Sunteți pe pagina 1din 16

Cu privire la tariful vamal Legea Republicii Moldova Nr.

1380-XIII din 20 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial, 7 mai 1998, nr.40-41, p. I, art. 286) Parlamentul adopt prezenta lege. Capitolul I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii (1) Prezenta lege stabile te modul de formare i de aplicare a tarifului vamal la m rfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, regulile de supunere a acestora taxelor vamale, precum i metodele de determinare a valorii n vam i a rii de origine a m rfurilor. (2) Scopul aplic rii tarifului vamal: a) optimizarea structurii importului de m rfuri; b) echilibrarea importului i exportului de m rfuri, protec ia produc torilor de m rfuri autohtoni; c) crearea condi iilor favorabile pentru integrarea economiei Republicii Moldova n economia mondial . Articolul 2. No iuni de baz (1) n sensul prezentei legi, se definesc urm toarele no iuni: tarif vamal - catalog care cuprinde nomenclatorul de m rfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum i cuantumul taxei vamale la aceste m rfuri (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000); frontier vamal - frontiera de stat a Republicii Moldova; teritoriu vamal - teritoriul asupra c ruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdic ie n domeniul activit ii vamale; trecerea m rfurilor peste frontiera vamal - introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul vamal a m rfurilor, precum i tranzitarea lor prin orice metod ; m rfuri - orice bun mobil, inclusiv toate tipurile de energie. Mijloacele de transport utilizate la transporturile interna ionale nu se consider m rfuri; Nomenclator de m rfuri - list care cuprinde codurile, denumirile i descrierea m rfurilor corespunz toare sistemelor de clasificare aplicate n practica interna ional ; valoarea n vam a m rfii - valoarea m rfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilit n scopul perceperii taxelor vamale i a altor impozite (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000); tax vamal - plat obligatorie, perceput de autoritatea vamal la introducerea pe sau scoaterea m rfurilor de pe teritoriul vamal; declarant - persoan fizic sau juridic care i declar m rfurile autorit ii vamale; ar de import - ara sau teritoriul vamal n care se import m rfuri i servicii; m rfuri identice - m rfuri care se aseam n sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice, calit ii i reputa iei ei pe pia . Deosebirile neesen iale de aspect exterior nu pot constitui o piedic pentru a considera identice m rfurile care corespund celorlalte caracteristici ale

defini iei; m rfuri similare - m rfuri care, de i nu se aseam n sub toate aspectele, au caracteristici asem n toare i snt produse din materiale asem n toare, ceea ce le permite s ndeplineasc acelea i func ii i s fie interschimbabile din punct de vedere comercial. Calitatea m rfurilor, reputa ia lor i existen a unei m rci de produc ie sau de comer snt factori care urmeaz a fi lua i n considerare la determinarea similitudinii m rfii; m rfuri de aceea i clas sau de acela i tip - m rfuri ncadrate, conform Nomenclatorului de m rfuri al Republicii Moldova, aprobat de c tre Guvern, ntr-o grup sau ntr-o categorie de m rfuri produse de o anumit ramur de produc ie sau de un anumit sector de produc ie, cuprinznd m rfuri identice sau similare; redeven e - pl i efectuate pentru brevete, m rci de fabric sau de comer i drepturi de autor (introduse prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). Capitolul II TAXA VAMAL . TIPURILE EI, MODUL DE STABILIRE I DE APLICARE Articolul 3. Tipurile de taxe vamale Se aplic urm toarele tipuri de taxe vamale: 1) ad valorem, calculat n procente fa de valoarea n vam a m rfii; 2) specific , calculat n baza tarifului stabilit la o unitate de marf ; 3) combinat , care mbin tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) i 2); 4) excep ional , care, la rndul ei, se divizeaz n: a) tax special , aplicat n scopul protej rii m rfurilor de origine indigen la introducerea pe teritoriul vamal a m rfurilor de produc ie str in n cantit i i n condi ii care cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile produc torilor de m rfuri autohtoni; b) tax antidumping, perceput n cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor m rfuri la pre uri mai mici dect valoarea lor n ara exportatoare la momentul importului, dac snt lezate interesele sau apare pericolul cauz rii prejudiciilor materiale produc torilor autohtoni de m rfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n ar a produc iei de m rfuri identice sau similare; c) tax compensatorie, aplicat n cazul introducerii pe teritoriul vamal a m rfurilor, la producerea sau la exportul c rora, direct sau indirect, au fost utilizate subven ii, dac snt lezate interesele sau apare pericolul cauz rii prejudiciilor materiale produc torilor autohtoni de m rfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n ar a produc iei de m rfuri identice sau similare. Articolul 4. Modul de stabilire i de aplicare a taxei vamale (1) Cotele taxei vamale i lista m rfurilor supuse acesteia se stabilesc de c tre Parlament. (2) Cotele taxei vamale se aplic n conformitate cu legisla ia i cu acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte. (3) Cotele taxei vamale snt unice i nu pot fi modificate, cu excep ia cazurilor prev zute de legisla ie i de acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte. (4) Taxele vamale se aplic conform anexei nr. 1, care face parte integrant din prezenta lege (introdus prin Legea Nr.1387-XIV din 24 noiembrie 2000). (5) Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr.2, care face parte integrant din prezenta lege. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mostrele i exponatele aduse de c tre agen ii economici autohtoni pentru trgurile i expozi iile interna ionale, organizate n teritoriul zonelor economice libere (introdus prin Legea Nr.1387-XIV din 24 noiembrie

2000; n redac ia Legii Nr.1122-XV din 13 iunie 2002). (6) Taxa pentru efectuarea controlului electronic al m rfurilor (nc rc turilor) plasate n regim vamal de tranzit i transportate cu mijloace de transport auto, cu excep ia celor transportate sub acoperirea Carnetului TIR, se stabile te conform anexei nr.3, care face parte integrant din prezenta lege (introdus prin Legea Nr.340-XV din 24 iulie 2003). Capitolul III VALOAREA N VAM A M RFII Articolul 5. Sistemul de determinare a valorii n vam a m rfurilor (1) Sistemul de determinare a valorii n vam a m rfurilor se aplic pentru toate m rfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal. (2) Modul de aplicare a sistemului de determinare a valorii n vam a m rfurilor se stabile te de c tre Guvern n baza prevederilor prezentei legi i ale acordurilor interna ionale la care Republica Moldova este parte. Articolul 6. Declararea valorii n vam a m rfii (1) La trecerea m rfii peste frontiera vamal , declarantul anun valoarea n vam a acesteia autorit ii vamale. (2) Modul i condi iile de declarare a valorii n vam a m rfurilor introduse pe i scoase de pe teritoriul vamal, precum i forma declara iei se stabilesc de c tre Guvern n conformitate cu legisla ia i cu acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte. Articolul 7. Drepturile i obliga iile declarantului (1) Valoarea n vam a m rfii anun at de declarant i datele suplimentare referitoare la ea trebuie s fie veridice i confirmate prin acte. (2) n cazul n care este necesar de a confirma valoarea n vam a m rfii anun at , declarantul, la cererea autorit ii vamale, este obligat s prezinte datele respective. Dac autoritatea vamal pune la ndoial autenticitatea acestor date, declarantul este n drept s determine valoarea n vam a m rfii prin metodele prev zute de prezenta lege. (3) n cazul n care apare necesitatea de a preciza valoarea n vam a m rfii anun at , declarantul este n drept s cear autorit ii vamale s i se elibereze marfa declarat , cu gajarea anumitor bunuri ori cu garan ia unei b nci, sau s pl teasc taxa vamal stabilit de c tre autoritatea vamal . (4) n cazul n care nu este de acord cu decizia autorit ii vamale referitoare la valoarea n vam a m rfii, declarantul poate ataca aceast decizie n modul stabilit de legisla ie, att n fa a autorit ii vamale, ct i n fa a instan ei de judecat , f r penalizare (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (5) Cheltuielile suplimentare aferente preciz rii valorii n vam a m rfii sau prezent rii unor informa ii suplimentare referitoare la ea snt acoperite de declarant, n cazul cnd autorit ile vamale depisteaz neautenticitatea datelor anun ate n declara ie. Cheltuielile ce in de efectuarea, la insisten a autorit ii vamale, a controlului suplimentar, n cazul cnd rezultatele acestuia confirm informa ia ini ial prezentat de declarant, snt acoperite de c tre autoritatea vamal (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). Articolul 8. Drepturile i obliga iile autorit ii vamale (1) Autoritatea vamal exercit controlul asupra corectitudinii determin rii valorii n vam a m rfii. (2) Autoritatea vamal este n drept s ia decizii n privin a corectitudinii ori incorectitudinii valorii n

vam a m rfii anun ate de declarant. (3) n cazul n care nu snt date ce ar proba corectitudinea valorii n vam a m rfii anun ate sau exist temei de a considera c datele prezentate de declarant nu snt veridice i/sau suficiente, autoritatea vamal este n drept s determine de sine st t tor valoarea n vam a m rfii, aplicnd consecutiv metodele prev zute de prezenta lege. (4) Informa ia prezentat de declarant la anun area valorii n vam a m rfii constituie secret comercial, poate fi utilizat de autoritatea vamal exclusiv n scopuri vamale i nu poate fi transmis ter elor, cu excep ia cazurilor prev zute de legisla ie. Pentru divulgarea informa iei ce constituie secret comercial, autoritatea vamal poart r spundere n conformitate cu legisla ia. (5) n cazul n care persoana cu func ii de r spundere a autorit ii vamale adopt decizia privind imposibilitatea de a accepta valoarea n vam a m rfii anun ate de declarant, autoritatea vamal , la cererea declarantului, l n tiin eaz n scris despre motivele neaccept rii valorii date, oferindu-i acestuia sau oric rei alte persoane responsabile de plata taxelor vamale i altor impozite posibilitatea de a declara recurs f r penalizare (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (6) Dup adoptarea deciziei definitive privind imposibilitatea de a accepta valoarea n vam a m rfii anun ate de declarant, autoritatea vamal , la cererea n scris a declarantului, este obligat , n termen de o lun , s -i expun n scris motivele neaccept rii valorii n vam a m rfii anun ate de el drept baz la calcularea taxei vamale. (7) n sensul articolelor 7 i 8 din prezenta lege, expresia "f r penalizare" nseamn c declarantul nu va fi pasibil de amend sau de o alt form de penalitate pentru ac iunile de contesta ie (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). Articolul 9. Calcularea i perceperea taxei vamale (1) Taxa vamal se calculeaz i se percepe n baza valorii n vam a m rfii pn la sau la momentul prezent rii declara iei vamale, dac legisla ia nu prevede altfel (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (2) Taxa vamal ncasat se vars la bugetul de stat. Capitolul IV METODELE DE DETERMINARE A VALORII N VAM A M RFII I MODUL DE APLICARE A LOR Articolul 10. Metodele de determinare a valorii n vam a m rfii (1) Valoarea n vam a m rfii introduse pe teritoriul vamal se determin prin urm toarele metode: a) n baza valorii tranzac iei cu marfa respectiv ori n baza pre ului efectiv pl tit sau de pl tit (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000); b) n baza valorii tranzac iei cu marf identic ; c) n baza valorii tranzac iei cu marf similar ; d) n baza costului unitar al m rfii; e) n baza valorii calculate a m rfii; f) prin metoda de rezerv . (2) Principala metod dintre cele specificate la alin.(1) este metoda determin rii valorii n vam a m rfii n baza valorii tranzac iei cu marfa respectiv . n cazul n care metoda principal nu poate fi aplicat , se folosesc alte metode. Fiecare din metodele succesive se aplic doar n cazul n care valoarea n vam a m rfii nu poate fi determinat prin metoda precedent . Metodele prev zute la lit.d) i e) pot fi aplicate n orice consecutivitate, la dorin a declarantului.

Articolul 11. Metoda determin rii valorii n vam a m rfii n baza valorii tranzac iei cu marfa respectiv ori n baza pre ului efectiv pl tit sau de pl tit (1) La determinarea valorii n vam a m rfii n baza valorii tranzac iei cu marfa respectiv ori n baza pre ului efectiv pl tit sau de pl tit, n valoarea tranzac iei se includ urm toarele componente n cazul n care nu au fost incluse anterior n valoarea m rfii (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000): a) cheltuielile pentru transportul m rfii la aeroport sau n alt loc de introducere a m rfii pe teritoriul vamal: - cheltuielile aferente asigur rii; - costul transportului; - costul nc rc rii, desc rc rii i transbord rii m rfii; b) cheltuielile suportate de cump r tor: - comisioanele i primele pentru brokeri, cu excep ia comisioanelor pentru achizi ionarea m rfii; - costul containerelor i/sau al altui ambalaj de folosin repetat , dac , n corespundere cu Nomenclatorul de m rfuri, acestea snt considerate un tot ntreg cu marfa; - costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj i al lucr rilor de ambalare; c) valoarea, calculat n mod corespunz tor, a urm toarelor m rfuri i servicii oferite, direct sau indirect, de cump r tor, n mod gratuit sau la pre redus, n scopul utiliz rii la producerea ori exportarea m rfii evaluate, n m sura n care aceast valoare nu a fost inclus n pre ul efectiv pl tit sau de pl tit: - materiale, componente, p r i i alte elemente similare, ncorporate n marf ; - instrumente, matri e, forme i alte componente similare, utilizate la producerea m rfii; - materiale cheltuite la producerea m rfii; - lucr ri de inginerie, de dezvoltare, lucr ri de art i design, planuri i schi e, executate n afara rii i necesare pentru producerea m rfii; d) redeven ele i taxele pentru licen e, pe care cump r torul trebuie s le achite, direct sau indirect, drept condi ie a vnz rii m rfii evaluate, n m sura n care aceste redeven e i taxe pentru licen e nu au fost incluse n pre ul efectiv pl tit sau de pl tit, cu excep ia redeven elor i taxelor pentru licen e pl tite de c tre cump r tor pentru dreptul de reproducere i distribuire a produc iei cinematografice; e) partea din venitul de la orice revnzare, transmitere sau utilizare ulterioar a m rfii, care ar reveni, direct sau indirect, vnz torului (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (2) Orice adaos la pre ul efectiv pl tit sau de pl tit se efectueaz n conformitate cu prevederile prezentului articol, doar pe baz de date obiective i cuantificabile (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (3) La determinarea valorii n vam a m rfii nu se admite nici un adaos la pre ul efectiv pl tit sau de pl tit, cu excep ia celor prev zute n prezentul articol (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (4) Metoda respectiv nu poate fi aplicat dac : a) exist restric ii n privin a drepturilor cump r torului asupra m rfii evaluate, cu excep ia restric iilor: - stabilite de legisla ie; - n privin a regiunii geografice n care marfa poate fi revndut ; - care nu influen eaz esen ial pre ul m rfii; b) vnzarea m rfii i valoarea tranzac iei depind de respectarea unor condi ii a c ror ac iune nu poate fi luat n considerare; c) informa ia folosit de declarant la anun area valorii n vam a m rfii nu este veridic sau nu este confirmat prin acte;

d) participan ii la tranzac ie snt persoane interdependente, cu excep ia cazurilor cnd interdependen a lor nu influen eaz valoarea tranzac iei i aceasta este acceptat n scopuri vamale conform prevederilor alin.(5) (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (5) a) La determinarea acceptabilit ii valorii tranzac iei n scopul aplic rii prevederilor alin.(4), interdependen a cump r torului i vnz torului, conform alin.(6), nu va constitui un motiv suficient pentru a considera valoarea tranzac iei inacceptabil . n acest caz, se examineaz circumstan ele vnz rii i valoarea tranzac iei se accept cu condi ia ca interdependen a s nu influen eze pre ul. Dac , innd cont de informa iile furnizate de declarant sau ob inute din alte surse, autoritatea vamal are motive s considere c interdependen a a influen at pre ul, ea comunic motivele sale declarantului, dndu-i acestuia posibilitatea de a argumenta valoarea tranzac iei. La solicitarea declarantului, motivele se comunic n scris. b) n cazul cnd participan ii la tranzac ie snt persoane interdependente, valoarea tranzac iei se accept i marfa se evalueaz conform prevederilor alin.(4), dac declarantul demonstreaz c o atare valoare este foarte asem n toare cu una dintre valorile nregistrate aproape n acela i moment sau n acela i moment, cum ar fi: - valoarea tranzac iei cu m rfuri identice sau similare din aceea i ar de export ntre persoane care nu snt interdependente; - valoarea n vam a m rfurilor identice sau similare determinat conform prevederilor art.15; - valoarea n vam a m rfurilor identice sau similare determinat conform prevederilor art.16. c) La aplicarea criteriilor men ionate se va ine cont de diferen a la nivel de comer , de cantitate, de componen ii enumera i n prezentul articol, de diferen a de cheltuieli n tranzac iile identice dintre persoane care nu snt interdependente i cele dintre persoane interdependente. d) Criteriile specificate la lit.b) se aplic la ini iativa declarantului i numai n scop comparativ (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (6) n sensul prezentei legi, persoanele se consider interdependente dac : - una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din consiliul observatorilor celeilalte i viceversa; - snt recunoscute legal ca asocia i; - una dintre ele este patron, iar cealalt - salariat; - o persoan oarecare posed , exercit controlul sau de ine, direct sau indirect, cel pu in 5% din ac iunile cu drept de vot emise de ele; - una dintre ele exercit controlul, direct sau indirect, asupra celeilalte; - ambele snt supuse controlului, direct sau indirect, de o ter persoan ; - mpreun exercit controlul, direct sau indirect, asupra unei ter e persoane; - ambele snt membri ai aceleia i familii (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (7) Persoanele asociate n afaceri, n cazul n care una este agentul, distribuitorul sau concesionarul exclusiv (indiferent de denumirea folosit ) al celeilalte, snt considerate interdependente, n sensul prezentei legi, n cazul n care cad sub inciden a prevederilor alin.(6) (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (8) Cheltuielile suportate de cump r tor pentru serviciile de inspec ie nainte de expedi ie a m rfurilor de import nu se includ n valoarea n vam a m rfurilor importate (introdus prin Legea Nr.967-XV din 11 aprilie 2002). Articolul 12. Metoda determin rii valorii n vam a m rfii n baza valorii tranzac iei cu marf identic (1) La utilizarea acestei metode, drept baz se ia valoarea tranzac iei cu marf identic . Se consider

identice m rfurile care se aseam n n toate privin ele cu marfa evaluat , inclusiv n ce prive te: a) caracteristicile fizice; b) calitatea m rfii i reputa ia ei pe pia ; c) ara de origine; d) produc torul. (2) Deosebirile neesen iale de exterior nu pot constitui temei pentru includerea m rfurilor n categoria celor neidentice dac n celelalte privin e aceste m rfuri corespund cerin elor prev zute la alin.(1). Articolul 13. Metoda determin rii valorii n vam a m rfii n baza valorii tranzac iei cu marf similar (1) La utilizarea acestei metode, drept baz se ia valoarea tranzac iei cu marf similar . Se consider similare m rfurile care, de i nu snt identice, au caracteristici asem n toare i se constituie din componente asem n toare, fapt ce le permite s ndeplineasc acelea i func ii ca i marfa evaluat i s fie interschimbabile din punct de vedere comercial. (2) La determinarea similitudinii m rfurilor, se iau n considerare urm toarele caracteristici: a) calitatea, existen a m rcii comerciale, reputa ia pe pia ; b) ara de origine; c) produc torul. Articolul 14. Principii suplimentare privind determinarea valorii n vam a m rfii n baza valorii tranzac iei cu marf identic sau similar (1) Marfa nu se consider identic sau similar cu cea evaluat dac : a) nu a fost produs n aceea i ar cu marfa evaluat ; b) lucr rile de proiectare, lucr rile experimentale de construc ie, de amenajare estetic , designul, schi ele i desenele tehnice ale ei au fost executate pe teritoriul Republicii Moldova. (2) Marfa fabricat de o alt persoan dect produc torul m rfii evaluate se consider identic ori similar cu cea evaluat numai n cazul n care nu exist m rfuri identice sau similare fabricate de produc torul m rfii evaluate. (3) Metoda determin rii valorii n vam a m rfii n baza valorii tranzac iei cu marf identic sau similar se aplic n cazul n care marfa identic sau similar : a) este vndut pentru a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova; b) este introdus concomitent sau cu cel mult 90 de zile nainte de introducerea m rfii care urmeaz a fi evaluat ; c) este introdus aproximativ n aceea i cantitate i/sau n acelea i condi ii comerciale. Dac marfa identic sau similar a fost introdus n alt cantitate i/sau n alte condi ii comerciale, declarantul trebuie s rectifice corespunz tor valoarea n vam a m rfii anun ate de el, innd cont de aceste deosebiri, i s confirme prin acte datele prezentate. (4) n cazul n care cheltuielile specificate la art.11 alin.(1) lit.a) snt cuprinse n valoarea tranzac iei, aceast valoare se ajusteaz lund n calcul diferen a semnificativ , care poate exista ntre atare cheltuieli aferente m rfurilor evaluate i m rfurilor identice sau similare, determinat de diferen ele de distan i de mijloacele de transport (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (5) n cazul n care, la determinarea valorii n vam a m rfii, drept baz poate fi luat valoarea uneia din cteva tranzac ii cu m rfuri identice sau similare, se aplic cea mai mic valoare a tranzac iei. Articolul 15. Determinarea valorii n vam a m rfii

prin metoda costului unitar (1) Dac marfa introdus pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este vndut n ara de import n starea n care a fost importat , valoarea n vam a acestei m rfi, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe pre ul unitar corespunz tor vnz rii acestei m rfi ori vnz rii m rfii identice sau similare acesteia n cele mai mari partide, concomitent sau aproape concomitent cu importul m rfii de evaluat c tre persoane care nu snt n rela ii de interdependen cu vnz torul, i cu condi ia deducerii: a) comisioanelor pl tite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate, n mod obi nuit, beneficiilor i cheltuielilor generale aferente vnz rilor de m rfuri de aceea i clas sau de acela i tip; b) cheltuielilor obi nuite de transport i de asigurare, precum i cheltuielilor conexe suportate pe teritoriul Republicii Moldova; c) cheltuielilor prev zute la art.11 alin.(1) lit.a); d) impozitelor i taxelor pasibile de plat n leg tur cu importul sau vnzarea m rfurilor. (2) Dac nici marfa introdus pe teritoriul vamal (marfa de evaluat), nici marfa identic sau similar nu este vndut la momentul sau aproape la momentul introducerii m rfii de evaluat, valoarea n vam se va baza, n cazul n care alin.(1) nu prevede altfel, pe pre ul unitar la care aceste m rfuri se vnd n starea n care au fost introduse pe teritoriul vamal la data ulterioar cea mai apropiat momentului introducerii m rfii de evaluat, ns nu mai trziu de 90 de zile de la aceast dat . (3) Dac nici marfa introdus pe teritoriul vamal (marfa de evaluat), nici marfa identic sau similar nu este vndut n starea n care au fost importate, la solicitarea declarantului, valoarea n vam se va baza pe pre ul unitar la care cea mai mare partid de m rfuri introduse, dup prelucrarea ulterioar , a fost vndut c tre persoane care nu snt n rela ii de interdependen cu vnz torul, f cndu-se, totodat , ajust rile datorate valorii ad ugate aferente prelucr rii i deducerile prev zute la alin.(1) (n redac ia Legii Nr.1319XIV din 27 octombrie 2000). Articolul 16. Metoda determin rii valorii n vam a m rfii n baza valorii calculate (1) Valoarea n vam a m rfii, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe valoarea calculat a acesteia, incluznd: a) valoarea sau pre ul materialelor i opera iunilor de fabricare sau ale altor lucr ri pentru producerea m rfii; b) volumul beneficiilor i cheltuielilor generale, egal celui inclus de obicei n cuantumul vnz rilor de m rfuri de aceea i clas sau de acela i tip cu marfa de evaluat, fabricate de produc tori, cu destina ia rii de import; c) orice cheltuieli prev zute la art.11 alin.(1) lit.a). (2) Autoritatea vamal nu este n drept s cear sau s oblige o persoan nerezident s prezinte spre verificare documentele de eviden sau s permit accesul la ele n scopul de a determina valoarea calculat a m rfii. Totodat , informa ia comunicat de produc torul m rfii n scopul determin rii valorii n vam a acesteia, conform prevederilor prezentului articol, poate fi verificat n alt ar de autoritatea vamal , cu acordul produc torului i cu condi ia preaviz rii guvernului rii n cauz i neopunerii acestuia cercet rilor (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). Articolul 17. Metoda de rezerv (1) n cazul n care valoarea n vam a m rfii nu poate fi determinat de c tre declarant prin aplicarea consecutiv a metodelor specificate la articolele 11, 12, 13, 15 i 16 sau autoritatea vamal consider cu temei c aceste metode nu pot fi utilizate, valoarea n vam a m rfii se determin prin metoda de rezerv , prin mijloace rezonabile compatibile cu prevederile prezentei legi, cu principiile generale ale acordurilor

interna ionale la care Republica Moldova este parte i pe baza datelor disponibile (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (2) La cererea sa, declarantul va fi informat n scris asupra valorii n vam a m rfii, determinate conform prevederilor prezentului articol, i asupra metodei utilizate la determinare (n redac ia Legii Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000). (3) La determinarea valorii n vam a m rfii prin metoda de rezerv , drept baz nu pot fi luate: a) pre ul de vnzare al m rfii pe pia a intern a Republicii Moldova; b) pre ul m rfii pe pia a intern a arii exportatoare; c) pre ul m rfii stabilit arbitrar sau pre ul fictiv; d) sistemul care prevede aplicarea, n scopuri vamale, a celei mai mari valori a m rfii din dou posibile; e) costul de produc ie al m rfii, altul dect valoarea calculat a m rfurilor identice sau similare, determinat conform prevederilor art.16 lit.a); f) valoarea m rfii comercializate pentru export n alt ar dect ara importatoare; g) valoarea n vam a m rfii minimal . Articolul 171. Metoda de determinare a valorii n vam a m rfurilor de export Valoarea n vam a m rfurilor de export se determin n baza valorii lor contractuale, lund n considerare condi iile D.A.F. ("Delivered at frontier" - livrarea pn la frontier ) (introdus prin Legea Nr.1387-XIV din 24 noiembrie 2000). DETERMINAREA Capitolul V RII DE ORIGINE A M RFII

Articolul 18. Scopul i modul de determinare a rii de origine a m rfii (1) ara de origine a m rfii se determin n scopul efectu rii unor m suri tarifare i netarifare orientate spre reglementarea introducerii m rfurilor pe teritoriul vamal i scoaterii acestora de pe acest teritoriu. (2) Modul de determinare a rii de origine a m rfii se stabile te de c tre Guvern n baza prevederilor prezentei legi i a acordurilor interna ionale la care Republica Moldova este parte. Articolul 19. ara de origine a m rfii (1) Drept ar de origine a m rfii se consider ara n care ea a fost fabricat integral sau a fost supus unei prelucr ri suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege i de acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte. (2) Drept ar de origine a m rfii pot fi considerate i un grup de ri, o uniune vamal de ri, o parte a rii, n cazul n care este necesar de a le eviden ia n scopul determin rii originii m rfii. (3) La stabilirea criteriilor de determinare a rii de origine a m rfii, preferin se acord criteriilor stipulate n acordurile de comer liber ratificate de Republica Moldova. n celelalte cazuri se aplic prevederile legisla iei na ionale (introdus prin Legea Nr.11-XV din 17 februarie 2005). Articolul 20. Marfa fabricat integral n ara respectiv Drept m rfuri fabricate integral n ara respectiv se consider : a) z c mintele minerale extrase pe teritoriul ei sau n apele ei teritoriale; b) produc ia vegetal , cultivat sau colectat pe teritoriul ei; c) animalele vii ce s-au n scut i au fost crescute n ar ; d) produc ia ob inut de la animalele crescute n ara dat ;

e) produc ia vnatului i pescuitului ob inut n ar ; f) produc ia pescuitului maritim, extras sau fabricat n oceanul mondial de navele rii respective sau de navele nchiriate (afretate) de ea; g) produc ia ob inut prin aplicarea tehnologiilor avansate pe navele cosmice ce apar in rii respective sau snt nchiriate de ea; h) materia prim secundar i de eurile formate n procesul opera iilor de produc ie i altor opera ii efectuate n ar ; i) m rfurile fabricate n ar exclusiv din produc ia specificat la lit. a)-h). Articolul 21. Criteriile prelucr rii suficiente a m rfii (1) Dac la fabricarea m rfii au participat dou sau mai multe ri, originea ei se determin n baza criteriilor prelucr rii suficiente a m rfii. (2) Criteriile prelucr rii suficiente a m rfii se stabilesc i se aplic n conformitate cu prezenta lege i cu acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte, n modul stabilit de Guvern. (3) Criteriile prelucr rii suficiente a m rfii n ara respectiv snt: a) modificarea, n Nomenclatorul de m rfuri, la nivelul oric ruia din primele patru semne, a pozi iei m rfii (codului de clasificare) n urma prelucr rii acesteia; b) executarea unor opera ii de produc ie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept ar de origine ara unde au fost efectuate aceste opera ii; c) modificarea valorii m rfii n cazul n care cota procentual a valorii materialelor utilizate la fabricarea ei constituie nu mai pu in de 45 la sut (regula cotei ad valorem). (4) Se consider c nu corespund criteriilor prelucr rii suficiente a m rfii: a) opera iile de asigurare a integrit ii ei n timpul p str rii sau transportului; b) opera iile de preg tire a m rfii pentru vnzare i transport (divizarea loturilor, formarea loturilor pentru expediere, sortarea, reambalarea); c) opera iile simple de asamblare; d) reunirea m rfurilor (componentelor) f r a atribui produc iei ob inute caracteristici ce ar deosebi-o esen ial de m rfurile (componentele) ini iale. (5) n cazul n care n actele corespunz toare nu se stipuleaz expres datele referitoare la marfa concret sau la ara ei de origine, se aplic criteriul prelucr rii suficiente a m rfii, specificat la alin. (3) lit. a). Articolul 22. Determinarea rii de origine a m rfii la livrarea acesteia n loturi (1) La cererea declarantului, trebuie s fie considerat o singur marf , marfa n stare demontat sau incomplet , livrat n mai multe loturi, n cazul n care, din motive de produc ie sau de transportare, este imposibil de a o expedia ntr-un singur lot, precum i marfa divizat n loturi din gre eal . (2) Condi iile de aplicare a prevederilor alin.(1) snt: a) n tiin area prealabil a autorit ii vamale despre divizarea m rfii n loturi, indicndu-se cauzele acestei diviz ri i specificndu-se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a m rfii conform Nomenclatorului de m rfuri i a datelor despre valoarea ei i ara de origine; b) confirmarea prin acte a incorectitudinii diviz rii m rfii n cteva partide; c) livrarea tuturor loturilor de m rfuri dintr-o ar de c tre un singur exportator; d) introducerea tuturor loturilor de m rfuri prin unul i acela i punct vamal; e) livrarea tuturor loturilor de m rfuri n termen de cel mult ase luni de la data accept rii de c tre autoritatea vamal a declara iei vamale sau de la data expir rii termenului de prezentare a acesteia referitor

la primul lot. Articolul 23. Confirmarea originii m rfii (1) Pentru confirmarea originii m rfii, autoritatea vamal este n drept s -i solicite declarantului certificatul de origine a m rfii. (2) La introducerea m rfii pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei se prezint n mod obligatoriu dac : a) ara de origine a m rfii beneficiaz din partea Republicii Moldova de un regim preferen ial la tariful vamal; b) importul m rfurilor din ara respectiv se reglementeaz prin restric ii cantitative sau alte m suri de reglementare a activit ii comerciale externe; c) acest lucru este prev zut de legisla ia n domeniul protec iei mediului nconjur tor, ocrotirii s n t ii, protec iei drepturilor consumatorilor, asigur rii ordinii publice, securit ii statului i n alte domenii de importan vital , precum i de acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte; d) documentele prezentate pentru perfectare vamal nu con in date cu privire la originea m rfii sau autoritatea vamal are temei s presupun c datele declarate cu privire la originea m rfurilor snt neautentice. (3) La scoaterea m rfii de pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei, n cazurile n care acesta este necesar conform contractelor respective, conform regulilor rii importatoare sau acordurilor interna ionale la care Republica Moldova este parte, se elibereaz de organele abilitate. (4) La certificarea originii m rfii exportate, organul vamal este n drept s solicite de la agentul economic documentele necesare, inclusiv privind expertiza, care justific i demonstreaz originea m rfii i s efectueze, dup caz, expertiza originii m rfii. Agentul economic poart responsabilitate deplin pentru informa ia prezentat (introdus prin Legea Nr.82-XVI din 6 aprilie 2006). Articolul 24. Certificatul de origine a m rfii (1) Certificatul de origine a m rfii trebuie s confirme univoc originea acesteia din ara respectiv i s con in : a) declara ia exportatorului care confirm c marfa corespunde cerin elor specificate la art.20; b) adeverin a din partea organului competent din ara exportatoare ce a eliberat certificatul care confirm autenticitatea datelor din certificat. (2) Certificatul de origine a m rfii se prezint mpreun cu declara ia vamal i cu alte documente care urmeaz s fie perfectate de c tre autoritatea vamal . n caz de pierdere a certificatului, se prezint duplicatul autentificat oficial al acestuia. (3) n cazul n care se pune la ndoial autenticitatea certificatului de origine a m rfii sau a datelor ce se con in n el, autoritatea vamal este n drept s se adreseze organelor care au eliberat certificatul sau organiza iilor specializate ale rii men ionate ca ar de origine a m rfii pentru a ob ine date suplimentare sau preciz ri. (4) n cazurile prev zute de prezenta lege, originea m rfii se consider stabilit numai n cazul n care se prezint certificatul de origine a m rfii, perfectat n modul cuvenit, sau date suplimentare ori preciz ri. Articolul 25. Dispozi ii suplimentare privind determinarea rii de origine a m rfii (1) La m rfurile provenite din rile cu care Republica Moldova a ncheiat acorduri privind acordarea clauzei na iunii celei mai favorizate, poate fi aplicat (restabilit) regimul preferen ial la tariful vamal n cazul prezent rii certificatului de origine a lor cel trziu la expirarea unui an de la data perfect rii actelor

vamale. (2) La determinarea rii de origine a m rfii, nu se ia n considerare originea resurselor energetice, a ma inilor, utilajului i instrumentelor folosite la fabricarea ei. (3) Particularit ile determin rii rii de origine a m rfurilor introduse pe teritoriul vamal din ter e ri, precum i din zonele vamale libere i depozitele vamale libere situate pe teritoriul Republicii Moldova, se stabilesc de c tre Guvern. (4) La cererea declarantului sau a oric rei persoane interesate, informa ia privind ara de origine sau originea preferen ial a m rfii se va furniza ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu dect peste 150 de zile de la data solicit rii evalu rii, cu condi ia c autorit ilor corespunz toare le-au fost comunicate toate informa iile necesare. Solicit rile men ionate pot fi acceptate pn la i dup punerea n vnzare a m rfii respective. Datele stabilite privind ara de origine snt valabile n decurs de 3 ani, sub rezerva ca faptele pe care se bazeaz i condi iile n care au fost ob inute s r mn comparabile (introdus prin Legea Nr.1319XIV din 27 octombrie 2000). Articolul 26. ntemeierea refuzului de trecere a m rfii peste frontiera vamal (1) Autoritatea vamal este n drept s resping cererea de trecere a m rfii peste frontiera vamal doar n cazul n care dispune de argumente temeinice c aceast marf este originar din ara ale c rei m rfuri nu pot fi autorizate pentru trecerea frontierei vamale n conformitate cu legisla ia sau cu acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte. (2) Neprezentarea certificatului de origine a m rfii, perfectat n modul cuvenit, sau a datelor suplimentare ori a preciz rilor n privin a originii m rfii nu poate constitui temei pentru refuzul trecerii m rfii peste frontiera vamal . (3) M rfurile a c ror origine nu este stabilit cu exactitate pot fi trecute peste frontiera vamal doar cu condi ia achit rii taxei vamale la cotele maxime ale tarifului vamal. Capitolul VI FACILIT I TARIFARE Articolul 27. Facilit i tarifare (1) Prin facilit i tarifare se subn eleg facilit ile acordate de c tre ar , n condi ii de reciprocitate sau unilateral, pentru m rfurile trecute peste frontiera vamal a acestei ri sub form de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferen ial de m rfuri, de reducere a taxei vamale, de scutire de tax , de restituire a taxei pl tite anterior. (2) Facilit ile tarifare se stabilesc prin prezenta lege i nu pot avea caracter individual, cu excep ia cazurilor prev zute la art.28. (3) Facilit ile tarifare se acord n modul prev zut de legisla ie i de acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte. Articolul 28. Scutirea de taxa vamal Snt scutite de taxa vamal : a) mijloacele de transport folosite la transporturi interna ionale de pasageri i de bagaje, de m rfuri, precum i obiectele de aprovizionare tehnico-material , echipamentul, combustibilul, alimentele, necesare pentru exploatarea acestor mijloace de transport n cursul deplas rii sau procurate n str in tate n leg tur cu lichidarea defec iunilor, n suma stabilit de actele legislative corespunz toare; b) m rfurile de uz oficial introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal de c tre cet eni str ini, n

conformitate cu legisla ia, precum i cu acordurile interna ionale la care Republica Moldova este parte; c) valuta na ional , valuta str in (cu excep ia celei folosite n scopuri numismatice), precum i hrtiile de valoare, n conformitate cu legisla ia; d) m rfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de ajutor umanitar, destina ia lor fiind confirmat de organul abilitat (n redac ia Legii Nr.367-XV din 25 septembrie 2003); e) m rfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de ajutor cu titlu gratuit (dona ii) sau n scopuri filantropice pe linia statului, destina ia lor fiind confirmat de organul abilitat; f) m rfurile introduse provizoriu pe sau scoase provizoriu de pe teritoriul vamal sub supraveghere vamal n cadrul destina iilor vamale respective (n redac ia Legii Nr.11-XV din 17 februarie 2005); g) m rfurile plasate sub regimurile vamale de tranzit i antrepozit vamal i sub destina iile vamale de distrugere i abandon n folosul statului (n redac ia Legii Nr.11-XV din 17 februarie 2005); h) m rfurile de uz sau consum personal, importate de c tre persoanele fizice, a c ror valoare sau cantitate nu dep e te limita stabilit de legisla ia n vigoare (n redac ia Legii Nr.1440-XV din 8 noiembrie 2002); i) m rfurile autohtone anterior exportate i reintroduse, n termen de 3 ani, n aceea i stare i produsele compensatoare dup perfec ionarea pasiv conform reglement rilor vamale (n redac ia Legii Nr.11-XV din 17 februarie 2005); j) publica iile periodice, c r ile ce in de domeniul nv mntului, tiin ei i culturii, materialele didactice pentru institu iile pre colare, de nv mnt i curative; k) m rfurile importate pentru comercializarea lor n regimul vamal magazin duty free (duty free diplomatic) (introdus prin Legea Nr.1031-XV din 2 mai 2002); l) m rfurile (serviciile) introduse n zona economic liber de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice libere, m rfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona economic liber , exportate n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova i n alte zone economice libere, precum i m rfurile originare din zona economic liber introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova (introdus prin Legea Nr.1140-XV din 14 iunie 2002; n redac ia Legii Nr.267-XVI din 28 iulie 2006); m) m rfurile plasate n regimul vamal de perfec ionare activ , exceptnd m rfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proasp t sau refrigerat (pozi ia tarifar 0201), carnea de bovine congelat (pozi ia tarifar 0202), carnea de porcine, proasp t , refrigerat sau congelat (pozi ia tarifar 0203), carnea de ovine sau caprine, proasp t , refrigerat sau congelat (pozi ia tarifar 0204), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, m gari, catri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (pozi ia tarifar 0206), carnea i organele comestibile ale p s rilor de la pozi ia tarifar 0105, proaspete, refrigerate sau congelate (pozi ia tarifar 0207), sl nin f r carne slab , gr simea de porc i de pas re, netopit , nici altfel extras , proasp t , refrigerat , congelat , s rat sau n saramur , uscat sau afumat (pozi ia tarifar 0209 00), laptele i smntna din lapte, concentrate sau cu adaos de zah r sau al i ndulcitori (edulcoran i) (pozi ia tarifar 0402), feculele de cartofi (pozi ia tarifar 1108 13 000), gr simile de animale din specia bovin , ovin sau caprin , altele dect cele de la pozi ia tarifar 1503 (pozi ia tarifar 1502 00) i zah rul brut din trestie de zah r (pozi ia tarifar 1701 11). Taxa vamal achitat pentru m rfurile plasate n regim vamal de perfec ionare activ , la care se aplic taxa vamal , se restituie, n modul stabilit de Serviciul Vamal, ntr-un termen ce nu va dep i 10 zile (n redac ia Legilor Nr.501-XV din 11 decembrie 2003; Nr.167-XV din 27 mai 2004); n) m rfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul mprumuturilor i granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garan ie de stat, din contul mprumuturilor acordate de organismele financiare interna ionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realiz rii proiectelor respective, precum i din contul granturilor acordate institu iilor finan ate de la buget, conform listei aprobate de

Guvern; o) utilajul, echipamentul i atributele de gratifica ie primite ca dona ii de Comitetul Na ional Olimpic i de federa iile sportive na ionale de profil de la Comitetul Interna ional Olimpic, de la federa iile sportive europene i interna ionale de profil pentru preg tirea sportivilor de performan i promovarea mi c rii olimpice, f r drept de comercializare a acestui utilaj, echipament i atribute de gratifica ie; (Conform Legii Nr.1440-XV din 8 noiembrie 2002 articolul este introdus cu literele m)-o). p) timbrele de acciz importate i destinate marc rii m rfurilor supuse accizelor (introdus prin Legea Nr.263-XV din 26 iunie 2003); q) activele materiale a c ror valoare dep e te 3000 lei pentru o unitate i al c ror termen de exploatare dep e te un an, destinate includerii n capitalul statutar (social), n modul i n termenele prev zute de legisla ie. Modul de aplicare a facilit ii fiscale respective se stabile te prin regulamentul aprobat de Guvern (introdus prin Legea Nr.350-XV din 21 octombrie 2004; n redac ia Legilor Nr.154-XVI din 21 iulie 2005, n vigoare 1 ianuarie 2006; Nr.268-XVI din 28 iulie 2006, n vigoare 1 ianuarie 2007); r) utilajul tehnologic, echipamentul, instala iile i mijloacele circulante importate de c tre organiza iile din sfera tiin ei i inov rii, acreditate de Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare pentru activitatea din sfera tiin ei i inov rii, conform Nomenclatorului m rfurilor al Republicii Moldova i limitei propuse anual de Guvern i aprobate de Parlament (introdus prin Legea Nr.294-XV din 28 iulie 2004, n vigoare la 1 ianuarie 2005; n redac ia Legii Nr.5-XV din 17 februarie 2005); s) m rfurile importate cu scopul efectu rii investi iilor capitale n cadrul i n condi iile Acordului de investi ii "Cu privire la Portul Interna ional Liber "Giurgiule ti" (introdus prin Legea Nr.10-XV din 17 februarie 2005); t) produsele petroliere importate n cadrul i n condi iile Acordului de investi ii "Cu privire la Portul Interna ional Liber "Giurgiule ti"", destinate comercializ rii prin unit ile de comercializare a produselor petroliere stabilite n acordul men ionat (introdus prin Legea Nr.10-XV din 17 februarie 2005); u) m rfurile introduse n Republica Moldova de c tre persoanele juridice n scopuri necomerciale i plasate sub regimul vamal de import, a c ror valoare n vam nu dep e te 50 de euro (introdus prin Legea Nr.11-XV din 17 februarie 2005); v) bunurile mobile a c ror valoare dep e te 3000 de lei i a c ror durat de func ionare este mai mare de un an, importate de c tre ntreprinderile ce desf oar activitatea de leasing, n scopul onor rii obliga iilor contractuale ale acestora, rezultate din contractele de leasing ncheiate cu persoane fizice sau juridice din Republica Moldova (introdus prin Legea Nr.60-XVI din 28 aprilie 2005; n redac ia Legii Nr.268-XVI din 28 iulie 2006, n vigoare 1 ianuarie 2007). Capitolul VII MODUL DE RESTITUIRE A SUMELOR TAXELOR VAMALE PL TITE N PLUS (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000) Articolul 29. Modul de restituire a sumelor taxelor vamale pl tite n plus (1) Sumele taxelor vamale pl tite n plus la buget, ca rezultat al comiterii unor erori de calcul, al efectu rii pl ilor anticipate n m rimi ce dep esc cele necesare sau ca rezultat al anul rii pl ilor dup modificarea declara iei vamale, se restituie la contul pl titorului sau se trec n contul altor pl i vamale i fiscale dac nu a trecut mai mult de un an de la data suprapl ii. (2) Pentru a ob ine restituirea sumelor specificate la alin.(1) sau trecerea lor n contul altor pl i, pl titorul depune o cerere la autoritatea vamal , n care indic supraplata respectiv . La cerere se anexeaz certificatul fiscal teritorial, care confirm restan ele pl titorului sau lipsa acestora fa de buget i fondul social.

(3) Examinnd cererea pl titorului, autoritatea vamal adopt hot rrea privind restituirea, trecerea n contul altor pl i sau refuzul de restituire a sumei taxelor vamale ncasate, informndu-l n scris pe pl titor despre hot rrea adoptat . O copie a hot rrii n cauz , precum i a actului de verificare a st rii decont rilor, ntocmit la ziua efectu rii opera iunilor bancare, se anexeaz la documentele ce confirm restituirea suprapl ii sau trecerea ei n contul altor pl i. Autoritatea vamal examineaz cererea n termen de 30 de zile. (4) Opera iunile men ionate de restituire sau de trecere n cont a suprapl ilor se efectueaz de c tre autorit ile vamale, n baza documentelor bancare i de cas , prin virament respectiv de la conturile trezoreriale. (5) n cazul n care pl titorul are restan e la bugetele de toate nivelurile, supraplata nu i se restituie, ea fiind folosit la stingerea restan elor n cauz . Capitolul VIII R SPUNDEREA PENTRU NC LCAREA PREZENTEI LEGI Articolul 30. R spunderea pentru nc lcarea prezentei legi Persoanele care ncalc prezenta lege poart r spundere n conformitate cu legisla ia. Capitolul IX ACORDURILE INTERNA IONALE Articolul 31. Acordurile interna ionale n cazul n care acordul interna ional la care Republica Moldova este parte stabile te alte norme dect cele prev zute de prezenta lege, se aplic normele acordului interna ional. Capitolul X APLICAREA PREVEDERILOR UNOR ARTICOLE (introdus prin Legea Nr.1319-XIV din 27 octombrie 2000) Articolul 32. Aplicarea prevederilor unor articole Prevederile unor articole se aplic innd cont de notele interpretative expuse n anexa nr.3. Capitolul XI DISPOZI II FINALE I TRANZITORII Articolul 33 Prezenta lege intr n vigoare la data public rii. Articolul 34 Guvernul, n termen de 6 luni: va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege; va prezenta Parlamentului propuneri pentru: - aducerea legisla iei n vigoare n concordan cu prezenta lege; - elaborarea actelor normative care s asigure realizarea prezentei legi. (Conform Legii Nr.289-XVI din 11 noiembrie 2005 n cuprinsul legii sintagma "Departamentul

Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal"). PRE EDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MO PAN Anexa nr.1 la Legea cu privire la tariful vamal (introdus prin Legea Nr.1387-XIV din 24 noiembrie 2000; n redac ia Legilor Nr.837-XV din 14 februarie 2002; Nr.1114-XV din 6 iunie 2002; Nr.1440-XV din 8 noiembrie 2002; Nr.1532-XV din 12 decembrie 2002; Nr.83-XV din 28 februarie 2003; Nr.299-XV din 11 iulie 2003; Nr.331-XV din 24 iulie 2003; Nr.468-XV din 21 noiembrie 2003; Nr.501-XV din 11 decembrie 2003; Nr.568-XV din 25 decembrie 2003; Nr.228-XV din 1 iulie 2004; Nr.154-XVI din 21 iulie 2005; Nr.325-XVI din 3 noiembrie 2006, n vigoare 1 ianuarie 2007)