P. 1
teste pt. pompieri

teste pt. pompieri

|Views: 518|Likes:
Published by ioan63ivascu9065

More info:

Published by: ioan63ivascu9065 on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

S.C RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1 SRL GOLD PLAZA BAIA MARE Serviciul pt.

Situa ii de Urgen

TEST DE EVALUARE A CUNO TIN ELOR PENTRU ,,SERVANT POMPIER´
V rog s încercui i r spunsul corect.

1. Serviciile de urgenta private au urmatoarele atribu ii principale:
a.desf oar activit i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i a m surilor de ap rare impotriva incendiilor; b. verific modul de aplicare a normelor, reglement rilor tehnice i dispozi iilor care privesc ap rarea împotriva incendiilor, în domeniul de competen ; c. asigur interven ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i protec ia persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situa ii de urgen ; d. desf oar activit i de co erit la persoanele fizice i juridice, încheind contracte de prest ri servicii c tre popula ie. 2. Care sunt documentele serviciilor de urgenta private :

3. Mijloacele pentru protec ie sunt accesorii care se folosesc in scopul protej rii pe

timpul ac iunilor interven ie la incendii, calamit i naturale, precum i pe timpul perioadelor de preg tire. Acestea sunt:
a. casca; b. costumul de protec ie contra apei; c. costumul de protec ie anticaloric ; d. masca contra fumului i gazelor; e. aparatele izolante cu oxigen; f. costumul din azbest; g. aparatele izolante cu aer comprimat; h.cizmele i m nu ile de cauciuc; i. ochelarii pentru sudur . 3. Pe timpul exploat rii instala iilor aferente construc iilor i instala iilor tehnologice se

interzice :
a. utilizarea necorespunz toare a sistemelor, instala iilor, aparatelor i echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admis ; b. fumatul i prepararea hranei calde; c. func ionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare;

La cl dirile civile ( publice) riscul de incendiu este determinat. risc mijlociu . de densitatea sarcinii termice ( q) stabilit prin calcul i de destinatia respectiv . e. necesare pentru controlul i men inerea parametrilor privind siguran a în func ionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate. pe cl dire dac sunt mai mult de 150 de persoane. existen a materialului combustibil. risc mare -q= peste 840 MJ/mp. prezen a hidrogenului. b. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferen iate în func ie de tipul i destina ia construc iei i de num rul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta i se întocmesc astfel: a. pe înc peri. c. c. dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane. în absen a materialelor combustibile. d. . urm toarele condi ii: a. risc mare . ce exprim : a. riscul de incendiu la cl diri civile poate fi: a. 8. 4. riscul de incendiu are în vedere natura activit ilor desf urate. prelucrate. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu. risc minor . f. d. în timp i spa iu. c. producerea de pierderi materiale i omene ti în urma arderii.. d. c. b. 5. La construc iile de produc ie i/sau depozitare. b. manipulate sau depozitate. 6. Incendiul este definit de urm toarele elemente: a. caracteristicile de ardere ale materialelor i substan elor utilizate. În func ie de densitatea sarcii termice. e. dep irea termenelor stabilite pentru efectuarea lucr rilor de între inere i repara ii sau executarea necorespunz toare a acestora. func ionarea f r sisteme. sursa de ini iere în timp i spa iu. b. pe nivel. executarea lucr rilor de între inere i repara ii sau a unor modific ri de c tre personal neautorizat i necalificat.q = 420 ± 840 MJ/mp. b.categoria C pericol de incendiu ± posibilit i de incendiu/ ardere. risc mic -q= sub 420 MJ/mp. g.d. existen a materialelor combustibile i ac iunea unei surse de aprindere. risc mic ± categoria E pericol de incendiu ± existen a unor materiale sau substan e incombustibile în stare rece sau a substan elor combustibile în stare de umiditate înaintat . 7. f. necesitatea interven iei organizate în scopul lichid rii lui. Procesul de ardere este posibil numai dac se întrunesc simultan. pentru înc perile de cazare i dormitoarele comune.categoria F pericol de incendiu ± existen a unor materiale sau substan e incombustibile în stare de vapori. i densitatea sarcinii termice. indiferent de num rul de locuri. d. prezen a substan elor care între in arderea (oxigenul din aer sau substan ele care pot ceda oxigen) d. risc foarte mare ± categoria A i B pericol de incendiu ± posibilit i de incendiu i explozie volumetric . în principal. aparate i echipamente. risc mijlociu ± categoria D pericol de incendiu ± existen a focului deschis sub orice form . surs de aprindere cu energie capabil s realizeze temperatura de aprindere. ini ierea i dezvoltarea în timp i spa iu a proceselor de ardere sc pate de sub control. dac în ele se afl cel pu in 50 de persoane. între inerea necorespunz toare a elementelor prev zute pentru izolare termica sau electric ori pentru separare. c. risc minor -q= sub 210 MJ/mp.

a transmite semnalul de alarm incendiu. . în urm toarele grupe: a. a înregistra dac este posibil oricare din aceste informa ii.a transmite prin sistemul GPS semnalele de incendii recep ionate. precum i a exploziilor. biologic ). e. a determina dac aceste semnale corespund unei condi ii de alarm . rezistente la explozie (RE). surse de aprindere cu flac r (flac r de chibrit. etc.chimic . h. surse de aprindere de natur electric (arcuri i scântei electrice. c. a indica locul izbucnirii incendiului. rupere linie sau defect în alimenta rea cu energie etc). spre echipamentul de transmisie a alarmei de incendiu la serviciul de pompieri. rezistente la c ldur (RC).). c. etc. b. c ldur solar . Elementele de construc ii pere i i plan ee utilizate pentru limitarea propag rii incendiilor i a efectelor acestora. a indica acustic i optic o condi ie de alarm . c. surse de aprindere natural (tr snet. fizico. etan e la foc (EF). 10. surse de aprindere datorate exploziilor i materialelor incendiare. lumânare. electricitate static etc. d. frecare etc. rezistente la foc (RF). a monitoriza func ionarea corect a sistemului i a da avertiz ri acustice i optice pentru orice defect (scurtcircuit. f. c. h. sunt de tipul: a. scurtcircuit. pentru: a. f. prize de p mânt. elemente de captare. g. p mânt ri. surse de aprindere indirecte (radia ia unui focar de incendiu). antifoc (AF). flac r deschis . spre echipamentul de comand automat a unui sistem (dispozitiv) sau instala ie de limitare i stingere a incendiului. a recep iona semnale de la detectoarele conectate. aparat de sudur . etc. surse de aprindere de natur termic (obiecte incandescente. c ldur degajat de aparate termice. g. b.).). surse de autoaprindere (de natur chimic . elemente de coborâre. efectul termic al curentului electric. Echipamentul de control i semnalizare (centrala de semnalizare) este o component a unei instala ii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizat . d. Instala ia de protec ie împotriva tr snetului se compune din: a.) surse de aprindere de natur mecanic (scântei mecanice.). surse de aprindere datorate meteoritilor si cometelor. d. b. 11. 2. dup natura lor. d. la dispozitive de alarm incendiu sonore sau optice. e. Sursele de aprindere se clasific . dup caz. b. e.9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->