Sunteți pe pagina 1din 64

Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare social-economic a raionului Str eni pe anii 2012-2015 n temeiul art. 43 (1), lit.

j, 46 ale Legii nr. 436-XVI privind administra ia public local cu modific rile ulterioare, Consiliul raional DECIDE: 1. Se aprob Programul de dezvoltare social-economic pentru anii 2012-2015, conform anexei. a raionului Str eni

2. Se pune n sarcina pre edintelui raionului, efilor direc iilor, sec iilor din subordinea Consiliului raional realizarea prevederilor Programului nominalizat. 3. Se pune n sarcina efilor direc iilor, sec iilor din subordinea Consiliului raional, anual, s elaboreze un raport amplu de totalizare privind realizarea obiectivelor strategice ale Programului nominalizat i prezentarea acestuia de c tre pre edintele raionului i vicepre edin ii raionului la edin a ordinar a Consiliului raional din trimestrul I. 4. Controlul asupra execut rii prevederilor prezentei decizii se pune n sarcina Comisiilor consultative de specialitate.

Pre edinte al edin ei,

Contrasemnat: Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

Anex

la Decizia Consiliului raional Str eni

24 februarie 2012

nr.1/2 din

PROGRAM DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMIC A RAIONULUI STR ENI PE ANII

(2012-2015)

Con inutul
1. ntroducere 2. Evaluarea resurselor i a situa iei economice existente La urm toarele capitole: 2.1 Agricultur 2.2 Industrie 2.3 Servicii 2.4 Resurse umane 2.5 Procese investi ionale

3. Analiza SWOT 3.1 Puncte tari (avantaje) 3.2 Puncte slabe (dezavantaje) 3.3 Oportunit i (posibilit i) 3.4 Amenin ri (pericole)
3.5 Concluzii

4. Obiective i Priorit i de dezvoltare 4.1 Infrastructur dezvoltat pentru stimularea investi iilor i asigurarea calit ii ve ii 4.1.1 Planul de ac iuni pentru perioada 2012-2015 4.2 mbun t irea factorilor de mediu 4.3 ncurajarea dezvolt rii economice locale 4.4 ncurajarea dezvolt rii sectorului agrar 4.5 Consolidarea unei societ i s n toase 4.6 Sporirea calit ii serviciilor educa ionale 4.7 Asigurarea calit ii i eficien ei serviciilor sociale

4.8 Promovarea culturii i apoten ialului turistic

5. Viziunea strategic de dezvoltare a raionului


Prognoza principalilor indicatori social-economici pentru anii 2012-2015

6. Monitorizare, evaluare i raportare

1. ntroducere

Programul de dezvoltare social-economic a raionului reprezint documentul intern principal de planificare strategic pentru facilitarea i promovarea unei dezvolt ri economice i sociale integrate la nivel raional i pentru contribuirea la realizarea obiectivelor de dezvoltare raional de durat medie - pn n anul 2015. Programul de dezvoltare social-economic (n continuare Programul)nlocuie te Planul de dezvoltare social-economic a raionului, care a expirat n anul 2011.
Planurile de activitate anuale, care vor include ac iunile concrete de realizare a Programului, se vor utiliza, totodat , i n scopul monitoriz rii i evaluarii acestuia.

Pornind de la faptul, c principalele atribu ii ale Consiliul raional, ca factor de administrare al teritoriului i comunit ilor asociate, sunt:

- administrarea bugetului raional; - administrarea patrimoniului public raional; - coordonarea consiliilor locale ale localit ilor componente n vederea realiz rii serviciilor publice de interes raional; - organizarea i coordonarea serviciilor publice de interes raional; - asigurarea construc iei, administr rii i moderniz rii infrastructurii fizice raionale; - stabilirea orient rilor generale privind dezvoltarea urbanistic a localit ilor i amenajarea teritoriului; - aprobarea strategiilor, prognozelor, planurilor i programelor de dezvoltare social-economic a raionului i monitorizeaz realizarea acestuia, misiunea de baz a celuia din urm este promovarea intereselor i solu ionarea problemelor popula iei, avnd ca perspectiv cre terea economic i crearea condi iilor pentru mbun t irea calit ii vie ii locuitorilor din teritoriul administrat. Programul raional are menirea de a stabili obiectivele i priorit ile strategice de dezvoltare ale ntregii comunit i n concordan cu obiectivele i priorit ile strategice de dezvoltare na ional . n vederea realiz rii competen elor i atribu iilor, cu care sunt abilitate, ntru atingerea obiectivelor i priorit ilor propuse, autorit ile publice locale pot dezvolta parteneriate cu alte institu ii publice i/sau private autohtone i/sau str ine, pentru a impulsiona procesul de atragere a investi iilor necesare n teritoriu, deoarece piedica major n procesul de dezvoltare social-economic a teritoriului este insuficien a mijloacelor financiare necesare sus inerii activit ilor, ce se impun a fi realizate. n acest context, la ntocmirea Programului respectiv s-a inut cont de cadrul legal i strategic existent, care stabile te politicile na ionale i regionale de dezvoltare pe termen mediu i lung. Programul dezvolt rii raionale se bazeaz pe acelia i principii, care stau i la baza dezvolt rii regionale i na ionale.

eficien a buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare i a celor de produc ie pe ntreg teritoriul administrat; echitatea drepturi egale de acces la valorile economice, sociale i culturale pentru to i cet enii din teritoriul administrat, indiferent de locul lor de trai; durabilitatea caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar i institu ional al m surilor, programelor i proiectelor de dezvoltare raional ; planificarea toate m surile, programele i proiectele, menite s sus in dezvoltarea teritoriului, trebuie s fie elaborate n conformitate cu strategiile na ionale i regionale de dezvoltare, ct i cu precum Programul de dezvoltare social-economic raional , i s aib obiective, priorit i i mecanisme clar definite; coordonarea - toate m surile, programele i proiectele, menite s sus in dezvoltarea local , trebuie s fie concordate la nivel raional; parteneriatul cooperarea autorit ilor publice locale de ambele nivele, ct i a sectorului public i privat i a societ ii civile n activitatea de planificare, elaborare i realizare a m surilor privind sus inerea dezvolt rii raionale; transparen a claritatea n procesele aloc rii, distribuirii i utiliz rii mijloacelor i resurselor, menite s realizeze strategiile, programele i proiectele de dezvoltare raional n toate domeniile.

2. Evaluarea resurselor i a situa iei economice existente

Raionul Str eni se afl n centrul Moldovei, la 23 km dep rtare de ora ul Chi in u, capitala Republicii Moldova. Teritoriul raionului se ntinde pe o suprafa de 72,9 mii ha, din care 27,4 mii ha sunt terenuri agricole, inclusiv 18,9 mii ha terenuri arabile, 3,3 mii ha - p uni 0,4 mii ha prloag ; 11,9 mii ha - planta ii multianuale, inclusiv 8,3 mii ha vii, 3,4 mii ha livezi, i 0,2 mii ha - planta ii de nuci.
n compara ie cu alte raioane din ar , raionul Str eni este atractiv prin fondul forestier bogat, de innd circa 36,7% din terenurile fondului silvic al rii, care poate fi utilizat ca resurs pentru dezvoltarea turismului, recrea iei i cinegeticii.

n componen a raionului Str eni sunt 27 prim rii, care includ 39 localit i. n raion sunt dou ora e: Str eni, care include n componen a prim riei i satul F gureni, i Bucov , care include n componen a prim riei i satul Rassvet. Ramurile principale ale economiei raionului sunt agricultura i industria prelucr toare. Solul, n majoritate, este de tip cernoziom, fertilitate c ruia este una din cele mai joase n Regiunea Centru, nota de bonitate a solului fiind de 55 puncte fa de media regional - 60 puncte. Condi iile climaterice i de sol favorizeaz cre terea cerealelor, porumbului, floarea soarelui, legumelor, fructelor i altor culturi. O importan mare pentru raion o are cultivarea strugurilor. Sectorul zootehnic al raionului este mai dezvoltat, n compara ie cu alte raioane din regiune, n special cre terea vitelor i a p s rilor pentru sacrificare, capitol la care raionul Str eni se plaseaz pe locul trei n republic . De asemenea, efectivul de porcine n raion este relativ nalt. Num rul sta iilor tehnologice de deservire, la fel este relativ mic i nu satisface necesit ile raionului doar 6 sta ii tehnologice sunt n prezent n raion. Num rul de tractoare este de 8,7 unit i/1000 ha, comparativ cu 11,2 unit i n medie regional i 12,9 unit i n medie na ional .

n prezent n raion exist 78 ntreprinderi industriale cu volumul mediu al produc iei de aproximativ 3,0 milioane lei per ntreprindere. Majoritatea sunt ntreprinderi n industria de prelucrare a produc iei agricole. Cele 17 fabrici de vin constituie cel mai nalt num r, la nivel raional, n ar . Astfel, produc ia industrial este concentrat n sectorul vinicol (vinuri, divin), dar i produselor de panifica ie. n raion exist i 6 ntreprinderi din industria u oar (inclusiv industria textil ). Prezen a resurselor naturale n raion a permis i dezvoltarea industriei extractive. n raion se extrage pietri , prundi , bolovani i silex i pietre pentru cioplit i construc ii - la cariera din Mic u i, ns acestea nu sunt valorificate pentru producerea materialelor de construc ie la nivel local. Pe teritoriul raionului este cel mai mare lac de acumulare a apelor lacul Ghidighici, i cea mai bun ap potabil din Europa, dup calit ile sale - ap din bazinul de la Mic u i, care este la o adncime de 200 m. Sectorul de servicii n raionul Str eni este, n mare parte, reprezentat de comer ul cu am nuntul, volumul c ruia a crescut continuu pn n prezent. n structura serviciilor cu plat prestate popula iei, ponderea cea mai mare o de in serviciile comunale, po ta i comunica iile i serviciile de alimenta ie public . Volumul serviciilor prestate popula iei este cu 11% mai nalt dect medie pentru regiunea Centru. Dar, avnd n vedere proximitatea fa de municipiul Chi in u, unde consum o parte a popula iei din raion, se consider , c capacitatea real de consum a popula iei din teritotiu, este mai nalt , indicnd, astfel, nivelul de trai mai nalt al popula iei. n raion exist att companii de transport a m rfurilor, ct i a pasagerilor.

Transportul de pasageri este efectuat, n mare parte, de ntreprinderi individuale i societ i cu r spundere limitat . Popula ia stabil a raionului Str eni la 01.01.2011 constituia 91 346 locuitori, dintre care popula ia urban 21 631 locuitori i popula ia rural 69 715 locuitori. Centrul raional ora ul Str eni, are o popula ie total de 21 100 locuitori, dintre care urban 20 300 i rural - 800 locuitori. Ponderea popula iei rurale n raion - 76,3 %, este sub media regional , care constituie - 80,9 %. La fel, i rata migra iei - 8,5 %, este sub media na ional , conform recens mntului din anul 2004. Valoarea maxim a densit ii popula iei n regiune o de in raioanele Str eni i Ialoveni (125 locuitori/km2). Rata omajului aproximat cu ponderea omerilor, nregistra i la Agen ia Teritorial a For ei de Munc , n popula ia n vrst apt de munc , este de 0,58 %, aproximativ de 2 ori mai mic comparativ cu media pe regiune. Aceasta se explic prin proximitatea fa de municipiului Chi in u, unde sunt angaja i mul i locuitori ai raionului. n raion exist un num r mare de agen i economici, i anume, la nceputul anului 2011 erau nregistra i 24,2 mii agen i economici, inclusiv 21,4 mii gospod rii r ne ti. Acest num r este permanent u or n cre tere. n schimb, num rul scriptic mediu al salaria ilor este u or n sc dere. Dac n anul 2009, acest indice alc tuia aproximativ 8 400 persoane, pentru anul 2011 este estimat un num r de aproximativ 7 300 persoane. Popula ia rural a fost afectat negativ att de colapsul industriei n ora e, ct i de caracterul par ial al reformelor n agricultur . Ast zi situa ia popula iei din satele mici este precar , cu pu ine perspective economice i acces dificil la serviciile publice relevante i mecanismele de sus inere. De i remiten ele constituie o parte semnificativ a veniturilor comunit ilor rurale, este cert, c cea mai mare parte a

remiten elor din partea celor, ce lucreaz n str in tate, snt, de fapt, direc ionate spre consum. Situa ia social-economic a raionului, la moment, este caracterizat prin urm torii indicatori
nr. d/o

INDICATORII PRINCIPALI
A

Unitate de m sur

(prognoza)

Indicatorii a. 2011

Valoarea atins , (n pre uri curente) 2010


3

%, 2011(estimativ) n raport cu
prognoza anului 2011
5

2011
(estimativ)
4

2010
6

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Volumul produc iei industriale Volumul produc iei agricole Investi ii n capitalul fix M rfuri transportate de ntreprinderile de transport auto, total C l tori transporta i Parcursul pasagerilor Vnz ri de m rfuri cu am nuntul Servicii, cu plat , prestate popula iei

mii lei mii lei mii lei mii tone

315 712 230 977 113 703 29

255 821 234 817 594 400 545 840 117 513 123 407 268 241

74,4 236,3 108,5


a crescut de 8,3

91,8 91,8 105,0 89,9

ori

mii c l tori mii pasageri-km

868 30 731 225 171 110 965 14 559 2 445

1 594 31 518

1 800 40 972

207,4 133,3 153,9 134,8 47,7 104,0

112,9 130,0 103,5 100,7 92,8 110,6

mii lei mii lei persoane lei

334 780 346 497 148 536 149 577 7 488 2 300 6 948 2 544

Num rul mediu al salaria ilor 10. Salariul mediu lunar al unui salariat 11. Num rul omerilor oficial nregistra i (la sfr itul anului)
9.

persoane

444

445

460

103,6

103,4

Reie ind din indicatorii prezenta i n tabel, n anul 2011 sa atins cre tere n raport cu anul 2010, la 7 pozi ii din cele 11 pozi ii evaluate. La 3 pozi ii indicatorii sunt n sc dere n raport cu anul precedent.

i indicatorii prognoza i pentru anul 2011, au fost dep i i la 9 pozi ii din cele 11 evaluate. i numai la 2 pozi ii nu au fost atin i indicii prognoza i: la Volumul produc iei industriale i la Num rul mediu al salaria ilor. Astfel, valoarea produc iei industriale n raionul Str eni a constituit n 2011 circa 234,8milioane lei. Acest indice este n sc dere i fa de nivelul anului 2010 (cu 8,2 %) i fa de nivelul prognozat pentru anul 2011 (cu 25,6 %). Valoarea produc iei industriale per capita, calculat , reie ind din valoarea estimat pentru anul2011, este mai mic dect media pe Regiunea de Dezvoltare Centru 2 566 lei fa de 3 034 lei. Ct prive te sectorul agrar al raionului, n anul 2011 sa ob inut un volum al produc iei agricole de cca. 545,8 milioane lei (n pre uri curente), astfel fiind atins o majorare al acestui indice, n raport cu volumul prognozat, de 2,4 ori. Iar n raport anul precedent 2010 a sc zut cu 8,2 %, sau cu 48,6 milioane lei. Volumul investi iilor n capital fix n anul 2011 a constituit 123,4 milioane lei, dep ind astfel nivelul prognozat cu 8,5 % i nivelul anului 2010 cu 5,0 %. Acestea din urm au fost aproape egal distribuite n urm toarele sectoare ale economiei: agricol, industria prelucr toare, construc ii, energie electric , ap i gaze, transporturi i comunica ii n raion exist 31 ntreprinderi cu capital str in, un indicator foarte nalt pentru republic , acestea fiind ntreprinderi medii cu capital mediu de cca. 1,8 milioane lei per companie. Conform performan ei investi ionale curente raionul Str eni se plaseaz foarte favorabil n regiune, i anume, n prima jum tate a ratingului din cele 13 raioane a Regiunii de Dezvoltare Centru. Proximitatea geografic fa de municipiul Chi in u creeaz un efect de crowding out (eliminare) pentru investi iile locale. O serie de avantaje competitive evidente ale capitalei n compara ie cu raionul Str eni determin mai multe companii

mari s renun e la investi ii n raionul Str eni n favoarea Chi in ului. Astfel, factorii majori, ce cauzeaz acest fenomen in, n primul rnd, de calitatea proast a infrastructurii comunale (sistem deficitar de canalizare i degradarea tehnic a acestuia, accesul limitat la apeduct, gazificare, evacuarea de eurilor) i agricole (lipsa sistemelor eficiente de irigare, insuficien a abatoarelor, a punctelor de colectare a materiei prime agricole, num rul mic al sta iilor de servicii agricole mecanizate). n acela i timp, proximitatea regional fa de capital ar putea fi tratat i ca avantaj investi ional, n special pentru companiile de producere, prelucrare a materiei prime, de depozitare, ct i colectare organizat a materiei prime agricole. Totodat , gra ie proximit ii de capital , mai multe companii i-au plasat subdiviziunile sau i-au delocalizat integral activitatea n Str eni. Circa 40% din toate companiile, care efectiv activeaz n raion, fie i au sediul in Chi in u, fie fondatorii sunt din capitat . Obiectivele stabilite la capitolul transportul de m rfuri, c l tori transporta i i parcursul pasagerilor transporta i sunt dep ite la to i indicatorii. i anume: volumul m rfurilor transportate (prognozat 29,0 mii tone) - a fost dep it aproape de 8,3 ori; - num rul c l torilor transporta i (prognozat 868,0 mii c l tori) a fost dep it de 2 ori; - parcursul pasagerilor transporta i (30 731,0 mii pasageri/kilometri) a fost dep it cu 33,3 %. Vnz rile m rfurilor cu am nuntul (pct.7) au alc tuit n anul 2011 346 497 mii lei, fiind n cre tere fa de anul 2010 cu 3,5 %, iar n raport cu obiectivul stabilit pentru aceast perioad - cu 53,9 % sau cu 121 326 mii lei. Dup valoarea vnz rilor de m rfuri cu am nuntul, raionul Str eni se situiaz pe locul 3 n Regiune, fiind dep it doar de raioanele Orhei i Hnce ti.

Urmeaz a fi men ionat, c volumul m rfurilor comercializate prin intermediul pie elor comerciale este n permanent sc dere, pe parcursul a ultimilor 3-4 ani, cu cca. 8,0 % 10,0 %, ceia ce ne permite s consider m, c cresc, n continuu, cerin ele consumatorului fa de cultura deservirii i fa de condi iile de prestare a acestor servicii. Ce ine de Serviciile cu plat prestate c tre popula ie (pct.8), la acest compartiment obiectivul stabilit pentru anul 2011 a constituit 110 965 mii lei iar cel estimat pentru perioada respectiv a constituit 149 577 mii lei, astfel dep ind obiectivul stabilit cu 34,8 % (n pre uri curente). Totodat , n raport cu nivelul anului 2010 (137 194,0 mii lei) volumul total al serviciilor cu plat prestate popula iei de c tre unit ile din domeniu, pe parcursul anului 2011, a nregistrat o dep ire numai cu 1 041 mii lei sau cu 0,7 %. Referitor la num rul omerilor, nregistra i oficial la finele perioadei evaluate, nu difer mult. Se constat o mic cre tere i n raport cu prognoza i n raport cu perioada anterioar . Aceasta rezult din faptul, c pe parcursul fiec rui an, Oficiul For elor de Munc depune toate eforturile pentru a solu iona problemele celor cca. 1500 omeri nregistra i la acest institu ie. Astfel, ntru realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2010 referitor laOcuparea for ei de munc , Agen ia pentru Ocuparea For ei de munc a raionului Str eni a conlucrat cu 3078 persoane, aflate n c utarea unui loc de munc , inclusiv 1439 femei. v Au fost nregistra i pe parcursul anului - 1460 omeri, inclusiv 678 femei. v Din num rul total de omeri nregistra i, tinerii au constituit - 556 de persoane. v Au beneficiat de indemniza ia de omaj pe parcursul anului 161 persoane. v Au beneficiatde aloca ie de integrare sau reintegrare profesional 65 persoane. v Au fost plasa i in cmpul muncii - 394 persoane. v Au absolvit cursurile de formare profesional - 59 omeri.

La sfr itul anului2010 (nceputul anului 2011) au r mas n eviden 445 omeri.

3. Analiza SWOT 3.1 Puncte tari (avantaje):

Proximitatea fa de municipiul Chi in u; Accesul la 3 drumuri rutiere de importan na ional i la calea ferat ; Prezen a spa iilor cu destina ie industrial ; Pre ul mult mai mic pentru unii factori de produc ie esen iali pentru industria prelucr toare; Existen a z c mintelor de materiale de construc ie; Sectorul viti-vinicol dezvoltat; Condi ii agro-climaterice favorabile; Resurse forestiere bogate; Prezen a unui num r mare de agen i economici. Tradi ii me te ug re ti bogate i diverse; Monumente istorico-culturale de valoare na ional ; Existen a resurselor acvatice pentru recreiere i irigare.
3.2 Puncte slabe (dezavantaje):

Infrastructura degradat i insuficient ; Situa ie ecologic precar ; Proximitatea fa de municipiul Chi in u; Migra ia for ei de munc spre capital i peste hotarele rii; Insuficien a for ei de munc calificate; Infrastructur agricol deficitar ; Lipsa punctelor de colectare a materiei prime agricole; Concuren a cu companiile din capital ; Neconcordan a dintre capacit ile infrastructurii locale i cerin ele legale fa de activitatea antreprenorial ; Lipsa colilor secundare profesionale sau a altor institu ii de formare profesional a absolven ilor; Bonitatea relativ sc zut a solului;

Industrie slab dezvoltat ; Lipsa unei strategii n domeniul culturii i a turismului; Impedimente n atragerea investi iilor n cultur i turism; Dependen a nalt a administra iei publice locale de transferurile de la bugetul de stat; Cooperarea sc zut a unor autorit i publice locale de nivelul nti cu autoritatea public local de nivelul doi.
3.3 Oportunit i (posibilit i):

Condi ii favorabile pentru investitori, att locali, ct i str ini, n domeniile, ce in de depozitarea i prelucrarea produc iei agricole; Prezen a spa iilor cu destina ie industrial , precum i a spa iilor suficiente pentru stocarea i p strarea produselor agroindustriale; Premise pentru dezvoltarea sistemelor de irigare; Crearea condi iilor pentru ntoarcerea cet enilor temporar emigra i; Crearea condi iilor de investire a remiten elor n afaceri profitabile; Deschiderea cadrelor didactice i manageriale c tre schimbare n sistemul de nv mnt; Atragerea investi iilor str ine; Posibilitatea de participare la programe transfrontaliere; Dezvoltarea turismului (rural, cultural, piscicol);
Cultura - purt tor de imagine i resurs pentru dezvoltarea economic i social ;
Crearea unei baze atractive pentru investi ii n turism; Existen a unui sistem eficient de depistare i prom ovare a talentelor;

Cre terea poten ialului de consum; Modernizarea tehnologiilor industriale i agricole. Riscul declan rii unei epidemii sanitar-epidemiologice; Acutizarea problemei legate de insuficien a for ei de munc calificate Accelerarea fenomenului de dezinvestire n raion;
Amenin ri (pericole):

Degradarea sectorului agricol i expunerea, tot mai pronun at , al acestuia la hazardurile naturale; Accesul sc zut a gospod riilor r ne ti din raion la pie ele de desfacare din ar ; Localizarea afacerilor b tina ilor n capital ; Eliminarea investi iilor din raion; Corup ie la nivelul institu iilor desconcentrate n teritoriu, favorizat de constrngerea creat de infrastructura degradat i insuficient ; Constrngere investi ional pentru importatori i exportatori, provocat de calitatea proast a drumurilor; Caren major a infrastructurii educa ionale, care are efecte nemijlocite asupra disponibilit ii de bra e de munc calificate. Riscul alunec rilor de teren; Degradarea sectorului agricol; Falimentarea multor produc tori agricoli din motivul insuficien ei a punctelor de colectare i nerealizarea produc iei de c tre gospod riile r ne ti; Agravarea situa iei demografice Restrngerea ofertei for ei de munc , rezultat al emigra iei continue; Capacit i reduse de accesare i gestionare a fondurilor str ine.
3.5 Concluzii

Cel mai semnificativ i evident decalaj economic i social n Republica Moldova este ntre municipiul Chi in u i celelalte unit i administrativ-teritoriale. Indiscutabil, mun. Chi in u este centrul-cheie generator de bun stare, locuri de munc , consum, venituri din impozite, precum i de cheltuieli publice. Locuitorii municipiului beneficiaz de un standard de via mai nalt dect ceilal i locuitori ai rii, iar pentru persoanele, care locuiesc n afara municipiului Chi in u, se creeaz un regim mai pu in favorabil. Exist o discrepan major dintre standardele mai nalte de via n capital i n celelalte localit i. Exist un dezechilibru enorm ntre capital i celelalte localit i din ar n ceea ce prive te dezvoltarea infrastructurii, accesibilitatea la serviciile

publice, de transport, culturale, medicale, la serviciile de formare profesional , de asisten social i un ir de al i factori, ce in de competitivitate i poten ialul de produc ie. Conform principalilor indicatori ai dezvolt rii socialeconomice, toate celelalte unit i administrativ-teritoriale intermediare se afl sub nivelul mediu na ional de dezvoltare, pe cnd mun. Chi in u se plaseaz mult peste acest nivel. Prin urmare, proximitatea raionului Str eni de mun. Chi in u este atn un avantaj, ct i un dezavantaj pentru raion. Ca exemplu, este un avantaj investi ional major pentru companiile de producere, att pentru investitorii locali, ct i pentru cei str ini, mai ales n domeniile, ce in de prelucrarea produc iei agricole, depozitare i tpansportare. Iar accesul la cele 3 drumuri rutiere de importan na ional i la calea ferat creeaz avantaje adi ionale pentru ntreprinderile industriale orientate spre export. La valorificarea, pe deplin, a avantajelor proximit ii fa de Chi in u, ar putea contribui suprasaturarea pie elor din Chi in u, cre terea veniturilor popula iei i a diferen ei sim itoare a pre urilor pentru factorii de produc ie. Dezvoltarea economic a Chi in ului, nso it de scumpirea tot mai pronun at a factorilor de produc ie cum ar fi arenda, for a de munc , serviciile comunale, ar putea spori interesul companiilor din capital privind delocalizarea unor subdiviziuni de producere, prelucrare, asamblare sau stocare n raionul nostru. Astfel, pre urile mult mai mici pentru arenda spa iilor industriale, a depozitelor i a for ei de munc n raion, servesc ca puncte forte de atrac ie investi ional n industria prelucr toare. Cre terea eventual a cererii pentru serviciile de construc ii, ar putea facilita dezvoltarea ramurii prelucr toare a materialelor de construc ii, prin exploatarea z c mintelor naturale necesare pentru acest sector. Totodat , infrastructura degradat i insuficient constituie un dezavantaj investi ional fundamental: insuficien a sistemelor de canalizare, accesul deficitar la apeduct, la gaz, servicii de evacuare a de eurilor, inclusiv n ora ul Str eni.

Accesul restrns la sistemele de canalizare i apeduct creeaz riscul declan rii unei epidemii sanitar-epidemiologice cu efecte nemijlocite asupra situa iei socio-economice din raion. Insuficien a for ei de munc calificate, care migreaz tot mai mult spre capital , cnfirmnd astfel dezavantajul proximit ii fa de mun. Chi in u. Continuarea emigr rii for ei de munc spre capital i peste hotare ar putea acutiza problema legat de insuficien a acut de for de munc calificat , fapt ce ar putea accelera fenomenul de dezinvestire n raion. Infrastructura agricol deficitar , i anume, lipsesa sistemelor eficiente de irigare i a bazei tehnico-materiale adecvate, insuficien a sta iilor de servicii agricole mecanizate ar putea contribui, n continuare, la degradarea sectorul agricol din raion i la expunerea tot mai pronun at a acestuia la hazardurile naturale. Lipsesa punctelor de colectare a materiei prime agricole restric ioneaz accesul gospod riilor r ne ti din raion la pie ele de desfacere din ar . Aceea i proximitate fa de Chi in u este perceput drept un dezavantaj investi ional, deoarece determin companiile, care practic activit i de comer interior, sau cele nesatisf cute de serviciilor publice oferite n ora ul Str eni, s - i localizeze afacerile n capital . Concuren a cu companiile din capital poate cauza efectul de eliminare a investi iilor din raion. Neconcordan a dintre capacit ile infrastructurii locale i cerin ele legale pentru activitatea de antreprenoriat, n special aceasta se refer la obliga ia pentru companii de a avea acces la sisteme de canalizare, n pofida lipsei sau nefunc ion rii acesteia n marea parte a teritoriului raionului. Asemenea constrngere creeaz teren favorabil pentru corup ie la nivelul institu iilor desconcentrate n teritoriu. De i raionul are acces la c ile de transport rutier i feroviar, calitatea proast a drumurilor r mne o constrngere investi ional , n special pentru ntreprinderile industriale, care practic intens opera iuni de import-export.

Lipsa colilor secundare profesionale sau a altor institu ii de formare a cadrelor constituie o caren major a infrastructurii educa ionale din raion, care are efecte nemijlocite asupra disponibilit ii de bra e de munc calificate. Reiternd cele expuse, urmeaz a fi men ionat, c , n raionul Str eni, totu i, sunt sectoare attractive, ca exemplu: - industria prelucr toare a materiilor prime (agricole, textile); - acordarea serviciilor de depozitare a materiei prime sau a produselor fabricate i semifabricate, inclusiv cele u or alterabile, gra ie disponibilit ii spa iilor frigorifice cu destina ii industriale; - extragerea i prelucrarea z c mintelor de materiale de construc ii; - zootehnia i prelucrarea produselor animaliere; - plantarea livezilor i a vi ei de vie; - sectorul de transport-depozitare-logistic . Solu iile i m surile prioritare, n acest context, pot fi urm toarele: Minimizarea impactului ecologic negativ al activit ii antropice n raion, pentru a fi posibil utilizarea apei din rul Bc n scopuri de irigare; Deschiderea unei gunoi ti autorizate pentru necesit ile raionului; Dezvoltarea micilor fabrici de prelucrare a produc iei agricole; Asigurarea particip rii raionului la proiectele, care contribuie la dotarea tehnologic a agriculturii; Atragerea fondurilor n cadrul programului de vecin tate Romnia-Moldova-Ucraina. Identificarea i catalogarea tuturor terenurilor i cl dirilor, aflate n proprietate public , evaluarea condi iilor acestora i oferirea informa iei despre existen a oportunit ilor de arend /vnzare c tre poten ialii investitori locali, na ionali i str ini; Identificarea loca iei optimale pentru crearea i dezvoltarea unui parc industrial i/sau a unor business-incubatoare (ntru stimularea dezvolt rii antreprenorilor mici i mijlocii) n ora ul Str eni sau n alte localit i ale raionului, preferabil n proprietate public ;

- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru aprovizionarea tuturor localit ilor din raion cu re ele de ap potabil i canalizare n scopul solu ion rii, de urgen , a problemei respective n teritoriul administrat; - Oferirea de instruiri pentru fermieri n ce prive te utilizarea tehnologiilor eficiente de protec ie agricol (solu ii anti-grindin , anti-nge . a.) i n ceea ce prive te dezvoltarea agriculturii intensive: cre terea pe terenuri protejate, irigarea prin picurare etc.; - Fondarea unei institu ii de formare profesional i ncheierea ntre acestea a contractelor cu companiile locale privind angajarea absolven ilor, conform cererii din partea sectorului privat; - Demararea proiectelor infrastructurale prin atragerea fondurilor structurale interna ionale, precum i aresurselor de la bugetul de stat; - Valorificarea i promovarea obiectivelor de atrac ie turistic , pentru ce este necesar o catalogare a acestora i elaborarea unor oferte atractive n comun cu operatorii turistici priva i; Analiza oportunit ilor, ct i a constrngerilor pentru cre terea economic i dezvoltarea social a raionului, scoate n eviden problemele critice existente la etapa actual . n esen , att timp ct problemele critice r mn a fi nerezolvate, poten ialul investi ional al economiei nu poate fi realizat pe deplin.

Or, ntru schimbarea paradigmei de dezvoltare, este necesar de a nl tura, n mod prioritar, acele bariere, care suprim activitatea investi ional . Pe aceast cale, n baza estim rii realiste a posibilit ilor i a neajunsurilor au fost identificate probleme critice, la nivel raional, transpuse sub aspectul unor obiective pe termen mediu, care sunt urm toarele:

1. Infrastructur dezvoltat pentru stimularea investi iilor i asigurarea calit ii ve ii; 2. mbun t irea factorilor de mediu; 3. ncurajarea dezvolt rii economice locale; 4. ncurajarea dezvolt rii sectorului agrar; 5. Consolidarea unei societ i s n toase; 6. Sporirea calit ii serviciilor educa ionale; 7. Asigurarea calit ii i eficien ei serviciilor sociale;

8. Promovarea culturii i a poten ialului turistic.


Obiectivul 4.1: Infrastructur dezvoltat pentru stimularea investi iilor i asigurarea calit ii ve ii
Potrivit publica iei International Living, n 2011 Republica Moldova a ocupat locul 80 n clasamentul mondial al calit ii vie ii. Cel mai mare punctaj a fost ob inut pentru clim (92 puncte din 100) i cel mai sc zut punctaj - pentru infrastructur (24 puncte din 100). (Indexul calit ii vie ii a fost elaborat n baza mai multor dimensiuni, precum: costul vie ii; cultur i timp liber; economie; mediu; infrastructur ; s n tate; clim . a.. n total au fost evaluate 192 de state). Infrastructura include acele elemente structurale ale unei economii, care faciliteaz fluxul de bunuri i servicii ntre cump r tori i vnz tori - transportul i telecomunica iile (drumuri, c i ferate, re ele telefonice), re elele de apeduct i canalizare, sistemele energetice etc. Aceste facilit i sunt considerate premise ale cre terii economice n teritoriu. Degradarea intensiv a drumurilor publice s-a produs din motivul finan rii insuficiente a lucr rilor de ntre inere i repara ie a acestora. Mijloacele financiare, anual alocate, permit doar executarea lucr rilor de ntre inere de rutin (ntre inerea pe timp de iarn , plombarea gropilor .a.). Din cauza neefectu rii repara iilor medii i capitale necesare, mai mult de 80 % din lungimea total a drumurilor au dep it termenul de serviciu stabilit. Starea proast a drumurilor are un ir de efecte adverse. Gospod riile casnice, n special cele din zonele rurale, din cauza st rii nesatisf c toare a re elei de drumuri, suport cheltuieli suplimentare semnificative pentru accesul la serviciile sociale, de s n tate i administrative, precum i la pie ele de desfacere. Drumurile proaste limiteaz accesibilitatea la obiectele de producere i pie ele de desfacere, au efect negativ asupra securit ii circula iei rutiere. Starea proast a drumurilor are impact nefast asupra mediului nconjur tor. Cheltuielile de carburan i pe drumurile n stare rea, n compara ie cu starea bun a acestora, se majoreaz cu 20%. Aceasta contribuie la emisii suplimentare a substan elor nocive n atmosfer . Reabilitarea drumurilor, de fapt, este o prioritate strategic la nivel na ional, deoarece, are un impact benefic, contribuind, la direct, la cre terea economic a rii. innd cont, c economia raionului Str eni este bazat , n mare m sur , pe agricultur i industria prelucr toare, o infrastructur rutier solid i un transport rutier bine func ional vor permite produc torilor agricoli s - i comercializeze produc ia spre pie ele de desfacere locale i externe. n acest context, reabilitarea drumurilor locale va avea un impact considerabil asupra pie ei for ei de munc i va contribui la dezvoltarea unor sectoare netradi ionale n raion, prestatoare de servicii, cum ar fi, spre exemplu, turismul. Nu n ultimul rnd, dezvoltarea infrastructurii rutiere are un impact social benefic. Starea actual a drumurilor constituie un impediment major n accesul popula iei rurale la unele servicii sociale calitative, care ar putea fi prestate n

condi iile unei concentr ri geografice mai pronun ate a institu iilor publice, unde acestea urmeaz a fi prestate. De exemplu, optimizarea re elei de coli prin crearea colilor de circumscrip ie se confrunt n mod direct cu problema accesului la institu ii. Serviciile de transport pot fi dezvoltate, ns costurile de men inere a acestora pot fi foarte nalte n lipsa unei infrastructuri rutiere bine puse la punct. n aceea i ordine de idei, reabilitarea drumurilor va spori accesul popula iei la servicii de s n tate, n special servicii de urgen i spitalice ti. Starea drumurilor are o importan major pentru accesul rapid i n timp util, al pacien ilor, la institu iile medico-sanitare. Totodat , drumurile mai bune influen eaz direct cre terea i dezvoltarea economic a teritoriului. Indiscutabiol, n urma atractivit ii mai bune, cresc investi iile str ine i se dezvolt turismul.

n scopul restabilirii i dezvolt rii sistemelor de alimantare cu ap potabil i de canalizare, prest rii unor servicii de bun calitate c tre consumatori, solu ion rii problemelor, ce in de utilizarea ra ional i p strarea resurselor acvatice, protec ia mediului nconjur tor, Guvernul Republicii Moldova, prin Hot rrea nr.662 din 13 ianuarie 2007 a aprobat Strategia privind aprovizionarea cu ap i canalizare a localit ilor din Republica Moldova, care cuprinde perioada pn n anul 2025.
Realizarea Strategiei respective este anevoios , f r determinarea priorit ilor n politica de alimentare cu ap i canalizare a popula iei din toate localit ile.

Serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare, joac un rol decisiv n mbun t irea calit ii vie ii, protec iei mediului, innd cont de importan a lor pentru economie, pentru producerea de bunuri i servicii, eficien a i calitatea acestora constituind un factor de competitivitate, n special datorit faptului, c permit atragerea investi iilor n regiuni mai pu in favorizate. Faptul, c Organiza ia Na iunilor Unite a declarat perioada 2005-2015 Deceniul de ac iune Ap pentru via , confirm semnifica ia problemei, ce ine de aprovizionarea cu ap potabil i canalizare, la nivel global. Starea lucrurilor, la acest capitol, este fosrte nesatisf c toare, n toate localit ile din raion, cu mici excep ii n or. Str eni, unde n ultimii ani au fost atrase investi ii na ionale, care, par ial, au solu ionat problema respectiv . Con tientiznd aceast stare alarmant , Consiliului raional a ntreprins o ncercare (n anul 2011) de a achizi iona serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate financiar, organizatoric i

tehnic - pentru aprovizionarea cu ap i canalizare a tuturor localit ilor din teritoriu. Din careva motive, nu a fost posibil contractarea serviciilor men ionate. ns , acest studiu urmeaz , totu i, a fi achizi ionat, deoarece lipsa acestui studiu defavorizeaz atragerea fondurilor, att interne, ct i externe, n acest domeniu. Prin urmare, f r primul pas nu este posibil mi carea n solu ionarea alimenta iei cu ap i canalizare a localit ilor din raion, iar calitatea ve ii popula iei, la direct depinde de solu ionarea acestei probleme. Aprovizionarea fiabil cu gaze naturale a tuturor localit ilor este unul din scopurile principale ale Programului na ional de gazificare a Republicii Moldova, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.1643 din 19.12.2002. Programul de gazificare a regiunilor rurale, n mare m sur , s-a realizat deja. Acest program, practic, sa realizat cu suportul considerabil al cet eniilor. Totu i, nec tnd la rezultatele ob inute, este de men ionat, c la noi n raion sunt localit i, care, pn n prezent nu sunt conectate la re eaua de gaze naturale. Acestea sunt satele Micleu eni i Dolna. La fel, pn n prezent, nu sunt gazificate multe institu ii pre colare i colare din teritoriu. Strategia energetic na ional pn n anul 2020,desemneaz - ca obiectiv specific pentru sectorul de gaze naturale - gazificarea integral a majorit ii localit ilor din ar , prin extinderea re elelor existente, cu suportul financiar de la bugetul de stat. Astfel, n vederea mbun t irii situa iei la acest capitol, au fost determinate i formulate ac iunile, ce urmeaz a fi ntreprinse n aceast perioad de c tre autorit ile administra iei publice de nivelul nti i doi din teritoriu:
n acest sens, reiternd cele expuse mai sus, Consiliul raional stabile te, pentru perioada 2012-2015, urm toarele priorit i la acest capitol: Proiectarea i construc ia drumului Voinova Str eni; Renovarea taberei de odihn CODRU, inclusiv construc ia drumului de acces; Construc ia sistemelor de ap potabil i canalizare n localit ile din raion;

Gazificarea localit ilor Micleu eni i Dolna; Gazificarea tuturor institu iilor pre colare i colare din teritoriu; Conservarea energiei termice la edificiile bugetare; Construc ia blocurilor sanitare n institu iile pre colare i colare.

ns , principala problem a administra iei publice locale i cea mai important barier , n vederea asigur rii unei dezvolt ri durabile, este lipsa mijloacelor financiare n bugetele locale. Acest fapt se explic , n primul rnd, prin lipsa unei reale autonomii financiare a administra iilor locale fa de bugetul de stat, ct i prin lipsa oric rei forme de dezvoltare economic n localit ile rurale. Or, prim riile localit ilor rurale (unde n 90% din cazuri nu exist agen i economici, respectiv, nu exist baz impozabil ) sunt lipsite n totalitate de mijloace financiare necesare construc iilor capitale, repara iei i men inerii infrastructurii, implement rii de proiecte sociale, etc. Prin urmare, este necesar mobilizarea tuturor eforturile, din partea autorit ilor publice locale de ambele niveluri, n sensul atragerii fondurilor de la finan atori interni, ct i externi, n reabilitarea re elei de drumuri, n dezvoltarea i reabilitarea re elelor de alimentare cu ap i canalizare, n gazificare, n implementarea managementului de eurilor lichide i solide n toate domeniile, ce in de modernizarea infrastructurii i stimularea interesului antreprenorilor.
n vederea mbun t irii situa iei existente n localit ile raionului, se propune realizarea urm toarelor ac iuni de c tre autorit ile publice de nivelul nti, n colaborare cu autoritatea public de nivelul doi 4.1.1 Planul de ac iuni a Prim rii pentru perioada 2012 - 2015
nr. d/o

Prim ria

Ac iuni

Termenul de execu ie

Valoarea de finan are estimat , bugetullocal alte mii lei surse (**)

Sursa

Bucov 1. 2. 3. Repara ia drumurilor n Bucov i Rasvet Repara ia capital a gimnaziului Repara ia capital a gr dini ei de copii din or. Bucov i a cl dirii Prim riei 2012-2015 2012-2014 2012-2015 8 000,0 3 000,0 3 000,0 + + + + + +

4. 5. 6. C prian 1. 2. 3. 4. 5. Chirianca 1. 2. 3. Coju na 1. 2. 3. 4. 5. 6. P n 1. 2. 3. 4. 5. Mic u i 1. 2. e ti

Reconstruc ia cimitirelor din ora ul Bucov i satul Rasvet Finisarea gazific rii satului Rasvet Iluminarea str zilor Aprovizionarea cu ap potabil a satului Repara ia capital a Casei de cultur Finisarea gazific rii satului Repara ia drumurilor din sat Iluminarea integral a satului Schimbarea u ilor i ferestrelor la coal Construc ia gardurilor la gr dini a de copii i la cimitir Amenajarea unei s li sportive i a terenului sportiv Repara ia capital a dou blocuri a gr dini ei-cre i schimbarea geamurilor Construc ia pavilioanelor de var la gr dini a nr.2 Reabilitarea sistemului intern de apeduct i canalizare a Liceului i a Gimnaziului Schimbarea ferestrelor la Gimnaziu Restabilirea ilumin rii str zilor Construc ia complexului sportiv, reconstruc ia terenurilor sportive Renovarea sistemului de canalizare, asigurarea cu ap a comunei Gazificarea gr dini ei de copii din P n e ti Repara ia Casei de cultur i a sediului Prim riei Restabilirea b ii publice Construc ia unei s li sportive Repara ia Casa de cultur din satul Mic u i Repara ia capital a a gr dini ei i a C minului cultural din satul Gornoe

2012-2013 2012-2013 2012-2014 2012 2012-2015 2012-2015 2013-2015 2012 2012 2012-2014 2012-2014 2012 2012 2012-2014 2012-2014 2012 2012-2015 2012-2015 2012-2013 2012-2013 2012-2014 2012-2014 2012 2012-2014

200,0 800,0 150,0

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

* * * * *
382,0 180,0 110,0 1 080,0 300,0 100,0 1 000,0 200,0 630,0 470,0 150,0 55,0 50,0 100,0

+ + + + + + + + + + + + + + +

* *

Micleu eni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Codreanc 1. 2. 3. 4. 5. Lozova 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Negre ti 1. 2.

Reconstruc ia colii vechi (nefunc ionale) n gr dini pentru copii Construc ia apeductului i a sistemului de canalizare Repara ia drumurilor Repara ia capital a casei de cultur Finisarea construc iei blocului administrativ la Liceului teoretic Scimbarea geamurilor la Liceu Repara ia capital a sediului Prim riei Construc ia unei por iuni de trotuar la drumul central Iluminarea str zilor Gazificarea satului Codreanca, etapa II Finisarea lucr rilor de aprovizionare Cu ap a localit ilor Aprovizionare cu gaze a gr dini ei de copii Codreanca Repara ia capital a Casei de cultur Iluminarea stradelilor n localit i Aprovizionarea cu ap i canalizare, sta ie de epurare Repara ia a dou drumuri Repara ia cl dirii Casa lui Nestor Repara ia capital a cl dirii Prim riei Finisarea construc iei Casei de cultur Construc ia sta iei de epurare pentru institu iile sociale Instalarea cazanelor cu folosirea energiei alternative la Liceu Repara ia capital a clubului Stej reni Repara ia capital a blocurilor claselor primare Iluminarea stradal Repara ia curent a gimnaziului, construc ia gardului Repara ia capital a gr dini ei de copii

2012-2013 2012-2014 2013-2015 2013-2014 2013-2015 2012-2013 2012-2013 2013 2012-2013 2012-2013 2012 2012 2012 2012-2014 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2015 2012 2012 2012 2012 2013-2015 2012 2012-2013

3 000,0 5 000,0 2 000,0 600,0 1 500,0 750,0 200,0 150,0 100,0

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

* * * * *
4 000,0 2 000,0 1 000,0 500,0 3 000,0 1 400,0 300,0 500,0 400,0 300,0

* *

3. 4. 5. One ti 1. 2. 3.

Repara ia capital a bibliotecii s te ti Repara ia drumurilor din sat Construc ia sistemului de canalizare n sat Repara ia capital a gr dini ei de copii Repara ia drumurilor din localitate Repara ia capital a Casei de cultur , a gimnaziului, a Oficiului medical i a cl dirii Prim riei Repara ia unor segmente de drum Repara ia capital a sediului Prim riei Construc ia unui apeduct pentru alimentarea cu ap potabil a localit ii Construc ia drumului spre cimitir Conectarea la gazoduct a institu iilor din teritoriu Construc ia unui segment de drum Repararea sistemului de purificare a apei Repararea capital a sistemului de canalizare n coal Finisarea construc iei Casei de cultur , reconstruc ia s lii sportive Repara ia unui segment de drum din satul Saca Repara ia drumului Negre ti-Saca Repara ia drumului Str eniGhel uza Repara ia capital a clubului Saca i a bibliotecii Reconstruc ia gimnaziului Saca n coal primar -gr dini de copii Repara ia capital a gr dini ei de copii din satul Ghel uza i a Prim riei Proiectarea apeductului i aprovizionarea cu ap potabil a

2012-2014 2012-2015 2012-2013 2012 2012-2015 2012-2015

* * *
270,0 900,0 1 900,0

+ + + + + +

+ + + + + +

Dolna 1. 2. 3. 4. G le ti 1. 2. 3. 4. 5. Ghel uza 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2012-2015 2012-2014 2012-2015 2012-2013 2012 2012-2014 2012-2013 2013 2012-2014 2012 2012 2012-2015 2012 2012-2013 2012-2014 2012-2013

1 500,0 300,0 2 000,0 150,0 960,0 300,0 775,0

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

* * * * * * * * *

comunit ii Greble ti 1. 2. 3. 4. Construc ia apeductului i a sistemului de canalizare Repara ia Casei de cultur i echiparea cu utilaje moderne a acestea Repara ia drumurilor, podurilor Elaborarea planului urbanistic zonal 2012-2013 2012-2013 2012-2015 2012-2013 2011 2012 2012 2012-2015 2012 2012-2013 2012-2015 2012-2015 2012-2015 2012 2012-2013 2012 2013 2013 2012-2015 2012 2012-2015 2012-2015 2012-2015 150,0 150,0 + + + + + + + + + + + 600,0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

* * * * * * *
5,0 1 000,0

Rom ne ti 1. Construc ia unui segment de apeductului cu ap tehnic 2. Repara ia anexei cl dirii ambulatorului 3. Repara ia blocului II al gr dini ei de copii 4. Renovarea sistemului de canalizare 5. Construc ia unei opriri auto R deni 1. 2. 3. 4. Ro cani 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Recea 1. 2. 3. 4. 5. Amenajarea drumului central Construc ia sistemului de canalizare n localit ile comunei Iluminarea str zilor Repara ia drumurilor n satele comunei Repara ia gimnaziu i a gr dini ei de copii Repara ia podului i a drumului central Repara ia capital a C minului cultural Conectarea satului la apeduct Construc ia sistemului de canalizare Electrificarea sectorului destinat construc iei caselor noi de locuit Amenajarea stadionului satului Repara ia drumului Repara ia capital a Casei de cultur Construc ia apeductului i a sistemului de canalizare Construc ia cimitirului nou Repara ia capital i modernizarea

1 100,0 8 200,0

*
1 000,0

*
200,0 50,0 6 000,0 2 000,0 6 200,0

2012-2013 500,0 2012-2015 6 300,0

6. 7. Scoreni 1. 2. 3.

colii i a gr dini ei de copii Modernizarea sediului Prim riei Iluminarea str zilor Construc ia drumului Scoreni Tru eni Gazificarea institu iilor bugetare din sat Repara ia drumului ScoreniStr eni i a drumurilor din intravilanul satului Repara ia podurilor din localitate Construc ia apeductului n sat i conectarea la apeductul Dumbrava, mun. Chi in u Repara ia Casei de cultur din localitate Iluminarea str zilor Iluminarea str zilor Construc ia sistemului de asigurare cu ap i sistemului de canalizare a localit ii Reabilitarea unui segment de drum Repara ia capital a gr dini ei de copii i a cl dirii Prim riei Repara ia capital a gardului la cimitir Lucr ri de construc e a apeductului n or. Str eni i n satul F gureni Elaborarea studiului de fezabilitate i proiectarea sta iei de epurare Proiectarea apeductului satului F gureni Repara ia capital a unui pod Proiectarea, repara ia curent i repara ia capital a unor str zi Pavarea terenului pie ei din fa a Casei de cultur Iluminarea stradal public a ora ului Repara ia sistemului de nc lzire n blocul A a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Lucr ri de repara ie n hotelul

2012-2015 2012-2015 2012-2015 2013-2015 2012-2015

820,0 600,0 42 000,0 500,0 180,0

+ + + + +

+ + + + +

4. 5. 6. 7. Sire i 1. 2.

2012-2013 2012-2015 2012-2013 2012 2012-2015 2012-2015

40,0 5 200 300,0 100,0 1 000,0 21 000,0

+ + + + + +

+ + +

3. 4. 5. Str 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. en

2012-2013 2012-2013 2012 2012-2013 2012-2013 2012 2012 2012-2014 2012-2013 2012-2013 2012-2013

3 000,0 500,0 50,0 1 820,0 980,0 40,0

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + -

14 560,0 350,0 660,0 100,0

9.

2012-2013

350,0

10. 11. 12. T t re ti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8. 9. ig ne ti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Voinova 1. 2. 3. 4. 5. Vornicen 1.

Codru Construc ia sta ii de oprire a transportului Repara ia capital a Prim riei Proiectarea i construc ia complexului sportiv Gazificarea institu iilor bugetare (OMF, Casa de cultur , sediul Prim riei) Reparara ia drumului de acces Repara ia sta iei de autobus Studiu de fezabilitate: apeduct, canalizare i sta ie de epurare Proiectarea apeduct, canalizare i sta ie de epurare Construc ia apeductului n localitate Repara ia re elelor electrice Repara ia Casei de cultur , a gr dini ei i a sediului Prim riei Repararea drumurilor din localitate Construc ia drumurilor n variant alb Ilumunarea str zilor Gazificarea satului Construc ia apeductului i a sistemului de canalizare Conectarea la gazoduct a institu iilor bugetare din teritoriu Repara ia drumurilor Repara ia capital a gr dini ei de copii Repara ia Casei de cultur Construc ia sta iilor de a teptare Construc ia unei sta ii de epurare Gazificarea i repara ia capital a gimnaziului Repara ia capital a gr dini ei de copii Construc ia unei por iuni de drum Construc ia unei por iuni de gard Crearea parcurilor pentru tehnica agricol Construc ia unei sta ii de epurare

2012 2012-2014 2012-2013 2012-2013 2012-2015 2013 2012-2014

200,0 2 000,0

+ + -

+ + + + +

*
550,0 700,0 30,0 50,0 220,0

2014 2013 2014-2015 2013-2014 2015 2012 2012-2014 2013-2014 2012-2014 2012-2015 2012-2013 2012-2013 2012 2013 2012-2013 2012-2014 2012 2013 2012-2015 2012-2015

1 500,0 2 000 1 200,0 300,0 1 500,0 25,0

+ + + + + +

+ + + + + + +

* * * * * * * *
1 043,0 371,0 75,5 50,0 706,3

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

2. 3. 4. 5. 6. Zubre ti 1.

Ramificarea apeductului existent i conectarea ntregii localit i la sursa de ap potabil Finisarea aprovizion rii cu gaze naturale a localit ii Repara ia capital a canaliza iei la LT Ion Uncule Repara ia capital a gr dini ei de copii Repara ia capital a cl dirii Centrului de s n tate Vorniceni Iluminarea str zilor din localitate Proiectarea sistemului de canalizare i epurare a apelor reziduale de la gr dini , Liceul teoretic i sectorul privat Construc ia sta iei de epurare a apelor reziduale Gazificarea sediului Prim riei i a Casei de cultur Finalizarea gazific rii localit ii Lucr ri de construc ie a apeductului Conform proiectului Repara ia gr dini elor de copii Repara ia drumurilor Iluminarea str zilor

2012-2015 2012-2015 2012 2012 2012-2014 2012-2015 2012-2013

* * * * * * * * * * * * * *

+ + + + + + +

+ + + + + + -

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2013-2015 2012-2015 2012-2014 2012-2014 2012-2015 2012-2015 2011-2014

+ + + + + + +

+ + + + + +

* Valoarea ac iunii respective nu a fost estimat ** Sursa de finan are Alte surse presupune finan are din bugetul raional i bugetul
de stat, sponsoriz ri din partea agen ilor economici, contribu ia popula iei, contribu ia ONG-urilor, proiecte FISM, alte proiecte investi ionale, etc.

Obiectivul 4.2: mbun t irea factorilor de mediu

Promovarea comportamentului responsabil fa de mediul nconjur tor i conservarea resurselor naturale va contribui la cre terea nivelului de con tientizare a popula iei privind valoarea resurselor naturale i calitatea mediului, ca element de baz pentru dezvoltarea durabil . Orice tendin de dezvoltare a raionului se va baza pe crearea unei armonii pe termen lung ntre protejarea mediului i procesele socio-economice, n contextul n care, dezvoltarea economic i social nu vor afecta mediul nconjur tor i resursele naturale.

Promovarea perceperii faptului, c este mai eficient i mai ieftin s protejezi mediul ambiant dect s cheltui, ulterior, surse considerabile pentru restaurare, reprezint pilonul central al acestei m suri. Dezvoltarea durabil a rii i a ntregii societ i este posibil numai prin asigurarea unor factori de mediu calitativi, care contribuie la men inerea calit ii vie ii i s n t ii popula iei. Factorii de mediu, cum snt apa, aerul i solul, de care depinde direct calitatea produselor, pe care le consum m, exercit multiple ac iuni asupra s n t ii. De calitatea mediului depinde nu doar s n tatea, dar i nivelul de trai i ns i calitatea vie ii. Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra s n t ii este apa. n acest sens sunt necesare ac iuni concrete ntru diminuarea impactului negativ al apelor potabile necalitative asupra s n t ii popula iei. Degradarea mediului nconjur tor de la acumularea de eurilor de tot tipul, reprezint cel mai agresiv factor, care contribuie la sc derea, att a calit ii s n t ii, ct i a duratei vie ii popula iei. Volumul de eurilor menajere solide i a celor de producere, evacuate n mediul ambiant, n ultimele decenii s-a majorat esen ial, fapt legat de lipsa tehnologiilor de prelucrare, neutralizare i eliminare a lor, influen nd negativ asupra mediului i s n t ii popula iei. Raionul este preocupat de solu ionarea problemelor de mediu, cum ar fi schimb rile climaterice, intensificarea frecven ei diverselor hazarde naturale, diminuarea calit ii apei i aerului, reciclarea de eurilor i reducerea impactului lor asupra mediului i s n t ii. Astfel, n vederea mbun t irii situa iei ecologice la nivel de localit i, se propune realizarea urm toarelor ac iuni:
nr. d/o

Ac iuni generale colarizarea

1.

Termenul Sursa Responsabili de de executare finan are


2012-2015

Bugetul local

APL de nivelul nti

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

popula iei cu problemele ecologiei i protec iei mediului ambiant Amenajarea i renovarea spa iilor verzi din localit i Lichidarea gunoi tilor neautorizate Amenajarea gunoi tilor autorizate Cur irea i amenajarea fntnilor publice i a izvoarelor existente Cercetarea calit ii apelor din fntnile publice pa aportizarea fntnilor Organizarea s pt mnii apei curate Apa izvorul vie ii Desf urarea anual a lunarului ecologic Salubrizarea i nverzirea localit ii Amenajarea cimitirelor din localitate

- // -

- // -

- // -

- // - // - // -

- // - // - // -

- // - // - // -

- // - // - // -

- // - // - // -

- // - // - // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

11. nr. d/o

Amenajarea str zilor din localitate Ac iuni specifice Proiectarea i plantarea unui parc nou Reamenajarea parcului din localitate Construc ia i amenajarea unei gunoi ti autorizate Finisarea proiectului Evacuarea de eurilor Crearea serviciului comunal de colectare a gunoiului Restabilirea func ion rii sistemei de purificare i canalizare Instalarea containerelor pentru acumularea de eurilor Deschiderea i autorizarea carierelor de nisip i argil Amenajarea unui parc la intrarea n localitate

- // -

- // -

- // -

1.

Termenul Sursa Responsabili de de executare finan are


Buget lovcal; FEN 300,0 mii lei
Buget local; Contribu ia popula iei i a agen ilor economici

APL Mic u i

2.

2012

APL Dolna

3.

2012-2013

FEN (2,0 mln. lei)

- // APL Codreanca

4.

2012

Buget local; investi ii

5.

2012

Buget local, ONG Demetra Buget local; Agen ii economici

APL Lozova

6.

2012-2013

- // -

7.

2012

Buget local; Agen ii economici

- // -

8.

2012-2015

Buget local; Ministerul mediului; ONG

APL Vorniceni

9.

2012

Buget local, proiecte, dona ii, (50,0 mii lei)

APL Micleu eni

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

Amenajarea Cimitirului Eroilor Rom ni de la intrarea n sat Organizarea serviciului de evacuare i depozitare a gunoiului Lichidarea depozitului de chimicale nverzirea stadionului din centrul satului i a teritoriul gimnaziului (arbu ti decorativi, iarb etc.) Plantarea arborilor pe sectoarele de sol cu alunec ri (suprafa a 20 ha) S direa arborilor n zonele de protec ie Cur irea rului Ichel Plantarea copacilor i prevenirea alunec rilor de teren Construc ia apeductului Mic u i-Coju na, re elei de ap i canalizare n localitate Construc ia gunoi tii

2012-2015

- // -

2012

Buget local; Contribu ia satului (25,0 mii lei)

APL T t r

ti

2013

Buget local (200,0 mii lei)

- // -

2013

Buget local; contribu ia popula iei (500,0 mii lei)

- // -

2012-2013

Buget local; agen ii economici

APL Ghel uza

2012-2015

Buget local

- // APL One ti

2012 2012-2013

Buget local (4,0 mii lei) Buget local

- // -

18.

2012-2014

(3,5 mln. lei) APL Coju na Buget local, FISM; Bugetul raional

19.

2012

Buget local;

autorizate
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Plantarea arborilor n parcurile i f iile de protec ie a rule ului din centrul satului Amenajarea parcului din centrul satului Cur area i amenajarea afluentului rului Ichel Stabilirea i respectarea zonelor de p unat Reconstruc ia canalelor de evacuare a apelor Amenajarea unui parc n centrul satului Procurarea i instalarea containerelor mp durirea terenurilor deteriorate S direa arborilor, mp durirea terenurilor deteriorate Proiectarea lucr rilor de construc ie a

2012

agen ii economici; FISM 1,8 mln.lei Buget local; popula ia; agen ii econimici

- // -

- // -

2012-2013

Buget local Buget local, popula ia

APL Rom ne ti

2012-2015

- // -

permanent

Buget local, popula ia

- // -

2012-2013

Buget local, APL G le ti Bugetul raional

2012-2015

Buget local; proiecte (150,0 mii lei) Buget local; comunitatea (150,0 mii lei) Buget local, popula ia

APL Scoreni

2012-2013

APL Bucov

2012-2015

APL Voinova

2012-2015

Buget local

APL Sire i

2012

Buget local; proiecte investi ionale

APL Str

eni

30.

platformei de acumulare a de eurilor conform schemei Extinderea i amenajarea gunoi tii publice Efectuarea lucr rilor de cur ire a rule elor i rpelor din ora Ac iuni de lichidare a cinilor vagabonzi Cur irea rului Ichel Procurarea unei autospeciale pentru evacuarea de eurilor Instalarea urnelor i tumberoanelor Restabilirea sistemului de canalizare a satului P n e ti Plantarea puie ilor de nuci pe sectoarele de sol cu alunec ri Renovarea fntnilor arteziene Plantarea arborilor i arbu tilor pe marginea rpilor, n parc i la es Proiectarea i

(250,0 mii lei)

2012

Buget local; FEN, (300,0 mii lei) Buget local; FEN, (500,0 mii lei)

- // -

31.

2012-2014

- // -

32.

2012 2012-2013 2012-2013

Buget local (15,0 mii lei) Buget local (50,0 mii lei) Buget local; proiecte FEN (600,0 lei)

- // APL R deni APL Recea

33. 34.

35.

2012-2013

36.

2012

Buget local; FEN (400,0 mii lei) Buget local; FEN, (700,0 mii lei)

- // APL P n e ti

37.

2012

Buget local; popula ia; agen ii economici Buget lovcal

- // -

38.

2012-2015

APL Negre ti

39.

2012-2013

Popula ia, agen ii economici

- // -

40.

2013-2015

Buget local,

41.

42.

construc ia unei sta ii de epurare Cur irea rului I nov i amenajarea lui Amenajarea ntr rii n sat din partea traseului P n e ti C priana

proiecte, investi ii, Bugetul raional permanent Buget local

- // APL C priana

2012

Buget local

- // -

Situa ia ecologic n mare m sur este determinat de starea componentelor de mediu. Contaminarea resurselor de ap , aerului, spa iului lucrativ, impactul transfrontalier, degradarea fertilit ii solurilor etc. sunt factorii, care influen eaz securitatea ecologic . Riscurile, asociate cu securitatea ecologic , prezint un pericol esen ial pentru dezvoltarea socialeconomic a teritoriului. Acest fapt oblig colaborarea tuturor institu iilor abilitate de managementul de mediu. Suntem con tien i de faptul, c datoria noastr fa de genera iile viitoare este de a reduce epuizarea resurselor naturale, care trebuie s le r mn disponibile.
Obiectivul 4.3: ncurajarea dezvolt rii economice locale

Dezvoltarea economic local este procesul, prin care diferi i actori din sectorul public, mediul de afaceri i sectorul nonguvernamental colaboreaz pentru a crea condi ii mai bune de cre tere economic i pentru a genera noi locuri de munc . Prin aces proces se stabile te i se men ine o cultur antreprenorial dinamic i se creeaz resurse materiale pentru comunitate i mediul de afaceri, cu scopul de a mbun t i calitatea vie ii ntregii colectivit i locale. Dezvoltarea economica local serve te intereselor popula iei locale, n care actorii locali i autorit ile locale mbun t esc folosirea resurselor locale n scopul bun st rii comunit ii - la

ridicarea veniturilor locale, combaterea omajului, mbun t irea infrastructurii, a mediului etc. Administra ia public local se consider principalul agent al dezvolt rii locale. Sectorul privatconstituie un alt agent important al acestui proces - ofer locuri de munc , precum i o surs principal de investi ii i de finan are a proiectelor de dezvoltare local . a. O alt component a dezvolt rii economice locale este societatea civil . Rela ia dintre autorit ile locale i cet enii, pe care acestea i deservesc, reprezint cel mai important factor n evaluarea democra iei locale. Aceast rela ie depinde foarte mult de experien a ambelor p r i i de dorin a lor de colaborare. Persoanele fizice din comunitate sunt acelea, care sprijin Programele de dezvoltare economic local . Un rol important n identificarea unor probleme n societate, l au ONG-urile. Prin utilizarea propriilor resurse umane i a capacit ilor organizatorice, contribuie substan ial la realizarea obiectivelor, ce in i de dezvoltarea local . ONG-urile acoper anumite necesit i ale comunit ii, oferind servicii mai calitative i mai ieftine in compara ie cu sectorul public. ONG-urile completeaz activitatea administrativ i ofer solu ii complementare, astfel, colabornd cu administra ia public local . Respectiv, ntru atingerea priorit ilor dezvolt rii economice locale se stabile te ca obiectiv prioritar, pentru urm toarea perioad de activitate, nfiin area parteneriatelor publice private (cu implicarea tuturor actorilor, ce au tangen la dezvoltarea economic local ) spre ncurajarea extinderii bazei economice existente i a for ei de munc a teritoriului administrat, prin studierea situa iei economice ini iale a localit ilor, identificarea barierelor din calea dezvolt rii economice i a afluxului de investi ii i elaborarea proiectelor i programelor orientate spre nl turarea impedimentelor de atragere a investi iilor. i n cazul implic rii membrilor comunit ii n rezolvarea problemelor comune i, respectiv, n valorificarea comun a beneficiilor; n cazul mbun t irii calit ii vie ii i a mediului; ct i n cazul conserv rii patrimoniul cultural de inut, se va ob ine o

cre tere economic real , care se va asocia cu dezvoltarea economic a comunit ii.
Obiectivul 4.4: ncurajarea dezvolt rii sectorului agrar

Aplicarea practicilor agricole performante i a celor prietenoase mediului, capabile s asigure nu numai ob inerea recoltelor mari pe termen lung, dar i calitatea vie ii ntregii popula ii a raionului, este unul din obiectivele de baz al programului de dezvoltare social-economic a raionului Str eni pentru anii 2012-2015. Poten ialul agricol de care dispune raionul Str eni, face posibil ob inerea unei produc ii capabile s satisfac neecesit ile de consum ale popula iei i s creeze disponibilit i pentru export. Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare a sectorlui agrar vizeaz urm toarele scopuri: Consolidarea terenurilor agricole i ndreptarea eforturilor principale mai nti spre conservarea agriculturii pentru a nu admite degradarea ei n continuare, apoi, spre o dezvoltare ritmic i durabil ; Studierea proceselor de distrugere a structurii solului de tehnica agricol i al i factori i luarea m surilor necesare de urgen ; Aplicarea lucr rilor de ameliora ie agricol i, n primul rnd, a irig rii terenurilor, ca factor decisiv n combaterea secetei; Dezvoltatrea agriculturii ecologice nu numai n scopul de a proteja resursele naturale i a spori grija fa de s n tatea cet enilor, dar i ca surs de venit pentru agricultori; Acordarea asisten ei tiin ifice i a ajutorulu necesar speciali tilor n agricultur i proprietarilor de terenuri agricole, n vederea aplic rii eficiente a fertilizan ilor, protej rii fertilit ii solului i ob inerii unei recolte nalte, stabile i nepoluante; Analiza detaliat a lan ului valoric pe principalele produse i identificarea culturilor cu valoare ad ugat nalt specifice raionului; Inventarierea planta iilor multianuale ntru identificarea celor cu productivitatea nesatisf c toare pentru a fi direc ionate la casare i ncadrarea acestor terenuri n circuitul agricol;

- Optimizarea sem n turilor ocupate de culturi cu valoare ad ugat nalt , ree ind din cerin ele pie elor interne i externe.

La fel, nivelul tehnologic i infrastructura produc iei de struguri, necesit o modernizare i racordare la practica zonelor viticole cu experien avansat . Produc torul este nevoit s - i g seasc de sine st t tor solu ii la majoritatea problemelor, ce in de nfiin area planta iei vi ei de vie, ngrijirea ei, recoltarea, prelucrarea strugurilor i promovarea pe pie ele de consum. Deacea cooperarea i asocierea n grupuri a produc torilor pe principii profesionale i teritoriale, va permite mai eficient s utilizeze tehnologiile inovative i s se prezinte mai bine pe pie ele de desfacere, spre a face fa concuren ei. Or, pentru redresarea situa iei n sectorul vini-viticol sunt necesare urm toarele m suri: ntreprinderea unor ac iuni consolidate n scopul atragerii surselor investi ionale n ramur , orientate spre extinderea suprafe elor de vii moderne, crearea infrastructurii de deservire, construc ia de frigidere i case de ambalare. Extinderea soiurilor pentru producerea vinurilor de calitate superioar (Sauvignon, Chardonau, Pinot gris, Pinot noir, Aligote etc.); Stimularea activit ii de export a strugurilor de mas , prin identificarea pie elor de desfacere; Reorganizarea prodc iei de material s ditor din soiuri nobile autorizate i recomandate pentru nmul ire; mbun t irea calit ii vinurilor i a modului de prezentare, n scopul cre terii livr rilor la export; nfiin area i renovarea planta iilor. O aten ie sporit urmeaz a fi acordat pomiculturii, care este o ramur rentabil din punct de vedere economic. De in torii de terenuri, care planteaz livezi urmeaz s in cont, n primul

rnd, de latura ecologic al acestui proces, i anume, c terenurile n pant contribuie la combaterea eroziunii solului i prevenirea alunec rilor de teren. Exploatarea terenurilor cu suprafa a mai mare de 50,0 ha, de c tre societ ile agricole, asocia ii i arenda i, a demonstrat, c aceste structuri sunt viabile, iar pentru relansarea produc iei agricole, una din solu iile prioritare este stimularea i perfec ionarea acestora. Realizarea obiectivelor trasate depinde, n mare m sur , i de convingerea poduc torilor agricoli de a nu se limita numai la reparcelarea terenurilor dispersate n teritoriu. La momentul actual este necesar s se con tientizeze, c procesul de consolidare este mult mai larg i echivaleaz cu dezvoltarea rural n ansamblu. Acordarea aten iei sporite practicilor altor ri i rolului cuvenit bazei teoretice i practice, n solu ionarea diverselor probleme, contribuie, n mod sim itor, la ob inerea unei recolte nalte i mbun t irea calit ii produc iei. Pentru a garanta siguran a produselor alimentare i a furajelor este necesar s se ia n considerare toate aspectele lan ului de produc ie a produselor alimentare ca un proces continuu, pornind de la produc ia primar i producerea hranei pentru animale i finaliznd cu vnzarea sau furnizarea de produse alimentare c tre consumatori, deoarece fiecare element poate avea un impact poten ial asupra siguran ei produselor alimentare, de exemplu asigurarea s n t ii animalelor i plantelor, utilizarea medicamentelor veterinare i produselor de uz fitosanitar, evaluarea riscurilor acestor produse etc. n acela i context, trebuie s se ia n considerare alte practici i inputuri agricole la nivelul produc iei primare i efectul lor poten ial asupra siguran ei generale a produselor alimentare. Obiectivul general al Strategiei n domeniul siguran ei alimentelor este atingerea celui mai nalt grad de protec ie a s n t ii publice i a intereselor consumatorilor n ceea ce prive te inofensivitatea alimentelor. Principiul de baz al politicii na ionale actuale privind siguran a alimentelor este aplicarea unei abord ri integrate, de

tipul de la furc la furculi , care s includ toate sectoarele lan ului alimentar, inclusiv produc ia de furaje, s n tatea plantelor i animalelor, bun starea animalelor, produc ia primar , procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, comercializarea etc..
Obiectivul 4.5: Consolidarea unei societ i s n toase

n ultimii ani Moldova a realizat progrese semnificative n reformarea sectorului s n t ii. Potrivit Strategiei de dezvoltare a sistemului de s n tate n perioada 2008-2017, aprobat prin Hotarrea Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007, prima etap a reformelor a fost orientat spre stoparea declinului sistemului de s n tate, condi ionat de criza financiar din ultimul deceniu al secolului trecut. A doua etap a fost impulsionat , n mare parte, de introducerea asigurarilor obligatorii de asisten medical , care au sporit substan ial nivelul de finan are a sectorului, au ameliorat protec ia financiar a popula iei si accesul ei la servicii medicale. Etapa recent a reformelor prevede mobilizarea tuturor resurselor spre remanieri structurale, care se vor solda cu sporirea eficien ei si calit ii sistemului de s n tate. Exercitarea eficienta a func iei de dirijare este o premis important pentru prestarea unor servicii de s n tate calitative, pentru asigurarea corespunz toare a sistemului de s n tate cu personal medical calificat i cu echipamente moderne. Dirijarea adecvat a sistemului permite mobilizarea resurselor financiare necesare, aplicarea mecanismelor de identificare a priorit ilor i asigurarea utiliz rii ra ionale si eficien e a resurselor disponibile pentru atingerea rezultatelor dorite. Strategia se nscrie n obiectivul de restructurare a sistemului de s n tate ini iat n ultimii zece ani, porne te de la identificarea problemelor prioritare existente i traseaz modalit ile de abordare i interven ie, care, n condi iile unei implement ri consecvente i adecvate, vor asigura rezultate mai bune pentru performan a sistemului de s n tate i pentru starea de s n tate a popula iei, inclusiv n situa ia unor resurse limitate.

Finan area este unul dintre factorii principali, care determin func ionarea durabil a sistemului de s n tate i creeaz condi ii favorabile de satisfacere a necesit ilor si a cererii popula iei n servicii medicale de calitatea si volumul adecvat. Aplicarea corect i la timp a prghiilor de reglementare a finan rii sistemului permite sporirea accesului echitabil al popula iei la serviciile medicale, asigura utilizarea rationala si eficienta a resurselor si favorizeaz motivarea pozitiv a prestatorilor de servicii medicale. Lipsa competitivit ii n procurarea serviciilor i rigiditatea mecanismului de plat a prestatorilor din fondurile asigur rilor obligatorii de asisten medical , care nu ia n calcul diferen ele teritoriale i structura sociodemografic , ncurajeaz egalarea artificial , repartizarea dispropor ional a prestatorilor cu dublarea func iilor, ceea ce sporeste povara financiar asupra bugetelor i fondurilor publice pentru sanatate. Nu au fost implementate mecanisme reale de sporire a eficien ei, att tehnice, ct i alocative, n sistemul de s n tate i nici prghii de motivare a prestatorului pentru dezvoltarea performan elor. Ramn limitate drepturile institu iilor medicosanitare n gestionarea resurselor proprii i a mijloacelor ob inute pentru dezvoltarea durabila. Persista o serie de discrepan e ntre func iile cu drept decizional i responsabilit ile delegate acestora. Este apreciat ca nesemnificativ participarea autorit ilor administra iei publice locale la dezvoltarea infrastructurii medicosanitare din teritoriu. Actualmente persist , din iner ie, investitiile facute n boal i nu n s n tate, dar este tot mai evident i justificat necesitatea de a investi n profilaxie si promovarea s n t ii, att prin programe na ionale, ct i prin programe cu finan are extern . Programele na ionale n derulare nu beneficiaz de o finan are adecvat , raportat la necesit i i la costurile lor reale. Restructurarea re elei sistemului de s n tate a fost dirijat spre dezvoltarea prioritar a asisten ei medicale primare, care ofer cel mai nalt grad de accesibilitate si continuitate a

serviciilor medicale, dar pentru ca reforma medicinei autohtone s se soldeze cu rezultatele scontate este imperios necesar s se creeze infrastructuri fizice moderne, dotate cu echipament adecvat, consumabile si medicamente necesare si cu personal medical competent. Este la fel de important ra ionalizarea continu a infrastructurii spitalicesti si dezvoltarea centrelor de performan , axate pe tehnologii avansate, propor ional distribuite, dar i ra ional utilizate, pentru asigurarea accesului echitabil al tuturor pacientilor din teritoriu. Prin implementarea Strategiei se tinde spre crearea unui sistem de s n tate, care sa asigure: a) echitate n alocarea resurselor i accesul popula iei la servicii de s n tate; b) servicii centrate pe pacient, satisfac ia reala a utilizatorilor pentru serviciile de s n tate; c) servicii de s n tate de calitate, la cel mai bun raport costcalitate; d) responsabilit i clar definite ale tuturor p r ilor implicate n procesul de prestare a serviciilor de s n tate. La etapa actual , etapa a II de implementare a Strategiei na ionale (2012 - 2017) se pune accentul pe: - utilizarea tuturor instrumentelor, ce asigur implementarea ac iunilor de organizare i prestare a serviciilor de s n tate adecvate cerin elor i ajustate la necesit ile populatiei; - cresterea accesibilit ii i competitivit ii serviciilor medicale; - finalizarea perioadei de formare a infrastructurii competitive, implementarea tehnologiilor medicale moderne, racordate la standardele europene, care s asigure un grad mai nalt de satisfac ie a popula iei. Astfel, activitatea serviciului medical raional (Asisten a Medical Primar , Specializat de Ambulator, Spitaliceasc ), n aceast perioad , se va axa pe traducerea n via a obiectivelor Strategiei na ionale de dezvoltare a sistemului de s n tate, care

reprezint un ansamblu de obiective i priorit i n domeniul respectiv. n vederea realiz rii obiectivelor primordiale ale serviciului de s n tate raional, se propune spre implementat urm torul Plan de dezvoltare strategic al Institu iilor Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional i Centrul Medicilor de Familie Str eni pentru anii 2012 2015:
1) IMSP Spitalul Raional Str
Termen ul de executa re Valoare a estimat (mii lei)

eni

nr. d/o

M suri, ac iunii

Sursa de finan are

Responsabili

Obiectivul I. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale


1.

2.

3.

Achizi ionarea unui fibrogastroduodenos cop Achizi ionarea a dou electrocardiografe portative Achizi ionarea unui ultrasonograf Achizi ionarea a patru role electrice Achizi ionarea a dou aparate pentru autoclavare Achizi ionarea utilajului pentru efectuarea investiga iilor histologice (microtom, citadel ) Achizi ionarea unui

Anul 2012 Anul 2012 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2013

120,0

bugetul local mijloace speciale

Administra ia institu iei Administra ia institu iei Administra ia institu iei Administra ia institu iei Administra ia institu iei

60,0

4. 5.

Proiect 750,0 investi ion al Bugetul 300,0 local 300,0 Bugetul local

6.

Anul 2013

100,0

Bugetul local

Administra ia institu iei

7.

Anul

Proiect

Administra

aparat radiologic digital


8.

2013 Anul 2014

500,0 investi ion al Proiect 400,0 investi ion al 120, Mijloace 0 speciale Mijloace 300, extrabugeta 0 re 250, Bugetul 0 local 800, Bugetul 0 local

ia institu iei Administra ia institu iei

Achizi ionarea echipamentului fizioterapeutic

Obiectivul II. Modernizarea i reutilarea institu iei


1. 2.

3.

Achizi ionarea a ase calculatoare Achizi ionarea instala iei pentru prelucrrea de eurilor Achizi ionarea unei autosanitare Repara ii capitale ale acoperi ului blocului principal i sec iei terapie general Coju na Trecerea cazangeriei la gaze naturale i renovarea sistemului de termoficare. Achizi ionarea i instalarea a dou turnuri Rojnovski

Anul 2012 Anul 2014 Anul 2014 Anul 2014

Administra ia institu iei Administra ia institu iei Administra ia institu iei Administra ia institu iei

4.

5.

Anul 2015 Anul 2015

800, Proiect 0 investi ional 600, Bugetul 0 local


eni
Sursa de finan are

Administra ia institu iei Administra ia institu iei

6.

2) IMSP CMF Str


nr. d/ o M suri, ac iunii Termen ul de executa re Valoare a estimat (mii lei)

Responsabili

Obiectivul I. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale


1.

Achizi ionarea

2012- 900,0 Fondul de

Administra

2.

3.

4.

mobilierului necesar pentru institu iile medicale primare Achizi ionarea unui autovehicul de tip VAZ pentru CS Coju na Achizi ionarea unei instala ii pentru prelucrarea de eurilor medicale Dotarea cabinetelor de fizioterapie cu utilaj i aparate respective (tratament cu
ultrasunet)

2015

rezerv (CNAM) Bugetul local

ia institu iei

2013

84,5

Administra ia institu iei Administra ia institu iei

2012Bugetul 200,0 2015 local Fondul de rezerv 2012950,0 (IMSP 2015 CMF Str eni) Fondul de rezerv 2012950,0 (IMSP 2015 CMF Str eni)

curen i biodinamici, galvanizare i electroforez , amplipuls,

Administra ia institu iei

5.

Procurarea echipamentului medical pentru Centrele de S n tate, Oficiile Medicilor de Familie i pentru Oficiile de S n tate Repara ia capital a OMF Dolna Repara ia capital a CMF Str eni Oficiile Medicilor de Familie: Dolna, Ro cani, One ti, ig ne ti i

Administra ia institu iei

Obiectivul II. Modernizarea i reutilarea institu iei


6. 7.

2012 2012

80,0 Buget local 150, Buget local 0

Administra ia institu iei Administra ia institu iei

8.

Obiectivul III. Gazificarea institu iilor medicale primare

Bugetul 4 2012local; fondul Administra 200, 2015 ia institu iei de rezerv 0 (IMSP CMF

Ghel uza, Oficiile de S n tate: Rassvet, Stej reni, Greble ti i Saca


-

Str

eni)

Rezultatele scontate sunt:

- Motiva ia i re inerea cadrelor medicale n serviciul de s n tate, ameliorarea rela iilor i cre terea satisfac iei pacien ilor. - Tehnologii informa ionale contemporane.
Obiectivul 4.6: Sporirea calit ii serviciilor educa ionale

Accesul liber al popula iei la serviciile medicale primare i specializate de ambulator i spitalice ti, servicii sigure, de calitate nalt , conform standardelor de ngrijire.

Dezvoltarea durabil a sistemului de nv mnt urmeaz a fi realizat prin implementarea unor m suri comune pentru ntreg sectorul educa ional, pornind de la interdependen a dintre calitatea personalului didactic, calitatea nv mntului, nivelul de dezvoltare a economiei i calitatea vie ii.

Sistemul de nv mnt are un rol primordial n crearea premiselor pentru dezvoltarea uman durabil i edificarea unei societ i bazate pe cunoa tere. Calitatea educa iei determin , n mare m sur , calitatea vie ii i creeaz oportunit i pentru realizarea, n volum deplin, a capabilit ilor fiec rui cet ean. La etapa actual de dezvoltare, educa ia reprezint o prioritate na ional , devenind factorul de baz n transmiterea i crearea de noi valori culturale i general-umane, de reproducere i de dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului i a obiectivelor educa ionale. Strategia consolidat de dezvoltare a nv mntului pentru anii 2011-2015 (aprobat prin ordinul ministrului educa iei nr.849 din 29. 11. 2010) constituie un document fundamental de politici educa ionale, care define te orient rile i direc iile prioritare de dezvoltare a sistemului de nv mnt din ar . Analiza tendin elor demografice pe diferite categorii de vrst , indic p strarea num rului relativ redus al popula iei colare n urm torii ani, cu efecte imediate asupra institu iilor de nv mnt, fiind afectate, n temei, att colile din nv mntul primar i gimnazial, ct i liceele din localit ile rurale.

nr. d/o
A

Educa ia calitativ i accesibil este un element indispensabil pentru a combate s r cia ntr-o manier durabil . nv mntul din raion, ca i cel din ar , se afl ntr-un proces de modernizare formativ, centrat pe elevi, specific unei societ i democratice, bazate pe o economie de pia . n contextul Strategiei consolidat de dezvoltare a nv mntului pentru anii 2011-2015, Direc ia general nv mnt Str eni stabile te propriilr obiective i priorit i pentru perioada 2012-2015, care include urm toarele direc ii prioritare de activitate: Formarea i dezvoltarea de coli prietenoase copilului; Extinderea accesului la educa ia timpurie de calitate; Formarea continu a cadrelor didactice; Implementarea tehnologiilor informa ionale i comunica ionale n educa ie. Ac iuni
B

Ter- Responsabi men li


1 2

Rezultate scontate
3

1.

Determinarea contingentului de elevi i a re elei de clase Acordarea ajutorului material copiilor din familiile socialmente vulnerabile din Fondul de colarizare Diagnosticarea i monitorizarea factorilor ce duc la abandonul colar

2012 2015 2012 2015

- Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor - Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor; - Autorit ile administra iei publice locale (APL) - Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor; - autorit ile APL

2.

Crearea unui raport adecvat elevi/clas Cre terea num rului de copii beneficiari de ajutoare financiare Stabilirea factorilor ce genereaz abandonul colar; Eradicarea cauzelor de abandon

3.

2012 2015

4.

5.

Includerea problematicii de acces la studii, abandon colar n dezba-teri la diferite niveluri ncadrarea copiilor din familiile social vulnerabile n listele de asigurare cu manuale i alimenta ie gratuit Crearea serviciului psihologic n cadrul Direc iei nv mnt

2012 2015

- Direc ia general nv mnt; - autorit ile APL; - institu iile preuniversitare - Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor; - autorit ile APL

Sporirea accesului la educa ia de calitate Cre terea num rului de copii alimenta i gratuit i asigura i cu manuale Asigurarea consilierii psihologice n nstitu iile preuniversitare din raion Ameliorarea condi iilor de nv are eficient

2012 2015

6.

2012

Direc ia general nv mnt

7.

Asigurarea alimenta iei 2012 copiilor din treapta primar n conformitate 2015 cu legisla ia n vigoare i extinderea num rului de elevi alimenta i n institu iile din raion (cu 3% anual) Implementarea concep iei de educa ie incluziv Majorarea ratei de nrolare a copiilor n tabere de odihn locale, raionale i republicane (de la 16, 7 % n a. 2012 2015 2012 2015

- Autorit ile APL; - Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor; - sponsori; - p rin i

8. 9.

- Direc ia general nv mnt; - autorit ile APL - Consiliul raional (Direc ia general nv mnt); - autorit ile APL; - administra iile institu iilor; - p rin i

Extinderea educa iei incluzive Cre terea num rului de copii, ce se vor odihni n diferite institu ii de odihn

10 .

11 . 12 .

13 .

14 .

2011) Majorarea ratei de participare a elvilor n activit i extra colare i extracurriculare (anual cu 5 %) Revitalizarea taberei raionale de odihn Codru Preg tirea consilierilor educa ionali i a cadrelor didactice pentru realizarea educa iei incluzive n institu iile preuniversitare Crearea mecanismelor de monitorizare a educa iei incluzive i alternativelor educa ionale Implementarea m suril or de prevenire a plas rii copiilor n institu iile reziden iale

2012 2015 2012 2012 2015

- Administra iile institu iilor; - autorit ile APL; - p rin i - Consiliul raional (Direc ia general nv mnt) - Direc ia general nv mnt

Dezvoltarea re elei de cercuri pe interese i sec ii sportive Func ionarea taberei Cre tera nivelului profesional

2012 2015 2012 2015

- Direc ia general nv mnt

Crearea de alternative educa ionale Prevenirea plas rii nejustificate a copiilor n institu iile reziden iale Crearea condi iilor pentru incluziunea copiilor cu CES n institu iile preuniversitare Optimizarea cheltuielilor;

- Direc ia general nv mnt; - autorit ile APL

15 Adaptarea colilor con- 2012 . ven ionale pentru educarea copiilor cu 2015 cerin e educa ionale speciale 16 Reorganizarea 2012 . gimnaziului F gureni n

- Direc ia general nv mnt; - autorit ile APL

- autorit ile APL; - Direc ia general

coal primar gr dini 17 Reorganizarea . gimnaziului Negre ti n coal primar gr dini 18 Reorganizarea Gimna. ziului Lupa-Recea n coal primar gr dini 2012

nv

2013

19 Reorganizarea 2014 . gimnaziului Dr gu eni n coal primar gr dini 20 Reorganizarea 2014 . gimnaziului Stej reni n coal primar gr dini 21 Reorganizarea 2015 . gimnaziului Greble ti n coal primar gr dini 22 Monitorizarea . necesit ilor n educa ia timpurie i pre colar 2012 2015

Accesul elevilor la nv mnt de calitate - autorit ile APL; Optimizarea - Direc ia cheltuielilor; general Accesul elevilor nv mnt la nv mnt de calitate - autorit ile APL; Optimizarea - Direc ia cheltuielilor; general Accesul elevilor nv mnt la nv mnt de calitate - autorit ile APL; Optimizarea - Direc ia cheltuielilor; general Accesul elevilor nv mnt la nv mnt de calitate - autorit ile APL; Optimizarea - Direc ia cheltuielilor; general Accesul elevilor nv mnt la nv mnt de calitate - autorit ile APL; Optimizarea - Direc ia cheltuielilor; general Accesul elevilor nv mnt la nv mnt de calitate - Direc ia Stabilirea general cauzelor nv mnt; nefrecvent rii institu iilor de administra iil educa ie e institu iilor pre colar i a num rului de copii

mnt

23 Implementarea . Programu-lui na ional de dezvoltare a re elei de institu ii de nv mnt pre colar i educa ie timpurie 1) Gradini a C priana 2) Gr dini a Micleu eni 3) Gr dini a Saca 24 Majorarea ratei de . nrolare n programele pre colare pentru copiii de 3-5 ani (de la 71,8% n 2011) 25 Majorarea ratei de . nrolare n programele pre colare pentru copii de 5-7 ani (de la 94,2 % n a. 2011) 26 Planificarea , . organizarea i monitorizarea procesului de formare continu i atestare a cadrelor didactice 27 Majorarea ratei de . cadre didactice de in toare de grade didactice (anual cu 3%) 28. Schimbarea sau 20122015

2013 2015

- Consiliul raional; - administra iile institu iilor; - autorit ile APL

neinstitu ionaliza i Extinderea accesului la educa ia timpurie i nv mntul pre colar

2012 2015 2012 2015

- autorit ile APL; - Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor - autorit ile APL; - Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor - Direc ia general nv mnt

Majorarea num rului de copii nrola i conform planului Majorarea num rului de copii nrola i conform planului
Schimbarea esen ialcalitativ a form rii cadrelor didactice la fiecare 5 ani; Diversitatea serviciilor de formare n conformitate cu Conceptul de formare continu a cadrelor didactice n RM

2012 2015

2012 2015

- Direc ia general nv mnt; - administra iile institu iilor

Motivarea cadrel or didactice la ob inerea gradelor didactice

Echipelemanageriale ale

Ameliorarea calit ii procesului de

modernizarea tehnicii de calcul

institu iilor de nv mnt (sponsori, proiecte); - autorit ile APL

predarenv are-evaluare prin implementarea tehnologiilor de prelucrare a informa iei i comunica iilor Cre terea calit ii procesului de predarenv are-evaluare prin implementarea tenologiilor de prelucrare a informa iei i comunica iilor
Cre terea calit ii managementului educa ional n baza unor date veridice; Combaterea tentativelor de falsific. a actelor de studii

29. Reconectarea la 2012re eaua internet 2015 a institu iilor cu conexiune Dialup prin tehnologiile pe band larg 30. Asigurarea func ion rii Registrului de Stat al Educa iei 31. Dezvoltarea i eficientiz. managementului educa ional n baza tehnologiilor de prelucrare a informa iei i comunica iilor 32. Implementarea produselor program destinate instruirii asistat de calculator 20122015

- Echipele manageriale ale institu iilor de nv mnt (sponsori, proiecte); - autorit ile APL

20122015

-Echipele manager. ale institu iilor de nv mnt; - Direc ia general nv mnt; - autorit ile APL - Echipele manag. ale institu iilor de nv mnt; -Direc ia general nv mnt; - autorit ile APL

Ameliorarea calit ii i eficientizarea managementului educa ional n baza unor date actuale, veridice i relevante Cre terea calit ii instruirii prin utilizarea pe scar larg a resurselor digitale

20122015

- Echipele manager. ale institu iilor de nv mnt; - Direc ia general nv mnt; - autorit ile APL; - Ministerul

33. 34.

Dotarea institu iilor colare i pre colare cu baz tehnicomaterial Dotarea bibliotecilor din raion cu fonduri de carte

20122015 20122015

Educa iei - APL de nivelul doi (Direc ia general nv mnt) - APL de nivelul doi (Direc ia general nv mnt)

Consolidarea bazei tehnico-materiale Orientarea activit ii bibliotecilor spre formarea beneficiarilor

Obiectivul 4.7: Asigurarea calit ii i eficien ei serviciilor sociale

Oamenii reprezint principala surs a Republicii Moldova n drumul s u spre modernizare. Resursele umane educate, s n toase, cu un poten ial fizic i intelectual nalt, capabile de instruire pe tot parcursul vie ii i adaptabile la schimb rile economice, sunt esen iale pentru un model de cre tere economic bazat pe competitivitate, eficien i calitate. S r cia este unul din factorii majori, care mpiedic dezvoltarea resurselor umane. Persoanele aflate n s r cie cronic nu pot s - i dezvolte aptitudinile profesionale, s n tatea lor degradeaz rapid i ei devin tot mai pu in competitivi atunci, cnd este necesar de a se angaja n cmpul muncii. Din aceast cauz , s racii cronic ajung s fie elimina i din procesele economice i marginaliza i social, iar starea lor material nu se mai mbun t e te nici chiar atunci cnd economia realizeaz cre teri puternice. Eliminarea discrimin rilor de pe pia a muncii este o condi ie necesar pentru a asigura o incluziune social mai nalt . Rata nalt de s r cie i migra ie, schimb rile demografice i de atitudini culturale constituie factorii social-economici, care contribuie la sporirea cererii de servicii sociale. Tipurile de servicii sociale de care beneficiaz actualmente popula ia se clasific n servicii sociale primare (comunitare), servicii sociale specializate i servicii sociale cu specializare nalt .

Sarcina identificarii problemelor sociale, administrarea i gestionarea fondurilor locale pentru asisten social , dezvoltarea i sus inerea financiar a serviciilor sociale comunitare, este pus n sarcina autorit ilor administra iei publice locale de nivelul nti. La nivel comunitar, activitatea de asisten social este realizat de c tre lucr torii sociali i asisten ii sociali angaja i de autorit ile administra iei publice locale de nivelul al doilea. Este regretabil, ns , serviciile sociale existente nu satisfac nevoile persoanelor n termeni cantitativi sau / i calitativi. Sistemul integrat de servicii sociale este o component a sistemului de protec ie social , prin care statul, autorit ile administra iei publice locale i societatea civil asigur prevenirea, limitarea i eliminarea efectelor temporare sau permanente ale situa iilor generate de s r cie i vulnerabilitate sporit . Calitatea i eficien a snt mbun t ite prin func ionarea eficient a componente cadrului de gestionare a sistemului integrat de servicii sociale: a) cadrul normativ; b) cadrul institu ional (inclusiv delimitarea func iilor i responsabilit ilor pe niveluri administrative); c) cadrul opera ional (dezvoltarea i standardizarea procedurilor de lucru); d) resurse umane; e) finan e. innd cont de num rul mare de poten iali beneficiari ai serviciilor sociale, este necesar de a m ri acoperirea nevoilor lor prin extinderea i perfec ionarea activit ii profesionale a personalului angajat la nivel comunitar, precum i stimularea poten ialului comunit ii n rezolvarea problemelor sociale. Nivelul competen elor profesionale a personalului angajat n serviciile sociale determin direct calitatea serviciilor prestate. n scopul mbun t irii competen elor, angaja ii urmeaz a beneficia de supervizare profesional i de un program ajustat de formare

profesional continu , precum i de posibilitatea de promovare n baza competen elor profesionale. Asigurarea calit ii i eficien ei sistemului integrat de servicii sociale. include urm toarele activit i: dezvoltarea, ajustarea i aplicarea cadrului normativ; dezvoltarea i consolidarea cadrului institu ional, cu delimitarea func iilor i responsabilit ilor de baz pentru fiecare nivel administrativ; crearea unui sistem de formare profesional continu pentru personalul angajat n sistemul de asisten a social , inclusiv un sistem de supervizare; elaborarea standardelor de calitate i crearea unui sistem de acreditare i inspec ie a serviciilor sociale. Accentul va fi pus pe consolidarea i diversificarea serviciilor sociale prestate tuturor grupurilor de beneficiari la toate nivelurile de administrare public , consolidarea cadrului institu ional, opera ional i financiar, precum i dezvoltarea poten ialului resurselor umane pentru asigurarea calit ii serviciilor sociale prestate. Programul na ional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii prevede o politic comprehensiv privind sus inerea persoanelor n dificultate prin prestarea serviciilor sociale eficiente i de calitate nalt . Aceste servicii au drept scop de a oferi sprijin persoanelor pe termen scurt sau lung, pentru a satisface nevoile lor sociale, a reduce excluziunea social i a mbun t i calitatea vie ii. Sistemul integrat de servicii sociale are urm toarele caracteristici: a) identificarea i prioritizarea necesit ilor individuale ale persoanelor n dificultate; b) solu ionarea problemelor la nivel comunitar, precum i prestarea serviciilor sociale specializate beneficiarilor conform necesit ilor; c) integrarea serviciilor sociale, evitnd dublarea, suprapunerea sau lacunele n prestarea acestora;

d) coordonarea procesului de utilizare eficient i formare profesional a resurselor umane angajate n sistemul de asisten social ; e) gestionarea asigur rii calit ii i eficien ei serviciilor sociale conform standardelor de calitate i mecanismelor unice. Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale va crea oportunit i mai bune pentru incluziunea social a persoanelor n dificultate, asigurnd respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Combinnd m surile de prevenire, reabilitare, precum i solu ionnd cazurile la nivel comunitar, nainte ca ele s se agraveze (iar solu ionarea lor s devin mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din punctul de vedere al costurilor, va acoperi pe to i, cei care au nevoie de sprijin social i va avea un impact pozitiv asupra calit ii vie ii cet enilor.
Obiectivul 4.8: Promovarea culturii i a poten ialului turistic

Necesitatea dezvolt rii economice durabile relev importan a elabor rii i aprob rii unei strategii, al c rui obiectiv final rezid in faptul, c poten ialul turistic natural urmeaz a fi protejat spre binele genera iilor viitoare. Strategia na ional de Dezvoltare Durabil a Turismului (2003-2015) promoveaz mai multe programe, inclusiv: programul con tientizarea valorii atrac iilor turistice; crearea rutelor turistice culturale cu includerea localit ilor i obiectivelor importante din patrimoniul cultural i na ional; protejarea i conservarea patrimoniului istoric cu valoare arhitectural deosebit ; promovarea pe plan na ional i interna ional a valorilor culturale. Turismul constituie o activitate economic , ce se r sfringe asupra majorit ii sectoarelor social-economice. Dezvoltarea turismului trebuie sa fie durabil sub aspect ecologic, viabil i rentabil sub raport economic. La nivel local, turismul urmeaza a se dezvolta in context cu turismul regional i na ional. Iar pentru a contribui la dezvoltarea durabil a economiei, el trebuie s integreze mediul natural, cultural i uman.

M surile specifice n domeniul cultur i turism sunt: Utilizarea optim a patrimoniului natural, cultural i de tradi ii n procesul dezvolt rii localit ilor dun teritoriu; Dezvoltarea capacit ilor pentru valorificarea poten ialului turistic; Schimbul cultural cu rile vecine; Concentrarea resurselor i capacit ilor financiare pentru implementarea proiectelor n domeniu; Identfcarea modelelor de amenajare a teritoriului, patrimoniului cultural i rutelor turisice; Atragerea investi iilor specifice n turism. Un efor enorm din partea Consiliului raional, la atragerea investi iilor n odihn i turism, a fost ntreprins n anul 2010, cnd propunerea de Proiecr - Tab ra CODRU odihn i turism (TACOT) - a fost naintat la Agen ia de Dezvoltare Regional Centru, pentru a ob ine surse din Fondul na ional pentru dezvoltare regional , n sum de 10,0 mln. lei, n scopul mbun t irii condi iilor de odihn a copiilor din raion, i nu numai, i n scopul includerii acestui obiect important ntr-un traseu turistic local/regional i chiar na ional, n perspectiv . ns , nec tnd la faptul, c , la etapa ini ial de evaluare, Proiectul a acumulat 16,6 puncte din 20,0 puncte posibile clasndu-se pe locul 9 din 67 proiecte depuse - ulterior, n-a fost acceptat spre finan are (din motive neclare). Urmeaz a depune eforturi i n continuare, pentru a ob ine finan area acestui Proiect important pentru teritoriu, ct i a altor proiecte investi ionale, deoarece numai prin atragerea investi iilor avem ansa de a solu iona multiplele probleme ale infrastructurii raionului, ntru dezvoltarea unui mediu atractiv pentru antreprenorii autohtoni i str ini, inclusiv i n domeniul turistic. Obiectivele i m surile ce urmeaz a fi implementate n perioada 2012-2015 Obiective
Proiecte, m suri de implementare a obiectivelor Responsabili de implementare Acoperire financiar

1. Dezvoltarea dialogului i a cooper rii locale prin realizarea unui partineriat constructiv ntre factorii de decizie politic , administrativ i operatorii culturali 2. Promovarea politicii de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial.

Festivaluri, concur suri, spectacole, expozi ii, seminare de instruire ( Eminesciana, Florile dalbe, Leg mnt, Armoniile prim verii Str enenii au talent .a.) Festivaluri, expozi ii, cercet ri pe teren, seminare, simpozioane, editarea pliantelor cu forma iile cu titlu model, interpre i i informatori de folclor. Realizarea ac iunilor culturale n spa ii neconven ionale (pie e, parcuri, p duri,stadioane)

Sec ia Conform cultur , devizelor turism de ,tineret i cheltuieli sport, APL stipulate de nivelul I i n II, institu iile programul de de nv mnt activitate artistic extra colar Sec ia cultur , turism, tineret i sport, APL de nivelul I i II. Conform devizelor de cheltuieli stipulate n programul de activitate

3. Cre terea calit ii, diversit ii, nout ii i atractivit ii ofertei culturale

Sec ia cultur , turism, tineret i sport

Conform devizelor de cheltuieli stipulate n programul de activitate Din buget, sponsoriz are

4. Cre terea gradului de informare a cet enilor privind

Crearea centrelor de informa ie n cadrul bibliotecil or, oferirea

Sec ia cultur , turism, tineret i

oferta cultural

serviciilor performante

sport, BPR M.Sadovea nu, Prim riile

5. Revitalizarea intergat a patrimoniului cultural

Executarea APL Din buget, lucr rilor de de nivelul I i sponsoriz repara ie curente II are i capitale a institu iilor de cultur , biblioteci, muzee, monumente, complexe monastice, conacuri boiere ti Formarea profesional n domeniul managementului n proiect, markheting, realizarea taberilor de crea ie, ateliere artistice (Lozova,C priana, Coju na .a.) Crearea rutelor turistice, diverse ac iuni culturale, festivaluri, spectacole (Colind m, colind m iarna M n stirea Sec ia cultur , turism, tineret i sport, ONG-uri Din buget, sponsoriz are

6. Sprijinul performan elor resurselor umane active n mediul cultural din raion

7. Punerea n valoare a patrimoniului turistic al raionului, promovarea imaginii culturalturistice a raionului

Sec ia Din buget, cultur , sponsoriz turism, are tineret i sport, ONG, APL de nivelul I i

gne ti, La poart la tefan Vod s.C priana, Ecoul codrilor s. Lozova. Editare a pliantelor Me terii populari ai raionului, Patrimoniul turistic al raionului, Cartea de vizit a raionului.

II

5. Prognoza principalilor indicatori social-economici pentru anii 20122015

Indicatorii
A

unitate de m su
B

2009 2010 2011


Efectiv
1 2 3

2012
4

Estimativ

2013 2014 Prognoz


5 6

2015
7

1. Produc ia industrial - n pre uri curente - fa de anul precedent n pre uri comparabile 2. Produc ia agricol - n pre uri curente - fa de anul precedent n pre uri comparabile 3. Investi iile n capital fix - fa de anul precedent n pre uri comparabile 4. Comer cu am nuntul - n pre uri curente

mln. lei

188,2 240,1 234,8 127,6 97,8

239,5 245,5 252,9 263,0

102,0 102,5 103,0 104,0

mln. lei %

480,5 594,4 545,8 123,7 91,8

562,2 579,1 590,7 602,5 103,0 103,0 102,0 102,0

mln. lei %

142,2 117,5 123,4 82,6 105,0

125,9 129,6 134,8 141,6 102,0 103,0 104,0 105,0

mln. lei

251,1 334,8 346,5

356,9 367,6 378,6 390,0

- fa de anul % precedent n pre uri comparabile 5. Servicii prestate popu-la iei - n pre uri mln. lei curente - fa de anul % precedent n pre uri comparabile mii tone 6. Volumul nc rc turilor transportate mln. lei 7. Venituri totale n bugetul raionului mln. lei - inclusiv Venituri proprii n total venituri - raportulVeniturilor % proprii c tre total Venituri 8. Cheltuieli din mln. lei bugetul raionului - total - fa de anul % precedent lei 9. Salariul mediu lunar - fa de anul % precedent 10. Volumul finan rii n mln. lei ocrotirea s n t ii 11. Mijloace financiare des- tinate protec iei mln. lei sociale 12. Num rul omerilor (oficial nregistra i la persoane finele perioadei)

133,3 103,5

103,0 103,0 103,0 103,0

137,2 148,5 149,6 108,2 100,7

154,1 158,7 163,4 168,3

103,0 103,0 103,0 103,0

37,1 268,1 241,4 150,8 180,6 186,2 31,3 20,7 30,9 17,1 29,9 16,5

246,2 253,6 263,7 276,9 186,3 195,7 205,5 215,9 46,9 46,4 47,8 55,4

25,2

23,7

23,3

25,7

162,9 177,1 190,7 44,3 108,7 107,7 107,1 110,6 47,0 48,2

186,9 196,2 206,0 216,4

98,0

105,0 105,0 105,0

2 147 2 299 2 544

2 747 2 967 3 205 3 461 108,0 108,0 108,0 108,0 50,0 52,0 54,0 56,1

154,0 167,6 183,9 361 445 460

185,5 187,2 188,8 190,5

380

410

370

350

Este bine tiut, c implementarea unui Program depinde mult de planificarea corect i de talentul celor implica i n acest efort Orice alegere de Program cere alocarea resurselor comunit ii n ceea ce prive te - timpul, fondurile i ndemnarea tehnic resurse, care nu vor fi utilizate pentru alte direc ii.

6. Monitorizare, raportare i evaluare


Pe durata implement rii Programului, va fi asigurat monitorizare i evaluare anual a activit ilor i ac iunilor propuse spre realizare. Va fi stabilit m sura, n care cele din urm sunt ndeplinite, la fel, i impactul asupra realiz rii obiectivelor, i cum atingerea obiectivelor conduce la ob inerea rezultatelor scontate. Concomitent, va fi analizat contribu ia fiec rei autorit i implicate n realizarea sarcinilor i obiectivelor stabilite. Raportul referitor la implementarea Programului de dezvoltare socialeconomic a raionului pentru anii 2012-2015 va fi prezentat, la prima edin din an a Consiliului raional, ncepnd cu anul 2013.