P. 1
teste pt. pompieri

teste pt. pompieri

|Views: 516|Likes:
Published by ioan63ivascu9065

More info:

Published by: ioan63ivascu9065 on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

S.C RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1 SRL GOLD PLAZA BAIA MARE Serviciul pt.

Situa ii de Urgen

TEST DE EVALUARE A CUNO TIN ELOR PENTRU ,,SERVANT POMPIER´
V rog s încercui i r spunsul corect.

1. Serviciile de urgenta private au urmatoarele atribu ii principale:
a.desf oar activit i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i a m surilor de ap rare impotriva incendiilor; b. verific modul de aplicare a normelor, reglement rilor tehnice i dispozi iilor care privesc ap rarea împotriva incendiilor, în domeniul de competen ; c. asigur interven ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i protec ia persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situa ii de urgen ; d. desf oar activit i de co erit la persoanele fizice i juridice, încheind contracte de prest ri servicii c tre popula ie. 2. Care sunt documentele serviciilor de urgenta private :

3. Mijloacele pentru protec ie sunt accesorii care se folosesc in scopul protej rii pe

timpul ac iunilor interven ie la incendii, calamit i naturale, precum i pe timpul perioadelor de preg tire. Acestea sunt:
a. casca; b. costumul de protec ie contra apei; c. costumul de protec ie anticaloric ; d. masca contra fumului i gazelor; e. aparatele izolante cu oxigen; f. costumul din azbest; g. aparatele izolante cu aer comprimat; h.cizmele i m nu ile de cauciuc; i. ochelarii pentru sudur . 3. Pe timpul exploat rii instala iilor aferente construc iilor i instala iilor tehnologice se

interzice :
a. utilizarea necorespunz toare a sistemelor, instala iilor, aparatelor i echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admis ; b. fumatul i prepararea hranei calde; c. func ionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare;

b. b. risc mijlociu . La construc iile de produc ie i/sau depozitare. func ionarea f r sisteme. necesare pentru controlul i men inerea parametrilor privind siguran a în func ionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate. g. c. prelucrate. f. i densitatea sarcinii termice. în absen a materialelor combustibile. urm toarele condi ii: a.categoria F pericol de incendiu ± existen a unor materiale sau substan e incombustibile în stare de vapori. existen a materialului combustibil. existen a materialelor combustibile i ac iunea unei surse de aprindere. . dac în ele se afl cel pu in 50 de persoane. Incendiul este definit de urm toarele elemente: a. c. e. producerea de pierderi materiale i omene ti în urma arderii. b. risc minor -q= sub 210 MJ/mp.categoria C pericol de incendiu ± posibilit i de incendiu/ ardere. manipulate sau depozitate. b. c.d. aparate i echipamente. pe nivel. 5. d. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu. caracteristicile de ardere ale materialelor i substan elor utilizate. riscul de incendiu are în vedere natura activit ilor desf urate. dep irea termenelor stabilite pentru efectuarea lucr rilor de între inere i repara ii sau executarea necorespunz toare a acestora. riscul de incendiu la cl diri civile poate fi: a. 6. risc minor . risc mijlociu ± categoria D pericol de incendiu ± existen a focului deschis sub orice form . La cl dirile civile ( publice) riscul de incendiu este determinat. prezen a substan elor care între in arderea (oxigenul din aer sau substan ele care pot ceda oxigen) d. b. ce exprim : a. risc mare -q= peste 840 MJ/mp. în timp i spa iu.q = 420 ± 840 MJ/mp. risc foarte mare ± categoria A i B pericol de incendiu ± posibilit i de incendiu i explozie volumetric . risc mic -q= sub 420 MJ/mp. e. indiferent de num rul de locuri. dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane.. de densitatea sarcinii termice ( q) stabilit prin calcul i de destinatia respectiv . risc mic ± categoria E pericol de incendiu ± existen a unor materiale sau substan e incombustibile în stare rece sau a substan elor combustibile în stare de umiditate înaintat . risc mare . sursa de ini iere în timp i spa iu. executarea lucr rilor de între inere i repara ii sau a unor modific ri de c tre personal neautorizat i necalificat. d. necesitatea interven iei organizate în scopul lichid rii lui. ini ierea i dezvoltarea în timp i spa iu a proceselor de ardere sc pate de sub control. c. În func ie de densitatea sarcii termice. surs de aprindere cu energie capabil s realizeze temperatura de aprindere. prezen a hidrogenului. pentru înc perile de cazare i dormitoarele comune. Procesul de ardere este posibil numai dac se întrunesc simultan. 4. 8. c. d. între inerea necorespunz toare a elementelor prev zute pentru izolare termica sau electric ori pentru separare. d. 7. în principal. pe cl dire dac sunt mai mult de 150 de persoane. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferen iate în func ie de tipul i destina ia construc iei i de num rul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta i se întocmesc astfel: a. f. pe înc peri.

lumânare. fizico. Instala ia de protec ie împotriva tr snetului se compune din: a. d. surse de autoaprindere (de natur chimic . spre echipamentul de transmisie a alarmei de incendiu la serviciul de pompieri.9. rezistente la c ldur (RC). etc. elemente de captare. 11. d. a determina dac aceste semnale corespund unei condi ii de alarm . c. 10. f. d. e. a indica locul izbucnirii incendiului. scurtcircuit. spre echipamentul de comand automat a unui sistem (dispozitiv) sau instala ie de limitare i stingere a incendiului. aparat de sudur . c. prize de p mânt. h. la dispozitive de alarm incendiu sonore sau optice. c. etc. a monitoriza func ionarea corect a sistemului i a da avertiz ri acustice i optice pentru orice defect (scurtcircuit. g. surse de aprindere natural (tr snet.). Elementele de construc ii pere i i plan ee utilizate pentru limitarea propag rii incendiilor i a efectelor acestora. a recep iona semnale de la detectoarele conectate. b. dup natura lor. h.) surse de aprindere de natur mecanic (scântei mecanice. b. c ldur degajat de aparate termice.). precum i a exploziilor. surse de aprindere de natur termic (obiecte incandescente. pentru: a. p mânt ri. a transmite semnalul de alarm incendiu. Echipamentul de control i semnalizare (centrala de semnalizare) este o component a unei instala ii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizat . surse de aprindere cu flac r (flac r de chibrit. surse de aprindere datorate exploziilor i materialelor incendiare. antifoc (AF). rezistente la foc (RF). e. surse de aprindere de natur electric (arcuri i scântei electrice. surse de aprindere datorate meteoritilor si cometelor. biologic ). etan e la foc (EF). f.chimic . g. b. d. flac r deschis . etc.a transmite prin sistemul GPS semnalele de incendii recep ionate. frecare etc. rupere linie sau defect în alimenta rea cu energie etc). în urm toarele grupe: a. b. elemente de coborâre. rezistente la explozie (RE). dup caz. a înregistra dac este posibil oricare din aceste informa ii. electricitate static etc. surse de aprindere indirecte (radia ia unui focar de incendiu). sunt de tipul: a. . c ldur solar . a indica acustic i optic o condi ie de alarm .). e. Sursele de aprindere se clasific . c.). 2. efectul termic al curentului electric.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->