Sunteți pe pagina 1din 36

Imunoprofilaxia bolilor infec ioase

Defini ia no iunii
Imunoprofilaxia este o m sur antiepidemic (de s n tate public ) efectuat cu scopul prevenirii r spndirii bolilor infec ioase prin imunizarea grupurilor receptive ale popula iei.

Sarcinele principale


Reducerea inciden ei (HVB, pertusis, oreion, rubeol ) Lichidarea morbidit ii (eliminarea maladiei din anumite teritorii difteria, poliomielita, rugeola) Eradicarea maladiei (variola)

Eradicarea variolei
1966 adoptat programul de eradicare de c tre OMS (1966 1976) 1967 variola era nregistrat n 44 ri inclusiv n 31 cu caracter endemic (Brazilia, majoritatea rilor din Africa i 5 ri asiatice: Afganistan, India, Indonezia, Nepal, Pakistan). Cazuri nregistrate 15 mil. n mediul 1,2 mlrd popula ie 1970 eliminarea variolei n 20 de ri din Africa Central i de Vest. 1971 Brazilia 1972 Indonezia 1975 rile asiatice 1976 Ethiopia 1977, 26 octombrie Somalia 1980, 8 mai OMS a anun at oficial eradicarea Global a variolei.

Cost Costeficacitatea imunoprofilaxiei


costul estimativ al Programului global de eradicare a variolei 300 mil$


eficacitatea peste 1 mlrd$ economie n fiecare an (stoparea imuniz rii, m surilor de carantin etc.) eradicarea global a poliomielitei ncepnd cu 2015 va da o economie de 3 mlrd$ 1 $ cheltuit pentru producerea vaccinului MMR economise te 21 $ 1 $ cheltuit pentru producerea vaccinului DTP economise te 29 $

Concluzie: m surile de s n tate public folosite pentru prevenirea i controlul bolilor infec ioase prin vaccin ri sunt foarte cost-eficace. cost-eficace.

Rolul imunoprofilaxiei n prevenirea r spndirei bolilor infec ioase
Imunoprofilaxia a peste 30 boli infec ioase: variola, difteria, tetanosul, pertusis, poliomielita, rugeola, oreionul, rubeola, infec ia cu Haemophilus influenzae tip b, varicela, HVA, HVB, TB, infec ia meningococic , pneumococic , gripa, febra tifoid , holera, rabia, encefalita acarian , antraxul, febra galben , infec ia rotaviral , tularemia etc. Bolile infec ioase n prevenirea c rora imunoprofilaxiei i apar ine rolul principal se numesc boli prevenibile prin vaccin ri. Imunoprofilaxia ca m sur de protec ie individual : rabia, febra galben etc

Tipurile de imunitate
Eriditar (Pentru anumite tipuri biologice) Natural (de la mam la copil, postinfec ioas )

Dobndit

Artificial

ACTV
n dependen

Pasiv

de participarea celulelor imunocompetente, imunitatea poate fi -

Indica iile de folosire a imunoprofilaxiei


 

Planice (obligatorii, n mas ) Epidemiologice (pericol de r spndire gripa, de mboln vire rabia, febr galben ).

Clasificarea vaccinurilor

Vii atenuate

Inactivate (omorte)

Vaccinurile vii atenuate

Virale OPV, MMR

Bacteriale: BCG, STI

Vaccinurile inactivate

Corpusculare

Frac ionate

Vaccinurile inactivate corpusculare

Virale: IPV, antirabic, HVA

Bacteriale: Pertusis, febra tifoid , holera

Vaccinurile inactivate frac ionate

Proteice

Polizaharidice

Din subunit i a agentului patogen: HVB, aP Anatoxine: difteria, tetanosul, botulismul

Pure: Infec iile meningococic , pneumococic , Hib Conjugate:

Vaccinuri

Vii atenuate

Inactivate

Virale

Bacteriale

Corpusculare Virale Bacteriale

Frac ionate Proteice Polizaharidice Pure


Conjugate

Subunit i Anatoxine

Principiile i metodele de ob inere a vaccinurilor


Vaccinurile vii_ E. Jennner, L. Pasteur (Tulpini avirulente i imunogene de agen i patogeni) Vaccinurile inactivate T, substan e chimice (alcool, aceton , formalina) (Microorganisme patogene i produsele lor inactivate i imunogene ) Ob inerea cantit ilor necesare de microorganisme - Cultivare pe medii - Metode biotehnologice

PNI pentru anii 2011 2015 2011 2015 Aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1192 din 23.12.2010

Obiectivele de baz ale PNI


Asigurarea acoperirii vaccinale a peste 95% n vrstele- int , la nivel na ional Men inerea statutului Republicii Moldova ca ar liber de poliomielit Eliminarea durabil a cazurilor indigene de difterie, rujeol , rubeol i rubeol congenital Men inerea la nivel de unit i a cazurilor de tuberculoz generalizat la copii, cazurilor de tetanos i statutului de eliminare a tetanosului neonatal Reducerea inciden ei prin HVB la copii sub 0,5 cazuri, prin tuse convulsive sub 1,5 cazuri, i oreion + sub 6 cazuri la 100000 popula ie Reducerea morbidit ii i mortalit ii prin meningite septice i pneumonii cauzate de infec iile cu Haemophylus influenzae tip b i Streptococcus pneumoniae la copii cu vrsta sub 5 ani Reducerea cu 30% a morbidit ii i spitaliz rii copiilor, cauzate de BDA prin implementarea vaccin rilor contra infec iei rotavirale Fortificarea sistemului de supraveghere a bolilor infec ioase prevenibile prin vaccin ri

Sarcinile da baz
- asigurarea accesului popula iei din republic ; - asigurarea calit ii (eficien ei i inofensivit ii) vaccinurilor utilizate n cadrul Programului prin implementarea procedurilor de control a calit ii i men inerea n stare func ional a Lan ului frig la toate nivelurile de p strare, transportare i aplicare a vaccinurilor; - asigurarea acoperirii vaccinale de peste 95% la nivel na ional, n grupurile de vrst - int ale popula iei; - perfec ionarea supravegherii epidemiologice a bolilor prevenibile prin vaccinare.

PNI este elaborat n temeiul Politicii Na ionale de S n tate, aprobate prin Hot rrea Guvernului Nr. 886 din 6.08.2007, Legii Nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a S n t ii publice i n conformitate cu Programul Extins Global de Imuniz ri.

Lan ul frig sistem de persoane i echipament Personal


Preg tirea personalului Atestarea i licen ierea institu iilor i personalului serviciului de imuniz ri

Echipament
Pentru producerea temperaturilor joase camere frigorifere, frigidere, congelatoare Pentru p strarea temperaturilor joase containere Pentru monitorizarea regimului de temperatur termografe, termometre, indicatoare Pentru transportarea vaccinurilor

Indicatorul lan ului rece

Indicatorul congel rii

Suprevegherea congel rii (0C) (0

Indicator pe flacon

Calendarul vaccin rilor Document instructiv-metodic, care reglementeaz instructivgrupelegrupele- int pentru imunizare, consecutivitatea, indica iile i schema administr rii vaccinurilor pentru o anumit perioad de timp. Bolile prevenibile incluse n PNI (situa ia epidemiologic . Obiectiv de morbiditate. Sarcini operative) Hepatita viral B Poliomielita Tuberculoza Rugeola Pertusis Rubeola Difteria Oreionul Tetanos Hib Infec ia cu rotavirus Infec ia cu pneumococi

Calendarul vaccin rilor pentru anii 2011-2015 2011-

Caracteristica general a vaccinurilor folosite pentru imunoprofilaxia bolilor infec ioase incluse n calendar
Hepatita viral B vaccin inactivat, frac ionat proteic (HBsAg) plasmatic, biotehnologic Tuberculoza vaccin viu atenuat, BCG Difteria Tetanosul vaccin asociat DTP, DTPa, DT, Td Pertusis Poliomielita vaccin viu atenuat (OPV), vaccin inactivat corpuscular (IPV) Rugeola Rubeola vaccin viu atenuat (MMR) Oreionul Infec ia cu Haemophilus vaccin inactivat, frac ionat influenzae tip b (Hib) polizaharidic

Ac iunile ntreprinse de Ministerul S n t ii, organele i institu iile medicale ntru realizarea PNI
         

Controlul calit ii vaccinurilor Supravegherea reac iilor postvaccinale Asigurarea securit ii injec iilor Monitorizarea Lan ului frig Preg tirea personalului Atestarea i licen ierea institu iilor i personalului serviciului de imuniz ri Mobilizarea social Controlul selectiv al nivelului imunit ii prin metode serologice Studii tiin ifice Colaborare interna ional

Asisten extern de la donori UNICEF, OMS, BM, etc

MS

Procur ri

Centrul Na ional tiin ifico-Practic de Medicin Preventiv

Centrele raionale i municipale de Medicin Preventiv

Sectorul de asisten medical primar

Maternit ile

Institu iile medicale departamentale

Evaluarea eficacit ii i calit imunoprofilaxiei

ii

  

Indicii de acoperire cu vaccin ri Metoda epidemiologic Metoda imunologic

Reac iile adverse la vaccinare


Locale
durere; edem; hiperemie; infiltrat; adenopatie; noduli; abcese; necroze. necroze.

Sistemice
febr ; cefalee; cefalee; indispozi ie; ie; mialgii; mialgii; inapeten ; artralgii; artralgii; somnolen ; trombocitotrombocitopenie; penie; paralizii

Alergice
urticarie generalizat ; edemul fe ei i laringelui; laringelui; respira ie dispneic ; encefalopatie; encefalopatie; colaps; colaps; oc. oc.

M surile de reducere a frecven ei reac iilor adverse i complica iilor postvaccinale

    

Selectarea persoanelor pentru vaccinare; Respectarea tehnologiei de administrare; Depistarea precoce i asisten a medical ; Eviden a, ancheta epidemiologic i analiza cazurilor Informa ia popula iei

Preparatele folosite pentru formarea imunit

ii pasive

Seruri imune

Imunoglobuline

Omologe

Heterologe

Omologe

Heterologe

Metodele de ob inere:
Preparatele omologe din sngele donorilor Preparatele heterologe din sngele animalelor hiperimunizate

 

Indica iile de folosire:

Epidemiologice (de urgen ) pentru formarea rapid a imunit ii Protec ia individual a persoanelor cu risc nalt de mboln vire (rabia, tetanosul, rugeola, HVA etc.)