Sunteți pe pagina 1din 12

C M Y K

U n T a l i s m a n p o a r t ` N O R O C d o a r c e l o r c a r e m e r i t ` ! P ` s t r a ] i -vv ` I d e n -
titatea [ i P e r s o n a l i t a t e a ! ( A l i n O p r e a - T A L I S M A N )
TU SESIZEZI, NOI ÎI PUNEM LA PÃMÂNT!

de Drãgãºani
În Rm. Vâlcea ºi Bãlceºti, doar la
chioºcurile RODIPET!
S~PT~MÂNAL DE INFORMA}IE {I ATITUDINE AL DR~G~{ANIULUI {I AL LOCALIT~}ILOR DIN SUDUL JUDE}ULUI VÂLCEA
CONTINE SI INFORMATII Cel mai modern local din Drãgã[ani,
•Anul I•Nr. 44• 21-27 NOIEMBRIE 2008•pre]: 50bani DIN RESTUL JUDE}ULUI!!! recomandat de VIP-URI
interna]ionale!

ORGANIZEAZÃ MESE
FESTIVE, LA PRETURI
INCREDIBILE!
T E L : 0 2 5 0 -8
813.489

Pag. 03

Zdrentele din presa corupta si


aservita politic liberalilor s-au
inselat amarnic! Vasile Bleotu este
iubit de oamenii simpli pentru ca
si el ii iubeste neconditionat si
promite sa faca imposibilul pentru
a le oferi o viata ca in occident!...
CITI}I NUM~RUL 22 AL P ag . 0 6 -0
07 Pag. 12
S~PT~MÂNALULUI DE ATITUDINE AL
RÂMNICULUI, PRO EXPRES DE RAMNIC:

Prima televizune
online din Vâlcea! P ag . 1 2

DE ACUM NE PUTE}I CITI, VEDEA {I AUZI PE INTERNET, LA ADRESA: w w w . p u b l i p r o . r o Singura pres` vertical` din Vâlcea!
02 21 - 27 NOIEMBRIE
2008 Atitudine...
CALENDARUL ORTODOX
PENTRU PERIOADA
21 - 27 NOIEMBRIE. 2008: D e r âsul
Dr`g`[aniului...
21.11.2008: (†) Intrarea în biserica a Maicii
Domnului
22.11.2008: Sf. Apostol Filimon; Sf. mucenita
Cecilia Romana

Iu ! iu! iu!...
Sã-ºi punã pãrul pe
23.11.2008: Duminica a 26-aa dupa Rusalii (Luca moaþe
9), Sfântul Ierarh Amfilohie de Iconiu; Sfântul ªi unghiile sã ºi le
Ierarh Grigorie de Agrigent; †) Cuviosul facã hoaþe.
Antonie de la Iezerul-V
V âlcea Viespoiul înghiþi
Viespea îl trimite Uneori, aceastã rubricã mai conþine ºi unele
Pe viespoi cu plodul minciuna
24.11.2008: Sf. Ier. Mc. Clement al Romei si Iar viespea drept expresii licenþioase, ca urmare, este
Petru al Alexandriei Sã aibã grijã de el interzisã tinerilor sub 18 ani sau acelora
Alte oi, rãsplatã dintre dvs. care din motive religioase
25.11.2008: † Sf. Mare Mucenita Ecaterina; Sf.
Mare Mucenic Mercurie
Pânã spre cinã,
Sã se-aºeze ea pe-un coi
Îi dete viespoiului
Pãsãrica toatã,
De alþii fututã,
sau de altã naturã, se simt ofesanþi!
Mai ceva ca-n
poveste,
+18
ªi sã aibã timp
Sã ºi-o tragã-n tihnã Linsã ºi mâncatã, Iar ea strigã tare
26.11.2008: Cuviosul Alipie stâlpnicul din Cu alþi masculi Bucatã cu bucatã, C-o doare
Bitinia; Cuviosul Nicon din Armenia; Cuviosul Cãci crenvuºtiul de-acas’ De floci, cu dinþii muºcatã. C-a-nfipt în ea
Stelian din Paflagonia A plesnit de-atâta tras De tot banana
ªi n-o mai suferã, Însã nu se desfãtã Cea tare
27.11.2008: Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Cuviosul Cãci la el nu se gudurã... Cu frãguþa pe puþã. ªi fãrã de cicoare...
Grigorie Sinaitul Acas’ o luã naturalã, Cãþeaua vecinii o auzii
Ea ºtie sã pape bine Cã-n cãsoiul lui,
Doar banana altora Cum suspinã...
Viespoiu’ nu-ºi pune perdea. ªi intrã, acu’, ºi cãþaua în
Cã-i face buzunaru’ doldora O fute direct pe canapea A-
cãlduri
Cã doar e soaþa sa!... ªi-ar vrea ºi ea
Unu, doi, trei Mã rog, ºi-a cui o mai vrea! CES -
Viespea zburã Un câine de rasã TE
El crede cã nu-i trebe cãciulã, Sã i-o-mpingã bine MA-
De la viespoiu ei. Cã are scula bunã.
Plecã cu beþele crãcãnate Pe canapeaua de TERIALE
Poate i-o mai face lângã vitrine.
Ca sticsurile arse pe „spate”... Dobitoacei un plod, C ONSTI -
Blana de pe pãsãricã ºi-a ras, Iu! Iu! Iu! T U IE UN
Ca sã nu mai plece Fug acu’
Ca sã-i placã pendulei Prin vecini dupã-altã pendulã Cã-ngheþai PA M F LET {I
Ce i-o trage-n glas... Cã ºi-a lui e tare ºi bunã De cât mã VO R TR EBUI
Astfel penduloiu’ o sunã ªi nu s-a uzat, uitai. CIT I TE CA
Sã-i spunã cã i se fãcu Cã pe viespe nu prea s-a mai Vãzui, pe geam, tot ATARE!!!
Sã i-o tragã pe sus ºi pe jos urcat. ªi nu dãdui niciun
Cã nu-i periculos, Viespoiu i-o trage bine viespii, zlot.
Cã-ºi pune glucã Care geme, suspinã, O vãzui pe gratis
Cu gust de frãguþã Se face cã-i place,
0 3 5 0 - 4 0 2 . 5 7 4 Întinsã bine pe puþã. Ca s-o lase-n pace
ªi mã prãpãdii de râs
Cã-mi pãru cã viespea
PROGRAMUL DE AUDIEN}E AL PRIMARULUI {I Pe viespe o obosi C-a avut-o mereu Pare a fi un pudel
De-o topi... Penduloiu cel greu... La pizdã rasã
VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI DR~G~{ANI: Ajunse acas’, pe-nserat Mãi, frate, viespoiu ªi-n ochi stropitã
Cristi Nedelcu> |N FIECARE JOI, |NTRE ORELE: 13.00 - 16.00 ªi-i zise la viespoi O fute pe viespe De spermã brânzoasã...
Mihai Bolocan> |N FIECARE MIERCURI, |NTRE ORELE: 13.00 - 16.00 C-a fost cu douã oi
VREMEA |N S~PT~MÂNA
21 - 27 NOIEMBRIE 2008: STOP BLITZ Pãi,
deh, dacã le lipseºte dibla ºi mai multe doage de la cap
le au atât de crãpate cã li s-au scurs neuronii din creer, prin ele,
ce sã le mai ceri? Aºa sub alterni are Nuicã, la PRM, cã i-au limit
mecla pe coºurile de gunoi din Drãgãºani?! Apoi, ne mirãm cum de nu le-a dat prin gând sã-ºi
arunce ºeful direct la gunoi, dacã tot au mers pânã aici...

KNOCK OUT!
“De ce o criticaþi atât pe Zvetlana
Preoteasa asta? Lãsaþi-o mãi,
sãraca de ea în pace, cã ºi aºa nu
are nici o ºansã, cã în Drãgãºani va
lua Blotu 80% ºi Brânzan restul!”
(Alis Ungureanu, supraveghetor
Zvetlana Preoteasa la Muzeul Viei ºi Vinului)

SUB SEMNUL ÎNTREBÃRII


Stima]i profesori - cãci slavã Domnului, la Drãgã[ani, sunte]i [i mul]i [i din tot
felul de partide, [i, pe deasupra, majoritatea sunte]i chiar... degeaba, la capitolul
meserie [i cuno[tin]e - [i acum, când v-au l`sat s` v` creasc` fluturii prin
buzunare, de[i tot ei sunt cei care promulgaser` legea pentru majorarea cu 50 %
a salariilor voastre, tot pe liberali ave]i de gând s` \i trimite]i \n Parlamentul
}`rii, la alegerile care vor avea loc pe data de 30 noiembrie a.c.?
Politica... 21 - 27 NOIEMBRIE
2008 03
gura. Profesional, n-are ce s-o lege fruntea ministerului ºi la ªcoala Take Ionescu, amândouã
de ºcoalã, de procesul instructiv- din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea þi alte ºcoli din
educativ de care nu s-a simþit oraºele judeþului ºi þãrii cu directori liberali, au primit
niciodatã atrasã. La minister a fost microbuze ºcolare. Maºini care, din lipsã de activitate, stau
spectaculos ºi incredibil promovatã nemiºcate de luni de zile, în timp ce în alte pãrþi din judeþ ºi
de la ªcoala cu clasele I-VIII Nr. 2, din þarã sunt copii care fac sacrificii inumane sã meargã la
din Râmnicu Vâlcea, ºcoalã care, ºcoalã, parcurgând zeci de kilometri pe zi, pe jos, prin
graþie doamnei ministru, poartã ploaie, ger, viscol, prin pãduri, u8nde sunt expuºi la riscuri
acum liberalul nume de ªcoala I. extraordinare. Dar nu numai aici s-a dovedit doamna
Gh. Duca. Este o ºcoalã unde “ministru” darnicã ºi productivã. Astfel de acþiuni sunt
Zvetlana a venit de la CN Mircea cel condamnabile cel puþin sub aspect moral, dacã nu ºi sub
Bãtrân unde nu a fost decât o simplã aspect juridic, fiindcã aceste microbuze sunt destinate
suplinitoare ºi de unde a fost trimisã exclusiv pentru transportul ºcolar din mediul rural, nu din
la plimbare pentru cã nu-ºi fãcea oraºe, nu din centrele de municipii! La ªcoala Take Ionescu,
meseria, neplãcându-i cartea ºi din Râmnicu Vâlcea, s-au fãcut lucrãri de supraetajare,
bãtându-ºi joc de profesia ºi fiindcã acolo chiar nu erau spaþii îndeajuns pentru numãrul
demnitatea de dascãl - demnitate pe mare de elevi ºi procesul de învãþãmânt se desfãºura greoi.
care n-a avut-o ºi nu o va putea avea Dar ºcoala asta a primit bani ºi pentru împrejmuirea cu gard
niciodatã. Ca preºedinte al din fier forjat, exact ca gardul pus acum, în toamnã... De ce
organizaþiei judeþene de femei a s-a înlocuit gardul celãlalt - ºi, mai ales, unde a ajuns acel
PNL Vâlcea, ea fãcea politicã ºi în gard - iarãºi, nu se ºtie. Exact acelaºi lucru s-a petrecut ºi cu
ºcoalã, încãlcând astfel, foarte grav, schimbarea gardului din fier forjat s-a întâmplat ºi la ªcoala
Constituþia României. Se smiorcãia nr. 4 din Râmnicu Vâlcea ºi la multe altele care au primit
mereu la elevi, sclifosindu-se ºi bani cu care, în mod normal, trebuia sã se execute lucrãri de
scuzându-se la ei, cerându-le sã o modernizare ºi dotare strict necesare. Se ºtie însã cã astfel
înþeleagã de ce nu prea poate veni la de lucrãri în ºcoli, ca ºi altele, numeroase, sunt executate de
ºcoalã, fiindcã ea trebuie sã meargã cãtre firme anume, care trebuie sã asigure ºi sã închidã
prin judeþ în acþiuni de binefacere, la circuitul grosolan al fondurilor bãneºti liberale. ªi asta, în
orfelinate ºi la cãmine de bãtrâni cu timp ce alte ºcoli cu condiþii foarte grele, cu imobile în stare
produse alimentare, cu dulciuri, cu avansatã de degradare, condiþii insalubre pentru elevi, dotãri
jucãrii ºi cu alte bunãtãþuri, fiindcã rudimentare, multe, enorm de multe astfel de ºcoli din þarã
PNL se îngrijeºte de oamenii ºi n-au primit bani pentru recondiþionare, astfel încât sã poatã
copiii sãrmani ºi neajutoraþi. ªi dacã obþine autorizaþiile necesare funcþionãrii. De ce n-au primit
astfel de acþiuni îi încântau pe copii, bani? În primul rând pentru cã primarii din comunele sau
nu tot aºa se întâmpla ºi cu pãrinþii oraºele respective nu sunt liberali! În acest sens, este de
lor, care erau revoltaþi la culme, reþinut faptul cã preºedintele organizaþiei judeþene Vâlcea a
În colegiul electoral Drãgãºani, figureazã drept candidat ducându-se în repetate rânduri la ºcoalã ºi în audienþe la PSD, domnul Ion Cîlea, preºedinte ales al Consiliului
ºi o persoanã cu numele Zvetlana Preoteasa, din tabãra judeþ ºi la ISJ, unde fãceau scandal pentru atitudinea Judeþean, a insistat foarte mult ºi, în cele din urmã, a fost
liberalã. Zicem cã figureazã, fiindcã aceasta chiar este o iresponsabilã ºi inconºtientã a acestei “profesoare” care-ºi primit, în varã, la ministrul Adomniþei, cãruia i-a prezentat o
figurantã pe scena politicii româneºti. O figurã care aduce bate joc de ºcoalã ºi de copii. Mulþi dintre pãrinþi notã foarte bine fundamentatã, cu situaþia grea ºi foarte grea
umbrã ºi nu luminã, o figurã care pretinde a avea merite sã ameninþau sau chiar îºi retrãgeau copiii de la ªcoala Nr. 2 din unele ºcoli vâlcene. Dar cã ministrul liberal al
deþinã o demnitate de o aºa importanþã în statul român - dacã nu erau mutaþi de la clasa acelei pseudoprofesoare. Învãþãmântului Românesc a tratat problema bãºcãlios, a
Secretar de Stat în Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii! Dar Iatã însã cã din aceastã posturã extrem de ingratã în care rãspuns, a rãspuns cu obrãznicie cã nu dã nici un ban la alte
cine este aceastã Zvetlana Preoteasa? Ce merite are ea ajunsese la ªcoala Nr. 2 din municipiul Râmnicu Vâlcea, în ºcoli, fiin dcã nu vrea el ca sã dea bani la toatã lumea, cã de
pentru a urca în aceastã demnitate în stat, iar acum sã loc sã ajungã la coada vacii, aceastã preoteasã a ajuns aia esteministru, ca sã facã acolo ce crede eº cã este mai
râvneascã la demnitatea de parlamentar? Zvetlana Preoteasa, ministru adjunct la Învãþãmânt! Ce cruntã ironie a soartei! bine ºi sã dea bani la cine crede el de cuviinþã, la cine
aºa cum de altfel ºtie o þarã întreagã este doar o umilã Întrebam la început dacã s-o mai fi pomenit o asemenea estimeazã el cã ar merita aceste fonduri... E cât se poate de
profesoarã care abia ºi-a luat definitivatul, cu o greutate faptã contra naturii, o asemenea jignire ºi insultã ºi limpede atitudinea acestei gãºti liberale care este pusã pe
extremã. Dupã care, la fel de greu, ºi-a luat examenul de batjocorire a întregii dãscãlimi române? Rãspunsul este cãpãtuialã, pe jefuirea averii statului ºi pe aruncarea marii
titularizare, la ultima încercare posibilã, a treia, dupã care, în totuºi afirmativ, adicã DA, s-a mai pomenit! Cam aºa ceva mese a cetãþenilor în prãpastia deznãdejdiei. O gaºcã
caz de nereuºitã, ar fi fost îndrumatã ca sã taie frunzã la s-a mai întâmplat în România, exact acum 60 de ani, în periculoasã pentrunaþiunea românã, gaºcã înrãitã ºi nãrãvitã
câini. “Reuºita” la titularizare i se datoreazã însã milei 1948, când Gheorghe Gheorghiu-Dej l-a numit ca ministru la rãu, care vrea sã rãmânã, în continuare, la putere. Scop
profesorului examinator, care s-a-ndurat de nevinovata ºi al învãþãmântului pe prietenul sãu Gheorghe Vasilicgi, lider pentru care face tot felul de manevre, dintre cele mai
plângãreaþa ei fãpturã ºi i-a dat drumul în lumea delicatã a de sindicat ºi el, ca ºi Dej, dar bun de gurã. Acest Gheorghe condamnabile de pe faþa acestui pãmânt. Dar, avem
dãscãlimii. Fãrã nici un grad didactic, Zvetlana Preoteasa a Vasilichi avea doar patru clase primare! ªi iatã cã a ajuns convingerea cã poporul nostru s-a sãturat de astfel de
ajuns, iatã, Secretar de Stat, în Ministerul Educaþiei! S-o mai ministru al Învãþãmântului! Deci, se mai poate! Istoria se indivizi care-ºi vãd doar de interesele lor personale ºi care
fi pomenit o asemenea faptã contra naturii, o asemenea mai repetã! Dar ce isprãvi a mai fãcut doamna Zvetlana îngenuncheazã o þarã întreagã pentru pofta lor insaþiabilã de
jignire ºi insultã ºi batjocorire întregii dãscãlimi române? O Preoteasa din momentul în care s-a vãzut în scaunul înavuþire. Poftã care li se va tãia, cu siguranþã, la 30
þarã întreagã s-a întrebat, uimitã, consternatã, umilitã, dacã ministerial? S-a autopropus, cu un tupeu extraordinar, în noiembrie 2008, cu votul celor mulþi ºi disperaþi, care vor
PNL-ul chiar n-a avut ºi el un profesor titrat, cu gradul comisia naþionalã de evaluare a manualelor ºcolare! Ce face ca de aici încolo, gruparea politicã liberalã sã nu mai
didactic I, cu doctorat în domeniu, un dascãl eminent, aºa tangenþã o fi având ea cu aceastã pretenþioasã treabã nu e de urce niciodatã pe scena politicã a guvernãrii acestei þãri!
cum sunt atâþia, în România, care sã stea în fruntea acestei înþeles. Dara dat roade ºi în aceastã funcþie, reuºind sã Notã: Nu ne asumãm rãspunderea pentru cele
nobile bresle? Nu, n-a avut. PNL nu are cadre, nu are contribuie substanþial la realizarea unui “Ghiveci de menþionate mai sus. Facem menþiunea cã acestea ne-
specialiºti în nici un domeniu de activitate. Nu are oameni manuale în ºcolii”, cum bine este consemnat în Ziarul Ziua au fost scrise pe adresa redacþiei de cãtre un pãrinte
care sã ducã povara conducerii unei þãri. PNL recurge la tot din 15 septembrie 2008. Graþie contribuþiei sale inestimabile nemulþumit de modul în care liberalii au înþeles sã
felul de cârpeli, de improvizaþii, de bãºcãlioase numiri ale la revoluþionarea învãþãmântului românesc, s-au produs educe viitorul acestei þãri, anume pe odraslele fiecãruia
unor Neica-nimeni, în posturi cheie ale statului. Tot din lipsã acele monstruoase scandaluri cu bacalaureatul, când s-au dintre noi... Sunt lucruri pe care le vedþi cu toþii, zi de
de cadre ºi de respect pentru neamul românesc, pentru aflat dinainte subiectele de examen ºi elevii au copiat pe
amintirea ilustrului ministru Spiru Haret, Ministeru al zi, cu ochiul liber. Noi nu facem decât sã le readucem
rupte, Scandalos ºi extrem de dureros este ºi faptul cã din în atenþia dumneavoastrã, pentru a vã determina sã
Instrucþiunii Publice, care a revoluþionat ºi a modernizat programele ºcolare au fost scoºi marii scriitori români - elita
întregul învãþãmâ nt românesc la sfârºitul secolului al XIX- faceþi o alegere potrivitã acum, când sunteºi chemaþi
culturii neamului românesc - Eminescu (redus la simplã din nou la urne. Aºa sã vã ajute Dumnezeu!
lea, deci tot astfel din lipsã de cadre competente a fost numit figuraþie, cu titlu informativ), Caragiale,
ºi ministrul titular la învãþãmânt, Cristian Adomniþei, un Creangã, Sadoveanu, Cãlinescu, Blaga,
bãieþaº care, la fel, nu avea nici o tangenþã cu treburile unui Camil Petrescu ºi alþii, în schimbul lor fiind
ministeriat de o astfel de importanþã naþionalã, de introduºi oameni politici ai prezentului ºi
importanþã pentru prezentul ºi mai ales pentru viitorul indivizi care nu au absolut nici un merit
naþiunii române! Cum o fi reuºit Emilian Frâncu, pentru a fi trecuþi în manualele ºcolare! Dar,
preºedintele liberalilor vâlceni, sã-l convingã, sã-l sã mai luãm un exemplu-douã dintre
pãcãleascã pe Cãlin Popescu Tãriceanu cã aceastã persoanã numeroasele isprãvi ale acestei persoane care
cu numele Zvetlana Preoteasa este bunã pentru postul de a bulversat învãþãmântul românesc ºi care
ministru la învãþãmânt? Nimeni nu poate bãnui, dar toatã pretinde acum sã devinã ºi parlamentar. De
lumea ºtie, fiindcã se înþelege de la sine, cã amândoi - ºi cum a fost numitã acoloo sus, a dat telefoane
Frâncu ºi Zvetlana - sunt tot o apã ºi un pãmânt. În la cunoºtinþele lor liberale din ºcoli, la
superficialitatea crasã care îi caracterizeazã, el creadã, cã ºi directorii pe care îi unseserã sau îi
ea, cã aceastã preoteasã este o valoare. Îi zicem preoteasã menþinuserã ei, liberalii, în funcþii, ºi i-a pus,
pentru cã Zvetlana este, într-adevãr, soþie de preot, deºi în toamna lui 2007, sã inventeze repede “un
putem spune cã n-are nimic sfânt în ea. O persoanã ºi ea, motiv serios” în baza cãruia sã le poatã
acolo, oarecare, o persoanã comunã, care, neºtiind sã facã în repartiza microbuze ºcolare. ªi aºa se face cã
viaþã altceva mai bun, a intrat în politicã, unde ºtie sã dea cu ªcoala I. Gh. Duca de la care urcase ea în
04
21 - 27 NOIEMBRIE
2008 Flagrant!...
Transport de animale
fãrã acte, la
Lãcusteni ºi
Tetoiu
La data de 13
noiembrie a.c.,
poliþiºtii din cadrul
Poliþiei oraºului
Bãlceºti au efectuat
o acþiune pe linia
respectãrii legalitãþii transportului de
animale în comunele Lãcusteni ºi Tetoiu.
Astfel, a fost depistat ILIE P., de 40 de
ani, din municipiul Sibiu, care transporta
animale cu un autoturism marca Dacia
fãrã sã deþinã documente sanitar -
veterinare. ILIE P. a fost sancþionat
conform H.G. 984/2005, cu amendã în
valoare de 12 milioane de lei vechi.
„ ªtefan TIUCÃ

Logan, vandalizat la
Bãlceºti
Luni, 17 no-
iembrie a.c., la
ora 08.10, poli-
þiºtii din oraºul
Bãlceºti au fost
sesizaþi, prin sis- Încã ne mai întrebãm, deºi din novate, în favoarea firmei unui de- vã un microbuz marca Iveco, ce
temul 112, de moment ce cãpeteniile gaborilor au putat care nu se simte sã achite ta- scârþia din toate încheieturile, de
cãtre Claudia B., relaþii de muncã - deºi indirect, xele pentru a contribui la plata sa- ziceai cã se dezmembreazã pe
din aceastã loca- prin soþiile sau alte rude ale lor - lariilor poliþiºtilor, poate tocmai drum, cu numãrul de înmatriculare
litate, care a re- cu deputatul Becºenescu, este lim- pentru cã le favorizeazã mai-mari- VL - 05 - ANT, pentru cã ºi-a res-
latat cã, în noap- pede ca lumina zilei cã ne între- lor IPJ-ului alte servicii mult mai pectat orele de plecare ºi pentru cã
tea precedentã, bãm degeaba, când au de gând ga- valoroase... Zicem ºi noi, nu dãm ºtie sã conducã, lucruri care l-au a-
persoane necunoscute au distrus un auto- borii sã-ºi facã datoria în ceea ce cu parul! Însã singurul lucru care jutat sã ia toþi cãlãtorii de pe tra-
turism marca Dacia Logan, proprietatea priveºte firma Antares Transport a ne va putea determina sã credem seu. Ca atare, puºtiul a uitat cã
soþului sãu. Maºina se afla parcatã pe deputatului mincinos, miliardarul cã lucrurile stau altfel îl reprezintã transportã oameni, nu cartofi, iar
strada Ecaterina Teodoroiu, din Bãlceºti. de carton, cu miliarde bune datorie aplicarea unor sancþiuni drastice a- în timp ce Constantin Brãileanu în-
Cu ocazia primelor cercetãri efectuate la la statul român? Nu de alta, dar cestor ºoferi ºi patronului lor care cerca sã iasã din staþia prevãzutã
faþa locului, s-a constatat cã infractorii au vorba aceea, cum e patronul, sunt le cere sã comitã astfel de infracþi- cu alveolã, din dreptul magazinului
spart luneta, au fisurat parbrizul ºi au în- ºi slugile. Un astfel de huligan este uni, pentru cã altfel ar da fali- de la Tãtãrani, la ora 10:15, s-a an-
þepat anvelopele roþilor de pe partea stân- ºi ºoferul de la Antares, pe nume ment!... ªi ca ºi cum nu era destul, gajat în depãºirea acestuia, pe linie
gã. În cauzã, se efectueazã cercetãri, sub Dascãlu, se pare, (ne cerem scuze marþi, 18 noiembrie a.c., la ora continuã, pe trecere de pietoni ºi în
aspectul comiterii infracþiunii de distruge- dacã greºim), care a condus luni, 10.15, Constantin Brãileanu, un alt condiþiile în care un alt infractor,
re... 17 noiembrie a.c., microbuzul mar- ºofer al SC Matdan Service SRL, respectiv un ºofer de tir ce venea
„ ªtefan TIUCà ca Isuzu, cu numãrul de înmatricu- singurul operator legal de transport din sens opus se angajase, ºi el, tot
lare B-75-KWZ, cu plecare de la persoane pe ruta Râmnicu Vâlcea - ilegal, în depãºirea unui alt auto-
Alcoolul face ravagii ora 8.30 din Râmnicu Vâlcea, spre
Drãgãºani, pe acest traseu pe care
Bãbeni - Ioneºti - Orleºti - Prun-
deni - Drãgãºani, era sã trimitã di-
tren, distanþa dintre microbuzul
Antaresului ºi tirul cu pricina fiind
pe firma deputatului mincinos executã
transport persoane fãrã a avea do-
rect la morgã vreo 15 persoane ca-
re se aflau în microbuzul pe care îl
de numai trei metri... ªi cum ne aº-
teptãm ca, specific românilor, ga-
strãzile cumentele legale în acest sens. De
ce spunem “huligan”? Pentru cã a-
conducea acesta, la ora respectivã,
dupã ce un puºti angajat probabil
borii vâlceni sã ne ia la rost pentru
cele scrise aici, ca sã nu mai zicem
din cest individ este un infractor al cã-
rui loc este dupã gratii, nu la vola-
pe uºa din spate, dacã este sã þi-
nem cont de lipsa de experienþã, la
de conducerea Antares Transport,
le atragem atenþia cã vom trage pe
Creþeni nul mijloacelor de transport per-
soane. El a silit un ºofer de la Mat-
firma lui Cãrãmidã ºi a lui Becºe-
nescu, a executat o manevrã pentru
bandã fiecare cuvânt al lor sau
vom xeroxa cele spuse de ei, în ca-
dan, pe nume Eugen Apostol, în care ar trebui sã fie aruncat direct zul în care se vor adresa în scris,
În prima zi repetate rânduri, ca sã iasã cu dupã gratii, nu doar sã i se ridice nouã sau altor instituþii, ºi le vom
a sãptãmânii, maºina plinã de cãlãtorii de pe par- permisul! Experienþa lui Brãileanu, înmâna cãlãtorilor de pe acest tra-
la ora 19.30, tea carosabilã. Dupã aceasta, avut unul dintre ºoferii de la Matdan seu, odatã cu biletul, ca sã vadã
Marius S., în incredibilul tupeu de a-i bloca dru- persecutaþi, pe nedrept, de gabori, cum îi protejeazã poliþia de huliga-
vârstã de 26 de mul ºoferului de la Matdan, de a se nu cu mult timp în urmã, a evitat nii deputatului mincinos, Dumitru
ani, din comu- da jos la el ºi de a-l ameninþa cã însã o tragedie fãrã precedent pe Becºenescu, mai exact, de tracto-
na Creþeni, a “îl joacã în picioare”. Conducerea ºoselele vâlcene, în ultimul mo- riºtii angajaþi pe post de ºoferi la
condus o firmei Matdan anunþã cã va depune ment... Mai exact, ºoferul Matdan firma de transport persoane Anta-
autoutilitarã, plângere penalã împotriva acestui l-a exasperat pe puºtiul de la Anta- res Transport SA! „ Alin BARBU
pe DN67B, în ºofer. Dar nu acest lucru este res, care conducea, la ora respecti- alyn_propress@yahoo.com
localitatea Creþeni, din direcþia Suteºti – important, cât faptul cã, întâmpla-
Guºoieni. La un moment dat, s-a angajat rea de lunea trecutã este cea mai
în depãºirea unei biciclete, care era con- bunã dovadã cã gaborii nu numai
dusã regulamentar, în aceeaºi direcþie, de cã dorm în fotolii ºi-ºi aºteaptã
Ion B., în vârstã de 70 de ani, din Guºo- chenzina pe care o primesc din ba-
ieni. Pentru cã nu a pãstrat o distanþã late- nii noºtri, ai tuturor contribuabili-
ralã suficientã faþã de aceasta, a acroºat lor care ne plãtim taxele aºa cum
vehiculul cu partea dreaptã faþã. În urma ne cere statul român, ci ºi cã nu
impactului, a rezultat rãnirea gravã a bici- fac altceva decât sã comitã abuz în
clistului, care a fost transportat de urgenþã serviciu în formã continuatã... O
la Spitalul Municipal Drãgãºani, unde i s- dovadã în plus cã ziarul nostru, cel
a stabilit diagnosticul de traumatism cra- care le-a cerut oamenilor sã se re-
nio - cerebral, traumatism la coloana cer- volte ca la 1907 ºi sã cearã
vicalã, traumatism cranio - facial, o frac- desfiinþarea Poliþiei Române, chiar
turã de humerus drept ºi o fracturã la
gamba stângã. Etilotestul a arãtat cã ºofe- cu preþul vieþii lor, nu era un insti-
rul prezenta o concentraþie de 0,28 mg/l gator la violenþe în masã, ci chiar
alcool pur în aerul expirat. I s-au recoltat foarte bine intenþionat. Le atragem
ºi probe biologice de sânge, în vederea atenþia gaborilor vâlceni cã vom
stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. continua demersurile în acest sens,
„ ªtefan TIUCà dacã vor continua sã persecute fir-
ma Matdan ºi alte persoane nevi-
Sport... 21 - 27 NOIEMBRIE
2008 05
etapa trecutã. Deºi au avut o ocazie
spectaculoasã de gol în minutul 16 ºi alte
douã, prin minutul 33-34, la pauzã, în
ultimele minute de joc, au încasat un 1-0
care i-a dat serioase emoþii primarului
Cîrstina, omul care a venit la stadion cu
suma de 40 de milioane de lei vechi în
buzunar , investiþie personalã, pe care urma
sã îãi ofere ca prime de joc în cazul unei
victorii. Ceea ce s-a ºi întâmplat. Orleºtenii
au venit de la vestiare hotãrâþi sã-ºi dea
duhul pe terenul din Drãgãºani, ceea ce a
fãcut ca scorul sã se termine la 6-1, un
numãr de goluri cu care Voinþa lui Cîrstina
ne-a obiºnuit, în ultimele etape, de altfel. ªi
mai notabilã este performanþa orleºtenilor,
dacã este sã o judecãm prin prisma oboselii
acumulate ºi a faptului cã au jucat în 10
oameni jumãtate din disputã, iar faultele
comise de adversari nu au fost deloc de
iertat. Jucãtorii din ªtefãneºti, conºtienþi
probabil ºi de faptul cã Voinþa Orleºti nu
mai poate avea vreun adversar, au aplicat,
printre altele, ºi tehnica laºului, în sensul cã
îi cotonogeau pe orleºteni, dupã care se
Echipa de fotbal Voinþa Orleºti, echipã în care bãtaie generalã, primul vizat fiind centralul care aruncau prin iarbã ºi se vãietau cã au fost
Becali al vâlcenilor, primarul Constantin a început seria eliminãrilor, în repriza a doua, accidentaþi, deducând incompetenþa arbitrului
Cîrstina a investit ºi pasiune ºi bani, a uimit din cu formaþia din Orleºti, în baza unor greºeli pe de centru, despre care toþi cei care au asistat la
nou. Sâmbãtã, 14 noiembrie a.c., pe stadionul care, sincer sã fim, numai el le-a putut vedea, meci au spus cã este o tragedie pentru arbitrajul
din Drãgãºani, cu începere de la ora 13.30, nici mãcar cei doi ajutanþi de la tuºe nefiind de românesc ºi se rugau ca nu cumva sã ajungã sã
jucãtorii Voinþei au rescris istoria fotbalului acord cu deciziile sale, în totalitate... Jucãtorii conducã dispute mai serioase, cum ar fi un
judeþean, într-un meci cu formaþia din orleºteni, vizibil obosiþi, mai ales pentru cã ei derby dintre Steaua ºi Dinamo, de exemplu!
ªtefãneãti, disputã cu ample tensiuni de ambele nu au disputat nici un meci acasã, având „ Alin BARBU
pãrþi care au fost la un pas sã degenereze într-o stadionul în lucru, au avut un strat mai greu în alyn_propress@yahoo.com
Florea Udrea, a comunei Galicea s-a vãzut ºi în teren. la nivelul comunei noastre! Bãieþii ºi-
ameninþat cã nu se “Mai vem destul de lucru la condiþiile au fãcut treaba destul de bine ºi vom
va mai ocupa de e- în care se pregãtesc jucãtorii oºtri ºi recupera terenul pierdut. Mai sunt trei
chipã, mai ales chiar la impunerea unei severitãþi în etape pânã la sfârºitul acestui campio-
graþie rezultatelro ceea ce priveºte modul de desfãºurare nat ºi cred cã, în cel mai nefericit caz,
nu tocmai bune din a antrenamentelor. Se vede cã nu am echipa Topologul va staþiona pe locul
ultima perioadã de avut timp sã mã ocup de echipã aºa al nouãlea. Dacã nu, oricum, va rãmâ-
timp, acesta nu a cum mi-aº fi dorit. Dar dacã nu avem o ne undeva pe la mijlocul clasamentu-
abandonat lupta, la comunã la standarde, cu certitudine, ºi lui. Sub nici o formã, nu se va situa
ora actualã, echipa de fotbal ar avea de suferit. Ca mai jos! Acesta este un lucru pentru
Topologul Galica atare, a trebuit sã ne zbatem ºi ca sã care pot garanta...”, ne-a spus vicepri-
aflându-se, pe locul facem rost de bani pentru a susþine marul liberal al comunei Galicea,
9 în clasament, cu toate activitãþile ºi proiectele pe care le Florea Udrea. „ Alin BARBU
un total de 18 avem în desfãºurare, la ora actualã, alyn_propress@yahoo.com
puncte acumulate,
la 16 puncte dife-
renþã de ocupanta
PRE}URI
RESTAURANT
Echipa de fotbal Topologul a comu-
nei Galicea a înregistrat rezultate des-
primului loc, care
are 34 de puncte. Faptul cã aceastã
perioadã a fost una care a presupus o DE VIS!
PARADIS
tul de bune în acest Campionat. Este alergãturã fãrã precedent, practic, cei
drept cã se putea ºi mai bine, însã oa- doi edili fãcând naveta între comuna pe
menii mai ºi greºesc! Ca sã nu mai care o pãstoresc, municipiul Craiova ºi
spunem cã ghinionul i-a urmãrit mai Capitalã ca sã depunã proiecte ºi ca sã
tot timpul pe bãieþii de la Topologul. facã rost de sumele absolut necesare
Chiar dacã a existat o perioadã în care
sufletul acestei echipe, viceprimarul
implementãrii acestora; proiecte de
care depinde viitorul modern al Mâncare gustoas`
Ca la mama acas`!!!
Banca Cooperatist` Furnica, Agen]ia Dr`g`[ani |n pia]a municipiului Dr`g`[ani
Ofer`
urm`toarel
e servicii:
- depozite
cu dobând`
foarte
atr`g`toare;
P O Z I T E
DE
- o gam`

US:
variat` de
credite pe
A R P L
termen scurt
[i mediu la ST ã 12% la trei

!
dobând ,5%, la 6 luni!
persoane

! !
fizice,

u
luni ºi 12 A MINIMÃ:

No
salaria]i [i
pensionari [i SUM n
\n condi]ii
foarte 1.000 ro
avantajoase.
Drãgãºani
Strada Aici, se pot plãti ºi facturile la:
Traian, ROMTELECOM, CEZ VÂNZARE,
Bloc E,
Scara B DISTRIGAZ SUD ºi COSMOTE!
06 21 - 27
2008
NOIEMBRIE
Politica...

Zdrentele din presa corupta si


aservita politic liberalilor s-au
inselat amarnic! Vasile Bleotu este
iubit de oamenii simpli pentru ca
si el ii iubeste neconditionat si
promite sa faca imposibilul pentru
a le oferi o viata ca in occident!...

Ne propunem ca, \n acest num`r al ziarului nostru, s` v` demonstr`m Vasile Bleotu este foarte apreciat \n zona Dr`g`[ani, pentru \ncurajarea
cum o mare parte a presei din jude]ul Vâlcea scrie minciuni, la comanda investi]iilor [i pentru fondurile ob]inute de la Guvern \ntre anii 2000 [i 2004,
politic` a liberalilor. O individ` venit` cu pluta pe conduct` [i pe care proprii pentru dezvoltarea [i modernizarea municipiului Dr`g`[ani [i a zonelor
s`i colegi o suspecteaz` de te miri ce idile din moment ce habar nu are unde limitrofe. |n plus, Vasile Bleotu anun]` c`, \n cazul \n care va ajunge deputat,
au biroul candida]ii liberalilor la alegerile pentru Parlamentul României, din nou, de aceast` dat`, \[i va concentra mandatul pe sus]inerea [i ini]ierea
pentru c` obi[nuie[te s` \[i scrie materialele la Piza OK, unde \i sunt
dictate de Cristi Buican, [i el candidat la un fotoliu c`ldu] \n
Camera Deputa]ilor, a scris c` Vasile Bleotu nu mai este iubit nici
m`car de ]`rani, dar`mite de cei din mediul urban. Nu [tim cum se
face, dar noi, pe oriunde ne ducem vedem opusul, pentru c` pe
oriunde a trecut, Vasile Bleotu a l`sat ceva \n urma sa, ceva demn s`
intre \n istorie. A[a s-a \ntâmplat [i \n aceast` campanie electoral`,
când liderul PSD Dr`g`[ani, nu a mers la oameni ca s` le cear` s` \l
voteze, ci ca s` vad` cu ochii s`i ce probleme grave au ace[tia,
probleme pe care le-a rezolvat, fie muncind cot la cot cu ei, fie
apelând la toate cuno[tin]ele sale, cum este cazul satului Z`videni
din comuna Prundeni. Aici, cu dou` seri \nainte, Bleotu le promitea
b`trânilor c` vor c`lca pe un asfalt cum nu a mai v`zut Parisul.
Minunea s-a petrecut sâmb`t`, 15 noiembrie: un covor de asfalt mai
gros decât cel turnat de edilul municipiului re[edin]` de jude] a fost
a[ternut peste miile de gropi din aceast` localitate. Ce a f`cut
Zvetlana Preoteasa a liberalilor, pentru ace[ti oameni? A dat 14
ghiozdane la \nceput de an [colar, [i nici pe acelea nu le-a pl`tit din
propriul buzunar, a[a cum a procedat, \n cele mai multe cazuri, Noi vrem o via]` mai bun`. De aceea, vot`m Vasile Bleotu! Voi, ce
PSD-istul Vasile Bleotu! Ce a f`cut PD-L-ul al c`rui lider, la ve]i face? Ave]i de gând s` sta]i \n calea unui trai mai bun? Nu
Prundeni, a scos b`trânii de peste 90 de ani etate afar` din propriile credem. Atunci, merge]i cu noi la urne! Pe 30 noiembrie, vota]i
lor case, pentru c`, vezi Doamne, au fost calomnia]i?!... Vasile Bleotu, deputatul pe sufletul nostru, al celor mul]i [i s`raci!
Politica... 21 - 27 NOIEMBRIE
2008 07
de proiecte legislative, \n Parlament, pentru ajutorarea persoanelor s`race [i
pentru majorarea pensiilor foarte mici. Doctorul Ioan {tefan Florescu din
Dr`g`[ani \l recomand` pe Vasile Bleotu \n func]ia de deputat, pentru c` face o
campanie din cas`-n cas` [i vede realitatea de la sate, fiind al`turi de oameni [i
\n]elegând problemele acestora. „|n general, acum, politicienii care candideaz` v`d
realitatea exact` a vie]ii de la sate [i chestiunea social`. Sunt oameni care n-au ce
mânca [i dup` ce bea ap`. Acest lucru l-a impresionat [i pe domnul Bleotu care a
v`zut realitatea crunt` de la sate. Am v`zut femei descul]e, ]n pragul iernii, cu
papuci de plastic \n picioare [i care n-au ce mânca. Ne-a impresionat o femeie de 86
de ani, care ne-a spus c` a avut o pensie de un leu sau doi lei [i acum a ajuns la 23
de lei. Cred c` domnul deputat posed` cuponul de pensie [i poate s`-l arate acestei
guvern`ri dezastruoase. Cred c` este mai corect s` dai la mai mul]i, decât s` dai la
o clas` de \mbog`]iti - vreo 200-300 - câ]i conduc ]ara... Câ]i politicieni se \ndreapt`
\ns`, c`tre via]a de la sate, cum face Vasile Bleotu, ca s` vad` s`r`cia [i realitatea
crunt` de acolo, unde nu exist` bani de pâine sau de medicamente. Sunt sate \n
care nu este ap`, iar oamenii se duc \n vâlcele ca s` aduc` de acolo, cu spinarea sau
cu c`rucioarele.”, spune doctorul Florescu. T`riceanu [i ai lui [tiu asta. Dar ei sunt
vinova]i de ceea ce se \ntâmpl` acum, \n România. Pentru c` PSD-ul a condus ]ara
destul de bine, \n ni[te vremuri când nu ne ajuta nimeni cu nimic, acum ne \ntind Câ]i depuuta]i liberalli auu muuncit cot la cot cuu oamenii simplli?
banii pe tav`, doar s` fim \n stare s` \i cheltuim, iar noi nu suntem capabili s`
scriem dou` pagini, s` facem un proiect [i s` \l depunem!... Aici este chestiunea
social` unde trebuie umblat foarte mult. Electoratul trebuie s` voteze partea
social`, adic` umanitatea, oamenii care vor s` fac` ceva. Partidul Social Democrat
este foarte mare, iar oamenii de la ]ar` merg spre PSD. Ei [tiu deja c`, prin
deputatul pe care-l aleg, li se vor rezolva multe lucruri. “Eu sunt un cet`]ean
aproape de oameni [i toat` via]a m-am dedicat lor. Sunt medic [i-i \n]eleg foarte
bine pe oameni. Am lucrat [i la ]ar`, la sate, \n comune, iar acum sunt bucuros c`
am un prieten foarte bun, pe domnul Bleotu, care este \n egal` m`sur` la fel ca [i
mine o persoan` sufletist` care ajut` omul atunci când i se cere sprijinul [i vede
realitatea exact` a oamenilor, vede de ce au nevoie prin campania pe care o face
din cas` \n cas`. Consider c` este omul potrivit pentru a fi ales din nou deputat!”,
ne mai sf`tuie[te doctorul Florescu. Ceea ce trebuie s` [ti]i dumneavoastr`, cu to]ii,
este c`, \n aceast` campanie electoral`, pân` [i primari liberali i s-au al`turat lui
Vasile Bleotu. De ce? Se pare, pentru c` Vasile Bleotu este cel care, spre deosebire
de propriul lor [ef de partid, Emilian Frâncu, cel care nu face altceva decât s`-[i
persecute chiar [i membrii partidului s`u - pe cei mai apropia]i [i pe cei mai
credincio[i dintre ace[tia - atunci când primarii PNL [i nu numai, i-au cerut Fll ori [ i o vorbã buu nã pentruu bãtrânell e de
ajutorul social-democratului Vasile Bleotu, acesta a uitat de culoarea politic` [i a care l iberall ill or nuu l e-aa pãsat niciodatã!...
f`cut tot ce se putea ca s` \i ajute. Aceasta, pentru c`, Vasile Bleotu, pune pre] pe
cet`]eni [i [tie de ce a fost trimis \n Parlament: nu ca s` poarte ranchiun`
primarilor altor partide, ci ca s` ajute oamenii care nu u nici o vin c`, \n România
anului 2008, pe scena politic` este un haos [i o lupt` continu`... Vasile Bleotu este
un om care v-a demonstrat - [i nu \n pu]ine rânduri - c` vrea s` fac` multe pentru
Dr`g`[ani. Primarul Cristi Nedelcu, crea]ia deputatului Bleotu este un om de
miliarde, Mihai Bolocan, de asemnea, z`mislirea deputatului PSD, de asemenea. Ei
nu pot face \ns` nimic dac` nua u m`car un om \n Parlamentul României. [ti]i cu
to]ii c` banii de sus se aloc`, iar dac` PSD-ul nu are pe nimeni acolo sus, atunci,
putem spune c` degeaba a]i ales schimbarea, \n vara trecut`. Bleotu vrea dar nu
poiate face nimic f`r` dumneavoastr`, to]i cei care ve]i veni la urne, pe data de 30
noiembrie a.c.! Un alt aspect pe care tebuie s` \l cunoa[te]i, ne-a fost [i nou` adus la
cuno[tin]` de un om simplu, un vânz`tor al c`rui nume nu avem nici un motiv ca
s` vi-l comunic`m: respectivul ne-a spus c` mai bine voteaz` cu Bleotu, pentru c`
este de aici din Dr`g`[ani, [tie [i unde st`, [i pe unde merge, iar dac` va vrea
vreodat` s` \l trag` la r`spundere, va [ti de unde s` \l ia. Adev`rul este c`, la ora
actual`, nici un alt partid politic, \n afar` de PSD nu a fost capabil s`-[i desemneze,
\n aceast` lupt` politic`, un candidat care s` fie n`scut, crescut [i s` fii profesat aici,
\n cel de al doilea municipiu al Vâlcii. A[adar, cin epoate [ti mai bine problemele Deputat pe placul ]ãranilor...
Dr`g`[aniului, stima]i aleg`tori, decât Vasile Bleotu? Zvetlana Preoteasa venit` de
la dracu din praznic ca s` fure voturi la Dr`g`[ani, dup` ce s-a convins c`, la
Râmnic, mai ales p`rin]ii care [i-au l`sat copiii pe mâna i, al [coal` [i nu au \nv`]at
nimic, ar fi \n stare s` o lin[eze. Ea crede c` a g`sit la Dr`g`[ani carul r`sturnat cu
pro[ti. Ei bine, stima]i aleg`tori, v` invit`m ca, pe 30 noiembrie, s` \i ar`ta]i c`
sunte]i mult mai de[tep]i decât ea [i c` sunte]i oameni, nu animale, a[a cum v-au
tratat, de atâTa amar de vreme, ace[ti liberali. Cine crede]i c` ar putea cunoa[te
mai bine problemele Dr`g`[aniului decât Vasile Bleotu? |n nici un caz, Veronel
R`dulescu, cel care nu mai [tie nici el din ce partid mai face parte, PD-L sau PIN,
asta pentru c`, a[a cum spunea, \n public, \n mijlocul Restaurantului Rusidava,
chiar mama lui, “(...) a venit [i el s` candideze de la PD-L, c` de aici e pre[edintele
B`sescu [i aici are [anse mai mari s` fac` treab`, s` ob]in` o func]ie!”... Apoi, nu
a[a se face, stima]i dr`g`[eneni. De aceea spunem noi c`, la ora actual`, singurul
care nu candideaz` pentru o func]ie, ci pentru a v` face bine dumneavoastr`,
tuturor, este PSD-istul Vasile Bleotu! „ Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com

Deputat pe placul ]ãrãncilor...

Tatã buun pentruu copiii sãi, depuutat atent cuu copiii alltora!... Un deputat pentru bãtrânii care au disperatã nevoie de îngrijire
Anunþuri
08

) Vând teren intravilan cu


SERVICII
) Vând Peugeot 307, an ) Vând apartament cu patru ) Vând cas` \n Poganu cu trei ) Vând teren \n spatele
fabrica]ie 2003, 1997 cmc camere \n Blocul Rusidava, camere, deschidere la strad` 28 toate facilitatile. Starada procuraturii, \n suprafa]`
HDI, climatronic, computer Apartament 10, Sc. A, Etaj 4, \n de metri, teren 4.500 mp. Rela]ii Caramizari, 60 arii, deschidere
de bord, senzori, extra-full. suprafa]` de 98 de metri p`tra]i. la telefon: 0742-250.969. 24 m. Pret 20 euro/mp. Relatii la: total` de 460 de metri
Rela]ii la num`rul de telefon: 0763-645.557. p`tra]i, la pre]ul de 1.500
) Medita]ii Pre] 8.800 Euro, negociabil.
Telefon: 0765-089.760; 0723- 0726-959.026. ) Vând urgent cas` cu trei )|nchiriez 750 mp de teren cu de euro. Rela]ii la
informatic` [i limba 415.975. camere pe strada Prim`verii nr.
englez` pentru ) Vând apartament cu patru 52, Dr`g`[ani, Rela]ii la telefon: vil` P+1 (250 mp), \n Dr`g`[ani. t e l e f o n : 0 7 4 0 -00 9 3 . 7 3 6
camere, decomandate, multiple 0726-245.054 Rela]ii la: 0745-245.231, \ntre
\ncep`tori. Rela]ii la )Vând Dacia 1310, an
telefon: 0729- fabrica]ie 1996, stare bun`, \mbun`t`]iri, \n strada Gib orele 21.00-23.00.
CUMP~R~RI
pre] avantajos. Rela]ii la tele- Mih`escu. Rela]ii la numerele de ) Vând cas` \n comuna ) Vând teren intravilan 1.700
507.307.
fon: 0744.61.94.81.
telefon: 0724-699.207 sau 0766- Verguleasa, satul Dumitre[ti, mp, pozi]ie central` B`beni, TERENURI
427.757. jude]ul Olt, compus` din trei acces la toate utilit`]ile (gaze,
camere, buc`t`rie, baie [i anexe, curent, canalizare, etc.), pre]
)Concep [i redactez orice ) Vând autoturism Nissan ) Vând garsonier` confort I, \n vie lâng` cas` [i 1,5 hectare de ) Cump`r teren 1500 -
Sunny E13, 1986, benzin`, negociabil. Rela]ii la telefon: 2000 mp cu deschidere minim
tip de lucr`ri pe municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la teren agricol. Pre] nogociabil. 0250/76.53.56.
pentru piese. Pre] 1100 lei telefon: 0250-813.046. Rela]ii la telefon: 0741-140.494 20 m B-dul Dem R`dulescu,
calculator, de la referate Rm.Vâlcea. Telefon: 0744
la proiecte de licen]`. negociabil. Telefon: sau 0741-198.541. )Vând teren \n Dr`g`[ani: 630 476. Urgent!
0724.67.40.76. ) Vând garsonier` confort I, \n 3.000 mp.pt. locuri de cas` [i
Rela]ii la tel: 0729-507.307 municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la ) Vând construc]ie tip pensiune un microbuz IVECO. Rela]ii la
) Vând Dacia 1304 auto- telefon: 0751-862.487. cu demisol, parter [i dou` etaje tel. 0765.433.888 sau ) Cump`r 400 - 500
utilitar`, fabrica]ie 2000, cu un teren aferent \n suprafa]`
)Execut proiecte de licenta 0767.251.615. metri de teren cu
si referate. Pret avantajos.
Rel. la tel: 0763-897.954
carosat`. Ma[ina e pe fir-
m`. 0744-592.068.
VÅNZ~RI de 1.600 de metri p`tra]i \n
municipiul Dr`g`[ani, strada ) Vand teren: 783 mp pe deschidere 40 metri,
Tudor Vladimirescu, nr. 257. Re- cu utilit`]i, Rela]ii
) Ofer medita]ii la limba ) Vând Dacia Break, an CASE la]ii la telefon: 0265-236.543.
strada Avram Iancu, nr. 146,
apa, gaz, asfalt la poarta! Pret la:0741-108.269.
fabrica]ie 2000 [i Cielo, an promotional! Tel: 0729-438.441
englez` [i limba [i
)Vand cas` \n Dr`g`[ani, ) Vând cas` cu patru camere.
fabrica]ie 1998, \nchidere
literatura româna- orice
nivel, \n Dr`g`[ani. Rel la centralizat`, geamuri strada Unirii, nr. 13.Rela]ii
loa telefon: 0250-814.610.
Dot`ri: sobe de teracot`, beci,
gr`din` [i curte 1.200 mp, teren
) Vând teren în municipiul
Drãgãºani, în suprafaþã de 783 VÂNZ~RI
electrice [i aer condi]ionat. agricol cu vie, posibilit`]i: ap`,
tel: 0763-897.954
Rela]ii la telefon:
) Vand cas` \n Cre]eni, cu 3
gaze, cablu [i telefon. Rela]ii la
telefon: 0720-589.092
m.p., utilitãþi la poarã`,
deschidere 26 de metri, carte DIVERSE
ANGAJJ~RII 0724/756575 sau
0250/820026. camere, anexe [i teren agricol.
Rela]ii la: 0748-145.483 sau ) Vând cas` cu patru camere,
funciarã ºi impozit plãtit la
zi. Preþul cel mai bun din
zonã! Mai multe relaþii la:
) Vând p`uni
) Vând tractor U 445 [i
0743-503358. sobe de teracot`, beci, curte, 0729-438.441. albi, b`l]a]i,
)Licen]iat` Universitatea de plug. Pre] 16.000 RON, gr`din`,cablu tv,telefon [i cu c`p`ci]i cu umeri
Stat din Pite[ti, specializarea )Vând urgent garsonier` \n teren agricol \n suprafa]` de
negociabil. Rela]ii la tel.: Dr`g`[ani, \n suprafa]` de 21 1.200 de metri p`tra]i, \n )Vând teren \n suprafa]` de negri [i comuni.
Drept , caut loc de munc`. 0729-878.904. mp, cadastru, liber` [i 1.500 mp, cu construc]ie 300
Rel. la tel: 0763-897.954 mobilat`, f`r` \mbun`t`]iri.
municipiul Dr`g`[ani, pe strada
mp, situat \n Dr`g`[ani, pe Rela]ii la telefon:
Avram Iancu nr.127. Rela]ii la
)Societate comercial` Rela]ii la tel: 0722-426.577 sau telefon: 0720-589.092. strada Prim`verii. Posibilit`]i 0724-099.352
vinde Dacia, fabrica]ie 0250-831.760 de microintreprindere. Rela]ii
)Angaj`m urgent secretar`, 1997, avariat`. Pre] ) Vând construc]ie tip pensiune la: 0751-597.524.
operator calculator la birou negociabil. Rela]ii la )Vand gospod`rie complet` \n cu teren aferent, \n suprafa]` de
ATEN}IE: ZIARUL NU |{I
de traduceri, \n Dr`g`[ani. telefon: 0746-095.915. comuna {tef`ne[ti, sat 1.600 de metri p`tra]i, demisol, )|nchiriez teren \n zona ASUM~ R~SPUNDEREA
Experien]a \n utilizarea Dobru[a (la 12 km de parter [i dou` etaje, \n Dr`g`- central` a Dr`g`[aniului, cu
calculatorului constituie un Dr`g`[ani) + teren de 3.397 suprafa]a de 231 mp., \n |N CAZUL |N CARE NU
avantaj. A[tept CV [i
scrisoare de inten]ie la
VÅNZ~RII mp, 1.167 mp de vie [i 772 mp
teren arabil. Rela]ii la tel.:
[ani, strada Tudor Vladimirescu
nr. 257, Pre] negociabil. Rela]ii la
numerele de telefon: 0365-
spatele fostei Crame. Rela]ii la
tel. 0722-955.553, 0765-390.245 ANUN}A}I NECESITATEA
adresa:silviutiberiu@yahoo.c
om
AP
PARTA- 0763-646.833 236.543 sau 0720-037.518.
)Vând 9 ha teren \n comuna
RETRAGERII ANUN}ULUI
DVS. DE PE ACEAST~
)Angajez femeie \ngrijire
ME
ENTE
E ) Vand cas` \n municipiul
Dr`g`[ani, 100 mp/nivel, CUMP~R~RI
Cre]eni, cu ie[ire la [oseaua
principal`, pre] 1,8 euro/mp.
Rel. la 0727-744.804.
PAGIN~!!!
strada Doctor Bagdazar [i 900
b`trân` zona central`. Tel.
0250-731.504 )Ofer spre \nchiriere mp teren, cu toate facilit`]ile.
Pre] negociabil. Rela]ii la:
CASE TALON PENTRU ANUN}URI GRATUITE
garsonier` sau 0746/849.702.
)Angajez secretar` [i apartament cu dou` ) Cump`r cas`
lucr`tor \n publicitate. Rela]ii camere \n municipiul ) Vând cas` [i loc de cas`, \n b`trâneasc` cu teren, minim valabil o singur` apari]ie. Anun]ul nu trebuie s` dep`[easc`
la tel. 0250/731504 Dr`g`[ani. Rela]ii la suprafa]` de 5.140 de metri lungimea de 15 cuvinte. Cele care dep`[esc acest num`r de cuvinte,
15 arii, eventual zona se taxeaz` la pre]ul de 4.000 lei vechi (0,4 lei RON) / cuvant!!!
tel: 0751-849.520. p`tra]i, 40 de metri l`]ime, \n
{tef`ne[ti. Ofer 20.000 lei
VÅNZ~
~RI ) Vând apartament cu dou`
comuna Lunge[ti, sat St`re[ti.
Rela]ii la telefon: 0728-242.399. noi. Telefon: 0761-417.160. Nume........................ Prenume...............................

AUTO camere, pozi]ionare ultracentral`.


|mbun`t`]it. Rela]ii la telefon: 0728-
128.519.
) Vând cas` cu trei camere,
dependin]e, toate utilit`]ile,
anexe, posibil etaj [i teren \n
VÅNZ~RII
ADRESA: ...............................................................

) Vand Dacia 1310 (Aceste date sunt confidentiale. Ca atare, nu


berlina. An fabricatie 1998, ) Vând apartament cu dou`
suprafa]` de 2.500 metri p`tra]i,
cu pomi fructiferi [i vi]` de vie.
Rela]ii la telefon: 0250-830.076.
TERENURI vor fi publicate \n ziar!)
revizia pana in 20.10.2010, camere, balcon, parter, \n Blocul I2,
scara A, Ap.1, strada Tudor
GPL omologat, cauciucuri Vladimirescu (BUN VAD COMERCIAL), ) Vând teren, \n suprafa]` de
noi si taxe achitate la zi si sau la schimb cu garsonier` +
) Vând cas` cu trei camere, 1.500 de metri p`tra]i, cu text anunt:...............................................................
dependin]e, toate utilit`]ile, teren
cu carlig de remorcare. Al diferen]`. Rela]ii la: 0722-649.162,
\n suprafa]` total` de 2.500 de construc]ie de 300 de metri
doilea proprietar. Pret: 0722-178.596.
metri p`tra]i, vie, pomi [i p`tra]i, situat \n Dr`g`[ani, ..................................................................................
4.500 RON, negociabil. gr`din`. Mai multe rela]ii la strada Prim`verii, posibilitate de
) Vând apartament telefon: 0250-830.076. micro\ntreprindere, curent ..................................................................................
Relatii ;a tel.: 0762-660016 ultracentral, strada Decebal BL.
sau 0762-659.278 trifazic. Rela]ii la telefon: 0751-
J, Sc. B, Ap. 11, cu trei camere [i
trei balcoane (total 100 mp), ) Vand cas` \n suprafa]` 597.524 sau 0250-810.565. ................semnatura solicitantului:
)Vand urgent tractor U 445, acoperi[, central` termic` [i alte total` de 154 de metri p`tra]i, cu
pre] 12.500 RON. Rela]ii la \mbun`t`]iri. toate utilit`]ile [i un teren de ) Vând urgent un teren \n
2.500 metri p`tra]i, vie, pomi, suprafa]` total` de 190 de metri Anunturi se primesc [i direct la adresa redac]iei din: Rm.
telefon: 0729-878.904 gr`din` [i anexe gospod`re[ti. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu, Bl. O4, Sc. B, Et.3, Ap. 10,
) Vând apartament 4 camere, p`tra]i cu o cl`dire aferent`, \n
str. Pia]a Pandurilor, bl. H, sc. G, Rela]ii la telefon: 0250-830.076. sau prin e-mail, la adresa:
) Vând motociclet` Yamaha. strada Stadion, nr. 4. Rela]ii la
An de fabrica]ie 2000. Rela]ii ap. 6, central`, termopane, bloc
izolat. Telefon: 0742-066.520. ) Vând urgent cas` pe DN 67 telefon: 0726-801.705 sau 0250- alyn_propress@yahoo.com, ca [i la numerele
la telefon: 0748-988.640. D, \n comuna Cre]eni (la o 811.983. de telefon: 0729-5 507.307;
distan]` de 7 kilometri de
Vând Opel Astra, an municipiul Dr`g`[ani), izolat` )Vând teren de 3.700 mp, cu
fabrica]ie 1993,
instala]ie GPL, servo-
termic. Casa este compus` din:
trei camere, o baie, o buc`t`rie,
(gresie, faian]`, parchet), magazie
utilit`]i \n strada Rahova nr. 135,
Dr`g`[ani. Rela]ii la telefon ANUNT PUBLIC
direc]ie, CD Player, 0724-099.352.
[i beci. De asemenea, dispune de
închidere centralizatã, un teren aferent, \n suprafa]` PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI cu sediul in comuna
\n stare perfect` de total` de o mie de metri p`tra]i. ) Vând teren \n suprafa]` de Prundeni, judetul Valcea, anunta ca a depus la Agentia pentru
func]ionare. Pre]: 3.000 Rela]ii la telefon: 0724-088.164. 783 m p`tra]i cu deschidere de Protectia Mediului Valcea , documentatia tehnica necesara
euro, negociabil. 26m situat \n strada Avram autorizarii din punct de vedere al protectiei mediului a
Rela]ii la telefon: ) Vând proprietate \n Iancu nr. 146 tel. 0743-228.961, activitatii de :Sistem alimentare cu apa, desfasurata in comuna
0762-460.106 Dr`g`[ani compus` din cas` cu 3 e-mail: predac70@yahoo.com.
camere [i baie, vie, garaj de Prundeni, judetul Valcea. Documentatia se poate studia la
beton, buc`t`rie de var`, \n Vând teren \n suprafa]` de sediul APM. Valcea str. Remus Bellu, nr.6, municipiul Rm.
Vând Dacia Solenza, 2004, Vând urgent APARTAMENT cu suprafa]` total` de 2.000 mp. Valcea, unde se pot primi sugestii si contestatii in termen de
RCA + CASCO, MP3 SONY, 2 camere in Dragasani, Strada 1.277 mp, \n comuna
Telefon: 0745-950.155. Cop`celu, la strada 10 zile lucratoare de la data publicarii. APM. Valcea nu este
ITP 2010, geamuri ionizate. Popa Sapca, Bl. M1, Sc. A, Et.
Eventual, schimb cu Papuc 2 4, Ap. 14, acoperit cu tigla. principal`, cu certificat de obligata sa ia in considerare propuneri si contestatii care
Gaze si apa separat. Pret
) Vând cas` cu cinci camere, urbanism. Rela]ii la telefon: intervin dupa termenul de mai sus si nici contestatii si
locuri, obloane + diferen]`. dependin]e [i dot`ri \n strada
Pre] 4.500 euro negociabil. Negociabil. Hidrocentralei nr.4, Dr`g`[ani. 0764-068.198 propuneri anonime sau care se bazeaza pe interese straine
Tel: 0762-662.791 Tel.: 0728-843.367 Rela]ii la telefon: 0729-993.450. de fondul problemelor supuse dezbaterii publice.
Divertisment... 21 - 27 noiembrie
2008 09
BANCURI... {U{ANELE... BANCURI... {TIA}I C~...
„Un tip bine intalneste o olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus nu-i spuna tatalui sau ce-a aflat.
tipa, la fel de buna, si vrea ca ne vom cunoaste incetul cu Destul de multumit, baiatul isi
sa o ia de nevasta pe loc, incetul." asteapta tatal acasa si-l intampina
orbit de frumusetea ei. Ea se ridica de pe sezlong, intra in spunandu-i:
- "Dar nu stim nimic unul piscina si incepe sa inoate. Dupa 50 - Am aflat tot adevarul! Tatal ii da - Palatul
despre celalalt", spune ea de lungimi de bazin, fara pauza, se indata 40 de dolari si-l roaga sa Sutu a fost
- "Nu-i nimic, aflam pe intoarce inapoi pe sezlong, fara a nu-i spuna mamei sale ce-a aflat. resedinta
parcurs, ne descoperim arata catusi de putin obosita. Foarte multumit, a doua zi in somptuoasa
incetul cu incetul", o - "Ooo, incredibil, te pomenesti ca drum spre scoala, baiatul a marelui
linisteste el. Asa ca ea a si tu ai fost campioana la vreo intampina postasul cu aceeasi postelnic
acceptat, s-au casatorit, si proba de rezistenta la inot" replica. C. Grigore
au plecat in luna de miere - "Nu", spune ea, "am fost Postasul scapa din maini toate Sutu, des-
la mare. prostituata in Braila, dar lucram scrisorile, isi deschide bratele si-i cendent al
Intr-o dimineata, pe cand pe ambele maluri ale Dunarii"... spune: familei Sutu), ridicata la 1833, de arhitectii
erau la plaja pe marginea - Atunci hai si imbratiseaza-ti Johan Veit si Konrad Schwink. Construit in
piscinei, el se ridica de pe „-Cum se face cezariana la TATAL! stil neogotic, cu patru turnulete poligonale,
amplasate doua cate doua pe partile laterale,de
sezlong, se catara la canibali? nord si de sud, palatul Sutu se remarca prin
trambulina de 10 metri si -Se mananca femeia din jurul „Care e animalul preferat al spatialitatea unui interior, conferita de o cupo-
executa o saritura surub copilului. stelistilor? la similara aceleia de peconacul de la Golesti.
cu 2 intoarceri la 90 de Cincila! In octombrie 1836, Costache Sutu comanda
grade si o rotatie „Un baiat aude de la un coleg de - Ce oras viseaza sa viziteze stelistii mesterului austriac Eser, executarea unui
completa, apoi o intrare scoala ca majoritatea adultilor au de Craciun? splendid policandru de alama, format din 24
perfecta in apa la cel putin un secret intunecat, motiv Cincinnati de sfesnice, intocmai ca cel de la biserica Sf.
aterizare. Dupa inca vreo pentru care e foarte usor sa-i - Cum dau noroc stelistii dupa Ioan Nou. Inspirata rezolvare a holului cen-
cateva demonstratii, se santajezi spunand "Am aflat tot marele meci cu Lyon? tral, infaptuita in 1862, se datoreaza lui Karl
intoarce inapoi pe sezlong adevarul", chiar daca tu n-ai aflat Cin-cin Storck, recunoscut sculptor si artist decorator.
ca si cum nimic nu s-ar fi de fapt nimic. Baiatul se hotaraste - Povestea preferata: Cinci pîini, de Transformarile initiate de el constau in des-
intamplat. sa mearga acasa si sa incerce Ion Creanga chiderea a trei arcade, din crearea unei scari
- "Ai fost incredibil, smecheria. - Cladirea preferata: Pentagon monumentale desfacuta in doua brate si din
iubitule", il intampina ea, Cand este intampinat la usa de P.S.: Sa nu uitam scorul lor montarea in peretele din fata a oglinzii adusa
inca surprinsa de mama sa, baiatul ii spune: preferat - Lyon - Steaua - 5 la 3!... de la Murano si prinsa intr-un frumos ancadra-
Ce-ºi unduieºte giba mãi reperezentatie. - Am aflat tot adevarul! Mama ii
ment. Deasupra oglinzii se distinge si astazi,
prin gingasia executiei artistice, medalionul
frate, mãi! - "Am fost campion da indata 20 de dolari si-l roaga sa SURSA :www.glumite.ro sculptat in lemn al Irinei Sutu, sotia proprieta-
rului. A doua jumatate a veacului trecut, va re-
Injuraturi E cu capu! - He is with the Sursa:
prezenta pentru Palatul Sutu, perioada de ma-
xima stralucire. Grigore Sutu (1819-1893) si
romanesti, pe head
Ziarul
sotia sa, Irina, fiica marelui bancher Stefan
Hagi Moscu, s-au preocupat constant atat de
intelesul Da-te-n sange - Go into Cancan
edificiu cat si de parcul ce-l incadra. Ei au
adaugat cladirii marchiza sustinuta de piloni
englezilor... blood de fier, creandu-se astfel un elegant peron de
intrare. Impunatorul parc ce inconjura palatul
Ce puii mei? - What my Ga-te-n spanac! - Go into the se intindea pana spre fostul amplasament al
chickens? spinach! bisericii Sf. Sava ce apartinea minastirii Sf.
Sava, aflata pe amplasamentul actualei Uni-
Nu ma freca la icre - Don't versitatii. Palatul avea o frumoasa gradina, re-
Du-te-n pisicii ma-tii! - go rub my fish eggs! numita pentru plantele si animalele exotice ca-
into your mother's cats! re existau. In gradina puteau fi vazuti peli-
cani, fazani, pauni si un frumos bazin ce
Ce pusca mea? - what my Iaca frec menta - Just amintea, pastrand proportiile, de fantanile Pa-
gun? rubbing the mint latului Versailles. Cladirea era renumita, in se-
colul trecut, pentru balurile si seratele organi-
Ma doare la basca/cot/cur - zate aici. Fastul de la Palatul Sutu era de alt-
Ce pana mea?! - What my my hat hurts, my elbow fel recunoscut, admirat si invidiat de intreaga
feather?! hurts, my butt hurts protipendada bucuresteana. In primele trei
decenii ale acestui secol, fosta ctitorie a pos-
Ce basca mea? - What my Plimba ursul - Go walk the
telnicului Costache Grigore Sutu primeste di-
hat? ferite destinatii, fapt care se repercuteaza ne-
bear gativ asupra edificiului si parcului adiacent.
Ceapa matii - Your mother's Concomitent, palatul va fi insa si martorul ta-
onions Ma doare-n paispe - It hurts cut al unor importante evenimente istorice. La
in my fourteen 23 ianuarie 1959, in preziua aniversarii unui
veac de la Unirea Principatelor, va fi inaugu-
rat intr-o noua forma de organizare Muzeul de
Istorie al Municipiului Bucuresti.
- Pe 13 octom-
brie americanii
au sarbatorit
Columbus Day
(Ziua lui
Columb). Col-
umbus Day este
considerata zi
Se anun]` o s`pt`mân` Va trebui s` v` Aten]ie! Trebuie O s`pt`mân` mai bun` nelucratoare in
plin` de evenimente descurca]i singuri \n amânat` luarea unor decât precedenta. SUA fiind ziua
importante [i \n acela[i situa]iile mai pu]in decizii de importan]` Financiar, lucrurile par s`
timp foarte solicitante. pl`cute ce se prev`d se redreseze, iar la in care
La serviciu, a[tept`rile pentru s`pt`mâna \n maxim` \ntr-un timp americanii ce-
scurt. O s`pt`mân` serviciu, de[i nu sunt
sunt mari, [eful \ntârzie curs. |n plan familial [i excluse problemele cu lebreaza, incepand cu 1934, acea zi din
\ns` cu m`rirea de sentimental, lucrurile fast` specula]iilor. Nimic [efii, v` ve]i descurca octombrie 1492 in care Cristofor Columb a
salariu. merg destul de bine. nou \n dragoste! excelent. "descoperit" America. Cristofor Columb, fiind
la origine genovez, a plecat in celebra
calatorie in numele regilor catolici ai Spaniei.
Despre Cristofor Columb, istoria spune ca ar
fi pus piciorul, in noaptea de 11 spre 12
octombrie 1492, pe o insula din Caraibe, nu-
mita astazi Hispaniola si disputata de Haiti si
Republica Dominicana. In aceasta zi drapelul
american este inaltat pe toate cladirile publice
din SUA...
Ve]i fi prin[i \n Cei n`scu]i \n prima |n s`pt`mâna aceasta, O s`pt`mân` ca oricare
multitudinea decad` vor vaea o ve]i avea un cuvânt alta. Se \ntrev`d oarece SURSA : www.glumite.ro
problemelor casnice [i s`pt`mân` lini[tit` [i important de spus \n succese \n plan financiar,
administrative, dar care indicat` reflect`rii domeniul carierei. Este
se compenseaz` pe de
alt` parte cu echilibrul [i
asupra sinelui si a
dorin]elor personale.
posibil s` primi]i o
promovare, chiar o
dar de care nu v` ve]i
prea bucura, c`ci O MAXIM~
datoriile din urm`
mul]umirea din plan
sentimental.
Singurele nepl`ceri par
cele financiare.
m`rire de salariu, care
presupune \ns` efort. trebuie s` fie [i ele
achitate.
PE S~PT~MAN~
“Nu te iubesc
pentru ceea ce
esti, ci pentru
Stresul, problemele [i
nemul]umirile din ultima
|n aceast` s`pt`mân`,
sunte]i favori]ii
zodiacului. La serviciu,
V` a[teapt` o s`pt`mân`
plin` de grele \ncerc`ri
|n aceast` s`pt`mân`,
da]i dovad` de mult`
intui]ie [i un deosebit
ceea ce sunt
atunci cand
perioad` \[i spun pe plan sentimental.
lucrurile par a se fi Orice a]i face, se pare c` spirit de ini]iativ`, mai
cuvântul. Este indicat lini[tit. Pute]i ob]ine nu este suficient pentru ales \n ceea ce prive[te
sunt cu tine!”
mai mult repaos! chiar [i unele câ[tiguri domeniul profesional.
suplimentare nea[teptate. ca rela]ia s` func]ioneze.
10 21 - 27
2008
NOIEMBRIE
Viata Satului...

Edilii comunei Amãrãºti, social -democraþii Constantin


Drãghici ºi Gheorghe Bercea anunþã c], la începutul lunii
decembrie a anului în curs, vor demara lucrãrile de
pregãtire a drumului comunal DC 88, care asigurã legãtura
între satele Mereºeºti ºi Padina, pentru turnarea unui covor
asfaltic la standarde occidentale. “Vorbim acum despre
posibilitatea finalizãrii unei investiþii care a început încã
In noaptea de 14/15 noiembrie a.c., ªcoala cu prin forþarea uºii, hoþii au pãtruns ºi în secretariatul
din anul 2006, când s-a pus în executare proiectul cu clasele V-VIII din comuna Orleºti a fost victima ºi în biroul directorului ºcolii, de unde au sustras
pricina, însã, din lipsã de fonduri, nu s-a putut face mai
unor hoþi, interesaþi, se pare, mai mult de tehnicã de alte unitãþi centrale noi. De asemenea, potrivit
nimic pânã în acest moment. Acum, s-au dat banii de lacalcul ºi de jucãrii. Pânã la aceastã orã, oamenii femeilor de serviciu pe care le-am gãsit la datorie,
Consiliul Judeþean Vâlcea ºi s-a început procedura de legii nu au reuºit sã-ºi dea seama câþi hoþi au la începutul acestei sãptãmâni, au mai dispãrut o
achiziþii publice, iar pe data de 28 noiembrie a.c., urmeazã
pãtruns prin efracþie în ºcoalã, însã sunt de pãrere
a se deschide ofertele ºi sã se stabileascã executantul orgã electronicã, un videoproiector, un laptop ºi
cã aceºtia nu sunt la prima acþiune de acest gen.
lucrãrii. Pânã la aceastã orã, s-au înscris deja Ancorad alte câteva unitãþi centrale noi-nouþe. Cea ce trebuie
Surse din interiorul acestei instituþii de învãþãmânt
Craiova ºi Europrod Piteºti, dar nu au venit încã sã ridice reþinut însã este faptul cã directorul liberal cu care
ne-au spus cã poliþiºtii deja au luat în calcul ipoteza
caietele de sarcini. Oricum, cel mai târziu la sfârºitul iernii a fost înlocuit absolut abuziv ilustrul profesor de
ca cei care au prãdat ºcoala din Orleºti sã aibã ceva
vrem ca acest proiect sã fie finalizat!”, ne-a spus primarul matematicã Constantin Boangiu, nu cu mult timp în
social-democrat al comunei Amãrãºti, Constantin în comun cu cei care au dat astfel de lovituri la urmã, Aritina Dumitrescu, a depus, la Inspectoratul
Drãghici. Cert este cã se simte deja ajutorul acordat de
Prundeni ºi la Ioneºti, nu cu foarte mult timp în ªcolar (ISJ), cererea de demisie, motivându-ºi acest
cãtre primul preºedinte de judeþ ales în mod democratic,
urmã. În lipsa directorului ºcolii din Orleºti, prof. gest prin faptul cã nu mai poate face faþã tuturor
social-democratul Ion Cîlea, acelor primari care, graþie
Aritina Dumitrescu, cea care nu binevoieºte sã-ºi solicitãrilor ºi programului foarte complicat pe care
pãguboasei guvernãri liberale de pânã acum, nu au primit
respecte programul de lucru - aceasta, dacã este sã le presupune funcþia de director al unei ºcoli de
cine ºtie ce fonduri... þinem cont de faptul cã luni, 17 noiembrie a.c., i- asemenea anvergurã precum cea din centrul
„ Codruþa DUMITRESCU am fãcut o vizitã la ºcoalã pentru a ne documenta comunei Orleºti, demisie care i-a fost însã respinsã.
codruta_propress@yahoo.com în legãturã cu acest caz, la ora 11.30, însã cu puþin Dupã acest incident, în condiþiile în care nici un alt
înainte de ora prânzului, în ºcoalã nu mai erau director de ºcoalã nu se plânge cã ar avea un
decât câþiva profesori ºi femeile de serviciu, acestea program prea încãrcat, iar domnia sa nu este de
ne-au arãtat pe unde au pãtruns ºi cum au acþionat gãsit nici mãcar atunci când hoþii au furat
hoþii. Aceºtia au intrat în ºcoalã, se pare, forþând echipamente de o valoare pe care noi o estimãm la
geamul unei sãli de clasã situatã la parterul clãdirii, cel puþin 200 de milioane de lei vechi, considerãm
spre terenul de sport, cu un levier. Au forþat apoi cã ºtabii IPJ-ului vâlcean, colegi de partid, de altfel,
yalele de la uºile claselor ºi ale holului, pânã au ai doamnei Aritina Dumitrescu, ar fi trebuit sã îi
ajuns în laboratorul de informaticã. De aici, nu au accepte încã de pe atunci demisia, deoarece, se
sustras decât unitatea centralã de la calculatorul pare, chiar nu face faþã!...
care se afla la catedrã, deoatece era singurul „ Alin BARBU
accesoriu IT nou din acea salã. De asemenea, tot alyn_propress@yahoo.com
Printre ultimele hotãrâri de Consiliu Local
adoptate la Galicea, se numãrã ºi una care sã
reglementeze construirea unei farmacii în
aceastã localitate. Aceasta urmeazã a avea o
suprafaþã totalã de 49 de metri pãtraþi ºi se
va deservi interesele unei comunitãþii care
numãrã destul peste trei mii de locuitori. Re-
alizarea administraþiei liberale Nãfliu-Udrea
de la Galicea este cu atât mai notabilã cu
La finele sãptãmânii trecute, cu un substanþial ajutor ve- cât, primari intraþi în istorie ca “formidabili”
nit din partea liderului organizaþiei PSD Drãgãºani, depu- - ne referinm aici la democrat-liberalul Mir-
tatul Vasile Bleotu, a fost turnat un covor asfaltic în con- cia Gutãu, care, pânã la aceastã orã, ori a
formitate cu cele mai riguroase standarde europene, în sa- uitat ori nu a fost capabil sã înfiinþeze un
tul Zãvideni. Primarul Horãscu este deja intrat în istorie punct farmaceutic în-tr-unul din cartiererle
ca acel edil social-democrat care a impus standarde de vi- Capitalei de Judeþ, Râmnicu Vâlcea, cartie-
aþã dintre cele mai ridicate pentru consãtenii sãi. El a as- rul Petriºor. Aceasta, în ciuda faptului cã o
faltat, în proporþie de 90 de procente comuna Prundeni, astfel de realizare era, de fapt, promisiunea
de cãpãtâi a actualului edil-ºef de la Râm-
însã pentru ca ºoferii firmei care executã transpot de per- nic... În condiþiile în care, în întreaga þarã,
soane pe ruta Drãgãºani - Prundeni - Orleºti - Ioneºti - oamenii acuzã autoritãþile cã fie nu usnt în
Bãbeni - Râmnicu Vâlcea sã nu-ºi mai ducã maºinile în stare sã-i ajute pe cei bolnavi, fie cã îi doare,
service dupã numai câteva curse pe raza Zãvideniului, a pe toþi, în cot de cei vârstnici ºi cu probleme
fost nevoie de intervenþia deputatului Vasile Bleotu pentru de sãnãatte, dar fãrã prea bani suficienþi în
asfaltarea acestei artere rutiere, întrucât, dupã cum bine buzunar, realizarea de la Galicea vine sã
ºtiþi, banii vin de sus!... Horãscu a reuºit sã toarne, în Zã- demonstreze, odatã în plus, cã cei doi liberali care þin frâiele acestei localitãþi sunt oameni cu prea mult suflet ºi care
videni, un astfal despre care sãtenii spun cã nici tunurile manifestã, din plin, respect pentru semenii lor aflaþi la ananghie. Aici, nu se dau medicamente, haine ºi mâncare, doar
nu îl mai pot distruge. ªeful administraþiei din Prundeni, odatã la fiecare patru ani, atunci când vine vremea unui nou scrutin electoral. Dimpotrivã, la Galicea, de fiecare datã
spune cã, în cel mai scurt timp, se va proceda ºi la pava- când au ocazia sã ajute, edilii ºi consilierii de aici, ºtiu ce este de fãcut!... Construirea unei farmacii la Galicea a urmat
la scurt timp dupã ce s-a reuºit deschiderea unui centru sanitar permanent, în sediul dispensarului din centrul civic al
rea cu borduri de asemneea, de o calitatea superioarã, a comunei, prin suplimentarea numãrului de cadre medicale care lucreazã aici. Autoritãþile se zbat ca sã gãseascã ºi o
acestui drum. Din pãcate însã, sãtenii deja au început sã soluþie pentru ca, pe viitor, acaestã farmacie sã funcþioneze în regim non-stop, astfel încâ sã deserveascã la maximum
tragã pãmântul cu sapele pânã în mijlocul asfaltului, semn interesele cetãþenilor, un lucru deosebit, dacã este sã þinem cont de faptul cã într-un municipiu de talia Râmnicului, nu
cã investiþiile în infrastructurã din mediul rural sunt fãcute existã decât o farmacie - ºi aceea abia în centrul oraºului - care funcþioneazã fãrã întrerupere, iar în cel de al doilea
cam de pominã, cel puþin atâta timp cât cei care beneficia- municipiu al Vâlcii, Drãgãºani, oamenii nu se bucurã nici mãcar de privilegiul unui singur punct farmaceutic deschis
zã direct, zi de zi, de aceste lucruri bune fãcute de Horãs- non-stop. Aici, toate aceste unitãþi se închid pânã la ora 22.00. Aºadar, încã odatã, edilii liberali de la Galicea au reuºit
cu nu ºtiu sã le ºi pãstreze... „ Alin BARBU sã le dea clasã celor din mediile urbane vâlcene!... „ Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com alyn_propress@yahoo.com
Electorale... 2 1 - 2 7 N O I E M B R I E
2 0 0 8 11

P
P
P Vã
invitãm sã vizionaþi
festivitatea de lansare
oficialã a candidatului PD-L
pentru funcþia de deputat în
Parlamentul României pentru
Colegiul Uninominal 4, George
Brânzan, pe primul post de
televiziune online din judeþul
Vâlcea: PRO ExpreS TV de
Drãgãºani, pe site-ul:
www.publipro.ro

Doctorul ginecolog, George Brânzan este recomandat de o foarte micã experienþã pe


scena politicã, dar de una foarte mare în ceea ce pruveºte lucrul cu oamenii aflaþi la
ananghie - respectiv, 30 de ani în care ne-a vindecat mamele, soþiile ºi, de ce nu, fiicele,
Brânzan a spus cã are de gând sã instaureze un nou mod de a face politicã în România ºi
a jurat cã nu va cerºi sau cumpãra voturile electoratului aºa cum deja ne-au demonstart cã
vor proceda, ºi în aceastãp campanie, cum au fãcut-o ºi pânã acum, liberalii, cei care
constituie, de patru ani încoace, cea mai pãguboasã guvernare pe care a avut-o România,

am început împreunã,
în toate timpurile!... “Vreau sã fac o altfel de politicã în România viitoare, nu una bazatã
pe minciunã ºi pe... pungã! Vreau sã dovedesc cã putem duce ºi o politicã bazatã pe res-
pectul faþã de cei care îmi vor da votul. M-am gândit cã, acum, când este vot uninominal,
când electoratul voteazã în deplinã cunoºtinþã de cauzã, omul, iar nu lista, este cel mai
bun moment pentru oameni care nu au mai fãcut politicã pânã acum, ca sã se implice... Vã

sã continuãm
Îmi place sã cred despre mine cã, de fiecare datã, ceea ce am spus, am ºi fãcut! Vreau ca, invitãm sã vizionaþi,
începând de sâmbãtã
dacã pânã acum, am desfãºurat o activitate strict în slujba oamenilor, sã rãmân acelaºi om dimineaþa, la ora 9.00 ºi, în
ºi în Parlament, dacã este sã ajung acolo! Vreau ca, dacã pânã acum, al mulþi le-am alinat reluare, la fiecare 3,5 ore, un
suferinþa fizicã, de acum înainte, sã le-o alin ºi pe cea sufleteascã prin cunoaºterea, îndea- material despre cum arãta
Drãgãºaniul sub conducerea liberalului
împreunã!
proape, a nevoilor lor, nevoi ca sãrãcia sau lipsa infrastructurii, promovarea unei legislaþii
corecte în Parlament, una care sp fie mult mai aproape de oamenii simpli. Eu nu vin ca sã Iordache ºi cum începe sã se trezeascã,
precum pasãrea Phoenix, din propria-i
le cumpãr votul, eu vin sã li-l câºtig! Mã ambiþioneazã starea jalnicã în care PNL-ul a a- cenuºã, de cân d a fost preluat de
dus þara ºi faptul cã taman pentru cã PD-L-ul a gândit altfel decât ei, a gândit în interesul oamenii lui Vasile Bleotu, pe primul
cetãþenilor, a atras dupã sine scoaterea noastrã de la guvernare ºi vreau ca în urmãtorii pa- post de televiziune online din Vasile Bleotu este o personalitate al cãrei CV nu
tru ani, sã le redãm oamenilor demnitatea, în primul rând, prin creºterea nivelului de judeþul Vâlcea: PRO ExpreS TV încape într-un ziar întreg. De aceea nici nu îl vom publi-
trai...”, a spus Brânzan. „ Alin BARBU de Drãgãºani, pe site-ul: ca. Vã vom spune doar atât: cei care sunteþi mulþumiþi de
www.publipro.ro modul în care cei doi edili ai municipiului Drãgãºani, primarul
alyn_propress@yahoo.com Cristi Nedelcu ºi vicele Mihai Bolocan ºi-au onorat promisiu-
nile din campania electoralã, ºtiþi ce aveþi de fãcut! Cei doi au
fost “ºcoliþi” de maestrul Bleotu, astfel încât sã urascã minciuna
ºi sã cunoascã valoarea unui jurãmânt depus în faþa dumnea-
S ` p t ` m â n a l d e i n f o r - voastrã, a tuturor. Iar dacã a fost capabil sã îi înveþe pe alþii a-
m a ] i e [ i a t i t u d i n e a l ceste valori, cred cã sunteþi convinºi de faptul cã el le ºtie cel
m u n i c i p i u l u i D r ` g ` [ a n i mai bine. Omul pentru care bogaþii nu conteazã, sãracii acestei
þãri constituind, de fapt, o prioritate, omul care a restabilit liniº-
[ i a l c o m u n e l o r d i n tea, în Drãgãºani, dupã opt ani de jug liberal, vã propune cel
s u d u l j u d e t u l u i V â l c e a mai corect târg de dupã alegerile locale din vara acestui an:
“Am început împreunã, sã continuãm împreunã!”. Cu alte cu-
vinte, preluarea conducerii municipiului Drãgãºani de cãtre
PSD-iºti reprezintã un nou început pentru noi toþi. Pentru ca cei
MANAGER: REDACTORI: Sport: Gheorghe Nicolaescu, Alin Madan doi edili PSD-iºti sã poatã sã-ºi þinã promisiunile ºi sã scoatã
Drãgãºaniul din starea de declin în care se aflã de opt ani încoa-
Colaboratori: Mircea Monu, Mariana Laz`r, { t e f a n T i u c ` ,
ALIN BARBU
ce este nevoie de bani. Destui de mulþi, pentru cã trebuie sã a-
coperim ºi datoriile de zeci de miliarde ale fostului edil, libera-
.
Codru]a Dumitrescu T e h n o r e d a c t a r e [ i A r t D e s i g n e r : A l i n B a r b u lul Gheorghe Iordache. ªi cum putem obþine aceºti bani_ Trimi-
þându-l în Parlament, pentrtu un nou mandat, pe cel mai experi-
TIPARUL EXECUTAT LA: Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl. O4, Sc. mentat economist din þarã, Vasile Bleotu! „ Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
SC SILPACINO B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0729/507.307
E-mail: a l y n _ p r o p r e s s @ y a h o o . c o m , distribu]ie prin: Rodipet, S C M A T D A N Vând casã în Drãgãºani, pe roºu,
SRL SERVICE SRL (Tony P~TRU) [i SC CRISTI-CRINA-CAMELIA SRL (C`t`lin BERCEA) subsol + parter + etaj, suprafaþã 183
mp, posibilitate de mansardare, apã
• Sesiz`ri ale aspectelor negative din societate, sugestii [i reclama]ii: 0729-507.307 (Alin Barbu) canalizare, gaze, la intersecþia strãzii
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic` pentru materialele ap`rute \n paginile
s`pt`mânalului PRO Expres de Dr`g`[ani apar]ine exclusiv autorilor,iar declaratiile
Tudor Vladimirescu cu Rahova.
redate in ghilimele, celor despre care se mentioneaza ca le apartin... Relaþii la telefon: 0728-902.601.
C M Y K

12
21 - 27 NOIEMBRIE
2008
Mozaic...
Conducerea PRO ExpreS a luat decizia de a deschide primul post de
televiziune online din jude]ul Vâlcea. El este opera]ional, \ncepând din
data de 04 noiembrie 2008, de la ora 17.30 [i emite pe site-ul ziarului
nostru www.publipro.ro, cu care avem convingerea c[ v-a]i obi[nuit deja,
cu to]i, chiar \ncep\nd din data de 20 martie 2008. Pe acest post ve]i
putea vedea [i auzi cele mai importante evenimente, \nainte sau, dup`
caz, dup` ce acestea vor fi relatate \n paginile singurului ziar din
Dr`g`[ani [i din comunele din sudul jude]ului Vâlcea, PRO ExpreS de
Dr`g`[ani. De asemenea, anun]urile de la persoane fizice sau juridice,
publicitatea, muzica de orice gen, chiar [i manele, pentru c` noi
promov`m absolut orice, ca lumea s` aib` de unde s` \[i aleag` fac cas`
bun` pe acest post e televiziune. Nu v` trebuie decât un calculator
conectat la internet [i, \n func]ie de viteza la care v` ofer` servicile
provider-ul dumneavoastr`, ve]i beneficia de calitate \n redarea
emisiunilor noastre. Nu vor lipsi filmele, competi]iile sportive [i nimic din
ceea ce are leg`tur` cu jude]ul nostru. De asemenea, acest post nu este
supus regulilor CNA, motiv pentru care candida]ii la alegerile din 30
noiembrie [i la cele ce vor urma au spa]iu nelimitat de emisie! Acest post
nu func]ioneaz` pe principiul selec]iei materialelor pe care fiecare
dore[te s` le vad`, ci pe principiul televiziunii obi[nuite (adic` \n
momentul \n care ve]i deschide pagina de internet, ve]i putea vedea o
emisiune din momentul la care a ajuns emisia.Nu se poate derula \nainte
[i \napoi!). |n curând, pe acela[i site, vom mai g`zdui [i o revist` pe care
trustul nostru de pres` PROPRESS o va edita \n colaborare cu Prim`ria
Am`r`[ti [i care se va numi, simbolic “Repere Am`r`[tene”. Vizionare
pl`cut`! „ Manager PROPRESS,
Alin BARBU

Televi-
ziunea
Managerul Restaurantului de ani buni în arta culinarã, vrea sã
Rusidava, situat la parterul aducã în atenþia drãgãºenenilor ºi a care te
Hotelului cu acelaºi nume ºi care se turiºtilor care treg pragul acestui ]ine
bucurã de câteva secole de istorie, local, o tradiþie mai veche pe care a
Dan Dumitru Parpalã, prin avut-o acesta. Personalul calificat al treaz!...
experienþa profesonalã pe care o are Restaurantului Rusidava sub atenta
îndrumare a managerului TU SESIZEZI, NOI ÎI PUNEM LA
Are Dan Parpalã, realizeazã PÃMÂNT!
Grijj` de Gosspod`ria
Ta! SC METAL frecvent, cu diverse ocazii,
expoziþii, bufet suedez,
MIXT SRL toate cu o rarã mãiestrie ºi
de o înaltã þinutã în arta
culinarã!...
„ Codruþa
DUMITRESCU Prima televizune
codruta_propress@yahoo.com online din Vâlcea!

Dr`g`[ani, Strada Decebal, nr. 3

Nou!

|n
SC TOP-TEL SRL comuna
Fast-ffood, pizzerie, restaurant Galicea.
Loca]ie
PIZZA TOP ultra-
cen- Cu noi i
tral`! econom
Cea mai bun` pizza din jude], la Cl`di- se[ti!
cele mai mici pre]uri din ]ar`! re ul-
Organiz`m si mese tramo-
dern`!
festive, Produse
cu diferite ocazii mereu
proaspete!...
Dr`g`[ani, Strada Tudor Vladimirescu, bloc P1, parter Pre]urile cele mai avantajoase din jude]!