Sunteți pe pagina 1din 24

GEOGRAFIE ECONOMIC

Diviziunea internationala a muncii

Diviziunea interna ional a muncii (DIM) cunoscut pe parcursul ultimilor 300 de ani de cnd s-au afirmat statele-na iune constituie expresia diviziunii ntre state, adic economiile na ionale , economii reglementate de o unic autoritate legal . Comer ul interna ional de m rfuri reprezint expresia diviziunii muncii dintre diferite economii na ionale. Cu timpul s-a dezvoltat diviziunea muncii n cadrul subdiviziunilor aceleia i ntreprinderi, subdiviziuni situate n ri diferite, adic ntre subdiviziuni aflate sub autorit i na ionale diferite. Acest proces s-a intensificat n a doua jumatate a secolului XX datorit tehnologiilor de transport i de comunicare, iar revolu ia informatic din ultimele dou decenii a condi ionat cre terea exploziv a acestui tip de diviziune interna ional a muncii n cadrul aceleia i ntreprinderi sau corpora ii.

Corpora iile transna ionale au devenit principalii subiec i ai diviziunii interna ionale a muncii transformnd-o tot mai mult n diviziune transna ional a muncii (DTM), fapt confirmat de ponderea crescnd a acestor schimburi n comer ul interna ional de m rfuri i investi ii. A ap rut o nou diviziune a muncii bazat nu pe produs ci pe proces (pie e financiare, servicii de vnz ri, comer electronic,etc). n m sura n care o activitate poate fi descentralizata c tre o zon mai ieftin aceste lucru se va ntmpla; i n timp ce industria manufacturier se deplaseaz din economiile avansate c tre Thailanda i China, serviciile se deplaseaz c tre zone suburbane sau de provincie, limitate pna acum de bariere lingvistice i culturale, dar avnd s le dep easc curnd. Ceea ce r mne i se dezvolt este o aglomerare de activit i extrem de specializate, bazate pe accesul la informa ie privilegiat : servicii financiare spectaculoase, servicii comerciale specializate, servicii media etc.

DTM are trei elemente de sus inere: pia a m rfurilor, pia a de capital i re elele (re ele de intreprinderi, inclusiv francize, parteneriate transna ionale de tip re ea). Necesit ile schimburilor interna ionale de m rfuri capitaluri, for de munc au condus la integrarea acestor pie e ntr-o unic pia global , universal atotcuprinz toare. Etapa actual de existen a economiei mondiale este marcat definitoriu printr-un proces de configurare a noului spa iu planetar spa iul geoeconomic. nc nestructurat, aflat la confluen a turbulent a unor muta ii de esen ontologic i a unor procese energice, chiar violente, spa iul geoeconomic nlocuie te treptat pia a mondial , pia a interna ional , constituindu-se la intersec ia geoeconomiei, geo-finan elor, geoadministra iei, geo-con tiin ei, a etno-culturilor, sistemelor juridice, altor componente ale existen ei umane.

Comer ul, cel mai vechi motor al ac iunii economice, parcurge dup revolu ia industrial mai multe stadii de manifestare cu efecte evident variabile de la o etap la alta. Fazele evolu iei comer ului au o caracteristic definitorie fiec rui tip de comer derulat la scar regional /continental /mondial : astfel secolul XVIII este dominat de un comer complementar pentru ca prima jum tate a secolului XX s devin cel al unui comer competitiv, n care SUA i Germania au cuvntul cel mai greu; intrarea Japoniei i a altor ri neoccidentale pe scena mondial adaug comer ului competitiv un nou atribut advers, potrivnic, tinznd spre transformarea lui ntr-un nou tip de comer . Comer ul competitiv tinde s creeze un client. Comer ul de adeversitate tinde s domine o industrie, o ramur . Comer ul complementar este curtenitor. Comer ul competitiv este combativ i poate s fie asemuit cu o b t lie. Comer ul adversiv tinde s c tige r zboiul prin distrugerea armatei inamicului i a capacit ii lui de lupt . Era comer ului competitiv corespunde apari iei primelor grup ri comerciale structuri organizate mai mult sau mai pu in, care vor sfr i n cazurile fericite prin a marca evolu ii regionale i chiar mondiale.

ANSAMBLURI REGIONALE Studiile elaborate de c tre organisme interna ionale n ultimii ani fac referire la ansambluri regionale, folosindu-se ns i alte denumiri: regiuni, arii, zone, etc. Con inutul fiec rui ansamblu regional se bazeaz pe o anume coeren socio-economic , respectnd particularit ile fiecarei regiuni componente, f r s omitem faptul c aceste componente regionale se g sesc n continu evolu ie i transformare. S-au diferen iat la nivel global mai multe regiuni complexe cum ar fi: N.A.F.T.A., America Centrala si de Sud, Europa Occidentala, Europa Centrala, CSI, Asia Centrala, Maghreb, Orientul Mijlociu, Africa Subsahariana, Asia de Sud si regiunea Pacificului Occidental.

NAFTA (North American Free Trade Agreement) Aceast structur regional s-a constituit la 17 decembrie 1992, fiind o zona de liber schimb ce func ioneaz ntre SUA, Canada si Mexic. Cu toate acestea, diferen ele dintre lumea anglo-saxon din nord i centru i cea latin din sud se transmit i n plan economic, prin diferen e culturale i nivel de dezvoltare economic . Obiectivul acestei structuri asociative l reprezint circula ia liber a m rfurilor, serviciilor, capitalurilor, la cererea expres a SUA, pe o perioad de circa 15 ani, f r s se implice o politic comercial sau economic comun sau o armonizare a legisla iei. Aceast n elegere suprim obstacolele care privesc investi iile i pentru fiecare stat deschide o pia a a serviciilor, b ncilor, asigur rilor, telecomunica iilor, transporturilor, concuren ei companiilor cu al i parteneri str ini. Luate n ansamblu, cele trei state cuprind o pia de 375 milioane de consumatori i 21.3 km2 i dispun mpreun de un poten ial economic enorm. Totusi, exist diferen e destul de mari ntre cele trei ri n ceea ce prive te dezvoltarea economic (ex. PNB/locuitor n SUA si Canada dep e te 25.000 dolari, fa de 4.000 dolari n Mexic) ceea ce ar putea s influen eze raporturile parteneriale.

America Latin

i Caraibe

Specificul acestei macro-regiuni este dat de diversitatea raselor i civiliza iilor, a nivelelor de subdezvoltare i instabilitate politico-economic , dar pe care SUA dore te s o transforme ntr-o zona de liber schimb i astfel s intre pe o noua pia pe care s o controleze. n cadrul Americii Latine se deosebesc trei subregiuni n plina restructurare Istmul Americii Centrale, Caraibe Continentul sud-american. Primele dou cuprind att state de pe continent, ct si state insulare, avnd o mare diversitate cultural i rasial . Elementul caracteristic l constituie existen a elementului afro-american. Pe continent cel mai mic stat este Surinam cu 163.000 km2 i cel mai mare Brazilia cu 8,5 mil. km2. Toate rile continentului au p strat tr s turile lusitane i spaniole, cu excep ia Guyanei. Aceste trei subregiuni, cu o popula ie numeroas , cu importante resurse economice, au ncercat n decursul timpului s - i realizeze organisme intraregionale de cooperare i liber schimb inspirate dup structura Commonwealth. Configura ia acestora a fost variabil ntimp, cu multiple adeziuni i retrageri, specifice unor zone aflate n continu dezvoltare i deschise oric ror leg turi economice. MERCOSUR, cea mai nou i mai reu it colaborare, ncearc s ntemeieze o vast pia comun latino-american . Mercosur (Piata Comuna a Sudului) este un proiect economic ambi ios care include Argentina, Brazilia,P araguay i Uruguay.

De i actul s u formal datez din 1991 prin Tratatul de la Asuncion, spiritul de integrare n regiune se ntoarce cu mult n timp genernd o bogat experien n acest sens. Pia a comun a sudului constituie al patrulea spa iu comercial al lumii (dup Europa, America de nord i Asia de sud-est), instituit la 26 martie 1991 prin tratatul de la Asuncion ntre Brazilia i Argentina (deja legate nc din 1985) . Se spune despre MERCOSUR c este mai mult dect un fenomen comercial, este un fenomen istoric, cultural i politic, cu vaste ramifica ii n America Latin i pe scena intern ional .

Europa Occidental Ca spa iu geografic, Europa Occidental se identific tot mai mult cu Uniunea European . Uniunea Europeana Prin natura unic a Comunit ii hibrid ntre o organiza ie Interguvernamental i un stat suveran rolul s u interna ional specific devine deosebit de important i dificil totodat , ntr-o lume multipolar , cu numeroase constrngeri i interdependen e. Lista statelor membre, n continu extindere fa de momentul constituirii primului nucleu de cooperare european postbelic (Comunitatea Economic a C rbunelui i O elului, 1950) are n 2011 27 de ri, ntre care i Romnia.

Europa Central i de Est Acestea formeaz un ansamblu eterogen, avnd drept tr satur comun procesul de tranzi ie economic . n general, aceste ri i doresc s se integreze n structurile Europei Occidentale (U.E., U.E.O., O.C.D.E., N.A.T.O.). Diferen iate ca structur i boga ie, aceste ri au trecut la sistemul economiei de pia ; cele mai multe au pornit pe calea unei democra ii de tip occidental. Condi iile de relansare economic au demarat n mod inegal i rile care au mo tenit handicapuri structurale (dependen energetic , colo i industriali de tip sovietic) i cele care trebuie s dep easc conflictele unor confruntari sngeroase au mult de luptat pentru a c p ta o stabilitate i cre tere economic . C.E.F.T.A. (Central European Free Trade Agreement) si grupul de la Visegrad. Grupul de la Visegrad a fost semnat la 21 decembrie 1992 de Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, iar n 1995 si Slovenia. Acest organism a fost conceput pentru a facilita integrarea economica i politic c tre vest. Ulterior el devine o structur comercial i politic n care se reg sesc ca parteneri i Romnia, Bulgaria i Croa ia, acestea dou din urm neavnd ns statutul de membru deplin pn la semnarea acordurilor bilaterale cutoate celelalte membre. n acela i timp s-au realizat o serie de organiza ii de mai mic anvergur , cum sunt: Consiliul Baltic, Zona economic a M rii Negre, Consiliul rilor balcanice. Rela iile sunt nc ntr-o faz incipient , i multe sus ineri i ini iative vin din vest, mai ales prin programe de investi ii din partea U.E. i prin prezen a mai puternic a Germaniei, care tinde s capteze o parte din noile colabor ri economice. Cu toate acestea, apropierea geografic de Rusia i afinita ile culturale pot determina aceste ri sa- i reconsidere rela iile n momentul cnd Rusia i va dep i propria criz economic ..

Statele din Caucaz Printre fostele teritorii sovietice, Caucazul face parte din ariile controversate. Este o regiune care de-a lungul timpurilor nu a pierdut nimic din interesul strategic i ast zi revine n prim plan i din alte considerente politice i economice. Specificul acestei regiuni este dat de multitudinea de conflicte locale, de multe ori sngeroase, care au avut loc n trei republici i care ulterior s-au aplanat. n ultimii ani, se remarc aspectele urmatoare: cele trei ri transcaucaziene (Armenia, Azerbaidjan, Georgia) s-au orientat spre vecinii din sud, Iranul i Turcia, pentru domeniul transporturilor si comer ului, unde acordurile militare cu Armenia i Georgia sunt foarte importante; investitorilor ru i n toate sectoarele portuare, ndeosebi de petrol, i unde n ciuda re inerilor Ministerului de Afaceri Externe al Rusiei, Societatea Lukoil de ine o parte important din consor iul A.I.O.C. ntreaga zon va fi mult mai deschis spre sud i Occident. Statele caucaziene arat interes i altor forme de colaborare regional ca Zona economic a M rii Negre, lansat de Turcia n 1991 sau T rile riverane M rii Caspice, cu care doresc s colaboreze, iar Azerbaidjanul face parte din E.C.O., organiza ia de cooperare economic fondat de Iran, Pakistan, Turcia i care grupeaz toate statele musulmane din sudul fostei U.R.S.S. Cu toate acestea ntreaga regiune va ramne, f r ndoial , sub influen a rus .

Statele Asiei Centrale Asia Central , parte component a fostei U.R.S.S., este o regiune a c rei importan va cre te, i al c rui destinsuscit interes i ndoieli. Logic aici se nscriu cinci state care au f cut parte din Asia mijlocie sovietic (Kirghizistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan si Kazakhstan), Afganistan, Pakistan si Sinkiang-ul chinez. De i apropiat , Mongolia nu face parte din acest ansamblu. Efectele redeschiderii frontierei de sud a fostei U.R.S.S. se manifest prin: calea ferat care une te Amaty (Kazakhstan) i Urumchi (Sinkiang) prin pragul Djungaria (Kashgaria) care func ioneaz din 1992, iar din 1996 func ioneaz i ultimul tronson dintre Iran i Turkmenistan, care permite trenurilor s treac de laBeijing la Istanbul. Anali itii apreciaz ns c traficul este marginal i inconstant. Alte drumuri terestre care trec prin spa ii care prezint trec tori dificile sau n zone cu conflict deschis (Afganistan, Tadjikistan) nu sunt atractive, iar statele de frontier ( i chiar China) se preg tesc s redeschid vechiul drum al m t sii. De altfel, Kazakhstanul i Kirghizia i-au intensificat cooperarea economic cu China i nu i ascund ngrijorarea fa de unele activit i (nucleare i militare) ale marelui lor vecin, precum i fa de tendin ele de independen ale uigurilor i a altor minorit i turcofone din Sinkiang. ncerc rile de colaborare nu au condus la aparitia unor structuri de colaborare foarte puternice. Adeziunea a 6 republici "musulmane" exsovietice (5 din Asia Central si Azerbaidjan) la E.C.O. nfiin at n 1950 de Iran, Turcia, Pakistan, reactivat n 1992, nu reprezint dect o zon de liber schimb f r vigoare.

Comunitatea Statelor Independente CSI Fondat la Minsk n 8 decembrie 1991 (acordurile de la Bielovieje) de c tre Bielorusia, Rusia, Ucraina n urma dizolv rii U.R.S.S. si l rgit din 21 decembrie 1991 prin aderarea t rilor din Asia Central (Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tadjikistan si Turkmenistan), din Caucaz (Armenia, Azerbaidjan i Georgia), R. Moldova, C.S.I. num r ast zi 12 state membre , cu excep ia rilor baltice, care au refuzat s se angajeze ntr-o astfel de structur , al turi de Rusia. nc de la nfiin are n cadrul acestui organism au ap rut nen elegeri. Unii, precum Ucraina, au vazut un mijloc de a se separ de Rusia, pentru al ii, ndeosebi pentru ru i, a reprezentat o noua form de integrare obligatorie ntr-un spa iu economic i geopolitic comun, cu multiple leg turi inseparabile (re ea energetic , transporturi, mozaic de popoare i leg turi culturale) implicnd ulterior i o coordonare comun a strategiei politice i militare. Unele state din C.S.I. au aderat si la alte asociatii si organizatii regionale mai vechi sau mai noi (Organizatia de Cooperare Economica fondata de Turcia, Iran , Pakistan; Asociatia tarilor riverane Marii Negre, Marii Caspice, Asociatia Economica CentralAsiatica s.a.).

Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu i Magreb Aceast regiune reprezint cea mai mare parte a lumii arabe (f r Mauritania i Sudan) la care se adaug Turcia i Iranul, ri nearabe, dar care sunt legate de acest ansamblu prin istorie i religia musulman . n structura Orientului Apropiat se numar Turcia, Siria, Iordania, Liban, Israel i Palestina, n timp ce sub apelativul Orient Mijlociu trebuie s se reg seasc Iran, Irak, Kuweit, E.A.U., Arabia Saudit , Oman, Qatar, Bahrein, Yemen, (conform accep iunii geografice americane, lista ar trebui completat cu Egipt i Libia), n timp ce Maghrebul define te grupul celor trei state din NV Africii, Maroc, Algeria i Tunisia.

Africa Subsaharian Aceast regiune este alcatuit dintr-un mozaic de ri, cu caracteristici economice i tr s turi diferite. n timp i spa iu aici s-au realizat unele uniuni economice i monetare, comerciale, reunind mai multe ri. Prin acest proces de integrare regional s-a dorit dezvoltarea i promovarea comer ului, investi iilor, ocuparea for ei de munc i deci asigurarea unei dezvolt ri superioare. Se disting dou subregiuni: Africa de Sud, care este punctul de baz n Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud (S.A.D.C.), ce num r 140 milioane locuitori din Angola, Namibia, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambic, Botswana, R. Africa de Sud, Lesotho, Swaziland. Ea reprezint 3% din importuri, 11% din exporturi i a nceput s investeasc n Africa francofon , i mai nou si mai puternic n Africa Central . Uniunea economic i monetar vest-african (U.E.M.V.A.), ce include 7 tari, i care n 1995 a avut o cre tere a P.I.B. de 2,8%, dup doi ani de devalorizare cu 50% a francului C.F.A., nceput n ianuarie 1994. Africa Subsaharian va intra treptat n tranzi ie demografic prin sc derea fecundit ii i a natalit ii, fenomen care a aparut pentru nceput n mediul urban. Aici se g sesc majoritatea rilor n curs de dezvoltare, unde aceste tendin e demografice au nceput s apar la nivelul anului 1990.

Asia de sud i sud-est n interiorul acestei macro-regiuni se individualizeaz dou structuri subregionale: Asocia ia sud-asiatic de cooperare regional Asocia ia Na iunilor din Asia de sud-est.

n ciuda unor diferen e evidente de suprafa , popula ie (de la 0,6 la 1 mld. loc.), regim politic (12 regate, 5 republici dintre care una islamica), densitate demografic (de la 13 la 835 loc/km2) i prin o larga diversitate etnica, religioasa, cu unele trasaturi comune si cu o istorie comuna regiunea ncearca sasi asigure un viitor ct mai bun. n componen a regiunii intr Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan i Sri Lanka. O asem nare i o apropiere ntre 7 ri. n aceste ri lumea rural include ntre 45% i 90% din popula ia activ , cu nivel sc zut de urbanizare (cu pu in sub 30% n Pakistan). Acolo unde exist religia hindus i musulman nu apare mpar irea n caste, specific budismului indian. Pentru castele superioare se remarca influenta britanica de la sfrsitul secolului al XIX-lea. Dupa iesirea din Commonwealth, prin cstigarea independetei, cele 7 tari au pastrat elemente din structura si organizarea de tip britanic. Aceste tari au un nivel scazut al P.I.B. pe locuitor atingnd valori ntre 640-900 dolari, produs prin veniturile din turism. T rile din subcontinentul indian (200-450 dolari) arat nivelul ridicat de s r cie, cu diferen ieri ntre o minoritate multimilionar i o majoritate foarte s rac , fapt evident n marile aglomera ii urbane. Con tiente de dificult ile de cooperare i dezvoltare economice, cele 7 ri au ncercat o asociere n decembrie 1985, prin realizarea A.S.A.C.D. (Asocia ia Sud Asiatic de Cooperare Regional ), care func ioneaz pe baza unei ntlniri anuale. A asea i a aptea ntlnire au fost anulate din ra iuni de nen elegeri diplomatice. Tarile i-au exprimat op iunea ca dupa 1990 s se realizeze o deschidere economic si astfel, n decembrie 1995 au semnat un acord de reducere tarifar pentru circa 200 de produse, ceea ce reprezint doar 7% din comer ul intrazonal, mult sc zut i care nu poate reprezenta o real cooperare regional .

ASEAN Asocia ia Na iunilor din Asia de sud-est (ASEAN) reune te ast zi Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore, Thailanda, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodgia, num rnd aprox. 500 mil. locuitori i 4,5 mil. Kmp, precum i diferen e importante ntre PIB/loc (104$, n Myanmar i 20.515 $ n Singapore).

Pacificul Occidental APEC/Forumul Economic de Cooperare Asia Pacific este prima organiza ie interna ional pentru promovarea unui comer deschis i a unei cooper ri economice ntre cele 21 de economii membre din jurul Pacificului. De la crearea sa in 1989, APEC s-a transformat dintr-o grupare de dialog informal ntre 12 economii circumpacifice la o institu ie regional major cu 21 de economii-membre ( Australia, Brunei, Canada, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japonia, Republica Coreea, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Papua Noua Guinee, Peru, Filipine, Rusia, Singapore, Taiwan, Thailanda, SUA, Vietnam).

Crestere si succes Aici se afla partea cea mai populata din lume, (34% din populatia mondiala si 30% n 2025) , aici se concentrez 1/4 din comertul mondial. Printre marile pie e comerciale i financiare se num r cele de la Tokio, Singapore, HongKong, apoi cele din Taipei, Kuala Lumpur. n afara rapidit ii cre terii, evolu iile lor au i alte puncte comune, n afara rapidit ii: dezvoltarea agriculturii pentru nevoile proprii dar i pentru export, finan nd i industria; industria, ndeosebi cea u oar a evoluat rapid spre forme noi, mai sofisticate, trecnd spre sectorul ter iar, aflat n plin ascensiune. n multe ri activit ile delocalizate i investi iile masive n str inatate le-au conferit o bun pozi ie pe plan interna ional. Progresul se defasoara n valuri succesive. Dupa Japonia, cei 4 dragoni R. Coreea, Taiwan, Hong-Kong, Singapore, apoi cei 4 tigri Indonezia, Malayezia, Filipine, Thailanda i 2 ri comuniste China i Vietnam.

Marile puteri i Pacificul Occidental Dup cel de al doilea razboi mondial s-a facut simtita n continuare prezenta militara si financiara a S.U.A.; Dintre tarile regiunii, Japonia s-a afirmat rapid, iar prin capitalurile si tehnologia sa, a contribuit la aparitia "dragonilor" si "tigrilor" n zona. ncepnd cu anii 1980, prezenta americana s-a atenuat, dragonii s-au orientat ntre timp spre Europa. n timp au avut loc o serie de conflicte ale Chinei cu Coreea, Vietnam, Cambodgia, fara a omite cele de la frontiera cu Taiwan. Ultimii ani au aratat reculul Rusiei si ascensiunea economica rapida a Chinei. Problemele Coreei de Nord, revendicarile Taiwan-ului sunt aspecte de retinere si temeri pentru sud-estul asiatic si au limitat propierea S.U.A. de Japonia si Taiwan, dar si fata de China si Rusia. Cea mai mare parte a tarilor din zona si-au ntarit sistemele militare; conflictele si reconcilierile sunt preocupari curente. Pacificul Occidental se dovede te a fi partea cea mai dinamic a lumii, cu repercusiuni si asupra celorlalte tari de pe glob si a sistemelor lor economice. Forma si locul pe care l vor ocupa n lume va constitui elementul hotartor pentru viitorul apropiat.

Exerci ii i ntreb ri
Argumenta i relevan a diferitelor criterii de clasificare i ierarhizare a statelor. Caracteriza i situa ia Romaniei aplicand criteriile fizico-geografice, demografice, politico-economice i administrative. Identifica i statele membre ale diferitelor organisme i organiza ii comerciale i politice Propune i o schema simpl de caracterizare a schimb rilor nregistrate pe harta politica a lumii n cursul secolului XX ntocmi i un referat privind raporturile dintre principalele structuri asociative existente pe scena politic i economic actual Prezenta i cteva date reper ale situa iei din Orientul Apropiat (Israel-Palestina)

TESTE GRIL
Suprafa a mare a unui stat poate s fie pus n rela ie si s explice: a) diversitatea i func ionalitatea infrastructurii de transport; b) densitatea i structura popula iei; c) prezen a i diversitatea resurselor naturale; d) structura de stat unitar , compus sau asociat ; e) instabilitatea grani elor si frecventa reorganizare intern administrativ-teritorial . Spa iul economic mondial: a) reprezint un spa iu de competi ie, dublat de spa iul politic i social; b) subsumeaz spa iile socio-economice ale statelor-na iune; c) este un spa iu concret de interac iuni reale ale indivizilor; d) este sinonim cu ariile culturale sau ariile de civiliza ie; e) este un spa iu natural modelat la scar istoric . Din Uniunea European nu fac parte: a) Norvegia i Elve ia; b) Finlanda i Irlanda; c) Islanda i Luxemburg d) Malta i Suedia e) Danemarca i Liechtenstein

Surse informationale: http://www.aseansec.org http://europa.eu.int http://www.nafta-customs.org http://www.state.gov/www/regions/nis/