P. 1
Functionarul Public

Functionarul Public

Ratings:
(0)
|Views: 134|Likes:

More info:

Published by: Agache Cristina Elena on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1. Evoluţia legislaţiei privind funcţia publică în România
  • 2.1.1. Comisia de disciplină. Organizare
  • 2.1.2. Funcţionarea comisiei de disciplină
  • 2.1.3. Radierea sancţiunilor disciplinare
  • 2.2. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici
  • 2.3. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici
  • 2.4. Răspunderea penală
  • 3. Statutul poliţistului
  • 4. Statutul corpului diplomatic şi consular al româniei

Răspunderea juridică a funcţionarului public

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE
1. Evoluţia legislaţiei privind funcţia publică în România In ţara noastră, problema funcţionarilor publici a constituit întotdeauna o preocupare majoră în cadrul sistemelor legislative şi de guvernare cunoscute de istorie. O primă reglementare cât de cât unitară cu privire la funcţionarii administrativi se află în Regulamentele Organice. Reformele administrative înfăptuite de Al. I. Cuza (Legea instrucţiunii şi Legea cu privire la Consiliul de Stat), în baza principiilor statornicite prin Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, au cuprins unele referiri, fie şi implicite, la funcţionarii din administraţia de stat. Unele dispoziţii sunt cuprinse şi în Legea electorală din 1864, care, prin prevederile art. (26), enumeră funcţiile publice salariate. Constituţia din 1866, în art. (88), consacră principiul după care regele numeşte şi revocă pe miniştrii săi, respectiv numeşte şi confirmă în funcţiunile publice potrivit legii, iar în art. (131) exprimă dorinţa creării unei legi speciale „asupra condiţiilor de admisibilitate şi de înaintare în funcţiunile publice”. In baza acestui text din Constituţie au apărut o serie de legi organice ale diverselor departamente, prin care se reglementau anumite sisteme după care statul urma să facă numirea în funcţiile publice respective şi care confereau dreptul de stabilitate. Dintre acestea menţionăm: • • • Decretul pentru stabilirea statutului funcţionarilor din administraţia centrală a vămilor din 23 ianuarie 1872 Legea relativă la clasificarea funcţionarilor administraţiei centrale a finanţelor din 26 august 1876 Legea pentru clasificarea personalului serviciului penitenciar după legea
1

Răspunderea juridică a funcţionarului public

organică din 9 mai 1878 • Legea pentru organizarea corpului tehnic al Ministerului Lucrărilor Publice din 9 mai 1894 Diversitatea legislaţiei a determinat elaborarea şi adoptarea unui statut care să reglementeze complet şi unitar drepturile şi obligaţiile funcţionarilor de stat. Noţiunea de statut al funcţionarilor publici o întâlnim pentru prima dată în dreptul românesc în art. (8) alin. (4) al Constituţiei din 1923: „Legile speciale vor determina statutul funcţionarilor publici. Străinii nu pot fi admişi în funcţiunile publice decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi”. In temeiul acestor prevederi constituţionale, la 19 iunie 1923 se adoptă Legea pentru statutul funcţionarilor publici, iar la 19 noiembrie 1923 a fost adoptat Decretul nr. 5506 privind Regulamentul pentru aplicarea Legii statutului funcţionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial din 23 noiembrie 1923, care stabileşte în detaliu regimul juridic al funcţionarului public din administraţia de stat (funcţia, gradul, clasa, cum se face numirea, pregătirea profesională, ierarhia administrativă, dreptul disciplinar, dreptul la pensie etc.). Statutul era format din 2 părţi: prima cuprindea măsurile generale aplicabile tuturor funcţionarilor publici, condiţiile de admisibilitate, de stabilitate, se referea la îndatoriri şi răspunderi, indemnizaţii, concedii, asociaţii de funcţionari, iar partea a doua cuprindea dispoziţiile speciale cu privire la numiri, promovări, transferări şi asigurarea disciplinei. Aceste măsuri prevăzute în statut erau aplicabile funcţionarilor publici „cetăţeni români, fără deosebire de sex, care îndeplinesc un serviciu public permanent – civil sau ecleziastic consiliilor judeţene şi comunale”1. La dispoziţiile stipulate în art. (1), legiuitorul a prevăzut un anumit număr de derogări. Spre exemplu, există funcţionari care, datorită calităţii lor sau importanţei funcţiei fac excepţie de la regulă: funcţionarii politici şi funcţionarii electivi, mitropoliţii şi episcopii, funcţionarii Corpurilor legiuitoare, persoanele încadrate pentru un timp determinat sau pentru o anumită lucrare. Pentru a fi funcţionar public, candidatul trebuia să fie cetăţean român, să fi
1

la stat, judeţ, comună sau

instituţiunile al căror buget este supus aprobării parlamentului, guvernului sau

Legea pentru statutul funcţionarilor publici din 19 iunie 1923, art. 1 2

Răspunderea juridică a funcţionarului public

împlinit vârsta minimă de 21 de ani, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi suferit nici o condamnare şi să fi promovat examenul de capacitate. Acestei ultime condiţii i s-a acordat o atenţie deosebită, deoarece la acea vreme, pentru întâia dată, examenul de capacitate devine un criteriu de recrutare al funcţionarilor administraţiei publice. O altă dispoziţie interesantă în Statutul funcţionarilor publici din 1923 este cea referitoare la drepturile funcţionarilor. Spre a garanta funcţionarilor publici poziţia lor, pentru a-i pune la adăpostul influenţelor vieţii politice, statutul le-a creat două drepturi bine determinate: stabilitatea şi inamovibilitatea. Art. (7) al Statutului declară că funcţionarii publici definitivi, oricare ar fi categoria lor, în afară de cei declaraţi inamovibili de Constituţie (magistraţii) sau prin legi speciale (membrii corpului didactic, membrii Curţii de Conturi, membrii Consiliului Legislativ), se vor bucura de stabilitate. Un funcţionar devenit stabil nu poate fi pedepsit, transferat sau înlocuit, decât cu respectarea anumitor formalităţi impuse de lege. De menţionat că dispoziţii foarte importante, ce întregesc regimul juridic al funcţiei publice din administraţia de stat românească după adoptarea Constituţiei din 1923, se aflau şi în Legea din 23 decembrie 1925 pentru contenciosul administrativ. Spre exemplu, art. (107) din legea menţionată arată că funcţionarii care au făcut acte ilegale sunt răspunzători faţă de particularul vătămat. Legea statutului funcţionarilor publici din 1923 a rămas în vigoare, cu mici modificări, până la 8 iunie 1940, când s-a promulgat Codul funcţionarilor publici. Codul, după cum se preciza în art. (3), era împărţit în două: partea I conţinea dispoziţii pentru toţi funcţionarii publici din toate serviciile (condiţiile generale de recrutare, drepturile şi obligaţiile, incompatibilităţile, ocrotirea familiei, concedii, pensii, asociaţii şi case de credit), iar partea a II-a se referea numai la funcţionarii administrativi şi funcţionarii de specialitate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. (49) (ex.: corpul judecătoresc, ofiţerii, corpul didactic, avocaţii, medicii, inginerii, preoţii etc., care aveau legi speciale). Acest Cod a suferit numeroase modificări (numai în primul an de aplicare a suferit 10 modificări), motiv pentru care, în baza Legii din 7 februarie 1942, Codul a fost republicat în Monitorul Oficial din 10 martie 1941 cu o nouă numerotare a
3

Se conturase teza potrivit căreia funcţionarii. avansări. art.11. iar în funcţii publice trebuiau să ajungă reprezentanţii fostelor clase oprimate. (61) alin. organelor şi instituţiilor de stat. 19/1972. In această perioadă.1949. Astfel. domeniu public etc. pe fondul preocupărilor privind adoptarea primului cod al muncii. partea a treia era intitulată „Tratarea în serviciu” şi cuprindea dispoziţii privind drepturile funcţionarilor. care a intrat în vigoare în anul 1950. pe de o parte. punând problema în art. dosare penale etc. beneficiind de un asemenea statut.Răspunderea juridică a funcţionarului public articolelor. retribuţii. Dar realităţile politice prin care a trecut România după cel de-al doilea război mondial nu au putut rămâne fără efect în ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice. fiind considerată pe nedrept a fi un instrument al guvernantului împotriva celor guvernaţi. când s-au adoptat în această materie reglementări noi. iar partea a cincea şi a şasea cuprindeau dispoziţii speciale şi dispoziţii finale şi tranzitorii. (2) a unui statut general al personalului din aparatul de stat. Astfel. partea a patra se referea la îndatoririle funcţionarilor. In statul socialist funcţia publică trebuia politizată. supus aceloraşi principii juridice ale Codului muncii. constituiau o clasă privilegiată. Codul a fost abrogat în mod expres după 23 august 1944. 418 / 16. Cu toate acestea.) s-a considerat că au devenit desuete. 746 pentru statutul funcţionarilor publici. devenite „clase conducătoare” în noul regim. întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale statului. Această lege a fost abrogată însă după 3 ani. noţiunea de funcţie publică. funcţionarul public dobândind statutul de „om al muncii”. un statut general al funcţionarilor din administraţia publică 4 .. prin Decretul nr. pensionare. lege care cuprindea 6 părţi: prima parte era consacrată dispoziţiilor generale. prevăzându-se că funcţionarul public permanent se bucură de stabilitate. indemnizaţii. precum şi persoanelor fizice şi juridice din sectorul particular. condiţii de numire. (2) din Codul muncii. adoptat prin Legea nr. care folosesc munca salariată”. a venit cu o soluţie mai nuanţată. partea a doua se referea la condiţiile de încadrare. Codul muncii. ca şi multe altele (putere publică. la 22 septembrie 1946 se adoptă Legea nr. organizaţiilor cooperatiste şi celor cu caracter obştesc. prevedea: „Codul muncii se aplică.

competenţe proprii care o deosebesc de alte funcţii. civile sau militare pot fi ocupate de persoane care au exclusiv cetăţenia română şi domiciliul în ţară. legi sau.: cercetare. funcţia de prefect etc. ca soluţie tehnică de principiu. oricât de mică. în ceea ce priveşte funcţia publică. o funcţie publică. iar Constituţia României şi alte acte normative folosesc această noţiune. Întâlnim funcţii publice în sfera fiecărei puteri a statului. 215/2001 privind administraţia publică locală întâlnim referiri la funcţia de primar. în mod frecvent. Decurge de aici importanţa foarte mare. adică acele atribuţii. soluţia Constituţiei din 1923. fie şi cea de funcţionar în aparatul unui consiliu local. prin însăşi actul care o înfiinţează – Constituţie. funcţii de execuţie pe trepte profesionale. hotărâri ale consiliilor judeţene şi locale. energie electrică. Astfel. Astfel. prin Hotărâri ale Guvernului. De asemenea.Răspunderea juridică a funcţionarului public nu s-a adoptat până în decembrie 1989. Legiuitorul constituant din 1991 a reiterat.). mai are şi o altă cetăţenie şi nici o persoană care are numai cetăţenia străină sau este fără cetăţenie. ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor. fără a ieşi din regimul contractual. legile referitoare la salarizarea funcţionarilor publici se referă la: funcţii de execuţie. sistemul bancar etc. pe lângă cetăţenia română. în art. legând-o de una sau alta dintre aceste puteri şi de autorităţile publice care le exercită. puteri. sunt stabilite. După cum s-a subliniat în literatura de specialitate. (3) al Constituţiei se consacră principiul după care funcţiile şi demnităţile publice. statul îşi îndeplineşte funcţiile prin intermediul unor structuri organizatorice alcătuite dintr-o sumă de 5 . aplicându-se Codul muncii şi celelalte reglementări cu caracter general. iar pentru anumite sectoare de activitate au fost acceptate şi reglementări speciale. funcţii de conducere etc. în baza acestora. (16) alin. de regulă. în schimb au fost adoptate prin lege statute disciplinare sau profesionale pentru diferite domenii (ex. alte funcţii din cadrul serviciilor publice locale. Conţinutul fiecărei funcţii publice. Putem afirma deci că regimul funcţiei publice în perioada 1949-1989 a fost inclus în regimul contractului de muncă. nu poate fi ocupată de nici o persoană care. In Legea nr. a clarificării sferei noţiunii de „funcţie publică”.

A. Bucureşti. In ceea ce priveşte conţinutul funcţiei publice şi natura actelor proprii. de puteri în cadrul unui serviciu public. de administrare a patrimoniului. 1997. se poate aprecia că funcţiei publice îi sunt specifice următoarele trăsături: • • reprezintă un complex de atribuţii şi puteri cu care este investită o persoană dintr-un serviciu public are un caracter de continuitate. Faţă de cele de mai sus. p.Răspunderea juridică a funcţionarului public servicii publice2 cu ajutorul cărora poate legifera. putem conchide că funcţia publică reprezintă un ansamblu de atribuţii. pusă la dispoziţia publicului. III. care este exercitată de organisme colegiale sau unipersonale cărora li se conferă atribuţii de putere publică sau care pun în aplicare nemijlocit dispoziţii sau hotărâri judecătoreşti şi care este constituită dintr-un complex de atribuţii. IONESCU. puteri şi competenţe exercitate pentru satisfacerea unor interese generale • funcţia publică de gestiune. desigur tot de către cel care a creat-o • funcţia publică se ocupă prin numire sau alegere. poate administra şi poate soluţiona litigiile. 198-199 6 . 56-68) 3 C. chiar dacă unele se realizează intermitent sau o singură dată • • persoana care o deţine trebuie să aibă o învestitură legală şi să o exercite în baza şi în executarea legii funcţia publică nu poate constitui obiectul unei înţelegeri între părţi şi nu poate fi stabilită prin contract. de competenţe. fără acordul persoanei care o deţine. 1997. în mod regulat şi continuu nevoi cu caracter general care nu ar putea fi soluţionate deplin şi în permanenţă prin iniţiativa particulară (cf. Drept administrativ – tratat elementar. în scopul de a satisface. IORGOVAN. Bucureşti. 2 Prin „serviciu public” înţelegându-se o activitate prevăzută expres la nivelul statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. căreia îi este specific actul de gestiune. Drept constituţional şi instituţii politice. adică apare ca o necesitate permanentă de interes general. p. Intr-o analiză de sinteză. vol. în condiţiile legii. funcţia publică poate fi împărţită în 2 categorii3: • funcţia publică de autoritate. Editura Lumina Lex. Având o bază legală. ea poate fi însă schimbată în mod unilateral.

138/200 şi OUG 154/2001 7 . prin numire sau alegere.Răspunderea juridică a funcţionarului public stabilite prin lege sau potrivit legii. 1/19987 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe menţionează în art. (73) alin. se poate preciza şi noţiunea de funcţionar public. statute profesionale pentru diferite domenii. 78 5 Monitorul Oficial nr.1996. 215/20015 privind administraţia publică locală prevede organizarea şi funcţionarea administraţiei la nivel local. modificată prin Legea nr. primarii. Din modul de redactare a art. In cuprinsul acestei legi sunt menţionate diferite funcţii publice. Spre exemplu. acesta având regimul juridic al unei legi organice. In Legea nr. înţelegând prin aceasta persoana numită sau aleasă într-o funcţie publică cu caracter de permanenţă în serviciile autorităţilor publice centrale sau locale. 5 că această instituţie „se organizează şi funcţionează ca unitate administrativă autonomă”. 7/12. Pe baza trăsăturilor şi consideraţiilor pe care le-am făcut în legătură cu funcţia publică. (73) alin. (3) lit. partea I. Tratat elementar de drept administrativ român. se face o enumerare a funcţionarilor publici care cad sub incidenţa acestei legi: „consilierii judeţeni şi locali. (16) se specifică următoarele: cadrele Serviciului de Informaţii Externe care îndeplinesc atribuţii de implică exerciţiul autorităţii de stat sunt funcţionari publici şi au toate drepturile şi obligaţiile 4 M. 161/2003 care prevede obligativitatea declarării şi controlului averii demnitarilor. iar în art. funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale.01. ori în instituţiile publice şi regiile autonome înfiinţate de acestea. Au fost adoptate diverse legi. In art. 115/19966. partea I 6 Monitorul Oficial nr. cu care sunt investiţi. „j” rezultă în mod clar consacrarea regimului statutar pentru funcţionarii publici.10. „j” Constituţia României numeşte în mod expres adoptarea unui statut al funcţionarilor publici. în vederea realizării în mod continuu şi permanent a unui interes general4. partea I 7 Monitorul Oficial nr. 1996. Legea nr. 263/28. Soluţia Constituţiei din 1923 este preluată – aşa cum am mai precizat – de legiuitorul constituant din 1991 şi în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea unui statut al funcţionarilor publici. PREDA. modificată şi completată prin Legea nr. funcţionarii publici. p. Editura Lumina Lex. (3) lit.2001. Bucureşti. magistraţilor.1998.04. funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. 204/23. Legea nr.

în lucrarea sa intitulată „Drept administrativ”. Astfel. El defineşte funcţia publică drept un „complex de puteri şi competenţe. prof. persoană fizică care. în chip temporar. 1934 A. termenul are mai multe accepţiuni. Categorii de funcţionari publici. în vederea de a fi ocupată. Iorgovan consideră funcţia publică drept „situaţia juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice. In funcţie de ţara la care ne referim. Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public. trebuie să se recurgă la doctrina şi practica administrativă. prof. potrivit prof. potrivit dorinţei autorilor de a scoate în evidenţă anumite trăsături generale sau particulare. Tratat de drept administrativ. In majoritatea cazurilor. 1993. specifice anumitor funcţii publice. In definiţia sa. organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general. Editura Marvan. 629 8 . vol. A. ce constă în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor ce formează conţinutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă şi omul care l-a investit”9. 2. Drept administrativ. executând puterile în limitele competenţei. Negoiţă consideră că funcţia publică reprezintă „un ansamblu de atribuţii stabilite prin lege sau prin acte juridice 8 9 NEGULESCU. IORGOVAN. nu există o definiţie riguroasă a acestei noţiuni şi. I. prof. Iorgovan pleacă de la conceptul de unitate dialectică indestructibilă între organul administrativ din care face parte funcţia şi cele 2 categorii de raporturi juridice (cel administrativ şi cel de drept al muncii).Răspunderea juridică a funcţionarului public prevăzute de lege pentru această calitate. urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcţiunea”. Literatura de specialitate oferă definiţii diverse noţiunii de „funcţie publică”. Astfel. Profesorul Alexandru Negoiţă leagă noţiunea de funcţie publică de natura atribuţiilor ce formează conţinutul funcţiei. de un titular (sau mai mulţi). pentru a se preciza sensul acesteia. Bucureşti. funcţia publică este integrată unui serviciu public numai dacă acesta din urmă este organizat de stat. Astfel. întrucât numai în cadrul unui serviciu public pot exista funcţii publice şi funcţionari publici. Bucureşti. p. Paul Negulescu8. Editura Hercules. Pentru a da o definiţie noţiunii de „funcţie publică” este necesar să plecăm de la legătura existentă între funcţia publică şi serviciul public.

consilier local sau judeţean. viceprimar). altele independente sau autonome. prin care se realizează un interes general al statului sau al unei colectivităţi recunoscute de stat12. • gradul mare de diversitate al funcţiilor publice 13. 1993. funcţii ocupate prin alegere sau prin numire. Există funcţii politice sau preponderent politice (deputat. şi anume: • funcţia publică este constituită dintr-un ansamblu de activităţi omogene. funcţii de execuţie.Răspunderea juridică a funcţionarului public emise pe baza şi în executarea legii. Bucureşti. 10 AL. PREDA. teritorial. dr. Drept administrativ – partea generală. p. Gradul de omogenitate al activităţilor care compun funcţia publică are rol determinant în stabilirea nomenclatorului de funcţii publice. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. ea putând fi ocupată de orice persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile prestabilite de lege. funcţii de conducere (ministru. Trebuie menţionat aici faptul că funcţia publică se creează în potrivit interesului general pe care aceasta trebuie să-l realizeze. secretar de stat. • caracterul legal al funcţiei publice. director/director general. secretar general al ministerului. La fel de important (alături de omogenitate) este şi interesul pe care îl realizează funcţia publică. primar. ca şi volumul acestora. univ. Editura Atlas Lex. în sensul că atribuţiile sau competenţele sunt stabilite numai prin lege sau în baza legii şi în condiţiile prevăzute de lege14. 67 13 Idem. In altă ordine de idei. NEGOITA. In definiţia pe care o dă. prof. Editura Lumina Lex. Mircea Preda11 pleacă de la o serie de trăsături ale funcţiei publice şi funcţionarului public. distincţia între funcţiile publice are la bază criterii de ordin material. 2006 12 Idem. senator. şef serviciu etc. Bucureşti. personal sau temporar. funcţii care conferă dreptul de a emite acte juridice de putere şi funcţii care au numai dreptul de a efectua operaţiuni tehnico-administrative. atribuţii pe care le îndeplineşte o persoană fizică angajată într-un organ al administraţiei publice şi care are abilitatea legală de a îndeplini aceste atribuţii ale administraţiei publice”10. există funcţii organizate în sistem ierarhic de subordonare. 79 11 M. 69 14 Idem. In general. p. p. secretar de stat. p.). 70 9 .

Incercând să facem o clasificare a funcţiilor publice. Nu trebuie confundată continuitate cu stabilitatea funcţiei. aceasta din urmă fiind legată de persoana care o deţine. 71 18 Legea nr. Caracterul de continuitate este determinat de interesul general care trebuie asigurat fără întreruperi. Potrivit modului de retribuire: funcţii salarizate şi funcţii pentru care se prevăd indemnizaţii. • funcţii publice specifice: reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun pentru toate autorităţile şi instituţiile publice. 71 17 Idem. Potrivit naturii juridice şi conţinutului funcţiei: funcţii publice politice şi de specialitate (profesionale). 15 16 Idem. anumite cerinţe profesionale. 70-71 Idem.Răspunderea juridică a funcţionarului public • continuitatea funcţiei publice15. p. c. Potrivit importanţei funcţiei: funcţii publice de conducere şi de execuţie. distingem mai multe criterii în funcţie de care putem realiza acest lucru: a. respectiv în bugetele locale. de vârstă. d. • încredinţarea funcţiei publice numai unei persoane publice16. p. funcţiile publice se împart în două categorii: • funcţii publice generale: reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun pentru toate autorităţile şi instituţiile publice. Potrivit formei iniţiale a Statutului funcţionarilor publici18. • asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare exercitării funcţiei publice17. experienţă etc. p. Condiţiile care trebuie să le îndeplinească persoana sunt prevăzute expres de lege şi ţin de: capacitatea sa psihică şi fizică. Sumele necesare se prevăd în bugetul statului. în vederea asigurării exercitării continue şi eficiente a funcţiei. b. 188/1999 10 . Potrivit modului în care pot fi ocupate: funcţii publice ocupate prin alegere sau prin numire.

Răspunderea juridică a funcţionarului public

funcţii

publice

specifice:

reprezintă

ansamblul

atribuţiilor

şi

responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice. Completările aduse Statutului funcţionarilor publici prin republicarea sa în 2007, prevăd că funcţiile publice pot fi: • de stat: funcţii publice stabilite în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale sau în cadrul unităţilor administrative autonome. • teritoriale: funcţii publice stabilite în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. • locale: funcţii publice stabilite în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora. Tinând cont de nivelul studiilor, putem clasifica funcţiile publice în 3 clase, după cum urmează: • • • clasa I: necesită studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent clasa a II-a: necesită studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă clasa a III-a: necesită studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat In raport de nivelul atribuţiilor titularului, funcţia publică poate fi: • corespunzătoare înalţilor funcţionari publici: secretar general şi secretar general adjunct al guvernului, secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe ale administraţiei publice centrale, prefect şi subprefect, inspector guvernamental. corespunzătoare funcţionarilor publici de conducere: director general, director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile specifice asimilate acestora; secretar al unităţii administrativ-teritoriale;
11

Răspunderea juridică a funcţionarului public

director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora; şef serviciu şi şef birou + funcţii asimilate acestora; • corespunzătoare funcţionarilor publici de execuţie: clasa I - consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector şi funcţii asimilate acestora; clasa a II-a - referent de specialitate şi funcţii asimilate; clasa a III-a referent şi funcţii specifice asimilate. Referindu-ne la noţiunea de „funcţionar public”, aceasta este departe de a avea un înţeles uniform, ea cuprinzând persoane aflate în ipostaze diferite, în funcţie de legislaţia fiecărei ţări, şi care sunt angajate cu titlu permanent sau temporar. In literatura străină de specialitate există denumiri specifice pentru personalul care îndeplineşte o funcţie publică, respectiv functionnaires în Franţa şi Luxemburg, civil servants în Anglia şi Irlanda, beamter în Germania, funcionario în Spania şi Portugalia, tjenestemaend în Danemarca, impiegato civile dello stato în Italia, ambtenaar în Tările de Jos, ypallelor în Grecia sau agent de l’Etat în Belgia. De asemenea, pentru a armoniza diferenţierile terminologice, se folosesc termeni care evocă în mod exhaustiv ansamblul agenţilor din serviciul diferitelor colectivităţi administrativ. Statutul funcţionarilor publici a fost adoptat prin Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, în baza angajării răspunderii Guvernului pentru proiectul de lege şi nu în urma unor dezbateri parlamentare, aşa cum prevăd normele de adoptare a legilor. Prin urmare, această lege a suferit ulterior numeroase modificări şi completări, prevăzute în Legea nr. 161/200319 şi Legea nr. 251/200620, fiind republicată în 200721.
19

publice,

respectiv

personalul

din

administraţie

sau

personalul

Publicată în Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003 Publicată în Monitorul Oficial nr. 574/04.07.2006 21 Publicată în Monitorul Oficial nr. 365/29.05.2007
20

12

Răspunderea juridică a funcţionarului public

Se poate observa că legislaţia actuală oferă o definiţie mult mai puţin exactă noţiunii de funcţionar public. Art. (2) alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, defineşte funcţionarul public ca fiind „persoana numită în condiţiile legii, într-o funcţie publică”. Definiţia dată este corectă, dar mult prea generală. Este de la sine înţeles că singura raţiune practică pentru care sunt create funcţiile publice este aceea de a fi exercitate. Funcţia publică poate exista independent de titularul ei, dar asta numai până la ocuparea ei. In lucrarea sa intutulată „Tratat de drept administrativ român”, dr. V.I. Prisăcaru consideră funcţionarul public ca fiind „acea persoană care, cu respectarea condiţiilor cerute de lege, a fost investită prin numire sau alegere, într-o funcţie publică, pentru a desfăşura, contra unui salariu, o activitate continuă”. 22 Pe timpul cât deţine funcţia publică, persoana fizică are anumite drepturi şi îi revin anumite obligaţii. Potrivit prof. dr. A. Iorgovan funcţionarul public este „persoana fizică care este investită în mod legal prin actul de voinţă unilaterală al unei autorităţi publice sau al cetăţenilor cu sarcina îndeplinirii pe timp limitat sau nedeterminat al unei funcţii publice, în vederea realizării competenţei organului din structura căruia face parte funcţia respectivă.23 Si prof. univ. dr. Mircea Preda consideră definiţia funcţionarului public prin Legea nr. 188 ca fiind una de maximă generalitate şi nerelevând trăsăturile specifice funcţionarului public.24 Analizând prevederile art. (2) alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, se desprind următoarele observaţii: • în definiţie se foloseşte termenul de „persoană”, dar acest fapt nu corespunde pe deplin legislaţiei actuale din România, în sensul că art. 16 alin. (3) din Constituţia României stabileşte două condiţii esenţiale pentru ca o persoană să poată fi titular al unei funcţii publice şi anume: să aibă cetăţenia română şi de asemenea, domiciliul stabil în România. Deci nu intră în discuţie orice persoană fizică. In plus, aici se adaugă şi cerinţa
22
23

V.I. PRISACARU, Tratat de drept administrativ român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 172 A. IORGOVAN, Tratat de drept administrativ, ediţia a II-a, Ed. Nemira, Bucureşti, 1996, p. 630 24 M. PREDA, op. cit., p. 71 13

pe care o conferă competenţa subiectelor participante la raporturile juridice. prin numire sau alegere.Răspunderea juridică a funcţionarului public referitoare la capacitatea persoanei de a-şi asuma drepturi şi obligaţii. subiectele participante desfăşoară un anumit tip de activitate. (33) din Constituţie arată că toate puterile Statului emană de la naţiune şi în acest fel este absolut firesc ca exercitarea funcţiilor publice să fie rezervată persoanelor de naţionalitate română. într-o funcţie publică. să cunoască limba română atât scris. fapt ce nu s-ar putea 25 26 Constituţia României. datorită naturii şi menirii organizării în cadrul căreia îşi exercită competenţa. In al doilea rând apare cerinţa cunoaşterii limbii române. A nu se înţelege că ar fi vorba de vreun privilegiu. Acest fapt se explică prin aceea că funcţionarii deţin într-o anumită măsură din suveranitatea statului pe care o exercită. a atribuţiilor administraţiei publice. pe care o desfăşoară în principiu din oficiu. Calitatea juridică de funcţionar public. putem spune că acesta reprezintă cetăţeanul investit în mod legal. 26 Este absolut firesc ca o persoană care lucrează în numele statului şi duce la îndeplinire obiective stabilite de către organele statului. limba oficială este limba română” 14 . Astfel. (16) alin. Aceasta este calitatea cu totul specială a subiectelor active participante în raporturile de drept administrativ. unde se spune foarte clar: „în România. este necesar ca acesta să fie cetăţean român. (3) Fapt prevăzut la art. a unor înscrisuri. respectiv capacitatea deplină de exerciţiu. dar şi elaborarea unor acte. cât şi vorbit. (13) din Constituţia României. are la bază o anumită organizare şi potrivit diviziunii sociale a muncii. în cadrul acestei organizări. am arătat că „pentru ca o persoană fizică să poată ocupa o funcţie publică. Activitatea subiectelor investite cu o anumită competenţă oferă acestor subiecte o calitate oficială. Revenind la comentariul anterior. în condiţiile legii. iar art. art. dacă ar fi să încercăm o definiţie a funcţionarului public. în scopul îndeplinirii. respectiv aceea de funcţionar public. cu domiciliul în ţară”25. ci de recunoaşterea prin textul legii fundamentale a unui drept natural şi naţional. în calitatea lor de organizatori ai executării legii şi de executarea în concret a acesteia. scris şi vorbit. Exercitarea unei funcţii publice presupune în egală măsură comunicare.

poate fi variabil şi nu are la bază criterii ştiinţifice de determinare.Răspunderea juridică a funcţionarului public realiza fără o cunoaştere perfectă a limbii române. Acest procent de peste 20% nu corespunde nici principiilor democratice ale statului de drept. PREDA. se prevede ca în unităţile administrativ-teritoriale în care minorităţile naţionale deţin o pondere de minim 20%. care prevăd că într-o structură instituţională. 82 15 . p.. reprezentantul minorităţii respective are din start posibilităţi mult mai mici de acces în viaţa publică a statului şi implicit şanse mult mai mici de integrare şi de reuşită. dr. iar altele 27 28 M. ci o stare care să fie în strânsă legătură cu posibilitatea persoanei respective de a-şi îndeplini sarcinile ce decurg din ocuparea unei funcţii publice. univ. cit. Folosind limba maternă şi nu limba naţională a statului. In al treilea rând. putem considera această dispoziţie ca având urmări absolut negative pentru minoritatea în cauză. se pune problema capacităţii depline de exerciţiu. unele acte normative cer ca cetăţeanul care urmează să devină funcţionar public să posede studii superioare. de posibilitatea acesteia de a-şi exercita drepturile civile. indiferent de vârstă. minoritatea se supune majorităţii. De asemenea. Evident. Un al cincilea aspect are în vedere starea de sănătate a persoanei. prof. pentru a putea fi numit funcţionar public este necesar ca persoana fizică să aibă cel puţin 18 ani împliniţi (ceea ce presupune discernământul faptelor sale). liceale sau generale. dar mai ales cea psihică a persoanei. unii funcţionari publici care au contacte directe şi frecvente cu cetăţenii să cunoască limba minorităţii respective. de specialitate. Referitor la acest aspect. In al patrulea rând. nu este vorba de o stare generală de sănătate. Mircea Preda28 consideră că dacă privim problema dintr-un alt punct de vedere. p. Acest aspect este legat de capacitatea mintală a unei anumite persoane. Un asemenea aspect al sănătăţii se poate aprecia numai pe baza unui examen medical amănunţit. dacă legea specială nu cere altă vârstă. Mircea Preda 27 este de părere că procentul de 20% este stabilit în mod aleatoriu. dr. Prof. 82 Idem. univ. op. care să reflecte atât starea fizică. In al şaselea rând.

prof. (9) alin. inginer etc. 3.. In lucrarea sa intitulată „Drept administrativ”. răspunderea revine funcţionarului investit cu atribuţii în domeniul în care s-a săvârşit contravenţia. Aceasta se face prin numire pe bază de concurs sau prin alegere. art. ci de o condamnare pentru care legea prevede că este incompatibilă cu funcţia publică ce urmează să o deţină. univ.. 2 lit. deoarece sunt cazuri în care răspunderea este condiţionată de împrejurarea dacă cel care a acţionat pentru organul administraţiei publice a avut sau nu abilitatea legală să facă acest lucru. p. economist. Mircea Preda29 subliniază că nu este vorba despre orice condamnare suferită anterior. op. medic. precum şi o anumită vechime în funcţie (ceea ce îi conferă o experienţă mai mare). Trebuie avută în vedere şi investirea într-o funcţie publică. cit. Nu în ultimul rând trebuie menţionată cerinţa ca persoana să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. PREDA. 29 M. 340/2004 cere ca prefectul şi subprefectul să aibă studii superioare de lungă durată.Răspunderea juridică a funcţionarului public cer o pregătire de specialitate: jurist. stabilită după o anumită procedură de autoritatea competentă (instanţă sau autoritatea administrativă). dr. în baza procedurilor legale. De exemplu. De asemenea. Problema investiturii legale a celor care exercită diferite funcţii în organele administraţiei publice prezintă importanţă atât pentru angajarea răspunderii faţă de organele administraţiei publice. investirea legală a celui care exercită funcţia prezintă importanţă în unele cazuri pentru răspunderea pe care o angajează săvârşirea unor contravenţii de către persoanele juridice. oraşelor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor să aibă studii superioare juridice sau administrative. cât şi pentru daunele provocate terţilor prin exercitarea acestor funcţii. Fundamentul răspunderii juridice Răspunderea juridică este răspunderea concretă. (38) alin (1) din aceeaşi lege impune ca secretarul comunelor. art. 83 16 . (c) din Legea nr. In aceste cazuri.

delict. 17 48 . DABU.Răspunderea juridică a funcţionarului public finalizată într-o sancţiune. în anumite situaţii poate fi de natură a prejudicia serviciul public 30 V. procedura înfăptuirii acesteia. folosiţi de legiuitor” 30. conform unei proceduri reglementate de lege pentru abaterile de la disciplina funcţiei publice definite de lege sau alte acte normative date în baza legii. însoţită sau nu de anularea actului ilegal. p. raport de drept administrativ ce poate coexista cu raportul juridic de drept penal. c. deci s-a dovedit inexistenţa infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată penală. 2000. săvârşirea actului sau faptului generator de responsabilitate. Bucureşti. legea care reglementează responsabilitatea juridică. Editura Global Lex. Potrivit prof. care poate fi: infracţiune. contravenţie. Valerică Dabu „temeiul sau fundamentul constituie termeni de tehnică juridică. abatere disciplinară. Aceasta izvorăşte din raportul juridic de subordonare ierarhică. dr. act administrativ ilegal. stabilite de autoritatea ierarhic superioară sau autoritatea administrativă anume desemnată de lege ori instanţa de judecată. restabilirea situaţiei anterioare. el încă poate fi sancţionat disciplinar pentru că şi simplul fapt că a ocazionat o instrucţie penală. se angajează şi răspunderea disciplinară a acestuia. independentă de răspunderea de drept penal sau civil a funcţionarului public. univ. b. administrativă. Răspunderea juridică a funcţionarului public. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public este o instituţie juridică. Ea îşi are sursa în hotărârea instanţei judecătoreşti sau în actul autorităţii administrative de stabilire a acestuia. organele abilitate şi actele sau faptele generatoare. Chiar dacă funcţionarul public a fost achitat în penal. fixarea despăgubirii pentru actul sau faptul ce a cauzat daunele constatate. cvasidelict. luarea măsurilor de siguranţă aplicate sau acordate conform unei prevederi legale. Fundamentul răspunderii juridice îl constituie 3 elemente cumulative: a. hotărârea judecătorească sau actul autorităţii publice împuternicite prin lege prin care s-a stabilit şi înfăptuit în concret răspunderea juridică a persoanei fizice sau juridice (de drept public sau privat) Prin răspunderea disciplinară a funcţionarului public înţelegem răspunderea juridică a funcţionarului public. In cazul săvârşirii de infracţiuni cu autor calificat (funcţionar public).

art. că „răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici are o serie de trăsături. op. p. care se regăsesc în normele care reglementează instituţiile dreptului. (16). (1) 18 . Un prim principiu general al răspunderii juridice îl constituie legalitatea. libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţeanului. Iar în conformitate cu art. 433 V. dr. Aceasta presupune: • recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ca valori supreme.. de către stat. legiuitorul declară şi fixează prin lege responsabilitatea juridică. Valerică Dabu consideră. 237 33 Constituţia României. In opinia prof. Art. cit. dimpotrivă. prin legi organice. • prevederea şi garantarea prin lege.. au dreptul la o protecţie egală a legii”. DABU. (7) „Toţi oamenii . constrângere şi reparare a oricăror încălcări a drepturilor. ordinare şi prin actele normative emise pe baza acestora.. alin. 31 32 V.I. Prisăcaru31 angajarea răspunderii administrative a funcţionarilor publici nu are legătură cu răspunderea disciplinară.Răspunderea juridică a funcţionarului public sau corpul din care face parte şi ca atare poate fi o cauză care să-i angajeze răspunderea disciplinară. V. p.32 4. a organelor. (2) 34 Constituţia României. op. iar toţi cetăţenii au aceleaşi obligaţii prevăzute de Constituţie şi alte legi34. care nu o situează decât într-una din formele răspunderii administrative”.. Pentru realizarea celor de mai sus. general valabile. (15). • faptul că nimeni nu este mai presus de lege33. procedurilor şi mijloacelor efective de educare. (3) al Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului prevede în mod clar că „orice fiinţă umană are dreptul la securitatea sa şi Statul are obligaţia să i-o asigure”. prevenire. PRISACARU. Principiile răspunderii juridice Principiile răspunderii juridice reprezintă ideile de bază. Prof. art. prin Constituţie.I. Se exclude în acest fel orice tendinţă a omului de a-şi înfăptui singur actul de dreptate. alin. ce are în vedere sancţionarea abaterilor disciplinare în conformitate cu statutele funcţionarilor publici. cit.

criteriile generale de individualizare sau cauzele de înlăturare. care presupune că: • • toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. agravare şi atenuare a acesteia. în sensul că sunt şi trebuie să fie responsabili juridic. (57) 19 . nu trebuie să existe privilegii sau discriminări în domeniul responsabilităţii juridice pentru nici o persoană şi nici pentru organele statului sau orice fel de funcţionari publici. Principiul umanismului are la bază o ierarhizare făcută de legiuitor a elementelor-scop a răspunderii juridice. agravare ori atenuare a răspunderii juridice trebuie stabilite prin lege. Acelaşi principiu trebuie avut în vedere şi în stabilirea procedurilor şi a cauzelor de înlăturare. Există excepţii de la acest principiu. ocrotire. ideea principală fiind de protecţie. toţi sunt responsabili în faţa legii şi în condiţiile legii. educare. indiferent dacă sunt sau nu autorităţi publice. dar ele sunt prevăzute de lege. în mod egal pentru toţi. înlocuire. a ales conduita contra normei juridice. Potrivit art. fără a se încălca drepturile şi libertăţile celorlalţi35.Răspunderea juridică a funcţionarului public • • exercitarea drepturilor şi libertăţilor se face numai cu bună-credinţă. Un alt principiu îl constituie cel al personalităţii. accesul liber la justiţie este un drept fundamental garantat de Constituţie. apoi reparare şi în ultimul rând pe represiune. art. a acţiunii sau inacţiunii. în sensul că se declară responsabilă persoana fizică sau juridică autoare a faptei sau actului juridic. între putere şi responsabilitate. Principiul concordanţei între drepturi şi obligaţii. (3) lit. Responsabilitatea juridică trebuie să existe numai atunci când subiectul. arată că o persoană nu poate fi făcută responsabilă decât pentru ceea ce aceasta putea şi era obligată să facă. • • nimeni nu este mai presus de lege. de bună voie. Egalitatea în drepturi constituie un al doilea principiu important al răspunderii juridice. „d” 35 Constituţia României. Principiul libertăţii de voinţă. prin punerea accentului în primul rând pe prevenire. iar alte legi au prevăzute dispoziţii pentru asigurarea înfăptuirii acestuia. dar nu a făcut. exprimă ideea că nu poate exista responsabilitate dacă nu există libertatea de a alege comportarea care ar evita răspunderea.

36 37 Al. repararea trebuie făcută atât pentru prejudiciile materiale. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. conform principiului solidarităţii sociale. care se realizează prin definirea şi instituirea responsabilităţii. trebuie cunoscute sensul şi motivele care au generat actul. Alexandru Negoiţă consideră că „mobilul actului administrativ este ceea ce determină organul administraţiei publice să uzeze de competenţa sa în emiterea actului”. atunci şi actul este ilegal.lucrum cessans. fiind indisolubil legat de interesele generale pe care le satisface. a dispoziţiei pe care o cuprinde actul respectiv”. principiul reparării integrale a prejudiciului implică atât repararea prejudiciului efectiv cauzat . univ. conform prevederilor legale. fac parte din funcţia publică. cit. cel al existenţei şi dezvoltării sociale. deoarece. 145 20 . Conform art.36 Motivul este scopul competenţei conferite funcţiei. In cazul în care s-a produs o pagubă unei persoane de către serviciul public. Statul nu şi-a asumat această responsabilitate prin raţiunea sa de a fi. Alt principiu. NEGOITA. cât şi pentru cele morale. pentru a cunoaşte sensul unui act uman. persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică. este cauza acestui act. Prof. Dacă mobilul sau motivul sunt ilegale.cât şi beneficiul nerealizat . op. Scopul Statului şi în mod deosebit al administraţiei publice este satisfacerea nevoilor obiective. pag. p. impune satisfacerea nevoilor sociale obiective.damnum emergens . Aceasta se referă la faptul că. este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins. statul trebuie s-o repare. dr. precum şi prin transformarea acesteia în răspundere concretă.. anularea actului şi repararea pagubei. pe baza principiilor serviciilor publice şi al solidarităţii sociale. De asemenea. republicată 2007. a cărei realizare se face şi prin forţa de constrângere a statului. (52) din Constituţia României. 144 Idem. motivul trebuie să fie efectul mobilului şi cauză a actului. „Motivul actului administrativ este ceea ce constituie justificarea conţinutului său. după caz. responsabilităţile stabilite de autoritatea sau instituţia publică.37 Deci. 188/1999. Nu în ultimul rând.Răspunderea juridică a funcţionarului public din Legea nr.

Răspunderea juridică a funcţionarului public CAPITOLUL II 21 .

(43) alin. însă acestea se referă numai la anumite categorii de funcţionari publici. Vorbind în general despre îndatoririle funcţionarilor publici. unde sunt reglementate o serie de îndatoriri. Principala îndatorire este prevăzută la art. Indatoririle funcţionarilor publici Pentru a putea vorbi despre răspunderea juridică a funcţionarilor publici. ce sunt menţionate în anexa la Statut. cit. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. trebuie mai întâi abordat subiectul privind îndatoririle funcţionarilor publici. acolo unde acestea există.Răspunderea juridică a funcţionarului public FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE A FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎN ROMÂNIA 1. precum şi nici altor persoane fizice sau juridice. termenul de “prejudiciu” nu trebuie luat numai în accepţiunea sa materială. op. 120 22 . Mircea Preda38.. imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici”. p. trebuie să menţionăm faptul că o parte a îndatoririlor ce le revin le sunt specifice. Determinant în crearea unei funcţii publice este ca titularul acesteia să îşi poate exercita toate atribuţiile ce îi revin. univ. dar altele sunt comune cu ale celorlalţi salariaţi. astfel încât prin acţiunile sau inacţiunile sale să nu aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea. dr. Acest articol exprimă în esenţă capacităţile profesionale şi morale pe care trebuie să le posede titularul funcţiei. de pagubă creată.. şi se referă la obligaţia “să îşi îndeplinească cu profesionalism. republicată 2007. Aşa cum precizează şi prof. ce îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. Un cadru general în materie îl oferă Statutul funcţionarilor publici. ci şi în sens 38 PREDA M. (1) din Legea nr. Alte atribuţii ale unor categorii speciale de funcţionari publici sunt prevăzute în legi speciale şi regulamente de organizare şi funcţionare sau în statute proprii.

215 / 2001 privind administraţia publică locală. înalţilor funcţionari publici le interzis prin alin. alese sau numite ale partidelor politice. De asemenea. (2) al aceluiaşi articol “să facă parte din partide politice.Răspunderea juridică a funcţionarului public de “prejudiciu moral”. Există funcţionari publici aleşi şi propuşi de către partidele politice. Este clar că nu la aceşti funcţionari se referă prevederile art. ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice”. (1) se precizează că secretarul comunei este funcţionar public de conducere. Ca exemplu. Statutul funcţionarilor publici nu interzice dreptul acestora de a face parte din partide politice şi nici aceea de a-şi exprima convingerile politice. republicată 2007. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice”. (1) interdicţia ca funcţionarii “să ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere. în schimb. deci care fac parte din rândul acestor partide. ce au în vedere îmbunătăţirea activităţii şi a calităţii serviciilor publice. astfel de prevederi întâlnindu-se numai în unele legi speciale şi numai cu privire la anumiţi funcţionari publici. unde la art. (2) al art. de atingere adusă unor persoane fizice sau prestigiului autorităţii / instituţiei publice. (1) din Constituţia României prevede dreptul tuturor cetăţenilor de a se asocia liber în partide politice şi orice interdicţie în acest sens înseamnă de fapt o restrângere a unui drept fundamental. (43) din Statut prevede obligativitatea funcţionarilor publici de conducere de a susţine propunerile şi iniţiativele personalului din subordine. Art. mai face precizarea că alte categorii urmează a fi stabilite prin lege organică. (44). Statutul funcţionarilor publici este o lege organică. prevede la art. Problema apartenenţei funcţionarilor publici la partidele politice a fost una amplu discutată. Tot Constituţia României precizează care sunt categoriile de funcţionari publici ce nu pot fi implicaţi politic. (44) alin. Alin. definite conform statutului acestora. Interdicţia se referă la a fi organ de conducere în structura unui partid şi la exprimarea liberă a 23 . (83) alin. putem aminti Legea nr. Există funcţionari publici cărora constituţia le interzice apartenenţa la partidele politice. (40) alin. dar nu cuprinde prevederi în acest sens.

p. a sancţiunilor disciplinare”41. univ. Deosebit de important este alin. pe dreptul de control asupra activităţii subordonaţilor şi de aplicare. op. dar şi între autorităţi / instituţii publice. dar şi înalte legi speciale. Subordonarea ierarhică a funcţiilor publice este extrem de importantă mai ales în rândul structurilor puterii executive. inclusiv a atribuţiilor delegate”.. în sectorul administraţiei publice. p. prof. 122 24 . Tot o îndatorire o constituie şi prevederile atribuţiilor ce le revin. Mircea Preda39. op. Negulescu sublinia faptul că “inferiorul datoreşte supunere şi ascultare şefului său direct. prof. Si dacă ne referim la subordonare. nu legei. Referitor la acest aspect..Răspunderea juridică a funcţionarului public convingerilor sau a preferinţelor politice în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. (1) . controla şi disciplina pe cei din subordine. cit. căci superiorul se interpune între funcţionar şi lege”40. op. unde este absolut necesară existenţa unei unităţi de acţiune între diverse structuri organizatorice. Potrivit prof. univ. dr. cit. Referindu-se la dreptul de a îndruma. p. 121 NEGULESCU P. prin aceasta înţelegem nu numai subordonarea între funcţionarii publici care aparţin aceleiaşi structuri organizatorice. P. aşa cum este prevăzut în Statut. Mircea Preda consideră că pe plan juridic “raportul de subordonare ierarhică între funcţiile publice se exprimă. unde se precizează instituirea unei “răspunderi a funcţionarilor publici pentru îndeplinirea PREDA M. (45) unde se prevede că “funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierahici”. 388 41 PREDA M. pe dreptul de dispoziţie obligatorie a superiorului faţă de subordonaţi. în condiţiile legii. apare întrebarea: este 39 40 art.. dr.. Acest articol ridică însă şi problema execuţiei dispoziţiei ierarhice în condiţiile în care aceasta ar putea să nu fie legală.. Subordonarea funcţionarilor presupune o competenţă profesională şi o experienţă mai bogată a funcţionarilor situaţi în funcţii de conducere. cit. (45) alin. în principal. care privesc organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor publice. In mod firesc. pe cel de anulare sau modificare a actelor subordonaţilor. (2) al art.. decât cei aflaţi pe trepte inferioare. acest articol aduce în discuţie problema sistemului ierahic al funcţiilor publice.

. aceasta revenind în totalitate şefului ierarhic ce a stăruit în executarea unei dispoziţii ilegale. dar nu precizează criteriile care stau la baza caracterului unui asemenea ordin şi consideră că îndeplinirea unei dispoziţii ilegale nu exonerează de răspundere pe cel care a executat-o. 104 25 . a secretului de serviciu şi a confidenţialităţii.. în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni disciplinare. (45) din Statut. De asemenea. 42 NEGOITA A. unde se precizează: “funcţionarul public are dreptul să refuze. Pentru a nu da naştere la interpretări subiective.Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionarul public obligat să execute dispoziţia superiorului său ierahic în aceste condiţii? Funcţionarul public este obligat să respecte legea şi este răspunzător pentru actele sale ilegale. (3) art. cit. Negoiţă42 consideră că un funcţionar public are dreptul de a refuza îndeplinirea unei sarcini numai în cazul ordinelor “manifest ilegale”. Astfel. a secretului de stat. drept ce nu poate fi îngrădit. Excepţia în această situaţie o constituie informaţiile de interes public şi ea trebuie corelată cu prevederile constituţionale referitoare la “dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public”. op. formulând-o în scris. Al. tot aici se precizează obligativitatea funcţionarului de a executa dispoziţia primită în situaţia în care superiorul său ierarhic insistă. cu excepţia informaţiilor de interes public. în condiţiile legii. trebuie definite foarte clar noţiunile de “secret de stat”. Pe de altă parte. “secret de serviciu” şi de “confidenţialitate”. funcţionarul public este exonerat de răspundere. funcţionarul public are îndatorirea de a aduce la cunoştinţă situaţia superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia. Prof. în scris şi motivat. 46 din Statut şi se referă la păstrarea. o analiză asupra legalităţii sau ilegalităţii sarcinii primite ar presupune ca funcţionarul public să facă o apreciere asupra sarcinii pe care o primeşte şi numai dacă va considera că este cazul se va supune şi o va duce la îndeplinire. dacă le consideră ilegale”. Această problemă îşi găseşte rezolvarea în alin. p. în acelaşi timp având însă şi obligaţia de a se conforma dispoziţiilor şefilor ierarhici. O altă îndatorire a funcţionarilor publici este prevăzută la art. In această situaţie. îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic. în conformitate cu prevederi exprese ale legii sau cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale autorităţilor şi instituţiilor în cauză.

161/2003. Această interdicţie este prevăzută şi în legea penală. univ. (1). p. ce nu intră în categoria “lucrări”. pe de o parte. pentru ei sau pentru alte persoane. 263/25. magistraţilor şi a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control a funcţionarilor publici. De asemenea. se reactualizează şi la încetarea activităţii. deoarece. 115/199643 privind declararea şi controlul averii demnitarilor. Dacă ea este prevăzută şi în Statut este numai din punctul de vedere al legăturilor dintre acţiunile ce-i constituie conţinutul şi funcţia publică. Referitor la acest aspect. iar pe de altă parte. ea ţine de esenţa oricărei funcţii. ele pot fi citite pe Internet. care. daruri sau avantaje. cit. în conformitate cu Legea nr. prevăzută la art.Răspunderea juridică a funcţionarului public Art. (2) prevede obligativitatea de prezentare a declaraţiei de avere de către funcţionarii publici. Aceasta se face atât la numirea. O altă obligaţie a funcţionarilor publici o reprezintă rezolvarea în termen a lucrărilor repartizate. Alin. atunci când funcţionarii publici dobândesc bunuri de o anumită natură. (48) alin. op.1996 PREDA M. pe paginile de Web ale instituţiilor publice respective sau în partea a III-a a Monitorului Oficial. 43 44 Monitorul Oficial nr. exercitarea atribuţiilor funcţiei presupune nu numai rezolvarea lucrărilor repartizate. modificată şi completată prin Legea nr. potrivit legii. prof. infracţiunea de luare de mită fiind supusă regulilor penale şi nu celor disciplinare din Statutul funcţionarilor publici.10. Neactualizarea declaraţiei sau nedepunerea ei în termen de 15 zile de la data încetării activităţii. (47) din Statut se referă la interdicţia funcţionarilor publici de a solicita sau accepta. cât şi la încetarea raportului de serviciu. Completarea şi depunerea declaraţiei de avere de către funcţionarii publici contribuie la întărirea corectitudinii şi moralităţii sale. Se actualizează anual. Mircea Preda44 consideră că această problemă nu era necesar a fi prevăzută în mod expres în Statut. neavând importanţă dacă aceste acţiuni sunt săvârşite în timpul exercitării funcţiei sau în afara acesteia. 124 26 . trebuie declarate.. ci multe alte însărcinări. Declaraţiile de avere sunt publice. dr. atrage după sine declanşarea procedurii de control. direct sau indirect.

op.. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici Problema răspunderii juridice a funcţionarilor publici se pune numai în situaţia încălcării de către aceştia a normelor juridice în calitatea lor de funcţionari publici sau în legătură cu funcţia publică ce o deţin. In general.. Verginia Vedinaş 45 şi Ion Popescu Slăniceanu46 care disting 5 forme de răspundere: răspunderea disciplinară. dr. 154-156 POPESCU SLĂNICEANU I. civilă şi penală. Pe de altă parte. în art. 223 27 .Răspunderea juridică a funcţionarului public Alin. reglementează 4 forme ale răspunderii juridice ale funcţionarilor publici: disciplinară. stabilite potrivit legii. Ultima dintre îndatoririle funcţionarilor publici..disciplinară. Dacă încălcarea aceste norme nu are legătură cu funcţia publică. univ. (75). (2) al aceluiaşi articol conţine interdicţia de a primi direct spre rezolvare cereri sau de a interveni direct pentru soluţionarea lor.patrimonială. Antonie Iorgovan47 distinge 3 forme de răspundere: administrativ .. vol. (75) al Statutului. ori de a discuta direct cu petenţii. administrativ contravenţională şi administrativ .. cit.. favoritism sau trafic de influenţă. răspundere civilă şi răspundere penală. p. 2. Statutul funcţionarilor publici. op. Oprindu-ne la cele 4 forme de răspundere reglementate prin Statutul funcţionarilor publici – disciplinară. că acestea nu se aplică decât în situaţia în care funcţionarul 45 46 VEDINAŞ V. Totodată. şefii ierarhici au dreptul şi capacitatea de a aprecia cărui funcţionar public din subordine poate să-i fie repartizată o anumită lucrare. contravenţională. cit. contravenţională. univ. în literatura de specialitate sunt amintite aceste 4 forme de răspundere. răspundere patrimonială. civilă şi penală – distingem din art. p. răspunderea contravenţională. op. Această prevedere poate fi explicată prin necesitatea de a proteja funcţionarul public. 49 din Statut se referă la respectarea întocmai a regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor. cit. dr. răspunderea este una de drept comun. prof. p. dar există alţi autori – printre care prof. II. prevăzută în art. 391 47 IORGOVAN A. de a-l feri de suspiciuni în săvârşirea actelor de corupţie. Este vorba de situaţiile ce privesc conflictul de interese sau incompatibilităţile funcţiei publice ce apar în timpul deţinerii şi executării funcţiei publice.

(2) persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor. 2. constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”. persoana vătămată într-un drept sau un interes al său se poate adresa instituţiei publice care i-a adus prejudiciul. De asemenea. nerespectarea în mod repetat a programului de lucru e. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor c. potrivit prevederilor art.Răspunderea juridică a funcţionarului public îşi încalcă îndatoririle corespunzătoare funcţiei publice cu vinovăţie. solidar cu autoritatea / instituţia publică. (76) alin. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter 28 . Revenind la Statutul funcţionarilor publici. se constituie ca abateri disciplinare următoarele fapte: a. In cazul în care acţiunea se admite şi se constată vinovăţia funcţionarului public. în conformitate cu art.1. ci numai acelea expres prevăzute de lege. (76) alin. (77) alin. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor b. în conformitate cu prevederile art. Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal f. pentru anumite categorii de funcţionari publici răspunderea disciplinară este prevăzută în legi speciale. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter g. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici Aceasă formă a răspunderii juridice este prevăzută în art. De asemenea. absenţele nemotivate de la serviciu d. (77) alin. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea h. Astfel. (1) din statut: “încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzător puncţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege. (2). (1). constatăm că nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor publici constituie abateri disciplinare.

deşi nu sunt caracterizate expres de lege ca abateri disciplinare. Excepţia la această din urmă situaţie o reprezintă aplicarea sancţiunii cu destituirea din funcţie. conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici k. pe care legiuitorul nu le-a avut în vedere pentru a le califica drept abateri disciplinare.. op. Ca atare. ea neputând 48 PREDA M. latură subiectivă. alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici Există unii autori care apreciază că răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici intervine nu numai în cazurile menţionate mai sus. Trebuie menţionat că poate fi supus răspunderii disciplinare şi funcţionarul public delegat sau detaşat la o altă autoritate sau o altă instituţie publică. în aceeaşi opinie. sancţiune. constatarea abaterii şi aplicarea sancţiunii revin instituţiei publice unde a avut loc detaşarea. eventual. răspunderea disciplinară se fundamentează pe contractul individual de muncă şi atrage după sine cu totul alt tip de sancţiuni decât cele aplicabile funcţionarilor publici. p. cit. refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu j. obiect. Mircea Preda48 consideră că aceasta este practic o extindere nelimitată a domeniului ilicitului disciplinar. Subiectul poate fi numai o persoană fizică. aduc atingere încrederii publicului. In cazul funcţionarului public detaşat. In cazul funcţionarului public delegat. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri. constatarea abaterii şi aplicarea sancţiunii revin instituţiei publice în care este încadrat.. latura obiectivă. funcţionar public. aceiaşi autori au tendinţa de a include în categoria abaterilor disciplinare atât “greşelile de serviciu”.Răspunderea juridică a funcţionarului public politic i. 133 29 . incompatibilităţi. Abaterea disciplinară trebuie analizată sub toate elementele ce-i constituie conţinutul: subiect. “răspunderea disciplinară trebuie să rezulte din lege. parte a unui raport juridic de serviciu. De asemenea. Dacă nu are această calitate. univ. adică acţiunile şi inacţiunile şi. împrejurările de timp şi spaţiu în care acestea trebuie să se producă pentru a fi calificate drept abateri disciplinare şi să atragă sancţiunea disciplinară”. dr. Prof. cât şi “greşelile comise în viaţa particulară”. ci şi atunci când faptele. care trebuie să definească şi latura obiectivă.

aceasta poate fi: culpă din uşurinţă (când funcţionarul public prevede rezultatul faptei sale. dar speră că nu se va produce) sau culpă simplă (când funcţionarul public nu prevede rezultatul faptei. 197 30 . Mircea Preda. constrângerea fizică sau morală. p. Lipsa uneia sau a alteia din formele culpei exclude răspunderea disciplinară. In cazul culpei. Culpa simplă poate fi asimilată unei insuficienţe profesionale generale. Negoiţă opinează că “pentru insuficienţă profesională generală.Răspunderea juridică a funcţionarului public fi aplicată decât de instituţia care l-a detaşat. Aşa cum arăta prof. In acest caz. dar şi normele de conduită civică. univ.. la unitatea la care funcţionarul public a fost delegat sau detaşat). iar referitor la acest aspect. Latura subiectivă. funcţionarul nu poate fi sancţionat disciplinar. cazul fortuit.. op. sau prevede rezultatul. Al. pe planul laturii subiective “abaterea disciplinară se săvârşeşte întotdeauna cu vinovăţie. Latura obiectivă ţine de precizarea acţiunilor sau inacţiunilor considerate ca abateri disciplinare. prof. dr. orele suplimentare. când funcţionarul (intenţie indirectă). op. prevăzute de lege. cit. de asemenea. deşi trebuia şi putea să-l prevadă). Putem vorbi de o excludere a existenţei vinovăţiei atunci când fapta a fost săvârşită în anumite împrejurări. el se dovedeşte a fi incompatibil cu exercitarea funcţiei pe care o deţine”50. beţia involuntară completă. Atunci când vorbim de latura obiectivă trebuie luate în calcul alte 2 elemente extrem de importante: timpul în care s-a petrecut abaterea (orele de program. p. fie forma culpei”49. presupune. cit. care poate îmbrăca forma intenţiei. Obiectul abaterii disciplinare îl reprezintă valoarea socială lezată prin acţiunea sau inacţiunea funcţionarului public. în afara orelor de program) şi locul (în cadrul instituţiei publice. La 49 50 prevede şi urmăreşte producerea rezultatului (intenţie directă). fără a urmări producerea lui PREDA M. Acestea pot privi 2 componente: îndatoririre corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţine cel în cauză şi normele de conduită profesională. constatarea efectelor.. starea de necesitate. a rezultatului acţiunilor / inacţiunilor.. 134 NEGOITA AL. cum ar fi: legitima apărare. Termenul de “incompatibilitate” trebuie înţeles aici cu sensul de incompetenţă profesională.

răspunderea disciplinară se angajează numai după o procedură specială prevăzută de lege. indiferent dacă se cauzează prejudiciul material sau moral. op. ci numai acelea prevăzute la art. cit.I. In opinia sa. (77) alin. abaterile disciplinare pot fi săvârşite şi din culpă sau neglijenţă Accentul cade aici pe noţiunea “cu vinovăţie”. indiferent dacă aceasta îmbracă forma intenţiei sau a culpei. art. Am menţionat deja anterior că nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor publici constituie abateri disciplinare. răspunderea disciplinară a funcţionarului public se angajează pentru simpla încălcare a competenţei sau a interdicţiilor impuse de legiuitor prin stabilirea incompatibilităţilor funcţiei. (45) alin. putem menţiona: a..) f. referitor la trăsăturile răspunderii disciplinare a funcţionarului public. (77) alin.Răspunderea juridică a funcţionarului public cauzele menţionate mai putem adăuga dispoziţia superiorului ierarhic. Prisăcaru51. Sintetinzând. ascultarea funcţionarului public. cazul fortuit. p. investită de lege şi asigurarea unui drept de recurs e..I. care presupune cercetarea prealabilă. (2). In plus. judecarea acestuia după anumite reguli de către o autoritate administrativă sau judecătorească. (2) şi (3) din Statut. pentru că aceasta presupune 51 PRISACARU V. administrarea probelor. 22 31 . răspunderea disciplinară este o răspundere de drept public b. Asupra sintagmei “faptă săvârşită cu vinovăţie” se opreşte şi V. legitima apărare etc. răspunderea disciplinară este o materializare a responsabilităţii disciplinare a acestuia c. (1) din Statut conţine dispoziţia potrivit căreia încălcarea trebuie să se facă cu vinovăţie. răspunderea disciplinară se înfăptuieşte numai dacă nu există o cauză care să împiedice aceasta (de exemplu: prescripţia. dar numai în conformitate cu art. care poate să fie unică sau în concurs cu o faptă penală sau civilă d. răspunderea disciplinară a funcţionarului public se angajează numai pentru o abatere de la disciplina funcţiei publice. Vinovăţia funcţionarului este un element constitutiv extrem de important al abaterii disciplinare.

suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau. de promovare în funcţia publică. 188/1999. (77) alin.“întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor” se pune problema de a preciza clar ce înseamnă “sistematică” şi care este perioada pentru care se poate tolera sau accepta “întârzierea sistematică”. acelaşi funcţionar public consider că se face vinovat şi atunci când nu săvârşeşte sau nu duce la bun sfârşit actele sau faptele sale. (2) lit. un certificat etc. Revenind la art. In egală măsură însă. (77) alin. La lit. referitor la prevederile cuprinse în art. mustrare scrisă b. (2) din Statut şi analizând prevederile acestuia. retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia 32 . republicată 2007. fără să se specifice numărul lor şi când sunt motivate.. (77) alin. “a” . “g” sunt extrem de vagi şi nu lămuresc în nici un fel care pot fi acele manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii şi instituţiei publice. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni c. “b” se pune problema “neglijării repetate în rezolvarea lucrărilor”. în timp ce altele ridică probleme de înţelege şi aplicare concretă. în termenul prevăzut de lege. Le putem asimila pe vreunul din acestea două cu “secretul profesional”? Prevederile de la lit.Răspunderea juridică a funcţionarului public intenţia funcţionarului public ca prin actele sau faptele sale să săvârşească o abatere. sunt următoarele: a. “c” se pune problema abaterilor prin “absenţe nemotivate de la serviciu”. Cine stabileşte că numărul absenţelor este suficient de mare pentru ca aceasta să fie considerată abatere? La lit. (3) din Legea nr. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. Dar Statutul funcţionarilor publici se referă la “secretul de stat” şi la “secretul de serviciu”. “f” se face referire la “nerespectarea secretului profesional”. după caz. pe o perioadă de la 1 la 3 ani d. Spre exemplu. Prin analiza cuvântului “repetată” putem deduce oare că e suficient ca neglijenţa să se întâmple de 2 ori? Sau poate de 3-4 ori? In aceeaşi ordine de idei. o infracţiune. putem constata că unele din ele sunt definite sumar. pentru care este investit cu funcţia publică. la lit. putem discuta de o vină din culpă sau din neglijenţă atunci când funcţionarul public nu a elaborat un act administrativ. Astfel.

dar nu este la prima abatere. ceea ce însemna că nu se putea aplica această sancţiune pentru o perioadă mai mică de o lună. în varianta republicată în 2007 s-a renunţat la sancţiunea avertismentului. Această sancţiune se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică52. (78) alin.Răspunderea juridică a funcţionarului public publică pe o perioadă de până la 1 an e. 188/1999. cerându-i-se ca acestea să nu se mai repete. personalul diplomatic şi consular. cum ar fi spre exemplu funcţionarii publici parlamentari. Tot astfel. dar şi unui funcţionar public care a săvârşit o abatere mai puţin gravă. (2) din Statutul funcţionarilor publici 33 . (78) alin. tot în varianta nemodificată a Legii nr. “d” din Legea nr. au prevăzute în statute sau legi speciale şi alte sancţiuni disciplinare. Diminuarea drepturilor salariale poate fi aplicată unui funcţionar public pentru o abatere mai gravă săvârşită cu intenţie. Mustrarea scrisă este cea mai uşoară sancţiune şi reprezintă de fapt atenţionarea în scris a funcţionarului public de neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. pe o perioadă de 6-12 luni. cu diminuarea corepunzătoare a salariului. 188/1999. De asemenea. specifice lor. poliţiştii. republicată. sancţiunea de la lit. Destituirea din funcţie este sancţiunea disciplinară cea mai severă şi 52 53 In conformitate cu art. 188/1999. Suspendarea dreptului de avansare ca şi retrogradarea în trepte de salarizare sunt considerate sancţiuni severe. aplicabile pentru abateri grave şi care nu presupun ca funcţionarul public să fi primit anterior o sancţiune disciplinară mai uşoară. spre deosebire de restul sancţiunilor disciplinare ce se aplică numai la propunerea comisiei de disciplină53. dar se putea aplica această sancţiune şi pentru 3 luni. diminuarea drepturilor salariale se făcea cu 510% pe o perioadă de 1-3 luni. destituirea din funcţie Anumite categorii de funcţionari publici. ce constă în retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea într-o funcţie publică inferioară pentru o perioadă de până la 1 an. Are un caracter mai mult moral. mai având în prealabil o sancţiune cu “mustrare”. funcţionarii vamali. Faţă de varianta iniţială a Legii nr. în vechea formă nemodificată a legii era trecerea într-o funcţie inferioară. (1) din Statutul funcţionarilor publici In conformitate cu art.

Aplicarea sancţiunii disciplinare este lăsată în competenţa autorităţii abilitate să le aplice. comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public. In toate cazurile. In al doilea rând. actul are numai formă scrisă. fie aducerea unui important prejudiciu. Sancţiunile disciplinare sunt instituite într-un sistem ierarhic. care va putea anula actul sau va obliga pe emitent să-l revoce ori să-l 34 . După cum am arătat mai sus. a unei pagube importante instituţiei în care funcţionarul public şi-a desfăşurat activitatea. unei fapte nu i se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară. ca şi abaterile disciplinare. precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi”. In legătură cu aceste sancţiuni disciplinare se impun o serie de precizări: In primul rând.Răspunderea juridică a funcţionarului public presupune fie repetarea gravă a încălcării îndatoririlor de serviciu. unde se precizează: “la individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare. Acest act poate fi revocat de emitent. O altă precizare ce necesită a fi făcută ţine de caracterul personal al sancţiunii disciplinare. aşa cum. se poate aplica o sanţiune gravă. sau de către comisia de disciplină. spre exemplu. gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii. (4). civilă sau penală. ordin) emis de către autoritatea abilitată. dacă ne referim la restul abaterilor. decizie. împrejurările în care aceasta a fost săvârşită. unui anumit tip de infracţiune îi este asociată o anumită pedeapsă. dar numai până în momentul în care el nu a intrat în cenzura unui organ de jurisdicţie. dar i se poate aplica în schimb o sanţiune disciplinară şi o alta de natură contravenţională. Semnificativ în acest sens este art. în dreptul penal. (77) alin. dar ierarhia are un caracter relativ. respectiv persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică dacă discutăm de “mustrare”. sancţiunile disciplinare se stabilesc numai prin normă cu putere de lege. Aceasta se aplică numai funcţionarului public ce a săvârşit abaterea disciplinară şi nu unui colectiv sau unui compartiment din structura autorităţii / instituţiei publice. chiar dacă în prealabil nu a fost aplicată o alta mai puţin severă. Sancţiunea disciplinară se aplică printr-un act administrativ de autoritate cu caracter individual (dispoziţie. De asemenea. sancţiunile disciplinare nu sunt stabilite pentru un anume tip de abatere disciplinară.

de a propune martori şi probe în apărare. (77) alin. De asemenea. (2).art. în termenul şi la organul prevăzut în actul care reglementează constatarea abaterii şi aplicarea sancţiunii (art. Statutul funcţionarilor publici prevde că “mustrarea” se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică .după caz . prin ordin al ministrului sau . (1) -. (4) din Statutul funcţionarilor publici.al conducătorului autorităţii / instituţiei publice centrale. se consemnează într-un proces-verbal. referitoare la criteriile ce stau la baza aplicării sancţiunilor disciplinare: cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare ce i se impută.Răspunderea juridică a funcţionarului public modifice. In acest sens. cu ascultarea obligatorie a funcţionarului care a săvârşit abaterea. dar acestea sunt situaţii prevăzute expres de lege. în sensul aducerii la cunoştinţă a acţiunii disciplinare. consecinţele abaterii. împrejurările în care a fost săvârşită abaterea. în principiu aceasta nu poate fi decât una internă. Există posibilitatea ca sancţiunile disciplinare să fie aplicate de către o autoritate din exterior. ascultarea funcţionarului învinuit cu privire la argumentele în favoarea apărării sale.art. Referitor la autoritatea abilitată a aplica sancţiunea disciplinară. (78) alin. reamintim prevederile art. acordarea posibilităţii de a avea un apărător. comportamentul general în serviciu al funcţionarului public. împotriva sancţiunii disciplinare se poate face contestaţie. în conformitate cu prevederile art. gradul de vinovăţie al funcţionarului public. 35 . existenţa unor antecedente ale acestuia. (3) din Statut. la propunerea comisiei de disciplină. spre deosebire de restul sancţiunilor disciplinare ce se aplică numai la propunerea comisiei de disciplină . (78) alin. (78) alin. dreptul la recurs. Pentru înalţii funcţionari publici sancţiunile disciplinare se aplică prin decizie a primului-ministru. (80) din Statut). dreptul la o cercetare imparţială. Procedura disciplinară este asociată ideii de respectare a dreptului la apărare. Aplicarea sancţiunii disciplinare trebuie să se facă după o justă şi prealabilă cercetare a cazului. Sub acest aspect.

757/29.funcţionarul public este considerat nevinovat. precum şi atribuţiile şi procedura de lucru sunt reglementate prin H. nr. scoaterii de sub urmărire penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau neînceperea procesului penal. analizarea faptelor sesizate şi considerate a fi abateri de la disciplină ale funcţionarilor publici se face de către o comisie de disciplină.1. precum şi în conformitate cu art. poate influenţa cercetarea administrativă. Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii55: • 54 55 prezumţia de nevinovăţie . în perioada cercetării administrative conducătorul autorităţii / instituţiei administrative poate interzice accesul acestuia la documente sau poate dispune mutarea temporară a acestuia într-un alt compartiment. De asemenea.10.1. Monitorul Oficial nr. Organizare. 1210/14.2003. (19) 36 . 2. nr. (1) din Legea nr. în cazul în care această sancţiune a fost contestată. republicată 2007. (1) din H.10. In situaţia în care funcţionarul public. 1210/200354. (79) alin. Modul de constituire.G.10. Comisia de disciplină. procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale. 1210/10. art. tot ca atribuţie principală a comisiei de disciplină trebuie să amintim menţinerea. In conformitate cu art.2003 H. 188/1999. (3) alin. modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare.2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. In situaţia în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere atât disciplinară cât şi ca infracţiune. nr. Comisia este aceea care propune aplicarea sancţiunii disciplinare. organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. constituită special în acest scop.G.Răspunderea juridică a funcţionarului public Se prevede că sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare. precum şi întocmirea de rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată şi înaintarea acestora către conducătorul instituţiei publice.G. dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

data şi ora şedinţelor comisiei de disciplină.presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda rapid la soluţionarea cauzei contradictorialitatea . de a prezenta dovezi în apărarea sa.Răspunderea juridică a funcţionarului public atâta timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită • garantarea dreptului la apărare .funcţionarul public are dreptul de a fi audiat.o sancţiune se acordă numai în conformitate cu sancţiunile disciplinare prevăzute de lege unicitatea sancţiunii .presupune asigurarea posibilităţii persoanelor cu poziţii divergente de a se exprima cu privire la act sau la orice fapt ce are legătură cu abaterea disciplinară în cauză • • • proporţionalitatea . reprezintă comisia de disciplină în conducătorului autorităţii / instituţiei publice. Comisia de disciplină are următoarea componenţă: Preşedintele comisiei de disciplină Pentru a fi desemnat preşedinte al comisiei de disciplină. art. (21) 37 . cu posibilitatea de a fi reînnoit o singură dată57. a altor autorităţii sau instituţii. (10) alin. art. de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat • • celeritatea procedurii . (1) 58 Idem. conduce şedinţele comisiei. coordonează activitatea comisiei şi a secretarului acesteia. să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege56.se referă la păstrarea raportului direct între gravitatea abaterii disciplinare. In cazul suspendării sau încetării mandatului preşedintelui comisiei de 56 57 Idem. Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale: stabileşte locul. (1) Idem. Mandatul preşedintelui este de 3 ani. (8) alin. un funcţionar public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie funcţionar public clasa I.unei abateri disciplinare i se poate aplica o singură sancţiune disciplinară. art. să aibe o probitate morală recunoscută. să posede studii superioare juridice sau administrative. precum şi în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice58. circumstanţele săvârşirii şi sancţiunea propriu-zisă legalitatea sancţiunii .

ca membru.G. (5) alin. 1210/2003. (2) din Statut. împreună cu reprezentanţi ai compartimentelor de control din cadrul instituţiei. (1) H. comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri care. la cerere şi înainte de termen. din comisia de disciplină face parte un reprezentant al organizaţiei sindicale. (79) alin. nr. art. (8) alin. şi în conformitate cu art. Nu poate fi membru în comisia de disciplină funcţionarul public care se află în una din următoarele situaţii de incompatibilitate: • • • este soţ. cu posibilitatea de a fi reînnoit o singură dată61. la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (2) 61 Idem. atribuţiile acestuia se vor exercita de către un membru supleant59. (3) din H. (8)alin. să cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatul final al cercetării. Potrivit art. 9 alin. Cu 30 de zile înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei de disciplină. în conformitate cu art. rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv. (79) alin. Suspendarea de drept a unui membru are loc în situaţia în care acesta a fost detaşat în cadrul altei instituţii / autorităţi. In cadrul înalţilor funcţionari publici. numiţi prin decizia primului-ministru. art. un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici. Mandatul unui membru al unei comisii de disciplină se poate suspenda de drept. (16) alin. (3) 38 . a săvârşit o faptă care face obiectul 59 60 Idem. art. iar sancţiunea nu a fost radiată. comisia de disciplină este formată din 5 înalţi funcţionari publici. De asemenea. Membrii comisiei de disciplină Pot fi membrii în comisia de disciplină numai funcţionarii publici definitivi. sau în situaţia în care sindicatul nu este reprezentativ. în conformitate cu prevederile legii60 Mandatul unui membru al comisiei de disciplină este de 3 ani.G. cu conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice este membru al comisiei paritare a fost sancţionat disciplinar. (4) din Statut. (1) 62 Idem.Răspunderea juridică a funcţionarului public disciplină. se va proceda la constituirea viitoarei comisii de disciplină62. care au probitate morală recunoscută. ori nu există sindicat. 1210/2003. art.

Secretarul comisiei de disciplină şi secretarul supleant. (11) alin. (18) alin. Secretarul comisiei are următoarele atribuţii principale: înregistrează sesizarea referitoare la abaterea funcţionarului public. membrul comisiei va fi înlocuit cu un membru supleant. Inainte de termen. Comisia de pronunţă în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii. cu un membru supleant. Cererea de suspendare se formulează în scris de către orice persoană ce poate dovedi existenţa situaţiilor respective şi o înaintează preşedintelui comisiei de disciplină. art. cu studii juridice sau administrative.Răspunderea juridică a funcţionarului public comisiei de disciplină sau în situaţia în care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva acestuia. iar preşedintele comisiei de disciplină va lua măsuri pentru înlocuirea membrului titular suspendat. dacă s-a transferat în cadrul altei autorităţi / instituţii publice.la cererea preşedintelui comisiei de disciplină . persoana care a 63 64 Idem. art. (1) 39 . dacă i s-a aplicat o sancţiune disciplinară65. dacă este soţ. Aceştia nu sunt însă membrii ai comisiei de disciplină66. (1) 65 Idem. mandatul unui membru al comisiei încetează în următoarele condiţii: dacă acesta renunţă la calitatea de membru. Prin actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină sunt numiţi un secretar al comisiei de disciplină şi un secretar supleant. Suspendarea la cerere a unui membru al unei comisii de disciplină are loc în următoarele situaţii: dacă acesta se află într-unul din cazurile de incompatibilitate deja amintite. 188/1999. art. republicată 2007). convoacă . Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină durează până la definitivarea cauzei care a determinat suspendarea. dacă a fost suspendat din funcţia publică pentru o perioadă mai mare de 30 de zile (în condiţiile prevăzute de Legea nr. (15) alin. cu funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată64. art. (12) alin.funcţionarul public în cauză. Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină se constată printr-un raport al comisiei care se aduce la cunoştinţă persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină63. (1) Idem. (1) 66 Idem. Si în această situaţie. dacă s-a pronunţat anterior soluţionării cauzei cu privire la fapta sesizată. rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv.

dacă este posibil .dacă este cazul . (24) alin. (22) Idem. Sesizarea se formulează în scris. Sintetizând.1. în conformitate cu prevederile art. conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public şi orice persoană care se consideră vătămată prin activitatea funcţionarului public. (1) din H. art. sesizarea poate fi adresată direct comisiei de disciplină din cadrul autorităţii / instituţiei publice. prenumele. Aceştia au obligaţia de a o transmite comisiei de disciplină competente. comisia de disciplină poate fi sesizată de: conducătorul instituţiei / autorităţii publice. (2) 40 . ce va fi semnat ulterior de către toţi membrii comisiei.locul de muncă. alături de membrii comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia. actele emise de comisia de disciplină şi le înaintează conducătorului instituţiei publice. ori conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. redactează şi semnează. secretarul şi secretarul supleant se numesc prin decizie a primului-ministru.2. ţine evidenţa rapoartelor şi a sesizărilor. Funcţionarea comisiei de disciplină. De asemenea. redactează şi semnează procesul-verbal al şedinţelor comisiei de disciplină. prenumele şi . art.G.compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată descrierea faptei ce face obiectul sesizării prezentarea dovezilor data şi semnătura68 Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune: audierea persoanei 67 68 Idem. funcţia deţinută de persoana care a făcut sesizarea numele. Sesizarea îndreptată împotriva unui funcţionar public se adresează conducătorului autorităţii / instituţiei publice. nu mai târziu de 2 luni de la data comiterii faptei şi trebuie să cuprindă: • • • • • numele. 2. Pentru înalţii funcţionari publici.Răspunderea juridică a funcţionarului public făcut sesizarea şi persoanele ce urmează a fi audiate. 1210/2003. efectuează alte lucrări necesare desfăşurării activităţii comisiei de disciplină67. (24) alin. domiciliul şi .

audierea altor persoane ce pot înlesni rezolvarea cazului. motivarea propunerii. a membrilor comisiei şi a secretarului acesteia. prenumele. precum şi a persoanelor audiate. In cazul refuzului funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie referitoare la abaterile disciplinare. (2) Idem. funcţia şi domiciliul persoanei care sesizat fapta. numele. sau poate propune clasarea sesizării. trebuie să conţină următoarele: numărul şi data sesizării. art. administrarea probelor. numele. Audierea persoanelor se consemnează într-un proces-verbal semnat de către preşedintele şi membrii comisiei de disciplină. Lucrările şedinţei se consemnează într-un proces-verbal. data întocmirii raportului70.Răspunderea juridică a funcţionarului public care a făcut sesizarea. audierea funcţionarului public a cărui faptă face obiectul sesizării. Actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public este emis de persoana competentă. propunerea de aplicare a unei sancţiuni disciplinare sau de clasare a cauzei. conducătorul autorităţii / instituţiei publice va sesiza organele de cercetare penală. (32) alin. cu excepţia când există solicitarea din partea funcţionarului public împotriva căruia există sesizarea sau a preşedintelui comisiei de disciplină ca aceasta să fie secretă. Comisia de disciplină poate propune sancţiunea disciplinară aplicabilă. când nu se confirmă săvârşirea abaterii. semnătura preşedintelui. (1) 41 . potrivit legii de aplicare a sancţiunilor disciplinare. verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate69. semnat de către preşedinte. prenumele. prenumele. (28) alin. funcţia deţinută şi compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. atunci când funcţionarul public s-a dovedit a fi vinovat. Sedinţele comisiei de disciplină sunt publice. prezentarea faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a avut loc. probele administrate. acest fapt se consemnează într-un proces-verbal. Dacă există indicii că fapta săvârşită poate fi considerată infracţiune. precum şi de către secretarul acesteia şi persoana audiată. numele. culegerea informaţiilor prin mijloacele prevăzute de lege. pe baza 69 70 Idem. membrii comisiei şi secretarul acesteia. Raportul comisiei de disciplină cu privire la cauza pentru care a fost sesizată. art.

art. (35) alin. modificarea sau anularea sancţiunii. Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult un an de la data sesizării comisiei de disciplină. Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) 42 .1. funcţionarul public poate depune contestaţie la conducătorul instituţiei / autorităţii publice. Actul administrativ trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: descrierea faptei care se constituie abatere disciplinară. termenul în care aceasta poate fi contestată. Cazierul administrativ este necesar în mai multe situaţii. Actul administrativ de sancţionare se comunică funcţionarului public sancţionat în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile. Acest cazier este un act ce cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului şi care nu au fost radiate în condiţiile legii. pentru desemnarea unui 71 Idem.3. instanţa competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea poate fi contestat71. pentru desemnarea unui funcţionar public în calitate de membru sau de preşedinte al unei comisii de disciplină. care poate dispune efectuatea unui control. eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Conducătorul autorităţii are obligaţia de a sesiza comisia de disciplină în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei şi de a verifica dacă sancţiunea disciplinară este conform legii. Situaţia disciplinară a funcţionarului public este consemnată într-un cazier administrativ. Radierea sancţiunilor disciplinare. dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterilor disciplinare. precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplină. de exemplu: pentru desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici.Răspunderea juridică a funcţionarului public propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină. De asemenea. 2. dar nu poate propune o sancţiune disciplinară mai gravă decât cea aplicată. comisia de disciplină poate să propună menţinerea. In funcţie de rezultatul verificărilor. temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară.

în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. Mircea Pereda73 face distincţie clară dintre răspunderea contravenţională de drept comun ce îşi are sediul în O. 188/1999. (77) alin.. Statutul funcţionarilor publici prevede radierea de drept a sancţiunilor disciplinare aplicate72. (3) lit. 148 43 . suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau retrogradarea în treptele de salarizare / retrogradarea în funcţia publică. a preşedintelui comisiei de disciplină. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici este angajată în situaţia în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul sau în legătură cu serviciu. „e” 2. dacă s-a scurs un anumit termen şi dacă funcţionarul public a avut o bună comportare.2. prevăzută la art. „a” din Statut b. (77) alin.. nr. p. prevăzute la art. prevăzută la art. cit. dr. (1) din Statutul funcţionarilor publici. (82) alin. pentru sancţiunea cu destituirea din funcţia publică. „b”-„d” c. (3) lit. (1) PREDA M. Intrucât sancţiunile disciplinare au un scop preventiv şi educativ. publice Cazierul administrativ se eliberează la solicitarea funcţionarului public interesat. în termen de 6 luni de la aplicare pentru sancţiunea de mustrare scrisă.G. pentru ocuparea unei funcţii corespunzătoare înalţilor funcţionari publici etc. s-a apreciat că ele nu trebuie să fiinţeze în dosarul funcţionarului public pe toată durata activităţii sale. op. In acest sens. Potrivit art. 2/2001 privind regimul 72 73 Legea nr. (82) alin.Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionar public într-o comisie paritară. univ. Prof. a conducătorului autorităţii / instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. alte persoane interesate prevăzute de lege. în termen de 7 ani de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. sancţiunile de drept se radiază după cum urmează: a. (3) lit. art. pentru sancţiunile cu diminuarea drepturilor salariale. (77) alin.

Cu privire la elementele faptei ce constituie contravenţie. Editura Nemira. cât şi instituţia / autoritatea publică în care acesta îşi desfăşoară activitatea. dr. constituie abatere contravenţională care atrage răspunderea contravenţională a funcţionarului public. inclusiv cele referitoare la anumite categorii de funcţionari publici. majoritatea autorilor români le apreciază ca fiind: fapta este săvârşită cu vinovăţie.G. 2/2001. care prezintă pericol social mai redus decât infracţiunea şi este prevăzută şi sancţionată ca atare prin acte normative. II. trebuie să menţionăm următoarele: Subiectul contravenţiei este funcţionarul public. fapta este prevăzută şi sancţionată ca atare prin legi şi alte acte normative. cu modificările şi completările ulterioare. nr. (83) din Statutul funcţionarilor publici. fapta săvârşită cu vinovăţie de către un funcţionar public. dr. dar care sunt situate. Mircea Preda. In măsura în care aceste legi speciale şi statute nu cuprind reglementări distincte. ce îşi are sediul în art. dar şi în alte legi speciale. din punct de vedere al importanţei. în calitate de persoană juridică.. 1996 44 . ca persoană fizică. univ. univ. aşa cum este el definit prin Statutul funcţionarilor publici. prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea. în această calitate şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.Răspunderea juridică a funcţionarului public juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare. contravenţia trebuie înţeleasă ca având drept obiect social-juridic generic aceste valori sociale de interes general. Răspunderea contravenţională poate privi însă atât pe funcţionarul public în cauză. arătând că dacă infracţiunea lezează valorile sociale esenţiale. în timp ce altele (de asemenea încălcate) pot să aparţină autorităţii sau instituţiei 74 IORGOVAN A. şi răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici. se vor aplica cele din O. contravenţie şi abaterea disciplinară săvârşită de funcţionarul public. In opinia prof. vol. Antonie Iorgovan. temeiul juridic al unei asemenea răspunderi constă în faptul că unele atribuţii (ce au fost încălcate) aparţin unui anumit funcţionar public. Tratat de drept administrativ. imediat după cele arătate prin legea penală74. Potrivit prof. există o distincţie clară între infracţiune. Privitor la trăsăturile contravenţiei. Astfel.

In principiu. Sancţiunea. iar pentru funcţionarii respectivi se prevede că încălcarea acestora constituie contravenţie. minoritatea făptuitorului. acestea trebuie să aibe un grad de pericol social de o anumită gravitate. Pentru a fi considerate contravenţii. opinează că dacă acestea sunt în proprietatea publică sau privată a autorităţii sau instituţiei publice. 148 PREDA M. Mircea Preda şi prof. Prin unele acte normative însă. faptele nu trebuie să fie calificate nici ca abateri disciplinare. competenţa de constatare şi chiar de sancţionare a contravenţiilor este dată de un organ al statului specializat în domeniul respectiv.Răspunderea juridică a funcţionarului public publice. dr. răspunderea contravenţională a funcţionarului public decurge din norma legală care instituie răspunderea contravenţională şi nu din raportul juridic de subordonare ierarhică.. aceleaşi cu cele avute în vedere de dreptul comun.. univ. Sunt situaţii în care. Teoria funcţiei publice. ele nu pot fi confiscate. Pe de altă parte. de exemplu. care este exclusă în materia răspunderii contravenţionale a funcţionarului public. în unele domenii.P. Obiectul răspunderii contravenţionale are în vedere valorile sociale afectate prin faptele funcţionarilor publici. op. sunt prevăzute sancţiuni specifice. 75 76 PREDA M... In asemenea situaţii. dr. funcţionarilor publici li se aplică aceleaşi sancţiuni contravenţionale care sunt prevăzute şi în dreptul comun pentru orice cetăţean sau salariat. op. prof. Editura Evrika. p. univ. cu mici excepţii. p. Cu privire la sancţiunea complementară a confiscării bunurilor folosite la săvârşirea contravenţiei de către funcţionarul public. prin lege se stabilesc anumite obligaţii pentru unele funcţii publice. p. 1989. deoarece ar afecta negativ activitatea instituţiei / autorităţii respective76. Latura subiectivă a răspunderii contravenţionale a funcţionarului public se bazează pe existenţa vinovăţiei în săvârşirea faptei sub forma intenţiei sau a culpei. Ca excepţie putem menţiona.. 122 45 . Brăila. 149. Cauzele care ar înlătura răspunderea contravenţională a funcţionarului public sunt. In această situaţie. deoarece li s-ar aplica regimul juridic al acestora. cit. SLANICEANU I. ca persoană juridică75. cit. Ion Popescu Slăniceanu. Latura obiectivă se defineşte prin gradul de pericol social al acţiunilor sau inacţiunilor funcţionarilor publici.

nu însă şi cu răspunderea penală. Calea de atac în materie contravenţională este plângerea.). fără a 46 . principiul potrivit căruia pentru aceeaşi faptă contravenţională nu se vor putea aplica 2 sancţiuni contravenţionale. Se va aplica. Răspunderea contravenţională a funcţionarului public poate fi înlăturată de: cauzele care înlătură responsabilitatea administrativă a funcţionarului public şi măsurile administrative accesorii. deoarece aceeaşi faptă nu poate fi în acelaşi timp contravenţie şi infracţiune. în schimb. cauzele care înlătură aplicarea sancţiunii sau executarea sancţiunii contravenţionale. şi anume: constatarea contravenţiei. acest tip de răspundere juridică este reglementat expres printr-o serie de legi speciale sau statute.Răspunderea juridică a funcţionarului public O altă trăsătură specifică a răspunderii contravenţionale a funcţionarului public este caracterul ei personal. denumite poliţiile administrative speciale şi de către autoritatea judecătorească. supraveghere vamală etc. financiar. executarea sancţiunilor contravenţionale. sancţiunile contravenţionale se pot aplica împreună. implicit. chiar şi atunci când este vorba de răspunderea contravenţională a persoanei juridice. cumulativ. cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei funcţionarului public. exercitarea căilor de atac. precum şi măsurile administrative accesorii.3. Referitor la constatarea contravenţiei săvârşite de funcţionarul public. aceasta se face numai de 2 categorii de agenţi constatatori: anumite autorităţi sau agenţii acestora. (83) alin.disciplinară sau civilă . potrivit art. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici Pentru diferite categorii de funcţionari publici.. aplicarea sancţiunii. Mai putem adăuga faptul că răspunderea contravenţională a funcţionarului public şi. Se poate depune plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea / instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat. specializaţi pe “domenii” (fiscal. pe care o poate face funcţionarul public sau funcţionarul public împreună cu instituţia / autoritatea publică din care face parte. Statutul funcţionarilor publici se referă la răspunderea civilă în art. cu răspunderea şi cu sancţiunile de altă natură . (84). (2) din Statut. 2. Există 4 faze principale în cadrul procedurii contravenţionale.

Intrucât Statutul funcţionarilor publici la art. Atunci când prejudiciul este săvârşit de o persoană care are calitatea de funcţionar public. republicată 2007. oricine cauzează altuia un prejudiciu. fără ca aceasta să fie pusă în legătură cu vreo calitate anume a făptuitorului. nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit c. Prof. există o serie de acte normative ce se referă la răspunderea materială sau răspunderea patrimonială. pagube produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează b. Cu alte cuvinte. răspunderea patrimonială. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 77 PREDA M. prin greşeala sa. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici se bazează pe principiul potrivit căruia. unor terţe persoane. (3) din Constituţia României se face referire expresă la “răspunderea patrimonială a statului”. Cuantumul despăgubirii cuprinde dauna efectivă. Această situaţie ne obligă să facem unele precizări. univ.. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (84) foloseşte termenul de “răspundere civilă” vom folosi acest termen în continuarea acestei lucrări. Potrivit art. este obligat să îl repare. răspunderea civilă a acestora se angajează pentru: a. la care se adaugă beneficiul nerealizat. Mircea Preda apreciază că cea mai potrivită denumire pentru acest tip de răspundere este cea de “răspundere patrimonială”. Răspunderea civilă sau cea patrimonială (materială) are loc numai când s-a produs un prejudiciu unităţii în care este încadrat funcţionarul public sau unor terţi. Răspunderea civilă intervine în situaţia în care funcţionarii publici. răspunderea materială. cit. iar legislaţia în vigoare foloseşte frecvent noţiunea de “patrimoniu”77. p. Codul civil reglementează răspunderea civilă. Si doctrina face referire la răspunderea administrativ-patrimonială. (52) alin. ca răspundere contractuală sau delictuală.. în exercitarea funcţiei lor. funcţionarul răspunde în cazul săvârşirii unui delict civil. produc un prejudiciu material.Răspunderea juridică a funcţionarului public face vreo precizare referitoare la răspunderea materială sau patrimonială. (84) din Legea nr. daune plătite de autoritatea / instituţia publică. dr. în calitate de comitent. întrucât în art. op. 150 47 .

cit. republicată 2007. fie fapt material. p. (1) alin. fie act juridic. op. (3) Cod civil78. răspunderea civilă a funcţionarilor publici îşi are temeiul în raporturile de serviciu şi nu în raporturile care se stabilesc între comitent şi prepuşii săi. săvârşite în exerciţiul funcţiei şi care au produs un prejudiciu material unui terţ. un prejudiciu material. legătura cauzală între faptă şi prejudiciu e. existenţa culpei comitentului d.. Legea nr. din culpa unei persoane. Prisăcaru. fapta ilicită să fie săvârşită în exerciţiul funcţiei respective a comitentului Putem spune că pentru faptele ilicite ale funcţionarului. 188/1999. (1) stabileşte că între conducătorii autorităţilor / instituţiilor publice şi funcţionarii numiţi în funcţii publice există raporturi de serviciu. existenţa unui fapt ilicit b. ci numai raporturi de serviciu. care produce. reglementate de art. cauzarea unui prejudiciu material c. sintagma de „în calitate de comitent” ne relevă faptul că între conducătorii autorităţilor sau a instituţiilor publice. şi funcţionarii publici ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestora. pentru că între conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice şi funcţionarii lor nu este nimic contractual. trebuie să fie întrunite următoarele condiţii: a. Prin urmare. O primă particularitate constă în faptul ca persoana în cauză să aibă calitatea de funcţionar public şi să fi produs paguba cu prilejul exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu aceasta.Răspunderea juridică a funcţionarului public Potrivit V. acesta fiind obligat să acorde despăgubiri materiale pentru paguba ce s-a produs ca urmare a faptei sale. potrivit Codului civil. dar şi unele particularităţi.I. pe de o parte. El atrage răspunderea celui care l-a săvârşit. Răspunderea funcţionarilor publici pentru prejudiciul cauzat autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează are unele trăsături comune cu răspunderea materială din dreptul muncii.. ar exista raporturi de drept civil. pe de altă parte.I. Delictul civil este orice fapt ilicit. cum este raportul dintre comitent şi prepuşii săi. (1000) alin. la art. 145 48 . răspunde nu numai 78 PRISACARU V. Pentru angajarea răspunderii delictuale a funcţionarilor.

funcţionarul public poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordinul scris care a produs prejudiciul. ci şi organul de stat cu personalitate juridică (conform art. Pornind de la Legea contenciosului administrativ. Sigur. (1) se prevede că reparararea pagubei se face prin emiterea unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare de către conducătorul unităţii. este de relevat că aceasta trebuie dovedită de autoritatea / instituţia publică. dar există situaţii în care. (1000) şi urm. dacă aceasta priveşte şi autoritatea / instituţia la care este încadrat funcţionarul public. Astfel. potrivit Legii contenciosului administrativ. Se poate discuta însă asupra aspectului privind răspunderea pentru prejudiciul moral. sau numai o persoană fizică şi juridică terţă. Referitor la vinovăţia funcţionarului public. totuşi. în cazul funcţionarilor publici cu atribuţii de gestionare. deci nu se prezumă. ambele în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei. O situaţie specială care priveşte răspunderea civilă a funcţionarului public faţă de autoritatea / instituţia publică la care este încadrat priveşte răspunderea pentru daunele plătite de autoritate sau instituţie în calitate de comitent unor terţe 49 . mai putem menţiona ca trăsătură specifică a răspunderii funcţionarului public comparativ cu cea a unui simplu salariat. faptul că funcţionarul public răspunde şi pentru prejudiciul moral. Impotriva ordinului sau a dispoziţiei de imputare. Statutul funcţionarilor publici conţine şi unele reguli procedurale specifice cu privire la răspunderea instituţiei / autorităţii publice la care sunt încadraţi. Singura prezumţie de vinovăţie există. în art. spre deosebire de salariat ca răspunde numai de prejudiciul material provocat unităţii. (85) alin. (998) Cod civil). răspunderea funcţionarului administrativ este o răspundere individuală. funcţionarul public se poate adresa instanţei de contencios administrativ. fie prin semnarea de către funcţionarul public a unui angajament de plată. O ultimă trăsătură ce trebuie menţionată este aceea că răspunderea civilă a funcţionarului public poate fi cumulată cu răspunderea disciplinară şi contravenţională a acestuia.Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionarul care a săvârşit fapta (conform art. ca în dreptul civil. ale Codului civil).

univ. In ceea ce priveşte autoritatea publică.. Mircea Preda „sediul materiei acestei forme de răspundere civilă îl constituie Legea contenciosului administrativ. De asemenea. In cazul în care acţiunea se admite. sau chiar împotriva amândurora. acţiunea se formulează doar împotriva 79 PREDA M. pentru a răspunde solidar. Astfel. funcţionarul respectiv va putea fi obligat la plata daunelor (materiale şi morale) solidar cu autoritatea administrativă”79. Răspunderea solidară îl apără pe reclamant de o eventuală insolvabilitate a funcţionarului public. Putem discuta despre un asemenea tip de răspundere numai în situaţia în care instituţia / autoritatea este obligată solidar cu funcţionarul public. dr. potrivit căreia acţiunile în justiţie în materie de contencios administrativ pot fi formulate şi direct împotriva funcţionarului autorităţii pârâte care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul rezolvării cererii dacă se solicită plata unei despăgubiri pentru prejudiciu cauzat sau pentru întârziere. deoarece aceasta nu a avut calitatea de comitent în procesul respectiv. nu se pune problema răspunderii funcţionarului faţă de instituţia publică. 152 50 .. op. culpa este aceea de a nu fi selectat suficient de bine personalul încadrat ca funcţionar public sau de a nu-l fi supravegheat corespunzător în exercitarea atribuţiilor. p. Dacă acţiunea a fost formulată numai împotriva funcţionarului public nu şi împotriva instituţiei publice. Potrivit prof. spre exemplu. numai împotriva funcţionarului public. se pune problema răspunderii funcţionarului public numai dacă se solicită despăgubiri. dar creşte totuşi răspunderea funcţionarului. In sens contrar. terţul păgubit de către un funcţionar public are dreptul să aleagă între a formula acţiunea împotriva autorităţii sau a instituţiei publice. cit. emiterea unui act de către acesta sau refuzul de a refuza o cerere. Un asemenea tip de răspundere apare atunci când un funcţionar public a realizat un prejudiciu care are legătură cu calitatea sa de funcţionar public.Răspunderea juridică a funcţionarului public persoane. dacă se solicită numai obligarea la emiterea unui act sau anularea unui act. acesta va răspunde în condiţiile dreptului civil. Dacă acţiunea sa nu are legătură cu calitatea de funcţionar public. cum ar fi.

. (86) alin. cit. 2. p. dar poate fi şi subiect pasiv.Răspunderea juridică a funcţionarului public instituţiei / autorităţii publice. Răspunderea penală Potrivit art. în situaţia când infracţiunile sunt săvârşite de alţii împotriva sa. Funcţionarul public poate fi atât autor al infracţiunii şi în această situaţie apare ca subiect activ.. primirea de foloase necuvenite. neglijenţa în păstrarea secretului de stat. luarea şi dare de mită. prof. Mircea Preda face precizarea că în Codul penal la capitolul intitulat “Infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul”. se vor aplica. ca în cazul în care paguba a fost provocată direct autorităţii sau instituţiei publice. Unele din infracţiunile săvârşite de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei sau în legătură cu atribuţiile de serviciu sunt prevăzute în Codul penal. op. 80 PREDA M. univ. abuz în serviciu contra intereselor publice. în timp ce altele pot fi prevăzute în legi speciale. normele generale care privesc răspunderea materială a salariaţilor pentru pagubele provocate terţilor. să se facă în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi nu în baza ordinului sau a dispoziţiei de imputare emis de conducătorul instituţiei publice. traficul de influenţă etc80. se angajează potrivit legii penale. 153 51 . dar vinovăţia este exclusă în situaţia în care funcţionarul public cheamă în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordin scris referitor la acţiunea ce a avut ca rezultat prejudiciul. sunt definite următoarele infracţiuni: abuz în serviciu contra intereselor personale. în completare. abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. dr. neglijenţa în serviciu.4. Din punct de vedere procedural. Statutul funcţionarilor publici prevede ca răspunderea funcţionarului pentru daunele plătite de instituţia / autoritatea publică în calitate de comitent. care nu mai are şi calitatea de comitent. Răspunderea civilă a funcţionarului faţă de instituţia / autoritatea publică la care este încadrat se bazează pe vinovăţia primului. Astfel. purtarea abuzivă. In măsura în care Statutul funcţionarilor publici sau alte legi speciale nu conţin prevederi distincte în această materie. răspunderea funcţionarilor publici pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă. (1).

(246)-(258). în situaţia în care acţiunea penală s-a pus în mişcare pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. (246) abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi . (2) din Statut prevede că. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală. Art. denumit “Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege”.art. cu orice titlu. In noţiunea de funcţionar public intră şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice. (215) alin. Conform art. iar fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară. infracţiunile incidente în ceea ce-i priveşte pe funcţionarii publici sunt reglementate de titlul IV. retribuită sau nu în serviciul unei unităţi dintre cele prevăzute la art. modificată. (145) Cod penal”. In Codul penal. „h” (nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. precum şi în cazul în care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. va fi sesizată comisia de disciplină competentă. o însărcinare de orice natură. art. 78/2000. (86) alin. (54) lit. noţiunea de funcţionar public în planul dreptului penal are o sferă mai largă de cuprindere decât în alte ramuri ale dreptului. Potrivit alin.art. iar funcţionarul public respectiv va fi reintegrat în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. cum sunt: • • • delapidarea . indiferent cum a fost investită. (3). care împiedică înfăptuirea justiţiei. de fals. în situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale. (247) 52 .art. suspendarea din funcţie încetează. de serviciu sau în legătură cu serviciul. a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. In afară de faptele de corupţie prevăzute şi sancţionate de Legea nr. contra statului sau contra autorităţii.Răspunderea juridică a funcţionarului public In al doilea rând. (1) abuz în serviciu contra intereselor persoanelor . (4) al aceluiaşi articol. (86) alin. fiind definită ca “persoana care exercită permanent sau temporar. funcţionarii publici pot săvârşi şi alte infracţiuni prevăzute şi sancţionate de Codul penal. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea). conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine.

art. acesta urmează să fie repus în funcţie. (250) neglijenţă în păstrarea secretului de stat . evident fără plata salariului. 53 . In cursul acesteia. organul din care face parte funcţionarul aflat în anchetă penală.art. (248) neglijenţă în serviciu .art. ci numai o măsură necesară pentru ca prestigiul organului şi chiar însăşi activitatea sa să nu aibă de suferit.Răspunderea juridică a funcţionarului public • • • • • • abuz în serviciu contra intereselor publice . plătindu-i-se salariul pe tot timpul cât a fost suspendat. (249) purtare abuzivă . In cazul în care se constată nevinovăţia funcţionarului în cauză. precum şi de a cere sprijinul altor organe. informaţiile şi actele necesare soluţionării cazului. Suspendarea nu constituie o sancţiune. De asemenea. organul unde a fost săvârşită fapta are datoria de a pune la dispoziţia organelor care cercetează sau judecă pe funcţionar toate datele. mai exact spus cel care a angajat pe funcţionarul respectiv. (1) In situaţia în care un funcţionar săvârşeşte o faptă care se apreciază că ar avea un caracter penal. In cazul în care se ajunge la concluzia că fapta săvârşită de funcţionar întruneşte caracteristicile unei infracţiuni. în vederea începerii anchetei penale.art. trebuie sesizate organele de cercetare penală. organul de stat din care face parte acel funcţionar are sarcina de a face o serie de cercetări interne. trebuie să dispună suspendarea acestuia din funcţie. (302) alin.art. pentru a stabili exact dacă fapta prezintă sau nu gravitatea unei infracţiuni. (252) omisiunea sesizării organelor judiciare . (263) deturnarea de fonduri . până la soluţionarea cazului.art.

fie cu ale celorlalţi salariaţi. Vorbind în general despre îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special. trebuie să menţionăm faptul că o parte a îndatoririlor ce le revin le sunt specifice. unde sunt reglementate o serie de îndatoriri. fie cu ale celorlalţi funcţionari publici. Alte atribuţii ale acestor categorii speciale de funcţionari publici sunt prevăzute în legi speciale şi regulamente de organizare şi funcţionare sau în statute proprii.Răspunderea juridică a funcţionarului public CAPITOLUL III RĂSPUNDEREA JURIDICA A UNOR CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI CU STATUT SPECIAL In cazul funcţionarilor publici cu statut special. dar altele sunt comune. cadrul general în materie îl oferă Statutul funcţionarilor publici. 54 . acolo unde acestea există. ce îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă.

să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani. după cum urmează: asigurarea din punct de vedere tehnic şi de specialitate a elaborării.01. Statutul funcţionarului public parlamentar Statutul funcţionarului public parlamentar din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului României este reglementat prin Legea nr. inclusiv a şedinţelor comune. în conformitate cu anexa la Legea nr. documentarea.Răspunderea juridică a funcţionarului public 1. organizarea lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor şi Senatului. Pe lângă condiţiile prevăzute mai sus. pot stabili şi condiţii specifice pentru ocuparea unor funcţii publice parlamentare. astfel cum este definită de lege. 7/2006 privind Statutul 81 82 Monitorul Oficial nr. Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. relaţii cu presa şi cu publicul. registratură şi arhivă82. „a”-„i” 55 . redactării şi definitivării actelor legislative. domiciliu stabil în România şi cunoaşterea limbii române. contenciosul administrativ şi auditul intern. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică. apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei. „a”-„h”/Legea 7/2006 83 Art. fără antecedente penale. analize comparative în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ. vârsta minimă: 18 ani. fapt atestat printr-un examen de specialitate. Clasificarea funcţiilor publice parlamentare se face în funcţie de nivelul atribuţiilor. sinteze.2006 Art. să fie declarat “admis” la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei publice parlamentare83. precum şi activitatea de informatică. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii parlamentare externe şi de protocol. (3) lit. 35/16. (1) din Legea nr. organizarea şi desfăşurarea activităţii Biroului Permanent. în conformitate cu art. Prin structuri de specialitate înţelegem serviciile Camerei Deputaţilor şi Senatului care desfăşoară activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică. evidenţa şi informatizarea activităţii legislative. prezentarea şi redactarea lucrărilor de specialitate ale comisiilor parlamentare. 7/200681. la propunerea secretarilor generali ai celor Camere. elaborarea de studii. gestionarea resurselor umane şi financiare. 7/2006. (6) alin. Pentru ocuparea unei funcţii publice este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: cetăţenia română. (11) alin. lit. (1). studii şi vechime în specialitate. organizarea.

Secretarul general emite ordinul de numire în funcţia publică parlamentară a candidatului declarat “admis”. (2) 56 . şef departament / director general84 • • funcţii publice parlamentare de conducere: director. la comisiile şi grupurile parlamentare. art. (7) alin. secretar general adjunct. şef birou85 funcţii publice parlamentare de execuţie: consilier / expert / consultant parlamentar. după cum urmează: • funcţii publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici: secretar general. alin. (1) 88 Regulamentul intern al funcţionarilor publici parlamentari din serviciile Camerei Deputaţilor. organizat de secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau Senatului. Astfel. (7) alin. după caz. având totodată avizul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului. (3) 90 Legea nr.Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionarului public parlamentar. şef serviciu. Nu toate persoanele încadrate ca “şef de cabinet” au statut de funcţionar public parlamentar. (17) alin. Referitor la funcţiile publice parlamentare de execuţie. în limita posturilor vacante. referent. (2) 86 Art. (74) alin. ci doar posturile prevăzute la cabinetele membrilor birourilor permanente. astfel: Funcţiile publice parlamentare corespunzătoare înalţilor funcţionari publici sunt ocupate prin numire87. (18) alin. director adjunct. (1) Art. Numirea în funcţiile publice parlamentare de conducere se face pe bază de concurs. după consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare 88. în raport de funcţia publică pe care aceştia urmează s-o exercite. Numirea şefului de departament sau a directorului general. art. secretarii generali şi secretarii 84 85 Art. şef cabinet. şef secţie. numirea în funcţiile de secretar general şi secretar general adjunct se face la propunerea Birourilor permanente ale celor două Camere. (3) 87 Art. (2) 89 Idem. se face de către secretarul general. stenodactilograf86 Numirea funcţionarilor publici parlamentari se face în mod diferenţiat. acestea se ocupă prin concurs sau examen. în limita posturilor vacante. 7/2006. (7) alin.90 Pe baza rezultatelor definitive obţinute după susţinerea concursului sau examenului. cu avizul Biroului permanent89.

întreţinere-reparaţii şi deservire. Astfel.Răspunderea juridică a funcţionarului public generali adjuncţi. Problema răspunderii juridice a funcţionarilor publici parlamentari se pune numai în situaţia încălcării de către aceştia a normelor juridice în calitatea lor de funcţionari publici sau în legătura cu funcţia publică pe care o deţin. civil şi penal. absenţa nemotivată de la serviciu sau întârzierea ori plecarea înainte de termen de la program în mod repetat g. sunt cele prevăzute la art. încadrarea acestora în muncă făcându-se în conformitate cu Codul muncii. Pot avea statut de funcţionar public parlamentar numai referenţii care desfăşoară activităţi de natura funcţiei publice. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor f. prezentul Statut nu se aplică personalului din structurile Parlamentului care desfăşoară activităţi administrative. atitudinea ireverenţioasă în timpul exercitării funcţiei prevederilor legale privind interdicţiile funcţionarilor 57 . funcţionarii publici parlamentari răspund disciplinar. (79) şi (80) din Legea nr. se constituie ca abateri disciplinare următoarele: a. contravenţional. neglijenţă gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor e. prin contract individual de muncă. 7/2006. proporţional cu gravitatea faptelor. (78) din Statut. Răspunderea disciplinară se angajează pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu săvârşite în exercitarea funcţiei. investiţii. refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine conform fişei postului sau dispusă de şeful ierarhic superior d. încălcarea parlamentari b. precum şi la departamente / direcţii generale. (3). de gospodărie. Potrivit art. desfăşurarea de activităţi cu caracter politic în timpul programului de lucru c. în conformitate cu prevederile art. (5) alin. Aceasta presupune încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici parlamentari a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice parlamentare şi a normelor de conduită profesională şi civică. întrucât. în condiţiile legii. Faptele care constituie abateri disciplinare şi sancţiunile disciplinare care se pot aplica.

(2). 7/2006. lipseşte sintagma “dispusă de şeful ierarhic superior”. 188/1999. (79) alin. Referitor la acest aspect. lit. cu excepţia cazului în care aceasta urmăreşte realizarea sarcinilor de serviciu91 După cum se poate observa. „a”-„j” 58 . La art. Trebuie de asemenea să menţionăm că acest articol vine în contradicţie cu art.Răspunderea juridică a funcţionarului public h. decât cei aflaţi pe trepte inferioare. dr. univ. în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni disciplinare. această expresie este discutabilă. (77) alin. secretul profesional sau al confidenţialităţii i. Se pune problema execuţiei dispoziţiei ierarhice în condiţiile în care aceasta ar putea să nu fie legală. art. o analiză asupra legalităţii sau ilegalităţii sarcinii primite ar presupune ca funcţionarul public să facă o apreciere asupra sarcinii primite. Pe de altă parte. (45) alin. pe dreptul de dispoziţie obligatorie a superiorului faţă de 91 Legea nr. abaterile disciplinare din Statutul funcţionarului public parlamentar se suprapun în linii mari peste Statutul funcţionarului public aprobat prin Legea 188/1999. manifestări ce aduc atingere prestigiului Parlamentului j. O diferenţă o remarcăm la art. republicată 2007. îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic. dacă le consideră ilegale”. şi anume “angajarea răspunderii disciplinare în situaţia refuzului de a îndeplini o îndatorire ce îi revine conform fişei postului sau dispusă de şeful ierarhic superior”. (79) lit. “c” din Statutul funcţionarului public parlamentar. prof. unde se precizează: “funcţionarul public are dreptul să refuze. (3) din Statutul funcţionarilor publici. utilizarea funcţiei în afara Parlamentului. Subordonarea funcţionarilor presupune însă o competenţă profesională şi o experienţă mai bogată a funcţionarilor situaţi în funcţii de conducere. “i” din Legea nr. apare întrebarea: este funcţionarul public obligat să execute dispoziţia superiorului său ierhic în aceste condiţii? Funcţionarul public este obligat să respecte legea şi este răspunzător pentru actele sale ilegale. In mod firesc. lit. (2). nerespectarea reglementărilor legale referitoare la secretul de serviciu. De fapt. în scris şi motivat. în principal. Mircea Preda consideră că pe plan juridic “raportul de subordonare ierarhică între funcţiile publice se exprimă. în acelaşi timp având însă şi obligaţia de a se conforma dispoziţiilor şefilor ierarhici. republicată 2007.

188/1999. Putem ridica din nou problema neclarităţii expresiei “întârziere sistematică”. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. “b” din Legea nr. p. La art. republicată 2007. (79) alin. pe dreptul de control asupra activităţii subordonaţilor şi de aplicare. “d” din Statutul funcţionarilor publici parlamentari. apare aici “neglijenţa gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor”. revenind din nou asupra comentariului privind expresia “repetată”. (80) din Legea nr. “a”. lit. (1) lit. Poate şi aici ar trebui să menţionăm folosirea cuvântul “repetat”. prevedea doar “neglijenţa repetată”. c. (2).. prevederile acestui articol sunt identice cu cele din Legea nr. Prevederile de la lit. Referitor la art. (79) alin. Ar fi fost mult mai potrivit dacă cele două legi ar fi precizat clar care este perioada pentru care se poate accepta “întârzierea sistematică”. op. (77) alin. pe o suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de 1-3 ani perioadă de la o lună la 3 luni 92 PREDA M. (2) lit.Răspunderea juridică a funcţionarului public subordonaţi. b. republicată 2007. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar sunt următoarele: a. art. republicată 2007. “e” referitoare la “întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor”. d. “f” se pune problema referitoare la “absenţa nemotivată de la serviciu sau întârzierea ori plecarea înainte de termen de la program în mod repetat”. aici apare în plus “plecarea înainte de termen de la program în mod repetat”. (2) lit. Art. 122 59 . “i” sunt extrem de vagi şi nu lămuresc în nici un fel care pot fi acele manifestări care aduc atingere prestigiului Parlamentului. Referitor la prevederile art. (77) alin. cit. (2) lit. destul de neclar. în condiţiile legii. 188/1999. mustrarea avertismentul diminuarea drepturilor salariale lunare brute cu 5-10%. Si. Faţă de Legea nr. pe cel de anulare sau modificare a actelor subordonaţilor. trebuie să subliniem faptul că acest termen are neajunsul de a nu exprima clar de câte ori poate fi tolerată această neglijenţă gravă. (79) alin.. a sancţiunilor disciplinare”92. 188/1999.

Sancţiunea prevăzută la art. realizând o comparaţie între Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr. trecerea într-o funcţie inferioară. republicată 2007. dar se poate aplica în schimb şi pentru 3 luni. această prevedere era identică cu cea din Legea 7/2006. ceea ce înseamnă că această sancţiune nu se poate aplica pentru o perioadă mai mică de o lună.Răspunderea juridică a funcţionarului public e. dar în varianta republicată s-a renunţat la aceasta. care este de fapt o atenţionare a funcţionarului public ca neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu să nu se mai repete. în vechea formă nemodificată a legii. republicată 2007 şi Statutul funcţionarilor publici parlamentari aprobat prin Legea nr. 188/1999 exista sancţiunea avertismentului. (80) lit. De asemenea. In timp ce în Legea nr. g. diminuarea drepturilor salariale se făcea cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni. 188/1999. 7/2006. In Legea nr. este prevăzută o diminuare a drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni. In varianta iniţială a Legii nr. f. ceea ce înseamnă că sancţiunea nu se aplică pentru o perioadă mai mică de 6 luni. 188 republicată este prevăzută “trecerea într-o funcţie publică inferioară pentru o perioadă de până la 1 an. “b”. Suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de 1-3 ani este prezentă în ambele statute. Trecerea într-o funcţie inferioară în Statutul funcţionarului public parlamentar se face pentru o perioadă cuprinsă între 6-12 luni. cu diminuarea corespunzătoare a salariului. cu revocarea din funcţia de conducere ocupată şi trecerea pe o destituirea din funcţie diminuarea corespunzătoare a salariului de bază funcţie de execuţie Referitor la sancţiunile disciplinare. remarcăm următoarele: In ambele statute este prevăzută mustrarea. “f” din Legea nr. tot în varianta nemodificată a Legii nr. 188/1999. Diminuarea drepturilor salariale în Legea 7/2006 se face cu 5-10% pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni. Avertismentul este prevăzut în Legea 7/2006 la art. cu diminuarea corespunzătoare a salariului”. 7/2006 se referă numai 60 . 188/1999. (80) lit. pe o perioadă de 6-12 luni.

(81) alin. precum şi de existenţa unor antecedente. modul de sesizare şi procedura de lucru a acesteia se stabilesc de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor / Senatului94. Destituirea din funcţie este sancţiunea cea mai severă şi este prezentă în ambele statute. (1) 61 . Modul de constituire a comisiei de disciplină. unde se va menţiona acest fapt. Sancţiunile disciplinare pentru funcţionarii publici parlamentari cu funcţie de execuţie se aplică de către secretarul general al Camerei Deputaţilor / Senatului. Dacă acesta refuză a se prezenta la audiere sau a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se va încheia un proces-verbal. este obligatorie audierea funcţionarului. art. Pentru o abatere se poate aplica o singură sancţiune disciplinară. în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre abaterea săvârşită. Presupune fie repetarea gravă a încălcării îndatoririlor de serviciu. comportamentul general al funcţionarului public parlamentar. fie aducerea unui important prejudiciu. (80) lit. art. 7/2006. atribuţiile. De asemenea. In astfel de cazuri. 188. în baza sesizării primite din partea funcţionarilor publici parlamentari cu funcţii de conducere în a căror subordine se găsesc persoanele vinovate95. gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii.“revocarea din funcţia de conducere ocupată şi trecerea pe o funcţie de execuţie”. chiar dacă prin săvârşirea acesteia au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu. împrejurările în care aceasta a fost săvârşită. dar nu mai mult de un an de la data săvârşirii acesteia. nefiind prezentă în niciuna din variantele Legii nr. (83). alin. a unei pagube importante instituţiei în care funcţionarul public şi-a desfăşurat activitatea.Răspunderea juridică a funcţionarului public la funcţiile publice parlamentare de conducere . 7/2006. “a” şi “b” din 93 94 Legea nr. Cercetarea faptei imputate se face de către o comisie de disciplină. a altor sancţiuni disciplinare ce nu au fost radiate93. La aplicarea şi individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii. componenţa. (1)-(2) 95 Legea nr. (8)1 alin. sub sancţiunea nulităţii. Aceasta trebuie consemnată în scris. în condiţiile legii. sancţiunea poate fi aplicată fără audierea funcţionarului. (3) Regulamentul intern al funcţionarilor publici parlamentari. In timpul cercetării. art. sancţiunile disciplinare prevăzute la art.

“f” se radiază în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. (81) alin. dacă funcţionarul public parlamentar sancţionat nu a săvârşit o altă abatere disciplinară în această perioadă. se radiază în termen de 6 luni de la aplicare. (80) lit. sau. Radierea sancţiunilor disciplinare se face după cum urmează: Sancţiunile prevăzute la art. solicitând anularea sau modificarea ordinului / dispoziţiei de sancţionare. după caz. Secretarul general şi secretarul general adjunct pot fi sancţionaţi disciplinar de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor sau al Senatului. (2). dacă funcţionarul public parlamentar sancţionat nu a săvârşit o altă abatere disciplinară în această perioadă. Sancţiunile prevăzute la art. respectiv cele cu mustrare şi avertisment. Potrivit Regulamentului intern al funcţionarilor publici parlamentari din Senat şi Camera Deputaţilor. (82) alin. potrivit art. dacă apreciază ca fiind necesar. în conformitate cu sancţiunile prevăzute la art. “a” şi “b”. avizul comisiei de disciplină97. (1) 98 Idem. (80). constituie contravenţie şi se sancţionează faptele a căror semnalare constituie avertizare în interes public. (2) Legea nr. Secretarul general se pronunţă cu privire la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia. Răspunderea contravenţională a funcţionarului public parlamentar se angajează. art. art. în cazul în care acesta a săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu98. (82) alin. în condiţiile legii. Radierea sancţiunii disciplinare se constată prin act administrativ al secretarului general al Camerei Deputaţilor / Senatului. potrivit legii. 7/2006 se pot aplica direct şi de către şefii de departament ori directorii generali. de către directorii structurilor în care îşi desfăşoară activitatea persoană sancţionată.96 Impotriva sancţiunilor disciplinare aplicate de către şefii de departamente / directori generali. 7/2006. solicitând. (80) lit. 96 97 Idem. Funcţionarul public parlamentar nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ. în termen de 15 zile de la comunicarea sancţiunii aplicate. prevăzute la art.Răspunderea juridică a funcţionarului public Legea nr. (5) din Legea nr. funcţionarul public parlamentar se poate adresa secretarului general cu contestaţie. art. “c” . (86) 62 .

nr. Răspunderea civilă a funcţionarului public parlamentar se angajează pentru: pagubele produse cu vinovăţie Camerei Deputaţilor / Senatului. art. partea I 100 63 . (88) alin.2004. precum şi în cazul în care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. (5) din Legea nr. constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale faptele a căror semnalare constituie avertizare în interes public. fapte prevăzute la art.U. Statutul funcţionarului public vamal Funcţionarii publici vamali dispun de un statut special. 256/23.03. daunele plătite de Camera Deputaţilor / Senat. 243/2004 102. 2. în calitate de comitent. Trebuie făcută însă de la bun început precizarea că reglementările prin care se stabilesc drepturi. Răspunderea funcţionarului public parlamentar pentru infracţiunile săvârşite în timpul exercitării funcţiei în care este numit sau în legătură cu aceasta.Răspunderea juridică a funcţionarului public 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice.G. Dacă parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale. (1) 101 Monitorul Oficial nr. aprobat prin O.07. unor terţe persoane. Potrivit Regulamentului intern al funcţionarilor publici parlamentari din Senat şi Camera Deputaţilor. 99 Idem. Răspunderea penală. partea I 102 Monitorul Oficial nr.2004. 10/2004101 şi modificat ulterior prin Legea nr. 532/14. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. In situaţia în care. art. se stabileşte potrivit legii penale100. în urma sesizării parchetului sau a organului de cercetare penală. nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit. iar secretarul general al Camerei Deputaţilor / Senatului este obligat să acorde salariul şi celelalte drepturi cuvenite funcţionarului public parlamentar pe perioada suspendării. s-a dispus începerea urmăririi penale. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile99. suspendarea din funcţie încetează. (87) Idem. secretarul general va lua măsura suspendării funcţionarului public parlamentar din funcţia pe care o deţine.

Cu referire la personalul vamal. funcţii publice de execuţie din clasa a II-a – agent vamal şi funcţii publice de execuţie din clasa a III-a – controlor vamal. (2) se face precizarea în ceea ce priveşte componenţa acestuia: persoane numite în funcţii publice generale şi specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. în raport de gradul de complexitate al atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general. incompetibilităţile şi conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. (5). art. art. în cadrul birourilor vamale de frontieră. nr. 10/2004 O.U. după cum voi menţiona mai jos: Funcţiile publice generale de conducere din aparatul central al Autorităţii 103 104 Această reglementare este prevăzută la art.G. Potrivit art. alin. după cum urmează: superior (ca nivel maxim). distingem următoarele funcţii publice de execuţie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi direcţiile regionale din subordine: funcţii publice de execuţie din clasa I – consilier. funcţiile publice specifice de execuţie ale personalului vamal sunt următoarele: funcţii publice de execuţie din clasa I – inspector vamal. incompatibilităţi specifice. funcţii publice de execuţie din clasa a III-a – referent104. inspector. 188/1999. republicată 2007. Astfel. cu normele generale prevăzute de Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare103. 10/2004.U.U.Răspunderea juridică a funcţionarului public îndatoriri. (2) 64 . (5). 10/2004.G. acest statut se aplică personalului vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi reglementează: a. drepturile şi îndatoririle specifice personalului vamal şi unele sporuri specifice la salariul de bază de care acesta beneficiază c.G. la art. auditor. principal. Funcţiile publice menţionate mai sus sunt structurate potrivit unor grade profesionale. asistent şi debutant105. (1) 105 Idem. (1) din O. precum şi alte aspecte legate de funcţia publică. funcţiile publice specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor b.G. nr. Funcţiile publice generale de conducere sunt de mai multe tipuri. De asemenea. (34) alin. Aceste funcţii sunt reglementate la capitolul II din O. (2) din O. 10/2004. consilier juridic.U. nr. se completează de drept. funcţii publice de execuţie din clasa a II-a – referent de specialitate. alin.

Refuzul nejustificat al funcţionarului public nominalizat a se prezenta la testarea psihologică. Funcţiile publice de conducere în birourile vamale de frontieră şi de interior sunt prevăzute la art. republicată 2007. atrage eliberarea din funcţia publică deţinută. (1). din cauza comportării necorespunzătoare la locul de muncă. (8) alin. în condiţiile Legii nr. La analiza dosarului depus pentru concurs. (97). (3). (1) lit. Testarea psihologică se face la solicitarea motivată a şefului ierarhic a funcţionarului. director adjunct. (3) 65 . La art. prevăzute la art. candidaţii înscrişi sunt supuşi testării psihologice. (1) şi anume: şef birou vamal. republicată 2007. principal. funcţiile publice generale de conducere din direcţiile regionale vamale sunt: director executiv. Si personalul vamal în funcţie este supus în mod obligatoriu testării psihologice. Aceleiaşi testări psihologice va fi supus şi personalul vamal în funcţie care. Se face precizarea că eliberarea din funcţia publică deţinută se face în condiţiile Legii nr. Aceasta reglementează cazurile de eliberare din funcţie la art. director executiv adjunct. cu aprobarea directorului. sunt următoarele: director. generale şi specifice. nu sunt foarte clare. (2). dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedentă. şef serviciu şi şef birou. însă nu prevede strict o asemenea situaţie – refuzul nejustificat al funcţionarului public de a se prezenta la testarea psihologică. şef serviciu. (99) alin. odată la 2 ani106. (6) alin. 188/1999. 188/1999. alin.Răspunderea juridică a funcţionarului public Naţionale a Vămilor. (3) Art. respectiv: superior. menţionate mai sus. (9) alin. (5) alin. pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie. (9) alin. şef adjunct birou vamal. constatată 106 107 Idem. asistent şi debutant. (2) 108 Art. şef birou. Gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie menţionate sunt dispuse la art. (8) alin. (9) alin. Potrivit alin. afectează activitatea normală a compartimentului de lucru din care face parte107. şef de tură. “f” din Statutul funcţionarilor publici se prevede că funcţionarii publici sunt eliberaţi din funcţie în cazul în care “starea sănătăţii fizice sau/şi psihice.108 Prevederile art. (2) şi ele sunt similare celor prevăzute la art. (2) al aceluiaşi articol.

(2) 66 . concretizate în ordine. norme. Art. iar potrivit art. precum şi pentru săvârşirea actelor şi faptelor incompatibile cu reglementările stabilite prin Legea nr. (25) alin. şi prin Statutul personalului vamal. Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a îndeplinirii necorepunzătoare a atribuţiilor de control. prin fişa postului şi prin orice alt instrument juridic care modifică sau completează regimul drepturilor şi îndatoririlor profesionale şi să semnaleze intervenţiile apărute în structura ori conţinutul funcţiei. (22). personalul vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor are obligaţia să cunoască conţinutul tuturor reglementărilor cu caracter intern.Răspunderea juridică a funcţionarului public prin decizie a organelor competente de expertiză medicală. în măsura în care nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii penale. (1) prevede răspunderea personalului vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie pentru măsurile. acţiunile şi deciziile luate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. personalul vamal”are obligaţia să cunoască. precum şi prevederile incidente în materie vamală din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte”. (25) alin. de a se prezenta la testarea psihologică. De asemenea. nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute”. republicată 2007. instrucţiuni. chiar nejustificat. să respecte şi să aplice întocmai reglementările interne cu caracter general şi special din domeniul vamal. Refuzul. personalul vamal are obligaţia să cunoască atribuţiile generale şi specifice care îi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale a Vămilor. Răspunderea delictuală poate fi antrenată numai în baza hotărârii instanţei de judecată sesizate şi de Autoritatea Naţională de Control sau Autoritatea Naţională a Vămilor109. personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie răspunde potrivit art. nu poate echivala cu starea sănătăţii psihice a funcţionarului public. Referindu-ne la îndatoririle personalului vamal. (23). 188/1999. conform art. 109 Art. (998) Cod civil. constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală. proceduri şi orice alte dispoziţii de care depinde îndeplinirea la timp şi în condiţii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu. susceptibile să îi afecteze capacitatea de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.

“încălcarea de către funcţionarii publici. personalul vamal are îndatorirea să acţioneze 67 . (2). ori uneia din cele două reclamante. Art. civilă sau penală. (25) mai are neajunsul de a nu preciza în ce calitate Autoritatea Naţională de Control şi Autoritatea Naţională a Vămilor sesizează instanţa de judecată. Astfel. personalul vamal este obligat să aplice măsurile adoptate prin acte normative interne. mai mult. reglementează la art. în timp ce la alin. (25) alin. (2) este reglementată răspunderea civilă – delictuală a funcţionarului public pentru pagubele cauzate. Personalul vamal. precum şi nici altor persoane fizice sau juridice. “a”. arată unul din neajunsurile acestui statut. “b” şi “c” sunt prevăzute cazurile de răspundere civilă a funcţionarilor publici. De asemenea. (26). (84) din aceeaşi lege la lit. contravenţională. (27) alin. iar conform alin. este obligat să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu numai în limitele competenţelor şi responsabilităţilor cu care a fost investit. republicată în 2007. adică au calitatea de reclamante. dispune art. el să solicite instanţei judecătoreşti repararea pagubelor ce i-au fost cauzate. Determinant în crearea unei funcţii publice este ca titularul acesteia să îşi poată exercita toate atribuţiile ce îi revin. astfel încât prin acţiunile sau inacţiunile sale să nu aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea. şi anume acela al nereglementării răspunderii juridice a funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. (3) – şi hotărârea judecătorească menţionată la acelaşi articol alin. Potrivit art.Răspunderea juridică a funcţionarului public Răspunderea stabilită în condiţiile alin. (2) şi. Acest articol exprimă în esenţă capacităţile profesionale pe care trebuie să le posede titularul funcţiei. Legea nr. (75) răspunderea juridică a funcţionarilor publici. precum şi cele stabile prin acorduri şi înţelegeri internaţionale destinate prevenirii. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. după caz”. cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară. persoană fizică sau juridică. (2) nu restrânge dreptul persoanei vătămate prin actele de control de a se adresa instanţelor de judecată pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate. deoarece din text nu rezultă cui s-au cauzat pagubele: unui particular. (1). (25) pe care tocmai l-am redat. constatării şi sancţionării fraudei vamale. iar la art. art. Nu este foarte clară nici legătura dintre actul de control – prevăzut la art.

(1) se stipulează obligativitatea funcţionarului public vamal de a-şi perfecţiona pregătirea profesională prin formele stabilite de Legea nr.U. respectiv corpuri. deoarece ea ţine de esenţa oricărei funcţii. Considerăm că această problemă nu era necesar a fi prevăzută în Statut. (14) alin. la un program general de documentare în materie de legislaţie vamală. (2) al aceluiaşi articol personalul vamal are îndatorirea să participe. (1) alin.corpul ofiţerilor de poliţie. după cum urmează112: Categoria A . 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici”111. republicată 2007.Răspunderea juridică a funcţionarului public permanent pentru restrângerea şi eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal. prevede în continuare acelaşi articol. precizând în mod expres că dispoziţiile statutului “se completează. o atitudine corectă şi fermă în relaţiile cu persoanele supuse procedurilor vamale şi să contribuie în mod constant la prevenirea. având îndatoriri şi drepturi specifice. combaterea şi sancţionarea încălcărilor aduse regulamentelor vamale. 188/1999. după cum dispune art. El are dreptul. 89/2003. De asemenea. (78) alin. personalul vamal este obligat să adopte un comportament civilizat. Statutul poliţistului Poliţistul este funcţionar public civil. nr. In formularea textului. are obligaţia să cunoască dispoziţiile legale referitoare la regimul informaţiilor clasificate şi să le aplice în mod corespunzător documentelor.G. (1) din Legea nr. a fost adoptată şi modalitatea încadrării în categorii. în exercitarea atribuţiilor de serviciu. la portul şi uzul de armă. Legat de cele de mai sus. Statutul menţine unitatea de reglementare. după caz. iar potrivit alin. art. datelor şi oricăror alte înscrisuri de care ia cunoştinţă în cursul operaţiunilor vamale speciale. 360/2002 112 Cf. aprobată cu modificări prin Legea nr. personalul vamal are îndatorirea să cunoască dispoziţiile legale cu privire la datele şi informaţiile clasificate sau care nu sunt destinate publicităţii. cu prevederile cuprinse în Legea nr. (1) din Legea nr. 101/2004 Art. Cuprinde următoarele categorii de 110 111 Modificată şi completată prin O. 3. (29). cel puţin odată la 2 ani. printre altele. dispune art. Personalul vamal. Conform art. prin art. (28). Pornind de la specificul poliţistului. 360/2002 privind Statutul poliţistului110. (30) alin. (1) şi (2) 68 .

civilă sau penală. în serviciu. Astfel. O deosebire constatată între Statutul poliţistului şi Statutul funcţionarilor publici o constituie prevederea referitoare la obligativitatea poliţistului de a depune jurământ113. dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât. (56). chestor principal. inspector principal. Cuprinde următoarele categorii de agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă: agent şef principal. Această structură este specifică numai poliţistului. a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară. referitoare la limitarea cumulului de funcţii pentru poliţişti. comisar şef. chestor. este asemănătoare celei prezentate în Statutul funcţionarilor publici. următoarele fapte săvârşite de poliţist cu vinovăţie: a. constituie abateri disciplinare. neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate prin lege 113 Art. care aduce atingere onoarei.Răspunderea juridică a funcţionarului public ofiţeri de poliţie cu studii superioare: chestor şef. cu vinovăţie. Astfel. (1) 69 . agent. Conform art. acestora le este interzis să exercite activităţi cu scop lucrativ. subcomisar. comportarea necorespunzătoare. iar potrivit art. inspector. agent şef adjunct. (45) lit. în linii mari. agent şef. Abaterile disciplinare sunt nominalizate în mod strict la art. probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei b. de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care fac parte ori să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit. a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora. în limitele legii. chestor şef adjunct. agent principal. încălcarea de către poliţist. (57). Categoria B . a atribuţiilor de serviciu. (23) alin. după caz. este absolvit de orice răspundere poliţistul care. să fie considerate infracţiuni. comisar. familie sau în societate.corpul agenţilor de poliţie. o altă deosebire ce suscită intreresul este cea reglementată în cuprinsul art. subinspector. De asemenea. cu excepţia celor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ. (i). potrivit legii penale. prin exercitarea. deşi. (55). materială.

. se pune problema abaterilor prin “absenţe nemotivate ori întârzieri repetate de la serviciu”.. se pune problema de a preciza clar ce înseamnă “repetată” şi care este perioada pentru care se poate tolera sau accepta “întârzierea repetată”. De asemenea.I. putem deduce oare că e suficient ca întârzierea să se întâmple de 2 ori? Sau poate de 3-4 ori? d.I. un certificat etc. In egală măsură însă. imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist j. “j” conţin interdicţia de a primi direct spre rezolvare cereri sau de a interveni direct pentru soluţionarea lor. încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate h. Referindu-ne la noţiunea “cu vinovăţie”. abaterile disciplinare pot fi săvârşite din culpă sau din neglijenţă. cit. aceasta presupune intenţia funcţionarului public ca prin actele sau faptele sale să săvârşească o abatere. depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii e. c. o infracţiune. producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului Administraţiei şi Internelor g. op.Răspunderea juridică a funcţionarului public Potrivit V. pentru care este investit cu funcţia publică. intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane Prevederile de la lit. Putem discuta de o vină din culpă sau din neglijenţă atunci când funcţionarul public nu a elaborat un act administrativ. Cine stabileşte că numărul absenţelor este suficient de mare pentru ca aceasta să fie considerată abatere? f. nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă i. “c”. p. 22 70 . Această prevedere poate fi 114 V. în termenul prevăzut de lege. absenţe nemotivate ori întârzieri repetate de la serviciu In aceeaşi ordine de idei ca la lit. întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor Referitor la prevederile de mai sus. Prisăcaru114. PRISĂCARU. fără să se specifice numărul lor. însă neglijenţa nu poate fi săvârşită cu vinovăţie. acelaşi funcţionar public se face vinovat şi atunci când nu săvârşeşte sau nu duce la bun sfârşit actele sau faptele sale.

sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea consiliilor de disciplină. urmând ca. în raport de constatări. ales de acesta sau desemnat de Corpul Naţional al Poliţiştilor118. mustrare scrisă c. (5) 117 Idem. (58) lit. Poliţistul cercetat. (58) Idem. destituirea din funcţia publică avută Potrivit art. suspendarea din funcţie de la 1 la 3 luni. cercetările referitoare la abateri din care rezultă date şi indicii că au fost săvârşite fapte prevăzute de legea penală. perioadă în care poliţistul beneficiază numai de salariul corespunzător gradului profesional deţinut g. art. avertismentul b. (a) şi (b). Conform prevederilor alin. diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-10% pe o perioadă de la 1 la 3 luni d. are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite probe în apărare117. care se pot aplica fără consultarea consiliilor de disciplină. (2). Ascultarea celui în cauză şi consemnarea susţinerilor sale sunt pbligatorii116. poliţistul are dreptul de a fi asistat de un alt poliţist. retrogradarea din funcţie până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut f. amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare. art. de a-l feri de suspiciuni în săvârşirea actelor de corupţie. art. (59) alin. (59) alin. se vor efectua şi cu participarea unui reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor. (1). Procedura cercetării prealabile. (59) alin. 115 116 Idem. (59) alin.Răspunderea juridică a funcţionarului public explicată prin necesitatea de a proteja poliţistul. Sancţiunile disciplinare115 care pot fi aplicate poliţistului sunt următoarele: a. În faţa consiliilor de disciplină. dispune alin. (7) 71 . favoritism sau trafic de influenţă. (4). art. se reglementează prin ordin al ministrului. (6) 118 Idem. cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. pe o perioadă de la 1 la 2 ani e. să fie sesizate organele judiciare.

Preşedintele României este competent să acorde. Textul citat necesită o aprofundare. (61) alin. se pune întrebarea care este organul ierarhic superior. sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a abaterii săvârşite. (9). (61). ea – sancţiunea – trebuie mai întâi aplicată şi după aceea contestată. nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară. în mod corespunzător de persoanele care. De altfel. prevede art. Prisăcaru119. se face potrivit competenţelor stabilite prin ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor. potrivit art. şefului ierarhic superior celui care a aplicat sancţiunea. Insă. (a). În acest caz. (60) alin. de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârşită. Conform alin. de gradul de vinovăţie a poliţistului. al cărui şef este competent. (2). In opinia V. (1). la propunerea Ministrului Administraţiei şi Internelor. Acesta se pronunţă prin decizie motivată. gradul de chestor. (15). în actuala redactare. după expirarea termenului de contestare prevăzut la art. în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă. precum şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.Răspunderea juridică a funcţionarului public La stabilirea sancţiunii se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior. 389-390 72 . poliţistul poate contesta sancţiunea aplicată. care reglementează dreptul poliţistului de a contesta sancţiunea aplicată în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă a sancţiunii aplicate. (61) alin. Destituirea din poliţie. dispune art. gravitatea şi consecinţele acesteia. şi nu cum se prevede în text. (60) alin. art. (2). se dispune în mod corespunzător de persoanele care. în termen de 30 zile. prevede alin. 119 V. Pentru a putea contesta o sancţiune. Astfel. Potrivit alin.I. (15) lit. potrivit art. (1) al art.I. PRISĂCARU. (60) alin. cit. p. dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei. (15). op. (1). (10). textul este greşit. textul este în contradicţie cu prevederile alin. la art. (1). (1). de cauzele. prevede alin. deoarece nu se înţelege cum să aplici sancţiunea după expirarea termenului de contestare.. deoarece el este susceptibil de unele precizări. au competenţa să acorde gradele profesionale ale poliţiştilor. potrivit art. sancţiunea destituirii din poliţie se dispune. au competenţa să acorde gradele profesionale ale poliţiştilor. Pentru aceeaşi abatere. Aplicarea sancţiunii disciplinare. să soluţioneze contestaţia pentru aplicarea sancţiunii destituirii din poliţie.

iar la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (63) răspunderea poliţistului este redusă la răspunderea pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii. poliţistul nemulţumit se poate adresa.Răspunderea juridică a funcţionarului public Împotriva sancţiunii aplicate şi a deciziilor nefavorabile. Corpului Naţional al Poliţiştilor120. inspectoratele judeţene de poliţie. La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei se constituie Consiliul Superior de disciplină. rezultă că temeiul legal al dreptului de a sesiza instanţa de contencios administrativ îl constituie acest text de lege. Nici acest text nu are o redactare corectă pentru că nu prevede în ce termen poate fi sesizată instanţa de contencios administrativ şi nici care instanţă de contencios administrativ este competentă. Deşi în art. (3). 29/1990 a contenciosului administrativ. printre altele. (5) din Legea nr. se poate adresa instanţei de contencios administrativ. Prin faptul că textul nu dispune că asemenea contestaţii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ. iar în alin. civil. ceea ce exclude procedura prealabilă reglementată de art. că poliţistul răspunde material. după caz. a ordinului ori a dispoziţiei de sancţionare. potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor. poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată. după cum prevede art. (2). Comisiile de disciplină îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor. (55) se prevede. (62) alin. De asemenea. unităţile teritoriale şi instituţiile de învăţământ ale poliţiei se constituie Comisii de disciplină. solicitând anularea sau modificarea. (61) alin. care se constituie şi funcţionează. Cât priveşte lipsurile semnalate – a termenului de sesizare şi a instanţei de contencios administrativ competentă – aceasta urmează să fie rezolvate de practica instanţelor de contencios administrativ. (2) al aceluiaşi articol se dispune că poliţistul nu răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului 120 Art. pe lângă şefii nuităţilor de poliţie şi au caracter consultativ. Potrivit alin. ori instanţa în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul poliţistul sancţionat. observăm că în art. (2) 73 . aceea în a cărei circumscripţie îşi are sediul organul care a emis ordinul sau decizia de sancţionare sau aceea în care îşi are sediul organul care a soluţionat contestaţia celui care a fost sancţionat.

în perioada suspendării poliţistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în lege şi este obligat să predea armamentul. Răspunderea penală a poliţistului este reglementată sumar.Răspunderea juridică a funcţionarului public unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni desfăşurate în limitele legii.U. Potrivit alin. (65) alin. legitimaţia şi insigna. (4). cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare. 102/2004 se prevede că. inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie. Potrivit art. 269/2003 privind Statutul Corpului 74 . (5). 4. (2) al aceluiaşi articol.G nr. potrivit alin. precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal. potrivit competenţelor stabilite prin ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor. astfel cum a fost modificat prin O. când se urmează procedura disciplinară obişnuită. (65) alin. Statutul corpului diplomatic şi consular al româniei Potrivit definiţiei date de Legea nr. (1). poliţistul va fi repus în toate drepturile anterioare. menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei. în cazul în care împotriva poliţistului s-a început urmărirea penală sau a fost trimis în judecată. respectiv a suspendării din funcţie. situaţie în care se vor aplica normele dreptului comun. tragem concluzia că legiuitorul a reglementat numai răspunderea materială a poliţiştilor şi aceea incompletă pentru că nu sunt cuprinse dispoziţii referitoare la pagubele cauzate de poliţişti unor terţi. pentru că altele poate să ducă la concluzia că şi infracţiunile sunt abateri disciplinare. precum şi de celelalte drepturi prevăzute în lege. îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite în scris de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are. Ţinând seama de cuprinsul acestor două alineate. Poliţistul arestat preventiv se suspendă din funcţie. Astfel. în art. dispune în continuare alin. în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală ori achitarea. Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori eliberat provizoriu pe cauţiune este “pus la dispoziţie”. Poliţistul pus la dispoziţie. (6) al aceluiaşi articol. la nivelul de bază.

Răspunderea juridică a funcţionarului public diplomatic şi consular al României. (1) al Statutului Corpului diplomatic şi consular al României. conform prevederilor Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare.A.. art. (1) 75 . (2) alin. conferit de atribuţiile şi răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României. 269/2003. diplomaţi de carieră şi au un statut socio-profesional specific.. nu face parte din partide politice.E. personalul diplomatic şi consular care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe.A. inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerţ Exterior şi de la alte ministere şi instituţii. absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent. de deservire şi pază din centrala 121 Legea nr. excepţia constituind-o persoanele numite în funcţiile de ministru. atestată printr-un act medical emis de un centru medical ce deserveşte M. (1) alin. au calitatea de membrii ai Corpului diplomatic şi consular al României: ministrul Afacerilor Externe. are o stare de sănătate corespunzătoare. pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătete cu grade diplomatice sau consulare.A.E. conform prevederilor legii121.. a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate. membrii Corpului diplomatic şi consular sunt. cunoaşte cel puţin o limbă străină. precum şi persoanele provenind din alte ministere şi instituţii centrale. trimise în misiune temporară în străinătate cu funcţii echivalente gradelor diplomatice şi consulare. a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în M. se bucură de toate drepturile civile şi politice prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare. secretarul general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe. excepţie făcând persoanele care sunt numite în funcţiile de ministru. de regulă. secretar sau subsecretar de stat. recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. misiunile permanente pe lângă organizaţiile internaţionale şi oficiile consulare ale României. secretar sau subsecretar de stat în M. nu au calitatea de membrii ai Corpului diplomatic şi consular al României personalul auxiliar.E. Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României poate fi dobândită de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are dreptul să ocupe o funcţie publică. Potrivit art. După cum putem constata. la ambasadele. secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe.

informaţiile sau documentele de care au cunoştinţă în exercitarea funcţiei. membrilor Corpului diplomatic şi consular li se aplică şi prevederile tratatelor la care România este parte. în perioada cât se află în misiune în străinătate. al cărui Statut poate fi completat cu prevederile Statutului funcţionarilor publici. (3) alin. art. art. (57)-(60) reglementează acest aspect. considerăm că trimiterea la legislaţia muncii este greşită pentru că ea se aplică numai personalului menţionat. legile statelor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea şi să nu se lase implicaţi în activităţi care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale ţării unde sunt acreditaţi sau care ar afecta în orice alt mod relaţiile României sau ar 122 Idem. de deservire şi pază din centrala ministerului şi din misiunile diplomatice din străinătate. (3) alin. acestora din urmă nu li se aplică prevederile Legii nr. fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţii lor. Referitor la îndatoririle de serviciu şi obligaţiile personalului Corpului diplomatic şi consular. acestea constau în: promovarea şi apărarea intereselor statului şi ale cetăţenilor români în cadrul relaţiilor externe. Întrucât Statutul Corpului diplomatic şi consular al României reglementează numai regimul juridic al acestora. în legătură cu activitatea lor profesională desfăşurată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice şi consulare ale României. să respecte. a secretului de serviciu şi a confidenţialităţii în legătură cu faptele. De altfel. dacă prin prezentul statut nu se stabileşte altfel. (2) 76 . De asemenea. în limitele competenţelor lor şi cu respectarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte. art. Astfel. (1) prevede faptul că Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. (57) membrii Corpului diplomatic şi consular al României răspund. dacă prin prezentul statut nu se stabileşte altfel. şi nu şi al personalului auxiliar. Prin urmare.Răspunderea juridică a funcţionarului public ministerului şi din misiunile diplomatice din străinătate. respectarea secretului de stat. se completează cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii şi în Statutul funcţionarilor publici. nu şi Corpului diplomatic şi consular. 269/2003. conform legii. Referitor la răspunderea juridică. inclusiv prin acordarea protecţiei consulare şi a sprijinului necesar cetăţenilor români. potrivit art. precum şi alte reguli care decurg din normele dreptului internaţional122.

Răspunderea juridică a funcţionarului public

aduce atingere statutului diplomatic şi consular; să solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distincţiilor străine; să informeze conducerea ministerului în legătură cu orice schimbare intervenită în situaţia lor şi care le-ar putea afecta calitatea de membrii ai Corpului diplomatic şi consular al României; să nu abuzeze de beneficiile şi imunităţile de care beneficiază123. Încălcarea de către membrii Corpului diplomatic şi consular al României a prevederilor de mai sus şi neîndeplinirea cu bună-credinţă a îndatoririlor de serviciu, atrag răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz124. Condiţiile angajării răspunderii şi sancţiunile aplicabile, potrivit art. (59) alin. (1), sunt cele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe. Alin. (2) al aceluiaşi articol menţionează faptul că acţiunile care generează răspunderi şi sancţiuni pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri ministrului Afacerilor Externe. Considerăm că prin acest text, pentru această categorie de funcţionari/demnitari publici, legiuitorul nu a reglementat faptele ce constituie abateri disciplinare, procedura disciplinară, sancţiunile disciplinare aplicabile şi nici căile de atac. Dacă s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui membru al Corpului diplomatic şi consular al României pentru o infracţiune de natură să îl facă incompatibil cu statutul său, ministrul Afacerilor Externe va lua măsura suspendării raporturilor de muncă (a raporturilor de serviciu).

123 124

Idem, art. (32) Idem, art. (58) 77

Răspunderea juridică a funcţionarului public

CAPITOLUL IV RESPONSABILITATEA JURIDICĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎN UNELE ŢĂRI EUROPENE

1. Noţiunea şi clasificarea funcţionarilor publici. Numirea în funcţiile publice în unele ţări europene. In funcţie de ţara de referinţă, termenul de „funcţie publică” are mai multe accepţiuni şi, în consecinţă, mai multe arii de cuprindere. In majoritatea cazurilor, nu există o definiţie legală riguroasă a acestei noţiuni şi, pentru a se preciza sensul acesteia, trebuie să se recurgă la practica şi doctrina administrativă. Noţiunea de „funcţie publică” poate îngloba totalitatea persoanelor supuse unui statut de drept public, dar şi o parte dintre cele supuse unui statut de drept privat. Insăşi noţiunea de „funcţionar” este departe de a avea un înţeles uniform, ea cuprinzând persoane aflate în ipostaze diferite, în funcţie de legislaţia fiecărei ţări şi care sunt angajate cu titlu permanent sau temporar. Pentru o bună înţelegere a noţiunii de funcţionar, trebuie luate în considerare două tipuri de definire a acesteia: Definiţia organică, care impune a fi consideraţi funcţionari cei ce lucrează mai mult sau mai puţin direct în sectorul public, în servicii de drept public în cadrul unităţilor teritoriale sau în serviciile publice economice şi sociale dependente de stat sau de colectivităţile teritoriale. De exemplu, în Franţa sunt consideraţi funcţionari agenţii din serviciile spitaliceşti, iar în Belgia cei de la căile ferate. Definiţia funcţională include în rândul funcţionarilor agenţii publici care exercită prerogative ale puterii publice sau care participă la apărarea intereselor statului şi ale colectivităţilor teritoriale. Intr-o asemenea concepţie, sunt consideraţi funcţionari membrii forţelor armate, ai poliţiei şi ai altor forţe de ordine, cei care lucrează în magistratură, administraţie fiscală, diplomaţie, ca şi cei care îşi
78

Răspunderea juridică a funcţionarului public

desfăşoară activitatea în ministere, organisme administrative ale colectivităţilor teritoriale, bănci centrale, în măsura în care persoanele în cauză exercită atribuţii ordonate, din sfera puterii de stat sau din aria dreptului public. O asemenea definire se apropie de concepţia germană, care face distincţie între funcţionari, alţi salariaţi şi muncitori, considerându-se că numai primii sunt însărcinaţi să exercite prerogative ale puterii publice. Este, de altfel, şi concepţia unor instituţii europene, inclusiv a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. In Danemarca sunt consideraţi ca fiind funcţionari persoanele care îndeplinesc cel puţin funcţia de şef de birou, ceilalţi fiind consideraţi lucrători şi acestora li se aplică regimul convenţiilor colective. O categorie specială o reprezintă în unele state, cum ar fi în Franţa, funcţionarii care deservesc pe şeful statului sau cei care lucrează pentru parlament. Statutul acestora, cât şi regimul aplicabil le sunt în general stabilite printr-o legislaţie specială. In privinţa persoanelor care deservesc colectivităţile locale, se întâlnesc mai multe situaţii. In Franţa, aceste persoane sunt considerate funcţionari şi beneficiază de un statut stabilit prin legi speciale, dar care este diferit de cel al funcţionarilor de stat. In Germania şi Spania, numai o parte dintre aceştia au statutul de funcţionari, restul fiind consideraţi lucrători, iar în Marea Britanie toţi sunt lucrători. In literatura românească de specialitate, funcţia publică a fost definită ca reprezentând complexul de puteri şi competenţe organizate de lege pentru satisfacerea unui interes general, în vederea de a fi ocupată, în chip temporar, de un titular (sau mai mulţi), persoană fizică care, exercitând puterile în limitele competenţei, urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcţia.125 Este interesant de remarcat că, pornindu-se de la reglementările în vigoare126, doctrina românească contemporană defineşte funcţia publică ca fiind acea grupare de atribuţii, puteri, competenţe, stabilite conform legii, din cadrul unui serviciu public înfiinţat în scopul satisfacerii, în mod continuu şi permanent, de către funcţionarii publici, numiţi sau aleşi în aceste funcţii, a intereselor generale ale

125 126

P. NEGULESCU, Drept administrativ, vol. I, Bucureşti, 1934, p. 522 Art. (145) Cod penal – „Prin termenul public se înţelege tot ceea ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel, care potrivit legii sunt de interes public”. 79

(145)”. altfel spus. expresie a principiului specificităţii administraţiei publice. indiferent cum a fost investită. Astfel.Răspunderea juridică a funcţionarului public societăţii. în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. Sistemul lucrativ (funcţia publică de ocupaţie). Existenţa sistemului constă în stabilirea unei separaţii nete între cei administraţi şi administratori şi se bazează pe noţiunile de interes general şi serviciu public. a cărei funcţionare implică existenţa unui personal care este dotat cu competenţe particulare şi care îşi consacră viaţa profesională serviciului funcţiei publice. In democraţiile europene unde se aplică acest sistem. ceea ce nu este de neglijat. Funcţiile publice europene sunt supuse unei mişcări generale care se produce în defavoarea sistemului funcţiei de carieră. Angajaţii sunt clasaţi în funcţie de nivelul calificării cerute. 80 . o totală adecvare la sensibilitatea politică a guvernului în funcţie. retribuită sau nu. Funcţionarul. Principiul egalităţii accesului figurează în Declaraţia Drepturilor Omului şi 127 Art. în ţări ca Spania. sistemul permite recrutarea de specialişti şi. Ei sunt recrutaţi pentru o funcţie precisă şi nu beneficiază de garanţii suplimentare de securitate a muncii. cu o pregătire adecvată. funcţia publică este structurată potrivit unei concepţii ierarhice. nici un stat nu aplică strict unul sau altul dintre sisteme. Totuşi. (147) Cod penal – „Prin funcţionar public se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar. In unele concepţii. procedeul recrutării prin concurs permite selecţia prin supunerea candidaţilor la probe de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor. Statul nu este obligat să finanţeze şcoli pentru formarea funcţionarilor. Calitatea funcţionarului este legată de existenţa activităţii respective şi de evoluţia acesteia. cu orice titlu. In practică.127 Există două sisteme de funcţie publică: Sistemul funcţiei de carieră. probe din care să rezulte calitatea acestora. recrutarea funcţionarilor are la bază două principii: egalitatea la accesul în funcţia publică şi concursul. Intr-un asemenea sistem. o însărcinare de orice natură. sistemul de carieră oferă posibilitatea supleţei şi flexibilităţii. Belgia şi Franţa. unde este aplicat acest sistem. economie de mijloace. Sistemul antrenează o politizare a funcţionarilor. beneficiază de stabilitate. de capacitatea dovedită şi de nivelul remuneraţiei. în paralel.

dar şi din unele ţări din Europa Centrală şi de Est. religie sau alte opinii. In privinţa evaluării capacităţii candidaţilor. Datorită principiului autonomiei ministeriale. legislaţia din unele ţări occidentale. al concursului public. cum ar fi Franţa. cu excepţia acelor posturi care sunt rezervate membrilor guvernului sau care fac obiectul unei nominalizări politice. moralitate. sunt urmărite în mod constant două obiective: • • evaluarea corectă a capacităţilor candidaţilor garantarea independenţei. la funcţii publice în ţara lor”. în funcţie de sectoare: examene. De aceea. Singurele restricţii impuse pe cale legislativă sunt cele care ţin de cetăţenie. se practică două forme de selecţie: prin organisme independente. In Germania. Dar. sunt interzise restricţii şi discriminări fondate pe sex. nu există un sistem uniform de angajare / recrutare. Angajarea este lăsată la alegerea administraţiei. Aşadar. implică pentru stat un angajament financiar pe termen lung. prevede efectuarea unei perioade de probă. ca în Marea Britanie şi Belgia. unde se foloseşte acest procedeu pentru aproape toate posturile din administraţia publică. selecţie bazată exclusiv pe nota obţinută la diploma de 81 . In consecinţă. înainte de definitivarea pe post. Sunt ţări care procedează sistematic la o asemenea modalitate de recrutare. obiectivităţii şi calificării celor care au sarcina selecţionării In plus. condiţii de vârstă şi aptitudini psihice. Recrutarea unui funcţionar public. publicitatea concursurilor este obligatorie şi trebuie făcută în mod repetat prin cât mai multe mijloace de informare. în condiţii de egalitate. Italia şi Spania.Răspunderea juridică a funcţionarului public Cetăţeanului din 1789 şi este reluat în art. chiar dacă modalităţile practice de recrutare sunt diferite de la o ţară la alta. precum Polonia şi Lituania. care beneficiază de garantarea postului. candidaţii trebuie să urmeze un curs de formare înainte de a solicita un post în funcţii publice. sau chiar prin organele administrative care au anunţat posturi vacante. exercitarea deplină a drepturilor civile şi politice. rasă. Un al doilea principiu care guvernează recrutarea funcţionarilor publici este cel al competiţiei deschise. (21) al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului: „Toate persoanele au dreptul a accede. condiţiile diferă foarte mult.

nefiind acceptaţi decât candidaţii care îndeplinesc. formarea şi perfecţionarea sa profesională. Există şi excepţii.Răspunderea juridică a funcţionarului public finalizare a studiilor etc. aceştia sunt retribuiţi şi li se asigură ocuparea unui post după absolvire. operativitate şi neutralitate. In Marea Britanie există o Comisie „civil service” care defineşte condiţiile la nivelul recrutării. Angajarea funcţionarilor se face prin concurs. 82 . sub forma următoarelor: Pregătirea iniţială. care are loc imediat după ce o persoană a ocupat o funcţie publică şi care are ca obiectiv principal aşa-zisa socializare. In Olanda şi Danemarca se aplică o procedură comparabilă cu cea din sectorul privat. în special pentru anumite funcţii de conducere. Deoarece angajarea se face pentru durata vieţii active. Toate aceste concursuri sunt duble şi anume. pentru evoluţia sa ulterioară. pentru funcţionarii care au o anumită vechime. în care elevii au calitatea de funcţionari stagiari. de către un juriu. în numeroase şcoli şi instituţii. în ultimii ani se pune accent pe formarea profesională continuă. In Franţa. pentru absolvenţii cu diplome corespunzătoare şi altul intern. Pregătirea permanentă care are ca scop menţinerea gradului de cunoştinţe la nivelul cerut de postul respectiv. o formare profesională iniţială. care se prezintă. Trebuie precizat că în numeroase ţări nominalizarea pentru drepturile de înalţi funcţionari nu se face prin concurs. este deosebit de importantă. autoritatea care recrutează şi numeşte nefiind legată de criterii generale. Italia aplică un sistem similar pentru stabilirea. în prealabil. a unei liste de posibili candidaţi. în general. ci pe criterii politice şi de încredere. în primul rând. în timp ce funcţionarul respectiv trebuie să conştientizeze apartenenţa sa la o anumită colectivitate. se are în vedere. recrutarea se face de către o comisie independentă de autoritatea de numire. un concurs extern. procedurile utilizate fiind în acest caz examenul profesional sau promovarea pe baza tabelului de avansări sau a listei de aptitudini. cât şi faptul că este în slujba statului şi că trebuie să dea dovadă de eficienţă. Odată ce o persoană a ocupat o funcţie publică. care este obligată să ţină cont de opinia comisiei şi de clasificarea stabilită de aceasta. cerinţele respective.

referitoare la adaptarea la funcţie. pentru ocuparea unor posturi superioare. O caracteristică esenţială a funcţiei publice o reprezintă continuitatea. O asemenea avansare nu este posibilă dacă nu există locuri vacante şi. prin care se urmăreşte oferirea de cunoştinţe corespunzătoare pentru ocuparea unor funcţii de conducere. o creştere a responsabilităţii şi. formarea profesională este reglementată printr-un decret din 14 iunie 1985 care face distincţie între formarea profesională internă. Pentru carierele superioare. ca expresie a unei funcţiuni specializate care nu trebuie exercitată cu intermitenţe. Avansarea pe eşaloane se face de o manieră continuă. în raport de necesităţile concrete ale îndeplinirii funcţiei. In ţările din Europa Centrală şi de Est. care reprezintă perfecţionarea profesională în sensul cel mai larg. în funcţie de vechime şi de merite profesionale şi nu are repercursiuni asupra funcţiei exercitate. în sistemul funcţionarilor de carieră. calificarea tehnică a funcţionarilor. de vechime şi de formarea profesională. Este însoţită de o schimbare de funcţie. In Germania. timp de 2 ani. schimbării profesiei sau carierei. pornindu-se de la ideea că nu este suficientă. aceştia urmează un curs de 2 zile pe săptămână. iar titularizarea se face după 3 ani. de o sporire a gradului de apreciere şi tratare. pot apărea anumite probleme şi disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte aspectul continuităţii. In Franţa. Promovarea internă este foarte importantă. 83 . Având în vedere cele două perspective complexe din care poate fi analizată această situaţie. şi pregătirea pentru examene şi concursuri destinate avansării într-o categorie superioară. Pentru serviciul mediu. candidaţii admişi urmează o formare profesională. cu stagii intercalate. procentul de promovaţi este mai mare decât cel al candidaţilor externi.Răspunderea juridică a funcţionarului public Pregătirea în vederea evoluţiei. Avansarea în grad înseamnă transferarea de la o activitate la alta. la Institutul de Inalte Studii Administrative. în cadrul gradului. în general. are loc în general de la grad la grad şi. Pregătirea managerială. ierarhic superioară. la efectuarea ei. Candidatul reţinut pentru funcţia publică capătă statutul de funcţionar stagiar. se ţine cont de meritele celui în cauză. aceasta fiind de fapt modalitatea care permite adăugarea de noi competenţe. care în ultima perioadă sunt supuse unor schimbări profunde. de la eşalon la eşalon. din toate punctele de vedere. Avansarea în carieră a funcţionarilor publici.

care este asumată de un partid şi este subordonată acestuia. Este sistemul separaţiei între funcţia publică şi puterea politică şi se întâlneşte în Marea Britanie şi în Belgia. guvernamentală. practic. drept la sindicat şi la grevă). se disting trei situaţii: Funcţia publică este în totalitate separată de autoritatea publică. acordându-se totodată atenţie formării unor noi funcţionari. separarea amintită este realizată prin reglementări legale exprese. teoretic. In toate ţările operează principiul potrivit căruia funcţia publică este subordonată autorităţii publice. dar. nonpartizani din punct de vedere politic. Aceştia dispun de toate libertăţile individuale (dar libertatea de exprimare trebuie exprimată cu moderaţie şi este limitată de secretul profesional) şi colectivă (reuniune. trebuind să execute deciziile responsabililor politici. personalul de transmisiuni din Ministerul de Interne. este necesar să se pună accentul pe aspectul profesional. al poliţiei. Odată aleşi. 84 . este însă obligatoriu ca aceştia.Răspunderea juridică a funcţionarului public cea etică şi cea profesională. In aceste ţări. A doua situaţie întâlnită este atunci când funcţia publică este. asociere. Pentru anumite categorii dreptul la grevă este reglementat şi chiar interzis (personalul penitenciarelor. prin activitatea desfăşurată. In Franţa. In general. In regimurile democratice. să dovedească neimplicare politică. căreia îi este subordonată. strict delimitate. puterea de decizie politică este exercitată de reprezentanţii aleşi pe cale electorală. ei rămân funcţionari şi pot reveni în administraţie la încetarea mandatului. Pe de altă parte. un număr mai mult sau mai puţin important de funcţionari sunt dependenţi de un legământ de credinţă faţă de reprezentanţii puterii. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acesta este sistemul osmozei parţiale între funcţia publică şi puterea politică şi se regăseşte în Germania şi în Franţa. căreia îi este subordonată. separată de puterea executivă. pentru a se garanta funcţionarea instituţiilor în perioada de tranziţie. funcţionarii putând fi demişi numai în situaţii excepţionale. A treia situaţie este când funcţia publică este legată de cea politică. Acest sistem este sistemul integrării între funcţia publică şi puterea politică şi el este propriu regimurilor totalitare. funcţionarii publici. magistraţii). funcţionarii au dreptul de a se înscrie într-un partid. militarii. de a participa la competiţii electorale şi să fie aleşi sub rezerva unor anumite improbabilităţi.

care asigură „continuitatea statului”. să apere ordinea constituţională şi să acţioneze întotdeauna luând în considerare interesul general. In Marea Britanie. In privinţa acestora nu s-a cristalizat încă o părere unitară. El are dreptul de a candida în alegerile naţionale şi locale şi de a fi ales în Parlamentul European. funcţionarul public este considerat slujitorul guvernului şi al cetăţenilor. De obicei. nefiind considerat ca o entitate independentă. în Bundestag sau în parlamentul land-ului şi în 85 . în dorinţa de a se înconjura de persoane care le împărtăşesc convingerile şi le sunt loiale. Curtea Federală a Constituţiei şi Curtea Federală Administrativă au precizat împreună. funcţionarul nu poate lăsa să prevaleze interesul unui partid politic sau al unui grup determinat în raport cu cele ale ansamblului cetăţenilor şi trebuie ca. că „datoria de loialitate politică faţă de stat şi de Constituţie presupune nu numai un comportament oficial corect. în sensul că nu ştie încă cum este mai indicat: ca aceştia să fie administratori de carieră. Dar s-a constatat că această practică încurajează politizarea funcţiei publice la toate nivelurile. în ce limite? Au oamenii politici un rol în desemnarea funcţionarilor? Răspunsul la această din urmă întrebare se consideră că ar trebui să fie negativ. Dintre toate ţările evaluate. să fie independenţi sau să fie numiţi pe criterii politice. ordinea sa constituţională şi alcătuirea sa”. miniştrii au o oarecare putere discreţionară în numirea funcţionarilor superiori. în exercitarea funcţiei sale. O problemă mai controversată este cea care se referă la înalţii funcţionari. cu valori proprii. Funcţia publică este în întregime în serviciul oamenilor politici democratic aleşi sau trebuie să fie autonomă? Au funcţionarii publici libertatea de a-şi exercita drepturile politice la fel ca oricare cetăţean? Dacă da. funcţia publică este văzută ca o forţă independentă. dar şi dezinteresat. în funcţie de tradiţiile şi legislaţia fiecărei ţări în parte. care are rol de mediator între stat şi societate şi asigură urmărirea şi îndeplinirea interesului general.Răspunderea juridică a funcţionarului public Neutralitatea politică a funcţionarilor publici este o problemă care are răspunsuri diferite. precum Franţa şi Germania. In alte ţări. în anul 1975. In Germania. numai în Marea Britanie şi în Irlanda se consideră că independenţa este necesară la toate eşaloanele. fiind necesar în primul rând ca funcţionarul să se disocieze total de grupurile şi mişcările care defăimează statul.

Ea se manifestă mai grav în unele ţări din Europa de Est. funcţionarul este reintegrat. Administraţia trebuie să respecte norme etice severe. cu drepturi depline în administraţia de origine. Cei aleşi trebuie să se abţină să ceară funcţionarilor să depăşească limita ce separă ceea ce este just de ceea ce nu este. Acestea se bazează în principal pe: 86 . stabilind şi aplicând norme stricte de conduită. la cerere. Parlamentarii şi miniştrii trebuie să ajute funcţionarii. 2. se consideră că doi factori sunt esenţiali pentru o bună funcţie publică: etica şi încrederea. Pentru funcţia publică din Europa Occidentală. Funcţionarul ales este suspendat din funcţiile sale publice după ce a acceptat oficial alegerea sa. fără corupţie. In literatura de specialitate s-a cristalizat noţiunea de infrastructură etică. există incompatibilitatea între funcţia de agent public şi exercitarea unui mandat efectiv. Funcţionarii sunt mai eficienţi dacă au încredere unul în altul şi dacă autorităţile sunt convinse că angajaţii lor au avize utile şi imparţiale. Influenţarea vieţii publice de către corupţie este o problemă care afectează întreaga Europă. după 50 de ani în care sistemul a alimentat neîncrederea cetăţenilor la adresa funcţionarilor şi a deformat conştiinţa civică a celor care au trăit şi s-au format în acea perioadă. loialitate. în general. fără inegalităţi. ce cuprinde un set de instrumente pentru prevenirea atitudinilor necorespunzătoare şi pentru stimularea unei conduite corecte. regional sau local nu poate exercita paralel o funcţie de titular şi un mandat de deputat european sau federal. Responsabilitatea juridică a funcţionarului public în unele ţări europene In toate statele democratice se aşteaptă de la funcţionarul public o solidă competenţă profesională şi neutralitate. imparţialitate în exercitarea serviciului public şi rezistenţă la corupţie. simţ al datoriei şi grijă faţă de interesul general. imparţialitate.Răspunderea juridică a funcţionarului public colectivităţile locale. Nici un agent federal. Durata mandatului parlamentar este parţial luată în considerare la calcularea salariului şi a pensiei pentru limită de vârstă. Totodată. La expirarea mandatului. Astfel. etica include. Funcţia publică este mai eficace dacă populaţia consideră că funcţionarii o tratează în mod echitabil.

revizuit în 1994. care să definească caracteristicile generale ale unei funcţii publice democratice. Pe această bază este posibilă elaborarea unui cod de valori ale funcţiei publice. într-o măsură mai mare sau mai mică. La nivel european. Si în Statele Unite ale Americii a fost elaborat în 1981 un Cod al eticii funcţionarului public în administraţie. Este vorba de un text cu repere generale reflectând consensul asupra unui număr de principii. care să urmărească şi să amendeze activitatea funcţionarilor publici Interconectarea. cu prilejul discuţiilor care au avut loc asupra acestei problematici. respectarea Constituţiei şi a legilor 87 . s-a ajuns la concluzia că este necesară elaborarea unui Cod deontologic european al funcţionarului public. care trebuie să stabilească marile principii ce urmează apoi să fie incluse de fiecare stat în legislaţia proprie. Dintre prevederile acestui cod enumerăm: a. care are la bază principiul „o funcţie de interes public este un bun public”. altfel spus. însă deschis unei varietăţi de interpretări acceptabile pentru toţi. care să exprime aşteptările cetăţenilor de la un serviciu public într-un stat democrat. Statele europene dispun de un „cod” de valori comune. a elementelor componente ale infrastructurii etice depinde de tradiţiile culturale şi politicoadministrative ale fiecărei ţări. Eficienţa acestei infrastructuri presupune ca ea să fie concretizată şi utilizată într-o manieră coerentă. stabilite prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.Răspunderea juridică a funcţionarului public • • • • • • • • o atmosferă politică bazată pe respectarea valorilor etice un cadru juridic adecvat mecanisme de control şi de tragere la răspundere eficace coduri de conduită operaţionale condiţii adecvate pentru îndeplinirea funcţiei publice mecanisme de perfecţionare profesională mecanisme de coordonare şi supraveghere a conduitei etice o societate civilă activă. servirea interesului public b.

(27) din legea fundamentală daneză relevă faptul că prevederile referitoare la funcţionarii publici se regăsesc în legi speciale privind statutul acestora (Legea nr. art. Constituţia daneză. (13). prevede că nu se impune nici o autorizaţie prealabilă pentru a putea fi exercitată o acţiune împotriva funcţionarilor publici pentru faptele lor. art. în serviciu sau în viaţa privată. onoarea şi demnitatea funcţiei128.1. 2. prima lui obligaţie fiind ca. De asemenea. Art. situat în Titlul II. standarde înalte în întreaga activitate. în art.2. Legea nr. Tot în acest sens. In art.Răspunderea juridică a funcţionarului public c. promovarea criteriilor de merit şi protejarea împotriva arbitrariului e. al şcolii naţionale sau al Bisericii naţionale. se prevede că fiecare cetăţean are dreptul la petiţionare şi la 128 129 Idem. (14) din Constituţie se menţionează faptul că fiecare ministru ce a contrasemnat este responsabil de acea decizie. cu excepţia membrilor Guvernului şi ai guvernelor structurilor federale.1. (1) 88 . 173/1971. (2) Decizia Regală / 2 octombrie 1937. (31) din Constituţia belgiană.1. menite a inspira încredere în funcţia publică d. miniştrii sunt responsabili de conduita lor în faţa guvernului”. 680/1998 privind numirea funcţionarilor publici). continua perfecţionare profesională 2. persoana sa este inviolabilă şi sacră. arată că: „Regele nu poate fi tras la răspundere. Statutul agenţilor statului este reglementat printr-o Decizie Regală care prevede că are această calitate orice persoană care prestează cu titlu permanent servicii pentru administraţia statului129. art. să evite comiterea unor fapte care ar putea afecta încrederea publicului. Danemarca Prevederile constituţionale califică drept funcţionar public orice persoană care se află în serviciul statului. Belgia In Belgia se acordă o semnificaţie deosebită comportamentului general al funcţionarului public. consacrat drepturilor.

De asemenea. Ei trebuie să dea dovadă de discreţie profesională în ce priveşte toate faptele. răspunde de executarea sarcinilor care i-au fost încredinţate. corespunzătoare competenţei sale. Funcţionarii trebuie să-şi consacre întreaga lor activitate profesională pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt încredinţate. informaţiile sau documentele de care au cunoştinţă în exercitarea funcţiilor lor. violenţelor. dacă este cazul. art. funcţionarii sunt obligaţi să respecte secretul profesional. Funcţionarii beneficiază de o protecţie organizată de colectivitatea publică de care depind. căci înglobează de la agenţi ai statului şi ai colectivităţilor teritoriale. exceptând cazul în care ordinul este dat ilegal şi de natură să compromită grav interesul public. indiferent care ar fi poziţia sa în ierarhie. să repare prejudiciul cauzat. (25)-(28) 89 . totodată. conform reglementărilor Codului penal şi al unor legi speciale. Sistemul se caracterizează prin existenţa a două principii fundamentale: cel al carierei şi cel al separării gradului de ocupaţie. 2.3. Astfel. Acest mecanism interzice funcţionarului să revendice numai ocuparea unei anumite funcţii şi. indiferent de natura acesteia. Colectivitatea publică este obligată să protejeze funcţionarii împotriva ameninţărilor. atestată de gradul pe care îl are. Legea privind statutul general al funcţionarilor publici adoptată la 13 iulie 1983 conţine unele articole vizând următoarele aspecte130: 130 Legea privind statutul general al funcţionarilor publici din 13 iulie 1983. Franţa Sistemul francez al funcţiei publice se distinge prin întinderea sa. Totodată. El trebuie să se conformeze instrucţiunilor şefului său ierarhic. Ei nu pot exercita o activitate lucrativă privată. în cadrul reglementărilor stabilite de Codul penal. Orice funcţionar. defăimărilor sau ultrajelor ale căror victime ar putea fi în legătură cu funcţia lor şi.1. administraţia fiind obligată să-l redistribuie într-o altă funcţie. desfiinţarea postului nu antrenează concedierea sa. la cei care lucrează în spitale. injuriilor. există o serie de reglementări privind răspunderea funcţionarilor publici.Răspunderea juridică a funcţionarului public repararea daunelor produse de către funcţionarii publici.

adoptat la 26 octombrie 1984. Dacă la expirarea acestui termen. Orice greşeală comisă de un funcţionar în exercitarea funcţiilor sale îl expune unei sancţiuni disciplinare. există şi dispoziţii specifice anumitor categorii de funcţionari. (15). In caz de greşeală gravă comisă de către un funcţionar. Situaţia acestui funcţionar trebuie reglementată în termen de 4 luni. ce presupune incriminarea faptelor considerate abateri în reglementările existente (nullum crimen sine lege) • • dreptul la apărare asigurat funcţionarului public aplicarea legii mai favorabile. Din anul 1986.Răspunderea juridică a funcţionarului public • • • incompatibilitatea funcţiei publice cu alte activităţi private obligaţia păstrării secretului profesional răspunderea juridică revine fiecărui funcţionar public asupra actelor şi faptelor sale legate de activitatea profesională Alături de aceste proceduri legale cu caracter general. cel interesat îşi poate relua funcţia. în anumite cazuri In Constituţia franceză. (66)-(67) din Legea privind funcţia publică adoptată în 11 ianuarie 1984 şi a Decretului privind funcţia publică. ce se regăsesc în coduri deontologice. în Franţa a început o politică de modernizare a serviciilor 90 . Referitor la punerea în aplicare a procedurii disciplinare împotriva funcţionarilor publici care se fac vinovaţi de săvârşirea unor fapte care au cauzat prejudicii cetăţenilor. aceasta se poate exemplifica prin art. se prevede „dreptul societăţii de a cere socoteală tuturor agenţilor publici de administraţia lor”. autoritatea cu puteri disciplinare nu a luat nici o decizie. enumerăm: • • răspunderea juridică are un caracter individual principiul legalităţii sancţiunilor disciplinare. autorul acestei greşeli poate fi suspendat din funcţie de către autoritatea cu puteri disciplinare. care sesizează consiliul de disciplină. administrative sau penale). indiferent că este vorba de neîndeplinirea obligaţiilor sale profesionale sau de o infracţiune de drept comun. cu excepţia cazului în care constituie obiect de urmărire penală. la art. Dintre principiile în baza cărora sunt aplicate sancţiunile (disciplinare.

(4) se prevede: „Oricine este lezat în drepturile sale de o autoritate publică poate recurge la căile judiciare. Această acţiune va permite o mai bună plasare a cetăţeanului în centrul logicii acţiunii publice. care este intitulat „Responsabilitatea administrativă în caz de încălcare a obligaţiilor de serviciu”.1. (34) din Constituţia germană. dacă o 91 . Nu se poate vorbi de un corp propriu-zis. beneficiind de indici şi grupate în 4 categorii. Germania Funcţionarii publici aparţin celor 2 sisteme de funcţii publice: sistemul funcţiei publice de carieră şi sistemul funcţiei publice de ocupaţie. cea a personalului de execuţie. adjuncţi administrativi.4. Art. In art. Recursul la jurisdicţia ordinară este deschis. prin reducerea administraţiei centrale. în ceea ce priveşte un terţ. şefi de grupă. Principiile privind funcţionarii se regăsesc în art. 2. alcătuită de agenţi administrativi principali. reprezentând aproximativ 17% din totalul efectivului. reprezentând aproximativ 49% din totalul efectivului. în exercitarea sarcinii publice ce îi este încredinţată. (19) alin. statului sau organismului în serviciul căruia se găseşte. dacă vreunul din funcţionari. reprezentând 11%. responsabilitatea incumbă. Astfel. Categoria următoare de încadrare reprezintă aproximativ 23% din totalul efectivului şi este alcătuită din secretari administrativi. grupează agenţii de serviciu şi de birou. în principiu. iar categoria superioară. grupează funcţii începând cu ataşat al administraţiei centrale sau al serviciilor exterioare până la director. stenodactilografe şi agenţi tehnici de birou. detaliază responsabilitatea administrativă în formele cunoscute.Răspunderea juridică a funcţionarului public publice. mijloacele şi competenţele acesteia fiind transferate serviciilor aflate sub autoritatea prefectului. Pentru acţiunea în daune-interese nu sunt excluse căile judiciare. favorizând informarea acestuia şi rezolvarea doleanţelor sale la un nivel care îi este mai apropiat. Categoria inferioară. ci de o serie de funcţii. (33) al Legii fundamentale din 23 mai 1949. Urmează categoria subalternă. încalcă obligaţiile ce îi sunt impuse de această sarcină. Principalele obiective vizează descentralizarea activităţilor statului.

După reunificare.Răspunderea juridică a funcţionarului public altă jurisdicţie nu este competentă”. funcţionarul care doreşte să-şi exprime opiniile politice este supus obligaţiei rezervei şi măsurii. dar punându-se accent şi pe formarea şi perfecţionarea cadrelor. Alte două legi importante ale funcţiei publice sunt cea referitoare la funcţia publică din 4 iulie 1953. modificată în anul 1971 şi Legea cadru de uniformizare a dreptului funcţiei publice din 1 iulie 1957. în cazul declaraţiilor oficiale. sistemul funcţiei publice a fost extins la fosta RDG. In plus. Art. 92 . denumit „Repartizarea responsabilităţilor”. dar şi conflicte sociale. Funcţionarul poate critica politica guvernului şi a partidelor majoritare din parlament şi chiar politica dusă de ministrul de care depinde. In aceste limite. numai după ce a utilizat fără succes calea ierarhică. Dar. Manifestările politice în timpul serviciului sunt supuse restricţiilor. Angajarea acestuia. funcţionarul poate face cunoscut numai punctul de vedere al administraţiei şi nu poate invoca libertatea sa de opinie. fiecare ministru federal dirijează departamentul său într-un mod autonom şi sub propria responsabilitate”. In afara serviciului. precizează: „Cancelarul federal fixează liniile directoare ale politicii şi îşi asumă responsabilitatea acestora. Foştii funcţionari din RDG au fost obligaţi să susţină teste de aptitudini pentru a pătrunde în funcţia publică federală. rezultând nu numai probleme de organizare. funcţionarul trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile într-o manieră adecvată şi imparţială şi să evite orice manifestare care ar putea să-i pună la îndoială imparţialitatea. Preocupările de modernizare a administraţiilor sunt orientate în prezent în această ţară în principal către personal. ca urmare a necesităţii de a se asigura funcţionarea normală a serviciului. precum şi necesitatea şi remunerarea sa constituie obiectul a numeroase reflecţii. Funcţionarii se bucură de libertatea de opinie care cuprinde dreptul la liberă exprimare şi difuzare a opiniilor private şi personale. principii fundamentale ale statului) nu este admisă. Când un funcţionar se îndoieşte de constituţionalitatea unei măsuri luate sau pe care administraţia intenţionează să o ia. orice insultă adusă simbolurilor statului (drapel. el se poate adresa unui avocat sau unui ziarist. In schimb. modificată în anul 1985. (65). căutându-se o flexibilizare în acest sens.

O definiţie a funcţionarului public o întâlnim în Codul funcţionarilor. cel în cauză fiind audiat în prealabil. promovare internă. crearea în cadrul marilor colectivităţi a unui „staff” pentru analiză organizaţională şi a raportului costuri / beneficii. Orice abatere de la îndatoririle pe care funcţionarul public este obligat să le respecte.1.1. 2. 611/1977. Principiile acestei gestionări moderne a personalului sunt: înlocuirea înlocuirea organizării sectoriale verticale cu module organizaţionale care se pretează mai bine la activitatea planificată şi pe proiect. adoptat prin Decretul nr. Există în prezent o tendinţă de descentralizare şi de organizare funcţională pentru constituirea tot atâtor birocraţii câte tipuri de activitate administrativă există şi sunt necesare. îl expune pe acesta al o sancţiune disciplinară. Rigiditatea organizării personalului a redus efectiv mobilitatea între diferite cariere şi administraţii. în virtutea prevederilor acestui cod. datorând credinţă Constituţiei şi patriei. responsabilitate disciplinară) nu a permis o formare şi cristalizare a unei funcţii publice moderne şi eficiente. participarea funcţionarilor la definirea metodelor de muncă şi la modalităţile de exercitare a competenţelor valorizatoare ale muncii în grup. 2. (70) din Constituţia greacă se precizează faptul că funcţionarii publici execută voinţa statului şi servesc poporul.Răspunderea juridică a funcţionarului public 2. acesta fiind definit ca orice angajat direct al statului sau al unei instituţii publice care este remunerat şi legat printr-o relaţie de serviciu voluntară de subordonare. evaluare anuală a serviciilor. perioadă de probă. Grecia In art.5. garantarea creşterii capacităţii profesionale a agenţilor prin intermediul perfecţionării. Portugalia 93 . introducerea unor tehnici informatice pentru simplificarea procedurilor şi accelerarea rezolvării dosarelor.6. comisă în mod voluntar sau prin neglijenţă.7. Procedura disciplinară este pornită la iniţiativa autorităţii investite cu puterea de numire. Italia Opinia celor care au analizat sistemul italian al funcţiei publice este că ansamblul mijloacelor utilizate (concurs.1.

(22) din Constituţia portugheză. Constituţia trimite la o lege prin care să se stabilească regimul incompatibilităţilor. instituie o răspundere a statului şi a altor entităţi publice. 2. c. cu condiţia să-i fi semnalat acestuia ilegalitatea dispoziţiei. având fiecare scara ei de remunerare.8. cu excepţia cazurilor în care funcţionarul la acţionar la ordinul şefului ierarhic. e. este interzisă instituirea unor avantaje sau dezavantaje în drepturilor lor politice. iar şeful ierarhic să îi confirme ordinul în scris. plasat în titlul consacrat principiilor generale.1. Marea Britanie Sistemul englez este complex. Statutul personalului guvernului naţional („civil service”) este absolut diferit de cel al personalului autorităţilor locale („local government officers”) şi al organismelor publice. ci prin cutumă (tradiţie). în sindicate – ai căror membrii se consideră ca membrii ai profesiilor aparţinând totodată sectorului public şi sectorului privat -. în baza legii. precum şi în principiul revocării la discreţia slujitorilor Coroanei.Răspunderea juridică a funcţionarului public Art. Noţiunea de ocupaţie se regăseşte în divizarea în grupe profesionale. instituirea răspunderii civile. astfel: a. fiind axat pe funcţia publică de ocupaţie. se prevede că lucrătorii din administraţie şi alţi agenţi ai statului sunt exclusiv în serviciul public. libertăţilor sau se produce vreun prejudiciu. d. penale şi disciplinare a funcţionarilor pentru acţiunile şi inacţiunile lor. Funcţia publică nu este reglementată prin legi. dacă rezultă o violare a drepturilor. în solidar cu membrii organelor lor (funcţionari şi agenţi) pentru toate acţiunile şi inacţiunile săvârşite în exerciţiul funcţiilor lor sau în acţiunea acestui exerciţiu. dreptul la apărare este recunoscut oricărei persoane care este supusă unei acţiuni disciplinare. „Civil servants” reprezintă slujitorii Coroanei. b. alţii decât titularii posturilor 94 exerciţiul . De reţinut este existenţa unui regim constituţional dezvoltat al funcţionarilor publici. cum se află el definit de organele competente.

precum şi de relaţiile profesionale. fie prin promovare şi poate fi foarte rapidă. Nu există o formare profesională prealabilă intrării în funcţie. există un cod al salariilor şi al condiţiilor de serviciu. vorba despre personalul guvernului naţional. deci. Trecerea de la un grad la altul se face fie prin concurs intern. Obiectivul este ca toate gradele superioare să beneficieze de 5 zile de pregătire pe an. precum şi instrucţiuni referitoare la relaţiile între funcţionari şi miniştri. utilizaţi în scop civil şi remuneraţi complet şi direct din fonduri votate de Parlament. Principiile tradiţionale ale „civil service” sunt autonomia. care lucrează în marea sa majoritate în cadrul ministerelor. Angajarea se face la gradul de „clerical assistant” (cu diplomă obţinută la 16 ani). ci o formare continuă. neutralitatea. De exemplu. a unei anumite 95 . la 18 ani) şi de „administration trainee” (diplomă universitară). Fiecare ministru răspunde personal în faţa Parlamentului pentru conducerea şi activităţile departamentului său şi pentru personalul acestuia. de „executive officer” (cu bacalaureat. „Modelul Westminster” este fondat pe loialitate. precum şi cu angajarea şi avansarea funcţionarilor. competenţă. anonimatul şi confidenţialitatea avizului.Răspunderea juridică a funcţionarului public politice sau judiciare. anonimat şi pierderea anumitor drepturi politice în schimbul unei funcţii stabile. OPSS este un organ al primului-ministru. Atribuţiile esenţiale de management a funcţiei publice revin Biroului pentru serviciul public şi ştiinţă (Office of Public Service and Science – OPSS) şi trezoreriei. Funcţionarii ajută ministrul în pregătirea discursurilor pe care le rosteşte în Parlament şi în cadrul activităţilor guvernamentale. Obligaţia primordială a unui funcţionar este de a-şi sluji ministerul. Este. Pe lângă alte reglementări formale. Principiul responsabilităţii ministeriale determină raportul între funcţionar şi activitatea sa şi între acesta şi ministerul şi ministrul său. Numai pentru anumite promovări este necesară condiţia de vechime în muncă. Trezoreria se ocupă de remunerări şi de pensii. administratorii stagiari („administration trainee”) trebuie să urmeze 16 săptămâni de curs înainte de a fi promovaţi în gradul 7. Nu există separaţie între grad şi funcţie. dar nu se ocupă de nici una din activităţile sale politice. care se ocupă cu reglementarea problemelor din acest domeniu.

96 . Cea de-a doua categorie. cum ar fi poliţia. Ultima categorie. la activităţi politice naţionale şi locale. Funcţionarii nu au dreptul să informeze opoziţia cu privire la problemele guvernului. funcţia publică a fost marcată de politica liberală dusă începând din anul 1979. Prima este alcătuită din cadre superioare însărcinate cu elaborarea şi aplicarea politicii şi din funcţionarii subalterni care furnizează direct informaţii miniştrilor sau sunt în contact cu publicul. dar pot obţine autorizaţia de a participa la activităţi politice locale. Chiar dacă presiunea şomajului şi-a atenuat efectele. după obţinerea unei permisii în acest sens. alcătuită din angajaţii de birou. O anchetă asupra numărului de funcţionari britanici angajaţi în politică a demonstrat că aceştia nu sunt interesaţi deloc de acţiunea politică. cu moderaţie şi discreţie. dar pot obţine autorizaţia de a participa la activităţi politice naţionale. „Civil servants” care îşi reprezintă ministrul în faţa unei comisii parlamentare pot furniza numai informaţii pentru care au fost autorizaţi de acesta. poate participa. Acestora le este interzis să participe la activităţi politice naţionale. Dreptul la grevă este interzis numai pentru unele servicii. dar acest drept trebuie exercitat cu discreţie. cu discreţie şi moderaţie. nici un funcţionar nu poate recurge la justiţie pentru a soluţiona probleme ce ţin de aplicarea reglementărilor privind activităţile politice.Răspunderea juridică a funcţionarului public remuneraţii şi a unei pensii. Orice informaţie dată de funcţionari trebuie să fie autorizată. Aceste reglementări diferă în funcţie de categoria din care fac parte funcţionarii. alcătuită din personalul muncitor şi din toţi cei care nu lucrează într-un birou („nonoffice staff”) şi aparţinând unor ranguri inferioare. Funcţionarii pot aparţine unui partid. poate avea o angajare politică în afara serviciului. Ea este deschisă cadrelor din sectorul privat şi această tendinţă se accentuează. Potrivit Codului privind „civil service” (1984). Consecinţele principiului neutralităţii sunt severe în ceea ce priveşte activitatea politică.

în procesul de organizare şi executare în concret a legii. mai ales prin prisma dispoziţiilor legale. La acelaşi rezultat se ajunge pe calea restrângerii cazurilor de deschidere a acţiunii disciplinare sau contravenţionale. diminuarea controlului asupra funcţionarului public prin neinstituirea unei răspunderi juridice a acestuia. ci şi relevarea unor trăsături şi modalităţi noi aduse formelor răspunderii juridice. 188/1999. ce sunt menţionate în anexa la Statut.Răspunderea juridică a funcţionarului public CAPITOLUL V C O N C L U Z I I Analiza ideii de responsabilitate a puterii publice şi a funcţionarilor publici în evoluţia sa permite nu doar valorificarea aspectelor valoroase. Alte atribuţii ale unor categorii speciale de funcţionari publici sunt prevăzute în legi speciale şi 97 . Statutul funcţionarilor publici. existente în doctrină. precum şi prin reducerea numărului autorităţilor competente să stabilească răspunderea juridică a funcţionarilor publici. considerăm că între principiul responsabilităţii funcţionarului public şi principiul separaţiei puterilor. respectiv a administraţiei publice şi a funcţionarilor săi publici. In acest context. Prin Statut sunt reglementate o serie de îndatoriri ale funcţionarului public. Pe de altă parte. însă acestea se referă numai la anumite categorii de funcţionari publici. al egalităţii. cooperării şi controlului reciproc al acestora există o relaţie de determinare şi valorizare reciprocă. Trebuie arătat că răspunderea juridică izvorăşte din principiul autolimitării prin Constituţie a puterilor statului. republicată în 2007. cerinţă prevăzută de Constituţie. există tendinţa de diminuare a ariei responsabilităţii prin scoaterea unor categorii de persoane care exercită funcţii publice (de exemplu funcţionarii Autorităţii pentru privatizare şi administrare a participaţiunilor statului. indispensabilă unei funcţionări performante a autorităţilor publice. Astfel. farmaciştii şi medicii din serviciile publice) din rândul funcţionarilor publici. oferă un cadru general în materie. poate afecta funcţionalitatea administraţiei publice. adoptat prin Legii nr.

(43) alin. republicatp în 2007. fapta este prevăzută şi sancţionată ca atare prin legi şi alte acte 98 aceasta . Vinovăţia funcţionarului este un element constitutiv extrem de important al abaterii disciplinare. ce îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. (77) alin. şi se referă la obligaţia “să îşi îndeplinească cu profesionalism. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici este angajată în situaţia în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul sau în legătură cu serviciul. (75) alin. ci numai acelea expres prevăzute de lege. personalul diplomatic şi consular). prevederi pe care le-am expus şi comentat pe larg în cadrul lucrării. (1) din Statut conţine dispoziţia potrivit căreia încălcarea trebuie să se facă cu vinovăţie. poliţiştii. Privitor la trăsăturile contravenţiei. funcţionarii vamali. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.Răspunderea juridică a funcţionarului public regulamente de organizare şi funcţionare sau în statute proprii. indiferent dacă îmbracă forma intenţiei sau a culpei. (1) din Legea nr. statul este nevoit să folosească forţa sa de constrângere. Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta nu a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. trebuie să menţionăm faptul că nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor publici constituie abateri disciplinare. Am mai adăuga în plus. In orice societate. Principala îndatorire este prevăzută la art. mai exact la art. dar altele sunt comune cu ale celorlalţi salariaţi. prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea. (2) din Statut. acolo unde acestea există (funcţionarii publici parlamentari. majoritatea autorilor români le apreciază ca fiind: fapta este săvârşită cu vinovăţie. Referindu-ne la răspunderea disciplinară. Vorbind în general despre îndatoririle funcţionarilor publici. faptul că art. trebuie să menţionăm faptul că o parte a îndatoririlor ce le revin le sunt specifice. imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici”. să-i tragă la răspundere. faţă de cei care încalcă normele juridice.

stabileşte foarte clar motivele angajării răspunderii civile. oricine cauzează altuia un prejudiciu. Cu privire la sancţiunea aplicată. în timp ce altele pot fi prevăzute în legi speciale. produc un prejudiciu material. dar poate fi şi subiect pasiv. republicată în 2007. este obligat să îl repare. pe drept cuvânt. (1).Răspunderea juridică a funcţionarului public normative. Unele din infracţiunile săvârşite de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei sau în legătură cu atribuţiile de serviciu sunt prevăzute în Codul penal. în principiu. în general. Acest tip de răspundere se bazează pe principiul potrivit căruia. acolo unde responsabilitatea juridică. este demn de reţinut că simpla declarare a responsabilităţii prin lege. înseamnă a lipsi această 99 . în unele domenii. (84) din Legea nr. iar art. Răspunderea penală a funcţionarilor publici se angajează în conformitate cu prevederile art. funcţionarilor publici li se aplică aceleaşi sancţiuni contravenţionale care sunt prevăzute şi în dreptul comun pentru orice cetăţean sau salariat. Răspunderea civilă intervine în situaţia în care funcţionarii publici. garantată şi înfăptuită. dar există situaţii în care funcţionarul public poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordinul scris care a produs prejudiciul. (86) alin. funcţionarul răspunde în cazul săvârşirii unui delict civil. este defectuos reglementată. Prin unele acte normative însă. în situaţia când infracţiunile sunt săvârşite de alţii împotriva sa. Concluzionând. Statutul funcţionarilor publici conţine şi unele reguli procedurale specifice cu privire la răspunderea instituţiei / autorităţii publice la care sunt încadraţi. prin greşeala sa. De asemenea. Sigur. în exercitarea funcţiei lor. şi a funcţionarului public. putem spune că. pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. libertatea şi bunăstarea societăţii sunt periclitate. sunt prevăzute sancţiuni specifice. răspunderea funcţionarului este o răspundere individuală. fără a reglementa concomitent modul de transformare a acesteia în răspundere şi de înfăptuirea concretă a răspunderii. în special. Funcţionarul public poate fi atât autor al infracţiunii şi în această situaţie apare ca subiect activ. Cu alte cuvinte.

100 . iar partea vătămată de realizarea drepturilor ei.Răspunderea juridică a funcţionarului public noţiune de conţinutul ei.

U.Răspunderea juridică a funcţionarului public LISTĂ DE ABREVIERI L.G.G. : cf. : O. : art. : alin. : O. : H. : lit. : H. : Lege Ordonanţă Ordonanţă de urgenţă Hotărâre de guvern Hotărâre articol aliniat litera conform 101 .

2006 PREDA M. Editura Lumina Lex.. VEDINAŞ V.1996. Drept administrativ European. 14. Bucureşti. Constituţia României Legea pentru statutul funcţionarilor publici/19. GORJAN I. 6. ALEXANDRU I.C. 7. Drept administrativ . 1999 DABU V. 2000 IONESCU C.. SĂRARU C. 10. Editura Lumina Lex. 1993 SLĂNICEANU I. Teoria funcţiei publice comunitare. Editura Atlas Lex. 1997 IORGOVAN A.P. Tratat de drept administrativ. 1996 IORGOVAN A. Bucureşti.. II. Bucureşti. Teoria funcţiei publice.. 15. 11. Drept administrativ.10.S.I.. Bucureşti. vol. 9. publicată în Monitorul Oficial nr. magistraţilor şi funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. 263/28. Bucureşti. 12. Răspunderea juridică a funcţionarului public. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. 1996 PRISĂCARU V. vol.. NICU A. Editura Lumina Lex. Drept constituţional şi instituţii politice.. Bucureşti. V. Editura Lumina Lex. IVANOFF I. 1993 IORGOVAN A...Răspunderea juridică a funcţionarului public BIBLIOGRAFIE 1. Editura Global Lex. modificată şi 102 .. 16. 1997 NEGOIŢĂ A. Bucureşti. 3.1923 Legea nr. III. Editura Lumina Lex. 8.. Bucureşti. 5. Editura Evrika. 1934 PREDA M.... Bucureşti. Bucureşti. vol. Editura Marvan.tratat elementar. L.. Editura Nemira. I. 1993 NEGULESCU P. Bucureşti. 115/1996 privind obligativitatea declarării şi controlului averii demnitarilor. Brăila.. MANDA C.. 1989 2. 2005 CĂLINOIU C. Editura Lumina Lex. 13. Tratat de drept administrativ. Drept administrativ partea generală.. Tratat elementar de drept administrativ român.. Editura Hercules. 4.06. Tratat de drept administrativ român.

2007 Legea nr.10. publicată în Monitorul Oficial nr.2003 Legea nr. 365/29.06.2006 O. publicată în Monitorul Oficial nr. aprobată cu modificari prin Legea nr. 440/24. nr. modificat prin Legea nr. 256/23. publicată în Monitorul Oficial nr. 101/2004 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic şi consular al României.1999.G. publicată în Monitorul Oficial nr. 532/14. Legea nr. republicată în Monitorul Oficial nr. 103 .2003 18.G. 20. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.2005. 22. 204/23. 10/2004 privind statutul funcţionarului public vamal. 360/2002 privind statutul poliţistului.10. 19. 21. 35/16.600/08.05. 757/29.04. partea I. 89/2003. 23. publicată în Monitorul Oficial nr. publicată în Monitorul Oficial nr. modificat şi completat prin O. 161/2003 17.2002.12.G. 243/2004. publicată în Monitorul Oficial nr.441/23.06. nr.Răspunderea juridică a funcţionarului public completată prin Legea nr.07.01. nr.2004 H.03. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.U. partea I Legea nr.2003.U. publicată în Monitorul Oficial nr. 1210/14.2001.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Marinescu Claudia liked this
Elena Lily liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->