Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Pedagogic de stat ,,Ion Creang ,,

Referat
La arheologie Tema: Metode de datare n arheologie
Realizat de studen ii grupei 102 Specialitatea ,,Geografie i istorie,, Mn scurt Mariana Muntenu Daniel Pnzari Ion

Profesor: Munteanu Octavian

Chi in u 2011

Metode de datare n arheologie


Defini ie: Datarea arheologic = ansamblul cercet rilor efectuate (pe teren sau n laborator) pentru a stabilii data exact a unui eveniment, artefact sau fapt arheologic din trecut. Defini ie: Cronologia arheologic = disciplin auxiliar a istoriei care se ocup cu datarea evenimentelor istorice n vederea stabilirii succesiunii acestora. Una dintre cele mai importante etape n munca unui arheolog este datarea artefactelor sau complexelor arheologice identificate prin s p tur arheologic sistematic . n acest scop arheologul are la dispozi ie dou categorii de metode de datare: 1. Datarea relativ a. Metoda stratigrafic b. Metoda tipologic c. Metoda comparativ d. Metoda cartografic e. Metoda varvelor 2. Datarea absolut a. Metoda carbonului radioactiv C14 b. Metoda dat rii prin termoluminiscen c. Metoda dendrocronologic d. Metoda palinologic e. Metoda potasiu-argon 40 f. Metoda arheomagnetic g. Metoda determin rii fluorului din oase h. Metoda hidrat rii obsidianului Aceste metode sunt folosite mpreun sau separat, pentru calibr ri i recalibr ri, pentru corectarea i verificarea datelor. Majoritatea metodelor sunt folosite, mai ales, pentru preistorie, acolo unde nu avem alte modalit i de datare. Metodele moderne de datare absolut au fost determinate de rezultatele experien elor cu unul dintre izotopii carbonului radioactiv (C14) f cute de Willard Libby i Aristide V. Grosse. Acestea au stimulat dezvoltarea dat rilor absolute ale materialelor preistorice. Ulterior ele s-au aplicat i la materialele din perioadele istorice, pentru plusul de exactitate pe care-l dau, uneori, dat rilor.

1. Datarea relativ
a. Metoda stratigrafic Este cea mai important metod de datare relativ , se aplic de c tre arheolog nc din etapa s p turii arheologice propriu-zise i se bazeaz pe identificarea i nregistrarea corect a straturilor i nivelurilor arheologice. Datarea este efectuat prin stabilirea rela iei de succesiune cronologic , func ie de locul descoperirii, dintre straturile i nivelele de cultur arheologic . Aceasta metoda face parte din metodele bazate pe observatia logica a cercetarilor arheologice de teren. Aceasta indica, n special, succesiunea si nu durata, care depinde de intensitatea de locuire si dinamismul de constructie, depuneri, activitati eoliene s.a. Pentru completarea datelor se adauga acesteia diferite alte metode de datare absoluta sau relativa cum sunt: dendrocronologia, palinologia, varvele glaciare (depuneri periodice rezultate din topirea ghetarilor);

b. Metoda tipologic Acesta se raporteaz la obiectele descoperite (unelte, arme, ceramic , podoabe, locuin e, a ez ri, etc.) i la gradul lor de evolu ie. Principiul dup care artefactele i complexele arheologice cunosc o anumit evolu ie, de la formele simple la cele cu grad mare de complexitate i func ionalitate, a condus la formarea unor serii tipologice. Odat cu descoperirea unui nou artefact sau complex arheologic, se trece la ncadrarea acestuia n seriile tipologice deja existente i verificate prin metode sigure (monede, documente literare, analize de laborator). Cu ajutorul metodei tipologice se elaboreaza o schema care stabileste succesiunea cronologica a produselor umane. Acestea parcurg o anumita dezvoltare, n general de la forme primitive la tipuri mai perfectioniste, mai cuprinzatoare. Evolutia este determinata, n principal, de relatia tip - functionalitate.Acestea sunt nsa disturbate din evolutia lor de felurite fenomene de aculturalizare, de tranzitie, de involutie, de factori psihologici . c. Metoda comparativ Metoda este folosit pentru studiul oric rui fapt istoric sau fenomen social i se realizeaz prin analogii. Sunt studiate comparativ, descoperirile arheologice din mai multe a ez ri nvecinate (sau aflate la mare distan ), stabilindu-se rela iile cronologice dintre acestea. Analogiile i compara iile se pot efectua doar n limita regulilor stabilite de tiin a logicii formale. Nu se supun compara iei, elementele sau componentele atipice, care nu respect anumite regularit i. Aceasta metoda are la baza ideea ca lucrurile asemanatoare sau identice pot sa fie si contemporane. Metoda are limitele sale deoarece pot aparea fenomene de convergenta, determinate de fenomene similare, (de istorie structurala), de fenomene economice, sociale s.a. Pentru veridicitatea si acceptarea acestei metode se impune verificarea rezultatelor si prin alte cai sau mijloace (datari de cronologie absoluta sau relativa) d. Metoda cartografic Const n analiza informa iilor, de natur divers , ob inute prin s p turi arheologice, dup ce ele au fost dispuse pe o hart . Distribu ia spa ial a obiectelor i fenomenelor asupra c rora s-au ob inut informa ii, ofer de regul i rela ii cronologice ntre ele. Se pot identifica astfel: aria de r spndire a unei anumite culturi arheologice, rela iile care se stabilesc ntre diferite culturi arheologice, mi carea popula iilor n diferite epoci istorice, rutele comerciale, etc. Aceasta metoda consta din asocierea metodei comparative si tipologice prin clasificarea fenomenelor cartografiate pe harti. Din acestea se trag interesante concluzii, daca se tine seama de metoda stratigrafica si de elementele de cronologie absoluta sau relativa. Cu ajutorul ei pot fi definite procese de migratie, difuziune sau asociate.Aceasta metoda ilustreaza raspndirea unor fenomene n spatiu si distribuirea lor n timp. Din analiza raspndirii se pot elabora ipoteze privind procese de migratie, difuziune si evolutie.Asemenea harti se folosesc adesea, mai ales la marile lucrari de sinteza. Un asemenea model este Atlasul neoliticului european (aparut n 1993 la Liege, n Belgia) n care sunt prezentate harti horo - cronologice privind civilizatiile neolitice europene.

e. Metoda varvelor Varvele sunt straturi (p turi) succesive de sedimente ce constituie depozit lacustru fin sau alternnd cu materialele argiloase sau nisipoase, ntunecate i deschise la culoare. Originea lor se explic printr-o varia ie sezonier a debitului cursurilor de ap , rezultat din topirea ghe arilor. Se mai ntlnesc, de asemenea, i pe unele plaje. Utilizarea lor n datare se nrude te cu dendrocronologia, f cnd parte din aceia i familie de metode de datare fizicochimice i biologice. Ea este mai pu in sigur , c ci varva este fragil , destructibil , inelele ei nefiind permanente. Corel rile cu datele ob inute cu C14 nu pot fi deci, dect locale, i datele ob inute, relative. Vrstele m surabile se situeaz sub 20.000 ani.

2. Datarea absolut
a. Metoda carbonului radioactiv C14 Metoda const n m surarea izotopilor radioactivi ai carbonului, din resturile carbonizate ale unor materii organice aflate n depunerile arheologice. Pentru acestea se folosesc probe de c rbune, oase sau resturi organice, care sunt transformate n gaze. Aceste gaze sunt introduse n aparate (tub ce m soar scintila ia) cu ajutorul c rora poate fi m surat izotopul 14 al carbonului (C14). Izotopii sunt m sura i i prin raport la perioada de njum t ire (care este de 5568 40), se calculeaz vechimea lor n timp. Data scurs se aproximeaz din momentul n care asimilarea carbonului a avut loc n organismul viu (animal sau plant ). Calibrarea datelor. Presupune verificarea datelor ob inute prin datarea cu C14 a unui complex arheologic nchis, prin compararea cu date similare calibrate prin analogii cu alte metode de datare absolut , pentru nl turarea erorilor. b. Metoda dat rii prin termoluminiscen Metoda are la baz principiul potrivit c ruia, la ceramica ars la temperaturi de cca. 500C, i se terge ceasul energetic. Din acel moment ncep noi nregistr ri. Cristalele con in, aproape ntotdeauna, urme de uraniu sau toriu, care sunt metale radioactive. ntre propriet ile ceramicii re inem capacitatea cuar ului, din degresantul ceramicii, de a nregistra radia iile termoluminiscente. Aceste radia ii se adaug an de an. Ele sunt determinate i de c tre mediul nconjur tor (natural MIN) la care se adaug o anume cantitate multiplicat din mediul artificial (MA). c. Metoda dendrocronologic Metoda are la baz principiul cre terii anuale a circumferin ei pomilor corespunz tor climei existente. Grosimea, dispunerea i componen a celulelor depinde de clim umed / uscat , secetoas / ploioas , friguroas / c lduroas a anului. Corelarea condi iilor climaterice, determinate de factorii mai sus pomeni i permit reconstituirea unor indici privitori la clima perioadei din vremea cnd tr ia copacul. Aceasta las o anumit caracteristic a zonei, p strat n grosimea i dispunerea inelelor pe perioade mai lungi de ani. Din aceste grosimi se stabilesc diagrame climaterice i serii dendrologice. d. Metoda palinologic Analiza polenului i studierea istoriei vegeta iei cu ajutorul micro-fosilelor (granule de polen i spori cu dimensiunea de 15-50 microni), furnizeaz informa ii folositoare referitoare la condi iile geoclimaterice i florale ale zonei vizate. Deoarece nveli ul granulei de polen este foarte rezistent, ast zi se pot g si spori de polen de acum 400 de ani. Fiecare granul de polen este diferit prin form i structur , astfel nct cheia n elegerii tipurilor de vegeta ie i evolu ia acestora este morfologia lor. ncadrarea corect n spa iu i timp a plantei c reia i apar ine polenul descoperit n s p tura arheologic duce, evident, la datarea artefactului sau stratului arheologic n care a fost descoperit. e. Metoda potasiu-argon 40 Aceast metod are la baz acumularea radiogenic a argonului 40 (Ar 40) produs n raport cu sc derea potasiului (K40). Acest proces se petrece dup o constant de njum t ire

a K40 = T 1,30 x 10/9 ani. Sc derea se petrece prin emisie de radia ii B (beta) ce se transform n Ca40, un izotop stabil, foarte cunoscut al calciului. Aceast radia ie constant formeaz practic un ceas n timp. Ceasul potasiu argon este adus la zero atunci cnd el este supus unor temperaturi mari, determinate de trecerea prin foc a probelor de silex (vulcanic) sau a probelor de obsidian, din locuin ele incendiate, pe vetrele de foc sau pe ruguri funerare (morminte de incinera ie). f. Metoda arheomagnetic Metoda se bazeaz pe principul paleomagnetismului sau magnetismului termoremanent al P mntului. Rocile i ceramica se magnetizeaz la temperaturi foarte nalte de peste 600C, vectorul direc iei magnetice fiind cel din momentul arderii. Comparnd varia ia secular a cmpului magnetic cu direc ia re inut de obiectul ars, se poate data cu o precizie de pn la +/- 25 ani, vechimea vestigiilor analizate. g. Metoda determin rii fluorului din oase Fluorul se g se te n oase sub form de hidroxiapartite: Ca10(Po4)6(OH)2. Cantitatea de fluorapatite dintr-un os se m soar , ea indicnd o datare relativ fa de oasele din aceea i zon i acela i tip de os. Limitele metodei sunt determinate de unele condi ii geografice ce pot diferi de la o zon la alta. O aten ie deosebit trebuie acordat procesului de contaminare al oaselor, fenomen ce se petrece destul de des. h. Metoda hidrat rii obsidianului Obiectele din obsidian prezint proprietatea c din momentul prelucr rii acestora prin crearea de noi suprafe e, ncepe un proces de absorb ie a apei din mediul nconjur tor, care duce la formarea unui strat de hidratare a c rei adncime poate fi m surat cu ajutorul microscopului. Adncimea de penetra ie a hidrat rii pe un artefact furnizeaz posibilitatea m sur rii timpului scurs de la fabricarea acestuia. Rata de hidratare este influen at direct de condi iile de mediu, astfel nct aceasta este deosebit de la o regiune la alta i de la o epoc la alta.