P. 1
Curriculum Centrat Pe Competente

Curriculum Centrat Pe Competente

|Views: 3,944|Likes:
Published by Cristian Șerban

More info:

Published by: Cristian Șerban on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

³TRANS-UNIVERSITARIA´ Program de formare-dezvoltare continu a cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar Profesori din invatamantul

preuniversirar

Curriculum centrat pe competen e
Formator: prof. dr. Lucian Iordachescu

Curriculum centrat pe competen e
‡ Formarea competen elor cadrelor didactice pentru în elegerea i aplicarea principiilor i modelelor de proiectare, implementare i evaluare a con inuturilor instruirii i a finalit ilor activit ii instructiveducative. ‡ Corelarea semnificativ cu didacticile de specialitate din planurile de înv mânt ale ciclului secundar (inferior i superior) din înv mântul preuniversitar

Competen e profesionale
1. De cunoa tere i în elegere: ‡ caracterizarea statutului epistemologic al teoriei form rii centrate pe competen e ca parte a teoriei curriculum-ului; ‡ determinarea pozi iei teoriei curriculum-lui în sistemul tiin elor educa iei; ‡ definirea i caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice i metodologice specifice domeniului: curriculum, înv mânt centrat pe elev, competen e, performan e, rela ii între acestea, arii curriculare, curriculum la decizia colii, discipline op ionale, curriculum formal, curriculum comun etc.; ‡ în elegerea paradigmei educa iei centrat pe competen e; ‡ asamblarea conceptelor într-un limbaj tiin ific i coerent i utilizarea lui în activitatea profesional .

tipurile sau formele de manifestare a curriculum-ului colar etc.elementele func ionale. ‡ ‡ . . identificarea i evaluarea direc iilor i tendin elor reprezentative de evolu ie din domeniul politicilor. procesul de implementare a curriculum-ului centrat pe competen e în înv mântul preuniversitar.Competen e profesionale 2. . teoriei i practicii curriculare în înv mântul preuniversitar: reforme.. interpretarea i evaluarea principalelor evolu ii. analiza reflectiv-critic i formularea judec ilor de valoare proprii privind abordarea domeniului în literatura de specialitate. perspective de evolu ie. perspective de analiz a curriculum-ului colar: . De explicare i interpretare ‡ descrierea. . paradigme.produsele sau documentele curriculare. probleme critice. orient ri.elementele structurale ale curriculum-ului colar.

manualele. posibilit ile i limitele elevului. proiecte pentru unit ile de înv are. care s satisfac la un nivel acceptabil condi iile înv mântului modern. integrarea i utilizarea efectiv în practica colar a demersurilor moderne de proiectare. interpretarea rezultatelor evalu rii unui curriculum colar i valorificarea lor în vederea centr rii procesului de predare/ înv are/ evaluare pe elev. trat rii diferen iate a elevilor.Competen e profesionale 3.). evaluare a curriculum-ului colar. ‡ ‡ ‡ . Aplicative ‡ dobândirea unui set de abilit i practice specifice proiect rii i implement rii unor inova ii în ariile curriculare.. pentru lec ii sau activit i etc. implementare. ‡ ‡ stabilirea cu rigoare i profesionalism. în cadrul fiec rui program de instruire a elementelor structurale ce definesc un curriculum colar modern i a rela iilor dintre acestea. dezvoltarea abilit ii de a analiza critic documentele curriculare principale i auxiliare în baza c rora se desf oar procesul instructiv-educativ: planul de înv mânt. în concordan cu cerin ele form rii profilului de competen pe diverse cicluride colarizare. centrat pe nevoile. aspira iile. dezvoltarea abilit ii de a construi documente curriculare proprii (programe pentru disciplinele op ionale. programele colare. ghidurile metodice etc.

‡ evalueze impactul pe care experien ele de înv are din cadrul fiec rei arii curriculare le au asupra dezvolt rii elevilor . ‡ proiecteze elementele din structura curriculum-ului în strategiile de instruire. . ‡ analizeze competen ele care vor fi formate elevilor în vederea alegerii activit ilor i con inuturilor adecvate. ‡ identifice elementele fundamentale ale curriculum-ului educa ional i ale curriculum-ului colar (la propria specialitate).Obiectivele generale Cursan ii vor fi capabili s : ‡ explice locul i rolul curriculum-ului în sistemul tiin elor educa iei. ‡ evalueze documentele curriculare la nivelul ciclurilor colare din înv mântul preuniversitar. ‡ argumenteze op iunile pentru diferite strategii de instruire prin raportare la principalii factori care se pot lua în considerare.

implementare i evaluare a currilum-ului la nivelul unui ciclu de înv mânt. Cursan ii vor realiza un portofoliu individual sau colectiv care s con in piese elaborate la ultimele dou criterii.Evaluarea Se face în raport cu urm toarele criterii: a) participarea i implicarea cursan ilor la activit ile aplicative. b) prezentarea unor inova ii aduse produselor curriculare. c) realizarea unor strategii de elaborare. .

din perspectiva con inutului . s se analizeze caracteristicile înv mântului centrat pe elev. specializat. s se caracterizeze fiecare tip de curriculum ±formal. ndividualizat . informal.TEMA NR. personalizat . local. s se caracterizeze componentele curriculum-ului înv mântului centrat pe cadrul didactic i pe Ämateria´ de înv at. 1 CURRICULUM-UL EDUCA IONAL. nonformal. ascuns. De la teorie la practic Obiectivele temei sunt: s se identifice principalele momente referitoare la evolu ia curriculum-ului.

2005. dou referate care s vizeze: competen ele cadrului didactic (primul referat) i competen ele elevilor din propria clas . p. ‡ Fiecare forma ie de seminar va analiza/dezbate fiecare nivel din Management educational strategic. .Napoca. 1 ‡ Cursan ii vor elabora. Voiculescu E. Editura Risoprint.APLICA IA NR. pag 461-468. iar formatorul va sintetiza rezultatele dezbaterii dup modelul prezentat în tabelul 4. autori. prin grila competen elor men ionate în aceast tem (al doilea referat)... Cluj. 473 a aceleia i surse bibliografice. Voiculescu F. individual.

CURRICULUM-ul CENTRAT PE COMPETENTE presupune: ‡ Referirea i descrierea competen elor celor doi actori principali ai procesului instructiv ± educativ. Comisia European . Elevul i Profesorul. elaborat de Grupul de lucru B.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. în 2003 i în Standarde profesionale pentru func iile de execu ie din înv mântul preuniversitar. documentul Raport de progres ÄCompeten e cheie´. Implementarea programului de lucru ÄEduca ie i instruire 2010´. . elaborate de CNFP i aprobate prin ordin de ministru în 2004. ‡ Sursele pentru identificarea competen elor se reg sesc în: programele colare.

transferabil de cuno tin e. (conform ÄCompeten e cheie. abilita i i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal . Eurydice 2005) . Studiu 5´. COMPETENTELE CHEIE reprezint un pachet multifunc ional. Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfâr itul educa iei obligatorii i trebuie s ac ioneze ca fundament pentru înv are ca parte a educa iei pe tot parcursul vie ii.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. incluziunea social i g sirea unui loc de munc .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. aspira ii si dorin a de a continua înv area pe tot parcursul vie ii. condu i de interesele personale. împlinirea personal i dezvoltarea de-a lungul vie ii (capital cultural): competen ele cheie trebuie sa dea posibilitatea oamenilor s -si urmeze obiectivele individuale in via . cet enia activ i incluziunea (capital social): competen ele cheie trebuie sa le permit indivizilor sa participe in societate in calitate de cet eni activi. angajarea intr-un loc de munca ( capital uman): capacitatea fiec rei persoane de a ob ine o slujba decenta pe pia a for ei de munc . . Competen e cheie ale elevilor cuprind trei aspecte ale vie ii: a. c. b.

tiin e i tehnologii.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI Competen e de baz (key-competences). sunt: Comunicare în limba matern Comunicare în limbi moderne Competen e în domeniul tehnologiei informa iei i al comunic rii Competen e în domeniile matematic . Educa ie antreprenorial Competen e civice i de rela ionare interpersonal A înv a s înve i / Educa ia pe parcursul întregii vie i Deschidere cultural / Sensibilizare la cultur . care vizeaz colaritatea obligatorie.

explicarea i interpretarea unor idei. realizarea unor conexiuni între achizi iile din domeniul psihologiei cu alte domenii ale cunoa terii i practicii umane etc . Competen ele profesorilor (debutan i): ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ cunoa terea i utilizarea adecvat a cunceptelor specifice tiin elor educa iei i disciplinelor psihologice. utilizarea de metode. utilizarea TIC în activit ile instructiv ± educative. conducerea i evaluarea activita ilor de înv are. ameliorarea i inovarea procesului educativ . proiecte i procese educa ionale i a manifest rilor vie ii psihice. examinarea critic . proiecte i procese educa ionale. tehnici i instrumente de cunoa tere i autocunoa tere psihologic . evaluativ a unor idei.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 5. proiectarea.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 6. Competen e ale profesorilor (exper i) ‡ Competen e metodologice (detaliate pe cuno tin e. tr s turi de personalitate): ‡ Competen e de comunicare i rela ionare ‡ Competen e de evaluare a elevilor ‡ Competen e psiho ± sociale ‡ Competen e digitale ( tehnice i tehnologice) ‡ Competen e de self-management (management al carierei) . capacit i i abilit i.

explice cele patru fundamente (sociologic. argumenteze rela iile dintre cele cinci elemente structurale ale curriculum-ului. epistemologic) ale unui curriculum. s caracterizeze cele apte modele de proiectare a curriculumului exemplifice pentru fiecare disciplin din înv mântul primar tehnicile de opera ionalizare utilizate pe parcursul anilor. psihologic. Tema nr. evalueze rela iile dintre cele trei niveluri de elaborare a curriculum-ului. explice caracterul comprehensiv al curriculum-ului v zut din perspectiv procesual . pedagogic.PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (1) Obiectivele temei sunt: Dup parcurgerea acestei teme cursan ii vor putea s : analizeze fiecare element al modelului pentagonal al curriculum-ului. 2 .

. S se realizeze un inventar al ac iunilor subsumate celor cinci componente ale curriculum-ului. pe care le realizeaz un înv tor pe parcursul unui an colar.APLICA IA nr. 2. din perspectiv structural .1.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. strategiile de evaluare.( S.) .I.). strategiile de instruire (S. con inuturile (C). Componentele esen iale ale curriculum-ului sunt: finalit ile (F).E. timpul de instruire (T).

datorit folosirii unor criterii diferite: ± de durat (obiective pe termen lung i scurt) ± grad de generalitate (obiective generale i obiective concrete) ± direc ionate (obiective axate pe performan e.A. Finalit ile procesului de înv mânt se definesc ca obiective educa ionale ce prezint un grad mare de diferen iere.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. pe capacit i. pe creativitate) .

Elaborarea obiectivelor se realizeaz pe trei planuri sau nivele: obiective generale (scopuri) ± nivelul general obiective intermediare (specifice) ± nivelul intermediar obiective concrete. comportamentale (opera ionale) ± nivelul opera ional .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.C.

afective. psihomotorii) i nivelul de dezvoltare psihic a personalit ii elevului pentru a alege acele activit i de înv are care sunt accesibile unei anumite vârste.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. a doua component indic procesele psihice sau modul de abordare de c tre elev/copil a con inuturilor respective în activitatea de înv are.) i presupune considerarea categoriilor taxonomice al obiectivelor generale (cognitive. Formularea obiectivelor specifice presupune dou componente: prima component este domeniul de con inut (informa ii. reguli. .D. algoritmi de calcul etc.

Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate i de complexitate.E. .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. În calitatea lor de dominante ele se refer la formarea unor capacit i i aptitudini specifice disciplinei i sunt urm rite de-a lungul mai multor ani de studii Din obiectivele cadru deriv obiectivele de referin .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. Acestor obiective de referin le sunt asociate situa ii de înv are precum i con inuturile corespunz toare i descriptorii de performan . F. Obiectivele de referin specific rezultatele a teptate ale înv rii pentru fiecare an de studiu i urm resc progresia în achizi ia de competen e i de cuno tin e de la un an de studiu la altul.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI

3. Con inuturile sunt mijloace prin care se urm re te atingerea obiectivelor cadru i de referin propuse. Unit ile de con inut sunt organizate fie tematic, fie în conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor obiecte de studiu. Ordinea de parcurgere la clas a acestor con inuturi este la decizia profesorului sau a catedrei, cu condi ia respect rii logicii didactice a domeniului i a asigur rii unui num r de ore pentru sinteze i recapitulare

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Strategiile de instruire prefigureaz un traseu procedural bine contextualizat si articulat. Ele sunt demersuri ac ionale i opera ionale flexibile, racordate la obiective i situa ii prin care se creeaz condi iile pred rii i gener rii înv rii, ale schimb rilor de atitudini i de conduite în contexte didactice diverse. Strategia cuprinde specific ri i delimitari ac ionale, în vederea eficientiz rii procesului de transmitere a informa iilor i de formare a capacit ilor inten ionate. Strategia constituie o schem procedural , astfel dimensionat încât s prefigureze o realitate educa ional în condi ii ce se pot modifica.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI

5. Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic, cât i elevului cunoa terea gradului i a m surii în care au fost îndeplinite finalit ile propuse. Eficien a proceselor de predare i înv are depind de corectitudinea i de promptitudinea cu care se realizeaz actele evaluative.

APLICA IA nr. Organizarea unei dezbatere asupra unor tehnici de opera ionalizare pe care cursan ii le utilizeaz în activitatea profesional . 2.2. .

B. Vl sceanu). . Criterii de elaborare i apreciere ale opera ionalit ii unui obiectiv: performan a (criteriul comportamental) capacitatea intelectual (criteriul competen ei)(L. 1. Opera ionalizarea obiectivelor educa ionale .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1.const în specificarea criteriilor sau indicatorilor pe baza c rora un obiectiv dobânde te caracteristica de a fi opera ional.A.

. Sensuri al opera ionalizarii: unul general.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. care const în enun area obiectivului sub forma comportamentelor observabile i m surabile. care se refer la transpunerea unui obiectiv în termeni de opera ii. manifest ri observabile. unul tehnic.C. ac iuni.

. fizici i atitudinali. ‡ Comportamentul etalat de elev/copil trebuie s fie observabil i m surabil cu ajutorul unor instrumente de evaluare pedagogic .expresia nivelului de realizare a unei sarcini de înv are. de construire i dirijare a situa iei de înv are. obiectivele opera ionale mai sunt numite i obiective finale sau terminale. ‡ Numai precizând în mod clar i explicit comportamentul final este posibil programarea con inuturilor înv rii i mai ales a situa iilor de predare i a sarcinilor de înv are.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. PERFORMANTA . ‡ Într-un obiectiv opera ional trebuie indicat rezultatul sau comportamentul final pe care urmeaz s -l manifeste elevul implicat într-o situa ie de înv are. actul sau manifestarea vizibil pe care elevul o poate releva. comportamentul. De aceea. conform teoriei comportamentiste (behavioriste). ‡ Indicatorul cel mai concret al performan ei în înv are este. iar cadrul didactic va alege mijloacele cele mai adecvate de realizare a instruirii. Observabilitatea comportamentului se relev de c tre elev în termeni verbali.

. pe când dezavantajul const în reducerea opera ionalit ii .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. ‡ Specificarea competen elor const în delimitarea capacit ilor sau opera iilor intelectuale de genul: capacitatea de a detecta. informa ii sau rela ii. analiza i sintetiza date. de a ac iona sau judeca etc. ceea ce accentueaz nota de ambiguitate i îngreuiaz atât planificarea sarcinilor cât i evaluarea. ‡ Avantajul obiectivelor axate pe competen e este c accentueaz caracterul formativ al înv mântului. capacitatea de a înv a. ‡ Competen a este realizabil în intervale mai lungi de timp.acea capacitate intelectual care dispune de posibilit i multiple de transfer sau de aplicabilitate i operare cu con inuturi diverse. COMPETENTA . selecta.

Pentru aceasta este necesar s se stabileasc o leg tur strâns între obiectivele specifice. IMPORTANT! Criteriul performan ei i cel al competen ei nu trebuie considerate ca reciproc exclusive.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Ele sunt complementare. în care accentul s se pun pe indicarea capacit ilor mentale sau a opera iilor intelectuale implicate i dezvoltate prin con inuturile unui obiect de înv mânt i obiectivele opera ionale definite în termeni de performan sau de comportamente finale. .

Cerin e de con inut i de form ale opera ionaliz rii . abilit ile sau comportamentele mentale specificate în con inutul obiectivelor trebuie s fie cât mai variate. c. experien elor anterioare de înv are. d. problema de rezolvat. . Opera iile. adic s descrie opera ii sau ac iuni c rora le sunt asociate experien e adecvate de înv are în situa iile instructive programate cu elevii. vizând o dificultate care poate fi dep it . Obiectivele s fie reale.obiectivele opera ionale au dou dimensiuni: ‡ Dimensiunea de con inut (informa ii. probleme etc.) care se constituie ca obiect al înv rii i care impune anumite norme de formulare a obiectivelor instruirii: a.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 5. ci opera ia logic sau/ i abilitatea mental activat în vederea definirii modului de raportare a elevului/copilului la con inutul vehiculat. ideea. nelimitându-se la simpla memorare ± reproducere de informa ii. Obiectivele trebuie s corespund prin con inutul lor nivelului de dezvoltare a inteligen ei elevilor. b. Într-un obiectiv nu se formuleaz informa ia.

. a enumera etc. a identifica. Un obiectiv s fie elaborat în cât mai pu ine cuvinte. formulat în termeni comportamentali explici i. b.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Dimensiunea de form sau opera ional care indic sarcina de înv are pentru elev i care impune anumite norme pedagogice: a. prin utilizarea unor Äverbe de ac iune´ de tipul: a diferen ia. . a rezolva. Fiecare obiectiv concret trebuie s vizeze o opera ie singular pentru a facilita m surarea i evaluarea gradului s u de realizare. a construi. Obiectivul trebuie s fie opera ional. pentru a u ura referirea la con inutul s u specific i derivabile logic pentru a fi asociate construc iei logice a con inutului informa ional i a situa iilor instructive. a compara. c. a construi.

3. .APLICA IA nr. 2. Analiza consecin elor de natur practic ale celor dou perspective tratate în aceast tem .

2. Nici unul nu poate fi suspendat. Ele trebuie integrate întrun concept comprehensiv al curriculum-ului. proiectarea curriculum-ului 1. Ele reprezint un tot unitar. Curriculum-ul colar exist prin cele trei procese. implementarea curriculum-ului 1. .1. Perspectiva procesual Perspectiva procesual de analiz a Curriculum-ului colar vizeaz : 1.3. evaluarea modului în care a fost implementat curriculum-ul colar.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1.

vizeaz componentele esen iale ale curriculumului i rela iile dintre ele. Modelul pentagonal. timpul de instruire. Modelul triunghiular. b. con inuturile. potrivit c ruia componentele unui curriculum sunt: finalit ile procesului de înv mânt. con inuturile colare. strategiile de instruire.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. strategiile de evaluare . timpul de instruire. Din aceast perspectiv se pot imagina mai multe modele explicative ale curriculum-ului: a. care include urm toarele componente: finalit ile. Perspectiva structural .

proiectarea pe unit i de înv are. s se elaboreze documentele curriculare specifice cadrului didactic (planificarea calendaristic . s se argumenteze rela iile dintre produsele principale. auxiliar i personal al curriculum-ului. proiectul pedagogic al lec iei). auxiliare i personale ale curriculum-ului.PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (2) Perspectiva produselor sau documentelor curriculare Obiectivele temei sunt: s se analizeze fiecare produs principal. TEMA NR. 3 .

Fiecare cursant va prezenta un document de proiectare (planificarea calendaristic . 3. . proiectul unei activit i/lec ii) la o disciplin i îl va analiza prin prisma criteriilor/cerin elor men ionate în tem .1.APLICA IA nr. proiectarea secven ial a unit ilor de înv are.

Radu. Curs de pedagogie) ÄÎntr-o formulare sintetic am putea defini proiectarea activit ii didactice ca fiind un ansamblu de procese i opera ii de anticipare a desf ur rii activit ii instructiv-educative´. T. (I.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. con inuturilor. probelor de evaluare i a rela iilor dintre acestea´ (Laz r Vl sceanu. Evaluarea procesului de înv mânt)1 . strategiilor de dirijare a înv rii. Proiectarea activit ii didactice ÄA proiecta activitatea didactic înseamn a corela i integra opera iile de definire a obiectivelor.

const în elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline i apoi a unei lec ii/activit i (vizeaz activitatea cadrului didactic) .reprezint activitatea de structurare a ac iunilor i opera iilor care asigur func ionalitatea sistemului i a procesului de înv mânt la nivel general ( vizeaz institu iile colare). proiectarea poate fi: global .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. e alonat . În func ie de perioada de timp la care se raporteaz .

ca document normativ ce stabile te intele ce trebuiesc atinse.Documentele curriculare de baz ale cadrului didactic sunt: Planificarea calendaristic .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. . Proiectarea unit ilor de înv are. Proiectul pedagogic al lec iei/ activit ii. Proiectarea realizat de cadrul didactic are la baz programa.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Lectura/studiul programei . Proiectarea activit ii didactice presupune: 4.1. .în succesiunea logic : ‡ obiective cadru ± ‡ obiective de referin ± ‡ activit i de înv are ± ‡ con inuturi ± ‡ evaluare.

Planificarea calendaristic parcurge urm toarele etape: ‡ citirea atent a programei. . îndrum toare etc) ‡ alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare con inut în concordan cu obiectivele de referin vizate. ‡ stabilirea succesiunii de parcurgere a con inuturilor. ‡ verificarea concordan ei dintre traseul educa ional propus de cadrul didactic i oferta de resurse didactice de care dispune (ghiduri metodice. ‡ corelarea fiec rui con inut în parte cu obiectivele de referin vizate.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4.2.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4.3. implicarea în proiectare a urm torilor factori: a) obiective: de ce? (obiective de referin ) b) activit i de înv are: Cum? c) evaluare: Cât? (descriptori de performan ) d) resurse: Cu ce? . Proiectarea secven ial a unit ilor de înv are trebuie s aib în vedere: centrarea demersului pe obiective. nu pe con inuturi.

tipul lec iei (transmitere însu ire de noi con inuturi. clasa/ grupa. formare de priceperi i deprinderi. evaluare. recapitulare i sistematizare. obiectivele opera ionale. aria curricular .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Datele de identificare data. strategii didactice folosite.4. obiectivele de referin . . bibliografie.4. disciplina. Proiectul unei activit i/lec ii ± elemente de structur 4. mixt ).I.

Etapele (situa iile de instruire) ale unei lec ii sunt: captarea aten iei. transferul cuno tin elor.include cinci indicatori. predarea noilor con inuturi. unit ile de con inut. verificarea temei. Construc ia propriu-zis .4. fixarea noilor con inuturi. strategiile didactice. a eza i în coloane: e alonarea în timp a situa iilor instructive (secven ele lec iei). organizarea activit ii.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. enun area obiectivelor. modalit i de evaluare. II. obiectivele opera ionale. tema pentru acas .

s fie flexibil .4. s aib un caracter realist. s fie simplu i opera ional.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. reparti ia a teptat sau dezirabil a performan elor elevilor sau modul de realizare (distribu ie) a performan elor relative Calit ile unui proiect de lec ie : s ofere o perspectiv global i complet asupra lec iei. III. Criteriul de optimalitate are în vedere: distribu ia standardelor de con inut de la nivelul minimal la nivel maximal.

. 3. din suport de curs op ional în manual pentru o disciplin op ional .APLICA IA nr.2. Tutorele va alege dou op ionale la decizia colii. din op ionalele pe care cursan ii le-au elaborat i implementat i va solicita grupei s le completeze cu acele elemente care s le schimbe statutul.

obiective de referin exemple de activit i de înv are. standarde curriculare de performan .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. condi ii exprimate în termeni de obiective. ± programele colare cuprind: obiective cadru. con inuturi. activit i de înv are i standarde curriculare de performan ± prezint oferta educa ional a unei anumite discipline pentru un parcurs colar determinat. Programele pentru înv mântul preuniversitar ± componente de baz ale Curriculum-ului Na ional ± reprezint instrumentul didactic principal care descrie condi iile înv rii precum i criteriile dezirabile pentru reu ita înv rii. con inuturi.

în acest caz. Op ionalul în înv mântul primar poate fi: op ional la nivelul disciplinei ± propunând obiective i con inuturi ale înv ‡ ‡ ‡ ‡ rii care nu sunt incluse în programa colar a disciplinei. se vizeaz dobândirea de competen e transversale. op ional ca disciplin nou ± propunând o disciplin care nu este prev zut ca atare în planul-cadru de înv mânt sau nu apare la o anumit clas . op ional la nivelul ariei curriculare ± presupune abordarea unei teme care implic cel pu in dou discipline la nivelul ariei curriculare. în realizarea programei de op ional se va porni de la obiectivele-cadru ale celor dou discipline. dezvoltându-se obiective de referin noi.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.1. din perspectiva temei propuse. . programa se realizeaz ca i în cazul op ionalului la nivelul ariei curriculare. op ional la nivelul mai multor arii curriculare ± implic cel pu in dou discipline din dou arii curriculare diferite.

bilunar câte dou ore. *Va prezenta informa ii privind desf urarea orelor de op ional ± s pt mânal / o or . conceput pentru a le oferi elevilor o alternativ de dezvoltare personal . ‡ Argumentul/Nota de prezentare *Va cuprinde motivarea propunerii op ionalului. în func ie de specificul op ionalului propus.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. precum i posibilitatea dezvolt rii lui pe parcursul întregului ciclu curricular sau pe parcursul celor patru ani ai înv mântului primar. .2. Schema de proiectare a op ionalului respect schema programelor de trunchi comun: ‡ Titlul (tema) i felul op ionalului.

*Profesorul de înv mânt primar va trebui s evite introducerea în programa de op ional a obiectivelor de referin din programele colare chiar din anii superiori celui în care se desf oar op ionalul. . potrivit ordon rii în programa colar aprobat la nivel na ional. *Formularea obiectivelor trebuie s urmeze modelul celor din programa colar . dar s nu fie relu ri sau Ävaria iuni´ ale acestora. *Activit ile de înv are trebuie s reflecte modul în care elevii pot dobândi priceperi i deprinderi. capacit i vizate de obiectivele de referin propuse. prin care s se urm reasc activizarea elevilor. *Pentru atingerea obiectivelor se pot propune tipuri variate de activit i de înv are.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI Obiectivele de referin i exemple de activit i de înv are *Vor fi ordonate pe dou coloane.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Lista de con inuturi *Trebuie s cuprind informa iile pe care op ionalul le propune ca baz de operare pentru formarea capacit ilor vizate de obiective. *Trebuie trecute în list acele informa ii care vor fi introduse. într-un cuvânt. acele informa ii care vor fi vehiculate în cadrul op ionalului . dar i cu altele înv ate anterior. combinate i recombinate între ele.

temei acestuia. . * Profesorul s stabileasc tipurile de probe prin care se va putea evalua (m sura i aprecia) atingerea obiectivelor de referin enun ate.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Modalit i de evaluare * Trebuie s fie adecvate tipului de op ional propus.i dezvolta capacit ile/competen ele dobândite prin parcurgerea op ionalului propus. care ar putea continua/prelua/adapta op ionalul. spre a. ‡ Bibliografie * Poate fi consultat atât de profesori. cât i de elevi.

elev. În manual. Manualul colar concretizeaz programele colare în diferite unit i didactice sau experien e de înv are. con inuturile înv rii sunt sistematizate pe capitole. lec ii. subcapitole. abord rile pedagogice. limbajul.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. redactarea. func ie de ghidare (dirijare) a înv rii. Func ii ale manualelor: func ie de informare. ilustra iile. teme. Conceperea manualului trebuie s vizeze cu stricte e: con inuturile. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . func ie de structurare i de organizare a înv rii. opera ionalizabile în rela ia didactic cadru didactic .

actuale.1. variate? Sunt suficient de dezvoltate în raport cu enun urile sintetice ale programei? Contribuie la formarea atitudinilor sociale i morale pozitive i la dezvoltarea valorilor? Progresia conceptelor i a cuno tin elor vehiculate se realizeaz de la simplu la complex. Con inuturile manualului colar problematizeaz urmatoarele repere: Con inuturile r spund obiectivelor programei? Sunt la nivelul de în elegere al elevilor? Sunt exacte.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. precise. experimentele propuse sunt suficient de variate? Activit ile de înv are necesit interven ia profesorului sau pot fi realizate de elev f r ajutor? Autorul a f cut eforturi s integreze con inuturile a dou sau mai multe discipline atunci când a fost posibil? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . de la elementar la superior? Conceptele sunt clar explicate? Activit ile de înv are.

mediul de via etc.? ‡ Manualul prezint exerci ii de înv are i de control pentru fiecare capitol? ‡ Exerci iile sunt variate? ‡ Sunt formulate clar i precis? ‡ Pot ele prezenta un mijloc de evaluare a înv rii? ‡ Sunt ele prezentate în a a fel încât elevul s se verifice singur? .2.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. Abord rile pedagogice problematizeaz urm toarele repere: ‡ Metodele folosite i recomandate în manual corespund concep iilor pedagogice? ‡ Metodele corespund unei pedagogiidirectiviste sau nondirectiviste? ‡ Manualul presupune activit i de cercetare din partea elevului? ‡ S-a inut seama de interesele elevilor? ‡ S-a inut seama de caracteristici ale elevilor precum: vârsta.

3 Redactarea. evaluare)? ‡ Capitolele sunt echilibrate? ‡ Întinderea capitolelor este în acord cu importan a temelor tratate? ‡ Unele capitole sunt prea lungi sau prea scurte? . organizarea manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Manualul prezint o organizare logic a redact rii (prezentare.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. rezumat. exerci ii. text principal divizat în capitole i subcapitole.

4.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. Limbajul manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Limbajul este adaptat nivelului elevilor? ‡ Vocabularul utilizat ine cont de achizi iile anterioare ale elevilor? ‡ Cuvintele noi sunt explicate? ‡ Frazele au structura i lungimea corespunz toare? ‡ Semnifica ia textului este clar ? ‡ Elementele de punctua ie sunt justificate? .

5.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. Ilustra iile manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Toate ilustra iile din manual se justific ? ‡ Corespund con inuturilor capitolelor? ‡ Sunt clare i precise? ‡ Transmit informa ii interesante? ‡ Sunt sugestive? ‡ Sunt estetice? ‡ Sunt corect plasate în pagin ? ‡ Explica iile care le înso esc sunt clare? ‡ Se justific costurile ilustra iilor? .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.6 Alte aspecte supuse problematiz rii: *Firul conduc tor Se urmeaz o logic ? *Rezumatul Stilul de redactare este sobru. precis sau e imprecis? *Primele i ultimele pagini Introducerea prezint clar obiectivele disciplinei i ale manualului? Cuprinsul este precis i detaliat? Manualul are un index? .

*cuno tin ele care produc copiilor/ elevilor pl cerea de a cunoa te . . *cuno tin ele cu rol de Äpasarel ´ sau Äidei ancor ´. *cuno tin e Ästerile´. *cuno tin ele func ionale . 4 CON INUTUL/ CON INUTURILE ÎNV MÂNTULUI Obiectivele temei sunt: s se în eleag conceptul de con inut al înv mântului în toat complexitatea i diversitatea lui. s se extrag /ordoneze din manualele ciclului primar cuno tin ele dup urm toarea tipologie: *cuno tin ele de baz .TEMA NR.

*s propun probe de verificare a celui ce înva pentru a realiza feed-back-ul.Obiectivele temei sunt: ‡ s se construiasc un modul pedagogic la o disciplin obligatorie sau op ional inând seama de urm toarele cerin e: *s defineasc un ansamblu de situa ii de înv are. *s vizeze obiective bine definite. *s poat s se integreze în contexte variate ale înv rii .

. .Obiectivele temei sunt: ‡ s se caracterizeze fiecare modalitate de integrare curricular : *integrare intradisciplinar *integrare multidisciplinar *integrare pluridisciplinar *integrare interdisciplinar *integrare transdisciplinar . . . .

vor completa matricea de mai jos pentru dou competen e de referin de la fiecare disciplin .APLICA IA nr. pentru toate nivelurile de clas din înv mântul primar. . 4 Cursan ii. grupa i în echipe de cate 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->