P. 1
Curs Dr. Mediului Doc

Curs Dr. Mediului Doc

|Views: 399|Likes:
Published by Larisa Ionela

More info:

Published by: Larisa Ionela on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Cuprins

CAPITOLUL I – OCROTIREA MEDIULUI PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE ÎNCONJURĂTOR-

1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului. 1.2. Dreptul fundamental la un mediu sănătos. Evoluția sa în timp 1.3. Conştiinţa ecologică - conştiinţa de mediu. Căile de realizare a cointeresării în protecţia şi dezvoltarea mediului 1.4. Garanțiile juridice naționale de înfăptuire a dreptului la un mediu sănătos 1.5.Rolul dreptului internațional în asigurarea unui mediu sănătos 16. Protecția mediului și strategia dezvoltării durabile………………15 CAPITOLUL II - DREPTUL MEDIULUI CA RAMURĂ AUTONOMĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 2.1. Obiectul și finalitatea dreptului mediului..............................16 2.2. Particularitățile normelor juridice de dreptul mediului..........22 2.3. Raportul juridic de dreptul mediului..................................... 2.4. Corelația dreptului mediului cu alte ramuri de drept CAPITOLUL III –IZVOARELE DREPTULUI MEDIULUI 3.1. Izvoarele dreptului naţional al mediului................................27 Constituţia Legea și actelele normative ale autorităților centrale Legea-cadru Actele autorităților administrative locale 3.2.Izvoare internaționale.................................................29 Tratatele și convențiile internaţionale Cutuma Uzanțele internaţionale Capitolul IV – PRINCIPIILE DREPTULUI MEDIULUI 4.1.Specificul principiilor de dreptul mediului....................35 4.2. Abordarea principiilor dreptului mediului în doctrina românească...36 4.3. Principii ce rezultă din documente internaționale
1

PARTEA A II A CAPITOLUL IV PROTECȚIA FACTORILOR ABIOTICI 1. Atmosfera: 1. Definirea atmosferei 2. Cauzele și efectele principale ale poluării atmosferei 3. Protecția atmosferei în dreptul intern 4. Reglementări naționale privind protecția stratului de ozon 5. Strategia națională și Planul național de acțiune privind schimbările climatice 6. Răspunderea pentru nerespectarea regimului juridic privind protecția atmosferei 7. Protecția atmosferei pe plan internațional 8. Protecția spațiului extraatmosferic 2.Apa: 2. Clasificarea apelor 3. Poluarea apei, în general 4. Regimul juridic al apelor în Romania 5. Măsuri legale privind gospodărirea integrată a zonei costiere 6. Protecția apelor prin reglementări internaționale A. Protecția fluviilor și a lacurilor internaționale B. Protectia mărilor și oceanelor 3. Solul și subsolul 1. Considerații generale privind degradarea solului 2. Măsuri legale de protecție și conservare durabilă a solului în țara noastră 3. Dezvoltarea agriculturii in concordanta cu cerintele ecologice si alte prioritati în domeniu ale Uniunii Europene 4. Regimul juridic al produselor de uz fitosanitar 3. Regimul juridic al ingrasamintelor folosite în agricultură și silvicultură 3. Protecția subsolului CAPITOLUL V PROTECȚIA RESURSELOR NATURALE CONSERVAREA DURABILĂ A BIODIVERSITĂȚII 1. Fondul forestier 2. Notiunea de fond forestier și de pădure 3. Clasificarea pădurilor din fondul forestier național 4. Proprietatea asupra fondului forestier 5. Administrarea și gospodărirea pădurilor 6. Protecția fondului forestier național 7. Produsele pădurii si folosința lor 8. Protecția vegetației forestiere din afara fondului forestier 9. Protecția pășunilor și a fânețelor naturale 10. Protecția plantelor cultivate
2

ȘI

2. Fauna terestră și acvatică ...................................................................104 1. Protecția animalelor în general.............................................................104 2. Protecția animalelor sălbatice supuse vânatului 3. Protectia animalelor și păsărilor sălbatice din grdinile zoologice și a faunei piscicole din acvarii 4. Reguli comunitare privind comerțul internațional cu specii de flora și faună sălbatica 5. Măsuri de protecție a animalelor domestice 6. Protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale 7. Protectia fondului piscicol. 8. Reglementari internationale privind protectia si conservarea animalelor 3. Protecția și conservarea ariilor naturale 1. De la notiunea de "rezervație" la cea de "arie naturală protejată" 2. Principiile care stau la baza reglementării rețelei naționale de arii naturale protejate 3. Categorii de arii naturale și de zone de protectie a bunurilor din patrimoniul natural 4. Administrarea rețelei de arii naturale protejate de interes național 5. Conservarea habitatelor și a speciilor 6. Conservarea altor bunuri din patrimoniul natural 7. Protecția zonei montane 8. Regimul juridic al Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 9. Reglementari privind protecția naturii pe plan internațional CAPITOLUL VI. PROTECTIA MEDIULUI ÎN HABITATUL URBAN 1. Protectia factorilor naturali de mediu în așezările umane 1. Conceptul de așezare umană din perspectiva ecologiei sociale 2. Obiectivele protecției mediului în asezările umane 3. Rolul planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în protecția mediului din așezările umane 4. Evaluarea de mediu pentru anumite planuri și programe 6. Atribuții și răspunderi ale autorităților publice centrale și locale cu privire la teritoriul așezărilor umane:rolul serviciilor comunitare de utilități publice în dezvoltarea pe principii ecologice a localităților Cerințe legale privind menținerea echilibrului ecologic cu ocazia exercitării unor activității industriale 1.Regimul juridic al fabricării, depozitării și utilizării substanțelor și preparatelor periculoase 2.Regimul juridic al deșeurilor: deseurile reciclabile; depozitarea în sigurantă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat; transportul peste frontieră al deșeurilor și mărfurilor periculoase 3. Regimul juridic al stupefiantelor și al celorlalte substante psihotrope
3

4. Regimul juridic al materiilor exploziv 3.Utilizarea energiei nucleare, poluarea radioactivă și protecția împotriva radiațiilor 1. Particularitățile poluării radioactive 2. Principiile și condițiile desfășurării activității nucleare în Romania 3. Supravegherea stării de sănătate a personalului expus profesional la radiații și a populației; monitorizarea radioactivității mediului 4. Cooperarea internațională în domeniul aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare: controlul internațional al armelor nucleare și al celorlalte arme care folosesc diferite forme de energie și substanțe de distrugere în masă; prevenirea și reprimarea actelor de terorism nuclear; protecția mediului în cazul conflictelor armate 5. Protecția mediului în caz de calamități și dezastre CAPITOLUL VII. STRUCTURI ȘI ORGANISME NAȚIONALE DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII OBLIGAȚIILOR DE PROTECȚIE A MEDIULUI 1. Sistemul și competențele privind activitatea de control în domeniul protecției mediului exercitat de către autoritățile publice naționale 2.Monitorizarea: organizarea sistemului de monitoring national integrat: circulația și prelucrarea datelor; supravegherea factorilor de mediu 3. Rolul organizațiilor neguvernamentale și al acțiunilor de voluntariat în prevenirea faptelor care afectează mediul Autorizarea activităților cu impact asupra mediului 1. Evaluarea de mediu 2. Procedura de autorizare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului.Conținutul autorozației de mediu 3. Acordul de mediu CAPITOLUL VIII. FORME ALE RASPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MEDIULUI 1.Condițiile și formele răspunderii juridice de dreptul mediului 2. Reglementari cu caracter special în dreptul mediului cu privire la răspunderea juridică: răspunderea pentru prejudicii aduse mediului conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificarile și completările ulterioare 3. Răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului 4. Răspunderea civilă delictuală. 5.Răspunderea contravențională în dreptul mediului 6. Răspunderea penală 2. Particularitățile răspunderii statelor conform tratatelor și convențiilor internaționale
4

1. Elementele răspunderii. 2. Răspunderea subiectivă 3. Răspunderea obiectivă 4. Răspunderea pentru daune aduse patrimoniului comun al umanității 5. Răspunderea materială pentru crime internaționale 5. Organizatii specializate ale ONU cu atribuții și contribuții în domeniul protecției mediului: organizații regionale și organizații subregionale 6. Aportul instituțiilor comunitare la conservarea și dezvoltarea durabilă a mediului inconjurător

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a apărut intr-un anumit mediu natural și a evoluat concomitent u acesta, cele două elemente influențându-se reciproc: natura nu poate fi concepută separat, ruptă de activitatea umană, iar omul trăiește intr-un habitat, intr-o biocenoză. Însă cu cât activitatea omului asupra naturii s-a amplificat și a devenit mai complexă, cu atât problematica raporturilor dintre societate și natură a cunoscut un grad mai mare de interferență. Din păcate, folosirea pe scară largă a științei şi tehnologiei in scopul dezvoltării industriale nu a ținut seama de necesitatea păstrării in permanență a unui echilibru intre satisfacerea nevoilor umane, in continuă creștere și protecția tuturor factorilor mediului inconjurător. În contextul unei reconsiderări a sistemului de valori al lumii actuale,care ia în calcul echilibrul relației om-natură, dreptul mediului nu rămâne doar o stiinta juridică, ea trebuind să-și etaleze și valențe etice, culturale

5

si de civilizatie modernă, să se pună în slujba sistemului de valori revizuit,în raport de reperele Civilizatiei Mileniului III. De altfel, interferența dintre mediul natural și drept este axiomatică,mediul natural reprezentând el însuși un factor de configurare a dreptului1 și la rândul lui fiind periodic supus reglementărilor legale, atât în ansamblul său, cât şi la nivelul componentelor sale individuale. Aceste reglementări încearcă să prevină sau să limiteze efectele degradării mediului, cauzate în principal de fenomenele de poluare. 1.2. Dreptul fundamental la un mediu sănătos.Evoluția sa în timp Se poate spune că,în evoluția sa istorica, dreptul fundamental la un mediu sănătos, ca drept fundamental din generația a IV a, cunoaste patru mari perioade: epoca premergatoare aparitiei unor reguli de protectie propriu-zisa a mediului, -perioada utilitarista, epoca ocrotirii si conservarii naturii si, în sfârsit, perioada dreptului international al protectiei si conservarii mediului. A. Epoca premergatoare Din punct de vedere istoric, înca din Evul Mediu au fost adoptate unele masuri juridice, inclusiv pe calea cooperarii internationale, referitoare, de exemplu, la diminuarea efectelor unor poluari, precum fumul, zgomotul, poluarea cursurilor de apa etc. Este cazul, de exemplu, al Tratatului dintre Franța si Basel din 19 decembrie 1781, Tratatului dintre Statele Unite si indienii Creek din 7 august 1790 ori al celui încheiat între Italia si Austria între 5 si 29 noiembrie 1875 privind protectia pasarilor utile pentru agricultura, care interzicea uciderea acestor pasari în timpul toamnei si iarna. Ele vizau însa mai ales actiuni concrete, ocazionale si urmareau cu precadere obiective economice ori de sanatate publica. În secolul al XIX-lea se înregistreaza o serie de tratate internationale consacrate pescuitului, dar prevederile acestora se refereau, înainte de toate, la
1

Vezi: N.Grădinaru,I. Mihalcea,T.Savu, M.Agheniţei,F.Dorobanţu:Teoria generală a dreptului, Editura Independenţa Economică, 2005, pag.37

6

delimitarea zonelor de pescuit si mai rar la protectia pestelui ca resursa economica ori ecologica. Totodata, în 1893 apare deja si primul element de jurisprudenta în materie: arbitrajul între SUA si Columbia britanica în afacerea focilor din Marea Bering, care a stabilit reguli vânatorilor, menite sa evite disparitia focilor. B. Perioada –utilitaristă de ocrotire a unor specii Este considerată între începututul secolului al XX-lea si deceniul al patrulea al veacului respectiv. Ea reprezintă faza –anteecologică a dr. mediului Acum apar primele conventii internationale multilaterale referitoare la protectia unor specii ale faunei salbatice. Timp îndelungat, disparitia diversitatii biologice a fost tratata cu totala indiferenta de opinia publica si puterile oficiale, neinteresând decât câtiva naturalisti. La începutul veacului trecut, îngrijorarile legate de riscurile care apasau asupra faunei africane si a anumitor pasari cautate pentru penajul lor ori considerate utile pentru agricultura au generat lansarea primelor semnale de alarma. Primul tratat international multilateral în materie de mediu este considerata, din aceasta perspectiva, o conventie din 1900 pentru prezervarea animalelor salbatice, pasarilor si pestelui din Africa. Adoptarea documentului a fost impusa si motivata, în preambulul sau, de dorinta de a pune capat masacrarii diverselor specii de animale utile ori inofensive pentru om, dar nu descurajeaza distrugerea animalelor considerate pagubitoare pentru interesele umane, precum leii, leoparzii, crocodilii ori serpii veninosi. Dar acest tratat nu a fost, din pacate, niciodata ratificat. Au urmat Conventia pentru protectia pasarilor utile agriculturii, semnata la Paris, la 19 martie 1902, si cele doua tratate privind prezervarea si protectia focilor pentru blana din 1911. Ele au fost determinate în special de necesitatea acceptarii de practici comune, pentru a nu epuiza resursele vii din atmosfera si mare.Ambele documente consacra o conceptie utilitarista, de ocrotire a factorilor de mediu în raport cu functiile economice ale acestora. Astfel, în cazul
7

cea de-a doua recurge la tehnici de protectie destul de avansate. În timp ce în prima conventie este vorba despre o ocrotire subordonata unui utilitarism imediat si concret a unor specii si ignorarea rolului altora pentru mentinerea echilibrului ecologic. este descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii și. În 1986. prin Convenția de la Viena se încearcă găsirea unor soluții pentru reducerea consumului de substanțe care dăunează stratului protector de ozon care înconjoară planeta. precum stabilirea de contingente nationale pentru prelevari si controlul comertului international cu obiecte provenind din vânatoarea focilor. iar anexa 2 enumara printre pasarile daunatoare majoritatea rapitoarelor diurne.primului document este vorba despre pasari utile. adoptata de prima Conferinta privind mediul si sanatatea a Organizatiei Mondiale a Sanatatii la Frankfurt pe Main la 8 decembrie 1989. condusă de Gro Bruntland.Totodată. în anul 1983 şi-a început activitatea Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED). Raportul admitea că dezvoltarea economică nu poate fi oprită. După o rezoluție adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. 1). comisia susținea necesitatea organizării unei conferințe internaționale asupra dezvoltării durabile. Doi ani mai târziu (în 1985). în special insectivore (art. În finalul raportului. fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor». cu titlul „œViitorul nostru comun” care dă și cea mai citată definiție a dezvoltării durabile („€œ sustainable development”): «Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile prezentului. Mai este considerat ca moment deosebit în evolutia dreptului mediului Conferinta mondială pentru mediu-Stockholm 1972. În același context trebuie amintită Carta Europeana privind Mediul si Sanatatea. printre care vulturul si soimul. apare așa-numitul Raport Brundtland. 8 . la un an după catastrofa de la Cernobâl. al WCED. specii strict protejate astazi. dar că strategiile trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător și de resursele planetei.

înscris în documentele oficiale la Summit-ul ONU din 2005. iar în anumite localități se încearcă implementarea unor sisteme de încălzire casnică pe bază arderii deșeurilor. Brown atrage atenția. De fapt. în special a celor legate de energie de acum 30 de ani. Cu această ocazie a fost folosit pentru prima dattă conceptul necesității dezvoltării durabile.0” asupra conflictului dintre civilizația industrială și mediul ambiant și menționează două 9 . Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza resurselor naturale. Summitul privind dezvoltarea durabilă. Companiile sunt primele care au conștientizat importanța economică (dar și ecologică) a recuperării și refolosirii deșeurilor. Lester R. Conferința privind Mediul care a avut loc la Stockholm a pus pentru prima dată în mod serios problema deteriorării mediului înconjurător în urma activităților umane. are loc la Rio de Janeiro „Summit-ul Pamântului”. denumit Agenda 21. la Johannesburg. au fost adoptate mai multe convenții. Cu această ocazie.care a marcat cea de a 60-a aniversare a Organizatiei. în lucrarea „Planul B 2. în 2002. lucrurile s-au mișcat mult mai repede. La 10 ani de la Conferința de la Rio. Brown a creat în 1974 „Worldwatch Institute” și este promotorul unor serii de studii. Fiecare dintre noi. putem spune că avem o gândire durabilă atunci când aruncăm deșeurile din plastic sau hârtie în locurile special amenajate. s-a stabilit un plan de susținere a dezvoltării durabile. referitoare la schimbările de climă (reducerea emisiilor de metan și dioxid de carbon). În urma întâlnirii. putem contribui la dezvoltarea durabilă. materializate în rapoartele anuale privind progresele pe calea structurării unei societăți durabile: Starea lumii” sau „Semne vitale”.La nivel industrial. iar trei ani mai târziu a avut loc Summit-ul mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (2005).De asemenea. a avut loc. Astfel. conștient sau nu. diversitatea biologică (conservarea speciilor) și stoparea defrișărilor masive. la care au participat reprezentanți din aproximativ 170 de state.Lester R. multe fabrici folosesc deșeuri drept combustibil. ceea ce pune în pericol însuși viitorul omenirii. în 1992.

Conştiinţa ecologică . în fapt. în care obiectivul sau scopul final este optimizarea şi armonizarea interacţiunilor dintre 2 Într-un mod sintetic. pădurilor. Mediul înconjurător.conştiinţa de mediu. deja s-a produs. respectiv a aerului. el punctează importanța reciclării deșeurilor. şi anume: una cu caracter practic şi cealaltă cu caracter ştiinţifico . susceptibile de a apăra şi conserva Natura. a acţiunilor omului asupra Naturii şi consecinţele acestor acţiuni. un rol important revine şi conştiinţei ecologice 2 care trebuie să contribuie la formarea unei culturi ecologice3 a personalităţii umane. de materii prime și de hrană. de prevenire.teoretic. conştiinţa ecologică poate fi definită ca o formă a conştiinţei sociale. reprezintă un sistem de idei. de interdependenţă. profilactice si.aspecte: tendința de epuizare a resurselor naturale de energie. precum şi în fundamentarea căilor şi mijloacelor de protecţie a Naturii. 10 . terapeutice.Cultura ecologică. Conştiinţa ecologică cuprinde două componente distincte. la fel ca celelalte forme ale conştiinţei sociale. conştientizarea necesităţii de a ocroti natura. respectiv atitudinea faţă de agresiunile împotriva Naturii. Între conştiinţa ecologică şi cultura ecologică există o relaţie intimă. sol. a prognoza fenomenele ce au loc în natură. Căile de realizare a cointeresării în protecţia şi dezvoltarea mediului În condiţiile crizei ecologice mondiale. de promovare a unor masuri. care constă în reflectarea corelaţiei dintre societate şi natură. Modelele cultural-ecologice sunt. cu care se confruntă omenirea. Ea reprezintă forma primară de percepere de către om a locului şi rolului său în raport cu mediul înconjurător. sau consumarea celor regenerabile într-un ritm superior capacității lor de regenerare și deteriorarea fizică și poluarea factorilor de mediu: apa. ca rezultat al activităţii practice a oamenilor.„O societate durabilă este cea care își modelează sistemul economic și social astfel încât resursele naturale și sistemele de suport ale vieții să fie menținute” 1. difuzate şi însuşite de către demos.3. a folosi cât mai raţional şi eficient resursele naturale. "Conştiinţa ecologică ştiinţifico . Formarea şi dezvoltarea culturii ecologice. În acest context. se poate realiza cu succes numai într-o societate ecologică. presupune cunoaşterea profundă a legităţilor dezvoltării naturii şi societăţii. concepţii şi teorii cu privire Ia formele de interacţiune dintre societate şi natură. totodată. a mediului. curative atunci când degradarea mediului. modul de protecţie a acesteia. indisolubilă. subsolului. solului. aer. vom întâlni şi o conştiinţă ecologică elevată. care au fost supuse elaborării creatoare şi sistematizării raţionale. a interdependenţei omului cu mediul înconjurător. 3 Cultura ecologică reprezintă fundamentul conştiinţei ecologice a individului. unde valorile culturii sunt larg răspândite. Conştiinţa ecologică cu caracter practic se formează spontan. normele ecologice capabile.teoretică. Într-o societate modernă.

"arăta că Vaticanul vrea "sa incurajeze formarea unei constiinte ecologice” lucrand alaturi. în colaborare cu organismele aparatului de stat. pentru a decide în cunoştinţă de cauză şi din proprie iniţiativă. au un profund respect pentru viata umana. Adoptarea. este esential ca eforturile noastre sa ne poarte catre un sentiment de responsabilitate fata de mediu". pe care mulţi îl imită şi-1 adoptă în comportamentul lor. și că intentioneaza sa "intensifice eforturile pentru promovarea constientizarii de mediu. de soluţionarea căreia depinde nu numai prezentul. de budisti. concret. şi cel real. prin sensibilizarea fumătorilor privind nocivitatea tutunului. Biserica5. în multitudinea problemelor ecologice cu care se poate întâlni zilnic4. în cadrul acesteia pe educaţia ecologică aceasta având. ar trebui să acţioneze programatic. privind protecţia mediului. a convingerii cu constrângerea. cu atât mai mult în condiţiile societăţii contemporane. cu toate eforturile depuse de organizaţiile ecologiste. în domeniul protecţiei mediului atât pe plan naţional. Prin urmare. graduale pentru încălcarea dispoziţiunilor legii. punând un accent major. care constata ca "criza de mediu a provocat deja dificultati semnificative.Societate. prin excelenţă. in spiritul bunastarii tuturor. cât şi internaţional până când societatea nu va investi mult mai mult decât până acum. permanent pentru apărarea mediului 4 Uneori pot apărea conflicte între modelul comportamental ecologic. pentru încălcarea normelor ecologice. Cel mai elocvent exemplu este obiceiul fumatului. si suferinte in lume". Crestinii. ci şi viitorul tării. si a coexistentei pasnice". a persuasiunii ecologice cu sancţiuni juridice adecvate. 5 11 . cantitative. a unei Ordonanţe de urgentă de către Guvernul României. pe de o parte. pe respectarea dreptului fiecărui om la mediul înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate. "putem oferi marturia unui stil de viata respectuos”. atât material. cu ocazia festivalului Vesakh presedintele Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios. Cardinalul francez Jean-Louis Tauran. pe acţiunea ştiinţific-fundamentată a omului asupra mediului înconjurător. continua mesajul. cât şi moral în educaţia permanentă a membrilor societăţii. o considerăm o măsură de bun augur. in acest sens. structurile organizaţiei civile. în general toţi factorii educaţiei permanente. teoretic. un model eronat ca specific al vieţii moderne. financiar. budistii. al naţiunii. Om şi Natură. când asistăm la dizarmonia dintre societate şi natură. pe cunoaşterea legilor naturii şi societăţii. Şcoala. spaţiile publice şi introducerea unor măsuri punitive. Biserica își asumă această misiune civică. Nu vom dobândi mutaţii substanţiale.Astfel. a scris Cardinalul. care constituie în faţa unor oameni. practicat de oameni. Restabilirea unor relaţii optime între societate şi natură este o cerinţă primordială. în domeniul educaţiei ecologice. local şi central. Formarea culturii ecologice se bazează. prin care se interzice fumatul în locurile. un scop formativ de pregătire a individului pentru a lua hotărâri comportamentale corecte. care ne demonstrează necesitatea inexorabilă a îmbinării. Într-nu mesaj adresat budiștilor la 17 mai 2010. precum şi crearea unui sistem judicios de instruire şi educaţie ecologică a populaţiei. în cursul anului 2002. dar.

arborilor. De aceea problemele ecologice au implicații globale. durabile a societăţii umane. pentru păstrarea purităţii mediului ambiant social şi cultural Nevoia unei educații ecologice a populației este semnalată mai de multă vreme. politica din domeniul mediului a devenit 12 . în anul 1938 că. aceasta realitate a impus afirmarea treptata a unei conceptii mondialiste asupra ocrotirii mediului.4. cu dragostea pentru plantele şi fiinţele vii. am adăuga noi. Marele sociolog român Dimitrie Gusti. Escaladarea problemelor ecologice a generat un nou tip de criză a omenirii –criza ecologică. Secolul al XXI-lea are șansa de a deveni un secol ecologic. inclusiv educaţia ecologică începe. cu îngrijirea mediului natural în care îşi petrec anii copilăriei. De altfel. ceea ce ar determina lichidarea Crizei ecologice mondiale şi promovarea unei dezvoltări armonioase. educaţia civică. iar apariția lor impune cooperarea internatională. cu protecţia florilor. care alcătuiesc universul în care trăim. în familie. Rolul dreptului internațional în asigurarea unui mediu sănătos Problemele ecologice nu fac delimitări după frontierele politice. apelând la toate mijloacele. Ca domeniu de cooperare interstatala si reglementare internationala. pe baza unui echilibru constant al relaţiei dintre Om şi Natură. menţiona.natural curat. protectia si conservarea mediului au facut obiectul dreptului relativ recent.ce se manifestă în modul cel mai pregnant prin alterarea continuă a factorilor de mediu concomitent cu diminuarea resurselor naturale. Conştientizarea ecologică a tineretului reprezintă o speranţă a faptului că. Pornind de la realitatea că nu există activităţi economice şi/sau sociale care să nu aibă efecte asupra mediului. a locului de joaca. întrucât ariile naturale nu se suprapun cu frontierele. 1. încă din anii copilăriei.

cei de natura psihosociala sunt mult mai greu de analizat si configurat la nivel concret. protectia stratului de ozon ori desertificarea. în cooperarea judiciară pe plan internaţional în domeniul mediului apare prima generație de convenții destinate să oprească sau cel puțin să diminueze practicile generatoare de poluare. justa. începând cu cel din 1967 (Torrey Canyon) si pâna la cel de la Baia Mare (2000) ori cel al navei Prestige (2002). care au lentorizat ritmul unor rezolvari efective si complete. locuibila. În acest context. dar si la nivelul opiniei publice. din aceasta perspectiva. Prin natura lor. să protejeze unele specii animale sau vegetale și să promoveze o protectie mai buna a mediului în regiuni geografice determinate. apt sa genereze un nou modus vivendi al omului cu natura si pentru ca lumea sa devina o lume a pacii. si fiecare stat în parte demersul de de creare a unui drept al mediului. Cea de-a doua generație de conventii se caracterizează printr-o abordare universalista si multisectoriala si sunt menite sa reglementeze probleme ecologice precum schimbarile climatice. evenimentele ecologice au jucat un rol important în acest sens. fertila si curata. un rol stimulator. diversitatea biologica. De altfel. Toate aceste documente au activat Comunitatea Internationala. ca urmare a caracterului transfrontalier al poluarii si a aparitiei implicatiilor globale. în contextul global al dezvoltării omenirii. aceasta realitate a impus afirmarea treptata a unei conceptii –mondialiste. au jucat. prospera. problemele ecologice odata aparute au impus cooperarea internationala. Marile accidente cu impact puternic asupra mediului. cu valente globale. Oricum însa. în frunte cu cei economici si psihologici. Miza acestor din urmă conventii este aceea 13 .o opţiune esenţială pentru promovarea valorilor naţionale şi general umane. dar usor de depasit în perspectiva medie. in ansamblul sau. în condițiile în care în aceasta ecuatie generala au intervenit si alti factori. Primii au ridicat mai ales obstacole de ordin cantitativ si limitativ pe termen scurt.

Dezvoltarea stiintifico-tehnica si amplificarea impactului activitatilor socio-umane asupra calitatii mediului. în fapt. 3. fără fractionari. inclusiv cele de ordin ecologic. Aceasta nu înseamna ca. Totuși. atunci când criza ecologica mondiala. a impus cooperarea dintre state ca mijloc de stopare si atenuare a efectelor sale. la sfârsitul anilor 1960. ele se completeaza reciproc.Preocupari ale diferitelor state ale lumii de a reglementa pe plan intern si international relatia om-natura Așa cum am arătat anterior. primele reglementari în domeniu au avut un caracter sectorial și raspundeau unor probleme geografice ori având obiective precise. nu au existat o serie de reglementari care sa vizeze direct sau indirect ocrotirea factorilor de mediu. anterior acestei epoci. Protectia mediului si strategia dezvoltarii durabile 14 . tinându-se seama de interdependenta fenomenelor naturale si a actiunilor umane aflate la originea degradarilor. de cele mai multe ori de interes local. Mult timp problemele esentiale ale colectivitatilor umane. s-au pus si s-au reglementat la nivel local si mai ales national. trebuie remarcat ca tratatele apartinând celor doua generatii nu se exclud. Formarea si afirmarea dreptului international al mediului au loc. impunându-se totusi o coordonare la nivelul aplicarii efective 2. au determinat un proces de internationalizare a acestor probleme si concentrarea eforturilor pentru gasirea unor solutii viabile care sa eficientizeze lupta impotriva fenomenului incalzirii globale. ci doar că existența lor era plasată în planul secund al preocupărilor. ci. favorizata de actiunea conjugata a unei multitudini de factori. dimpotriva.de a gestiona o problema de mediu în ansamblul său.

. după Conferința privind mediul și dezvoltarea. al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice și elementele capitalului natural. stabilirea modalităţilor de prevenire.cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland[1]: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului. fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi". Termenul însuși este foarte tânăr și s-a impus în vara lui 1992.Dezvoltarea durabilă urmarește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om/mediu. Sarcina protecţiei mediului aparţine întregii societăţi şi se realizează în interesul întregii omeniri. fie ca e vorba de mediu înconjurător. Aceasta este privită sub două aspecte şi anume: .protecţia mediului are ca sarcină generală descoperirea cauzelor şi surselor poluării. reducere şi înlăturare a efectelor poluării. El desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică.Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun".Potecția mediului este activitatea umană ce are ca scop concret prevenirea poluării. economic sau social.Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată 15 . protecţia diferitelor elemente componente ale mediului natural şi artificial. organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro în vara anului 1992. în special a celor legate de energie de acum 30 de ani.Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza resurselor naturale. organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro.protecţia mediului are ca sarcină concretă.El s-a conturat într-un moment în care subiectul mediului înconjurător se afla în prim-planul dezbaterilor politice. Conceptul de dezvoltare durabilă Termenul însuși este foarte tânăr și s-a impus la Conferința privind mediul și dezvoltarea. menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe Pămînt.

siguranța socială și stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții. Autonomizarea sa ca ramură de drept se datorează eforturilor conjugate ale oamenilor de stiinta care. dreptul mediului este chemat sa creeze cadrul legal. avand un caracter interdisciplinar si utilizand o serie de principii de drept civil.1 Obiectul și finalitatea dreptului mediului Disciplina de drept al mediului ca ramura autonoma de drept a aparut relativ tarziu. Durabilitatea dezvoltării pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse. in ansamblul 16 .a. Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state. necesar protectiei mediului. nu numai între generații.. avand drept scop declarat protectia factorilor de mediu. stiintific fundamentat. în prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa. au fost si sunt orientate consecvent spre cautarea si aplicarea metodelor si mijloacelor de lupta eficace impotriva efectelor antropice cu impact negativ asupra mediului. Sănătatea. dar s-a dezvoltat cu celeritate. Dreptul mediului reprezinta o ramura a dreptului public de importanta majora in societatea contemporana.Discuțiile de la care s-a ajuns la dezvoltarea durabilă au pornit la începutul anilor *70. alaturi de juristi. și sub aspect economic și social. drept international public. in conditiile in care. criza ecologica planetara tinde sa devina inamicul numarul 1 al speciei umane.de intensa exploatare industriala a resurselor și degradarea continuă a mediului și cauta în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător. DREPTUL MEDIULUI CA RAMURĂ AUTONOMĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 2. drept administrativ s.

influenţează echilibrul ecologic şi determină condiţiile de viaţă pentru om. 17 . Relatiile sociale privind protectia si dezvoltarea mediului sunt reglementate prin norme imperative. obligatorii. sunt luate în considerare trei criterii: criteriul material. în ameliorarea şi dezvoltarea mediului și în sancţionarea faptelor poluante. Așadar putem spune că specificitatea sa ca ramurã de drept distinctã în sistemul nostru de drept este dată de specificul aparte al normelor sale cât și de specificul relaţiile sociale formate în procesul de prevenire a poluării. faunăşi floră. caracterul autonom al ramurii de drept al mediului este incontestabil. prin interacţiunea lor. Pentru definirea dreptului mediului.sau. În baza criteriului instituțional dreptul mediului este privit ca ansamblu al reglementărilor care stabilesc cadrul normativ de acțiune al statului în direcția înfăptuirii politicii de protecție a mediului. În baza criteriului material. sociala. social şi economic şi care. care determnină cadrul natural. Metoda de reglementare în dreptul mediului reprezintã pozitia sau atitudinea pe care statul o alege pentru reglementarea relatiilor sociale de mediu. de la care nu se poate deroga. Caracterul autonom a fost contestat de foarte multi autori pornind de la ideea potrivit careia scopul activitatii de protectie a mediului nu poate fi realizat fara concursul unor factori de natura tehnica. dreptul mediului este definit ca fiind ansamblul normelor juridice care privesc factorii naturali şi pe cei antropici. criteriul instituțional și criteriul finalității. economica reglementati de alte ramuri de drept S-a sustinut ca dr mediului ar fi de fapt o subramura a dr administrativ sau a dr funciar În actualul stadiu al evoluției sale.

dreptul mediului este definit ca fiind ansamblul normelor juridice care privesc menţinerea echilibrului ecologic şi ocrotirea sănătăţii umane6. rândul lor. conduita şi poziţia celorlalţi cetăţeni impunând o anumită atitudine bazată pe cunoaşterea şi respectarea legislaţiei de mediu vor putea influenţa. -formarea în rândul studenţilor a unei conştiinţe de mediu. Editura . tinzând să penetreze în toate ramurile de drept pentru a introduce dimensiunea ecologică. Cei trei piloni pe care se situează obiectul de reglementare al dreptului mediului sunt: protecţia mediului.urmăreşte: -cunoaşterea actelor normative de bază privind protecţia mediului.reprezintă un drept de interacţiuni. Protectia mediului presupune stabilirea si respectarea unor cerinte referitoare la modul de viata al individului. la juridică a 6 Mircea Dutu. 1996 18 . la mentinerea echilibrului ecologic. Dreptul mediului. conservarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii mediului.În baza criteriului finalităţii. putem spune că la nivelul actual al evoluției sale .cel mai important obiectiv al protectiei mediului fiind ocrotirea ființei umane. Dreptul mediului ca disciplină autonomă. precum si la mentinerea si ameliorarea calitatilor factorilor naturali ai mediului. absolvenţii ar putea transmite mai departe această conştiinţă de mediu prin modul în care vor aplica cunoştinţele dobândite în profesia de jurist. Dreptul mediului se caracterizează prin următoarele particularităţi: are un caracter orizontal. astfel pregătiţi în spiritul şi litera legislaţiei referitoare la diferite aspecte legate de mediu. În felul acesta. de protecţie a acestuia. în orice domeniu şi-ar desfăşura activitatea. acoperind diferite ramuri de drept. Pornind de la acumulările pozitive în domeniul legislației interme și internaționale și experienţei concrete a aplicării lor.

prevăzut în art. Calitatea mediului în care trăim depinde în mare măsură de noi. pe lângă dobândirea competențelor universitare conferite de disciplinele înscrise în aria curriculară și formarea în rândul studenţilor a unei conştiinţe de mediu. în conformitate cu care protectia mediului presupune exclusiv protectia fiintei umane si a nevoilor acesteia.conştientizarea cetăţenilor asupra dreptului la informaţie şi reglementărilor interne și europene justiţie în probleme de mediu. absolvenţii ar putea transmite mai departe această conştiinţă de mediu prin modul în care vor aplica cunoştinţele dobândite în 19 . urmarindu-se protejarea pamantului si impiedicarea oricarei interventii a omului. Prin studierea dreptului mediului se urmărește. O abordare completă a protecției mediului presupune luarea în considerare în totalitate a elementelor pe care le avansează cele trei concepții. astfel pregătiţi în spiritul şi litera legislaţiei referitoare la diferite aspecte legate de mediu.faţă de necesitatea creării şi păstrării unui mediu sănătos. În abordările politicii de protecție a mediului se întâlnesc urmatoarele concepții: -concepția geocentrică potrivit căreia protectia mediului vazuta ca un scop in sine. exclusiv printr-o activitate de protectie . ceea ce va uşura în mare măsură şi implementarea tuturor privind mediul. legislaţia comunitară este deja implementată în reglementările privind mediul. Obiectivele și direcțiile de acțiune care privesc protecția mediului constituie politica de protectie a mediului . În mare parte. drept constituţional. . în conformitate cu care toate formele de viata constituie preocuoparea individului.concepția biocentrică. 35 al Constituţiei României.concepția antropocentrică. de protecţie a acestuia. nu doar de existenţa legislaţiei şi activitatea autorităţilor administraţiei publice. Omul e considerat doar un element ce trebuie conservat pentru ca natura să ramână neafectată . care trebuie sa intervina in viata celorlalte specii.

la rândul lor. ca ramură distinctă a sistemului dreptului românesc se rezumă la relaţiile sociale. ca și legislaţia naţională. etc.profesia de jurist. cele dintre om. precum şi fiinţele vii. ca ramură distinctă a sistemului dreptului românesc. toate straturile atmosferice. toate materiile organice şi anorganice. calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. solul şi subsolul. unul uman.aspectele caracteristice ale peisajului. ceea ce va uşura în mare măsură reglementărilor comunitare privind mediul7. eficientă şi funcţională a diferitelor reglementări care au ca obiectiv protecţia mediului. Aspectul va fi prezentat detaliat mai jos. are ca obiect de studiu o categorie distinctă de relaţii sociale. conduita şi poziţia celorlalţi cetăţeni faţă de necesitatea creării şi păstrării unui mediu sănătos și în același timp şi implementarea tuturor conştientizarea cetăţenilor asupra dreptului la informaţie şi justiţie în probleme de mediu. Formularea unei definiții juridice a noţiunii de mediu trebuie să permită aplicarea practică. În mare parte. 20 . societate şi mediul său. care iau naştere în legătură cu activităţi privind: 7 Accesul la informaţia privind mediul este consacrat în documentele Conferinţei de la Aarhus.Comportamentul uman față de mediu este reglementat prin principiile și normele juridice de dreptul mediului. apa. unul social. dobândind un sens biologic unul geografic unul ecologic. legislaţia comunitară este deja implementată în reglementările privind mediul. Dreptul mediului. Așadar. În raport de aceste cerințe mediul poate fi definit ca ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul. În felul acesta. în legislaţia europeană. Noţiunea de mediu a fost definită în cadrul multor discipline. în orice domeniu şi-ar desfăşura activitatea. constatăm că obiectul disciplinei Dreptul mediului. sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior. inclusiv valorile materiale şi spirituale. impunând o anumită atitudine bazată pe cunoaşterea şi respectarea legislaţiei de mediu vor putea influenţa.

şi restabilirea situaţiei anterioare poluării. Particularitățile normelor juridice de dreptul mediului În dreptul mediului. inclusiv cele privind prevenirea împiedicarea producerii altor pagube. autorizaţiei de mediu pentru activităţi economice şi sociale cu impact asupra mediului. stabilirea persoanei care răspunde potrivit principiului “poluatorul plăteşte”(principiu pe care îl vom detalia mai jos). -obţinerea avizului. inclusiv asigurarea participării publicului la luarea deciziei în probleme de mediu. pentru obţinerea unui maxim de rezultat tehnico-economic. -îndeplinirea atribuţiilor de mediu de către autorităţile publice locale şi centrale sau a celor pentru protecţia mediului. normele juridice au un caracter imperativ (prohibitiv) în majoritate tehnic. -activitatea unor organisme neguvernamentale privind atingere în vreun fel mediului. -cele privind îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. obtinerea unor rezultate 21 administraţiei informarea şi sensibilizareaopiniei publice cu privire la anumite activităţi care pot aduce . în condiţiile dezvoltării calităţilor naturale ale mediului Scopul urmarit prin instituirea normelor juridice este eficientizarea activitatii umane. -asigurarea accesului publicului la informaţia privind mediul.dacă aceasta s-a produs. -cele privind stabilirea corectă a răspunderilor juridice. care rezultă de aici. se va dezvălui pe parcursul studierii acestei discipline.-protecţia mediului. consecinţelor păgubitoare şi limitarea efectelor poluării. -relaţii care privesc structura organizatorică a activităţii de protecţie a mediului. -cele privind conservarea şi dezvoltarea resurselor naturii şi a celorlalte componente ale mediului. urmărind optimizarea acţiunii umane/sociale în raport cu mediul. Spectrul tipurilor de relaţii sociale privind mediul. acordului.

Un alt element distinctiv.impun obligaţii de rezultat(ca de ex: cantitatea sau concentraţia fixe de poluanţi). prescriu atitudini şi conduite bine conturate. 22 . corespunzătoare a mediului.care face diferența între normele juridice de drept al mediului fata de alte tipuri de norme juridice este preponderent tehnic al acestora Normele tehnice din sfera dreptului mediul: - caracterul stabilesc modalităţi şi termene stricte pentru realizarea unor obiective explicit definite.stabilesc niveluri maxim admisibile de poluare în mediile receptoare: aer. - Normele tehnice pot fi: a) norme de calitate a mediului ce prezintă următoarele caracteristici: . în special pentru produsele toxice. c) norme de produs care definesc fie proprietăţi fizice şi chimice pentru un anumit produs. . fie reguli privind condiţiile.performante din punct de vedere tehnico-economic. capabile să permită o valorificare raţională. sol( de ex. constatăm că majoritatea normelor juridice sunt imperative. cum altfel ar putea fi asigurată imperativitatea normelor dacă nu prin intermediul consacrării lor prin acte normative? Prin urmare dacă ne raportăm la obiectivele de protectie a mediului.norme de emisie care stabilesc cantitatea sau concentraţiile de poluanţi care pot fi evacuaţi de o sursă dată). tipuri de dispozitive de epurare impuse). apă. Acestea stabilesc obligaţii de mijloace:alegerea unui anumit proces de producţie mai puţin poluant. ambalajul ori prezentarea produsului.prohibitive sau onerative. b) norme de procedeu/proces care prevăd un anumit număr de specificaţii (de exemplu. În condițiile în care metoda de reglementare a dreptului mediului este cea a autoritarismului. conservandu-se si dezvoltandu-se resursele naturale de mediu.

-obţinerea avizului. prin armonizarea legislaţiilor naţionale şi adoptarea unor documente internaţionale Pe baza normelor de dreptul mediului se formează următoarele categorii de relații: . inclusiv cele privind prevenirea consecinţelor păgubitoare şi limitarea efectelor poluării. acordului. şi împiedicarea producerii altor pagube. stabilirea persoanei care răspunde potrivit activităţi administraţiei informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la anumite activităţi care pot aduce protecţie a criteriul instituţional. -relaţii care privesc structura organizatorică a activităţii de mediului. -îndeplinirea atribuţiilor de mediu de către autorităţile publice locale şi centrale sau a celor pentru protecţia mediului. 23 . Sfera de curindere a dreptului mediului se poate stabili în funcţie de trei criterii cu caracter convenţional: - restabilirea situaţiei anterioare poluării. principiului “poluatorul plăteşte”. -asigurarea accesului publicului la informaţia privind mediul.Latura tehnică a dreptului mediului permite unificarea şi uniformizarea reglementărilor din domeniu. -cele privind conservarea şi dezvoltarea resurselor naturii şi a celorlalte componente ale mediului. autorizaţiei de mediu pentru economice şi sociale cu impact asupra mediului. bazat pe structurile politice şi admnistrative cu putere de decizie în domeniu. -activitatea unor organisme neguvernamentale privind atingere în vreun fel mediului. -cele privind îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. inclusiv asigurarea participării publicului la luarea deciziei în probleme de mediu.cele privind protecţia mediului. -cele privind stabilirea corectă a răspunderilor juridice. dacă aceasta s-a produs.

Continutul raportului juridic consta in drepturile si obligatiile corelative pe care le au participantii in legatura cu conservarea si dezvoltarea factorilor de mediu naturali si artificiali . atat de drept privat cat si public .Raportul juridic se caracterizeaza fie prin subordonare sau supraordonare intre participanti. fundamentat pe definiţia dată mediului şi criteriul finalităţii. rareori intalnindu-se raporturi juridice bazate pe egalitate . în măsura în care sunt implicate legal în apărarea mediului. Subiectul activ este statul. Statul intervine în mod autoritar si direct în reglementarea juridicã a raporturilor sociale de mediu datoritã faptului cã protectia si dezvoltarea 24 .Partile raportului juridic sunt persoanele fizice sau juridice. RAPORTUL JURIDIC DE DREPT AL MEDIULUI .Obiectul raportului juridic consta in actiunile si inactiunile de care sunt tinute partile raportului juridic. fundamentat pe conţinutul şi scopul normelor stabilite.Raportul juridic de dr al mediului are drept scop conservarea. publice sau private. care gestionează în ansamblu problematica ocrotirii mediului.- criteriul material. fiind reglementat de normele juridice de dr al mediului care sunt aduse la indeplinire prin respectarea de buna voie de destinatar sau prin exercitarea fortei coercitive a statului . dar și persoanele fizice şi juridice. conținut și obiect. Ca orice raport juridic el cuprinde în structura sa următoarele componente: subiecte. precum şi entităţile administrativteritoriale. . dezvoltarea si protectia mediului. respectiv conduita acestuia fata de factorii naturali si artificiali de mediu .

25 .mediului reprezintã o problemã de interes national. Obiectul raportului juridic constă în acţiunile sau inacţiunile la care părţile sunt îndrituite. transmiterea intentionata de boli la animale si oameni reprezinta conform codului penal infractiune. In caz de incalcare a acestora sunt prevazute contraventii si infractiuni . Cele mai multe au drept scop principal prevenirea unor eventuale daune sau ameliorarea acestora si numai in mod exceptional au caracter sanctionator. În acest sens conduita persoanelor fizice sau jurice presupune respectarea unor obligatii de a face sau a nu face (ex:obtinerea autorizatiei de mediu inainte de inceperea activitatii sau a autorizatiei integrate de mediu.Dreptul mediului si dreptul constitutional: intre cele doua ramuri de drept exista o stransa legatura prin aceea ca dreptul constitutional consacra ca drepturi si obligatii fundamentale: dreptul la un mediu sanatos dar si obligatia de conservare. continuarea activitatii comerciale dupa suspendarea autorizatiei de mediu sau retragerea acesteia reprezinta infractiune. protejare si ameliorare a acestuia. etc. publica sau privata. Subiectul pasiv poate fi orice persoana fizica sau juridica. De exemplu : desfasurarea unei activitati comerciale supuse autorizarii din punct de vedere al protectiei mediului fara obtinerea autorizatiei de mediu reprezinta contraventie. intre specii si intre generatii.). vanarea speciilor rare de animale sau vanatoarea in afara sezonului reprezinta infractiune respectiv contraventie. Conținutul raportului de drept al mediului îl reprezintă drepturile și obligațiile subiectelor(activ și pasiv) stabilite pe baza normelor de drept al mediului. sau mai precis în conduita pe care individul sau indivizii trebuie să o aibă faţă de componenetele naturale şi antropice ale mediului LEGĂTURA DREPTULUI MEDIULUI CU ALTE RAMURI DE DREPT 1. luarea de masuri preventive precum depozitarea deseurilor periculoase si a rezidurilor pe platforme special amenajate.Putem spune că normele de mediu consacra o justitie de mediu bazata pe echitatea intre oameni. Intre cele doua exista diferente.

construirea drumurilor. Atat dreptul mediului cat si dreptul civil stabilesc cadrul in care poate fi exercitata proprietatea.Dreptul mediului si dreptul penal: intre cele doua ramuri exista o stransa legatura.Dreptul mediului si dreptul civil: intre cele doua ramuri de drept exista o stransa legatura.Dreptul mediului si dreptul urbanismului: dreptul urbanismului reprezinta o parte din dreptul mediului si anume acea parte care contine norme referitoare la: dezvoltarea localitatilor. in primul caz acestia se afla pe pozitie de egalitate. Continutul raporturilor de drept civil este de regula stabilit de catre parti. care se datoreaza faptului ca in codul penal sunt prevazute o serie de infractiuni de mediu dar si datorita faptului ca legislatia de mediu prevede o serie de infractiuni speciale care completeaza dreptul penal 5.Dreptul mediului si dreptul administrativ: dreptul mediului are cea mai stransa legatura cu dreptul administrativ Normele de dreptul mediului sunt norme administrative.emise de catre autoritatile de mediu sunt de regula acte administrative individuale. ultimul reprezentand ramura de baza. 4. in timp ce in cazul raporturilor juridice de dreptul mediului el este de regula determinat 3. amenajarea parcurilor. modul de functionare a acestora. etc. etc 2.dreptul constitutional reglementand si institutiile statului. In cazul raporturilor juridice civile subiectul pasiv este de regula nedeterminat. in timp ce continutul raporturilor juridice de drept al mediului este stabilit prin lege. realizarea constructiilor. IZVOARELE DREPTULUI MEDIULUI 26 . in timp ce in cel de-al doilea caz acestia caz acestia se afla pe pozitii de subordonare. precum: pozitia pe care se afla subiectii care intra in raporturile juridice de drept civil respectiv dreptul mediului. Intre cele doua ramuri de drept exista insa si diferente. iar institutiile care actioneaza in domeniul protectiei mediului sunt institutii administrative speciale.

A.7 din Constitutie prevede obligatia proprietarului unui teren de a respecta sarcinile de mediu si buna vecinatate. Titlul 4 din Constitutie respectiv art. ordonanţe de guvern.8 din Conventia Europeana a Dreptului Omului temeiul juridic al oricarei actiuni in instanta.135 din Constitutie Statul trebuie să asigure:… e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător. Relevant este in acest sens art . In categoria izvoarelor interne intra: La realizarea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos conduce şi obligaţia fundamentală a statului de a asigura refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător. 35 consacra si obligatia persoanelor fizice si juridice sa intreprinda masurile necesare in vederea protectiei si ameliorarii mediului inconjurator. 135 care consacră obligatiile ce incumba statului în legătură cu mediul: obligatia de a se asigura ca utilizarea resurselor naturale se utilizeaza in mod rational. Art. precum şi menţinerea echilibrului ecologic. ordine şi instrucţiuni ale autorităţilor centrale şi acte normative ale autorităţilor administraţiei locale. Exista trei feluri de izvoare (interne.La fel ca celelalte ramuri de drept din sistemul dreptului român normele juridice ce intră în sfera dreptului mediului sunt consacrate prin formele clasice ale izvoarelor dreptului: Constituţia. crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii. se consacra astfel o servitude legala de mediu. obligatia de a lua masurile necesare ca dreptul la mediu sa poata fi exercitat. precum şi menţinerea echilibrului ecologic. Tot art. comunitare si internationale). precum si 136 ce indica bunurile care sunt considerate de interes 27 . obligatia de a proteja si a ameliora mediul inconjurator. f ) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii Acest articol reprezinta alaturi de art.44 alin. legi. hotărâri de guvern.

Legi:. judetene etc.etc) regimul juridic al utilizarii lor.) 3. tratate.Ordonante de urgenta ale guvernului 5.solului. Izvoarele comunitare-tratele constitutive ale Uniunii Europene. pe care statele. marea teritoriala. atmosfera. decizii. regulamente. codul silvic. codul in materia protectiei consumatorului. dreptul şi politica internaţională în domeniul protecţiei mediului evoluează şi pe baza rezoluţiilor şi declaraţiilor unor organizaţii internaţionale. Acest cadru de acţiune la nivel internaţional s-a format în timp şi se află într-o evoluţie dinamică. în forma declaraţiilor. rezoluţiilor sau seturilor de linii directoare şi orientări politice. în care sunt înscrise măsuri colective la nivel global.Codurile: (codul civil. etc.Acte ministeriale sau odine ministeriale . Izvoarele internationale Fiind un domeniu relativ nou şi în formare.etc.zona economica. cuprinzând măsuri juridice cu caracter obligatoriu cuprinse în tratate sau convenţii sau cu caracter neobligatoriu. C.legea –cadru de protecție a mediului OUG195/2005 aprobată prin Legea 265/2006. deseurilor . 2. B.Legi sectoriale in domeniul protectiei apelor. dreptul 28 . recomandarii. directive. hotarari de guvern. dat fiind caracterul transfrontalier al problemelor de mediu. protocoale. 4. au căutat să le definească şi să le aplice prin intermediul unui cadru internaţional adecvat. animalelor.public (plajele. La nivel international exista peste 900 de conventii. acte ale autoritatilor locale . măsuri instituţionale şi mecanisme de finanţare viabile Interacțiunea normelor de drept intern cu cele cuprinse în doumente internaționale este evidențiată pregnant de faptul că unele drepturi şi obligaţii prevăzute în Constituţie au ca premiză generală de realizare. . atmosferei.

Toate acestea sunt considerate a fi piatra de temelie a primului cadru internaţional pentru tratarea problemelor mediului. aplicarea dispoziţiilor normative din documentele internaţionale la care România a devenit parte se face în mod nemijlocit(direct). Pe lângă aceste documente mai sunt de amintit Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu. .programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch). După cum se știe. 29 . conţinând 26 de principii. in baza art. al cărui Consiliu de Conducere şi Secretariat au fost înfiinţate în decembrie 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite şi Fondul voluntar pentru Mediu.Declaraţia de la Stockholm. În timpul consacrată problemelor globale ale mediului la care au fost dezbătute varietatea mediului şi conferinţei au fost adoptate : . .2. Dacă există neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului.activităţile pentru managementul mediului. . înfiinţat în ianuarie 1973. în conformitate cu procedurile financiare ale Naţiunuilor Unite. şi legile interne. cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. la care România este parte. au prioritate reglementările internaţionale.măsurile de sprijin. cu trei componente: .Planul de Acţiune pentru Mediul Uman. 20 din Constitutie Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.fundamental al omului la un mediu sănătos consacrat prin numeroase documente internaționale semnate de România. dintre care poate fi menționată pe primul plan Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1948. În privința izvoarelor internaționale cu specific de drept al mediului trebuie amintită Conferinţa de problemelor globale ale la Stockholm privind Mediul Uman din 1972. necesităţile de dezvoltare.

a aerului şi a solurilor (în special degradarea terenurilor). Această comisie a elaborat şi publicat în 1987 documentul “Viitorul nostru comun” (Raportul Brundtland). defrişarea şi deşertificarea. traficul internaţional de produse şi deşeuri toxice şi periculoase.orientate pe probleme globale: ploi acide. schimbările climatice. prin care s-a formulat cadrul care avea să stea la baza celor 40 de capitole ale Agendei 21 şi a celor 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio şi care a definit dezvoltarea durabilă ca fiind “dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente. fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”. 30 .Activităţile programului pot fi clasificate în două mari grupe: . cunoscută sub denumirea de Comisia Brundtland. rolul său de catalizator şi coordonator îndomeniul mediului.De la înfiinţarea sa. atât pe plan internaţional cât şi naţional. când Naţiunile Unite au înfiinţat Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare. Problemele globale ale mediului au început să devină predominante şi au creat necesitatea iniţierii unor acţiuni suplimentare pentru creşterea conştientizării publice.Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu a desfăşurat o serie de activităţi pentru a-şi manifesta în cadrul sistemului ONU. respectiv în 1983. Evaluarea efectelor acestor “noi” probleme ale mediului a condus la recunoaşterea faptului că s-a realizat un progres prea redus în integrarea protecţiei mediului în politicile şi activităţile de dezvoltare. respectiv obiectivul consacrat prin principiul 13 al declaraţiei de la Stockholm nu a fost realizat. . epuizarea stratului de ozon. protejarea mediului în perioadele de conflict armat. Necesitatea reorientării eforturilor pentru realizarea obiectivului de integrare s-a concretizat după unsprezece ani de la Conferinţa de la Stockholm. conservarea biodiversităţii. în baza recomandărilor Conferinţei de la Stockholm. care să determine comunitatea internaţională să ia în timp util măsuri funcţionale.orientate pe probleme sectoriale ale factorilor de mediu: poluarea apelor.

a dreptului internaţional al mediului. la care s-au reunit 115 de conducători ai statelor lumii. Cu această ocazie. În acelaşi an. Summitul de la Rio a adus cu fermitate pe arena publică problemele de protecţie a mediului şi de dezvoltare.incluzând demararea a numeroase iniţiative pentru implementarea Agendei 21 la nivel local şi a reorientării politicii de protecţie a mediului. conţinând 27 de principii. pe plan internaţional. nu a putut fi atins. ca mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile. În ciuda acestor consecinţe pozitive. a fost recunoscută oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economică şi protecţia mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi s-a afirmat importanţa. în iunie 1992. . În urma conferinţei au rezultat: . care a făcut apel la o schimbare radicală a sistemelor de valori convenţionale dominante existente şi a proceselor instituţionale. Summitul de la Rio a generat de asemenea o serie întreagă de reacţii pozitive.Agenda 21. la Rio de Janeiro s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea. s-a ajuns la un acord cu privire la două convenţii obligatorii:Convenţia privind diversitatea biologică şi Convenţia cadru privind schimbările climatice. structurate în termenii:bazei de acţiune. activităţilor care trebuie efectuate. care constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu începere din secolul al XXI-lea. obiectivelor de realizat.modalităţilor de implementare. obiectivul global al Agendei 21. în multe state s-au înfiinţat comisii naţionale pentru dezvoltarea durabilă şi s-au întocmit strategii pentru dezvoltarea durabilă. Alături de Agenda 21 şi Declaraţia de la Rio. concretizat în 40 de capitole destinate unor domenii de programe specifice.Declaraţia de la Rio.Așa cum am arătat. 31 . în continuă creştere.

Evaluarea progresului realizat la cinci ani de la Conferinţa de la Rio (New York. . construcţiei capacităţilor pentru participare şi dezvoltare. Ca urmare. -eşecul îmbunătăţirii: transferului de tehnologie. Guvernele au căzut de acord şi au reafirmat un domeniu de obligaţii şi ţinte concrete de acţiune pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.Summitul de la Johannesburg a reafirmat dezvoltarea durabilă ca fiind un element central al agendei internaţioanle şi a dat un nou impuls pentru aplicarea practică a măsurilor globale de luptă împotriva sărăciei şi pentru protecţia mediului. care a avut loc la Johannesburg în perioada 26 august – 6 septembrie 2002.1997). -eşecul coordonării instituţionale şi -incapacitatea de a reduce nivelurile excesive de producţie şi de consum. mediu şi utilizarea resurselor naturale. legate în particular de echitatea socială şi sărăcie. O altă reuniune internațională Summitul Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă. Prin Declaraţia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectivă pentru progresul şi întărirea celor trei piloni interdependenţi ai dezvoltării durabile: .dezvoltarea socială şi 32 . a evidenţiat o serie de deficienţe. a reunit 104 conducători ai statelor lumii şi a avut ca principlale rezultate: Declaraţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă şi Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă. s-a făcut apel la ratificarea. în special prin evidenţierea importantelor legături dintre sărăcie. Aceste aspecte au fost evidenţiate prin: -reducerea asistenţei oficiale acordate pentru dezvoltare şi creşterea datoriilor internaţionale. întărirea şi implementarea mai fermă a acordurilor şi convenţiilor internaţionale privind mediul şi dezvoltarea.dezvoltarea economică. S-a aprofundat şi întărit înţelegerea conceptului de dezvoltare durabilă.

Deşi în prezent statele lumii au abordări diferite faţă de aceste principii. ca recunoaştere a rolului esenţial al societăţii civile în implementarea dezvoltării durabile şi promovarea de parteneriate. exprimate în Principiul 7 al Declaraţiei de la Rio şi integrarea celor trei piloni ai dezvoltării durabile. Prin repetare şi practică statală.eradicarea sărăciei. Prin Planul de implementare se urmăreşte aplicarea de măsuri concrete la toate nivelurile şi întărirea cooperării internaţionale. Există de asemenea numeroase acorduri bilaterale şi multilaterale care conţin prevederi legate de unul sau mai multe aspecte care vizează protecţiea mediului. Documentele amintite ca izvoare de drept internațional al dreptului mediului au consacrat o serie de principii fundamentale pentru protecţia mediului. regională şi globală. în baza responsabilităţolor comune dar diferenţiate. naţional. pe baza cărora au evoluat raporturile dintre state în acest domeniu. opiniilor societăţii civile li s-a dat o importanţă deosebită. .protecţia mediului la nivel local. care vizează încorporarea acestor principii în sistemele legale naţionale.modificarea modelelor de producţie şi consum. . acestea pot deveni obligatorii. Toate aceste conferinţe mondiale au influenţat evoluţia dreptului internaţional al mediului. De asemenea. acoperind probleme de natură:subregională. Un important progres l-a constituit sprijinul pentru înfiinţarea unui fond de solidaritate mondială pentru eradicarea sărăciei. regional şi global.protejarea sănătăţii şi - protejarea şi managementul bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economică şi socială.. respectiv le consideră a fi principii de drept internaţional în formare sau le recunosc ca fiind principii de drept internaţional. În acest sens. ele stau la baza dezbaterilor actuale pentru luarea deciziilor 33 . eforturile sunt cu precădere axate pe: .

prin analizarea raţiunii. Ele exprimă esenţa politicii de mediu a statului şi pot fi deduse fie pe cale de interpretare a reglementărilor legale. Prin studiul formulării principiilor privind protecţia mediului. scopului ori finalităţii normelor de drept. prin modul cum sunt formulate se recunoaşte că problematica mediului face parte din patrimoniul comun al umanităţii. PRINCIPIILE DREPTULUI MEDIULUI Specificul principiilor de drept al mediului Pe lângă principiile generale de drept ( care sunt incidente în toate ramurile de drept) vom întâlni și principii specifice numai dreptului mediului. cu caracter pe zi ce trece mai imperativ. Chiar dacă sunt formulate şi precizate la modul diferit în legislaţia naţională. Acestea. Unul dintre primele acte internaţionale care au formulat principii în acest sens. regionale sau naţionale în ceea ce priveşte protecţia mediului. împreună.politice privind protecţia mediului la nivel internaţional dar și pentru deciziile privind politica internă de drept al mediului. este “Declaraţia internaţională asupra mediului”. Principiile rezultă indirect din “spiritul” actelor normative. se poate urmări şi evoluţia interesului şi nevoilor reale ale societăţii umane în raporturile sale cu tot ceea ce o înconjoară. dau şi măsura evoluţiei politicii internaţionale. prin însăşi existenţa lor. formulate în doctrină. cu 34 principiilor vizând protecţia ocazia Conferinţei Naţiunilor Unite . fie pot fi formulate direct în normele juridice. Principiile dreptului mediului reprezintă idei călăuzitoare ce exprimă adevăruri faţă de care activitatea legislativă şi desfăşurarea activităţilor de protecţie şi dezvoltare a mediului trebuie să fie conforme. regională sau internaţională. adoptată la Stockholm.

unicitate. ameliorării calităţii mediului. obligatorii în domeniul respectiv. Principiile dreptului mediului consacrate prin documente internaționale nu sunt imuabile.asupra Mediului. De aceea. Astfel se observă că în legislaţiile naţionale se recurge la consacrarea expresă a principiilor dreptului mediului în dreptul pozitiv. în dreptul european.precauţiei. reprezentând tot atâtea sarcini pentru statele membre ale ONU şi 109 recomandări pentru luarea de măsuri pentru protecţia mediului. Abordarea principiilor de dreptul mediului în doctina românească Prof. ci dobândesc un caracter de acuratețe și rafinament tot mai pronunțat de la o reuniune la alta. la nivelul internaţional al dreptului mediului conceptul de principiu are caracterul cel mai imprecis. fiind utilizat de cele mai multe ori pentru a desemna o constantă evidentă. concluziile unei analize. formulate uneori identic sau asemănător şi ca principii politico-strategice. coperenţă. “poluatorul . fiind formulate mai degrabă ca linii directoare atât pentru politica în domeniu a comunităţii. dominând materiile tradiţionale ale acestuia. comunitar. cât şi pentru statele comunitare. norme generale obligatorii. Printre acestea sunt enumerate ca făcând parte 35 principiile: prevenirii. atribuindu-li-se statutul de norme de conduită de maximă generalitate şi universalitate. stabilitate. este greu să fie enumerate toate aceste principii care ar ocupa mult prea mult spaţiu dacă ar fi toate menţionate. conservării. La Stockholm au fost formulate 27 de principii. dar în același timp devin din ce în ce mai imperative. internaţional) care pot fi privite ca fiind osatura ce îi conferă unitate. principiile au un statut intermediar. consacrate la nivelul dreptului mediului. Mircea Duţu semnalează diferențele care apar în privința consacrării principiilor la cele trei niveluri de reglementare:național.european și internațional. protecţiei mediului. Același autor grupează principiile dreptului mediului în două mari categorii: -principii fundamentale – consacrate la toate nivelurile dreptului mediului (naţional. regional.

dezvoltării durabile.ce exprimă specificul arealului.plăteşte” Pe lângă acestea există pricipii specifice europene. obligaţia statelor de a soluţiona pe cale paşnică diferendele în materie de mediu. Daniela Marinescu are în vedere mai multe criterii de clasificare a principiilor de dreptul mediului. cu precizarea că unele pot face parte din ambele categorii. cât şi internaţionale. cu sublinierea că unele pot fi atât interne. iniţial reguli tehnice de implementare. rezultând astfel şi o enumerare mai amplă a acestora. în această categorie . La nivelul dreptului internaţional sunt enumerate ca principii specifice: principiul cooperării. Autorul consideră că mai există și “principii adiţionale”. răspunderea statelor pentru pagubele aduse mediului. formulate după anul 1980. consolidate în Declaraţia de la Rio. dar diferenţiate a statelor.principiile: corectării cu prioritate la sursă a atingerilor aduse mediului. consideră ca fiind cele mai importante următoarele distincţii între principii: -principii interne şi principii internaţionale. aplicabile unui anumit domeniu al dreptului mediului (de exemplu. participării publicului. 36 . al subsidiarităţii. cum ar fi principiile: precauţiei. responsabilităţii comune. care nu antrenează costuri excesive. îndatorirea de asistenţă ecologică. Astfel. cum ar fi: aplicarea celei mai bune tehnologii posibile. aplicarea celei mai bune tehnologii disponibile. cea mai bună opţiune practicabilă în interesul mediului. -principii de bază şi principii decizionale. amintind ca exemplu. cele mai bune practivi de mediu. cum ar fi principiul “poluatorul plăteşte”. -principii de maximă generalitate în dreptul mediului şi principii speciale. integrării considerentelor ecologice în toate politicile comunitare. -principii tradiţionale (cum ar fi “poluatorul plăteşte”) şi principii noi. -principii afirmate expres în Legea protecţiei mediului şi principii doctrinare.

principiul proximităţii. cum ar fi cele privind substanţele toxice. activitatea nucleară etc. subliniind că principiile specifice unor activităţi vor fi prezentate atunci când se discută regimul juridic al acestora. -principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului bio-geografic natural. Considerăm această abordare mai potrivită pentru realizarea obiectivului cunoașterii lor și de aceea aderăm la ea.Principii pe plan intern: a) Principii de bază: -principiul potrivit căruia protecţia mediului înconjurător constituie un obiectiv de interes public major. 1. Autoarea sistematizează principiile formulate pe plan intern şi pe plan extern și face delimitarea între principii de bază și pricipii decizionale-pe plan intern. specific regimului juridic al deşeurilor). Principii externe: a)Principii de bază: 37 . -principiul exercitării de către stat a dreptului suveran de a exploata resursele naturale. respectiv principii de bază și principii specifice-pe plan extern. -principiul participării publicului la elaborarea şi aplicarea deciziilor de mediu. deşeurile. reducerii şi controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile care produc poluări semnificative. -principiul prevenirii riscurilor ecologice şi al producerii daunelor. în conformitate cu politica sa ecologică. 2. -principiul “poluatorul plăteşte”. -principiul interzicerii poluării. b) Principii decizionale: -principiul precauţiunii în luarea deciziilor. -principiul prevenirii.

195/2005 privind protecţia mediului. diferitelor întâlniri . legiuitorul a avut în formulate cu prilejul vedere şi scopul politicilor globale de protecţie a mediului. aşa cum a fost realizată în literatura de specialitate.pe tema protecţiei consacrate doctrinar tot ca principii de dreptul La stabilirea acestor principii şi elemente strategice. -principiul protejării patrimoniului comun al umanităţii. Pornind de la clasificarea principiilor dreptului mediului. vom prezenta. idei care au fost mediului. toţi autorii recunosc importanţa existenţei şi respectării principiilor din dreptul mediului. -principiul interzicerii poluării. s-a ţinut cont şi de anumite idei cu caracter de universalitate mediului. b)Principii specifice cu caracter restrâns: -principiul nediscriminării – orice persoană afectată sau care ar putea fi afectată de o pagubă materială are dreptul să ridice. În acest fel. indiferent de criteriile pe care le-au avut în vedere pentru realizarea unei clasificări a principiilor de dreptul mediului. Mai întâi trebuie observat că la redactarea legii de bază privind protecţia mediului. Rezultă că. ca şi la 38 redactarea întregii legi de bază ca şi a celorlalte acte normative privind protecţia . -principiul bunei vecinătăţi. problema permisibilităţii unor activităţi cu consecinţe periculoase pentru mediu. -principiul informării şi cooperării între state. respectiv obligaţia statelor de a se asigura că activităţile exercitate în limitele jurisdicţiei lor naţionale să nu cauzeze daune mediului altor state. -principiul prevenirii poluării. mondiale . internaţionale. cu minime comentarii principiile dreptului mediului prevăzute în OUG nr. -principiul “poluatorul plăteşte”.regionale.-principiul sic utere tuo. ca şi a altor acte normative în acest domeniu. în faţa unui organ administrativ sau judiciar.

cât şi de autorităţile administraţiei care au atribuţii în eliberarea acestor acte tehnico-juridice. Acest principiu guvernează toate demersurile de obţinere a avizelor. Sunt consacrate ca principii următoarele reguli: precautie in luarea deciziei. pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii. 195/2005: “Obiectul prezentei legi îl constituie obiectiv de interes public major. A luat naştere din necesitatea de a preveni efectele negative pentru mediu produse prin diferite activităţi ale omului şi s-a desprins din principiul prevenirii. 1 al OUG nr. in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile. şi trebuie avut în vedere atât de iniţiator. Este vorba de prudenţa cu care trebuie să acţioneze titularul proiectului sau al activităţii la luarea oricărei decizie privind desfăşurarea unor acivităţi care au impact sau ar putea avea impact asupra mediului.ns. reducerea si controlului integrat al poluarii rin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitatile care pot produce poluari semnificative. După cum am văzut din enumerările anterioare. acest principiu face parte dintre principiile decizionale. i.” (subl. autorizaţiilor de mediu. prevenirea.) De asemenea. Prudenţa în cazul principiului precauţiei reprezintă o atitudine care constă în a lua măsuri faţă de un risc necunoscut sau vag cunoscut. respectiv clasificări a principiilor dreptului mediului: principiul consacrării legislative a protecţiei mediului ca obiectiv de reglementarea protecţiei mediului.M. cât şi şi experienţa altor state în acest sens. interes public major (desprins în mare măsură din art. legiuitorul român a avut în vedere atât izvoarele naţionale. acordurilor. Prudenţa în cazul principiului prevenirii reprezintă o atitudine 39 . internaţionale în materie. 3 al OUG nr. 195/2005 sunt prevăzute: “Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei legi. în cuprinsul art. Iată în cele ce urmează câteva enumerări. comunitare.mediului sau care au legătură cu aceasta.

fiind astfel posibil să se ia măsuri în raport cu riscul cunoscut şi măsurabil. 34/20028 reprezenta implementarea Directivei 91/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului în întregul său. în special. 34/2002 privind prevenirea. 195/2005. astfel încât titularul activităţii să poată avea acces în condiţii rezonabile şi în conformitate cu prevederile anexei nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. exploatată şi scoasă din funcţiune. cele mai bune – se înţelege tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protecţie a mediului ân ansamblul său. 2 pct.” 40 . Definiţii la OUG nr. OuG nr. Semnificaţia expresiei “cele mai bune tehnici disponibile” o aveam explicată în Anexa 2. În prezent.7 Aceeaşi definiţie a fost preluată şi redată şi în Anexa la Legea 137/1995 modificată. principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor. explicaţia “celor mai bune tehnici disponibile” este precizată în art. 4. 18 din OuG nr. în condiţii economice şi tehnice viabile. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare. elementele enumerate în anexa nr.disp on ibile – acele tehnici care au sectorul în înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în industrial respectiv. 4. luându-se considerare costurile şi beneficiile. iar în cazul în care acest fapt nu este posibil. care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii. Anexa 2: “Cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare. 645/2002. reducerea şi controlul integrat al poluării.care constă în a lua măsuri faţă de un fenomen ale cărui consecinţe negative sunt cunoscute. cât şi modul în care instalaţia este proiectată. întreţinută. indiferent dacă aceasta este sau nu utilizată ori produsă în România. Are la bază ideea că activitatea de prevenire a riscurilor OUG nr. 34/2002. construită. tehnici – atât tehnologia utilizată.

energetica. unele ramuri ale industriei alimentare. accidentele ecologice.apele.ca 41 . -poluarea termica:cresterea peste normal a temperaturii apelor. Poluarea este un complex de fenomene care au schimbat sau tind sa schimbe mediul ambiant in detrimentul echilibrului ecologic natural.germeni patogeni. marile si oceanele. etc).agricultura moderna.gaze.etc).de suprafata ori subterane. Se poate vorbi de mai multe forme de poluare:-poluarea fizica ce cuprinde: -poluarea radioactive.puternic chimizata. -poluarea sonora(fonica):cresterea intensitatii si cantitatii de vibratii sonore din mediul ambiant(activitati industriale. precum şi utilizarea şi gospodărirea durabilă a resurselor naturale ale mediului.principiul “poluatorul plăteşte” exprimă ideea că cel ce poluează va suporta rigorile legii indiferent dacă este culpabil sau nu.de pielarie).indeosebi datorita evacuarii in reteaua hidrografica a apelor de racire de la centralele termoelectrice si atomoelectrice sau a apelor folosite in procesul tehnologic in diverse ramuri industriale.reziduuri menajere. .marile complexe zootehnice. prelucratoare (indeosebi metalurgia. poluarea aerului a existat.lumea animala si colectivitatile umane. Termenul stiintific "poluare" vine din francezul "polluer".substante orgaanice putrescibile. vegetatia. Poluantii (substantele produse si eliberate in mediu ca rezultate ale activitatii antropice) pot fi artificiali(pesticide) sau naturali(dejectii animale) si au efecte daunatoare asupra organismelor vii. acestea afecteaza atmosfera(cu particule. conservarea biodiversităţii.lichida sau de particule solide).etc). principalele surse de emisie a poluantilor sunt industria extractive. transporturile. solul. aglomerari urbane(ape uzate. -poluarea biologica(cu germeni patogeni.industria chimica. -poluarea chimica(produsa de diverse substante eliberate in mediu sub forma gazoasa.lucrari pe diverse santiere)care creeaza discomfort si poate avea chiar efecte negative asupra sanatatii oamenilor.a celulozei si hartiei.de transport.-conservarea biodiversităţii şi a ecosistemelor presupune protecţia ecosistemelor. experimentele nucleare .

Luînd în considerare realitatea că poluarea nu are frontieră. agenţii economici. În mod deosebit trebuie menționat principiul privind informarea si participarea publicului la luarea deciziilor. în scopul satisfacerii intereselor globale. -principiul “utilizării durabile”semnifică obligaţia generală de a conserva şi proteja mediul. -principiul dezvoltării armonioase a activităţilor economico-sociale şi de protecţie a mediului exprimă cerinţa integrării activităţii de protecţie a mediului în complexul activităţilor economico-sociale. generaţiilor următoare. pe plan intern. ca şi patrimoniu comun al umanităţii. este eficientă numai dacă între stat.inca din preistorie. a realizării unei armonii între aceste activităţi. ceea ce impune protecţia vieţii şi sănătăţii sale prin toate mijloacele. -principiul priorităţii sănătăţii şi vieţii oamenilor ce exprimă ideea că omul este cel mai important element al mediului. precum si accesul la justitie in probleme de mediu.dar prima consemnare despre cresterea nivelului sau se refera -principiul cooperării aplicabil în domeniul protecţiei mediului între cei ce deţin. Acest principiu rezultă din prevederile -constituţionale. Principii ce rezultă din documente internaționale 42 .fenomen natural sau ca proces artificial de mica extindere. cel puţin în starea în care a fost moştenit şi a transmiterii sale. în scopul menţinerii sale. se impune cu necesitate şi cooperarea internaţională între state dar şi între diferitele organizaţii şi organisme internaţionale în scopul prevenirii şi înlăturării efectelor poluării. ca şi din alte reglementări care privesc protecţia elementelor de mediu natural şi artificial de pe poziţia centrală a omului în cadrul acestora. el ocupând o poziţie centrală în mediul natural. administrează şi folosesc factorii de mediu pornind de la premisa după care lupta împotriva poluării. organele nestatale şi cetăţeni există o cooperare în acest sens.

43 . pentru a asigura circularea cunoştinţelor în cadrul comunităţilor ştiinţifice şi pentru a furniza factorilor de decizie la toate nivelurile cele mai bune cunoştinţe disponibile. care vizează schimbul de informaţii.Principiul cooperării În cadrul obligaţiei generale a statelor de a coopera. Recomandarea 2 prevede: „1. Se recomandă ca Guvernele să desemneze.domeniile în care şi-au asumat obligaţii (sau în care sunt pregătite să îşi asume obligaţii) privind un program pe termen lung. În Planul de acțiune al Conferinței de la Stokholm(1972).. pentru ameliorarea mediului la nivel global. a obligaţiilor asumate la nivel internaţional. toate informaţiile importante privind problemele cu care se confruntă şi soluţiile pe care le concep pentru dezvoltarea acestor domenii”. se prevede că: „c) Ţările care doresc să lanseze un program de ameliorare a mediului. pentru protecţia mediului”.cerinţa coordonării la nivel internaţional a activităţilor de cercetare. sunt incluse o serie de alte obligaţii cu caracter specific.. trebuie să fie pregătite să coopereze la nivel internaţional şi să primească îndrumări şi asistenţă de la organismele internaţionale competente. a) În acest sens. în forma utilă şi la momentul oportun..Prin componenta programului care vizează evaluarea mediului global (Earthwatch) Planul de Acţiune al Conferinţei de la Stockholm(1972) a urmărit instituţionalizarea schimbului de informaţii. schimbul de informaţii reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru monitorizarea implementării la nivel naţional. necesitatea notificării şi consultării cu statele potenţial afectate. -Schimbul de informaţii reprezintă un aspect fundamental al protecţiei mediului. Suplimentar faţă de contribuţia semnificativă pe care o aduce la aprofundarea înţelegerii problemelor de mediu. ţările sunt invitate să împărtăşească la nivel internaţional. Recomandări pentru măsuri la nivel internaţional. -acceptarea de asistenţă internaţională : la lit. prin cerinţele de raportare periodică. c) din Recomandarea 2 a Conferinței de la Stokholm.

de a furniza în timp util statului potenţial afectat. Declaraţia de la Rio confirmă principiul notificării ca Principiul 19: ”Statele trebuie să furnizeze din timp statelor potenţial afectate.Importanţa notificărilor preliminare este reflectată prin strânsa sa legătură cu obligaţia de a efectua evaluări ale impactului asupra mediului în context transfrontalier şi de a obţine acordul scris. privind activităţile care pot avea un impact transfrontalier nefavorabil asupra mediului. dacă este necesar. notificări preliminare şi relevante. Scopul acestei notificări este de a permite şi crea statelor afectate cea mai mare posibilitate de a se pregăti pentru şi a micşora potenţialele pagube. pentru care există probabilitatea de a produce efecte păgubitoare bruşte. c) Principiul asistenţei în caz de urgenţe. b) principiul notificării în caz de urgenţe reprezintă versiunea notificării necesare după producerea faptului.-Principiile notificării şi consultării cu statele al căror mediu poate fi afectat s-au cristalizat în numeroase tratate internaţionale. Declaraţia de la Rio Principiul 18 prevede:”Statele trebuie să notifice imediat alte state cu privire la orice dezastre naturale sau alte cazuri de urgenţe. decât pentru statul responsabil pentru crearea respectivei situaţii. pentru ca acesta să poată lua măsurile care se impun pentru a preveni pagubele ce pot fi provocate asupra teritorilului său şi.”. toate informaţiile necesare. astfel: a) principiul notificării preliminare impune obligaţia fiecărui stat care areplanificată o activitate ce poate produce un prejudiciu.. comparativ cu notificarea prealabilă. de a demara consultări cu statul în cauză. Prevederile privind notificarea în caz de urgenţe constituie elemente importante ale reacţiilor internaţionale în special cu privire la accidentele nucleare şi cele industriale care produc efecte transfrontaliere. mediului din alte state”. importanţa asistenţei mutuale în cazuri de urgenţe a fost afirmată şi prin Declaraţia de la Rio în Principul 18: ”Statele trebuie să notifice alte state cu privire la orice dezastre 44 . Deşi nu se poate vorbi încă de o confirmare a obligaţiei de a furniza asistenţă în caz de urgenţă.

Acordurile internaţionale pentru cooperarea ştiinţifică şi monitorizare sunt conţinute în convenţii. Convenţia de Viena pentru protecţia stratului de ozon. d) Principiul consultării solicită statelor să permită părţilor potenţial afectate să aibă o posibilitate de a analiza şi discuta o activitate planificată în statul care iniţiază un proiect. -Principiul evitării prejudicierii mediului solicită statelor să asigure ca activităţile desfăşurate în cadrul propriei jurisdicţii sau propriului control să nu producă pagube mediului din alte state sau mediului comun. ținând seama de importanţa esenţială a cunoştinţelor ştiinţifice pentru orientarea şi impulsionarea dreptului mediului şi a politicii internaţionale în acest domeniu.Coordonarea la nivel internaţional a activităţilor de cercetare. cum sunt cele care abordează modificările survenite în atmosferă (spre exemplu. necesare pentru a identifica şi a clarifica natura şi extinderea problemelor de mediu. dar trebuie să ia în considerare şi aceste interese. Convenţia Cadru privind Schimbările Climatice). În acest sens sunt stipulate angajamente(bilaterale sau multilaterale) privind orientarea şi facilitarea cercetărilor. Acest principiu a fost adoptat prin Declaraţia de la Stockholm şi reiterat integral prin Declaraţia de 45 . Comunitatea internaţională trebuie să facă toate eforturile pentru a ajuta statele afectate de astfel de situaţii”. a analizelor şi pentru publicarea rezultatelor furnizate de cercetările ştiinţifice.naturale sau alte cazuri de urgenţe care au probabilitatea de a produce efecte dăunătoare bruşte asupra mediului din respectivele state. Statul proponent nu este neapărat obligat să se conformeze intereselor statului afectat. Cu toate că multe dintre prevederile referitoare la cercetarea ştiinţifică sunt foarte generale. unele dintre ele furnizează direcţii şi detalii specifice pentru cercetare. Obligaţia de a derula consultări este de cele mai multe ori legată de obligaţia notificării prealabile. activitate care poate provoca o posibilă pagubă în alt stat sau în alte state. . constituie o regulă cu caracter de principiu inclusă în prevederi speciale din multe tratate pentru protecția mediului.

-Principiul prevenirii poluării derivă de asemenea din obligaţia cu caracter general de evitare a producerii de pagube asupra mediului şi a fost adoptat prin Declaraţia de la Stockholm. ”Statele trebuie să ia individual sau în comun. Aceasta înseamnă că regulamentele şi regulile naţionale din domeniul protecţiei mediului.în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu principiile de drept internaţional. care prevăd răspunderea juridică. Art. statele au. care constă în obligaţia de nu lua măsuri care să deplaseze poluarea de pe teritoriul unui stat către teritoriul altui stat. toate măsurile adecvate pentru a împiedica. indiferent dacă poluarea afectează resursele naţionale sau pe ale altui stat.. 2 1. Principiul 6 : Trebuie stopate evacuările de substanţe toxice sau de alte substanţe şi eliberările de căldură. reduce şi controla efectele transfrontaliere nefavorabile semnificative ale activităţilor propuse”. cum ar fi cele care stabilesc niveluri admisibile de poluare. În Convenţia de la Espoo1 privind Evaluarea Impactului asupra mediului în context transfronalier. De asemenea. în 46 . Obligaţia de a împiedica producerea prejudiciilor este de multe ori prevăzută pentru a solicita statelor să ia toate măsurile practicabile pentru evitarea pagubelor.. - Principiul nediscriminării între state reprezintă o variaţie mai îngustă a obligaţiei cu caracter general de a împiedica prejudicierea mediului. trebuie să fie în mod egal aplicate. Principiul nediscriminării asigură ca poluatorii care provoacă poluare transfrontalieră să fie supuşi unor prevedri legale obligatorii cel puţin la fel de severe ca cele aplicabile oricărei poluări echivalente produse în propria ţară. responsabilitatea să asigure ca activităţile din propria jurisdicţie sau sub propriulcontrol să nu provoace pagube mediului din alte state sau unor zone aflate în afara limitelor jurisdicţiei naţionale.la Rio (Principiul 2). accesul la justiţie sau alte prevederi de fond similare sau regulamente procedurale.

Principiul precauţiei a evoluat ca urmare a recunoaşterii crescânde a faptului că. Principiul 21: ” Statele au. de multe ori. -Principiul compensării prejudiciului Nu există încă un consens internaţional asupra detaliilor privind momentul 47 şi modalitatea de plată a compensării. ca de exemplu Declaraţia de la .. nu se va utiliza ca argument lipsa certitudinii ştiinţifice integrale.Abordarea bazată pe principiul precauţiei stă la baza a numeroase instrumente legale internaţionale şi este de asemenea aplicată în variate domenii.responsabilitatea de a asigura că activităţile aflate în jurisdicţia sau sub controlul lor nu provoacă pagube mediului din alte state sau unor zone aflate în afara limitelor jurisdicţiei naţionale”. în vederea prevenirii producerii degradării mediului”.Tot astfel în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu principiile de drept internaţional. care pot produce depăşirea capacităţii mediului de a le face inofensive.atare cantităţi sau concentraţii. la prevenirea poluării. statele au dreptul suveran de a exploata propriile resurse în baza propriilor politici de protecţie a mediului şi de dezvoltare şi responsabilitatea să asigure ca activităţile din propria jurisdicţie sau aflate sub propriul control să nu provoace pagube mediului din alte state sau unor zone aflate în afara limitelor jurisdicţiei naţionale. ci doar prevedri cu caracter general... Principiul 15 . -Principiul responsabilităţii statului este confirmat prin Declaraţia de la Stockholm. pentru a amâna aplicarea unor măsuri eficiente sub aspectul costurilor. ”În cazurile în care există pericolul producerii unor pagube severe sau ireversibile.Principiul precauţiei este unul dintre cele mai generale principii de protecţie a mediului. de la protejarea speciilor ameninţate. care vizează evitarea pagubelor aduse mediului şi realizarea dezvoltării durabile. . pentru a asigura că ecosistemele nu vor fi supuse unor pagube ireversibile severe. prevăzut în Declaraţia de la Rio.. certitudinile ştiinţifice apar prea târziu pentru a mai putea permite luarea unor măsuri funcţioanle pentru a contracara posibile pagube asupra mediului.

. care este furnizat părţilor afectate din statele în care sunt localizate activităţile poluatoare. în principiu.Principiul accesului egal la procedurile administrative şi judiciare Conform acestui principiu persoanelor (fizice şi/sau juridice) afectate dintr-un stat. Statele trebuie să coopereze cu o mai mare promptitudine şi determinare pentru a elabora legi internaţionale suplimentare referitoare la răspunderea şi compensarea efectelor nefavorabile produse prin prejudicii aduse mediului prin activităţi aflate în propria jurisdicţie sau sub propriul control. principiul poluatorul plăteşte a cunoscut o creştere a acceptării ca principiu internaţional pentru protecţia mediului. . în zone aflate în afara jurisdicţiei naţionale” .Rio. Principiul se extinde şi asupra problemelor de răspundere juridică şi compensare. cu preocuparea cuvenită pentru interesul public şi fără a distorsiona comerţul şi investiţiile internaţionale”. Iniţial recomandat de Consiliul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în mai 1972.trebuie să garanteze persoanelor fizice sau juridice care sunt sau pot fi afectate în mod nefavorabil de efectele transfrontaliere ale unui accident produs pe teritoriul uneia dintre Părţi. Principiul 13: ”Statele trebuie să-şi elaboreze legi naţionale privind răspunderea şi compensarea victimelor poluării şi a altor pagube aduse mediului.3. Un exemplu în acest sens îl constituie Convenţia de la Helsinki privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale. luând în considerare abordarea conform căreia. accesul la procedurile 48 .. prevede:”Părţile. care în art. poluatorul trebuie să suporte costul poluării.trebuie să li se confere acelaşi acces la remediere şi reparare. Principiul a fost explicit adoptat în Declaraţia de la Rio în textul Principiului 16: ”Autorităţile naţionale trebuie să facă eforturi pentru a promova internalizarea costurilor pentru protecţia mediului şi utilizarea instrumentelor economice. 9.Principiul „poluatorul plăteşte” impune obligaţia ca poluatorul să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare. De asemenea.

cum ar conservarea biodiversităţii sau emisiile de gaze cu efect de seră. nu conferă o justificare imperativă pentru reglementarea unor probleme la nivel intern. speciile migratoare. .Principiul protejării resurselor naturale şi al zonelor comune Multe dintre principiile. îndatoririle şi obligaţiile anterior prezentate sunt axate pe controlul poluării mediului. similare cu cele disponibile persoanelor (fizice sau juridice) aflate în propria jurisdicţie. Conceptul de moştenire comună a umanităţii. spaţiul extraterestru). Ca urmare. etc) s-a simţit nevoia unor regulamente internaţionale. problemele privind zonele aflate în afara jurisdicţiilor naţionale (de exemplu. precum conceptul de „moştenire comună a umanităţii” și cel de ”îngrijorări comune ale umanităţii”. care ar putea fi altfel considerate ca fiind în întregime de domeniul suveranităţii statului. În acelaşi 49 . mările nordului. necesită cooperare internaţională şi au condus la conturarea unor concepte care nuanțează conceptul clasic al suveranității în ceea ce privește problemele de mediu. Deşi „moştenirea comună a umanităţii” s-a dovedit a fi un concept util în evoluţia regimului internaţional de reglementare a resurselor globale. În mod tradiţional.Similar.. La fel de importante pentru realizarea dezvoltării durabile sunt problemele privind utilizarea durabilă a resurselor naturale. a fost formulat pentru a sugera că umanitatea are motive de îngrijorare comune privind anumite resurse sau activităţi (spre exemplu. inclusiv a posibilităţilor de a iniţia o acţiune legală (un proces) şi de a face recurs împotriva unei decizii care le afectează drepturile.administrative şi juidiciare. resursele naturale localizate în întregime în interiorul frontierelor naţionale au fost considerate ca fiind de domeniul legiilor şi priorităţilor de dezvoltare naţionale. emisiile de gaze cu efect de seră). întrucât este privit ca fiind în opoziţie cu suveranitatea perpetuă asupra resurselor naturale. În cea ce priveşte resursele împărţite de diferite naţiuni (râurile. el nu a fost larg acceptat în cea ce priveşte alte resurse sau activităţi de interes pentru comunitatea internaţională. Antarctica.

pentru a reflecta obiectivul de dezvoltare durabilă prin echitatea între generaţii: ”Dreptul la dezvoltare trebuie îndeplinit astfel încât să respecte în mod echitabil necesităţile de dezvoltare şi mediu ale generaţiilor prezente şi a celor viitoare”. se manifestă un consens în continuă creştere privind interdependenţele dintre ecosisteme şi activităţile umane desfăşurate pe glob şi o aprofundare a înţelegerii faptului că întreaga umanitate poate avea un interes. bazat pe îngrijorările cauzate de problemele mediului. Se știe că. cum sunt exercitarea jurisdicţiei şi a impunerii legilor asupra persoanelor din interior. conceptul de suveranitate perpetuă nu este unul aboslut. Această condiţie a fost exprimată prin Declaraţia de la Stockholm (Principiul 21) şi reafirmată prin Declaraţia de la Rio. generate de anumite activităţi sau resurse aflate în întregime în interiorul frontierelor statale. Tot în încercarea de a justifica o anumită formă de control al utilizării resurselor de către state a fost consacrat conceptul de ”suveranitatea perpetuă asupra resurselor naturale”. adică dreptul de a exercita. ci sunt repartizate de ambele părţi ale frontierelor sau migrază de la un teritoriu la 50 . Principiul 3. În același sens al respectării intereselor generațiilor viitoare. Pe măsură ce sporesc cunoştinţele referitoare la legăturile dintre ecosisitemele planetei. a fost consacrat conceptul de „interes comun” al umanităţii. va creşte şi numărul activităţilor sau resurselor care vor putea fi clasificate ca fiind de interes comun. Spre deosebire de conceptul clasic al suveranității. Principiul protejării resurselor naturale și al zonelor comune vizează și resurse care nu se află în întregime în jurisdicţia teritorială a unui singur stat. în cadrul unui teritoriu delimitat şi fără amestecul altor state. ci este supus unei îndatoriri generale de a nu prejudicia interesele generațiilor viitoare. potrivit cărora suveranitatea perpetuă este uşor condiţionată. funcţiile unui stat. în relaţiile dintre state.timp însă. furnizând în acest fel baza conceptuală pentru reglementări internaţionale adecvate. suveranitatea semnifică independenţă.

acestea nu pot fi atribuite de către nici un stat. trebuie să împartă bogăţia economică a acelor zone. Zonele globale comune sau zonele universale desemnează acele zone aflate în afara limitelor jurisdicţiilor naţionale. În fine protecția resurselor prin documente internaționale se întemeiază pe conceptul ”moştenirea comună a umanităţii”. Antarctica. adoptată printro rezoluţie a Adunării Generale a ONU.Deşi principiul utilizării durabile înglobează un larg domeniu de responsabilităţi. legate de resursele naturale împărţite. toate principiile legate de cooperarea internaţională şi îndatorirea de a evita producerea de prejudicii se aplică activităţilor statului. fundul mărilor. II. În general. La exploatarea resurselor naturale împărţite de două sau mai multe ţări. în baza unui sistem de informare şi a unor consultări prealabile. pentru resursele aflate în aceste zone. spaţiul extraterestru sau stratul de ozon. cum sunt mările nordului. conceptul de suveranitate perpetuă nu se aplică.altul. fiecare stat trebuie să coopereze. marea lor majoritate se referă la cooperare. Deşi zonele comune sunt deschise utilizării legitime. PARTEA A II A CONSERVAREA ȘI PROTECTIA OMULUI MEDIULUI DE INTERVENȚIA 51 . art 3 din Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor. în cea mai pură formă. consacrat formal în Cap. pentru a realiza o utilizare optimă a unor astfel de resurse. notificare şi consultare. Statele trebuie să coopereze pentru conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor comune universale şi. paşnice şi raţionale de către toate statele.definite prin conceptul de resurse împărţite . fără a provoca pagube intereselor legitime ale altora. Practic.

indispensabil vieţii şi sănătăţii oamenilor. de substanţe. vibraţii. apă sau sol. florei și de aceea mijloacele. Art. În general. Cea mai gravă.poluarea atmosferică este generată de 2 categorii de fenomene : -fenomene naturale – furtuni de nisip. incluzând şi stratul protector de ozon. Notiune Atmosfera reprezintă stratul de aer din jurul Pămîntului.poluării prin emisia în atmosferă Poluarea atmosferei datorită activității umane poate avea loc prin 2 forme .I.prin poluarea industrială – cea mai amplă şi mai nocivă formă de poluare. incluzînd şi stratul de ozon. Aerul este un element natural important al mediului.fenomene artificiale – datorită activităţilor umane. etc). Formele si efectele principale ale poluarii atmosferei Deteriorarea calității atmosferei are loc datorită creşterii concentraţiei unor constituenţi naturali ai atmosferei sau datorită unor compuşi străini (elemente radioactive din cosmos. emanaţii de gaze nocive. . căldură ori de zgomot în aer. precum şi pentru existenţa ecosistemelor. PROTECȚIA FACTORILOR ABIOTICI 1. Emisia este definită de Legea cadru a mediului(OUG 195/2005) ca fiind: evacuarea directă sau indirectă. praf sau alte substanţe produse de erupţiile vulcanice.2 din OUG 195/2005 definește atmosfera: masa de aer care înconjoară suprafaţa terestră. atît sub aspect cantitativ cît şi calitativ. trebuie protejat prin toate 52 . etc. dar și cea mai des întâlnită formă de poluare artificială este poluarea prin emisii. faunei. 2. Atmosfera: 1. din surse punctuale sau difuze ale instalaţiei. Calitatea aerului este esenţială pentru viaţa şi sănătatea umană.

vibraţii. Poluanţii din atmosferă se împart în 2 grupe mari. 3. vieţii şi sănătăţii umane.-prin poluarea produsă de autovehicule şi aeronave prin gazele de eşapament şi emisiile motoarelor de aviaţie. minerali.poluanţi primari – emişi direct din surse identificate sau identificabile. în funcţie de sursa lor: . . Poluarea aerului generează fenomene de subproducţie. sănătăţii umane şi a bunurilor materiale. etc. carbonici. Aceasta definește noţiunile de atmosferă şi emisie: Politica naţională de protecţie a atmosferei constă în principal din următoarele: a) introducerea de tehnici şi tehnologii adecvate pentru reţinerea poluanţilor la sursă. regulile generale pentru protecţia atmosferei sunt stabilite prin Legea cadru de protecţie a mediului. Protectia atmosferei împotriva poluării prin norme de drept intern În România. Se estimează că annual ajung în atmosferă sute şi mii de milioane de tone de astfel de poluanţi.(OUG 195/2005 actualizată) . compuşii azotului. are un impact negativ asupra mediului. limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului. subnutriţie. poluanţii sonori. zgomote. 53 . substanţele radioactive. praful bacterian. etc. Prin protecţia atmosferei urmăreşte prevenirea. Smogul ca formă de poluare a aerului – este un amestec de diverşi poluanţi şi vapori de apă pe care aceştia îi condensează. distrugere progresivă a stratului de ozon. Principalii poluanţi ai atmosferei sunt poluanţii sulfurici. ploi acide ce reprezintă un adevărat flagel pentru viaţa omului. pulberile sub formă de cenuşa şi fum.poluanţi secundari. a plantelor şi a animalelor.

fundamentând principiile şi acţiunile specifice. oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere. 59. d) modernizarea şi perfecţionarea sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. b) elaboreaza. compusi organici volatili si amoniac. precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce poate avea efecte negative asupra sanatatii umane. c) elaboreaza. în sensul reducerii emisiilor de poluanţi până la realizarea celor mai scăzute niveluri şi care să nu depăşească capacitatea de a atmosferei. Astfel. . Art. 54 . atât la nivel naţional cât şi local. privind protecţia atmosferei. oxizi de azot. c) gestionarea resursei de aer în sensul asigurării sănătăţii umane. Legea cadru de protecție a mediului precizează obligaţiile autorităţilor centrale pentru protecţia mediului în ceea ce priveşte promovarea politicilor regionale şi locale. schimbarile climatice. promoveaza si. d) coordoneaza elaborarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf. precum şi direcţiile majore de acţiune care trebuie urmărite prin politica naţională de protecţie a atmosferei: autoritatea centrală pentru protecţia mediului promovează politicile regionale şi globale. in conformitate cu politicile europene si internationale specifice. dupa caz.b) gestionarea resursei de aer. regional si local privind protectia atmosferei. actualizeaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf. promoveaza si actualizeaza Strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si responsabilitati: a) elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national.

ratificat prin Legea nr. se realizeaza prin structuri special constituite in cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu. k) organizeaza activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul intregii tari. promoveaza si actualizeaza Strategia nationala privind schimbarile climatice.e) elaboreaza. l) stabileste. g) administreaza Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera. h) coordoneaza Sistemul national de estimare a emisiilor de gaze cu efect de sera. . 3/2001. (2) Gestionarea durabila si unitara a fondurilor obtinute in urma tranzactionarii unitatii de cantitate atribuita.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. 60. supravegheaza si controleaza aplicarea 55 .(1) Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efecte de sera si conditiile de elaborare a planurilor nationale de alocare a acestor certificate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. i) coordoneaza implementarea mecanismelor flexibile prevazute de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice. Art. . adoptat la 11 decembrie 1997. 61. Planul national de actiune privind schimbarile climatice. prin autoritatile publice din subordinea sa. prin actele de reglementare. prevazuta de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice. dupa caz. valori limita de emisie mai restrictive si masurile necesare in vederea respectarii plafoanelor nationale de emisii. Art. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. f) asigura integrarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si adaptarea la efectele schimbarilor climatice in strategiile sectoriale. j) aproba si promoveaza Planul National de Actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot. respectiv a incarcarilor si nivelelor critice.

cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare. spatiile verzi. 62.Autoritatile cu responsabilitati privind securizarea frontierei au obligatia sa nu permita intrarea/iesirea din tara a surselor mobile poluante care nu respecta prevederile legale in vigoare. in care scop: a) dispune incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare. ‚ b) solicita aplicarea masurilor tehnologice. adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici. datele necesare. c) solicita luarea masurilor in vederea respectarii nivelului maxim admis al zgomotului ambiental. 64.Detinatorii. limitarii sau eliminarii emisiilor de poluanti. Art. de terenuri pe care se gasesc perdelele si aliniamentele de protectie. in vederea aplicarii unor masuri de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare/planului de actiuni. Art. c) sa asigure personal calificat si sa furnizeze. parcurile. .Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu: a) sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei. autoritatilor competente pentru protectia mediului. 63. d) sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxime admise prevazute in legislatia in vigoare. la cerere sau potrivit programului pentru conformare. cu orice titlu. . gardurile vii sunt obligati sa le intretina pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei. 56 . care sunt surse de poluare. Art. a restrictiilor si interdictiilor in scopul prevenirii. protectia fonica si eoliana.prevederilor legale privind protectia atmosferei si gestionarea zgomotului ambiental. b) sa doteze instalatiile tehnologice. .

f) sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii.reguli cu vocaţie universală. 57 . modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare. Pe plan internaţional regulile adoptate în materie se împart în: .e) sa asigure. astfel incat sa nu conduca. la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului. e) să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii. să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele ce nu depăşesc pragul fonic admis. prin functionarea acestora. modificarea sau încetarea activităţii generatoare de poluare. d) să asigure. b) să doteze instalaţiile tehnologice şi sursele de poluare cu sisteme de măsură. la cererea autorităţilor pentru protecţia mediului. Persoanelor juridice le sunt impuse obligaţii clare pentru protecţia atmosferei precum: a) să respecte reglementările privind protecţia atmosferei. autorităţilor pentru protecţia mediului datele necesare. c) să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi să nu pună în exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise. la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental. fapt ce impune cu necesitate o cooperare internaţională pe bază de convenţii. 4. diminuarea. diminuarea. ea reprezintă un fenomen global. adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici.Protecția atmosferei prin norme de drept internațional Datorită faptului că poluarea nu cunoaşte graniţe politico-administrative. să asigure personal calificat şi corecta funcţionare a acestora şi să furnizeze la cerere sau potrivit programului pentru conformare.

aplicarea unui program de supraveghere a transportului de poluanţi de lungă distanţă pe continentul european. Capitolul 9 al Agendei 21(Summit-ul de la Rio 1992) este special destinat planului de acţiune globală pentru protecţia atmosferei.. 58 . Acest capitol cuprinde următoarele patru domenii de programe: a) Tratarea incertitudinilor: îmbunătăţirea fundamentărilor ştiinţifice necesare procesului decizional. Primele reglementări internaţionale care au formulat principii referitoare la protecţia atmosferei împotriva poluării au fost adoptate între 1968-1971..Convenţia privind poluarea atmosferică la lungă distanţă de la Geneva din 1979 unde se consacră cîteva reguli cu valoare de principii ca: . . . .consultarea dintre statele poluante şi cele poluate. . activitatea ştiinţifică în domeniu. . . etc.Convenţia privind dreptul mării.Rezoluţia CE din 1986 – a stabilit regulile fundamentale ale protecţiei atmosferei cum ar fi: . la prevenirea poluării şi eliminarea efectelor ei.Actul final al Convenţiei de la Helsinki din 1975 cuprinde prevederi referitoare la poluarea aerului.protecţia omului şi a mediului împotriva poluării atmosferice.. .elaborarea de politici şi strategii pentru combaterea poluanţilor atmosferici.schimburi de informaţii privind politicile naţionale. .reducerea şi prevenirea poluării. .reglementările să se bazeze pe principiul prevenirii.legislaţiile naţionale să prevadă obligaţia reducerii poluării. . de la Montego Bay din 1982 => pe baza unor principii se stabileşte un program naţional şi internaţional pentru reducerea poluării atmosferice şi transatmosferice.reguli regionale.

dezvoltarea industrială. produsele chimice numite cloro-fluoro-carburi folosite indelung ca refrigerenti si in spray-urile cu aerosoli sunt o posibila amenintare a stratului de ozon. Cu toate acestea. cu implicaţii deosebite în protejarea tuturor formelor de viaţă de pe Pămînt. Ozonul este un constituent natural al atmosferei. Fiind situat deasupra atmosferei el nu poate fi revendicat de vreun stat în nume propriu. De asemenea. În anul 1974 s-a demonstrat că anumite substanţe chimice folosite de om şi utilizate ca agenţi frigorifici şi aerosoli (clorofluorocarburile). d) Poluarea atmosferică transfrontalieră. fiind prezent la o altitudine între 15 şi 40 Km. În anul l985 oamenii de stiinta au publicat un raport in care se mentiona ca incepand din anii '70. c) Împiedicarea epuizării ozonului stratosferic. Scăderea concentraţiei ozonului cu 1% duce la sporirea intensităţii razelor ultraviolete asupra solului cu 2%. bromura de metil contribuie la epuizarea stratului de ozon. aceste chimicale se ridica si sunt 59 . 4. ca o consecință a apartenenței sale la comunitatea internațională. Eliberate in atmosfera. sunt transportate în stratosferă prin circulaţia maselor de aer şi pot avea o acţiune distrugătoare asupra stratului de ozon.dezvoltarea resurselor terestre şi marine şi utilizarea terenurilor. fiecărui stat îi revin obligații concrete în protecția stratului de ozon. reglează temperatura din atmosferă. Protectia stratului de ozon Întrucât stratul de ozon este cel care protejează viața pe Pământ calitatea sa reprezintă o problemă esențialmente globală. Stratul de ozon acţionează ca un filtru care reţine cea mai mare parte din radiaţia ultravioletă nocivă.transporturile.b) Promovarea dezvoltării durabile: eficienţa producerii şi consumului de energie.

F. Gauri ale stratului de ozon s-au observat si deasupra altor regiuni.C. distrugator activ al statului de ozon. In ultimii ani nivelul de ozon de deasupra emisferei de nord s-a redus cu circa 10%. Subtierea stratului de ozon pune in pericol existenta omenirii ca atare. produsele chimice numite cloro-fluoro-carburi folosite indelung ca refrigerenti si in spray-urile cu aerosoli sunt o posibila amenintare a stratului de ozon. ca de exemplu halocarburile bromurate ca si oxizii de azot din ingrasaminte .000 de molecule de ozon la o singura molecula de C. distrugerea de anumite culturi.descompuse de lumina solara. a planctonului si cresterea cantitatii de dioxid de carbon datorita scaderii vegetatiei Incepand din anii '70 cercetatorii stiintifici care lucrau in Antarctica au detectat o pierdere periodica a stratului de ozon din atmosfera. pot de asemenea ataca stratul de ozon. aceste chimicale se ridica si sunt 60 . Din aceasta cauza folosirea acestor tipuri de compusi chimici a fost partial interzisa in Statele Unite si nu numai.pana la 100. Studiile conduse cu baloane de inalta altitudine si sateliti meteorologici indica faptul ca procentul total de ozon de deasupra zonei Antarctice este in declin. Alte chimicale. O cauza majora a disparitiei ozonului conform parerii multor specialisti se considera rachetele cosmice . Eliberate in atmosfera. In anul l985 oamenii de stiinta au publicat un raport in care se mentiona ca incepand din anii '70. Distrugerea stratului de ozon ar putea cauza cresterea numarului de cancer de piele si a cataractelor. Un aport deosebit in nimicirea ozonului o are si aviatia supersonica . Reducerea nivelului de ozon cu un procent duce la aparitia a peste 10 000 cazuri de cancer al pielii. Influenta radiatiei UV asupra organismului uman este bine studiata. Zborurile pe deasupra regiunilor Arctice au descoperit o problema asemanatoare. clorul reactionand si distrugand moleculele de ozon . In 1988 suprafata gaurii de ozon de asupra Antarctidei avea 10 milioane de km2. de exemplu o racheta cosmica cu utilizare multipla (gen Shuttle) elimina pana la 190 tone de clorura de hidrogen. Gazele avioanelor contin oxizi ai azotului.

Gazele avioanelor contin oxizi ai azotului. Cel mai semnificativ act de drept internațional este Convenţia-Cadru pentru protecţia stratului de ozon de la Viena. de exemplu o racheta cosmica cu utilizare multipla (gen Shuttle) elimina pana la 190 tone de clorura de hidrogen. pot de asemenea ataca stratul de ozon. Gauri ale stratului de ozon s-au observat si deasupra altor regiuni. a planctonului si cresterea cantitatii de dioxid de carbon datorita scaderii vegetatiei. prevedea cooperarea sistematică şi juridică între state. iar protocolul se referă la substanţele ce epuizează stratul de ozon şi la limitarea lor. Un aport deosebit in nimicirea ozonului o are si aviatia supersonica . ca de exemplu halocarburile bromurate ca si oxizii de azot din ingrasaminte .F. clorul reactionand si distrugand moleculele de ozon .pana la 100. Influenta radiatiei UV asupra organismului uman este bine studiata. Din aceasta cauza folosirea acestor tipuri de compusi chimici a fost partial interzisa in Statele Unite si nu numai. În baza Protocolului de la Montreal a fost format 61 Comitetul de Coordonare pentru protectia stratului de ozon care a propus masuri drastice. distrugerea de anumite culturi. din 1985.C. In ultimii ani nivelul de ozon de deasupra emisferei de nord s-a redus cu circa 10%. sub auspiciile PNUE. Incepand din anii '70 cercetatorii stiintifici care lucrau in Antarctica au detectat o pierdere periodica a stratului de ozon din atmosfera. Alte chimicale. .000 de molecule de ozon la o singura molecula de C. distrugator activ al statului de ozon.descompuse de lumina solara. O cauza majora a disparitiei ozonului conform părerii multor specialisti se considera rachetele cosmice . Distrugerea stratului de ozon ar putea cauza cresterea numarului de cancer de piele si a cataractelor. Zborurile pe deasupra regiunilor Arctice au descoperit o problema asemanatoare. Studiile conduse cu baloane de inalta altitudine si sateliti meteorologici indica faptul ca procentul total de ozon de deasupra zonei Antarctice este in declin. In 1988 suprafata gaurii de ozon de asupra Antarctidei avea 10 milioane de km2. urmată de Protocolul de la Montreal din 1987.

prin care se reglementează reducerea eşalonată a utilizării substanţelor care epuizează stratul de ozon. O astfel de crestere va fi permisa numai pentru satisfacerea necesitatilor interne de baza ale partilor actionind conform art. adoptata la Viena la 22 martie 1985.Punerea în practică a lor nu au oprit definitiv procesul. din care România face parte. de la Londra. În Anexa Protocolului de la Montreal este arătat potențialul de epuizare al substanțelor ce afectează stratul de ozon Grupa Grupa I Substanta CFCl3 (CFC-11) CF2Cl2 (CFC-12) C2F3Cl3 (CFC-113) 62 Potentialul de epuizare a ozonului *) 1.mergând pana la interzicerea folosirii freonului si a altor agenți care să permită incetinirea ritmului de progresare a gaurilor de ozon. Protocolul de la Montreal cu privire la substanţele care distrug stratul de ozon a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1989. La finele acestei perioade fiecare parte care produce una sau mai multe substante de acest fel va garanta ca nivelul calculat al productiei de astfel de substante nu va depasi nivelul calculat al productiei pe anul 1986. 2. si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. nivelul calculat al consumului de substante aflate sub control din grupa I din anexa A nu va depasi nivelul calculat al consumului din anul 1986. 5 si in scopul rationalizarii industriale dintre parti. Este un acord internaţional. adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor. exceptind situatia cind un astfel de nivel ar depasi cu maximum 10% nivelul anului 1986. si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. 84 din 3 decembrie 1993 Romaniei aderat la Conventia privind protectia stratului de ozon.0 0.0 1.8 .. adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987. Conform art. din 27-29 iunie 1990.Fiecare parte va garanta ca. Prin Legea Nr. intr-un interval de 12 luni incepind din prima zi dupa 7 luni de la data intrarii in vigoare a acestui protocol si in fiecare interval de 12 luni ce va urma.1.

” România a ratificat UNFCCC prin Legea nr. care să permită ecosistemelor să se adapteze în mod natural la schimbările climatice. Cu acest prilej a fost recunoscut faptul că sistemul climatic este o resursă comună a omenirii a cărui stabilitate poate fi afectată de emisiile antropice de dioxid de carbon şi alte gaze cu efect de seră.6 3. a reprezentat un nou pas înainte în problema găsirii unei soluții la schimbările climatice globale. Cea de-a treia Conferinţă a Părţilor ce s-a desfăşurat în decembrie 1997 la Kyoto. 24/1994 manifestâdu-şi în mod clar preocuparea faţă de schimbările climatice la nivel mondial şi voinţa politică de a îndeplini angajamentele ce derivă din această convenţie. Dovezile ştiinţifice apărute după adoptarea UNFCCC au indicat necesitatea unor măsuri mai stringente de 63 . Acest nivel va trebui realizat într-un interval de timp suficient.2005-2007 asupra sistemului climatic.0 (ce urmeaza a fi determinat) *) Aceste potentiale de epuizare a ozonului sint estimari bazate pe cunostintele existente si vor fi revazute si revizuite periodic. care stabileşte cadrul general al acţiunilor interguvernamentale de răspuns la provocarea reprezentată de schimbările climatice.Grupa II C2F4Cl2 (CFC-114) C2F5Cl (CFC-115) CF2BrCl (halon-1211) CF3Br (halon-1301) C2F4Br2 (halon-2402) 1. În 1992 liderii mondiali şi experţii de mediu din peste 200 de ţări reuniți la Summit-ul Pământului de la Rio de Janeiro au convenit Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor adoptarea Climatice (UNFCCC).0 10. în Japonia. iar dezvoltarea economică să se poată desfaşura într-o manieră durabilă. astfel încât producţia alimentară să nu fie ameninţată.0 0. Obiectivul principal al UNFCCC este: “realizarea stabilizării concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină perturbarea antropică periculoasă a Strategia naţională a României privind schimbările climatice .

Valoarea angajamentului de reducere a emisiilor de GHG adoptat de România este de 8% faţă de anul de bază 1989.reducere a GHG(gaze cu efect de seră). care implică costuri mai mici decât în propria ţară. Acestea oferă. unitare. beneficii şi ţărilor gazdă prin asigurarea finanţării pentru proiectele de reducere a emisiilor de GHG. profitând de oportunităţile de reducere a acestora în alte ţari. 3/2001. Obligatiile Romaniei din documentele internationale referitoare la schimbarile climatice. (CDM) şi Comercializarea Internaţională a Emisiilor (IET). Strategia nationala si Planul national de actiune privind schimbarile climatice În vederea transpunerii angajamentelor Romania a întocmit Strategia naţională a României privind schimbările climatice (SNSC) și Planul Național de Acțiune pentru Schimbări Climatice PNASC Prin această Strategie. Acestea au fost proiectate pentru a ajuta Părţile aflate pe Anexa B a Protocolului să reducă costurile privind îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor de GHG. sau de creşterea capacităţii de sechestrare a GHG. S-a cerut Părţilor la Convenţie să-şi asume angajamente mai puternice decât stabilizarea emisiilor de GHG (conform UNFCCC) şi să limiteze sau să reducă emisiile de GHG în prima perioadă de angajament (2008-2012) cu o cotă negociată. Strategia faptul că România va adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. România face primii paşi către implementarea unei acţiuni naţionale. Protocolul de la Kyoto. de asemenea. 5. În acest scop. concertate şi îndreptate atât spre limitarea emisiilor 64 . intrat în vigoare la nivel internaţional la data de 16 februarie 2005 prevede posibilitatea utilizării celor trei mecanisme flexibile cunoscute sub numele de Implementare în Comun (JI)Mecanismul de Dezvoltare Curată. România a semnat Protocolul de la Kyoto în 1999 fiind apoi prima Parte aflată pe Anexa I a UNFCCC care l-a ratificat în ianuarie 2001 prin Legea nr.

Asigurarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în baza UNFCCC şi a Protocolului de la Kyoto şi. pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti. a obligaţiilor privind schimbările climatice asumate prin integrarea în Uniunea Europeană. 5 Să participe la aplicarea mecanismelor flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto (JI şi IET) având în vedere maximizarea beneficiilor pentru economia şi mediul din România în conformitate cu reglementările UNFCCC şi 65 . Capitolul 4 prevede faptul că nu sunt necesare activităţi suplimentare în România pentru atingerea acestui obiectiv specific. de mediu şi sociale pe termen lung a efectelor schimbărilor climatice în România (Capitolul 5). cât şi asupra efectelor potenţiale ale schimbărilor climatice. care să permită dezvoltarea şi implementarea acţiunilor şi măsurilor în domeniul schimbărilor climatice (Capitolul 6).2005-2007 2. Strategia naţională a României privind schimbările climatice . juridic şi de politici.de gaze cu efect de seră. care vor apărea indiferent de activităţile de limitare a emisiilor. 2 Să limiteze costurile economice. Obiectivele generale ale SNSC se concentrează pe două direcţii: 1. Elaborarea şi implementarea obiectivelor şi activităţilor voluntare ale României privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice. 4 Să implementeze un sistem naţional de estimare a emisiilor şi sechestrărilor de GHG în conformitate cu cerinţele UNFCCC şi UE (Capitolul 7). totodată. reducerea intensităţii carbonului în economia României şi utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto. pot fi amintite: 1 Să îndeplinească angajamentul privind nivelul emisiilor naţionale de GHG din România prevăzut de Protocolul de la Kyoto. Ca obiective specifice care decurg din SNSC . 3 Să stabilească un cadru instituţional.

10 Să elaboreze Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice. şi să mărească gradul de conştientizare şi de participare a publicului în luarea deciziilor referitoare la schimbări climatice în România (Capitolul 10). Totodată prin strategia întocmită România a realizat armonizarea politicilor sale cu cele ale UE şi de transpunere şi implementare a acquis-ului comunitar al UE. juridic şi de politici stabil şi transparent (Capitolul 7). ONGurile. 6 Să pregătească poziţia oficială a României privind politicile şi reglementările viitoare internaţionale în domeniul schimbărilor climatice după anul 2012 (Capitolul 7). mediul de afaceri şi industria. Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC) va dezvolta în continuare politicile individuale şi măsurile concrete ce vor fi elaborate şi implementate pe baza SNSC.UE.Guvernul. având. Politica generală privind schimbările climatice are o mare prioritate în UE şi cuprinde un număr mare de măsuri care au ca scop reducerea emisiilor de GHG. care va include acţiuni şi măsuri specifice ce vor fi implementate în baza SNSC. autorităţile locale şi consumatorii individuali. institutele de cercetare. precum şi toţi cetăţenii vor trebui să participe la aceste activităţi. totodată. să monitorizeze progresul implementării acestora şi să actualizeze SNSC şi PNASC (Capitolul 11). 66 . 9 Să includă aspecte privind schimbările climatice în educaţie şi cercetare. 8 Să continue să implementeze acţiunile şi măsurile naţionale existente pentru reducerea intensităţii carbonului în economia României în strânsă concordanţă cu acquis-ul comunitar al UE (Capitolul 9). 7 Să transpună şi să implementeze Directivele UE privind stabilirea unei scheme de comercializare a permiselor de emisii de GHG în cadrul Comunităţii pentru a permite începerea comercializării permiselor la 1 ianuarie 2007 (Capitolul 8). un cadru naţional instituţional.

dezvoltarea urbanistică. agricultură. Protecția calității apelor Aspecte generale Apa este un element esenţial care asigură existenţa şi menţinerea vieţii. industrie.fiind folosită în alimentaţie. O importantă preocupare a Guvernului României prin această strategie este să îmbunătăţească capacitatea factorilor implicaţi la toate nivelurile şi să asigure accesul la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziilor. spaţii subterane. rîuri. - integrarea obiectivelor privind schimbările climatice în politicile sectoriale ale UE în domeniul transporturilor. lacuri. reducerea globală a emisiilor de GHG - până în anul 2020 cu 20-40% faţă de nivelul din anul 1990 şi o limitare a acestora cu 70% pe termen lung. fluvii. etc. energiei. care contribuie. Cel de-al „VI-lea Program de de Acţiune pentru Mediu” al UE stabileşte obiectivele de mediu pentru perioada 2001-2010. Datorită importanţei deosebite a apei pentru existenţa vieţii pe Pămînt. intensificarea cercetării şi imbunătăţirea accesului publicului şi a sectorului privat la informaţii în domeniu.intensificarea aplicării măsurilor de eficienţă energetică.Programul European privind Schimbările Climatice (ECCP) constă în politici şi reglementări la nivelul UE. 67 . politicii regionale şi agriculturii. precum şi desfăşurarea activităţilor economice şi sociale. industriei. Programul solicită. direct sau indirect. la realizarea angajamentului UE de reducere a emisiilor de GHG cu 8% comparativ cu anul de bază 1990. modificarea sistemului de taxe din sectorul energetic. Apa acoperă o bună parte din suprafaţa Terrei => 97% ape sărate – mări şi oceane – şi doar 3% ape dulci – calote de gheaţă. atmosferă. cum ar fi: . transport şi navigaţii. de asemenea. se impune protecţia ei atît sub aspect cantitativ cît şi calitativ. incluzând şi o serie de măsuri specifice privind schimbările climatice. servicii.

poluarea apei este interzisă. convenţiilor sau organismelor internaţionale. a administrării şi gospodăririi lor judicioase. permiţând aducerea apei la locul. Poluarea apei a fost definită la Conferinţa internaţională privind poluarea apelor din Europa de la Geneva din 1961. sub forma tratatelor. ca fiind “modificarea directă sau 68 . . în cantitatea şi la momentul necesar. care impune riguroasa protecţie a resurselor de apă este Carta Europeană a Apei adoptată de Consiliul Europei în 1968 şi care cuprinde o serie de reguli şi principii care ulterior au primit consacrare juridică astfel: . - Problema utilizării apelor în folosul omului este complicată grav de două cauze: Lipsa completă. Poluarea crescândă a apelor. . Protecţia calităţii apelor pe plan internaţional include o vastă şi complexă activitate de cooperare şi colaborare.apa nu are frontiere. regimurile juridice de protecţie a lor variază în funcţie de categoria apelor ocrotite. Primul document internaţional în materie.resursele de apă nu sunt inepuizabile. . atât a celor interioare cât şi a celor maritime ş oceanice.Una dintre cele mai vechi reglementării internaţionale legate de poluarea apei este Codul Suediei din 1734.apa este un patrimoniu comun al naţiunilor. s-a impus necesitatea cooperării internaţionale în scopul prevenirii şi combaterii poluării apelor.calitatea apei trebuie prezervată. lacurilor şi apelor subterane. Deşi apele planetei constituie un tot unitar. râurilor. sau insuficienţa lucrărilor care să facă posibilă folosirea în scopuri sociale şi economice a întregului stoc de apă utilizabil al fluviilor. Ca efect al constatării diversităţii regimurilor juridice de protecţie. .

În literatura juridică au fost propuse mai multe criterii de clasificare a apelor: a) din punct de vedere al administrării lor:ape internaţionale. Protecția calității apei prin norme de drept intern În Legea nr.indirectă a compoziţiei sau stării apei. astfel încît ea devine neadecvată utilizării”. de natură a pune în pericol sănătatea umană şi sistemele ecologice”. biologică sau bacteriologică a apei. depăşirea nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau indirect de activităţile umane.Dreptul de proprietate asupra apelor este stabilit prin Legea apelor: art. precum şi apele subterane. peste limita admisibilă stabilită. chimică. Schemele de utilizare raţională a apelor realizate prin dezvoltarea surselor de suprafaţă şi subterane de alimentare cu apă trebuie să fie simultan susţinute prin măsuri de conservare a apei şi de diminuare a rispei de apă. de substanţe sau de energie cu consecinţe prejudiciabile. marea teritorială şi fundul apelor maritime.ape naţionale (fluvii. defineşte poluarea apelor ca fiind “orice alterare fizică. malurile şi cuvetele lacurilor. râuri. În Recomandarea Consiliului OCDE din 1974 se precizează că prin poluarese înţelege “introducerea de către om. 69 . ce o fac improprie pentru o folosire normală în scopurile în care această folosire este posibilă înainte de a interveni alterarea”. ca urmare a activităţii oamenilor. lacuri). Această problemă trebuie raportată la regimul juridic al apelor.3 (1) Aparţin domeniului public apele de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu bazine hidrografice ce depăşesc suprafaţa de 10 km2. faleza şi plaja mării. cu bogăţiile lor naturale şi potenţialul energetic valorificabil. direct sau indirect. apele maritime interioare. ape teritoriale (maritime interioare). 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului.Controlul măsurilor legale prevăzute pentru protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice se face cu respectarea prevederilor internaţionale la care România este parte”. canale.

b) din punct de vedere al situării lor: ape de suprafaţă;ape subterane; c) din punct de vedere al folosinţei:apa ca obiect de consum individual; ape de folosinţă generală (satisfacerea cerinţelor);apa ca obiect al muncii;apa destinată agriculturii (pentru irigaţii);apa cu destinaţie specială (navigaţie, producere de energie electrică) apa ca mijloc de producţie. Poluarea apei poate fi voluntară sau accidentală. Există 5 categorii de poluanţi de natură fizică, chimică, biologică, bacteriologocă şi radioactivă. Totuşi, când este necesar, prioritatea trebuie acordată măsurilor de prevenire şi control al inundaţiilor şi măsurilor de control al aluviunilor. Natura multisectorială a dezvoltării resurselor de apă în contextul dezvoltării economico-sociale, precum şi multiplele folosinţe ale apei în scopuri de alimentare cu apă şi salubritate, agricole, industriale, pentru dezvoltarea urbană, generarea de energie hidroelectrică, piscicultură, transport, recreere, managementul terenurilor aflate la mică altitudine şi alte activităţi. În România, Legea protecţiei mediului, crează cadrul necesar pentru elaborarea reglementărilor specifice pentru protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice. Legea specifică obiectivele naţionale urmărite prin protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, fără a delimita aceste resurse de componeta lor biotică: Art. 55. - (1) Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si imbunatatirea calitatii si productivitatii biologice ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale. (2) Conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii apelor costiere si maritime urmareste reducerea progresiva a evacuarilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritare/prioritar periculoase in scopul atingerii obiectivelor de calitate stipulate in Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992, ratificata prin Legea nr. 98/1992. Art. 56. - (1) Activitatile de gospodarire si protectie a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice precum si controlul respectarii prevederilor privind
70

protectia apelor si a ecosistemelor acvatice se realizeaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, de gospodarire a apelor si de sanatate. Art. 58. - Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii: a) sa execute toate lucrarile de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei, prevazute cu termen in avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor, precum si in autorizatia de mediu, si sa monitorizeze zona de impact; b) sa se doteze, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau de foraje marine, cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare; c) sa amenajeze porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale si maritime, si sa constituie echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta; d) sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale si sa nu arunce de pe acestea nici un fel de deseuri; e) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata; f) sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase; g) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, narcotice, substante prioritare/prioritar periculoase. Protecția apelor împotriva poluării este asigurată ți prin măsurile instituite prin HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonei de protecţie sanitară si hidrologică. Protecția internațională a calității apelor a). Protecţia juridică a apelor continentale.
71

Adunarea Generală ONU a adoptat în 1980 o Rezoluţie, prin care intervalul cuprins între 1980-1990 a fost proclamat “Deceniul internaţional pentru apă potabilă”, încercîndu-se prin aceasta o mobilizare a tuturor statelor lumii pentru protecţia şi dezvoltarea acestor factori de mediu. Principiile aplicabile protecţiei şi managementului apelor proclamate de acest document au constituit punctul de plecare al altor documente adoptate la nivel internaţional în materie, care au adus contribuţii esenţiale cu privire la protecţia apelor. Dreptul internaţional al mediului stabileşte drepturi şi obligaţii ale Statelor şi crează baza internaţională pentru urmărirea protecţiei şi dezvoltării durabile a mediului marin, a celui costier şi a resurselor sale. În acest sens, se solicită adoptarea unor noi abordări a managementului şi dezvoltării mediului şi a celui costier, la nivel naţional, subregional, regional şi global, abordări care să fie integrate prin conţinut, precaute şi anticipative prin sfera de cuprindere, aşa cum se reflectă în următoarele domenii de programe: a) Managementul integrat şi dezvoltarea durabilă a zonelor costiere, inclusiv a zonelor supuse restricţiilor economice; b) Protecţia mediului marin; c) Utilizarea durabilă şi conservarea resurselor marine vii în zonele libere ale mărilor; d) Utilizarea durabilă şi conservarea resurselor marine vii ale mărilor aflate sub jurisdicţia naţională; e) Abordarea incertitudinilor critice pentru managementul mediului marin şi al schimbărilor climatice; f) Întărirea cooperării şi coordonării internaţionale şi regionale; g) Dezvoltarea durabilă a micilor insule. Comunitatea internaţională a manifestat şi manifestă preocupări importante pentru resursele marine şi costiere, legate de problemele de poluare a bazei de resurse, de hrana asigurată de mări, de dezvoltarea sectorului energiei şi al
72

prospectării resurselor minerale, de transportul pe mare şi de aplicaţiile militare. Totodată,proceselor care se petrec la nivelul mărilor şi oceanelor şi la interfaţa acestora cu aerul atmosferic este esenţială pentru estimarea ştiinţifică a probabilităţii de producere, a momentului şi magnitudinii încălzirii globale. Preocupările majore privesc posibilul impact generat asupra oceanelor, mărilor şi a mediului costier, de creşterea demografică şi de activităţile de dezvoltare şi necesită măsuri practice, pentru mai buna înţelegere, evaluare şi împiedicare a unei degradări inacceptabile. Actele juridice internaţionale, consideră că prioncipalele forme de poluare a apelor sunt reprezentate de: -poluarea cu substanţe chimice şi hidrocarburi; -poluarea datorată exploatării navelor; -poluarea prin substanţe lichide şi solide periculoase transportate de nave; -poluarea prin ape uzate, prin deşeuri, resturi menajere şi industriale; -poluarea de origine atmosferică; -poluarea rezultată din explorarea şi exploatarea solului, a subsolului, a fundului mărilor şi oceanelor, etc. În cadrul unor conferinţe regionale s-au adoptat o serie de declaraţii, reguli şi documente cu referire la necesitatea protejării şi gospodăririi raţionale a apelor din continentul european. - Regulile de la Helsinki din 1966 este primul text în materie adoptat de ONU, acest act introduce conceptul de “utilizare echitabilă şi raţională a unui bazin de drenaj internaţional”. - Carta Europeană a Apei adoptată în 1968 de CE, cuprinde o serie de principii. - Conferinţa de le Stockholm din 1972 unde s-a adoptat Declaraţia Reuniunii ce cuprinde un Plan de acţiune cu 5 Recomandări privind cooperarea internaţională în domeniul protecţiei apelor continentale împotriva poluării.
73

- Conferinţa ONU asupra apei de la Mar del Plata, din 1977 a avut drept obiectiv gestionarea raţională a apelor de frontieră. În cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE) de la Viena din 1989, în Documentul Final al Reuniunii, se face apel la necesitatea cooperării statelor pentru protecţia apelor transfrontaliere împotriva tuturor surselor de poluare şi a elaborării de convenţii-cadru în domeniu. Dintre convenţiile internaţionale încheiate în domeniul apelor amintim: - Proiectul de Convenţie Europeană asupra protecţiei cursurilor de apă internaţionale împotriva poluării, de la Strasbourg din 1973;
-

Convenţia relativă la protecţia Rinului contra poluării chimice din 1985; Convenţia privind protecţia cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, de la Helsinki din 1992; Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şii utilizarea durabilă a Dunării, de la Sofia din 1994 (România a ratificat în 1995). În baza statutului Convenţiei, s-a înfiinţat Comisia Internaţională pentru protecţia Dunării.

-

La acestea se adaugă și Directiva cadrul a apelor din Uniunea Europeană.Programul de aplicare al Agendei 21 elaborat în 1997 în cadrul Sesiunii Speciale ONU, consacrată apei, se adresează ţărilor dezvoltate cărora le propune să recurgă la “punerea în aplicare graduală de politici orientate spre acoperirea preţului, o alocare echitabilă şi eficicace a apei şi promovarea conservării apei”. Capitolul 17 al Agendei 21 este dedicat mediului marin şi a celui costier, precum şi resurselor vii ale acestora prevede: AGENDA 21 Cap. 17 Protecţia oceanelor, a tuturor tipurilor de mări, cuprinzând mările închise şi semiînchise şi a zonelor costiere şi protecţia, utilizarea raţională şi punerea în valoare a resurselor lor biologice 1. Mediul marin - cuprinzând oceanele, toate mările şi zonele costiere adiacente constituie un tot unitar, care reprezintă o componentă esenţială a vieţii pe glob 74

sistem suport al vieţii şi un capital valoros care crează premizele pentru dezvoltarea durabilă. Protectia fluviilor si a lacurilor internationale Capitolul 18 al Agendei 21 este în integralitate destinat resurselor de apă dulce ale planetei. Obiectivul general al planului de acţiune în domeniul apelor dulci este cel de a asigura menţinerea unei alimentări adecvate cu apă de bună calitate pentru întreaga populaţie a planetei, simultan cu conservarea funcţiilor hidrologice, biologice şi chimice ale ecosistemelor, prin adaptarea activităţilor umane la capacităţile limitate ale naturii şi prin combaterea vectorilor purtători de boli, transmisibile pe calea apelor. Agenda 21 Cap. 18 Protecţia calităţii şi a cantităţii resurselor de apă dulce prevede : 1. Resursele de apă dulce constituie un element esenţial al hidrosferei planetei şi al tuturor ecosistemelor terestre... .... 3. Planificarea şi gospodărirea integrată a resurselor de apă dulce este impusă de condiţiile de raritate extinsă a resurselor de apă, de distrugerea graduală şi de accentuarea poluării acestora, precum şi de sporirea numărului de activităţi utilizatoare de apă incompatibile. Integrarea trebuie să acopere toate tipurile de corpuri de apă dulce interrelaţionate, incluzând atât apele de suprafaţă cât şi subterane, cu considerarea corespunzătoare a aspectelor cantitative şi calitative. Protectia mărilor și oceanelor Cauzele poluării marine sunt diverse şi pot fi voluntare sau accidentale. Poluarea mediului marin a devenit o problemă universală, globală, indiferent dacă poluarea are caracter regional sau mondial. Protejarea mediului marin se face în mare măsură cu ajutorul unor imstrumente juridice multilaterale,
75

universale şi regionale, prin care se încearcă coordonarea activităţilor statelor în cadrul conferinţelor şi organismelor internaţionale ce au loc în astfel de scopuri. Dintre reglementările internaţionale putem aminti: - Convenţia ONU privind dreptul mării, din 1982, de la Montego Bay; - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării apelor mărilor prin hidrocarburi, de la Londra, din 1954 – este primul document internaţional consacrat exclusiv prevenirii poluării mării, a pus bazele adoptării măsurilor de prevenire a poluării mărilor cu petrol de la nave; - Convenţia asupra platoului continental, din 1958, de la Geneva unde se recunoaşte dreptul suveral al statelor riverane de a-şi exporta resursele sale naturale fără să stînjenească navigaţia; - Convenţia internaţională asupra intervenţiei în marea liberă în caz de accidente cu hidrocarburi de la Bruxelles, din 1969; - Convenţia asupra răspunderii civile pentru prejudiciile datorate poluării cu hidrocarburi, din 1969-reglementează dreptul victimelor de a fi despăgubite în aceste cazuri, responsabilitatea navei, cauzele exoneratoare de răspundere, limitele materiale ale răspunderii, etc.; - Convenţia asupra creării unui fond internaţional de indemnizare pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi din 1971; - Declaraţia Adunării Generale a ONU asupra principiilor privind fundul mărilor şi oceanelor, dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale, din 1971; - Convenţia referitoare la prevenirea poluării marine cauzate de operaţiuni de imersare efectuate de nave şi aeronave de la Oslo, din 1972; - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, de la Londra, din 1973 – are ca obiectiv conservarea mediului marin prin eliminarea completă a poluării internaţionale cu substanţe petroliere. - Convenţia asupra prevenirii poluării marine de origine telurică, de la Londra, din 1973;
76

Spre deosebire de celelalte resurse naturale. agricultura foloseste numai 6. Prin urmare. Din cele 29 procente ocupate de suprafata terestra a globului. care furnizează o varietate de servicii esenţiale pentru menţinerea integrităţii sistemelor suport ale vieţii şi a capacităţii productive a mediului. Dintr-o perspectivă integrată noţiunea de teren include şi solurile. apele. valorificarea terenurilor poate varia în timp în funcţie de condiţiile de gestionare şi utilizare rațională. El s-a format de-a lungul timpului prin actiunea îndelungata si interdependenta a factorilor climatici si biotici asupra rocilor parentale.3 miliarde locuitori ai planetei noastre. solul este limitat ca întindere si are caracter de fixitate. încheiat între Moscova. Protecția calității solului și subsolului În mod uzual. Numai 2% din hrana se obtine din suprafata ocupata de ape (71%).Tratatul privind interzicerea instalării unor arme nucleare şi al altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor.. Consideratii generale privind degradarea solului Solul este partea superficiala a scoartei terestre care permite dezvoltarea plantelor si animalelor. în 1971. el nu se va mai putea reface asa cum a fost. mineralele. Starea de fertilitate a solurilor reprezinta factorul esential pentru practicarea unei agriculturi durabile si performante si constituie un indicator decisiv al situatiei economico-sociale si al nivelului de viata a locuitorilor din mediul rural. pentru ca nu se pot reproduce conditiile formarii lui. fauna şi flora pe care le conţine. caracterizate prin elemente topografice şi distribuţie spaţială. Aceste componente ale terenurilor sunt organizate în ecosisteme. În prezent există presiuni din ce în ce mai mari asupra resurselor terenurilor determinate de creşterea cerinţelor umane şi sporirea activităţilor economice. terenurile sunt privite ca entităţi fizice. Activităţile umane exploatează resursele furnizate de terenuri. Londra şi Washington. O data distrus.4%. dar realizeaza 98% din productia agroalimentara consumata în prezent de cei 6. 77 .

. influenţând negativ însuşirile fizice.Ionescu. chimice şi biologice ale solului. 1998). (L. are ca urmare atacarea zestrei organice acumulate a solului şi acidificarea.Dejeu şi colab. prin apariţia proceselor de salinizare a solului. deoarece chimizarea. în relaţiile pe care le impunem ecosistemului artificial prin dirijarea fluxurilor de energie. informaţie şi materie obţinând o productivitate maximă fără a deranja mediul înconjurător. au contribuit la creşterea substanţială a produselor agricole. procedeele agrotehnicii moderne. 1991). necesităţile de luat în seamă sunt: . Pentru o agricultură ecologică. De asemenea. Toate aceste incoveniente determină abandonarea metodelor de practicare a unei agriculturi convenționale și trecerea la tipul de agricultură ecologică.Chimizarea agriculturii a fost o formulă sinonimă cu progresul şi dezvoltarea. Mecanizarea lucrărilor agricole a determinat apariţia fenomenelor de tasare .creşterea randamentelor biologice. Acestea la rândul lor au antrenat o sporire a erbicidelor. irigaţiile. Utilizarea necorespunzătoare sau exagerată a irigațiilor ameninţă câştigurile obţinute în sporirea productivităţii şi creează serioase probleme prin poluarea resurselor şi a mediului. Agricultura ecologică se defineşte ca folosirea raţională a tuturor mijloacelor ştiinţifice moderne. Însă adăugarea unor săruri solubile în sol (prin îngrăşăminte minerale sau organice necorespunzătoare). la băltirea şi scăderea fertilităţii. pesticidele reprezintă cea mai periculoasă sursă de impurificare a mediului. 78 . care. folosite pe termen lung și execesiv au ca efect o diminuarea progresivă a nivelului de carbon organic în orizonturile superficiale ale solului. mecanizarea. prin vastitatea suprafeţelor pe care se folosesc şi toxicitatea lor (Al. ca și proliferarea unor specii vegetale din rândul buruienilor. o înrăutăţire a capacităţii de schimb cationic şi a puterii de reţinere a apei. în special a fenomenului de fotosinteză şi utilizarea cu randament crescut a energiei solare.

În acest sen trebuie înlocuita treptat combaterea chimica a daunatorilor cu cea biologica. aplicarea principiilor protecţiei integrate şi anume: tratamentele chimice la nevoie împreună cu aplicarea unor procedee fizice. trebuie evitata practica monoculturilor si trebuie luate toate masurile ce se impun pentru ameliorarea solurilor degradate. Acţiunile vizate de agricultura ecologică au ca scop intensificarea activităţii microbiologice a solului. întărirea structurilor de luare a deciziilor. În România protectia solului se poate realiza prin dezvoltarea unei agriculturi ecologice.aplicarea prin alte metode ale mecanizării şi irigării. În domeniul folosirii îngrăşămintelor este necesară schimbarea dominaţiei actuale în favoarea îngrăşămintelor organice şi a composturilor.integrarea agriculturii în agroecosisteme intensive zonele durabile şi competitive.menţinerea fertilităţii solului. fara a omite necesitatea reîmpaduririlor si optimizarii modului de depozitare a diverselor deseuri si reziduuri industriale. biotehnice şi biologice. a apei. Exploatarea durabilă a terenurilor se poate realiza numai printr-o planificare fizică şi gestionare integrată a utilizării terenurilor. deci. Capitolul 10 al Agendei 21 destinat planului de acţiune globală pentru protecţia şi managementul resurselor terenurilor .. . cuprinzând politicile existente. Se impune. dăunătorilor şi buruienilor trebuie tratate pornind de la principiul ecologic al interrelaţiilor şi al balanţei energetice din ecosistem. menţinerea şi sporirea fertilităţii acestuia.gestiunea solurilor. . în acelasi timp. produse de calitate. controlul bolilor. Esenţa abordării integrate constă în coordonarea activităţilor sectoriale de planificare şi gestionare legate de multiplele aspecte ale utilizării terenurilor şi resurselor acestora. . care sa nu afecteze componentele mediului si sa dea. procedurile de planificare şi 79 .

dacă nu fac parte din amenajamentele silvice. bolovănişuri. Pe plan intern regimul juridic al terenurilor este stabilit prin Legea fondului funciar nr. b) terenuri cu destinaţie forestieră. plantaţiile de hamei şi duzi. răsadniţele şi altele asemenea -. fâneţele. serele. 18/1991. păşunile. cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice. fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale. cele cu vegetaţie forestieră. dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice. abrupturi. cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie. pe care sunt amplasate construcţiile. inclusiv terenurile agricole şi forestiere. drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă. şi anume: terenurile agricole productive arabile. aferente localităţilor urbane şi rurale. şi anume: albiile minore ale cursurilor de apă. şi anume: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură. amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare. producţie ori administrare silvică. terenurile sunt: a) terenuri cu destinaţie agricolă. pepinierele viticole. ca o componentă a dezvoltării durabile este dificilă.stâncării. e) terenuri cu destinaţii speciale. pomicole. păşunile împădurite. viile. solariile. torenţi -. livezile. cum sunt cele folosite pentru transporturile 80 . alte amenajări ale localităţilor. ravene. platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive . d) terenuri din intravilan.management şi metodele care pot sprijini punerea în aplicare a abordării integrate a resurselor terenurilor… La nivel național practicarea unei agriculturi ecologice. c) terenuri aflate permanent sub ape. râpe. în condițiile în care nu este definitivat regimul juridic al terenurilor. care clasifică terenurile în funcţie de destinaţia lor în cinci categorii astfel: În funcţie de destinaţie.

ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea. prin măsuri adecvate de gospodărire. 2. etc). construcţii şi instalaţii hidrotehnice. a fertilitatii lor. de telecomunicaţii. dar si executarea acestora. rezervaţiile. se realizează printr-o serie de obligatii pentru detinatorii de terenuri cu orice titlu.activitati de imbunatatiri funciare. în legea cadru privind protecţia mediului (OUG 195/2005). in special. . Ea se materializează în stabilirea unor obligatii generale pentru detinatorii de terenuri cu orice titlu si pentru autoritatile publice. de transport al energiei electrice şi gazelor naturale. cariere şi halde de orice fel. pentru exploatările miniere şi petroliere.44 alin (7). navale şi aeriene. pentru nevoile de apărare. protectia juridica fiind considerata mijlocul cel mai eficient de conservare si ameliorare a calitatii acestora. în legea fondului funciar. de intocmire de studii si proiecte de lucrari de protectie si ameliorare a calitatii solului. precum și în alte acte normative sunt stabilite obligaţii privind protejarea calității solului şi a ecosistemelor terestre pentru toate categoriile de deţinători de terenuri. monumentele naturii. organizare şi amenajare a teritoriului. cat si protectia lor calitativa (executarea de lucrari de conservare si ameliorare a 81 .activitati de prevenire si combatere a poluarii solului. În principiu protecția solului presupune urmatoarele tipuri de activitati: . Masuri legale de protectie si conservare durabila a solului in tara noastra În Constituția României(art. ce se adreseaza.rutiere. care se adreseaza de regula. poluarii antropice. Protectia juridica a terenurilor are ca scop atat protectia cantitativa (folosirea completa si pastrarea destinatiei acestor terenuri. plajele. cu construcţiile şi instalaţiile aferente. a subsolului şi a ecosistemelor terestre. poluarii naturale. feroviare. conservare. termice. Protecţia solului.

Protectia juridica calitativa si cantitativa a solului este parte componenta a protectiei juridice a mediului. cu exces de 82 . cu exces de umiditate. bolovanis. Solul poate fi protejat si ameliorat prin lucrari de imbunatatiri funciare3. eroziunii. saraturile. Aceste lucrari se executa in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor. poluarii naturale. Terenurile degradate si neproductive (cu eroziune.. nisipoase. cat si cele neproductive. ce se realizeaza mai ales prin stabilirea de obligatii legale pentru orice detinator de teren. umiditatii excesive. etc. sub forma de constructii hidrotehnice. etc. care va executa lucrarile de protectie si ameliorare a solului fie prin forte proprii. cat si privat. inundatiilor. subsolului si ecosistemelor terestre prin masuri de gospodarire. in acord cu interesele proprietarilor de teren. sunt supuse unui program de recuperare si ameliorare. total sau partial.interdictia de a le schimba destinatia agricola. in scopul imbunatatirii cpacitatii de productie a terenurilor neproductive. Protectia solului presupune urmatoarele tipuri de activitati: . care se adreseaza de regula. conservare si amenajare a teritoriului complexe si adecvate. Legea privind protectia mediului cuprinde dispozitii care prevad obligatia pentru toti detinatorii de terenuri de protectie a solului.activitati de imbunatatiri funciare. Mijloacele juridice de protectie privesc atat terenurile agricole productive. -interdictia de a desfasura activitati poluante. etc.Terenurile degradate si neproductive (cu eroziune. pietris. de amenajare a teritoriului. prevenirea si inlaturarea degradarii calitatii fizico-chimice si biologice). Acestea constau in: . lucrari de prevenire si inlaturare a secetei. terenurile acide. capacitatea de productie. fie cu aportul unitatilor specializate. fiind o problema de interes atat public. cu exceptia cazurilor si conditiilor prevazute de lege. cu deseuri.) care siau pierdut.solului pe baza de studii si proiecte.

stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. cu deseuri.) care si-au pierdut. bolovanis. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate.activitati de prevenire si combatere a poluarii solului. 83 . rezultate in urma asocierilor. fiind o problema de interes atat public. sunt supuse unor programe de recuperare si ameliorare. terenurile acide.umiditate. a fertilitatii lor. etc. poluarii antropice. saraturile. cat si privat. fie cu aportul unitatilor specializate.18/1991 prevede următoarele reguli: . rezolvandu-se urmatoarele probleme: a) corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. În privința protecției solului Legea fondului funciar nr. cat si protectia lor calitativa (executarea de lucrari de conservare si ameliorare a solului pe baza de studii si proiecte. total sau partial. etc). capacitatea de productie. prevenirea si inlaturarea degradarii calitatii fizico-chimice si biologice). . pietris. care va executa lucrarile de protectie si ameliorare a solului fie prin forte proprii. Protectia juridica a terenurilor are ca scop atat protectia cantitativa (folosirea completa si pastrarea destinatiei acestor terenuri. Protectia juridica calitativa si cantitativa a solului este parte componenta a protectiei juridice a mediului. nisipoase. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. ce se realizeaza mai ales prin stabilirea de obligatii legale pentru orice detinator de teren. b) gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. ce se adreseaza.Organizarea si amenajarea teritoriului agricol trebuie să se facă pentru crearea conditiilor unei mai bune folosiri a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. in special.

integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. care. d) stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. . impaduriri.documentatiile intocmite fiind avizate de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului. inregistrat in documentele de cadastru funciar.In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare. iar statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul 84 .Detinatorilor de terenuri degradate. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare.c) elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. .Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. suportand partial sau total cheltuielile . Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. cand pe terenul acestora urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. prin act autentic. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. a căror delimitare se face de catre o comisie de specialisti.Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. . in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. in mod individual sau asociati. total sau partial. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru.

. evaluare. proprietarii. prin natura lor. liniile electrice de inalta tensiune. prealabile. 85 . . amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. avizate de organele de specialitate privind protectia mediului inconjurator. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului.prin exceptie. Se excepteaza constructiile care servesc activitatile agricole. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. precum si adaposturile pentru animale.necesar: samanta de ierburi. pe baza unui sistem informational. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". pot genera efecte poluante factorilor de mediu. la nivelul tarii si al judetului. forarea si echiparea sondelor. Ministerul Apelor. unele constructii. putând fi amplasate in extravilan. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. cu destinatie militara. puieti. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice.Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. soselele de importanta deosebita. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere.Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. care. caile ferate. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. cu asigurarea de banci de date. .Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. pe baza de studii ecologice de impact. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. .In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului.

. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. -Folosirea definitiva sau temporare a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a) de organele agricole judetene. 99 din Legea nr. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. silvica. vor fi amenajate pentru productia agricola.18/1991 prevede : Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. indicate de organele agricole sau silvice. Padurilor si Protectiei Mediului. dupa caz. c) de Guvern. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. b) de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. 86 . titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. respectiv. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. Art.-Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. . piscicola sau. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. a unor taxe din care se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. a Ministerului apelor. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare.Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica.

a digurilor.de la sondele abandonate si altele asemenea.Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la aceste obiective se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. 66. . canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu.In toate cazurile. conservarea. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. precum si alte instalatii similare. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. stabileste sistemul de monitorizare a calitatii mediului geologic in scopul evaluarii starii actuale si a tendintelor de evolutie a acesteia.. daca nu s-au conformat acestor dispozitii. dandu-le o folosinta agricola. caolin. o folosinta piscicola sau silvica.Controlul respectarii reglementarilor legale privind protectia. canalizare. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . Beneficiarilor lucrarilor respective nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime . a subsolului si a ecosistemelor terestre se organizeaza si se exercita de autoritatile competente 87 .Cei care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. in caz de refuz.Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. iar daca aceasta nu este posibil. amenajarea si folosirea judicioasa a solului. -Controlul respectării acestei obligații revine autorităților statului după cum urmează: Art. . gaze. argila.(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. . produse petroliere. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executarea lucrarilor agricole. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. conductele de transport pentru alimentare cu apa. pietris .carbune. cu consultarea celorlalte autoritati publice centrale competente. 67. . Art.sosele. cai ferate -.

cu orice titlu. de alte autoritati ale administratiei publice competente. în scopul asigurării protecţiei calităţii solurilor. precum şi. 88 . in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatii rutiere. Legea protecţiei mediului stabileşte de asemenea obligaţiile explicite care revin tuturor categoriilor de deţinători de terenuri. b) sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional. Art. după caz. 68. feroviare si de navigatie. Controlul asupra respectării reglementărilor legale privind protecţia şi conservarea. deteriorarea calitatii mediului geologic. precum si. au urmatoarele obligatii: a) sa previna. a subsolului şi a ecosistemelor terestre. pe baza reglementarilor in domeniu. au următoarele obligaţii: a) să prevină pe baza reglementărilor în domeniu.Detinatorii de terenuri. deteriorarea calităţii solurilor. Astfel. ameliorarea şi folosirea judicioasă a solurilor. a subsolului şi a ecosistemelor terestre se organizează şi se exercită de autorităţile pentru protecţia mediului. de alte autorităţi ale administraţiei publice competente. potrivit dispozitiilor legale. fara a avea un titlu juridic. dupa caz. precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un teren. deţinătorii de terenuri cu orice titlu. potrivit dispoziţiilor legale.pentru protectia mediului. c) sa respecte orice alte obligatii prevazute de reglementarile legale in domeniu. ameliorarea şi folosirea judicioasă a solurilor. Autorităţile pentru protecţia mediului şi alte autorităţi ale administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniu sunt obligate să controleze respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia şi conservarea. .

Datorita legaturii organice dintre sol si subsol. alcatuit din totalitatea formatiunilor geologice accesibile lucrarilor de cercetare si prospectiuni geologice. tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. proiectarea. 89 . Protectia subsolului 1. care sunt cele mai eficiente. Art. cu rol deosebit asupra dezvoltarii generale a societatii. o gestiune durabila a acestor materii prime printr-o exploatare si o explorare eficienta. inclusiv cele juridice. condiţiile prevăzute în acord şi în autorizaţia de mediu. construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de orice fel. a resurselor naturale. se impune protejarea subsolului prin toate mijloacele. reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa. (1) sunt lovite de nulitate absoluta. al solului. Datorita insusirilor sale. Cu privire la exploatarea sau prospectarea resurselor subsolului legea stabileşte obligaţiile care revin deţinătorilor cu orice titlu. indiferent de regimul juridic al acestora. ca şi la schimbarea destinaţiei terenurilor. stuful.b) să asigure la amplasarea. regimul lor juridic si protectia lor sunt reglementate de multe ori in acelasi context. c) să nu ardă miriştile. Este necesara o protectie a resurselor naturale.Compozitia chimica a subsolului influenteaza starea de fertilitate a stratului superior al pamantului. 71 din Legea cadru prevede că (1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism. Notiune si temei legal Subsolul reprezinta spatiul fizic de sub sol. a bogatiilor pe care le cuprinde. (2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin.

Facand parte din categoria bunurilor domeniului public.9/1973 privind protectia mediului. subsolul si ecosistemele terestre. Constitutia Romaniei din 2003 dispune in art. in scopul prevenirii poluarii sale. a diminuarii resurselor si bogatiilor sale. a zacamintelor si a resurselor sale.3 ca toate bogatiile de interes public ale subsolului sunt obiect exclusiv al proprietatii publice. 134/1995 s-a instituit regimul juridic al explorarii si exploatarii petrolului in tara noastra fiind stabilite si reguli de protectie a solului si subsolului.136 alin. a protectiei cantitative si calitative utilizandu-se instrumente juridice bogate si variate. 90 . Legea nr. indiferent de titlu.Primul text legal cu privire la exploatarea si protejarea resurselor subsolului il reprezinta Legea minelor din anul 1894 (modificata si completata in 1906 si 1913). iar protectia subsolului este o problema de interes public si privat. Capitolul VI din Legea nr. zacamintele si bogatiile subsolului au fost declarate proprietatea exclusiva a statului. ce cuprindea dispozitii in legatura cu protectia zacamintelor miniere. subsolul se bucura de o protectie deosebita. Actuala Lege a fondului funciar instituie o obligatie generala pentru toti detinatorii. Prin Legea petrolului nr. Prin Constitutia din 1923. Dispozitiile constitutionale stabilesc ca subsolul este domeniu public bunurile sale sunt inalienabile. instituind obligatii in sarcina celor ce le prospecteaza sau le exploateaza.18/1991 republicata. stabilind in sarcina statului obligatia de a asigura exploatarea rationala a resurselor naturale in concordanta cu interesul national. cuprinde dispozitii ce reglementeaza regimul juridic al subsolului si protectia sa juridica. care a stabilit reglementari stricte privind protectia subsolului. A urmat apoi Legea minelor din 1924. de a proteja solul. iar alte dispozitii stabilesc supunerea la un regim de protectie a resurselor naturale ale subsolului.

Organele de stat au o serie de atributii in legatura cu protectia subsolului. care prospectează sau exploatează resursele subsolului au următoarele obligaţii: 91 .sa anunte autoritatile competente despre orice situatii accidentale de natura sa puna in pericol ecosistemul terestru. . Persoanele fizice şi juridice.sa stabileasca procedura de autorizare a lucrarilor de exploatare si explorare a subsolului.sa ia masurile preventive privind poluarea mediului si cauzarea de prejudicii ecologice cu ocazia efectuarii lucrarilor de exploatare si explorare a subsolului. -sa stabileasca reglementari privind protectia subsolului. impun necesitatea luarii unor masuri de protectie juridica corespunzatoare. . a lucrarilor de extractie si prelucrare. .reglementarile corespunzatoare protectiei calitatii subsolului. astfel: . . aducandu-le la parametrii productivi si ecologici naturali. bogatiile si resursele sale naturale. .reglementari privind refacerea subsolului afectat (natural sau artificial).Explorarea si exploatarea subsolului si a resurselor sale naturale trebuie sa se faca in interesul intregii societati. Subsolul.sa solicite si sa obtina acordul/autorizatia de mediu si sa-i respecte prevederile.sa tina evidenta tuturor resurselor subsolului.sa refaca terenurile afectate ca urmare a activitatilor desfasurate. Persoanele fizice sau juridice care prospecteaza sau exploateaza bogatiile subsolului sunt obligate: .sa monitorizeze lucrarile de exploatare si prospectiuni geologice. prospectare si extractie de zacaminte ale subsolului. .procedura de autorizare a lucrarilor de exploatare. fiind supuse degradarii si poluarii. . Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste: .

sociale şi economice) ale pădurii presupun instituirea şi existenţa unor mijloace de protecţie adecvate ale acesteia 2. geotermală şi a valurilor.minerale şi combustibili fosili. Protecția diferitelor elemente ale biodiversității Protecția fondului forestier Pădurea – reprezintă cel mai important element de rezistenţă al sistemului ecologic.a) să solicite şi să obţină acord şi/sau autorizaţie de mediu.despre orice situaţii accidentale care pun în pericol ecosistemul terestru şi să acţioneze pentru refacerea acestuia. floră. ca factor de geneză. aer.energie solară. şi să respecte prevederile acestora. şi să monitorizeze zona. avînd o importanţă existenţială în viaţa oricărui popor. b) să refacă terenurile afectate. Funcţiile multiple (ecologice. c) să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau competente potrivit legii. constituind în acest scop fondul de garanţie necesar conform prevederilor legale. sol. eoliană. conservare şi dezvoltare a arealelor. PROTECȚIA RESURSELOR NATURALE ȘI CONSERVAREA DURABILĂ A BIODIVERSITĂȚII Resurse naturale: totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile . şi permanente . să asigure încadrarea lor în peisajul zonei şi să le aducă la parametrii productivi şi ecologici naturali sau la un nou ecosistemfuncţional.apă. Notiunea de fond forestier si de padure 92 . Biodiversitatea Varietatea de ecosisteme și specii în care se desfășoară viaţa pe pământ. regenerabile . faună sălbatică. potrivit legii.

Pădurea este sursă de materie primă importantă. Pădurea este o adevărată barieră impotriva aridizării climatului.2000. Ordinul nr. produce oxigenul necesar vieţii şi purifică aerul. dar şi un factor cu rol deosebit în conservarea şi protejarea mediului. functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare. 93 .1648 din 31.25 ha constituită dintr-o asociaţie de arbori a cărei întindere reprezintă 30% din suprafaţa uscatului – în România reprezintă 27%. în care coexistă specii de plante și animale. scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si impadurire a terenurilor degradate”. vînătoare şi agrement. ea însăşi are nevoie de protecţie. Ordinul nr. padurilor si protectiei mediului. precum si componenta.10. Funcţiile pădurii sunt atît economice cît şi sociale şi ecologice.2000. HG nr.1653 din 31. pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire.Pădurea element al fondului forestier naţional ce reprezintă terenul ocupat cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0. privind aprobarea “Normelor tehnice privind compozitii. pentru aprobarea “ Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerarilor”. Una din primele măsuri pe care trebuie să o ia omul este acea de a ajuta regenerarea pădurii Cadrul legislativ. al ministrului apelor. Pentru ca pădurea să protejeze. Ordinul 766 din 6 septembrie 2007 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. eaasigură resursele cele mai mari de apă. implicit obligațiile privind regenerarea pădurii sunt prevăzute în : Legea 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate (MO 376/7 iunie 2010).10. Pădurea este un ecosistem. al ministrului apelor.786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare. servind deopotrivă pentru păşunat. funcţiile ei fiind cele ce o impun în grija ocrotitorilor naturii şi în afecţiunea caldă a omului. padurilor si protectiei mediului.

312 din 14 mai 2004. Ordonanta nr 11 din 22 ianuarie 2004 privind producerea. Ordinul nr.634 din 5 sept 2003). Ordinul nr. pentruaprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza si.6 din 4 ianuarie 2005).499 din 31 iulie 2003. comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere (MO nr. pentru aprobarea modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere (MO nr. al ministrului agriculturii. respectiv. 94 . 494 din 12 iulie 2004. padurilor si dezvoltarii rurale.496 din 2 iunie 2004).constatare. al ministrului agriculturii. aprobata cu modificari prin Legea 161 din 14 mai 2004 (MO nr. padurilor. padurilor si dezvoltarii rurale. pentru aprobarea Normelor metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica (MO nr. Ordinul nr. a modelului filei de registru al producatorului/furnizorului (MO nr. evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea. Ordinul nr. padurilor si dezvoltarii rurale.85 din 30 ianuarie 2004). al ministrului agriculturii.466 din 25 mai 2004). al ministrului agriculturii. Ordinul nr. apelor si mediului. al ministrului agriculturii. al ministrului agriculturii. pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de materiale forestiere de reproducere (MO nr. (MO 646/21 septembrie 2007). pentru aprobarea modelului filei Listei nationale a materialului de baza (MO nr. padurilor si dezvoltarii rurale. padurilor si dezvoltarii rurale. pentru aprobarea modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere. 676 din 22 septembrie 2004.311 din 14 mai 2004. Ordinul nr.768 din 28 octombrie 2004.937 din13 octombrie 2004).713 din 6 august 2004).

protecţia şi paza acestui fond. al ministrului agriculturii. pentrunaprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii. privind aprobarea delimitarii si descrierii regiunilor de provenienta pentru materialele de baza din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile ≪ sursa identificata ≫ si ≪ selectionat ≫ pentru speciile de interes forestier din Romania (MO nr. În raport cu funcţiile pe care le îndeplinesc. Ordinul nr.609 din11 iulie 2005. gospodărire şi protecţie a păduriloreste instituit prin Codul silvic: toate pădurile. comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere Ordinul nr. a climei şi a obiectivelor de interes naţional. 95 . păduri pentru recreere. având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere. Elaborarea normelor ce constituie regimul silvic revine autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură. Regimul silvic constituie un sistem de norme tehnice silvice. padurilor si dezvoltarii rurale. Clasificarea padurilor din fondul forestier national În România. regimul juridic de administrare. al ministrului mediului si padurilor. cultura. alcătuiesc fondul forestier național. care cuprinde păduri cu funcţii speciale de protecţie a apelor. a solului. 617 din 1 septembrie 2010). Fondul forestier naţional este supus regimului silvic. exploatarea. Codul silvic încadrează pădurile în două grupe funcţionale: -grupa I. economice şi juridice privind amenajarea.1 028 din 30 iunie 2010.indiferent de proprietar sau deținător. comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere.HG nr. care exercită şi controlul aplicării acestui regim.611 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul in care se realizeaza controlul producatorilor.

masa lemnoasă de calitate superioară şi alte produse ale pădurii şi. scoatere si transport al materialului lemnos 96 . 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005. HG 229/2009-Hotarare privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare.09. precum şi pădurile declarate monumente ale naturii şi rezervaţii.cu modificarile ulterioare (MO-238/27 martie 2008). protecţia calităţii factorilor de mediu. precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice HG nr. OM nr. OUG nr. pentru reorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim silvic si de vanatoare. modalităţile si perioadele de colectare. concomitent.2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele. privind statul personalului silvic OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora. 59/2000. prin amenajamentele silvice se stabilesc măsuri de gospodarire diferenţiate. În acest sens. şi a adoptat pe plan intern numeroase legi şi alte legi normative. care cuprinde păduri cu funcţii de producţie şi de protecţie în care se urmăreşte să se realizeze. Reglementări specifice Legea nr. în vederea realizării de structuri care să asigure îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor atribuite. Protectia fondului forestier national Pentru realizarea funcţiilor pădurii este necesar un ansamblu de mijloace de protecţie care să armonizeze sfera intereselor ecologice. modelul documentelor de constituire. 606/30. Pentru fiecare grupă şi subgrupă funcţională. organizare si functionare. Un rol important în cadrul mijlocelor de protecţie a fondului forestier îl ocupă categoria instrumentelor juridice. -grupa a II-a.păduri de ocrotire a genofondului şi ecofondului. 46/2008 -Codul silvic. ţara noastră a ratificat mai multe acte normative internaţionale care stabilesc principii şi orientări de conservare şi protejare a pădurilor şi de gestionare durabilă a acestora. HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO nr. O latură distinctă a protecţiei juridice a pădurilor o reprezintă ansamblul de norme juridice speciale privind apărarea acestora. sociale şi economice. în principal.354 din 26 aprilie 2005).

mijloace juridice ce servesc protecţiei pădurii cu funcţii speciale de protecţie.mijloace juridice de drept administrativ. 1650/31. 1649/31.09.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor Se evidenţiază normele juridice referitoare la paza pădurilor. .10. d). -mijloace juridice de protecţie calitativă a pădurilor.mijloace juridice de dreptul muncii. 1798/19. c).mijloace juridice ce servesc protecţiei pădurii cu funcţii mixte. după forma proprietății pădurii căreia îi serveşte avem: . în raport cu funcțiile pe care le îndeplinesc pădurile avem: .mijloace juridice de drept constituţional.mijloace juridice cu caracter general. consilii locale şi judeţene. în scopul urmărit prin instituirea lor avem: -mijloace juridice de protecţie cantitativă a pădurilor.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu OM nr. . în limita atribuţiilor ce le revin conform legii. OM nr. prefecţi. 97 .11.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligaţiile operatorilor economici legate de acesta. b). .mijloace juridice specifice proprietăţii publice. Aceasta se asigură şi exercită conform Codului Silvic de către Regia Naţională a Pădurilor.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor OM nr. a unităţilor de poliţie. Paza pădurilor proprietate privată se asigură de către proprietarii acestora cu sprijinul organelor silvice. . în funcţie de natura normei juridice avem: . jandarmerie. 583/15. .OM nr.10. Mijloacele juridice de protecţie a pădurilor se clasifică după: a).mijloace juridice de drept penal. 504/20. .07.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor OM nr.mijloace juridice specifice proprietăţii private. pompieri.

Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. cu celelalte dispoziţii în materie. Circulatia terenurilor din fondul forestier Art. 95 din Legea nr.mijloace juridice destinate protecţiei pădurii. 41 şi art. . pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha si de Guvern. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. Paza pădurilor 98 . 137 din Constituţie.mijloace de protecţie împotrivabolilor şi dăunătorilor. . Aceste norme constituţionale. economice şi tehnice privind fondul forestier naţional. îşi găsesc consacrare legislativă expresă şi specială. e). precum şi cele privind vegetaţia forestieră de pe terenurile situate în afara fondului forestier naţional sunt supuse dispoziţiilor prezentului Cod silvic şi se completează. de Ministerul Apelor. Raporturile juridice. f). în general. Mijloacele juridice de protecţie a pădurilor sînt reprezentate de: a. în privinţa pădurilor. fondul piscicol din apele de munte. Mijloace de drept constituţional reprezentate de: -normele constituţionale din art.18/1991 . din analiza scopului concret şi domeniul vizat prin reglementare avem: . Mijloace juridice silvice. fondul cinegetic. în funcţie de caracterul mijloacelor ce realizează protecţia juridică: . pana la 1 ha. . ..mijloace de protecţie împotriva tăierilor iraţionale.mijloace juridice cu caracter preventiv. Padurilor si Protectiei Mediului.mijloace de protecţie a fondului cinegetic şi piscicol.mijloace juridice cu caracter reparator-represiv.mijloace de protecţie împotriva poluării. b. -Codul Silvic. după caz. organizatorice.

circulatia si comercializarea materialelor lemnoase.G. precum şi de caracterul dispoziţiei incidente.privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice O.privind paza obiectivelor.pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat. Mijloacele juridice civile pot fi directe şi indirecte. Regimul juridic al pazei pădurilor este prevăzut în următoarele acte normative H. 4 alin. valorilor si protectia persoanelor L 307/2006.M. precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori O.pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier H. 99 .G.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora O. diferă în funcţie de calitatea subiectului de drept căruia îi revine.pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2011.M. 1076/2009. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta. bunurilor. 454/2003. la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund L 171/2010. circulatia si comercializarea materialelor lemnoase.U.privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor Legea 295/2004.privind regimul armelor si al munitiilor Legea 333/2003. (7) din Hotararea Guvernului nr.M. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta. în funcţie de temeiul juridic ce le dă naştere (un drept real sau un drept de creanţă). la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund O.privind apararea impotriva incendiilor Mijloace de drept civil.Natura juridică a obligaţiei de pază. 883/2011. 1346/2011. al cărei conţinut este complex. folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art.

100 . precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un astfel de teren. stabilite conform legii. cu exceptia cazurilor prevazute de lege.69 din Legea cadru ”Detinatorii cu orice titlu ai fondului forestier. fara a avea un titlu juridic. inclusiv a jnepenisurilor. Mijloace de drept penal – acestea presupun cea mai severă sancţiune în ce priveşte răspunderea juridică. obligații concrete referitoare la gospodărirea judicioasă a produselor pădurii Conform art.în acestă categorie se încadrează normele juridice ce sancţionează faptele ilicice ce constituie contravenţii silvice. in conditiile prevazute de lege. a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier.Acţiunea în revendicare=> acţiune reală aflată la îndemîna proprietarului unui bun aflat în posesia nelegitimă a altei persoane – este cel mai bun mijloc civil de apărare a proprietăţii. in scopul mentinerii biodiversitatii padurilor si a echilibrului ecologic. tufisurilor si pajistilor existente. au urmatoarele obligatii: a) sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier. datorită gradului mai ridicat de pericol social pe care îl reprezintă unele fapte. vegetaţie forestieră şi de pajişti. d) sa asigure respectarea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului. Mijloace de drept administrativ . fiind interzisa reducerea acestora. respectiv de completare a regenerarilor naturale. b) sa exploateze masa lemnoasa in conditiile legii precum si sa ia masuri de reimpadurire si. c) sa gestioneze corespunzator deseurile de exploatare rezultate. ai vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si ai pajistilor. calificate altfel decît infracţiuni Mijloace juridice prevăzute de Legea cadru a protecţiei mediului (OUG 195/2005) Acestea sunt instituite pentru toate categoriile de deţinători de păduri.

i) sa exploateze resursele padurii. cu numarul si speciile de animale si in perioada stabilita. 205/2004 privind protectia animalelor – modificata prin Legea Nr. h) sa asigure exploatarea rationala. la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere.e) sa respecte regimul silvic in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul silviculturii si protectiei mediului. stancarii. 9/2008 Această lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viata si bunastare ale animalelor cu sau fara detinator. precum si pentru alte asemenea paduri. k) sa protejeze patrimoniul forestier. organizarea si amenajarea pajistilor. cu excepția câinilor fără stăpân pentru care există o lege specială. in functie de capacitatea de refacere a acestora. l) sa sesizeze autoritatile pentru protectia mediului despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre” Fauna terestră și acvatică Protecția animalelor în general Cadrul juridic general de protecție a animalelor se află în Legea Nr. g) sa respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetatiei lemnoase de pe pasunile impadurite care indeplinesc functii de protectie a solului si a resurselor de apa. situate pe terenuri cu pante foarte mari. in baza studiilor de specialitate si a prevederilor legale specifice. cinegetic. . fondul cinegetic si piscicol. cu procese de alunecare si eroziune. 101 . piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate. f) sa asigure aplicarea masurilor specifice de conservare pentru padurile cu functii speciale de protectie. j) sa exploateze pajistile. potrivit prevederilor legale in domeniu. pe grohotisuri. in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamentele specifice. in limitele bonitatii.

ingrijirea. supunerea animalelor la eforturi inutile. abuzul in utilizarea animalelor. c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale. b) hrana si apa suficiente. e) folosirea de animale pentru expozitii. În functie de nevoile etologice. 102 . afectiuni sau raniri. spectacole. protectia si bunastarea animalelor și de a avea un comportament lipsit de brutalitate fata de acestea. Detinatorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigiena privind adapostirea. cu intentie. daca aceste activitati le provoaca suferinte fizice si psihice. schingiuirea si alte asemenea cruzimi. precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea careia se afla animalul. reproductia. publicitate. varsta si categorie de productie. c) posibilitatea de miscare suficienta.Luarea măsurilor revine deținătorilor de animale. exploatarea. rasa. Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice tratamente rele. d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea. realizare de filme si in scopuri asemanatoare. sex. Prin detinator de animale se intelege proprietarul. hranirea. precum si neasigurarea conditiilor de adăpost și hrană Prin cruzime fata de animale se intelege: a) omorarea animalelor. Prin rău tratament se intelege comportamentul brutal. specie. d) ingrijire si atentie. e) asistenta medicala. de a nu le abandona si/sau izgoni. deținătorii de amnimale trebuie să asigure urmatoarele condiții: a) un adapost corespunzator. de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute. b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive. persoana care detine cu orice titlu valabil. precum: lovirea.

Abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului. j) provocarea de suferinte fizice si psihice prin orice mijloace. sub forma dopajului. coltilotul ciocului si dintilor. 103 . Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor reprezinta autoritatea nationala in domeniul protectiei animalelor. i) interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative. l) capturarea animalelor prin alte metode decat cele prevazute de lege. Detinatorii de animale pot detine animale salbatice. Animalele folosite in scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protectie specifice. padurilor si dezvoltarii rurale. g) administrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in timpul competitiilor sportive. fara a li se provoca suferinte inutile. Conditiile privind detinerea animalelor salbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii. cuparea urechilor. fara hrana. pe domeniul public. k) despartirea puilor de mama pana la varsta de minimum opt saptamani de viata. la propunerea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. cum ar fi codomia. h) maltratarea si schingiuirea animalelor. adapost si tratament medical. respectiv a municipiului Bucuresti. m) folosirea armelor cu tranchilizant in alte situatii decat pentru imobilizarea animalelor. sectionarea corzilor vocale. ablatia ghearelor. Conditiile de detinere. numai daca sunt autorizati de directia veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana.f) abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului. potrivit legii.

tranzitul si comertul cu animale. a unui animal bolnav ori ranit. precum si limita sau interzice importul. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. potrivit atributiilor de serviciu. categorie de productie. pentru a evita ranirea ori epuizarea fizica si/sau psihica a acestora. dupa caz. Pentru indeplinirea prevederilor prezentei legi. Conditiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. poate impune anumite conditii. exportul. cu acordul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. varsta. adaposturi si alte locuri unde sunt tinute animalele. stare fiziologica. din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor au acces in cladiri. precum si dreptul de a solicita orice informatie si documente necesare controlului si de a preleva probe pentru cercetari si analize de laborator. in functie de specie. pentru a-l scuti de suferinte fizice si psihice inutile. in conditii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. pentru animalele aflate in impas de supravietuire. din considerente privind protectia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul tarii. Transportul animalelor trebuie realizat in conditii corespunzatoare. 104 . in vederea ingrijirii si recuperarii fizice. Autoritatea sanitara veterinara poate dispune taierea sau uciderea.Detinatorii de animale pot detine animale salbatice pe o perioada determinata de timp. tinand cont de reglementarile comunitare. sex. precum si de a folosi metode care sa nu prejudicieze sanatatea ori bunastarea animalului. persoanele imputernicite. Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligatia de a folosi mijloace de dresaj care sa nu provoace traume psihice sau fizice.

expozitii. cu exceptia situatiilor in care interventia se impune la fata locului și numai de catre medici veterinari. atunci cand obiectivul activitatii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implica folosirea animalelor. In cursul competitiilor sau cu alte ocazii este interzis sa se administreze animalelor substante ori sa fie supuse unor procedee pentru cresterea sau diminuarea nivelului natural al performantelor.In situatia in care locul unde sunt tinute animalele se afla la domiciliul sau resedinta detinatorilor de animale. in spatii autorizate. in spectacole. Sacrificarea si uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare. e) supunerea unui animal la cruzimi. Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifica. Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile in cazul sacrificarii sau uciderii. accesul in acest spatiu se face cu acordul detinatorului. generala. sub anestezie locala sau. dupa caz. Răspunderea deținătorilor Constituie contraventie urmatoarele fapte: a) nerespectarea dispozitiilor referitoare la hrană și adăpost. Animalele sunt supuse interventiilor chirurgicale numai in cazurile motivate. 105 .c) supunerea unui animal la rele tratamente. detinatorul de animale are obligatia de a face dovada respectarii obligațiilor de hrană și adăpost Animalele pot fi folosite in scop publicitar. competitii sau alte manifestari similare numai daca: a) organizatorul asigura conditiile de adăpost și hrană b) sanatatea si bunastarea animalelor nu sunt puse in pericol. producerea unor medicamente sau produse biologice. Comisia de organizare a competitiilor si/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu si un reprezentant al organizatiilor de protectie a animalelor. In lipsa acordului. diagnosticarea de boli.

d) organizarea de lupte intre animale sau cu animale. instanta poate dispune pe seama proprietarului interdictia de a detine animale pe o perioada de 5 ani. in baza acordului si a autorizatiei de mediu. OUG nr. In acest caz. In cazul savarsirii de doua ori a contravenției de catre proprietarul animalelor. Fac exceptie: circurile.publicată in Monitorul Oficial. gradinile zoologice reprezinta acele unitati permanente care detin animale din speciile salbatice. terarii. In cazul constatarii unei infractiuni. modif prin. in scopul prezentarii lor publicului o perioada de minimum 7 zile pe an. acvarii. magazinele de animale de companie si unitatile care nu expun publicului un numar semnificativ de animale si specii. 191/2002. legea gradinilor zoologice si acvariilor publice . precum si a autorizatiei sanitare 106 . Partea I nr. voliere. in vederea adoptiei sau a valorificarii. Protecția animalelor și păsărilor aflate în grădini zoologice Cadrul legislativ este stabilit prin Legea nr. delfinarii. e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea. Gradinile zoologice se pot infiinta de catre persoane fizice sau juridice. gradini cu pasari. b) folosirea animalelor pentru cersetorie. cu exceptia gradinilor zoologice. pe langa amenda contraventionala se aplica si masura confiscarii animalelor.Constituie infractiuni urmatoarele fapte: a) detinerea si comercializarea de animale salbatice de catre persoane fizice si juridice neautorizate. Sunt incluse: gradini zoologice propriu-zise. 271 din 23/04/2002 . 12/2007 Conform acestei legi. in scopul obtinerii de foloase necuvenite. in conditiile legii. toate animalele vor fi cazate in adaposturi care functioneaza pe langa consiliile locale.

acolo unde este cazul. La nivelul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se va deschide Registrul national al gradinilor zoologice si acvariilor publice. care se va completa prin grija structurii care coordoneaza conservarea biodiversitatii. pe baza evidentelor existente la institutiile de mediu din teritoriu. gradina zoologica respectiva sau o parte a acesteia este inchisa pentru public de catre autoritatile competente pana la indeplinirea conditiilor de autorizare. In cazul in care o gradina zoologica sau o parte a acesteia este inchisa.veterinare. Fiecare gradina zoologica trebuie sa aiba autorizatie de functionare. inainte de a fi deschise pentru public. c) in proprietatea privata a persoanelor fizice sau a unor societati comerciale. b) in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale. repopularea ori reintroducerea speciilor in mediul salbatic natural. Daca gradinii zoologice nu i se elibereaza autorizatie de functionare sau daca nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea unei autorizatii. autoritatile competente se asigura ca animalele in cauza sunt tratate sau instrainate conform conditiilor legale in vigoare. b) promovarea educarii si a sensibilizarii publicului cu privire la conservarea biodiversitatii. precum si/sau la schimburi de informatii referitoare la conservarea speciilor si/sau. conform legislatiei in vigoare. 107 . in special prin oferirea de informatii referitoare la speciile expuse si la habitatele lor naturale. Gradinile zoologice si acvariile se pot afla: a) in proprietatea publica sau privata a statului. Administratorii sunt obligati sa puna in aplicare urmatoarele dispozitii de conservare: a) participarea la activitati de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor si/sau de formare a cunostintelor de conservare relevante. la inmultirea in captivitate. eliberate de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului si de autoritatile teritoriale sanitare veterinare.

temperatura la care este obisnuit sa traiasca. Răspunderea juridică Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 20 milioane lei la 100 milioane lei urmatoarele fapte: a) detinerea sau infiintarea de gradini zoologice ori de acvarii publice. f) pastrarea unor informatii actualizate cu privire la colectia gradinii zoologice respective. 108 . prin imbunatatiri specifice speciilor. astfel cum sunt ele stipulate si in autorizatia de functionare. la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces. e) prevenirea evadarii animalelor. In vederea asigurarii criteriilor de conduita internationale acceptate pentru obtinerea.c) adapostirea animalelor in conditii care sa raspunda cerintelor biologice si de conservare pentru speciile individuale. cu un program preventiv si curativ dezvoltat pentru ingrijire veterinara si alimentara. intre altele. administratorii gradinilor zoologice si ai acvariilor au urmatoarele obligatii: a) sa ingrijeasca corespunzator animalele din proprietate in interesul existentei si reproducerii acestora. pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene. fara autorizatie. amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase. transportul si manipularea colectiilor de animale vii. arealul speciei. d) mentinerea unui standard ridicat de crestere a animalelor. c) sa marcheze clar custile sau orice mijloace de limitare a libertatii animalelor din colectii cu urmatoarele date: numele animalului expus (stiintific si autohton. b) sa respecte si sa afiseze la loc vizibil pentru angajati si vizitatori regulamentul propriu de organizare si functionare al institutiei. aduse tarcurilor. locul de provenienta. adecvate speciilor inregistrate. daca exista). d) sa marcheze clar. incluzand si explicatia asupra naturii pericolului pe care acestea il prezinta. si prevenirea patrunderii din exterior a daunatorilor si epidemiilor. cerintele alimentare.

b) distrugerea sau deteriorarea obiectelor gradinii zoologice ori ale acvariilor, de natura sa afecteze in sens negativ viata animalelor din colectii; c) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, oua, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor in captivitate ori cu rol in comportamentul reproductiv al acestora; d) punerea in libertate neautorizata a animalelor, daca fapta nu este de natura sa provoace un atentat la siguranta sociala sau la integritatea fizica a persoanelor; e) desfasurarea de activitati economice sau recreative, de orice natura, al caror rezultat poate afecta ori afecteaza viata normala a animalelor din colectii; f) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisectii, sacrificii, sacrificari neautorizate sau maltratarea animalelor din colectii, inclusiv privarea de apa, hrana potrivita, repaus. Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 100 milioane lei la 200 milioane lei urmatoarele fapte: a) sustragerea, in scopul vanzarii in strainatate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din gradinile zoologice ori din acvarii; b) vanzarea de animale vii sau de material reproductiv catre institutii ori persoane neautorizate sa detina o gradina zoologica si care intentioneaza sa foloseasca aceste animale pentru activitati cu caracter economic. Fac exceptie animalele considerate domestice in Romania (caini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai si altele); c) organizarea de activitati competitive, de tipul luptelor de animale, atat in incinta, cat si in afara gradinilor zoologice sau a acvariilor. Daca fapta s-a petrecut in public sau daca a presupus si intentia sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majoreaza cu 50%. Refuzul de a instraina animalele, eliberarea sau uciderea animalelor aflate in grija, de catre gradinile zoologice sau de acvariile neautorizate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 100
109

Protecția animalelor folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale Cadrul juridic național este stabilit prin Ordonanta 37 din 30 ianuarie 2002 pentru protectia animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in alte Prevederile acestei ordonante se aplica utilizarii animalelor in urmatoarele tipuri de experimente: a) obtinerea, fabricarea, testarea calitatii, eficacitatii si a sigurantei medicamentelor, alimentelor si a altor substante sau produse pentru: -evitarea, prevenirea, diagnosticarea sau tratarea unor boli, afectiuni ori a altor anormalitati sau a efectelor acestora asupra omului, animalelor ori plantelor; -evaluarea, depistarea, reglarea sau modificarea conditiilor fiziologice la om, animale sau plante; b) protectia mediului natural in interesul sanatatii si bunastarii umane si animale. Este interzisa folosirea in scop experimental a animalelor salbatice cuprinse in anexa nr. II la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, la care Romania a aderat prin Legea nr. 13/1993, in anexa nr. 1 la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, la care Romania a aderat prin Legea nr. 69/1994, in anexele nr. I si II la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, la care Romania a aderat prin Legea nr. 13/1998, in reglementările privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice , cu exceptia cazurilor in care experimentele au ca obiectiv: a) cercetarea in scopul stabilirii masurilor adecvate pentru conservarea acestor specii; sau
110

scopuri experimentale ,publicat in Monitorul Oficial 95 din 2 februarie 2002

b) cercetari biomedicale foarte importante, in care speciile respective se dovedesc a fi singurele care corespund acelor scopuri experimentale. Termenii folosiți de acest act normativ au următoarele înțelesuri: a) animal - daca nu exista o alta specificatie, se intelege orice animal viu neuman, inclusiv formele larvare autonome si/sau capabile de reproducere, dar excluzand formele fetale sau embrionare; b) animale de experienta - animale folosite sau destinate a fi folosite in scop experimental; c) animale crescute - animale crescute special pentru a fi folosite in scop experimental in laboratoare atestate sau inregistrate de catre autoritatea in domeniu; d) experiment - orice folosire experimentala sau alta folosire stiintifica a unui animal, susceptibila de a-i cauza acestui animal durere pentru experimente sau in alte scopuri stiintifice ce pot provoca durere, suferinta fizica, spaima sau anxietate ori care pot sa cauzeze vatamari grave ale organismului acestuia, sa-i puna viata in pericol sau sa determine moartea lui; un experiment incepe in momentul in care un animal este pentru prima oara pregatit pentru folosire si se incheie cand nu se mai poate face nici o observatie cu privire la acel experiment; eliminarea durerii, suferintei, chinurilor si invaliditatii prin folosirea cu succes a anesteziei, a analgezicelor sau a altor metode nu plaseaza folosirea unui animal in afara intelesului acestei definitii. Prezenta ordonanta nu se aplica practicilor agricole sau veterinare neexperimentale; f) persoana competenta - orice persoana considerata de autoritatea desemnata ca fiind calificata pentru a indeplini functiile importante mentionate in prezenta ordonanta; g) biobaza/unitate de crestere - orice unitate in care sunt crescute animale in vederea utilizarii lor in scop experimental. Aceste spatii trebuie sa fie amenajate, total sau partial inchise ori acoperite;
111

h) crescatorie - orice unitate in care animalele sunt crescute in vederea utilizarii lor in scopuri experimentale; i) unitate furnizoare - orice unitate care furnizeaza animale de experienta, cu exceptia crescatoriilor; j) unitate folositoare - orice unitate in care animalele sunt folosite in scop experimental; k) anesteziat corespunzator - privarea de sensibilitate prin tehnici de anestezie (locala sau generala), la fel de eficiente ca cele folosite in practica medicala veterinara; l) sacrificare dupa o metoda umana - sacrificarea unui animal in conditii de minima suferinta fizica si mentala, in functie de specie. Cand se stabileste realizarea unui experiment alegerea speciilor va face obiectul unei evaluari atente si, daca este cazul, va fi explicata Agentiei Nationale Sanitare Veterinare. Cand se selecteaza folosirea unui anumit tip de experiment se va tine seama si vor fi preferate experimentele care folosesc un numar minim de animale, cele care implica animale cu sensibilitate neurofiziologica scazuta, care provoaca cea mai slaba durere, suferinta sau invaliditate si care conduc la rezultate satisfacatoare. Persoanele care efectueaza experimentele sau care participa la acestea, precum si persoanele care asigura ingrijirea animalelor de experienta, inclusiv cele ce asigura supravegherea acestora, vor avea studii si pregatire de specialitate. Persoanele care efectueaza sau supravegheaza derularea experimentelor trebuie sa fie specializate intr-un domeniu stiintific relevant din punct de vedere al experimentului si sa fie capabile sa ingrijeasca animalele de laborator. Unitatile de folosire vor fi autorizate si inregistrate de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. Aceste unitati vor dispune de instalatii si echipamente specifice pentru speciile de animale folosite si pentru realizarea experimentelor; proiectarea, constructia si modul de functionare trebuie realizate astfel incat experimentele sa se desfasoare cat mai eficient posibil, in sensul
112

obtinerii rezultatelor dorite, dar utilizandu-se un numar minim de animale care sa fie supuse la cat mai putina durere si suferinta. Crescatoriile si unitatile de furnizare vor inscrie intr-un registru special numarul si speciile de animale vandute sau furnizate/expediate, data vanzarii sau furnizarii/expedierii, numele si adresa destinatarului, numarul si speciile de animale care au murit in aceste unitati. In unitatile folositoare se vor folosi doar animale provenite din crescatorii sau unitati furnizoare, cu exceptia situatiei in care se obtine o aprobare generala sau speciala din partea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare. Unitatile folositoare sunt obligate sa detina o baza de date cu animalele folosite, pe care sa o prezinte Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor (Animalele apartinand speciilor ce vor fi folosite in scop experimental, trebuie sa fie animale de crescatorie. Unitatile de crestere a animalelor au obligatia de a marca si de a inmatricula animalele de experienta in registrul-inventar si, dupa caz, in cartile de rasa ale populatiilor care intra in obiectul lor de activitate. Aceasta masura nu se aplica animalelor mici - soareci, sobolani, cobai, hamsteri. Unitatile de crestere sunt obligate sa isi asigure serviciile unui medic veterinar responsabil de starea de bine si de sanatate a animalelor din crescatorie. Totodata medicul veterinar are in raspundere respectarea cerintelor de zooigiena si de evitare a stresului din crescatorie si are obligatia de a sesiza Agentia Nationala Sanitara Veterinara in cazul aparitiei unei boli in efectivul de animale. Toate experimentele trebuie realizate sub anestezie locala sau generala. Această regulă nu se aplica in urmatoarele cazuri: a) anestezia este considerata mai traumatizanta pentru animal decat experimentul in sine; b) anestezia este incompatibila cu scopul experimentului. In aceste cazuri trebuie stabilite masurile legale si administrative corespunzatoare pentru a exista siguranta ca experimentul nu se realizeaza inutil.
113

Anestezia trebuie efectuata si in cazul unor leziuni serioase ce pot produce durere intensa. Daca anestezia nu este posibila, trebuie folosite analgezice sau alte metode adecvate pentru a limita pe cat posibil durerea, chinurile, suferinta si vatamarea animalelor si pentru a se asigura, in orice caz, faptul ca animalul nu este supus unor suferinte sau dureri majore. Daca aceasta interventie este compatibila cu scopul experimentului, un animal anesteziat care sufera dureri considerabile dupa ce efectul anesteziei a trecut trebuie tratat din timp cu analgezice sau, daca nu este posibil, trebuie sacrificat imediat printr-o metoda care sa nu produca alte suferinte. Dupa finalizarea oricarui experiment trebuie sa se decida daca animalul folosit va fi lasat in viata sau va fi sacrificat, dupa o metoda care sa nu produca alte suferinte, in cazul in care starea sa de sanatate nu va mai reveni la normal. Deciziile vor fi luate de o persoana competenta, de preferinta un medic veterinar. In cazul in care dupa finalizarea unui experiment: a) se decide mentinerea in viata a animalului, acesta va primi ingrijirile corespunzatoare starii lui de sanatate si va fi tinut sub supraveghere de catre un medic veterinar sau o alta persoana competenta b) se decide sacrificarea animalului, aceasta se va face cat mai repede posibil, dupa o metoda care sa nu produca alte suferinte. Un animal nu va fi folosit decat o singura data intr-un experiment ce produce durere si suferinta intense. Toate experimentele trebuie stabilite astfel incat sa se evite chinuirea animalelor de experiment, durerile si suferintele nejustificate. Experimentele trebuie facute numai de catre persoane competente atestate sau sub directa supraveghere a unei astfel de persoane. In situatia in care exista o alta metoda stiintifica pentru obtinerea acelorasi rezultate si care nu implica folosirea de animale, experimentul nu va fi autorizat.
114

La Agentia Nationala Sanitara Veterinara, in cadrul Directiei de sanatate a animalelor va functiona un serviciu de protectie a animalelor, iar la nivelul directiilor sanitare veterinare judetene se va desemna o persoana care va avea ca atributii de serviciu si protectia animalelor de experienta. În respectatea acestor reglementări,Agentia Nationala Sanitara Veterinara are urmatoarele atributii: a) inregistreaza si autorizeaza toate unitatile crescatoare si utilizatoare de animale folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale din tara; b) elaboreaza instructiuni de aplicare a prezentei ordonante privind normele de autorizare si de inregistrare a unitatilor crescatoare si a unitatilor folositoare; c) stabileste normele de avizare si de autorizare a proiectelor de experimente; d) stabileste normele pentru controlul aplicarii prezentei ordonante si instructiuni specifice si realizeaza inspectiile privind protectia animalelor de experienta. Agentia Nationala Sanitara Veterinara, cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, poate aproba punerea in libertate a animalului, daca acest fapt nu constituie un pericol pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu si cu conditia ca animalului sa i se asigure toate conditiile de ingrijire. Protecția faunei sălbatice Animalele sălbatice se pot afla în stare de libertate, în rezervaţii naturale, în crescătorii de vânat sau în complexe de vânătoare.. Aceste animale, precum şi condiţiiile de mediu în care trăiesc şi se dezvoltă, constituie fauna de interes cinegetic Conform art.1 lit. h) Legea nr.103 modif .prin Legea nr.407/2006 faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populaţiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României. Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes naţional şi internaţional.Ea întră în fondul cinegetic național.
115

care se constituie pe toate categoriile de teren. Fondurile de vânătoare sunt unităţi de gosodărire cinegetică (care alcătuiesc fondul cinegetic). de asociaţii neguvernamentale. d) apartenenţa.000 ha la deal şi 10.j din Legea nr. f) existenţa diversităţii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. e) structura de proprietate asupra terenului.totalitatea fondurilor cinegetice din România.000 ha la munte. indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic. indiferent de proprietar. la acelaşi etaj altitudinal. Fond cinegetic naţional . g) constituirea. de unităţi ştiinţifice sau didactice. în timp. c) limitele fondului de vânătoare. pe cât posibil. după criteriul teritorial. a fondurilor de vânătoare. 116 .prin Legea nr.000 ha la câmpie şi în Delta Dunării. şi astfel delimitate încât să asigure o cât mai mare stabilitate vânatului în cuprinsul acestora. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan.Acest fond se împarte. precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 1 lit. Suprafaţa unui fond de vânătoare va fi de cel puţin 5.103 modif .. de regulă. Se urmăreşte.În art. indiferent de categoria acestuia.407/2006 i) fondul cinegetic este definit ca fiind ”unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren. 7. constituirea de fonduri de vânătoare pe terenuri care aparţin aceluiaşi tip de proprietate. în fonduri de vânătoare. . care se gospodăresc de unităţile stabilite de lege: de unităţi ale statului. Se urmăreşte ca în cadrul unui fond de vânătoare să existe cât mai multe categorii de folosinţă a terenului. Criteriile de constituire a unui fond de vânătoare sunt următoarele: a) mărimea suprafeţei fondului de vânătoare.

şi/sau artificiale stabile în timp. Atribuirea directă se realizează pentru următoarele categorii de fonduri cinegetice: a) fondurile cinegetice pentru care proprietarii. inclusiv unităţile administrativ-teritoriale. cursuri de apă şi altele asemenea. persoane fizice şi/sau juridice. Atribuirea în gestiune . exercitării vânătorii şi satisfacerii altor cerinţe social-economice În sensul legii administrator este autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi care asigură administrarea faunei de interes cinegetic.acţiunea prin care administratorul dă dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic. prin următoarele modalităţi: a) direct. individual ori într-o asociaţie legal constituită în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice. în condiţiile legii. uşor identificabile. pentru o perioadă de 10 ani. fac dovada că au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. a). căi ferate. Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice. în condiţiile legii. a) se atribuie. pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. linii electrice. Fondul de vânătoare se delimitează pe limite naturale. Administratorul atribuie în gestiune fondurile de vânătoare. autostrăzi. b) prin licitaţie publică. b) fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit.Suprafaţa minimă necesară pentru un membru vânător este de: a) 150 ha la câmpie şi în Delta Dunării. c) 350 ha la munte. Fondul cinegetic este administrat şi gestionat în scopul conservării biodiversităţii faunei sălbatice. după cum urmează: 117 . cum ar fi: culmi. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus de către proprietarii terenurilor. canale de irigaţii sau navigabile şi altele asemenea. cum ar fi: drumuri.b) 250 ha la deal. menţinerii echilibrului ecologic.

câte 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite. 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite direct şi 50% din restul fondurilor cinegetice pe care le-a gestionat şi au rămas neatribuite. din orice motive. aceleaşi fonduri cinegetice rămase neatribuite direct. După atribuirea celor 5 fonduri cinegetice. la cerere. organizaţiilor vânătoreşti. la cerere. ca urmare a încetării contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice. în calitate de gestionar consacrat. li se atribuie în gestiune. până la nivel de număr întreg. Numărul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor se rotunjeşte în plus. i se atribuie. care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice. gestionarea fondului de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrală. administratorului pădurilor proprietate publică a statului. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru instituţiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea. dacă este cazul. pentru care statul este proprietar al fondului funciar în suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic.103/ 1996. organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 5 fonduri cinegetice li se atribuie. 4 din legea nr. în calitate de gestionari consacraţi. la cerere. Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul. în calitate de gestionari consacraţi. a) şi b). c) fondurile cinegetice care nu au fost atribuite în condiţiile prevăzute la lit. Potrivit art. 2. li se mai atribuie direct încă 50% din numărul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat şi au rămas neatribuite. care răspunde de silvicultură. instituţiilor de învăţământ de stat care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic.1. 3. 118 .

Regiei Naţionale a Padurilor. Suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond de vânătoare. înscrişi în evidenţele proprii.organizaţiilor vânătoreşti legal constituite din România afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România. administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani. în suprafaţa acestora. împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic. administratorul. unităţilor de cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România. terenuri 119 . Gestionarul este obligat să plătească tariful de gestionare anual. Obligațiile administratorului și gestionarilor În vederea conservării faunei de interes cinegetic. La încredinţarea gestiunii. în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic. denumite. prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor. în două tranşe egale. Organizaţiile vânătoreşti care încheie contracte de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prezentei legi au obligaţia ca în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de gestionare să deţină un număr de vânători. delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice. în sensul acestei legi. cu titlu gratuit.Neîndeplinirea condiţiei determină rezilierea de drept a contractului de gestionare. de cel puţin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânătoare în cauză şi de suprafaţa minimă prevăzută. gestionari ai fondurilor de vânătoare. în fondul forestier proprietate publică a statului. după caz. zonele de linişte se constituie integral sau parţial. Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management sau coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar. fără alte proceduri prealabile. Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure.

este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. conservarea habitatelor naturale. a florei şi faunei sălbatice. Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic. în condiţiile legii. destinate. inclusiv a celor migratoare. regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor. cercetării ştiinţifice. 120 . pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei de interes cinegetic. Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate pe baza unui document de predare-preluare. b) 2 ha pentru 1. ameliorării calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic. inclusiv cele migratoare.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie. precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv. în suprafaţă de minimum: a) 1 ha pentru 1. prin amenajamentul silvic. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. cu respectarea principiului durabilităţii. cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fond În scopul conservării biodiversităţii. Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic. c) 3 ha pentru 1. a florei şi faunei sălbatice. Speciile de mamifere şi păsări. cu modificările şi completările ulterioare. conservarea habitatelor naturale. inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi. în prezenţa reprezentantului administratorului. la care vânarea este interzisă. cultivării. se supun derogărilor stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal. pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic.

silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic. se crotaliază după recoltare. Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele fondurilor de vânătoare se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri. 2 se realizează de către gestionar. iar fapta nu constituie infracţiune. Pentru pagubele produse culturilor agricole. precum şi executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile de vânătoare sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă. sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului. Pisicile şi câinii care sunt găsiți hoinari se împuşcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare sau de vânători. 1 se suportă după cum urmează: 121 . (5) Vânatul recoltat în baza autorizaţiei de vânătoare individuale. Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânătoare au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin Răspunderea pentru pagubele cauzate faunei Proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu. Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr.Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. se acordă despăgubiri. 1 şi 2. cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop. înainte de părăsirea fondului de vânătoare conform normelor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. la care participă şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate. cuprinse în anexele nr.

2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă . din bugetul aprobat cu această destinaţie.a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan . dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor.de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. pentru: 122 . care se înregistrează prin gestionarea necorespunzătoare a vânatului. din bugetul aprobat cu această destinaţie. Protectia fondului piscicol. se investighează de către experţi tehnici în vânătoare sau de către experţi tehnici judiciari în vânătoare. cât şi proprietarii de culturi agricole. silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor. (2) Prejudiciul constă în scăderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculează conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. din bugetul aprobat cu această destinaţie. Legea pescuitului nr.de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză. Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. în principal. b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate. Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natură cauzate acesteia. Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează. despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Pentru situaţiile în care atât gestionarul. după caz.192/2001 constituie cadrul legal general pentru adoptarea măsurilor legislative şi institutionale specifice sectorului pescăresc și asigura transpunerea legislaţiei comunitare. 1 şi 2.

. jurnal de pescuit. controlul şi managementul resurselor (înfiinţarea fişierului navelor. amplasate în zona bazinelor piscicole. intervenţia statului pentru orientarea şi dezvoltarea sectorului pescăresc. România este parte la acordurile şi convenţiile multilaterale privind pescuitul.conservarea resurselor (cote de pescuit. Protecția fondului piscicol natural intern. deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului. rogozului şi a altor plante acvatice din bazinele piscicole. a dreptului cutumiar şi a exploatării resurselor pe baza principiului "stabilităţii relative". statistica pescuitului şi acordurile internaţionale. acordarea licenţelor de pescuit şi introducerea sistemului de monitorizare prin satelit). acvacultura. sprijinul infiinţării asociaţiilor de producători.46 din lege activităţi: a) mutarea. dar întrucât şi-a încetat activitatea de pescuit în zona Atlanticului de nord-vest. s-a retras din NAFO în anul 2001 ar putea relua activitatea de pescuit oceanic la orice dată. în calitatea sa de stat riveran. Prin aplicarea prevederilor Convenţiei de pescuit la Marea Neagră. papurei. b) recoltarea stufului. România își menţine dreptul de a pescui şi cotele. fără autorizarea proprietarului sau beneficiarului de folosinţă piscicolă. în condiţiile respectării dreptului comunitar.Conform art. în condiţiile respectării acquis-ului comunitar. c) circulaţia cu ambarcaţiuni cu motor în Delta Dunării şi în Complexul de lacuri Razelm-Sinoe în afara traseelor aprobate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei 123 în scopul protecţiei fondului piscicol sunt supuse interdicţiei următoarele acţiuni şi . măsuri tehnice de protecţie). inspecţia piscicolă. organizarea pieţei de peşte. România a fost membră a Convenţiei de pescuit pentru Atlanticul de nordvest (NAFO)din 1979.

124 . barajelor şi canalelor pescăreşti. k) reducerea din culpă a debitelor de apă în apele naturale. a cascadelor. precum şi circulaţia cu ambarcaţiuni cu motor în bazinele piscicole din zona de munte fără autorizaţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. dacă prin aceasta se împiedică accesul sau se pescuiesc peştii care migrează în timpul viiturilor de apă sau în perioada de reproducere. i) distrugerea sau degradarea digurilor. topliţelor şi a altor instalaţii şi amenajări cu scop piscicol. d) circulaţia cu autovehicule şi scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgătoare din zona de munte. autorizate în condiţiile şi în locurile stabilite de autoritatea publică centrală de protecţie a mediului şi de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". precum şi scurgerea liberă a apelor o dată cu fondul piscicol din ele. e) închiderea cu garduri şi prispe pescăreşti sau cu alte unelte de pescuit de orice fel a gârlelor de legătură. j) aşezarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor. taluzurilor şi malurilor înierbate. Se exceptează circulaţia pe căile navigabile şi pe cele de acces la localităţile care nu au alte căi de comunicaţie. a pintenilor."Delta Dunării". h) înfiinţarea de pepiniere şi crescătorii piscicole fără avizul autorităţii publice centrale pentru agricultură şi alimentaţie. precum şi circulaţia ambarcaţiunilor autorizate în condiţiile legii. f) modificarea regimului de scurgere a apei în scopul practicării pescuitului. Fac excepţie închiderile pescăreşti şi stuficole din Delta şi Lunca Dunării. gârlelor sau canalelor. precum şi distrugerea. dacă prin aceasta se periclitează existenţa fondului piscicol. fără acordul administratorului. în perioadele de viituri. g) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătorilor pentru peşti. degradarea sau micşorarea zonelor de protecţie a apelor. a bălţilor şi terenurilor inundabile.

Protecţia fondului piscicol se mai realizează prin prohibiţia anuală a pescuitului. prostovoale. precum şi prin orice alte măsuri care să asigure exploatarea durabilă a fondului piscicol şi conservarea biodiversităţii.l) deschiderea. 13. ave. alin (1) din lege dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale aparţine statului şi se exercită. aruncarea sau depozitarea rumeguşului. o) folosirea armelor de foc pentru capturarea delfinilor şi peştilor. produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor. închiderea sau obturarea canalelor şi manipularea instalaţiilor hidrotehnice de orice fel în alt mod decât cel stabilit prin normele tehnice. precum şi alte tipuri de unelte de pescuit comercial de către persoane fizice sau persoane juridice neautorizate. pâraielor. Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna şi flora acvatică a ţării este permisă numai cu avizul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului. bălţilor şi amenajărilor piscicole. prin interdicţia acţiunilor care pot constitui contravenţii şi infracţiuni la prezenta lege. vârşe. 125 . m) pescuitul în zonele de protecţie specială pentru iernarea peştelui. exceptând apele de munte şi ale zonei Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". Exercitarea pescuitului se face în baza unui permis nominal eliberat de persoanele juridice autorizate. p) accesul cu animale şi mijloace de transport de orice fel pe diguri şi în incintele amenajărilor piscicole. vintire. în conformitate cu prevederile prezentei legi. Conform art. Atribuirea dreptului de pescuit persoanelor fizice şi juridice se face prin autorizare de către Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol. voloace. deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale. setci. prin Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol. n) folosirea cu orice titlu de năvoade. lacurilor. r) pescuitul reproducătorilor în perioada de prohibiţie şi distrugerea icrelor acestora din zonele de reproducere naturală special marcate.

în zona litoralului marin. prin ordin comun. cu excepţia ohanelor. b) prin eliberare de permis de pescuit individual pescarilor profesionişti în scopul exercitării pescuitului. asociaţiilor de pescari sportivi şi altor forme de asociere. deţinătorii de active şi cei care au contracte în derulare au drept de preemţiune la concesionare. alimentaţie şi silvicultură împreună cu autoritatea publică centrală de protecţie a mediului vor stabili. perioadele de prohibiţie şi speciile prohibite menţinând însă numărul total de zile. Autorităţile publice centrale care emit ordinul anual de prohibiţie pot. 126 .Dreptul de pescuit în scop comercial al fondului piscicol natural din domeniul public se atribuie de administratorii statului în două moduri: a) prin concesionare. Ordinul se emite pentru toate speciile de peşti şi animale acvatice şi pentru toate zonele ţării. prin concesionare. în condiţii hidroclimatice deosebite sau pe baza unor studii fundamentate. dar nu mai târziu de 15 aprilie. Pentru apele curgătoare care constituie frontieră de stat perioadele de prohibiţie şi regulile de pescuit se stabilesc în concordanţă cu convenţiile internaţionale încheiate cu celelalte state riverane. societăţilor comerciale. să modifice. Anual autoritatea publică centrală pentru agricultură. perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului. prin ordin al ministrului. Dreptul de pescuit în scop ştiinţific se atribuie de administratorii statului instituţiilor şi organizaţiilor de cercetare. Dreptul de pescuit în scop recreativ/sportiv se atribuie de administratorii statului. Pentru protecţia fondului piscicol se interzice folosirea următoarelor unelte şi metode de pescuit: a) setci fixe. şi este valabil până la apariţia ordinului de prohibiţie din anul următor. asociaţiilor de pescari şi altor forme de asociere. În scopul protecţiei fondului piscicol pescuitul speciilor de peşti este interzis în perioadele şi în zonele definite în aceasta. la începutul lunii aprilie. pe bază de licitaţie publică. Prin ordinul de prohibiţie se va specifica durata de prohibiţie.

cu excepţia celui practicat în scop ştiinţific. ţepoaia.b) setci şi ave de orice tip. suliţa. ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi lacurile litorale. pot fi limitate sau interzise: a) pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor organisme acvatice. Prin ordin comun al autorităţii publice centrale pentru agricultură. h) pescuitul cu momeli metalice şi peşti artificiali în râurile populate cu lostriţă. în apele aparţinând domeniului public şi privat se pot institui zone de protecţie piscicolă. pentru o anumită perioadă. Zonele de protecţie piscicolă pot fi: a) de protecţie a reproducerii. ce se delimitează în teren prin semne distincte. 127 . alimentaţie şi silvicultură şi al autorităţii publice centrale de protecţie a mediului. c) setci monofilment în toate apele. b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic. e) oprirea. c) de protecţie pentru iernarea peştelui. răstocirea unei ape curgătoare sau scurgerea apei în parte sau în întregime. ce reprezintă locuri predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului. Instituirea zonelor de protecţie se realizează la propunerea administratorilor statului. Prin ordin comun al autorităţii publice centrale pentru agricultură. în Complexul Razelm-Sinoe. f) pescuitul cu materiale explozive. g) pescuitul cu unelte din plasă în râurile şi lacurile naturale din zona de munte. abaterea. în zonele de protecţie piscicolă. precum şi cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel. i) pescuitul cu ostia. alimentaţie şi silvicultură şi al autorităţii publice centrale de protecţie a mediului. japca şi orice alt fel de unelte înţepătoare sau agăţătoare. d) pescuitul electric.

lipan. reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor 128 . canale. b) înfiinţarea de pepiniere pentru producerea puietului de sturioni. nisip şi pietriş. anghilei. împreună cu administratorii statului. extragerea de nămol. c) lucrări în zona malurilor. lostriţă şi alte specii cu valoare economică şi ştiinţifică. colectarea gheţii. b) din considerente de prevenire a inundaţiilor. ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea. precum şi zone de la ţărmul Mării Negre. râuri. va putea declara regiuni de cruţare anumite părţi din Dunăre. prin: a) identificarea. a)-c) nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii: a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare. În caz de necesitate administratorii statului au obligaţia să ia măsuri pentru completarea fondului piscicol prin repopulări. lacuri. Prin excepţie de la prevederile de la lit. tăierea şi recoltarea plantelor. alimentaţie şi silvicultură.b) lucrări care împiedică migrarea. cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei. împreună cu autoritatea publică centrală pentru agricultură. alimentaţie şi silvicultură. c) organizarea de centre pentru creşterea şi înmulţirea chefalului. pâraie. d) organizarea activităţii de monitoring asupra efectivelor piscicole din apele aparţinând domeniului public şi stabilirea măsurilor de refacere a populaţiilor periclitate. d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice. păstrăv. reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole. Autoritatea publică centrală de protecţie a mediului. scoicilor şi racilor. amenajarea şi protecţia zonelor naturale de reproducere. cambulei. precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal. Autoritatea publică centrală de protecţie a mediului şi autoritatea publică centrală pentru agricultură. încurajează şi promovează programele de redresare a populaţiilor unor specii valoroase sau periclitate.

speciilor de organisme acvatice. Compania va avea ca atribuţii administrarea fondului piscicol din bazinele naturale aparţinând domeniului public şi privat al statului. inclusiv cu undiţa. În apele declarate regiuni de cruţare se interzic. precum şi alte activităţi cum sunt recoltarea vegetaţiei. cu următoarea nstructură: la nivel central . care vor fi specializaţi să efectueze inspecţia piscicolă în permanenţă.Vama Veche) • Inspecţia piscicolă pe mare . conform prevederilor legale. orice gen de pescuit.Inspecţia activităţii în apele interioare şi acvacultură este formată din 62 de persoane repartizate în restul de 36 de centre judeţene din subordinea MA Principalele noi atribuţii : controlul pescuitului la bordul navelor şi în punctele de debarcare. Sector 2: Portiţa – Cap Midia. cu excepţia perimetrelor care intră în competenţa Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". . din care pentru activitatea de inspecţie marină – 30 de persoane. s-a înfiinţat Inspecţia piscicolă.10 persoane aparţinind Gărzii de Coastă. în subordinea MA. punerea în practică a politicii şi strategiei de dezvoltare a pescuitului elaborată de Ministerul Agriculturii. privatizarea fermelor piscicole naturale şi amenajate. Controlul activităţii de pescuit În anul 2001. instituţie cu buget autonom în coordonarea MA. care sunt responsabile pentru controlul a 3 sectoare din 245 Km lungime de coastă (Sector 1: Sulina – Portiţa. creşterea animalelor. Prin lege s-a înfiinţat Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol. turismul. instituţie cu personalitate juridică. din care: Inspecţia piscicolă la ţărm – 20 persoane. Administratorii au obligaţia să marcheze perimetrele regiunilor de cruţare şi să asigure paza sau controlul respectării prevederilor legale. incheierea de contracte de exploatare cu diferiţi beneficiari pentru obţinerea de licenţe şi autorizaţii de pescuit.4 persoane. vânatul. pescuitului şi acvaculturii. organizarea bazei de date informaţionale privind monitorizarea 129 . pe toată perioada anului. extragerea balastului. conform Legii fondului piscicol. la nivel teritorial 82 de persoane. Sector 3 : Cap Midia .

controlul pescuitului în apele interioare şi al acvaculturii. ci şi în cadrul ecosistemelor. care asigură alimentarea cu energie şi substanţe nutritive. constă în Convenţia utilizarea privind BiodiversitateaUtilizarea durabilă componentelor diversităţii biologice într-o manieră şi cu o viteză care să nu conducă la declinul pe teremen lung al resurselor biologice. a capturilor şi a debarcărilor. protejarea habitatelor. menţinând în consecinţă potenţialul acestora de a îndeplini necesităţile şi aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare. În România. regimul juridic general al protecţiei resurselor naturale şi conservării biodiversităţii este stabilit prin Capitolul III al Legii protecţiei mediului. Globalizarea concepţiilor a condus la prefigurarea gestionării speciilor sălbatice nu numai izolat. Deşi conceptul utilizării durabile este mai uşor de înţeles în cazul resurselor regenerabile. Definiţiile utilizării durabile sunt variate.activităţii navelor. viaţa sălbatică. protejarea moştenirii culturale şi naturale. el are implicaţii majore şi pentru resursele neregenerabile: Conferinţa de la Stockholm.Dependenţa şi interdependenţa dintre om şi natură a fost reflectată în Carta Mondială pentru Natură care în Preambul Umanitatea este o parte a naturii iar viaţa depinde de funcţionarea neîntreruptă a sistemelor naturale. au ca obiectiv protejarea resurselor mediului global şi indică o acceptare largă la nivel internaţional a utilizării durabile a resurselor naturale. Una dintre dispoziţiile 130 . Principiul 5 Resursele neregenerabile ale planetei trebuie exploatate în aşa fel încât să se evite pericolul epuizării lor viitoare şi să se asigure că beneficiile acestui tip de exploatare sunt împărţite de întraga umanitate. Protecția biodiversității prin reglementari internationale Regimurile juridice care vizează conservarea resurselor marine. protecţia zonei antarctice etc. dar reflectă conceptul de echitate între generaţii.

avînd ca habitat Antarctica. păsări vii orbite sau mutilate. ţinîndu-se cont. -pentru păsări = ramuri înmuiate în clei. otrăvuri şi momeli otravite. semnat la 15 iulie 1971. deşi ea nu se referă la animalele sălbatice decît în o parte din clauzele sale. 2 din Convenţia de la Canberra (20 mai 1920) privind conservarea florei şi faunei Antarcticii. etc. 1968. la 7 iulie 1918. dezrădăcinarea intenţionată a plantelor strict protejate şi prevede interzicerea distrugerii speciilor din fauna sălbatică strict protejată. plase. semnată la Washington. prevede restricţii privind vînătoarea de foci şi conservarea populaţiei acestei specii în Atlanticul de Nord-Est. Instrumentul juridic ce cuprinde cele mai bune soluţii pentru problemele pe care le ridică conservarea speciilor sălbatice este Acordul ASEAN din 9 iulie 1985. groapă. adunarea. Tratatul semnat la Oslo la 22 noie. Convenţia pentru protejarea focilor în apele Pacificului septentrional. O convenţie europeană referitoare la protecţia animalelor în transportul internaţional a fost adoptată la Paris. gazare. iar Acordul dintre Canada şi Norvegia. Contigenarea = este una din tehnicile cele mai perfecţioniste de gestionare a speciilor de floră şi faună constînd în stabilirea predeterminată a numărului de specimene care pot fi prelevate. afumare. precum şi de repartiţia acestei cantităţi printre speciile care pot fi explorate. 1957 prevede măsuri restrictive privind vînarea focilor în Atlanticul de Nord-Est. folosite ca momeală. 2 alin. O anexă specială enumeră mijloacele şi metodele de vînătoare şi alte forme de exploatare interzise separat: -pentru mamifere = capcană. care enunţă principiile conservării speciilor sălbatice. aplică acest sistem. tăierea. eventual. oglinzi. etc. la 13 dec. surse luminoase artificiale. Convenţia de la Berna din 1979 – interzice culegerea. un anumit număr de 131 . exploziv.cele mai perfecţioniste şi semnificative este reprezentat de textul art. de vîrsta şi de sexul lor.

monumente ale naturii şi altele.dispoziţii este comun şi animalelor vizate. Scopul acestui sistem de definire sși clasificare a ariilor protejate este acela de a contribui la cresșterea gradului de înțelegere a tuturor celor interesați. Acest sistem a fost adoptat de către guverne și explicat prin linii directoare. Un sistem pentru definirea și clasificarea ariilor protejate a rezultat ca urmare a activitatății desfașurată de IUCN în acest domeniu timp de aproape un sfert de secol. rezervaţii naturale şi ale biosferei. cu elemente naturale rare sau în procent ridicat. Protecția și conservarea ariilor naturale De la notiunea de "rezervatie" la cea de "arie naturala protejata" Aria protejată reprezintă zona delimitată geografic. să încurajeze și să asiste societățile din toata lumea pentru conservarea integrității și diversității naturii și pentru a asigura ca orice utilizare a resurselor naturale este echitabilă și durabilă. ea cuprinde parcuri naţionale. în care intervenția omului este aproape inexistentă. fie că sunt domestice. 3. Desemnări internaționale Forul care și-a propus să rezolve această problemă dificilă a fost Uniunea Internațională de Conservarea Naturii (IUCN – The World Conservation Union) care prin misiunea sa avea competența necesară să o facă. a diferitelor categorii 132 . IUCN încearcă să influențeze. S-au constituit astfel arii protejate care protejează cele mai naturale zone de pe glob. dar și zone în care intervenția omului este prezentă. fie că sunt sălbatice. În prezent categoriile IUCN sunt răspandite în întreaga lume și sunt luate drept referință în orice dezbateri privind ariile protejate. desemnată sau reglementată şi gospodărită astfel încît să atingă unele obiective specifice de conservare. cum e cazul peisajelor modificate ce au o importanță peisagistica sși culturală deosebită.

Pot fi necesare aranjamente de management suplimentare și compatibile pentru acele arii. Lista Națiunilor Unite include numai arii de cel putin 1000 ha sau 100 ha în cazul unor insule protejate integral. cifre arbitrare. Pentru scopuri practice. fie ca arie de bază sau zonă de cercetare. Cazurile în care părți ale unei singure 133 . nu de titlul ariei și nu de eficiența managementului în îndeplinirea respectivelor obiective. planurile de management conțin adesea zone de management pentru o varietate de scopuri care țin cont de condițiile locale. Zonarea în interiorul ariei protejate :Deși obiectivele primare de management vor determina categoria care va fi atribuită ariei protejate. În schimb. al mijloacelor de protecţie şi conservare a naturii. chiar dacă nu sunt declarate ca parte a ariei protejate afectate. Mărimea ariei protejate trebuie să corespundă teritoriului terestru sau acvatic necesar pentru realizarea obiectivelor de management. fie pentru protejarea sălbăticiei. Autoritățile care declară ariile protejate au obligația să vadă dacă managementul nu va fi perturbat de presiunile exercitate din zonele adiacente. nesupuse modificărilor ca urmare a exploatării și locuirii. Principiul central pe care se bazează liniile directoare este acela ca ariile protejate trebuie să fie definite de obiectivele lor de management. granițele trebuie trasate suficient de larg ca să conțină unul sau mai multe ecosisteme integrale. dar ea nu este vazută ca un criteriu de categorisire. într-o oarecare masură. cel puțin doua treimi și preferabil mai mult din suprafața ariei trebuie să fie gospodărite pentru scopurile primare. în ariile de Categoria II. mărimea trebuie să fie aceea care să asigure menținerea integrității ariei pentru a realiza obiectivele de management de protecție strictă. iar managementul zonei ramase nu trebuie să intre în conflict cu acel scop primar. Constituirea ariilor protejate şi declararea de monumente ale naturii ocupă un loc important în cadrul modalităţilor. dar acestea sunt.de arii protejate. Pentru stabilirea categoriei corespunzatoare. Astfel pentru o arie de Categoria I. Problema eficienței management-ului trebuie desigur luată în considerare.

unități de management sunt clasificate legal ca având diferite obiective de management sunt discutate la subcapitolul referitor la clasificări multiple. Responsabilitatea managementului Guvernele au o responsabilitate fundamentală de la care nu trebuie să abdice pentru existența și buna funcționare a unui sistem național de arii protejate. Ele trebuie să considere asemenea arii drept componente importante ale strategiilor naționale de conservare și dezvoltare durabilă. Dar responsabilitatea pentru managementul unor arii protejate individuale poate fi atribuită organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale centrale, regionale sau locale, sectorului privat sau comunităților locale. Ca urmare, aceste linii directoare sunt suficient de flexibile pentru autoritatea managerială în cazul fiecărei categorii. Condiția este ca autoritatea desemnată să fie capabilă să îndeplinească obiectivele de management. În practică, ariile protejate din Categoria I - III se află de obicei în responsabilitatea unui organism guvernamental. Responsabilitatea pentru categoriile IV și V este atribuită adesea administrațiilor locale, deși acestea lucrează de obicei în cadrul legislației naționale. Proprietatea pământului :La fel ca în cazul autorității de management, condiția cheie este ca tipul de proprietate să fie compatibil cu realizarea obiectivelor de management ale ariei respective. În multe țări proprietatea apartinând unui organism public (fie el național sau local), sau unui NGO cu obiective de conservare, facilitează managementul și ca urmare este de preferat în condițiile Categoriilor I, II si III în particular. Oricum, aceastaă situație nu este universal adevarată și - în categoriile rămase - proprietatea particulară este cea mai comună, adesea reprezentând forma predominanta de proprietate asupra pamântului. Mai mult decât atât, indiferent de proprietate, experiența arată că succesul managementului depinde într-o mare măsură de dorința și sprijinul comunităților locale. În asemenea cazuri, autoritatea de management trebuie să aibă sisteme eficiente consultative și de comunicare și mecanisme eficiente care
134

pot include stimulente pentru a asigura conformarea cu obiectivele de management. Variațiile regionale :Sistemul de categorii se intenționează să opereze în același mod în toate țările pentru a facilita colectarea și procesare unor date comparabile și pentru a îmbunătăți comunicarea între țări. Ca urmare, IUCN nu favorizează standarde diferite care să fie aplicate în diferite parti ale lumii. Dar condițiile de stabilire și de management pentru ariile protejate variază larg de la o regiune la alta, și de la țară la țară. De exemplu regiuni ca Europa, cu peisaje ocupate de așezări umane, gospodarite de mult timp și aflate în proprietate multiplă, nu sunt, general vorbind, corespunzatoare pentru stabilirea ariilor protejate de Categoria II, cum sunt alte regiuni. Pe de alta parte, însă, condițiile în care se află sunt mai adecvate pentru stabilirea ariilor apartinând Categoriilor IV și V. Marea flexibilitate, inerența acestor linii directoare, trebuie să ajute aplicarea acestora în funcție de condițiile variate aflate în diferite regiuni și țări. Clasificari multiple : Arii protejate de diferite categorii adesea sunt alăturate și uneori o categorie se gasește în interiorul alteia. Astfel, multe Categorii V conțin în interior arii de Categoria I și IV; altele se adaugă ariilor de Categoria II. Unele arii de Categoria II conțin arii de Categoria I a și I b. Acest lucru este în deplina concordanță cu aplicarea sistemului de clasificare, dacă se dovedește că ariile respective sunt identificate separat pentru înregistrare și raportare. Deși beneficiile deținerii unei arii intregi în responsabilitatea unei autorități manageriale sunt evidente, în unele cazuri, totuși, nu este cea mai bună soluție. în asemenea cazuri, stabilirea unor relații de cooperare strânsă intre autorități este esențială. Ariile care înconjoară ariile protejateAriile protejate nu sunt unități izolate. Din punct de vedere ecologic, economic, politic și cultural ele sunt legate de ariile care le inconjoară. De aceea, planificarea și managementul ariilor protejate trebuie să fie încorporate în planificările regionale și suportate de politicile adoptate pentru zone mai largi. În scopul aplicării sistemului de categorisire,
135

acolo unde o arie este utilizată pentru a "tampona" sau a înconjura o alta, ambele categorii trebuie să fie identificate și înregistrate separat. Categorii Sistemul din 1978 a identificat categorii separate pentru Siturile Patrimoniului Mondial (natural) și Rezervațiile Biosferei. Acestea nu sunt categorii de management, ci desemnări internaționale. Practic, aproape toate zonele apartinând Patrimoniului Mondial sunt desemnate la nivel național și ca urmare se vor înregistra ca una din cele șase categorii. Același lucru este valabil și pentru Rezervațiile Biosferei, siturile Ramsar și alte arii desemnate în cadrul acordurilor regionale. Ca urmare, următorul principiu va continua saă se aplice: dacă aria este identificată prin acorduri naționale pentru o protecție speciala, atunci trebuie să fie înregistrată corespunzator în una din categoriile standard. Statutul său special internațional va fi înregistrat, de exemplu, în Listă Națiunilor Unite și în toate publicațiile IUCN corespunzatoare. Legislația națională definește sit-ul și aria naturală protejată În art.1 pct Legea-cadru privind protecția mediului(OUG 195/2005) : 1.arie/sit - zona definita geografic exact delimitata; 6. arie naturala protejata - zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit si avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita; În Art. 51. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste lista siturilor de interes comunitar si a ariilor de protectie speciala avifaunistica, pe care o transmite Comisiei Europene la data aderarii, impreuna cu Formularele standard Natura 2000, completate pentru fiecare sit in parte. (2) Formularul Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia
136

mediului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Cadrul juridic național este stabilit prin următoarele acte normative: OUG nr. 57/2007 actualizată cu Legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; OUG nr.195/2005, actualizată cu Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului; OUG nr. 196/2006 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ...OUG 115 din 15 dec 2010. OUG nr.139/2005, actualizată, privind administrarea pădurilor din Romania; OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, modificată și completată cu OUG nr. 120/23.12.2010; OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului național, Secțiunea a IIIa, zone protejate; • H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora; • H.G. nr. 2151 din decembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Comana, Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Natural Lunca Mureșului, Parcul Natural Putna-Vrancea, Parcul Național Buila-Vânturarița; • H.G.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Defileul Jiului; • H.G. nr. 1.217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată npentru Parcul Natural Cefa; • H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; • H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor măsuri privindgospodarirea durabilă a pădurilor; • H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România; • Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice; • Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
137

• Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare; • Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; • Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către administratorii / custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora • Ordin nr. 118 din 20.01.2011 orivind aprobarea listei revizuite a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare. Pe plan internaţional avem: - Conferinţa Generală ONU de la Stockholm 1972 unde s-au adoptat Recomandările 37 – document internaţional ce reglementează protecţia ariilor şi monumentelor naturii. Se cere guvernelor să-şi unească şi coordoneze eforturile pentru ospodărirea zonelor protejate, să încheie acorduri în domenii ca: schimbul de informaţii, dispoziţii legislative de interes mondial, protecţia plantelor şi animalelor, reglamentări privind pescuitul, vînătoarea, etc. - La Conferinţa ONU şi UNESCO pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură de la Paris din 1972 s-a adoptat Convenţia privind patrimoniul cultural şi natural care şi-a propus să realizeze o reunificare şi reconciliere între patrimoniul cultural şi cel natural, considerate componente ale patrimoniului universal, pentru a cărui ocrotire trebuie să coopereze întreaga comunitate internaţională; - Convenţia asupra protecţiei naturii în Pacificul de Sud – 1976 recomandă crearea de zone protejate, parcuri şi rezervaţii naţionale în această zonă a glogului; - Convenţia Bennelux în domeniul conservării naturii şi al protejării peisajelor din 1982 propune delimitarea şi acordarea unui statut special zonelor protejate transfrontaliere şi a zonelor importante pentru speciile migratoare; - Acordul Internaţional asupra pădurilor tropicale, Geneva, 1983;
138

- Convenţia asupra conservării naturii şi a resurselor naturale, Kuala Lumpur, 1985 – care prevede 2 categorii de zone protejate, respectiv parcurile naţionale şi rezervaţiile.

3. Categorii de arii naturale si de zone de protectie a bunurilor patrimoniul natural. Instituirea regimului juridic

din

a). Rezervaţiile naturale sunt zone naturale de teren sau de apă, destinate conservării unor medii de viaţă caracteristice cu elemente sau specii animale sau vegetale unice, reprezentative. În acest sens sunt instituite rezervaţii naturale forestiere, botanice, geografice, speologice, ornitologice, zoologice, maritime, etc. Rezervașiile naturale au un regim de protecţie, strict din partea statului, fiind interzise activităţile şi accesul omului, cu excepţia scopurilor ştiinţifice. În România sunt insttituite prin lege următoarele rezervații naturale :Rezervația Naturală Piatra Bulbuci ;Rezervația Naturală Cheile Ampoiței ;Rezervația Naturală Poiana cu narcise Tecșești ;Rezervația Naturală Cheile Întregalde ; Rezervația Naturală Cheile Râmețului ; Rezervația naturală Cheile Oltețului ; Rezervația naturală Dumbrava Vadului ; Rezervația Naturală Huda lui Papară ;Rezervația naturală Cheile Mănăstirii ; Rezervația naturală ˝Pietrosu Mare˝;Rezervația naturală Piatra Rea ; Rezervația mixtă „Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei” ; Rezervația naturală „Peștera de la Izvorul Tăușoarelor” ; Rezervația naturală Izvorul Bătrâna ; Rezervația mixtă Izvoarele Mihăiesei ; Rezervația naturală Cheile Turzii - Județul Cluj ; Rezervația naturală Ostrovul Mare - Islaz, județul Teleorman ; Rezervația naturală Codrii Seculari Slătioara; Rezervația Lacul Știucii - Județul Cluj ; Rezervația ornitologică "Lacul și Valea Legii" - Județul Cluj ; Rezervația naturală Pădurea Troianu ; Rezervația naturală Dărmănești - Județul Bacău ; Rezervația Valea lui David Județul Iași ; Rezervația Pădurea Pietrosu - Județul Iași ; Rezervatia GrindulLupilor - Judetul Constanta
139

Rezervațiile forestiere și botanice: Bădeana, Bălteni, Hârboanca, SeacaMovileni - Județul Vaslui ; "Movila lui Burcel", Rezervația botanică Poiana cu narcise din Muntele Saca ;"Coasta Rupturile Tanacu", Rezervația botanică de la Suatu - Județul Cluj ; Rezervaţia mixtă „Ineu – Lala ; Rezervaţia "Fânațul de la Glodeni" - Județul Vaslui Rezervația paleontologică Nisipăria Hulubăț - Județul Vaslui ; Punct fosilifer Mălușteni - Județul Vaslui Rezervaţii de păsări şi animale :Rezervația ornitologică Mlaștinile Satchinez - Județul Timiș ; Rezervatia Naturală "Valea zimbrilor" - Vama Buzăului, Județul Brasov ;Rezervația marină 2 Mai - Vama Veche - Județul Constanța Rezervația speologică Peștera Cobășel b). Parcurile naturale sunt supuse controlului statului, avînd limitestabilite ferm. Accesul publicului este permis însă, vînătoarea şi pescuitul sunt permise numai în anumite condiţii. Iată parcurile naturale din România: Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului ; Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas ; Parcul Natural Apuseni ;Parcul Natural Balta Mică a Brăilei ;Parcul Natural Bucegi ;Parcul Natural Comana ; Parcul Natural Grădiștea MunceluluiCioclovina ;Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior ; Parcul Natural Lunca Muresului ;Parcul Natural Munții Maramureșului ;Parcul Natural Porțile de Fier ;Parcul Natural Putna-Vrancea ;Parcul Natural Vânători-Neamț ;Parcul Naţional Retezat ;Parcul Național Buila Vânturarița ;Parcul Național Cheile Nerei Beușnița ;Parcul Național Cozia ;Parcul Național Călimani ;Parcul Național Defileul Jiului ;Parcul Național Munții Măcinului ;Parcul Național Munții Rodnei ;Parcul Național Piatra Craiului,Parcul Național Semenic Cheile Carașului,Parcul Național Valea Cernei - Domogled ;Rez. Calcarele din Dealul Măgura Sit Natura 2000 Magurile Baitei.
Parcul dendrologic Mihăeşti-Muscel, judeţul ArgeşEste situat pe terasele Rîului Tîrgului, la 20 km de oraşul Cîmpulung-Muscel. A fost înfiinţat în anul 1895 de inginerul Iuliu Moldovan, şeful ocolului silvic din localitate în acea vreme, avînd încă de la început acest profil. Amenajat pe o suprafaţă de 65 ha, într-o pădure de gorun, în care s-au 140

— dintre foioase —. c). în preocupările căruia intră. refacerea unor zone păduroase defrişate şi degradate.frasinul(Fraxinus excelsior). Cele mai multe dintre speciile exotice cultivate aici au un aspect viguros. a cărui bază experimentală este. Astfel.Întreaga activitate practică şi de cercetare din Parcul Mihăeşti este coordonată de Institutul de cercetări şi amenajări silvice (I. Dar parcul impune în egală măsură şi prin speciile de arbori autohtoni. la început. în Parcul Mihăeşti îşi desfăşoară activitatea un nucleu de cercetare.Astfel.creat luminişuri pentru a se putea executa plantaţii speciale. extremele climatice sînt deosebit de severe.S. molidul argintiu (Picea pungens argentea). bradul de Caucaz(Abies nordmanniana).stejarul american(Quercus borealis). pot fi luate în considerare pentru executarea de plantaţii şi în alte zone cu climat asemănător. printre altele: extinderea arealului de creştere a unor specii de răşinoase repede crescătoare.laricele(Larix europea). şi bradul(Abies alba). În Sud delimitarea este făcută de Muntele Gropi și formațiunea Jneapănu Bătrânii-Râpi iar în Vest de Valea Izvoru Dragoș. Acest test de rezistenţă climatică.în zone protejate. experimentarea unor soiuri de plante fixatoare de nisipuri. în această zonă. ulterior. .A.fagul(Fagus silvatica). este de mare utilitate pentru cercetătorii din domeniul silviculturii şi al dendrologiei ornamentale. pentru ca. având codul 2589. se afla în cadrul Parcului 141 . cultivate cu succes o perioadă de timp în acest arboret. În acelaşi timp. Introducerea. aclimatizarea de noi specii exotice cu valoare ornamentală şi economică. specii de plante şi animale de importanţă ştiinţifică naturală. numai de specii indigene. o serie întreagă de specii exotice. pe care plantele exotice îl trec în arboretul de la Mihăeşti.C. cu caracter experimental.nucul(Juglans regia)etc. a unor specii forestiere exotice a fost determinată de existenţa. se remarcă prin portul şi frumuseţea lor stejarul pedunculat (Quercus robur). să se îmbogăţească şi cu numeroase specii exotice. după ce au trecut examenul climatic de la Mihăeşti aproape 90 de ani. minima absolută ajunge pînă la -34°C (în decembrie 1933). Limitele ariei Pietrosu Rodnei sunt formate în Nord din formațiunile Culmea Hotarului și Piatra Albă în Est și Nord-Est de Valea Repdea. Rezervații științifice : .Plantaţiile arboricole de la Mihăeşti prezintă un interes teoretic şi aplicativ deosebit. Rezervaţiile ştiinţifice cuprind ecosisteme deosebite.mesteacănul(Betula verrucosa). parcul dispunea. ceea ce reprezintă un examen foarte riguros în ce priveşte plasticitatea adaptativă a plantelor provenite din alte regiuni ale globului. cu dimensiuni impresionante şi valoare ornamentală deosebită.tisa(Taxus baccata)şi altele — dintre conifere.În prezent. Rezultatele bune obţinute aici îmbogăţesc silvicultura cu date noi privind adaptarea unor specii exotice la climatul din ţara noastră. Cele 3300 ha ale rezervației ocupă golul alpin și pădurile de conifere sau amestec din Masivul Pietrosu Rodnei în care se remarcă vârful Pietrosu Mare cu o înălțime de 2303 metri. bradul albastru(Abies concolor).arboretele cu lalele(Liriodendron tulipifera)şi multe altele.). pot fi utilizate în diferite alte zone din ţară cu condiţii climatice asemănătoare. Totuşi. a unui climat mai blînd. atingînd înălţimi de peste 30 m. ca pinul strob(Pinus strobus). ce reprezintă subiect de studiu pentru cercetarea şi cunoaşterea ştiinţifică.Plante exotice.Rezervația științifică Pietrosu Mare este situată în apropierea localităților Borșa și Moisei având suprafața de 3300 ha și cuprinde partea nordică a munților Rodnei. -Rezervația științifică Piatra Rea S-a constituit ca arie protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului Național secțiunea III .

cascada Cailor.Peștera Urșilor a fost descoperită în 1975. lapiezuri). comuna Pietroasa. Aceasta este delimitată de pârâiele Fântâna (în E) și Cimpoiasa (în V) aici se află una dintre cele mai spectaculoase cascade din Carpati. scorus (Sorbus sp.) paltin (Acer pseudoplatanus). . a florei și faunei sălbatice. cu platou structural cu fenomene endo și exocarstice (ravene.a.) – ocrotit. ea aflându-se în județul Bihor. Pe lângă acesta au mai fost descoperite și fosile de capră neagră. leu și hienă de peșteră. Aici se poate întâlni o vegetație diversă începând cu cea nemorală și până la cea subalpină și alpină. o cădere de apa de circa 80 m. ibex. cu ocazia unei dinamitări executate la cariera de marmură din zonă. în imediata apropiere a localității Chișcău.000 de ani. întâlnindu-se într-un procent redus și brad (Abies alba). ca și prin cantitatea impresionantă de urme și fosile ale ursului de cavernă . Majoritatea zonei forestiere din cadrul rezervației este formată din molid (Picea abies). rezervație științifică. Campanula alpina)Șopârlița (Veronica baumgartenii)Ghintura (Gentiana lutea)Mierea ursului (Pulmonaria filerszkiana)Floarea de colț (Leontopodium alpinum) – ocrotită . La intrarea în peșteră se află un pavilion. diversității biologice. la o altitudine de 482 m. compus dintr-o sală de așteptare. casa de 142 . Este unul dintre principalele obiective turistice ale Munților Apuseni.Ursus spelaeus . peșteri. fag (Fagus silvatica). cu numeroase specii rare cum sunt:Gușa porumbelului (Silene nivalis)Păiușul (Festuca porcii)Clopoțelul de munte (Campanula carpatica. doline.Național Munții Rodnei și face parte din categoria a I-a. Interiorul se distinge prin diversitatea formațiunilor de stalactite și stalagmite existente.Bujor de munte (Rhododendron sp. Scopul administrării rezervației este cel de conservare a habitatelor naturale.care a dispărut acum 15. Rezervația se află în localitatea Borșa iar altitudinea medie la care se găsește este de 1500 m. frasin (Fraxinus excelsior) s. . Relieful acestei zone de eroziune este alcătuit din calcare cristaline.

jud. Delta Dunării 580. 143 . din care 732 km² aparțin Ucrainei.castanul porcesc(Aesculus hippocastanum).bilete. și spre deosebire de Chilia.C. . De aceea. 40 m². Zona se caracterizează prin condiţii pedologice vitrege (soluri erodate. 60% din apele și aluviunile Dunării. un bar.A. iar în est se varsă în Marea Neagră. principala problemă de studiu de aici o constituie capacitatea diferitelor specii de adaptare la asemenea condiţii de viaţă. Dunărea ajunsă la Pătlăgeanca se bifurcă în două brațe. are un curs rectiliniu. Delta Dunării crește anual cu aprox. braț care mai apoi la Ceatal Sfantu Gheorghe. Delta ocupă. și transportă pe cursul său de o lungime de 104 km². Are o lungime de 71 km și transportă 18% din volumul de apă al Dunării. împreună cu complexul lagunar Razim . Datorită celor 67 milioane de tone aluviuni aduse de Dunăre.salcîmul(Robinia pseudacacia). un mic muzeu speologic și un stand cu suveniruri și obiecte artizanale specifice zonei. la nord formează granița cu Ucraina. fiind permanent dragat și întreținut pentru navigația vaselor maritime.S. Mureş aflat pe teritoriul Ocolului silvic Tîrgu Mureş.) Bucureşti. Constanța Delta Dunării este limitată la sud-vest de podișul Dobrogei. Perimetrul experimental Săbed. Delta Dunării este traversată de paralela de 45° latitudine N și de meridianul de 29°.vişinul turcesc(Padus mahaleb). alunecări de teren etc). formează granița cu Ucraina. longitudine E. Brațul Sulina este situat în mijlocul Deltei. se desparte în Brațul Sulina și Brațul Sfântul Gheorghe. Brațul Chilia la nord și Brațul Tulcea la sud. include plantaţiile din rezervaţia ştiinţifică a Institutului de cercetări şiamenajări silvice (I. Brațul Chilia. Deltei românești revenindu-i o suprafață de 2540 km².000 ha Tulcea. Printre cele care au dat bunerezultate în plantaţiile de la Săbed sînt şi următoarele: pinul negru(Pinus nigra).Sinoe 5050 km².

5-1. Depozitele de vârstă Jurasică (epocile Dogger-Malm – 176-142 milioane de ani) sunt alcătuite în principal din calcare (la bază). Dreissena polymorpha etc.). dintr-un strat de argile roșii-carămizii urmate de o succesiune de strate de 144 . cretacice.a. dolomite. marne ș. ce conțin specimene de Viviparus bifarcinatus. diabaze și melafire. Depozitele de vârstă Neogenă (etajele Sarmațian-Romanian – 13. iar transgresiv apar dolomite. argile calcaroase. neogene și cuaternare.a. Delta Dunării este plasată.a.).. Ovalipollis ovalis ș.8-0. la bază. nisipuri. nisipuri cu Stylodacna orientalis și nisipuri cu intercalații de argile.) etc. Depozitele de vârstă Cuaternară (depozite deltaice ce aparțin etajelor Pleistocen-Holocen – 1.. la bază. transportând 22% din debitul Dunării. gresii litice.a. gresii. Gheorghe. nisipuri fine cenușii (cu Dreissena rimestiensis. dinofagelate (Nannoceceratopsis spicula. ce conțin specii vegetale (Striatoabietites sp. ce aparțin etajelor Silurian-Permian (438-230 milioane de ani). derminate prin forajele de mare și mică adâncime efectuate în zonă. triasice. microconglomerate. precum și calcare cenușii și gălbui (la partea superioară). din argile și siltite feruginoase.Depozitele de vârstă Triasică (248-213 milioane de ani) sunt alcătuite. cu Mactra sp. Spirillina orbicula ș. argilite. cu fosile de foraminifere (Textularia jurassica. ce conțin o fitocenoză săracă cu Trilobosporilites apiverucatus..8 milioane de ani) sunt alcătuite dintr-o succesiune de strate cu calcare lumașelice. Ctenidodinium panneum ș. din punct vedere geologic . pellucida. cu intercalații de porfire feldspatice. cu Dosinia maeotica. prin falia Oancea-Sf. litoralul se afla mult mai la apus (între Chilia Veche și Murighiol pe vremea lui Strabon. astfel încât hărțile istorice care reprezintă Dobrogea cuprinzând toată Delta actuală.01 milioane de ani) sunt alcătuite. Clavifera triplex etc. gresii.). siltite și argile. jurasice. Platforma Deltei Dunării vine în contact în partea de sud-vest cu Orogenul Nord Dobrogean.a.a. foraminifere (Glomospirella sp. între Periprava și Lacul Dranov în epoca bizantină). conodonde (Gondolella navicula. ș. cu intercalații de tufuri vitroclastice.).. dar în Antichitate și Evul Mediu.. sunt geomorfologic false. care este aproximativ paralelă cu Brațul Sfântu Gheorghe. siltite și argile roșcate. siltite. gresii calcaroase. La vărsare formeaza insulele Sacalin considerate un început de deltă secundară. nisipuri. cu intercalații de gresii fine sau dolomite gipsifere. Depozitele de vârstă Paleozoică. Spirillina sp. Limnocardium sp. Depozitele de vârstă Cretacică ce aparțin etajelor Apțian-Senonian (121-65 milioane de ani) sunt alcătuite. N. într-o regiune mobilă a scoarței terestre numită Platforma Deltei Dunării (regiunea predobrogeană). sunt alcătuite din calcare.Cursul Brațului Sfântul Gheorghe este orientat spre sud-est. Structura geologică a acesteia este alcătuită dintr-un fundament cristalin peste care se dispune transgresiv o cuvertură sedimentară reprezentată printr-o succesiune de depozite paleozoice. Gladiogondolella tethydis ș. Delta Dunării (cu excepția deltei secundare a brațului Chilia) face tradițional parte din Dobrogea. în principal. siltite. și se desfășoară pe 112 km. din siltite feruginoase.

. Delta fluvială ocupă peste 65% din suprafața totală a deltei și se întinde de la ceatalul Izmail. aflată între brațele fluviului.. Delta Dunării este inclusă la categoria formelor de relief regionale de tip câmpie umedă pe depozite aluviale fluviatile cu un grad ridicat de fragmentare. Grindul Stipoc. 1996)[6] Teritoriul Deltei Dunării se împarte în două subregiuni geografice și anume: Delta propriu-zisă ce ocupă o suprafață de 4. N și 28˚40’24” long. (Coteț P.. siltite. nisipuri. Gheorghe) – Crasnicol – Perișor.006 ‰. În prezent. N – platforma Bugeac. 1994)[1][2] Delta Dunării. 1995)[3][4] Conform clasificării FAO (SOTER – Procedure Manual. delta se prezintă sub forma unei suprafețe plane cu o pantă de 0. Ostrovul Babina. sunt de 8-10 m în zona grindurilor și -2 .și zona complexului Razim. spre aval. Din punct de vedere fizico-geografic Delta se împarte transversal pe brațele fluviului în două mari subregiuni naturale: delta fluvială și delta maritimă. Romanescu Gh. 1973. Depresiunea Șontea-Furtuna. cu o suprafață de 990 km2. Delta Dunării este caracterizată prin forme de relief pozitive numite grinduri și forme de relief negative reprezentate prin depresiuni umplute cu apă (lacuri). Diferențele de altitudine. Ostrovul Tătaru.pietrișuri. 1990. Depresiunea Matița-Merhei. pe linia Periprava (pe brațul Chilia) – Crișan (pe brațul Sulina) – Ivancea (pe brațul Sf. iar la partea superioară se dispun aluviuni de origine fluviatilă și fluvio-lacustră. față de nivelul mării. argile și strate de loess. Grindul Chilia. Ostrovul 145 . străbătută de un păienjeniș de ape: brațe de fluviu. Soil of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve. respectiv 29˚40’50” long. punctată de lacuri și japșe. 45˚40’00” lat.250 km2. Ionesi L. reprezintă din punct de vedere geomorfologic un relief de acumulare dezvoltat la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră. 1973. situată în partea de N-V a Mării Negre (între 44˚46’00” lat. (Mutihac V. (Coteț P. canale și gârle. E – Orogenul Nord Dobrogean. E – platforma Mării Neagre). până la grindurile Letea și Caraorman. Depresiunea Pardina. 1993)[5]. Această subregiune a Deltei Dunării este împărțită în mai multe unități naturale cum ar fi: Depresiunea Sireasa.-4 m în zona depresiunile lacustre.

96 C. zile de iarnă geroase. 1953-1954. Asemenea situații s-au petrecut în anii 1928-1929. întâlnim zone cu relief pozitiv și negativ dar.3 C (în iulie) si 1 C (în decembrie și februarie). precum și al Mării Negre. de 11. zile de vară calde și uscate (când acționează anticiclonii tropicali atlantici).80%. etc. În această subregiune.84% la Gorgova și 89 85% la Sulina și Sfântu Gheorghe. Umezeala relativă a aerului variază iarna între 88 ./cmp.8 C (în decembrie). La intrarea în Delta Dunării (Tulcea) se înregistrează o cantitate medie multianuală a precipitațiilor de 450 mm. de 11. cu vânturi puternice (când acționează anticiclonii nord-atlantici). iar pe litoralul deltaic și cea mai mare parte a lagunelor. iar în largul Marii Negre (Platforma Gloria). în luna iulie. acoperite în diferite grade cu vegetație.71% la Gorgova și 77 . între 69 . ca și în cazul deltei fluviale. spre deosebire de prima subregiune. la răsărit de linia Periprava-Crișan-Ivancea-Crasnicol-Perișor. 1996) Climă : Delta Dunării se încadrează în spațiul cu climat temperat semiarid specific stepelor pontice.5 Kcal/cmp înregistrat în lunile de iarnă și un maxim de 17 Kcl. Temperatura se distribuie neuniform pe suprafața deltei. în delta fluvială (Gorgova). În funcție de intesitatea activității centrilor barici principali se instalează condiții specifice de vreme: zile de iarnă blânde (când activeaza centrul baric nord-est european).86 C. Delta maritimă ocupă mai puțin de 35% din suprafața Deltei Dunării. de 360 mm. 1984-1985. iar la Sulina. sub 350 mm. 1941-1942.05 C. cu totul diferită de cea a stepelor pontice. În cea mai mare parte a deltei cad între 350 si 400 mm ploaie. Depresiunea Erenciuc. La nivelul vârfului deltei (Tulcea) temperatura medie multianuală este de 10. întrerupte de insulele nisipoase ale câmpurilor marine. iar vara.94 C. Mediile multianuale indică creșterea temperaturii de la vest spre est. Stratul de zapadă este subțire și se menține perioade scurte de timp.Cernovca. la Sulina între 2. alcătuiesc o suprafață activă specifică deltei și lagunelor adiacente. fundul depresiunilor este sub nivelul mării în cele mai multe cazuri. Umezeala aerului înregistrează cele mai mari valori de pe teritoriul României. când apele mării lângă țărm au înghețat timp de 45 . Amplitudinile medii zilnice reflectă diferențele mari datorate naturii suprafeței active : la Gorgova variază între un maxim de 9 C (în iulie) și un minim de 3. de 10. cele mai 146 . Radiația totală variază între un minim de 3. Depresiunea Litcov.8 C (în iulie) și 1. pe țărmul mării (Sulina). Vânturile dominante bat din sectorul nordic alternativ cu sectorul sudic. Precipitațiile sunt reduse cantitativ și scad de la vest spre est datorită efectului suprafeței active specifice deltei.4 C (în noiembrie). numai în iernile mai aspre. Aceasta suprafață activă reacționează față de radiația totală recepționată și de circulația generală a atmosferei rezultând un mozaic de microclimate. iar la stația Gloria între 2. media multianuală fiind de 2250 ore. zile de vară ploioase (când interacționează aerul din bazinul mediteranean cu cel rece din nord-vestul Europei). dar poate ajunge la 2600 ore în anii cu nebulozitate redusă. Durata de strălucire a soarelui este mare. Spațiile acvatice plane și foarte întinse.60 zile. Lunca Tulcea-Murighiol și Depresiunea Dranov-Dunavăț. la Sulina și Sfântu Gheorghe. (Soil of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve. Sumele anuale ale temperaurilor medii zilnice efective se apropie de 1600 C. Depresiunea RoșcaBuhaiova.

La intrarea în deltă. plante agățătoare. De asemenea. Africa. mai numeroși decât lipovenii).666 români (87%). papura. lucru dovedit de vocabularul limbilor vorbite în deltă. ulterior românești (dicienii. iar primăverile au durata aproape egaăa cu toamnele. dintre care 12. plop. Marea Mediterană) vin să cuibărească. Vara. Delta a fost dintotdeuna un mediurefugiu pentru populațiile inițial grecești (grecii pontici erau încă 2059 în 1910. iar primăverile sunt mai lungi (122 zile) decât toamnele (83 zile). arin. ulm. 299 ucraineni diverși alții (1%)[7]. în amestec cu salcia pitică) și ocupă 78% din totalul suprafeței. Asia. fiind periodic inundate. Zăvoaiele ocupă 6% din suprafața deltei. mediul semi-acvatic nepermițând densități importante (densitatea medie este de 5 locuitori/km2). care la recensământul din 2002 se menținea la 14. . apoi din (lipovenii). stejar pedunculat. ocupând 2% din suprafața deltei. fiind păduri de salcie. care cresc pe grindurile fluviatile. Sezoanele sunt distribuite foarte neuniform în spațiul Deltei Dunării.intense accelerări de vânt înregistrându-se iarna și în sezoanele de tranziție. afluxul de turiști triplează populația. denumire care provine poate de la Vicina). mediile pe 90 ani relevă ca sunt 142 zile de vară și 60 zile de iarnă.583 locuitori. rogozul. Aceste populații s-au amestecat. iar ochiurile de apă sunt acoperite de o vegetație acvatică și plutitoare. La Sulina aceleași medii multianuale indică 145 zile de vară și numai 15 zile de iarnă. frasin. plop tremurător. îndeosebi pescăresc Retezat 2. frasin. Floră : Vegetația deltei este reprezentată în mare parte de o vegetație specifică mlaștinilor (stuful. există păduri pe câmpurile Letea și Caraorman și sunt alcătuite din stejar brumăriu. Speciile majore de pești în cadrul Deltei Dunării sunt știuca și somnul. la Tulcea. 1438 lipoveni (10%). Faună : Conține mai mult de 320 de specii de păsări ca și 45 de specii de pește de apă dulce în numeroasele sale lacuri și japșe. Acesta este locul unde milioane de păsări din diferite colțuri ale Pământului (Europa.700 ha Hunedoara 147 . Populația : Populația deltei a fost totdeauna răzleață.

Retezatul este cel mai complex și mai grandios masiv montan din toate sectoarele geografice ale Carpaților românești. Prin constituirea Parcului Național Retezat se urmărește protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național. floristic. care este cel mai mare lac glaciar din țară. fiind recunoscut ca Rezervație a Biosferei din anul 1979. hidrologic.190 specii de plante superioare. 5 specii amfibieni. Ca rezervație a biosferei Parcul Național Retezat s-a înființat în anul 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza. 130 de plante rare sau vulnerabile. Râul Șes. sub formă de trepte (Platforma de eroziune alpină Borăscu. Originalitatea sa constă în existența unor spectaculoase creste alpine care depășesc 2000 de m înălțime și un relief sculptural. În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m și peste 80 de lacuri glaciare. 90 taxoni endemici. 50 specii mamifere. smirdarul. speologic. paleontologic. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de interes național și internațional. faunistic. Parcul este renumit pentru diversitatea floristică și faunistică.138 ha din Masivul Retezat-Godeanu. cuprinzând o suprafață de 38. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic. Parcul Național Retezat – Rezervație a Biosferei se află în partea de vest a Carpaților Meridionali. ghințura galbenă. 168 specii de păsări. În rezervație se întâlnesc plante ocrotite de lege : garofița. adăpostind aproape 1. făcându-se remarcată existența unei puternice modelări climatice. pedologic și peisagistic. fondatorul Grădiii Botanice din ClujNapoca și Emil Racoviță. floarea-de-colț. 9 specii de reptile. 148 . Gornovița). în care s-au imprimat urmele a două mari glaciații (Riss și Würm). zâmbrul etc. geologic. între care Lacul Bucura.

depozite fosilifere.. 50 ha Lacul Buda Munții Munții Făgărașulu . 0. fenomene geologice unice de interes ştiinţific sau peisagistic (peşteri. iar ca păsări. geologic geologic 1. ursul. asociații floristice sau faunistice. științifică sau peisagistică. 30 Nucșoara. prin unicitatea și valoarea lor. din luna septembrie 2004 Parcul Național Retezat a devenit membru al fundației PAN Parks. 50 ha Lacul mixt 0. ha Lacul Hârtop I Munții Făgărașulu . chei. Rucăr Făgărașului . Criteriile ce stau la baza declarării unei arii naturale ca monument al naturii. Argeș :Calcarul de la Albești Satul Albești Granitul de la Albești [4] Satul Albești Comuna Nucșoara mixt 0. cu scopul de a asigura păstrarea trăsăturile naturale specifice. cerbul. Ele desemnează un element natural individualizat. cocoșul-de-munte. mistrețul etc. precum și alte elemente cu valoare de patrimoniu natural. arbori seculari. iar din anul 2007 este protejat ca propunere de sit pentru rețeaua ecologică europeană Natura 2000. 20 ha Comunele Comunele Nucșoara. concret şi fac parte din ariile protejateMonument al naturii este o arie naturală protejată ce corespunde categoriei a III-a IUCN. reprezentând specii de plante sau animale sălbatice amenințate cu dispariția. d). mixt 0. cursuri de apă. fenomene geologice: chei. arbori seculari. în vederea conservării habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice de interes comunitar. Monumentele naturii cuprind specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispariţie. cascade. Începând din anul 1999. cascade). a cărei valoare deosebit de însemnată sau unică.Dintre animale se bucură de o atenție deosebita capra neagră. râsul. căpriorii. ciocănitoarea neagră etc. 40 ha Galbena IV Comunele Nucșoara. Rucăr 149 Lacul Hârtop II .[1] sunt acelea de identificare a zonelor cu elemente naturale valoroase și o deosebită semnificație ecologică. stânci. Parcul Național Retezat are administrație proprie. peșteri. conform Agenției Europene de Mediu. este supusă unui regim strict de protecție și conservare.

lacurilor. Starea habitatelor naturale. 60 ha Comuna Nucșoara mixt 2 haMunții Comuna Nucșoara mixt 0. 150 . munte. cursurilor de apa si luncilor acestora. cat si la nivel de specii. Rucăr Făgărașului Lacul Scărișoara Galbenă Munții Făgărașului . 50 ha Satul Suslănești Lacul Valea Rea Comunele Nucșoara. zonelor de stepa. care se diferențiază în principal funcție de gradul de protecție (sau gradul permis al intervenției umane) și funcție de scopul ariei protejate. 30 ha FăgărașuluiLacul Mănăstirii Făgărașulu . intr-o proportie relativ egala. exprimata atat la nivel de ecosisteme. Munții mixt 0. a florei si faunei salbatice Spatiul biogeografic al Romaniei cuprinde. Locul fosilifer Suslănești Din necesitatea clasificării ariilor protejate au rezultat o varietate de tipuri de arii protejate. 60 ha Mușeteică Comuna Nucșoara mixt 0. Ca o consecinta a pozitiei sale geografice. oferind conditiile necesare conservarii diversitatii biologice specifice. cu o diversitate mare de conditii pedoclimatice si hidrologice ce diferentiaza un numar de circa 52 ecoregiuni cu o varietate de ecosisteme terestre. ha Munții Munții Iezer-PăpușaLacul IzvorulFăgărașulu . acvatice specifice zonelor de coasta si de litoral al Marii Negre.Lacul Zârna Comuna Nucșoara mixt 0. 50 mixt 2 ha Munții Lacul Jgheburoasa Comunele Nucșoara. deal. inclusiv celor specifice Deltei Dunarii. restul mediului natural se pastreaza in parametrii naturali de calitate. de deal si de munte. Rucăr mixt 1 ha Munții Făgărașulu Lacul Comuna Nucșoara mixt 0. silvostepa. Cu exceptia marilor zone agricole si a unor ecosisteme terestre si acvatice aflate sub impactul negativ al unor surse de poluare. cele trei unitati geografice – de campie. in care se inregistreaza modificari ale structurii si dinamicii diversitatii biologice. Rucăr Munții Făgărașulu . Romania este o tara cu o diversitate biologica ridicata.Rucărmixt 0. zonelor secetoase sau a celor umede. 35 ha Munții Făgărașului Lacul Hârtop V Comunele Iezer (Păpușa) Nucșoara.

Au fost identificate. institutelor de cercetare. de asemenea. precum si ale unor organizatii neguvernamentale specializate. cu exceptia unor specii salbatice care fac obiectul unor programe si proiecte de cercetare ale structurilor universitare. modificarile structurale la nivelul acestora nu sunt sesizabile de la un an la altul. Ca urmare a studiilor efectuate prin Programul CORINE Biotopes au fost identificate si caracterizate un numar de 783 tipuri de habitate (13 habitate de coasta. cu o suprafata totala de 6. in general. . Actiuni complexe pentru protectia si dezvoltarea patrimoniului natural al 151 Muntilor Apuseni. doar in cazul unor accidente ecologice majore si pe termen scurt. Conservarea habitatelor in Parcul National Bucegi. prin eliminarea factorului perturbator mediul natural se poate reface. nu exista date concrete pe baza carora sa se poata face o analiza reala a starii acesteia. cat si comunitar. In vederea stabilirii si implementarii planurilor de management necesare asigurarii unei stari favorabile de conservare a unor tipuri de habitate naturale cu importanta deosebita atat la nivel national. Datorita lipsei punerii in practica a sistemului de monitoring integrat care sa includa si monitorizarea diversitatii biologice. 54 de mlastina. 196 de pajisti. 90 de stancarii/nisipuri si 135 agricole) in 261 de zone analizate de pe intreg teritoriul tarii. prin intermediul programului LIFE (L’Instrument Finnancier pour l’Environnement) al Comunitatii Europene s-a obtinut suport financiar pentru urmatoarele proiecte: · · · Conservarea unei paduri euro-siberiene cu stejar (Quercus robur).557 km2. 206 de padure. 89 de zone umede. ulterior. 44 de zone de importanta avifaunistica.Deoarece sistemele ecologice sunt sisteme functionale cu organizare complexa. reprezentand 3% din suprafata tarii. Protecția ariilor naturale presupune protecția habitatelor naturale în care trăiesc fauna și flora Ecosistemele naturale si seminaturale din Romania reprezinta aproximativ 47% din suprafata tarii. muzeelor.

inclusiv a celor migratoare. s-au identificat un numar de 57 de taxoni endemici (specii si subspecii) si 171 taxoni subendemici. precum si legislatiei specifice in vigoare.Nivelul ridicat al diversitatii habitatelor reflecta si un nivel ridicat al diversitatii speciilor de flora si fauna. (3) La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia. din care pana in prezent 23 sunt declarate monumente ale naturii. dupa caz. Astfel. urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural. precum si monitorizarea de catre structurile de administrare. a florei si faunei salbatice se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta. cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu. Speciile endemice reprezinta 4%. de asemenea. Exista. 74 sunt extincte. Pe teritoriul Romaniei au fost identificate: 3700 specii de plante. un numar de 600 specii de alge si peste 700 specii de plante marine si costiere. din care 33085 nevertebrate si 707 vertebrate.33792 specii de animale. conservarea habitatelor naturale. Speciile caracteristice pasunilor reprezinta aproximativ 37% din totalul celor existente in Romania. elaboreaza reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor. 171 vulnerabile si 1253 rare. Obligații privind protecția ariilor naturale protejate: Art. de conservare si utilizare durabila a componentelor diversitatii biologice. (4) Detinatorii cu orice titlu de suprafete terestre si acvatice supuse refacerii ecologice sau aflate intr-o arie naturala protejata au obligatia de a aplica 152 . pana la indeplinirea acestora. (2) Regimul ariilor naturale protejate.cadru prevede obligațiile ce revin autorității de mediu : (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice centrale si locale. de conservare a functiilor ecosistemelor si de protectie a speciilor salbatice de flora si fauna. automonitorizarea. 49 din legea. 39 periclitate.

(3) Siturile de interes comunitar se declara prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. de specii de vanat care au disparut din fauna cinegetica in decursul timpului.endemit tertiar – (Conservarea speciei Romanichthys valsanicola) si Vipera ursinii (vipera de stepa) (Conservarea “in situ” a viperei de stepa din Romania). De asemenea.si/sau respecta masurile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului.In anul 1999 s-a obtinut suport financiar prin programul LIFE (L’Instrument Finnancier pour l’Environnement) al Comunitatii Europene pentru stabilirea si implementarea planurilor de conservare pentru doua specii periclitate la nivel national si comunitar: Romanychthys valsanicola (aspretele) . cu suportul tehnic si financiar al Consiliului Europei. ministerul a finantat realizarea “Cartii rosii a vertebratelor din Romania”. Un alt proiect LIFE vizeaza managementul carnivorelor mari din Piatra Craiului (Consolidarea Parcului National Piatra Craiului). cum ar fi zimbrul. In Romania se afla in derulare programe privind reintroducerea. in cadrul arealului lor natural. castorul si marmota alpina. a dezvoltat proiectul “Reteaua Emerald in Romania”. In anul 2000. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. care vizeaza identificarea si caracterizarea unor habitate naturale si a unor specii salbatice existente in Romania si care sunt incluse in Rezolutiile 4/1996 si 6/1998 ale Conventiei de la Berna privind conservarea habitatelor naturale si a vieti Preocupări există și spre limitări ale valorificării economice. inclusiv ca resurse genetice în condițiile în care o mare varietate de specii de flora si fauna 153 . o componenta a proiectului privind “Managementul conservarii biodiversitatii” o constituie programul de reintroducere a zimbrului in zona Vanatori Neamt. rezultatele fiind notabile. iar dupa recunoasterea statutului lor de catre Comisia Europeana devin arii speciale de conservare si se declara prin hotarare a Guvernului. Activități concrete:In anul 2000.

In ultimii ani. cerb lopatar. reglarea 154 . urs. Pentru evitarea supraexploatarii acestor resurse. caprior. iepure. ratificata prin Legea 69/1994. Efectivele de vanat evaluate in ultimii ani sunt relativ constante. cocos de munte). in scopul comercializarii pe piata interna si la export. in special pe piata externa. fiind foarte solicitate. dominat de capra neagra. Fondul cinegetic national este arondat in 2231 fonduri de vanatoare. la nivelul intregii tari. ocupa in principal arealul zonelor montane. prin conditiile de mediu favorabile si prin buna gospodarire a fondurilor de vanatoare. fiind reprezentate de lup. Aceasta stare a fost realizata.Fauna salbatica de interes cinegetic ocupa. in principal. continuand cu zonele de campie si coline (mistret. un areal foarte diversificat. presiunea asupra acestor resurse a crescut considerabil. apoi zona montana (cerb comun. specii strict protejate. avand multiple utilizari in diverse sectoare inclusiv pentru terapii. fazan). Carnivorele mari. 103/1996 de catre Regia Nationala a Padurilor. organizatiile vanatoresti si institutiile de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania. luand in considerare si procedurile instituite la nivelul Uniunii Europene si pe plan international. punandu-se astfel in aplicare si prevederile Conventiei privind comertul international cu specii de flora si fauna salbatica pe cale de disparitie. incepand cu Delta Dunarii si luncile joase ale raurilor mari si a fluviului Dunarea (pasari de pasaj ca specii de baza de vanat).de pe teritoriul Romaniei prezinta importanta economica si sociala deosebita. gestionate in temeiul Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. realizata prin masuri ca: selectia artificiala la speciile de vanat purtatoare de trofee cinegetice. Aceste reglementari au fost imbunatatite . incepand din anul 1997. neexistand fluctuatii mari de efective la nici una din speciile principale de vanat. a fost reglementat regimul de desfasurare a activitatilor de recoltare/capturare si achizitie a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica si a altor bunuri ale patrimoniului natural. si pana in golul alpin. ras si pisica salbatica.

să creeze un Mecanism de Schimb de Informaţii la nivel naţional pentru a promova cooperarea tehnică şi ştiinţifică. in ceea ce priveste trofeele de vanat recoltate pe fondurile de vanatoare din tara noastra. Principiile care stau la baza reglementarii retelei nationale de arii naturale protejate Aceste principii sunt cuprinse în Strategia pentru Mecanismul Român de Schimb de Informaţii/Clearing House Mechanism . cum ar fi zimbrul. castorul si marmota alpina. paza fondurilor de vanatoare si lupta impotriva braconajului. 2 încurajează Părţile: (a) Să desemneze cât mai curând posibil un Punct Focal National pentru Mecanismul de Schimb de Informaţii CHM. in cadrul arealului lor natural. prin articolul 18 alineatul 3. asigurarea hranei suplimentare in perioada de iarna. pisica salbatica). detinand altfel recordurile mondiale pentru trofeul de urs (craniu si blana) si capra neagra (16 trofee din primele 20 sunt recoltate in Romania). în 2008. La a IXa Conferinţă a Părţilor (CoP IX) de la Bonn. în cadrul Convenţiei privind Diversitatea Biologică/Convention for Biological Diversity – CBD. de specii de vanat care au disparut din fauna cinegetica in decursul timpului. Acest document cere Părţilor la Convenţie. Trofee remarcabile au fost recoltate. a fost adoptată Decizia IX/30 care la pct. rezultatele fiind notabile 2. reducerea efectivelor de rapitoare pana la un nivel acceptabil pentru mentinerea echilibrului ecologic. Romania ocupa unul din locurile de frunte. precum si la rapitoare (lup. In Romania se afla in derulare programe privind reintroducerea. ras. cerb comun si cerb lopatar). in lume. de-a lungul anilor. si la speciile de cervide (caprior. in Romania.corespunzatoare a raportului dintre sexe (cervide). mistret. care să aibă expertiza adecvată 155 .CHM.

cum ar fi un Comitet Interinstituţional de Coordonare. pe baza nevoilor identificate. (h) Să identifice sursele relevante de informaţii privind biodiversitatea la nivel naţional şi să le promoveze prin intermediul portalului Mecanismului naţional de Schimb de Informaţii şi. (b) Să pregătească o Strategie Naţională CHM . 156 .pentru a coordona şi a pune în aplicare Mecanismul de Schimb de Informaţii. (c) Să-şi dezvolte mecanismele naţionale de schimb de informaţii.de implementare a Mecanismului de Schimb de Informaţii. precum şi să faciliteze schimbul de informaţii cu bazele de date naţionale relevante. (g) Să definească rolurile şi responsabilităţile în ceea ce priveşte colectarea. ca mijloc esenţial de implementare şi evaluare a strategiilor şi a planurilor naţionale de acţiune privind biodiversitatea. (e) Să stabileasca o structură naţională. să dezvolte legături între Mecanismul de Schimb de Informaţii şi reţelele existente. managementul conţinutului portalului şi activităţile de conştientizare a comunităţii. după caz. să furnizeze în primul rând informaţii de bază despre contactele naţionale şi despre biodiversitatea ţării.NBSAP. (d) Ori de câte ori este posibil. dacă acest lucru nu s-a realizat încă. după caz. de preferinţă ca o componentă a Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune privind Biodiversitatea/ National Biodiversity Strategy and Action Plan . dupa caz. (f) Să mobilizeze şi să aloce resurse pentru consolidarea capacităţii instituţionale de implementare a Mecanismului naţional de Schimb de Informaţii şi pentru susţinerea funcţionării sale. desemnată pentru a coordona dezvoltarea Mecanismului de Schimb de Informaţii. standarde Web recunoscute şi acceptate la nivel internaţional. cu participarea organizaţiilor relevante implicate în domeniul biodiversităţii şi a părţilor interesate. după cum se solicită la alineatul 7 din Decizia II/3. revizuirea şi diseminarea informaţiilor. utilizând.

şi Realizarea si menţinerea unui site CHM România. Sunt definite mai multe ţinte care vor converge spre îndeplinirea obiectivului respectiv.încurajarea cooperării tehnice şi ştiinţifice. inclusiv comunităţilor indigene şi locale. este necesară realizarea unei strategii şi a unui plan naţional de acţiune pentru gestionarea eficientă şi cu folos a CHM-ului. Prin Strategia elaborată. România răspunde cerinţelor CBD privind: Instituirea unui CHM funcţional cu o viziune clară acţiunilor de realizat în următorii ani Definirea rolurilor Punctului Focal Naţional pentru CHM Stabilirea unei structuri naţionale de supervizare operaţională şi a unei reţele de contacte instituţionale. să realizeze site-ul Mecanismului naţional de Schimb de Informaţii şi în limbile naţionale sau locale şi să disemineze materiale relevante la nivel naţional. facilitarea posibilităţii de a identifica sectoarele de date si informaţii acoperite deficitar. ) Strategia este construită în jurul unui obiectiv general. Sunt propuse activităţi a căror realizare va asigura fezabilitatea ţintelor şi posibilitatea atingerii lor în limitele de timp ale Strategiei. în formatul şi limbile adecvate. falicitarea accesului mai rapid la datele şi informaţiile existente.colectarea şi prezentarea de noi informaţii despre biodiversitate. Printre avantajele CHM-ului se numără: furnizearea de date şi informaţii care să vină în sprijinul factorilor de decizie. Ţinând seama de multitudinea actorilor în domeniul biodiversităţii şi al CHM-ului ca instrument de schimb/mediere între aceştia. grupurile principale şi părţile interesate. (j ) Ori de câte ori se aplică şi este fezabil.(i) Să încurajeze utilizarea Mecanismului naţional de Schimb de Informaţii ca instrument de dialog cu societatea civilă. contribuţia la implementarea mai eficientă a Convenţiei pentru Diversitate Biologică. 157 asupra obiectivelor şi .

se instituie un regim juridic diferenţial pentru categoriile de arii protejate stabilite la nivel naţional şi internaţional. pentru a fi Punct Focal Secundar pentru CHM. -Instituirea unui Mecanism de Schimb de Informaţii (CHM) funcţional pentru România -Nominalizarea unui Punct Focal Naţional pentru CHM Numirea şi mandatarea unei persoane dintr-un minister sau o instituţie importantă care este implicată în implementarea Convenţiei în România pentru a fi Punct Focal Naţional CHM. Astfel Punctul Focal Naţional va primi de la ambele instituţii informaţii relevante despre evoluţiile care privesc CHM. care va stabili cât anume din activitatea normală lunară a acestora trebuie să fie dedicată funcţionării CHM-ului. Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie a bunurilor patrimoniului natural. -Numirea unei a doua persoane de la alt institut partener. Administrarea retelei de arii naturale protejate de interes national . -Acordarea unui mandat celor două persoane. monumentelor naturii pe care s-au identificat elemente ce necesită a fi ocrotite. Persoanele fizice şi juridice au următoarele atribuţii în ceea ce priveşte regimul juridic general al ariilor protejate: .Pe de altă parte. -Informarea Secretariatului Convenţiei şi a CHM-ului european în legătură cu această numire. Mecanismul de Schimb de Informaţii al României să funcţioneze şi să contribuie la schimburile de informaţii privind conservarea biodiversităţii. strategia CHM ar trebui sa aibă ca viziune o mai bună informare a populaţiei României privind biodiversitatea.să respecte statutul suprafeţelor limitrofe ariilor protejate. 4. 158 .

Potrivit art.să nu captureze. . cu excepţia celor prevăzute de lege.autorităţi ale administraţiei locale. Toate suprafeţele terestre şi acvatice ce aparţin domeniului public şi care datorită valorii patrimoniului natural. . . . fără acordul autorităţii centrale pentru protecţia mediului.structuri ale administraţiei special constituite.18 din Ord. deţină sau monumente ale naturii. - să comercializeze animale declarate să nu disloce.companii. Ariile naturale protejate se evidenţiază în planurile naţionale şi în zonele de amenajare teritorială şi de urbanism. . deţină sau să comercializeze piese mineralogice. de Urg.regii autonome. ce provin din locuri declarate monumente ale naturii. 236/2000 – administrarea ariilor protejate se face prin: .să nu introducă în ţară.societăţi naţionale şi comerciale. Modul de constituire şi de administrare a ariilor protejate va lua în considerare interesele comunităţilor locale în scopulpăstrării practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale locale în valorificarea acestor resurse în beneficiul lor. speologice. . .sa nu culeagă şi să nu comercializeze plante declarate monumente ale naturii. 159 . culturi de microorganisme. vor rămîne în proprietatea statului şi vor dobîndi regim de protecţie. nr.- să gospodărească ecologic şi durabil suprafeţele pe care le deţin în calitate de proprietari şi care sunt declarate arii protejate sau monumente ale naturii. necesită instituirea regimului de arie protejată. plante şi animale vii. paleologice.

au fost luate o serie de măsuri. dar care este şi foarte fragilă. de învăţămînt. Delta Dunării a fost înscrisă şi pe lista aferentă Convenţiei asupra zonelor umede de la Ramsar/1972 prin care I s-a stabilit un regim naţional şi internaţional de protecţie şi conservare. a structurilor cu valoare ecologică.muzee. .. Regimul juridic al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" În scopul opririi proceselor de degradare a Deltei Dunării şi a reconstrucţiei sale ecologice.organizaţii non-guvernamentale. Delta Dunării trebuie supusă unui regim de protecţie şi dezvoltare durabilă. 82/1993 – priveşte constituirea Rezervaţiei Deltei Dunării şi cuprinde dispoziţii 160 . Delta Dunării este o regiune de importanţă naţională şi internaţională. inclusiv legislative. Prin Decretul 187/1990 ţara noastră a aderat la Convenţia privind patrimoniul mondial. a biodiversităţii. fiind supusă poluării sub diferite forme dar şi unei explotări naţionale cu consecinţe negative. Legea nr. fiind declarată rezervaţie a biosferei. cultural şi natural iar Delta Dunării a fost înscrisă în 1991 pe lista patrimoniului mondial. prin Decretul nr 103/1990 s-a dispus oprirea lucrărilor de aplicare a programului de amenajare şi exploatare integrală a Deltei. . 9. . Avînd calitatea recunoscută de patrimoniu natural mondial şi de zonă umedă de importanţă internaţională. pentru ariile ce aparţin domeniului public şi nu necesită structuri ale administraţiei special constituite. ştiinţifice.instituţii de cercetare. Astfel. .persoane fizice cu calitatea de custode. ştiinţifică şi peisagistică. Legea cadru prevede că menţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de arii protejate şi de monumente ale naturii are drept scop. conservarea unor habitate naturale.servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale. redresarea şi menţinerea echilibrului în zonă. în scopul elaborării de studii ce cuprind măsuri pentru utilizarea raţională.

prezentarea de propuneri privind stabilirea de penalităţi pentru sancţionarea abaterilor de la regulile de desfăşurare a activităţii în Delta Dunării. în scopul menţinerii echilibrului ecologic. 82/1993 cuprinde şi un ansamblu de sancţiuni juridice (contravenţionale. Ulterior Administraţia a fost organizată prin HG nr. 983/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului. finanţată de la bugetul administraţiei de stat. Regimul juridic general al Deltei Dunării este completat şi de prevederile documentelor internaţionale în materie (ratificate de ţara noastră).coordonarea lucrărilor hidrotehnice atît pentru asigurarea unei mai bune circulaţii a apei pe canale.redresarea ecologică a Deltei Dunării şi conservarea genofondului (biodiversităţii) şi ecofondului. 264/1991 ca instituţie publică cu personalitate juridică. 161 . precum şi a condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi. navelor fluviale şi maritime. Legea nr. penale) menite să contribuie la asigurarea aplicării şi respectării sale. Pe lîngă sistemul complex de protecţie şi conservare a Deltei Dunării. regimul de administrare şi regimul sancţionator. .referitoare la regimul general şi special de protecţie. .stabilirea locurilor de vînătoare şi de pescuit. . a stabilirii unor măsuri de gestionare şi dezvoltare durabilă a acestei resurse naturale. şalupelor. Atribuțiile gestionării problemelor de mediu în Rezervația Delta Dunării revin Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” – înfiinţată prin HG nr.stabilirea modului de circulaţie şi acces în Delta Dunării al bărcilor. . persoanelor şi grupurilor de cercetători.stabilirea criteriilor de dezvoltare a aşezărilor umane şi a turismului. avînd ca obiective în activitate: .cercetarea fenomenelor deltaice. civile. ghioluri şi lacuri.cunoaşterea capacităţii productive şi dimensionarea exploatării resurselor din Delta Dunării în limitele ecologice admisibile. . . cît şi pentru împiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei marine. .

aer. între progresul ştiinţifico-tehnic şi noţiunea de urbanizare este o relaţie directă: progresul a determinat dezvoltarea oraşelor şi intensificarea activităţii economico-sociale. ca orice fiinţă vie. sol) precum şi schimbări semnificative ale microclimatului. dinamic. autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului. III. PROTECTIA MEDIULUI ÎN HABITATUL URBAN Definirea habitatului urban Omul. evaluarea. zonele funcţionale urbane prezintă modificări ale factorilor de mediu (apă.Dintre atribuţiile Administraţiei putem aminti: de gestionarea. dar gradul în care a exercitat această influenţă a fost diferit re la o epocă istorică la alta. de informare şi educare ca şi atribuirea de norme şi reglementări pertinente. nu se află în afara legilor care guvernează viaţa pe planeta noastră. Acesta a influenţat dintotdeauna dezvoltarea societăţii. Așadar. stabilirea şi aplicarea măsurilor de conservare şi refacere a ecosistemelor deltaice. Un grup de oameni pe un spaţiu determinat şi mediul ambiant respectiv alcătuiesc împreună un ecosistem urban . fie la migrația oamenilor către localitățile urbane și la dezvoltarea orașelor atât pe orizontală cât şi pe verticală. ci s-a format şi dezvoltat în interacţiune cu mediul natural. Aşezarea umană reprezintă prin manifestarea sa spaţial-funcţională o entitate complet diferită faţă de ecosistemele naturale . prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de 162 îndeplinirea . Urbanizarea privită ca un proces continuu. Pe măsura progresului au crescut și pretențiile omului pentru un nivel de confort mai ridicat ceea ce a condus fie la urbanizarea localităților rurale. orientate spre destinației lor. este o activitate: operaţională.

Cel mai semnificativ efect negativ este poluarea 2 . amenajările şi plantaţiile. integratoare. resursele umane sunt influenţate în mod direct. s-a dezvoltat cultura. constituie principala presiune exercitată din partea centrelor urbane asupra mediului. Lipsa unei organizări şi dezvoltări economice pe criterii ecologice. lipsa unei baze de dezvoltare durabilă ex-tinderea suprafeţelor ocupate de oraşe şi creşterea necesităţii de tot felul. În istoria umanităţii urbanizarea a avut atât efecte pozitive cât și negative:pozitive: la început. Dezvoltarea tehnicii fără să ţină seama de principiile ecologice. Crearea de bunuri materiale care încorporează resurse neregenerabile (sau greu regenerabile) şi epuizabile. normativă. definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri. inclusiv infrastructura. prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor. Protectia factorilor naturali de mediu in asezarile umane Factorii de poluare urbană sunt cei care se încadrează în factorii general valabil de poluare a mediului înconjurător şi se referă la: 1. a fost un factor de dezvoltare. 163 . lipsa hranei. Creşterea demografică explozivă care implică aglomerarea oraşelor. 4. cu alte cuvinte. 3. Din numeroasele elemente ce alcătuiesc ecosistemul urban. au apărut primele universităţi etc. au crescut veniturile populaţiei. în oraşe apărând primele manufacturi – germeni ai industrializării.. s-a mărit numărul de locuri de muncă.negative: pe parcursul dezvoltării a avut loc o explozie demografică. 2. lipsa locuinţelor şi aglomerarea lor.amenajare a teritoriului. prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor. care a dat naştere la fenomene dereglatoare pentru activitatea normală: şomaj.

Paris. ca şi cum suprafaţa acestora ar fi nesfârşită. ca rezultat al unei activităţi desfăşurate de om.2% în Olanda. de vibraţii. 9. Suprafeţele de teren sustrase agriculturii prin procesul de urbanizare şi industrializare în raport cu cele existente reprezintă cote importante în ţările dezvoltate: 28. Nu odată fixarea platformelor industriale s-a făcut fără o preocupare pentru protejarea terenurilor arabile. Lipsa unei conştiinţe ecologice cu privire la posibilităţile mediului înconjurător constituie acel factor de comportament care concură în egală măsură cu alţi factori. prin urmare. de aceea aceste activităţi trebuie controlate şi dirijate.5. care pot dăuna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime. care pot aduce prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului. şi. 6.la degradarea mediului. în apă ori în sol. de căldură şi/sau de zgomot în aer.Problema centrală care apare în acest sens este de a stabili cine este victima daunei:omul sau mediul său Parametrii ecologici care caracterizează calitatea mediului au suferit modificări în compoziţia chimică – atmosferă. astfel încât să se reducă la minim impactul asupra mediului. acolo unde există industrie există şi poluare. capitala Bucureşti are o populaţie de câteva ori mai mică decât a Franţei. sol şi apă – în urma activităţii menajere şi industriale. Principalul factor al poluării oraşelor este plasarea unor activități industriale în zona locuibilă. dar ocupă o suprafaţă mai mare decât aceasta. Activităţile din mediul urban constituie surse de poluare pentru toţi factorii de mediu. Introducerea directă sau indirectă. de exemplu. de substanţe.0% în Belgia. Şi în România proporţiile acestui fenomen sunt îngrijorătoare.0% în Marea Britanie. Între industrie şi urbanism există o intercondiţionare.. industria fiind un factor sine qua non al urbanizării. Creşterea necesarului de apă în viitor. 12. 164 .

cărămizi etc. amoniac (NH3)). Până nu demult. folosirea îngrăşămintelor chimice. hidrocarburi nearse. var. În sprijinul acestei afirmaţii se aduc următoarele argumente: folosirea necorespunzătoare a irigaţiilor care pot aduce apa freatică la suprafaţă şi produce înmlăştiniri. a pesticidelor (de exemplu. lemnelor şi produselor petroliere. îngrăşăminte chimice. consumă în continuu resurse naturale (petrol.030.Industria. materiale radioactive – materiale greu biodegradabile) care nu pot intra in circuitele naturale de refacere.Industria cu toate componentele sale (industria energetică. • în acelaşi timp industria emite produse şi subproduse nocive mediului înconjurător (polietilena. acid sulfuric (H2SO4). sticla. zgura. cauciucul. Industrializarea excesivă care a caracterizat oraşele ultimelor decenii a fost cauza esenţială a creşterii concentraţiei de dioxid de carbon (CO2) în atmosferă. lemn) etc. dacă la începutul revoluţiei industriale – cu baza energetică axată bazată pe petrol şi cărbuni – procentul de dioxid de carbon în atmosferă nu era decât de 0. din răspândirea extrem de largă a 165 . deversează în apă şi în sol reziduuri industriale nocive atât plantelor cât şi animalelor etc. fier. produse petrochimice). pentru diverse procese tehnologice. industria chimică (produse cloro-sodice. care provoca o importantă poluare a oraşelor. particule şi gaze (dioxid de carbon (CO2). iar pentru anul 2050 se prefigurează o valoare de 0. industria materialelor de construcţii (ciment. industria metalurgică. cărbune. Un alt factor care contribuie la degradarea mediului din interiorul şi din afara oraşului îl reprezintă agricultura. gaze. substanţe chimice. energia folosită în industrie era dată de arderea cărbunilor. ca activitate economică. eliberează în aer.) joacă un rol dublu în poluarea biosferei: • omul tehnicizat de astăzi consumă o cantitate de oxigen incomparabil mai mare pentru întreţinerea arderilor în uzine.060. astăzi acesta a ajuns la valoarea de 0. prafuri industriale.033. monoxid de carbon (CO).

pe plan mondial. se realizează astfel un flux continuu de distrugere a terenului arabil şi. punerea în circuitul agricol a unor noi suprafeţe arabile se face pe seama defrişării pădurilor.DDT-ului. Totodată. necesară pentru satisfacerea nevoii de hrană a populaţiei urbane. astfel. concomitent cu practicarea unei agriculturi intensive duc la scăderea apei freatice şi la accentuarea dezechilibrului ecologic pe mari întinderi. fie ca urmare a degradării lui printr-o activitate chimizată şi mecanizată care forţează pământul peste puterea şi capacitatea sa de a furniza alimente pentru o populaţie urbană în creştere. acumulându-se până la pragul de pericol). de către drumuri etc. În ultimii ani se resimte tot mai puternic o extindere teritorială a oraşului. reziduuri industriale deversate în apele râurilor. detergenţi) din oraşe. Astfel. din marile complexe zootehnice rezultă însemnate concentraţii de dejecţii şi ape uzate. ajung în sol. ducând treptat la dispariţia acestora de pe mari suprafeţe. De asemenea. agricultura. Continuând. cu ritmul actual de defrişare. detectat până şi în ouăle pinguinilor din Antarctica. s-a tras concluzia că acesta s-ar putea structura în lanţul alimentar uman. apele de ploaie care adună substanţele otrăvitoare (uleiuri minerale. 166 . reziduuri menajere care. benzine. poate fi la rândul ei victima activităţii urbane prin extinderea teritoriului localităţilor. de două hectare pe minut. agricultura poate afecta calitatea mediului înconjurător prin zootehnie. Zootehnia reprezintă o sursă de poluare şi prin cantităţile mari de sodă calcinată şi detergenţi folosiţi în acţiunea de igienizare. principalul factor de producţie din agricultură – solul – cade victimă activităţii urbane. a pădurilor datorită defrişărilor efectuate pentru extinderea culturilor agricole. în cele mai multe cazuri. se apreciază că pădurile ar urma să dispară complet în următorii 80-85 de ani. extindere care acţionează asupra zonelor învecinate. ocuparea de terenuri de către construcţiile industriale. Defrişările pentru mărirea suprafeţelor arabile. apoi. în final. fie prin introducerea în compoziţia chimică a acestuia a unor substanţe nocive: îngrăşăminte chimice.Drept urmare.

de exemplu. transformarea peisajului urban etc. Asemenea nivele de trafic generează elemente de stres pe care populaţia le acceptă din ce în ce mai greu.Un alt domeniu cu impact negativ asupra habitatului uman. poluarea fonică. Traficul rutier deţine principala pondere în domeniul emisiilor de hidrocarburi volatile (circa 45%). traficul rutier reprezintă principala sursă a emisiilor de oxizi de carbon (circa 90%) şi de oxizi de azot (circa 59%). pierderile de spaţiu provocate de construcţia autostrăzilor sunt considerabile: o autostradă cu trei benzi pe sens degradează cca. estimate a fi de peste trei ori mai importante decât cele generate de sectoarele industriale. centrul oraşului Göteborg nu este supus circulaţiei rutiere). gaze cu efect pe termen lung (bioxid de carbon). pe lângă poluarea solului. transporturile afectează în sens negativ perimetrul oraşelor prin dezvoltarea infrastructurii şi a reţelei de drumuri şi căi ferate.Pe lângă poluarea aerului de către motoarele cu ardere internă prin: substanţe toxice. trebuie micşorată viteza maximă de deplasare (sub 30 km/h). În 167 . ca o consecinţă a dezvoltării economice din ultimii patruzeci de ani care a condus la creşterea continuă a transporturilor de persoane (o sporire de 2. Acestea.Pe lângă cele enumerate. Contribuţia la fenomenul de poluare a motoarelor folosite în transporturile urbane. şi are o influenţă mai redusă în privinţa bioxidului de sulf (SO2) (circa 4%).75 ori tone pe km). poluanţi atmosferici uşor sesizabili (fum. apei şi aerului constituie şi un puternic factor de stres asupra populaţiei urbane prin numărul mare de maşini. ca parte componentă şi funcţională a oraşului.20 ori a numărului de pasageri pe km) şi de bunuri (de 1. precum şi la emisiile de plumb. ocupă o poziţie mai modestă. cât şi intensitatea traficului (de exemplu. transporturile afectează mediul înconjurător într-un mod agresiv. O altă sursă de poluare provenită ca urmare a activităţii urbane şi ce afectează în mod vizibil natura este cea a deşeurilor menajere şi industriale. 8 hectare de teren pe km. în ceea ce priveşte emisiile de bioxid de carbon. miros). este cel al transporturilor. dar comparabilă cu celelalte surse. Astfel.

pot polua aerul atmosferic sau pot fi luate de apa de ploaie şi transportate în pământ. De altfel. controlul poluării .Arderea gunoiului nu este un proces curat. suspectate a cauza cancer şi defecte genetice). vor cheltui de 8-10 ori mai mult pentru instalaţiile de incinerare decât pentru reciclare în următorii cinci ani.managementul deşeurilor menajere şi industriale presupune dezvoltarea cât mai multor opţiuni: reducerea surselor (deci evitarea acelor procese care conduc la producerea deşeurilor). metale grele (plumb.prezent cantitatea acestor deşeuri a atins nivelul cel mai ridicat datorită atât creşterii populaţiei şi agenţilor economici. 3. după un recent studiu realizat în SUA. Industrializarea şi dezvoltarea economică au dus nu numai la creşterea cantităţii de gunoi. Deşi guvernele prevăd programe şi bugete pentru reciclarea deşeurilor menajere şi industriale. mercur). cadmiu. respectiv. Sunt vizate cu precădere următoarele 168 domenii:calitatea aerului. către implementarea documentelor internaționale și a dreptului Uniunii Europene. Instalaţiile de incinerare eliberează în atmosferă oxizi de sulf şi de azot. refolosire). reutilizarea directă a produselor reziduale. sporirea nivelului de reciclare şi. dioxili şi furani (substanţe extrem de toxice. calitatea apei. reciclare. protecţia naturii. incinerarea cu recuperarea energiei înglobate şi.Măsuri legislative pentru protecția mediului în habitatul uman Politica legislativă românească în domeniul protecției habitatului uman este direcționată în principal. către pânza freatică. dar şi la schimbări în structura lui. semne privind considerarea dezvoltării deşeurilor au şi apărut sub forma scăderii ritmului de generare.Principala problemă în cazul deşeurilor o constituie modul lor de gospodărire (generare. reciclarea. numai ca ultimă soluţie. gestionarea deşeurilor. 18 state din nord-est şi vestul mijlociu al SUA. gropile de gunoi. de incinerare a deşeurilor. cât şi creşterii şi diversificării activităţilor urbanistice. incinerare.

precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental 169 . poluarea sonoră. Se propune un plan de acţiune globală pentru promovare dezvoltării durabile a aşezărilor umane cu obiectivul general de a realiza îmbunătăţirea. Trebuie reamintit faptul că în Capitolul 7 al Agendei 21. din punct de vedere social.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si responsabilitati: a) elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national. a calității aşezărilor şi a condiţiilor de viaţă şi de lucru pentru toţi. 59. se solicită țărilor lumii să elaboreze strategii pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane. d) Satisfacerea cerinţelor de sănătate a populaţiei urbane. economic şi ecologic. substanţe chimice şi organisme modificate genetic.industriale şi managementul riscului. schimbarile climatice. în particular pentru populaţia săracă din zonele urbane şi rurale. cu durate între 3 şi 15 ani şi necesare ca urmare a evaluării costurilor ridicate pe care le presupune. Acest document conţine următoarele domenii de programe: a) Satisfacerea necesităţilor fundamentale de asistenţă medicală. 4 privind calitatea apei şi 3 în domeniul poluării industriale şi al managementului riscului asezarilor umane În România. . 3 referitoare la gestionarea deşeurilor. b) Controlul maladiilor transmisibile. ţinând seama de priorităţile şi condiţiile naţionale. după cum urmează: o perioadă de tranziţie în domeniul calităţii aerului. Legea protecţiei mediului în CAPITOLUL XII Protectia Art. generate de poluarea mediului şi de cauze accidentale. c) Protecţia grupurilor vulnerabile. e) Reducerea riscurilor de îmbolnăvire. în special în zonele rurale. În ceea ce privește transpunerea legislaţiei UE trebuie menționat că România a eșalonat acest obiectiv în 11 perioade de tranziţie. regional si local privind protectia atmosferei. protecţia civilă şi siguranţa nucleară.

oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere. c) elaboreaza. i) coordoneaza implementarea mecanismelor flexibile prevazute de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice. Planul national de actiune privind schimbarile climatice. h) coordoneaza Sistemul national de estimare a emisiilor de gaze cu efect de sera. promoveaza si. k) organizeaza activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul intregii tari. 61 din Legea-cadru de protecția mediului prevede: Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. promoveaza si actualizeaza Strategia nationala privind schimbarile climatice.ce poate avea efecte negative asupra sanatatii umane. respectiv a incarcarilor si nivelelor critice. prin autoritatile publice 170 . f) asigura integrarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si adaptarea la efectele schimbarilor climatice in strategiile sectoriale. De asemenea art. promoveaza si actualizeaza Strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei. b) elaboreaza. dupa caz. e) elaboreaza. dupa caz. compusi organici volatili si amoniac. in conformitate cu politicile europene si internationale specifice. d) coordoneaza elaborarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf. l) stabileste. oxizi de azot. actualizeaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf. prin actele de reglementare. j) aproba si promoveaza Planul National de Actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot. valori limita de emisie mai restrictive si masurile necesare in vederea respectarii plafoanelor nationale de emisii. g) administreaza Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera.

171 . în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. supravegheaza si controleaza aplicarea prevederilor legale privind protectia atmosferei si gestionarea zgomotului ambiental. e) colaborează cu celelalte ministere cu reţea sanitară proprie pentru cunoaşterea exactă a stării de sănătate a populaţiei şi pentru respectarea normelor de igienă a mediului din domeniul lor de activitate. c) elaborează. c) solicita luarea masurilor in vederea respectarii nivelului maxim admis al zgomotului ambiental. precum şi calitatea produselor alimentare. b) supraveghează şi controlează calitatea apei potabile şi de îmbăiere. a restrictiilor si interdictiilor in scopul prevenirii. in vederea aplicarii unor masuri de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare/planului de actiuni.din subordinea sa. reglementări privind calitatea şi igiena mediului şi asigură controlul aplicării acestora. in care scop: a) dispune incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare. d) colaborează cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în managementul calităţii mediului în relaţie cu starea de sănătate a populaţiei. Conform Legii 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică Autoritatea publică centrală pentru sănătate (Ministerul Sănătăţii şi Familiei) are următoarele atribuţii şi răspunderi: a) organizează şi coordonează activitatea de monitorizare a stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii de risc din mediu. ‚ b) solicita aplicarea masurilor tehnologice. f) colaborează la nivel central şi local în asigurarea accesului publicului la informaţia de sănătate în relaţie cu mediul. limitarii sau eliminarii emisiilor de poluanti.

5/15 ianuarie prevede sancțiuni privind: Capitolul III. precum şi de orice altă natură. -norme privind activitatea de servicii funerare. -norme privind funcţionarea unităţilor care asigură servicii pentru populaţie. Contravenţii la normele de igienă privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor (art. protecţia persoanelor din colectivităţi).contact cu substanţe radioactive. -norme pentru înregistrarea şi controlul medicamentelor şi al produselor biologice de uz uman.norme privind funcţionarea farmaciilor publice şi private.G. nr. -norme privind protecţia persoanelor care lucrează în locuri de muncă cu radiaţii ionizante sau care vin în .norme privind producţia. activităţile pentru care Ministerul Sănătăţii (şi Familiei) este abilitat să elaboreze norme tehnice care vizează protecţia populaţiei faţă de factorii nocivi din mediul de viaţă şi de muncă.În Anexa 2 a Legii 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică sunt prevăzute. 344/31 mai 2002.G. 108/30 august 1999. 98/1994 modificată şi completată prin: O. .printre altele. Legea nr. 9-11) 172 Capitolul V. -norme privind modul de îndepărtare şi de neutralizare a reziduurilor solide. lichide. nr. cuprinzănd: -norme privind protecţia persoanelor împotriva factorilor de poluare a mediului înconjurător si la locul de muncă (calitatea sanitară a apei potabile. menajere şi industriale. . securitatea sanitară a alimentelor. aprobată prin Legea nr. păstrarea şi utilizarea substanţelor toxice şi a stupefiantelor. O. 5-8) Capitolul IV. . Contravenţii la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populaţiei (art. .norme de igienă şi antiepidemice pentru activitatea care se desfăşoară în unităţile sanitare publice şi private. a unităţilor de producţie şi a depozitelor de distribuire a medicamentelor şi materialelor sanitare. gazoase.

95-140) Capitolul IX. Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile (art. aerian. 3747) Capitolul VI. 15-17) Capitolul VII. civilă ori. Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (art. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (art. Contravenţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la normele de igienă privind producţia. Norme de igienă pentru fântâni publice şi individuale. 27) Capitolul IV. administrativ-materială. 173 . Contravenţii la normele privind condiţiile şi procesele de muncă (art. a căror nerespectare atrage răspunderea disciplinară. naval. 22-25) Capitolul IX. 21-26) Capitolul III. Contravenţii la normele de igienă pentru unităţile sanitare (art. 18-21) Capitolul VIII. Norme de igienă la unităţile de folosinţă publică (art. Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtaarea reziduurilor lichide (art. Norme de igienă referitoare la zonele de locuit (art. Contravenţii la normele de igienă privind infestarea cu insecte vectoare şi cu rozătoare.Contravenţii la normele de igienă privind unităţile de folosinţă publică (art. 1. folosite la aprovizionarea cu apă de băut (art. 34-35) Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. păstrarea. Contravenţii la normele de igienă privind protecţia faţă de radiaţiilor nucleare (art. Norme de igienă pentru transporturile de persoane (urban şi preorăşenesc. după caz. 84-94) Capitolul VIII. penală. 48-83) Capitolul VII. Norme de igienă privind produsele cosmetice (art. rutier interurban (art. prelucrarea. transportul şi desfacerea alimentelor (art. Structura acestor norme şi recomandări este următoarea: Capitolul I. îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide (art. 28-36) Capitolul V. depozitarea.feroviar. 26-28) Capitolul X. Norme de igienă referitoare la colectarea. 1214) Capitolul VI. 29-31) Capitolul XI.20) Capitolul II. 3233) Capitolul XII. în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârşite (pct. precum şi la normele privind regimul pesticidelor1 (art. 3). Contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru ocrotirea.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii si raspunderi: a) elaboreaza. sanatatii si bunastarii animale. pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane. Art. 91/2003). Art. 149-154). reglementari in domeniul organismelor modificate genetic. Vezi în acest sens şi Art. b) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor. 174 . d) informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile adoptate in domeniul organismelor modificate genetic. reglementari in domeniul organismelor modificate genetic. pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane. pentru animale. in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. precum si a unor criterii pentru evaluarea potentialelor riscuri care rezulta din utilizarea alimentelor si hranei modificate genetic. . 91.Capitolul X.Norme privind produsele pesticide utilizate în profilaxia sanitar-umană (art. . protectiei mediului si intereselor consumatorilor. transportul şi deshumarea cadavrelor umane (art. 92.Autoritatea nationala in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor are urmatoarele atributii si raspunderi: a) elaboreaza. 141148) (În prezent. in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. c) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in stabilirea unor proceduri armonizate. pesticidelor li se spune “produse de uz fitosanitar”. eficiente si transparente privind evaluarea riscului si autorizarea organismelor modificate genetic. Norme de igienă privind înhumarea. sanatatii si bunastarii animalelor. V al OUG nr.

d) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor si comunica autoritatii centrale pentru protectia mediului rezultatele controlului. 175 . tratament si recreere. masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati. reglementarile referitoare la produsele biocide. a depozitelor de deseuri menajere. precum si. impreuna cu autoritatile publice centrale pentru protectia mediului. organismele modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne si asigura controlul aplicarii acestora in domeniul sau de competenta. silvicultura si cu autoritatea sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor. spatiile de odihna.Pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos. c) controleaza trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic in toate etapele introducerii lor pe piata. 70. ingrasaminte chimice. b) sa prevada. c) sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale. Art. sa mentina curatenia stradala. stradale si industriale si a altor obiective si activitati. persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii: a) sa imbunatateasca microclimatul localitatilor. prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul si din zonele limitrofe acestora. starea de sanatate si de confort a populatiei. a statiilor de epurare. dupa caz. conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate. pentru agricultura. masuri de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor. sa infrumuseteze si sa protejeze peisajul.b) elaboreaza. produsele de protectie a plantelor. fara a prejudicia ambientul. . a cailor si mijloacelor de transport. la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului. a retelelor de canalizare. autoritatile administratiei publice locale.

a zonelor de interes turistic si de agrement. a ariilor protejate si a monumentelor naturii. estetica si recreativa.(1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism. Sunt interzise amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora. a cladirilor. a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri. a monumentelor istorice. sa optimizeze densitatea de locuire. cu privire la intretinerea si infrumusetarea. h) sa nu degradeze mediul natural sau amenajat. in conformitate cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului. dupa caz. cu predominanta in spatiile destinate locuintelor. proiecte de amenajare. accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor. i) sa adopte masuri obligatorii. curtilor si imprejurimilor acestora. concomitent cu mentinerea. a arborilor si arbustilor decorativi. a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica. Art. odihnei. de intretinere si dezvoltare a canalizarii.d) sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu. f) sa adopte elemente arhitecturale adecvate. reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa. a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala. inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta. pe plan local. 71. pentru persoanele fizice si juridice. e) sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice. j) sa initieze. a parcurilor. prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. . recreerii si agrementului. intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi. 176 . indiferent de regimul juridic al acestora. g) sa reglementeze. in zonele destinate tratamentului.

coeziunii si integrarii spatiale. 350/2001 privind amenajarea actualizata 29.Acest lucru rezultă din teritoriului si urbanismul Legea nr. 177 . b) imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si colectivitatilor umane. 9.2008 care definește. Art. (1) sunt lovite de nulitate absoluta. 8. ecologice si culturale. stabilite la nivel national si local pentru asigurarea echilibrului in dezvoltarea diferitelor zone ale tarii.Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei. . regional si judetean.principiile și obiectivele acestei activități: Art. d) utilizarea rationala a teritoriului. la nivel national. . c) gestionarea responsabila a resurselor naturale. Art. urmarindu-se cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice si sociale dintre acestea. Strategii și planuri naționale și locale de amenajare a teritoriului și de urbanism Amenajarea teritoriului și urbanismul constituie o probleme de interes strategic. scopul.08.(2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. e) conservarea si dezvoltarea diversitatii culturale. sociale. cu respectarea specificului acestora.Obiectivele principale ale amenajarii teritoriului sunt urmatoarele: a) dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor. . 7.Scopul de baza al amenajarii teritoriului il constituie armonizarea la nivelul intregului teritoriu a politicilor economice. pe baza principiului ierarhizarii. cu protectia mediului si a peisajului cultural.

servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii.Urbanismul urmareste stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a localitatilor urbane si rurale. amenajat si plantat din toate localitatile urbane si rurale. 14. asigurarea accesului la infrastructuri. Art. Aplicarea obiectivelor are in vedere intregul teritoriu administrativ al oraselor si comunelor sau zone din acestea. 13. . mediu si lung. . varstnicilor si ale persoanelor cu handicap. d) protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural. . c) utilizarea eficienta a terenurilor.Conform art. e) asigurarea calitatii cadrului construit. Art. 11. 12. prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt.Principalele obiective ale activitatii de urbanism sunt urmatoarele: a) imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor.350/2001 Art. 10. extinderea controlata a zonelor construite. România are o Strategie de dezvoltare teritoriala a activitati de amenajare a teritoriului si de urbanism ale cărei direcții sunt prevăzute în Legea nr. f) protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale . pe baza ierarhizarii si distributiei echilibrate a acestora in teritoriu.Art. organizate in retea.Activitatea de urbanism cuprinde toate localitatile tarii. in acord cu functiunile urbanistice adecvate. b) crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor. urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor. – 178 . in acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor.

c) sistemul national de observare a dinamicii teritoriale. politicile si programele de dezvoltare durabila in profil teritorial. evaluare a impactului teritorial al politicilor si pe sisteme de fundamentare tehnica a deciziilor in dezvoltarea teritoriala. intersectoriale si teritoriale pentru promovarea si implementarea proiectelor strategice vizand coeziunea teritoriala. d) crearea de parteneriate interinstitutionale. la scara regionala. se fundamenteaza pe Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei.. Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei se bazeaza pe: a) sistemul de politici publice teritoriale. 179 .. (3) Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei si directiile de implementare pentru o perioada de timp de peste 20 de ani. (4) In procesul de implementare. 14/1. cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier si transnational..In elaborarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei. b) metodologia de prioritizare a proiectelor. elaborare a scenariilor de dezvoltare teritoriala. astfel incat investitiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei sa fie considerate investitii publice de interes national. Art. . in conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei si cu evolutiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene. (1). trebuie urmarite principiile strategice privind: a) racordarea teritoriului national la reteaua europeana si intercontinentala a polilor de dezvoltare si a coridoarelor de transport. interregionala. (2) Strategiile. prevazute la alin. nationala. (5) Metodologia de implementare a Strategiei se aproba prin hotarare a Guvernului.

iar documentatiile de urbanism cuprind reglementari operationale.350/2001. Alin. 39 din Legea nr. intretinerea. b) constituirea. planurile de urbanism. avizate si aprobate conform prezentei legi. Regulamentul general de urbanism si regulamentele locale de urbanism. politicilor si documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. c) promovarea solidaritatii urban-rural si dezvoltarea adecvata a diferitelor categorii de teritorii. prin documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism se intelege planurile de amenajare a teritoriului.(1) In sensul prezentei legi. d) avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism Conform art. promovarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural. e) protejarea.b) dezvoltarea retelei de localitati si structurarea zonelor functionale urbane. 180 . d) consolidarea si dezvoltarea retelei de legaturi interregionale. Art. . 15. extinderea si dezvoltarea bazei de date si documente.Activitatile conexe de amenajare a teritoriului si de urbanism au ca obiect: a) cercetarea in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului si elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor. c) elaborarea strategiilor si politicilor in domeniu. (2) din aceeași lege prevede că documentatiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director.

Planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism si rolul lor in protectia mediului din asezarile umane Evaluarea de mediu pentru anumite planuri si programe Documentații de amenajare a teritoriului Conform art. cu programele guvernamentale sectoriale. (3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national si ale sectiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliaza. 42. precum si cu alte programe de dezvoltare. Zone de risc natural. Ape. Reteaua de localitati.documentatiile de amenajare a teritoriului sunt urmatoarele: a) Planul de amenajare a teritoriului national. . . Planul de amenajare a teritoriului judetean se coreleaza cu Planul de amenajare a teritoriului national. cu Planul de amenajare a teritoriului zonal. b) Planul de amenajare a teritoriului zonal.(1) Planul de amenajare a teritoriului judetean are caracter director si reprezinta expresia spatiala a programului de dezvoltare socioeconomica a judetului.5. 40. Art. . 181 .(1) Planul de amenajare a teritoriului national are caracter director si reprezinta sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu si lung pentru intregul teritoriu al tarii. Art. Zone protejate. Prin lege se pot aproba si alte sectiuni. (4) Sectiunile Planului de amenajare a teritoriului national sunt: Cai de comunicatie. Dezvoltarea rurala. (2) Planul de amenajare a teritoriului national este compus din sectiuni specializate. (2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judetean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism care le detaliaza. 41. c) Planul de amenajare a teritoriului judetean. Turismul.

Aceste teritorii pot fi: a) intercomunale sau interorasenesti. b) interjudetene. comune si orase. . la 5-10 ani. localitatile cu statut de municipiu sau de oras au obligatia sa detina Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban ca documentatie de fundamentare a intocmirii Planului urbanistic general.(1) Documentatiile de urbanism se refera la localitatile urbane si rurale si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu constructii. compuse din unitati administrativteritoriale de baza. (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011. ingloband parti din judete sau judete intregi.Documentatiile de urbanism sunt urmatoarele: a) Planul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia. (2) Documentatiile de urbanism transpun la nivelul localitatilor urbane si rurale propunerile cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national. 43. c) regionale. . Documentatii de urbanism Art.(3) Fiecare judet trebuie sa detina Planul de amenajare a teritoriului judetean si sa il reactualizeze periodic. Prevederile Planului de amenajare a teritoriului zonal se introduc in Planul de amenajare a teritoriului judetean. b) Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia. 45. Art. zonal si judetean. Art.(1) Planul de amenajare a teritoriului zonal(PAZ) are rol director si se realizeaza in vederea solutionarii unor probleme specifice ale unor teritorii. 182 . . compuse din mai multe judete. constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism. (3) Documentatiile de urbanism au caracter de reglementare specifica si stabilesc reguli ce se aplica direct asupra localitatilor si partilor din acestea pana la nivelul parcelelor cadastrale. 44. in functie de politicile si de programele de dezvoltare ale judetului.

care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani. . conform legii.c) Planul urbanistic de detaliu. constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Art. j) zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri. (3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: 183 . f1) zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare. c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie. la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza. cat si de reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala. (2) Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt. f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate. i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel. Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa isi intocmeasca si sa isi aprobe Planul urbanistic general. precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor. 46. e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. h) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite. utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone. g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor. b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan. cu privire la: a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii. amenajate si plantate.(1) Planul urbanistic general are atat caracter director. d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice.

(5) Prin Planul urbanistic general se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. g) delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana. (6) Prevederile alin. precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor.000. f) stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire.1/5. zonele sau parcelele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent. (5) se aplica in mod obligatoriu zonelor asupra carora este instituit un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare. dupa caz. c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national. (4) Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii. e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare.a) evolutia in perspectiva a localitatii. in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica. la scari 1/1. (7) In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor. conform legii. la scara 1/5.000. (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se intocmeste in format digital.000 . zonal si judetean. Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu. utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone. pe suport grafic. iar in format analogic. Suportul topografic al planului de ansamblu al unitatii administrativ184 . d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel.

a complexelor de odihna si agrement.teritoriale este la scara 1/25. 47. d) dezvoltarea infrastructurii edilitare. e) statutul juridic si circulatia terenurilor. caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Actualizarea suportului se poate face de catre autoritatile administratiei publice locale interesate. pe baza masuratorilor sau pe baza ortofotoplanurilor. . (4) Stabilirea zonelor pentru care se intocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face de regula in Planul urbanistic general. a parcelarilor. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general. b) organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane. f) protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora. b) zonelor protejate si de protectie a monumentelor. a parcurilor industriale.(1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica. (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la: a) organizarea retelei stradale. Art. cu conditia avizarii acestuia de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie in cazul: a) zonelor centrale ale localitatilor. Sunt admise numai 185 .000. potrivit legii. (5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice zonale care trateaza parti din acestea. furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. c) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati. prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate. c) modul de utilizare a terenurilor.

prin care se asigura conditiile de amplasare. 186 .modificari care pot fi stabilite prin Planul urbanistic de detaliu si care nu modifica caracterul general al zonei. b) permisivitati si constrangeri urbanistice privind volumele construite si amenajarile. Planul urbanistic zonal sau pentru stabilirea conditiilor de construire. dimensionare. pe una sau mai multe parcele adiacente. 48. indiferent de natura lor sau de beneficiar. . Planurile urbanistice zonale reglementeaza conditiile de amplasare a investitiilor. e) regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor. amenajarilor si plantatiilor. in corelare cu vecinatatile imediate. Art.(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica. (4) Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii. (5) Prin Planul urbanistic general se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica. d) compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor. (2) Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementari cu privire la: a) asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare. (6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investitii. (3) Planul urbanistic de detaliu se elaboreaza numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general. Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. c) relatiile functionale si estetice cu vecinatatea. conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective.

dupa caz. dimensionare si realizare a volumelor construite. (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se intocmeste in format digital. 49. la scari 1/1. iar in format analogic. (3) Dupa aprobare Planul urbanistic general. pe suport grafic. sau pentru o parte a acesteia.000. precum si a regulamentelor locale de urbanism. juridice si economice care sta la baza elaborarii planurilor de urbanism. cuprinde si detaliaza prevederile Planului urbanistic general si ale Planului urbanistic zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor. (2) Regulamentul local de urbanism pentru intreaga unitate administrativteritoriala. Planul urbanistic zonal si Planul urbanistic de detaliu impreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile in justitie.000 . (7) In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor.000. (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism se diferentiaza in functie de incadrarea in unitati teritoriale de referinta. amenajarilor si plantatiilor.1/5. Art. precum si de amplasare. cu conditia avizarii acestuia de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. zone si subzone si pot fi aplicate 187 .000. aferent Planului urbanistic zonal. . la scara 1/5. (5) se aplica in mod obligatoriu zonelor asupra carora este instituit un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare.(6) Prevederile alin. Actualizarea suportului se poate face de catre autoritatile administratiei publice locale interesate. furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. Suportul topografic al planului de ansamblu al unitatii administrativteritoriale este la scara 1/25. zonele sau parcelele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent.(1) Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice. aferent Planului urbanistic general. pe baza masuratorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.

. .(1) Planul urbanistic general are atat caracter director.Documentatiile de urbanism sunt urmatoarele: a) Planul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia. dimensiunile si geometria parcelelor Documentatii de urbanism Art. zonal si judetean. b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan. 46. cat si de reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala. Art.(1) Documentatiile de urbanism se refera la localitatile urbane si rurale si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu constructii. b) Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia. Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa isi intocmeasca si sa isi aprobe Planul urbanistic general. Art. (2) Documentatiile de urbanism transpun la nivelul localitatilor urbane si rurale propunerile cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national.numai in conditiile cumulative referitoare la situarea. (2) Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt. 44. constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism. (3) Documentatiile de urbanism au caracter de reglementare specifica si stabilesc reguli ce se aplica direct asupra localitatilor si partilor din acestea pana la nivelul parcelelor cadastrale. c) Planul urbanistic de detaliu. 45. la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza. . constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. cu privire la: a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii. 188 . c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie. care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani.

precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor. (3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: a) evolutia in perspectiva a localitatii. f) stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire. conform legii. zonal si judetean. e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare. f1) zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare. g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor. e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor. utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone. g) delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana. amenajate si plantate. j) zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri. d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel. f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate. h) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite. i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel.d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice. b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu. utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone. conform legii. 189 . c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national.

(1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica. pe baza masuratorilor sau pe baza ortofotoplanurilor. (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la: 190 .000 . caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata.1/5. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general. in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.(4) Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii. la scari 1/1. Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. . iar in format analogic. zonele sau parcelele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent. pe suport grafic. (7) In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor. prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate. (5) se aplica in mod obligatoriu zonelor asupra carora este instituit un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare. 47.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unitatii administrativteritoriale este la scara 1/25. Actualizarea suportului se poate face de catre autoritatile administratiei publice locale interesate.000. cu conditia avizarii acestuia de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se intocmeste in format digital. (6) Prevederile alin.000. dupa caz. Art. (5) Prin Planul urbanistic general se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. la scara 1/5.

191 .a) organizarea retelei stradale. a complexelor de odihna si agrement. dimensionare. d) dezvoltarea infrastructurii edilitare. indiferent de natura lor sau de beneficiar. (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie in cazul: a) zonelor centrale ale localitatilor. b) organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane. pe una sau mai multe parcele adiacente. prin care se asigura conditiile de amplasare. conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective. (2) Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementari cu privire la: a) asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare. a parcurilor industriale. c) modul de utilizare a terenurilor. in corelare cu vecinatatile imediate. . Sunt admise numai modificari care pot fi stabilite prin Planul urbanistic de detaliu si care nu modifica caracterul general al zonei. 48. Planurile urbanistice zonale reglementeaza conditiile de amplasare a investitiilor. (6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investitii. f) protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica. e) statutul juridic si circulatia terenurilor. (5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice zonale care trateaza parti din acestea. c) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati. a parcelarilor. Art. (4) Stabilirea zonelor pentru care se intocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face de regula in Planul urbanistic general. b) zonelor protejate si de protectie a monumentelor. potrivit legii.

000. Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. Suportul topografic al planului de ansamblu al unitatii administrativteritoriale este la scara 1/25.000. (5) se aplica in mod obligatoriu zonelor asupra carora este instituit un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare. c) relatiile functionale si estetice cu vecinatatea.000 . (5) Prin Planul urbanistic general se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. pe suport grafic.b) permisivitati si constrangeri urbanistice privind volumele construite si amenajarile. d) compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor. in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica. (4) Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii. e) regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor. la scara 1/5. Planul urbanistic zonal sau pentru stabilirea conditiilor de construire.1/5. (7) In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor. dupa caz. cu conditia avizarii acestuia de catre 192 .000. zonele sau parcelele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent. (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se intocmeste in format digital. amenajarilor si plantatiilor. la scari 1/1. (3) Planul urbanistic de detaliu se elaboreaza numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general. furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. Actualizarea suportului se poate face de catre autoritatile administratiei publice locale interesate. iar in format analogic. (6) Prevederile alin.

. 49. dimensionare si realizare a volumelor construite. sau pentru o parte a acesteia. sub coordonarea primului-ministru. 193 . juridice si economice care sta la baza elaborarii planurilor de urbanism.Ministerul Dezvoltarii. Planul urbanistic zonal si Planul urbanistic de detaliu impreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile in justitie. (2) Regulamentul local de urbanism pentru intreaga unitate administrativteritoriala.(1) Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice. aferent Planului urbanistic zonal. (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism se diferentiaza in functie de incadrarea in unitati teritoriale de referinta. (3) Dupa aprobare Planul urbanistic general. 18. dimensiunile si geometria parcelelor Atribuții instituționale în elaborarea strategiilor și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism Art. precum si de amplasare. amenajarilor si plantatiilor. . Lucrarilor Publice si Locuintelor este autoritatea administratiei publice centrale pentru planificare teritoriala. avand in aceasta calitate urmatoarele atributii: a) elaborarea. a Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei si a politicilor publice in conformitate cu obiectivele acesteia. zone si subzone si pot fi aplicate numai in conditiile cumulative referitoare la situarea. aferent Planului urbanistic general. cuprinde si detaliaza prevederile Planului urbanistic general si ale Planului urbanistic zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor. amenajarea teritoriului si urbanism. pe baza masuratorilor sau pe baza ortofotoplanurilor. precum si a regulamentelor locale de urbanism.oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. Art.

cu consiliile judetene si consiliile locale. c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judetean. Strategia de dezvoltare teritoriala si liniile directoare ale acesteia. d) elaborarea Regulamentului general de urbanism. g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala. pe baza planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. precum si urmarirea modului in care se aplica programele guvernamentale. conform legii. a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean si le aproba conform prevederilor legii. care fundamenteaza planurile de dezvoltare regionala. (2) Consiliul judetean asigura preluarea prevederilor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national. 22. regional si zonal in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru teritoriile administrative ale localitatilor din judet. pentru fundamentarea. Art. Art. din punct de vedere al amenajarii teritoriului si al urbanismului. . planurile de amenajarea teritoriului si urbanism. . precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale.(1) Consiliul judetean stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului si organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor. judetean si local. f) colaborarea cu ministerele. In acest scop coordoneaza activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate. potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege.b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national. 21. 194 . e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism. la nivel regional. a programelor strategice sectoriale. h) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.Consiliul judetean coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel judetean.

insotita de expunerea motivelor care au stat la baza hotararii consiliului judetean si de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentatiei.(3) In activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism consiliile judetene sunt sprijinite de Ministerul Lucrarilor Publice. Art.Consiliul local coopereaza in procesul de intocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor si cu institutii. . pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor componente ale comunei sau orasului. Transporturilor si Locuintei. judetean sau local. . organisme si organizatii neguvernamentale de interes national. precum si de alte ministere si organe ale administratiei publice centrale. Art. . . 195 . agenti economici. iar consiliile locale sunt obligate sa furnizeze informatii referitoare la dezvoltarea economico-sociala si urbanistica a localitatilor. (2) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze cu titlu gratuit autoritatilor publice judetene si locale informatii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul judetului respectiv.(1) In indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului consiliul judetean utilizeaza informatii de sinteza la nivelul judetului din toate domeniile de activitate economico-sociala. 23. 24. in vederea asigurarii aplicarii unor prevederi cuprinse in programele de dezvoltare a judetului. 25.(1) Consiliul local coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. solicitarea se transmite consiliului local. Art.Consiliul judetean poate solicita consiliilor locale sa elaboreze sau sa actualizeze o documentatie de amenajare a teritoriului sau de urbanism. 26. Art.

structuri specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului. respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti. in coordonarea presedintilor consiliilor judetene si a primarilor de municipii si orase. . (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale. in conditiile legii. Art. de un functionar public avand de regula formatia de arhitect sau urbanist licentiat al invatamantului superior de lunga durata. 36. potrivit legii. conduse de arhitectul-sef al judetului. se constituie Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism. agentii economici. . 196 .(1) In indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului consiliul local utilizeaza informatii din toate domeniile de activitate economico-sociala. ca organ consultativ cu atributii de avizare. 27. (3) In comune atributiile arhitectului-sef vor fi indeplinite de catre un functionar public din aparatul propriu al consiliului local respectiv.(1) In cadrul aparatului propriu al consiliului judetean. municipal sau orasenesc si in cel al Consiliului General al Municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza.(1) In scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila. al municipiului sau al orasului. (2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este formata din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului.Art. respectiv de arhitectul-sef al municipiului Bucuresti. 37. expertizare tehnica si consultanta. organismele si organizatiile neguvernamentale care isi desfasoara activitatea la nivel local au obligatia sa furnizeze cu titlu gratuit informatiile necesare in vederea desfasurarii activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel local. (2) Functia de arhitect-sef va fi ocupata. Art. cu atributii in domeniu si pregatit in acest sens. .

a primarului. pe baza recomandarilor asociatiilor profesionale din domeniul amenajarii teritoriului. respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. economic si tehnic al imobilelor si conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii. respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti. la propunerea presedintelui consiliului judetean. orasenesc. Art.350/2001 aplicarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate se asigura prin eliberarea certificatului de urbanism. constructiilor. 28 din Legea nr.secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef. consiliului local. dupa caz Certificatul de urbanism Conform art. precum si studiile de fundamentare sau cercetarile prealabile. urbanismului. respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.(1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic. Conform art. (5) Avizele date de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism se supun deliberarii si aprobarii consiliului judetean. (3) Componenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si regulamentul de functionare se aproba de consiliul judetean. tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare. Avizarea şi autorizarea construcţiilor Avizele de urbanism . consiliul local municipal. 197 . . 29. institutiilor de invatamant superior si ale arhitectului-sef.37 (4) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism avizeaza din punct de vedere tehnic documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. potrivit legii.

fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic. care poate fi interesat in cunoasterea datelor si a reglementarilor carora ii este supus respectivul bun imobil. (2) prevede că Certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice. solicitarea certificatului de urbanism fiind in acest caz facultativa. persoana fizica sau juridica. 198 . avizate si aprobate potrivit legii. In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile. precum si pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de comasare. dupa caz. economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului. (4) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de executare a lucrarilor de construire. (6) Certificatul de urbanism pentru destinatii speciale se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor aferente obiectivelor cu caracter militar. 6. certificatul de urbanism cuprinde informatii privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice. dupa caz. precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale. Serviciul de Informatii Externe. elaborate si aprobate de Ministerul Apararii Nationale. Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza. Conform art. .50/1991 actualizată Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. Ministerul de Interne. Transporturilor si Locuintei. pe baza avizului Ministerului Lucrarilor Publice. 4. respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile in cel putin 3 parcele. in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului. Serviciul Roman de Informatii. (3) Certificatul de urbanism se elibereaza la cererea oricarui solicitant. amenajare sau plantare.Art. necesare in vederea autorizarii. (5) In certificatul de urbanism se va mentiona in mod obligatoriu scopul eliberarii acestuia.(1) din Legea nr.29 alin.

precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor.se va adresa autoritatilor prevazute la art. si celelalte 199 . abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii.(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile prevazute la art. (6) Certificatul de urbanism se emite. de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente.orice persoana fizica sau juridica interesata . 30 din Legea 350/2001 . Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai in baza certificatului de urbanism. (5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. potrivit atributiilor stabilite conform legii. bazat pe documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. 4 cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism. mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza "Studiu de fezabilitate" si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii. (4) In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul . cat si elementele care definesc scopul solicitarii.Pentru aceeasi parcela se pot elibera mai multe certificate de urbanism. si in vederea concesionarii de terenuri. dar continutul acestora. Conform art. si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii. 4. dupa caz. iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului. potrivit legii. (3) Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar.

cu respectarea documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale de urbanism aferente. (4) La emiterea autorizatiei de construire de catre autoritatea publica competenta. situarea imobilului .teren si/sau constructiile aferente . b) regimul economic al imobilului .in intravilan sau in extravilan. echiparea cu utilitati. parcaje necesare. este necesara exercitarea dreptului de preemptiune a statului potrivit legii. stabilite in baza prevederilor urbanistice aplicabile in zona. Art.zone protejate. precum si altele prevazute de lege. in cazul vanzarii. 31.reglementari in domeniu trebuie sa fie aceleasi pentru toti solicitantii. In acest scop nu este necesara solicitarea actului de proprietate asupra imobilului. Art. conform extrasului de carte funciara pentru informare. 31/1. daca acesta este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice din Romania si asupra caruia.dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile de utilitate publica care greveaza asupra acestuia. . destinatii admise sau neadmise. prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului . aprobate potrivit prezentei legi. reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei. coeficientul de utilizare a terenului. alinierea terenului si a constructiilor fata de strazile adiacente terenului.(1) Dreptul de construire se acorda potrivit prevederilor legale. c) regimul tehnic al imobilului . pe langa prevederile documentatiilor de urbanism si ale 200 . in vederea emiterii certificatului de urbanism. edificabil admis pe parcela. interdictii definitive sau temporare de construire -.procentul de ocupare a terenului.Certificatul de urbanism cuprinde urmatoarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului . dimensiunile minime si maxime ale parcelelor. . Informatiile privind dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia vor fi preluate din cartea funciara. circulatii si accese pietonale si auto. inaltimea minima si maxima admisa.folosinta actuala.

32. Art. 31/3. aferent acestuia. autorizatiile de construire se emit direct pentru zonele pentru care exista reglementari privind regimul juridic.. prin certificatul de urbanism: a) sa respinga cererea in mod justificat.R. Art. sanatatea oamenilor sau neindeplinirea conditiilor de salubritate minima. se vor evidentia/delimita in cadrul acestuia in vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale. cuprinse in Regulamentul local de urbanism . economic si tehnic al imobilelor. in termen de 3 luni de la inaintarea de catre beneficiar/finantator a Raportului de cercetare arheologica. vor fi avute in vedere urmatoarele aspecte: a) existenta unui risc privind securitatea. Art. b) prezenta unor vestigii arheologice. . Autoritatile abilitate elibereaza Certificatul de descarcare de sarcina arheologica sau instituie restrictii prin avizul eliberat.recunoscute si protejate potrivit legii.Zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau interdictie. dupa caz.L.In baza prevederilor Planului urbanistic general. elaborat in urma finalizarii cercetarilor. d) existenta riscului de a afecta negativ patrimoniul construit. 201 .regulamentelor locale de urbanism aferente acestora. . 31/2. . c) existenta riscului de incalcare a normelor de protectie a mediului. autoritatea publica locala are dreptul ca.U. care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general.(1) In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun. e) existenta riscurilor naturale de inundatii sau alunecari de teren. patrimoniul natural sau peisaje valoroase . f) evidentierea unor riscuri naturale si/sau antropice care nu au fost luate in considerare cu prilejul elaborarii documentatiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.

a Planului urbanistic de detaliu. reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare. prin care se stabilesc: 1. Art. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementari noi numai cu privire la distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei. inaltimea maxima admisa. (1) lit. procentul de ocupare a terenului (POT). b) si c). 2. categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltarii si eventualele servituti. retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei. (4) In situatia prevazuta la alin. functiunea zonei. . se pot aduce urmatoarele modificari reglementarilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire. potrivit competentelor stabilite de legislatia in vigoare. 3. dupa caz.(1) Certificatul de urbanism se emite de aceleasi autoritati ale administratiei publice locale care.b) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de catre structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat de catre consiliul local. coeficientul de utilizare a terenului (CUT). teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal. c) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu. cuprinzand interventia solicitata. 202 . (3) Noua documentatie de urbanism. 33. poate fi aprobata numai dupa o perioada de cel putin 12 luni de la data aprobarii documentatiei de urbanism initiale. se poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire. (2) Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii acestuia. emit autorizatiile de construire. (2) Dupa aprobarea Planului urbanistic zonal sau.

iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului.(3) Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileste de catre emitent conform legii. precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai in baza certificatului de urbanism. 34. Art. in raport cu importanta zonei si a investitiei. 203 . Conform art. dupa caz. potrivit legii. (4) In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul . (5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. (3) Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar. a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza "Studiu de fezabilitate" si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii. contraventionala.se va adresa autoritatilor prevazute la art. potrivit legii. potrivit atributiilor stabilite conform legii. si in vederea concesionarii de terenuri. 4 cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism.50/1991 actualizată. 7 din Legea nr. cat si elementele care definesc scopul solicitarii. administrativa.orice persoana fizica sau juridica interesata . responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor. cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de urbanism aprobate atrage raspunderea disciplinara. dupa caz. . de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente. civila sau penala. (6) Certificatul de urbanism se emite.Emiterea de certificate de urbanism incomplete.

52/2006 . avizate si aprobate la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil . 101/2008 publicata in MOF nr. Legea nr. cai de comunicatie. Legea nr.ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare. proiectarea. inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice. referitoare la amplasarea. 214/2008 publicata in MOF nr. Legea nr. O. 122/2004 . O. nr. care se executa in extravilanul localitatilor. avizate si aprobate potrivit legii. (2) Constructiile civile. (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. industriale. nr..U. agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire. Legea nr.U. Autorzaţia de construire Conform art. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. 119/2005 .Emiterea certificatului de urbanism dă dreptul la obținerea atutorizației de construire sau desființare de lucrări. (3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale.teren si/sau constructii .G. 228/2008) publicata in MOF nr. retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura.2alin. in conditiile prezentei legi. executarea si functionarea constructiilor. se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului. 371 din 15/05/2008 . nr. emisa in conditiile prezentei legi. 3 din 05/01/2009 (1) autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege. si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.50/1991 ( textul actualizat al legii include modificarile aduse de :O. 376/2006 . 847 din 16/12/2008. Legea nr. amenajari pentru imbunatatiri funciare.1 din Legea nr.U.G. Autorizatia de construire sau desființare potrivit legii.G. pentru: 204 . se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism. 117/2007 .

amenajari de spatii verzi. c) lucrari de construire. inclusiv lucrari de arta. conservare. retele si dotari tehnico-edilitare. b) lucrari de construire. modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie. de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel. dotari tehnico-edilitare si altele asemenea. modificare. b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie. indiferent de valoarea lor. de reparare. precum si a instalatiilor aferente acestora. lucrari de instalatii de infrastructura. reconstruire. reparare. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. restaurare. lucrari hidrotehnice. e) organizarea de tabere de corturi. dupa caz. exploatarilor de cariere. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. parcuri si gradini publice. 3. consolidare. mobilier urban. reparare. consolidare. lucrari de imbunatatiri funciare. stabilite potrivit legii. balastierelor. precum si orice alte lucrari. Art. extindere. 11. c) lucrari de reparare privind imprejurimi. noi capacitati de producere. transport. . reconstruire. necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. protejare.foraje si excavari -. extindere.Autorizatia de construire se elibereaza pentru: a) lucrari de construire. precum si altor exploatari. reconstruire. precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente. a functionalitatii acestora. piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice. a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora. de protejare. modificare. d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor .a) lucrari de modificare. fara modificarea traseului si. distributie a energiei electrice si/sau termice. amenajari de albii. cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni. cu exceptia celor prevazute la art. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. sondelor de gaze si petrol. 205 . extindere.

piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. Art. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit. in conditiile legii. prospectiunilor geologice. precum si alte exploatari de suprafata sau subterane. daca nu au fost autorizate o data cu acestea. aferente constructiilor. b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara. daca se pastreaza forma. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri. d) zugraveli si vopsitorii interioare. firme si reclame. montarea 206 . caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparatii la imprejmuiri.noi si extinderi. atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate. sonde de gaze si petrol. e) zugraveli si vopsitorii exterioare. g) organizarea de tabere de corturi.d) imprejmuiri si mobilier urban.(1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice. exploatarilor de cariere. invelitori sau terase. parcuri. la bransamentele si racordurile exterioare. casute sau de rulote. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. corpuri si panouri de afisaj. . daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor. i) cimitire . inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari. de orice fel. cabine. in limitele proprietatii. f) lucrari. acoperisuri. dimensiunile golurilor si tamplariei. amenajari de spatii verzi. f) reparatii la instalatiile interioare. balastiere. tonete. 11.

fara fundatii si platforme. cu exceptia energiei electrice. h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare . se executa la constructiile mentionate la art. Art. j) lucrari de investigare. precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati. expertizare. l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane. 3 lit. destinate difuzarii si comercializarii presei. altele asemenea -. este obligatorie emiterea autorizatiei de construire. cu avizul administratiei cimitirului. g) reparatii si inlocuiri la pardoseli. 3. ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor definite la art. sectoarelor municipiului Bucuresti. cartilor si florilor. i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente. b). situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere. . dupa caz. k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa. cercetare.tencuieli. de primarii municipiilor.sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate. pupitre acoperite sau inchise. placaje. 4. cu exceptia celor prevazute la lit. e) si j). b). 3 lit. fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive.Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene. precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane. conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. la trotuare. care sunt amplasate direct pe sol. (2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete. de primarul general al municipiului Bucuresti. (1). la ziduri de sprijin si la scari de acces. (3) Daca lucrarile prevazute la alin. cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale. dupa cum urmeaza: 207 .

inclusiv bransamente si racorduri aferente retelelor edilitare. f) de primarii comunelor. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potrivit legii. de transport si de distributie. 3. precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari pentru strazile care sunt in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti. in extravilanul comunelor. extinderi de retele edilitare municipale. c). cu exceptia celor prevazute la lit. cu avizul 208 . 1. la constructii reprezentand monumente istorice. gaze. 10 lit. cu exceptia celor de la lit. 2. pentru: apa/canal. f) pct. cu exceptia celor prevazute la lit. pentru lucrarile care se executa: 1. comunicatii inclusiv fibra optica.a) de presedintii consiliilor judetene. lucrari de modernizari. in conditiile art. cu avizul primarilor. 3. pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele din extravilan. 2. pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al acestora. d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti. 2. a) pct. cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti. 1. pentru lucrarile care se executa: 1. electrice. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale. (4) si cu avizul arhitectului-sef al judetului. pentru lucrarile care se executa: 1. b) de primarii municipiilor. in intravilanul localitatilor componente. 45 alin. aflate pe teritoriul administrativ. reabilitari. a) pct. pentru lucrarile care se executa: 1. in vederea realizarii de locuinte individuale si a anexelor gospodaresti ale acestora. clasate sau in procedura de clasare potrivit legii. precum si. in teritoriul administrativ al acestora. pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al sectoarelor. a) si ale art. cu exceptia celor prevazute la lit. termoficare. c) de primarul general al municipiului Bucuresti. e) de primarii oraselor. de transport urban subteran sau de suprafata.

respectiv a obtinerii. potrivit art. 4. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potrivit legii. (3) Autorizatiile de construire prevazute la alin. 2. (2) produc efecte la data intrarii in vigoare a ultimei autorizatii de construire emise in conditiile prezentei legi. in conditiile art. a avizelor legale necesare autorizarii. 3.(1) In vederea simplificarii procedurii de autorizare. Lucrarilor Publice si Locuintelor va emite un aviz coordonator in baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate. aflate pe teritoriul administrativ. 5. Ministerul Dezvoltarii. b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii. in numele solicitantului. in vederea emiterii acordului unic. Art. in extravilanul comunelor pentru constructii reprezentand anexe gospodaresti. 10 lit.structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene. respectiv primarul general al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire pentru lucrarile amplasate in unitatile administrativ-teritoriale din aria lor de competenta. . in vederea executarii lucrarilor la celelalte categorii de constructii. 45 alin. pana la 100 m2. emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate. pentru: a) racordarea la retelele de utilitati. 45 alin.000 m2. in extravilanul comunelor pentru constructiile reprezentand anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole. a) si ale art. 209 . respectiv ale municipiului Bucuresti. (3) si cu avizul arhitectului-sef al judetului. (2) Pentru lucrarile care se realizeaza pe amplasamente ce depasesc limitele judetelor. (3). in vederea armonizarii conditiilor de autorizare pentru intreaga investitie. in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament. a caror suprafata construita desfasurata este de maximum 5.

1. (2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 4. apararea civila. care va cuprinde: a) certificatul de urbanism. Termenul de emitere Art. aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii. in raport cu numarul de avize necesare. 210 . cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia. . 7.(1) Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii. c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. protectia mediului si a sanatatii populatiei. stabilite prin certificatul de urbanism. pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. pentru constructiile reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole termenul de emitere a autorizatiei de construire este de 15 zile de la data inregistrarii cererii. (3) In vederea organizarii structurii de specialitate pentru emiterea acordului unic. potrivit legii. d) avizele si acordurile legale necesare. si se intocmeste. (11) Prin exceptie de la prevederile alin.c) prevenirea si stingerea incendiilor. (3) In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete. regiile si societatile comerciale publice ori private care administreaza si/sau exploateaza utilitati urbane au obligatia desemnarii unui reprezentant cu drepturi depline. in conditiile legii. (2) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate. (1). (1). se semneaza si se verifica. prevazuta la alin. cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta. b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor. e) dovada privind achitarea taxelor legale. consiliile judetene si locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrari. in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism.

si de catre prefect. (7) Prin exceptie de la prevederile alin. emise cu incalcarea prevederilor legale. (5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii. in conditiile legii. 12. precum si inspectoratul teritorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie.(4) Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie. (8) Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni. (6) Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei. se va putea emite o noua autorizatie de construire. potrivit legii. In caz contrar. daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei. data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta. fara a fi necesar un nou certificat de urbanism. inclusiv la 211 . in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit. (6). in conformitate cu proiectul tehnic.(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare. fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. . In aceasta situatie. interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. Art. pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ.

sa aplice sanctiuni sau sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmarire penala. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si judetene au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si. pe 212 . de instanta. Masura desfiintarii constructiilor se aplica si in situatia in care. Controlul statului in amenajarea teritoriului. precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor. contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara. Obligatiile autorităților Art. dupa caz. in functie de incalcarea prevederilor legale. 3 lit. avizate si aprobate in conditiile legii. dupa caz. Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente. (2) Arhitectul-sef al judetului si personalul imputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului. (2) O data cu introducerea actiunii se pot solicita instantei judecatoresti suspendarea autorizatiei de construire sau desfiintare si oprirea executarii lucrarilor. pana la solutionarea pe fond a cauzei. sau. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor. pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente. urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat in Constructii.27 (1) Presedintii consiliilor judetene. la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii.

In aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale. odată cu adoptarea de către Comisie a comunicării aferente. care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege. prin crearea de stimulente în vederea încurajării cererii şi ofertei de “produse verzi”. precum şi o strânsă cooperare cu părţile interesate. 2) implicarea pieţei. Cerințe legale privind menținerea echilibrului ecologic cu ocazia exercitării unor activității agricole și industriale Politica integrată a produselor (PIP) PIP are la bază Cartea verde a unei politici integrate a produselor (februarie 2001) şi există ca strategie începând din iunie 2003. dupa caz.intregul teritoriu al tarii. PIP urmăreşte să minimizeze degradarea pe care unele produse o cauzează mediului pe durata ciclului lor de viaţă şi propune o abordare voluntară în vederea „produselor verzi”22. dupa caz. Principiile de bază ale acestei strategii sunt: 1) gândirea în perspectiva ciclului de viaţă al produselor. au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii. fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise. si de inspectoratele teritoriale ale acestuia. 2. Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare. Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale incunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale. 213 . 3) implicarea părţilor interesate. a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.

care abrogã Directiva Consiliului 90/220/CEE.4) actualizarea şi dezvoltarea continuă. Regimul juridic al organismelor modificate genetic În această privinţă România a transpus legislaţia internaţională şi europeană respectiv Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic. -crearea unei „abordări specifice produsului” – adică identificarea produselor cele mai dăunătoare la adresa mediului şi dezvoltarea de proiecte pilot pentru demonstrarea practică a beneficiilor aplicării PIP. această strategie se află încă în faza promovării obiectivelor şi a elaborării modalităţii de transpunere în practică a principiilor sale Un aspect inovator al PAM 6 este adoptarea unei „politici integrate a produselor (PIP)”12. 214 . au fost identificate două direcţii de acţiune: -stabilirea de „condiţii cadru” – adică promovarea acelor tipuri de măsuri şi instrumente aplicabile mai multor produse diferite. 5) crearea de instrumente variate.având ca scop reducerea degradării mediului de către diverse produse pe parcursul ciclului lor de viaţă şi conducând astfel la dezvoltarea unei pieţe a produselor ecologice. În ceea ce priveşte implementarea sa. În momentul de faţă.

prin intrarea în vigoare a Directivei 2001/18/CE privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic. Directiva publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 18 octombrie 2003. L 268 din 18 octombrie 2003. pentru asigurarea protecţiei sãnãtãţii umane şi a mediului. c) Decizia 2002/623/CE a Comisiei Europene din 24 iulie 2002 de stabilire a unor recomandãri în completarea Consiliului 2001/18/CE anexei nr. 1. 1. 1.43/2007. modificată prin LEGEA nr. p. publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. cu amendamentele ulterioare. Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. prin: a) Regulamentul (CE) nr. b) Regulamentul (CE) nr. L 106 din 17 aprilie 2001. obţinute din organisme modificate genetic. modificate genetic. 2 la Directiva Parlamentului European şi a privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei Consiliului 90/220/CEE.publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 30 iulie 2002 Având în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizãrii depline a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul organismelor modificate genetic. impun armonizarea legislaţiei naţionale cu noile prevederi comunitare. 247 din 30 iunie 2009 Activitãţile reglementate prin ordonanţã de urgenţã sunt: 215 .829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind alimentele şi hrana pentru animale. astfel ca activitãţile cu Home organisme modificate genetic sã se desfãşoare cu respectarea principiului precauţiei. care asigurã un cadru legislativ unitar în acest domeniu. care modificã 2001/18/CE.830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale.

care ar putea avea efecte adverse asupra sãnãtãţii umane şi asupra conservãrii şi utilizãrii durabile a diversitãţii biologice.un preparat care constã din sau care conţine un organism modificat genetic sau o combinaţie de organisme modificate genetic şi care este introdus pe piaţã. . de cãtre notificator. Definiția unor termeni utilizați în acest domeniu .. . eliminate sau utilizate în condiţii controlate.evaluarea riscului asupra sãnãtãţii umane şi a mediului-procesul menit sã evalueze riscurile directe sau indirecte. . pentru a se limita contactul acestor organisme cu populaţia şi cu mediul.biosecuritate . a informaţiilor necesare în temeiul prezentului act normativ. .notificare . astfel încât sã se asigure un nivel ridicat de siguranţã. distruse. pe care introducerea deliberatã în mediu sau introducerea pe piaţã a organismelor modificate genetic le poate avea asupra sãnãtãţii umane şi a mediului şi care se realizeazã în conformitate cu anexa nr.produs .introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic. 216 - - - .mişcarea transfrontierã a organismelor modificate genetic. ca atare sau componente ale unor produse. în alte scopuri decât introducerea pe piaţã.transmiterea. .persoana care transmite notificarea.orice operaţiune prin care organismele sunt modificate genetic sau prin care organismele modificate genetic sunt cultivate. imediate ori întârziate. transportate. . în legãturã cu activitãţile de introducere deliberată în mediu și introducere pe piată. stocate.totalitatea mãsurilor luate pentru a reduce sau elimina riscurile potenţiale ce pot apãrea ca o consecinţã a utilizãrii organismelor modificate genetic. 2.Definiţii şi termeni - utilizarea în condiţii de izolare . şi pentru care se iau mãsuri specifice de izolare.notificator . .introducerea pe piaţã a organismelor modificate genetic. cãtre autoritatea competentã.

17. în scopul atingerii efectelor anticipate. conform art.autoritãţi responsabile pentru conformarea la . (3). (1) lit. autoritate competentã . biotehnologie moderna aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acidului nucleic si a tehnicilor de fuziune celulara.definitã conform art.autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului . 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinta specifica. . - - - - prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã. care inlatura barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetica.Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile. 195/2005.Comisia pentru Securitate Biologicã . 195/2005. aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.aplicarea mãsurilor adecvate de biosecuritate pentru a minimiza riscurile identificate şi pentru a reduce efectele lor. 2 pct. .- . 11 alin. biotehnologie . (7). componentele sau derivatele acestora. altele decat cele specifice selectiei si ameliorarii traditionale. - prezenta ordonanţã de urgenţã. aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.autoritate responsabilã pentru aplicarea autoritãţi implicate .biotehnologie modernã . conform art. conform art. este Garda Naţionalã de Mediu. 265/2006. 265/2006. 11 alin. e). . 17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr..definitã conform art.în înţelesul prezentului act normativ.biotehnologie . 2 pct.aplicatie tehnologica in care se utilizeaza sisteme biologice. organisme vii. organul de control . . - 217 . 16.organism ştiinţific cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de cãtre autoritatea competentã. 11 alin.managementul riscului .

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. stabilit prin Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea. şi care asigurã accesul la informaţiile specifice referitoare la acesta. publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr.locul unde are loc introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic. probã de control. Se prelevã pentru certificarea tipului de modificare geneticã. probã-martor .o înşiruire de cifre şi/sau litere. 1. Se prelevã pentru certificarea tipului de modificare geneticã.operator . L 268 din 18 octombrie 2003.codul unic de identificare .locaţie . organism .BCH . 11 din - - Regulamentul (CE) nr. 1.conform art. care permite identificarea unui organism modificat genetic pe baza evenimentului de transformare autorizat din care acesta rezultã. modificate genetic.orice persoanã juridicã autorizatã care desfãşoarã activitãţi ce implicã organisme modificate genetic. 65/2004 - din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare şi alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic. 218 .- . L 10 din 16 ianuarie 2004. - . mecanismul internaţional de schimb de informaţii în domeniul biosecuritãţii.829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele. probã de control. 2 pct. Codul se atribuie conform Regulamentului Comisiei (CE) nr.829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. . modificate genetic. . 2 pct.Biosafety Clearing-House. 11 din Regulamentul (CE) nr.orice entitate biologicã capabilã de reproducere sau de transfer de material genetic. probã-martor conform art. L 268 din 18 octombrie 2003.

III. contra cost sau gratuit. pentru care nu se iau mãsuri specifice de izolare pentru a se limita contactul lor cu populaţia şi cu mediul şi pentru a asigura un nivel ridicat de siguranţã a acestora. 195/2005. 43 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. . 1A partea 1. viroizii si celulele vegetale si animale in culturi. cu excepţia fiinţelor - umane. capabila de replicare sau de transfer de material genetic.orice introducere intenţionatã în mediu a unui organism modificat genetic sau a unei combinaţii de organisme modificate genetic. inclusiv a colecţiilor de culturi. pentru activitãţile reglementate prin Directiva Consiliului 219 . 1A partea 2 nu sunt considerate ca determinând o modificare geneticã. aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. inclusiv virusurile. 265/2006. reprezentând introducere deliberatã în mediu care se supune cerinţelor prevãzute la cap.punerea la dispoziţie a organismelor modificate genetic. prin utilizarea tehnicilor de modificare geneticã.modificarea informaţiei genetice ereditare naturale a unui organism. modificare geneticã/transformare geneticã .orice entitate microbiologica. al cãrui material genetic a fost modificat într-un mod diferit de cel natural.conform art. nu este consideratã introducere pe piaţă a) punerea la dispoziţie a microorganismelor modificate genetic. b) tehnicile menţionate în anexa nr. -introducere pe piaţã .introducere deliberatã în mediu . 2 pct. altfel decât prin încrucişare şi/sau recombinare naturalã. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã. . În sensul acestei definiţii: a) modificarea geneticã se produce prin utilizarea cel puţin a tehnicilor specificate în anexa nr. -organism modificat genetic .- microorganism . unor persoane autorizate pentru activitãţi cu organisme modificate genetic.orice organism viu. celulara sau necelulara.

946/2003. Prevederile legislației naționale se completeazã cu: a) prevederile adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000 Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologicã (semnatã la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro). care amendeazã Directiva 90/219/CEE. b) prevederile 1. modificate genetic. 59/2003. - mişcarea transfrontierã înseamnă deplasarea intenţionatã a organismelor modificate genetic. e) prevederile legislaţiei privind înregistrarea soiurilor şi hibrizilor de 220 . c) punerea la dispoziţie a organismelor modificate genetic pentru a fi utilizate exclusiv pentru introducerile deliberate în mediu.. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. a). din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontierã a organismelor Regulamentul (CE) nr. 1. amendatã prin Directiva 98/81/CE. mãsurile trebuind sã se bazeze pe aceleaşi principii privind izolarea. altele decât microorganismele menţionate la lit. respectiv introducerea pe teritoriul naţional. în general. 195/2005 privind protecţia mediului. şi pentru mediu. conform Directivei 98/81/CE. ratificat prin Legea nr.946/2003 Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 265/2006. exportul în afara Comunitãţii Europene şi tranzitul frontierã-frontierã. aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.90/219/CEE privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic. d) prevederile legislaţiei referitoare la produsele de protecţie a plantelor. care se supun cerinţelor prevãzute de această lege. b) punerea la dispoziţie a organismelor modificate genetic. pentru a fi utilizate exclusiv pentru activitãţi în care sunt luate mãsuri de izolare stricte. L 287 din 5 noiembrie 2003 şi denumit în continuare c) dispoziţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. adecvate pentru a limita contactul cu acestea şi a asigura un nivel ridicat de siguranţã pentru populaţie.

conţinând organisme modificate genetic sau constând din organisme modificate genetic ori o combinaţie de organisme modificate genetic. Autorizarea introducerii pe piaţã a acestor organisme modificate genetic ca atare sau componente ale unor produse se face dupã ce au fost autorizate pentru introducerea lor în mediu. în condiţii de izolare. g) utilizãrii organismelor modificate genetic şi a produselor modificate genetic. cu excepţia prevederilor privind evaluarea riscului şi planul de urgenţã. coexistenţa culturilor de plante superioare modificate genetic cu cele ecologice şi convenţionale. c) mãsurilor care se iau în cazul unui eventual accident în timpul unei activitãţi cu organisme modificate genetic. pe drumurile publice. pe mare sau prin aer. iar autoritatea competentã pentru acest domeniu este autoritatea publicã centralã pentru siguranţa alimentarã. e) autorizãrii introducerii pe piaţã a alimentelor şi/sau hranei pentru animale. Ordonanţã de urgenţã nu se aplicã: a) organismelor obţinute prin tehnicile de modificare geneticã prevãzute în anexa nr. care constau din sau conţin şi/sau sunt produse din organisme modificate genetic definite conform prezentei ordonanţe de urgenţã. d) operaţiunilor de comerţ şi mişcãrii transfrontierã a organismelor modificate genetic. 221 . care sunt reglementate prin alte acte normative. 1B. Activitãţile se supun prevederilor legislaţiei privind alimentele şi hrana pentru animale. din momentul în care nu mai au capacitate de replicare sau de transfer de material genetic. f) autorizãrii introducerii pe piaţã şi mişcãrii transfrontiere a medicamentelor de uz uman şi veterinar. pe cãile de navigaţie interioare. autorizarea cultivatorilor de plante superioare modificate genetic.plante modificate genetic. b) activitãţii de transport al organismelor modificate genetic pe calea feratã. care sunt reglementate prin legislaţia specificã. modificate genetic.

sau fãrã autorizaţie emisã de un alt stat membru. Comisia pentru securitate biologicã examineazã din punct de vedere ştiinţific studiul privind evaluarea riscului pentru sãnãtatea umanã şi mediu şi 222 . pentru evitarea efectelor adverse asupra sãnãtãţii umane şi asupra mediului.În conformitate cu principiul precauţiei. folosirea unui produs care nu respectã condiţiile din autorizaţie (dacã etichetarea şi ambalarea nu respectã condiţiile din autorizaţia . precum şi referiri bibliografice. fãrã autorizaţie emisã de autoritatea competentã. dacã nu se face cu respectarea condiţiilor impuse prin prezenta ordonanţã de urgenţã Orice persoanã care transmite o notificare trebuie sã procedeze în prealabil la efectuarea unei evaluãri a riscurilor asupra sãnãtãţii umane şi a mediului. este interzisã : -introducerea deliberatã în mediu a unui organism modificat genetic în scop de cercetare-dezvoltare sau în orice alte scopuri decât introducerea pe piaţã. parte componentã a unui produs. care include o descriere a metodelor utilizate şi referiri la metode standardizate sau recunoscute internaţional.efectuarea oricãrei mişcãri transfrontierã de organisme modificate genetic. III. (1). Evaluarea riscului asupra sãnãtãţii umane şi a mediului se realizeazã de cãtre organisme ştiinţifice independente sau experţi independenţi. cu respectarea prevederilor naționale şi a legislaţiei comunitare specifice. în conformitate cu prevederile cap. - fãrã respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia prevãzutã la alin. (1) este responsabilã pentru exactitatea informaţiilor incluse în notificare şi în toate documentele transmise autoritãţilor naţionale şi comunitare în procedura de autorizare.introducerea pe piaţã dacã nu se face cu respectarea prevederilor cap. III. autorizaţi sau atestaţi conform legislaţiei. ca atare sau parte componentã a unui produs. - . Persoana prevãzutã la alin.

depozitare. cel mai târziu la sfârşitul primului trimestru al fiecãrui an. tranzit.emite un aviz ştiinţific pentru introducerea deliberatã în mediu a organismului modificat genetic supus procedurii de autorizare. un raport asupra activitãţilor din anul anterior. Operatorul este obligat sã nominalizeze un responsabil privind problemele de biosecuritate sau sã asigure colaborarea cu un consultant extern. transport ale unui astfel de organism modificat genetic sau ale unei combinaţii de organisme modificate genetic. cu pregãtire profesionalã în domeniul biosecuritãţii. legislaţia în vigoare privind protecţia mediului şi legislaţia privind securitatea muncii. export. care pot avea efecte adverse asupra sãnãtãţii umane şi asupra mediului. nu pot fi introduse pe piaţã. dupã caz. folosite în tratamentul afecţiunilor umane sau veterinare. Autoritatea competentã şi organul de control publicã pe adresa proprie de internet. import. trebuie sã ia mãsuri pentru ca activitãţile desfãşurate sã nu producã efecte adverse asupra sãnãtãţii umane. Orice operator care utilizeazã organisme modificate genetic sau desfãşoarã activitãţi de introducere deliberatã în mediu şi/sau de introducere pe piaţã. animale şi mediului. ca atare sau componentã/e a/ale unui produs.. primeşte informaţiile de la Comisia pentru securitate biologicã şi autoritãţile implicate şi asigurã transmiterea informaţiilor şi/sau a deciziilor luate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţã. 223 dacã este dovedit cã acestea au fost inserate prin .. cãtre Comisia pentru securitate biologicã. se emit dupã consultarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. cãtre public şi cãtre notificator. Deciziile finale ale autoritãţii competente. Organismele modificate genetic conţinând gene de rezistenţã la antibiotice. modificare geneticã. cãtre autoritãţile implicate. Acest raport trebuie avizat în prealabil de autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului. manipulare. Autoritatea competentã informeazã şi consultã publicul.

gestioneazã şi evalueazã conţinutul tehnic al notificãrii. autoritãţile implicate şi Comisia pentru securitate biologicã. Autoritatea competentã este Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului. autoritatea publicã centralã pentru sãnãtate. primeşte. menţine legãtura cu notificatorul. sens în care: 1. elaboreazã proceduri. 3. b) Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului. în procesul decizional. autoritatea centralã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor. publicul despre revizuirea.Crearea cadrului naţional de biosecuritate se realizeazã participarea şi colaborarea dintre: a) autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului. 5. cu respectarea legislaţiei în vigoare privind accesul publicului la informaţii şi privind confidenţialitatea. suspendarea sau retragerea autorizaţiilor/acordurilor. consultã şi informeazã publicul în procesul decizional. emite autorizaţiile/acordurile conform prezentei ordonanţe de urgenţã. 7. informeazã autoritãţile. colaboreazã cu autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului şi organul de control 2. ghiduri în colaborare cu autoritãţile implicate şi instituţiile cu responsabilitãţi în domeniu. autoritatea publicã centralã pentru protecţia consumatorilor şi autoritatea publicã centralã pentru educaţie. consultã. c) Comisia pentru securitate biologicã. d) Garda Naţionalã de Mediu. 224 . 6. le suspendã sau le retrage. prin e) autoritãţi implicate. 4. care are urmãtoarele responsabilitãţi: a) asigurã conformarea la orice prevederi în domeniu. 8. le revizuieşte. respectiv autoritatea publicã centralã pentru agriculturã. cercetare şi tineret. precum şi despre eventuale accidente.

colaborarea cu laboratoarele din reţeaua laboratoarelor de referinţã pentru organisme modificate genetic din Uniunea Europeanã. e) realizeazã şi gestioneazã Registrul naţional privind informaţia despre modificãrile genetice din organismele modificate genetic. b) asigurã secretariatul Comisiei pentru securitate biologicã. împreunã cu autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului. colaboreazã cu autoritãţile naţionale şi comunitare în procesul de autorizare a organismelor modificate genetic pentru utilizare directã ca aliment sau hranã pentru animale ori ca medicamente şi produse de uz uman sau veterinar.9. (4). dupã caz. pentru minimizarea riscului asupra mediului şi sãnãtãţii umane. g) realizeazã şi gestioneazã Registrul electronic privind notificãrile primite şi respinse. autorizaţiile emise ca şi al autorizaţiilor revizuite. prevãzut la art. 48 alin. h) realizeazã şi gestioneazã Registrul pentru evidenţa electronicã a informaţiei privind importul. colaboreazã cu notificatorul. d) asigurã. exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic i) soluţioneazã solicitãrile transmise de autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului. dacã necesitã o evaluare a riscului asupra mediului. 10. suspendate şi reînnoite. în cazuri de urgenţã. c) asigurã funcţionarea unui laborator naţional pentru detecţia şi identificarea organismelor modificate genetic. cu Comisia pentru securitate biologicã şi cu autoritãţile prevãzute la alin. 225 . cu autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului. şi Registrul privind locaţiile pentru introducerea deliberatã în mediu. (4) şi (6). f) realizeazã şi gestioneazã baza de date pentru funcţionarea BCH la nivel naţional. acordurile emise. pentru asigurarea cadrului naţional de biosecuritate şi colaborarea cu organismele comunitare şi Comisia Europeanã. în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.

2. membri titulari şi un membru supleant.j) asigurã schimbul de informaţii cu Comisia Europeanã. emite un aviz ştiinţific. Atribuţiile Comisiei şi modul de organizare şi funcţionare ale acesteia sunt următoarele: 1. medical. 226 . agricol. pe suport de hârtie şi în format electronic.3. membri titulari şi un membru supleant. protecţia mediului şi alte domenii conexe. în limbile românã şi englezã. al mãsurilor de intervenţie în caz de urgenţã. Comisia pentru securitate biologicã. din Academia de Ştiinţe Medicale şi/sau din instituţiile aflate în subordinea/ coordonarea acesteia. membri titulari şi un membru supleant. din Academia Românã şi/sau din instituţiile aflate în subordinea acesteia. evalueazã notificãrile din punct de vedere ştiinţific. -3. al planului de monitorizare şi al metodelor de detecţie şi identificare a organismelor modificate genetic. Membrii Comisiei pentru securitate biologicã provin din urmãtoarele instituţii: . care deţin titluri academice şi/sau universitare şi sunt personalitãţi ştiinţifice consacrate. cu alte organisme comunitare şi cu statele membre. Avizele şi procesele-verbale ale întrunirilor nu sunt confidenţiale şi se transmit autoritãţii competente.3. din universitãţi şi institute de cercetare-dezvoltare cu profil biologic. membri titulari şi un membru supleant. al managementului riscului. din Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi/sau din instituţiile aflate în subordinea/coordonarea acesteia. sub aspectul evaluãrii riscurilor asupra sãnãtãţii umane şi a mediului.structură și atribuții: Comisia pentru securitate biologicã se compune din 12 membri titulari şi 4 membri supleanţi. -3. cu consultarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. specializaţi în domeniile reglementate prin prezenta ordonanţã de urgenţã. .

7. colaboreazã cu autoritatea competentã. b) obţinerea de la autoritatea competentã. 6. definite conform art.3. în vederea identificãrii efectelor pe care unul sau mai multe 227 . 2 alin. 4. este autorizatã cu îndeplinirea urmãtoarelor cerinţe: a) evaluarea specificã a riscului pentru sãnãtatea umanã şi pentru mediu. cu autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului şi cu organul de control pentru stabilirea mãsurilor necesare în situaţia unor riscuri majore sau pentru aplicarea clauzei de salvgardare. 3. în conformitate cu anexa nr. dacã introducerea lor deliberatã în mediu. colaboreazã cu autoritatea competentã în elaborarea de ghiduri. colaboreazã cu organisme similare din alte state membre. solicitã informaţii notificatorului. organismelor comunitare şi informeazã autoritatea competentã despre aceasta. emite alte avize ştiinţifice. (1). 2 şi pe baza tipului de informaţii prevãzute în anexa nr. Condițiile de notificare nu se aplicã în cazul medicamentelor şi produselor de uz uman. cu experţi naţionali sau internaţionali în exercitarea atribuţiilor conform prezentului act normativ. anterior introducerii. 8. la solicitarea autoritãţii competente sau a autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. a unei autorizaţii privind introducerea deliberatã în mediu. autoritãţilor implicate. în alte scopuri decât acela de introducere pe piaţã. în aplicarea prezentei ordonanţe. fãrã a se aduce atingere cerinţelor suplimentare prevãzute de legislaţia comunitarã în domeniu. c) elaborarea unui plan de monitorizare în conformitate cu pãrţile relevante ale anexei nr. 5. care constau din sau conţin organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme. colaboreazã cu autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului în elaborarea de politici şi strategii de biosecuritate şi în elaborarea de acte normative. 3.

care precizeazã tipul de organisme modificate genetic şi activitatea propusã. 3. şi anume locaţia/locaţiile cu referire la unitatea administrativ-teritorialã. informaţia privind rezultatele introducerilor de organisme modificate genetic şi schimbul de informaţii. informaţii de ordin general. Procedura standard de autorizare A.Notificarea Orice operator. 3. trebuie sã transmitã o notificare autoritãţii competente în vederea obţinerii autorizaţiei Notificarea trebuie sã conţinã: a) cererea de autorizare. locaţia/locaţiile unde are/au loc introducerea/introducerile deliberatã/ deliberate în mediu. cel puţin echivalente cu cele prevãzute în prezenta ordonanţã de urgenţã şi în mãsurile luate în conformitate cu aceasta. ca urmare a introducerii deliberate în mediu a unui organism modificat genetic sau a unei combinaţii de asemenea organisme. 2. 3^1. înainte de introducerea deliberatã în mediu a unui organism modificat genetic sau a unei combinaţii de asemenea organisme în România. 13 alin. informarea publicului. I.organisme modificate genetic le are/au asupra sãnãtãţii umane sau asupra mediului. necesare pentru realizarea evaluãrii riscului asupra sãnãtãţii umane şi a mediului. informaţii privind organismele modificate genetic. Celelalte date prezentate de cãtre notificator sunt considerate confidenţiale şi pot fi puse la 228 . c) dosarul tehnic conţinând informaţiile specificate în anexa nr. d) cerinţele legate de abordarea unor noi informaţii. b) dovada achitãrii tarifului pentru evaluarea dosarului de notificare. numai datele prezentate de cãtre notificator la art. (2) pct. 3 cu privire la locaţia/locaţiile introducerii deliberate în mediu pot fi fãcute publice. respectiv: 1.

gestionarea deşeurilor. 6. în interiorul. d) rezumatul notificãrii. informaţii privind interacţiunile dintre organismele modificate genetic şi mediu. 7. specifice fiecãrei locaţii 5. 4. informaţii privind controlul intern.dispoziţia celorlalte autoritãţi şi a publicului numai la solicitarea scrisã şi motivatã a acestora. fie în exteriorul Comunitãţii Europene. reprezentând plantele superioare modificate genetic. dupã caz. date şi rezultate. monitorizarea. rapoartele notificatorului. e) evaluarea riscului asupra sãnãtãţii umane şi a mediului f) declaraţia pe propria rãspundere. prin care îşi asumã întreaga responsabilitate pentru orice prejudiciu g) informaţia pentru public. completatã şi semnatã de notificator. o anexã conţinând eventuale date confidenţiale 9. întocmit conform reglementãrilor naţionale şi comunitare. în 229 . cu condiţia sã comunice sursa acestora şi ca respectivele informaţii. un plan de monitorizare. Notificãrile privind introducerea deliberatã în mediu a organismelor modificate genetic. 8. informaţii rezultate din experienţa obţinutã din introduceri ale aceluiaşi organism modificat genetic sau aceleiaşi combinaţii de asemenea organisme. planurile de intervenţie în caz de urgenţã şi. a cãrui/cãrei notificare este în curs sau pentru care notificarea a fost transmisã sau este transmisã. metodele de remediere. (3) Notificatorul poate sã facã trimitere la date sau rezultate din notificãrile transmise anterior de cãtre alţi notificatori sau sã prezinte orice alte informaţii suplimentare pe care le considerã relevante. pentru a identifica efectele pe care le pot avea organismele modificate genetic asupra sãnãtãţii umane şi asupra mediului. sã nu fie confidenţiale sau sã existe acordul scris al notificatorilor în cauzã. informaţii privind condiţiile de introducere şi mediul potenţial receptor.

(3) Comisia pentru securitate biologicã este informatã despre observaţiile formulate de autoritatea competentã sau de cãtre celelalte state membre. precum şi metoda de detecţie cãtre reprezentantul legal al organului de control şi/sau al autoritãţii competente. autoritatea competentã le transmite Comisiei pentru securitate biologicã şi/sau autoritãţilor implicate. pe durata consultãrii prevãzute la alin. precum şi despre observaţiile publicului (5) Autoritãţile implicate transmit avizul lor autoritãţii competente în termen de 15 zile de la data primirii avizului Comisiei pentru securitate biologicã Comisia pentru securitate biologicã transmite avizul fundamentat ştiinţific la autoritatea competentã C. Notificatorul este obligat sã asigure probe-martor din organismul modificat genetic. autoritatea competentã elaboreazã o sintezã a observaţiilor acestuia. pe care o transmite 230 . Consultarea publicului (1) În termen de 5 zile de la data începerii procedurii de autorizare autoritatea competentã publicã pe adresa de internet rezumatul notificãrii. (2). prin e-mail sau prin poştã (5) În termen de 10 zile de la încheierea consultãrii publicului. autoritatea competentã comunicã notificatorului motivele. în vederea efectuãrii de analize În cazul în care nu se acceptã notificarea. Avizul Comisiei pentru securitate biologicã şi al autoritãţilor implicate Dupã primirea informaţiilor suplimentare solicitate de la notificator. în scris. se transmit pentru consultare şi aviz de cãtre autoritatea competentã numai Comisiei pentru securitate biologicã şi autoritãţii publice centrale pentru agriculturã. B.alte scopuri decât introducerea pe piaţã. publicul transmite observaţiile sale cãtre autoritatea competentã. iar acesta este obligat ca în termen de cel mult 10 zile sã completeze informaţia lipsã din dosarul de notificare.

autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. Autoritatea competentã respinge cererea de autorizare. Decizia autorității competente În termen de cel mult 90 de zile de la data începerii procedurii. în termen de 7 zile de la data achitãrii tarifului de cãtre notificator. în alte scopuri decât introducerea pe piaţã. care stabileşte condiţiile introducerii deliberate în mediu. dacã introducerea propusã nu îndeplineşte condiţiile impuse prin prezenta ordonanţã de urgenţã. stabilitã conform art. Autoritatea competentã stabileşte şi aplicã. mãsurile privind asigurarea participãrii publicului la luarea deciziei. Comisiei pentru securitate biologicã. în conformitate cu legislaţia în vigoare. referitor la autorizarea introducerii deliberate în mediu. iar transmiterea autorizaţiei se face dupã prezentarea de cãtre notificator a dovezii privind achitarea tarifului prevãzut la alin. la care notificatorul trebuie sã se conformeze. autoritatea competentã ia o decizie pe baza avizului fundamentat ştiinţific al Comisiei pentru securitate biologicã. dupã consultarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. (4). autoritãţilor implicate şi Comisiei pentru securitate biologicã. organului de control şi fiecãrei autoritãţi implicate în procesul decizional. a avizelor autoritãţilor implicate. 231 . 15 alin. prin scrisoare recomandatã. (5) Autoritatea competentã informeazã notificatorul. D. referitor la decizia luatã. a sintezei consultãrii publicului. sau b) nefavorabilã. (1) poate fi: a) favorabilã. (4). (6) Autoritatea competentã publicã autorizaţia pe adresa sa de internet şi transmite câte o copie autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. Autoritatea competentã elibereazã autorizaţia. precum şi pe baza consultãrii statelor membre ( (3) Decizia prevãzutã la alin.

g) locaţiile aprobate. cu menţionarea cerinţelor privind protecţia sãnãtãţii umane şi a mediului.Proceduri simplificate organismele modificate genetic care corespund criteriilor stabilite în anexa nr. sediul. 232 . 5 şi pentru care s-a acumulat o experienţã suficientã cu ocazia introducerii lor în anumite tipuri de ecosisteme. e) condiţiile în care are loc introducerea. j) obligaţiile notificatorului. (8) Autorizaţia privind introducerea deliberatã în mediu este emisã în limba românã şi limba englezã. cu indicarea exactã a suprafeţelor pentru testare. dacã este cazul. d) date privind metodele de detecţie şi identificare. autoritatea competentã. i) cerinţele privind monitorizarea şi raportarea rezultatelor.(7) Notificatorul poate sã procedeze la introducerea deliberatã în mediu numai dupã ce a primit autorizaţia din partea autoritãţii competente. cu aprobarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. (9) Autorizaţia privind introducerea deliberatã în mediu nu poate fi transferatã altor persoane. II. poate prezenta Comisiei Europene o propunere motivatã privind aplicarea unor proceduri simplificate. emitentul. respectiv numele. h) cerinţele privind etichetarea. numãrul de înregistrare la registrul comerţului. Autorizaţia conţine obligatoriu urmãtoarele a) informaţii generale privind: 1. 2. f) scopul introducerii. notificatorul. adresa. c) prezentarea modificãrii genetice. k) obligaţiile operatorilor terţi l) durata de valabilitate a autorizaţiei. datele persoanei de contact. b) caracterizarea organismului/organismelor modificat/ modificate genetic. codul unic de identificare. cu condiţia respectãrii acesteia.

privind aplicarea unor proceduri simplificate. 3. b) sã informeze fãrã întârziere autoritatea competentã. Propunerea trebuie sã facã obiectul unei decizii a Comisiei Europene. 3. înainte de orice 233 . prevãzutã la alin. intenţionate sau nu. în aceeaşi locaţie sau în locaţii diferite IGestionarea unor modificãri ale condiţiilor de autorizare şi a unor informaţii noi În eventualitatea producerii unei/unor modificãri. a/ale condiţiilor de autorizare privind o introducere deliberatã în mediu a unui organism modificat genetic sau a unei combinaţii de asemenea organisme. necesarã pentru evaluarea oricãror riscuri previzibile în urma introducerii în mediu. la care se adaugã perioada de timp în care Comisia Europeanã primeşte observaţiile autoritãţilor competente ale celorlalte state membre. Aceastã propunere face obiectul unei decizii a Comisiei Europene. care stabileşte cantitatea minimã de informaţii tehnice conform anexei nr. care stabileşte cantitatea minimã de informaţii tehnice conform anexei nr. (1). . timp de 90 de zile de la data transmiterii propunerii. dupã caz. în termen de 60 de zile.pe baza unui aviz favorabil din partea Comisiei pentru securitate biologicã şi a autoritãţilor implicate. aceasta consultã Comisia pentru securitate biologicã şi autoritãţile implicate şi transmite eventuale observaţii la Comisia Europeanã. comentariile publicului şi avizul comitetelor ştiinţifice comunitare. notificatorul este obligat ca de îndatã: a) sã ia mãsurile necesare pentru protejarea sãnãtãţii umane şi a mediului. Atunci când autoritatea competentã primeşte o propunere din partea Comisiei Europene. care ar putea avea consecinţe în ceea ce priveşte riscurile pentru sãnãtatea umanã şi mediu. Decizia Comisiei Europene stabileşte cã introducerea deliberatã a unui organism modificat genetic sau a unei combinaţii de asemenea organisme. necesarã pentru evaluarea oricãror riscuri previzibile în urma introducerii în mediu Autoritatea competentã aşteaptã decizia Comisiei Europene.

Autoritatea competentã poate suspenda sau retrage autorizaţia privind introducerea deliberatã în mediu când condiţiile impuse prin autorizaţie nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite şi nu a putut fi gãsitã nicio soluţie alternativã la suspendarea/retragerea autorizaţiei de cãtre autoritatea competentã. se cere. avizul Comisiei pentru securitate biologică. (1). în prealabil. Atunci când autoritatea competentã intrã în posesia unor informaţii noi. Pentru autoritatea competentã raportul se transmite atât în limba românã. publicã aceste informaţii noi pe adresa de internet şi le transmite organului de control şi autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. susceptibile de a avea consecinţe privind riscurile pentru sãnãtatea umanã şi mediu.Suspendarea/retragerea autorizaţiei se face dupã o notificare prealabilã. prin care se poate acorda un termen pentru îndeplinirea obligaţiilor. pe perioada suspendãrii desfãşurarea activitãţilor este interzisã. solicitã avizul Comisiei pentru securitate biologicã şi al autoritãţilor implicate. Dacã este cazul. în 234 . Schimbul de informaţii între autoritatea competentã şi Comisia Europeanã privind conţinutul notificãrilor este asigurat de Autoritatea competentã. cât şi în limba englezã.modificare sau de îndatã ce ia la cunoştinţã despre orice schimbare sau dacã sunt disponibile informaţii noi. în special în situaţiile prezentate la alin. ca atare sau componente ale unor produse. care efectueazã activitãţi de inspecţie şi control pentru a asigura respectarea deciziilor luate Notificatorul transmite autoritãţii competente un raport cuprinzând rezultatul introducerii/introducerilor la Comisia pentru securitate biologicã şi la fiecare dintre autoritãţile implicate cel mai târziu la data de 15 decembrie a fiecãrui an în cursul cãruia are loc o introducere deliberatã în mediu a unui organism modificat genetic. c) sã revizuiascã în mod corespunzãtor mãsurile specificate în notificare. împreunã cu evaluarea realizatã de Comisia pentru securitate biologicã Autoritatea competentã informeazã organul de control.

în conformitate cu prevederile cap. conform prezentei ordonanţe de urgenţã. motivele respingerii notificãrilor. g). denumit în continuare Regulamentul nr. o autorizaţie privind introducerea deliberatã în mediu pentru scopuri de cercetare-dezvoltare. odată cu rezumatul în limba englezã al fiecãrei notificãri Anual. Acestea se supun procedurii de autorizare conform Regulamentului (CE) nr. II. precum şi o listã a notificãrilor respinse conform aceleiaşi secţiuni. lista deciziilor finale luate pe baza cererilor de autorizare conform registrului prevãzut la art. 11 alin. Ea se poate aplica numai medicamentelor şi produselor modificate genetic sau constând dintr-un organism modificat genetic pentru care a fost emisã. dacã este cazul. ca atare sau componentã a unui medicament ori produs medicamentos de uz uman sau veterinar. o listã a organismelor modificate genetic care au fost introduse deliberat în mediu. autoritatea competentã transmite Comisiei Europene. (CE) 726/2004. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente. în scopul informãrii autoritãţilor competente din celelalte state membre. pentru care s-au aplicat procedurile simplificate. pentru a fi transmise autoritãţilor competente ale celorlalte state membre. Anual. Procedura nu se aplicã niciunui organism modificat genetic.termen de 30 de zile de la primire.Mişcarea transfrontierã a organismelor modificate genetic 235 . cu avizul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului. incluzând. Implementarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea . de autoritatea competentã privind introducerea deliberatã în mediu. precum şi rezultatele introducerilor. (3) lit.. autoritatea competentã transmite Comisiei Europene.

Importatorul din România al unui produs conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme este obligat sã notifice comisariatului judeţean al Gãrzii Naţionale de Mediu în a cãrui jurisdicţie se aflã sediul sãu. publicat pe pagina oficialã de internet a Comisiei Europene. cantitatea. de cãtre autoritatea competentã a unui alt stat membru. tipul acestora şi locul de intrare pe teritoriul României.Introducerea în ţarã a unui produs conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme. pentru prima datã. dacã România este statul în care acest produs se introduce pentru prima datã pe piaţã. Importul unui produs conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme este permis numai persoanelor juridice autorizate. pentru cultivare comercialã. inclusiv cele referitoare la mediul şi/sau zonele geografice precizate în respectiva autorizaţie. în cauzã. în conformitate cu cap. este 236 .Importul organismelor modificate genetic are un regim diferit după cum se face în vederea cultivării sau în vederea transformării a)în vederea cultivãrii: Importul. şi sunt respectate cu stricteţe condiţiile impuse. o autorizaţie emisã de cãtre autoritatea competentã. cu cel puţin 7 zile înainte de data presupusã a efectuãrii importului. al unui produs care conţine sau constã într-un organism modificat genetic ori o combinaţie de asemenea organisme. în condiţiile legislaţiei în vigoare. Evenimentul de transformare al organismului modificat genetic importat trebuie sã se regãseascã în lista produselor modificate genetic aprobate pentru introducere pe piaţa comunitarã pentru cultivare. în prealabil.a fost emisã o autorizaţie pentru organismul modificat genetic sau produsul modificat genetic. III. III. definit conform prezentei ordonanţe de urgenţã. conform Registrului comunitar al organismelor modificate genetic. în conformitate cu prevederile cap. sau . reprezintã introducere pe piaţã şi poate avea loc numai dacã: -importatorul a primit.

În sensul prezentului articol. trebuie să ia toate mãsurile pentru ca activitãţile sã se desfãşoare fãrã efecte adverse asupra sãnãtãţii umane şi a mediului. sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.829/2003 sau în aplicarea de cãtre autoritatea competentã a unui alt stat membru. al unui produs conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme. dacã România este locul unde s-a introdus notificarea pentru prima datã. în prealabil. Regulamentului (CE) nr. iar evenimentul de transformare al organismului în cauzã se regãseşte în lista produselor modificate genetic aprobate pentru introducere pe piaţa comunitarã pentru utilizare ca aliment şi hranã pentru animale. 1. pentru prima datã. definit conform prezentei ordonanţe de urgenţã. Persoanele responsabile pentru importul unui organism modificat genetic sau al unui produs conţinând ori constând în asemenea organisme sau o combinaţie de asemenea organisme. Se va asigura ca aceste organisme. Importul. o autorizaţie emisã de autoritatea competentã pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. din Registrul comunitar al alimentelor şi furajelor modificate genetic. în aplicarea Directivei (CE) 18/2001.829/2003. b) a fost emisã o autorizaţie pentru organismul modificat genetic sau produsul modificat genetic. 1. metaboliţii lor şi deşeurile formate sã nu constituie un pericol pentru mediu şi sãnãtatea umanã. şi care urmeazã sã fie folosit direct ca aliment sau hranã pentru animale sau pentru prelucrare reprezintã introducere pe piaţã şi poate avea loc numai dacã: a) importatorul a primit. 237 .permisã numai prin punctele de trecere a frontierei de stat unde sunt organizate posturi de inspecţie la frontierã stabilite pentru importul. exportul şi tranzitul mãrfurilor supuse controalelor fito-sanitare. autoritatea competentã este Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor. publicat pe pagina oficialã de internet a Comisiei Europene.

autoritãţii competente. autoritãţii vamale de cãtre operatorul implicat sau reprezentantul sãu legal şi se transmite destinatarului mãrfii care face obiectul mişcãrii transfrontierã.Importurile de organisme modificate genetic în vederea introducerii deliberate în mediu în scop de cercetare-dezvoltare şi în orice alte scopuri decât introducerea pe piaţã se fac cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare privind etichetarea şi trasabilitatea şi cu respectarea regimului stabilit Produsele conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme se manipuleazã. cantitatea şi punctul de trecere a frontierei de stat pentru ieşirea de pe teritoriul României. De asemenea. tipul de organism modificat genetic.Pe tot parcursul transportului unui produs conţinând ori constând în organisme modificate genetic sau o combinaţie de asemenea organisme. se transmite. Exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme este permis numai pentru organisme modificate genetic autorizate şi se realizeazã cu respectarea prevederilor 1. obligatoriu. precum şi copia autentificatã. cu cel puţin 7 zile înainte de data propusã pentru efectuarea exportului. în copie. Exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic sunt permise numai prin punctele de trecere a frontierei de stat unde sunt organizate posturi de inspecţie la frontierã stabilite pentru importul. a acordului emis de autoritatea competentã a pãrţii importatoare. exportul şi tranzitul mãrfurilor supuse 238 .946/2003. în limba românã şi englezã. Regulamentului (CE) nr. se prezintã. cu cel puţin 7 zile înainte de data efectuãrii mişcãrii transfrontierã. de la exportator la importator. acesta trebuie sã fie însoţit de un document care se completeazã prin grija exportatorului. Operatorul care intenţioneazã sã exporte în afara Comunitãţii un produs conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme este obligat sã notifice comisariatului judeţean al Gãrzii Naţionale de Mediu în a cãrui jurisdicţie se aflã sediul sãu. eticheteazã şi ambaleazã cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.

Operatorul care solicitã tranzitul organismelor modificate genetic are obligaţia sã foloseascã mijloace de transport asigurate împotriva oricãrei rãspândiri accidentale în mediu a acestora sau a produselor modificate genetic. precum şi sã se asigure împotriva pierderii mijlocului de transport pe parcursul urmat de acesta. sub forma unui registru. exportatori şi care tranziteazã teritoriul naţional al României cu produse conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme sunt obligaţi sã prezinte autoritãţilor de control. cu respectarea prevederilor art. Persoanele responsabile pentru exportul şi/sau tranzitul unui produs conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme asigurã respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã. în colaborare cu Autoritatea Naţionalã a Vãmilor. pânã la importator.946/2003. autoritatea vamalã colaboreazã cu Garda Naţionalã de Mediu şi cu autoritãţile şi instituţiile implicate. documente 239 . conform competenţei acestora. astfel încât sã previnã orice efect advers potenţial asupra mediului şi a sãnãtãţii umane. exportului şi al tranzitului şi care conţin sau constau într-un organism modificat genetic ori o combinaţie de asemenea organisme. produsul este însoţit de un document al cãrui conţinut este stabilit prin ordinul prevãzut la art. Autoritatea competentã asigurã. 12 din Regulamentul (CE) nr. exporturile şi tranzitul organismelor modificate genetic.Operatorii economici importatori. 1. la solicitarea acestora. luând toate mãsurile pentru ca activitãţile sã se desfãşoare fãrã efecte adverse asupra sãnãtãţii umane şi a mediului. 63. Exportatorul asigurã cã pe tot parcursul transportului unui produs conţinând sau constând în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme. sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.controalelor fito-sanitare. o evidenţã în format electronic a informaţiei privind importurile. În activitatea de control al mãrfurilor care fac obiectul importului.

pentru orice prejudiciu adus persoanelor. mediului şi sãnãtãţii umane. care asigurã baza de date conform cerinţelor prezentului act normativ. export. manipulare sau transport al acestora sau a unei combinaţii de asemenea organisme. având aceeaşi încadrare tarifarã. Rãspunderea pentru prejudicii aduse sãnãtãţii umane şi mediului (1) Orice persoanã care produce organisme modificate genetic sau desfãşoarã activitãţi de introducere deliberatã în mediu şi/sau de introducere pe piaţã sau de import. 1. naţionale. tranzit sau depozitare. conform legislaţiei în vigoare. ca atare sau componentã/e a/ale unui produs este rãspunzãtoare. Autoritatea competentã realizeazã şi gestioneazã. precum şi pentru comunicarea cu celelalte autoritãţi. funcţionarea Comisiei pentru securitate biologicã. La solicitarea autoritãţilor care au atribuţii în domeniul organismelor modificate genetic. sã punã la dispoziţie probe martor şi/sau sã permitã prelevarea de probe de control. proprietãţii. Rãspunderea pentru un prejudiciu adus mediului şi remedierea unui eventual prejudiciu adus prin activitãţile cu organisme modificate genetic se realizeazã conform legislaţiei în vigoare.care demonstreazã natura produselor utilizate. reglementate prin prezentul act normativ. autoritatea vamalã transmite date statistice referitoare la importul/exportul/tranzitul mãrfurilor modificate şi nemodificate genetic. inclusiv pentru comunicarea cu Comisia Europeanã şi statele membre în procesul de autorizare şi de raportare privind organismele modificate genetic. în baza prezentei ordonanţe de urgenţã. ca urmare a acestor activitãţi.Regimul juridic al deșeurilor 240 . comunitare şi internaţionale. informarea şi consultarea publicului. sub aspectul modificãrii genetice. un sistem informatic.

Prin Legea nr. in special: a) fara a genera riscuri pentru aer. Conform Legii protecţiei mediului. dupa cum urmeaza: a) prevenirea.4) în functie de ordinea prioritatilor in cadrul legislatiei si al politicii in materie de prevenire a generarii si de gestionare a deseurilor.publicata in Monitorul Oficial nr. Legislația specifică: În prezent este în vigoare Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 837 din 25 noiembrie 2011 Legea prevede că gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului. deşeurile “reprezintă subtanţele sau obiectele care sunt eliminate. deşeuri de natură explozivă. Convenţia prevede categoriile de deşeuri considerate periculoase şi care urmează a fi supuse controlului în cazul transportului peste frontieră: cele de natură chimică provenite din spitale. sol. Legea face o ierarhie a deșeurilor (art. fauna sau flora. producţia farmaceutică. Legislația națională. apa. În sensul Convenţiei de la Basel. 6/1991 România a aderat la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora iar ulterior a adoptat Legea nr. centre medicale. b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor. uleiuri minerale. Părţile la Convenţie consideră că traficul ilicit de deşeuri periculoase sau alte reziduuri este infracţiune. urmează a a fi eliminate sau este necesar să fie eliminate în conformitate cu legislaţia naţională”. 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel. 241 .deşeuri petroliere. gestionarea deşeurilor trebuie efectuată cu respectarea condiţiilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului şi să fie conformă şi cu legislaţia specifică în vigoare.

406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz. urmatoarele conditii: a) utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa. de exemplu valorificarea energetica. Deseurile care inceteaza sa mai fie considerate deseuri. cu modificarile si completarile ulterioare. 3 si daca indeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeana. fara a fi supus unei alte prelucrari suplimentare celei prevazute de practica industriala obisnuita. astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului. Incetarea statutului de deseu are loc cazul in care anumite categorii de deseuri au trecut printr-o operatiune prevazuta in anexa nr.b) pregatirea pentru reutilizare. 2. 1. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Aplicarea ierarhiei deseurilor are ca scop incurajarea actiunii in materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor. c) substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de productie. d) alte operatiuni de valorificare.. b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct. Hotararea Guvernului nr. in sensul ca substanta sau obiectul indeplineste toate cerintele relevante referitoare la produs. Subproduse. Este considerat subprodus. cumulativ.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. inceteaza sa mai fie considerate deseuri in scopul atingerii obiectivelor de valorificare si reciclare prevazute de Hotararea Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. si nu deseu. e) eliminarea. Hotararea Guvernului 242 . o substanta sau un obiect care rezulta in urma unui proces de productie al carui obiectiv principal nu este producerea acestuia si care indeplineste. d) utilizarea ulterioara este legala. Hotararea Guvernului nr. c) reciclarea. la protectia mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea specifica si nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

realizate de aceasta sau de orice alta autoritate/institutie de la nivel national ori european. b) exista o piata sau cerere pentru substanta ori obiectul in cauza. d) utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sanatatii populatiei. 1. pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic si asupra mediului.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori. pentru fiecare caz. cu modificarile si completarile ulterioare. daca un anumit deseu a incetat sa fie considerat ca atare. O substanta sau un obiect este considerat deseu numai in cazul in care corespunde definitiei prevazute la pct. autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate decide. precum si de alte acte normative. 9 din anexa nr. Se exclud din domeniul de aplicare al acestei legi urmatoarele: a) efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in scopul stocarii geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 243 . cu respectarea urmatoarelor conditii: a) substanta sau obiectul este utilizat in mod curent pentru indeplinirea unor scopuri specifice. In lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar. c) substanta sau obiectul indeplineste cerintele tehnice pentru indeplinirea scopurilor specifice si respecta legislatia si normele aplicabile produselor.Includerea unui obiect sau a unei substante pe lista nu inseamna ca respectivul obiect ori respectiva substanta se considera ca fiind deseu in orice imprejurare. Lista deseurilor este obligatorie pentru a determina daca un deseu trebuie considerat deseu periculos. Lista deseurilor aprobata de catre Comisia Europeana se preia in legislatia nationala prin hotarare a Guvernului. prin ordin al ministrului. 1.nr.

paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite in agricultura ori silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese ori metode care nu dauneaza mediului si nu pun in pericol sanatatea populatiei. c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate in timpul activitatilor de constructie.774/2002. De asemenea se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi. precum si a directivelor 2000/60/CE. 2006/12/CE. (2) din aceasta.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului sau exclusi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. d) deseurile radioactive. depozitate sau utilizate intr-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului. 1. 2 alin. inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. cu exceptia produselor care urmeaza sa fie incinerate. 1. b) solurile (in situ). 244 .774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. c) carcasele de la animalele care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare.85/337/CEE a Consiliului. 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. in cazul in care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii in starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat. inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol. 1. b) subprodusele de origine animala. e) explozibilii declasati. 2001/80/CE. urmatoarele: a) apele uzate. in masura in care sunt reglementate prin alte acte normative. inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 2004/35/CE. f) materiile fecale.

d) deseurile rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive. Tot astfel se exclud sedimentele depuse in apele de suprafata in scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor in cazul in care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase. Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor În acest sens sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora. In cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante. Toate unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligate sa obtina o autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de catre autoritatile competente pentru protectia mediului. Producatorii si detinatorii de deseuri autoritati publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala sunt obligati sa incadreze in codurile prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
245

periculoase, cu completarile ulterioare, fiecare tip de deseu generat de propria activitate, pe baza reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, deseurile considerate ca fiind periculoase si care nu figureaza pe lista deseurilor si le consemneaza in raportul furnizand Comisiei Europene toate informatiile relevante. Reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora in scopul de a diminua concentratiile initiale de substante periculoase pana la un nivel mai mic decat nivelul prevazut pentru ca un deseu sa fie definit ca fiind periculos. Raspunderea extinsa a producatorului.In vederea prevenirii, reutilizarii, reciclarii si a altor tipuri de valorificare a deseurilor, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza sau, dupa caz, propune masuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producatorul produsului, persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului, ce presupune: a) incurajarea adoptarii, inca din faza de proiectare a produselor, a unor solutii care sa reduca impactul asupra mediului si generarea de deseuri in procesul de fabricatie si pe perioada de utilizare a produselor si care sa asigure respectarea legii atunci cand acestea devin deseuri; b) incurajarea productiei si comercializarii de produse cu utilizari multiple, durabile din punct de vedere tehnic si care, dupa ce devin deseuri, pot fi valorificate in mod corespunzator si a caror eliminare este compatibila cu principiile de protectie a mediului; c) acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite si asigurarea gestionarii ulterioare a acestora fara a crea prejudicii asupra mediului sau sanatatii populatiei, precum si asumarea raspunderii financiare;
246

d) punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si reciclabil al produselor. 3) In vederea aplicarii raspunderii extinse a producatorului se iau in considerare fezabilitatea tehnica si viabilitatea economica, efectele globale asupra mediului si sanatatii populatiei, precum si impactul social, cu respectarea necesitatii de a asigura buna functionare a pietei interne. Raspunderea extinsa a producatorilor se aplica fara a aduce atingere responsabilitatilor prevazute în legislatiei specifice privind fluxurile de deseuri si a celei privind produsele. Valorificarea deseurilor este o obligație impusă de lege. Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla. Operatorii economici care asigura colectarea si transportul deseurilor prevazute la alin. (1) au obligatia de a asigura colectarea separata a deseurilor si de a nu amesteca aceste deseuri. Unitatile si intreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii: a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului; b) sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei; c) sa adopte cele mai bune tehnici disponibile in domeniul valorificarii deseurilor, in momentul achizitiei. . Reutilizarea si reciclarea. Autoritatile administratiei publice centrale cu atributii in domeniul protectiei mediului adopta sau, dupa caz, propun masuri
247

adecvate pentru promovarea reutilizarii produselor si activitatilor de pregatire a acestora pentru reutilizare, promovând reciclarea de inalta calitate prin aplicarea colectarii separate a deseurilor, in masura in care este fezabila din punct de vedere tehnic, economic si de mediu si se conformeaza cu standardele de calitate in sectorul de reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobarii Guvernului. Aceasta se realizează in special prin: a) stimularea realizarii unor retele pentru repararea si reutilizarea produselor; b) utilizarea instrumentelor economice; c) introducerea unor criterii referitoare la achizitiile publice; d) stabilirea de obiective cantitative sau alte masuri . Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca incepand cu anul 2012 sa asigure colectarea separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla. Producatorii de deseuri si autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele indatoriri: a) sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere si, dupa caz, provenind din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din deseurile menajere; b) sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.
248

Eliminarea.Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia sa supuna deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare in conditii de siguranta, care indeplineste cerintele art. 20. Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a deseurilor au urmatoarele obligatii: a) sa asigure eliminarea in totalitate a deseurilor care le sunt incredintate; b) sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor; c) sa amplaseze si sa amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor intr-un spatiu si in conditii stabilite de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului competente; d) sa introduca in instalatia de eliminare numai deseurile mentionate in autorizatia emisa de autoritatile competente si sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea. Abandonarea deseurilor este interzisa. (4) Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa Costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu principiul ``poluatorul plateste``, se suporta de catre producatorul de deseuri sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al deseurilor. La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc cazurile in care costurile gestionarii deseurilor urmeaza sa fie suportate in intregime sau partial de catre producatorul produsului din care deriva deseul respectiv si eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri . In cazul deseurilor abandonate si in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale.
249

Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si pe cele legate de actiunile intreprinse pentru identificare . Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor. Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare. Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare completa nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa. La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera Romaniei se iau in considerare perioadele de tranzitie prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si cele prevazute prin Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.
250

. Principiile autonomiei si proximitatii: crearea unei retele integrate adecvate de unitati de eliminare a deseurilor si de instalatii de valorificare a deseurilor municipale mixte colectate din gospodariile populatiei, inclusiv in cazul in care aceasta colectare vizeaza si astfel de deseuri provenite de la alti producatori, tinand seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerintelor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Reteaua este conceputa astfel incat sa permita Uniunii Europene sa asigure prin mijloace proprii eliminarea deseurilor, precum si valorificarea deseurilor si pentru a permite Romaniei sa actioneze individual in acest scop, tinand cont de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri. Reteaua trebuie sa permita eliminarea si valorificarea deseurilor in cele mai apropiate instalatii adecvate, prin cele mai potrivite metode si tehnici, pentru a asigura un inalt nivel de protectie pentru mediu si pentru sanatatea publica.Agentiile pentru protectia mediului si autoritatile publice locale iau in considerare la elaborarea documentelor strategice locale si la aprobarea investitiilor in domeniul gestiunii deseurilor principiul autonomiei si proximitatii, fara a aduce atingere planului national de gestionare a deseurilor si strategiei nationale de gestionare a deseurilor. Controlul deseurilor periculoase Producatorii/Detinatorii de deseuri periculoase, precum si operatorii economici autorizati sunt obligati sa le colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizicochimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala. Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase, inclusiv comerciantii si brokerii care pot intra fizic in posesia deseurilor au obligatia sa nu amestece
251

In situatiile in care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri. transport si stocare a deseurilor periculoase acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr.Amestecarea include diluarea substantelor periculoase. Transferul deseurilor periculoase pe teritoriul national trebuie sa fie insotit de documentul de identificare prevazut in anexa IB la Regulamentul (CE) nr. autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pot autoriza amestecarea daca: a) operatiunea de amestecare este efectuata de un operator economic autorizat b) sunt respectate conditiile legale iar efectele nocive ale gestionarii deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului nu sunt agravate.013/2006. in mod deosebit. operatiunile de transport. d) caracterizarea deseurilor permite acest proces. c) operatiunea de amestecare se realizeaza in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile. destinatia. de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 252 . Etichetarea deseurilor periculoase Producatorii de deseuri sunt obligati sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunilor de colectare. precum si masurile luate de producatorul de deseuri pentru ambalarea si etichetarea unor astfel de deseuri. colectarea. 1.Prin exceptie. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea. stocarea temporara si tratarea in cazul deseurilor periculoase se efectueaza de catre institutiile abilitate prin lege si are in vedere.diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri. substante ori materiale. etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor. separarea trebuie sa fie efectuata numai daca este fezabila din punct de vedere tehnic si economic si daca este necesara Controlul privind generarea. Transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei este reglementat prin hotarare a Guvernului. originea. substante sau materiale.

Pentru a acorda prioritate regenerarii uleiurilor uzate se respecta prevederile art. produse din biodeseuri. Deseurile biodegradabile provenite din parcuri si gradini trebuie sa fie colectate separat si transportate la statiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. d) sa incurajeze compostarea individuala in gospodarii. 1. b) sa trateze biodeseurile intr-un mod care asigura un inalt nivel de protectie a mediului. Biodeseurile Autoritatile administratiei publice locale.907/2006.013/2006 in cazul transferului de uleiuri uzate dinspre Romania catre instalatii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori tari terte. ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase. c) sa foloseasca materiale sigure pentru mediu.1999/45/CE. Deseurile periculoase rezultate din gospodarii Regulile nu se aplica deseurilor municipale amestecate. in vederea compostarii si fermentarii acestora. 1. 1. ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si ale Hotararii Guvernului nr.408/2008 privind clasificarea.pana cand acestea nu sunt acceptate pentru colectare. provenite din gospodariile populatiei. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr.In cazul in care biodeseurile colectate separat contin substante periculoase. eliminare sau valorificare de catre o unitate ori intreprindere care a obtinut o autorizatie Uleiurile uzate Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementeaza prin hotarare a Guvernului. precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 937/2010 privind clasificarea. 253 . se interzice tratarea acestora in statii de compostare. ale Hotararii Guvernului nr.au urmatoarele responsabilitati: a) sa colecteze separat biodeseurile.

dupa caz. 1. precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa 254 . comerciantii si brokerii. judetean. este obligata sa intocmeasca si sa implementeze. Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala. astfel incat partile interesate.Planurile de gestionare a deseurilor Pentru indeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaboreaza planuri de gestionare a deseurilor la nivel national. regional. programe de prevenire a generarii deseurilor la nivel national. odata elaborate. inclusiv al municipiului Bucuresti. se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si acopera intregul teritoriu geografic al Romaniei. asa cum sunt definiti in anexa nr. autoritatile relevante. Evidența deșeurilor. Producatorii de deseuri. din alte programe de politici de mediu sau sa fie elaborate ca programe distincte.Programele de prevenire a generarii deseurilor pot sa faca parte din planurile de gestionare a deseurilor. un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau. adopta. de la orice produs fabricat. denumit in continuare PNGD. inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor. precum si publicul sa aiba: a) posibilitatea de a participa la elaborarea lor. incepand cu anul 2012. b) acces la acestea. Planul national de gestionare a deseurilor. pana la data de 12 decembrie 2013. detinatorii de deseuri. Participarea publicului Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului care elaboreaza si promoveaza planurile de gestionare a deseurilor si programele de prevenire a generarii deseurilor afiseaza pe site-ul propriu planurile si programele. si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. Planul se aproba prin hotarare a Guvernului si se notifica Comisiei Europene.

producerea de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar numai prin utilizarea de tehnologii şi biotehnologii autorizate.U. 255 . nr. si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului 2.asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu. utilizarea. cu completarile ulterioare. Art. in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. precum si importul si exportul acestora. b) sa organizeze. reteaua de laboratoare pentru controlul calitatii ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor. au urmatoarele obligatii: a) sa reglementeze regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor. 195 din 22-12-2005 CAPITOLUL V: Regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor Art. 34 Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor sunt supuse unui regim special de reglementare stabilit prin legislatie specifica in domeniul chimicalelor. in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. Regimul juridic al îngrășemintelor chimice și al produselor de protecție a plantelor Legea cadru de protecție a mediului O. 1 la Hotararea Guvernului nr. la nivel teritorial. 856/2002. plasarea pe piata. 36 Autoritatile publice centrale competente conform legislatiei specifice din domeniul chimicalelor. 35 Regimul special de reglementare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor se aplica activitatilor privind fabricarea. Livrarea acestor produse cu normele tehnice de utilizare autorizate. Art.

dupa o prealabila instiintare prin massmedia.c) sa verifice. comercializeze si sa utilizeze produse de protectia plantelor numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare. concentratiile reziduurilor de produse de protectie a plantelor in sol. sanatate si cele din domeniul transporturilor sau serviciile descentralizate ale acestora. supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor privind ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor. dupa caz. in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte. impreuna cu autoritatile publice centrale pentru agricultura. numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului. Art. sa manipuleze. prin reteaua de laboratoare. 37 Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. c) sa administreze produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice. sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de 256 . furaje. astfel incat sa se evite poluarea mediului de catre acestea. stocheaza. recolte. e) sa livreze. 38 (1) Persoanele juridice care produc. au urmatoarele obligatii: a) sa produca. Art. d) sa aplice. silvicultura. b) sa nu foloseasca ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie. comercializeaza si/sau utilizeaza ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor. autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral. numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare. potrivit reglementarilor in vigoare. produse agroalimentare vegetale si animale. stocheze.

bine aerisite.G. Conform acestui act normativ. prescriptii de siguranta si folosire. iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate". (1) Comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor de protectie a plantelor. acesta este stabilit prin Ordonanţa nr. f) sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate. se poate face numai de catre persoanele inregistrate pe baza unui certificat de inregistrare eliberat de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi 257 . in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului.Comercializarea produselor de protectie a plantelor(art. 1 alin. În ceea ce privește regimul juridic al substanțelor de protecție a plantelor. sintagma "din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca nocive (Xn). avertizare. comercializarii si utilizarii acestora in agricultura si silvicultura. respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice. comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor.4 /1995 privind fabricarea. sintagma "inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară" cu "unitatea fitosanitar. sintagma "din grupele I şi a II-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T)". precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar înlocuieşte. in vederea producerii. fabricate in tara sau provenite din import.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor.41/2007 O. sintagmele "de uz fitosanitar" şi "fitosanitare" cu sintagma "de protecţie a plantelor". (2) Persoanele juridice interesate in fabricarea si/sau plasarea pe piata a produselor de protectia plantelor si ingrasamintelor chimice au obligatia sa solicite si sa obtina. Capitolul I . dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură. in cazul in care legislatia specifica prevede aceasta. dupa caz. aprobată cu modificări prin Legea 85/1995 și modificată prin OG nr. avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor. în cuprinsul ordonanţei.identificare. nr.

modifică art.(1) lit. in termen de o luna de la expirarea acesteia. art. 1poate fi obținut: A.G. art. Nulitatea se constata si din oficiu. 2 (1) fitofarmaceutice prevede că Produsele de protectie a plantelor pot fi (fitofarmacii.16.desfasoara activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor. art. (2) Este interzisa comercializarea in unitatile fitofarmaceutice a produselor de protectie a plantelor care nu sunt omologate pentru a fi utilizate in Romania. art.31. e).33 . cu viza anuala.32 . denumite in continuare unitati organizare si functionare a unitatilor fitofarmaceutice sunt prevazute in anexa nr. atrage nulitatea certificatului de inregistrare si interzicerea comercializarii produselor de protectie a plantelor. Art. nr. operatorii economici. iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate".15. art.(4) la art.41/2007 fitosanitar . abrogă art. depozite fitofarmaceutice). precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul . introduce alin. h) şi i).38 alin. (2) Perioada pentru care se emite certificatul de inregistrare este de maximum 5 ani. conform modelului din anexa nr.17. sintagma "din grupele I şi a II-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T)". sintagma "inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară" cu "unitatea fitosanitară" Certificatul de inregistrare potrivit prevederilor art.32 alin. 2. în cuprinsul ordonanţei. sintagma "din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate" cu sintagma "clasificate ca nocive (Xn). persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 258 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor.(3). Conditiile de comercializate in spatii special amenajate. denumit in continuare certificat de inregistrare. O. sintagmele "de uz fitosanitar" şi "fitosanitare" cu sintagma "de protecţie a plantelor". 1. Nesolicitarea vizei anuale. înlocuieşte.

41/2007 prevede că Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) au regimul produselor reglementate cu strictete. eliberat nominal. 2. prevazute in anexa nr. in urma examinarii de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala. cu pregatire in domeniul agricol/biologic sau silvic de nivel superior si mediu. si sunt atestate prin certificat de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor. b) dispun de personal incadrat. în forma modificată prin OG nr. in care scop: 259 . in urma examinarii de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala. prevazute in anexa nr. 3. eliberat nominal. atestat prin certificat de atestare profesionala. b) au pregatire in domeniul agricol/biologic sau silvic. c) indeplinesc conditiile de organizare si functionare pentru unitatile fitofarmaceutice. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent. 2. au profil specializat in domeniul fabricarii si sau/comercializarii produselor de protectie a plantelor. (2) Persoanele fizice sau asociatiile familiale pot sa se inregistreze numai pentru comertul cu amanuntul cu produse de protectie a plantelor clasificate ca nocive (Xn). B. Art. c) indeplinesc conditiile de organizare si functionare pentru unitatile fitofarmaceutice. de nivel superior si mediu. cu modificarile si completarile ulterioare.a) prin obiectul de activitate precizat in statutul de functionare. persoanele fizice sau asociatiile familiale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt autorizate pentru activitatea pe care o desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. iritante (Xi) sau a celor fara clasificare de periculozitate. 15. conform modelului din anexa nr.

fabricantii. Registrele de evidenta se sigileaza si paginile se numeroteaza de catre unitatile fitosanitare. distribuirea si utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) de catre persoane fizice. confirmat prin certificatul de atestare profesionala. care se elaborează. pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor. importatorii si distribuitorii inregistrati au obligatia sa ceara cumparatorului certificatul de inregistrare (pentru comercianti si distribuitori). agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea. iar utilizatorului autorizatia de utilizare. manipularii si utilizarii in siguranta a acestor produse. Produsele omologate pentru utilizare în România sunt cuprinse în Codexul produselor de uz fitosanitar. b) fabricantii. importul. distribuitorii si utilizatorii autorizati sa desfasoare activitati cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor inregistra. a animalelor si de poluare a mediului inconjurator. se actualizează periodic şi se 260 . precum si de mijloacele necesare depozitarii. potrivit autorizatiilor eliberate. cu pregatire in domeniul agricol/biologic sau silvic. c) sunt interzise comercializarea. la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea. inspectoratele judetene pentru protectia muncii. comercializarea. precum si pentru protejarea albinelor. de nivel superior si mediu. sa le verifice valabilitatea si sa le inregistreze intr-un registru special de evidenta a distribuirii acestor produse. distribuirea si utilizarea lor vor fi inregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de personal calificat.a) pentru fabricarea. in mod obligatoriu. importatorii. e) la distribuirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T). precum si de catre persoane juridice neinregistrate/neautorizate. d) utilizatorii autorizati pentru folosirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor inregistra la unitatile fitosanitare. comerciantii.

Regulatori de creştere.Codexul reprezintă o aplicaţie software gratuită care permite consultarea catalogului produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în Romania. data şi numărul cererii de omologare . Rodenticide.fabricantul.compoziţia chimică . moluscocide. comercializează şi/sau utilizează aceste produse. Produse diverse şi auxiliare .Versiunea actuală conţine informaţii complete despre produsele de uz fitosanitar pana la 01. 261 .Fungicide. Insectofungicide. conţinutul în substanţă activă şi rincipalele caracteristici ale acesteia.grupa de toxicitate şi orice alte dispoziţii care să determine o conduită responsabilă din partea fabricanţilor. grupa de toxicitate . după care titularul este obligat să solicite prelungirea valabilităţii acestuia. Nematocide. dezinfectanţi ai solului. Legea protecţiei mediului desemnează şi autorităţile abilitate cu supravegherea şi controlul modului de aplicare a reglementărilor privind îngrăşămintele chimice şi produsele de uz fitosanitar (Art.substanţa activă. a comercianţilor şi a utilizatorilor.tipul de formulare. Tipuri de produse: Acaricide. repelenţi Aplicaţia oferă detalii complete pentru fiecare produs de uz fitosanitar: firma producătoare .spectrul de acţiune. categoria produsului. tipurile de culturi pentru care poate fi utilizat produsul . starea de omologare. Insecticide . data şi numărul certificatului de omologare .Feromoni . Defolianţi şi desicanţi. care cuprinde:denumirea comercială a produsului.07. 28) şi stabileşte un număr de obligaţii care revin persoanelor juridice şi fizice care produc.domeniile de utilizare şi dozele de utilizare. Certificatul de omologare se emite pentru o de maximum 5 ani.clasa produsului.2011. denumirea produsului.data de expirare a certificatului de omologare Ordonanţa prevede condiţiile în care CIO eliberează pentru fiecare produs omologat un certificat de omologare.publică în Monitorul Oficial al României. Erbicide.

Art. 69. cu exceptia substantelor radioactive si a organismelor modificate genetic.element chimic si compusi ai acestuia. Art.Regimul juridic al fabricării. substante prioritare .orice substanta clasificata ca periculoasa de legislatia specifica in vigoare din domeniul chimicalelor. eliminarea. OUG 195-2005 in art. substanta periculoasa . conform legislatiei specifice din domeniul apelor. in intelesul reglementarilor legale in vigoare. precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase sunt supuse unui regim special de gestionare. utilizarea. precum si alte autoritati publice abilitate prin lege.(1) Transportul international si tranzitul substantelor si preparatelor periculoase se realizeaza conform acordurilor si conventiilor privind transportul international al marfurilor periculoase. depozitării și utilizării substantelor si preparatelor periculoase Legea cadru(OUG 195-2005) mediului defineşte în art.substantele sau grupurile de substante care sunt toxice. depozitarea temporară sau definitivă. substanta .Autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului. transportul intern. . introducerea pe piaţă. substante prioritar periculoase . 25.24: Activităţile privind fabricarea. la care Romania este parte. 68. persistente si care tind sa bioacumuleze si alte substante sau grupe de substante care creeaza un nivel similar de risc. conform legislatiei specifice din domeniul apelor. 67. . (2) Importul si exportul substantelor si preparatelor periculoase restrictionate sau interzise la utilizare de catre anumite state sau de catre Romania se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.substante care reprezinta un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic si prin intermediul acestuia asupra omului si folosintelor de apa. manipularea.1: 66. 26. 262 .

. 24 privind substantele si preparatele periculoase. exportului si tranzitului substantelor si preparatelor periculoase in vama. care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. precedate de raportul de securitate raport de securitate documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept. 27. necesara pentru obiective in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor. in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica. Art.Pentru controlul importului.cantitate. solicitanţii acestor acte fiind obligaţi să prezinte fişa tehnică de securitate. Art. . caracteristici. potrivit legii. b) sa tina evidenta stricta .dupa caz. si sa furnizeze informatiile si datele cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare. inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora.Persoanele fizice si juridice care gestioneaza substante si preparate periculoase au urmatoarele obligatii: a) sa respecte prevederile art. d) sa identifice si sa previna riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila. c) sa elimine. 28. Activităţile mai sus menţionate sunt permise numai pe baza acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu. Procedura specifică pentru obţinerea acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu pentru activităţile prevăzute 263 . controleaza respectarea reglementarilor privind regimul substantelor si preparatelor periculoase. autoritatea vamala convoaca autoritatile competente in domeniul substantelor si preparatelor periculoase. precum şi alte informaţii solicitate de autoritatea publică pentru protecţia mediului. care intra in sfera lor de activitate. mijloace de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase.

actuală şi de perspectivă.Utilizarea energiei nucleare. produsă imediat la locul exploziei.deşeurilor (solide sau lichide) ale industriei nucleare. Legea protecţiei mediului instituie obligaţii explicite pentru autorităţi. Alte prevederi importante sunt cele legate de activităţile care vizează:transportul internaţional şi tranzitul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Poluarea radioactivă a atmosferei este constituită din două componente: poluarea atmosferică primară. o constituie găsirea celei mai bune soluţii pentru depozitarea deşeurilor radioactive. poluarea secundară. constituită din depunerile radioactive. - depunerilor de produse radioactive radioactivităţii naturale a apelor. Poluarea radioactivă afectează toate componentele mediului înconjurător. În legătură cu poluarea radioactivă a solului o problemă majoră. persoane fizice şi juridice: 4.aceste activităţi se instituie prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. importul şi exportul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase restricţionate sau interzise la utilizare de anumite state sau de România. 264 . activităţi care trebuie efectuate în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Poluarea radioactivă a apei rezultă ca urmare a: . poluarea radioactivă și protecția împotriva radiațiilor. cu un risc de contaminare cât mai mic sau nul. care trebuie depozitate (evacuarea directă în reţeaua hidrografică reprezintă un risc cert). Poluarea radioactivă a solului se constată în vecinătatea imediată a unităţilor miniere şi în locurile de depozitare a minereului radioactiv. Activitățile nucleare conțin un potențial pericol de poluare.

să dezafecteze şi să dispună de orice sursă de radiaţii ionizante. să construiască. să exporte. astfel încât să se îndeplinească condiţiile de securitate nucleară. să achiziţioneze. să posede. să producă. să transporte.Pentru instalaţiile cu risc nuclear major .Legea protecţiei mediului instiutie în acest domeniu prevederi cu caracter general. Legea protecţiei mediului prevede că orice activitate nucleară trebuie autorizată defineşte termenul de autorizaţie pentru activitatea nucleară:Act tehnicojuridic prin care autoritatea competentă de reglementare în domeniul nuclear autorizează pe titularul activităţii să amplaseze. să transfere. reglementare şi control în domeniul nuclear. de protecţie a personalului expus 265 . să opereze. uzine de fabricare a combustibilului nuclear şi depozite finale de combustibil nuclear ars – acordul şi autorizaţia de mediu se emit de către Guvern.centrale nuclearoelectrice.urmând ca activităţile din domeniul nuclear să se supună şi prevederilor legislaţiei specifice în materie. instalaţii nucleare sau amenajări pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi specifică condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea acordului şi autorizaţiei de mediu pentru practicile sau activităţile din domeniul nuclear: Centralele atomoelectrice si alti reactori nucleari inceteaza sa mai fie considerate astfel de instalatii atunci cand toti combustibilii nucleari si alte elemente contaminate radioactiv au fost inlaturate definitiv de pe locul de montaj al instalatiei. autorizaţia de mediu se eliberează după eliberarea autorizaţiei de către autoritatea competentă de autorizare. să proiecteze. reactoare de cercetare. Acordul de mediu pentru o practică sau o activitate în domeniul nuclear se eliberează înainte de eliberarea autorizaţiei de către autoritatea competentă de autorizare. să importe. reglementare şi control în domeniul nuclear. În România. să folosească. să pună în funcţiune.1: Obiectul prezentei legi este desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice. conform legislaţiei în voigoare. Legea 111/1996 reglementează regimul de desfăşurare în siguranţă a activităţilor nucleare Art. să fabrice.

dispozitivelor.profesional. Legea protecţiei mediului precizează de asemenea atribuţiile autorităţii centrale pentru protecţia mediului: în cap. controlează şi dispune luarea măsurilor ce se impun în domeniul activităţilor nucleare. 266 . în care sunt definiţi termenii utilizaţi de lege. Accelerarea consumului energetic la nivel mondial cât şi conştientizarea faptului că resursele de combustibili clasici (petrol. Anexa 3. care constă în lista materialelor. c) colaborează cu organele competente în apărarea împotriva dezastrelor. precum şi un număr de obligaţii ale persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear . pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului. echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive. Legea 111/1996 cuprinde trei anexe: Anexa 1. în care sunt desemnate organele cu atribuţii de control al activităţilor nucleare. a mediului şi a proprietăţii. 33 Controlul activităţilor nucleare se face de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi de alte autorităţi competente potrivit legii. Art. au determinat ca energia nucleară să devină speranţa omenirii în suplimentarea rezervelor energetice. b) supraveghează. Autoritatea centrală pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii: a) organizează monitorizarea radioactivităţii mediului pe întregul teritoriu al ţării.II Regimul activităţilor nucleare art.Anexa 2. autorizare şi control în domeniul nuclear. a populaţiei. 2 desemnează ca autoritate naţioanlă competentă în domeniul nuclear Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN). cu riscuri minime prevăzute de reglementări şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România este parte. cărbune) sunt limitate. CNCAN exercită atribuţii de: reglementare. aflată în subordinea Guvernului. gaze naturale.

Procedura de evaluare este prevăzută în Ordinul Nr. România a aderat la Convenţie prin Legea nr. Metodologia face parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare a oricărui proiect public şi privat.1986). Printre reglementările existente în acest domeniu se numără: -Convenţia de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare (21.1997). 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. România a aderat la Convenţie prin Decretul nr. România a aderat la Convenţie prin Legea 106/19928. care vizează domeniul nuclear.06. 5/199910 -Convenţia de la Viena privind securitatea nucleară (17.Convenţia de la Viena privind notificarea rapidă în caz de accident nuclear (26.Pe plan internaţional au fost adoptate o serie de convenţii şi protocoale internaţionale. -Conventia de la Viena în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică (26. România a aderat la Convenţie prin Legea nr.05. România a aderat la Convenţie prin Legea nr. 223/1990.09. . şi cerinţele specifice evaluării adecvate. 274 din 27 aprilie 2010 Ea presupune o evaluare a impactului asupra mediului şi o evaluare adecvată .Convenţia de la Viena privind compensaţiile suplimentare privind daunele nucleare (12. Evaluarea impactului asupra mediului integrează.1963). 223/19909.1994).09.09.1996). . 4371995 EVALUAREA DE MEDIU Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. după caz. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. 267 .

şi care. inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic. fie împreună cu alte planuri/proiecte. şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. Art. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. proiectul/planul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major. în cazul în care evaluarea de mediu/evaluarea impactului asupra mediului relevă efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate şi. (2) se emit numai dacă proiectul/planul nu afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective. (2) Metodologia integrează. indirect legate de aceasta sau necesare pentru managementul ariei naturale protejate. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.Metodologia este prevăzută în Ordinul comun nr. în lipsa unor soluţii alternative. în lipsa actelor de reglementare specifice. 1. avându-se în vedere obiectivele de conservare. (3). pot avea efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate. 57/2007. Sunt supuse numai procedurii de evaluare adecvată proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 prevede: (1) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate sau din vecinătatea acestora care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate. autoritatea 268 . (3) Acordul de mediu sau avizul de mediu pentru proiectele şi/sau planurile prevăzute la alin. (2) Planurile şi/sau proiectele publice ori private pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării de mediu/evaluării impactului asupra mediului sunt cele care sunt realizate în cadrul unei arii naturale protejate. fie individual. după caz.135-2010 Art.(1) Obiectul acestei metodologii îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private. .

competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu/acordul de mediu numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa reţelei naţionale de arii naturale protejate sau cea globală a reţelei „Natura 2000“. c) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene. b) anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii adoptate pentru a proteja coerenţa globală a reţelei „Natura 2000“. în cazul siturilor de interes comunitar. după caz. Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în ariile naturale protejate şi. Procedura de evaluare a impactului (5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integrează. după parcurgerea evaluării iniţiale a proiectului. identificate conform legislaţiei în vigoare. Etapele se aplică proiectelor. singurele considerente care pot fi invocate sunt cele privind: a) sănătatea sau siguranţa publică. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. astfel cum este prevăzută la art. (5) În situaţia în care siturile incluse în reţeaua „Natura 2000“. în vecinătatea acestora se realizează numai cu avizul administratorilor. respectiv al custozilor ariilor naturale protejate. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 269 . (3) Prevederile prezentului capitol sunt aplicate de către personalul cu responsabilităţi în domeniul protecţiei naturii din cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului. adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară. după caz.

precum şi cea de evaluare adecvată sunt conduse de autorităţile competente pentru protecţia mediului. a siturilor arheologice şi monumentelor istorice. (3) Comisia de analiză tehnică include obligatoriu reprezentanţi ai publice locale şi/sau centrale. (6) Procedura se derulează cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului şi. după caz. inspectoratului teritorial pentru situaţii de urgenţă. în conformitate cu prevederile art. managementul ariilor 270 . (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.comunitar. al autorităţii de sănătate publică. în vederea obţinerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public şi privat. Administraţiei Naţionale „Apele Române". furnizarea de utilităţi şi servicii publice. şi cu competenţe stabilite prin prezenta metodologie. cu modificările şi completările ulterioare. . 195/2005 privind protecţia mediului. după caz. administrarea parcurilor şi grădinilor publice. direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti. comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi. (2) Evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată stabilesc cadrul unei abordări integrate prin informarea şi consultarea tuturor autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul judeţului unde se află amplasamentul proiectului sau. 265/2006.(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului. după caz. reprezentanţi ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice. inclusiv din cadrul administraţiei compartimentelor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism. la nivel central pentru proiectele aflate în competenţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. denumit în continuare ghid metodologic privind evaluarea adecvată. ale ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 8 alin. aprobată cu modificări prin Legea nr. 2. Art.

precum şi în legislaţia naţională specifică. cu precizarea neconformităţilor constatate şi/sau a actelor normative incidente ale căror prevederi nu sunt respectate. 3. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. conservarea habitatelor naturale. cu privire la: a) clasarea notificării pentru proiectele care nu intră sub incidenţa art. 265/2006. 271 . Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. conform modelului din anexa nr. 445/2009 şi transmiterea unui punct de vedere al autorităţii competente cu precizarea „Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată". (4) Pentru proiectele aflate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. 2. conform modelului din anexa nr. a agenţiilor regionale pentru protecţia mediului sau a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării". 195/2005. ai agenţiilor pentru dezvoltare regională etc. pe baza documentelor prevăzute la art. inclusiv reprezentanţi ai consiliilor ştiinţifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate. comisia de analiză tehnică include obligatoriu şi reprezentanţi ai acestor autorităţi. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului informează titularul. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. titularul proiectului depune o notificare privind intenţia de realizare a proiectului. a florei şi faunei sălbatice. 8 şi a verificării amplasamentului. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. planurile anexă la acesta In termen de 10 zile de la primirea notificării. b) respingerea justificată a solicitării acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restricţii de construire stabilite prin legislaţia din domeniul protecţiei mediului.naturale protejate. şi a Hotărârii Guvernului nr. dacă este cazul. însoţită de certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Pentru realizarea etapei de evaluare iniţială. cu modificările şi completările ulterioare. în scris.

pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor art. prin depunerea memoriului de prezentare. memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată. în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970. conform modelului din anexa nr. (4) Pentru proiectele care intră sub incidenţa legislaţiei privind controlul 272 activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate . în scris. 4. 4. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului. e) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.c) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. şi ale Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007. 4. 445/2009. 57/2007. 445/2009 şi nu intră sub incidenţa art. inclusiv a procedurii de evaluare adecvată. cu modificările şi completările ulterioare. 5. conform modelului din anexa nr. (3) Memoriul de prezentare se întocmeşte conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. (2) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului informează titularul. după caz. 57/2007. care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică. cu privire la autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurii de evaluare adecvată. pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. conform modelului din anexa nr. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 57/2007. d) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.

-In termen de 5 zile de la depunerea memoriului de prezentare. (5) Verificarea amplasamentului se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal.(1) Conţinutul îndrumarului trebuie să reflecte aspectele relevante pentru protecţia mediului. 15.substanţe periculoase. 6. pe suport hârtie şi în format electronic. Art. Art. c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică. (2) Transmiterea de către autoritatea publică pentru protecţia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare. 4 la Hotărârea 273 . e) redactează şi transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului şi în studiul de evaluare adecvată. după caz. documentele depuse de titular. după caz. agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit autorităţii competente cu parcurgerea procedurii. . în format electronic. . d) convoacă titularul şi membrii comisiei de analiză tehnică şi prezintă acestora listele de control. f) pune îndrumarul la dispoziţia publicului prin afişare pe pagina de internet.(1) In termen de 10 zile de la comunicarea deciziei etapei de încadrare a proiectului. b) completează lista de control conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului. memoriul va fi însoţit de notificarea specifică acestei legislaţii. 10. stabilită conform prevederilor art. documentele depuse de titular. Art. întocmit conform modelului din anexa nr. autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează etapa de definire a domeniului evaluării după cum urmează: a) analizează. după caz. după caz. pentru cele două proceduri. 14. identificate în raport cu anexa nr. ţinând cont de propunerile justificate ale publicului interesat în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului. 6. întreaga documentaţie.

după caz. îndrumarul conţine şi această solicitare. Raportul privind impactul asupra mediului. precum şi alte aspecte relevante stabilite de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 445/2009 şi cu ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului. parametrii ori măsurile tehnice echivalente. studiul de evaluare adecvată şi raportul de securitate sunt realizate de către persoane fizice sau juridice care au acest drept conform legii 274 . sau. Studiul de evaluare adecvată respectă conţinutul-cadru prevăzut de ghidul metodologic privind evaluarea adecvată. precum şi cerinţele ce decurg din actele normative comunitare aplicabile. (2) Pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. (3) Pentru proiectele de activităţi care implică substanţe periculoase şi pentru care este stabilită necesitatea elaborării şi prezentării raportului de securitate. în conformitate cu prevederile legale privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. întrebările adresate de membrii comisiei de analiză tehnică. (4) Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea evaluării adecvate. îndrumarul conţine necesitatea prezentării studiului de evaluare adecvată întocmit conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată şi a măsurilor de reducere a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. Raportul privind impactul asupra mediului respectă conţinutul-cadru prevăzut în ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului şi dezvoltă concluziile studiului de evaluare adecvată completat după aplicarea prevederilor cap. îndrumarul stabileşte şi necesitatea aplicării cerinţelor specifice autorizării integrate de mediu. inclusiv cele referitoare la nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. III „Evaluare adecvată".Guvernului nr.

termenii si expresiile folosite au urmatorul inteles: - Amplasament . in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament. prezente si anticipate ale activitatii. potrivit legii. in scopul obtinerii autorizatiei de mediu. activitate sau obiectiv supuse prevederilor legii mediului. care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate. bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului”.2 pct. inainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societatii comerciale. Autoritate de mediu competenta .12 alin (3) din OUG 195/2005 Pentru obtinerea autorizatiei de mediu.M) În art. 275 - - .autoritatea centrala sau locala de protectie a mediului care functioneaza in concordanta cu legislatia in vigoare ce reglementeaza protectia mediului. in cazul in care se identifica un impact semnificativ. Procedura de realizare a bilanţului de mediu se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. I. ORDIN nr. activitatile existente. 2 din acest Ordin ”În sensul prezentului ordin. la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului(sublinirea ne aparține. care nu sunt conforme cu normele si reglementarile de mediu in vigoare. 184 din 21 septembrie 1997 Conform art. sunt supuse bilantului de mediu.Bilanţ de mediu Conform art. Bilant de mediu nivel 0 .fisa de verificare continand elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluari a riscului.14 din OUG 195/2005 bilantul de mediu este definit ca fiind ” lucrarea elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept.loc. anterioare.

efectuate in cadrul unui bilant de mediu. folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzatoare a acestora.investigatii asupra unui amplasament. deteriorarea echilibrului ecologic.unitate specializata. chimice sau biologice ale factorilor de mediu. 12 din Legea nr.impactul generat de un amplasament. cauzata in principal de poluarea apelor. supraexploatarea resurselor naturale. Impact de mediu .modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice. 276 - - - - - .- Bilant de mediu nivel I . a aerului si a solului. persoana fizica sau juridica. chimice sau structurale ale componentelor mediului natural. diminuarea diversitatii biologice. atestata conform prevederilor art. Executant de bilant de mediu .studiu de mediu constand din culegere de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu). care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament. Evaluare a riscului . gestionarea. Un astfel de impact poate sa apara in prezent sau sa aiba o probabilitate ridicata de manifestare in viitor. inacceptabila de autoritatile de mediu competente. Bilant de mediu nivel II . daca exista probabilitatea ca un bilant de mediu nivel I sa arate ca amplasamentul prezinta un impact de mediu. Impact potential de mediu .analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu. reducerea considerabila a calitatii vietii sau deteriorarea structurilor antropizate. modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate. emise in baza acesteia. 137/1995 si altor prevederi legale. pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice.

- Poluare potential semnificativa . reprezentata de unul dintre nivelurile 0. Aceste valori definesc pragul poluarii la care autoritatile competente considera ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului si stabilesc necesitatea unor studii suplimentare. in baza unui bilant de mediu realizat in procesul de privatizare anterior formularii ofertei de vanzare. 277 . persoane fizice si juridice.Titular (al amplasamentului/activitatii) . Poluare .Tip de bilant de mediu . vor fi executate doar de unitati specializate. in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului.concentratii de poluanti in mediu ce depasesc pragurile de interventie prevazute in reglementarile privind evaluarea poluarii mediului. I sau II. . -Poluare semnificativa . Bilanturile de mediu nivel I sau II si evaluarile de risc. cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre autoritatea competenta. .concentratii de poluanti in mediu ce depasesc valorile naturale. atestate Analizele de probe prelevate pentru executarea bilanturilor de mediu vor fi efectuate numai de laboratoare specializate.set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competenta.- Obiective de mediu minim acceptate . acestea cuprind obiectivele calitative si cantitative minime de mediu si durata maxima admisibila pentru conformare cu cerintele de mediu.varianta de bilant de mediu.plan de masuri propus de titularul activitatii. detine si/sau gospodareste o activitate economica sau sociala.persoana fizica sau juridica care propune. inclusiv cand sunt executate ca parti din evaluarea impactului asupra mediului. precum si cu orice alte cerinte ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competenta.concentratii de poluanti in mediu ce depasesc pragurile de alerta prevazute in reglementarile privind evaluarea poluarii mediului. definite in prezentul ordin. .Program pentru conformare . care utilizeaza aparatura adecvata si metodologii in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare.

Raspunderea pentru concluziile si informatiile prezentate intr-un bilant de mediu sau de evaluare a riscului va fi asumata dupa cum urmeaza: a) raspunderea pentru acuratetea si corectitudinea unui bilant de mediu (nivel 0. d) daca bilantul de mediu nivel 0 releva existenta unui impact potential de mediu pe amplasament. se vor avea in vedere urmatoarele: a) cele trei tipuri de bilanturi de mediu (nivel 0. nu se va solicita efectuarea unui alt nivel (nivel I sau II) de bilant de mediu sau a unei evaluari a riscului pe acest amplasament. I sau II) sau a unei evaluari a riscului revine autorului. b) titularul raspunde pentru exactitatea datelor pe care le furnizeaza pentru executarea bilantului de mediu sau a evaluarii riscului. iar autoritatea de mediu competenta considera putin probabila existenta unui impact de mediu al amplasamentului. In situatiile cand aceasta decizie 278 . c) daca un bilant de mediu nivel 0 confirma ca nu exista nici un impact de mediu de la amplasament. autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite continuarea evaluarii prin efectuarea cel putin a bilantului de mediu nivel I. se va solicita efectuarea unui bilant de mediu nivel 0. autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite efectuarea bilantului de mediu nivel II. ce urmeaza a fi efectuate. conform prevederilor prezentului ordin. e) daca autoritatea de mediu competenta considera ca un bilant de mediu nivel I prezinta informatii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu sau daca la analiza unei solicitari de autorizare se considera ca un amplasament are un impact potential de mediu. I si II) nu se exclud reciproc si pot fi efectuate consecutiv sau concomitent. La stabilirea domeniului bilanturilor de mediu. b) cand prevederile Legii mediului impun solicitarea unui bilant de mediu. c) raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentratiile de poluanti in probele de mediu analizate revine partii care preleveaza probele si laboratorului care efectueaza analizele.

va fi comunicata in scris titularului.a fost luata inainte de executarea nivelului I al bilantului de mediu. bilantul de mediu nivel 0 va fi respins. autoritatea de mediu competenta poate stabili necesitatea unui nivel aditional de bilant de mediu. autoritatea de mediu competenta va analiza daca materialul furnizat include suficiente informatii pentru a confirma absenta impactului de mediu de pe amplasament. insotita de motivatia acesteia. b)daca un bilant de mediu nivel 0 este acceptat la analiza preliminara. trebuie executate atat bilantul de mediu nivel I. f) la constatarea poluarii provenite de la un amplasament si caracterizata prin depasirea unuia sau mai multor praguri de interventie prevazute in reglementarile privind evaluarea poluarii mediului. Odata cu cererea de autorizare. - Bilantul de mediu nivel 0 reprezinta cerinta minima pentru situatiile in care prin lege este prevazuta necesitatea prezentarii unui bilant de mediu. acesta va fi inaintat autoritatii de mediu competente. in conformitate cu prevederile prezentului ordin. cat si bilantul de mediu nivel II. Evaluarea riscului se bazeaza pe gradul de poluare masurat pe amplasament si va cuantifica semnificatia acestuia relativa la impactul asupra mediului. Daca bilantul de mediu nivel 0 este satisfacator si autoritatea de mediu competenta nu considera necesara continuarea evaluarii impactului cu un bilant 279 . daca considera necesar. Cand nu este satisfacuta aceasta conditie. Procesul de analizare a bilantului de mediu nivel 0 implica urmatoarele aspecte: a)autoritatea de mediu competenta va executa o analiza preliminara a bilantului de mediu nivel 0 si se va asigura ca s-au completat corespunzator toate punctele. titularul unui amplasament poate inainta autoritatii de mediu competente orice nivel de bilant de mediu. In urma analizei documentelor prezentate. iar respingerea. autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite executarea unei evaluari a riscului.

280 . . Daca bilantul de mediu nivel I este satisfacator si autoritatea de mediu competenta nu considera necesar un bilant de mediu nivel II sau o evaluare a riscului.Bilantul de mediu nivel II se angajează in oricare dintre urmatoarele situatii: a)daca un bilant de mediu nivel I releva o poluare potential semnificativa a unui amplasament. daca un amplasament are un impact potential. c)daca bilantul de mediu nivel 0 arata ca un amplasament are un impact potential de mediu. se va considera satisfacuta cerinta pentru un bilant de mediu. va fi comunicata in scris titularului. iar respingerea. bilantul de mediu nivel II va fi respins. autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite titularului prezentarea unui bilant de mediu nivel I sau nivel I si II. Cand nu este satisfacuta aceasta conditie. Prezentarea si analizarea bilanturilor de mediu nivel II se realizeaza de catre autoritatea de mediu competenta. b)bilantul de mediu nivel II se poate executa in acelasi timp cu bilantul de mediu nivel I. daca autoritatea de mediu competenta stabileste de la inceput ca un amplasament prezinta o poluare potential semnificativa. Realizarea bilantului de mediu nivel II se face prin: a)prelevarea si analizarea probelor necesare in bilanturile de mediu nivel II.de mediu nivel I sau II sau cu o evaluare a riscului. referitoare la procedurile de prelevare de probe pentru diferiti factori de mediu si la laboratoarele de specialitate pentru analiza probelor. insotita de motivatia acesteia. se va considera satisfacuta cerinta pentru un bilant de mediu. in vederea continuarii evaluarii. -Bilantul de mediu nivel I trebuie solicitat de autoritatea de mediu competenta. care va face evaluarea tehnica pentru a se asigura ca lucrarea efectuata este conforma prevederile referitoare la prelevarea si analizarea probelor.

c)daca bilantul de mediu nivel II releva o poluare semnificativa. Angajarea evaluarii riscului se face in urmatoarele conditii: a)evaluarea riscului va fi solicitata de catre autoritatea de mediu competenta atunci cand s-a dovedit ca exista o poluare semnificativa pe un amplasament.2 pct 8 din OUG 195/2005 auditul de mediu este un instrument managerial de evaluare sistematica. autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite executarea unei evaluari a riscului. se va solicita remedierea. Aceasta remediere trebuie sa fie in conformitate cu instructiunile emise de autoritatea centrala de mediu. cu scopul: 281 . daca acestea ar putea fi supuse impactului de mediu al acestui amplasament. Realizarea evaluarii riscului trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: a)evaluarea riscului va implica cuantificarea riscului de impact de mediu aparut ca urmare a poluarii identificate pe un amplasament. exercita un impact de mediu negativ si acesta este considerat inacceptabil de catre autoritatea de mediu competenta. a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului. acestea pot sa se refere la amplasamentul supus bilantului de mediu. a carui poluare este semnificativa. documentata. Autoritatea de mediu competenta va informa in scris titularul atunci cand se considera necesara efectuarea evaluarii riscului. Daca autoritatea de mediu competenta considera evaluarea riscului ca fiind satisfacatoare si identificand adecvat riscurile datorate impactului de mediu al amplasamentului. Conform art. Cand rezultatele evaluarii riscului arata ca un amplasament. periodica si obiectiva a performantei organizatiei. se va considera satisfacuta cerinta pentru bilantul de mediu. b)cand este necesara o evaluare a riscului. b)autoritatea de mediu competenta poate solicita prelevari de probe si analize suplimentare ale factorilor de mediu in timpul unei evaluari a riscului. autoritatea de mediu competenta va informa in scris titularul asupra acestei necesitati si va stabili domeniul specific si detaliile evaluarii riscului. dar se pot extinde si la alte zone.

rezultate din studiul de evaluare adecvată şi. entitățile care elaborează astfel de studii trebuie să fie înscrise în Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului . studiul de evaluare adecvată şi. rapoartelor privind impactul asupra mediului. 1026/2009 privind conditiile de mediu. Etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului In termen de 5 zile de la primirea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a raportului privind impactul asupra mediului. de comun acord cu titularul proiectului. rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata. după caz. autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează următoarele activităţi: a) stabileşte. b) întocmeşte şi transmite titularului anunţul public privind dezbaterea publică. întocmit conform modelului din anexa nr. raportul de securitate. spre consultare. 282 . Raportul privind impactul asupra mediului Ordinului ministrului mediului elaborare a rapoartelor de nr. rapoartelor de amplasament. pe suport hârtie şi în format electronic. indicând cel puţin data şi locul dezbaterii publice. a raportului de securitate. atunci când e cazul. b) de a evalua respectarea politicii de mediu. oportunităţile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect. bilanturilor de mediu.a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului. c) pune la dispoziţia publicului şi a membrilor comisiei de analiză tehnică. precum şi a dovezii achitării tarifului corespunzător etapei de analiză. care integrează măsurile de reducere/soluţia alternativă/măsurile compensatorii acceptate. 12. după caz. inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei. la sediul său şi prin afişare pe pagina de internet raportul privind impactul asupra mediului.

membrii publicului interesat sunt obligaţi să îşi declare numele. acest fapt se consemnează într-un proces-verbal. pe care autoritatea competentă pentru protecţia mediului le consemnează într-un formular conform celui prezentat în anexa nr. (2) Şedinţa de dezbatere publică este moderată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.(2) Anunţul privind oportunităţile de participare a publicului interesat în luarea deciziei privind proiectul respectiv afişat la sediile acestora cu cel puţin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică. până la data la care are loc dezbaterea publică. să publice în presa naţională sau locală şi să afişeze la sediul său/pe pagina proprie de internet/la sediul autorităţii publice locale şi/sau pe panoul de informare la amplasament anunţul comunicat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (3) Dacă în interval de 60 de minute de la ora anunţată pentru începerea şedinţei nu se prezintă niciun reprezentant al publicului interesat. iar şedinţa de dezbatere publică se declară închisă.Titularul proiectului organizează dezbaterea publică sub îndrumarea autorităţii competente pentru protecţia mediului. 20.(1) Şedinţa de dezbatere publică are loc în prezenţa reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului. după caz. . în modul cel mai convenabil pentru public. prenumele şi adresa. în termen de 3 zile de la primirea anunţului prevăzut la alin. (1) lit. 19. Art. la raportul de securitate. . Art. . cu cel puţin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică. suportând costurile acesteia. b). 283 .(1) Publicul interesat poate transmite autorităţii competente pentru protecţia mediului comentarii/opinii/ observaţii la raportul privind impactul asupra mediului şi. 14. la raportul de securitate. (2) La înaintarea comentariilor/opiniilor/observaţiilor la raportul privind impactul asupra mediului şi. 18. (3) Titularul este obligat ca. după caz. Art.

-In termen de 20 de zile de la şedinţa de dezbatere publică. Art. conform modelului din anexa nr. titularul proiectului prezintă raportul privind impactul asupra mediului şi raportul de securitate. şi răspunde comentariilor/opiniilor/observaţiilor publicului interesat participant. formularul astfel completat se constituie anexă la raportul privind impactul asupra mediului. autoritatea competentă pentru protecţia mediului . b) transmite titularului proiectului formularul prevăzut în anexa nr. luând în considerare prevederile ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului. 15. 15 şi îi solicită completarea acestuia cu soluţii de rezolvare a problemelor semnalate. pe suport hârtie şi în format electronic. 22. a). 284 publicului interesat. . 23. b) convoacă şi prezintă comisiei de analiză tehnică lista de control aferentă etapei de analiză. 21. c) completează lista de control a etapei de analiză a calităţii raportului. se consemnează într-un procesverbal/minută de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi ulterior se înscriu în acelaşi formular în care au fost consemnate şi propunerile primite înainte de data şedinţei de dezbatere publică. a răspunsurilor formulate la comentariile/opiniile/observaţiile desfăşoară următoarele activităţi: a) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică formularul din anexa nr.(1 )In termen de 10 zile de la primirea de la titularul proiectului. . prezentate în cadrul şedinţei de dezbatere publică. Art. după caz.Art. 15 completat.(1) In timpul şedinţei de dezbatere publică. analizând împreună cu membrii acesteia formularul menţionat la lit. (2) Comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat participant. autoritatea competentă pentru protecţia mediului desfăşoară următoarele activităţi: a) analizează comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat.

precum şi la sediul autorităţii/autorităţilor administraţiei publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului. prin afişare la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet. (3). (2) In termen de 15 zile de la luarea deciziei competentă pentru protecţia mediului comunică titularului decizia luată şi publică pe pagina de internet anunţul privind emiterea acordului de mediu/decizia de respingere a solicitării acordului de mediu (3) In termen de 3 zile de la primirea anunţului prevăzut la alin. şi stabileşte necesitatea unor eventuale completări/modificări ale raportului privind impactul asupra mediului şi/sau ale raportului de securitate.c) definitivează lista de control aferentă etapei de analiză a raportului privind impactul asupra mediului. după caz. e)comunică. autoritatea competentă pentru protecţia mediului 285 . după caz. (4) Observaţiile publicului interesat se primesc în termen de 5 zile de la publicarea în presă a anunţului menţionat la alin. sau respingerea acestora. sau respingerea motivată a acestuia/acestora. titularului proiectului necesitatea completării/modificării raportului privind impactul asupra mediului şi/sau a raportului de securitate. a). (2) lit. inclusiv alegerea alternativei pentru realizarea proiectului. f) decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia. In toate situaţiile în care observaţiile primite din partea publicului interesat justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare. ţinând cont şi de punctul de vedere al Comisiei Europene. titularul proiectului informează publicul asupra emiterii acordului de mediu/deciziei de respingere a solicitării acordului de mediu prin publicare în presa naţională sau locală. în scris. d) consemnează opiniile comisiei de analiză tehnică privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului şi asupra răspunsurilor la problemele formulate de publicul interesat. după caz.

după caz. rezultatele analizei raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate. precum şi. inclusiv a organizării de şantier. La emiterea acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare. Dacă decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul şedinţei comisiei de analiză tehnică întrunită în acest scop. înainte de emiterea deciziei finale. autorităţile participante la şedinţa respectivă transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului punctul de vedere privind etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului în termen de 5 zile de la data şedinţei de analiză. (8) In cazul în care concluziile autorităţilor implicate în comisia de analiză tehnică privind posibilitatea desfăşurării proiectului sunt discordante. In termen de 5 zile de la expirarea termenului competentă pentru protecţia mediului emite acordul de mediu sau înştiinţează titularul proiectului despre respingerea solicitării acordului de mediu. raportul privind impactul asupra mediului modificat. precum şi pe 286 . raportul de securitate.decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii. după caz. cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării. -In urma aplicării prevederilor de mai susnautoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului. prin publicare pe pagina de internet. (6) a punctului de vedere al autorităţilor publice implicate în comisia de analiză tehnică echivalează cu lipsa unor obiecţii legate de realizarea proiectului. Acordul de mediu trebuie să răspundă la următoarele cerințe minimale: a) cerinţe specifice în scopul asigurării protecţiei elementelor de mediu pe perioada realizării proiectului. spre informare pentru o perioadă de 15 zile. precum şi recomandările membrilor comisiei de analiză tehnică şi comentariile/opiniile/observaţiile justificate ale publicului interesat. invită părţile interesate la o şedinţă de reconsiderare a opiniei lor. Neprimirea în termenul specificat la alin. autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

după caz. după caz. c) considerentele privind sănătatea sau siguranţa publică ori consecinţele benefice de importanţă majoră pentru mediu. condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora. demolării/dezafectării. condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora. inclusiv a organizării de şantier. b) concluziile analizei raportului de securitate. parametrii sau măsuri tehnice echivalente. (2). cerinţele legislaţiei comunitare specifice. c) principalele motive şi considerente pe baza cărora a fost emis. care justifică necesitatea realizării 287 . pe lângă cerinţele prevăzute la alin. inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de implicare a publicului şi a modului în care observaţiile publicului interesat au fost luate în considerare. pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative. reducerea şi. (4) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar include. dacă este posibil.perioada desfăşurării activităţii. compensarea efectelor adverse majore asupra mediului în timpul realizării proiectului. după caz. b) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. următoarele: a) măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. sau. după caz. a desfăşurării activităţii. (3) Acordul de mediu pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării se emite luându-se în considerare. d) descrierea principalelor măsuri pentru evitarea. b) prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră. pe lângă cerinţele prevăzute la alin. (2). incluzând toate condiţiile necesar a fi îndeplinite de titularul proiectului. după caz. următoarele: a) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. după caz. demolării/dezafectării.

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia: a) de a informa Comisia Europeană despre măsurile compensatorii luate pentru a proteja coerenţa globală a reţelei Natura 2000. 28. 3. inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de participare a publicului interesat. . pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar.Decizia de respingere a solicitării acordului de mediu. In acest caz. când proiectul afectează o specie sau un tip de habitat prioritar. securitatea publică sau beneficii pentru mediu. cuprinde: a) principalele motive şi considerente pe care se bazează decizia. In acest caz. Art. securitatea publică sau beneficii pentru mediu. 27. care justifică necesitatea realizării proiectului propus. altele decât cele referitoare la sănătatea umană. b) de a solicita punctul de vedere al Comisiei Europene atât asupra măsurilor compensatorii propuse. când proiectul trebuie realizat din considerente imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană.proiectului propus. actul de reglementare va fi eliberat după primirea răspunsului Comisiei Europene. actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene. b) informaţii privind procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ 288 . al cărei conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. Art. d) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene. 5 alin. . pentru ariile de protecţie specială avifaunistică şi siturile de importanţă comunitară. (2) care afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar şi în lipsa unor soluţii alternative. cât şi asupra motivelor imperative de interes public major.Pentru proiectele prevăzute la art.

g)efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional. d)problemele de mediu relevante pentru plan sau program.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire. comunitar sau internaţional. fie în privinţa alocării resurselor. la: a)gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul.expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului sau programului. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe ANEXA nr. d)riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu. 1 la HG 1076/2004 prevede criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului: 1. în special. b)gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe. Informaţiile care trebuie furnizate. natura. c)natura transfrontieră a efectelor. e)relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu. sunt următoarele: 1. 289 . conform art. f)valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat. 19 alin. planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor). inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. la: a)probabilitatea.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire. (iii)folosirea terenului în mod intensiv. în special. mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile. (ii)depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului. datorită accidentelor). 2. frecvenţa şi reversibilitatea efectelor. (4). mărimea şi condiţiile de funcţionare. b)natura cumulativă a efectelor. e)mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate). durata.Cadrul actual este Ordinul Comun MMP/MAI/MADDR/MDRT nr. precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante. date de: (i)caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural. c)relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu.

P. Acordul de mediu = actul tehnico-juridic ce se emite în primă fază de proiectare a obiectivelor de investiţii. Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in 290 conformitate cu prevederile Ordinului M.M. fauna. nr. populaţia. 8. cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57-2007 privind regimul ariilor naturale protejate. 4.obiectivele de protecţie a mediului. a florei şi faunei sălbatic.expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea. peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori. inclusiv. inclusiv orice dificultăţi (cum sunt deficienţele tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea informaţiilor cerute.orice problemă de mediu existentă. care sunt relevante pentru plan sau program şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului. în context transfrontiera. 7.un rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate 2.posibilele efecte semnificative asupra mediului. aerul. 9. factorii climatici. măsurile pentru protecţia mediului. 11. patrimoniul cultural. inclusiv cel arhitectonic şi arheologic. care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. valorile materiale.2. 27. în concordanţă cu art. reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului. prin care sunt stabilite condiţiile şi. solul. care este relevantă pentru plan sau program.descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului. 3. 5.aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus. stabilite la nivel naţional. flora. 10. 6.caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ. potrivit prevederilor legale privind protecţia factorilor de mediu. după caz. apa. comunitar sau internaţional. sănătatea umană. 135/2010 privind aprobarea . cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu. conservarea habitatelor naturale. în particular. inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea. inclusiv asupra sănătăţii.măsurile propuse pentru a preveni.potenţialele efecte1) semnificative asupra mediului.

HG nr..Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private Acordul de mediu se solicita pentru proiecte de investitii noi sau la modificarea celor existente. . cu modificările şi completările ulterioare.OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului.proiectul se regăseşte în planul/programul/strategia.M. 445 / 2009 privind evaluare a impactului impactul anumitor proiecte publice si private asupra mediului. aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului. lucrările prevăzute de proiect. plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate vizat OCPI cu coordonatele amplasamentului în sistem de proiecţie Stereo 1970. Toate solicitarile de acorduri de mediu ( Notificările privind intenţia de realizare a proiectului). se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului. . certificatul de urbanism emis de autoritatea competentă.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 291 .. inclusiv instalaţiile şi echipamentele II.. Cadrul normativ : .adoptat(ă) de către o autoritate publică şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr.P nr. Descrierea proiectului. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private El se realizează în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede: I.. plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă..Ordinului M. 1. inclusiv pentru proiecte de dezafectare. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului. dovada de plată a tarifului de evaluare iniţială a investiţiei... printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului(de exemplu: .

vibraţii. resurse naturale etc. III. radiaţii. subsol. . biodiversitate/arii naturale. deşeuri.luarea în considerare a impactului direct. indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc). care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului 2001/42/CE. precum şi efectul implementării acestora. peisaj. unde este posibil. risc pentru sănătate. b) măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora. .încadrarea în BAT. pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar. BREF. după caz. sol etc. c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare. reducerea şi.) şi efectul implementării acestora. De asemenea. sol. se precizează măsuri corespunzătoare cel puţin uneia dintre următoarele situaţii (în funcţie de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvată): 292 .cum răspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din zonă pe aer.evaluării de mediu pentru planuri şi programe. după caz.respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională. compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului: a) măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă. zgomot. aer. inclusiv tehnologică şi de amplasament.motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa.compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000. Măsuri pentru prevenirea. . patrimoniu cultural şi istoric. . . apă. .

cerinţele tehnice legale de construire a unui depozit de deşeuri). . -soluţia alternativă care rezultă din evaluarea adecvată pentru care se emite acordul de mediu şi măsurile de reducere sau eliminare a impactului. condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora. după caz (de exemplu.măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier (de exemplu. b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate.măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. nefragmentarea habitatului etc). pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar. care justifică necesitatea realizării proiectului propus.. care justifică necesitatea realizării proiectului. condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora. . aferente acesteia. interzicerea amplasării organizării de şantier în vecinătatea ariilor naturale protejate etc). . 293 . grosimea geomembranei de impermeabilizare. IV. In timpul realizării proiectului: a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare). după caz (de exemplu. Condiţii care trebuie respectate 1.considerentele privind sănătatea sau siguranţa publică ori consecinţele benefice de importanţă majoră pentru mediu.alte motivele imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene.

a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor 2. după caz. cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate. managementul apei. In timpul închiderii. In timpul exploatării: a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice.d) planul de monitorizare a mediului. dezafectării. cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate. a periodicităţii. a periodicităţii. c) pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării: -nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. managementul deşeurilor. a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor. b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului. a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor. pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative. -prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră. după caz. parametrii ori măsuri tehnice echivalente. zgomot. e) planul de monitorizare a mediului. d) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului. a periodicităţii. după caz. b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. protecţia naturii. sau. respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice. 3. refacerii mediului şi postînchidere: a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare. cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate. c) planul de monitorizare a mediului. 294 .

554/2004. a planurilor şi programelor aferente domeniilor mai sus menţionate este condiţionată de obţinerea avizului de mediu. .V. Autorităţile abilitate prin lege cu competanţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt:autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şiautorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului.dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului şi dacă acestea au fost puse la dispoziţia publicului interesat. Legea protecţiei mediului defineşte acest termen: Act tehnico-juridic eliberat în scris de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată: . cu modificările şi completările ulterioare. pe etape ale procedurii derulate. 295 .când şi cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul. . 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. Acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificate ale publicului interesat. care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării. Avizul de mediu pentru planuri şi programe Aprobarea. In cazul în care proiectul suferă modificări. Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.când şi cum a fost informat publicul. la orice nivel ierarhic. .

motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate) Prezentul aviz este valabil de la data emiterii............ Din OUG 195/2005 (1) Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ 296 ..... cu următoarele condiţii: .........2011Semnificatia unor termeni specifici utilizati in prezenta procedura este cea prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.. în scopul adoptării/aprobării .......1298 din 28... cum s-au soluţionat problemele de mediu în raportul de mediu... .............. dacă nu intervin modificări ale acestuia................................ (se înscriu măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului... promovat de ...... denumita in continuare O....... Procedura de emitere a autorizatiei de mediu Este prevăzută in Ordinul nr..... Autorizația de mediu reprezintă actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare pentru activităţile existente şi pentru cele mai noi.......... propuse în programul de monitorizare de către titular... rezultatele consultărilor transfrontiera...... . semnata la Aarhus la 25 iunie 1998....... Conform art........... Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare..........04......... precum şi........... 12............................ participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu..G.... 195/2005........ nr....................U..... pe baza acordului de mediu..... ....... (se înscriu următoarele: modul în care consideraţiile de mediu au fost integrate în plan sau în program..................... 195/2005 privind protectia mediului................... după caz............... cu modificarile si completarile ulterioare..... aprobata cu modificari si completari prin Legea nr..................................... după caz) Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere..... .... pe toată perioada de valabilitate a planului/programului ... Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu.... precum şi măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontiera..... ratificata prin Legea nr....... si în Conventia privind accesul la informatie... AVIZ pentru .. dacă este cazul............. cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi. inclusiv măsurile suplimentare de monitorizare.. 86/2000. 265/2006....Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit.....

742/2004 pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea. dupa caz. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.Pentru activitatile desfasurate pe teritoriul unui judet. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. agentia regionala pentru protectia mediului. cat si pentru inceperea activitatilor noi. Partea I.Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu (ACPM) este. nr. Procedura : . cu exceptia celor desfasurate in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor existente. dupa caz. 115 si 115 bis din 4 februarie 2005. (2) Procedura de emitere a autorizatiei de mediu si lista activitatilor supuse acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. nr. autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. . agentia judeteana pentru protectia mediului sau Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii . 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului. ACPM este agentia judeteana pentru protectia mediului. ATPM este. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.asupra mediului se realizeaza numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) sau autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului (ATPM). 31 din 11 ianuarie 2005. si Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. Partea I. 297 . inventarierea si inregistrarea gradinilor zoologice si acvariilor publice.

nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. La solicitarea unei autorizatii de mediu sau. ACPM este Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". ACPM este agentia regionala pentru protectia mediului. e)procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. potrivit art. d)planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului. a florei si faunei salbatice. (5)Pentru activitatile desfasurate pe teritoriul a doua sau mai multe regiuni. (6)Pentru activitatile pentru care autorizatia de mediu se emite prin hotarare a Guvernului. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3. sau. potrivit anexei nr..Pentru activitatile desfasurate total sau partial in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". 298 . cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente. (4)Pentru activitatile desfasurate pe teritoriul a doua sau mai multe judete din aceeasi regiune. b)fisa de prezentare si declaratie. ACPM este autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. c)dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. Emiterea autorizatiei de mediu pentru activitati desfasurate in vecinatatea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" se realizeaza numai cu avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. dupa caz. 2. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar cuprinzand urmatoarea documentatie: a)cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. conservarea habitatelor naturale. ACPM este ANPM. 28 alin.

documentatia prezentata contine in plus cerintele specifice prevazute in anexa nr.f)formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr. (1). analizeaza documentele prezentate la alin. Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete. acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire. ACPM verifica amplasamentul. face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu. si in Hotararea Guvernului nr. 5. 426/2001. ACPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din 299 . acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire. prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet. cu completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 78/2000 privind regimul deseurilor. insotit de documentele specificate de acesta. Pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu. Pentru activitatile gradinilor zoologice. Pentru activitatile de eliminare a deseurilor documentatia prezentata contine in plus cerintele specifice prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii. (2)Pentru activitatile gradinilor zoologice. ACPM. prevazute in anexa nr. in Hotararea Guvernului nr. acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire. Pentru activitatile existente. (2) si (3). 3. 2 si raportul din tabelul nr. la verificarea in teren. ACPM completeaza. 128/2002 privind incinerarea deseurilor. stabileste daca sunt necesare informatii. precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata cu modificari prin Legea nr. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizarii din tabelul nr. dupa derularea etapelor prevazute la alin. 5. 5. pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice. 1 din anexa nr. acte sau documente suplimentare si le solicita in scris titularului activitatii. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

diversele materiale de documentare etc. cu sau fara un program pentru conformare. ACPM impreuna cu titularul activitatii si cu colectivul de analiza tehnica analizeaza raportul cu concluziile bilantului de mediu. lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati. cu termene realizabile. precum si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. d)studiile. precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.analiza initiala a documentatiei. Titularul activitatii inainteaza la ACPM un proiect de program pentru conformare. 300 . in termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu in sedinta colectivului de analiza tehnica. Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia. La elaborarea programului pentru conformare se iau in considerare urmatoarele: a)concluziile bilantului de mediu. 3. cu responsabilitati si cu identificarea surselor de finantare necesare realizarii masurilor programului pentru conformare. ofertele. titularul activitatii prezinta la ACPM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului pentru conformare. Dupa executarea bilantului de mediu. Raportul cu concluziile bilantului de mediu este supus dezbaterii publice in conformitate cu procedura de dezbatere publica prevazuta in anexa nr. c)datele detinute de titularul activitatii si de autoritatile administratiei publice locale privind emisia si imisia poluantilor in mediu. e)sugestiile si propunerile primite de la populatie si de la asociatiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. b)constatarile si sarcinile stabilite de autoritatile de control care raspund de protectia factorilor de mediu. concluziile dezbaterii publice si stabileste daca emite autorizatia de mediu.

la solicitarea reglementarii. ACPM ia in considerare angajamentele titularului activitatii. Un program pentru 301 . b)dovedeste ca in perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului si sanatatii publice. (8)La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu. titularul activitatii: a)dovedeste ca modificarile necesare pentru conformarea imediata nu sunt fezabile tehnic si/sau economic. etapele. Cuantificarea impactului efectiv al unei activitati de pe un amplasament se realizeaza prin bilantul de mediu. (9)Durata programului pentru conformare are in vedere perioada minima necesara realizarii masurilor stabilite in functie de disponibilitatile financiare si tehnice ale titularului proiectului sau al activitatii. termenele si responsabilitatile necesare realizarii acestora si poate avea doua sectiuni: a)masurile pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor asupra mediului. il accepta sau dispune completarea ori refacerea acestuia. c)se angajeaza sa asigure fondurile necesare realizarii programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. (6)Programul stabileste masurile de conformare.(3)ACPM analizeaza proiectul programului pentru conformare. numai daca. cu eventuale propuneri ale autoritatilor consultate. raportand starea mediului si masurile necesare de remediere la standardele si reglementarile in vigoare. b)masurile de remediere a efectelor activitatilor anterioare asupra mediului. (7)ACPM accepta introducerea in autorizatia de mediu a programului pentru conformare. (5)Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin functionarea curenta sau anterioara. (4)ACPM stabileste cu titularul activitatii programul pentru conformare. din care sa rezulte ca instituirea modificarilor cerute nu depaseste posibilitatile financiare ale acestuia.

. La expirarea acestui termen... (3)Modelul si continutul minim al autorizatiei de mediu sunt prezentate in anexa nr. urmata de sintagma "revizuita la data de . (10)Titularul activitatii prezinta la ACPM. prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet. ACPM elibereaza autorizatia de mediu. (1) se realizeaza prin emiterea unei autorizatii de mediu care pastreaza numarul si data autorizatiei de mediu supuse revizuirii." (3)Autorizatia revizuita este valabila pana la expirarea duratei de valabilitate a autorizatiei de mediu initiale..... incluzand acele date care s-au modificat... Art... 14 (1)Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei... Titularul activitatii informeaza in scris ACPM despre acest lucru. urmatoarele documente: a)programul pentru conformare in redactare finala. precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. 4. (2)Revizuirea decisa potrivit alin. iar ACPM emite o autorizatie de mediu revizuita.conformare nu poate depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu. (2)Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data afisarii. . cu exceptia masurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activitati anterioare. supuse revizuirii. b)fisa de prezentare si declaratie completata cu instructiuni de intretinere si de exploatare a instalatiilor de depoluare. dupa acceptarea programului pentru conformare. sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu. 302 . Art. 13 (1)ACPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu.

plasare pe piata. denumite in continuare unitati permanente. 18 (1)Activitatile de productie. import. 16 (1)La schimbarea titularului activitatii. utilizare. se realizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. cu 303 . Art. recuperare. daca este necesar. specificandu-se sursa de finantare si responsabilitatea. reciclare. c)in situatia in care nu au fost respectate conditiile impuse in procedura de evaluare a impactului asupra mediului. 5. d)in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in programul pentru conformare. anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.Art. Art. Autorizarea unor activitati specifice Procedura specifica de autorizare a gradinilor zoologice. la prezenta procedura. (2)Modificarea termenelor in programele pentru conformare este permisa numai daca acestea se reduc ca timp de realizare a masurilor. continutul programului pentru conformare se reface. b)daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura. regenerare si distrugere a unor substante care epuizeaza stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. 15 Autorizatia de mediu nu se emite: a)daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura incadrarea in conditiile care permit autorizarea. raportate la standardele si reglementarile in vigoare. la care Romania a aderat. a acvariilor publice si a centrelor de reabilitare si/sau ingrijire. export.

cu indicarea perioadei de exploatare forestiera. pentru activitatile mentionate anterior se aplica prevederile Regulamentului nr. 2. despre toate amplasamentele licitate/negociate. (3)Autorizatia de mediu contine toate obligatiile privind protectia mediului pe durata executarii lucrarilor aferente exploatarii si dupa exploatare.amendamentele ulterioare acceptate de Romania. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Art. (4)Detinatorul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera. (2)Pentru activitatile de plasare pe piata. cu precizarea operatorilor economici care efectueaza lucrarile de taiere a masei lemnoase si a acelora care au castigat licitatia. 20 Procedura de autorizare privind activitatile nucleare se desfasoara in conformitate cu reglementarile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare 304 . reciclare a anumitor gaze fluorurate cu efect de sera se aplica prevederile Regulamentului nr. utilizare. in termen de 15 zile de la incheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare. 19 (1)Proprietarii si/sau detinatorii legali ai parchetelor aprobate anual pentru exploatare au obligatia de a solicita si a obtine autorizatia de mediu pentru activitatea de exploatare forestiera. Art. (2)Depunerea solicitarii pentru emiterea si obtinerea autorizatiei de mediu se realizeaza inainte de organizarea si desfasurarea licitatiei sau negocierea directa a masei lemnoase. cu modificarile si completarile ulterioare. recuperare.037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind substantele care epuizeaza stratul de ozon.

. cu sediul in judetul ... care sa poata fi oricand consultat atunci cand apar contestatii asupra deciziei luate de autoritatea competenta pentru protectia mediului.In situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare.Toate documentele legate de dezbaterea publica a unei activitati vor forma obiectul unui dosar special.... 195/2005 privind protectia mediului.... cu modificarile si completarile ulterioare..... aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.... Anexa nr.... daca este cazul...... .... in principal... sectorul . verificarea suplimentara la obiectiv.... etc. in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii. satul ..... publicitatea deciziei si comunicarea.......In luarea deciziei nu se vor lua in considerare contestatii sau propuneri anonime ori care se bazeaza pe interese straine de fondul dezbaterii.... colectarea si analiza contestatiilor si propunerilor. va stabili un calendar al acestei actiuni.. daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa. 1 cuprinde 280 de activităţi pentru care se impune emiterea autorizaţiei de mediu.. care va cuprinde..3 prevede procedura dezbaterii publice: înainte de a se trece la desfasurarea propriu-zisa a actiunii de dezbatere publica....... nr..... orasul... comuna. daca se impune. 2 cuprinde prezentarea activităţii propriu-zise Anexa nr...... Daca intervin probleme ce impun modificarea justificata a calendarului actiunii. propuneri... urmatoarele etape: intocmirea anuntului... autorizatia de mediu se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii.... in mod oficial... din ..... autoritatea competenta pentru protectia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbarile survenite. se emite: 305 . din..... 4: CONTINUTUL-CADRU AL AUTORIZATIEI DE MEDIU AUTORIZATIE DE MEDIU Nr.Actiunea de mediatizare este in coordonarea autoritatii competente de mediu si constituie obligatia titularului de activitate din punctul de vedere al organizarii si al costurilor aferente. ...... 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile........ Anexa nr. ANEXA Nr... impreuna cu solicitantul actului de reglementare.............. ... luarea deciziei.. autoritatea competenta pentru protectia mediului.. municipiul. a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. consultarea si a altor autoritati..... 265/2006. inregistrata la numarul.. str. publicitatea anuntului. in baza Hotararii Guvernului nr....... .. a acesteia titularului proiectului sau al activitatii. Ca urmare a cererii adresate de ..

.................. din dotare (pe factori de mediu): ...Descrierea principalelor faze activitatii:.... dotari si masuri pentru protectia 3........... II.......... 3......... dupa caz.................Datele ce vor fi raportate autoritatii periodicitatea: ... cantitati....... dar nu intra pe procedura de autorizare) .............................Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor 1........ (tipuri...... compozitie......... mod de 306 .. de transport utilizate in 2... volume): .......Deseurile stocate temporar stocare): ... (surse.. utilizati 6................ satul ......... zile/an ................................... elaborata de: . tehnologic combustibili cantitati.... si urmatoarele acte de reglementare autoritati: ...... sectorul ........Programul de functionare .. de depozitare.... 3...... 8.. .mod de ambalare.. compozitie......................... frecventa): ................Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament.......Deseurile colectate (tipuri.........Utilitati apa..........Concentratiile si debitele masice de poluanti.Alte amenajari speciale... mijloace activitate) .. 2..Monitorizarea mediului 1. compozitie..................... ..... 2............ ani............... evacuarea si dispersia poluantilor in mediu..... Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage suspendarea si/sau anularea acesteia.......................... etc.....................................Dotari (instalatii.. masurile si conditiile de protectie a mediului 1.. frecventa.......Deseurile produse (tipuri........ de radiatii........ore/zi............. emisii de poluanti. depasiri permise si in ce conditii: .......Datele referitoare la centrala termica proprie (compozitie. I.... 2.. auxiliare................. cantitati: .. zile/saptamana........... cantitati... orasul..Materiile prime...............Indicatorii fizico-chimici................ 7..... teritoriale pentru protectia mediului si IV... canalizare............... ale energie procesului obtinute dotare........ modul de valorificare a rezultatelor: ................ productie: ........ pana la ........ Prezenta autorizatie se emite impuse: ........................ din municipiul... utilaje................ nr..................................Produsele si subprodusele destinatie: .Statiile si instalatiile pentru retinerea.. bacteriologici si biologici emisi.................. Documentatia contine: (fisa de prezentare si declaratie. cantitati): ........ combustibilii si ambalajele folosite ............ admise la evacuarea in mediu..... str. III.................................. 4... data eliberarii......... nivelul de zgomot..Instalatiile..Activitatea autorizata: 1..... comuna.. care prevede desfasurarea urmatoarelor activitati (conform cod CAEN) ............... cantitati)...........) ............................. cantitati. mediului: ...............AUTORIZATIA DE MEDIU pentru ........... de la .... sau ale 5... cu bilant de de mediu alte conditii emise urmatoarele Prezenta autorizatie este valabila .....

............... gestiunii tipuri si 6......Programul de conformare ...masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor 1............... masurile pentru cantitati....Domeniul [protectia solului si apelor subterane........................Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase 1........ substantelor si preparatelor folosite ori VI................................ altele (zgomot......... destinatie): ... protectia definitiva.......... în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului......................................................... gestiunea deseurilor........... emisii atmosferice............. deseurilor si compozitie.. rapoarte: ....Modul de transport al mediului: ............ evidente..............Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: .......... Sef serviciu autorizare si controlul conformarii...........................depozitare: .......Modul de gospodarire: ..Mod de eliminare (depozitare incinerare): ........... 7............. performanta/obiective de remediere (pe fiecare masura).....Ambalajele folosite si rezultate cantitati: ............. cantitati): ............ dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: .................. termen de finalizare (pe fiecare masura): ............................. - 9...transport: ...... 5...... amenajarile...folosire/comercializare: 3... 8.........ambalare: ...Sursa de finantare (pe fiecare masura)......................Instalatiile................... a ambalajelor V....)]: denumirea masurii..................................... 4....... 2...Substantele si preparatele periculoase produse sau comercializate/transportate (categorii........ descarcarea apelor uzate..Monitorizarea gospodaririi periculoase: . 2......... 307 .... Program pentru conformare Plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu de către titularul activităţii... ... Director executiv........Modul de gospodarire (valorificate): ....... sub controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului............. prezenta azbestului etc.Deseurile valorificate (tipuri....Monitorizarea deseurilor: ...................4....................... 5.........

exploatata. b) disponibile se refera la acele cerinte care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv. precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului.se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau. luandu-se in considerare costurile si beneficiile. . construita. Autorizatie emisii de gaze cu efect de sera Se emite pentru instalatii industriale din a caror functionare rezulta emisii de dioxid de carbon si sunt incluse in Anexa 1 a OM 1897/2007. DREPTURILE PUBLICULUI DE A FI INFORMAT ȘI DE A PARTICIPA LA LUAREA DECIZIILOR DE MEDIU Accesul la informație 308 .Cele mai bune tehnici disponibile Reprezintă stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare. potrivit legislatiei in vigoare. c) cele mai bune . indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national. iar in cazul in care acest fapt nu este posibil. care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie in scopul prevenirii poluarii. intretinuta. cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului. in conditii economice si tehnice viabile. pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau: a) tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si modul in care instalatia este proiectata.

4. in afara situatiilor in care: (i) este mai rezonabil pentru autoritatea publica sa ofere informatia ceruta sub alta forma. ca raspuns la o cerere de informatie pe probleme de mediu. b) cererea este vizibil nerezonabila sau este formulata intr-o maniera prea generala.Convenția de la Aarhaus din 1998 1. inclusiv in cazul in care sunt cerute copii de pe documentatia continand sau cuprinzand informatia respectiva. 1 al acestui articol va fi facuta disponibila in cel mai scurt timp si cel mai tarziu la o luna dupa ce cererea a fost inaintata. 2. in afara cazului in care volumul si complexitatea informatiei justifica prelungirea acestei perioade pana la doua luni de la data solicitarii. 3. Fiecare parte va asigura ca autoritatile publice. sa puna aceasta informatie la dispozitie publicului. in cazul in care o astfel de exceptie este prevazuta de legea nationala sau de practica obisnuita. caz in care trebuie aratate motivele pentru care poate fi facuta disponibila in acea forma. O solicitare de informatie de mediu poate fi refuzata daca dezvaluirea acesteia ar afecta in mod negativ: 309 . ori c) cererea se refera la documente in curs de elaborare sau priveste sistemul de comunicatii interne al autoritatilor publice. Informatia de mediu asupra careia se face referire la pct. in conditiile urmatoarelor puncte ale acestui articol. O solicitare de informatie de mediu poate fi refuzata daca: a) autoritatea publica careia ii este adresata solicitarea nu detine informatia respectiva. respectand prevederile legislatiei nationale. avand in vedere subpunctul b) al prezentului articol: a) fara a fi necesara declararea interesului. b) sub forma ceruta. sau (ii) informatia este deja disponibila publicului sub alta forma. luandu-se in considerare interesul public in cazul unei asemenea dezvaluiri.

cat mai rapid posibil. d) confidentialitatea informatiilor comerciale si industriale.a) confidentialitatea procedurilor autoritatilor publice. In acest context informatia privind emisiile care sunt semnificative pentru protectia mediului va fi facuta publica. acea autoritate publica trebuie. in cazul in care o astfel de confidentialitate este prevazuta de legislatia nationala. atunci cand aceasta persoana nu a consimtit la publicarea informatiilor. 310 . in situatia in care aceasta parte nu a consimtit la publicarea materialului. in cazul in care o astfel de confidentialitate este prevazuta de legislatia nationala. g) interesele unei terte parti care a oferit informatia ceruta fara ca acea parte sa fie pusa sub/sau sa existe posibilitatea punerii sale sub o obligatie legala de a face astfel. e) drepturile de proprietate intelectuala. c) cursul justitiei. dreptul unei persoane de a beneficia de o judecata dreapta sau dreptul unei autoritati publice de a conduce o ancheta de natura penala sau disciplinara. b) relatiile internationale. Motivele de refuz mentionate anterior trebuie interpretate in mod restrictiv. informand in acelasi timp solicitantul. f) confidentialitatea unor date personale si/sau a unor dosare apartinand unei persoane fizice. cum ar fi locurile de cuibarit al speciilor rare. luandu-se in considerare satisfacerea interesului publicului prin divulgarea informatiilor si posibilitatea ca informatia solicitata sa fie legata de emisiile in mediu. sa informeze solicitantul cu privire la autoritatea publica la care crede ca este posibil sa se gaseasca informatia respectiva sau sa transfere cererea acelei autoritati. in cazul in care aceasta este prevazuta de lege pentru a proteja un interes economic legitim. In cazul in care o autoritate publica nu detine informatia ceruta. sau h) mediul la care se refera informatia. siguranta nationala sau securitatea publica. 5.

b) stabilirea si mentinerea unor aranjamente practice. toate informatiile care ar da posibilitatea publicului sa ia masuri de prevenire sau sa amelioreze efectele negative provocate de acea amenintare si care sunt detinute de o autoritate publica sunt diseminate imediat si fara nici o intarziere membrilor publicului. c) in cazul oricarei amenintari iminente a sanatatii umane sau a mediului. b) sunt stabilite sisteme obligatorii pentru asigurarea unui flux adecvat al informatiei catre autoritatile publice despre activitatile propuse si existente. cum ar fi: (i) liste accesibile publicului. cauzata de activitatile umane sau datorata unor cauze naturale. iar informatia de mediu sa fie efectiv accesibila. ca modalitatea in care autoritatile publice fac disponibila informatia de mediu sa fie transparenta. 2. relevante pentru functiile lor. Fiecare parte va asigura. in cadrul legislatiei nationale. printre altele. care pot fi afectati. Colectarea si diseminarea informatiei de mediu 1. indicand circumstantele in care acestea pot fi percepute sau exceptate si cazurile in care furnizarea unor informatii este conditionata de o plata in avans. (ii) solicitarea oficialitatilor sa sustina publicul in asigurarea accesului la informatie in conformitate cu prezenta conventie. prin: a) furnizarea unei informatii suficiente publicului despre tipul si scopul informatiei de mediu detinute de autoritatile publice. care pot afecta in mod semnificativ mediul. registre sau dosare. termenii de baza si conditiile in care o asemenea informatie este disponibila si accesibila si procesul prin care ea poate fi obtinuta. 311 .6. Fiecare parte va asigura ca: a) autoritatile publice detin informatii de mediu la zi. Autoritatile publice care intentioneaza sa instituie un asemenea sistem de tarifare pentru furnizarea informatiei trebuie sa puna la dispozitie solicitantilor o lista cuprinzand preturile care pot fi percepute.

la toate nivelurile. 7. pregatite la diferite niveluri ale guvernului. a: a) legislatiei si documentelor despre politici. Fiecare parte va asigura ca informatia de mediu sa devina disponibila in mod progresiv prin intermediul unor baze electronice de date care sunt usor accesibile publicului 4. un raport national privind starea mediului. si c) accesul gratuit la informatiile de mediu continute in liste. inclusiv informatii privind calitatea mediului si presiunea asupra mediului. conventiilor si intelegerilor privind problemele de mediu. Fiecare parte: c) va asigura intr-o forma adecvata informatii privind performantele functiilor publice sau serviciile publice ale guvernului. programe si planuri de actiune legate de mediu si rapoarte intermediare asupra implementarii lor. c) altor documente internationale semnificative privind problemele de mediu. legate de mediu. 3.(iii) identificarea punctelor de contact. daca sunt adecvate. 312 . Fiecare parte va incuraja agentii economici ale caror activitati au un impact semnificativ asupra mediului sa informeze in mod regulat publicul despre impactul activitatilor si produselor lor asupra mediului. politici. acolo unde este posibil in cadrul unor actiuni voluntare de ecoetichetare. printre altele. registre sau dosare. Fiecare parte va lua masuri. b) tratatelor internationale. prin realizarea de scheme de audit de mediu. in scopul diseminarii. 5. Fiecare parte va publica si va disemina. cum ar fi documente legate de strategii. bilanturi de mediu sau prin alte mijloace. 6. in conformitate cu subpunctul b) (i). in cadrul legal national. la intervale care nu vor depasi 3 sau 4 ani.

4 pct. despre: a) activitatea propusa si despre o solicitare asupra careia se va lua o decizie. d) procedura initiata. energia si utilizarea resurselor. care provin dintr-o serie de activitati specifice. tinand seama de procedurile internationale atunci cand este cazul. 3 si 4. incluzand modul si momentul in care o asemenea informatie poate fi furnizata: (i) inceputul procedurii. Fiecare parte va stabili in mod progresiv. Participarea publicului la deciziile de mediu ARTICOLUL 6 Participarea publicului la deciziile privind activitatile specifice 2. Publicul interesat va fi informat.8. sub forma unei baze de date structurate. Nici o prevedere a acestui articol nu poate prejudicia dreptul partilor de a refuza divulgarea unor anumite informatii de mediu in concordanta cu prevederile art. in timp util si efectiv. c) autoritatea publica responsabila de luarea deciziei. II. prin anunt public ori in mod individual. despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu si intr-o maniera adecvata. (ii) oportunitatile de participare a publicului. 10. emisii si transferuri in mediul inconjurator ale unor serii specifice de substante si produse.printre altele. astfel incat sa dea posibilitatea consumatorilor sa faca alegeri care au la baza informatii de mediu. un sistem national coerent pentru inventare sau registre de poluare. Fiecare parte va dezvolta mecanisme prin care sa se asigure ca o cantitate suficienta de informatii despre produse este facuta disponibila. Un asemenea sistem poate sa includa intrari. din/spre locurile de tratare sau de depozitare. computerizate si accesibile publicului. 9. incluzand apa. cand este cazul. b) natura deciziei posibile sau despre proiectul de decizie. 313 . realizata prin intermediul unor formulare standardizate.

atunci cand toate optiunile sunt deschise si poate avea loc o participare efectiva a publicului. Fiecare parte va asigura participarea publicului la inceputul procedurii. 3. in vederea examinarii.(iii) data si beneficiul oricarei audieri publice initiate. Fiecare parte. Fiecare parte va cere autoritatilor publice competente sa asigure accesul publicului interesat. sa angajeze discutii si sa furnizeze informatii referitoare la obiectivele initiativei lor inaintea depunerii cererii pentru autorizarea unei activitati. si timp suficient pentru ca acesta sa se pregateasca si sa participe efectiv in timpul procesului de luare a deciziei de mediu. (v) o indicatie asupra autoritatii publice relevante sau asupra oricarui organism oficial caruia ii pot fi adresate comentarii sau intrebari si asupra perioadei in care sunt primite aceste comentarii ori intrebari. la totalitatea informatiilor relevante pentru procesul decizional. 2. in concordanta cu prevederile pct. disponibila pentru actiunea propusa. 4. gratuit si intr-un timp foarte scurt. 5. care sunt disponibile in timpul procedurilor de participare publica. trebuie sa incurajeze posibilii solicitatori sa identifice publicul interesat. cand este cazul. (iv) o indicatie privind autoritatea publica de la care pot fi obtinute informatii relevante si la care a fost depozitata informatia relevanta pentru examinare de catre public. la cerere. fara a prejudicia drepturile partilor de a refuza divulgarea anumitor informatii in 314 . 6. daca legislatia nationala prevede astfel. e) faptul ca activitatea face obiectul unei proceduri nationale sau transfrontiera de evaluare a impactului asupra mediului. care sa permita timp suficient pentru informarea publicului. in conformitate cu prevederile acestui capitol. si (vi) o indicatie asupra tipului de informatie de mediu relevanta. Procedurile de participare publica vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze.

in scris sau. dar nu tehnica. la motivele si consideratiile care au stat la baza acesteia. cel putin. Informatiile semnificative vor include. b) o descriere a efectelor semnificative ale activitatii de mediu propuse. in momentul in care o autoritate publica reconsidera sau actualizeaza conditiile de functionare pentru o activitate care face obiectul pct. 10. analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusa. e) o schita a principalelor alternative studiate de solicitant. principalele rapoarte si recomandari publicate.concordanta cu prevederile art. 11. Procedurile pentru participarea publica vor permite publicului sa inainteze. la o audiere publica ori un sondaj cu solicitantul. unde este cazul. 8. in momentul in care decizia a fost luata de autoritatea publica. publicul sa fie informat prompt despre aceasta. in concordanta cu procedurile normale. Fiecare parte va asigura ca in decizia luata sa se tina seama de rezultatul participarii publicului. 9. 315 . informatii. 4: a) o descriere a locului si a caracteristicilor fizice si tehnice ale activitatii propuse. cat mai mult posibil si unde este adecvat. orice comentarii. si f) in conformitate cu legislatia nationala. Fiecare parte va asigura ca. cand este cazul. Fiecare parte va asigura ca. a celor mentionate mai sus. destinate autoritatii publice. 7. Fiecare parte va asigura accesul publicului la textul deciziei. in momentul in care publicul interesat trebuie sa fie informat. 3 si 4. va aplica. prevederile pct. 2. in cadrul legislatiei sale nationale. pentru a preveni si/sau pentru a reduce efectele. Fiecare parte. c) o descriere a masurilor initiate. inclusiv o estimare a reziduurilor si emisiilor probabile. 1. 4 pct. inclusiv emisiile. 2-9 sunt aplicate fara rezerve. avand in vedere prevederile pct. prevederile acestui articol la deciziile privind autorizarea evacuarii deliberate in mediu a organismelor modificate genetic. d) o prezentare sumara. fara a prejudicia prevederile art.

dupa ce i-a fost furnizata informatia necesara. care pot avea un efect semnificativ asupra mediului. programelor si politicilor legate de mediu Fiecare parte va lua masuri practice adecvate si/sau va promova prevederi pentru ca publicul sa participe in timpul pregatirii planurilor si programelor legate de mediu. 6. In aceeasi masura fiecare parte se va stradui sa asigure oportunitatile necesare in vederea participarii publicului in timpul pregatirii politicilor legate de mediu. b) proiectele reglementarilor legale trebuie sa fie publicate sau facute disponibile prin alte metode. intr-un cadru transparent si cinstit. in perioada pregatirii regulamentelor de aplicare si a altor reglementari legale obligatorii. Publicul care poate participa va fi identificat de autoritatea publica relevanta. general aplicabile Fiecare parte se va stradui sa promoveze o participare efectiva a publicului intr-o etapa adecvata. tinandu-se seama de obiectivele acestei conventii. general aplicabile. direct sau prin intermediul unor organisme consultative reprezentative. 57.ARTICOLUL 7 Participarea publicului in timpul pregatirii planurilor. 4 si 8 ale art. atata timp cat optiunile sunt inca deschise. 3.(1) Participarea publicului la 316 . In acest cadru se vor aplica prevederile pct. Rezultatul participarii publicului trebuie sa fie luat in considerare cat mai mult posibil În ceea ce privește participarea publicului la deciziile privind amenajarea teritoriului conform art. c) trebuie sa ii fie oferita publicului posibilitatea de a face comentarii. ARTICOLUL 8 Participarea publicului in timpul pregatirii regulamentelor de aplicare. a normativelor si instrumentelor legale obligatorii. . La acest nivel trebuie facuti urmatorii pasi: a) trebuie fixata o perioada suficienta pentru realizarea unei participari publice efective.

consultare si acces la justitie. d) deciziile adoptate. ci şi „creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei privind realizarea acestor obiective”. Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare. obiectivele sale sunt:asigurarea protecţiei şi conservării mediului natural şi a mediului construit în concordanţă cu cerinţele dezvoltării 317 . care îşi propune nu numai asigurarea protecţiei mediului şi conservarea resurselor naturale. Pe plan Intern Programul „România curată”Acest program a fost lansat în aprilie 2002 de Guvernul României şi subliniază eforturile depuse pentru ameliorarea situaţiei mediului şi integrarea în plan naţional a principiilor politicii comunitare de mediu. c) rezultatele consultarii publicului. Important de menţionat este că programul „România curată” reprezintă o strategie şi o iniţiativă naţională. b) continutul strategiilor de dezvoltare teritoriala si a documentatiilor de urbanism care urmeaza a fi supuse aprobarii. e) modul de implementare a deciziilor. Informarea publicului este activitatea prin care autoritatile administratiei publice fac publice: a) obiectivele dezvoltarii economico-sociale privind amenajarea teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor. in corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislatia de mediu. potrivit legii. precum si al documentatiilor aprobate. referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Ca atare. potrivit legii. pe tot parcursul elaborarii strategiilor si documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului. II.activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism consta in implicarea acestuia in toate etapele procesului decizional referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism.

secţiunile 1 2. asigurarea unui management integrat al deşeurilor. se poate afirma că nu există public interesat de proiectul respectiv(s.creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei în spiritul protecţie mediului. Intenţia noastră a fost doar de a semnala existenţa legislaţiei referitoare la informarea publicului cu privire la aspectele de mediu. 3): a)un sistem prin care autorităţile publice pentru protecţia mediului colectează informaţia privind mediul şi o difuzează publicului din oficiu. secţiunile 1-7. asigurând fluxul activ (s. 2 din H. afirmaţie consemnată în procesul-verbal semnat de preşedinte şi de secretar”. reglementat în Capitolul 4.).G. în Ordinul MAPM nr. Ordinul 860/2002.durabile.n. desfasurarii si finantarii procesului de participare a publicului in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. în capitolul 2 sunt prevăzute mecanismele de acces la următoarelor sisteme (art. 43: “Dacă în interval de 90 de minute de la ora anunţată pentru începerea şedinţei nu se prezintă nici un reprezentant al publicului. Hotărârea Guvernului nr. art. asigurândfluxul pasiv (s. Capitolul 3. reglementat în Capitolul 3. ale căror categorii sunt menţionate expres în art. participanţii. drepturile şi obligaţiile corelative ale celor interesaţi la evaluarea impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu ca şi în alte situaţii în care este necesară informarea publicului sunt mult mai complexe şi în detaliu prezentate în legislaţie. 1115/2002. nr.n. 1115/2002 consacră ideea că Autoritatile administratiei publice centrale si locale au responsabilitatea organizarii.n. 318 informaţia privind mediul corespunzătoare .) al informaţiei privind mediul. Sigur că procedura. Din perspectiva atribuţiilor şi rolului autorităţilor publice pentru protecţia mediului. b) un sistem care permite publicului solicitarea şi obţinerea informaţiei privind mediul de la autorităţile publice pentru protecţia mediului. 1182/2002. 1.) al acesteia.

După cum rezultă din cele de mai sus.7 din Convenţia de la Aarhus şi va cuprinde motivele acestuia.2. nr. 1115/2002).G.I) (Cap. analize şi prognoze folosite la luarea deciziei de mediu (B) (I-VIII). alin.Refuzul unei solicitări privind informaţia de mediu se va face în scris. subdomenii şi tipuri se fac conform anexei A din Ordinul nr. art. 319 . M. zonele culturale şi construcţiile. (3) din H. pct. b) informaţia despre factori. la luarea deciziei. ca şi dintr-o analiză mai profundă a legislaţiei româneşti. 3.” (sublinierea ns. când informaţia de mediu trebuie pusă la dispoziţia instanţei de judecată. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. -în situaţia în care se iniţiază o investiţie şi este nevoie şi de părerea publicului interesat prin participarea acestuia la dezbateriea publică şi contribuind. Desprindem trei situaţii în care publicul poate obţine informaţie de mediu -în situaţia în care autorităţile administrative menţionate de lege au obligaţia fie de a difuza această informaţie din oficiu. c) informaţia privind starea sănătăţii şi a siguranţei populaţiei. detalierea lor fiind făcută în art. fără justificarea scopului în care au fost cerute. în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu şi/sau de factorii. fie să asigure accesul la informaţie la cererea celor interesaţi. prin părerile exprimate. 7: a) informaţii privind starea mediului (A)(I-IV). “Autorităţile publice pun la dispoziţie informaţiile privind mediul pe care le deţin. sub anumite aspecte poate de invidiat chiar de către statele comunitare. se poate observa o foarte amplă şi detaliată reglementare juridică a accesului liber la informaţia privind mediul. condiţiile de viaţă. în condiţiile art. deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului. -în situaţia adresării justiţiei în probleme de mediu. 4. a) şi b) (C) (I-II).Clasificarea şi codificarea acestor informaţii pe domenii. din oficiu sau la cererea solicitantului. activităţile ori măsurilecuprinse la lit. măsuri sau activităţi care afectează sau pot afecta mediul.

sensibilizarea populaţiei în precolectarea selectivă a deşeurilor menajere. Programul LIFE Cele două componente ale programului LIFE: LIFE – Mediu şi LIFE Natura.Mediu are definite cinci domenii eligibile pentru finanţare: 1) dezvoltarea şi planificarea utilizării terenurilor. Obiectivul specific al acestei componente este de a contribui la dezvoltarea de metode şi tehnici inovatoare de protecţie amediului. locale de îmbunătăţire. prin influenţa lor asupra evoluţiei mediului în spaţiul urban:transportul urban.Politici europene de mediu care operează în România La nivelul Politicilor de Mediu Europene există conturată o strategie în baza căreia deja au fost identificate patru teme prioritare în sensul dezvoltării durabile. gestionarea urbană durabilă. sunt funcţionale în România din 1999 şi finanţează proiecte ce tratează probleme specifice. monitorizarea şi prognozarea impactului poluării. Proiectele din cadrul componentei „Natura” vizează protecţia diferitelor ecosisteme şi specii de plante şi animale. dezvoltarea unor sisteme operative pentru studiul. prin cofinanţarea proiectelor demonstrative cu rezultate a căror diseminare are importanţă deosebită în promovarea aspectelor inovatoare Au fost desfăşurate proiecte inovatoare privind: sistemul de avertizarea în cadrul fenomenelor periculoase. 320 . Componenta LIFE – Mediu finanţează – în proporţie de 30%-50% din cheltuielile eligibile -acţiuni ce au drept scop implementarea politicii şi legislaţiei comunitare referitoare la protecţia mediului. protecţie sau conservare a calităţii mediului (LIFE Mediu) şi a biodiversităţii (LIFE Natura). Acest tip de proiecte vine în sprijinul măsurilor de infrastructură ale programului ISPA şi duc la realizarea obiectivelor naţionale de mediu. 2) managementul apelor. domeniul construcţiilor şi urbanismul/arhitectura urbană. etc. LIFE .

Programe postaderare Programul ISPA este un instrument structural de pre-aderare.spre deosebire de restul legislaţiei de mediu. va fi centrată pe copii şi va iniţia acţiuni pilot asupra poluanţilor cu relevanţă specifică pentru copii (precum dioxinele şi metalele grele) şi asupra substanţelor cu acţiune endocrină. va evalua constant acţiunile întreprinse în acest scop. fiind elaborată prin colaborarea DG Mediu cu DG Cercetare şi DG Sănătate. premergător Fondului de Coeziune şi concentrându-se pe finanţarea proiectelor de infrastructură în domeniile mediului şi transportului. precum şi în scopul determinării rolului acestora din urmă în cadrul implemetării SCALE. va fi fundamentată ştiinţific şi va analiza interacţiunile complexe dintre diverşi poluanţi şi organismul uman. creat în 1999 şi funcţional din 2000.care reprezintă cel mai vulnerabil grup social şi cel mai afectat de efectele poluării mediului . G. 2. în vederea stabilirii unor grupuri de lucru şi grupuri consultative. 321 . Dezvoltarea acestei strategii are la bază 5 elemente cheie: 1. Pentru dezvoltarea acestei strategii.3) reducerea impactului activităţilor economice asupra mediului. schimbarea caracteristicilor mediului şi sănătatea umană. Strategia europeană de mediu şi sănătate (SCALE)Această strategie este cea mai recentă acţiune în domeniu şi are în vedere relaţia complexă şi direct cauzală existentă între poluarea. SCALE este rezultatul preocupării constante a Comisiei Europene în această directie şi a fost iniţiată în iunie 2003. 4. 3. care este bazată pe norme şi standarde pentru adulţi. Comisia are în vedere o serie de întîlniri cu părţile interesate. 5. 4) gestionarea deşeurilor. legislaţia UE va completa legile naţionale şi va fi revizuită pentru a reflecta situaţia şi nevoile speciale ale copiilor. Elementul de noutate al acestei strategii este centrarea pe sănătatea copiilor . 5) reducerea impactului produselor asupra mediului printr-o abordare integrată a procesului de producţie. îşi propune să crească gradul de informare şi responsabilizare a părţilor interesate şi al publicului.

(2) alinierea la standardele de mediu comunitare. dar şi să aibă capacitate de cofinanţare de cel puţin 20%. infrastructura de mediu constituie o prioritate a politicii naţionale în domeniu. în special în ceea ce priveşte infrastructura apelor şi gestionarea deşeurilor (precum şi poluarea aerului). canalizarea şi epurarea apelor uzate. gestionarea deşeurilor urbane . sisteme de colectare selectivă şi prin reciclarea deşeurilor.Pentru proiectele de mediu. priorităţile naţionale de mediu ale programului ISPA sunt:alimentarea cu apă.în special prin depozitarea pe rampe ecologice. ISPA are două direcţii de acţiune (din cele trei existente): ( 1) familiarizarea cu politicile şi procedurile UE. În România. accentuând în acelaşi timp rolul educaţiei în dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de 322 . prin folosirea de tehnologii ecologice de încălzire a locuinţelor urbane. îmbunătăţirea calităţii aerului. între care şi România. adoptată în 1992 a generat o Strategie globală pentru diminuarea efectelor impactului uman asupra mediului şi pentru implementarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local şi semnată de 178 de state. adoptată în 1985 şi amendată în 1997. Proiectele finanţate prin acest program nu trebuie numai să răspundă acestor priorităţi. economice. Directiva de evaluare a impactului proiectelor publice şi private asupra mediului (85/337/EEC)26. al cărei raport de evaluare (realizat o dată la 5 ani) a fost publicat recent. Conform acestui raport. să atragă fondurile locale şi să demonstreze contribuţia la îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu în România. Astfel. SM au eşuat în implementarea acestei directive Documente internaționale Agenda 21 „Agenda 21” a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). „Agenda 21” se axează pe participarea comunităţilor locale şi oferă o modalitate de integrare a problemelor sociale. culturale şi de protecţie a mediului.

combaterea deşertificării. Râmnicu Vâlcea. În România. Atributii si raspunderi ale autoritatilor publice centrale si locale cu privire la teritoriul asezarilor umane:rolul serviciilor comunitare de utilitati publice in dezvoltarea pe principii ecologice a localitatilor Principalele instituţii ale dreptului mediului din România sunt: 323 . Târgu Mureş. în urma desfăşurării Forumului Naţional “Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale. Baia Mare. în urma Summit-ului de la Rio) pentru a susţine financiar protecţia mediului la nivel global. la nivelul cărora s-au înfiinţat: (a) secretariate permanente în cadrul primăriilor şi (b) grupuri de lucru pe domeniile economic. majoritatea referitoare la protecţia apelor Mării Negre şi ale Dunării. GEF (Facilitatea Globală pentru Mediu) Caracterul internaţional al politicii naţionale de mediu este reflectat şi de aderarea României la Facilitatea Globală pentru Mediu . 6. sunt derulate de organizaţii publice sau private şi trebuie să îndeplinească două criterii: (1) să reflecte priorităţile naţionale sau regionale şi să aibă sprijinul ţării/ţărilor implicate. 8 proiecte de ţară şi proiecte regionale. şi (2) să contribuie la ameliorarea situaţiei mediului pe plan global. Giurgiu. protejarea apelor internaţionale şi a stratului de ozon. prin constituirea unui fond special şi alocarea acestuia pentru proiecte globale ce au în vedere păstrarea biodiversităţii.mediu şi în utilizarea responsabilă a resurselor naturale. schimbările climatice. Strategia a fost extinsă la 40 de localităţi în 2002. poluanţii organici persistenţi. social şi protecţia mediului. PNUM (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) şi Banca Mondială. calea către integrare în Uniunea Europeană”. în 1994. Proiectele GEF sunt implementate prin intermediul PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). Iaşi. această strategie locală a fost implementată în 9 oraşe pilot (Ploieşti. Această facilitate este de fapt un instrument adoptat în 1991 (şi restructurat în 1992. Oradea şi Miercurea Ciuc). România a implementat până în prezent 20 de proiecte GEF. Galaţi.

redresarea ecologică a Deltei Dunării şi conservarea genofondului (biodiversităţii) şi ecofondului.cunoaşterea capacităţii productive şi dimensionarea exploatării resurselor din Delta Dunării în limitele ecologice admisibile.a). -constată neconformităţile cu actele de autorizare. -asigură suportul tehnic pentru elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniul protecţiei mediului. .coordonarea lucrărilor hidrotehnice atît pentru asigurarea unei mai bune circulaţii a apei pe canale. 1625/2003 – este o instituţie publică. . -monitorizarea stadiului îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – înfiinţată prin HG nr. 324 . asumate de procesul de aderare la UE.stabilirea locurilor de vînătoare şi de pescuit. 264/1991 ca instituţie publică cu personalitate juridică. finanţată de la bugetul administraţiei de stat. . -coordonează realizarea planurilor de acţiune sectoriale şi a planului de acţiune pentru protecţia mediului. avînd ca obiective în activitate: .cercetarea fenomenelor deltaice. cît şi pentru împiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei marine. cu personalitate juridică. are calitatea de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. 983/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului. Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” – înfiinţată prin HG nr. Ulterior Administraţia a fost organizată prin HG nr. . finanţată de la bugetul de stat. precum şi a condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi. b). în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodării Apelor. ghioluri şi lacuri. Dintre atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului putem enunţa: -autorizează activităţile cu impact asupra mediului.

evaluarea. Prin HG nr. c). 1167/2001. colaborează cu unităţile de poliţie şi/sau jandarmerie la contatarea faptelor care constituie infracţiuni. – înfiinţată prin Legea nr. . Dintre atribuţiile Administraţiei putem aminti: de gestionarea. participarea la intervenţiile pentru eliminarea şi diminuarea efectelor poluării asupra factorilor de mediu. stabilirea şi aplicarea măsurilor de conservare şi refacere a ecosistemelor deltaice. precum şi la prevenirea poluărilor accidentale. şalupelor. de informare şi educare ca şi atribuirea de norme şi reglementări pertinente. navelor fluviale şi maritime. Este un organ de control cu statut specific. Dintre atribuţiile Garzii putem enunţa: controlul operativ inopinat al instalaţiilor cu impact major asupra mediului. poartă uniformă şi însemne distincte şi este dotat cu armament de serviciu.prezentarea de propuneri privind stabilirea de penalităţi pentru sancţionarea abaterilor de la regulile de desfăşurare a activităţii în Delta Dunării. controlează şi constată încălcările legislaţiei în materie. este o instituţioe de utilitate publică cu personalite juridică. 73/2000.stabilirea modului de circulaţie şi acces în Delta Dunării al bărcilor.. Garda de Mediu – înfiinţată prin HG nr. persoanelor şi grupurilor de cercetători. Administraţia Fondului pentru Mediu.stabilirea criteriilor de dezvoltare a aşezărilor umane şi a turismului. ce are ca obiect de a RASPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MEDIULUI Aspecte generale 325 . sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. 308/2005 a primit titulatura de Garda Naţională de Mediu şi a trecut direct în subordinea ministrului mediului şi gospodăririi apelor. este încadrat pe funcţia de comisar. d). personalul gărzii are calitatea de funcţionar public. în vederea sesizării organelor de cercetare penală. . autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului.

Legea protecţiei mediului este o lege cadru şi ea este suţinută printr-o serie de alte legi şi acte normative specifice. care permite o protecţie funcţională a componenteloracestuia. În acest sens este importantă noţiunea de daună ecologică în sens restrâns. A doua categorie importantă o constituie pagubele suferite atât de mediu cât şi de om. activităţi dăunătoare. 326 . pentru a stabili dacă sunt bunuri protejate din punct de vedere juridic. Ca urmare. Definiţia acceptată în sens larg pentru dauna ecologică este: „acea vătămare care aduce atingere ansamblului elementelor unui sistem şi care datorită caracterului său indirect şi difuz nu permite constituirea unui drept la reparaţie”3. Aceasta presupune stabilirea prealabilă a statutului juridic al elementelor naturale sau antropice care constituie mediul. se conturează concepţia asupra naturii daunei ecologice. În dreptul mediului.În accepţiunea modernă a dreptului mediului se recunoaşte fiecărui individ un ndrept subiectiv la mediu. accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase. instituirea răspunderii juridice presupune definirea noţiunii de prejudiciu (sau daună sau pagubă) adus mediului. cu efecte ireversibile şi cu consecinţe greu de stabilit. Problema centrală care apare în acest sens este de a stabili cine este victima daunei:omul saumediul său. bunurilor sau mediului provocat de poluanţi. respectiv prejudiciul cauzat mediului independent de leziunea directă a unui interes uman. sub o formă sau alta. Daună ecologică este considerată acea vătămare care aduce atingere tuturor factorilor de mediu. orice poluare constă într-o violare a acestui drept şi constituie o culpă. Efect cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor. În funcţie de răspunsul dat. Noţiunea de răspundere juridică în sens largeste proprie tutror ramurilor de drept şi exprimă instituţionalizarea unui regim juridic prin care se urmăreşte ca provocatorul unui prejudiciu adus unei părţi vătămate să fie sancţionat şi obligat să repare prejudiciul pe care l-a cauzat.

de tipul unei poluări extinse şi difuze. Eşecul conformării cu normele şi procedurile în vigoare poate conduce doar la sancţiuni de ordin administrativ sau juridic. prin care provocatorul unei pagube asupra mediului sau “poluatorul” să fie sancţionat şi obligat să plătească pentru remedierea pagubei pe care a produs-o. caz în care este imposbilă stabilirea unei legături între efectele negative generate asupra 327 . Exemple: a) de aplicare eficace. când paguba este provocată de accidente industriale. Reglementările din domeniul mediului sunt constituite de ansamblul de norme şi proceduri care au ca scop legiferarea protecţiei mediului. legate în special de faptul că nu toate formele de pagube pot fi remediate prin aplicarea răspunderii juridice în dreptul mediului. În schimb. Suplimentar trebuie îndeplinite următoarele condiţii:să existe unul sau mai mulţi poluatori identificabili.să se poată stabili o legătură de cauzalitate între pagubă şi poluatorul/poluatori identificaţi.paguba să fie concretă şi cuantificabilă.Condițiile și formele răspunderii juridice de dreptul mediului Scopul instituirii răspunderii juridice în dreptul mediului este de a instituţionaliza un regim juridic.o poluare graduală. Introducerea regimului de răspundere juridică în domeniul mediului prezintă o serie de dificultăţi. Necesitatea introducerii unui regim specific de răspundere juridică în dreptul mediului este determinată de cauze concrete. răspunderea juridică în dreptul mediului introduce suplimentar faţă de reglemetările în vigoare în domeniu şi obligativitatea ca potenţialul poluator să plătească pentru remedierea (până la o stare satisfăcătoare) sau compensarea pagubei provocate mediului. cauzată de introducerea în mediu a unor substanţe sau deşeuri periculoase provenite din surse identificabile. b) în care aplicarea este dificilă..1.

răspunderea materială. o unitate administrativ teritorială sau o persoană fizică sau juridică.stabilirea activităţilor care urmează a fi acoperite. pe plan intern şi internaţional. răspunderea penală.poluarea aerului provocată de trafic.mediului şi anumiţi agenţi poluatori individuali: modificările climatice provocate de CO2 şi alte emisii. stabilindu-se atât limitele admisibile ale poluării.norme care reglementează răspunderea civilă reparatorie. Comunitatea Europeană urmăreşte instituirea unui regim coerent şi eficace de răspundere juridică în dreptul mediului.răspundereia civilă. cât şi obligaţia ca daunele să fie suportate de cel ce poluează). În cadrul dreptului intern. se face apel la principiile clasice ale răspunderii civile (pentru situaţiile în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale referitoare la conservarea. subiectul poate fi: statul.stabilirea pagubelor care urmează a fi acoperite. după cum urmează: -norme referitoare la raporturile de vecinătate (esenţa normelor priveşte concilierea intereselor agentului poluator cu cele ale victimei poluării.delimitarea sferei de cuprindere. 328 . dezvoltarea şi protecţia mediului). În lipsa unei reglementări speciale. cauzat de ploile acide.În cadrul dreptului internaţional subiectul îndreptăţit de reparaţie este în principiu titularul mediului. respectiv statul. . Cine este răspunzător ? (subiectele răspunderii). prin: . Categoriile de răspunderi aplicabile pentru încălcarea dispoziţiilor legal referitoare la protecţia mediului înconjurător sunt:răspunderea diciplinară.declinul zonelor împădurite. ci o valoare fundamentală care este ocrotită prin lege. Prin definiţie. ca urmare a nerespectării normelor de protecţia mediului. fundamentat pe următoarele elemente:nu se aplică retroactiv. mediul natural nu este subiectul victimă care să reclame reparaţia. .răspunderea contravenţională. publică sau privată căreia i s-a produs un prejudiciu printr-o faptă ilicită.

stabilirea celui răspunzător. 329 . Raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului În cadrul răspunderii de dreptul mediului se sancţionează: o conduită reprobabilă. precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.asigurarea unei decontaminări şi remedieri eficace a mediului. În România Constituţia crează cadrul juridic general pentru ocrotirea victimelor acţiunilor care produc prejudicii mediului: Titlul IV Economia şi finanţele publice Art. antisocială. a subiectelor de drept (persoane fizice saujuridice) care prin faptele lor ilicite (comisive sau omisive) produc pagube: . precum şi menţinerea echilibrului ecologic”. accesul la justiţie. securitatea financiară. plantaţiilor sau constucţiilor. Titlul I Drepturile.44 Dreptul de proprietate privată: …(5). stabilirea unor criterii pentru diferite tipuri de pagube. a apărării şi constituirea dovezilor. 135 (Economia) ”Statul trebuie să asigure: …. Pentru lucrări de interes general.factorilor de mediu sau .legătura cu convenţiile internaţionale. Termenul de “refacere a mediului înconjurător” utilizat în textul constituţional se poate interpreta în sensul:contribuţiei statului la remedierea sectoarelor degradate ecologic. intervenţiei instituţiilor civile în soluţionarea delictelor civile prin care s-au cauzat prejudicii mediului înconjurător. De asemenea.stabilirea tipului răspunderii juridice. cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului. libertăţile şi îndatoririle fundamentale ”Art. autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare.e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător.mediului în ansamblul său.

În legătură cu raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. revin proprietarului”. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu este de cele mai multe ori greu de stabilit (de exemplu: în poluarea atmosferică. respectiv să fie estimate cheltuielile necesare pentru refacerea echilibrului natural lezat. În dreptul mediului prejudiciul cuprinde: pagubele suferite de mediul natural prin poluare. adică să capete un contur subiectiv.Pe baza acestui text.va putea fi acționată în justiție și autoritate publică pentru daune aduse mediului înconjurător orice (sau componentelor acestuia) în situaţi expres specificate în text.Constând în orice atingere adusă factorilor de mediu sau componentelor unor sisteme ecologice. cuantumul prejudiciului şi 330 . Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi. influenţând-o în sens favorabil sau defavorabil. reclamantul (victima) trebuind să dovedească că i s-a cauzat un prejudiciu real. direct şi personal.(6). pagubele suportate de om sau de bunuri. În acest text se consacră obligaţia specifică pentru protecţia mediului impusă proprietarilor. potrivit legii sau obiceiului. Caracterul ilicit şi cel culpabil al faptei cauzatoare de prejudicii sunt condiţii distincte fără de care nu există răspundere. Răspunderea subiectivă pentru pagubele produse mediului se aplică rar. au relevanţă condiţiile meteorologice). adică prin folosirea subsolului oricărei proprietăţi imobiliare pentru lucrări de interes general. prejudiciul urmează să fie evalut pecuniar. Elementul subiectiv al răspunderii civile este culpa. un rol important revenind condiţiilor care însoţesc acţiunea cauzelor. trebuie să se ţină seama de împrejurarea că orice faptă se desfăşoară într-o infinită serie de relaţii cu alte fapte ori cu o serie de factori exteriori. Pentru ca fapta ilicită să devină culpabilă trebuie să se fi produs un anumit ecou pe plan psihologic (în aspectul intelectiv şi mai ales volitiv). accelerând sau încetinind producerea efectelor. precum şi la respectarea celorlalte sarcini care. precum şi culpa autorului faptei.

Proba culpei este greu de făcut în cazul prejudiciilor cauzate prin poluare (datorită naturii diverse a poluanţilor). . . În dreptul mediului faptele generatoare de răspundere includ: conduite ilicite prin care se produc pagube mediului – fapte care atrag răspunderea subiectivă 331 . autorul să fi avut capacitatea delictuală. Răspunderea disciplinară şi cea materială sunt guvernate de legislaţia muncii. în cazul pluralităţii autorilor. Aceste condiţii sunt necesare în oricare din cazurile de: răspundere pentru fapta proprie. prejudicii cauzate de lucruri sau animale.să existe culpa autorului faptei ilicite. Problema răspunderii reparatorii pentru daune ecologice produse se soluţionează conform principiului “poluatorul plăteşte”. -să existe un prejudiciu. Particularitățile ei în dreptul mediului În general.să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. răspunderea civilă intervine atunci cînd prin fapta ilicită săvîrşită se cauzează un prejudiciu patrimonial. ce trebuie reparat. Răspunderea obiectivă este fundamentată pe ideea de risc în sensul că activitatea care crează pentru altul un risc. Pentru angajarea răspunderii civile trebuie să fie întrunite în mod cumulativ următoarele condiţii: -să se fi săvârşit o faptă cu caracter ilicit. face pe autorul său responsabil pentru prejudiciul pe care îl poate cauza. .răspundere pentru fapta altuia.la momentul săvârşirii faptei. Raspunderea civila delictuală. Răspunderea este obiectivă. indiferent de culpă şi solitară.raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. având la bază culpa salariatului care a săvârşit o abatere de la regulile instituite în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi în legătură cu atribuţiile de serviciu ce-i revin.

Ca exemple care atrag răspundere civilă obiectivă în dreptul mediului pot fi amintite :comiterea de către deţinătorii de terenuri. licite. răspunderea de dreptul mediului intervine în cazul unei daune ecologice.activităţi curente. În cazul acestei forme de răspundere sunt incidente cauzele care duc la înlăturarea caracterului ilicit al faptei respectiv:starea de legitimă apărare. în exercitarea dreptului lor.starea de necesitate.să fie determinat ca întindere.să fie patrimoniale. Raspunderea contraventionala în dreptul mediului Răspunderea contravenţională are un rol economic. prejudiciul trebuie să îndeplinească ca condiţii: . Pentru a interveni răspunderea civilă în dreptul mediului.fapte care atrag răspunderea obiectivă (pe temeiul riscului).consimţământul victimei. Deoarece evaluarea exactă a prejudiciului nu este posibilă întotdeauna. .(pe temeiul culpei). Fiind o răspundere condiționată de rezultat. normale. ca valoare. 6. Fapta ilicită se constituie când subiectul (agentul uman) a avut în mod obiectiv 332 . Contravenţia reprezintă o încălcare a legii săvârşită cu vinovăţie şi este bazată pe culpă nefiind o răspundere obiectivă. obligaţia poluatorului de a repara prejudiciul cautat şi de a reface cadrul natural deteriorat. aplicarea neraţională a irigaţiilor.realizarea unor tratamente îndelungate cu pesticide şi alte substanţe chimice.să fie cert. se prevede prin Legea mediului.îndeplinirea unei îndatoriri de serviciu. încercînd o restabilire a condiţiiloer anterioare producerii prejudiciului. Prejudiciile ecologice pot fi cauzate factorilor naturali sau artificiali şi în funcţie de gravitatea lor se grupează în deteriorări ale mediului şi dezastre ecologice. în afara oricărei culpe.exercitarea unui drept. fiind un mijloc de prevenire a poluării. a unor acte de folosinţă intensivă care depăşesc posibilitatea naturală şi potenţială a solului. dar care pot constitui uneori cauze ale vătămărilor produse mediului . . (aplicabilă pentru mediu).

.fapta ilicită (constă în a face ceva ce nu este permis. Principalele etape ale stabilirii răspunderii contravenţionale sunt: constatarea contravenţiilor ecologice. Contravenţia ecologică de mediu cuprinde: . împuternicit în domeniile sale de activitate. .protecţia solului.obiectul.protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice. de către administratorii acestora. a populaţiei şi a turiştilor cu privire la existenţa în zonă de arii protejate şi monumente ale naturii. 333 .Legea protecţiei mediului instituie mai multe categorii de contravenţii pentru:protecţia atmosferei. . . urmînd a se înainta judecătoriei pe a cărei rază teritorială s-a săvîrşit contravenţia. de către ofiţerii de poliţie şi de personalul Ministerului Apărării Naţionale. conform atribuţiilor stabilite prin lege.împotriva procesuluiverbal de constatare şi aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 30 de zile de la data comunicării actului.neasigurarea de către autorităţile administrative publice locale a informaţiei agenţilor economici. care se depune la organul din care face parte agentul constatator. Contravenția ecologică fapta săvîrşită cu vinovăţie. a subsolului şi a ecosistemelor terestre.subiectul. .vinovăţia (contravenientul poate acţiona ilicit cu intenţie sau din culpă). de un pericol social mai redus decît infracţiunea prin care se aduce atingere factorilor de mediu.libertatea de a alege o conduită (acţiune socială) negativă în raport cu ordinea de drept (normele dreptului mediului) şi poate consta dintr-o acţiune sau inacţiune legată de o anumită atitudine psihică a autorului faptei faţă de consecinţele sale negative. a acţiona într-un mod prohibit de normele juridice imperative din legislaţia mediului). Putem aminti: . protecţia mediului. . precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. plîngerea suspendă executarea iar hotărîtrea judecătorească este definitivă şi executorie.neluarea măsurilor de interdicţi a accesului în zonele protejate a vehiculelor.aplicarea sancţiunilor contravenţionale (pe baza procesului-verbal de constatare a contravenţiei).

Ca sancţiuni contravenţionale complementare avem: . . sancţiunile contravenţionale se execută sub formă de amendă contravenţională sau sancţiune de suspendare.retragerea avizului pentru operaţiuni de comerţ exterior pentru o perioadă cuprinsă între 2 şi 10 ani.confiscarea sau sechestrarea unor bunuri ce au legătură cu fapta contravenţională şi care trec în proprietatea statului. după caz. conservate sau distruse. Sancţiunea ce se aplică pentru astfel de fapte este amenda contravenţională.refuzul de acordare de aprobări sau licenţe de import pe timp de 2-10 ani pentru produse.culegerea.desfăşurarea în zonele protejate. pentru cei ce nu respectă regimul impus pentru diferite substanţe. al cărui cuantum se actualizează prin hotărîri de guvern.anularea sau suspendarea autorizaţiei obţinută pe baza unor date sau informaţii false. de împrejurările săvîrşirii faptei şi urmările ei. deţinerea. fără plată. urmînd a fi valorificate. Ea este sancţiunea cea mai frecvent utilizată pentru încălcarea normelor de drept al mediului prin fapte contravenţionale. - suspendarea sau încetarea unor activităţi pe diferite perioade. substanţe sau deşeuri toxice dacă nu se conformează dispoziţiilor cerute în acest sens. Răspunderea penală 334 .. . retragere sau anulare a autorizaţiei de funcţionare. de activităţi fără acord sau autorizaţie de mediu. produse destinate operaţiunilor de comerţ exterior. După natura lor. . precum şi de persoana contravenientului. . Reprezintă suma de bani pe care contravenientul trebuie să o plătească (voluntar sau ilicit). cuantumul ei fiind stabilit în funcţie de gradul de pericol social al faptei. comercializarea de plante şi animale declarate monumente ale naturii.

Diferenţa principală între infracţiunile ecologice şi contravenţiile ecologice constă în periculozitatea socială a încălcărilor normelor ecologice.Pentru angajarea răspunderii penale în dreptul mediului. .subiectele ce pot fi active (persoane fizice sau persoane juridice). Răspunderea penală pentru încălcarea legislaţiei mediului. . 335 . reducere sau înlăturare a poluarii. infracţiunea ecologică trebuie să aibă un pericol social ridicat şi să reprezinte o serioasă ameninţare a intereselor globale ale oamenilor. a bunurilor materiale. perturbarea activităţii de prevenire. .să ameninţe viaţa sau sănătatea oamenilor. 2)fapta trebuie să reprezinte o serioasă ameninţare a intereselor societăţii: . adică :1) fapta trebuie să aibă un pericol social ridicat.în domeniul ocrotirii mediului. plantelor şi animalelor. se înscrie în cadrul răspunderilor infracţionale. Raportul dreptului mediului cuprnde: . de natură a pune în pericol sănătatea oamenilor. animalelor şi plantelor sau să proucă mari pagube economiei naţionale. Infracţiunea ecologică este acea faptă periculoasă ce constă în poluarea mediului (natural sau artificial). Infracțiunea ecologică este fapta socialmente periculoasă.Răspunderea penală – alături de celelalte forme ale răspunderii juridice specifice dreptului mediului este un mijloc represiv important pentru protecţia şi dezvoltarea mediului.în domeniul folosirii resurselor naturale. Răspunderea penală pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului se înscrie în principiile răspunderii infracţionale. Infracţiunea ecologică este un element constitutiv al raportului de răspundere penală în dreptul mediului.conţinuul obiectul. a vieţii şi sănătăţii oamenilor. ce reprezintă o ameninţare a intereselor societăţii în domeniul protecţiiei mediului. săvîrşită cu vinovăţie. Răspunderea penală se aplică ca ultimă măsură şi are ca sarcină protejarea relaţiilor sociale de mediu prin reprimarea infracţiunilor ecologioce.

.În funcţie de pedepsele aplicabile infracţiunile ecologice pot fi: . toate acestea fără drept. Nerespectarea regimului materialelor explozive sau radioactive: Fabricarea. -infracţiuni la regimul substanţelor şi deşeurilor toxice şi periculoase.. După obiectul supus ocrotirii. se pedepseşte cu închisoarea Legea-cadru privind protecțIa mediului art. 312 Producerea. deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia produselor ori substanţelor stupefiante sau toxice. 336 . cu închisoarea . folosirea sau orice operaţie privind circulaţia materiilor explozive sau radioactive fără drept. Infracţiuni prin care se aduc atingeri activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului. Codul penal Capitolul IV Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege. 311:Infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă. se pedepseşte cu închisoarea . -infracţiuni la regimul îngrăsămintelor chimice şi pesticidelor. art. deţinerea. transportul. la rîndul lor cuprind infracţiuni privind protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice. ori experimentarea produselor sau substanţelor toxice. cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe... Exemple de încriminări:Codul penal Capitolul II Infracţiuni contra sănătaţii publice . în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. Descoperirea. art. care la rîndul lor se grupează în: -infracţiuni cu privire la procedura de autorizare.infracţiuni de rezultat şi de pericol. de către personalul împuternicit din cadrul autorităţilor competente pentru protecţia mediului. .. Infracţiuni prin care se aduce atingere protecţiei resurselor naturale şi conservării biodiversităţii care. conform competenţei legale. 86:”Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărire penală.infracţiuni de pericol calificat. infracţiunile sunt grupate în: a). a săvârşirii oricăreia dintre infracţiunile prevăzute la art. -infracţiuni la regimul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizate. prelucrarea.. b).

85 se aduce de îndată la cunoştinţă organului de urmărire penală competent. . Comisia de Drept Internaţional a clasificat faptele ilicite în funcţie de obiectul obligaţiei internaţionale încălcate în: ă crime şi delicte internaţionale. Particularitati Delictul internaţional de poluare constă în comiterea unei fapte ilicite. respectiv în încălcarea de către un stat a unei obligaţii internaţionale asumate. se regăseşte în Declaraţia de la Stockholm. Încălcarea de către un stat a acestei obligaţii implică răspunderea lor. În raport cu caracterul delictului internaţional comis şi cu urmările sale juridice răspunderea statelor poate fi angajată sub trei forme: politică morală.subiecte de drept civil. materială Răspunderea materială pentru delicte internaţionale şi activităţi ilicite se delimitează în funcţie de subiectele de drept care au cauzat efecte transnaţionale: -statul. prin care s-a angajat să nu comită o poluare a mediului sau a diferitelor componente ale mediului. potrivit legii de procedură penală”. pentru daune provocate de surse identificate la nivelul unor întreprinderi economice Elementele raspunderii. pentru daune grave provocate de surse cu un grad înalt de periculozitate sau daune prin care se încalcă obligaţii asumate de stat. Principiul 21:”Statele au îndatorirea de a asigura ca activităţile exercitate în limitele jurisdicţiei lor sau sub controlul lor. să nu cauzeze daune mediului în alte state sau în regiuni ce nu ţin de nici o jurisdicţie naţională”. 337 . Particularitățile răspunderii statelor conform tratatelor și convențiilor internaționale Obligaţia cu caracter general a statelor de a proteja factorii de mediu. ca subiect de drept internaţional.

săvârşirea actului ilicit cu intenţie sau din neglijenţă sau imprudenţă.între prejudiciul cauzat şi acţiunea ilicită să existe un raport de cauzalitate. . 8888888888888888888888888888888 338 .Fapta este ilicită dacă în momentul producerii sale. Condiţii obligatorii care trebuie îndeplinite simultan pentru ca acţiunea sau inacţiunea prin care un stat violează normele dreptului internaţional să ducă la angajarea răspunderii sunt: . . .prin actul ilicit să se fi produs un prejudiciu material sau moral statului lezat. obligaţia internaţională încălcată este în vigoare.actul ilicit să fie imputabil statului sau organelor sale. Statele şi organizaţiile internaţionale interguvernamentale pot fi chemate să răspundă pentru delictul internaţional de poluare a mediului ori de câte ori încalcă norma de drept internaţional.

Bogdan MREJERU. ŞtefanŢARCĂ. 2002. Editura Argonaut. 2002. 23. 1997. Radiaţiile nucleare şi mediul înconjurător. ErnestLUPAN. Editura „Tehnică”.ARDELEAN. II. Editura „ALL EDUCATIONAL”. Dicţionar de protecţia mediului. LauraBOURIAUD. Editura „Casa cărţii de ştiinţă”. Bucureşti.! natura în pericol. Editura „All Beck”. 2004. 2001. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Drept Cluj-Napoca. 20. 6. Cristian IOJĂ.BROWN. Bucureşti. Dreptul mediului. Cluj-Napoca. Editura „Tehnică”. AmaliaMARGA. 2. Bucureşti. Tratat de dreptul mediului.M IOR. 22. MarcianBLEAHU. Crearea unei economii pentru planeta noastră. Bucureşti. 2004. 14. MirceaDUŢU. Doctrină şi legislaţie. Richard B. Colecţia EcoTerra. Dreptul mediului. 19. Arad. Editura „Clusium”. 2003. Dreptul mediului. 3. Priveşte înapoi cu mânie. Mediul înconjurător în educaţie: educaţie ecologică. Bucureşti. Editura „Politică”. Dicţionar de Dreptul Mediului. Editura „Lumina Lex”. Editura Economică. AnaC U LIC. MariaTOTH. educaţie pentru mediu sau educaţie privind mediul?. Tratat elementar. Cluj-Napoca. Laurenţiu ROZYLOWICZ. Viorica SIMON. Editura Economică. Editura „Servo-Sat”. Abordare integrată. Dreptul mediului. 5. Editura „All Beck”. Jurisprudenţă. Colecţia EcoTerra. Partea specială.S. ErnestLUPAN. Editura „Tehnică”. MariaPĂTROESCU. Bucureşti. Editura ALL Beck. Bucureşti. Dreptul mediului. 16. Dreptul mediului. Ioan GRIGORESCU. 12. ErnestLUPAN.. Theodor MREJERU. Tratat elementar. 2001. 1996. Bucureşti. Tratat. Răspunderea juridică pentru daune ecologice. Bucureşti.Man a g e me n tu l şi legislaţia deşeurilor. Valenţele ecologiei politice. 9. 1989. I-II. 2006. 1996. Editura Lumina Lex. Tratat. I. ErnestLUPAN. Bucureşti. Cluj-Napoca. 24. Bucureşti. Editura „Economică”. Neil ROBERTS. 2000.O. Editura „Junimea”.vol. GheorgheDURAC. Ruxandra-MălinaPETR ESC U. GheorgheMUSTAŢĂ.Autonomia administrativă şi ecologia.vol. 1998. Eco-Economie. Dreptul mediului. 8. Ecologie generală. Ciprian-RaulROMIŢAN. Dreptul mediului. Doctrină. Schimbările majore ale mediului. Bucureşti. 4. Colecţia Praxis. 17. Editura Lumina Lex. Iaşi. 2005. Editura „Lumina Lex”. DanielaMARINESCU. 1974.. 7. 1998. atenţie la modificările legislaţiei. I-II.2002. Editura „Studium”. Cluj-Napoca. Editura „Cartea Românească”. Conservarea diversităţii biologice. Bucureşti. *** S. Decalog ecologic. Colecţia Probleme globale ale omenirii. vol. 15. Mircea DU ŢU. vol. Cluj-Napoca. Bucureşti. Curs universitar. 2004. Bucureşti. C.Bibliografie generală 1. Bucureşti. Management ecologic. 2001. 18. 13. 2005. ErnestLUPAN. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Partea generală. Mircea-ŞtefanMINEA. 11. Priveşte înainte cu spaimă. 10. 2001. Lester R. 21. Constantin PÂRVU. Paradisul murdar. 2003. A. 2004 339 .PRIMACK. Editura „EFES”.

aspectele caracteristice ale peisajului. obiectiv de interes public major. accident ecologic . care da dreptul titularului sa realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic si stabileste conditiile in care aceasta se poate desfasura. 115 alin. subsolul. acte de reglementare .O. sistemele naturale in interactiune. cuprinzand elementele enumerate anterior.(1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind protectia mediului. a prezentului act normativ. acord de mediu .U. solida. conform legislatiei in vigoare. masurile pentru protectia mediului.In sensul prezentei ordonante de urgenta. aviz Natura 2000. dupa caz. elemente care vizeaza interesul public si care constituie situatii de urgenta extraordinare. acord de import pentru organisme modificate genetic . autorizatie integrata de mediu. este imperios necesara adoptarea. toate materiile organice si anorganice. nr. nr. . 808 din 03/12/2008. 195/2005 privind protectia mediului din 22/12/2005 Versiune actualizata la data de 03/12/2008 Varianta actualizata include modificarile aduse de: . apa. In temeiul art. care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect. (4) din Constitutia Romaniei. Art. autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic.U.actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. (2) Mediul reprezinta ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul. nr.Legea nr. 1. autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera. 2. prin care sunt stabilite conditiile si.G.Of. 164/2008 publicata in MOF nr. republicata. pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta: CAPITOLUL I Principii si dispozitii generale Art.G. inclusiv unele valori materiale si spirituale. 2. 57/2007 .aviz de mediu. 3. in baza caruia sa poata fi adoptata legislatia subsecventa in domeniul protectiei mediului si Tinand cont de necesitatea crearii cadrului unitar prin care se statueaza principiile care guverneaza intreaga activitate de protectie a mediului si care traseaza directiile de reglementare a activitatilor economice in vederea atingerii obiectivelor dezvoltarii durabile. acord de mediu.evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante. 265/2006 O. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: 1. solul.Rectificarea publicata in M. calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului. 88 din 31/01/2006 . autorizatie de mediu. gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie. precum si fiintele vii.G. 340 . 4. 713 din 22/10/2007 . rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/bruste. . sub forma lichida. toate straturile atmosferice. 114/2007 publicata in MOF nr.U.O.Ordonanta de urgenta nr. Avand in vedere necesitatea indeplinirii angajamentelor asumate de tara noastra in procesul de integrare europeana.actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice. in regim de urgenta.

care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii. care reglementeaza conditiile de introducere deliberata in mediu si/sau pe piata a organismelor modificate genetic si pentru utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic. autorizatie integrata de mediu . care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. in anumite conditii. acvatica si/sau subterana. inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei. audit de mediu .actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. autoritate competenta pentru protectia mediului .autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept. care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. 11. 9.actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000. avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului: a) aviz de mediu . documentata. cu valoare ecologica.zona definita geografic exact delimitata.act administrativ emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului.actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. conform dispozitiilor legale in vigoare. respectiv agentiile regionale pentru protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau agentiile pentru protectia mediului. potrivit legii. Abrogat. a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului. obligatoriu la punerea in functiune. 13.zona terestra. 6. peisagistice. 14. respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice . cu perimetru legal stabilit si avand un regim special de ocrotire si conservare. 10. precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia. arie naturala protejata .instrument managerial de evaluare sistematica.5. elemente si formatiuni biogeografice. autorizatie de mediu . respectiv. arie/sit . de autorizare a ingrasamintelor chimice. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. b) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor. stiintifica sau culturala deosebita. autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic . in care exista specii de plante si animale salbatice. b) de a evalua respectarea politicii de mediu. cu scopul: a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului. paleontologice. in scopul obtinerii autorizatiei de mediu. geologice. autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia.actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. 12. situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator. c) aviz Natura 2000 . prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului. bilant de mediu . periodica si obiectiva a performantei organizatiei. care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie. necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si. speologice sau de alta natura. 8. 7. care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor 341 .

biotehnologie . deteriorarea mediului . atmosferei si solului. care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie in scopul prevenirii poluarii. biotehnologie moderna . fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati. de poluarea apei. indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national. gospodarirea si valorificarea lor deficitara. pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau: a) tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si modul in care instalatia este proiectata. 17. afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii. in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament.dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului. biodiversitate .aplicatie tehnologica in care se utilizeaza sisteme biologice. 18-1. prezente si anticipate ale activitatii. pe care detinatorul il arunca. luandu-se in considerare costurile si beneficiile.orice substanta. are intentia sau are obligatia de a-l arunca. 15.deseurile incadrate generic. in principal.deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri. certificat de emisii de gaze cu efect de sera .alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale si antropice ale mediului.titlul care confera dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon echivalent intr-o perioada definita.variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre. organisme vii. anterioare. 21. 20. deseu . aceasta include diversitatea intraspecifica. reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate. bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului. deseu reciclabil . pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinta specifica. in conditii economice si tehnice viabile. in cazul in care se identifica un impact semnificativ. cauzate.se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau.si consecintelor efectelor negative cumulate. conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor. 19. 16. precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului. potrivit legislatiei in vigoare. 342 . 23. construita. deseuri periculoase . b) disponibile se refera la acele cerinte care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv. 22. care inlatura barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetica. cele mai bune tehnici disponibile . intretinuta. dezvoltare durabila . in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. marine. cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului. ca si prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului. iar in cazul in care acest fapt nu este posibil. altele decat cele specifice selectiei si ameliorarii traditionale. preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor. c) cele mai bune . acvatice continentale si complexelor ecologice. supraexploatarea resurselor.aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acidului nucleic si a tehnicilor de fuziune celulara. exploatata. componentele sau derivatele acestora.stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare. 18. interspecifica si diversitatea ecosistemelor.

c) sa aiba caracter educativ. prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de prevenire. vidanjare sau vaporizare. 30. cumulative.ansamblul starilor si interrelatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic. care interactioneaza intr-o unitate functionala.procesul menit sa identifice. abiotice si biotice. 34. animale si microorganisme si mediul abiotic. principale si secundare ale oricarui plan ori proiect. in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare. habitat natural . ce se diferentiaza prin caracteristici geografice. sa descrie si sa stabileasca. dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria.lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept. 30-1. inoculare. interventie si/sau remediere.persoane fizice. acvatica sau subterana. functionarea si dinamica ideala a acestuia. efectele directe si indirecte. care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar. efluent . emisie punctuala sau difuza. 29. evaluare adecvata .orice forma de deversare in mediu. evaluare de mediu . eticheta ecologica . pe marci sau etichete sau in orice alte situatii. 26. 31. depozitare. radiatii electromagnetice si ionizante. vibratii. luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate. jeturi. sinergice. 28. asa cum sunt specificate in documentele ce le insotesc. 32. d) sa aiba impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural si sociocultural.evacuarea directa ori indirecta. 25.forma de turism in care principalul obiectiv este observarea si constientizarea valorii naturii si a traditiilor locale si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa contribuie la conservarea si protectia naturii. echilibru ecologic . in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte. ecosistem . din surse punctuale sau difuze. 33. principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului. injectie. b) sa utilizeze resursele umane locale. de substante.un simbol grafic si/sau un scurt text descriptiv aplicat pe ambalaj. cumulative.24.complex dinamic de comunitati de plante. 35. pe ambalaje. 36. apa sau sol.proces menit sa identifice. sa descrie si sa stabileasca. consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor. 343 . efectele directe si indirecte. in stare naturala sau seminaturala. 27.constientizarea turistilor si a comunitatilor locale. care insoteste produsul si care ofera informatii despre cel putin unul si cel mult trei tipuri de impact asupra mediului. recunoscute si/sau atestate pe plan national si/sau international de catre autoritatile competente in domeniu. respect pentru natura .orice planta sau animal in stare vie sau moarta. ecoturism . evaluarea riscului . evaluarea impactului asupra mediului . sinergice. caldura ori de zgomot in aer. intr-o brosura sau alt document informativ. care asigura mentinerea structurii. potrivit legii. sau orice parte sau derivat din acestea. exemplar . Abrogat.arie terestra. inclusiv prin scurgere. precum si orice alte produse care contin parti sau derivate din acestea. emisie .elaborarea raportului de mediu. experti . in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare.

sub aspect tehnic. mediu geologic . precum si interactiunea dintre aceste elemente. a lantului trofic. audio. sau. formatiuni geologice. 44. Abrogat.orice informatie scrisa. marine si costiere. suprafata terestra. in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora. monitorizarea mediului . c) masurile. prin care se stabilesc obligatiile privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze 344 . conventiile incheiate intre autoritatile publice si persoanele fizice si/sau juridice privind obiectivele de mediu. e) analizele cost-beneficiu sau alte analize si prognoze economice folosite in cadrul masurilor si activitatilor prevazute la lit. apa. cum sunt substantele.specii de plante si animale rare sau periclitate. programele. procedurile. viroizii si celulele vegetale si animale in culturi.37. care poate produce emisii si efecte asupra mediului. vizuala. electronica sau sub orice forma materiala despre: a) starea elementelor de mediu. 45. respectiv. 46-1. procesele si mecanismele de monitorizare si coordonare stabilite. instalatie .actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. peisajul si ariile naturale. seturi de date spatiale si servicii de date spatiale. 38. cu activitatile unitatilor stationare/mobile aflate pe acelasi amplasament. celulara sau necelulara. a). 46. d) rapoartele referitoare la implementarea legislatiei privind protectia mediului. ori de cate ori este relevanta. 42.supravegherea. inclusiv masurile administrative. Abrogat. c). cu exceptia fiintelor umane. autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera . solul. respectiv. monumentele istorice si orice constructii. formatiuni si structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic. masurile si activitatile prevazute la lit. in care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin imperechere si/sau recombinare naturala. 40. capabila de replicare sau de transfer de material genetic. zgomotul. siturile arheologice. radiatiile sau deseurile. organism modificat genetic . cum sunt politicile. inclusiv deseurile radioactive.orice organism. b). servicii si tehnologii de retea. in masura in care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevazute la lit. a). de factorii. monument al naturii . inclusiv zonele umede. ce afecteaza sau pot afecta elementele de mediu prevazute la lit. a) si. conditiile de viata umana. b) factorii. 43. cum sunt aerul si atmosfera. prognozarea. 41. accesul si utilizarea.informatia privind mediul . . inclusiv contaminarea. deversarile si alte evacuari in mediu. a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse. arbori izolati. urmate de masurile care se impun. planurile.ansamblul structurilor geologice de la suprafata pamantului in adancime: sol. diversitatea biologica si componentele sale.metadate. activitatile care afecteaza sau pot afecta elementele si factorii prevazuti la lit. infrastructura pentru informatii spatiale . inclusiv organismele modificate genetic. microorganism . inclusiv virusurile.orice entitate microbiologica. a).orice unitate tehnica stationara sau mobila precum si orice alta activitate direct legata. energia. legislatia. c). acorduri privind folosirea in comun. emisiile. operate sau puse la dispozitie in conformitate cu prevederile legale. 39. ape subterane. b) si. prin intermediul acestor elemente. avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu. precum si masurile sau activitatile destinate sa protejeze elementele prevazute la lit. f) starea sanatatii si sigurantei umane.

de reglementare sau administrative. fonica sau vibratii care. 51. asociatiile. regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea.documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept. printr-o procedura legislativa.introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii sanatatii umane si/sau calitatii mediului.efectul cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor. monitorizate si verificate pentru anul anterior. 47. 50. ionizanta.una sau mai multe persoane fizice sau juridice si. gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie. 57.cu efect de sera. raport de mediu . necesara pentru obiective in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul 345 . 59. 55. bunurilor sau mediului. in decursul unui an calendaristic. inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana. inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale. raport de securitate . care se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national. potrivit legii.parte a documentatiei planurilor sau programelor. modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale. la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului. organizatiile sau grupurile acestora.planurile si programele. plan de actiuni . 54. proiect . ca si orice modificari ale acestora. 58. program operational sectorial . raport de amplasament .plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei integrate de mediu de catre titularul activitatii sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului in scopul respectarii prevederilor legale referitoare la prevenirea si controlul integrat al poluarii. 49. poluare . de catre Parlament sau Guvern si sunt cerute prin prevederi legislative. poluant . conform legislatiei in vigoare. potrivit legii. planul de actiune face parte integranta din autorizatia integranta de mediu.documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept. introdusa in mediu. termica.executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari. provocat prin poluanti.cantitatea maxima dintr-o substanta care poate fi emisa la nivel national. preparat sub forma solida. descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului. in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care evidentiaza starea amplasamentului. in concordanta cu legislatia ori cu practica nationala. 53.orice substanta. luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta. dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime. ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale. lichida. prejudiciu . care identifica. public . activitati daunatoare ori dezastre. 56. se stabileste obligatia de a returna anual in Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera. plafon national de emisie . alte interventii asupra cadrului natural si peisajului. radiatie electromagnetica.plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului. programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu. situatia poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii. 48. planuri si programe . program pentru conformare .document aprobat de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati sectoriale din Planul National de dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin cadrul de sprijin comunitar. 52. de asemenea.

cu exceptia substantelor radioactive si a organismelor modificate genetic. Abrogat. stocate. naturala. analizarea si mentinerea politicii de mediu. geotermala si a valurilor. regenerabile . eoliana. Pentru toate aceste operatiuni se iau masuri specifice de izolare. flora. responsabilitatile.activitatilor. f) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. prin emitere de radiatii ionizante sau eliberare de substante radioactive.componenta a sistemului de management general. Abrogat. inclusiv cele inepuizabile . substanta .posibilitatea identificarii si urmaririi organismelor modificate genetic si a produselor rezultate din acestea pe parcursul tuturor etapelor activitatilor care implica astfel de organisme si produse. sursa de radiatii ionizante .minerale si combustibili fosili. 68. transportate. mlastini. realizata sau utilizata ca element al unei activitati care poate genera expuneri la radiatii. 69. aer. procesele si resursele pentru elaborarea.element chimic si compusi ai acestuia. Abrogat. resurse naturale . in intelesul reglementarilor legale in vigoare. 72. care include structura organizatorica. de ape naturale sau artificiale. 74. 67. sistem de management de mediu .substantele sau grupurile de substante care sunt toxice. g) utilizarea durabila a resurselor naturale. multiplicate. 65. cultivate. activitatile de planificare. sol. precum si accesul la justitie in probleme de mediu.intindere de balti. 62. 60. h) informarea si participarea publicului la luarea deciziilor. trasabilitate . conform legislatiei specifice din domeniul apelor. distruse si/sau anihilate in conditii controlate. Abrogat. Abrogat. 64. substante prioritar periculoase . substanta periculoasa . 346 .totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea umana: resurse neregenerabile . . 61. realizarea. b) principiul precautiei in luarea deciziei. Art. salmastra sau sarata.substante care reprezinta un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic si prin intermediul acestuia asupra omului si folosintelor de apa. pentru a se evita/limita contactul lor cu oamenii si cu mediul.orice operatiune prin care microorganismele sunt modificate genetic. dulce. c) principiul actiunii preventive d) principiul retinerii poluantilor la sursa.Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonante de urgenta sunt: a) principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale. 63. zona umeda . in spatii/medii inchise. 73.energie solara. 70. inclusiv intinderea de apa marina a carei adancime la reflux nu depaseste 6 m. fauna salbatica. conform legislatiei specifice din domeniul apelor.entitate fizica. practicile. aplicarea. turbarii. 66. persistente si care tind sa bioacumuleze si alte substante sau grupe de substante care creeaza un nivel similar de risc.apa. care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. procedurile. utilizare in conditii de izolare . substante prioritare .orice substanta clasificata ca periculoasa de legislatia specifica in vigoare din domeniul chimicalelor. unde apa este statatoare sau curgatoare. folosite. permanente sau temporare. e) principiul "poluatorul plateste". 3. 71.

precum si participarea acestuia in procesul de elaborare si aplicare a deciziilor privind mediul. . precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.(1) Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale si locale. h) promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in domeniu. . Art. elaborarea planurilor si programelor. 6. d) dreptul de a se adresa. s) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor.Statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic. b) adoptarea programelor de dezvoltare. e) evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului. c) corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu. emiterea actelor de reglementare in domeniu. Art. indiferent daca s-a produs sau nu un prejudiciu. in functie de amploarea acestora. p) educarea si constientizarea publicului. (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din implementarea legislatiei comunitare din domeniul mediului si pentru programe de protectie a 347 . l) mentinerea si ameliorarea calitatii mediului. direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia mediului.Natura 2000. cu respectarea conditiilor de confidentialitate prevazute de legislatia in vigoare. f) introducerea si utilizarea parghiilor si instrumentelor economice stimulative sau coercitive. in probleme de mediu. cu respectarea cerintelor politicii de mediu. b) dreptul de asociere in organizatii pentru protectia mediului. 5. q) dezvoltarea retelei nationale de arii protejate pentru mentinerea starii favorabile de conservare a habitatelor naturale. Art. dupa caz. e) dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit. a problemelor de mediu.i) dezvoltarea colaborarii internationale pentru protectia mediului. . i) stabilirea si urmarirea realizarii programelor pentru conformare. m) reabilitarea zonelor afectate de poluare. j) crearea sistemului national de monitorizare integrata a calitatii mediului. autoritatilor administrative si/sau judecatoresti. g) rezolvarea. 4. c) dreptul de a fi consultat in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei de mediu. garantand in acest scop: a) accesul la informatia privind mediul. a speciilor de flora si fauna salbatica ca parte integranta a retelei ecologice europene . pe niveluri de competenta. o) promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul protectiei mediului. d) efectuarea evaluarii de mediu inaintea aprobarii planurilor si programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului.Modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice sunt: a) prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului. r) aplicarea sistemelor de asigurare a trasabilitatii si etichetarii organismelor modificate genetic. prin acordarea etichetei ecologice. n) incurajarea implementarii sistemelor de management si audit de mediu. k) recunoasterea produselor cu impact redus asupra mediului.

(3) Controlul respectarii masurilor de protectia mediului se realizeaza de: a) comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu. 8. la orice nivel ierarhic. Art. autoritatile competente pentru protectia mediului au obligatia sa respecte prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.(1) Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. . fuziune. Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. (1-1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza titularii prevazuti la alin. Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor. conduc procedura de reglementare si emit. . (2) In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate la alin. Art.(1) In cazul in care titularii de activitati pentru care este necesara reglementarea din punctul de vedere al protectiei mediului prin emiterea autorizatiei de mediu. sunt stabilite prin hotarare a Guvernului. structura raportului de mediu si conditiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe. precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare. (2) In derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activitati care pot avea efecte semnificative asupra teritoriului altor state. conform atributiilor stabilite prin lege. dupa caz. Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. (1) cu privire la obligatiile de mediu care trebuie asumate de partile implicate. prin personalul imputernicit.(1) Coordonarea. lichidare. 10.mediului si colaboreaza cu autoritatile publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului in vederea realizarii acestora. acte de reglementare. In situatia in care titularii prevazuti la alin. in domeniile lor de activitate. agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului. cu exceptia Garzii Nationale de Mediu si a structurilor subordonate acesteia. vanzare de active. (1) nu detin acte de reglementare. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. conform legii. . inclusiv pentru cele cu efecte transfrontiera. b) autoritatile administratiei publice locale. este conditionata de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program. obligatiile de mediu sunt identificate pe baza bilantului de mediu. Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului 348 . (2) lit. CAPITOLUL II Procedura de reglementare Art. faliment.(1) Autoritatile competente pentru protectia mediului. divizare. a) se aplica in mod corespunzator. concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii. respectiv a autorizatiei integrate de mediu urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni. (1). reglementarea si implementarea in domeniul protectiei mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. in conditiile legii. 9. prin personalul imputernicit. 15 alin. dispozitiile art. 7. incetarea activitatii. (2) Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor si cerintelor de protectie a mediului in pregatirea si adoptarea planurilor si programelor. (2) In perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului este reprezentata de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". (3) Procedura de evaluare de mediu. . (4) Aprobarea planurilor si programelor. Art.

11. 13. (2) Procedura de emitere a autorizatiei de mediu si lista activitatilor supuse acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (5) Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste cu titularul activitatii programul pentru conformare. (3) Pentru obtinerea autorizatiei de mediu. activitatile existente. Art. pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu. incetarea activitatii. . faliment. la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului.(1) Abrogat. sunt supuse bilantului de mediu. . care nu sunt conforme cu normele si reglementarile de mediu in vigoare. proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului. (4) Abrogat. (3) Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. (2) Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu si normele metodologice de aplicare a acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 14. (3) Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite in cadrul procedurilor prevazute la alin. (2) Pentru obtinerea acordului de mediu. Art.obligatiile asumate privind protectia mediului. (4) Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile publice teritoriale competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati. la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului. (3) Functionarea fara autorizatie integrata de mediu este interzisa pentru activitatile supuse legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. (2) Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului. care pot avea impact semnificativ asupra mediului.(1) Masurile privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu sunt stabilite prin lege. dimensiunea sau localizarea lor. lichidare. Art. (4) Procedura de realizare a bilantului de mediu este stabilita prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 12. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.(1) Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizeaza numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu. evaluarii impactului asupra mediului. . (4) Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de lichidare. prin natura. . Art. 349 . (6) Este obligatorie indeplinirea masurilor cuprinse in programul pentru conformare la termenele stabilite.(1) Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente. printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. (1) au caracter public. sunt supuse. (5) Abrogat. precum si cu privire la accidente sau pericole de accidente. inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontiera si lista proiectelor publice sau private supuse procedurii sunt stabilite prin hotarare a Guvernului. (7) Activitatile desfasurate de structurile componente ale sistemului de aparare. ordine publica si securitate nationala sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de mediu.

. (4) In cazul in care intervin elemente noi. dupa caz. (4) In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare. 15 alin. planului ori programului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii. dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri din programul respectiv. inainte de realizarea modificarii. autoritatea competenta decide. desfasurarea proiectului sau a activitatii este interzisa. . dupa caz. b) de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului in derularea procedurilor de emitere a actelor de reglementare. actele de reglementare. informand titularul cu privire la aceasta decizie. mentinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora. pe baza notificarii titularului. suspendarea sau anularea actelor de reglementare se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente. autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea emitenta. (3) Acordul de mediu. dar nu mai mult de 6 luni.(1) Avizul de mediu si acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului. a). necunoscute la data emiterii actelor de reglementare. Art. . pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane tone/an sau daca suprafata 350 . in sensul prevazut la alin. . (2) Autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu sunt valabile 10 ani. (4). Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor. (3) Nerespectarea termenelor prevazute la alin.(1) In situatia in care se decide revizuirea actelor de reglementare. (2) lit. (2) Autorizatia integrata de mediu se revizuieste in conditiile prevazute de legislatia specifica privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Art. . autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune. respectiv proiectului. necunoscute la data emiterii actelor de reglementare. autorizatiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toata perioada derularii programului. autorizatia/autorizatia integrata de mediu pentru proiectele/activitatile miniere care utilizeaza substante periculoase in procesul de prelucrare si concentrare.Art. (2) lit.(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite sau revizuieste. sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lor. dupa expirarea termenului de suspendare. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. de incetare a desfasurarii proiectului sau activitatii sunt executorii de drept. (2). (5) Pana la adoptarea unei decizii de catre autoritatea competenta. Art. 16. prevazuta la art. b) conduce la respingerea solicitarii. 18.Acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitarii. 17.Litigiile generate de emiterea. dupa caz. dupa caz. dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. 15. (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activitatilor au obligatia: a) de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi. pentru nerespectarea prevederilor acestora. 19. anularea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu. precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare. revizuirea. (5) Dispozitiile de suspendare si. este interzisa desfasurarea oricarei activitati sau realizarea proiectului. autoritatea competenta poate solicita refacerea raportului privind impactul asupra mediului sau a bilantului de mediu. implicit. Pe perioada suspendarii. Art.

86/2000. (5) Accesul la justitie al publicului se realizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare. bilantul de mediu. studiului de evaluare adecvata se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului. . . Art.000 ha se emit prin hotarare a Guvernului. (2) Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor prestate. sume provenite din tarife pentru lucrarile si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice.pe care se desfasoara activitatea este mai mare de 1. semnata la Aarhus la 25 iunie 1998. (4) Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului planului. potrivit legislatiei in vigoare. potrivit legii. raportului de amplasament.(1) Autoritatile publice pentru protectia mediului incaseaza sumele provenite din taxele pentru emiterea actelor de reglementare. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. raportul de amplasament. . proiectului sau al activitatii. iar raspunderea pentru corectitudinea lucrarilor prevazute la alin. raportului de securitate. (6) Organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiune in justitie in probleme de mediu. (1) se fac venit la Fondul pentru mediu. de asemenea. 23.(1) Autoritatile competente pentru protectia mediului incaseaza. raportul de securitate. participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu. Art. (2) Conditiile de elaborare a raportului de mediu. dupa caz. in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. impreuna cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. bilantului de mediu. 20. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Taxele prevazute la alin. (1) revine autorului acestora. studiul de evaluare adecvata se realizeaza de catre persoane fizice si juridice care au acest drept. (3) Autoritatile publice pentru protectia mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25%. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Art.(1) Raportul de mediu. (4) Modalitatile de realizare a participarii publicului la elaborarea unor planuri si programe specifice in legatura cu mediul se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 21. Art. avand calitate procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului. ratificata prin Legea nr. (3) Consultarea publicului este obligatorie in cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare. iar cuantumul acestora se stabileste prin hotarare a Guvernului. in conformitate cu prevederile Conventiei privind accesul la informatie. programului. . Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilita prin acte normative specifice. obtinut din 351 . 22. raportul privind impactul asupra mediului. raportului privind impactul asupra mediului. (2) Informarea publicului in cadrul procedurilor de reglementare pentru planuri. (3) Cheltuielile privind elaborarea lucrarilor prevazute la alin. precum si cuantumul tarifelor se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (1) revin titularului planului. in cadrul activitatilor pe care le desfasoara in limitele competentelor lor legale. proiectului sau activitatii. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. programe proiecte si activitati se realizeaza conform legislatiei specifice in vigoare. participarea publicului la deciziile privind activitati specifice si accesul la justitie. asigura informarea. programului.

Activitatile privind fabricarea. 24. 26. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. dupa caz. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Art. CAPITOLUL III Regimul substantelor si preparatelor periculoase Art. substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica. la care Romania este parte. precum si introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare si gestionare. romane sau straine.Autoritatea publica centrala si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului. eliminarea. transportul intern. manipularea. utilizarea. in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu. . Art.(1) Transportul international si tranzitul substantelor si preparatelor periculoase se realizeaza conform acordurilor si conventiilor privind transportul international al marfurilor periculoase.Persoanele fizice si juridice care gestioneaza substante si preparate periculoase au urmatoarele obligatii: a) sa respecte prevederile art. controleaza respectarea reglementarilor privind regimul substantelor si preparatelor periculoase.Pentru controlul importului. introducerea pe piata. (1). CAPITOLUL IV Regimul deseurilor 352 . 27. autoritatea vamala convoaca autoritatile competente in domeniul substantelor si preparatelor periculoase. (4) Metodologia de utilizare a fondului de stimulare este stabilita prin hotarare a Guvernului. caracteristici. si sa furnizeze informatiile si datele cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare. . . b) sa tina evidenta stricta . (6) Autoritatile competente pentru protectia mediului au dreptul sa primeasca si sa utilizeze fonduri provenite din sponsorizari si donatii de la persoane fizice si juridice. depozitarea temporara sau definitiva. 28. mijloace de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase. precum si alte autoritati publice abilitate prin lege. (5) Disponibilitatile inregistrate si neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceleasi destinatii prevazute la alineatul (3). exportului si tranzitului substantelor si preparatelor periculoase in vama. d) sa identifice si sa previna riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila.incasarea tarifelor prevazute la alin. . in conditiile legii. Art. 24 privind substantele si preparatele periculoase. Art. inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora. c) sa elimine.cantitate. (2) Importul si exportul substantelor si preparatelor periculoase restrictionate sau interzise la utilizare de catre anumite state sau de catre Romania se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. care intra in sfera lor de activitate. 25. iar diferenta de 75% se varsa la bugetul de stat. .

supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor privind ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor. 31. silvicultura.Regimul special de reglementare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor se aplica activitatilor privind fabricarea. in scopul recuperarii. utilizarea. . precum si legislatiei specifice in vigoare. impreuna cu autoritatile publice centrale pentru agricultura.Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor sunt supuse unui regim special de reglementare stabilit prin legislatie specifica in domeniul chimicalelor. Art. 353 . (2) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor. in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.(1) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura. (3) Valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii. concentratiile reziduurilor de produse de protectie a plantelor in sol. 37. se realizeaza in baza reglementarilor specifice in domeniu.Controlul gestionarii deseurilor revine autoritatilor publice competente pentru protectia mediului si celorlaltor autoritati cu competente stabilite de legislatia in vigoare. . . astfel incat sa se evite poluarea mediului de catre acestea. 35. este interzisa. (4) Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se realizeaza in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu. b) sa organizeze. 36. cu aprobarea Guvernului. 33. c) sa verifice. prin reteaua de laboratoare. Art. 30. plasarea pe piata. 32.Autoritatile publice centrale competente conform legislatiei specifice din domeniul chimicalelor.Gestionarea deseurilor se efectueaza in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului si se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Art. prin procese sau activitati autorizate de autoritatile publice competente. Art. in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Art. 157/2005. . au urmatoarele obligatii: a) sa reglementeze regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor.Art.Autoritatile administratiei publice locale. (2) Transportul international si tranzitul deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. sanatate si cele din domeniul transporturilor sau serviciile descentralizate ale acestora. Art.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. produse agroalimentare vegetale si animale. ratificat prin Legea nr. precum si importul si exportul acestora. . 29. . reteaua de laboratoare pentru controlul calitatii ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor. precum si persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de gestionare a deseurilor au atributii si obligatii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si a celor specifice din domeniul gestionarii deseurilor. Art.(1) Transportul intern al deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile legale specifice. CAPITOLUL V Regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor Art. in scopul eliminarii acestora. furaje. . . dupa caz. la nivel teritorial. 34. recolte. .

au urmatoarele obligatii: a) sa produca. 39. in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte.(1) Activitatile care implica organisme modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne. c) importul organismelor/microorganismelor modificate genetic. autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral.(1) Persoanele juridice care produc. b) introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic vii. . emise de autoritatea competenta. a legislatiei specifice si conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte. (3) Obligatiile prevazute la alin.(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului emite autorizatiile si acordurile de import privind activitatile cu organisme modificate genetic prevazute la art. alin. 38. numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului. conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Persoanele juridice interesate in fabricarea si/sau plasarea pe piata a produselor de protectia plantelor si ingrasamintelor chimice au obligatia sa solicite si sa obtina. e) sa livreze. comercializarii si utilizarii acestora in agricultura si silvicultura. bine aerisite. sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare. numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare. comercializeaza si/sau utilizeaza ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor. sunt supuse unui regim special de reglementare. in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului. comercializeze si sa utilizeze produse de protectia plantelor numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare. sa manipuleze. autorizare si administrare. dupa o prealabila instiintare prin mass-media. (2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. Art. stocheaza. . b) sa nu foloseasca ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie. b)-f) revin si persoanelor fizice. f) sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate. 40. potrivit reglementarilor in vigoare. d) sa aplice. in baza actelor de reglementare. obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne Art. dupa caz. c). c) sa administreze produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice. avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor. respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice. in conditiile legii. 39.Art. stocheze. in vederea producerii. 354 . precum si a sanatatii oamenilor si animalelor. in cazul in care legislatia specifica prevede aceasta. . prescriptii de siguranta si folosire. (2) se desfasoara numai in conditiile asigurarii protectiei mediului. (3) Activitatile prevazute la alin. CAPITOLUL VI Regimul organismelor modificate genetic. (1) includ: a) utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic. avertizare. (2) lit.

f) sa aplice masurile de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile care implica organisme/microorganisme modificate genetic. CAPITOLUL VII Regimul activitatilor nucleare 355 . potrivit prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei specifice in vigoare.Persoanele juridice care desfasoara activitati care implica organisme modificate genetic au urmatoarele obligatii: a) sa solicite si sa obtina acordul de import pentru organisme modificate genetic si/sau autorizatiile privind activitatile cu organisme modificate genetic. sanatate si alte autoritati implicate. monitorizarii si sa raporteze autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si altor autoritati. acordurilor si conventiilor privind transportul international de marfuri/marfuri periculoase. (3) In procesul decizional privind activitatile prevazute la art. conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare. b) si c). . in conformitate cu legislatia specifica.Autoritatea vamala permite importul/exportul organismelor modificate genetic si colaboreaza cu autoritatile publice centrale pentru protectia mediului.(2) In procesul decizional privind activitatile de la art. privind riscurile asupra mediului si sanatatii umane si animale. 44. c) sa opreasca activitatea sau sa schimbe conditiile de desfasurare. la care Romania este parte. etichetarii. rezultatele activitatii. conform prevederilor legislatiei specifice. d) sa raspunda. conform legislatiei specifice. lit. . protectia consumatorului. sanatate. pentru prejudiciile rezultate din aceste activitati. la solicitarea autoritatii competente. 42. e) sa acopere costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale acestor activitati. 39. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. agricultura. alin. dupa caz.(1) Autorizatiile privind introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic vii si privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic se emit numai persoanelor juridice. 43. (2) lit. a). dupa caz. daca apar informatii noi. Art. siguranta alimentelor. siguranta alimentelor. consulta Comisia pentru Securitate Biologica si asigura informarea si participarea publicului. . 41. (2) Importul pe teritoriul Romaniei si exportul unui organism modificat genetic se realizeaza numai de catre persoane juridice. conform legislatiei specifice in vigoare. Art. Art. b) sa respecte prevederile acordurilor de import pentru organisme modificate genetic si/sau ale autorizatiilor privind activitatile cu organisme modificate genetic. Art. (2). (3) Transportul international al organismelor modificate genetic se realizeaza conform legislatiei nationale. alin. precum si ale altor institutii implicate. dupa caz. dupa caz.Titularii acordurilor de import pentru organisme modificate genetic si ai autorizatiilor privind activitatile cu organisme modificate genetic au obligatia sa se conformeze cerintelor legale privind asigurarea trasabilitatii. autoritatea publica centrala pentru protectia mediului aplica procedura stabilita prin legislatia specifica privind microorganismele modificate genetic. autoritatea publica centrala pentru protectia mediului solicita avizele autoritatilor publice centrale pentru agricultura. 39. .

f) sa verifice continuu corectitudinea presupunerilor facute prin evaluarile probabilistice privind consecintele radiologice ale eliberarilor radioactive. c) colaboreaza cu organele competente in apararea impotriva dezastrelor.centrale nuclearoelectrice. reglementare si control in domeniul nuclear. (2) Autorizatia de mediu se emite dupa eliberarea autorizatiei de catre autoritatea competenta de autorizare. 45.Persoanele fizice si juridice autorizate. dupa caz. Art. CAPITOLUL VIII Conservarea biodiversitatii si arii naturale protejate Art. reactoare de cercetare. . riscul potential. dupa caz. au urmatoarele obligatii: a) sa evalueze. b) supravegheaza. controleaza si dispune luarea masurilor ce se impun in domeniul activitatilor nucleare. uzine de fabricare a combustibilului nuclear si depozite finale de combustibil nuclear ars .Activitatile in domeniul nuclear se desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor nationale si internationale specifice la care Romania este parte. . 46. . (3) Pentru instalatiile cu risc nuclear major . g) sa asigure depozitarea deseurilor radioactive. 47. pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive. elaboreaza 356 . care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor de radioactivitate si al riscurilor asupra populatiei si mediului. 49. direct sau prin structuri abilitate. care desfasoara activitati in domeniul nuclear. programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului. reglementare si control in domeniul nuclear. Art. in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si a mediului. e) sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate. sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu. care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor de radioactivitate in limitele admise. b) sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi. Art. (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii: a) organizeaza monitorizarea radioactivitatii mediului pe intregul teritoriu al tarii.Art. . c) sa aplice.(1) Acordul de mediu pentru o practica sau o activitate din domeniul nuclear se elibereaza inainte de emiterea autorizatiei de catre autoritatea competenta de autorizare. protectia sanatatii populatiei si a mediului. la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului.acordul de mediu sau autorizatia de mediu se emit prin hotarare a Guvernului. pentru respectarea prevederilor legale privind protectia mediului. 48. d) sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local. conform legislatiei in vigoare.(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile publice centrale si locale. .(1) Controlul activitatilor nucleare se realizeaza de autoritatea competenta in domeniul activitatilor nucleare. si sa solicite si sa obtina acordul de mediu sau autorizatia de mediu. prin sisteme proprii.

(2) Regimul ariilor naturale protejate. este interzisa exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile din parcurile nationale. iar dupa recunoasterea statutului lor de catre Comisia Europeana devin arii speciale de conservare si se declara prin hotarare a Guvernului. potrivit legislatiei specifice in domeniu. tinandu-se cont de obiectivele de conservare a acesteia. este supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. aprobate conform legislatiei specifice. (4) Abrogat.reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor. 52. cu exceptia drumurilor permise accesului public. (6) Abrogat. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. rezervatiile stiintifice. impreuna cu Formularele standard Natura 2000. (4) Detinatorii cu orice titlu de suprafete terestre si acvatice supuse refacerii ecologice sau aflate intr-o arie naturala protejata au obligatia de a aplica si/sau respecta masurile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului. de conservare a functiilor ecosistemelor si de protectie a speciilor salbatice de flora si fauna. conservarea habitatelor naturale.(1) Respectarea prevederilor din planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate. (5) Orice plan ori proiect care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar. zonele de protectie integrala si zonele de management durabil ale parcurilor naturale. Art. automonitorizarea. 357 . (3) Pe suprafata ariilor naturale protejate. precum si monitorizarea de catre structurile de administrare. . cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu. prelucrare. depozitare. comercializare a organismelor vii modificate genetic. (4) In ariile naturale protejate sunt interzise: orice activitati de obtinere. (5) Abrogat. rezervatiile naturale. monumentele naturii si din zonele de protectie stricta. dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria. (4-1) Abrogat. completate pentru fiecare sit in parte. (2) Formularul Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeana se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 51. pana la indeplinirea acestora. Art. pe langa interdictiile prevazute in planurile de management si regulamente. 50. . urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural.(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste lista siturilor de interes comunitar si a ariilor de protectie speciala avifaunistica.Abrogat. in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte. Art. pe care o transmite Comisiei Europene la data aderarii. inclusiv a celor migratoare. (2) Pe suprafata ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili in scopul practicarii de sporturi. . precum si legislatiei specifice in vigoare. de conservare si utilizare durabila a componentelor diversitatii biologice. a florei si faunei salbatice se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (3) La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia. cultivare. (3) Siturile de interes comunitar se declara prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. este obligatorie.

in conditiile legii. 54. b) sa se doteze. in cazul detinerii de nave. . Art. platforme plutitoare sau de foraje marine. precum si a speciilor de plante si animale din flora si fauna salbatica sau a unor parti ori produse ale acestora. prevazute cu termen in avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor. . (3) Distanta minima fata de ariile naturale protejate. se stabileste prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodaririi apelor si autoritatii publice centrale pentru agricultura. pe teritoriul national ori la export. . in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului. in care activitatea de cultivare si/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisa.(1) Activitatile de gospodarire si protectie a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta. stocate pe navele fluviale si maritime. paduri si dezvoltare rurala.(1) Abrogat. reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere.(1) Activitatile de recoltare. Art. de asigurare a migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei. conform standardelor internationale. (2) Abrogat. ratificata prin Legea nr. . sanatatii umane si bunurilor materiale. (2) Procedurile de autorizare prevazute la alin. 98/1992. c) sa amenajeze porturile cu instalatii de colectare. se pot organiza si desfasura de catre persoane fizice sau juridice autorizate. dupa caz. si sa constituie echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta. menajere sau de alta natura. a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate. prelucrare. cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor. Art. . precum si in autorizatia de mediu. (2) Conservarea. 55. de gospodarire a apelor si de sanatate. 56. (3) Cerintele privind asigurarea bunastarii animalelor din fauna salbatica aflate in captivitate se stabilesc prin legislatie specifica. Art.(6) Procedura de evaluare adecvata se finalizeaza cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului. .(1) Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si imbunatatirea calitatii si productivitatii biologice ale acestora. in stare vie. emisiilor sau pierderilor de substante prioritare/prioritar periculoase in scopul atingerii obiectivelor de calitate stipulate in Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii. protectia si imbunatatirea calitatii apelor costiere si maritime urmareste reducerea progresiva a evacuarilor.Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii: a) sa execute toate lucrarile de refacere a resurselor naturale. precum si legislatiei specifice in vigoare. Art. CAPITOLUL IX Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice Art. a florilor de mina. (2) Reglementarea activitatilor din punct de vedere al gospodaririi apelor si controlul respectarii prevederilor privind protectia apelor si a ecosistemelor acvatice se realizeaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992. capturare si/sau achizitie si/sau comercializare. 58. 57.Abrogat. instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare. 358 . 53. si sa monitorizeze zona de impact. proaspata ori semiprelucrata.

valori limita de emisie mai restrictive si masurile necesare in vederea respectarii plafoanelor nationale de emisii. tensiune electrica. compusi organici volatili si amoniac. f) sa nu deverseze in apele de suprafata. oxizi de azot. narcotice. produse. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. h) coordoneaza Sistemul national de estimare a emisiilor de gaze cu efect de sera. g) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri. k) organizeaza activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul intregii tari.(1) Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efecte de sera si conditiile de elaborare a planurilor nationale de alocare a acestor certificate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. . schimbarile climatice. substante prioritare/prioritar periculoase. Art. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive. l) stabileste. actualizeaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf. CAPITOLUL X Protectia atmosferei. respectiv a incarcarilor si nivelelor critice. fecaloid menajere. c) elaboreaza. regional si local privind protectia atmosferei. b) elaboreaza.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si responsabilitati: a) elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national. (2) Gestionarea durabila si unitara a fondurilor obtinute in urma tranzactionarii unitatii de cantitate atribuita. dupa caz. e) elaboreaza. g) administreaza Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera. promoveaza si actualizeaza Strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si Planul national de actiune in domeniul protectiei atmosferei. schimbarile climatice. promoveaza si actualizeaza Strategia nationala privind schimbarile climatice. in conformitate cu politicile europene si internationale specifice. Planul national de actiune privind schimbarile climatice. ambalaje. materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata. j) aproba si promoveaza Planul National de Actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot. i) coordoneaza implementarea mecanismelor flexibile prevazute de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice. promoveaza si. d) coordoneaza elaborarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf. substante prioritare/prioritar periculoase. 59. substante petroliere. 60. prevazuta de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice. . e) sa nu spele obiecte. precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce poate avea efecte negative asupra sanatatii umane. oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere.d) sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale si sa nu arunce de pe acestea nici un fel de deseuri. prin actele de reglementare. f) asigura integrarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si adaptarea la efectele schimbarilor climatice in strategiile sectoriale. adoptat la 11 359 . subterane si maritime ape uzate. dupa caz. gestionarea ambiental zgomotului Art.

‚ b) solicita aplicarea masurilor tehnologice. cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare. limitarii sau eliminarii emisiilor de poluanti. 61. CAPITOLUL XI Protectia solului. . b) sa doteze instalatiile tehnologice. f) sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii. remedierea in zonele in care solul. este obligatorie pentru toti detinatorii. se realizeaza prin structuri special constituite in cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu. supravegheaza si controleaza aplicarea prevederilor legale privind protectia atmosferei si gestionarea zgomotului ambiental. de terenuri pe care se gasesc perdelele si aliniamentele de protectie. prin masuri adecvate de gospodarire. in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 3/2001. organizare si amenajare a teritoriului. 66. protectia fonica si eoliana. . (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. 65. Art.Protectia solului. prin autoritatile publice din subordinea sa. la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental. d) sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxime admise prevazute in legislatia in vigoare. Art. spatiile verzi. diminuarea. care sunt surse de poluare. Art. la cerere sau potrivit programului pentru conformare. . in care scop: a) dispune incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare. ratificat prin Legea nr. cu orice titlu. . c) solicita luarea masurilor in vederea respectarii nivelului maxim admis al zgomotului ambiental.Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu: a) sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei. la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului. stabileste sistemul de 360 . e) sa asigure. a subsolului si a ecosistemelor terestre. cu consultarea celorlalte autoritati publice centrale competente. subsolului si a ecosistemelor terestre Art. parcurile. 63. autoritatilor competente pentru protectia mediului. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. conservare. 64.decembrie 1997. prin functionarea acestora. adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici.(1) Reglementarile privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului. astfel incat sa nu conduca. in vederea aplicarii unor masuri de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare/planului de actiuni.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. datele necesare. gardurile vii sunt obligati sa le intretina pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei.Autoritatile cu responsabilitati privind securizarea frontierei au obligatia sa nu permita intrarea/iesirea din tara a surselor mobile poluante care nu respecta prevederile legale in vigoare. modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare. subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate si cele referitoare la protectia calitatii solului. a restrictiilor si interdictiilor in scopul prevenirii. c) sa asigure personal calificat si sa furnizeze. . subsolului si a ecosistemelor terestre se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Art. Art. 62. . cu orice titlu.Detinatorii.

fondul cinegetic si piscicol. Art. cu numarul si speciile de animale si in perioada stabilita. . j) sa exploateze pajistile. h) sa asigure exploatarea rationala. Art. i) sa exploateze resursele padurii. amenajarea si folosirea judicioasa a solului. 67. in scopul mentinerii biodiversitatii padurilor si a echilibrului ecologic. cu orice titlu. a subsolului si a ecosistemelor terestre se organizeaza si se exercita de autoritatile competente pentru protectia mediului. potrivit prevederilor legale in domeniu. cu procese de alunecare si eroziune. de alte autoritati ale administratiei publice competente. k) sa protejeze patrimoniul forestier.Detinatorii cu orice titlu ai fondului forestier. precum si.Controlul respectarii reglementarilor legale privind protectia. fara a avea un titlu juridic. 361 . in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamentele specifice. in limitele bonitatii. 69. in baza studiilor de specialitate si a prevederilor legale specifice. conservarea. cu exceptia cazurilor prevazute de lege.Detinatorii de terenuri. in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatii rutiere. tufisurilor si pajistilor existente. dupa caz. precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un teren. e) sa respecte regimul silvic in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul silviculturii si protectiei mediului. l) sa sesizeze autoritatile pentru protectia mediului despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre. f) sa asigure aplicarea masurilor specifice de conservare pentru padurile cu functii speciale de protectie. piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate. fara a avea un titlu juridic. . d) sa asigure respectarea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului. stancarii. fiind interzisa reducerea acestora. organizarea si amenajarea pajistilor. cinegetic. 68. feroviare si de navigatie. au urmatoarele obligatii: a) sa previna. deteriorarea calitatii mediului geologic. in conditiile prevazute de lege. c) sa gestioneze corespunzator deseurile de exploatare rezultate. g) sa respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetatiei lemnoase de pe pasunile impadurite care indeplinesc functii de protectie a solului si a resurselor de apa. precum si pentru alte asemenea paduri. . Art. b) sa exploateze masa lemnoasa in conditiile legii precum si sa ia masuri de reimpadurire si. situate pe terenuri cu pante foarte mari.monitorizare a calitatii mediului geologic in scopul evaluarii starii actuale si a tendintelor de evolutie a acesteia. pe baza reglementarilor in domeniu. in functie de capacitatea de refacere a acestora. stabilite conform legii. potrivit dispozitiilor legale. inclusiv a jnepenisurilor. ai vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si ai pajistilor. precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un astfel de teren. la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere. respectiv de completare a regenerarilor naturale. pe grohotisuri. b) sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional. au urmatoarele obligatii: a) sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier. a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier. c) sa respecte orice alte obligatii prevazute de reglementarile legale in domeniu.

proiecte de amenajare. i) sa adopte masuri obligatorii. 362 . starea de sanatate si de confort a populatiei. reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa. masuri de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor. precum si. odihnei. de intretinere si dezvoltare a canalizarii. a cladirilor. conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate. autoritatile administratiei publice locale. prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. in zonele destinate tratamentului. accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor. spatiile de odihna. a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri. pe plan local. prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul si din zonele limitrofe acestora. 71. Sunt interzise amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora. sa mentina curatenia stradala. sa optimizeze densitatea de locuire. recreerii si agrementului. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.(1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism. . a arborilor si arbustilor decorativi. a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica. sa infrumuseteze si sa protejeze peisajul. intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi. a monumentelor istorice. (2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. h) sa nu degradeze mediul natural sau amenajat. concomitent cu mentinerea. inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta. a retelelor de canalizare. a statiilor de epurare. .Pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos. estetica si recreativa. j) sa initieze. f) sa adopte elemente arhitecturale adecvate. pentru persoanele fizice si juridice. dupa caz. a zonelor de interes turistic si de agrement. cu privire la intretinerea si infrumusetarea. la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului. indiferent de regimul juridic al acestora. persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii: a) sa imbunatateasca microclimatul localitatilor.CAPITOLUL XII Protectia asezarilor umane Art. tratament si recreere. in conformitate cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului. a depozitelor de deseuri menajere. a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala. Art. stradale si industriale si a altor obiective si activitati. masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati. cu predominanta in spatiile destinate locuintelor. d) sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu. a ariilor protejate si a monumentelor naturii. curtilor si imprejurimilor acestora. a parcurilor. dupa caz. e) sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice. g) sa reglementeze. c) sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale. fara a prejudicia ambientul. 70. b) sa prevada. a cailor si mijloacelor de transport.

(1) La nivelul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului se organizeaza un Comitet regional pentru protectia mediului. desemnat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. l) un reprezentant al operatorilor din regiunea respectiva. masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati. nominalizat de presedintii consiliilor judetene din regiunea respectiva. 73. de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor. conform legislatiei in vigoare. . Art. din cadrul unui judet din regiunea respectiva. f) un reprezentant desemnat de autoritatea publica centrala in domeniul finantelor publice. (2) Componenta Comitetului regional este urmatoarea: a) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. d) un reprezentant al agentiilor judetene pentru protectia mediului din regiunea respectiva. nominalizat de primarii celorlalte municipii resedinta de judet din regiunea respectiva. din regiunea respectiva. conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi. k) un reprezentant al Directiei Apelor din regiunea respectiva. . e) un reprezentant al Comisariatului regional din regiunea respectiva al Garzii Nationale de Mediu. padurilor si dezvoltarii rurale. h) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul agriculturii. n) un reprezentant ales de organizatiile neguvernamentale cu sediul in regiunea respectiva. o) un primar de municipiu resedinta de judet. din regiunea respectiva. i) un prefect din regiunea respectiva. (4) Reprezentantii administratiei publice locale care fac parte din Comitetul regional functioneaza in cadrul acestuia numai pe durata exercitarii mandatului functiei pe care o reprezinta. CAPITOLUL XIII Comitetul regional pentru protectia mediului Art. c) un reprezentant al agentiei regionale pentru protectia mediului. g) un reprezentant al autoritatii publice in domeniul sanatatii. (3) Reprezentantii autoritatilor publice sunt desemnati de conducatorii autoritatilor respective. denumit in continuare Comitet regional.Art. in mod obligatoriu.Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu. nominalizat de autoritatea publica centrala in domeniul administratiei publice.La elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor speciale si se prevad. m) un reprezentant al autoritatii publice centrale in domeniul transporturilor. constructiilor si turismului. 72. 74. in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planuri si programe. b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. j) un presedinte de consiliu judetean. desemnat de agentia regionala pentru protectia mediului. 363 . b1) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Ariile Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitatii. .

f) stabileste infrastructura pentru informatia spatiala care serveste scopurilor politicilor de mediu si politicilor sau activitatilor care pot avea un impact asupra mediului. a strategiei si politicii nationale de protectie a mediului. in care scop are urmatoarele atributii: a) avizeaza planul regional de actiune pentru protectia mediului si planurile regionale sectoriale specifice si analizeaza stadiul realizarii acestora.(5) Comitetul regional colaboreaza cu agentia regionala pentru protectia mediului la aplicarea. analiza. la informatiile privind mediul detinute de institutii publice si de operatorii economici. c) coordoneaza activitatea de instruire in domeniul protectiei mediului. 75. CAPITOLUL XIV Atributii si raspunderi Secţiunea 1 Atributii si raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului Art. e) creeaza sistemul de informare propriu si stabileste conditiile si termenii care permit accesul liber la informatiile privind mediul si participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul. . cu respectarea principiilor si elementelor strategice prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. elaborate de alte autoritati si controleaza aplicarea acestora. h) avizeaza normele si reglementarile referitoare la activitati cu impact asupra mediului. d) coreleaza planificarea de mediu cu cea de amenajare a teritoriului si urbanism si stabileste masuri de reconstructie ecologica. b) elaboreaza recomandarile si actioneaza pentru integrarea politicilor de mediu in strategiile si politicile sectoriale. coordoneaza activitatea acestuia si asigura informarea autoritatii centrale pentru sanatate privind rezultatele monitorizarii contaminarii radioactive a mediului. (8) Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor regionale pentru protectia mediului se stabileste prin hotarare a Guvernului. potrivit legii. (7) Comitetul regional are acces la informatiile privind mediul detinute de sau pentru orice autoritate publica. evaluare si control al mediului. reglementari si proceduri specifice. g) initiaza proiecte de acte normative. i) organizeaza sistemul national de monitorizare integrata a calitatii mediului. in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. b) avizeaza lista de proiecte prioritare care urmeaza sa fie finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri identificate la nivel regional si urmareste aplicarea lor.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi: a) reactualizeaza strategia protectiei mediului. pentru formarea si instruirea unui personal calificat pentru supraveghere. j) creeaza cadrul institutional-administrativ pentru identificarea si promovarea programelor de cercetare. c) evalueaza stadiul indeplinirii angajamentelor asumate in negocierea capitolului de mediu la nivelul regiunii respective si recomanda actiunile prioritare pentru conformare. la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 364 . la nivel regional. (6) Secretariatul Comitetului regional este asigurat de catre agentia regionala pentru protectia mediului. d) stabileste programe de educare si de constientizare a publicului privind protectia mediului. norme tehnice.

v) realizeaza activitatea de inspectie si control in domeniul protectiei mediului prin Garda Nationala de Mediu. pentru nerespectarea legislatiei de mediu si pentru neconformarea la conditiile impuse prin actele de reglementare. dupa caz. strategiile si reglementarile de protectia mediului prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile regionale si judetene pentru protectia mediului. p) urmareste si analizeaza aplicarea prezentei ordonante de urgenta. z) autorizarea laboratoarelor pentru controlul calitatii mediului. r) aplica sanctiuni. m) asigura. in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice. atributiile si competentele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sunt stabilite prin 365 . zona respectiva este declarata reintrata in normalitate. finantata integral de la bugetul de stat. prin intermediul Agentiei Nationale de Protectia Mediului. w) colaboreaza cu autoritatile publice de protectie civila pentru elaborarea planurilor operative si pentru executarea in comun a interventiilor in caz de poluari sau accidente ecologice. in scopul diminuarii efectelor negative ale activitatilor economice asupra mediului si incurajeaza introducerea tehnicilor si tehnologiilor adecvate pentru mediu. n) elaboreaza si implementeaza programe si elaboreaza materiale educative privind protectia mediului. intocmeste. l) numeste comisii de experti pentru evaluarea prejudiciului adus mediului prin anumite activitati care implica organisme modificate genetic.(1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. y) propune. consultarea organismelor stiintifice si a expertilor interni si externi. . programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in aceste zone. in situatii speciale constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului. in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (2) Structura organizatorica. titularilor activitatilor. numarul de personal. Art. institutie publica cu personalitate juridica. este organul de specialitate pentru implementarea politicilor si legislatiei in domeniul protectiei mediului. in sfera sa de competenta. q) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale in domeniul protectiei mediului. respectarea obligatiilor asumate prin conventiile internationale la care Romania este parte.k) implementeaza politicile. o) urmareste. pe baza noilor date rezultate din supravegherea evolutiei starii mediului. u) identifica. rapoarte anuale privind starea mediului. prin Garda Nationala de Mediu. care se aproba prin hotarare a Guvernului. Dupa eliminarea factorilor de risc inalt de poluare. contra cost. t) pune la dispozitie publicului date privind starea mediului. x) elaboreaza Programul Operational Sectorial Mediu avand responsabilitatea managementului. declararea prin hotarare a Guvernului de zone de risc inalt de poluare in anumite regiuni ale tarii si elaboreaza. programele si politica de protectie a mediului. 76. implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate acestui program. ţ) se consulta cel putin o data pe an cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile pentru stabilirea strategiei protectiei mediului. s) colaboreaza cu autoritatile publice si alte persoane juridice. impreuna cu alte autoritati publice centrale si locale. noi instrumente financiare care favorizeaza protectia si imbunatatirea calitatii elementelor de mediu.

la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. . incintele si zonele cu regim special din domeniul internelor. personalul prevazut la alin. f) sa dezvolte. in acord cu strategia pentru protectia mediului si politica de mediu si sa asiste unitatile aflate in coordonarea. . autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita informatiile necesare altor autoritati publice centrale. inspectie si control poate depune plangere organelor competente in termen de 15 zile de la constatarea prejudiciului. cu luarea in considerare a posibilelor efecte asupra mediului. cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. justitiei si sigurantei nationale. 79. Art. dupa caz. finantate integral de la bugetul de stat. (3) Persoana fizica sau juridica prejudiciata ca urmare a exercitarii atributiilor de verificare. ordine publica si securitate nationala controlul se realizeaza de catre personalul specializat din Ministerul Apararii Nationale. incintele si zonele apartinand structurilor componente ale sistemului de aparare. persoanelor fizice si juridice. Secţiunea a 2-a Atributii si raspunderi ale altor autoritati centrale si locale Art. .Autoritatile publice cu responsabilitati in domeniile dezvoltarii si prognozei au urmatoarele atributii si responsabilitati: a) elaboreaza politicile de dezvoltare pe baza principiilor dezvoltarii durabile. autoritatilor administratiei publice locale. Serviciul Roman de Informatii. (5) In obiectivele. Art. b) sa asigure integrarea politicilor de mediu in politicile specifice. au acces. g) sa elaboreze normele si reglementarile specifice domeniului de activitate in conformitate cu cerintele legislatiei de protectia mediului si sa le inainteze pentru avizare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. . Art. precum si persoane imputernicite din cadrul acesteia. la punerea in aplicare a acestor programe. Serviciul de Informatii Externe. 366 . structuri cu atributii in domeniul protectiei mediului. 80. in conditiile legii. 81. 77. in subordinea sau sub autoritatea lor.hotarare a Guvernului.(1) In exercitarea atributiilor ce le revin. d) sa asigure pregatirea si transmiterea catre autoritatile competente pentru protectia mediului a informatiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizului de mediu pentru planurile si programele pentru care este necesara evaluarea de mediu. cu sprijinul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (1) are acces numai in prezenta personalului specializat al acestora. . incadrate cu personal de specialitate.Pentru exercitarea atributiilor sale. c) sa elaboreze planuri si programe sectoriale. Ministerul Administratiei si Internelor. 78. comisarii regionali. (4) In obiectivele.Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii: a) sa elaboreze politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate. e) sa asigure. programe de restructurare. Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale. in conformitate cu principiile prezentei ordonante de urgenta. (2) Mijloacele de transport si interventie auto si navale din dotarea autoritatilor competente pentru protectia mediului sunt prevazute cu girofar de culoare albastra si avertizare acustica. in structura lor organizatorica.Autoritatile competente pentru protectia mediului sunt institutii publice cu personalitate juridica. Art. comisarii sefi si comisarii Garzii Nationale de Mediu. oricand si in orice incinta unde se desfasoara o activitate generatoare de impact asupra mediului.

b) supravegheaza respectarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a normelor de protectia mediului pentru activitatile din zonele militare. reglementari privind calitatea si igiena mediului si asigura controlul aplicarii acestora. f) exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. a raportului de amplasament si.b) integreaza in politica proprie masuri si actiuni de refacere a zonelor afectate si masuri de prevenire a dezastrelor. precum si calitatea produselor alimentare. indrumare si coordonare. 24 si 39 si la emiterea acordului de import pentru aceste activitati. d) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in managementul calitatii mediului in relatie cu starea de sanatate a populatiei. h) colaboreaza. conform legislatiei in vigoare. in concordanta cu legislatia privind protectia mediului. 24-28. Art. e) colaboreaza cu autoritatile competente la identificarea si implementarea proiectelor prioritare finantate din surse externe. in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. 82. e) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art. a planurilor si programelor din domeniile lor specifice de activitate. Art. in asigurarea accesului publicului la informatia de sanatate in relatie cu mediul. b) asigura supravegherea si controlul calitatii apei potabile si de imbaiere. si art. 39 pentru a preveni orice efect advers asupra starii de sanatate a populatiei. 84. c) elaboreaza Planurile de dezvoltare regionala si celelalte planuri si programe. 83. . precum si cu privire la orice poluare accidentala datorata activitatii desfasurate. pentru cunoasterea exacta a starii de sanatate a populatiei si pentru respectarea normelor de igiena a mediului din domeniul lor de activitate. atestate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. e) asigura informarea autoritatilor competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti si a calitatii mediului in zona de impact. a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor competente rezultatele controalelor si masurile adoptate. d) coopereaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului la elaborarea si aplicarea strategiilor. . 367 . . Art. a raportului de securitate. dupa caz. la nivel central si local. in scopul pastrarii si mentinerii echilibrului ecologic in domeniile sale de activitate.Autoritatea publica centrala pentru sanatate are urmatoarele atributii si raspunderi: a) organizeaza si coordoneaza activitatea de monitorizare a starii de sanatate a populatiei in relatie cu factorii de risc din mediu.Autoritatile publice centrale in domeniul securitatii nationale au urmatoarele atributii si raspunderi: a) realizeaza activitatea de protectie a mediului prin structuri proprii care desfasoara actiuni de control.Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii: a) elaboreaza norme si instructiuni specifice pentru domeniile sale de activitate. c) elaboreaza. g) colaboreaza cu celelalte autoritati publice centrale cu retea sanitara proprie. prin structuri specializate. c) controleaza actiunile si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a legislatiei de protectia mediului in domeniul militar. numai pentru proiectele si activitatile din zonele militare. d) asigura realizarea evaluarii impactului asupra mediului.

24-28. a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor competente rezultatele controalelor si masurile adoptate. 85. b) promovarea tematicilor de studii si programe de cercetare care raspund prioritatilor stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. in scopul insusirii notiunilor si principiilor de protectie a mediului. instruirea si educatia in acest domeniu. . certificate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. . 39. pentru activitatile proprii. 87. . i) exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. din domeniul sau de activitate. Art. h) promoveaza norme si asigura implementarea acestora in domeniul substantelor si preparatelor periculoase. e) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art. c) elaboreaza politica in domeniul reciclarii si valorificarii deseurilor industriale. padurilor si dezvoltarii rurale are urmatoarele atributii si raspunderi: a) asigura protectia si conservarea solurilor si mentinerea patrimoniului funciar. c) supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului. 368 . 39. in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta. 86. pentru constientizarea. c) elaborarea programelor educationale in scopul formarii unui comportament responsabil fata de mediu. d) elaborarea programelor si studiilor specifice de cercetare stiintifica privind controlul produselor si procedeelor biotehnologice si de prevenire.Autoritatea publica centrala in domeniile economiei si comertului are urmatoarele atributii: a) elaboreaza politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate in conformitate cu legislatia privind protectia mediului. pentru a preveni orice efect advers asupra starii de sanatate a populatiei. d) dezvolta si promoveaza legislatia privind protectia mediului din domeniile specifice de competenta.Autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare asigura: a) adaptarea planurilor si programelor de invatamant la toate nivelurile. in concordanta cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.Autoritatea publica centrala in domeniul agriculturii. f) exercita controlul de specialitate pentru activitatile prevazute de art.b) elaboreaza norme si instructiuni specifice. Art. in domeniile sale de activitate. din domeniul sau de activitate. d) controleaza si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul propriu a legislatiei de protectie a mediului in domeniul sau de activitate. Art. e) asigura evaluarea impactului asupra mediului a obiectivelor si activitatilor proprii prin structuri specializate. e) colaboreaza cu alte autoritati publice centrale la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizarii tehnologiilor curate. reducere/eliminare a riscurilor implicate de obtinerea si utilizarea organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne. g) incurajeaza introducerea sistemelor de management de mediu si a etichetei ecologice. f) colaboreaza la elaborarea si promovarea normelor care asigura implementarea cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii pentru anumite categorii de activitati industriale. b) elaboreaza si aplica la nivel national strategia de exploatare a resurselor minerale.

inclusiv in domeniul zgomotului si vibratiilor pentru toate modurile de transport si infrastructurile acestora.Autoritatea publica centrala in domeniul administratiei si internelor are urmatoarele atributii si raspunderi: a) elaboreaza strategiile in domeniile gospodaririi comunale si al producerii si distributiei energiei termice in conformitate cu legislatia privind protectia mediului.Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi: 369 . pe baza normelor avizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. f) asigura. Art. g) aplica principiul coexistentei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi agricole. cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Art. f) participa. h) asigura informarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile adoptate in domeniul organismelor modificate genetic. . protectie si interventie in caz de accidente ecologice prin Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta. prin registrul national. constructiilor si turismului are urmatoarele atributii si raspunderi: a) dezvolta planuri si programe care materializeaza politica nationala de amenajare a teritoriului si localitatilor. c) asigura controlul gazelor de esapament. cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei specifice privind evaluarea de mediu a planurilor si programelor. d) aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul din domeniul internelor a legislatiei de protectie a mediului. d) aproba locatiile si suprafetele pe care urmeaza sa fie cultivate plante superioare modificate genetic. 90. c) asigura autorizarea cultivatorilor de plante superioare modificate genetic.b) initiaza proiecte de acte normative privind volumul de masa lemnoasa ce se recolteaza anual din fondul forestier national. conform legislatiei in vigoare. la actiunile de prevenire. e) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea si controlul activitatilor prevazute la art. e) urmareste protejarea patrimoniului natural. pe baza avizului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. evidenta suprafetelor cultivate si a cultivatorilor de plante superioare modificate genetic. d) elaboreaza si dezvolta planuri de actiune si programe privind imbunatatirea calitatii si protectiei mediului. c) supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului pentru activitatile proprii. b) elaboreaza si aplica programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. potrivit competentelor. . 89. in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta. in vederea autorizarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. pentru domeniile sale de activitate. 88. 39. e) sprijina autoritatile competente pentru protectia mediului in exercitarea controlului transporturilor de substante si materiale supuse unui regim special. a transporturilor multimodale si a transportului combinat.Autoritatea publica centrala in domeniul transporturilor. b) elaboreaza norme si instructiuni specifice. inclusiv prin masuri impuse unitatilor care desfasoara activitati in domeniul turismului si incurajeaza aplicarea principiilor ecoturismului. . Art.

pentru animale. eficiente si transparente privind evaluarea riscului si autorizarea organismelor modificate genetic. reglementarile referitoare la produsele biocide.a) aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului. organismele modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne si asigura controlul aplicarii acestora in domeniul sau de competenta. e) promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor locale in legatura cu importanta protectiei mediului. 92. b) urmaresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care presteaza servicii publice de gospodarie comunala. f) asigura. ingrasaminte chimice. pentru agricultura. c) controleaza trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic in toate etapele introducerii lor pe piata. in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii si raspunderi: a) elaboreaza. conservarea spatiilor verzi existente este prioritara. b) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor.Autoritatea nationala in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor are urmatoarele atributii si raspunderi: a) elaboreaza. reglementari in domeniul organismelor modificate genetic. cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. d) sa aiba personal specializat pentru protectia mediului si sa colaboreze in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului. prin serviciile publice si operatorii economici responsabili. protectiei mediului si intereselor consumatorilor. c) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in stabilirea unor proceduri armonizate. d) informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile adoptate in domeniul organismelor modificate genetic. . precum si a unor criterii pentru evaluarea potentialelor riscuri care rezulta din utilizarea alimentelor si hranei modificate genetic. impreuna cu autoritatile publice centrale pentru protectia mediului. a pietelor si a parcurilor publice. pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane. 91. . in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. Art. g) conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si/sau rurale. sanatatii si bunastarii animale. d) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor si comunica autoritatii centrale pentru protectia mediului rezultatele controlului. 370 . sanatatii si bunastarii animalelor. de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi. b) elaboreaza. h) supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile. c) adopta programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor. i) Abrogat. astfel incat sa se asigure suprafata optima stabilita de reglementarile in vigoare. Art. pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane. reglementari in domeniul organismelor modificate genetic. In localitatile in care nu exista posibilitatea asigurarii acesteia. produsele de protectie a plantelor. luarea masurilor de salubrizare a localitatilor. silvicultura si cu autoritatea sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor. cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta.

stuful. sub diferite forme. 94. inspectie si control. f) asigura accesul persoanelor imputernicite pentru verificare. h) se supun dispozitiei scrise de incetare a activitatii.(1) Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice. punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatilor ai caror titulari sunt. 93. tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta. Secţiunea a 3-a Obligatiile persoanelor fizice si juridice Art. c) nu pun in exploatare instalatii ale caror emisii depasesc valorile limita stabilite prin actele de reglementare. potrivit principiului "poluatorul plateste". animalelor salbatice tinute in captivitate legal. in care scop: a) solicita si obtin actele de reglementare. k) asigura evidenta rezultatelor si raporteaza autoritatii competente pentru protectia mediului rezultatele automonitorizarii emisiilor poluante. reprezentantilor autoritatilor competente pentru protectia mediului in exercitarea atributiilor lor. e) asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare. conform prevederilor actelor de reglementare. la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului. n) nu ard miristile. precum si prelevarea de probe. .Politia. b) respecta conditiile din actele de reglementare obtinute. restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului. cu exceptia cazurilor special autorizate: q) asigura conditii optime de viata. m) depoziteaza deseurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens. . i) suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta. l) informeaza autoritatile competente. 371 .Art. g) realizeaza. Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta si Garda financiara sunt obligate sa acorde sprijin. d) persoanele juridice care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului organizeaza structuri proprii specializate pentru protectia mediului. la cerere. masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare. precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora. in conformitate cu prevederile legale. p) nu folosesc momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare. inspectie si control. Jandarmeria. potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei subsecvente. in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major. o) aplica masurile de conservare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pe suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le gestioneaza precum si pentru refacerea ecologica a acestora. inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului. in totalitate si la termen. j) asigura sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice si pentru automonitorizarea emisiilor poluante.

celelalte autoritati competente. de a nu reduce suprafetele acestora ori obligatia de a nu le stramuta. si de la 25. d) sa permita accesul in aria naturala protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor acestora pe terenurile detinute cu orice titlu. raspunderea poate fi si subiectiva pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate si habitatelor naturale. (2) Persoanele fizice sau juridice care prospecteaza. c) Abrogat. (3) Persoanele fizice si juridice care cultiva plante superioare modificate genetic au urmatoarele obligatii: a) sa solicite si sa obtina autorizatia din partea autoritatii publice competente pentru agricultura. (4) Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in vederea respectarii regimului ariilor naturale protejate: a) sa respecte prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate. despre orice situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacerea acestuia. precum si accidentele si incidentele care pot conduce la pericole de accidente. feroviare si de navigatie. s) sa se legitimeze la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta. conform reglementarilor specifice. precum si prevederilor prezentei ordonante de urgenta. . b) sa nu desfasoare activitati care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate. 372 . Art. In cazul pluralitatii autorilor. potrivit legii. subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate. b) sa anunte autoritatile pentru protectia mediului sau.000 lei (RON) la 6. 1-1. . raspunderea este solidara. dupa caz. incalcarea urmatoarelor prevederi legale: 1. independent de culpa. pentru persoane fizice. (2) In mod exceptional.(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3. 96. pentru persoane juridice. 95. in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere. b) Abrogat.000 lei (RON). obligatia autoritatilor publice locale de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism.r) asigura luarea masurilor de salubrizare a terenurilor detinute cu orice titlu. neocupate productiv sau functional. exploreaza ori exploateaza resursele solului si subsolului au urmatoarele obligatii: a) sa efectueze remedierea zonelor in care solul.000 lei (RON).(1) Raspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv. obligatiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare si de a raporta autoritatii publice teritoriale de protectie a mediului rezultatele automonitorizarii si/sau alte date solicitate.000 lei (RON) la 50. CAPITOLUL XV Sanctiuni Art. (3) Prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului se realizeaza conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice.

obligatiile autoritatilor administratiei publice locale. dupa caz. de a preveni. in conformitate cu planurile de urbanism. 12. precum si ale persoanelor fizice si juridice. tufarisurile sau vegetatia ierboasa. dupa caz. de a intretine perdelele forestiere si aliniamentele de protectie. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale. stuful. pe baza reglementarilor in domeniu. prin sisteme proprii. de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice. 6. de a lua masuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional.2. 7. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu. care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor radioactive in limitele admise. de a nu arde miristile. masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati. 11. in sensul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii. de a asigura la amplasarea. obligatia autoritatilor administratiei publice locale. a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri. 373 . de a adopta si/sau aplica masuri obligatorii cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor. 13. 3. pentru a nu crea prejudicii mediului inconjurator si sanatatii umane. obligatiile persoanelor fizice si juridice autorizate de a mentine in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive. construirea si punerea in functiune a obiectivelor de orice fel. deteriorarea calitatii mediului geologic. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu. obligatiile detinatorilor cu orice titlu ai suprafetelor de teren de a proteja flora si fauna salbatica existente pe acestea. programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului. cat si la schimbarea destinatiei terenurilor. 4. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu. dupa caz. protectia fonica si eoliana. 14. parcurile. obligatiile persoanelor juridice de a tine evidenta stricta a substantelor si preparatelor periculoase si de a furniza informatiile si datele cerute de autoritatea competenta pentru protectia mediului. de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor. a curtilor si imprejurimilor acestora. 9. in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere. conditiile prevazute in acordul si in autorizatia/autorizatia integrata de mediu. 5. conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi. feroviare si de navigatie. proiectarea. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu. obligatiile persoanelor juridice de a identifica si preveni riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot prezenta asupra sanatatii populatiei si mediului si de a anunta iminenta producerii unor descarcari neprevazute sau accidentale autoritatii competente pentru protectia mediului si de aparare civila. spatiile verzi. precum si ale persoanelor juridice. a arborilor si arbustilor decorativi. obligatia persoanelor fizice si juridice autorizate de a aplica. gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei. precum si a persoanelor fizice si juridice. precum si exploatarii durabile a resurselor in baza prevederilor legale in vigoare. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu. fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta. sa prevada la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului. 10. 8.

cat si pentru cel international. 23. 5. conform metodelor aprobate ori recomandate de Conferinta Partilor a Conventiei privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie. 2. fecaloid menajere. obligatia persoanelor fizice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind adoptarea elementelor arhitecturale adecvate.000 lei (RON) la 10. .15. a parcurilor. obligatia autoritatilor administratiei publice locale. dupa caz. de a infrumuseta si proteja peisajul. 22. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind imbunatatirea microclimatului urban. 24. Abrogat. precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic. obligatia de a se legitima la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta. prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora. Abrogat. 20. estetica si recreativa. pentru persoane juridice. 374 . Abrogat. 25. a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala. in termenele stabilite de autoritate. si de la 30. 4.000 lei (RON) la 60. 26. 27. 17. concomitent cu mentinerea. Abrogat. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a informa publicul privind riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru mediu si sanatatea populatiei. optimizarea densitatii de locuire. 19. conform prevederilor legale. de a nu degrada mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.000 lei (RON). marcarea prin etichetare a caviarului atat pentru comertul intern. Abrogat. precum si a persoanelor fizice si juridice. pentru persoane fizice. obligatia de a nu intra pe suprafata ariilor naturale protejate si a nu practica sporturi in afara drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili. 28. obligatia de a respecta prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate conform prevederilor legale. de a mentine curatenia localitatilor. obligatia de a permite accesul in aria protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor acestora pe terenurile detinute cu orice titlu. obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale. obligatia persoanelor fizice si juridice de a marca individual specimenele apartinand speciilor de flora si fauna salbatica pentru care exista astfel de prevederi in regulamentele Comisiei Europene privind conservarea speciilor de fauna si flora salbatica prin reglementarea comertului cu acestea sau in legislatia nationala specifica. 18. si. Abrogat. in particular. 16. (2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5. Abrogat. 21. obligatia desfasurarii pe suprafata ariilor naturale protejate numai a acelor activitati conforme prevederilor planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate. a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica. incalcarea urmatoarelor prevederi legale: 1.000 lei (RON). intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi.

in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si a mediului. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a asigura. prin serviciile publice si operatorii economici responsabili. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.6. spatiile de odihna. 20. a spatiilor verzi. salubrizarea stradala. obligatiile persoanelor juridice de a stoca temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri unde sau prevazut toate masurile de securitate. manipula. inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta. 17. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a amenaja. a statiilor de epurare. a retelelor de canalizare. a bilanturilor de mediu si a rapoartelor de amplasament. 14. intretine si dezvolta retele de canalizare. si a altor obiective. 10. starea de sanatate si de confort a populatiei. 16. Abrogat. 15. 7. 13. autoritatilor competente din domeniu sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral. avertizare. tratament si recreere. fara a prejudicia ambientul. numai acele tratamente cu 375 . obligatiile persoanelor fizice si juridice de a furniza si/sau utiliza informatii corecte pentru elaborarea evaluarilor de mediu. cu predominanta in spatiile destinate locuintelor. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a aplica. stradale si industriale. transporta si de comercializa ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare. si intretinerea acestora. dupa o prealabila instiintare prin mass-media. potrivit reglementarilor in vigoare. prescriptii de siguranta si folosire. evaluarilor impactului asupra mediului. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a administra produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului. 11. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea personal specializat pentru protectia mediului si de a colabora in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului. pietelor si parcurilor publice. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale. in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si de a dezvolta sisteme de colectare a deseurilor refolosibile. recreerii si agrementului. a cailor si mijloacelor de transport. 18. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie. in acord cu planificarea de mediu. a depozitelor de deseuri menajere. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a livra. 9. 19. zonele destinate tratamentului. 8. odihnei. de a verifica eficienta acestora si de a pune in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis. 12.

31. tensiune electrica. pentru persoane juridice. care prospecteaza. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu exercita actiuni care sa duca la distrugerea habitatelor naturale. produse. subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate. terestra si acvatica. 35. obligatia persoanelor fizice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei de mediu si a persoanelor juridice de a functiona cu respectarea 376 . 27. 26. 34. obligatiile persoanelor juridice de a amenaja porturile cu instalatii de colectare. fecaloid menajere. de persoane fizice sau juridice neautorizate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului. 22. de a remedia zonele in care solul. 29. ambalaje.000 lei (RON). 24.produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a executa in termen toate lucrarile de asigurare a migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei prevazute in actele de reglementare. 32. si de a constitui echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta. obligatia persoanelor juridice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate. exploreaza sau exploateaza resursele naturale. incalcarea urmatoarelor prevederi legale: 1. desfasurarea de activitati de recoltare. prelucrare. platforme plutitoare sau foraje marine. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a efectua evaluarea adecvata la realizarea planurilor sau proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar. apele de suprafata si in zonele umede deseuri de orice fel. obligatia persoanelor juridice de a aplica masurile de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile care implica organisme modificate genetic. proaspata ori semiprelucrata. 23.000 lei (RON). sub diferite forme. obligatiile persoanelor fizice si juridice care gestioneaza suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologica. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu introduce in apele de suprafata si in zonele umede substante explozive. obligatiile persoanelor fizice si juridice. in stare vie. menajere sau de alta natura. 28. narcotice sau alte substante periculoase. in cazul detinerii de nave. instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare.500 lei (RON) la 15. capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica.000 lei (RON) la 100. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare. sau a unor parti ori produse ale acestora. 21. 30. cu exceptia cazurilor special autorizate. in albiile raurilor. cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor. obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura conditii optime de viata animalelor salbatice tinute in captivitate legal. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu arunca si de a nu depozita pe maluri. de a aplica masurile de conservare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. 33. reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere. (3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 7. materiale. stocate pe navele fluviale si maritime. si de la 50. pentru persoane fizice. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafata prin spalarea de obiecte. a florei si faunei salbatice de pe cuprinsul tarii. obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura dotarea. 25.

obligatia titularului de a nu desfasura activitati sau de a nu realiza proiecte. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului. a) pana la adoptarea unei decizii potrivit prevederilor art. 377 . cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare. in conformitate cu actele de reglementare si prevederile legale. 11. inspectie si control. inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului. 12. Abrogat. a autoritatii centrale pentru sanatate. fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului cu consultarea Academiei Romane si. de culturi de microorganisme. la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului. punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante. (4). 8. potrivit prevederilor legale. 12-1. inainte de realizarea modificarii. in termen de 60 de zile de la data semnarii sau emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile prevazute la art. 9. precum si in spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra mediului. 6. (2) lit. cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare. care cuprinde obligatiile asumate privind protectia mediului. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a diminua. 10 alin. (2). introducerea pe teritoriul tarii. 2. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a prezenta autoritatilor competente pentru protectia mediului un document certificat pentru conformitate cu originalul. de persoanele imputernicite cu verificarea. 12. inspectia si controlul activitatilor ai caror titulari sunt si prelevarea de probe. 3. fara acordul pentru export. obligatia titularilor activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri. 11.prevederilor autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a produce ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor numai prin tehnologii si biotehnologii autorizate. dupa caz. obligatia titularului de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului cand intervin elemente noi. 15 alin. planuri ori programe care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii prevazute la art. 4. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a facilita verificarea. 7. 10. exportul exemplarelor apartinand speciilor non-CITES de flora si fauna salbatica sau deplasarea acestora in vederea comercializarii in una dintre tarile din Uniunea Europeana. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare. 5. plante si animale vii din flora si fauna salbatica. respectiv fara certificatul de origine eliberate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. obligatiile persoanelor juridice de a acoperi costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale activitatilor cu organisme modificate genetic. 16 alin. modifica sau inceta activitatile generatoare de poluare la cererea motivata a autoritatilor pentru protectia mediului. necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii acestora. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza in totalitate si la termen masurile impuse.

obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate. c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) urmatoarele 378 . (4) Amenzile aplicate in temeiul unei legi. in termen de cinci zile lucratoare de la primirea acestora. 2. de la data comunicarii acestuia.000 lei (RON) urmatoarele fapte. in domeniile lor de activitate. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu si de a inlatura urmarile produse de acesta.13. pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. (1) sunt acte procedurale. (4) Contravenientul poate achita. poluarea accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi. stufului. agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ. 15. 96 se realizeaza si de personalul structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002. (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit reglementarilor legale. 96 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. pe baza situatiilor financiare lunare intocmite si prezentate de catre autoritatile competente pentru protectia mediului. 97. din care o cota de 25%.(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. ordonante sau hotarari ale Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac 100% venit la bugetul de stat. potrivit principiului "poluatorul plateste". Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor prin personalul imputernicit. (2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 50.(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 30. functionarii instalatiilor. ordonante de urgenta. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a imbunatati performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si de a nu pune in exploatare instalatiile ale caror emisii depasesc limitele stabilite prin actele de reglementare. substante petroliere sau periculoase. daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana. mentionate in prevederile acordului de mediu si/sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu. . 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 96 se realizeaza de: a) comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu si Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare. animala sau vegetala: 1. (5) Actele de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori din cadrul autoritatilor prevazute la alin.000 lei (RON) la 60. . restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului. arderea miristilor. Art. (3) Dispozitiile art. Art. 14. aferenta fondului de stimulare a personalului. conform atributiilor stabilite prin lege. se vireaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul autoritatii din care face parte agentul constatator. cu toate efectele prevazute de legislatia in vigoare. b) autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora. tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice. 98. si este evidentiata intr-un cont distinct care se gestioneaza in regim extrabugetar. ape care contin substante periculoase. dupa caz.

4. in apa. nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase. daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana. cu stiinta. omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major. livrarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor neautorizate. folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor salbatice si a pestilor.fapte. cu incalcarea prevederilor legale in vigoare. nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protectia apei si a atmosferei. (4) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani. urmatoarele fapte. evaluarea impactului asupra mediului. omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului. de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale. animala sau vegetala: 1. aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear. daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana. urmatoarele fapte: 1. transportul si tranzitul de substante si preparate periculoase. nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege si in zonele cu regim de protectie integrala. datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante. 14. continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia. 5. a unor substante sau deseuri periculoase. animala sau vegetala: 1. 3. provocarea. in atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase. 13. producerea de zgomote peste limitele admise. cu stiinta. 9. 2. daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana. in scopul consumului sau al comercializarii. 6. in lucrarile privind evaluarea de mediu. producerea si/sau importul in scopul introducerii pe piata si utilizarea unor substante si preparate periculoase. desfasurarea de catre persoanele juridice de activitati cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora. fara a solicita si obtine acordul de import/export si/sau autorizatiile prevazute de reglementarile specifice. 2. 11. descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale sau provocarea. poluarea prin evacuarea. prevazute de actele normative in vigoare. nerespectarea interdictiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protectie a plantelor sau ingrasaminte chimice. 12. precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate. potrivit reglementarilor specifice. 379 . continuarea activitatii dupa suspendarea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu. (3) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani. a bilantului de mediu sau a raportului de amplasament a unor concluzii si informatii false. 7. a contaminarii mediului si/sau a expunerii populatiei la radiatii ionizante. 10. importul si exportul unor substante si preparate periculoase interzise sau restrictionate. producerea. Abrogat. direct sau de pe nave ori platforme plutitoare. fara respectarea prevederilor actelor normative in vigoare si introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura in scopul eliminarii acestora. 8. 3. prezentarea. 15.

102. la introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase precum si introducerea in tara a culturilor de microorganisme. refuzul controlului. 14 alin.Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. conform competentelor legale. Art. 104. Art. 101. 98. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. au avut vreuna dintre urmarile prevazute in art. conform legislatiei in vigoare la data solicitarii actului de reglementare. 99.(1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (3) care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 pentru activitatile puse in functiune dupa 30 octombrie 1999. . . se aduce de indata la cunostinta organului de urmarire penala competent potrivit legii de procedura penala. a unor substante sau deseuri periculoase. Art. plante si animale vii din flora si fauna salbatica. (5) In situatia in care infractiunile pedepsite conform alin. iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale. cu exceptia urmatoarelor prevederi: a) art. . Art. titularii de activitati aflati in derularea procedurii de reglementare au obligatia sa depuna la autoritatea competenta pentru protectia mediului documentatia completa. (6) Tentativa se pedepseste. 380 . 5. in exercitarea atributiilor prevazute de lege. emiterea actelor de reglementare se realizeaza conform actelor normative existente la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.(1) Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de catre organele de urmarire penala. 103.In sensul prezentei ordonante de urgenta autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. CAPITOLUL XVI Dispozitii tranzitorii si finale Art. 100. de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale. refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta. 6.In scopul aplicarii eficiente a masurilor de protectie a mediului domeniile si dispozitiile generale din prezenta ordonanta de urgenta se vor reglementa prin acte normative speciale. (2) Pana la adoptarea noilor proceduri de reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului. (2) Descoperirea si stabilirea. Art. (3) si (4) au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane. 4. jandarmi si personalul imputernicit din cadrul Ministerului Apararii Nationale. direct sau de pe nave ori platforme plutitoare. 3. neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. cu stiinta. b) art. Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu. . a savarsirii oricareia dintre infractiunile prevazute la art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materiala importanta. provocarea.Abrogat. aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear. 14 alin. (3) care intra in vigoare la 30 octombrie 2007 pentru activitatile puse in functiune inainte de 30 octombrie 1999.2. . . fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

105. din 25 iunie 1998. radioactiv. 54 care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007. cu un aport mai mare de 2 t otel brut/ora. instalatii proiectate pentru: (i) producerea sau imbogatirea combustibilului nuclear. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. volumul bailor de tratare depasind 30 mf. de produse recuperate (rafinare. 1 ( activitati propuse pentru procedura de autorizare) 1. Sectorul energetic: rafinarii de uleiuri minerale si benzina. cuptoare de cocs. inclusiv turnare continua cu o capacitate de peste 2. 70 din 17 februarie 2000. participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu (depozitarul Convenției este Secretarul General ONU) . Art. centrale termice si alte instalatii cu combustie. d) si e) si art. 2. Partea I.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) Legea nr. a caror putere maxima nu depaseste 1 MW de incercare termica permanenta). instalatii exclusiv pentru depozitarea (planificata pentru mai mult de 10 ani) combustibililor nucleari radioactivi sau a deseurilor radioactive intr-un alt loc decat cel de productie. . instalatii exclusiv pentru depozitarea finala a deseurilor radioactive. Conventia de la Aarhus. nr. iar puterea calorica folosita depaseste 20 MW. (ii) prelucrarea combustibilului nuclear radioactiv sau a deseurilor cu radioactivitate ridicata. (ii) topire. cu modificarile si completarile ulterioare. concentrate sau materii prime secundare. 21 alin. cu un aport de caldura de 50 MW sau mai mult. 137/1995 privind protectia mediului. (iii) depozitarea finala a deseurilor radioactive. chimice sau electrolitice. cu o capacitate de productie de peste 20 t/zi. (iii) aplicarea de acoperiri metalice topite de protectie. 6 pct. Obtinerea si prelucrarea metalelor: instalatii de prajire sau de prajire prin aglomerare a minereurilor de metale (inclusiv minereuri sulfidice). .). inclusiv pentru realizarea de aliaje ale metalelor neferoase. instalatii pentru reprelucrarea combustibilului nuclear. centrale nucleare si alte reactoare nucleare. (ii) forjerii cu ciocane a caror energie depaseste 50 kJ pe ciocan.topitorii de metale feroase. 3. prin procese metalurgice. turnare etc.c) art. cu o capacitate de peste 20 t otel brut/ora. instalatii pentru: (i) obtinerea de metale brute neferoase din minereuri. instalatii de gazeificare si lichefiere. inclusiv demontarea sau dezafectarea acestor centrale sau reactoare 1/ (cu exceptia statiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si fertile. ANEXA Nr. privind accesul la informatie. instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase: (i) instalatii de laminare la cald. b) orice alte dispozitii contrare.5 t/ora. cu o capacitate de topire de peste 4 t/zi la plumb si cadmiu sau 20 t/zi la alte metale. (1) lit. instalatii pentru producerea fontei brute sau a otelului (fuziune primara sau secundara). I LISTA cuprinzand activitatile mentionate la art. instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor si a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice. Industria de minerale: instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de peste 500 t/zi sau a varului in cuptoare rotative cu o 381 .

tiglei. hidroxid de sodiu. ca de exemplu: alcooli. oxizi metalici sau alti compusi anorganici. 5. oxizi de azot. (iv) saruri: clorura de amoniu.capacitate de productie de peste 50 t/zi ori in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 t/zi. cum ar fi: (i) gaze: amoniac. esteri. acid azotic. precum: amine. acizi carboxilici. cu o capacitate de productie de peste 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 mf si cu o densitate de depunere/cuptor de peste 300 kg/mf. la scara industriala. cianati. (iii) hidrocarburi sulfuroase. peroxizi. nitroderivati sau nitrati. acizi sulfurosi. (iii) baze: hidroxid de amoniu. acid fluorhidric.acetati. cu o capacitate de topire de peste 20 t/zi. (v) metaloizi. prin prelucrarea chimica a urmatoarelor substante sau grupe de substante: a) instalatii chimice pentru producerea substantelor chimice organice de baza. aldehide. intelegand prin aceasta acele categorii de activitati cuprinse in acest paragraf. cum ar fi: (i) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice. clor sau acid clorhidric gazos. (vi) hidrocarburi halogenate. acid sulfuric oleum. cum ar fi carbura de calciu. hidroxid de potasiu. alifatice sau aromatice). clorat de potasiu. rasini epoxidice. acid clorhidric. e) instalatii care utilizeaza un proces chimic sau biologic pentru obtinerea produselor farmaceutice de baza. carbura de siliciu. instalatii de producere a azbestului si de fabricare a produselor pe baza de azbest. carbonat de potasiu. Gospodarirea deseurilor: 382 . nitrili. Industria chimica: productia. f) instalatii chimice pentru producerea explozivilor. 4. perborat si nitrat de argint. b) instalatii chimice pentru obtinerea substantelor chimice anorganice de baza. hidrogen. (ii) hidrocarburi cu continut de oxigen. c) instalatii chimice pentru producerea de ingrasaminte pe baza de fosfor. (vii) compusi organometalici. saturate sau nesaturate. acid fosforic. (ii) acizi: acid cromic. instalatii de fabricare a sticlei. carbonat de sodiu. compusi cu sulf. fosgen. (viii) materiale plastice de baza (polimeri. gresiei ceramice sau a portelanului. fluor sau acid fluorhidric. (ix) cauciucuri sintetice. dioxid de sulf. d) instalatii chimice pentru obtinerea produselor curative pe baza de plante si a biocidelor. g) instalatii chimice in care se foloseste tratarea chimica sau biologica pentru obtinerea aditivilor alimentari cu proteine. caramizilor refractare. cetone. fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza). cu o capacitate de topire de peste 20 t/zi. a fermentilor sau a altor substante proteice. (xi) agenti activi de suprafata si surfactanti. (iv) hidrocarburi azotoase. amide. (x) vopsele si pigmenti. instalatii pentru topirea substantelor minerale si producerea fibrelor minerale. compusi nitrici. azot sau potasiu (ingrasaminte simple sau compuse). (v) hidrocarburi cu continut de fosfor. instalatii pentru fabricarea produselor ceramice prin aprindere. eteri. oxizi de carbon. in special a tiglei pentru acoperis. inclusiv a fibrei de sticla.izocianati.

cu o capacitate de peste 3 t/ora. b) porturile comerciale. sau cu o capacitate totala de peste 25. care primesc mai mult de 10 t/zi. b) in toate celelalte cazuri. care pot primi vase de peste 1. b) construirea de autostrazi si drumuri pentru circulatie rapida.000 mf/zi in cazul gazelor. cu exceptia haldelor pentru deseuri inerte. 383 . Conducte pentru transportul gazelor. instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor. Extractia petrolului si a gazelor naturale in scopuri comerciale. acolo unde cantitatea noua sau suplimentarea de apa retinuta ori acumulata depaseste 10 milioane mf. sau c) 750 locuri pentru scroafe. Scheme de extractie a apei subterane sau reincarcare artificiala a apei subterane.000 locuri pentru pasari.100 m sau chiar mai mult.350 t. cu o capacitate de peste 50 t/zi. pentru o populatie de peste 150. c) construirea unui drum nou cu 4 sau mai multe benzi ori reamenajarea si/sau largirea unui drum existent cu doua benzi ori cu o banda pentru a asigura 4 sau mai multe benzi acolo unde un astfel de drum nou sau sectiunea reamenajata si/sau largita de drum ar putea avea o lungime continua de 10 sau mai multi kilometri. a) apele interioare si porturile pentru transportul pe apele interioare care permit trecerea unor vase de peste 1. In ambele cazuri sunt excluse transferurile de apa potabila prin conducte. 14. 13.000 milioane mf/an si unde cantitatea de apa transferata depaseste 5% din acest debit. 6.350 t. titeiului sau al substantelor chimice. a) construirea de linii de cale ferata pe distante mari si de aeroporturi cu o lungime medie de rulare de 2.instalatii pentru incinerarea. in cazul in care acest transfer are ca scop prevenirea deficitului de apa si in care cantitatea de apa transferata depaseste 100 milioane mf/an. Statii de epurare a apelor uzate. 12. cu mai mult de: a) 40. depozite controlate. 9. 11. danele pentru incarcari si descarcari ce sunt legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv danele pentru feribot). a) lucrari pentru transferul resurselor de apa intre bazinele riverane. acolo unde cantitatea extrasa depaseste 500 t/zi in cazul petrolului si 500. instalatii pentru incinerarea deseurilor orasenesti. recuperarea. unde volumul anual de apa extrasa sau reincarcata este echivalent cu sau depaseste 10 milioane mf.000 locuri pentru cresterea porcilor (peste 30 kg). lucrari pentru transferul resurselor de apa intre bazine riverane in care debitul mediu multianual al bazinului de extractie depaseste 2. Instalatii industriale pentru: a) obtinerea de celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase similare. cu un diametru mai mare de 800 mm si cu o lungime mai mare de 40 km 15. 8. cu o capacitate de productie de peste 20 t/zi. b) 2. tratarea chimica sau depozitarea controlata a deseurilor.000 de locuitori 7. b) obtinerea de hartie si carton.000 t. 10. Baraje sau alte instalatii proiectate pentru retinerea sau acumularea permanenta a apei.

. instalatii pentru producerea de carbon (carbune care arde greu) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare 20..... 1a). Centralele atomoelectrice si alti reactori nucleari inceteaza sa mai fie considerate astfel de instalatii atunci cand toti combustibilii nucleari si alte elemente contaminate radioactiv au fost inlaturate definitiv de pe locul de montaj al instalatiei. instalatii pentru tratarea suprafetelor substantelor. Prevederile art..... 14)...... acolo unde capacitatea de tratare depaseste 12 t de produse finisate/zi: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor mai mare de 50 t/zi. 384 ... (ii) materii prime vegetale. albire.... cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/ora sau mai mult de 200 t/an... NOTE: 1. cantitatea de lapte primita fiind mai mare de 200 t/zi (valoarea medie trimestriala)............. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori a textilelor.. in conformitate cu legislatia nationala 21... degresare...... daca ele ar putea determina unele efecte negative semnificative asupra mediului si sanatatii..... Orice activitate care nu este specificata in paragrafele 1-19...16. In sensul acestei conventii. In scopul acestei conventii...... initiat in mod exclusiv sau in principal pentru cercetarea.. obiectelor sau produselor cu solventi organici.... .. 3...... 1b). drum cu circulatie rapida inseamna un drum care respecta definitia prevazuta in Acordul european asupra principalelor artere de trafic international din 15 noiembrie 1975. 2.... aeroport inseamna un aeroport care respecta definitia prevazuta in Conventia de la Chicago din 1994.. se va supune prevederilor art... cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 75 t/zi... Orice alta modificare sau extindere a activitatilor se va supune prevederilor art..... cu o capacitate de 200... instalatii pentru tabacirea pieilor brute si crude. impermeabilizare. vopsire..... captusire. cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala).. acolo unde o astfel de modificare sau extindere satisface criteriile/limitele stabilite prin prezenta anexa.. Alte activitati: instalatii pentru pretratarea (operatiuni cum ar fi: spalare.000 t sau mai mult 19......... in special pentru prelucrare. 6 pct. 1a) nu se aplica nici unui proiect de mai sus. Orice modificare sau extindere a activitatilor. 6 pct. cu o capacitate mai mare de 10 t/zi. la care participarea publicului este asigurata printr-o procedura de evaluare a impactului asupra mediului. acolo unde capacitatea de tratare depaseste 10 t/zi......... .. tiparire....... Construirea liniilor electrice suspendate avand o tensiune de 220 kV sau mai mult si o lungime mai mare de 15 km 18..... 22..... acolo unde suprafata amplasamentului depaseste 25 ha... acolo unde suprafata amplasamentului depaseste 150 ha 17.. 6 pct. sau extractia turbei... Instalatii pentru depozitarea produselor petroliere. instalatii pentru depozitarea si reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animaliere... petrochimice sau chimice. Cariere si exploatari miniere in cariera...... curatare sau impregnare..... b) tratarea si prelucrarea axata pe obtinerea produselor alimentare din: (i) materii prime animaliere (altele decat laptele)... c) tratarea si prelucrarea laptelui.. care a infiintat Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (anexa nr....... dezvoltarea sau testarea unor metode ori produse noi pentru o perioada mai mica de 2 ani.... calibrare...

385 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->