P. 1
Scopul auditului calitatii

Scopul auditului calitatii

|Views: 344|Likes:
Published by Alex Canschi

More info:

Published by: Alex Canschi on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

Scopul auditului calitatii

În contextul preocup rilor actuale de implementare a unor sisteme ale calit ii, potrivit standardelor din familia ISO 9000, auditul este considerat un instrument esen ial pentru realizarea obiectivelor organiza iei, în acest domeniu. Scopul principal al auditului calit ii este de a evalua ac iunile corective necesare pentru eliminarea deficien elor i posibilit ile de îmbun t ire a sistemului calit ii organiza iei, a proceselor sale, a produselor i serviciilor pe care le ofer . Pe de alt parte, certificarea sistemelor calit ii, a c rei importan a crescut în ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, în raport cu standardele interna ionale i europene, aplicabile în domeniu.

Obiectivele generale ale auditului calitatii
Auditul calit ii poate fi efectuat în urm toarele scopuri principale: ‡ evaluarea conformit ii proceselor i rezultatelor acestor procese (produse,servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normative; ‡ evaluarea conformit ii unor elemente ale sistemului calit ii sau a sistemului în ansamblu cu cerin ele specificate; ‡ identificarea punctelor critice, surse ale deficien elor, în desf urarea activit ilor din organiza ie; ‡ ini ierea m surilor corective i de îmbun t ire necesare, privind procesele i rezultatele acestor procese (produse, servicii); ‡ urm rirea aplic rii m surilor corective i de îmbun t ire stabilite. O organiza ie poate hot rî, prin urmare, efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dac produsele în curs de fabrica ie sau cele noi corespund cerin elor specificate (în standarde sau în alte documente normative) i pentru a evalua în ce m sur procesele sunt inute sub control. Pe de alt parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calit ii organiza iei, în raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface în mod constant cerin ele prestabilite. Prin auditul calit ii organiza ia urm re te, de asemenea,

identificarea punctelor critice. 4. Pe baza rezultatelor pot fi mai bine fundamentate ac iunile de îmbun t ire a calit ii proceselor. manualul calit ii. Identitatea membrilor echipei de audit 5. 4. Data i durata fiec rei activit i desf urate în cadrul auditului 9. Lista de difuzare a raportului de audit i data prev zut pentru difuzare .) 4. Identitatea persoanelor care au responsabilit i directe referitoare la obiectivele i domeniul auditului 3. etc. ca i supravegherea aplic rii m surilor corective stabilite.1) Fig. Identificarea documentelor de referin (standarde ISO. inând seama de natura i importan a activit ilor i sunt efectuate de auditori califica i. Identificarea entit ilor organizatorice care trebuie auditate 8. în vederea reducerii costurilor referitoare la calitate. Limba utilizat în timpul auditului 6.1 Eficien a auditurilor calit ii Elementele planului de audit 1. Cerin e privind confiden ialitatea informa iilor 11. (fig. Obiectivele i domeniul auditului 2. produselor i a sistemului calit ii organiza iei. se poate ajunge la mic orarea continu a abaterilor i implicit la cre terea gradului de satisfacere a cerin elor. Perioada i locul efectu rii auditului 7. Programul reuniunilor cu conducerea organiza iei auditate 10. În m sura în care aceste audituri sunt corect planificate i programate.

împreun cu reprezentantul conducerii organiza iei auditate. Identificarea neconformit ilor se realizeaz în raport cu cerin ele specificate în standard sau în alte documente de referin ale auditului. neconformit ile constatate cu prilejul auditului se clasific . poate deveni o neconformitate major . care nu afecteaz în mod semnificativ implementarea sau men inerea sistemului calit ii. Pentru ca o neconformitate s poat fi considerat minor . Neconformit ile majore se refer la nesatisfacerea cerin elor standardului de referin .Dovezile de audit si modul de obtinere a lor Culegerea dovezilor se realizeaz prin analiza documentelor. Stadiul confirm rii metrologice a unor echipamente de încerc ri nu este identificat. de regul . chestionarea personalului implicat în domeniul auditat i prin observarea direct a desf ur rii activit ilor în domeniul respectiv. Unele documente referitoare la sistemul calit ii nu sunt semnate sau nu exist alte dovezi privind aprobarea lor. Exemple tipice de asemenea neconformit i sunt considerate urm toarele: definirea i documentarea necorespunz toare a politicii organiza iei referitoare la calitate sau a procedurilor sistemului calit ii. Se recomand ca observa iile s fie analizate de auditorul ef. Aceast delimitare este important în luarea deciziei de aprobare/certificare a sistemului calit ii organiza iei. cu prilejul auditului de supraveghere. echipa de audit recomand aprobarea/certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. Observa iile auditorilor. sunt analizate de echipa de audit. În cazul constat rii unor neconformit i majore. nu a fost men ionat . În mod obi nuit. formulate dup auditarea tuturor activit ilor. pentru a se stabili care din ele vor fi raportate ca neconformit i. astfel încât nu pot servi la demonstrarea func ion rii corespunz toare a sistemului. este important ca aceasta s apar în mod izolat. . Unele înregistr ri referitoare la calitate sunt incomplete. Aceste neconformit i trebuie s fie documentate clar i concis i demonstrate pe baza unor dovezi corespunz toare. urmând ca verificarea implement rii ac iunilor corective necesare s se fac . în func ie de gravitatea lor. cerin ele prev zute în procedurile sistemului calit ii nu au fost documentate într-o m sur semnificativ . înregistr rile referitoare la calitate nu demonstreaz func ionarea eficient a sistemului calit ii. în dou categorii: majore i minore. relevant pentru o anumit activitate. Exemple tipice de asemenea neconformit i sunt considerate urm toarele: existen a unor abateri minore în implementarea procedurilor documentate ale sistemului calit ii. În caz contrar. echipa de audit nu recomand aprobarea/certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. Neconformit ile minore sunt neconformit i izolate sau sporadice. o cerin specificat de standardul de referin . În cazul constat rii unor neconformit i minore. care afecteaz într-o m sur important implementarea sau men inerea sistemului calit ii.

auditurile calit ii sunt de trei tipuri (fig. 4. în func ie de obiectul lor Pe de alt parte. procesului i sistemului calit ii organiza iei. deosebim audituri interne i externe ale Livreaz produse i servicii calit ii (fig.2): ‡ auditul calit ii produsului/serviciului. servicii. Auditul calit ii Audituri interne (Äprima parte´) Audituri externe Audituri Äsecund parte´ Audituri Äter parte´ Fig.3 Tipuri de audituri ale calit ii. ‡ auditul calit ii procesului. fiind denumite audituri Äprima parte´ (first part audits). 4. în cadrul propriei organiza ii. procese sau sistemul calit ii unei organiza ii. ‡ auditul sistemului calit ii. În mod corespunz tor.3) Auditurile interne ale calit ii au ca scop evaluarea ac iunilor corective sau de îmbun t ire necesare. De regul . 4. în func ie de scopul lor . 4.2 Tipuri de auditori ale calit ii. aceste audituri reprezint o combina ie între auditul calit ii produsului/ serviciului. auditurile calit ii pot fi efectuate în scopuri interne sau externe. Auditul calit ii Auditul calit ii produsului/serviciului Auditul calit ii procesului Auditul sistemului calit ii Fig. Ele sunt efectuate de organiza ia îns i. În func ie de obiectul lor.Tipuri de audituri ale calit ii Prin auditurile calit ii pot fi evaluate produse.

Auditul nu se rezum îns numai la o simpl examinare a calit ii produsului. sunt denumite audituri Äsecund parte´ (second-part audits). ‡ stabilirea m surilor corective sau de îmbun t ire necesare.5): ‡ examinarea produsului în raport cu documentele de referin . specifica ii tehnice. ci are în vedere evaluarea eficacit ii m surilor de asigurare a calit ii. documentele i mijloacele de fabrica ie i inspec ie corespunz toare. identificându-se neconformit ile i cauzele acestora. la cererea organiza iei care dore te auditarea sistemului calit ii sau la cererea unei alte p r i (beneficiar al organiza iei sau un organism independent). în cazul unor produse reclamate de beneficiari sau care prezint neconformit i majore sau repetate.Auditurile externe ale calit ii au ca scop principal ob inerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura ob inerea calit ii cerute. documente de fabrica ie). privind produsul auditat. efectuate de un organism neutru. . ‡ elaborarea ´raportului de examinare´.in rela ie cu procesele implicate in realizarea produsului i cu materiile prime. Metodologia auditului calit ii produsului Efectuarea unui audit al calit ii produsului presupune. de regul . Ele sunt efectuate i în vederea înregistr rii (certific rii) sistemului calit ii unei organiza ii. caietul de sarcini. 4. parcurgerea urm toarelor etape mai importante (fig. Pe baza rezultatului auditului calit ii pot fi stabilite m surile corective sau de îmbun t ire necesare. Cu acest prilej sunt verificate i documentele de referin . trebuie asigurat posibilitatea efectu rii unor audituri ori de câte ori este necesar. Auditul calit ii produsului 1 Obiectivele auditului calit ii produsului Auditul calit ii produsului serve te pentru evaluare conformit ii caracteristicilor de calitate a unui produs finit sau semifinit (componente. Auditurile externe. referitoare la produsul respectiv. efectuate de beneficiari ai organiza iei prin auditori proprii. în scopul evalu rii sistemului calit ii acestuia. sunt denumite audituri Äter parte´ (third-part audits). cu specificarea clar a neconformit ilor constatate. Raportul întocmit la finalizarea auditului trebuie s con in toate rezultatele inspec iilor i încerc rilor efectuate. ‡ supravegherea aplic rii m surilor corective sau de îmbun t ire stabilite. p r i constructive) cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specifice in documentele de referin (standarde. specifica ia produsului.materialele care au fost utilizate. Pentru efectuarea auditului calit ii produsului se iau în considerare procedurile sistemului calit ii. Se recomand ca necesitatea i frecven a auditurilor calit ii produselor s fie f cut de compartimentul calitate din organiza ie (serviciul de asigurare a calit ii). ‡ analiza neconformit ilor i a cauzelor acestora. pentru a se putea stabili cele mai potrivite m suri corective sau de îmbun t ire a calit ii produsului. Auditurile externe. de exemplu. pentru a se stabili dac sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor preconizate în domeniul calit ii produselor. Independent de aceast programare.

documentele referitoare la desf urarea. specifica iile tehnice ale produselor realizate. instala ii) privind realizarea calit ii cerute. ‡ supravegherea aplic rii m surilor corective sau de îmbun t ire stabilite. re ete. cel pu in o dat pe an. perfec ionarea planific rii fabrica iei. Concluziile raportului de audit trebuie aduse la cuno tin efilor compartimentelor ale c ror procese au fost auditate. administrativ) cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specificate în documentele de referin (proceduri i instruc iuni de lucru. Auditul calit ii procesului se bazeaz pe procedurile corespunz toare ale sistemului calit ii.Auditul calit ii procesului Obiectivele auditului calit ii procesului Auditul calit ii procesului serve te pentru evaluarea conformit ii unui proces (de proiectare. eficacitatea m surilor de asigurare a calit ii. de regul . de asemenea. acordându-se prioritate proceselor complexe. Ca i în cazul auditul calit ii produsului. starea echipamentelor de inspec ie i corectitudinea utiliz rii acestora. . referitoare la procesul auditat. de inspec ie. materialele prelucrate prin procesul respective. pentru a fi luate m surile corective sau de îmbun t ire necesare. ‡ elaborarea Äraportului de audit´. parcurgerea urm toarelor etape: ‡ examinarea tuturor elementelor relevante pentru calitatea procesului auditat : valabilitatea documentelor referitoare la proces instruc iuni de lucru. pentru a stabili dac sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor preconizate. cu specificarea clar a neconformit ilor constatate. referitoare la procesul respectiv. ‡ analiza neconformit ilor i a cauzelor acestora. celor cu num r mare de componente intermediare realizate sau având anumite particularit i tehnologice. materialelor prelucrate. stabilindu-se m surile corective de îmbun t ire necesare. Este recomandabil ca aceste audituri s fie programate i efectuate în mod sistematic. modificarea structurii procesului de fabrica ie. pentru toate procesele organiza iei. perfec ionarea metodologiei de asigurare a calit ii materiilor prime. Efectuarea unui audit al calit ii procesului presupune. rezultatele încerc rilor efectuate în cazul pieselor (componentelor) la care se aplica autocontrolul. analizele referitoare la materiile prime. Se iau în considerare i cerin ele referitoare la calificarea personalului implicat în procesul auditat. ‡ stabilirea m surilor corective sau de îmbun t ire necesare. desene) capacitatea echipamentelor (ma ini. sunt verificate i documentele de referin . supravegherea i inspec ia procesului respectiv. Prin auditul calit ii procesului se urm re te. pot fi f cute propuneri privind: modificarea echipamentelor utilizate în cadrul procesului respectiv. raport de examinare). prin procesul respectiv). ‡ elaborarea unor documente men ionate (liste de verificare. corectarea desf ur rii anumitor faze ale procesului. produc ie.

sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface în permanen cerin ele prescrise. ‡ procedurile opera ionale. evaluarea eficacit ii acestui sistem. ‡ satisfacerea unor cerin e reglementare. ca i a documenta iei aferente. Auditurile sistemului calit ii se realizeaz pe baza urm toarelor documente : ‡ standardele referitoare la sistemul calit ii. stabilindu-se ac iunile corective necesare pentru eliminarea neconformit ilor. ‡ specifica ii tehnice. ‡ proceduri referitoare la costurile calit ii. ‡ înregistrarea (certificarea) sistemului calit ii organiza iei auditate. cu reprezentarea grafic a rezultatelor evalu rii fiec rui element al sistemului calit ii. Auditurile sistemelor calit ii pot fi realizate în scopuri interne i externe. ‡ documentele de inspec ie. Prin aceast evaluare se urm re te determinarea conformit ii elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specificate. ‡ manualul calit ii. o organiza ie poate hot rî efectuarea unor audituri pentru evaluarea propriului sistem al calit ii. ‡ instruc iunile de lucru. ‡ determinarea eficacit ii sistemului calit ii privind realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calit ii. ‡ procedurile sistemului calit ii. Astfel. Prin auditul sistemului calit ii organiza ia î i poate propune. în toate etapele realiz rii produselor. de asemenea.7). Folosirea în acest scop a unui sistem de punctaj. în raport cu un anumit standard. poate fi deosebit de util (fig. ‡ îmbun t irea sistemului calit ii organiza iei auditate. 4. privind realizarea obiectivelor pe care i le-a propus în domeniul calit ii.Auditul sistemelor calit ii Obiectivele auditului sistemelor calit ii Auditurile sistemelor calit ii sunt efectuate în urm toarele scopuri principale: ‡ determinarea conformit ii elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specifice în documentele de referin (standarde sau alte documente normative aplicabile). .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->