Sunteți pe pagina 1din 11

BILANT LISTA A) ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizari necorporale (licente,brevete,softuri) Imob necorporale(calculatoare,cladiri terenuri,masina) Imob financiare(actiuni,obligatiuni,) B )ACTIVE CIRCULANTE Stocuri

curi (mat prime,material consumabile,marfa,obligatiuni prod finite, semifabricate) Creante (client,debitori) Disponibilitati ( banca lei si valuta,casa in lei si valuta) C )CHELTUIELI IN AVANS CONTUL 471 EX: chirie 1 an incasata 01 dec 2008-01 dec 2009 D )DATORII CURENTE Scadenta < 1an Datorii pe termen scurt E) (B-D) Active circulante Datorii curente F ) A+B+C-D G) Datorii > 1an (credite, leasing) Datorii pe termen lung I Venit in avans cont 472 j) CAPITAL +REZERVE Capital social Reserve legale si alte reserve ,reserve reevaluate Provizioane Profit si pierderea exercitiului Profit si pierdere exercitiului precedent (rezultatul raportat) BILANTUL =o situatie financiara care cuprinde patrimonial (averea )firmei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE =(activitatea desfasurata de o firma in decursul unui an) Vinde ,cheltuie si obtine profit

SITUATIILE FINANCIARE -BILANTUL CONTUL DE PROFIT SI PIRDERE FLUXUL DE TREZORERIE MODIFICAREA CAPITALULUI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 1. VENITURI v din exploatare (activitatea de baza) V financiare (v dobanzi,diferente de curs valutar) V extraordinare 2. CHELTUIELI ch exploatare(activitatea de baza) Ch finaciare(ch dobanzi ,df de curs valutar) Ch extraordinare (calamitati) 3. REZULTATUL EXERCITIULUI Ven exploatare ch exploatare=>prof/pierd exploatare Ven financiare ch financiare=> prof/pierd financiare Ven extraordinare-ch extraordinare=> prof/pierd extraordinare

A VENITURI DIN EXPLOATARE I Cifra de afacere Ven din vanzare prod finite-701 Ven din vanzare prod semifabricate-702

Ven din vanzare prod reziduale-703 Ven di prestari servicii -704 Ven din chirii -706 Alte venituri-708 Ven din vanzare marfurilo -707 Ven din subventii aferente-(CA)-7411 PE =(701-708) fara 707 CA= PE (701-708)+707+7411

II III

VARIATIA STOCURILOR- 711 PRODUCTIA REALIZATA DE SOCIETATE 722

IV ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 741+758 VE=CA + Var stoc +prod realiz +alte venituri exploatate B VENITURI FINANCIARE *Ven din dobanzi -766 *ven din dif curs valutar-765 C VENITURI EXTRAORDINARE

CHELTUIELI EXPLOATARE Ch materii prime materiale -601 Ch mat consumabile -602 Ch cu val inventar-603 Ch cu mat nestocate-604 Ch cu enegie si apa-605 Ch cu mrfa vanduta -607 Ch cu ambalaje-608

Ch cu servicii executate de terti(611,612,613,614,621,622,624,625,625,628) Ch impozite,taxe-635 Ch cu despagubiri donatii si alte ch din exploatare-658 Ch cu salarii si contributii salariale, tichete masa Ch cu amortizare mj fixe-681 OBSERVATII: IN CAZUL IN CARE AVEM VENITURI DIN PROVIZIOANE ELE SCAD DIN CH DE EXPLOATARE EX: Veniturile din provizioane cu mat prime (ct741) Venituri din provizioane cu salarii (641+642+645-741)

CHELTUIELI FINANCIARE 666-ch cu dobanzile credite 665-ch cu dif curs valutar 666-781=venit provizoriu 665-781 CHELTUIELI EXTRAORDINARE Ven expl+v fin+v execlusive Chelt expl+chelt finan+ch excutive v-ch=>profitbrut x16% Impozit profit (691)=> ch din exploatare Prof brut =v-chelt Prof brut =impoz frofit =prof net

PRINCIPIILE PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXECUTIVE :

In contab financiara perioada de gestiune este ex financiar care corespunde cu anul calendaristic Conform acestui principiu fiecarui ex financiar I se imputa numai cheltuieli si venituri aferente acestui an -o cheltuiala este recunoscuta in contab la data angajarii ei indiferend de data platii cheltuielilor - un venit este contabilizat la data obtinerii lui indifferent de data incasarii -veniturile si cheltuieli care nu apartin exercitiului current Se contab la venit in avans (ct 472) La ch in avans (ct 471) Dobanzi de platit (ct 1687)

EXEMPLU: chiria pt un spatiu commercial este de 1000lei. Facture cuprinde chiria pe 5 luni (nov,dec,N,ian ,feb,mart N+1 In contabilitate se inreg pe cheltuiala (ct 612) chiria pt anul current Nov =1000 Dec=1000 Ct 612=2000lei Ian feb mart N+1(3luni x 1000) in ct 471 =3000,apare in bilant la litera C chelt in avans

PRINCIPIUL PRUDENTEI Scopul aplicarii acestui principiu este evitarea supraevaluarii activelor si veniturilor si subevaluarii cheltuielilor si datoriilor Aplicare principiului prudentei este legata de evaluarea in contabilitate Evaluarea se realizeaza in urmatoarele moment 1) EVALUAREA LA INTRARE

a) Costul de achizitie pentru bunurile achizitionatela pretul productie pentru bunurile obisnuite in productie proprie b) La valoarea justa (valoarea depiata)pentru bunurile care sunt primate ca apoi la capital social Subventii,donatii) Creantele si datorile sunt evaluate initial de valoarea lor nominal 2) EVALUAREA LA INVENTAR INVENTARIEREA se facecel putin annual de regula la sfarsitul exercitiului sau ori de cate ori este necesar INVENTARUL FIZIC-se stabilesc minusurile si plusurle in gestiune INVENTARUL COLECTIV se atribuie valori in inventor pentru active si datoriile intrep CREANTELE sunt evaluate la valoarea probabile la incasat DATORILE-sunt evaluate la valoarea probabila de platit

3) EVALUAREA LA INCHIDEREA CONTURILOR Se compara valoarea elementelor de active si datorii cu valoarea de inventar Valoarea intrare< val de inventar => plus de valoare NU SE CONTABILIZEAZA Valoarea de intrare >val inventar => o depreciere-SE CONTABILIZEAZA Astfel :deprecierea este definite (ireversibila se contab pe seama amortizarii Deprecierea este reversibila dprecirea de active Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitate ,depozite bancare creante di datori in valuta ) se evalueaza la cusul de schimb comunicat de BNR la inchiderea ex financiar Diferentele favorabile sau nefavorabile se vor inregistra la venituri sau cheltuieli financiare ( ct 765,ct 665)

IV) EVALUAREA LA IESIRE

FIFO-primul intrat primul iesit LIFO-ultimul intrat ultimul iesit CMP-cost mediu ponderat Conform principiul prudentei ACTIVUL este prezentat in bilant la valoarea neta contabila VNC=valoarea initiala de intrare Amortizare-deprecirea cumulate DATORI se inscriu provizioane care sunt datorii probabile In contul de profit si pierdere sunt afectate Conturile de cheltuieli amortizari si provizioane Conturile de veniturile provizioane Pt elemente de active la inchiderea exert se compara valoarea bilantiera(VNC) cu valoare recuperabila Val recuperabila = max (val justa )

PRINCIPIUL COSTULUI ISTORIC Cf acestui principiu tranzactiile sunt inreg in contab la valoare de la data efectuarii lor Cumparare data cumpararii Productie- data produceriile lor Aport la capital si plus de gestiune la plata tranzactiilor In conditile de imflatiei se recomanda corectarea costului istoric astfel : -aplicarea unui indice general de prt -corectarea cu indici specie de crestere -metode combinate

PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATILOR

Evaluarea continuitatii activitatii active intreprinderii se face avan in vedere urmatoarele criteria a) De natura comerciala (contracte si comenzi pt anul urmator b) De natura financiara (acces la surse de finantare are re surse propri exista un fond de rulment pozitiv c) De natura tehnico materiala (asigurarea capacitatii de productie si a mat prime d) De natura sociala (existententa conflictelor de munca e) De natura politica (sit de razboi , embargo

PRINCIPIUL PERMANENTEI METODELELOR O intrep trebuie sa aplice aceleasi metode de evaluare in cadru aceleasi exerc si de la un exerc la altul Daca conducerea intrep considera necerar modificarea metodelor de evaluare trebuie prezentate in notele explicative la bilant argumentand incidenta modificarii acestora asupra rezultatului intreg

PRINCIPIUL INTANGIBILITATII BILANTULUI DE DESCHIDERE

Conform acestuia, bilantul de deschidere pentu fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent. Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o importanta astfel incat neprezentarea lor ar putea afecta utilizatorii de informatii contabile sa faca evaluari si sa ia decizii corecte, pentru asemenea evenimente intrep trebuie sa prezinte, pe fiecare categorie semnificativa de evenimente urmatoarele informatii in note:

- natura evenimentului - o estimare a efectului financiar al evenimentului asupra intrep sau o mentiune ca nu poate fi efectuata o astfel de estimare.

COLECTAREA ERORILOR CONTABILE Erorile contabile sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatia financiara a intrep pentru una sau mai multe perioade precedente, cum ar fi: greseli matematice, greseli de aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea eronata a evenimentelor, fraude. Corectarea erorilor constatate in contabilitate se inregistreaza pe seama rezultatului reportat. Daca din corectarea erorilor rezulta o pierdere contabila reportata, este interzisa orice repartizare de profit pana la acoperirea pierderii reportate.

PRINCIPIUL NECOMPENSARII In contabilitate ESTE INTERZISA COMPENSAREA posturilor de activ cu cele de datorii din bilantul contabil si a cheltuielilor cu veniturile, din contul de rezultat (profit si pierdere) fiecare element trebuind inregistrat separat. PRINCIPIUL PRELEVANTEI ECONOMICULUI ASUPRA JURITICULUI Este un principiu de origine anglo saxona conform caruia prezentarea valorilor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand cont de fondul economic al tranzactiei si nu doar de forma juritica a acesteia

PRINCIPIUL PRAGULUI DE SEMNIFICATIE

Orice informatie semnificativa , adica susceptibila sa influenteze deciziile utilizatorilor externi de informatie contabila, trebuie prezentata in mod distinct in situatiile financiare. Aplicarea acestui principiu are consecinte asupra continutului notilor explicative , care nu sunt documente standardizate.

In schimb o informatie nesemnificativa nu va fi prezentata in mod distinct, procedanduse la cumularea de valori.