Sunteți pe pagina 1din 6

BAZE TEORETICE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND RISCUL N AFACERI CONCEPTUL DE RISC N AFACERI Orice intreprinzator care se angajeaz ntr-o

anumit afacere, trebuie ca o dat cu evaluarea resurselor s cuantifice i s cantareasc i riscul pe care l implic n acest angajare. Iar dup finalizarea investi iei, agentul economic trebuie s monitorizeze permanent modul de recuperare a investi iei din veniturile ncasate, n vederea prentmpin rii eventualelor riscuri. Termenul risc n general, i cel de risc n afaceri, este definit diferit n luc rile de specialitate din ar i str in tate. Conform Dic ionarului explicativ al limbii romne termenul de risc provine din limba francez , de la cuvntul risqu i semnific o posibilitate de a ajunge ntr-o primejdie, de a avea de nfruntat un necaz sau de a suporta o pagub : pericol posibil. Mihai Toma sus ine c orice investi ie comport un risc. Cu ct riscul este mai mare cu att cre te preten ia asupra remuner rii capitalului investit. Aurel Giurgiu n elege prin risc, probabilitatea survenirii unui eveniment nedorit. Riscul unui activ, dup p rerea unor speciali ti din domeniul finan elor manageriale se define te prin variabilitatea probabil a rentabilit ii viitoare a activului. Un alt autor consacrat, Nicolae Hoan , este de parere c riscul este probabilitatea unui eveniment nefavorabil s aib loc. Riscul poate fi definit i ca probabilitatea succesului sau a e ecului, n care succesul nseamn ob inerea unui profit i e ecul presupune suferirea unei pierderi de bani dintr-o investi ie. No iunea de risc nu are semnifica ie dect atunci cnd se prezint viitorul i cnd se ncearc estimarea fluctua iilor posibile ale ratei rentabilita ii n cadrul analizelor previzionale. Prin analiza riscului, Rihard Koch, n elege o analiz sistematic a oric rui risc de afaceri, de exemplu cel ce face afaceri cu un client nou, al intr rii pe o pia nou sau de a face o investi ie mare. Standardele Interna ionale de Contabilitate apreciaz c riscul descrie varietatea rezultatelor ob inute. Ajustarea n func ie de risc poate implica cre terea valorii la care este estimat o datorie. n evaluarea rezultatelor i cheltuielilor afectate de condi ii de incertitudine, trebuie aplicat principiul pruden ei, pentru a nu supraevalua activele i a subevalua datoriile. Totu i, elementele de incertitudine nu justific constituirea unor provizioane excesive sau subevaluarea obligatiunilor. CARACTERISTICILE RISCULUI Riscurile prezint urm toarele caracteristici: Riscul prezint o gam de incertitudini; Riscul constituie o renumerare a capitalului investit; Riscul exprim o incapacitate de adaptare a firmei la condi iile de mediu; Riscul inseamn probabilitatea apari iei unui eveniment nedorit; Riscul este o masur a vulnerabilit ii firmei; Riscul exprim variabilitatea rezultatului sub presiunea mediului; Riscul este o m sur a probabilita ii de apari ie a succesului sau e ecului; Ricul este un concept greu de definit de c tre economi ti si investitori; Riscul nu are defini ii dect atunci cnd se ncearc estimarea fluctua iilor posibile ale ratei rentabilit ii n cadrul analizelor previzionale; Prin analiza riscului se n elege o analiz sistematic a oric rui risc de afaceri. Analiza riscului n afaceri vizeaz patru coordonate: Strategia de adoptat; Starea naturii; Rezultatul ac iunii; Matricea ncas rilor; Strategia de adoptat impune selectarea unei alternative dintr-o mul ime dat care poate fi implementat ntr-un mediu de afaceri, n vederea atingerii unei inte prestabilite.

Starea naturii este compus din condi iile minime de care depinde adoptarea unei strategii. Se pot identifica urm toarele st ri: recesiunea economic ; condi ii normale pentru afaceri; boom-ul economic; Rezultatul ac iunii arat c tigul sau pierderea, evaluat n unit i valorice, asociat cu combinarea strategiei cu starea naturii. Rezltatul unei ac iuni poate fi profitul net realizabil pe termen mediu i lung. Matricea ncas rilor indic rezultatul ac iunii asociat cu fiecare combinare ntre strategia de adoptat i starea naturii. Pentru calcularea riscului se folosesc urm toarele instrumente si metode matematice: probabilitatea, distribu ia probabilit ilor, valoarea scontat i dispersia. Probabilitatea unui eveniment (Pi) eviden eaz frecven a relativ a apari iei unui eveniment n mai multe extrageri, adic : 0Pi 1, i=1,n; Pi=1. unde: Pi probabilitatea unui eveniment; Distribu ia probabilita ilor este un tablou sintetic n care apare fiecare eveniment i probabilitatea sa de realizare. Valoarea scontat () este o masur a tendin ei principale de realizare a unui eveniment, adic : = i=1nPixi unde: - valoarea scontat ; Pi probabilitatea unui eveniment; xi - rezultatul unui eveniment i; Dispersia ( ) este o m sur a unui scop propus, care evalueaz abaterile de la valoarea a teptat a diferitelor rezultate: unde: - dispersia; Pi probabilitatea unui eveniment; xi - rezultatul unui eveniment i; - valoarea scontat ; STRUCTURA RISCULUI Posibilitatea ca estim rile s nu fie ndeplinite: POSIBILITATEA DISTORSION RII ESTIM RILOR
C TIG POSIBIL NU RISC DA

Risc pur
DIMENSIUNEA PSIHIC NU

Risc speculativ
DA Direct legat de rezultatul ac iunii?

Sunt amenin ate condi iile manageriale


RISCUL LEGAT DE CONDI II

Este amenin at rezultatul ac iunii


RISCUL AC IUNII

Figura 1.1. Structura riscului Sursa: Marmuse C., Montaigne X., Management du risque, Vuibert Enterprise, 1989, pag. 48 TIPOLOGIA RISCULUI Tipologia riscului vizeaz mai multe criterii de grupare: n func ie de num rul de variante pentru adoptarea unei strategii avem: Riscul unic cu o singur alternativ i cu o singur probabilitate de realizare; Riscul substan ial n cazul mai multor variante, diferen iate valoric, avnd probabilit i diferite de realizare; Dup modul de anticipare: Riscul poten ial, anticiparea unui eveniment care s-ar produce n viitor sau anticiparea efectului unui eveniment n derulare; Riscul efectiv, transformarea riscului poten ial ntr-un eveniment nedorit; Dup sfera de cercetare riscul se clasific n: Risc politic, care vizeaz instabilitatea politc a unui stat. Acest risc se refer la climatul politic i condi iile rii respective i const n lipsa de siguran a unei investi ii datorit regimului politic dintr-o ar Risc social, caracterizat prin revendic rile sociale Riscul economic, caracterizat prin starea general a structurilor economice. Acest risc este un eveniment sau proces nesigur care poate cauza o pagub , o pierdere ntr-o activitate, opera iune sau ac iune economic . Spre deosebire de incertitudine, riscul economic se caracterizeaz prin posibilitatea descrierii unei legi (reguli) de probabilitate pentru rezultatele scontate. Riscul economic este de dou forme i anume: Riscul obiectiv, fiind caracterizat prin varia ia rezultatelor probabile, i reprezint o variabil independent de individ Riscul subiectiv, care const n estimarea unui obiectiv i depinde de individ, de informa ia sa, de temperamentul i atitudinea sa Deasemenea riscul economic se mai clasific i dup nivelul la care se stabile te: Risc mondoeconomic, care se prezint ca risc de ar ; Risc macroeconomic care se prezint sub urm toarele forme: Risc social provocat de evenimente sociale majore (grevele); Risc politic, provocat de evenimente politice semnificative (razboaie, schimbari de regim politic); Risc economic, caracterizat prin dezechilibre la nivel general, cum ar fi infla ia galopant , omaj de mas , recesiune; Risc microeconomic imp r it n urm toarele forme: Risc pur, riscul mpotriva c ruia societ ile comerciale se pot asigura, i e posibil s aduc profit; Risc speculativ, se asigur mai greu, subiec ii implica i avnd posibilitatea de a pierde sau de a c tiga; Risc de neplat , adic de insolvabilitatea unor firme aflate n pragul falimentului; Risc de inova ie, acel risc pe care ntreprinz torul i-l asum cnd investe te, i se recompenseaz cu profitul inova ional; Dup gradul de agregare riscul poate fi: Risc regional, care vizeaz o arie geografic ; Risc de ar (macroeconomic) care caracterizeaz starea general a unei ri; Risc microeconomic, care se identific la nivelul agen ilor economici. n func ie de natura activit ii, riscul microeconomic are dou forme: Riscul investi iei; Riscul opera ional al activit ii curente; Riscul investi iei urm re te buna desf urare a performan elor unei investi ii n conformitate cu planul stabilit la nceput. Acest risc poate fi m surat cu ajutorul ratei rentabilit ii financiare (RRF), indiferent de curesul de schimb al monedei na ionale sau de rata infla iei, cu ajutorul formulei: RRF= RNECS100

unde: RRF rata rentabilit ii financiare; RNE rezultatul net al exerci iului; CS capitalul social subscris i v rsat. Riscul investirii se refer la investi iile noi i are dou componente: riscul sistematic i riscul nesistematic. Riscul sistematic este o por iune din variabilitatea c tigurilor unui proiect oarecare de investi ii, care este determinat de factori care afecteaz pia a n ansamblu, cum ar fi: Evolu ia ratelor dobnzii; Modificarea puterii de cump rare (infla ia); Schimbarea percep iei investitorilor despre performan a de anasmblu a unei economii. Riscul nesistematic (risc de firm sau individual) al unui proiect, se refer la variabilitatea rentabilit ii unui proiect, care este atribuit ac iunii urm torilor factorilor: Capacitatea managerial a conduc torilor ntreprinderii; Conflictele de munc ; Disponibilitatea materiilor prime; Efectul legilor de protec ie a mediului; Efectele concuren ei str ine; Nivelul prghiilor economice i financiare utilizate de c tre ntreprindere. De multe ori riscul investirii se confund , n literatura de specialitate, cu riscul financiar. Acest, risc financiar, caracterizeaz variabilitatea indicatorilor de rezultate sub inciden a structurii financiare a firmei i se refer la riscul ca o firm s nu fie capabil s - i onoreze obliga iile financiare cerute de o finan are prin ndatorare, caz n care se poate nregistra falimentul firmei. Riscul financiar determin variabilitatea indicatorilor de rezultate ca urmare a modific rii structurii financiare a ntreprinderii. Acest risc este determinat de politica de finan are a ntreprinderii prin capitaluri proprii sau prin mprumuturi. Riscul proiectelor de capital se grupeaz n urm toarele categorii: Riscul individual al proiectului, m surat prin variabilitatea rentabilit ii estimat a proiectului, care nu ine seama de faptul c face parte din portofoliul de active a firmei i c firma respectiv nu este dect o ac iune n portofoliul investitorilor; Riscul de firm , m surat prin impactul proiectului asupra variabilit ii profiturilor firmei, fiind efectul unui proiect asupra riscului companiei f r a ine cont de efectele diversific rii personale ale ac ionarilor; Riscul de pia sau beta, este riscul proiectului evaluat din partea investitorului care de ine un portofoliu foarte divesificat. El poate fi m surat de efectul proiectului asupra coeficientului beta al firmei. Conform Standardelor Interna ionale de Contabilitate riscurile financiare sunt asociate tranzac iilor cu instrumente financiare i n func ie de evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, riscurile se claseaz n: Risc de pre ; Risc de credit; Risc de lichiditate; Risc al fluxului de numerar. Riscul de pre , poate s aib poten ial de pierdere sau, n acela i timp i de c tig, i se grupeaz i el n trei categorii: Risc valutar; Risc al ratei dobnzii; Risc de pia . Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentului financiar s scad sau s creasc odat cu schimbarea nivelului de pia a cursului valutar. Riscul ratei dobnzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze datorit schimb rilor nivelului de pia a ratei dobnzii.

Riscul de pia este riscul ca valoarea instrumentului financiar sa fluctueze datorit schimb rii pre urilor pie ei, aceste schimb rii fiind cauzate de factori ai titlurilor de valoare individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaz toate titlurile de valoare existente pe pia . Riscul de credit este riscul ca una din p r ile instrumentului financiar s nu- i execut obliga ia contractual i provoac celelilalte o pierdere financiar . Riscul de lichiditate este riscul ca o ntreprindere s nu- i poat procura fondurile necesare ndeplinirii angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul fluxurilor de numerar este riscul ca valoarea viitoarelor fluxuri de numerar ale unui instrument financiar monetar s fluctueze. n cazul unui instrument de mprumut cu rat variabil , fluctua iile constau n schimbarea dobnzii efective f r s se produc o schimbare a valorii sale juste. Riscul opera ional viabilitatea unei afaceri putnd fi m surat prin volumul de ncas ri i prin dimensiunea profitului. Riscul economic (de exploatare) reprezint incapacitatea ntreprinderii de a se adapta la timp i cu cel mai mic cost la varia iile mediului. Mai exact el exprim volatilitatea rezultatului economic la condi iile de exploatare. Din punct de vedere func ional riscul se mparte n: Riscul economic, care se refer la variabilitatea sau nesiguran a ob inerii unui anumit rezultat brut de exploatare; Riscul financiar, care se refer la variabilitatea suplimentar a dividendului pe ac iune (cash-flow c tre investitori) i la probabilitatea crean ei de insolvabilitate ( i n cele din urm la faliment), care se produce atunci cnd o firm folose te surse de capital cu costuri relative fixe, cum ar fi creditele bancare sau capitalul preferen ial, n cadrul structurii sale de capital; Riscul combinat, care nseamn n fapt combinarea riscului de exploatare i a riscului financiar; Risc de faliment (de insolvabilitate). Riscul investi ional, n func ie de evolu ia economic , se mparte n: Risc de pia ; Risc specific; Risc valutar; Risc al ratei dobnzii. Riscul de pia , chiar dac activitatea firmei este profitabil , acest risc poate intervenii n cazul declinului economic general. Riscul specific se datoreaz factorilor de mediu extern, afectnd perspectiva tranzac iilor viitoare ale firmei i poate afecta performan ele acesteia indiferent de previziunile financiare viitoare. Riscul valutar are dou aspecte de urm rit: Profitabilitatea unui produs pe pia a extern , avnd urm taorea formul de calcul: P($)=Qepv($)-CCRSLD>0risc zero= 0 risc mic<0 risc mare unde: P($) - profitul exprimat n USD; Qe - cantitatea de produse vndute pe pia a extern ; pv($) - pre ul extern exprimat n USD; CC - costul complet exprimat n lei; RSLD - cursul de schimb a monedei na ionale; Efectul valutar al importurilor i exporturilor unei firme, cauzat de deprecierea cursului valutar al monedei na ionale: P=Qipv-ca($)RSLD>0risc zero= 0 risc mic<0 risc mare unde: P - profitul exprimat n lei; Qi - cantitatea de produse vndut pe pia a intern . pv - pre ul de vnzare exprimat n lei; ca - costul de achizi ie n USD; RSLD - cursul de schimb a monedei na ionale;

Riscul ratei dobnzii este cauzat de deprecierea st rii de echilibru monetar al unei companii n urma cre terii ratei dobnzii pe pia a creditului. Riscul opera ional se poate structura pe urm toarele componente: Risc partenerial; Risc comercial; Risc sistematic; Risc de decontare; Risc de faliment. Riscul partenerial provine din necunoa terea partenerilor de afaceri i const din costurile de ac ionare n justi ie a partenerului i din dobnzile pl tite de furnizor pentru creditul comercial acordat clien ilor pn la recuperarea integral a creditului. Riscul comercial se reflect asupra activit ii curente a firmei. O extindere a portofoliului a afacerii aduce un surplus de venituri care, dac nu sunt investite n noi oportunit i, pot genera fenomene negative de iliciditate i insolvabilitate financiar , pe termen mediu i lung. Acest risc se poate evalua n dou moduri: Cu ajutorul indicatorului rata de ncasare a clien ilor: RC = CRdCRc100 15% risc redus30% risc mediu>30 % risc mare unde: RC - rata de ncasare a clien ilor; CRc - rulajul creditor al lunii curente al contului 4111 clien i; CRd - rulajul debitor al lunii curente al contului 4111 clien i; Cu ajutorul indicatorului viteza de rota ie a crean elor: DCR = CRCAN T30 zile risc redus60 zile risc medi >60 zile risc ridicat Unde: DCR - viteza de rota ie a crean elor; T - num rul de zile al perioadei (30 zile); CR - soldul contului 4111 clien i; CAN- cifra de afaceri net . Riscul sistematic este cauzat de falimentul unui partener i duce la insolvabilitate financiar care la rndul ei duce la faliment. Riscul de decontare, specific activit ii unor obliga ii scadente, apare n cazul amn rii pl ii acestora percepndu-se major ri de ntrziere, care deterioreaz echilibrul monetar. Riscul de faliment apare cnd firma nu mai are posibilitatea de a pl ti sau de a livra partenerilor produsele contractate. Riscul la nivel microeconomic se clasific n func ie de localizarea cauzelor generatoare ale acesteia, existnd astfel riscuri externe i riscuri interne ale firmei Riscul extern apare ca urmare a ac iunii unor factori din afara firmei. Aceste riscuri pot fi: Riscul politic (de ar ); Riscul valutar; Riscul ratei dobnzii; Riscurile cu caracter natural; Riscul de pia . Riscul intern are leg tur cu specificul fiec rei firme, fiind strns legate de modul de conducere, organizare i desf urare a activit ilor firmei i de calitatea actelor de management i de execu ie. Riscul de audit, n func ie de etapele de audit financiar-contabil, poate fi de forma: Risc inerent; Risc de control; Riscul de nedetectare nelegat de e antioane; Riscul de nedetectare prin e antioane.