P. 1
Curriculumul Modernizat La Geografie

Curriculumul Modernizat La Geografie

|Views: 229|Likes:
Published by Viorica Lipcan

More info:

Published by: Viorica Lipcan on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

TEMA: CURRICULUMUL MODERNIZAT DE GEOGRAFIE

descriptorii. activit i de predare. unit i de con inuturi. evaluare i performan e colare.DEFINI IA ³CURRICULUMULUI´ CURRICULUM±UL MODERNIZAT ± reprezint un ansamblu de documente colare de tip reglator în cadrul c rora se consemneaz datele esen iale privind procesul educativ i experien a de înv are la geografie. CURRICULUM-UL MODERNIZAT ± cuprinde un ansamblu coerent de competen e. organizate cu scopul realiz rii unor obiective determinate. .

un ansamblu de cuno tin e.  . pentru integrarea social i pentru angajarea pe pia a muncii.COMPETEN ELE . pentru cet enia activ . Atitudini ± a ti s fie. Competen a este un ansamblu de: Cuno tin e declarative ± a ti. abilit i i atitudini adecvate contextului de care are nevoie fiecare individ pentru îndeplinirea i dezvoltarea personal . Cuno tin e procedurale ± a ti s fac .

exprimat în observa iile. num rul mare i complexitatea obiectivelor etc. Apari ia noilor tendin e pe plan na ional în dezvoltarea curricular . centrate pe elev. sociale. Experien a din alte state europene i recomand rile incluse în documentele la nivel european.MODERNIZAREA CURRICULUMULUI LA GEOGRAFIE A FOST NECESAR DIN URM TOARELE CONSIDERENTE: Apari ia noilor cerin e (culturale. economice) fa de programele sociale. Racordarea la cerin ele vie ii. educa ionale. nivelul înalt de complexitate a materiei predate în raport cu posibilit ile elevilor. ale managerilor colari din republic . individualizat a elevului pentru instruirea unei coli prietenoase copilului.) . în mod deosebit recomand rile Parlamentului European i ale Consiliului Uniunii Europene. sugestiile i recomand rile cadrelor didactice. Prezen a unor caren e în curriculumul centrat pe obiective (ex. asigurarea calit ii vie ii. Abordarea diferen iat .

CONCEP IA DIDACTIC A DISCIPLINEI ± se caracterizeaz . PRELIMINARII ± se realizeaz o caracterizarea laconic a curriculumul modernizat ± treapta gimnazial sau liceal . disciplina Geografie. rolul tiin ei etc.STRUCTURA CURRICUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE I. la general. II. principiile didactice i geografice. .

III. abilit i i atitudini. Au un grad mare de generalitate i complexitate i cuprind: cuno tin e.CHEIE (TRANSVERSALE) Competen ele-cheie sunt recomandate de Comisia European . pentru integrarea social i angajarea în pia a muncii. . Aceste competen e reprezint ³un pachet´ transferabil i multifunc ional de cuno tin e. COMPETEN ELE . deprinderi/priceperi i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal . Trebuie formate pân la finalizarea treptei gimnaziale i liceale.

Competen e de înv are în limba matern /limba de stat. civice. morale. . Competen e culturale.     Competen e de înv are/de a înv a s înve i. în domeniul tehnologiilor informa ionale i comunica ionale. tiin e i tehnologie. Competen e ac ional . Competen e interpersonale. Competen e antreprenoriale. Competen e de comunicare într-o limb str in . Competen e de autocunoa tere i autorealizare. Competen e de baz în matematic .strategice. Competen e digitale. interculturale (de a recepta i de a crea valori).

COMPETEN E TRANSDISCIPLINARE Sunt deduse din competen ele-cheie.IV. Au un grad înalt de generalitate i complexitate. . Se formeaz pe durata unei trepte de înv mânt. Pot fi formate la orice disciplin colar .

Competen a de a comunica adecvat în limba matern /de stat a terminologiei specifice disciplinelor de înv mânt studiate la treapta gimnazial liceal . .i planifica activitatea.    Competen a de planificare i organizare a propriei înv ri atât individual cât i în grup. Competen e de receptare a culturii na ionale i a culturii europene. Competen e de alege modul s n tos de via . Competen e de a se adapta la condi ii noi. modelate. Competen e de a elabora strategii de activitate în grup. Competen e de a comunica într-o limb str in în situa ii cunoscute. de a prognoza rezultatele a teptate. Competen e de a.

 Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic. COMPETEN E SPECIFICE DISCIPLINEI Competen ele specifice sunt derivate din cele transdisciplinare. civiliza ie. Competen ele specifice promoveaz urm toarele valori i atitudini: Atitudinea pozitiv fa de educa ie. Respectul fa de diversitatea natural i uman . cunoa tere. cât i pe durata unei trepte de înv mânt. cultur . . Conservarea i ocrotirea mediului de via .V. Se formeaz atât pe durata unui an colar. societate.

fotografii etc. diagrame. prelucrarea i interpretarea datelor i materialelor geografice. diagrame. imagini. procese. profile). Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiat. Întocmirea unor prognoze ale evolu iei unor procese. fenomene geografice. schi e. h r i. obiecte geografice. . Elaborarea unor documente cu caracter geografic (scheme. h r i. fenomene geografice. Interpretarea unor documente geografice (texte tiin ifice.). Construirea unui demers tiin ific geografic. Colectarea. Caracterizarea complex a unor obiecte. Clasificarea unor elemente.

regional. Aprecierea particularit ilor fizice. economice ale obiectelor. fenomenelor. Utilizarea mijloacelor cartografice. global. . grafice în procesul de predare/înv are. SUNT ORIENTATE SPRE: Utilizarea corect a termenilor tiin ifici. Explicarea rela iilor cauzale dintre componentele naturii.COMPETEN ELE SPECIFICE DIN CURRICULUM. Stabilirea efectelor impactului antropic în natur . Propunerea solu iilor în rezolvarea problemelor mediului. sociale. proceselor geografice la nivel local. CARE REFLECT TIIN A GEOGRAFIC .

obiectelor geografice. Caracterizarea complex a cadrului natural i sociouman la nivel local. ELEMENTE DE CON INUT.VI. global. Ele se formeaz pentru o activitate didactic sau pentru o parte a acesteia.  . ACTIVIT I DE ÎNV ARE I EVALUARE   Sunt derivate din competen ele specifice. al sociosistemelor. Clasificarea proceselor. Aprecierea rolului componentelor în cadrul geosistemelor. ele sunt prezente prin: Explicarea proceselor socioeconomice. regional. În curriculum. UNIT I DE ÎNV ARE. Analiza fenomenelor geografice. naturale. Aprecierea fenomenelor geografice. Descrierea obiectelor geografice. SUBCOMPETEN ELE.

). . prelucrarea i interpretarea datelor geografice. fenomen geografic. Cercetarea unui obiect din domeniul geografiei.SUBCOMPETEN ELE VIZEAZ SARCINI CE IN DE: Orientarea în spa iu i timp. Caracterizarea înveli ului i mediului geografic. Analiza i interpretarea documentelor geografice (h r i. Explicarea unui proces. Elaborarea documentelor. Rezolvarea unor probleme cu con inut de geografie. Colectarea. imagini. texte etc. diagrame.

VII. STRATEGII DE EVALUARE. VIII. REFERIN E BIBLIOGRAFICE. STRATEGII DIDACTICE: ORIENT RI GENERALE (METODOLOGICE). IX. .

a caietelor de lucru independent al elevului. a materialelor cartografice (h r i. Asigurarea bazei privind elaborarea manualelor colare. Asigurarea reperelor pentru o nou proiectare didactic de lung durat (calendaristic ) i curent (pe unit i de con inut).CURRICULUMUL MODERNIZAT PERMITE REALIZAREA UNUI PROCES EDUCA IONAL CARE. DIN PERSPECTIVA PROFESORULUI S CONDUC LA: Asigurarea normativ i reglatoare a procesului educa ional axat pe competen e la geografie. Orientarea procesului educa ional spre formarea competen elor integratoare. Trecerea de la un sistem de evaluare a capacit ilor de a memora secven e de cunoa tere la unul care valorizeaz competen ele pentru via . a compendiilor. atlase geografice). a ghidurilor metodologice. .

Încurajarea interesului pentru informare. proiecte.DIN PERSPECTIVA ELEVULUI CURRICULUMUL MODERNIZAT VA CONDUCE LA : Formarea unor competen e necesare pentru via . Cre terea interesului participativ la instruirea individual . activit i de investigare). investigare. Realizarea unor activit i independente (portofolii. Manifestarea abilit ilor de colaborare constructiv . ob inerea capacit ilor de autodezvoltare. pentru o raportare corect la problematica abordat . . Respectarea culturii propriului popor i a popoarelor lumii. Dezvoltarea abilit ilor de a lucra în grup. Manifestarea atitudinii responsabile fa de mediu i resursele naturale în activitatea sa i în via a cotidian . Formarea gândirii sistematice. creative i critice.

. Favorizeaz proiectarea i desf urarea procesului instructiveducativ din perspectiva unui sistem de valori educa ionale. într-un anumit domeniu de studii. Exprim dimensiunea social a educa iei. Reflect a tept rile sociale referitoare la ce va ti s fac i cum va fi elevul la o anumit treapt de înv mânt. Ofer libertate elevului în manifestarea i valorificarea intelectului personal.AVANTAJELE CURRICULUMULUI MODERNIZAT BAZAT PE COMPETEN E: Spore te libertatea profesorului. Evaluarea devine formativ la fiecare etap a înv rii. absolven ii înzestra i cu competen e func ionale vor rezolva cu succes probleme din via a cotidian .

i logic a con inuturilor de baz i AXIOLOGIC TIIN IFIC PROCESUAL METODOLOGIC Reprezint procesul complex i multidimensional de creare a condi iilor adecvate pentru elev. Const în corelarea corect a tuturor componentelor cadrului educa ional: competen e specifice la disciplin ± subcompeten e ± con inuturi ± activit i de înv are ± activit i de evaluare. ghidurile etc. Reprezint procesul de creare a condi iilor sistemice de evaluare a competen elor specifice la disciplina Geografie EVALUATIV . Const în prezentarea structurat la disciplina Geografie.FUNC IILE CURRICULUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE: FUNC IILE NORMATIV CARACTERISTICILE Determin integralitatea i obligativitatea implement rii curriculumului modernizat la Geografie. Promoveaz formarea la elevi a valorilor general-umane na ionale ca parte integrat i definitorie a competen elor. reprezentând baza metodologic pentru eventualele resurse didactico-metodice ale disciplinei: manualele.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->