P. 1
Curriculumul Modernizat La Geografie

Curriculumul Modernizat La Geografie

|Views: 229|Likes:
Published by Viorica Lipcan

More info:

Published by: Viorica Lipcan on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

TEMA: CURRICULUMUL MODERNIZAT DE GEOGRAFIE

unit i de con inuturi.DEFINI IA ³CURRICULUMULUI´ CURRICULUM±UL MODERNIZAT ± reprezint un ansamblu de documente colare de tip reglator în cadrul c rora se consemneaz datele esen iale privind procesul educativ i experien a de înv are la geografie. CURRICULUM-UL MODERNIZAT ± cuprinde un ansamblu coerent de competen e. activit i de predare. . organizate cu scopul realiz rii unor obiective determinate. descriptorii. evaluare i performan e colare.

COMPETEN ELE . abilit i i atitudini adecvate contextului de care are nevoie fiecare individ pentru îndeplinirea i dezvoltarea personal .  . Cuno tin e procedurale ± a ti s fac . Competen a este un ansamblu de: Cuno tin e declarative ± a ti. pentru integrarea social i pentru angajarea pe pia a muncii. Atitudini ± a ti s fie. pentru cet enia activ .un ansamblu de cuno tin e.

exprimat în observa iile. Racordarea la cerin ele vie ii. în mod deosebit recomand rile Parlamentului European i ale Consiliului Uniunii Europene. educa ionale. ale managerilor colari din republic . Abordarea diferen iat . Experien a din alte state europene i recomand rile incluse în documentele la nivel european. centrate pe elev. nivelul înalt de complexitate a materiei predate în raport cu posibilit ile elevilor.) . num rul mare i complexitatea obiectivelor etc. sugestiile i recomand rile cadrelor didactice. Prezen a unor caren e în curriculumul centrat pe obiective (ex. asigurarea calit ii vie ii. individualizat a elevului pentru instruirea unei coli prietenoase copilului.MODERNIZAREA CURRICULUMULUI LA GEOGRAFIE A FOST NECESAR DIN URM TOARELE CONSIDERENTE: Apari ia noilor cerin e (culturale. sociale. Apari ia noilor tendin e pe plan na ional în dezvoltarea curricular . economice) fa de programele sociale.

principiile didactice i geografice.STRUCTURA CURRICUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE I. . II. rolul tiin ei etc. la general. CONCEP IA DIDACTIC A DISCIPLINEI ± se caracterizeaz . disciplina Geografie. PRELIMINARII ± se realizeaz o caracterizarea laconic a curriculumul modernizat ± treapta gimnazial sau liceal .

COMPETEN ELE .CHEIE (TRANSVERSALE) Competen ele-cheie sunt recomandate de Comisia European . abilit i i atitudini. Trebuie formate pân la finalizarea treptei gimnaziale i liceale.III. Au un grad mare de generalitate i complexitate i cuprind: cuno tin e. pentru integrarea social i angajarea în pia a muncii. Aceste competen e reprezint ³un pachet´ transferabil i multifunc ional de cuno tin e. deprinderi/priceperi i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal . .

     Competen e de înv are/de a înv a s înve i. Competen e culturale. Competen e ac ional . Competen e de autocunoa tere i autorealizare. morale.strategice. Competen e de înv are în limba matern /limba de stat. Competen e antreprenoriale. în domeniul tehnologiilor informa ionale i comunica ionale. Competen e digitale. Competen e de baz în matematic . . tiin e i tehnologie. Competen e interpersonale. interculturale (de a recepta i de a crea valori). Competen e de comunicare într-o limb str in . civice.

Pot fi formate la orice disciplin colar .IV. . Se formeaz pe durata unei trepte de înv mânt. COMPETEN E TRANSDISCIPLINARE Sunt deduse din competen ele-cheie. Au un grad înalt de generalitate i complexitate.

Competen e de a comunica într-o limb str in în situa ii cunoscute. Competen e de alege modul s n tos de via . Competen e de a se adapta la condi ii noi.i planifica activitatea. Competen e de a elabora strategii de activitate în grup. de a prognoza rezultatele a teptate. modelate. . Competen e de a. Competen e de receptare a culturii na ionale i a culturii europene.    Competen a de planificare i organizare a propriei înv ri atât individual cât i în grup. Competen a de a comunica adecvat în limba matern /de stat a terminologiei specifice disciplinelor de înv mânt studiate la treapta gimnazial liceal .

cultur . Respectul fa de diversitatea natural i uman . civiliza ie. COMPETEN E SPECIFICE DISCIPLINEI Competen ele specifice sunt derivate din cele transdisciplinare. Se formeaz atât pe durata unui an colar. cunoa tere.V. societate. . cât i pe durata unei trepte de înv mânt. Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic. Conservarea i ocrotirea mediului de via . Competen ele specifice promoveaz urm toarele valori i atitudini: Atitudinea pozitiv fa de educa ie.

Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiat. fenomene geografice. . fenomene geografice. imagini. profile). Întocmirea unor prognoze ale evolu iei unor procese. Interpretarea unor documente geografice (texte tiin ifice. procese. h r i. Elaborarea unor documente cu caracter geografic (scheme. diagrame.). Caracterizarea complex a unor obiecte. h r i. schi e. Colectarea. diagrame. fotografii etc. obiecte geografice. Construirea unui demers tiin ific geografic. Clasificarea unor elemente. prelucrarea i interpretarea datelor i materialelor geografice.

sociale. grafice în procesul de predare/înv are. regional. CARE REFLECT TIIN A GEOGRAFIC . global.COMPETEN ELE SPECIFICE DIN CURRICULUM. fenomenelor. . Explicarea rela iilor cauzale dintre componentele naturii. Propunerea solu iilor în rezolvarea problemelor mediului. Stabilirea efectelor impactului antropic în natur . Utilizarea mijloacelor cartografice. SUNT ORIENTATE SPRE: Utilizarea corect a termenilor tiin ifici. Aprecierea particularit ilor fizice. economice ale obiectelor. proceselor geografice la nivel local.

Aprecierea rolului componentelor în cadrul geosistemelor. În curriculum. Caracterizarea complex a cadrului natural i sociouman la nivel local. ELEMENTE DE CON INUT. ACTIVIT I DE ÎNV ARE I EVALUARE   Sunt derivate din competen ele specifice.VI. Analiza fenomenelor geografice. Descrierea obiectelor geografice. SUBCOMPETEN ELE. Clasificarea proceselor. al sociosistemelor. obiectelor geografice. UNIT I DE ÎNV ARE. Aprecierea fenomenelor geografice. regional.  . ele sunt prezente prin: Explicarea proceselor socioeconomice. global. naturale. Ele se formeaz pentru o activitate didactic sau pentru o parte a acesteia.

diagrame. texte etc. Analiza i interpretarea documentelor geografice (h r i. Caracterizarea înveli ului i mediului geografic. fenomen geografic. Explicarea unui proces. imagini. . Cercetarea unui obiect din domeniul geografiei. Elaborarea documentelor. Colectarea. Rezolvarea unor probleme cu con inut de geografie. prelucrarea i interpretarea datelor geografice.SUBCOMPETEN ELE VIZEAZ SARCINI CE IN DE: Orientarea în spa iu i timp.).

. VII. REFERIN E BIBLIOGRAFICE. IX. STRATEGII DIDACTICE: ORIENT RI GENERALE (METODOLOGICE). VIII. STRATEGII DE EVALUARE.

Asigurarea bazei privind elaborarea manualelor colare.CURRICULUMUL MODERNIZAT PERMITE REALIZAREA UNUI PROCES EDUCA IONAL CARE. a materialelor cartografice (h r i. a ghidurilor metodologice. Trecerea de la un sistem de evaluare a capacit ilor de a memora secven e de cunoa tere la unul care valorizeaz competen ele pentru via . a caietelor de lucru independent al elevului. atlase geografice). DIN PERSPECTIVA PROFESORULUI S CONDUC LA: Asigurarea normativ i reglatoare a procesului educa ional axat pe competen e la geografie. Asigurarea reperelor pentru o nou proiectare didactic de lung durat (calendaristic ) i curent (pe unit i de con inut). . a compendiilor. Orientarea procesului educa ional spre formarea competen elor integratoare.

proiecte. . activit i de investigare). pentru o raportare corect la problematica abordat . Manifestarea atitudinii responsabile fa de mediu i resursele naturale în activitatea sa i în via a cotidian . Încurajarea interesului pentru informare. Manifestarea abilit ilor de colaborare constructiv . ob inerea capacit ilor de autodezvoltare.DIN PERSPECTIVA ELEVULUI CURRICULUMUL MODERNIZAT VA CONDUCE LA : Formarea unor competen e necesare pentru via . investigare. Formarea gândirii sistematice. Realizarea unor activit i independente (portofolii. Dezvoltarea abilit ilor de a lucra în grup. creative i critice. Respectarea culturii propriului popor i a popoarelor lumii. Cre terea interesului participativ la instruirea individual .

Exprim dimensiunea social a educa iei.AVANTAJELE CURRICULUMULUI MODERNIZAT BAZAT PE COMPETEN E: Spore te libertatea profesorului. într-un anumit domeniu de studii. Favorizeaz proiectarea i desf urarea procesului instructiveducativ din perspectiva unui sistem de valori educa ionale. Evaluarea devine formativ la fiecare etap a înv rii. Ofer libertate elevului în manifestarea i valorificarea intelectului personal. absolven ii înzestra i cu competen e func ionale vor rezolva cu succes probleme din via a cotidian . Reflect a tept rile sociale referitoare la ce va ti s fac i cum va fi elevul la o anumit treapt de înv mânt. .

Const în corelarea corect a tuturor componentelor cadrului educa ional: competen e specifice la disciplin ± subcompeten e ± con inuturi ± activit i de înv are ± activit i de evaluare.FUNC IILE CURRICULUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE: FUNC IILE NORMATIV CARACTERISTICILE Determin integralitatea i obligativitatea implement rii curriculumului modernizat la Geografie. Const în prezentarea structurat la disciplina Geografie. reprezentând baza metodologic pentru eventualele resurse didactico-metodice ale disciplinei: manualele. Promoveaz formarea la elevi a valorilor general-umane na ionale ca parte integrat i definitorie a competen elor. ghidurile etc. i logic a con inuturilor de baz i AXIOLOGIC TIIN IFIC PROCESUAL METODOLOGIC Reprezint procesul complex i multidimensional de creare a condi iilor adecvate pentru elev. Reprezint procesul de creare a condi iilor sistemice de evaluare a competen elor specifice la disciplina Geografie EVALUATIV .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->