P. 1
Scopul auditului calitatii

Scopul auditului calitatii

|Views: 344|Likes:
Published by Alex Canschi

More info:

Published by: Alex Canschi on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

Scopul auditului calitatii

În contextul preocup rilor actuale de implementare a unor sisteme ale calit ii, potrivit standardelor din familia ISO 9000, auditul este considerat un instrument esen ial pentru realizarea obiectivelor organiza iei, în acest domeniu. Scopul principal al auditului calit ii este de a evalua ac iunile corective necesare pentru eliminarea deficien elor i posibilit ile de îmbun t ire a sistemului calit ii organiza iei, a proceselor sale, a produselor i serviciilor pe care le ofer . Pe de alt parte, certificarea sistemelor calit ii, a c rei importan a crescut în ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, în raport cu standardele interna ionale i europene, aplicabile în domeniu.

Obiectivele generale ale auditului calitatii
Auditul calit ii poate fi efectuat în urm toarele scopuri principale: ‡ evaluarea conformit ii proceselor i rezultatelor acestor procese (produse,servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normative; ‡ evaluarea conformit ii unor elemente ale sistemului calit ii sau a sistemului în ansamblu cu cerin ele specificate; ‡ identificarea punctelor critice, surse ale deficien elor, în desf urarea activit ilor din organiza ie; ‡ ini ierea m surilor corective i de îmbun t ire necesare, privind procesele i rezultatele acestor procese (produse, servicii); ‡ urm rirea aplic rii m surilor corective i de îmbun t ire stabilite. O organiza ie poate hot rî, prin urmare, efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dac produsele în curs de fabrica ie sau cele noi corespund cerin elor specificate (în standarde sau în alte documente normative) i pentru a evalua în ce m sur procesele sunt inute sub control. Pe de alt parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calit ii organiza iei, în raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface în mod constant cerin ele prestabilite. Prin auditul calit ii organiza ia urm re te, de asemenea,

Identitatea persoanelor care au responsabilit i directe referitoare la obiectivele i domeniul auditului 3.) 4. inând seama de natura i importan a activit ilor i sunt efectuate de auditori califica i. Pe baza rezultatelor pot fi mai bine fundamentate ac iunile de îmbun t ire a calit ii proceselor. Obiectivele i domeniul auditului 2. ca i supravegherea aplic rii m surilor corective stabilite.1) Fig. 4. Programul reuniunilor cu conducerea organiza iei auditate 10. manualul calit ii. Perioada i locul efectu rii auditului 7. Identitatea membrilor echipei de audit 5. 4. Data i durata fiec rei activit i desf urate în cadrul auditului 9. Identificarea entit ilor organizatorice care trebuie auditate 8. În m sura în care aceste audituri sunt corect planificate i programate. produselor i a sistemului calit ii organiza iei. se poate ajunge la mic orarea continu a abaterilor i implicit la cre terea gradului de satisfacere a cerin elor. (fig. Identificarea documentelor de referin (standarde ISO. Limba utilizat în timpul auditului 6. în vederea reducerii costurilor referitoare la calitate. Lista de difuzare a raportului de audit i data prev zut pentru difuzare . etc.identificarea punctelor critice. Cerin e privind confiden ialitatea informa iilor 11.1 Eficien a auditurilor calit ii Elementele planului de audit 1.

care afecteaz într-o m sur important implementarea sau men inerea sistemului calit ii. împreun cu reprezentantul conducerii organiza iei auditate. în func ie de gravitatea lor.Dovezile de audit si modul de obtinere a lor Culegerea dovezilor se realizeaz prin analiza documentelor. o cerin specificat de standardul de referin . chestionarea personalului implicat în domeniul auditat i prin observarea direct a desf ur rii activit ilor în domeniul respectiv. astfel încât nu pot servi la demonstrarea func ion rii corespunz toare a sistemului. formulate dup auditarea tuturor activit ilor. poate deveni o neconformitate major . Stadiul confirm rii metrologice a unor echipamente de încerc ri nu este identificat. Exemple tipice de asemenea neconformit i sunt considerate urm toarele: definirea i documentarea necorespunz toare a politicii organiza iei referitoare la calitate sau a procedurilor sistemului calit ii. Observa iile auditorilor. este important ca aceasta s apar în mod izolat. nu a fost men ionat . înregistr rile referitoare la calitate nu demonstreaz func ionarea eficient a sistemului calit ii. Neconformit ile minore sunt neconformit i izolate sau sporadice. neconformit ile constatate cu prilejul auditului se clasific . Pentru ca o neconformitate s poat fi considerat minor . urmând ca verificarea implement rii ac iunilor corective necesare s se fac . Aceast delimitare este important în luarea deciziei de aprobare/certificare a sistemului calit ii organiza iei. . echipa de audit nu recomand aprobarea/certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. În cazul constat rii unor neconformit i minore. Unele înregistr ri referitoare la calitate sunt incomplete. cu prilejul auditului de supraveghere. care nu afecteaz în mod semnificativ implementarea sau men inerea sistemului calit ii. În mod obi nuit. Identificarea neconformit ilor se realizeaz în raport cu cerin ele specificate în standard sau în alte documente de referin ale auditului. sunt analizate de echipa de audit. Se recomand ca observa iile s fie analizate de auditorul ef. echipa de audit recomand aprobarea/certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. pentru a se stabili care din ele vor fi raportate ca neconformit i. în dou categorii: majore i minore. relevant pentru o anumit activitate. Exemple tipice de asemenea neconformit i sunt considerate urm toarele: existen a unor abateri minore în implementarea procedurilor documentate ale sistemului calit ii. Neconformit ile majore se refer la nesatisfacerea cerin elor standardului de referin . Unele documente referitoare la sistemul calit ii nu sunt semnate sau nu exist alte dovezi privind aprobarea lor. În cazul constat rii unor neconformit i majore. În caz contrar. cerin ele prev zute în procedurile sistemului calit ii nu au fost documentate într-o m sur semnificativ . Aceste neconformit i trebuie s fie documentate clar i concis i demonstrate pe baza unor dovezi corespunz toare. de regul .

2): ‡ auditul calit ii produsului/serviciului. în func ie de scopul lor . în cadrul propriei organiza ii. deosebim audituri interne i externe ale Livreaz produse i servicii calit ii (fig.Tipuri de audituri ale calit ii Prin auditurile calit ii pot fi evaluate produse. procese sau sistemul calit ii unei organiza ii.3) Auditurile interne ale calit ii au ca scop evaluarea ac iunilor corective sau de îmbun t ire necesare.2 Tipuri de auditori ale calit ii. 4. 4. ‡ auditul sistemului calit ii. în func ie de obiectul lor Pe de alt parte. Auditul calit ii Audituri interne (Äprima parte´) Audituri externe Audituri Äsecund parte´ Audituri Äter parte´ Fig. 4. În mod corespunz tor. procesului i sistemului calit ii organiza iei. Ele sunt efectuate de organiza ia îns i. 4. auditurile calit ii sunt de trei tipuri (fig.3 Tipuri de audituri ale calit ii. Auditul calit ii Auditul calit ii produsului/serviciului Auditul calit ii procesului Auditul sistemului calit ii Fig. În func ie de obiectul lor. De regul . auditurile calit ii pot fi efectuate în scopuri interne sau externe. aceste audituri reprezint o combina ie între auditul calit ii produsului/ serviciului. fiind denumite audituri Äprima parte´ (first part audits). ‡ auditul calit ii procesului. servicii.

. ‡ stabilirea m surilor corective sau de îmbun t ire necesare. Pentru efectuarea auditului calit ii produsului se iau în considerare procedurile sistemului calit ii. specifica ii tehnice. 4. efectuate de un organism neutru. ‡ elaborarea ´raportului de examinare´. sunt denumite audituri Äsecund parte´ (second-part audits). referitoare la produsul respectiv. identificându-se neconformit ile i cauzele acestora. parcurgerea urm toarelor etape mai importante (fig. Auditurile externe. Metodologia auditului calit ii produsului Efectuarea unui audit al calit ii produsului presupune. documentele i mijloacele de fabrica ie i inspec ie corespunz toare. cu specificarea clar a neconformit ilor constatate. la cererea organiza iei care dore te auditarea sistemului calit ii sau la cererea unei alte p r i (beneficiar al organiza iei sau un organism independent). trebuie asigurat posibilitatea efectu rii unor audituri ori de câte ori este necesar. specifica ia produsului. ‡ analiza neconformit ilor i a cauzelor acestora.5): ‡ examinarea produsului în raport cu documentele de referin . ci are în vedere evaluarea eficacit ii m surilor de asigurare a calit ii. Raportul întocmit la finalizarea auditului trebuie s con in toate rezultatele inspec iilor i încerc rilor efectuate. efectuate de beneficiari ai organiza iei prin auditori proprii. Ele sunt efectuate i în vederea înregistr rii (certific rii) sistemului calit ii unei organiza ii. caietul de sarcini. pentru a se putea stabili cele mai potrivite m suri corective sau de îmbun t ire a calit ii produsului. documente de fabrica ie). de regul . de exemplu. Pe baza rezultatului auditului calit ii pot fi stabilite m surile corective sau de îmbun t ire necesare. Independent de aceast programare.Auditurile externe ale calit ii au ca scop principal ob inerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura ob inerea calit ii cerute. în cazul unor produse reclamate de beneficiari sau care prezint neconformit i majore sau repetate. ‡ supravegherea aplic rii m surilor corective sau de îmbun t ire stabilite. Auditurile externe. Cu acest prilej sunt verificate i documentele de referin . în scopul evalu rii sistemului calit ii acestuia. p r i constructive) cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specifice in documentele de referin (standarde.materialele care au fost utilizate. Se recomand ca necesitatea i frecven a auditurilor calit ii produselor s fie f cut de compartimentul calitate din organiza ie (serviciul de asigurare a calit ii). privind produsul auditat. pentru a se stabili dac sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor preconizate în domeniul calit ii produselor. sunt denumite audituri Äter parte´ (third-part audits).in rela ie cu procesele implicate in realizarea produsului i cu materiile prime. Auditul calit ii produsului 1 Obiectivele auditului calit ii produsului Auditul calit ii produsului serve te pentru evaluare conformit ii caracteristicilor de calitate a unui produs finit sau semifinit (componente. Auditul nu se rezum îns numai la o simpl examinare a calit ii produsului.

modificarea structurii procesului de fabrica ie. pot fi f cute propuneri privind: modificarea echipamentelor utilizate în cadrul procesului respectiv. re ete. perfec ionarea metodologiei de asigurare a calit ii materiilor prime. sunt verificate i documentele de referin . celor cu num r mare de componente intermediare realizate sau având anumite particularit i tehnologice. documentele referitoare la desf urarea. produc ie. raport de examinare). perfec ionarea planific rii fabrica iei. cel pu in o dat pe an. cu specificarea clar a neconformit ilor constatate. referitoare la procesul auditat. instala ii) privind realizarea calit ii cerute. analizele referitoare la materiile prime. supravegherea i inspec ia procesului respectiv. Concluziile raportului de audit trebuie aduse la cuno tin efilor compartimentelor ale c ror procese au fost auditate. specifica iile tehnice ale produselor realizate. rezultatele încerc rilor efectuate în cazul pieselor (componentelor) la care se aplica autocontrolul. Auditul calit ii procesului se bazeaz pe procedurile corespunz toare ale sistemului calit ii. referitoare la procesul respectiv. Se iau în considerare i cerin ele referitoare la calificarea personalului implicat în procesul auditat. materialelor prelucrate. acordându-se prioritate proceselor complexe. administrativ) cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specificate în documentele de referin (proceduri i instruc iuni de lucru. ‡ stabilirea m surilor corective sau de îmbun t ire necesare.Auditul calit ii procesului Obiectivele auditului calit ii procesului Auditul calit ii procesului serve te pentru evaluarea conformit ii unui proces (de proiectare. ‡ elaborarea unor documente men ionate (liste de verificare. starea echipamentelor de inspec ie i corectitudinea utiliz rii acestora. ‡ elaborarea Äraportului de audit´. de asemenea. desene) capacitatea echipamentelor (ma ini. stabilindu-se m surile corective de îmbun t ire necesare. de regul . de inspec ie. prin procesul respectiv). parcurgerea urm toarelor etape: ‡ examinarea tuturor elementelor relevante pentru calitatea procesului auditat : valabilitatea documentelor referitoare la proces instruc iuni de lucru. pentru a fi luate m surile corective sau de îmbun t ire necesare. eficacitatea m surilor de asigurare a calit ii. Ca i în cazul auditul calit ii produsului. corectarea desf ur rii anumitor faze ale procesului. . Prin auditul calit ii procesului se urm re te. ‡ supravegherea aplic rii m surilor corective sau de îmbun t ire stabilite. pentru toate procesele organiza iei. pentru a stabili dac sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor preconizate. ‡ analiza neconformit ilor i a cauzelor acestora. materialele prelucrate prin procesul respective. Este recomandabil ca aceste audituri s fie programate i efectuate în mod sistematic. Efectuarea unui audit al calit ii procesului presupune.

Prin aceast evaluare se urm re te determinarea conformit ii elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specificate. Auditurile sistemului calit ii se realizeaz pe baza urm toarelor documente : ‡ standardele referitoare la sistemul calit ii. poate fi deosebit de util (fig. ‡ înregistrarea (certificarea) sistemului calit ii organiza iei auditate. Prin auditul sistemului calit ii organiza ia î i poate propune.Auditul sistemelor calit ii Obiectivele auditului sistemelor calit ii Auditurile sistemelor calit ii sunt efectuate în urm toarele scopuri principale: ‡ determinarea conformit ii elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specifice în documentele de referin (standarde sau alte documente normative aplicabile). sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface în permanen cerin ele prescrise. cu reprezentarea grafic a rezultatelor evalu rii fiec rui element al sistemului calit ii.7). o organiza ie poate hot rî efectuarea unor audituri pentru evaluarea propriului sistem al calit ii. Astfel. ‡ procedurile sistemului calit ii. în toate etapele realiz rii produselor. de asemenea. stabilindu-se ac iunile corective necesare pentru eliminarea neconformit ilor. ‡ manualul calit ii. ‡ determinarea eficacit ii sistemului calit ii privind realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calit ii. privind realizarea obiectivelor pe care i le-a propus în domeniul calit ii. ‡ îmbun t irea sistemului calit ii organiza iei auditate. . ‡ proceduri referitoare la costurile calit ii. ‡ satisfacerea unor cerin e reglementare. ‡ specifica ii tehnice. ca i a documenta iei aferente. în raport cu un anumit standard. ‡ procedurile opera ionale. ‡ instruc iunile de lucru. Folosirea în acest scop a unui sistem de punctaj. 4. Auditurile sistemelor calit ii pot fi realizate în scopuri interne i externe. evaluarea eficacit ii acestui sistem. ‡ documentele de inspec ie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->