principall1. fprincipaJ object point /
point principal objet]

Pund radial Punet din care se traseazl vizele radiale in cadrul procesului de triangulatie radiall. [radial point, centre of radiation / point radial]

Puncte c:oqJugate I. Punete de pe imagini diferite care corespund acel~i detaliu din teren. Sin. Puncte corespondente, Punae omoloage. 2. Punete ce au proprietatea cl unul este imaginea celuilalt, 'formatl! printr-un sistem optic. [co'fiugate points,
homologous poi"'s, corresponding points, pass point / points CO'fillglliS, points correspondonts, points homologues]

Pund nodal anterior Punetul nodal dinspre obiect al obieetivului fotografic. Sin.
Punct nodal inddent, Punct nodal obiect. [front nodal point, exterior nodal point, 0bject nodal point, object node, incident nodal point, front node / point nodal ani/rieur, point nodal objet]

Pund focal al imaginii v. Izoceotru Punct imagine Punct ce reprezintl imagiDell umi alt punet, format! prin iDtennediul unui sistem optic sau a unui sensor generator de imagini. [image point, picture. point
/ poi'" image]

Punc:t sublateBt Punet de pc SIJI)I'IfaIa torestrl deasupra cl1ruiase aflI satelitulla un moment dat. [sub-sateUite point / point
sous-sateUite]

Puncte canspondeDte v. Punc:te coqJ gate Puncte nude8le Punctele din pIanul a douI fotografii aerlene, interseetate de linia de zbor. Pcuttu fotografiile verticale, sma situate fa diSlaI4l infinitl fiql de puncteIc principale. Sin. Epipoli. [eptJoles, epipolor
points / ipipoles]

Punct nodal de ~ posterior

v. Pund nodal

Pund topogndlc Punct din teren marcat printr-o balizl, ale cl1ruicoordonate sum precis detenninate. [topographical point /
point topographique]

Pund imagine axial Punet imagine situat pe au opticl principall1 unui sistem optic. a [arial image point / point image arial] Pund marginal Punet de sprijin aflat pe marginea fotogramei. [marginal point / - ] Pund mijloc:iu v. Centrul fotogramei Punct nadiral al fotognanei Punetul de pe fotogramllintersectatde verticala Iocului ce trece prin centrul de proieqie. Sin. Nadind
fotogramei. fphotograph nodir point, photQgraph nadir, photograph plumb point / nadir du clichi, nodir de la photographie]

Pund nodal imagine v. Punc:t nodal p0sterior Pund nodal incident v. Pund nodal anterior Punc:t nodal obiec:t v. Pund nodal anterior Pund nodal posterior Punctul nodal dinspre imagineal obieetivului fotografic. Sin.
Puna nodal imagine, Punct nodal de emergel7Ja. [l'WU nodal point, emergent nodal point, image nodal point / point 1l()I(/Q1 post/rieur, point nodal d'/mergence]

Punc:t vernal PunctuI in care Soarele interseeteazl1plawl ecuatorial, in deplasarea sa aparentl1de la sud la nord, primllvara, in emisfera nordicl. [vernal equinox / point
vema/]

Puncte omoloege v. Punde c:OI\Iugate Punere fa puna (a distanlei focale) v. FocaJIzare Pupill de iqire Imaginea orificiului diafragmei vlzutll prin partea posterioarl a obieetivului. [&it pupil, &it window / pupiUe de sortie, fenltre de so1tie]

Pund nadiral al Imaginii Punct situat la interseclia verticalei Iocului, ce trece prin

Pund obiec:t Punet situat in planul principal obiect. [object point / point objet]

Pund zero fundamental Punet considc:rat drept origine pcntru mIsurarea altitudinilOf. Este determinat pe baza nivelului mediu general al oceanelor sau mlrilor deschise, intr-un punct precizat. to Romania, se folo~, in prezcnt, punctul " Marea Nea0 grl1- Constanla. AnI:eriorau fost folosite ~i 0 0 punctele " Marea Balticl1, " Marea 0 Neagrl - Sulma, " Marea Adriaticl1.
rtundomental point / - ]

PupiiA de intrare Imaginea orificiului diafragmei vIzutl1 prin partea anterioarl a obiectivului. (entmllCe PllPil, entrrw.:e window / pupiUe d' entne, fenltre d' entlie]

Putere de absM>pe F1um1total de energic a radiatiei absorbitepe unitateade suprafilll

Putere a unui corp. Sin. Absorbtivitate. [absorbance, absorbing power, absorptive power, absorption capacity, absorbing capacity / pouvoir d'absorption, pouvoir absorbant] Putere de convergentA v. Putere dioptrid a lentilei Putere de emisie v. Coeticient de enisle Putere de mArire v. Grosisment Putere de rezoIvare Capacitatea obiectivului fotografic sau a materialului bosensibil de a reda detaliile fine ale obiectelor. Se expriml prin numlrul maxim de perechi de linii albe ~i negre, pe distanta de 1 mm, care pot fi distinse pe imagine. Sin. Pulere
de separare, Capacitate de rezolvare, Capacitate de separare. [resolving power, resolving capacity, definition / pouvoir nsolvant, pouvoir s~parateur, dijinition]

230

Putere de separare v. Putere de rezolvare Puterea dioptrid a Ientile! Caraeteri!tticll exprimatl in dioptrii ~i calculatl co expresia 11/,undefeste distanta focall a lentilei (in metri). Sin. Putere de convergeTl/li.
/power of lens, dioptric power of the lens / puissance de la lentille]

Putere de convergenil v. Puterea dioptrid a IentUei PVI Perpendic:ular Vegetation Index Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, ca fiind diferentaponderatl a reflectaotelorcorespunzltoare infraro~ui apropiat ~iro~lui. PVl = sin aIRA - cos aR, unde IRA reprezintl valoarea reflectantei in infi'aroul apropiat, R valoarea acesteia in ro~, iar a este unghiul format de dreapta solului co axa y (axa IRA). Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazl benzile TM4 (~ apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i
MSSS.

QL Quick Look Imagine de control.

Putere de rezolvare cromatia1 v. RezoJulie ercmatid

233

R
RA Radar Altimeter Altimetru radar. RAAL Radar Ael'OfJC)l'te AnteDne Latea rate Radar aeropurtat eu antenllaterall. RachetA purtltoare Rachetl utilizatl pen_ tru transportul sateliJilor de la sol, pe orbitl. [launcher / /Qlu:eur spatia/] Racordare Unirea a doWl imagini sau foi de twtl vecine, astfel tneat detaliile situate pe marginea comunll sl fie aduse in corcspoooeutl. VlPICtion / jonction, Connexion mcconlement] Raeordarea margiDilor Procedurl de edi~ a hIrPlor care asigml racordarea detaliilor ce traverseazl marginile fuilor de bartl. [edge matching / racconlement] RACS Rotating Anterma C-Band Scat. terometer Scatterometru in banda C cu antenl rotitoare (Germania). ' ~AR Radio. ~o~ tmd Ranging Sl8tem de deteclle ~l locahzare eu lijutorul undelor radio. Sistemul este folosit in exp~orarea suprafetei terestre, prin emiterea ~r -un ~arat de zbor sau satelit a unor unpulsun de ulie radio ~i l'llCeplionarea la bord ~ ~ui de uOOereflectat. 0pereazI, de oblcel, in domeniul lungimilor de undl de 0,85 - 24 em. [radar / radar] Radar Radar
CD

la distantl unul de altul. [bistatic radar / radar bistatique] ~ coennt Sistem radar care determinll dlfer~ de fazll dintre semnalul emis ~i eel receptlonat. [coherent radar / radar coherent] Radar CD deschidere reaJA Sistem radar pentru ~ r~lutia azimutall este functie de Ilrgunea impulsului. [real aperture radar / radar a ouve1ture rteUe] Radar CD deschidere sinteticl Sistem radar care exploateazl m~carea mijloeului de zbor ~i ~ectul Doppler, pentru a sintetiza electrOniC antena de dimensiuni marl, ce ar ~ ~ecesarI pentru obpnerea unci rezolutii ridieate. [synthetic ape1tUTe radar / radar a ouve1tUTe syntMtique]
~ CD descbidere sinteticl p fasdcul di-:'Ja! Radar a clrui antenl vizeazl un oblCCUvpe ? perioadllungl de timp, COII1~ ~ p1atfurmei purtltoare. Pennue ~merea imaginii unei supraf* de teren dintr -0 suceesiune de unghiuri de vedere. [spotlight SAIl / RSO a Fmc.", dirigt] JIMo> -

se poate sinletiza 0 matrice completl a difuziei ~i reflectantei scenei. Sin. Radar cu poklrivue en CIUIdraturd. [quodratUTe poklrization radar / radar ~ poklrisation orthogonaJe] Radar CD uncIA continul Radar mite continuu undl nemodulatl. tecta obiecte in miCll1"e,datoritl Doppler. [continuous-wave radar onde continue] Radar ce transPoate deefectului / radar a

Radar multipolarlzat Sistem radar capabil sl efectueze, simultan, mai multe mlsurItori complexe ~i indq>endeote ale polarizlrii undelor provenite de la fiecare element (celull) de teren. [multipolarization radar / radar mul/ipolarisation] Radar polarimetric Radar care permite determinarea semnlturii polarimetrice a e1ementelor din teren. polarimetric radar / radar polarimttrique} Radargrammetrie Efectuarea mlsurttorilor prin mijloace radar. [radargrtl17llndry / rodargrammttrie] RADARSAT Satelit canadian lansat la 4 noiembrie 1995. Este dotat cu un radar cu anteol cu descbidere sintcticl ce lucread in banda C (5,3 GHz), cu polarizare orizontall (HH). Are orbitl polarl, cu altitudine de 798 Ian. Opereazl prin vizare latmll at unghi de incideutl ce poate varia intrc 20" ~i 00. Vizarea este spre vest pe sectorul delcendent al orbitei ~i spre est pe sectorul asceOOeltt. PAia de teren exploratl are 0 lItime maximl de SOO km ~i incepe la 450 km lateral f&ll de proiectia OJ'bitei pe supraf'ala. terestri. Po.*te opera In mai mJ1te modurl: band! exploratl de 500 Ian lIPme, at rezoIutie de 100 m; 300 Ian lltime, cu rezolutie de 50 m; 170 km lItime ~i rewlutie de 35 m; 150 Ian SIll 100 Ian lIlime ~i rezolutie de 30 m; 75 km 1IIime P rezolutie de 25 m; Illime de 50 km ~i rezoIutie de

CD vizare IateraIl Sistem radar aeropurtat, cu antena oriematllateral, perpendicular pe diI'cqia de zbor. Exploreazl teremtl de-a lungul unci benzi situate lateral fall de linia de zbor. Sin. Radar aeropU11at cu anteniJ loteraJ4. [side looting radar. side looking airborne radar / radar foIiral. radar a visie lotirole. radar alropo1ti ~ antenne lot/role]

Radar CD descbidere sinteticl multif. d~ Sistem radar eu deschidere sinteticl al ~ ansamblu de antene se ~ injurul axel astfel ineat sl plstreze constant 00ghiul de inci~ a radiatiei la suprafata terestrl. ~multibeom synthetic ape1ture radar. RUlllibeom SAR / RSO multi-faisceaux] Radar CD impuJsuri scurte Sistem radar care opereazl at impuIsuri de ordinul nano~e1or. [shon-puJse radar / radar a impulsIOns cOUltes] Radar Radar
CD CD

Radar Doppler Smtem radar care utiltr.eazl efectul DqJpler. Face distiDcIic tJue tinlele fixe ~i cde mobile, detc:ctADd~ de frecv~ al undelor reflcctate, cauzat de efectul Doppler. Poate mIsura viu2a de dqJlasare a tinlei. [Dq1pler radar / radar Doppler] Radar generator de iDuIgiDi Detector de tip radar, care produce imagini ale tereoului explorat. [~ radar radar imageur]

Radar Iuer Radar lateral

v. LIDAR
CD

desebldere

reaIi Radar

eu anteDI plasatl in exteriorul avioDUlui p orientatllateral fall de liDia de zbor. [rtOl aperture side looking radar / radar foItral a ouverture rtelle] Radar multlfrecfta&l Silitem radar de bandllargl, care utilizead ttenuri de impulsuri cu frecvenle diferite. [muitifrequenq radar / radar multifriquence]

10m.
Radar transorfzont Radar ce utilizeazl Ieflexia undclor in ionosfcrl peottu a detecta tinle sitwlte dinrolode orizont. [over the horizon ratIilr / radar transhoriton] RadIaIl v. UDle ndiaIl

aeropurtat CD antenA IateraIA v. vizare IatendI

poIarIzare in cuadraturi POJarizare ortogonall

v.

Radar. bistatic Tip de radar la care emitltorul ~l receptorul suot separate ~i utilizate

~ ~ poJarizare ortogonall Radar ce emlte ~l receptioneazl unde polarizate in doWl directii ortogonale. Cu datele obtinute

RadIan&l Mirime fotometricI ce rqxeziDtl valoarea fluxului de radiatii emis de un

234

235

Radiometnl

corp pe unitatea de suprafiltl: R=d(1)/dS. Rellllia intre radiantl ~i luminanll este:


IC

"2

R= 2n IB,. . cosqJ' sinqJ' dqJ


o

rentl de fazl constantA in timp. [coherent radiotion, coherent electromagnetic radiation I radiation cohirente, radiation ilectromagnetique cohirente] Radialie cosmid Radilllie a clrei sursl este situatl in SPllliul cosmic. [cosmic radiation I radiation cosmique] Radlalie de inaltl frecventA Radilllii cu lungimi de undl de 1-100 m. [highfrequency radiation I radiation haute ftiquence] Radialie difuzl Radiapi electromagnetice ce se propagl in direqii multiple. [diffiise radiation I radiation dijJuse, rayonnement dijJus] Radialie efectiyl efectiyl v. Radialie terestrA

Este perceputll de ochiul uman. Sin. RodiaJie opticl1, Radiafie vidbill1. [optical radiation, visible radiation I radiation lumineuse, radiation visible] Radialie luDaI'A Radilllie reflectatl de cltre Lunl. Poate fi fulositl pentru detectie in timpul noptii. [lunar radiation I radiotion lunaire] Radialie efectiyl nocturnA v. Radiatie terestrA

suprafetei terestre. [thermal radiation I radiation thennique] RadIatIe ultravioletA undl de 10 -4000 A. netic! eu lungimi de Radilllie electromag[ultraviolet radiation I radiation ultraviolette] Radiaiie vizibilA v. Radiaiie luminoasl Radialfi X Unde electromagnetice eu lungimi de undl de 0,??OO1-3000 A. [X ray rayons Xl

unde B, este luminanta. Sin. Emit011/I1.[radiance, radiant emittance, emittance, exitance I ~mittqnce, radiance] Radiantl atmosferid Fluxul de radilllii pe unitatea de unghi solid, emis de atmosferl. [atmoJpheric radiance I radiance atmosphirique] Radiantl emisferici Raportul dintre puterea de emisie a umri obiect ~icea a corpului negro, la aceea~i temperaturl, considerind c! radialia este emisl izotrop. [hemispherical emittance I himisphirique emittance] RadiantA spec:traJl Radianta exprimatl pentru un interval infinit de mic de lungimi de undl. [spectral radiance, spectral emittance I radiance spectraJe, imittance spectrate] Radialia eorpului negro Energia emisA de un corp negro. Reprezintl energia maxima care poate fi emisl de un corp aflat la 0 temperaturl dati. [bUrk-body radiOlion, black-body emission I radiation du corps noir, hnission du corps noir] Radia&ie Emisie de energie sub forml de unde (radilllie ondulatorie) sau sub forma de corpusculi (radilllie corpuscularl). [radiation I radiation, rayonnement] Radiatie adinicl Radia(ie ce produce efilcte notabile asupra materialului fotDsensibil. [actinic radiation I rodUztlon aetinique] Radilie atmosfericl Radilllie emisl de constituentii atmosferei. [atmospheric radiotion I rayonnemenl atmosphirique] Radla&ie coenntl Radiape electromagnetic! ale clrei componente plstreazl 0 dife-

Radialie opt:icl v. Radiatie luminoasA Radialie reflec:tatA Partea din radilllia incidentl care este retransmisl de c!tre un obiect in mediul din care provine. [reflected radiation I radiation rej1itie] Radilie solarA Radilllie emisl de Soare. [solar radiation I radiation solaire] Radia&ie solari difuzA RadiIIlie solari Feflectatl difuz de cltre constituentii atmosferei. [difJUsesky radiation, t4ffuse skylight I radiation solaire difJUse] Radiatie solari direc:tl Radil$e electr0magnetic! solari care traverseazl a&:mosfera ~i ajunge in mod direct pe suprafata terestrio [direct solar radiation I rayonntmU!nt solaire direct] Radiatie ten:strA efectiyl Radialia proprie emisl de suprafilta terestrl. Depinde de temperatura ~i emisivitatea suprafetei terestre. Sin. Radiatie 1IOCIU17II1, RadiaJie ejectivd. [effective terrestrial radiation, effective radiation, nocturnal radiation I rayonnement terrestre effectif, radiation noc.tume] Radiatie tennici Radialie dectromagnetic! 'leu lungimi de undl de 3-100 14m, ce este emisl de toate .obiectele cu temperaturll mai mare de zero absolut (-273,15"C). Este utilizatl tn teledeteetie, la termografierea

Radioaitimetru Aparat ce functioneazl pe principiul radarului ~i este destinat mlsurlrii altitudinii relative de zbor. [radioaltimeter I radioalttmhre] Radiooompas Sistem de orientare ~i navigatie cu ajutorul undelor radio emise de stIIlii fixe de la sol. [radio compass I radiocompos] Radiogoniometru automat Aparat care mlsoarl ~i a~, fn mod continuu, directia din care vine semnalul urmlrit. [automatic directionjinder I radiogoniometre automatique ] Radiometrie Disciplinl care se ocupl cu mlsurarea caraeteristicilor radillliilor eJ.ectromagnetice. [radiometry I radiometrie] Radiometru Instrument care detecteazl ~i mlsoarl intensitatea radiap.ilor electromagnetice, eu ajutorul unor sensori adecvati diferitelor lungimi de undl. [radiometer I radiomerre] RadIometru care nu genereul imagine Radlometru care permite efectuarea de mAsurltori munai asupra unor punete izolate de pe suprafata terestrl. [non-imaging radiometer I rodiOfMlre non-imageur] Radlometru cu bBleiere Radiometnl care fuloSCte 0 oglindl oscilantl san rotativl, pentru explorarea terenului. [scanning radiometer I radiometre a balayage]

Radialie e1ectrmaagnetici CAmp electromagnetic variabil, care se propagl sub furmA de unde transversale. [electromagnetic radiation / radiation ilectromagnitique] Radiatie anfd RadiIIlie emisl in SPllliul fncorgurltor de cltre un obiect san proces. [emitted radiation I radiation imise] Radlatie inddentl RadiIIlie care l\iunge pe suprafilta umri corp. [incident radiation I radiation incilJmu] Radiaiie Inf'rarotie Radilllie electromagnetic! eu lungime de undl cuprinsl tlltre 0,750 14m ~i 1000 J.LID. [ilrfrand radiation I radiation inftruouge] Radiaiie invlzlblll Radiatie ce ID.l poate fi perceputl de ocbiul uman. [invisible radiation, invisible sp:trum I radiation invisible, radiation obscure] Radiaiie izotropi Radiatie difuzl care are

~i ~ensitate to toate direqiile. [isotropIC radiation I radiation iSOlrope] ~lie luminOllSA Radiatie electromagneuc! eu lungime de undl de 400-750 nm.

Radiometru

236

237

RadlCBDetru co vizare IateraIA RadiometJU cu baleiere ce exploreazl terenul dupA 0 ax! inclinat! lateral fall de linia de deplasare. [side loo/cing radiometer / radiomhre latiralj Radiometru de corebqie Radiometru la care semnalul receptionat este comparat cu o referintl intern!. [correlation radiometer / radiomerre de comlotion] Radiometru de microunde Radiometru destinat lllIsurIrii iItensidtii radilqiilor. din domeniul microundelor. [microwave radiometer / radiometre hypeifriquenus] Radiometru in inf'rarotu Radiometru destinat mlsurlrii intensitlpi radiatiilor infra~ii. [irfrared radiometer / radiometre en infrarouge] Radlometru in ftzibiI RadiometJU destinat

Rami cu indid de referintA v. Cadru co indid de ref'erintA Rami. de copiat Raml rectangularl CD latori reglabile. Este utilizatl pentru ftxarea pe suport a birtiei futografiee, in momentul expu.nerii. [ClflYing,[rame, printingframe / chassis d clfJier] RAMSES Radar Multifriquence pour I'J:tude des SignaturlS SpectraIes Radar multifrecventl pentru studiul semnlturii spectrale (Franta). Randament Raportol dintre valorile unei mlrimi la i~irea ~i la intrarea intr -un sistem. [efficiency / rendemelll] Randamentul antenei Pentru antene de emisie este raportul dintre puterea semnalului emis ~i puterea semnalului iqjectat in antenl. Pentru antene de reeeptie este raportul dintre scmnaIul incident ~i eel fumizat receptorului de cltre anted. {turlenna efficiency / rendement de l'turlenne] Randamentul obturatoruIui 1. Raportul dintre timpul cAtobturatorul rImAne deschis ~i timpuI careti este necesar pentru a ~_ ge In pozip.ile descbis ~i tnchis pe jumltate. 2. .RaportW dintre cantitatea de iwninl traIIIImisl de obturator pe toatI durata functionlrii sale ~i rea pe care ar transmite-o, in ~ inta:val de timp, la deschidere maximA. Sin. FJicieTI/aobturatoruJui. [td/iciency if s1uIIur, shutter td/iciency / rendemelll de l'obturateur, efficience de l'obturt1leur] Ranger Program american de cercetare fotograficl. a suprafetei Lunii cu statii autolDl&C(1961-1965). Raport de euger&re a reld'u1ui v. Coeftdent_ e:uaerare a relefului Raport de mArire Raportul dintre dimensiunite imaginii originale ~i dimerJsiunile unci reproduceri ale acesteia, mai mare decAt originalul. Sin. Coeficielll de miirire, Foe-

tor de miJrire. [magnification ratio, ratio if enlargement, magnification foetor, coefficient if magnification, eniargemelll fOC!0r / rapport d'agra11disse~lII, coeffic.,elll d'agrandissemelll, coefficient de grOSSlSsement] Raport de rDiqorare Raportul ~intre dimensiunile imaginii mic~rate ~l cele ale imaginii originale. Sin. Roport de reduc.ere. [reduction ratio, reduction factor, rano if reduction / rapport de riduction] Raport de reducere v. Raport de miqo-

RAR Real Aperture chidere reall.

Radar Radar cu des-

RasteI de uscat Dispozitiv pc care se ~zl cliCcle fotograflCC in timpul usclrii. [drying rac/c / r41elier de skhage] Ruter 1. Retea rectangularl utilizatl pen-

tru ~ionarea spatiall a unei mlrimi. 2: hnagine numeric! stoeatl sub forma UDe1 matrici de valori. 3. Relea de linii explorate de un fascicul de electroni. [raster / 2. raster 3. trame] Rastru Ansamblul liniilor de baleiere cc: formeazl imaginea pe suprafata ecranului unui tub catodic. [raster / - ] Raza prindpeIA a lDlui fudcul Raza ~ trece prin centrul pupilei de intrare a UDUl obiectiv. [principal ray / rayon principal flu faisceau] Razl de luminA Fascicul de IwniDl cu seqiune transversall infinit ma. [ruy if light, light ray / rayon de lJItrUre, ruyon luminela] RazA de perspecdvi v. PrcHc:tantA

rare
Raport de searl Raportul dintre sclril~ a doul imagini. [scale ratio, scale proportIOn / rapport d'ichelle] Raport semnal-qomot RaIl?rtul ~~ puterea semnalului purtJtor de ~e ~l puterea zgomotului perturbator. [stgnal;-torwise ratio / rapport signal-lmlit] Raportor Instrument simplu pemru mlsu-

mlsurlrii intensitltii radilqiilor luminoase, [visible radiometer / radiomilre en viSible] RadicDetru multispednd Radiometru capabil sl mlsoare simultan intensitatea radialici din mai multe benzi spectrale. Modelul celmai rlsplndit utilizeazl 0 prisml ce ~neazI radiaPile cu lungimi de undl diferite spre scnsori adccvati. [multispectral radiometer, multi-channel radiometer / ~ multibonde] Radiosondi Balon purtltor de instrumente pentru mlsurItori meteorologiee ~i pentru transmiterea la sol a rezultatelor. [radio sonde / radiosonde] RADISAR Rtdometer ture Radar Radiometru deresinteticl.

rarea unghiurilor. Este constituit. dintr:~ semicerc pe care sunt II1lll'CIte gradatiile unghiurilor dintre diametru ~i rude dose din centru spre punctele gradate. [protroctor / ""porteur] Raportul altitudinehidistantA R.aJl?rtul dintre inlltimea de aerof<Xografiere ~ eea mai micl echidistantl a eurbdor de mvel care pot fi trasate. Sin. Factor C. [altitudecOlllour ratio, C factor / rapport altitlldeiquidistane] RaportuI b8z1.JAlime Raportul dintre aerobazl ~i lilimea benzii de aerofotografiere. [base-width ratio / rapport base-largeur] RaportuI bazei Raportul dintre aerobazl ~ inllpmea de zbor de la oare a ~ost preluat un cuplu de imagini ~lCC. [baseheight ratio, bas~-oJtitude ratto / rapport base-ilivation)

RazA de proieetie v. ProiedantA Razi eCectivi a PAmAntului Valoare fietivl a razei terestre ee se utiliz~ pentru corectia aproximativl a refractiel atmosferice simultan cu coreelia de ~. [e.ffecdve Earth rodiIu, effective rodius if the Earth / ruyon e.ffectif de la Terre] Razl tmergentA Razl care iese dintr-un sistem optic. [emergent ray / ruyon imergent]

I Synthede

Aperradar cu deschi-

UFAL Radar 1 Faiseeau Lat6ral Radar cu vizare 1ateral1. RAIDS Remote AtmClllpberic and Ion~ spheric DetecIion System Sistem de teledeteqie a atmosferei ~i ionosferei.

Razl eplpollri

v. RazA nuclealA

IIazi indcIIlatI Razl de luminl care ajunge pe supraf'ala unui obicct san care intrI tntr-un sistem optic. [incident ray, tipprooching ray / rayon incident]

Redresare
238 239

RazA marginaJA Razl care trece prin apropierea marginii obiectivului. [marginal ray/-] Raz4 nucleaIA Linie pe planul fotografiei, care un~te un punct nucleal cu imaginea unui obiect. Sin. Ra:t1fepipolard. [epipoLar ray / rayon nucltal] Razl oblicA Razl care face un ungbi ascutit cu axa optie! a obiectivului sau cu suprafata de incident!. [oblique ray / rayon oblique] RazA paraxiaIA Razl care trece prin apropierea axci principale a unui sistem optic. rParaxial ray / rayon paraxial] RazA princlpaIA Raza luminoasl ce traverseazl un sistern optic de-a lungul axei principale a acestuia. rPrincipal ray / rayon principal] RazA reflectatA Razl de lumiD! reflectatl de suprafata unui obiect. [reflected ray / rayon rejtitt] RazA refraetatA RazA de lumiD! ce traverseazl suprafata de contact dintre doul medii, scbimbindu-~i, prin refraqie, direcpa de propagare. [refracted ray / rayon~fraett]

RAspuns spectral RAspunsul unui sensor, functie de lungimea de undl a radiatiei incidente. [spectral response / liponse spectrale] RAspunsui instnunentului Indieatia instrurnentului, functie de valoarea mlrimii mlsu:rate. [instTU11lent response / rtponse de l'instrument] RAsturnarea versantului Efeet ce apare in imaginile radar, datorUl unor versanp inalti ~i puternic inclinati, pentru care virful se aftA situat mai aproape de antena radar dec!t baza. tn aceastl situatie, v!rful versantului apare reprezentat pe imagine mai aproape de linia de zbor decAt baza sa. [layover / - ] RBV Return Beam Vidicon camera CamerA cu tub vidicon cu fascicul de intoarcere (LANDSAT I, 2, 3). RCS Radar Cross Section ProfIl radar. RDBMS Relational Database Management System Sistem de gestiune a bazelor de date relationale. Reaqie fotoc:bimicl Reaqie chimie! ce implie! absorbtie sau emisie de radiatii luminoase. rPhotochemical reaction / rMction photochimique] ReaBtate virtuahl Tetmici ce permit interaqiunea operatorului cu un spatiu virtual, creat de calculator prin intermediul imaginilor, sunetului ~i senzatiilor tactile. [vinual reality / ~alitt virtueUe] ReaBtatea terenului Caracteristicile reale ale terenului. Wound truth / lialitt du terrain] Resmbulare (a hAr1H) Proces de coreetare a blrtii rn vederea aducerii ei in concordant! cu starea terenului Sin. Aetualizarea hli'1ii. Aducerea la zi a hlirfii. Revir,uirea hli'1ii. [map revision. map updating, revi-

sion of the map / ~vision de la carte. mise a jour cartographique] Receptor Aparat sau instalatie care restabile~e mesajele continute intr-un semnal. [receiver, receiving system / ~cepteur, systeme rtcepteur] Reconditionarea platformei Repararea sa~ realimentarea cu combustibil a platformel, in vederea efectulrii unei noi misiuni. rPlatform refurbishment / remise a neuf de La plate-forme] RecunOlqtere 1. Observarea unei regiuni in vederea identificlrii obiectelor prezente. 2. Identiflcarea unui obiect.[l. reconnaissance 2. recognition / reconnaissance] RecunOlqterea fonnelor Proces de i~tiflcare a obiectelor, pe baze matem~lce, pornind de la caracteris~cile determinate printr-un set de rnlsw'lton. rPattem recognition / reconnaissance des formes] Redac:tarea biJ1ii Proces de tranSPunere a infonJlllliilor spatiale rn forml de hartl. [map making. map compilolion, map composition / ttablissement de La carte, ~dat:tion de la carte] Redresare Proces de modificare a geometriei unei aerofotograme inclinate, cu scopul de a 0 transforma intr-o imagine ':Orespunzltoare unei aerofo~grame ~ertl~e. [rectification. straighterung / rectificatwn. redressement] Redresare aftnA Redresare rn cadrul clreia coordonatele punctelor sunt modificate dupllegi liniare. [affine rectification / redressement affine] Redresare anatiticA Redresare in cadrul clreia coordonatele punctclor sunt transformate prin calcul maternatic: Sin ..Redr~s~re numerid1. [analytical rectificatIon: dIgItal rectification / redressement analytzque]

Redresare automatl Redresare analitie! efectuatl automat, cu ajutorul mijloacelor de calcul electronic. [automatic rectification / redressement automatique] Redresare diferentiali RedreSare in cadrul clreia se face ~i 0 corectare a deplaslrii radiale. Sin. Ortofotoredresare. [differential rectification, orthorecttfication / redressement dijJerentiel] Redresare directA Redresare foto~rafi~ ~ cadrul e!reia pozipa planelor cl~w ~l copiei este stabilitl pe baza pararnet.rilor.de orientare ai fotogramei. [direct rectification / redressement direct] RecJresare fotografici Redresare a foto~aflilor aeriene printr-un proces de cop~ere fotografle!, in care pozitia rel~i~A a ch.~ ului ~i a hirtiei fotografice lDUtl POZl~ cl~eului fatA de planul orizontal alloculul, la momentul fotograflerii. tn acest fel se obtine 0 copie corespunzltoare unci fotografii verticale. Sin. Fotoredresare: rPh?,Dgraphic rectification, photoreetification, photorectifying / redress~ photographique] Redresare
ficA

geometricA v. Redresare

gra-

RazA vizuaIA Razl ce trece prin ochiul observatorului sau printr-un sensor. [visual ray / rayon visuel] Raze convergente Raze de luminli care se propagf spre un punct comun. [convergent rays / rayons convergents] Raze de penpectivA Proiectante utilizate in cadrul proiecPilor perspective. rPerspective rays / rayons perspectifs] Raze omoiOBge Raze din doul fascicule perspective, ce unesc acel~i punet al obiectului cu centrele de proiectie. [homologous rays. corresponding rays. conjugale image rays / rayons homologues. rayons conjugules]

Redresare graftcA Redresare ~f~ cu ajutorul constructiilor geomet.nce. Sm: Redresare geometrid1. [graphical rectification, geometrical rectification / redr~ssement graphique, redressement gtomitrique] Redressre incliredA Redresare ~~ rn cadrul clreia pozitia planelor cl~l ~l copiei cste stabilitl prin ajustare tteratlVA. Se Ul'IIllr~e aducerea in suprapunere a 4 puncte din imagine cu 4 rcpere marcate pe masa de proieclie. ~le sunt .trasate In . ill' in care __ .-1.0 dinlmaglllt ar tiepoztt e .-.. findireet bui sA ajungl rn una~ t rectification / redressmt#!1ll indim:t]

Redresare Redresare nlDDericAv. Redresare ana6. ticA Redresare opticA Redresare efectuat! cu ajutorul unor instrumente optiee (camere clare sau redresatoare fotografiee). [optical
rectification / redressement optique]

240

241

Retlexie
rParabolic reflector / rtflecteur lique] parabo--

distanta in plan orizontal; L este distaDla inclinatll iar a este unghiul dintre linia inclinatll ~iplanul orizontal. [reduction to the horizontal / rMuction d I'horizon] Reducerea zgomotului Atenuarea zgomotului prezent intr-un sernnal. [noise reduction / soustraction du bruit]

Reflectometru Instrument pentru mllsurarea indicelui de retlexie. [rej1ectometer /


reflectometre]

Redresator fotograftc v. Aparat de fotoredresare Reduc:ere Ia eHpsoid Calcularea distantei intre doul punete, dopll transpunerea acestora pe elipsoidulde referintll. [reduction to ellipsoid / rMuction d I'ellipsoide] Reduc:ere la nivelul mArii 1. Calcularea distantei dintre doull P1mete,dupll transpunerea aeestora la nivelul mllrii. 2. Calcularea valorilor pe care le-ar avea, la nivelul ml1rii,unii parametti.care variazllfunctie de altitudine (de ex. presiunea ~i temperatura aerului). [reduction to sea level / rtduction
au niveau de la mer]

Redundanta dateior Repetarea, partialll sau totall1,a unci acel~i informatii intr-un set de date. [data redundancy / redondance
des donnies]

Reflector 1. Obieet utilizat ca reper artificial ~r identificabil.Retleetllputernic impulsul radar incident, frind ~r de identifieat in imagini. 2. Element din construqia unci antene, utilizat pentru dirijarea undelor incidente. [reflector / rtjlecteurl/ Reflector coerent Suprafatl1care retlectl undele incidente, plstrind relapa existent! intre fazele acestora. [coherent rqlector /
rtjlecteur cohirent]

Reflector specular Suprafatl1care produce retlexia specularll a radililiei incidente.


[specular reflector / rqlecteur spiculaire]

RtleIlDtionarea imagfnii Generarea unei llOiimagini numeriee, utilizind 0 alt! retea de e~ionare declt cea a imaginii originale. [image resamp/ing / riichantillonage
de I'image]

Reflector de colt Combinatie de doull sau mai multe suprafete plane care se intersecteazll. Provoacl1retlexii multiple ale semnalului radar. [corner rej1ector / "flecteur
en coin]

Reflexla IlDDiniiFenomen prin care 0 razll de luminll, incidentlla suprafata de separlilie intre doull medii diferite, este Partial deviatl, spre rnediuldin care provine. Raza retlectatll se aflllin ~i plan Q1 cea incidentl ~i cu normala Ia suprafatl1in punctul de incident!, iar unghiul de incident! este egal cu eel de reflexie. Raportul dintre intensitllile razei retlectate ~i eelei incidente se mune~ indice de rejlexie. Sin. Rejlexie
opticd. [light reflection / rqlexion lumiere, rijlexion optique] de la

Referentiere relativARefermperea spalialJ a unui strat de date SIG, ca pozipe relativll filt! de un alt strat. [coregistration, image
to image registration / - ]

Reflector diedru Retlector de coIt alclltuit din doull suprafete perpendiculare. [dihedral rqlector / rijlecteur diedTe]

Reflexle Retransmiterea radialiilor. inapoi in mediul din care provin, la intilnirea suprafetei unui obieet. [rqlection / reflexion]

Redueere Ia KaI'i MiCOrareadimensiunilor unei reprezentlri grafiee sau a unui model material, Q1 un filctor constant pe intreaga suprafatl. [scale down, reduction
/ ridlJction, .diminuer

d I'ichelle]

ReferintA spatlaIA Mijloacele prin care se indicl1pozitia tn S{>lIliu obiectelor la care a se refer! informaPa. [spatial rrference /
rttireTK:e spatiale]

Reflector difuz Obiect care reflectl difuz radiapile incidente. [diffuse reflector / rtjlecteur dijJusant, rijlecteur tlijfus]

Reflexle difuzARetlexia radiatiei in direqii multiple, la hdlnirea suprafetei unui obieet. [d{ffuse reflection / rijlexion dqfUse] Reflexle difuzA muitipIA Proces tn care radiatiile sunt retleetate difuz, tn mod repetat, tnainte de a fi recepponate. Sin. Difu:tj.une multip14. [multiple scattering / diffusion multiple]

Reduc:erea contrastului v. Atenuare a contrastului Reduc:erea cuIorilor Reducerea numlrului de eulori distincte dintr-o imagine. [colour
reduction, colour selection / riduction des couleurs]

ReflectantA Raportul dintre intensitatea radiatiei reftcetate de () suprafatl ~ intensitatea radiatiei incidente la Sl1pI'llfiIla respcc_ tivll. [niflectQTK:e/ "flectance] Reflec:tantA spec:traIA Capacitatea obiectelor de a reflecta radialia incidentll,functie de lungimea de undll a radiatiei incidente.
[spectral ~ance / rifleetant:e.spectrale]

Reflector difuz ideal Obiect care retlectl in mod egal, in toate direqiile, radillliile incidente. Sin. Reflector lombertion. lPerfectly diffuse rej1ector, isotr~ic scatterer / riflecteur paifaitement dijJus, reflecteur Lambertien ]

Reduc:erea dimensionaHtllii (imaginii) Transformarea unci imagini multispectrale intr-una compusll din neocanale, in numllr mai mic declt IlUIIIlrulde benzi din imaginea originall. [dimensional reduction / - ] Reduc:erea dlstantei Ia orbontldl Calcularea valorii corespondemern plan orizontal a unci distanIe tnclinate. Se reaIizeazll Q1 ajutorul relatiei D=L-ws(a), unde D este

Reflector lambertian v. Reflec:tor difuz ideal Reflector laser Retlector special pentru fasciculele laser utilizate in telemetrie. [laser rejlector / cataphote]

Reflec:toare dlspenate Obiecte mici din teren, cu distribupe aleatoare, care retlectl putemic sernnalele radar. [distributed scatterers / - ]

Reflexie din domeniul exUns Retlexia impulsului radar de cl1tre obieete situate in afara culoarului explorat. Impulsurile retlectate de clltre astfel de obiecte sunt receptionate in cadrul timpului de ascuItare pentru semnalul impulsuluiurmlltor. Se obtin astfel imaginlfantomd. [mended range
reflection / ive1ltaU agrandi des rtjlexions]

Reflector optic Obieetcare retleetlliumina.


[optic reflector / rtjleaeur optique]

ReIIectometrie Mlsurarea indicelui de retlexie al obiectelor. [rtiflectometry /


rijlectomitrie]

Reflector parabole Reflector de antenll, cu form! parabolic!. Perroite focalizarea radiatiei incidente tntr-un punet (focar).

Reflede intaiOlll'i Retlexie a luminii de cl1tresuprafClde leotilelor care compun un sistem optic. [intemal rejleaion / rejlexion
interne]

Reflexie Reflexie optid v. Renexla lumlnii Reflexie specularl Retlexie in care toate razele incidentesunt reflectate sub un unghi egal cu eel de incideDl!. [specular reflection / rijlexion splculaire]

242

243

Restitutor orizontal ale obiectelor. '(planimetric representation / reprlsentation planimitrique]

Reglarea dlafragmei Modificarea deschiderii diafragmei aparatului fotografic, in concordaDl! cu parametrii de expunere.
[setting of the diaphragm / rlgfage du diaphragme]

ridiclrile topografice ,i in cartare. [target,


benchmalt, identificationpost / repere]

Repere marginaIe v. Mlrcl ftdueiale Repertoar de date v. Catalog de date R.epertoar de topoDime List! a denumirilor inscrise pc 0 hart! sau plan topografic. Sin. Inventar de toponjme. [gauneer, list
of p10ce 1Ill1Ilf!S toponymique]
/

Reprezentare sJJBliall Model tridimensional al obiectelor. [space representation,


three-dimensional representotion sentation dans I'espace] / reprt-

Reflexie totaIl Fenomen de reflexie in care tod energia transportatl de fascicuIul de radiatii incident este transmisl fasciculului retlectat. Apare in cazul in care mediul prin care se propagl raza incident! are un indice de refraqie mai mare declt eel de-al doilea mediu iar unghiul de incident! este mai mare decAl: valoare limit!. [total reflection 0
/ rijlexion totale]

Reiterare Repetare a unor mlsurltori sau etape de lucru. [reiteration / rlitlration] Relief Configuratia neregularitltilor suprafetei terestre. [relief / reliefJ ReIer exagerat Model al re1iefuluicu searl a inlltimilor exageratl fatl de scara in plan orizontal. [exaggerated relief / ejJet pfastique exagerlj

index des notF' ripertoire ,

Reprodueere fotognftel v. Copiere fotograftd (2) Reproduare helCJll'Bftc:l1. Copierea desenelor realizate pc supon transparent, cu ajutorul heliografului. 2. Copie obPnutl cu agutorul heliografului. [1. sun printing 2.
dioz.o print / reproduction hlliogrophique]

Refr'aqia lumirdi Schimbarea direqiei de propagare a raze10rde luminlla traversarea suprafefei de separatie intre doul medii diferite. [rtfraction of light / rlfraction de
fa lumth'e]

REMAPP Remote sensing Array Pr0cessing Procedures Proceduri de pre1ucrare a datelor de la rete1ede sensori de teledetecpe (pachet de programe, USGS). Repel"Obiect natural sau artificial care servqte la orientare. [malt / repere] Reper a1timetric Punct a clrui altitudine este cunoscutl ~i servqte la determinarea altitudinii altor puncte. Sin. Puna cotat.
[vertical control point, elevation control point / point de canevas altiJnjtrique, point de prlparation altimltrique]

RepetabiHtate 1. Capacitatea unui dispozitiv de a avea acelai comportameot, sub aetilmea acelo~i condqii externe. 2. Capacitatea unui sistem de te1edeteeJiede a explora in mod repetat ace~i teritoriu in timpul unui ciciu orbital. [repeatability /
repltabilite]

Rer'nIqIe Schimbarea direqiei de propagare a unui fascicul de radialii e1ectromagnetice la travmarea suprafetei de separatie intre dou! medii diferite. [refraction / nfroction]

Reprezentare anaIogiel Forma de reprezentare a unei mlrimi fizice, prin intennediul alteia,ee plstt(ul 0 reIaPe de proportionalilate cu cea descrisl (de ex. fotografii sau inreglstrlri magnetice in care gradul de co1orare,respectiv rnagnetizarea wportului este prqxn1iooal cu inteusitatea scmnalului inregistrat). [analogic representation / representation analogique]

Restaurare oarbl a imnii Restaurare a imaginii flrA 01II0llterea prealabill a parametrilor procesului ee a dus la degradarea ei. Parametrii sunt estimaP pc baza imaginii degradate. [blind image restoration / - ] Restaurarea imaginii Proces prin care 0 imagine deterioratl este coreetaII, in vederea aducerii ei la 0 forma eat mai apropiall de starea originall. [image restoTQtion /
restauration d'image]

Rd'raIqie atmosferid Schimbareadireqiei de propagare a radiatiilor la trecerea prin atmosferl. [atmospheric refraction / rlfraction atmosphlrique]

Repel' fot.clgrJDUnetrkv. Punc:t de spriJin Reper geodezic:Bornl (de piatrl sau beton) care se fixeazl in punetul geodezic ,i pc care este mareat punetul de reper a clrui pozitie este precis determinatl. [geodetic
monument / signal glodisique, dlsique] borne geo-

Repraentare numeriel

eIlgitall v. Reprezentare

Restitutor anaIidc v. Aparat de restit1J&ie anaIitid Restitutor automat v. Aparat automat de restituile Resdtutor fotogrldk v. Fotonstitutor Resdtutor fotognanmetric Aparat de rcstiwpe destinat exploatlrii fotogramelor.
'(photogrammetric plotter / restituteJU photogrammitrique)

Regiune Portiune din suprafa&a terestl'l cu trIslturi geografiee speciflee. [region /


rlgion]

Regiune de clutare Regiune din sp.pu la care se limiteazl multimeavalorilor luate in considerare de 0 funclie spatiall locall.
[search region / - ]

Repraentare Ia searl Reprezeotare a obiectelor in cadrul clreia distanlele ,i dimensiunile sunt reduse cu un factor constant (searl de proportie) fall de ce1ereale. [scale representation / reprlsentation It
l'lchelle]

Reper mobil v. Mard Reper planimetric v. Pond de reper orizontaI Reper stereoscopic v. Mard Reper topograftc Punct cu coordonate cunoscute, marcat in teren priJtr~ construeJie speciall. Servqte ca punct de sprijin in

Reglare a expunerii Reglarea timpului de expunere ,i a deschiderii di.afragmei,in vederea expunerii optime a lIiaterialuluifotosensibil. [eq1osure control / riglage de
I' exposition]

Reprezentare numerid Forml de reprezentare a unci IIJIrimi tizioe, prin intermediul uror valori llIJJDCI'ioe ce 0 descriu. Sin.
Reprezentare digit.. [digital representation / representatiorJ nwnirique]

Rcsdtutor mec:anic:Aparat de restitupe la care regiarea parametrilor fascicule10rperspective Ie face prin intermediul unui sistern meeanic. Sin. FotorestitlllOr mecanic.
[mechanical plotter / restitIIIt!U1' micanique, photorestituteur mlcanique]

Reprezentare pIIIaImelrid Reprezentare a pozqiei, formd ,i dimeDSiunilorin plan

Restitutor

244

245

Retea

Restitutor optic Aparat de restitutie la care reglarea parametrilor fasciculelor perspective se face prin modificarea parclmetrilor sistemului optic de proiectie. Sin. FotorestitUJoroptic. [optical photorestitUJer / photorestitUJeur optique] Restitutor opto-mecanic Aparat de rest itutie la care reglarea parametrilor fasciculelor perspective se face combinat, prin intermediul unui sistem mecanic ~i prin modificarea parametrilor sistemului optic de proieqie. Sin. FotorestitUJor opto-mecanic. [optical-mechanical photorestitUJer, opticalmechanical plotter / photorestitUJeur opticomecanique, restitUJeur optico-mecanique] Restitutor planimetric radial Aparat de restitutie care permite transpunerea punctelor prin intermediul unui sistem mecanic bazat pe principiul Iiniilor radiale. [radial planimetric plotter / restituteur planimetrique radial]

in ortofotograme ~i utilizarea acestora pentru realizarea fotoplanurilor. [ - / restitUJion photographique ] .Restitufie fotogrammetrica Restitutie realizat! pe baza fotogramelor. fphotogrammetric plotting / restitUJion photogrammetrique] Restitupe grafica Restitutie realizatl prin intermediul unor constructii grafice (de ex. procedeul aIiniamentelor, cel al benzii de hartie, cel al grilei ~i cel al retelelor oarecare). [graphical plotting / restitUJion graphique, restitUJion geometrique] Restitupe numerica Restitutie efectuatl prin calcule numerice, utilizand relatiile matematice ce descriu legll.tura intre coordonatele punctelor pe imagine ~i in teren. Transpunerea graficll. a rezultatelor se poate realiza cu ajutorul imprimantelor sau plotterei or. [digital plotting / restitUJion numerique] Restitupe punct cu punct Restitutie in cadrul cll.reia sunt transpuse pe hartll. puncte izolate de pe imagini. fpoint-by-point plotting / restitUJion point par point] Restitupe stereoscopica Restitutie efectuatll. prin exploatarea unui model stereoscopic. [stereoscopic plotting / restitUJion stereoscopique, ster-eorestitution] RESURS Sate/it rusesc de te/edetectie, plasat pe 0 orbit! cu altitudinea de 678 km ~i ciclu orbital de 21 de zile. Este dotat cu sensori de tip MSU-SK ~i MSU-E. Sensorul MSU-SK preia imagini in 4 benzi speetrale, cu 0 acoperire de 6OOx600 kIn ~i 0 rezolutie la sol de 160 m. Reticul Ansamblu de Iinii fine pe care un instrument optic Ie suprapune pe imaginile formate, cu scopul de a permite vizarea precisll. a unui punct sau efectuarea de mll.surll.tori pe imagine. [reticule / reticule]

Reticul cu fire in cruce Reticul constituit din doull. linii perpendiculare. [cross hair reticule / reticule en croix] Reticulape Degradare a emulsiei fotografiee, cu aparitie de fisuri ~i ondulatii fme, datorit! variatiilor marl de temperaturll. intre bll.i1e de prelucrare. [reticulation / reticulation] Retrodifuziune Refleetarea difuzll. a radiatiei, sub un unghi mai mare de 90 fatll. de directia de incidentll.. [backscattering, backward scattering / retrodiffusion, diffusion vers l'arriere] Retrodifuzor Obiect care reflect! radiatia sub unghiuri mai mari de 90 fatll.de directia de incidentll.. [backscatterer / retrodifjUseur] Refea altimetrica v. Canevas a1timetric

ne de precizie, disponibile pentru un anumit teritoriu. [level control, levelling network / reseau de nivellement] Refea de perspectlva Retea de linii trasate pe 0 imagine sau pe 0 folie transparent! suprapusll. pe aceasta, reprezentand perspectiva unei retele rectangulare din teren sau din planul de referintll.. fperspective grid / grille en perspective, lignes de perspective] Refea de puncte de sprijin Ansamblu de punete de sprijin disponibile pentru un anumit teritoriu. [control network, frameworlc of control points / reseau de points de controle, rbeau de points d'appui] Refea de rezolutie v. Mini de rezolupe Refea de sprijin v. Canevas Refea geodezica Ansamblul de puncte cu coordonate precis determinate, marcate in teren prin repere geodezice. [geodetic control networlc / canevas geodisique, reseau geodesique] Refea geografica Retea de linii ce reprezint! meridianele ~i paralelele pe 0 hartll.. [geographic map grid, geographic net, geographic graticule / reseau de coordonnees geographiques, reseau geographique de la carte] Refea kilometrica Retea de linii trasate pe hartlla distante multiplu de 1 kIn (in unitll.ti de teren). [kilometric grid / reseau kilometrique] Refea paralactica Retea rectangularll. trasatll.pe un suport transparent, ce se plaseazll. pe fotograme sau in sistemul optic aI stereoscopului, ca sistem de referirqA. fparallactic grid / grille parallactique] Refea radiaJa Retea de linii concurente intr-un punct unic (nurnit centru de radiere). [radial grid, radial net / riseau radial] Refea rectangularii v. Caroil\i

Restitupe Proces complex de rezolvare a ecuatiilor de legliturl dintre coordonatele punetelor pe imagini ~i in teren ~i de transpunere a punctelor pe planuri sau Mqi. [restitUJion, plotting / restitUJion] Restitupe anaIitica Restitutie realizatl prin reconstituirea fasciculelor perspective din momentul fotografierii ~i inregi!>1rarea numericil a coordonatelor punctelor determinate. Transpunerea punetelor pe planuri sau hArti se poate realiza cu ajutorul imprimantelor sau plotterelor. [analytic restitUJion, analytical plotting / restitUJion analytique] Restitufie anaIogica Restitutie realizat! prin reconstituirea fasciculelor perspective din momentul fotografierii ~i transpunerea graficil a punctelor de interes. [analogous plotting / restitUJion analogique] Restitupe fotografica MetodA de restitutie bazat! pe transformarea aerofotogramelor

Retea cartografica Retea de linii trasatl pe o hartl, cu scopul de a facilita detmninarea coonlonatelor punetelor. [map grid / reseau cartographique] Refea de antene Ansamblu de mai multe antene individuale, distantate ~i defazate intre ele astfel ineat contributiile individuale se adunll. pe directiile preferate ~i se anuleazll.pe alte directii. Se construiesc sub formll. de ~ir de antene (a~ate la distante egale, cu centrele coliniare), perdea de antene (cu elementele plasate in plan vertical) sau inel de antene (format din antene verticale dispuse pe un cerc orizontal). [antenna array / reseau d'antennes] Refea de ca6brare v. Plad de ca6brare

Retea de difracPe Retea de fante ee difract! radiatiile cu lungimi de undl comparabile cu lll.rgimea fantelor. [diffraction grating / reseau de diffraction] Refea de nlvelment Totalitatea punctelor de nivelment geometric, c1asifieate pe ordi-

Retea

246

247

Rezonant!

Retea Ronchi Retea de difractie utilizatA pentru accentuarea sau eliminarea detaliilor liniare de pe 0 imagine. [Ronchi grid / quadrillage de Ronchll Retea trigonometriea Ansamblul punctelor dintr-{) triangulatie locaUi sau dintr-{) retea geodeziel de ordin inferior. [trigonometric control network / canevas trigonometrique] Retea triunghiulad neregulata Model al reliefului sau al obiectelor, bazat pe descompunerea ~i aproximarea suprafetei acestora prin fatete triunghiulare. [triangulated irregular network / reseau triangulaire] Revelator Solutie ce are rolul de a transforma imaginea latent! din emulsia fotosensibilll intr-o imagine vizibillL De obicei, contine 0 substant! oxidantA (de ex. metol sau hidrochinon!) ce are rolul de a reduce halogenura de argint, eliberand argint metalic. Pe langi substanta reducltoare, revelatorul mai poate contine substante. care accelereazll developarea (carboruqi de sodiu sau de potasiu, hidroxizi, borax), sau care impiediel descompunerea halogenurii de argint care nu a fost supusll aqiunii luminii in timpul expunerii (bromur! de potasiu). Sin. Baie de developare. [developer, developing solution, developing bath / revelateur, bain de developpement] Revelator cromatogen Revelator care produce 0 developare cromogen! (formare de pigmenti color). [colour developer / revelateur de couleurs] Revelator compensator Revelator ce atenueazll contrastul general al imaginii, permitlind redarea detaliilor cu gradaJii fine de gri. [compensating developer / revelateur compensateur] Revelator lent Revelator ce necesitA timp lung de developare ~i produce 0 imagine co granulatie fin!, cu redare bun! a detaliilor

~i contrast slab. [slow developer / revelateur lent] Revelator negativ Revelator destinat prelucrllrii filmelor fotografice negative. [negative developer / revelateur pour negatifs] Revelator normal Revelator care produce imagini cu granulatie ~i contrast normale. Sin. Revelator standard. [normal developer / revelateur normal, revelateur standard] Revelator pentru granulatie fina Revelator ce favorizeazll 0 granulatie finll a imaginii. [fine grain developer / revelateur a grain fin] Revelator pentru granulatie u1trafina Revelator ce favorizeazll 0 granulatie extrem de fmll a imaginii. [ultra-fine grain developer / revelateur a grain uitrq/in, revelateur a tres faible granulation] Revelator rapid Revelator co reactie rapidll. Genereaz! 0 imagine co contrast puternic, granulatie grosierll ~i tlri detalii fine. [high speed developer / revtlateur rapide] Revelator standard v. Revelator normal

pan!la obieetele din teren. [range resolution / resolution en distance] Rezolutia h3rtii Mllrimea celor mai mici detalii redate distinct pe hartll. [map resolution / resolution sur cane] Rezolupa imaginii Capacitatea imaginii de redare a detaliilor fine. Se exprimll prin numllrul de linii sau puncte alternante, de colori diferite, ce pot fi redate c1ar pe unitatea de distant!. [image resolution, picture definition, picture resolution / resolution de {,image, definition de I 'image] Rezolutie 1. Acuratetea (,;ucare este rrom pozitia ~i forma unui element geografic pe o reprezentare oarecare. 2. Dimensiunea celor mai mici detalii care pot fi detectate sau reprezentate in plan. 3. Distanta dintre punctele de ~antionare dintr-{) retea rectangularll. [resolution / resolution] Rezolutie azimu~ Capacitatea echipamentului radar de a separa doull retlectoare distincte, situate la aceea~i distantll fatll de anten!. [azimuthal resolution / resolution azimutale] Rezolutie cromatiea Capacitatea unui instrument de a separa radiatiile lurninoase co lungimi de undll diferite. Se exprimll prin raportul dintre lungimea de undll cea mai micll ~i diferenta dintre cele doul lungimi de undll ce pot fi separate. Sin. Putere de rezolvare cromaticd. [chromatic resolving power / resolution chromatique] Rezolutie fotografiea Capacitatea aparaturii ~i materialelor fotografice de a reda detaliile fine ale obieetelor. Este rezultanta combinllrii rezolutiei obiectivului cu rezolutia emulsiei fotografice. Sin. RezolUJie rezultantd. [photographic resolution / resolution photographique] Rezolutie in teren Dimensiunea, in teren, a celor mai fme detalii care pot fi distinse

pe 0 imagine de teledeteqie. lution / resolution au sol]

[ground reso-

Rezolupe radiometriea Nurnllrul ~i ecartuI iiIveIetm pe care Ie poate discrimina un sensor, pentru 0 anurnitlliungime de undll a radiatiei. [radiometric resolution / resolution radiomerrique] Rezolupe grafiea rezultanta v. Rezolutie foto-

Rezolupe sintetiea Rezolutia obtinutll prin aplicarea, asupra unei imagini, de tehnici de ameliorare a rezolutiei. [synthetic resolution / - ] Rezolupe spatiala Mllsurll a calitlltii imaginii, expriIIiat1 prm dimensiunea celor mai mici obiecte distinct reprezentate. [spatial resolution / resolution spatiale] Rezolutie spectraIa Mllsurll a gradului in care sensorul este capabil sll discrimineze radiatiile co lungimi de undll diferite. [spectral resolution / resolution spectrale] Rezolupe temporaIa Intervalul de timp dintre preluarea a doull imagini succesive, pentru ~i scenll. [temporal resolution / resolution temporelle] Rezolupe termiea Cele mai mici diferente de temperaturll pe care Ie poate detecta un sensor. [thermal resolution, temperature resolution / resolution thermique] Rezolutie transversaIa Rezolutia radarului co vizare lateral! raportm la distanta fat! de marginea cea mai.apropiatA a culoarului explorat. [transversal resolution, traverse resolution / resolution transversale] Rezonanta Fenomen de oscilatie ce apare intr-un sistem, atunci cand energia transmisll acestuia se prezintll sub forma unor oscilatii co frecventl apropiatA de frecventa oscilatiilor proprii sistemului. [resonance / resonance]

Revelator universal Revelator ce poate fi utilizat aW pentru ftlme eat ~i pentru hirtia fotografiel. [universal developer / revelateur universel] Reverberatie Retleetarea lurninii solare de elrre suprafata acvaticll invlliurm. [sun glitter / miroitement] Revizuirea Mrtii v. Reambulare

Rezistivitate Mllrime ce caracterizeazll proprietllJile eleetrice ale unui material. Este egalll co rezistenta electriel a unui ~ntion din materialul respeetiv, co lungimea ~i seqiunea transversalll egale cu unitatea. [resistivity / resistivite) Rezolutia distantei Precizia cu care poate fi determinatA, co un sensor radar, distanta

RF

248

249

RVI

RF Radio Frequency Frecven(a radio. RGB Red Green Blue Ro~u, verde, albastru. 1. Culorile primare in sinteza aditivlt a culorilor. 2. Metoda de specificare a culorii, prin intennediul a trei valori numerice, corespunzand intensitlttii celor trei culori primare componente. RGBB Red Green Blue BrightneliS Ro~, verde, albastru, strl1lucire.Metoda de ameliorare a rezolutiei imaginilor. Constlt in conversia unei imagini color, din domeniul RGB in domeniul HBS, urmatlt de inIocuirea componentei B cu 0 imagine pancromaticl1a aceleia~i scene dar cu rezolutie superioari imaginii color. RGBI Red Green Blue Intensity Ro~u, verde, albastru, intensitate.Metodl1de ameliorare a rezolutiei imaginilor. Constlt in conversia unei imagini color, din domeniul RGB in domeniul HIS, urmatlt de inlocuirea componentei I cu 0 imagine pancrornaticl1a aceleia~i scene dar cu rezolutie superioari imaginii color.

restitutie ~i restitutia propriu-zislt. rPhotogrammetric trique] survey / leve photogramme-

Ridicare fotogrammetrica aeriana Ridicare aerofotogrammetrica

v.

Ridicare fotogrammetrica terestra tntocmire de planuri ~i hirti topografice prin exploatarea fotogramelor terestre. [te"estrial
photogrammetric survey / leve photogrammerrique terrestre]

Ridicare planimetrica Mltsurarea ~i cartografierea detaliilor cu extindere in plan orizontal. rP/anifnetric survey / teve planimetriqueJ

Ridicare stereofotogrammetrica mtocmire de planuri sau hirti topograficeprin exploatarea cuplurilor stereoscopicede fotograme.
[stereophotogrammetric reophotogrammerrique] survey / Leve ste-

RGISM Raster Geographic Infonnation System for Mapping Sistem inf0l1Illltional [survey / Leve] geografic in format raster, pentru cartograRidicare topografica in teren Stabilirea, fiere (University of Nebraska). prin ml1surlttorin teren, a pozitiei detaliilor i RBI Radar Heigbt Indicator Altimetru topografice ~itranspunerea lor pe plan sau radar. lJarti. [ground survey, land survey / releve de te"ain) Ridicare aeriana v. Ridicare aerofotogrammetrica RKA Agentia spatiallt rusa (Moscova). Ridicare aerofotogrammetrica Ridicare RMSE Root Mean Square Error Eroare topograficl1 prin metode aerofotogrammetri- medie plttraticl1. ceoSin. Aerofotoridicare, Ridicare aerianii, RNCAN Ressources NatureUes Canada Ridicare fotogrammetricd aerianil. [aerial Resursele naturale ale Canadei. Minister al photogrammetric survey / Leve aerophotoGuvemului Federal al Canadei, inslrcinat grammerrique, Levephotoaerien] cu cercetltrile in teledetectie. Ridicare fotogrammetrica lntoemire de ROBINI Satelit indian. hirti sau planuri topografice prin metode fotogrammetrice. Procesul include aerofoRolftIm Film fotografic cu suport flexibil, tografierea, detenninarea canevasului de rulat pe 0 bobini. [roll film / rollfilm]

Ridicare topografica Determinareaformei, pozitiei ~idimensiunilor obiectelor de pe 0 polliune din suprafata terestrlt, in vederea reprezentltriilor prin mijloaee cartografice.

RT Real Time Timp real. ROS 1. Radar a Ouverture Synthetique Radar cu deschidere sinteticl1.2. RADAR- RTE Radiative Transfer Equation Ecuatia transferului prin radiatie. SATOptical Sensor Sensor optic pentru satelit RADARSAT. RTP 1. Real Time Pbotogrammetry FoROSAR Rotor-SAR Sistem de antenl1ratogrammetrie in timp real. 2. Real Time dar cu deschidere sinteticl1.Este constituit Processor Procesor in timp real. din antene montate la extremitlttile palelor unui rotor (de obicei, elicea unui elicopter) RTTS Real Time Transmission Subsystem Subsistem de transmisie in timp real ~ibaleiazlt 0 regiune de forml circularlt. (NIMBUS 3 ~i4). ROSGIDROMET Comitetulpentru HidroRT UREF Reseau de Teledetection de meteorologie ~i Supravegherea Mediului. I'UREF Reteaua de Teledeteetie a UniAgentie guvernarnentallt ruseasclt, ce are versitlitilor de Limblt Francezlt (Univerfunetii similare cu NOAA ~iEUMETSAT. sitatea din Sherbrooke, Quebec, Canada). ROSIS Reflective Optics System Imaging Spectrometer Spectrometru generator de Rugazitate ~ire a suprafeteiunui obiect imagini cu sistem optic de reflexie (ATde a prezenta neregularitltti de foarte mici MOS). dimensiuni. [roughness / rugosite] Rotirea imaginilor Rotire a imagimlor Rutiu Mi~e de oscilatie a platformeipuraerofotografice fatlt de pozitia nonnallt, in tlttoare, in jurul axei longitudinale. [roll, care laturile sunt paralele cu linia de zbor. Este provocatlt de reglarea incorecti a unghiului de contraderivlt. [image rotation,
tumbling of the images, crab / crabe, retoumement des images] rolling, tilt / roulis, balancement]

RORSAT Radar Ocean Reconnaissance Satellites Sateliti pentru cercetarea oceanului prin mijloace radar (URSS).

RSO Radar a Synthese d'Ouverture Radar cu deschidere sinteticl1.

Rota de zbor v. ltinerar de zbor RVI Ratio Vegetation Index Indice de vegetatie calculat prin raport. Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, ca fiind raportul dintre reflectantele corespunzlttoare infraro~uluiapropiat ~iro~ui. RVI=lRAlR, unde IRA reprezintltvaloarea reflectantei in infraro~ul apropiat iar R valoarea acesteia in ro~u. Pentru imagini LANDSAT, se uti: 1izeazl1 benzile TM4 (infraro~ apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~iMSS5.

RS 1. Radar Scatterometer Scatterometru radar. 2. Remote Sensing Teledetectie. RSB Rapport Signal Bruit Raport semnall zgomot. RS-IGIS Remote Sensing Integrated Geographic Information System Sistem informationalgeografic integrat cu mijloaeelede teledetectie.

251

Scaner

s
SAAMEX Surface and Atmosphere Airborne Microwave Etperiment Experiment cu instrument cu .microunde aeropurtat, pentru studiul suprclfetei terestre ~i al atmosferei (Helsinki University afTechnology, Finlanda). SABREX Satellite Borne Radiometer Experiment Experiment cu radiometru satelitar (dezvoltat de DFLVR pentru satelitul ROHINI). SAC Space Advisory Committee Comitetul Consultativ pentru Spatiu (ESA). SAFIRE Spectroscopy of the Atmosphere using Far Infrared Emission Spectroscopie a atrnosferei privind emisia in infraro~ indepArtat (EOS). SAGE Stratospheric Aerosol and Gas Experiment Experiment privind studiul gazelor ~i aerosolilor stratosferici (NASA). SALIUT Serie de statii orbitale perfectionate, cu echipaj uman. Saliut 1 a fost lansat in 1974. Tn 1982 a fost lansat! statia Saliut 7, care functioneazl ~i in prezent (URSS). SAM Stratospheric Aerosol Measurements Masurarea aerosolilor stratosferici (NIMBUS G). SAMIR Satellite Microwave Radiometer Radiometru satelitar pentru microunde. SAMS 1. Spatial Analysis and Modelling System Sistem de analizl ~i modelare spatiall (NASA). 2. Stratospheric and Meso-

spheric Sounder Sondl stratosfericl mezosfericl (NIMBUS G). SAR Synthetic Aperture deschidere sinteticl.

~i

Satelit geosincron Satelit artificial al Plmantuiui, cu orbitl geosincronl. [geosynchronous satellite / satellite geosynchrone] Satelit geostaponar Satelit artificial al PlmAntului, cu orbit! geostationarl. [geostationory satellite, fixed satellite / satellite geostationnaire] Satelit heUosincron Satelit artificial al PlmAntului, cu orbit! heliosincronl. [sun synchronous satellite / satellite heliosynchrone] Satelit meteorologic Satelit de teledetectie utilizat pentru observatii meteorologice. [meteorological satellite / satellite mereorologique] SateUt polar Satelit artificial al PlmAntului, cu orbit! polarl. Sin. Satelit de defilare. fpolar satellite / satellite a difilement] Satelit sincron Satelit cu orbit! sincronl. [synchronous satellite / satellite synchrone] Saturapa culorii Parametru ce caracterizeazl 0 culoare, exprimAnd diferenta acesteia fall de 0 nuantl de gri cu intensitate similam. Depinde de raportul dintre energia eficace cromatiel ~i energia luminoasll totall. [saturation / saturation d'une couleur] SA VI Soil Adjusted Vegetation Index Indice de vegetatie ajustat cu solul. Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, dupll formula: SA VI -

SAW Surface Acoustic Wave Undl acustiel de suprafall SBPTC Societe Beige de Photogrammetrie, de Teledetection et de la Cartographie Societatea Belgianl de Fotogrammetrie, Teledeteetie ~i Cartografie. SBUV Solar Backscatter Ultraviolet Sensor pentru mwrarea radiatiilor ultraviolete solare retrodifuzate (sensor NOAA pe NIMBUS 7, T1ROS, POES). SBUV-TOMS Solar Backscatter Ultraviolet Total Ozone Mapper System Sistem de cartografiere a ozonului total prin mlsurarea radiatiilor solare ultraviolete retrodifuzate in 14 benzi spectrale (NIMBUS 6 ~i SAGE). SIC Spacecraft Vehicul spatial.

Radar Radar cu

SARA Synthetic Aperture Radar Antenna Antenl radar cu deschidere sintetiel (ERS 1). SARLAB Synthetic Aperture Radar Laboratory Laborator radar cu antenl cu deschidere sinteticl (SPACELAB ~i SEASAT). Sarcina utiIa Echipamentul de teledetectie transportat de 0 platforml. [net load, payload, effective load / charge utile] SARSAT Synthetic Aperture Radar Satellite Satelit cu radar cu deschidere sintetiq (ESA). SASS Seasat-A Satellite Scatterometer system Sistem de scatterometru sPatial pe satelitul SEASAT A. Satelit artificial Obiect artificial plasat pe o orbit! in jurul unui corp cosmic. [artificial satellite / satellite artificie[j Satelit captiv Satelit a~at prin cahlu de 0 platforml orbitall (de ex., de 0 naveUl spatiall). [tethered satellite / satellite captifJ Satelit de deftlare v. Satelit polar Satelit de teledetectle Satelit artificial utilizat ca platforml pentru teiedetectie. [remote sensing satellite / satellite de teledetection] Satelit ecuatorial Satelit artificial al PlmAntului, cu orbit! situaUl in planul ecuatorial. [equatorial satellite / satellite equatorial] Satelit geodinamic Satelit artificial al PlmAntuiui, destinat studiilor de geodinamiel. [geodynamic satellite / - ]

ScamA v. Eroare de program SCAMS Scanning Microwave Spectrometer Spectrometru in microunde cu baleiere (NIMBUS 6). Scaner 1. Instrument de teledetectie care exploreazl suprclfata terestrll prin baleiere. 2. Aparat care exploreazl 0 imagine, prin baleiere liniam, in vederea numerizlrii ei. [1. scanner 2. image scanner / I. balayeur 2. balayeur d'image] Scaner cu baretA Scaner dotat cu un sensor bareUl, montat perpendicular pe directia de deplasare a platformei. Terenul e!>teexplorat prin deplasarea platformei, elementele baretei preluAnd semnalul de la f~ii paralele cu linia de zbor. fpushbroom scanner / balayeur a barrette de deteeteurs] Scaner cu tambur Scaner destinat digitizlrii materialelor grafice imprimate pe un suport flexibil. Materialul grafic original se ~l pe un tambur, ce se ~ in fata elementelor fotosensibile. [drum scanner / -]

IRA+R+L

IRA- R

(I+ L)

unde IRA reprezinUl valoarea reflectantei in infrar~ul apropiat, R valoarea acesteia in ro~, iar L este un factor de corectie, care variazl de la 0 (pentru vegetatie foane inalt!) la 1 (vegetatie de talie foarte miel). Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazl benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5.

Scheletizarea Seaner 252 253 Seara numerica Scarll de propoqie exprimatll sub form! de fraC{ie, in care numitorul aratll de cale ori este mai micll distafi{a de pe hart! f~ de cea din teren. {fractional scale / echelle numerique] Scara planimetrica Scara in plan orizonta! a unei reprezentllri a terenului. [horizontal scale, planimetric scale / echelle planimetrique] Scara varlabiIA Scarll ce vard pe suprafata imaginii (de ex., in cazul fotografiilor inclinate, scara variazll pe 0 direc{ie perpendicularll pe axa de inclinare). scale / echelle variable] [varying

Scaner laser Instrument ce exploreazA terenul prin baleiere cu un fascicuilaser. [laser scanner / halayeur laser] Scaner Iiniar Seaner care exploreazll terenul in lungul unei succesiuni de linii. [line scanner / halayeur lineaire] Scaner Iiniar mecanic Scaner care exploreazll terenul, in Iungul unor linii, prin micarea mecanicll (oscilatie sau rotatie) a unui element de dirijare a radiatiilor (oglindll sau prismll). [mechanical line scanner / - ] Seaner multispectral Radiometru care exploreazll suprafata terestm prin baleiere, in mai multe benzi spectrale, cu ajutorul unei retele de sensori. [multispectral scanner / halayeur multispectral, balayeur multihande] Scaner optic Echipament ce perrnite explor~ unei imagini anaIogice, prin baleiere, ~l genera rea echivalentului numeric in format raster al aeesteia. [optical scanner / halayeur optique] SCANSAT Scanning Scotterometer Scatterometru cu baleiere (BOS). Seara a1titudtnilor Scara de propoqie a a1titudinilor de pe modelul stereoscopic sau de pe un profIl, f~ de a1titudinile reale. Sin. Seara altitudinalii, Seara fndlfimilor. [elevation scale, height scale, vertical scale / echelle des altitudes, echelle des hauteurs] Seara culorilor ~irul culorilor din spectrul vizibil, de la violet, phliia ro~. [colour scale, colour wedge, chromaticity scale / echelle des couleurs] Seara fotografiei Raportul dintre dimensiunea imaginii fotografice a obiectelor ~i dimensiunea realll a aeestora. [scale of photograph, photographic scale / khelle de l'image, echelle du cliche, echelle de prise
de vue]

Seara harpi Raportul dintre dimensiunile reprezentate pe hart! ~i cele reale, din teren. Scara Mqii poate fi indieatll numeric, sub formll de frae{ie, sau grafic. [map scale, scale ofmap / echelle de la carte] Seara imaginii Propoqia dintre dimensiunile unui obiect reprezentat in imagine ~i dimensiunile reale ale acestuia. [image scale / echelle de I 'image] Seara inMtimilor v. Seam a1titudinilor Seara MonseU Scarll utilizatll pentru aprecierea culorilor. [Munsell scale / code Munsell] Seara stereomodelului Scara, in plan orizontal ~i vertical, a modelului tridimensional aI terenului. [scale of stereomodel / echelle du modele] Scara tentelor bipsometrice Scara tentelor de culoare utilizate pentru reprezentarea pe hart! a treptelor de relief. [elevation tints box, hypsometric tint scale, layer box, scale of tints / echelle de teintes hypsometriques] Seara tonurilor de gri v. Searl de gri

restitu{ie. [stereoplotting scale / echelle de stereorestitution] Seara gratica ConstruC{ie graficll ce reprezintll raportul intre dimensiunile spatiale ale obiectelor pe hart! ~i eele reale din teren. Se prezintll fie simplu, ca 0 barll orizontalll pe eare sunt mareate lungimi cu indicarea coresponden{e!or in teren, fie ca 0 scar~ grafica compusa, care faciliteazll determlnarea subdiviziunilor unitlltilor de masurll. [graphical scale, bar scale / eehelle graphique] Scara Hurter i Driffield Scarll pentru exprimarea sensibilitlltii filmului fotografic, [H and D scale / echelle H et D] Seara Iiniarl 1. Scarll graficll simplll, sub forma unei bare subdivizate in unitllti de mllsurll. 2. Scarll a unui instrument de mllsurll, pe care gradaliile suItt dispuse la distan{e ce vard, funclie de mllrimea mllsuratll, dupll 0 lege liniarll. [linear scale / echelle lineaire] Scara locaI8 Scara de propoqie a unei porliuni dintr -0 hart! sau imagine a suprafetei terestre. [local scale / echelle locale] Seara mare Scarll mai mare de 1:20.000. [large scale / grande echelle] Scara medie Searlt cu valoarea cuprinsll intre 1:20.000 ~i 1:100.000. [medium scale / ec'helle moyenne] Seam medie a onei aerofotograme Scarlt calculatll pentru 0 aerofotogramll, pentru un plan orizontal situat la a1titudinea medie a terenului, presupunAnd clt axa optica a fost riguros verticaili. [mean scale / echelle moyenne] Seara mica Scarlt mai micA de 1:40.000 (pentru fotograme) sau 1:100.000 (hllqi). [small scale / petite echelle]

Scatterometru Instrument activ cu microunde, de tip radar, cu fascicul foarte ingust, utilizat pentru mllsurarea variatiei coeficientului de difuziune radar. A fost proiectat in vederea determinllrii cu precizie a formei valurilor, pe baza cllreia se pot calcula direC{ia ~i viteza euren{ilor de aer de la suprafata oceanelor. [scatterometer / scatterometre] Scatterometru multifascicul Scatterometru care poate mllsura coefIcientul de difuziune, simultan pe mai multe {inte. [multibeam scatterometer / scatterometre multifaisceau] Scatterometru muitifrecventA Scatterometru ce poate opera in mai multe lungimi de undll. [multifrequency scatterometer / scatterometre multifrequence] SCA TRAD Scatterometerl Scatterometru-radiometru. Radiometer

SCARAB Scanning Radiometer for Radiation Balance Radiometru cu baleiaj, pentru bilanlUl radiativ (METEOR 3). Searl a1titudinata v. Scara a1titudinilor sucpe 0 [grey gris,

Searl de gri Diagramll ce reprezintll cesiunea nuan{elor de gri prezente imagine. Sin. Seara tonurilor de gri. scale, scale of tones / echelle de gamme de gris]

Scara de restitutie Scara la care se transpun datele grafice in cadrul procesului de restitu{ie. [plotting scale, scale of plotting / eehelle de restitution] Seara de stereorestitutie Scara la care se traruipun datele grafice de pe modelul stereoscopic, in cadrul procesului de stereo-

SeenA 1. Poqiune de teren sau ansarnblu de obiecte reprezentate pe 0 fotografie sau imagine de teledetec{ie. 2. Spa{iu "iluminat" de radar. [scene / scene] Schelet:izarea imaginii Transformare aplieatll unei imagini, ce produce 0 now imagine, constituitll din linii. cu ~sime minimlt (un pixel), plasate eat mal aproape de

Scheml1
254 255

Semnal

axa medianll a liniilor originale, ~i astfel a1eseineat imaginea-scheletsl1aiM ace~i topologie ca cea originall1. [image skeletonizing / squelettisation]

BUS 5).

SCMR Surface Composition Mapping Radiometer Radiometru pentru cartografierea compozitiei suprafetei terestre (NIM-

Schema de asamblare a foilor de harta Scheml1graficl1ce indicl1pozitia relativl1a foilor de hartl1care reprezinta 0 portiune de teren. Pe scheml1este indicat conturul ~i numele sau indicativul fiecl1rei foi. Sin.
Graficul dispunerii hiir]ilor. [index to adjoining sheets, chart index / tableau d'assemblage]

SCR Scanning Radiometer Radiometrucu baleiere. SCT Societe Canadienne de Tetedetection Societatea Canadianl1 Teledetectie (Ottade wa, Ontario). Scurtarea aparenta a versanplor Efect ce apare in teledetectia radar, manifestat prin redarea versantilor orientati cl1treantenllcu o lungime, pe imagine, mai micl1deeAtcea corespunzlltoarescMii. Apare datorit4 diferentei de timp necesare fascicululuiradar s4 ating4 vart'ul ~i respectiv baza versantului. Yersantii cu orientare invers4 prezint4, din acel~i motive, 0 a1ungireaparentll. Efectul este mai pronuntat pentru versantii mai inclinati ~i pentru radarul care utilizeazll unghiuri de inciden mai mari. fforeshonening / - ]

SEA Service de I'Environnement Atmc."" SEDIS SeawiFSEuropean Data informaspherique Serviciul mediului atrnosfenc tion System Sistem informationaleurop~n (Canada). cu date provenind de la sensorul SeaWiFS (ESA / ESRlN). SEASAT Satelit marin. Satelit lansat de NASA pentru studiul oceanelor ~i care .a functionat in perioada i~lie. -. sept~bne 1978. A fost primul sateht clvil echipa~cu un radar cu antenll.cu deschidere sintetlcl1, ce opera in banda L (1..=23,5 cm)~cu rez~lutie azimutal4 de 25 m, cu polartzare onzontal4 ~i un unghi de incidentli.de 20. A fost echipat ~i cu un a1timetru radar, un scatterometru,un radiometruSVIRR ~Scanning Visible Infra Red Radiometer) ~l unul SMMR (Scanning Multichannel Microwave
Radiometer).

Segmentarea imaginii Ymp4qire.a imaginii segin zone cu propriet4{iomogene. [l11Iage


mentation / segmentation d'image]

Selectarea structurllor Etapllin care structurile care fac obiectul unei problem~ de recunoa~ere a formelor soot determmate sau selectionate. [~1ructure selection, selection of structures / selection des structures]

Schema de asamblare a aerofotogramelor Schi de hartll pe care sunt trasate limitele benzilor de aerofotograme ~i limitele aerofotogramelor sau punetele lor centrale.
f,photography index map, photocontrol dex map / tableau d'assemblage] in-

Schema logicA1. Diagraml1utilizatllpentru reprezentarea unui algoritm. 2. Diagraml1 ce indicl1procedurile, operatiile ~i ordinea lor, efectuate in vederea atingerii unui obiectiv. Sin. Organigrama. [logical diagram, flow chan / schema logique]

SeaStar 1. Satelit oceanografic comercial. 2. Misiune NASA / GSFC, ce a utilizat un sensor SeaWiFS. SeaWiFS Sea Wide Field Sensor Sensor cu camp de vizare larg pentru ~prafata oceanic4. Sensor considerat ca filnd succesorullui CZCS. Secator radial Instrument cu ajutorul cl1ruia se executllperforatii de forma ~?r fante radiale, injurul unui punct de sprym (centru). De obicei, perforatiile .se fac ~e ~abloane din carton sau matenal plastlC, de m4rimea ~iformatul aerofotogramelor care trebuie asamblate. Aceste ~abloane sunt utilizate la aju~tarea pozitiei fiec4rei aerofotograme, pentru a repartiza,. pe intreg ansamblul unui fotomozaic semlcontrolat, eventualele erori de pozitie a uoor puncte de sprijin. [radial secator, radial slot cutter
/ secateur radial]

Selectle logicAProces de selectare ~.u~ui subset de obieete dintr-un strat, utillZ:md expresii logice care opereaz4 asupra atrlbutelor. Sunt selectate nurnai acele obiect.eale el1ror atribute corespund criteriulUl .de selectie. [logical selection, feature selectIon
by attribute / - ]

SD Standard Deviation Abatere medie p4traticl1. SDDS Satellite Data Distribution System Sistem de distributie a datelor satelitare (SEASAT, DOMSAT). SDES Spatial Data Exchange Standard Standard pentru schimbul datelor spatiale. SDIS Satellite Data Input Subsystem Subsistem de intrare a datelor satelitare. SDTS Spatial Data Transfer Standard Standardaprobat in iulie 1992 ~ipublieat ca oorm4 sub codul FIPS 173 (Federal Information Processing Standard). A intrat in vigoare in februarie 1993, devenind obligatoriu pentru toate agentiile federale din SUA, incepand din februarie 1994. Este conceput pentru a permite schimbulde date geografice. Aplicarea SDTS este sprijinitll
de US Geological Survey.

SCIAMACHY Scanning Imaging AbSOrption spectrometer for Atmospheric Cartography Speetrometru cu absorbtie care opereazl1 prin baleiere ~i genereazl1 imagini, pentru cartografierea atmosferei. A intrat in dotarea primei platforme polare europene. Scintilape Efect care poote cauza a1terarea semnalului radar retrodifuzat, din cauza interferentei cu semnalele diferitor obiecte din cuprinsul acelora~i limite de rezolutie, provocat de variatiile mari ~i aleatorii ale amplitudinii. [scintillation / scintillation] Sclipire Pixel din imaginea radar cu valoare foarte ridieatl1fatllde cei vecini. [speckle
/ tavelure]

Semn conventional Simbol grafic ut~lizat pentru reprezentarea, pe hartll, a ~Ul detaliu din teren. De obicei se prezmtll sub forma uoor desene simplificate, care s4 sugereze obiectul sau procesul reprezentat. Sin. Simbol cartograflc. [symbol, c~nographic symbol / symbole cartographlque]

Semnal Undll, impuls sau secven purtlltoare de informatie. [signal / signal] Semnal de ieire Semnal produs de un sensor sau de un sistem de prelucrare a datelor. [output signal / signal de sonie] Semnal de intrare Semnal care constituie datele de intrare intr-un sistem de prelucrare sau de afi~ a informatiei. [input signal
/ signal d'entree]

Securitatea accesului la date Gradu! in care este controlat accesul utilizatorilor la date in vederea asigur4rii securitlltii acestora~ [data access security / securite de
donnees]

Semnal de timp Semnal care ?oartll inf~rmatii privind ora 1~4 sau ~versal4. ~m.
Semnal orar. [time sIgnal/sIgnal horazre]

Semnal

257

Sensor

256 Sensibilitatea emulsiei filmului


V.

Sensibilitatea

Semnal optic Semnal transmis prin intermediul radiatiei luminoase. [optical signal / signal optique] Semnal orar v. Semnal de timp Semnal radar Impulsul radio emis de un sistem radar. [radar signal / signal radar] Semnal retrodifuzat Semnal reflectat de obiectele din teren prin retrodifuzie. [backscattered signal / signal retrodiffusl] Semnal video Semnal care poartll informatie ce permite reconstituirea, la receptor, a unei imagini. [video signal/signal d'image] Semnaturii Semnal caraeteristic emis de un obiect ~i care permite identificarea acestuia. [signature / signature] Semnatura de polarizare SemnJltura unui obieet referitoare la modul de polarizare al undelor emise sau refleetate de acesta. (polarization signature / -

Signatura spectrala. signature spectrale] Semnatura

[spectral signature /

anumite benzi speetrale. [chromatic sensitiser / sensibilisateur chromatique] Sensibilizator fotografic Substan{Jl (de obicei pigmenti) care se adaugll emulsiei fotografice pentru a-i mllri sensibilitatea. [light sensitising agent, photographic sensitiser / sensibilisateur photographique] Sensitometrie Miisurarea sensibilitiitii materialelor fotografice. Studiullegilor de innegrire a unei emulsii, developatii intr-un anumit revelator, un timp determinat, dupa ce a fost expusli un anumit timp la radiatii {"u 0 componenIa spectrala ~i intensitate controlate. [sensitometry / sensitometrie] Sensitometru Aparat pentru determinarea sensibilitiitii materialului fotografic. [sensitometer / sensitometre] Sensor Element al unui instrument de teledetecIie, care reaetioneazli la aCIiunea radiatiilor electromagnet ice, convertind caracteristicile acesteia (intensitate, lungime de undll, polarizare, fazli etc.) intr-o altJl mwme flZicii u~r masurabilli (tensiune sau intensitate a curentului electric, innegrire a materialului fotografic, etc.). Sin. Dete(10r, Captor. [sensor, detector / sensor, detecteur, capteur] Sensor activ Sensor care are sursli proprie de radiatii e1ectromagnetice sau de unde sonore ~i transmite 0 serie de senmale ale ciiror ecouri Ie recepIioneazli. [active sensor / capteur actij] Sensor baretA Sensor matrice cu 0 singurli linie de elemente. Sin. Bareta. [row sensor, linear array sensor, linear detector / barrette lineaire, capteur ii barrette, detecteur enpeigne] Sensor cu vizare fixA Sensor matrice construit astfel ineat sli poatJl rnmane orientat asupra acelei~i portiuni din suprafata teres-

texturaIa Texturn caraeteristicl

in reprezentarea unui obiect intr-o imagine. Sin. Signatura texturaM. [textural signature / signature de texture] Sensibilitate cromaticl R!spunsul emulsiei fotografice fa{Jlde lumina cu diferite lungimi de undJl (culori). [chromatic sensitivity, colour sensitivity / sensibilite chromatique, sensibilite aux couieurs] Sensibilitate Iitate fotografica v. Fotosensibi-

Sensibilitatea filmului aerian Miisurll a sensibilitJltii filmului aerian. Este definitJl ca fiind 1,5., unde E este expunerea necesarll pentru a obIine 0 densitate eu 0,3 mai mare decat eea obtinutJl in lipsa expunerii. [aerial film speed / sensibilite dufilmj Sensibilitatea receptorului Parametru, exprimat in decibeli, care indicl puterea semnalului la intrarea receptorului, necesarii pentru atingerea unei performante date. [receiver sensitivity / sensibilite du recepteur] Sensibilitatea receptorului sensorului v. Sensibilitatea

Sensibilitate Ia a1titudine Efectele altitudinii unei platforme asupra performantelor sistemului de teledetectie instalat la bordo [ - / sensibilite ii l'altitude] Sensibilitate monocromatica Sensibilitatea unui sensor la lumina monocromaticl. [monochromatic sensitivity / sensibilite monochromatique ] Sensibilitate spectraiA Sensibilitatea unui sensor, funetie de lungimea de undJl a radiatiei. [spectral sensitivity, relative sensitivity / sensibilite spectrale] Sensibilitatea emulsiei Caraeteristicl a emulsiei fotografice, exprimatJl prin durata timpului de expunere la 0 sursll de luminJl standard pentru ca la develq>are sJl asigure o anumitJldensitate. Depinde de mllrimea granulelor de halogenurll de argint din emulsie ~i de folosirea unor aditivi sau de aplicarea unor tratamente fizice sau chimice care pot mllri sensibilitatea. Cele mai folosite sclri pentru exprimarea sensibilitJltii sunt: scara DIN (germanJl) , ASA (americanJl) ~i GOST (ruseascl). lfilm sensitivity, emulsion speed / sensibilite de l'emulsion, sensibilite du film, rapidite de !'emulsion, vitesse de !'emulsion]

Sensibilizare Proces de mllrire a fotosensibilitiitii materialelor fotografice, prin mijloace chimiee sau fizice. [sensitising, maturation / sensibilisation, maturation] Sensibilizare cu mercur MJlrirea sensibilitJlIii materialului fotografic, prin supunerea lui la aeIiunea vaporilor de mercur. [mercury hypersensitising / sensibilisation ii base de mercure] Sensibilizare chimicl Mllrire a sensibilitiiIii emulsiei prin metode ehimice. [chemical sensitising / sensibilisation chimique] Sensibilizare cromaticli Extinderea sensibilitJlIii emulsiei fotografice la radiatii cu un domeniu mai extins de lungimi de undll. Isensitising for colours, chromatic sensitising / sensibilisation chromatique] Sensibilizarea emulsiei Supunerea emulsiei la tratamente chimice sau flZice, care-i sporesc sensibilitatea sau 0 extind la un speetru mai larg de radiatii. [emulsion sensitising / sensibilisation] Sensibilizlltor cromatic Pigmenti care extind sensibilitatea emulsiei fotografice la

Semnatura multibanda SemnJltura unui obiect obtinutJl dintr-un singur punet de observare, la un moment dat de timp, in mai multe benzi spectrale. [multiband signature, multispectral signature / signature multihalide] Semnatura muititemporaIa SemnJltura unui obiect obtinutJl prin combinarea rezultatelor mai multor mllsurlltori efectuate la momente diferite. [ - / signature multitemporelle] Semnatura simpIa SemnJltura unui obiect obtinutllia un moment dat, intr-o singurJl bandll spectralll, dintr-un punet unie de observare. [simple signature / signature simple] SemnAtura spectraIA Distributia intensitJltii radiatiei reflectate ~iJsau emise de un obiect, funetie de lungimea de undll. Sin.

Sensor trll, in timpul deplasllriiplatformei. [staring sensor / capteur a visee fixe] Sensor fotografic Material fotosensibil utilizat drept sensor in teiedeteetie. [photographic sensor / capteur photographique]

258

259

Simbol SHRI Stereo High Resolution Imager Generator de imagini stereoscopice de inaltll rezolutie. SHRIP Stereo High Resolution Imager Panchromatic Generator de imagini pancrornatice stereoscopice, de inaltl rezolutie. SIA Stereo Image Alternator Proiector alternativ de imagini stereoscopice. SICORP Spot Image Corporation Corporatia Spot Image. &te principalul difuzor al imaginilor produse de satelitul SPOT. SillS Satellite Image Display System Sistem de afi~re a imaginilor satelitare (NOAA). SIF Standard Interchange Format Format standard de intersehimb, proiectat de Intergraph ~ifolosit initial pentru transferul desenelor CAD. SIG Systeme d'lnformation Geographique Sistem informational geografic. SIGMA Systeme d'Information Geographique pour Ia Mise en valeur Agricole Sistem informational geografic pentru valorificare agricolll (a terenului). Signaturi spectraiA v. SemnAturA spectraiA Signaturi texturatA v. SemnAturAtexturatA Simbol Entitate ce desemneazll un obiect sau 0 anumitl informape elementarl. [symbol / symbole]

provin dintr-o sursll proprie. [passive sensor / capteur passifJ

Sensor generator de imagine Sensor care produce 0 imagine a scenei, pe baza radiatiilor captate. [imaging sensor, image forming sensor / capteur imageur]

Sensor piroelectric Sensor bazat pe absorbtia radiatiei ~i conversia ei in caIdurll, intr-un cristal impur. Variatia temperaturii cristalului produce un curent electric intre electrozii deteetorului. [pyroelectric sensor
/ capteur pyroelectrique]

SERI System for Earth Resource Information Sistem de informatii asupra resurselor terestre. Set de date Colectie de date legate logic, referitoare la 0 temll comum. [data set / - ] Set de filtre Trusll de ftItre, cu diverse caracteristici. [filters set, set at filters /
trousse de filtres]

Sensor inteligent Sistem capabil sa detecteze ~i, in acel~i timp, sll preiu("Teze semnalele. [sman sensor / capteur intelligent] Sensor matrice Instrument generator de imagini care folo~ 0 retea de sensorl, de mici dimensiuni, disp~i dupa 0 grilll rectangularll. [array sensor. matrix sensor / - ] Sensor multirezolupe Sensor capabil sa efectueze masurlltorila rezolutii diferite, de la a~i altitudine. [mu/tiresolution sensor
/ capteur multiresolution]

Sensor termic Sensor utilizat pentru mllsurarea temperaturii obiectelor. [thermal


sensor, thermal detector / capteur thermique]

Set de instructiuni Totalitatea instructiul1i1or acceptate de un procesor sau care fac parte dintr-un limbaj de prograrnare. [instruction set / - ]

Sensori cu fascicule incruciate Ansarnblu de sensori de teledeteetie care exploreazll a~i seem, simultan din rnai multe direetii. [cross beam sensors / capteurs a
faisceaux croises]

Set de Ientile Trusa de Ientile diferite care se pot a~a unui instrument optic dat. [set
of lenses / trousse de lentilles]

Sensori multipli Configuratii de sensori cu mai multe eiemente sensibile, care exploreazll simultan a~i scenll. [multiple sensors / capteurs multiples]

SEVIRI Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager Instrument rotativ perfectionat, generator de imagini in vizibil ~i infraro~ (MSG). SF Scale Factor Factor de scarl. SferA cereasca Sferll imaginarl, concentrica cu Pllmantul, cu raza infinitl, pe care se considerll proiectate corpurile cere~i.
[celestial sphere / sphere celeste]

Sensor multispectral Sensor capabil sa opereze in doull sau rnai multe benzi spectrale. [multispectral sensor / capteur multispectral, capteur multibande]

Senzape de relief v. Impresie de relief SEOCS Sun Earth Observatory and Climatology Satellite Salelit climatologic~ide observare a Soarelui ~i PllmAntului(ESA). SEOS Synchronous Earth Observation Satellite Satelit sincron de observare a Pllmantului (NASA). Separarea culorilor Descompunerea unei imagini color intr-o serle de imagini monocrome care, surnate, sll reeompunll imaginea originaill. [colour separation / separation des couleurs]

Sensor neproducator de imagine Sensor care permite mllsurarea diferitelor caracteristici ale fluxului de radiatie, flrll a produce 0 imagine a scenei. tn mod ob~nuit, a~ti sensori efectueazll mllsurlltori punctuale sau medii pe un areal. Unele tipuri permit obtinerea de profile ale mllrimii studiate. [oonimaging sensor / capteur oonimageur]

Sferoid Formll geometricllapropiatllde cea a unei sfere. Este utilizatl ca aproximatie a formei pamantului. [oblate spheroid /
spherolde]

Sensor optic Sensor de teledeteetie ce lucreazll in domeniul radiatiei luminoase.


[optical sensor / capteur optique, detecteur optique]

Separator spectral Instrumentcare permite separarea radiatiilor incidente, funetie de lungimea lor de undll. [beam splitter / diviseur de faisceau]

SFPT Societe Fran~se de Photogrammetrie et TBedetection Societatea Francezll de Fotogrammetrie ~i Teledeteetie. SGEOS Second Generation Earth Observation Satellite SateHt de observare a Pllmantului, din a doua generatie. SGM Second Generation METEOSAT A doua generatie de sateliti METEOSAT. SHF Super High Frequency Freeventll SUpra-inaltl.

Simbol cartografic v. Semn convenponal Simbol grafic: Semn grafic utilizat pentru desemnarea unui obiect sau proces. [graphical symbol / symbole graphique]

Sensor pasiv Sensor care mllsoarllcaraeteristicile radiatiei emise sau reflectate de obiecte, flrll a Ie "i1umina" cu radiatii ce

SERE Spatial Effective Resolution Element Element de rezolutie spatialllefectivll.

Simbol proportional Simbol grafic ale cllrui dimeosiuni sunt proportionale cu mllrimea obieetului sau cu inteositatea proce-

SIMS

260

261

Sistem

sului pe care n reprezintA. rProponional ~ymbol / - ] SIMS Shuttle Imaging Microwave System Sistem cu microunde generator de imagini de pe navetA spatiaiA. Sinteza culorilor Procedeu ce permite obtinerea unui efect vizual similar cu cel produs de culoarea unui obiect real, utilizand radiatie luminoasA cu spectrul restrans la trei benzi inguste, coro;punzatoare culorilor primare. [colours synthesis, colours matching / synthese des couleurs] Sinteza imaginii Crearea, prin sinteza, a unei imagini corespunzAtoare unei scene, plecand de la caracteristicile optice ~i geometrice ale obiectelor ~i surselor de lumina. [image synthesis, image rendering / synthese d'image] Sinted aditiva a culorilor Proces de obtinere a unei culori prin amestecul a trei fascicule de luminA, avand cele trei culori primare (albastru, verde ~i ro~). Sin. Proces aditiv de obJinere a culorilor. [additive colour process, additive colour matching, additive colour mixture, additive method / procedure de synthese additive, procede additif, melange additif de couleurs] Sinted substractiva a culorilor Proces de obtinere a culorilor prin eliminare, cu ajutorul unor filtre, a unei pArti din spectrul luminii albe. Sin. Proces substractiv de ob]inere a culorilor. [subtractive colour synthesis, subtractive colour mixture, subtractive method, subtractive colour process, subtractive colour matching / procedi soustractif, melange soustractif de couleursJ SIR 1. Shuttle Imaging Radar RaC1argenerator de imagini, pentru naveta spapaiA. 2. Spaceborne Imaging Radar Radar spatial producAtor de imagini (EOS).

SIR-A Misiune radar a unei navete spatiale NASA din 1981. A utilizat un radar in banda L ("-=23,5 em) cu polarizare orizontalli HH, unghi de incidentA de 47 ~i rezolutie azimutalA de 4Q m. SIR-B Misiune radar NASA, din octombrie radar cu polarizare HH, da L 0_=23,5 em), cu de 15 - 57 ~i rezolutie a navetei spatiale 1984, utilizand un ce a operat in banunghi de incidentA la sol de 25 m.

referinta, prin intermediul unor valori numerice (coordonate). [~ystem of coordinates / ~ysteme de coordonnees] Sistem de coordonate aI harpi Sistem de coordonate utilizat in cadrul materialelor cartografice pentru redarea pozitiei in teren a obiectelor. [map coordinates system / systeme de coordonnees de la cane] Sistem de coordonate aI instrumentului Sistem de coordonate propriu unui echipament periferic grafic (de ex. plan~tA de digitizare, plotter). [device system of coordinates / systeme de coordonnees de l' apparei l] Sistem de coordonate fotografice v. Coordonate fotografice Sistem de coordonate geodezice de stat Sistem de coordonate pentru exprimarea pozitiei punctelor in teren, adoptat oficial de cAtre un stat. [national coordinate system / systeme de coordonnies d'etat] Sistem de coordonate geografice Sistem de coordonate (douli unghiuri -latitudine ~i longitudine ~i 0 distantA - altitudirea fatA de o suprafatA de referintli) utilizat pentru exprimarea pozitiei geogratice a punctelor. [geographical coordinate system / systeme de coordonnees geographiques] Sistem de coordonate donate imagine imagine v. Coor-

determinAri de pozitii ale unor obiecte sau procese. [ - / - ] Sistem de gestiune a bazelor de date Ansamblu de programe de calculator destinat organizlirii ~i exploatArii bazelor de date. [database management system / systeme de gestion de bases de donnees] Sistem de numerape nara binar v. Notape bi-

SIR-C X-SAR Sisteme radar cu antenA cu deschidere sintetica, utilizate in cadrul misiunilor navetelor spatiale americane, in 1993, 1994 ~i 1996. Au operat in benzile C, L ~i X, cu polarizare orizontaiA (HH), cu unghiuri de incidentA, lungimi de unda, rezolutii ~i moduri de polarizare diverse. SIRS 1. Systeme d'Infonnation a Reference Spatiale Sistem informational cu referinta spatiaiA. 2. Satel6te Infrared Spectrometer Spectrometru in infraro~u, pentru satelit (NIMBUS 3 ~i 4). SIS 1. Scanning Image Spectroradiometer Spectroradiometru cu baleiere. 2. Shuttle Imaging Spectrometer Spectrometro producAtor de imagini, pentru naveta spatiala. 3. Spatial Infonnation System Sistem informational ~1>atial. SISP Surface Imaging and Sounding Package Ansamblu de sondare ~i colectare a imaginilor de suprafatA (sistem de sensori pentru EOS). Sistem activ v. Sistem de teledetecpe tiva ac-

Sistem de observare Instrument sau aparat utilizat pentru observarea unui obiect sau proces. [visual system / systemed'observation] Sistem de operare Ansamblul programelor ce realizeaza gestiunea resurselor unui sistern de calcul. [operating system / systeme d'operation] Sistem de prelucrare automata a datelor Sistem alcAtuit din echipamente electro nice de comunieatie ~ de prelucrare a datelor. [automatic data processing system / systeme d'analyse automatique de donnees] Sistem de prellICI'9re distnbultA a datelor Sistem ce permite prelucrarea datelor. simultan pe mai multe calculatoare conectate in retea, cu distribuirea sarcinilor de calcul intre acestea. Sin. Sistem distribuit. [distributed (data processing) system / systeme de traitement distribue de donnees] Sistem de referintii Ansamblu de elemente geometrice (puncte, linii, supratete), fatA de care se expriml pozitia punctelor. [system of reference / systeme de rejerence] Sistem de referintii altitudinal Sistem de referinta constituit dintr-o suprat"atA(de ex. cea a geoidului sau a unui elipsoid) ~i 0 directie de referintA. fatA de care se expriml altitudinea punctelor de pe suprafata terestrA. [venical datum / systeme de rejerence altitudinale]

Sistem de coordonate pentru indicarea culorilor Sistem de indicare. prin valori numerice, a culorilor. [colour coordinate ~ystem / - ] Sistem de coordonate rectangulare Coordonate carteziene rectangulare v.

Sistem cu microunde Sensor sau instrument care opereaza in domeniul microundelor. [microwave system / ~ysteme hyper:trequences] Sistem de coordonate Sistem de exprimare a pozitiei obiectelor, fatA de un sistem de

Sistem de exploatare stereoscopica Sistem destinat exploatlirii imaginilor stereoscopice prin vizualizarea modelului tridimensional ~i efectuarea de observatii, mAsurAtori ~i

Sistem Sistem de referintA geodezic Sistem de referint! utilizat pentru exprimarea pozitiei punetelor de pe suprafata terestrli. Utilizeazli 0 suprafat! de referintli (de obicei, cea a unui elipsoid de rotatie), dimensionata ~i pozitionata astfel incat sAfie cat mai apropiatli de suprafata reaUla Plimantului. Fatli de aceastlisuprafat! sunt definite coordonatele geodezice B (latitudine) ~i L (longitudine). Altitudinea poate ti exprimata fie ea distanta de la punet la suprafata elipsoidului, fie falli de 0 altli suprafat! de referint! (de ex. geoid). [geodetic reference system,
geodetic datum, datum / systeme geodesique de rej"erence]

262

263

SKYLAB Sistem radar v. Radar Sistem trimetrogon Ansamblu de trei camere aerofotografiee, dintre care una eu axli verticalli~idouli eu axe inclinate cu flY fatlide verticalli~iperpendicular pe direqia de zbor. Se realizeazli astfel trei benzi de fotografii aeriene la un singur zoor: una cu fotografii verticale ~i douli cu fotografii oblice. [trimetrogon system / systeme trimetrogon]

Sistem de teledetectie activa v. Teledeteqie activa Sistem de teledetecpe pasiva v. Teledetecpe pasiva Sistem de teleinregistrare Ansamblu de dispozitive ~i aparate care permit inregistrarea unor semnale transmise la distantli.
[teleregister system / systeme reLeregister]

Sistem global de localizare Sistem dezvoltat de Departamentul Aplirlirii al SUA, destinat radionavigatiei (determinarea coordonatelor ~i vitezei de deplasare a unui mobil) pe intreaga suprafatli a globului. Sistemul se bazeazll.pe sernnalele emise de un numll.rde 24 de sateliti, care graviteazli la 20.000 kIn altitudine in 6 plane orbitale ~ieu perioadlide revolutie de 12 ore, fiind controlati de la sol. Este utilizat pentru stabilirea coordonatelor oriclirui punet de pe suprafata terestrli, cu ajutorul unui receptor portabil. Primul satelit a fost lansat in 1989 ~i sistemul a devenit operational in decembrie 1993, pentru uz militar, ~iin februarie 1994, pentru uz civil. [global positioning
system / systeme de positionnement global]

Sistem in timp real Sistem eapabil sA preluereze datele de intrare eu 0 intarziere maximli prestabilita. [real-time system /
systeme en temps reel]

Sistem multibanda v. Sistem multispectral Sistem multicanal v. Sistem multispectral Sistem multispectral Sistem de explorare a aeeluia~iobiect in mai multe benzi spectrale. Sin. Sistem multibandi'i, Sistem multicanal. [multispectral system, multiband system, multichannel system / systeme multispectral. systeme multibande, systeme multicanal]

Sistem infonnational Ansamblu de tluxuri ~i eircuite informationale organizate intr-o coneeplie unitarli, ee asigurli interconexiunile informationale dintre sistemul de conducere ~i sistemul condus, prin asigurarea informatiilor necesare procesului de decizie. [information system / systeme d'information]

Sistem optic Ansamblu de Ientile, prisme sau oglinzi, care permite modificareadirecliei de propagare a radiatiilor luminoase.
[optical system / systeme optique]

Sistem universal de referinta Sistem de evident! ~i de localizare a imaginilor LANDSAT. Utilizeazli cele 251 traiectorii la sol ale satelitului (orientate NE-SV) ~i 119 ~iruri orientate E-V. tn felul aeesta, se individualizeazli29.869 centre ale imaginilor. [world-wide reference sy~1em / systeme
universel de re.terence]

Sistem optic adiponal Sistem optic ee se poate ata~ unui aparat pentru a-i spori sau modifica performantele (de ex., binoclul stereoscopului cu oglinzi). [additional lens
system, auxiliary lens system / systbne de lentilles auxiliaires]

Sistem deschis Sistem de calcul ale clirui specifieatii privind modul de stocare ~i transfer al datelor, precum ~ieel de comunicatie intre programe, se face conform eu un ansamblude standardepublice, destinate acestui scop. [open system / systeme ouven] Sistem distribuit v. Sistem de prelucrare distribuitli a datelor Sistem Doppler Sistem care utilizeazliefectul Doppler pentru mlisurarea unui parametru (de ex. determinarea vitezei unui mobil). [Doppler System / systeme Doppler] Sistem expert Sistem destinat rezolvlirii problernelor dintr-un domeniu limitat, prin inferentli pe baza informatiei dintr-o bazli de cuno~inte obtinute prin expertizli umanA. [erpen system / systeme expen]

Sistem infonnational geografic Sistem bazat pe utilizarea tehnieii de calcul electronice, pentru achizitia, stocarea, analiza ~i afi~rea datelor geografice. Este un sistern informational ee permite organizarea informatiei pe criterii spatiale (geografice).
[geographic information sy~1em / systeme d'infonnation geographique]

Sistem optic centrat Ansamblu de Ientile ce posedli 0 axli de simetrie (axa opticli principalli a sistemului pe care il alclituiese). [centred optical system / systeme optique centli]

Sistem infonnaponal spapal Sistem informational cu referentiere spatialli a datelor.


[spatial infonnation system / systeme d'information spatial]

Sistem optic ideal Sistem optic imaginar care produee imagini ee respectli un raport perfect de asemlinare geometricli eu seena (realizeazli proieqii conice sau paralele perfecte). [ideal optical system / systeme
optique ideal]

Sistemul de ReferintA Geodezic 1980 Sistern adoptat de cea de a XVII-a Adunare Generalli a IUGG, din decembrie 1979, de la Canberra. Si!>temul ste defmit prin raza e ecuatorialliterestrli (6.378.140 m), faoorul dinamie J (108.26310-8), constantagravitational! geocentricli ~i viteza unghiufarli de rotatie a Plim!ntului (7.292.115.10-11 rad/s). Sistemul este bazat pe teoria elipsoidului echipotential geocentric (originea este centrul de masAal Plimantului). Primul meridian este meridianul zero al longitudinii adoptate de IERS. Raza ecuatorialli a elipsoidului de referint! este de 6.378.137 m.

[-/-)
Sistemul international (SI) Sistem international de unitliti de mlisurli, avand ca unitliti fundamentale metruI, kilogramul, secunda, amperul, gradul Kelvin ~icandela. Constituie sistemul legal ~i obligatoriu in Romania. [metric system / systeme metrique]

Sistem infonnaponal teritorial Sistem informational geografie referitor la caracteristieile terenului (utilizarea lui, proprietate etc.). [land information system / systeme
d'information du territoire]

Sistem optico-numeric Sistem care combinAprelucrarea opticli cu cea numericli a imaginilor. [aptical-digital system / systeme
optique-numerique ]

Sistem pasiv v. Teledetecpe pasiva

SKYLAB Statie orbitalli eu eehipaj uman, lansatlide NASA pentru cercetliri ~i expe-

SL

264

265

Spatiu

riente ~tiintifIee ~i tehnice. Programul SKYLAB s-a desfliurat in perioada 14 mai 1973 - 8 februarie 1974. Statia a avut 0 orbit! inciinatA cu 50 fat! de planul ecuatorial, altitudine de cca. 435 kIn ~i perioadll de revolutie de 93,2 minute. A fost echipatll cu o camerll multibandll, 0 camera cu rezolutie inaltll ~i un scaner multispectral. SL Space Laboratory Laborator SPatial.

SMIRR Shuttle Multispectral Infrared Radiometer Radiometru in infraro~u, multispectral, pentru navetll spatialll. SMMR Scanning Multichannel Microwave Radiometer Radiometru in microunde, multispectral, cu baleiere (sensor pe SEASAT, NIMBUS G, LOCSS ~i NOSS). SMOP Satellite Measurement of Oceanographic Parameters Mllsurarea din sateliti a parametrilor oceanografici. SMR Scanning Microwave Radiometer Radiometru cu baleiere in microunde. SMRSS Surveys, Mapping and Remote Sensing Sector Sectia de Ridicllri TopografIee, CartografIere ~i Teledeteqie (numitll acum Geomatics Canada). SMS Synchronous Meteorological Sateltite SateHt meteorologic sincron. SMS 1 a fost lansat la 17 mai 1974. SMSS Shuttle Modular Scanning Spectroradiometer Speetroradiometru modular, cu baleiere, pentru naveta spatialll. SIN Signal/Noise zgomot. Ratio Raport semna1l

tolosit la explorarea discontinuitlltilor mice ale atmosferei inferioare.

ter-

SODAR multifrecventa Sistem SODAR care poate emite ~i receptiona unde sonore cu mai multe frecvente. [multifrequency SODAR / SODAR multiftiquences] SOIUZ 1. Program sovietic de perfec-

sonda spatialll care a pllrllsit Si!>temul Solar a fost Pioneer 10 (1983). [space probe / sonde spatiale] Sonda radio-acustica Sistem ee serv~te la determinarea parametrilor atmosferici, prin emisia de impulsuri acustiee ~i mllsurarea influentei acestora asupra modului de propagare a undelor electromagnetiee. [radio acoustic sonde, radio acoustic sounding system / sondeur radio-acoustique] SPACE Software for Processing AVHRR Data for the Communities of Europe Pachet de programe pentru Comunitatea Europeanll de prelucrare a datelor AVHRR. SPACELAB Laborator spatial, realizat de ESA pentru NASA, in cadrul programului Apollo. SPAN Space Physics Analysis Network 1. Retea de analizA fizicll a spatiului. 2. Retea de comuniCa{ii de date (NASA). Programul american SPAN a fost intrerupt la SIa~itul anului 1990, fiind continuat in Europa de E-SPAN (ESA). SPAN permitea utilizatorilor aceesul la arhivele de date de teledeteetie. Suceesorullui SPAN, in SUA, este reteaua NSI (NASA Science 1nternet). SPANS Spatial Analysis System Sistem de analizll spatiaill. Pachet de programe destinate SIG, produs de TIDAC Technologies (Canada). SPAS Shuttle PaUet Satellite Container pentru sateliti pe naveta spatialll. Constructie depresurizatll, cu propulsor, pentru plasarea satelitilor pe orbitll (DFL VR). SPaPu imagine Spatiul din plarml cli~lui fotografIc (imaginii de teledeteetie). [image space / espace image] Spatiu model Spatiul modelului tridimensional. [model space / surface de I'image plastique]

SLAR Side Looking Airborne Radar Radar aeropurtat cu vizare lateralll. SI8bire a imaginii Reducerea densitll{ii imaginii fotografIee. Se realizeazll prin melode chimiee (indepllrtarea unei paqi din argintul metalic). [lighter shading, reduction / blaru:hissement de I'image] SLC Satellite Launch lansare a satelitilor. Center Centru de

tionare a tehnicii spatiale ~i de cercetare. a atmosferei tere!>tre. Programul a debutat III 1967. 2. Navll cosmicll sovieticll utilizatll pentru plasarea de statii cosmice. Solarizare 1. Operatie de expllllere la lumina a filmului reversibil color, dupll developarea alb-negro, pentru obline~ea ima~inii pozitive. 2. Efect de rehalogemzare a Im~ginii latente de clltre excesul de halogen ehberat in urma unei expuneri exeesi ve (efect Sabattier). [solarisation / 1. solarisation 2. effet Sabattier] Solupe de sensibi6zare Solutie pentru sensibilizarea chimicll a materialului fotografIco [sensitising solution / bain sensibilisateur] SOM Space Obtique Mercator oblicll. Mercator Proieetie

SLCT Secteur des Leves, de la Cartographie et de TeIedetection Sectia de Ridicllri TopografIee, Cartografiere ~i TeledetecJie (numit acum Geomatique Canada). SLIP Software for LANDSATImage Pr0cessing Program pentru prelucrarea imaginilor LANDSAT. SLR Side Looking Radar Radar cu vizare laterala. SLS 1. Sotid-state Linear Sensor Sensor baretll cu dispozitive semiconduetoare. 2. Stereo Line Scanner Scaner liniar stereoscopic (DSVLR). SMART Stereo Mapping with Radar Techniques Cartografiere stereoscopicll prin tehnici radar (pachet de programe, Universitatea din Graz, Austria). SMD Scanning Microdensitometer densitometru cu baleiere. Mk:ro-

SNR Signal to Noise Ratio Raportul semnalIzgomot. SO 65 Tip de camera fotograticll utilizat pe Apollo 9. A operat in 4 benzi spectrale: 0,47 - 0,51 ~m; 0,51 - 0,89 ~m; 0,59 0,715 ~m; 0,68 - 0,89 ~m. SOCC Satel6te Operations and Control Center Centrul de Operatii ~i Control al Satelitilor (NOAA). SODAR Sound Detection and Ranging Deteetare ~i mllsurare a distantelor cu ajutorul sunetului. Echipament care transmite ~i receptioneazli unde sonore, operand pe principii similare celor ale radarului. E!>te

SONAR Sound Navigation Ranging Sistern de navigatie ~i determinare a distantelor. Sistem tip radar care functioneazli cu ultrasunete sau cu unde sonore. Este folosit Laexplorarea fundului bazinelor acvatiee. Sonda Vector echipat cu aparaturll pentru observarea fenomenelor din atmosferll ~i transmiterea datelor la sol. [sonde, probe / sonde aerienne, bailon-sonde ] Sonda spatiala Navll cosmicll destinatll sA exploreze alte corpuri cosmiee din Sistemul Solar sau din afara lui. Prima sondll spatialll a tost Lunik 1 care a explorat Luna (1959); prima sondll 'planetarll a fost Mariner 2, care a explorat planeta Venus (1962); prima

Spatiu Spatiu mort Portiune din teren care nu apare reprezentatll pe imaginile de teledetectie, deoarece se aflll "in umbra" uoor OOiecte extindere pe verticaill. Sin. Zona cu
moarta. [blind spot, dead space, dead ground, hidden ground, no-return area / espace mort, partie cachee, zone cacMe]

266

267 perl!.complet un intreg domeniu de lungimi de undll.. [continuous spectrum / spectre


continu]

SPOT

[correlation spectrometer / spectrometre de correlation]

trum, optical spectrum / spectre visible, spectre optique]

Spatiu obiect Spatiul scenei reprezentatlipe imagine. [object space / espace objet] Sp8Iare Operatie in cadrul procesului de prelucrare a materialului fotografic, ce are ca scop indeplirtarea urmelor de reaetivi.
[rinsing, washing / rinrage, lavage]

Spectrometru generator de imagini Configuratie de sensori capabili sll. formeze imagini ale terenului, pentru un numllr mare de benzi speetrale (peste 1(0). Permite studierea spectrului radiatiilor emise ~i refleetate de obieetele din teren. [imaging
spectrometer / spectrometre imageur]

Spectrui radiatiei solare v. Spectru solar SPOT Systeme Probatoire d'Observation de Ia Terre (ulterior Satellite Pour l'Observation de Ia Terre). Satelit pentru 00servarea Pllm3ntului.Satelit cu orbitllpolarll, prevllzut cu aparaturll de teledetectie. Este dotat cu doull.radiometre de tip HRV, cu ajutorul cll.roraobtine 0 rezolutie la sol de 10 m in modul pancromatic ~i de 20 m in cele trei benzi spectrale. Radiometrele sunt montate astfel incat sll preia imagini ale uoor linii de teren succesive, perpendiculare pe directia de zbor. Oglinzile orientabile montate in tata radiometrelor permit modificareaunghiului de vizare, transversal fatll.de directia de zbor, in intervalul 0_ 27 (fatll.de verticala locului). Este astfel posibilll obtinerea de cupluri stereoscopice de imagini, preluate de pe orbite consecutive, iar zona exploratli poate ajunge pAnll. la 0 llltime maximl de 950 km. Orbita este heliosincronll.~i are altitudinea de 818 km la ecuator ~i 833 km la apogeu. Perioada medie de revolutie este de 101,4 minute, iar viteza de deplasare, in raport cu solul, este de 24.000 kmfh. Trece pe aeela~i traseu dupll 26 zile (timp in care efectueazll. 3690rbite). Traverseazll.ecuatorul terestru la ora 10 ~i 30 minute. Trece pe deasupra unui punet la aceea~i orll Ioealll (15 minute). Datoritll oglinzii orientabile, poate explora ac~i regiune la intervale de 1, 4 sau 5 zile. SPOT 1 a fost lansat la 22 februarie 1986. Ulterior au fost lansati SPOT 2, 3, 4 ~i5. SPOT Image Organizatie de distributie comercialll a imaginilor SPOT, cu sediile principale la Toulouse (FraIlla) ~i Reston, Virginia (SUA).

Spectru de absorbtie Totalitatea liniilor ~i benzilor de absorbtie ale unui material (mediu). [absorption spectrum / spectre
d' absorption]

Spectrometru in infrar~u Spectrometru dedicat mllsurllrii intensitlltii radiatiilor infraro~ii. [irifrared spectrometer / spectrometre infrarouge]

Spertru de absorb tie atmosfericA Ansamblul benzilor ~iliniilor spectralepentru care radialia este absorbitll de clltre atmosfera terestrll.. [atmospheric absorption spectrum
/ spectre d'absorption atmospherique]

Spertrofotometru Speetrometru ce opereazll.in domeniul radiatiilor vizibile. [spectrophotometer / spectrophotometre]

Sped:rometru in microunde Spectrometru dedicat mllsurllrii intensitlltiiradiatiilor din domeniul microundelor. [microwave spectrometer / spectrometre hyperjrequences]

Spectru de emisie Garna lungimilor de undll.ale radiatiilor emise de 0 sursll..[emission spectrum / spectre d'emission]

Spectrografie Determinarea caraeteristicilor radiatiilor prin intermediul imaginii speetrului lor. [spectrography / spectrographie]

Spec:trogramA Fotografie a unui speetru. Permite studiul absorbtiei ~i transmisiei materialuluirespectiv. [spectrogram / spectrogramme]

Spertroradiometru Instrument care permite determinarea distributiei energiei radiante in speetru, prin combinarea functiilor unui spectrometru cu cele ale unui radiometru. [spectroradiometer / spectroradiometre]

Spectru electromagnetic ~irul ordonat al radiatiilor eleetromagnetice, de la eele cu cea mai scurtll.lungime de undll.(radiatii cosmice), panll.la cele radio. [electromagnetic spectrum / spectre electromagnetique]

Spec:trometrie Determinarea caraeteristicilor speetrale prin mllsurarea intensitlltii radiatiei, individual, pentru fiecare lungime de undll..[spectrometry / spectrometrie] Spec:tnmetru Instrumentce mll.soarll. intensitatea radiatiilor monocromatice individuale ce compun un fascicul. [spectrometer /
spectrometre ]

Spec:troscopInstrument optic pentru observarea vizuallla speetrului radiatiei luminoase. [spectroscope / spectroscope] Spectroscopie Parte a opticii care studiazll. spectrele radiatiilor electromagnetice.
[spectroscopy / spectroscopie]

Spectru invizibil Gama radiatiilor e1ectromagnetice care nu pot fi percepute de ochiul uman (radiatii cu lungimi de undll. mai mici de 400 nm ~i mai mari de 750
nm). [invisible spectrum / spectre invisible]

Spectru optic v. Spectru vizibil Spectru solar Speetrul radiatiilor eleetromagnetice emise de Soare. Sin. Spectrul
radiaJiei solare. [solar spectrum, spectrum of solar radiation / spectre solaire, spectre de la radiation solaire]

Spectroscopie in infrar~u Studiul proprietll.tilor materialelor, prin intermediul interaetiunii lor cu radiatiile infraro~ii. [infrared spectroscopy rouge) / spectroscopie irifra-

Spectrometru cu retea Speetrometru ce utilizeazll. retea de difraqie pentru disper0 sia radiatiilor, in vederea separllrii lor, functie de lungimea de undll. [ - / - ] Spec:trometru de corelatie Dispozitiv care permite mllsurarea concentratiei unui gaz, prin comparatie cu un model al spectrului.

Spectru Ansamblul radiatiilor de frecvente diferite ce a1clltuiesc0 radiatie complexll., ordonate funetie de frecventll.. [spectrum /
spectre]

Spectru continuu Ansamblu de radiatii eleetromagneticeale cll.ruicomponenteaco-

Spectru vizibil Spectrul radiatiilor cu lungimi de undll de 400-750 nm. Pot fi percepute de ochiul uman. Este impll.J1itin urmlltoarele benzi speetrale (culori): violet (400-450 nm); albastru (450-500 nm); verde (500-570 nm); galben (570-590 nm); portocaliu (590-600 nm); ro~ (610750 nm). Sin. Spectru optic. [visible spec-

Spot Spot Iwninos F::>ciculfoarte ingust de raze luminoase care formeazll un punet luminos la intiilnirea unei suprafete. [lwninous spot
/ point lwnineux]

268 SRIS Station de Reception des Images Spatiales Statie de receptie a imaginilor spatiale. SKIT Systeme de Rectification d'Images en TBedetection Sistem de corectie a imaginilor de teledetectie (CCRS, CCG, Canada). SSA A doua generatie de sateliti TIROS. SSC 1. Swedish Space Corporation Corporatia Spatialll Suedezll (Solna). Corporatie guvernamentalll subordonatll Ministerului Industriei al Suediei. 2. Special Sensor C Sensor special C (DMSP). SSD Special Sensor D Sensor !>"pecial D, pentru densitatea atmosferei (DMSP F 4). SSE Special Sensor E Sensor special E, pentru radiantll globalll ~iprofil vertical de temperaturll (DMSP, Block 5). SSEOP Space Shuttle Earth Observation Program 1. Program de observare a Pllmantului cu ajutorul navetelor spatiale. 2. Bazllde date incluzaoo informatiile obtinute in cadrul zborurilor navetelor spatiale. SSH Special Sensor H Sensor special H. Radiometru CD baleiere (DMSP). SSI 1. Special Sensor I Sensor special I (DMSP, Block 5D). 2. Solid State Imager Sensor generator de imagini, cu dispozitive semiconduetoare. SSLA Shuttle Scanning Laser Altimeter Altimetru laser CD baleiere pentru navete spatiale. SSMF Space Station Millimeter Facility Interferometru ce opereazll in domeniul milimetric, pe 0 statie spatialll. SSM/I Special Sensor Microwave/Image Sensor special generator de imagini in domeniul microundelor (US Air Force).

269 SSMIS Special Sensor Microwave Imager/Sounder Sensor special generator de imagini / sonda cu microunde (DMSP, Block 5D-3). SSMT Special Sensor Microwave Temperature sounder Sensor special pentru sondarea temperaturii (DMSP). SSP Sub-Satellite Pixel (point) Pixel (punct) situat sub satelit. SST Sea Surface Temperature Temperatura la suprafata mllrii. SSU Stratospheric Sounding Unit Sondll 'stratosfericll (TIROS N, NOAA A-G). Stabilitate dimensionali Proprietatea materialului utilizat ca suport al imaginilor de a-~i mentine dimensiunile la schimbllri de temperaturll sau umiditate. Pillcilede sticlll i~i modificll dimensiunile cu mai putin de 0,03%0 jar fJlmele cu 0,1-1,5%0. [dimensional stability / stabilitl dimensionnelle]

Stereoautograf Statoscop inregistrator Statoscop ce inregistreazll permanent variatiile altitudinii de zbor. [recording statoscope / statoscope
enregistreur]

SPOT View Imagine SPOT pe care s-a inscris toponimia ~i s-au adllugat unele detalii planimetrice. Produs din seria Geospot, comercializat incepand cu octombrie 1993. Sputnik 1 Primul satelit artificial al Pllm3ntului. A fost lansat de URSS, de la cosmodromul Baikonur, la 4 octombrie 1957. Satelitul avea un diametru de 0,58 m, 0 greutate de 84,519 kg ~icontinea un termometru ~i0 balizllradio. S-a rotit pe 0 orbitll cu perigeulla 215 kIn, apogeulla 939 kIn ~i inclinare de 65. SQL Structured Query Language Limbaj structurat de interogare. Limbaj standard (ISO 9075) pentru interogarea bazelor de date ~iprelucrarea datelor stocate. Creat de ffiM, a devenit standard industrial pentru Iimbajele de interogare, in cele mai multe sisteme de gestiune a baze10rde date. SQL/MM Extensie a 1imbajului SQL ce permite aplicatii multimedia, inclusiv accesui ~i manipularea datelor geografice. SR Scanning Radiometer Radiometru cu baleiere (NOAA 2-4, lTOS). SRA 1. Scanning Radar Altimeter Altimetru radar cu baleiere. 2. Standard Radiation Atmosphere Radiatia standard a atmosferei. SRE Secondary Reflection Effect Efect de reflexie secundarll. SRG Standardized Raster Graphics Reprezentare raster standardizatll. Imagine numerizatlla unei Mrti care a fost achizitionatll prin scanare ~i este stocatll in format numeric.

Stape Punet din teren sau de pe imagine a cllrui pozitie este determinatll. [station /
station]

Statie aerianA fiere

V.

Statie de aerofotogra-

StaPe de aerofotograftere Punctul din aer, de pe linia de zbor, din care se face fotografierea aerianll. Sin. StClJie aerianll.
[ctU1leraexposure station, ctU1lera station, exposure station, air station / station de prise de vue, point de prise de vue]

Stape orhitaIA Construetie cosmicllplasatll pe 0 orbitll in jurul unui corp ceresco


[orbital station / station orbitale]

Stabilizare giroscopicli MetodAde stabilizare a unui vehicul cosmic, prin rotatia lui in jurul unei axe proprii de simetrie. [spin
stabilisation, gyroscopic stabilisation / stabilisation gyroscopique]

Statie ~ Navll cosmicll plasatll pe orbit! terestrl cu echipaj uman, destinatll misiunilor de foarte lungll duratll. [space
station / station spatiale]

Starea sate6tului Starea curentll a satelitului ~ia sensorilor instalati la bordo [satellite
status / ltat du sateUite]

STC Senslthity Time Control Controlul sensibilitltii in timp. Schimbareprogramatll a ~tigului receptorului radar. in sensul mllririi acestuia in timp, dopll emiterea impulsului radar. tn acest fel, se compenseazll atenuarea semnalelor care vin de la distante tot mai mari ~i sub unghiuri tot mai mici. Steradian Unitate de mllsurlla unghiurilor solide. Un steradian este unghiul solid, cu vart'ul in centrul unei sfere, ce delimiteazll pe suprafata acesteia0 arie egalllcu plltratul razei sferei. Simbol sr. [steradian / stlradian]

Starea timpului v. Condipi atmosferice STARLETTE Satellite de TaiUe Adaptee avec Ret1ecteurs laer pour les Etudes de Ia Terre Satelit de mllrime adaptatll, echipat cu reflectoare laser. pentru studiul Pllmantului. Statoscop Barometru diferential ce serv~te la mllsurarea variatiilor de inlltime ale avionului in timpul aerofotografierii. [statoscope / statoscope]

Stereoautograf Aparat de stereorestitutie analogicll, fabricat de flrma Zeiss. Este destinat exploatllrii fotogramelor terestre.
[stereoautograph / stlrloautographe]

Stereobaza

270

271

Stereorestitutie

StereobazA Distanta ~i dire<-1iadintre punctele eentrale ale fotogramelor ce a1catuiesc un cuplu stereoscopic. Sin. Baza stereoscopica. [stereo base, stereoscopic base / base stereoscopique] Stereocamera v. Camera stereoscopica

Stereofotograma

v. Stereograma

Stereocartograf Aparat de stereorestitutie analogicA, fabricat de firma Galileo (Italia). [stereocanograph / stereocanographe] Stereocomparator Instrument ce permite mAsurarea precisa ~i inregistrarea coordonatelor punctelor cowipondente dintr-un cuplu stereoscopic ~i a paralaxelor longitudinale in planul c1i~eelor. Ca exemple pot fi citate stereocomparatoarele Steko 1818 (lena) ~iNistri TA3/P. In~trumentu1 a fast inventat de cAtre Carl Pu1frich in 1901. [stereocomparator / stereocomparateur] Stereocomparator de panta Instrument pentru rnAsurarea pantei aparente pe mode1u1 stereoscopic. [stereo-slope comparator

Stereofotogrammetrie Disciplina care se ocupa cu efectuarea de mAsurll.tori ~i realizarea de reprezentll.ri cartografiee, dupa mode1ele stereoscopice ale terenului obtinute pe baza cuplurilor de fotografii stereoscopice. [stereophotogrammetry / stereophotogrammetrie] Stereograf Barll. de paralaxll. prevll.zutA cu suport de creion pentru transpunerea unor detalii de pe 0 stereograma orientatA corect. [stereograph / stereographe] Stereografometru Aparat de restitutie construit de tlTlTIa Orrico Mecanica ltaliana, prevll.zut cu stereoscop cu oglinzi, stereometru, mll.rci de mll.surare ~i pantograf pentru desen. [stereographometer / - ] Stereograma Imagine sau cuplu de imagini ee permit vizualizarea modelului stereoscopic al seenei reprezentate. Sin. Stereofotogratnli, Dublet. [stereogram, stereo photogram / stereogramme, sterecphotogramme, doublet] Stereogramli inipala Cuplu de aerofotograme georeferentiate, care servesc drept referintll. pentru determinarea pozitiei eelorlalte cupluri din banda de aerofotograme. [initial stereo pair / couple de depan] Stereomat 1. Dispozitiv electronic automat, anexat la camere de proiectie duble. Permite mAsurarea automata a iaAltimii, reprezentarea profIleior ~i a curbelor de nivel. 2. Aparat echipat cu corelator de imagini, care permite obtinerea de ortofotograme. 3. Imagine derivatll. dintr-o ortoimagine, cAreia i s-a adll.ugat artifIcial 0 deplasare de relief. [stereomat / stereomat] Stereometrie Efectuare de mAsurll.tori pe modele stereoscopiee. [stereometry / stere~ metrie]

Stereometrograf Aparat de stereorestitutie analogicA, construit de firma Zeiss. [stereometrograph/st"eometrograph~ Stereometru v. Barli de paraIaxa v. Barli de paralaxli

butelor lor. [stereopfanigraph / stbiopfanigraphe] Stereoproiector Aparat de proiectie suprapusa a doull. sau mai multor aerofotograme (in culori complementare sau in luminA cu polarizare diferitll.), pentru a permite observarea modelului stereoscopic. [stereoprojeL1or / sterioprojecteur] Stereoproiecpe Crearea efectului stereoscopic cu ajutorul a doull. proiectoare care utilizeazA culori sau polarizll.ri diferite sau unghiuri de proieqie diferite. [stereoprojection / sterio-projection] Stereoradiometrie Mll.surarea valorilor luminantei aeelui~i obiect din doull. puncte diferite de vizare. [stereoradiometry / stereoradiometrie] Stereorestitutor titupe v. Aparat de stereores-

Stereomicrometru Stereomodel

v. Model in relief

Stereomodel numeric Model obtinut prin exploatarea analiticA a aerofotogramelor. Este detmit printr-un numll.r limitat de puncte ale cAror coordonate sunt calculate pe baza coordonatelor-imagine corespunzll.toare ~i a parametrilor de orientare. [digital stereomodel / ~1ereomodele nwnerique] Stereopantometru Aparat de restitutie alcAtuit dintr-un stereoscop solidar cu un stereomicrometru, ee se poate deplasa in lungul axelor X ~i Y pe un cArucior dublu, permilind urmll.rirea detaliilor de pe modelul stereoscopic, cu ajutorul mll.rcii. ttill. simpill. sau un pantometru fixat pe cll.rucior transmite unui creion miprile mll.rcii ~i astfel se in')criu traseele pe 0 foaie de hartie, la aceea~i scarll. sau la 0 scarA diferitA. Se pot transpune astfel detalii planimetriee ~i curbe de nivel. [stereopantometer / stereopantomerre]

/-]
Stereocomparator radial Instrument pentru mAsurarea precisA a unghiurilor pe aerofotograme, in cadrul triangulatiei radiale. [radial stereocomparator / stereocomparateur radial] Stereodeteqie Deteqie prin mijloaee stereoscopice. [stereosensing / stereoditeetion] Stereoflex Aparat simplificat de stereorestitutie, construit de Societe Franc:aise d'Optique et Mecanique. [ - / sterioflex] Stereofot Aparat de restitutie construit de Societe Franr;aise d'Optique et Mecanique. [ - / stereophot] Stereofotogratie Fotografie realizatA cu 0 camera stereoscopica cu doua obiective. [stereophotograph / stereophotographie]

Stereoplanigraf Aparat de stereorestitutie de precizie, fabricat de firma Zeiss. Este bazat pe principiul reconstituirii identiee a fasciculelor fotograrnmetriee spatiale din timpul aerofotografierii. Este a1cAtuit din doull. camere de proieqie cu caracteristici identiee cu cele ale camerei de aerofotografiere. Cu ajutorul lor se obtine modelul stereoscopic, pe care se pot deplasa mll.rcile in cele trei axe (X, Y, 2). Un sistem mecanic tI'cmsmite, la masa de desen, mi~e mll.rcilor. Modelele mai noi permit inregistrarea pe suport magnetic a coordonatelor punctelor modelului stereoscopic 5i a atri-

Stereorestitutie lntocmirea planurilor ~i hllrtilor cu ajutorul informatiilor preluate de pe modelul stereoscopic al terenului. ConstA in reconstituirea fasciculelor perspective, cu obtinerea modelului stereoscopic, identifiearea cuplurilor de raze omoloage ~i efectuarea de mll.surll.tori, urmate de transpunerea pozitiei punctelor pe planuri sau hllrti. Pentru reconstituirea fasciculelor perspective sunt necesare coordonatele centrelor de perspeetivli, direqia axelor principaIe, orientarea cli~eelor in jurul acestora sau directia a eel putin doull. raze de perspectivll.. DacA nu se cunosc aceste date, sunt necesare coordonatele a eel putin trei puncte obiect, care sll.constituie canevasul de restitutie. In acest caz, se realizeazA orientarea relativll. a eelor doua fascicule, pe baza interseqiei a eel putin cinci raze omoloage, dupll. care se realizeazll orientarea absolutll. a modelului. Transfurmarea coordonatelor punetelor in coord onate teren ~i transpunerea punctelor se face funetie de

STEREOSAT

272

273

Strat

tipul de aparat de stereorestitutie utilizat (analogic, analitic sau numeric). [stereoplotting, stereorestitution stereorestitution]

[measuring stereoscope reomicrometre]

I stereoscope

a ste-

STEREOSA T Stereoscopic Satellite Satelit cu explorare stereoscopicli (SUA). Stereoscop Instrument binocular, care permite vizualizarea cuplurilor stereoscopice, pentru oblinerea modelului tridimensional. Existli modele foarte diverse, de la "stereoscoapele de buzunar", pcinll.la stereoscoapele cu oglinzi sau cu prisme, prevAzute ~i cu sisteme opt ice aditionale de mllrire a imaginii. [stereoscope, stereo viewer stereoscope]

Stereoscop de buzunar Stereoscop portabil de mici dimensiuni ~i de construetie simpill. Este alcll.tuit dintr-o placll. opacll., prevlizutli cu douli orificii la distanta interpupilarll., in care sunt fixate Ientile ce permit obtinerea imaginii clare a fotografiilor stereoscopice de format mic, plasate la distantA micll.(sub 10 em) fatA de oculare. !pocket stereoscope stereoscope de poche]

Stereotopometrie Disciplinll. care se ocupll. cu efectuarea de mlisuratori topografice, de pe modele stereoscopice, prin metode fologrammetrice. [stereotopomerry stereotopometrie]

emmagasinage de donnees, memorisation de donnees, stockage de donnees] STORMSAT Storm SatelIite Satelit de observare a furtunilor (NASA). Strat Set tematic de date spatiale, descrise ~i stocate in cadrul unui sistem informational geografic. Un strat poate contine informatii referitoare numai la 0 singurll. categorie de obiecte (de ex. re{eaua rutierli, cea hidrograficll., altitudinea terenului). Separarea informaliei in straturi permite retinerea relatiilor topologice intre obiecte, precum ~i analize spatiale complexe. Sin. Strat de date, Strat tematic. [layer, coverage, data layer COIIChe(thematique), cOIIChede donnees]

Stereotriangulape Procedeu de triangulatie care utilizeaza modele stereos cop ice pentru determinarea punctelor de sprijin. [stereostereotriangu/atriangulation, bridging tion]

Stereoscop cu Ientile Stereoscop simplu, previlzut cu Ientile care contribuie la mlirirea ~i focalizarea imaginilor. [lens stereoscope stereoscope a lentitles]

Stereoscopie I. Obtinerea modelului in relief, cu ajutorul a douli imagini ale acelui~i obiec..1(sau p0f{iune de teren), luate din douli puncte diferite. 2. Disciplina care se ocupli cu imaginile tridimensionale ~i procedeele de obtinere a lor. [stereoscopy stereoscopie] Stereosimplex Aparat de restitutie stereoscopicll. pe baza diapozitivelor de format mic, realizate dupll.aerofotograme. [stereosimplex stereosimplex]

Stereotrigomat Aparat de stereorestitutie analogicll. fabricat de firma Zeiss, prevlizut cu calculaloare analogice (mecanice). [stereotrigomat stereotrigomat]

Stereoscop cu oglinzi Stereoscop prevlizut cu douli perechi de oglinzi plane, care permit utilizarea unor aerofotograme de dimensiuni marl (pcinli la 23x23 cm). [mirror stereoscope, reflecting stereoscope, reflection stereoscope stereoscope a miroirs]

Stereotripleta Fotoasamblaj format din trei fotografii, a~ezate in a~ fel ineat pot fi examinate stereoscopic doua cate doua. Pentru fotografia din mijloc se obline acoperire stereoscopicll. integralli. iar pentru eele laterale se obline 0 acoperire paqiaUL Sin. Tripleta. [stereo-triplet triplet, triplet stereo, triptyque stereoscopique]

Stereoscop cu oglinzi ~i binoclu Stereoscop cu oglinzi sau cu oglinzi ~i prisme, care are un sistem de oculare sub forma unui binoclu rabatabil, ce poate fi introdus sau scos din circuitul optic. [ - stereoscope a miroirs et a jume/les, stereoscope a viseur grossissant escamotable]

Stereoscop cu prisme Stereoscop care are in construetie prisme ce modificll. direqia razelor luminoase, pentru a Ie aduce la db1anta interpupilarll.. rPrism stereoscope stereoscope a prismes] Stereoscop cu stereomicrometru Stereoscop previlzut cu stereomicrometru, fix sau mobil, care permite mlisurarea diferenlelor de paralaxli pe modelul tridimensional.

Stereotop Aparat de restitutie stereoscopicll., fabricat de firma Zeiss. Suportul fotogramelor este plasat pe un cll.rucior care se poate deplasa sub un stereoscop cu oglinzi. Mi~cll.rile suportului fotogramelor, pentru a urmari cu marca detaliile de pe modelul tridimensional, sunt transmise unui pantograf care Ie deseneazli pe 0 foaie de hartie. A~area unui calculator faciliteazli inregistrarea coordonatelor ~i corectarea automata a deformllrilor modelului. [stereotop stereotope]

STI Systeme de Traitement d'Images Sistem de prelucrare a imaginilor (Universitatea din Montreal). Stigmatism Proprietate a unui sistem optic de a realiza 0 corespondentA biunivocli intre punc.:tele obiectului ~i punctele imaginii. [stigmatism stigmatisme]

Strat anti halo Strat ~ternut pe suprafata inferioarll. sau pe eea superioarli a suportului filmului fotografic, avand rolul de a absorbi radiatiile reflectate de suport ~i evirand astfel formarea haloului. [antihalation backing, antihalation coating, grey-back, antiha/o] absorption layer COIIChe

Strat antireflectant Strat subtire de material transparent, depus pe suprafata elementelor obiectivului fotografic, menit sli reduca pierderile de lumina prin reflexie pe suprafa{a sticlei. [antireflection coating calIChe antirejlichissante, couche antirejlet] Strat de date v. Strat Strat de emulsie fotografici\ v. Strat fotosensibil

Stil de reprezentare Modalitatea de reprezentare a elementelor geometrice ce alcll.tuiesc un strat vectorial (de ex. culoare, grosimea liniei, sirnbol, tipul ~ii, etc.). [drawing style 1- ] Stilb Unitate de mlisurli a luminantei, egala cu I cd/em2 Simbol sb. [stitb stitb]

Stereotopograf Aparat de re!>1itutieplanimetricli ~i altimetricli de mare precizie. [stereotopograph stereotopographe]

Stilbmetru

v. Nitmetru

Strat de proteqie Strat de material rezistent, plasat deasupra emulsiei, pentru a 0 prot~a contra deteriorarii mecanice. rProtective coating cOIIChe protectrice, cOIIChe de protection]

Stereotopografie Parte a topografiei care face uz de mlisurlitori efectuate pe modele stereoscopice ale terenului. [stereotopography stereotopographie]

Stocarea datelor Aetiune de inregistrare a datelor pe un suport. [data storage

Strat de reOexie Strat COmpus dintr -un material care provoacli reflexia radiatiilor.

Strat Sin. Strat reflectant.


couche rejlechissante.

274

275

Suprafat~ grirea puterni~ la developare ~icu disparitia detaliilor. [overexposure 1 surexposition] SuprafatA acoperitA stereoscopic Portiunea de teren reprezenta~ pe do~ aerofotograme, vecine, pentru care este posibil~ obtinerea modelului stereoscopic. [stereoscopically covered surface 1 - ]

[rejlection layer 1 couche refletante]

redus ~i nu red~ detaliile fine. [underdevelopment 1 sous-developpement]

supon al emulsiei. [transparent base 1


suppon transparent]

Strat fotosensibil Strat ce contine 0 ernulsie de granule de halogenur~ de argint in gelatiM. Constituie partea sensibil~la radiatiile luminoase a materialului fotografic. Sin. Strat sensibil. Strat de emulsie fotografled. [light-sensitive coating. light-sensitive layer. photosensitive coating. photo layer, photosensitive layer 1 couche photosensible, couche sensible ii la lwniere]

Subeantionare E~antionare cu ra~ mai mi~ decat cea d~ de conditia Nyquist. Semnalul original nu poate fi reconstituit corect din ~antioanele astfel obtinute. [undersampling, subsampling 1 sous-echantillonage]

Strat reflectant v. Strat de reflexie Strat refractant Strat care provoacl refractia radiatiilor. [refraction layer 1 couche de
refraction]

Subexpunere Expunere mai micl decat cea opt~ a unui material fotografic. hnaginile obtinute au contrast sclzut ~i nu redau detalille din zonele cu luminozitate redu~.
[poor exposure, underexposure 1 sous-exposition]

Suportul camerei fotografice Dispozitiv mecanic cu rolul de a sustine camera fotografi~ intr-o pozitie stabil~, reglabil~. Pentru camerele fotografice terestre se folo~te, ca supon, un trepied. Pentru camerele aerofotografice, suportul are 0 construqie complex!, avmd un sistem de amortizare a trepidatiilor, sistern de orizontalizare (calare) ~i de rotire in jurul unei axe verticale, pentru coreetia derivei.
[camera carrier, camera bed 1 suppon de chambre]

SuprafalA de emisie Suprafata unui obiect care emite radiatii. Sin. SuprafllJd radiantd.
[radiating surface. emitting surface 1 surface rayonnante, surface emettrice]

SuprafatA de incidentA Suprafatlla care este incident un fascicul de radiatii. [incident surface 1 surface d'incidence]

Strat sensibil v. Strat fotosensibil Strat tematic v. Strat Stratosfera Strat atmosferic cuprins intre altitudinile de 10 ~i 50 lan. [stratosphere 1
stratosphere]

Subimagine hnagine ce face parte dintr-o serie preluat1de radar pentru a~i supraf~ de teren. Imaginea radar final~ este obtinu~ prin prelucrarea unui nUffiMde astfel de subimagini, in scopul reducerii zgomotului. [look, subimage 1- ] Subscena a imaginii Areal dintr-o imagine.
[image subscene 1 sous-scene]

Suportul clieului v. PlacA suport Suportul emulsid Material utilizat drept supon pentru depunerea stratului de emulsie fotosensibil~. Sin. Boza emulsiei.
[film base, base of the emulsion, emulsion suppon 1 suppon d'bnulsion]

SuprafatA de mvel Supraf~ care in orice punet este perpendiOOar~pe direetia fortei gravitationale (de. ex. geoidul). [level surface 1 surface du niveau]

SuprafatA de nivel zero Suprafatl de referiot! pentru exprimarea altitudinilor. [zerolevel, datwn level, datwn plane, reference level, reference plane 1 surface de niveau zero]

Suportul filmului v. PIacA suport Suportul obiectivului Parte a camerei fotografice to care este montat obiectivul.
[carriage of lens 1 chariot de l'objectifj

StraIucire v. Luminozitate (2) StraIucire luminoasa v. LuminantA Stralucire vizua18 v. LuminantA Structura datelor Struetura logicl a datelor ~i modul lor de organizare. [data
structure 1 structure des donnees]

Subtierea Iiniilor

V.

Contractare

Structura imaginii Modul de aranjare SPatial~ detaliilor reprezentate pe imagini. a


[images structure, pattern 1 structure des images. structuration spatiale]

Subtierea marginilor fotografiei Subtierea marginilor fotografiilor in vederea asambl~rii IDtr-unmozaic. Se realiz~ prin ~ierea oblicl sau prin abraziunea marginii, pe spatele fotografiei. ffeatheredging, feathering
1 ujJiner les bords]

Suportul pl8di Parte a camerei fotografice care sustine placa fotosensibil~. [plate
carrier 1pone-plaque]

SuprafatA de referintA nntA

V.

Plan de refe-

Structura topologica Strueturn a datelor gratke care permite stocarea caraeteristicilor topologiceale elementelorgeometrice, cum ar fi conectivitatea, adiacenta, incluziunea, etc. [topological structure, topological data structure 1 structure topologique]

SUMIS Submilimeter Spectrometer Spectrometru care oper~ in domeniulundelor submilimetrice (EOS). Suport stabil Supon pentru imprimarea Mqilor, alcltuit dintr-un material care ~i p~treaz~ dimensiunile, in diferite conditii de umiditate ~i temperatur~. [stable base 1
suppon stable]

Supradevelopare Prelungirea duratei de developare, care face ca procesul de descompunere a halogenurii de argint ~ se propage in masa emulsiei, ducAnd la innegrirea excesiv~ a materialului. [overdevelopment 1 surtMveloppement]

SuprafatA de reflexie Supraf~ de separatie intre dou~ medii, pe care are loc fenomenul de reflexie. Sin. SuprafllJd
rejlectantd. [reflecting surface rejlechissante] 1 surface

Supr8eantionare E~antionareaunui semnal cu 0 ra~ mai mare decat cea d~ de criteriul Nyquist. [supersampling 1 surechantillonage]

SuprafatA de tendintA Suprafati gener~ prin intermediul unui model matematic, ce reprezint~ tendinta general~ de evolulie a unei suprafete reale, cu eliminarea variatiilor locale. [trend surface 1 surface de tendance]

Subdevelopare Developare cu dura~ mai sc~ declt cea opti~. hnaginea fotograficl obtinu~ are densitate slaM. contrast

Suport transparent Supon transparent, utilizat pentru imprimarea imaginilorsau ca

Supraexpunere Expunere excesiv~a materialului fotografic, care se sold~ cu IDne-

SuprafatA echipotentia18 LoOOgeometric al punctelor in care potentialul scalar al unui cAmp(de ex. al campului gravitatio-

Suprafatl nal) are ac~i valoare. [equipotel/lial surface, level surface / surface equipote1llielle] Suprafata emisie radiant~ v. Suprafata de

276

277

SYMAP SWIR Short Wavelength Infrared Radiadon Radiatie infraro1iie cu lungime de undll miell. SWISS-mIS Swiss Interaktives BUdInterpretations-System Sistem interactiv de interpretare a imaginilor (Universitatea din Ziirich). SYBASE Paehet comercial de programe destinate sistemelor de gestiune a bazelor de date. SYMAP Synagraphic Mapping system Primul pachet de programe pentru cartografie asistatJl de calculator. Programul a fost elaborat de Laboratory for Computer Graphic and Spatial Analysis al Universitltii Harvard, in anul 1965.

ale nefotografiate ~i pentru necesitJltifoOOgrammetrice, se recurge ~ila suprapunerea cu 10-30% a fotografiilor de pe benzile invecinate. fpicture overlap, overlapping
aerial photographs / recouvremel/l des clicMs. recouvreme1ll des photos aeriennes]

Suspensia camerei fotograftce Parte componentJla suportului camerei, prevllzutllcu amortizoare elastice pentru eliminarea trepidatiilor. [aerial camera moU1ll, suspension moU1ll, camera moU1lling / suspension, mo1Ilure de la chambre]

Suprafat~ reflectan~ reflexie

v. Suprafata de

Suprafata rezidual~ Diferenta intre 0 suprafat! oarecare ~i suprafata de tendirqA asocial! ei. [residual surface / surface
risiduelle]

Suprapunerea imaginilor Suprapunerea unor imagini (pe cale fotograficllsau numeriell) astfel incat punctele geograficeechivalente (omoloage)sa coincidll. [image superimposition, image regi~1ration / recouvremel/l d'images, superposition d'images]

SVI Spectral Vegetation Index: Indice spectral al vegetatiei. SVIRI Spinning Visible and Infrared Imager Sensor rotativ, generator de imagini, care opereazllin vizibil ~i infr~ (a doua generatie METEOSAT). SVIRR Scanning Visible Infra Red Radiometer Radiometru cu baleiere in vizibil ~i infraro~. SW Short Waves Unde scurte.

Suprafa~ rigla~ Suprafiltl reprezentatAin vedere perspectivll, prin intermediul unei r<:tele de linii ce-i descrie contururile.
[wirtiframe represe1llation, fishnet map / represel/lationjil defer, mo(ielisationjil de fer]

Suprapunerea straturilor (de date) Operatie, in cadrul SIG, ce permite af~area simultanll a informatiei sOOcaten doua sau i mai multe straturi de date. [overlay / superposition des couches]

Suprafata specularn Suprafat! plana ale cllrei rugozitJlti nu depll~c lungimea de undll a radiatiilor electromagnetice pe care Ie reflectJl. [specular surface, optical flat
surface / surface speculaire]

Supraveghtre Observare sistematicaa unor obiecte sau procese, in vederea determinllrii modului lor de evolutie. [monitoring / surveillance]

Suprafa~ topograftca Suprafata terenului (solului). [topographic surface / surface


topographique]

Suprafata utiJa v. Arie efectiv~ Suprapunere lateral~ v. Acoperire lateraJa Suprapunere longitudinal~ v. Acoperire longitudin~ Suprapunere transv~ nerea aerofotogramelor v. Suprapu-

SURSAT Surveillance Satellite Satelit de supraveghere. Program canadian care a urmllrit sll determine posibilitatea utilizllrii satelitilor pentru a rllspundenecesitltilor de previziune in supravegherea ~i gestiunea regiunilor lioorale~i arctice. Surs~ de lumi~ Obiect sau proces care emite radiatii luminoase. In aerofooografiere ~iteledetectie, principala sursllde lumina 0 constituie Soarele. In unele cazuri, se folosesc surse artificiale de luminll(rachete luminoase, emitltoare laser, etc.). [light
source / source de lU1'niere]

Suprapunerea aerofotogramelor Suprapunerea paqialll (de obicei cu peste 60%) a imaginilor de pe doull fooografii alllturate dintr-o bandll. Poqiunea de teren reprezentatJlpe ambele fooografiipoate fi perceputJl stereoscopic, fiind reprezentatJlpe dou! fotografii executate din puncte (sub unghiuri) diferite. Pentru a evita rllminerea unor are-

S~ de IUIIIinA punctifonna Sursa idealll de lumina, adimensionalll, utilizat! pentru modelarea matematiell. fpoil/l source of
light / source ponctuelle]

Surs~ de radiatii Obiect sau proces care emite radiatii in spatiul inconjurlltor.
[radiation source / source de radiation]

reprezinta suprafata de un hectar sau aM unitate de masura. Suprapusape 0 aerofotograma, permite calcularea densitatii unor obiecte (de ex. numaruI de arbori pe hectar). [ - / - ] Sablon perforat ~ablon ce prezinta un ~ir de orificii care corespund punetului central ~ipunetelor de ~vrijinde pe 0 fotograma, in jurul fiecarui orificiu existiind 0 serie de fante radiale. Utilizat pentru realizarea fotomozaicurilorcontrolate, permite ajustarea pozitiei fiecarei fotograme in vederea repartizarii mai uniforme a erorilor pe intreguI rnozaic. Sin. !jablon cu Janta.
[slotted template / calibreur perfore]

T
Tabel aI culorilor Tabel ce stabile~e culoarea cu care se afi~eaza pixelii unei imagini, functie de valoarea lor nmnerica.
[colour look up table, look up table, colour table, colour map / tableau des couteurs]

indica distanta de deplasare a ~urubuIui. Serve~te la citirea precisa a valorii unor distante. [micrometer drum / tambour
micrometrique]

Sablon Strat de date ce contine contururile unor arii de interes. Este utilizat pentru extragerea (decuparea) informatiilor relevante, referitoare la arealele de interes, din alte straturi de date. [template, mask /
masque]

Tanc de developare Recipient in care se face developarea fumelor fotografice. Pentru a evita lipirea unor paqi ale filmului intre ele ~i0 bunli circuIatiea revelatoruIui, tancul are, in interior, un supart in forma de spirala in care fIlmul este ruIat. [developing tank, bulk processing pour developpement] tank / cuve

Tabel aI denumirilor toponimice v. Repertoar de toponime Tabel de atribute Tabel ~at unui strat de date in format vectorial, cu cate 0 linie pentru fiecare element geometric de baza. Prima coloanl contine un cod intern de identificarea elementelor, celelalte coloane contirulnd atributele. [attribute table /
tableau d'attributs]

Tanc de mare Recipient in care se realizeaza fixarea materialului fotografic dupli developare. [fixing tank / cuve dejixage] Tanc de spAlare Recipient in care se face splilarea rnaterialului fotografic, in diverse etape ale procesuIuide prelucrare. [washing
tank / cuve de lavage]

Sablon cu fanta v. Sablon perforat Sablon de calibrare Model din material traru.varent sau din metal, confectionat in funetie de constanta de calibrare ~i utilizat in marcarea punctului principal ~ia mArcilor fiduciale. Serv~e la marcarea coreeta a punetelor principale ale aerofotogramelor.
[calibration template / calibreur]

Sir de imagini Scene situate la latitudini apropiate ~i apaI1inandtraseelor succesive ale orbitelor satelituIui de defIlare. Pentru satelitii LANDSAT se utilizeaza 119 ~iruri orientate E-V, dispuse in ambele emisfere de la 80 lat. N, la 80 lat. S. [row /
rangee]

Tangl\i Oscilatii ale aparatuIui de zbor to jurul unci axe orizontale perpendicular! pe linia de zbor. [pitching / tangage] Tangenta unghiului de pierdere Raportul dintre partea irnaginarli ~i partea realli a constantei dielectrice (tan '(,0=&"'&'). Sin.
Unghi de pierdere. [loss tangent / tangente depene]

Sablon de gri v. Pana de gri Sablon pentru masurarea pe aerofotograme Folie transparent! pe care sunt imprimate figuri geometrice (cercuri, patrate, dreptunghiuri) care, la scara fotogramei,

Surub micrometric ~urub cu pas foane fm, ce se folo~te la instrumente de masuIii sau la aparate optice pentru reglarea precisa a unor distante ~ipunerea la punct.
[fine movement screw, micrometric screw / vis de fin mouvement, vis micrometrique]

Tabel de contrast Tabel ce stabil$ intensitatea de a~are, funetie de valoarea nmnerica a pixelilor dintr-o imagine. [contrast
table / tableau de contraste]

Tabel de cort'Spondenta Tabel ce stabil~e corespondenta intre doua mArimi (de ex. valoarea nmnerica a pixelului ~i nivelul de gri sau culoarea cu care urmeaza a fi reprezentat). [look up table / echelle de
corresportdance

Tliieturi de Iitere Set de forme geometrice utilizate pentru reprezentarea literelor alfabetuIui, cifrelor ~i simbolurilor. Sin. Font.
[font / Jonte, police de caracterej

TCP Tie Control Point Punet de sprijin. TDAS Tracking And Data Acquisition System Sistem de urmarire ~i achizitie de date (continuare a TDRSS, NASA). TDRSS Tracking and Data Relay Satellite System Sistem de sateliti de urmArire ~i de transfer de date. Sistem de sateliti de telecomunicatii, meniti sA primeasca ~i sa retransmita date, comenzi ~i

Tabel de cooroonate v. Catalog de coordonate Tabel de refractie Tabel cu indici de refraqie (pentru diferite materiale ~i lungimi de unda). [tables of refraction / tables de
refraction]

Tambur micrometric Piesa cilindrica gradata, solidarli cu un ~urub micrometric ce

TED

280

281

Terminal

sernnale telemetrice de la ~i cAtre toti satelitii ~i navele cosmice ale NASA. Sistemul TDRSS reduce numarul de statii la sol necesar pentru efectuarea comunieatiilor ~i simplificA manevrarea volumului crescand al traficului telecomunicatiilor satelitare (NASA). TED Total Energy Detector pentru energie 10tala (SEM). Detector

active ~y~1em/ relederection active, ~ysteme actif de telederection] Teledetecpe aeriana Teledetec..1iecu aparaturA plasatA in atmosfera terestra. [airborne remote sensing / telediteetion ahienne] Teledeteqie aerospapaIa Teledeteqie cu aparatura plasatA in atmosfera terestrA ~i in spatiul cosmic. [airborne and ~paceborne remote sensing / teleditection aerospatiale] Teledetectie cu microunde Teledetectie pasivA sau aetivA care utilizeaza microunde. [microwave remote sensing / teleditection par hypeifrequences] Telede1ectie optiea Teledetectie care utilizeaza radiatii luminoase. [optical remote sensing / teledereetion optique] Teledetecpe pasiva Teledetec..1iein care se tolosesc, ca purtA10ri de informatie, radia{iHe eleetromagnetice naturale emise sau reflectate de suprafata terestrll. De obicei, utilizeazll radiatiile solare care sunt reflectate de obiectele de pe suprafata terestra. Sin. Sistem de teledeteqie pasivd, Sistem pasiv. lPassive remote sensing, passive remote sensing system, passive system / teledetection passive, systeme de teleditection passive,' systeme passifj Teledetecpe spapaIa Teledetectie realizatll cu aparatura plasatA in spatiul cosmic. [spacebome remote sensing / telederection spatiale] Teledeteqie satelitara Teledetectie efectuatA cu ajutorul unui satelit artificial al Pllmantului, care poartA mijloace de teledetectie. [satellite sensing / teledetection satellitaire] Telemetrie Citirea sau transmiterea citirilor instrumentelor la 0 statie indepllrtatll prin fir, unde radio sau alte mijloace. [telemetry / teMmetrie, telemesure]

Telemetrie Doppler Sistem de masurare continu11 a traiectoriei, care folos~te efectul Doppler sesizat la mai multe statii terestre ce receptioneaza semnalele emise de mijlocul de zbor. [Doppler ranging, Doran I systeme Doran] Telemetru Instrument destinat mllsurllrii distantei de la un punct la altul, in teren. [telemeter / telemetre] Telemetru de non Dispozitiv automat de masurare ~i inregistrare a inllitirnii plafonului de nori. Opereaz11 prin proieetia unui fascicul luminos modulat, pe plafonul de nori care reflectA lumina spre 0 celulA fotoelectrica, iwltimea norilor fiind calculat11 prin triangulatie. [ - I tethnetre de nuages] Telemetru laser Instrument pentru masurarea indireetll a distantelor pe baza timpului necesar unui fascicullaser sA strlibatA drumul dus-intors paw la tintA. [laser range finder / telemetre laser] Teleobiectiv Obiectiv fotografic cu distanli1 focala foarte mare. &te folosit la fotografierea la distante mari, cu obtinerea de imagini detaliate ale obieetelor. Sin. Obiectiv superj"ocal. [long distalU:e lens, large focus lens, long focus lens / releobjectifj Telescop spatial Telescop montat pe 0 platform11 spatiala, pentru obtinerea de date de teledetectie. [spacebome telescope I telescope ~patial] Televiziune Sistem de transmitere la distantli a unor irnagini, prin intermediul semnalelor eleetrice. [television / television] Televiziune numeriea Televiziune in care tran~miterea imaginilor este realizatA in format numeric, sub forma unui flux de date. [digital television I television numerique]

Telurometru Instrument pentru mllsurarea distantelor, operand in banda de rnicrounde. [tellurometer I tellurometre] Tellus Program european pentru studiul aplicatiilor datelor din infraro~ul termic. Temperatura de culoare Temperatura pe care trebuie sA 0 aib11un corp negru pentru a avea 0 distributie relativ11 a energiei in speetru, similar11 cu cea a unui corp dat. [colour temperature / temperature de couleur] Temperatura de referinta Temperatura unui corp, luatA ca referintli pentru masurarea temperaturii altui corp. [riference temperature / temperature de reference] Temperatura de radiatie Temperatura pe care trebuie sl1 0 aiba un corp negru pentru a avea ace~i radiatie total11 cu cea a unui corp dat. [radiation temperature, equivalent blackbody temperature, radiation temperature I temperature de radiation] Temperatura de straIucire TemperaturA pe care trebuie sA 0 aiba un corp negro astfel ineat, pentru 0 lungime de unda de referiTIla (de obicei 660 nm), sll aiba acee~i densitate speetral11a energiei ernise ca ~i un corp dat. Sin. Temperatura ifectiva. [brightness temperature, effective temperature I temperature de brillancel Temperatura straIucire efectiva
V.

Tehniea de m~urare fotografiea TehnicA de efectuare a masurntorilor, utiliziind fotograme aeriene sau terestre. [technique of photographic measurement / technique de mesure photographique] Tehniea fotografica 1. Aparate, instrumente ~i materiale necesare realizarii fo1ografiilor. 2. Tehnici de realizare a fotografiilor. [photographic technique / technique photographique ] Tehnici de analiza a semnaturii Tehnici de analizA a varia{iei reflectantei sau a emitantei unui obiect, in vederea identificarii lui. [signature analysis techniques / techniques d'analyse de la signature] Telecomanda Aneld a unui aparat, ce permite comanda de la distanta a funCliowrii lui. [remote control / telecommande] Teledeteqie Captarea de la distanta, inregistrarea ~i analiza semnalelor electromagnetice sau sonore, care sunt trimise de obiecte ~i procese prin emisie sau reflexie. [remote sensing / teledetection] Teledeteqie activa Teledetec..1ie in care se folose~te 0 sursA artificialA de radiatii electromagnetice sau de unde sonore, pentru a "ilumina" san baleia 0 portiune de teren, in vederea obtinerii de informa{ii del>-pre In ea. aceastA categorie intrA mijloacele radar, lidar, sonar etc. Sin. Sistem de teledeteqie aetiva, Sistem activo [active remote sensing,

Temperatura

de

Tenta de coloare v. Nuanta de culoare Tenta hipsometrica Tenta de culoare atribuit11 intervalului dintre doua eurbe de nive\. [hypsometric tint, altitude tint, layer colour, layer tint, elevation tint, elevation tone / teinte hypsometrique] Terminal Echipament destinat comunicatiei utiliza10rului cu sisternul de calcu!' [tenninail tenninal]

Terminal

282

283

TIROS

Tenninal cu afiW"e grafid Terminal ce permite afi~area datelor in formll graficlL a qffi[graphic display terminal/terminal chage graphique] Tennistor Sensor de temperaturll, a cllrui rezistent! electriell depinde de temperatura sa. [thermistor / thermistance] Termocuplu Sensor de temperaturll, alelltuit din doi cooouctori metalici diferiti, care transforroll energia termiell in energie electriell. [thermocouple / thermocouple] Termografiere lnregistrarea caracteristicilor termice ale obiectelor, sub forroll de imagini. [thermography / thermographie] Termometru cu microunde Instrument pentru mllsurarea temperaturii unui corp care emite radiatii in banda de microunde. [microwave thermometer / thermometre hyperjrequences] Termometru in infrarOu Instrument pentru mllsurarea temperaturii aparente a unui obiect care emite radiatii infraro~ii. [infrared thermometer / thermometre infrarouge] TERS Tropical Earth Resources Satellite Satelit pentru resursele terestre tropicale (Olanda ~i Indonezia). TES Tropospheric Emission Spectrometer Spectrometru pentru emisia troposferiell (Eoo). Test de teren Colectarea de infortIllllii in teren, din perimetre test, simultan cu achizitia imaginilor de teledetectie. [ground truth, ground observation / echantillonnage au sol, observations de terrain] Texel Element de texturll. [texel / texel] Textura imaginii Variatia spatialll a tonurilor in imagine, pe suprafete foarte mici (de ordinul a eatorva elemente de rezolUlie ale imaginii). [image texture / texture de I'image]

TFED Transformee de Fourier Electronique Directe Transformata Fourier electronicli directll. Dispozitiv care utilizeazll propagarea undelor acustice de suprafat!, pentru a interaCliona cu di!>tributia luminoasa spatialll a unei imagini ce este proiectatll pe 0 suprafatll fotoconductoare (de exemplu, un film de CdS). Undele acustice de suprafatll moduleazil. fotoconductivitatea suprafetei astfel ineat sa produell un curent de i~ire alternativ analogic, care sa fie proportional cu transformata Fourier a intensitlltii imaginii. TFOV Total vedere total. Field Of View Camp de

TIGRIS Topologically Integrated Ge0graphic and Resource Information System Sistem informational pentru date geografice ~i despre resurse, integrate topologic. Timp de developare Timpul in care materialul fotografic se aftA sub aCliunea revelatorului. Sin. Durata de developare. [duration of developing, developing time / duree de developpement] TImp de expunere Durata deschiderii obturatorului camerei fotografice sau al aparatului de copiat, pentru a permite plltrunderea luminii ~i forrnarea imaginii pe materialul fotosensibil. Sin. Durata de expunere. [exposure time, duration of the exposure, exposure duration, length of exposure, rate of exposure, time of exposure / duree d'exposition, temps d'exposition, temps de pose] Timp Greenwich aparent Timp local aparent, la meridianul Greenwich. [Greenwich apparent time / temps apparent de Greenwich] Timp Greenwich mediu Timp solar mediu al meridianului Greenwich. [Greenwich mean time, Greenwich dvil time, z-time / temps selon le meridien de Greenwich] Timp legal Ora oficialll adoptatll pentru un anumit teritoriu. [legal time / temps legal] Timp local Timp exprimat fat! de ora meridianului local de referintll. [local time / temps local] limp sideral Timp mllsurat prin rotaJia Pllmantului, in raport cu echinoctiul vernal. [sidereal time / heure sidirale, temps sideral]

mlisoara pe 0 searll de la 0 la 24, incepand de la trecerea Soarelui la meridianul locului. Se distinge timpul solar mediu astronomic, eare se mllsoarA incepand de la trecerea Soarelui deasupra meridianului locului (amiazll) ~i timpul solar mediu civil care are ca origine trecerea Soarelui la meridianul opus (miezul noptii). [mean solar time, mean time / temps solaire moyen] limp universal Timpul solar mediu (civil) al meridianului Greenwich. In anul 1972 a fost inlocuit prin Timpul Universal Coordonat, care diferll fat! de timpul universal cu o fraCliune de secundll. Coreqia se opereazllia 31 iunie sau 31 decembrie. [universal time / temps universel] TIMS Thermal Infrared Mapping Spectrometer Spectrometru pentru cartografierea in infraro~1 termic (Eoo). TIN 1. Triangulated Irregular Network Retea triunghiularll neregulatll. Retea de triunghiuri utilizatll pentru modelarea unei suprafete. 2. Traitement des Images Numeriques Prelucrarea imaginilor numerice. TIPS Thematic Mapper Image Processing System Sislem de prelucrare a imaginilor obtinute cu Thematic Mapper (General Electric). TIR Thermal Infrared Infraro~u termic.

Thematic Mapper Sensor de teledetectie nefotografic, care exploreazll terenul cu 0 oglindll oscilantll ~i separll 7 benzi spectrale (3 in vizibil ~i 4 in infraro~u). Benzile disponibile sunt: 450-520 nm; 530-610 nm; 620-690 nm; 780-910 nm; 1.570-1.780 nm; 10.400-12:600 nm; 2.100-2.350 nm. Este un succesor al scanerelor multispectrale, dar cu 0 mult mai bum rezolutie la sol, fidelitate geometricll ~i rezolutie spectrala. Opereazll pe satelitii LANDSAT 4 ~i 5. THIR Temperature Humidity Infrared Radiometer Radiornetru in infraro~u pentru mllsurarea temperaturii ~i umiditlltii (NIMBUS 4 ~i 5). TIFF Tagged Interchange File Format Standard pentru stocarea datelor in format raster. TIGER 1. Thermal Infrared Ground Emission Radiometer Radiometru pentru emisia in infraro~ a solului. 2. Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing Data FOrmat Format integrat topologic pentru codificarea ~i referentierea datelor geografice.

Tireuza v. Aparat de copiere prin contact TIROS Television and Infrared Observations Satellite Satelit de observare cu sisteme de televiziune ~i cu radiometre ce opereazll in vizibil ~i infraro~. Serie de sateliti meteorologici americani cu orbite polare. TIROS 1-10 au constituit prima generatie; SSA 1-9 au constituit a doua generatie; ITOS (TIROS M) reprezintll a treia generatie. Orbita are 833 Ian inllitime, inclinare de 99,092 fat! de planul ecuatorial ~i perioada de revolutie de 102 minute.

Timp solar mediu Timp solar calculat presupunand un Soare fictiv al cllrui unghi orar variazll in mod uniform. Se calculeazll printr-o corectie a timpului solar real. Se

TIROS-N

284

285

Transformata

TIRDS-N Television and Infrared

Obser-

vation Satellite, N series Ultimul tip de sateliti din seria TIROS. Au fost denumiti ulterior NOAA. Ace~ti sateliti oferA 4-5 canale spectrale ~i asigurA, zilnic, 0 acoperire globalA. TitIuI hartil Denumire a hArtii. Indica regiunea ~i continutul reprezentat. [title of a map / titre de La carte] Titrare Inscriptionare de informatii auxiliare pe negativul fotogramei. [titling / inscription des donnees sur Ie negatij] TM 1. Thematic Mapper Sensor utilizat pe satelitii LANDSAT. 2. Thennal Mapper Radiometru ce opereazA in domeniul infraro~ului termic. TMA Trimetrogon Aerial photography Aerofotografiere cu sistem de camere Trimetrogon. Toleranta de punere la punct v. Latitudine de punere la punet Tomografie TehnicA folosita in teledeteqie pentru a determina parametrii atmosferici in seqiune, prin efectuarea de masuratori sub diterite unghiuri. [tomography / tomographie] Ton de gri CaracteristicA a unei suprafete uniforme de gri dintr-o imagine, data de luminozitatea (stralucirea) sa relativa. Sin. NUll1I/d de gri. [grey level, tone / ton, nuance de gris] Tonalitate loare cromatica v. Nuanta de cu-

metrie radar pentru masuratori globale ale topografiei suprafetei oceanelor. Topocart Aparat de restitutie prevazut cu calculator analogic ~i observatie frontal a a cli~eelor, construit de fmna Zeiss. Servea la intocmirea hllrtilor topografice, dupa fotografii aeriene sau tere&1re. [topocart / topocart] Topografie 1. ~tiinta ce se ocupa cu masurarea detaliilor de pe suprafata Pamantului ~i cu reprezentarea grafidi a acestora. 2. Configuratia reliefuIui unei regiuni. [topography / topographie] Topologie 1. Ramura a matematicii care studiazll proprietlltile multimilor de puncte, invariante tata de 0 transformare topologicA (transformare biunivoca ~i bicontinua). 2. Ansamblul relatiilor spatiale (adiacenta, contx.1ivitate, incluziune etc.) dintre e1ementele ce compun un strat in format vectorial. [topology / topologie] Topometrie Ramura a topografiei care se ocupA cu efectuarea masuratorilor ~i calculelor top0!,'Tafice. [topometry / topometrie] Toponim Nume de loc geografic. [toponym, place name, geographic name / nom geographique, toponyme] Toponimie Numele locurilor, formelor de relief, apelor, localitatiIor care se inscriu pe reprezentarile gratice (planuri, harti, etc.). Sin. Denwniri topice. [place names, topony'ny / noms geographiques, toponYJnes] TOPSAR Topographic Synthetic Aperture Radar Radar topografic cu antena cu deschidere sinteticA. TOVS TIROS Operational Vertical Sounder Sonda verticala TIROS operationallL TPR Terrain Profile Recorder trator de profile ale terenuIui. lnregis-

TRACER Tropospheric Radiometer for Atmospheric Chemistry and Environment Research Radiometru troposferic pentru determinarea compozitiei chimice a atmosferei ~i cercetarea mediuIui (BOS). Traduetor Dispozitiv ce transforma 0 marime flZicA in alta, conform cu 0 relatie de proportionalitate. [transducer / traducteur] Traiectorie de zbor DrumuI urmat in spatiu de un aparat de zbor. rtlight path, trajectory / trajectoire de vol] Traiectorie Ia sol Proieqia pe sol a drumului urmat de avionuI de fotografiere aerianll sau de un satelit. [ground track / trajectoire au sol, trace au sol] Transferul datelor Transferul datelor din punctul de observatie in punetuI de receptie, dintr-un sistem in altuI sau de pe un suport pe altuI. [data transfer / transfen de donnees] Transfocator v. Obiectiv focala variabila co distanta

curbe care pot fi caraeterizate printr-un numar mic de parametri. [Hough transform / transformee de Hough] Transformare Karhunen-Loeve MetodA de transformare a unui semnal continuu intr-o serie de componente necorelate. [Karhunen-Loeve transform / transformee de Karhunen-Loeve] Transformare Kauth-Thomas Ansamblu de 4 transformllri mutual ortogonale a 4 berlZi LANDSAT, utiliziind coeficienti derivati empiric. [Kauth-Thomas transform / transformee de Kauth-Thomas] Transfonnare oblica Transformare ce utilizeazA 0 bazA discreta in dinti de fierllstrllu, care reprezinta in mod eficace variatiile liniare ale luminozitlltii in lungul unei linii. [slant transform / transformee oblique] Transformare perspectiva Transforrnarea unei imagini prin intermediuI unei proiectii conice. [perspective transformation / transformation perspective] Transfonnare radiometrica TrclDSformare ce afecteazA valorile pixelilor, fllra a modifica forma ~i raporturile spatiale dintre obiectele reprezentate pe imagine. [radiometric transformation / transformation radiomet rique] Transformarea coordonatelor Proces de obtinere a unui set de coordonate modifieate prin combinarea rotaIiei axelor coordonatelor in punetuI lor de origine, cu modificarea scArii in lunguI axelor coordonatelor sau cu schimbarea dimensiunilor sau geometriei spatiului de referinta. [transformation of coordinates, coordinates tronsformation / transformation de coordonnees] Transformata Fourier Funetia H(/), obtinuta pleeAnd de la 0 funetie h(t):R-H?, dupa relatia:

Transfonnare afini\ Transforrnare geometricA a unci hllrti sau imagini dupa relatii liniare intre coordonatele punetelor transformate. Se modifica in mod diferit scara pe directii diferite dar liOOle drepte ~i cele paralele raman ca atare. [qffine transformation / transformation affine] Transformare Fourier rapida Implementare Ollmerica eficienta a transformllrii Fourier. [fast Fourier transform / transforlnie de Fourier rapide] Transfonnare geometrica Transformare ce impIicA modificarea geometriei imaginii. [geometric transformation / transformation geOlnetrique] Transfonnare Hough Procedeu pentru deteclia ~i punerea in evide~, intr-o imagine cu zgomot, a uoor drepte, parabole ~i alte

TOPAS Terra Observation Pattern Analysis System Sistern de observare a pl{mantuIui ~i de analiza a formelor (CCRS). TOPEX Topography EXperiment Experiment topografic. Satelit oceanografic propus de NASA, inzestratcu tehnicA de alti-

Transformata
'"

286

287

TRMM

H(f)=

fh(t)e2Ili}!dt

unei instalatii tehnice. [signal path / trajet


du signal]

Permite descompunerea unui semnal in componentelesale spectrale. [Fourier transform / transformee Fourrier ]

Transfonnata Fourier inversi Functia h(t) , obtinutl pleeand de la 0 functie Hif):R--K:, dupl relatia:
'"

Trasor automat de curbe de Divel Instrument de trasare a curbelor de nivel in mod automat, prin interpolarea punetelor contouring intermediare. [automating
instrument / traceur de courbes de niveaux]

deu care folo~te mlsurarea coordonatelorcli~eu sau a coordonatelor-model, pentru a lega, unele de altele, diferitele modele formate, plecand de la c1~eeleunei misiuni fotografice. [triangulation / triangulation] Triangulape analitica din punctul nadlral Triangulatieradiallianaliticliin care s-a ales punetul nadiral drept centru de radiere.
[analytical nadir-point triangulation / triangulation analytique du point nadiral]

determinli astfel ~icare servesc, mai departe, pentru extinderea retelei de triangulatie. Prin ace!>1 rocedeu se pot determina doar p coordonatele planimetrice ale punetelor, nu ~i cele altimetrice. [radial triangulation,
radial line plot / triangulation radiale]

h(t) = fH(f)e-2Ili}! df

Permite reconstituirea unui sernnal pe baza componentelor sale spectrale. [inverse


Fourier transform inverse] / transformee Fourier

TREES Tropical Ecosystem Environment observation by Satellites Program comun CEC ~iESA pentru rnonitorizarea,de lungl durat!, a inveli~u1uiforestier global ~i a ratei desplduririi. Programul va utiliza satelitii NOAA II, NOAA 12, LANDSAT 5 ~i 6, SPOT, ERS 1 ~i 2, ~.a. Tren de unde Semnal electromagnetic sau sonor, format dintr-un ansamblu de unde emise pe durata unui interval scurt de timp. Asemenea semnale sunt folosite in teledetectia activl de tip radar sau sonar.
[wave train / train d'ondes]

TrianguIape radiala anaIitica Triangulatie radialli efectuatl prin calcule matematice.


[analytical radial triangulation lation radiale analytique] / triangu-

Transmisie atmosferica Transmiterea radiatiilor electromagnetice prin atmosferl.


[atrrwspheric transmission atrrwspherique] / transmission

Transmiterea imaginii Proces de transmitere la distant! a informatiilor sub forml de imagini. [image transmission, picture
transmission / transmission d'image]

Transmiterea la sol a datelor Transmiterea datelor de teledetectie de la platforml, la 0 statie de receptie de la sol.
[downlink / transmission au sol]

Trenare a imaginii hnpresionarea unei imagini, decalatli progresiv, pe materialul fotografic, care se produce la aerofotografiere, ca urmare a deplaslirii camerei aerofotografice. Pentru diminuarea deplaslirii imaginii, se reduce timpul de expunere ~i viteza de zoor. [image displacement, image
rrwtion, image rrwvement / deplacement de l'image, trainee, ejJet de file, file de l'image]

Triangulatie co ~abloane cu fante radiale Triangulatie executat! cu ajutorul unor ~bloane transparente pe care se traseazli raze ce unesc centrele fotografiilor cu 0 serie de puncte comune mai multor fotografii. Punctele principale ale fotogramelor sunt materializate prin orificii din care pleacli fante pe direclia razelor mentionate. Punctele cu coordonate cunoscute sunt raportate pe un caroiaj trasat pe 0 placli din material cu bunli stabilitate dimensionalli. ill fiecare punet se plaseazliun plot (huton) ~ise a~zli ~Ioanele introducand ploturile in orificiile acestora. Se ajusteazli pozi{ia ~Ioanelor deplasindu-Ie prin g1isareabutonilor in fante, atat eat este necesar. [radial slotted template triangulation / triangulation par plaques afentes radiales]

Triangulape radiaIa directa Triangulalie radialligraficlirealizatlidirect pe fotograrnli sau pe 0 folie transparent! suprapuslipe fotogramli. [direct radial triangulation, direct
radial plot / triangulation radiale directe]

Triangulape radiaIa grafica Triangulatie radialliexecutatlipe cale graficli, prin trasarea directiilor de vizare din punetele centrale, izocentrele sau punctele nadirale ale aerofotogramelor. [graphical radial triangulation / triangulation radiale graphique]

Triangulape radiaIa pe banda Triangulatie radialli efectuat! cu ajutorul fotogramelor dintr-o bandli de zbor. [strip radial
triangulation / triangulation par bande radiale]

Transparenta atmosferei Gradul in care atmosfera permite tra versarea ei de cll:re radiatii electromagnetice. [transparency /
transparence]

Trasare automata a izoliniilor Trasarea cu ajutorul unui aparat, a izoliniilor ce des: criu 0 mlrime variabill in spaliu, pleeand de la 0 reprezentare continul a acestei mlrimi (de ex. 0 imagine). [automatic contouring / isotr{lfage automatique]

Trena de condens F~ie de piclituri de apli sau de cristale de gheatA,formate prin condensare, care se produce in urrna unei aeronave sau rachete. [ - / trainee de condensation]

Triangulatie izocentrica Triangulatie care utilizeazli izocentrul fotogramei drept centru de radiere. [isocentre triangulation /
triangulation isocentrique]

Triangulape in bloc Triangulatie efectuatl pe un bloc de aerofotograme format din cel putin doulibenzi de aerofotografiere. [block
triangulation / triangulation en bloc]

Traseul semnalului Drumul urmat de un sernnaIelectromagnetic, de la sursl pAnlla receptor sau in interiorul unui aparat ori al

Triangulape 1. Procedeu de ridicare topografiCli, folosind 0 bazli a clirei lungime este mlsuratl ~i construind triunghiuri, la care se mlsoarli unghiurile ~i ale cliror viirfuri se suprapun punetelor clirora Ii se determinlipozitia pe aceast! cale. 2. Proce-

Triangulatie radiala Procedeu de triangulatie aplicat asupra aerofotogramelor care se suprapun. Punctele centrale, izocentrele sau punctele nadirale ale aerofotogramelor sunt considerate statii din care se traseazli direqiile clitre punetele a cliror pozitie se

Trilateratie 1. Procedeu asemlnlitor triangulatiei, in cadrul cliruiase mlsoarli Iaturile triunghiurilor ~inu unghiurile. 2. Procedeu de determinare a poziliei punetului de perspectivli (punetului de fotografiere), cu ajutorul intersecliei in sPatiu a douli sau a mai multor cereuri ale cliror raze reprezintl distanla (mlsuratli prin procedee radio) de la camerli, la douli sau mai multe statii de la sol, a cliror pozilie geodezicli este cunoscut!. [trilateration / trilateration] Tripleta v. StereotripletA TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission Misiune de mlsurare a ploilor tropicale (satelit NASA).

TSAVI

288

TSAVI Transfonned Soil A<ljusted Vege-tation Index Indice de vegetatie transformat prin ajustarea cu solul. Indice calcuIat, pentru fiecare pixel in parte, dupA formula:

de radiatii elel..1Tomagnetice. [photoelectric tube I tube photoelectrique] Turbiditatea atmosferei Grice stare a atmosferei care reduce transparenta ei la radiatii, in special la radiatiile vizibile. [atmospheric turbidity I turbidite de I 'atmosphere, turbidite atmospherique] Turtirea elipsoidului Parametru ce expriIn! abaterea formei elipsoidului faIll de cea a unei sfere. Se calculeazll cu relatia

TSAVI =

p(IRA- pR-a) aIRA+ R-a p+ X(I + /)

unde IRA reprezintll valoarea reflectantei in infraro~ul apropiat, R valoarea acesteia in ro~u, a este punctul in care dreapta solului intersecteazll axa x, peste panta dreptei solului, iar X este un factor de ajustare (de obicei 0,08). Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazll benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~u) sau MSS6 ~i MSS5. TSI Teinte, Saturation, Saturatie, Intensitate. Intensite Tentll, Ten-

I = aa- b,

unde a ~i b sunt semiaxele

elipsoidului. rtlattening I aplatissement de I 'ellipsoiiJe] TVI Transfonned Vegetation Index Indice de vegetatie trans format. Indice calcuIat, pentru fiecare pixel in parte, dupll formula:

Tinta Obiect sau proces din teren care face obiectul teledetectiei. [target, target object I cible, objet dble] Tinta test Obiect natural sau artificial ale carui caral..1eristici cunoscute sunt folosite pentru calibrarea sau testarea performantelor sensorilor. [test target I cible d'essai]

TSL Teinte, Saturation, Lwninance tll, Saturatie, Luminantll.

Tub catodic Tub electronic ce permite modularea ~i devierea unui fascicul de electroni incident pe un ecran fluorescent. Permite afi~area de imagini pe ecranul respectiv. [catluxie-ray tube I tube a rayons cathodiques) Tub fotoelectric Tub electronic care contine un fotocatod ce emite electroni, atunci cand este expus la luminll sau la un alt tip

TVI =

IRA - R + a 5 lRA+R '

unde IRA reprezintll valoarea reflectantei in infraro~1 apropiat, iar R valoarea acesteia in ro~u. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazll benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~u) sau MSS6 ~i MSS5. TWTA Traveling Wave Tube Amplifier Amplificator cu tub cu unde progresive.

291

Unghi

u
UARP Upper Atmospheric Research Program Program de cercetare a atmosferei inalte (NASA). UARS Upper Atmosphere Research Satellite Satelit de cercetare a atmosferei inalte (NASA). UHF Ultra High Frequency Frecven{A u1traina/tA. Frecvente intre 300 ~i 3000 MHz. Ultrasunete Unde sonore cu frecven{A mai mare de 20.000 Hz. Nu sunt percepute de urechea umana. Sunt folosite in sistemul sonar. [ultrasonic / ultrasons] Ultraviolet apropiat Radiatii e1ectromagnetice invizibile, cu lungimi de undA de la 400 nm la 1000 A. [near ultraviolet / proche ultraviolet] UmbrA Portiune de teren f"arA i1uminare directA. Umbra obiectelor poate servi la identificarea acestora ~i la determinarea inMtimii lor. Portiunea respectivA de teren se consemneazA cu calificativul "tara rejlectan/a". [shadow /ombre] UmbrA proprie UmbrA formatA pe 0 parte din obiectul care 0 determinA. [shadow / ombre pro pre] UmbrA proiectatJi UmbrA a unui obiect, proiectatA pe sol sau pe alte obiecte. [cast shadow / ombre portee] UmbrA radar Portiune de teren care nu este atinsA de undele radar, datoritA unor obiecte inalte, situate in partea dinspre SUfsa radar. [radar shadow / angle mort]

Umbrirea reliefului Punerea in evidentA a denivelArilor terenului, prin intermOOiul umbririi versantilor care au 0 anumitA orientare. De obicei, se umbresc versantil orientati spre sud-est, considerand cl terenul este i1urninat cu raze provenite de la 0 sursA de lurninA situatA la nord-vest, la 60 deasupra orizontulul. [relief shading, hill shading, shadow enhancement / estompage] Umplerea poligoanelor Colorarea sau ha~urarea poligoanelor, dintr-o reprezentare graficA, pentru a Ie pune in eviden{A sau a Ie diferentia intre ele. fpolygonfilling, area filling / remplissage des polygones] VndJi Perturbatie, sub forma unei serii de oscilatii, ce se propagA intr-un spatiu sau mediu. [wave / mute] VndJi continuA Radiatie electromagneticA nemoduiatA (cu amplitudine constantA). [continuous wave / orute entretenue, onde continue] UndJi electromagneticl UndJi caracterizatA prin variatia campului electromagnetic. [electromagnetic wave / onde etectromagnetique] UndJi electromagneticl cu polarizare drcuiarA UndA electromagneticl ai cArei vectori ai eampului electric ~i magnetic se rotesc intr -un plan perpendicular pe direqia de propagare. [circular polarized wave / onde a polarisation cireulaire] VndJi inddentA UndA <ijunsApe suprat"ata unui obie<..t. [incident wave / onde incidente] UndJi lurninoasA UndA ele<..tromagneticl cu lungime de undA de 400 - 750 nm. Poate fi perceputA de ochiul uman. [light wave / onde lumineuse] UndJi modulatJi UndA a cArei frecven{A, fazA sau amplitudine variazA in timp,

functie de un semnal modulator. [nwduJated wave / onde moduJee] UndJi planA UndA al cArei front de propagare este un plan perpendicular pe direqia de propagare. fplane wave / onde plane] UndJi purtJitoare UndA care transportA semnalul modulator. [carrier wave /onde porteuse] VndJi purtJitoare coerentA UndA purtAtoare a clrei fazA pAstreazll 0 diferenta co~tantA fatli de semnalul de referintli [coherent carrier / transporteur coherent] UndJi radio UndA electromagneticl utilizatA in comunicatiile radio, cu lungime de undA in domeniul 10-1 - 107 cm. [radio wave / onde radio] UndJi reflectatJi UndA deviatA de cltre suprafata de separatie dintre doua medii, care se intoarce in mediul din care a provenit. [reflected wave /onde rejMtee] UndJi refractatA Undll. deviatA de cll.tre suprafata de separatie dintre doull. medii, care i~i continull. propagarea prin cel de al do ilea mediu. [refracted wave / onde refractee] Unde coerente Unde electromagnet ice intre fazele cArora existli 0 relatie sistematicl. [coherent waves /ondes coherentes] Unde milimetrice Unde electromagnetice cu lungimi de undA de ordinul milimetrilor. [millimetric wave / ondes millimetriques] UNEP United Nations Environmental Program Program al Natiunilor Unite pentru mOOiu. UNEP/GRID UNEP Global Resource Information Database Bazll.de date a Natiunilor Unite cu informatii asupra resurselor globale.

Vnghi azimutal

v. Azimut (1)

Unghi critic Unghiul sub care raza de lumina suferA 0 retlexie internll. totalA, la intAInirea suprafetei unui mediu cu indice de refractie mai mic. Valoarea unghiului critic este data de formula A =N/n, unde A este unghiul critic, Neste indicele de refraetie al mOOiului initial de propagare ~i n este indicele de refraetie al celui de at doilea mOOiu. [critical angle / angle critique] Unghi de contraderiva Unghiul cu care se rote~te camera aerofotograficA, in plan orizontal, pentru a compensa unghiul de derivll., astfel ineat latura c1i~eului sa rAmanA paraleill. cu linia de zbor. Sin. Contraderiva. [drift angle / - ] Vnghi de unghiularA convergentJi v. ParaIax:\

Vnghi de depresie Unghiul dintre axa opticl a camerei montatA oblic ~i orizontaill.. Complementul unghiului de inclinare al aerofotogramei sau al unghiului de inclinare al fasciculului radar. [depression angle, angle of depression, descending vertical angle, miTUlSangle / angle de depression] Vnghi de derivA Unghiul pe care n face axa longitudinaill. a avionului cu linia de zbor, pentru a contracara efectul vftntului lateral. Acela~i unghi n face ~i latura aerofotogramei cu linia de zbor, in absenta contraderivel. [angle of drift, drift angle, crab angle / angle de derive] Vnghi de deschidere Unghiul dintre razele extreme de lurninll. care trec prin focarul anterior al obiectiYului. [angle of coverage, field angle, angle offield, lens angle, angle offield, angular field, viewing angle, image angle, picture angle, aperture angle, angle of opening / angle visuel, chomp angulaire, angle de chomp, angle d'ouverture]

Unghi

292

293 de Informatie Urbani ~i Regionall. sediul in Washington, SUA.

UTM

Unghi de difractie Unghiul dintre directia de propagare a radiatiei dinainte de a se produce difraqia ~i directia ulterioarl a radiatiilor. [angle of dijJroction / angle de diffnu:tion] Unghi de emergenta Unghiul format de 0 razl emergent!, cu axa principall a sistemului optic. [angle of emergeru:e, emergent angle, emerging angle / angle d'emergeru:e] Unghi de ihuninare Unghiul sub care radiatiile intaInesc suprafata unui obiect. [illumination angle, aspect angle / angle d' eclairement] Unghi de incidenta I. Unghiul dintre un fascicul incident ~i normala la suprafata obiectului, in punctul de incident!. 2. Unghiul dintre 0 dreaptl ce une~e antena radar cu un punet de la sol ~i verticala locului. [angle of iru:ideru:e, iru:ideru:e angle / angle d'iru:ideru:e] Unghi de inclinare 1. Unghiul dintre axa optic! principall a camerei ~i verticala locului. 2. Unghiul dintre 0 directie oarecare ~i planul orizontal. [tilt angle, angle of inclination / 1. angle de site, tangage 2. angle d'iru:linaison] Unghi de inclinare a orbitei Unghiul dintre planul or:bitei unui satelit artificial ~i planul ecuatorului terestru. [orbit iru:lination angle / angle d'iru:linaison de l'orbite] Unghi de inclinare a orizontului Unghiul dintre orizontul adevlrat ~i orizontul aparent. [dip angle / angle de depression de l'horizon] Unghi de orientare a versantului Unghiul format dintre directia nord ~i proieqia, in plan orizontal, a perpendicularei la versant. cazul suprafetelor orizontale, proieqia perpendicularei se reduce la un punet,

unghiul fiind nedeflnit. [aspect / angle d'orientation du versant] Unghi de orientare radar Unghiul format intre linia de interseqie a suprafetei obiectului cu planul orizontal ~i proiectia pe acel~i plan a fasciculului radar. [radar angle of orientation / angle d' orientation radar] Unghi de paralax8 larA Unghi de pierdere de pierdere v. ParaIaxa v. Tangenta unghiuunghiului

nation angle, look angle, look direction / angle de vision radar, angle de visee] Unghi local de incidenta teledetectia radar, este unghiul de incident! care ia in considerare panta medie a fieclrui element de teren corespunzltor unui pixel. [iru:ideru:e angle, local incideru:e angle / angle d'iru:idence locale] Unghi meridian Distant! unghiularl fatl de meridianul ceresc local. [meridian angle /-] Unghi mort Portiune de teren care este mascatl de relieful inalt ~i nu poate fi vazutl dintr -un punet de observatie (din punetul de fotografiere). [blind angle, dead angle / angle man] Unghi paralactic v. Paralaxii unghiulad

Are

ill

Urmiirire Observarea m~rii unui satelit sau avion, cu ajutorul radarului sau cu alte mijloace. [tnu:king / poursuite, trQfage] USAF US Air Force Fortele Aeriene ale SUA. USASI USA Standards Institute Institutul de Standarde al SUA (fost American Standards Association, ASA). Uscare Operatie de uscare a materialelor fotografice dupl prelucrare. [drying / sechage] Usciitor v. Aparat de uscat USDA United States Department of Agriculture Departamentul de Stat pentru Agriculturl al SUA. USGCRP US Global Change Research Program Program at SUA de cercetare a schimblrilor globale. USGS United States Geological Survey Serviciu geologic al Statelor Unite. A fost creat in 1879 ~i are sarcina de a studia resursele ~i calamitAtile naturale ~i de a elabora hlrti ~i alte produse cartografice numerice. USGS DEM Model numeric al altitudinii, produs de c!tre Survey Bmnch of United States Depanment of the Interior, constand intr-un ~ir regulat de altitudini referentiate in sistemul de coordonate UTM, la scara 1:24.000. Altitudinea este dati in metri sau picioare, raportatlla nivelul marin mediu. UT Universal Time Timp universal (ora locall a meridianului Greenwich). UTC Universal TIme Coordinated universal coordonat. Timp

Unghi de proiecpe Unghiul sub care se vede diametrul pupilei de i~ire a unui obiectiv din punetul de interseqie intre axa optic! principall ~i planul imaginii. [projection angle / angle de projec1ion] Unghi de reOexie Unghiul dintre raza reflectatl ~i normala pe suprafata reflectant!. [angle of reflection / angle de rej'lexion] Unghi de refraqie Unghiul dintre raza refractatl ~i normala la suprafata de separatie a celor doul medii. [angle of refraction, refracting angle / angle de re.fraction] Unghi de rotape in juruI axei verticale Unghiul de rotatie al platformei cu sensor, in jurul axei verticale. DaC! rotatia s-a flicut spre dreapta, unghiul este considerat pozitiv. [angle of rotation, angle of yaw, yaw angle / angle de rotation] Unghi de vedere 1. Unghiul ascutit dintre axa de vizare ~i planul orizontal sau suprafata solului. 2. Dublul unghiului a clrui tangent! este 1/2 din raportul intre diagonala cli~ului ~i distanta focall calibratl. [viewing angle, angle of view, field of view / angle de vision, angle visuel] Unghi de vedere radar Unghiul dintre fasciculul de unde radar ~i normala la suprafatl in punetul de incident!. [illumi-

Unghi zenital v. Distanta zenitalii Unitate centralA Subsistem al unui sistem de calcul numeric, care efectueazl operatiile esentiale de prelucrare a datelor ~i controleazi aetivitatea celorlalte echipamente din sistemul respectiv. [centml unit, processor, central processor / unite centrale] Unitate de aliare Echipament dotat cu dispozitiv de afi~are ~i cu circuite care permit transformarea semnalelor electrice in imaginile corespunzltoare. [display unit / ecran] Unitate minimii de cartografiere Dirnensiuni sub care, la scara hirtii, obiectele sunt reprezentate doar prin linii sau punete. [minimum mapping unit / unite canogmphique] Unitate spapalA de bBzii Areal omogen din punet de vedere al propriet!tii de interes. [basic spatial unit / unite spatiale] lJRISA Urban and Regional Information Systems Association Asociatia Sistemelor

ill

UTM Universal Transverse Mercator Proieqie cartografic! cilindricl transversa-

uv
Ill.,larg utilizata pentru regiuni de la latitudini medii, in realizarea de hllrti la sell.ri mari ~i mijlocii. Cilindrii de proiectie infll.~arn Globulla intervale de 6 longitudine, avand axele in planul ecuatoria1. UV Ultraviolet Radialii ultraviolete.

294

v
Validarea datelor ConflTI.llarea corectitudinii datelor. [data validation / validation des donnees] Valoare de referintA Valoare care serv~e ca etalon pentru compararea sau exprimarea altor valori. [reference value / valeur de reference] Valoare numericl Valoare exprimatJi numeric (prin intermediul UllUinumll.r). [numerical value / valeur numirique] Valoarea actinic! a Iwninii Gradul in care un anum it tip de luminll. impresioneazll. materialul fotosensibil. [eu:tinic value of light / valeur aetinique de la lumierej VariabilA 1. Simbol indicand un element oarecare din domeniul de defmilie al unei funqii. 2. Mll.rime care poate lua diferite valori in cadrul unui experiment statistic. 3. Valoare stocata in memoria calculatorului, identificata printr-un nume!?i care poate ti modificata de program. [variable / variable] Variabila continua Variabilll. ce poate lua orice valoare dintr-un domeniu continuu. [continuous variable / variable continue] Variapa sclrii Modificarea scll.rii de proportie pe 0 direclie, datoritA detormll.rilor geometrice ale reprezentll.rii grafice. Pe aerototograme, varialia scll.rii este determinata de altitudinea reliefuIui (portiunile mai inalte sunt reprezentate la scarll. mai mare). Pe aerofotogramele inclioate sau oblice,

varialia scll.rii se face in direqia perpendicularll. pe axa de inclinare a totogramei, faIl!. de planul orizontal al locului. [change of scale, scale change, scale variation, variation in scale / changement d'echelle, variation d'echelle] Variafia semnalului Modificarea caracteristicilor semnalului, ca urmare a unor interferente produse in interiorul sau in afara sursei de semnaI. [signal variation / variation de signal] VAS VISSR Abnospheric Sounder atmosferiell. VISSR (GOES). Sondll.

Vargare Defect ce poate sa apara in cazul imaginilor tormate cu ajutorul sensorilor matrice, ca urmare a faptului ell.liniile succesive ale imaginii ~llnt preluate de elemente diferite ale sensorului. cu caraeteri~tici inegale. [banding effect, stripping / rayage] VCI Vegetation Condition Index Indice al starii vegetatiei. VCS Vidicon Camera camerll vidicon. System Sistem cu

VCR Video Cassette Recorder scop cu caseta de bandll.. Vecinlitate v. Adiacenta

Magneto-

Vectografie Model stereoscopic realizat prin proieetarea sau imprimarea unui cuplu stereoscopic de imagini, in suprapunere, cu polarizllri ortogonale. Poale fi observat cu ajutorul ochelarilor cu Ientile polarizante. [vectography / vectographie] Vector l. Mijloc de transport a rnijloacelor de teledeteelie (avioane, satelili, etc.). 2. Mll.rime caraeterizata prin valoare, direclie ~i sens. 3. Element geometric utilizat in reprezentarea veetorialll a obiectelor geografice. [vec.10r/ veeteur]

Ve<.;torizare Vectorizare Conversia datelor grafice, din format raster, in format vectorial. [vectorization / vectorisation]

296

297

VNIR Viteza aeriana Viteza unui aparat de zbor, in raport cu aerul inconjurator. [air speed /
vitesse propre]

Vehicul teleghidat Vehicul a cllrui deplasare este comandatAde la di~lantll. [remote


control vehicle / vehicule telepilote]

Vedere aeriarui Imaginea suprafetei terestre perceputAde la 0 inaltime semnifieativll.


[aerial view / vue aerienne]

Vedere binoculara Vedere cu ambii oem, care permite perceptia obiectelor intr-un spatiu tridimensional. [binocular vision /
vision binoculaire]

Verificare in teren Compararea datelor de teledetectie, cu realitatea terenului, pentru verificarea unor informatii ~i obtinerea altora suplimentare. Sin. Control In teren.
[field inspel.1ion, field check, ground-check, ground control, truth observations / controle au sol, controle terrain, verification a terrain, inspection sur place]

Vidicon Tub analizor de imagini, a cllrui funetionarese bazeazllpe explorarea, cu un fasciculde electroni, a unei tinte pe care se proiecteaza imaginea ~i a carei conductivitate variazll propoqional cu gradul de iluminare locala. Se utilizeazll in uncle tipuri de camere de tekviziune. [vidicon /
vidicon]

Viteza de baleiere Viteza de deplasare a spotului explorator at unui instrument cu baleiere. [scanning speed / vitesse de
balayage]

Vedere generala Imagine de ansamblu a unei poqiuni de teren. Sin. Vedere panoramidi. [bird's eye view / vue panoramique]

Verificarea datelor Controlarea corectitudinii ~i completitudinii datelor. [data verification / verification de donnees]

Vedere in relief v. Vedere stereoscopica Vedere monoculara Perceperea unei imagini plane, privind cu un singur ochi. [monocldar vision / vision monocldaire]

Vidicon cu fascicul de intoarcere Tub vidicon a carui functionare se bazeazll pe existenta unui fascicul de intoarcere (emis de catod ~i reflectat de tinta exploratll), modulat in intensitate, propoqional cu iluminarea [ocala. [return beam vidicon / vidicon a retour de jaisceau] Vignetare Repartizare inegala a luminii pe suprafata negativului, deserescatoare de la centrul spre marginile acestuia. [vignetting,
shading / vignettage, effet de locarne]

Viteza de transmitere Viteza de transmitere a datelor numerice. Se exprimAin biti pe secundll. [bit rate, rate oj data translnission
/ vitesse de transmission]

Viteza de zbor Viteza de deplasare (in raport eu solul sau cu aerul) a aparatului de zbor. !flight speed / vitesse de vol] Viteza la sol Viteza unui mijloc de zbor in raport eu solul. [ground speed / vitesse au
sol]

Vertex Punct in care 0 linie, in reprezentare ve<..'torialll, schimba directia. Punct i~i de fnlngere pe un element de tip linie.
[venex / -

Vedere panoramica v. Vedere generaJa Vedere perspectiva Reprezentare a unei poqiuni de teren sub forma unei imagini de sinteza, similare cu cea care ar fi vllzutA de un observator aflat intr-un anumit punct de static. [perspective view, oblique view / vue
perspective]

Verticala locului Directia foqei gravitationale intr-un punct dat. [local venical /
venicale du lieu]

VIR Visible and Infrared Radiometer Radiometru ce lucreaza in vizibil ~i infraro~u(NOAA, ITOS). VIRI Visible / Infrared Imager Sensor generator de imagini in vizibil ~i infraro~u (METEOSAT din generatia a doua). VIRR Visible and Infrared Radiometer Radiometru ce opereaza in vizibil ~i infraro~u(METEOSAT). VIRSR Visible and Infrared Scanning Radiometer Radiometrucu baleiere in vizibil ~i infraro~u (NOAA 0, EPS). VIS Visible Band Banda radiatiilor vizibile. VISSR Visible Infrared Spin Scan Radiometer Radiometru in vizibil ~i infraro~u eu ba[eiere prin rotire (GOES). Viteza obturatorului Viteza de deschidere 5i inchidere a obturatorului camerei fotografice. [shutter speed / vitesse de l'obturaleur)

Viteza orbitala Viteza de deplasare a satelitului pe orbita sa. [orbital speed, orbital
velocity / vitesse orbitale]

Vedere pseudoscopica v. Efect pseudoscopic Vedere stereoscopica Vedere cu ambii oem, cu perceptia spatiului tridimensional. Sin. Vedere In relief. [stereoscopic vision,
stereoscopic view / vue stereoscopique, sion stereoscopique] vi-

Verticala principaJa Linie perpendiculara pe orizontul adevllrat ~i care trece prin punctul principal al unei aerofotograme oblice. [principal venical / perpendiculaire
principale de I 'image]

Vitezometru Instrument pentru mllsurarea vitezei unui mobil. [speed meter / velocimetre]

Vizibilitate Poqiunea din spatiul in care se afla observatorul ~i in care acesta poate distinge obie<..'tele. [visibility / visibilite] Vizibilitate la sol Vizibilitatea in plan orizontal, la nivelul solului. [ground visibility
/ visibilite au sol]

VGT Sensor de vegetatie (SPOT 4). VHF Very High Frequency Frecventa foarte inaltA. Banda de frecvente de 30 300 MHz. VHRR Very High Resolution Radiometer Radiometru cu rezolutie foarte inaltll (NOAA). VI Vegetation Index Indice de vegetatie. Videografie Detectarea ~i inregistrarea radiatiilor electromagnetice sub formll de imaginivideo. [videography / videographie,
tetedetection videographique]

Vehicul spatial Vehicul ce se deplaseazllin spatiul cosmic. [spacecraft / vehicule spatial)

Vizor Subsistem optic al camerei fotografice, prin care operatorul poate examina 0 imagine similara <"<1 formatAde obieccea tivul aparatului pe film. [finder (device),
viewfinder, sight / viseur]

Vehicul spatial cu echip~ uman Statie orbitalll, navetll spatialll sau laborator spatial cu echipaj uman. [manned spacecraft /
vehicule spatial habite]

VLF Very Low Frequency Frecventllfoarte joasll. Banda de frecvente de 3-30 kHz. VNIR Visible and Near-Infrared Radiometer Radiometru care opereazllin vizibil ~i infraro~ul apropiat (MaS).

VNR

298

VNR Visible and Near Infrared Radiometer Radiometru in vizibil ~i infraro~u (ERS, Jap<mia). VoaI Vlil intunecat ce apare suprapus pe imaginea fotograficA. (fog, veil / voile] VoaI atmosferic Voal provocat de difuzia radiatiei cu lungime micAde undli in atmos-

Voal marginal Voal ce apare pe marginea fIlmului fotografic, din cauza plltrunderii luminii pe lfulg! discurile din capetele bobinei. [marginal fog, edge fog / voile marginal]

Voalare Procesul de formare a voalului fotografic. (fogging / voilage] Voshod Program sovietic de utilizare a navelor cosrnice cu echipaj uman, ce a debutat in 1964. Vostok Prima nava cosrnica sovieticA cu echipaj uman. Voxel Element de volum, utilizat in modelarea obiectelor tridimensionale. Sin. CeluLa

fed.

[veil of aerial haze, atmospheric haze / voile atmosphirique]

w
WAN Wide Area Network Retea de comunicatii de date cu extindere mare in teritoriu. WAPI World Air Photography Index Index al fotografiilor aeriene mondiale. WCRP World Climate Research Pr0gram Program de cercetliri climatice mondiale (OMM). WDC-A World Data Center A for Glaciology Centrol mondial "A" de date glaciologice (Universitatea din Colorado, SUA). WDVI Weighted Difference Vegetation Index Indice calculat, pentru fiecare pixel in parte, ca fiind diferenta ponderatli a reflectantelor corespunzlltoare infraro~lui apropiat ~i ro~ului. WDVl = IRA - pR, ~denMr~r~intlivaloarearefl~eiin infraro~ulapropiat; R este valoarea acesteia in ro~u, iar peste panta dreptei solului. Pentru imagini LANDSAT, se utilizeazli benzile TM4 (infraro~u apropiat) ~i TM3 (ro~) sau MSS6 ~i MSS5. WEFAX Weather Facsimile Mod de transmitere a datelor (GOES SIC ~i METEOSAT). WFI Wide-Field Imager Generator de imaginicu cfunpmare de vedere (CBERS). WFIR Wide Field-of-view Imaging Radiometer Radiometrugenerator de imagini, eu camp de vedere largo WFOV Wide Field of View Cllmp de vedere larg.

WGS 72 World Geodetic System 1972 Sistem de referintll geodezic international. A rezultat in urma ~or eforturi de cca. trei ani de colectare de date satelitare, de date asupra gravitatiei la suprafata terestrli ~i de date astrogeodezice. WGS 84 World Geodetic System 1984 Sistem de referintll geod~ic ce a inlocuit sistemul WGS 72, in urma unei prelucrliri mai exacte ~i a unui control de teren mai cuprinzlitor. Au fost utilizate altimetre radar satelitare, mllsurntorigravitationalela sol, precum ~i mlisurlltori laser cu ajutorul satelitilor. WI Wetness Index Indice de urniditate. Se calculeazli, pentru fiecare pixel, pe baza benzilor LANDSAT TM, dupa relatia
WI=0,1509TMI + 0,1973TM2 +0,3279 TM3 +0,3406-TM4 - 0,71121M5 -0,4572TM7.

VoaI chimic Voal provocat de procesele chimice care au loc in emulsie, in timpul stocAriimaterialului fotosensibil sau developlirii sale. Se pot distinge urmlitoarele tipuri: voal de emulsie, provocat de 0 rnaturatie prelungitlia emulsiei; voal de fmlxltranire a emulsiei; voal de oxidare, provocat de i~irea accidentala, temporMli,a filmului din revelator, in timpul developarii ~i voal
de supradevelopare. chimique] [chemical fog / voile

3D. [voxel / pixel 3D, voxel]

VRA VHF Realtime Antenna Antem de timp real pentru frecvente foarte inalte (NOAA). VRF Vidicon a Retour de Faisceau Camerli vidicon cu fascicul de intoarcere. VTC Video Tape Camera Camerli video inregistratoare pe band! magneticli. VTPR Vertical Temperature Profile Radiometer Radiometru pentru determinarea profIlului vertical al temperaturii (NOAA, lTOS). VTR Video Tape Recorder Magnetoscop. VTIR Visible and Thermal Infrared Radiometer Radiometru in vizibil ~i infraro~u termic (sensor MOS).

VoaI de supradevelopare Voal provocat de supradevelopare. [development fog / voile


de diveloppement
J

WIFS Wide Field Sensor Sensor cu camp larg !LANDSAT 7, sensor ISRO). WINDII Wind Imaging Interferometer Interferometru producAtorde imagini pentru studiul vantului (UARS). WINDSAT Wind SoIellite Satelit pentru studiul vantului (NOAA). WISI World Index of Space Imagery Catalog mondial al imaginilor spatiale. WFOV Wide Field of View Cllmplarg de vedere. WMO World Meteorological Organization Organizatia Meteorologd Mondialli (Geneva, Elvetia). WRS Worldwide Reference System Sistern global pentru localizarea imaginilor LANDSAT.

VoaI de emulsie v. Voal chimic VoaI de imbatramre Voal provocat de deteriorarea calitlitii emulsiei, in urma unei stocAriindelungate. [chemical fog / voile
chimique]

VoaI de oxidare Voal provocat de oxidarea emulsiei in cazul in care iese temporar din revelator. [ - / voile d'oxydationJ VoaI fOOc Voal provocat de lumina difuzatli sau reflectatli de clitre suportul emulsiei.
rPhysicalfog / voile physique]

WSIR

300 WYSIWYG What You See Is What You Get "Ceea ce vezi, aceea oblii". Capacitatea unui program de a ati~a pe ecran irnaginea, exact a~a cum va ti imprimata de catre un ~ehipament de ie~ire (imprimanta sau plotter).

WSIR Wide Swath Imaging Radar Radar generator de imagini care are culoar de explorare larg (ICESAT). WWW World Weather Watch Program de monitorizare a vremii la scara globala.

x
X Open Consortium Asocialie a producatorilor de programe, formata in 1984, pentm promovarea sistemelor deschise. X Ray Raze X. Unde electromagnetice eu lungimi de unda de 0,0001 - 300 A. X-SAR X-band Synthetic Aperture Radar Sistem de radar cu desehidere sintetica ee funelioneaza in banda X (DFVLR). XUV Extreme Ultra Violet Ultraviolet extrem.

303

Zooming

z
Zbor de fotografiere Misiune de zOOr in timpul cAreia se face aerofotografierea unui teritoriu. Sin. Misiune aerofotograficd. [photographic jligJu, photographic mission / vol de prise de VIleS, vol photographiqlle, mission photographiqlle, sortie] Zbor fotogrammetric Zbor eftX-1uatpentru realizarea de aerofotograme. [photogrammetricjligJu / vol photogrammetrique] Zbor orbitBl Deplasarea unei platforme pe o orbita circumterestra sau in jurul altui corp cosmic. [orbital jlight / vol orbital] Zbor pe benzi Zbor pe trasee paralele, distantate intre ele astfel incat sa se real izcze 0 suprapunere pam la 30 % a aerofotogramelor din doull.benzi vecine. [st$ jligJu / vol par bandes] Zenit Punet imaginar situat la intersectia verticalei locului cu emisfera cereascA superioara. [zenith / zenith] Zgfuieturi Deteriorari mecanice ale materialului fotografic. [abrasions, stress marks, scratches / marques de friction, ecorchures, abrasions] Zgomot Ansamblul perturbatiilor, de orice natura, care se suprapun peste un semnal util, intr-un aparat sau pe 0 cale de transmisiune. [noise / broit] ZgOOlot alb Zgomot a carui densitate l>'peCtrala este COlll>1aIlta intr-un domeniu larg de frecvente. [white noise / bruit blanc]

Zgomot aleator Zgomot a carui valoare instantance este aleatoare. [random noise / broit aiealOire] Zgomot atmosferic Zgomotul produs de atmosfera, afectand tidnsmisiunea informatiei sau semnalul captat de un sensor. [atmospheric noise, atnwspherics / broit atnwspheriqlle] Zgomot de agitape tennic:i Zgomot datorat agitatiei termice a electronilor in conduetori. Sin. Zgonwt de origine termica. [thermal noise / bruit d'origine thermiqlle] Zgomot de fond Zgomot existent in prezenta semnalului util ~i ale cArui caractcristici sunt independente dc cele ale semnalului. [background noise / broit de fond] Zgomot de origine tennici agitape tennic:i v. Zgomot de

Zona de claritate Zona din spatiu pentru care imaginea formata este clara. [zone of sharpness / zone de nettete] Zona moarta v. Spapu mort

cunoscute. Este utilizata pentru evaluarea eoreetitudinii rezultatelor obtinute prin metode de teledetectie. [test zone / zone test] Zona vizibiJa Portiune din teren vizibila dintr-un punet de observare san din punctuJ de fotografiere. [viewshed / zone visible] ZOND Platforma spatiala ruseascA. Zoom v. Obiectiv varlabiJa cu distanta focalA a scarii

Zona tampon Zona de extindere, eu dimensiuni definite de utilizator, in jurul unui punet, al unei linii sau poligon. [buffer zone / zone tampon] Zona test Portiune dintr-o imagine de teledetectie ale cArei caraeteristiei de teren !>llnt

Zooming Modificarea progresiva imaginii afisate. [zooming / - ]

Zgomo