Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE

MEDICINA $1 FARMACIE
TiRGU MURE$
REGULAMENT
de organizare $ldesfa$urare a admiterii in ciclul de
studii universitare de Iicenta la

Universitatea de Medicina si Farmacie
I
Tg. Mure$
139 T;'9" Morel.
StL Gh. m. 38,
Romani;1

l.L.
Tn conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, ale
288/2004, privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile 9i MURE$
ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul
universitar 9i postuniversitar de stat cu taxa peste locurile finantate de la bugetul de
stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001 cu modificarile ulterioare,
Tn temeiul Hotararii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor 91
studentilor care au prim it distinctii la olimpiadele 9colare internationale organizate
pentru Invatamantul preuniversitar 91 a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite
In activitatea de cercetare, cu modificarile 9i completarile ulterioare,
al Hotararii Guvernului nr. 749/06.07.2009-pentru aprobarea Nomenclatorului
domeniilor, a structurilor institutiilor de Invatamant superior 9i a specializarilor
Iprogramelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze
provizoriu organizate de acestea, a Hotararii Guvernului nr. 81/09 februarie 2010
privind organizarea 9i functionarea M.E.C.T.S., a Ordinului MECTS nr.
4061/15.04.2011 privind cadrul general de organizare 9i desfa!?urare a admiterii in
ciclurile de studii universitare de licenta, pentru anul universitar 2011-2012 9i a
Hotararii Senatului Universitar,
UMF-Tg. Mure9 organizeaza admiterea in invatamantul supe:rior pentru ciclul
de studii universitare de licenta pe baza Metodologiei proprii de admitere.
Capitolull. Organizarea admiterii
Concursul de' admitere se organizeaza in doua sesiuni, iulie, respectiv
septembrie, daca raman locuri neocupate. Admiterea se organizeaza pe domenii de
licenta, la specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau
acreditate In cadrul universitatii.
Pentru organizarea 9i desta
9
urarea admiterii se constituie Comisia centrala de
admitere, Comisii de specialitate pentru probele scrise 9i Comisii de lucru.
Cifrele de 9colarizare aferente studiilor finantate de la bugetul. de stat 9i cele cu
taxa sunt propuse de Senatul Universitar spre aprobarea MECTS; dupa aprobarea
acestora ele se repartizeaza pe facultati 9i specializari.
Perioada de inscriere, data concursului 9i probele de concurs, stabilite de
Senatul Universitar sunt:
Perioada de inscriere: 11.07.-16.07.2011,
Data concursului: 20.07.2011, taxa de admitere 200 RON
Probele de concurs, dupe cum urmeaze:
Tj,yu Mure,.
Gh, fir. 38,
ROfl\3rliil
+40-265-2 LSS'sl
+'1026521.04.07
. I' '1 Itt t' I diU'" E DE A
A.Pentru specla Izan e reg em en a e sec ona In ca ru nlunll uropel $1 FARMACIE
Medicina, Medicina dentara iFarmacie admiterea se organizeaza sub forma MURE:;>
probe scrise, test grila, cu durata de 3 ore; Pentru specializarea Educatie fizica
sportiva admiterea se organizeaza sub forma unor probe practice.
Calculul mediei de
I
Facultatea Specializarea Proba de concurs
admitere
Facultatea de Medicina, Modul de calcul al mediei
Medicina
Proba la alegere
Medicina lntre: generale de admitere este:
militara - Biologie(cl.a XI-a); 80% media probei scrise,
-Chimie organica 10% media de bacalaureat,
(clasele X-XI, filiera 10% media anilor de liceu;
teoretica-profil real); Media minima de admitere
-Fizica (*) nu poate fi mai mica decat
5 (cinci).
Modul decalcul al mediei
sportiva
Educatie fizica Proba practica de
generale de admitere este:
generale (atletism,
aptitudini sportive
80% proba practica,
gimnastica, un joc 10% media la Bacalaureat;
sportiv la alegere) 10% media anilor de liceu.
(**) Media minima de admitere
nlJ poate fi mai mica decat
5 (cincO.
Facultatea de Medicina Proba la alegere Modul de calcul al mediei
Medicina dentara generaIe de admitere este:
Dentara
Intre:
-Biologie(cl.a XI-a); 80% media probei scrise,
-Chimie organica 10% media de bacalaureat,
(clasele X-XI, filiera 10% media anilor de liceu;
teoretica-profil real); Media minima de admitere
-Fizica (*) nu poate fi mai mica decat
5 (cinci).
F acultatea de Farmacie Modul decalcul al mediei
Farmacie
ProMla:
Chimie organica generale de admitere este:
(clasele X-XI, filiera 80% media probe; scrise,
teoretica-profil real); 10% media de bacalaureat,
10% media ani/or de liceu;
Media minima de admitere
nu po ate fi mai mica decat 5
(cinci).
),,0 I 39 TIryu
S{L Gil. or. 38.

,10-26521.04.07
Note:
UNIVERSITATEA DE
MEDICINA $1 FARMACIE
TiRGU MUAE$
(*) Unitatile de continut la disciplina Fizica sunt:
Clasa a IX-a (conform programei analitice nr.3458/09.03.2004):
1. Optica geometrica
Clasa a X-a (conform programei analitice nr.4598/31.08.2004):
1. Elemente de termodinamica
2. Producerea 9i utilizarea curentului continuu
3. Producerea 9i utilizarea curentului alternativ
Clasa a XI-a (conform programei analitice nr.32S2/13.02.2006):
1.0scilatii 9i Ulide electromegnetice
2.0ptica odulatorie
Manualele 9colare utilizate penfru stabilirea tematicilor de concurs sunt
manualele alternative, valabBe pentru disciplinele 9i clasele de liceu aprobate de
M.E.C.T.S.
(**) Metodologia specifica pentru probele de concurs la specializarea Educatie fizica $i
sporliva se regase9te in Ghidul candidatului- Admitere 2011, pe site-ul
Universitatii.
Admiterea la studiile universitare de licen(a poate fi sustinuta Tn limba romana
sau Tn limba minoritatilor nationale, daca disciplinele de concurs au fost studiate in
liceu in limba respectiva.
B. Pentru specializarile reglementate sectorial In cadrul Uniunii Europene:
Asistenta medicala generala $i Moase specializarile reglementate general:
Tehnica dentara, Asistenta'de farmacie, Balneofiziokinetoterapie si recuperare $i
Nutritie Si dietetica se va organiza concurs de dosarej media de admitere se
calculeaza ca medie aritmetica intre media anilor de liceu media examenului de
bacalaureat;
C. Pentru Medicina-limba engleza admiterea consta Tn sustinerea
unei probe de cunoa9tere a limbii engleze (pentru candidatii care nu prezinta certificat
de cornpetenta lingvistica) 9i un interviu, pe baza dosarului de concurs depus.
Capitoluili. Conditii de admitere
La concurs se pot Tnscrie absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat (sau
echivalenta cu aceasta) studentii care vor sa urmeze 0 a doua specializare cu
respectarea conditiilor precizate mai jos.
Pot candida la admitere $i cetatenii state/or membre ale Uniunii Europene, ai
statelor apartJnand Spatiu/ui Economic European i ai Confederatiei Elve!iene, In
ace/eai conditii prevazute de lege pentru cetatenii romfmi, inclusiv In ceea ce prive.1fiJ139 Ti'9U MUfeh
str. Gh. r,,\arine!:.cu nr, 38.
taxele de colarizare; ace$ti candida,i vor obtine In prealabil, recunoasterea studii/r!J(ianiil
, f"l.:
<0.
"t "tY'ldd ",: d Yt d' t'd 'I'tt d' dlMECrliNlVERSJTATEADE
elec uate In ,an e e omlCIIU, e ca re Irec.la e specla I a e In ca ru ... 'MEDICINA $1 FARMACIE
riRGUMURE$
La 7nscriere vor prezenta certificat de competenta lingvistica pentru limb a romana
eliberat de institutii abilitate.
Un candidat se poate inscrie la doua specializari cu achitarea unei singure taxe
de admitere; clasificarea candidatilor se va face in baza primei optiunL
Tn cazul in care un candidat este declarat admis pe loc bugetar la doua
specializari trebuie sa opteze pentru 0 singura specializare; aceasta se face prin
prezentarea dosarului cu actele Tn original in termenul stabilit de Conducerea
U niversitatii,
Pot fi inmatriculati in anul I, fara examen de admitere, pe locuri subventionate
de la buget, absolventii de liceu cu examen de bacalaureat, care au obtinut pe
perioada studiilor liceale distinctii-premiile I, II, III, mentiune, premii speciale-la
Olimpiade $colare Internationale, precum i la Olimpiade $colare la nivel national sau
pe grupe de tari, la una din disciplinele de concurs $i care se regasesc pe listele cu
olimpicii, 7ntocmite de M.E. C. T. S. Candidatii care au obtinut in perioada studiilor
liceale distinctii la Olimpiade $colare Internationale, beneficiaza de dreptul de a ti
de a urma pe locuri tinantate de la buget cursurile a doua specializari.
Absolventii invatamaf1tului superior de stat cu diploma de licenta pot urma 0 a
doua specializare in regim cu taxa, tara examen de admitere, in conditiile stabilite de
Senatul Universitatii.
Numarul de locuri disponibile pentru aceasta categorie de se
de catre Senatul Universitar.
Tn cadrul sistemului national de Tnvatamant superior, pe du[ata unui ciclu de
studii de licenta, un candidat declarat admis, poate beneficia de finantare de la buget
pentru un singur domeniu 0 singura institutie de invatamant superior.
Capitolul III. inscrierea candidali10r
Conditiile documentele necesare pentru inscriere sunt la sediul
institutiei l?i pe pagina proprie de web.
Documentele necesare inscrierii sunt:
- cererea de inscriere tip;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original
sau copie legalizata. Absolventii de liceu din promotia anului 2010, pot prezenta in
locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul au promovat
examenul de bacalaureat (cu specificarea mediei generale de bacalaureat !?i a mediilor
obtinute in anii de liceu). Candidatii din categoria mentionata mai sus, declarati admi!?i
Tn urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat Tn
original, pana la 0 data stabilita de conducerea Universitatii . 139 Tir<ju Mure}.
s.tr. Gh. Matines(.u Ill. 38,
Rornaniil

'10265-21,04,07
t' 'v A I d . +v h' I tV t' ( d'H/)::J'VERs'TATEADE
- foala rna nco a In onglna sau a ec Iva en a aces ela cu me Il#lDICINA FARMACIE
TiRGU
anilor de liceu) sau copielegalizaHi;
- certificatul de in copie legalizata;
- copie act de identitate;
- adeverinta medicala tip eliberata de cabinetul medicului de familie din
localitatea de domiciliu !iii adeverinta privind examen psihiatric de la medic de
specialitate, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care
candideaza.
Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile
medicale judetene de orientare profesionala din Centruluniversitar Tirgu
(nu din judetul de domiciliu). Tn adeverintele respective se va mentiona - in mod
expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor
medicale de orientare profesionala in vigoare. Nedeclararea acestor
afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare. Aceste
documente vor fi analizate de 0 comisie de specialitate desemnata de
Conducerea Universitatii.
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- dovada achitarii taxei de inscriere. Cuantumul taxei este 200 lei !iii se achita
la casieria universitatii, iar chitanta se depune la dosarul deinscriere.
- acte doveditoare privind justificarea solicilarii scutirii de plata taxelor de
inscriere (copii legalizate dupa certificate Ie de deces ale parintilor, adeverinte de la
casa de copii, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al
Revolutiei sau, dupa caz, a certificatului medical ori a altui document doveditor, In
situatia in care candidatul a fost ranit In lupta pentru victoria Revolutiei din
Decembrie 1989). Sunt scutiti de plata taxei de inscriere candidatii orlani de ambii
parinti, cei proveniti de la case/e de copii sau din plasament familial, cop;;;
eroilor-marliri ai Revolutiei, precum i candidatii raniti in lupta pentru victoria
Revolutiei din Decembrie 1989. De asemenea, sunt scutiti de plata taxe/or de
inscriere copiii personalului didactic (in activitate, pensionar sau decedat),
precum !Ii ai personalului nedidactic din propria Universitate,
- doua dosare plic
Tnscrierea candidatilor se face la secretariatul facultatilor, In timpul programului
de lucru, afi!iiat la panoul admiterii.
Capitolul IV. admiterii
Dupa incheierea definitiva a inscrierii !iii verificarea dosarelor candidatilor
se vor intocmi liste nominale ale candidatilor, in ordine alfabetica !iii vor fi
la lac vizibil, cu cel putin 24 de are Inainte de inceperea probei, pe tabele
::ott. Gh. t .. IH. 38,
care vor cuprinde facultatea, specializarea, limba in care sustin probele repartizare8'),\niil
+40-26521,55.51
.;40-26521.04.07
pe salile de concurs. Orice sesizare a candidatilor privind existenta unor
TiRGU MURE$
datelor precizate pe aceste tabele se verifica imediat, corecturile necesare efectuandu
se direct pe listele cel mai tarziu cu 3 ore inainte de Inceperea probei, cu
aprobarea Rectorului.
Salile de concurs vor fi, in prealabil, adaptate conditiilor pentru asigurarea
securitatii pe timpul probelor scrise. Tn fiecare sala de concurs este numita 0 comisie
de examen (formata din responsabil sala, responsabH coli 9i supraveghetori) pentru
asigurarea desfa9urarii probei scrise in bune conditii, cu respectarea metodologiei de
concurs.
Tntrebarile extrase de calculator vor fi cuprinse intr-un chestionar, redactat in
cele doua limbi, romana l?i maghiara, In patru variante. Raspunsul la Intrebari se face
pe coala tip grila.
La sfarl?itul timpului destinat lucrarii scrise (3 ore), colile tip grila se predau
responsabilului de sala sub semnatura; colHe tip grila se predau Comisiei centrale de
admitere, de catre responsabilul de sala.
Capitolul V. Rezultatele admiterii
Corectarea lucrarilor se face prin citire computerizata; rezultatele corectarii vor
fi consemnate In cataloage de note semnate de decanul facultatii 9i contrasemnate de
rectorul Universitatii.
Trecerea notelor finale pe lucrari se face de catre colective formate din trei
persoane.
Admiterea candidatilor pe locurile bugetare se face In ordinea
descrescatoare a mediilor obtinute de candidati, In limita numarului de locuri, aprobate,
pe specializari.
De locurile in regim cu taxa, in limita cifrei aprobate, pot beneficia, la cerere,
candidatii aflati sub "linia de admitere", in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute.
Media generala minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci).
Numarul candidatilor admi
9
i nu poate depa9i cifra de 9colarizare alocata
fiecarei specializari/programe de studii, atat pentru locurile finantate de la bugetul de
stat, cat 9ipentru cele cu taxa.
Rezultatul concursului de admitere se afil?eaza la loc vizibil.
In cazul mediilor egale obtinute, departajarea se face prin criterii de departajare
aprobate de Senatul Universitar, dupa cum urmeaza:
1. - nota la proba scrisa
2. - media la bacalaureat
3. - media generala a anilor de liceu
Rezolvarea contestatiilor este In exclusivitate de competenta Universitatii. 5
/
'tO 139 Tirqu t..
su, Gh. Mafine!>t.H Ill. 38,
ROfnania
,1,0-265-21.55.51

't t t' t" t b I I d tOt dO rt lJNIVERSITATEA DE
NU se a dml con es a II pen ru pro e e ora e, e ap I U Inl spo Ive S<WOICINA$I FARMACIE
TiRGU MURE$
artistice.
Contestatiile pot fi depuse In maxim 48 de ore de la data $i ora afi$arii
rezultatelor concursului, iar termenul de rezolvare $i raspuns este de eel mult 3 zile de
la expirarea termenului de depunere a acestora; decizia comisiei de contestatii este
definitiva.
Locurile ramase neocupate dupa admitere se administreaza la nivelul
Universitaiii, conform prevederilor legale in vigoare.
Conducerea Universitatii are intreaga resposabilitate pentru organizarea
examenului de admitere.
5401 39 Tirgu
:"tc Gil. MiHine!.cu or, 38,
Rornaniil
;-,'1 -t-40-26521.55.51
:' i: ,