Sunteți pe pagina 1din 18
 
Rolul literaturii în perioada paşoptistă
Paşoptismul
Perioada paşoptistă
(1830-1860) este o epocă de afirmare a literaturii naţionale, în preajma Revoluţiei de la 1848. Perioada se caracterizează printr-o orientare culturală şiliterară cu trăsături specifice epocii de avânt revoluţionar, de emancipare socială şi naţional.Este perioada în care se încearcă „arderea" unor etape care nu fuseseră parcurse deliteratura noastră şi care se desfăşuraseră succesiv în literaturile occidentale, în decursul a mai bine de un secol şi jumătate.Principala trătua literaturii paşoptiste consîn
coexistenţa curentelorliterare,
nu numai în opera aceluiaşi scriitor, ci chiar şi în aceeaşi creaţie. Curentele literare(iluminism, preromantism, romantism, clasicism, realism incipient) sunt asimilate simultan.
Paşoptismul
este o ideologie literară niciodată sintetizată într-un program particular şi supusă unor comandamente exterioare: mesianism cultural şi revoluţionar, spirit critic,deschidere spre Occident şi lupta pentru impunerea unui specific naţional, conştiinţă civică şi patriotică, conştiinţa pionieratului în mai toate domeniile vieţii, o retorică a entuziasmului şi atrezirii la acţiune.Afirmarea unei generaţii de scriitori, gazetari, istorici şi oameni politici, numită de posteritate
generaţia paşoptistă,
determină începutul modernităţii noastre culturale, o perioadă de tranziţie şi de prefaceri palpabile. Scriitorii paşoptişti au vocaţia începuturilor şi, poate de aceea, disponibilitatea de a aborda mai multe domenii, genuri, specii, mai multetipuri de scriitură.Până la 1830 nu se poate vorbi la noi de o tradiţie a literaturii culte sau de ointenţionalitate estetică a scrierilor literare. Conştiinţa faptului artistic, ideea de beletristică, senasc în această perioadă, când se petrece şi transformarea autorului în scriitor. Curentele suntimportate o dată cu formele, ideile literare vin împreună cu tiparele narative sau prozodice.Occidentalizarea nu s-a produs brusc, ci a traversat etapa iniţială a traducerilor, a adaptării, aimitării modelelor, a respectării structurilor date (în fond, conform ideologiei clasicismului).Activitatea publicistică a lui Kogălniceanu, Russo, Alecsandri şi Negruzzi, prin atitudinea lor lucidă şi responsabilă, a contribuit la instituirea premiselor culturii române moderne.
Paşoptismul
cuprinde perioada literară care pentru literatura română înseamnă epoca demodernizare, de afirmare a romantismului şi de fundamentare a majorităţii speciilor.
1
 
Rolul literaturii în perioada paşoptistă
Personalitaţi ale perioadei paşoptiste
Andrei Mureşeanu
Mihail Kogalniceanu
Ion Heliade Rădulescu
Vasile Alecsandri
Costache Negruzzi
Alecu Russo
 Nicolae Bălcescu
Grigore Alxandrescu
Dimitrie Bolintineanu
Romantismul
Romantismul
este o mişcare artistică şi filozofică apărută în ultimele decenii alesecolului XVIII în Europa care a durat o mare parte din secolul XIX. A fost o mişcare contraraţionalismului care marcase perioada neoclasi, ce se va pierde la apariţia spirituluiromantic.Romantismul trunde în literatura română după 1830, cu oarecare întârziere, prelungindu-şi însă influenţa până la Mihai Eminescu şi chiar mai târziu, în secolul douăzeci,ca o stare de spirit ce nu dispare niciodată. Romanticii timpurii sunt Andrei Mureşanu, VasileCârlova, Grigore Alexandrescu, Ion Heliade-Rădulescu, poeţi ce oscilează între romantism şiclasicism. Romantismul, în ţara noastră, este stimulatorul luptei pentru eliberare şi aldeşteptării conştiinţei naţionale. Literatura romantică din perioada paşoptistă nu se pierde înzugrăvirea zbuciumului şi a căutărilor intime, ea este o literatură angajată, pusă în slujbaidealului naţional.Romantismul românesc apare ca o mişcare unitară, cu un program bine definit, careridică literatura noastră de la încercările minore ale Văcăreştilor, la geniul universal al luiEminescu. Este o reacţie la imobilismul şi schematismul clasicist, presupunând o eliberare aminţii de “închisoarea vieţii”, şi cuprinde destul de repede întreaga Europă. Multe dinmotivele frecvente ale romanticilor sunt preluate şi de scriitorii români: mitul strigoiului,evocarea trecutului istoric, trecerea ireversibilă a timpului, omul nemuritor, nopţile,titanismul, natura, geniul, ierarhia divină. Romantismul se traduce prin ironie, prin satiră, prindemonism, promovând meditaţia, nuvela şi romanul istoric, epopeea sociogonică.Romantismul românesc s-a înfăţişat , în general, în două ipostaze: una plină de tumult, patetică şi declamatoare în Muntenia, alta mai senişi mai temperată în Moldova.Caracteristice îi sunt angajarea în istorie şi descoperirea folclorului. Ca primă generaţie a
2
 
Rolul literaturii în perioada paşoptistă
literaturii noastre moderne, scriitorii paşoptisti au intrat în conştiinţa românească dreptoamenii începutului de drum. Reprezentanţii romantismului de acum dau operei lor un pronunţat caracter militant ei fiind deopotrivă scriitori şi revoluţionari. Ideologia literară:articole programatice şi de doctrina-REVISTE - Curierul românesc. Articolele programaticeale unui curent sau ale unei mişcări literare au avut întotdeauna o importanţă majoră, pentrucă au cristalizat şi au dat coerenţă tendinţelor fundamentale ale epocii. În PrincipateleRomâne, pe la finele secolului XVIII şi în primii ani ai secolului XIX, începuse să pătrundădiferite ziare străine, mai ales franceze, germane şi greceşti. Nevoia unui mijloc de a se răspândi mai repede ştirile despre întâmplările din ţară şidin străinătate se simţise de mult. Cel dintai care a schiţat un program teoretic avand ca scopmodernizarea literaturii române a fost Ion Heliade Radulescu. El este fondatorul „Curieruluiromanesc” , revistă ân limba română, apărută pe 8 aprilie 1829. Revista a apărut cu sprijinullui Dinicu Golescu, comandantul armatelor ruşeşti, care a obţinut aprobarea apariţieigazetei.Este prima gazetă românească cu periodicitate constantă şi cu apariţie îndelungată,gazetă care pune bazele presei româneşti. Încet, încet, „Curierul românesc” devine ecoulîntregii mişcări literare din ţară.
Revista „Dacia literară”
Dacia literară
este revista apărută pe 30 ianuarie 1840 la Iaşi, sub redacţia luiMihail Kogălniceanu. În ciuda titlului, revista nu şi-a propus se axeze exclusiv peliteratură. Pe parcursul apariţiei, ea a avut următoarea rubricaţie, marcată prin supratitluri:
Nr. 1:
Scene istorice din cronicile Moldaviei (text:Constantin Negruzzi, AlexandruLăpuşneanul), Scene pitoreşti din obiceiurile poporului(M. Kogălniceanu, Nou chip de a face curte), Alegeridin alte foi româneşti (texte reproduse din „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, „CurierulRonescşi Albina românească”),Telegraful Daciei (ştiri culturale);
Nr. 2:
Scene pitoreşti din obiceiurileMoldaviei (studiul lui C. Negruzzi, Cîntece popularea Moldaviei), Literatură străină (fragmente din jurnalul de lătorie în Banat, Valahia şi Moldovade D. A. Damidoff, şambelan al împăratului Rusiei,cu prezentare şi comentarii de M.Kogălniceanu), Poezie (Cavalerul C. Stamate, A.Donici), Alegere din alte foi româneşti („Arhiva românească”, „Curierul românesc”), Critica,Telegraful Daciei;
3

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505