P. 1
Functionarul Public

Functionarul Public

|Views: 134|Likes:

More info:

Published by: Agache Cristina Elena on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1. Evoluţia legislaţiei privind funcţia publică în România
  • 2.1.1. Comisia de disciplină. Organizare
  • 2.1.2. Funcţionarea comisiei de disciplină
  • 2.1.3. Radierea sancţiunilor disciplinare
  • 2.2. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici
  • 2.3. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici
  • 2.4. Răspunderea penală
  • 3. Statutul poliţistului
  • 4. Statutul corpului diplomatic şi consular al româniei

Răspunderea juridică a funcţionarului public

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE
1. Evoluţia legislaţiei privind funcţia publică în România In ţara noastră, problema funcţionarilor publici a constituit întotdeauna o preocupare majoră în cadrul sistemelor legislative şi de guvernare cunoscute de istorie. O primă reglementare cât de cât unitară cu privire la funcţionarii administrativi se află în Regulamentele Organice. Reformele administrative înfăptuite de Al. I. Cuza (Legea instrucţiunii şi Legea cu privire la Consiliul de Stat), în baza principiilor statornicite prin Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, au cuprins unele referiri, fie şi implicite, la funcţionarii din administraţia de stat. Unele dispoziţii sunt cuprinse şi în Legea electorală din 1864, care, prin prevederile art. (26), enumeră funcţiile publice salariate. Constituţia din 1866, în art. (88), consacră principiul după care regele numeşte şi revocă pe miniştrii săi, respectiv numeşte şi confirmă în funcţiunile publice potrivit legii, iar în art. (131) exprimă dorinţa creării unei legi speciale „asupra condiţiilor de admisibilitate şi de înaintare în funcţiunile publice”. In baza acestui text din Constituţie au apărut o serie de legi organice ale diverselor departamente, prin care se reglementau anumite sisteme după care statul urma să facă numirea în funcţiile publice respective şi care confereau dreptul de stabilitate. Dintre acestea menţionăm: • • • Decretul pentru stabilirea statutului funcţionarilor din administraţia centrală a vămilor din 23 ianuarie 1872 Legea relativă la clasificarea funcţionarilor administraţiei centrale a finanţelor din 26 august 1876 Legea pentru clasificarea personalului serviciului penitenciar după legea
1

Răspunderea juridică a funcţionarului public

organică din 9 mai 1878 • Legea pentru organizarea corpului tehnic al Ministerului Lucrărilor Publice din 9 mai 1894 Diversitatea legislaţiei a determinat elaborarea şi adoptarea unui statut care să reglementeze complet şi unitar drepturile şi obligaţiile funcţionarilor de stat. Noţiunea de statut al funcţionarilor publici o întâlnim pentru prima dată în dreptul românesc în art. (8) alin. (4) al Constituţiei din 1923: „Legile speciale vor determina statutul funcţionarilor publici. Străinii nu pot fi admişi în funcţiunile publice decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi”. In temeiul acestor prevederi constituţionale, la 19 iunie 1923 se adoptă Legea pentru statutul funcţionarilor publici, iar la 19 noiembrie 1923 a fost adoptat Decretul nr. 5506 privind Regulamentul pentru aplicarea Legii statutului funcţionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial din 23 noiembrie 1923, care stabileşte în detaliu regimul juridic al funcţionarului public din administraţia de stat (funcţia, gradul, clasa, cum se face numirea, pregătirea profesională, ierarhia administrativă, dreptul disciplinar, dreptul la pensie etc.). Statutul era format din 2 părţi: prima cuprindea măsurile generale aplicabile tuturor funcţionarilor publici, condiţiile de admisibilitate, de stabilitate, se referea la îndatoriri şi răspunderi, indemnizaţii, concedii, asociaţii de funcţionari, iar partea a doua cuprindea dispoziţiile speciale cu privire la numiri, promovări, transferări şi asigurarea disciplinei. Aceste măsuri prevăzute în statut erau aplicabile funcţionarilor publici „cetăţeni români, fără deosebire de sex, care îndeplinesc un serviciu public permanent – civil sau ecleziastic consiliilor judeţene şi comunale”1. La dispoziţiile stipulate în art. (1), legiuitorul a prevăzut un anumit număr de derogări. Spre exemplu, există funcţionari care, datorită calităţii lor sau importanţei funcţiei fac excepţie de la regulă: funcţionarii politici şi funcţionarii electivi, mitropoliţii şi episcopii, funcţionarii Corpurilor legiuitoare, persoanele încadrate pentru un timp determinat sau pentru o anumită lucrare. Pentru a fi funcţionar public, candidatul trebuia să fie cetăţean român, să fi
1

la stat, judeţ, comună sau

instituţiunile al căror buget este supus aprobării parlamentului, guvernului sau

Legea pentru statutul funcţionarilor publici din 19 iunie 1923, art. 1 2

Răspunderea juridică a funcţionarului public

împlinit vârsta minimă de 21 de ani, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi suferit nici o condamnare şi să fi promovat examenul de capacitate. Acestei ultime condiţii i s-a acordat o atenţie deosebită, deoarece la acea vreme, pentru întâia dată, examenul de capacitate devine un criteriu de recrutare al funcţionarilor administraţiei publice. O altă dispoziţie interesantă în Statutul funcţionarilor publici din 1923 este cea referitoare la drepturile funcţionarilor. Spre a garanta funcţionarilor publici poziţia lor, pentru a-i pune la adăpostul influenţelor vieţii politice, statutul le-a creat două drepturi bine determinate: stabilitatea şi inamovibilitatea. Art. (7) al Statutului declară că funcţionarii publici definitivi, oricare ar fi categoria lor, în afară de cei declaraţi inamovibili de Constituţie (magistraţii) sau prin legi speciale (membrii corpului didactic, membrii Curţii de Conturi, membrii Consiliului Legislativ), se vor bucura de stabilitate. Un funcţionar devenit stabil nu poate fi pedepsit, transferat sau înlocuit, decât cu respectarea anumitor formalităţi impuse de lege. De menţionat că dispoziţii foarte importante, ce întregesc regimul juridic al funcţiei publice din administraţia de stat românească după adoptarea Constituţiei din 1923, se aflau şi în Legea din 23 decembrie 1925 pentru contenciosul administrativ. Spre exemplu, art. (107) din legea menţionată arată că funcţionarii care au făcut acte ilegale sunt răspunzători faţă de particularul vătămat. Legea statutului funcţionarilor publici din 1923 a rămas în vigoare, cu mici modificări, până la 8 iunie 1940, când s-a promulgat Codul funcţionarilor publici. Codul, după cum se preciza în art. (3), era împărţit în două: partea I conţinea dispoziţii pentru toţi funcţionarii publici din toate serviciile (condiţiile generale de recrutare, drepturile şi obligaţiile, incompatibilităţile, ocrotirea familiei, concedii, pensii, asociaţii şi case de credit), iar partea a II-a se referea numai la funcţionarii administrativi şi funcţionarii de specialitate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. (49) (ex.: corpul judecătoresc, ofiţerii, corpul didactic, avocaţii, medicii, inginerii, preoţii etc., care aveau legi speciale). Acest Cod a suferit numeroase modificări (numai în primul an de aplicare a suferit 10 modificări), motiv pentru care, în baza Legii din 7 februarie 1942, Codul a fost republicat în Monitorul Oficial din 10 martie 1941 cu o nouă numerotare a
3

Se conturase teza potrivit căreia funcţionarii. condiţii de numire. Cu toate acestea. constituiau o clasă privilegiată. (61) alin. când s-au adoptat în această materie reglementări noi. retribuţii. care folosesc munca salariată”. organelor şi instituţiilor de stat. fiind considerată pe nedrept a fi un instrument al guvernantului împotriva celor guvernaţi. care a intrat în vigoare în anul 1950. pensionare. art. prin Decretul nr. supus aceloraşi principii juridice ale Codului muncii. avansări. a venit cu o soluţie mai nuanţată.) s-a considerat că au devenit desuete. Codul a fost abrogat în mod expres după 23 august 1944. dosare penale etc. ca şi multe altele (putere publică. funcţionarul public dobândind statutul de „om al muncii”. Astfel. întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale statului.1949. la 22 septembrie 1946 se adoptă Legea nr.Răspunderea juridică a funcţionarului public articolelor. partea a patra se referea la îndatoririle funcţionarilor. pe fondul preocupărilor privind adoptarea primului cod al muncii. prevăzându-se că funcţionarul public permanent se bucură de stabilitate. (2) din Codul muncii. partea a doua se referea la condiţiile de încadrare. pe de o parte. indemnizaţii. iar partea a cincea şi a şasea cuprindeau dispoziţii speciale şi dispoziţii finale şi tranzitorii. 746 pentru statutul funcţionarilor publici. In statul socialist funcţia publică trebuia politizată. 19/1972.. adoptat prin Legea nr. Această lege a fost abrogată însă după 3 ani. precum şi persoanelor fizice şi juridice din sectorul particular. lege care cuprindea 6 părţi: prima parte era consacrată dispoziţiilor generale. domeniu public etc. beneficiind de un asemenea statut. un statut general al funcţionarilor din administraţia publică 4 . Astfel. devenite „clase conducătoare” în noul regim. Codul muncii. partea a treia era intitulată „Tratarea în serviciu” şi cuprindea dispoziţii privind drepturile funcţionarilor. 418 / 16. iar în funcţii publice trebuiau să ajungă reprezentanţii fostelor clase oprimate. punând problema în art. prevedea: „Codul muncii se aplică. In această perioadă.11. (2) a unui statut general al personalului din aparatul de stat. Dar realităţile politice prin care a trecut România după cel de-al doilea război mondial nu au putut rămâne fără efect în ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice. organizaţiilor cooperatiste şi celor cu caracter obştesc. noţiunea de funcţie publică.

puteri. 215/2001 privind administraţia publică locală întâlnim referiri la funcţia de primar. oricât de mică. funcţia de prefect etc. legând-o de una sau alta dintre aceste puteri şi de autorităţile publice care le exercită. competenţe proprii care o deosebesc de alte funcţii. fie şi cea de funcţionar în aparatul unui consiliu local.). ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor. legile referitoare la salarizarea funcţionarilor publici se referă la: funcţii de execuţie. ca soluţie tehnică de principiu. a clarificării sferei noţiunii de „funcţie publică”. (3) al Constituţiei se consacră principiul după care funcţiile şi demnităţile publice. iar pentru anumite sectoare de activitate au fost acceptate şi reglementări speciale. în mod frecvent. funcţii de execuţie pe trepte profesionale. în art.: cercetare. energie electrică. civile sau militare pot fi ocupate de persoane care au exclusiv cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Astfel. După cum s-a subliniat în literatura de specialitate. legi sau. Legiuitorul constituant din 1991 a reiterat. hotărâri ale consiliilor judeţene şi locale. sistemul bancar etc. sunt stabilite. pe lângă cetăţenia română. Decurge de aici importanţa foarte mare. In Legea nr. soluţia Constituţiei din 1923. aplicându-se Codul muncii şi celelalte reglementări cu caracter general. în baza acestora. (16) alin. de regulă. adică acele atribuţii. De asemenea. Întâlnim funcţii publice în sfera fiecărei puteri a statului. mai are şi o altă cetăţenie şi nici o persoană care are numai cetăţenia străină sau este fără cetăţenie. Conţinutul fiecărei funcţii publice. Astfel. statul îşi îndeplineşte funcţiile prin intermediul unor structuri organizatorice alcătuite dintr-o sumă de 5 . Putem afirma deci că regimul funcţiei publice în perioada 1949-1989 a fost inclus în regimul contractului de muncă. iar Constituţia României şi alte acte normative folosesc această noţiune. în schimb au fost adoptate prin lege statute disciplinare sau profesionale pentru diferite domenii (ex.Răspunderea juridică a funcţionarului public nu s-a adoptat până în decembrie 1989. fără a ieşi din regimul contractual. funcţii de conducere etc. prin însăşi actul care o înfiinţează – Constituţie. în ceea ce priveşte funcţia publică. prin Hotărâri ale Guvernului. o funcţie publică. nu poate fi ocupată de nici o persoană care. alte funcţii din cadrul serviciilor publice locale.

Având o bază legală. Intr-o analiză de sinteză. Bucureşti. 1997. A. de administrare a patrimoniului. Drept constituţional şi instituţii politice. pusă la dispoziţia publicului. p. In ceea ce priveşte conţinutul funcţiei publice şi natura actelor proprii. 2 Prin „serviciu public” înţelegându-se o activitate prevăzută expres la nivelul statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. ea poate fi însă schimbată în mod unilateral. adică apare ca o necesitate permanentă de interes general. se poate aprecia că funcţiei publice îi sunt specifice următoarele trăsături: • • reprezintă un complex de atribuţii şi puteri cu care este investită o persoană dintr-un serviciu public are un caracter de continuitate. Drept administrativ – tratat elementar. 56-68) 3 C. de puteri în cadrul unui serviciu public. IONESCU. Faţă de cele de mai sus. vol. de competenţe. fără acordul persoanei care o deţine. puteri şi competenţe exercitate pentru satisfacerea unor interese generale • funcţia publică de gestiune. putem conchide că funcţia publică reprezintă un ansamblu de atribuţii. care este exercitată de organisme colegiale sau unipersonale cărora li se conferă atribuţii de putere publică sau care pun în aplicare nemijlocit dispoziţii sau hotărâri judecătoreşti şi care este constituită dintr-un complex de atribuţii. Editura Lumina Lex.Răspunderea juridică a funcţionarului public servicii publice2 cu ajutorul cărora poate legifera. în condiţiile legii. 198-199 6 . desigur tot de către cel care a creat-o • funcţia publică se ocupă prin numire sau alegere. 1997. p. chiar dacă unele se realizează intermitent sau o singură dată • • persoana care o deţine trebuie să aibă o învestitură legală şi să o exercite în baza şi în executarea legii funcţia publică nu poate constitui obiectul unei înţelegeri între părţi şi nu poate fi stabilită prin contract. Bucureşti. poate administra şi poate soluţiona litigiile. IORGOVAN. în scopul de a satisface. funcţia publică poate fi împărţită în 2 categorii3: • funcţia publică de autoritate. III. căreia îi este specific actul de gestiune. în mod regulat şi continuu nevoi cu caracter general care nu ar putea fi soluţionate deplin şi în permanenţă prin iniţiativa particulară (cf.

204/23. modificată prin Legea nr. funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. partea I 6 Monitorul Oficial nr. 161/2003 care prevede obligativitatea declarării şi controlului averii demnitarilor. se face o enumerare a funcţionarilor publici care cad sub incidenţa acestei legi: „consilierii judeţeni şi locali.01. In art.1998. 138/200 şi OUG 154/2001 7 . statute profesionale pentru diferite domenii. cu care sunt investiţi. Soluţia Constituţiei din 1923 este preluată – aşa cum am mai precizat – de legiuitorul constituant din 1991 şi în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea unui statut al funcţionarilor publici. 1/19987 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe menţionează în art. Bucureşti. Pe baza trăsăturilor şi consideraţiilor pe care le-am făcut în legătură cu funcţia publică. acesta având regimul juridic al unei legi organice. Editura Lumina Lex. partea I 7 Monitorul Oficial nr. înţelegând prin aceasta persoana numită sau aleasă într-o funcţie publică cu caracter de permanenţă în serviciile autorităţilor publice centrale sau locale. In Legea nr. 215/20015 privind administraţia publică locală prevede organizarea şi funcţionarea administraţiei la nivel local. Spre exemplu. 78 5 Monitorul Oficial nr. In cuprinsul acestei legi sunt menţionate diferite funcţii publice. 115/19966. „j” rezultă în mod clar consacrarea regimului statutar pentru funcţionarii publici. modificată şi completată prin Legea nr.10. Legea nr. 1996. 263/28. iar în art. în vederea realizării în mod continuu şi permanent a unui interes general4. primarii. Tratat elementar de drept administrativ român. ori în instituţiile publice şi regiile autonome înfiinţate de acestea. funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale. partea I. PREDA. (3) lit.04. magistraţilor.2001. (16) se specifică următoarele: cadrele Serviciului de Informaţii Externe care îndeplinesc atribuţii de implică exerciţiul autorităţii de stat sunt funcţionari publici şi au toate drepturile şi obligaţiile 4 M. Au fost adoptate diverse legi. (3) lit. se poate preciza şi noţiunea de funcţionar public. Din modul de redactare a art. p. Legea nr. „j” Constituţia României numeşte în mod expres adoptarea unui statut al funcţionarilor publici. funcţionarii publici. (73) alin.1996.Răspunderea juridică a funcţionarului public stabilite prin lege sau potrivit legii. 7/12. (73) alin. prin numire sau alegere. 5 că această instituţie „se organizează şi funcţionează ca unitate administrativă autonomă”.

în vederea de a fi ocupată. I. nu există o definiţie riguroasă a acestei noţiuni şi. Editura Marvan. Pentru a da o definiţie noţiunii de „funcţie publică” este necesar să plecăm de la legătura existentă între funcţia publică şi serviciul public. p. A. Editura Hercules. Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public. întrucât numai în cadrul unui serviciu public pot exista funcţii publice şi funcţionari publici. Astfel. ce constă în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor ce formează conţinutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă şi omul care l-a investit”9. Tratat de drept administrativ. prof. urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcţiunea”. vol. Drept administrativ. organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general. pentru a se preciza sensul acesteia. Profesorul Alexandru Negoiţă leagă noţiunea de funcţie publică de natura atribuţiilor ce formează conţinutul funcţiei. Paul Negulescu8. Categorii de funcţionari publici. Iorgovan pleacă de la conceptul de unitate dialectică indestructibilă între organul administrativ din care face parte funcţia şi cele 2 categorii de raporturi juridice (cel administrativ şi cel de drept al muncii). 1934 A. executând puterile în limitele competenţei. In funcţie de ţara la care ne referim. potrivit dorinţei autorilor de a scoate în evidenţă anumite trăsături generale sau particulare. Literatura de specialitate oferă definiţii diverse noţiunii de „funcţie publică”. trebuie să se recurgă la doctrina şi practica administrativă. în lucrarea sa intitulată „Drept administrativ”. specifice anumitor funcţii publice. potrivit prof.Răspunderea juridică a funcţionarului public prevăzute de lege pentru această calitate. prof. 2. de un titular (sau mai mulţi). Iorgovan consideră funcţia publică drept „situaţia juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice. In majoritatea cazurilor. în chip temporar. In definiţia sa. termenul are mai multe accepţiuni. Negoiţă consideră că funcţia publică reprezintă „un ansamblu de atribuţii stabilite prin lege sau prin acte juridice 8 9 NEGULESCU. persoană fizică care. Bucureşti. IORGOVAN. 629 8 . funcţia publică este integrată unui serviciu public numai dacă acesta din urmă este organizat de stat. 1993. prof. Astfel. Bucureşti. Astfel. El defineşte funcţia publică drept un „complex de puteri şi competenţe.

există funcţii organizate în sistem ierarhic de subordonare. atribuţii pe care le îndeplineşte o persoană fizică angajată într-un organ al administraţiei publice şi care are abilitatea legală de a îndeplini aceste atribuţii ale administraţiei publice”10. In general. secretar de stat. Există funcţii politice sau preponderent politice (deputat. ea putând fi ocupată de orice persoană fizică ce îndeplineşte condiţiile prestabilite de lege. prin care se realizează un interes general al statului sau al unei colectivităţi recunoscute de stat12. Bucureşti. In definiţia pe care o dă. ca şi volumul acestora. Bucureşti. consilier local sau judeţean. 2006 12 Idem. funcţii care conferă dreptul de a emite acte juridice de putere şi funcţii care au numai dreptul de a efectua operaţiuni tehnico-administrative. dr. Trebuie menţionat aici faptul că funcţia publică se creează în potrivit interesului general pe care aceasta trebuie să-l realizeze. Drept administrativ – partea generală. viceprimar). Editura Lumina Lex. 69 14 Idem. 70 9 . p. 10 AL. In altă ordine de idei. Editura Atlas Lex. personal sau temporar. • caracterul legal al funcţiei publice. • gradul mare de diversitate al funcţiilor publice 13. funcţii de execuţie. p. secretar general al ministerului. prof. secretar de stat. NEGOITA. în sensul că atribuţiile sau competenţele sunt stabilite numai prin lege sau în baza legii şi în condiţiile prevăzute de lege14. funcţii ocupate prin alegere sau prin numire. şi anume: • funcţia publică este constituită dintr-un ansamblu de activităţi omogene. p. 79 11 M. p. senator. Mircea Preda11 pleacă de la o serie de trăsături ale funcţiei publice şi funcţionarului public. altele independente sau autonome. 67 13 Idem. 1993. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. şef serviciu etc. Gradul de omogenitate al activităţilor care compun funcţia publică are rol determinant în stabilirea nomenclatorului de funcţii publice. univ.). director/director general. teritorial. funcţii de conducere (ministru. primar.Răspunderea juridică a funcţionarului public emise pe baza şi în executarea legii. La fel de important (alături de omogenitate) este şi interesul pe care îl realizează funcţia publică. PREDA. distincţia între funcţiile publice are la bază criterii de ordin material.

p. 70-71 Idem. c. p. aceasta din urmă fiind legată de persoana care o deţine. • funcţii publice specifice: reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun pentru toate autorităţile şi instituţiile publice. 71 18 Legea nr. Potrivit modului în care pot fi ocupate: funcţii publice ocupate prin alegere sau prin numire. distingem mai multe criterii în funcţie de care putem realiza acest lucru: a. Potrivit importanţei funcţiei: funcţii publice de conducere şi de execuţie. anumite cerinţe profesionale. 188/1999 10 . Potrivit naturii juridice şi conţinutului funcţiei: funcţii publice politice şi de specialitate (profesionale). de vârstă. Condiţiile care trebuie să le îndeplinească persoana sunt prevăzute expres de lege şi ţin de: capacitatea sa psihică şi fizică. Nu trebuie confundată continuitate cu stabilitatea funcţiei. Potrivit modului de retribuire: funcţii salarizate şi funcţii pentru care se prevăd indemnizaţii. în vederea asigurării exercitării continue şi eficiente a funcţiei. b. 15 16 Idem. respectiv în bugetele locale. Incercând să facem o clasificare a funcţiilor publice.Răspunderea juridică a funcţionarului public • continuitatea funcţiei publice15. p. • asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare exercitării funcţiei publice17. Potrivit formei iniţiale a Statutului funcţionarilor publici18. 71 17 Idem. Caracterul de continuitate este determinat de interesul general care trebuie asigurat fără întreruperi. d. Sumele necesare se prevăd în bugetul statului. experienţă etc. funcţiile publice se împart în două categorii: • funcţii publice generale: reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun pentru toate autorităţile şi instituţiile publice. • încredinţarea funcţiei publice numai unei persoane publice16.

Răspunderea juridică a funcţionarului public

funcţii

publice

specifice:

reprezintă

ansamblul

atribuţiilor

şi

responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice. Completările aduse Statutului funcţionarilor publici prin republicarea sa în 2007, prevăd că funcţiile publice pot fi: • de stat: funcţii publice stabilite în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale sau în cadrul unităţilor administrative autonome. • teritoriale: funcţii publice stabilite în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. • locale: funcţii publice stabilite în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora. Tinând cont de nivelul studiilor, putem clasifica funcţiile publice în 3 clase, după cum urmează: • • • clasa I: necesită studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent clasa a II-a: necesită studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă clasa a III-a: necesită studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat In raport de nivelul atribuţiilor titularului, funcţia publică poate fi: • corespunzătoare înalţilor funcţionari publici: secretar general şi secretar general adjunct al guvernului, secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe ale administraţiei publice centrale, prefect şi subprefect, inspector guvernamental. corespunzătoare funcţionarilor publici de conducere: director general, director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile specifice asimilate acestora; secretar al unităţii administrativ-teritoriale;
11

Răspunderea juridică a funcţionarului public

director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora; şef serviciu şi şef birou + funcţii asimilate acestora; • corespunzătoare funcţionarilor publici de execuţie: clasa I - consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector şi funcţii asimilate acestora; clasa a II-a - referent de specialitate şi funcţii asimilate; clasa a III-a referent şi funcţii specifice asimilate. Referindu-ne la noţiunea de „funcţionar public”, aceasta este departe de a avea un înţeles uniform, ea cuprinzând persoane aflate în ipostaze diferite, în funcţie de legislaţia fiecărei ţări, şi care sunt angajate cu titlu permanent sau temporar. In literatura străină de specialitate există denumiri specifice pentru personalul care îndeplineşte o funcţie publică, respectiv functionnaires în Franţa şi Luxemburg, civil servants în Anglia şi Irlanda, beamter în Germania, funcionario în Spania şi Portugalia, tjenestemaend în Danemarca, impiegato civile dello stato în Italia, ambtenaar în Tările de Jos, ypallelor în Grecia sau agent de l’Etat în Belgia. De asemenea, pentru a armoniza diferenţierile terminologice, se folosesc termeni care evocă în mod exhaustiv ansamblul agenţilor din serviciul diferitelor colectivităţi administrativ. Statutul funcţionarilor publici a fost adoptat prin Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, în baza angajării răspunderii Guvernului pentru proiectul de lege şi nu în urma unor dezbateri parlamentare, aşa cum prevăd normele de adoptare a legilor. Prin urmare, această lege a suferit ulterior numeroase modificări şi completări, prevăzute în Legea nr. 161/200319 şi Legea nr. 251/200620, fiind republicată în 200721.
19

publice,

respectiv

personalul

din

administraţie

sau

personalul

Publicată în Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003 Publicată în Monitorul Oficial nr. 574/04.07.2006 21 Publicată în Monitorul Oficial nr. 365/29.05.2007
20

12

Răspunderea juridică a funcţionarului public

Se poate observa că legislaţia actuală oferă o definiţie mult mai puţin exactă noţiunii de funcţionar public. Art. (2) alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, defineşte funcţionarul public ca fiind „persoana numită în condiţiile legii, într-o funcţie publică”. Definiţia dată este corectă, dar mult prea generală. Este de la sine înţeles că singura raţiune practică pentru care sunt create funcţiile publice este aceea de a fi exercitate. Funcţia publică poate exista independent de titularul ei, dar asta numai până la ocuparea ei. In lucrarea sa intutulată „Tratat de drept administrativ român”, dr. V.I. Prisăcaru consideră funcţionarul public ca fiind „acea persoană care, cu respectarea condiţiilor cerute de lege, a fost investită prin numire sau alegere, într-o funcţie publică, pentru a desfăşura, contra unui salariu, o activitate continuă”. 22 Pe timpul cât deţine funcţia publică, persoana fizică are anumite drepturi şi îi revin anumite obligaţii. Potrivit prof. dr. A. Iorgovan funcţionarul public este „persoana fizică care este investită în mod legal prin actul de voinţă unilaterală al unei autorităţi publice sau al cetăţenilor cu sarcina îndeplinirii pe timp limitat sau nedeterminat al unei funcţii publice, în vederea realizării competenţei organului din structura căruia face parte funcţia respectivă.23 Si prof. univ. dr. Mircea Preda consideră definiţia funcţionarului public prin Legea nr. 188 ca fiind una de maximă generalitate şi nerelevând trăsăturile specifice funcţionarului public.24 Analizând prevederile art. (2) alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, se desprind următoarele observaţii: • în definiţie se foloseşte termenul de „persoană”, dar acest fapt nu corespunde pe deplin legislaţiei actuale din România, în sensul că art. 16 alin. (3) din Constituţia României stabileşte două condiţii esenţiale pentru ca o persoană să poată fi titular al unei funcţii publice şi anume: să aibă cetăţenia română şi de asemenea, domiciliul stabil în România. Deci nu intră în discuţie orice persoană fizică. In plus, aici se adaugă şi cerinţa
22
23

V.I. PRISACARU, Tratat de drept administrativ român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 172 A. IORGOVAN, Tratat de drept administrativ, ediţia a II-a, Ed. Nemira, Bucureşti, 1996, p. 630 24 M. PREDA, op. cit., p. 71 13

fapt ce nu s-ar putea 25 26 Constituţia României. a atribuţiilor administraţiei publice. dacă ar fi să încercăm o definiţie a funcţionarului public. pe care o conferă competenţa subiectelor participante la raporturile juridice. în cadrul acestei organizări. prin numire sau alegere. iar art. am arătat că „pentru ca o persoană fizică să poată ocupa o funcţie publică. cât şi vorbit. A nu se înţelege că ar fi vorba de vreun privilegiu. unde se spune foarte clar: „în România. să cunoască limba română atât scris. în scopul îndeplinirii. 26 Este absolut firesc ca o persoană care lucrează în numele statului şi duce la îndeplinire obiective stabilite de către organele statului. Activitatea subiectelor investite cu o anumită competenţă oferă acestor subiecte o calitate oficială. Revenind la comentariul anterior. Astfel. a unor înscrisuri. respectiv capacitatea deplină de exerciţiu. scris şi vorbit. are la bază o anumită organizare şi potrivit diviziunii sociale a muncii. Acest fapt se explică prin aceea că funcţionarii deţin într-o anumită măsură din suveranitatea statului pe care o exercită. (33) din Constituţie arată că toate puterile Statului emană de la naţiune şi în acest fel este absolut firesc ca exercitarea funcţiilor publice să fie rezervată persoanelor de naţionalitate română. subiectele participante desfăşoară un anumit tip de activitate. Exercitarea unei funcţii publice presupune în egală măsură comunicare. pe care o desfăşoară în principiu din oficiu. In al doilea rând apare cerinţa cunoaşterii limbii române. limba oficială este limba română” 14 . (16) alin. Aceasta este calitatea cu totul specială a subiectelor active participante în raporturile de drept administrativ. cu domiciliul în ţară”25.Răspunderea juridică a funcţionarului public referitoare la capacitatea persoanei de a-şi asuma drepturi şi obligaţii. putem spune că acesta reprezintă cetăţeanul investit în mod legal. Calitatea juridică de funcţionar public. într-o funcţie publică. (13) din Constituţia României. este necesar ca acesta să fie cetăţean român. în condiţiile legii. dar şi elaborarea unor acte. art. ci de recunoaşterea prin textul legii fundamentale a unui drept natural şi naţional. (3) Fapt prevăzut la art. în calitatea lor de organizatori ai executării legii şi de executarea în concret a acesteia. datorită naturii şi menirii organizării în cadrul căreia îşi exercită competenţa. respectiv aceea de funcţionar public.

ci o stare care să fie în strânsă legătură cu posibilitatea persoanei respective de a-şi îndeplini sarcinile ce decurg din ocuparea unei funcţii publice. p. Acest aspect este legat de capacitatea mintală a unei anumite persoane. minoritatea se supune majorităţii. poate fi variabil şi nu are la bază criterii ştiinţifice de determinare. dr. Mircea Preda28 consideră că dacă privim problema dintr-un alt punct de vedere. indiferent de vârstă.. In al patrulea rând. Folosind limba maternă şi nu limba naţională a statului. op. dr. iar altele 27 28 M. p. univ. 82 15 . PREDA. liceale sau generale. se pune problema capacităţii depline de exerciţiu.Răspunderea juridică a funcţionarului public realiza fără o cunoaştere perfectă a limbii române. Prof. Acest procent de peste 20% nu corespunde nici principiilor democratice ale statului de drept. univ. In al treilea rând. pentru a putea fi numit funcţionar public este necesar ca persoana fizică să aibă cel puţin 18 ani împliniţi (ceea ce presupune discernământul faptelor sale). dar mai ales cea psihică a persoanei. reprezentantul minorităţii respective are din start posibilităţi mult mai mici de acces în viaţa publică a statului şi implicit şanse mult mai mici de integrare şi de reuşită. nu este vorba de o stare generală de sănătate. De asemenea. unii funcţionari publici care au contacte directe şi frecvente cu cetăţenii să cunoască limba minorităţii respective. dacă legea specială nu cere altă vârstă. se prevede ca în unităţile administrativ-teritoriale în care minorităţile naţionale deţin o pondere de minim 20%. Mircea Preda 27 este de părere că procentul de 20% este stabilit în mod aleatoriu. Un al cincilea aspect are în vedere starea de sănătate a persoanei. care prevăd că într-o structură instituţională. care să reflecte atât starea fizică. cit. putem considera această dispoziţie ca având urmări absolut negative pentru minoritatea în cauză. unele acte normative cer ca cetăţeanul care urmează să devină funcţionar public să posede studii superioare. de specialitate. de posibilitatea acesteia de a-şi exercita drepturile civile. Referitor la acest aspect. prof. 82 Idem. Un asemenea aspect al sănătăţii se poate aprecia numai pe baza unui examen medical amănunţit. In al şaselea rând. Evident.

deoarece sunt cazuri în care răspunderea este condiţionată de împrejurarea dacă cel care a acţionat pentru organul administraţiei publice a avut sau nu abilitatea legală să facă acest lucru. oraşelor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor să aibă studii superioare juridice sau administrative. In lucrarea sa intitulată „Drept administrativ”. Problema investiturii legale a celor care exercită diferite funcţii în organele administraţiei publice prezintă importanţă atât pentru angajarea răspunderii faţă de organele administraţiei publice. 29 M. ci de o condamnare pentru care legea prevede că este incompatibilă cu funcţia publică ce urmează să o deţină. 2 lit. 340/2004 cere ca prefectul şi subprefectul să aibă studii superioare de lungă durată. De exemplu. 3. cit. Mircea Preda29 subliniază că nu este vorba despre orice condamnare suferită anterior. investirea legală a celui care exercită funcţia prezintă importanţă în unele cazuri pentru răspunderea pe care o angajează săvârşirea unor contravenţii de către persoanele juridice. (c) din Legea nr. (38) alin (1) din aceeaşi lege impune ca secretarul comunelor. univ. 83 16 . Trebuie avută în vedere şi investirea într-o funcţie publică. economist. dr. precum şi o anumită vechime în funcţie (ceea ce îi conferă o experienţă mai mare). p.Răspunderea juridică a funcţionarului public cer o pregătire de specialitate: jurist. PREDA. In aceste cazuri. art. Nu în ultimul rând trebuie menţionată cerinţa ca persoana să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. Aceasta se face prin numire pe bază de concurs sau prin alegere. inginer etc. art. răspunderea revine funcţionarului investit cu atribuţii în domeniul în care s-a săvârşit contravenţia. (9) alin. cât şi pentru daunele provocate terţilor prin exercitarea acestor funcţii.. în baza procedurilor legale. medic. De asemenea. stabilită după o anumită procedură de autoritatea competentă (instanţă sau autoritatea administrativă). op. Fundamentul răspunderii juridice Răspunderea juridică este răspunderea concretă.. prof.

17 48 . Răspunderea juridică a funcţionarului public. 2000. Valerică Dabu „temeiul sau fundamentul constituie termeni de tehnică juridică. legea care reglementează responsabilitatea juridică. c. săvârşirea actului sau faptului generator de responsabilitate. Ea îşi are sursa în hotărârea instanţei judecătoreşti sau în actul autorităţii administrative de stabilire a acestuia. procedura înfăptuirii acesteia. conform unei proceduri reglementate de lege pentru abaterile de la disciplina funcţiei publice definite de lege sau alte acte normative date în baza legii. el încă poate fi sancţionat disciplinar pentru că şi simplul fapt că a ocazionat o instrucţie penală. independentă de răspunderea de drept penal sau civil a funcţionarului public. Bucureşti. univ. Chiar dacă funcţionarul public a fost achitat în penal. p. fixarea despăgubirii pentru actul sau faptul ce a cauzat daunele constatate. contravenţie. stabilite de autoritatea ierarhic superioară sau autoritatea administrativă anume desemnată de lege ori instanţa de judecată. dr. delict. DABU. se angajează şi răspunderea disciplinară a acestuia. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public este o instituţie juridică. In cazul săvârşirii de infracţiuni cu autor calificat (funcţionar public). însoţită sau nu de anularea actului ilegal. raport de drept administrativ ce poate coexista cu raportul juridic de drept penal.Răspunderea juridică a funcţionarului public finalizată într-o sancţiune. care poate fi: infracţiune. luarea măsurilor de siguranţă aplicate sau acordate conform unei prevederi legale. Potrivit prof. organele abilitate şi actele sau faptele generatoare. Fundamentul răspunderii juridice îl constituie 3 elemente cumulative: a. act administrativ ilegal. folosiţi de legiuitor” 30. restabilirea situaţiei anterioare. administrativă. abatere disciplinară. în anumite situaţii poate fi de natură a prejudicia serviciul public 30 V. deci s-a dovedit inexistenţa infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată penală. hotărârea judecătorească sau actul autorităţii publice împuternicite prin lege prin care s-a stabilit şi înfăptuit în concret răspunderea juridică a persoanei fizice sau juridice (de drept public sau privat) Prin răspunderea disciplinară a funcţionarului public înţelegem răspunderea juridică a funcţionarului public. Editura Global Lex. b. Aceasta izvorăşte din raportul juridic de subordonare ierarhică. cvasidelict.

art.I.Răspunderea juridică a funcţionarului public sau corpul din care face parte şi ca atare poate fi o cauză care să-i angajeze răspunderea disciplinară. ce are în vedere sancţionarea abaterilor disciplinare în conformitate cu statutele funcţionarilor publici. au dreptul la o protecţie egală a legii”. ordinare şi prin actele normative emise pe baza acestora. că „răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici are o serie de trăsături. • prevederea şi garantarea prin lege. (1) 18 . de către stat. art. Prisăcaru31 angajarea răspunderii administrative a funcţionarilor publici nu are legătură cu răspunderea disciplinară. Aceasta presupune: • recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ca valori supreme.. DABU. care nu o situează decât într-una din formele răspunderii administrative”. iar toţi cetăţenii au aceleaşi obligaţii prevăzute de Constituţie şi alte legi34.. Prof. Art. V. alin. procedurilor şi mijloacelor efective de educare. op. p. PRISACARU. (7) „Toţi oamenii . care se regăsesc în normele care reglementează instituţiile dreptului.32 4. (16). Principiile răspunderii juridice Principiile răspunderii juridice reprezintă ideile de bază. 237 33 Constituţia României. Se exclude în acest fel orice tendinţă a omului de a-şi înfăptui singur actul de dreptate. dimpotrivă. legiuitorul declară şi fixează prin lege responsabilitatea juridică. prevenire.. In opinia prof. op. (15). Un prim principiu general al răspunderii juridice îl constituie legalitatea. constrângere şi reparare a oricăror încălcări a drepturilor. a organelor. 433 V. dr. 31 32 V. Iar în conformitate cu art. prin legi organice. cit. • faptul că nimeni nu este mai presus de lege33. cit. general valabile. alin. p. (3) al Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului prevede în mod clar că „orice fiinţă umană are dreptul la securitatea sa şi Statul are obligaţia să i-o asigure”.I. Valerică Dabu consideră.. prin Constituţie. libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţeanului. (2) 34 Constituţia României. Pentru realizarea celor de mai sus.

Potrivit art. iar alte legi au prevăzute dispoziţii pentru asigurarea înfăptuirii acestuia. Principiul libertăţii de voinţă. agravare ori atenuare a răspunderii juridice trebuie stabilite prin lege. Un alt principiu îl constituie cel al personalităţii. în sensul că se declară responsabilă persoana fizică sau juridică autoare a faptei sau actului juridic. „d” 35 Constituţia României. accesul liber la justiţie este un drept fundamental garantat de Constituţie. toţi sunt responsabili în faţa legii şi în condiţiile legii. ideea principală fiind de protecţie. Responsabilitatea juridică trebuie să existe numai atunci când subiectul. Principiul umanismului are la bază o ierarhizare făcută de legiuitor a elementelor-scop a răspunderii juridice. • • nimeni nu este mai presus de lege. indiferent dacă sunt sau nu autorităţi publice. (57) 19 . arată că o persoană nu poate fi făcută responsabilă decât pentru ceea ce aceasta putea şi era obligată să facă. între putere şi responsabilitate. de bună voie. fără a se încălca drepturile şi libertăţile celorlalţi35. dar ele sunt prevăzute de lege. nu trebuie să existe privilegii sau discriminări în domeniul responsabilităţii juridice pentru nici o persoană şi nici pentru organele statului sau orice fel de funcţionari publici. agravare şi atenuare a acesteia. în mod egal pentru toţi. apoi reparare şi în ultimul rând pe represiune. Principiul concordanţei între drepturi şi obligaţii. a ales conduita contra normei juridice. Există excepţii de la acest principiu. Acelaşi principiu trebuie avut în vedere şi în stabilirea procedurilor şi a cauzelor de înlăturare. prin punerea accentului în primul rând pe prevenire. ocrotire. care presupune că: • • toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. în sensul că sunt şi trebuie să fie responsabili juridic. a acţiunii sau inacţiunii. (3) lit. înlocuire. dar nu a făcut. exprimă ideea că nu poate exista responsabilitate dacă nu există libertatea de a alege comportarea care ar evita răspunderea. art. criteriile generale de individualizare sau cauzele de înlăturare.Răspunderea juridică a funcţionarului public • • exercitarea drepturilor şi libertăţilor se face numai cu bună-credinţă. educare. Egalitatea în drepturi constituie un al doilea principiu important al răspunderii juridice.

36 Motivul este scopul competenţei conferite funcţiei. Statul nu şi-a asumat această responsabilitate prin raţiunea sa de a fi. p. pe baza principiilor serviciilor publice şi al solidarităţii sociale. trebuie cunoscute sensul şi motivele care au generat actul. republicată 2007. deoarece. anularea actului şi repararea pagubei. principiul reparării integrale a prejudiciului implică atât repararea prejudiciului efectiv cauzat . (52) din Constituţia României. precum şi prin transformarea acesteia în răspundere concretă. a dispoziţiei pe care o cuprinde actul respectiv”. atunci şi actul este ilegal. fac parte din funcţia publică. cât şi pentru cele morale. 188/1999.cât şi beneficiul nerealizat . printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.damnum emergens . responsabilităţile stabilite de autoritatea sau instituţia publică.37 Deci. este cauza acestui act. pentru a cunoaşte sensul unui act uman. pag. statul trebuie s-o repare. 36 37 Al. după caz. univ. a cărei realizare se face şi prin forţa de constrângere a statului. conform prevederilor legale. conform principiului solidarităţii sociale. repararea trebuie făcută atât pentru prejudiciile materiale. In cazul în care s-a produs o pagubă unei persoane de către serviciul public. „Motivul actului administrativ este ceea ce constituie justificarea conţinutului său. impune satisfacerea nevoilor sociale obiective. op. Alexandru Negoiţă consideră că „mobilul actului administrativ este ceea ce determină organul administraţiei publice să uzeze de competenţa sa în emiterea actului”. Conform art.Răspunderea juridică a funcţionarului public din Legea nr. cel al existenţei şi dezvoltării sociale. care se realizează prin definirea şi instituirea responsabilităţii. cit. 144 Idem.. fiind indisolubil legat de interesele generale pe care le satisface. Scopul Statului şi în mod deosebit al administraţiei publice este satisfacerea nevoilor obiective. persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică. Prof. De asemenea. Alt principiu.lucrum cessans. este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins. NEGOITA. Nu în ultimul rând. Aceasta se referă la faptul că. dr. motivul trebuie să fie efectul mobilului şi cauză a actului. 145 20 . Dacă mobilul sau motivul sunt ilegale.

Răspunderea juridică a funcţionarului public CAPITOLUL II 21 .

trebuie să menţionăm faptul că o parte a îndatoririlor ce le revin le sunt specifice. Determinant în crearea unei funcţii publice este ca titularul acesteia să îşi poate exercita toate atribuţiile ce îi revin. Mircea Preda38. (1) din Legea nr. însă acestea se referă numai la anumite categorii de funcţionari publici. termenul de “prejudiciu” nu trebuie luat numai în accepţiunea sa materială. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici”. unde sunt reglementate o serie de îndatoriri. univ.. de pagubă creată. (43) alin. ce sunt menţionate în anexa la Statut. ce îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. dr. Principala îndatorire este prevăzută la art. Indatoririle funcţionarilor publici Pentru a putea vorbi despre răspunderea juridică a funcţionarilor publici. Aşa cum precizează şi prof. republicată 2007. Un cadru general în materie îl oferă Statutul funcţionarilor publici. Alte atribuţii ale unor categorii speciale de funcţionari publici sunt prevăzute în legi speciale şi regulamente de organizare şi funcţionare sau în statute proprii. Acest articol exprimă în esenţă capacităţile profesionale şi morale pe care trebuie să le posede titularul funcţiei. p. astfel încât prin acţiunile sau inacţiunile sale să nu aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea. trebuie mai întâi abordat subiectul privind îndatoririle funcţionarilor publici. Vorbind în general despre îndatoririle funcţionarilor publici. şi se referă la obligaţia “să îşi îndeplinească cu profesionalism. op. dar altele sunt comune cu ale celorlalţi salariaţi.Răspunderea juridică a funcţionarului public FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE A FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎN ROMÂNIA 1. 120 22 . precum şi nici altor persoane fizice sau juridice. ci şi în sens 38 PREDA M.. cit. acolo unde acestea există.

Tot Constituţia României precizează care sunt categoriile de funcţionari publici ce nu pot fi implicaţi politic. (83) alin. ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice”. astfel de prevederi întâlnindu-se numai în unele legi speciale şi numai cu privire la anumiţi funcţionari publici. Statutul funcţionarilor publici nu interzice dreptul acestora de a face parte din partide politice şi nici aceea de a-şi exprima convingerile politice. republicată 2007. deci care fac parte din rândul acestor partide. dar nu cuprinde prevederi în acest sens. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice”. Art. (2) al art. 215 / 2001 privind administraţia publică locală. (44) alin. definite conform statutului acestora. în schimb. alese sau numite ale partidelor politice. De asemenea. ce au în vedere îmbunătăţirea activităţii şi a calităţii serviciilor publice. Există funcţionari publici aleşi şi propuşi de către partidele politice. (44). (1) din Constituţia României prevede dreptul tuturor cetăţenilor de a se asocia liber în partide politice şi orice interdicţie în acest sens înseamnă de fapt o restrângere a unui drept fundamental. putem aminti Legea nr. Problema apartenenţei funcţionarilor publici la partidele politice a fost una amplu discutată. de atingere adusă unor persoane fizice sau prestigiului autorităţii / instituţiei publice. (43) din Statut prevede obligativitatea funcţionarilor publici de conducere de a susţine propunerile şi iniţiativele personalului din subordine. Alin. mai face precizarea că alte categorii urmează a fi stabilite prin lege organică. Interdicţia se referă la a fi organ de conducere în structura unui partid şi la exprimarea liberă a 23 . Statutul funcţionarilor publici este o lege organică. Este clar că nu la aceşti funcţionari se referă prevederile art. (1) interdicţia ca funcţionarii “să ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere. (2) al aceluiaşi articol “să facă parte din partide politice. (1) se precizează că secretarul comunei este funcţionar public de conducere. unde la art. prevede la art. (40) alin. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.Răspunderea juridică a funcţionarului public de “prejudiciu moral”. Legea nr. Există funcţionari publici cărora constituţia le interzice apartenenţa la partidele politice. Ca exemplu. înalţilor funcţionari publici le interzis prin alin.

P. In mod firesc. Referitor la acest aspect. în sectorul administraţiei publice. Negulescu sublinia faptul că “inferiorul datoreşte supunere şi ascultare şefului său direct. (45) unde se prevede că “funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierahici”.. nu legei. cit. (1) . unde este absolut necesară existenţa unei unităţi de acţiune între diverse structuri organizatorice. Potrivit prof.. Mircea Preda consideră că pe plan juridic “raportul de subordonare ierarhică între funcţiile publice se exprimă. (2) al art. Subordonarea ierarhică a funcţiilor publice este extrem de importantă mai ales în rândul structurilor puterii executive.. 388 41 PREDA M. univ. Referindu-se la dreptul de a îndruma. inclusiv a atribuţiilor delegate”. p. prin aceasta înţelegem nu numai subordonarea între funcţionarii publici care aparţin aceleiaşi structuri organizatorice.Răspunderea juridică a funcţionarului public convingerilor sau a preferinţelor politice în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. în principal. univ. cit. 122 24 . Acest articol ridică însă şi problema execuţiei dispoziţiei ierarhice în condiţiile în care aceasta ar putea să nu fie legală. op. dr. prof. pe dreptul de dispoziţie obligatorie a superiorului faţă de subordonaţi. op. Subordonarea funcţionarilor presupune o competenţă profesională şi o experienţă mai bogată a funcţionarilor situaţi în funcţii de conducere. decât cei aflaţi pe trepte inferioare. pe cel de anulare sau modificare a actelor subordonaţilor.. controla şi disciplina pe cei din subordine. unde se precizează instituirea unei “răspunderi a funcţionarilor publici pentru îndeplinirea PREDA M. Si dacă ne referim la subordonare. apare întrebarea: este 39 40 art. acest articol aduce în discuţie problema sistemului ierahic al funcţiilor publice. dar şi înalte legi speciale. Deosebit de important este alin. p. aşa cum este prevăzut în Statut. căci superiorul se interpune între funcţionar şi lege”40. 121 NEGULESCU P. Tot o îndatorire o constituie şi prevederile atribuţiilor ce le revin. în condiţiile legii. op... (45) alin. dr. p. cit. care privesc organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor publice. dar şi între autorităţi / instituţii publice. pe dreptul de control asupra activităţii subordonaţilor şi de aplicare. Mircea Preda39. prof. a sancţiunilor disciplinare”41.

O altă îndatorire a funcţionarilor publici este prevăzută la art. a secretului de serviciu şi a confidenţialităţii. îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic. cit. drept ce nu poate fi îngrădit. unde se precizează: “funcţionarul public are dreptul să refuze. formulând-o în scris. p. în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni disciplinare. a secretului de stat. în acelaşi timp având însă şi obligaţia de a se conforma dispoziţiilor şefilor ierarhici.. aceasta revenind în totalitate şefului ierarhic ce a stăruit în executarea unei dispoziţii ilegale. op. Pe de altă parte. Excepţia în această situaţie o constituie informaţiile de interes public şi ea trebuie corelată cu prevederile constituţionale referitoare la “dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public”. funcţionarul public este exonerat de răspundere. 104 25 . Această problemă îşi găseşte rezolvarea în alin. Prof. în scris şi motivat. trebuie definite foarte clar noţiunile de “secret de stat”.. dar nu precizează criteriile care stau la baza caracterului unui asemenea ordin şi consideră că îndeplinirea unei dispoziţii ilegale nu exonerează de răspundere pe cel care a executat-o. (3) art. o analiză asupra legalităţii sau ilegalităţii sarcinii primite ar presupune ca funcţionarul public să facă o apreciere asupra sarcinii pe care o primeşte şi numai dacă va considera că este cazul se va supune şi o va duce la îndeplinire. De asemenea. (45) din Statut. în condiţiile legii. cu excepţia informaţiilor de interes public. tot aici se precizează obligativitatea funcţionarului de a executa dispoziţia primită în situaţia în care superiorul său ierarhic insistă. In această situaţie.Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionarul public obligat să execute dispoziţia superiorului său ierahic în aceste condiţii? Funcţionarul public este obligat să respecte legea şi este răspunzător pentru actele sale ilegale. în conformitate cu prevederi exprese ale legii sau cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale autorităţilor şi instituţiilor în cauză. funcţionarul public are îndatorirea de a aduce la cunoştinţă situaţia superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia. Al. Negoiţă42 consideră că un funcţionar public are dreptul de a refuza îndeplinirea unei sarcini numai în cazul ordinelor “manifest ilegale”. 46 din Statut şi se referă la păstrarea. Astfel. dacă le consideră ilegale”. 42 NEGOITA A. Pentru a nu da naştere la interpretări subiective. “secret de serviciu” şi de “confidenţialitate”.

Alin. ele pot fi citite pe Internet. atrage după sine declanşarea procedurii de control.Răspunderea juridică a funcţionarului public Art. cât şi la încetarea raportului de serviciu. daruri sau avantaje. ci multe alte însărcinări. pe de o parte. Declaraţiile de avere sunt publice. modificată şi completată prin Legea nr. Se actualizează anual. De asemenea. magistraţilor şi a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control a funcţionarilor publici. în conformitate cu Legea nr. 263/25. 161/2003. p. Această interdicţie este prevăzută şi în legea penală. deoarece. prof. pe paginile de Web ale instituţiilor publice respective sau în partea a III-a a Monitorului Oficial. (1). iar pe de altă parte. (48) alin. pentru ei sau pentru alte persoane. neavând importanţă dacă aceste acţiuni sunt săvârşite în timpul exercitării funcţiei sau în afara acesteia. ea ţine de esenţa oricărei funcţii. direct sau indirect. (47) din Statut se referă la interdicţia funcţionarilor publici de a solicita sau accepta. ce nu intră în categoria “lucrări”. op. Completarea şi depunerea declaraţiei de avere de către funcţionarii publici contribuie la întărirea corectitudinii şi moralităţii sale. dr. exercitarea atribuţiilor funcţiei presupune nu numai rezolvarea lucrărilor repartizate. 115/199643 privind declararea şi controlul averii demnitarilor. potrivit legii. trebuie declarate. (2) prevede obligativitatea de prezentare a declaraţiei de avere de către funcţionarii publici. Dacă ea este prevăzută şi în Statut este numai din punctul de vedere al legăturilor dintre acţiunile ce-i constituie conţinutul şi funcţia publică. atunci când funcţionarii publici dobândesc bunuri de o anumită natură. Neactualizarea declaraţiei sau nedepunerea ei în termen de 15 zile de la data încetării activităţii. 43 44 Monitorul Oficial nr. Aceasta se face atât la numirea.. prevăzută la art. cit. Referitor la acest aspect. care.1996 PREDA M. O altă obligaţie a funcţionarilor publici o reprezintă rezolvarea în termen a lucrărilor repartizate. univ. infracţiunea de luare de mită fiind supusă regulilor penale şi nu celor disciplinare din Statutul funcţionarilor publici.10. 124 26 . Mircea Preda44 consideră că această problemă nu era necesar a fi prevăzută în mod expres în Statut. se reactualizează şi la încetarea activităţii.

cit. cit. p. vol. 2. In general. cit. 391 47 IORGOVAN A. reglementează 4 forme ale răspunderii juridice ale funcţionarilor publici: disciplinară. civilă şi penală. (75) al Statutului. civilă şi penală – distingem din art. răspunderea contravenţională. în literatura de specialitate sunt amintite aceste 4 forme de răspundere. op.disciplinară. (2) al aceluiaşi articol conţine interdicţia de a primi direct spre rezolvare cereri sau de a interveni direct pentru soluţionarea lor. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici Problema răspunderii juridice a funcţionarilor publici se pune numai în situaţia încălcării de către aceştia a normelor juridice în calitatea lor de funcţionari publici sau în legătură cu funcţia publică ce o deţin. că acestea nu se aplică decât în situaţia în care funcţionarul 45 46 VEDINAŞ V.. op. Dacă încălcarea aceste norme nu are legătură cu funcţia publică. dar există alţi autori – printre care prof. Este vorba de situaţiile ce privesc conflictul de interese sau incompatibilităţile funcţiei publice ce apar în timpul deţinerii şi executării funcţiei publice. univ.patrimonială. stabilite potrivit legii. răspunderea este una de drept comun. p. favoritism sau trafic de influenţă. (75). Totodată. Pe de altă parte. contravenţională. Antonie Iorgovan47 distinge 3 forme de răspundere: administrativ . 223 27 .Răspunderea juridică a funcţionarului public Alin.. răspundere patrimonială. de a-l feri de suspiciuni în săvârşirea actelor de corupţie. prevăzută în art.. în art. 49 din Statut se referă la respectarea întocmai a regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor. răspundere civilă şi răspundere penală. II. Statutul funcţionarilor publici. prof. administrativ contravenţională şi administrativ .. contravenţională. ori de a discuta direct cu petenţii.. Această prevedere poate fi explicată prin necesitatea de a proteja funcţionarul public. Ultima dintre îndatoririle funcţionarilor publici.. Verginia Vedinaş 45 şi Ion Popescu Slăniceanu46 care disting 5 forme de răspundere: răspunderea disciplinară. dr. şefii ierarhici au dreptul şi capacitatea de a aprecia cărui funcţionar public din subordine poate să-i fie repartizată o anumită lucrare. univ. Oprindu-ne la cele 4 forme de răspundere reglementate prin Statutul funcţionarilor publici – disciplinară. op. dr. p. 154-156 POPESCU SLĂNICEANU I.

în conformitate cu prevederile art. (77) alin. (2). solidar cu autoritatea / instituţia publică. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter 28 . nerespectarea în mod repetat a programului de lucru e. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal f. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter g. constatăm că nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor publici constituie abateri disciplinare. (1) din statut: “încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzător puncţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea h. (1). Revenind la Statutul funcţionarilor publici. ci numai acelea expres prevăzute de lege. (77) alin. (76) alin.1. In cazul în care acţiunea se admite şi se constată vinovăţia funcţionarului public. (76) alin. potrivit prevederilor art. pentru anumite categorii de funcţionari publici răspunderea disciplinară este prevăzută în legi speciale. 2. Astfel. De asemenea.Răspunderea juridică a funcţionarului public îşi încalcă îndatoririle corespunzătoare funcţiei publice cu vinovăţie. se constituie ca abateri disciplinare următoarele fapte: a. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor c. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor b. persoana vătămată într-un drept sau un interes al său se poate adresa instituţiei publice care i-a adus prejudiciul. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici Aceasă formă a răspunderii juridice este prevăzută în art. Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. absenţele nemotivate de la serviciu d. De asemenea. (2) persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor. constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”. în conformitate cu art.

“răspunderea disciplinară trebuie să rezulte din lege. alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici Există unii autori care apreciază că răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici intervine nu numai în cazurile menţionate mai sus.Răspunderea juridică a funcţionarului public politic i. Trebuie menţionat că poate fi supus răspunderii disciplinare şi funcţionarul public delegat sau detaşat la o altă autoritate sau o altă instituţie publică. obiect. Excepţia la această din urmă situaţie o reprezintă aplicarea sancţiunii cu destituirea din funcţie. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri. eventual. latura obiectivă. constatarea abaterii şi aplicarea sancţiunii revin instituţiei publice în care este încadrat. adică acţiunile şi inacţiunile şi. Subiectul poate fi numai o persoană fizică. ea neputând 48 PREDA M. univ. 133 29 .. pe care legiuitorul nu le-a avut în vedere pentru a le califica drept abateri disciplinare. conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici k. cât şi “greşelile comise în viaţa particulară”. deşi nu sunt caracterizate expres de lege ca abateri disciplinare. răspunderea disciplinară se fundamentează pe contractul individual de muncă şi atrage după sine cu totul alt tip de sancţiuni decât cele aplicabile funcţionarilor publici. In cazul funcţionarului public delegat. care trebuie să definească şi latura obiectivă. Prof. p. incompatibilităţi. latură subiectivă. De asemenea. aceiaşi autori au tendinţa de a include în categoria abaterilor disciplinare atât “greşelile de serviciu”. în aceeaşi opinie. Dacă nu are această calitate. op. ci şi atunci când faptele. împrejurările de timp şi spaţiu în care acestea trebuie să se producă pentru a fi calificate drept abateri disciplinare şi să atragă sancţiunea disciplinară”. constatarea abaterii şi aplicarea sancţiunii revin instituţiei publice unde a avut loc detaşarea. sancţiune.. Abaterea disciplinară trebuie analizată sub toate elementele ce-i constituie conţinutul: subiect. refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu j. aduc atingere încrederii publicului. In cazul funcţionarului public detaşat. dr. funcţionar public. cit. Ca atare. Mircea Preda48 consideră că aceasta este practic o extindere nelimitată a domeniului ilicitului disciplinar. parte a unui raport juridic de serviciu.

p. 197 30 . presupune. Acestea pot privi 2 componente: îndatoririre corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţine cel în cauză şi normele de conduită profesională. Aşa cum arăta prof. a rezultatului acţiunilor / inacţiunilor. cit. funcţionarul nu poate fi sancţionat disciplinar. el se dovedeşte a fi incompatibil cu exercitarea funcţiei pe care o deţine”50. Termenul de “incompatibilitate” trebuie înţeles aici cu sensul de incompetenţă profesională. care poate îmbrăca forma intenţiei. dar speră că nu se va produce) sau culpă simplă (când funcţionarul public nu prevede rezultatul faptei. prevăzute de lege. Negoiţă opinează că “pentru insuficienţă profesională generală. cum ar fi: legitima apărare. pe planul laturii subiective “abaterea disciplinară se săvârşeşte întotdeauna cu vinovăţie.. Latura subiectivă. beţia involuntară completă. constatarea efectelor. La 49 50 prevede şi urmăreşte producerea rezultatului (intenţie directă). op. sau prevede rezultatul. Obiectul abaterii disciplinare îl reprezintă valoarea socială lezată prin acţiunea sau inacţiunea funcţionarului public. orele suplimentare. Mircea Preda. In cazul culpei. dar şi normele de conduită civică. când funcţionarul (intenţie indirectă). Atunci când vorbim de latura obiectivă trebuie luate în calcul alte 2 elemente extrem de importante: timpul în care s-a petrecut abaterea (orele de program. Lipsa uneia sau a alteia din formele culpei exclude răspunderea disciplinară. iar referitor la acest aspect. op. în afara orelor de program) şi locul (în cadrul instituţiei publice. la unitatea la care funcţionarul public a fost delegat sau detaşat).Răspunderea juridică a funcţionarului public fi aplicată decât de instituţia care l-a detaşat.. deşi trebuia şi putea să-l prevadă). fie forma culpei”49. cazul fortuit. cit. Al. dr. univ. constrângerea fizică sau morală. aceasta poate fi: culpă din uşurinţă (când funcţionarul public prevede rezultatul faptei sale. p. 134 NEGOITA AL. de asemenea.. Latura obiectivă ţine de precizarea acţiunilor sau inacţiunilor considerate ca abateri disciplinare. prof.. fără a urmări producerea lui PREDA M. In acest caz. Putem vorbi de o excludere a existenţei vinovăţiei atunci când fapta a fost săvârşită în anumite împrejurări. starea de necesitate. Culpa simplă poate fi asimilată unei insuficienţe profesionale generale.

. Vinovăţia funcţionarului este un element constitutiv extrem de important al abaterii disciplinare. ascultarea funcţionarului public. Sintetinzând. judecarea acestuia după anumite reguli de către o autoritate administrativă sau judecătorească. putem menţiona: a. ci numai acelea prevăzute la art. Am menţionat deja anterior că nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor publici constituie abateri disciplinare.I. p. (2) şi (3) din Statut. răspunderea disciplinară a funcţionarului public se angajează pentru simpla încălcare a competenţei sau a interdicţiilor impuse de legiuitor prin stabilirea incompatibilităţilor funcţiei.) f. art. care presupune cercetarea prealabilă. (1) din Statut conţine dispoziţia potrivit căreia încălcarea trebuie să se facă cu vinovăţie.Răspunderea juridică a funcţionarului public cauzele menţionate mai putem adăuga dispoziţia superiorului ierarhic. răspunderea disciplinară se angajează numai după o procedură specială prevăzută de lege.I. In plus. indiferent dacă aceasta îmbracă forma intenţiei sau a culpei. răspunderea disciplinară se înfăptuieşte numai dacă nu există o cauză care să împiedice aceasta (de exemplu: prescripţia. (2). răspunderea disciplinară este o răspundere de drept public b. (45) alin. (77) alin. investită de lege şi asigurarea unui drept de recurs e. pentru că aceasta presupune 51 PRISACARU V. dar numai în conformitate cu art. cazul fortuit. care poate să fie unică sau în concurs cu o faptă penală sau civilă d. (77) alin. cit. Prisăcaru51. abaterile disciplinare pot fi săvârşite şi din culpă sau neglijenţă Accentul cade aici pe noţiunea “cu vinovăţie”. Asupra sintagmei “faptă săvârşită cu vinovăţie” se opreşte şi V. op. răspunderea disciplinară este o materializare a responsabilităţii disciplinare a acestuia c. răspunderea disciplinară a funcţionarului public se angajează numai pentru o abatere de la disciplina funcţiei publice. 22 31 . administrarea probelor. legitima apărare etc. indiferent dacă se cauzează prejudiciul material sau moral. referitor la trăsăturile răspunderii disciplinare a funcţionarului public.. In opinia sa.

în termenul prevăzut de lege. Spre exemplu. acelaşi funcţionar public consider că se face vinovat şi atunci când nu săvârşeşte sau nu duce la bun sfârşit actele sau faptele sale. Le putem asimila pe vreunul din acestea două cu “secretul profesional”? Prevederile de la lit. pentru care este investit cu funcţia publică. (3) din Legea nr. putem constata că unele din ele sunt definite sumar. republicată 2007. (77) alin. referitor la prevederile cuprinse în art. o infracţiune. retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia 32 .“întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor” se pune problema de a preciza clar ce înseamnă “sistematică” şi care este perioada pentru care se poate tolera sau accepta “întârzierea sistematică”. în timp ce altele ridică probleme de înţelege şi aplicare concretă. după caz. un certificat etc. Prin analiza cuvântului “repetată” putem deduce oare că e suficient ca neglijenţa să se întâmple de 2 ori? Sau poate de 3-4 ori? In aceeaşi ordine de idei. fără să se specifice numărul lor şi când sunt motivate. “f” se face referire la “nerespectarea secretului profesional”. “a” . 188/1999. La lit. sunt următoarele: a. Revenind la art. Dar Statutul funcţionarilor publici se referă la “secretul de stat” şi la “secretul de serviciu”. mustrare scrisă b. putem discuta de o vină din culpă sau din neglijenţă atunci când funcţionarul public nu a elaborat un act administrativ.. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau. la lit. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. (2) din Statut şi analizând prevederile acestuia. Cine stabileşte că numărul absenţelor este suficient de mare pentru ca aceasta să fie considerată abatere? La lit. Astfel. pe o perioadă de la 1 la 3 ani d. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni c. (2) lit. “g” sunt extrem de vagi şi nu lămuresc în nici un fel care pot fi acele manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii şi instituţiei publice. (77) alin. de promovare în funcţia publică. (77) alin.Răspunderea juridică a funcţionarului public intenţia funcţionarului public ca prin actele sau faptele sale să săvârşească o abatere. “c” se pune problema abaterilor prin “absenţe nemotivate de la serviciu”. In egală măsură însă. “b” se pune problema “neglijării repetate în rezolvarea lucrărilor”.

funcţionarii vamali. Diminuarea drepturilor salariale poate fi aplicată unui funcţionar public pentru o abatere mai gravă săvârşită cu intenţie. cerându-i-se ca acestea să nu se mai repete. (78) alin. (78) alin. republicată. De asemenea. Suspendarea dreptului de avansare ca şi retrogradarea în trepte de salarizare sunt considerate sancţiuni severe. mai având în prealabil o sancţiune cu “mustrare”. cu diminuarea corepunzătoare a salariului. Această sancţiune se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică52. (2) din Statutul funcţionarilor publici 33 . Destituirea din funcţie este sancţiunea disciplinară cea mai severă şi 52 53 In conformitate cu art. au prevăzute în statute sau legi speciale şi alte sancţiuni disciplinare. 188/1999. (1) din Statutul funcţionarilor publici In conformitate cu art. în varianta republicată în 2007 s-a renunţat la sancţiunea avertismentului. 188/1999. dar nu este la prima abatere. sancţiunea de la lit. Faţă de varianta iniţială a Legii nr. specifice lor. diminuarea drepturilor salariale se făcea cu 510% pe o perioadă de 1-3 luni. spre deosebire de restul sancţiunilor disciplinare ce se aplică numai la propunerea comisiei de disciplină53. dar se putea aplica această sancţiune şi pentru 3 luni. ce constă în retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea într-o funcţie publică inferioară pentru o perioadă de până la 1 an.Răspunderea juridică a funcţionarului public publică pe o perioadă de până la 1 an e. în vechea formă nemodificată a legii era trecerea într-o funcţie inferioară. ceea ce însemna că nu se putea aplica această sancţiune pentru o perioadă mai mică de o lună. Mustrarea scrisă este cea mai uşoară sancţiune şi reprezintă de fapt atenţionarea în scris a funcţionarului public de neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. cum ar fi spre exemplu funcţionarii publici parlamentari. Are un caracter mai mult moral. Tot astfel. poliţiştii. 188/1999. pe o perioadă de 6-12 luni. dar şi unui funcţionar public care a săvârşit o abatere mai puţin gravă. destituirea din funcţie Anumite categorii de funcţionari publici. aplicabile pentru abateri grave şi care nu presupun ca funcţionarul public să fi primit anterior o sancţiune disciplinară mai uşoară. “d” din Legea nr. personalul diplomatic şi consular. tot în varianta nemodificată a Legii nr.

Acest act poate fi revocat de emitent. respectiv persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică dacă discutăm de “mustrare”. De asemenea. dar ierarhia are un caracter relativ. O altă precizare ce necesită a fi făcută ţine de caracterul personal al sancţiunii disciplinare. dar i se poate aplica în schimb o sanţiune disciplinară şi o alta de natură contravenţională. chiar dacă în prealabil nu a fost aplicată o alta mai puţin severă.Răspunderea juridică a funcţionarului public presupune fie repetarea gravă a încălcării îndatoririlor de serviciu. care va putea anula actul sau va obliga pe emitent să-l revoce ori să-l 34 . dacă ne referim la restul abaterilor. sancţiunile disciplinare nu sunt stabilite pentru un anume tip de abatere disciplinară. dar numai până în momentul în care el nu a intrat în cenzura unui organ de jurisdicţie. sau de către comisia de disciplină. unui anumit tip de infracţiune îi este asociată o anumită pedeapsă. unde se precizează: “la individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare. spre exemplu. După cum am arătat mai sus. decizie. (77) alin. ordin) emis de către autoritatea abilitată. In legătură cu aceste sancţiuni disciplinare se impun o serie de precizări: In primul rând. în dreptul penal. Sancţiunea disciplinară se aplică printr-un act administrativ de autoritate cu caracter individual (dispoziţie. Sancţiunile disciplinare sunt instituite într-un sistem ierarhic. fie aducerea unui important prejudiciu. In toate cazurile. actul are numai formă scrisă. sancţiunile disciplinare se stabilesc numai prin normă cu putere de lege. unei fapte nu i se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară. Aceasta se aplică numai funcţionarului public ce a săvârşit abaterea disciplinară şi nu unui colectiv sau unui compartiment din structura autorităţii / instituţiei publice. împrejurările în care aceasta a fost săvârşită. se poate aplica o sanţiune gravă. In al doilea rând. Semnificativ în acest sens este art. comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public. precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi”. ca şi abaterile disciplinare. a unei pagube importante instituţiei în care funcţionarul public şi-a desfăşurat activitatea. gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii. aşa cum. civilă sau penală. (4). Aplicarea sancţiunii disciplinare este lăsată în competenţa autorităţii abilitate să le aplice.

cu ascultarea obligatorie a funcţionarului care a săvârşit abaterea. (78) alin. existenţa unor antecedente ale acestuia. (2). de a propune martori şi probe în apărare. (78) alin. se consemnează într-un proces-verbal. (1) -. spre deosebire de restul sancţiunilor disciplinare ce se aplică numai la propunerea comisiei de disciplină . prin ordin al ministrului sau . consecinţele abaterii. (3) din Statut. referitoare la criteriile ce stau la baza aplicării sancţiunilor disciplinare: cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare. 35 . dar acestea sunt situaţii prevăzute expres de lege. (78) alin. în termenul şi la organul prevăzut în actul care reglementează constatarea abaterii şi aplicarea sancţiunii (art. în sensul aducerii la cunoştinţă a acţiunii disciplinare. Sub acest aspect. (4) din Statutul funcţionarilor publici. ascultarea funcţionarului învinuit cu privire la argumentele în favoarea apărării sale. (77) alin. în conformitate cu prevederile art.Răspunderea juridică a funcţionarului public modifice. gradul de vinovăţie al funcţionarului public. dreptul la o cercetare imparţială. (80) din Statut). împrejurările în care a fost săvârşită abaterea. Procedura disciplinară este asociată ideii de respectare a dreptului la apărare. In acest sens. Referitor la autoritatea abilitată a aplica sancţiunea disciplinară. în principiu aceasta nu poate fi decât una internă. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare ce i se impută. Statutul funcţionarilor publici prevde că “mustrarea” se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică . De asemenea. Aplicarea sancţiunii disciplinare trebuie să se facă după o justă şi prealabilă cercetare a cazului. Există posibilitatea ca sancţiunile disciplinare să fie aplicate de către o autoritate din exterior. comportamentul general în serviciu al funcţionarului public. Pentru înalţii funcţionari publici sancţiunile disciplinare se aplică prin decizie a primului-ministru.al conducătorului autorităţii / instituţiei publice centrale. dreptul la recurs.după caz . împotriva sancţiunii disciplinare se poate face contestaţie.art.art. la propunerea comisiei de disciplină. acordarea posibilităţii de a avea un apărător. reamintim prevederile art.

In conformitate cu art. (19) 36 . precum şi atribuţiile şi procedura de lucru sunt reglementate prin H. (3) alin. nr.10.funcţionarul public este considerat nevinovat.Răspunderea juridică a funcţionarului public Se prevede că sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare.G. (79) alin.10. (1) din H. De asemenea. Comisia este aceea care propune aplicarea sancţiunii disciplinare. analizarea faptelor sesizate şi considerate a fi abateri de la disciplină ale funcţionarilor publici se face de către o comisie de disciplină. (1) din Legea nr.1. în cazul în care această sancţiune a fost contestată.G. In situaţia în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere atât disciplinară cât şi ca infracţiune. In situaţia în care funcţionarul public. art. republicată 2007. constituită special în acest scop. dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare. 1210/10. 188/1999.1. organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.2003. nr. procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale. modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare. în perioada cercetării administrative conducătorul autorităţii / instituţiei administrative poate interzice accesul acestuia la documente sau poate dispune mutarea temporară a acestuia într-un alt compartiment. 1210/200354.10. Comisia de disciplină. 2. Modul de constituire. Monitorul Oficial nr. precum şi în conformitate cu art.G.2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii55: • 54 55 prezumţia de nevinovăţie . Organizare. 757/29. nr.2003 H. poate influenţa cercetarea administrativă. precum şi întocmirea de rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată şi înaintarea acestora către conducătorul instituţiei publice. tot ca atribuţie principală a comisiei de disciplină trebuie să amintim menţinerea. 1210/14. scoaterii de sub urmărire penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau neînceperea procesului penal.

cu posibilitatea de a fi reînnoit o singură dată57. Mandatul preşedintelui este de 3 ani.funcţionarul public are dreptul de a fi audiat. să aibe o probitate morală recunoscută.presupune asigurarea posibilităţii persoanelor cu poziţii divergente de a se exprima cu privire la act sau la orice fapt ce are legătură cu abaterea disciplinară în cauză • • • proporţionalitatea . (10) alin. de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat • • celeritatea procedurii . Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale: stabileşte locul. Comisia de disciplină are următoarea componenţă: Preşedintele comisiei de disciplină Pentru a fi desemnat preşedinte al comisiei de disciplină. art. data şi ora şedinţelor comisiei de disciplină.o sancţiune se acordă numai în conformitate cu sancţiunile disciplinare prevăzute de lege unicitatea sancţiunii . să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege56. să posede studii superioare juridice sau administrative. un funcţionar public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie funcţionar public clasa I.se referă la păstrarea raportului direct între gravitatea abaterii disciplinare. de a prezenta dovezi în apărarea sa. In cazul suspendării sau încetării mandatului preşedintelui comisiei de 56 57 Idem. art. conduce şedinţele comisiei. (1) Idem. (8) alin. circumstanţele săvârşirii şi sancţiunea propriu-zisă legalitatea sancţiunii . precum şi în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice58.Răspunderea juridică a funcţionarului public atâta timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită • garantarea dreptului la apărare . (1) 58 Idem. (21) 37 . reprezintă comisia de disciplină în conducătorului autorităţii / instituţiei publice.presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda rapid la soluţionarea cauzei contradictorialitatea . a altor autorităţii sau instituţii. coordonează activitatea comisiei şi a secretarului acesteia. art.unei abateri disciplinare i se poate aplica o singură sancţiune disciplinară.

la cerere şi înainte de termen. (8) alin. (4) din Statut. Suspendarea de drept a unui membru are loc în situaţia în care acesta a fost detaşat în cadrul altei instituţii / autorităţi. 1210/2003. (3) 38 . Mandatul unui membru al unei comisii de disciplină se poate suspenda de drept. (1) H.G. (79) alin. Membrii comisiei de disciplină Pot fi membrii în comisia de disciplină numai funcţionarii publici definitivi. sau în situaţia în care sindicatul nu este reprezentativ. nr. se va proceda la constituirea viitoarei comisii de disciplină62. numiţi prin decizia primului-ministru. (1) 62 Idem. atribuţiile acestuia se vor exercita de către un membru supleant59. din comisia de disciplină face parte un reprezentant al organizaţiei sindicale. rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv. (2) 61 Idem. la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. împreună cu reprezentanţi ai compartimentelor de control din cadrul instituţiei. Nu poate fi membru în comisia de disciplină funcţionarul public care se află în una din următoarele situaţii de incompatibilitate: • • • este soţ. comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri care. Potrivit art. un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici.G. cu conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice este membru al comisiei paritare a fost sancţionat disciplinar. (3) din H. De asemenea. 9 alin. Cu 30 de zile înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei de disciplină. art. In cadrul înalţilor funcţionari publici. şi în conformitate cu art. (16) alin. (5) alin. (79) alin. să cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatul final al cercetării. comisia de disciplină este formată din 5 înalţi funcţionari publici. iar sancţiunea nu a fost radiată. în conformitate cu art. art. art. ca membru. a săvârşit o faptă care face obiectul 59 60 Idem. ori nu există sindicat.Răspunderea juridică a funcţionarului public disciplină. cu posibilitatea de a fi reînnoit o singură dată61. în conformitate cu prevederile legii60 Mandatul unui membru al comisiei de disciplină este de 3 ani. care au probitate morală recunoscută. (2) din Statut. art. 1210/2003. (8)alin.

Suspendarea la cerere a unui membru al unei comisii de disciplină are loc în următoarele situaţii: dacă acesta se află într-unul din cazurile de incompatibilitate deja amintite. Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină se constată printr-un raport al comisiei care se aduce la cunoştinţă persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină63. (18) alin. art. Inainte de termen. Cererea de suspendare se formulează în scris de către orice persoană ce poate dovedi existenţa situaţiilor respective şi o înaintează preşedintelui comisiei de disciplină.funcţionarul public în cauză. art. dacă s-a pronunţat anterior soluţionării cauzei cu privire la fapta sesizată. Si în această situaţie. (1) 39 . Secretarul comisiei are următoarele atribuţii principale: înregistrează sesizarea referitoare la abaterea funcţionarului public. cu studii juridice sau administrative. Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină durează până la definitivarea cauzei care a determinat suspendarea. cu un membru supleant. convoacă . (1) Idem. cu funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată64. Secretarul comisiei de disciplină şi secretarul supleant. rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv. (1) 66 Idem. Comisia de pronunţă în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii. Prin actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină sunt numiţi un secretar al comisiei de disciplină şi un secretar supleant.la cererea preşedintelui comisiei de disciplină . persoana care a 63 64 Idem. (1) 65 Idem. Aceştia nu sunt însă membrii ai comisiei de disciplină66. membrul comisiei va fi înlocuit cu un membru supleant. iar preşedintele comisiei de disciplină va lua măsuri pentru înlocuirea membrului titular suspendat. dacă i s-a aplicat o sancţiune disciplinară65. republicată 2007). (11) alin. (12) alin. dacă este soţ. art. mandatul unui membru al comisiei încetează în următoarele condiţii: dacă acesta renunţă la calitatea de membru. 188/1999.Răspunderea juridică a funcţionarului public comisiei de disciplină sau în situaţia în care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva acestuia. dacă a fost suspendat din funcţia publică pentru o perioadă mai mare de 30 de zile (în condiţiile prevăzute de Legea nr. dacă s-a transferat în cadrul altei autorităţi / instituţii publice. (15) alin. art.

actele emise de comisia de disciplină şi le înaintează conducătorului instituţiei publice. efectuează alte lucrări necesare desfăşurării activităţii comisiei de disciplină67. art. redactează şi semnează procesul-verbal al şedinţelor comisiei de disciplină. redactează şi semnează. 2.dacă este posibil . nu mai târziu de 2 luni de la data comiterii faptei şi trebuie să cuprindă: • • • • • numele. De asemenea.G. prenumele.compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată descrierea faptei ce face obiectul sesizării prezentarea dovezilor data şi semnătura68 Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune: audierea persoanei 67 68 Idem. (24) alin.2. Pentru înalţii funcţionari publici. în conformitate cu prevederile art.dacă este cazul . Sesizarea îndreptată împotriva unui funcţionar public se adresează conducătorului autorităţii / instituţiei publice.Răspunderea juridică a funcţionarului public făcut sesizarea şi persoanele ce urmează a fi audiate. sesizarea poate fi adresată direct comisiei de disciplină din cadrul autorităţii / instituţiei publice. (2) 40 . (24) alin. ori conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. alături de membrii comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia. ţine evidenţa rapoartelor şi a sesizărilor. conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public şi orice persoană care se consideră vătămată prin activitatea funcţionarului public. Funcţionarea comisiei de disciplină. art. domiciliul şi . Sesizarea se formulează în scris. funcţia deţinută de persoana care a făcut sesizarea numele. comisia de disciplină poate fi sesizată de: conducătorul instituţiei / autorităţii publice.1. prenumele şi . Aceştia au obligaţia de a o transmite comisiei de disciplină competente. Sintetizând. (22) Idem. 1210/2003. secretarul şi secretarul supleant se numesc prin decizie a primului-ministru.locul de muncă. ce va fi semnat ulterior de către toţi membrii comisiei. (1) din H.

administrarea probelor. numele. semnat de către preşedinte. In cazul refuzului funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie referitoare la abaterile disciplinare. (32) alin. culegerea informaţiilor prin mijloacele prevăzute de lege. funcţia deţinută şi compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. precum şi de către secretarul acesteia şi persoana audiată. Sedinţele comisiei de disciplină sunt publice. propunerea de aplicare a unei sancţiuni disciplinare sau de clasare a cauzei. verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate69. numele. semnătura preşedintelui. audierea funcţionarului public a cărui faptă face obiectul sesizării. funcţia şi domiciliul persoanei care sesizat fapta. probele administrate. conducătorul autorităţii / instituţiei publice va sesiza organele de cercetare penală. trebuie să conţină următoarele: numărul şi data sesizării. precum şi a persoanelor audiate. prenumele. numele. prenumele. audierea altor persoane ce pot înlesni rezolvarea cazului. când nu se confirmă săvârşirea abaterii. motivarea propunerii. Comisia de disciplină poate propune sancţiunea disciplinară aplicabilă. atunci când funcţionarul public s-a dovedit a fi vinovat. pe baza 69 70 Idem. data întocmirii raportului70. (1) 41 . Raportul comisiei de disciplină cu privire la cauza pentru care a fost sesizată. membrii comisiei şi secretarul acesteia. prenumele. art. Actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public este emis de persoana competentă.Răspunderea juridică a funcţionarului public care a făcut sesizarea. (2) Idem. Audierea persoanelor se consemnează într-un proces-verbal semnat de către preşedintele şi membrii comisiei de disciplină. (28) alin. prezentarea faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a avut loc. acest fapt se consemnează într-un proces-verbal. Lucrările şedinţei se consemnează într-un proces-verbal. sau poate propune clasarea sesizării. a membrilor comisiei şi a secretarului acesteia. cu excepţia când există solicitarea din partea funcţionarului public împotriva căruia există sesizarea sau a preşedintelui comisiei de disciplină ca aceasta să fie secretă. art. Dacă există indicii că fapta săvârşită poate fi considerată infracţiune. potrivit legii de aplicare a sancţiunilor disciplinare.

comisia de disciplină poate să propună menţinerea. de exemplu: pentru desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici. dar nu poate propune o sancţiune disciplinară mai gravă decât cea aplicată. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile. temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară. dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterilor disciplinare. De asemenea. 2.Răspunderea juridică a funcţionarului public propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină. In funcţie de rezultatul verificărilor. (2) 42 . termenul în care aceasta poate fi contestată. (35) alin. Conducătorul autorităţii are obligaţia de a sesiza comisia de disciplină în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei şi de a verifica dacă sancţiunea disciplinară este conform legii. Acest cazier este un act ce cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului şi care nu au fost radiate în condiţiile legii. instanţa competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea poate fi contestat71. Cazierul administrativ este necesar în mai multe situaţii. Radierea sancţiunilor disciplinare. precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplină. Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult un an de la data sesizării comisiei de disciplină. Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. art. pentru desemnarea unui funcţionar public în calitate de membru sau de preşedinte al unei comisii de disciplină. eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. funcţionarul public poate depune contestaţie la conducătorul instituţiei / autorităţii publice.1. Situaţia disciplinară a funcţionarului public este consemnată într-un cazier administrativ. Actul administrativ de sancţionare se comunică funcţionarului public sancţionat în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii. care poate dispune efectuatea unui control. pentru desemnarea unui 71 Idem. modificarea sau anularea sancţiunii. Actul administrativ trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: descrierea faptei care se constituie abatere disciplinară.3.

Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionar public într-o comisie paritară. Mircea Pereda73 face distincţie clară dintre răspunderea contravenţională de drept comun ce îşi are sediul în O. prevăzute la art. pentru ocuparea unei funcţii corespunzătoare înalţilor funcţionari publici etc. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau retrogradarea în treptele de salarizare / retrogradarea în funcţia publică. prevăzută la art. „a” din Statut b. pentru sancţiunile cu diminuarea drepturilor salariale.2. „e” 2.G. art. (1) PREDA M. In acest sens. sancţiunile de drept se radiază după cum urmează: a.. dr. (77) alin. dacă s-a scurs un anumit termen şi dacă funcţionarul public a avut o bună comportare. (82) alin. prevăzută la art. Potrivit art. p. univ. (3) lit. op. în termen de 7 ani de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. 2/2001 privind regimul 72 73 Legea nr. în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. Statutul funcţionarilor publici prevede radierea de drept a sancţiunilor disciplinare aplicate72.. nr. s-a apreciat că ele nu trebuie să fiinţeze în dosarul funcţionarului public pe toată durata activităţii sale. Intrucât sancţiunile disciplinare au un scop preventiv şi educativ. a preşedintelui comisiei de disciplină. (77) alin. (3) lit. a conducătorului autorităţii / instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. în termen de 6 luni de la aplicare pentru sancţiunea de mustrare scrisă. (82) alin. (77) alin. 188/1999. (3) lit. cit. alte persoane interesate prevăzute de lege. „b”-„d” c. 148 43 . pentru sancţiunea cu destituirea din funcţia publică. publice Cazierul administrativ se eliberează la solicitarea funcţionarului public interesat. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici este angajată în situaţia în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul sau în legătură cu serviciu. (1) din Statutul funcţionarilor publici. Prof.

In măsura în care aceste legi speciale şi statute nu cuprind reglementări distincte. Cu privire la elementele faptei ce constituie contravenţie. prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea. 2/2001. II. se vor aplica cele din O. nr. contravenţie şi abaterea disciplinară săvârşită de funcţionarul public. Tratat de drept administrativ.G. (83) din Statutul funcţionarilor publici. cu modificările şi completările ulterioare. Astfel. Răspunderea contravenţională poate privi însă atât pe funcţionarul public în cauză. majoritatea autorilor români le apreciază ca fiind: fapta este săvârşită cu vinovăţie. care prezintă pericol social mai redus decât infracţiunea şi este prevăzută şi sancţionată ca atare prin acte normative. din punct de vedere al importanţei. temeiul juridic al unei asemenea răspunderi constă în faptul că unele atribuţii (ce au fost încălcate) aparţin unui anumit funcţionar public. cât şi instituţia / autoritatea publică în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Mircea Preda. imediat după cele arătate prin legea penală74. arătând că dacă infracţiunea lezează valorile sociale esenţiale. şi răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici. ca persoană fizică. In opinia prof. dr. trebuie să menţionăm următoarele: Subiectul contravenţiei este funcţionarul public.. în această calitate şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. dar care sunt situate. există o distincţie clară între infracţiune. contravenţia trebuie înţeleasă ca având drept obiect social-juridic generic aceste valori sociale de interes general. în calitate de persoană juridică. fapta săvârşită cu vinovăţie de către un funcţionar public. Editura Nemira. constituie abatere contravenţională care atrage răspunderea contravenţională a funcţionarului public. Potrivit prof. inclusiv cele referitoare la anumite categorii de funcţionari publici. vol. dr. Privitor la trăsăturile contravenţiei. 1996 44 . aşa cum este el definit prin Statutul funcţionarilor publici. în timp ce altele (de asemenea încălcate) pot să aparţină autorităţii sau instituţiei 74 IORGOVAN A. ce îşi are sediul în art. dar şi în alte legi speciale. Antonie Iorgovan. fapta este prevăzută şi sancţionată ca atare prin legi şi alte acte normative. univ.Răspunderea juridică a funcţionarului public juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare. univ.

deoarece ar afecta negativ activitatea instituţiei / autorităţii respective76. ele nu pot fi confiscate. Cu privire la sancţiunea complementară a confiscării bunurilor folosite la săvârşirea contravenţiei de către funcţionarul public. 148 PREDA M.. care este exclusă în materia răspunderii contravenţionale a funcţionarului public. cu mici excepţii. p. 1989. minoritatea făptuitorului. univ. Cauzele care ar înlătura răspunderea contravenţională a funcţionarului public sunt. sunt prevăzute sancţiuni specifice. p. 122 45 . ca persoană juridică75. opinează că dacă acestea sunt în proprietatea publică sau privată a autorităţii sau instituţiei publice. Editura Evrika. p. faptele nu trebuie să fie calificate nici ca abateri disciplinare... univ. op. In această situaţie. Pe de altă parte. de exemplu. în unele domenii.. SLANICEANU I. 149. Brăila. dr.Răspunderea juridică a funcţionarului public publice. In principiu. cit. Obiectul răspunderii contravenţionale are în vedere valorile sociale afectate prin faptele funcţionarilor publici. Sancţiunea.. prin lege se stabilesc anumite obligaţii pentru unele funcţii publice. Ca excepţie putem menţiona. Prin unele acte normative însă. prof. Pentru a fi considerate contravenţii. cit. răspunderea contravenţională a funcţionarului public decurge din norma legală care instituie răspunderea contravenţională şi nu din raportul juridic de subordonare ierarhică. Latura obiectivă se defineşte prin gradul de pericol social al acţiunilor sau inacţiunilor funcţionarilor publici. dr. Ion Popescu Slăniceanu. Mircea Preda şi prof. Latura subiectivă a răspunderii contravenţionale a funcţionarului public se bazează pe existenţa vinovăţiei în săvârşirea faptei sub forma intenţiei sau a culpei. aceleaşi cu cele avute în vedere de dreptul comun. Sunt situaţii în care. competenţa de constatare şi chiar de sancţionare a contravenţiilor este dată de un organ al statului specializat în domeniul respectiv.P. 75 76 PREDA M. Teoria funcţiei publice. funcţionarilor publici li se aplică aceleaşi sancţiuni contravenţionale care sunt prevăzute şi în dreptul comun pentru orice cetăţean sau salariat. In asemenea situaţii. iar pentru funcţionarii respectivi se prevede că încălcarea acestora constituie contravenţie. deoarece li s-ar aplica regimul juridic al acestora. acestea trebuie să aibe un grad de pericol social de o anumită gravitate. op.

implicit. 2. nu însă şi cu răspunderea penală. şi anume: constatarea contravenţiei. Mai putem adăuga faptul că răspunderea contravenţională a funcţionarului public şi. Răspunderea contravenţională a funcţionarului public poate fi înlăturată de: cauzele care înlătură responsabilitatea administrativă a funcţionarului public şi măsurile administrative accesorii. potrivit art. Calea de atac în materie contravenţională este plângerea. (2) din Statut. (83) alin. sancţiunile contravenţionale se pot aplica împreună. exercitarea căilor de atac. aceasta se face numai de 2 categorii de agenţi constatatori: anumite autorităţi sau agenţii acestora. precum şi măsurile administrative accesorii.). Referitor la constatarea contravenţiei săvârşite de funcţionarul public. denumite poliţiile administrative speciale şi de către autoritatea judecătorească. Se poate depune plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea / instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat. financiar.3. Se va aplica. deoarece aceeaşi faptă nu poate fi în acelaşi timp contravenţie şi infracţiune. supraveghere vamală etc. cumulativ.disciplinară sau civilă . acest tip de răspundere juridică este reglementat expres printr-o serie de legi speciale sau statute. pe care o poate face funcţionarul public sau funcţionarul public împreună cu instituţia / autoritatea publică din care face parte. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici Pentru diferite categorii de funcţionari publici. Statutul funcţionarilor publici se referă la răspunderea civilă în art. specializaţi pe “domenii” (fiscal. executarea sancţiunilor contravenţionale. chiar şi atunci când este vorba de răspunderea contravenţională a persoanei juridice. în schimb.Răspunderea juridică a funcţionarului public O altă trăsătură specifică a răspunderii contravenţionale a funcţionarului public este caracterul ei personal. Există 4 faze principale în cadrul procedurii contravenţionale. (84). cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei funcţionarului public. principiul potrivit căruia pentru aceeaşi faptă contravenţională nu se vor putea aplica 2 sancţiuni contravenţionale.. cu răspunderea şi cu sancţiunile de altă natură . aplicarea sancţiunii. cauzele care înlătură aplicarea sancţiunii sau executarea sancţiunii contravenţionale. fără a 46 .

Prof. răspunderea materială.. oricine cauzează altuia un prejudiciu. daune plătite de autoritatea / instituţia publică. la care se adaugă beneficiul nerealizat. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. răspunderea civilă a acestora se angajează pentru: a. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici se bazează pe principiul potrivit căruia. Si doctrina face referire la răspunderea administrativ-patrimonială. Mircea Preda apreciază că cea mai potrivită denumire pentru acest tip de răspundere este cea de “răspundere patrimonială”. există o serie de acte normative ce se referă la răspunderea materială sau răspunderea patrimonială. Răspunderea civilă intervine în situaţia în care funcţionarii publici. op. Această situaţie ne obligă să facem unele precizări. republicată 2007. 150 47 . (52) alin. dr. fără ca aceasta să fie pusă în legătură cu vreo calitate anume a făptuitorului. cit. iar legislaţia în vigoare foloseşte frecvent noţiunea de “patrimoniu”77. (84) foloseşte termenul de “răspundere civilă” vom folosi acest termen în continuarea acestei lucrări. în calitate de comitent.. produc un prejudiciu material. Cu alte cuvinte. (84) din Legea nr. Intrucât Statutul funcţionarilor publici la art. Potrivit art. răspunderea patrimonială.Răspunderea juridică a funcţionarului public face vreo precizare referitoare la răspunderea materială sau patrimonială. unor terţe persoane. în exercitarea funcţiei lor. Răspunderea civilă sau cea patrimonială (materială) are loc numai când s-a produs un prejudiciu unităţii în care este încadrat funcţionarul public sau unor terţi. este obligat să îl repare. p. univ. Cuantumul despăgubirii cuprinde dauna efectivă. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 77 PREDA M. Codul civil reglementează răspunderea civilă. funcţionarul răspunde în cazul săvârşirii unui delict civil. pagube produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează b. întrucât în art. ca răspundere contractuală sau delictuală. Atunci când prejudiciul este săvârşit de o persoană care are calitatea de funcţionar public. (3) din Constituţia României se face referire expresă la “răspunderea patrimonială a statului”. nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit c. prin greşeala sa.

145 48 . legătura cauzală între faptă şi prejudiciu e. fie fapt material. un prejudiciu material. pe de altă parte. fie act juridic. săvârşite în exerciţiul funcţiei şi care au produs un prejudiciu material unui terţ. acesta fiind obligat să acorde despăgubiri materiale pentru paguba ce s-a produs ca urmare a faptei sale. din culpa unei persoane. cit. trebuie să fie întrunite următoarele condiţii: a. republicată 2007. reglementate de art. şi funcţionarii publici ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestora. Prin urmare. op. Delictul civil este orice fapt ilicit.Răspunderea juridică a funcţionarului public Potrivit V. sintagma de „în calitate de comitent” ne relevă faptul că între conducătorii autorităţilor sau a instituţiilor publice. (1) alin. Răspunderea funcţionarilor publici pentru prejudiciul cauzat autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează are unele trăsături comune cu răspunderea materială din dreptul muncii. Prisăcaru. răspunde nu numai 78 PRISACARU V.I. p. El atrage răspunderea celui care l-a săvârşit. existenţa unui fapt ilicit b. la art. potrivit Codului civil. cauzarea unui prejudiciu material c. care produce. cum este raportul dintre comitent şi prepuşii săi. dar şi unele particularităţi. pentru că între conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice şi funcţionarii lor nu este nimic contractual. Legea nr. (3) Cod civil78. (1000) alin. (1) stabileşte că între conducătorii autorităţilor / instituţiilor publice şi funcţionarii numiţi în funcţii publice există raporturi de serviciu. existenţa culpei comitentului d. ci numai raporturi de serviciu. O primă particularitate constă în faptul ca persoana în cauză să aibă calitatea de funcţionar public şi să fi produs paguba cu prilejul exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu aceasta. Pentru angajarea răspunderii delictuale a funcţionarilor.. răspunderea civilă a funcţionarilor publici îşi are temeiul în raporturile de serviciu şi nu în raporturile care se stabilesc între comitent şi prepuşii săi. ar exista raporturi de drept civil. 188/1999. fapta ilicită să fie săvârşită în exerciţiul funcţiei respective a comitentului Putem spune că pentru faptele ilicite ale funcţionarului. pe de o parte.I..

deci nu se prezumă. Pornind de la Legea contenciosului administrativ. spre deosebire de salariat ca răspunde numai de prejudiciul material provocat unităţii. fie prin semnarea de către funcţionarul public a unui angajament de plată. (1) se prevede că reparararea pagubei se face prin emiterea unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare de către conducătorul unităţii. Referitor la vinovăţia funcţionarului public. ca în dreptul civil. mai putem menţiona ca trăsătură specifică a răspunderii funcţionarului public comparativ cu cea a unui simplu salariat. Astfel. Singura prezumţie de vinovăţie există. funcţionarul public se poate adresa instanţei de contencios administrativ. dacă aceasta priveşte şi autoritatea / instituţia la care este încadrat funcţionarul public. răspunderea funcţionarului administrativ este o răspundere individuală. totuşi. ale Codului civil). Statutul funcţionarilor publici conţine şi unele reguli procedurale specifice cu privire la răspunderea instituţiei / autorităţii publice la care sunt încadraţi. ci şi organul de stat cu personalitate juridică (conform art. în art. faptul că funcţionarul public răspunde şi pentru prejudiciul moral.Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionarul care a săvârşit fapta (conform art. (85) alin. Impotriva ordinului sau a dispoziţiei de imputare. Sigur. funcţionarul public poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordinul scris care a produs prejudiciul. O situaţie specială care priveşte răspunderea civilă a funcţionarului public faţă de autoritatea / instituţia publică la care este încadrat priveşte răspunderea pentru daunele plătite de autoritate sau instituţie în calitate de comitent unor terţe 49 . Se poate discuta însă asupra aspectului privind răspunderea pentru prejudiciul moral. O ultimă trăsătură ce trebuie menţionată este aceea că răspunderea civilă a funcţionarului public poate fi cumulată cu răspunderea disciplinară şi contravenţională a acestuia. este de relevat că aceasta trebuie dovedită de autoritatea / instituţia publică. în cazul funcţionarilor publici cu atribuţii de gestionare. ambele în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei. sau numai o persoană fizică şi juridică terţă. dar există situaţii în care. potrivit Legii contenciosului administrativ. (1000) şi urm. (998) Cod civil).

Mircea Preda „sediul materiei acestei forme de răspundere civilă îl constituie Legea contenciosului administrativ. dr. In ceea ce priveşte autoritatea publică. cum ar fi. potrivit căreia acţiunile în justiţie în materie de contencios administrativ pot fi formulate şi direct împotriva funcţionarului autorităţii pârâte care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul rezolvării cererii dacă se solicită plata unei despăgubiri pentru prejudiciu cauzat sau pentru întârziere. Astfel. sau chiar împotriva amândurora. dar creşte totuşi răspunderea funcţionarului. p. se pune problema răspunderii funcţionarului public numai dacă se solicită despăgubiri. In cazul în care acţiunea se admite. terţul păgubit de către un funcţionar public are dreptul să aleagă între a formula acţiunea împotriva autorităţii sau a instituţiei publice. culpa este aceea de a nu fi selectat suficient de bine personalul încadrat ca funcţionar public sau de a nu-l fi supravegheat corespunzător în exercitarea atribuţiilor. univ. deoarece aceasta nu a avut calitatea de comitent în procesul respectiv. De asemenea. numai împotriva funcţionarului public. cit. Răspunderea solidară îl apără pe reclamant de o eventuală insolvabilitate a funcţionarului public. spre exemplu. Un asemenea tip de răspundere apare atunci când un funcţionar public a realizat un prejudiciu care are legătură cu calitatea sa de funcţionar public. dacă se solicită numai obligarea la emiterea unui act sau anularea unui act. Potrivit prof.. Dacă acţiunea sa nu are legătură cu calitatea de funcţionar public.. Dacă acţiunea a fost formulată numai împotriva funcţionarului public nu şi împotriva instituţiei publice.Răspunderea juridică a funcţionarului public persoane. acţiunea se formulează doar împotriva 79 PREDA M. emiterea unui act de către acesta sau refuzul de a refuza o cerere. op. In sens contrar. Putem discuta despre un asemenea tip de răspundere numai în situaţia în care instituţia / autoritatea este obligată solidar cu funcţionarul public. acesta va răspunde în condiţiile dreptului civil. pentru a răspunde solidar. nu se pune problema răspunderii funcţionarului faţă de instituţia publică. funcţionarul respectiv va putea fi obligat la plata daunelor (materiale şi morale) solidar cu autoritatea administrativă”79. 152 50 .

dar vinovăţia este exclusă în situaţia în care funcţionarul public cheamă în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordin scris referitor la acţiunea ce a avut ca rezultat prejudiciul. neglijenţa în păstrarea secretului de stat.. luarea şi dare de mită. Unele din infracţiunile săvârşite de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei sau în legătură cu atribuţiile de serviciu sunt prevăzute în Codul penal. se angajează potrivit legii penale. normele generale care privesc răspunderea materială a salariaţilor pentru pagubele provocate terţilor. ca în cazul în care paguba a fost provocată direct autorităţii sau instituţiei publice. se vor aplica. Răspunderea civilă a funcţionarului faţă de instituţia / autoritatea publică la care este încadrat se bazează pe vinovăţia primului. neglijenţa în serviciu. (86) alin. abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. să se facă în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi nu în baza ordinului sau a dispoziţiei de imputare emis de conducătorul instituţiei publice. în timp ce altele pot fi prevăzute în legi speciale. dar poate fi şi subiect pasiv. prof. dr. 2. în completare. 153 51 . abuz în serviciu contra intereselor publice. primirea de foloase necuvenite. Răspunderea penală Potrivit art. traficul de influenţă etc80. în situaţia când infracţiunile sunt săvârşite de alţii împotriva sa. (1). op.. răspunderea funcţionarilor publici pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.Răspunderea juridică a funcţionarului public instituţiei / autorităţii publice. Astfel.4. sunt definite următoarele infracţiuni: abuz în serviciu contra intereselor personale. purtarea abuzivă. p. Din punct de vedere procedural. univ. 80 PREDA M. Mircea Preda face precizarea că în Codul penal la capitolul intitulat “Infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul”. Funcţionarul public poate fi atât autor al infracţiunii şi în această situaţie apare ca subiect activ. care nu mai are şi calitatea de comitent. Statutul funcţionarilor publici prevede ca răspunderea funcţionarului pentru daunele plătite de instituţia / autoritatea publică în calitate de comitent. In măsura în care Statutul funcţionarilor publici sau alte legi speciale nu conţin prevederi distincte în această materie. cit.

art. denumit “Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege”. Conform art. suspendarea din funcţie încetează. funcţionarii publici pot săvârşi şi alte infracţiuni prevăzute şi sancţionate de Codul penal. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. care împiedică înfăptuirea justiţiei. precum şi în cazul în care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. (4) al aceluiaşi articol. Art. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea). iar funcţionarul public respectiv va fi reintegrat în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. va fi sesizată comisia de disciplină competentă. noţiunea de funcţionar public în planul dreptului penal are o sferă mai largă de cuprindere decât în alte ramuri ale dreptului. 78/2000. iar fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară. fiind definită ca “persoana care exercită permanent sau temporar. (215) alin. modificată. indiferent cum a fost investită. o însărcinare de orice natură. contra statului sau contra autorităţii. retribuită sau nu în serviciul unei unităţi dintre cele prevăzute la art.art. (145) Cod penal”. (1) abuz în serviciu contra intereselor persoanelor . cu orice titlu. (247) 52 . (2) din Statut prevede că. art. In afară de faptele de corupţie prevăzute şi sancţionate de Legea nr. conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine. (3). infracţiunile incidente în ceea ce-i priveşte pe funcţionarii publici sunt reglementate de titlul IV. în situaţia în care acţiunea penală s-a pus în mişcare pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. „h” (nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. Potrivit alin. a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. cum sunt: • • • delapidarea .art. In noţiunea de funcţionar public intră şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice.Răspunderea juridică a funcţionarului public In al doilea rând. In Codul penal. (246) abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi . de fals. dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală. de serviciu sau în legătură cu serviciul. (86) alin. în situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale. (246)-(258). (54) lit. (86) alin.

trebuie să dispună suspendarea acestuia din funcţie. In cazul în care se ajunge la concluzia că fapta săvârşită de funcţionar întruneşte caracteristicile unei infracţiuni. In cursul acesteia.art. In cazul în care se constată nevinovăţia funcţionarului în cauză. acesta urmează să fie repus în funcţie. plătindu-i-se salariul pe tot timpul cât a fost suspendat. în vederea începerii anchetei penale. trebuie sesizate organele de cercetare penală.art. (252) omisiunea sesizării organelor judiciare .art. organul din care face parte funcţionarul aflat în anchetă penală.art. 53 .Răspunderea juridică a funcţionarului public • • • • • • abuz în serviciu contra intereselor publice . până la soluţionarea cazului. informaţiile şi actele necesare soluţionării cazului. evident fără plata salariului.art. (249) purtare abuzivă . (263) deturnarea de fonduri . organul de stat din care face parte acel funcţionar are sarcina de a face o serie de cercetări interne. pentru a stabili exact dacă fapta prezintă sau nu gravitatea unei infracţiuni. (1) In situaţia în care un funcţionar săvârşeşte o faptă care se apreciază că ar avea un caracter penal. (250) neglijenţă în păstrarea secretului de stat . Suspendarea nu constituie o sancţiune. organul unde a fost săvârşită fapta are datoria de a pune la dispoziţia organelor care cercetează sau judecă pe funcţionar toate datele. (302) alin. mai exact spus cel care a angajat pe funcţionarul respectiv. precum şi de a cere sprijinul altor organe. ci numai o măsură necesară pentru ca prestigiul organului şi chiar însăşi activitatea sa să nu aibă de suferit.art. De asemenea. (248) neglijenţă în serviciu .

Vorbind în general despre îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special. dar altele sunt comune. Alte atribuţii ale acestor categorii speciale de funcţionari publici sunt prevăzute în legi speciale şi regulamente de organizare şi funcţionare sau în statute proprii. fie cu ale celorlalţi funcţionari publici. fie cu ale celorlalţi salariaţi. acolo unde acestea există. trebuie să menţionăm faptul că o parte a îndatoririlor ce le revin le sunt specifice. ce îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. 54 .Răspunderea juridică a funcţionarului public CAPITOLUL III RĂSPUNDEREA JURIDICA A UNOR CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI CU STATUT SPECIAL In cazul funcţionarilor publici cu statut special. cadrul general în materie îl oferă Statutul funcţionarilor publici. unde sunt reglementate o serie de îndatoriri.

Pentru ocuparea unei funcţii publice este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: cetăţenia română. în conformitate cu anexa la Legea nr. documentarea. în conformitate cu art. precum şi activitatea de informatică. apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei. organizarea. 7/2006. evidenţa şi informatizarea activităţii legislative. să fie declarat “admis” la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei publice parlamentare83. (3) lit. „a”-„i” 55 . studii şi vechime în specialitate.01. analize comparative în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ. contenciosul administrativ şi auditul intern. registratură şi arhivă82. (1) din Legea nr. prezentarea şi redactarea lucrărilor de specialitate ale comisiilor parlamentare. Prin structuri de specialitate înţelegem serviciile Camerei Deputaţilor şi Senatului care desfăşoară activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică.Răspunderea juridică a funcţionarului public 1. 7/200681. elaborarea de studii. organizarea lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor şi Senatului. la propunerea secretarilor generali ai celor Camere. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani. „a”-„h”/Legea 7/2006 83 Art. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică. Statutul funcţionarului public parlamentar Statutul funcţionarului public parlamentar din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului României este reglementat prin Legea nr. 7/2006 privind Statutul 81 82 Monitorul Oficial nr. relaţii cu presa şi cu publicul. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii parlamentare externe şi de protocol.2006 Art. inclusiv a şedinţelor comune. redactării şi definitivării actelor legislative. după cum urmează: asigurarea din punct de vedere tehnic şi de specialitate a elaborării. Clasificarea funcţiilor publice parlamentare se face în funcţie de nivelul atribuţiilor. astfel cum este definită de lege. pot stabili şi condiţii specifice pentru ocuparea unor funcţii publice parlamentare. domiciliu stabil în România şi cunoaşterea limbii române. gestionarea resurselor umane şi financiare. vârsta minimă: 18 ani. (11) alin. sinteze. (1). lit. organizarea şi desfăşurarea activităţii Biroului Permanent. fapt atestat printr-un examen de specialitate. Pe lângă condiţiile prevăzute mai sus. (6) alin. fără antecedente penale. Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 35/16.

art. acestea se ocupă prin concurs sau examen. (2) 89 Idem. se face de către secretarul general. director adjunct. (7) alin. Astfel. (17) alin. după caz. (7) alin. art. cu avizul Biroului permanent89. după cum urmează: • funcţii publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici: secretar general. alin. Numirea şefului de departament sau a directorului general. (1) 88 Regulamentul intern al funcţionarilor publici parlamentari din serviciile Camerei Deputaţilor. secretar general adjunct. în raport de funcţia publică pe care aceştia urmează s-o exercite. organizat de secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau Senatului. şef cabinet. Secretarul general emite ordinul de numire în funcţia publică parlamentară a candidatului declarat “admis”. astfel: Funcţiile publice parlamentare corespunzătoare înalţilor funcţionari publici sunt ocupate prin numire87. Numirea în funcţiile publice parlamentare de conducere se face pe bază de concurs. ci doar posturile prevăzute la cabinetele membrilor birourilor permanente. în limita posturilor vacante. şef secţie. (3) 90 Legea nr. (2) 56 . stenodactilograf86 Numirea funcţionarilor publici parlamentari se face în mod diferenţiat. şef serviciu. 7/2006. Referitor la funcţiile publice parlamentare de execuţie.90 Pe baza rezultatelor definitive obţinute după susţinerea concursului sau examenului. secretarii generali şi secretarii 84 85 Art. la comisiile şi grupurile parlamentare. şef departament / director general84 • • funcţii publice parlamentare de conducere: director. (74) alin. referent. (2) 86 Art. (1) Art. în limita posturilor vacante. după consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare 88.Răspunderea juridică a funcţionarului public funcţionarului public parlamentar. (18) alin. (3) 87 Art. şef birou85 funcţii publice parlamentare de execuţie: consilier / expert / consultant parlamentar. numirea în funcţiile de secretar general şi secretar general adjunct se face la propunerea Birourilor permanente ale celor două Camere. având totodată avizul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului. Nu toate persoanele încadrate ca “şef de cabinet” au statut de funcţionar public parlamentar. (7) alin.

(79) şi (80) din Legea nr. Răspunderea disciplinară se angajează pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu săvârşite în exercitarea funcţiei. sunt cele prevăzute la art. atitudinea ireverenţioasă în timpul exercitării funcţiei prevederilor legale privind interdicţiile funcţionarilor 57 . întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor f. încălcarea parlamentari b. neglijenţă gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor e. Pot avea statut de funcţionar public parlamentar numai referenţii care desfăşoară activităţi de natura funcţiei publice. în condiţiile legii. întrucât. de gospodărie. (5) alin. se constituie ca abateri disciplinare următoarele: a. investiţii. contravenţional. funcţionarii publici parlamentari răspund disciplinar. absenţa nemotivată de la serviciu sau întârzierea ori plecarea înainte de termen de la program în mod repetat g. (78) din Statut. Astfel. prezentul Statut nu se aplică personalului din structurile Parlamentului care desfăşoară activităţi administrative. întreţinere-reparaţii şi deservire.Răspunderea juridică a funcţionarului public generali adjuncţi. Potrivit art. desfăşurarea de activităţi cu caracter politic în timpul programului de lucru c. refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine conform fişei postului sau dispusă de şeful ierarhic superior d. 7/2006. Problema răspunderii juridice a funcţionarilor publici parlamentari se pune numai în situaţia încălcării de către aceştia a normelor juridice în calitatea lor de funcţionari publici sau în legătura cu funcţia publică pe care o deţin. proporţional cu gravitatea faptelor. încadrarea acestora în muncă făcându-se în conformitate cu Codul muncii. prin contract individual de muncă. precum şi la departamente / direcţii generale. Aceasta presupune încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici parlamentari a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice parlamentare şi a normelor de conduită profesională şi civică. în conformitate cu prevederile art. (3). Faptele care constituie abateri disciplinare şi sancţiunile disciplinare care se pot aplica. civil şi penal.

(77) alin. lipseşte sintagma “dispusă de şeful ierarhic superior”. Subordonarea funcţionarilor presupune însă o competenţă profesională şi o experienţă mai bogată a funcţionarilor situaţi în funcţii de conducere. utilizarea funcţiei în afara Parlamentului. dacă le consideră ilegale”. o analiză asupra legalităţii sau ilegalităţii sarcinii primite ar presupune ca funcţionarul public să facă o apreciere asupra sarcinii primite. secretul profesional sau al confidenţialităţii i. în scris şi motivat. prof. 188/1999. în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni disciplinare. „a”-„j” 58 . lit. în principal. republicată 2007. La art. In mod firesc. republicată 2007. (45) alin. (2). nerespectarea reglementărilor legale referitoare la secretul de serviciu. îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic. Se pune problema execuţiei dispoziţiei ierarhice în condiţiile în care aceasta ar putea să nu fie legală. (3) din Statutul funcţionarilor publici. această expresie este discutabilă. “i” din Legea nr. lit. art. în acelaşi timp având însă şi obligaţia de a se conforma dispoziţiilor şefilor ierarhici. De fapt. (2). Pe de altă parte. manifestări ce aduc atingere prestigiului Parlamentului j. Referitor la acest aspect. 7/2006. dr. Mircea Preda consideră că pe plan juridic “raportul de subordonare ierarhică între funcţiile publice se exprimă. abaterile disciplinare din Statutul funcţionarului public parlamentar se suprapun în linii mari peste Statutul funcţionarului public aprobat prin Legea 188/1999. cu excepţia cazului în care aceasta urmăreşte realizarea sarcinilor de serviciu91 După cum se poate observa.Răspunderea juridică a funcţionarului public h. (79) alin. şi anume “angajarea răspunderii disciplinare în situaţia refuzului de a îndeplini o îndatorire ce îi revine conform fişei postului sau dispusă de şeful ierarhic superior”. O diferenţă o remarcăm la art. univ. Trebuie de asemenea să menţionăm că acest articol vine în contradicţie cu art. decât cei aflaţi pe trepte inferioare. (79) lit. unde se precizează: “funcţionarul public are dreptul să refuze. pe dreptul de dispoziţie obligatorie a superiorului faţă de 91 Legea nr. apare întrebarea: este funcţionarul public obligat să execute dispoziţia superiorului său ierhic în aceste condiţii? Funcţionarul public este obligat să respecte legea şi este răspunzător pentru actele sale ilegale. “c” din Statutul funcţionarului public parlamentar.

(2) lit. (2) lit. trebuie să subliniem faptul că acest termen are neajunsul de a nu exprima clar de câte ori poate fi tolerată această neglijenţă gravă. mustrarea avertismentul diminuarea drepturilor salariale lunare brute cu 5-10%. (79) alin. pe o suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de 1-3 ani perioadă de la o lună la 3 luni 92 PREDA M. (80) din Legea nr. Referitor la art. cit. pe cel de anulare sau modificare a actelor subordonaţilor. în condiţiile legii. “d” din Statutul funcţionarilor publici parlamentari. a sancţiunilor disciplinare”92. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar sunt următoarele: a. (2) lit. “i” sunt extrem de vagi şi nu lămuresc în nici un fel care pot fi acele manifestări care aduc atingere prestigiului Parlamentului. Putem ridica din nou problema neclarităţii expresiei “întârziere sistematică”. republicată 2007. republicată 2007. Referitor la prevederile art.. “a”. La art. lit. Art. (79) alin. 188/1999. prevederile acestui articol sunt identice cu cele din Legea nr. d. 188/1999. Faţă de Legea nr. aici apare în plus “plecarea înainte de termen de la program în mod repetat”. (79) alin. b. (1) lit. 188/1999.Răspunderea juridică a funcţionarului public subordonaţi. apare aici “neglijenţa gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor”. (77) alin. op. pe dreptul de control asupra activităţii subordonaţilor şi de aplicare. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. Poate şi aici ar trebui să menţionăm folosirea cuvântul “repetat”. destul de neclar. “e” referitoare la “întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor”. “f” se pune problema referitoare la “absenţa nemotivată de la serviciu sau întârzierea ori plecarea înainte de termen de la program în mod repetat”. Prevederile de la lit. revenind din nou asupra comentariului privind expresia “repetată”. (2). c. republicată 2007. (77) alin.. Si. prevedea doar “neglijenţa repetată”. 122 59 . Ar fi fost mult mai potrivit dacă cele două legi ar fi precizat clar care este perioada pentru care se poate accepta “întârzierea sistematică”. “b” din Legea nr. p. art.

Trecerea într-o funcţie inferioară în Statutul funcţionarului public parlamentar se face pentru o perioadă cuprinsă între 6-12 luni. 188 republicată este prevăzută “trecerea într-o funcţie publică inferioară pentru o perioadă de până la 1 an. cu diminuarea corespunzătoare a salariului. (80) lit. dar în varianta republicată s-a renunţat la aceasta. In varianta iniţială a Legii nr. republicată 2007 şi Statutul funcţionarilor publici parlamentari aprobat prin Legea nr. Suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de 1-3 ani este prezentă în ambele statute. 7/2006. 188/1999. In Legea nr. 7/2006 se referă numai 60 . In timp ce în Legea nr. Diminuarea drepturilor salariale în Legea 7/2006 se face cu 5-10% pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni. Avertismentul este prevăzut în Legea 7/2006 la art. “f” din Legea nr. pe o perioadă de 6-12 luni. “b”. dar se poate aplica în schimb şi pentru 3 luni. diminuarea drepturilor salariale se făcea cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni. cu revocarea din funcţia de conducere ocupată şi trecerea pe o destituirea din funcţie diminuarea corespunzătoare a salariului de bază funcţie de execuţie Referitor la sancţiunile disciplinare. ceea ce înseamnă că sancţiunea nu se aplică pentru o perioadă mai mică de 6 luni. Sancţiunea prevăzută la art. această prevedere era identică cu cea din Legea 7/2006. republicată 2007. trecerea într-o funcţie inferioară. remarcăm următoarele: In ambele statute este prevăzută mustrarea. 188/1999 exista sancţiunea avertismentului. 188/1999. De asemenea. g. cu diminuarea corespunzătoare a salariului”. 188/1999. tot în varianta nemodificată a Legii nr. (80) lit. care este de fapt o atenţionare a funcţionarului public ca neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu să nu se mai repete. realizând o comparaţie între Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr. în vechea formă nemodificată a legii. ceea ce înseamnă că această sancţiune nu se poate aplica pentru o perioadă mai mică de o lună. f.Răspunderea juridică a funcţionarului public e. este prevăzută o diminuare a drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni.

La aplicarea şi individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii. sub sancţiunea nulităţii. Presupune fie repetarea gravă a încălcării îndatoririlor de serviciu. Aceasta trebuie consemnată în scris. componenţa. modul de sesizare şi procedura de lucru a acesteia se stabilesc de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor / Senatului94. este obligatorie audierea funcţionarului. 7/2006.“revocarea din funcţia de conducere ocupată şi trecerea pe o funcţie de execuţie”. (80) lit. alin. atribuţiile. chiar dacă prin săvârşirea acesteia au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu. a unei pagube importante instituţiei în care funcţionarul public şi-a desfăşurat activitatea. în baza sesizării primite din partea funcţionarilor publici parlamentari cu funcţii de conducere în a căror subordine se găsesc persoanele vinovate95. art. gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii. (8)1 alin. nefiind prezentă în niciuna din variantele Legii nr. Destituirea din funcţie este sancţiunea cea mai severă şi este prezentă în ambele statute. Dacă acesta refuză a se prezenta la audiere sau a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se va încheia un proces-verbal. (1)-(2) 95 Legea nr. comportamentul general al funcţionarului public parlamentar. In timpul cercetării. Sancţiunile disciplinare pentru funcţionarii publici parlamentari cu funcţie de execuţie se aplică de către secretarul general al Camerei Deputaţilor / Senatului. Modul de constituire a comisiei de disciplină. “a” şi “b” din 93 94 Legea nr. (83). unde se va menţiona acest fapt. în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre abaterea săvârşită. Pentru o abatere se poate aplica o singură sancţiune disciplinară. fie aducerea unui important prejudiciu. 7/2006.Răspunderea juridică a funcţionarului public la funcţiile publice parlamentare de conducere . împrejurările în care aceasta a fost săvârşită. (3) Regulamentul intern al funcţionarilor publici parlamentari. 188. a altor sancţiuni disciplinare ce nu au fost radiate93. art. sancţiunile disciplinare prevăzute la art. art. precum şi de existenţa unor antecedente. In astfel de cazuri. Cercetarea faptei imputate se face de către o comisie de disciplină. De asemenea. dar nu mai mult de un an de la data săvârşirii acesteia. (1) 61 . (81) alin. sancţiunea poate fi aplicată fără audierea funcţionarului. în condiţiile legii.

avizul comisiei de disciplină97. Potrivit Regulamentului intern al funcţionarilor publici parlamentari din Senat şi Camera Deputaţilor. (2). dacă funcţionarul public parlamentar sancţionat nu a săvârşit o altă abatere disciplinară în această perioadă. art. în termen de 15 zile de la comunicarea sancţiunii aplicate. constituie contravenţie şi se sancţionează faptele a căror semnalare constituie avertizare în interes public. (80) lit. (2) Legea nr. de către directorii structurilor în care îşi desfăşoară activitatea persoană sancţionată. Sancţiunile prevăzute la art. art. (80). 7/2006 se pot aplica direct şi de către şefii de departament ori directorii generali. sau. 96 97 Idem. Radierea sancţiunilor disciplinare se face după cum urmează: Sancţiunile prevăzute la art. potrivit legii. (1) 98 Idem. Radierea sancţiunii disciplinare se constată prin act administrativ al secretarului general al Camerei Deputaţilor / Senatului. (86) 62 . (5) din Legea nr. dacă apreciază ca fiind necesar. Răspunderea contravenţională a funcţionarului public parlamentar se angajează. după caz. potrivit art. (82) alin. Funcţionarul public parlamentar nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ. solicitând. Secretarul general se pronunţă cu privire la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia. solicitând anularea sau modificarea ordinului / dispoziţiei de sancţionare. în condiţiile legii. prevăzute la art. în cazul în care acesta a săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu98. “c” . în conformitate cu sancţiunile prevăzute la art. “a” şi “b”. funcţionarul public parlamentar se poate adresa secretarului general cu contestaţie. (81) alin. Secretarul general şi secretarul general adjunct pot fi sancţionaţi disciplinar de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor sau al Senatului. se radiază în termen de 6 luni de la aplicare. dacă funcţionarul public parlamentar sancţionat nu a săvârşit o altă abatere disciplinară în această perioadă. (80) lit.Răspunderea juridică a funcţionarului public Legea nr. (82) alin. 7/2006. respectiv cele cu mustrare şi avertisment.96 Impotriva sancţiunilor disciplinare aplicate de către şefii de departamente / directori generali. art.“f” se radiază în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate.

2004. aprobat prin O. (1) 101 Monitorul Oficial nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. partea I 100 63 . secretarul general va lua măsura suspendării funcţionarului public parlamentar din funcţia pe care o deţine. In situaţia în care. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile99. partea I 102 Monitorul Oficial nr.07. Trebuie făcută însă de la bun început precizarea că reglementările prin care se stabilesc drepturi. (87) Idem. (88) alin. 256/23.03. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. fapte prevăzute la art. se stabileşte potrivit legii penale100. 99 Idem. Răspunderea civilă a funcţionarului public parlamentar se angajează pentru: pagubele produse cu vinovăţie Camerei Deputaţilor / Senatului. art. Potrivit Regulamentului intern al funcţionarilor publici parlamentari din Senat şi Camera Deputaţilor. precum şi în cazul în care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. 243/2004 102. 10/2004101 şi modificat ulterior prin Legea nr. Statutul funcţionarului public vamal Funcţionarii publici vamali dispun de un statut special. nr. în calitate de comitent.2004. iar secretarul general al Camerei Deputaţilor / Senatului este obligat să acorde salariul şi celelalte drepturi cuvenite funcţionarului public parlamentar pe perioada suspendării. constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale faptele a căror semnalare constituie avertizare în interes public. în urma sesizării parchetului sau a organului de cercetare penală. Dacă parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale. Răspunderea penală. 532/14.Răspunderea juridică a funcţionarului public 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. (5) din Legea nr. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. unor terţe persoane. art.G. suspendarea din funcţie încetează. daunele plătite de Camera Deputaţilor / Senat. Răspunderea funcţionarului public parlamentar pentru infracţiunile săvârşite în timpul exercitării funcţiei în care este numit sau în legătură cu aceasta.U. 2. nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit. s-a dispus începerea urmăririi penale.

G. Aceste funcţii sunt reglementate la capitolul II din O. precum şi alte aspecte legate de funcţia publică. funcţii publice de execuţie din clasa a II-a – referent de specialitate. se completează de drept.U. consilier juridic.G.U. auditor. 10/2004 O. acest statut se aplică personalului vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi reglementează: a. inspector.G. (5). principal. funcţiile publice specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor b. (2) se face precizarea în ceea ce priveşte componenţa acestuia: persoane numite în funcţii publice generale şi specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. 188/1999. în raport de gradul de complexitate al atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general. incompatibilităţi specifice. funcţiile publice specifice de execuţie ale personalului vamal sunt următoarele: funcţii publice de execuţie din clasa I – inspector vamal. Potrivit art. Astfel. Funcţiile publice generale de conducere sunt de mai multe tipuri. după cum voi menţiona mai jos: Funcţiile publice generale de conducere din aparatul central al Autorităţii 103 104 Această reglementare este prevăzută la art.U. alin. în cadrul birourilor vamale de frontieră. Cu referire la personalul vamal. după cum urmează: superior (ca nivel maxim). (1) din O. republicată 2007. (34) alin. incompetibilităţile şi conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. 10/2004. (1) 105 Idem. (5). cu modificările şi completările ulterioare103. cu normele generale prevăzute de Legea nr. De asemenea. art. nr.G. 10/2004. distingem următoarele funcţii publice de execuţie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi direcţiile regionale din subordine: funcţii publice de execuţie din clasa I – consilier. la art. 10/2004. nr. funcţii publice de execuţie din clasa a III-a – referent104. asistent şi debutant105. Funcţiile publice menţionate mai sus sunt structurate potrivit unor grade profesionale. funcţii publice de execuţie din clasa a II-a – agent vamal şi funcţii publice de execuţie din clasa a III-a – controlor vamal. (2) 64 .Răspunderea juridică a funcţionarului public îndatoriri. alin. (2) din O. art. drepturile şi îndatoririle specifice personalului vamal şi unele sporuri specifice la salariul de bază de care acesta beneficiază c. nr.U.

dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedentă. constatată 106 107 Idem. în condiţiile Legii nr. cu aprobarea directorului. La analiza dosarului depus pentru concurs. Refuzul nejustificat al funcţionarului public nominalizat a se prezenta la testarea psihologică.Răspunderea juridică a funcţionarului public Naţionale a Vămilor. (9) alin. (99) alin. (6) alin. (3) Art. 188/1999. asistent şi debutant. pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie. şef serviciu. “f” din Statutul funcţionarilor publici se prevede că funcţionarii publici sunt eliberaţi din funcţie în cazul în care “starea sănătăţii fizice sau/şi psihice. (97). Potrivit alin. (3) 65 . însă nu prevede strict o asemenea situaţie – refuzul nejustificat al funcţionarului public de a se prezenta la testarea psihologică. sunt următoarele: director. director adjunct.108 Prevederile art. (2). atrage eliberarea din funcţia publică deţinută. republicată 2007. din cauza comportării necorespunzătoare la locul de muncă. Se face precizarea că eliberarea din funcţia publică deţinută se face în condiţiile Legii nr. (9) alin. generale şi specifice. (5) alin. principal. (2) al aceluiaşi articol. candidaţii înscrişi sunt supuşi testării psihologice. şef de tură. odată la 2 ani106. funcţiile publice generale de conducere din direcţiile regionale vamale sunt: director executiv. (2) 108 Art. La art. menţionate mai sus. Gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie menţionate sunt dispuse la art. Aceasta reglementează cazurile de eliberare din funcţie la art. şef serviciu şi şef birou. (8) alin. Testarea psihologică se face la solicitarea motivată a şefului ierarhic a funcţionarului. prevăzute la art. (1) lit. şef birou. (2) şi ele sunt similare celor prevăzute la art. afectează activitatea normală a compartimentului de lucru din care face parte107. (8) alin. (9) alin. şef adjunct birou vamal. director executiv adjunct. Si personalul vamal în funcţie este supus în mod obligatoriu testării psihologice. Aceleiaşi testări psihologice va fi supus şi personalul vamal în funcţie care. republicată 2007. (1) şi anume: şef birou vamal. (1). 188/1999. (3). alin. Funcţiile publice de conducere în birourile vamale de frontieră şi de interior sunt prevăzute la art. nu sunt foarte clare. respectiv: superior.

să respecte şi să aplice întocmai reglementările interne cu caracter general şi special din domeniul vamal. personalul vamal”are obligaţia să cunoască. şi prin Statutul personalului vamal. nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute”. constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală. Refuzul. proceduri şi orice alte dispoziţii de care depinde îndeplinirea la timp şi în condiţii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu. personalul vamal are obligaţia să cunoască atribuţiile generale şi specifice care îi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale a Vămilor. (25) alin. 109 Art. (23). norme. De asemenea. Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a îndeplinirii necorepunzătoare a atribuţiilor de control. de a se prezenta la testarea psihologică. (1) prevede răspunderea personalului vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie pentru măsurile. acţiunile şi deciziile luate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. republicată 2007. (22). iar potrivit art. Răspunderea delictuală poate fi antrenată numai în baza hotărârii instanţei de judecată sesizate şi de Autoritatea Naţională de Control sau Autoritatea Naţională a Vămilor109. (25) alin. conform art. nu poate echivala cu starea sănătăţii psihice a funcţionarului public. 188/1999. chiar nejustificat. personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie răspunde potrivit art. (998) Cod civil. prin fişa postului şi prin orice alt instrument juridic care modifică sau completează regimul drepturilor şi îndatoririlor profesionale şi să semnaleze intervenţiile apărute în structura ori conţinutul funcţiei. Referindu-ne la îndatoririle personalului vamal. (2) 66 . precum şi prevederile incidente în materie vamală din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte”. instrucţiuni.Răspunderea juridică a funcţionarului public prin decizie a organelor competente de expertiză medicală. concretizate în ordine. în măsura în care nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii penale. personalul vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor are obligaţia să cunoască conţinutul tuturor reglementărilor cu caracter intern. precum şi pentru săvârşirea actelor şi faptelor incompatibile cu reglementările stabilite prin Legea nr. Art. susceptibile să îi afecteze capacitatea de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.

Legea nr. după caz”. iar conform alin. (84) din aceeaşi lege la lit. (27) alin. (25) mai are neajunsul de a nu preciza în ce calitate Autoritatea Naţională de Control şi Autoritatea Naţională a Vămilor sesizează instanţa de judecată. personalul vamal este obligat să aplice măsurile adoptate prin acte normative interne. (2) este reglementată răspunderea civilă – delictuală a funcţionarului public pentru pagubele cauzate. Art. astfel încât prin acţiunile sau inacţiunile sale să nu aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Potrivit art. precum şi cele stabile prin acorduri şi înţelegeri internaţionale destinate prevenirii. “b” şi “c” sunt prevăzute cazurile de răspundere civilă a funcţionarilor publici. Acest articol exprimă în esenţă capacităţile profesionale pe care trebuie să le posede titularul funcţiei. (1). mai mult. (2) nu restrânge dreptul persoanei vătămate prin actele de control de a se adresa instanţelor de judecată pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate. Determinant în crearea unei funcţii publice este ca titularul acesteia să îşi poată exercita toate atribuţiile ce îi revin. De asemenea. republicată în 2007. “încălcarea de către funcţionarii publici. precum şi nici altor persoane fizice sau juridice. el să solicite instanţei judecătoreşti repararea pagubelor ce i-au fost cauzate. persoană fizică sau juridică. (75) răspunderea juridică a funcţionarilor publici. (3) – şi hotărârea judecătorească menţionată la acelaşi articol alin. cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară. şi anume acela al nereglementării răspunderii juridice a funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. art. (25) pe care tocmai l-am redat. adică au calitatea de reclamante. (2). (25) alin. deoarece din text nu rezultă cui s-au cauzat pagubele: unui particular. “a”. (26). în timp ce la alin. Astfel. Nu este foarte clară nici legătura dintre actul de control – prevăzut la art. personalul vamal are îndatorirea să acţioneze 67 . contravenţională. ori uneia din cele două reclamante. dispune art. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.Răspunderea juridică a funcţionarului public Răspunderea stabilită în condiţiile alin. (2) şi. iar la art. arată unul din neajunsurile acestui statut. Personalul vamal. constatării şi sancţionării fraudei vamale. este obligat să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu numai în limitele competenţelor şi responsabilităţilor cu care a fost investit. reglementează la art. civilă sau penală.

(1) alin. Legat de cele de mai sus. (2) al aceluiaşi articol personalul vamal are îndatorirea să participe. 188/1999. combaterea şi sancţionarea încălcărilor aduse regulamentelor vamale. Cuprinde următoarele categorii de 110 111 Modificată şi completată prin O. dispune art. republicată 2007. după cum urmează112: Categoria A . la un program general de documentare în materie de legislaţie vamală. El are dreptul. 89/2003. 360/2002 112 Cf. De asemenea. (28). (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului110. a fost adoptată şi modalitatea încadrării în categorii. 101/2004 Art. nr. (1) şi (2) 68 . la portul şi uzul de armă. (29).U. In formularea textului.Răspunderea juridică a funcţionarului public permanent pentru restrângerea şi eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal. prin art. Statutul poliţistului Poliţistul este funcţionar public civil. 3. cel puţin odată la 2 ani. aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici”111. deoarece ea ţine de esenţa oricărei funcţii. cu prevederile cuprinse în Legea nr. Pornind de la specificul poliţistului. (1) din Legea nr. (78) alin.G. Conform art. (30) alin. iar potrivit alin. respectiv corpuri.corpul ofiţerilor de poliţie. personalul vamal are îndatorirea să cunoască dispoziţiile legale cu privire la datele şi informaţiile clasificate sau care nu sunt destinate publicităţii. (1) se stipulează obligativitatea funcţionarului public vamal de a-şi perfecţiona pregătirea profesională prin formele stabilite de Legea nr. printre altele. având îndatoriri şi drepturi specifice. după cum dispune art. o atitudine corectă şi fermă în relaţiile cu persoanele supuse procedurilor vamale şi să contribuie în mod constant la prevenirea. prevede în continuare acelaşi articol. personalul vamal este obligat să adopte un comportament civilizat. art. Considerăm că această problemă nu era necesar a fi prevăzută în Statut. Statutul menţine unitatea de reglementare. datelor şi oricăror alte înscrisuri de care ia cunoştinţă în cursul operaţiunilor vamale speciale. precizând în mod expres că dispoziţiile statutului “se completează. Personalul vamal. după caz. în exercitarea atribuţiilor de serviciu. are obligaţia să cunoască dispoziţiile legale referitoare la regimul informaţiilor clasificate şi să le aplice în mod corespunzător documentelor. (14) alin.

(i). De asemenea. acestora le este interzis să exercite activităţi cu scop lucrativ. în linii mari. cu vinovăţie. în serviciu. care aduce atingere onoarei. (55). Abaterile disciplinare sunt nominalizate în mod strict la art. comisar. încălcarea de către poliţist. Cuprinde următoarele categorii de agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă: agent şef principal. chestor şef adjunct. (45) lit. familie sau în societate. potrivit legii penale. a atribuţiilor de serviciu. Această structură este specifică numai poliţistului. este asemănătoare celei prezentate în Statutul funcţionarilor publici. inspector. chestor. O deosebire constatată între Statutul poliţistului şi Statutul funcţionarilor publici o constituie prevederea referitoare la obligativitatea poliţistului de a depune jurământ113. Astfel. agent şef. în limitele legii. materială.Răspunderea juridică a funcţionarului public ofiţeri de poliţie cu studii superioare: chestor şef. civilă sau penală. agent şef adjunct. (56).corpul agenţilor de poliţie. referitoare la limitarea cumulului de funcţii pentru poliţişti. (23) alin. agent. neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate prin lege 113 Art. iar potrivit art. subinspector. agent principal. prin exercitarea. comisar şef. cu excepţia celor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ. a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară. este absolvit de orice răspundere poliţistul care. următoarele fapte săvârşite de poliţist cu vinovăţie: a. (57). constituie abateri disciplinare. deşi. (1) 69 . inspector principal. subcomisar. o altă deosebire ce suscită intreresul este cea reglementată în cuprinsul art. de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care fac parte ori să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit. Astfel. Conform art. dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât. a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora. chestor principal. să fie considerate infracţiuni. după caz. Categoria B . comportarea necorespunzătoare. probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei b.

se pune problema de a preciza clar ce înseamnă “repetată” şi care este perioada pentru care se poate tolera sau accepta “întârzierea repetată”. acelaşi funcţionar public se face vinovat şi atunci când nu săvârşeşte sau nu duce la bun sfârşit actele sau faptele sale. depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii e. imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist j. pentru care este investit cu funcţia publică. însă neglijenţa nu poate fi săvârşită cu vinovăţie. producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului Administraţiei şi Internelor g. se pune problema abaterilor prin “absenţe nemotivate ori întârzieri repetate de la serviciu”.Răspunderea juridică a funcţionarului public Potrivit V. In egală măsură însă. putem deduce oare că e suficient ca întârzierea să se întâmple de 2 ori? Sau poate de 3-4 ori? d.I. 22 70 . aceasta presupune intenţia funcţionarului public ca prin actele sau faptele sale să săvârşească o abatere. intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane Prevederile de la lit. p. “c”. Referindu-ne la noţiunea “cu vinovăţie”. fără să se specifice numărul lor. “j” conţin interdicţia de a primi direct spre rezolvare cereri sau de a interveni direct pentru soluţionarea lor. încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate h. o infracţiune. nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă i. Prisăcaru114.I. PRISĂCARU. abaterile disciplinare pot fi săvârşite din culpă sau din neglijenţă. Putem discuta de o vină din culpă sau din neglijenţă atunci când funcţionarul public nu a elaborat un act administrativ. un certificat etc... c. Cine stabileşte că numărul absenţelor este suficient de mare pentru ca aceasta să fie considerată abatere? f. în termenul prevăzut de lege. De asemenea. absenţe nemotivate ori întârzieri repetate de la serviciu In aceeaşi ordine de idei ca la lit. op. întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor Referitor la prevederile de mai sus. cit. Această prevedere poate fi 114 V.

se vor efectua şi cu participarea unui reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor. (59) alin. (a) şi (b). diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-10% pe o perioadă de la 1 la 3 luni d. Ascultarea celui în cauză şi consemnarea susţinerilor sale sunt pbligatorii116. (59) alin. în raport de constatări. (59) alin. destituirea din funcţia publică avută Potrivit art. Sancţiunile disciplinare115 care pot fi aplicate poliţistului sunt următoarele: a. dispune alin.Răspunderea juridică a funcţionarului public explicată prin necesitatea de a proteja poliţistul. art. (7) 71 . 115 116 Idem. art. art. ales de acesta sau desemnat de Corpul Naţional al Poliţiştilor118. (4). cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. Poliţistul cercetat. favoritism sau trafic de influenţă. care se pot aplica fără consultarea consiliilor de disciplină. (1). (5) 117 Idem. (58) Idem. avertismentul b. art. retrogradarea din funcţie până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut f. cercetările referitoare la abateri din care rezultă date şi indicii că au fost săvârşite fapte prevăzute de legea penală. de a-l feri de suspiciuni în săvârşirea actelor de corupţie. (58) lit. amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare. (59) alin. Conform prevederilor alin. să fie sesizate organele judiciare. Procedura cercetării prealabile. (6) 118 Idem. are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite probe în apărare117. (2). sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea consiliilor de disciplină. mustrare scrisă c. pe o perioadă de la 1 la 2 ani e. poliţistul are dreptul de a fi asistat de un alt poliţist. urmând ca. se reglementează prin ordin al ministrului. În faţa consiliilor de disciplină. perioadă în care poliţistul beneficiază numai de salariul corespunzător gradului profesional deţinut g. suspendarea din funcţie de la 1 la 3 luni.

Destituirea din poliţie. sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a abaterii săvârşite. în termen de 30 zile. (2). de cauzele. care reglementează dreptul poliţistului de a contesta sancţiunea aplicată în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă a sancţiunii aplicate. deoarece nu se înţelege cum să aplici sancţiunea după expirarea termenului de contestare. potrivit art. p. (15) lit. se dispune în mod corespunzător de persoanele care. au competenţa să acorde gradele profesionale ale poliţiştilor. deoarece el este susceptibil de unele precizări. şefului ierarhic superior celui care a aplicat sancţiunea. dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei. gradul de chestor. al cărui şef este competent. după expirarea termenului de contestare prevăzut la art. Aplicarea sancţiunii disciplinare. (61) alin. potrivit art. dispune art. Conform alin. Pentru aceeaşi abatere. de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârşită. PRISĂCARU. sancţiunea destituirii din poliţie se dispune. (1). Acesta se pronunţă prin decizie motivată.. (60) alin. Preşedintele României este competent să acorde. în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă. (1). Pentru a putea contesta o sancţiune.I. Insă. la art. în mod corespunzător de persoanele care. se face potrivit competenţelor stabilite prin ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor. (61) alin. De altfel. potrivit art. (9). precum şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise. ea – sancţiunea – trebuie mai întâi aplicată şi după aceea contestată. la propunerea Ministrului Administraţiei şi Internelor. Textul citat necesită o aprofundare. (a). textul este în contradicţie cu prevederile alin. prevede alin. (60) alin. se pune întrebarea care este organul ierarhic superior. (15). în actuala redactare.I.Răspunderea juridică a funcţionarului public La stabilirea sancţiunii se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior. (10). nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară. (60) alin. 389-390 72 . (1) al art. de gradul de vinovăţie a poliţistului. op. au competenţa să acorde gradele profesionale ale poliţiştilor. (1). (1). În acest caz. gravitatea şi consecinţele acesteia. şi nu cum se prevede în text. să soluţioneze contestaţia pentru aplicarea sancţiunii destituirii din poliţie. prevede alin. cit. (61). Astfel. Prisăcaru119. 119 V. art. (2). prevede art. poliţistul poate contesta sancţiunea aplicată. (15). Potrivit alin. In opinia V. textul este greşit.

(5) din Legea nr. după caz. a ordinului ori a dispoziţiei de sancţionare.Răspunderea juridică a funcţionarului public Împotriva sancţiunii aplicate şi a deciziilor nefavorabile. pe lângă şefii nuităţilor de poliţie şi au caracter consultativ. solicitând anularea sau modificarea. rezultă că temeiul legal al dreptului de a sesiza instanţa de contencios administrativ îl constituie acest text de lege. care se constituie şi funcţionează. De asemenea. după cum prevede art. (2) 73 . inspectoratele judeţene de poliţie. (55) se prevede. ori instanţa în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul poliţistul sancţionat. printre altele. Comisiile de disciplină îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor. poliţistul nemulţumit se poate adresa. (2) al aceluiaşi articol se dispune că poliţistul nu răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului 120 Art. iar în alin. Deşi în art. (61) alin. (2). Corpului Naţional al Poliţiştilor120. iar la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (62) alin. ceea ce exclude procedura prealabilă reglementată de art. civil. unităţile teritoriale şi instituţiile de învăţământ ale poliţiei se constituie Comisii de disciplină. aceea în a cărei circumscripţie îşi are sediul organul care a emis ordinul sau decizia de sancţionare sau aceea în care îşi are sediul organul care a soluţionat contestaţia celui care a fost sancţionat. că poliţistul răspunde material. La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei se constituie Consiliul Superior de disciplină. potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor. se poate adresa instanţei de contencios administrativ. observăm că în art. Cât priveşte lipsurile semnalate – a termenului de sesizare şi a instanţei de contencios administrativ competentă – aceasta urmează să fie rezolvate de practica instanţelor de contencios administrativ. Prin faptul că textul nu dispune că asemenea contestaţii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ. poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată. Nici acest text nu are o redactare corectă pentru că nu prevede în ce termen poate fi sesizată instanţa de contencios administrativ şi nici care instanţă de contencios administrativ este competentă. 29/1990 a contenciosului administrativ. (63) răspunderea poliţistului este redusă la răspunderea pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii. (3). Potrivit alin.

precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal. când se urmează procedura disciplinară obişnuită.G nr. (5). pentru că altele poate să ducă la concluzia că şi infracţiunile sunt abateri disciplinare. inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie. respectiv a suspendării din funcţie. (1). în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală ori achitarea. cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare. Statutul corpului diplomatic şi consular al româniei Potrivit definiţiei date de Legea nr. la nivelul de bază. astfel cum a fost modificat prin O.Răspunderea juridică a funcţionarului public unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni desfăşurate în limitele legii. (65) alin. 102/2004 se prevede că. menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei. situaţie în care se vor aplica normele dreptului comun. Potrivit alin. precum şi de celelalte drepturi prevăzute în lege. Astfel. dispune în continuare alin. în perioada suspendării poliţistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în lege şi este obligat să predea armamentul. potrivit competenţelor stabilite prin ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor. Poliţistul arestat preventiv se suspendă din funcţie. Poliţistul pus la dispoziţie. 4. legitimaţia şi insigna. (6) al aceluiaşi articol. Ţinând seama de cuprinsul acestor două alineate. Potrivit art. (4). în cazul în care împotriva poliţistului s-a început urmărirea penală sau a fost trimis în judecată. în art. îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite în scris de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are. poliţistul va fi repus în toate drepturile anterioare. potrivit alin.U. tragem concluzia că legiuitorul a reglementat numai răspunderea materială a poliţiştilor şi aceea incompletă pentru că nu sunt cuprinse dispoziţii referitoare la pagubele cauzate de poliţişti unor terţi. (65) alin. (2) al aceluiaşi articol. 269/2003 privind Statutul Corpului 74 . Răspunderea penală a poliţistului este reglementată sumar. Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori eliberat provizoriu pe cauţiune este “pus la dispoziţie”.

de regulă.A. recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.Răspunderea juridică a funcţionarului public diplomatic şi consular al României. absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent. a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate. personalul diplomatic şi consular care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe. a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în M. de deservire şi pază din centrala 121 Legea nr. secretarul general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe.. au calitatea de membrii ai Corpului diplomatic şi consular al României: ministrul Afacerilor Externe. cunoaşte cel puţin o limbă străină. se bucură de toate drepturile civile şi politice prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare. trimise în misiune temporară în străinătate cu funcţii echivalente gradelor diplomatice şi consulare.A. excepţie făcând persoanele care sunt numite în funcţiile de ministru. precum şi persoanele provenind din alte ministere şi instituţii centrale. conform prevederilor Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare. (1) al Statutului Corpului diplomatic şi consular al României. art. are o stare de sănătate corespunzătoare. pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătete cu grade diplomatice sau consulare. (1) alin. După cum putem constata.. secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe. nu au calitatea de membrii ai Corpului diplomatic şi consular al României personalul auxiliar. Potrivit art. la ambasadele. (1) 75 . conferit de atribuţiile şi răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României.A. Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României poate fi dobândită de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are dreptul să ocupe o funcţie publică. atestată printr-un act medical emis de un centru medical ce deserveşte M. secretar sau subsecretar de stat. inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerţ Exterior şi de la alte ministere şi instituţii. diplomaţi de carieră şi au un statut socio-profesional specific. nu face parte din partide politice. 269/2003. excepţia constituind-o persoanele numite în funcţiile de ministru.E. misiunile permanente pe lângă organizaţiile internaţionale şi oficiile consulare ale României.E. conform prevederilor legii121. membrii Corpului diplomatic şi consular sunt..E. secretar sau subsecretar de stat în M. (2) alin.

acestora din urmă nu li se aplică prevederile Legii nr. să respecte. Întrucât Statutul Corpului diplomatic şi consular al României reglementează numai regimul juridic al acestora. precum şi alte reguli care decurg din normele dreptului internaţional122.Răspunderea juridică a funcţionarului public ministerului şi din misiunile diplomatice din străinătate. conform legii. art. 269/2003. inclusiv prin acordarea protecţiei consulare şi a sprijinului necesar cetăţenilor români. (2) 76 . dacă prin prezentul statut nu se stabileşte altfel. art. art. în limitele competenţelor lor şi cu respectarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte. (57) membrii Corpului diplomatic şi consular al României răspund. acestea constau în: promovarea şi apărarea intereselor statului şi ale cetăţenilor români în cadrul relaţiilor externe. De altfel. membrilor Corpului diplomatic şi consular li se aplică şi prevederile tratatelor la care România este parte. dacă prin prezentul statut nu se stabileşte altfel. al cărui Statut poate fi completat cu prevederile Statutului funcţionarilor publici. fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţii lor. Astfel. informaţiile sau documentele de care au cunoştinţă în exercitarea funcţiei. în legătură cu activitatea lor profesională desfăşurată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice şi consulare ale României. nu şi Corpului diplomatic şi consular. Referitor la îndatoririle de serviciu şi obligaţiile personalului Corpului diplomatic şi consular. şi nu şi al personalului auxiliar. considerăm că trimiterea la legislaţia muncii este greşită pentru că ea se aplică numai personalului menţionat. (3) alin. în perioada cât se află în misiune în străinătate. (57)-(60) reglementează acest aspect. De asemenea. a secretului de serviciu şi a confidenţialităţii în legătură cu faptele. potrivit art. (3) alin. legile statelor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea şi să nu se lase implicaţi în activităţi care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale ţării unde sunt acreditaţi sau care ar afecta în orice alt mod relaţiile României sau ar 122 Idem. se completează cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii şi în Statutul funcţionarilor publici. Prin urmare. de deservire şi pază din centrala ministerului şi din misiunile diplomatice din străinătate. Referitor la răspunderea juridică. (1) prevede faptul că Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. respectarea secretului de stat.

Răspunderea juridică a funcţionarului public

aduce atingere statutului diplomatic şi consular; să solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distincţiilor străine; să informeze conducerea ministerului în legătură cu orice schimbare intervenită în situaţia lor şi care le-ar putea afecta calitatea de membrii ai Corpului diplomatic şi consular al României; să nu abuzeze de beneficiile şi imunităţile de care beneficiază123. Încălcarea de către membrii Corpului diplomatic şi consular al României a prevederilor de mai sus şi neîndeplinirea cu bună-credinţă a îndatoririlor de serviciu, atrag răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz124. Condiţiile angajării răspunderii şi sancţiunile aplicabile, potrivit art. (59) alin. (1), sunt cele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe. Alin. (2) al aceluiaşi articol menţionează faptul că acţiunile care generează răspunderi şi sancţiuni pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri ministrului Afacerilor Externe. Considerăm că prin acest text, pentru această categorie de funcţionari/demnitari publici, legiuitorul nu a reglementat faptele ce constituie abateri disciplinare, procedura disciplinară, sancţiunile disciplinare aplicabile şi nici căile de atac. Dacă s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui membru al Corpului diplomatic şi consular al României pentru o infracţiune de natură să îl facă incompatibil cu statutul său, ministrul Afacerilor Externe va lua măsura suspendării raporturilor de muncă (a raporturilor de serviciu).

123 124

Idem, art. (32) Idem, art. (58) 77

Răspunderea juridică a funcţionarului public

CAPITOLUL IV RESPONSABILITATEA JURIDICĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎN UNELE ŢĂRI EUROPENE

1. Noţiunea şi clasificarea funcţionarilor publici. Numirea în funcţiile publice în unele ţări europene. In funcţie de ţara de referinţă, termenul de „funcţie publică” are mai multe accepţiuni şi, în consecinţă, mai multe arii de cuprindere. In majoritatea cazurilor, nu există o definiţie legală riguroasă a acestei noţiuni şi, pentru a se preciza sensul acesteia, trebuie să se recurgă la practica şi doctrina administrativă. Noţiunea de „funcţie publică” poate îngloba totalitatea persoanelor supuse unui statut de drept public, dar şi o parte dintre cele supuse unui statut de drept privat. Insăşi noţiunea de „funcţionar” este departe de a avea un înţeles uniform, ea cuprinzând persoane aflate în ipostaze diferite, în funcţie de legislaţia fiecărei ţări şi care sunt angajate cu titlu permanent sau temporar. Pentru o bună înţelegere a noţiunii de funcţionar, trebuie luate în considerare două tipuri de definire a acesteia: Definiţia organică, care impune a fi consideraţi funcţionari cei ce lucrează mai mult sau mai puţin direct în sectorul public, în servicii de drept public în cadrul unităţilor teritoriale sau în serviciile publice economice şi sociale dependente de stat sau de colectivităţile teritoriale. De exemplu, în Franţa sunt consideraţi funcţionari agenţii din serviciile spitaliceşti, iar în Belgia cei de la căile ferate. Definiţia funcţională include în rândul funcţionarilor agenţii publici care exercită prerogative ale puterii publice sau care participă la apărarea intereselor statului şi ale colectivităţilor teritoriale. Intr-o asemenea concepţie, sunt consideraţi funcţionari membrii forţelor armate, ai poliţiei şi ai altor forţe de ordine, cei care lucrează în magistratură, administraţie fiscală, diplomaţie, ca şi cei care îşi
78

Răspunderea juridică a funcţionarului public

desfăşoară activitatea în ministere, organisme administrative ale colectivităţilor teritoriale, bănci centrale, în măsura în care persoanele în cauză exercită atribuţii ordonate, din sfera puterii de stat sau din aria dreptului public. O asemenea definire se apropie de concepţia germană, care face distincţie între funcţionari, alţi salariaţi şi muncitori, considerându-se că numai primii sunt însărcinaţi să exercite prerogative ale puterii publice. Este, de altfel, şi concepţia unor instituţii europene, inclusiv a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. In Danemarca sunt consideraţi ca fiind funcţionari persoanele care îndeplinesc cel puţin funcţia de şef de birou, ceilalţi fiind consideraţi lucrători şi acestora li se aplică regimul convenţiilor colective. O categorie specială o reprezintă în unele state, cum ar fi în Franţa, funcţionarii care deservesc pe şeful statului sau cei care lucrează pentru parlament. Statutul acestora, cât şi regimul aplicabil le sunt în general stabilite printr-o legislaţie specială. In privinţa persoanelor care deservesc colectivităţile locale, se întâlnesc mai multe situaţii. In Franţa, aceste persoane sunt considerate funcţionari şi beneficiază de un statut stabilit prin legi speciale, dar care este diferit de cel al funcţionarilor de stat. In Germania şi Spania, numai o parte dintre aceştia au statutul de funcţionari, restul fiind consideraţi lucrători, iar în Marea Britanie toţi sunt lucrători. In literatura românească de specialitate, funcţia publică a fost definită ca reprezentând complexul de puteri şi competenţe organizate de lege pentru satisfacerea unui interes general, în vederea de a fi ocupată, în chip temporar, de un titular (sau mai mulţi), persoană fizică care, exercitând puterile în limitele competenţei, urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcţia.125 Este interesant de remarcat că, pornindu-se de la reglementările în vigoare126, doctrina românească contemporană defineşte funcţia publică ca fiind acea grupare de atribuţii, puteri, competenţe, stabilite conform legii, din cadrul unui serviciu public înfiinţat în scopul satisfacerii, în mod continuu şi permanent, de către funcţionarii publici, numiţi sau aleşi în aceste funcţii, a intereselor generale ale

125 126

P. NEGULESCU, Drept administrativ, vol. I, Bucureşti, 1934, p. 522 Art. (145) Cod penal – „Prin termenul public se înţelege tot ceea ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel, care potrivit legii sunt de interes public”. 79

Funcţiile publice europene sunt supuse unei mişcări generale care se produce în defavoarea sistemului funcţiei de carieră. ceea ce nu este de neglijat. In democraţiile europene unde se aplică acest sistem. In practică. cu o pregătire adecvată. 80 . In unele concepţii. procedeul recrutării prin concurs permite selecţia prin supunerea candidaţilor la probe de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor. o însărcinare de orice natură. unde este aplicat acest sistem. Astfel. în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. a cărei funcţionare implică existenţa unui personal care este dotat cu competenţe particulare şi care îşi consacră viaţa profesională serviciului funcţiei publice. beneficiază de stabilitate. economie de mijloace. de capacitatea dovedită şi de nivelul remuneraţiei. Existenţa sistemului constă în stabilirea unei separaţii nete între cei administraţi şi administratori şi se bazează pe noţiunile de interes general şi serviciu public. sistemul permite recrutarea de specialişti şi. retribuită sau nu.127 Există două sisteme de funcţie publică: Sistemul funcţiei de carieră. Principiul egalităţii accesului figurează în Declaraţia Drepturilor Omului şi 127 Art. o totală adecvare la sensibilitatea politică a guvernului în funcţie. Sistemul antrenează o politizare a funcţionarilor. funcţia publică este structurată potrivit unei concepţii ierarhice. altfel spus. cu orice titlu. Calitatea funcţionarului este legată de existenţa activităţii respective şi de evoluţia acesteia. Sistemul lucrativ (funcţia publică de ocupaţie). expresie a principiului specificităţii administraţiei publice. (147) Cod penal – „Prin funcţionar public se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar. probe din care să rezulte calitatea acestora. în paralel. în ţări ca Spania.Răspunderea juridică a funcţionarului public societăţii. nici un stat nu aplică strict unul sau altul dintre sisteme. Statul nu este obligat să finanţeze şcoli pentru formarea funcţionarilor. recrutarea funcţionarilor are la bază două principii: egalitatea la accesul în funcţia publică şi concursul. Ei sunt recrutaţi pentru o funcţie precisă şi nu beneficiază de garanţii suplimentare de securitate a muncii. (145)”. Belgia şi Franţa. indiferent cum a fost investită. Intr-un asemenea sistem. Totuşi. sistemul de carieră oferă posibilitatea supleţei şi flexibilităţii. Funcţionarul. Angajaţii sunt clasaţi în funcţie de nivelul calificării cerute.

In Germania. Aşadar. dar şi din unele ţări din Europa Centrală şi de Est. In privinţa evaluării capacităţii candidaţilor. obiectivităţii şi calificării celor care au sarcina selecţionării In plus. înainte de definitivarea pe post. precum Polonia şi Lituania. în condiţii de egalitate. cu excepţia acelor posturi care sunt rezervate membrilor guvernului sau care fac obiectul unei nominalizări politice. condiţii de vârstă şi aptitudini psihice. selecţie bazată exclusiv pe nota obţinută la diploma de 81 . se practică două forme de selecţie: prin organisme independente. rasă. candidaţii trebuie să urmeze un curs de formare înainte de a solicita un post în funcţii publice. la funcţii publice în ţara lor”. De aceea. Sunt ţări care procedează sistematic la o asemenea modalitate de recrutare. Singurele restricţii impuse pe cale legislativă sunt cele care ţin de cetăţenie. In consecinţă. religie sau alte opinii. exercitarea deplină a drepturilor civile şi politice. prevede efectuarea unei perioade de probă. ca în Marea Britanie şi Belgia. implică pentru stat un angajament financiar pe termen lung. moralitate. al concursului public. unde se foloseşte acest procedeu pentru aproape toate posturile din administraţia publică. publicitatea concursurilor este obligatorie şi trebuie făcută în mod repetat prin cât mai multe mijloace de informare. Italia şi Spania. Datorită principiului autonomiei ministeriale. în funcţie de sectoare: examene. care beneficiază de garantarea postului. (21) al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului: „Toate persoanele au dreptul a accede. Dar. sunt interzise restricţii şi discriminări fondate pe sex. Angajarea este lăsată la alegerea administraţiei. condiţiile diferă foarte mult. sunt urmărite în mod constant două obiective: • • evaluarea corectă a capacităţilor candidaţilor garantarea independenţei. legislaţia din unele ţări occidentale. chiar dacă modalităţile practice de recrutare sunt diferite de la o ţară la alta. nu există un sistem uniform de angajare / recrutare. cum ar fi Franţa.Răspunderea juridică a funcţionarului public Cetăţeanului din 1789 şi este reluat în art. sau chiar prin organele administrative care au anunţat posturi vacante. Un al doilea principiu care guvernează recrutarea funcţionarilor publici este cel al competiţiei deschise. Recrutarea unui funcţionar public.

sub forma următoarelor: Pregătirea iniţială. pentru funcţionarii care au o anumită vechime. procedurile utilizate fiind în acest caz examenul profesional sau promovarea pe baza tabelului de avansări sau a listei de aptitudini. In Marea Britanie există o Comisie „civil service” care defineşte condiţiile la nivelul recrutării. aceştia sunt retribuiţi şi li se asigură ocuparea unui post după absolvire. o formare profesională iniţială. Toate aceste concursuri sunt duble şi anume. nefiind acceptaţi decât candidaţii care îndeplinesc. Există şi excepţii. Angajarea funcţionarilor se face prin concurs.Răspunderea juridică a funcţionarului public finalizare a studiilor etc. care este obligată să ţină cont de opinia comisiei şi de clasificarea stabilită de aceasta. autoritatea care recrutează şi numeşte nefiind legată de criterii generale. a unei liste de posibili candidaţi. în care elevii au calitatea de funcţionari stagiari. Trebuie precizat că în numeroase ţări nominalizarea pentru drepturile de înalţi funcţionari nu se face prin concurs. care se prezintă. un concurs extern. pentru absolvenţii cu diplome corespunzătoare şi altul intern. în timp ce funcţionarul respectiv trebuie să conştientizeze apartenenţa sa la o anumită colectivitate. 82 . Italia aplică un sistem similar pentru stabilirea. este deosebit de importantă. Deoarece angajarea se face pentru durata vieţii active. cerinţele respective. în prealabil. Odată ce o persoană a ocupat o funcţie publică. de către un juriu. operativitate şi neutralitate. In Franţa. care are loc imediat după ce o persoană a ocupat o funcţie publică şi care are ca obiectiv principal aşa-zisa socializare. în general. cât şi faptul că este în slujba statului şi că trebuie să dea dovadă de eficienţă. în primul rând. formarea şi perfecţionarea sa profesională. în numeroase şcoli şi instituţii. pentru evoluţia sa ulterioară. în ultimii ani se pune accent pe formarea profesională continuă. recrutarea se face de către o comisie independentă de autoritatea de numire. se are în vedere. ci pe criterii politice şi de încredere. Pregătirea permanentă care are ca scop menţinerea gradului de cunoştinţe la nivelul cerut de postul respectiv. în special pentru anumite funcţii de conducere. In Olanda şi Danemarca se aplică o procedură comparabilă cu cea din sectorul privat.

care în ultima perioadă sunt supuse unor schimbări profunde. prin care se urmăreşte oferirea de cunoştinţe corespunzătoare pentru ocuparea unor funcţii de conducere. aceasta fiind de fapt modalitatea care permite adăugarea de noi competenţe. 83 . are loc în general de la grad la grad şi. In ţările din Europa Centrală şi de Est. cu stagii intercalate. se ţine cont de meritele celui în cauză. formarea profesională este reglementată printr-un decret din 14 iunie 1985 care face distincţie între formarea profesională internă. pot apărea anumite probleme şi disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte aspectul continuităţii. Pentru carierele superioare. de la eşalon la eşalon. Candidatul reţinut pentru funcţia publică capătă statutul de funcţionar stagiar. Având în vedere cele două perspective complexe din care poate fi analizată această situaţie. pentru ocuparea unor posturi superioare. de o sporire a gradului de apreciere şi tratare. referitoare la adaptarea la funcţie. de vechime şi de formarea profesională. ierarhic superioară.Răspunderea juridică a funcţionarului public Pregătirea în vederea evoluţiei. aceştia urmează un curs de 2 zile pe săptămână. şi pregătirea pentru examene şi concursuri destinate avansării într-o categorie superioară. O caracteristică esenţială a funcţiei publice o reprezintă continuitatea. Promovarea internă este foarte importantă. în funcţie de vechime şi de merite profesionale şi nu are repercursiuni asupra funcţiei exercitate. procentul de promovaţi este mai mare decât cel al candidaţilor externi. O asemenea avansare nu este posibilă dacă nu există locuri vacante şi. la efectuarea ei. în cadrul gradului. Este însoţită de o schimbare de funcţie. Avansarea în carieră a funcţionarilor publici. la Institutul de Inalte Studii Administrative. Avansarea pe eşaloane se face de o manieră continuă. calificarea tehnică a funcţionarilor. schimbării profesiei sau carierei. pornindu-se de la ideea că nu este suficientă. în general. In Germania. ca expresie a unei funcţiuni specializate care nu trebuie exercitată cu intermitenţe. iar titularizarea se face după 3 ani. candidaţii admişi urmează o formare profesională. Pentru serviciul mediu. în sistemul funcţionarilor de carieră. în raport de necesităţile concrete ale îndeplinirii funcţiei. Pregătirea managerială. o creştere a responsabilităţii şi. Avansarea în grad înseamnă transferarea de la o activitate la alta. care reprezintă perfecţionarea profesională în sensul cel mai larg. In Franţa. timp de 2 ani. din toate punctele de vedere.

care este asumată de un partid şi este subordonată acestuia. In aceste ţări. guvernamentală. de a participa la competiţii electorale şi să fie aleşi sub rezerva unor anumite improbabilităţi. funcţionarii putând fi demişi numai în situaţii excepţionale. personalul de transmisiuni din Ministerul de Interne. 84 . asociere. căreia îi este subordonată. teoretic. puterea de decizie politică este exercitată de reprezentanţii aleşi pe cale electorală. ei rămân funcţionari şi pot reveni în administraţie la încetarea mandatului. nonpartizani din punct de vedere politic. In Franţa. Pe de altă parte. al poliţiei. funcţionarii au dreptul de a se înscrie într-un partid.Răspunderea juridică a funcţionarului public cea etică şi cea profesională. strict delimitate. drept la sindicat şi la grevă). practic. să dovedească neimplicare politică. este necesar să se pună accentul pe aspectul profesional. In regimurile democratice. militarii. Acest sistem este sistemul integrării între funcţia publică şi puterea politică şi el este propriu regimurilor totalitare. In toate ţările operează principiul potrivit căruia funcţia publică este subordonată autorităţii publice. funcţionarii publici. pentru a se garanta funcţionarea instituţiilor în perioada de tranziţie. dar. Acesta este sistemul osmozei parţiale între funcţia publică şi puterea politică şi se regăseşte în Germania şi în Franţa. trebuind să execute deciziile responsabililor politici. separată de puterea executivă. magistraţii). A doua situaţie întâlnită este atunci când funcţia publică este. Este sistemul separaţiei între funcţia publică şi puterea politică şi se întâlneşte în Marea Britanie şi în Belgia. prin activitatea desfăşurată. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Odată aleşi. Aceştia dispun de toate libertăţile individuale (dar libertatea de exprimare trebuie exprimată cu moderaţie şi este limitată de secretul profesional) şi colectivă (reuniune. căreia îi este subordonată. Pentru anumite categorii dreptul la grevă este reglementat şi chiar interzis (personalul penitenciarelor. se disting trei situaţii: Funcţia publică este în totalitate separată de autoritatea publică. separarea amintită este realizată prin reglementări legale exprese. este însă obligatoriu ca aceştia. A treia situaţie este când funcţia publică este legată de cea politică. acordându-se totodată atenţie formării unor noi funcţionari. un număr mai mult sau mai puţin important de funcţionari sunt dependenţi de un legământ de credinţă faţă de reprezentanţii puterii. In general.

El are dreptul de a candida în alegerile naţionale şi locale şi de a fi ales în Parlamentul European. fiind necesar în primul rând ca funcţionarul să se disocieze total de grupurile şi mişcările care defăimează statul. care asigură „continuitatea statului”. cu valori proprii. dar şi dezinteresat. Dar s-a constatat că această practică încurajează politizarea funcţiei publice la toate nivelurile. miniştrii au o oarecare putere discreţionară în numirea funcţionarilor superiori. în Bundestag sau în parlamentul land-ului şi în 85 . In Marea Britanie. Curtea Federală a Constituţiei şi Curtea Federală Administrativă au precizat împreună.Răspunderea juridică a funcţionarului public Neutralitatea politică a funcţionarilor publici este o problemă care are răspunsuri diferite. funcţionarul nu poate lăsa să prevaleze interesul unui partid politic sau al unui grup determinat în raport cu cele ale ansamblului cetăţenilor şi trebuie ca. In Germania. în funcţie de tradiţiile şi legislaţia fiecărei ţări în parte. că „datoria de loialitate politică faţă de stat şi de Constituţie presupune nu numai un comportament oficial corect. precum Franţa şi Germania. Dintre toate ţările evaluate. numai în Marea Britanie şi în Irlanda se consideră că independenţa este necesară la toate eşaloanele. în exercitarea funcţiei sale. In alte ţări. să apere ordinea constituţională şi să acţioneze întotdeauna luând în considerare interesul general. In privinţa acestora nu s-a cristalizat încă o părere unitară. care are rol de mediator între stat şi societate şi asigură urmărirea şi îndeplinirea interesului general. nefiind considerat ca o entitate independentă. în dorinţa de a se înconjura de persoane care le împărtăşesc convingerile şi le sunt loiale. funcţia publică este văzută ca o forţă independentă. O problemă mai controversată este cea care se referă la înalţii funcţionari. Funcţia publică este în întregime în serviciul oamenilor politici democratic aleşi sau trebuie să fie autonomă? Au funcţionarii publici libertatea de a-şi exercita drepturile politice la fel ca oricare cetăţean? Dacă da. în sensul că nu ştie încă cum este mai indicat: ca aceştia să fie administratori de carieră. în ce limite? Au oamenii politici un rol în desemnarea funcţionarilor? Răspunsul la această din urmă întrebare se consideră că ar trebui să fie negativ. funcţionarul public este considerat slujitorul guvernului şi al cetăţenilor. să fie independenţi sau să fie numiţi pe criterii politice. ordinea sa constituţională şi alcătuirea sa”. De obicei. în anul 1975.

după 50 de ani în care sistemul a alimentat neîncrederea cetăţenilor la adresa funcţionarilor şi a deformat conştiinţa civică a celor care au trăit şi s-au format în acea perioadă. simţ al datoriei şi grijă faţă de interesul general. Cei aleşi trebuie să se abţină să ceară funcţionarilor să depăşească limita ce separă ceea ce este just de ceea ce nu este. se consideră că doi factori sunt esenţiali pentru o bună funcţie publică: etica şi încrederea. Durata mandatului parlamentar este parţial luată în considerare la calcularea salariului şi a pensiei pentru limită de vârstă. cu drepturi depline în administraţia de origine. In literatura de specialitate s-a cristalizat noţiunea de infrastructură etică. Acestea se bazează în principal pe: 86 . etica include. Pentru funcţia publică din Europa Occidentală. regional sau local nu poate exercita paralel o funcţie de titular şi un mandat de deputat european sau federal. stabilind şi aplicând norme stricte de conduită. în general. Funcţionarii sunt mai eficienţi dacă au încredere unul în altul şi dacă autorităţile sunt convinse că angajaţii lor au avize utile şi imparţiale. Administraţia trebuie să respecte norme etice severe. imparţialitate în exercitarea serviciului public şi rezistenţă la corupţie. La expirarea mandatului. loialitate. Totodată. fără inegalităţi. la cerere. ce cuprinde un set de instrumente pentru prevenirea atitudinilor necorespunzătoare şi pentru stimularea unei conduite corecte. funcţionarul este reintegrat.Răspunderea juridică a funcţionarului public colectivităţile locale. există incompatibilitatea între funcţia de agent public şi exercitarea unui mandat efectiv. imparţialitate. Astfel. Funcţionarul ales este suspendat din funcţiile sale publice după ce a acceptat oficial alegerea sa. Funcţia publică este mai eficace dacă populaţia consideră că funcţionarii o tratează în mod echitabil. Nici un agent federal. Responsabilitatea juridică a funcţionarului public în unele ţări europene In toate statele democratice se aşteaptă de la funcţionarul public o solidă competenţă profesională şi neutralitate. 2. fără corupţie. Influenţarea vieţii publice de către corupţie este o problemă care afectează întreaga Europă. Ea se manifestă mai grav în unele ţări din Europa de Est. Parlamentarii şi miniştrii trebuie să ajute funcţionarii.

a elementelor componente ale infrastructurii etice depinde de tradiţiile culturale şi politicoadministrative ale fiecărei ţări. care să urmărească şi să amendeze activitatea funcţionarilor publici Interconectarea. Dintre prevederile acestui cod enumerăm: a. Statele europene dispun de un „cod” de valori comune. Este vorba de un text cu repere generale reflectând consensul asupra unui număr de principii. care trebuie să stabilească marile principii ce urmează apoi să fie incluse de fiecare stat în legislaţia proprie. Eficienţa acestei infrastructuri presupune ca ea să fie concretizată şi utilizată într-o manieră coerentă. care să exprime aşteptările cetăţenilor de la un serviciu public într-un stat democrat. altfel spus. stabilite prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.Răspunderea juridică a funcţionarului public • • • • • • • • o atmosferă politică bazată pe respectarea valorilor etice un cadru juridic adecvat mecanisme de control şi de tragere la răspundere eficace coduri de conduită operaţionale condiţii adecvate pentru îndeplinirea funcţiei publice mecanisme de perfecţionare profesională mecanisme de coordonare şi supraveghere a conduitei etice o societate civilă activă. La nivel european. însă deschis unei varietăţi de interpretări acceptabile pentru toţi. care are la bază principiul „o funcţie de interes public este un bun public”. într-o măsură mai mare sau mai mică. cu prilejul discuţiilor care au avut loc asupra acestei problematici. revizuit în 1994. s-a ajuns la concluzia că este necesară elaborarea unui Cod deontologic european al funcţionarului public. respectarea Constituţiei şi a legilor 87 . Si în Statele Unite ale Americii a fost elaborat în 1981 un Cod al eticii funcţionarului public în administraţie. care să definească caracteristicile generale ale unei funcţii publice democratice. servirea interesului public b. Pe această bază este posibilă elaborarea unui cod de valori ale funcţiei publice.

1.1. Legea nr. (13). onoarea şi demnitatea funcţiei128. (1) 88 . De asemenea. (14) din Constituţie se menţionează faptul că fiecare ministru ce a contrasemnat este responsabil de acea decizie. prima lui obligaţie fiind ca. situat în Titlul II. Danemarca Prevederile constituţionale califică drept funcţionar public orice persoană care se află în serviciul statului. se prevede că fiecare cetăţean are dreptul la petiţionare şi la 128 129 Idem. Constituţia daneză. art. arată că: „Regele nu poate fi tras la răspundere. al şcolii naţionale sau al Bisericii naţionale. persoana sa este inviolabilă şi sacră. Statutul agenţilor statului este reglementat printr-o Decizie Regală care prevede că are această calitate orice persoană care prestează cu titlu permanent servicii pentru administraţia statului129.Răspunderea juridică a funcţionarului public c. standarde înalte în întreaga activitate. miniştrii sunt responsabili de conduita lor în faţa guvernului”. promovarea criteriilor de merit şi protejarea împotriva arbitrariului e. Tot în acest sens. consacrat drepturilor.1. să evite comiterea unor fapte care ar putea afecta încrederea publicului. Belgia In Belgia se acordă o semnificaţie deosebită comportamentului general al funcţionarului public. prevede că nu se impune nici o autorizaţie prealabilă pentru a putea fi exercitată o acţiune împotriva funcţionarilor publici pentru faptele lor. (2) Decizia Regală / 2 octombrie 1937. în serviciu sau în viaţa privată. 2. Art. 680/1998 privind numirea funcţionarilor publici). 173/1971. art. menite a inspira încredere în funcţia publică d. (27) din legea fundamentală daneză relevă faptul că prevederile referitoare la funcţionarii publici se regăsesc în legi speciale privind statutul acestora (Legea nr. In art. art. în art. cu excepţia membrilor Guvernului şi ai guvernelor structurilor federale. (31) din Constituţia belgiană. continua perfecţionare profesională 2.2.

căci înglobează de la agenţi ai statului şi ai colectivităţilor teritoriale. Acest mecanism interzice funcţionarului să revendice numai ocuparea unei anumite funcţii şi. 2. Legea privind statutul general al funcţionarilor publici adoptată la 13 iulie 1983 conţine unele articole vizând următoarele aspecte130: 130 Legea privind statutul general al funcţionarilor publici din 13 iulie 1983. să repare prejudiciul cauzat. Totodată. Astfel. injuriilor. există o serie de reglementări privind răspunderea funcţionarilor publici. defăimărilor sau ultrajelor ale căror victime ar putea fi în legătură cu funcţia lor şi.3. în cadrul reglementărilor stabilite de Codul penal. exceptând cazul în care ordinul este dat ilegal şi de natură să compromită grav interesul public. De asemenea. corespunzătoare competenţei sale. desfiinţarea postului nu antrenează concedierea sa. violenţelor. (25)-(28) 89 . răspunde de executarea sarcinilor care i-au fost încredinţate. Sistemul se caracterizează prin existenţa a două principii fundamentale: cel al carierei şi cel al separării gradului de ocupaţie. Orice funcţionar. Funcţionarii beneficiază de o protecţie organizată de colectivitatea publică de care depind. administraţia fiind obligată să-l redistribuie într-o altă funcţie. Ei trebuie să dea dovadă de discreţie profesională în ce priveşte toate faptele. Funcţionarii trebuie să-şi consacre întreaga lor activitate profesională pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt încredinţate. funcţionarii sunt obligaţi să respecte secretul profesional. dacă este cazul. la cei care lucrează în spitale. atestată de gradul pe care îl are. totodată. informaţiile sau documentele de care au cunoştinţă în exercitarea funcţiilor lor. indiferent de natura acesteia. Franţa Sistemul francez al funcţiei publice se distinge prin întinderea sa. art. conform reglementărilor Codului penal şi al unor legi speciale. Ei nu pot exercita o activitate lucrativă privată.Răspunderea juridică a funcţionarului public repararea daunelor produse de către funcţionarii publici. Colectivitatea publică este obligată să protejeze funcţionarii împotriva ameninţărilor. indiferent care ar fi poziţia sa în ierarhie. El trebuie să se conformeze instrucţiunilor şefului său ierarhic.1.

există şi dispoziţii specifice anumitor categorii de funcţionari. ce se regăsesc în coduri deontologice. Situaţia acestui funcţionar trebuie reglementată în termen de 4 luni. Referitor la punerea în aplicare a procedurii disciplinare împotriva funcţionarilor publici care se fac vinovaţi de săvârşirea unor fapte care au cauzat prejudicii cetăţenilor. autoritatea cu puteri disciplinare nu a luat nici o decizie.Răspunderea juridică a funcţionarului public • • • incompatibilitatea funcţiei publice cu alte activităţi private obligaţia păstrării secretului profesional răspunderea juridică revine fiecărui funcţionar public asupra actelor şi faptelor sale legate de activitatea profesională Alături de aceste proceduri legale cu caracter general. (66)-(67) din Legea privind funcţia publică adoptată în 11 ianuarie 1984 şi a Decretului privind funcţia publică. indiferent că este vorba de neîndeplinirea obligaţiilor sale profesionale sau de o infracţiune de drept comun. Din anul 1986. autorul acestei greşeli poate fi suspendat din funcţie de către autoritatea cu puteri disciplinare. în anumite cazuri In Constituţia franceză. aceasta se poate exemplifica prin art. In caz de greşeală gravă comisă de către un funcţionar. Orice greşeală comisă de un funcţionar în exercitarea funcţiilor sale îl expune unei sancţiuni disciplinare. (15). enumerăm: • • răspunderea juridică are un caracter individual principiul legalităţii sancţiunilor disciplinare. ce presupune incriminarea faptelor considerate abateri în reglementările existente (nullum crimen sine lege) • • dreptul la apărare asigurat funcţionarului public aplicarea legii mai favorabile. cu excepţia cazului în care constituie obiect de urmărire penală. se prevede „dreptul societăţii de a cere socoteală tuturor agenţilor publici de administraţia lor”. administrative sau penale). Dintre principiile în baza cărora sunt aplicate sancţiunile (disciplinare. la art. care sesizează consiliul de disciplină. adoptat la 26 octombrie 1984. Dacă la expirarea acestui termen. cel interesat îşi poate relua funcţia. în Franţa a început o politică de modernizare a serviciilor 90 .

grupează funcţii începând cu ataşat al administraţiei centrale sau al serviciilor exterioare până la director. Categoria inferioară. responsabilitatea incumbă. beneficiind de indici şi grupate în 4 categorii. Art. mijloacele şi competenţele acesteia fiind transferate serviciilor aflate sub autoritatea prefectului. In art. Această acţiune va permite o mai bună plasare a cetăţeanului în centrul logicii acţiunii publice. reprezentând aproximativ 49% din totalul efectivului. Astfel. adjuncţi administrativi. ci de o serie de funcţii. (34) din Constituţia germană. şefi de grupă. Nu se poate vorbi de un corp propriu-zis.1.Răspunderea juridică a funcţionarului public publice. iar categoria superioară. detaliază responsabilitatea administrativă în formele cunoscute. Urmează categoria subalternă. dacă o 91 . în exercitarea sarcinii publice ce îi este încredinţată. în principiu. prin reducerea administraţiei centrale.4. care este intitulat „Responsabilitatea administrativă în caz de încălcare a obligaţiilor de serviciu”. Principiile privind funcţionarii se regăsesc în art. Principalele obiective vizează descentralizarea activităţilor statului. grupează agenţii de serviciu şi de birou. (33) al Legii fundamentale din 23 mai 1949. încalcă obligaţiile ce îi sunt impuse de această sarcină. Categoria următoare de încadrare reprezintă aproximativ 23% din totalul efectivului şi este alcătuită din secretari administrativi. dacă vreunul din funcţionari. reprezentând 11%. (4) se prevede: „Oricine este lezat în drepturile sale de o autoritate publică poate recurge la căile judiciare. Germania Funcţionarii publici aparţin celor 2 sisteme de funcţii publice: sistemul funcţiei publice de carieră şi sistemul funcţiei publice de ocupaţie. Pentru acţiunea în daune-interese nu sunt excluse căile judiciare. în ceea ce priveşte un terţ. Recursul la jurisdicţia ordinară este deschis. favorizând informarea acestuia şi rezolvarea doleanţelor sale la un nivel care îi este mai apropiat. statului sau organismului în serviciul căruia se găseşte. cea a personalului de execuţie. reprezentând aproximativ 17% din totalul efectivului. stenodactilografe şi agenţi tehnici de birou. 2. (19) alin. alcătuită de agenţi administrativi principali.

precum şi necesitatea şi remunerarea sa constituie obiectul a numeroase reflecţii. (65). sistemul funcţiei publice a fost extins la fosta RDG. Angajarea acestuia. rezultând nu numai probleme de organizare. orice insultă adusă simbolurilor statului (drapel. ca urmare a necesităţii de a se asigura funcţionarea normală a serviciului. Art. funcţionarul care doreşte să-şi exprime opiniile politice este supus obligaţiei rezervei şi măsurii. numai după ce a utilizat fără succes calea ierarhică. Preocupările de modernizare a administraţiilor sunt orientate în prezent în această ţară în principal către personal. Funcţionarii se bucură de libertatea de opinie care cuprinde dreptul la liberă exprimare şi difuzare a opiniilor private şi personale. funcţionarul trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile într-o manieră adecvată şi imparţială şi să evite orice manifestare care ar putea să-i pună la îndoială imparţialitatea. Manifestările politice în timpul serviciului sunt supuse restricţiilor. dar şi conflicte sociale. modificată în anul 1985. Când un funcţionar se îndoieşte de constituţionalitatea unei măsuri luate sau pe care administraţia intenţionează să o ia. funcţionarul poate face cunoscut numai punctul de vedere al administraţiei şi nu poate invoca libertatea sa de opinie. Alte două legi importante ale funcţiei publice sunt cea referitoare la funcţia publică din 4 iulie 1953. După reunificare. principii fundamentale ale statului) nu este admisă. în cazul declaraţiilor oficiale. căutându-se o flexibilizare în acest sens. In aceste limite. denumit „Repartizarea responsabilităţilor”. dar punându-se accent şi pe formarea şi perfecţionarea cadrelor. el se poate adresa unui avocat sau unui ziarist. In schimb.Răspunderea juridică a funcţionarului public altă jurisdicţie nu este competentă”. Dar. 92 . Foştii funcţionari din RDG au fost obligaţi să susţină teste de aptitudini pentru a pătrunde în funcţia publică federală. modificată în anul 1971 şi Legea cadru de uniformizare a dreptului funcţiei publice din 1 iulie 1957. In plus. precizează: „Cancelarul federal fixează liniile directoare ale politicii şi îşi asumă responsabilitatea acestora. Funcţionarul poate critica politica guvernului şi a partidelor majoritare din parlament şi chiar politica dusă de ministrul de care depinde. In afara serviciului. fiecare ministru federal dirijează departamentul său într-un mod autonom şi sub propria responsabilitate”.

(70) din Constituţia greacă se precizează faptul că funcţionarii publici execută voinţa statului şi servesc poporul. Orice abatere de la îndatoririle pe care funcţionarul public este obligat să le respecte.7. 2. introducerea unor tehnici informatice pentru simplificarea procedurilor şi accelerarea rezolvării dosarelor. în virtutea prevederilor acestui cod. Rigiditatea organizării personalului a redus efectiv mobilitatea între diferite cariere şi administraţii.5.Răspunderea juridică a funcţionarului public 2. datorând credinţă Constituţiei şi patriei. garantarea creşterii capacităţii profesionale a agenţilor prin intermediul perfecţionării. evaluare anuală a serviciilor. perioadă de probă. crearea în cadrul marilor colectivităţi a unui „staff” pentru analiză organizaţională şi a raportului costuri / beneficii. Italia Opinia celor care au analizat sistemul italian al funcţiei publice este că ansamblul mijloacelor utilizate (concurs. adoptat prin Decretul nr.1. 611/1977.6.1. 2. acesta fiind definit ca orice angajat direct al statului sau al unei instituţii publice care este remunerat şi legat printr-o relaţie de serviciu voluntară de subordonare. îl expune pe acesta al o sancţiune disciplinară. Procedura disciplinară este pornită la iniţiativa autorităţii investite cu puterea de numire. comisă în mod voluntar sau prin neglijenţă. Portugalia 93 . cel în cauză fiind audiat în prealabil. Există în prezent o tendinţă de descentralizare şi de organizare funcţională pentru constituirea tot atâtor birocraţii câte tipuri de activitate administrativă există şi sunt necesare. promovare internă.1. responsabilitate disciplinară) nu a permis o formare şi cristalizare a unei funcţii publice moderne şi eficiente. participarea funcţionarilor la definirea metodelor de muncă şi la modalităţile de exercitare a competenţelor valorizatoare ale muncii în grup. O definiţie a funcţionarului public o întâlnim în Codul funcţionarilor. Grecia In art. Principiile acestei gestionări moderne a personalului sunt: înlocuirea înlocuirea organizării sectoriale verticale cu module organizaţionale care se pretează mai bine la activitatea planificată şi pe proiect.

cu excepţia cazurilor în care funcţionarul la acţionar la ordinul şefului ierarhic. Noţiunea de ocupaţie se regăseşte în divizarea în grupe profesionale. cu condiţia să-i fi semnalat acestuia ilegalitatea dispoziţiei. instituie o răspundere a statului şi a altor entităţi publice. se prevede că lucrătorii din administraţie şi alţi agenţi ai statului sunt exclusiv în serviciul public. având fiecare scara ei de remunerare.8. în solidar cu membrii organelor lor (funcţionari şi agenţi) pentru toate acţiunile şi inacţiunile săvârşite în exerciţiul funcţiilor lor sau în acţiunea acestui exerciţiu. fiind axat pe funcţia publică de ocupaţie. plasat în titlul consacrat principiilor generale. ci prin cutumă (tradiţie). Marea Britanie Sistemul englez este complex. în sindicate – ai căror membrii se consideră ca membrii ai profesiilor aparţinând totodată sectorului public şi sectorului privat -. b. în baza legii. cum se află el definit de organele competente. Funcţia publică nu este reglementată prin legi. e. alţii decât titularii posturilor 94 exerciţiul . penale şi disciplinare a funcţionarilor pentru acţiunile şi inacţiunile lor. iar şeful ierarhic să îi confirme ordinul în scris. libertăţilor sau se produce vreun prejudiciu. instituirea răspunderii civile. dacă rezultă o violare a drepturilor. astfel: a. c. Statutul personalului guvernului naţional („civil service”) este absolut diferit de cel al personalului autorităţilor locale („local government officers”) şi al organismelor publice. d. este interzisă instituirea unor avantaje sau dezavantaje în drepturilor lor politice. Constituţia trimite la o lege prin care să se stabilească regimul incompatibilităţilor. 2. precum şi în principiul revocării la discreţia slujitorilor Coroanei.1. De reţinut este existenţa unui regim constituţional dezvoltat al funcţionarilor publici. „Civil servants” reprezintă slujitorii Coroanei. dreptul la apărare este recunoscut oricărei persoane care este supusă unei acţiuni disciplinare. (22) din Constituţia portugheză.Răspunderea juridică a funcţionarului public Art.

Răspunderea juridică a funcţionarului public politice sau judiciare. vorba despre personalul guvernului naţional. „Modelul Westminster” este fondat pe loialitate. ci o formare continuă. Principiile tradiţionale ale „civil service” sunt autonomia. Trezoreria se ocupă de remunerări şi de pensii. Funcţionarii ajută ministrul în pregătirea discursurilor pe care le rosteşte în Parlament şi în cadrul activităţilor guvernamentale. Obligaţia primordială a unui funcţionar este de a-şi sluji ministerul. care se ocupă cu reglementarea problemelor din acest domeniu. Trecerea de la un grad la altul se face fie prin concurs intern. Nu există separaţie între grad şi funcţie. Este. Atribuţiile esenţiale de management a funcţiei publice revin Biroului pentru serviciul public şi ştiinţă (Office of Public Service and Science – OPSS) şi trezoreriei. care lucrează în marea sa majoritate în cadrul ministerelor. deci. dar nu se ocupă de nici una din activităţile sale politice. neutralitatea. precum şi de relaţiile profesionale. utilizaţi în scop civil şi remuneraţi complet şi direct din fonduri votate de Parlament. De exemplu. OPSS este un organ al primului-ministru. Numai pentru anumite promovări este necesară condiţia de vechime în muncă. anonimatul şi confidenţialitatea avizului. administratorii stagiari („administration trainee”) trebuie să urmeze 16 săptămâni de curs înainte de a fi promovaţi în gradul 7. precum şi cu angajarea şi avansarea funcţionarilor. la 18 ani) şi de „administration trainee” (diplomă universitară). a unei anumite 95 . Pe lângă alte reglementări formale. Nu există o formare profesională prealabilă intrării în funcţie. există un cod al salariilor şi al condiţiilor de serviciu. de „executive officer” (cu bacalaureat. Angajarea se face la gradul de „clerical assistant” (cu diplomă obţinută la 16 ani). competenţă. fie prin promovare şi poate fi foarte rapidă. anonimat şi pierderea anumitor drepturi politice în schimbul unei funcţii stabile. precum şi instrucţiuni referitoare la relaţiile între funcţionari şi miniştri. Fiecare ministru răspunde personal în faţa Parlamentului pentru conducerea şi activităţile departamentului său şi pentru personalul acestuia. Obiectivul este ca toate gradele superioare să beneficieze de 5 zile de pregătire pe an. Principiul responsabilităţii ministeriale determină raportul între funcţionar şi activitatea sa şi între acesta şi ministerul şi ministrul său.

„Civil servants” care îşi reprezintă ministrul în faţa unei comisii parlamentare pot furniza numai informaţii pentru care au fost autorizaţi de acesta. 96 . Cea de-a doua categorie. la activităţi politice naţionale şi locale. cu discreţie şi moderaţie.Răspunderea juridică a funcţionarului public remuneraţii şi a unei pensii. O anchetă asupra numărului de funcţionari britanici angajaţi în politică a demonstrat că aceştia nu sunt interesaţi deloc de acţiunea politică. Orice informaţie dată de funcţionari trebuie să fie autorizată. poate participa. cum ar fi poliţia. Ultima categorie. Prima este alcătuită din cadre superioare însărcinate cu elaborarea şi aplicarea politicii şi din funcţionarii subalterni care furnizează direct informaţii miniştrilor sau sunt în contact cu publicul. dar pot obţine autorizaţia de a participa la activităţi politice locale. nici un funcţionar nu poate recurge la justiţie pentru a soluţiona probleme ce ţin de aplicarea reglementărilor privind activităţile politice. după obţinerea unei permisii în acest sens. alcătuită din personalul muncitor şi din toţi cei care nu lucrează într-un birou („nonoffice staff”) şi aparţinând unor ranguri inferioare. dar pot obţine autorizaţia de a participa la activităţi politice naţionale. Potrivit Codului privind „civil service” (1984). funcţia publică a fost marcată de politica liberală dusă începând din anul 1979. Dreptul la grevă este interzis numai pentru unele servicii. Ea este deschisă cadrelor din sectorul privat şi această tendinţă se accentuează. poate avea o angajare politică în afara serviciului. Consecinţele principiului neutralităţii sunt severe în ceea ce priveşte activitatea politică. Chiar dacă presiunea şomajului şi-a atenuat efectele. Funcţionarii nu au dreptul să informeze opoziţia cu privire la problemele guvernului. Aceste reglementări diferă în funcţie de categoria din care fac parte funcţionarii. Funcţionarii pot aparţine unui partid. Acestora le este interzis să participe la activităţi politice naţionale. cu moderaţie şi discreţie. alcătuită din angajaţii de birou. dar acest drept trebuie exercitat cu discreţie.

Răspunderea juridică a funcţionarului public CAPITOLUL V C O N C L U Z I I Analiza ideii de responsabilitate a puterii publice şi a funcţionarilor publici în evoluţia sa permite nu doar valorificarea aspectelor valoroase. precum şi prin reducerea numărului autorităţilor competente să stabilească răspunderea juridică a funcţionarilor publici. cerinţă prevăzută de Constituţie. cooperării şi controlului reciproc al acestora există o relaţie de determinare şi valorizare reciprocă. adoptat prin Legii nr. al egalităţii. diminuarea controlului asupra funcţionarului public prin neinstituirea unei răspunderi juridice a acestuia. oferă un cadru general în materie. respectiv a administraţiei publice şi a funcţionarilor săi publici. ci şi relevarea unor trăsături şi modalităţi noi aduse formelor răspunderii juridice. republicată în 2007. indispensabilă unei funcţionări performante a autorităţilor publice. farmaciştii şi medicii din serviciile publice) din rândul funcţionarilor publici. mai ales prin prisma dispoziţiilor legale. în procesul de organizare şi executare în concret a legii. In acest context. Statutul funcţionarilor publici. poate afecta funcţionalitatea administraţiei publice. considerăm că între principiul responsabilităţii funcţionarului public şi principiul separaţiei puterilor. Astfel. Alte atribuţii ale unor categorii speciale de funcţionari publici sunt prevăzute în legi speciale şi 97 . există tendinţa de diminuare a ariei responsabilităţii prin scoaterea unor categorii de persoane care exercită funcţii publice (de exemplu funcţionarii Autorităţii pentru privatizare şi administrare a participaţiunilor statului. Pe de altă parte. Prin Statut sunt reglementate o serie de îndatoriri ale funcţionarului public. 188/1999. La acelaşi rezultat se ajunge pe calea restrângerii cazurilor de deschidere a acţiunii disciplinare sau contravenţionale. însă acestea se referă numai la anumite categorii de funcţionari publici. ce sunt menţionate în anexa la Statut. Trebuie arătat că răspunderea juridică izvorăşte din principiul autolimitării prin Constituţie a puterilor statului. existente în doctrină.

republicatp în 2007. indiferent dacă îmbracă forma intenţiei sau a culpei. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici este angajată în situaţia în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul sau în legătură cu serviciul. Privitor la trăsăturile contravenţiei. (77) alin. trebuie să menţionăm faptul că o parte a îndatoririlor ce le revin le sunt specifice. Vinovăţia funcţionarului este un element constitutiv extrem de important al abaterii disciplinare. să-i tragă la răspundere. Principala îndatorire este prevăzută la art. acolo unde acestea există (funcţionarii publici parlamentari. In orice societate. fapta este prevăzută şi sancţionată ca atare prin legi şi alte acte 98 aceasta . prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea. faţă de cei care încalcă normele juridice. personalul diplomatic şi consular). (1) din Legea nr. (2) din Statut. Am mai adăuga în plus. majoritatea autorilor români le apreciază ca fiind: fapta este săvârşită cu vinovăţie. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. şi se referă la obligaţia “să îşi îndeplinească cu profesionalism. funcţionarii vamali. Vorbind în general despre îndatoririle funcţionarilor publici. imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici”. statul este nevoit să folosească forţa sa de constrângere. (1) din Statut conţine dispoziţia potrivit căreia încălcarea trebuie să se facă cu vinovăţie. (43) alin. trebuie să menţionăm faptul că nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor publici constituie abateri disciplinare. prevederi pe care le-am expus şi comentat pe larg în cadrul lucrării. Referindu-ne la răspunderea disciplinară. dar altele sunt comune cu ale celorlalţi salariaţi. Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta nu a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. poliţiştii.Răspunderea juridică a funcţionarului public regulamente de organizare şi funcţionare sau în statute proprii. ci numai acelea expres prevăzute de lege. faptul că art. mai exact la art. ce îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. (75) alin.

funcţionarul răspunde în cazul săvârşirii unui delict civil. în exercitarea funcţiei lor. Răspunderea penală a funcţionarilor publici se angajează în conformitate cu prevederile art. fără a reglementa concomitent modul de transformare a acesteia în răspundere şi de înfăptuirea concretă a răspunderii. Cu privire la sancţiunea aplicată.Răspunderea juridică a funcţionarului public normative. răspunderea funcţionarului este o răspundere individuală. înseamnă a lipsi această 99 . pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă. De asemenea. în situaţia când infracţiunile sunt săvârşite de alţii împotriva sa. (84) din Legea nr. libertatea şi bunăstarea societăţii sunt periclitate. dar poate fi şi subiect pasiv. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. acolo unde responsabilitatea juridică. Unele din infracţiunile săvârşite de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei sau în legătură cu atribuţiile de serviciu sunt prevăzute în Codul penal. în principiu. în timp ce altele pot fi prevăzute în legi speciale. este defectuos reglementată. este demn de reţinut că simpla declarare a responsabilităţii prin lege. prin greşeala sa. garantată şi înfăptuită. produc un prejudiciu material. Funcţionarul public poate fi atât autor al infracţiunii şi în această situaţie apare ca subiect activ. dar există situaţii în care funcţionarul public poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordinul scris care a produs prejudiciul. este obligat să îl repare. sunt prevăzute sancţiuni specifice. (86) alin. stabileşte foarte clar motivele angajării răspunderii civile. în special. Prin unele acte normative însă. Statutul funcţionarilor publici conţine şi unele reguli procedurale specifice cu privire la răspunderea instituţiei / autorităţii publice la care sunt încadraţi. în unele domenii. Sigur. în general. iar art. pe drept cuvânt. şi a funcţionarului public. putem spune că. funcţionarilor publici li se aplică aceleaşi sancţiuni contravenţionale care sunt prevăzute şi în dreptul comun pentru orice cetăţean sau salariat. republicată în 2007. oricine cauzează altuia un prejudiciu. Acest tip de răspundere se bazează pe principiul potrivit căruia. Răspunderea civilă intervine în situaţia în care funcţionarii publici. (1). Cu alte cuvinte. Concluzionând.

Răspunderea juridică a funcţionarului public noţiune de conţinutul ei. iar partea vătămată de realizarea drepturilor ei. 100 .

: art.Răspunderea juridică a funcţionarului public LISTĂ DE ABREVIERI L. : O. : alin. : cf.G. : Lege Ordonanţă Ordonanţă de urgenţă Hotărâre de guvern Hotărâre articol aliniat litera conform 101 . : H.U.G. : H. : O. : lit.

. vol. Editura Lumina Lex.... Teoria funcţiei publice. 1996 PRISĂCARU V. Bucureşti. Editura Atlas Lex. 6. 1993 IORGOVAN A.. 4.10. III. MANDA C. Editura Lumina Lex. Editura Hercules. Tratat de drept administrativ..1996. 12. II. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. magistraţilor şi funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. 263/28. Editura Marvan. NICU A. 1997 NEGOIŢĂ A.. Drept administrativ European. L.. Drept constituţional şi instituţii politice. 3. SĂRARU C. V. 8. Bucureşti. publicată în Monitorul Oficial nr. Bucureşti.. 11.tratat elementar. Editura Nemira. Bucureşti. Bucureşti. modificată şi 102 . 1934 PREDA M. Bucureşti. 2005 CĂLINOIU C. 2000 IONESCU C... 1997 IORGOVAN A. IVANOFF I.S. 115/1996 privind obligativitatea declarării şi controlului averii demnitarilor.. 15. Teoria funcţiei publice comunitare.. 7. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Tratat de drept administrativ.C. 9. Brăila.. I.. 10. Constituţia României Legea pentru statutul funcţionarilor publici/19.06. ALEXANDRU I... GORJAN I. Bucureşti. VEDINAŞ V. 13. Tratat de drept administrativ român.. Răspunderea juridică a funcţionarului public.I. Drept administrativ . vol. Tratat elementar de drept administrativ român. Drept administrativ partea generală.P. 2006 PREDA M. Editura Lumina Lex. Editura Lumina Lex.1923 Legea nr. 1993 SLĂNICEANU I. Editura Evrika. 1999 DABU V.. 14. 5. Editura Lumina Lex. 16. 1996 IORGOVAN A.Răspunderea juridică a funcţionarului public BIBLIOGRAFIE 1. 1993 NEGULESCU P. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Drept administrativ. vol. 1989 2. Editura Global Lex.

21. 89/2003.06. 215/2001 privind administraţia publică locală.2005. 19.10.2003 18. publicată în Monitorul Oficial nr. 256/23. aprobată cu modificari prin Legea nr.2007 Legea nr. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic şi consular al României. 101/2004 Legea nr.2003. 532/14.2001.06.1999. 204/23.2003 Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. partea I Legea nr.2006 O. nr.U.10.600/08. publicată în Monitorul Oficial nr.U. nr. 23.12. 103 . 1210/14. 440/24. nr.441/23. 360/2002 privind statutul poliţistului. 22. 243/2004. republicată în Monitorul Oficial nr. 161/2003 17.05.Răspunderea juridică a funcţionarului public completată prin Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. 10/2004 privind statutul funcţionarului public vamal. publicată în Monitorul Oficial nr.2004 H. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.G. modificat şi completat prin O. publicată în Monitorul Oficial nr.G. modificat prin Legea nr. 757/29.07. publicată în Monitorul Oficial nr. 35/16.2002.04. 20.01. 365/29.03. partea I.G. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. publicată în Monitorul Oficial nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->