Mihaela

Roxana Irimia
llie
TEHNICIINFORMATICE UTILIZATE iNREALIZAREA
APLICATIJLOR ECONOMICE
EDITURA RECUNOSCUTA DE CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII
STIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR CC.N.C.SJ.S.).
Mih:aela
Roxana,frimia
JElena Ilie
TEHNICI -UTILIZATE
iN REALIZAREA
APLICATIIIlOR ECONOMICE
,
Copyright © 2010, Editura Pro Ulliversitaria
Toate drepturile asupra prezentei editH apaqin
Editurii Pro Universitaria
Nici 0 parte din acest volum nu poate fi copiata lara acordul scns al
Editurii Pro Universitaria
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei
MURESAN, MJHAELA
Tehnici informatice utilizate in realizarea
apUcatiilor economice [ RoxanaJrimia, ,
Elena IUe - : Pro UniversitaJ'ia, 2009 ; v
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-514-5 '
I. Mihaela
IT. lrimia, Roxana
Ill. Hie, Elena
657.41/.45:334
Cuprins
PREFATA ................................................................................................................. 9
INTRODUCERE MEDIUL OFFICE
PRINCIPALELE ELEMENTE DE NOUTATE INTRODUSE DE MS OFFICE 2007 ................. 11
FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $1 COMENZI RAPIDE ............................................ 16
Comenzi Home .................................................................................................... , .................. 16
Comenzi Insert ......................................................................................................................... 18
Comenzi Page Layout ............................................................................................................. 19
Comenzi View .................................... , ..................................................................................... 20
FACILITATI DE COMUNICARE tNTRE PACHETELE DE PROGRAME ALE PACHETULUI MS
OFFiCE................................................................................................., .................. 21
MSWORD
1.1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURil $1 COMENZ! RAPIDE ....................................... 27
1.1.1 Comenzi Office ........................... .................................................................................... 28
1.1.2 Comenzi Home ............................................................................................................. 29
1.1.3 Comenzi Insert .......................... .................................................................................... 31
1.1.4 Comenzi Page Layout .................................................................................................... 32
1.1.5 Comenzi References ................. " ............................................ ' ............. , ........... , .............. 33
1.1.6 Comenzi Mailings ........................................................................................... :, ......... , .... 34
1.1.7 Camenzi Review ........................ ..................................................................................... 35
1.1.8 Comenzi View ........................... , ..................................................................................... 37
1.2 REALIZAREA DE APLICATIlIN MS WORD 2007 .................................................... 38
1.2.1 Configurarea spatiului de lucru ..................................................................................... 38
1.2.2 Folosirea }abloanelor, stilurilor }i temelor .............. : ..................................................... 53
1.2.3 Formatarea}i pracesarea textului ................................................................................ 57
1.2.4 Utilizarea imaginilor ....................................................................................................... 70
1.2.5 Lucrul cu tabele ........................ , ...................................................................... : ............. 76
1.2.6 Functii ovansate ............................................................................................................ 83
1.2.7 Generarea paginilor web ................................................................;.: ..... , ..... ' ..... '.:: ...... ~ 99
1.2.8 Protejarea documentelor ......... ,. ......................................................................... ' .......... : 102
1.3 REALIZAREA DE APLICATIlIN MS WORD 2003 .................................................. 113
1.3.1 Configurarea spatiului de lucru ...... : .......................................................... ~ ...........,: ..... 113
1.3.2 Folosirea }abloanelor ..................................... : ............................................................ 117
1.3.3 Formatarea textului }i procesarea textului ........................................... " ..................... 118
1.3.4 Utilizarea imaginilor ................................................................... , ................................ 125
1.3.4 Lucrul cu tabele ............................................................................... , ............................ 127
1.3.5 Gestionarea documentelor "melfi". Functii avansate ........................................... , ...... 130
1.3.6 Generarea paginilor web ........................................................................... , .................. 132
5
Aplicatii finale..................................................... " .. " ................. , ........................... ,., .. ",' ...... 132
MS EXCEL
2.1 FAC1LlTATI DE OPERARE, MEN1URI $ij COMENZI RAPIDE ............. ,...................... 135
2.1.1 Comenzi 0ffice ............ , ... ", .. "", ...............................I ... : ............, ..................... ,;".,., ..: .. 136
2.12 Comenzi Home " ......................... ".,.:, .. " ..................... : .................... ,.".,.,"', ................ 136
2,1.3 Comenzi Insert, ... ,", ..................................................................................................... 138
2.1.4 Comenzi Page Layout ............................... , ............. , .................................................... 139
2.1.5 Comenzi Formulas ....................................................................................................... 140
2.1.6 Comenzi Data ., ............................................ , ......................... , ................... , ............ , .... 141
2.1.7 Comenzi Review ........................................................................................................... 143
. 2.1.8 Comenzi View ....................................................................-.:.: ....................................... 144
2.2 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2007 ................................................. 145
22.1 Conf;gurarea spatiului de lucru ................................................................................... 145
2.2.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul ...........................................................~ .. 150
2.2.3 Utilizareaformulelor de calcul in Excel ................................... : ................................... 156
2.2.4 Optiuni avansate ................................ , ........................................................................ 173
2.2.5 Baze de date...................... , ......................................................................................... 180
2.2.6 Pagini web ................................................................................................................... 189
2.2.7 Macro comenzi ................................................................ , ... ,.,.,.,""""' ...... ,' ............. ',' 189
2.2.8Instrumente de optimizare a decizfei: Solver ~ i Scenario............................................. 191
2.3 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2003 ................................................. 197
2.3.1 Configurarea spatiulu; de lucru ....................................................................... : ........... 197
2.3.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul.. ............................... : ............................ 200
2.3.3 Utilizarea formulelor de calcul In Excel ....................................................................... 205
2.3.4 Optiuni avansate ........................................... '., .............. , ... ,. ,.".,"""',.. , ... " ....... , ......... 207
2.3.5 Baze de date ..................................... ; ................................................. , ........................ 208
2.3.6 Pagini web .......... , ........................................................................................................ 210
2.3,7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ~ i Scenario............................................. 214
Aplicatii finale., ... , ........... "., ... ,"",....... " .. ..... , ... , , ..... " ... , .. ,., ................ , .... " ........... , .... "., ... " .. ,216
MS POWERPOINT
:3'.,1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $[ COMENZI RAPIOE .................................... 227
3.1.1 Comenzi Office ....................... , ...... , .. ,., ............................................ ,.,." .. ,... ,.,., ............ 228
3.12 Comenzi Home .,.,", ...................... , ........ , .................. ,., ........................... ,.:, ... , ............. 228
3.3.3 Comenzi Insert ......... , ... ,', ..... , ............... " ............................................. : ........................ 229
3.3.4 Comenzi Design ................. ,., ............................... :." ...... .............................................. 230
3.3.5 Comenzi Animations ................................. , .................... ........... : .................................. 230
3.1.6 Comenzi Data ............. ",....................................................... , ... , ..... : ......................... , .. 231
3.1.7 Comenzi Review ..................... , .."" ..... :: ... : ..:,.,., ...... , ........................... : ......................... 232
3.1.8 Comenzi View .".,',.,"',....... , ... , .. ,." ............................,"', ... " ... , .............. , ...................... 232
6
3.2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS POWERPOINT 2007 ...................................... 233
3.2.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 234
3.2.2 Crearea prezentorilor .................................................................................................. 235
3.2.3 Formatori..................................... ................................................................................ 236
3.2.4 Montarea diapozitivelor .............. ................................................................................ 238
3.3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS POWERPOINT 2003 ...................................... 245
3.3.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 245
3.3.3 Crearea prezentori/or ................................................................................................. 247
3.3.4 Formatori.................................... ................................................................................ 248
3.3.5 Meniul Slide Show ...................................................................................................... 249
MSOUTLOOK
4.1 FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $1 COMENZI RAPIDE .................................... 257
4.2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS OUTLOOK 2007 ............................................ 261
3.2.1 Configurarea spatiu/ui de lucru ................................................................................... 261
4.3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS OUTLOOK 2003 ............................................ 269
4.3.1 Configurarea spatiului de lucru ................................................................................... 269
Bibliografie ........................................................................................................................... 279
7
Lucrarea are un pronunpat caracter apucllti'V, a'Vandscopu{de a sprijini dez'Vo{tarea rapUfa de
apucaFii fofosind telinicife ji instmmentefe oferite de mediu{ Office. in aceastii
perspecti'Va, fiecare capito{este stmcturat pe dow drecfii principafe, respecti'V, cea de formare
a unor a6iutiifi de operare in mediu{ OJfice ji cea de creare a competent:efor de proiectare
rea{izare a unor ap{icat:ii informatice pentm so{ufionarea unorpro6feme economice.
Strategia didactica uti{izata se 6azeazii pe telinici constmcti'Viste care stimufeazii apucarea
creati'Vii a do6andite giisirea unor so{ut:ii ino'Vati'Ve pentm pro6femefe pe care
uti{izatorii fe au de rezo{'Vat in acti'Vitatea for curentii. este prezentat un cadm
conceptuaf, pentm asigurarea unei rigul'ozitiit:i a telinicife didactice utifizate se
6azeazii, in speciaf, pe in'Vat:are prin apucapi practice eXJ!.mpfe 6y doing"). Ca
urmare, {ucrarea a6unda in e:(empfe ap{icat:ii economice rezo{'Vate prin fofosirea
instmmentefor telinicifor informatice oferite de metfiu{ Office, respecti'V de paclietefe
de programe: 'Word; !£tce{, lPowerPoint OutLoo{ care sunt prezentate in
aceasta carte. (]]atorita coe.xjstent:ei mai muftor 'Versiuni afe paclietu{ui de programe
Office, {ucrarea prezintii telinicife noutiifi{e introduse de mediu{ Office 2007, darface
referiri fa faciutafife specifice 'Versiuni{or 2003 are padiete{or de programe 'Word;
'E:Q:;e{, :MS <PowerPoint OutLook.:,
lPentm stimufarea creati'Vitiit:ii a {ucm{ui in ecliipii, sunt propuse apucafii proiecte
economice pentm care se soucitii proieaarea reauzarea unor so{ufii informatice. in acest
modeste stimufatii creati'Vitatea uti{izatorifor in gasirea rapidii a unor so{ut:ii eficiente pentm
aiferitefe pro6{eme economice carefac o6iectu{ acti'Vitiifii for curente.
;t6ordarea este in conformitate cu 'viziunea europeana introdusd prin Cadm{ I£uropean a{
ca{ijicdrifor, urmiirind asigurarea de a6iutafi competent:e pentm utifizarea
mediu{ui Office in rezo{'Varea unor pro6feme practice din diferite domenii socio-economice. in
aceastii perspecti'Va se menponeaza ca {ucrarea cadm{de operare in 9riediu{ Office,
asigurand competent:e de proiectare fi rea{izare de apucatii informatice fo{osind telinicife fi
instmmentefe oferite de mediu{ Office.
Lucrarea se adreseazii in primu{ rand strufent:ifor, dar ji utifizatorifor care {ucreaza in mediu{
Office, contri6uind fa a6iutatife practice competentefe necesare pentm
conceperea unor ap6ca#i iriformatice care sa asigure rezo{'Varea eficientii a unor cerint:e
9
specifice de prefucrare a informafiiwr pentru rezoEvarea pro6femewr diverse din domeniuf
socio-economic.
:M.ufpumim cewr care au contri6uit fa reafizarea fi aparilia acestei cdrfi fi afteptdm sugestiife
de im6unata1ire a acesteia din partea cewr care 'vor parcurge confinutufacesteia fi vor utifiza
informaliife prezentate.
25fe6ruarie 2010
"
10
Mlcrosoi't'
c.Office
II
Mediul Office, Tn varianta 2007, .ofEmtmai multe tipuri de pachete de programe
integrate sub forma: MS Office MS Office Standard, MS Office .Home
edition, MS, Office Small business, MS Office Professional, MS Office
Professional Plus, MS Office Enterprise.
, i
Prezentarea este structurata Tn scopul evidenlierii principalelor funclii oferite de
mediul Office, dar a facilitalilor de operare din acest mediu performant de
dezvoltare a aplicaliilor. Principa'iele componente ale mediului MS Office
Professional 2007 sunt de pachetele de programe:
¢ Word 2007;
¢ Publisher 2007;
¢ PowerPoint 2007;
¢ Excel 2007;
¢ OutLook 2007 cu Business contact manager;
¢ Access 2007.
Tn lucrarea se va ilustra modul de operare modul de dezvoltare de aplicalii Tn
pachetele MS Word, MS Excel, MS PowerPoil1t MS OutLook.
;
Principalele elemente de rnoutate introduse de MS,Of'fice
2007
MS Office 2007 introduce 0 noua viziune Tn interacliunea utilizatorului cu mediul
Office, prin interfala Office fluent care contine elemente noi un mod dinamic de
transformare a acesteia Tn funclie dC3 contextul de lucru.
Ribbon (bara
panglica)
- bara specifica care meniurile, barele de
instrumente rnajoritatea panourilor de acliuni Tntanite la
Office 2003, fiind condensata sub forma marcajelor cu
butoane $i optiunlori grupate pe actiuni.
Live preview - colectie ce poate optiunile grafice Tn cadrul Ribbon­
ului, ceea ce'are Cel efect vi,zualizarea instantanee a:
modificarilor pmduse Tnainte de valida rea acestora
(executarea op1:iunii dorite). ' .
11
Key Tip - facilitate de utilit:are a tastaturii In lipsa (in locul) mouse­
ului pentru accesarea rapida a comenzilor din Ribbon (se
utilizeaza comanda Alt sau tasta F10 pentru Key
Tips asupra oricsrei caracteristici, iar pentru continuarea
executarea procedurilor de accesare, se va apasa butonul
cu litera sau numr3r1.i1 cores· unzator indicat
Butonul $i
meniul Office
- substituire a memiului File cu 0 lista revizuita de comenzi
o tiuni .
Bara de
instrumente
Quick Access
$i mini-bara de
instrumente
- bara care lite cele rnai uzuale comenzi Office (Save,
Undo, Cut, etc Mini-bara de
instrumente apam deasupra textului ofera acces
rapid la instrumentele de formatare (Arial, 12, Bold, Center,
o tiune
- bara
Bullets, etc
- pictograme care apar In col1ul de jos al unor grupuri de pe
Ribbon (
(Ia indicarea unui de caseta, apare SfatEcran cu
un indicator al de dialog ce va deschide acea '
- ce se in sectiunea Featured in cadrul
• casetei-de dialog New Document eviden\iaza noul con\inut I
. al Microsoft Online
Dialog Box
Launcher
Status bar
(bara de stare)
Spotlight
12
I
- facilitate care permite fixarea prio a accesibilita\ii la Fixarea
documentele de lucru in lista Recent Documents, chiar daca documentelor
acestea nu sunt utilizate in mod frecvent sau recent sau anularea
fixarii
Modul - facilitate care permite asigurarea compatibilitalii
documentelor Greate lntr-o versiune anterioara (se verifica
compatibilitate,9 la desChiderea oricarui document creat'intr­
compatibilitate
o versiune ariterioara, iar daca exista caracteristici care nu
pot fi afi!?ate SHU transpuse correct, acestea sunt pezactivate
la iderea in Office
- f a ~ i l i t a t e de salvare a r intr-un format bazat pe Salvarea in
limbajul XML (Extensible Markup Language), ceea ce format de fifier
permite reducerea dimensiunii fi
9
ierelor, precum 9i cre9terea
transferului acestora
XML
Compatibility
distribu refolosirii
- facilitate care modul de realizare a conversiei la
salvarea docUinentelor create in MS Word 2007 in formatul Checker
Word 97-2003, elementele incompatibile fiind eliminate
• (Verificarea
com
Document,
Information '
Panel
Selector de
vederi
Diagnoza
blemelor
- formular care, permite
standard ale documentelor
13
la configurare, corupte de seta rile de
I
regil?trii
I
Teme - set de elemente grupate, ce ofera un aspect unitar
I
documentelor, prin utilizarea unor teme de culoare, fonturi l'ji
efecte (umbre cmumatii), acestea fiind pre definite sau
create de utilizator
Picture Quick - gama variata de combinatii de formatare I
Styles
I
- forma care se confera la selectarea imaginii
forme asupra
unei imagini
Efecte de
• Aplicarea unei
- efecte care aspectul imaginii (umbre, reflexii,
imajJine stralucire, margini rotul1jite !ii rotatii 3-D}.
Recolorare - gama diversificata de combinatii de formatare oferite de
Picture Quick colectia Recolor Picture Quick Styles
· Styles
- diagrame ce reflecta procese relalii (organigrame, liste
grafice, procese, Gicluri, ierarhii, relatii, matrice $i piramide).
i Grafica
• SmartArt
Table Quick - gama diversa dE' formatari $i efecte in diferite combinatii
Styl'es §i efecte aplicate unui tabel (umbre, reflexii, stralucire, margini
rotunjite, rotatii transformari) '. .
-
Tipuri §i efecte - structuri $i stiluri de diagrama statistica' pregatite pentru a
de diagrama oferi diagramelor utilizate un impact informativ crescut ' .'
suplimentare, (colectia Quick Styles) .'
Utilizarea MS - facilifate de utilizare a pachetului'MS Excel 'j:>entru
Excel pentru inglobarea §i U,llui grafic, fnlocul pachetului
crearea Microsoft Graph
• diagramelor
Tablou de - creaza un de diagrama statistica (.crtx) pentru
diagrama salvarea stilului diagramei, in scopul dea fi utilizat ulterior in
'alte documente.
Shape Quick . - faciliteaza adaut!area rapida a diverselor combinatii de
Styles formatare pentru forme. Stilurile individuale pot fi modificate
prin aplicarea de :umbre, reflexii, stralucirE!!, margini rotunjite,
i §anfrenari $i rotatii 3-D.
- pachetul Office folose$te Tn comun verificatorul
ortografica §i
• Verificarea
qrtogp;lfic $i dictionarul, astfel incat orice modificare sau
dictionar adaligire se va regasi Tn momentul rularii oricarui program al
comun pachetului.
,
· English - faciliJate de activare a serviciului Microsoft Online pentru
Assistant 1nleleger,e'a IimbH engleze daca aceasta este a doua limbe
utilizata in editarea textelor profesionale
Document - facilitate de utilizarea modulelor inspector pentru
Inspector identificarea eliminarea datelor ascunse §i a informalii1or
personale, elementece nu vor fi ·furnizate odata cu
14
distribuirea dOGumentelor
Information - facilitate de 'aldministrare a drepturilor acordate pentru un
Right document
Management
(IRM)
Module de - comenzfActiveX (eticheta, cas eta text, butonde comanda,
completare imagine, bara de derulare, caseta de validare, buton .de tip
controale optiune, lista ascunsa, caseta cu lista buton de comutare)
ActiveX care ,s.e pot Tn document pentru realizarea unor
operatii specifice (selectie optiuni, valifdare etc.,
utilizate Tn spec::ial Tn cadrul formularelor)
Bara cu mesaje - bara care apa)re ca urmare a aplicarii setarilor de securitate
Trust Center, pentru protejarea calculatorului de at,acuri
distructive
Microsoft
Office safe
mode
- facilitate de lainsare Tn executie, chiar Tn condiliile detectarii
unor erori de pqrnire a programelor Office 2007 (se
utilizeaza doua moduri: Automated sau User-initiated)
Marcarea unui - protejare a foll"mei finale a documentului, pentru
document Tmpiedicarea pmdycerii unor modificari golire a
Office ca final confinutului, .Tnlocuire a continutului Tn mod accidental etc),
ceea ce se reaiizeaza prin definirea documentulu,i ca final
(accesibil Tn citire - comanda Mark as final, care
inhiba toate functiile de actionare asupra unui document)
Crearea PDF
sau XPS
:.salvare a unui document creat Tn format fix, retinfmdu-se
forma continutul. Tn care se dore!?te a se sau tipari
Microsoft
Office
Document
Imaging
- facilitate de de adnotari pe imaginea unui
document ,scanat, ca pe un fax
File Developer - bara panglica specializata, ce se poate utiliza pentru
accesarea editorului de comenzi, ceea ce este necesar
programatOl"ului Tn vederea scrierii de coduri sau
macrocomenzi
Macrocomenzi - facilitate de salvare a documentelor ce contin
macrocomenzi, salvarea fiind Tn format cu extensia (*.docm)
pentru un'docl,.;mentword !?i (*.dotm) pentru un !?ablon word
Microsoft
Office Groove
- software de Tntreprindere ce poate reurii echipe,
ihstrumente $i informatii, indiferent de locatia calculatorului
Document - facilitate care permite salvarea documentelor h,icrate Tntr-un
Management Document Manage,ment Server Library depe un
Server site de tip Office SharePoint), fiind oferite instrumente pentru
SharePoint partajarea actualizarea documemtelor, cu posibilitatea de
informare a persoanelor interesate de starea curenta a
documentelor, prin utilizarea unui flux de lucru $i de validare
15
Facilitati de operare. Meniuri comenzi rapide
Utilizarea comenzilor rapide, reali:z.ate prin combina1ii de taste, faciliteaza
operarea prin utilizarea exclusiva a tastelor, ceea ce viteza de lucru lli
contribuie la eficiel11ei de operare in cadrul pachetului de programe. 0
serie ,0 Cie comenzi' rapide (short cut:uri) au functii identice in toate pachetle
mediului Office. . .
. .
Pentru identificarea rapida a cotnenzilor privind meniurile, se activeaza tasta Alt,
ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru aqtivarea rapida a meniurilor din
oriee pachet programe.
Principalele comenzi rapide pentru'activareameniurilor sunt prezentate in tabelul
1.
Comenzi Home
Folosind comanda rapida Alt litera H, se va activa' ecranul Home, care
integreaza functiile de edifare, de stiluri9'e lueru la nivel de document,
prelucrare la nivel de paragraf character. Pentru realizarea rapida a unor
operalii curente implicate de preluarea lli prelucrarea inforrnaliilor sepot utilize
diferite combinatii de taste, conform 1abelului 2.
"1 '
Tabelul'2 -':Comenii rapide pentru realizarea oper'i'tiilor curente de preluare !ii procesare
. 'de Intnrm::lltli
16
Alt -+H -+FP sauCtrl+Shift+C
Alt-+H-+FO
17
i 'Ctr+E'
Align Text Right Alt -+H-r.AR sau
Ctrl+R
Align Text Justified Alt -+H-r.AJ sau
Ctrl+J
..
Line Spacing ·Alt-+H-r.K
.'
Shading Alt-+H-r.H
Draw Table Alt-+H-·-.a
Paragraph Alt-+H-r.PG
,
Select
Comenzi Insert
Falasind camanda rapida Alt literaH,se va act iva ecranul 'Insert, care
contraale pentru introducerea unar pagini nai, a unar abiecte
caractere etc.
18
I SmartArt
Chart
Comenzi Page Layout
Folosind comanda rapide Alt Iii litera P, se va activa ecranul Page, care reunelite
controale pentru realizarea setarilor, la nivel de pagine Iii de paragraf, dupe cum
este ilustrat In figura 5 Iii In tabelul4.
Margins i Alr--+ P -+ M
I Orientation I Alt -+IP -+ 0
19
Alt ----+ P ._.. SZ Size
Alt ----+ P ._.. J Columns
Alt ----+ P -_.. B Breaks
Alt ----+ P .-.:. LN Line Numbers
Alt ----+'p ._.. H
Hyphenation
Alt ----+p.-.. SP Page Setup
Comenzi View
Folosind comanda rapida Alt 1it:9ra W, se va activa ecranul View, care
integreaz8 funclii specifice referitoare la documentelor, cum este
ilustrat Tn tabelul 5.
Tabelul 5 - Comenzi
20
Reset WiI.1dow
Position
Switch Windows
Facilitati de comunicare intre pachetele de programe ale
pachetului MS Office
Intre pachetele de programe din mediul MS Office, se pot efectua schimburi de
date, de tip dinamic,sau static. Metodele dinamice de partajare a datelor sunt
cele de legare, iar cele stat ice sunt de tip inglobare. Tehnica utilizata este OLE ­
Object Linking and Embedding, bazandu-se pe conceptele de: obiect, meniu,
client,server, container etc. Obiec:tul reprezinta un set de date pentru care se
creeaza conexiuni de la 0 aplicalie la alta, obiectul fiind inglobat in formatul lui
initial. Pot fi create obiecte din orice date, daca aplicalia generatoare .suporta
OLE. Meniul obiect reprezinta mE'niul ce' sa activeaza pentruefectuarea unor
modificari asupra obiectului. Acest meniu este meniul aplicatieidin care provine
obiectul (aplicalie server). Clientul' este reprezentat de documentul care
pastreaza obiectul legat !iii inglobat (de' exemplu client poate fi considerat
documentul realizatin Word care C1ontineo foaie de calcul). Server este aplicalia
din care provine obiectul !iii care este apelata de client pentrua rrianipula un
bbiect. Un client trebuie sa a p e l e z . ~ aplicatia generatoare pentrua executa orice
modificare asupra obiectului respectiv. Rezulta ca celedoua aplicalii vor conlucra
21
pentru realizarea unui document coerent. Container este un obiect care
pastreaza alte obiecte (de exemplu: un care contine mai multe obiecte etc.).
Tehnica de legare a unui obiect reprezinta crearea unei conexiuni intre
care contine obiectul sursa) obiectul (container): Tn
acest caz, obiectul nu este rezident in container, fiind doar prezent8 legatura
corespunzatoare. Actualizarea obiectului reprezinta modificarea in slusa, a
obiectului respectiv, fiind deschisa aplicalia server. Avantajul tehnicii de legare
consta in faptul ca obiect poate fi' legatla mai multe destina1ii. 0
actualizare a obiectului in aplicatia slJrsa va conduce la actualizarea acestuia in
toate in care exista 0 legatur[1 la acel obiect.
Tnglobarea conduce la rezultate folosind insa 0 tehnica diferita. Obiectul
inglobat devine parte a documentului container, ceeace are ca rezultat cre§terea
dimensiunii fi§ierului destinatie. Un alt. dezavantaj consta in faptul ca, in cazul
tnglobarii, actualizarea datelor in sursa a obiectului nu se va in
in care a fost inglobat obiectul. Obiectele inglobate pot fi modificate in
care Ie con1ine. La activarea obiectului inglobat se va de.schide aplicalia '
server in cadrul aplicatiei curente. Meniul obiect va deveni meniul aplicaliei
server care va inlocui temporar meniul aplicaliei curente.
Se va atege una dintre tehnicile prezentate, respectiv legarea sau inglobarea, in
functie de specificul datelor. Astfel, datete au un pronuntat caracter dinamic
foi de calcut etc.). fiind actualizate frecvent, se va opta pentru utilizarea
legarii, deoarece aceasta implica propagarea actualizarilor in containerele unde
se afla legaturi la acel obiect. Obiectele statice (fotografii, imagini etc.), care nu
sunt actuatizabile in timp, pot fi inglobate .
. '
o metoda simpla de executare a schimbutui de date prin legare sau inglobare
este prin copierea datelor dintr-un document alipirea (Paste Special) acestora
in alt document. Utilizarea comenzii Paste Special, spre deosebire de Paste, are
ca efect stocarea mal multor informatH despre obiectul respectiv, §t anume localia
sursa, apUcatia server etc .. Aceste informatiivor face parte din container
vor permite actualizarea obiectului din container concomitent cu modificarite
efectuate in sursa. Utilizareel comenzii Paste Special este ilustrata pe
cazul legarii unei foi de calcul Ja un document Word. Pentruaceasta se
procedeaza astfel:
• se selecteaza obiectul (fOaia de calCul) care va fi tnglobatllegat;
• se copiaza obiectul folosind comanda Copy din meniul Edit;
• . sedeschide aplica1ia careva primi, obiectul (prin inglobarellegare);
• se exec.uta coman"da Paste Special din meniul Edit,
• in caseta de dialog Paste Special,se selecteaza obiectul care va apare
in documentul curent;
• se selecteaza Pa.ste sau Paste Link (figura6.2), in functie de "tipul
conexiunii, anume:
./ lng/obare - comanda Paste are ca efect inserarea obiectului in
22
cadrul fi!?ierului cont;3iner;
./ /egare - comanda IPaste Link are ca efect crearea unei legaturi
intre fi!?ierul sursa !?i eel container.
Tn urma efectuarii acestor pa!?i, ofoiectul este plasat in documentul container !?i
dispune de un cadru pentru redimEmsionare, precum !?i de un meniu care permite
efectuarea unor modificari ulterioare asupra obiectului. Editarea obiectelor
inglobate se va realiza Tn mod fo:arte facil prin deschiderea fi!?ierului container
urmata de selectarea obiectului, dupa care se va deschide obiectul pentru
modificare fie prin dublu clic asupra acestuia, fie prin activarea meniului Edit,
opliunea Object. rezultat, va fi activata aplicalia server corespunzatoare
obiectului tnglobat. In mediul oferit de aplicatia server, se vor face modificarile
dorite asupra obiectului. La inchiderea ferestrei aplicatiei server sau la activarea
cursorului in afara obiectului se va reveni la fi!?ierul container.
Tn cazul legarii, modificarea se va executa prin deschiderea serverului, !?i
respectiv a fi!?ierului care conline obiectul sursa. Modificarile se efectueaza, in
acest caz, asupra obiectului sursa, fiind insa propagate in toate fi!?ierele
container care contin obiectul in deschiderii fi!?ierelor container. 0 alta
modalitatea de efectuare a modificarilor asupra unui object leg at este aceea de a
deschide fi!?ierul container de a folosi informaliile de legare care indica numele
sursa respectiv aplicatia server. in acest caz se procedeaza in felul
urmator:
• se deschide
• se selecteaza obiectullega1t;
• se activeaza meniul Edit, optiunea Links;
• se selecteaza legatura aSiupra careia se vor opera modificarile se
activeaza butonul Open Source, ceea ee va avea ca efect lansarea
aplicaliei server deschiderea sursa;
• se efectueaza modificarile obiectului din sursa;
• pentru salvarea modificaril()r efectuate, in aplicatia server, se selecteaza
meniul File, optiunea Save;
• pentru revenirea in aplicalia container, in aplicatia server, se selecteaza
meniul File, optiunea Exit.
Legarealinglobarea se pot efectua avand ca obiect un fi!?ier. Tn acest caz, se
procedeaza in felul urmator:
• se lanseaza aplicatia contaijner se deschide container;
• se selecteaza dill meniul Insert optiunea Object;
• din caseta de dialog Object, se activeaza butonul Create from File se
alege numele cu care se realizeaza conexiunea sau care va fi
inglobat;
• pentru realizarea legaturii se selecteaza caseta de validate Link to File, iar
in cazul inglobarii in container caseta Link to
file nu trebuie sa fie selectalta;
• se selecteaza caseta de validare Display as Icon, pentru cazul in care
23
va fi In container sub forma de pictograma;
• finalizarea operaliei de se face prin apasarea butonului
Ok.
Trebuie precizat ca in cazul in cam se efectueaza legarea unui acesta
trebuie sa fie anterior creat. Tnglobarea unui se poate face simultan cu
crearea acestuia. Pentru inserarea unui intr-un container. simultan cu
crearea sursa, se procedea2:a in felul urmator:
• se deschide conta;ner;
• se plaseaza cursorulln locul in care se inserarea obiectului
;
• se selecteaza meniul Im:ert respectiv opliunea Object din cadrul
acestuia;
• in caseta de dialog Object se activeaza butonul Create New. iar din
lista de fi!?iere afi!?ata. se va alege tipul de fi!?ier dorit (figura 5.2);
• conform tipului de fi!?ier selectat. se va deschide aplicatia server
corespunzatoare, realizandu-se crearea obiectului;
• dupa terminarea lucrulul cu obiectul, se muta cursorul in afara
acestuia. ceea ce va induce inchiderea aplicaliei server !?i revenirea in
aplicatia container In care obiectul creat se afla inserat.
Tn cazul utilizarii legaturilor, utilizatorul poate controla propriet'Wle acesteia. Una
dintre caracteristicile importante ale legaturii este modul de actualizare perm is de
aceasta. Tn acest sens se disting: m()dul manual !?i cel automat de actualizare a
legaturii. Daca legatura este configurata pentru actualizare manuala. atunci, la
arice modificare a fi!?ierului sursa care contine obiectul legat. se vor repeta pa!?ii
de actualizare a obiectului legat. Daca legatura este configurata pentru
actualizare automata, oriee a obiectului sursa va fi reflectata in fi!?ierul
container la deschiderea acestuia. Configurarea legaturilor se realizeaza in
fereastra Links activata din meniul Edit, optiunea Links. In aceasta fereastra, se
realizeaza setarea legaturii in modul de lucru manual (Manual Update) sau
automat (Automatic Update) prin schimbarea parametrului update din sectiunea
Update method for selected link. Tot in fereastra Links se realizeaza !?i blocarea
legaturilor (selectarea casetei de validare Locked, din secliunea Update method
for selected link), ceea ce induce imposibilitatea efectuarii actualizarilor pana la
deblocarea acestora.
in cazul in care utilizatorul decide ca obiectul legat. trebuie sa ramana in
document cu farma pe care 0 are la un moment dat, se poate opta pentru
ruperea legaturii, astfel in cat obiectul nu va mai putea fi actualizat atunci cand se
opereaza modificari asupra fi!?ierului sursa. Tn acest caz, obiectul va deveni
asemanator cu arice obiect inserat in fi!?ierul container prin operatiile Copy/Paste.
Anularea legaturii se face tot in fereastra Links (activata prin secventa
Edit/Links), prin selectarea butonului Break Link.
24
Avantaje introduse de MS Office 2007
Sistemul MS Office 2007 introduce un mediu performant de dezvoltare a unor
aplicalii informatice conform cerin',elor de prelucrare specifice pentru domeniul
socio-economic. Organizarea mai buna a informaliilor, interfala care asigura
fluidizarea accesului la diferite funGlii ale produselor software, dar facilitatile de
integrare comunicare asigura eficienlei in proiectarea realizarea de
aplicalii informatice.
Principalele facilitali introduse de MS Office 2007 se refera la interfala Office
fluent, dar la facilitalile de comunicare creare a unor fluxuri de lucru, prin
asigurarea integrarii cu MS Office SharePoint 2007. Totodata aceasta versiune
este orientata spre realizarea unor aplicalii care sa asigure un suport decizional,
cu puternice elemente de business inteligence, in special prin introducerea unor
noi facilitali in MS Excel a unei comunicari eficiente cu MS Sal Server
Reporting Services.
Un alt avantaj important asigurat de versiunea 2007 a pachetului de programe
Office este reprezentat de facilitalile de partajare a informaliilor intre diferite
grupuri de lucru, dar de publicam accesare in spaliul web.
in cadrul lucrarii se vor prezenta ,atat elementele de interfala, pentru a asigura
dezvoltarea unor abilitali de opl3rare in mediul Office, cat tehnicile de
proiectare dezvoltare a aplicCllliilor informatice care sa rezolve probleme
concrete, prin folosirea eficienta a funcliilor instrumentelor puse la dispozilie de
mediul MS Office.
in acest pachet integrat de progr;3me se regasesc unele componente care au
devenit tradilionale odata cu evolulia pachetului care au fost menlinute
dezvoltate in toate versiunile. Aceste componente sunt: Word, Excel, Power
Point, Outlook.
Microsoft Word este procesorul de texte cel mai utilizat, fiind propriu mediului
Windows. Permite scrierea, tiparirea documentelor. in Word
utilizatorul poate controla atat textului prin schimbarea fontului, stilului
marimii caracterelor, cat unor elemente precum indentarea,
distanla dintre randuri, marginile etc. Acest procesor de texte include 0 serie de
instrumente pentru efectuarea operaliilor de verificare ortografica gramaticala a
cuvintelor frazelor. Pe langa funcliile specifice de tratare a textului, Word
dispune de instrumente de grafic8i pentru realizarea procesarea unor imagini,
cat de instrumente specifice pentru realizarea tabelelor efectuarea unor
calcule.
Excel este aplicalia de calcul tabelar, care prin functiile incorporate permite
utilizatorilor efectuarea calculelor matematice, financiare, statistice etc., precum
25
!?i realizarea rapida a unor reprezentari grafice a datelor numerice redate sub
forma structurilor tabelare. 0 alta 'facilitate importanta a acestei componente
consta Tn operarea dinamica a modificarilor efectuate asupra datelor ce fac
obiectul formulelor !?i functiilor.
Power Point este un program de prezentare care permite combinarea
prezentarilor de tip static (diapozitive) cu prezentarile electronice cu efecte
multimedia. Pentru imbunatatirea impactului vizual, textului i se pot adauga
diagrame, tabele !?i imagini. inlantuirea imaginilor statice conform unui scenariu,
permite realizarea unor prezentari multimedia foarte atractive l?i sugestive.
Outlook este un program de gestionare a informatiilor pentru organizarea
"mesajelor de pOl?ta electronica, a agt:mdei de lucru, a calendarului l?i a listelor de
lucrari. Acest program prin facilitati!o pe care Ie ofera reprezinta un instrument
eficient pentru organizarea !?i desfal?urarea activitatilor de birotica.
26
W
' , _ ' • J
" , "

'''''''o':'r';''d''':
Procesorul de text MS Word repn9zinta un instrument eficient care ofera functii
pentu realizarea !,?i modificarea documentelor care contin text, tabele !,?i imagini.
Prezentarea principalelor funclii iille pachetului de programe Word va urmari
deprinderea utilizarii acestora prin prezentarea unor exemple practice. Pentru
dezvoltarea abilitali10r de procesare, lucrarea cuprinde 0 prezentare a mediului
de lucru MS Word in versiunile 2007 !,?i 2003, a facilitalilor de operare, precum !,?i
numeroase exemple !,?i aplicalii rezolvate sau propuse spre rezolvare.
Prezentarea este structurata conform necesitali10r curente de procesare a
textului, cuprinzand:
¢ facilitali de operare;
¢ funclii de configurare a spaliului de lucru !,?i a documentelor;
¢ funclii de prelucrare a toxtului !,?i a documentelor de mari dimensiuni;
¢ functii de prelucrare a irnaginilor;
¢ funclii de prelucrare a tiilbelelor;
¢ funclii de generare a paiginilor web;
¢ funclii de comunicare CIJ alte aplicatii.
1.1 Facilitati de operare. Meniuri §i comenzi rapide
Utilizarea comenzilor rapide, realizate prin combina1ii de taste, faciliteaza
operarea, in special pentru cazurile de introducere !,?i procesare rapida a unui
volum mare de informalii. prezentate sunt specifice MS Word 2007, dar
comenzile rapide corespund mediului Office, fiind ace lea !,?i in versiunea 2003, cat
!,?i in 2007.
Pentru identificarea rapida a comEmzilor privind meniurile, se activeaza tasta Alt
(Figura 1), ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru activarea rapida a
meniurilor. Principalele comenzi rapide pentru activarea meniurilor sunt
prezentate Tn tabelul 1.
27
Figura 1 - Controale unice pentru apelarea rapida a meniurilor
1.1.1 Comenzi Office
Butonul Office deschide lista de acliulli, a!?a cum sunt prezentate in Figura 2.

-i'O
I
I
...,.
HI I
-i'O
R Sav.As;

---l
·1

: I
-- Comenzi Office
28
1.1.2 Comenzi Home
Folosind comanda rapida Alt !?i litera H, se va activa ecranul Home, care
integreaza functiile de editare: definire de stiluri de lucru la nivel de document,
prelucrare la nivel de paragraf !?i caracter, dupa cum este prezentat in Figura 3.
Pentru realizarea rapida a unor operatii curente implicate de preluarea !?i
prelucrarea informaliilor se pot utilize diferite combinatii de taste, conform
tabelului 2.
Tabelul2 - Comenzi rapide pentru realizarea operatiilor curente de preluare ~ i procesare
de infnrrn""tii
care
29
lowercase Alt ---to> H -----J> '1+1
UPERCASE
Capitalize Each
Word
Alt ---to> H -----J> ;rf+U .
Alt ---to> H ----Ilo, ::r+C
tOGLEcASE Alt ---to> H ---tIl- 1+t
Text Highlight
Color
IAlt ---to> H ---tIl- /
Font Ce%r Alt ---to> H -----J> FC
Font
IAlt ---to> H---tIl- FN sau
Ctr/+D
I
I
Text Center
Select
30
1.1.3 Comenzi Insert
Folosind comanda rapida Alt l?i litera H, se va activa ecranul Insert, care
reunel?te controale pentru introdueerea unor pagini noi, a unor obiecte l?i/sau
caractere etc. in documentele in Word, al?a cum rezulta din FIgura 4 l?i
din tabelul 3.
31
1.1.4 Comenzi Page Layout
Folosind comanda rapida Alt!?i litera P, se va activa ecranul Page, care reune!?te
controale pentru realizarea setarilor la nivel de pagina !?i de paragraf, dupa cum
este ilustrat in 5 in tabelul 4.
Figura 5 - Meniul Page Layout §i comenzile rapide
32
1.1.5 Comenzi References
Folosind cornanda rapida Alt ~ i litera S, se va activa ecranul References, care
r e u n e ~ t e controale pentru realizarea setarilor la nivel de tabele, note de subsol,
irnagini etc., a urn rezulta din ura 6 din tabelul 5.
Figura 6 - Meniul References §i comenzile rapide
Tabelul 5 - Comenzi rapide pentru remlizarea operatii1or curente de setare la nivelul
diferitelor obiecte
33

I
• sau Alt+Ctrl+F
i
. Next Footnote Alt ---. S -+ 0
Show Notes Alt ---. S -+ H
Footnotes &Endnote I Alt ---.S -+ Q
I
I
1.1.6 Comenzi Mailings
Folosind comanda rapida Alt litera M, se va activa ecranul Mailings, care
controalele specifice pentru realizarea operatiilor specifice pentru
realizarea corespondentei, a imbinarilor de documente altor operatii similare,
cum este ilustratlnfigura 7 i in tabelul6.
Tabelul6 - Comenzi rapide pentru realizarea operatii1or specifice de realizare
corespondenla 1mbinari de documente
34
Finish & Merge
1.1.7 Comenzi Review
Folosind comanda rapida Alt ~ i mera R, se va activa ecranul Review, care
integreaza func1ii specifice referitoare la verificarea ortografica ~ i sintactica a
textelor, urmarirea modificarilor efectuate asupra documentelor, protectia
documentelor ~ i alte funclii similare, a ~ a cum este prezentat in figura 8 ~ i in
tabelul7.
35
Figura 8 - Meniul Review §i comenzile rapide
Thesaurus
36
1.1.8 Comenzi View
Folosind comanda rapida Alt litera W, se va activa ecranul View, care
integreaza funclii specifice la vizualizarea documentelor, cum este
ilustrat in figura 9 in tabelul 8.
37
1.2 Realizarea de aplicatii in MS Word 2007
In cadrul pachetului Word 2007, meniurile sunt sensitive, reconfigurandu-se
automat in functie de contextul de lucru. Tn afara de aceste facilitati oferite implicit
de acest pachet de programe, u'Wizatorul poate efectua propriile setari !?i
configurari, conform cerintelor sale de prelucrare.
1.2.1 Configurarea spatiului de ~ u c r u
Operatiile specifice de configurare a spaliului de lucru se refera alat la
personalizarea interfetei MS Word, prin configurarea !?i setarea meniurilor !?i a
optiunilor de lucru conform solicitarilm utilizatorului, cat !?i la realizarea unor setari
specifice la nivel de document sau d E ~ pagina in cadrul documentului.
1.2.1.1 Deschiderea aplicatiei Word 2007
Pentru deschiderea aplicatiei se poate proceda in felul urmator:
~ Start\A1I Programs\Microsofft Office\Microsoft Office Word 2007
sau
38
);> executand dublu click pictograma corespuzatoare de pe desktop cu
numele produsului Microsoft Office Word 2007 for Windows
Pictograma unui realizat cu Word 2007 este iar exiensia este docx.
1.2.1.2 Vizualizarea barelor de instrumente pe ecranul de lucru
Configurarea spa,iului de lucru Elste prima etapa care trebuie efectuata atunci
cand se utilizarea Microsoft Word.
Introducerea categoriei OfficE! ­ Word Options - Customize Quick Acess
de comenzi pe ecranul Toolbar
de lucru
Utilizarea Comenzilor Comenzile utilizate eel mai frecvent sunt regasite Tn
opliunea Popular Commands, aeestea sunt
configurate de sistem, insa pentru altor
butoane se vor eonsulta eomenzile din Comand Not in
the Ribbon, All Commands sau
Drlplay
Pro.ofing
Save
Advanced
Componente de bazi Micro::;oft Office Word 2007 are un singur centru de
ale Panglicii contrell in care sunt adunate toate elementele
esenttale, numit Panglica.
Oricare dintre file este cea activa, dublu click pe
pangl(ca comenzile dispar temporar. Pentru a Ie
readuce, se ac1ioneaza pe orice fila 0 data. Sau se
actioneaza mouse-ul dreapta pe oricare buton din
Panglica apoi pe Minimizare Panglici. Pentru a
readuce Panglica, se actioneaza cu butonul din
dreapta mouse pe 0 fila, apoi din nou pe Minimizare
Pa
componente de baza ale Panglicii:
Fille Exista file In partea de sus.
re prezinta activitati esentiale din Excel.
2. Gru Fiecare fila are care
39
lmpreuna elemente corelate.
3. Comonzi 0 comanda este un buton, 0 caseta de
introducere a lor sau un meniu
Obiectele de control
ale word 2007
Fereastra programului Microsoft Office Word 2007
contine urmatoarele obiecte de control:
Butonuf Office;
Bara instrumentelor pentru acces rapid;
Bara de nume;
Bara de meniu (contine in mod implicit
meniurile Home, Insert, Page Layout,
Mailings, Review, View);
Optiunea cu sec1iuni casete de dialog (cu
butoane de declan§are a casetelor de
dialog);
Suprafata de lucru;
Bara de stare;
Butoanele de vizualizare;
Controalele de marire I mic§orare;
Bara §i butoanele de derulare orizontala;
Bara §i butoanele de derulare verticafa.
1.2.1.3 Introducerea unor noi butoane pe ecran
Pentru asigurarea confortului in operarea in mediul MS Word 2007, se poate
activa sau dezactiva aparitia unor butoane in cadrul interfetei pachetului de
programe, conform procedurilor prezemtate:
40
Intoducerea unui buton nou
din bara rapida
bifeaza optiunea dorita din eticheta
CrJstomize Quick Acess Toolbar din stanga
SLOS a ecranului sau click dreapta pe suprafata
albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a
optiunii adaugarea butonului.
E)(emplu:
Butonul Open se In categoria
Customize Quick Acess Toolbar, pentru activare
se bifeaza
o 'Print F',eview
[f] Spe,lflng· & Grammar
o Undo
o Redo
Draw Table
MOle Commands ...
, .:ihow the

Eliminarea de pe ecran a
unui buton
debifeaza opliunea dorita din eticheta
Cl!Jstomize Quick Acess Toolbar din stanga
i sus a ecranului sau click dreapta pe suprafala
, albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a
o )tiunii eliminarea butonului.
1.2.1.4 Stabilirea dimensiunilor l[Jaginii ,i a antetului/subsolului de pagina
Setarile specifice la nivelul unei pagini se pot realiza conform procedurilor
rezentate In tabelul urmator:
Setarea paginii Page Layout\lPage Setup
-sectiunea Mlargins pemite stabilirea distanlelor fala de
marinile exterioare
Mar.gins,
lop:
, Left:
41
Papelr permite stabilirea dimensiunilor paginii
'Ii a unor setari la imprimare
Paper. size:
1M
Wipth: 121 em
129.7 em till
-folosind Layout se pot configura
antetului 'Ii subsolului de pagina
Headers and footers '-;
Different an:J even

From edge: tlhader: 11.27 em
Eooter: 11,27 em
Astfel, se poate introduce antet subsol de pagina in mod
diferit pe paginile pare, respectiv impare (Different odd and
ii' even) sau se poate introduce antet diferit pe prima pagina
. fata de restul pagmilor (Different first a e
1.2.1.5 Introducerea antetului/subsolului de pagina, datei 'Ii orei, blocurilor
construite
Utilizarea antetului subsolului de pagina, precum utilizarea datei orei
curente se realizeaza conform procE,durilor prezentate structurat n urmatoarele
tabele:
Introduce rea
antetului 'Ii
a subsolului
de pagina
Insert\Header and Footer
-in sec,iunea rezervata antetului §i subsolului pot fi introduse:
-formate implicite din Built In'BI:l\lit:tl!l
-numarul paginii curente numarul de pagini din document r-f)
Introduce rea Insert\Text
orei 'Ii datei -in sectiunea rezervata Text pot fi introduse:
-data!?i
Utilizarea unor blocuri construite reprezinta un element de automatizare a unor
opera,ii repetitive, facilitate nou introclusa prin pachetul MS Word 2007, Tn acest
fel, se pot defini mai multe componente care sunt reutilizabile, conform cerintelor
utilizatorilor. Procedura este prezentafta In tabelul urmator:
Introducerea Insert\Text
blocurilor -In sec,iunea rezelVata Text pot fi introduse blocuri de
construite constructie, element nou introdus de Word 2007:
-Quick Parts ajuta la eliminarea repetarii scrierii numelui si
adresei companiei pe fiecare nou document creat, astfel se va
42
KeyWOrd.
Manager
Publish Date
StirtlJs
SuhJect
lltJe
caseta de text cu informalia respectiva.
Crearea unui
camp Quick
Part

USerflll'lmtl
Procesorul Word ofera 0 gama larga de elemente Quick Part
definite - inclusiv Author/Autor, Company/Firma, Company
Address/Adresa Firmei, Company E-mail/E-mail Firma,
Manager/Director l?i Status/Forma de organizare - care pot fi
inserate rapid Tntr-un document. Campurile Quick Part
insereaza informatia pe care utilizatorul 0 furnizeaza in caseta
Document Properties sau insereaza 0 caseta inlocuitoare
care se va putea completa ulterior.
Se activeaza etiicheta Insert IQuick Parts $i apoi click pe
optiunea Field
-se executa click pe butonul cu sageata a listei Categories l?i
apoi click pe 0 categorie pentru a restrange numarul de nume
de camp afil?ate.
-se executa click pe campul dorit a se utiliza.
-se precizeaza proprietatile campului.
-a oi click e forrnatul dorit i finalizare cu OK.
43
Crearea §i
modificarea
blocurilor
construite
resnel'::nv Delete Close.
Se activeaza eticheta Insert/Quick Parts l?i apoi click pe
optiunea Building Blocks Organizer.
-se selecteaza bloGul de constructie Quick Part pe care se
dorel?te a se modifi<::a.
-se executa click pe' butonul Edit Properties.
-se va modifica, deasemenea, proprietatile dorite, inclusiv
Name Gallery, Category, Description, Save In l?i Options.
-se finalizeaza cu 0 K
Pentru a insera S:3U a l?terge un bloc de constructie, se
selecteaza din lista l?i apoi se executa click pe butonul Insert,
1.2.1.6 Deschiderea unui nou document sau a unuia deja existent, salvare,
printare
Operatiile generale de accesare, salvare l?i tiparire a unui document se
realizeaza conform rocedurilor rezEmtate in tabelul urmator:
, Deschiderea unui Ofiice\NeW\Blank Document sau apasarea butonului
document golJ, .
v.;.1de e bara QUick Acess Toolbar
Deschiderea unui
Ofiice\Open sau apasarea butonului =...:uc pe bara Quick
! document din
Acess Toolbalt
fereastra
sau
programului
fie prin folosirea unui document lucrat de curand din lista
Recent Documents. Usta Recent Documents poate
permite de documente, pentru a fi la indemana,
chiar daca nu au fast accesate de curand. Pictograma Pin
de la dreapta numelui fil?ierelor din meniul Office permite
" rinderea" i "des rinderea" documentelor din lista.
Deschiderea unui
document folosit Click pe butonul Offic 9i apoi click pe documentul
recent dorit
44
Prinojerea: click pe pictograma Pin din dreapta,
pentm a afil?a 0 pioneza verde (documetul este
aga10ilt) in lista Recent Documents.
Desprinderea: click pe pictograma Pin din dreapta •
pentru a afil?a 0 pioneza gri in lista Recent I
Documents.
Salvarea
Office\Save; Office\Save As sau butonul de pe bara
documnentului
Quick Acesl;; Toolbar
Word
OP1iunea Save As confera utilizatorului posibilitatea
salvarii documentului sub extensia .docx numai pentru
word 2007 s.au cu extensia ,doc pentru versiunile 97-2003.
Word :!fl'.2;ot(J3'lllo (1:1 ment
Salle a cOpy of the document that is
COn1 patll)I.: 'with 97 -2003.
Daca se ale!le Save As, din fereastra deschisa, se poate
configura Im;a1ia unde se salveaza (op1iunea Save in),
numele docurnentululJEile lI,Iamel
Save as Word 97-2003 Document
•..".I't.vord Document
, Word Macro-Enabled Document
rlotd 97-2003 Dcn:urnent
..._ ............ ""'Word Template
ord Macro-Enabled Template
97-2003 Tem late
Salvarea in format word 2007 se va face intr-un format de
I fil?ier bazat pe XML (Extensible Markup Language), ceea
ce va reduce considerabil dimensiunile fil?ierelor,
asigurand cc:lpacita1i sporite de recuperare a fil?ierelor va
permite ob1inerea unei compatibilitati mai mari, precum l?i 0
I mai buna acta'are, refolosire i ortabilitate.
"
Conversia unui
document existent
de tip Word 97­
2003 la Word 2007
La deschiderrea unui document din alte versiuni, Word
2007 intra pe modul Compatibilitate, indicat pe bara de
titlu, noile fu11 clii si caracteristici care nu pot fi afil?ate sau
convertite corespunzator sunt dezactivate,
Salvarea se va face tot pe versiunea anterioara, in vechiul
format, tot la modul compatibilitate,
Documentul ramane in vechiul format pana la apelarea
optiunii de c(mvertire la formatul2007,
Verificarea
ortografica ,i
gramaticala
Conversia: - click Ofiice\ Convert\OK.
Click Review - Spelling - Ignore Once'

(omiterea cuvantului) sau Add Dictionary
in diclionarul propriu) sau Change
·1 Ch AliI. ··.\;:h
a
ng
e
:
A
I
1
:.l] A '
>' "Wsau ange L .. ',,' 'p_¥"yJ. POI, se
45
selecteaza AU1:oCorect ' . ' , pentru adaugarea
in !ista.
Pentru verificarea gre!?elilor dintr-un document, Word 2007
pune la dispozitie verificator ortografic, comun tuturor
ro ramelor dill achetul Ofiice 2007.
Utilizarea
dictionarelor
particularizate
Office\ Word Options' Proofing, click pe Custom
D
· t' .( . I t t
IC lonarles t, ,0 ,6,·"·,,,,°"<,, se se ec eaza pen ru
validare (default). Click pe .. sageata listei Dictionary
language ,', / ." •... apoi se selecteaza
o IimM pentru diclionar.
Editare,
Click pe Edit Word List •., !, pentru adaugare,
modificare,
sau editare de cuvinte.
adaugare
Click pe ChanrJe Default, pentru selectarea unui dictionar
dictionar
prestabilit.
Click pe New pentru crearea unui nou dictionar.
Click pe Add pentru inserare diclionar existent.
Click pe Remove pentru stergerea unui dictionar.
Finalizarea se incheie cu click pe OK.
La f%sirea initiala a unui dictionar, word 2007 va crea
automat un dictionar de excluderi pentru cuvintele cu un
confinut nepotlivit.
Toate modificarile efectuate Tntr-un dictionar. vor fi preluate
I-:-:-:----:-:_____t-Cde toate progrclmele achetului Office.
Vizualizarea Office - Print - Print Preview sau butonul pe
inainte de tiparire bara Customi2:e Quick Acess Toolbar
Pentru a vizuclliza una sau doua pagini click pe butonul
One page Two .
Daca textul oGupa prea mult in ' .. pagina .. se poate folosi
butonul One Word
incearca sa reduca fontul !?i spatierea pentru incadrare. Se
poate, deasemenea. editarea textului in Print Preview,
.
46
. Imprimarea
Office - Print - Print Preview sau butonul , daca •
• documentului
este din bara Customize Quick Acess Toolbar
• Se pot seta diferite op1iuni de printare daca nu se
listarea ,docury'lent
Daca imprimanta nu tiparirea pe ambele fete
documentului pe
Imprimarea
ale colii so poate folosii optiunea Manual Duplex
ambele fete ale .·0Priht tl)
colii de hartie
sau din caseta de dialog Options Print

SSt[dR
s
lpentru lncheierea procesului. Modalitatea de a
efectua setari generale de lucru privind imprimarea prin:
Office - Print - Print - Word Options apoi Advanced.
Se caseta de validare Print on front of the
sheet for duplex printing Print on back of the sheet
for duplex printing. Se finalizeaza cu OK.
o Use draft llualitv
Print inll.ack.groundQ)
o Print pages in I,!Verse order
[] Print iSML tags
o Ptint field (oae" instead of their value!
[J Print on fIont oHhe sheetfor duplex printing
[J Print 01'1 bllCk 01 the sheet for duple. printing
Scale contentfm 840,8.5 xii" papenize,
Def.ulttray; setting,
Nota: La tiparirea cu ajutorul Manual Duplex se va tipari
numai prima (ata a fiecarei a doua pagina §i apoi se va
cere reintmducerea paginilor in imprimanta, pentru
ti arirea (etei a doua a fiecarei coli.
47
1.2.1.7 Stabilirea unor setari in Word
Setarile generaIe de pagina se ref(era la modul de vizualizare, de a
unitatilor de masura a altor modificari similare, necesare prelucrarilor curente
dupa cum este ilustrat prin procedurile urmatoare:
Modificarea zoom-ului
paginii
View\Zoom
Schimbarea modalitatii
de vizualizare a paginii
Introducere (eliminarea)
barelor de derulare
Schimbarea unititii de
masura pentru distante
View\Zoom sau dimensionarea din josul ecranului
sau
ShO'N .mea >tlfementSin units of:

Mnfil'l1eters
Points
Pi.cas
ffice Word Options\Advanced\ Display Introduce rea
(eliminarea) riglei
Sl1o',·-, llertifal ruler in Print Layout view
Vizualizarea
marcatorilor de
formatare pe text
(caracterelor
netiparibile)
Office Word Options\Display
-se bifeaza numai casetele necesare sau numai
ultima pemtru afiliiarea toturor marcatorilor

, ' , ",,.,, __," " ;-iC' 'j <i' ,,; " '."';
D
Ll
CJ Paragraph .marks
text ;;;1}!<
D Optional h:!lphens
[] ObJ!"ct a nfh0 rs oJ,
S.hOl<\(.!!,1I formatti.ng ma.rks
48
g h
I-sau HOmelPara 'SPliulWt.HId81J
.... \IIIor<nl
.... Elroel'l
.... Access'll
.... InfoPath'l]
Modificarea optiunilorl
preferintelor de baza ale
aplicatiilor: numele
utilizatorului, folderul
prestabilit, salvarea
documentelor
Office Word Options\Popular - permite
schimbarea numelui 9i a ini1ialelor utilizatorului
!J.ser name: !valued Pil.ckald Bell
!niUa,ls; [Wse
Office Word Options\Save - modificarea locatiei
implicite pentru salva rea automata a documentelor
in Word
1.2.1.8 Modificarea limbii scrierea cu diacritice
Schimbarea limbii implicite utilizata pentru introducerea 9i editarea textului se
rearlzeaza pnn respectarea )roce dun'1or prezentate:
Schimbarea limbii
".. II EnQUsl} (United States)
.. 'h.·'" :.:;;::f),'J.}.: ..•..,.•• ,...• ,i,',
- .
Schimbarea limbii poate fi configurata
9
i prin
combina1ii1e de taste Left Alt+Shift sau Ctrl+Shift, In
functie de op1iunea bifata din Start-Control Panel-
Regional and Language Options.
Modificarile survenite in -tasta { devine a
cazul trecerii la limba -tasta, ) devine i
romana; scrierea cu -tasta : devine
Idiacritice
-tasta, .. devine t
-tasta, I devine a
-tasta: z devine y (9i invers)
-caracterele asociate tastelor simbolice se modifica
49
1.2.1.9 Corectarea automata a
Activarea functiei de coreclie automata a textului, chiar pe parcursul introducerii
acestuia sau prin verificarea ortografica !?i sintactica a unui document deja
realizat se executa conform rocedurilor structurate in tabelul urmator:
Verificarea ortografiei ,i Review\Proofing\Spelling and Grammar
a corectitidinii
sau din bara Customize Quick Acess
gramaticale
Toolbar
" Corectitudinea
", textulUl reda::tat in poate fi reallzata
, doar la cele Ilmbi de
; major!!: ii franceza
Traducerea automata a
textului
Review\Proofing\Translate ¢};rransiatt
-traducema poate fi realizata doar prin comutarea
intre limbUe engleza, franceza sau spaniola, in mod
prestabilit, totu!?i sunt disponibile !?i alte limbi online,
la Microsoft Office Online,

(Saudi Arabia)
Ii El!1gllsh (US,}
IFremh (Fratl.ce).
'. ,)
);>:>1' SpanshQ:trternationallSQrtj
El Tum Off Trllmfation
t ' t
Pentru traducerea rapida a unui cuvant intr-o alta
limba, se poate active Enhanced Screen Tip (Sfat
Ecran) care va traduce cuvinte indicate cu mouse-ul.
Traducerea textului mai poate fi efectuata !?i cu
a'utorul anoului de activitati Research
Despartirea in silabe la
ca atul randului
Page Layout Hyphenation
Sugerarea sinominelor
cuvintelor
RevieW\Proofing\Thesaurus
Inlocuirea automata a
. unor cuvinte
Review\Proofing\Research\AutoCo rrect
50
Inserarea §i crearea
unui Auto Text
Check 5Qelnng as you type
contextual speUing
Marik grammar errOf5 as you type
Cne:ck grammar with spelling
o Show reildabi!ity statistics
Style; IGrammar Only [$]1
1
""'$",1
Exemplu:
Combinatia: este automat inlocuita cu ©
Creama unei intrari auto text se face prin salvarea
pe Save Selection to AutoText Gallery. Se
caseta de dialog Create New Building
Block. Se tasteaza un nume AutoText sau se
folose§ite numele propus. Se finalizeaza cu OK.
AutoText stocheaza text elemente grafice dorite
a fi mutilizate (sigla unei firme, text tip sau tabel
formal at).
PentrL! utilizare, se BIIi____ actioneaza AutoText
de pe
bara Access sau din Customize din Word
butonului.
AL:;tcI'Correct Caps
ALr.toConect Smart Quotes
ALl'toFormat As 'Iou Type, ..
AL&toFormat No'W'
Auto'Format Options....
ALctoM!anag,er, .•
Autosize te><tt'1ox
Tools
AutoText
Bec: Fa,cu,s
S"ld Run
• Bro\Nse N,ext
1.2.1.10 Folosirea sistemului de .]utoinformare (Help)
Sistemul de autoinformare (Help) este construit pentru a facilita operarea in
cadrul pachetului de programe \Nord, inclusiv pentru utilizatorii care nu au
51
de operare calculator sau procesare de text. Activarea utilizarea
sistemului de informare se realizeaza conform rocedurii urmatoare:
Ciutarea indicatiilor
.
du i un cuvant cheie
Microsoft Office Word Help (F1)
Introducerea (eliminarea)
asistentului
Word 2007 nu are
Facilitarea accesului la
ultimele variante
disponibile direct de pe
internet
Utilizarea serviciului
English Assistant
What's new
Gettlnghelp
Converting
Mar.gInp and p,;ge setup
Page numbers
'':lrlttng
Tables of contEnts and other
references
saV!"llandprlnlil)g
File management
Activating \tv'ord
Creaung spedfk documents
Vtewtng and navigating
Page breaks and section breaks
Formatting
\:VornflQ'wlth graphics and charts
Mail merge
Collaboration
CustomizlI'\g
cautare in lista dupa
Encarta Dic:ionary:
Thesaurus: English tu.K.)
Thesaurus: French (frnnce)
Thesaurus: Spanish (International Sort)
Translation
All Research ::m.s
Encarta En, ydopedla: English (Norlh America)
Fac:tiva IWorks"rM
HighB.am (1M) Research
Uve Se.rm
All8us,n_ ald fmanoal Sites
MSN Money Stock QUotes
Thomson GifHe Company Profiles
English Assitant (PRC) sau pe English Assistant
''':0 check ...wlh
':;";' "L.·, :,,:.-'.; , ')"
""IIII.!!! .
':
tE)erv:artaOlct:lMfy:Erglsh(NorthAmert'a)
Ofnc.i1rtaOlctJ'Wy:B'lglSh(l.U:.j
[J Enct!tta Dict.:ll'WY: Fte:I'Id'\
o
I!J RmoanUlUon (lCtttHIfl)

°"""""""""",,(U,q
[']_"""",(U.'.)

o :;p,msh(Intnna1\QnalscrQ

Se selecteaza
L­__________-'-t"-e_xt..;..u.;...l....;.....necesar, astfel:
52
- word se apasa tasta ALT apoi click pe
cuv,l'mt
- Phr,!lSe, se tasteaza propozi1ia Tn caseta Search
for ­ Start Searching.
1.2.2 Folosirea §abloanelor, st91urilor §i temelor
Orice document realizat cu ajutorul componentei Office Microsoft Word este
structurat respectand un (template) Implicit. La crearea unui document
nou (Office\NeW\Blank Document) se deschide Normal.dot. Microsoft
pune a dispozi1ie un set variat de care pot fi accesate online. Tn
timp si utilizatorul poate crea pmpriile pe care Ie poate ulterior utiliza
pentru a genera documente in con:formitate cu modelul creat. Principalele etape
de lucru cu abloane sunt rezentale Tn tabelul urmator:
Crearea unui Office\New Documents\My Templates
document
nou care
respecta
structura
unui $ablon
(altul decat
Normal.dot)
Document
My templates ...
New from existing ...
MiCKl50ft ():ffire Online
Featured
Agendas
Award cNUficates
Brochures
Business cards
Cal:endars
Contracts
Em'elopes
I !
Alegand optiunea My Templates se pot concepe documente
uzuale ale caror structura este deja definita.
Exemplu: Agendas, Award certificates, Envelepes, etc.
De asemenea se pot folosi preluate de pe internet:
Templates on Microssoft Office Online, instalarea de noi
abloane Installated Tem lates, .a.
Crearea unui Pentru ca un document sa fie salvat sub forma de se
document de alege as, iar pentru op1iunea Save As Type se
tip $ablon alge din lista Document Template (*.dot).
Save as type: Word 97-2003 D'lCument
Word Document '
Word Macro-Enabled Document
Word 97-2003 Document
Word Macro-Enabled Template
Word 97-2003 T'lmplate
Aplicarea
unui Quick
Style
Home - Style - Quick Style, con1ine 7 randuri de formate
pentru text, ghilimele alte combinatii de text,
," " L-" , .•,; ·'H,v',
,.hBBCCD
i
lIaBt>CcDlIE"

Book Title Caption Emphasts " Heading 1
- se selecteaza te>:tul dorit se aplica stilul predefinit
- anularea stilului pentru textul selectat, Home - Clear
Formatin i £Iu
r
formatting
53
i
- eliminarea din colec1ie se efectueaza cu Quick style ­
Remove from Quick Styles Gallery
- modificarea, Home - Chan eSt Ie Set
Crearea unui - se formateaza· docu,mentul cu stilul dorit
i Style Set
- Home - Change Styles se palseaza indicatorul
mouse-ului pe Style Set ',«: sl:£leSet '.
- Save as Quick Style Set, apare caseta de dialog in care este
dosarul Quick Style , as Qukkstyle.S,et, ..
- se tasteaza numele unui in File name, Save as Type
- Word Tern late -
Template-urile sunt salvate in C:\ Program Files\ Microsoft
unui Office\ Templates, ole unde pot fi sau deschise.
document
D FAX
iablon
BiIIl1gStatamenr:
EJ ONENOTE Office Excel Template
6IoodPressureTracker 810g
Microsoft Office Word Tamplete Microsoft Office Excel Templete
13 Ko 29Ko
ContemporaryPhotoAlbum
Microsoft OfAc. PowetPolilt T ...
Cle,,'cPhotoAlbum
Microsoft Office PowerPoint T.,.
1.188 Ko 605Ko
EquityMergefax
M.,osoft 0IAce Word Template
Equityletter
Microsoft Office Word Template
102 Ko 55Ko
EqultyReport
OIflce Wo,d TempIat.
EqultyMergeLetter
Microsoft OIflce Word Template
97Ko 8641(0
EqlftyResume Expen,eReport
Microsoft Office WOrd Tempiate Microsoft OIflce Excel Template
242 Ko 19 Ko
Home - Font Color .- More Colors
4[;j
Adaugarea
unor culori
personalizate

'lbem-e eorOrs' , ,
Ei.o•••Diisrril

Se aclioneaza pe fila Custom pe sageata listei Color Model
i apoi pe RGB sau HSL.
54
Pentru 0 culoare personalizata se poate utiliza combinatia: Hue
(Nuanta), Sat (Saturatie), Lum (Luminozitate) sau Red
Green (Verde) Blue (Albastru). Se finalizeza cu OK.
Culorile suplimetare sunt disponibile in fiecare paleta de culori a
butoanelor din Ribbon sau dintr-o caseta de dialog, cum ar fi
butonul Fill Color sau Font Color.
Oefinirea Home - Fill CololiFont color
temelor Crearea unui document cu aspect profesional se poate realiza
prin utilizarea unei teme prestabilita de culoare sau prin crearea
uneia personalizatEI.
Temele din Office alcatuite dintr-o paleta de 12 culori.
Aceste culori corespund urmatoarelor elemente:
patru sunt pentru text fundal
sunt pentru subliniere (evidentiere) - obiecte, text,
fundal
una este pentru hiperlegaturi - obiecte hiperlegaturi
una este pentru hiperlegatura vizitata - obiecte
hi erie aturi vizitate
Page Layout - Thli!mes
aplicarea

unei teme

I
... !

' p' ffleme$·.,: .

Pentru vizualizare rapida se plaseaza cursorul mouse-ului pe
una din temele din coleclie pentru a SfatEcran cu numele
informalii despre acestea, precum 0 vizualizare instantanee
a modului in care, ar arata documentul dupa aplcarea temei
alese. Mai multe teme: Search - Microsoft Office Online.
Aa_ Aa_ Aa_ Ao_
:=;; =::=
Alegerea Themes - Save Customize Theme .... , crearea salvarea unei
unei teme teme personalizate;
ersonalizate Ale erea unei teme creata prin personalizarea culorilor §i I
55
efectelor salvarea acesteia ca tema cu extensia (*.thmx),
se poate aplica altor documente. Tema personalizata trebuie
salvata in dosarul Dc)cuments Themes.
Page Layout - Themes - Browse for Themes
Deschiderea selectarea unui anumit tip de se executa
prin Files of Type - Office Theme: Office Themes Themed
Documents sau Office Themes. Daca este localizat in
alt dosar, se va cauta cu Look in. Deschiderea se aplica prin
':"i,::,",:," ;:;::;"';:;;;;:'::::;;"'=-""'===
Office Themes and Themed Documents
Open.
IiI Ap1icalia 1
Sa se deschida un document Word, respecmnd urmatoarele setari ale paginii:
- dimensiune A4, orientare de tip Landscape, distantele fata de marginea din
dreapta din stanga de 3 cm iar fata de marginile de jos de sus 4 cm.
Sa se realizeze un document de tlP CurriculumVitae (CV) redactat in limba
romana folosind un predefinit, accesibil din Office\New\Templates\Elegant
Resume (Puteli alege alt tip CV: Profesional Resume, Contemporay
Resume sau Resume Wizard). Sa se compare modelul de CV din Word cu CV-ul
format European, accesibil de pe site-ul UE:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/.
Sa se redacteze CV-ul, atat in lirnba mmana, cat In limba engleza, realizandu­
se verificarea ortografica sintactica a textului, precum corectarea acestuia
(Review\Proofing\Speliing and Grammar).
Salvati documentele atribuindu-Ie cate un nume dupa modelul:
nume_prenume_CV_limba_redactare. Previzualizati documentul Inaintea
imprimarii, iar apoi listati la imprimant.3 doar prima pagina a documentului.
IiI Aplicatia 2
Redactati 0 scrisoare de intentie in vederea obtinerii unui nou job, respectand
urmatoarea forma:
- formula de adresare
- primul paragraf: explicarea scopului scrisorii (aplicarea pentru 0 anumita slijba
cum ati auzit de faptul ca pozitia respectiva este disponibila). Acest paragraf
trebuie sa fie clar concis pe cat posibil, entuziast.
- corpul scrisorii
- paragraful final: contine concluzia, adica disponibilitatea pentru suslinerea unui
interviu In ce mod se va reveni aflarea unui raspuns
- formula de Incheiere §i de salut de la sfar§it
- semnatura
Documentul va fi salvat ca document cu numele scrisoare.dot.
56
1.2.3 Formatarea §i procesarecll textului
La preluarea textului se vor folosi caracteristicile implicite conform
utilizat, iar ulterior se pot efectua alte operatii necesare unei prelucrari
adecvate a textului, in funclie de tipul documentului de formatul dorit de editare
a acestuia.
1.2.3.1 Opliuni de formatare disp<mibile in meniul Home, Page Layout,
Insert
Principalele operatii asupra textului se refera la: formatarea textului, stabilirea
paragrafelor a tabulatorilor, introo1ucerea listelor, stabilirea chenarelor, scrierea
pe coloane, evidentierea primei litere dintr-un text, schimbarea textului din
majuscule in litere mici invers, sc;himbarea orientarii textului, introducerea unui
fundal de pagina (background), definirea utilizarea unor stiluri de formatare.
Principalele elemente referitoare la formatarea textului sunt ilustrate in tabelul
urmator:
Formatarea
textului
Home\Font Butoanele pentru
Pentru 0 vizualizare instantanee a schimbarea proprietatilor
textului se plaseaza indicatorul textului aflate pe eticheta
mouse-ului pe un font sau font Font.

.Jl. Ibid 't I'
" , . . __r 0 ,I a IC,
underline;
Font
9i dimensiunea fontului;
.a)?1.
";-(Highlight)
evidentierea textului prin
aJ)licarea unui fundal colorat;
culorii
textului;
exponenlilor
---1,,111 a puterilor.
marimei
literei
textului cu 0 line
-In caseta Font se gasesc optiuni ' pe mijlocul cuvantului
pentru configurarecn proprietatilor :If'"v'j
textului (tip, stil, dimensiune,
culoare, stil de sublilliere, efecte). literei
Exemplu:
are ca efect scrierea
Clear - eliminarea
57
• Selectarea
textelor cu
formatare
i identica
Stabilirea
paragrafelor
Introducere
! a listelor
Introdurerea
bordurii
i de exponenli.
. ltJ[subscrlj)"t'i r t scrl'erea
•....."'...."....,., are ca el,ec
de indici inferiori.
-in caseta Character' Spacing se !
gasesc optiuni pentru schimbarea
distantei im licite intn2l caractere
Home - Editing - Select
Text with Similar Formatting .
Dupa aplicarea procedurii se pot
modifica formatarile textelor
selectate.
Pentru anularea formatarilor -
Clear Formatin .
Home\Paragraph
-optiuni pentru aliniE!rea textului,
pentru indentarea paragrafelor
sau pentru stabilirea distantei
! intre rand uri. .
Home\Paragraph
-Bulleted (nenumerotate,
numerotate grafic)
-Numbered (numerot:ate)
-Multilevel List Lista multinivel
Home\Paragraph
Pi:! I Bottom Border )....l.....:1 _
1
0
f! Bor,de.
b;!' Border
Ei3! tlo eo::::e r
'EHIe,lIeorde.s
E8 I Bord.'"
Inside Horizontal Border
Imide yertical
l
Bord""
formatarilor pe textul selectat
la'egerea de
efecte sau a unei borduri
pentru text;
::' line
litt Qraw'J':abJe

B.I!.rders and Sha,ding."
Sau activarea ultimei opliuni din
lista: Borders and Silladin
58
Scrierea pe
coloane
Stabilirea
tabulatorilor
-butonul Columns
stinga -Left . L e f ~ ~ } la
centrat-Center Center T ,
dupa numarul de zecimale­
.G1
Evidenlierea
primei litere
Insert Text\Drop Cap
Decimal Decimal lab , etc.
,.;il'< .j;!:' t
,:ii);':"" ·="-'-butoanele Increase
Indent l?i Decrease Indent de
pe eticheta Paragraph
ermit fixarea tabulatorilor
I-litera care este
eVidentiata poate fi al?ezata
pe mai multe randuri (Lines
to Drop) sau poate avea 0
anumita distanta fata de text
Distance from text
59
I
I
Droppedll
L<I'VUILJHIP<ll:le Background
Schimbarea
orientarii
textului
Schimbarea
literelor din
majuscule
in litere mici
(,i invers)
Introducere
a unei culori
de fundal pe
pagina
Dupa selectarea textului se
\Text Direction
Orientation
- exista 3 variante:
• scriere orizontala
• scriere verticala la 90°
• scriere verticala la -90
0
- Sentence case - scrierea
primei litere din propozitie cu
majuscule
- Lower case - schimbarea
textului in scriere cu litere
mici
- Upper case - schimbarea
textului in scriere cu
majuscule
- Capitalize Each Word­
scrierea feicarui cuvant cu
majuscule
- tOGGLE cASE ­
schimbarea tuturor literelor
unui text din majuscule In
litere mici i invers
-Watermark-imagini de
fundal
- Page Color-More Colors­
culori de fundal
-Page Color-Fill Effects­
efecte de umplere
1
I
In milrghn!
J\a""i
" k ; ' ~ T S.entence case',

I lowercase
, ! gPPERCASE
!S;;apitillize Each W<lfd
ItOGGt.E cASE
60
Introducere
a unei teme
. predefinite
Stabilirea
stilurilor de
formatare a
textului
Home\Clipboard
Home\Styles\Chatrige Styles


l°ef.Ull
tB
l.dt.ndWI1il:el·
f DistinctIve
I Elegant
-Themes - teme Office
-Themes Colors ­
schimbarea culorilor
-Themes Fonts ­
schimbarea Fonturilor
-Themes Efects ­
schimbarea efectelor
Butonul IlfiJFormat Painter
de pe eticheta Clipboard
permite copierea unui stil de
formatare aplicat pe un text
asupra altei portiuni de text
(pentru executa rea
propagarii stilului se
selecteaza textul al carui stil
se propaga, se activeaza
butonul Format Painter
apoi se selecteaza zona
unde se aplica stil)
Pentru alte stiluri se pot
predefini documentele din
eticheta Styles\Change
S les
1.2.3.2 OPliuni disponibile in mellliulinsert
Se pot realiza 0 serie de operatii specifice asupra unui document referitoare la
crearea de sec1iuni, introducerea numerotarii paginilor, a datei orei, a
notelor de subsol, a unor obiecte lsau diagrame altele. Principalele operalii de
inserare a unor elemente in cadrul documentului sunt ilustrate in tabelul urmator:
Introducerea Insert\Pages\ Break
intreruperilor - element de noutate : Cover Page, da posiblitatea utilizatorului
de a crea coperta unui document dupa un stil predefinit (valabil
numai pentru Word 2007)
-se poate introducl; 0 intrerupere de pagina, de coloana, etc.
-pentru introducerrea unei intreruperi de linie se apasa
Shift+Enter
-op1iunea Page Break cu dublu click sau
combinalia de taste Ctrl+Enter are ca efect introducerea unui
pagini goale in caclrul unui
- optiunea Blank Page efect, descris .
• mai sus.
- optiunea Section Break\Next Page are ca efect introducerea
unei noi sec iuni, asu ra careia se ot efectua setari diferite de
61
pagina (orientarea pa:ginii de tip Landscape, antete diferite etc)
se executa din Page Layout\Breaks

text fc!,lIowing the column
begIn in t\he next: cglumn,
In<e,,,,·,,'<edl,ml!;JrefiK an,d- ne)tll i "
n·ext! eVII!,n.-t'l_urnbered page. "

, Introducerea
numarului
paginii
Insert\Header and Footer\Page Numbers
-se pozilia, alinierea sau formatarea numarului de

{1rI
Inserarea
datei §i orei
curente
Inserare
simboluri
Insert\5ymbol
-se pot insera simboluri, sau caractere speciale grupate pe
categorii de fonturi
I: -1l
E) :>
(l,
I.l
jl
I
± € £

©
®
IM
=1=
i(
2::
g ,More S1"l11bols, ..
Insert\Text\Oate aneJ Time
-se poate selecta lara de origine si formatul disponibil de data si
ora
i ,J
62
Inserare
texte
predefinte
Introducerea
referintelor
Insert\Text\Quick Parts\Field\Auto Text ,i optiunea dorita
rft:E9i '
i!J;J J;locument Property
IRl field .. ,
II nultdlng Blocks Organizer:.,
!iet'Mort an Offlc.:e Online ...
:ia'lt Selection t" Quick Part Gtllery ...
- folosind Autotext se poate selecta un text predefinit care va fi
inserat in document sau se poate defini 0 secventa de text care
poate fi adaugata (Add) In !ista predefinita pentru a fi ulterior
utilizata
';"''''''.:''It "i\l i

-folosind FootnotEl se pot insera note de de pagina sau
document
-Caption permite numerotarea automata a figurilor
sau tabelelor
-Cross-reference realizarea unei trimiteri la 0 a
63
· documentului
-cu Index and se pot introduce indexari, se poate genera
automat cuprinsul (Table of Contents) sau se poate tine
eviden fi urilor Table of Fi ures
Inserarea
Insert\Text\Object
obiectelor
-se pot insera obiecte de tip editor de ecuatii, foaie de calcul sau
rafice Excel:
Microsoft Graph chart
Microsoft Office Excel 97-20()3 Worksheet
Microsoft Office Excel Binary Worksheet
Microsoft Office Excel Chart
Inserarea
Insert\Links\Bookmi;lrk
unui semn
-numele semnului de carte se scrie la Bookmark name,
de carte
introducerea acestuia se face cu butonul Add, !?tergerea cu
Delete, iar trimiterea link-ul cu butonul Go To
Introducerea
unei
hiperlegaturi
Insert\Links\Hypelink
o hiperlegatura poate fi introdusa prin intermediul unui cuvant
· sau al unei imagini
-se selecteaza obiectul prin care se face hiperlegatura;
-se alege
-se poate face (Link to) catre un alt document deja
existent (Existing I=Ue or Web Page), catre marcaje din
documentul curent (Place in This Document) sau catre un
document nou (Create New Document)
-trimiterea poate fi mcuta !?i catre 0 adresa web, folosind bara
Address
1.2.3.3 Optiuni de editare disponibil:e
eratii de editare sunt rezentate 1n tabelul urmator:
· Meniul Customize Quick Acess Toolbar
.refacerea -pentru anulare sau revenire se acceseaza Undo sau Redo din
It'
u Imel
I .
i butoanele pe bara Quick Acess Toolbar
loperatii
64
Copierea unui
text,
respectiva
unui obiect
Meniul Home Clilpboard
-se selecteaza textul (obiectul) dorit §i se alege Copy sau
Ctrl+C
-se pozitioneaza I'nouse-ul acolo unde se dore§te copierea §i se
• Paste Ctrl+V
Mutarea unui
Selectarea
documentului
Anularea
formamrii
Cautarea ,i
inlocuirea
Mutarea
cursorului
-se procedeaza analog, dar in locul lu Copy se alege Cut
(sau sau Ctrl+X)
-obiectele mutate sau copiate sunt mutate automat in memoria
Cli
-selectarea intregului document: Select All (sau Ctrl+A)
Meniul Home\Font
-se selecteaza textul (obiectul) dorit ,i se alege Clear
Formati
-gasirea Find (sau Ctrl+F)
-inlocuirea (sau Ctrl+H)
-inlocuirea se p()ate efectua automat 1n toate locatiile gasite
(Replace All) manual (folosind Replace §i Find Next daca
se dore§te saltul peste unele cuvinte care se potrivesc criteriului
de
anteriori se executa butonul
asirea ,i
locuirea
unei formamri
65
No Formating. Pentru evidentierea elementelor gasite, se
actioneaza butonul Reading Highlight !?i apoi pe optiunea
Highlight All. Pentru finalizare se executa click pe OK urmat de
click e butonul Close sau Cancel.
"""
-""...,
....,
"'"
1_·II_dl",.._1
Home - Replace
Daca se dorel?te localizarea de text formatat se introduce unul
sau mai multe Se aC1ioneaza pe butonul More urmat de
butonul Format l?i in final se actioneaza pe formatarea dorita a se
gasi. Finalizarea se e1;ectueaza cu butonul OK. Se va apasa tasta
TAB l?i apoi se introduce textul lnlocuitor. Se ac1ioneaza pe
butonul Format si apoi pe formatarea lnlocuitoare. La finalizare
se executa OK. Pentru a lnlocui toate aparitiile formatarii, se
actioneaza butonul Replace All. Pentru a lnlocui formatarea pe
rand catre 0 aparitie, se executa mai intai butonul Find Next
urmat de butonul ReJlllace. Anularea lnlocuirii formatarii se aplica
cu butonul Cancel. Daca este necesar, se actioneaza pe butonul
Yes pentru a continua cautarea de la lnceputul documentului. Se
executa OK pentru confirmarea terminarii cautarii. Se finalizeaza
executia cu Close sau Cancel.
c::EliD
--.

,
-..-.

1.2.3.4 Redactarea ecualiilor matematice
Lucrarile l?tiin1ifice implica formule rnatematice care sunt destul de greu de
realizat l?i incadrat in pagina in lipsa unui instrument specializat de editare a
formulelor matematice, editorul de ecua1ii, care se activeaza cu ajutorul comenzii
66
1001$
....,.:-­
Equation o«,gndin meniul Inuert Symbols care cuprinde grupuri de
butoane pentru redactarea ecua1ii1or matematice (figura 10).
!1'.1t;
/f"unea!
EQ"!tion :..:
__ __ -­ ...
c' :.: 2.' ",
.....
,
Area 01 Cirefe

Binomial TileoJem
..
(x + a)" = I G)x1<a
n
-
k
k=O
ExpansIon of.a Sum
nx n{n-l)x
Z
(1 +x)" =1+-+
...
1! 2!
f. • -----r-'""'
I2it Sel'edion to Equation Gallery".
Figura 10 - Meniul Equation
Butonul Equation 0 :3erie
de ecua1ii predefinite pentru preluarea
acestora in vederea unor modificari de
mica complexitate,
Exemplu:
;-.i= 'r"f.,:"F'-.
,
-- . . 1 ;.'I,,)."
-
1'1...;,. :",,: ==. --of- +':11
'1 j., 1d
l'
-,.
-preluate din Equation\Built of
Circle sau Expansion of Sum
.:.,.
:....::..
fi-tt-fJ
..,
,,'
-preluate din Equation Fraction sau
Script
Aplica\ia 3
Sa se realizeze un document Word folosind tipul de font Arial de dimensiune 11.
in sectiunea de antet a paginilor Cl,l numar de ordine impar se vor introduce data
ora curenta. numarul paginii cure,nte numarul total de pagini din document iar
in antetul paginilor cu numar de ordine par se va introduce textul "Sisteme de
ecualii",
Continutul documentului este:
1ie..
a11X
1
+a12x2 ==b
1
Se considera
{
a
2l
X
1
+ a
22
x
2
b
2
Modalitatile clasice de rezolvare a acestui sistem sunt:
• metoda reducerii
• metoda substituliei.
67
Soluliile sistemului sunt:
- a
22
b
l
a
l2
b
2
all a
l2
Notez 8 :;;: determinantul c:lsociat matricei sistemului Ii
a
21
a
22
AX1=a22b1-a12b2
(oblinut din A prin lnlocuirea coloanei
coeficienlilor necunoscutei X1 Cli
coeficienlii coloanei termenilor liberi
b
1
~ i b
2
)
AX2=a11 bZ-a21 b
1
(oblinut din A prin inlocuirea coloanei
coeficienli1or necunoscutei X2 cu
coeficientii coloanei termenilor liberi
b
1
~ i b
2
Daca A;i:O, atunci solulia sistemului este perechea (X1' X2), unde:
&1.
X I : ; ; : ~ ~ I x2 :;;: 8
Aceasta modalitate de rezolvare estEl metoda lui Cramer ~ i este aplicata unui
sistem liniar oarecare de n ecuatii cu n necunoscute daca determinantul A al
matricei sistemului este nenul.
Indicatii
a) pentru redactarea ecualiilor rnatematice se vor folosi editorul de ecuatii,
scrierea cu indici ~ i simbolurile matematice
b) lnlocuili toate aparitiile cuvfmtului "sistem" cu "sistem de ecuatii liniare"
c) incadrati textul redactat lntr-un chenar cu linie dubla
d) introduceti ca fundal de paginil 0 imagine cu un calculator preluata de pe
Internet
e) introduceti 0 nota de subsol explicativa asociata cuvantului "Cramer" cu
textul "determinantul nenul este 0 condiiie suticienta de compatibilitate
deoarece rangul matricei sistemului este egal cu rangul matricei extinse ~ i
egal cu n"
f) transtormati automat titlul in majuscule
~ Aplicatia 4
Realizaii documentul urmator respect,}nd ceriniele:
- textul de pe primul rand este aliniat la stanga la 1 cm tata de marginea
exterioara
textul de pe randul2 este centrat
- textul incadrat In chenar este alinicnt la dreapta la 0 distanta de 3 cm fata de
marginea exterioara
68
Litoralul Marii Negre
Modalitafi de acces: ........ .
Caracteristici:
Statiuni:
,
Agremenlt
Tratament
Marea Neagra
.. Turistice
Prezentare generala
Marea Neagra cste 0 mare din bazinul atlclntie, situata !ntre EUI·opa Asia, care se invecineaza eu
Rusia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Tureia Georgia. Prin Stnlimtoarea Cherci se ajunge in Marea Azov,
prin Basfar in Marea Marmara, iar prin stramtoarea Dardanele in t-'1area Egee 1iii deei in Mediterana. Ea
este un rest al Mikii Sarmatice prezinta 0 serle de aspecte unice in lume.
Marea Neagra reprezinta cea rnai importanta zona turistica a tarii noastre eu 0 fauna 5i flora deosebit de
atractive atit pentru turisti cit si pentru pescarii sportivi pe care-i intilnim in numar impresianant pe
faleze, diguri sau in mici ambarcatiuni. In totalitatea lui, litoralul romanesc al Marl! Negre se intinde pe 0
distanta de circa 245 km (153 de mile), de 111 rezervatiile naturale ale Deltei Dunarii la modernele centre
de vacanti:!.
Ii:1 Aplicatia 5
Sa se realizeze 0 oferta turistic.1i sub forma unui pliant cu 3 coloane care
urmeaza sa fie tiparit fala verso. Pe coperta 1 a pliantului trebuie sa apara
denumirea agentiei turistice, sigla acesteia, datele de identificare imagini
promotionale. Pe coperta 4 sa apara un plan al amplasarii agenl?iei a
modului de acces la birourile acesteia. 1n interior se vor amplasa ofertele turistice,
evidentiindu-se promotiile oferite la diferite pachete turistice.
Aplicatia 6
Redactati urmatoarea lista ierarhicit
1. MS Office
1.1 Integrarea in cadrul paciletului MS Office
1.2 Componente ale pachetului Office
1.2.1 MS Word
1.2.1.1 text
69
1.2.1.2 Procesare imagini
1.2.1.3 Procesare tabele
1.2.2 MS Excel
1.2.3 MS PowerPoint
1.2.4 MS OutLook
1.2.5 MS FrontPage
Transformati lista precedenta in lista nenumerotata.
ItJ Aplicatia 7
Realizali un document cu 3 pagini in care sa imbinati text, formule matematice
imagini preluate de pe Internet. Se cere sa se realizeze un antet care sa apara
numai pe prima pagina a documentului care sa contina titlul lucrarii numele
autorului. Sa se numeroteze paginile documentului dupa modelul: pag .... din ....
1.2.4 Utilizarea imaginilor
Tn documentele Word pot fi cu imagini preluate din biblioteca
Word, construite de utilizator sau preluate (fotografii, imagini de pe Internet etc.).
Inserarea Insert\lliustrations
imaginilor
folosind
meniullnsert

-se pot insera imagini dintr-un fisier stocate intr-un anumit
dosar pe unitate (Picture), cautarea imaginii facandu-se
conform unui criteritJ de inserare:
1113 I"le5 images
-se pot insera imagini din biblioteca predefinita de imagini (Clip
Art), cautarea imaginii facandu-se conform unui criteriu de
cautare:
70
Bara Drawing
Insert\SmartArt prin utilizarea butonului pe eticheta
III ustrations
contextual Grouping\Group
I-SE:llec::talrea unui obiect se face cu click pe acesta
Insert =3hapes contine figuri forme predefinite
grupate pe dome/nii: linii, conectori, forme de baza, sageti,
simboluri pentru s(;heme logice, stele forme neregulate, forme
pentru adnotari
-butoanele 9,j se folosesc la inserarea unor obiecte
grafice: linie, sageata, dreptunghi, oval. Proprietatile acestor
,.
biecte pot fi schimbate folosind butoanele:
, Dash Style, Arrow Style.
Observatie:
Pentru gruparea obiectelor grafice, acestea se selecteaza
prealabil tinafld tasta Shift apasata, alegandu-se din
Box (oaseta de text) permite inserarea unui text in
desenului; casetele de text pot fi introduse din meniul
Insertnext Box
Observatie:
Oricarui obiect i se poate ata a un text, fo/osind meniu
71
contextual §i a/egfmd optiunea Add Text
·pentru schimbarea culorii de umplere a unui obiect grafic se
folose!?te Fill Color
·pentru schimbarea Gulorii liniei se folose!?te Color
-adaugarea de umbm !?i efecte 3-D se realizeaza cu
-scrierea cu text stili2.at se obtine cu butonullnsert WordArt
Schimbarea proprietatilor obiectetor grafice se realizeaza din
meniul contextual, fo·;osind optiunea Drawing Ttools
-Colors and Lines permite schimbarea culorii de umplere a unei
forme geometrice !?i a transparentei (Fill), a culorii liniei (Line) !?i
a sagetilor (Arrows);
-Size permite redimensionarea !?i rotirea sub un anumit unghi
(Size and !?i dimensionarea raportata la 0 scara (Scale)
-Layout cuprinde op1iuni pentru raportarea imaginii la text
(Wrapping Style)
In line with text- in linie cu textul;
SquarelTight - 'lncadrata de text;
Behind text- In spatele textului (pentru situatii in care se
dore!?te scrierea peste 0 imagine);
In front of text- in fata textului (daca se dore!?te
pozitionarea imagini peste text)
Horizontal Alignment -alinierea imaginii
-op1iunea Picture Tools este activa numai in cazul imaginilor !?i
cuprinde facilitati pentru controlul imaginii: stralucire
(Brightness), (Contrast), schimbarea paletei de culori
(Color)
-optiunea Text Box Tools este activa doar daca obiectul curent
este 0 caseta de teld !?i permite configurarea marginilor interne
ale acesteia (Internal Margin)
-Web afi!?eaza textul asociat unei imaginii daca aceasta a fost
preluata de pe Internet
Pentru facilitarea lucrului cu obiectele grafice se recomanda
debifarea optiunii
Q. droWir)g
din Office\Word Options\Advanced Editing Options,
eliminandu-se astfel "panza" inserata automat pe spatiul de lucru
atunci cand se foloSE!$te bara Drawing
Adaugarea Picture Tools - Format - Picture Style - More (valabila numai
unui Quick in documentele salvate cu extensia .docx)
Style
72
i Pentru schimbare,!3 a atributelor unor imagini - forma,
contur !iii efecte ,- se poate executa comanda din Co
Picture Quick S 'Ie.
Aplicarea Oupa inserarea imaginii se selecteaza !iii se aplica un stil din
formelor uneiformele oferite de Office
iimagini
Picture Tools - Format - Picture Shape.
Pictura capata forma selectata, parand a fi decupata, pentru
ianularea 0 iunii/rEiVenirea la forma ini iala - Reset Picture.
Aplicarea
unui Picture Tools - F()rmat - Picture Border
contur
unei Pentru selectarea mai multor optiuni se plaseaza indicatorul
imagini
mouse-ului e We:i ht sau Dashes, a oi More Lines.
Aplicarea unor Picture Tools - Format - Picture Effects "..8 F'idure Effects· §i apoi
efecte
cu indicatorul mOUise-ului se poate vizualiza instantaneu stilulul
imaginilor
vizitat, din care:
II" v, ..
")-'."--< - - \',w¥! ..
Preset pentru No tip presetat
sau More 3-D Setting,
Shadow pentru No Shadow, tip
presetat sau More Shadows
Reflection pentru No Reflection sau
una dintre variatiile de reflexie
(Reflexion Variations)
Glow pentru No Glow, una dintre
varialii1e de stralucire (Glow
Variations) sau More Glow Colors
Soft Edges pentru No Soft Edges
sau 0 dimensiune pentru a determina
masura netezimii muchiilor
3-D Rotation pentru No Rotation,
unul dintre tipurile de rota,ii sau More
:I-I!: Rotation ..
3-D Settings.
Schi"!1barea . Picture Tools - Format - Adjust - Recolor Rmllof· •
culorllor unel Cole
c
l
ia
Recolor I)icture Quick Style ofera 0 gama variata del
imagini combinalii diferite de formatare.
o iunile de formatare sunt:
73
No Recolor, anuleaza 0 optiune
anterioara
Color Modes, aplica un tip de
culoare (Grayscale, Sepia,
Washout, Black and White)
Dark and Light Variations, aplica 0
culoare de accent in nuante
deschise sau inchise
More Variations, selecteza 0
anumita culoare.
unui Prin selectarea imaginii dorite, Picture Tools - Format ­
Recolor ~ i apoi pe Set Transparent Color.
!Seta rea
fundal
transparent
tf' ~ e t Transparent Color
iii Aplicatia 8
Sa se realizeze, folosind bara Drawing, urmatorul document ce prezinta tipuri de
topologii ale retelelor.
TIPURI TOPOlOGICE
*0 STEA INEl ARBORE
~
COMPLETA
MAGISTRALA
NEREGULATA
Prin topologia unei rete/e se intelege modul de interconectare a calculatoarelor
in retea. Folosirea unei anumite topologii are influenta asupra vitezei de
transmitere a datelor, a costului de interconectare ~ i a fiabilitatii retelei. Exista
cateva topologii care s-au impus ~ i anume: magistrala. inel. arbore. Pe langa
74
acestea se intalnesc alte modele topologice: stea, inele intersectate, topologie
completa topologie neregulata. in figura anterioara se poate vedea
reprezentarea , sub forma de grafuri, a acestor modele.
Aplica1ia 9
Sa se realizeze un colaj de imagini preluate de pe Internet folosind motoarele de
cautare avand ca tema Uniunea Europeana (simboluri, drapel, tipuri de monede,
harta Uniunii etc.). Acest ansamblu de imagini va fi 1nsolit de un scurt text
explicativ.
Ii1 Aplica1ia 10
Redacta1i un document referitor la calitatea unui sistem informatic folosind textul
figura prezentata completand GU informatii imagini preluate de pe Internet.
Calitatea sistemului informatic
Conform modelului calitatii introdus de standardul ISO-IEC 9126, calitatea
produselor software se compune din calitatea interna (totalitatea caracteristicilor
produsului software din perspec:tiva interna), calitatea externa (totalitatea
caracteristicilor produsului software din perspectiva externa) calitatea de uz
(totalitatea caracteristicilor la umizarea produsului software intr-un anumit
context). Cadrul general al modetlului calitalii pentru produsele software este
prezentat in figura 1:
Proces Produs Efecte prod us
Masuratori proces Masuratori inteme Masuratori exreme Masuratori ale calitatii in uz
Figura I - Cadrul general al modelulului calWijii pentru produsele software
Aplica,ia 11
Realizali un document cu prezentarea pachetului de programe MS Office 2007,
respectiv carcateristici, componen1e, sigle utilizate. Sa se descrie succint fiecare
componenta Office, cu principalele functii.
Ii1 Aplica,ia 12
Sa se realizeze un document la prezentarea principalelor tipuri de
notebook+uri aflate in momentul clctual pe piala. Se cere sa se preia imaginea
echipamentului, caracteristicile pretul acestora folosind ca sursa de informare
magazinele virtuale care comercializeaza echipamente IT.
75
Aplicatia 13
Sase realizeze 0 diagrama cu ora!iiele din Regiunea de dezvoltare Bucure!iiti-lifov.
Fiecare oral? va contine 0 referinta (hyperlink) la 0 imagine din acel oral?­
Aplicatia 14
Sa se realizeze un document care sa prezinte oral?ul Bucure!iiti cu elementele
sale culturale, cu monumentele cele mai semnificative !iii cu parcurile sale. Prima
pagina va contine 0 imagine a ora§ului Bucure!iiti !iii un cuprins al prezentarii care
va contine referinte la capitolele menlionate. Macheta primei pagini a
documentului este reprezentata in imaginea urmatoare.
Centru cuUncllI
1.2.5 Lucrul cu tabele
Tabelele sunt utilizate pentru structurarea informatiilor, pentru realizarea unor
calcule sau chiar din motive de aliniore, Procedura de utilizare a tabelelor este
ilustrata in tabelul urmator-
Crearea unui Insert\Table
tabel -se poate specifica numarul de linii §i de coloane al tabelului
Table size
Number of
: Number of rows:
• Table
Selectarea
Table\Select\Table sau actionarea butonului I±l pozilionat in
tabelului
partea din stanga sus a tabelului
Table\lnsert ! Inserarea
elementelor
1mI t Insert Columns to the 1eft -coloane la stanga
in tabel
Insert Columns to th<!' BI,ght -coloane la dreapta &
Insert Rows8,bove
',If -randuri dedesubt
Insert R.owsfl.erow
-randuri deasupra
'
i30c> [e-lls.. ,
-celule
§tergerea Pentru celule se selecteaza celula se actioneaza dreapta pe
76
elementelor
din tabel
Unirea
celulelor
rtirea
,
celulelor
Introducerea
tabelelor cu
format
mouse
Pentru
, .Q:eiete Cells ...
randuri se selecteaza
i mouse : J;l:elete Rows
randul dreapta pe
sau se pozitione,3za cursorul in celula do rita se I?terge cu .
de tastatura.
I Table\Merge Cells
- se selecteaza celulele care vor fi reunite I?i se activeaza
optiunea Merge Cells cu aclionare dreapta pe mouse i
fEj.! Merg Ii! C!!lls
Table\Split Cells
-se poate specific.a numarul de linii, respectiv de coloane pe care
l:II"'t'innil:lre drepta pe mouse
Se actioneaza pe fila din Table Tools I?i se deruleaza in •
predefinit
'I
sus I?i jOs pe listei More din grupul Table Styles, pentru
I
. stiluri su
Repetarea
!
Table\Properties\Heading Rows Repeat
capetelor de -se selecteaza randul dorit I?i se bifeaza optiunea Repeat as
tabel pe header row at the top of each page din Tabel
i fiecare
<---," -:,' \
I pagina l-Illtiwr,owtcrbreajsacr.dss,pages .

Conversia
tabelului in
text ,i invers
77
text with
o

OCO!!!ma5
OQlhe,"
-daca se transforrna textul in tabel, se peate alege dimensiunea tabelului
Table size
Number of !;.olumnsl
Number of tOWS:
sau tipul de separatol acceptat
Separate at
o p'aragraphs CO!lllTla.
(illabs 0 Qther:
Table\Sort
-sortarea se poate face dupa 3 criterii, unul principal (op1iunea

Sort by) Sort !?i doua secundare (Then by), se poate preciza
modalitatea ascendenta sau descendenta de ordonare
(;v 8.scending
() Q.escending sau se paote alege ca sortarea sa sa faca In functie
de capetele de tabel
My list has <
Table\Formula Ix Ff.)rnll)Jla
-formulele de calcul sau functiile introduse intr-o celula a
tabelului sunt marcate se semnul '=
nibile s in lista derulanta Paste Function
1
2
3
ABC
Al Bl Cl
A2 B2 C2
A3 B3 C3
Sortarea
datelor din
tabel
Introducerea
formulelor
de calcul
().No
-celulele tabelului in Word sunt numerotate la fel ca i in Excel:
. Schimbarea Table\Table Tools\Design
Iproprietatilor
78
tabelului
Bara de
instrumente
Tables Tools
-se pot defini proprietatile tabelului, ale liniilor, coloanelor
celulelor, cu actionarea dreapta mouse Table Properties:
• se poate defini alinierea tabelului in
latimea acestuia
• se poate defini inaltimea randului §i latimea coloanei
• se poate defini alinierea verticala
celulei, precum §i distanta textului fata de borduri
-pentru tabel, SI; configura bordurile,
'-­ Or,a,w
-'" Pen Colo·( .. Tabl,e
sau
cadrul paginii §i
a textului in cadrul
folosind butoanele
-pe aceaste banl3 de instrumente sunt plasate butoane care
permit desenarea tabelului, liniilor din tabel, stabilirea
!
stilului
tabelului,
tabel cu fo
grosirnii
umplenea
rmat nr.Q.n,:
liniei,
cu cu
:",·,nlT
definirea
loare a ce
tipului
lulelor,

int
culorii
roducerea
bordurii
unui
Aplicatia 15
Sa se construiasca tabelul urmator, respecti!lndu-se formatarile:
galben .
: Text 1

tv
: Text 3
. ro:jlU
I ,
I ! Text 4
b I
.
....

E-<
i
i Text 6
on i
i albastru
i
i
a) sa se insereze doua randun-i in partea de jos a tabelului;
79
b) sa se insereze 0 coloana In dreapta tabelului;
c) sa se uneasca celulele de pe primul rand.
~ Aplicatia 16
Sa se realizeze un tabel cu forma preluata din lista cu tabele predefinite
(Table\Quick Tables). Tabelul va contine structura unui orar saptamanal in care
se vor insera disciplinele ~ i salile corelspunzatoare orelor de curs ~ i seminar.
Facultatea de Finante, Banci ~ i Contabilitate + An I
Semestrulll- An univ. 2009/2010
a) sa se adauge 0 coloana penlru fiecare zi pentru sala programata pentru
fiecare activitate;
b) sa se completeze tabelul cu lnregistrari corespunzatoare disciplinelor de
studiu.
~ Aplicatia 16
Sa se realizeze 0 aplicatie cu preluarea unor date de pe site-ul UE specializat
pentru managementul informatHlor statist ice (ec.europa.eu-eurostat). Aplicatia va
contine informatii referitoare la utilizarea Internetului de catre persoanele fizice ~ i
juridice, eviden1iindu-se pozitia tarii noastre fala de celellalte state ale UE. Se vor
realiza ~ i comentariile adecvate, conform situaliei comparative prezentate prin
tabelele extrase de pe site-ul Eurostat.
Tabelul urmator reprezinta un exemp.iu asupra modului de realizare a ap1icaliei:
Tabel 1 - Gradul de utilizare a lnternetului (%) pentru persoane eu viirsta lntre \6-74 de ani
27 state ale UE 32 40 41 47 53
25 state ale UE 34 40 43 49 55
15 state ale UE 39 44 45 51 57
Eurozona 34 40 42 48 53
Belgia 0 47 53 60 0
80
Republica Cehii 20 20 31 37 49
Danemar.;a 68 72 77 77 80
Germania 52 57 61 64 69
Estonia 32 40 46 53 57
Irlanda 22 26 36 44 0
Grecia 12 14 18 21 27
Spania 26 28 33 38 44
Franta 0 0 35 46 59
Italia 21 24 27 30 33
Cipru 22 22 24 27 30
Letonia 11 21 31 43 50
Lituania 11 16 29 39 45
Luxemburg 59 65 65 72 76
Ungaria 14 21 29 38 0
Malta 0 30 0 42 45
Olanda 0 74 77 82 84
Austria 37 41 47 55 57
Polonia 15 20 26 33 40
Portugaha 17 20 23 27 34
:d"< ...
. .:'1'6 •..

Slovenia 26 35 41 45 48
Slovacia 22 20 24 34 49
Finlanda 49 56 65 70 75
Suedia 69 71 77 73 82
Marea Britanie 51 55 55 62 69
Turcia 4 4 0 0 0
Islanda 65 77 80 84 0
Norvegia 62 67 73 79 84
Sursa de date: Eurostat
It( Aplicatia 17
Sa se realizeze 0 aplicatie cu date statistice referitoare la salariul mediu in tarile
UE, datele fiind preluate in mod similar ca in cazul aplica1iei anterioare.in acest
caz se solicita, atat prezentarea tabelelor cu dateIe statistice, cat reprezentari
grafice care sa ilustreze situatia comparativa a statelor europene cu privire la
salariul mediu. Sa se prezinte un text care sa cuprinda comentariile adecvate
situatiei prezentate in tabele Tn graficele realizate.
81
ItI Aplicatia 18
Sa se realizeze un document cu urmatorul continut pentru evidenta stocurilor de
produse ale unei firmeo Documentul va fi salvat ca in folderul My
Documents cu numele evide
Nro
Crt Denumire produs
1
2
3
Pret
minim
Pret
0;:: Stoc final
0ii).

Pret
unitar
Valoare
Formulele de calcul din tabel sunt mc3rcate in celule colorate In gri astfel,
-stocul final reprezinta stocul
-valoare produs reprezinta stocul final*pret unitar.
a) sa se completeze tabelul cu trei inregistrari !?i sa se calculeze formulele
specificate;
b) sa se ordoneze tabelul dupa stocul final;
c) setati primul rand al tabelului astfel incat capul de tabel sa se repete pe
fiecare pagina a documentului;
d) introduce1i 0 eticheta (Caption) pentru numerotarea automata a tabelului
In cadrul unui document.
ItI Aplicatia 19
Sa se realizeze urmatorul tabel in Word, efectuand calculele necesare In celulele

Situatia cheltuielilor pe faze de realizare a unui produse
Denumire
Produs
Profit

Proiectare Pro()]uctie Desfacere Reclama (RON)
82
Aplicatia 20
Sa se realizeze un tabel in care sa se prezinte comparativ pre1urile de
comercializare oferite de diferite companii, pentru calculatoare de tip PC desktop,
cu acelea§i caracteristici. Tabelul va avea urmatoarea structura:
1.2.6 FUnctii avansate
,
Aplicaliile mai complexe de prelucrare a documentelor necesita anumite functii
speciale referitoare la imbinarea mai multor documente, generarea de etichete
sau realizarea unor formulare de preluare a datelor.
1.2.6.1 Fuzionarea documentelo'r (Mail Merge)
Fuzionarea Mailings\Create
documentelor
meniului Mailings\Start Mail Merge
Mail Merge
UtJ
.betteH
@
g.MaH iViessages
t ...
"'1 L2
bels
...
i1
1!3 ,MoFmai Word Docume'nt
:\ step' by Step 'I'vlail M'erge',wizard " ,
Realizarea Mailings\Euwelopes and Mailings\Labels
I plicurilor

: -Envelopes - Insert Adress - Options (pentru selectarea
I etichetelor I dimensiunilor, amplasarea, codul de bare $i fontul) - OK
83
Inceperea fuziunii
Adress - Options (pentru selectarea
lasarea, codul de bare i fontul - OK


Mailings - Stalt Mail Merge, : apoi se executa Step
by Step Mail Merge Wizard.
Pentru parcurgerea de la 1 la 6 se actioneaza cu
Next:
pasul 1 .- Starting
pasul 2 .'- Select recipients
pasul 3 - Importare date dintr-o baza de date
existentil
Use an existing list - Browse - Open - Ok
pasul3 --Importare date din Outlook
Select from Outlook Contacts - Chose Contacts Folder
- Select COl1tact List Folder - Ok
pasul 3 -- Creare un document de date
Type a new list - Create - New Entry (adaugare
inregistrari) - OK, se deschide caseta de dialog Save
Address List din dosarul My Data Source - Save - OK
pasul 3 .- Editare un document de date
Edit recipient list, se selecteaza sursa de date - Edit,
se efectueaza modificarile dorite - New Entry
(adaugare inregistrari)/Delete Entry
inregistrari) - OK
pasul 3·- Sortarea §i fittrarea date/or
Edit recipient list, se selecteaza coloana dorita - Sort /
Advanced (pentru sortare avansata - OK.
pasul 4 .- Creare scrisoare
Write your letter (se plaseaza punctul de inserare in
scrisoare acolo unde va aparea blocul de adrese) ­
Address Block - OK, Greeting Line (se plaseaza
punctul de inserare acolo unde va aparea formula de
adresare) -- Ok, More Items (mai multe campuri de
fuziune in corpul scrisorii) - Insert - Close
pasul 5,- Previzualizare Fuziune
Find a recipient, in panoul de activitali pentru gasirea
unui destinatar sau grup de destinatari - All Fields sau
this field, apoi se selecteaza un camp - Find Next ­
Close
pasul 6 - Complete the merge. Pentru completari,
se ac1ioneaza Edit Individual Letters ­
OK
Fuziunea in E-mail o tiunea E-mail
84
Introducerea
adreselor !ji
tiparirea adreselor
pO!jtale
E-!1I1afl M.essages
messages. t - ,
Pa§ii urmatori sunt afi§ati de caseta Mail Merge din
Select:dO!;uinenttipe . ,

" "
.:
r Y" ".", l'
',1.
_ I
dreapta .
Pasul 2 Next: Starting document - Use current Document
Pasul 3 Ne),t: Select Recipients - Use an existing list/Type
a new list Browse - OK
Pasul 4 Ne)(t: Write your e-mail message
Pasul5 Ne>ct: Preview your e-mail message
Pasul 6 Ne)ct: Co the e - Electronic Mail - OK
Se ac1ioneaza fila Mailings - Envelopes W ... _
Insert Address, se tasteaza numele §i adresa
destinatarului - Options, pentru dimensiune §i pozitie, font
- OK - P ntru re
-"
Se ac1ioneaza fila Mailings - Labels, se introduc numele
si adresele destinatarilor sau se executa butonul Insert
Address pentru a Ie cauta in agenda - Options (pentru
selectarea dimensiunilor, amplasarea, numarul de etichete
pe pagina) - OK. Pentru imprimare se introduc etichetele
rimal1lta butonul Print.
85
Inserarea,
editarea lji
modificarea unor
structuri
predefinite
Butonul RulesUnsert Word Field permite insearea unor
structuri prestabilite, de exemplu:
Ask l?i Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil;
If••.Then ... ElsEi ... este 0 structura decizionala care permite
inserarea unei Gondi1ii.


I M£rg1!' Record"
, I Mefge Se.Quence i,V
I !:!ext RE'co,d
I
Next RE'cord If...
, . . Set BookmaFk...
I Recold If... _
Se poate folosi 1f...Then ... Else ... pentru a verifica adresele
din con1inut l?i a arata numarul de telefon local din conlinut
alaturi de un numar de telefon international.
Pentru eventuclle modificari ale bazei de date se poate
apasa butonul Edit Recipient List Mail Merge i
Recipients, a se deschide baza de date se'
acceseaza butonul I urmat de
Type list...
entru 0 noua lista se acceseaza butonul
IiI Aplicatia 21
Sa se realizeze, folosind Mailings\Envelopes sau Mailings\Start Mail Merge,
scrisori circulare prin care sunt inl?tiinta1i participantii unui concurs de informatica
privind utilizarea pachetului Microsoft Office 2007 asupra notelor l?i calificativelor
ob1inute.
Cerin1e :
• Se vor completa automat in sc:risorile circulare urmatoarele campuri :
a Numarul diplomei
a Data curenta
a Data examenului
a Numele participantului
a Prenumele participantului
a Localitate
a Adresa
a Data nal?terii
a Nota
a Calificativ-daca nota e8te intre 5 l?i 6-suficient
-daca nota intre 7 l?i 8-bine
-daca nota esta intre 9 l?i 10-foarte bine.
86
Informatiile din cadrul acestor campuri vor fi preluate in doua moduri: prin
crearea unei noi baze de date numita Baza1.dbf sau prin preluarea lor dintr-un
tabel deja realizat in Word, cu structura indicata mai jos. Ambele tabele vor
contine cel puiin 10 Inregistrari.
• Dupa campul calificativ se va introduce un mesaj (folosind
Mailings\Rules\lnsert Word Field\lf ...Then...Else) astfel: daca in campul
calificativ apare suficient-mesajul "Mai studiaza"; bine-"Se poate mai
bine"; foarte bine-UFelicitari (".
• Numele examinatorului va fi completat folosind Insert Word Field\Ask
automat cu numele "George!scu".
Numele directorului va fi completat folosind Insert Word Field\FiII in
implicit cu numele "Ionescu".
Scrisorile finale vor fi salvate in dOGumentul Scrisoare.doc pe discul D.
• Scrisorile se vor genera In ordinea crescatoare a mediilor de promovare.
• Se va crea separat 0 alta sl3rie de scrisori doar pentru concurenlii care au
obiinut calificativul foarte bine.
Formatul implicit al scrisorilor (documentul principal) este urmatorul:
SUPERIT CUI: 123456 Adresa:
ti' .................. .. ...............
t:8J .................. .. web .......... ..
Numirul diplomei «Numarul diplomei»
Emisa la data curenta «Data curenta»
Tn urma examenului susiinut In data de «Data examenului», se acorda
domnului/doamnei «Numele lParticipantului» «Prenumele participantului»,
nascut(a) in localitatea «Localitate» la data de «Data avand
adreasa «Adresa» prezenta diploma.
Nota obtinuta de dumneavoastra la examenul final a fost «Nota» iar
calificativul «Calificativ».
Examinator Director
Rezolvare:
Imbinarea corespondeniei este utilizata atunci cand se imbinarea unei
liste de nume adrese cu un alt document, de obicei 0 scrisoare. Sursa date lor
poate fi un simplu tabel Word, un tabel Excel sau Access.
87
_,0,
current rt .... ..
'.. ,
"C',"',
'"
Ilit '
,s" ,'.>" "';
O'5elect
'0 ' ,
:C', ',',;" ,'-.
,
"
recipients
'
'l:,XtI'.lRPRMAlliA\office 2007
lis,t,. ;. :
Pentru realizarea scrisorilor se concepe modelul scrisorii (formatul
prezentat), dupa care se urmeaza procedura de completare automata a datelor
din lista predefinita (Word, Excel sau Access).
Se acceseaza din meniul Mailings\Start Mail Merge\Letters letters.
Pasul1. La primul pas, se executa click pe butonul Start Mail Merge !?i apoi click
pe opliunea Step by Step Mail Merge Wizard, care deschide panoul Mail
Merge. Se bifeaza opliunea pentru care este creat documentul din Select
document pe.
..
.-doNn... rm•..., . "'1,
Pasul 2. Se alege opliunea pentru documentul de pornire !?i apoi click pe Next:
Select recipient din partea de jos a panoului pentru trecerea la pasul 3.
Pasul 3. Se selecteaza fi!?ierul din folderul dorit, creat cu datele necesare, sau se
alege optiunea crearii unui nou fi!?ier.
Create - New Address List, va creel 0 baza de date in Access cu extensia
.mbd.
Observatie: Oaca se dore!?te folosirea unei liste (baze de date) deja existente se
alege Use an existing list apoi BroW'se.
Oaca lista este deja creata !?i se adaugarea de date se selecteaza Edit
recipient list !?i se completeaza.
Tn cazul realizarii unei baze de date nai, din fereastra nou aparuta, New Address
List, se selecteaza Customize ColllJmmn, apoi Delete pentru a §terge toate
campurile predefinite !?i Add pentru a crea campurile necesare acestei aplica1ii
(Numarul diplomei, Data curenta, Data examenului, etc.). Se poate modifica
,'What typeofdorument"are YOlJ, I
,working on? . ,.",'
o
oE-mail messages
'O,Envelopes
, Labels
0
oDirectory
.. €
up Yd!Jr '.i,,'

.. i,
,'",
document
Start from the document
here and use',the
wIzard,to s,da
,:,recipient'inforlnatioR.
, ;,,: "
88
numele unui camp folosind butonul Edit Data Source. Tn secliunea Enter
Address Information se introdl.lc cele 10 inregistrari (folosind butonul New
Entry)
Cu ajutorul opliunii Filter and S(llrt se pot ordona anumite campuri (de exemplu
se poate ordona crescator baza de date in funclie de medie).
Pasul 4. OPliunea Write your letter permite definitivarea scrisorii !?i introducerea
unor caracteristici predefinite (Address block, Greeting Line, etc.).
Pasul 5. OPliunea Preview your letters permite vizualizarea documentelor
create.
MaiIM,ii!rge.
Wrile your letter
, i -:: " \, ',,<+ ;/-_
.Ir \IOU have not done SO,
write your letter.now;' •
To add redpient· inrormation to
your letter, dick a ,location in the
iDcl,:lment"and then cli% Qne of
the'items oelow" ' .
Address block, ::
Greeting line".
Ei!!icti6nic postage,:,.
More items,,,
..
.yout,iettars, .7;:", ';i
1
/,:.
. ;
.' "Edit .Individual :This 'wm
oPElfl0[Jew ..
.. .. 'r ..
tQ all the letters,.
the or!ginaldocull1e/tt; .' •
When you have rinishedwriting.•
your !etter.,. dickNext Then you" •
. ead1;','
rel:i\'l,ient'sletter,.,' <;;;;;:' ,T'
Step4.of6 I'. ',:
$ Next: Preview \lour letters
$ Previous: Select recipier:lts
Pasul 6. Se finalizeaza fuziunea documentelor, care pot fi printate (Print) sau
editate pe foi separate (Edit individual letters).
Meniul de etichete Mailings butonul Insert Merge Fields, care are
ca efect introducerea In documemtul initial a campurilor necesare din baza pe
pozilia unde este plasat cursorul.
Butonul View Merged lnregistrarile concrete din baza de
date.
Butoanele se regasesc in eticheta Finish & Merge pentru Edit
Individual Documents, PrintE1r Documents, Send E-mail au ca efect
fuzionarea documentelor intr-un nou document, la imprimanta, intr-un mail sau
pe fax.
89
[iQc
,
];;dit Indivldual. El'ocuments, ..
Erint Documents.. ,
.s.end E-mail Messages.. ,
Nel¢ Reocord If...
Butonul Rules\lnsert Word Field permite insearea unor structuri prestabilite, de
exemplu:
Ask Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil;
If...Then ... Else... este 0 structura decizionala care permite inserarea unei
condi1ii. De exemplu, mesajului dupa campul calificativ se procedeaza
astfel:
{IF {MERGEFIELD calificativ}="suficient" "Mai studiaza" "{IF{MERGEFIELD
calificativ}="bine" "Se poate mai "Felicitari"}"}
Aplicatia 22
Sa se conceapa modele de plicuri cu urmatoarele caracteristici: dimensiune 41/8
x9 1/2 in, adresa destinatarului scrisa cu font Arial de dimensiune 12, adresa
expeditorului scrisa cu Arial de dirroensiune 10. Generati automat cate 0
eticheta pentri fiecare plic.
90
Tn sectiunea Envelopes (plicuri) se completeaza Delivery
address Return address.
Apasand butonul Options se pot defini dimensiunile
plicului (Envelope size) dar !ii fontul utilizat pentru
redactarea adresei destinatarului sau expeditorului.
Accesand seciiunea Printing Options se poate stabili
modalitatea de a plicurilor In imprimanta pentru
tiparire (Feed Method).
Plicurile astfel generate pot fi trimise catre imprimanta
(butonul Print) sau pot fi documentului ca pagina
separata (Add to Document).
Seciiunea Labels este folosita pentru realizarea
etichetelor; se observa ca In caseta Address se preia textul scris la Delivery
address In sectiunea pentru crearea plicurilor.
Se poate printa 0 singura eticheta sau 0 pagina intreaga de etichete.
Print
q)
o Si!lgle label
[t'J Aplicatia 23
Sa se genereze 0 scrisoare avand ca subiect intentia de a urma cursurile unei
facultati cu profil economic folosind Comtemporary Letter.
Rezolvare:
Se alege Start Mail Merge\Lettel's sau Step by stepMaii Merge Wizard.
Tn fereastra Letter Wizard se fac urmatoarele setari:
-stabilirea formatului scrisorii: -introducerea datelor destinatarului
,
Redp!ent:Wo "Othei.E!tmeI)l;S':
--•..­
-alte elemente incluse In scrisoare
91
, ,ttb;et.t='trri1'J!tt' other Elafrtents
"'"""

Observa1ie:
Acest format predefinit de scrisoare se pote instala din Office\NeW\Letters
and Faxes\Contemporary Letter.
1.2.6.2 Realizarea documentelor mi:lchetate
Introducerea Office\Word opti:ons\Customize\A1I Commands sau I
butoanelor Customize Quick Acces Toolbar\Moore Comands\AII.
Commands
Folosirea
• Text Form Field permite introducerea campurilor
campurilor
de tip text, data calendaristica, numerice sau expresii de calcul
macheta
'Ri
Butonul Box Form Field permite introducerea
casetelor de validare sau selectare
Butonul tJlJOrop-Oown Form Field introduce campuri
macheta de tip lista derulanta
Protejarea
Protect Form. Activarea acestei protec1ii permite •
machetei
listelor derulante

efectuarea calculelor in
campurile numerice
Aplicatia 24
Sa se realizeze 0 macheta a foii matncole, dupa modelul:
Universitatea .... din Bucure$ti
Facultatea Finante, Band, Contabilitate
FOAIE MATRICOLA
Notele ob1inute in timpul facultatii de i;tudentul
Anul de studii 1
92
Forma de invatamant· [gizi Dfr
Nr.crt. Discipline de invalamant

Examene

Verificari

Colocvii

Proiecte
Total ore Note sau credite
Curs Obs. I Semestrul 1 Semestrul2
10 10
8 8
10 10
Media generala 9.33
Cerinle:
• Campul Facultatea se va defini ca 0 lista derulanta cu valorile "Finante,
Banci, Contabilitate", "Relatii Economice Internationale", "Management
Turistic si Comercial";
• Campul studentul este de tip text;
• Campul anul de studii estEl 0 lista derulanta cu valorile 1,2,3,4;
• La forma de invalamant so vor defini doua casete de validare;
• Notele vor fi definite sub forma de campuri numerice implicate in calcule;
• Media generala va fi un camp calculat ca medie aritmetica a celor 6 note;
• Pentru textul Obs. se va introduce 0 referinla de subsol cuprinzand
"Seminarii, lucrari, proiecte, practica, stagii".
Rezolvare:
Se introduce Butonul lJJDrop-Down Form Field
necesar introducerii campurilor macheta de tip
lista derulanta.
Definirea Iistei derulante pentw ca:npul Facultatea
v A d btl ,. EI I
reaI
·
Izeaza a egan
I
u onu i',;;:::'.
t
se emen e e
listei se introduc apasand butonul Add. Ele pot fi
cu Remove sau Ie poate fi schimbata
pozilia cu butoanele Move.
Lista derulanta este act iva doar daca se apasa
butonul de pe bara de instrumente rapida.
Pentru campul de tip text Studentul se alege
Executand dublu click pe suprafata gri care apare,
in sectiunea Text Form Field\ Type se alege
Regular Text.
Casete de validare se oblin GU butonul Daca
se validarea casetei, se executa dublu
click pe aceasta se alege la Default Value
optiunea Checked.
93
Pentru a introduce notele se alege butonul
se executa dublu click pe acesta !?i se aleg
optiunile din figura:
• Type:Number;
• Default Value se completeaza cu 0 valoare
implicita a notei
• Bookmark reprezinta sernnul de carte
asociat notei (in exemplul propus s-au
asociat notelor valorile text3, text4, .,,' text
8)
• Campul Calculate on exit trebuie bifat deoarece acest camp numeric
va fi implicat in calculul medieL
Media generala este obtinuta cu butonul realizand setarile:
• in caseta Expression s-a introdus formula:
=(text3+text4+text5+text6+text7 +text8)/6
• In caseta Type s-a ales tipul Calculation pentru a specifica facptul ca
media este un camp calculclt.
1.2.6.3 lerarhizarea organizarea documentelor
lerarhizarea Vizualizarea ierarhizata a documentului: View\Outline
documentelor Bara contextuala asociata acestui tip de vizualizare contine:
• IPromote care promoveaza textulla nivel de
titlu sau a unui subtitlu cater un nivel superior
• butonul Demote cu efect complementar butonului

• butonul Demote to body text care retrogradeaza
titlurile !?i subtitlurile la nivelul de corp de text
• up !?i Move Down deplaseaza cursorul
inainte sau dupa pozi1ia curenta
• Collapse asigura expandarea sau
restrangerea ierarhiei
• Create Subdocument, Remove
Subdocument, Insert Subdocument au ca efect crearea,
!?tergerea sau inserarea subdocumentelor lntr-un
document rinci al

Formatarea -Format\Styles and Formatting; se alege nivelul ierarhiei (de
ierarhiei exemplu Heading 1) se modifica prin selectarea op1iunii
Modify
;se. ale:e butonul Style sau Styles and Formatting
:_. 1,.l
de
e bara Formattin
94
Numerotarea Paragraph\Buliets and Numbering\Numbered- contine 7
titlurilor stiluri ce ot fi ersonalizate cu Define .....
ierarhiei
Organizarea
documentelor
Generarea cupl'insului:
-dupa stabilireCl ierarhiei 9i a stilurilor de formatare, se
pozitioneaza cursorul acolo unde se dore9te inserarea
cuprinsului 9i se alege Reference\Table of Contents; din
secliunea Insel'll Table of Contents se poate alege stilul de
re
Tabela figurilor:
-se numeroteazfl automat figurile alegand din meniul contextual
asociat acestorcl op1iunea Insert Caption apoi se alege Insert
Table of Figures
Actualizarea Cuprinsului:
- prin ac1ionarea mouse-ului dreapta - Update field - Update
Table of Contents - Update page numbers only/Update
entire table - OK
Cvprlns:
95
ItI Aplicatia 25
Sa se realizeze un document cu 3 titluri, fiecare din acestea avand cate 3
subtituri 9 paragrafe. De asemenea documentul va cuprinde 4 imagini.
Construiti automat cuprinsul tabela figurilor.
1.2.6.4 Macro comenzi
Introducerea unei View\Macros\viewMacros
comenzi macro
Inregistrarea unei View \Macros\Record Macro
macro comenzi
Se tasteaza flumele macrocomenzii. Se actioneaza
sageata listei Store macros apoi se selecteaza 0 locatie:
All Documents, disponibila oriunde in word
Documents Ba!;sed On, disponibila In documente bazate
pe documentul curent
This Document, dis onibila numai in documentul curent.
Crearea unei
macrocomenzi
VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros
Se actioneaza sageata listei Macros apoi All active
templates and documents - Create, se va deschide
fereastra Microsoft Visual Basic. Se activeaza fereastra
lVIodule se tasteaza noile comenzi Visual Basic sau se
vor edita cele existente. Pentru executa rea macrocomenzii
se actioneaza ta;sta F5 - Save - File - Close and Return
to Microsoft Word.
Executarea unei VieW\Developer' sau View\Macros\viewMacros
macrocomenzi
f!i Yie!N t'lllact"o.s·
I Se actioneaza rnacrocomanda dorita cu Run
$tergerea VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomezii Se actioneaza macrocomanda dorita apoi Delete $i
Delete, din nou :.>entru a confirma §tergerea
96
Depanarea unei View\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomenzi Se actioneaza macrocomanda dorM pentru depanare
Step Into, S6 deschide fereastra Microsoft Visual Basic !?i
se bifeaza meniul Debugn !?i apoi Step Into (sau tasta F8)
pentru a executa fiecare instructiune. Se mai poate utiliza !?i
Step Over !?i Step Out. Finalizare se face cu Save - File ­
Close and Return to Microsoft Word. Pentru a opri
. de anarea SG actionneza cu OK. .

Editarea unei View\Developer sau View\Macros\viewMacros
macrocomenti Se actionea2:a macrocomanda dorita pentru editare - Edit,
se deschide fereastra Microsoft Visual Basic
'A se va deschide fereastra Module
care contine codul Visual Basic al macrocomenzii. Se pot
tasta noi comenzi sau edita comenzile existente. Se
salveaza - Save - File - Close and Return to Microsoft .
. Word
Adaugarea unei
semnaturi digitale
Asocierea unei
macrocomenzi
unei bare de
instrumente
Salvarea unui
document care
contine
macrocomenzi
Se deschide proiectul cu macrocomenzi se actioneaza
pe Developer - butonul Visual Basic - Tools - Digital
Signature - Choose, se selecteaza un certificat din lista ­
View Certificate - OK (de trei ori) - Save - File - Close
and Return to Microsoft Word

Dupa creama unei macrocomenzi, acesta se poate
barei de instrumente Quick Access, pentru a avea acces
rapid la ea, din Word Options
Customize Quick Access Toolbar - More commands ­
Choose command from - Macros - Customize - For all
documents (prestabilita) - Add - Move Up/Move down
(aranjarea in ordinea dorita) - Modify (se introduce nume
entru se adau a 0 icto rama - OK
Office - Save as - Save as type
Macrocomenzile sunt create utilizand instruc1iuni Visual
Basic for Aplications (VBA). Daca se 0
macrocomanda unui document, trebuie salvat cu extensia
ce se term ina cu litera 11m" .,. .docm - fisier Word Macro ­

97
Deschiderea unui
document care
contine
·
macrocomenzi
Enabled Document sau (*.dotm) - fi!?ier Word Macro ­
Enabled Template Word Macro-Enabled Template
Office - Open - File as type
La deschiderea unui document care contine macrocomenti
scrise in VBA sau cu instructiuni din alt program, Word
un aVE;rtisment de securitate, pentru protejarea
calculatorului.
Daca se autorul/sursa se poate accepta
deschiderea bifand optiunea Enable external content sau
optiunea Trust ell! documents from this publisher (daca
este disponibila), in caz contrar se actioneaza optiunea
Help protect me' from unknown content, macrocomenzile
se vor bloca.
Macros and one or IT!OI'e Actl¥e). have been disabled This activt:<OOtentft'\l6tlt
contain \PlfU!OeS or ri'Jer st:OJtity h.tuards. Dc not enable this conte:nttmless y¢O ltust
ti1e sourc.e of this file,
Warning: It is not possib4e todett.!rmme that tbis content came nom 11
trustworthy ,otm::e. YOUsbOllId leave thisoonte:nt ol5Obled untesstbe
<lOCtellt PftNides crltk:al wnctlouaDty and you tmst its source.

C:\, .. EWCRU 200151 2Oh3\word2007i,Cap14Nord IE '·.'L3.dot:
o
o fnab1ettismrrtent
1tJ Aplicatia 26
Sa se realizeze 0 macro comanda cu numele MACRO 1 prin care sa se
realizeze formatarea textului astfel:
• Fontul Times New Roman, de culoare ro!?ie, emboss, subliniat cu 0 linie
intrerupta
• Culoarea de fundal (background) gri.
In plus se va introduce un tabel cu orarul saptamanii curente !?i 0 carte de vizita.
Sa se inregistreze un alt macro, numit MACRO_2 care sa realizeze impartirea
textului pe 2 coloane, alinierea de tip justify, dispunerea paginii in format
Landscape !?i 0 lista numerotata cu tematica examenului de informatica.
Aceste 2 macro-uri vor fi salvate in documentul curent.
Rezolvare:
Pentru a realiza un macro, se va folosi meniul View\Macro\Record macro ....
98
Tn ferestra de dialog aparuta, se gasesc
urmatoarele optiuni, cum se vede in figura
de majjos:
Macro name-permite asocierea unui nume (in
cazul nostru MACRO_1, respectiv MACRO_2)
Assign Macro to Toolbars/Keyboad-realizeaza
asocierea unui buton de instrumente, respectiv a
unei combinatii de taste pentru macro-ul
respectiv. Daca nu se aGest lucru, nu se
alege nici una dintre aceste posibmtati.
Store macro in-ofera posibilitatea inregistrarii macro-ului in toate documentele
sau doar in documentul curent.
Description-permite descrierea sumara, daca se a macro-ului.
Butonul OK are ca efect confirmarea datelor precedente, ceea ce va conduce la
inceperea Tnregistrarii operatiilor cerute Tn macro. Se poate Tntrerupe definitiv
(Stop recording) sau temporar (Pcluse recording) inregistrarea operatiilor dorite Tn
macro.
Pentru rularea (activarea) macro-urilor se View\Macros\view
Macros\Run iar pentru macro-urilor se View\Macros\View
Macros\Delete.
1.2.7 Generarea paginilor wilb
Word faciliteaza crearea de pagini Web oferind instrumentele necesare crearii
salvarii documentelor pentru aces,t scop. Salvarea documentelor Tn format HTML
ofera posibilitatea utilizarii tuturor browserelor pentru a Ie Salvarea
documentelor ca pagina Web, ofera posibilitatea partajarea datelor proprii cu a
altora, prin Internet. Word HTML ca format companion, respectiv
extensia cu numele .html la fel de exact ca formateIe simple word.
Pentru generarea, salvarea , editarea modificarea paginilor web propunem
urmatoarea procedura:
Crearea unei pagini. Insert\Li nks\Web Page
web
Crearea Hiperlegatura se realizeaza printr-un text sau 0 imagine:
-se selecteaza textul sau hiperlegaturilor
llnk..to:
imagineH se alege

·1­

Hyperlink
'j WebPage
-Iegatura se poate face ·It- .....
...
catre un document existent,
catre 0 referinta din
I U
documentul curent (de

exemplu catre un semn de J.. Figura privind
configurarea
l ...; hinerleg:aturilor
carte), eatre un document
nou sau catre 0 adresa de
mail.
99
-Iegatura poate trimite catre un site sau 0 pagina web
s ecificate in bara Address.
Prelucrarea Salvarea ca pagina web: Office\Save\Other Formats\
documentului ca as Web page; extensia documentelor de tip pagina web
pagini web este htm
Vizualizarea ca a ina web:View\Web La out
Crearea unei Office - New - Blank and recent ­ New Blog post ­
publicalii Create
Pentru aceasta operatiune mai intai este necesar a se
inregistra un cont de blog in word: Registrer Now sau
..,..,rI.,.,..... L a ~ e r daca nu se nn.·..."'1t...
Se selectea:i:a tipul de blog !iii titlu nou ­ Insert Category
Pentru inser9rea de elemente vizuale - Insert, utilizand
butoanele pentru inserarea altor materiale.
[Enter Pos1t Title Here]
Pentru publicarea blogului - Publish - Publish sau
Publish as I)raft.
Du a finalizare se salveaza ca document Word
Republicarea unei Open Existing !?i se selecteaza blogul !?i apoi OK.
ublicatii Se va selecta publicatia de blo - OK i se poate edita
100
\ Zoom to
IAlt -+W---to>G
Selection
2.2 Realizarea de aplicatii in MS Excel 2007
2.2.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicatiei Excel 2007 se realizeaza folosind secventa:
Starl\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.
Figura 10 - Facilitati de conversie a unui fil?ier realizat in Excel
145
Pictograma realizate in Excel este iar extensia
documentelor este xlsx.
Observatie: 2007 Microsoft Office System introduce un nou format de bazat
pe XML (extensia Excel este xisx nu xis), de aceea pentru a putea
asigura compatibilitatea cu versiunite precedente, trebuie descarcate instalate
convertoarele de adecvate - Microsoft Compatibility Pack. 0 alta metoda
este salvarea Excel intr·,o versiune mai veche de Office (Save As­
alegerea unei versiuni anterioare 2007), dupa cum este ilustrat Tn figura 10.
Realizarea unor setari specifice pE!ntru mediul de lucru se realizeaza conform
tabelului:
Vizualizare
bare de
instrumente
Meniul Home inglobeaza functii de lucru cu Clipboard, setari
fonturi, aliniere text, formatari stU text in celule, stiluri celule,
setare modalitati de editare a datelor
Clipboard Font
jll:',
,I', "
;ConDlil!iorml Formal ,I
, "" '

Editing
Tn cadrul sectiunii Alignment, sunt disponibile urmatoarele
o tiuni:
146
-Merge and Center unirea a doua sau mai mite
celule §i centrarea textului;
;' r-rr.-: _ >:'1}­
..;p:l$Y'
-Wrap text ';""/:; ;,',i:Li"-permite afi§area textului pe mai multe
linii in cadrul aceleia§i celule;
in cadrul sectiunii Number. sunt disponibile urmatoarele
optiuni:
stilul de scriere valutar;
-Percent StyleJ{Il:':-aplica scrierea sub forma de procent;
-Comma scrierea zecimala;
-Increase/Decrease Decimal respectiv
mic§oreaza numarul de zecimale din scrierea unui numar.
Sectiunea Editing contine butoane specializate pentru
Excel:
-Autosum este folosita pentru apelarea rapida a unor functii
uzuale;
1
sortarea crescatoare \descrescatoare,

U S,QrtztoA
lHJ Cgstom SOIL

I
I
. ,
I, .
SortllFilter­
resoec:tlv introducerea filtrelor automate;
][Uter
147
Ibara de
II :, l ji:' ,I
• formule
sau meniul Formulas
2.2.1.1 Stabilirea unor setari genel'ale in Excel
• Setarea numarului de foi de calcul din registru: Office Button\Excel
Options\Popular\When Creating New WorkBooks\lnclude this many
sheets\;
• Setarea numarului ultimelor realizate care apar la deschiderea
Excel: Office Button\Excel Options\ Advanced\ Display\ Show this
number of recent documents;
• Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei
celule Office Button\Excel Options\ Advanced\Editing Options\Enable
fill handler and cells drag-and-drop;
• Vizualizarea in celule a formulei aplicate, nu a rezultatului ei:
Formulas\Formula Aud Show Formulas;
Trace I?fece:d.e:Jilts
· Dependents
/1. RemolleArro'Ws'"
t: .,.,,,",,
• Definirea seriilor noi: Office Button\Excel Options\ Popular\Top
Options for Working with l':xcel\Edit Custom Lists; de exemplu daca
se definirea unei liste
cu zilele saptamanii, se trec
zilele in caseta List entries
se apasa butonul Add (figura
11 ).
• Setarea separatorilor pentru Illii
zecimale: Office
Button\Excel Options\
Advanced\Editing Options.
Implicit, separatorul pen'lru
zecimale este punctul (.) iar
pentru mii este virgula (,)

Iledmal separator;
Ihous-a,nds s.epaJatar:
Err.Of Checki:1:1 gl 'T
@l lPo.mUJ/!a
fOFmufa,
Figura 11 - Liste definite de utilizatori
Finura 12 - 0p1iunii de efectuare a calculelor
148
• Efectuarea formulei de calcul din celule automat:
Formulas\Calculation\Calculation options (figura 12)
2.2.1.2 Operatii permise asupr,a registrelor de calcul folosind Office Button
Creare
registru
Deschidere
Office Butto Worbook (Blank and recent)-creaza
un registru gol
Office Button\New\ New Worbook (Installed Templates/My
, un' conform unui on
pen
Office Button 'l\Close
Office Button' , Office Button \Save As
Office Button\Save As \Excel 97-2003 WorkBook -salvare In
varianta Excel mai veche
Office sau Fax - trimitere automata pe
mail sau fax
Office Button\ Publish\Document Manager Sever sau Create
i Document icare
Printare
se pot printa doar anumite pagini, tot registru sau doar foaia
! curenta 13).
- Print Preview -vizualizarea paginii inainte de imprimare
, - Meniul Page Layout\Print Area\Set Print Area - definirea
I domeniului de celule care va fi tipari!
149
- Meniul "Layo;ut\Page Setup - cuprinde 4 sectiuni'
- Meniul Page Layoiut\Page Setup orientarea paginii,
dimens'iu inii calitateaimp'rimarii (figura 14)
Figura 14 - Fen:=astra Page Setup
- € distantele fala de marginile exterioare,
precum fala de antet subsol
- Header\Footer antetul subsolul
- Sheet-se pot definj randuri care sa se repete ca capete de
tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului
(Print Titles\ Rows to repeat at top; Columns to repeat at
sau ordinea de nr"u<:>,-o
2.2.2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul
Foile de calcul ce apar in registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos
a ecranului. Din meniul contextual
asociat acestora, se pot efectua
operaFile uzuale cu foile de calcul
(figura 15)- '
Figura 15 - Operatii asupra failor de calcul
150
, 'I'
t r 'f I'd memune: o'peranII e respec fIve se pO rea Iza 0. OSIn
Inserare Sheet
"
$tergere Home\CeUs\Oelete\Oelete Sheet
Redenumire Home\CeUs\Forrilat\Organize Sheets\Rename Sheet
! Ascundere foaie Home\Cellls\Format\Visibity\Hide and i Unhide\Hide
Sheet
! Mutare sau
copiere
Home\Cell)s\Format\Organize Sheets\Move or Copy
Sheet
2.2.2.1 Formatari ale celulelor
OP11uni disponibile din Home\Number\Format Cells:
sectlunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula; de
exemplu daca se dore!?te introducerea de numere reale cu 2 zecimale, se
procedeaza ca in figura 1:6;
- sectiunea AI,igr:-ment cuprinde: optiuni ,pentru alinierea conlinutului
celulei (Text Align,ment), orientarea textului la un numar de grade
(Orientation) §i care permite scrierea textului pe mai multe
randuri intr-o celula (Wrap Text), mic!?orarea textului in func1ie de
dimensiunea celului (Shrink to fit) sau unirea celulelor (Merge Cells);
- sectiunea Font perrnite modificarea :atributelor fontului (tip,stil,
..qtmensiune, culoare, stU :jesublin"iere, efecte);
- sectiunea Border cupril1de :tipuri de Qprduri .pentru celule sau grupuri de
,celule; ". .
- sectiunea Patterns de culori §i ba!?uri de umplere,
c ..
Meniul
Clipboard
151
- mutarea In Clipboard: Cut
- copierea in (;OPY : . . .
- importarea Qbiectului din Clipboard In locul unde este pozilionat
cursorul: Paste , "
- copierea "speciala";' accebibila din Paste/Paste special; se pot
co ia formule, stiluri deformatare; comentarii, etc. (figura 17)
Opliuni
pentru
vizualizare
Inserarea
de
elemente
Figura 17- Fereastra PasUe Special
- gasirea unui text: Ctrl+F
- inlocuirea unui text: Cf;rl +H
- vizualiza rea paginii in m:::..:-o-:-d-=-ul=-n-o-r-m-a-;-I:-::V-:::i-ew--:-:'W-::-:-o-,rk:--:B=-o-o-,k::-------I
VieW\Normal
- antetului subsolului: View\ WorkBook View \Page Layout
- schimbarea zoom-ului: View\Zoom
- inserarea unui fond de pagina Page Layout/Page
Setu /Back roud
- inserarea antetului wbsolului de pagina:lnsert\Text\Header
and Footer
- inserarea casete de text: Insert\Text\Text Box
- inserarea imaginilor: lusert\1II4statioll\Picture, respectiv ClipArt
- inserarea diagramelor: Insert\ lIIustration\Smart Art
"" inserarea obiectel'or: InsertUllustration\Shapes
. - introduce rea hipe'rlegaturilcmlnsert\Links\Hyperlink
- cor'nentariite pbt fiintrclduse folbsindReview\Comments\New
> Comme:nt
2.2.2.3 Formatarialetabelelor"randur.ilor,i.coloanelor
Formatare rand
"c

Formatare
coloana
Home\ Cells\ Format\; Gell Size\ROw
,
inaltlmea randtij'uJ (in cm)
Home\ Cells\ r:ormat\ Cell Size\Autofit Row "Height­
. adapteaza inallirllea randuluHg:conlinutulcelulei
Home\CeUs\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide Rows
-ascunde, respectiv arata randul in tabel
Home\Cells\Format\Cell Size\Column
Islimea coloaneiiin cm)
Home\Cells\Format\Cell Size\AutoFit 'Column Width ­
adapteazs la1imea coloanei la continutul celulei
Home\Cells\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide
\52
i
,
, Columns-ascunde, respectiv arata coloana in tabel
I Inserare rand Home\Cell!i\lnsert\lnsert Sheet Rows
Inserare coloana • Home\Cell!,\lnsert\lnsert Sheet Rows Columns
I
' Autoformatare Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Home\Styles\Celi Styles
• $tergeri Home\Cells,\Delete\Delete tot, formatul sau
I continutul ulilei celule sau unui grup de celule
I
' Home\Cells)\Delete\Delete Sheet Row, Delete Sheet
, Column, Delete randul, coloana sau domeniul selectat
iii Aplicatia 1
Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare pe sheetul cu numele foaie1:
"".8" c.
iii Aplicatia 2
Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare care sintetizeaza pariU31i1e fixe
termenele de a monedelor din zona EURO sheetul cu numele foaie2.
153
2.2.2.4 Serii de date
Pentru definire seriilor de date se poate folosi facilitatea Autofill. A stfe I , daca se
numerotarea automata a celulelor de la A 1 la A6 cu numerer de la 1 la 6,
se tree primii dOl ai seriei (adica 1 2), se selecteaza se trage eu mouse­
ul in diree1ia dorita, cum se observa in figura 18 .
.'2:
8
Seriile de date se 19).
Fiaura 19 - Fereastra Series
Observalie:
Seriile pot fi definite pe rand sau pe coloana, pot fi liniare (progresii aritmetiee),
progresii geometriee (Growth), de tup data, sau Autofill. De asemenea se pot
defini pasul de (Step value) sau ultima valoare (Stop value).
ltf Aplicatia 3
Sa se realizeze aplieatia folosind seriile de date Excel:
5 4 I 640 125
6: 5 Ei 2560 625
7
1 CI 20 30 40
-4 -3 -2
154
if Aplicalia 4
Sa se defineasca serii de dale cu zilele saptamanii lunile anului in limba
romana.
2.2.2.5 Formatiri condilionate: Home\Styles\Conditional Formatting
if Aplicalia 5
Sa se realizeze tabelul cu formatarile din imaginea de mai jos, folosind
formatarile conditionate:
• Oaca valoarea caliii este intre 0 100, textul va fi de culoare
ingro!?at italic;
• Oaca valoarea caf\ii est!a intre 1 00 200, celulele vor avea bordura de
culoare neagra, cu linie punctata ;
• Oaca valoarea cartii mai mare decat 200, celulele vor avea culoarea
de umplere '
Rezolvare:
Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul
acestui exercitiu, domeniul 133:B7) se folose!?te Home\Styles\Conditional
Rule cum:
155
Se va realiza a formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat
acestea sa valqri intre 0 §i 100 §i apoi se va apasa butonul Format, a§a
cum apare mai jos. .
Daca se doresc mai multe formatari se apasa Home\Sfyles\Conditional
Formatting\New Rule sau Home\Styles\Conditional Formatting\New Rule\Manage
Rules. Daca se dore§te anularea formatarii se apasa butonul
Home\Styles\Conditional FormattiMg'Clear Rules.
Fereastra care apare dupa realizareC:1 tuturQr formatarilor este:
Cell Value between 0 a... AaBbCcYyZz
Cell Value between 0 a... No Format set .. """..,. ,=1 .•... =,:,,$A$,,=,'1:_'$A$6,=_ """'"
2.2.3 Utilizarea formulelor de calcul in Excel
2.2.3.1 Domeniu de celule
Un domeniu de celule (zona) este specificat in Excel prin prima lji ultima celula
din grup, despartite de doua puncte (: ). '
Pot fi definite domenii pe coloana(de exemplu A1 :A5}, domenii pe linie (de
exemplu A1:E1) sau domenii drepturghiulare (de exemplu A1:H4)
156
2.2.3.2 Formule matematice. Copierea formulelor
Formulele sunt expresii matematice ai unor indicatori tehnici, economici sau din
alte domenii practice.
In Excel 0 formula matematica aste precedata Intotdeauna de semnul = este
compusa din operanzi (referinte de celule, cifre, nume atribuite celulelor, functii
Excel) operatori matematici (de exemplu: + _ * I A % = > <: >= <= <:> & ,).
Copierea formulelor implica urmatorii
se selecteaza prima celula (care contine formula);
se pozitioneaza cursorul
i
mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia
forma unei cruciulite);
se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se
copierea formulei;
se elibereaza mouse-ul i se vizualizeaza continutul copiat.
2.2.3.3 Referinte relative absolute
Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate
(variabile) fala de celula curenta! (de exemplu A2). Prin copierea formulei adresa
relativa se modifica.
Adresa absoluta reprezinta 0 locatie cu ambele coordonate fixate (de exemplu
$A$2). Prin copierea formulei, adresa absoluta nu se schimba.
Adrese mixte:-adresa absoluta fata de rand relativa fata de coloana: A$2
-adresa absoluta <{a18 de coloana relativa fa18 de rand: $A2
(if Aplicatia 6
datele referitoare la importurile exporturile din primele trei luni ale
anului, sa se completeze cu data sa se aplice formulele indicate in tabelul de
mai jOs.
A B
1 BALANT A DE IMPORT-EXPORT

f--::­ 5-+::
la
;.:..;n,=.ua;;;..;r.:-=ie.,.......,I-'-'-__--+"___. A . ­ A J\.
6 Februarie
7 Martie
0&G5
(if Aplicatia 7
Sa se realizeze foaia de calcul, 'folosind formulele indicate in calote. Se observa
ca se folosesc referinte absolute ale celulelor care contin cota TVA valoarea $.
157
'ilor
Fiqura 20 - Fere!astra Insert Function
7 --leota NAf'

2.2.3.4 Functii Excel
,
Functia Excel este 0 formula prestabilita, in concordanta cu regulile
sintactice !?i semantice de iucru, careia i se pot specifica argumentele !?i care
returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata.
Sintaxa unei functii:
=nume_functie(argument(a)
Inserarea unei functii in Excel SE! poate face din Formula\butonul Insert
Function sau execl.!.tfmd..gli9l< pe ecran accesand
View-Formula Bar)
Fereastra Insert Function (figura 20) permite cautarea unei functii in funclie de 0
descriere sumara (Search for a fundion) sau cautarea in funclie de 0 categorie
(Or select a category), Biblioteca de functii Excel este impa!1ita pe 11 categorii
pentru a facilita cautarea
);> Functii matematice -'.!.!rigonometrice (categoria Math&Trig)
SUM(nr1, nr2, .. ,) r-Aduna valorile sau adresele celulelor primite ca
argument
SUMIF(camp de evaluat, Aduna vcnlorile care respecta criteriul specificat
criteriu, camp de
158
insumat)
Adun,]3 suma prod use lor elementelor din lista 1
a
• SUMPRODUCT(lista 1,
, Iista2)
celor din lista 2
POWER(numar, putere) Rididi numarulla Qutere
PRODUCT(nr.1, nr.2, ...) Multiplica valorile sau adresele celulelor ca a!yument
, FACT(numar) factorialul
SQRT(numar) Extrage radical
I
ROUND(nr, nr. zecimale) Rotuf'lje!?te nr. cu numarul de zecimale specificat
I
ItI Aplicatia 8
Sa se realizeze tabelul urmator aplicand formulele matematice precizate Tn
calote:
Denllmire predus
1/112006 100
2/112006 200
3/112006 300
41112006 --+---===-+---:3
5/112006 500
I 9 =8UM H2:H6
10 =8UMIF H2:H6,">3000",G2:G6 -----r
.. ,
Valoarea reprezinta produsul dintre cantitatea vanduta pretul unitar; in celula
E8 s-a calculat suma produselor din coloanele E F iar Tn celula E10 s-a calculat
suma valorilor doar pentru produt\iele al caror discount 3000.
ItI Aplicatia 9
Sa se realizeze tabelul de mai jos, folosind functiile matematice indicate
in calote:

1
2
3
4
5
8
7
8
159
;...
Functii statistice (categoria Statistical)
AVERAGE(nr1,
nr2, ...)
Calculeaza media aritmetica a valorilor primite ca
argument
• COUNT(domeniu) Numara celulele din domeniul specificat
· COUNTA(domeniu) Numara celulele care nu sunt goale din domeniul specificat
· COUNTIF(domeniu,
criteriu)
Numara din domeniul specificat care lndeplinesc
criteriul
MAX(domeniu) Alege valoarea maxima din domeniul specificat
MIN(domeniu) Alege valoarea minima din domeniul specificat
(i1 Aplicatia 10
Sa se realizeze in Excel tabelele urmatoare care prezinta evolutia dobanzilor la
credite la depozite practicate banci in perioada 2000-2005, precum
indicatori ai profitului. $ablonul predefinit al tabelelor este
Format\AutoFormat\ColorfuI2.
(i1 Aplicatia 11
Sa se construiasca tabelul urmator, avand ca sursa date furnizate de Banca
Nationala a Romaniei privind fluctuatiile cursului valutar in raport cu moneda
ROL. Tn partea de jos a tabelului se vor valoarea medie a cursu lui USD
EUR. precum valorile minime rnaxime ale cursului de schimb pentru cele
doua monede de referinta.
160
Functii logice (categorie) Logical)
IF(condilie logica,
adevarat, fals)
Testeaza condi1ia logica in funclie de rezultatul ei I
executa optiunea adevarat sau fals
AND(argument1,
argument2, ... )
Returneaza TRUE daca toate argumentele sunt adevarate
!
OR(argument1,
argument2, ...)
TRUE daca macar un argument este adevarat
, NOT(argument) Inverseaza valoare logica a argumentului
.TRUEO Returnea:2!a TRUE
FALSEO Returneaza FALSE
Ii!J Aplicalia 12
Tabelul de mai jos a fost conceput pentru evidenla salariilor unei companii.
Respectali formulele de calcul pentru a restul de plata al fiecarui salariat.
Coloana "Obs. 1" se completeaza astfel: daca sporul de vechime este mai mic
sau egal cu 15% salariul de incadrare 1000 RON, atunci se face 0
recalcu lare.
Coloana "Obs. 2" se completeaza astfel: daca salariul brut este mai mic decat
1
fi W • I" I . I bit"
300, se a I§eaza mesa u sa anUI su mlmmu accepta
A
"s
C 0 E 1.. 'F'; G"/' H\ I J K L M
Nr,
§i
'Sliliioiiu de·

......;, 1",1,"
$alarili
1"% 9:5'% 6,5% 'Im1?o2it,.
1 crt 'granuma '\';
...
.'
brUt"' > ,">
2 1 A 25% .... II­
3 2 8 10% f \ \
."
4 3 C 20% I
5 4 0 1p% I 1\
-G2-K2
6 5 E 5% I \
7
-C2*15%' E(C2+D2)*E2 -C2+D2+F2 $1 11=G2·$JiIi
1=H2+

I
+
1·­
9 I
I
-G2*$1$1
I
10
.',-­
-
I !Oos2;"':! I
if Obs 1
J
- 1­
! ""­
12 1
r'--­ I
J=IF(G2<=300,"salariul sub minimul acceptat" ,"-")1
13
2 =IF(AND(E2<=15%,C2>1000), "RECAlDl ..ARE" ,"-")
14 3
+:1­
15 4
16 5 I
I
16]
ttl Aplicalia 13
Sa se construiasca tabelul urmator, respectand funcliile indicate In calote.
Tabelul va conline 3 inregistrari. Pentru coloana "Tip de unitate" se va completa
astfel: daca profitul este mai mic profitul mediu (calculat In celula 05.J,
atunci unitatea este fitabila, altfel este rofitabila.
A B ·0:··.'
Cifr.<!I ,de
1
2
3
!4
• 5
: 6
7
ttl Aplicalia 14
Sa se realizeze In Excel 9i sa se completeze cu 10 lnregistrari tabel, respectand
cerinlele:
• Coloana "Media" se va compl,eta cu media aritmetica a celor 3 note doar
daca acestea sunt strict mai mari decat 4; altfel se va completa cu 0;
• 1n colona "Mesaj" se va scrie "calificat" daca media este mai mare decat
7, a Itfe I se va serie "neealificat";
• Coloana "Premii" se va eompleta astfel:
daea media este >=9.5 9i <=10, se va treee 200 $;
daea media este >=9 <9.5, se va treee 150 $;
daea media este >=8 <9, se va treee 100 $;
2
altfelO.
A C
Nr:, Nume§i
3 crt, prenume
5 =IF(AND(F4>=9.5 ,F4<=10), "200$" ,IF(AN'o(F4>=9,F4<=9.5) ,"150$" .IF(AND(F4>=8.F4<9),"100$" ,0)))
6
7 _
,..,
Sa se personalizeze tabelul prin intrt)dueerea de borduri exterioare 9i interioare
eu linie dubla, respeetiv punetata 9i eolorarea primei linii a tabelului.
Sa se
in eelula H15 minimul notelor;
in eelula H 16 maximul notelor;
in eelula H17 media a clasei;
In celula H18 numarul studenlilor care au primit 200$;
in eelula H19 numarul studentilor califieali.
162
Iii 15
w
sw rAE
I '
a se rea Izeze In xce §II sa se comp eteze cu 10·
Inreglstrari urmatorul tabel:
c D :1; F G ,'!,!" • I' " :,,,' L
I
Nr i Denumire Stoc
Intri'lri le:;;iri
Stoc Pret Valoare Valoare
Mesaj
1
Crt, :
produs initial final unitar Initiala finala
12 .. ,I .. , ...

l\. ! .-1
13


I
..­ r----..
14 I
,
.,
rt
=IF(F2<1 000 ,"sloe critic" ,IF(AND(F2>-1000 ,F2<-2000) ,"Tip A" ,IF(AND(F2>2000 ,F2<=3000) ,"Tip B" ,"sloe axcedentar"») I
1 7
II'l
1 I

Ir"-F2*G2l 1
I
..
• Coloana "Stoc final" va rEiprezenta "Stoc Initial"+"lntrari"-"le§iri"
• Coloana "Valoare iniliala" va reprezenta "Prel unitar"*"Stoc initial"
• Coloana "Valoare finala" va reprezenta "Pret unitar"*"Stoc final"
• Colana "Mesaj" se va completa astfel:
daca stocul final mai mic decat 1000, se va scrie "stoc critic"
daca stocul final >=1000 §i <=2000, se va scrie "Tip AI!
daca stocul final Elste >2000 §i <=3000, se va scrie "Tip 8"
daca stocul final este mai mare decat 3000, se va scrie "stoc
excedentar",
Sa se personalizeze tabelul prifl introducerea de borduri exterioare §i interioare
cu linie dubla §i colorarea primei linii a tabelului.
Sa se afi§eze
in celula 815 media stoclJrilor iniliale;
in celula 816 pretul minim;
in celula 817 pretul maxim;
in celula 818 numarul de produse care au stocul final de tip A;
in celula 819 pretul mediu,
);> Funclii pentru data §i timp (categoria Date&Time)
Iii 16
Sa se realizeze in Excel tabelullJrmator; acesta cuprinde cateva dintre cele mai
folosite functii pentru data §i timp,
I 3 ra erea lunii dintr-o daHl
4,\ Extra erea anului dintr-o
Afi'ijar.". zitei din saptllimana
cores unzatoare unei datl;3 4
.2,G4:56­
2
34
56
-NO
-TODAVO
1213112005
5:30:59
847
Data de 'nce ut
Data de sf§r it
-DATE(2005.12.31)
-TIME .30 59
163
• Sa se completeze cu minim 6 lnregistrari.
• ca fiecare perioada de cazare este diferenla lntre Data de inceput
Data de sfar§it, sa se calculeze Valoarea totala (RON) pe care
o au de platit la 0 valoare a dolarului de 2,8 RON.
Valoarea totala (RON)=Valoare $ .. Ph"et in $/zi .. Perioada de cazare
» Functii text (categoria Text)
Transforma textul in majuscule
LOWER(text)
UPPER(text)
Transforma textul in litere mici
PROPER(text) ! Determina scrierea cu majuscula a primei litere
i din
fiecare cuvant al textului specificat ca
argument
CONCA TENA TE(text1 ,tex2, ...) Concateneaza $irurile date ca argument
EXACT(text1,text2) Verifica prin comparalie daca doua sunt
identice, returnand TRUE sau FALSE
LEFT(text, nr_caractere) Returneaza primele nr_caractere de la
I inceputul textului
RIGHT(text, nr_caractere) Returneaza ultimele nr_caractere de la
tex:ului
TRIM(text) Elirnina spatiile inutile dintr-un text
LEN(text) • lungimea textului specificat ca
parametru al functiei
REPT(text, nr_de_repetari) Repeta textului de un numar precizat
de ori
DOLLAR(numar, zecimale) un numar in format monetar
» Functii de informare (categoria Information)
IISBLANK(celula) Verifica daca celula este sau nu vida, returnand TRUE
daca da $i FALSE in caz contrar
ISNUMBER(celula) I Verifica dacs.i celula contine sau nu 0 valoare numerica, .
returnand THUE daca este adevarat FALSE in caz i
contrar
ISTEXT (celula)
Verifica celula contine sau nu un text, returnand
TRUE daca este adevarat FALSE in caz contrar
Verifica daca celula nu este un text, returnand TRUE ISNONTEXT(celula)
164
II
daca es'[e adevarat $i FALSE in caz contrar
ISLOGICAL(celula) Verifica daca celula contine sau nu 0 valoare logica, I
returnand TRUE daca este adevarat FALSE in caz
J "'UIIII GIl
iii Aplicatia 19
Sa se realizeze un tabel cu urmatoarele coloane: nume, prenume, grupa, nota1,
nota 2, nota finala, avand urmatQarea forma:
.', ,I,
• Sa se completeze tabelul cu 5 inregistrari.
• Coloana Nota finala va 1i completata ca medie aritmetica intre Nota 1 §i
Nota 2 doar daca ambele nole exista. Tn celula 011 sa se afi§eze numarul
celulelor din tabel care contin numerice, iar in celula 012 sa se afi§eze
numarul celulelor care contin $iruri de caractere.
Functii financiare (cateol0ria Financial}
PV(rate,nper,pmt,fv,type) Calculeaza valoarea prezenta a unei investilii,
cu suma platilor viitoare determinata acum
FV(rate, nper, pmt,pv,type) Calculeaza valoarea viitoare a unei investitii cu
plati $i rateIe profitului constante
, PMT(rate,nper,pv,fv,type) Calculeaza valoarea plalilor periodice pentru un
i
lmt:Jrumut cu t:Jlati ratele t:Jrofitului constante
. NPER(rate,pmt,pv,fv,type) Calculeaza numarul de perioade in care va fi
amortizat un imprumut cu plati constante
RATE(nper,pmt,fv,type,guess) Calculeaza rata dobanzii pentru perioada unei
anuitati sau imprumut
iii Aplicatia 20
Sa se calculeze valoarea actuala
a unei sume investite in cOl'lditiile
in care:
- rata anuala a dobanzii este
27%.
a
- polit de asigurare este p:entru 0
perioada de 10 ani !I
- prima lunara este de 1.200 lei
costul anuitalii este estimat la
50.000
Rezolvare:
Rezulfa ca investifia nu este rentabiia.
165
Iii Aplicatia 21
Sa se calculeze valoarea prezenta (Present Value) a unui plan de economii
realizat printr-o asigurare de viala, in condiliile in care rata dobanzii este de 20%
pe an, plata se desfa§oara pe 21 de ani §i valoarea anuala a plalii este de 500 RON.
Observatie: Tn contabilitate semnul "-"sau scrierea sumei cu ro§u semnifica faptul
ca suma respectiva este 0 datorie sau creanta care urmeaza sa fie platita.
Rezolvare:
. " " ,.'
A .' iet.
:".; .. \: ..,.'.
".ic
':')3", ',' .
1 Rata anuala a dobanzii 20%
2 Numar de ani pe care se plata 21
-
3: Valoarea anuala a platli 500
4 Valoarea prezst:lt& rr.Vl
J
"I c2.445.66
5
6
....
...... l,f
I=PV(81 ,82,83)
t ._+
Iii Aplicatia 22
Sa se calculeze valoarea viitoare (Future Value) a unui depozit, Tn condiliile in
care rata anuala a dobanzii in € este de 9.5%, depunerile se realizeaza Tn 10 ani,
iar lunar se depun 100
Rezolvare:
9 Rata anuala a dobanzii
Iii Aplicatia 23
Sa se calculeze valoarea viitoare a unui deposit in conditiile in care:
- rata anuala a dobanzii este 28%
- durata plasamentului (Iuni) este de 12
- valoarea initiala a plasamentului este de 500.000 lei
- valoarea platii lunare 1.000 lei
Rezolvare:
=FV(B6/12;B7;-B9;-B8)
166
(tI Aplicatia 24
Sa se afil?eze valorea care trebuie platita lunar (Payment) Tn cazul unui credit
pentru nevoi personale, l?tiind ea plata se desfal?oara pe 3 ani, rata anuala a
dobanzii este de 5%, iar valoare.3 imprumutului este de 2500 RON.
Rezolvare:

11. Valoarea 1m rum

19;
20
!tI Aplicatia 25
In urma obtinerii unui imprumut bancar se dau urmatoarele elemente:
- suma imprumutata este de 2.000.000 lei
- durata de imprumut este de 10 ani
- rata dobfmzii este 27% pe an
Sa se calculeze:
- valoarea lunara a platilor
- costul total al imprumutului
- valoarea totala a dobanzil
Rezolvare:
(tI Aplicatia 26
Sa se calculeze numarul de ani in care va fi rambursat un credit de 45.000$,
ca rata anuala a dobanzii este de 10% l?i lunar se platesc 2.000$.
167
--
Rezolvare:
24, Rata lunara de lata
23 Rata dobanzii
24 Valoare credit
25 Nutnar de a.ni'
26
rtf Aplicatia 27
o persoana fizica obtinerea unui imprumut cu 0 valoare totala de
15.000.000 lei pe 1 an. in fiecare luna acesta suma de 2.000.000 lei.
Care este dobanda perceputa de banca (pe luna pe an)?
Rezolvare:
28 Valoarea fmprumutata 15000000
Durata fmprumutului 1 29
i I=RATE(829*12.-830.828)1.
Valoare platita lunar 2000000 30
.
r-=-- :
", . . (J 31 Dooanda lunara
t ' ·B%
Ib
831*12 I
Dobanda anuala 32 97%
I I ....
rtf Aplicatia 28
Sa se calculeze dobanda lunara anuala ca:
- valoarea imprumutului este dH 20.000 lei
- durata in ani 5
- suma lunara de plata 620 lei
Rezolvare:
rtf Aplicatia 29
Sa se determine numarul de perioade in ani ca:
- lmprumutul este Tn suma de 2:00.000 lei
- rata lunara este in suma de '.500 lei
168
- dobanda lunara este 3%
- dobanda anuala este de 32%
Rezolvare:
ItJ Aplicatia 30
Pentru realizarea unei investilii ~ I e dau urmatoarele elemente:
- valoarea investitiei este In suma de 166.700 lei
- rata anuala a dobanzii este de 27%
- intrarea de fonduri estimate ca variabile pe parcursul a 6 ani
- fondurile se presupun a H de 223.000 lei
Se cere calcularea valorii actuale nete ~ i a diferentei rezultate.
Rezolvare:
Aplicatii propuse:
169
Aplicatia 31
Sa se calculeze valoarea viitoare a unei investitii, ca un client a depus la
banca 0 suma initiala de 10 lei, la 0 rata a dobanzii de 35%, pe 0 durata
de 9 luni. De asemenea clientul depune In fiecare luna suma de 5 milioane lei.
Aplicatia 32
Sa se determine suma care este platita lunar pentru achitarea unui lmprumut In
vederea achizitionarii unui autovehicul, ca suma lmprumutata este de 350
milioane lei, rata dobanzii de 16%, durata imprumutului este de 5 ani. Totodata
sa se determine costul total al imprumutului valoarea totala a doMnzii.
Sa se calculeze marimea plati10r lunare aferente unui credit de 60 milioane lei,
contractat pe 5 ani, pentru mai multEl perioade de variante de rambursare (1 an, 2
ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani), ca rata dobanzii este de 25%.
? Functii pe baze de date (categoria Database)
DSUM (baza de date, ReturneaJza suma valorilor campului din baza de date
nr camp/nume, criterii) care respecta criteriile specificate
DMAX (baza de date, Returneaza maximul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date carEl respecta criteriile specificate
DMIN (baza de date, Returneaza minimul valorilor campului din baza de
nr camp/nume, criterii) date care respecta criteriile specificate
DAVERAGE (baza de Returneaza media aritmetica a valorilor campului din
date, nr_camp/nume, baza de date care respecta criteriile specificate
criterii)
DPRODUCT (baza de Returnealza produsul valorilor campului din baza de
date, nr_camp/nume, date care respecta criteriile specificate
criterii)
DCOUNT (baza de Returneaza numarul valorilor campului din baza de
date, nr_camp/nume, date respecta criteriile specificate
criterii)
DGET (baza de date, Returneaza valoarea campului din baza de date care
nr camp/nume, criterii) respecta criteriile specificate
Aplicalia 33
Se considera 0 baza de date (tabelul prezentat). Se observa ca pe langa tabelul
principal care cuprinde baza de date:, exista tabele de criterii.
Pentru a preciza 0 conditie 10gica "$1" criteriile se precizeaza pe linie, iar
pentru a preciza 0 conditie logica "SAUl! criteriile se precizeaza pe linii diferite.
170
3
A B C
J,'P
I·'"
.E
"
'," 'F .. "
I'
"
11 facfLtilof',
" ••
,
Nr. Nume Prenume
Ol'ai
Valoare Valoare Rest de Achitatl
2 crt. client client factura (€) achitata (€) plata Neachitat
-
Nume Prenume
Bucureiti
>
3, 1 client 1 client 1 € 125 € 100 €25 FALSE
, ,
Nume Prenume
Timi§oara
,
4 2 client 2 client 2 @250 €240 €10 FALSE
Nume Prenume
Bucureiti
5 3 client 3 client 3 € 100 @100 @O
TRUE
-
Nume
I, ..
Prenume

6 4 client 4 client 4 @500 @500 @O
TRUE
Nume Prenume
Bucureiti
? 5 client 5 client 5 €300 €300
@O
TRUE
8 Criterii
I
,,' , ..',,"
'ii, ie','
;l:," '. :,;'"
'"

" '
A:thifat/;;
, ,
' Acliit,?tl'

9 Crite!iul 1 Neadihitat Neachltat ' iCrit siiu1;3:
10 TRUE FALSE,
I
1';;:i2tl,O' ..
11
,"
5 •
*
'C:riteriul " ' , I ","" it,;I
",JRPE: it
a) In celula A 15 sa se afil?eze totalul valorii facturilor pentru clientii care au
achitat toata faetura.
€ 900 =DSUM($A$2:$H$7,5,D9:D10)
b) In celula A16 sa se media aritmetica a valorii facturilor pentru
clientii care domiciliaza In Bucurel?tL
€175 =DAVERAGE($A$2:$H$7,5,E12:E13)
c) in celula A17 sa se numarul clienli10r care au achitat 0 suma mai
mare sau egala cu 200 €.
=DCOUNT($A$2:$H$7,1 ,H9:H10)
d) In eelula A 18 sa se afil?eze maximul facturii pentru eei care nu au achitat
integral.
€250 =DMAX(A2:H7 ,5,F9:F1 0)
e) in celula A19 sa se afil?E!Ze minimul valorii achitate pentru clientii care
locuiesc in Bucurel?ti l?i au iachitat integral.
€100 =DMIN(A2:H7.6,DU:E13)
171
Aplicalia 34
Sa se structureze 0 aplicalie Tn Excel care sa ilustreze evidenla carlilor dintr-o
biblioteca.
Baza de date va contine campurile: cod carte, titlu, autor, numar de exemplare,
prel unitar, domeniu, numar exemplare disponibile.
Sa se afi§eze valoarea fiecarei carti (pret*numar de exemplare), valoarea tuturor
carlilor, numarul de carli epuizate (pemtru care numarul de exemplare disponibile
este nUl), pretul carlilor din domeniile "contabilitate" §i "finanle", prelul minim al
cartilor de informatica, prelul maxim ell carlilor de matematica.
Funclii de consultare (categoria Lookup&Reference)
Principalele funclii de consultare p!antru 0 baza de date sunt VLOOKUP
HLOOKUP, ele avand urmatoarea sintaxa:
• VLOOKLIP (cheie de consultare. camp sau tabel de consultare, numarul
coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informalia);
• HLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
liniei din campul sau tabejul de consultare de unde funclia preia
informalia).
ItI Aplicalia 35
Sa se realizeze urmatoarele doua tabele. Folosind consultarea pe verticala
(VLOOKUP) se vor prelua din tabelul "Evidenla salariilor" valorile salariului brut
pentru fiecare profesie. Tn plus, valoarea salariului net aplicand un impozit
de 22% la salariul brut.
Observalie: Cautarea se face intotdeauna dupa coloana din stanga domeniului
de celule. Elementele acestei trebuie sa fie ordonate crescator in tabelul
din care se face consulatarea
AJ 8 I
c
I D I
E
I E J 'G I
'," ,S '
'i"
I 1
Nr. Nume
Func,ia'
";,Arii !de' '. SalarJu:'c

2 crt. salariat b.rut veci1'ime net, .
3 1 Salariat 1 doctor
"
5
4 2 Salariat 2 economist

2
'I"
+

avocat
"'­
6
+
Salariat 4 profesor
"'­
"
7
'-'j­
7 Salariat 5 inginer
"
.......... 3
+
I
• ,. I
Ev;,

...JL
.. ut. -VLOOKUP(C3,$C$11 :$D$15,2) I
10 FUnctia
II
avo cat 400
doctor 600
1
.,. economist
400
J
inginer 500
i
Iprofesor 300 I
Aplicalia 36
Sa se realizeze aplicalia urmatoare pentru evidenla preturilor pentru diverse
categorii hoteliere. Valorile din coloana "PreVzi" vor fi preluate folosind cautarea
172
de orizontala (HLOOKUP) din tabelul inferior. Tn plus, se va prelul total
pentru un sejur.
9
110 C
11
;.. VI'de eroare In ce ue cu formue d gre§1'te a Or! I I e ca cu
#DIV/O Impartire la 0
#N/A Referire la 0 celliia goala sau !ipsa unui argument
#NAME? Utilizarea unui necunoscut de program
#NULL! Intersectia a doua domenii disjuncte
#NUM Continut intr-o celula numerica
#REF! Referinta
#VALUE! Folosirea a unui oe.erand sau argument
II!uU#fH Rezulatul cere marirea latimii coloanei
!
2.2.4 Opliuni avansate
2.3.4.1 Elaborarea graficelor
Graficele din Excel (chart) consMuie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice,
cu 0 forma prestbilita cu elemente specifice; ele evidentiaza tendintele in timp
sau corelalii intre spatiu timp, permitand analize comparative.
Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Charts (cu alegerea unui tip
nrQ,not'nit de Create Chart.

173
Pentru realizarea corecta a grafic:ului, coloanele sau randurile implicate in
reprezentare trebuie in prealabil se,lectate. Oaca este nevoie de selectia unor
domenii disparate, pentru selectie se tine tasta Ctrl apasata.
in crearea unui grafic se pot
1. Selectarea tipului de grafic dorit din lista derulanta Chart Type
2. Stabilirea sursei graficului (Data)
3. Personalizarea graficului (Chart Styles, Chart Layouts) prin introducerea
titlului, configurarea axelor, caroiajului, legendei, etichetelor, includerea
tabelului cu date
4. Precizarea locatiei unde va fi graficul (Location).
Asupra graficelor pot fi efectuate modificari care constau in modificarea tipului de
grafic, modificarea titlulului, a dat&lor sursa, stilizarea design-ul graficului,
redimensionarea, repozitionarea, mutarea sau exportul acestuia.
n,sfl\ lAj;t"1} .. [I.t:I &I:.tw "'
flUl4P' <;('Itl'( -i,..
dllt
i1
.11' IWf '!to','" L<:tUtnf' l1.tu
IiJ Aplicatia 37
Tabelul graficele din imagine graficul functiei exponentiale 5
x

IOg5(X). Tn coloana B s-a aplicat formula =PQWER(5,A2), .... iar in coloana C
.m.d. Pentru trasarea ilor s-a ales raficulliniar Line.
IiJ Aplicatia 38
Sa se realizeze reprezentarea grafiGa a functiilor sin(x) cos(x) in intervalul [­
20,20] folosind un grafic de tip XV (Scatter)-grafic cu valori necomparabile.
174
Reprezentarea sin 'iii cos
1.5
-1.5
Ii:I Aplicatia 39
Sa se realizeze graficul sectorial (Pie) care urmare§te ponderea diferitelor
categorii de note.
Ii:I Aplicatia 40
Sa se reprezinte balanla intre venituri §i cheltuieli folosind gaficul de tip
histo rama (Column).
ABC' F. G
$1.51)0
+----...,.,--,----1
, $500
,10 balanja I

.•$(500)
$(1.000) __'--­___... _-'
Ii:I Aplicatia 41
Sa se reprezinte varialia cursurilor principalelor monede de referinla printr-un
grafic bursier de tip Stock.
175
Ii1 Aplicatia 42
Sa se realizeze un grafic mixt care sa surpinda evolu1ia creditelor bancare
raportate In miliarde de lei in cateva ora!?e reprezentative. Pentru creditele pe
termen scurt!?i pentru cele pe termen mediu !?i lung s-a ales un grafic de tip Line.
Ponderea creditelor diferentiata in functie de ora!?e este reprezentata ptintr-un
rafic de ti Dou hnut.
2
3
4
- e tennen scw;t .
- pe tennen.mediu lung 32,442.48 ..f-72',:,:69::::7:..:,.9,-::-4 -+::":-:=::::-=:::----1

35.00000
30,000,00
25,000.00
20,000.00
15,000,(.0
10.000,00
5,000.00
176
2.2.4.2 Validarea conditionala a datelor
Aplicatia 43
Urmatorul tabel re
A B
Nume
1 Nr. Crt. client
'2
fJ·efsoane
G
Tip
sfarlit i camera
H
Curs Tarif
dolar
Datele vor fi validate conditional iastfel:
• in coloana "Nr. Crt." se: pot introduce doar valori numere intregi aflate
intre 1 f?i 100. Sa se introduca un mesaj de tip Input mesage cu textul "Dati 0
valoare Tntre1 !?i 100" f?i un mesc!j de eroare Error Alert care sa contina textul "Ali
In cazul nerespectarii cerin1elor;
• in coloana "Nume client se pot introduce doar !?iruri de caractere de
lungime maxima 100. Sa se semnalizeze de asemenea erorile printr-un mesaj de
eroare;
• Coloana "Localitate" se Vi8 prezenta sub forma unei liste derulante care sa
contina 6 lnregistrari: Constanta, Mamaia, Eforie Nord, Neptun,
Saturn;
• Coloana "Nr. Persoane" va contine valori mai mici sau ega Ie cu 1000;
• Coloanele "Data de deb:ut" §i "Data de vor contine valori de tip
data aflate intre 15 iunie 2004 15 august 2004;
• 'Tip camera" se va prezEmta sub forma de lista derulanta care va contine
valorile: simpla, dubla, tripla, apc:1rtament;
• "Curs dolar" va fi completat cu valoarea 2.8;
• 'Tarif cazare/zi" va fi validat astfel: camera simpla-15 $, dubla-20 $, tripla­
25 $, apartament- 40 $.
Sa se adauge la 0 noua numita "Pret in lei" unde sa se calculeze
pentru fiecare client pretul final cazarii ca fiind "Curs dolar"*numarul de zile de
cazare (nr.de zile de cazare reprezinta diferenla in zile intre data de
data de debut).
Pe foaia 2 sa se reprezinte gra'fic clienlii in functie de pretul in lei pe care I-au
platit.
Rezolvare:
Validarea conditionata a datelor se va realiza folosind Oata\Oata Validation.
Pentru ca in prima coloana sa poata fi introduse doar numere intregi cuprinse
intre 1 100, se pot face urmatQarele setari:
177
Pentru a introduce un mesaj de Tnta.mpinare care apare la trecerea cu mouse-ul
peste celula respectiva, se folose te butonul ut Message:
Afi!iiarea unui mesaj de eroare atunc:i cand in celula se introduce un mesaj gre!iiit
se realizeaza cu Error Alert:
r = ~ ~
sau Information.
178
Tn mod analog se procedeaza lJi pentru celelalte coloane. Astfel, pentru coloana
"Nume client" se va seta ca lungimea textului (Text length) sa fie cuprinsa intre 1
100.
Tn coloana "Localitate", se vor urmatoarele setari:
Se observa ca sursa din care se preiau aceste date este domeniul de celule
$0$12:$0$17, care contine cele 6 nume de
Coloanele "Data de debut" i" ta de sfar it" vor fi setate astfel:
Pentru coloana "Tarif cazare/zi", in caseta Allow, se alege Custom, iar in caseta
Formula se va scrie:
=IF(G2="simpla",15,IF(G2="dubls",20,IF(G2="tripla",25,IF(G2="apartament",40,"­
"»»
Denumire
produs Cantitate vechi Pret nou Data
Sa se valideze conditional datele astfel:
• Tn coloana produs" sa se accepte de maxim 100 de caractere;
• Tn coloana "Cantitate" sa se accepte doar numere intregi cuprinse Tn
intervalul [1,500];
• Coloana "Data" sa contina d6Jte calendaristice din anul 2004.
179
--
Folosind functiile Excel, sa se comple'lteze pretul nou astfel:
-pentru 0 cantitate mai mica decat 100, pretul nou va fi dublul prelului vechi;
-pentru 0 cantitate cuprinsa intre 100 300, pretul nou va fi 75% din pretul vechi;
-pentru 0 cantitate mai mare decat 300. pre!ul nou va fi 45% din pre!ul vechi.
2.2.5 Baze de date
2.2.5.1 Ordonarea date lor
Ordonarea (sortarea) datelor din tabt31ele Excel se realizeaza folosind butoanele
Sort A toZ Sort Z to A din sec1iunea Home\Editing de pe bara Standard sau
alegand Data\Sort.
IH1 Sort...
-.,..
Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare a doua criterii
secundare.
Aplicatia 45
Tn tabelul urmator nota finala a unui reprezinta media aritmetica a notelor
la cele 2 discipline de informatica. Si't se ordoneze tabelul crescator in functie de
nota finala apoi alfabetic dupa nume. M ___ _._ ..
_
, -
. D C: B.,. E A
"."
Nota "Informatica Nume Nota "Bazele Numar
Notafinala
. infortrraticii;' . Economid"
mafric'Ol student 1
1[1 9.5 Nume1 1 9 2
2 5 Nume2 6 5.5 3
1[1
Nume3 3 9.5 4 9
Rezolvare:
Se selecteaza tabelul se alege Data\Sort. Tn fereastra Sort se realizeaza
setarile urmatoare. Adaugarea, respectiv anularea unor criterii se face cu Add
level, respectiv Delete Level.
180
Daca se dore9te sa se faca dlstinctia intre litere mid 9i majuscule, se apasa
butonul Options, iar din fereastra Sort Options se bifeaza caseta de validare
Case sensitive.
Tabelul obtinut du a aceste este:
'" --.- - "..
A C
>, '. '"
'\,','} ,
5 5.5
9 9.5
10 9.5
2.2.5.2 Subtotaluri
Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.
Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate
in vederea realizarii subtotalurilor. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana
care contine valori numerice.
Ii1 Aplicatia 46
Cunoscandu-se tabelul pentruevidenta cartilor dintr-o librarie, sa se realizeze
subtotaluri pentru valoarea de inventar a cartilor grupate pe domenii.
,'DE
, , .
" Prefinv.entar s"
50 € 2,500 €
25 € 500 €
Finante 22 € 286 €

Informatica 45 € 90 €
Contabilitate 70 € 560 €
Finante 7 150 € 1 ,050 €
Finante 15 12 € 180 €
Informatica 2 300 € 600 €
Informatica 13 40 € 520 €
Cart e 1 0 Inform € €
181
Rezolvare:
Se va ordona tabelul crescator in funclie de domeniu caruia Ii aparlin carlile. Din
meniul Data se Subtotals,
!
rm::.rn!:lrele setari:
Daca se dore!?te 0 alta operalie decat insumarea, din lista derulanta Use function
se pot alege ale functii. Dupa apasarea butonului OK tabelul ia forma:
lJ:I2TI]
31 . A B . C
.
D.···..
. E ..
, .
i
Nr. Valoare de
,
1 c.arte DomennJ E)(emplare Pre! inventar
2 Carte2 Contabilitate 20 25€ 500 €
3 Cart ntabilitate 8 70€ 560 €
.4 Contabmtate Total 1,060 €
·
5
. Carte3
Finante 13 22 € 286 €
·
arte6 Finante 7 150 € '1,050 €
7 Carte7 Finante 15 12 € 180 €
8 Finante IotaI 1,516 €
,9 Carte1 rmatica 50 50 € 2,500 €
'10 Carte4 Informatic a 2 45 € 90 €
· : 11'(arte8
Informatic a 2 300 € 6oo€
• 1 arte9 Informatica
I
40 € 520 €
13, Carte10 Informatica 120 € 1,200 €
. 14

.Infonnatoca Total • 8,910 €i
._ .. ___l___
Folosind butoanele sau i!1!?i ierarhia poate fi expandata sau restrimsa.
2.2.5.2 Formulare
Formularele permit adaugarea dB noi inregistrari, modificarea, !?tergerea
inregistrarilor !?i cautarea de informaiii Tn baza de date.
182
ltI Aplicatia 47
Completati tabelul cu 10 inregistrari. Introduceti alte 2 inregistrari gasiti
informatiile referitoare la persoanele care au salariul mai mare decat 1000 (€ ) cu
ajutorul unui formular.
D
Rezolvare:
Pentri introducerea de date noi in tabel, se executa click intr-o celula care contine
deja date se alege Data\Form\New.
Cautarea datelor conform criteriu se face apasand butonul Criteria.
Deplasarea printre inregistrari realizeaza cu butoanele Find Prev Find
Next.
2.2.5.3 Filtre automate §i filtre ovansate
Fitrele permit bazei die date extragerea unor informatii care depind
de criterii specificate. In cazul filtrelor avansate criteriile de selectie sunt plasate
in tabele separate.
Fitrele automate se acceseaza din Data\Sort&Filter\Filter iar cele avansate din
Data\Sort&Filter\Filter\AdvancEed.
183
~ Aplicatia 48
Se considera urmatorul tabel cuprinzand valorile procentuale ale principalelor
taxe ~ i impozite din tariel Europei.
A
Folosind filtre automate sa se a f i ~ e z e :
a) larile ar caror TVA este cuprins intre 19% ~ i 21%
b) tarile al caror nume se termina in "ia" ~ i incepe cu G
184
Rezolvare:
a) Se selecteaza coloana TVA l?i se alege Filter; se executa click pe lista
derulanta ce apare pe coloana TVA se alege Number Filters\Custom Filter,
cum se observa in ima ine: ..
-_..--
Daca se dorel?te tuturo!" tarilor se alege optiunea All din lista derulanta
iar daca se eliminarea se debifeaza AutoFilter din Data\Filter.
b) Se aplica filtrul automat asu ra coloanei Tara, cu urmatoarele setari:
o Aplicatia 49
a) Folosind datele din tabelul precedent filtrele avansate, sa se
datele referitoare la tarile al carbr impozit pe venitul indivizilor are pragul minim
mai mare sau egal cu 15% l?i prs,gul maxim mai mic sau egal cu 45%.
b} Sa se afil?eze tarile care au procentul TVA-ului mai mare de 20% sau
impozitul pe profitul companiilor mai mare de 30%.
Rezolvare:
Se definesc tabele de criterii, a§ica cum apare in imagine:
fi, c' I·r· ·1 .. ' ..... I. 1
.Criteiii:'·. I I
M.
' ')'" .l .I·".M···'..·.'.
.. In Im·J 8lom ...; ::r . • ;; ,'i:
': . ;.,'.' <pqmpanIlIQr,
>=15% <=45% >30'lfo
>20% ___L ______ ____ __
Daca cele doua criterii care indeplinesc conditia sunt legate prin ,i, atunci
conditiile se plaseaza pe acelal?i rand, altfel se plaseaza pe randuri diferite,
a} Se alege Data\Sort & FilterFilter\Advanced, al?a cum se observa In
imagine:
185
Datele pot fi filtrate in acelal?i tabHI sau se poate specifica locatia unde va fi
plasat noul tabel, al?a cum se optE!aZa in sectiunea Action: Filter the list, in
place sau Copy to another locatio!:1.
b)
2.2.5.4 Tabele pivot
ltI Aplicatia 50
Sa se realizeze Tn foaia 1 a registrului cu numele pivot.xls urmatorul tabel care
reprezinta situatia importurilor pentru 3 firme:
A
B, .,J :
C,/ /D.,· ·z' ,. > F"C .0. i.
1
.Nr.
crt.
r
Pr9dup , Firma
'
\:

.
unitar(€)
.cantitqt
,
Valoare(€)
2 1 Firma 1 monitor Franta € 130 50buc. €6,500
3 2 Firma 2 imprimanta Franta € 150 2buc. €300
4 3 Firma 3 televizor Franta €500 Bbuc. €4,OOO
5 4 Firma 1 sisto calcul Greda €BOO 10buc. €8,OOO
6 5 Firma 1 televizor Greda €250 50buc. € 12,500
7. 6 Firma 2 monitor Greda €400 100buc. €40,OOO
8 7 Firma 3 imprimanta Franta €99 250buc. € 24,750
9 8 Firma 3 sist. € 1,000 50buc. €50,OOO
10 9 Firma 2 imprimanta Franta €200 55buc. €11,OOO
Sa se realizeze un tabel pivot pe foala 2 care sa sintetlzeze datele din tabelul
precedent astfel incat sa se reprezinte pentru fiecare produs, in functie de tara de
import I?i valoare, cantitatea I?i valoarea produsului respectiv. Tabelul pivot
rezultat va avea urmatoarea structura:
186
fA, I B ',',cC, J' "Ct'i,j,',,;::Ec,,: .,1 ",F, J:[,G j;,H
I:
I
I,JI,"K
Tara
,..l,.
imp'ort '!' .,
'I Fran1a Gracia Grand
2 'Franta Total Gracia Total Total
3 Produs' ] ... Dafa J,.. FilTIls 1 ,Firma 2 Firma 3 Firma 1 Firma 2 Firma 3
Sum of
-+
3071

imprimantii Gantitate

Sum of -
, 11300 i 24750 5 Valoare(€) 36050
I 36050
",
Sum of

;.;§J monitor Gantilate 50 50 100 100 150
Sum of
7 IValoare(€) 6500! 6500 40000 40000 46500!
Sum of
--t­
10 50 60 60\
JL
sist calcul Gantltate
--of­
58000
1
9 are(€) 8000 50000 58000
Sum of
I
JfL
televizor Cantnate
.,--,­
8 8

---­
50

Sum of
I
i
11 Valoare(€) 4000 4000 12500' I 12500 16500
Total Sum
501 571
!
12 of Cantitate 258 365 60
1
100, 50 210 575
Total Sum
65001
I
20500I 40000I
of
13 Valoaret€) nool 28750 46550 50000 110500 157050
....0i:-it, se alege optiunea Insert\Pivot Table
. IIliHIt PNotTable
Pentru crearea tablelei pivot este se solicita precizarea sursei datelor care vor sta
la baza realizarii tabelului pivot loca1ia unde va fi creat tabelul pivot (New
Worksheet).
i- " ,
; ChQ!lse tt'ledatalhat analyze .. - "\
I,,' - . , , .
. IableJRange: [$$1:$1>$10
@yse . '
[ Choose conne:ction.. , I
Connection riame:
Choose where you want:(hel'ivotTablereport to be
@ New Work!lheet
i " , • ., "
' .
" '< "1
ki':.\9K,,!
187
AI doilea pas permite selectarea
necesare din tabel.
.at.
[il]Rrm:a

de import
[]Pfettlnitar


domeniului de celule care contin datele
Tn cadrul ferestrei Pivot Table Field List
se vor seta campurile care apar in tabel
pozitia pe care apar.
Pentru aplicatia curenta, se plaseaza
folosind tehnica "drag and drop", campul
"Produs" in caseta Row Labels, ''Tara de
import" "Firma" in caseta Column
Labels campurile "Cantitate"
"Valoare " in caseta Values.
Observatie: Pentru a realiza 0 alta
operatie decat lnsumarea, se executa
dublu click pe butonul Sum of, a!i'a cum
apare In figura de mai jos. Se poate
selecta calculul mediei, valorii minime
maxi me a produsului, etc.
, ®
® No,,!:
@QJstnm
Select one or more functions:
kil"
COLn'lt
Average
Max
Min
iProduct
filter
poate realiza reprezentarea grafica a datelor Alegand butonul
cup rinse In tabelul pivot.
188

;tClienf
Ed. Y Constanta
Ed, X Brasoy
Ed, Z Brasov
Ed X 1 Bucuresti
Itt Aplicatia 51
Sa se afi§eze numarul de carli !9i media aritmetica a valorilor acestora astfel: pe
titluri de carte pe agenli de vahzare, imparlind tabelul pe ora§e.
din care se vor a e datele are

2.2.6 Pagini web
Itt Aplicatia 52
Sa se realizeze tabelul urmatcr pe foaia 1 a unui registru de calcul. Pe foile 2,
respectiv 3 se vor realiza reprezentarile grafice ale notelor pe semestru 1,
respectiv pe semestrul 2 prin grafice de tip Bar Column.
"
. " 'Sennr. 1 ,'IY.
Nr, crt, Limba Student
..
:' ",;', ',.
Malematipa 'E,conomi\3
'
Ihformiilita

,>
'." " ,en!:1lazil' J
"
10 1 Stud 1 10 7 10 3 5 5 7
2 Stud 2 5 7 9 9 10 3 5 10
10 3 Stud 3 4 8 4 6 8 5 9
I 7 4 Stud 4 9 9 5 9 6 10

Grafic semestrul 1 Grafic semestrul 2
Prin textul Grafic semestrul 1 sa se realizeze 0 hiperlegatura catre foaia 2, iar
prin cuvantul Grafic semestrul :2 0 hiperlegatura catre foaia 3, De asemenea din
foile 2 3 se vcr crea hiperlegiUuri care fac trimiterea catre prima foaie. Salvali
documentul ca pagina web cu numele eVidenta.mhtm (op\iunea Office
Button\Save As-Other Formats, Save as Type - Single File Web Page).
2.2.7 Macro comenzi
Itt Aplicatia 53
Sa se realizeze 0 macro comanda care sa conlina structura unui tabel pentru
evidenta studentilor unei grupe, cum apare in figura de mai jos:
189
A
1
B
1
c
1
0
1
E F
1
G
1
,H
J I .1 J
1
I
I
,
1 1 I
.l
\
'c C," ... .
<'l,.i "::'.,'
. ->;;. ".1, Se 2,
Nr. CIt Studei'll,
1/
..::, Uma •
.•
' .,f,
rMat'ematica'
), ·rumba
3

I'i Ar.mceza
Inftfrmatid
francezij
..
O:1r.!1-l1.6;C·".
'/' ;;",'." ,
",;" :;, .
- .
4 1 Stud 1 10 8 10 7 10 5 5 7
5 2 Stud 2 5 7 9 9 10 3 5 10
h 3 Stud 3 4 6 8 4 10 8 5 9
7 4 Stud 4 9 3 9 5 9 7 6 10
Macroul se va numi evidenta_studel1ti, va fi salvat in cadrul registrului curent pe
foaia 1 va putea fi accesat prin combinatia de taste Ctrl+Shift+P.
Dupa inregistarea macroului, sa se ruleze acest macro pe foaia 2 din cadrul
registru.
Sa se completeze minim 5 inregistrari in tabel, apoi sa se reprezinte situatia
notelor studentilor in semestru 1 printr-un grafic de tip Column.
Rezolvare:
Pentru crearea unui macro, se foloseste optiunea Record New Macro din cadrul
meniului View\Macros.
I
!{iew Ma,cms.
Reccm:i Macro....
.• !lie Relative Rt'ferences
Tn cadrul ferestrei care se deschide, in caseta Macro name se va trece numele
macro-ului, in caseta Shortcut Ksy se va introduce Ctrl+Shift+P, iar in
Descriptions 0 scurta descriere a macro-ului.
Dupa realizarea tabelului, puteti Intrerupe inregistrarea in macrocomanda
folosind Tools\Macro\Stop Recording.
Tn foaia 2, se acceseaza Tools\Macr'o\Macros:
190
Pentru rularea macroului, se foloseste butonul Run, pentru butonul
Delete, iar pentru vizualizarea !;?i modificarea codului sursa (realizat automat in
limbajul VBA) butonul Edit.
Aplicalia 54
Sa se realizeze un macro cu nliJmele m1 care sa realizeze formatarea celulelor
din domeniul A 1 :G1 aastfel:
-con1inutul celulelor aliniat centlrat, de culoare verde, subliniat cu doua
linii
-bordura celulelor realizata cu linie tntrerupta de culoare verde.
2.2.8 Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ,i Scenario
Scenario
IiI Aplicalia 55
Se considera evidenla activita1ii unei institutii care organizeaza cursuri de limbi
straine. Se vor proiecta 2 modele de scenarii (unul optimist altul pesimist) care
vor ilustra modificarile survenite in calculul profitului firmei daca se modifica
datele din domeniul de celule B7:B9,
Rezolvare:
Se considera datele fixe ale s..cenariului domeniul de celule B2:B4 datele
varia bile domeniul B7:B9,
mediul Data\Data Tnn.ct"""
se apasa butonul Add; in reastra Edit Scenario se precizeaza numele
(Scenario Name) domeniul de celule care vor piutea fi schimbate (Changing
J91
De asemenea se vor preciza noile' valori ale celulelor modificabile: numarul
profesorilor (87) va fi 60, tarifuI ora de curs (88) 35 RON cheltuielile
suplimentare 950 RON.
Tn mod analog se va proceda Ili in c:azul variantei de scenariu pesimist in care
cheltuielile se majoreaza substantial.
Cnangi!;lg 'sells i
1$6$7:$B$9
Ctrl+click c.ells
changing cells. ';
Protection ..
!j"eventenanges
Astfel, numarul profesorilor se majmeaza la 80, tariful pe ora la 80 RON Ili
cheltuilelile su devin 20000 RON.
1:

192
Scenario Summary sau Scen PivotTable re
ca Excel
Apasand butonul Summary din fereastra Scenario Manager, se pot alege doua
variante de redare comparativa a rezultatelor gestiunii variantelor de buget:
De remarcat faptul vizat, adica urmarirea
profitului din celula 811.
In primul caz se creeaza 0 noua foaie de calcul numita Scenario Summary care
cuprinde un raport simplu:
Notes: Current Values column represents values of changing cells at
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.
In eel de-al doilea caz se creeazB foaia Scenario Pivot Table care cuprinde un
raport comparativ al celor doua variante de scenariu sub forma unui tabele pivot.
193
);> Solver
Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul
careia se po ate determina 0 valoam optima pentru 0 formula plasata in cadrul
unei celule. Solverul lucreaza cu un .grup de celule "ajustabile" asupra carora se
pot aplica restrictii; acestea care sunt legate direct sau indirect de formula din
celula 1inta. Utilitatea Solverului mzida In determinarea valorii minime sau
maxi me dintr-o celula prin altor celule (de exemplu se poate ajusta
bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect se poate observa cum se
modifica beneficiul final realizat cu acest proiect).
Pentru activarea aplica1iei de tip Solver se alege Office Button\Excel Options\
\Add-lns\Solver Add-in.
Fereastra Add-Ins cuprinde'
IAnalysis ToolPak II-cuprinde funclii financiare, statistice !?i de analiza
II
j-permite publicare facilMtiior de analiza financiara,
IAnalysis ToolPak VBA
statistica, folosind Analysis ToolPak
-creaza 0 formula care insumeaza datele dintr-un·
! Conditional Sum Wizard
domeniu ciaca acestea satisfac criteriile
-formateaza date Ie sub forma de moneda contine
•Euro Currency Tools foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate
monetara
Iinternet Assistant VBA II-permite pUblicarea datelor din Excel In format web
I,
I-creaza 01 formula de preluare a datelor dintr-un!
ILOOkU
P
Wizard
domeniu folosind 0 alta valoare cunoscuta din alt •
,ISolver Add-In II-introduce instrumentul Solver
Aplicatia 56
Se considera tabelul Excel urmator conceput pentru gestiunea activitalii unei
case de cultura care organizeaza cursuri de limbi straine (engleza, franceza
germana). Sa se realizeze optimizarea celulei profit (89), cu modificarea grupului
de celule 83:04, utiliz€ md solveru-ul. Restrictiile impuse pentru rezolvarea
problemei sunt:
• Numarul de cursanti poate fi f:laxim 500 minim 50
• Tariful pe ora de curs po ate varia intre 15 RON 80 RON.
A
I
B
I
C I . D.
..•.
'.E
F
1 Analiza profitului
Limba Limba Limba
2 emgleza franceza germana
3 Nr. cursanti I . I Celule
4 Tarif-ora de curs
' ,.
,··1 " .
}

....... modificahile
5 Taxa anuala 500 RON 600 RON 750 RON

-.­
6' Nr. profesori :30 20 10
7 Nr. ore 130 33 48
S
9 IProfit I,,".: ,
"RON

10 s:
11
=83*85-84""B6""87+C3*C5-0J""CS"'a+03"'05-04*06""07 r
194
Rezolvare:
Se introduce instrumentul de optimizare din mediul Data\Analysis\Solver
iar in fereastra Solver Paramet(us se introduc valorile:
Prin apasarea butonului Solve ~ ) e poate opta pentru optimizarea prop usa (Keep
Solver Solution) !?i introducerea a trei rapoarte (Answer, Sensitivity !?i Limits)
pe foi separate ale registrului de calcul.
A ~ a cum se poate observa, valoare maxima a profitului este 880900 RON !?i se
obtine daca se maximizeaza nurnarul de cursan1i (valoare 500) ~ i se minimizeaza
tariful pe ora (15 RON). Aplicat1a are un caracter pur didactic ~ i nu surprinde 0
situa1ie economica reala cu 0 complexitate sporita.
195
A B C 0 E
'F
1 Analiza pr10fitului
Umba Umba Limba
I 2 enqleza franceza qermana
cursanti
500 500 '500
I Celule !I.
rif-ora de curs "15 15 15'
........ modificabile .
5 Taxa anuala 500 RON GOO RON 750 RON
6 Nr. profesori
]0
20 10
7 Nr. ore lJO 33 48
8
I 9
Profit 880900 RON.
110 S-
n
=83"'85.84*86*87+C3*C5.C4,*C6*C7+03*05·04"'06*07 I

Aplicatia 57
Se eonsidera analiza rentabilitatii slJstinerii eursurilor ECDL intr-o institu,ie de
lnvatamant superior dupa modelul urmator.
1 Clusmi ;IKCDL ,,1,1,
2 Nr. cursanti ________

4' ,. VENI:n:JRlI 6750 ROlli'"
.. Total salarii p;ofesori" li---------5-0-0-0-R-O-N-+-----t­
administrative 1000 RON 8UM(BG,B7) I
!:I-'I:".,.. ••. :1=,=.=;====;==' I.
10 L.. I, I'
/...­ I
Folosind tehniea valorii seop sa se modifiee eheltuielile administrative astfellneat
rata rentabilitatii sa atinga 25%.
Rezolvare:
Se a din meniul Oata\Oata Tools\What-lf
196
S!!.tcell:

Tabelul Excel modificat
Se modifica valorile in fereastm Goal Seek cum apare in imaginea de mai
jos:
rentabilitatii este:
2 Nr. cursanti
3
4.
5
'6 Total salarii ________5_00_0_R_O_N-+1
7 Cheltuieli administ:rative 63 RON

Pilli 5063 RON

11 RentabilitatEI
2.3 Realizarea de in MS Excel 2003
2.3.1 Configurarea spaliului de lucru
Deschiderea aplicaliei Excel 2003 se realizeaza folosind secvenla:
Start\A1I Programs\Microsoft C.ffice\Microsoft Office Excel 2003.
Pictograma realizate in Excel este iar extensia documentelor este
xis.
Realizarea unor setari specificEI pentru mediul de lucru se realizeaza conform
tabelului:
Vizualizare View\Toolbar$\Standard, Formatting Drawing
bare de Pe bara Formatting apar, in plus fala de instrumentele din
instrumente Word, butoane:
I
197
i
-Merge and CentElr unirea a doua sau mai mite
celule centrarea
i -Currency stilul de scriere valutar;
• -Percent scrierea sub forma de procent;
-Comma scrierea zecimala;
-Increase/Decrease Decimal respectiv
numarul de zecimale din scrierea unui numar.
Vizualizare
bara de
• formule
. Vizalizare
bara de stare
Pe bara Standard, apar, in plus fata de instrumentele din
Word, butoane specializate pentru particularitatile Excel:
-Autosum rapida a unor functii uzuale;
-Sort Ascending\IOescending Itl,;,it':J-sortarea crescatoare
\descrescatoare;
-Chart Wizard pentru trasarea graficelor;
-Autofilter ,r=::J-introducerea filtrelor automate;
View\Status bar
2.3.1.1 Stabiii rea unor setari genera Ie in Excel
• Setarea numarului de foi de calcul din registru:
Tools\Options\GeneraI\Shee,ts in new workbook;
• Setarea numarului ultimelor realizate care apar la deschiderea
meniului File: Tools\Optionsl,General\Settings\Recently used file list;
• Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei
celule Tools\Options\Edit\Allow cell drag and drop;
• Vizualizarea in celule a formulei aplicate, nu a rezultatului ei:
Tools\OptionsWiew\ Window options-se bifeaza Formulas;
• Definirea seriilor noi: Tools\Options\Custom Lists; de exemplu daca se
definirea unei liste cu zilele saptamanii, se tree zilele in caseta
List entries se apasa butonul Add (figura 21)
198
• Setarea separatorilor pel'ltru mii zecimale: Tools\Options\lnternational
(figura 22)
Number handling
l:leclm",lseparator: ! " 'J I,housands separator:

Figura 22 - Stabilirea separatorilor
Implicit, separatorul pentru 2:ecimale este punct (.) iar pentru mii este virguha
(.).
• Efectuarea formulei de calcul din celule automat:
Tools\Options\CalculatOon (figura 23)
.:::.,loolatiOn
@automatlc o Manual
o AutomatiC, except .", t.ltaWI'<'
Figura 23-sec,iunea Calculation
2.3.1.2 Operatii permise asupra registrelor de calcul
, C
reare
registru
' F'I \N \BI I W b k
Ie ew an { or 00 -creaza un reglstru go
File\New\T my computer-creaza un registru
conform unui .§i3blon predefinit
• Deschidere
i registru
File\Open
Inchidere
registru
File\Close
Salvare
, registru
File\Save, File\Save As
File\Save as Web Page-salvare in format de pagina web
File\Save spatiu de lucru (extensia xlw)
• Printare
I
File\Print-se PlOt printa doar anumite pagini, tot registru sau
doar foaia curenta (figura 24}.
199
! 08.11
: @Pag,e(s)
....
." Print what
OSelectioQ
O"Actlve
Figura 24 -OPliuni printare
File\Print Preview sau
File\Web Page Pre,·view
-vizualizarea paginii
lnainte de imprimarE:!
File\Print
Print Area-defrnirea
domeniului de Gelule
care va fi tiparit
File\Page Setup (l1gura
25) - cuprinde 4 sectiuni
-
orientarea paginii,
scalarea, dimensiunea
"Pa,." "1"0'" 1i,"""I_., lI\""
l'nottl16s
"""' ....
I
[\01'1<""••,,,,,,,,,, f'I!:I:lIo.il!!f.l •
, 1·'-,,;
Figura 25 - Fereastra Page Setup
paginii caliatatea imprimarii
- distan1ele fata de marginile exterioare,
precum fa1a de antet subsol
- Header/Footer antetul subsolul
-Sheet-se pot defini randuri care sa se repete ca capete de
tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului
(Print Titles\ Rows to repeat at top; Columns to repeat at
left sau ordinea deprintare a a inilor (Pa e order.
2.3.2 Operatii asupra toilor unui registru de calcul
Foile de calcul ce apar Tn registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos
a ecranului. Din meniul contextual
asociat acestora, se pot efectua
opera1iile uzuale cu foile de calcul
(figura 26).
,!.nsert...
Qelete
2elect All Sheets:
Figura 26 - Operatii asupra foilor de calcul
200
I Edit\Delete Sheet
I Redenumire Format\Sheet\Rename
i Ascundere foaie Format\Sheet\Hide
I Aplicare culoare de fundal
I Mutare sau copiere
Format\Sheet\Background
Edit\Move or Copy Sheet
2.3.2.1 Formatari ale celulelor
Optiuni disponibile din Format\Cells:
- sectiunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula; de exemplu
daca se dorel?te introducerea dEl numere reale cu 2 zecimale, se procedeaza ca
in figura 27

.
po:;;
Currency
i Accounting
l=
" Percentage
Fraction
S<:lentifIC
Text
,,-,oaJ
Custom
- sectiunea Alignment cuprinde:
-optiuni pentru alinierea con1inutului celulei (Text Alignment), orientarea
textului la un numar de grade (Orientation) l?i Text Control care permite
scrierea textului pe mai multe randuri lntr-o celula (Wrap Text), micl?orarea
textului Tn functie de dimensiunea celulei (Shrink to fit) sau unirea celulelor
(Merge Cells)
- sec\iunea Font permite modii;icarea atributelor fontului (tip, stil, dimensiune,
culoare, stil de subliniere, efecte)
- sectiunea Border cuprinde tipuri de borduri pentru celule sau grupuri de celule
- sectiunea Patterns contine palata de culori l?i hal?uri de umplere.
Meniul - mutarea In Clipboard: Edit\Cut
Edit - copierea in Clipboard: Edit\Copy
- importarea obiectului din Clipboard in locul unde este pozitionat
cursorul: Edit\Paste
- copierea "speciala": E\CIit\Paste special; se pot copia formule, stiluri de i
formatare, comentarii, atc. (figura 28) .
201
-
,
Peste
0[ii:iiJ-
OED''''''''''
0 ......,..
o Forma!;,.s,
O!;bmments

"®'Ngne
OMd
Figura 28-fereastra Paste Spe,cial
- inlocuirea unui text: Edit\Replace
- deplasarea rapida la a celula a foii de calcul: Edit\GoTo
- vizualizarea Ie aturilor cu .3lte documente:Edit\Links
Meniul - vizualizarea paginii in modul normal: VieW\Normal
View - antetului subsalului: VieW\Header and Footer
- vizualizarea comentariilor: View\Comments
- schimbarea zoom-ului: View\Zoom
Meniul - schimbarea numelui unei c:elule: Insert\Name\Define
Insert - inserarea comentariilor: Insert\Comment
- inserarea imaginilor: Insert\Picture
- inserarea diagramelor: Inslert\Diagram
- inserarea obiectelor: Insert\Object
- i ntrod ucerea hiperlegatu rill):..:..r:..:..: In:..:..s=-..e:...:rt..:;;.\;;;;..H::..u:::...::e-'-rl:..:..in:..:..k'-'--________---'
2.3.2.3 Formatari ale tabelelor, randurilor Ii coloanelor
inallimea randului (in cm)
rand
Formatare
Format\Row\AutolU-adapteaza inallimea randului la conlinutul
celulei
Format\Row\Hide-Unhide-ascunde, respectiv arata randul Tn
tabel
Formatare Format\Column\Width-Standard latimea
coloana coloanei (In cm)
Format\Column\AutoFit Selection­ adapteaza lalimea
coloanei la conlinutul celulei
Format\Column\Hnde-Unhide-ascunde, respectiv arata
coloana in tabel
I Inserare rand Insert\Rows
. Inserare
Insert\Columns
coloana
Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Format\Autoformat
$tergeri
Autoformatare
tot, formatul sau
continutul unei celule sau unui grup de celule
202
I Edit\Oelete-§terge randul, eoloana sau domenmiu seleetat
2.3.2.4 Serii de date
Pentru definire seriilor de date poate folosi faeilitatea Autofill. Astfel, daea se
dorelite numerotarea automata 8 eelulelor de la A1 18 A6 eu numerer de la 1 la 6,
se tree primii doi palii ai seriei (adiea 1 lii 2), se seleeteaza 9i se trage eu mouse­
ul in diree1ia dorita, a9
a
eum se o;bserva in fig ura!f""""'29-r'
8

!tt1... :,;"' ... '........ __ I
Figura 29-A
Edit\FiIJ\Series
o Irend
:2.tep value,
Fioura 30 - Fereastra Series
Observatie:
Seriile pot fi definite pe rand sau pe eoloana, pot fi liniare (progresii aritmetiee),
progresii geometriee (Growth), de tip data, sau Autofill. De asemenea se pot
defini pasul de ere9tere (Step valJue) sau ultima valoare (Stop value).
Pentru a vizualiza, modifiea sau adauga serii pred efinite, se alege
Tools\Options\Custom Lists.
2.3.2.5 Formatari conditionate: Format\Conditional Formatting
ltf Aplicatia 58
Sa se realizeze tabelul eu formatarile din imaginea de mai jos, folosind
formatarile eondi1ionate:
• Daea valoarea eartH este intre 0 9i 100,
textul va fi de euloare roliie, ingro9at 9i italie;
• Daea valoarea eartH esta intre 100 9i 200,
eelulele vor avea bordura de euloare neagra,
eu linie punetata ;
• Daca valoarea eartii este mai mare deeat
200, eelulele vor avea euloarea de umplere galbena.
203
Rezolvare:
Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul
acestui exercitiu, domeniul 83:87) se folosel?te Format-Conditional Formatting,
al?a cum apare in figura:
Se va realiza 0 formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat
acestea sa accepte valori intre 0 l?i 1; 00 l?i apoi se va apasa butonul Format, al?a
cum apare mai jos.
Daca se doresc mai multe formatari se apasa butonul Add. Daca se dorel?te
anularea formatarii se apasa butonul Delete.
Fereastra care apare dupa realizarea tuturor formatarilor este:
2.3.2.5 Vizualizari
Pentru 0 mai buna vizualizare a tabelelor de mari dimensiuni, Excel asigura
facilitati de organizare a spa1iului de lucru:
Blocare cap WindowlFreeza Panes
tabel entru blocare orizontala a titlurilor se ozitioneaza cursorul
204
pe prima ccdoana, pe linia aflata sub informa1ia care trebuie
sa ramana fixata, iar apoi activare Freeze Panes
- pentru bloc;are verticala se pozitioneaza cursorul pe prima
linie pe 0 coloana aflata la stanga informaliei ce se
a rz!mane fixata pentru 0 vizualizare permanenta, iar
apoi activare Freeze Panes
- pentru Blo(;area In echer (blocarea pe orizontala pe
verticala) a titlurilor se realizeaza pozitionarea cursorului pe
o celula aflata la intersectia liniilor coloanelor care vor fi
i
fixate se va executa comanda Freeze Panes din meniul
I
Window
I Formatare Format\Column\Width-5tandard latimea
coloanil coloanei (In cm)
Format\Column\AutoFit Selection- adapteaza latimea·
coloanei la con1inutul celulei
Format\Column\Hide-Unhide-ascunde, respectiv
arat.! I
coloana in tabel
Insert\Rows
Inserare
• Inserare rand
Insert\Columl1ls
coloanil
Autoformatare • Se poate apliea un format prestabilit unui tabel sau unui grup
de celule: Forrmat\Autoformat
$tergeri tot, formatul sau
continutul unei celule sau unui grup de celule
randul, coloana sau domenmiu selectat
2.3.3 Utilizarea formulelor calcul in Excel
2.3.3.1 Domeniu de celule
Un domeniu de celule este specificat in Excel prin prima ultima celula din grup,
despartite de doua puncte ( : ). Pot fi definite domenii pe coloana (de exemplu
A1:A5), domenii pe linie (de exemplu A1:E1) sau domenii dreptunghiulare (de
exemplu A 1 : H4)
2.3.3.2 Formule matematice. Copierea formulelor
Formulele sunt expresii matema!tice ai unor indicatori tehnici, economici sau din
alte domenii practice.
Tn Excel 0 formula matematica este precedata intotdeauna de semnul = este
compusa din operanzi (referinte de celule, cifre, nume atribuite celulelor, functii
Excel) operatori matematici (dEe exemplu: + - * //\ % = > < >= <= <> & ,).
Copierea formulelor implica
- se selecteaza prima celula (care contine formula)
205
- se pozilioneaza cursorul mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia forma
unei cruciulite)
- se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se
copierea formulei
- se elibereaza mouse-ul se vizualizeaza conlinutul copiat
2.3.3.3 Referinte relative ,i
Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate
(variabile) fala de celula curenta (de exemplu A2). Prin copierea formulei adresa
relativa se modifica.
Adresa absoluti reprezinta 0 cu ambele coordonate fixate (de exemplu
$A$2). Prin copierea formulei, adresa absoluta nu se schimba.
Adrese mixte:-adresa absoluta fala de rand relativa fala de coloana: A$2
-adresa absoluta fala de coloana relativa fala de rand: $A2
2.3.3.4 Functii Excel
Funclia Excel este 0 formula complexa, prestabilita, in concordanla cu regulile
sintactice semantice de lucru, careia i se pot specifica argumentele care
returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata.
Sintaxa unei funclii:
=nume_funclie(argument(e»
Inserarea unei funclii in face din Insert\Function sau executand
click pe bara de formule Fereastra Insert Function (figura 31)
permite cautarea unei functii in functie de 0 descriere sumara (Search for a
function) sau cautarea in functie de 0 categorie (Or select a category).
Biblioteca de funclii Excel este impal1ita pe 9 categorii pentru a facilita cautarea
funcliilor dorite.
Fiaura 31 - Fereastralnsert
Prezentarea functii10r a exemplelor de rezolvare se poate prelua din capitolul
referitor la versiunea Excel 2007.
);> Functii pe baze de date Database)
206
DSUM (baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza suma valorilor campului din baza de date
care respecta criteriile specificate
i DMAX
(baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza maximul valorilor campului din baza de
date iCare respecta criteriile specificate
DMIN (baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza minimul valorilor campului din baza de
date care criteriile
DAVERAGE (baza de
date, nr_camp/nume,
criterii)
Returneaza media aritmetica a valorilor campului din
baza de date care respecta criteriile specificate
DPRODUCT (baza de
! date, nr_camp/nume,
i criterii)
Retumeaza produsul valorilor campului din baza de
date care respecta criteriile specificate
DCOUNT (baza de date,
nr camp/nume, criterii)
Retumeaza numarul valorilor campului din baza de
date care respecta criteriile specificate
! DGET (baza de date,
i nr camp/nume, criterii)
Returneaza valoarea campului din baza de date care
respecta criteriile specificate
Exemplele de aplicalii pot fi prellUate din capito lui precedent referitor la versiunea
Excel 2007.
y Functii de consultare (categoria Lookup&Reference)
Principalele funclii de consultare pentru 0 baza de date sunt VLOOKUP
HLOOKUP, ele avand sintaxa:
• VLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informalia);
• HLOOKUP (cheie de consultare, camp sau tabel de consultare, numarul
liniei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia
informatia).
Sintaxa funclii10r modul de implementare a acestora In cadrul unor aplicalii
sunt identice In versiunile Excel 2003 2007.
2.3.4 Optiuni avansate
2.3.4.1 Elaborarea graficelor
Graficele din Excel (chart) constituie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice,
cu 0 forma prestbilita cu elemente specifice; ele evidentiaza tendintele Tn timp
sau corelatii 1ntre spatiu timp, permitand analize comparative.
Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Chart sau apasand butonul
Chart Wizard I.
Pentru realizarea co recta a Q)raficului, coloanele sau randurile implicate In
reprezentare trebuie In prealabil selectate. Oaca este nevoie de selectia unor
domenii disparate, pentru selec11e se tine tasta Ctrl apasata.
207
pentru crearea unui grafic sunt:
1. Selectarea tipului de grafic dmrit din lista derulanta Chart Type
2. Stabilirea sursei graficului (Chart Source Data)
3. Personalizarea graficului (Chart Options) prin introducerea titlului,
configurarea axelor, caroiajului, legendei, etichetelor, includerea tabelului
cu date
4. Precizarea localiei unde va fi graficul (Chart Location).
Asupra graficelor pot fi efectuate moolificari care constau In modificarea tipului de
grafic, modificarea titlulului, a datelor sursa, stilizarea design-ul graficului,
redimensionarea, repozilionarea, mutarea sau exportul acestuia.
Exemplificarile vor fi preluate de la capitolul anterior, referitor la versiunea 2007.
2.3.5 Baze de date
2.3.5.1 Ordonarea date lor
Ordonarea (sortarea) datelor din tabEilele Excel se realizeaza folosind butoanele
Sort Ascending Sort DescencJling de pe bara Standard sau alegand
Data\Sort. Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare a
doua criterii secundare.
2.3.5.2 Subtotal uri
Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.
Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate
Tn vederea realizarii subtotalurilor. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana
care contine valori numerice.
2.3.5.2 Formulare
Formularele permit adaugarea de noi inregistrari, modificarea,
Inregistrarilor cautarea de informa1ii In baza de date.
2.3.5.3 Filtre automate Ii filtre avansate
Fitrele permit interogarea bazei de date extragerea unor informa1ii care depind
de criterii specificate. In cazul filtrelo'; avansate criteriile de seleclie sunt plasate
in tabele separate.
Fitrele automate se acceseaza din Uata\Filter\AutoFilter iar cele avansate din
Data\Filter\Advanced Filter.
2.3.5.4 TabeJe pivot
Tabelele pivot permit 0 analiza rapida a datelor, in funclie de interesul
utilizatoruluL Etapele de realizare sunt prezentate structurat in tabelul urmator:
208
Pivot Table
and Pivot
Chart Report
Se optiunea de creare a tabelului/graficului pivot !
din meniul Data
se indica datele care se analizezaza din tabelul sursa
se indica zona unde se plaseaza rezultatul analizei
se seiecteaza informatiile pe linie !?i pe coloana
Gestionarea operatiilor se realizeaza prin utilizarea barei
Pivot Table
Aplicatia 59
Se cere realizarea unei analize avand in vedere datele rezultate din vanzarile
unor produse in diferite tari. Se va analiza vanzarea in functie de tara !?i filiala.
Vanzari - mii Euro
1P1 F1 Franta 10000
2P2 F2 10000
P1 F1
4P3 F3

5P4
6P2
SP3
9P1
10P2
Rezolvare:
Se activeaza meniul Pivot Table .(figura 32).
209
Rezultatul analizei
Isum of
:vanzari
Tara Filiala
Franta
Franta
Total Germania
Germania
Total Ilalia
Italia
Total Spania
Spania
Total
Grand
Total
Produs F1 F2 F2 F3 F4 F1 F4
P1 10000 10000 14500 14500 15000 15000 39500
jP2 10000 10000 32000 25000 57000 67000
I
IP3 15000 15000 12000 12000 27000
!P4 28000 28000 14000 14000 42000
Grand
Total
I I
25000 2 24500 24500 12000 14000 26000 47000 25000 72000 175500
2.3.6 Pagini web
Tn Excel se poate crea un site FTP care administreaza doar transferurile de
Registrul de calcul poate fi salvat intr-un site FTP din Internet sau dintr-o
re1ea locala, daca exista permisiunea pentru executarea acestei opera1ii. Pentru
realizarea acestei opera1ii se procede
,
aza in felul urmator:
» se selecteaza op1iunea Save as din meniul File;
» din lista derulanta corespunzatoare casetei Save in, se selecteaza
op1iunea Add/Modify FTP Locations (figura 33);
» se introduce numele site-ului in caseta Name of FTP site;
» se selecteaza Logon as, alegandu-se Anonymus sau User
introducandu-se 0 parola corespunzatoare;
» se confirma opera1ia, prin activarea butonului OK.
Figura 33 - Creare site FTP
Crearea site-uri/or Web corespunz,itoare registre/or de calcul Excel
Datele corespunzatoare unei foi de c::alcul sau unui grafic Excel pot fi utilizate ca
site Web prin generarea HTML corespunzator registrului. Salvarea unui
registru de calcul se poate face in forma statica. Registrul publicat poate fi
210
vizualizat dar nu modificat. De asemenea, pentru intretinerea la zi a site-ului
creat, de cate ori se efectueaz·a 0 modificare asupra datelor, se va efectua 0
salvare a registrului in format HTML.
Crearea unui site interactiv se poate face numai prin publicarea unei singure parti
a registrului (foaie de calcul, 0 anumita zona dintr-o foaie de calcul, un grafic
etc.).
Publicarea datelor statice
Publicarea datelor de tip static so realizeaza parcurgand urmatoarea procedura:
)i> se selecteaza obiectul Cclre urmeaza a fi publicat pe Web;
)i> se deschide meniul File se selecteaza opliunea Save as Web Page s
acestui meniu;
)i> in fereastra de dialog As (figura 34), se introduce adresa Internet,
Intranet sau locala in caseta Save In, numele in caseta File
Name;
)i> se va selecta unul din butoanele:
• Entire Workbook- semnifica intregul registru;
• Selection - sEemnifica zona selectata;
)i> se activeaza apoi butonul Publish, iar in fereastra de dialog Publish as
Web Page, se selecteaza articolul ce va fi publicat (figura 34);
)i> pentru 0 vizualizare a formei finale, se selecteaza Open published Web
page in browser, pentru a lansa browser-ul Web a verifica modul real
de aparitie pe Web;
)i> operatiile se finalizea2:a prin apasarea butonului Publish pentru
publicare.
Figura 34 - Publicare date
Publicarea date/or interactive
Publicarea datelor interactive SIS poate efectua numai pentru 0 parte a unui
registru (foaie de calcul, zona din cadrul foii de calcul, grafic etc.).
211
Pentru publicarea datelor 9i utilizarea acestora in mod interactiv, se utilizeaza
urmatoarea procedura:
~ se selecteaza obiectul ce va fi publicat;
~ se deschide meniul File !?i se alege optiunea Save as Web Page (figura
34);
~ Tn fereastra de dialog Save As, se va completa, in caseta Save in,
adresa Internet, intranet sau locala unde se vor salva datele;
~ se completeaza numele fi
9
ierului in cas eta File Name a ferestrei Save
as;
~ daca se dore!?te modificarea titlului paginii Web, se activeaza butonul
Change Title 9i se modifica ti1lul paginii Web;
~ se activeaza butonul Publish;
~ in fereastra de dialog Publish as Web Page, se selecteaza din lista
Choose, articolul care urmeaza a fi publicat (figura 35);
~ se alege optiunea Add interactivity with, selectandu-se apoi tipul de
interacliune, care poate fi:
• functionalitate de tip foaiE) de calcul (Spreadsheet Functionality) ­
permite utilizatorului sa execute operalii de: copiere, mutare, 9tergere,
formatare, sortare sau filtrare a datelor;
• functionalitate de tip tabela pivot (PivotTable Functionality) ­
permite utilizatorului open:ltii de: modificare a maehetei de date din
tabelul pivot, sortare, filtrare a datelor;
• funelionalitate de tip diagrama (Chart Functionality) - permite
utilizatorului sa modifiee datele sursa ale unui grafie, ceea ce are
drept consecinta modificarea graficului;
~ in mod optional, se selecteaza Open published web page in browser
pentru vizualizarea paginii create prin intermediul unui browser Web !?i
verificarea functionalitatii aeesteia;
~ operatii1e se finalizeaza prin apasarea butonului Publish pentru publicare.
Selectare
interactivitate
Deschidere
cu browser
Figura 35 - Caseta de
specificare a elementelor
de publicare
212
Modificarea datelor
Modificarea datelor interactive se realizeaza in mod similar cu modul de lucru
in cadrul foii de calcul, anume prin pozitionarea cursorului intr-o
anumita celula modificarea <i'atelor, urmata de tasta Enter sau de apasarea
unei taste de pozitionare. Se pot utiliza, de asemenea, butoanele de pe bara de
instrumente pentru realizarea operatiilor de: mutare, copiere, sortare, filtrare etc.
Republicarea date/or
Daca au fost efectuate modificari asupra datelor se actualizarea site­
ului conform acestor schimbari, se aplica procedura de la crearea site-ului/paginii
Web, singura diferenta consta III alegerea din lista Choose (caseta Publish as
Web Page) a optiunii articole anterior publicate (Previously Published Items).
Adaugarea hiper/egaturilor
Hiperlegaturile reprezinta referinte introduse in cadrul unui care indica
legatura la un alt obiect din cadrul la un alt (situat pe
calculator sau pe un lat calculator in cadrul retelei locale) sau la un alt site sau
pagina Web.
Pentru inserarea unei hiperlegaturi intr-o foaie de calcul Excel se procedeaza in
modul urmator:
);> se selecteaza textul s,au imaginea care va fi utilizata ca referinta;
);> se selecteaza butonul Insert Hyper/ink de pe bara de instrumente
sau optiunea Hyperlink din cadrul meniului Insert;
);> in caseta de dialog Insert Hyperlink (figura 36) se legatura
care poate fi:
legatura la un sau 0 pagina Web, caz Tn care se
introduce adresa paginii sau a in caseta Type the file
or Web Page.
- legatura la oanumita locatie din cadrul foii de calcul, caz in
care se selecteaza butonul Place in This Document de pe
bara Places se introduce adresa celulei la care se face
referinta;
la un nou registru, caz in care se selecteaza butonul
Create New Document de pe bara Places, tastendu-se
numele pentru document in caseta Name of New Document;
pentru unei casete explicative, atunci cend pointerul
mouse-ului sa afla in dreptul hiperlegaturii, se activeaza
Screen Tip, se introduce descrierea care urmeaza sa fie
se confirma operatia (OK);
se confirma cl'earea hiperlegaturii prin apasarea butonului Ok.
213
Figura 36 - Crearea unei hiperlegaturi
Tn foaia de calcul hiperlegatura colorata (implicit Tn albastru) subliniata.
Prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului, Tn dreptul obiectului care
contine referinla, se va deschide elementul referit. Dupa vizualizarea obiectului
referit, se revine Tn documentul Excel in locul unde se afla hiperlegatura, care va
fi colorata in grena, indicand faptul ca referinta a fost utilizata.
o hiperlegatura se poate modifica prin selectarea optiunii Edit Hyperlink din
meniul contextual, atunci cand hiperlegatura este selectata. Renuntarea la 0
hiperlegatura acesteia se poate realiza prin selectarea optiunii
Remove Hyperlink din meniul contextual, atunci cand hiperlegatura este
selectata.
2.3.7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ,i Scenario
);> Scenario
Creare scenariu Se activeaza Scenario Manager (figura 37)
Tools/Scenarios
Figura 37 Caseta Add Scenario
214
din caseta de dialog Scenario Manager,
pe ecran se actioneaza butonul Add;
In caseta Add Scenario se tasteaza numele
scenariului Tn rubrica Scenario Name;
- in cas eta Changing cells se tasteaza fie adresa
sau adresele celulei sau celulelor modificabile, fie
a zonei care Ie contine;
se pot insera comentarii referitoare la varianta
care se elaboreaza in zona Comment;
pentru fiecare celula specificata in zona ca
modificabila se vor introduce noile valori in
c:aseta Scenario Values;
- se actioneaza butonul Add pentru a introduce un
ellt scenariu sau se actioneaza butonul OK pentru
ell se reveni la managerul de scenarii;
- in cazul in care se introduce un nou scenariu, se
va tasta numele lui in caseta Add Scenario
€ lpoi se vor completa valorile celulelor
modificabile in caseta Scenario Values (se vor
relua aceste operalii pentru toate scenariile care
s,e vor genera);
- incheierea etapei de creare a scenariilor se
realizeaza prin butonul OK.se indica datele care
se analizezaza din tabelul sursa;
se indica zona unde se plaseaza rezultatul
e:nalizei;
- se selecteaza informatiile pe linie $i pe coloana.
Vizualizare Se activea1.a Scenario Manager

se alege optiunea
scenarii Show.
Modificare Se activeaz;a Scenario Manager, butoanele Edit,
scenarii respectiv Delete se pot efectua modificari asupra unui
scenariu
Generare Rapoarte aaupra scenariilor realizate se pot realiza
rapoarte sintez8 Scenario lVilanager apoi butonul Summary,
se un raporf. al scenariilor: Scenario summary (sinteza) sau
Scenario Pivot Table (tabela pivot).
»- Solver
Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul
careia se poate determina 0 valoare optima pentru 0 formula plasata in cadrul
unei celule. Solverul lucreaza CIJ un grup de celule "ajustabile" asupra carora se
pot aplica restrictii; acestea can!: sunt legate direct sau indirect de formula din
celula tinta. Utilitatea Solverull.li rezida in determinarea valorii minime sau
maxime dintr-o celula prin schimbarea altor celule (de exemplu se poate ajusta
215
bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect se poate observa cum se
modifica beneficiul final realizat cu acest proiect),
Pentru activarea aplicaliei de tip Solver se alege Tools\Add-lns\Solver Add-in,
Fereastra - ns cupnn e: Add I'd
IAnalysis ToolPak II-cuprinde statistice de analiza
-permite publicare facilitatilor de analiza financiara,
VBA
statistica, Analysis ToolPak
ICI dT I S W· d -creaza 0 formula care insumeaza dateIe dintr-un
on Ilona urn lzar d . d t r f 't "I
omemuaca aces ea sa IS ac cn em e
-formateaza datele sub forma de moneda contine
I Euro Currency Tools foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate
monetara
Iinternet Assistant VBA II-permite publicarea datelor din Excel in format web
I
I-creaza 0 formula de preluare a datelor dintr-un
ILOOkU
P
Wizard
. domeniu foloslnd 0 alta valoare cunoscuta din alt
ISolver Add-In II-introduce instrumentul Solver
I
Aplicatii finale
Ii!r Aplicatia 60
Sa se realizeze urmatorul tabel in Excell?i sa se completeze cu 5 lnregistrari:
Evidenta clientilpr unei agentii de turism
Numar I Nume
Suma
Tip Numar
Tarif Suma rezultata
camera de Discount dupa
curent client camera de zile
pe zi plata aplicarea
dicount-ului
a) Se vor completa cu date coloanele A,B,e,D,E. In coloana TIp camera
w
se
introduc valorile: apartament, simpla, dubla sau tripla, Tarif camera pe zi este
tariful afil?at in eura.
Suma de plata reprezinta produsul dintre Numar de zile l?i Tarif camera pe zi;
(se va afil?a pretulin lei grei).
Discount-ul se va calcula astfel:
-daca un client are Numar de zile <5, atunci discount-ul este de 0%;
-daca un client are Numar de zile cuprins intre 5 l?i 10, atunci discount-ul este de
15%;
-daca un client are Numar de zile c'Jprins intre 10 l?i 20, atunci discount-ul este
de 30%;
216
-pentru 0 perioada mai mare de 20 de zile se acorda un discount de 50%.
b) Se va personaliza tabelul prin introducerea de borduri l?i colorarea unor celule;
c) Se va reprezenta grafic pentru fiecare client Suma rezultata dupa aplicarea
dicount-ului;
d)ln foaia 2 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa
apara doar clientii care au mai mult de 15 zile;
Tn foaia 3 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa
apara doar clienlii al caror nume' contine "escu".
Ii1 Aplicatia 61
Pentru gestionarea stocurilor lntr-un depozit, se evidenliaza pentru 5 prod use
diferite stocul initial, intrarile l?i iel?irile In cursullunii. Stocul initial a fost de: 1500,
2000, 3000, 4000, 5000 bucali. Intrarile au reprezentat 50% din stocul initial.
lel?irile au fost de 2000, 2700, 3000, 5100, 6500 bucati. Sa se calculeze stocul
finall?i sa se afil?eze mesajul:
Stoc normal - pentru ccnzul cand stocul este cuprins intre 1000 l?i 3000
bucati;
Stoc excedentar - prntru cazul cand stocul depal?el?te 3000 bucati;
Stoc limita - prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 500 l?i 1000
bucati;
Stoc critic - prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 100 l?i 500 bucali;
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculali l?i
pentru afil?area informaliilor Bolicitate;
2. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
stocurile finale pentru cele 5 produse;
3. descrierea modului de realizare a ordonarii datelor Tn tabel, In ordinea
crescatoare a stocului final.
Ii1 Aplicatia 62
Pentr 5 unitali economice se evidenliaza urmatoarele informatii: cifra de afaceri,
costul total, numarul de angajati. Pentru cifra de afaceri s-au inregistrat
urmatoarele valori (mil. lei): 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Costurile totale
lnregistrate au fost de (mil. lei): 700, 1300, 2500, 3200, 4000. Numarul de
angajati pentru cele 5 unitati a fost respectiv: 10, 12, 15, 18, 20 persoane. Se
cere calcularea profitului, ratei r'entabilitalii, a productivitatii l?i a profitului mediu
pe angajat. Sa se afil?eze mesajul "unitate profitabila" pentru unitali1e care au
Tnregistrat profit peste cel mediu.
Se cere:
5. descrierea pal?ilor de reaHzare a tabelului In Excel;
6. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculati l?i
pentru afil?area informatiilor solicitate;
7. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
rata rentabilitalii;
217
8. descrierea modului de reali:2:are a ordonarii datelor In tabel, in ordinea
crescatoare a profitului realizat.
li:I Aplicatia 63
Evolu1ia cererii In func\ie de pretul vanzare este urmatoarea:
la un pret de 100, cererea este de 400 buc., iar la dublarea prelului
cere rea devine 350;
la un prel de 200, cererea este de 500 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 650;
la un pret de 250, cererea este de 500 buc., iar la dublarea prelului
cererea devine 550;
la un prel de 300, cererea este de 600 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 750;
la un pre1 de 350, cererea este de 300 buc., iar la dublarea pretului
cererea devine 200;
Se cere calcularea cererii in functie de pret marcarea in dreptul fiecarui produs
a aprecierii "cerere elastica", "cerere inelastica" sau "cerere unitara", in functe de
valoarea coeficientului obtinut.
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel, pentru indicatorii calculati
pentru informaliilor solic:tate;
2. descrierea de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
cererile in cele 2 situalii date;
3. descrierea modului de realizcire a salvarii informatiilor (tabel grafic sub
numele Cerere.xls.
li:I Aplicatia 64
Pentru stabilirea situaliei a unui lot de 10 studenti, in urma sesiunii de
examene, in care au fost 4 discipline, se cere mediei pentru cazul in
care studentul a obtinut nota de promovare la toate disciplinele. Sa se
mesajul "restantier 1 disciplina", "restantier 2 discipline" , "restanlier 3 discipline"
sau "restantier 4 discipline", in functie de numarul de discipline nepromovate. Sa
se media maxima.
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel, pentru indicatorii calculati
pentru informalii1or solicitate;
2. descrierea de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
notele ob1inute la cele 4 discipline pentru 1 student;
3. descrierea modului de reali2'are a ordonarii datelor in tabel, in ordinea
crescatoare a mediilor.
li:I Aplicatia 65
Pentru stabilirea acordarii burselor unui lot de 10 studenti, in urma sesiunii de
examene, in care au fost 4 disciplfne, se cere mediei pentru cazul in
218
care studentul a oblinut nota de promovare la toate disciplinele. Sa se afi§eze
cuantumul bursei primite. §tiind c:a plafonul de bursa este:
pentru media E [8 ; 8.5) - 300 lei;
pentru media E [8.5 ; 9) - 400 lei;
pentru media E [9; 9,5) - 500 lei;
pentru media E [9.5 ; 10) - 600 lei;
pentru media 10 - 800 lei
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel. pentru indicatorii calculali §i
pentru afi§area informalii1or solicitate;
2. descrierea pa§ilor de rearizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
bursele oblinute;
3. descrierea modului de realizare a ordonarii datelor in tabel, in ordinea
descrescatoare a mediilor.
Ii1 Aplicatia 66
Se evalueaza 10 oferte provenind de la 10 firme diferite care ofera 10 preluri
diferite pentru un anumit produs, dupa cum urmeaza (in $): 100, 120, 115. 112,
117,98,89, 110,105.95. Se cere calcularea prelului minim §i afi§area mesajului:
"prel acceptabil", pentru cazul cand pretul depa§e§te cu maxim 5% pretul
minim;
.. pret discutabil" , pentru cazul cand prelul depa§e§te cu 0 valoare
cuprinsa intre 5% §i 10% pretul minim;
prel inacceptabil, pentru Gazul cand pretul depa§e§te cu mai mult de 10%
prelul minim.
Se cere:
1. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel, pentru indicatorii calculali !?i
pentru afi§area informaliilor solicitate;
2. descrierea pa§i1or de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ
prelurile celor 10 oferte;
3. descrierea modului de reaUzare a ordonarii datelor in tabel, Tn ordinea
descrescatoare a preturilor.
Ii1 Aplicatia 67
Preluali de pe un motor de cautare informalii privind sondaje politice §i
economice. Prelucrali aceste date §i relizali diagrame reprezentative. Importati in
Power Point tabelele §i graficele Irealizate.
Ii1 Aplicatia 68
Se considera 0 baza de date pentru evidenta activitatilor unei firme de distribulie
a car1ilor, cuprinzand coloane:
- data vanzarii, numar factura, titlu carte, nume client, ora§, agent vanzare,
cantitate vanduta, pre1 unitar, valoare vanzari.
219
./ Sa se afil?eze numarul de car1i l?i suma valorica a acestora, pe titluri de
carte l?i pe agenti de distribu1ie, restrictionand interactiv tabela pe oral?e
de distributie .
./ Sa se afil?eze nr. maxim l?i nr. minim de carti vandute, pe titluri, pe clienti
l?i pe oral?e de distributie, modificand dinamic anul de distributie .
./ Sa se realizeze 0 extragem tip baza de date care sa releve toate
informatiile privind vanzarile realizate de agentul de distribu1ie XXX in
oral?ul Bucurel?ti.
./ Sa se calculeze media vanzar'ilor de carti pentru oral?ele Ploiel?ti l?i Sibiu,
pe ani, iar in cadrul acestora pe luni de distribu1ie .
./ Sa se realizeze 0 analiza a numarului de carti de informatica vandute de
agen1ii comerciali, pe anul 2002.
Aplicatia 69
Se considera un tabel care con1inE: 0 baza de date (mii de inregistrari) cu
impozitele pe imobile datorate de contribuabilii dintr-un anumit sector. Se
precizeaza ca acelal?i contribuabil poate avea de platit mai multe taxe.
Structura tebelului este urmatoarea:
Tabel taxe
Nume I
ersonal contribuabil Adresa I Taxa
Se cere:
a. Sortarea datelor in func1ie de Godul numeric al contribuabilului
b. Realizarea totalului la nivelul fiecarui contribuabil
c. Realizarea vizualizarii rapide a sumei totale de plata in func1ie de codul
numeric personal al contribuabilului
CNP Suma totala
Aplicatia 70
Se considera 0 analiza a de aprovizionat cu diferite prod use pe
departamente. Pentru realizarea analizei se utilizeaza un nomenclator de
prod use dupa cum este prezentat mal jos:
Nit omenc a Cllr produse
Cod
produs
Denumire produs
Unitate
de
masura
Pret
unitar
100010 P1 Buc 10
100020 P2 Per 20
Se va realiza un tabel cu necesarul de produse pe departamente in care se vor
utiliza datele din nomenclatorul de produse. Tabelul cu necesarul de aprovizionat
va avea urmatoarea structura:
220
Necesar de aprovizionat la data de:
Cota
TVA 19
UM IC . n t ~
Pret
Valoare
Valoare I
Nr. Departa- Cod Denumire unitar
(fara
Valoare
crt. ment produs produs tate (fara TVA totala ,
TVA)
TVA)
Se cere:
a. Crearea tabelului cu necesarul de aprovizionat (inserarea datei curente,
inserarea a cel pulin 10 linii in tabel, pentru care se vor completa
informatiile referitoare La: Nr. crt., Departament, Cod produs. Se
precizeaza ca datele referitoare la codul produsului trebuie sa se
regaseasca printre codurile de produs din nomenclatorul de produse
b. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului, alinieri,
eviden1ieri cap de tabel e1;c.)
c. Preluarea din tabelul Nomenclator de prod use a informa1ii1or referitoare
la: denumirea produsului, unitatea de masura ~ i pretul unitar in functie de
codul produsului indicat In tabela de aprovizionat (se va utiliza funclia
VLOOKUP)
d. Calcularea valorii (fara TVA), a valorii TVA ~ i a valorii totale
e. Sortarea datelor din tabelln functie de departament
f. Calcularea totalurilor pentru valoare (fara TVA), valoare TVA, valoare
totala
g. Sa se reprezinte graiic ponderea valorii totale corespunzatoare
necesarului de aprovizionat a fiecarui departament
IiI Aplicatia 71
Se considera 0 analiza a ad'1izi1iilor realizate prin licita1ii publice. Pentru
realizarea analizei se utilizeaza 0 baza de date a contractelor incheiate cu
diverse companii, pe baza licitalii10r publice. Strauctura bazei de date esle
urmatoarea:
Cantitate
Se va realiza un tabel cu produsele achizi1ionate (cantitate ~ i valoare) in funclie
de companie !:}i tipul de Iicita1ie (se va indica tipul de licilatie sau un cod
corespunzalor). Tabelul rezultat va avea urmaloarea structura:
Situatie de analiza a achizitiilor publice
Companie 1 i
I
Cerere
I
Licit Licit Dialog de
Produs deschisCiI restransa i competitiv Negociere oferte
. P1 Cantitate
I I
221
Valoare
P2 Cantitate
Valoare
Se cere:
a. Crearea tabelului cu baza de date de achizitii publice
b. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului, alinieri,
evidentieri cap de tabel etc.)
c. Crearea situatiei de analiza prin utilizarea tabelelor pivot
d. Sa se reprezinte grafic ponderea achizitiilor realizate in functie de tipul de
licitatie
Aplicatia 72
Se considera 0 baza de date in Excel care contine urmatoarele informalii: CNP­
cod numeric personal, Nume, Adresc:i, Venit lunar, Venit anual, Impozit anual
T b I' ·t "t a e !rillIlOZI pevem
Venit
CNP Nume Adresa lunar Venit anual I Impozit
Cota de Impozltare se consldera 16°,h se eVldenllaza In afara tabelulUi
Se cere:
a. Calcularea venitului anual a impozitului anual pentru fiecare persoana
din baza de date pe total
b. Realizarea In Word a unei Comunicari cu antetul organizaliei, prin care
sa fie fiecare persoana din baza de date Excel asupra venitului
anual a impozitului datorat (se va face 0 legatura intre baza de date
Excel documentul Word). Continutul comunicarii este urmatorul:
Sigla lnformatii de contact (adresa, telefon, fax)
COl\1UNICARE
Stimata doamnaldomn ................... va ea pentru anul 2006 aveti de
plata un impozit de ............. lei, corespunzator venitului realizat, in valoare de ........... lei.
Data Semnatura
c. Sa se calculeze in Excel venitul mediu sa se numarul de
persoane care realizeaza venit anual mai mare sau egal cu cel mediu
222
d. Sa se in dreptul fiecarei persoane un mesaj, in funclie de
urmatoarele conditii:
daca venltul reaJizat Elste mal mare cu peste 30% fala de medie, se va
mesajul: "categorie I venit"
- daca venitul realizat se afla cu pana la 30% peste venitul mediu, se va
mesajul: "categorie II venit"
daca venitul reaJizat $e afla cu pana la 30% sub venitul mediu, se va
mesajul: "categcrie III venit"
- daca venitul realizat se afla cu peste la 30% sub venitul mediu, se va
mesajul: "categcrie IV venit"
e. Se va efectua 0 ordoncire a persoanelor din baza de date in ordine
descrescatoare a
f. Se vor calcula subtotaluri1e pe fiecare categorie de venit
g. Se va reprezenta grafic ponderea fiecarei categorii de venit in totalul
veniturilor realizate
h. Daca se estimeaza 0 cu 10% a veniturilor lunare, sa se calculeze
care va fi totalul veniturilor anuale cu cat va impozitul total
Aplicatia 73
Se considera 0 aplicatie de urmarire a platilor corespunzatoare impozitului pe
venitul global.
Se cere:
1. Sa se calculeze numarul de zile de intarziere
2. Sa se calculeze penalizelrile, ca pentru fiecare zi de intarziere se
aplica un procent de 0,05% la suma reprezentand impozitul datorat
3. Sa se calculeze suma tob13la datorata (impozit+penaJizari)
4. Sa se reprezinte grafic ponderea penalizarilor in totalul incasarilor
Aplicatia 74
Se considera 0 aplicatie de evaluare a profitului unui holding format din mai multe
filiale . rea datorat
223
Se cere:
1. Calcularea profitului/pierderii "'iecarei filiale
2. Calcularea impozitului pe profit datorat, la nivel de filiala 9i de holding
3. Evaluarea performanlei se va face prin inscrierea unui mesaj:
unitate cu cel mai mare profit (pt. acea unitate care inregistreaza
profitul maxim in cadrul holdingului)
unitate cu profit peste medie (pt. acele unitali care au profitul peste
valoarea medie a holdingului)
unitate cu profit sub medie (pt. acele unitali care au profitul peste
valoarea medie a holdingului)
unitate neprofitabila (pt. unitalile care au inregistrat pierdere)
4. Sa se afigeze numarul de filiale care au inregistrat profit, precum 9i
numarul de filiale care au lnregistrat pierdere
5. Sa se reprezinte grafic contribulia fiecarei filiale la formarea profitului
holdingului
6. Considerand 0 estimare a cre
9
terii veniturilor cu 10%, iar a cheltuilelior cu
12%, sa se calculeze care va fi cre9terea profitului pe total holding
~ Aplicatia 75
Se considera 0 aplicatie de analiza statistica a unor informatii referitoare la
utilizarea serviciilor e-Government utilizate la nivelul lntreprinderilor 9i a
cetatenilor. Aceste informalii pot fi oblinute prin consultare EUROSTAT
(epp.eurostat.ec.europa.eu/portall), secliunea Information society statistics,
Information society: Structural Indicators (E-government usage by enterprises 9i
E-government usage by individual).
224
Se cere:
1. Sa se reprezinte grafic ponderea utilizarii serviciilor e-Government pentru
intreprinderi l?i respectiv pentru persoane individuale
2. Sa se ordoneze datele referitoare la utilizarea Internetului de catre
intreprinderi in mod descrescator
3. Sa se interpreteze rezultaiele
4. sa se execute 0 analiza similara pentru indicatorul de accesibilitate a serviciilor
online (cele 20 servicii publiCEI online de baza - E-Govemrnent online availabilty­
Procentage of online availability of 20 basic public services).
Ii:l Aplicatia 76
Sa se extraga din baza de date Eurostat date referitoare la numarul de locuri de
cazare l?i la numarul de cazari 'inregistrate in anii: 2005, 2006, 2007, 2008 l?i
2009 pentru Romania l?i celelalte state ale UE.
Se cere:
a. Sa se realizeze un tabel in Excel pentru a eviden1ia aceste informatii l?i
pentru a calcula gradul de incarcare al capacitatii de cazare.
b. Sa se afil?eze cate tari au gradul de incarcare al capacita1ii de cazare in
anul 2007 peste 50% l?i cate lari inregistreaza in 2007 un grad de
incarcare sub 20%.
c. Sa se afi§9Ze grafic situaVa gradului de incarcare pentru prirnele 10 tali din UE.
d. Sa se calculeze media gradului de incarcare in UE l?i sa se evidentieze
cate tari se situeaz8 peste media europeana l?i cate 1ari se situeaza sub
media europeana.
Ii:l Aplicatia 77
Sa se realizeze 0 aplicatie de evidenla a angajali10r l?i de calcul al salariilor,
precum l?i evidentierea contributiilor angajatului l?i angajatorului la buget l?i
diferitele la fonduri.
Stat de plata luna ...... /an ..... .
Numar zile lucratoare in luna: ....
Calcul contribu1ii angajat Calcul contributii angajator
Procent CAS: ...... . Procent CAS: ..... ..
Procent CASS: ..... .. Procent CASS: ...... .
Procent ...... . Procent ..... ..
Proce'
nt Impozlt: .......
. Procent Impozl: 't .......
i
i
i
Q)
I _I-
-
c:
I
;:,
-
.!!l
Q) Q)
;:,­
.CO'
t:: Q)
·c ·c g
== -+oJ ;t::: Cf) I 'N • 'N
0
E
Cf) Cf) 0 N ctI=
.!!l0')
I
E c:
-ctl
« ctI 0. 0.
>
Q) ...:
I
:::l ctI Q)
i
...: 0
0 «
ctI Q)
Cf) o . E Cf)c: z.a Cf) .... 0 z
i
Z
I
! I I I I
J I I
225
Se cere:
1. Sa se realizeze tabelul corespunzator statului de plata in Excel
2. Sa se introduca date pentru eel putin 10 persoane
3. Sa se realizeze formulele del calcul pentru drepturile l?i obligatiile
salariale
4. Sa se evidentieze obligatiile de plata ale angajatorului
5. Sa se realizeze totalurile la nivelul statului, pentru fiecare luna
6. Sa se genereze 3 foi de calc:ul cu statele corespunzatoare pentru 3 luni
diferite
7. Sa se realizeze un centralizator in alta foaie de calcul care sa
evidentieze cheltuielile implicate de plata salariilor l?i a obligatiilor de
plata ale angajatilor l?i ale angajatorului
8. Sa se reprezinte grafic ponderea venitului net, a contributiilor angajatilor
l?i ale angajatorului in totalul cheltuielilor implicate de plata salariilor
Aplicatia 78
Sa se realizeze 0 aplicatie de,; contabilitate care sa cuprinda eel putin 5
conturi contabile (evidenta l?i rulajele acestora.
Se cere:
1. Sa se realizeze in alUi foaie de calcul 0 balanta sintetica care sa
evidentieze situatia contabila la sfarl?itullunii
2. Sa se faea 0 analiza a dalelor contabile, conform inregistarilor existente
3. Sa se reprezinte grafic situatia comparativa in doua luni succesive
Aplicatia 79
Sa se realizeze 0 aplicatie de \/anzari in care sa se evidentieze facturile de
vanzare din cursul unei luni (minimum 20 facturi). Datele pot fi fictive.
Se cere:
1. Sa se realizeze subtotaluri la nivelul fiecarei zile
2. Sa se realizeze subtotaluri la nivel de produs/serviciu vandut
3. Sa se afil?eze mesajul "Vanzari bune", in dreptul zilelor care au
vanzarile cele mai mari (valoare maxima a vanzarilor sau valoare
care este cu maxim 10% sub valoarea maxima)
4. Sa se afil?eze mesajuL "Vanzari slabe", in dreptul zilelor care au
valoarea vanzarilor sub media lunara
5. Sa se reprezinte grafic: situatia vanzarilor conform diferitelor
categorii de produse/servicii comercializate
6. Sa se realizeze 0 nota in word in care sa se prezinte situatia
vanzarilor l?i graficul aferent.
Aplicatia 80
Sa se realizeze 0 aplicatie de optimizare a vanzarilor pentru 0 situatie
concreta intalnita sau construita de dumneavoastra.
226
t
Pachetul de programe PowerPoint este specializat in realizarea unor aplicalii
multimedia pentru prezentarea intr-un mod cat mai sugestiv, cu impact cat mai
mare la public. Principalele concepte generale utilizate In Power Point sunt
urmatoarele:
./ prezentare (slide sh()w) reprezinta 0 succesiune de slide-uri
(diapozitive), fiecare din acestea ocupand un ecran, prezentarea fiind
memorata sub forma unui fi*?ier cu extensia ppt;
./ diapozitiv (slide) este componenta de baza a aplicatiei Power Point,
cuprinzand texte, imagini, sunete, animatie, grafice, etc care sunt afi§ate
simultan pe un ecran;
./ comentarii sau note ale vorbitorului reprezinta secvenle de text care
lnsotesc diapozitivul, care sunt introduse la momentul proiectarii
diapozitivului, pot fi ulterior tiparite, dar nu sunt vizibile pe ecran in
momentul prezentarii;
./ diapozitiv coordonator (master slide) lnglobeaza proprietali comune care
se vor aplica unui grup d E ~ diapozitive, avand rol de *?ablon.
3.1 Facilitati de operare. Meniuri $i comenzi rapide
Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu
mediul PowerPoint pentru eficientizarea dezvoltarii unor aplicatii specifice. Vor fi
pezentate comenzile rapide SPE1cifice pachetului PowerPoint, iar meniurile se
refera la versiunea 2007 a acestui pachet de programe.
Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt, fiind
astfel activat meniul principal al PowerPoint-ului (Figura 1). Pe langa comenzile
rap ide generale, comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in
tabelul1.
Figura 1 - Controale unice pentru apelarea rapidfl a meniuri/or
227
3.1.1 Comenzi Office
Butonul office deschide lista de actiulli al?a cum sunt prezentate in Figura 2.
Figura 2 - Comenzi Office
3.1.2 Comenzi Home
Utilizand combinalia de taste Alt I?i Ictera H, se va active ecranul Home prezentat
in Figura 3. Comenzile rapide pentru operatiile curente de editare (copiere,
I?tergere, propagare a proprietatiior, cautare, selectie etc.) I?i formatare
(caracteristici font, paragraf, elemente de desenat etc.) sunt identice cu cele
prezentate la pachetul de programe Word.
Figura 3 - Meniul Home §i comenzile rapide
228
3.3.3 Comenzi Insert
Utilizand combina1ia de taste Alt l?i litera N,se va active ecranullnsert prezentat
in Figura 4. Comenzile rapide corespunzatoare operatiilor de inserare de obiecte
sunt prezentate in tabelul 2.
Figura 4 - Meniullnsert §i comenzile rapide
Text Box
Header&Footer
WordArt
Data & Time
• Slide Number
Symbol
Object Alt -+N -+J
229
3.3.4 Comenzi Design
Utilizind combina1ia de taste Alt lii litera G, se va active ecranul Des,gn prezentat
in Figura 5. Comenzile rapide speciffce proiectarii in PowerPoint sunt prezentate
in tabelul 3.
Figura 5 - Meniul Design ~ i comenzile rapide
3.3.5 Comenzi Animations
Utilizand combinatia de taste Alt lii litera A, se va activa ecranul Animations
prezentat in Figura 6. Comenzile rapide pentru operatiile de animatie sunt
prezentate in tabelul 4.
Figura 6 - Meniul Animations §i comenzile rapide
230
3.1.6 Comenzi Data
Utilzand combinatia de taste Alt ~ i litera S, se va activa ecranul Slide Show
prezentat In Figura 7. Comenzile rapide aferente prezentarilor sunt prezentate in
tabelul5.
Figura 7 - Meniu,1 Slide Show §i comenzile rapide
231
I Custom Slide Show I Alt ----. S ---IiI> M
. Show Presentation
• On
Use Presenter Alt ----. A --+ V
3.1.7 Comenzi Review
Utilizfmd combinalia de taste Alt litera R, se va activa ecranul Review
prezentat In Figura 8. Comenzile rap ide aferente sunt cele generate prezenatte la
nivelul pachetului Office.

re Homo
Figura 8 - Meniul Heview §i comenzile rapide
3.1.8 Comenzi View
Utilizand combinatia de taste Alt litera W, se va act iva ecranul View prezentat
in Figura 9. Comenzile rapide de vizualzare a prezentarilor diapozitivelor sunt
in tabelul 6.
Figura 9 - Meniuf View §i comenzile rapide
232
Macros
3.2 Realizarea de aplicalii in MS PowerPoint 2007
Pachetul de programe PowerPoint 2007, adauga, pe langa elementele de
noutate introduse la nivelul MS Office 2001, 0 serie de tunctii ~ i tacilita1i specifice
233
care imbunatalesc calitatea aplicatiilor l?i cresc eficienla realizarii acestora. Astfel,
a fost reproiectata interfata cu utilizatorul pentru a accesa ul?or functiile
pachetului de programe l?i a beneficia de facilitaiile oferite de interfata Office
fluent, introdusa de versiunea 2007 pachetului de programe.
3.2.1 Configurarea spa1iului de Ilucru
Deschiderea aplicaiiei se face astfel:
eStart\AII Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2007
Pictograma asociata unui fil?ier POWEirPoint este
3.2.1.1 Configura rea barelor de instrumente

Interfala Bara de instrument(! Acces rapid integreaza
Bare de comenzi care se frecvent, cum ar fi
instrumente Salvare (Save), !iii Anulare (revenire) .
Panglica grupeaza comenzi pe diferite sectiuni (Clipboard,
Dia ozitiv, Font, Para raf etc.).
Butonul Office accesulla operatii specifice cu fil?iere
Butonul (deschidere l?i/sau lnchidere de tiparire etc.)
Office
3.2.1.2 Posibilitali de vizualizare a prezentarilor
Bara de
vizualizare

It!t!!:1l:5> - J
Vizualizarea
Normal
Vizualizarea Normal cuprinde:
- Panoul de diapozitive (zona rezervata
prelucrarilor asupra diapozitivului)
- Fila Dipozitive (zona cu imagini reduse ale
diapozitivelor reprezentand un cuprins al
prezentarii)
- Panoul de note (zona pentru inserarea unor
comentarii ale vorbitorului)
Vizualizarea Vizualizarea Slide Show
Slide Show
- Pentru a deschide vizualizarea Expunere diapozitive, faceti clic
(Expunere
pe fila Expunere diapozitive, apoi pe 0 comanda in grupul
diapozitiv)
Porn ire expunere diapozitive, pentru a incepe de la primul
diapozitiv sau de la dtapozitivul current. Se pot utilize tastele: F5
pentru a porni de la primul diapozitiv sau SHIFT+F5 pentru a
porni de la diapozitivul current)
Vizualizare Vizualizarea Slide Sc»rter
234
- -expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in I globali
. (Slide
vederea modificarii proprieta1ilor acestora
Sorter)
3.2.1.3 Configurarea documentului coordonator (master)
Diapozitivul View/Slide Master
coordonator . - activare colec1ie de diapozitive slide
, master
- selectie model Slide Master
C rea rea - personalizare model Slide Master (alegere fundal, proiectarea
diapozitivului !iii amplasarea elementelor repetitive etc.)
coordonator - inchiderea diapozitivului master din meniul corespunzator
Utilizarea
diapozitivului
coordonator
Diapozitivul coordinator
este utilizal ca tema pentru
realizarea prezentarii (Office Theme)
asigura 0 abordare standardizata
cre!iite eficit::n1a in realizarea
aplica1ii1or
asigura reutilizarea !iiablonului !iii in
alt context
3.2.2 Crearea prezentarilor
. Introducerea New Slide
unui alegerea unei teme (aspect diapozitiv) !iii a unui
i diapozitiv mod de structurare (Office Themel Layout)
Inserare de
diapozitive
• din alta
prezentare
Utilizare
Reutilizare
diapozitive
- preluare din alte
fi!iiiere
- diapozitivele
introduse vor
Preluare teme
235
abloane
Eliminarea
slide-urilor
Deschiderea
prezentarilor
Salvarea
rezentarilor
I Operat
ii
speciale
Printarea
Delete Slide
Open -butonul Office
Save - butonul Office
- bara acces m
Protectie document
Criptare
Imprimare
Examinare inainte clle imprimare
Imprimare mai multe diapozitive pe 0 pagina
OiapoZiti1fe
Oiap"ozitive imllrima:i:e (1 dlapozll jy pe paginal
12 Iyt pe
="'=
! Oiapo%ithle Imprlmab'(" dlapozltlv.e pe
I Diapozitive imprimate \li dlapozil"ive pe pagin;))
." Dlallo:itlve pe pagll'6)
Pag Inl dE' note
lIiwallzare sdllta
3.2.3 Formatari
Design-ul Utilizare ,ablon
slide-ului Utilizare structura _______---,
236
Fundal
diapozitiv
Introducere
,i formatare
text
Introducere
figuri
geometrice
,i imagini
Background
alegerea tipJlui de fundal
alegerea transparen1a
Introducere text
. Introducere de fig uri ,i combinarea figurilor (Shapes)
preluarea unor forme predefinite
combinarea IUm forme predefinite crearea unor noi imagini
crearea de efecte speciale de evidentiere
Introducere de imagini (predefinite, preluate etc.)
imagini (Picture)
imagini din biblioteca de miniaturi (ClipArt)
album foto prin preluare de fotografii adaptare la formatul
diapozitivului
elemente de rafica SmartArt
237
I Cdc

Ita.
Q
A
Preluare secventa video in cadrul unei prezen
Preluare fifier suneU fi precizarea modului de
sonorizare
Introducere
sunet fi/sau
secvente
video
3.2.4 Montarea diapozitivelor
Efecte de
animatie
Custom animation
r=rn-:--
I
1:'=..':"', .,'
I· CUlstcml, An,irnatiol:'
-'::"i:-;Je,7
·1:
,I
t=,.... ;:",,= _ .. __._t::;:;;;l<
Ordinea de - secventa de aparitie a diapozitivelor este cea naturala (ordinea
aparitie a in care au fost create)
diapozitivelor - schimbarea ordinii de apari\ie se realizeaza prin repozi\ionarea
diapozitivului in lista afil?ata ca sumar al prezentarii in panoul din
stEin a
Efecte la Animatie la schimbarea diapozitivelor (Transition)
schimbarea selectarea diapozitivului sau grupului de diapozitive
_d_i_a-'-p_o_z_it_iv_e_l_o_r-'--_--=a:.t:..:.;.lic.;;;..a;:;.;r;...:ec.;;;.a;....;u;:;.;n.:...;u:;;.:.i efect de animatie la schimbarea unui
238
diapozitiv GU altul
!if Aplicalia 1
Sa se realizeze un album cu poze referitoare la festivitatea de absolvire a
studiilor de licenta. Sa se introduGa un fundal sonar (Gaudeamus Igitur).
Rezolvare
Realizarea albumului presupune eXistenta unuia sau mai multor cu
fotografii.
Se activeaza optiunea Photo Album (figura 10) I fiind preluate fotografiile dorite
din folderele unde se afla acestea.
Figura 10 - Creare album foto
• Introducere
de butoane
Introducere
de
hiperlegaturi
Inserare butoane de navigare (Action) in cadrul
prezentarii
selectare tip buton
amplasare buton
selectare tip actiune
Creare de hiperlegaturi
selectare obiect
activare Hyperlink
selectare care se activeazala activarea
hiperlegaturii
239
Va rezulta 0 prezentare care va contine albumul foto (frgura 11). Pntru
vizualizarea acestuia, se va temporiza afi!?area fiecarui diapozitiv (schimbarea
unui diapozitiv se va executa la 5 sElcunde). Totodata se va descarca !?i ata!?a !?i
fi!?ierul de sunet care contine imnul academic Gaudeamus Igitur, care va
icalia va ruta automat ~ i va fi insotitii de sUllet.
Figura 12­
tnserare sunet
It( Aplicatia 2
Sa se realizeze 0 aplicatie care sa utilizeze un diapozitiv coordonator in care sa
se prezinte procedura de realizare a aplicatiilor PowerPoint. Diapozitivul
coordonator va avea un fundal §i va contine 0 sigla !?i numele autorului
prezentarii.
Rezolvare
1. Se creeaza diapozitivul coordonator care va contine elementele precizate
(frgura 13):
Figura 13 - Creare diapozitiv coordonator
Sigla se construie!?te prin compunere de frguri geometrice !?i text.
Se selecteaza un tip de fundal!?! se aleg culorile dorite.
240
2. Se utilizeaza diapozitivul coordonator creat ca tema (selec1ie din colectia
Office Themes) pentru (figura 14).
Figura 14 - diapozitivului coordonator
3. Se creeaza noi diapozitive folosind ca diapozitivul coordonator
inser{md alte obiecte neeesare prezentarii ideilor: text, imagini, scheme
etc. (figura 15).
Figura 15 - Crearea diapozttivelor folosind ca model diapozitivul coordonator
It( Aplicatia 3
Sa se realizeze 0 prezentare Power Point 2007 a facultatii la care studiati, care
sa contina10 slide-uri cu urmatorul continut:
, ,
241
f'rnpnasis
E:!it
Motion !:aths •
lista facultatilor din Universitate;
lista materiilor de specialitate care vor fi studiate in cadrul semestrului;
imagini referitoare la facultate (acestea pot fi preluate de pe site-ul
(www.ucdc.ro);
motivul pentru care ali ales aceasta facultate ~ i care sunt perspectivele
care credeti ca vi se ofera.
in prezentare se vor include efecte de animatie de tip Animate ~ i Custom
Animation (meniul Animations,sectii.mea Animations) - efecte de animatie la
intrarea ~ i i e ~ i r e a textului (Custom Animation - Entrance & Exit), precum ~ i efecte
legate de stabilirea direcliilor d E ~ deplasare a texului/imaginilor (Custom
Animation-Motion Paths).
De asemenea se vor introduce in prezentare efecte de tranzilie pe fiecare slide,
cu a temporizare ce permite derularea automata a slide-uri lor la un interval de 5
secunde (Efectele de tranzitie sunt disponibile in meniul Animations\secliunea
Transition to This Slide. Efectul ales se poate propaga pe toata prezentarea
folosind butonul Apply to All. Pertru temporizarea ~ i derularea automata a
prezentarii ve1i folosi bifa Advance SHde\Automatically After 00:05).
Fiecare slide va contine in partea de subsol data curenta, numele facultatii ~ i
numarul slide-ului.
Inserarea de elemente in subsol se face folosind meniul Insert\Text\
Header&Footer. Acest meniu permite inserarea de tabele, elemente grafice
(imagini, grafice, obiecte media de tip muzica sau secvenle video.
242
Prezentarea va fi salvata cu numele aplicatia1.pptx apoi aplicatia1.1.ppt
(folosind Office Button\Save as\Power Point 97-2003 Presentation) va fi
vizualizata Tn modurile Normal View (implicit), Slide Sorter View, Slide Show ­
meniul View:
ItJ Aplicatia 4
Sa se creeze 0 prezentare Power Point de tip album foto cu maxim 10
diapozitive, utilizfmd facilitatile predefinite in Office 2007:
Home Button/NewlT emplates/l nstalled Templates/Contemporal)' Photo Album.
De asemenea, folosind "Widescreen Presentation" prezentatl structura
unui curs studiat in facultate.
luaShow Wide-screen
Presentatton
243
Aplicatia 5
Sa se realizeze 0 prezentare folosind una dintre temele predefinite existente in
Power Point (meniul care sa prezinte 0 lista de obiective
tursitice pe care Ie-ali vizitat sau pe care dorili sa Ie vizitali.
uert
, '
,
Tn plus, se vor respecta urmatoarele r:erinte:
text Arial, dimensiune 15, bold, italic (meniul Home\secliunea Font)
diapozitivele vor fi vertical (meniul Design\secliunea Page
Setup\Slide Orientation-Portrait)
fiecare imagine va avea ascciat un efect de animatie distinct fiecare
diapozitiv va avea un efect tranzitie;
sa se vizualizeze prezentarea alb-negru, in ordinea inversa a
diapozitivelor, folosind 0 derldlare temporizata in mod automat stabilita in
prealabil.
Pentru vizualizarea alb-negru se meniul View\Grayscale iar pentru
inversarea ordinii diapozitivelor menil1l Slide Show\Custom.
Setarea temporizarii in prealabilul prezentarii se poate face din meniul Slide
Show\Rehearse Timings iar derularea prezentarii pe baza temporizarii
precedente se face folosind opliunea Use Rehearsed Timings.
244
Aplicatia 6
Sa se realizeze 0 succesiune de diapozitive Power Point fara avand ca
tema prezentarea unui produs ScBU a unei marci cunoscute.
Diapozitivele vor contine imagini, texte, grafice, capturi de ecran vor avea
inserate data, ora curenta nurnarul diapozitivului in cadrul prezentarii. Fiecare
diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond (meniul Design\8ackground) se va
insera prin titlul ultimului diapoz[tiv 0 hiperlegatura catre site-ul de prezentare a
produsului/marcii.
Sa se trimita prezentarea ca anexat la un email-ul personal al studentului.
3.3 Realizarea de aplicatii in MS PowerPoint 2003
3.3.1 Configurarea spatiului de lucru
PowerPoint 2003 este componenta pachetului Microsoft Office 2003 folosita
pentru realizarea prezentarilor profesionale care asista vorbitorul Tn expunerea
unui material. Deschiderea aplicc!lliei se face astfel:
Start\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2003
Pictograma asociata unui PowerPoint este
3.3.1.1 Configurarea barelor dE' instrumente ,i a dimensiunilor paginii
Vizualizarea barelor View\To)olbars; se bifeaza Standard, Formatting §i
de instrumente
folosite frecvent
245
Setarea paginii File\Page Setup
-se pot stabili
dimensiunea paginii,
orientarea,
numerotarea slide­
urilor, etc.
3.3.1.2 Posibilitati de vizualizare a prezentarilor
Din partea stanga a eranului .. Power Point se pot alege cele 2 modalitali
principale de vizualizare: Modalitatea Outline este folosita cu
precadere in organizarea prezentarii (schimbarea ordinii diapozitivelor, trecerea
de la un slide la altul, schimbarea ordinii textului in
diapozitiv, etc.).
Alegand oricare dintre aceste 2 moo.alitati, se pot activa
FS
oricare din optiunile prezentate in figura 1, disponibile in
meniul View (figura 16), sau cele aflate pe bara de
instrumente din partea de jos a ferestrei Power Point
(figura 17).
Normal
Side ShCPtl
NoresE'.age
Figura 16 - ModaHta1i de
vizualizare
View Figura 17 - Modalitati de
vizualizare
INormal
-imparte fereastra in 3 par\i: sectiunea din stanga dedicata
organizarii prezentarii, sectiunea centala unde apare slide-ul
curent panelul pentru note explicative aflat in partea de
jos a fererestrei
-aceasta modalitate de vizualizare este folosita la crearea
prezentarilor.
Slide Sorter -expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in vederea modificarii
proprietatilor acestorcn
Slide Show
(F5)
-derularea prezentarii: trecerea de la un diapozitiv la altul se face
prin apasarea tastei E::nter sau click cu mouse-ul
Notes Page -vizualizarea notelor explicative pentru slide-ul curent
3.3.1.3 Configurarea coordonator (master)
Diapozitivul View\Master\Slide Master, View\Master\Handout Master,
coordonator View\Master\Notes Master -comuta pe modul de vizualizare
Slide Master View unde se formateaza diapozitivul master;
aceste formatari se propaga pe toate diapozitivele prezentarii;
246
i
din diapozitivul master se face apasand butonul Close •
Master View
3.3.3 Crearea prezentarilor
Introducerea Insert\New
· unui Insert\Duplicate Slide-se va insera un slide cu
· diapozitiv caracteristici ca diapozitivul precedent
bara Formatti
• Eliminarea
slide-urilor
Alegerea 1. Prezentare "dfl la zero"
tipului de
File\New\Blank I;)resentation sau butonul New ti..JJde pe bara
prezentare
Standard
3. Prezentare cu conlinut asistat
File\New\From AutoContent Wizard
3. Prezentare cu
File\NeW\From dJesign Templates sau File\New\Templates\On
my computer sau File\New\Templates\Templates on Office
Online daca se dore te im ortul unei rezentari de
Deschiderea
e Internet
File\Open sau butonul pe bara Standard
rezentelrilor
Salvarea
prezentelrilor
File\Save I
File\Save As-daca se alege in secliuna Save as type optiunea •
Power Point Show(*.pps) Power Point va fi deschis
implicit sub forma de slide show
Butonul HQlde pe bara Standard
File\Save as Web Pa e- rezentarea se va salva in format web
File\Print Preview-previzualizarea prezentarii
File\Web Page Preview-previzualizarea paginilor web
File\Print-se pot printa mai multe diapozitive pe pagina
Printarea
P1J.int
p
:... ;t
<ill

i
247
3.3.4 Formatari
3.3.4.1 Optiuni disponibile in meniul Format
Design-ul Format\Slide Desiun
slide-ului - Tn partea dreapta a ecranului se deschide fereastra Slide
Design;
- Design Template!; contine 0 suita de !?abloane cu diferite
scheme de proiectalre (design-uri), iar prin activarea sagetii ce
apare in dreapta uniJi design, schema de structurare a
informatiilor se poats aplica tuturor diapozitivelor sau doar celor
selectate (Apply to All Slides sau Apply To Selected Slides);
- Color Schemes cuprinde un set de 12 scheme de culori
disponibile, fiecare dintre cestea avand 8 culori de baza (pot fi
accesibile apasand butonul Edit Color Schemes);
Animation Schemes con1ine 0 colec1ie de scheme de
animatie entru dia )ozitive.
Format\Slide Layclut - cuprinde structurari Schema
predefinite ce pe:mit diferite moduri de
pozitionare a obiectelor pe slide-uri. Locul
diapozitivului
~ Deslgn:remplate.
unde va fi plasat fiecare obiect este marcat Ifr.IColorSchemes
de linii punctate iar pentru introducerea ~ Animation Schemes
obiectului se va poziliona cursorul mouse-ului pe zona dorita !?i
se va executa click. Textul In PowerPoint este incadrat intr-un
textbox.
Culoarea de Format\8ackground
fundal
Formatarea Format\Font-permite stabilirea tipului, stilului, dimensiunii,
textului culorii !?i efectelor pl3ntru text
Format\Font Alignment !?i Format\Alignment - permit alinierea
textului
Format\Line Spacing - define!?te spaliul dintre randuri
Format\Change Case - schimbarea din litere mici in majuscule
!?i invers
Format\Re lace Fcmts - schimbarea ti ului de fonturi
3.3.4.2 Optiuni disponibile in meniurile Insert Ii View
• Inserare numar slide Inserit\Slide Number
• Inserarea datei Ii orei Insert\Date and Time
Inserarea imaginilor Inserlt\Picure
Inserarea tabelelor Inserlt\Table
Inserarea hiperlegaturilor Insert\Hiperlin k
Inserarea sunetelor sau
clipurilor video
InserifiMovies and Sounds; daca se insereaza
sunete devine activa optiunea Edit\Sound Object
ce permite !?i alte formatari ale sunetului
248
Introducere antet
subsol de pagina
VieW\Header and Footer
Schimbarea zoom-ului View\Zoom
Vizualizarea prezentarii
alb-negru
Vi eW\Color\Grayscale
3.3.5 Meniul Slide Show
Vizualizarea Slide ShoW\View Show
rezentirii
Detalii ale
prezentirii -se poate stabili tipul
prezentarii, ce slide­
uri se vor derula;
-daca se bifeza
optiunea Loop
continuously until
"Esc" din Show
options, prezentarea
se va derula continuu
pfma la apasarea
tastei Escape
Timpul de derulare Slide ShoW\Rehease Timings-permite inregistrarea unui
a prezentarii timp de di3rulare pentru fiecare slide implicat In
rezentare In vederea unei rulari ulterioare
Butoane de acliune Slide Shlow\Action Buttons-are ca efect
introducerea unor butoane de actiune In
prezentare
De exernplu, butoanele l@l (Back or
DIiI[!l@l
@lctlB8
[Q] @II:@]
Previous Forward or Next) fac trimiterea catre slide-ul
precedent, respectiv catre slide-ul urmator .
. Pentru acestora, se plaseaza cursorul mouse-ului
pe suprafa1a slide-ului acolo unde se inserarea
butonului se gliseaza pentru trasarea butonului. Prin
selectia rneniului contextual asociat butonului se poate
alege opt:1unea Add Text care permite introducerea unui
nume pentru buton sau Format AutoShape prin care se
pot schimba proprieta1i1e (culoare, dimensiune, pozi1ie.
etc.) .
. Butoanele devin active doar In modul de vizualizare Slide
Show.
Setiri de ac iune Slide Show\Action Settin s- ermit conti urarea unor
249
actiuni (hiperlegaturi, rulare de macro-comenzi, etc.) prin
mouse click sau mouse over
Scheme de Slide Schemes
animatie
! Efecte de animatie Slide Show\Gustom Animation-se
"
E!!Phass poate defini Elnimatia pe text sau
",:.:
imagine; apasand butonul Add Effect EO,it
se pot ale 4 trpuri de animatii !;lotion Eatl)s
! '.' 'i I
! Efecte de tranzitie Slide ShoW\Slide Transition-se poate defini viteza cu
care se face i:ranzi1ia slide-ului sau sunetul asociat (din
I secliunea Modify transition) §i modalitatea de derulare a
, slide-ului: la (:lick cu mouse-ul sau temporizata la un
interval de timp.
AdVance
[!J On mouse- ,', Speed:IFast
[!JAutorraticaly ilfte'; I [No Sound] ,;';11
t"'l[ ,I' .
I
00:03 '""" r 1 QLoop,untii next sound
"
.• "'", - _': ••
Slide ShoW\Hide Slide
dia ozitivelor
Schimbarea ordinii
I Ascunderea
Slide Show\Custom Shows
de derulare a De exemplu, daca se dore§te inversarea slide-uri lor intr­
prezentarii o prezentare cu 10 slide-uri, se apasa New, In fereastra
Define Custl)m Show (figura 10) se introduc cu ajutorul
butonului Add slide-urile in ordinea 10, 9, ... ,1, apoi se
apasa OK;
Aplicatia 7
Sa se realizeze 0 prezentare a universitatii la care studiali In Power Point care sa
contina cel putin 10 slide-uri (diapozitive) cuprinzand:
• imagini preluate de pe motorul de cautare google.com;
• imagini de la diferite evenirnente organizate In universitate la care ati
participat;
250
• un calendar al manifestclkilor educatic)nale organizate In anul
2010; , i"
• 0 lista a unor organizate de alte universitali din
Romania, care sa fie prezentata sub forma de tabel care sa contina: titlul
conferintei, dateIe de locul: ,de institulia
organizatoare, hiperlegaturi la site-urile conferintelor.
In prezentare se vor animalie pe textl?ipe imagine efecte de
tranzilie pentru slide-uri. Fiecare slide va contine in, partea de josa paginii un
subsol'de pagina in care' data curenta" numele facultatU numele
studentului. De se,v,'S\ realizB.o temporizare care permite derularea
automata a slide-uri lor la un interval ,de ,5 secunde. Prezentarea va fi salvata sub
numele de student1.pp":
Sa se vizualizeze prezentarea lrl modurile Normal View, Slide Sorter View
Slide Show.
Aplicatia 8 .
Sa se realizeze 0 prezentare cu continutautomat (File\NeW\From AutoContent
Wizard) care sa cuprinda stuctura. unui curs studiat in facultate. Aplicalia va
cuprinde diferite obiecte: imagini; scheme, tabele.
Se cere:
1.. Sa se utilizeze efecte d!3 Elnimalie;
2. Sa se insereze hiperlegaiuri 113 nivelul unor obiecte .(text sau imagine),
astfel incat sa sedesch[da ,site-uri care sa contina, informatii ,allxiliare
temelor prezentate.
Aplicatia 9
Sa se realizeze 0 prezentare fol08ind unul dintre predefinite existente
in Power Point. Aceasta va conf;ine 10 diapozitive va avea ca tema"Aspecte
inedite ale vietii bucurel?tene':. '
In plus, se vor respecta
• textul: Arial, dimensiune 1 15, subliniat;
• diapozitivele vor fi orientate vertical;
• fiecare imagine va avea asociat un efect de animatie distinct;
• taate diapozitivele vor avea asociat un efect de tranzitie;
• cuvant din primulslide sevarealiza 0 hiperlegatura catre slide:.ul
10 (Insert-Hyperlink); ,
• printr-o imagine pozilionala 1n slide-Ol1 Ose va realiza olegaturacafre
primul diapozitiv (Iegatura' se.va activa prin mouse .click);
• fiecare slide va contine bU'loane de actiune de tip forward back.
Sa se vizualizeze prezentarea in ordinea inversa a diapozitivelor.
Sa se vizualizeze prezentarea alc ..negn.i.
251
Sa se salveze docume.nt.uI cu l1umele bucure§ti.ppt, apoi cu numele
bucure§ti.htm bucure§ti.pps.
Aplicatia 10
Sa se realizeze 0 aplicatie Power Point fara avand ca tema prezentarea
unui produs sau a une! marci 'Cunoscute. ""
Diapozitivele vor contine imagini, tex1e, grafice, diagrame, capturi de ecran vor
avea"inserate data, ora: curehta l?i numaruldiapozitivului in cadrul prezentarii.
Eiecare diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond.
Sa se realizeze efecte de tranzitie, de an'imatie, legaturi' intre' diapo-z'itive prin.
mouse click mouse over. Prezentarea 'se va derula automat, timpur dintre 2
slide-uri consecutive fiind setat la 10 ::;ecunde.
Sa se introduca un fond muzical I) hipelegatura catre un site corelat cu tetna
aleasa.
Sa se trimita prezentar.ea anexat la adresa de e-mail a profesorului
dumneavoastra in copie pe adresa de e-mail a asistentului.
Aplicalia 11
Sa se realizeze 0 aplicatiePowerPoint in bare sa se prezinte analiza situatiei
financiare a unei organizatii,' fiind prezentate rezultatele financiare (cifra de
afaceri, venit realizat etc.). Tabelelecu date Ie financjare vor firealizate Tn.Excel
vor fi preluate in prezentarea Powef'Point, folosind 0 legatura dinamica. Se va
prezenta evolulia In ultimii trei ani a situatiei financiare a organizatiei, datele
fiind prelucrate In Excel, unde se va Henera un grafic care sa ilLlstreze 'evolutia
financiara a organizatiei. Tabelele graficul -sa vOr prelua in prezentarea
RowerPoint.Se vor realiza 2.diapo;:!:itivecu concluzii asupra datelor analizate.
Toate diapozijivele vor sigla organizatiei, denumirea acesteia 9i datele de contact.
Aplicatia 12
Sa se realizeze.'o aplicatie PowerPcintcare sa ruleze automat, fara inteNentia
operatorului uman. Aplicatia trebuie sa contina 0 prezehta're promotionala a unei
companii a produselor/serviciilor aeesteia. Prezentarea trebui,e sa aiba un fond
sonor adecvat.
Aplicatia 13
Se considera 0 aplicatie pentru p:rezentarea datelor referitoare' la utilizarea
serviciilor publice online- de 'DateIe se vor extrage de pe site-ul
Uniunii Europene Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu.portall), sectiunea
Information Society Statistics; Inf!:)rtnationsociety stuctural indicators; E·
government online avialability; E-g.overnment ,by enterprises.
Se cere:
a. Realizarea a 2 grafiGe iO Cgre, sase evidenlieze PQzitia tarji.
noastre Tn comparatie cu celelalte tari europene cu privire la
252
existenla serviciilor publice online §i respectiv cu privire la
accesarea acestora de catre intreprinderi.
b. Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. Pe
fiecare pagina sa se afi§eze 0 sigla - in partea superioara stanga,
numele aplicatiei "- in partea superioara dreapta, numele autorului
- in partea inferioara stanga l?i butoane de parcurgere a aplicaliei
(inainte, inapoi, la prima l?i la ultima pagina), care sa fie plasate in
partea de jOs dreaipta a paginii.
c. Prima pagina a aplicaliei PowerPoint va contine cateva informatii
referitoare la nece·sitatea utilizarii serviciilor pub lice online
d. A doua a trei8J pagina vor contine graficele care eviden1iaza
pozilia tarii noastre in domeniu.
e. Ultima pagina va contine concluziile referitoare la serviciile publice
online in Romania.
f. Se vor utiliza mijloace de evidenliere variate: animatie, fundal etc.
It! Aplicatia 14
Se considera 0 aplicatie pentru prezentarea surselor de informare
legislativa.
Se cere:
a. Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. Pe
fiecare pagina sa se afil?eze 0 sigla - in partea superioara stanga,
numele aplicaliei -- in partea superioara dreapta, numele autorului
- in partea inferiocua stanga l?i butoane de parcurgere a aplicatiei
(inainte, inapoi, la prima l?i la ultima pagina), care sa fie plasate In
partea de jOs dreapta a paginii.
b. Prima pagina a prezentarii va cuprinde 0 lista a resurselor de
informare In domeniul legislativ l?i adresele internet
corespunzatoare:
Monitorul Oficial al Romaniei online
Camera deputatilor a Romaniei (repertoriu legislativ)
EUR-Lex (accesulla legislatia Uniunii Europene)
c. A doua pagina va ave a titlul: Monitorul oficial online l?i va contine
imaginea portalului Monitorului Oficial al Romaniei online
d. A treia pagina va avea titlul: Baza de date legislativa l?i va contine
imaginea de interogare a bazei de date legislative de pe site-ul
Camerei deputatilor (cdep.ro)
e. A patra pagina va contine imaginea portalului EUR-Lex care
permite accesul online la legislatia europeana
f. Se vor utiliza mijloace de evidentiere variate: animalie, fundal etc.
It! Aplicatia 15
Sa se realizeze 0 aplicatiei PowerPoint pentru prezentarea unui proiect. Aplicatia
va cuprinde minimum urmatoarele slide-uri:
253
1. Tema proiectului
2. Scopul proiectului
3. Obiectivele generale
4. Obiectivele specifice
5. Grupul tinta
6. Rezultatele estimate
7. Ativitali1e planificate
8. Metodologia de realizare a proiectului
9. Managementul proiectului
10. Resursele alocate (resursele financiare §i modul de utilizare a acestora)
11. Impactul proiectului asupra grupului linta
12. Sustenabilitatea proiectului
Se cere:
Sa se utilizeze diapozitivul coordonator care va con1ine
denumirea, sigla §i aGronimul proiectului, numele organizatiei §i al
managerului proiectului;
Sa se introduca pe diapozitivul coordonator butoane de
parcurgere a prezenMrii;
Sa se utilizeze elemellte de animatie;
Sa se introduca 0 pclgina de incheiere care sa contina datele de
contact ale echipei proiectului §i un mesaj de multumire pentru
public.
~ A plicatia 16
Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint neinteractiva care sa prezinte principalele
un bilant al activitatii pe anul 2009:
1. Principalele realizari in anul 2009
2. Gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru 2009
3. Principalele aspecte pozitive la nivelul activitatii derulate in 2009
4. Principalele aspecte negative la nivelul activitatii derulate in 2009
5. Impactul realizarilor anului 2009
6. Modul Tn care activitali1e initiate in 2009 se pot continua cu succes in anul
2010
~ Aplicatia 17
Sa se realizeze un album foto care sa fie trimis unui prieten/prietene cu ocazia
aniversarii, folosind anumite tematici, la alegere:
1. Peisaje naturale din Romania
2. Peisaje naturale din alte lari
3. Traditii populare
4. Aspecte ale peisajului rural romanesc
5. Monumente deosebite din lara sau din alte tari
6. Maxime ilustrate
254
7. Simboluri ale sarbatorilor
8. Citate din literatura I sec"ente din poezii ilustrate
9. Aranjamente florale
10. Fotografii proprii
Aplicatia 18
Sa se realizeze 0 prezentare PowerPoint cu prezentarea unei oferte de produse
IT. Se va prezenta campania, profilul acesteia, principalele prod use servicii
oferite.
Se cere:
1. Utilizarea diapozitivului Goordonator care sa contina sigla organizaliei,
dateIe de contact acesteia ca fundal
2. Se vor realiza 2-3 diapozitive care sa prezinte activitatea companiei
rezultatele oblinute in ultimii 3 ani
3. Se vor realiza alte 4-!) diapozitive care vor prezenta catalogul de
produse/servicii care vor contine imagini, preturi sub forma unor tabele
un text care sa carcteristicile produselor/serviciilor
4. Prezentarea va contine hiperlegaturi la site-ul companiei la magazineIe
virtuale care comercializeaza aceste produse/servicii
5. Se vor utiliza efecte de animatie care sa atraga atentia publicului
Aplicatia 19
Sa se realizeze 0 prezentan'3 PowerPoint pentru un referat realizat de
dumneavoastra pentru una dintm disciplinele de specialitate studiate.
Se cere:
1. Prezentarea sa con tina minimum 10 pagini
2. Prima pagina va contine tema referatului
3. A doua pagina va continE! cuprinsul prezentarii, fiecare capitol din cuprins
va avea 0 hiperlegatura la diapozitivele corespunzatoare acelui subiect,
astfel incat prezentarea sa poata fi parcursa in functie de interesul
publicului
4. Capitolele prezentarii vor avea titluri scrise cu WordArt cate 0 imagine
simbolica potrivita cu tema abordata
Aplicatia 20
Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint de analiza a pietei financiare din Romania
in anul 2009. Se vor prelua date de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei se
vor prezenta tabele grafice care sa ilustreze evolutia pe parcursul anului 2009,
dar 0 situatie comparativa cu a nii precedenti.
255
Se cere:
1. Utilizarea unui diapozitiv coordonator care sa con tina elemente simbolice
sugestive pentru piata financiara
2. Realizarea unor tabele ~ i a unor grafice in Excel care sa ilustreze
evolu1iile solicitate ~ i care sa 1ie preluate apoi in prezentarea PowerPoint
3. Realizarea unor efecte de animatie care sa atraga atentai publicului
256
Pachetul de programe Outlook face parte tot din Microsoft Office §i reprezinta un
instrument util pentru serviciile de po§ta electronica, dar §i pentru optimizarea
modului de organizare a activitalilor utilizatorilor, respectiv gestionarea timpului §i a
informalii1r, permiiand realizarea urmatoarelor operaiii:
• transmiterea §i recepiionalea mesajelor prin po§ta electronica (e-mail);
• planificarea activitalilor §i a:ctualizarea calendarului;
• organizarea §edintelor §i urmarirea sarcinilor de lucru;
• gestionarea agendelor §i a Iistelor cu persoanele de contact;
• participarea la intruniri electronice in cadrul grupurilor de lucru;
• crearea jurnalului cu activitBiile proprii;
• crearea §i salvarea de notile.
4.1 Facilitali de operare. Meniuri comenzi rapide
Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu
mediul OutLook pentru eficientizarea utilizarii serviciilor de po§ta electronica §i de
organizare a lucrului oferite de acest pachet de programe. Vor fi pezentate
comenzile rapide specifice paehetului OutLook, iar meniurile se refera la
versiunea 2007 a acestui pachet de programe.
Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt, fiind
astfel activat meniul principal al OutLook-ului (Figura 1). Pe langa comenzile
rapide generale, comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in
tabelele 1, 2 §i 3.
Figura 1 - principala OutLook
257
Comutare la Persoane de contact
Comutare la Activitati
Comutare la Note
i mutare la Lista foldere in Panoul de navigare
• Comutare la Comenzi
Comutare la urmatorul
Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis) CTRL+vi la
Comutare lntre Panoul de navigare, fereastra principala F6 sau CTRL+SHIFT+TAB
•Outlook, Panou lectura Bara de
Comutare Tntre fereastra Outlook, panourile mai mici ITAB
din Panoul de navigare, Panou lectura
nile din Bara de operare

Comutare lntre elementele componente din Panoul Tastele sageata
de navigare
Isa un alt folder
Salt la caseta Cautare
n Panou lectura, salt la mesajul anterior +sageata sus sau
CTRL +virgula sau
T+page up
n Panou lectura, se trece din pagir:a Tn pagina in
SPATIU
in text
n Panou lectura, se trece din pagir:a in pagina in [[SHIFT+spatiu
sus In text .

•Extinderea sau restrangerea unui grup (cu un grup [ SHIFT + plus sau
selectat) in Panoul de navigare . semnul minus

Restrangerea sau extinderea unui grup intr-o lista sageata stanga sau
de mesaje de electronica sageata dreapta

Inaintarea la urmatorul camp din Panoul citire SHIFT + TAB
F====================================
Revenirea la un cam anterior din P,anoul citire + TAB
Salt ina poi la vizualizarea anterioara in fereastra + B, ALT + sageata
principala Outlookstangasau AL T +
backspace
258
ISait inainte la urmatoarea in fereastra AL T + sageata la d reapta
· principala Outlook . .
,
Selectati Bara Info '9i, daca estE'! disponibil, afi9ati
ICTRL +W
meniul de comenzi
:
I irea unui mesaj saua un,ui element
• rezultatelor cautarii
ire
sau alt element
Gasirea urmatorului elementJn Umpul unei cautari de
Tntr-un sau infr-un alt element
Gasirea 9i inlocuirea textului, simbolurilor sau a unor
comenzi de forrriatare 1n cadrulelementelor deschise
Extinderea caufarii IPC=T=R=L=+=A=L=:=;====:;:=::i1
I SHIFT+A
CTRL +$HIFT +C
Crearea uneiJiste de re l!cTRL +SHIFT +L

Crearea unui fax IlcTRL +SHIFT +X

Crearea unui folder I[CTRL+SHIFT+E
Crearea unei intrari in Jurnal IlcTRL +SHIFT +J
Crearea unei solicitari de intalnire IlcTRL+SHIFT+'Q
Crearea unui mesaj !ICTRL +SHIFT +M
• Crearea unei note

IICTRL +SHIFT +N
F==
! Crearea unui document Microsoft Office nau
- -
"lJCTRL+SHIFT+H
-

r "n s fo · Publica e I ace t Ider TRL+ IFT+ jlc. SH S

I Publicarea unui raspuns in acest folder IlcTRL+T
259
Alegerea contului din care sa se trimila un mesaj
IINSERT
CTRL +SHIFT +G
IMarcare ca citit CTRL+Q

IMarcare ca necitit CTRL+U
r==============================
rtleniul pentru a descarca fotografii, IFT+W
schimba automat setarile de descarcare sau
uga unui expeditor la Lista de
260
...
sau inlocuire
:: I
1rF4
_
.--

-
.. =:J
IITrimitere IICTRL +ENTER
i
IICTRL+P
I
I Redirectionare IICTRL+F
I
IRedireclionare ca ata§are IlcTRL +AL T +F
I
IAfi§are proprietati pentru elementul selectat ilAL T +ENTER
I
pentru Descarcare ICTRL +AL T +M
I
IAnulare marcare pentru Descarcare licTRL +AL T +U
I
i
Afi§are progres Trimitere/Primire i CTRL+8 (in timp ce se
. desfa§oara procesul
Trimiterel Primre) i

4.2 Realizarea de'aplicatH inMS OutLook 2007' ,
, -I i'
MS OutLook 2007 introduce € facilitali,importante de operare §i de
gestionare a timpuljui informa1ii1or, precum de asigurare a unei comunicari
eficiente a partajarii informatiilor. Au fost introduse funclU avansate de cautare
(cc1utare instantanee), prelucrare integrare a informalii1or. Astfel, se pot evidentia
grupa cu elementele care apal1in unui anumit proiect sau unei anumite
activitati, folosind categorii de culmi atribuite proiecteior sau activitatilor respective.
Alte facilitali seminificative S9 refera la partajarea informatiilor, in special a
calendarului, precum la efectuarea unor comparatii asupra programului de lucru
prin suprapuneri de calendare. IntElgrarea informatiiior in calendar permite 0 urmarire
mai a activitatilor a prioritalilor zilinice.
Interfata este orientata pe rezultate, asigurand 0 accesare mult mai rapida a
funclii10r informaliilor. 0 alta noutate este reprezentata de comunicarea cu
!istele SharePoint Service 3:0, ceea ce permite consultare la distanla a
informaliilor. Pe langa comunicarea cu pachetul SharePoint Service 3.0, MS
OutLook permite transfer bidirectional de informalH cu MS Project.
3.2.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicatiei se face aslfel:
eStart\A1I Programs\Micros,oft Office\Microsoft Office OutLook2007
Pictograma asociata unl;li PowerPoint este
La lansarea in execulie a pachetului de programe Outlook (figura 2), atunci cand
nu este configurat contu\ se solicita crearea acestuia. Crearea
261
contutui de utilizatpr presupune indicarea numelui, a adresei de electronica
a parolei (figura 3). '
, ,
lan_reIn exea4fe Outlook 2007

=,
Figura 2 - Lansare in executie Outlook 2007
Daca nu s-a efectuat crearea contului utilizatorului la lansarea in executie a
pachetului de programe, se va efect\Ja setarea contului folosind optiunea e-mail
Accounts din meniul Tools (Tools/E-mail Accounts). Pentrua configura corect
contul de email pentru Outlook, trebuie precizate tipul de server pe care se
lucreaza,datele de identificare referitoare la utilizator (ID-ul parola), precum
la URL-ul care contul sau de email.
Figura 3 - Creare cont utilizator
Managementul conturilor de electronica se poate realiza fiind
accesibile lista acestora posibilitatife de editare (figura 4).
Figura 4 - Managementulc1onturilor de electronics
262
Meniurile aplicatiei Outlook 2007 sunt prezentate in figura 5.
Figura 5 ...., liIIeniuri OutLook
- ,
3.2.1.1 Stabilirea unor setari generale in Outlook 2007
Utilizarea serviciului de 0 ta electronica in Outlook 2007
Mail Serviciul de pOfijta electmnica este accesibil folosind panoul aferent
corespondeNei electronic·s (figura 6).
Mesageria unificata permite primirea
mesajelor vocale $i faxurilor lnlnboxul din
Office Outlook 2007, utmzand Exchange
2007.
Crearea transmiterea
- New/Mail Message
- completare destinatar: To, Cc(Carbon
Copy), Bcc (Blind Carbon Copy)
- completare subiect mes@j (Subject)
- inserare text mesaj (se poate utiliza ca
editor MS Word, fiind posibila formatarea
mesajului, figura 7).
- anexare fi!?iere
- introducere semnatura
personalizata (Options/E·mail
• Signature)
- setare prioritate de transmitere
- setare opliune de verificme a ajungerii ,
mesajului la destinalie !?i a) faptului ca
acesta a fost deschis de destinatar Figura 6 ....,.Panoul pentru
- transmitere mesaj (Send) maQagementul corespondentei
.' - re asire mesa'e ex ediale Outbox
263
Primirea mesajelor
redirec1ionare mesaje primite catre alte persoane (Forward)
transmitere mesaj de raspuns (Reply sau Reply to All)
Marcare po1m electronica
tehnologie pentru oprirea electron ice nedorite prin crearea
unei marci care asigura valida rea mesajului
filtrarea avansata a pentru a stopa patrunderea in Inbox
a mesajelor nedorite
Creare schite de mesaje
salvare mesaje definite dar neexpediate sub forma unor schite
(Draft) ,
Utilizarea.functiei Tn Out/po/( 2007
Componenta Calendar·" integreaza
informatiile referitoare la prog rama rea
activitatilor prin bara TO DO (figura' 8), care
permite partajarea informatiilor, conform. ,
activitatilor!?i evenimentelor programate.
Agenda electronica permite definirea
eevnimentelor, sarcinilor de
realizat (figura 9).
Calendar
t
.... nrwta$k I,t
l'be-{eareno.,Ite1a&t() i
I'. : 51'\_I"thb.1II_.
I
"
I
;',,::
I .-'
Figura 8 - Integrare
informatii prin Calendar
Figura 9 - Prograll'lare 'evenimeFlt
Programarea
activita1i1or se
realizeaza
utilizand meniul
Calendar.
264
Outlook permite calendar a programarilor
evenimentelor unice, cat a programarilor evenimentelor care se
repeta la anumite de timp. Programarile (Appointment) se
considera ca 'fiind activitali care au 0 perioada de
specificata, pentru care este necesara planificarea unor resurse
umane fizice, conform modului de lucru prezentat in figura 10.
Programarile recurente,(Recurring Appointment) definesc aceIe
programari astlpra"c,arora"este introdus un element de repetitie sau
periodicitate.
10 - Programare eveniment
Un element de noutate este reprezentat de posibilitatea de
structurare a activitalilor pe categorij, carora Ii se atribuie 0 anumita
culoare astiel Incat sa poata sa fie recunoscute toate
elementele apartinand unej categorii (activitate, eveniment, project
etc.). Dupa defjnirea activitatii, agenda electronica este automat
configurata conform optiunilor setate de utilizator.
Figura 11 - Agenda electronics
Crearea evenimente.lor a (recurente sau nerecurente)
se realizeaza in mod asemanator.
Tn calendar se pot marca perioadele de timp libere sau ocupate ,
radul de i al lor.
265
Calendarul poate fi, utilizat l?i pentru a putea stabili intalniri cu alte
persoane. Vizualizand cillendarul membrilor echipei, coordonatorul
poate stabili 0 data in care toate sunt disponibile.
Un alt elerT)ent de noutate este reprezentat de posibilitatea de
efectuare a unor rezervari
Utilizarea liste; de er.soane in Outlook 2007'
Contacts Contactul repre'zinta' persoana sau compaQie pentru care se
pot memora diverse informatii: numele pers!Janei, titlul postului de
munca, numele companiei, adresa (strada, oral?ul, codul l?i tara),
informatii legate de telefon sau de fax, adresa de mail, comentarii,
note sau descrieri, etc.
Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe
suprafata ferestrei ConvIcts sau din meniul contextual, alegand
New Contact ura 1
Figura "12 - Fereastra Contacts
Preluarea datelor se poate face, fie sub forma de lista (figura 13) ­
caz in care se preiau doar informatii sumare referitoare la nume,
numere de telefon, companie- , fie sub forma de formular (figura 14)
- caz in care sunt detaliate.
Figura 1:3 - Usta de contacte
266
Elementele de' introduse de versiunea 2007 se refera la
folosirea cardurilor electron ice (Address 'Card sau Business
Card).
Figura 14 - Card
Microsoft Office Outlook 2007 cu Business Contact Manager of era 0
gestionare puternica a clienlilor §i a persoanelor de contact, pentru
a centraliza informaliile legate de diferite activitali, proiecte,
evenimente pentru a administra eficient activitatea §i a utiliza
memento-urilor automatizate.
Uti/izarea liste; de activita i Tn Outlook 2007
Tasks Tn Outlook 0 sarcina (task) este definita ca fiind activitatile care
trebuie realizate de 0 persoana activitatile repartizate altor
persoane pentru a 1fi indeplinite. Lista de sarcini este 0 list a de
activitali care facute (TO DO List), cum ar fi planificarea
unei §edinte sau unui eveniment. Generarea listei de
sarcini/activitati §i modul de monitorizare a acestora reprezinta
instrumente imoortarlte de oroanizare a timoului (fioura 15).
I Figura 15 - Planificare activitll\i
9 sarcina este definita cu toate caracteristicile aferente
267
caracteristi,ci, data de Tnceput, de etc.),. dupa cum este
ilustrat in figura 16..
Figura 16 - Definire caracteristici sarcini de lucru
Activita1ilel sarcinile definite pot fi
in diferite moduri, dupa cum
rezulta din lista Pentru
vizualizarea sarcinilor, utilizatorul
are la dispozi1ie urmatocnele op1iuni:
- Simple s.arcinile,
casetele de valid are pentru sarcinile
indeplinite, subiectul termenul
limita; j
, - Detailed List: - sarcinile,
prioritatea,. subiectul, starea,
procentul de completare
categoriile;
,- Active Tasks - nu vor fi
sarcinile indeplinite;
© Simple list
® D'etailed list
""ext SevenOays
OVerdue Tasks
, .oBy9lt ego rv
\@) Assignment
® By Person Res,PQrl!..
® CompEetedlrasks I '
r
@ Task firneline
;
i,
(j2}i Senter Tasks
- Next Seven Days - doar sarcinile care au termenul
expirat;
- By Category - sarcinile pe cafegorii;
- Assignment - sarcinile repartizate altor i>ersoane;
- Completed Tasks - doar sarcinile
- Task Timeline - afi ec:lza raficul Gantt.

268
Notes . 'com'entariul
un instrument de redactare r;;tpid'a'
in dutlook' a unor infoimatii.
Aceasta se creeaza
click dreapta pe suprafata
Notes alegand New Note. Un
exemplu de noti1a spare in figura
17. Odata create, noti1ele pot fi
vizualizate sub diverse forme,
ordonate : saufiltrate (cu Sort $i
Filter din meniul contextual). " Figura 17 - Notita
4.3 Realizarea de aplicatili in MS OutLook 2003
4.3.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicathHOutlook .2003 se realizeaza activand secvenla:
Start\AIIPrograms\Microsoft Office Outlook 2003.
Aplicatia Outlook este 0 compoilenta a
mediulu i Office carli gama de
aplicatii oferita de' acest pachet prin
integrarea mediului Internet, reprezeritand'
un instrument uti! pentru optimizarea
modului de organizare a activitatilor
utilizatorilor.
unOT setari geclerale in
Outlook 2003
Fereastra principaJa a aplicaliei Outlook
este Personal Folders-Outlook Today.
Elementul particular al ferestrei ,Iucru din
Outlook Elste bara Outlook (figw'a 1·8), care cuprinde urmatoarele elemente, in
funclie de care 5e schimb8 meniurile aplicatiei: '
U.tilizarea serviciu/ui de posta elec,ronica in Out/oak 2003
Mail Mail reprezinta 0 modalitate·, de a lucra cu
I?lectronica, seryiciu agreat de catre majoritatea care
utilizeaza un calculator, datorita' costului redus de folosire, vitezei
de transmitere a f1exibil,italii folosirii unuJ cont de email din diferite •
locatii. . . . i
Figura 18 - Fereastra Outlook
269
ta area unui cont de mail folosit de catre a licatia Outloo
Tools/E-maii . . '", '.
Pentru a configura cored contul de email pen,tru Outlook, trebuie
precizate tipul de server ,pe care se lucreaza, ,patele de identificare
referitoare la parala) la URL-ul care
azduie te contul sau dG mail. .
Crearea i trimiterea unrji mesa'
Crearea mesajului-utonulJ'"ew/""ail Message
Pentru fiecare mesaj apaL To; Ce(Carbon 9opy) , Bee (Blind
Carbon Copy), Sub"ec!.lLcorpul mesajului; de asemenea se pot
se poate' introduce 0 semnatura
eleCtronica personalizata tOptions/E-maii Signature) sau se poate
seta prioritatea de transmitere (figura' 19), respectiv unele aspecte
legate de securitate onsl ),
'':'"
..••....
Figura '19 - Setari ale mesajelor
Trimiterea mesa'ului-bu1.onul
c
Send
Confi urarea mesa'elor primite!
·Folderul Inbox cuprinde totalitatea rDesajelor primite'· prin
intermediul serverului de web ,al,:'utilizatorului.', Orice primit
continecampurile From, To. poate trimite un
raspuns la mesajul primit folosipd butoanele Reply sau Reply to
All sau poate fi trim is altor ersQane prin butonul Forward.. ,
iConfi urarea mesa'elor ex ediate
Outbox cuprinde mesajele ,primite, acestea· ,putand fi aranjate
tinand cont de prioritate, destinatar, subiect,
dimensiune, etc.
!Configurarea mesajelorDraft (de tip schita)!
Folderul Draft ofera posibilitatea de a salva schi1e :ale mesaJelor, in
cazul in care se intrerupe tastarea unui mesaj, pentru a nu relua
inte ral introducerea mesa'ului.
<","
..;=
Utilizarea functiei Calendar in Outlook 2003
.
"
Componenta" permite programarea aetivitali10r
utilizatorului. Forma se ppatealege, din Jista
, astfel: calendarul poate prezenta ZiU8
cllrenta (Today sau Da,y) , de lucru (Work Week) sau
activita1ilbr din decursul unei Tntregi luni (Month).
Apeland meniul contextual care apare pe suprafata de lucru a
calandarului se ot"ini ializa urmatoarele activita i fi ura 20 :
270
ICrearea unei programari
, p.eriodice (repetitive)
Crearea unUi
eveniment
Crearea unui eveniment
reclirent
rogramarea unei §edint
periodice
Outlook permite inctuderea 1n' calendar a programarilor
evenimentelor unice, cat a programarilor care se
repeta la anumite de timp. .
Programarile (Appointment) se considera ca fiind activitati care au
°perioada de specificata (figura 21). pentru care este
necesara planificarea unor resurse umane fizice. Programarile
recurente (Recurring Appointment) definesc acete programari
asupra carora este introdus un element de repetitie sau periodicitate
(figura 22).
Figura 21 - Ferestra
ADDointment
FigUiljl 29 -Definirea
activitatilor din Calendar
271
.,
- Elementele
recurente
Crearea,evenimentelor §i a. I?edintelor (recurente sau nerecurente)
~ urn
Figura 23 - Fereastra Event '
Figura 24­
Fereastta Meeting
272
Utilizarea listei de in Outlook 2003
Contacts Contactul reprezinta orice persoana sau companie pentru care se
pot memora diverse informalii: nume persoanei, titlul postului de
munca, numele companiei, adresa (strada, ora!iiul, codul !iii tara),
informalH legate de telefon sau de fax, adresa de mail, comentarii,
note sau descrieri, etc.
Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe
suprafala ferestrei Contacts sau din meniul contextual, alegand
New Contact
Figura
Ustele de contacte disponibile pot fi vizualizate din Current View
® Address Cards
,Figura 2g - Vizualizarea contactelor
o Detailed Address Cards
e Phone I.lst
o By C"tagory
<:) By Compa;.y
o By locat1on
o By Follow-up Fl'!g;'",
Utilizarea liste; de ac'tivitati in Outlook 2003
Tasks In Outlook 0 sarcinl3 este definita ca fiind activitalile care trebuie
realizate de 0 persoana sau activitatile repartizate persoane
pentru a fi lndeplinite (figura 27). Usta de sarcini este 0 lista de
activitali care trebuie facute, cum ar fi planificarea unei sau
organizarea unui eveniment.
273
ura 27 -Gestiunea
linirii sarcinilor
o sarcina se poate crea apeland meniul contextual din fereastra
Tasks.
Vizualizarea sarcinilor din agenda de lucru se face din fereastra
Current View (figura 28}.
® Simple List
o Detailed List
o Active Tasks
o Ne)(t Seven Days
o Overdue Tasks
r 0 By Category
o Assignment
o By Person Rsspons ib Ie
t 0 Completed Tasks
!'I--0_T_as_k_Ti_ n1s_"_ns__________lvl.·
Figura 28 - Vizualizarea s.arcil)ilor
Pentru vizualizarea sarcinilor, utilizatorul are.. la dispozitie
urmatoarele optiuni:
- Simple sarcinile, casetele de validare pentru
sarcinile indeplinite, subiectul termenullimita;
- Detailed sarcinile, prioritatea, subiectul, starea,
procentul de completare categoriile;
- Active Tasks-nu vor fi sarcinile indeplinite;
- Next Seven doar sarcinile carer au termenul
expirat;
- By sarcinile pe categorii; .
- sarcinile repartizate altor persoane;
- Com leted doar sarcinile inde
11\
'1
27A
Utilizarea altor ...f'ii
Notes 0 este
modalitatea de
redactare rapida
in Outlook a unei
remarci sau a
unui comentariu
scurt. Aceasta se
creeaza
executand click
dreapta pe
suprafata ferestrei
Notes §i alegand Figura 29 - Crearea unei notite
New Note (figura 29).
Odata create, notitels poffi vizualizate sub diverse forme, ordonate
sau filtrate (cu Sort Filter din meniul contextual).'
Folder Aceasta optiune pelmite accesul la lista cu folderele ce cup nd
List inforrnalii referitoarH la managementul po§tei electronicea
ut lui.
Jurnalul este echivl)lentul electronic in Outlook al unUi Jurna
nevirtual, in care se pot inregistra notite. telefoane, raspunsurile la
mesaje. intalniri, scril)ori, sarcini.
o intraJe din jurnal se introduce din meniul contextual,
New J 'iar vizualizarea din
Tnregistrarilor din jurnal
275
Observa,ii:
1. Elementele din bara OuUook pot fi personalizate sau configurate
folosind butonul (figura 31):
Figura 31 - Personalizarea meniurilor
2. Crearea unor elemente in Outlook, cum sunt intf:llnirile, sarcinile,
contactele, mesajele se poate realiza apasand butonul New din
nieniul superior.
4.3.1.2 Integrarea ap1icaliei OutLook cu celelalte componente MS Office
File!lmport and Export-se potimpolia diverse tipuri de fil'}iere, inclusiv cele care
fac parte din pachetul Office, cum ar ficele Excel saU Access.
lil Aplicatia 1
Sa sa contul dvs. de e-mailla aplicalia' Outlook, in vederea facilitarii
prelucrarii mesajelor. Trimiteli un nou mesaj la adresa dumneavoastra de e-mail,
avand.anexat un Word cu lista studentilor din grupa dvs, caruia 1i .ve1i
un nivel de prioritate ridicat 0 semr:atura electronica personalizata.

Folosind facilitatea Calendar, sa se 0 planificare a datelor de desfal'}urare
a examenelor unei sesiuni; introducand pentru fiecare dintre acestea ora, sala l'}i
profesorul care va participa la examen.
Sa se realizeze planificarea unei la care sa participe toti studentii grupei
din care faceli parte. Scopul acesteia va fi analizarea situaliei a fiecarui
student marja de promovabilitate studenlior raportata la participarea act iva la
orele de curs de seminar.
Sa se realizeze 0 programare cu calracter recurent a festivitalii de deschidere a
anului universitar la data de 1 octombrie.
Ii![. Aplicatia 3 ,
Folosind componenta Contacts, sa se realizeze 0 lista de contacte cu datele
studentior care participa la cursul de Informatica Economica. Lista va fi ulterior
vizualizata ordonata dupa numerele de telefon ale cursanlilor.
2.76
ltJ Aplicatia 4
Folosind componenta Tasks, sa :se realizeze 0 succesiune de sarcini atribuite de
decanul facultalii dumneavoastra catre responsabilii de grupa in vederea
suslinerii proiectelor economice.
ltJ Aplicatia 5
Sa se realizeze folosind JournallJn jurnal al activitalilor din ziua zzlll/aaaa.
Aplicatii finale
ltJ Aplicatia 6
Planificarea intr-o agenda de luccu a unei programari care sa fie activata la ora
10 in fiecare zi de luni, prin care sa se stabileasca intrunirea colectivului de
conducere in sala de consiliu a firmei
ltJ Aplicatia 7
Vizualizarea tuturor sarcinilor de serviciu repartizate care nu au fost finalizate
ltJ Aplicatia 8
pe ecran a unei insemnari prin care sa se aminteasca ca pe data de
01.12. 2005 trebuie felicitate toate firmele cu care sunt stabilite relatii de afaceri
ltJ Aplicatia 9
Realizali 0 programare recurenta In OutLook
ltJ Aplicatia 10
Trimiteli un mesaj de electronica tuturor persoanelor ale caror date de
identificare se afla in !ista de contacte a pachetului de programe OutLook
ltJ Aplicatia 11
Realizali programarea activitalilor pentru 0 saptamana de lucru, astfel incat sa
rezulte termenele de realizare re'sursele alocate fiecarei activitali
ItI Aplicatia 12
Vizualizali activitalile care au fost realizate la termen in luna anterioara
277
Bibliografie
1. Gaju A., (2006), MS Office Excel. Teste aplicalii, Ed. Arves, 2006
2. Schiller E., l'1li., (2008), Informatica Economica, Ed.
Prouniversitaria, :W08
3. Schiller E., l'1li., (2002), Managementul documentelor, Ed.
Curtea Veche, 2002
4. Popescu E. colectiv, (2010), Iniliere in Excel, PowerPoint Access, Ed.
Else, 2010
5. I. colectiv, (2006), Informatica. Societatea informalionala. E­
Serviciile, Ed. Economica, 2006
6. Stanciu V. colectiv, (2003), Informatica Generala, Ed. Dual Tech,
2003
7. Surcel T. colectiv (2005), Informatica Economica, Ed. Tribuna
Economica, 2005
8. *** office.microsoft.com
279

EDITURA RECUNOSCUTA DE CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII STIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR CC.N.C.SJ.S.).

Mih:aela Mure~an Roxana,frimia
JElena Ilie

TEHNICI INFOE~ATICE -UTILIZATE
iN REALIZAREA
APLICATIIIlOR ECONOMICE
,

Copyright © 2010, Editura Pro Ulliversitaria Toate drepturile asupra prezentei editH apaqin

Editurii Pro Universitaria
Nici
0

parte din acest volum nu poate fi copiata lara acordul scns al

Editurii Pro Universitaria
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei MURESAN, MJHAELA Tehnici informatice utilizate in realizarea apUcatiilor economice [ Miha~la Mure~an, RoxanaJrimia, , Elena IUe - Bucure~ti : Pro UniversitaJ'ia, 2009 ; v Bibliogr. ISBN 978-973-129-514-5 '

I. Mure~~n, Mihaela IT. lrimia, Roxana Ill. Hie, Elena 657.41/.45:334

Cuprins
PREFATA ................................................................................................................. 9

INTRODUCERE MEDIUL OFFICE
PRINCIPALELE ELEMENTE DE NOUTATE INTRODUSE DE MS OFFICE FACILITATI DE OPERARE. MENIURI $1 COMENZI

2007 ................. 11
RAPIDE ............................................ 16

Comenzi Home ...................................................................................................., .................. 16
Comenzi Insert ......................................................................................................................... 18
Comenzi Page Layout ............................................................................................................. 19
Comenzi View .................................... ,..................................................................................... 20

FACILITATI DE COMUNICARE tNTRE PACHETELE DE PROGRAME ALE PACHETULUI MS
OFFiCE .................................................................................................,.................. 21

MSWORD

1.1

FACILITATI DE OPERARE. MENIURil $1 COMENZ! RAPIDE ....................................... 27

1.1.1 Comenzi Office ........................... .................................................................................... 28
1.1.2 Comenzi Home ............................................................................................................. 29
1.1.3 Comenzi Insert .......................... .................................................................................... 31
1.1.4 Comenzi Page Layout .................................................................................................... 32
1.1.5 Comenzi References ................. " ............................................'............., ...........,.............. 33
1.1.6 Comenzi Mailings ...........................................................................................:,......... , .... 34
1.1.7 Camenzi Review........................ ..................................................................................... 35
1.1.8 Comenzi View ........................... ,..................................................................................... 37

1.2 REALIZAREA DE APLICATIlIN

MS WORD

2007 .................................................... 38

1.2.1 Configurarea spatiului de lucru ..................................................................................... 38
1.2.2 Folosirea }abloanelor, stilurilor }i temelor .............. :..................................................... 53

1.2.3 Formatarea}i pracesarea textului ................................................................................ 57
1.2.4 Utilizarea imaginilor ....................................................................................................... 70

1.2.5 Lucrul cu tabele ........................ ,......................................................................: ............. 76
1.2.6 Functii ovansate ............................................................................................................ 83
1.2.7 Generarea paginilor web ................................................................;.:..... ,.....' ..... '.:: ......~ 99
1.2.8 Protejarea documentelor ......... ,. .........................................................................'..........: 102

1.3 REALIZAREA DE APLICATIlIN

MS WORD

2003 .................................................. 113

1.3.1 Configurarea spatiului de lucru ...... :.......................................................... ~ ...........,: ..... 113
1.3.2 Folosirea }abloanelor ..................................... : ............................................................ 117
1.3.3 Formatarea textului }i procesarea textului ..........................................." ..................... 118
1.3.4 Utilizarea imaginilor ................................................................... ,................................ 125

1.3.4 Lucrul cu tabele ..............................................................................., ............................ 127

1.3.5 Gestionarea documentelor "melfi". Functii avansate ........................................... ,...... 130
1.3.6 Generarea paginilor web ...........................................................................,.................. 132

5

....... .6 Comenzi Data .....................................5 Comenzi Animations ............7 Comenzi Review..........4 Optiuni avansate ..1........5 Comenzi Formulas .4 Comenzi Page Layout ................. ........... ...2..3............ ........ .... .................................................."'... 232 3.......... : ........ "................... .......... ........... 210 2..............3... 205 2......... 136 2.""................................ de lucru ......................7 Comenzi Review.....1 Conf.6 Pagini web ." ....................... " ......................". 145 22........... . ................ ................... 197 2........................... 156 2... "......... " ........... ............................3...... 180 2........ .5 Baze de date . 145 2.............12 Comenzi Home ..........................................."'......1 FACILITATI DE OPERARE..... ................................ ............................... ................................................................ .... ....1 Comenzi 0ffice ....189 2......3..............................................2............................................. .......... "...................................1..... ......................:........ .... ......................... :.. ......: ............................"...... .................. ............ ........"...................... . ........................."'......................12 Comenzi Home " ...... .. .... 207 2...3........................ .................1................................... ............... .........8 Comenzi View .. .... ..2..."""'.. ........... 232 6 .......................3 Utilizarea formulelor de calcul in Excel .................... 227 3................Aplicatiifinale ..... ..................2............................ .............."..:...... :: .............................. ....... ..... ...........................216 MS POWERPOINT :3'......... .................'.. 173 2.......4 Optiuni avansate .......................................... 143 ......... "........................... .............. ............ ...................................1...~ .................... ".gurarea spatiului de lucru ........ 135 2.............6 Pagini web ................ 200 2.......'............................. : ...... ..3........... . ...................... 191 2............................................................:................ .....5 Baze de date ............... 144 2............ I ... ... 2...................... 208 2............................. ...........""""'.................................6 Comenzi Data ........ ...... :....1........ ......... ........... .................. 132 MS EXCEL 2..... :................." ........".... ........ : ...........3......... " .............................. ............. MEN1URI $ij COMENZI RAPIDE .................. " .......1........................ 141 2................-....... .......... 228 3.....................1.....................................' . ."" ...... .. ................. " ............................:................1..............:....................... 150 2.... 214 Aplicatii finale.......................... ... " ...8Instrumente de optimizare a decizfei: Solver ~i Scenario.................3....... ..2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul....3.................... . ................................... :. . .................... ...................................". ...................... . .... 197 2.......................... " ........... 139 2..................3 Utilizarea formulelor de calcul In Excel ...................... 231 3.......... 140 2.... ...... .....3 Comenzi Insert .2....7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver ~i Scenario............2................. " ....................... ...... ...................................3 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2003 ..'........... 229 3........." ............. ............4 Comenzi Design .................1..... 228 3......... .................. .......... :...............2..."........... '..................2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul ................................1 FAC1LlTATI DE OPERARE..........1........2 REALIZAREA DE APLICATII iN MS EXCEL 2007 .............................1 Configurarea spatiulu..................... 230 3................: ................. " . ..........7 Macro comenzi ..... 138 2............................................. ...............3 Comenzi Insert............ ........ 136 2..........................' 189 2....... " ..................................: ........""... ...... MENIURI $[ COMENZI RAPIOE .1.....................8 Comenzi View ....... ..... 230 3.......................................................... '.. :................................1 Comenzi Office . .3.......

.......1 FACILITATI DE OPERARE.........5 Meniul Slide Show ........................................................................................................................................................................................................3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS OUTLOOK 2003 .........2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS POWERPOINT 2007 ...1 Configurarea spatiului de lucru .............. 235 3.........4 Montarea diapozitivelor ..........................................3........................3 REALIZAREA DE APLICAT" iN MS POWERPOINT 2003 ...................261 3.................. 279 7 ................................................ 247 3................ 245 3.......................... 234 3............... 245 3...................2..............................................................................................................................1 Configurarea spatiului de lucru ........... 257 4...........3............................2............4 Formatori.............................. 236 3..................................... 233 3......... 238 3.2.. 269 Bibliografie .................................................... 261 4......2............................................................................................................................................................. .....................................................3. 248 3....3....................3.......... ............3 Crearea prezentori/or ................................3.............................3 Formatori.................... ........2..........269 4.................................................2 Crearea prezentorilor . MENIURI $1 COMENZI RAPIDE .......1 Configurarea spatiului de lucru .......................... 249 MSOUTLOOK 4.....................1 Configurarea spatiu/ui de lucru .........2 REALIZAREA DE APLICATIl iN MS OUTLOOK 2007 ..................................

.

~ respecti'V de paclietefe de programe: ~ 'Word. dar ji utifizatorifor care {ucreaza in mediu{ ~ Office. Ca urmare. darface referiri ~i fa faciutafife specifice 'Versiuni{or 2003 are padiete{or de programe ~ 'Word. sunt propuse apucafii ~ proiecte economice pentm care se soucitii proieaarea ~i reauzarea unor so{ufii informatice. asigurand competent:e de proiectare fi rea{izare de apucatii informatice fo{osind telinicife fi instmmentefe oferite de mediu{~ Office. cea de formare a unor a6iutiifi de operare in mediu{ OJfice ji cea de creare a competent:efor de proiectare ~i rea{izare a unor ap{icat:ii informatice pentm so{ufionarea unorpro6feme economice.xjstent:ei mai muftor 'Versiuni afe paclietu{ui de programe ~ Office. ~ !£tce{. a6iutafi ~i competent:e pentm utifizarea mediu{ui Office in rezo{'Varea unor pro6feme practice din diferite domenii socio-economice.mpfe ~feaming 6y doing"). fiecare capito{este stmcturat pe dow drecfii principafe. a'Vandscopu{de a sprijini dez'Vo{tarea rapUfa de apucaFii fofosind telinicife ji instmmentefe oferite de mediu{ ~ Office. .e{. (]]e~i este prezentat ~ un cadm conceptuaf. in acest modeste stimufatii creati'Vitatea uti{izatorifor in gasirea rapidii a unor so{ut:ii eficiente pentm aiferitefe pro6{eme economice carefac o6iectu{ acti'Vitiifii for curente. (]]atorita coe. a6iutatife practice ~ competentefe necesare pentm conceperea unor ap6ca#i iriformatice care sa asigure rezo{'Varea eficientii a unor cerint:e 9 . contri6uind fa cuno~tint:efe. {ucrarea a6unda in e:(empfe ~ ap{icat:ii economice rezo{'Vate prin fofosirea instmmentefor ~i telinicifor informatice oferite de metfiu{ ~ Office. ~ lPowerPoint ~ ~ OutLoo{ care sunt prezentate in aceasta carte. pentm asigurarea unei rigul'ozitiit:i a prezentari~ telinicife didactice utifizate se 6azeazii. {ucrarea prezintii telinicife ~i noutiifi{e introduse de mediu{ ~ Office 2007.Lucrarea are un pronunpat caracter apucllti'V. Strategia didactica uti{izata se 6azeazii pe telinici constmcti'Viste care stimufeazii apucarea creati'Vii a cuno~tint:efor do6andite ~ giisirea unor so{ut:ii ino'Vati'Ve pentm pro6femefe pe care uti{izatorii fe au de rezo{'Vat in acti'Vitatea for curentii. in speciaf.t6ordarea este in conformitate cu 'viziunea europeana introdusd prin Cadm{ I£uropean a{ ca{ijicdrifor. in aceastii perspecti'Va se menponeaza ca {ucrarea depa~e~te cadm{de operare in 9riediu{ Office. urmiirind asigurarea de Cltno~tint:e. respecti'V. lPentm stimufarea creati'Vitiit:ii ~i a {ucm{ui in ecliipii. ~ 'E:Q:. Lucrarea se adreseazii in primu{ rand strufent:ifor. in aceastii perspecti'Va. pe in'Vat:are prin apucapi practice ~ eXJ!.:. :MS <PowerPoint ~ ~ OutLook.

:M.ufpumim cewr care au contri6uit fa reafizarea fi aparilia acestei cdrfi fi afteptdm sugestiife de im6unata1ire a acesteia din partea cewr care 'vor parcurge confinutufacesteia fi vor utifiza informaliife prezentate.specifice de prefucrare a informafiiwr pentru rezoEvarea pro6femewr diverse din domeniuf socio-economic. 25fe6ruarie 2010 " 10 .

. Ribbon (bara panglica) . Tn lucrarea se va ilustra modul de operare ~i modul de dezvoltare de aplicalii Tn pachetele MS Word. .~- Principalele elemente de rnoutate introduse de MS. Office Small business.Office II Mediul Office. MS Office Professional Plus.zualizarea instantanee a: modificarilor pmduse Tnainte de valida rea acestora (executarea op1:iunii dorite). MS PowerPoil1t ~i MS OutLook. prin interfala Office fluent care contine elemente noi ~i un mod dinamic de transformare a acesteia Tn funclie dC3 contextul de lucru. MS Office Standard.Home edition. Excel 2007. . MS Office Professional. MS Office Enterprise. Principa'iele componente ale mediului MS Office Professional 2007 sunt reprezentatE~ de pachetele de programe: ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Word 2007. ' . . dar ~i a facilitalilor de operare din acest mediu performant de dezvoltare a aplicaliilor. barele de instrumente ~i rnajoritatea panourilor de acliuni Tntanite la Office 2003. i Prezentarea este structurata Tn scopul evidenlierii principalelor funclii oferite de mediul Office. Access 2007. . OutLook 2007 cu Business contact manager. ceea ce'are Cel efect vi. PowerPoint 2007.Of'fice 2007 MS Office 2007 introduce 0 noua viziune Tn interacliunea utilizatorului cu mediul Office. MS. Tn varianta 2007.~( Mlcrosoi't' c.bara specifica care Tnlocuie~te meniurile. Publisher 2007. 11 Live preview . MS Excel. fiind condensata sub forma marcajelor cu butoane $i optiunlori grupate pe actiuni.ofEmtmai multe tipuri de pachete de programe integrate sub forma: MS Office Bi~sic.colectie ce poate afi~a optiunile grafice Tn cadrul Ribbon­ ului. MS Office .

etc . Center.f~cilitate ce se n:.substituire a memiului File cu 0 lista revizuita de comenzi ~i o tiuni .Key Tip Butonul $i meniul Office Bara de instrumente Quick Access $i mini-bara de instrumente . etc Mini-bara de instrumente apam deasupra textului selectat~i ofera acces rapid la instrumentele de formatare (Arial. apare SfatEcran cu un indicator al ca!~etei de dialog ce va deschide acea ' o tiune . Undo.bara Spotlight . Dialog Box Launcher Bullets. al Microsoft OffiCE~ Online 12 .i1 cores· unzator indicat .bara care lite re~aza cele rnai uzuale comenzi Office (Save. . iar pentru continuarea ~i executarea procedurilor de accesare. Cut. 12.gase~te in sectiunea Featured in cadrul • casetei-de dialog New Document ~i eviden\iaza noul con\inut I .pictograme care apar In col1ul de jos al unor grupuri de pe Ribbon ( Status bar (bara de stare) (Ia indicarea unui declan~ator de caseta. Bold.facilitate de utilit:are a tastaturii In lipsa (in locul) mouse­ ului pentru accesarea rapida a comenzilor din Ribbon (se utilizeaza comanda Alt sau tasta F10 pentru afi~area Key Tips asupra oricsrei caracteristici. se va apasa butonul cu litera sau numr3r1.

9 la desChiderea oricarui document creat'intr­ o versiune ariterioara. iar daca exista caracteristici care nu pot fi afi!?ate SHU transpuse correct.facilitate care modul de realizare a conversiei la salvarea docUinentelor create in MS Word 2007 in formatul Word 97-2003. chiar daca acestea nu sunt utilizate in mod frecvent sau recent .facilitate care permite fixarea prio a accesibilita\ii la documentele de lucru in lista Recent Documents.facilitate care permite asigurarea compatibilitalii documentelor Greate lntr-o versiune anterioara (se verifica compatibilitate. elementele incompatibile fiind eliminate . Information ' Panel Selector de vederi I Diagnoza blemelor 13 . permite standard ale documentelor Salvarea in format de fifier XML Compatibility Checker • (Verificarea com Document.formular care. acestea sunt pezactivate la iderea in Office r intr-un format bazat pe . ceea ce permite reducerea dimensiunii fi 9ierelor. precum 9i cre9terea distribu refolosirii transferului acestora .fa~ilitate de salvare a limbajul XML (Extensible Markup Language).Fixarea documentelor sau anularea fixarii Modul compatibilitate .

facilitate de utilizarea modulelor inspector pentru Document identificarea ~i eliminarea datelor ascunse §i a informalii1or Inspector personale. Gicluri.efecte care mod~fica aspectul imaginii (umbre. liste grafice. Utilizarea MS Excel pentru crearea • diagramelor Tablou de diagrama - I la configurare. margini rotunjite. . . .gama variata de combinatii de formatare fi~iere I . .lfic $i dictionarul. matrice $i piramide). fonturi l'ji I efecte (umbre ~i cmumatii). margini rotul1jite !ii rotatii 3-D}. i §anfrenari $i rotatii 3-D.structuri $i stiluri de diagrama statistica' pregatite pentru a oferi diagramelor utilizate un impact informativ crescut ' . ' . comun · English . Stilurile individuale pot fi modificate Styles prin aplicarea de :umbre.gama diversificata de combinatii de formatare oferite de colectia Recolor Picture Quick Styles . ce ofera un aspect unitar documentelor. stralucire. procese.' (colectia Quick Styles) . fnlocul pachetului Microsoft Graph . acestea fiind pre definite sau create de utilizator I .crtx) pentru salvarea stilului diagramei.e'a IimbH engleze daca aceasta este a doua limbe utilizata in editarea textelor profesionale .forma care se confera la selectarea imaginii . elementece nu vor fi ·furnizate odata cu . stralucire. .faciliJate de activare a serviciului Microsoft Online pentru Assistant 1nleleger. reflexii.set de elemente grupate. .llui grafic.creaza un ~ablon de diagrama statistica (. reflexii.gama diversa dE' formatari $i efecte in diferite combinatii aplicate unui tabel (umbre. fi~irele corupte de viru~i ~i seta rile de regil?trii I . astfel incat orice modificare sau adaligire se va regasi Tn momentul rularii oricarui program al dictionar pachetului. prin utilizarea unor teme de culoare. rotatii 3-D~i transformari) '. stralucirE!!. relatii. . ierarhii. in scopul dea fi utilizat ulterior in 'alte documente. reflexii. margini rotunjite.faciliteaza adaut!area rapida a diverselor combinatii de Shape Quick formatare pentru forme.facilifate de utilizare 'diect~ a pachetului'MS Excel 'j:>entru inglobarea §i afi~area U.pachetul Office ~~007 folose$te Tn comun verificatorul • Verificarea ortografica §i qrtogp.Teme Picture Quick Styles • Aplicarea unei forme asupra unei imagini Efecte de imajJine Recolorare Picture Quick · Styles i Grafica • SmartArt Table Quick Styl'es §i efecte Tipuri §i efecte de diagrama suplimentare.diagrame ce reflecta procese ~i relalii (organigrame. 14 .

fiind oferite instrumente pentru partajarea ~i actualizarea documemtelor. ~Iemente utilizate Tn spec::ial Tn cadrul formularelor) . care inhiba toate functiile de actionare asupra unui document) :.Tnlocuire a continutului Tn mod accidental etc). bara de derulare.dotm) pentru un !?ablon word .comenzfActiveX (eticheta.facilitate care permite salvarea documentelor h.docm) pentru un'docl. ceea ce este necesar programatOl"ului Tn vederea scrierii de coduri sau macrocomenzi ..acuri distructive .s. ihstrumente $i informatii. Tn care se dore!?te a se afi~a sau tipari . chiar Tn condiliile detectarii unor erori de pqrnire a programelor Office 2007 (se utilizeaza doua moduri: Automated sau User-initiated) .icrate Tntr-un Document Manage.i ca final (accesibil num(~i Tn citire ..facilitate de salvare a documentelor ce contin macrocomenzi. valifdare etc. buton . cu posibilitatea de informare a persoanelor interesate de starea curenta a documentelor.salvare a unui document creat Tn format fix. retinfmdu-se forma ~i continutul. caseta de validare. prin utilizarea unui flux de lucru $i de validare 15 .mentword !?i (*.bara panglica specializata. indiferent de locatia calculatorului ..e pot ins(~ra Tn document pentru realizarea unor operatii specifice (selectie optiuni. caseta cu lista ~i buton de comutare) care . ce se poate utiliza pentru accesarea editorului de comenzi.de tip optiune. imagine.comanda Mark as final. cas eta text.ment Server (Documen~ Library depe un site de tip Office SharePoint). pentru protejarea calculatorului de at.software de Tntreprindere ce poate reurii echipe.bara care apa)re ca urmare a aplicarii setarilor de securitate Trust Center. ca pe un fax Macrocomenzi Microsoft Office Groove Document Management Server ~i SharePoint . butonde comanda. golire a confinutului.facilitate de rE~alizare de adnotari pe imaginea unui document . .protejare a foll"mei finale a documentului.facilitate de 'aldministrare a drepturilor acordate pentru un document Bara cu mesaje Microsoft Office safe mode Marcarea unui document Office ca final Crearea PDF sau XPS Microsoft Office Document Imaging File Developer . ceea ce se reaiizeaza prin definirea documentulu.facilitate de lainsare Tn executie.Information Right Management (IRM) Module de completare ~i controale ActiveX distribuirea dOGumentelor . lista ascunsa. pentru Tmpiedicarea pmdycerii unor modificari (~tergere. salvarea fiind Tn format cu extensia (*.scanat.

Pentru identificarea rapida a cotnenzilor privind meniurile. Comenzi Home Folosind comanda rapida Alt ~i litera H. se va activa' ecranul Home. 0 serie .Facilitati de operare. Meniuri ~i comenzi rapide Utilizarea comenzilor rapide. reali:z. d~finire de stiluri9'e lueru la nivel de document. .0 Cie comenzi' rapide (short cut:uri) au functii identice in toate pachetle mediului Office. Pentru realizarea rapida a unor operalii curente implicate de preluarea lli prelucrarea inforrnaliilor sepot utilize diferite combinatii de taste.ate prin combina1ii de taste. ceea ce spore~te viteza de lucru lli contribuie la cre~terea eficiel11ei de operare in cadrul pachetului de programe. . prelucrare la nivel de paragraf ~i character. care integreaza functiile de edifare. ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru aqtivarea rapida a meniurilor din oriee pachet d~ programe. conform 1abelului 2. "1 ' Tabelul'2 -':Comenii rapide pentru realizarea oper'i'tiilor curente de preluare !ii procesare . Principalele comenzi rapide pentru'activareameniurilor sunt prezentate in tabelul 1. . se activeaza tasta Alt. . faciliteaza operarea prin utilizarea exclusiva a tastelor. 'de Intnrm::lltli 16 .

Alt -+H -+ FP sauCtrl+Shift+C Alt-+H-+FO 17 .

18 .se va act iva ecranul 'Insert.i Align Text Right Align Text Justified Line Spacing Shading Draw Table Paragraph 'Ctr+E' Alt -+H-r.' Select Comenzi Insert Falasind camanda rapida Alt ~i literaH. ·Alt-+H-r. care reune~te contraale pentru introducerea unar pagini nai.a . Alt-+H-r.. a unar abiecte ~i/sau caractere etc.H Alt-+H-·-.AR sau Ctrl+R Alt -+H-r.PG .K Alt-+H-r.AJ sau Ctrl+J .

la nivel de pagine Iii de paragraf. se va activa ecranul Page. care reunelite controale pentru realizarea setarilor. dupe cum este ilustrat In figura 5 Iii In tabelul4.I SmartArt Chart Comenzi Page Layout Folosind comanda rapide Alt Iii litera P. I Orientation Margins i I Alr--+ P -+ M Alt -+ IP -+ 0 19 .

.:.-._. SZ Alt ----+ P .Size Columns Breaks Line Numbers Hyphenation Page Setup Alt ----+ P ._. se va activa ecranul View.-. care integreaz8 funclii specifice referitoare la viz~alizarea documentelor. B Alt ----+ P ... SP Comenzi View Folosind comanda rapida Alt ~i 1it:9ra W._. a~a cum este ilustrat Tn tabelul 5.Comenzi 20 .. Tabelul 5 . LN Alt ----+'p .. J Alt ----+ P -_. H Alt ----+p.

se pot efectua schimburi de date. iar cele stat ice sunt de tip inglobare. Meniul obiect reprezinta mE'niul ce' sa activeaza pentruefectuarea unor modificari asupra obiectului. Obiec:tul reprezinta un set de date pentru care se creeaza conexiuni de la 0 aplicalie la alta. obiectul fiind inglobat in formatul lui initial. bazandu-se pe conceptele de: obiect.suporta OLE. container etc. Metodele dinamice de partajare a datelor sunt cele de legare. client.~ aplicatia generatoare pentrua executa orice modificare asupra obiectului respectiv.1dow Position Switch Windows Facilitati de comunicare intre pachetele de programe ale pachetului MS Office Intre pachetele de programe din mediul MS Office. de tip dinamic. meniu. Tehnica utilizata este OLE ­ Object Linking and Embedding.server. Clientul' este reprezentat de documentul care pastreaza obiectul legat !iii inglobat (de' exemplu client poate fi considerat documentul realizatin Word care C1ontineo foaie de calcul).Reset WiI. daca aplicalia generatoare . Un client trebuie sa apelez. Acest meniu este meniul aplicatieidin care provine obiectul (aplicalie server). Pot fi create obiecte din orice date. Rezulta ca celedoua aplicalii vor conlucra 21 . Server este aplicalia din care provine obiectul !iii care este apelata de client pentrua rrianipula un bbiect.sau static.

fiind deschisa aplicalia server. sedeschide aplica1ia careva primi.). ~i anume: . pot fi inglobate .uta coman"da Paste Special din meniul Edit. se va opta pentru utilizarea legarii. Tnglobarea conduce la acelea~i rezultate folosind insa 0 tehnica diferita. spre deosebire de Paste. • se selecteaza Pa. in functie de "tipul conexiunii. • . Utilizareel comenzii Paste Special este ilustrata pe cazul legarii unei foi de calcul Ja un document Word. deoarece aceasta implica propagarea actualizarilor in containerele unde se afla legaturi la acel obiect./ lng/obare . Aceste informatiivor face parte din container ~i vor permite actualizarea obiectului din container concomitent cu modificarite efectuate in fi~ierul sursa.se selecteaza obiectul care va apare in documentul curent. obiectul (prin inglobarellegare). imagini etc. actualizarea datelor in fi~it3rul sursa a obiectului nu se va refl~cta in fi~ierul in care a fost inglobat obiectul. Obiectele inglobate pot fi modificate in fi~ierul care Ie con1ine.2). fiind actualizate frecvent. Obiectul inglobat devine parte a documentului container. Obiectele statice (fotografii. respectiv legarea sau inglobarea.). obiectul nu este rezident in container.comanda Paste are ca efect inserarea obiectului in o metoda simpla de executare a schimbutui 22 . ceeace are ca rezultat cre§terea dimensiunii fi§ierului destinatie. Astfel. Un alt. Tehnica de legare a unui obiect reprezinta crearea unei conexiuni intre fi~ierul care contine obiectul (fi~ier sursa) ~i fi~ierulcare pFime~te obiectul (container): Tn acest caz. in cazul tnglobarii. dezavantaj consta in faptul ca. d!~ca datete au un pronuntat caracter dinamic (rap~arte..ste sau Paste Link (figura6.' de date prin legare sau inglobare este prin copierea datelor dintr-un document ~i alipirea (Paste Special) acestora in alt document. a obiectului respectiv. • se exec. Actualizarea obiectului reprezinta modificarea in fi~ierul slusa. . apUcatia server etc . Utilizarea comenzii Paste Special. Pentruaceasta se procedeaza astfel: • se selecteaza obiectul (fOaia de calCul) care va fi tnglobatllegat. • in caseta de dialog Paste Special. are ca efect stocarea mal multor informatH despre obiectul respectiv. care nu sunt actuatizabile in timp. fiind doar prezent8 legatura corespunzatoare. Avantajul tehnicii de legare consta in faptul ca acela~i obiect poate fi' legatla mai multe destina1ii. §t anume localia fi~ierului sursa. in functie de specificul datelor. 0 actualizare a obiectului in aplicatia slJrsa va conduce la actualizarea acestuia in toate fi~ierele in care exista 0 legatur[1 la acel obiect. foi de calcut etc.). • se copiaza obiectul folosind comanda Copy din meniul Edit.schide aplicalia ' server in cadrul aplicatiei curente. Se va atege una dintre tehnicile prezentate. Container este un obiect care pastreaza alte obiecte (de exemplu: un fi~ier care contine mai multe obiecte etc. Meniul obiect va deveni meniul aplicaliei server care va inlocui temporar meniul aplicaliei curente. La activarea obiectului inglobat se va de.pentru realizarea unui document coerent.

comanda IPaste Link are ca efect crearea unei legaturi intre fi!?ierul sursa !?i eel container. Tn acest caz. . • pentru revenirea in aplicalia container. in acest caz se procedeaza in felul urmator: • se deschide fi~ierul contaim~r. se selecteaza meniul File. pentru cazul in care 23 . iar in cazul inglobarii continutl~lui fi~ierului in fi~ierul container caseta Link to file nu trebuie sa fie selectalta. Tn urma efectuarii acestor pa!?i. dupa care se va deschide obiectul pentru modificare fie prin dublu clic asupra acestuia. va fi activata aplicalia server corespunzatoare obiectului tnglobat. • se selecteaza caseta de validare Display as Icon. 0 alta modalitatea de efectuare a modificarilor asupra unui object leg at este aceea de a deschide fi!?ierul container ~i de a folosi informaliile de legare care indica numele fi~ierului sursa ~i respectiv aplicatia server. La inchiderea ferestrei aplicatiei server sau la activarea cursorului in afara obiectului se va reveni la fi!?ierul container.cadrul fi!?ierului cont.3iner. se procedeaza in felul urmator: • se lanseaza aplicatia contaijner ~i se deschide fi~ierul container. Tn cazul legarii. • se selecteaza legatura aSiupra careia se vor opera modificarile ~i se activeaza butonul Open Source. • se selecteaza obiectullega1t. modificarea se va executa prin deschiderea serverului. In mediul oferit de aplicatia server./ /egare . • pentru realizarea legaturii se selecteaza caseta de validate Link to File. asupra obiectului sursa. • se activeaza meniul Edit. Editarea obiectelor inglobate se va realiza Tn mod fo:arte facil prin deschiderea fi!?ierului container urmata de selectarea obiectului. precum !?i de un meniu care permite efectuarea unor modificari ulterioare asupra obiectului. in aplicatia server. ofoiectul este plasat in documentul container !?i dispune de un cadru pentru redimEmsionare. optiunea Exit. ceea ee va avea ca efect lansarea aplicaliei server ~i deschiderea fi~ierului sursa. • se selecteaza dill meniul Insert optiunea Object. fiind insa propagate in toate fi!?ierele container care contin obiectul in rr:~omentul deschiderii fi!?ierelor container. Legarealinglobarea se pot efectua avand ca obiect un fi!?ier. se vor face modificarile dorite asupra obiectului. !?i respectiv a fi!?ierului care conline obiectul sursa. • se efectueaza modificarile ~lsupra obiectului din fi~ierul sursa. • din caseta de dialog Object. Modificarile se efectueaza. C~ rezultat. • pentru salvarea modificaril()r efectuate. in acest caz. optiunea Save. fie prin activarea meniului Edit. in aplicatia server. optiunea Links. se selecteaza meniul File. opliunea Object. se activeaza butonul Create from File ~i se alege numele fi~ierului cu care se realizeaza conexiunea sau care va fi inglobat.

se muta cursorul in afara acestuia. • conform tipului de fi!?ier selectat. prin selectarea butonului Break Link. trebuie sa ramana in document cu farma pe care 0 are la un moment dat. In aceasta fereastra. la arice modificare a fi!?ierului sursa care contine obiectul legat. • se plaseaza cursorulln locul in care se dore~te inserarea obiectului (fi~ierului) . se procedea2:a in felul urmator: • se deschide fi~ierul conta. Anularea legaturii se face tot in fereastra Links (activata prin secventa Edit/Links). Tnglobarea unui fi~ier se poate face ~i simultan cu crearea acestuia.fi~ierul va fi afi~at In fi~ierul container sub forma de pictograma. se poate opta pentru ruperea legaturii. ceea ce va induce inchiderea aplicaliei server !?i revenirea in aplicatia container In care obiectul creat se afla inserat. Daca legatura este configurata pentru actualizare manuala. Daca legatura este configurata pentru actualizare automata. oriee modifican~ a obiectului sursa va fi reflectata in fi!?ierul container la deschiderea acestuia. simultan cu crearea fi~ierului sursa. • se selecteaza meniul Im:ert ~i respectiv opliunea Object din cadrul acestuia. optiunea Links. se va alege tipul de fi!?ier dorit (figura 5. Trebuie precizat ca in cazul in cam se efectueaza legarea unui fi~ier. astfel in cat obiectul nu va mai putea fi actualizat atunci cand se opereaza modificari asupra fi!?ierului sursa. din secliunea Update method for selected link). atunci. 24 . in cazul in care utilizatorul decide ca obiectul legat. Tn cazul utilizarii legaturilor. ceea ce induce imposibilitatea efectuarii actualizarilor pana la deblocarea acestora.ner. • finalizarea operaliei de legan~l1nglobare se face prin apasarea butonului Ok. Configurarea legaturilor se realizeaza in fereastra Links activata din meniul Edit. obiectul va deveni asemanator cu arice obiect inserat in fi!?ierul container prin operatiile Copy/Paste. se realizeaza setarea legaturii in modul de lucru manual (Manual Update) sau automat (Automatic Update) prin schimbarea parametrului update din sectiunea Update method for selected link. se vor repeta pa!?ii de actualizare a obiectului legat. realizandu-se crearea obiectului. Tn acest sens se disting: m()dul manual !?i cel automat de actualizare a legaturii. acesta trebuie sa fie anterior creat. utilizatorul poate controla propriet'Wle acesteia. Tn acest caz. se va deschide aplicatia server corespunzatoare. • dupa terminarea lucrulul cu obiectul. • in caseta de dialog Object se activeaza butonul Create New. iar din lista de fi!?iere afi!?ata. Tot in fereastra Links se realizeaza !?i blocarea legaturilor (selectarea casetei de validare Locked. Pentru inserarea unui fi~ier intr-un fi~ier container. Una dintre caracteristicile importante ale legaturii este modul de actualizare perm is de aceasta.2).

. Word dispune de instrumente de grafic8i pentru realizarea ~i procesarea unor imagini. distanla dintre randuri. in Word utilizatorul poate controla atat aspE~ctul textului prin schimbarea fontului.elor de prelucrare specifice pentru domeniul socio-economic. Permite scrierea. fiind propriu mediului Windows.atat elementele de interfala. dar ~i la facilitalile de comunicare ~i creare a unor fluxuri de lucru. precum 25 . Power Point. Acest procesor de texte include ~i 0 serie de instrumente pentru efectuarea operaliilor de verificare ortografica ~i gramaticala a cuvintelor ~i frazelor. care prin functiile incorporate permite utilizatorilor efectuarea calculelor matematice. Aceste componente sunt: Word. Principalele facilitali introduse de MS Office 2007 se refera la interfala Office fluent. Excel. marginile etc. ed~tarea ~i tiparirea documentelor. Excel este aplicalia de calcul tabelar. prin folosirea eficienta a funcliilor ~i instrumentelor puse la dispozilie de mediul MS Office. Un alt avantaj important asigurat de versiunea 2007 a pachetului de programe Office este reprezentat de facilitalile de partajare a informaliilor intre diferite grupuri de lucru. Totodata aceasta versiune este orientata spre realizarea unor aplicalii care sa asigure un suport decizional. dar ~i facilitatile de integrare ~i comunicare asigura crei~terea eficienlei in proiectarea ~i realizarea de aplicalii informatice. interfala care asigura fluidizarea accesului la diferite funGlii ale produselor software. Pe langa funcliile specifice de tratare a textului. in cadrul lucrarii se vor prezenta . Outlook.3me se regasesc unele componente care au devenit tradilionale odata cu evolulia pachetului ~i care au fost menlinute ~i dezvoltate in toate versiunile. cat ~i tehnicile de proiectare ~i dezvoltare a aplicCllliilor informatice care sa rezolve probleme concrete. stilului ~i marimii caracterelor. dar ~i de publicam accesare in spaliul web. Microsoft Word este procesorul de texte cel mai utilizat. in special prin introducerea unor noi facilitali in MS Excel ~i a unei comunicari eficiente cu MS Sal Server Reporting Services. pentru a asigura dezvoltarea unor abilitali de opl3rare in mediul Office. cat ~i conf~gurarea unor elemente precum indentarea. prin asigurarea integrarii cu MS Office SharePoint 2007. cu puternice elemente de business inteligence. in acest pachet integrat de progr. financiare. statistice etc. cat ~i de instrumente specifice pentru realizarea tabelelor ~i efectuarea unor calcule.Avantaje introduse de MS Office 2007 Sistemul MS Office 2007 introduce un mediu performant de dezvoltare a unor aplicalii informatice conform cerin'. Organizarea mai buna a informaliilor.

textului i se pot adauga diagrame. Acest program prin facilitati!o pe care Ie ofera reprezinta un instrument eficient pentru organizarea !?i desfal?urarea activitatilor de birotica. 26 . a calendarului l?i a listelor de lucrari. Power Point este un program de prezentare care permite combinarea prezentarilor de tip static (diapozitive) cu prezentarile electronice cu efecte multimedia. inlantuirea imaginilor statice conform unui scenariu. permite realizarea unor prezentari multimedia foarte atractive l?i sugestive. a agt:mdei de lucru. 0 alta 'facilitate importanta a acestei componente consta Tn operarea dinamica a modificarilor efectuate asupra datelor ce fac obiectul formulelor !?i functiilor.!?i realizarea rapida a unor reprezentari grafice a datelor numerice redate sub forma structurilor tabelare. Outlook este un program de gestionare a informatiilor pentru organizarea "mesajelor de pOl?ta electronica. Pentru imbunatatirea impactului vizual. tabele !?i imagini.

lucrarea cuprinde 0 prezentare a mediului de lucru MS Word in versiunile 2007 !. funclii de prelucrare a toxtului !. functii de prelucrare a irnaginilor.?i in versiunea 2003.?i 2003. Prezentarea principalelor funclii iille pachetului de programe Word va urmari deprinderea utilizarii acestora prin prezentarea unor exemple practice.?i imagini. in special pentru cazurile de introducere !.?i a documentelor. funclii de prelucrare a tiilbelelor. tabele !.1 Facilitati de operare. cuprinzand: ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ facilitali de operare. funclii de comunicare CIJ alte aplicatii. Meniuril(:~ prezentate sunt specifice MS Word 2007. se activeaza tasta Alt (Figura 1). _ '• J " .?i numeroase exemple !. cat !. Pentru identificarea rapida a comEmzilor privind meniurile. a facilitalilor de operare. Pentru dezvoltarea abilitali10r de procesare. precum !. fiind ace lea !. 27 . realizate prin combina1ii de taste. ceea ce permite vizualizarea controalelor pentru activarea rapida a meniurilor.?i in 2007. funclii de generare a paiginilor web.''d''': W • ' .?i aplicalii rezolvate sau propuse spre rezolvare. Prezentarea este structurata conform necesitali10r curente de procesare a textului.?i a documentelor de mari dimensiuni.'''''''o':'r'. 1. Meniuri §i comenzi rapide Utilizarea comenzilor rapide.?i procesare rapida a unui volum mare de informalii. Principalele comenzi rapide pentru activarea meniurilor sunt prezentate Tn tabelul 1.?i modificarea documentelor care contin text. dar comenzile rapide corespund mediului Office. faciliteaza operarea. " Procesorul de text MS Word repn9zinta un instrument eficient care ofera functii pentu realizarea !. funclii de configurare a spaliului de lucru !.

a!?a cum sunt prezentate in Figura 2..As. ~conl!:l!'rt ~ HI ~.I R ·1 I Sav.1. ~ -i'O -i'O ~ ~ ~ :I ~ ~ ~ ~ ~ ~ -.Controale unice pentru apelarea rapida a meniurilor 1..Comenzi Office 28 .. ---l I ..Figura 1 .1 Comenzi Office Butonul Office deschide lista de acliulli.

2 Comenzi Home Folosind comanda rapida Alt !?i litera H.1. Tabelul2 . conform tabelului 2.1. prelucrare la nivel de paragraf !?i caracter. se va activa ecranul Home. Pentru realizarea rapida a unor operatii curente implicate de preluarea !?i prelucrarea informaliilor se pot utilize diferite combinatii de taste.Comenzi rapide pentru realizarea operatiilor curente de preluare ~i procesare de infnrrn""tii care 29 . dupa cum este prezentat in Figura 3. care integreaza functiile de editare: definire de stiluri de lucru la nivel de document.

rf+U .1+t IAlt ---to> H ---tIl.lowercase UPERCASE Capitalize Each Word tOGLEcASE Text Highlight Color Font Ce%r Font Alt ---to> H -----J> '1+1 Alt ---to> H -----J> ./ Alt ---to> H -----J> FC IAlt ---to> H ---tIl. ::r+C Alt ---to> H ---tIl.FN sau Ctr/+D I I Text Center Select 30 . Alt ---to> H ----Ilo.

1. care reunel?te controale pentru introdueerea unor pagini noi. al?a cum rezulta din FIgura 4 l?i din tabelul 3. in documentele gen4~rate in Word.3 Comenzi Insert Folosind comanda rapida Alt l?i litera H.1. se va activa ecranul Insert. 31 . a unor obiecte l?i/sau caractere etc.

Figura 5 .1.1.Meniul Page Layout §i comenzile rapide 32 . dupa cum este ilustrat in 5 in tabelul 4.4 Comenzi Page Layout Folosind comanda rapida Alt!?i litera P. se va activa ecranul Page. care reune!?te controale pentru realizarea setarilor la nivel de pagina !?i de paragraf.

5 Comenzi References Folosind cornanda rapida Alt ~i litera S. note de subsol.1. se va activa ecranul References.1. Figura 6 . irnagini etc.Comenzi rapide pentru remlizarea operatii1or curente de setare la nivelul diferitelor obiecte 33 . care reune~te controale pentru realizarea setarilor la nivel de tabele.Meniul References §i comenzile rapide Tabelul 5 . a urn rezulta din ura 6 din tabelul 5..

Comenzi rapide pentru realizarea operatii1or specifice de realizare corespondenla ~i 1mbinari de documente 34 .'~~f.6 Comenzi Mailings Folosind comanda rapida Alt ~i litera M.1.S . Next Footnote Show Notes Footnotes & Endnote • sau Alt+Ctrl+F Alt ---.+ Q I i I 1.fr Tabelul6 . care reune~te controalele specifice pentru realizarea operatiilor specifice pentru realizarea corespondentei. S ..+ H I Alt ---.+ 0 Alt ---.~~~~:. S ....'p~g~. a imbinarilor de documente ~i altor operatii similare. ~ri.~'. a~a cum este ilustratlnfigura 7 i in tabelul6. se va activa ecranul Mailings.I .

35 . care integreaza func1ii specifice referitoare la verificarea ortografica ~i sintactica a textelor.7 Comenzi Review Folosind comanda rapida Alt ~i mera R. protectia documentelor ~i alte funclii similare. urmarirea modificarilor efectuate asupra documentelor.Finish & Merge 1. a~a cum este prezentat in figura 8 ~i in tabelul7. se va activa ecranul Review.1.

Figura 8 .Meniul Review §i comenzile rapide Thesaurus 36 .

se va activa ecranul View. care integreaza funclii specifice referitoc~re la vizualizarea documentelor.8 Comenzi View Folosind comanda rapida Alt ~i litera W.1. 37 . a~a cum este ilustrat in figura 9 ~i in tabelul 8.1.

u'Wizatorul poate efectua propriile setari !?i configurari. prin configurarea !?i setarea meniurilor !?i a optiunilor de lucru conform solicitarilm utilizatorului.1 Deschiderea aplicatiei Word 2007 Pentru deschiderea aplicatiei se poate proceda in felul urmator: ~ Start\A1I Programs\Microsofft Office\Microsoft Office Word 2007 sau 38 . cat !?i la realizarea unor setari specifice la nivel de document sau dE~ pagina in cadrul documentului. Tn afara de aceste facilitati oferite implicit de acest pachet de programe. conform cerintelor sale de prelucrare. 1.1.1 Configurarea spatiului de ~ucru Operatiile specifice de configurare a spaliului de lucru se refera alat la personalizarea interfetei MS Word. meniurile sunt sensitive. reconfigurandu-se automat in functie de contextul de lucru.2. 1.2.1.2 Realizarea de aplicatii in MS Word 2007 In cadrul pachetului Word 2007.

oft Office Word 2007 are un singur centru de contrell in care sunt adunate toate elementele esenttale. 2. re prezinta activitati esentiale din Excel.).Customize Quick Acess de comenzi pe ecranul Toolbar de lucru Comenzile utilizate eel mai frecvent sunt regasite Tn Utilizarea Comenzilor opliunea Popular Commands. Pentru a readuce Panglica. se ac1ioneaza pe orice fila 0 data. 1. insa pentru afi~area altor butoane se vor eonsulta eomenzile din Comand Not in the Ribbon. dublu click pe pangl(ca ~i comenzile dispar temporar. Sau se actioneaza mouse-ul dreapta pe oricare buton din Panglica ~i apoi pe Minimizare Panglici. numit Panglica. Introducerea categoriei OfficE! ­ Word Options . All Commands sau Drlplay Pro. se actioneaza cu butonul din dreapta mouse pe 0 fila.> executand dublu click pE~ pictograma corespuzatoare de pe desktop cu numele produsului Microsoft Office Word 2007 for Windows Pictograma unui fi~ier realizat cu Word 2007 este f~' iar exiensia este docx. apoi din nou pe Minimizare Pa componente de baza ale Panglicii: Fille Exista ~apte file In partea de sus.2 Vizualizarea barelor de instrumente pe ecranul de lucru Configurarea spa.1. Oricare dintre file este cea activa.iului de lucru Elste prima etapa care trebuie efectuata atunci cand se dore~te utilizarea aplicaW~i Microsoft Word. aeestea sunt configurate de sistem. Gru Fiecare fila are care 39 .2. Pentru a Ie readuce.ofing Save Advanced Componente de bazi ale Panglicii Micro::.

1. 3. Bara §i butoanele de derulare orizontala. Comonzi 0 comanda este un buton. Mailings. 0 caseta de introducere a lor sau un meniu Obiectele de control ale word 2007 Fereastra programului Microsoft Office Word 2007 contine urmatoarele obiecte de control: Butonuf Office. 1. Controalele de marire I mic§orare. Insert. conform procedurilor prezemtate: 40 . Optiunea cu sec1iuni ~i casete de dialog (cu butoane de declan§are a casetelor de dialog). View). Page Layout.lmpreuna elemente corelate. Bara §i butoanele de derulare verticafa. se poate activa sau dezactiva aparitia unor butoane in cadrul interfetei pachetului de programe. Butoanele de vizualizare. Bara de stare. Review. Bara instrumentelor pentru acces rapid. Suprafata de lucru. Bara de nume.3 Introducerea unor noi butoane pe ecran Pentru asigurarea confortului in operarea in mediul MS Word 2007.2. RI~ferences. Bara de meniu (contine in mod implicit meniurile Home.

.:ihow B~low the Rib~oh Mi!1imi:u:theRlbti~n Eliminarea de pe ecran a Sl~ debifeaza opliunea dorita din eticheta Cl!Jstomize Quick Acess Toolbar din stanga unui buton i sus a ecranului sau click dreapta pe suprafala . pentru activare se bifeaza [f] o o 'Print F'. ..~--- lop: .. .1..i a antetului/subsolului de pagina Setarile specifice la nivelul unei pagini se pot realiza conform procedurilor rezentate In tabelul urmator: Setarea paginii Page Layout\lPage Setup -sectiunea Mlargins pemite stabilirea distanlelor fala de marinile exterioare Mar...Intoducerea unui buton nou din bara rapida S4~ bifeaza optiunea dorita din eticheta CrJstomize Quick Acess Toolbar din stanga SLOS a ecranului sau click dreapta pe suprafata albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a optiunii ~i adaugarea butonului. E)(emplu: Butonul Open se gase~te In categoria Customize Quick Acess Toolbar....... .lflng· & Grammar o Undo Redo Draw Table MOle Commands . Left: 41 ..."..eview Spe... 1..--....4 Stabilirea dimensiunilor l[Jaginii .2.. albastra a meniurilor pentru accesarea rapida a o )tiunii ~i eliminarea butonului.-----c--..gins...

blocurilor construite Utilizarea antetului ~i subsolului de pagina. Procedura este prezentafta In tabelul urmator: Introducerea Insert\Text blocurilor -In sec. facilitate nou introclusa prin pachetul MS Word 2007.6Ifif~fR~~'~] From edge: tlhader: 11. size: 1M Wipth: ~I 121 em 129. se poate introduce antet ~i subsol de pagina in mod diferit pe paginile pare.iunea rezelVata Text pot fi introduse blocuri de construite constructie.5 Introducerea antetului/subsolului de pagina.1. conform cerintelor utilizatorilor. Utilizarea unor blocuri construite reprezinta un element de automatizare a unor opera. fata de restul pagmilor (Different first a e ii' 1.iunea rezervata antetului §i subsolului pot fi introduse: a subsolului -formate implicite din Built In'BI:l\lit:tl!l de pagina -numarul paginii curente Introduce rea orei 'Ii datei ~i numarul de pagini din document r-f) Insert\Text -in sectiunea rezervata Text pot fi introduse: -data!?i ora~.~. astfel se va 42 .-sec~iunea Papelr permite stabilirea dimensiunilor paginii 'Ii a unor setari la imprimare Paper.jff~. precum ~i utilizarea datei ~i/sau orei curente se realizeaza conform procE. se pot defini mai multe componente care sunt reutilizabile.27 em ~I Eooter: 11.- -folosind sec~iunea Layout se pot configura antetului 'Ii subsolului de pagina Headers and footers '-.durilor prezentate structurat n urmatoarele tabele: Introduce rea Insert\Header and Footer antetului 'Ii -in sec.-.27 em ~I Astfel. Tn acest fel. element nou introdus de Word 2007: -Quick Parts ajuta la eliminarea repetarii scrierii numelui si adresei companiei pe fiecare nou document creat.~. datei 'Ii orei.7 em ~I H~ight: till proprieta~ile ~--'--------.ii repetitive. respectiv impare (Different odd and even) sau se poate introduce antet diferit pe prima pagina . ~l Different ~dd an:J even fE'f9.2.

care pot fi inserate rapid Tntr-un document. KeyWOrd. Company Address/Adresa Firmei. Company E-mail/E-mail Firma. Se activeaza etiicheta Insert IQuick Parts $i apoi click pe optiunea Field -se executa click pe butonul cu sageata a listei Categories l?i apoi click pe 0 categorie pentru a restrange numarul de nume de camp afil?ate. -se precizeaza proprietatile campului.inclusiv Author/Autor. Campurile Quick Part insereaza informatia pe care utilizatorul 0 furnizeaza in caseta Document Properties sau insereaza 0 caseta inlocuitoare care se va putea completa ulterior. Manager Publish Date StirtlJs SuhJect lltJe Crearea unui camp Quick Part Procesorul Word ofera 0 gama larga de elemente Quick Part definite . -se executa click pe campul dorit a se utiliza. Userlnlt~ USerflll'lmtl 43 . Manager/Director l?i Status/Forma de organizare .caseta de text cu informalia respectiva. -a oi click e forrnatul dorit i finalizare cu OK. Company/Firma.

proprietatile dorite.. salvare. resnel'::nv Delete Close. Save In l?i Options. salvare l?i tiparire a unui document se realizeaza conform rocedurilor rezEmtate in tabelul urmator: . Category. v. se selecteaza din lista l?i apoi se executa click pe butonul Insert. Deschiderea unui document folosit Click pe butonul Offic 9i apoi click pe documentul recent dorit 44 .2. Description. -se finalizeaza cu 0 K Pentru a insera S:3U a l?terge un bloc de constructie.. deasemenea. Pictograma Pin de la dreapta numelui fil?ierelor din meniul Office permite " rinderea" i "des rinderea" documentelor din lista. -se executa click pe' butonul Edit Properties.6 Deschiderea unui nou document sau a unuia deja existent. printare Operatiile generale de accesare.:uc pe bara Quick ! document din Acess Toolbalt fereastra sau programului fie prin folosirea unui document lucrat de curand din lista Recent Documents.. inclusiv Name Gallery. -se va modifica.1de e bara QUick Acess Toolbar Deschiderea unui Ofiice\Open sau apasarea butonului =. pentru a fi la indemana. 1. -se selecteaza bloGul de constructie Quick Part pe care se dorel?te a se modifi<::a. . Usta Recent Documents poate permite adaug(~rea de documente.1.. Deschiderea unui Ofiice\NeW\Blank Document sau apasarea butonului document g o l J .Crearea §i modificarea blocurilor construite Se activeaza eticheta Insert/Quick Parts l?i apoi click pe optiunea Building Blocks Organizer. chiar daca nu au fast accesate de curand.

.doc pentru versiunile 97-2003.. Word 97-2003 Document Document .Ignore Once' . ' "Wsau Ch ange AliI...··._ . Word Conversia unui document existent 2007 intra pe modul Compatibilitate. se L . Word Macro-Enabled Document rlotd 97-2003 Dcn:urnent . refolosire i ortabilitate. 2.i gramaticala Click Review . pentm a afil?a 0 pioneza verde (documetul este aga10ilt) in lista Recent Documents. Desprinderea: click pe pictograma Pin din dreapta • pentru a afil?a 0 pioneza gri in lista Recent I Documents... ··.vord " Salvarea in format word 2007 se va face intr-un format de fil?ier bazat pe XML (Extensible Markup Language).. APOI....l] .·.' p _ ¥ J 45 ...·.. in vechiul format. Office\Save As sau butonul [~ de pe bara Quick Acesl.: 'with Wo~d 97 -2003... Salvarea documnentului Word Office\Save. se poate configura Im. ceea ce va reduce considerabil dimensiunile fil?ierelor. numele docurnentululJEile lI. Documentul ramane in vechiul format pana la apelarea optiunii de c(mvertire la formatul2007.I't..Iamel ~i tipJ:lLfi~ierului: Save as ~ype.a1ia unde se salveaza (op1iunea Save in)..au cu extensia . fu'll~i Daca se ale!le Save As. Salvarea se va face tot pe versiunea anterioara. asigurand cc:lpacita1i sporite de recuperare a fil?ierelor ~i va permite ob1inerea unei compatibilitati mai mari.ot(J3'lllo (1:1 ment Salle a cOpy of the document that is COn1 patll)I. ..Spelling .Prinojerea: click pe pictograma Pin din dreapta. '. din fereastra deschisa. precum l?i 0 I mai buna acta'are...:hang'e:AI1 " y :..~•.. apeM~nd tot la modul compatibilitate...\.click Ofiice\ Convert\OK. noile fu11 clii si caracteristici care nu pot fi afil?ate sau de tip Word 97­ 2003 la Word 2007 convertite corespunzator sunt dezactivate. indicat pe bara de titlu. Verificarea ortografica . I Conversia: .. La deschiderrea unui document din alte versiuni.~h~flge·?l.~~~= (omiterea cuvantului) sau Add Dictionary ~~~~ (a~augarE:lacuvantului in diclionarul propriu) sau Change ·1> ' . Word :!fl'. Toolbar OP1iunea Save As confera utilizatorului posibilitatea salvarii documentului sub extensia .docx numai pentru word 2007 s....""'Word Template ord Macro-Enabled Template 97-2003 Tem late " .

~] ~I. !.'. editarea textului in Print Preview. Office\ Word Options' Proofing.. Finalizarea opE~raliunilor se incheie cu click pe OK. comun tuturor ro ramelor dill achetul Ofiice 2007. ~§i apoi se selecteaza diclionar.l!s. Click pe Add pentru inserare diclionar existent. / IimM . D· t' . pentru selectarea unui dictionar prestabilit.·"·. modificare. pagina . deasemenea. vor fi preluate I-:-:-:----:-:_ _ _ _ _t-Cde toate progrclmele achetului Office. Daca textul oGupa prea mult in '..'O:ld.~'!.. se se Iecteaza pen t ru ~ IC lonarles t.~oh~?~~g.0 validare (default). La f%sirea initiala a unui dictionar. Se poate. Click pe ChanrJe Default.h'~I~'. pentru adaugarea in !ista.Print Preview sau butonul ~~~de pe bara Customi2:e Quick Acess Toolbar Pentru a vizuclliza una sau doua pagini click pe butonul One page Two Pages~Ji~loP~'9i~ . pentru Click pe Edit Word List . 46 . Click pe New pentru crearea unui nou dictionar.°"<. pentru adaugare. ("'tl.~Jist:< •. Vizualizarea inainte de tiparire Office .~\Iag~~~: . Click pe . ~tergere sau editare de cuvinte.st:rSi1~. Toate modificarile efectuate Tntr-un dictionar. Pentru verificarea gre!?elilor dintr-un document. adaugare dictionar nifiei~Fi~~~~ti~j .Utilizarea dictionarelor particularizate selecteaza AU1:oCorect ' . sageata listei Dictionary language o ~~.ior{aIi~s. word 2007 va crea automat un dictionar de excluderi pentru cuvintele cu un confinut nepotlivit.6. ' ~utQC~rt:e(:~ .~.... click pe Custom ...Print .lit~~~(.'\.~ ~i Word incearca sa reduca fontul !?i spatierea pentru incadrare. Editare. se poate folosi butonul Shrir~k One Page~. . Click pe Remove pentru stergerea unui dictionar. Word 2007 pune la dispozitie verificator ortografic." •.

~. printing ~ Scale contentfm 840.·0 Priht tl) fil~ Df4ahu~hdiiPl~' sau din caseta de dialog Options Print ~' SSt[dRslpentru lncheierea procesului.:! Nota: La tiparirea cu ajutorul Manual Duplex se va tipari numai prima (ata a fiecarei a doua pagina §i apoi se va cere reintmducerea paginilor in imprimanta. Se finalizeaza cu OK. Def.groundQ) o Print pages in I. Modalitatea de a efectua setari generale de lucru privind imprimarea prin: Office . 47 ..Print . Se selectea.ack. o Use draft llualitv ~ Print inll.ulttray.Print Preview sau butonul .Print .5 xii" papenize.Word Options ~i apoi Advanced.8.Print . ~printer setting. pentru ti arirea (etei a doua a fiecarei coli.docury'lent Imprimarea documentului pe ambele fete ale colii de hartie Daca imprimanta nu recunoa~te tiparirea pe ambele fete ale colii so poate folosii optiunea Manual Duplex . Imprimarea • documentului Office .~a caseta de validare Print on front of the sheet for duplex printing ~i Print on back of the sheet for duplex printing.!Verse order [] Print iSML tags o Ptint field (oae" instead of their value! [J Print on fIont oHhe sheetfor duplex printing [J Print 01'1 bllCk 01 the sheet for duple. daca • este afi~at din bara Customize Quick Acess Toolbar • Se pot seta diferite op1iuni de printare daca nu se dore~te listarea intre!~ul~i .

' .~J Ll ~pa(es CJ Paragraph . ~Qif. .1.m~iii~j.''~0.2.~. " '. " .cas Introduce rea (eliminarea) riglei Vizualizarea marcatorilor de formatare pe text (caracterelor netiparibile) ffice Word Options\Advanced\ Display ~ Sl1o'.b.·-. __. . llertifal ruler in Print Layout view Office Word Options\Display -se bifeaza numai casetele necesare sau numai ultima pemtru afiliiarea toturor marcatorilor Al'Wa~$~~b~.r:~.1I formatti.hOl<\(.mea >tlfementSin units of: ~entimeters Mnfil'l1eters Points Pi.a."'.1}!< text D Optional h:!lphens [ ] ObJ!"ct anfh 0 rs ~ S..marks Hig(~en ~ . D It.t~~.. necesare prelucrarilor curente dupa cum este ilustrat prin procedurile urmatoare: Modificarea zoom-ului paginii View\Zoom sau dimensionarea din josul ecranului sau View\Zoom Schimbarea modalitatii de vizualizare a paginii Introducere (eliminarea) barelor de derulare Schimbarea unititii de masura pentru distante ShO'N .rks oJ.7 Stabilirea unor setari gener~de in Word Setarile generaIe de pagina se ref(era la modul de vizualizare.~~~~.ng ma..'~ 'j <i' . ...~. de afi~are a unitatilor de masura ~i a altor modificari similare." " .aittti'!e·'mee!l: .Cfe:r.!!.1.. . 48 .-iC' ::r..

:.. Access'll . . II EnQUsl} (United States) ~ ....2.•• . scrierea cu Idiacritice Schimbarea limbii poate fi configurata 9i prin combina1ii1e de taste Left Alt+Shift sau Ctrl+Shift.1.. devine t -tasta..HId81J . 49 . •. InfoPath'l] Modificarea optiunilorl preferintelor de baza ale aplicatiilor: numele utilizatorului.ls. I devine a -tasta: z devine y (9i invers) -caracterele asociate tastelor simbolice se modifica . Elroel'l .. -tasta { devine a -tasta.ser name: !valued Pil. folderul prestabilit..... ~ ~.• .'J.. salvarea documentelor Office Word Options\Popular .I-sau HOmelParag'SPliuh lWt....i...·'" - :.8 Modificarea limbii ~i scrierea cu diacritice Schimbarea limbii implicite utilizata pentru introducerea 9i editarea textului se rea r lzeaza pnn respectarea )roced un'1or prezentate: Schimbarea limbii ".. Modificarile survenite in cazul trecerii la limba romana. ) devine i -tasta : devine ~ -tasta.}.modificarea locatiei implicite pentru salva rea automata a documentelor realiza~te in Word 1. \IIIor<nl . In functie de op1iunea bifata din Start-Control PanelRegional and Language Options.::f). .'. [Wse ~ Office Word Options\Save .. 'h.ckald Bell C~stom:!_~ !niUa.: .permite schimbarea numelui 9i a ini1ialelor utilizatorului !J.

franceza sau spaniola. textulUl reda::tat in poate fi reallzata .nll~"~ ii franceza Traducerea automata a textului Review\Proofing\Translate ¢}. Traducerea textului mai poate fi efectuata !?i cu a'utorul anoului de activitati Research Despartirea in silabe la ca atul randului Sugerarea sinominelor cuvintelor Inlocuirea automata a . SpanshQ:trternationallSQrtj . chiar pe parcursul introducerii acestuia sau prin verificarea ortografica !?i sintactica a unui document deja realizat se executa conform rocedurilor structurate in tabelul urmator: Verificarea ortografiei .} Fremh (Fratl.9 Corectarea automata a textu~ui Activarea functiei de coreclie automata a textului.2.) t El Tum Off Trllmfation Sc~een:rip Pentru traducerea rapida a unui cuvant intr-o alta limba.>:>1' ' t I~~. <~~-:I RevieW\Proofing\Thesaurus Review\Proofing\Research\AutoCo rrect 50 . unor cuvinte Page Layout Hyphenation .~ I El!1gllsh (US.rransiatt -traducema poate fi realizata doar prin comutarea intre limbUe engleza. in mod prestabilit. .1. Ii ). totu!?i sunt disponibile !?i alte limbi online.~:~~~'e:ar~'l~. Afab~C (Saudi Arabia) '.1. doar raporta'~ la cele Ilmbi de clrcula~ie . major!!: .ce). la Microsoft Office Online. se poate active Enhanced Screen Tip (Sfat Ecran) care va traduce cuvinte indicate cu mouse-ul.i Review\Proofing\Spelling and Grammar a corectitidinii sau din bara Customize Quick Acess gramaticale Toolbar " Corectitudinea ".

Se desch~de caseta de dialog Create New Building Block.ext Creama unei intrari auto text se face prin salvarea pe Save Selection to AutoText Gallery. Se finalizeaza cu OK. .. inclusiv pentru utilizatorii care nu au 51 . BIIi_ _ __se actioneaza AutoText PentrL! utilizare. ALctoM!anag. AL&toFormat No'W' Auto'Format Options.cu.D~iin~rit: 1 ~".tcI'Correct 'Se'r~"tenc:e Caps ALr. IGrammar Only [$]1 [.N ~c.. Se tasteaza un nume AutoText sau se folose§ite numele propus.toConect Smart Quotes ALl'toFormat As 'Iou Type.~ Check 5Qelnng as you type ~ U~e contextual speUing ~ Marik grammar errOf5 as you type ~ Cne:ck grammar with spelling reildabi!ity statistics o Show ~riting Style. . de pe Access sau din Customize din Word ~J!~?2:1!-.s~'~~~.s S"ld Run • Bro\Nse N.. ""'$".10 Folosirea sistemului de .toSlUmr:narv Tools AutoText Bec: Fa.>.]utoinformare (Help) Sistemul de autoinformare (Help) este construit pentru a facilita operarea in cadrul pachetului de programe \Nord. bara (~uick AL:.P~a~t~~ t~~~!'fflarea butonului.l"".2. text tip sau tabel formal at). 1.er.1..• Autosize te><tt'1ox A~...1 Inserarea §i crearea unui Auto Text Exemplu: Combinatia: este automat inlocuita cu © AutoText stocheaza text ~i elemente grafice dorite a fi mutilizate (sigla unei firme.

·....'.K. Activarea sistemului de informare se realizeaza conform rocedurii urmatoare: Ciutarea indicatiilor Microsoft Office Word Help (F1) ~ du i un cuvant cheie Introducerea (eliminarea) Word 2007 nu are asistentului Facilitarea accesului la ultimele variante What's new Activating \tv'ord disponibile direct de pe Gettlnghelp Creaung spedfk documents internet ~i utilizarea .' "L.necesar.U:.umen1:s Vtewtng and navigating Mar.(U. ')" ': ""IIII.....cuno~tinte de operare calculator sau procesare de text.'. ..i1rtaOlctJ'Wy:B'lglSh(l. astfel: 52 ... . .gInp and p. Converting d~.j I!J ~ W01r~ RmoanUlUon (lCtttHIfl) o FaegnW.$E!ettth'e check btil{~ ..am (1M) Research Uve Se.) Thesaurus: French (frnnce) Thesaurus: Spanish (International Sort) All Research ::m.q [']_"""".-'...rd5peftlnaloo\Up~ Dtocal~.msh(Intnna1\QnalscrQ ~Tt~ Se selecteaza L ­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -'-t"-e_xt.I'ldl{l'rIll'l:O!) ~ :.wlh m~S"1IrvI(!.. ~'kes~......ge setup Page numbers '':lrlttng Page breaks and section breaks Formatting \:VornflQ'wlth graphics and charts Tables of contEnts and other references Mail merge saV!"lland prlnlil)g File management Collaboration CustomizlI'\g Utilizarea serviciului English Assistant ~i cautare in lista dupa Encarta Dic:ionary: Thesaurus: English tu.p.~".. ':.!!! 'atdvrwb(!IaRedAtodemibEsPai\ol~ tE)erv:artaOlct:lMfy:Erglsh(NorthAmert'a) Ofnc.:. :.ng..rm All8us.s Encarta En.l.".n_ ald fmanoal Sites MSN Money Stock QUotes Thomson GifHe Company Profiles English Assitant (PRC) sau pe English Assistant ''':0 atlNarea~ fur.:ll'WY: Fte:I'Id'\ ° o """""""""". ydopedla: English (Norlh America) Fac:tiva IWorks"rM Translation HighB..u.(U.5eard'l(lcaff!an) [J Enct!tta Dict.) [!I~<<<:'.

ghilimele ~i alte combinatii de text. 1.anularea stilului pentru textul selectat. Pentru ca un document sa fie salvat sub forma de ~ablon se alege Office\SavE~ as.se selecteaza te>:tul dorit ~i se aplica stilul predefinit . Award certificates.l'mt .. se tasteaza propozi1ia Tn caseta Search for ­ Start Searching. . . La crearea unui document nou (Office\NeW\Blank Document) se deschide ~ablonul Normal. Microsoft pune a dispozi1ie un set variat de ~abloane care pot fi accesate online.a." " "'~" :~\.<:.dot) My templates . Envelepes. New from existing .dot).2 Folosirea §abloanelor...~. MiCKl50ft ():ffire Online Contracts Em'elopes I ! Crearea unui document de tip $ablon Alegand optiunea My Templates se pot concepe documente uzuale ale caror structura este deja definita.hBBCCD Book Title i lIaBt>CcDlIE" ~ .!lSe. Exemplu: Agendas.v'.. instalarea de noi abloane Installated Tem lates. Principalele etape de lucru cu abloane sunt rezentale Tn tabelul urmator: Crearea unui Office\New Documents\My Templates Featured document nou care Agendas ~e)/ll Document respecta Award cNUficates structura Brochures unui $ablon Business cards (altul decat Cal:endars Normal..Quick Style.{aBbCcD~ AaBb~(::. ..l Emphasts " Heading 1 j\~ Caption ..".. st91urilor §i temelor Orice document realizat cu ajutorul componentei Office Microsoft Word este structurat respectand un ~ablon (template) Implicit. De asemenea se pot folosi ~abloane preluate de pe internet: Templates on Microssoft Office Online.Sin~~le word ~i se apasa tasta ALT ~i apoi click pe cuv. Save as type: Word 97-2003 D'lCument Word Document ' Word Macro-Enabled Document Word 97-2003 Document Word Macro-Enabled Template Word 97-2003 T'lmplate Aplicarea unui Quick Style Home .Phr.Style . Tn acela~i timp si utilizatorul T~i poate crea pmpriile ~abloane pe care Ie poate ulterior utiliza pentru a genera documente in con:formitate cu modelul creat.2. iar pentru op1iunea Save As Type se alge din lista deruli3nt~ Document Template (*. etc. . ·'H."".'·"C·'''. Home Formatin ~ £Iur formatting i Clear 53 . L-" ".dot. con1ine 7 randuri de formate pentru text..~L .•..

1J!~.«: i ~tergerea unui document iablon D FAX EJ ONENOTE ~ BiIIl1gStatamenr: ~ ~~c~~soft Office Excel Template 6IoodPressureTracker Microsoft Office Excel Templete 810g Microsoft Office Word Tamplete 13 Ko 29Ko ContemporaryPhotoAlbum Microsoft Office PowerPoint T...Word Tern late .osoft 0IAce Word Template 102 Ko EqultyMergeLetter M~rosoft OIflce Wo. Save as Type ..mentul cu stilul dorit ~i se palseaza indicatorul . ?av~ as Qukkstyle. 97Ko EqlftyResume Microsoft Office WOrd Tempiate 242 Ko Adaugarea unor culori personalizate Home . mouse-ului pe Style Set .More Colors 4[.i Crearea unui Style Set .eReport Microsoft OIflce Excel Template 19 Ko Cle. 605Ko EquityMergefax Microsoft Office Word Template 55Ko EqultyReport Microsoft OIflce Word Template 8641(0 Expen.d TempIat..eliminarea din colec1ie se efectueaza cu Quick style ­ Remove from Quick Styles Gallery . ~lii~.Save as Quick Style Set.. ~i pe sageata listei Color Model 54 .se formateaza· docu.Font Color . 1. ~ Ei. .se tasteaza numele unui fi~ierului in File name.j [l11..Home .~I~W! Se aclioneaza pe fila Custom i apoi pe RGB sau HSL.~')ave Template-urile sunt salvate in C:\ Program Files\ Microsoft Office\ Templates. PowetPolilt T.Change Styles sl:£leSet '.'cPhotoAlbum Microsoft OfAc..~alJ< 'lbem-e eorOrs' . '.8.S. apare caseta de dialog in care este afi~at dosarul Quick Style .Chan eSt Ie Set .et.modificarea.. Home . ole unde pot fi ~terse sau deschise..188 Ko Equityletter M.o••• Diisrril .

Aa_ Aa_ Aa_ Ao_ :=... Culorile suplimetare sunt disponibile in fiecare paleta de culori a butoanelor din Ribbon sau dintr-o caseta de dialog.Microsoft Office Online. Home ... ersonalizate Ale erea unei teme creata prin personalizarea culorilor §i 55 I .Fill CololiFont color Crearea unui document cu aspect profesional se poate realiza prin utilizarea unei teme prestabilita de culoare sau prin crearea uneia personalizatEI.Thli!mes IiiI~J ~:'I . cum ar fi butonul Fill Color sau Font Color. ' '~'-. Sat (Saturatie). Mai multe teme: Search .Save Customize Theme ..' I ! !~~!~:1 ffleme$·. precum ~i 0 vizualizare instantanee a modului in care. p' Pentru vizualizare rapida se plaseaza cursorul mouse-ului pe una din temele din coleclie pentru a afi~a SfatEcran cu numele ~i informalii despre acestea. .obiecte..: .. fundal una este pentru hiperlegaturi ..obiecte ~i hiperlegaturi una este pentru hiperlegatura vizitata . Lum (Luminozitate) sau Red (Ro~u).Oefinirea temelor Afi~area ~i aplicarea unei teme Pentru 0 culoare personalizata se poate utiliza combinatia: Hue (Nuanta). Aceste culori corespund urmatoarelor elemente: patru sunt pentru text ~i fundal ~ase sunt pentru subliniere (evidentiere) . ar arata documentul dupa aplcarea temei alese.-'.obiecte ~i hi erie aturi vizitate Page Layout . Green (Verde) ~i Blue (Albastru). crearea ~i salvarea unei unei teme teme personalizate. ~ =::= . Se finalizeza cu OK.~-.~ Alegerea Themes . text. Temele din Office ~Iunt alcatuite dintr-o paleta de 12 culori.

Deschiderea se aplica prin ':"i. Sa se compare modelul de CV din Word cu CV-ul pe site-ul UE: format European.". pe cat posibil. Acest paragraf trebuie sa fie clar ~i concis ~i.Themes . Sa se redacteze CV-ul. Previzualizati documentul Inaintea imprimarii.formula de Incheiere §i de salut de la sfar§it . un nume dupa modelul: Salvati documentele atribuindu-Ie cate nume_prenume_CV_limba_redactare.corpul scrisorii .=~''''''. IiI Ap1icalia 1 Sa se deschida un document Word.efectelor ~i salvarea acesteia ca fi~ier tema cu extensia (*. se va cauta cu Look in. entuziast.~Y~/:l((·: Office Themes and Themed Documents Open.paragraful final: contine concluzia..dimensiune A4. . Sa se realizeze un document de tlP CurriculumVitae (CV) redactat in limba romana folosind un ~ablon predefinit. accesibil de http://europass.Office Theme: Office Themes ~i Themed Documents sau Office Themes.::."'=-""'=== .eu/europass/home/.3 doar prima pagina a documentului.. IiI Aplicatia 2 Redactati 0 scrisoare de intentie in vederea obtinerii unui nou job. cat ~i In limba engleza.Browse for Themes Deschiderea ~i selectarea unui anumit tip de fi~ier se executa prin Files of Type . iar apoi listati la imprimant.thmx).formula de adresare .:."'. adica disponibilitatea pentru suslinerea unui interviu ~i In ce mod se va reveni pen~ru aflarea unui raspuns .europa.: . 56 ." .:. Tema personalizata trebuie salvata in dosarul Dc)cuments Themes.:. Daca fi~ierul este localizat in alt dosar. :'::::. accesibil din Office\New\Templates\Elegant Resume (Puteli alege ~i alt tip dE~ CV: Profesional Resume. distantele fata de marginea din dreapta ~i din stanga de 3 cm iar fata de marginile de jos ~i de sus 4 cm.cedefop. respecmnd urmatoarele setari ale paginii: . orientare de tip Landscape.semnatura Documentul va fi salvat ca document ~ablon cu numele scrisoare.File5of:.dot. Contemporay Resume sau Resume Wizard). se poate aplica ~i altor documente. atat in lirnba mmana. Page Layout .primul paragraf: explicarea scopului scrisorii (aplicarea pentru 0 anumita slijba ~i cum ati auzit de faptul ca pozitia respectiva este disponibila). precum ~i corectarea acestuia (Review\Proofing\Speliing and Grammar). respectand urmatoarea forma: . realizandu­ se ~i verificarea ortografica ~i sintactica a textului. .

Page Layout.~~iIp. stil de sublilliere. in funclie de tipul documentului ~i de formatul dorit de editare a acestuia. l. mic~orarea culoare.·~.1. stabilirea paragrafelor ~i a tabulatorilor. :~~~~~l-scrierea exponenlilor ---1. . r " ..l'0-marirea.. introducerea unui fundal de pagina (background).1 are ca efect scrierea :If'"v'j 57 ..2.~.-(Highlight) evidentierea textului prin aJ)licarea unui fundal colorat. ~.I 't I' a IC.::~~~ill literei ?~~!-taierea textului cu 0 line -In caseta Font se gasesc optiuni ' pe mijlocul cuvantului pentru configurarecn proprietatilor textului (tip. stabilirea chenarelor. scrierea pe coloane.111 '------:~.. Font 9i dimensiunea fontului.t:~.--.c_c_-. ...himbarea orientarii textului.~..3. schimbarea textului din majuscule in litere mici ~Ii invers. 1.. efecte).".eliminarea ~!~..1 Opliuni de formatare disp<mibile in meniul Home. r 0 . si~ze~!=~~~!~~~IIBtI..3 Formatarea §i procesarecll textului La preluarea textului se vor folosi caracteristicile implicite conform ~ablonuluj utilizat.. sc.".~~i. iar ulterior se pot efectua ~i alte operatii necesare unei prelucrari adecvate a textului. .. ~~.:~'~Lmodificarea marimei I:~~~~~~j:..A~"'~l-schimarea culorii textului. literei Exemplu: Clear .~..---. Principalele elemente referitoare la formatarea textului sunt ilustrate in tabelul urmator: Home\Font Butoanele pentru Formatarea Pentru 0 vizualizare instantanee a schimbarea proprietatilor textului textului se plaseaza indicatorul textului aflate pe eticheta mouse-ului pe un font sau font Font. evidentierea primei litere dintr-un text.__ Ibid underline.Jl. definirea ~i utilizarea unor stiluri de formatare. introo1ucerea listelor. .::::.-=.·c ". Insert Principalele operatii asupra textului se refera la: formatarea textului... dimensiune.2.~" t..a)?1...--.J ~i a puterilor.. stil..

.ding.!' j." litt ::' line Qraw'J':abJe Sau activarea ultimei opliuni din lista: Borders and Silladin 58 .I!."'..".rders and Sha. Pentru anularea formatarilor Clear Formatin ... textelor cu Dupa aplicarea procedurii se pot formatare i identica modifica formatarile textelor selectate. .'I' 1 f! Bor.ne~ P~l B...i. i ! Introducere a listelor Introdurerea bordurii Home\Paragraph -Bulleted (nenumerotate.l.Editing -Se~ect .. Home\Paragraph Stabilirea paragrafelor -optiuni pentru aliniE!rea textului...ect scrl'erea r •......'" Inside Horizontal Border Imide yerticall Bord"" I i~ Vlew§rldl.. -in caseta Character' Spacing se ! gasesc optiuni pentru schimbarea distantei im licite intn2l caractere Home .. ltJ[subscrlj)"t'i are ca el.~.Select • Selectarea Text with Similar Formatting . 0 b.de.s E8 I Out~ide Bord. de indici inferiori.e~t Border la'egerea de efecte sau a unei borduri pentru text.lIeorde... pentru indentarea paragrafelor sau pentru stabilirea distantei ! intre rand uri. .formatarilor pe textul selectat de exponenli. numerotate grafic) -Numbered (numerot:ate) -Multilevel List Lista multinivel Home\Paragraph Pi:! I _ ). Ei3! tlo eo::::er 'EH e....:1 Bottom Border i.

dupa numarul de zecimale­ .G1 Decimal Decimal lab . .j. etc..:ii).il'< .!:' t Evidenlierea primei litere Insert Text\Drop Cap 59 .Scrierea pe coloane Stabilirea tabulatorilor -butonul Columns stinga -Left .':"" ·="-'-butoanele Increase Indent l?i Decrease Indent de pe eticheta Paragraph ermit fixarea tabulatorilor I-litera care este eVidentiata poate fi al?ezata pe mai multe randuri (Lines to Drop) sau poate avea 0 anumita distanta fata de text Distance from text . Lef~~} la centrat-Center Center T ..

Lower case .apitillize I Each W<lfd tOGGt. J\a""i .entence case'.Upper case .tOGGLE cASE ­ schimbarea tuturor literelor unui text din majuscule In litere mici i invers -Watermark-imagini de fundal .scrierea primei litere din propozitie cu majuscule .exista 3 variante: • scriere orizontala • scriere verticala la 90° • scriere verticala la -90 0 Schimbarea literelor din majuscule in litere mici (.Page Color-More Colors­ culori de fundal -Page Color-Fill Effects­ efecte de umplere 60 .!gPPERCASE I lowercase I­ !S..'~T S.schimbarea textului in scriere cu majuscule .Capitalize Each Word­ scrierea feicarui cuvant cu majuscule .i invers) "k.E cASE Introducere a unei culori de fundal pe pagina L<I'VUILJHIP<ll:le Background .1 I I Droppedll I In milrghn! Schimbarea orientarii textului Dupa selectarea textului \Text Direction se Orientation .Sentence case .schimbarea textului in scriere cu litere mici .

-pentru introducerrea unei intreruperi de linie se apasa Shift+Enter -op1iunea Page Break cu dublu click sau combinalia de taste Ctrl+Enter are ca efect introducerea unui pagini goale in caclrul unui . 0 intrerupere de pagina.3.dt.ndWI1il:el· ~=- f DistinctIve I Elegant 1.clrAaBbcr(c textului t~~:~il~~~~~~~~JJ~~~:3 l°ef.optiunea Section Break\Next Page are ca efect introducerea unei noi sec iuni. se activeaza butonul Format Painter ~i apoi se selecteaza zona unde se aplica acela~i stil) Pentru alte stiluri se pot predefini documentele din eticheta Styles\Change S les Home\Clipboard Stabilirea stilurilor de Home\Styles\Chatrige Styles formatare a :p~:Bb. a datei ~i/sau orei.2.optiunea Blank Page acela~i efect. introducerea numerotarii paginilor. etc.element de noutate : Cover Page. da posiblitatea utilizatorului de a crea coperta unui document dupa un stil predefinit (valabil numai pentru Word 2007) -se poate introducl.teme Office -Themes Colors ­ schimbarea culorilor -Themes Fonts ­ schimbarea Fonturilor -Themes Efects ­ schimbarea efectelor Butonul IlfiJFormat Painter de pe eticheta Clipboard permite copierea unui stil de formatare aplicat pe un text asupra altei portiuni de text (pentru executa rea propagarii stilului se selecteaza textul al carui stil se propaga. descris . a notelor de subsol. Principalele operalii de inserare a unor elemente in cadrul documentului sunt ilustrate in tabelul urmator: Introducerea Insert\Pages\ Pa~les Break intreruperilor .Introducere a unei teme . predefinite -Themes . a unor obiecte lsau diagrame ~i altele. asu ra careia se ot efectua setari diferite de 61 . • mai sus.. de coloana. .Ull tB l.2 OPliuni disponibile in mellliulinsert Se pot realiza 0 serie de operatii specifice asupra unui document referitoare la crearea de sec1iuni.lr~~B.

·. sau caractere speciale grupate pe categorii de fonturi I: (l.~~ i .Jm-n In~lo. 62 ..begIn in t\he next: cglumn. alinierea sau formatarea numarului de {1rI Insert\Text\Oate aneJ Time -se poate selecta lara de origine si formatul disponibil de data si ora .-t'l_urnbered page.'<edl. Introducerea numarului paginii Inserarea datei §i orei curente Insert\Header and Footer\Page Numbers -se poat~_s~lecta pozilia..'WI~l..More S1"l11bols.~~U1t. i" " !~ . text fc!.n.d.. -1l jl E) I :> I..5~rtth~ ne)tll n·ext! eVII!.pagina (orientarea pa:ginii de tip Landscape.JrefiK an.st.l ± € IM £ =1= ~I i( © 2:: ® g ."" .ml!. antete diferite etc) se executa din Page Layout\Breaks ~i ~ii.lIowing the column In<e.e:_"thattt1e bre:a)t.J Inserare simboluri Insert\5ymbol -se pot insera simboluri..

:f.l rft:E9i i!J.d~f. ..Inserare texte predefinte lfllkti~[~~~~llIsi!i"~MhiM..locument Property field .folosind Autotext se poate selecta un text predefinit care va fi inserat in document sau se poate defini 0 secventa de text care poate fi adaugata (Add) In !ista predefinita pentru a fi ulterior utilizata '. nultdlng Blocks Organizer:...".i optiunea dorita ' II ~J 1~. Insert\Text\Quick Parts\Field\Auto Text .:e Online . !iet'Mort an Offlc.:''It "i\l i Introducerea referintelor r. :ia'lt Selection t" Quick Part Gtllery.)ELilitl... .~:::~j11!!I~~~~~~~[Jj~~J -folosind FootnotEl se pot insera note de de pagina sau document -Caption permite E~tichetarea ~i numerotarea automata a figurilor sau tabelelor a -Cross-reference realizarea unei trimiteri la 0 63 ."''''''..·'.:=.J IRl J.

foaie de calcul sau rafice Excel: Microsoft Graph chart Microsoft Office Excel 97-20()3 Worksheet Microsoft Office Excel Binary Worksheet Microsoft Office Excel Chart Inserarea unui semn de carte Introducerea unei hiperlegaturi Insert\Links\Bookmi.2. -se alege Insert\Hypt:~rlink -se poate face trimit(~rea (Link to) catre un alt document deja existent (Existing I=Ue or Web Page). introducerea acestuia se face cu butonul Add. catre marcaje din documentul curent (Place in This Document) sau catre un document nou (Create New Document) -trimiterea poate fi mcuta !?i catre 0 adresa web. u Imel loperatii 64 .~\(itt~~~de pe bara Quick Acess Toolbar .· documentului -cu Index and Tablei~ se pot introduce indexari. iar trimiterea link-ul cu butonul Go To Insert\Links\Hypelink J~1 o hiperlegatura poate fi introdusa prin intermediul unui cuvant · sau al unei imagini -se selecteaza obiectul prin care se face hiperlegatura.i.refacerea I It' .3. se poate genera automat cuprinsul (Table of Contents) sau se poate tine eviden fi urilor Table of Fi ures Inserarea obiectelor Insert\Text\Object ~~ -se pot insera obiecte de tip editor de ecuatii. folosind bara Address 1. !?tergerea cu Delete.lrk -numele semnului de carte se scrie la Bookmark name.3 Optiuni de editare disponibil:e eratii de editare sunt rezentate 1n tabelul urmator: · Meniul Customize Quick Acess Toolbar -pentru anulare sau revenire se acceseaza Undo sau Redo din i butoanele .

i inlocuirea Formati -gasirea Find (sau Ctrl+F) -inlocuirea Repla(~e (sau Ctrl+H) -inlocuirea se p()ate efectua automat 1n toate locatiile gasite (Replace All) sal~ manual (folosind Replace §i Find Next daca se dore§te saltul peste unele cuvinte care se potrivesc criteriului de Mutarea cursorului asirea .Copierea unui text.i se alege Clear formamrii Cautarea . dar in locul lu Copy se alege Cut (sau sau Ctrl+X) -obiectele mutate sau copiate sunt mutate automat in memoria Cli -selectarea intregului document: Select All (sau Ctrl+A) k~'l. Selectarea documentului Anularea Meniul Home\Font -se selecteaza textul (obiectul) dorit . respectiva unui obiect • Mutarea unui Meniul Home Clilpboard -se selecteaza textul (obiectul) dorit §i se alege Copy sau Ctrl+C -se pozitioneaza I'nouse-ul acolo unde se dore§te copierea §i se Ctrl+V Paste -se procedeaza analog.i locuirea unei formamri n~!r!:ill"n"'!'ri anteriori se executa butonul 65 .

_1 Home . -.No Formating....~ "'" 1_·II_dl". Anularea lnlocuirii formatarii se aplica cu butonul Cancel. se executa mai intai butonul Find Next urmat de butonul ReJlllace.. -"". ~'- ~~ -... Pentru evidentierea elementelor gasite. """ ~.~~~ 1. ~-~ -.. Se executa OK pentru confirmarea terminarii cautarii. ~~~ Ol'tlf. Se aC1ioneaza pe butonul More urmat de butonul Format l?i in final se actioneaza pe formatarea dorita a se gasi. care se activeaza cu ajutorul comenzii 66 .~q EJJiard. --.2. Daca este necesar.l!_a~e Daca se dorel?te localizarea de text formatat se introduce unul sau mai multe cuvintE~.. Pentru finalizare se executa click pe OK urmat de click e butonul Close sau Cancel... se actioneaza pe butonul Yes pentru a continua cautarea de la lnceputul documentului.ectueaza cu butonul OK..b'~ Or..~.~. Finalizarea se e1.. se actioneaza butonul Replace All. editorul de ecua1ii. se actioneaza butonul Reading Highlight !?i apoi pe optiunea Highlight All.-~. Se va apasa tasta TAB l?i apoi se introduce textul lnlocuitor..t'''IP4'.Replace e'~eRef.3.. La finalizare se executa OK.-.4 Redactarea ecualiilor matematice Lucrarile l?tiin1ifice implica formule rnatematice care sunt destul de greu de realizat l?i incadrat in pagina in lipsa unui instrument specializat de editare a formulelor matematice.~ . Pentru a lnlocui toate aparitiile formatarii.. Pentru a lnlocui formatarea pe rand catre 0 aparitie. c::EliD c~_ ou.r. Se finalizeaza executia cu Close sau Cancel. . Se ac1ioneaza pe butonul Format si apoi pe formatarea lnlocuitoare.

:. ~ . ~~Yfllij Se considera { ==b1 a 2l X 1 + a 22 x 2 b2 a11X1 +a12x2 Modalitatile clasice de rezolvare a acestui sistem sunt: • metoda reducerii • metoda substituliei.. a)" = I G)x1<a k=O n. 67 ..1t.~~~~~ -­ . c' :..-~... . Figura 10 .:-­ !1'. Continutul documentului este: . numarul paginii cure...IIlt--lil' Area 01 Cirefe .' . Equation o«. 1ie..... -~~~.gndin meniul Inuert Symbols ~i care cuprinde grupuri de butoane pentru redactarea ecua1ii1or matematice (figura 10)...i= 'r"f.::. fi-tt-fJ ExpansIon of.~qullt1on -~-..l numar de ordine impar se vor introduce data ~i ora curenta.' "... to Equation Gallery".. i~ave Sel'edion ~ Aplica\ia 3 Sa se realizeze un document Word folosind tipul de font Arial de dimensiune 11..7....··-r'C~----"'~'·7-'"'-'-'..:~ 1'1. • -----r-'""' I2it f ..~~"C~~~~~~~w /f"unea! _ __i~J.. 1001$ ..rmatText~ IIL!.: ==.~~lS:::'::'.'I. Exemplu: ..nte ~i numarul total de pagini din document iar in antetul paginilor cu numar de ordine par se va introduce textul "Sisteme de ecualii"..f1.Jrv~~"". ~ l' -.a Sum -preluate din Equation Fraction sau Script (1 +x)" = 1+-+ 1! nx n{n-l)x Z 2! . IA=~' Binomial TileoJem . --of'1 1d j.::':~.. in sectiunea de antet a paginilor Cl." nl~n . -preluate din Equation\Built In\ArE~a of Circle sau Expansion of Sum . .: 2....:::±:... .:"F'-.. .~··'....... :.-..o".'l}..~LsJ~m. ~l.Meniul Equation Butonul Equation desfa~oara 0 :3erie de ecua1ii predefinite pentru preluarea acestora in vederea unor modificari de mica complexitate. +':11 (x + .=~~~~. 1 ..s EQ"!tion :.77·II"··'r=.: N..~...)..k .. :".r.a.

x2 :. unde: XI:.: all a l2 a 21 a 22 determinantul c:lsociat matricei sistemului Ii AX2=a11 bZ-a21 b 1 (oblinut din A prin inlocuirea coloanei coeficienli1or necunoscutei X2 cu coeficientii coloanei termenilor liberi b1 ~i b2 AX1=a22b1-a12b2 (oblinut din A prin lnlocuirea coloanei coeficienlilor necunoscutei X1 Cli coeficienlii coloanei termenilor liberi b1 ~i b2 ) Daca A.Soluliile sistemului sunt: a 22 bl .a l2 b2 Notez 8 :.textul incadrat In chenar este alinicnt la dreapta la 0 distanta de 3 cm fata de marginea exterioara 68 .textul de pe primul rand este aliniat la stanga la 1 cm tata de marginea exterioara textul de pe randul2 este centrat .i:O. atunci solulia sistemului este perechea (X1' X2)..}nd ceriniele: .. scrierea cu indici ~i simbolurile matematice b) lnlocuili toate aparitiile cuvfmtului "sistem" cu "sistem de ecuatii liniare" c) incadrati textul redactat lntr-un chenar cu linie dubla d) introduceti ca fundal de paginil 0 imagine cu un calculator preluata de pe Internet e) introduceti 0 nota de subsol explicativa asociata cuvantului "Cramer" cu textul "determinantul nenul este 0 condiiie suticienta de compatibilitate deoarece rangul matricei sistemului este egal cu rangul matricei extinse ~i egal cu n" f) transtormati automat titlul in majuscule ~ Aplicatia 4 Realizaii documentul urmator respect.: 8 Aceasta modalitate de rezolvare estEl metoda lui Cramer ~i este aplicata unui sistem liniar oarecare de n ecuatii cu n necunoscute daca determinantul A al matricei sistemului este nenul.:~ ~I &1. Indicatii a) pentru redactarea ecualiilor rnatematice se vor folosi editorul de ecuatii..

1 MS Word 1.1i sub forma unui pliant cu 3 coloane care urmeaza sa fie tiparit fala verso. diguri sau in mici ambarcatiuni. Pe coperta 1 a pliantului trebuie sa apara denumirea agentiei turistice. Ea este un rest al Mikii Sarmatice ~i prezinta 0 serle de aspecte unice in lume... prin Basfar in Marea Marmara. de 111 rezervatiile naturale ale Deltei Dunarii la modernele centre de vacanti:!. In totalitatea lui. situata !ntre EUI·opa ~i Asia. Romania. litoralul romanesc al Marl! Negre se intinde pe 0 distanta de circa 245 km (153 de mile). Caracteristici: Statiuni: . iar prin stramtoarea Dardanele in t-'1area Egee 1iii deei in Mediterana.2.Litoralul Marii Negre Modalitafi de acces: . Ucraina.1. MS Office 1.1 Procl~sare text 69 .2 Componente ale pachetului Office 1. evidentiindu-se promotiile oferite la diferite pachete turistice. ~ Aplicatia 6 Redactati urmatoarea lista ierarhicit 1... Tureia ~i Georgia. Marea Neagra reprezinta cea rnai importanta zona turistica a tarii noastre eu 0 fauna 5i flora deosebit de atractive atit pentru turisti cit si pentru pescarii sportivi pe care-i intilnim in numar impresianant pe faleze.2. Bulgaria. care se invecineaza eu Rusia.. Agremenlt Tratament Marea Neagra .1 Integrarea in cadrul paciletului MS Office 1.. datele de identificare ~i imagini promotionale.. Prezentare generala Marea Neagra cste 0 mare din bazinul atlclntie. Prin Stnlimtoarea Cherci se ajunge in Marea Azov. AtH~ctii Turistice Ii:1 Aplicatia 5 Sa se realizeze 0 oferta turistic. sigla acesteia. Pe coperta 4 trebuiE~ sa apara un plan al amplasarii agenl?iei ~i a modului de acces la birourile acesteia.. . 1n interior se vor amplasa ofertele turistice.

cautarea imaginii facandu-se conform unui criteritJ de inserare: 1113 I"le5 images -se pot insera imagini din biblioteca predefinita de imagini (Clip Art).. 1.2.1...3 MS PowerPoint 1. -se pot insera imagini dintr-un fisier stocate intr-un anumit dosar pe unitate (Picture).2 Procesare imagini 1..2.2 MS Excel 1. cautarea imaginii facandu-se conform unui criteriu de cautare: 70 . construite de utilizator sau preluate (fotografii.2..3 Procesare tabele 1.1. formule matematice ~i imagini preluate de pe Internet.5 MS FrontPage Transformati lista precedenta in lista nenumerotata.2.2. imagini de pe Internet etc. Se cere sa se realizeze un antet care sa apara numai pe prima pagina a documentului ~i care sa contina titlul lucrarii ~i numele autorului.4 MS OutLook 1. din .).4 Utilizarea imaginilor Tn documentele Word pot fi introdusE~ cu u~urinla imagini preluate din biblioteca Word.1. Inserarea imaginilor folosind meniullnsert Insert\lliustrations ----~---...2.2. ItJ Aplicatia 7 Realizali un document cu 3 pagini in care sa imbinati text. Sa se numeroteze paginile documentului dupa modelul: pag .

Dash Style. Arrow Style. fo/osind meniu 71 ..Insert\SmartArt prin utilizarea butonului III ustrations pe eticheta Bara Drawing Observatie: Pentru gruparea obiectelor grafice. forme de baza.~i~Line . alegandu-se din contextual Grouping\Group I-SE:llec::talrea unui obiect se face cu click pe acesta Insert =3hapes contine figuri ~i forme predefinite grupate pe dome/nii: linii. conectori..'c~?. forme pentru adnotari ~i E~xplicatii -butoanele (~""""~'. oval. .. dreptunghi.O 9.j se folosesc la inserarea unor obiecte grafice: linie.. stele ~i forme neregulate. acestea se selecteaza prealabil tinafld tasta Shift apasata. simboluri pentru s(..:.heme logice. sageata. sageti. casetele de text pot fi introduse ~i din meniul Insertnext Box Observatie : Oricarui obiect i se poate ata a un text.l~~~. Proprietatile acestor biecte pot fi schimbate folosind butoanele: i~'!"~'~~. Box ~~J (oaseta de text) permite inserarea unui text in desenului.

AlJtomatig:lIly[r~at(:! droWir)g c.Format .In spatele textului (pentru situatii in care se dore!?te scrierea peste 0 imagine).an'l~ whenihsert!r)gAI. fo·.More (valabila numai unui Quick in documentele salvate cu extensia . contrc~st (Contrast). eliminandu-se astfel "panza" inserata automat pe spatiul de lucru atunci cand se foloSE!$te bara Drawing Adaugarea Picture Tools . Behind text. In front of text.I~oSbap!ls din Office\Word Options\Advanced Editing Options.in linie cu textul.docx) Style 72 . a culorii liniei (Line) !?i a sagetilor (Arrows).at se obtine cu butonullnsert WordArt ~l Schimbarea proprietatilor obiectetor grafice se realizeaza din meniul contextual.'lncadrata de text.in fata textului (daca se dore!?te pozitionarea unE~i imagini peste text) Horizontal Alignment -alinierea imaginii -op1iunea Picture Tools este activa numai in cazul imaginilor !?i cuprinde facilitati pentru controlul imaginii: stralucire (Brightness).contextual §i a/egfmd optiunea Add Text ·pentru schimbarea culorii de umplere a unui obiect grafic se folose!?te Fill Color ·pentru schimbarea Gulorii liniei se folose!?te ~'?1Line Color -adaugarea de umbm !?i efecte 3-D se realizeaza cu F~aj -scrierea cu text stili2.osind optiunea Drawing Ttools -Colors and Lines permite schimbarea culorii de umplere a unei forme geometrice !?i a transparentei (Fill).Picture Style . SquarelTight . schimbarea paletei de culori (Color) -optiunea Text Box Tools este activa doar daca obiectul curent este 0 caseta de teld !?i permite configurarea marginilor interne ale acesteia (Internal Margin) -Web afi!?eaza textul asociat unei imaginii daca aceasta a fost preluata de pe Internet Pentru facilitarea lucrului cu obiectele grafice se recomanda debifarea optiunii Q. -Size permite redimensionarea !?i rotirea sub un anumit unghi (Size and ~otate) !?i dimensionarea raportata la 0 scara (Scale) -Layout cuprinde op1iuni pentru raportarea imaginii la text (Wrapping Style) In line with text.

Picture Shape.\'.ii sau More 3-D Settings. Aplicarea unui Picture Tools . .Format . • Schi"!1barea . Picture Tools . o iunile de formatare sunt: 73 . unul dintre tipurile de rota.. tip presetat sau More Shadows Reflection pentru No Reflection sau una dintre variatiile de reflexie (Reflexion Variations) Glow pentru No Glow.F()rmat .Recolor ~ Rmllof· culorllor unel Cole cl ia Recolor I)icture Quick Style ofera 0 gama variata del imagini combinalii diferite de formatare.Adjust . pentru ianularea 0 iunii/rEiVenirea la forma ini iala .l . Preset pentru No 3-~.Reset Picture.Picture Border ~Ptct:ufe6~rd!hi contur unei Pentru selectarea mai multor optiuni se plaseaza indicatorul imagini mouse-ului e We:i ht sau Dashes.Picture Effects "./~' ")-'.!3 a atributelor unor imagini . II" r"':::. Shadow pentru No Shadow. tip presetat sau More 3-D Setting. una dintre varialii1e de stralucire (Glow Variations) sau More Glow Colors Soft Edges pentru No Soft Edges sau 0 dimensiune pentru a determina masura netezimii muchiilor 3-D Rotation pentru No Rotation./'.forma..Pentru schimbare. contur !iii efecte . Pictura capata forma selectata.w¥! v. parand a fi decupata. :I-I!: Rotation .j~.. Aplicarea Oupa inserarea imaginii se selecteaza !iii se aplica un stil din formelor uneiformele oferite de Office iimagini Picture Tools .8 F'idure Effects· §i apoi efecte cu indicatorul mOUise-ului se poate vizualiza instantaneu stilulul imaginilor vizitat. Aplicarea unor Picture Tools . a oi More Lines."--< .Format .Format ..se poate executa comanda din Co Picture Quick S 'Ie.. din care: i ~P!ffiIri:~n.

Folosirea unei anumite topologii are influenta asupra vitezei de transmitere a datelor. a costului de interconectare cateva topologii care s-au impus 74 ~i ~i a fiabilitatii retelei. anuleaza anterioara 0 optiune Color Modes. anumita culoare.No Recolor. Black and White) Dark and Light Variations. fundal transparent tf' ~et Transparent Color Format ­ iii Aplicatia 8 Sa se realizeze. Exista anume: magistrala. inel. arbore. folosind bara Drawing. TIPURI TOPOlOGICE *0 STEA INEl ARBORE ~ COMPLETA MAGISTRALA NEREGULATA Prin topologia unei rete/e se intelege modul de interconectare a calculatoarelor in retea. aplica un culoare (Grayscale. aplica 0 nuante More Variations. culoare de accent in deschise sau inchise tip de Sepia. !Seta rea selecteza 0 unui Prin selectarea imaginii dorite. Pe langa . Picture Tools Recolor ~i apoi pe Set Transparent Color. urmatorul document ce prezinta tipuri de topologii ale retelelor. Washout.

Cadrul general al modelulului calWijii pentru produsele software ~ Aplica.ia 12 Sa se realizeze un document rE~feritor la prezentarea principalelor tipuri de notebook+uri aflate in momentul clctual pe piala. cu principalele functii. Cadrul general al modetlului calitalii pentru produsele software este prezentat in figura 1: Proces Produs Efecte prod us Masuratori proces Masuratori inteme Masuratori exreme Masuratori ale calitatii in uz Figura I . Se cere sa se preia imaginea echipamentului. sub forma de grafuri. in figura anterioara se poate vedea reprezentarea . componen1e. 75 . harta Uniunii etc. sigle utilizate. calitatea externa (totalitatea caracteristicilor produsului software din perspectiva externa) ~i calitatea de uz (totalitatea caracteristicilor la umizarea produsului software intr-un anumit context). tipuri de monede. Calitatea sistemului informatic Conform modelului calitatii introdus de standardul ISO-IEC 9126.ia 11 Realizali un document cu prezentarea pachetului de programe MS Office 2007.). a acestor modele.acestea se intalnesc ~i alte modele topologice: stea. calitatea produselor software se compune din calitatea interna (totalitatea caracteristicilor produsului software din perspec:tiva interna). Acest ansamblu de imagini va fi 1nsolit de un scurt text explicativ. respectiv carcateristici. ~ Aplica1ia 9 Sa se realizeze un colaj de imagini preluate de pe Internet folosind motoarele de cautare avand ca tema Uniunea Europeana (simboluri. Ii1 Aplica1ia 10 ~i Redacta1i un document referitor la calitatea unui sistem informatic folosind textul figura prezentata ~i completand GU informatii ~i imagini preluate de pe Internet. Ii1 Aplica. inele intersectate. topologie completa ~i topologie neregulata. Sa se descrie succint fiecare componenta Office. drapel. caracteristicile ~i pretul acestora folosind ca sursa de informare magazinele virtuale care comercializeaza echipamente IT.

2.bove Insert R.owsfl. pentru realizarea unor calcule sau chiar din motive de aliniore. Centru cuUncllI 1.ght Insert Rows8. . Macheta primei pagini a documentului este reprezentata in imaginea urmatoare. Fiecare oral? va contine 0 referinta (hyperlink) la 0 imagine din acel oral?­ ~ Aplicatia 14 Sa se realizeze un document care sa prezinte oral?ul Bucure!iiti cu elementele sale culturale. cu monumentele cele mai semnificative !iii cu parcurile sale.5 Lucrul cu tabele Tabelele sunt utilizate pentru structurarea informatiilor. Procedura de utilizare a tabelelor este ilustrata in tabelul urmatorCrearea unui Insert\Table -se poate specifica numarul de linii §i de coloane al tabelului tabel Table size Number of ~olumns: : • Selectarea tabelului ! Table\Dr~W Table ~D Table\Select\Table sau actionarea butonului I±l pozilionat in partea din stanga sus a tabelului Table\lnsert 1mI t Insert Columns to the 1eft -coloane la stanga Number of rows: Inserarea elementelor in tabel '.. Prima pagina va contine 0 imagine a ora§ului Bucure!iiti !iii un cuprins al prezentarii care va contine referinte la capitolele menlionate. erow IIf1S~rt -coloane la dreapta -randuri dedesubt -randuri deasupra -celule [e-lls. §tergerea Pentru celule se selecteaza celula ~i se actioneaza dreapta pe 76 .~ Aplicatia 13 Sase realizeze 0 diagrama cu ora!iiele din Regiunea de dezvoltare Bucure!iiti-lifov..If '~.' i30c> ' & Insert Columns to th<!' BI.

~f.~~~·~. randuri se selecteaza randul dreapta pe : J..! Merg Ii! C!!lls Table\Split Cells -se poate specific.pages .l:elete Rows Unirea celulelor I sau se pozitione.·sH~." -:.se selecteaza celulele care vor fi reunite I?i se activeaza optiunea Merge Cells cu aclionare dreapta pe mouse i fEj.owtcrbreajsacr.' \ ~ll~.lif. 'I Introducerea tabelelor cu format predefinit ! <---. de tastatura.a numarul de linii.dss. pentru I . celulelor din Table Tools I?i se deruleaza in • Se actioneaza pe fila sus I?i jOs pe sage~ata listei More din grupul Table Styles. . Table\Merge Cells .· Conversia tabelului in text . respectiv de coloane pe care l:II"'t'innil:lre drepta pe mouse rtirea .i invers 77 . stiluri su Table\Properties\Heading Rows Repeat Repetarea capetelor de -se selecteaza randul dorit I?i se bifeaza optiunea Repeat as header row at the top of each page din Tabel tabel pe i fiecare I pagina ~ l-Illtiwr.~?:fJ.3za cursorul in celula do rita ~i se I?terge cu .·~~~~~r:~:~h.{~.~~:.~~.p.~:!i~.elementelor din tabel i mouse Pentru mouse .Q:eiete Cells.~.:..

escending sau se paote alege ca sortarea sa sa faca In functie de capetele de tabel < @IR~~·~:~~J. se poate preciza modalitatea ascendenta sau descendenta de ordonare (.marks @1~§il OCO!!!ma5 text with OQlhe.. 0 Qther: Sortarea datelor din tabel Table\Sort -sortarea se poate face dupa 3 criterii.olumnsl Number of tOWS: sau tipul de separatol acceptat Separate tex~ at o p'aragraphs (illabs CO!lllTla.scending My list has () Q. se peate alege dimensiunea tabelului Table size Number of !. Schimbarea Table\Table Tools\Design proprietatilor 78 .No Table\Formula Ix Ff.~ragrapl'." -daca se transforrna textul in tabel. unul principal (op1iunea ~! Sort by) Sort !?i doua secundare (Then by).v 8..~l· Introducerea formulelor de calcul ().5epara~<e o p.)rnll)Jla -formulele de calcul sau functiile introduse intr-o celula a tabelului sunt marcate se semnul '= nibile s in lista derulanta Paste Function 1 2 3 ABC Al Bl Cl A2 B2 C2 A3 B3 C3 I -celulele tabelului in Word sunt numerotate la fel ca i in Excel: ..9.

. folosind butoanele Bara de instrumente Tables Tools '-­ b----''''''----·~"""-~= -'" Pen Colo·( . SI..Q.nlT ~ Aplicatia 15 Sa se construiasca tabelul urmator.: :".tabelului -se pot defini proprietatile tabelului. ro:jlU : Text 3 I -v~~de-' .. stabilirea stilului ~i grosirnii liniei. precum §i distanta textului fata de borduri -pentru tabel.a. coloanelor sau celulelor. 79 .w Tabl. introducerea unui tabel cu format nr. definirea tipului ~i culorii bordurii tabelului.. respecti!lndu-se formatarile: galben . i albastru ~ i Text 6 i E-< on i i i a) sa se insereze doua randun-i in partea de jos a tabelului. Or. ale liniilor.·. ! Text 4 I . cu actionarea dreapta mouse Table Properties: • se poate defini alinierea tabelului in cadrul paginii §i latimea acestuia • se poate defini inaltimea randului §i latimea coloanei • se poate defini alinierea verticala a textului in cadrul celulei. : Text 1 ~ tv .n.!>e~ ! -pe aceaste banl3 de instrumente sunt plasate butoane care permit desenarea tabelului. I b . configura bordurile. umplenea cu culoare a celulelor.e Era. ~tergerea liniilor din tabel.

Se vor realiza ~i comentariile adecvate.b) sa se insereze 0 coloana In dreapta tabelului. Banci ~i Contabilitate + An I Semestrulll. ~ Aplicatia 16 Sa se realizeze un tabel cu forma preluata din lista cu tabele predefinite (Table\Quick Tables). Tabelul urmator reprezinta un exemp.Gradul de utilizare a lnternetului (%) pentru persoane eu viirsta lntre \6-74 de ani 27 state ale UE 25 state ale UE 15 state ale UE Eurozona Belgia 32 34 39 34 0 40 40 44 40 47 41 43 45 42 53 47 49 51 48 60 53 55 57 53 0 80 . b) sa se completeze tabelul cu lnregistrari corespunzatoare disciplinelor de studiu.An univ. Tabelul va contine structura unui orar saptamanal in care se vor insera disciplinele ~i salile corelspunzatoare orelor de curs ~i seminar.iu asupra modului de realizare a ap1icaliei: Tabel 1 .eu-eurostat). eviden1iindu-se pozitia tarii noastre fala de celellalte state ale UE. conform situaliei comparative prezentate prin tabelele extrase de pe site-ul Eurostat. Aplicatia va contine informatii referitoare la utilizarea Internetului de catre persoanele fizice ~i juridice. 2009/2010 a) sa se adauge 0 coloana penlru fiecare zi pentru sala programata pentru fiecare activitate. c) sa se uneasca celulele de pe primul rand.europa. Facultatea de Finante. ~ Aplicatia 16 Sa se realizeze 0 aplicatie cu preluarea unor date de pe site-ul UE specializat pentru managementul informatHlor statist ice (ec.

Republica Cehii Danemar.. Sa se prezinte ~i un text care sa cuprinda comentariile adecvate situatiei prezentate in tabele ~i Tn graficele realizate.Jijat:lili:~~:\:i . datele fiind preluate in mod similar ca in cazul aplica1iei anterioare.' 61 46 36 18 33 35 27 24 31 29 65 29 0 77 64 53 44 21 38 46 30 27 43 39 72 49 80 69 57 0 27 44 59 33 30 50 45 76 0 45 84 57 40 34 48 49 75 82 69 0 0 84 59 14 0 0 37 15 17 .. :d"< }s~o..in acest caz se solicita. I:\:l~lll.a Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franta Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Olanda Austria Polonia Portugaha 20 68 52 32 22 12 26 0 21 22 11 11 20 72 31 77 37 77 57 40 26 14 28 0 24 22 21 16 65 21 30 74 41 20 20 . <ql'~k. cat ~i reprezentari grafice care sa ilustreze situatia comparativa a statelor europene cu privire la salariul mediu..:'1'6 •.?'~": 38 42 82 55 33 27 45 34 70 73 62 0 84 79 47 26 23 . 41 24 65 77 Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Marea Britanie Turcia Islanda Norvegia Sursa de date: Eurostat 26 22 49 69 51 4 65 62 35 20 56 71 55 4 77 55 0 80 73 67 It( Aplicatia 17 Sa se realizeze 0 aplicatie cu date statistice referitoare la salariul mediu in tarile UE. atat prezentarea tabelelor cu dateIe statistice. 81 .

efectuand calculele necesare In celulele ha~urate: Situatia cheltuielilor pe faze de realizare a unui produse Denumire Profit ~~~---c=--~--'~~~~--. a) sa se completeze tabelul cu trei inregistrari !?i sa se calculeze formulele specificate. -stocul final reprezinta stocul inilial+intrari-ie~iri.. b) sa se ordoneze tabelul cresc~Dtor dupa stocul final. -valoare produs reprezinta stocul final*pret unitar.:: 0ii).ItI Aplicatia 18 Sa se realizeze un document cu urmatorul continut pentru evidenta stocurilor de produse ale unei firmeo Documentul va fi salvat ca fi~ier ~ablon in folderul My Documents cu numele evide Nro Crt Denumire produs 0. Stoc final ~ Pret unitar Valoare 1 2 3 Pret minim Pret Formulele de calcul din tabel sunt mc3rcate in celule colorate In gri astfel.---~~ Produs Proiectare Pro()]uctie Desfacere Reclama (RON) 82 . d) introduce1i 0 eticheta (Caption) pentru numerotarea automata a tabelului In cadrul unui document. ItI Aplicatia 19 Sa se realizeze urmatorul tabel in Word. c) setati primul rand al tabelului astfel incat capul de tabel sa se repete pe fiecare pagina a documentului.

generarea de etichete sau realizarea unor formulare de preluare a datelor..2. pentru calculatoare de tip PC desktop.MoFmai Word Docume'nt :\ step' by Step 'I'vlail M'erge'. i1 ~~do" L2 .6 FUnctii avansate ..:~s . Aplicaliile mai complexe de prelucrare a documentelor necesita anumite functii speciale referitoare la imbinarea mai multor documente.betteH UtJ @ ~ g.6. cu acelea§i caracteristici. amplasarea.OK 83 ..Options (pentru selectarea I dimensiunilor. Realizarea I plicurilor I etichetelor Mailings\Euwelopes and Mailings\Labels ~i : -Envelopes . "'1 1!3 bels .Insert Adress .~ Aplicatia 20 Sa se realizeze un tabel in care sa se prezinte comparativ pre1urile de comercializare oferite de diferite companii.2. Tabelul va avea urmatoarea structura: 1.wizard " .1 Fuzionarea documentelo'r (Mail Merge) Mailings\Create Fuzionarea documentelor Afi~area meniului Mailings\Start Mail Merge Mail Merge .. codul de bare $i fontul) .!leqlop.MaH iViessages t En. 1.

Complete the merge.OK..Importare date dintr-o baza de date existentil Use an existing list . Greeting Line (se plaseaza punctul de inserare acolo unde va aparea formula de adresare) -. Pentru parcurgerea pa~ilor de la 1 la 6 se actioneaza cu Next: pasul 1 .Edit.Close pasul 5. codul de bare i fontul . Mailings ...Stalt Mail Merge..Options (pentru selectarea lasarea.New Entry (adaugare inregistrari)/Delete Entry (~tergere inregistrari) .Create .Chose Contacts Folder .Creare un document de date Type a new list . pasul 4 . :Me~g.Select COl1tact List Folder .Sort / Advanced (pentru sortare avansata . se selecteaza sursa de date .Sortarea §i fittrarea date/or Edit recipient list.Save .Editare un document de date Edit recipient list.OK <~.Inceperea fuziunii Adress .OK pasul 3·.Find Next ­ Close pasul 6 .Insert . apoi se selecteaza un camp .New Entry (adaugare inregistrari) .Open ..Ok.OK.Ok pasul3 --Importare date din Outlook Select from Outlook Contacts .Creare scrisoare Write your letter (se plaseaza punctul de inserare in scrisoare acolo unde va aparea blocul de adrese) ­ Address Block . apoi se executa Step by Step Mail Merge Wizard.Select recipients pasul 3 . se selecteaza coloana dorita .OK.OK pasul 3 .. modific~lri se ac1ioneaza Edit Individual Letters ­ OK :Starh~ai..Previzualizare Fuziune Find a recipient..Browse . Pentru completari. se efectueaza modificarile dorite .'.i Fuziunea in E-mail 84 o tiunea E-mail .All Fields sau this field. se deschide caseta de dialog Save Address List din dosarul My Data Source . in panoul de activitali pentru gasirea unui destinatar sau grup de destinatari . More Items (mai multe campuri de fuziune in corpul scrisorii) .Starting pasul 2 .Ok pasul 3 -.

.Use an existing list/Type a new list Browse .: I '.1. se introduc numele si adresele destinatarilor sau se executa butonul Insert Address pentru a Ie cauta in agenda .P re ntru "QJ3~~e~pes ot'~Qe!s _ ®f~~fmeSsage~:l ' r Y" ". " .()~ha~~a. Pa§ii urmatori sunt afi§ati de caseta Mail Merge din Select:dO!. 85 .messages.~. _ Insert Address.on!..\'O~ " Introducerea adreselor !ji tiparirea adreselor pO!jtale dreapta ecranului.OK Pasul 4 Ne)(t: Write your e-mail message Pasul5 Ne>ct: Preview your e-mail message Pasul 6 Ne)ct: Co the e . amplasarea. t . se tasteaza numele §i adresa destinatarului .uinenttipe worl!i~g. -" Se ac1ioneaza fila Mailings . pentru dimensiune §i pozitie.essages .Use current Document Pasul 3 Ne).Electronic Mail .~f 1. font .Labels. E-!1I1afl M. numarul de etichete pe pagina) .t: Select Recipients ..OK Se ac1ioneaza fila Mailings .\~~~are. .Options (pentru selectarea dimensiunilor. Pasul 2 Next: Starting document .".Options....OK.D-Dir~s~~r .OK .Envelopes W En)!elop~... Pentru imprimare se introduc etichetele rimal1lta butonul Print.

. Pentru eventuclle modificari ale bazei de date se poate Mail Merge i apasa butonul Edit Recipient List Recipients.. Recold If. . I~kiPI Next RE'cord If. editarea lji modificarea unor structuri predefinite Butonul RulesUnsert Word Field permite insearea unor structuri prestabilite. ~~~~2:IiILB~ I~l I M£rg1!' Record" .. este 0 structura decizionala care permite inserarea unei Gondi1ii. pentru a verifica adresele din con1inut l?i a arata numarul de telefon local din conlinut alaturi de un numar de telefon international. ElsEi. de exemplu: Ask l?i Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil. noua lista se acceseaza butonul IiI Aplicatia 21 Sa se realizeze.. _ Se poate folosi 1f.. I Mefge Se. If••.... scrisori circulare prin care sunt inl?tiinta1i participantii unui concurs de informatica privind utilizarea pachetului Microsoft Office 2007 asupra notelor l?i calificativelor ob1inute. e Ce rin1 : • Se vor completa automat in sc:risorile circulare urmatoarele campuri : a Numarul diplomei a Data curenta a Data examenului a Numele participantului a Prenumele participantului a Localitate a Adresa a Data nal?terii a Nota a Calificativ-daca nota e8te intre 5 l?i 6-suficient -daca nota est. . pt~ntru a se deschide baza de date se' acceseaza butonul entru 0 I urmat de Type ~ew list.... Else . 86 .d .Inserarea.~ intre 7 l?i 8-bine -daca nota esta intre 9 l?i 10-foarte bine.Then . Set BookmaFk.V I !:!ext RE'co.Quence i..... Then ... folosind Mailings\Envelopes sau Mailings\Start Mail Merge...

..doc pe discul D......... • Se va crea separat 0 alta sl3rie de scrisori doar pentru concurenlii care au obiinut calificativul foarte bine. Numirul diplomei «Numarul diplomei» Emisa la data curenta «Data curenta» Tn urma examenului susiinut In data de «Data examenului».... • Numele examinatorului va fi completat folosind Insert Word Field\Ask automat cu numele "George!scu"...... 87 Director ...... Numele directorului va fi completat folosind Insert Word Field\FiII in implicit cu numele "Ionescu"..... avand adreasa «Adresa» prezenta diploma.. cu structura indicata mai jos.. foarte bine-UFelicitari ("....... ..dbf sau prin preluarea lor dintr-un tabel deja realizat in Word..Then........ Nota obtinuta de dumneavoastra la examenul final a fost «Nota» iar calificativul «Calificativ». Formatul implicit al scrisorilor (documentul principal) este urmatorul: SUPERIT CUI: 123456 Adresa: ~ ti' .. Scrisorile finale vor fi salvate in dOGumentul Scrisoare... t:8J .. se acorda domnului/doamnei «Numele lParticipantului» «Prenumele participantului».... web ...... de obicei 0 scrisoare. un tabel Excel sau Access.Informatiile din cadrul acestor campuri vor fi preluate in doua moduri: prin crearea unei noi baze de date numita Baza1.. Sursa date lor poate fi un simplu tabel Word.. bine-"Se poate ~i mai bine".. • Dupa campul calificativ se va introduce un mesaj (folosind Mailings\Rules\lnsert Word Field\lf. • Scrisorile se vor genera In ordinea crescatoare a mediilor de promovare.....Else) astfel: daca in campul calificativ apare suficient-mesajul "Mai studiaza"... nascut(a) in localitatea «Localitate» la data de «Data na~terii)}.. Ambele tabele vor contine cel puiin 10 Inregistrari. Examinator Rezolvare: Imbinarea corespondeniei este utilizata atunci cand se dore~te imbinarea unei liste de nume ~i adrese cu un alt document. .

QU.. . apoi Delete pentru a §terge toate campurile predefinite !?i Add pentru a crea campurile necesare acestei aplica1ii (Numarul diplomei.the ' 'l:.' :dJlY". Create . Se poate modifica 88 . Data curenta.. Tn cazul realizarii unei baze de date nai. sau se alege optiunea crearii unui nou fi!?ier. La primul pas. New Address List.." . Se alege opliunea pentru documentul de pornire !?i apoi click pe Next: Select recipient din partea de jos a panoului pentru trecerea la pasul 3. se executa click pe butonul Start Mail Merge !?i apoi click pe opliunea Step by Step Mail Merge Wizard.'What typeofdorument"are YOlJ. .. i.om:: ~""'.~nE)Xi~tirig Ilit ' . Oaca lista este deja creata !?i se dOrE~§te adaugarea de date se selecteaza Edit recipient list !?i se completeaza.. " use~~e.XtI'.. up Yd!Jr 1~J.:~. ~r ~MairM". .ters?" '. "Mail:I\1~~'~ .". .. . .'"..':g. Labels oLette~r" oE-mail messages 0 _.r:"."..to s.'~l .Envelopes . Data examenului.: " wIzard .fr. ~"''''' .. ~~<f~·~~~~~F I H.'.. '0 Type!'~~ew !i~t! O'5elect fo~ombotlook."€P$. Se selecteaza fi!?ierul din folderul dorit. creat cu datele necesare. Se acceseaza din meniul Mailings\Start Mail Merge\Letters ~j letters. care deschide panoul Mail Merge.a. '" @Useth\~ current rt.'W."'.yblJr recipients za~~selecteif.... .cistj(l9Ii~t .:.recipient 'inforlnatioR.. Se bifeaza opliunea pentru care este creat documentul din Select document pe.. dupa care se urmeaza procedura de completare automata a datelor din lista predefinita (Word.>" "'. :C'. va creel 0 baza de date in Access cu extensia . ':~"~.). : .'-. Pasul 3.". din fereastra nou aparuta.. l:J~eJllet::urr~n~ .. se concepe modelul scrisorii (formatul prezentat).0.' . etc.!i~entl~."n. 'O. "C'. Excel sau Access). ~~\ document ~.working on? ...'n~ '. (o~ta( ' . Ct. '.New Address List." ~ oDirectory rMailrMerg~ .t..lRPRMAlliA\office 2007 redpi~nt lis. Pasul1.:<..._~"!. se selecteaza Customize ColllJmmn.s" ®Y~e..' Start from the document sho'w~ here and use'. .. rm•.da Pasul 2.()~tartfl'q~atern~l~e.mbd. 0Sta~{fr6m eXisbh~~d~~urri~ .i..t."'1..doNn.Pentru realizarea scrisorilor circulan~..' _..~t .'.~ . Observatie: Oaca se dore!?te folosirea unei liste (baze de date) deja existente se alege Use an existing list apoi BroW'se..

89 .:.. ::.' • To add redpient· inrormation to your letter. Pasul 5.: Next: Preview \lour letters Previous: Select recipier:lts Pasul 6.numele unui camp folosind butonul Edit Data Source. PrintE1r Documents... . Toper~on~lIzel~bu?}~te~5:..). Data~:vizualizeaza lnregistrarile concrete din baza de Butoanele se regasesc in eticheta Finish & Merge pentru Edit Individual Documents.~J~~~~ .'.' <.:. '.7.lc cele 10 inregistrari (folosind butonul New Entry) Cu ajutorul opliunii Filter and S(llrt se pot ordona anumite campuri (de exemplu se poate ordona crescator baza de date in funclie de medie).of6 $ $ I'.. . Send E-mail au ca efect fuzionarea documentelor intr-un nou document..T' Step4. '.ii!rge.aMper~onaliZe ead1..i1 /. 'r O!J1)a~.iettars.' rel:i\'l. '. ../-_ ~ . OPliunea Write your letter permite definitivarea scrisorii !?i introducerea unor caracteristici predefinite (Address block. tQ all the letters.:' . Insert Merge Fields. Butonul View Merged date..yout. Se finalizeaza fuziunea documentelor. la imprimanta.CMI'\~~ . Wrile your letter . Pasul 4. ' • When you have rinishedwriting. ~ More items.. intr-un mail sau pe fax.dickNext Then you" • .. canpreView.ient'sletter.Individual LelKlifr.Ir \IOU have not alr~ady done SO. dick a . .~::t :This 'wm oPElfl0[Jew d?cum~htWjth·Y~ .location in the iDcl. etc.~I~ . Tn secliunea Enter Address Information se introdl. i -:: " \..~nMerge:is re~d\l{fo. merge~letters .<+ .:lment"and then cli% Qne of the'items oelow" ' .. care pot fi printate (Print) sau editate pe foi separate (Edit individual letters).. OPliunea Preview your letters permite vizualizarea documentelor create. MaiIM. write your letter.. . swi~chb~cll:to: the or!ginaldocull1e/tt.' "Edit . Greeting Line.:". ~ Ei!!icti6nic postage..now.• your !etter. ~ Address block. . care are Meniul de etichete Mailings con'~ine butonul ca efect introducerea In documemtul initial a campurilor necesare din baza pe pozilia unde este plasat cursorul. :: ~ Greeting line"..

[iQc .. . ~ Erint Documents... Nel¢ Reocord If. afi~area mesajului dupa campul calificativ se procedeaza astfel: {IF {MERGEFIELD calificativ}="suficient" "Mai studiaza" "{IF{MERGEFIELD calificativ}="bine" "Se poate ~i mai binE~" "Felicitari"}"} ~ Aplicatia 22 Sa se conceapa modele de plicuri cu urmatoarele caracteristici: dimensiune 41/8 x9 1/2 in. If. adresa expeditorului scrisa cu Arial de dirroensiune 10. . Butonul Rules\lnsert Word Field permite insearea unor structuri prestabilite. ~ ... Else. El'ocuments. De exemplu..s.. este 0 structura decizionala care permite inserarea unei condi1ii......dit Indivldual. Generati automat ~i cate 0 eticheta pentri fiecare plic. de exemplu: Ask ~i Fill-in permit inserarea unor date fixate in prealabil..end E-mail Messages. ].Then . adresa destinatarului scrisa cu font Arial de dimensiune 12. 90 .

Apasand butonul Options se pot defini dimensiunile plicului (Envelope size) dar !ii fontul utilizat pentru redactarea adresei destinatarului sau expeditorului...~.S': ~~ information!iboutthepel'5OI\'10UMe~ndinQ"I~to . Accesand seciiunea Printing Options se poate stabili modalitatea de a~ezare a plicurilor In imprimanta pentru tiparire (Feed Method).•.Tn sectiunea Envelopes (plicuri) se completeaza Delivery address ~i Return address.~.E!tmeI)l. ~'tetti)rF~ Redp!ent:Wo "Othei. Tn fereastra Letter Wizard se fac urmatoarele setari: -stabilirea formatului scrisorii: -introducerea datelor destinatarului .)~~i] [t'J Aplicatia 23 Sa se genereze 0 scrisoare avand ca subiect intentia de a urma cursurile unei facultati cu profil economic folosind ~ablonul Comtemporary Letter.~b.. se observa ca In caseta Address se preia textul scris la Delivery address In sectiunea pentru crearea plicurilor. Plicurile astfel generate pot fi trimise catre imprimanta (butonul Print) sau pot fi ata~ate documentului ca pagina separata (Add to Document). Rezolvare: Se alege Start Mail Merge\Lettel's sau Step by stepMaii Merge Wizard.­ -alte elemente incluse In scrisoare 91 .~:.~. Seciiunea Labels este folosita pentru realizarea etichetelor.~.~.~. Se poate printa 0 singura eticheta sau 0 pagina intreaga de etichete.~::~(. Print o Si!lgle label q) [~~i(p.

Activarea acestei protec1ii permite • listelor derulante ~i efectuarea calculelor in campurile numerice desfa~urarea ~ Aplicatia 24 Sa se realizeze 0 macheta a foii matncole.~'der ~f(:l "'""" ~IW""". data calendaristica..ttb. din Bucure$ti Facultatea Finante.'~ Butonul tJlJOrop-Oown Form macheta de tip lista derulanta Protejarea machetei Field introduce campuri l2~LButonul Protect Form.2 Realizarea documentelor mi:lchetate Introducerea butoanelor Folosirea campurilor macheta Office\Word opti:ons\Customize\A1I Commands sau I Customize Quick Acces Toolbar\Moore Comands\AII. ~i din Office\NeW\Letters 1.et..."-!. Contabilitate FOAIE MATRICOLA Notele ob1inute in timpul facultatii de i.. dupa modelul: Universitatea . .~!'dButonul Text Form Field permite introducerea campurilor de tip text.'''''' ==----~ ie: Obse rva1 Acest format predefinit de scrisoare se pote instala and Faxes\Contemporary Letter.2. Band. numerice sau expresii de calcul 'Ri Butonul )~"'Check Box Form Field permite introducerea casetelor de validare sau selectare ((.tudentul Anul de studii 1 92 ..t='trri1'J!tt' A~"Wo other Elafrtents '. Commands • ~.....A.6.

• La forma de invalamant so vor defini doua casete de validare. se executa dublu click pe aceasta ~i se alege la Default Value optiunea Checked. Contabilitate". • Campul studentul este de tip text. proiecte. • Campul anul de studii estEl 0 lista derulanta cu valorile 1. in sectiunea Text Form Field\ Type se alege Regular Text. se va introduce 0 referinla de subsol cuprinzand "Seminarii.crt.. Banci. Daca Casete de validare se oblin GU butonul se dore~te validarea casetei.3.~Ij.:::'.4.. Lista derulanta este act iva doar daca se apasa v A butonul de pe bara de instrumente rapida. ~'I se reaI·zeaza aIegan d bonu i'. practica. • Notele vor fi definite sub forma de campuri numerice implicate in calcule. 93 l. I Semestrul 1 Semestrul2 • Colocvii • Proiecte 10 10 8 8 10 10 Media generala 9.Forma de invatamant· [gizi Dfr Note sau credite Nr. Definirea Iistei derulante pentw ca:npul Facultatea I u t l . stagii". Ele pot fi ~terse cu Remove sau Ie poate fi schimbata pozilia cu butoanele Move. EI ement eIe listei se introduc apasand butonul Add.2.33 Cerinle: • Campul Facultatea se va defini ca 0 lista derulanta cu valorile "Finante.. Pentru campul de tip text Studentul se alege Executand dublu click pe suprafata gri care apare. lucrari. "Relatii Economice Internationale". • Media generala va fi un camp calculat ca medie aritmetica a celor 6 note. Discipline de invalamant Total ore Examene • • Verificari Curs Obs. "Management Turistic si Comercial". Rezolvare: Se introduce Butonul lJJDrop-Down Form Field necesar introducerii campurilor macheta de tip lista derulanta. • Pentru textul Obs. .

Insert Subdocument au ca efect crearea. t~b.lde e bara Formattin and Formatting .:..t~tijExpal1d ~i Create Subdocument.i. text4.~~~ Modify ale:e butonul F4ot~ead~~ :_.r.:. !?tergerea sau inserarea subdocumentelor lntr-un document rinci al ---------------r-:=----=:-=c:=:=:. t:~J..::.. Remove Subdocument.Pentru a introduce notele se alege butonul se executa dublu click pe acesta !?i se aleg optiunile din figura: • Type:Number.:. .' text 8) • Campul Calculate on exit trebuie bifat deoarece acest camp numeric va fi implicat in calculul medieL realizand setarile: Media generala este obtinuta cu butonul • in caseta Expression s-a introdus formula: =(text3+text4+text5+text6+text7 +text8)/6 • In caseta Type s-a ales tipul Calculation pentru a specifica facptul ca media este un camp calculclt.3 lerarhizarea ~i organizarea documentelor lerarhizarea Vizualizarea ierarhizata a documentului: View\Outline documentelor Bara contextuala asociata acestui tip de vizualizare contine: • butonull~ Promote care promoveaza textulla nivel de titlu sau a unui subtitlu cater un nivel superior I • butonul ~ Demote cu efect complementar butonului • butonul Demote to body text care retrogradeaza titlurile !?i subtitlurile la nivelul de corp de text • • • k1~.\~~lkMove up !?i Move Down deplaseaza cursorul inainte sau dupa pozi1ia curenta Collapse asigura expandarea sau restrangerea ierarhiei ~.::-:.2. 1._..6. • Default Value se completeaza cu 0 valoare implicita a notei • Bookmark reprezinta sernnul de carte asociat notei (in exemplul propus s-au asociat notelor valorile text3..se.__:__:__:__\ Formatarea -Format\Styles and Formatting.:-c-c::---___:--_:_____:_. ~~ .:. se alege nivelul ierarhiei (de ierarhiei exemplu Heading 1) ~i se modifica prin selectarea op1iunii ..'-':::'-L. 94 Style sau Styles 1._-...~..

Numerotarea titlurilor ierarhiei

Paragraph\Buliets and Numbering\Numbered- contine 7 stiluri ce ot fi ersonalizate cu Define .....

Generarea cupl'insului: Organizarea documentelor -dupa stabilireCl ierarhiei 9i a stilurilor de formatare, se pozitioneaza cursorul acolo unde se dore9te inserarea cuprinsului 9i se alege Reference\Table of Contents; din secliunea Insel'll Table of Contents se poate alege stilul de re

Tabela figurilor: -se numeroteazfl automat figurile alegand din meniul contextual asociat acestorcl op1iunea Insert Caption apoi se alege Insert Table of Figures Actualizarea Cuprinsului: - prin ac1ionarea mouse-ului dreapta - Update field - Update Table of Contents - Update page numbers only/Update entire table - OK
Cvprlns:

95

ItI Aplicatia 25
Sa se realizeze un document cu 3 titluri, fiecare din acestea avand cate 3
subtituri ~i 9 paragrafe. De asemenea documentul va cuprinde 4 imagini.
Construiti automat cuprinsul ~i tabela figurilor.

1.2.6.4 Macro comenzi Introducerea unei View\Macros\viewMacros comenzi macro Inregistrarea unei View \Macros\Record Macro macro comenzi

Se tasteaza flumele macrocomenzii. Se actioneaza sageata listei Store macros ~i apoi se selecteaza 0 locatie: All Documents, disponibila oriunde in word Documents Ba!;sed On, disponibila In documente bazate pe documentul curent This Document, dis onibila numai in documentul curent. Crearea unei macrocomenzi VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros Ma~[os· Se actioneaza sageata listei Macros ~i apoi All active templates and documents - Create, se va deschide fereastra Microsoft Visual Basic. Se activeaza fereastra lVIodule ~i se tasteaza noile comenzi Visual Basic sau se vor edita cele existente. Pentru executa rea macrocomenzii se actioneaza ta;sta F5 - Save - File - Close and Return to Microsoft Word. sau View\Macros\viewMacros Executarea unei VieW\Developer' macrocomenzi f!i Yie!N t'lllact"o.s·
I Se actioneaza rnacrocomanda dorita cu Run

$tergerea macrocomezii

VieW\Developer sau View\Macros\viewMacros Se actioneaza macrocomanda dorita ~i apoi Delete $i Delete, din nou :.>entru a confirma §tergerea

96

View\Developer sau View\Macros\viewMacros
Se actioneaza macrocomanda dorM pentru depanare Step Into, S6 deschide fereastra Microsoft Visual Basic !?i se bifeaza meniul Debugn !?i apoi Step Into (sau tasta F8) pentru a executa fiecare instructiune. Se mai poate utiliza !?i Step Over !?i Step Out. Finalizare se face cu Save - File ­ Close and Return to Microsoft Word. Pentru a opri . . de anarea SG actionneza cu OK. ~~-------~--~~~ Editarea unei View\Developer sau View\Macros\viewMacros Se actionea2:a macrocomanda dorita pentru editare - Edit, macrocomenti Microsoft Visual Basic se deschide fereastra 'A Norl11al.Ne\'t!llacro~.Macr'J3 ~i se va deschide fereastra Module care contine codul Visual Basic al macrocomenzii. Se pot tasta noi comenzi sau edita comenzile existente. Se salveaza - Save - File - Close and Return to Microsoft . . Word Adaugarea unei Se deschide proiectul cu macrocomenzi ~i se actioneaza semnaturi digitale pe Developer - butonul Visual Basic - Tools - Digital Signature - Choose, se selecteaza un certificat din lista ­ View Certificate - OK (de trei ori) - Save - File - Close and Return to Microsoft Word ~~~~~~~-~----------~~ Asocierea unei Dupa creama unei macrocomenzi, acesta se poate ata~a barei de instrumente Quick Access, pentru a avea acces macrocomenzi unei bare de rapid la ea, din Word Options Customize Quick Access Toolbar - More commands ­ instrumente Choose command from - Macros - Customize - For all documents (prestabilita) - Add - Move Up/Move down (aranjarea in ordinea dorita) - Modify (se introduce nume entru buton~§i se adau a 0 icto rama - OK Salvarea unui Office - Save as - Save as type document care Macrocomenzile sunt create utilizand instruc1iuni Visual Basic for Aplications (VBA). Daca se ata~eaza 0 contine macrocomanda unui document, trebuie salvat cu extensia macrocomenzi ce se term ina cu litera 11m" .,..docm - fisier Word Macro ­
~--------------~--

Depanarea unei macrocomenzi

97

Deschiderea unui document care contine macrocomenzi

·

Enabled Document sau (*.dotm) - fi!?ier Word Macro ­ Enabled Template Word Macro-Enabled Template Office - Open - File as type La deschiderea unui document care contine macrocomenti scrise in VBA sau cu instructiuni din alt program, Word afi~eaza un aVE;rtisment de securitate, pentru protejarea calculatorului. Daca se cunoa~te autorul/sursa se poate accepta deschiderea bifand optiunea Enable external content sau optiunea Trust ell! documents from this publisher (daca este disponibila), in caz contrar se actioneaza optiunea Help protect me' from unknown content, macrocomenzile se vor bloca.

Macros and one or IT!OI'e Actl¥e). (4(\tr~s have been disabled This activt:<OOtentft'\l6tlt contain \PlfU!OeS or ri'Jer st:OJtity h.tuards. Dc not enable this conte:nttmless y¢O ltust
ti1e sourc.e of this file,

Warning: It is not possib4e todett.!rmme that tbis content came nom 11 trustworthy ,otm::e. YOUsbOllId leave thisoonte:nt ol5Obled untesstbe <lOCtellt PftNides crltk:al wnctlouaDty and you tmst its source.
~
FIlePa(h~

C:\, .. EWCRU 200151 2Oh3\word2007i,Cap14Nord IE 2007J'ifl~ '·.'L3.dot:

o o fnab1ettismrrtent

Heip~otect:me:hornunknowflO.flteot~

1tJ Aplicatia 26 Sa se realizeze 0 macro comanda cu numele MACRO 1 prin care sa se realizeze formatarea textului astfel: • Fontul Times New Roman, de culoare ro!?ie, emboss, subliniat cu 0 linie intrerupta • Culoarea de fundal (background) gri. In plus se va introduce un tabel cu orarul saptamanii curente !?i 0 carte de vizita.
Sa se inregistreze un alt macro, numit MACRO_2 care sa realizeze impartirea
textului pe 2 coloane, alinierea de tip justify, dispunerea paginii in format
Landscape !?i 0 lista numerotata cu tematica examenului de informatica.
Aceste 2 macro-uri vor fi salvate in documentul curent.
Rezolvare: Pentru a realiza un macro, se va folosi meniul View\Macro\Record macro ....
98

Tn ferestra de dialog aparuta, se gasesc urmatoarele optiuni, a~a cum se vede in figura de majjos: Macro name-permite asocierea unui nume (in cazul nostru MACRO_1, respectiv MACRO_2) Assign Macro to Toolbars/Keyboad-realizeaza asocierea unui buton de instrumente, respectiv a unei combinatii de taste pentru macro-ul respectiv. Daca nu se dore~te aGest lucru, nu se alege nici una dintre aceste posibmtati. Store macro in-ofera posibilitatea inregistrarii macro-ului in toate documentele sau doar in documentul curent. Description-permite descrierea sumara, daca se dore~te, a macro-ului. Butonul OK are ca efect confirmarea datelor precedente, ceea ce va conduce la inceperea Tnregistrarii operatiilor cerute Tn macro. Se poate Tntrerupe definitiv (Stop recording) sau temporar (Pcluse recording) inregistrarea operatiilor dorite Tn macro. Pentru rularea (activarea) macro-urilor se folose~te View\Macros\view Macros\Run iar pentru ~tergerea macro-urilor se folose~te View\Macros\View Macros\Delete.

1.2.7 Generarea paginilor wilb
Word faciliteaza crearea de pagini Web oferind instrumentele necesare crearii ~i salvarii documentelor pentru aces,t scop. Salvarea documentelor Tn format HTML ofera posibilitatea utilizarii tuturor browserelor pentru a Ie afi~a. Salvarea documentelor ca ~i pagina Web, ofera posibilitatea partajarea datelor proprii cu a altora, prin Internet. Word folose~te HTML ca format companion, respectiv recunoa~te extensia cu numele .html la fel de exact ca ~i formateIe simple word. Pentru generarea, salvarea , editarea ~i modificarea paginilor web propunem urmatoarea procedura: Crearea unei pagini. Insert\Li nks\Web Page web Crearea Hiperlegatura se realizeaza printr-un text sau 0 imagine: -se selecteaza textul sau hiperlegaturilor llnk..to: imagineH ~i se alege ~ Hyperlink WebPage -Iegatura se poate face ·It-.. . ~ ... catre un document existent, .p~ 0 referinta din catre U documentul curent (de !~ Figura privind exemplu catre un semn de J.. carte), eatre un document ti;n.i~d'''''. configurarea ...; hinerleg:aturilor nou sau catre 0 adresa de l mail.

·1­
E~stlrlqA!eor
'j

I

99

Se selectea:i:a tipul de blog !iii titlu nou ­ Insert Category Pentru inser9rea de elemente vizuale .."'1t.Publish sau Publish as I)raft. extensia documentelor de tip pagina web este htm Vizualizarea ca a ina web:View\Web La out Office .Publish ... Se va selecta publicatia de blo .. utilizand butoanele pentru inserarea altor materiale.. Du a finalizare se salveaza ca document Word Open Existing !?i se selecteaza blogul !?i apoi OK.rI..OK i se poate edita Republicarea unei ublicatii 100 .·..Blank and recent ­ New Blog post ­ Create Pentru aceasta operatiune mai intai este necesar a se inregistra un cont de blog in word: Registrer Now sau ..Prelucrarea documentului ca pagini web Crearea unei publicalii -Iegatura poate trimite catre un site sau 0 pagina web s ecificate in bara Address.Insert..New ... [Enter Pos1t Title Here] Pentru publicarea blogului . Salvarea ca pagina web: Office\Save\Other Formats\ as Web page.... La~er daca nu se nn....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

\ Zoom to Selection

I Alt -+ W---to>G

2.2 Realizarea de aplicatii in MS Excel 2007
2.2.1 Configurarea spatiului de lucru
Deschiderea aplicatiei Excel 2007 se realizeaza folosind secventa: Starl\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.

Figura 10 - Facilitati de conversie a unui fil?ier realizat in Excel

145

I .r~ttil'f:9'T a~ iiJIbi'~ "" ~tyles. in Excel este iar extensia Observatie: 2007 Microsoft Office System introduce un nou format de fi~ier bazat pe XML (extensia fi~ierelor Excel este xisx ~i nu xis).Microsoft Compatibility Pack.o versiune mai veche de Office (Save As­ alegerea unei versiuni anterioare 2007).~('1~~ jll:'. . trebuie descarcate ~i instalate convertoarele de fi~ier adecvate . bare de instrumente setare modalitati de editare a datelor Clipboard Font .. Realizarea unor setari specifice pE!ntru mediul de lucru se realizeaza conform tabelului: Vizualizare Meniul Home inglobeaza functii de lucru cu Clipboard. stiluri celule. formatari stU text in celule. " Editing Tn cadrul sectiunii Alignment. de aceea pentru a putea asigura compatibilitatea cu versiunite precedente.Pictograma fi~ierelor realizate documentelor este xlsx. dupa cum este ilustrat Tn figura 10. sunt disponibile urmatoarele o tiuni: 146 . aliniere text. setari fonturi. 0 alta metoda este salvarea fi~ierului Excel intr·.'· ' ~-.I'.-~:---:.ConDlil!iorml Formal C~iI . lFQ.

p:l$Y' . . SortllFilter­ sortarea crescatoare \descrescatoare.. resoec:tlv introducerea filtrelor automate. -Percent StyleJ{Il:':-aplica scrierea sub forma de procent. -Increase/Decrease Decimal .-Merge and Center ~~A-permite unirea a doua sau mai mite celule §i centrarea textului. -Wrap text '.'. .i:Li"-permite afi§area textului pe mai multe linii in cadrul aceleia§i celule.' r-rr..14~:'.""/:._~"f-"~~\ >:'1}­ 1 ~ 'A~~5L11ij'!i&"~. . r!""iii~~Wr..~~~.-aplica stilul de scriere valutar. I. ~~ ~ortAtQZ S. Sectiunea Editing contine butoane specializate pentru particularita1ilc~ Excel: -Autosum este folosita pentru apelarea rapida a unor functii uzuale.~:il-aplica scrierea zecimala..1-mare§te. -Comma StyleL. respectiv mic§oreaza numarul de zecimale din scrierea unui numar. sunt disponibile urmatoarele optiuni: -C~rrency St:vle~i. I I .-: "~~: _. in cadrul sectiunii Number. .QrtztoA U lHJ Cgstom SOIL ][Uter 147 .

~..e. Ihous-a.) Figura 11 . • Setarea numarului ultimelor fi~iere realizate care apar la deschiderea Excel: Office Button\Excel Options\ Advanced\ Display\ Show this number of recent documents..~:~ji~f~:~:..I ji:' 2..Of Checki:1:1 gl 'T /1. RemolleArro'Ws'" t: @l Evar~:ate lPo..Liste definite de utilizatori ~ [1i. • Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei celule Office Button\Excel Options\ Advanced\Editing Options\Enable fill handler and cells drag-and-drop."..~.~j Iledmal separator.2. .epaJatar: 148 Finura 12 .1.~p... de exemplu daca se dore~te definirea unei liste cu zilele saptamanii. separatorul pen'lru zecimale este punctul (.i~f~i.nds s... ~i nu a rezultatului ei: Formulas\Formula Aud Show Formulas. fOFmufa.mUJ/!a .r"f~"'" sau meniul Formulas !I~~~~~r)(! ti~f~.I bara de • formule II :. '~~-[l]~:::. se trec zilele in caseta List entries ~i se apasa butonul Add (figura 11 ).) iar pentru mii este virgula (...e:Jilts · .~~ l .i~:~i~w't vr.:~ T~ace Dependents ~ Err.1 Stabilirea unor setari genel'ale in Excel • Setarea numarului de foi de calcul din registru: Office Button\Excel Options\Popular\When Creating New WorkBooks\lnclude this many sheets\.0p1iunii de efectuare a calculelor . ~> Trace I?fece:d. • Definirea seriilor noi: Office Button\Excel Options\ Popular\Top Options for Working with l':xcel\Edit Custom Lists. • Setarea separatorilor pentru Illii ~i zecimale: Office Button\Excel Options\ Advanced\Editing Options. • Vizualizarea in celule a formulei aplicate. Implicit.

1. .Print Preview -vizualizarea paginii inainte de imprimare . un' conform unui on nr~>t1~.definirea I domeniului de celule care va fi tipari! 149 .• Efectuarea formulei de calcul din celule Formulas\Calculation\Calculation options (figura 12) automat: 2.2 Operatii permise asupr. . tot registru sau doar foaia curenta 13). Office Button \Save As Office Button\Save As \Excel 97-2003 WorkBook -salvare In varianta Excel mai veche Office Button~ISent\E-maii sau Fax .2.tlnijt pen Office Button 'l\Close Office Button' .a registrelor de calcul folosind Office Button Creare registru Deschidere Office Butto Worbook (Blank and recent)-creaza un registru gol Office Button\New\ New Worbook (Installed Templates/My .trimitere automata pe mail sau fax Office Button\ Publish\Document Manager Sever sau Create Document icare i Printare ! se pot printa doar anumite pagini.Meniul Page Layout\Print Area\Set Print Area .

se pot efectua operaFile uzuale cu foile de calcul (figura 15).Header\Footer -stabile~te antetul ~i subsolul .Meniul "Layo.Meniul Page Layoiut\Page Setup -define~te orientarea paginii. precum ~i fala de antet ~i subsol . Din meniul contextual asociat acestora.-o 2.Fen:=astra Page Setup .2 Operatii asupra foilor unui registru de calcul Foile de calcul ce apar in registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos a ecranului.2.Margins-define~t€ distantele fala de marginile exterioare..Sheet-se pot definj randuri care sa se repete ca ~i capete de tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului (Print Titles\ Rows to repeat at top.cuprinde 4 sectiuni' .ut\Page Setup . dimens'iu inii calitateaimp'rimarii (figura 14) Figura 14 .Operatii asupra failor de calcul 150 . Columns to repeat at sau ordinea de nr"u<:>.' Figura 15 .

2.qtmensiune. . mic!?orarea textului in func1ie de dimensiunea celului (Shrink to fit) sau unirea celulelor (Merge Cells). orientarea textului la un numar de grade (Orientation) §i Tex1~Control care permite scrierea textului pe mai multe randuri intr-o celula (Wrap Text).ment).sectiunea Patterns cOr'l~in:epaleta de culori §i ba!?uri de umplere. . ~ Meniul Clipboard 151 . stU :jesublin"iere.pentru alinierea conlinutului celulei (Text Align.pentru celule sau grupuri de .1 Formatari ale celulelor OP11uni disponibile din Home\Number\Format Cells: sectlunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula.sectiunea AI. efecte). se procedeaza ca in figura 1:6. .II o'peran e respecfIve se pOt rea rIza ! ! Inserare $tergere Redenumire Ascundere foaie Mutare sau copiere . c . . culoare.sectiunea Border cupril1de :tipuri de Qprduri .I ' d memune: OSIn " Home\Cel~s\hlsert\lnsert Sheet Home\CeUs\Oelete\Oelete Sheet Home\CeUs\Forrilat\Organize Sheets\Rename Sheet Home\Cellls\Format\Visibity\Hide and i Unhide\Hide Sheet Home\Cell)s\Format\Organize Sheets\Move or Copy Sheet ~I 2..igr:-ment cuprinde: optiuni . .. de exemplu daca se dore!?te introducerea de numere reale cu 2 zecimale.celule. 'I' 'f0.sectiunea Font perrnite modificarea :atributelor fontului (tip. .2.stil. ".

coloanelor Formatare rand Home\ Cells\ Format\.OPY :.:-o-:-d-=-ul=-n-o-r-m-a-.. .introduce rea hipe'rlegaturilcmlnsert\Links\Hyperlink . comentarii.mutarea In Clipboard: Cut . Gell Size\ROw Height-stabile~te .i. respectiv ClipArt .k::-------I Opliuni VieW\Normal pentru vizualizare .rk:--:B=-o-o-.-I:-::V-:::i-ew--:-:'W-::-:-o-.cor'nentariite pbt fiintrclduse folbsindReview\Comments\New Comme:nt ~"I.inserarea unui fond de pagina Page Layout/Page Setu /Back roud . etc.gasirea unui text: Ctrl+F .3 Formatarialetabelelor"randur.copierea in Clipboar~: (. .vizualiza rea paginii in m:::.inserarea imaginilor: lusert\1II4statioll\Picture. " .. > i 2. .ata~area antetului ~i subsolului: View\ WorkBook View \Page Layout .inserarea casete de text: Insert\Text\Text Box .inserarea diagramelor: Insert\ lIIustration\Smart Art "" inserarea obiectel'or: InsertUllustration\Shapes .2.2. se pot co ia formule. inaltlmea randtij'uJ (in cm) Home\ Cells\ r:ormat\ Cell Size\Autofit Row "Height­ .copierea "speciala".' accebibila din Paste/Paste special. (figura 17) In Figura 17.inserarea antetului ~i wbsolului de pagina:lnsert\Text\Header Inserarea and Footer de elemente . respectiv arata randul in tabel Home\Cells\Format\Cell Size\Column Width-stabile~te Formatare coloana Islimea coloaneiiin cm) Home\Cells\Format\Cell Size\AutoFit 'Column Width ­ adapteazs la1imea coloanei la continutul celulei Home\Cells\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide "c ~ \52 .importarea Qbiectului din Clipboard locul unde este pozilionat cursorul: Paste . adapteaza inallirllea randuluHg:conlinutulcelulei Home\CeUs\Format\visibility\Hide & Unhide\Hide Rows -ascunde.inlocuirea unui text: Cf.schimbarea zoom-ului: View\Zoom .ilor. .Fereastra PasUe Special .rl +H . stiluri deformatare.

8" c. Delete Sheet-~terge randul. formatul sau I continutul ulilei celule sau unui grup de celule ' Home\Cells)\Delete\Delete Sheet Row. I iii Aplicatia 1 Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare pe sheetul cu numele foaie1: "".. ~i 153 . coloana sau domeniul selectat . Delete Sheet . iii Aplicatia 2 Sa se proiecteze foaia de calcul urmatoare care sintetizeaza pariU31i1e fixe termenele de a monedelor din zona EURO sheetul cu numele foaie2. Columns-ascunde.\lnsert\lnsert Sheet Rows Columns Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup ' Autoformatare de celule: Home\Styles\Celi Styles I • $tergeri Home\Cells. respectiv arata coloana in tabel I Inserare rand Home\Cell!i\lnsert\lnsert Sheet Rows Inserare coloana • Home\Cell!.\Delete\Delete Cells-~terge tot. Column.

. ltf Aplicatia 3 Sa se realizeze aplieatia folosind seriile de date Excel: 5 6: 7 4 5 I Ei 1 CI -E~ 640 2560 20 125 625 30 -3 -4 40 -2 154 .2. a~a cum se observa in figura 18 . progresii geometriee (Growth)..'2: 8 Seriile de date se 19). se selecteaza ~i se trage eu mouse­ ul in diree1ia dorita..Fereastra Series Observa l ie : Seriile pot fi definite pe rand sau pe coloana. sau Autofill. . pot fi liniare (progresii aritmetiee).4 Serii de date Pentru definire seriilor de date se poate folosi facilitatea Autofill. Fiaura 19 .~~~!'"':.2. daca se dore~te numerotarea automata a celulelor de la A 1 la A6 cu numerer de la 1 la 6...... De asemenea se pot defini pasul de cre~tere (Step value) sau ultima valoare (Stop value). A stfe I. de tup data. se tree primii dOl pa~i ai seriei (adica 1 ~j 2).2.

celulele vor avea bordura de culoare neagra. textul va fi de culoare ro~ie. cu linie punctata . ~i lunile anului in limba 2. folosind formatarile conditionate: • Oaca valoarea caliii este intre 0 ~i 100.2. domeniul 133:B7) se folose!?te Home\Styles\Conditional cum: Rule 155 . ' Rezolvare: Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul acestui exercitiu. celulele vor avea culoarea de umplere galbep~.if Aplicalia 4 Sa se defineasca serii de dale cu zilele saptamanii romana. • Oaca valoarea cartii estE~ mai mare decat 200. ingro!?at ~i italic.5 Formatiri condilionate: Home\Styles\Conditional Formatting if Aplicalia 5 Sa se realizeze tabelul cu formatarile din imaginea de mai jos. • Oaca valoarea caf\ii est!a intre 100 ~i 200.2.

"""'" .3.1 Domeniu de celule Un domeniu de celule (zona) este specificat in Excel prin prima lji ultima celula ' din grup.. .'1:_'$A$6.2.•.=. Pot fi definite domenii pe coloana(de exemplu A1 :A5}. Fereastra care apare dupa realizareC:1 tuturQr formatarilor este: Cell Value between 0 a..2.Se va realiza a formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat acestea sa accept~ valqri intre 0 §i 100 §i apoi se va apasa butonul Format. " ~ . AaBbCcYyZz No Format set .=1 =.$A$. .:.. . Home\Styles\Conditional FormattiMg'Clear Rules. . a§a cum apare mai jos....=_ "". domenii pe linie (de exemplu A1:E1) sau domenii drepturghiulare (de exemplu A1:H4) 156 .:-:---:-:---~:-:--:-c~ 2... Daca se doresc mai multe formatari se apasa Home\Sfyles\Conditional Formatting\New Rule sau Home\Styles\Conditional Formatting\New Rule\Manage Daca se dore§te anularea formatarii se apasa butonul Rules. despartite de doua puncte (: ). Cell Value between 0 a...3 Utilizarea formulelor de calcul in Excel 2.

Se observa ca se folosesc referinte absolute ale celulelor care contin cota TVA ~i valoarea $. cifre. se pozitioneaza cursoruli mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia forma unei cruciulite).. adresa absoluta nu se schimba.. sa se completeze cu data ~i sa se aplice formulele indicate in tabelul de mai jOs.3. Adrese mixte:-adresa absoluta fata de rand ~i relativa fata de coloana: A$2 -adresa absoluta <{a18 de coloana ~i relativa fa18 de rand: $A2 (if Aplicatia 6 datele referitoare la importurile ~i exporturile din primele trei luni ale anului... Adresa absoluta reprezinta 0 locatie cu ambele coordonate fixate (de exemplu $A$2)..3.... A 1 B BALANTA DE IMPORT-EXPORT ~tiindu-se ~2~--------'--------r---~~ 5 la f--::­ -+::.2 Formule matematice. .:.:::~ ffi~·· A ... economici sau din alte domenii practice.3 Referinte relative ~i absolute Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate (variabile) fala de celula curenta! (de exemplu A2). 157 .ua.:-=ie... Copierea formulelor Formulele sunt expresii matematice ai unor indicatori tehnici.2. functii Excel) ~i operatori matematici (de exemplu: + _ * I A % = > <: >= <= <:> & . 2. se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se dore~te copierea formulei. (if Aplicatia 7 Sa se realizeze foaia de calcul....r. nume atribuite celulelor.. Prin copierea formulei.­ ~ L.).=.. se elibereaza mouse-ul ~ i se vizualizeaza continutul copiat. 'folosind formulele indicate in calote.n.2. Copierea formulelor implica urmatorii pa~i: se selecteaza prima celula (care contine formula). Prin copierea formulei adresa relativa se modifica. In Excel 0 formula matematica aste precedata Intotdeauna de semnul = ~i este compusa din operanzi (referinte de celule.I-'-'-_ _--+"_ _ _. 6 Februarie 7 Martie ~...2.--~(cil= B~I 0&G5 A J\.

.!.(plasata pe ecran accesand View-Formula Bar) _:. Fereastra Insert Function (figura 20) permite cautarea unei functii in funclie de 0 descriere sumara (Search for a fundion) sau cautarea in funclie de 0 categorie (Or select a category). Aduna vcnlorile care respecta criteriul specificat camp criteriu. prestabilita. Functia Excel este 0 formula comp~exa.~ b~~~5:!. nr2.) r-Aduna valorile sau adresele celulelor primite ca argument SUMIF(camp de evaluat. ..!.c-f2LTJ:!l!:".gli9l< .C:iU.4 Functii Excel .. in concordanta cu regulile sintactice !?i semantice de iucru.ll~~i-. . de 158 .tfmd.Fere!astra Insert Function ).E.:L~J).L!.> Functii matematice -'.2. careia i se pot specifica argumentele !?i care returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata..:. Sintaxa unei functii: =nume_functie(argument(a) Inserarea unei functii in Excel SE! poate face din Formula\butonul Insert Function sau execl.3.!rigonometrice (categoria Math&Trig) SUM(nr1.7 --leota NAf' 1­ 2. Biblioteca de functii Excel este impa!1ita pe 11 categorii 'ilor pentru a facilita cautarea Fiqura 20 .

Valoarea reprezinta produsul dintre cantitatea vanduta ~i pretul unitar.">3000". in celula E8 s-a calculat suma produselor din coloanele E ~i F iar Tn celula E10 s-a calculat suma valorilor doar pentru produt\iele al caror discount depa~e~te 3000. . nr. cu numarul de zecimale specificat I ItI Aplicatia 8 Sa se realizeze tabelul urmator aplicand formulele calote: Denllmire predus 1/112006 2/112006 3/112006 41112006 5/112006 matematice precizate Tn 100 -~4::.]3 suma prod use lor elementelor din lista 1 ~i a celor din lista 2 Rididi numarulla Qutere Multiplica valorile sau adresele celulelor Qrim~e ca a!yument Retur~1eaza factorialul Extrage radical I Rotuf'lje!?te nr.. putere) PRODUCT(nr. FACT(numar) SQRT(numar) ROUND(nr. nr.2. zecimale) Adun. .G2:G6 .::O:::-0--+---===-+---:3 500 200 300 I -----r .1.) .. 9 =8UM H2:H6 10 =8UMIF H2:H6.. ItI Aplicatia 9 Sa se realizeze tabelul de mai jos. folosind functiile matematice indicate in calote: 1 2 3 4 5 '~~----------~A------~7r--~~-r~~~~-~-'~ 8 7 8 159 . Iista2) POWER(numar.insumat) • SUMPRODUCT(lista 1.

. avand ca sursa date furnizate de Banca Nationala a Romaniei privind fluctuatiile cursului valutar in raport cu moneda ROL. Calculeaza media aritmetica a valorilor primite ca nr2. precum ~i indicatori ai profitului. precum ~i valorile minime ~i rnaxime ale cursului de schimb pentru cele doua monede de referinta. . (i1 Aplicatia 11 Sa se construiasca tabelul urmator.) argument Numara celulele din domeniul specificat • COUNT(domeniu) · COUNTA(domeniu) Numara celulele care nu sunt goale din domeniul specificat · COUNTIF(domeniu.. Functii statistice (categoria Statistical) AVERAGE(nr1. Tn partea de jos a tabelului se vor afi~a valoarea medie a cursu lui USD ~i EUR. Numara celul(~le din domeniul specificat care lndeplinesc criteriul criteriu) MAX(domeniu) Alege valoarea maxima din domeniul specificat MIN(domeniu) Alege valoarea minima din domeniul specificat (i1 Aplicatia 10 Sa se realizeze in Excel tabelele urmatoare care prezinta evolutia dobanzilor la credite ~i la depozite practicate dE~ banci in perioada 2000-2005.... 160 .. $ablonul predefinit al tabelelor este Format\AutoFormat\ColorfuI2.

TRUEO Returnea:2!a TRUE Returneaza FALSE FALSEO I 1 ! Ii!J Aplicalia 12 Tabelul de mai jos a fost conceput pentru evidenla salariilor unei companii.ARE" .'."-") J r'--­ - I 1­ I I !Oos2. argument2.. Testeaza condi1ia logica ~i in funclie de rezultatul ei executa optiunea adevarat sau fals adevarat... .) .~re.....'i' 8 C 10% 20% 1p% 5% 5 0 E ~-- . L "s W • 1 2 3 4 5 6 Nr..1.. 'F'. atunci se face 0 recalcu lare. argument2."salariul sub minimul acceptat" . f I I I \ \ . . 25% . 1".~ Functii logice (categorie) Logical) IF(condilie logica. . Coloana "Obs. se afiI§eaza mesa uI"sa IanUII sub iaccepta G"/' H\ I J K M 0 A C E 1..·'~'''''f.C2>1000).' '\'. 2" se completeaza astfel: daca salariul brut este mai mic decat . 1" se completeaza astfel: daca sporul de vechime este mai mic sau egal cu 15% ~i salariul de incadrare depa~e~te 1000 RON." ..5% 'Im1?o2it..". ) Returnea~:a TRUE daca macar un argument este adevarat OR(argument1. de· !!!rii'i~~~." -G2-K2 1\ \ $1 11=G2·$JiIi I 7 if 12 13 14 15 16 10 4­ 1·­ 9 3 4 5 -C2*15%' E(C2+D2)*E2 -C2+D2+F2 .. Respectali formulele de calcul pentru a afi~a restul de plata al fiecarui salariat...."> 9:5'% 6.. fals) Returneaza TRUE daca toate argumentele sunt adevarate AND(argument1. mlmmu t " 300.'?:~.. NOT(argument) Inverseaza valoare logica a argumentului ."-")1 1 I 2 =IF(AND(E2<=15%. $alarili brUt"' 1"% II­ > . ".. N~rQe §i crt 'granuma 1 2 3 4 A 'Sliliioiiu Trlcail."':! ""­ ! I I I +:1­ 16] . Coloana "Obs. "RECAlDl .-­ I -G2*$1$1 1=H2+ + Obs 1 J=IF(G2<=300.

Tabelul va conline 3 inregistrari. daea media este >=8 ~.J. prenume 5 =IF(AND(F4>=9.F4<=9. • 1n colona "Mesaj" se va scrie "calificat" daca media este mai mare decat 7. altfel este rofitabila.' 2 3 !4 •5 : 6 7 ttl Aplicalia 14 Sa se realizeze In Excel 9i sa se completeze cu 10 lnregistrari tabel. • Coloana "Premii" se va eompleta astfel: daea media este >=9.i <9.D4>4.. in eelula H17 media aritmetie~rl a clasei.5 . _ r~~~9!£~Ei~~2~~~~~~i~~~~~~~~~~~= . in eelula H 16 maximul notelor. Pentru coloana "Tip de unitate" se va completa astfel: daca profitul este mai mic dE~cat profitul mediu (calculat In celula 05.IF(AND(F4>=8.. Nume§i 3 crt. Sa se afi~eze in eelula H15 minimul notelor.5) . se va treee 150 $.F4<=10). respeetiv punetata 9i eolorarea primei linii a tabelului. se va treee 200 $.5.IF(AN'o(F4>=9.5 9i <=10. A Cifr.=IF(ANP(C4>4. altfelO.. 162 .eta cu media aritmetica a celor 3 note doar daca acestea sunt strict mai mari decat 4. respectand funcliile indicate In calote. in eelula H19 numarul studentilor califieali. In celula H18 numarul studenlilor care au primit 200$."100$" .F4<9).. respectand cerinlele: • Coloana "Media" se va compl.0))) 7 6 .de 1 aface~i B ·0:··.E4>4l.'!W~BAGf:(C4: Sa se personalizeze tabelul prin intrt)dueerea de borduri exterioare 9i interioare eu linie dubla."150$" .i <9. se va treee 100 $.ttl Aplicalia 13 Sa se construiasca tabelul urmator. daea media este >=9 ~. atunci unitatea este fitabila. "200$" . A 2 C Nr:.<!I . altfel se va completa cu 0. aItfe I se va serie "neealificat".

30 59 5:30:59 847 Data de 'nce ut Data de sf§r it 163 ...2. 13 14 CC2~ r.a:Gil~ Ir"-F2*G2l l\..3 4 .-1 . Sa se afi§eze in celula 815 media stoclJrilor iniliale. se va scrie "stoc excedentar"..!" • I' " "..12.i:.'.IF(AND(F2>2000 .' '."Tip B" . se va scrie "stoc critic" daca stocul final e~ste >=1000 §i <=2000. ­ r----. F Stoc final G . in celula 817 pretul maxim.iri "­ Pret unitar Valoare Initiala Valoare finala Mesaj . 1 .\i'~K.. Afi'ijar.. ~~ • • • • Funclii pentru data §i timp (categoria Date&Time) Iii Aplica~ia 16 Sa se realizeze in Excel tabelullJrmator.g.G4:56 ­ 2 34 56 -NO -TODAVO 1213112005 -DATE(2005..F2<=3000) . in celula 819 pretul mediu. se va scrie "Tip AI! daca stocul final Elste >2000 §i <=3000."sloe critic" .ti1 '~ L I 1 12 Nr i Denumire Crt.\ Extra erea anului dintr-o d~."Tip A" .Iii Aplica~ia 15 sw se rea rAE xce I §II' sa se comp eteze cu 10·nreglstrari urmatorul tabel: a Izeze In I w r---~B c D Intri'lri :1. ! I .. .)J~ :.IF(AND(F2>-1000 .I I .31) -TIME . se va scrie "Tip 8" daca stocul final este mai mare decat 3000. : produs Stoc initial le:..F2<-2000) .~: .. ). zitei din saptllimana cores unzatoare unei datl.. Sa se personalizeze tabelul prifl introducerea de borduri exterioare §i interioare cu linie dubla §i colorarea primei linii a tabelului.'!... rt 17 II'l =IF(F2<1 000 .. 1 I . ."sloe axcedentar"») I --~-+-I Coloana "Stoc final" va rEiprezenta "Stoc Initial"+"lntrari"-"le§iri" Coloana "Valoare iniliala" va reprezenta "Prel unitar"*"Stoc initial" Coloana "Valoare finala" va reprezenta "Pret unitar"*"Stoc final" Colana "Mesaj" se va completa astfel: daca stocul final e~ste mai mic decat 1000. acesta cuprinde cateva dintre cele mai folosite functii pentru data §i timp. in celula 818 numarul de produse care au stocul final de tip A..". . in celula 816 pretul minim.> I 3 ra erea lunii dintr-o daHl 4.

8 RON.) Concateneaza $irurile date ca argument Verifica prin comparalie daca doua ~iruri sunt EXACT(text1. . returnand TRUE sau FALSE Returneaza primele nr_caractere de la LEFT(text. ISNUMBER(celula) returnand THUE daca este adevarat ~i FALSE in caz i contrar Verifica dac~i celula contine sau nu un text. Perioada de cazare » Functii text (categoria Text) Transforma textul in majuscule UPPER(text) Transforma textul in litere mici LOWER(text) Determina scrierea cu majuscula a primei litere PROPER(text) i din fiecare cuvant al textului specificat ca argument CONCA TENA TE(text1 .. Ph"et in $/zi . returnand TRUE 164 » .i celula contine sau nu 0 valoare numerica. • ~)tjind ca fiecare perioada de cazare este diferenla lntre Data de inceput ~i Data de sfar§it. returnand ISTEXT (celula) TRUE daca este adevarat ~i FALSE in caz contrar ISNONTEXT(celula) Verifica daca celula nu este un text. zecimale) ! Functii de informare (categoria Information) Verifica daca celula este sau nu vida.tex2. sa se calculeze Valoarea totala (RON) pe care turi~tii o au de platit la 0 valoare a dolarului de 2. nr_de_repetari) Repeta afi~area textului de un numar precizat de ori Converte~te un numar in format monetar DOLLAR(numar.text2) identice.• Sa se completeze cu minim 6 lnregistrari. nr_caractere) Returneaza ultimele nr_caractere de la sfar~itul tex:ului Elirnina spatiile inutile dintr-un text TRIM(text) LEN(text) • Afi~. returnand TRUE IISBLANK(celula) daca da $i FALSE in caz contrar I Verifica dacs. nr_caractere) I inceputul textului RIGHT(text...eaza lungimea textului specificat ca parametru al functiei REPT(text.. . Valoarea totala (RON)=Valoare $ .

pmt. nota1.type) Calculeaza valoarea plalilor periodice pentru un i lmt:Jrumut cu t:Jlati ~i ratele t:Jrofitului constante .fv.I. grupa. PMT(rate. Tn celula 011 sa se afi§eze numarul celulelor din tabel care contin '~alori numerice. a .type) cu suma platilor viitoare determinata acum FV(rate.type) Calculeaza numarul de perioade in care va fi amortizat un imprumut cu plati constante RATE(nper.fv.pmt.type.200 lei costul anuitalii este estimat la 50. • Coloana Nota finala va 1i completata ca medie aritmetica intre Nota 1 §i Nota 2 doar daca ambele nole exista.fv. pmt. .type) Calculeaza valoarea viitoare a unei investitii cu plati $i rateIe profitului constante .polit de asigurare este p:entru 0 perioada de 10 ani . ~ Functii financiare (cateol0ria Financial} Calculeaza valoarea prezenta a unei investilii.pmt. 165 .guess) Calculeaza rata dobanzii pentru perioada unei anuitati sau imprumut iii Aplicatia 20 Sa se calculeze valoarea actuala a unei sume investite in cOl'lditiile in care: . NPER(rate. • Sa se completeze tabelul cu 5 inregistrari.pv. nota 2.ISLOGICAL( celula) J daca es'[e adevarat $i FALSE in caz contrar Verifica daca celula contine sau nu 0 valoare logica. nota finala. nper. PV(rate. prenume.pv.iii~~~ !I Rezolvare: Rezulfa ca investifia nu este rentabiia.~~~i~~~. returnand TRUE daca este adevarat FALSE in caz "'UIIII GIl I II iii Aplicatia 19 Sa se realizeze un tabel cu urmatoarele coloane: nume. avand urmatQarea forma: .rata anuala a dobanzii este 27%.pv.fv.nper.'.000 !.prima lunara este de 1. iar in celula 012 sa se afi§eze numarul celulelor care contin $iruri de caractere.nper.

B7.Iii Aplicatia 21 Sa se calculeze valoarea prezenta (Present Value) a unui plan de economii realizat printr-o asigurare de viala. 1 Rata anuala a dobanzii 2 Numar de ani pe care se 3: Valoarea anuala a platli 4 Valoarea prezst:lt& desfa~oara J plata rr.-B8) 166 . depunerile se realizeaza Tn 10 ani. '._+ Iii A plicatia 22 Sa se calculeze valoarea viitoare (Future Value) a unui depozit.. Rezolvare: ..'.83) 20% 21 500 c2.valoarea platii lunare 1.82.rata anuala a dobanzii este 28% .' :".445......f 6 t ..ic ':')3"..valoarea initiala a plasamentului este de 500..000 lei . in condiliile in care rata dobanzii este de 20% pe an. Tn condiliile in care rata anuala a dobanzii in € este de 9. "..-B9. . . \: . " " .5%. Observatie: Tn contabilitate semnul "-"sau scrierea sumei cu ro§u semnifica faptul ca suma respectiva este 0 datorie sau creanta care urmeaza sa fie platita.000 lei Rezolvare: =FV(B6/12.l. A . iar lunar se depun 100 Rezolvare: 9 Rata anuala a dobanzii Iii Aplicatia 23 Sa se calculeze valoarea viitoare a unui deposit in conditiile in care: .. plata se desfa§oara pe 21 de ani §i valoarea anuala a plalii este de 500 RON.durata plasamentului (Iuni) este de 12 .' .66 5 .' iet...Vl "I I=PV(81 .

~tiind ca rata anuala a dobanzii este de 10% l?i lunar se platesc 2.000. 167 . 20 !tI Aplicatia 25 In urma obtinerii unui imprumut bancar se dau urmatoarele elemente: .valoarea lunara a platilor . Valoarea 1m rum 18Plata:lU'n'ar~: 19.costul total al imprumutului . rata anuala a dobanzii este de 5%.suma imprumutata este de 2.(tI Aplicatia 24 Sa se afil?eze valorea care trebuie platita lunar (Payment) Tn cazul unui credit pentru nevoi personale.000$.3 imprumutului este de 2500 RON.valoarea totala a dobanzil Rezolvare: (tI Aplicatia 26 Sa se calculeze numarul de ani in care va fi rambursat un credit de 45. l?tiind ea plata se desfal?oara pe 3 ani.000$. iar valoare.durata de imprumut este de 10 ani . Rezolvare: ~~----~~~~-~--------------T-------~ 11.rata dobfmzii este 27% pe an Sa se calculeze: .000 lei .

~.Rezolvare: 24.ni' 26 persoana fizica dore~te obtinerea unui imprumut cu 0 valoare totala de 15.500 lei 168 . 2000000 .-830.000 lei.suma lunara de plata 620 lei Rezolvare: rtf Aplicatia 29 Sa se determine numarul de perioade in ani ~tiind ca: . Care este dobanda perceputa de banca (pe luna ~i pe an)? Rezolvare: 28 Valoarea fmprumutata 29 Durata fmprumutului 30 Valoare platita lunar 31 Dooanda lunara 32 Dobanda anuala ~ o rtf Aplicatia 27 r-=-t ' ·B% Ib ". . (J -- : . 15000000 1 i I=RATE(829*12.. Rata lunara de lata 23 Rata dobanzii 24 Valoare credit 25 Nutnar de a. .000 lei .000 lei .lmprumutul este Tn suma de 2:00.000.rata lunara este in suma de '. .000.000 lei pe 1 an.valoarea imprumutului este dH 20. 97% 831*12 I I I rtf Aplicatia 28 Sa se calculeze dobanda lunara ~i anuala ~tiind ca: ..828)1.. in fiecare luna acesta plate~te suma de 2.durata in ani 5 .

dobanda lunara este 3% ..000 lei ~i Se cere calcularea valorii actuale nete Rezolvare: a diferentei rezultate. Aplicatii propuse: 169 .dobanda anuala este de 32% Rezolvare: ItJ Pentru - Aplicatia 30 realizarea unei investilii ~Ie dau urmatoarele elemente: valoarea investitiei este In suma de 166.700 lei rata anuala a dobanzii este de 27% intrarea de fonduri estimate ca variabile pe parcursul a 6 ani fondurile se presupun a H de 223.

baza de date care respecta criteriile specificate criterii) DPRODUCT (baza de Returnealza produsul valorilor campului din baza de nr_camp/nume. Se observa ca pe langa tabelul principal care cuprinde baza de date:. Totodata sa se determine costul total al imprumutului ~i valoarea totala a doMnzii. criterii) DCOUNT (baza de Returneaza numarul valorilor campului din baza de nr_camp/nume. criterii) respecta criteriile specificate ~ Aplicalia 33 Se considera 0 baza de date (tabelul prezentat). nr_camp/nume. De asemenea clientul depune In fiecare luna suma de 5 milioane lei. Returneaza minimul valorilor campului din baza de nr camp/nume. date care respecta criteriile specificate date.~ Aplicatia 31 Sa se calculeze valoarea viitoare a unei investitii. ~tiind ca un client a depus la banca 0 suma initiala de 10 milioan(~ lei. contractat pe 5 ani. exista ~i tabele de criterii. Pentru a preciza 0 conditie 10gica "$1" criteriile se precizeaza pe aceea~i linie. criterii) care respecta criteriile specificate DMAX (baza de date. Sa se calculeze marimea plati10r lunare aferente unui credit de 60 milioane lei. Returneaza maximul valorilor campului din baza de nr camp/nume. Returneaza valoarea campului din baza de date care nr camp/nume. rata dobanzii de 16%. 4 ani. ? Functii pe baze de date (categoria Database) DSUM (baza de date. durata imprumutului este de 5 ani. pentru mai multEl perioade de variante de rambursare (1 an. criterii) date carEl respecta criteriile specificate DMIN (baza de date. date carE~ respecta criteriile specificate date. ~ Aplicatia 32 Sa se determine suma care este platita lunar pentru achitarea unui lmprumut In vederea achizitionarii unui autovehicul. 2 ani. la 0 rata a dobanzii de 35%. 5 ani). ~tiind ca rata dobanzii este de 25%. ReturneaJza suma valorilor campului din baza de date nr camp/nume. criterii) date care respecta criteriile specificate DAVERAGE (baza de Returneaza media aritmetica a valorilor campului din date. 170 . 3 ani. iar pentru a preciza 0 conditie logica "SAUl! criteriile se precizeaza pe linii diferite. pe 0 durata de 9 luni. criterii) DGET (baza de date. ~tiind ca suma lmprumutata este de 350 milioane lei.

I it a) In celula A15 sa se afil?eze totalul valorii facturilor pentru clientii care au achitat toata faetura. 3 =DCOUNT($A$2:$H$7.. J. " •• :. " 5 • it.6.(~~t. '~('i ' Acliit. . 6 - ? 8 .F9:F1 0) e) in celula A19 sa se afil?E!Ze minimul valorii achitate pentru clientii care locuiesc in Bucurel?ti l?i au iachitat integral. I . crt. I TRUE I.' ':. :. € 125 @250 € 100 @500 €300 € 100 €240 @100 @500 €300 €25 FALSE €10 FALSE @O @O @O '" ." * 'C:riteriul " AChitciW~~:br§ ". 8aZa:d~ d~f~ Je'hfrD}~vid~~t~. .'" .. Nr.A B C 11 . 4 5 2 3 4 TRUE TRUE TRUE I." ie'.... FALSE..1 .. " I' G'~:}I~':'i'I~f " "i. € 900 =DSUM($A$2:$H$7. .. 1 .e numarul clienli10r care au achitat 0 suma mai mare sau egala cu 200 €. Nume Prenume client client Nume Prenume client 1 client 1 Nume Prenume client 2 client 2 Nume Prenume client 3 client 3 Nume Prenume client 4 client 4 Nume Prenume client 5 client 5 Criterii .~'~.~i.:-. Crite!iul 1 Neadihitat Cr~eriul2 Neachltat ' iCrit siiu 1.?tl' " A:thifat/. ' .D9:D10) b) In celula A16 sa se afi~eze media aritmetica a valorii facturilor pentru clientii care domiciliaza In Bucurel?tL €175 =DAVERAGE($A$2:$H$7."i. €100 =DMIN(A2:H7.:~~~~fr.E " '.H9:H10) d) In eelula A18 sa se afil?eze maximul facturii pentru eei care nu au achitat integral. facfLtilof'.:.:i2tl.5.O' .5.' 5 Bucureiti 'ii." '.5.DU:E13) 171 .:i!~~}.'.'.'P I·'" .j~ . I "..'.~i.l:.ii'.JRPE: '.?ii)!' 2 > Ol'ai Bucureiti Timi§oara Bucureiti Constan~a Valoare Valoare factura (€) achitata (€) Rest de Achitatl plata Neachitat - 3.3: . €250 =DMAX(A2:H7 .:~.E12:E13) c) in celula A17 sa se afil?e~:.i'~i 9 10 11 .~" 1'." 'F .. .

Valorile din coloana "PreVzi" vor fi preluate folosind cautarea ... autor...S 1 2 Nr..rut ". salariat Salariat 1 1 2 Salariat 2 Func. numar exemplare disponibile.. numarul coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia informalia). • "'­ "'­ 6 7 .. Sa se afi§eze valoarea fiecarei carti (pret*numar de exemplare)." . camp sau tabel de consultare. economist inginer Iprofesor "" .~ Aplicalia 34 Sa se structureze 0 aplicalie Tn Excel care sa ilustreze evidenla carlilor dintr-o biblioteca. Nume crt. ~ Funclii de consultare (categoria Lookup&Reference) Principalele funclii de consultare p!antru 0 baza de date sunt VLOOKUP ~i HLOOKUP. Baza de date va contine campurile: cod carte. afi~a~i valoarea salariului net aplicand un impozit de 22% la salariul brut. Observalie: Cautarea se face intotdeauna dupa coloana din stanga domeniului de celule. Folosind consultarea pe verticala (VLOOKUP) se vor prelua din tabelul "Evidenla salariilor" valorile salariului brut pentru fiecare profesie.$C$11 :$D$15. numar de exemplare. Elementele acestei coloam~ trebuie sa fie ordonate crescator in tabelul din care se face consulatarea c E 8 AJ D 'G I I I I E J I '.. ele avand urmatoarea sintaxa: • VLOOKLIP (cheie de consultare. FUnctia avo cat doctor .. ~[ ut. numarul liniei din campul sau tabejul de consultare de unde funclia preia informalia)..JL 10 + + 7 4 ~salariat3 Salariat 4 Salariat 5 "~ ~ 5 2 "'-~ 'I" '-'j ­ I I Ev.ia' doctor economist avocat profesor inginer I ""~N"i"'tiln·r ··'·····s::15IIa~IU\. pretul carlilor din domeniile "contabilitate" §i "finanle". ~ -VLOOKUP(C3.Arii !de' '. prelul minim al cartilor de informatica. ItI Aplicalia 35 Sa se realizeze urmatoarele doua tabele. prel unitar.. 3 + . domeniu. numarul de carli epuizate (pemtru care numarul de exemplare disponibile este nUl)... valoarea tuturor carlilor.2) I II 172 400 600 400 500 300 1 J i I ~ Aplicalia 36 Sa se realizeze aplicalia urmatoare pentru evidenla preturilor pentru diverse categorii hoteliere.. veci1'ime SalarJu:'c net. Tn plus.. . • HLOOKUP (cheie de consultare. prelul maxim ell carlilor de matematica... titlu.: ' 'i" b. camp sau tabel de consultare. 3 .

'''''~~'.- 173 .".4 Opliuni avansate 2. VI'd e eroare In ce Iue cu f ormue d e ca cu gre§1 e 't a Or! I Impartire la 0 #DIV/O Referire la 0 celliia goala sau !ipsa unui argument #N/A Utilizarea unui nl~me necunoscut de program #NAME? Intersectia a doua domenii disjuncte #NULL! Continut nenumE~ric intr-o celula numerica #NUM #REF! Referinta invalid~l #VALUE! Folosirea incore(~ta a unui oe. Tn plus.de orizontala (HLOOKUP) din tabelul inferior.erand sau argument II!uU#fH Rezulatul cere marirea latimii coloanei ! 2. cu 0 forma prestbilita ~i cu elemente specifice.--"''-:-~.". .2..not'nit de Create Chart. 9 110 C 11 .1 Elaborarea graficelor Graficele din Excel (chart) consMuie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice.?~--. permitand analize comparative. ele evidentiaza tendintele in timp sau corelalii intre spatiu ~i timp.4.... se va afi~a prelul total pentru un sejur. Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Charts (cu alegerea unui tip nrQ.3.

iar in coloana C .20] folosind un grafic de tip XV (Scatter)-grafic cu valori necomparabile. Precizarea locatiei unde va fi afi~at graficul (Location).A2).. pentru selectie se tine tasta Ctrl apasata.~"'~ dllt <. Tn coloana B s-a aplicat formula =PQWER(5..rl-l"l'Jf~~ [I. Chart Layouts) prin introducerea titlului.:-ro~ n. coloanele sau randurile implicate in reprezentare trebuie in prealabil se. IiJ Aplicatia 38 Sa se realizeze reprezentarea grafiGa a functiilor sin(x) ~i cos(x) in intervalul [­ 20. mutarea sau exportul acestuia. ~ '!to'.1lI'''''~ flUl4P' .l~streaza graficul functiei exponentiale 5x ~i IOg5(X). Selectarea tipului de grafic dorit din lista derulanta Chart Type 2.11' IWf n!ltP~ <. caroiajului. legendei.:!-~J ".d.~lt~" '. etichetelor.. repozitionarea. modificarea titlulului.tw '\.t:I &I:. stilizarea ~i design-ul graficului..~J~. .~" ~1 ~')r~ JWrditl~ ""G~'~~ "' IiJ Aplicatia 37 Tabelul ~i graficele din imagine ih.m. in crearea unui grafic se pot co~figura': 1. ~t . Stabilirea sursei graficului (Data) 3..~1 ~... .'" L<:tUtnf' l1.. configurarea axelor. Oaca este nevoie de selectia unor domenii disparate.lectate. redimensionarea.sfl\ lAj. Asupra graficelor pot fi efectuate modificari care constau in modificarea tipului de grafic. Personalizarea graficului (Chart Styles. Pentru trasarea ilor s-a ales raficulliniar Line. includerea tabelului cu date 4.('Itl'( -i.Pentru realizarea corecta a grafic:ului. a dat&lor sursa. 174 .tu I~I i1 j~ ~~ L1~..t"1} .

~00 +----.:. $500 $­ +-~~--~~~'--r4 .5 -1. 175 .000) J~""".Reprezentarea func~ilor sin 'iii cos 1.10 balanja I __'--­_ _ _._-' Ii:I Aplicatia 41 Sa se reprezinte varialia cursurilor principalelor monede de referinla printr-un grafic bursier de tip Stock.5 Ii:I Aplicatia 39 Sa se realizeze graficul sectorial (Pie) care urmare§te ponderea diferitelor categorii de note._~ .51)0 $1..----1 .... G $1..•$(500) ...--... ABC' F.+-'='---~-'---4£!!. Ii:I Aplicatia 40 Sa se reprezinte balanla intre venituri §i cheltuieli folosind gaficul de tip histo rama (Column).-L-l $(1.

000.00 176 . f-72'.00 25.00 15.:o-8-+::":-:=::::-=:::----1 ~I ~~~ 35.000.000.mediu ~i lung 32.442.Ii1 Aplicatia 42 Sa se realizeze un grafic mixt care sa surpinda evolu1ia creditelor bancare raportate In miliarde de lei in cateva ora!?e reprezentative.0 4~~ 3~m 10.pe tennen.(. Ponderea creditelor diferentiata in functie de ora!?e este reprezentata ptintr-un rafic de ti Dou hnut.:.:::4:=::3.::::::--+~1.~3..000.4.00 5.48 ..-::-4-+~:::::-::=--~===:.00 20.:.:69::::7:.t . 2 3 4 .000.00000 30. . Pentru creditele pe termen scurt!?i pentru cele pe termen mediu !?i lung s-a ales un grafic de tip Line.000.9.e tennen scw.

apc:1rtament. • Coloanele "Data de deb:ut" §i "Data de sfar~it" vor contine valori de tip data aflate intre 15 iunie 2004 ~i 15 august 2004. Crt. apartament.2. Rezolvare: Validarea conditionata a datelor se va realiza folosind Oata\Oata Validation. Eforie Nord. '2 B Nume client G H fJ·efsoane Tip sfarlit i camera Curs dolar Tarif . Constanta. dubla-20 $. Persoane" va contine valori mai mici sau ega Ie cu 1000. Sa se semnalizeze de asemenea erorile printr-un mesaj de eroare. se pot face urmatQarele setari: 177 . Pe foaia 2 sa se reprezinte gra'fic clienlii in functie de pretul in lei pe care I-au platit.l:a~are/Zi Datele vor fi validate conditional iastfel: • in coloana "Nr. • in coloana "Nume client se pot introduce doar !?iruri de caractere de lungime maxima 100.2. • Coloana "Localitate" se Vi8 prezenta sub forma unei liste derulante care sa contina 6 lnregistrari: Bucure~ti. • 'Tip camera" se va prezEmta sub forma de lista derulanta care va contine valorile: simpla.40 $." se: pot introduce doar valori numere intregi aflate intre 1 f?i 100. dubla. Mamaia. Neptun. Saturn.8. Crt. • 'Tarif cazare/zi" va fi validat astfel: camera simpla-15 $.4. Sa se adauge la sfiu~it 0 noua (~oloana numita "Pret in lei" unde sa se calculeze pentru fiecare client pretul final i~1 cazarii ca fiind "Curs dolar"*numarul de zile de cazare (nr. • "Curs dolar" va fi completat cu valoarea 2. tripla­ 25 $. • Coloana "Nr. Sa se introduca un mesaj de tip Input mesage cu textul "Dati 0 valoare Tntre1 !?i 100" f?i un mesc!j de eroare Error Alert care sa contina textul "Ali gre~it!" In cazul nerespectarii cerin1elor.de zile de cazare reprezinta diferenla in zile intre data de sfar~it ~i data de debut). Pentru ca in prima coloana sa poata fi introduse doar numere intregi cuprinse intre 1 ~i 100.2 Validarea conditionala a datelor ~ Aplicatia 43 Urmatorul tabel re A 1 Nr. tripla.

mpinare care apare la trecerea cu mouse-ul ut Message: peste celula respectiva. se folose te butonul Afi!iiarea unui mesaj de eroare atunc:i cand in celula se introduce un mesaj gre!iiit se realizeaza cu Error Alert: r=~~ sau Information.Pentru a introduce un mesaj de Tnta. 178 .

179 .40. care contine cele 6 nume de ora~e.15."­ Denumire produs Cantitate vechi Pret nou Data Sa se valideze conditional datele astfel: • Tn coloana "Denu~ire produs" sa se accepte ~iruri de maxim 100 de caractere.500]. Tn coloana "Localitate". in caseta Allow.IF(G2="dubls". • Coloana "Data" sa contina d6Jte calendaristice din anul 2004. pentru coloana "Nume client" se va seta ca lungimea textului (Text length) sa fie cuprinsa intre 1 ~i 100. Coloanele "Data de debut" i" ta de sfar it" vor fi setate astfel: "»» Pentru coloana "Tarif cazare/zi".20.25. • Tn coloana "Cantitate" sa se accepte doar numere intregi cuprinse Tn intervalul [1. se alege Custom. Astfel. se vor fc~ce urmatoarele setari: Se observa ca sursa din care se preiau aceste date este domeniul de celule $0$12:$0$17. iar in caseta Formula se va scrie: =IF(G2="simpla".IF(G2="apartament".IF(G2="tripla".Tn mod analog se procedeaza lJi pentru celelalte coloane.

Si't se ordoneze tabelul crescator in functie de nota finala ~i apoi alfabetic -dupa nume. pretul nou va fi 75% din pretul vechi.2.. -.5 1 9 2 Nume1 2 5 5. . respectiv anularea unor criterii se face cu Add level.5 Baze de date 2.2. -pentru 0 cantitate cuprinsa intre 100 ~i 300.5.-----""~-~-- ~i a doua criterii ~ Aplicatia 45 Tn tabelul urmator nota finala a unui ~. 180 . D C: ". -. IH1 Cy~tam Sort. Tn fereastra Sort se realizeaza setarile urmatoare.tudent reprezinta media aritmetica a notelor la cele 2 discipline de informatica. respectiv Delete Level." B.~ Rezolvare: Se selecteaza tabelul ~i se alege Data\Sort. -pentru 0 cantitate mai mare decat 300. sa se comple'lteze pretul nou astfel: -pentru 0 cantitate mai mica decat 100..1 Ordonarea date lor Ordonarea (sortarea) datelor din tabt31ele Excel se realizeaza folosind butoanele Sort A toZ ~i Sort Z to A din sec1iunea Home\Editing de pe bara Standard sau alegand Data\Sort. pre!ul nou va fi 45% din pre!ul vechi."-..Folosind functiile Excel. _ M'.... Economid" 1[1 9.' ._ . Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare secundare.5 4 Nume3 9 M ___~ . ~- -~-. Adaugarea.. infortrraticii.. E A Nume Numar Nota "Bazele Nota "Informatica Notafinala 1 student mafric'Ol .5 6 3 Nume2 1[1 3 9. pretul nou va fi dublul prelului vechi.. _.. 2.

'.2.::0:-€3---1-:-...-~-.. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana care contine valori numerice.-~~~~~--~ C >.- A - ".5 9. . se apasa butonul Options.. '" '\... V~lqa~Eide " Prefinv... Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate in vederea realizarii subtotalurilor.5.5 2..2 Subtotaluri Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.12::.entar s" 50 € 2.050 € Finante Finante 15 12 € 180 € Informatica 2 300 € 600 € Informatica 13 40 € 520 € Cart e10 Inform a1':-::ic-:=-a---l-------1c.Daca se dore9te sa se faca dlstinctia intre litere mid 9i majuscule. 5 9 10 5.2==0=-::0:-€~ 181 .~=. '. Tabelul obtinut du a aceste set~lri este: '" --.::O+---:-. Ii1 Aplicatia 46 Cunoscandu-se tabelul pentruevidenta cartilor dintr-o librarie. sa se realizeze subtotaluri pentru valoarea de inventar a cartilor grupate pe domenii.5 9.'DE . ..500 € 25 € 500 € Finante 22 € 286 € ~~------~+-~~~--~~~...'} . Informatica 45 € 90 € Contabilitate 70 € 560 € 7 150 € 1 . iar din fereastra Sort Options se bifeaza caseta de validare Case sensitive. ... .="..

486_~: ~ . !?tergerea inregistrarilor !?i cautarea de informaiii Tn baza de date.arte DomennJ Pre! inventar 20 25€ 500 € 2 Carte2 Contabilitate ntabilitate 8 70€ 560 € 3 Cart . ~. 182 . 14 .···. .516 € rmatica 50 50 € 2.~~. D.E . E)(emplare 1 c. modificarea.500 € . 2. meniul Data se ! rm::. Carte3 Finante arte6 Finante 150 € '1.5.Infonnatoca Total • €i .200 € .060 € 13 22 € 286 € · 5 .9 Carte1 '10 Carte4 Informatic a 2 45 € 90 € Informatic a 2 300 € 6oo€ · : 11'(arte8 40 € 520 € • 1 arte9 Informatica 13. ___ i.2 Formulare Formularele permit adaugarea dB noi inregistrari. Dupa apasarea butonului OK tabelul ia forma: lJ:I2TI] . . i ~.!~.~~I sau i!1!?i ierarhia poate fi expandata sau restrimsa.C 31 B . ._ ~_J§E~ul_:Dl..910 Folosind butoanele . Carte10 Informatica 120 € 1./ · I l___ 8. Din Subtotals.Rezolvare: Se va ordona tabelul crescator in funclie de domeniu caruia Ii aparlin carlile. Valoare de .4 Contabmtate Total 1..2. A Nr. din lista derulanta Use function se pot alege ~i ale functii.rn!:lrele setari: Daca se dore!?te 0 alta operalie decat insumarea.050 € 7 12 € 15 180 € 7 Carte7 Finante Finante IotaI 8 1.

In cazul filtrelor avansate criteriile de selectie sunt plasate in tabele separate. Introduceti alte 2 inregistrari ~i gasiti € informatiile referitoare la persoanele care au salariul mai mare decat 1000 () cu ajutorul unui formular. D Rezolvare: Pentri introducerea de date noi in tabel. Fitrele automate se acceseaza din Data\Sort&Filter\Filter iar cele avansate din Data\Sort&Filter\Filter\AdvancEed.2. realizeaza cu butoanele Find Prev ~i Find 2. Cautarea datelor conform Deplasarea printre inregistrari Next. ~Ie criteriu se face apasand butonul Criteria. se executa click intr-o celula care contine deja date ~i se alege Data\Form\New.5. 183 .3 Filtre automate §i filtre ovansate Fitrele permit interoga~ea bazei die date ~i extragerea unor informatii care depind de criterii specificate.ltI Aplicatia 47 Completati tabelul cu 10 inregistrari.

A Folosind filtre automate sa se afi~eze: a) larile ar caror TVA este cuprins intre 19% ~i 21% b) tarile al caror nume se termina in "ia" ~i incepe cu G 184 .~ Aplicatia 48 Se considera urmatorul tabel cuprinzand valorile procentuale ale principalelor taxe ~i impozite din tariel Europei.

• I·r· ': . . o Aplicatia 49 Rezolvare: Se definesc tabele de criterii. I I . In')'"Im·J 8lom . ' . -_. ' . 1 . c' ·1 .rofitul . ::r ...M···'. se executa click pe lista derulanta ce apare pe coloana TVA ~i se alege Number Filters\Custom Filter. . ' <pqmpanIlIQr.. .. b} Sa se afil?eze tarile care au procentul TVA-ului mai mare de 20% sau impozitul pe profitul companiilor mai mare de 30%.. .i. ' .Q~itullp.. . cu urmatoarele setari: a) Folosind datele din tabelul precedent ~i filtrele avansate. a~a cum se observa in ima ine: .-- Daca se dorel?te afi~area tuturo!" tarilor se alege optiunea All din lista derulanta iar daca se dore~te eliminarea fil~rului se debifeaza AutoFilter din Data\Filter. <=45% >30'lfo >=15% ~ >20% __ ___L ______ ____ ~ ~~ ~ Daca cele doua criterii care indeplinesc conditia sunt legate prin . al?a cum se observa In imagine: 185 .·. I.l .I·".. atunci conditiile se plaseaza pe acelal?i rand. a} Se alege Data\Sort & FilterFilter\Advanced. .'. altfel se plaseaza pe randuri diferite. .Rezolvare: a) Se selecteaza coloana TVA l?i se alege Filter.'i: M.Criteiii:'·.gul maxim mai mic sau egal cu 45%. a§ica cum apare in imagine: fi.lmp. b) Se aplica filtrul automat asu ra coloanei Tara. sa se afi~eze datele referitoare la tarile al carbr impozit pe venitul indivizilor are pragul minim mai mare sau egal cu 15% l?i prs.

€300 3 Franta 4 3 Firma 3 televizor €500 Bbuc. €6. € 12. €8.OOO 9 9 Firma 2 imprimanta Franta €200 55buc.2.OOO 5 4 Firma 1 sisto calcul Greda €BOO 10buc. calcllll(~r"'ria 8 Firma 3 € 1. Greda 7 Firma 3 imprimanta Franta €99 250buc. C.· ·z' :~lSE'( . €50.500 6 6 Firma 2 monitor €400 100buc.xls urmatorul tabel care reprez inta situatia importurilor pentru 3 firme: B. r .Nr. 'Pr~t··\.000 50buc. €40./ A > F"C . €11. ' unitar(€) 1 Firma 1 monitor Franta € 130 50buc. .500 2 € 150 2 Firma 2 imprimanta Franta 2buc. €4.J : i. 186 .. :rar~':de \: .OOO 10 Sa se realizeze un tabel pivot pe foala 2 care sa sintetlzeze datele din tabelul precedent astfel incat sa se reprezinte pentru fiecare produs.. Tabelul pivot rezultat va avea urmatoarea structura: . b) 2.0.OOO Greda 5 Firma 1 televizor €250 50buc.5. in functie de tara de import I?i valoare.OOO 7. in place sau Copy to another locatio!:1.4 Tabele pivot ltI Aplicatia 50 Sa se realizeze Tn foaia 1 a registrului cu numele pivot. ~mpbtti 1 crt. € 24.. .750 8 sist.cantitqt Valoare(€) Firma Pr9dup . al?a cum se optE!aZa in sectiunea Action: Filter the list.Datele pot fi filtrate in acelal?i tabHI sau se poate specifica locatia unde va fi plasat noul tabel. cantitatea I?i valoarea produsului respectiv. /D.

I.'..A"_ . 'I Tara ~(.. IableJRange: [$$1:$1>$10 @yse anexblma1daf:~s~a! (~ .f~iri.§J monitor Sum of 7 IValoare(€) Sum of Gantltate JL sist calcul .~~~tt.. i" ...~-.j. I B '. ..H ....~iv 0i:-it.! 1r.\9K.JI. FilTIls 1 . @ New Work!lheet @')~ti!lQW~'t ' '!. "':'_~. Dafa Sum of Gracia Grand Fran1a 'Franta Total Gracia Total Total J.' .G j.."K 2 3 Produs' ] .::Ec.---­ 4000 365 12500' i I 50 :~i!.: ....fA... J' "Ct'i.. .."\ @§electat:ableorrar.... Sum of Gantilate . ChQ!lse tt'ledatalhat ym~wantl!l analyze ---:~----~ .. " ~fiil " '< "1 ki':. IIliHIt PNotTable Pentru crearea tablelei pivot este se solicita precizarea sursei datelor care vor sta la baza realizarii tabelului pivot ~i loca1ia unde va fi creat tabelul pivot (New Worksheet).~~ imp'ort '!' .".Firma 2 Firma 3 Firma 1 Firma 2 Firma 3 Sum of Valoare(€) 5 ". 12500 16500 575 157050 I 571 4000 258 I ! 60 1 100...1 ". . • ... 11300 9 JfL televizor 11 Total Sum 12 of Cantitate Total Sum of 13 Valoaret€) are(€) Sum of Cantnate Sum of Valoare(€) --t­ ~ i 24750 36050 50 6500 10 8000 8 36050 100 40000 50 100 40000 60 150 46500! 60\ 58000 1 50000 58000 .. i " ... J:[.F.l....~......cC.:...:~e ..... Connection riame: I Choose where you want:(hel'ivotTablereport to be pI~~~-:-':"'--'-...'.. se alege optiunea Insert\Pivot Table .. 50 210 nool I 28750 46550 20500 40000 I I 50000 110500 "...". . ' [ Choose conne:ction.--..o f ­ ~ imprimantii Gantitate -+ 50 6500! 501 65001 ~~ ~- 3071 I . . . I: I I.....oca!ioii::C~7 .­ 8 --...]1 187 ..

etc.!: @QJstnm Select one or more functions: kil" COLn'lt Average Max Min iProduct filter Alegand butonul cup rinse In tabelul pivot.te ~Villoare Observatie: Pentru a realiza 0 alta operatie decat lnsumarea.. valorii minime ~i maxime a produsului.at. Tn cadrul ferestrei Pivot Table Field List se vor seta campurile care apar in tabel ~i pozitia pe care apar. folosind tehnica "drag and drop". a!i'a cum apare In figura de mai jos. de import Labels ~i campurile "Cantitate" ~i []Pfettlnitar "Valoare " in caseta Values. se plaseaza . ''Tara de ~Produs import" ~i "Firma" in caseta Column ~Tilril.AI doilea pas permite selectarea domeniului de celule care contin datele necesare din tabel.ntibl. ~a. Pentru aplicatia curenta. ® ® ~utnmabc No. Se poate selecta calculul mediei. poate realiza reprezentarea grafica a datelor 188 . se executa dublu click pe butonul Sum of. . campul [il]Rrm:a "Produs" in caseta Row Labels.

Itt Aplicatia 51 Sa se afi§eze numarul de carli !9i media aritmetica a valorilor acestora astfel: pe titluri de carte ~i pe agenli de vahzare." 10 7 10 5 5 7 9 9 10 3 5 10 10 8 4 8 5 9 7 9 5 9 10 6 Grafic semestrul 2 ".~:~a~i .Single File Web Page).> :' Malematipa 'E.. Student ~~:.en!:1lazil' '.7 Macro comenzi Itt Aplicatia 53 Sa se realizeze 0 macro comanda care sa conlina structura unui tabel pentru evidenta studentilor unei grupe.'IY. Salvali documentul ca pagina web cu numele eVidenta. De asemenea din foile 2 ~i 3 se vcr crea hiperlegiUuri care fac trimiterea catre prima foaie..~~~r~..'. Ihform iilita Contabilitate\.. respectiv pe semestrul 2 prin grafice de tip Bar ~i Column.if~: ~\a. iar prin cuvantul Grafic semestrul :2 0 hiperlegatura catre foaia 3. Prin textul Grafic semestrul 1 sa se realizeze 0 hiperlegatura catre foaia 2.::a).conomi\3 ~j J I'fr.2.··'"~.". I " 1 Stud 1 2 Stud 2 3 Stud 3 4 Stud 4 Grafic semestrul 1 .6 Pagini web Itt Aplicatia 52 Sa se realizeze tabelul urmatcr pe foaia 1 a unui registru de calcul. X Brasoy Ed. 2.. Z Brasov Ed X 1 Bucuresti 2. . Y Constanta Ed.:'NIiIl1~". Save as Type . " 10 5 4 3 7 6 ~ 9 Limba ' 'I\f.f~~~~t4~~~Ir.'. Pe foile 2. '.. Tabel~rincipal din care se vor a e datele are "~~:. 1 . ~~~~~~§:4E1~fI~~~ ·.2...mhtm (op\iunea Office Button\Save As-Other Formats. a~a cum apare in figura de mai jos: 189 . crt.. imparlind tabelul pe ora§e. respectiv 3 se vor realiza reprezentarile grafice ale notelor pe semestru 1.tClienf Ed.~atert)~.. "'Sennr.1 . " Nr. .

puteti Intrerupe inregistrarea in macrocomanda folosind Tools\Macro\Stop Recording. Uma • Ibi~.".i "::'. va fi salvat in cadrul registrului curent pe foaia 1 ~i va putea fi accesat prin combinatia de taste Ctrl+Shift+P. ~. Nr.... apoi sa se reprezinte situatia notelor studentilor in semestru 1 printr-un grafic de tip Column. pem~·slrul}' . ' .f..Ar.. Dupa realizarea tabelului.1.C·". ·rumba Inftfrmatid C-on!abiiit~le rMat'ematica' ".. • !lie Relative Rt'ferences Tn cadrul ferestrei care se deschide. sa se ruleze acest macro pe foaia 2 din cadrul aceluia~i registru. I !{iew Ma.6. Se lTlest~ql 2. ..cms. 5 h 7 1 Stud 1 2 Stud 2 3 Stud 3 4 Stud 4 10 5 4 9 <'l. ->. Sa se completeze minim 5 inregistrari in tabel. Dupa inregistarea macroului. . francezij 8 10 7 10 5 5 7 7 9 9 3 10 5 10 4 6 8 10 8 5 9 3 9 5 9 7 6 10 . in caseta Shortcut Ksy se va introduce Ctrl+Shift+P....!1-l1. Tn foaia 2.H ~~ J I . '/' ." . 1 Macroul se va numi evidenta_studel1ti.• ).. in caseta Macro name se va trece numele macro-ului. ".A 1 I I B 1 1 I \ c 'c C. Studei'll. Rezolvare: Pentru crearea unui macro. CIt .. 1/ Maten:~ticJ!: I'i ::. iar in Descriptions 0 scurta descriere a macro-ului...mceza O:1r." :.." 1 .bil~. . Reccm:i Macro. se acceseaza Tools\Macr'o\Macros: 190 . 0 1 E F 1 1 G 1 .1 J .' . se foloseste optiunea Record New Macro din cadrul meniului View\Macros.l 3 4 ..'.

de culoare verde. Se vor proiecta 2 modele de scenarii (unul optimist ~i altul pesimist) care vor ilustra modificarile survenite in calculul profitului firmei daca se modifica datele din domeniul de celule B7:B9. ~ Aplicalia 54 Sa se realizeze un macro cu nliJmele m1 care sa realizeze formatarea celulelor din domeniul A 1:G1 a astfel: -con1inutul celulelor aliniat centlrat.. 2.cenariului domeniul de celule B2:B4 varia bile domeniul B7:B9. pentru ~tergere butonul Delete.i Scenario Scenario IiI Aplicalia 55 Se considera evidenla activita1ii unei institutii care organizeaza cursuri de limbi straine. in reastra Edit Scenario se precizeaza numele (Scenario Name) ~i domeniul de celule care vor piutea fi schimbate (Changing J91 . mediul Data\Data Tnn.2. iar pentru vizualizarea !.Pentru rularea macroului.ct""" ~i ~ datele ~i se apasa butonul Add. Rezolvare: Se considera datele fixe ale s.8 Instrumente de optimizare a deciziei: Solver . subliniat cu doua linii -bordura celulelor realizata cu linie tntrerupta de culoare verde.?i modificarea codului sursa (realizat automat in limbajul VBA) butonul Edit. se foloseste butonul Run. ingro~at.

tarifuI pE~ ora de curs (88) 35 RON ~i cheltuielile suplimentare 950 RON. numarul profesorilor se majmeaza la 80. Protection .De asemenea se vor preciza noile' valori ale celulelor modificabile: numarul profesorilor (87) va fi 60.lg 'sells i 1$6$7:$B$9 Ctrl+click c. tariful pe ora la 80 RON Ili cheltuilelile su devin 20000 RON. '. 1: ~: 192 ..ells tb\selectAon~adia~~nt' changing cells. ~ !j"eventenanges Astfel. Cnangi!. Tn mod analog se va proceda Ili in c:azul variantei de scenariu pesimist in care cheltuielile se majoreaza substantial.

adica urmarirea In primul caz se creeaza 0 noua foaie de calcul numita Scenario Summary care cuprinde un raport simplu: Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. 193 . se pot alege doua variante de redare comparativa a rezultatelor gestiunii variantelor de buget: Scenario Summary sau Scen PivotTable re De remarcat faptul ca Excel profitului din celula 811. vizat. Changing cells for each scenario are highlighted in gray. In eel de-al doilea caz se creeazB foaia Scenario Pivot Table care cuprinde un raport comparativ al celor doua variante de scenariu sub forma unui tabele pivot.Apasand butonul Summary din fereastra Scenario Manager.

.. 1 Analiza profitului Limba emgleza Nr..E .. A B C F I . cursanti Tarif-ora de curs Taxa anuala Nr. I I '.. utilizmd solveru-ul. I . "RON =83*85-84""B6""87 +C3*C5-0J""CS"'a +03"'05-04*06""07 s: -­ r 194 . profesori Nr.··1 " 5 6' 7 500 RON :30 130 600 RON 20 .. Fereastra Add-Ins cuprinde' IAnalysis ToolPak IAnalysis ToolPak VBA ! Conditional II-cuprinde funclii financiare. Sa se realizeze optimizarea celulei profit (89). Restrictiile impuse pentru rezolvarea problemei sunt: • Numarul de cursanti poate fi f:laxim 500 ~i minim 50 • Tariful pe ora de curs po ate varia intre 15 RON ~i 80 RON.> Solver Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul careia se po ate determina 0 valoam optima pentru 0 formula plasata in cadrul unei celule. Solverul lucreaza cu un . statistice !?i de analiza j-permite publicare facilMtiior de analiza financiara. .ISolver Add-In I. Pentru activarea aplica1iei de tip Solver se alege Office Button\Excel Options\ \Add-lns\Solver Add-in. D.. . franceza ~i germana). folosind Analysis ToolPak II Sum Wizard -creaza 0 formula care insumeaza datele dintr-un· domeniu ciaca acestea satisfac criteriile -formateaza date Ie sub forma de moneda ~i contine foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate monetara •Euro Currency Tools Iinternet Assistant VBA II-permite pUblicarea datelor din Excel In format web ILOOkU P Wizard . statistica.". cu modificarea grupului € de celule 83:04. I-creaza 01 formula de preluare a datelor dintr-un! domeniu folosind 0 alta valoare cunoscuta din alt • II-introduce instrumentul Solver ~ Aplicatia 56 Se considera tabelul Excel urmator conceput pentru gestiunea activitalii unei case de cultura care organizeaza cursuri de limbi straine (engleza. modificahile -­ . Utilitatea Solverului mzida In determinarea valorii minime sau maxi me dintr-o celula prin schimban~a altor celule (de exemplu se poate ajusta bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect ~i se poate observa cum se modifica beneficiul final realizat cu acest proiect). ­ S 9 IProfit 10 11 I.grup de celule "ajustabile" asupra carora se pot aplica restrictii. acestea care sunt legate direct sau indirect de formula din celula 1inta.•.: . } 33 750 RON 10 48 • I Celule !~ . ore ' 2 3 4 Limba franceza Limba germana ...).

Rezolvare: Se introduce instrumentul de optimizare din mediul Data\Analysis\Solver iar in fereastra Solver Paramet(us se introduc valorile: Prin apasarea butonului Solve ~)e poate opta pentru optimizarea prop usa (Keep Solver Solution) !?i introducerea a trei rapoarte (Answer. Aplicat1a are un caracter pur didactic ~i nu surprinde 0 situa1ie economica reala cu 0 complexitate sporita. valoare maxima a profitului este 880900 RON !?i se obtine daca se maximizeaza nurnarul de cursan1i (valoare 500) ~i se minimizeaza tariful pe ora (15 RON). A~a cum se poate observa. 195 . Sensitivity !?i Limits) pe foi separate ale registrului de calcul.

­ I Folosind tehniea valorii seop sa se modifiee eheltuielile administrative astfellneat rata rentabilitatii sa atinga 25%..=. Rezolvare: Se a 196 . 1 Clusmi . modificabile .=.==' =C.ie de lnvatamant superior dupa modelul urmator.A 1 B C Analiza pr10fitului Umba enqleza Umba franceza 0 Limba qermana '500 E 'F 2 '~ cursanti rif-ora de curs 5 Taxa anuala 6 Nr.L=. I.B7) ~Ituieli administrative ! : I .' I ••. 1-1_1-f===R=e=n=t=a=bi=li=ta:=t=e===!============1=~ din meniul Oata\Oata Tools\What-lf An::llIV~tlC\l 10 L. li---------5-0-0-0-R-O-N-+-----t­ 1000 RON 8UM(BG.ofesori" 4 ' .C4.=H_.='I. :1=. I 9 Profit 110 S=83"'85.84*86*87 +C3*C5. 750 RON 10 !I.-R::n:.. :". 48 8 880900 RON...====.~ Total salarii p..*C6*C7+03*05·04"'06*07 n I -­ ~ Aplicatia 57 Se eonsidera analiza rentabilitatii slJstinerii eursurilor ECDL intr-o institu..1.IKCDL VENI:n:JRlI . I' I I...*~~'======~====60=0~0~R=O=N:e(B4-B8)!B4 .~ I _+1...l~:Y_·~=_I_E=!.... /. cursanti _ _ _ _ _ _ _ _---215~r.. ore I I 500 "15 500 15 500 RON GOO RON ]0 20 lJO 33 Celule 15' . ~34T-~--a-c-u-rs----------41--· 2 Nr._. 1..)1 6750 ROlli'" 450RONI~~-- .. profesori 7 Nr.

3 Realizarea de aplica~ii in MS Excel 2003 2.-i-------·-~-I-----------___r 11 RentabilitatEI 2.1 Configurarea spaliului de lucru Deschiderea aplicaliei Excel 2003 se realizeaza folosind secvenla: Start\A1I Programs\Microsoft C.3.tcell: 'r~'tal~~. in plus fala de instrumentele din Word.: Tabelul Excel modificat rentabilitatii este: 2 Nr.. cursanti 3 4.. urmator~rele butoane: 197 I . Pictograma xis. 5 '6 Total salarii 7 Cheltuieli administ:rative prOf~!O_r_i_-+-_ _ _ _ _ _ _ _ 5_00_0_R_O_N-+1 RF~~==============~~~ 63 RON Pilli 5063 RON r-:=. fi~ierelor realizate in Excel este iar extensia documentelor este Realizarea unor tabelului: Vizualizare bare de instrumente setari specificEI pentru mediul de lucru se realizeaza conform View\Toolbar$\Standard.Se modifica valorile in fereastm Goal Seek jos: a~a cum apare in imaginea de mai S!!.ffice\Microsoft Office Excel 2003.. Formatting ~i Drawing Pe bara Formatting apar.

-Increase/Decrease Decimal . ~i nu a rezultatului ei: Tools\OptionsWiew\ Window options-se bifeaza Formulas.::t::.. Pe bara Standard.-aplica stilul de scriere valutar. respectiv mic~oreaza numarul de zecimale din scrierea unui numar.i -Merge and CentElr .General\Settings\Recently used file list.it':J-sortarea crescatoare \descrescatoare.1.~J-apelarea rapida a unor functii uzuale. • Selectarea optiunii care permite copierea sau mutarea continutului unei celule Tools\Options\Edit\Allow cell drag and drop. -Sort Ascending\IOescending Itl. • Vizualizarea in celule a formulei aplicate.. • -Percent Stylei~~(j".1 Stab iii rea unor setari genera Ie in Excel • Setarea numarului de foi de calcul Tools\Options\GeneraI\Shee. butoane specializate pentru particularitatile Excel: -Autosum .Jmare~te. -Chart Wizard t~.:9fJ.aplica scrierea zecimala. se tree zilele in caseta List entries ~i se apasa butonul Add (figura 21) 198 . de exemplu daca se dore~te definirea unei liste cu zilele saptamanii.3..~J-permite unirea a doua sau mai mite celule ~i centrarea ~extului.ts in new workbook.-asistentul pentru trasarea graficelor. -Autofilter . Vizalizare i bara de stare View\Status bar 2.~g. -Currency Style. in plus fata de instrumentele din Word. din registru: • Setarea numarului ultimelor fi~iere realizate care apar la deschiderea meniului File: Tools\Optionsl. -Comma Style[c:t:~. apar. Vizualizare bara de • formule .aplica scrierea sub forma de procent. • Definirea seriilor noi: Tools\Options\Custom Lists..r=::J-introducerea filtrelor automate._~.

iunea Calculation 2.) iar pentru mii este virguha (. C reare ' F'I \N ew\BI an I{ W or b00 k-creaza un reglstru go Ie registru File\New\T em~llates\On my computer-creaza un registru conform unui .""~. separatorul pentru 2:ecimale este punct (.• Setarea separatorilor pel'ltru mii (figura 22) Number handling l:leclm".~e t.ij:r~~i?~~·~~2i~il Figura 22 .housands separator: !" 'J 0tQ. except o Manual ~able~ .~.lseparator: ~i zecimale: Tools\Options\lnternational I.e.1.2 Operatii permise asupra registrelor de calcul .".3.-Qlo"I. File\Save As Salvare File\Save as Web Page-salvare in format de pagina web . • Efectuarea formulei de calcul din celule automat: Tools\Options\CalculatOon (figura 23) .. "f'.§i3blon predefinit File\Open • Deschidere i registru File\Close Inchidere registru File\Save.loolatiOn @automatlc o AutomatiC.ltaWI'<' ~'il Figura 23-sec. registru File\Save Worl~space-salvare spatiu de lucru (extensia xlw) • Printare File\Print-se PlOt printa doar anumite pagini. tot registru sau doar foaia curenta (figura 24}.'. I 199 .)."''.~~'.Stabilirea separatorilor Implicit.:::..~.

. Print Area-defrnirea domeniului de Gelule care va fi tiparit File\Page Setup (l1gura 25) .nsert. lI\"" -vizualizarea paginii l'nottl16s:=====.! 08. 2elect All Sheets: Figura 26 .Margins-define~te distan1ele fata de marginile exterioare.===~. se pot efectua . .leI\: .. f'I!:I:lIo..Fereastra Page Setup scalarea.l • File\Print Are~!I\Set &:~~_t".cuprinde 4 sectiuni .. dimensiunea paginii ~i caliatatea imprimarii ."""I_...Operatii asupra foilor de calcul 200 .. I """'. Columns to repeat at left sau ordinea deprintare a a inilor (Pa e order... Figura 25 .11 : @Pag.·view "Pa.Header/Footer -stabile~te antetul ~i subsolul -Sheet-se pot defini randuri care sa se repete ca ~i capete de tabel sau coloane care sa apara la in partea stanga a tabelului (Print Titles\ Rows to repeat at top.Page-define~te orienta rea paginii.. 2.il!!f.. ~~...s==~= 1·'-.." "1"0'" 1i. opera1iile uzuale cu foile de calcul Qelete (figura 26).2 Operatii asupra toilor unui registru de calcul Foile de calcul ce apar Tn registrul curent se pot vizualiza in partea din stanga jos a ecranului..." .." Print what OSelectioQ O"Actlve Figura 24 -OPliuni printare File\Print Preview sau File\Web Page Pre... precum ~i fa1a de antet ~i subsol .!.e(s) . lnainte de imprimarE:! [\01'1<""••...3. Din meniul contextual asociat acestora.

stil de subliniere.:.sectiunea Alignment cuprinde: -optiuni pentru alinierea con1inutului celulei (Text Alignment). (figura 28) .. de exemplu daca se dorel?te introducerea dEl numere reale cu 2 zecimale.2. culoare.sectiunea Patterns contine palata de culori l?i hal?uri de umplere.'-i!"=.I ~tergere I Redenumire i I Aplicare culoare de fundal I Mutare sau copiere Ascundere foaie Edit\Delete Sheet Format\Sheet\Rename Format\Sheet\Hide Format\Sheet\Background Edit\Move or Copy Sheet 2. dimensiune..mutarea In Clipboard: Edit\Cut . stiluri de i formatare. efecte) . comentarii.1 Formatari ale celulelor Optiuni disponibile din Format\Cells: .copierea in Clipboard: Edit\Copy .importarea obiectului din Clipboard in locul unde este pozitionat cursorul: Edit\Paste . micl?orarea textului Tn functie de dimensiunea celulei (Shrink to fit) sau unirea celulelor (Merge Cells) .sec\iunea Font permite modii. Currency Accounting . orientarea textului la un numar de grade (Orientation) l?i Text Control care permite scrierea textului pe mai multe randuri lntr-o celula (Wrap Text).:~~~~=====~=n po:.sectiunea Border cuprinde tipuri de borduri pentru celule sau grupuri de celule .sectiunea Number-cuprinde tipurile de format al datelor din celula. Gener~ l= i " Percentage Fraction . atc. se pot copia formule. Meniul Edit . 201 .icarea atributelor fontului (tip.oaJ S<:lentifIC Text Custom ...-.3.copierea "speciala": E\CIit\Paste special. stil. se procedeaza ca in figura 27 £.

-

~"te Sp",c:ct~l.

, ~

Peste

0[ii:iiJOED''''''''''

o Forma!;,.s,
O!;bmments
'Oper~ron

0 ......,..

"®'Ngne

OMd

Figura 28-fereastra Paste Spe,cial - inlocuirea unui text: Edit\Replace - deplasarea rapida la a celula a foii de calcul: Edit\GoTo - vizualizarea Ie aturilor cu .3lte documente:Edit\Links - vizualizarea paginii in modul normal: VieW\Normal - ata~area antetului ~i subsalului: VieW\Header and Footer - vizualizarea comentariilor: View\Comments - schimbarea zoom-ului: View\Zoom - schimbarea numelui unei c:elule: Insert\Name\Define - inserarea comentariilor: Insert\Comment - inserarea imaginilor: Insert\Picture - inserarea diagramelor: Inslert\Diagram - inserarea obiectelor: Insert\Object - introd ucerea hiperlegatu ril ):..:..r:..:..: In:..:..s=-..e:...:rt..:;;.\;;;;..H::..u:::...::e-'-rl:..:..in:..:..k'-'--_ _ _ _ _ _ _ _---'

Meniul View

Meniul Insert

2.3.2.3 Formatari ale tabelelor, randurilor Ii coloanelor
Formatare rand
Format\Row\Height-stabile~te inallimea randului (in cm) Format\Row\AutolU-adapteaza inallimea randului la conlinutul celulei Format\Row\Hide-Unhide-ascunde, respectiv arata randul Tn tabel Format\Column\Width-Standard Width-stabile~te latimea coloanei (In cm) Format\Column\AutoFit Selection­ adapteaza lalimea coloanei la conlinutul celulei Format\Column\Hnde-Unhide-ascunde, respectiv arata coloana in tabel Insert\Rows Insert\Columns

Formatare coloana

I Inserare rand . Inserare coloana Autoformatare

$tergeri

Se poate aplica un format prestabilit unui tabel sau unui grup de celule: Format\Autoformat Edit\Clear\AII-Forrnats-Contents-~terge tot, formatul sau continutul unei celule sau unui grup de celule

202

I Edit\Oelete-§terge randul, eoloana sau domenmiu seleetat
2.3.2.4 Serii de date Pentru definire seriilor de date s(~ poate folosi faeilitatea Autofill. Astfel, daea se dorelite numerotarea automata 8 eelulelor de la A 1 18 A6 eu numerer de la 1 la 6, se tree primii doi palii ai seriei (adiea 1 lii 2), se seleeteaza 9i se trage eu mouse­ ul in diree1ia dorita, a9 a eum se o;bserva in fig ura!f""""'29-r'-~"""'!"f"'='==
8

!tt1...;:, ".' ... . . . ~ ~..-+'

Ih=i~""".;fi~~
__

~iiS I

Figura 29-A Edit\FiIJ\Series

o

Irend

:2.tep value,

Fioura 30 - Fereastra Series

Observatie:
Seriile pot fi definite pe rand sau pe eoloana, pot fi liniare (progresii aritmetiee),
progresii geometriee (Growth), de tip data, sau Autofill. De asemenea se pot
defini pasul de ere9tere (Step valJue) sau ultima valoare (Stop value).
Pentru a vizualiza, modifiea sau adauga serii pred efinite, se alege
Tools\Options\Custom Lists.
2.3.2.5 Formatari conditionate: Format\Conditional Formatting

ltf Aplicatia 58
Sa se realizeze tabelul eu formatarile din imaginea de mai jos, folosind formatarile eondi1ionate: • Daea valoarea eartH este intre 0 9i 100,
textul va fi de euloare roliie, ingro9at 9i italie;
• Daea valoarea eartH esta intre 100 9i 200,
eelulele vor avea bordura de euloare neagra,
eu linie punetata ;
• Daca valoarea eartii este mai mare deeat 200, eelulele vor avea euloarea de umplere galbena.
203

Rezolvare:
Pentru realizarea formatarilor pentru un anumit domeniu de celule (in cazul
acestui exercitiu, domeniul 83:87) se folosel?te Format-Conditional Formatting,
al?a cum apare in figura:

Se va realiza 0 formatare referitoare la valoarea celulelor (Cell Value) astfel incat acestea sa accepte valori intre 0 l?i 1; 00 l?i apoi se va apasa butonul Format, al?a cum apare mai jos.

Daca se doresc mai multe formatari se apasa butonul Add. Daca se dorel?te
anularea formatarii se apasa butonul Delete.
Fereastra care apare dupa realizarea tuturor formatarilor este:

2.3.2.5 Vizualizari Pentru 0 mai buna vizualizare a tabelelor de mari dimensiuni, Excel asigura facilitati de organizare a spa1iului de lucru: Blocare cap tabel
204

WindowlFreeza Panes entru blocare orizontala a titlurilor se ozitioneaza cursorul

i

I Formatare
coloanil

I

• Inserare rand Inserare
coloanil Autoformatare • Se poate apliea un format prestabilit unui tabel sau unui grup de celule: Forrmat\Autoformat
Edit\Clear\AII-lFormats-Contents-~terge tot, formatul sau $tergeri
continutul unei celule sau unui grup de celule Edit\Delete-~tEi~rge randul, coloana sau domenmiu selectat

pe prima ccdoana, pe linia aflata sub informa1ia care trebuie sa ramana fixata, iar apoi activare Freeze Panes - pentru bloc;are verticala se pozitioneaza cursorul pe prima linie ~i pe 0 coloana aflata la stanga informaliei ce se dore~te a rz!mane fixata pentru 0 vizualizare permanenta, iar apoi activare Freeze Panes - pentru Blo(;area In echer (blocarea pe orizontala ~i pe verticala) a titlurilor se realizeaza pozitionarea cursorului pe o celula aflata la intersectia liniilor ~i coloanelor care vor fi fixate ~i se va executa comanda Freeze Panes din meniul Window Format\Column\Width-5tandard Width-stabile~te latimea coloanei (In cm) Format\Column\AutoFit Selectionadapteaza latimea· coloanei la con1inutul celulei Format\Column\Hide-Unhide-ascunde, respectiv arat.! coloana in tabel Insert\Rows
Insert\Columl1ls

I

2.3.3 Utilizarea formulelor

dl~

calcul in Excel

2.3.3.1 Domeniu de celule Un domeniu de celule este specificat in Excel prin prima ~i ultima celula din grup, despartite de doua puncte ( : ). Pot fi definite domenii pe coloana (de exemplu A1:A5), domenii pe linie (de exemplu A1:E1) sau domenii dreptunghiulare (de exemplu A 1:H4) 2.3.3.2 Formule matematice. Copierea formulelor Formulele sunt expresii matema!tice ai unor indicatori tehnici, economici sau din alte domenii practice. Tn Excel 0 formula matematica este precedata intotdeauna de semnul ~i este compusa din operanzi (referinte de celule, cifre, nume atribuite celulelor, functii Excel) ~i operatori matematici (dEe exemplu: + - * //\ % = > < >= <= <> & ,). Copierea formulelor implica urm~ltorii pa~i: - se selecteaza prima celula (care contine formula)

=

205

- se pozilioneaza cursorul mouse-ului in collul din dreapta jos (acesta ia forma unei cruciulite) - se gliseaza cu mouse-ul pe restul celulelor din domeniul unde se dore~te copierea formulei - se elibereaza mouse-ul ~i se vizualizeaza conlinutul copiat 2.3.3.3 Referinte relative ,i absolut(~
Adresa relativa a celulei reprezinta 0 localizare cu ambele coordonate nefixate
(variabile) fala de celula curenta (de exemplu A2). Prin copierea formulei adresa
relativa se modifica.
Adresa absoluti reprezinta 0 locali~~ cu ambele coordonate fixate (de exemplu
$A$2). Prin copierea formulei, adresa absoluta nu se schimba.
Adrese mixte:-adresa absoluta fala de rand ~i relativa fala de coloana: A$2 -adresa absoluta fala de coloana ~i relativa fala de rand: $A2

2.3.3.4 Functii Excel Funclia Excel este 0 formula complexa, prestabilita, in concordanla cu regulile sintactice ~i semantice de lucru, careia i se pot specifica argumentele ~i care returneaza un rezultat in celula in care a fost incarcata. Sintaxa unei funclii: =nume_funclie(argument(e» Inserarea unei funclii in EX~~L~;-::po~~te face din Insert\Function sau executand click pe bara de formule ~X:.:c.:J;~~l·:-_. Fereastra Insert Function (figura 31) permite cautarea unei functii in functie de 0 descriere sumara (Search for a function) sau cautarea in functie de 0 categorie (Or select a category). Biblioteca de funclii Excel este impal1ita pe 9 categorii pentru a facilita cautarea funcliilor dorite.

Fiaura 31 - Fereastralnsert

Prezentarea functii10r ~i a exemplelor de rezolvare se poate prelua din capitolul referitor la versiunea Excel 2007.
);>

Functii pe baze de date

(cab~goria

Database)

206

i ! i ! i DSUM (baza de date. Sintaxa funclii10r ~i modul de implementare a acestora In cadrul unor aplicalii sunt identice In versiunile Excel 2003 ~i 2007. Retumeaza maximul valorilor campului din baza de nr camp/nume. coloanele sau randurile implicate In reprezentare trebuie In prealabil selectate. Retumeaza numarul valorilor campului din baza de nr camp/nume. 207 . 2. I.4 Optiuni avansate 2. ele evidentiaza tendintele Tn timp sau corelatii 1ntre spatiu ~i timp. Oaca este nevoie de selectia unor domenii disparate. nr_camp/nume. Retumeaza suma valorilor campului din baza de date nr camp/nume. criterii) date care respecta criteriile specificate DGET (baza de date. date care respecta criteriile specificate date. criterii) respecta criteriile specificate Exemplele de aplicalii pot fi prellUate din capito lui precedent referitor la versiunea Excel 2007.1~ Pentru realizarea co recta a Q)raficului. • HLOOKUP (cheie de consultare. baza de date care respecta criteriile specificate criterii) DPRODUCT (baza de Retumeaza produsul valorilor campului din baza de nr_camp/nume. criterii) date iCare respecta criteriile specificate DMIN (baza de date. permitand analize comparative.3. criterii) care respecta criteriile specificate DMAX (baza de date. camp sau tabel de consultare. criterii) DCOUNT (baza de date.3. ele avand urmatoan~a sintaxa: • VLOOKUP (cheie de consultare. y Functii de consultare (categoria Lookup&Reference) Principalele funclii de consultare pentru 0 baza de date sunt VLOOKUP ~i HLOOKUP. camp sau tabel de consultare.4. numarul coloanei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia informalia). Returneaza valoarea campului din baza de date care nr camp/nume. pentru selec11e se tine tasta Ctrl apasata. numarul liniei din campul sau tabelul de consultare de unde funclia preia informatia).1 Elaborarea graficelor Graficele din Excel (chart) constituie 0 reprezentare concisa a seriilor numerice. Introducerea unui grafic se realizeaza din Insert\Chart sau apasand butonul Chart Wizard . criterii) date care res~ecta criteriile s~ecificate DAVERAGE (baza de Returneaza media aritmetica a valorilor campului din date. Retumeaza minimul valorilor campului din baza de nr camp/nume. cu 0 forma prestbilita ~i cu elemente specifice.

Precizarea localiei unde va fi afi~at graficul (Chart Location). configurarea axelor.3 Filtre automate Ii filtre avansate Fitrele permit interogarea bazei de date ~i extragerea unor informa1ii care depind de criterii specificate. a datelor sursa.5.5 Baze de date 2.3. in funclie de interesul utilizatoruluL Etapele de realizare sunt prezentate structurat in tabelul urmator: 208 . 2. Primul pas care trebuie efectuat este sortarea dupa campurile care vor fi grupate Tn vederea realizarii subtotalurilor. redimensionarea.3.5. Pa~ii 2. Aici datele se pot ordona conform unui citeriu principal de sortare ~i a doua criterii secundare. modificarea titlulului.3. includerea tabelului cu date 4. referitor la versiunea 2007.1 Ordonarea date lor Ordonarea (sortarea) datelor din tabEilele Excel se realizeaza folosind butoanele Sort Ascending ~i Sort DescencJling de pe bara Standard sau alegand Data\Sort. legendei. Asupra graficelor pot fi efectuate moolificari care constau In modificarea tipului de grafic. caroiajului. modificarea.2 Formulare Formularele permit adaugarea de noi inregistrari. ~tergerea 2. 2.5. Inregistrarilor ~i cautarea de informa1ii In baza de date. Selectarea tipului de grafic dmrit din lista derulanta Chart Type 2. mutarea sau exportul acestuia. Se pot realiza subtotaluri dupa orice coloana care contine valori numerice. Fitrele automate se acceseaza din Uata\Filter\AutoFilter iar cele avansate din Data\Filter\Advanced Filter. etichetelor. Stabilirea sursei graficului (Chart Source Data) 3.pentru crearea unui grafic sunt: 1. Personalizarea graficului (Chart Options) prin introducerea titlului. In cazul filtrelo'. Exemplificarile vor fi preluate de la capitolul anterior.4 TabeJe pivot Tabelele pivot permit 0 analiza rapida a datelor. repozilionarea.3.3.5. 2. avansate criteriile de seleclie sunt plasate in tabele separate.5. stilizarea ~i design-ul graficului.3.2 Subtotal uri Microsoft Excel poate calcul automat totalul sau subtotalul valorilor dintr-o lista.

Vanzari . Se va analiza vanzarea in functie de tara !?i filiala. 209 .Pivot Table and Pivot Chart Report Se activeaz~~ optiunea de creare a tabelului/graficului pivot ! din meniul Data se indica datele care se analizezaza din tabelul sursa se indica zona unde se plaseaza rezultatul analizei se seiecteaza informatiile pe linie !?i pe coloana Gestionarea operatiilor se realizeaza prin utilizarea barei Pivot Table ~ Aplicatia 59 Se cere realizarea unei analize avand in vedere datele rezultate din vanzarile unor produse in diferite tari.(figura 32).mii Euro 1P1 2P2 P1 4P3 5P4 6P2 SP3 9P1 ~----r-------~--~~ F1 F2 F1 F3 Franta 10000 10000 10P2 Rezolvare: Se activeaza meniul Pivot Table .

Registrul de calcul poate fi salvat intr-un site FTP din Internet sau dintr-o re1ea locala. prin activarea butonului OK. daca exista permisiunea pentru executarea acestei opera1ii.Rezultatul analizei Isum of :vanzari Tara Filiala Franta Germania Total Germania Total Ilalia F2 F3 F4 10000 14500 14500 10000 10000 15000 12000 28000 14000 I Franta F1 Produs F2 P1 10000 jP2 I IP3 15000 !P4 28000 Grand I Total 25000 2 Italia Spania Total Spania Total F1 F4 15000 15000 32000 25000 57000 12000 14000 Grand Total 39500 67000 27000 42000 24500 24500 12000 14000 26000 47000 25000 72000 175500 2.3. » se selecteaza Logon as. » din lista derulanta corespunzatoare casetei Save in. Pentru realizarea acestei opera1ii se procede. Figura 33 . » se confirma opera1ia.itoare registre/or de calcul Excel Datele corespunzatoare unei foi de c::alcul sau unui grafic Excel pot fi utilizate ca site Web prin generarea fi~ierului HTML corespunzator registrului.6 Pagini web Tn Excel se poate crea un site FTP care administreaza doar transferurile de fi~iere. Registrul publicat poate fi 210 .aza in felul urmator: » se selecteaza op1iunea Save as din meniul File. » se introduce numele site-ului in caseta Name of FTP site. se selecteaza op1iunea Add/Modify FTP Locations (figura 33). Salvarea unui registru de calcul se poate face in forma statica.Creare site FTP Crearea site-uri/or Web corespunz. alegandu-se Anonymus sau User ~i introducandu-se 0 parola corespunzatoare.

pentru intretinerea la zi a site-ului creat. grafic etc. Crearea unui site interactiv se poate face numai prin publicarea unei singure parti a registrului (foaie de calcul.semnifica intregul registru. De asemenea. se introduce adresa Internet. numele fi~ierului in caseta File Name.).). un grafic etc. )i> se va selecta unul din butoanele: • Entire Workbook. se selecteaza articolul ce va fi publicat (figura 34). pentru a lansa browser-ul Web ~i a verifica modul real de aparitie pe Web. Publicarea datelor statice Publicarea datelor de tip static so realizeaza parcurgand urmatoarea procedura: )i> se selecteaza obiectul Cclre urmeaza a fi publicat pe Web. zona din cadrul foii de calcul. )i> operatiile se finalizea2:a prin apasarea butonului Publish pentru publicare. Intranet sau locala in caseta Save In. Figura 34 . )i> in fereastra de dialog S~lVe As (figura 34). 211 . )i> se deschide meniul File ~i se selecteaza opliunea Save as Web Page s acestui meniu.Publicare date Publicarea date/or interactive Publicarea datelor interactive SIS poate efectua numai pentru 0 parte a unui registru (foaie de calcul. se selecteaza Open published Web page in browser. de cate ori se efectueaz·a 0 modificare asupra datelor. • Selection .vizualizat dar nu ~i modificat. se va efectua 0 salvare a registrului in format HTML. )i> pentru 0 vizualizare a formei finale.sEemnifica zona selectata. 0 anumita zona dintr-o foaie de calcul. )i> se activeaza apoi butonul Publish. iar in fereastra de dialog Publish as Web Page.

formatare. ~ se completeaza numele fi 9ierului in cas eta File Name a ferestrei Save as. filtrare a datelor. ~ se activeaza butonul Publish. ~ Tn fereastra de dialog Save As. ~ daca se dore!?te modificarea titlului paginii Web. sortare. articolul care urmeaza a fi publicat (figura 35). ceea ce are drept consecinta modificarea graficului. ~ se deschide meniul File !?i se alege optiunea Save as Web Page (figura 34).permite utilizatorului sa modifiee datele sursa ale unui grafie. Selectare interactivitate Deschidere cu browser Figura 35 . sortare sau filtrare a datelor. • functionalitate de tip tabela pivot (PivotTable Functionality) ­ permite utilizatorului open:ltii de: modificare a maehetei de date din tabelul pivot. selectandu-se apoi tipul de interacliune.Caseta de specificare a elementelor de publicare 212 . in caseta Save in. 9tergere. mutare. care poate fi: • functionalitate de tip foaiE) de calcul (Spreadsheet Functionality) ­ permite utilizatorului sa execute operalii de: copiere. se selecteaza Open published web page in browser pentru vizualizarea paginii create prin intermediul unui browser Web !?i verificarea functionalitatii aeesteia. intranet sau locala unde se vor salva datele. • funelionalitate de tip diagrama (Chart Functionality) . ~ in mod optional. ~ operatii1e se finalizeaza prin apasarea butonului Publish pentru publicare. se va completa. se activeaza butonul Change Title 9i se modifica ti1lul paginii Web. adresa Internet.Pentru publicarea datelor 9i utilizarea acestora in mod interactiv. se utilizeaza urmatoarea procedura: ~ se selecteaza obiectul ce va fi publicat. se selecteaza din lista Choose. ~ in fereastra de dialog Publish as Web Page. ~ se alege optiunea Add interactivity with.

pentru afi~are.> se selecteaza butonul Insert Hyper/ink de pe bara de instrumente sau optiunea Hyperlink din cadrul meniului Insert. singura diferenta consta III alegerea din lista Choose (caseta Publish as Web Page) a optiunii articole anterior publicate (Previously Published Items).a unei casete explicative. se activeaza Screen Tip. ). in caseta de dialog Insert Hyperlink (figura 36) se define~te legatura care poate fi: legatura la un fi~jer sau 0 pagina Web. de asemenea.au imaginea care va fi utilizata ca referinta. tastendu-se numele pentru document in caseta Name of New Document.Modificarea datelor interactiv«~ Modificarea datelor interactive se realizeaza in mod similar cu modul de lucru obi~nuit in cadrul foii de calcul.> 213 . atunci cend pointerul mouse-ului sa afla in dreptul hiperlegaturii. . Adaugarea hiper/egaturilor Hiperlegaturile reprezinta referinte introduse in cadrul unui fi~ier care indica legatura la un alt obiect din cadrul aceluia~i fi~ier. urmata de tasta Enter sau de apasarea unei taste de pozitionare. leg~fltura la un nou registru. se aplica procedura de la crearea site-ului/paginii Web. se confirma cl'earea hiperlegaturii prin apasarea butonului Ok. ~j anume prin pozitionarea cursorului intr-o anumita celula ~i modificarea <i'atelor. sortare.> se selecteaza textul s.legatura la oanumita locatie din cadrul foii de calcul. butoanele de pe bara de instrumente pentru realizarea operatiilor de: mutare. se introduce descrierea care urmeaza sa fie afi~ata ~i se confirma operatia (OK). ). caz in care se selecteaza butonul Create New Document de pe bara Places. caz in care se selecteaza butonul Place in This Document de pe bara Places ~i se introduce adresa celulei la care se face referinta. caz Tn care se introduce adresa paginii sau a fi~ierului in caseta Type the file or Web Page. la un alt fi~ier (situat pe acela~i calculator sau pe un lat calculator in cadrul retelei locale) sau la un alt site sau pagina Web. filtrare etc. Pentru inserarea unei hiperlegaturi intr-o foaie de calcul Excel se procedeaza in modul urmator: ). copiere. Se pot utiliza. Republicarea date/or Daca au fost efectuate modificari asupra datelor ~i se dore~te actualizarea site­ ului conform acestor schimbari.

se revine Tn documentul Excel in locul unde se afla hiperlegatura.> Scenario Creare scenariu Tools/Scenarios Se activeaza Scenario Manager (figura 37) Figura 37 Caseta Add Scenario 214 . o hiperlegatura se poate modifica prin selectarea optiunii Edit Hyperlink din meniul contextual.Crearea unei hiperlegaturi Tn foaia de calcul hiperlegatura aparE~ colorata (implicit Tn albastru) ~i subliniata.3.i Scenario ). Renuntarea la 0 hiperlegatura ~i ~tergerea acesteia se poate realiza prin selectarea optiunii Remove Hyperlink din meniul contextual.Figura 36 . Dupa vizualizarea obiectului referit. atunci cand hiperlegatura este selectata. Tn dreptul obiectului care contine referinla. Prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului.7Instrumente de optimizare a deciziei: Solver . se va deschide elementul referit. care va fi colorata in grena. 2. atunci cand hiperlegatura este selectata. indicand faptul ca referinta a fost utilizata.

a Scenario Manager ~i se alege optiunea Show. fie a zonei care Ie contine. .se actioneaza butonul Add pentru a introduce un ellt scenariu sau se actioneaza butonul OK pentru ell se reveni la managerul de scenarii. se pot insera ~i comentarii referitoare la varianta care se elaboreaza in zona Comment. Utilitatea Solverull.e vor genera). . se va tasta numele lui in caseta Add Scenario ~i l€ poi se vor completa valorile celulelor modificabile in caseta Scenario Values (se vor relua aceste operalii pentru toate scenariile care s. Solverul lucreaza CIJ un grup de celule "ajustabile" asupra carora se pot aplica restrictii. gener~nduse un raporf. ativ~nd butoanele Edit. se indica zona unde se plaseaza rezultatul e:nalizei.a Scenario Manager.li rezida in determinarea valorii minime sau maxime dintr-o celula prin schimbarea altor celule (de exemplu se poate ajusta 215 . se selecteaza informatiile pe linie $i pe coloana. ». pentru fiecare celula specificata in zona ca modificabila se vor introduce noile valori in c:aseta Scenario Values.Vizualizare scenarii Modificare scenarii Generare rapoarte sintez8 din caseta de dialog Scenario Manager.in cazul in care se introduce un nou scenariu. Se activeaz. respectiv Delete se pot efectua modificari asupra unui scenariu Rapoarte aaupra scenariilor realizate se pot realiza activ~nd Scenario lVilanager ~i apoi butonul Summary. afi~ata pe ecran se actioneaza butonul Add. al scenariilor: Scenario summary (sinteza) sau Scenario Pivot Table (tabela pivot).Solver Solverul este 0 aplicatie de optimizare sau de rezolvare a ecuatiilor cu ajutorul careia se poate determina 0 valoare optima pentru 0 formula plasata in cadrul unei celule.in cas eta Changing cells se tasteaza fie adresa sau adresele celulei sau celulelor modificabile. Se activea1. acestea can!: sunt legate direct sau indirect de formula din celula tinta. . In caseta Add Scenario se tasteaza numele scenariului Tn rubrica Scenario Name.se indica datele care se analizezaza din tabelul sursa. .incheierea etapei de creare a scenariilor se realizeaza prin butonul OK.

Suma de plata reprezinta produsul dintre Numar de zile l?i Tarif camera pe zi. domeniu foloslnd 0 alta valoare cunoscuta din alt II-introduce instrumentul Solver I Iinternet Assistant VBA II-permite publicarea datelor din Excel in format web ILOOkU P Wizard ISolver Add-In Aplicatii finale Ii!r Aplicatia 60 Sa se realizeze urmatorul tabel in Excell?i sa se completeze cu 5 lnregistrari: Evidenta clientilpr unei agentii de turism Suma rezultata dupa aplicarea dicount-ului Numar curent I Nume client Tip camera Numar de zile Tarif camera pe zi Suma de plata Discount a) Se vor completa cu date coloanele A. atunci discount-ul este de 0%.e.D.bugetul rezervat pentru publicitatea unui proiect ~i se poate observa cum se modifica beneficiul final realizat cu acest proiect). simpla. -daca un client are Numar de zile c'Jprins intre 10 l?i 20. d "I I Euro Currency Tools -formateaza datele sub forma de moneda ~i contine foaia de lucru EUROCONVERT pentru convertibilitate monetara I I-creaza 0 formula de preluare a datelor dintr-un . Pentru activarea aplicaliei de tip Solver se alege Tools\Add-lns\Solver Add-in. dubla sau tripla.E. -daca un client are Numar de zile cuprins intre 5 l?i 10. Tarif camera pe zi este tariful afil?at in eura. Fereastra Add -I ' de: ns cupnn IAnalysis ToolPak II-cuprinde \iu~~~iifinanciare. statistice ~i de analiza !~ooIPak VBA -permite publicare facilitatilor de analiza financiara. '~olosind Analysis ToolPak ICI dT IS W· d -creaza 0 formula care insumeaza dateIe dintr-un on Ilona urn lzar domemuaca acest ea sarISfac cn'tem e . Discount-ul se va calcula astfel: -daca un client are Numar de zile <5. statistica. atunci discount-ul este de 15%. (se va afil?a pretulin lei grei). atunci discount-ul este de 30%. 216 w . In coloana TIp camera se introduc valorile: apartament.B.

ratei r'entabilitalii. Stoc critic . c) Se va reprezenta grafic pentru fiecare client Suma rezultata dupa aplicarea dicount-ului. Stoc excedentar . Stoc limita . 2000. 3000. lel?irile au fost de 2000.prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 100 l?i 500 bucali. 2700.-pentru 0 perioada mai mare de 20 de zile se acorda un discount de 50%. 7. d)ln foaia 2 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa apara doar clientii care au mai mult de 15 zile. 1300. Ii1 Aplicatia 62 Pentr 5 unitali economice se evidenliaza urmatoarele informatii: cifra de afaceri. 4000. In ordinea crescatoare a stocului final. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel. Ii1 Aplicatia 61 Pentru gestionarea stocurilor lntr-un depozit. 3200. pentru indicatorii calculali l?i pentru afil?area informaliilor Bolicitate. Se cere calcularea profitului. Intrarile au reprezentat 50% din stocul initial. Pentru cifra de afaceri s-au inregistrat urmatoarele valori (mil.prntru cazul cand stocul este cuprins lntre 500 l?i 1000 bucati. a productivitatii l?i a profitului mediu pe angajat. 4000. descrierea pal?ilor de reaHzare a tabelului In Excel. 3000. 2500. 12. pentru indicatorii calculati l?i pentru afil?area informatiilor solicitate. Se cere: 1. lei): 1000. 4000. 2000. b) Se va personaliza tabelul prin introducerea de borduri l?i colorarea unor celule. 2. 15. Tn foaia 3 se vor filtra datele din tabel folosind un filtru automat astfel incat sa apara doar clienlii al caror nume' contine "escu". intrarile l?i iel?irile In cursullunii. Sa se calculeze stocul finall?i sa se afil?eze mesajul: Stoc normal . 5100. 6. Costurile totale lnregistrate au fost de (mil. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ stocurile finale pentru cele 5 produse.prntru cazul cand stocul depal?el?te 3000 bucati. lei): 700. descrierea modului de realizare a ordonarii datelor Tn tabel. Sa se afil?eze mesajul "unitate profitabila" pentru unitali1e care au Tnregistrat profit peste cel mediu. 217 . 5000 bucali. costul total. se evidenliaza pentru 5 prod use diferite stocul initial. descrierea pal?ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ rata rentabilitalii. 18.pentru ccnzul cand stocul este cuprins intre 1000 l?i 3000 bucati. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel. 6500 bucati. 3. 5000. Numarul de angajati pentru cele 5 unitati a fost respectiv: 10. numarul de angajati. Stocul initial a fost de: 1500. 20 persoane. 3000. Se cere: 5.

cererea este de 500 buc. cererea este de 400 buc. "restanlier 3 discipline" sau "restantier 4 discipline".. in ordinea crescatoare a mediilor. iar la dublarea pretului cererea devine 200.xls. Se cere: 1.. in care au fost 4 disciplfne. Sa se afi~eze media maxima. descrierea modului de reali:2:are a ordonarii datelor In tabel. iar la dublarea prelului cere rea devine 350. in urma sesiunii de examene. descrierea pa~ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ cererile in cele 2 situalii date. iar la dublarea pretului cererea devine 750... "restantier 2 discipline" . li:I Aplicatia 63 Evolu1ia cererii In func\ie de pretul dE~ vanzare este urmatoarea: la un pret de 100. Se cere calcularea cererii in functie de pret ~i marcarea in dreptul fiecarui produs a aprecierii "cerere elastica". pentru indicatorii calculati ~i pentru afi~area informalii1or solicitate. 3. la un pret de 250. in functe de valoarea coeficientului obtinut. Sa se afi~eze mesajul "restantier 1 disciplina". la un pre1 de 350. se cere afi~area mediei pentru cazul in 218 . descrierea modului de realizcire a salvarii informatiilor (tabel ~i grafic sub numele Cerere. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel. descrierea pa~ilor de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ notele ob1inute la cele 4 discipline pentru 1 student. pentru indicatorii calculati ~i pentru afi~area informaliilor solic:tate. "cerere inelastica" sau "cerere unitara". scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel. descrierea modului de reali2'are a ordonarii datelor in tabel. in care au fost 4 discipline. li:I Aplicatia 64 Pentru stabilirea situaliei ~colare a unui lot de 10 studenti. la un prel de 200. la un prel de 300.. cererea este de 600 buc. li:I Aplicatia 65 Pentru stabilirea acordarii burselor unui lot de 10 studenti. iar la dublarea pretului cererea devine 650. in urma sesiunii de examene. cererea este de 500 buc. cererea este de 300 buc. 3. iar la dublarea prelului cererea devine 550. 2. in ordinea crescatoare a profitului realizat. Se cere: 1. se cere afi~area mediei pentru cazul in care studentul a obtinut nota de promovare la toate disciplinele. 2.8. in functie de numarul de discipline nepromovate.

§tiind c:a plafonul de bursa este: pentru media E [8 . descrierea pa§i1or de realizare a unui grafic care sa prezinte comparativ prelurile celor 10 oferte. 10) . Ii1 Aplicatia 66 Se evalueaza 10 oferte provenind de la 10 firme diferite care ofera 10 preluri diferite pentru un anumit produs.5) .5 .pret discutabil" . numar factura. cuprinzand urmatoarel(~ coloane: .400 lei. titlu carte. dupa cum urmeaza (in $): 100. 3. pentru media 10 .5 .600 lei.. pentru media E [9. 3.data vanzarii. 2.5) .95. Tn ordinea descrescatoare a preturilor. Se cere: 1. 8. ora§. 2. nume client.500 lei. 9) . descrierea modului de realizare a ordonarii datelor in tabel. Ii1 Aplicatia 68 Se considera 0 baza de date pentru evidenta activitatilor unei firme de distribulie a car1ilor. in ordinea descrescatoare a mediilor. valoare vanzari. prel inacceptabil. pentru indicatorii calculali §i pentru afi§area informalii1or solicitate. descrierea modului de reaUzare a ordonarii datelor in tabel. 110. descrierea pa§ilor de rearizare a unui grafic care sa prezinte comparativ bursele oblinute. Importati in Power Point tabelele §i graficele Irealizate. 115. pentru Gazul cand pretul depa§e§te cu mai mult de 10% prelul minim. agent vanzare. 219 .105. 117. scrierea formulelor de calcul utilizate in Excel.300 lei. scrierea formulelor de calcul utilizate In Excel. pentru media E [9. cantitate vanduta. Sa se afi§eze cuantumul bursei primite. pentru media E [8. 112. . pentru indicatorii calculali !?i pentru afi§area informaliilor solicitate. 120. Ii1 Aplicatia 67 Preluali de pe un motor de cautare informalii privind sondaje politice §i economice. pentru cazul cand pretul depa§e§te cu maxim 5% pretul minim. pentru cazul cand prelul depa§e§te cu 0 valoare cuprinsa intre 5% §i 10% pretul minim.98.800 lei Se cere: 1.89.care studentul a oblinut nota de promovare la toate disciplinele. Prelucrali aceste date §i relizali diagrame reprezentative. pre1 unitar. Se cere calcularea prelului minim §i afi§area mesajului: "prel acceptabil". 9.

Realizarea totalului la nivelul fiecarui contribuabil c. pe anul 2002./ Sa se calculeze media vanzar'ilor de carti pentru oral?ele Ploiel?ti l?i Sibiu. iar in cadrul acestora pe luni de distribu1ie . modificand dinamic anul de distributie . restrictionand interactiv tabela pe oral?e de distributie . pe clienti l?i pe oral?e de distributie. Tabelul cu necesarul de aprovizionat va avea urmatoarea structura: 220 ./ Sa se afil?eze numarul de car1i l?i suma valorica a acestora. . . pe titluri./ Sa se realizeze 0 analiza a numarului de carti de informatica vandute de agen1ii comerciali. Realizarea vizualizarii rapide a sumei totale de plata in func1ie de codul numeric personal al contribuabilului CNP Suma totala ~ Aplicatia 70 Se considera 0 analiza a necesaru~ui de aprovizionat cu diferite prod use pe departamente. ./ Sa se afil?eze nr. ~ Aplicatia 69 Se considera un tabel care con1inE: 0 baza de date (mii de inregistrari) cu impozitele pe imobile datorate de contribuabilii dintr-un anumit sector. pe titluri de carte l?i pe agenti de distribu1ie. Structura tebelului este urmatoarea: Tabel taxe ersonal Nume contribuabil I Adresa I Taxa Se cere: a. Se precizeaza ca acelal?i contribuabil poate avea de platit mai multe taxe. Pentru realizarea analizei se utilizeaza un nomenclator de prod use dupa cum este prezentat mal jos: omenc a N i tCllr pro d use Unitate Pret Cod Denumire produs de unitar produs masura 100010 P1 Buc 10 Per 100020 P2 20 Se va realiza un tabel cu necesarul de produse pe departamente in care se vor utiliza datele din nomenclatorul de produse. Sortarea datelor in func1ie de Godul numeric al contribuabilului b. maxim l?i nr.. pe ani./ Sa se realizeze 0 extragem tip baza de date care sa releve toate informatiile privind vanzarile realizate de agentul de distribu1ie XXX in oral?ul Bucurel?ti. . minim de carti vandute.

c.nt~ tate Pret unitar (fara TVA) Se cere: a. inserarea a cel pulin 10 linii in tabel. Se precizeaza ca datele referitoare la codul produsului trebuie sa se regaseasca printre codurile de produs din nomenclatorul de produse b. Sortarea datelor din tabelln functie de departament f. valoare TVA. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului. Crearea tabelului cu necesarul de aprovizionat (inserarea datei curente. Calcularea valorii (fara TVA). Cod produs. eviden1ieri cap de tabel e1. Departament. Tabelul rezultat va avea urmaloarea structura: Situatie de analiza a achizitiilor publice Companie 1 I i Produs . pe baza licitalii10r publice. P1 Licit deschisCiI Cantitate Licit Dialog restransa i competitiv Negociere Cerere de oferte I I I 221 . pentru care se vor completa informatiile referitoare La: Nr. a valorii TVA ~i a valorii totale e. unitatea de masura ~i pretul unitar in functie de codul produsului indicat In tabela de aprovizionat (se va utiliza funclia VLOOKUP) d. crt. Sa se reprezinte graiic ponderea valorii totale corespunzatoare necesarului de aprovizionat a fiecarui departament IiI Aplicatia 71 Se considera 0 analiza a ad'1izi1iilor realizate prin licita1ii publice.. crt. TVA) Departament Cod Denumire UM produs produs IC. 19 Valoare Valoare Valoare I (fara TVA totala . alinieri. Preluarea din tabelul Nomenclator de prod use a informa1ii1or referitoare la: denumirea produsului. valoare totala g. Strauctura bazei de date esle urmatoarea: Cantitate Se va realiza un tabel cu produsele achizi1ionate (cantitate ~i valoare) in funclie de companie !:}i tipul de Iicita1ie (se va indica tipul de licilatie sau un cod corespunzalor).Necesar de aprovizionat la data de: Cota TVA Nr.) c. Calcularea totalurilor pentru valoare (fara TVA). Pentru realizarea analizei se utilizeaza 0 baza de date a contractelor incheiate cu diverse companii.

Continutul comunicarii este urmatorul: Sigla lnformatii de contact (adresa.. corespunzator venitului realizat......... lei. Data Semnatura c.... Venit lunar. Adresc:i. Crearea situatiei de analiza prin utilizarea tabelelor pivot d....... Realizarea In Word a unei Comunicari cu antetul organizaliei. fax) COl\1UNICARE Stimata doamnaldomn .) c. Venit anual. Crearea tabelului cu baza de date de achizitii publice b. alinieri....... telefon. Realizarea unui design corespunzator (linierea tabelului.h ~I se eVldenllaza In afara tabelulUi Se cere: a. Sa se calculeze in Excel venitul mediu ~i sa se afi~eze numarul de persoane care realizeaza venit anual mai mare sau egal cu cel mediu 222 .. lei. in valoare de . Impozit anual Ta b eI' IlOZI·t pevem"t !rill Venit CNP Nume Adresa lunar Venit anual I Impozit Cota de Impozltare se consldera 16°.. evidentieri cap de tabel etc.. prin care sa fie in~tiintata fiecare persoana din baza de date Excel asupra venitului anual ~i a impozitului datorat (se va face 0 legatura intre baza de date Excel ~i documentul Word)...... Nume...P2 Valoare Cantitate Valoare Se cere: a. va In~tiin!am ea pentru anul 2006 aveti de plata un impozit de .... Calcularea venitului anual ~i a impozitului anual pentru fiecare persoana din baza de date ~i pe total b.. Sa se reprezinte grafic ponderea achizitiilor realizate in functie de tipul de licitatie ~ Aplicatia 72 Se considera 0 baza de date in Excel care contine urmatoarele informalii: CNP­ cod numeric personal...

daca venitul realizat se afla cu pana la 30% peste venitul mediu. Se va efectua 0 ordoncire a persoanelor din baza de date in ordine descrescatoare a venituri~or f. Se vor calcula subtotaluri1e pe fiecare categorie de venit g. Sa se calculeze numarul de zile de intarziere 2. ~tiind ca pentru fiecare zi de intarziere se aplica un procent de 0.d. Sa se reprezinte grafic ponderea penalizarilor in totalul incasarilor ~ Aplicatia 74 Se considera 0 aplicatie de evaluare a profitului unui holding format din mai multe filiale .05% la suma reprezentand impozitul datorat 3. Daca se estimeaza 0 cre~tere cu 10% a veniturilor lunare. se va afi~a mesajul: "categorie II venit" daca venitul reaJizat $e afla cu pana la 30% sub venitul mediu. se va afi~a mesajul: "categcrie IV venit" e. Se va reprezenta grafic ponderea fiecarei categorii de venit in totalul veniturilor realizate h. Se cere: 1. Sa se calculeze suma tob13la datorata (impozit+penaJizari) 4. se va afi~a mesajul: "categorie I venit" . Sa se afi~eze in dreptul fiecarei persoane un mesaj. sa se calculeze care va fi totalul veniturilor anuale ~i cu cat va cre~te impozitul total ~ Aplicatia 73 Se considera 0 aplicatie de urmarire a platilor corespunzatoare impozitului pe venitul global. se va afi~a mesajul: "categcrie III venit" . in funclie de urmatoarele conditii: daca venltul reaJizat Elste mal mare cu peste 30% fala de medie. Sa se calculeze penalizelrile. rea datorat 223 .daca venitul realizat se afla cu peste la 30% sub venitul mediu.

Sa se reprezinte grafic contribulia fiecarei filiale la formarea profitului holdingului 6. 224 . iar a cheltuilelior cu 12%. Aceste informalii pot fi oblinute prin consultare EUROSTAT (epp. acele unitali care au profitul peste valoarea medie a holdingului) unitate neprofitabila (pt. secliunea Information society statistics.eurostat. Information society: Structural Indicators (E-government usage by enterprises 9i E-government usage by individual). la nivel de filiala 9i de holding 3.ec. acele unitali care au profitul peste valoarea medie a holdingului) unitate cu profit sub medie (pt.eu/portall). sa se calculeze care va fi cre9terea profitului pe total holding ~ Aplicatia 75 Se considera 0 aplicatie de analiza statistica a unor informatii referitoare la utilizarea serviciilor e-Government utilizate la nivelul lntreprinderilor 9i a cetatenilor. precum 9i numarul de filiale care au lnregistrat pierdere 5.Se cere: 1. unitalile care au inregistrat pierdere) 4. Evaluarea performanlei se va face prin inscrierea unui mesaj: unitate cu cel mai mare profit (pt.europa. Sa se afigeze numarul de filiale care au inregistrat profit. Calcularea impozitului pe profit datorat. Considerand 0 estimare a cre 9terii veniturilor cu 10%. acea unitate care inregistreaza profitul maxim in cadrul holdingului) unitate cu profit peste medie (pt. Calcularea profitului/pierderii "'iecarei filiale 2.

­ ... 2007.... Numar zile lucratoare in luna: .. ..... Sa se calculeze media gradului de incarcare in UE l?i sa se evidentieze cate tari se situeaz8 peste media europeana l?i cate 1ari se situeaza sub media europeana..t::: > Q) I I I I I J I I 225 .: N ~ 0 ctI= -ctl ctI Q) Cf) .. Sa se afi§9Ze grafic situaVa gradului de incarcare pentru prirnele 10 tali din UE....... .... c. 2008 l?i 2009 pentru Romania l?i celelalte state ale UE...!!l0') ctI Q) ...... m.: Q) z i I E Z :::l ! . Sa se realizeze un tabel in Excel pentru a eviden1ia aceste informatii l?i pentru a calcula gradul de incarcare al capacitatii de cazare. Sa se reprezinte grafic ponderea utilizarii serviciilor e-Government pentru intreprinderi l?i respectiv pentru persoane individuale 2. .. Proce'Impozlt: ... nt i t:: 0 . Ii:l Aplicatia 76 Sa se extraga din baza de date Eurostat date referitoare la numarul de locuri de cazare l?i la numarul de cazari 'inregistrate in anii: 2005. Sa se interpreteze rezultaiele 4. sa se execute 0 analiza similara pentru indicatorul de accesibilitate a serviciilor online (cele 20 servicii publiCEI online de baza . Se cere: a....... Procent ~omaj: . Procent CASS: .~ o 0 I 'N • 'N 0 _I- i E 0. Procent ~omaj: .:.. b.CO' E Cf) I Cf) Cf) 0 Cf) ~Oi ctI 0..:..I == i Calcul contributii angajator Procent CAS: .. Stat de plata luna ..a ..!!l ·c g ... .. d. 2006.. Sa se afil?eze cate tari au gradul de incarcare al capacita1ii de cazare in anul 2007 peste 50% l?i cate lari inregistreaza in 2007 un grad de incarcare sub 20%. -I Q) c: c: ./an .Se cere: 1... ·c ~ .. precum l?i evidentierea contributiilor angajatului l?i angajatorului la buget l?i diferitele la fonduri... . « « .. Procen t Impozl: . .. . Calcul contribu1ii angajat Procent CAS: ... 't i Q) Q) -+oJ Cf)c: z...E-Govemrnent online availabilty­ Procentage of online availability of 20 basic public services).. Ii:l Aplicatia 77 Sa se realizeze 0 aplicatie de evidenla a angajali10r l?i de calcul al salariilor. Sa se ordoneze datele referitoare la utilizarea Internetului de catre intreprinderi in mod descrescator 3. Procent CASS: .. ...

Sa se realizeze 0 nota in word in care sa se prezinte situatia vanzarilor l?i graficul aferent. a contributiilor angajatilor l?i ale angajatorului in totalul cheltuielilor implicate de plata salariilor ~ Aplicatia 78 Sa se realizeze 0 aplicatie de. Sa se afil?eze mesajuL "Vanzari slabe". contabilitate care sa cuprinda eel putin 5 conturi contabile (evidenta mat(J~rialelor) l?i rulajele acestora. Sa se realizeze in alUi foaie de calcul 0 balanta sintetica care sa evidentieze situatia contabila la sfarl?itullunii 2.Se cere: 1. Sa se realizeze formulele del calcul pentru drepturile l?i obligatiile salariale 4. Sa se realizeze un centralizator in alta foaie de calcul care sa evidentieze cheltuielile implicate de plata salariilor l?i a obligatiilor de plata ale angajatilor l?i ale angajatorului 8. Sa se faea 0 analiza a dalelor contabile. Datele pot fi fictive. Sa se introduca date pentru eel putin 10 persoane 3. Sa se reprezinte grafic situatia comparativa in doua luni succesive ~ Aplicatia 79 Sa se realizeze 0 aplicatie de \/anzari in care sa se evidentieze facturile de vanzare din cursul unei luni (minimum 20 facturi). Sa se reprezinte grafic: situatia vanzarilor conform diferitelor categorii de produse/servicii comercializate 6. ~ Aplicatia 80 Sa se realizeze 0 aplicatie de optimizare a vanzarilor pentru concreta intalnita sau construita de dumneavoastra. Se cere: 1.. Sa se realizeze totalurile la nivelul statului. Sa se evidentieze obligatiile de plata ale angajatorului 5. Se cere: 1. conform inregistarilor existente 3. pentru fiecare luna 6. Sa se genereze 3 foi de calc:ul cu statele corespunzatoare pentru 3 luni diferite 7. Sa se realizeze tabelul corespunzator statului de plata in Excel 2. Sa se realizeze subtotaluri la nivel de produs/serviciu vandut 3. in dreptul zilelor care au valoarea vanzarilor sub media lunara 5. Sa se reprezinte grafic ponderea venitului net. Sa se afil?eze mesajul "Vanzari bune". in dreptul zilelor care au vanzarile cele mai mari (valoare maxima a vanzarilor sau valoare care este cu maxim 10% sub valoarea maxima) 4. 226 0 situatie . Sa se realizeze subtotaluri la nivelul fiecarei zile 2.

fiind astfel activat meniul principal al PowerPoint-ului (Figura 1). pot fi ulterior tiparite. fiecare din acestea ocupand un ecran. sunete. Meniuri $i comenzi rapide Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu mediul PowerPoint pentru eficientizarea dezvoltarii unor aplicatii specifice.1 Facilitati de operare.t Pachetul de programe PowerPoint este specializat in realizarea unor aplicalii multimedia pentru prezentarea intr-un mod cat mai sugestiv. prezentarea fiind memorata sub forma unui fi*?ier cu extensia ppt. etc care sunt afi§ate simultan pe un ecran. comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in tabelul1. . imagini. . cuprinzand texte./ diapozitiv (slide) este componenta de baza a aplicatiei Power Point./ prezentare (slide sh()w) reprezinta 0 succesiune de slide-uri (diapozitive). cu impact cat mai mare la public. dar nu sunt vizibile pe ecran in momentul prezentarii./ diapozitiv coordonator (master slide) lnglobeaza proprietali comune care se vor aplica unui grup dE~ diapozitive. 3. iar meniurile se refera la versiunea 2007 a acestui pachet de programe./ comentarii sau note ale vorbitorului reprezinta secvenle de text care lnsotesc diapozitivul. Figura 1 . care sunt introduse la momentul proiectarii diapozitivului. Pe langa comenzile rap ide generale. Principalele concepte generale utilizate In Power Point sunt urmatoarele: . Vor fi pezentate comenzile rapide SPE1cifice pachetului PowerPoint. grafice. avand rol de *?ablon. . Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt. animatie.Controale unice pentru apelarea rapidfl a meniuri/or 227 .

Meniul Home §i comenzile rapide 228 . selectie etc. I?tergere. Figura 2 .Comenzi Office 3. se va active ecranul Home prezentat in Figura 3. propagare a proprietatiior.) I?i formatare (caracteristici font.) sunt identice cu cele prezentate la pachetul de programe Word. Figura 3 .2 Comenzi Home Utilizand combinalia de taste Alt I?i Ictera H. Comenzile rapide pentru operatiile curente de editare (copiere. paragraf.1. cautare.3.1. elemente de desenat etc.1 Comenzi Office Butonul office deschide lista de actiulli al?a cum sunt prezentate in Figura 2.

3. Comenzile rapide corespunzatoare operatiilor de inserare de obiecte sunt prezentate in tabelul 2.3.se va active ecranullnsert prezentat in Figura 4.Meniullnsert §i comenzile rapide Text Box Header&Footer WordArt Data & Time • Slide Number Symbol Object Alt -+ N -+J 229 .3 Comenzi Insert Utilizand combina1ia de taste Alt l?i litera N. Figura 4 .

Meniul Design ~i comenzile rapide 3.gn prezentat in Figura 5.5 Comenzi Animations Utilizand combinatia de taste Alt lii litera A.3. Figura 6 . Comenzile rapide speciffce proiectarii in PowerPoint sunt prezentate in tabelul 3.4 Comenzi Design Utilizind combina1ia de taste Alt lii litera G. se va activa ecranul Animations prezentat in Figura 6.3. se va active ecranul Des.Meniul Animations §i comenzile rapide 230 . Figura 5 .3. Comenzile rapide pentru operatiile de animatie sunt prezentate in tabelul 4.

se va activa ecranul Slide Show prezentat In Figura 7.3.1 Slide Show §i comenzile rapide 231 . Comenzile rapide aferente prezentarilor sunt prezentate in tabelul5.6 Comenzi Data Utilzand combinatia de taste Alt ~i litera S.Meniu. Figura 7 .1.

se va act iva ecranul View prezentat in Figura 9.I Custom Slide Show I Alt ----.7 Comenzi Review Utilizfmd combinalia de taste Alt ~i litera R.Meniuf View §i comenzile rapide 232 .1. Show Presentation • On Use Presenter Alt ----.1.~ '1)~.8 Comenzi View Utilizand combinatia de taste Alt ~i litera W. Homo lns~rt Figura 8 . Comenzile rapide de vizualzare a prezentarilor ~i diapozitivelor sunt ~fi~ate in tabelul 6. se va activa ecranul Review prezentat In Figura 8. . re ~lg"~. Figura 9 . Comenzile rap ide aferente sunt cele generate prezenatte la nivelul pachetului Office. S ---IiI> M .Meniul Heview §i comenzile rapide 3. A --+ V 3.

pe langa elementele de noutate introduse la nivelul MS Office 2001. 0 serie de tunctii ~i tacilita1i specifice 233 .Macros 3.2 Realizarea de aplicalii in MS PowerPoint 2007 Pachetul de programe PowerPoint 2007. adauga.

Panglica grupeaza comenzi pe diferite sectiuni (Clipboard.Pentru a deschide vizualizarea Expunere diapozitive. Se pot utilize tastele: F5 pentru a porni de la primul diapozitiv sau SHIFT+F5 pentru a porni de la diapozitivul current) Vizualizare Vizualizarea Slide Sc»rter 234 .Fila Dipozitive (zona cu imagini reduse ale diapozitivelor reprezentand un cuprins al prezentarii) .2.~eaza frecvent.1 Configurarea spa1iului de Ilucru Deschiderea aplicaiiei se face astfel: eStart\AII Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2007 Pictograma asociata unui fil?ier POWEirPoint este 3.1.2 Posibilitali de vizualizare a prezentarilor !~-~ Bara de It!t!!:1l:5> .2.1. introdusa de versiunea 2007 c~ pachetului de programe.care imbunatalesc calitatea aplicatiilor l?i cresc eficienla realizarii acestora.Panoul de diapozitive (zona rezervata Normal prelucrarilor asupra diapozitivului) . 3. !iii Anulare (revenire) . Butonul Office asigl~ra accesulla operatii specifice cu fil?iere Butonul (deschidere l?i/sau lnchidere de fi~iere! tiparire etc. pentru a incepe de la primul diapozitiv sau de la dtapozitivul current. Font.) Office 3. Dia ozitiv.Panoul de note (zona pentru inserarea unor comentarii ale vorbitorului) Vizualizarea Vizualizarea Slide Show Slide Show .J vizualizare Vizualizarea Vizualizarea Normal cuprinde: . Para raf etc. apoi pe 0 comanda in grupul diapozitiv) Porn ire expunere diapozitive.). Astfel. cum ar fi instrumente Salvare (Save). a fost reproiectata interfata cu utilizatorul pentru a accesa ul?or functiile pachetului de programe l?i a beneficia de facilitaiile oferite de interfata Office fluent.1 Configura rea barelor de instrumente ------------------------------~ Interfala Bara de instrument(! Acces rapid integreaza Bare de comenzi care se utili.2. faceti clic (Expunere pe fila Expunere diapozitive.

preluare din alte fi!iiiere .2.diapozitivele introduse vor Preluare teme 235 Utilizare . master . (Slide Sorter) .2.inchiderea diapozitivului master din meniul corespunzator Utilizarea diapozitivului coordonator Diapozitivul coordinator este utilizal ca tema pentru realizarea prezentarii (Office Theme) asigura 0 abordare standardizata cre!iite eficit::n1a in realizarea aplica1ii1 or asigura reutilizarea !iiablonului !iii in alt context 3.personalizare model Slide Master (alegere fundal.2 Crearea prezentarilor .activare colec1ie de diapozitive slide . Introducerea unui i diapozitiv Inserare de diapozitive • din alta prezentare New Slide alegerea unei teme (aspect diapozitiv) !iii a unui mod de structurare (Office Themel Layout) Reutilizare diapozitive .) .selectie model Slide Master C rea rea diapozitivului coordonator .1. proiectarea !iii amplasarea elementelor repetitive etc.-expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in vederea modificarii proprieta1ilor acestora 3. .3 Configurarea documentului coordonator (master) Diapozitivul View/Slide Master coordonator .I globali .

.Z!I!VJ:!!RP!ill!i!kzfl:g!~Jl="" ="'= ! Oiapo%ithle Imprlmab'(" dlapozltlv.y.~i..::.o." Dlallo:itlve ill\llrlm~t~j9 dl!po~llIW! pe pagll'6) ~.3 Formatari Design-ul slide-ului Utilizare .2.bara acces m Protectie document Criptare Printarea Imprimare Examinare inainte clle imprimare Imprimare mai multe diapozitive pe 0 pagina OiapoZiti1fe Oiap"ozitive imllrima:i:e (1 dlapozll jy pe paginal ..2.lt).butonul Office . 236 . lIiwallzare sdllta Pag Inl dE' note 3.--_ _ _ _ _ _ _---..e pe I Diapozitive imprimate \li dlapozil"ive pe pagin.fEiap.ablon Utilizare structura ~c:Jd=-:e=-:fc::cinC-'it=ac-(>=L=a:L.)) 0!!fi.o=u.abloane Eliminarea slide-urilor Deschiderea prezentarilor Salvarea rezentarilor Operatii speciale Delete Slide I Open -butonul Office Save ..-e !!lipl1mllt~ 12 dl!~~~ Iyt pe .

i formatare text Introducere Introducere text Introducere . transparen1a .i combinarea figurilor (Shapes) figuri preluarea unor forme predefinite geometrice combinarea IUm forme predefinite ~i crearea unor noi imagini . Introducere de fig uri .i imagini crearea de efecte speciale de evidentiere Introducere de imagini (predefinite.Fundal diapozitiv Background alegerea tipJlui de fundal alegerea cu~orilor. preluate etc.) imagini (Picture) imagini din biblioteca de miniaturi (ClipArt) album foto prin preluare de fotografii ~i adaptare la formatul diapozitivului elemente de rafica SmartArt 237 .

:..Je...a..lic..n..:.t:. . An.I .a..u.7 t = ... ~b~.z::..secventa de aparitie a diapozitivelor este cea naturala (ordinea Ordinea de in care au fost create) aparitie a diapozitivelor ..irnatiol:' b~C£!~:-~::--Ar..~...:ec.i efect de animatie la schimbarea unui 238 . A ~- Introducere sunet fi/sau secvente video Preluare secventa video in cadrul unei prezen Preluare fifier suneU fi precizarea modului de sonorizare 3.....rcria~S:!'-'-'::"i:-....I CUlstcml..Uat~i I 1:'=.schimbarea ordinii de apari\ie se realizeaza prin repozi\ionarea diapozitivului in lista afil?ata ca sumar al prezentarii in panoul din stEin a Efecte la Animatie la schimbarea diapozitivelor (Transition) schimbarea selectarea diapozitivului sau grupului de diapozitive _d_i_a-'-p_o_z_it_iv_e_l_o_r-'--_--=a:..:".:8tZ£~_:::::W:::::W_. Cdc :"'-.:::4::::.~ Q Ita....:.....:....:..= _ .:...l< .':"'.::.:...4 Montarea diapozitivelor Efecte de animatie Custom animation IVQ. ... .'~ni.~ . .........::::::::::2 ·1: .r. ' I· ~@D r=rn-:-- --:-'~:" --~C·::':=::._t::.2.. __ ....u:..

Figura 10 . I fi~iere cu Se activeaza optiunea Photo Album (figura 10) fiind preluate fotografiile dorite din folderele unde se afla acestea. Sa se introduGa un fundal sonar (Gaudeamus Igitur). Rezolvare Realizarea albumului presupune eXistenta unuia sau mai multor fotografii.Creare album foto 239 .diapozitiv GU altul • Introducere de butoane Introducere de hiperlegaturi Inserare butoane de navigare (Action) in cadrul prezentarii selectare tip buton amplasare buton selectare tip actiune Creare de hiperlegaturi selectare obiect activare Hyperlink selectare n~ferinta care se activeazala activarea hiperlegaturii !if Aplicalia 1 Sa se realizeze un album cu poze referitoare la festivitatea de absolvire a studiilor de licenta.

Figura 12 ­ tnserare sunet It( Aplicatia 2 Sa se realizeze 0 aplicatie care sa utilizeze un diapozitiv coordonator in care sa se prezinte procedura de realizare a aplicatiilor PowerPoint. Diapozitivul coordonator va avea un fundal §i va contine 0 sigla !?i numele autorului prezentarii. Totodata se va descarca !?i ata!?a !?i fi!?ierul de sunet care contine imnul academic Gaudeamus Igitur.Va rezulta 0 prezentare care va contine albumul foto (frgura 11). 240 . care va icalia va ruta automat ~i va fi insotitii de sUllet. Se selecteaza un tip de fundal!?! se aleg culorile dorite. Pntru vizualizarea acestuia.Creare diapozitiv coordonator Sigla se construie!?te prin compunere de frguri geometrice !?i text. Se creeaza diapozitivul coordonator care va contine elementele precizate (frgura 13): Figura 13 . se va temporiza afi!?area fiecarui diapozitiv (schimbarea unui diapozitiv se va executa la 5 sElcunde). Rezolvare 1.

Se utilizeaza diapozitivul coordonator creat ca tema (selec1ie din colectia Office Themes) pentru pn~zentare (figura 14). imagini. Se creeaza noi diapozitive folosind ca ~ablon diapozitivul coordonator ~i inser{md alte obiecte neeesare prezentarii ideilor: text. scheme etc.Utilizr~rea diapozitivului coordonator 3.Crearea diapozttivelor folosind ca model diapozitivul coordonator It( Aplicatia 3 Sa se realizeze 0 prezentare Power Point 2007 a facultatii la care studiati. . 241 .2. Figura 15 . Figura 14 . care sa contina10 slide-uri cu urmatorul continut: . (figura 15).

grafice.ucdc.efecte de animatie la intrarea ~i ie~irea textului (Custom Animation .lista facultatilor din Universitate. numele facultatii ~i numarul slide-ului.Entrance & Exit). in prezentare se vor include efecte de animatie de tip Animate ~i Custom Animation (meniul Animations.mea Animations) . precum ~i efecte legate de stabilirea direcliilor dE~ deplasare a texului/imaginilor (Custom Animation-Motion Paths). elemente grafice (imagini. lista materiilor de specialitate care vor fi studiate in cadrul semestrului. obiecte media de tip muzica sau secvenle video. Efectul ales se poate propaga pe toata prezentarea folosind butonul Apply to All. imagini referitoare la facultate (acestea pot fi preluate de pe site-ul (www. Inserarea de elemente in subsol se face folosind meniul Insert\Text\ Header&Footer. 242 .ro). f'rnpnasis E:!it Motion !:aths • De asemenea se vor introduce in prezentare efecte de tranzilie pe fiecare slide. cu a temporizare ce permite derularea automata a slide-uri lor la un interval de 5 secunde (Efectele de tranzitie sunt disponibile in meniul Animations\secliunea Transition to This Slide. motivul pentru care ali ales aceasta facultate ~i care sunt perspectivele care credeti ca vi se ofera.sectii. Fiecare slide va contine in partea de subsol data curenta. Acest meniu permite inserarea de tabele. Pertru temporizarea ~i derularea automata a prezentarii ve1i folosi bifa Advance SHde\Automatically After 00:05).

pptx ~i apoi aplicatia1. Slide Show ­ meniul View: ItJ Aplicatia 4 Sa se creeze 0 prezentare Power Point de tip album foto cu maxim 10 diapozitive.1. folosind ~ablonul "Widescreen Presentation" prezentatl structura unui curs studiat in facultate.bloanelor predefinite in Office 2007: Home Button/NewlTemplates/l nstalled Templates/Contemporal)' Photo Album. Slide Sorter View.Prezentarea va fi salvata cu numele aplicatia1.ppt (folosind Office Button\Save as\Power Point 97-2003 Presentation) ~i va fi vizualizata Tn modurile Normal View (implicit). De asemenea. utilizfmd facilitatile ~a. luaShow Wide-screen Presentatton 243 .

bold. uert ~ .11 . ' Tn plus. in ordinea inversa a diapozitivelor. se vor respecta urmatoarele r:erinte: text Arial. 244 . sa se vizualizeze prezentarea alb-negru.~ Aplicatia 5 Sa se realizeze 0 prezentare folosind una dintre temele predefinite existente in Power Point (meniul Design\Them(~s). dimensiune 15. Jja~q~~~!. Pentru vizualizarea alb-negru se folose~te meniul View\Grayscale iar pentru inversarea ordinii diapozitivelor menil1l Slide Show\Custom. folosind 0 derldlare temporizata in mod automat stabilita in prealabil. care sa prezinte 0 lista de obiective tursitice pe care Ie-ali vizitat sau pe care dorili sa Ie vizitali. Setarea temporizarii in prealabilul prezentarii se poate face din meniul Slide Show\Rehearse Timings iar derularea prezentarii pe baza temporizarii precedente se face folosind opliunea Use Rehearsed Timings. italic (meniul Home\secliunea Font) diapozitivele vor fi orientatr~ vertical (meniul Design\secliunea Page Setup\Slide Orientation-Portrait) fiecare imagine va avea ascciat un efect de animatie distinct ~i fiecare diapozitiv va avea un efect de~ tranzitie.

i a dimensiunilor paginii Vizualizarea barelor View\To)olbars. texte. grafice.3. se bifeaza Standard. capturi de ecran ~i vor avea inserate data.3 Realizarea de aplicatii in MS PowerPoint 2003 3. Fiecare diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond (meniul Design\8ackground) ~i se va insera prin titlul ultimului diapoz[tiv 0 hiperlegatura catre site-ul de prezentare a produsului/marcii.1 Configurarea barelor dE' instrumente . Formatting §i de instrumente Drawin~~ folosite frecvent 245 . Diapozitivele vor contine imagini.1. 3. ora curenta ~i nurnarul diapozitivului in cadrul prezentarii.~ Aplicatia 6 Sa se realizeze 0 succesiune de diapozitive Power Point fara ~ablon avand ca tema prezentarea unui produs ScBU a unei marci cunoscute.1 Configurarea spatiului de lucru PowerPoint 2003 este componenta pachetului Microsoft Office 2003 folosita pentru realizarea prezentarilor profesionale care asista vorbitorul Tn expunerea unui material. Deschiderea aplicc!lliei se face astfel: Start\A1I Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint2003 Pictograma asociata unui fi~ier PowerPoint este 3. Sa se trimita prezentarea ca fi~ier anexat la un email-ul personal al studentului.3.

-expunerea pe ecran a tuturor diapozitivelor in vederea modificarii proprietatilor acestorcn -derularea prezentarii: trecerea de la un diapozitiv la altul se face prin apasarea tastei E::nter sau click cu mouse-ul -vizualizarea notelor explicative pentru slide-ul curent documentulu~ I Normal Slide Sorter Slide Show (F5) Notes Page coordonator (master) Diapozitivul View\Master\Slide Master. trecerea de la un slide la altul.Modalitati de vizualizare -imparte fereastra in 3 par\i: sectiunea din stanga dedicata organizarii prezentarii.ModaHta1i de vizualizare View Figura 17 .3. coordonator View\Master\Notes Master -comuta pe modul de vizualizare Slide Master View unde se formateaza diapozitivul master.alitati. etc. Alegand oricare dintre aceste 2 moo. sectiunea centala unde apare slide-ul curent ~i panelul utili.). numerotarea slide­ urilor. etc.3 Configurarea 246 . sau cele aflate pe bara de NoresE'. 3.Setarea paginii File\Page Setup -se pot stabili dimensiunea paginii. 3. aceste formatari se propaga pe toate diapozitivele prezentarii. schimbarea ordinii textului in Normal diapozitiv. Modalitatea Outline este folosita cu precadere in organizarea prezentarii (schimbarea ordinii diapozitivelor. Figura 16 .:~at pentru note explicative aflat in partea de jos a fererestrei -aceasta modalitate de vizualizare este folosita la crearea prezentarilor.1. View\Master\Handout Master. se pot activa FS Side ShCPtl oricare din optiunile prezentate in figura 1. orientarea.2 Posibilitati de vizualizare a prezentarilor Din partea stanga a eranului . disponibile in meniul View (figura 16).1. Power Point se pot alege cele 2 modalitali principale de vizualizare: ~l~.3.age instrumente din partea de jos a ferestrei Power Point (figura 17).

-.rezentarea se va salva in format web File\Print Preview-previzualizarea prezentarii File\Web Page Preview-previzualizarea paginilor web File\Print-se pot printa mai multe diapozitive pe pagina 3. Prezentare cu ~ablon File\NeW\From dJesign Templates sau File\New\Templates\On my computer sau File\New\Templates\Templates on Office Online daca se dore te im ortul unei rezentari de e Internet File\Open sau butonul ~:~<de pe bara Standard Printarea p P1J.3.-. :. h'~_i~. Prezentare cu conlinut asistat File\New\From AutoContent Wizard Deschiderea reze ntelrilor i Salvarea I File\Save prezentelrilor File\Save As-daca se alege in secliuna Save as type optiunea • Power Point Show(*. Prezentare "dfl la zero" File\New\Blank I.JJde pe bara Standard 3.pps) fi~ierul Power Point va fi deschis implicit sub forma de slide show Butonul HQlde pe bara Standard File\Save as Web Pa e.int .ie~irea din diapozitivul master se face apasand butonul Close • Master View 3.t ~.~~'~':::'" <ill 247 ..)resentation sau butonul New ti...3 Crearea prezentarilor Introducerea · unui · diapozitiv Insert\New SlidE~ Insert\Duplicate Slide-se va insera un slide cu caracteristici ca ~!i diapozitivul precedent bara Formatti • Eliminarea i slide-urilor Alegerea tipului de prezentare acelea~i 1.

Design Template!.3.schimbarea din litere mici in majuscule !?i invers Format\Re lace Fcmts . .4. Formatarea culorii !?i efectelor pl3ntru text textului Format\Font Alignment !?i Format\Alignment . daca se insereaza sunete devine activa optiunea Edit\Sound Object ce permite !?i alte formatari ale sunetului 248 .IColorSchemes de linii punctate iar pentru introducerea ~ Animation Schemes obiectului se va poziliona cursorul mouse-ului pe zona dorita !?i se va executa click. schema de structurare a informatiilor se poats aplica tuturor diapozitivelor sau doar celor selectate (Apply to All Slides sau Apply To Selected Slides). Animation Schemes con1ine 0 colec1ie de scheme de animatie entru dia )ozitive. Textul In PowerPoint este incadrat intr-un textbox. iar prin activarea sagetii ce apare in dreapta uniJi design. fiecare dintre cestea avand 8 culori de baza (pot fi accesibile apasand butonul Edit Color Schemes).1 Optiuni disponibile in meniul Format Design-ul slide-ului Format\Slide Desiun .schimbarea ti ului de fonturi 3.3.cuprinde structurari Schema diapozitivului predefinite ce pe:mit diferite moduri de pozitionare a obiectelor pe slide-uri.3. Format\8ackground Culoarea de fundal Format\Font-permite stabilirea tipului. unde va fi plasat fiecare obiect este marcat Ifr. dimensiunii.Color Schemes cuprinde un set de 12 scheme de culori disponibile. Format\Slide Layclut . Locul ~ Deslgn:remplate.define!?te spaliul dintre randuri Format\Change Case .Tn partea dreapta a ecranului se deschide fereastra Slide Design. .permit alinierea textului Format\Line Spacing .3. contine 0 suita de !?abloane cu diferite scheme de proiectalre (design-uri).4 Formatari 3.2 Optiuni disponibile in meniurile Insert Ii View • Inserare numar slide • Inserarea datei Ii orei Inserarea imaginilor Inserarea tabelelor Inserarea hiperlegaturilor Inserarea sunetelor sau clipurilor video Inserit\Slide Number Insert\Date and Time Inserlt\Picure Inserlt\Table Insert\Hiperlin k InserifiMovies and Sounds. stilului.4.

dimensiune.3.ermit conti urarea unor Setiri de ac iune 249 . etc. prezentarea se va derula continuu pfma la apasarea tastei Escape Timpul de derulare a prezentarii Slide ShoW\Rehease Timings-permite inregistrarea unui timp de di3rulare pentru fiecare slide implicat In rezentare In vederea unei rulari ulterioare Butoane de acliune Slide Shlow\Action Buttons-are ca efect DIiI[!l@l introducerea unor butoane de actiune In @lctlB8 prezentare ~ [Q] @II:@] De exernplu. Slide Show\Action Settin s. Prin selectia rneniului contextual asociat butonului se poate alege opt:1unea Add Text care permite introducerea unui nume pentru buton sau Format AutoShape prin care se pot schimba proprieta1i1e (culoare. pozi1ie. .Introducere antet ~i subsol de pagina Schimbarea zoom-ului Vizualizarea prezentarii alb-negru VieW\Header and Footer View\Zoom Vi eW\Color\Grayscale 3. se plaseaza cursorul mouse-ului pe suprafa1a slide-ului acolo unde se dore~te inserarea butonului ~i se gliseaza pentru trasarea butonului.5 Meniul Slide Show Vizualizarea rezentirii Detalii ale prezentirii Slide ShoW\View Show -se poate stabili tipul prezentarii. . ce slide­ uri se vor derula. -daca se bifeza optiunea Loop continuously until "Esc" din Show options. Pentru cn:~area acestora. respectiv catre slide-ul urmator . Butoanele devin active doar In modul de vizualizare Slide Show.) . butoanele l@l I~ (Back or Previous ~i Forward or Next) fac trimiterea catre slide-ul precedent.

M-. 250 .. . AdVance ~ide [!J On mouse.'. apasand butonul Add Effect se pot ale 4 trpuri de animatii '~ E!!Phass ". slide-ului: la (:lick cu mouse-ul sau temporizata la un interval de timp.~ ~ EO.. se apasa New. - _': •• I Slide ShoW\Hide Slide Ascunderea dia ozitivelor Schimbarea ordinii Slide Show\Custom Shows De exemplu.Scheme de animatie ! Efecte de animatie actiuni (hiperlegaturi.• }-._.untii next sound '[I\~:to]~~i] " '.!o"". daca se dore§te inversarea slide-uri lor intr­ de derulare a o prezentare cu 10 slide-uri. I ~ill .lotion Eatl)s 'i '.' ~I I ! Efecte de tranzitie Slide ShoW\Slide Transition-se poate defini viteza cu care se face i:ranzi1ia slide-ului sau sunetul asociat (din I secliunea Modify transition) §i modalitatea de derulare a ...I' ~. 5~'nd' I [No Sound] t"'l[ .com. . • imagini de la diferite evenirnente organizate In universitate la care ati participat.) prin mouse click sau mouse over Slide Show\1~nimation Schemes Slide Show\Gustom Animation-se poate defini Elnimatia pe text sau imagine. etc.'. Aplicatia 7 Sa se realizeze 0 prezentare a universitatii la care studiali In Power Point care sa contina cel putin 10 slide-uri (diapozitive) cuprinzand: • imagini preluate de pe motorul de cautare google. 9. apoi se apasa OK. rulare de macro-comenzi.d~ .J~- "'"._~.1. .dif"-Ly~tr=ans=it=io=n======:::.:.: ~ " ~ :W~ .... In fereastra prezentarii Define Custl)m Show (figura 10) se introduc cu ajutorul butonului Add slide-urile in ordinea 10.it ! !.11 I00:03 '""" r 1 l~' QLoop. Speed: Fast [!JAutorraticaly ilfte'.~ .

Se cere: 1.• un calendar al manifestclkilor ~tiintifice ~i educatic)nale organizate In anul 2010.de . 2. tngro~at ~i subliniat.negn. locul: . Slide Sorter View Slide Show.o temporizare care permite derularea automata a slide-uri lor la un interval .. informatii . • fiecare slide va contine bU'loane de actiune de tip forward ~i back. dimensiune 115.i. Sa se utilizeze efecte d!3 Elnimalie.v. In prezentare se vor includeefec:te~de animalie pe textl?ipe imagine ~i efecte de tranzilie pentru slide-uri.pp": Sa se vizualizeze prezentarea lrl modurile Normal View. Prezentarea va fi salvata sub numele de student1. Sa se realizeze 0 prezentare cu continutautomat (File\NeW\From AutoContent Wizard) care sa cuprinda stuctura. se. De asemen~a. scheme.ul 10 (Insert-Hyperlink). ~ 251 . Aceasta va conf.va activa prin mouse .ine 10 diapozitive ~i va avea ca tema"Aspecte inedite ale vietii bucurel?tene':. se vor respecta Ufmatoan~lecerinle: • textul: Arial. • printr~un cuvant din primulslide sevarealiza 0 hiperlegatura catre slide:. astfel incat sa sedesch[da .de desfa~urarel institulia organizatoare. ' In plus. unui curs studiat in facultate. Aplicalia va cuprinde diferite obiecte: imagini. ~ Aplicatia 9 Sa se realizeze 0 prezentare fol08ind unul dintre ~abloanele predefinite existente in Power Point. • fiecare imagine va avea asociat un efect de animatie distinct. Sa se vizualizeze prezentarea in ordinea inversa a diapozitivelor. Sa se insereze hiperlegaiuri 113 nivelul unor obiecte .'S\ realizB. • taate diapozitivele vor avea asociat un efect de tranzitie.site-uri care sa contina.. . care sa fie prezentata sub forma de tabel care sa contina: titlul conferintei. dateIe de desfa~urare.(text sau imagine).allxiliare temelor prezentate. Sa se vizualizeze prezentarea alc . i " • 0 lista a unor conferinli~ ~tiintifice organizate de alte universitali din Romania.5 secunde. hiperlegaturi la site-urile conferintelor. Fiecare slide va contine in. . • printr-o imagine pozilionala 1n slide-Ol1 Ose va realiza olegaturacafre primul diapozitiv (Iegatura' se. ~i ~ Aplicatia 8 . partea de josa paginii un subsol'de pagina in care' ap~lr data curenta" numele facultatU ~i numele studentului. • diapozitivele vor fi orientate vertical. tabele.click).

Realizarea a 2 grafiGe iO Cgre. Tabelele ~i graficul -sa vOr prelua in prezentarea RowerPoint.portall).ecunde. Sa se introduca un fond muzical ~i I) hipelegatura catre un site corelat cu tetna aleasa. ~ Aplicalia 11 Sa se realizeze 0 aplicatiePowerPoint in bare sa se prezinte analiza situatiei financiare a unei organizatii.). tex1e.overnment usag~ .ppt.'o aplicatie PowerPcintcare sa ruleze automat.' fiind prezentate rezultatele financiare (cifra de afaceri. sase evidenlieze PQzitia tarji.ec. Prezentarea 'se va derula automat.Excel ~i vor fi preluate in prezentarea Powef'Point. Inf!:)rtnationsociety stuctural indicators. ~i legaturi' intre' diapo-z'itive prin. noastre Tn comparatie cu celelalte tari europene cu privire la 252 .de catreTntn~prir:lderi.nt. Se va prezenta ~i evolulia In ultimii trei ani a situatiei financiare a organizatiei.uI cu l1umele bucure§ti. datele fiind prelucrate In Excel. Tabelelecu date Ie financjare vor firealizate Tn.Sa se salveze docume. ora: curehta l?i numaruldiapozitivului in cadrul prezentarii. E-g.Se vor realiza ~i 2.' Aplicatia 12 Sa se realizeze. folosind 0 legatura dinamica. Sa se realizeze efecte de tranzitie.by enterprises. ~. unde se va Henera ~i un grafic care sa ilLlstreze 'evolutia financiara a organizatiei. capturi de ecran ~i vor avea"inserate data. Aplicatia trebuie sa contina 0 prezehta're promotionala a unei companii ~i a produselor/serviciilor aeesteia. ~ Aplicatia 13 Se considera 0 aplicatie pentru p:rezentarea datelor referitoare' la utilizarea serviciilor publice online.pps. Sa se trimita prezentar.htm ~i bucure§ti.:!:itivecu concluzii asupra datelor analizate. ~ Aplicatia 10 Sa se realizeze 0 aplicatie Power Point fara ~ablon avand ca tema prezentarea " " unui produs sau a une! marci 'Cunoscute. mouse click ~i mouse over. de an'imatie.diapo. venit realizat etc. diagrame.e sa aiba un fond sonor adecvat.eurostat. apoi cu numele bucure§ti. fara inteNentia operatorului uman. 'DateIe se vor extrage de pe site-ul Uniunii Europene Eurostat (epp.eu. Diapozitivele vor contine imagini. Se cere: a. Eiecare diapozitiv va avea 0 alta culoare de fond.europa.ea caJi~ier anexat la adresa de e-mail a profesorului dumneavoastra ~i in copie pe adresa de e-mail a asistentului. sectiunea Information Society Statistics. grafice. Prezentarea trebui. Toate diapozijivele vor con~ne sigla organizatiei. timpur dintre 2 slide-uri consecutive fiind setat la 10 ::. denumirea acesteia 9i datele de contact. E· government online avialability.

care sa fie plasate in partea de jOs dreaipta a paginii. existenla serviciilor publice online §i respectiv cu privire la accesarea acestora de catre intreprinderi. Aplicatia va cuprinde minimum urmatoarele slide-uri: 253 . It! Aplicatia 15 Sa se realizeze 0 aplicatiei PowerPoint pentru prezentarea unui proiect. c. la prima l?i la ultima pagina). f. Se vor utiliza mijloace de evidenliere variate: animatie. e. A treia pagina va avea titlul: Baza de date legislativa l?i va contine imaginea de interogare a bazei de date legislative de pe site-ul Camerei deputatilor (cdep. Ultima pagina va contine concluziile referitoare la serviciile publice online in Romania. Pe fiecare pagina sa se afi§eze 0 sigla . numele autorului . Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. It! Aplicatia 14 Se considera 0 aplicatie legislativa.in partea superioara stanga. Prima pagina a aplicaliei PowerPoint va contine cateva informatii referitoare la nece·sitatea utilizarii serviciilor pub lice online A doua ~i a trei8J pagina vor contine graficele care eviden1iaza pozilia tarii noastre in domeniu. Se vor utiliza mijloace de evidentiere variate: animalie. b. numele aplicatiei ".b. Power~::>oint pentru prezentarea surselor de informare Se cere: a.in partea superioara dreapta. A patra pagina va contine imaginea portalului EUR-Lex care permite accesul online la legislatia europeana f. d.in partea superioara dreapta. Pe fiecare pagina sa se afil?eze 0 sigla .ro) e. numele aplicaliei -. la prima l?i la ultima pagina).in partea superioara stanga. fundal etc. Prima pagina a prezentarii va cuprinde 0 lista a resurselor de adresele internet informare In domeniul legislativ l?i corespunzatoare: Monitorul Oficial al Romaniei online Camera deputatilor a Romaniei (repertoriu legislativ) EUR-Lex (accesulla legislatia Uniunii Europene) c. inapoi. numele autorului .in partea inferiocua stanga l?i butoane de parcurgere a aplicatiei (inainte. Realizarea unei aplicatii PowerPoint care sa cuprinda 4 pagini. A doua pagina va ave a titlul: Monitorul oficial online l?i va contine imaginea portalului Monitorului Oficial al Romaniei online d. care sa fie plasate In partea de jOs dreapta a paginii. inapoi. fundal etc.in partea inferioara stanga l?i butoane de parcurgere a aplicaliei (inainte.

Principalele realizari in anul 2009 2. Modul Tn care activitali1e initiate in 2009 se pot continua cu succes in anul 2010 ~ Aplicatia 17 Sa se realizeze un album foto care sa fie trimis unui prieten/prietene cu ocazia aniversarii. 10. Sa se utilizeze elemellte de animatie. 5. 7. 3.1. Tema proiectului 2. 3. sigla §i aGronimul proiectului. 254 Peisaje naturale din alte lari Traditii populare Aspecte ale peisajului rural romanesc Monumente deosebite din lara sau din alte tari Maxime ilustrate . Principalele aspecte pozitive la nivelul activitatii derulate in 2009 4. Scopul proiectului Obiectivele generale Obiectivele specifice Grupul tinta Rezultatele estimate Ativitali1e planificate Metodologia de realizare a proiectului Managementul proiectului Resursele alocate (resursele financiare §i modul de utilizare a acestora) 11. Sa se introduca 0 pclgina de incheiere care sa contina datele de contact ale echipei proiectului §i un mesaj de multumire pentru public. 6. numele organizatiei §i al managerului proiectului. Gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru 2009 3. 9. 4. 4. 6. Sustenabilitatea proiectului Se cere: Sa se utilizeze diapozitivul coordonator care va con1ine denumirea. Peisaje naturale din Romania 2. Impactul realizarilor anului 2009 6. Impactul proiectului asupra grupului linta 12. Sa se introduca pe diapozitivul coordonator butoane de parcurgere a prezenMrii. folosind anumite tematici. 8. la alegere: 1. 5. Principalele aspecte negative la nivelul activitatii derulate in 2009 5. ~ A plicatia 16 Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint neinteractiva care sa prezinte principalele un bilant al activitatii pe anul 2009: 1.

Simboluri ale sarbatorilor 8. Se va prezenta campania. principalele prod use ~i servicii oferite. astfel incat prezentarea sa poata fi parcursa in functie de interesul publicului 4. Prima pagina va contine tema referatului 3. preturi sub forma unor tabele ~i un text care sa prezintE~ carcteristicile produselor/serviciilor 4. profilul acesteia. Fotografii proprii ~ Aplicatia 18 Sa se realizeze 0 prezentare PowerPoint cu prezentarea unei oferte de produse IT. Citate din literatura I sec"ente din poezii ilustrate 9. Se cere: 1. fiecare capitol din cuprins va avea 0 hiperlegatura la diapozitivele corespunzatoare acelui subiect. Se vor prelua date de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei ~i se vor prezenta tabele ~i grafice care sa ilustreze evolutia pe parcursul anului 2009. dateIe de contact ~i culor~le acesteia ca fundal 2. dar ~i 0 situatie comparativa cu a nii precedenti. Capitolele prezentarii vor avea titluri scrise cu WordArt ~i cate 0 imagine simbolica potrivita cu tema abordata ~ Aplicatia 20 Sa se realizeze 0 aplicatie PowerPoint de analiza a pietei financiare din Romania in anul 2009. Se vor realiza 2-3 diapozitive care sa prezinte activitatea companiei ~i rezultatele oblinute in ultimii 3 ani 3. A doua pagina va continE! cuprinsul prezentarii. 255 . Se cere: 1. Prezentarea sa con tina minimum 10 pagini 2. Prezentarea va contine hiperlegaturi la site-ul companiei ~i la magazineIe virtuale care comercializeaza aceste produse/servicii 5. Se vor utiliza efecte de animatie care sa atraga atentia publicului ~ Aplicatia 19 Sa se realizeze 0 prezentan'3 PowerPoint pentru un referat realizat de dumneavoastra pentru una dintm disciplinele de specialitate studiate. Se vor realiza alte 4-!) diapozitive care vor prezenta catalogul de produse/servicii ~i care vor contine imagini. Aranjamente florale 10.7. Utilizarea diapozitivului Goordonator care sa contina sigla organizaliei.

Realizarea unor tabele ~i a unor grafice in Excel care sa ilustreze evolu1iile solicitate ~i care sa 1ie preluate apoi in prezentarea PowerPoint 3. Realizarea unor efecte de animatie care sa atraga atentai publicului 256 . Utilizarea unui diapozitiv coordonator care sa con tina elemente simbolice sugestive pentru piata financiara 2.Se cere: 1.

• crearea jurnalului cu activitBiile proprii. Vor fi pezentate comenzile rapide specifice paehetului OutLook. comenzile rapide specifice acestui pachet sunt ilustrate in tabelele 1.1 Facilitali de operare. fiind astfel activat meniul principal al OutLook-ului (Figura 1). • gestionarea agendelor §i a Iistelor cu persoanele de contact. • crearea §i salvarea de notile. • participarea la intruniri electronice in cadrul grupurilor de lucru. 2 §i 3. Pentru identificarea rapida a comenzilor privind meniurile se apasa tasta Alt. ~i 4. Meniuri comenzi rapide Prezentarea meniurilor §i facilitatilor de operare are rolul de familiarizare cu mediul OutLook pentru eficientizarea utilizarii serviciilor de po§ta electronica §i de organizare a lucrului oferite de acest pachet de programe. • planificarea activitalilor §i a:ctualizarea calendarului. Figura 1 - FerE~astra principala OutLook 257 . • organizarea §edintelor §i urmarirea sarcinilor de lucru. dar §i pentru optimizarea modului de organizare a activitalilor utilizatorilor. Pe langa comenzile rapide generale. respectiv gestionarea timpului §i a informalii1r. permiiand realizarea urmatoarelor operaiii: • transmiterea §i recepiionalea mesajelor prin po§ta electronica (e-mail).Pachetul de programe Outlook face parte tot din Microsoft Office §i reprezinta un instrument util pentru serviciile de po§ta electronica. iar meniurile se refera la versiunea 2007 a acestui pachet de programe.

se trece din pagir:a in pagina in sus In text •Extinderea sau restrangerea unui grup (cu un grup [ SHIFT + ~emnul plus sau selectat) in Panoul de navigare . Panou lectura ~i Bara de opE~rare Comutare Tntre fereastra Outlook. se trece din pagir:a Tn pagina in in text n Panou lectura.Comutare la Persoane de contact Comutare la Activitati Comutare la Note i mutare la Lista foldere in Panoul de navigare Comutare la urmatorul Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis) CTRL+vi la •Comutare la Comenzi Comutare lntre Panoul de navigare. semnul minus ~================================~ I~===================='========~ ~================================~ Restrangerea sau extinderea unui grup intr-o lista de mesaje de po~ta electronica Revenirea la un cam anterior din P. ALT + sageata principala O u t l o o k s t a n g a sau AL T + backspace 258 . panourile mai mici ITAB din Panoul de navigare. Panou lectura ~i nile din Bara de operare Comutare lntre elementele componente din Panoul Tastele sageata de navigare Isa un alt folder Salt la caseta Cautare n Panou lectura. salt la mesajul anterior ~==============~I +sageata sus sau CTRL +virgula sau T+page up SPATIU [[SHIFT+spatiu . fereastra principala F6 sau CTRL+SHIFT+TAB •Outlook. n Panou lectura.anoul citire sageata stanga sau sageata dreapta + TAB F==================================== Inaintarea la urmatorul camp din Panoul citire SHIFT + TAB Salt ina poi la vizualizarea anterioara in fereastra + B.

c=t=======:1. . Selectati Bara Info '9i. daca estE'! disponibil.====:.:=::i1 I Crearea uneiJiste de Crearea unui folder re SHIFT+A I=C=r=e=a==~=-n=e=l~p=e~rs=o-=a=n=e=d=e=c=o=n=ta=c. CTRL+$HIFT+C I====================================~ l!cTRL+SHIFT+L IlcTRL+SHIFT +X ~=================================== Crearea unui fax I[CTRL+SHIFT+E IlcTRL +SHIFT+J IlcTRL+SHIFT+'Q !ICTRL+SHIFT+M IICTRL +SHIFT+N - Crearea unei intrari in Jurnal Crearea unei solicitari de intalnire Crearea unui mesaj F== ! •Crearea unei note I · Publica re "n acest fo Ider • Crearea unui document Microsoft Office nau -­ "lJCTRL+SHIFT+H TRL+ jlc. I Publicarea unui raspuns in acest folder . simbolurilor sau a unor comenzi de forrriatare 1n cadrulelementelor deschise Extinderea caufarii IPC=T=R=L=+=A=L=:=. afi9ati meniul de comenzi ALT + sageata la d reapta ICTRL ~SHIFT+W . SH IFT+S IlcTRL+T 259 ~.ISait inainte la urmatoarea vizua~lzare in fereastra ·principala Outlook . : I irea unui mesaj saua un.ui element • ~tergerea rezultatelor cautarii ire sau alt element Gasirea urmatorului elementJn Umpul unei cautari de Tntr-un sau infr-un alt element Gasirea 9i inlocuirea textului.

schimba automat setarile de descarcare sau uga unui expeditor la Lista de 260 .Alegerea contului din care sa se trimila un mesaj IINSERT CTRL+SHIFT +G IMarcare ca citit Afi~eaza I~================================= CTRL+Q CTRL+U IFT+W IMarcare ca necitit r============================== rtleniul pentru a descarca fotografii.

Astfel. in special a calendarului.-- _lIsHIFT+~4 IICTRL+ENTER IICTRL+P IICTRL+F IlcTRL+ALT +F ilALT +ENTER ICTRL+ALT +M licTRL +ALT +U 1rF4 :: I - . 3.. 0 alta noutate este reprezentata de comunicarea cu !istele SharePoint Service 3:0. se pot evidentia ~i grupa cu u~urinta elementele care apal1in unui anumit proiect sau unei anumite activitati.2. precum ~i la efectuarea unor comparatii asupra programului de lucru prin suprapuneri de calendare. precum ~i de asigurare a unei comunicari eficiente ~i a partajarii informatiilor. se solicita crearea acestuia. Crearea 261 . ceea ce permite consultare la distanla a informaliilor.li fi~ier PowerPoint este La lansarea in execulie a pachetului de programe Outlook (figura 2).==============================~==============~=d CTRL+8 (in timp ce se . -I i' MS OutLook 2007 introduce s€~rvlcii ~i facilitali. Interfata este orientata pe rezultate. Alte facilitali seminificative S9 refera la partajarea informatiilor. asigurand 0 accesare mult mai rapida a funclii10r ~i informaliilor.importante de operare §i de gestionare a timpuljui ~i informa1ii1or. Au fost introduse ~i funclU avansate de cautare (cc1utare instantanee). . atunci cand nu este configurat contu\ utilizc~torului. Pe langa comunicarea cu pachetul SharePoint Service 3. IntElgrarea informatiiior in calendar permite 0 urmarire mai u~oara a activitatilor ~i a prioritalilor zilinice. MS OutLook permite transfer bidirectional de informalH cu MS Project.0. .2 Realizarea de 'aplicatH inMS OutLook 2007' . folosind categorii de culmi atribuite proiecteior sau activitatilor respective.oft Office\Microsoft Office OutLook2007 Pictograma asociata unl.1 Configurarea spatiului de lucru Deschiderea aplicatiei se face aslfel: eStart\A1I Programs\Micros.. =:J i I I I i~mprimare IRedirectionare IRedireclionare ca ata§are IAfi§are proprietati pentru elementul selectat ~arcare pentru Descarcare IAnulare marcare pentru Descarcare Afi§are progres Trimitere/Primire i I I I i ~=. prelucrare ~j integrare a informalii1or.~GaSire sau inlocuire IG~sire urm~!orul _ IITrimitere . desfa§oara procesul Trimite rel Primre) i 4.

trebuie precizate tipul de server pe care se lucreaza. Figura 2 .".datele de identificare referitoare la utilizator (ID-ul ~i parola). po~ta electronica ' o.~~. a adresei de ~i a parolei (figura 3). Figura 3 . Pentrua configura corect contul de email pentru Outlook. lan_reIn exea4fe Outlook 2007 .Creare cont utilizator Managementul conturilor de po~ta electronica se poate realiza accesibile lista acestora ~i posibilitatife de editare (figura 4).Managementulc1onturilor de po~ts electronics 262 .nWl\"'~ter. se va efect\Ja setarea contului folosind optiunea e-mail Accounts din meniul Tools (Tools/E-mail Accounts). fiind Figura 4 .ln:k~~'im:ll.contutui de utilizatpr presupune indicarea numelui.~~ =."'''''""1f!df~4. . u~or. precum ~i la URL-ul care gazduie~te contul sau de email.Lansare in executie Outlook 2007 Daca nu s-a efectuat crearea contului utilizatorului la lansarea in executie a pachetului de programe.

liIIeniuri OutLook ~ -..New/Mail Message . Figura 5 ..re asire mesa'e ex ediale Outbox Figura 6 .1 Stabilirea unor setari generale in Outlook 2007 Utilizarea serviciului de 0 ta electronica in Outlook 2007 Mail Serviciul de pOfijta electmnica este accesibil folosind panoul aferent corespondeNei electronic·s (figura 6).setare prioritate de transmitere . 3. Bcc (Blind Carbon Copy) . mesajului la destinalie !?i a) faptului ca acesta a fost deschis de destinatar .inserare text mesaj (se poate utiliza ca editor MS Word..Panoul pentru maQagementul corespondentei 263 .. Crearea ~i transmiterea ~l1esajelor ..anexare fi!?iere .setare opliune de verificme a ajungerii . ..1.transmitere mesaj (Send) .completare subiect mes@j (Subject) . Cc(Carbon Copy).introducere semnatura e~ectronica personalizata (Options/E·mail • Signature) ..completare destinatar: To.' . utmzand Exchange 2007.2.. fiind posibila formatarea mesajului. Mesageria unificata permite primirea mesajelor vocale $i faxurilor lnlnboxul din Office Outlook 2007. figura 7)..Meniurile aplicatiei Outlook 2007 sunt prezentate in figura 5.

t ~o:ctf. Agenda electronica permite definirea eevnimentelor. I I I 1 1~. nrwta$k l'be-{eareno. conform.-' Figura 8 .Integrare informatii prin Calendar Figura 9 .Ite1a&t() I.t : 51'\_I"thb..~! ..Prograll'lare 'evenimeFlt Programarea activita1i1or se realizeaza utilizand meniul Calendar. activitatilor!?i evenimentelor programate.1II_.:: " . care permite partajarea informatiilor. Utilizarea. 264 .Primirea mesajelor redirec1ionare mesaje primite catre alte persoane (Forward) transmitere mesaj de raspuns (Reply sau Reply to All) Marcare po1m electronica tehnologie pentru oprirea po~tei electron ice nedorite prin crearea unei marci care asigura valida rea mesajului filtrarea avansata a ml~sajelor pentru a stopa patrunderea in Inbox a mesajelor nedorite Creare schite de mesaje salvare mesaje definite dar neexpediate sub forma unor schite (Draft) . activitatHor~i sarcinilor de realizat (figura 9). '.<..IY:~ u~C3teY ~. I'. i ...functiei Ca/~ndar Tn Out/po/( 2007 Calendar·" integreaza Calendar Componenta informatiile referitoare la prog rama rea activitatilor prin bara TO DO (figura' 8). .

Agenda electronics Crearea evenimente. cat ~i a programarilor ~i evenimentelor care se repeta la anumite in~ervale de timp. Tn calendar se pot marca ~i perioadele de timp libere sau ocupate .Outlook permite calendar a programarilor ~i evenimentelor unice. conform modului de lucru prezentat in figura 10. agenda electronica este automat configurata conform optiunilor setate de utilizator. Figura 11 .lor ~i a ~edintelor (recurente sau nerecurente) se realizeaza in mod asemanator. Dupa defjnirea activitatii.Programare eveniment Un element de noutate este reprezentat de posibilitatea de structurare a activitalilor pe categorij.arora"este introdus un element de repetitie sau periodicitate. project etc. radul de i al lor.).(Recurring Appointment) definesc aceIe programari astlpra"c. Programarile (Appointment) se considera ca 'fiind activitali care au 0 perioada de desfa~urare specificata. Programarile recurente. 265 . eveniment. pentru care este necesara planificarea unor resurse umane ~i fizice. carora Ii se atribuie 0 anumita culoare astiel Incat sa poata sa fie u~or recunoscute toate elementele apartinand unej categorii (activitate. Fi~:lura 10 .

Vizualizand cillendarul membrilor echipei.Fereastra Contacts Preluarea datelor se poate face.. oral?ul. numele companiei. de er.:~ persoana sau compaQie pentru care se pot memora diverse informatii: numele pers!Janei. etc. utilizat l?i pentru a putea stabili intalniri cu alte persoane. codul l?i tara). fie sub forma de formular (figura 14) . alegand New Contact ura 1 Figura "12 . adresa (strada. Figura 1:3 - Usta de contacte 266 . fie sub forma de lista (figura 13) ­ caz in care se preiau doar informatii sumare referitoare la nume. titlul postului de munca. coordonatorul poate stabili 0 data in care toate persoa~ele sunt disponibile. Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe suprafata ferestrei ConvIcts sau din meniul contextual. companie.Calendarul poate fi. Un alt elerT)ent de noutate este reprezentat de posibilitatea de efectuare a unor rezervari Utilizarea liste.caz in care sunt detaliate. informatii legate de telefon sau de fax. note sau descrieri. adresa de mail. numere de telefon.soane in Outlook 2007' Contacts Contactul repre'zinta' oric. comentarii.

evenimente pentru a administra eficient activitatea §i a utiliza memento-urilor automatizate. Generarea listei de sarcini/activitati §i modul de monitorizare a acestora reprezinta instrumente imoortarlte de oroanizare a timoului (fioura 15). I Figura 15 . proiecte. Uti/izarea liste. cum ar fi planificarea unei §edinte sau orf~anizarea unui eveniment. pentru a centraliza informaliile legate de diferite activitali. Figura 14 . Lista de sarcini este 0 list a de activitali care trebuit~ facute (TO DO List).Planificare activitll\i 9 sarcina este definita cu toate caracteristicile aferente 267 . de activita i Tn Outlook 2007 Tn Outlook 0 sarcina (task) este definita ca fiind activitatile care Tasks trebuie realizate de 0 persoana ~au activitatile repartizate altor persoane pentru a 1fi indeplinite.Elementele de' ndut~~te introduse de versiunea 2007 se refera la folosirea cardurilor electron ice (Address 'Card sau Business Card).Card Microsoft Office Outlook 2007 cu Business Contact Manager ofera 0 gestionare puternica a clienlilor §i a persoanelor de contact.

Assignment . procentul de completare ~i (j2}i Senter Tasks categoriile.). subiectul.arcinile.afi~eaza sarcinile pe cafegorii. dupa cum rezulta din lista prezer~tata.Definire caracteristici sarcini de lucru Activita1ilel sarcinile definite pot fi © Simple list afi~ate in diferite moduri.. data de Tnceput. ..nu vor fi afi~ate sarcinile indeplinite.Detailed List: .Task Timeline .Next Seven Days . j --~----------------~----------~ 268 .afi~eaza sarcinile.ci.. ..afi~eaza doar sarcinile care au termenul expirat.. .Completed Tasks . . sf~r~it etc.afi~eazi~ sarcinile repartizate altor i>ersoane. . ® By Person Res. ~ OVerdue Tasks casetele de valid are pentru sarcinile . subiectul ~i termenul \@) Assignment limita.By Category . .ib~ . . dupa cum este Figura 16 .PQrl!.Simple List-afi~eaza s. utilizatorul are la dispozi1ie urmatocnele op1iuni: ~ ""ext SevenOays . Pentru ® D'etailed list vizualizarea sarcinilor. starea.afi ec:lza raficul Gantt.oBy 9lt ego rv indeplinite. de ilustrat in figura 16.caracteristi. i. ® CompEetedlrasks I ' prioritatea.afi~eaza doar sarcinile ind~plinite. r @ Task firneline .Active Tasks . .

. ordonate : saufiltrate (cu Sort $i Filter din meniul contextual). care cuprinde urmatoarele elemente. reprezeritand' un instrument uti! pentru optimizarea modului de organizare a activitatilor utilizatorilor.Fereastra Outlook este Personal Folders-Outlook Today. vitezei de transmitere ~r a f1exibil. Odata create.Iucru din Outlook Elste bara Outlook (figw'a 1·8). noti1ele pot fi vizualizate sub diverse forme. in ' funclie de care 5e schimb8 meniurile aplicatiei: U..Notes . . Aplicatia Outlook este 0 compoilenta a mediulu i Office carli intrege~te gama de aplicatii oferita de' acest pachet prin integrarea mediului Internet. Un exemplu de noti1a spare figura 17. 'com'entariul un instrument de redactare r. .1. Mail reprezinta 0 modalitate·.1 Configurarea spatiului de lucru Deschiderea aplicathHOutlook . 4.tpid'a' in dutlook' a unor infoimatii. Aceasta se creeaza execut~nd click dreapta pe suprafata f~~estrei Notes ~i alegand New Note. i 269 .3 Realizarea de aplicatili in MS OutLook 2003 4. datorita' costului redus de folosire.1~Stabilirea unOT setari geclerale in Outlook 2003 Fereastra principaJa a aplicaliei Outlook Figura 18 .ronica in Out/oak 2003 Mail S~ctiLmea.2003 se realizeaza activand secvenla: Start\AIIPrograms\Microsoft Offic~\Microsoft Office Outlook 2003. seryiciu agreat de catre majoritatea p~rsonelor care utilizeaza un calculator.tilizarea serviciu/ui de posta elec.italii folosirii unuJ cont de email din diferite • locatii.Notita 4. Elementul particular al ferestrei d~ . " in Figura 17 .3. de a lucra cu po~ta I?lectronica.3.

. Sub"ec!. Orice mes~j primit continecampurile From. Pentru a configura cored contul de email pen..m. .. !Configurarea mesajelorDraft (de tip schita)! Folderul Draft ofera posibilitatea de a salva schi1e :ale mesaJelor.r. To. saptam~na de lucru (Work Week) sau detaliere~ activita1ilbr din decursul unei Tntregi luni (Month).~i .Subjeet. Calen~ar Componenta" C~lendar permite programarea aetivitali10r utilizatorului. de asemenea se pot ata~a fi~iere (11~). Forma (~alendarului' se ppatealege. Bee (Blind Carbon Copy).======'=. Crearea i trimiterea unrji mesa' Crearea mesajului-utonulJ'"ew/""ail Message Pentru fiecare mesaj apaL To. dimensiune. ' " . pentru a nu relua inte ral introducerea mesa'ului. .y) ..::~:J Figura '19 .. azduie te contul sau dG mail. destinatar. .ta area unui cont de mail folosit de catre a licatia Outloo Tools/E-maii Aeeoun~~ . '':'" "Tt. trebuie precizate tipul de server . acestea· . respectiv unele aspecte legate de securitate onsl ).primite. din Jista .pe care se lucreaza.onul Send Confi urarea mesa'elor primite! ·Folderul Inbox cuprinde totalitatea rDesajelor primite'· prin intermediul serverului de web ..:.Setari ale mesajelor c Trimiterea mesa'ului-bu1.~e poate trimite un raspuns la mesajul primit folosipd butoanele Reply sau Reply to All sau poate fi trim is ~i altor ersQane prin butonul Forward... Ce(Carbon 9opy) . in cazul in care se intrerupe tastarea unui mesaj..':"-'---._· <"." '''''''-''''''f"~r'~-''''-" i~ages~t~Ifl9S . . astfel: calendarul poate prezenta ZiU8 cllrenta (Today sau Da. se poate' introduce 0 semnatura eleCtronica personalizata tOptions/E-maii Signature) sau se poate seta prioritatea de transmitere (figura' 19). " Apeland meniul contextual care apare pe suprafata de lucru a calandarului se ot"ini ializa urmatoarele activita i fi ura 20 : 270 .tru Outlook. etc.••. ~~'. iConfi urarea mesa'elor ex ediate Outbox cuprinde mesajele .:'utilizatorului.ata~amente.lLcorpul mesajului. '.putand fi aranjate tinand cont de prioritate.al. C~. Utilizarea functiei Calendar in Outlook 2003 .'..zi>'·<"~.. subiect.patele de identificare referitoare la utilizatorr~ID-ul ~i parala) precum~i la URL-ul care .

° perioada de Programarile (Appointment) se considera ca fiind activitati care au desfa~}urare specificata (figura 21).Ferestra ADDointment 271 .Definirea activitatilor din Calendar Outlook permite inctuderea 1n' calendar a programarilor ~i evenimentelor unice.eriodice (repetitive) Crearea unui eveniment reclirent rogramarea unei §edint periodice FigUiljl 29 . Programarile recurente (Recurring Appointment) definesc acete programari asupra carora este introdus un element de repetitie sau periodicitate (figura 22). repeta la anumite intE:~rvale de timp. pentru care este necesara planificarea unor resurse umane ~i fizice. p. Figura 21 .Crearea unUi eveniment ICrearea unei programari . cat ~i a programarilor '~i'evenimentelor care se .

I?edintelor (recurente sau nerecurente) ~ urn Figura 23 .Fereastra Event ' Figura 24­ Fereastta Meeting 272 . .evenimentelor §i a...Elementele recurente Crearea.

. informalH legate de telefon sau de fax. titlul postului de munca. adresa (strada.'". Utilizarea liste.y By locat1on By Follow-up Fl'!g. codul !iii tara).lst o e o o o . etc. Crearea unui contact se realizeaza apasand dublu-click pe suprafala ferestrei Contacts sau din meniul contextual.Utilizarea listei de in Outlook 2003 Contacts Contactul reprezinta orice persoana sau companie pentru care se pot memora diverse informalii: nume persoanei. adresa de mail. cum ar fi planificarea unei ~edinte sau organizarea unui eveniment.Vizualizarea contactelor By C"tagory <:) By Compa. alegand New Contact Figura Ustele de contacte disponibile pot fi vizualizate din Current View ® Address Cards Detailed Address Cards Phone I. numele companiei. ora!iiul. 273 . note sau descrieri.Figura 2g . Usta de sarcini este 0 lista de activitali care trebuie facute. de ac'tivitati in Outlook 2003 Tasks In Outlook 0 sarcinl3 este definita ca fiind activitalile care trebuie realizate de 0 persoana sau activitatile repartizate alt~r persoane pentru a fi lndeplinite (figura 27). comentarii.

.. subiectul. . procentul de completare ~i categoriile. .· Figura 28 .Simple List-afi~eaza sarcinile. . utilizatorul are.Active Tasks-nu vor fi afi~ate sarcinile indeplinite. .Next Seven Days-afi~f~aza doar sarcinile carer au termenul expirat.Com leted doar sarcinile inde 11\ '1 27A .ura 27 -Gestiunea linirii sarcinilor o sarcina se poate crea apeland meniul contextual din fereastra Tasks. prioritatea. starea. subiectul ~i termenullimita.Assignment-afi~eaza sarcinile repartizate altor persoane. .Detailed List-afi~eaza sarcinile. la dispozitie urmatoarele optiuni: .arcil)ilor Pentru vizualizarea sarcinilor. casetele de validare pentru sarcinile indeplinite.By Category-afi~eaza sarcinile pe categorii. Vizualizarea sarcinilor din agenda de lucru se face din fereastra Current View (figura 28}.Vizualizarea s. ® Simple List o o o o r Detailed List Active Tasks Ne)(t Seven Days Overdue Tasks By Category Assignment 0 o o t By Person Rsspons ib Ie Completed Tasks 0 n1 !'I--0_T_as_k_Ti_s_"_ns_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lvl. .

raspunsurile la mesaje.' Folder List Aceasta optiune pelmite accesul la lista cu folderele ce cup nd inforrnalii referitoarH la managementul po§tei electronicea ut lui. ordonate sau filtrate (cu Sort ~i Filter din meniul contextual). telefoane. sarcini. scril)ori. in care se pot inregistra notite. o intraJe din jurnal se introduce din meniul contextual..Crearea unei notite Notes §i alegand New Note (figura 29). Aceasta se creeaza executand click pe dreapta suprafata ferestrei Figura 29 . intalniri..f'ii Notes 0 noti1a~ este de modalitatea redactare rapida in Outlook a unei remarci sau a unui comentariu scurt.Utilizarea altor ~11" . notitels poffi vizualizate sub diverse forme. New J 'iar vizualizarea din Tnregistrarilor din jurnal 275 . Jurnalul este echivl)lentul electronic in Outlook al unUi Jurna nevirtual. Odata create.

anexat un fi~ier Word cu lista studentilor din grupa dvs.Observa.Personalizarea meniurilor 2.76 .ii: 1. sa se . de e-mailla aplicalia' Outlook. Aplicatia 3 Folosind componenta Contacts.creez~ 0 planificare a datelor de desfal'}urare a examenelor unei sesiuni. introducand pentru fiecare dintre acestea ora. sarcinile. contactele. mesajele se poate realiza ~i apasand butonul New din nieniul superior.1. in vederea facilitarii prelucrarii mesajelor.3. ~ ~plicatia ~ Folosind facilitatea Calendar. . 4. sala l'}i profesorul care va participa la examen. inclusiv cele care fac parte din pachetul Office. Lista va fi ulterior vizualizata ordonata dupa numerele de telefon ale cursanlilor. Elementele din bara OuUook folosind butonul (figura 31): pot fi personalizate sau configurate Figura 31 . Scopul acesteia va fi analizarea situaliei ~colare a fiecarui student ~i marja de promovabilitate c~ studenlior raportata la participarea act iva la orele de curs ~i de seminar. avand. 2. caruia 1i . ~edinlele. Crearea unor elemente in Outlook. lil Aplicatia 1 Sa sa ata~eze contul dvs. a~a cum sunt intf:llnirile. Sa se realizeze planificarea unei ~edinte la care sa participe toti studentii grupei din care faceli parte.ve1i ata~a un nivel de prioritate ridicat ~i 0 semr:atura electronica personalizata. Ii![. cum ar ficele Excel saU Access. Sa se realizeze 0 programare cu calracter recurent a festivitalii de deschidere a anului universitar la data de 1 octombrie. Trimiteli un nou mesaj la adresa dumneavoastra de e-mail. sa se realizeze 0 lista de contacte cu datele studentior care participa la cursul de Informatica Economica.2 Integrarea ap1icaliei OutLook cu celelalte componente MS Office File!lmport and Export-se potimpolia diverse tipuri de fil'}iere.

ltJ Aplicatia 5 Sa se realizeze folosind JournallJn jurnal al activitalilor din ziua zzlll/aaaa. 2005 trebuie felicitate toate firmele cu care sunt stabilite relatii de afaceri ltJ Aplicatia 9 Realizali 0 programare recurenta In OutLook ltJ Aplicatia 10 Trimiteli un mesaj de po~ta electronica tuturor persoanelor ale caror date de identificare se afla in !ista de contacte a pachetului de programe OutLook ltJ Aplicatia 11 Realizali programarea activitalilor pentru 0 saptamana de lucru. sa :se realizeze 0 succesiune de sarcini atribuite de decanul facultalii dumneavoastra catre responsabilii de grupa in vederea suslinerii proiectelor economice. prin care sa se stabileasca intrunirea colectivului de conducere in sala de consiliu a firmei ltJ Aplicatia 7 Vizualizarea tuturor sarcinilor de serviciu repartizate care nu au fost finalizate ltJ Aplicatia 8 Afi~area pe ecran a unei insemnari prin care sa se aminteasca ca pe data de 01. Aplicatii finale ltJ Aplicatia 6 Planificarea intr-o agenda de luccu a unei programari care sa fie activata la ora 10 in fiecare zi de luni.ltJ Aplicatia 4 Folosind componenta Tasks. astfel incat sa rezulte termenele de realizare ~i re'sursele alocate fiecarei activitali ItI Aplicatia 12 Vizualizali activitalile care au fost realizate la termen in luna anterioara 277 .12.

.

Schiller E. Serviciile. Economica. PowerPoint 2010 Access.. Ed.com 279 . Curtea Veche. Ed. Mure~an ~i aplicalii. Arves. Economica.. Ed. Iniliere in Excel. (2006). colectiv. ~i colectiv. ~i 2006 colectiv. Teste 2. Surcel T. (2002). (2003).. Ed. Informatica Economica. (2006). 2003 7. lano~. Tribuna Bucure~ti. Informatica Generala. (2008).microsoft.. 2006 l'1li. MS Office Excel. 6. 2002 ~i 4. ~i colectiv (2005). Informatica. Stanciu V. Popescu E. lano~.Bibliografie 1. E­ Bucure~ti. Ed. *** office. Bucure~ti. Else. Bucure~ti.Schiller E. 3. (2010). Prouniversitaria. Ed. Ed. Ro~ca I. Societatea informalionala. Dual Tech. 5. Managementul documentelor. Informatica Economica. 2005 8. :W08 l'1li. Gaju A. ~i Mure~an Bucure~ti. Bucure~ti..