P. 1
Curriculum Centrat Pe Competente

Curriculum Centrat Pe Competente

|Views: 3,952|Likes:
Published by Cristian Șerban

More info:

Published by: Cristian Șerban on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

³TRANS-UNIVERSITARIA´ Program de formare-dezvoltare continu a cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar Profesori din invatamantul

preuniversirar

Curriculum centrat pe competen e
Formator: prof. dr. Lucian Iordachescu

Curriculum centrat pe competen e
‡ Formarea competen elor cadrelor didactice pentru în elegerea i aplicarea principiilor i modelelor de proiectare, implementare i evaluare a con inuturilor instruirii i a finalit ilor activit ii instructiveducative. ‡ Corelarea semnificativ cu didacticile de specialitate din planurile de înv mânt ale ciclului secundar (inferior i superior) din înv mântul preuniversitar

Competen e profesionale
1. De cunoa tere i în elegere: ‡ caracterizarea statutului epistemologic al teoriei form rii centrate pe competen e ca parte a teoriei curriculum-ului; ‡ determinarea pozi iei teoriei curriculum-lui în sistemul tiin elor educa iei; ‡ definirea i caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice i metodologice specifice domeniului: curriculum, înv mânt centrat pe elev, competen e, performan e, rela ii între acestea, arii curriculare, curriculum la decizia colii, discipline op ionale, curriculum formal, curriculum comun etc.; ‡ în elegerea paradigmei educa iei centrat pe competen e; ‡ asamblarea conceptelor într-un limbaj tiin ific i coerent i utilizarea lui în activitatea profesional .

. interpretarea i evaluarea principalelor evolu ii. . . perspective de analiz a curriculum-ului colar: . De explicare i interpretare ‡ descrierea. identificarea i evaluarea direc iilor i tendin elor reprezentative de evolu ie din domeniul politicilor. perspective de evolu ie.tipurile sau formele de manifestare a curriculum-ului colar etc.Competen e profesionale 2.elementele structurale ale curriculum-ului colar. procesul de implementare a curriculum-ului centrat pe competen e în înv mântul preuniversitar. ‡ ‡ .elementele func ionale. teoriei i practicii curriculare în înv mântul preuniversitar: reforme. probleme critice. paradigme.produsele sau documentele curriculare. . analiza reflectiv-critic i formularea judec ilor de valoare proprii privind abordarea domeniului în literatura de specialitate. orient ri.

trat rii diferen iate a elevilor.Competen e profesionale 3.). aspira iile. programele colare.. ghidurile metodice etc. implementare. Aplicative ‡ dobândirea unui set de abilit i practice specifice proiect rii i implement rii unor inova ii în ariile curriculare. pentru lec ii sau activit i etc. care s satisfac la un nivel acceptabil condi iile înv mântului modern. dezvoltarea abilit ii de a construi documente curriculare proprii (programe pentru disciplinele op ionale. evaluare a curriculum-ului colar. proiecte pentru unit ile de înv are. manualele. interpretarea rezultatelor evalu rii unui curriculum colar i valorificarea lor în vederea centr rii procesului de predare/ înv are/ evaluare pe elev. integrarea i utilizarea efectiv în practica colar a demersurilor moderne de proiectare. în cadrul fiec rui program de instruire a elementelor structurale ce definesc un curriculum colar modern i a rela iilor dintre acestea. posibilit ile i limitele elevului. ‡ ‡ ‡ . ‡ ‡ stabilirea cu rigoare i profesionalism. în concordan cu cerin ele form rii profilului de competen pe diverse cicluride colarizare. dezvoltarea abilit ii de a analiza critic documentele curriculare principale i auxiliare în baza c rora se desf oar procesul instructiv-educativ: planul de înv mânt. centrat pe nevoile.

Obiectivele generale Cursan ii vor fi capabili s : ‡ explice locul i rolul curriculum-ului în sistemul tiin elor educa iei. ‡ proiecteze elementele din structura curriculum-ului în strategiile de instruire. ‡ evalueze impactul pe care experien ele de înv are din cadrul fiec rei arii curriculare le au asupra dezvolt rii elevilor . . ‡ evalueze documentele curriculare la nivelul ciclurilor colare din înv mântul preuniversitar. ‡ identifice elementele fundamentale ale curriculum-ului educa ional i ale curriculum-ului colar (la propria specialitate). ‡ argumenteze op iunile pentru diferite strategii de instruire prin raportare la principalii factori care se pot lua în considerare. ‡ analizeze competen ele care vor fi formate elevilor în vederea alegerii activit ilor i con inuturilor adecvate.

Evaluarea Se face în raport cu urm toarele criterii: a) participarea i implicarea cursan ilor la activit ile aplicative. Cursan ii vor realiza un portofoliu individual sau colectiv care s con in piese elaborate la ultimele dou criterii. c) realizarea unor strategii de elaborare. implementare i evaluare a currilum-ului la nivelul unui ciclu de înv mânt. b) prezentarea unor inova ii aduse produselor curriculare. .

nonformal. s se caracterizeze fiecare tip de curriculum ±formal. ndividualizat .din perspectiva con inutului . 1 CURRICULUM-UL EDUCA IONAL. specializat. personalizat . s se analizeze caracteristicile înv mântului centrat pe elev. local. informal.TEMA NR. ascuns. s se caracterizeze componentele curriculum-ului înv mântului centrat pe cadrul didactic i pe Ämateria´ de înv at. De la teorie la practic Obiectivele temei sunt: s se identifice principalele momente referitoare la evolu ia curriculum-ului.

APLICA IA NR. Voiculescu F. Editura Risoprint.Napoca. 1 ‡ Cursan ii vor elabora. Voiculescu E. Cluj. autori. 473 a aceleia i surse bibliografice.. dou referate care s vizeze: competen ele cadrului didactic (primul referat) i competen ele elevilor din propria clas . ‡ Fiecare forma ie de seminar va analiza/dezbate fiecare nivel din Management educational strategic. iar formatorul va sintetiza rezultatele dezbaterii dup modelul prezentat în tabelul 4. p. pag 461-468. individual. . prin grila competen elor men ionate în aceast tem (al doilea referat).. 2005.

Implementarea programului de lucru ÄEduca ie i instruire 2010´. . elaborate de CNFP i aprobate prin ordin de ministru în 2004. în 2003 i în Standarde profesionale pentru func iile de execu ie din înv mântul preuniversitar. elaborat de Grupul de lucru B. CURRICULUM-ul CENTRAT PE COMPETENTE presupune: ‡ Referirea i descrierea competen elor celor doi actori principali ai procesului instructiv ± educativ. ‡ Sursele pentru identificarea competen elor se reg sesc în: programele colare. Comisia European . Elevul i Profesorul. documentul Raport de progres ÄCompeten e cheie´.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1.

(conform ÄCompeten e cheie.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. incluziunea social i g sirea unui loc de munc . Studiu 5´. Eurydice 2005) . abilita i i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal . Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfâr itul educa iei obligatorii i trebuie s ac ioneze ca fundament pentru înv are ca parte a educa iei pe tot parcursul vie ii. COMPETENTELE CHEIE reprezint un pachet multifunc ional. transferabil de cuno tin e.

c. angajarea intr-un loc de munca ( capital uman): capacitatea fiec rei persoane de a ob ine o slujba decenta pe pia a for ei de munc . . condu i de interesele personale.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. împlinirea personal i dezvoltarea de-a lungul vie ii (capital cultural): competen ele cheie trebuie sa dea posibilitatea oamenilor s -si urmeze obiectivele individuale in via . aspira ii si dorin a de a continua înv area pe tot parcursul vie ii. cet enia activ i incluziunea (capital social): competen ele cheie trebuie sa le permit indivizilor sa participe in societate in calitate de cet eni activi. b. Competen e cheie ale elevilor cuprind trei aspecte ale vie ii: a.

sunt: Comunicare în limba matern Comunicare în limbi moderne Competen e în domeniul tehnologiei informa iei i al comunic rii Competen e în domeniile matematic . care vizeaz colaritatea obligatorie. tiin e i tehnologii.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI Competen e de baz (key-competences). Educa ie antreprenorial Competen e civice i de rela ionare interpersonal A înv a s înve i / Educa ia pe parcursul întregii vie i Deschidere cultural / Sensibilizare la cultur .

proiecte i procese educa ionale i a manifest rilor vie ii psihice. Competen ele profesorilor (debutan i): ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ cunoa terea i utilizarea adecvat a cunceptelor specifice tiin elor educa iei i disciplinelor psihologice. ameliorarea i inovarea procesului educativ . proiecte i procese educa ionale. explicarea i interpretarea unor idei. utilizarea TIC în activit ile instructiv ± educative. evaluativ a unor idei.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 5. examinarea critic . conducerea i evaluarea activita ilor de înv are. realizarea unor conexiuni între achizi iile din domeniul psihologiei cu alte domenii ale cunoa terii i practicii umane etc . utilizarea de metode. tehnici i instrumente de cunoa tere i autocunoa tere psihologic . proiectarea.

capacit i i abilit i. tr s turi de personalitate): ‡ Competen e de comunicare i rela ionare ‡ Competen e de evaluare a elevilor ‡ Competen e psiho ± sociale ‡ Competen e digitale ( tehnice i tehnologice) ‡ Competen e de self-management (management al carierei) . Competen e ale profesorilor (exper i) ‡ Competen e metodologice (detaliate pe cuno tin e.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 6.

argumenteze rela iile dintre cele cinci elemente structurale ale curriculum-ului. evalueze rela iile dintre cele trei niveluri de elaborare a curriculum-ului. Tema nr.PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (1) Obiectivele temei sunt: Dup parcurgerea acestei teme cursan ii vor putea s : analizeze fiecare element al modelului pentagonal al curriculum-ului. pedagogic. epistemologic) ale unui curriculum. s caracterizeze cele apte modele de proiectare a curriculumului exemplifice pentru fiecare disciplin din înv mântul primar tehnicile de opera ionalizare utilizate pe parcursul anilor. 2 . psihologic. explice caracterul comprehensiv al curriculum-ului v zut din perspectiv procesual . explice cele patru fundamente (sociologic.

2.APLICA IA nr. pe care le realizeaz un înv tor pe parcursul unui an colar. din perspectiv structural . S se realizeze un inventar al ac iunilor subsumate celor cinci componente ale curriculum-ului.1. .

E.( S.I. Componentele esen iale ale curriculum-ului sunt: finalit ile (F). strategiile de instruire (S.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1.) .). con inuturile (C). strategiile de evaluare. timpul de instruire (T).

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. pe capacit i. pe creativitate) . datorit folosirii unor criterii diferite: ± de durat (obiective pe termen lung i scurt) ± grad de generalitate (obiective generale i obiective concrete) ± direc ionate (obiective axate pe performan e. Finalit ile procesului de înv mânt se definesc ca obiective educa ionale ce prezint un grad mare de diferen iere.A.

comportamentale (opera ionale) ± nivelul opera ional . Elaborarea obiectivelor se realizeaz pe trei planuri sau nivele: obiective generale (scopuri) ± nivelul general obiective intermediare (specifice) ± nivelul intermediar obiective concrete.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.C.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. afective. a doua component indic procesele psihice sau modul de abordare de c tre elev/copil a con inuturilor respective în activitatea de înv are. .) i presupune considerarea categoriilor taxonomice al obiectivelor generale (cognitive. algoritmi de calcul etc.D. reguli. psihomotorii) i nivelul de dezvoltare psihic a personalit ii elevului pentru a alege acele activit i de înv are care sunt accesibile unei anumite vârste. Formularea obiectivelor specifice presupune dou componente: prima component este domeniul de con inut (informa ii.

E.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. . În calitatea lor de dominante ele se refer la formarea unor capacit i i aptitudini specifice disciplinei i sunt urm rite de-a lungul mai multor ani de studii Din obiectivele cadru deriv obiectivele de referin . Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate i de complexitate.

F. Acestor obiective de referin le sunt asociate situa ii de înv are precum i con inuturile corespunz toare i descriptorii de performan . Obiectivele de referin specific rezultatele a teptate ale înv rii pentru fiecare an de studiu i urm resc progresia în achizi ia de competen e i de cuno tin e de la un an de studiu la altul.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI

3. Con inuturile sunt mijloace prin care se urm re te atingerea obiectivelor cadru i de referin propuse. Unit ile de con inut sunt organizate fie tematic, fie în conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor obiecte de studiu. Ordinea de parcurgere la clas a acestor con inuturi este la decizia profesorului sau a catedrei, cu condi ia respect rii logicii didactice a domeniului i a asigur rii unui num r de ore pentru sinteze i recapitulare

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Strategiile de instruire prefigureaz un traseu procedural bine contextualizat si articulat. Ele sunt demersuri ac ionale i opera ionale flexibile, racordate la obiective i situa ii prin care se creeaz condi iile pred rii i gener rii înv rii, ale schimb rilor de atitudini i de conduite în contexte didactice diverse. Strategia cuprinde specific ri i delimitari ac ionale, în vederea eficientiz rii procesului de transmitere a informa iilor i de formare a capacit ilor inten ionate. Strategia constituie o schem procedural , astfel dimensionat încât s prefigureze o realitate educa ional în condi ii ce se pot modifica.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI

5. Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic, cât i elevului cunoa terea gradului i a m surii în care au fost îndeplinite finalit ile propuse. Eficien a proceselor de predare i înv are depind de corectitudinea i de promptitudinea cu care se realizeaz actele evaluative.

Organizarea unei dezbatere asupra unor tehnici de opera ionalizare pe care cursan ii le utilizeaz în activitatea profesional .APLICA IA nr. 2.2. .

Opera ionalizarea obiectivelor educa ionale . Vl sceanu).B. 1.const în specificarea criteriilor sau indicatorilor pe baza c rora un obiectiv dobânde te caracteristica de a fi opera ional.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. .A. Criterii de elaborare i apreciere ale opera ionalit ii unui obiectiv: performan a (criteriul comportamental) capacitatea intelectual (criteriul competen ei)(L.

.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. Sensuri al opera ionalizarii: unul general. care const în enun area obiectivului sub forma comportamentelor observabile i m surabile. ac iuni.C. unul tehnic. manifest ri observabile. care se refer la transpunerea unui obiectiv în termeni de opera ii.

de construire i dirijare a situa iei de înv are. obiectivele opera ionale mai sunt numite i obiective finale sau terminale. iar cadrul didactic va alege mijloacele cele mai adecvate de realizare a instruirii. actul sau manifestarea vizibil pe care elevul o poate releva. Observabilitatea comportamentului se relev de c tre elev în termeni verbali. . PERFORMANTA .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. ‡ Indicatorul cel mai concret al performan ei în înv are este. ‡ Comportamentul etalat de elev/copil trebuie s fie observabil i m surabil cu ajutorul unor instrumente de evaluare pedagogic . De aceea. conform teoriei comportamentiste (behavioriste). ‡ Numai precizând în mod clar i explicit comportamentul final este posibil programarea con inuturilor înv rii i mai ales a situa iilor de predare i a sarcinilor de înv are.expresia nivelului de realizare a unei sarcini de înv are. fizici i atitudinali. comportamentul. ‡ Într-un obiectiv opera ional trebuie indicat rezultatul sau comportamentul final pe care urmeaz s -l manifeste elevul implicat într-o situa ie de înv are.

COMPETENTA . selecta. informa ii sau rela ii. capacitatea de a înv a.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. . ceea ce accentueaz nota de ambiguitate i îngreuiaz atât planificarea sarcinilor cât i evaluarea. ‡ Avantajul obiectivelor axate pe competen e este c accentueaz caracterul formativ al înv mântului. ‡ Competen a este realizabil în intervale mai lungi de timp.acea capacitate intelectual care dispune de posibilit i multiple de transfer sau de aplicabilitate i operare cu con inuturi diverse. pe când dezavantajul const în reducerea opera ionalit ii . de a ac iona sau judeca etc. analiza i sintetiza date. ‡ Specificarea competen elor const în delimitarea capacit ilor sau opera iilor intelectuale de genul: capacitatea de a detecta.

IMPORTANT! Criteriul performan ei i cel al competen ei nu trebuie considerate ca reciproc exclusive. în care accentul s se pun pe indicarea capacit ilor mentale sau a opera iilor intelectuale implicate i dezvoltate prin con inuturile unui obiect de înv mânt i obiectivele opera ionale definite în termeni de performan sau de comportamente finale. . Ele sunt complementare.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Pentru aceasta este necesar s se stabileasc o leg tur strâns între obiectivele specifice.

vizând o dificultate care poate fi dep it . nelimitându-se la simpla memorare ± reproducere de informa ii. Opera iile. experien elor anterioare de înv are. ci opera ia logic sau/ i abilitatea mental activat în vederea definirii modului de raportare a elevului/copilului la con inutul vehiculat. adic s descrie opera ii sau ac iuni c rora le sunt asociate experien e adecvate de înv are în situa iile instructive programate cu elevii.obiectivele opera ionale au dou dimensiuni: ‡ Dimensiunea de con inut (informa ii. Într-un obiectiv nu se formuleaz informa ia. Cerin e de con inut i de form ale opera ionaliz rii . problema de rezolvat. ideea. Obiectivele s fie reale.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 5. probleme etc. abilit ile sau comportamentele mentale specificate în con inutul obiectivelor trebuie s fie cât mai variate. d.) care se constituie ca obiect al înv rii i care impune anumite norme de formulare a obiectivelor instruirii: a. Obiectivele trebuie s corespund prin con inutul lor nivelului de dezvoltare a inteligen ei elevilor. . c. b.

c. prin utilizarea unor Äverbe de ac iune´ de tipul: a diferen ia. a construi. a rezolva. a identifica. . a compara. Obiectivul trebuie s fie opera ional. Fiecare obiectiv concret trebuie s vizeze o opera ie singular pentru a facilita m surarea i evaluarea gradului s u de realizare. a enumera etc. pentru a u ura referirea la con inutul s u specific i derivabile logic pentru a fi asociate construc iei logice a con inutului informa ional i a situa iilor instructive.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Dimensiunea de form sau opera ional care indic sarcina de înv are pentru elev i care impune anumite norme pedagogice: a. b. a construi. formulat în termeni comportamentali explici i.. Un obiectiv s fie elaborat în cât mai pu ine cuvinte.

Analiza consecin elor de natur practic ale celor dou perspective tratate în aceast tem . .3.APLICA IA nr. 2.

implementarea curriculum-ului 1. proiectarea curriculum-ului 1. evaluarea modului în care a fost implementat curriculum-ul colar.2.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. Ele trebuie integrate întrun concept comprehensiv al curriculum-ului. Ele reprezint un tot unitar. Curriculum-ul colar exist prin cele trei procese.1.3. Nici unul nu poate fi suspendat. . Perspectiva procesual Perspectiva procesual de analiz a Curriculum-ului colar vizeaz : 1.

timpul de instruire. con inuturile colare. potrivit c ruia componentele unui curriculum sunt: finalit ile procesului de înv mânt. Din aceast perspectiv se pot imagina mai multe modele explicative ale curriculum-ului: a. Modelul triunghiular.vizeaz componentele esen iale ale curriculumului i rela iile dintre ele. con inuturile. timpul de instruire. care include urm toarele componente: finalit ile.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. strategiile de instruire. Perspectiva structural . b. strategiile de evaluare . Modelul pentagonal.

TEMA NR. s se elaboreze documentele curriculare specifice cadrului didactic (planificarea calendaristic . auxiliare i personale ale curriculum-ului. proiectarea pe unit i de înv are. s se argumenteze rela iile dintre produsele principale. proiectul pedagogic al lec iei).PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (2) Perspectiva produselor sau documentelor curriculare Obiectivele temei sunt: s se analizeze fiecare produs principal. auxiliar i personal al curriculum-ului. 3 .

proiectarea secven ial a unit ilor de înv are. 3. proiectul unei activit i/lec ii) la o disciplin i îl va analiza prin prisma criteriilor/cerin elor men ionate în tem .APLICA IA nr.1. Fiecare cursant va prezenta un document de proiectare (planificarea calendaristic . .

probelor de evaluare i a rela iilor dintre acestea´ (Laz r Vl sceanu. (I.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. strategiilor de dirijare a înv rii. Radu. T. con inuturilor. Evaluarea procesului de înv mânt)1 . Proiectarea activit ii didactice ÄA proiecta activitatea didactic înseamn a corela i integra opera iile de definire a obiectivelor. Curs de pedagogie) ÄÎntr-o formulare sintetic am putea defini proiectarea activit ii didactice ca fiind un ansamblu de procese i opera ii de anticipare a desf ur rii activit ii instructiv-educative´.

reprezint activitatea de structurare a ac iunilor i opera iilor care asigur func ionalitatea sistemului i a procesului de înv mânt la nivel general ( vizeaz institu iile colare).const în elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline i apoi a unei lec ii/activit i (vizeaz activitatea cadrului didactic) . proiectarea poate fi: global . În func ie de perioada de timp la care se raporteaz . e alonat .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.

. Proiectarea unit ilor de înv are.Documentele curriculare de baz ale cadrului didactic sunt: Planificarea calendaristic . ca document normativ ce stabile te intele ce trebuiesc atinse. Proiectul pedagogic al lec iei/ activit ii. Proiectarea realizat de cadrul didactic are la baz programa.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.

Proiectarea activit ii didactice presupune: 4. Lectura/studiul programei .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4.1.în succesiunea logic : ‡ obiective cadru ± ‡ obiective de referin ± ‡ activit i de înv are ± ‡ con inuturi ± ‡ evaluare. .

‡ verificarea concordan ei dintre traseul educa ional propus de cadrul didactic i oferta de resurse didactice de care dispune (ghiduri metodice. . Planificarea calendaristic parcurge urm toarele etape: ‡ citirea atent a programei. ‡ corelarea fiec rui con inut în parte cu obiectivele de referin vizate. îndrum toare etc) ‡ alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare con inut în concordan cu obiectivele de referin vizate. ‡ stabilirea succesiunii de parcurgere a con inuturilor.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4.2.

3. Proiectarea secven ial a unit ilor de înv are trebuie s aib în vedere: centrarea demersului pe obiective. implicarea în proiectare a urm torilor factori: a) obiective: de ce? (obiective de referin ) b) activit i de înv are: Cum? c) evaluare: Cât? (descriptori de performan ) d) resurse: Cu ce? .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. nu pe con inuturi.

Datele de identificare data. strategii didactice folosite. clasa/ grupa. . evaluare.4. mixt ). Proiectul unei activit i/lec ii ± elemente de structur 4.I. formare de priceperi i deprinderi. recapitulare i sistematizare.4.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. bibliografie. tipul lec iei (transmitere însu ire de noi con inuturi. aria curricular . obiectivele opera ionale. disciplina. obiectivele de referin .

unit ile de con inut. Construc ia propriu-zis . transferul cuno tin elor. II. verificarea temei.4. fixarea noilor con inuturi. tema pentru acas . organizarea activit ii.include cinci indicatori. strategiile didactice. a eza i în coloane: e alonarea în timp a situa iilor instructive (secven ele lec iei). modalit i de evaluare. predarea noilor con inuturi. obiectivele opera ionale.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Etapele (situa iile de instruire) ale unei lec ii sunt: captarea aten iei. enun area obiectivelor.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. s fie flexibil . reparti ia a teptat sau dezirabil a performan elor elevilor sau modul de realizare (distribu ie) a performan elor relative Calit ile unui proiect de lec ie : s ofere o perspectiv global i complet asupra lec iei. s fie simplu i opera ional. s aib un caracter realist. III. Criteriul de optimalitate are în vedere: distribu ia standardelor de con inut de la nivelul minimal la nivel maximal.4.

2. 3. . din suport de curs op ional în manual pentru o disciplin op ional .APLICA IA nr. Tutorele va alege dou op ionale la decizia colii. din op ionalele pe care cursan ii le-au elaborat i implementat i va solicita grupei s le completeze cu acele elemente care s le schimbe statutul.

con inuturi. standarde curriculare de performan .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. condi ii exprimate în termeni de obiective. ± programele colare cuprind: obiective cadru. activit i de înv are i standarde curriculare de performan ± prezint oferta educa ional a unei anumite discipline pentru un parcurs colar determinat. con inuturi. obiective de referin exemple de activit i de înv are. Programele pentru înv mântul preuniversitar ± componente de baz ale Curriculum-ului Na ional ± reprezint instrumentul didactic principal care descrie condi iile înv rii precum i criteriile dezirabile pentru reu ita înv rii.

programa se realizeaz ca i în cazul op ionalului la nivelul ariei curriculare. în acest caz. op ional la nivelul ariei curriculare ± presupune abordarea unei teme care implic cel pu in dou discipline la nivelul ariei curriculare. op ional ca disciplin nou ± propunând o disciplin care nu este prev zut ca atare în planul-cadru de înv mânt sau nu apare la o anumit clas .1. op ional la nivelul mai multor arii curriculare ± implic cel pu in dou discipline din dou arii curriculare diferite. dezvoltându-se obiective de referin noi. Op ionalul în înv mântul primar poate fi: op ional la nivelul disciplinei ± propunând obiective i con inuturi ale înv ‡ ‡ ‡ ‡ rii care nu sunt incluse în programa colar a disciplinei.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. în realizarea programei de op ional se va porni de la obiectivele-cadru ale celor dou discipline. . se vizeaz dobândirea de competen e transversale. din perspectiva temei propuse.

precum i posibilitatea dezvolt rii lui pe parcursul întregului ciclu curricular sau pe parcursul celor patru ani ai înv mântului primar. Schema de proiectare a op ionalului respect schema programelor de trunchi comun: ‡ Titlul (tema) i felul op ionalului.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. ‡ Argumentul/Nota de prezentare *Va cuprinde motivarea propunerii op ionalului. conceput pentru a le oferi elevilor o alternativ de dezvoltare personal . bilunar câte dou ore. în func ie de specificul op ionalului propus. . *Va prezenta informa ii privind desf urarea orelor de op ional ± s pt mânal / o or .2.

*Activit ile de înv are trebuie s reflecte modul în care elevii pot dobândi priceperi i deprinderi. *Formularea obiectivelor trebuie s urmeze modelul celor din programa colar . *Pentru atingerea obiectivelor se pot propune tipuri variate de activit i de înv are.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI Obiectivele de referin i exemple de activit i de înv are *Vor fi ordonate pe dou coloane. potrivit ordon rii în programa colar aprobat la nivel na ional. . capacit i vizate de obiectivele de referin propuse. *Profesorul de înv mânt primar va trebui s evite introducerea în programa de op ional a obiectivelor de referin din programele colare chiar din anii superiori celui în care se desf oar op ionalul. prin care s se urm reasc activizarea elevilor. dar s nu fie relu ri sau Ävaria iuni´ ale acestora.

dar i cu altele înv ate anterior. *Trebuie trecute în list acele informa ii care vor fi introduse. într-un cuvânt. acele informa ii care vor fi vehiculate în cadrul op ionalului . combinate i recombinate între ele.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Lista de con inuturi *Trebuie s cuprind informa iile pe care op ionalul le propune ca baz de operare pentru formarea capacit ilor vizate de obiective.

* Profesorul s stabileasc tipurile de probe prin care se va putea evalua (m sura i aprecia) atingerea obiectivelor de referin enun ate. spre a. ‡ Bibliografie * Poate fi consultat atât de profesori. temei acestuia. .i dezvolta capacit ile/competen ele dobândite prin parcurgerea op ionalului propus. cât i de elevi. care ar putea continua/prelua/adapta op ionalul.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Modalit i de evaluare * Trebuie s fie adecvate tipului de op ional propus.

limbajul. opera ionalizabile în rela ia didactic cadru didactic . Func ii ale manualelor: func ie de informare. subcapitole. teme. con inuturile înv rii sunt sistematizate pe capitole. func ie de structurare i de organizare a înv rii. ilustra iile.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.elev. lec ii. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Manualul colar concretizeaz programele colare în diferite unit i didactice sau experien e de înv are. abord rile pedagogice. redactarea. func ie de ghidare (dirijare) a înv rii. Conceperea manualului trebuie s vizeze cu stricte e: con inuturile. În manual.

de la elementar la superior? Conceptele sunt clar explicate? Activit ile de înv are.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. precise. experimentele propuse sunt suficient de variate? Activit ile de înv are necesit interven ia profesorului sau pot fi realizate de elev f r ajutor? Autorul a f cut eforturi s integreze con inuturile a dou sau mai multe discipline atunci când a fost posibil? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . variate? Sunt suficient de dezvoltate în raport cu enun urile sintetice ale programei? Contribuie la formarea atitudinilor sociale i morale pozitive i la dezvoltarea valorilor? Progresia conceptelor i a cuno tin elor vehiculate se realizeaz de la simplu la complex.1. actuale. Con inuturile manualului colar problematizeaz urmatoarele repere: Con inuturile r spund obiectivelor programei? Sunt la nivelul de în elegere al elevilor? Sunt exacte.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. mediul de via etc.? ‡ Manualul prezint exerci ii de înv are i de control pentru fiecare capitol? ‡ Exerci iile sunt variate? ‡ Sunt formulate clar i precis? ‡ Pot ele prezenta un mijloc de evaluare a înv rii? ‡ Sunt ele prezentate în a a fel încât elevul s se verifice singur? .2. Abord rile pedagogice problematizeaz urm toarele repere: ‡ Metodele folosite i recomandate în manual corespund concep iilor pedagogice? ‡ Metodele corespund unei pedagogiidirectiviste sau nondirectiviste? ‡ Manualul presupune activit i de cercetare din partea elevului? ‡ S-a inut seama de interesele elevilor? ‡ S-a inut seama de caracteristici ale elevilor precum: vârsta.

organizarea manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Manualul prezint o organizare logic a redact rii (prezentare.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. text principal divizat în capitole i subcapitole.3 Redactarea. rezumat. evaluare)? ‡ Capitolele sunt echilibrate? ‡ Întinderea capitolelor este în acord cu importan a temelor tratate? ‡ Unele capitole sunt prea lungi sau prea scurte? . exerci ii.

4. Limbajul manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Limbajul este adaptat nivelului elevilor? ‡ Vocabularul utilizat ine cont de achizi iile anterioare ale elevilor? ‡ Cuvintele noi sunt explicate? ‡ Frazele au structura i lungimea corespunz toare? ‡ Semnifica ia textului este clar ? ‡ Elementele de punctua ie sunt justificate? .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.5. Ilustra iile manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Toate ilustra iile din manual se justific ? ‡ Corespund con inuturilor capitolelor? ‡ Sunt clare i precise? ‡ Transmit informa ii interesante? ‡ Sunt sugestive? ‡ Sunt estetice? ‡ Sunt corect plasate în pagin ? ‡ Explica iile care le înso esc sunt clare? ‡ Se justific costurile ilustra iilor? .

6 Alte aspecte supuse problematiz rii: *Firul conduc tor Se urmeaz o logic ? *Rezumatul Stilul de redactare este sobru.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. precis sau e imprecis? *Primele i ultimele pagini Introducerea prezint clar obiectivele disciplinei i ale manualului? Cuprinsul este precis i detaliat? Manualul are un index? .

*cuno tin ele cu rol de Äpasarel ´ sau Äidei ancor ´. s se extrag /ordoneze din manualele ciclului primar cuno tin ele dup urm toarea tipologie: *cuno tin ele de baz . . 4 CON INUTUL/ CON INUTURILE ÎNV MÂNTULUI Obiectivele temei sunt: s se în eleag conceptul de con inut al înv mântului în toat complexitatea i diversitatea lui. *cuno tin ele func ionale .TEMA NR. *cuno tin e Ästerile´. *cuno tin ele care produc copiilor/ elevilor pl cerea de a cunoa te .

*s vizeze obiective bine definite.Obiectivele temei sunt: ‡ s se construiasc un modul pedagogic la o disciplin obligatorie sau op ional inând seama de urm toarele cerin e: *s defineasc un ansamblu de situa ii de înv are. *s propun probe de verificare a celui ce înva pentru a realiza feed-back-ul. *s poat s se integreze în contexte variate ale înv rii .

. . . .Obiectivele temei sunt: ‡ s se caracterizeze fiecare modalitate de integrare curricular : *integrare intradisciplinar *integrare multidisciplinar *integrare pluridisciplinar *integrare interdisciplinar *integrare transdisciplinar . .

APLICA IA nr. vor completa matricea de mai jos pentru dou competen e de referin de la fiecare disciplin . . grupa i în echipe de cate 2. 4 Cursan ii. pentru toate nivelurile de clas din înv mântul primar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->