Sunteți pe pagina 1din 6

Modulul III: Comunicarea profesional Clasa a X- a Unitatea de nv are: Tehnici promo ionale Nume i prenume elev.....................................

Nota.........................

Testare ini ial


Not : Se acord 10 puncte din oficiu SUBIECTUL I TOTAL 10 puncte Alege i varianta corect din variantele prezentate: 1. Expresia concretizat a modului n care se vede o persoan reprezint : a) marca b) imaginea de sine c) sigla d) etica afacerilor 2. Elementele de identificare a unei firme sunt: a) slogan publicitar b) reputa ia c) personalitatea d) valorile firmei SUBIECTUL II TOTAL 35 puncte Nota i cu A afirma iile adev rate i cu F pe cele false. Corecta i afirma iile false. 1. Imaginea favorabil a firmei constituie o premis a succesului n afaceri. 2. Marca are doar rolul de a distinge produsele firmei de cele ale concuren ilor. 3. Cifrele i literele sunt o prescurtare a numelui de marc . SUBIECTUL III TOTAL 15 puncte Completa i spa iile libere cu termenii corespunz tori astfel nct s ob ine i o afirma ie corect : 1. .......(1)....... reprezint o prescurtare cu ajutorul ini ialelor a numelui de marc . 2. Firmele de prestigiu asigur garan ia unei ......(2)....... pentru produsele sau serviciile comercializate. SUBIECTUL IV TOTAL 30 puncte 1. Da i 2 exemple de m rci romne ti de succes, cunoscute pe plan interna ional. 10 puncte 2. Pentru cele dou m rci identificate prezenta i patru dintre semnele folosite ca marc . 20 puncte

Modulul III: Comunicarea profesional Clasa a X- a Unitatea de nv are: Tehnici promo ionale

Barem de notare
SUBIECTUL I 1b 2a

i corectare test ini ial


TOTAL 10 puncte

(Pentru fiecare r spuns corect se acord cte 5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) SUBIECTUL II 1A 2F 3F TOTAL 35 puncte Marca are rolul de a distinge produsele firmei de cele ale concuren ilor oferi garan ia unei calit i constante. Sigla este o prescurtare a numelui de marc . i de a

(Pentru fiecare r spuns corect se acord cte 5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte; La corectarea afirma iilor false, pentru fiecare r spuns corect se acord cte 10 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) SUBIECTUL III 1. sigla 2. calit TOTAL 15 puncte i superioare

(Pentru fiecare r spuns corect se acord cte 7,5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) SUBIECTUL IV 1. Gerocossen, Dacia-Renault, Artic, Mobexpert etc. TOTAL 30 puncte 10 puncte

(Pentru orice r spuns corect se acord cte 5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) 2. Numele de marc : Dacia-Renault, Artic etc Sigla: MEX 20 puncte

Reprezentarea grafic : Cifrele i literele: Dacia 1300 etc (Pentru orice r spuns corect se acord cte 5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte)

Not : Se acord 10 puncte din oficiu

Modulul III: Comunicarea profesional Clasa a X- a Unitatea de nv are: Tehnici promo ionale Nume i prenume elev.....................................

Nota.........................

Testare final

SUBIECTUL I. TOTAL 15 puncte Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1-3), scrie i n dreptul fiec reia litera corespunz toare r spunsului corect: 1. Modul n care conducerea firmei percepe imaginea pe care aceasta o are n exterior arat : a) imaginea real ; b) imaginea dorit ; c) imaginea presupus ; d) imaginea ideal . 2. U urin a cu care utilizatorii unei m rci i reamintesc aceast marc , n condi ii diferite, reprezint : a) notorietatea m rcii; b) identitatea firmei; c) personalitatea firmei; d) imaginea de marc . 3. Nu este o caracteristic a activit ii de rela ii publice: a) este specific persoanelor juridice; b) este o func ie a conducerii firmei; c) urm re te un scop comercial imediat; d) are caracter obectiv. SUBIECTUL II TOTAL 25 puncte Nota i n dreptul enun ului A dac considera i c enun ul este adev rat, respectiv F dac considera i c enun ul este fals. Corecta i afirma iile false. Alege i o afirma ie adev rat i justifica i r spunsul. 1. Imaginea firmei se concretizeaz deseori n imaginea de marc . 2. Personalitatea firmei se refer la impresia pe care publicul extern o are despre firm . 3. ncerc rile gratuite sunt tehnici de promovare a m rfurilor prin pre . 4. Rolul eticii este de a ajuta oamenii i institu iile s decid ce este mai bine s fac . SUBIECTUL III TOTAL 15 puncte n coloana A sunt enumerate categoriile de efecte ale imaginii unei firme, iar n coloana B exemple din aceste efecte. Scrie i pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. A. Tipuri de efecte B. Exemple de efecte ale imaginii firmei a. Sc derea volumului vnz rilor 1. Efecte favorabile b. Fidelizarea clien ilor c. Prelungirea ciclului de via al produselor 2. Consecin e negative d. Aten ie crescut din partea mass-media e. Cre terea eficien ei ac iunilor promo ionale SUBIECTUL IV TOTAL 20 puncte Completa i spa iile libere cu termenii corespunz tori astfel nct s ob ine i o afirma ie corect : 1. C tigarea de noi cump r tori este unul din .......(1)....... promov rii vnz rilor. 2. Func ia de reclam este determinat de .......(2)...... m rcilor i de publicitate.

3. Publicitatea direct vizeaz publicitatea prin coresponden , vnzarea prin telefon .......(3)...... 4. Codul etic are ca obiectiv ndrumarea .....(4)...... n caz de dileme etice.

SUBIECTUL V TOTAL 15 puncte Alc tui i un eseu liber de o pagin n care s prezenta i func ia de comunica ie i de personalizare a unei m rci preferate.

Not : Se acord 10 puncte din oficiu

Modulul III: Comunicarea profesional Clasa a X- a Unitatea de nv are: Tehnici promo ionale

Barem de notare

i corectare

TOTAL 15 puncte SUBIECTUL I 1c 2a 3-c (Pentru fiecare r spuns corect se acord cte 5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) TOTAL 25 puncte SUBIECTUL II 1 A Deoarece n formarea imaginii, firma poate utiliza asocieri pozitive cu imaginea m rcilor produselor sau serviciilor sale. 2F Reputa ia firmei se refer la impresia pe care publicul extern o are despre firm . 3F ncerc rile gratuite sunt tehnici de promovare a m rfurilor prin obiecte. 4-A (Pentru fiecare r spuns corect se acord cte 2,5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte; La corectarea afirma iilor false i la argumentare afirma iei adev rate, pentru fiecare r spuns corect se acord cte 5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) SUBIECTUL III 1. b, c, e 2. a, d TOTAL 15 puncte

(Pentru fiecare r spuns corect se acord cte 3 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) TOTAL 20 puncte SUBIECTUL IV (1) obiectivele; (2) dinamismul; (3) prin intermediul televiziunii (4) comportamentului. (Pentru fiecare r spuns corect se acord cte 5 puncte. Pentru r spuns incorect sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte) TOTAL 15 puncte SUBIECTUL V Func ia de comunica ie marca trebuie s transmit consumatorilor o idee despre produs, informa ii despre calitatea acestuia. 2 puncte Func ia de personalizare ofer posibilitatea consumatorilor de a- i afirma personalitatea prin alegerea anumitor m rci de produse 2 puncte 5 puncte se acord pentru eviden ierea leg turii dintre personalitatea elevului i marca aleas ; 5 puncte se acord pentru eviden ierea modului n care marca aleas reu e te s transmit consumatorilor anumite informa ii despre produs; 1 punct se acord pentru aranjarea eseului n pagin .

Not : Se acord 10 puncte din oficiu