Sunteți pe pagina 1din 21

GEOGRAFIE ECONOMICA 1

Geografia economic : Analiza reparti iei teritoriale a produc iei, consumului i schimbului. Con inutul ei devine relevant pentru tiin ele economice i administrative, procesele vizate fiind rezultatul unor ini iative proprii fiec rui grup uman condi ionat de o anumit conjunctur fizic sau politico-istoric . Produc ia, consumul i schimbul reprezint subsisteme esen iale ale activit ii economice, indiferent de natura bunurilor i serviciilor vehiculate. Cuvintele cheie ale defini iei (reparti ie teritorial produc ie, consum, schimb) conecteaz implicit la repere intrinseci geografiei spa iul i teritoriul i apoi la con inutul efectiv al acestei ramuri de tiin analiza fiec rei componente din structura economic (industrie, agricultur , transporturi, comer i turism).

Structura oric rei analize geograficoeconomice trebuie s porneasc ntotdeauna de la defini ia acestei ramuri de tiin , conform c reia, geografia economic explic reparti ia spa ial /teritorial a produc iei, consumului i schimbului, prin prisma rela iilor cauz efect.

DE LA GEOPOLITIC LA GEOECONOMIE Inc din timpurile moderne s-a constituit sub egida occidentului, n cadrul imperiilor coloniale, o economie mondial nlocuit ast zi de zone de influen . Economia mondial mobilizeaz un ansamblu de infrastructuri rute maritime, re ele aeriene, re ele de telecomunica ii - i de institu ii - FMI, Banca Mondial , b nci multina ionale, companii de asigurare, coli de afaceri - care i asigur men inerea i dezvoltarea.

Economia mondial nu este numai un spa iu de competi ie ntre actorii care o domin (marile ntreprinderi multina ionale) ci i un cmp geopolitic al conflictelor dintre state: conflicte armate, tensiuni protec ioniste, conflicte comerciale sau fiscale. Totu i, spa iul economic mondial nu a devenit un spa iu politic i social. Veritabilele spa ii socio-politice se situeaz la scar inferioar . Func ionarea economiei mondiale i exercit influen a asupra economiilor i societ ilor na ionale sau locale. Totu i na iunile, colectivit ile locale, familiile, p streaz nc o indiscutabil autonomie fa de mecanismele economiei mondiale. Spa iul istoric al na iunii sau regiunii, spa iul familial traduc alte procese i alte realit i dect logica economiei mondiale.

Statul-na iune s-a impus n momentul n care ncepea s se constituie o economie mondial , nefiind numai o form perfec ionat deorganizare politic , ci viznd crearea unei economii na ionale prin integrarea i amenajarea diferitelor p r i ale teritoriului s u. Spa iul socio-economic al statului-na iune este un spa iu al interac iunilor nu numai ntre actorii vie ii na ionale ci i ntre diversele comunit i locale, interac iuni de ordin economic, etnic sau religios. ntre nivelul spa ial al economiei mondiale i teritoriul de stat se interpune no iunea de arie cultural sau arie de civiliza ie. Pentru indivizi, spa iul statal i cel al economiei mondiale r mn spa ii pu in cunoscute.

Geopolitica ... i are originea n sfr itul imperiilor ...urm re te cre terea autarhiei na ionale ...reflect lupta dintre statele hegemonice

Geoeconomia ... i are originea n sfr itul r zboiului rece ...urm re te descre terea autonomiei na ionale ...reflect lupta pentru o pozi ie mondial ntr-un sistem hegemonic (n care SUA are o dominan evident , dar nu imperialist )

Folosirea termenilor de centru i periferie n economia mondial , se refer n special la procesele complexe care au loc n aceste zone i nu la areale. Statele centrale sau periferice sunt definite de procesele centrale sau periferice ce au loc n interiorul lor. Spa iul nu poate fi central sau periferic, ci structurat de procese centrale sau periferice, astfel c n fiecare moment unul din cele dou procese este dominant, determinnd dezvolt ri economice inegale, ceea ce conduce la zone centrale i zone periferice. Procesele centrale constau n rela ii de produc ie complexe, salarii mari, tehnologie avansat , produc ie diversificat . Nivelele de aplicare sunt multiple, dar cele mai utilizate r mn cele ale spa iului mondial, macro-regional i na ional.

Harta politic a lumii, alc tuit din totalitatea re elei de state i teritorii reprezint o categorie istoric . Cauzele tuturor modific rilor nregistrate de-a lungul timpului n configura ia h r ii sunt de ordin istoric, politic, economic, sociocultural i chiar fizico-geografic. n configura ia h r ii politice actuale se num r 191 state independente i 70 teritorii cu statut special.

HARTA POLITIC A LUMII CONTEMPORANE Clasificarea acestora, dup o list deschis de criterii, permite explicarea unor fapte i fenomene cu ecou n multe domenii de analiz . Se utilizeaz frecvent criteriile: - suprafa (ntindere); - popula ie (num r); - pozi ie i localizare geografic ; - putere economic (VN, PIB etc.); dar multe alte elemente pot fi relevante pentru caracterizarea i compararea unor state i teritorii. Amintim aici: structura de stat, forma de guvern mnt, regimul politic, structura administrativ , coeficientul de presiune, componen a teritoriului, structura fizicogeografic etc.

Suprafa a unui stat este purt toarea implicit a unor elemente care pot func iona ca avantaj sau limit pentru dezvoltarea rii respective i a popula iei care o locuie te. Astfel, o suprafa foarte ntins poate presupune ansa unor resurse naturale diverse i nsemnate cantitativ, dar i dificultatea acoperirii sale cu o re ea uniform de c i de comunica ie i a ez ri omene ti i a organiz rii unitare, echilibrate i sus inute a ntregului spa iu ap rnd frecvent pete albe sub aspectul dot rii infrastructurii i a dezvolt rii economice. Ierarhia actual a statelor lumii plaseaz n fruntea listei Federa ia Rus (17.075.400 km2), Canada, China, SUA, Brazilia, Australia, India etc. n timp ce la polul opus Vaticanul (0,44), Monaco (1,95), Nauru (21,4), Tuvalu (24,6), San Marino (61) au sub 100 km2. Compara iile de ordin economic ntre statele exemplificate mai sus nu conduc la o concluzie relevant .

Dimensiunea numeric a popula iei unui stat trebuie de asemenea privit cu considera ia necesar unui factor care poate n aceea i m sur s avantajeze sau s dezavantajeze evolu ia, starea economic i echilibrul unei ri, spre deosebire de suprafa , ns , criteriul m rimea popula iei este insuficient i superficial dac nu se completeaz cu indicatori specifici privitori la structura, densitatea i mi carea popula iei. Simpla compara ie a rilor miliardare sub aspectul popula iei (China:1,3 mld, India:1,0 mld) cu cteva state doar milionare (!) (lista acestora este lung ) ar avea doar valoarea unei compara ii de almanah f r o considerare complementar a altor indicatori. n acest sens, structura i miscarea (natural i migratorie) a popula iei sunt criterii reprezentative care se reg sesc par ial n IDU (indicele de dezvoltare uman ).

Pozi ia i localizarea geografic , direct sau indirect influen eaz structura i profilul ramurilor unei economii, oferind explica ii pentru o evolu ie sau alta, cu att mai complete dac acest criteriu se combin cu criteriul suprafa . n func ie de pozi ia geografic , statele au tipuri specifice de clim i soluri ( i deci un anume poten ial agroproductiv), acces la mare, ocean sau alte unit i hidrologice (fluvii, lacuri etc.) i de aici caracteristicile re elei de transport, a rela iilor comerciale i a activit ilor de turism, iar lista elementelor derivate poate continua.

Forma de stat constituie modul prin care acesta i exercit puterea n condi iile unei organiz ri proprii. Ea este compus din urm toarele elemente: forma de guvern mnt, regimul politic i structura de stat. Pentru geografia economic , n special, forma de guvern mnt (monarhie sau republic ) are o mai mic importan ca de altfel i regimul politic (democratic, autoritar, autocratic, colonial, marionet , militar etc.), n schimb structura de stat este mai atent studiat n noua conjunctur a tensiunilor i ciocnirilor interetnice i de interese economice.

Conform structurii de stat, statele pot fi unitare, compuse sau asociate. Statele compuse mbrac forma confedera iilor (ex. Senegambia, Elve ia) sau a statelor federale ( Federatia rusa, SUA, Mexic, etc.). Asocia ia de state persist ast zi sub forma Commonwealth-ului britanic i a Uniunii franceze. Structura administrativ a statelor, stabilit n func ie de criterii geografice, economice, politice sau istorice este extrem de divers . Unit ile teritorial - administrative de diferite nivele, fie c se numesc provincii (Belgia, Olanda), districte (Norvegia), regiuni (Italia, Spania, Grecia, Danemarca, Fran a), cantoane (Elve ia), departamente (Algeria), state (SUA), republici autonome (Rusia), comitate (Anglia), land-uri (RFG), republici (fosta Iugoslavie) etc. au n esen acelea i scopuri i anume: o mai bun organizare local , respectarea unor aspecte particulare comune care s vin n ntmpinarea unei eficien e locale a politicilor i strategiilor, degrevarea autorit ilor centrale de o serie de responsabilit i cu ecou regional etc.

O aten ie aparte s-a acordat dintotdeauna pozi iei geopolitice careadesea influen eaz i explic reparti ia teritorial i structura unor fapte i situa ii economice. Problema frontierelor, de-a lungul timpului, a derivat i din pozi ia geografic pe care o are un teritoriu, pe lng aspectele de ordin istoric, politic sau cultural. Dup componen a teritoriului, statele sunt fie monomerice (teritoriul este unitar, neseparat de p r i ale altor state sau teritorii acvatice), fie aparent polimerice sau polimeroide1, n acest caz teritoriile fiind separate de suprafa e maritime (statele insulare sau continental peninsulare i insulare)

Astfel, un stat insular (cu o fragmentare accentuat a teritoriului n num r nuclee insulare) este limitat n a- i dezvolta anumite tipuri de culturi agricole sau o re ea de c i rutiere sau feroviare, poate n schimb s aib un poten ial turistic comercial sau industrial favorizat de aceea i fragmentare care devine n acest caz un avantaj. Acest criteriu, mpreun cu pozi ia geografic , suprafa a i structura fizico-geografic a teritoriului de stat (forme de relief variate, unit i acvatice etc.) au determinat n numeroase situa ii evolu ia comunit ii umane care l locuia. F r a nclina c tre un determinism geografic r u n eles, influen a factorilor criterii mai sus enumera i, trebuie recunoscut i considerat n consecin .

Din ra iuni justificate, economi tii, politicienii, istoricii i celelalte categorii de speciali ti interesate de tabloul statelor i regiunilor la un moment dat folosesc ca elemente de referin , n diverse studii comparative, indicatori economici de tipul PIB, PIB/loc., VN etc. combinate cu elemente privitoare la forma de stat.

Forma de stat constituie modul prin care acesta i exercit puterea n condi iile unei organiz ri proprii. Ea este compus din urm toarele elemente: forma de guvern mnt, regimul politic i structura de stat. Pentru geografia economic , n special, forma de guvern mnt (monarhie sau republic ) are o mai mic importan ca de altfel i regimul politic (democratic, autoritar, autocratic, colonial, marionet , militar etc.), n schimb structura de stat este mai atent studiat n noua conjunctur a tensiunilor i ciocnirilor interetnice i de interese economice.

Conform structurii de stat, statele pot fi unitare, compuse sau asociate. Statele compuse mbrac forma confedera iilor (ex. Senegambia, Elve ia) sau a statelor federale (Rusia, SUA, Mexic, fosta Iugoslavia etc.). Asocia ia de state persist ast zi sub forma Commonwealth-ului britanic i a Uniunii franceze. Structura administrativ a statelor, stabilit n func ie de criterii geografice, economice, politice sau istorice este extrem de divers . Unit ile teritorial - administrative de diferite nivele, fie c se numesc provincii (Belgia, Olanda), districte (Norvegia), regiuni (Italia, Spania, Grecia, Danemarca, Fran a), cantoane (Elve ia), departamente (Algeria), state (SUA), republici autonome (Rusia), comitate (Anglia), land-uri (RFG), republici (fosta Iugoslavia) etc. au n esen acelea i scopuri i anume: o mai bun organizare local , respectarea unor aspecte particulare comune care s vin n ntmpinarea unei eficien e locale a politicilor i strategiilor, degrevarea autorit ilor centrale de o serie de responsabilit i cu ecou regional etc.

De i are mai ales semnifica ie european o nou paradigm i un nou concept guverneaz abordarea economico-social n ansamblul s u - nefiind ns o abordare nou pentru geografia economic - i anume regiunea. Ct despre indicatorii economici enumera i anterior trebuie spus c de i au un grad mare de cuprindere a unor realit i i o mai mare relevan pentru analizele comparative, nici ace tia nu sunt criteriul complet i total sugestiv al clasific rii statelor lumii.