Sunteți pe pagina 1din 2

Din cuprins Cuprins 3 CAPITOLUL I Considera ii generale 4 1.2 Scurt istoric al institu iei prefectului 7 1.

.3 Despre natura juridic a institu iei prefectului 11 CAPITOLUL II Bazele legale i constitu ionale ale func iei de prefect 14 2.1 Numirea i eliberearea din func ie a prefectului 14 2.2 Incompatibilit i ale func iei de prefect 20 2.3 Depolitizarea i profesionalizarea func iei de prefect 22 2.4 Drepturile i ndatoririle prefectului 24 2.5 Drept comparat 26 CAPITOLUL III ROLUL I ATRIBU IILE PREFECTULUI 28 3.1 Rolul prefectului ca organ de tutel administrativ 28 3.2 Raportul prefectului cu autorit ile autonome locale 32 3.3 Atribu iile Prefectului 35 3.3.2. Atribu ii de control i supraveghere a autorit ilor locale 46 3.4 Competen a material a Prefectului 48 3.4.1. Competen a material a prefectului 52 CAPITOLUL IV Actele i r spunderea prefectului 53 4.1 Actele prefectului 53 4.2 R spunderea Prefectului 56 4.2.1. Regimul r spunderii func ionarilor publici. Spiritul de responsabilitate al func ionarului public 56 4.2.2. Formele r spunderii juridice a func ionarilor publici 59 4.2.3. R spunderea administrativ-disciplinar , potrivit Statutului 61 4.2.4. R spunderea contraven ional i r spunderea penal a func ionarului public 63 CAPITOLUL IV INSTITU IA PREFECTULUI 65 5.1 Organizarea i func ionarea Institu iei Prefectului 65 5.2 Cancelaria Prefectului 67 5.3 Oficiile prefecturale 69 5.4 Colegiul prefectural 71 CONCLUZII 72 BIBLIOGRAFIE 74 Capitolul I Considera ii generale 1.1 No iunea de administra ie public privire general No iunea de administra ie publica are un dublu sens, unul de organizare, cel lalt de activitate . Administra ia public conceput ca sistem de organe ale statului este alc tuit din: Pre edintele Romniei, Guvern, ministere i celelalte organe ale administra iei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate n jude e, prefectul i autorit ile administra iei publice locale . Administra ia public conceput ca activitate are dou componente:

1. Component executiv-dispozitiv , prin care administra ia public organizeaz executarea i execut n concret legile, adoptnd, n acest scop, acte administrative de autoritate; 2. Component de prestare de servicii publice, prin care administra ia public nfiin eaz , organizeaz i ia toate m surile pentru asigurarea bunei func ion ri a serviciilor publice. n acest scop administra ia public ncheie diverse acte juridice bilaterale sau multilaterale, s vr e te diferite fapte materiale i execut anumite opera iuni tehnico-materiale . Administra ia public s-a dezvoltat ca o anex a puterii executive, pe m sura extinderii sarcinilor pe care guvernarea i le-a asumat sau a celor care i-au fost impuse ntr-un fel sau altul de societate. Termenul de "administra ie" este comod i se aplic ansamblului aparatului Administrativ, dar n administra ie exist de fapt mai multe "administra ii". Acestea prezint de la una la alta diferen e, nu au acelea i tr s turi, acelea i procedee n cadrul aceleia i ri . No iunea de administra ie are mai multe accep iuni. Din punct de vedere etimologic, aceasta vine din latinescul ad minister - a servi pentru. n limbajul curent, a administra nseamn a conduce, a organiza, a dirija activit i publice i particulare . Prin termenul administra ie se poate n elege: con inutul principal al activit ii puterii executive a statului; sistemul de autorit i publice care nf ptuiesc puterea executiv ; conducerea unui agent economic sau institu ii social-culturale; un compartiment (direc ie, sec ie, sector, serviciu, birou) din unit ile direct productive sau institu ii social-culturale, care nu desf oar nemijlocit o activitate direct productiv . Dintre multiplele sensuri ale termenului de administra ie, preocup rile teoretice s-au axat n principal pe clarificarea no iunii de administra ie public , luat ca form de exercitare a puterii executive n stat, mai ales datorit importan ei pe care o reprezint cunoa terea exact a acestei activit i n intimitate; a modului n care trebuie s fie organizat realizarea ei n practic , moment esen ial, de care depinde n mare m sur nf ptuirea rolului statului n organizarea i conducerea societ ii . Prin administra ia public se realizeaz func ia executiv a statului, ntruct ea are ca sarcin organizarea execut rii i executarea n concret a legilor. Administra ia public cuprinde organele administra iei publice centrale i serviciile lor descentralizate, precum i organele administra iei publice locale. Toate aceste autorit i publice i desf oar activitatea sub conducerea general a Guvernului, care este eful puterii executive. Diferite fapte materiale i execut anumite opera iuni tehnico-materiale . O alt defini ie a administra iei publice ar fi aceea c aceasta reprezint acea activitate care const n principal n organizarea i asigurarea execut rii, dar i n executarea n concret a prevederilor constitu ionale, a actelor normative i a celorlalte acte juridice emise de c tre autorit ile statului de drept, activitate ce este realizat de c tre autorit ile administra iei publice .