B O LIN T E R N E I

pentru cadre medii Ediţia a Il-a

EDITURA MEDICALA BUCUREŞTI. 1980

CUVÎNT INTRODUCTIV la ediţia a ll-a

Epuizarea într-un timp scurt a primei ediţii a volumului „îndreptar 'ff boli interne (pentru cadre medii)" a făcut necesară editarea celei de-a II-a ediţii. In redactarea volumului de faţă s-a ţinut seama de proytuscle ştiinţelor biologice şi sociale, de sugestiile valoroase primite Hn la cadrele muncii şi de la medici, precum şi de propria experienţă In răstimpul celor 6 ani care s-au scurs de la apariţia priediţii. Faţă de volumul anterior s-au efectuat importante restructurări de Hinterial în concordanţă cu noile cunoştinţe şi s-au adăugat noi capi-'«>/«. S-au extins toate temele din partea generală şi s-au adăugat — tlnîndu-se seamă de importanţa lor în activitatea practică •— următoa-'K/C capitole: folosirea optimală a repausului în cadrul tratamentului, tillmcntaţia raţională a omului sănătos şi bolnav; tratamentul antibac-tarlcin-, tratamentul cu preparate de cortizon-, terapia imunosupresivă; Itulncofizioterapia şi cultura fizică medicală. In partea specială s-au tratat bolile după schema din prima edif/n pe aparate, adăugîndu-se noi capitole ca: bolile mediastinului; insullt'l^nţa respiratorie; hipotensiunea arterială; topografia abdomenului; ttilhnrări hidroelectrolitice şi acidobazice; balneofizioterapia în bolile uşuratului urinar şi în bolile reumatismale cronice; colagenozele şi huictici antisanogene: fumatul, alcoolismul şi consumul mărit de cafea. ft'ii adăugat şi o iconografie strict necesară înţelegerii textului. Ca şi în ediţia anterioară s-au tratat probleme practice care stau *n /a/a cadrelor medii din teren, căutînd să fim cît mai exhaustivi şi In acelaşi timp evitînd orice repetare. Volumul de faţă are extindere •i IM / mare şi sperăm că şi o îmbunătăţire corespunzătoare. Plecînd 3e

ntfit 09 teutt prnhfanwlt) d9 txpcrMfâ medicală 9! recuperare a llâlll rtc /nunrfl fi principalelor hnll cn potenţial Invalldant. nin ptlinl cn m'flayl Inlcu's observaţiile critice competente şi nltnarc 1u//iMii/ni Hdlturll medicale pentru sprijinul acordat la apariţia pre-' etltlll.
A to ii u r

Napoca, Iulie 1978

CUVÎNT INTRODUCTIV la edifia l

Necesitatea unui material informativ sintetic de boli interne, elaborat după programa analitică în vigoare şi după necesitatea din teren pentru cadrele medii sanitare, s-a făcut simţită de multă vreme, atît pentru cadrele didactice care predau bolile interne, cit şi pentru elevii în curs de pregătire sau cadrele aflate deja in activitate. O activitate clinică îndelungată, efectuată, atît în staţionar, cit şi ambulator, conjugată cu experienţa dobîndită în activitatea didactică la Grupul şcolar sanitar Cluj, ne-au dat posibilitatea să observăm o .vene de lacune atît în cadrul pregătirii teoretice, cît şi în munca pe teren a absolvenţilor. Plecînd de la observarea acestor lacune, ne-am străduit să pre•/.entăm mai întîi lecţiile noastre sub forma unor fascicule intitulate „Note de curs de medicină internă", cu care am dotat biblioteca şcolii noastre, pentru ca ulterior, în urma interesului stîrnit de acest material pentru elevi şi absolvenţi, să revedem conţinutul lor şi să-1 redactăm, sub forma „Lecţiilor clinice de medicină internă pentru învăţâmîntul sanitar postliceal". Ne-am străduit să prezentăm cunoştinţele necesare elevilor în mod sintetic, dar să răspundem necesităţilor din producţie şi orientării prolilactice a medicinii din ţara noastră. S-a insistat asupra urgenţelor din diferite boli pe care le întîlnim mai des pe teren, deoarece practica a arătat, pe de o parte, o mai slabă orientare a cadrelor medii sanitare în nc.eastă problemă, iar pe de altă parte, ştiindu-se că de promptitudinea acordării primului ajutor medical depinde adesea viaţa bolnavului. Cunuscînd faptul că un cadru mediu sau auxiliar sanitar (soră, moaşe) tămîne adesea singur la dispensar, la un serviciu medical sau deservi'ffte un punct sanitar izolat, am încercat să prezentăm astfel matei laiul încît să fie accesibil, la îndemînă şi să-1 poată folosi orice cadru Interesat, indiferent de timpul care s-a scurs de la audierea unor cazuri (h medicină internă sau de nivelul lor profesional.

/«•-«m străduit ca noţiunile să fie predate concis, dar în acelaşi ,i(l f/c clare, să aibă înlănţuire logică, astfel încît, aplicîndu-le In led, c/cv// să înţeleagă de ce anume trebuie să procedeze într-un II M. n /xirfca gcnera7d sînt prezentate noţiunile de boală, bolnav, mcr /c diagnostic şi evoluţie a bolii, subliniindu-se supravegherea /c.xrt n bolnavului. Plecînd de la experienţa personală şi exigenţele l ' - , la cc/e mai multe boli am introdus în loc de „tratament", no* < !< • „îngrijiri". Am insistat asupra noţiunilor de deontologie, atlt < <-\<i/c î;i viaţa de toate zilele. n '•ontinuare am prezentat suferinţe ale organelor interne pe apar. 1 1 nun .se face în mod clasic: definiţie, etiologie, simptome clinica /•/oi ari paraclinice, evoluţie, complicaţii, îngrijiri. In formularea ( / / < • / ,s-<i căutat să se prezinte fondul noţiunii cu implicaţiile esen<!>• J;ifc/c</c.re a sarcinilor de îngrijire complexă. Astfel, spre exemIfllniml infarctul miocardic ca o necroză ischemică şi ca o marc it<1 nn-ilntilă, s-au subliniat consecinţele: măsuri imediate de trăit y i K-JXIUS necesare vreme mai îndelungată, pînă cînd zona p /,(i/d .v i • x < / cic a triz a . i'pcrd/n i - < / prezentarea amintită va răspunde necesităţilor didactice, /(>(//(•() .•.,•/' va permite sesizarea gîndirii medicale în elaborarea \otilirnliii yi îngrijirea bolnavului. n III /MVK/U activitate didactică am ţinut seamă de exemplul marit>$lil nun'stri, regretatul academician I. Haţieganu, acad. A. Moga F jf, t//, O. For/or, membru corespondent al Academiei care ne-au (tt *fl /n' slnlilntm asiduu pentru a forma şi a da reţelei medico-sa'iu ifttul (Un cnn<>ytlnt''l<- cJştigate de la marii noştri dascăli şl in»i nuntim /» i/r;ifu, aircvrdm sd aducem o modesfd contrl-/fi i i/i1f/«'(i ! . / . • < r/r . MIC /ic ocupăm. 'tun /ii lini n " /; i/> / s or/cc observaţii critice, sugestii şl tnwl l»i vnr/tti' unu Ilonti a viitoarei noastre activităţi. '1H//HIM/IM tuturor Gtslor c«n.- ne-au încurajat pe această cale. A to u rii

CUPRINS
•fVliif

/nlroduct/v la ediţia a H-a 3 Kvlnf Introductiv la ediţia I 5 Wf, InliiMliircro. Probleme generale ale medicinii 11 * i l '.loric. Introducere în medicină 11 'liiitipiile organizării ocrotirii sănătăţii în ţara noastră 13 'linripalele specialităţi medicale 18 Mijloacele generale prin care se acţionează în medicină 19 loţiunoa de sănătate, boală, bolnav 21 ini/nle bolilor 22 'lecţiile de răspuns ale organismului la acţiunea agenţilor patogeni . . 25 vnlntia generală, diagnosticul şi prognosticul bolilor 29 înlnmentul bolilor (principii generale) 35 îl.l. Folosirea optimă a repausului în cadrul tratamentului 36 .11.'A Alimentaţia raţională a omului sănătos şi bolnav 38 (1.3. Tratamentul cu medicamente (principii generale) 43 ,11 :i. n. Tratamentul antibacterian (cu antibiotice şi chimioterapice) . . 46 ,11.'t. b. Tratamentul cu preparate de cortizon 50 'l '1. i1. Terapia imunosupresivă (imunodepresivă) 54 ( llnlni'nfi/ioterapia (principii generale) 55 i l'uliil ( ndrolor medico-sanitare pentru asigurarea unei asistenţe medicale • in rnlltntc superioară 65 > ' nunţiului respirator 71 mii olomentare de anatomie şi fiziologie 71 ml olctnontare de semiologie 72 "trtil <'f)inplomenitare în bolile aparatului respirator 76 |illi« cfiilor respiratorii superioare 77 Uluita acută („răceala", guturaiul sau coriza) 78 Hlnltn alergică spasmodică . _. 78 Klnlliiln cronice 79 • l,nilnţ|ltol« 79 a.4.4.1. Larlnglto striduloasă 79 80 «cută 81 cronice 82 acute 83 inla pnmimocoolcă !i'1 Mă pulmonari M

lpollliiln Sincopa hiNiiflclenln cliculntorle periferică Ii" .......... l.........0... \............ 1 4.....1.2. Noţiuni demontare de anatomie şi fiziologie . C'lilNlnl hld'Qtic pulmonar .... l....................... Pneumoniile viiotice (atipice) . 3............. ..... l'lourezia tuberculoasă ... Itollle medlastinului .141.. S...........0............. j... .. 2............ 1 4......................... Alto pneumonii bacteriene .. Scleio/.......toinul Inli'lliltxlkr i ..... 2............. Poilcarditele .................... l...elo pulmonare ...y.................... lunii cnrillm A congiitlvA l vinului pnlltnllett hollln nilmlfllo funcţionale l• llolllu nil»llnle oigniiJce .......0........... Pitiileularitfltilc îngrijirii bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului respirator lllu npiinitiilul cardiovascular ... 2. '^ Supiirntlllo bronhopulmonare ......... Hronşiectazia ....4......... lllpirteiulunun arteriala l < ' l....iile purulente ........ .... Mloonrdopatiile ...... . fHIologla bolilor cardiovasculare ...............11.... Gnngrena pulmonară ..............fl....... l.... Plnmn/llln ... Abcesul pulmonar ...... 2. '............................ Bolile' Inimii ..... \..... Cimentul bronhopulmonar ..... Noţiuni demontare de semiologie .. k....8...... Hronhopneumonia ........... lllpi'iteiiNhinnn arteriala Alnlonc loio/fl Hollln «i Imulor < onwînru îl'1 i AiM|lnn puctornlA l Inlnirllll lillnctiidlc l 'iliiit...3........................... Tiilintciilozn pulmonară .... piiimiiikx oniozele . Plmireziile netuberculoase ....... Pleuro/...... ................ IriNullc lenţii respiratorie .. £!nfl/emul pulmonar .......... 2......... an| mul bronşic ...................1.... hollln vonnlor periferice Pnitii itlniltătl 'il«> îngrijirii bolnavilor cardiovasculari a npninllilul (Iligestlv Noţiuni elnmontnro do anatomie IUi(|luiillu lopoginllce ale abdomenului l'l/lolo(|ln npnrnliilul digestiv llolllu npnrntulul digestiv ' ll ol ll u c vi vl ta tll ' b u c al e M ol ll e In il n g ul ui ll ol ll n e s of uţ lll lu i Sl ni pl oi n el o cl in ic e g e n er al e al e b ol il . Bxplontri complementare în bolile cardiovasculare .. l. ')....................

1 H V 1 1 7 B M W l H M 0 1 OI I ( M 0 4 9 1 0. 1 1 1.' . Stmpiome clinice ce Indică o urgon(rt niudlco i hlrurglială ubdoînlnală 4. . Bxammiul roprologle H/ i 1 1. 1 ( M l OI I ( M l W 1 0 4 1 0 1 1 0( i l O H l O H 1 0 H . . lixplorărl poracllnlco In bolii* 4.or organelor digestive din cnvltntoa abdominala .4.1. .4.0.6.

llll 11" 121) 121) 121 123 124 12(1 12H l '14 KI4 l llll llill IDO 141 141 144 140 14H ISO Iad ini l W IftW INI .

.2.1. Nfliopatii interstiţiale 273 (1.1.0. Bolile ficatului şi ale căilor biliare 190 Noţiuni de anatomie.3.1.9. 6... 4.7. Nofropatii medicale glomerulare 267 0.l.5.4.IZ Ileusul 213 « 4...4. . lîolile pancreasului 209 i 4 II....1.1.1. Bfl. Ulcerul gastro-duodenal 171 Stomacul operat pentru ulcerul gastric sau duodenal ..3..1. Particularităţile îngrijirii bolnavilor digestivi | '. Glomerulonefrita cronică 270 0. Nefrita ascendentă (pielonefrita) 274 1.0. Nnfiopdlii medicale 267 0. Ni'fropatiile medicale vasculare (nefroscleroze) . Glomerulonefrita acută 267 0. Bolile stomacului şi duodenului 168 Gastritele 169 Boala ulceroasă.. 274 II.1. fl/1.1.Iii.fi. Sindromul nefrotic 275 im|Kiiu chirurgicale şt mixte 276 1 •Inli'UiplM In bolile aparatului urinar 279 nln orţ|nni'lor homatoformatoare 281 «iilnin <tn nnnlomlo şl fl/lologle 281 Hininlo nli< xlnţ|i'lul 282 175 192 217 271 271 272 273 .1.2.1.8. Nolroputii medicale cu predominanţă tubulară .9.l 4.nulului renal 257 nul olornentare de anatomie şi fiziologie renală 257 nul elementare de semiologie renală 259 iiînniclo renale 263 lirli'iilii renală 264 " «iînrntuUu renal 267 i. denutriţia şi caşexia 237 i 239 " determinate de carenţe vitaminice 241 h i Ari hidroelectrolitice şi acidobazice 248 '.1. histologie şi fiziologie 190 Semnele clinice şi explorările paraclinice în bolile de ficat Sindromul icteric " 194 Hepatita acută 195 Hepatita cronică 198 Cirozele hepatice 202 Chistul hidatic hepatic 203 Alte afecţiuni hepatice 204 Bolile veziculei biliare şi ale căilor biliare 204 4 4.4. Nefrita interstiţială descendentă (hematogenă) . Glomerulonefrita în focar (nefrita în focar) . Glomerulonefrita subacută şi subcronică .r>.9.1..2.1.10.. 1... .t ilo nutriţie şi de metabolism 220 Mirtlic-iul zaharat 221 /lintea 233 iii'ii.4. fl. Bolile intestinului 177 Duodenitele 178 Sindromul diareic 178 Sindromul de constipaţie 179 Enterocolopatiile 180 Apendicita 185 Hemoroizii 187 Parazitozele intestinale 187 4.5.1.4. Cuncerele aparatului digestiv 214 1414.4. Bolile peritoneului 211 » 4.1.

un k uium tiu h('iiil(il«n|Ui 285 .

Inloxlcnjln cu baz« (hldra(ii alcalini) 341 .nln l' l'nlinilillii MMiinatoldâ n l.loti'riipla In bolile reumatismale cronice <|i /. iini.iipiiuilliMiinlovlaoorlta malignă UI l i li n mxloasi 31J Mia 313 .ipaiaiului cardiovascular 317 . hi patologia profesională 32(1 llcntlllf l'X<M|rn. . n|ii cu acetonă 33:t Inlnulcntll cu acizi 333 . i. Ui<|i'n|< . .i 3UI hiiuii..nntfl n i' fitUmul doflonoraliv . . l)i(|i<n|. l. <..iil/..... n.ixi.imalcs nmlliniul nitlcular ncut "' imnllnmul sccutKlar Inloctlos " >niUliţa ni\c lillo/.. .-dlclna Internă . ..'frluiiMl.-i. 11 u.-i 31J puţul.l leu.iiiiu(jnllllo ninl gminlnUi. Akoi»ll»mul rtimlc 362 .-n«ralităU 32U Ini.. 314 ..< «iulniiiiilui retlculohlHlii» Hm .'ii|.medicale 3Ufl . um|. l W>n l n du Iradiere 357 llcl niitl»nno(rono: fumatul. .« aparatului respirator 314 .. alcoolismul şi consumul de cafea în cantitate b 350 .. ... lnioxi< atu dlvone 33(1 .. Mluuilla Iiimntulut 350 . ni. TiAtnmoftliiI diferitelor intoxicaţi! 341 . ll> ||. Hi'iiiiinliniiiul nbartlcular linlm'.lll!. .ii.'uiiinti. CuMumul ni Ai K do cafea 307 . In) . li. .'ii|. Hailflcaroa bolilor r. n(ll. Alli |. i flţ)l|WIH> .

vindecătorii erau de regulă şefii . „magi". vindecarea "ludea prin urmare de forţe supranaturale a căror bunăvoinţă clşligată prin intermediul preotilor-vraci. Ei mmi în funcţie de regiune: „vraci". iar practica vindecării celor suferinzi •Mutila cu elemente mistice. unul sau mai mulţi membri dintre cei mai de frunte s-au spe1 In meşteşugul de a linişti suferinţele şi de a vindeca bolile. „şamani" sau „vin' ! " . ISTORIC. acelaşi vraci efectuînd toate procedu<i|ieiilice avea un profil de „generalist.. în comuna primitivă. INTRODUCERE IN MEDICINA t Un cele mai vechi timpuri. Ei transmiteau l»ut nceste cunoştinţe membrilor familiilor lor care deveneau ulteiicl. stăteau la baza eficienţei sale. . psihoterapia şi mijloacele naturale de KM -.1.dicină strict curativistă. să deschidă un abces. Eficienţa mijloa'•uipeutice era o realitate şi în timpurile vechi datorită psiilel la care era supusă persoana suferindă şi a utilizării unor H 11 do terapie naturală care şi-au dovedit capacitatea tămăduii t l n observaţia empirică. iar cel care practica acest meşteşug era „medic". încă în cadrul celor mai primitive colectivităţi > l l .i ni comunităţii respective. mult mai tîrziu beneficiind de aceste cunoştinţe mai multe un n le aceleiaşi colectivităţi.1 . fiind efectuată în cadrul unui ritual i Holile erau considerate că provin de la divinităţi.. Folosirea leacurilor de către un „vindecător" a pus bazele iot umane. datorită situaţiei lor priIp. La început deci medicina eia imnttt cu elemente mistice. P R O B L E M E G E N E R A L E A L E M E D IC IN E I 1. IN T R O D U C E R E . început.. Preoţii-vraci. 11 . nici/ ales folosirea plantelor." Mai tîrziu unii vindecăi nu invitat să reducă o fractură de membre. omul a căutat în mediul său ambiental Mologic şi social) „leacuri" pentru alinarea suferinţelor sale sau vindecarea lor. si-au putut însuşi o cultură remarcabilă pentru timpurile luni v detalii ce se refereau la vindecarea bolilor.

medicina socială. curativă. Medicina «ctuală este profilactică.OClfllf». l < i cunoaşterea modului lor de a se produce. 'rll'/.i-i vnjll hoclolmiicu n n rolcvat natuin ilA a multor boli unu l n l < n i i(lfl clltilm im torll biologici şi col • N l i > i i M l . situaţie care s-a menplnfl în ultimele secole cînd s-a produs diferenţierea între medicii lodlclnă generală şi medicii chirurgi. .. la ce« lillcrt si nmi tîrziu la medicina preventivă. imunologia. medicina covlt/UIlor otc. fiziolo tl/lopnlolo(|lM.ictiuno al medicinoi prin de/văluirea interrolndlnlro om şi mediul ambiental: fi/. enzimologia. Do/volliirod societăţii contemporane. endocrinologia.lc. Gradlntro srtii<H<ito şi boală se demarcă mult mai greu.n medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.apun' îmbolnăvirea. 1 ' m . aplicarea individualizată a celor mai eficiente n l li'Uipeullcc si comlncînd planul de recuperare aşa încît să so •n Iunie milNiiillc |)onlni readaptarea sau adaptarea la viaţa activd ' i l i | i i i < i i « n condiţiilor de cictivitate pentru toţi membrii colectivităţii. psihanaliza. grăitor i ni de dicloiml: „este mai uşor să previi decît să vindeci". cu marile aglomeraţii de •ni cdio stabilesc între ei multiple relaţii. dar mnl cu seamă de progresele ştiinţelor naturii şi ale ştiln. devenind astfel şi „chirurgi". psihologic şi socloStudii rum chim Miuplc olc.pentru ce se produce"? şi :. Omul sănătos bolnnv oslo privit ca o fiinţă integrală bio-psiho-socială.i' recent o nonfl minillrt n inotllclnei: ambientalo i l l I n n u n n i i l h î n n l d e p i > i »ş i | i t >r « ( i i i t i | H . Iiislocliiinid. Răspunsurile. )loţ|l/i. . la aceste întrenii pci uns să se treacă de la medicina curativă empirică.. cît şi privitor la cunoaşterea caul i o l i l o i .. Treptat s-a putut răspunde la întrebările: i ' 1 boala"? „cum se produce"? .(lragft o măsea.i terapeutică propriu-zisă. ambientologia. i ca ramură a biologiei s-a dezvoltat în mod deosebit.n priveşte omul integrat în mediul său de viaţă şi de muncă. au devenit do i p i t i l i i i i | i 1 covîrşitoare deoarece ele corespund unui ideal. de înţelegorp iiţ|onc ctmpnl d<> .-. în diferitele ştiinţe."i sft colaboreze. iiilNctfidn-. privit integral psiho-bio-social. i . Mrihi i n . si u croat noi cadre instituţionale ce o susţin şi o promovează: clnn muncii şi bolilor profesionale. a făcut necesar ca meni s o evolue/e pe o nouă treaptă numită etapa socială a medicinei. socială şi recuperato-\ l.'. M I I. bloloific.i vindecăm"?. chiar parţiale. t ( « . atît l in. u i obţinut progrese remarcabile. / pwnlru doi (ciontii cronici sau handicapaţi. Metodele de cercetare niiil()lo(|i('('i aplicate unor boli cu extindere în masă.. epidemiologia etc. Hlolofjlfl cu nînneroasele ei ramuri a permis aprofundarea cunoşlot oiqnnlsmiilui uman. m u l t e b o l i . iliclrirt NocUilă actuală beneficiază de progresele ştiinţelor In . psihologia şi alte ramuri ale biologlnl li'll'l Nli-Ki do înţelegere a suferinţelor umane. i l i ' l cu dezvoltarea societăţii. Sfera de mo n medicinei se extinde pe arii mult mai largi începînd cu proIn pi Imnul colectivii. Anatomia. Ştiinţele socialo măresc şi ele sfera do cuprindere. Ca urmare s-a creat şi ui Insliliiţioiicil: igiena. Aceşti doi specialişti au conil t ii'. inclusiv biolo. la condiţiile in.

i i l n r .ştiinţă şi con|ft". sport.|(l şi să aplice noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în favoarea iul sănătos sau bolnav. a biologiei şi a medicinei tu i i . Uneori cadrele i i' f i l e sînt nevoite să se rezume numai la alinarea suferinţelor boi lor.in<Uăţii este forul centrul do concepţie. Medicina este. de/voltnie soclal-econoinlcA t\ ţ n i i l noa*tru nil. conducem iţe n m. urmărindu-se revei n !n starea de sănătate anterioară îmbolnăvirii. Cultura generală şi medicală a unui ii medical trebuie să fie deosebit de vastă pentru a putea să în( n. . sau după cum spunea acad. matematica. Dat fiind > ' i | t . psihoterapia individuală sau • i iip. populaţia InsAşi.Miele locule. iM'h'/n/ i':'inllicat <il anutiill sducIM/// re/ultrt din faptul cft tlvllnlc . biochimia. urnirea sau reorientarea profesională.lor medicale şi sociale. năzuinţe şi aspiraţii sociale etc. a umanismului socialist. Haţieganu . crearea condiţiilor ergonomice de activitate şi de viaţă. cibernetica etc. miuiutica. PRINCIPIILE ORGANIZĂRII OCROTIRII SĂNĂTĂŢII IN ŢARA NOASTRĂ u'ii sănătăţii în ţara noastră are următoarele caracteristici din orînduirea socialistă şi care corespund intereselor saMutNi'lor populare: iirfwj/ f/c stat ui ocrotirii sănătăţii. aşa cum spunea acad. filozofia.. medicina i la adaugă şi uneori dă prioritate mijloacelor terapeutice natuşl sociale: repaus profesional în diferite condiţii (staţiuni bali llmaterice. Fodor „medicina este o ştiinţă 'Unirii ştiinţelor în folosul omului". l n in. 11 u nou domeniu de activitate. neputîndu-se obţine vindecarea prin nici un mijloc terapeu( 11 ele medicale sînt persoane calificate şi specializate pentru n în practică a principiilor ştiinţifice ale medicinei. îmi ie<i unor deziderate. oi<|iini'/nţlile obşteşti. ergonomj'a apare ca o preocupare disciplinară ce tinde la optimizarea funcţională a sistemului om-maiiicdiu ambiental. i continuă a ştiinţelor în general. nrtt'nil unitar al sistemului statul do ocrotim al sănătăţii nlslerul :.e sociale au impus medicinei promovarea celui mai avansat MlMnlsm.. Pe lîngă tratamentele cu medicamente. omul — sănătos sau suferind — satisfacerea nevoilor sale de l" "iii şi de perspectivă. Ea este o ştiinţă care se ocupă n rveni rea îmbolnăvirilor şi cu tratamentul lor. cultură fizică medicală. nidrele medicale trebuie să-şi perfecţioneze în permanentă ' ş l i n ţ i ' l i . Se urmăprevenirea îmbolnăvirilor prin crearea condiţiilor ergonomice de ă şi de viată. i . sanatorii de postcură). statistica. care situează în centrul preocupărilor NU le. i /Ini. I. chimia. acordînd prioritate subsistemului om. O.i milo sociale şi medicule lunte de orcjnnelo (enlmle ifl t)\ oui . Mrdicina beneficiază în prezent de aportul altor ştiinţe: fizica. logica.r milor cure urmăresc oplicarco în proctlcă « poli< i .

curativft pi ol i Inel ied a populaţiei din teritoriu arondat. .. preventivă. ' i e a tuberculozei la copii şi tineri.Ailatenţa medicală este accesibilă tuturor cetăţenilor. de structură pe specialităţi şi de subordonarea lor. judeţene. direcţii sanitare judeţene şi direcţia sâni 11 M M municipiului Bucureşti. i i i i liniilor generale şi a principalelor obiective ale politicii sâni n e. curativă şi de recuperare a bolnavin internaţi şi ambulatori de pe teritoriul arondat. El funcţionează cu iiblnele (le medicină generală şi cabinete de consultaţii şi tratament»» e ' e idil lo . sni i l o r i i şi preventorii.ile. Spitalele clinice se organizează în centrele univeri l M i e medicale unde sînt clinici universitare. inw Inii şl de înaltă calitate pentru toate specialităţile. precum şi sarcini edlcdlr i n < .m.\ MIC. municipale sau orăşeneşti şi spitale comunale. liiNllInlele si centrele medicale se constituie în centrele universitare. Activitatea de ocrotire a sănătăţii din ţara noastră este organizatfl e următoarele tipuri de unităţi sanitare: spitale şi spitale clinice. In Nlnl p i o l i l . a l c â r o i u .şi locale care au atribuţii în domeniul ocrotirii sănătăţii. i l i c p i iudei i şi instituţii. comune. Tu vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor prevăzute în prograi i i l | M r Udului cu privire la îmbunătăţirea activităţii de ocrotire a sănflUli publice şi a creşterii eficienţei muncii medico-sanitare s-a creai oiiMlml Sanitar Superior în subordinea Consiliului Suprem al Dezvolţi ii l (onomice şi Sociale. n . S. i i i c i profiliiclic şi c nuitlv. în funcţie de teri>i iul cirondat. Dispensarul policlinic asigură asistenţa de specialitate bolnavilor mbiildlori. precum şi la bolnavi) i iiibrn nlo/. gratuită. ia măsuri eniru întărirea ordinei şi disciplinei în sectorul sanitar. de/bate şi adoptă hotărîri obligatorii pentru toate organele cen •ile . spii l e l e pot fi: republicane (subordonate Ministerului Sănătăţii). i i .ilnrlul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistent^ n ' i n dld nlili/înd factorii curativi naturali. i l e pe un anumit grup de probleme şi au ca sarcină prin pnlA IMOMK . institute şi centre medicale. departalent.i cercetării şi ii tehnicii medicale. Se organizează în oraşe şi municipii. Dispensarul medical se organizează în municipii. Spitalul este unitatea sanitară care asigură asistenţa medicală cornletd de specialitate. — Ocrotirea sănătăţii este orientată profilactic şi se bazează |»> •le m/ii noi achiziţii ale ştiinţei medicale. creşe şi leagăne do npii. oraşe.i a c o p l l lio t v h u t A > |ij | u i ! • 3a n i .i!e teritoriale. Cri". Asls•n(.1 bolnavilor ambulatori este asigurată de policlinici şi dispensarel» ledi. asociaţi cu celelalte proc@« • • < • lelimi e şi mijloace terapeutice.i stabilizată clinic şi necontagioasă.p c l d . l'ri'vcnlorlul este unitatea sanitară cu paturi care asigură preveni* •d şl i o m b . care are ca sarcină principală asigurarea elao i . oficii farmaceutice. pentru acordarea asistenţei medicale.i <m te unii< < <i snnltm n em u nn|ţ|iiin < i ie|ltrea educarea 9! »ur a v o y h ii < < â m e d i c u l .

M.M.i tratamentul recuperator să fie conţii î n d i ' l i i m i . aprci f i l In rlndul ei prin scăderea morbidităţii şi a invalidităţii. Leagănul de copii este unitatea sanitară cu activitate permanentă i i » asigură creşterea. cîte ore pe zi şi în ce condiţii.R.e in ii îu(r .) pentru a putea tn-)n mod corect persoanele care le cer sfatul în aceste probleme. Normele tehnice.C. care în urma unor eforturi recuperatorii ijuns Iu concluzia că bolnavul nu mai este recuperabil . şi de Consiliul Sanitar Superior.rf/za medicală a capacităţii de muncă este o activitate medii*l. în diferitele domenii ale asistenţei medicale.111 M lllll V i im |ii.i bolnavului 9! «i l (dncă bolimviil oiidiţU). • l l v i l i i l e a de E. precum şi a unor categorii de copii care în funcţie dezvoltarea şi starea lor de sănătate. Prin expertiza medi> • • < « evaluează capacitatea de muncă şi se răspunde cu argumente Mre la întrebarea dacă persoana de expertizat mai poate lucra. c ( i i ) c i i i n e i i t e l e medicale.n i [ i i r n i c : .M. Oficiul farmaceutic. potrivit legii beneficiază şi de ocrotire uceste unităţi). l l H i |i in < > ' . i < estoni.M. l'ltcienţa activităţii în domeniul ocrotirii sănătăţii se evaluează pe oi {/e/iera/ prin întărirea sănătăţii cetăţenilor patriei noastre. prematurii. necesită asistenţă medicală 'iidicapaţi motori. se face de către medicii de • I i i invalidante. se efectuează de medicii din Comisia de •' M.i| ii > l i u U in1 i i i 1 c lic «u - . deficienţi neuropsihici. se află în perioada studii sau în alte situaţii similare.ii IM l.R. i l i i c < > ale !o< l l l l l l li i .M.1 n-ltitiv mai nouă a medicinei: expertiza medicală şi recuperarea "iii'/M/// de muncă. dar este absolut necesar ca şi > medii sanitare să cunoască metodologia de expertiză medicală npeiare a capacităţii de muncă (E. educaţia şi îngrijirea medicală a copiilor în ••trt de pînă la 3 ani (care. M *| . Tolodatii U lii î l" H l l MriM 'l / h i" tiiinc.C. Compusă din: medicii de specialitate şi reprezentanţi al or(U i d lu e m s ă.il clinic . Laboratorul pentru controlul medicamentelor. alterărilor •In i-.d rliliiic e i li|t ii. Laboratorul de analiza stării de sănătate şi evaluare sanitară. contacţi tbc. Centrul judeţean de recoltare şi conservare a sîngelui. dnr «re multiple implicaţii socio-economice. UAupuit- şi | r . mumie.'.ilr -li. iicbule evolunlt dhiţjnoslicul h .i .C. Alte unităţi sanitare sînt: Centrul judeţean sanitaro-antiepidemic. în condiţii de invaliditate (pensioi. . i .R.1 <-sle nevoie < . /i'Kpe.n ) ml/i) '•'• ' lll i unu ţloiinle !• He | l |i i ii p i'llllll tu m d o i mi 11-i e. |u | | ! bolnavul oşti .iiflilnţi sau susţinătorii legali sînt încadraţi în muncă.M. şi •il din familii dezorganizate). Laboratorul de sănătate mintală. Răspunsurile la aceste u l levin medicilor de specialitate.i la comisia de E.1 jillli dui iimciil.M <HI|f|li< .. sînt (lnmentate de Ministerul Sănătăţii. apoi qrudul '. a mul. Laboratorul de educaţie sanitară. i l . i 'onxiderînd această finalitate a ocrotirii sănătăţii se prezintă o la-.

l ii gradul III de invaliditate se încadrează cu precădere muncitorii In t | i n | ) < i I sau a Il-a de muncă. paralel şi strîns legată de activitatea de expertiză m««-Icnlfl <i ('<ip<icitc1ţii de muncă. i profesională. cetăţeanul puţind efectun l continuare o activitate cu program complet (sau redus cu 1/4 din orină pe o perioadă de 3 luni pe an calendaristic) în acelaşi loc di» luncă sau în alt loc de muncă corespunzător potenţialului său fum nnal. i l i > :.s<«chr|elor unor I n il x i ln i v i i i < mo scn<l cn|xicilfltea funcţloiuilA » nqnniihil nlc< lot s.i pi..C. Ico soci<il<yt complexă.c)iinele li<in(li< i <ip l il<>.i lucreze în continuare în acelaşi loc de muncă cu program redus i )uiu. poate da următoarele răspunsuri: — Capacitatea de muncă este păstrată.M. Arocaşi comisie medicală întocmeşte şi planul de recuperare.ni n (in|. respectiv o viaţă activă cu independenţa economică şi (sau) oelnlft". in mni in'l lichidarea sau dlniliiînren .. Există mai multe definiţii ale noţiunii e H. în condiţiile prevăzute de lege. cure «u însă acelaşi conţinut.' Iiic.C.. Comisia de E. fie cu pierderea autori vii ii cînd se încadrează în gradul I de invaliditate pe o perioadă d" sdii 12 luni.i ' » i l « H« ii|ii'iatorll medicala con- . /tVcu/x-rarea capacităţii de muncă (R.R.M. i<><lnnnron HQU chiar plt»f tiMC'ii <'n|t<u'iirtţii <!<• mnn .r. Pro. lOiifllrt.o largă arie geografică: „domeniu de activitate complexă H'dlrnlft. ci constituie un prilej de InMisiliedre a procedurilor recuperatorii.i . similar cu cel de reabililnn» iloslt p<. i cu dezideratul major de încadrare sau reîncmlra* e<i lor In <n l i v i l . rămlt i i d s.M.i Activităţii de recuperare este reînserarea sau înserarw iursortiieloi li. încadrarea unei persoane do nvdliditatc trebuie considerată ca o posibilitate ce se acordă acesfelci tentai a continua tratamentul recuperator în condiţii de repaus pro/tf« tonul parţial (cei încadraţi în gradul III) sau total (cei încadraţi Irt 'fwlnl l sau // de invaliditate). Hi<rll« vi/<'<i/<i |"'i :. In «şa mrtsurn ItU'H |e|<Mnilnn (|n-nlAţl In nciu iinlun | M . l'huililMle.i<lrează în gradul III de invaliditate pe o perioadă de 6 luni.'i <!<> timp.inr.M. Mijloacele prin care se unnrtieşt» 1 l n . < • încadrează în gradul II de invaliditate... i l c . educaţională şi socioprofesională prin care se urmăreşte u>= Idblllien cit mai deplină a capacităţilor funcţionale reduse sau plaf* nlo (Indiferent.mdicapate (persoane cu deficienţe mari fizice şi/sau pdl ilfe) In viul. i l i l . t'dtnd în acest fel.Ind la aceste întrebări se evaluează capacitatea de muncă a bolnavului xamtnat. cum n mod cu totul greşit se mai consideră. Capacitatea de muncă este pierdută: fie cu păstrarea autoservirii lud : .) este o activitate me. I .inului in !nln<uliiie.ilcite (eventual în alt loc de muncă cu program redus la jumflile). Se urmăreşte de as<a= luntifi de/voltarca unor mecanisme compensatorii şi adaptative cară ft «sigure persoanei de recuperat posibilitatea de muncă sau de auto» tHvln». .inl. complexe: biologice şi socioprofesionale. de cauza care le-a determinat).K l i v .. ce se desfăşoară dinamic pe o perioadă înde-iini| iil. încadrarea într-un grad de invaliditate nu însuin> • •n/îl încheierea preocupărilor pentru cadrele medico-sanitare. Capacitatea de muncă este redusă cu cel puţin jumătate cînd .

'plrfitiile sale. In timp . aspiraţiilor si care să-i permită totodată independenţă economică.C.r < H ticiiHM/. rcp.I ie i lIp rl. Activitatea de R. este o medicină a omului integral privit toate laturile existenţei sale: bio-psiho-sociale. 1 1 1 I i ( <C!V Ut | 1 1 1 1 1I le I t l i < 1 /.it.i se ir/. r . ergoterapia şi psihoterapia.i poinvii.intui . exerciţiile sportive. i nlura cducativ-profesională a R.lllle . schematizată însă i se evidenţia/ci li Inturi: medicală.M. se desfăşoară mirul unei echipe de specialişti cu variate calificări: tehnicieni cu |nl 11 medical sau paramedical care să se ocupe cu latura biologică şi llmlogică a recuperării.olv.|nlor!u tont»» cui»» Irr»! Inttirl ' i | « "H ii i ' . mai bine zis constituie1 do-a treia etapă a medicinei actuale: medicina socială.M.h lirlr. educativ-profesională şi socială.il. cninclcri/.IIIIIIH .l "l>h.i prin încadrarea în activii.lll/. pirrum şi de posibilităţile concrete de şcolarizare.• mcmli. măsuri ulico cu caracter patogenetic sau etiologic. se încadrează sau. mijloace terapeutice l luncţional etc. I | I |.C.l .lll'/. activitatea de R. compensarea şi adaptarea funcţiilor deficitare ale Cinismului.ll . 3 «d Aior/d/ â n recuper ării reprezint ă finali/. c.n ţ i i soli..]! l. . IMM ni mimrtt şi nirntiiieir.liril 5 ).! •„ > Mi iiclivitoto: nl «« ui loc d. compensarea şi adaptarea funcţiilor reduse sau pierdute mijloace multiple: măsuri terapeutice cu caracter general. cultura fizică medicală. I <|. In arc. Corespunzător conţinutului său.i in lui.>l. tehnicieni sociali care să rezolve problemele i!inlo ale deficientului.irra ac ţiunii de r«-. este o activitate unitară. în majoritatea afecţiunilor se efectuează cu bune •iilr: kineziterapia.M organi/at ă a folhi'liMil rccupri <it. Datorită pstor caracteristici.i tir lucru c <ii n U lll t (r llr | C I' U ( C lll't /l).l l'. tehnicieni pedagogi care să asigure şcolarizai(eficientului şi tehnicieni profesiologi pentru alegerea celei mai ilvlte profesiuni şi pentru sprijinirea menţinerii unui loc de muncă U.1 .M. 1 1 K 1 . 1-nliira medicală a recuperării are ca obiectiv principal reeducarea on. ele urmăresc creşterea rezervemorfofuncţionale.). | |( | (lllllin fl . Ir. proceduri de balneofiziotepslhoterapie individuală sau în grup.ire «l (!•' (iptitudinile şi calităţile biologice şi psihice ale deficientului.i In m.i nivelul locului s ăli di .C. în activitatea de recuperare deficientul este ajutat nu di în condiţii de staţionar sau de ambulator.|| r 1 .M. ii.ne în muncă în judeţul de domiciliu (în timpul şi după .ilă.lM -.u lrII1 .ll r . să intre în activitate şi să-şi menun loc de muncă adecvat posibilităţilor sau psihofizice..i pioblcmcle sociali tontului si .| i ...M.C. l.ip. răspunzînd în acest dezideratelor umanismului socialist.i In speri.ist ă et.|««| H i .jft mijloacele terapeutice obişnuite.n r.. • KiyiiiA linei li ilrin n u(i io necuMlta po toate.C. ci şi în familie. urmăreşte şcolarizarea gone-i di'Iicionţelor şi profesionalizarea lor în funcţie de criterii c.ilii l. în lctate şi la locul său de muncă aşa ca să se poată readapta sau ipta la condiţiile vieţii obişnuite. R. [1 < I 1 1 1 1 llr llV . toocupiiţională.n h/. l r| l. de viitoarele solicitări profesionale şi ale locului iliicrt.

M. cît şi pentru cele medii sanitare.ndultll c.M.M. ' ţ i n I n i . indiferent de sediul său. se creează o legătură sufleteasca ..nli. M('(//c//ja internă are ca obiectiv studiul bolilor ţesuturilor. i>\lhiulri<i cu bolile psihice şi de comportament. n l i u cadrele medicale. şi prin întocmircn documentelor medico-sociale necesare (în mod deosebit a investigaţiei de leren l.i HMiiiKilisnicilâ. PRINCIPALELE SPECIALITĂŢI MEDICALE Medicina are două ramuri principale: medicina internă şi chluiijln. neurologia cu bolile sistemului ner-/UN.ocii|)(i cu bolile de plămîni..R. vascular ţi ret! lini se ledli/.ii K-ductibile..C.itn ontribuţia lor directă la actul de E. endocrin.. orgaie|oi.\/. actl-de iccuperare este ierarhizată în trei etape: /iVeuperarea primară cuprinde acţiuni medicale şi social-profe.. i n.osebit în respectarea şi în final în reuşita planului de recuperare.x i.. deşi locală. /u rupcrarea secundară se adresează deficienţei morfofuncţionaln d e | .) . hematologia cu bolii» /:.i echilibrului dinaintea bolii.1 ic'.iliiicuţi beneficiază mai ales de latura biologică a recuperării •l in. do Oflanul u h ' l i i t trebuie privită ca o suferinţă a întregului organlnn\. De asemenea un rol deosebit îl au în urm. Din cadrul medicinei interne s-au If..'tpiins cu timpul — mai ales în ultimii zeci de ani — o serie de sp«= • U i l l l i i ( i : endocrinologia care se ocupă cu bolile endocrine.ilă şi economică pe care o implică activitatea de E.sistemului nervos. cărorn deosebită competenţă şi probitate.C. umoral. cardiologia cu bolile de inimă şi vase. reumatologia CU xxil.R. CB 1. gas/roonle* o/d(//(i cu bolile organelor cavităţii abdominale.i in l. Ea urmăreşte elncered integrală morfofuncţională a părţilor lezate şi prin aceasta elnreie.M. se râslrliuje «supra întregului oryfl I I M I I .suprfl psihicului bolnavului. (< i r e se adresează factorilor ce pot determina deficienţe morfo.M.IUIH l i o n .M. i .u putui de latura socio-profesională. i i f i i s i l co favorizează un „transfer" de încredere şi optimism. i l c cu potenţial invalidant.ilidanto. i i i i d faza în care se acţionează şi obiectivul urmărit. favorizate de timpul ..eu/a iinitotoa fljsloluyUfl şl (Ulopatologlcă a oi* l e s l l l i j < ' • ! <. i n i l m c unde a fost tratat).R. i inv. Prin legăturile lor mai directe cu bolnavului.miurirea deficientului pentru respectarea întocmai a acestui l M. leonrci < 'ilectiunou..i îndelungat de „colaborare". i/c n'tlnut că orice afecţiune. l' i u loiile aceste date se înţelege deosebita responsabilitate medl-. i mediul . în raport cu reacţiile de răspuns ale nli<'<|uhii organism la agresiunea procesului patologic. . la locul său de muncă sau la unităţii" .i ./« si.pectării planului de recuperare (întocmit de comisia E.3.C. dar într-o fază reversibilă a acesteia. lîrcupcrarca terţiară se adresează deficienţilor cu invalidităţi p. nporatclor şi sistemelor. idielo medii sanitare au un rol deosebit în această activit.i domiciliul bolnavului.. cu rol l. in I I I M V asupra sistemului nervos >l n. pneumolo* ..

•vllnrcn sedentarismului şi cultivarea mişcării sub toata for* U. Scopul oricăreia din ramurile medicinei este prevenirea îmbolnă-ţtllor. mai stăpîn pe sine însuşi. chirurgia cardiacă ce se ocupă cu afecţiunile chirurgicale ale kliuli. inclu-todelarea comportamentului uman pentru ca acesta să devină mat nuii activ. luminoasă.a mediului miiblunlul: fizic. blolo» > i r şl Noclali i(|lonl/(ii(><i mlicgll vieţii ulllvnrea optlmtimului. a raţională a repausului: prin odihnă activă şi cultu» Mx'lnrultură. Mijloacele sociale: se referă la îmbunătăţirea continuă a condi<!<• viaţă şi de muncă ale tuturor cetăţenilor. ci tratăm un organism bolnav în întregime. ovltnroa toxicomaniei. urologia etc. creşterea duratei de viaţă activă ilor. mai cultivat şi cu o cunoştinţă ikl cît mai înaltă.4. a amliilnqioi (domeniu de activitate care se ocupă de studiul relaţiilor f oui şi mediul ambiental) şi a ergonomie! (domeniu de activitate ţi Inlordisciplinar care se ocupă cu optimizarea sistemului om-mau i i . Din acest motiv nu tratăm niciodată un organ sau un apa-. a iiicred*Mll In viitor/ . dar |i"l qrupa în: mijloace sociale şi mijloace biologice. a alcoolismului.. liulirflcăminte corespunzătoare normelor igienice şi esteticei de muncă corespunzătoare principiilor ergonomice.îl umanitare. ajungîndu-se în final la optimizarea producţiei fi Miliţiilor de viaţă şi de muncă ale oamenilor) manifestate pracUn nllmontaţie raţională. hoala". a excesului ntnflj Iiiculnţă corespunzătoare: spaţioasă. otorinolaringologia. Chirurgia şi ramurile derivate din ea (neurochirurgia care se ocupă diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor chirurgicale ale sistemului iivns. MIJLOACELE GENERALE PRIN CARE SE ACŢIONEAZĂ IN MEDICINĂ Mijloacele prin care se acţionează în medicină sînt complexe. întărirea sănătăţii şi a Unicităţii de prestaţie şi de muncă.i l l i i ambiental. vindecarea omului bolnav. ele vizează toate sectoarele activităţii umane. curată etc. a sociologiei socialiste. evitîndu-se abuzurile şi carenţele. alinarea suferinţelor bolnavului timid cînd vindecarea nu mai este posibilă).) se ocupă do [Htnmentul bolilor prin mijloace chirurgicale (intervenţii chirurgicale). întregirea multilaterală a fiinţei umane.. oftalmologia. prin traducerea In l i m « principiilor partidului nostru. Năzuinţele medicinei moderne sînt din ce în ce mai înalte . 1.lnlsmului. vllnicn stresurilor d<> orice fel şi promovării tehnicilor (!• In condiţii hum.„se tratează bolnavul. a fumatului.

. Mijloacele curative se împart în medicale.— acţiuni cultural-educative şi tehnice pentru evitarea accideii telor In afara producţiei. dar se pot împart! I ii mijloace preventive.. — aplicarea în practică a cuceririlor ştiinţelor sociale şi biologice* ( i n special medicale). curative şi recuperatorii. regimul igieno-dietetic. Mijloacele specifice sînt reprezentate de vaccinările pentru prevenirea unor boli infecto-contagioase.. adesi-rt (lui. psihoterapia. ce stau la baza patologiei din zilele noastre. Tinerii care se şcolarizează şi se profesioim ll/«'rt/i'i i " 'litru ii deveni cadre medico-sanitare (indiferent că este voi Im <|n Ui . dislipidemiile. fumatul. prin cure se combcit simptomole bolii cînd ni* clnvln |)ic.miiaro. antitetanică. <intltulicrculoasă.i iipdnltoHK' (tusen.i Ui boulA tniA IunA n o vlutlnnt). i stnn . antipoliomielitică. CHIN <i|uld Ui n l < ULUCII diiKMil snii n InlonHilAlH Hlinptonn>lor unei boli (Util ic.ihilă: antivariolică. ori chiar institute de medicină şi farmacie) trebuii Nrt ln|i h . alcoolismul. hipertensiuni^ ili. I rolul important al prevenirii unor boli şi a unor factori di l INC m: iii'xlilicilrile nefavorabile ale mediului ambiant: poluarea. bolile ereditare. Mijloacele biologice sînt de asemenea multiple.educarea întregului popor pentru păstrarea propriei saln — educarea copiilor şi a tineretului în muncă şi pentru munrrti — cultivarea şi sprijinirea condiţiilor pentru stabilirea de relaţii otice şi echitabile între oameni. mljloncc terapeutica m . Mijloacele preventive sînt individuale sau colective. i Apariţiei guşei etc. supin l c c i . traumatismele în producţie şi bolile profesionale. M | . infecţiile. Alteori se intervine profilactic şi prin administrarea unor 'niiH'Ute: astfel hidrazida se administrează contacţilor cu persoa bolnave de tuberculoză. durerea ctc. i / . proccduil i ce acţionează prin mijloace nespecifice (balneofizioternpin 9! KIIIIIII !!'• I M ) ..ilx' tul zaharat. — Mijloacele nespecifice se confundă cu mijloacele menţioiniln mal In n i n te..i | >roducătocire a bolii). linlniii iM il MiiploiiHilic. PontrU flcunstd stnt necesare studii epidemiologice în vederea cunoaşterii ac«i« tor fnclnii şi pentru combaterea lor organizată. măsuri terapeutice cu ctirrtrluF pdliMji'iiiMn (vi/cn/ft împiedicare^) mecanismului de producere n bolii). în special cele de circulaţie. chirurgicale şi răni Mijloacele medicale sînt: măsuri terapeutice cu caracter 1gotiornl. a) Mijloacele preventive individuale reprezintă totalitatea măsui i l o r igienice pe care le urmează fiecare persoană pentru a-şi păstrfl 1)) Mijloace preventive colective sînt specifice şi nespecifice. imediat ce ele s-au validat ca eficiente. mflsuri terapeutice cu caracter etiologic (vizează rom Ixili'ii'ii n i i i / i . stressurile. '.). antidifterică.— organizarea ergonomică a muncii în aşa fel ca să se evite obo Htiala excesivă. sedentarismul. iodul pentru pic vt»nlr<'. medicamente. vitamina D şi calciul se administrea/rt yravldi ! < > r şi sugarilor pentru profilaxia rahitismului. lidlnmcnt paliativ. sulx ullura. Ele conferă imunitate.

i ri/ui/c <•« o f/ere(//(/M' niotlo-liint'llondlfl a acontul CC/W//'jfU. In i ireo de sănătate se definea ca o lipsă de boală.. Viaţa are ca uiTi fundamentală metabolismul prin care se realizează schimbuM/... Unitatea cu mediul înconjurător ''•terminată genetic.. di* iliualA •?! pioliin/lnift dlfmltl .in în l c ' in l . 1.. l" doufl deliniţii s<.. unele cazuri organul afectat se înlocuieşte prin transplante sau f. El se adaptează în mod continuu la mediul încon-i. 'iiportanţa deosebită a mediului ambiant a determinat apariţia io| ştiinţe numită ambientologie. precum •"iMbilităţilor de transformare a mediului ambiant în mediu sano•i mi« s<i contribuie la recîştigarea şi la menţinerea stării de sănăMII In stabilirea unei boli active-evolutive). care îi permite să ia parte la viaţa activă. Mijloacele recuperatorii au fost amintite în partea în care s-a î li» i îs recuperarea capacităţii de muncă. Dacă acesta se modifică.. l l l n t a care se ocupă cu studiul acestor relaţii este o ramură a fizioşl se numeşte ecologie. a măsurilor l i t ' l i i i i o luate pentru menţinerea concordanţei om-mediu. ii< l i i < l < i i l f x l c ii i l '. ea in..întrevede că starea do sănătate Inc'lude Ct echilibrul <lmtre organism şl mediul înconjurător (ax-timp. ca metode de refacere. Sănătatea s-a mai definit ca ildtoa organismului de a funcţiona eficient într-un mediu dat".. NOŢIUNEA DE SĂNĂTATE. Mijloacele chirurgicale folosesc. înde-ea părţii bolnave din organismul afectat. dar ea se perfecţionează şi individual în timi i ' l i i de către sistemul nervos. endocrin şi umoral. între organism şi mediul ambiental se stablMre de echilibru biologic care se poate aprecia subiectiv prin .. BOALĂ.i presupun» şi un echilibru interior •— ho» i cn umilire ii i i h i .Imto şi spune persoana respectivă şi obiectiv printr-o seric blochimico-umorali care atestă o stare numită sănătate. In prezent -i prin sănătate o stare în care persoana prezintă un echilibru hlc şi social. pot apare perturbări grave. printr-un act operator.5. BOLNAV l >upă cum se ştie organismul uman realizează cu mediul înconjuun tot unitar.•. Influenţa organism şi mediu este reciprocă şi multilaterală pe plan fizi>lo(jic şi social. a relaţiilor acestuia cu organismul uman.p) lunctional (tind la ameliorarea funcţională a organului atins de . care se ocupă cu studiul mediunliliMital. mai ales chimbarea se face în mod brusc.|co-chimice dintre organism şi mediul înconjurător. '' ' i'undiţii normale.i intcrreluţii li/iologicu tntro toate orgt* HilNimilul. să K şl să se simtă bine muncind.

lanismului alcătuiesc cmr/snl. premisă holflrHoare pentru obţinerea unor rezultate terapeutice pozitive. pentru promovarea stării de sănătate a cetăţenii' pnlilol iio. l'nctorll care duc l .•> . nu boala. dal. întregul organism reacţionează ca un tot unitar... Planul de tratament fixat de organ. în statele cu orîndun Noclnllstă sleirea de sănătate a poporului a devenit o problemă de . bolnavul este aşa cum spunea Engels „privat în libeitn tea sa". •. M.uiiMiiiul pi In care aqcnţll ... i rare-adaptare de care dispune. prin boală şi prin neputinţă satisfacerii obli<|n> ţiilor sociale. A.care alterează sau nu de muncă a firespectiv. 1.. deoarece fiecare organism reacţionează într-un mort particular.> sistemului umoral. De asemene nu trebuie să se fetişiseze unele tehnici înalt specializate.> populaţia fiind cointeresată la apărarea propriei sănătăţi. Se înţeli-.. CAUZELE BOLILOR Orice bon IA are o c.6. care mobilizează toate mijloacele naturale de .. înţelegînd bolnavul în complexitatea muiil» lesifirilor sale biologice. între bolnav şi cei care îl îngrijesc.r.i la do vindecare pe care o manifestă fiecare organism. Prin aceasta starea de boală depăşeşte •tadiul perturbării unor relaţii biologice personale şi implică intervenţii unor factori sociali. Conducerea de partid şi de stat din ţara noastră creca/ tonle coii'liţiile.. morală şi spiritunlft onmenilor muncii depind în mare parte realizările de viitor ale soci. De altă parte. Sleirea de boală perturbă acest echilibru şi în multe cazuri altH» rează capacitatea de muncă.st. se realizetr/8 acea legătură sufletească.. Pentru aceste motive starea de boală a fost combătută în toni.m un <ompirx de cauze care o detc* nilnfl. i îmbolnăvire. ci bolnavul cu particularităţii» sale biologice şi psihice.persoanei cadrul bolii.i 11-ţinem totodată că aceeaşi boală se manifestă în mod diferit de la un oKjanism la altul. Tehni cizarea excesivă a medicinei actuale nu trebuie să ducă la neglijarea creerii legăturii psihice cu bolnavul şi nici la neglijarea ambianţei du încredere a bolnavului faţă de cadrele care îl îngrijesc. Cadrelor medico-sanitare le revine rolul principnl i aplicarea pi adică a cuceririlor ştiinţelor care acţionează pentru uu'i ţinerea NI . psihic şl «ocial permite desfăşurarea unei activităţi.li tartori < .i numesc agenţi iHienţl filologici sau fmloii nocivi.nr/. Consecinţa practică este faptul că se v* I1v i l a în mod individualizat. persoana poate lucra şi M •imte bine lucrînd. i niedico-sanitare trebuie să se sprijine tocmai pe această tendinţă n. psihice şi socio-profesionale..MII ello|o(|l(i bolilor.. Organizarea combatei bolilor avea însă mai mult un caracter particular. In definiţia stării de sănătate s-a arătat că echilibrul fizic. persoana bolnavă trece în sarcini societăţii. n rita Intervenţiei capacitatea nervos-endocrin.lre. timpurile prin mijloacele corespunzătoare dezvoltării ştiinţelor în gen..< I u r. tflţii respective. Trebuii' . din ca In ce mai mult că de bunăstarea fizică. propriu numai lui.i p .n H de sănătate a poporului. vascular şi IH. • ". ral ţ»l a celor biologice şi sociale în particular.a' s. neputînd lucra. cnlo-endotelial.

litiază biliară.ilcrgice apar ca urmare a unei sensibilităţi exagerate a l. medicamente •iitmte şi în doze mari acţionează şi ele ca agenţi patogeni. Cauze chimice: acizii şi bazele puternice determină răni şi ne(moartea ţesuturilor). cauze Kitişante şi cauze sociale. Cunoaşterea etiopatogenezei bolilor este importantă deoarece pre'•a şi tratamentul cel mai eficient se bazează pe combaterea cauiii împiedicarea mecanismului său de a produce şi a dezvolta Etiologia bolilor. acestea îmi'iniă poartă numele de etiopatogeneză (cauza bolii şi mecanismul său producere).). cauze favorizante. mal mixlinopatice sau erori de cod genetic cu consecinţe negative • > H nieUiliolismului. Traumatismele de orice fel determină plăgi şi 'litir/.li în raport cu forţa lor de agresiune. femeile prezintă mai des derft bărbaţii de aceeaşi vlrstli iifltll cronice.ui/Ho predispozante sînt cele care predispun sau pregătesc ml priiiui . boli coronariene şi insuficienţă aortlcl. frigul (determină con•-Uttic). ulcnr duodenal. ciuperci (determină micozele. uneori carihUnrua şi moartea). substanţele toxice profesionale sau extra•iloiuile determină agresiuni locale sau generale. Cauzele determinante (principale) sînt acelea care acţionează di>i 1 nsupra organismului şi produc întotdeauna aceeaşi boală. ui bărbaţi se Inttlncytc homofllla (pe care Insă lo-o transmit* . » Bolile . razele X. în unele i insuficient elucidată. electricitatea (determină arsuri şi şocuri electrice. intestinale etc. este complexă. valvulopatil mitrale* bărbaţii prt» i (Ici». radiaţiile atomice. hepatita virală etc. Cauze biologice: sînt cele mai răspîndite şi sînt reprezentate de '/ i / (iMcilul Koch determină tuberculoza). cauze predispozante. 1.iţ. Cauze fizice: căldura (determină arsurile).illci îşi exercită acţiunea lor nocivă şi determină boala se numeşte 'of/enerd sau mecanism patogenetic.inumite boli. presiunea atmosfei'rt hipobarismul (presiunea mică) sau hiperbarismul (presiunea mare) K ulcele nocive asupra organismului. Ele sînt Iile/cutate de: Traumatisme. virusuri (determină unele i n. ca şi etiopatogeneză lor. De regulă se clasifică în: cauze determi(sau principale). actinomiHollle ereditare apar ca urmare a unor defecte ereditare. paraziţi (determină malaria.1 do anumite substanţe. Dintre aceşti factori cităm: "MU/.). In practica curentă. parazitozele in. de autoagresiune (imunologice) apar ca urmare a unor I t l in inccdiiisinul imunologic de apărare-adaplare a orgunlsmu- « .

Un efort li/ic poate declanşa o criză de angină pectorală la o persoană eu o c'oronaropatie cronică. In re. ateroscleroză şi boli coronarionn. diabetul zalift rnt tiito mm « i i . dereglînd echilibrul ecologic (echilibrul e. Suprasolicitările fizice şi psihice scad rezistenta organll* inului şi favorizează apariţia unor boli. Societatea umană contemporană caracterizat! prin industrializare rapidă. locuinţă) pot favoriza apariţia unor boli. scarlatina. surmenajului şi modificărilor mediului aii' b l i ' i i l n l care se poluează. dereglări ale mecanismi lui i li. de nuloiicjresiunc etc. Cauzele favorlzante sînt cele care înlesnesc apariţia bolii.cle externe provin din mediul extern şi sînt cuprinse în grii| n.şi macroclimat nefavornbll. Persoanele în vln. degenerativ yl n celor ce apar ca urmare a unei suprasolicitări psihice şi senzorial (iiolesioiicile şi extraprofesionale.ln înaintata pnv. Condiţiile nefavorabile <le înnnră (mediu cu substanţe toxice.intă mai des cancer.il<1 şi ulcerul duodenal la adult. iniiIclndu-so ftiu/o ţi iiiocanl'iiiu» dlforite.ii 1.n Nhlemelor).menţionăm condiţiile climatice nefavorabile.sil* mul alimentelor prea calde sau prea reci pot favoriza apariţia unor boli. endocrine. recunosc în mecani inul lor do producere intervenţia negativă a factorilor sociali aminlil O uită clasificare a cauzelor bolilor este cea care le împarte \ Interne şi cauze externe: Cauzele Interne sînt: ereditare. suprasolicitări impuse de locul de muncă etc.i. 4. rujeola. i can/.ite cauzele bolilor şi memnlsmele lor de hlnt rt)ni|.iii<il. iar hipertensiunii nrtorlală esen|i. coiitr. fcivori/anto şi a celor sorind Cln. toxicomaniile de orice fel. dereglări umorale.entato au corespuns unor novol didactice ţi tl> NCli«imill/. diabetul zaharat. precum şi ca urmare a sedentari inului.1 MI.! i elor descrise l .ilil.a.silirni i l e pre/. 3. con. Reumatismul acut şi bolile de inimă de oi l ţ|lw» reuinnli:.. alcoolismul. i v la copii.) şi condiţiile nefavorabil» de vintă (alimentaţie. micro. ii dos boli eruptive şi reumatism acut. alergice.-xe. şcolarizare şi urbanizare şl-l crcnt propria ei patologie dominată de scăderea bolilor infecto-conl > <|lo<ise şi a celor carenţele şi creşterea bolilor metabolice. 5. Cauzele declanşante sînt cele ce dezlănţuie o boală care era lti« li-nUI: o alimentaţie bogată în grăsimi poate declanşa o colică bilinrl l n o persoană purtătoare a unei litiaze biliare pînă atunci latentă.Miqflril şl bătrfnii pro/lntă mal dos bronhopnoumonll. pot crea condiţii pentru apariţii tuberculozei. Unolt obiceiuri ca: tabagismul. i se întîlnesc mai frecvent la tineri. Dintru i'Ie. ateroscloro/ honln coronariană. Boli ca hipertensiunea arterială esenţială.) dereglări ale funcţiilor şi corelaţiilor dlnh C'iiu/.nic. înnl ules prelungite. supraponderalitătii.ele determinante. nevroza ş. dereglări n' llNlemului nervos central. Bolile contagioase. Cauzele sociale. automatizare.npdrme-adaptare la o agresiune internă sau externă (boli imun I n i ' . .

. care distrug sau captează agenţii paii şi îi elimină din organism. im ilmliii intern). morfologice iui iile cu apariţia de anticorpi. SINDROMUL GENERAL DE ADAPTARE Updftm pe scurt pentru informare şi orientare o concepţie carf i «rt explice modul de producere a unor îmbolnăviri. • nlla. sunete puternice. •ncepţia autorului.slress. Autorul <nj •ii-lye şi teoria este cunoscută sub numele de „Sindromul gene-r nclnplcire".î l . Stressul provoacă — după Selye — reacţii de răspuns şi nuspecifice din partea organismului. traumatisme) 111.. orice factor endo. foame. i a/e X. REACŢIILE DE RĂSPUNS ALE ORGANISMULUI LA ACŢIUNEA AGENŢILOR PATOGENI l . substanţe chimice etc.îl pun lii|n)liy. i l <!<• centrii liipotalamlcl.ildură. urmată de o i Ic alte reacţii specifice. J(»n . precipitine. care determină "l>ut o reacţie generală nespecifică efectuată de către sistemul nercntral şi endocrin (în special hipofizo-suprarenal).o-niipi.d acţiunea agresivă „stressantă" a agenţilor patogeni.iM-n. O parte din mijloacele «iilice acţionează în sensul sprijinirii acestor reacţii de adapompcnsare. 'oncepţia se axează pe noţiunea de „stress". i-itl/..i h/i<i| ( H|ic.. pe de o parte.nlivnropn cnlo iinrv."i ^i suprarontilfl. opsolermenţi şi enzime. Acţiunea directă a agentului stressaul asupra ţfilU'Ici'iiiinrt un sindrom de adaptare lorald: iullaintiliu. pro"l)c'iciilo/.1. c. organului care răspunde şi.. i i . După Selyt. fie prin compensarea funcţiei lezate nlorul altor organe ce acţionează sinergie. hM|.. nelinişte. l Uit' specifice se manifestă printr-un tablou clinic caracteristic. f i i ţ | . agentului agresor: reacţia de apărare constă în modificări metabolice. n loclor stressant se poate considera orice acţiune agresivă: in. lumină puternică. anxietate (factori neuropsihici).. organismul lonoază mobilizîndu-şi forţele sale de autoapărare. îşi d rolul n MI M >i ilupA tiiin/ttoiiM .lflcc sînt i r . medicamente. nnurohoinionnlM iatt . tlllf iwspi'C...mu . reacţiile de adaptare-compensare efectuează adaptarea şi comitea organului fie prin hipertrofierea părţii restante din organul cllv indemn de orice leziune. i l i / i i i e d i i c c l prin inlermedlul slstemu>N i>l endociin. •i i nnr/. Un rol deosebit au leucocitele şi unele celule internul reticulo-endotelial. prin care autorul şi | i| ml i înţeleg o stare a organismului rezultată din interacţiunea ( tiyrvsor-mecanisme de autoapărare.u). Uzine. aglutine. lormintt o ontilate nosologică (de exemplu barilul Koch. cart» n Niihllnla Selye in I ! > M > . durere.7. fu speri.iită de eforturi fizice sau psihice.1 ' iieinA: (actor stresiant-l i l p ' i i .l«l (iiii'iitiin-ir.i c d mai maro rol In menţinerea i/. M i .sau exogen poate cauza li* .«1.-| .il l i n u l i .

umorală a hipofizei anterioare cu secreţie şi excreţie abundent* liormon adrenocorticotrop (ACTH).. Tu mod normal există un echilibru între hormonii corticosuprrn unii p i < > . i / .n d i r / i .stress. Faza de epuizare se dezvoltă în urma expunerii îndelungate |( pn-.i p i i n : — ro7if/<'.ucuie m nfnm orlcrtrul Milei..s'//o duc M... iar organismul se adaptează. • i i l i l l i l . şi aparatul digestiv.oi o:< | . Stimularea corticosuprareu. mai prwi ..oxicorticosteronul.ni i îmi \ . CIM|I Schema descrisă de autor se repetă în majoritatea cazurilor. n\< i h i i l i i M. cu dispariţia modificărilor morfologici şi biologice produse de aceasta în organism.a însăşi reacţia de adaptare şi protecţie să fie o cciu/ft stfliii morbide şi să apară aşa-numitele „boli de adaptare". Concomitent. i i c . COHM< IM \ > .l. i i .l. \ M \ .i l l u x crescut de s t i i ' i 1 Im ni conlllcliiltii nţ|K".. apoi antişoc (80« eretic mărită de hormoni antiinflamatori). precum şi între ceilalţi hormoni secn-i" •. :. aldosteronul). în mecanismul de adaptare-apărare este angrenat şi catul (dezactivator al hormonilor steroizi). rinichiul care secretă în < rcs substanţe presoare de tipul reninei).i puternice a organismului la acţiunea cauzei stressante şi se cn= M < ieri/oază prin pierderea adaptării care a fost cîştigată în faza prn." r<i/c caic trebuie sprijinite..> iitnige după sine creşterea unor hormoni: antiinflamatori (glii «•oitiroizi: cortizon.1 umil Cili5 l c» liiiplodlcfl clrculdlKi de ini». Există însă şi |> . O nurci na a cadrelor medicale ar fi să descifreze expresia bolii î Hflyt care trebuia combătută şi expresia mecanismelor de adaptau.î l ... •. — Faza de echilibru constă într-o stare de rezistenţă crescută frtjl de ficţiunea agentului stressant. în vederea îndepărtării agresiunii şi restabilirii st/V diMIM . hidrocortizon) şi proinflamatori (mineralcorticoi do/. i > . bolilo cn dlnvuscuUire cu hipertensiune arterială. . n . i |. r . de. i i l n i i i de cotu|eslic . H ' iiiliilitdi'c-componsoic.icllvfl ( i n p| i>!i<M«]e llillnnuilorll).1111!. d^f • • ' • şi poate schimba sub influenţa brutală a unor factori condiţionali (< '«iitlilionings factors) interni (constituţie. I . hipofiza secretă'!' (stimulator al tiroidei) şi STH (stimulator somatic) care este un horni pminflamator.c. Alteori însă apare boala clinică.). i rocirţiilor de i i p . Reacţiile patologice < I | > .uli miliionţa hipofizei anterioare.. un. i p ..<i neuro-hormonale.!• 111. — Reacţia de alarmă (alarme reaction) este primul răspuns acl<ip< tntiv la stress şi se manifestă printr-o reacţie de şoc.. i l c . dar organismul reu^-v SM f n v i m H prin mecanismele de luptă şi adaptare. ' CM minim. cum ar fi: reumatismul. alimentaţia etc.şi antiinflamatori. bolile de rinichi şi allr-l Aceste îmbolnăviri pot fi tratate corespunzător prin administram c hormoni sau alto medicamente care acţionează sinergie cu mecanism^ do sflno(|(>i)c/.n. faza de echilibru şi faza de epuizare.vicii de adaptare". respon-bil do apariţia ulceraţiilor gastro-intestinale. ereditate) sau externi (pflr« t i c u l . bolile alergice. n i i a ţ i ale stressului.i . M p i i n < l c | > . în dinamica sindromului general de adaptare deosebim trei reac{ia de alarmă.

Ea • / H /d t i n d i ^mitele do autoapărare ie Qlieic In itnga şl . hipotil . pro-i' Indu-se vindecarea.). care se dilată. diabetul zaharat. agresorul. letabolică etc. .sclerozări. miocardul). Ca urmare apare o tumefiere (tu• i ) care exer citind p presiune asupra filetelor nervoase senzitive "duce durerea (dolor) urmată de impotenţa funcţională (functio laesa). imiinitnte naturală cu care omul se naşte şl o imunitate clştii l i i l i i i x l l t î l . Mai poate fi de natură alergică. după administrarea de soiuri (obţinute prin vaccinarea . obezitatea. I I | K iiiirea (muşchi scheletici. tulburările l ico. care migrează în ţesuturi. boala coronariană. agenţi *lrt sau chimici. Atrofia este un grad avansat al hipotrofiei şi recunoaşte aceHipertrofia este inversul atrofiei. Ele par în mod fizioi n u r m u re a îmbătrînirii organismul. lipsite de mijloacele iiţnuite de apărare. multiplicarea celulară etc. în rare cazuri ca urmare a unui agent micronii virulent sau în cazul organismelor debilitate. leziuni nervoase etc. disproteinemică. Ilipotrofia este un alt mod de reacţie şi constă în micşorarea •luni a ţesuturilor şi organelor.t " vinţă care favorizează sedentarismului şi supraponderalitatea condiţii pentru apariţia unor boli ce predispun la degenerări yl tulburări metabolice: ateroscleroză. se produce o invadare a întregului organism cu ii mbi cînd vorbim de bacteriemie sau chiar pot lua naştere focare iiulente secundare realizîndu-se septicemia cu alterarea profundă a ni li generale. tulburări circulatorii.1 Iure. Este miluită de inactivitate. sau din contră prin acumulare de leucocite în cantitate mare mrc puroiul care în final (spontan sau prin incizie) se elimină. Inflamaţia este un mod de apărare locală a organismului spre mina atit cauza. Ea poate să fie generală. mecanică. Itillamaţia este cauzată de agresiunea unor microbi. subsolicitare. ( j l i l uc ir . El Iţe fi de natură inflamatorie. d«n esio pietioaiă pentru autoaplrarea organismului. sau prin autoagre• . Creşterea mediei de vîrstă. intereînliegul organism sau segmentară. Aceasta din urmă poate fi activă (clnd ie obţin* ieii de vaccinuri sau este urmarea unei boli) sau pasivă. nvolutia sa inflamaţia se poate resorbi şi se produce vindecarea fără Mtflri. interesînd numai o parte. Recunoaşte multiple cauze: . •i . inflamaţiile. — Inîlamaţia se caracterizează prin aflux crescut de sînge în ca.— Edemul constă în acumularea de lichid seros în ţesuturi. efectul local fiind roşeaţa (rubor) şi creşterea nperaturii locale (calor). /'/orose/e degenerative şi tulburările metabolice se întîlncsc din IM unii des în activitatea medico-sanitară. Capilarele devin permeabile pentru conţii l u l lor. vlrui. (immunis — ferit) este însuşirea organismului de a nu nft v l < tnd intră în contact cu un agent patogen: microbi. virusuri. cit şi consecinţele agresiunii. alergică. procese de îmbătrînire (invoi. reu<le<|i>iierntiv (artrozele).

dupi l>.i 11 tinderea sa. n i l. formînd un complaif (înligon-anticorp inofensiv pentru organism. străină corpului.uiloagresiune. 11 al organismului la contactul cu anumite substanţe din mediul * lerior. Aşa se petrec fenomenele în condiţii obişnuite — fiziologice — d«r unii ca antigen-anticorp poate să fie însoţită şi de manifestări patoln» qice cunoscute sub numele de boli alergice.i . Schematic fenomenele dec urg astfel: substanţa antigenică pătrundu tn organism şi se fixează pe celulele sistemului reticulo-histocitar cfl rora le conferă proprietatea de a elabora anticorpii specifici împotriva iinliqeiiului respectiv.slncr. şoc anafilactic şi boala *«< rnlni iisupni cărora vom reveni în cuprinsul volumului.irc prin 2 poli şi incompleţi cînd se unesc cu antigenele respectiv» prlntr-un singur pol.. de hipersensibilizare smi (Ic . la care persoana respectivă este sensibilizată. ic--. i | > . mai des gamnqlobuline. Anticorpii reprezintă răspunsul specific al organismului la patru»' fierea antigenului.i fenomen biologic.. I | C K | I C unde fononioiii'lp xiloloqh <• opui In ni doile. Alergia se prezintă din punct de vedere clinic ca un răspuns m<>' l i c. alergia este expresia conflictului antigen-n licorp nuinifestat zgomotos la persoane cu o anumită condiţionare ci dilnrâ şi cu tulburări neuro-umorale.i încît boala nu se mai produce. aceştia se unesc.m. Pentru a se înţelege acest fenomen.la oslo intolor<mt<i organismului de Iii primul conltict Ml Mil>'. trebuie reţinut că pătrund* >n<n unei substanţe proteice. Uneori se pot realiza cin •. cee<i ce o doosobosle de . deternilnA l oi marea unei substanţe numite anticorp cu acţiune specifică de neutra^ lr/..iii virusală. Antigenul este de regulă o substanţă proteică. Pot să fie compleţi cîndsepotuni cu antigenele corespun/Alo. atunci cînd aceasta pătrunde din nou în organ isnii «r.|i.tnn(n ie. numită antigen.umori (anticorpii.i7.i iderqizantă (imediat. m l . l \< n<.. sau tardiv la cîteva zile).inilesta sub formă de fenomen Artlms. n i i l .pectlvfi. bacteriolizinele. n i .lari de colaps. Ei sînt globuline de diferite mărimi. Constricţiile musculare bronşice şi abdominale eocpli dispnecti şi colicile abdominale care însoţesc manifestările alergi' (!. mai des microbimit^ s. l i n i p In oue . antitoxinele.ilare.( t i \ .nnlii. la 5—30 min. Anticorpii apar în sînge şi asigură imunităţii oi<j<ini.iro a antigenului. Suirile de hipersensibilitate constau în apariţia unor fenomene tip nleiqic la un oarecare interval după reluarea contactului cu sii Nlnn[. I Idlo.'.smului prin aceea că la o nouă pătrundere a antigenului (car« iidcsefi este microbian sau viral). Tulburările pi duse sînt de natură vasculară (vasodilataţie capilară ce explică roşem permeabilitatea capilară crescută şi edemul). Antigenul este complet cînd provine din mediul exterior c. aşa încît boala nu se mal produce (s-a instalat imunitatea).• ^ • | .! .în cazul în care antigenul se perfectează în organism.. precipitinele) şi ce7u/<i/«î cînd există celule specializate în elaborarea substanţelor de autoapfl* i (i r<> (mai des celule care fac parte din sistemul reticulohistiocitar).uilicorpii apei IIU'! împotriva Nlll)iil<iii|ii| nnll<i<-Mi< .i m inrd< > > n < ! < • i . se spune că este incomplet.. ido <dc oryuiilNinU1 ui cu •lllntfliitfl rtlurql'/.

c . U i i » .i.' ( « • care susţin acest mecanism în cronicizarea unor boli ca hepatitu • i s<iu nefrita acută. m l n l g l l .Kjontului patogen.il so produce conflictul dintre organllB i n i n. r/u l In hulai n . î l . 'b iă s au siih lc ib rlllta tl.UMIII! pn cai ti . i i i o i i i< • . în r. i i apare clinic.. I :. i < > d e n > < | i i i . In cir/ul bolilor prin traumatisme această p*-h | i .Bolile de autoagresiune constituie un grup de boli cu evoluţie înde. declanşarea bolii. Sînt din ce în ce mai multe argu. a unei boli cu evoluţie îndelungată şi deoi i ' l i i t de agresivă. [ < n c u t .ii ' M I I .il. La baza acestor fenomene ar sta o tulburare 1 1 Iară privitoare la imunocompetenţa anumitor celule ale organis. " . l> « « Iu n -. Dacă în patologia aler i antigenul este o substanţă străină corpului. DIAGNOSTICUL Şl PROGNOSTICUL BOLILOR EVOLUŢIA BOLILOR livnliiliii bolilor constituie modul m care ele se desfăşoară. i. . Primul imbold care a iritat celula a «•nit din mediul extern (să presupunem un virus). în iicrst intorv. A H . In cazul victoriei ji.lii'ptaţi împotriva lor înşişi realizînd conflictul antigen-anticorp ce Iun» la distrugerea parenchimului organului respectiv şi la realizarea. ta lii. el i-a conferit tcia proprietăţi autoantigene cu elaborare de autoanticorpi îndrep* împotriva ei înşişi.ula de latenţă este intervalul scurs de la pătrunderea agentupnli"l' -n în organism şi pînă la apariţia primelor tulburări funcţlo» i i primelor semne de boală. .<> (Iccl. perioada de conva-i i'ii|fl vi perioada de vindecare. p. .T i I n c o p< iu• l.'.. Legătura lor boli cu patologia alergică este strînsă. în bolile de autoagre-celulele proprii ale organismului capătă proprietăţi de antigene..i i n i i i . «rest sens autoantigene. din cînd în cînd cu perioade de oarecaro siune şi care beneficiază de tratament imunosupresiv.inşc. ! • • .inticorpi. care elaborează autoanticorpi. • • • . agentul iniţiator a putut dispii'omplet din organism. Un punct de vedere practic.|în lor b i i l i l o urmează o dinamică ce poate fi astfel schiţată: perioada M I f i l t .u n < l i l n r N u p r a a c u t u• • lnl(|nrfltor. Această boală cronică se autoîntreţine fiindcă celu"li< cu aceste proprietăţi (autoantigenice) se menţin. lăsînd unor celule proprietăţi autoantigene. Prin conflictul cronic autoantigeni..n l . b ru s c '. adesea foarte grave. In Inncţln de i '. id itfi. i i . 1 < îlcva luni. procesul pato->• i n i .. EVOLUŢIA GENERALĂ.i/. . După aceasta. 1..nlu l «tllolnglc şi < ! < • i. o i a lte ra re a s tă rii g « n « rn l» n i l> IIIIIIIC IK « l i . In cadrul bolilor iniecto-contaglOMt i><Tioadfi se numeşte incubaţie şi are o durată variabilă de la > i ' 1. boala se cronicizează.M . i . elaborează peii idld autoanticorpi şi întreţin — am putea spune — la nesfîrşit conM> i n i autoantigen-autoanticorp. perioada de stare.uită. In evolu. l'orio. capabile să elaboreze autoanticorpii în. M I . I > M . |M •! i i u iltilc < n ii <i i i . 1 vi ho. I |.8. i nu i n .

In evoluţia unor boli cursul obişnuit poate fi tulburat de: — recrudescenţă care constă în exacerbarea bolii în perioada da stare sau de convalescenţă. în unele cazuri boala sa lermind prin moarte. C. I iieptiit pentru ca fostul bolnav să se poată readapta la condlţllla de mimcd. Un infarct miocardici . i i c l vindecată.. dar ea poate să fie şi numai parţială cu perM. siinptomc clinice şi tulburări biochimico-umorale mai mult sau mul puţin specifice bolii în cauză. stenoză piloro-duodenală sau cu o perforaţie. î l vindecării şi al recuperării totale. icpcde) tulburările funcţionale şi simptomele clinice se şterg. tulh n i . Perioada de convalescenţă şi de vindecare. Iar untofl şl a oxmiiKimhn niuilul")(|ic. d* exemplu un ulcer duodenal se poate complica cu o hemoragie digoil i vd. persoana putînd fi ( l i . (uneori destul d. K!rele medii şi medicale trebuie să urmărească bolnavul în tOit« pei lucidele de evoluţie ale bolii şi chiar după stingerea acesteia şl r»« lu.ida de stare este caracterizată printr-o serie de tulburări func(iMimle. în cazul începutului supraacut sau fulgerător.I . n exploifirllm ImnIiimico-umorale si funcţionale.biochimico-umorale revin spre valorile fiziologice.iit îmbolnăvirea. i l < i se ameliorează. De cele mai multe ori vindecarea este totală cu n-\liiiilio ad integram. proba muncii fiind martorul cel mal tidel . cu acelaşi germen. de agentul agresor şi de modul de reacţie al bolnavului i "•• pectiv. Semnele clinice diferă în funcţii» d" ixuild.ihilirea precisă a bolii pe baza exameilM Iul clime. — reinfecţia (mai ales în cadrul bolilor infecto-contagioase) constă In producerea unei noi infecţii. recidivă) constă în reapariţia simptomolor bolii în perioada de convalescenţă.t icul şi «ipoi se face tratamentul. . Un diagnostic prccli stă la baza unul tri> tament liliio Imulnmoiilat. deci a unei noi Imholnăviri. iar starea i | e i i e i . Treptat. — recăderea (reşută.-.< • po<ile complica cu o ruptură de miocard.K 11 n.tcnlii unor leziuni sau mai des a unor tulburări funcţionale care s« evidenţiază numai în condiţii de efort sau dacă sînt mai profunde pot -ip.•voim . i 11 l i . fenomenol» clini" •• ilnt loarto accentuate.i i .i*ă.c l . pe baza cărora se stabileşte diagM ".ireii «iclivităţii profesionale. — complicaţia este o formă particulară de agravare a unei boli. imie care diminua şi în final dispar şi ele. Este bine ca activitatea si it» M .. Mai persistă fenomenele generale de asteul» •. i . Trebuie combătuţi factorii socio-profesionali care au favo i i/. — suprainfecţia constă în adăugarea unei infecţii bacteriene MB « emulare în cursul unor boli virale sau în suprapunerea unor agenţi ml« ciohieni noi în evoluţia unei infecţii bacteriene.) n K i nost icni constd tu sl.u e chiar şi în condiţii de repaus. DIAGNOSTICUL BOLILOR t. r<-ilo.

alimentaţia (şi felul ei).. i ( . ritmicitatea lor vi'ntuala legătură cu anotimpul. i l c M I I I I . I M I I I U I i li iiiciisluillll'. c o n N | H l r « i ) | r t .s'poc//a prin care bolnavul este cercetat . f l d or e n ta c l i n t i * « l i a u i d e - .Istoricul bolii constă în relatarea de către bolnav a suferinţei Ini care ne consultă. i u « •• vor M I I I | | | C I M | | NiiluMfiiidlbiilnrl.SUpm I l i n l I i i l i i i j i r i lllioi . ) ! ( | ( I M r înlcniOi Olfll liimlmilr ( I n .n-laţii usupr.|)iinloi i i . Anamneză cuprinde interogatoriul şi istoricul bolii.ilcţel loi. . domiciliul. membre) şi se vor controla diferitei» ti/lolocjiro: flexiunea şi extensia capului. Tot prii» < ) l l ( l l i r | | | l i .ma vertebrală.iu şi a palmei a tegumentelor şi organelor dii H'(|iuiil. de cine şi la ce unitate me i. < oir. antecedentele eredocolaterale (sufe' • • I o rudelor de sînge) antecedentele personale fiziologice (menarha. i h • ! ( • IM i c ( | i i l . condiţiile de viaţă ( ii-siunea. i l | i . fiindcă uneori bolnavul omite.••mm lîngă bolnav şi să-1 ascultăm fără grabă. lnţ|hlimll etc.i' să se afle împrejurările în care apar simptomele. vîrsta. plinn) ( ' f i u l M. N i ' t i Ni bi l i i n t e a . //i. nxllnrl. diagnosticul stabilit anterior. Se vor obţ i in n Iii privitoare la consultaţii anterioare. n i l l n Iu fum I M ' di* iniynu i l r i(". Prin p... Pun p .i /nuci lor de '•xtindi'ie.Iul de început şi evoluţia ulterioară a simptomelor clinice. i l n l f i i . eventualele formaţii anormale de i i i i i i t c şi mucoase. — Interogatoriul constă dintr-o serie de întrebări adresate bolnft' u i privitoare la identitatea sa.l i i ţ n . i . Kxiitncnul clinic obiectiv foloseşte următoarea schemă generală car* mii» srt intre în obişnuinţa examinatorului (să devină reflexă). tinlcimontcle urmate şi eficienţa lor.(Iute utile diagnosticului. conformaţia diferitelor segmente ale corpului ( olo. eforturi fizice sau psihice etc. •n/n sau uită unele manifestări importante ale bolii. condiţiile de muncă. p l M i l i i .vm obtim. spre a primi cît mai l i . la eventualele examir M Unice. /'«/porru folosoşto simţul pipăitului prin aplicarea şi apăsările « i l i i t a deqoteloi :.ilpare so vor localiza evrntiwlolo puncte durei hi. Este bine să se Mirt c'u întrebări suplimentare. i . Se vor consemna observaţiile privitoare la CU» ii'<| iiim>ntolor şi mucoaselor. n i l . î l . stări con-uiilo. conversaţia fiind totuşi discret dirijată.din creştet pînă tn< i " . d prima menstruaţie) sau patologice (boli de care a suferit mai uto). bazin. 1(1 trebuie să fie dezbrăcat. t n i i n n . mişcările coloanei • iii 1 şi membrelor etc.prima este etapa diagnosticului clinic în care diagnosticul se iicşte în baza simptomelor (semnelor de boală) clinice pe care ni Io a bolnavul anamnestic (din istoricul bolii sale) şi cele pe care le • li-nţiein prin examenul obiectiv.Pînd la stabilirea diagnosticului complet se parcurg mai multe MO .I.\ < > i ' . evcnl u . insistîn-. să se dea atenţie tuturor simptomelor care Io î n l .i l' n | . şl •< vor deiortt « . Pentru aceasta trebuie adesea să . Discuţia cu bolnavul trebuie să iilliirt de solicitudine. indicînd data şi modul în care a apărut boala. întotdeauna examinîndu-se întregul chiar dacă suferinţa pentru care ne consultă este localizată " i i m i M regiune.

în prezent se foloseşte un aparat im in ii . capabile să piu «luc.i Mmete sau zgomote pe care le apreciem şi le evaluăm în corelaţi* cu cHi'lalte date obţinute prin examenul clinic. i i i i i n i i . Cap. Trebuie creată obişnuinţa pentru a se tace numai exani/Mrtr//<. Diagnosticul de sindrom eitt numai un diagnostic de etapă. se pune diagnosticul de sindrom ideile. Pe baza Iul con-liiid toate datele obţinute — se stabileşte prima etapă a diagnosticului: diagnosticul clinic. cm n dispare la scurt timp după încetarea compresiunii.iloare unor organe cu conţinut gazos sau lichid.•.c» tegumentele etc. < hldtă cu auscultaţia se încheie examenul clinic. necesare. Indiferent do locul nostru d* activitate (dispensarul din . inima.i pe regiunea de auscultat. cu simptome comune mai multor boli.sini deosebite în condiţii patologice faţă de condiţii fiziologii • Org. l'crcuţia foloseşte tehnica de punere în vibraţie a unor orgunc cu conţinut gazos. Auscultaţia foloseşte simţul auzului. < mina dreaptă degetul mediu de la mîna stingă care este aplicat pe K -«jluiiea do percutat.ct examenului clinic.i do a deosebi elementele patologice de cele fiziologice se < i liga iu timpul prin experienţă şi observaţie. lixamlnările paraclinice completează investigaţia în vederea precizării diagnosticului. în multe cazuri însă se stabileşti prin M .<•/<'/oi-cop biauricular care se aplică pe suprafaţa de auscultat con pim/. subliniem şi faptul CA «X/«ffl cHevu e. DM «xomplii. plecînd de la diagnosticul clinic. vasele. La început se apln > ureche. Astfel se recurge la examinările specifice suferintr! Mispectnle pe ha/.a examenului clinic. Treliulf întreprinsă o largă activitate de educaţie sanitară atît cu bolnavul. a acelor examinări car* •lut cunoscute si recunoscute ca elicionto. Un alt exemplu este acela al sindromului febril enio poate evolua în cadrul multor boli. rare uneori solicită efectuarea unor examinări <le»N|iM' care ei „au au/it" că „pun cu siguranţă diagnosticul bolii lor".ista tehnică numai diagnosticul de sindrom.il crescută. In ca/ul edemelor la locul compresiunii apare o uşoară depresiune. Se contraindici efectuarea „do rutină" a unor examinări care n-au nici o legătura cu diagnosticul clinic. De regulă se ascultai p l .i citate.melo cele mai frecvent percutate sînt plămînii şi abdomenul. In majoritatea cazurilor se stabileşte diagnosticul corect fi conipl' l numai prin examenul clinic. In l)<i/. aşa cum s-a prezentat nun MS . adică un diagnoil Ic «u n sforii mai largă. De regulă se percuta ritmic cu degetul mediu de i . complotat şi motivat prin examinări complementare. în acest fel se obţin sunete cu tonalităţi variei' cmo . hol! cur»' comprimă sau obstruează căile biliare sau boli care evoluează cil liemnliy. Iiislsllnd asuprii efectuării numai a examinărilor paraclinlco noe*-«nr<«.xoni/fidr/ rare trebuie c/ec/uai» la orice bolnav pe» cure U coiiMillAm. dur acesta poate apărea în cursul mai multor boli: boli de ficat. Stabilirea diagnosticului clinic este uşurată dt examinarea corectă. <'tt şl cu dpai liiicHorii săi. l ' i i n inspecţie şi palpare se vor căuta şi eventualele edeme ( I n qambe si In părţile declive) prin exercitarea unei compresiuni do/alo. după care se stabileşte diagnosticul finul. In raport strict ru diagnosticul clinic. abdomenul. amănunţită şi sistematică. în acelaşi fel se vor examina şi eventuulnln tumori.

viteza de sedimentare a hematiilor şi reacţiile l>entru infecţia siiilitică. iar ulterior săptămînal sau 'îmi des. diureza. In două xllo. Datele culese de la bolnav prin examenul clinic trebuie să fie sistematizate şi introduse în foaia de observaţie. Rezultatele explorărilor paraclinice trebuie aduse imediat după ce •. ca şi în cea mai specializată clinică universitară) şi anume: determinarea tensiunii arteriale sistemice. « Se va termometriza imediat după internare. deci să tindem să stabilim diagnosticul etiologic. precum şi comportamentul său. Se vor nota: atitudinea. la indicaţia medicului).. De asenenea trebuie precizată şi forma clinică a bolii: uşoară. procesul yhidliii «chipul cart ob- . mijlocie sau l m vă în funcţie de intensitatea şi durata simptomelor clinice şi bioluinico-umorale. Se va menţiona dacă bolnavul este sau nu în stare de cunoştinţă. In /Ude imediat următoare se efectuează explorările paracliniot ". se mott» « documentează etiologia bolii.-au efectuat şi prezentate medicilor pentru a se stabili cît mai repede diagnosticul final. l n cii/.evoluţia bolii" HO consemneny. .ft /lInie. examenul sumar de urină. După ce toate aceste date au fost consemnate în foaia de observaţie i3«u după caz în foaia de examinare clinică) la locul rezervat pentru "In t ia bolii".rt bolnavul în vederea evitării eventualelor fenomene de in• < \\\\i\. istoricul iiulli actuale. în stabilirea diagnosticului trebuie să tindem la precizarea şi a liologiei bolii. Se vor înregistra deci datele generale.ile organismului In i". Pentru persoanele care prezintă supraponderalitate este indicată şi determinarea glicemiei ci jeun şi colesterolul. se întăreşte. apoi de două ori pe "l (dimineaţa şi după-amiază) sau ori de cîte ori o solicită medicul. In raport cu acesta se planifică examinările şi se •••r/. 'iiunfirul scaunelor.urile de urgenţă se administrează medicaţii corespunzătoare i In lipsa unui diagnostic complet şi definitiv. iar pentru cei cu acuze dispeptice se recomandă efectuarea reacţiei timolCadrele medii au un deosebit rol în pregătirea fizică şi psihică a liolnavului pentru aceste explorări şi în testarea bolnavilor în vederea ivitării administrării unor substanţe faţă de care au sensibilitate particulară. peni ii a introduce cel mai eficient tratament: tratamentul etiologic. în afară de cazurile ' i | i ' i i ţ u medico-chirurgicală este bine să nu intervenim cu tratament ^ fimenlos. stadiul său evolutiv şi eventua-'•lente funcţionale ale organului alecUit şi . examenul obiectiv. pentru a nu influenţa valorile explorărilor paraclinlc* ni i n n introduce încă de la început cel mai eficient tratament (după illii'M diagnosticului). se face o primă interpretare clinică şi se stabileşte nosticul clinic. După aceasta se face planul terapeutic si se începe t iată-' nimpunzător. starea de nutriţie (bolnavii se vor cîntări în mod obligatoriu la internare.cel mai îndepărtat sat de munte. fizionomia. i i i l n l c a . cele anamnestice.1 uuvulo mal ileN sau mal rur. dnprt care diagnosticul se perfectează.

Prognosticul îndepărtat se referă la: — vindecarea completă fără urmări sau vindecarea cu urmări. cxplorflrllo cu rezultatul lor. I s-a acordat întotdeauna nune importantă atît de medici. . ImlUuront de studiul uvolutlv fll bolii.se vindecă"?. prietenii ne cer să le spunem dacă „este grav"? „durciiză mult"?. Se deosebeşte un prognostic imediat şi unul tardiv. Observaţia co tidiană ne arată că adesea leziunile mici au un răsunet profund psihic « • u «Horarea comportamentului bolnavului. PROGNOSTICUL BOLILOR Prognosticul semnifică evaluarea viitorului bolnavului sub aspectul evo/u/k:/' imediate şi tardive a bolii sale. In flroti. Ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă şi de munt'ft IM Norieldteo socuilisld creează premisele evoluţiei mai favorabile M unor tinlioliiAvIri. prin introducerea de noi mijloace terapeutice.ce va fi cu mine" înainte de a ne întreba ..iu (mjentul patogen) şi efect (răsunetul fizic şi mai ales psihic al < \ < Mă).ce boală am". — starea afectivă şi psihică a persoanei în cauză. Prognosticul imediat poate să fie: — bun cînd se prevede o însănătoşire sigură şi fără urmări. Aceasta scoale tu evidenţă rolul personalităţii bolnavului care se interpune între c. In evaluarea prognosticului trebuie să ne ferim atît de un optimism exagerat care este dăunător. so evaluează prognosticul bolnavului respectiv. Bolnavii. — durata posibilă de viaţă a persoanei respective.. trebuie Sft SC depună" toata ciulim l l r vi nfl NU npliee cele moi moderne mljloaoodo tratament ponţi u M Nfilvn bolnavul. cn urmare a evoluţiei ştiinţelor biologice în general şi a medicinel fu pnrtlculnr. Compensarea sau chiar supracompensarea anumitor defiri* se realizetrză şi în mod spontan. cît şi de bolnavi.sta eUipă. cît şi de un pesimism descurajant. De asemenea trebuie să considerăm şi unele posl Mlltflţl ' ! • • evoluţie iieiiştoptate numite do profesorul luliu Haţleganu „Niirprl/'.iilolcxjlce". rudele. — rezervat cînd nu există certitudinea unei evoluţii favorabile» — infaust cînd se prevede evoluţia nefavorabilă. . cînd diagnosticul se cunoaşte sub toate aspectele» •nle. cer experienţă.scapă"? Răspunsurile la aceste întreb<1rl sînt însă foarte dificile. . din ce tu ci» nuil eficiente. Trebuie BA ţinem seama că prognosticul se modifică în timp. prudenţă şi cunoştinţe te» rneiiiice.. în timp ce la alte persomi» li'/iuni mari sînt bine compensate fizic şi mai ales psihic. în mod particular se vOf evalua posibilităţile sale de activitate. exitusul sau imi nenţa acestuia.. persodiw relntogrîndu-se temeinic şi de durată în viaţa socială. Adesea sîntem întrebaţi de bolnavi . Curioscîncl posibilitatea existenţei acestorn. Multe din măsurile terapeutice tind sprijine această tendinţă naturală. tratamentul şi evoluţia bolii. !n vlndemi . — posibilităţile de reintegrare socială.K'ivfl bolnnvul. de regulă în bine.1 mim cn/iiri deosebit de gnive.

Tniltiun-iilnl chirurgical constă în îndepărtarea părţii bolnavei imihînnl i i l n lat printr-un act operator sau prin favoriznren vinprin ml)l<Mic chirurgicale: Incizii. contlIiiilnclu-se în funcţie de evoluţia stadială a bolii respective. decise de către t)i'<|<mele politico-administrative. In unolo cazuri orFifeclnt Mii'l iotul si ireversibil compromis so poato înlocui prin i i i i l n (cn de < \emplu rinichiul). Tratamentul preventiv (profilaxia) constă în aplicarea unor măsuri torc urmăresc să împiedice apariţia unor boli sau dacă boala a apărut le urmăreşte prevenirea complicaţiilor sau vindecarea fără sechele (urmări). drenări. Tr. nlteorl Intervenţln MM i/t'fi/rt pentru pie(|Atirc<n blolo<|!rft şl piihicâ a bolnavului. J. 2. Ele încop l i i i .9. unele.unentul curativ constă în aplicarea unor măsuri ce urmăresc n suferinţelor sau vindecarea bolilor. Individualizată. Toate aceste probleme sînt pre• In cnpilolclo următoare. ştiu prin prote/o (In mod doonpii ih ii '| i>) Uneori trnUimentnl cliirur<|i< < i l are caracter de unimiţft i II In peifornien on|niieloi (iliduinmale). uşurarea suferinţelor sau vindecarea lor. In prezent deosebim trei laturi ale tratamentului: preventiv. urmărindu-se împiedicarea apariţiei unor complicaţii sau vindo»fiicfi cu sechele. TRATAMENTUL BOLILOR (principii generale) Tratamentul cuprinde totalitatea mijloacelor prin care se urmăreşte prevenirea instalării unor boli. Profilaxia bolilor cuprinde un complex de acţiuni.il. ponderea lor însă fiind i tu luncţie de boală şi bolnav. Profilaxia secundară cuprinde: depistarea activă a bolilor In iliidlllc iniţiale şi tratamentul adecvat în condiţii de dispensarizara ni tlvfl. curativ şi recuperator. în trecut întreaga activitate medicală se reducea la tratamentul curativ prin care se urmărea ameliorarea sau vindecarea unei boli. comune pentru orice suferinţă. piecum şi la tratamentul complicaţiilor acestora. In felul acesta se deosebeşte: 1. A1rt.1. organizate şi efectuate de către perHonului medico-sanitar în colaborare cu organele administrative de rolo r l locale şi cu sprijinul larg al populaţiei. prevenind instalarea unei boli ( p i l i i prevenirea instalării factorilor de risc generatori de boli).iui inieivuiitin <"'' Aninai caracter de explorare .vu(//o terapeutice cu caracter general constituie un grup de cm<• se iiplică la majoritatea afecţiunilor. Acţiunile profilactice se eşalonează pe o lungă perioadă. altele cu o aplicare ii. Iar • -n/. Profilaxia primară ce cuprinde: depistarea activă a factorilor •i i Isc ai bolilor şi ameliorarea sau suprimarea acestora pentru a îmi <llca apariţia lor. Aceste măsuri sînt medl(siiu) chirurgicale. i n l c de declanşarea clinică a bolilor. Profilaxia terţiară se referă la depistarea activă şi precoce a bolllur. Tratamentul curativ medical dispune de o serie de mijloace iillce.

indicîndu-se în multe cazuri pe o perioadă îndelungată de timp. ca şi a repausului la pat. . necesita prelungirea i MM. [ > e r | . i i m l t i i medic. migrene şl Insomnii cunoscute sub numele de „devianţă psihică". încetinirea proceselor metabolice. In perioada lor activă şi ori de cîte ori se simte nevoia de odihnă.1.i de cele socio-profesionale ale bolnavului. pentru o perioadă de cîteva zilo. Se indică în primele zile după instalarea infarctului miocardic (extins). Pielungirca repausului absolut. repausul era singura indicaţie terapeutică. la diminuarea funcţională a marilor viscere (în «pecia l a aparatului cardio-respirator). tulburări în circulaţia şi oxigenarea cerebrală. M I .. tendinţa l(i hipercoagulabilitate sanguină şi boala tromboembolică.. In (jenei ii iiumia mini < . ' uiltiUl mult după introducerea anticoagulantelor în terapia acestor Repausul la pat: bolnavul păstrează repausul la pat avînd permisiunea şi chiar indicaţia de a se mişca. Durata sa est» Individualizată. pudrarea părţilor expuse la necroză etc.. îl pînă la consolidarea deplină a bolnavului..illa (umilirile . • — • Repausul absolut pentru un membru sau mai multe se indici în fracturile membrelor pentru o perioadă de cîteva săptămîni şi In I x i a l a Iromboembolică a membrelor. ..9. Lipsa posibilităţilor de i < . dureri de cap. l i n imun •. dar se indică limitarea la strictul necesar. evaluat» tle medicul cardiolog.. dai . necesită mănurl de prevenire a escarelor de decubit.u ile. scăderea obişnuinţei de a lucra. ii .l i o l i M v i i l u i necesită prelungirea repausului în condiţii dt »pllali/ai< . . Midiiiile socio-profeslonale alo bolnavului.olini. L I I Mipi. iun. schimbîndu-şi des poziţia. • ' Mituri do orlcp activitate profoitonalăi iau puf- ..>. redori articulare şi artroze.ife n total. AIAturi de aceste electe somatice s-au evidenţiat şi o serie de lepernisiuni psihice care apar ca urmare a unui repaus prelungit: seu» fierea lacultăţilor psihice.i repausului şi regimului igieno-dietetic în condit.1.i . i i e . .i l i u medical este direct proporţional/i cu 1 . bolnavul ştirul nemişcat în pat. în trecutul nu prea îndepărtat se menţinoa acest repaus 21 zile.. rtnd •« acordă concadlu medicul. o readaptare profesională deficitară. profesionale de orice fel. Durata fui csle strici individualizată în funcţie de condiţiile biologico-umoralo. iMii pi <>!<••..' . Ini i • . Repausul absolut nu admite nici cea mai mică mişcare.. S« IndlcA In perioadele de evolutivitate ale bolilor acute. In ultimul timp diirnta sa s-a restrîns ca urmare a introducerii unor medicamente cu mecanism de acţiune etiologică sau patogenetică. precum şi în urma cunoaşterii — şi recunoaşterii — unor urmări negative ale repausului preluiHjit: tendinţa la hipotrofie musculară.r. •. Uneori. u i . Igiena liijuroasă. apariţia plictiselii. la supraponderabilitate. FOLOSIREA OPTIMA A REPAUSULUI IN CADRUL TRATAMENTULUI Repausul a constituit în toate timpurile un element de bază al tratamentului. în mod deosebit ctnd sini însoţite de febră şi alterarea stării generale. treptat durata lui s-a redus (pentru motivele montlnnute) la 5 — 10 zile în funcţie de condiţiile fiecărui bolnav. cearceaf curat şi fără cuto. Repausul relativ se indică în perioada de evolutivitate a bolilor.

senzoriale sau psihice.).i l < o parta iilllinen . . . i 1 i.'ioannlor ce efectuează activităţi profesionale predominant cu ' ' • n i morgctice. fotoamatorlsmul. sprijinindu-se prin mijloacele cunoscute. Important este că orice concediu medical să se acorde în vederea Mcuperării bolnavului şi să se acţioneze în sensul recuperării sale. i . lurism etc. bene d do concedii medicale mai îndelungate. trebuia *<1 ne întocmească un plan de tratament — şi respectiv de recuperare — /ic care medicul şi bolnavul să-1 respecte întocmai. jilii'1 7—10 zile pentru convalescenţă şi consolidarea vindecării. El trebuie să • M ' întindă pe toată perioada de evolufcivitate a procesului patologic. lucrări de tîmplărie. i r o a unor muzee. nnlrciilndii se ş\ r< . de coordonare. m ' a anal hrtlno. Repausul în condiţii de invaliditate. în unelo 1 ' i i convalescenţa este mai îndelungată: hepatita virală. construcţii mecanice.i nrllle corlU'dle şl In (|cneinl l i > . tuberculoza >ricare localizare etc.d în gradul III de invaliditate..M I I | . legătorie de cărţi. înot. Ini |M < | i > uită parii» (•(•(•(•«/A condiţii sn m l i < .li i . rnno. . moilei.pei i. ca şi în perioada de invaliditate. în funcţie de qmdnl lor da M I .ili/imlu-. sport (tenis. în\ . descifrarea unoi partituri muzicale.flal. • negativi 'i'rtiu! n (MUS pasiv prelumjit şi dfl posibili! n .1 UDO! i noi.ue de. Durata repausului pentru boală este strict individual.r. In» ante mai ales pentru indicarea felului cum trebuie folosit raţional nr.| I > lUpra* ". i | .ul. cum ar fi: imfirltul. Controalele medii K / C şi revizuirile periodice ale comisiilor de expertiză medicală şi rea capacităţii de muncă trebuie să constituie prilej pentru rezultatelor şi pentru reajustarea planului de recuperare în rt cu noua situaţie. caro exclude . iar reluarea activităţii cu program redus. sculptură. activităţi In aţe-! • • do modelare. v l / i i . .m l u m (le alto i ii|inclinil tiiiic(l()iml«. In timpul concediului medical. dru-• . relua» ulterioară a activităţii cu program complet. nsplrnţiile şi dorinţa fiecăruia: lecturi diverse. In legislaţia ţării noastre sînt 11 ri grade de invaliditate: gradul I şi II cînd nu se admite nici UB fel ih< cictivitate în sistem organizat — se acordă deci persoanei respective repaus profesional total — şi gradul III de invaliditate cînd se reiluco programul de activitate la o jumătate de normă. Persoanele ce activează în locuri de muncă cu se 11 mari energetice. le este indicat să-şi petreacă repausul efectuînd i i ţ ! cu solicitări predominant psihico.SV mai poate considera: repausul fizic şi repausul intelectual. i.. precum şi de condiţiile o-profesionale. cînd este nevoie de repaus profesional înde-ini în funcţie de bolnavul respectiv. cînd programul de activitate se reduce cu un sfert de normă (în 1«M|islaţia noastră se poate indica pe o durată de maximum 3 luni pe an i nlcndaristic) sau poate fi redus la jumătate cînd este necesară încadrai i . 1'eisfHinelor care efectuează o activitate profesională cu solicitări uc mari.• ! .se la flnnl •i i it|)ncltrtlll Inncţlonnlo a oiii'inlMiiului In 1iilie(|!nie.. Iniil* i" u l m un n-|>flus medical activ. i i < . li se recomandă ca în timpul repausului lor profesional (eclue/o activităţi cu solicitări predominant energetice.i. M M .

i i i r o a din timp a readaptării profesionale. Iar In Inni-i <lo 1900—2300 calorii. Aceasta trebuie să fie consumată în asemenea cmititute totală.-ilc 4. măsurată în centimetri. vîrsta. plastic şi catalitic. In mod cu totul general (valabil numai statistic). 30—35 culorii pe kg greutate corpornlft In l>tti*onn<> cu nctivitrtţl ce necesită eforturi moderate. 1. „loisirs".de adaptare" sau „boli ale civilizaţiei actuale".1 calorii. Această raţie asigură şi nece. greuliil<-. Amintind nevoile energetice. vorba de repausul impus de o suferinţă. NoroBltăţllo energice alo organismului pot fi acoperite In telul imtifttnr: la adultul normal într-o zi 25 calorii pe kg greutate corpornlfl In roiulltll do ropnus la pat. i ţ) de proteine 4.3 cal o r i i . în strînsă corelaţie cu solicitările locului < ! • • muncăi ou solicitările extraprofesionale. fio că este vorba de timpul liber extraprofesional. (!o| ol>rul medic Aulus Cornelius Celsus arăta că „schimbarea felului do. trebuie să se reţină că l g do i j l u rUlo furnizează prin urdore în organism 4.n »tor« lin l llmlct' fn. lipide. să permită deci o viaţă activă completă \ » < i > fuvIonnlA socială şi familială în condiţii de confort. In r i Mucezii de „bricolage" ca mijloace de tratament preventiv îm-polriv. încît persoana respectivă să nu depăşească 15% şi să nu sfadă sub 10% din greutatea ideală (la bărbat egală cu ultimol» douu cifre ale înălţimii..2. Scopul oricărei activităţi recuperatorii în peHo u. studii din ultimii zeci de ani arată rezultatele buno î l ' .u n oi activităţi cuprinsă sub termenul de terapie ocupaţională sân ' •\ do ergoterapie.MII ni «N. anotimpul.In ultimii ani se insistă mult pentru folosirea raţională a repauNulul. t'uiitru a ii raţională alimentaţia trebuie să aducă un aport adecvnl fte material energetic. .i ] . astfel ca să se menţin <1 «• Uroulate IdeuKi-stabilă.vitmnino şi minerale. în prezout (llwutută. fibre alimentare şi apă) ă/i proporţie corespunzătoare necesităţilor metabolice al9 persoanei respective.ii ic mori.lco înmii 40 :•() (-Miorii !><• kq gr«utate corporală la persoane ca efectuoa/. Ideea nu este însă noua. Astăzi americanii vorbesc de „hobbies".• c-ste lupta împotriva plictiselii. 9."i înlătură oboseala". 41—45 colorii p« k<| ur«utat« corpornlA la persoane ce efectuează eforturi li/. aria geografică. R i. minerale.i. Mai mult. < »u tliţll climaterice şi de sol. l g de lipide. înălţimea. fie <'ă «<slo. iar la femei cu 2 kg m n i puţin faţă de aceste cifre — după o formulă mai veche. vitamine. cu sexul. inniic. nevoile cnlnrico n1o unei persoane de circa 70 kg ce efectuează o activitate cu • «forturi fi/.') (i!) g) şi glucide (250—300 g).9. particularităţile individuale.i bolilor zise .1 calorii. vo-(| ot.iusul impus de anumite suferinţe nu înseamnă deci absenţa orieărol K livităţi.iro mijlocii sînt acoperite la bărbat de 2500—2800 calorii. Aceste calorii sînt asigurate dof hlliuiiilno (nnimulc 60 g şi vegetale 40 g) grăsimi (animale 40—60 g. ALIMENTAŢIA RAŢIONALA A OMULUI SĂNĂTOS Şl BOLNAV Hrana sănătoasă se consideră aceea care conţine toate principîilt alimentare (proteine.• . l do convalescenţă sau de consolidare a convalescenţei bolilor cn>m. glucide. conservarea obişnuinţei la efort şt | M i .

Persoanele care traniplrtt 'i lurrotT/.. l i n d // KitioiHiki « <iimn-nta(lc mal /robu/e aă rejp«c(« şt alt* ilvllutin.!()% din raţia calorică. cu valoare biologică mare (lapte. carne( /fl..la o . Practic cei mai mulţi oameni ar trebui să consume cel puţin Himătate din mîncare în prima parte a zilei. ole fiind bogate în acizi graşi saturaţi (cu potenţial aterogen mat mm o). gravide.într-o i'iitcjţie normală aportul zahărului nu trebuie să depăşească limidi. I . bătrîni.fl l . Vara eito 1 n rmitltnlr .nYi în r. la fimiază cu prietenii.I.Aceste calorii trebuie să parvină organismului în 3—4 chiar 5 mese lopartizate pe întreaga zi.5 g pe kg corp greutate ideală. l'ii l cm rectifica dictonul amintit în sensul ca aproximativ 50% din calmii să parvină organismului înainte de începerea activităţii profesioiwlo.1 o stare de irascibilitate crescută... iar seara dă mîncare la duşmani" este valabil nutuni în măsura în care activitatea se efectuează în prima parte a zilei.. calciu. 'ralurile ele. i 11 . Zaharumfinate sau suprarafinate este bine să fie evitate sau consumate «mlităţi minime (cu prilejul unui recent congres s-a arătat că . Excesul de dulciuri clolUirt apariţia cariilor dentare de 3 pînă la 8 ori mai frecvent dorit . /• (/Mur/ conexe a/o sa/e: ijlonn rnvH. ! i ui i ridicate tiu nevoi mal mart. (| nu •• Ulto ei im im o|Ht im ...5—2. Se preferă glucidele provenite din fructe. Ultima masă se recomandă H (\ ţ i e luată cu cel puţin două ore înainte de culcare.ate de aproximativ 2 litri pe zii în rnntltato i n h . cereale şi miere pentru că ele sînt uşor asimilabile. ouă).'i iu mvii. M/w/d/e/e (oligoelementele): sodiu.. perioada de alăptare etc. r organismul de vitamine din grupul B şi prin aceasta favorl. Lipidele pot furniza între 25 şi 30% din raţia calorică din care i| i. V//f/fi»/ne/o trobuio să provină atît din alimente de origine animalii 1 "<'(jotal<1. cobalt. nipru. Acesta ar corespunde la 1. fluor ctc. vitamina A şl D. i M I | I .im i de origine animală 1/3 pînă la maximum 1/2 din cantitatea toi ' i l . ' • • • ..mlit.dimineaţa mănîncă singur.inc.). enterocolopatii.i:. greutate lili'dlă. i i i ' o ) .lichide. i .vor/V f / .... /. Soroci de bucătărie (CINa) nu trebuie să depăşească 6—10 g l. potasiu. Pro t einele pot furniza între 15 şi .10% din totalul numărului de calorii"). Produsele zaharoase rafinate iloiormina afecţiuni digestive (ulcer gastroduodenal. crescînd în anumite condiţii patologice: disproteinemii.. Repartiţia principiilor alimentare. restul Î M I ! fi de origine vegetală (aceasta revine la l g pe kg corp. Fructele şi /arzavaturile conţin vitamina C. M mo..i m. i «<Hto noco:. dlucidele pot furniza între 50 şi 55% din raţia calorică globală mtre 4 şi 7 g pe kgcorp. carne. fosfor.i n | x • ! .1/111 unui consum normal de dulciuri.MII t»i< i l < > Intoqrltntctt (lonllţlel. grăbesc apariţia diabetului zaharat la persoane predispuse.. parvin în cantităţile necesare în con!« unei alimentaţii echilibrate şi suficiente în legume verzi. Vechiul dicton . Ele trebuie să fie în proporţie de 55—65% de "ilqine animală. fier. Dulciurile în exces pot doteri <>l)o/i lalea şi ateroscleroza cu toate consecinţele lor. pentru a se nslţjura o bună digestie şi un somn liniştit. iar lapteh» ntp|«» Iul conţin complexul vitaminei B. pro1 îmi şi la copii.iicii huoalA ( p i t i t pUtilIna iallvnrfl)i .

i. trebuie să conţind •.linie.ilniientar mărit şi numai în 10% o tulburare endocrină. nportul « ! • . .\. H ! K -ulnritAţl: cnnlllnli'ti nllmeiilrlui i i ' . e i v l l e hi temperatura dorită de persoana respectivă (evitîndu-se aiiiiienlelr prea reci sau prea calde). — ni i montele trebuie prezentate cît mai estetic — apetisant — penii u a nulii pofta de mîncare prin mecanism psihogen (cînd se realizează 0 secri-tie mărită de sucuri şi enzime digestive). adăugirile în exces de condimente iuţi (ceapă.ni' ..e contraindică tahifagia (mîncatul repede) spre a evita supra solicitai eu restului aparatului digestiv.irlivitatea de educaţie sanitară se va arăta că toate alimonlei' .. aperitive. ea fiice parte din cadrul „vieţii roţionnlo" Allinriil.h » au uneori rol de medicament. dacă acestea nu contravin gastrotehnicii actuale. i | i cît mai apropiate de cea ideală. stimulatoarele apetitului. i l i m e n l .. supe.• . timp scurt.de Ixilnst — fllirplf nllmeiilnir iielnile sA ( i e ceva mm m.i . cît şi după pregătirea lor culinară. irijimul alimentar echilibrat.. — alimentele trebuie sa aibă un aspect cît mai plăcut şi să fie ' .. i împotriva hiperponderalităţii trebuie să înceapă din mlcft COjn l.. pun . evitarea sedentarismului şi pro mo v n i «M misciirii sînt cel mai potrivit „medicament" pentru menţln«« 1 rci mir i < | i e n l .i i l r . i l i m e n i i .i se/. ci este prefeml>llă fierberea la o temperatură mai ridicată. tradiţiile şi obiceiurile din aria geografică a persoanelor i« p<-< tive. — după mese se recomandă o scurtă siestă. pun lămurirea mamelor de a nu-şi supraalimenta copiii. alimentaţia trebuie să respecte particularităţile strict individuale • î l ' lu'caruia. i raţională are în considerare şi vîrsta.i că obezitatea recunoaşte în aproximativ 90o/0 din cazuri un • i p o i i . . Igiena alimentelor va fi cu un gr«d înmii de vigilenţă în acest sezon.. ' In iicest anotimp.i la hillrinl ore urnu'il'. nl«i ren f l / l o l i i ( | i c .-.Alimentaţia în timpul verii va considera pierderile mai mari d« I n i m i . ardei)» — in procesul de pregătire alimentele nu trebuie să fie fierte timp IndaluiHi'il (se distrug vitaminele şi alţi factori nutritivi).1 .m m l .I n p l .i le în exces pot duce la obezitate (în special dulciurile ţi frtiM". sînt recomandate 1<I Im '«-pulul mesei. i <i(lul(ll tineri p<»ntrv l . i . i |.— -.| .iţl. .i o oarecare cantitate de balast (celuloză etc.onul.l « . prin măsuri igienice trebuie evitată perisabilitatea alimentelor.i pi'rsonnolo (inelfi cli« o l H(K» l 'îmi cnînril p(< zi. ambianţa plăcută în care se serveşte masa are deosebită impoilonţâ. — alimentele nu trebuie să fie prea rafinate.. sfecla roşie sînt „medicamente" penlm bolile dr i i r j i l .P ..n ir.u r i .. profesin..). — gustrotehnica actuală combate excesul de prăjeală în grăsime. suplinindu-se printr-un aport mai mare car«» poui. de exemplu: oul I l e i l iiKKilr.in|«. proveni din fructele de sezon. f i i i ! ni. i .. muştar. pentru a se asigurn • • « .i r'inre rste cu (cvo mai nur. i r iicutul crud este „medicamentul" anemiei pernicio'in<>i — .mnul zilnic.inv/ii piodspăld de vaci.din acest motive se preferă pîinea integrală care aduc» i •> cantitate mai mare de substanţe minerale şi vitamina B t (tiamina ' «• r (jăseşte tn coaja boabelor de cereale). usturoi. i ( i < .

.p. mai rar de subalimentare. Proteinele (mai ales ulm. lillll>r««|0 nutriţionale nfnt repic'/enlfiln di< A l. ' i MP respecta regimul obişnuit. 1 .de aceea se indici' •nisum în cantitate mai mare de lichide ce provin din lapte. ceai şl •.. lobodă..n se asigura scaunul regulat (se recomandă pîinea integrală.5 şi 1. Este bine ca în special vara şi m legumele şi fructele trebuie să reprezinte în jur de 15% din iun cnlorică a dietei (cu deosebire la copii. Alimentaţia la copii.. în•bl pa seama celor din fructe şi legume (care asigură totodată mi11.. Mai este necesar un supliment zilnic de 30—60 mg fier '. dovlecei.! late nu pot lipsi din alimentaţia copilului. compoturi etc. varză timpurie.. (iport normal de proteine.. I'iinn1\'(ira trebuie să se înceapă cît mai devreme consumarea lo-i i i vcr/l caro apar timpuriu: urzici. i l 1 .. Alimentaţia la gravide trebuie să fie în general mai bogată. Se vor (<>n-u m | n şl leţ|limo. vt'icle. ridichii. spanac. iiHiniim trebuie să se consume cît mal multe fructe. i i dudele trebuie să fie în cantitate suficientă.i lipide.$1 vitaminele necesare).7 g pe kgcorp. neprelucrate dar i nu '. Condimentele Iul indicate atît cît este nevoie pentru ca alimentele să aibă gust. cvltindu-fte consumul uullnli*-i nil d* porc şl cu deosebire a grflslmllor prfijltc... femei în perioada mafl|ii ţ)l Ui cei ce muncesc în mediu toxic).. din care cel puţin jumătate de origine aninxilu).' 4 mg acid folie.). care conferă protecţia împotriva rahitismului şi anei i i ' 1 .5 kg pe săpMinfnă). ceapft vordo..3—0.. se pierd multe lichide şi minerale prin transpiraţie. cantitate uşor crescută de glucide. zarzavaturi.. ca să ("•imită o creştere în greutate de 11 kg în medie (0.I HlJ 1 .ile) se situează între 1.işi timp -imun KN |« sezonul depozitării acestora şi păstrării lor tn condiţii cit M! i< ict* pentru a fi consumate şi In sezonul de iarna.'• ' • . în M'himb regimul trebuie să fie bogat în legume şi fructe.. Fructele proaspete.4 g pe kgcorp). în. grăsimile şi glucidele pot fi cu ceva mai reduse decît la adult. Aportul de proteine poate să fie mai mare ca la ntlult (1.MM bogate în sare de bucătărie). continuare alimentaţia va fi completă.7 g c" kgcorp pe zi.n l i . precum şi i n impunerea unor regimuri alimentare prea deosebite de cele cu care ieisoana respectivă s-a obişnuit de-a lungul vieţii în cadrul regiunii • dle de baştină. Cel mai bun aliment al nou-născutului este udele de mamă... m.Vara căldura scade uşor pofta dft 11 unire.. iar îmboK r i Ic gastrointestinale acute sînt mai frecvente. Este necesară creşterea vigilenţei privitoare la igiena lor şi a alimentelor consumate. ştevie.. consum uşor crescut de sare şi mai scăl. Alimentaţia în raport cu sezonul. Greşelile alimentaţiei i'ftti inilor constau mai ales în excese (regimuri de supraalimentare şi i..5—1.. Se urmăreşte aport • i l l c i i ' i i l de minerale şi vitamine. Creşterea cantităţii de alimente se face mai ales pe seama proi"luelor care în partea a doua a sarcinii pot ajunge pînă la 1. In iird..

. în l l" c < > n i | > .. dietetic are un mare rol în planul de tratament. i l i . .1 j i i . d . . hipotensiune arterială.1 uic la boli infecţioase.1 ţ h iun l.pioccdin i ter. i IM • l l l i .i in p . fatigabilitate.am exagerat de băuturi alcoolice în mod cronic... ' i . . Urmarea este •. artroză. . . dislipidemii.n t . . i r ă vor contribui la o alimentaţie raţională care să contribui.ipi'utico ce se indică.i complicaţiilor şi a dGrom|)iMi. i. scăderea.n>' . 1 • . . i i . i l c . l ' . i l iTiiir hn. |)n . l i motiv* .. '. I I . n l < •' N l i i ' i ' n i ' l i . u l i .i h . i ' . excesu] de mîncare. I i i i-n'sU-roa longevităţii active şi a capacităţii de muncă. ()..ll'>'. \ l i m i .. i l i . diabet zaharat... i l i x i v . hipoglicemie. varice. nllllli Sitli. . iar ulterior. creştere..tor cunoştinţe în masele largi ale populaţiei prin şcoală şi edu< .. Un autor spunea mai de mult că duşi i i . ateroscleroza.. Stările de subnutriţie (predominant cu lipsa proteinelor) pot merge pînă la taI iloul cel mai grav cunoscut sub numele de Kwarshiorkor observat la copii subnutriţi din ţările subdezvoltate.. La adulţi aceste eventualităţi survin mai rar.l < i l > i ..p r .1 • i' i . Ele conţi i l m i e l . fie a unei alimentaţii neechilibrate caracterizată mai ales prin ron . — Subalimentaţia mamei în perioada sarcinii şi a copilului în primii uni riscă să antreneze scăderea numărului de celule cerebrale şi să dlocleze dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale persoanei. i nuli vuln.l. tulburări dlHI . pţi rtlcroa capacităţii de muncă. i . susceptibilităţi « • n . i . u . la vindecarea lor atunci cînd s-au p r < > < l n .icutr. Anticii recunoşteau că „omul f'. i n l u c i i i . ' / . ' s c i h l . dereglări endocrine şl metabolicei.i i i t o l i l ' . .u nmiiUirea de noi cunoştinţe privitoare la gastrotehnică şi răspîmlin.(A MB V i ' l i \ ' | | M I I I I | | .ii ilor. I •. i i i i i . i^ (MM. cantine şi restaurani*. i .n l . litiază biliară. d i i ' l . <T<-stcrea nivelului economic şi socio-cultural al întregului popi n. .1 .ipft singur mormîntul cu dinţii".i .< • \ . mii sănătăţii pot fi astfel enumeraţi: „microbii. i i v < .ii'iH'rt în greutate şi forţe fizice. parestezii.pilii compllcotlllo po care le pot produce. in Inncţic i l > . în perioada intraulriină şi în primii ani ai copilăriei se impune să fie respectată cu . -n . astenie.I H M I . scăderea duratei medii de viaţă. i r e a unor prejudecăţi. . Cfitiliopatil.•! I'«I|UIV" (!• l u l i u i '' .n o necesitate a zilelor noastre.. i mortalităţii... 1 . -venirea îmbolnăvirilor.. 1 . i l e şi noevolulive ale unor boli. tulburări v i . tulburări osoase (osteoporoză).irldoi .ili/atc. clnll M i ' . •. i i .. i m l .n . m r i i " i l d . . tulburări nervoase. La copii hrăniţi cu alimen\ > \ \ \ f . Supraallmentaţla duce la supraponderalitate cu toate consecinţele s<il<> nefaste: afectarea aparatului cardiovascular. tind n>' ittit< trlctel InillvIdnalliQH » . artificială există pericolul hipernatremiei datorită alimentelor ce < onţin prea multă sare şi al hidratării insuficiente datorită hranei prea i -om -entrate.'. 'up r i n . fu i profilactice şi dietetice In familie. l ' . excesul de supărare şi excesul de muncă". . dieta şi mişcai "ii sini .sliicleţe raţia alimentară zilnică a mamei şi respectiv a copilului. — Suballmentaţia are şi ea efecte nefavorabile.il.Subalimentaţia adultului apare ca urmare fie a unui aport insul i i .. care pun în pericol săcn|)n( Itntou de muncă şi chiar viata oamenilor. i. /n/rodu<-. Mai poate apărea şi sub forma unei denu 1 1 i ţ i i iatrogene ce rezultă din interdicţii nejustificate. insuficienţă respiratorie. fie mai rar ca i i i m .

ligninele.sau dietary liber după termenul creat de Trowell în 1977. .r.şi heteropolizaharidele. ! Kll. a celulozicelor.1 M . Nevoia zilnică de fibre aii-lare este de 15—20 g. lipidele inutilizabile de tip va-ifl sau ceară. zarzavaturi şi tărîţe. uşurarea sau vindecarea bolilor. a enunţării cu precizie a alimentelor admise.9. n mau.Mileniul |xmle să Ho profilactic SUU CUIflliv. cardiopatia ischemică. influenţează activitatea bacteriilor din intestin. Se reglează în acest fel ritmicitatea cotidiană a scaunului. Acesteu 11 liicut parte totdeauna din alimentaţia omului. colon iritabil. o.lfel hidra* nlinliilNln<n/A persoanelor contncto cu hohinvll de tnlierculo/a.im. TRATAMENTUL CU MEDICAMENTE (PRINCIPII GENERALE) 1p consul''i. ateromatoză. !( • fonrto variată: vegetalii. derivaţi de acizi biliari şi probabil unele substanţe canceri•|. t tiil^mniilul profilactic ie aplică fntr-o scrie do rn/. sînt schimbătoare de ioni şi nbunte. unele oligoelemente (ca zincul şi magneziul) enzime iruri minerale. diabetul zaharat. Miri.itli-tei. este incriminată în următoa•drtri patologice: constipaţia. Voiculescu).|>mte din medicamente se obţine pe oile sintetica.i medicament orice substanţă caro se foloseşte pentru nlipfl. săracă în fibre. polipoză. Ele au însă rol important: reţin apa. ori chiar la eliminarea lor aproape în întregime. apendicită. Aroste fibre alimentare nu sînt digestibile în intestin şi nu se re>. Se recomandă uiiKiM'M pîinii integrale. a zarzavaturilor şi a fructeu t'onj. Se găsesc în cereale. Originea mu-"Kiilelni '• •. lirana populaţiei din ţările dezvoltate. Se va indica frecvenţa meselor şi perioada cit lielmie să fie urmată dieta prescrisă. după ce au fost bine spălate. hernie hiatală. I11 (iclivitatea practică a personalului medico-sanitar se impune • i l l n smiitară a oamenilor muncii pentru „reintroducerea unei dieto in în fibre alimentare care deschide noi şi interesante perspective i u protecţia sănătăţii oamenilor" (M. gastrotehnica şi condiţiile vieţii moderne au dus la o reducere • •ntuată a acestora. Iu Moda fibrelor alimentare intră următoarele substanţe: celuloz. Mal î l . varice şi hemoroizi.inl/ . Alimentaţia rafinată. dezvoltarea unor diverticuli ai intestii (jros (în special a rectosigmoidului). influenii metabolismul cecal. cresc cantitatea de scaun eliminat la 300— I1 (care cuprinde în această cantitate mare şi substanţe fitotoxice. itnle. în ansamblul său dieta trebuie să fie adaptată calitativ şi cantitativ sensului planului terapeuti c individualizat bolii şi bolnavului. .3.-iiMiurou.'i. a cantităţii şi a moilnlni lor de pregătire. dar în ultimele den i i . «nimalfi sau chimica. Exigenţele unui regim complet cer ca acesta să cuprindă pe lîngâ MI incipiile alimentare cunoscute şi ceea ce s-au numit fibrele alimen. Se vor preciza şi alimentele contraindicate. 1. P yl oilclul gravidelor 9! Niiunrllor peni iu profil i rnhltll* n iilr n ii .i. cancerul colonului • lului. Ele se găsesc larg răspîndite în pereţii celulelor ve-< l e întro formă neabsorbabilă.

).' • < i d se . .r.u iu m i . i se vor manipula medicamentele care trebuie sa-şl p. i n t i ! . H (II('A s i>! l.u M l e i p i i i j i . s<m • el puţin în două sectoare: unele care se folosesc în caz de urgent. < lic< im < M it< '!or face strict l i q m o .m . < 'alea de administrare este în funcţie de forma sub care se găseşle medicamentul respectiv. soluţii (în diferite concentraţii izo-. subarahnoidiene. Prin do/rti i n . unguente.. Este bine să fie sortate pe grupe de acţiuni. aerosoli. fu .). Din farmacie sînt aduse dl rei't l. mai rar intracardiac. s r e s p e c t a t e .ivii trebuie sfătuiţi şi controlaţi. i i i . ' i i t strict . . intraarticulare. altele acţionează patogenetic. Unele medicament ( 'inii < i r fi opiaceele se păstrează în spaţii încuiate — sigilate — < M pustiirea unei evidenţe speciale. Holn. aşezate în ordine pentru a pi* ir. precum şl Ui Iniicţic de efectul dorit. alifii. dar iIn l i u lu n o r ministreoză. păstoase pentru fricţiuni. «h. T r e b • h.o. tabh'tp.m. i li uşor identificate. . ga•/.-. '.i bolnavi şi administrate. Modul de acţiune al medicamentelor este diferit: unele acţionează «•f/o/og/c (aşa sînt antibioticele cînd se administrează după efectuarea (ihlibiogramei). altele au un rol funcţional urmărind ameliorarea funcţiilor unor organe (acidul aspartic pentru hep<itile etc. evitîndu-se stocarea medicamentelor în nopllerp. iar atunci cînd nu esle posibil se urmăreşte ameliorarea sau uşurarea suferinţelor holiiiiviiur. .sau normotonice) cu apă. de boala şi bolnavul în cauză.ise (Og în boli de inimă şi plămîni etc.< (/o/ii.. dozd pe dozd. altele se administrează în scopul combaterii unor si mplome cum ar fi: codeina pentru calmarea tusei iritative.) sau subcutanate (s. t» injecţii intramusculare (i. i i n i A cum ul unei cile ii n ouţii iji' i c . în aplicaţii loc. L i . ' i iin /H c m e d ii -./ir M <i@ ore eite cantllntnn u | hu..i (cele care se administrează parenteral). i medicului atît sub aspectul cantităţii. . Manipularea medicamentelor necesită o grijă deosebită. Poruitj f/c prezentare a medicamentelor este variată: pulberi.. infuzii. ' i ip i i i v i i n c n u n . în condici speciale.l i . drajeuri.pective. u i i i m l t e l e.ile (pe tegumente.v. capsule. cît şi sub acela ti l r i t inului de . r . n e t r e b u i ie precizata cari* m . comprimate. semnate şi parafate de medici. i i niţele care se folosesc în condiţii obişnuite. altele au acţiune antialgică (medicamentele antinevralgice). ( ' n deosebiUi ţ j i i j . Modul de păstrare al medicamentelor este deosebit de important pentru a-şi menţine eficacitatea. i i«>i ' i . inIiiilnţii.iic/.).ile. intrapleural. Se pot administra pe cale bucală. c. ferit de lumină şi de umezeală.ire.e u i n . în rect.i<lmini:.. uleiuri) poluezi. pentru a respecta întocmiţi pi '" . în vagin). mucoase. supozitoare. A ilin inifitraira nnu. individualizat. «Tipii. la temperatui. Ca regulă generală ele vor fi păstrate Inlr-iin loc bine precizat. alcool. emetiralul pentru combaterea vărsăturilor etc. împiedicînd mecanismul de producere al bolilor (cum sînt medicamentele imunosupresoare pent r u bolile de autoagresiune).).Ti.e slerilit. i i e < . intravenoase (i. pe cale parenterală.n e. m i e i i i i ' i (o%i e în ţe le o . ovule. intrarahidian. cnl u i i. hipo.it. uncnlul curativ are ca scop vindecarea bolilor. .i oplumi (uneori la rece — antibioticele). Preluare*! ti e In l«irmacia spitalului se face în urma prescrierii lor în condici h< i'r.

unde j ifiportează toate observaţiile privitoare la aceste reacţii. illcamente care nu au etichetă de identificare). lumi si .sle ţinti dintre condiţiile succesului terapeutic. . Oîndirea terapeutică modernă solicită respectarea şi a altor reguli: — Administrarea celui mai eficace medicament (în situaţia dată id bolnavul respectiv) cu cea mai mică toxicitate. Reacţiile mlvorse sînt definite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O. diferenţiată şi perseverentă.S. i croiintdrinacalnţile (moficţiune ni medicamentelor şi al nh< . Reacţiile adverse ale medicamentelor pot determina „bolile iatroţjene". remiivitntea psihică a persoanei la medicamentul administraţi i| tUii'ti<i sn l<i procesul de vindecare. Nu trebuie neglijată latura psihică a oricărui tratani.M. Dozele sînt indicate de medic. particularităţile di* reacţie ale organismului respectiv şi de mediul ambiental. precum şi accidentele sau incidentele care pot inter veni.mollmpul < iml • . Aceste reacţii depind de substanţa administrată. y l u .'</oza pe cură reprezintă cantitatea totală de medicament care trebuie administrată într-o cură de tratament. cu cele mai reduse i'te secundare şi reacţii adverse şi cel mai puţin costisitor economic.lrnt) i iipfllrt In l o r o n l i i i M . precum şi modul de a le combate. — Asocieroa folosirii tehnicii celei mai avansate cu solicitudinea mol ti Leala faţă de omul bolnav.) ca „reacţii dăunătoare şi nedorite ce apar la doze utilizate în mod nornml la om". I I I M In nrllvltfltua / i ' in>-<lifitin< nlf >l . dar • • I c trebuie cunoscute şi de cadrele medicale ajutătoare. i . Consldeniieo unor reqnli privitoare l . u < ' i p i c icrduri medicale tn dn orn. Potenţarea psihică a remedlului c.S. Cadrele me • 11-sanitare sînt obligate să informeze Comisia pentru farmacovigilel • di c funcţionează la Ministerul Sănătăţii.M.| " ' H ' l . Numeroase ţări.i « l l .iilmmr. că termenul de valabilitate nu este depăşit şi că bolnavul dre sensibilitate particulară faţă de medicamentul respectiv. — C) terapeutică adaptată. printre tniii noastră. ritmul de administrare. înainte de administrarea oricărui medicament trebuie să ne aii* (Miiflra încă o dată că este medicamentul prescris (nu se vor adminisua. au creat sisteme naţionale de farmacovigilenţă. care trebuie rid cunoască şi să respecte de asemenea calea de administrare. Observaţiile vor fi trimise prin „nucleele de farmacovigilenţă" ipltalele judeţene. Şocul la medicamente constituie cea mai sev0jr| M'iicţie adversă la medicamente. Dat fiind frecvenţa mare a acestora. — O terapeutică fără polipragmazie (folosirea prea multor medlminte o dată la acelaşi bolnav). cu date complete privitoare modul de manifestare a acestor reacţii şi împrejurările în care au nit. că medicamentai |U i f alterat.>m M ' . pînă la uporfireo completă a bolnavului. Mijloacele naturale de tratament îndeplinesc aceste deziderate în mo•Iul cel rnai plenar. O. a înfiinţat la < ieneva un Centru de farmacovigilenţă. adică boli produse de cadrele medico-sanitare sau de medicamonte.i (m. d<< râu' (tehnic v. privit sub aspectul său Integral i(>-t)lo-so<:ial. i l .

Clasificarea cea mai larg acceptată a acestor medicamente este CM care pleacă de la structura lor chimică..— Creşterea continuă a nivelului profesional pentru a fi la curent tlt cu „revoluţia farmaceutică" cît şi cu „farmacovigilenţa". 1. a. se deosebesc două categorii: — antibioticele. 4 . nfi'andarn/r/nri etr. — (U^lalosporinele (cefaloridina şi altele) sînt active împotriva co cilor gnimpozitivi şi negativi. febra puerperală. Ti smi coli in/r/nci (collstlna) si derivatei» lor sulfometilate. a bacililor grampozitivi şi negativi. datorită tratamentului antibacterian au devenit vindeîablle boli care în trecut erau mortale. penicilinrt depozit. Au efecte bueterlclde. 3. ncomicina. /uinatri/V/mi. substanţe antibacteriene rezultate din sinteză. Considerînd importanţa şi actualitatea tratamentului antibacterian. Iţind d( llve asuprii bucilllor gramncgativi. Extcnctlln) |l care se administrează la intervale de zile sau săptămîni.septicemiile. R. carbencillixt. In cadrul acestui grup. Aceasta a în-:«put în deceniul al treilea al secolului nostru. In» clilllv Klehsiellci. 2. peniciline semisintetice (meticilina). Recent s-mi obţinut derivaţi cu spectru larg de acţiune: ampicilina. în continuă creştere. Hxistă în momentul de faţă numeroase substanţe antibacteriene. — Penicilinele sînt antibiotice cu acţiune bactericidă asupra unor ţjnrmeni grampozitivi sau negativi şi asupra treponemelor. Iu prezent. şi împotriva piocianicului. Amlnozidele cuprind antibioticele bacteriostatice: streptomlcltm.3. TRATAMENTUL ANTIBACTERIAN (cu antibiotice şi chimioterapice) Introducerea substanţelor antimicrobiene în terapie a reprezentat o revoluţie în medicină în general şi în terapie în special. aproape 100%. meningitele de orice natură. ca: endocarditele acute şi subacute bacteriene. în special cele de origine bacilară.9. A. Antibioticele 1. adică substanţele produse de microorganisme care au o acţiune inhibitoare sau distructivă asupra unor germeni. — chimioterapicele. Au •pnetrul Ixtcterlan ai «mi* . i celui cu preparate de cortizon şi a celui cu preparate imunosupresive. peniciline active pe cale orală rezistente la acţiunea acidă a sucului gastric (penicilina V). • prezentăm în această parte generală a volumului. Beta-lactaminele cuprind penicilinele şi cefalosporinele. Miicrolldolo cuprind: er/from/c/mi. Au ac ţlnn* bn. indicate în scop curativ sau profilactic (Moldamin. In acest fel se uşu•ază înţelegerea tratamentului numeroaselor boli în care se folosesc iceste medicamente.i iln «lMllrft ?l condi ţionat bncterlcld ă. paramomicina şi gentamicina. Aproape 50% din bolnavii spitalizaţi în secţiile de boli interne primesc tratament antibacterian. Antibioticele pollpcptldlce ciclice: polimixina A.

ici'ura şi preparate cu timp de înjumătăţire îndelungat (vibramicina).5. i A Ho chlmioterapice: mandelamina cu indicaţie în infecţii urliH'iirunwl activ asupra germenilor gramnegativi. cicloitltirt. vibramicina au acum. Tetracicllnele: tetraciclină. riiampicina. precum şi la persoane cu trommitopenii. (reverin. tu injecţii urinare (furazolidin).a. Cloramfenicolul cuprinde cloromicetina şi alte preparate înru-i ' 1 . hormosulfamidele (marfanilul) ş. eventual asociat cu poli-'i.Au acfiune bacteriostatică cu spectru larg. au acţiune bacterioi.a. I). activă în rectoi > i < i lu'inoragică. n 11 obţinut şi produşi cu administrare pe cale i. indicat în infecţii ' i n şl septicemii cu germeni gramnegativi.In lumenul intestinal: sulfaguanidina. în intestin. Sulfamidele şi substanţele înrudite cu acţiune rapidă. antibiotice antistafilococice.. Se contraindică admi-• i l i .. neresorbabile. dar foarte i. i r e a lor la nou-născuţi şi prematuri. bacitracina şi. Chimioterapicele I. neoxazolul). mal 'font. sau In caz d* urgenţa. Substanţe înrudite cu suliamidele: salazopirina. (i. dulana ş. H. fiind activ atît îm• l i l v a germenilor gramnegativi. ftalll-! itf/. Vibramicina este un antibiotic cu spectru larg. cu acţiune intermediară: sulfametoxazol (gantanol)i i ficţiune de lungă durată (sulfamide depozit) cu absorbţie rapidă In i digestiv. cu toxicitate redusă şi cu toleranţă i snllametina. Sullamide practic insolubile. sa facă d* 'iii'lo medii. cu eliminare înceată.. Antibiotice cu structură variată: novobiocina. în infecţii digestive şi furaltadona luciii generalizate.v. succinilsulfatiazolul. oxitetraciclina. cît şi grampozitivi..itlfi de tratament cu sulfamide si antibiotice se fac* dt < l l c i numai In lipsa acestuia. solvocilin). tratamentul patogenetic şi etiologic al bolii reiptoindlc.olul. dar de in IA durată: sulîatiazolul. ' Nllrofuranii: nitrofurazona cu administrare locală (nitrofuran-' " i . anemii şi mai ales la cei cu aplazii medulare.itlcă. i Oxlchlnoleinicele: saprosanul (eubiotic şi antifungic) şi mexa•" ni (nntisoptic intestinal).. cu antibiotice n*c«sltA cunonşturta bolii şl a «gen(dprl c'Unon|ti'it»n dlnunostlt ului cornel ni . vancomicina. tormosulfatiazolul etc. Peptolidele: pristamicina (pyostacin) etc. Do ri'llmit: 11 ii. 7.ului antibacterian nu înlocuieşte tratamentul clasic: rtgl> i» no dirictlc.. cu un larg spectru de acţiune. sulîizoxazol (gantrisinul. lizostaiina.aproape exclusiv bacteriostatică. sulif/iirri' (badional).

— Tratamentul trebuie să fie administrat la timp.nepatogene. Administrarea lui se va face imediat după dizolvare.entale medicamentele cuprinde şi indicaţiile de tratament. — Bolnavul trebuie să fie observat în tot timpul tratamentului. contraindicaţii.Se va respecta ritmul de administrare. în cazuri dubioase. pe zi sau pe cură este în funcţie de antibioticul «N-. incidente posibile.n ie<|iilfi generală. Uneori este necesari administrarea cronică îndelungată luni sau chiar ani de zile (în cazul lul>ereulostaticelor.til şi a posibilităţilor de combatere a lor. C'. penicilina în Jur de două milioano U. la 3—8M r. Doza zllnlcfi vii fi mai mare decît doza minimă eficientă.•n<1 o atenţie deosebită deoarece în ultimii ani s-au observat cazuri < n lenomene alergice şi chiar şocuri alergice mortale la antibiotice. 2—• :t stiplămîni după ce bolnavul a devenit afebril. pentru refacerea ||u r»! mlcrobletie Intestinali. pe zi.rmt . o săptămînă. sau. conduita practică este următoarea: \tirpti>inicina se administrează în jur de l g pe zi.e prea mici. cunoaşterea urmărilor negative pe care le poate avea tralmii<Mil. după viteza de resorbţie şl In a-. greutatea persoanei respective. . 2 săptămîni. c/ora/nfrn/ro/ii/ în jur do l—1.. precum şi a costului său pentru a alege antibioticul qel mal i-1 im-n t în cazul dat şi în acelaşi timp şi cel mai ieftin. / Este necesară cunoaşterea antibioticului şi a modului său da i' ( I I I M C .5 g pe zi. după nevoie.aloa de administrare este după caz: orală.— înaintea introducerii tratamentului antibacterian este necesarfl nnllhiocjrama şi după aceasta se va administra antibioticul la care agen tul patogen are cea mai mare sensibilitate (fac excepţie urgentele caro necesita" terapie antibacteriană). indicaţii. In timpul Inilamenlului cu antibiotice» pe cale orală SR vn ndml nUti't vll'imlnn H complex şl lapte acru sau lauri. c|o y. prin teste de toleranţă. l i r | l e bolii şi de starea generală a bolnavului. a lei Jncît să se păstreze în mod continuu o concentraţie utilă şi sil ! i< lenta. C.5 g po zi. iar în bolile subacute şi cronice. Ambalajul în cnn stut piey. Se va evita administrarea unei do/. —.ip|e|. frfrw/r/i'nr/e în jur do l—1. de exemplu).i . ca regulă generală 3—4 zile după ce bolnavul • devenit afebril în bolile acute. i i e i i l i u c-vilniea lilocnlulul rnnfll |t a anurlul < l . So <>l>servă de asemenea diverse fenomene adverse. Este neco•. Poza pe doză.n|ul respectiv. Se va evita atingerea cu alcool pentru că inactivează antibioticul.» 24 ore. Este necesară cunoaşterea toleranţei bolnavului înainteze aditilmsirare. parenterală sau l < > cnlil.Antibioticul trebuie păstrat la întuneric şi la loc uscat. este ne< esnrA administrarea unul i»gtm Imuni Iu lli'hUlt». Aceste persoane se vor depista prin anamneză. precum şi în funcţie de curm t * M l ' . In cursul Nultami<lolei. de vlisln. în doze suficienţi 9! un timp îndelungat. Se contraindică tratamentul cu antibiotice la persoane care prezintă sensibilitate sau fenomene alergice faţă de antibiotice.

eczemă. iritabilitate. fenomene afergice. manifestări diverse: fenomene psihico |l norvoase: cefalee.i.. lecţii cînd bolnavul prezintă limbă albicioasă..lumi (la copii.1 l . manifestări alergice: urticarie. hematurie. 2. azotemie).. bfitrîni. cu depozite şi cu . A « ' l l ' M i .. anemie tromImcitopenie sau chiar panmielopatii prin aplazii medulare mai ales după administrarea de cloramfenicol la copii.il''.nnte \de cristalele de sulfamide care acţionează prin blocarea tubilor i i "fromilor la diferite niveluri ale acestora.n nntlblotlciilul este promptă şl evlrluntfl. se evită prin administrarea concomitentă i ld|)telui acru. vitamina B complex şi administrarea antibioticei'u numai în caz de nevoie şi numai în timp util. K) prin administrarea orală a unor antibiotice care distrug şi i intestinală vitaminoformatoare. T*M'n|tlii cu niillliii'i.•!.. care nu cedează la terapia • In : < < > | > de pn.. hepatice (Irler.i timp este şi cel mai ieftin. Se vor . vărsături. hipovitaminoze (vita-" i n . rnronţlnţl. ongeite. . bătrîni. i [)ersoano cu: pneumopatii wufo i «IUN copil. iaurt. miocardlle. fenomene generale: anemii hemolitice. ameţeli. fenomene toxice: fenomene nervofise: cefalee. mai ales după administrarea orală l" tetraciclină. hepatomegalie).apariţia unor microbi rezistenţi 1 "itibiotice. perintlerita nodoasă (rar) etc. Sulîamidele pot produce: 1. . caro fnc da nin bronlioptinimoiill) • -mlnctirillln /e/i/ri şi In toate prori*. Antibioticele pot determina: 1.vo/e /n//dmirtul •!«. .iM i.. complicaţii sanguine (leucopenie. care se poate evita prin alegerea antibioticului după antlnmtiă şi administrarea sa în doze suficiente. Indicaţia majoră a antibioticelor o constituie afecţiunile cauzate dt i o l i | M-iisibili la antibiotice. . se va evita prin administrarea judicioasă a antincclor.ipcnin . Se va alege antibioticul la care microl i i c v i t i l f t cea mai evidentă sensibilitate (după antibiogramă) şi CBTt i-ehr. clorocid etc. .ife do nisip în gură.fenomene urinare: oligurie.1'IUll. hipoacuzie chiar surditate (mai nli-s pentru streptomicină dacă se depăşesc 50—60 g). fenomene de sufi'rlnţă viscerală: renale (albuminurie.. alte complicaţii: disbacteria. gastrite. cît şi după antiMolerapie. . convulsii. cardiaci). i B. enterite (mai ales la penicilină).transformarea unei boli 11' tn boală cronică. 2.. ftiiurie.. < » l i n l n . Alt' indicaţii: — se administrează In infecţii grave cu agenţi patOl mu M . aplică numai la Indicaţia şi •ub «•rvdţld medicului <!<• • •!»•' in lil. usturimi în gît şi anorexie în timpul terapiei Milibiotice (mai ales pe cale orală). . i i c « > ( » | i ( ' i . ameţeli. Electe nocive pot apărea atît la sulfamidoterapie. icter. urticarie. dhihi'tlrl. .t. anemici).. edeme alergice sau chiar şocul mmlilactic (atenţie la persoanele cu sensibilitate particulară). luMilni. leucopenii. fenomene de radiculită» fwnomene auditive: tulburări de auz. micozele (candidiozele) determinate de ciuperca Candida alns se combat prin administrarea de micostatin sau stamicin.. iiindrome de tip boala serului.

la bolnavul fobril.i i. i ' . i i i -i . utilizarea incorectă: alegere greşită.i i n i i i ! . i i s.3. r n | | M . malaria).. i .mlministrarea lor în cazul unor contraindicaţii. i 1 . 1. -i i i . b.i .iiulrloi nuli M uni' din <il>domen.9. ! <. ' . mai ales dacă au prezentat cardită reu. 1i | i . — porsoane sensibilizate. i iic ..noruspccatroa indicaţiilor de către bolnav. Cauze de eşec: .n n c i i o r a l r I n i » i H ip A I . ' . Contraindicaţiile an tibio terapiei: — stări febrile neinfecţioase (colagenoze. hepatita acută virusală. — ctnd avantajele reale ale antibioterapiei sînt întrecute de deza/anUiJo. antibioticele actuale nu sînt eficiente deci nu «sta cazul să se administreze decît numai în cazuri speciale pentru d evita supralnfectia microbiană. i . i i n i <•i . datorită scăderii puterii de apărare a organismului (agranulocitoza). — sleiri febrile infecţioase de etiologie bacteriană care determini! !>oll urnire. .• Snptni <'M i |. / Profilaxia cu antibiotice şi chimioterapice este limitată datorită pericolului instalării fenomenului de rezistenţă. 1M . i i u d i n< ci o r t l c o » i i.> i . doze suboptimale. i . . 1 . Se indică în: profilaxia infecţiilor streptococice la bolnavii cu reumatism polic i i l n r m: u t în antecedente. tularemie. .nn . • .om i | . — profilaxia tuberculozei (la contacţi).<i " . Administrarea mai multor antibiotice nju jus tifică micşorarea dozei. holeră. — iminenta unei epidemii grave (ciumă.|i.. Antibioticul folosit va trebui s<1 dibă o sferă de acţiune cît mai îngustă şi să nu determine t l i mlvorso. H i |i .in ic . i .'kettsioze. morvă)» — contacte infectante cu bolnavi de meningită cerebrospinală epidomlcă. In (.. i c .ulmi ijl. . n i ( c u i K>(I I^ i n i i ' i ni . infecţii intercurente). utilizare timp insuficient. folosire izolata ncadiiitîi într-un complex de măsuri terapeutice.profilaxia grefei bacteriene endocardice la bolnavii cu valvulopdtll In timpul unor manopere cu risc de diseminare bacteriană (intervonţll operatorii.— boli grave susceptibile la apariţia infecţiilor. cu tendinţă naturală spre vindecare. .folosirea neraţională a antibioticelor... fără complicaţii» — Infecţii cu germeni rezistenţi. hemopatii maligne).i < i i i . . Se pot asocia mai multe antibiotice car» au acţiune sinergică. In viroze. TRATAMENTUL CU PREPARATE DE CORTIZON u t l i n iip . cale d* iclmlnlslruro neadecvată. — stări febrile infecţioase de etiologie nebacteriană (mononucleozn InfâCţiodsfi. i>i i .". — „protecţie" în cazul unor intervenţii chirurgicale pentru a evita riscul de diseminare a unei infecţii. ric.

printr-un mecanism asupra căruia vom reveni. Curînd s-a observat însă că efectul durează numai cît timp se admlutri'tiză hormonul. determină creşteroa secreiirldo gastrice.Acţiunile secundare sînt următoarele: acţiune antitoxică (se utliză în stări toxice grave). Un •'(«•rt negativ. intraarticular. hemisuccinat de hidrocortizon. Inr durata tratamentului este de luni sau chlnr nul du 7. ilus. delta-cortizonul). — Acţiunea principală a acestor hormoni este antiinîlamatoare.Anatomia. acţiune asupra metabolismului acidului uric şi asupra inetaboului calciului. deloc neglijabil. Reuşita a însemnat accesibilitatea terapiei cu cortizon tuturor celor ce aveau M : v < > l i i de acest hormon. nedorite ale cortizonului natural decît într-o mică măsură. cnrticotrolInlCQ. hormon hlpnfl/nr cnrtleoiiuprarennlai ACTH retard (cortlcotrophln 7. stări de şoc etc. pregătirea şi izolarea sa necoi l l u t l o cantitate mare de glande suprarenale animale. intravenos. iar ulterior s-au evidenţiat şi o serie de efecte negative. delta-hidrocor-ml). edeme şi hipopotasemia). dat fiind • In multiple acţiuni. sînt mai active şi nu au efectele seiiinlrirc'. cortidcetat.11». intramuscular. acţiune asupra nbolismului glucidic şi lipidic. ACTH (cortlcotrophln). acţiune asupra metabolismului hiclromine(favorizînd retenţia de Na. Corticosuprarenala prezintă trei zone distincta •înlomle şi funcţional: —\Zona glomerulară (externă) care secretă hormonii mineralocorticoizi (aldoste"iul şi dezoxicorticosteronul) cu rol important în metabolismul hidromineral. Actualmente dispunem de preparate glicocorticoide care se pot administra per oral. A fost descoperit în anul 1936 de către KenI i i l l . — Zona fasciculară care secretă hormonii glicocorticoizi (cortizonul) cu rol Mnclpal antiinflamator. • M I > pe lingă faptul că sînt mult mai ieftine. cu rol important în activitatea organelor genitale. nefiind accesibil în acest fel •uliilor bolnavilor. Indicdlitt terapiei cu cortizon trebuie să o facă medicul.acţiune asupra catabolismului protei(do iicoea în timpul corticoterapiei se administrează un regim hiper•inie). — Zona reticulată secretă hormonii sexuali: androgenii. era preţul său mare. locacorten. —. fluocinolon acetonid (sy-r). In prezent dispunem de o serie de preparate de corti/on. stimulează sistemul nervos central (determină chiar ' i l i > ) i poate activa focarele de infecţie cronice. prednisolonul (supercortisol. mai ales că astăzi terapia cu cortizon *-n i i i mult. estrogenii şi progcste>nul.lnr) nra provein nţă şl nclliinu (dar cu efocta prelungite). antialergic şi imunosupresiv. inhibă funcţia hipofizei. De la început s-au depus eforturi pentru prepararea sa sintetică la un proţ . Dezoxicorticosteron acetat administrat în doze de 5—10 mg In urna gravidei. 1 Cortizonul este hormonul de secreţie internă a zonei fasciculare a l nudei corticosuprarenale. între care nu toate sînt favoruhilot cadroln HI ou sarcina urmăririi modului de administrare $1 controlul asupra nlimlolnr efecte negative. tintlalergică şi imunosupresivă (sau imunodepresivă). Efectele acestui hormon în terapia reumatismului cronic au fost la început | ini'tnculoase şi au constituit obiectul unor aprecieri elogioase din partea medicilor i n bolnavilor. prin fric•'""il şi prin supozitoare: prednison (supercortil. . dexametason (superprednol). hidrocortizonul. fiziologia şi explorarea lor au fost expuse în capitolele respectiv* n volumul de Explorări funcţionale. sau bolile inlocţloait ilc««. izolat din corticosuprarenală şi introdus în terapie după 1948. i lente: triamcinolon acetonid..

vitamina C. /n holl alergice: dermatoze. creşte tensiunea arterială. In afecţiuni hepatice.). Indicaţiile generale ale cortizonului rezultă din acţiunile sale principale şi secundare.a. percorten) hormon mineralocorticoid. purpura tromhocitopenică imună. uii'iioinull (IniprcutiA cu traUflBLM» . leucoze acute (în asociaţie cu t'IlosUitice şi antibiotice).irlo bune. vitamina C etc. H. tratamentul cu preponite de cortizon este obligatoriu cînd se evidenţiază clinic şi EKG somne de cardită reumatismală.. tubor-c'iilo. în hepati tele acute forme icterigene.• '• Ic snbintrante (mai ales sub formă de hemisuccinat de hidrocortizon)» in pin irozii exsudative (tuberculoase) în asociaţie cu antibiotice. prurit. cortiron. boala snrulul. sclerodermie. favorizează re-«ilisorbţia tubulară renală a clorurii de sodiu şi apei. boala Hodgkin.sldlire. măreşte eliqainaren K'iuilă a potasiului. In boli renale: în nefroza lipoidică şi în sindroamele nefrotice. difterie toxică. 'i Allo Indlctiţli. 2. antibio tice. Afecţiuni pulmonare. constituie terapia de sup l i n i r e 1 în iifecţiunile glandelor suprarenale acute sau cronice cu rezulhilc lo. In boala reumatismală. pancitopenii. periarterita nodoasă. puncrua» litri nciitA htmurnţjU'ă. Se indică acolo unde se urmăreşte un efect antiinllutnator.i: IM •mlsuirimiliil de bidrocortizon sau dexamotazonul. (i. Indicaţiile acestora decurg din acţiunea lor terapeutică. u i l i ' i n i . boli diyestivc: rcclocolltd bomornţjicfl. limfosarcoame (în asociaţlt • •n n'intgenterapia). 7. Iod. Infecţii bacteriene (mai ales cele însoţite de colaps): în febra l l l i t i d . In hlp»yllc(unlll(> dup/l ic/octln (((istrlcft.iiiylontMJiotU'c. calciu ş. 1. Afecţiuni endocrine. In aceste afecţiuni. în hepatita acută forma severă. pyran. antialergic şi imunodepresiv. In ncosto situaţii se folosesc preparate cu acţiune) ra« pld. agranulocitoza (asociat cu antibiotice). nicniiHjitci mcningococică. în reumatismul acut. în boli de colagen: lupusul eritematos diseminat. stropi»Nliillliiroriij viroze: în asociaţie cu antibiotice şi tratamentul spoclflo wiviloi ufcrintc. 3. 5. Se administrează în astmul bronsic în cri-. în această situaţie terapia cu cortizon si1 asociază terapiei cunoscute antireumatice (antiinflamatoare. in colici unimnltirt/ 3/1 (////t'co/oy/cj (iiiH'iioKM'. în poliartrita reumatoidă se administrează prep<ir<itc de cortizon singure sau asociate cu alte tratamente (auroterapie. în unele forme de reumatism se poate mlministra cortizon intraarticular. poliartrita reumatoidă. In afecţiuni ale sîngelui (imunologice): anemia hemolitică clştlgata (cu anticorpi).Preparate mineralocorticoide: Mincortid (acetat de dezoxicbrticoslcron. extracte de ficat). in hepatita cronică colestatică şi în hepa titele cronice în care s-a evidenţiat un proces inflamator mezenchimal (In nsociaţie sau nu cu asparagina şi imunodepresoare). dermatomioTllă. clorochină. bruceloza. în tuberculoza pulmonară şl diseminări acute (în asociaţie cu tuberculostatice). i . 4.

i u l.. n l < « < | t < i V f ml eHte v n l l m i l < > edem | ni hnoil. Precauţii in timpul terapiei cu cortizon. care se administrează timp mol îndelungat (l—2 luni). ulcerul ţ|(istric şi duodenal. Doze. Cortizonul se poate mlministra pe următoarele căi: — calea orală este calea obişnuită de administrare a cortizonului (clnd acesta se prezintă sub formă de tablete). n c vi D ' . -. Preparatele ce conţin corilKon se administrează cu multă atenţie la indicaţia medicului de spet InllUito şi în doze descrescînde cu pauze. exoftalmii (dar numai pentru o perioadă scurtă. — JocaJ (tamponări. . n l ' . hipoglucidlcă şl mai bogată m proteine.— în supozitoare: rectale sau vaginale. — co/ea parenterală: în injecţii i. tratamentul etiologic si patogenetic al bolii respective. Accidentele corticoterapiei pot fi minore sau mari... llIpOilli' IIIUH(lllniM ' . H I ' n. fricţiuni) sau în injecţii intraarticulare. la apariţia unor tulburări endocrine.paralel se indică administrarea de potasiu sub formă de clorurfl fie potasiu l—2 g pe zi. r l i i < '.i/.| ull" i Mi/ecJ// / m e i / . hipertensiunea arterială. deoarece s-a evidenţiat că determină creşterea tensiunii intraoculare sau chiar glaucom). epilepsii. îl ' . flebite şi tromboflebite (contraindicaţie relativă).uri .. in afecţiuni oculare: iridociclite. Se asociază vitamina C. | H > I M C H ./.ni n < | i .. i c i c l u . obligă la tratamentul etloIttylc. specific sau general individualizat. după situaţia concretă a fiecărui bolnav (la indl<'fiţi a medicului). niponu-noror» ţ| . — se adaugă vitamina C în scopul stimulării glandei corticosupratsntUtit. (hemisuccinat do hidrocortizon). glaucom.i i. hlpeltnrltilln flllerlnlil. sau mai rar i. Accidente minore se referă la apariţia diabetului cortizonlc (din'Iul Hte. în timpul corticoterapiei. psihoze.fl i" Mirii rai< i hnlm n i cuitl/<niul) . Contraindicaţiile terapiei cu cortizon. Modul general de administrare a cortizonului.lic).v.m. Prevenirea acestora se face prin administraroa lle antibiotice. u l . Tratamentul se începe cu o doză relativ mare de 60—100 mg |>e /. — este necesară observarea atentă a bolnavului: se va urmări sapHintnal greutatea sa şi eventuala redeşteptare a altor infecţii (se pot IH . hipokaliemii. ci.i . i ] . Terapia cu cortizon este con11.Iul specific). | ( •( > | n M i. osteoporoze. i ( | i i dn|c. nevroze. in-MiJe D' i fuinlfi d" l'. dimpotrivă.i (repartizată la intervale regulate pe întreaga zi) şi se scade treplul doza cu cîte două tablete la intervale de 5 zile (sau o săptămînfi) pluft se ajunge la doza de 2—3 tablete. diabetul zaharat..li vi».iiii'iioiec /\('('/(/cn/e nitiri silii n'pi e/onl. Insistăm asupra faptului că terapia cu cortizon nu este o terapie vllnlogică şi deci nu scuteşte. / . n i ). în stări de colaps. i l i i > H i I U N .ni duodenal. mai ales în formele cu poliurie. eclampsii./. dieta este uşor hiposodată. / . i indicată în: nefrite acute azotemice.ile dr: edenic viwvialc ( l i > .. -c \<'i'l(lelltf l " ' " de. i / . . II tlva focare latente).

r/(i de început. imuranul. redeş("plorea aceleiaşi boli după întreruperea tratamentului. plicim! şi în transplantele de organe. . leucoze. girostanul. levofolanul.irea precauţiunilor tratamentului cu cortizon. i'iiccl. ceea ce se evită l >i n i alegerea judicioasă a indicaţiei terapiei cu cortizoni şi prin res-! " • < i. i .i (joncralizată.i'nlti prin prorutiul do ll/fl asupra ţesuturilor care izolează focarul respectiv. tiroidita Hashimoto. Medicamente imunosupresive utilizate în practică. antialergice.IMC. Indicaţii. scleroza în plăci. se evită prin scăderea treptată a dozei de cortiy. pii-crtdoro In cazul bolilor autoimune şi în imposiblj I | I M .3. Do ncooa lornpiol cu cortizon trebuie să i se asocieze antibiollct. .ta t. ' . glomerulonefrita subacută sau croilcfl. Medicamentele imunodepresive i l i i i i i n I M . — Medicamente asociate: corticoterapia la început 11+6 mg pe zi.iliitniolita alergică. i \ . Modul intim de nu este însă cunoscut. M n i'lrmvtomiol sau in CM/. clafenul ş. i i | i .. ici Iu.U! intolernuţei la corticotonij! ( <>iitralii(ll< . exprimată prin astenie fizică şl psihică. 1 >(»/. tulburări psihice.. boli le» cnl. tu Iciicoponli şl uiUiinll nuiiiiiial •gin-. periarterita nodoasă. 6 MP (6 mercaptopurinele). TERAPIA IMUNOSUPRESIVĂ (imunodepresivă) Terapia imunosupresivă sau imunodepresivă s-a dezvoltat în ultimii ani ca urmare a recunoaşterii mecanismului autoimun în patogeneza unor boli cronice şi ca urmare a dovedirii eficienţei sale în aceste boli. trombonim i. Terapia imunosupro-l vii • • • .« totală l 020+540 mg în 3 luni cît durează o cură. lltpoluncfla glandelor suprarenale şi hipofizei. a. scleroza multiplă.I in l. boalii ••ain i' i o i is i l .Kicii (lupo-eritemato-viscerita malignă. c. — Modul de acţiune: sînt imunodepresive. hepatita cronică agresivă. boala i N t i n . caşexie. i i . i 1. Endoxanul din grupul ciclofosfamidelor. tulburări electrocardloqraflce. asupra cărora s-a n r. — Timp de administrare: pînă la obţinerea unei ameliorări nete. Se asociază splenectomia rliid so dovedeşte hipersplenismul imunologic. rninsi'i ii. — Doza de administrare este în medie 0.i|l| niiijoro: Insuficienta hopnllrfi şl roruilA. I / . NH 2 dintre derivaţii azotului..mc'inia hernolitică autoimună cu anticorpi la cald sau rece. Medicamentele imunosupresive se adiminstrează în toatr? in care s-a dovedit o componentă autoimună: leucopenii.9. poliartrita reumatoidă. rectocolita hemoragică.5 mg/kgcorp pe zi pentru 0 MP. citul n vom cea mai mică suspiciune de infecţie microbiană. 2 — 3 mg/kgcorp pentru clafen şi 0. citosulfanul. sclo-otlci im.on ţi asocierea vitaminei C în tratament. In cursul Inii i i itorltfl n ului (Miihrlopdtlllor). fenomene de tip sindrom Cushing. Alte accidente: miastenie cortizonică. încetinesc proliferarea celulară şi au proprietăţi antiinflamatorii. . apoi so scade treptat pînă la 5+4 mg pe zi.2 mg/kgcorp pe zi pentru clorambucil. i i i i ' c i .. dermatomiozita).r.

Doi hi-buie să fie cît mai mici posibil. holioterapia. dar în acelaşi timp suficiente. să urmărească eventualele incidente sau complicaţii p* ckire trebuie să le recunoască şi să le anunţe medicilor curanţi. Ţnrn noastră are o imensă bogăţie de ape minerale cu m. BALNEOFIZIOTERAPIA (principii generale) Hdlneofizioterapia ocupă un loc important în terapia diferitelor afecţiuni cronice. l MI ic prevenite infecţiile prin administrare de antibiotice şi transf i l t < leucocite. procura şi pentru tratamentul sechelelor după diferite îmbolnăviri. Vindecări definitive sînt foarte rare. în mod deosebit a leucocitelor. Rezultatele s-au menţinut bune între cîteva luni şi 3 ani. tnrlt climaterici etc.II Incidente: tulburări digestive: greţuri. apa. — Administrarea lor în transplantele de organe este în studiu. Se poate spune că ea este necesară. Rezultatele terapeutice diferă după afecţiunea în care s-au întrebuinţat. tulburări cutanate: ilopecie. n. în 33% rezultate bune.ilo. balneoi'M. călduni. de modul de aplicară a procedurilor şl do rwadlvl-'ură a flnrărel pnrRonna tu porto. Balneo-' upla cuprinde următoarele ramuri: electroterapia. inhalaţiilc otc. Agenţii fizici folosiţi sînt: electricitatea. climatoterapia. Cadrele medii urmează să respecte indltdkr [Iile medicilor. cultura fizică medicală. în 25% ameliorări modurate şi în 12% eşecuri. s-au ii nlii'ld noi. vărsături. — în reumatismul psoriazic rezultatele sînt modeste. Indicaţia terapiei imunosupresive se face de către i/ispecialitate în consult. — în bolile canceroase şi hemafoJogj'ce se obţin rezultate mulţu mitoare. — în afecţiunile reumatismale se citează următoarele rezultate: In . In i i n i l 7. într-o anumită etapă.imnlul. 1.'10% rezultate excelente. Aceste medicamente se administrează sub observaţia riguroasă a vlvmentelor figurate ale sîngelui. •' i' fim l boli. nlinllare cu cele mal variate ape minerale din streinul.ilnoofizioterapia (BFT) este ramura medicinei în care se folosesc i> terapeutic agenţi fizici şi balneari naturali sau artificiali.«Hn(n. infecţii cutanate. kineziterapia. favorizează agresiuni microbiene viu virusale (deci poate duce la complicaţii infecţioase). aplazie medulară (trebuie urmărit numărul loucocitelor şi al globulelor roşii).<icl de ani s-au lărgit şl s-au reamenajat vechile stntliml. l<f«'t lo|o balneoflzloteraplol sînt din co in re imii bine cunoscute fi i|i'|ilml d» cunoaşterea acţiunii factorilor naturali şl aitlllcinll al l i i i n i i n<n|)nctlv0. utorapia şi masajul. în special în faza de cronicizare sau de stabilizare a acel* 1 i i . hidroterapla.10. talasoterapia. . m. ll. s-au notat ln-Ivcţii fungice şi cu germeni gramnegativi.

. ajutînd bolnavul să se dezintoxice de droguri. păstrarea (atît Cit este necesar) a repausului şi adăugarea după nevoie a unui miniin de medicamente. Indicaţiile clinice ale curelor balneare sînt în funcţie de boală. Cura balneară constă în utilizarea terapeutică a apei minerale sub formă de băi. m t < i organismului la aceste leziuni. Alegerea momentului trimiterii la cură este în funcţie de bolnavul In c. Acestea creează condiţii de a se pune în VOIM.in/îi. precum şi dezvoltarea unor mecanisme compensatorii şi adaptatlve.i diagnosticului şi tratamentului lor. Psihoterapia trebuie să facă parte integrantă din cură. De regulă se recomandă un interval de două pînă la trei lunJ tul i <• ultimele manifestări acute şi data trimiterii în staţiune.' riero a curelor balneare nasc din înseşi progresele cunoaşterii boli-l i > i . La acestea se aclmigă o dietă individualizată.'in l>il<1 n afecţiunilor cronice. i i l n i r c . organismul uman îşi mobilizează proprii Io forto de recuperare şi de autovindecare. succesiv. ea este favoriţi ta de noul mediu balnear. i curelor este necesară pentru consolidarea rezultatelor. cu atît supravegherea trebuie să li e ni. ci numai Io completează. constituie o bas! •mu conţin. O cură prea tardivă riscă să fie ineficientă.•ALNIOFIZIOTERAPIA IN PLANUL TERAPEUTIC Cunoştinţele recente au arătat că balneofizioterapia este o terapie de rwic//»' yl de reglare. de calmul bolnavului care este eliberat de sarcinile sale cotidiene profesionale şi familiale. intervenind fie simultan. fie. Cu cit cui. Nu pot fi influenţate la* Minico constituite.ire posibilităţile largi de acţiune ale diverselor cure balneofiziotern-Pontice. mai des. de adaptare şi de compensare. inhalaţii etc. Supus unui program de cură. Ea este o terapie generală ca urmăreşte ameliorarea funcţiilor deficitare.i esto mai aproape de faza acută. Dacă terapia clinică no hn/oază în special pe repaus şi se acţionează asupra afecţiunii prin mijlouco putogenetice şi etiologice (atunci cînd se cunoaşte cauza).//n/e/e tratamentului balneofizioterapic sînt în funcţie. pre-' i i in şi de particularităţile staţiunii propuse. Reuzultatele col* i' i leferă Ia creşterea capacităţilor funcţionale restanta. /H-/i. Noi criterii clinice de pre--. care actualmente este caracterizată i n l n relativa reducere a frecvenţei afecţiunilor acute şi creşterea consl-il. cură internă (crenoterapie). Repetate. contribuie la stabilizarea leziunilor de debut şi if i " i i > i . < i ' < i > n minerale clin tara noastră. rezultatele bune car* §• >l>tlri dud u* r i in NO Indicii clupA criterii ştiinţifice.! iKiinoofi/lnU'inplol un hv important tn recuperarea dlforl- .ii riguroasă. efectuarea de exerciţii.uliul evolutiv al bolii respective. a bolilor alergice. în mart p u r i .' . recîştigarea celor pierdute. Se observă în ultimele decenii <> veritabilă virare a patologiei. de :. m < ompensarea funcţiilor deficitare ale organismului. Hulnooterapia nu exclude celelalte proceduri terapeutice. precum şi de rcsperUiroa unor norme igienice prescrise în timpul curei. toxice sau prin suprn-M > l i i ' i l » i r i fizice şi psihice. balneofizioterapia pune accentul pe excitare şi pe ameliorarea mecanismelor roglntoare.1. în schimb accelerează vindecarea lezlU* . exercitlndu-şi acţiunea sa prin mijloace nespec///cc.

mţo nnturnlo formate din pnrtirulo fine. — Apo sulfurate sînt ape care conţin cel puţin l g săruri la litru.liinţe radioactive. Modul general de acţiune depinde şi de felul de nilministrare (în cură internă sau externă).7 mg ioni de arlunhi la litru de apă. Administrate In cură internă (crenoterapie) au efecte care depind «li> factori fizici (temperatură. — Ape radioactive sînt apele care conţin elemente radioactive dtn ur. în sensul educării şi culturalizării multilaterale a bolnavilor.miu. în••uşirii regimului igieno-dietetic şi a unor tehnici de cultură fizică medicală. — Ape oligometalice sînt cele care conţin minerale în cantitate mică. Administrate pe cale externă (băi) acţionează prin: efecte termice. bioxid de carbon. Uneori acţionează prin temperatură. cloruri. mod do formare 9! prodomlnnnţa •!•• wunl"l"i oi(|iinicu «au miorgaulce pe care le conţin.Ape arsenicale sînt ape care conţin cel puţin 0. i'flii> loimi'n/n linproiiiio cu fipn o masă cu cnraclor plnstlc. radiaţii). arsenic. fier. — Ape sulfuroase sînt cele care conţin cel puţin l mg de sulf la litru. O persoană înainte de a fi trimisă la tratament balneofizioterapio trebuie minuţios examinată pentru a face cea mai potrivită indicaţie terapeutică şi pentru a exclude cazurile care prezintă contraindicaţii. — Ape sărate (clorurate. gaze. -. NĂMOLURILE (PELOIDELE) '. Insolubile In apl. sodice) sînt cele care conţin cel puţin l y de sare la litru. de factori chimici (substanţe • li i mice care sînt dizolvate în apele respective) şi de organismul pe care n<'(iernează. prin inhalaţii sau irigaţii. testării capacităţii funcţionale etc. bicarl K maţi. actiniu sau toriu. care se dezagregă spontan şi emit raull<i. iar alteori prin • imţinutul de gaze. — Ape ieruginoase sînt cele care conţin cel puţin 10 mg ioni de fli>i Iu litru de apă minerală. A P E L E M IN E R A L E Sînt ape naturale care. au efecte terapeutice asupra orOnnismului în funcţie de conţinutul de minerale. Iii» caro predomină sulfaţii. hidrogen sulfurat şi subî.ţi lor deficienţi. fosfaţi. Clnslflcar»» Im NU luni In luncţlci d(i orlţjlno. nii'canice şi chimice determinate de conţinutul lor.Ini subsl. administrate pe cale internă (crenoterapie) bnu externă. bula şi gama. — Ape alcaline sînt cele care conţin cel puţin l g de bicarbonat «Iu luitriu sau potasiu la litru de apă minerală. — Ape carbogazoase sînt cele care conţin cel puţin l g de bioxid • ti ' carbon la litru de apă minerală. . Recent s-a lărgit sfera de activitate în staţiunile balneare. sub formă de hidrogen sulfurat liber sau diverse săruri In care fjfodomină tiosulfaţii.

carbonat de sodiu). apendicita J P I .Iiidlmţll lorapeullce: boala reumatismală în forma sa cronică articulmfl wnn abartlculanl. se foloseşte In abdomenul acut (perforaţii ale organelor cavitare digestive. Apa folosită este cea obişnuită. Aplicaţiile generale de scurtă durată (trol minut») oxcltfl viNtomul nervos central şl provoacă înviorare. hipotensiunea arterială cu maxima sub 100 mmHg. Ele au însă şi o acţiune care se referă la anumite • M 11. săruri (clorură de sodiu.ala). dar cu modificări în ce priveşte temperatura. iullamatii seroase cronice netuberculoase.11 n > considerate separat: .H. Indicaţii generale: ca stimulent al organismului în întregime. Apele acţionează asuprn Inlii-'iului organism determinînd o serie de modificări care pot fi folosii. Amara. tamponări vaginale cu nămol la 35—40°.I l o i a l a . HIDROTERAPIA EXTERNA Este o ramură a fizioterapie! care se bazează pe aplicarea pe cale externă a apei în scop curativ şi profilactic. unele atrofii musculare etc. hiperten-artorială cu maxima peste 180 mmHg. Durata prelungim Inlilbfl fdstomul norvoi central şl produc* somnolentă. cu efect antiinflamator şi antialgic. în afecţiuni genitale inflamatorii cronice. gaze.S.Mil> formă de pungă cu gheaţă.ile). Modul de aplicare: —. dacă durează mal mult. tuberculoză ganglionară şi osteoarticulară nefistulizatd (xlnMII/. ca: vegetale (nămoluri cu nlţjo). Eforie. 1 ) Asupra sistemului nervos: — acţiunea apelor reci: în aplicaţii locali. obezitatea.. Acţiunea apelor asupra organismului. ulcer perforat) cu scop anestezic.sarcină. deformaţii osoase nln coloanei vertebrale. gaze (oxigen. i i i i s m u l u i şi pentru creşterea tonusului sistemului nervon Nlinpnllc) — acţiunea apelor calde: In aplicaţii locale. în terapia unor boli cronice de roInllamatorii. pe cale generală se pot face şi băi cu nămol rece urmate imediat do expuneri la soare (metoda egipteană). iicml muiNllillllntod localii. Sovata.hepatitele cu semne clinice şi biochimico-umoiale de activitate. timp de 15—30 de mi nute. . Contraindicaţii: boli acute mai ales febrile cu semne clinice şi he-|ice de activitate şi V. hidrogen sulfurat) şi emanaţii radioactive. de temperatură şi de reacţia organismului asuprn ' . care cel mai des este crescută (dar se folosesc şi băilo roci).— general: se fac băi de nămol la 35—40°. Acţiunea apelor este în funcţie de conţinutul I « M in minerale. sau prin adăugarea unor substanţe. bioxid de carbon.. de imobilizare a bol» i i i i v i i l u i şi anliinflcirmitor. astmul bronşic etc.. • ni scop terapeutic.i. timp de 15—30 minute. Sărata.boli ginecologice cronice (în special inflamaţii mnlimim.pentru a unor funcţii dereglate. Aplicaţiile generale reci se fac în scopul Inviolării ( ) i ( | . crescută peste 40 la 2 ore. i i mă acţionează. Bazna. pungă cu apă rece.local: se fac împachetări cu nămol la temperatura de 45—50°. La noi se pot face băi de nă mol la Techirghiol.

vei l u sau gaze şi pe efectul mecanic. se ia un prosop. Apllriifll recii protopul înmuiat tn apă r< . apoi se produce o nsodilataţie cu scăderea tensiunii arteriale. nevrite acutet >iUm«lunea arterială. Iată cîteva tehnici prezentate pa I: fricţiunile. ateroscleroză. con-'•înMiţci după unele boli. astenii nervoase. Bucăţi de plnză înmuiată In apă In diferite temperaturi ipllrfl p<> divanele regiuni ale corpului In scop tcrapoutlr. . Se fricţionează locul apăsînd peste prosop. Tomptrt* i tipul pe m t u fi rece. i) Asupra tubului digestiv: aplicaţiile locale calde epigastrice scad i ' l i a gastrică pînă la 50% din valoarea iniţială.b) Asupra aparatului cardiovascular: — băile reci de scurtă duratd roduc vasoconstricţie şi cresc tensiunea arterială. afecţiuni dermatologice. Aplicaţiile generale au în linii mari i 'aşi efecte. dtaline. Aplicaţiile reci epi-! i ice cresc secreţia gastrică. emfizem pulmonar.optică pe (noului rmpiJi Uv «l ie schimbă din cinci tu cinci . afecţiuni cardiace decomptn» > unu evolutive. Indicaţii: — In aplicaţiile parţiale: surmenaj. a heloylobinei şi leucocitelor.. li) Asupra aparatului urinar: băile reci scad diureza. Tehnica: bolnavul stă în pat. De aceea sînt contraindicate la persoanele cu suŢinte cardiovasculare. c) Asupra organelor hematopoietice: activează hematopoieza timp '» 24 de ore. Compresele. pareM) — )ri aplicaţii generale: obezitate. bronşite cronice. cît şi cele calde do t ft durată. raldă sau nltermmttt. nm<Hii(! un prosop în apă rece sau caldă. NpAl. f) Asupra schimburilor gazoase: le activează timp de l — 2 ore. pe care îl activează). redori articulare. Se spală întîi un membru şi apoi întreg COP MU porţiuni/ ie face mal mult In scop igienic. hipertiroidism. Acţiunea terapeutică a apelor so ••r/. neurastenie. dacă acesta este • ruKCut patologic (acţionează în mod deosebit asupra metabolismului 'iilnoral. pe conţinutul lor în substanţe minerale. ceea ce se traduce prin creşterea globulelor roşii. g) Asupra aparatului respirator: aplicaţiunile reci cresc amplitudl'îmi respiratorie şi deci activează schimburile gazoase.. băile caldo <• diureza. Contraindicaţii: hemoragii. Tehnica hidroterapiei externe. j) Asupra secreţiei biliare: atît aplicaţiile reci. Tehnică: bolnavul stă în pat gol sau parţial acoperit.. se stoarce şi se întinde pe uiioii de fricţionat. cu deosebire în fazele mai avansate ale acestora.fl pe factorul termic. Aplicaţiile reci de lungă durata l secreţia biliară. d) Asupra musculaturii: cresc tonusul musculaturii locale şi gee) Asupra metabolismului: scade metabolismul. — băile calde cresc activitatea inimii şi prin urmare sînt oboslînre pentru inimă. < .. se Inmoilt i lift ruldă şl se stoarce.irea. atrofii musculare. cresc secreţia biliară.

Se indică cu deosebire în ştii r i febrile. umede sau uscate. favorizînd circulaţia locală şi stimulînd sistemul nervos. nuc» anur<i<nil<:c: NdCI.lllo minerale sînt băi cu apă în care s-au adăugat substanţei orf/nn/ce. iod. pe coloana vertebrală sau pe abdomen. medie 10—20 minute şi lungă peste 20 minute. tărîţe. parestezii.'• iu i n n le). Duşurile şl afuziunile sînt proceduri ce constau în proiectarea fărl presiune a unei coloane de apă asupra diverselor regiuni. Se aplică pe trunchi. Durata poate fi: scurtă (pînă In . — Aplicaţii calde: prosopul înmuiat în apă caldă şi stors se aplică pe porţiunea de corp respectivă şi se acoperă cu o pînză uscată. frunze de stejar. împachetările pot fi locale sau generale. Se mai pot face împachetări cu parafină. Prişniţul. cu apă fierbinte peste 40°. în care se înfăşoară corpul după care se acoperă cu o pătură caldă şi se menţine mai multe ore. cu sau fără adăugarea de ingrediente. cu <i|>rt răcoroasă la 21—33°. nisip. Acţiunea principală este în funcţii» do temperatura apei. cu apă indiferentă 34—36°. plante medicinale ca: muşeţel. Se pot face băi cu ape alternante. carbogatunse. H. tărîţe. Sînt utilizate mai frecvent în afecţiuni ginecologice sau rectale. HIdrofoarele sînt aparate în care circulă apa la diferite temperaturi după dorinţă. Răspînrlire mai largă au împachetările întregului corp într-un cearceaf înmii i.i t în apă rece. Băile sînt proceduri de hidroterapie cu apă la diferite temperaturi. Indicaţii: nevralgii. Se pot face băi: cu apă rece pînă la 20°. congestii cerebrale. fier. Indicaţii: pareze. meningite. abdomen. Indicaţii f/e/K»rn/e. făină. rnnlt. stări de debilitato şi pentru schimbarea reactlvltflţll orţ|<inismiilul In scopul creşterii tonusului gonorul al organll* mulul. Apa sub formă di Jet este aplicată asupra organismului la presiuni şi temperaturi dife« rlte. colici abdominale. cu apă caldfl ni -IO". nevralgii. inflamaţii cronice. Milfurnnse. Se pot introduce în reci sau în vagin. Se fac aplicaţii reci care se acoperă cu o pînză groasă uscată şi se ţine în acest fel 2—6—12 ore în scopul activării circulaţiei locale. castan. Se bazează pe f > fer tul termic al apei la temperatura de 18—22°. flori de fîn). — Aplicaţii alternative: se fac în felul descris mai sus. . pen tru a menţine căldura. nămol. Indicaţii: diferite sindroame dureroase. Se aplică la suprafaţă. flori de tei. flori de fîn. în stări febrile. apa este folo •lift Iu presiune mare. In aplicaţiile cunoscute sub denumirea de duş-masaj. cu alterna rea aplicaţiilor reci şi calde. gazoase.Indicaţii: hemoragii digestive. Cataplasmele sînt aplicaţii cu mase păstoase încălzite. oxigen. brad. Acţiunea se bazează pe efectele apei încălzite. săpun de potasiu. sulf. umede sau uscate (pîine.

&•• vMlqii. bolnavul stă întins în pat acoperit cu un cearceaf rămînînd neacoperită doar partea asupra căreia se acţionează. scade intensitatea senzaţiei dureroase. în lombosciatică. fenomene de electroendosmoză şi electroforeză. tratamentul atrofiilor musculare. Indicaţii: tratamentul paraliziilor (în mod deosebit cele consecutive iHiliomielitei).<ilio de căldură cu creşterea locală a temperaturii).. efecte calorice (produc o sen-/. în mod indirect. nevralgii faciale şl clcatrlcoalf». obezitate. Efecte: modificări ale excitabilităţii nervoase (creşterea sau scă• Itm-ti ei). fie. In (irnctica curentă deosebim următoarele forme de electroterapie: Galvanoterapia foloseşte energia electrică a curentului continuu furnizat de anumite aparate medicale numite pantostate.l roşind n-. Se face fie direct prin aplicarea curentului continuu sau alternativ. creşte conl i i i c ' ţ lu fibrelor musculare. precum |l secreţia glandelor tubului digestiv. reprezentaţi de: D'arsonv. Indicaţii generale: tulburări ale circulaţiei periferice. srlntlco/ nfortluul corounrlouo (da grnvltnto uijonrrt sau M»<li'<)i dl«i ţiunl alo aparatului rasplrator: larlnylto crontco.Perierile sînt proceduri care se adresează circulaţiei periferice ale t'flror efecte se datoresc efectului mecanic realizat cu ajutorul unor porii. Cu efect vasomotor în boala Hnymmd şi în hipertensiunea arterială esenţială (în stadiile sale d* l l H oput).i. mialgii cu scop sedativ şi analgezic. asupra tubului digestiv: măreşte secreţia de suc gastric. Efecte: creşte tonusul şi excitabilitatea neuromusculară. produru vasoconstricţie în circulaţia periferică şi activează circulaţia slsInmleft. paralizii flasce otc. -rţlunl nrUnihirn: artritei afecţiuni nlo sistemului noriuwrnli|ll. Indicaţii: atrofiile musculare de inactivitate (după păstrarea îndolimţjattt a aparatelor gipsate). termice. Sînt perieri uscate şi umede. vasomotor şi liolic. Efectele culoivlului galvanic sînt: efecte biologice. chimico şl lilochimice. calorică sau luminoasă. Curenţii do înaltă frecvenţă folosesc curenţii alternativi care dopttSUNI' KlOOOd osnleitii pe secundă. hipertiroidism. l'aradoterapia foloseşte curentul alternativ de joasă frecvenţă de o fînnmită formă specială produs de aparate de tip Borgonie. efect analgezic. curentul electric translormat în alte forme de energie: radiantă. hipotensiune arterială. modificarea pHului ("Miturilor. «Inu/lte . astenie. cu unde medii sau unde scurte. In cilgllle suporficicile.illzarc cu aparate mici portative folosite In dermato-| i»tll" •. în inflamaţii cronice. asupra sistemului nervos: are nfcct de sedare. E L E C T R O T E R A P IA Electroterapia este partea terapiei care utilizează energia electrică Iu scop curativ sau profilactic. Se acţionează asupra segmentului dorit. convalescentă. Alte efecte sînt cele magnetice. scăderea tensiunii arteriale.

plourezll (In faza de resorbţie). artrite reumatismale .. debilitaţi. HELIOTERAPIA Este terapia cu raze solare.. cr«ft«r«a motaholti» nulul lm/. angină pectorală.nl (dnca n< «sin csio sid/. Indicaţii: boli metabolice: obezitate.'. Ca efecte hiologice importante menţionăm: acţiunea bactericidă şi creşterea permeabilităţii membranei celulare. dar atunci sînt şi radiaţii calorice care încălzesc şi incomodon/. hiposulfitul de sodiu. spondiloze. intoxicaţii cronice cu ni•'liilo.astm bronşic etc. codeina. cu ajutorul curentului electric. consllpotll spastice. diabet. ţ AEROTERAPIA Su 1/icc c•onronilUtnt ru holiotorupia. Undele scurte (ultrascurte) sînt produse de curenţii de înaltă Indicaţii: afecţiuni ale aparatului locomotor. Intensitatea radiaţiilor este mai marw le amiază. afecţiuni dermatologici. Indicaţii: cele menţionate la galvanoterapie. endarterita obliterantă. desensibilizante. anemici.sinuzite acute şi cronice. artrite cronice.i iiih'Cttoase. inflamaţii cronice ale organelor genitale/ rH'liopatii cronice. Este ramură a terapiei care foloseşte energia furnizată de spectrele do Iradiere emise de corpurile încălzite.: furunculoză. afecţiuni digestive: perivisceille. tabes. chimice. diferite substanţe medicamentoase cu acţiune t'irmacologică. Se folosesc mai des următoarele medicamente: adrenalina. salicilati etc. reumatism cronic. lilscte: Ntlmiilnrort sistemului nnrVOI simpatic. subnutriţi. Ulcelele sînt: mecanice.fl. Spectrul solar este format din radiaţii Infrnroşii. vizibile şi ultraviolete. paralizia gejioralfl progresivă.ut)/ mărirea rezlitonţ*! organlimululi . Ultrasonoterapia se bazează pe efectele piezoelectricitătii. ACTINOTERAPIA ll • •< Vi'lltfl. lilccte: antiinflamatorii. calciu. Contraindicaţii: tuberculoza pulmonară evolutivă. lonizările sînt proceduri prin care se introduc în organism.nonlcu. Razele ultraviolete emise de lămpi sau arcuri voltaice sînt indicate In convalescenţi. Indicaţii: nevralgii vechi. antinevralgice. dizolvate în apă. do (icooa helioterapia este indicată dimineaţa cînd sînt multe rn/n i ill r. dischinezii bilio-intestinale.. Razele Infraroşii sînt emise de lampa Solux de diferite tipuri cu care se fac băile de lumină. iv io li' te şi mai puţine radiaţii calorice. termice şi biologice. adică pe pioprietatea unor cristale de a se încărca electric dacă se exercită asuIIKI lor o presiune mecanică.

coptoiii tcfiuiiicntB|l i iiilocdptorll din iinivi'hi vi i<' ( |iinn'iil. Masajul trebuie făcut de către npocialişti.. ! ( « complex vi insuficient cnno'icut. Aceasta noi In lorţfi musculară. fărfl ml mi stl se desprindă de pe tegumente. „atingerea apăsată" sau „alunecarea apăsată" constă I n l i .tţla . fricţiunea este o netezire mai pronunţată.antt i II u«iu<nilo u organismului. tndopărulii miis( nliiro. Bolnavul este aşezat în nu l special. Mîna se deplasează o dată cu tegumentul în limitele per-'i de Inxitatea hipodermului. baterea sau percuţia constă în ciocă• • n ţesuturilor cu ajutorul mîinilor. . de aceea s-au creat aparate ce produc vibraţia llnlrt sun totală a întregului organism. Manevre fundamentale de masaj: — netezirea. i i u n i i i '. pe n'ijlunea interesată în direcţia centripetă sau paralel cu fibrele muscuInui şi are drept efect scăderea durerii. îmbrăcat cu haine speciale (cu mînecă scurtă. l . ciupirea: un fel de petrisaj. petri•"i/tij. In general se efectuează o şedinţă pe zi. . prin aceasta efectuîndu-se iimrtlnri rapide ce se transmit tegumentelor bolnavului. pasivă. dar efocI numai cu policele şi indexul.i " I . (!<• l i p Colinfl. i | d(> l . timp de 2—6 săptămîni.. — frămîntatul are mai multe tipuri: compresiuni întrerupte-. I ! M | c lr< u i. i u l ' ni nu incmnism icllex pic. se efecIni«<i7. efecto fnvori/.. cu partea cubitală a H l lor. .l i p l i i i .. unghii tăiate scurt şi rotunjite). Durata şedinţelor este de 5—25 minute.• . fir//unea generală: stimularea funcţiilor aparatului cirîl lo'iphotor.r m a * i v . ••(luiipii M/.. vibraţia constă într-o serie succesivă de presiuni şi relaxări. efeo Iu cfttrc bolnavul însuşi.MASAJUL MEDICAL Masajul constă dintr-o serie de manipulaţii manuale aplicate la suprufdţa organismului în scop terapeutic sau igienic. sau mai simplu. crcşteren metabolismului bazai. cînd bolnavul execută mişcări cu greutăţi.I I' fo <Nl(iii(ti n i i ' l . ' M i m niiisaj trebuie să fie urmat de mobilizarea articulaţiilor şl •ilor din vecinătatea zonelor masate care poate fi: activă. masajul vertij: se efectuează cu ambele mîini în sens "uivtrtire (se foloseşte la braţe)..ă de regulă dimineaţa. cu pumnul.ho sisleinul norvoi nliti nniunile onjdih' dnpn /unei.. îmbuncil. Maseurul trebuie să se spele pe mîini după fiecare bolnav masat şl să nu poarte în activitate inele sau brăţări. efectuată de către maseur» ac-i opo//f/e. 11.i ) v < ' ' i < . medic sau maseur. M' ' r/i< nt'tlniH* ni maMijulni « " . cu vîrful degetelor. RBU lubIu.. mai rar două şedinţe la zi sau o şedinţă la două zile. /. i • i | ni i u n i . dezbrăcat parţial sau total în cameră încălzită la 20—22°. cu palma.loIoglcă a masajului:ac//unea locală: sedativft şl hlporr lui ulii.'iţiroa somnului. i l M i l i c r i h . executîndu-se şi o •••presiune. haltere pomenii.i MmiiliioiiiiiM .o uşoară atingere efectuată cu pulpa degetelor sau cu palma. Cuvîntul masaj provine din limba arabă (mass=a frămînta). cu opoziţia creată de maseur.. i cxic'M. ndică prinderea maselor musculare voluminoase şi deplasarea imnsversală.

tuberculoză. florii la cele neantrenate. Aparatul cardiovascular funcţionează de asemenea mai eficient fi n i . spondiloze. spate. ' . i i economic. Cultura liy. cît şi una socială.isrulur esle mai mare la persoanele antrenate decît la cele neantrenat». l i i l i l l i i u l i . ulcerul gastroduodenal. gît. reumatism. Aparatul respirator funcţionează mult mai eficient prin mărirea eliisticităţii cutiei toracice şi a amplitudinilor respiratorii.. Practic.K tivcci/ă funcţia pielii.. Prin îmbunătăţirea motricitatii intestinale şi a evacuării i i i i i ( i n i i l i i l i i i intestinului . urmărind creşterea potenţialului biologic a întregii societăţi.. MrtdbuliNimil f. Capacitatea de prestaţie a aparatului cardiov. i .m M | > i . Practicile culturii fizice nu sînt de datS recentă....ioiiKjjr între diferitele faze ale acestuia. Miy. astenie. cu urmări economice în ce priveşle productivitatea muncii. Creşterea tensiunii arteriale şi a frecvenţei cardiace. se accentuează funcţia glandelor digestiv».. Cultura fizică medicală este o ramură a medicinei..înd fortificarea unei persoane.. I C N I I . ' i <. i p n i i u i h/.. capacitatea de muncă.. ameţeli.lor şl eliminarea produşilor azotaţi oi Influenţa culturii fizice medicale asupra aparatelor şi organelor. Aparatul digestiv.Sub acţiunea masajului se favorizează drenarea lichidelor din ţeKiituri şi eliminarea lor prin organele de excreţie.. care tinde spro cunoaşterea omului sănătos. ele au existat încă în antichitate.r. sînt mai mici decît la perşi ti ine neantrenate sau rău antrenate...ic do asemenea influenţat favorabil regllndu-1 şl i i v . capacitatea de efort. Sub acţiunea irigaţiei active ţii . valorile funcţionale ale organelor.. vi/.lcrt mocllf u l i i '... ficatului şl rinichilor. hipotrofii musculare la membre.. studiind cu deosebire constituţia. ateroscleroză.. . duţji. Contraindicaţii: boli infecţioase. După terminarea efortului aceste v<ilori revin mai repede la valorile iniţiale la persoanele bine antrenate. cefalee.1 sliujelui bine oxigenat. încît ventlIdtiu pulmonară creşte. flebite.inM uşurează circulaţia în trunchiurile venoase şi limfatice mari Hm (il)doiiHMi. sindromul hemoragipar. membrele superioare sau inferioare. în scop de antrenament pentru sportivi. în acest fel se uşurou/ă activitatea inimii. există tehnici speciale pentru masaj pe diferite regiuni: ceafă.iii. Cultura fizică medicală produce efecte favorabili» p i i n îinlrenarea musculaturii abdominale influenţînd în mod reflex proroşele chimice şi mecanice ale digestiei. cap. abdomen. CULTURA FIZICA MEDICALA Cultura fizică în general urmăreşte fortificarea organismului şi creşterea rezistenţei sale prin efectuarea diferitelor mişcări. In liiupul efortului la persoanele bine antrenate.. faţă. cancer etc. chiar într-o formă organizată. cu scopul de a menţine şi de a potenţa sănătatea şi capacitatea de prestaţie a organismului în întregimea sa. Cultura fizică medicală este atît o problemă biologică individuală. torace. Indicaţii: persoane obosite.se înlătură tendinţa la constipaţie. urlrilo.

Itolul cadrelor medii în educaţia sanitară a populaţiei rezidă în acivlluloa desfăşurată pentru ca aceasta să înţeleagă şi să respecte indlflţlllo medicale de sanogenizare şi igienizare a întregii vieţi. creşterea ii.r.mierii performanţe). urmată de o hiperglobulie de durată şi de creşterea hemoglobinei care permite transportarea către milocondriile celulare a unei cantităţi mai mari de O2 . calificată. Prin aceasta rolul culturi? i|/. n culturii fizico medicale.. înot sau oricare dintre sporturile faţă de caro tlnărul ar» untll. imediată şi gratuită.i|>.nirn V/P/// rn/er/M . La femei cultura fizică medicală urmăreşte în afară de promovarea • Itirii de sănătate şi efectul estetic.ice medicale în procesul de sanogeneză devine din ce în ce mai important.emonon un Imparativ al < i nrtiinl' ( .Organele hematopoietice. forma culturii fizice medicale istematice şi de durată — efectuată cel puţin de două ori pe zi cîte i 1 0 minute — reprezintă cea mai eficientă formă de luptă împotriva • oclentarismului şi a urmărilor sale negative.. Rolul cadrelor medii in profilaxia bolilor este de a respecta indica' l i l « ' medicilor de specialitate şi legile în vigoare privitoare la adminisiftrod la timp şi în bune condiţii a vaccinărilor. acestea constituie HMilo do bn/.tio. —lylvni/. fftrfl n se urmări num. a sportului de rmisă (turism. călirea organisîl prin contactul nemijlocit cu asperităţile vieţii. h | m . educaţia voinţei. Populaţia 'i«hulo educată să ia parte în mod direct la păstrarea şi la întărirea proM(| P| sănătăţi. cultivarea mişcării sub toat* "• •I o sale. ROLUL CADRELOR MEDICO-SANUARE PENTRU ASIGURAREA UNEI ASISTENŢE MEDICALE DE CALITATE SUPERIOARA Sarcinile cadrelor medico-sanitar e rezultă din caracteristicile esenf/«/«! ale asistenţei medicale din tara noastră care este o asistenţă proilliirtică.i r. dar în formula leucocitarS se evidenţiază creşterea limfocitelor.'itntlt de muncă $1 pcnliu . cadrele medii au un mare rol. favorizează dezvoltarea glandelor suprarenale. ' | < M m< mlul .. 1 : miel longevităţi active.i > i " i i t a l!•€• neO tM fl .fl pentru CM••. recuperator ie. M | < I fn(A de | M I I | | .in.-. i < q> i ţ i i du prestaţi*. •tţhi prin muncă şi pentru muncă. —Igienizarea vieţii personale începe încă din copilărie. Antrenamentul fizic produce o uşoară si trecătoare scădere a globulelor roşii. Gimnastica medicală. în le|filtiră cu îndeplinirea acestor sarcini. mişcarea sub.. exercită o uşoară acţiune de inhibiţie asupra gonadelor şi o uşoară acţiune stimulatoare asupra hipofizei. Numărul leucocitelor nu se modifică în urma antrenamentului.iritaţii do rezistentă naturală monismului. Efortul fizic repetat provoacă modificări pro l unde ale glandelor endocrine.. pentru r r e ş ! > i < . 1. Glandele endocrine.• > i n'. curativă.11. în mod deosebit Io npli. . fiind nei ă educaţia sanitară pentru alimentaţie raţională.

înţelegînd aceste idei cadrele medii trebuie să le propage în activitatea cotidiană. Acest mod tio a gîndi se înţelege mai uşor dacă amintim că încă de pe acum unele mijloace de prevenire a o serie de îmbolnăviri sînt coordonate pe plun mondial: lupta împotriva unor boli infecto-contagioase şi a unor l>oli carenţiale sau metabolice. cît şi pentru a fi la curent cu ceea ce apare nou în medicină. care sînt valorile fiziologice ale acestor probe şi care este semnificaţia modificărilor acestora.însuşirea unor cunoştinţe de ambientologie prin care se arată sursele de poluare a mediului înconjurător. lupta împotriva cancerului etc. atît în stabilirea diagnosticului. cunoscut fiind că un cadru medical trebuie să înveţe toată viaţa atît pentru a nu uita ceea ce n ştiut.inieni. iau temperatura. în sala de aşteptare a unor servicii ambulatorii. cum să recolli>/e diferite probe de laborator. După terminarea şcolii vn treimi să continue pregătirea profesională. se orientează asupra ui-examinării şi comunică modicilor observaţiile personale.imenlul corespunzător. srt ţitle să interpreteze şi să înţeleagă semnele de boală. să observe cu atenţie semnolo de suferinţă ale bolnavilor şi să le comunice medicului. Este de asemenea coordonată pe plan mondial organizarea luptei pentru păstrarea purităţii mediului ambiant. In acest fel so n|ungo la stabilirea diagnosticului corect şi în timp util şi se instituie lifil. ordine economică dreaptă. etica şi echit. Intol-ulllu oi'lunlAi'll diagnosticului 9! Iratamuntului. frecvenţa cardlwtt. a apei. Pentru aceasta ele trebuie să fie bino pregătite profesional şi să fie conştiincioase. cadrele medii ia oilciiton/fi usupra gravităţii bolnavilor. pericolele care le determină poluaroa şi mijloacele de luptă împotriva lor. liMisluncfi arterială. Cadrelo modii trebuie să aibă cunoştinţe temeinice despre cauzele bolilor. cît şi a trata-«iontulul. le dau prlsfaturi. în locul individualismului pledăm pentru un colectivism care să cuprindă pe» cei care acceptă egalitatea între oameni şi care militează pentru o lume mai bună. Ii încurajează. Să nu se uite însă poluarea psihică: cultivarea urii şi inegalităţii între o. Diagnosticul stă l.itoa. In oricare loc de muncă s-ar afla. devotat şi conştiincios este de mare utilitalu bolnavului şi medicului. La stabilirea diagnosticului contribuie şi cadrele medii. Multe cunoştinţe se primesc în şcoală. deoarece el observă bolnavul 9! are un contact apropiat şi prelungit cu acesta. Trebuie avut în vedere în primul rînd poluarea aerului. încrederea între oameni. optimismul. Rolul cadrelor medii în stabilirea diagnosticului. De modul cum se vor însuşi aceste cunoştinţe depinde felul cum se va lucra în producţie. alteln Iu timpul activităţii practice. răspîndiiou de zvonuri etc. în locul acestora trebuie cultivată o concepţie sănălo. de aceea stabilirea corectă şi în timp util n acestuia este o sarcină de primă importanţă.i baza oricărui tratament. contribuie la educaţia sanitara. Ii liniştesc. cultivarea pesimismului şi a ignoranţei de orice fel. Un cadru mediu bun.isa despre viaţă. mai dreaptă şi mai sănătoasă fizic şi psihic. ca şi poluarea sonoră. pregătesc fişele sau carnetul de sănfltutt*. . Trebuie de asemenea să ştie ce examinări trebuie să facă în legătură cu anumite semno clinice pe care le prezintă bolnavii pe care îi îngrijesc. far bolnavilor prima anamneză. cooperare justă şi întrajutorare. a solului.

de aceea ea trebuie să fie cît mai plăcută şi mai fci-. îngrljlron bolnnvllnr • i comploxrt c«ro corci o timimlIA vocdţlo şl niuiinlto liftU rnre n-mi siclpnt ubsorvollllor voclil şl cnro pot li nNtii. i". secreţii. temperaturii şi rezul-il nllor examinări pe care le-a efectuat. colorat cu Sudan III şi lugol). i . nlmiţlo i>l memoriu bună. Ele planifică şi însoţesc bol-• ' nevoie — la diferite laboratoare. care lucrează în el. precum şi valorile T. dacă este nevoie. .>tu || «(jnrlmn Hunzorlală.fn cabinetele de consultaţie ambulatorii.••. Ele rorollon/. rolul lor este tot aşa de mare. Koclnhllltntn. Introducînd bolnavul în cabinet. efectuarea de sondaje gastrice sau • uliu. cadrele medii asigură conIu igienice şi de ordine. scaun. explorări radiologie*. ondoscoplco.i " necesar ca pe lîngă cunoaşterea tehnicii recoltării şi a exame"Microscopic să cunoască şi tehnica de a efectua personal o seria minări de laborator cu caracter de urgenţă: sumarul de urina. hainele de protecţie. i inia.socio-profesionale şi chiar pur medicale utile în stailloţjriosticului.« ' bolnavilor In secţia do boli Interne.iii i i l i < n Iun (Iccl/ll . în staţionare trebuie să se respecte circuitul bol-i (miilru prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti. Da nil bolnavii sînt mai sinceri faţă de aceste cadre decît faţă da Jupi cure poate fi folosit pentru culegere de date complemen-'i'i m mistice. pulsului. pregătind tot ce esta t'Mir pentru examinarea bolnavilor (materialele necesare examenu• Unic şi examinărilor de laborator). Tot caii pregătesc bolnavul pentru examinări complementare: pra-hlcfl şl fizică. 1 •• . . dragostea pentru profesiunea aleasă. reforoasrft modicului lot co observă In Iu-învii de cnrc răspund şl fcic IniUmu'nliil indicul do medic. l U i j i i u i . po»lbllll. spută.ă probele biolo-iluc rezultatolo. recoltarea ele ii"iitru examenul hematologic. Documentele clinice trebuie 98 iu ordine. puroi. regim dietetic. curnj.. favorizat de timpul lung cît stau în preajma lor. să se facă îmbă->i iiHiiiiU' de a se aşeza în patul curat etc. cadrul mediu îl ajută la dezbrăcat. • i ««fi şi citirea unui sediment de urină sau de bilă. arată spiritul său l>ndîlresc.irfl. Aspectul cabinetului de consultaţie este „car• Io vizită" a cadrului mediu. l. efectuarea examenului coprologic macroscopic şi microscol l v . t<v////e cu staţionare.A. lichidele de vărsătură. de spălătură gas> ' ' I c . iiiU'llgouţrt. îl ajută să ia anumite poziţii cerute da mliuitor.. gradul său de preqăprofesională şi de conştiinciozitate. izotopico etc. face examenul macroscopic al acestora şi referează medicului. <|1n. cadrele medii realizează un contact mult mal ii bolnavii. Cadrele medii < i u 9! n Instrui bolnavul asupra obligaţiilor ce le are în condiţii da nHupru disciplinei şi igienei generale şi individuale. Ambianţa de lucru impresiofi\ bolnavul. administrarea unor modica-• limrea testelor de toleranţă etc. la îndemînă.n Indicaţia medicului recoltează produse biologice: urina. 11(11 do spitalizare. Totodată comunică medicului propriile observaţii culese discuţia anterioară cu bolnavul în sala de aşteptare sau din carne-« I n saiuUate. Mai mult.

a patului bolnavului. Discuţia cu bolnnvul trobula astlul condusă. Ea cere nu numai multă pricepere. — totalitatea procedurilor de tratament. perfecţionării profesionale şi întregirii continue a fiinţei lor fizice şi morale. simţ de ordine. în tot ceea C«. — totalitatea examinărilor clinice şi paraclinice efectuate pentru Itabilirca diagnosticului în timp util terapeutic şi pentru urmărirea evo luţiei bolii. ci şi multă dragoste pentru om.. Trebuie să se aibă în vedere eficienţa economică a oricărei internări 3/i spital. caracter stabil. Internarea bolnavului în secţia de spital însemnează asumarea unei mari responsabilităţi. străduindu-se ca într-un timp scurt şi cu cheltuieli cît mal puţine. multă omenie. Aşa cum spunea tovarăşul Nicolae Ceauşescu „Medicina este într-adevăr o profesiune. Aceasta cu nttt mal mult în prezent cînd tehnicizarea excesivă — inclusiv în modlclnfl — a creat pericolul depărtării psihico de bolnav. Cadrele medicale sanitare trebuie să înţeleagă epoca socială în care trăiesc. Atitudinea personalului medico-sanitar faţă de bolnav este o verigă Importantă in lanţul procedurilor terapeutice. în prezent vedem mult mal dos. De acest fapt trebuie să se ţină seama în relaţiile cu bolnavii. onestitate faţă de superiori şi subalterni. să se obţină rezultatele cele mai bune. ceea ce influenţează psihicul şl Comportarea lor. a bolna vului însuşi. Prin îngrijirea bolnavilor în staţionar se înţelege: — îndeplinirea sarcinilor generale privitoare la igiena generală a Jalonului sau cabinetului de consultaţie. deoarece scoaterea bolnavului din activitatea profe. pasiunea de a te dedica sănătăţii semenilor". M. dar nu este o profesiune ca toate celelalte. IncH Iu sflrşitul oi acesta să so simtă mal llntvlit. conştiinciozitate. Academicianul luliu Haţieganu ne spunea: „bolnavul are întotdeauna dreptate" şl no îndemna sci-1 sprijinim multilateral.. mu! optlmllt şl mal încrezător atlt tn f or te l o Iul. iubire de onmoni.i mitdi .. împletirea componentei medicale cu cea soda la la bolnavii care ne consultă.. capacitate de a înţelege oamenii. fire optimistă. sănătflto li/ică şi psihică. yiatlo unoi vechi tradiţii nu s-a ajuns la acest pericol. cit şl In pu> in.prompte şi corecte. Cei co avem o vechime mai mare în activitate am putut observa că psihologia bolnavilor se schimbă în timp.sională şi din mediul familial presupun motive serioase. dictonului că „fiecare om trebuie să ştie în profesia sa cit ştie epoca în care trăieşte". blîndeţe. — totalitatea măsurilor şi procedeelor de supraveghere perma nentă a bolnavului. discreţie. luce trebuie să se ţină seama de psihologia bolnavului. aproape întotdeauna. In ţara noastră. necesitatea unei permanente perfecţionări. obiectivilato. deoarece cîştigîndu-se încr«'(l(M'ca bolnavului şansele de reuşită vor fi mult mai mari. multă forţă de muncă pentru a putea să şi-o dăruiască bolnavilor. Ei au devenit în ultimii zeci de ani mult mni sonsibiii şi în acelaşi timp mai pretenţioşi. Timpul petrecut în spital trebuie judicios folosit pentru recuperarea bolnavului şi redarea sa familiei şi societăţii. conform.

depăii««i stircinilor şi competenţa proprie. In concluzie. Dacă medicina niiiuuză „ştiinţă şi conştiinţă" (I. i timp util şi cu cele mai eficiente şi ieftine mijloace. Initament. stabilirea diagnosticului şi tratai ulm l. Totodată trebuie să se evite excesele. psihice. ImnavDlntQ. Haţieganu).iionsabilitatea medicală constă în prevenirea prin toate mij|n < unoscute a îmbolnăvirilor.i<-. urmărind eficienţa optimă prin i directe şi mai ieftine mijloace. în mediul familial şl • in ini din care provin. Aplicarea procodurl terapeutice trebuie să fie precedată de cunoaşterea t n bolnavului. l/yiif«. după care se începe tratamentul. itfl- . Fiecare om sănătos însemnează două braţe şi o idili» redată circuitului economic şi niciodată nu vor fi prea multe i l n l l şl prea multe braţe de vreme ce avem aşa de multe de făcut atît 1 i (ix'zont cît şi în viitor. adică pînă la recîştigarea săl i i i li'pline biologice. . „Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului" (Rabeci'oa ce însemnează că numai în această alcătuire: ştiinţă şi con|>1 so poate efectua o medicină eficientă. cadrele care manipulează acest* i i i ' b u i o să aibă deosebită grijă. i'npnnsabilitatea juridică sau medico-legală decurge din faptul că "fi Incorectă a unor proceduri de explorare sau tratament poate Incidente sau chiar accidente de diferite grade care pot aniitrlluul Juridice (despăgubiri sau consecinţe penale). ' . înaintea administrării unor mei tu 11 "bule ia se facă investigaţii privitoare la posibilitatea de n1 Iniinmenelor alergice sau de idloslncnr/. orice tratament trebuie să îl ru cfoctul psihoterapie!. 'TU CM /(ic cadre/e medii trebn/c na dea dovada do hună pn-f/e bJi/idi'/c. a medicamentului şi a procedurii terapeutic*. n l ' l m i e m cîteva responsabilităţi care trebuie gîndite şi reţinute: •O i<->. Substanţtl* d9 "inile ta //e In prealabil (esfnfo (rospectlnd întocmai indica- m ini sănătăţii). conştiinţa fără ştiinţă Inutilă (J. < )(l<ită înţeleasă necesitatea unei atitudini pline de solicitudine faţă i -i îl n<iv trebuie continuate preocupările pentru aplicarea măsurilor ' • • n corespunzătoare de diagnostic şi de tratament. Bernard) pentru bolnav şi pentru societate (chiar culpai l o pedeapsă). /«<•/. corespunzătoare epocii tri-. recuperare) reprezintă ajutorul dat de între 'inului care suferă. Trat" hi! hi'buie condus pînă la recuperarea completă a fostului bolne ln| uneori chiar înaintea începerii oricărei proceduri terapeutlj • « l i n i i » să se facă pregătirea psihică. sociale şi profesionale. nul» aspectul modului său de acţiune şi a posibilităţii apariţiei i i l i ' i i l n sau accidente» chiar şi in condiţii de respectare a tuturor I i Mnlilllte de fannacovigllenţă.i/d. Bolnavul trebuia i n 11 piuă la recuperarea lui completă. l i ) n<npvnsabilitatea economică pleacă de la faptul că toate valor iu întregul proces de asistenţă medicală (prevenire.Sil nu se uite că cei ce ne cer ajutorul o fac pentru că suferă şl intui dreptul de a se întoarce în cîmpul muncii. spitalizz l ic. WIH'/I*. în cadrul celei mai depline solicitudini faţă de bolnav i n< •<-dează la aplicarea măsurilor pentru stabilirea în cît mai scurt n diciţinosticului. Ca atare.

Ei pot fi decoraţi cu reproduceri de artă în culori. Aceasta este numai în parte adevărat. Pereţii camerelor este bine să fie coloraţi în funcţie de destinaţia încăperii respective. executarea şi dotarea unităţilor sanitare cu mobilier şi aparatură. Aceasta mai ales în secţiile unde spitalizarea este mai îndelungată. Acţionînd In acest fel. Asistentei şefe de secţie îi revine s<ncina îndrumării cadrelor medii pentru estetizarea locului lor de munol. pe lîngă tehnicitate şi funcţionalitate optimă. fizic şi psihic în cadrul oricărei unităţi sanitare. care să completeze atmosfera intraspitalicească tonică. Exteriorul clădirilor. trebuie să fie de culoare şi formă potrivită. spaţiile verzi vor fi amennJtito şi întreţinute în acest sens. prin educaţie şi persistenţă este obligaţia tuturor celor ce au ca sarcină păstrarea şi întărirea sănătăţii oamenilor. S-ar putea spune că realizînd în bune condiţii tot ce s-ri spus pînă aici s-a efectuat deja umanizarea activităţii sanitare. care. parcul spitalului. Ele contribuie la stabilirea în cel mai scurt timp a diagnosticului. fotografii artistice. cadrele medii slujesc omul. La locul de muncă trebuie să domnească o atmosferă de înţelegere şi de lucru. Umanizarea asistenţei medicale este o altă sarcină importantă a cadrelor medii. Insistăm şi asupra necesităţii creării unul confort estetic. . In acest fel cadrele medii contribuie la prevenirea sindromului da iiwdaptare la viaţa de spital.rulre şi devotament. premisa eficientei oricărui tratament precoce şi util. la umanizarea asistenţei medicale şi într-0 mare măsură la potenţare celorlalte mijloace terapeutice. dominînd culorile pastelate. Cadrelo medii au sarcina de a întreţine confortul estetic realizat iniţial de col ce se ocupă cu proiectarea. etajere pentru flori decorative de interior ce vor fi atent îngrijite de către cadrele medii yl chiar de bolnavii înşişi. :. prin aceasta contribuie la dezvoltarea multilaterală a societăţii noastre socialiste. reconfortantă şi optimizantă. Perfecţionarea continuă prin studiu individual sau colectiv. în acest fel unind ştiinţa cu conştiinţa. cadrele medii devin un sprijin activ al bolnavului şi medicului.

ce se bifurcă In 'înmhll — cile una pentru fiecare plămîn — care se ramifică descreicind plnfl njung tn stadiul de bronhiolă terminală. prin pllnră se face transferul de gaze din alveole In slnije mi. du c u » cnlrt In condiţii patologice dacă pătrunde aer (pneumotoi H c ) u l. i i » n Invenl. muşchi. i n u l u i . cnlnbntt'i plAm n' .IMIUI veitehnilâ. Foiţa \ !••< < i •' închid Intre ele o cavitate virtuală cu presiune negativfi. nvlnd rentrul in bulb.plnitln conul/l c l i n d!l<ilnr«a cutiei liiliulco i i ' i r i f rimplrnlcirl (lutnii oitnll oxlnrnl. Interni coastele). Bronhiola terminală deserni. adică • i nt i l o ru aclnll. ' l 'Iv «pin cltumelilro da exfiltatle < nrn ion ut» illn rncli n " ( i r l u talninion muţchlliir roiplintnil. iternorlnlil""1" i« i|tiul iiniiniuleien aerului lioţint In nx/i/ni tn pllnilnl. Lobii pulni<> prin scizuri care iau naştere prin plicaturarea pleurelor. Unitatea morfofuncţională a plămlnului c-.iru i l i a mul pulmonar este format din partea funcţională a orc. Pleurei illntr-o foită viscerală ce se aplică direct pe suprafaţa plămînnlui no vino In contact cu faţa internă a peretelui toracic. i i i < >itii|lR nuinialM U mlult are (r(ov«n(n da 16— IH pa minut |l tr<M . Ini. nlrdtuil din alveole pulmonare.1. B O L ILE A P A R A T U LU I R E S P IR A T O R 2. "io fontul du trunchi do con şl eito oUAtultA din oaio (anterior I . h. fol drept este alcătuit din trei lobi. Iar do acolo prin cxplrn1 <>»(• •llml* «nil tn nicilhil extern. l'lttraro lob este format din mai multe segmente. m-nlenl. iar iin-. h. pjdmln// • i"iac/cd. laringe şi trahee. efec-"t" ş« In acest fel respiraţia externă. nervi. nuni cu lilonliliil <la carbon. Dl. iar aceştia din alveolele pii-lmnii/nr. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE A|>nintul respirator asigură schimbul gazos între sînge şi mediul extern.2. cel stîng din doi. 'îl" nerlene slut formate din nazofarlnge. tn/ullnl din pun unuia n. El este alcătuit din căile aeriene. El au formă de trunchi de con.lobului ' • < compus din acini.O( in > i n R — prin procesul numit hematozS — Inr CO2 l» i . ulnr |l trcco In nlvcolc. cu baza iiuiro . iii »tnt organe elastice. ţoiut ceun ml i i ' f l c ' x . vaie.itlnqom doua momonta i i i i l l n ţ| rx/j/iu/iu.

7. 2. cu timpul intr. 0»-16. C02-4.. G. unde este purificat. pleurele să-şi îndeplinească funcţiile lor fiziologice (să nu fie lipite. Oric-i! modificare a unuia din factorii amintiţi duce la apariţia respiraţiei dificil*» (dlupnco) pînă la apnee şi asfixie. unde fixat pe heuioţjlobină (hematoza) este vehiculat de globulele roşii (faza circulatorie a respiraţie!) pînă la celule. aşa cum s-a amintit.ilează brusc |l vin. In ' ' • ! • • ce urmează so vor prezenta simptomelo şi semnele de bonlfl îl 1 ' i i ' ' "i' 1 <le «fectaroa aparatului respirator: I'IIICKM eslo IrecvcMit sonuuiltilft de bolnav c<i JCMI. i l e acestuia care se manifestă ca simptome. 3. i uneori de mlsettiilo respirntorii. \le<tiimile aparatului respirator pot fi primitive sau cauzate « l e î m i " i i n . încălzit şi amestecat cu aerul existent tu cfillo respiratorii. centrul respirator din bulb să fie în stare morfofuncţională normală. să nu conţină aer sau lichid). care este mlus la plămîni prin intermediul circulaţiei venoase. i i . 4. vascularizaţia şi inervarea să fie morfologic şi fiziologic nor male. Vorbim astfel de boli pulmonaro-cardiace sau cardiopulmonare. 2.Imlo roţinut acest fapt în vederea aprecierii modificărilor patologice ale frecvenţei ncostcla şi pentru practicarea corectă a respiraţiei artificiale. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE Semiologia se ocupă cu studiul şi interpretarea simptomelor. Pentru ca respiraţia să aibă loc normal sînt necesare mai multe condiţii: 1.2. Respiraţia internă este reprezentată de trecerea O2 în sînge.i se adreseze medicului. căile respiratorii să fie permeabile. îmbolnăvirea aparatului respirator duce la alterări morfofunctlo mile . HfHpiraţia externă sau ventilaţia este reprezentată de pătrunderea aerului în rBlle respiratorii. semne ce silesc bol ri'ivul . luînd parte la procesele metabolice celulare (faza tisulară a respiraţiei) şi se elimină CO2 din celule. iar globulele roşii suficiente ca numBr fi ca încărcare cu hemoglobina. suprafaţa respiratorie (rezultată din suma suprafeţelor alveolare) să fie integră morfofuncţional. Rezultă că între cele două aparate •— respirator şi cardiovascular — există o strînsă legătură funcţională. cn o Impiinsrtturfl de pumnal la nivelul toracelui (d«* • «| |n teţihiiHui iiMinicloiKirfl) vorbim de junghi tmucic şl ponto HUI v In n im n .I dureroasă. exai ' ' i ' . InteiiNfl. în special de sistemul neurovegetativ.5%. 5. !l. musculatura. n n /lri.04%. este reglată reflex de sistemuj neurotmlnrrln.02%. conformaţia toracică să fie normală. iar a aerului expirat: N = 79. 8. presiunea CO2 alveolar (care reflectă încărcarea sîngelui cu CO2) să fie fi ziologică. Dacă boala începe la inimă. care explică de ce afecţiunilor pulmonare li se asociază şi suferinţe ale inimii. Funcţia plămînilor. a semnelor de boală. Asigurarea schimburilor gazoase are loc deci cu participarea activă a aparatului cardiovascular. i v i r i goneralo. CO2 = 0. aerul respirator să conţină oxigen suficient (compoziţia aerului la nivelul mării este: N=79.02%.3%. sau do boli ale altor organe. umezit. unde se efectuează trecerea O2 (cu ajutorul fermenţilor respiralori) din sîngele arterial în celule la nivelul mitocondriilor.94%.1 In suferinţă şi aparatul respirator. aparate sau sisteme. reglarea fiind în funcţie de încărcaiun ţosu(urilor cu O2. cu ajutorul cărora se elaborează diagnosticul. O2 = 20. u e in lu e N in ti n e b ile m le le re n n o f/ic ix la i in iilln nl u . respectiv cu CO2 şi alţi produşi de degradare metabolică. iiparatul cardiovascular să fie integru.. Ctnd se Insl.

. î n l i . <HM nil»' illl Nimptom IM. lini.i cotldln i lli»i|ilifiUi' hciutrt ^1 ndlin . X\*//x/d Internă este anoxia celulară (lips<i oxigenării celulol) n ţ|fl*lin tn Intoxicaţia cu acid cianhidric s.. fiind KnxNmaul: constă dintr-o respiraţie cu următorul ciclu: inspiraţio dfl.n i-o a teţju^1 imiron. Este caracteristică stărilor de acidoză (diabet comH/of: so caracterizează prin cicluri de respiraţie normală urmată "ti 9! din nou respiraţii normale.. lobuln mei I u l .. i'irlnţ|lnn. l . /VW/x/u cxfernd este anoxia determinată de împiedicarea oxlgeiiiuHiil cauzată de diverse obstacole (înec. . pseudodifterlc.1 u i i i u i i n do 1n< l i n i e i i . ronsocint*1 u tulburării hoin.ji MO ('(uarlcrizcazâ priutr-o coloraţie (ill)iisl i. O I n l î l i i i n i iu boli pul. i < | | D | I i Aerul m< .iu C'O. !•:• . i c o (do! II firidnz ă).. n.i-viol.toracică. pauză. buze.sHnr.!'• mai c«xi «xlicmltaţl (pirumido nasnlâ.\ciil Iu holil<> | > i i l m o i i < u . 1 iiitr/. strangulare.. crup difteric.ito/i-i.i . expiraţie sacadată cu durată egală inspiii Imfisi pauză. !»i[nt. plr|onn>).. corpi In nrborele laringo-traheo-bronşic.). /qomotoasă. spusm al laringelui etc.ţ» ("itfeiuiH iiilinpuliii'Hiui v 1 HiiiiiNi/n un c\|m IHIINC '.MIC . unyhll.

Sputa hemoptoică (are striuri sanguinolente) se poate găsi în bronfl9Ct07. Fumătorii pot ellmlnn o spută neyrlclonsă. uruitoare. fipnia ca pelteaua de coacăze se întîlneşte In cancer bronhopulmonur. tuşea are mare valoare semiologică. Sputa mucopurulentă sau purulentă (culoare galbenă-verzuie) s« găseşte în traheobronşite purulente sau supuraţii bronhopulmonare. aderentă de fundul vnMI Iul. La eliminarea produselor patologice mai contribuie şi mişcările cililor mucoasei bronţ>lco. — tuşea cu expectoraţie (tuşea umedă. a pneumoniilor. esto pntognomonică pentru pneumonia francă lobară. intercostală şi epigastrică în timpul inspiraţiei. supuraţii bronhopulmonare. . mirosul. inflamaţii (este un reflex de (ipariire). Strănutul constă dintr-un expir violent. vîscoasă o întîlnim în bronşite catarale (spută mueonsă). pneumonii. care semnil'iră o anemie cerebrală trecătoare. Sputa albicioasă. — tuşea seacă se constată în prima fază a laringitelor. — tuşea sonoră. productivă) se întîlneşte în bronşite. sînge). cantitatea. secreţii.fi roşie. profundă şi prelungă. orientînd diagnosticul. La spută descriem: culoarea. Pilii dieimiert unul chist hldcitic pulmonar so elimină un lichid clnr. Spnla rubiginoasă (culoarea cărămizii arse). Cunoaştoren caracterului sputei este util în stabilirea diagnosticului şi aprecierea evoluţiei unor boli ale aparatului respirator. puroi. Din ea se fac examinări citologice şi bacterlolocjh o în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului. aspectul. în pleurezii. Căscatul este o inspiraţie forţată. spre a relata fidel cele constatate tu procesul de îngrijire a bolnavului.n n tronează elementele patologice din arborele traheobronşic (corpi străini. cauzat de iritaţici mucoasei nazale prin corpi străini. tuberculoză pulmoiînrfi. Ajutoarele medicului trebuie să ştie să descrie o spută. ci apn r!» Kttneă. Astfel: — tuşea voalată. mucus. spumoasă. chist hidatic drenat în bronşii etc. lătrătoare se observă în cancerul mediastinal sau odenopatie traheobronşică. Spntti scruatifl. Cornajul şi tirajul. Tirajul constă în retracţia ţesuturilor moi în regiunea subclaviculară. gelatinoasă.il şi tuberculoză pulmonară. rozată se constată In edemul pulmonar ni'ut. traheobronşltelor. |«r !n stdti* ro/A «putn »it« ro»lntlcfl. dlfituri de bătaia aripioarelor nazale alcătuiesc o triadă simptomatică Ce poate apare în bronhopneumonie la sugari. Sputa este produsul patologic eliminat prin tuse din bronşii. Cornajul este o inspiraţie zgomotoasă. răguşită (disfonică) arată o laringită. scurt. cauzată de obstacole în căile respiratorii (laringe. trahee). lichide aspirate. secreţii. După caracterele ei. o spul.

V . bronşiectazii sau cancer bronhl l iHntuxIsul este hemoragia nazală care apare în cadrul unor afecl "'filo sou generale. n unui abces pulmonar sau a unui chist hidatic pulmonar. Inr < ifo/a denumeşte prezenţa unui ghibus). în timp ce creşterea stratului grunjos şi scăderea celui seros i evoluţia nefavorabilă. bron-•. n/cu este o eliminare de 300 — 500 ml de spută deodată. l n n por t la.S'/)u/a perlată. precedată N| Mitti eliminată fiind formată din sînge roşu şi aerat. ii>m«»(i (xnrepo iiecmfiiul pectoral. nodozităţi pe marginea sternului) nlo coloanei vertebrale (scolioza este devierea la dreapta K|fi. tuberculoză. . deformării . unele forme de bronşite).1 .^t dillo heinltorncelul. Toracele rău conform n t •K |ln rosplrntorie. Urmărirea l ui cum se modifică straturile sputei are mare valoare pentru apre-'0 evoluţiei bolii: scăderea stratului grunjos (de la fundul paharului J l i »i l fi) şi creşterea celui seros sau spumos arată o bună evoluţie a [j 'imţiei. format din puroi. . iau n Iul In slmflzele pleurnle extinse. Cu ajutorul inspecţiei se poate aprecia *l «for? fnmeln resplrrt cu pnrtcn superioară (respiraţie de tip i lor). sub el un strat seros în care înoată formaţii mucopurulentc. Inspecţia '(înrl n bombcire a unui hemitorace în colecţiile pleurale. doscoperă puncte iau '< '• > i< 9! (i|iiiM'l(i/i1 înl. La sfîrşitul crizei de astm bronşic bolnavul poate o spută în care înoată formaţii similare unor perle. aceasta se află un nou strat seros de culoare verzuie.Spută numulară conţine formaţii asemănătoare unor monezi (In ilftculoza pulmonară sau unele bronşite). tu timp ce In hnrhat se evidenţiază o respiraţie da t i p im funii nlidnmiiidl. In gangrena mirosul •. ititatea sputei poate varia între 30 şi 100 ml în 24 de ore In •. Poate fi •ilfl In tuberculoză pulmonară. Normal toracele este simetric. Se pot observa urm» nulul (torace proeminent. palpare. percuţie şi auscultaţie. ţipata este stratificată în supuraţiile bronhopulmonare (bronşite fe-bronşiectazii. anume accentuarea procesului supuraţiei. ^Viosul fetid al sputei arată o supuraţie pulmonară (abces. cu mişcări simetrice ale t luiinlloruce.. abcese şi gangrene pulmonare): un strat superior IKJ . pentru ca MI ! inferior. să aibă un aspect grunjos. niionul obiectiv foloseşte metodele expuse la partea generală a I u l : Inspecţie.lo penibil. Hemoptizia este hemoragia din aparatul respirator.-i dlnmetrelor antero-posterior şi transversal ca în toracele i nrnfl'/em toracele are formă de butoi. prin M . Patologic putem constata asimetrie. putînd ajunge pînă la 300 — 500 ml/24 de ore în supuraţiile uilmonare.3'l". Patologic li ponta i ' i i l n n i i i MIII o nliollro a fronmniulnl perlnml/ na IH t n» clni'ft Invltnm bolnnvui . respingător (miros putred).

. elemente figurate ale sîngelui (In special eozinofile). executîndu-se apoi antlhingrama pentru testarea sensibilităţii germenilor la antibiotice.se se poate găsi un lichid hemoragie. — Lichidul obţinut prin puncţia pleurală poate fi galben. mirosul. diminuat sau abolit. Funcţia pleurală se practică la bolnavi care au colecţii lichidienc» pleiimle.— Percuţia este o metodă prin care apreciem sunetul obţinut. patologic mur murul vezicular poate fi înăsprit. raluri subcrepitante. microbi (de mare valoare fiind decelarea bacilului Koch în diagnosticul tuberculozei) sau ciuperci. submatitate Sii u înaintate (în pneumonii. crepitante.3. Lichidul obţinut prin puncţic pleurală este seros în hidrotorac». exniiH'iiiilnl medii al tn scoli NOII li eynnpMinlo . raluri sibilante: zgomote ase mănătoare cu ţiuitul vîntului prin coş. Se pregătesc) «pol materialele şi instrumentarul necesar. — In infecţii cu microbi piogeni colecţia pleurală este purulenţii — In unele forme de insuficienţă cardiacă gravă sau în afecţiuni ('ciiinTOii. — In sediment pot predomina limfocitele. radiologie e ste o exploiciro cnrentA şi neces. — Examenul sputei pe frotiu colorat prin diverse metode urmă reşte descoperirea de celule tumorale. aşa cum se constată la pleiirezla bacilară şi alte pleurezii cronice. frecături pleurale etc.-n/la rtii ţjajfliil In munCl. ţii o fiolă romergan pentru prevenirea şocului pleural.inl In bolile piilmoiKiic. Licliidul pleural poale fi Insămjntat pe medii de cultură pcntni (liuţiniifitlr Ixicteriologic si antibiogramă sau po. — Examenul sputei prin însămînţări pe medii de cultură (culturi microbiene) pentru diagnosticul bacteriologic. i < >lnrl0l.I c.r. cantitatea şi s<" face examenul citologic şi bacteriologic. Nor imil se obţine sonoritate pulmonară. Examenul sputei: se analizează aspectul. în ve derea instituirii unui tratament corect. — Auscultaţia percepe normal murmurul vezicular. 2.-ipii lunii diagnosticului de tuberruloy. se poate auzi i» expir prelungit sau se pot percepe zgomote supraadăugate (raluri ronllunte: zgomote asemănătoare sforăitului. iar în mod patologic se poate consltila hipersonoritate (în emfizem.miiiiAil In ma ţii tu &|>H. In scopul dcrelniii tuberculozei se lor ex.).ile li inoculat Iu cobai In ni/ni .. Pentru aceste examinări sputn NC recoltează în recipiente sterile. scleroemfizem pulmonar). Bolnavul este pregătit psihic şi medicamentos cu 1/2 mg atropină d.il.sii. serocl11 In. EXPLORĂRI COMPLEMENTARE IN BOLILE APARATULUI RESPIRATOR In acest capitol prezentăm explorările uzuale mai frecvente.U* un examen de lutinfii NC fnre ru o. cu reacţia Rivalta pozitivă sau negativă. pleurezii).

m . v . i (lipiodol). n. INFECŢIILE CAILOR RESPIRATORII SUPERIOARE it rnpllol.itiu n i a c u te . Imn. pleura. scizurile. forma. La adultul normal perimetrul în inspiraţie este In • • < l c 89 cm.ilu N Cţi > « ' .. vîrfurile pulmonare. iar în expiraţie este în medie de 82 cm.i prin fii <• MH i >irlli» i pldomlru/ . — Ratfioscopia şi radiografia toraco-pulmonară sînt cele mai uti I i le examene radiologice. greutatea de 62 kg şi perimetrul t i > mediu do 84 cm. --.( ouvul'. i ' .ofcsionale. hepatltn • pi. n > 'lihnii. iniciobi. Cu cît indicele de robustitate este mai mic declt 'J 1 1 MM nproc'iază o dezvoltare mai bună a organismului.i\ r i i i . — Tomografia reprezintă radiografierea plămînului pe secţiuni ( i . urmată de radiografie. Se explorează cutia toracică.n . Si Intlgrama pulmonară este o probă mai recentă în explorările e şi se practică în servicii specializate. sinusurile costodiaHjmatiqă. intensitatea.l i n i I < . lu t (« x tif in h . indicele de robustitate esi 1 114 | (52)=23. •IK//CC/O de robustitate rezultă din o serie de măsurători şi calcule» "«'iNoiirâ înălţimea (talia=T).Bconhograîia reprezintă explorarea arborelui bronşic — cînd sa •n pictează bronşiectazia — prin introducerea unei substanţe de eonii < i ' . a unor opacifieri. manca. aplicînd formula.cil<> « l i .i rnii/.inuMitotr • "'f((l'l/(l '"' l > n i : . plămînii. care la normal este egal cu 7 (89— l. Examtenul radiologie al plămînului furnizează date asupra unor msparenţe mărite.i vrt. in . < | . „ h . i simţuri) pentru decelarea proceselor patologice din profunzime. c a n i ' . Diferenţa din i i ' iiMlă indicele respirator. subsl<ml(> chimice sun I I I I M | K . mirii. i'tolmlo splrometrlce şi spirografice sînt prezentate detaliat In vo• l du l xplarări funcţionale.iplul Că: " d ').nlc de v i i i ÎMI 1 1. i . ! / i \ î m i ' ' i i ./ I I | | Q din l.. cuprinde afecţiuni rino-fiirlrni" l . care ajută la precizarea diagnosticului. .ili-cţiuni favori7. piu: pentru talia de 169 cm. cu ajutorul i nioscopului. i l . folosind substanţe r«M Măsurătorile toracice: perimetrul toracic se măsoară cu ajutorul i niclru panglică. dlftci n ..1.I ] Q unor boli conl'i-ii" • ' • • ' « cn rii|i<olA. . Uronhoscopia este explorarea bronşică cu ajutorul bronhoscopulul. P 4. 'holfl. greutatea (G) şi perimetrul toracic i ' l n do robustitate se calculează cu ajutorul formulei: IR=-T — (P+G). mediastinul. l di ctiolixiic. IMeuroscopia este metoda de vizualizare a pleurelor." '/< ni( (niiitltul ppMiMMiu. ml se pot preleva şi ţesuturi pentru examen histopatologic.Irlq. tturi mut cnrnrl-'i ni minori ţjrnv al bolii i f . descriind localizarea.

RINITĂ ACUTA („răceala".1. rinofaringită sau rlnolciringo-laringită. — pot sensibiliza organismul.4. reumatism acut. Uneori netratato pol duce la complicaţii sinuzale. aspirină. aceste afecţiuni se clasifică în primitive şi secundare (în codrul unor boli contagioase). bătrîni. Se numifestcl printr-o senzaţie de gîdiliturăf urmată du •trAnut In salve» şl secreţie scroasă abundentă.— netratate sau tratate incorect pot determina uneori complicaţii gravo cum ar fi bronşiolite sau bronhopneumonii (la sugayi. Cdran((iţi. anosmie temporară (pierderea miiosului). la nevoie. Repausul este indicat dacă persoana este febrilă.). RINITĂ ALERGICA SPASMODICA F sta o larmă particulară <la rinită care so declanşează la contactul cu fllprgonolc. antitermlc» (pyran. ol i l c c Ic. secreţie seroasă. deoarece „spălînd" mucoasa nazală. Anatomo-patologic sînt inflamaţii acute sau cronice. — unele. vitamina A. Se administrează polidin. d«isn> upei lllcfl nou nospeclflcă. faringelui (îaringită) sau laringolui (îaringită). 2. prin natura agentului etiologic sau a terenuluf. diabetici etc. pot cauza asfixii. O lipseşte do factorii locali de autoapărare. traheobronşice. iar după evoluţie sînt acute şi cronice. . Etiologic. usturimi în nas. evoluţia putînd fifăiil l i ' b m sau cu febră de tipuri variate. 2. Frecvent această rinită apnrw prlmflvnrn la polon. starea generală se poate modifica uşor. dar se poate complica microbian. Tratament: erti» Indicata evitarea contmliilul cu alergenul. cauzînd boli cu mecanism/alergic ca: rlnlto.stlla(ii nazale de vitamina C şi ceai de muşeţel. Debutul este cu strănut. ustm bronşic. ln. îngrijiri: se va termometriza şi supraveghea bolnavul spre Ş 89 dlnqnostica o eventuală boală contagioasă. ceaiuri caldn. seromucoasă.4.2. Poate avea şi un mecanism alergic. apoi mucopurulfntă (rinoree). — prin numărul mare de îmbolnăviri aceste afecţiuni determină numeroase zile de incapacitate temporară de muncă (concedii medicale). Inflamaţia poate fi locfili/fită la nivelul mucoasei nazale (rinită). guturaiul sau coriza) Rinită acută este mai des sezonieră şi cu etiologie virotică. mai des infectiu se propagă în vecinătate şi evoluează ca rinită. urmată de vindecare. C şi. bronhopulmonan 1 . Prinderea segmentară este rară. nefrite. Dezinfectantele nazale pe cîl posibil se vor evita. livoluţla este de 4—7 zile. antinevralgice). antigripale.

1.i erupţia ujut..i unei . i l. . RINITELE CRONICE Rinitelfe cronice sînt favorizate de cauze locale sau de fum.I i i i i n l . d ."nniili III |ll l II l M v i din pir/rul..o> n'/i'iiţn afecţiunilor rinofaringiene primitive.. bruscă cu acces de tuse.n oculo-nuznl intens.K i .ilnm8nt corespunzător încă din fazele do început alo bolii. iar după evoluţie sînt acut* fi noiiice. Bolnavii au nasul înfundat şi reducerea mirosului.ilii rotrooci ipl'III l l . i < i l ' C | K ) . va evita fumatul.ne t n i i f i'ptoini'lo loi <il« 9) fillri..4. i l < ...2.i(i()()—1/5000.. ini l. "Iţi începe cu cui.4.. Se manifestă cu somn agitat. 2. dispnee. Tratamentul se referă la cauze locale şi se vor evita cele de ordin carq acţionează patogen. i i r c n h / . C vi . . LARINGITELE Filologic pot fi specifice. cornaj. i. LARING1TA STRIDULOASĂ TMo o formă particulară de laringită care evoluează la copii cu idonoidian. i . i ' . Lajringitele acute pot fi complicaţii ale rinitelor.idrnop. 1 < u antitusice. po. 2. In declanşarea simptomatologiei [ i i l n c i p ' i l îl deţin terenul adenoidian şi spasmul.i in medii ului se pot folosi şi antibiotice. se tonifică organismul cu vitamina A. trebuie să avetn dlnţniosticul diferenţial cu boli infectocontagioase..ilc realiza o larlnr|UA i plin crup. cianoză.. "'l«> cazuri evoluţia bolii contagioase poate fi gravă şi daci 'i.. Simptomatologie Slmptomiil dominant este modificarea vocii (disfonia). H . care rel'iu» rapidă spre a nu deveni focare de răspîndire a infecţiei.• i l l . Accesul > l « linişti brusc în cîteva minute. pol indica inhalaţii. gargarisme cu dezinfectante uzuale. Cu bune rezultate • . p(inlc< |)n r'iitn nu cnlar rtipl'ilnnţn M I .i. f n cii/ii de laringită striduloasă se fac instilaţii cu picături do illnn l/. se vor administra vitamine (A. cu fusospirili. respiraţie stertoroasă. i i i|uii|nOltlCUli ni» n dl «li» in(|iilrt In i'pldi nul.iicn itilrll .i diuijimstlcului. prnf. substanţe iritante. « n 1 piişinţ" alcoolizate în jurul gîtului.1 l l Kl| | | l'' M n |tl « » |( '.c omul.4.4.n l M . II i i' n "Mlp|li<l liKH'iilo-piipllIo-v i n . variaţiile mari de temperatură. alături de M-wă iritativă. Ins.ip varlcelic..i hi stabilii''. tiraj. Se vn l» l i r . • | M pont' IIIIK rl ' O 1 li l). unele forme la copil pot cauza dispnee intensă» uit'U1 pseudomembranoase cu crup pot determina asfixie. C). i ' .n ^a i ' < •' i > < > . bolnavul va păstra repaus vocal.IM < l | > < > C U IP IU IIO I iiiio f tIiiI|I<I I I M.3.4.

destul de răspîndită.U«|ltfl MCfl/lllfl (copil.|><-< Iul i n o i l i > | i ) ( | n . lillo|>.i i i n c . procesul morbid este mii coin» plex declt u:. i i .n u l i M ' i h t t i i .(teiierulo. comprese calde alcoolizate în jurul gllumi). Iricillll locnl ((loficleilţ» .ici'»ri varinţi. (!<•». de aceea se va schiml>tl tenjeria la timp şi se va menţine o bună igienă corporală. l n M |. ţinînd seama de forma clinii . datorită formării crupului difteric. i Hepatita epidemică. cu nvolu ln . i c t i i . \ i r . b .nulroiiiului bronşillc. transpira ţ i i l e . De aceea este necesar un examen atent a] < lerelor şi examenul de urină pentru decelarea pigmenţilor biliari şi :'robilinogenului. care obStruen/â laringele şi care în unele cazuri necesită traheoiomie pentru •i c v i l « i moartea prin asfixie.. . i h ( i o n i . — în funcţie de indicaţiile la cazul dat se aplică proceduri fiziolerapice (comprese reci. ai terenului {]*• ni'ifil ţi loco l . i l . ) . pulsul şi tensiunea arterială.S. . de gravitate şi de complicaţii. •— bolnavii vor fi supravegheaţi atent. îngrijirile necesare acestor bolnavi: — în funcţie de gravitatea tabloului clinic.ncr. a devenit sporadică da urmare a obligativităţii vaccinărilor în masă. NTCIIII! indivUliinl cu O fP-. 1 i n > . evitîndu-se cuiciltil de aer. favorizează sudatia şi furnizează substrat energetic prin zaharuri. de vîrstă. evoluţia temperaturii. însă se Instalează o angină gravă.. stări cl»< colaps). 2. i .sn biologice pentru culturi microbiene şi antibiogramă. i . uneori extrem de gravă (în formele apoplectice. prişnite.i 1 .itiu|i'iil<\ Tu ( oiircpţi . respiraţia. i ! c . lipdtimii. formula leucocitară. Dlfteria.5.ih'Mlironşitele sînt inflamaţii ale mucoasei traheobronşlce.se aplică medicaţia indicată de medic. — pentru instituirea tratamentului corect este nevoie de stabiliroti diagnosticului etiologic în care scop se fac prelevări de produ. Boala începe cu o rinită. bolnavul va păstra rei uns relativ sau la pat în cameră curată şi bine aerisită.ictori variaţi Ia nivelul arborelui traheobronftc. oldlmron/. i . TRAHEOBRONŞITELE Ti.l < i < . i •. ! . Se efectue<r/rt V. bolnavii transpiră mult.mita sau cronic ă. i . r. poate începe prin simp: iine de suferinţă acută a căilor respiratorii (este aşp-zisul debut |)spudogripal" al bolii). fiind vorba de un răspun s morfofunc ţionnl In M ţ | i i . •— în perioada febrilă se administrează un regim hidrozaharat care suplineşte lichidele pierdute prin transpiraţie. i unor f.— din cauza febrei. Tuşea convulsivă se diagnostichează uşor atunci cînd s^ instalează nnvsolo caracteristice de tuse. atrage atenţia asupra acestei boli. La do> • liiiiipnren bolii ioiitrilxiM. rezultatele oferind date impoiUinle în sprijinul diagnosticului etiologic şi al tratamentului corect.H. — se va urmări starea generală. leucograma. boală gravă în trecut.

1 i<i(|iionUciil '• i i . care. llr»n$ltcle spastice trebuie diferenţiate de astmul bionşic. In funcţie de teren. • muică) Şi de predominanţa segmentelor afectate. virulenţa germenilor. nefrite parcelare etc.il. tuşea convulsivă Observaţia şi analiza clinică a simptomelor bronşitice trebuie fă• ' f t ni discernămînt în vederea stabilirii unui diagnostic etiologic "i l.bun In formele comune şl rezervat tn formele < ullluilii. emfizem.r. transpiraţii. Torme clinice. starcn . rubeola. (Milbcri. mucopurulentă sau purulentă. deviaţii de sept. VI.fi. M . sau aşa cum s-a amintit.i(lllc> . expiraţia este prelungită.n. » i l ( | l l . agenţi sensibilizanţi (alergene). scleroze pulmonare. scleroemfizem pulmonar. i-nrl predomină simptome de traheită care evoluează cu usturimi reilrrnale. evoluţia este de 3—7 zile. i |np|uii(|itfi in formele grave. factori iritanţi (fum. uneori "ii li<). Bronşitele secundare se constată în cadrul unor bol! i l f i ( | i o .urile profilactice vor ţine cont de factorii menţiotii!(i|miuţ|(jiio7. tuse seacă sau cu expectoraţie.. microbii. • implic . sibilante şi subcrepitante". tlînnylolltele sînt forme mai severe care evoluează pe teren debilitat i i i p l l 9! vîrstnici cu manifestări grave (dispnee. Se va ţine teama de terenul local. i s o cum ar fi rujeola. 2. febra tifoidă. livolu|lti.>lratoriil prin factori locali ca vegetaţii adenoide. n-pdiţia bronşitei. ipleurite extinse) sensibil la acţiunea variaţilor factori externi. toracalgii. unele bronl i i " pot sltr. plc-urezii.5. Anatomopatologic se constată modificări inflamatorii (hiperemie. umezeala) contribuie la instalarea bolii.mulul. obişnuite. dispneizantă.i lcl.1. «tu i i'l ie de ţiucus sau mucus şi puroi) şi funcţionale (îngustare a IuMii'iniliii bronşiilor). Bronşitele primitive recunosc cauzele menţionate la 'pnl(>c|<Micză. de factorii ihn NU va MfAtul abandonarea fumatului. tuse seacă — la început — urmată de iM'doraţie mucoasă. pot trece In cronicitate. In trailiiniişitc-le spastice. prin acţiunea tn nulii' roiiitiuti Io bronşita cronică (bronhopatle cronică obitruo . In formele comune. respiraţie înăsprită.urile. gaze iritante. Aspect clinic: simptomele sînt în funcţie de forma clinică (acută. i de cornet. BRONŞITA ACUTA Mronşita acută debutează ca o infecţie acută a căilor respiratorii ipi'rloare: modificarea stării generale. subfebră sau febră. Hi puliiMiiMi''. astenic. tabagismul) alături de factori ai mediului climatic lt de microclimat (frigul. cianoză. i n i posibile şl se pot manifesta ca: bronhopneumonle. Mutacustic se constată raluri ronflante.

de care depind şi îngrijirile. se în locuiesc lichidele pierdute prin ceaiuri calde. în care perioadă bolnavul tuşeşte şi expectorează minimum 't luni pe . antinevralgice combinate la nevoie cu sedative şi tranchilizante. — Febra şi durerile se combat prin piran.5.). se combate cu antitusice pe bază de codeină. litstrulndu-1 în legătură cu comportamentul faţă de mediul ambiant. transpiraţiile. wnlor. aspirină. tipul respiraţiei. sirogal cu efedrina — dar numai în for mele spastice şi fără hipertensiune arterială — sirop de pătlagină la copii etc. Se urmăreşte la fiecare bolnav: temperatura. Ele se pot acutiza. forma clinică.2. obositoare. — Antibioticele — de obicei cu spectru larg — se folosesc la indlcntia medicului (tetraciclină. îl va instrui privitor la colectarea spu IM tn voderea măsurării sau colectării pentru examen bacteriologic ţ*i t»f«»ctuurca antibiograraei. 2.urllor l < i . i. i p . de regulă 3—7 zile în forim'lo comune: — în cazurile cu transpiraţii abundente se schimbă lenjeria. regim hidrozaharat. sta-l>ll! iulu-se etiologia. ventuze). La boala declarată se va face diagnosticul complet. tn vml'Mi'n mri'. Qidrul sanitar ajutător va educa bolnavul tuşitor. — sînt indicate proceduri fizioterapice (fricţiuni. n i şi pentru evaluarea capacităţii d« IIIIIIH h . antigripale. prin evoluţie.investigaţi bacteriologic (şi anlibiogrnmn).ti vă)» se vor depista factorii alergizanţi şi se vor lua măsuri consecutive. determină emfizem pulmonnr cronic < > ! > • . Tratamentul bronşitelor acute: repausul în încăperi igienice (acasă smi spital) care poate fi relativ sau la pat. — Tuşea seacă. acordîndu-se o atenţie sporită copiilor şi vîrstnicilor. frecvenţa cardiacă 9! respiratorie. a mucoaselor. i l ciipticildtii funcţionale vcntllnloill. Holnnvll l i c l n u c sd I n . Uneori îmbracă un caracter nslimitlform. îngrijiri. pionim 9! din punctul < ! • • vil. se favorizează tuşea ziua. Medicamente. K .n nude dintre ele. coloraţia tegumentelor. sun color cu tare. cu expectoraţii-. cloramfenicol).p ' i . BRONŞITELE CRONICE Uronşitele cronice se caracterizează printr-o evoluţie îndelunjfitli cH puţin 2 ani. — Cînd apare expectoraţia. prin preparnto corespunzătoare (sirogal. în cazurile indicate. mai ales dacă este prezentă şi noaptea drnmjînd somnul.m. l Mictiv şi consecinţa sa insuficienţa respiratorie d* tip ohNtructlvj NI. <!'• nsnmonoa. Diagnosticul se va sprijini pe datele epidemiologice şi/pe explorări l<> complementare. pulbere Dowori sau preparate după indicaţia medicului. i i i ' evidenţia alterarea probelor respiratorii.

Unele in beneficiază. vîrstă.ili<' ' . îngrijiri. .'!'• . cum este în cazul bronhopneumolc. Ltiopatogenetic intră în discuţie terenul ereditar şi aerul poluat . carenţe alimentare. de tratamente balneare (cu •toii) în staţiuni ca Slănic Moldova.' M . Un rol deosebit îl joacă fumatul.. in lunc'ţir do particularităţile de reactivitate indlvl-i.•. praf.im mc rliniri! do pneumopatii. Govora etc. fumatul. unei tuberculoze sau a altor afecţiuni pleuro-pulmonaro • • pot ascunde în spatele unei bronşite cronice diagnosticată clinic Uire la prima vedere. la indicaţia medicului.. Pentru stabi• i diagnosticului etiologic se va ţine seama de posibilitatea existenunui cancer. cont|r<Ntia pulmonara ijil bronhopnoutnonia. .. patogenetică (combaterea mi'lor bronşice).. i n i .|i u i / . Se va evita aliI n l i a excitantă şi condimentată...M| Dispneeţa şi cianoza sînt simptome care pot completa tabloul clinic bronşitelor cronice. h .i i . n i uneori sînt expresia unor procese alergice. gaze iritante). leziunile sînt mixte sau se decelează f<>Iiiiiuliopulinonare diseminate. iiiiiuroclcl. l i . i i ' . n i i i . infecţii i. interstiţiul sau sînt focare bronhopneumonice dl^ Alldtomopatologic se pun în evidenţă leziunile inflamatorii. Profilaxia va ţine seamă de factorii incriminaţi menţionaţi la etio-•<| oneză ca factori de risc pentru bronşitele cronice. ' i i . In funcţie de forma clinică şi de stadiul evolutiv se prescrie me//<• simptomatică (calmante ale tusei). virusul gripal. sau leziuni interstitifllo uniunii «tipice). cuprlnuii Horjinont de lob.. 2 .i agont do Infecţie Intnispitallcească). Adesea. mediul poluat. un lob sau mai mulţi. chimioterapice adaptate 'MKitic şi ţinînd seama de datele antibiogramei).-ui . rlckotsll (ft> >|ifltttlo acuta pot tmhrflrn mal miilto aipecto cllnlco: puou( n . . Se vor face investigaţiile paraclinice pentru stabilirea etio••i. pneumonii stafllococlce (di 1 . vlniNiiil.! pnruinonlo cu bacilul Frledlănder. c.. P N E U M O P A T IIL E A C U T E << i"iimopatiile acute sînt afecţiuni inflamatorii care interesează pi» mul pulmonar. " P .i(|lnnieraţiile favorizează agresiunea agenţilor doterml» im l. vlru-'ipiMi i . . Factori i cu i .ui chlnr l»u:ilul coli. pn«iiitn'tH-i<. umezeala.. etiologică (antibiotice.evită frigul. c i i i u i i i i i n (i(|»ntul Eaton.n | i i i-iioiogici se disting: pneumonia francă lobată " i| « c . ploclnnlCi m Inllm-n. Cauzele principale sînt reprezentate de microbi. . i i I I I M vontft în trecut. • . Bune rezultate s-au i u l cu randomicină (capsule sau sirop) 300—600 mg pe zi.6 . i i c ( i psihofizică.

ristică. Examenul radiologie se practică în funcţie de starea bolnavului ţ*l evidenţiază opacifierea segmentului sau lobului afectat. I M pulmonară poate să fie secundara unor procese primitive (Inoii M . frisonul şi junghiul putînd lipul/ sini prezente ralurile crepitante. Prinderea pleurei poate duce la colectare de lichid intri* pielii .i miel etiologii bacilare.1. Simptomatologia este mai atenuată. încît se spune sugestiv că bolnavul „îşi scuipă diagnosticul". unui segment de lob sau mai multor lobi). urmată la scurt timp de expectoraţia ruginie canicte. vîrstnici. iar evoluţia este mai scurtă. colapsul. nefrită. i i f. suflu tubar.2.s.cancer pulmonar. tendinţă la co ld|). pleuro/li | Mi<i|>neumonică sau pleurezia metapneumonică.). L I / I .xamenul obiectiv poate decela matitate. ceea ce reclamă o observaţie atentă a bolnavului. S-a menţionat delirul. . cu durata clasică între 7 şi 11 zile. chist hldatlc pulmonar etc. cart «parr> mai fercvent decît pneumonia pneumococică. Uihipnee. în funcţie de starea organismului. Orice complicaţie Inlecţioasă este posibilă. Simptomatologie. examenul Ixuioriologic al sputei. leucogramă. CONGESTIA PULMONARA Congestia pulmonară este o formă mai uşoară de pneumonie. raluri cropiUmte etc. copil.. Mai poate apare edem pulmonar — infecţiei sau cardiac — icter prin hepatită.H. Diagnosticul clinic se bazează pe sinteza simptomelor clinice. tuse seacă. Boala debutează brusc. facies vultuos (uneori mai accentuat de partea bolnavă). evoluţia este favornblid. Junghi toracic. frison solemn. Complicaţiile apar mai des la persoane debilitate.S. forma clasică de pneumonie fiind din ce în ce mai rnră. succesiunea lor avînd o mare valoare diagnostică şi se completează cu d*iIc complementare (V. artrită etc.6. tablou sanguin. PNEUMONIA PNEUMOCOCICA Este vechea pneumonie francă lobară.îl l voliiţi. Evoluţia. denumită astfel din cauza delimitării precise a procesului patologic (afectarea unui lob. < i M p . 2.2. Conţinuţii puliiiumiie i " > i apărea şl In afara unor cauze mlcrobione: este vorbai\m t'ongwttnio puv/vo din emirul unor boli cardiace eau rcnnle care itmnl flrft un prognostic i«v«r. febră de 39—41°.i mui îndelungată a unei congestii pulmonare obligă l* MiNp< < i . Pneumococul acţionează în condiţiile factorilor ajutători. Uneori li procesul morbid participă şi pleura. „în plină sănătate ap<ironta" prin alterarea stării generale. cînd vorbim de congestie picura* pulmonară.6. alcoolici. hepatici. F. mult mai scurtă prin aplicaron «nlibioticelor. în perioada evoluţiei poate apărea delir. cmdiaci.

imn dispneea şi cianoza accentuată. nhi'ii|. Ellopatogenie: boli virotice pregătesc terenul pentru agresiune» flotei microbiene.3. Pro-ni pneumonie poale avea caracter saltant. Necesită doze mal mari •I lMtc . adesea cu prognostic Hi ti 1 1 înni sever.> piillnil 11 nfoctotu In H1''11' Inn' 'i'i»iiun*lolog!. mo/ante. Imittud o Infecţie ncutfl n cflllor rnuplrntorll.voluţia şi prognosticul sînt rezervate.6.cu o evoluţie clinică foarte severă. realizîndu-se o suprainfecţie foarte agresivă. cu iminenţă de colaps (tahicardie. hi-'•nuia indică slaba reactivitate a terenului şi un prognostic deosebit '. convalescenţi • lupii boli grave etc. Aspectul clinic: boala se remarcă prin caracterele ei dispneizante.6. Dintre acestea menţionăm: l'noumonia streptococică cauzată de streptococi.5.6. h oi e l l'iu'iiinoiiid cu bacii Friedlănder apare la persoane debilitate. existînd forme cu evoluţie i u lucratoare. Pneumonia stafilococică apare adesea în cadrul unor septicemii stan 'urlci. 2. Ele slnt fîiMiNHblt de grave şi îmbracă forme clinice variate. 2. Este caracteristică evoluţia severă şi apariţia ir levfirscite pleurale. denutriţi.2. în circa 50% din cazurile de decef In MHjari este responsabilă bronhopneumonia.). merii spre puls imperceptibil. mnt i. adesea hemoragice cu tendinţă de suprainfecţie <i|ec(ie pleurală purulentă. Gravitatea bolii este marcată printr-o stare generală neurotoxică.'•vor. filiform. bătrîni.i illnlcă •• caracterl/cn/a prinţi -un iU'i>ut acut. ALTE PNEUMONII BACTERIENE Stnt pneumonii cauzate de alţi microbi decît pneumococul. hipotensiunea arterială).'i. trecînd de la un lob la alIM mir siipuni ovoluînd după tipul supuraţiilor bronhopulmonare sau tfiplemuliii toracic (colecţie purulentă în cavităţile pleurale). stare febrilă. BRONHOPNEUMONIA | Bronhopneumonia este o infecţie gravă caracterizată prin focare InlUimatorii bronhopulmonare diseminate în plămîni care evoluează pe nu loren cu reactivitate scăzută (copii. Se aditulren/n fintihloticc cu spectru larg. apare cel mal de» : ' i ' H uripă sau rujeolă. 'l u tun md .4. F. puls mic. PNEUMONIILE VIROTICE (atipice) 1 mi nml ln'< ventil pneumonie «tipica osU' ci><i delermlnntfi <!• "Ull Kiilnii \imlom<ip<ilol<M|lc: Ic/iuiille principele slnt la nivelul Inli'istltluliil uni.

DUignosticul clinic se face prin coroborarea datelor clinice cu exainunul radiologie care evidenţiază hiluri mărite difuz conturate spre parenrhim. Evidenţa şi supravegherea medicală a copiilor problemă din teritoriu. Aiitlhlotlci'lt': penicilina oslo folosită în pneumonia pneumoco» i\ tu do/Ho Indiciile (l . cu prognostic favorabil. V. tuşea.'iliit cerinţe ce trebuie aplicate riguros. Se acorda ln educării bolnavului privind comportamentul faţă de tuse. supravegherea colectivităţilor şi combaterea infecţiilor intraspitoliceşti. schimbarea lenjeriei. De o deosebită importanţă ni se pare problema sugarului.S. Alte antibiotice (tetraHun. starea psihomotorie (undo forme evoluează cu delir. examenul radiologie este util şi practicarea iui va tine seama de starea bolnavului. Diagnosticul clinic trebuie completat cu examinări paraclinice (examonul de urină. iar semnele fislut sărace. erilromlcina) sa adnil» lien/rt In luncile du lornui cllnicd $1 de dorit dupA antlbiogramă. împachetări) este util la bolnavi cu fobră ridicată. temperaturii . a mamelor în vederon Aplicării măsurilor de creştere a rezistenţei naturale. Tratamentul medicamentos se individualizează de medic. şi leucocitele nu sînt crescute ca în pneumoniile bacteriene. favorizarea «Jtpoetorfltiei se tratează cu medicamentele alese de medic. Durerea. măsurarea pulsului.H. tablou sanguin. examene serolo y i ce. Reacţiile serologice sînt utile pentru evidenţierea etiologici unor virusuri. rloiorlditl. reprezintă măsuri eficace la dispoziţia cadrelor medico-sanitare. examenul sputei). — Madicatia simptomatică. de poziţia lui în timpul examinării. cadrelor nu»dlcule ajutătoare revenindu-le sarcina cunoscută de aplicare riguroasfl u planului de tratament indicat pe zile şi ore de către medic. utili* . respectlnd doza şi ritmul.S. alteori durata bolii este mai lungă (l — 2 luni). Pneumopatiile acute necesită măsuri de îngrijire imediată. educarea gravidelor. cardiotonicele) se va adminlslid. temperatura ajunge în jur de 38 — 39°. punldlinu somislnlntice. îngrijiri. — Mudicatia pentru prevenirea colapsului şi pentru combaterea colapsului (analepticele cardiovasculare.în pnonumnnlllu vlralt. hipertermia. vaccinările. tensiunii arteriale.. de aceea se preferă plasarea acestor holiuivi la parter spre a evita accidente grave. co-u sputei şi se iau măsurile cunoscute faţă de expectoraţie. Profilaxia pneumopatiilor acute se adresează factorilor de teren individuali. Plasarea bolnavului în condiţii de ambianţă corespunzătoare. Tratamentul fizioterapie (comprese. leucogramă.H. NA .mal des Irltativfi. conform unui plan care trebuie trocul fu fonia do observaţie n bolnavului. iar V.i milioane U pe /i). dată fiind mortalitatea infantilă ridicată înregistrată prin bronhopneumonie la (ireastă grupă de populaţie. r«|hi" rfl untlblotlcile nu un Indicaţii. Evoluţia bolii este mai trenantă (2 — 3 săptămîni în medie). suprnvegherea transpiraţiilor. în timpul delirului pot silri pe fereastră).

Etiopatogenie. Sputa poate fi fetidă sau nefetidă. Supuraţiiile pulmonare pot fi primitive sau secundare. stări septicemice. Escherichla .lor trebuind bine motivată (tetraciclinele în cazul pneumoniilor i n virusuri mari sau pentru prevenirea unor suprainfecţii). cu condiţia menţinerii drenajului. «tnt tn«â >i ' t i tu i i » In rrnnicltnta şl complicaţii (nmlloldo/fl) «nu . Pot fi incriminaţi: streptococi. stafilococi. i vi o acădore a frocvonţt'1). ciircicteristice gangrenei pulmonare. chist hidatic. unică sau multiplă) şi forme difuze pulifiit'. ni n . diabetul zai l . SUPURAŢIILE BRONHOPULMONARE înţelegem prin supuraţii bronhopulmonare formarea de puroi în '•nchimul pulmonar în zone bine delimitate sau difuze. După vindecare se apreciază individualizat necesitatea repausului In convalescentă şi se educă bolnavul privind alimentaţia tonifianta jirnlru refacerea completă. 2. Durii evacuarea este totală urmează ameliorarea treptată.1. in lunc-M' MM. prin însă• i | f t i o de la alte focare piemice iniţiale ca în cancer. cu radu-• HH firnţjrpslv'i n oxpectoraţiei. după colectare. membrana cedează şi conţinutul purulent Vficuenză printr-o bronşie de drenaj (vom/caj. roapart < \|>cctoraţla. C îormenii patogeni pătrund de regulă pe cale aeriană. chiste aei i > .-nllor cauzali. sau propagare din vecinătate. 2. A «poetul clinic este variabil în funcţie de forma anatomo-clinică. embolii septice ifitocjrne sau limfatice. nefiind ex•1 calea hematogenă sau limfatică de vecinătate (abces hepatic.7. ori în cavităţi 'xistente (spre exemplu: dilataţii bronşice. nlcoolismul. Innic).i <i|ii|ln. De reţinut că sputa este tn con 11 ţaţe l Nl> Nilul îl u .iIo» In urma tratamentelor Antibiotice (clin car* " numii.7. în acest capitol intră abcesul pulmogangrena pulmonară şi bronşiectazia. germeni aerobi sau anaerobi. ABCESUL PULMONAR AhdCHul pulmonar primitiv debutează de regulă cu simptomel* i umonlol. pleură cu drenaj bronşic). Dintre factorii favorizanţi amintim: frigul.1 (igcnti micotici sau parazitari (amoeba). o«l«« Invorabilfl. Mai pot fi-. !n cn/iiill' in (nre comunicarea cu bronhia se întrerupe. Klebsiella. asociaţii de fuzospirili. denutriţia. Anatomopatologic se disting forme circumscrise (o cavitate cu pu« ili'llmilată de o membrană. Cauza principală este reprezentată de germeni piol.

iar examenul bronh c n | i . Diagnosticul supuraţiilor pulmonare se face prin analiza simptomeloi clinice: vomica purulentă orientează spre abces pulmonar. trenante. Starea generală este foarte alterată. prognosticul este în prezent mult nmeliorat datorită antibioticelor şi tehnicilor chirurgicale practlcnto In unele cazuri. l'iecr/.( II e. radiografie. apariţia expectoraţiei purulente în cantitate mare. Rronhografia (cu lipiodol) indică forma şi extinderea leziunii. pe teren debilitat. care se depune. GANGRENA PULMONARA (imujrem» pulmonară este expresia evoluţiei unei supuraţi! pulni'iimro difuze. de forma niuitnmo-clinică. de natura germenilor şi de sensibilitatea lor la antibiotice. măsurării şi repro-/ ' • i i l .S. 2. determinate de piogoni.H. în trei sau patru straturi.' l i r p tn foiiia de observaţie. starea ţl'i^-rală alterată. < • va acorda examenului sputei. Supuratiile sînt boli grave. ca urmare a acumulării produselor patologice în timpul nopţii. secundară bronşitelor cronice. i • . Pe lîngă scăderea frecvenţei lor. i i i ' ( i i siil). lixamenul clinic se completează cu examinările paraclinice. hemograma HlllI li ' < > ' .i. altor procese patologice pleuro-pulmonare. Boala poate fi bănuită prin apariţia tusei sezoniere. aspectul sputei cu detritusuri pulmonare spre gan-i| i"n. Evoluţia supuraţiilor depinde de starea organismului. HoliHivii pot avea complexe din cauza mirosului fetid al sputcl.3. uneori a hemoptiziilor. Examenul do urină. M » i n . Inqrljirl. Etlopatogenia: dilataţia bronşiilor poate să fie congenitală sau dohttulitci. iar „toaleta bronşiilor" spre bronşiectazie. dar mai ales prin simptomul caracteristic denumit „toaleta bronşiilor" care constă din eliminarea unei cantităţi m n r i de spută purulentă dimineaţa la sculare. examenul radiologie fiind deosebit de util pentru precizarea formei an<jlomo-rlinice de supuraţie (radioscopie. m i « i ' . Aspect clinic. bronhografie). tusei convulsive.slnn|a de contrast (lipiodol) necosită precauţii In legă* (mu i u • veiitunln reocţii In iod.7. •puhi aro aspect murdar.. în era antibioticelor afecţiunea este rară. BRONŞIECTAZIA Bronşiectazia este constituită de dilataţia congenitală sau dobîndilrt.2.irea diagnosticului necesită explorări paraclinice.2.7. . ne<<". colectării. frecvent c» miros putrid. favorizînd prin suprainfecţia secreţiilor. care necesită timp nml limi| pentru vindecare. V. cu sfacele de ţesut pulmonar distrus. o bronşiilor. i v i i vor fi însoţiţi la examenul radiologie. i i . Atenţi» • i» ' i . Bronşiectazia neinfectată poate evolua vreme îndelungată fără expresie clinică.liftul înţelegere şi încurajare prin psihoterapie.

sf/l/d/ (ip«ic CM unn. antibiotice. după consult medico-chirurgical şi după pregătire t " . nli/t'nml /n/er.in. a transpiraţiilor.. psihoterapie (se va lămuri bolnavul că poate să trăiască «M "»fl muncească bine chiar şi numai cu un singur plămîn.8. a bolnavului. — Cadrul mediu se va îngriji de aplicarea drenajului postural. i i ' l dî n l n r t r u p t u r a ţ e s u t u l u i p i i l n i v ip < i t m u ie r e a a e r u lu i I n . vr<|hind şi ajutînd bolnavul pentru luarea poziţiei care favorizează «Vficuarea puroiului. evitînd atmo-« l i ' i n poluată. a temperaturii. a coloraţiei tegumentelor nule o sarcină importantă. ENFIZEMUL PULMONAR Bmflzemul pulmonar se defineşte ca mărirea de volum a alveola. tonice generale şi vitamine.-.i potrivită stării lui. operatorie.stice ale leHU-ni imlinoiuir. de asemenea.Postoperator este indicată observarea bolnavului şi continuarea iiiilnmcntului recuperator: dezinfectante bronşice..| n<ctnrii regulilor de igienă — individuală şi generală — şi cu aleş i * i i . se practică segmentectomie. cultură fizică medicală (exerciţii respiratorii: respli i i | i « » adîncă)./(i/if i'i* ' i i i i M ' " H ' . a respiraţiei. favorizarea expectoraţiei. mm multe varietăţi de emfizem: 'mul funcţional se caracterizează prin mririren nlvcolelor p«|-• Hiir«» ni c.n unui loc de muncă fără suprasolicitări energetice. lobectomie sau după caz (MHMimonectomie.i ' i 'M ///(M iu // v icri. n(//.|«MietIc '!'• ust-M l)ioii->ir. p u lm o n a r e ) .. — Se va ţine seamă de igiena încăperii. de alimenInli... de aplicarea corectă a tratamentului tiw'ilicamentos: combaterea tusei. . evitarea atmosferei r'litote şi iritante.iclen.n.miuatlim* toracic» i ( l i i l piilnionnr.mirter trecător. Prin repetarea crizelor de astm bronhie :.i|imgo li cmll-ulil piilmoimr cronic obslructiv cu modificări c.tt/iiii/ /)U//iio/Kir doternilnnt d<> l>roni>it<i t ionică.administrează antibioticele direct în focarul purulent cu ajutorul unor sonde introduse pe căile respiratorii). pulsului. El este condiţionat otm|>.ÎMI pulmonare cu tulburări consecutive în schimburile gazoase şi ereicniititilţii aerului rezidual. fumatul şi răcelile). 2. .1 UIUM 11 . . Antibioticele se aleg în funcţie de antibiograma efectuată din ««puia expectorată. cu condiţia M-'.<• .. Calea de administrare este parenterală sau locală ( NI . — Se va îngriji. — Cazurile care se cronicizează sînt indicate pentru intervenţia t'lilnirgicală.il<>. i tiofi u iina rt a icoa ter tl din npn ( r tt i u n u l p A itt d in tm ln l ( a > . p lr .— Supravegherea evoluţiei prin urmărirea stării generale.

Iau mflsurl d< l u c . răcelile. Emfizemul pulmonar se caracterizează în afară do mărirea de volum al alveolelor pulmonare. aer poluat. prin creşterea aerului rezidual. < • ' Irociirdiogramu) şl alte explorări crin' d i ' i ' i i M i din i'iimpliuiliiln bron < • . Bolnavul acuză dispnee de efort. ca urmare a reducerii suprafeţei respiratorii. Cînd fosele supraclaviculare sînt escaViite vorbim de scleroemfizem. Emfizemul senil este o boală a vîrstei înaintate. fumatul. dilatarea globală « plămînilor şi a cutiei toracice. Examenul radiologie evidenţiază hipertransparenţă pulmonară. ' M < vii cvilu fumatul. bronşite cronice. se instalează bronşite cronice. cordului) liiobi'li' IiiiirtioM. realizînd cordul pulmonar cronic (insuficienţa pulmonaro-cardlacă — I. precum şi prin modificări vasculare pulmonare şi ale inimii drepte. eforturi fizice). Profilaxia secundară se adresează factorilor ineliminaţi că favorizează progresiunea rapidă a bolii (bronşitele cronicei).ilo respiratorii. i t i o privind neceiitatna abonimn (tulul. itnl: M. ca urmare a hipertensiunii în teritoriul arterei pulmonare. Pentru diagnosticul definitiv sînt necesare examinării» nionţloiuiti' (rwlioscopio toracică peni iu aprecierea plămînului. iar la auscultaţie murmurul vezicular este cu expirul prelungit. finaliza locului i l > ' muiirfl şl nrtlvltatta bolunviihil . scleroze pulmonare. are formă de butoi sau clopot. cu caracter progresiv care se dezvoltă începînd din deceniul al IV-lea sau al V-lea al vieţii. frigul. fosele supraclaviculare dispar. ca factor deosebit în apariţia şi agravarea emil-/'•mulul. Manifestările clinice apar de regulă după 50 de ani. spasmele bronşice. uneori cu crize de astm intricat. Evoluţia este progresivă. prin modificarea septurilor alveolare cu tulburări în schimburile gazoase. indicînd o Insuficienţă respiratorie în grade variate. Aspect clinic. O serie de factori etiologici ca: bronşitele cronice. Haţieganu). La percuţia toracelui se percepe hipersonoritate.Hmlizemul senil este o boală degenerativă. Profilaxia primară se adrosnază factorilor de risc ce favorizează bronşitele. fumatul. îngrijiri. evoluînd spre decompensare. Probele funcţionale respiratorii arată modificări patologice în funcţ i e de stadiul evolutiv. buzele sînt uşor cianozate. profesionale. Explorările sînt deosebit de utile în fazele ini(hile ale bolii. care reclamă efort fizic efectuat cu glota închisă (muncitori In fabrici de sticlă. infecţii bronşice repetate. grăbită de o serie de factori patogenetici (fumat. aerul po~ luat contribuie la grăbirea instalării sau evoluţiei mai rapide a bolii. atmosfera poluata. Etiopatogenie. Scleroemfizemul este una din cauzele care iniţiază suferinţa cordului drept. Anatomopatologie. pentru adoptarea conduitei terapeutice şi evaluarea capacităţii de muncă. Diagnosticul clinic se completează cu explorări paraclinice. Ventilaţia insuficientă favorizează infecţiile. Profilaxia este primară şi secundară. instrumente muzicale de suflat). Toracele este rigid.

. fibre.1 siiblllul Inctorilor nervoşi se descriu cazuri cînd numai simpli \ ' . Fîoliiuvul sf trc/< • • . .i < l i .i i « i flori iirtificiale sau un desen ce reprezintă floarea ic ..filcrgone sau numai cu rol iritant (bolnavul se polialergi'/.şuicr<1to*irc. I se arată rolul nociv al unei alimentaţii greu cli<l<">libile.i. ^iptM'lul clinic. ! • • . cri/a | . unele alimente. ' i i HI uim i . 2. caracterizată i Ilult: prin crize de dispnee paroxistică expiratorie... i i" t i > n h .ulmi- ' i n i o U l c a m e n t ep s anu n n p r i n ţ i u n . Dltii'i'.. ca. ASTMUL BRONŞIC Este o boală cu mecanism etiopatogenic variat şi complex (domlnnnt fiind mecanismul neuroalergic sau infecţios alergic).pcctive. •• pup i|ncflt.. > ' r i i v a Iflifl polen) declanşează criza care iniţial a fost doclanş. Inci-rclnd prin nccnsln sa-şl mfln-n i . litlopatogenie. .. pene.. ci şi la alte substanţe l li. substanţe me• ••ntoiisp. fulgi. ui. expresie <i inicşoiillhrului bronşiilor prin spasm şi edem. Se educă bolnavul pentru evitarea infecţiilor resplînlorii intercurente.' l ' .. .|ii-Mlru a-i face recomandările necesare (evitarea aerului poluat. n Mn. i i In oilcn parte a zilei smi nopţii. vegetaţiile adenoide sau amigdalitele cronice) favo• ii/fi infecţii respiratorii repetate cu rol în sensibilizarea mucoasei Substanţele alergene sînt diverse.-. i I .se combat infecţiile supraadăugate. > i o t <I ui m at .. DupA un llinp.. ' > • • ndn . i . . Accesul (criza) de aslm bronşic est f < l n l.. t-u.n »n «'Kplrntorlf.. O dată sensibilizat. . .. brtidipniMcii.pnl l n i l l rr. ullcnoi nr. micelii. Pentru . . scame. bradipneizantă.9.dintre ele cităm praful casnic. organismul mani• «ccplivilate nu numai la factorii iniţiali.i <ipară <Uin tu expulzarea aerului. cu condimente sau alcool şi va fi sfătuit să evite mesele 'iliimdente şi supraponderalitatea.1 loniisut : Apnra mal frecvent tn n doua p<irl<! a nopţii.sl contact declanşează criza reprezentativă. > I I | M < tul cu alergenul iniţial sensibilizează mucoasa bronsir. adulţi).. un anumit teren individual de reactivitate neuroMiU'tt sau infecţios alergică. alte substanţe chimice şi substanţe endogene ce senslbii In rîndul lor organismul. m \ n r . Cu timpul factorii nervoşi şi <il"i-genl Iflcl pot declanşa criza caracteristică expiratorie. mai dos noaptea cînd prcMl.'i p < > .nnm . < i fi (ropii. i < < D. — Se combat spasmele bronşice prin bronhodilatatoare indicate de < n < iile. uiînnrn a constricţiilor bronşice. In nui^rt sau la spcton/a unul scaun p'' <• . Unele anomalii locale (ca deviaţia do • l.inşnt In l cu l ( i < torul alergon. cozi de cornet.ii. L i t ' o rt'NplintU'l. Gimnastica medicală respiratorie este deosebit de utilă. ceea ce face s.oaza). In faza ompensării pulmonaro-cardiace se administrează cardiotonice (stro-i i lină sau digitală) şi diuretice. a eforlinilor fizice mari). Pentru boala astmatică se ia în considerare vlrsta . H . respiraţi*.

Moartea survine rar în criză. îngrijiri. Infecţiile se vor combate prin antibioticele indicate după antl— ''«' pot folosi mitihistaminice de sinteză. — p il. deoarece pot duce la deetiu/ httlnuvnlul prin deprimarea centrului rtiplrutor. Tratamentul crizei de astm: se utilizează mai frecvent o fiolă do luiofilin i. Diagnosticul clinic este uşor în formele clasice şi se face din simptomele descrise. liniştite.R. . dar cu prudenţa . — Dacă nu s-au obţinut rezultatele scontate se poate recurge la novocdirul l % i. dar. după indicaţia medicului. completate cu examenul obiectiv pulmonar (hiper-«onoritate la percuţie. sau teoglucin i. Iu stări de rău astmatic se poate practica emisiune de sînge cu •fi'ct biiii sau se administrează epinefrin. subintrante. hipersecreţie de mucus şi •posinul musculaturii bronşice. 1 i. Diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu unele dispnee de tip nevrotic sau cu astmul cardiac unde domină dispneea de tip inspirator şi unde găsim semne de suferinţă cardiacă. al secreţiei nazale. sau dispezin (extract de retrohipofiză) — care este contraindicat la hipertensivi. electrocardiografie. uneori In timpul crizei de astm. realizînd stări de rău astmatic. urmat de preparate cortizonice. la auscultaţie se percepe caracterul spastic şi numeroase raluri sibilante: „simfonia bronşică").. se twldenţiază tumefierea mucoasei bronşice.. Evoluţia este cronică.eliminarea unei mici cantităţi de spută mucoasă. cu perioade de remisinne. Vindecarea este posibilă. examen radiologie. sau perlu/.v. căci pot deprima conţi u l i «•. a formulei leucocitare pentru eo/inofilie. De asemenea bolnavul va face examene clinice de specialitate (O. Uneori crizele sînt prelungite. iiblturicole se pot folosi. îngrijirile pentru diagnostic se referă la examinările paraclinice: examenul sputei.ii cu ACTH. dar n-au întotdeauna efect* ' "iidudeiito.spinilor. Bolnavul va fi plasat în camere Igienice.d*. mai ales dacă măsurile terapeutice se iau la început. Prognosticul longevităţii este bun.v.v. la nivelul bronşiilor şi bronşiolelor. vîscoasă. extrem de chinuitoare pentru bolnavi. — In cazul în care criza nu cedează se poate administra adrena lină — epinefrin-suprarenin — (1/2 fiolă=l/2 mg) sau efedrina (nu însă la hipertensivi) sau 1/2 mg atropină pentru paralizarea vagului.itâ e . Este necesară multă solicitudine faţă de suferinţa bolnavului în criză sau stările astmatice. hidrocortizon hemisuccinat în perfuzie l '2 liolo.L. cadrele sanitare contribuind la crearea condiţiilor de îngrijire şi la efectuarea examinărilor paraclinice. stomatologie) în vederea tratamentului de fond. dacă nu răspunde la administrarea oralei. Evoluţie şi prognostic. Nu se vor administra opiacee. astmul grăbeşte cu timpul Instalarea scleroemfizemului pulmonar şi cordului pulmonar cronic care treptat se decompensează.

bionhodilatin (isoprenalin. polivaccin. a locuin1 l sau a localităţii de domiciliu.tuia.A. Onalo embrionate eliminate de gazda definitivă ajung cel mai * i ' t i l prin mSini murdare. l tlop. descoperindu-it ilni In un examen radiologie (apare rotund. splină. zarzavaturi în tubul digestiv al ini. bine î l ) . fructe. i (lapte steril i. cnre se localizează în plămîni.) admi• i aţe după schema întocmită de medic.R. Parazitul trăieşte în intestinul cîînelui. intradorm oreactla Canoni) şi la progA* |'l*H)|IUI(ll()l|c . IUTI .paratele de efedrina) care se administrează cu ajutorul unei ipn". Bisolvon sau itec (în aerosoli). CHISTUL HIDATIC PULMONAR Iii ia In este o parazitoză provocată de forma larvară a teniei echi-ţ irir. Uneori. . — Se tratează infecţiile cronice. . cu insuficienţă cardiacă. plin cu un lichid clar.L. vaccin T. unde sub acţiunea sucurilor digestiv» l i n i i l l NO «'liberează şi prin sistemul port ajung în ficat.. 2. locul de muncă. soluţie aerosoli).apa dd clinic...Tratamentul de fond — desensibilizarea — poate da rezultate mai Ies dacă se aplică de la începutul bolii. folosind substanţe care provoacă i " .B. inclusiv măsurile referitoare la capacitatea de muncă i lioliuivului. ca .m. urmată de prepararea unor autoaccinuri. Nan i ' M . — Alimentaţia are restricţii doar pentru alimentele cu rol în deUmşarea crizei. tablete. pisicii sau i l u i . în afara crizelor. omogen. uneori fiind necesară schimbarea locului de muncă.Se va combate dependenţa bolnavului faţă de droguri (mai ales .itogenle. .v. se efectuează asanări O.i i histulul poate determina un abces cu evoluţia ultt> t i | < i i i in-. se face tratamentul 'H'S|>unzător. Chistul poate evolua asimptomatic. i l c i-volua cu tuse iritativă. — Este utilă ancheta anamnestică pentru depistarea alergenelor la i iruinţa bolnavului.' n 'i'T fi In in v e stig a ţiile p n ra c lln lc e ( e x a m e n ra d io lo g ie i n ni < i i / i i i u i i i i < > i snii(|iilnc. -.în fazele avansate. aleudrin).Se poate administra asmofug (soluţie) şi la cei cu hipertensiune l U i l ă sau asmofug E numai la cei fără hipertensiune arterială. membrana chili i i p r v i | M i r vomica cu eliminarea lichidului clar (vomlcn hiînfuriai.. opuc.1 l i n l i m v i l l l l l . S-au obţinut bune rezultate cu Alupent (fiole. porcului sau oii. In plămîni (sau în celelalte organe) parazitul produce UD 1 i nu mai multe) relativ sferic. — Rezultate bune dau desensibilizările nespecifice care constau in piretoterapie.10.. Volon. levuri i.. stoiHilologice. . n MIT . pil-i..

11.iilo de normele şi tehnica securităţii muncii. mai ivii survine hemoptizia. fiind excluşi candidaţii cu orice afecţiuni luonliopulmonare şi îndeosebi cu tuberculoză pulmonară (chiar mlm . Silicoza se caracterizează prin proliferarea unor noduii care cresc progresiv.12. practicîndu-se examenele periodice obligatorii ale muncitorilor. Radiologie apar modificări caracteristice: reticulaţie. de fier (sideroza) şi mai ales de bioxid (Ic siliciu (silicoza). Anatomie patologică. Etlopatogenie. Amintim pulberile de cărbune (care determină (intracoza). tulburări funcţionale. Treptat se adaugă astenia. Domină dispneea. iar capacitatea de muncă diminuează. Inhalarea unor particule fine (sub 10 microni) în concentraţie mărită şi vreme îndelungată. Procesele de fibroză favorizează infecţii pulmonare. Pulberile pot fi variate. se vor lua măsurile prevn/.•. Simptomatologia este necaracteristică. tuşea cu expectorase săracă.).. apoi bolnavul pierde din greutate. determină apariţia bolii. dar mai ales . de azbest (azbestoza).. Fiind vorba de boli profesionale. primitive «au secundare unor boli (tu» herculo/A. durerile difuze toracice.. sclerozele pulmonare extinse figurînd între cauzele cordului pulmonar cronic. Profilaxia. a examenului radiologie şi a probelor funcţionale respiratorii.ileicii hi liinp din mediu silicogen. SCLEROZELE PULMONARE Scteto/He pulmonare stnt proliferări mal mult sau mal puţin extlnie ala ţesutului llbropulmonar. urmate de reacţii care favorizează instalarea sclerozei pulmonare. 2. Evoluţia silicozei este lent progresivă de la simpla fibroză reticuIdid pînă la forma tumorală. ameţelile. Pneumoconioza cea mai frecventă este silicoza. cauzate de inImlaroa unor pulberi fine. Diagnosticul de silicoză se stabileşte în baza: criteriului clinic. insuficientă pulmonaro-cardiacă. a locului de muncă cu risc silicogen. O deosebită atenţie trebuie acordată examenului la angajare în mine. Deosebit de importantă este asocierea silicozei cu tuberculoza pulmonară realizînd tabloul clinic al silicotuberculozei. PNEUMOCONIOZELE Pncumoconiozele sînt afecţiuni pulmonare cronice. caşexio !>i uneori moarte.2. scade apetitul. noduii.i). conglomerate şi în final placarde fibroase. care reprezintă peste 80% din totalitatea acestora. precum şi supravegherea (ilenld « mediului de muncă. supurntil pulmonar* etc. pnouiiiocoiiioze. adesea sanguinolentă. m Tratamentul curativ constă în tratarea complicaţiilor. .

'iiljlrl. prin expansiunea tumorii.). pierdere progresivă în gr . rectale etc. Cancerul bronho-pulmonar primitiv ia naştere din celulele bronşico. paloare. substanţe radioactive). fără «xsudat. Factorii principali etiologici nu sînt cunoscuţi sufiI. So referă la examinările paraclinice la care participă cadrul MTolUiri. CANCERUL BRONHOPULMONAR Cancerul bronhopulmonar care este o tumoră malignă poate să fio Hi i nativ sau secundar.13. Rol important se acordă fumatului.l Importanţa lor constă în faptul că evoluează lent. prostatice. mucoasă. Măsurile terapeutice se adresează cau>r care le generează (evitarea fumatului. iiv.). r. dureri difuze toracice. inapetenţă. unele progresiv. simptomatice ale tusei. orbire şi In stare de caşexie. PLEUREZIILE afecţiuni de imturfi intlnmatorlo cantonni<% la nlvoprin <i< linuiltircn do lichid Inflamntc x. gume. radioterapie.14. indispoziţie. bron-• . bln nu ctiol(i(|lu variată. gastrice. i in t i m p util. Trata» i Urni oslo pnlc»»itiv (calmarea durorii. care ar induce transformarea malignii MOŢ celule bronşice. apare durerea (uneori atroce). supuraţiile bronhononare. iliimciilul curativ depinde de stadiul în care este surprinsă boala. sau expectoraţie •4. Debutul este insidios şi cu semne variate: altera i l ycnerale. poato beneficia de tratament chirurgical. tratarea • •ctă a infecţiilor bronho-pleuro-pulmonare). chimioterapie). bronhoscopie. însoţiri la serviciul de radiologie. cele cerebrale puţind fi urmate de plegii. a aerului poluat. fumatul. Cancerul pulmonar secundar (metastatic) are originea în tumori iii'illgne cu alte localizări (hepatice. hemoptoică (ca „pelteaua de coacăze" în forme Ilixiori boala se descoperă accidental cu ocazia unor examene ni"i l< 'o periodice sau cu ocazia unor suferinţe pulmonare acute. Inllnnuiţln plcmml. reduc suprafaţa respiratorie şi reu-. benzină. Nocivitatea •*U' cu atît mai mare cu cît se fumează mai mult şi de la vîrsta Unnră. 2. Etiopatogenie. caiiuitastaze. Aspect clinic. i'xmiK'ii de spută etc. fll'id pi fo/ft a . 2.iză cordul pulmonar cronic. In apariţia bolii primitive este incriminată ereditatea şi factorii nu'diu cu potenţial cancerigen (vîrsta. cronice. tuse seacă.iud(/0 lA. inhalarea de hidrocarburi complexe de huilă. 1 irizează infecţii repetate.

Acumularea de lichid intrapleural realizează sindromul pleuial. pi iniiivara. sublcbi ilitfiti. Semnele fizice de pleurezie se pun în evidenţă în cazul în care cantitatea de lichid depăşeşte 100 ml.).). durorl toracice exacvrbntA k . />''/>ufu/ bni. în lichid pot fi celule tumorale.vr ni plriirozlol tuborculoaie •• manifestă cu jun (t it lu l torticlc.Lichidul pleural poate fi neinflamator: în acest caz este vorba de un transsudat. fatigablH Inlr. purulent sau hemoragie. Dvhntul pleureziei este variat. pierdere ponderală. pancreatite acute hemoragice etc. boala Hodgkin. aşa cum se poate întîlni în abcese subfrenice. iar «i cozinofilelor etiologia alergică. predomii i c i n t a limfocitelor pe frotiul preparat din lichidul centrifugat orientea/n" spre cronicizarea pleureziei şi asupra etiologici probabil bacilară. Cauza cea mai frecventă a pleureziei rămîne încă şi în prezent infecţia bacilară. — D^hulal Insidios se manifestă cu alterarea progresivă a stfiiil i | > in'rnlc. Etiologic. fcluA pn<icdniA de fiisnnnc. acumularea lichidului.1.14. Bacilul Koch determină pleurezia serofibrinoasă sau uneori o pleurezie purulentă. stafilococi. Etiologia mai poate fi reprezentată de agenţi virusali. în cadrul unor stări septicemice). boli de sistem (leucemie. pe care îl putem găsi în contextul clinic al unor suferinţe co: insuficienţă cardiacă. în vederea stabilirii cadrului nosologic. uneori insidios. 2. cate constituie un indiciu preţios pentru natura canceroasă a pleureziei. microbieni (pneumococi. astenie. colagenoze) sau în cadrul unor infarcte (pulmonare. alteori brusc. care prin simptomatologia clinică generală orientativă. mol • l'". splenice etc. disproteinemii etc. Simptomatologie. în pleurezii este prezent un lichid inflamator. adinamie. O pleurezie particulară este cea care apare în unele tumori genitalo benigne la femei. reacţia pleurală apare ca urmare a unor procese de vecinătate sau de la distanţă. Boala apare de obicei la adolescenţi. impune examenul radiologie şi puncţia pleurală. tineri. tumori bronhopulmonare. examinarea lui avînd mare importanţă pentru diagnosticul etiologic: reacţia Rivalta pozitivă arată natura inflamatorie. liiiipctonţil. apendicite. în anumite cazuri. infecţii genitale. boli renale cu edeme mari generalizate (anasarcă). Pro-/«-nţa neutrofilelor în număr mare sprijină o etiologie microbiană. Lichidul poate fi serocitrin. Iu «r»«nl HI/. <nc loc lirptat. streptococi. Anatomopatologic se constată prezenţa unui exsudat fibrinos în cazul plcuritelor. PLEUREZIA TUBERCULOASA Avînd în vedere frecvenţa mare a pleureziei tuberculoase (în trorut so aprecia 90% din cazuri) se va lua ca tip de prezentare climeS plcmc/ia tuberculoasă (bacilară). transpiraţii (semne do imprcgnaţie bacilară)) oxn tm-mil H/ic <>vid<>iilmzfl un sindrom pleural. ce conţine fibrină şi elemente celulare.

Datele clinice se completează cu exameimniclinice (puncţie pleurală exploratorie. moderată sau extinsă). La auscultaţie. însoţire la examtnn '| lre. Diagnosticul pozitiv se formează pe baza antecedentelor familiale. n i uiitlni nparlţla cinnnzel :?\ tulbin. trani. iar în cazurile în care se suspectează etiologia baci-. . mergînd spre vin-l ii funcţie de starea organismului. simptomele funcţionale devin alarmante: se insta' . ea se completează cu reacţia Rivalta. pleuretic sau abolirea murmurului vezicular („silenlium").11 e mare de lichid. 1 iljlrl. extindere. i u l l i i i l nilcrobiene. . probe H|lre).I I . Dacă în cavitatea pleurală se acumulează o can1. "d u tn l cn /u f/v : •• ap lică m ăsu rile d o Iq ln n a m o d lu lu l şl p erm i i f i | ' . impun evacuarea de ' u/d a lichidului.a d* m edic. i mult nocusltA intervenţia (!<• nrgoaţA prin pu/ic//e «va* IM . ('mirele medico-sanitare au sarcini importante în cursul nilul clinic (aprecierea stării generale.. medias!* «nu închistată). exan| rlloUxjic. starea da l $1 tu explorările paraclinicc (puncţie pleurală. pe semnele clinice şi evidenţie• iiulromului fizic pleural.fl discretă. l'unclia pleurală exploratorie furnizează date asupra aspectuMficroscopic al lichidului. lemnoasă. diafragmatică.S. de diagnosticul precoce fi ii l In tratamentul instituit. se • percepe diminuarea respiraţiei fundamentale (murmurului vezicumiilu. în medie. prin acumularea lichidului. • Diagnosticul iazei de pleuriîă se bazează pe simptomele geneL •)[ pe examenul fizic care evidenţiază frecătura pleurală. t'd Inocularea de lichid la cobai. în cazuri grave. ' . »iuile sau contactului tuberculos. temperatura. 1 "luţla pleureziei tuberculoase este favorabilă. • Diagnosticul după acumularea lichidului exsudativ se stabileşte examenul fizic care evidenţiază matitate. i dispnee şi cianoză. examinarea şi ie/iiltfit<>lor obţinute din I i i ludul plrurtil. silind bolnavul la atitudini antalgice: toracele ilnuv se imobilizează şi bolnavul doarme pe partea sănătoasă. uneori cu caracter de matitate rezis. — Pleurezia la debut poate fi confundată cu o pneumonie. t < va preicrlo conform «tftrll evolutivei «• va r»il i i x i ! . Vindecarea poate fi prin restitutio ad integrum sau CU (sltnll'/. însă ••rttlura pleurală orientează diagnosticul. După cîteva zile. durerea cedează şi 'liuivul doarme pe partea afectată spre a permite o bună respiraţie i plomînul sănătos. exnineno biologice: V.uilor respiratorii) In căzuIh I M .. vindecarea clinică survin* n luni. • fixcmicnuJ radiologie oferă relaţii referitoare la localizare (uuilillnlerulă. în funcţie de cantitatea de lichid.şcftrile respiratorii. localizare interlobară. care. inoculirt i. henioqiiimă completă. aceasta în funcţie de lulea de lichid este diferită. tinlil)io<|i<i!nă eli .). examen radiologie. Minvii liilc>riinţl vor fi observai m (•<• pliveşte: temperntura.

PLEUREZHLE NETUBERCULOASE - Dacă se exclude pleurezia tuberculoasă. tinînd seama că strepto micina poate determina intoxicaţii. V. vor II (iimli/flte Jn contextul cl inic ui bolilor cmi/. După vindecarea clinică. B complex) şi medicamentele antituberculoase c<i P. fugcn i» şl dispare la tratamentul antireumatic.14.mrl mull(|n» sau boli do sistem..Se aplică procedurile fizioterapeutice indicate de medic. se diagnostichează tinînd seamă de procesul pneumonie anterior şi de prezenţa în număr mare a neutrofilelor In lichidul pleural. a) Pleurezia parapneumonică însoţeşte o pneumonie. paloare. aspirină. streptomicina şi izoniazidă în dozelo şl intervalele stabilite de medic.c.'Ut otr. crescută). . iar analiza lichidului evidenţiază în lioliul pleural predominanţa neutrofilelor. asociată uneori şi cu un proces con yc.). de prc/cnţa bilaterală a lichidului. antitusice ca pulbere Doveri. inapetenţă. Fvnlutin şl trntnmnUul lor slut conditionuto do bonla de b<i/. locul de muncă şi durata orelor de muncă). c) Pleurezia din reumatismul acut este de regulă bilaterală. algocalmin. alin dor.'. medicaţia tonicii (f . b) Pleurezia metapneumonică se manifestă clinic prin sindrom plen nil după o pneumonie.i» (antibiotice tu cn?. «ntircum. o) Alte pleurezil.illeo in cadrul reuma tismului artk'uUir at.se adnu nislrează medicaţia simptomatică (antialgice de tip piran.nl color nih loblono. pe lîngă semnele clinice ale im prei|iHi(iei lurnorale (astenie. vitamine C. alfafotoproteinele sini MCM iile în stngo. bolnavul este menţinut în evidenţa dispen surului antituberculos teritorial. d) Pleurezia canceroasă se poate suspecta şi apoi diagnostica la un bohwv în vîrstă — de regulă după 50 de ani — fără antecedente baciUn e su u iafecpioase recente şi la care analiza lichidului pleural evl clonţui/ii celule atipice (canceroase). Sindromul picurai obligă la puncţia pleurală. care are caracter fugace.il. deoarece poate reaparituberculoza pulmonară sau cu alte localizări.i bloul clinic al reumatismului articular acut în cadrul căruia a apărui. (acid paraaminosalicilic). codenal).A. tu:. Diagnosticul este uşurat de l. mai ales prin lezarea aparatului auditiv. Sînt o serie de alte pleurozii în afară de cea de origine tuberculoasă.2. 2. Ca.e. care îl dispensarizează. do etiologic diferită fată de cele enunţate.tiv pneumonie. Cadrul sanitar ajutător are obligaţia să observe şi să relateze feno menele de intoleranţă la drogurile administrate. consecinţa fiind surditatea definitivă. examenul clinic va căutfi să stabilească etiologia sindromului pleural. eventual subfebnlităţi.i|e. anemie.H. Chiar şi după reluaren Activităţii bolnavul trebuie controlat periodic. în cadrul comisiilor de expertiză medicală şi recuperarea capacităţi! de muncă se va aprecia momentul reluării activităţii (după 6—12 luni.S.S. pierdere tu ţ|ieiil.

între care nu lipsesc cele cei i ' . Tuberculoza este cauzată de un microb descoperit de i hnrllul Koch. frlţj fi ixliuiual. antibiotice uzuale după antibioyramă).. U.3. ' Kifd/ncnfuJ medical local constă în puncţii evacuatorii cu intron <lo soluţii clorurosodit:e în scop de „spălare". denumită şi empiem pleural.. abcese cu diverse localizări. urmate de injec•«nliiliilor dezinfectante locale. I. Rbzlstii la iiscttdnii<>. n t posibile evoluţii trenante cu însămînţări la distanţă (artrite. se va completa cu gimnastică ie ele.lnutft i»1V Iflipllidd'jtc lionln In »•«•! din ]ur. i ' n i l l i i l Koch se pro/i ntS sub fnrmn unui bastonaş carn se colortazB ilupH nu'tndn /U-hl-NInlson. însă germenii piogoni II responsabili de această formă clinică.15.R. ilnminlnl iau clorurA fin n <<MI|CIIU puntru om) »l nvlm. nnlmi'pth'i) dlvcmni Mn< 'l l l ''a tipuri ":n clcicilu: Imt Mul 'di' In vodcri'fi illagiKn.D. <|Kitnn< InlindoriulcK (1.-n bncllulul po sol t>mi In utmosIcM'Q. S ti amintit posibilitatea etiologiei bacilare.2. Hiicilul este sensibil la rnz. i'MjrlJlrlle se referă la diagnosticul clinic. ct'i'ii fi! uste loartc iniporliint pentru clc/lnfoctln lenjarlel i . •uncntiil pleuteziilor purulente se efectuează mai bine în seri'hlrurgie toracopulmonară. care SO cin obicei iniţial la acest organ cu posibilităţi de diseminare niynmsm. urmate adesea de sechele definitive). etiologic. Febra i nrncterele supuraţiei. roborant. tonic. evoluţie şi la imit medical. Sindromul fizic pleural completat cu puncpli'iimlă şi analiza cito-bacteriologică.•/.) In vcdricri pumnii tu cvldonlli n In- in iiilllvH pn înrdll d" culturii imn l'i'iiliu dlNtiuţierea Iul nu Iu '•". c«'('(i ce fnvorly. în funcţie de etiologie (substanţe ••'uioiiso.Ru i Ul()7. al liei şi răspunsului la tratamentul instituit.14. i n i .1). H|lle.tlcului . bncilul Koch produce mmiullo Hiilmliinto Intre rnr« ln/u'/ciiJ/na. TUBERCULOZA PULMONARĂ > ri. mirnfii/ medical general este etiologic (tuberculostatice sau " obişnuite). conduc spre diagnos|l dflinitiv. PLEUREZHLE PURULENTE l'loureziile purulente se caracterizează prin prezenţa unui lichid fiilent în cavitatea pleurală.n pulmonară este o boală infectocontagioasă. Acesta determină leziuni specifice (adicfl luliil Koc'h).ole ultramilririt. Simptomatologia clinică este condiţionată de boala de bază.oa/il trunsinlterca inlccţlul. 2. C'ultlvnt po modlllc di« i ulliirB. Prin linii (le «nllvrt snu hpulh rHspIndlto do bolnav In n (U-. deoarece în formele care nu pot id' pe cale medicală se va recurge la tratamentul chirurgical. i voluţia este prelungită purtînd amprenta terenului individual.

Patogenie. alimentaţie. eritem. De la nivelul leziunii primare microbul se po.ilologi. anu toiiiorlliih u. precum si do divor. negativitatea reacţiei puţind indlrn flbsentti infecţiei tuberculoase.) la tuberculină şi prin fenomenul Koch. iar calea de transmisie cea mai frecventă este cea aerian. uneori dispnee). în locul lui apărînd excavaţii (cavernele). a fost interpretat în mod diferii. organe genitale.ltii fi/iologice a organismului cu semnificaţie nefavoru blid pentru bolnuv).iso ripar şi modificări bio-umorale.) şi stadiul tuberculozei terţiare (cu localizare pulmonară) şi pînă la concepţia actuală care admite că infecţia tuberculoasă nu trebuie să treacă obligatoriu prin cele trei stadii. se calcifică sau printr-un proces de liz. provenit de la v. lini fangită şi adenopatie satelită). ciroză hepatică. adenopatie şi modificări biologice).idivitatea organismului faţă de o nouă reinfecţie.ir! bolnave).). Icy.cazeum-ul" cure poate fi delimitat fibros. apoi digestivă şi excepţional cutanată sau mucoasă. do mfirimi variabile. osteo-articulare etc. în afara leziunilor locale. bacilul Koch determină infecţia tuberculoasă (alveolită. In decurs de 3—4 luni se schimbfl le. însă injectntrt In bolnavi determină fenomene locale (edem. găsind condiţii favorizante.R. în cursul infecţiei tubercu • Io.it n răspîndi în organism pe cale sanguină. indicînd o stare de anergie a organismului (prfl l>uslie/i re. Ajuns în organism. Anatomopatologic. surmenaj.. în prezenţa factorilor etiopatogenici. Este primoinfecţia care poate evolua asimptomatic sau. urmată de diseminarea secundară cu localizări variate (bronho-pleuro-pulmonare. Tubercu Unu injectată la omul sănătos nu produce nici o reacţie. articulaţii. Intradermoreacţia la tubercu Una oslo utilei în diagnosticul bolii. boli anergizante. Slmploiu.ini se drenează în bronşii.elo forme. Alergia se pune în evidenţă prin intrn (lei inoreacţia (I. de la teoria tristadială a lui Ranke care descria primoinfecţia tubei culoasă cu constituirea complexului primar (constînd din alveolită. Uneori se formează . meningeale. hepatil. ganglionare. limfatică sau bronşică. deternnnînd variate forme clinice pulmonare sau se localizează la nivelul altor organe (seroase.irtivil. limfangită. oh servîndu-se că boala se instalează cu mare frecvenţă la tineri şi copii.i c. microbul se multiplică. reactivitate cuno» culfl sub numele de alergie.D.). e/cmontul caracteristic fiind foliculul tuberculos sau procese de alveolitn.i. leziunile provocate de bacii sînt specifice. rinichi etc. devine agresiv şi dă naşte n • bolii manifeste clinic.iuni care conţin numeroşi microbi.Epidemiologie. silicoză etc. deşi In fecţln este prezentă. papulă) şi fcno niene generale (febră.» cronică. Un alt factor este cel al terenului neuroendocrin. IOD ..idiul primar $1 ««Tuiului ol tuberculozei pulmonare. toxice). la care se adauq.iv (transmiterea de la animal se face prin lapte nefiert. importante de reţinut pentru pro filaxia bolii. oase. ganglioni. peritoneale.1 condiţii de viaţă şi de muncă neigienice (locuinţă. Sursa de infecţie este omul sau animalul boln. Mecanismul de producere a bolii. dimpotrivă. Vîrsta joacă rol. Boala se produce prin pătrunderea bacilului în organism şi acţiunea lui în condiţii favorizante. Cauzele favorizante sînt numeroase.linicfi oste varinM tn funcţie de sl. însă uneori poate fi negativă. boli cronice (diabet zaharat.

Bit* cu evoluţia îndelungată. h) tuberculoza primară cu simptome clinice (febră. în timp ce manifestăr i|l c <.. la tuberculină. '>/ #) Inima pneumonică debutează brusc. Se lid/rt prin testări biologice la copii şi tineri în vederea chimiopro-u ' l .-y) /ornie/c cavitare pot apare prin Uzarea cazeumului unui focar « MI uloN. 1 ' i(l«« lul>erculozel primare. Interesează parenchimul pulmonar şi bronşiile. fibrozo pulv i l i . osteoarticuUii.cninilard snu f ti/in pouto upure la orice vlrstn.D. Anatomopatologic se constată nodul! l un bob de mei — alb-gălbui în plămîni şi în alte orcjcim'j ni//i<1r//c în alte organe (seroase. stabilizările au loc l". l) ntlt-noputia traheobronşică este frecventă la copil şi se manifestă t «h'i'lnien ganglionilor din plămîni şi mediastin. Sa mani i i i i i s m ol le/luiiilor. inapetenţă. Se poate prezenta şi cu discrete semne radiologice. transpiraţii mai alea im m»). flecare puseu evolutiv «du< > iMiii. uni'ori importante: simfize pleurale extinse. inapetenţă. ganglioni. semne radiologice şi biologice (pozitivi-n I. î l ) i-pitnberculoza reprezintă procese alveolitice nespecifice asociaji • '• li'cUr/ie constituite în jurul elementelor componente ale cOjj|« i primar.u l l dl i . evidenţiind i'/.TUBERCULOZA PULMONARA PRIMARA Tuberculoza primară poate îmbrăca mai multe forme clinice: n) tuberculoza primară asimptomatică este foarte frecventă. semne biologice şi uneori posl-'H'lilrnţierea bacilului Koch în spută. slă-In greutate. TUBERCULOZA PULMONARA SECUNDARA (FTIZIA) '"/(<i •. febră. cure ridică probleme deosebite piMilru j . Vindecările. unice sau mul-"»i h) Inhi-icnhmi miliară poate avea ca punct de plecare primoinforţin i n i m i i diseminarea infecţiei tuberculoase în organism. are prognostic sever.d s<i de muncă viitoare.Il. limfangită şi alveolită).lstonţoi organismului. comblnnta uiieou i <lititmii< alo nu ie loldeail cu reiultotelt favornbila din . constlnd mli'iiopatie. cu frison. junghi toramii l hemoptizii. hronşiucUr/ii. transpiraţii). cavităţile puţind fi de dimensiuni variabile. carnctorlzotă prin (ilii'iutnd iu perioade da acalmie. paloare exprimînd anemie. subfebrilităţi. semne radiologice (complexul primar tuberculos.i. care favorizează imeumonice cu etiologie specifică sau nespecifică cu evoluţie ' l i n i cu clinică a bolnavului este bună. nlInlA) sînt posibile mai ales pe cale hematogen'ă şi explicit ii fici'stor organe. apţâ> •<' u fi procese hiperergice nespecifice.sint extinse. pierderea > l u i d l < i . Sub tratament boala beneflcin/fl i l n prognostic favorabil. c) tuberculoza primară cu localizare pulmonară se caracterizează Hlndromul de impregnaţie bacilară (astenie. ini tratamtntele medicale.

i. . Le menţionăm pe cele clasice: streptomicina. radiografie». MH H ll. tomografii).. fără a se evucun în expiraţie) şi nu se intervine de urgenţă. morinamidul. tnrîmuri. P.o c mă. alături de examinarea clinică şi radiologică. otambutolul. izoniu-/Idn (liidni/idn). Aerul pătrunde cu presiune. uneori bronhoscopie. tuse. »X(im<Miul sucului gastric dacă bolnavul înghite sputa sau spălăturfl bron*il('8.i pi m . — Tratamentul simptomatic: se vn combnte tusen sc.S.. ouă) şi vegetale.. dar poate apărea şi în afara etiologiei bacilare.liuimidn. un focar de răspîndire a infecţiei la cei din jur. uneori feno-meno de colaps. antibiogramă). este de regulă crescută. nizolimil.oilicare situat subpleural. hematocritul şi formulti Icucociliiră. Fibroza pulmonară. igiena încăperii. îngrijirea vizează cura de repaus şi condiţiile de igienă» nllmentaţia va fi substanţială. se practică numărătoarea hematiilor. care pnote duce \t\ lu'/fireu nervului . lenjerie separată. tuse. cu aport de vitamine şi minerale. Do flspmeneci. COMPLICAŢIILE TUBERCULOZEI Dintre complicaţiile grave menţionăm: hemoptizia care a fost amintită la semiologie.ni. edem pulmonar sau hemoptizie.iiip.nidiliv •. Ic. alimentaţia. Bolnavul tuberculos este. domiciliu. la domiciliu sau în secţii specializate. dispnee.după o serie de pusee evolutive. -. pormito urmărirea evoluţiei. V. lapte. luîndu-se măsuri de educare şi supraveghere privind cura de repaus. hitn/fi.Iiiln-rculozele primare. Tratamentul medicamentos antituberculos se face cu o gamă lanjă d(> medii omenie. Tabloul clinic este deosebit de grav dacă se constituie un pneumotorace cu supapă (aerul pătrunde în inspiraţie. După un efort. dncfl S(> depflşesc1 do/ele de fii) HI) (j \ » . . mai rar f fir 3 o cauză evidentă. Pentru diagnostic sînt necesare o serie de examinări paraclinice: i'xnmenul sputei (examen bacteriologic pe lamă. plrn/. culturi.A. expectoraţia şi de/infecţia produselor patologice. prin eroziunea ori ulcerarea unui focar de ca-?.! In surdllntc dellnltlvfl.H. In npllffired Initninenlului vom urmări reacţiile bolnnv ului. în funcţie de canti-tfiloii de aer ajunsă în cavitatea pleurală depinde şi intensitatea simp-tomolor: durere toracică (junghi). m/îl rtlfi« pentru slreplomiriun. bogată în proteine animale (carne. tcbomidiui. sputa şi măsurile de pieveniro a infecţiei prin spută.Trebuie să se urmărească evoluţia febrei. bolnavul trebuie plasat în cameră separată.n . cianoză. •>•/.S.. a obiectelor de uz perIn spital. îngrijirea bolnavilor de tuberculoză pulmonară. Se practică examenul radiologie (radioscopie. se poate produro exitusul prin insuficienţa cardio-respiratorie. (xihiplcurita extinsă sînt sechele care conduc la insuficienţe respiratorii ţii pulmonaro-cardiace grave. Pneumotoracele spontan este o altă complicaţie gravă. cu vase. fintozid. se produce o comunicare între o bronşiolă şl cavitatea pleurală. Prima măsură oslo izolarea. d« prepnmle do codolnfi sau elropuri e\p"i lomul. a latrinei. tiocarlidul otc.

Tratamentul tonifiant: alături de alimentaţia adecvată. adrenostazin (sau venostat).NO face exsuflaţie şi se administrează antibiotice. . Colapsului (medicamente. tn.C. mai «Ies în ultimul timp <!<• clnd o un ol)Ni<rvA nuil rur cu boulft aculti şi mult nuii des IM lionlrt ii hlpi'K ionii A cu evoluţie (Ic zt-cl de ani. Fe. necesită motoarele măsuri: repaus psihic.R. i'i'riircin bolnavilor cu tuberculoză pulmonară sau extr. In comlmlcrca tuberculozei. i'o/ifro/tiJ periodic al foştilor bolnavi activi la dispensarul turl-uliul In |t»t i scoaterea lor din evidenţă. iiifMi(Jr/ni<>ro«cf/a la populaţia tinără.oxigenoterapie prin sondă nazală.ipulmon (iBoHobllfl ImportnnţQ.ilani'Mitul <i| In colo HI. Măsurile luate de stat atît generale. care este o urgenţă pulmonară. deoarece bolnavul este scos din • rt vieinc îndelungată.(i(laiu|A psiliolernpla. plasmă. izolarea şi tratarea focarelor de infecţie. dispneea (se administrează morfină sau o fiolă ilnlljtii): . In trecut. rămînînd totuşi iA'. substituenţi de l«M ). boala avea o răspîndire largă în îl populaţiei. Iar In mnille spitale esl« necesara Intioducciim ciyo-' -i |nin|il(i ut'upcilloiiuhl In liincţle do tle< nto ( M/ In parte. vaccinarea B. pneumoperitoneu) sau intervenţii chirurgicale. gimnastica medic alfl irspl-o'ifcninn..D. dacă starea bolnavului o cere. Cei. tratament medicamentos: calciu clorat sau gluconic şi vitaIftâ C intravenos.i . <l<'lilxl<tr(<(i In masă cu ajutorul radiofotografiei medicale. Ui nou-| l populaţiu tînără cu I. fizic şi vocal. profilaxiei i se acordă atenţie dooi Matul nostru alocînd fonduri însemnate pentru aceasta. Min/)////arca 9l educarea populaţiei pentru examenele de dopli-n fl.plndită şi corînd eforturi mari. lin initamentul pneumotoiacelui spontan cu supapă se aplică imediat. i'hlniioprolilaxia cu hidrazidă a contacţilor tineri. în poziţie semişezîndă şi aplicări pungii cu gheaţă pe torace.G.i'uiitrolul periodic al contacţilor la dispensarul teritorial. In funcţie de starea bolnavului se iau măsuri de combatere a tusei. l •. care se pot si| sl i <l<'l>lnl<irca.frfoa nivelului material şl cultural al maselor ca măsura dt i Al. negativă. /Ic nii'i/lcd/c n'ciipt'nilDi li slut cele subliniate In li. au redus mult morbiditatea prin tuberculoză. cît şi medicosu-". se practică intervenţia chirur- l'rolllcixla tuberculozei. transfuzii de sînge. / ttitamentul hemoptiziei. tonifi-n«a organismului se realizează prin administrarea de vitamine. t n unele forme clinice se recurge la colapsoterapie (pneumotoraco llllclal. Cadre ÎMI sanitare trebuie să aplice măsurile profilactice. iitiiliAHndu-se: durerea.

edem în pelerină (pe toracele superior..). El conţine 0 scrie de organe: vase şi nervi. vcmne oculare: înfundarea globului ocular.. Deşi organe diferite. timusul. l'im|ii.t 2. livolnii. — nevralgii intercostale determinate de compresiuni pe trunchiuri!» iiei voase. M<ii îl'-. Cnilrdo medii trebuie să fie alături de medicii de specialitate în efortul de (i lamuri persoanele cu tuberculoză cronică sau hipercronică pentru d jcspt'cta planul complex de recuperare. la ctire se adaugă semne determinate de organul interesat şi de formn etiologică a bolii de bază. !'•''•'. BOULE MEDIASTINULUI Mcdiastinul este un spaţiu delimitat anterior de stern.— sughiţul rebel la tratament determinat de compresiunea nervu lui Irenlc.i este leul progresivă. — voce bitonală determinată de afectarea nervului recurent. esofagul. punctul său de plecare rinei f / . sectorul de pregătire sau servire a alimentelor etc.mi ri palpebrale (semnul Claude B ernard.— disfagie (greutate la înghiţirea bolului alimentar) determinată »!•• compresiunea esofagiană.muncfl şi îndrumarea sau reîndrumarea profesională a persoanelor wliilto calificate în profesiuni incompatibile cu tuberculoza pulmonanl |inv<"il<lmînt. bronşiile mari.'. dar lent progresivă.i|cul aitfl rezervat. îngustarea l \. dispnee şi cianoza. venele cave.-! este vorba de tumori congenitale sau dobîndite be (mu m . duetul toracic şi ganglionii limfatici. ner vul recurent. mai rar procese inflamatorii.|><>sibil natura procesului patologic. i i .ului eite tn funcţie dt boala do l><iy. mioză. iar lateral de fata mediastinală a pleurei. traheea. In procesele maligne osie sumbru. nervul frenic. / \nnicnul radiologie şi mediastinoscopia sînt examinările ce cl/co/.miinarlle complementare precizează diagnosticul clinic de suiplclunc. . tuse seacă.ilizarea procesului mediastinal.Mnsurllu soclo-proiesionale se referă la orientarea profesională n linurilor caro au avut o tuberculoză activă.ft. i h ' i ' " ' . posterior do coloana vertebrală. gît. artera aortrt şi pulmonară.Horner) datori t i rit ării nervu lui M III | li 11 JC. inima. porţiunea inferioară n fetei şi 1/3 superioară a braţelor) şi turgescenţa venelor jugulare deter minate de compresiunea venei cave superioare. compus din semne care aparţin organu lui interesat şi conflictului cu ţesuturile din jur: durerea retrosternalfl de intensitate slabă.16. l . îmbolnăvirea oricărein dintre ele se manifestă printr-un grup de simptome cunoscute sub nu melc de sindromul mediastinal. umeri. — circulaţie colaterală pe faţa antero-superioară a toracelui... 1 (U . Sindromul mediastinal. precum schimbarea locului di. marele lanţ simpatic.1 ! ' ) < .

ibnm(poslcdlislic'c).i d In illnlinţiimilui «au hub(luiliuţ|in<itli. | ilniiial<>. i' iionlcn (fibrozele pulmonare de mico n. i respiratorii sîtit: nciilr <ilo cailor respiratorii. ' mi Iinpludlcfl d n (\\< \( \\[ \I I . nle inlonni'l vei t»brale ţtl tDKicelul.domlnfl fie obstrucţia. bronşitele astmatlformt x-imoln rnro reduc permeabilitatea bronşică şi elasticitatea alveolnrâj >--i\t*h respiratorii m/x/c. crişt nlrtinlG de astm bronşic etc.17.scleroemflzcmul pulmonar cronic etc.) »i'd<ln sub 70%. cianoză. corpi străini inli.M. cînd scade atlt C. orice boli acute pulevoluează cu reducerea bruscă a ariei respiratorii. |H nrivllor Inti'no.slall.S. bronhopndumonia — prin lulburnn -n pi-rp l l n i i ' tfl prin limitarea spaţiului n". î l . apa r la eforturi »i»il// (fenomenele clinice apar la eforturi fizice mijlocii). Din punct de vedere clinic se descriu: . în deformaţii toracice. I O X H I . INSUFICIENTA RESPIRATORIE liiHiilIrinnţa respiratorie este incapacitatea aparatului respirator de Im n Iotă sarcinilor sale (în principal asigurarea O 2 necesar proceH MiuUtbolice tisulare). "h ţninc. metastazele pulmonare. .slrucţii laringo-traheo-bronşice. lltmillnonta respiratorie cronică. In fibrozele pulmonare extinse etc. fibroze pulmonare ni obe/itate sau din cauze mixte. o găsim Sn majoritate* nonlci! (.Iniuflcicnta respiratorie acută. înec. .rmului pulmonar.)i 'n minn Intervenţiilor chirurgicale cu rezectii de plămîni sau la persoane • i n i icHplrntorll. In polloinlelitii.|Mrutoi . dispnee. fie restricţia.ilurft)) inii'iii lilniiilul pulmonar (infcctioosc. i/H punctul de vedere al capacităţii funcţionale poate fi: in*utl<'lentH compensată. univp (cordul pulmonar cronic decompensat): fenomenele clinice apar la i ll*lin mlct snu In repaus.tnl r/e vedere al probelor spirometrice s-au descris: n//i'iiii/fj respiratorie de tip restrictiv. mal o Ies cclo extinse $1 bilnlei . • n/n rrsplratorlc de tip obstructiv. llianllcicnţa respiratorie acută apare în emboliile mari pulmo|fl" tu ol).V. cînd volumul expirator maxim sg. ( O l l o / n etc.V. /r/i/a subacută se constată în embolii pulmonare mici li in tul)erculoză miliară pulmonară.ts.2. tuniiirali»).). oboseală. ( i i " .. cît şi V.Inuullcicnta respiratorie subacută. De ri. cînd scade capacitatea vitală (C. / « ' / • • / I / H pulmonară cronică se instalează în fazele avansate ale n/.E. nu punctul de vedere al gravităţii deosebim trei forme: U»' ni f e (fenomenele clinice: tuse.. I . IlUIllli'lentfl decompensată. o Intîlnim în astmul bronşic..

— kineziterapia (terapia prin mişcare). — Capacitatea de muncă este în funcţie de gradul deficienţei func ţionale pulmonare..de asemenea pot apărea stări toxice. Un i o l important In IiKjrijiroa bolnavilor cu iiloctiuni nv. ca şl evitarea activităţii în mediu poluat cu pulberi de orice fel. foarte importantă. nti< t silind . I . hiposodată. bolnavii cu astm bronşic etc.Tratamentul medicamentos este în funcţie de factorii etiologici şl faza evolutivă (vezi Capitolul 10: Urgenţele în medicina internă). tensiunii arteriale. bi oi)ll. în insuficienţa respiratorie cronică. hJpolipidică. liionhodfnfll. în special ale aparatului cardio vascular şi de caracterul solicitărilor locului de muncă ale persoanei în cauză.supravegherea respiraţiei. NO pincticA exnnieiH 1 ludiologico.îl. 2. de evolutivitatea bolii de bază. pU«urosropH. la indicaţia medicilor de specialitate. de asemenea. — gimnastică respiratorie (respiraţii ample). tratamentul este de lungfl durată şi trebuie repetat. Rcc/lnml dietetic csto individualizat după afecţiune: se impun n stricţii în ca/ul pneumopatiilor acute pe perioada febrilă. a tusei seci sau /uve rixarea expectoraţiei se va face după indicaţia medicului. a durerilor toracice.18. — se contraindică cu desăvîrşire fumatul şi respiraţia în atmosforrt în care s-a fumat. transpoit cu UiUHi !n' "| i i ' i Aulti'!. în perioada activ? ?i de evolutivitate a bolilor. pulsului. iclutlamme pulmonare. ea trebuie să uşureze respiraţia |l dacă este cazul să favorizeze drenajul bronşic. pneumotorace spontu cordiopulmonarii gravi.piuiliiii' lovlno < milelor medii In cinstii explorărilor complementele. bogat în toate principiile alimentaro în ca/u l pncuiiiipdllllor cronic» 1 si In tuborculo/. Supravegherea atentă şi aplicarea măsurilor terapeutice do ur<jon| necesiUl bolnavii care au prezentat hemoptizie. H H |n huiţi Hei liirtto Iu luncile de slmon bolnavului (In p. rogimiil v fi M complot. mnd|H< I i i n d anunţat la orice tendinţă de agravare.a pulmonară. necesitînd supi >• veghere şi măsuri atente. în funcţio H situaţia concretă a fiecărui caz. Cea mai favorabilă po/ltio este cea semişezîndă. — Repausul la pat este absolut necesar în perioadele de decompensare pulmonaro-cardiacă. PARTICULARITĂŢILE ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ALE APARATULUI RESPIRATOR Poziţia în care este aşezat bolnavul cu afecţiuni ale aparatului ro»* pirator are importanţă deosebită. Bolnavii cu febră ridicată pot prezenta delir. Combaterea junghiului. de asocierea altor suferinţe. de prognosticul acesteia. Proceduri fiziotera peutice pot să fie aplicate după stabilizarea pp coşului inflamator. Oxigenoterapie se efectuează în caz de tulburare profundă a In matozei. — Evitarea răcelilor este. oxniuonul «puici. — Dieta este hipocalorică. variat. Nu »« .

în special cu evitarea atmosferei polua Iu i i l n sînt de mare utilitate pentru prevenirea şi tratamentul efii . vizînd în mod deosebit provo-'Iiipsului. pentru tratamentul pneumotorace-|| N | i D i i l < i n cu supapă sau pentru colapsoterapie în unele forme do n 11 Io/u pulmonară.iH«(|lija examenele bacteriologice din alte produse biologice (secrefnringiană.îl nci'slor bolnavi. sînt do 'iiporliintă în tratamentul bolnavilor pulmonari cronici. educaţia sanitară iiinibiilorea fumatului şi consumului de băuturi alcoolice. va administra la timp şi corect medicaţiti -\ după planul terapeutic fixat. bolile cronice pulmonare care necesită sanatorizare de lungă (tuberculoză pulmonară cronică sau hipercronică) se indică tcru-/xi//onu/d şi ergoterapie. Ergonomioiid i li i lor de muncă. Cadrul mediu trebuie să cunoască p*ţ|fllliil(> pentru puncţia pleurală.). /m/c/up/a. lichid pleural etc. . gimnastica medicală respiratorie. Irul medical se va îngriji de recoltările indicate pentru diagnosntmărirea evoluţiei.

care se aplica p» miocard şi alta externă. Arterele slut elastic»/ ilhi vi'iililciilul sting plcncl aorta. — Pericardul este un sac fibros format dintr-o foiţă internă. cu acelaşi rol pentru orificiul atrlovenlrlrular itlng. In atriul sttng pătrund venele pulmonare. în ip »lmea miocardului se află şi elementele anatomice ale sistemului automat.u (Ulgurl Impulsurile ritmice necesare contracţiilor miocardului. colecţii ill n Inlii'yul organism. capilare şi limfatice). tsl mirese calibrul p« mliura ce se apropie de cele ilniiM VCIIB c'olac'tnare. rare ie deirhld tn nlrlul drept. Anatomie. mlr?ortndu-sl mni»Mi lallbrul ptnN In cnpilare. Distingem inima dreaptă formata din atriul şi ventriculul drept. miocardul şi endocardul. Inima are patru cavităţi: două atrii care comunică cu ventriculii de acpomi p/irte. — Endocardul este foiţa internă care căptuşeşte cavităţile inimii şi care. Vasele limfatice rn|ecle««t din nryaiiH |l («iiilurl. în mod patologic. realizînd schimburile între mediul extern şi intern. Vunele. cavltnl'-» virtuali dintre cele două foiţe poate deveni reală prin acumulare de lichid (porl< » <llt". formează valvulele: tricuspidă. care deschide şi închide orificiul atrlovontrlcular drept. — Miocardul este alcătuit din fibre musculare striate (dar involuntare).1. Atriul drept este prevăzut cu un orificiu prin care venele cave (superioara* fi iiilrrloarl) aduc In Inima dreaptă sîngele încărcat cu bioxid de carbon. Prin sîngele circulant se aduce oxigenul şi elementele de nutriţie la nivel celular şi se transpoilS ipre caile de eliminare bioxidul de carbon şi deşeurile metabolice. Cel doi vcntricull au orlflrll prevfl/uto cu vnlvulnl* »ii| iiH)ld« care permit deichlderea şl închiderea orificiilor arteriale: tn dreapta mltl mii arterei pulmonare. care are o alcătuire identică. von». şi bicuspidă sau mitrală. Iar In stingă col ol artorol aorte. Aparatul cardiovascular este alcătuit dintr-un organ central — Inlmn iau cordul — şi organe periferice reprezentate de vasele sanguine (artere. dosplrlll! pilntr-un tept de Inimă stîngă. între ele fiind un spaţiu virtual. BO LILE APARATU I C ARD IO VASCU LAR LU 3. Aci-. care nduc In Inimi» nlln(|8 ilngole do In pUmtnl. .3. c«re tn linal n|uiiyo In inima dreapta. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE Aparatul cardiovascular are funcţia de a asigura factorii de respiraţie şi nutriţie celulară. umectat. Pericardul nte mlul de n proteja inima şi a-i permite expansiunile. Inima este alcătuită din trei straturi: pericardul. ailgurl Irigaţia cnlulnlor ţi ţesuturilor. care prin ramificaţii lucceilve. prin nlţte pliuri. prlnli im (niiiniipii Invors arterelor. ipre exemplu).

Iar ini'i'IH» Intîi la atrii.h. Hu NU * mici Un in nnildilnllh i. < u . iar cel /fl o Nlonozfl.• In vttntriculi...ua. care durează pînă la reapariţia primului zgomot. . Onoi'iiimlHo cardiace se pot reda astfel: „tum-ta" la vîrful inimii şi „tum-taa" i" diisrultaţie al aortei. ' i i oillldilc arteriale sînt închise pentru a împiedica reîntoarcerea sln. capilarele pulmonare..n dlastolică). Sistolă este mai scurtă decît diastolă.. urmată imediat de cea ventriculară stingă. venele pulmonare şi atriul sting alcătuiesc >l niiiilomic al micii circulaţii. 1 ' " > i i l m i ' i l lu lic ii iiln /n ."I kltilollc nratfl stenoză. Prin acelaşi mecanism. în timp ce orificiile atrioven. La auscultaţia unei inimi normale se percep două zgomote: •nur) este scurt. asigurîndu-se | ll optime de repaus şi refacere a muşchiului cardiac. apoi al doilea (la începutul diastolei). imn. (l(H)arece acestea sînt cele mai solicitate şi deci cu uzura cea i ' H ln'cvmitfl a cauzelor întîlnim: reumatismul acut. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE PLI Iliilanviil ponlr fnrnizn numeroase date roforllonre la •> Inţll cmc se vor cciccta cu atonţie. inima este controlată de sistemul < Intlv simpatic (cu rol accelerator) şi parasimpatic sau vag (cu rol inhibllui cardiace). sifilisu l S i c liin ir ' u n i . va ajuta înţelegere! > y i ' M ţi n ii<>|lunllor semiologice necesare în diagnosticul bolilor car* 11. <>i |i <i .iu dn <ului. ' i t n rtculo • "i ivulilli foi mi'iien mân. Ne dăm seama de i i l l n d inima. deşi are un automatism propriu. < • voi investiga mînmiir . care permit diagnosticul unor leziuni valvulare. '(lunilor siniînrc dn anatomic şi fiziologie. care în mod normal se repetă într-un ritm (K) HO ori pe minut. nur «ullurl organice.icuta.n. Acestea se asigură prin sistemul arterial coroi n c c trubuie să fie perfect calibrat.cază o revoluţie cardiacă.i |»«nilntlna. tutifK ulo/. i'i'lo mnl frecvente leziuni valvulare se întîlnesc la nivelul val. iar cel diastolic semnifică o insuficienţa.ii.mi... are nevoie de un consum mare îmi vi de elemente nutritive. în timp ce ventriculul drept. orificiile nnpU't. Graţie sistolei.«nilul.Impoi i. In iiK. organ de travaliu mecanic prin excelenţă. iinirnput In orificiul mitral sau tricuspidian indică insuficienţă. urmat de o pauza l| imi/.«MliIcului sting. Perceperea suflurilor la orificiile arteriale are semnlfl. venele cave şi atriul drept alcătuiesc sisteulmule al marii circulaţii (circulaţia de nutriţie). corespunde momentului golirii cavităţii inimii. Inima funcţionează ritmic: prin sistolă (contracţie) şi diastolă (reiiuili/. Starea coronarelor ure ''"i'iutiinlă pentru patologia inimii.m u l i i l l > i . . pentru a nu permite trecerea sîngelui din ventriculi în atrii. H unmtls» INII ! pot fi icspoiiMnliil.. Ele trebuii. sau se închid incomplet. ateroscleroza ţi i i i I n l H ntliiga. aă fit l» t»r#ilucal(itrr<il(\ Moli rn ateroscleroza. •>(|lo.1 l ihllh i MHKI/I. aorta. slngel» nUin circulaţiei mari. prin leziuni ale endocardului valvular. permeabil şi elastic. t n i orospunde în general cu momentul umplerii cavităţilor inimii. inima dreaptă expul» tn rlrrul/itln mică.1 > . capilarele. hlpriicir..'ii!hli|UOStlCUlltl. -. imlmoiuiră.hld. diastolei şi elasti-• >i"i rare înmagazinează forţa contractilă a cordului — sîngele circula i ti 'iti iiii ul vascular şi irigă permanent sistemul celulo-tisular. cirul vorbim de stenoze. iar în sistolă se deschid. . Raportul dintre durata sistolei şi diastolei se poate "«i Iiint' din analiza electrocardiogramei.Mol. cînd vorbim Iu fircstn condiţii sîngele trece prin orificii strîmtate şi sub presiune.A . "îmi. t> tondilii patologice. i i ..

dureren fiind somnaluM !n regiunea cervicală silim mniiflilmln. sclerozele pulmonare. poate de asemenea să stea la baza unor aice.Localizarea: cerînd bolnavului să arate locul durerii. unele dispepsii gazoase. sinuzite pot declanşa un reumatism arii cular acut. localizare etc.. efedrina. hipertensiunea arterială pot determina leziuni coronariene şi miocardice. astmul bronşir. InlHiutltiitfia dur w II 9< siareq ps//i/cd a bolnavului: In Inilllf « ' • ' • mrli (niiţiliiA. aerogastrie. aerocolie. . bronşitele cronice pot cauza cordul pulmonar cronic. bolnavul aro o tlur«re tnten* »«ti. — în infarctul miocardic. infarct) durerea iradiaţii liniarul stîng. după abuz de cafea.. bolnavii localizînd-o precordlnlt trebuie să ţinem seama de faptul că nu toate durerile localizate precor» dial sînt de origine cardiacă.ne vom intere-m do boli endocrine ca hiperfuncţii tiroidiene.< Ti e cit are „înţepături" care au o origine extracardiacă (în nevio/ Miimenaj. ţiuni ale aparatului cardiovascular. de urn scările sau. Durerea semnalată de bolnav trebuie analizată ţinînd seama de ca» racterele sale (mod de apariţie. simulînd cu degetele „ghearela t'di slrlrtivo" (în infarctul miocardic). tutun. ateroscleroza. în infarctul miocardic zona de iradiere esto Un M uneori «tipicei. ceai. — în angina pectorală. calini. Hlmultnd im ulcor perlorat. în nevroze însă pe lîngă luxul ' nmîinunte privind suferinţa sa.). vitamine. în membrul superior stîng. i de constricţie ca în engina pectorală sau infarctul miocardic sau < l < • . — Modul de apariţie al durerii: în stare de repaus sau în timpul unei efort. n HI do . ca sclerooin fizomul. adrenalină. alcool. boala Addison care se put însoţi cu suferinţe cardiovasculare. Infnrc. slnnilliid o novidlgie denUirâ. care se pot asocia cu boli con» genitale cardiovasculare. . el relatează că are SIMI /I ţ i . i ni.'t mlocord. afecţiunile pulmonare cronice. durerea este foarte puternică şi survli de obicei în repaus. Senzaţia descrisă de bolnav este diferită. bolnavul indică un punct dureroi leqiunea precordială cu vîrful degetului. tutun sau pr»|" rnto fu cofeină). la emoţii. minerale. O alimentaţie cu carenţe de putteinc.cronice). Vom investiga asupra unor eventuale boli congenitale ale altor organe. sirafiza pleurale extinse. pînă în ultimele doufl (1»<|' < i l « mlinil stingi. nevro/n Durerea este un simptom frecvent.Itadicreu durerii are importanţă deosebită pentru diagnostlci Miloilnţcle coronariene (angina pectorală. durerea survine la efortul de mers. el Indii cu piilma regiunea precordială. <iltf(iri iradierea esto Iu i«i ynxliu. Palpitaţiile sînt simptome prin care bolnavul no relatează că percepe bătăile cardiace („bolnavul simte că are inimii") Palpitaţiile pot fi îatîlnite în afecţiuni organice ale inimii (miocardln păţii. afecţiuni dentare. Simptome subiective. valvulopatii) sau în tulburări funcţionale după oboseală.c). frig (are acţiune vasoconstrictoaro) nrt după o masă copioasă (digestia reclamă un efort cardiac). Datele obţinute se analizează critic şi sini ulile în raport cu datele obţinute la examenul obiectiv şi cu cele obţl» nute prin examinările paraciinice. o pantă.

'li/. Ăstl" pot fi generate de procese pericardice sau pot fi extracardiaco suferinţe ale mediastinului. consecinţa fiind i < < a insuficientă cu O2 a ţesuturilor şi creşterea concentraţiei 1 ''«uză a dispneei. iiinon Intoi vculici medii ale csto urmutoaroa: -. apoi la eforturi mici. muşchi.slnl. cianozăi •oft.. i ^moţionale. spumoase şi aerate. 'i/. «nu în unele anemii. labilitate neurovegetativă pe teren neurotic. nelinişte. din ce în ce mai mici. bolnavul se tro-'i . p în ă la iar circulaţia este încetinită proporţional. aerate.v/)/ieeci paroxistică nocturnă apare de regulă în prima parlQ •jl se manifestă în: vf/nn/ cardiac: la cîteva ore după ce a adormit. i/. i < u acestea ajung în lumonul bronşiilor.'ii so aşează pe marginea patului.ipllarolo alveolare care se congestionează şi devin permeabil* hi'iiintlt. caută o poziţie potrivită. spre exemplu. o Recompensare gravă a miocariliuivul. Pe măsură ce muşchiul cardiac uni „obosit" se reduce treptat şi forţa sa de rezervă. iilNpneea traduce tulburarea hematozei şi creşterea concentraţiei i ii -ilnge. .'100 500 ni/ s imlimron eml.vpneea de decubit este dispneea care este prezentă în poziţia i M l şi trădează o insuficienţă. l)oli miocardice.vo/<i imperioasă de aer. ' >/. tutun. pulmonar acut» 'i/om pulmonar acut: după o tuse în acces. ca . Explicaţia constă în aceea că» uiiol insuficienţe acute ventriculare stingi (în hipertensiuni i.îl <i|>ară chiar in stare de repaus. Uneori senzaţiile dureroase precordiale som• do bolnav pot surveni (ca şi palpitaţiile) în afecţiuni ale coloanei n-<lorsale sau sînt de origine digestivă. în aeroflomgastrocolii.tnd dispneea la un cardiac o putem clasifica astfel: 'i/. litiază biliară. în oclcmul pulmonar acut. "Hi lunţa acută ventriculara stingă reprezintă o urgentă nu'dlnlor vcnţic m(>dicala. bolnavul sui tioluilo recunoscuţii pentru a fi tratulă. cu picioarele atîrnate. spumoase. ln]acMm 2/2 //o/â d@ «lro> / Uniţi f/e înlolHlnri i MIM nit preparnt Hlmllnr)) . peretelui toracic (coaste. Criza aceasta este denumită asta Vi NO poate termina aici sau poate trece în edem./(( o . pentru a-şi uşura respiraţia. ca.vp/ieea vesperaM apare seara ca urmare a oboselii ventriculu-i In timpul zilei. urmează expectoraţta nlo ro/ato. de undo prin "liiuliifl sul) lorma sputoi ro/atc. CU i hlporextensie (dat pe spate). pun uculaşl ac. anxietate. irtopneică. după cafea. La cardiaci are unele caracteristici în funcţie de gradul K'ienţă a muşchiului cardiac. ulcer perforat. valvulare) se produce o stagnare a sînţft» .sp/ieea de eioit poate apărea la eforturi mari (începutul insu-i miocardului).Durerile prccordiale pot avea şi alte origini decît coronariene. agitaţie.

Cianoza este un simptom ce apare în bolii' pulmonare şi cardiace (dobîndite ori congenitale).e) la indicaţia medicului se va administra o fiolă de mialgin MI H morfină. Se explica prin < l . Durerea poale fi semnalată de unii bolnavi cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular. | > < . la bolnavii slabi.i liimonillll! bolnave. sau pentru n pune în evidenţă un freamăt (exemplu putem avea o senzaţie similnifl cu cea obţinută cînd palpăm o pisică ce toarce. care determlnft hipertrofia inimii (exemple: insuficienţă mitrală. iar şocul apexian se dopln» soază patologic (mai jos sau mai în jos şi în afara liniei medioclavicnIcire) în raport cu tipul afecţiunii cardiace. miocardiopatii. Cldiulicdtin inlcrtnilt'iitn e . după momentul producerii. Examenul obiectiv foloseşte: inspecţia. — Inspecţia constată dispneea şi cianoza furnizînd de asemene-' date importante despre poziţia bolnavului (s-a amintit dispneea î l decubit. Simptome obiective. hipertensiunea arterială). persoane cu labilitate neurovegetativă. — Simptome şl semne periferice. . permite evidenţierea unui sunet mai închis (mut) faţă de sonorihitria pulmonară din jur. în boala numită sin noză mitrală).h < îl de oxlţ|wu |l npnrtt tn nrtei iopatll pn i l . fără sa fin vorba de o afecţiune cardiacă organica.i<|iioslic. pentru perceperea frecăturilor pericardice.i n <• unde. . Aceste mişcări reprezintă „şocul apexian". Observînd regiunea pic cordială. Auscultaţia posibilitatea aprecierii ritmului cardiac ce poate fi regulat sau Ini (tahicardie sau bradicardic) în condiţii patologice. — Auscultaţia permite perceperea suflurilor care. ortopneea. poziţia în astmul cardiac). unde administrarea opiaceelm este contraindicată. palpare. ajutîndu-ne să delimităm aria matităţii precordlule.-. ! < • o durere în imrruUilma i|.linija uiicsoMn-. — Percuţia suprafeţei corespunzătoare a inimii.i e a poal> a apaiA (luptt .e produci. tineri. Aceasta poate fi normală sau mărită în bolile cardiace. — Palparea este folosită pentru delimitarea şocului apexian cînd nu rste vizibil. Mar rar survine l anumite boli generale (intoxicaţii spre exemplu). Analiza şl Inter» pretarea el poale oieri date importante pentru rli. insuficienţă aorllrA. pe peretele toracic. percuţia şi ausciii tatia. . extinsă.|i.Ut ««loriul ' ! > • mers — un . Ea poate fi discrcl la nivelul extremităţilor sau din contră poate fi intensă.> evita confuzia cu criza de astm bronşic.v >! se calnn'<u<i In «-paiia. care au ţesutul musculo-adipos mai roduii putem constata un şoc apexian mai amplu şi mai frecvent. putem vedea mişcări ritmice în regiiinud vîrfului (spaţiul al V-lea intercostal stîng pe linia medioclaviculmă sau puţin mai spre stern). dau indicaţii asupru tl/niltii de leziune (pot fi sufluri sistolice şi diastolice).mil>el ctlf# (iparv Iu nier. La copii. Aceasta se va administra numai la indicaţia medicului spre . . In cazul unor hipertrofii mari cardiace se poate vedea o bombare a K " giunii apexiene (regiunea vîrfului inimii).rm ait-arlflli mlcşnica/a «>i mal l l i u l l ac(«Nt Imncn I n i i . caracterul lor şi propagarea la distanţă.

abia perceptibil.vfr mai ameninţătoare pentru viaţa bolnavului. spre exemplu senzaţia i. prin palparea arterei. Pulsul se ia oblii l u la toţi bolnavii. /'i//. Un puls normal are frecvenţa sistolelor car« li/. pnoumotoracele se pot complica cu stan de colaps •l ponto fi uneori locală ca în varice. cînd din cauza durerii. 111 tromboflebite şi în varice. dînd senzaK///)rtm un fir (puls filiform).ireală. sau este imperceptibil. Aritmia poate fi l ol i ca sau completă. Numărul de paşi după care este "iimalcită durerea este numit „indice de claudicaţie". vorbim de impotenţă funcţională de origine venoasă nu'ii spune şi „indice de claudicaţie venoasă"). cu atlt 'mi e. du i oro q\ pnlonro. i l i u i a d role sanitare medii este important să înţeleagă semniiiihnlui care trădează o insuficienţă circulatorie periferică adică l.ii) 500—l 000 de paşi sau mai mult. slab bătut. amorţeală. 'liuiNtli ui '. cu te(|utneiitelo rorl. in unor segmente ale membrelor (sau daneza) o întllnlm trt '(le. furnicături. vorbim de puls tahiaritmic. bolnavul nu poate merge.ice. . n u or //c în care apare colapsul sînt extrem de variate şi /rec-f depilnderea aprecierii acestor caractere este absolut nece-i ni mărirea bolnavului.v tahicardie se consideră în prezenţa unei frecvenţe mai mari M hrtltU pe minut. este deci ritmic şi egal. pneumonia. l'arcsteziile (forme ale senzaţiei de durere. cu cauze cunoscult» Iu o ţ|nslni in Imnlti snu sindromul Rayiuiud. couiideriţa dintre puls şi sistolele cardiace şi calitatea sa care poate anmlâ sau patologică. Se va aprecia: frecvenţa. arsuri) pot exprima suferinţe artePulsul este obiectivizarea expansiunii peretelui arterial în timpul • Ici.u) unnntft do roşeaţă reactivă o extremlinţllor "i pli-lonre). apăsînd-o uşor cu degetele pe planul său !)<• regulă se palpează şi se apreciază la artera radială. npnt şl Nltnptomo tixtracerdlnce. pleurezla mii. emoţii. UI» flkliiioiidl. Iu nlara Hlmptomulnr piopill hollloi car» •InduilA Intnrncţlunll cordului cu nlle npainU^ şl iu i ' i r (flidlnce. este şi tahicardie. Frecvenţa poate fi în afara l«|oi normale (60—80/minut). el este în <<>ti(ll(i! tahicardie şi cu cit tahicardia este mai mare. La capitolul colapsului se vor pre-î l . acrocianozfi. iar puls bradicardic atunci cînd scade sub 60 bătăi uimii.. ' ' " i . starea arterelor. insul ic u-nţa aortică constatăm pulsul bondisant (loveşte degetul ilfl şi dispare tot aşa de iute). c)/»/ pulsul este mic. •"« («nu t'|niio/. u l se poate percepe uneori fără nici o regularitate (aritmie). survciiind la frig.iologice.ilrt trntninent de uiţ|enţfi. l« răcire brusca. flebite.pic cniholla arterială (slndiom de lsclicit»i< •1) i n i i ' ucii-. «Ini reamintim că bronhopneumonia. însă se 'c palpa la orice arteră sprijinită pe un plan dur.

diagnosticul formei clinice şi tratamentul revine medicululi In tain niK'i tahicardii depăşind 160 de bătăi pe minut. intercalîndu-se. In cpigastru. a) Tahicardia sinusală poate înregistra pînă la 150—160 de contrac ţ i i pe minut. auditive. — Simptome nervoase: cefalee.i i i i i . beladonă (vagolitice). inapetentă. accese rpilepliforme. anemii. după administrarea de adrenalină (simpaticomimetică). tumorii cen>l)Kil). Apar după emoţii. lipotimii.i că se află în fata unei tahicardii paroxistice şi poate în-«•n. insomnii sau somnolentă.un. se instalează brusc şi pot dispare la fel de brusc .isodow. i l e f| fl/lnloglcft la sportivi. greţuri. hipertensiune InlrnrinnInnM (meningite. bmdir«rdi.i are soni tlt» p'iloloqlcd nimici rlnd oslo cnir/dtA de immitie (denutrltlM itnin). Viigntonicl. abaterile de la ritmul normal (care se transmit şi pulsului) poartă numele de aritmii. uneori fără a decel. i din metodele amintite. hlpotlroldlNiii (mutnbollamul oslo KM ui. intoxicaţie cu digitală. fn opn> . atro pină. In mod normal impulsurile pentru contracţiile cardiace pleacă din nodului Keith-Flack. dar în cazuri patologice impulsurile pot pleca şi din alte locuri ale sistemului autonom. . alcool sau în stări febrile. s-a amintit la insuficienţa acută ventriculară stingă. lulun. cadrul ajutător Işl r i d M'. Sînt de regulă extrasistole rapide. în microinfarcte pul monare prin mici embolii din trombozele venoase.ifti'n ponto fi prezentă şi se explică prin prezenta bronşitelor In rardlnpiiImniKiri. l ' o . boahi B. efort. Tahicardiile paroxistice ventriculare sînt în cea mai mare partt <i ca'/uiilor expresia unor suferinţe cardiace organice severe (infarct mlocHidic. vărsături. i d i c . Tahicardiile supraventriculare pot fi oprite prin compresiunea globilor oculari. b) Tahicardia extrasinusală realizează forma paroxistică şi ia naşloro prin formarea şi validarea impulsurilor în altă parte decît în nodu Iul Kojlh-Flack. albuminurie. hepatomegalie. fie suprapunîndu-se. fie înlocuind funcţia nodulului Koith-Flack. determinînd variate IOMIIO de aritmii. l l i . — Siiuptome renale: oligurie. hematurie. alte intoxicaţii). miMiile. d i i i l i i l î r d centrul normal. Iu linir<1ri vizuale. în forma ventriculara rămtti Ineh. In anumite condiţii.i o c:<iu//i opdrentă. Pi.ire. inspiraţie profundă urmată de expir cu glota închisă. Aceste manevre ajută şi la precizarea diagnosticului tipului «le l. — Hemoptizia poate apărea în stenoza mitrală. Foi 'tiele clini<:e sînt condiţionate de locul stimulilor ectopici.irdia oslo scăderea frecventei cardiace sub 60 do bătfll p«< mlmil. edeme. sincope. ameţeli. IK ! IC paroxistică.idir. — Tulburări digestive: balonări epigastrice. hiperfuncţie tiroidiană. Tulburări de ritm cardiac Inima funcţionează ritmic gratie automatismului cardiac şi controlului sistemului nervos vegetativ. Poate fi întîlnită la emoţii. paralizii.i lin . care. durere în hipocondrul diept. care apar în salve. hotnnr<i<|ii. efort. Tahicardia poate fi sinusală şi extrasinusală. după consum de cafea. pareze. provocare de vărsături. ritmicitatea nu inui este respectată.

i u / . In acest Hfprenţa dintre frecvenţa cardiacă şi frecvenţa pulsului.l i i ' ni creşterea metabolismului din hipertireoze) sau convalescenţa ' • n Imli infecţioase. p i l i t cerreliiien hecventel cnnlinie si n pulsului (bina ÎMI (iindiil II 9! I I I . Examenul medical trebuie să elucideze cauza. astfel încît frecvenţa ctir• — In Uihiaritmie — este mai mare decît cea a pulsului. ca şi în intoxicaţii cu digitală (sau alcaloizi al ' i i l n l c i ) sau cu plumb.itologlcă. după boli infecţioase grave (pneumonie. ( i i Innilicnnlic nc( enluntrl).•). hipertensiune arterială.1 | | ) l l l l l ! i l S I I I V I ' l l l 1ll II'IJ» . Imli nlr i oioiuirelor). în vedoren nenlului etiologic. diagnosticul I ..K'il.u. Cînd sînt percepute de bolmiv •i h'. poarta l» de deficitul pulsului.i o ifihiriirdin. febră tifoidă. c î n n i l icoţin tliitteruliii esle p. Arltmla respiratorie se manifestă prin creşterea frecvenţei cardlnco tu funcţie de respiraţie. foarte •. N» eonlicicţiile se transmit la periferie. Impulsurile. i l n consilii. după consum de cafea. i . Extrasistolele sînt contracţii premature în raport cu cele normale i uilijmr în alţi centri de excitaţie (ventriculari sau supraventricularl). intoxicaţie cu digitală) sau survin înstări •osenlă. al'.te nu focar extrasinuzal sau ectopic). insuficienţă ovariană.'ului normal reprezentat de nodului Keith-Flack sau nodului sinu.in|. . Extrasistolele pot avea semnificaţie de suferinţă u"ă (miocardopatii.1/111 răspunsului bun. ' Inlli'fiil iitrUiI r. hiper".i Keprozentarea se face astfel pentru a se urmări eficienţa toIn ' . i i < l i o < | i . i cu o forţă constantă. ni'nrl subiecţii le percep ca palpitaţii sau senzaţia că „inima s-a oprit" H < l i » „gol toracic"..ilert ile n •. ONtt* l i i l i l c n l l l l i l | u i l < llogll .ilternind cu bătăi mai slabe. gripă. . i l e (sleiin/<1 i n i t r f l l i i .mliiH l . i i r e a celei periferice. aerogastrocolie. I x i l n « .o aritmie cauzată de stimuli ce se succed l u . i l i r . Ele s i l i i i unui i umilii c i l liK'rtinih.c l . cînd se pen-ep i M i i î n n l ' . Se constată la copii.nii în aerofagii. pleiică din diferite focare ectopice (orice focar de excitaţie In •.. încît ritmul original dispare. în nevroze. In tineln cn/nri ne piiletn du senina şl clinii! lor. hlporteiisilllio nr- iMiiiiillln Ililinll se pun In evident') elc< l i < > < . In timp ce frecvenţa cardiacă se va reprezenta printr-o linie npl..) \lli'in. necesillnd •'.ă.. l . la concnţi. curba frecvenţei centrale scado şl In • • i i l i / . Seninillrn... stenoză mitrală. hipei 111 eo/. Srltinla completă (fibrilaţia atrială) se caracterizează prin bătăi cnrcimiplot anormale.. n t a i l n i i nre nu l i > [ i ujung să determine contnKţii ventricuUiie. (Pe o foaie de temperatură se înregistrează niuhele frecvenţe: cea periferică — pulsul — cu linia continuă ulln. preparate cu cafeina. nevroze.i inimii se constată prin palparea pulsului.snu Jnfrrn/pcr/ nle slnnnlllor In roţenita ' fl/lii|o(||cA. exprimînd incap. n a pe durata unui minut. ( I I ( i n ..I M ! fiind stabilit prin M r i i i ! h i ( | i n i n .Ihlll • ' I n . fără nici o regularitate. în practică este bine ca nurn<n<1i >tn .

ceea ce în cazul unui ritm d<> slimuli atriali normali. se poate iii. acesta fiind nevoit să se contracte după excil . Vnsoconstrlcţla arterială măreşte lU'/lNtnntn periferlrft şl dncl crnşto T. Instalarea sindromului se deduce din simptomele clinice de scurtă durată (ameţeală. — cunoaşterea semnificaţiei lor pentru diagnostic şi prognostic în Vtderea respectării cu stricteţe a terapiei indicate în timp util. uneori se instalează sindromul Adams-Stohes. volumul singclul "Irciihint yi de rez/s/on/n periferica. realizînd o lic-cvonţă foarte joasă: 30—40 bătăi pe minut) sau în cazuri mai rare iu blocul atrioventricular 1/2 (adică din 2 stimuli atriali..A. efectuate în condU (lila practicii de ambulator şi spitale. este metoda prin cnra «p dotormlnft presiunea arterială. . n a mijloace moderne de asistentă. care este lent. cadrul ajutător putîndu-1 b/Inul în cazurile unor bradicardii accentuate (30—40 de contracţii l a. EXPLORĂRI COMPLEMENTARE ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE în acest capitol se vor aminti probele uzuale. duce la bradicardie de 30—40 de bătăi pr minut).A. l . Cadrul ajutător trebuie să aibă noţiunea de bloc al inimii. ca urmare a reducerii considerabile n debitului sistolic şi reducerea irigaţiei cerebrale. Tensiunea arteriali (T. înţelegerea tulburărilor de ritm de către cadrele medii vizează: — cunoaşterea şi recunoaşterea clinică a unora dintre ele. f/<i !'/«s//r/f«/oa ptrefllor arteriali. de debitul sistolic. urmare a tulburărilor de ritm.ui i nul). numai unul năşeşte să producă contracţia ventriculară. lipotimie) sau de mai lungă durată cînd după 3—4 MI mute apar convulsii.3. care poate reP Mila sfîrşitul dramatic al celui suferind.A.). i l i i l e — stimulii — unui centru propriu. Sindromul Adams-Stockes. Măsurarea T. durata stopului cardiac peste 10 minute este ireversibilă. Prognosticul este condiţionat de durata stopului '. b) în fibrilatie ventriculară datorită ineficientei contracţiilor ven ii iculare. El se realizează prin dimiM • 'ii considerabilă a contracţiilor cardiace (10—20 bătăi pe minut) oprirea inimii. se ajunge tot \i\ deficit de oxigenare cerebrală.sUila în următoarele împrejurări: a) prezenţa unui bloc atrioventricular total (adică excitaţia din atriu nu ojunge la ventricul. <!• noco. In concluzie. ca trebuie practicată la orice examen rllnlr. duprt cum vaiodllata(la O fCMCi >u 11 ud merge pînrt Iţi vnlnnron zero în Mflrllti de colaps. explicat prin nevoia de oxigen a sistemului nervos central.— cunoaşterea semnificaţiei lor spre a se putea orienta terapeutic. u diac. Presiunea arterială doplndo do torta do contracţie a Inimii. 3. c) în tahicardii paroxistice cu frecvenţă foarte mare. se ajunge la absenţa irigaţiei cerebrale.Diagnosticul de bloc revine medicului.

> .. l i > T.. ' l o i l l e dominate ale minimei se întîlnesc în insuficienţa aortică. se face cu ajutorul tensiometrului cu mercur sau itiniioinetru. ţH Ininntate din maximă plus 2 sau chiar 3.. —[-1=7+1=8 i le u p r ă b u ş ir — T . .A.. . Acest fapt se întîlneşte itensiunile umorale (mai des de origine renală) cînd se pot rea-ul de acest tip: T. maximă şi T. 1 nlnţjic: pot creşte ambele valori (maxima şi minima) sau pot ' i uinbcle. în orto.m i i t rt p rins c l d e r o nt P U H ln n l l m i n i m .A.Mrtsurarea T. Creşterile T. între T. miocardite şi colaps. 'tema T. minima este IA-14—8. Măsurarea T. i |( .A. I ! H n cl c i f l i ' M ivasculari do exemplu: T..A. După administrarea de efe-nh'iiui./ / ' » o ( . ' d in ti'i i N lu n n n n in x l iu r t) . i i .A.innll <»/>/$• 'nnvnlnl. valorile T.. •ilunea arterială poate varia chiar şi în condiţii fiziologice.. Valorile normale se admit a fi cuprinse între 15 şl iu maximă şi 6 şi 9 pentru minimă. « ' r tensiunea arterială este creşterea tensiunii peste valorile • •otvnsiunea arterială este scăderea tensiunii sub normal. n .A . maxime semnifică creşterea forţei de contracţie miori nşterea debitului sistolic.i^ ip si a) • " ' < u l i ţ e c o r e nu r a t a i .i c . minimă există ||n şt anume: T. i \ \ \ \ c• .A.A. Fiecare corn•un semnificaţie pentru diagnosticul sau prognosticul unei boli.«nto .A./ ..vuper/oun.. poate să crească sau să scadă una din•il. \ < i i i <i < . ' n i i . Acestea se apreciază in i Io vîrsta celui examinat.A. la valori mult .. Hipertensiunile de acest fel au un i Ir mal sever.i•<) c o l i z i u n|nii . De asemenea. . Creşterea sau scăde-nleră indicaţii preţioase pentru diagnostic. i . înregistrează două valori: tensiunea maximă ' >//cd.n i i a li.. fără a se administra hipotensoare (mai ales inilor a fost mărită) semnifică slăbirea accentuată a miocardului ilnoştt In Infarctul miocardic. 14 In condiţii patologice (hipertensiune arterială) minima se ridică. l v p.( l i l c i .A. n u n ea •.A.| | J M . maximă=14. care corespunde sistolei cardiace şi tensiunea minimă sau ••••<! mai mică. n m \ in.. i . minimă este jumătate plus unu din T.A.A .u n ţsăi n i. 1 . . cresc mult.. i .. • . > < i n t 0 / i e ' tt u (|IM V« de debilitat* a m im i n i mi l'. romi//// fiziologice. adrenalină.1. M ' i d r it* O ( u ro n .i .A. 'MI proţjnostlc — deci pentru urmărirea evoluţiei unei start patoui e Importanţă deosebită reţinerea de către cadrul ajutător a 1 n lni/>re/urdr/: li'H'n h rusca a T.însoţita de Slm ptom e i n i c i -( i | i e a l . Amintim că este necesar ca măsurarea să se efectueze înmiiţii de repaus psiho-fizic. f v n i M K ' .| . . minime semnifică "ii(ă periferică crescută. In <!•• oboseală şi stări emoţionale.şi clinostatism şi cu respecpfi cinuliţiei tehnice a aparatului. . a modului de aplicare a manşonu-|i rt liiipţjistrării corecte a zgomotelor indicatoare a valorilor maxime '.=18—12. maxime. i ai nete rioa re stă riii i " i " < i .Ifir.. sau creşterea volumului sanguin.

!• ImeqlstrecT/ă oscilaţiile arteriale. Fonocardiograma este metoda de înregistrare grafică a zgomotului ce sc produc la nivelul cordului şi permite precizări în cazul cînd existfl (lnl)iu în suflurile percepute cu urechea. Oscllometria este metoda prin care. pe • • lud la treimea Inferioară găsim l—2 divi/iuni. Important pentru Inter-piilnro este însă compararea dutelor obţinute simetric. Angiografia şi flebografia sînt metode de explorare a arterelor şl venelor prin injectarea unor substanţe de contrast şi fixarea imaginilor cu ajutorul razelor X pe film. (•'xlstă şl alto rnetodo de explorare a aparatului cardiovascular. pe lîngă relaţii asupni plămînilor. Ea se execută cu ajutorul electrocardiogni f n l n i. asupra vaselor de Iu baza inimii. angiografia etc. Se folosire sulfatul de magneziu.Presiunea venoasă se măsoară cu un manometru care se pune în COntcict cu sîngele venos prin puncţionarea unei vene (de obicei venei CUbilulă). In Io.nle multe împrejurări cadrele ajutătoare execută partea tehnică. Se practică radioscopia ^i radiografia cardiopulmonară. Timpul de circulaţie este timpul necesar sîngelui ca să ajungă între două puncte ale aparatului circulator. Cateterismul cardiac se face cu ajutorul unor sonde speciale care •e Introduc pînă în inima dreaptă şi artera pulmonară. Proba se poate pi. Electrocardiograma este o metodă curentă şi uzuală în explorarea ni ni lor boli cardiovasculare. Se folosesc obişnuit substanţe injectabile i. cald etc. .ictica şi cu substanţe radioactive. Hpldoqiiiiiui. coloNterolemln. Practicînd proba. car» •n vor însuşi tn servicii specializate. concentraţia gazoasă prin preluare de probi dc< stiuje. Funcţia pericardică se face în scop explorator sau terapeutic In perlairdite cu lichid.S. In mod ll/iolofjic. Metoda permite şi practicarea angiocardiografiei. Exemplu de relaţii normale: braţ—limbă: 6 s (braţ—braţ opus: 20—25 s).).v. Irl . Radiografia cardiopulmonară fixează pe film imaginea cordului şi plăm inului. măsurîndu-m pro. Examenul radiologie are multe aplicaţii. cronometrăm timpul scurs de la injectare pînă Ici ci| i. llpld«mln. Interpretarea rezultatelor revine medicului în contextul diagnosticului clinic. Radioscopia cardiopulmonară furnizează.siunoci endocavitară. la artera femurală oscilaţiile ating 7—-8 divi/iuni.I I . a mişcărilor. care produc anumite senzaţii (amar.iritia senzaţiei determinate de substanţa folosită. cu ajutorul oscilometrulni. dehidrocolatul de sodiu sau eterul. — In bolile aparatului emdlovnscular se mal practica o scrie d» »»xp/ordr/ mnynliw: V. date preţioase asupra configuraţiei cordului. /implitudinea lor descrescînd în funcţie de calibrul arterelor. care înregistrează curenţii electrici ai inimii sub formă grafică. care se citesc pe un cadran numerot/i l. Presiunea venoasă se exprimă în ml apă şi atinge normal 12 —14 ml. a poziţiei sale în mediastin. frecvenţei cardiace.

Este o boală degenerativă şi prinde m pro-"I wnibld nrtorelo de importanţă vitală: coronare. ETIOLOGIA BOLILOR CARDIOVASCULARE l i n i i l e cardiovasculare deţin prirrml loc între cauzele de invaliditate ! > < • " > . torcnul ereditar ei~. sedentarismul. hemoleucograma.1 n| il. evoluează spre cordul 'im cronic. rt|uii(|înd adesea la adevărate complexe psihice şi la incapacitate imnu'A.. flbrinogenemia.i loro-• i l i lilpcrtonsiuned arteiială. Hntinatlaintil articular acut (Bouillaud-Sokolski) afectează perliiilorardul.Jî > aceste boli duc la decese la vîrstă tînără sau la morţi subite. •i ii/o/<i |)ont(> figura tn etiologui pori< . avînd nevoie permanentă de îngrijire medicală calificată Si 'luaro (de exemplu: endocardita lentă. rflnitn de tomut n inhii (udului (miocardlto ocuioj. iiilnr(ll|(>. //i/oi'f/od. dovenind în acest fel dependenţi familiali sau sociali. poate afecta aparatul cardlo-<| omo sifilitice la ni voiul miocardului.. < i u numeroase implicaţii medico-sociale. i ' i liiclpnlole cauze care afectează sistemul cardiovascular: l) /Wrrrw/eroza este cea mai răspîndită boală a vîrstei în. dico-sanitare vor putea duce lupta de profilaxie. .. prin rasptn-' lor. Iniiiliclontrt aortica. h| ro/islenţa acestor bolnavi este scăzută prin agravări sau corn. testul <X ?i altele care vor fi interpretate în contextul clinic general. obepnt ciur» la Bufurlnţ» rardlovaurnl untiorl grnve. hemoculturi cu antibiogra-. ca-. i . Atacurile repetate • • • t frecvent lo/iuni valvulare definitive.iliaien-'Hiţinlft cu grăsimi animale (colesterol). bnll f i a li ic r l ne afectează ş\ sistemul c nrdlovoscular/ spic "«illmMhimil.4. obezitatea. dlfterla. ni'lmUil la timp şi corect. cu timpul. u . dlabutul (hlp^rllpoprotulnemll. azotemia. uniate. diabetul zaharat. Ciii'/o boli toraco-pulmonure. stressurUo. cerebrale. sindrom I-N. liiMipp Inert din tinereţe. 3. infarctul miocardic.erldole. . Cunoaşterea cauzelor i i i ..sr acute. Este cunoscut ' " l TA bolile cardiovasculare afectează toate virstele şi. val-itll otc.nit. boala Basedow. mozen-|/ ri'tiulv.irdiovasculare este o necesitate. spir ox< >mplu: febra UnUfiiili'iiHitlc.irditelor. electroforegrama. Fciftorii de risc care favorizează apariţia atern . deşi mai r< ii (> in \>\< -/. » n ţ « ' proteic». deoarece.iln Addison. titrul ASLO. Progresele ştiinţifice ale medicinii au descoperit numeroşi fac-' < ! < • îmbolnăvire a aparatului cardiovascular. '•'"in vodca cîteva aspecte principale: n) holiicivii cardiovasculari nu pot depune efoilwri profesional» i. b". cunoscîndu-le. cndocardul încă din copilărie. hematocritul.

— pericardite hemoragice. i M M c i'onljţjuraţia iniinii este modificatri. iar anemii croice grave pot duce la insuficienţă coronariană sau cardiacă.. IN-H uţlti evidenţiază. ( l i . revărsatele lichidiene (hidropericard. i r i l e respiratorii. Pot apare de ase• I M M în nefrite.1 '< < plorntorle. ele pot fi acute şi cronice. Se pot întâlni: — pericardite uscate fără lichid. hemo-irlcard posttraumatic). l \. hemoragie).1 |i h fiirnlzn.. Colecţiile mari exercită presiune în mediastin cu apaIn de dureri toracice. PERICARDITELE Pericarditele sînt afecţiuni inflamatorii ale pericardului. ld ilo AUM iill. do eisemone/i. ' e i i. obligînd bolnavul la căutarea unor poziţii de uşurare a .).. După evo-. cu trunchiul aplecat înainte. > M i(„ in im a lin iş tita " ). 10) Bolile cardiace congenitale sînt întîlnite la tineri sau adulţi. m<ii alos în pericardliu In lud. în unele cazuri pot fi procese neinfla-atorii ca.. — pericardite purulente. olcrlnd pos|l)l|ltiitca examlnflrll Udului »l nvacualom m «i/utl de |l( hld dhundent cu tulburări Qravt ...1111.idloloqh <"Ue de mare utilitate. | n i ..in.i . i l i i r i perircirdice. . tuse. virusală sau microbiană. 1'uiH'tlM porlcdrdli .u(l|(. mărită.(• determină natura (serofibrinos. /gomotelc cardiace sînt asurzite. • . în pericarditele lichidiene mărirea ariei matlII |H< iO u . cianoză.liinii normale a inimii. i i r .i|i. purulent. precum şi febra (dacă boala evoluează hi|"'i li-rmie). Mai frecventă este etiologia reumatismală. M M Ii. Acesta se poate extrage prin puncţie/ prin examinarea lichidu( •.-nul r. Aspect clinic.punţlei (poziţia şezînd. mai rar poate î l ' .origine tuberculoasă. 3. Simptomatologia generală este aceea a bolii de bază •uiiuitism. spre exemplu.iţla.. Iar . turgescenţa jugulară. BOLILE INIMII 3.. Anatomopatologic se constată exsudat fibrinos sau prezenţa de •lilcl.. tuberculoză etc. iiidlrntll prellonse». sau poziţia nu pectorală). în pericardilele uscat» nud h i ' i . infarct miocardic etc.5.1.5. — pericardite cu exsudat. — pericardite constrictive. Tahicardia exprimă tulburările de hemodinamică prin împiedicare*» |)rtii'.-i in» . . Miologie. Dlspncca este determinată de acumularea de lichid în cavitatea inoidirfi.. Manifestările cardiace constau în: Durere precordială de intensitate variabilă. fiind exacerbată do •. După acumularea lichidului durerea diminua.ţie.9) Anemiile acute pot duce la moarte prin colaps.

avitaminoze. teste n l i u nefrită. Simptomele miocardopatiilor alcătuiesc sindromul fiind dependente de natura bolii. l llopatogcnie. brndlcardie. ui cllttlr (<Ntn do sindrom miocardic. jenă precordială. gradul şi extinderea le-i l» nu nduc precizări asupra etiologiei bolii. Pentru precizarea diagnosticului se vor face examene >m|ilomentare (teste pentru reumatism.ndocardului. Tratamentul se aplică în funcţie de etiologie. Miocardopatiile cronice au fi :. ca urmare a tulburărilor de oxigenare a miocardului c<iuze: ateroscleroza coronarelor.|>rc deosebire de inflamaţiile din miocarditele acute — lero. uneori cu t Nnglnod sau di. Un i n > i l < m t îl deţine reumatismul acut. K. Ele apar MI! unor boli infecţioase. Miocarditele acute sînt cauzate de microbi. duc la slăbirea miocardului. huli . infecţia virotică.lu'inodinamică. l»'i'| clinic.ii cu miocardită şi endocardită. examene hematologice. iar postoperator recuperare medicală şi socio-profe- 3.. Indicaţia de in.H. infarct etc. difteria. Cele din uremie şi inIM l n l miocardic au prognostic grav. anemii grave de lungă . boli illnl' . ca febră tifoidă. ""•«nul obiectiv decelează tulburări de ritm dintre cele mal va' f i i i l h . Ele pot fi inflama-| ll Mt nelnflamatorii sau distrofice. nun urnit. i l c o. i l c inimii. extrasistole. "i.. pericardului. l voluţia este condiţionată de cauza determinantă. tratamentul este chirurgical. ritm de • . Prognosticul este bun în cele reumatismale şi virotice.HC se face în consult medico-chirurgical şi necesită pregătire 'ititorie. După evoluţie sînt acute şi cronice. hemopatia sau infarctul mio-In pericarditele microbiene se aplică tratament antibiotic. C u tim p u l su rv in e d eco m p cn sarea şl ap ar //i>n//c/r/)/(l cardiacă atingă. iar zgo> l i f i <n N ln t iisu r/lto . dureri. în timp. aritmii complete.). dar pontru trntninont f MI un iliiMinoNtlc otloloylc din contextul tlmptomolor geK'lil «l \< . Se tratează reumatis-' i . cele bacilare i i l l n i l Icisa ca sechele pericardita constrictivă. l urmele clinice sînt determinate de etiologic: reumatismele (cînd se " i. sau virusale. tnl)orculoza.r/.2 MIOCARDOPATIILE Mlocardopatiile sînt afecţiuni ale miocardului. Aria matitătll precordlale este mărită. M(j) care. care trebuie staanalizei clinice şi cu ajutorul examenelor para- pruzlntă: palpitaţii. realizînd cardita reumatismală). în pe-i l o l o constrictive. tulburări electroli.spnee de grade diferite.5. disproteinemii. dreaptă sau globală. nefrita. scarlatina. hipertensiune arterială.

ui subacute de natură reumatismală. în general.r.' . procesul inflamator se grefează pe un cord Ic/nl . cu tcrococ. îngrijiri. a regimului igieno-dietetic şi de tr<i Uimenlul medicamentos.ilricealo stabilizate sînt cel mai frecvent (onv p'iiiin illsiin iliii.iuni asudate imlttl* . I .înlerior. In endocarditele acute microbiene se constată leziuni inflamat") > <!<> rcguU'i de un cord nelezat anterior. îngrijirile de tratament vor acorda atenţie deosebită repausului. insulicienţo n i i l i . pneumococ. In ciule» arditele lente. C(>lo ni. putînd apare accidente acute. — reumatismale. i n. cel mai des. al<V l i n i de supravegherea evoluţiei bolnavului. îngrijirile privind stabilirea diagnosticului vizează cornplel. gonococ. miocarditele acute se vinderft odată cu boala de bază. pn rare se pot grefa noi atacuri reumatismale. In reumatism.i/d (|iupd vulvuloputillor. i (cunosi ulii sul) dcniimircd di> boulă mitiuhi) > lenta aortlr. i . i U hlenozn i n i l i .i. mut rar sU:no/. 3. mai ales dacă nu se respectă indicaţiile de tratament. i l . dar sînt posibile şi morţi subite (în convalescenţa difteriei).' . procesul acut endocarditic se vindeca Iftsînd leziuni cicatriceale.n i. ENDOCARDITELE Endocarditele sînt procese inflamatorii ale endocardului.ulu i' ni i n i l i n l a .ilomopatologic se constată leziuni specifice reumatismului în ti l nrulc s. treponema palidum). constituindu-se valvulopatiile cronice.iliifiă evoluţie: — acute (microbiene sau reumatismale).iliif>ă ettologie: — microbiene. stafilococ.3. MLocardopatiile cronice au prognostic rezervat.Evoluţia şi prognosticul miocardopatiilor acute depind de boala cin fon/fi. Au.c/iiinili' i K . sau infecţii microbiemt. — mixte (reumoseptice). Mai des apar în cadrul reumatismului poliorticular acut.5. . I lonne. roali/înd insuln icni •tiMio/e. cauzaţi» de «genţi microbieni (sterptococ. Nlnl lii-. A C ' . l \ l e împiedică închiderea sau deschiderea compi o n l i i l l l o i . Claslllcarea endocarditelor: . Atoroscleroza poate să producă leziuni scleroase ale endocardulul valvular.irea examenului clinic cu probe paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului etiologic. cu cantonarea germenilor la ai f -l nivel. slcno/<i mitrtilA. de respectarea repausului. nlinventaţiei. cu prezenţa microbilor cauzali. aplicării corecte a terapiei medicamentoase indicate. Lxlbhl ^i le/. — subacute (reumatismale sau recidivante şi microbiene mitl lente). F. i l .u ctoillcâ.n l i < .veniiiciiUiro s<iu arteriale.

nu constituie un < liniere a (llnţ)iu)stl( ului. realizînd i i l n leumatismală sau pancardita. Cel mai des agentul cauzal i. tratamente balneare.locardlta lentă este inflamaţia endocardului (lezat anterior de i M'Unitttism) cauzată de microbi.H. .. corticoizi. ISndocardita reumoseptică reprezintă asocierea unei endocardite i M m o Io subacute cu prezenţa microbilor cantonaţi la nivelul lei (deci endocardita lentă). n II detaliat la capitolul referitor la reumatismul BouillaudSo-f repaus. gonococi. librinogenemie crescute.S. cu starea generală alterată. semne de nefrită în focar.ntare. Fiind vorba de o reci-• m (i i numeşte şi endocardita subacută reumatismală recidivantă. cu ii'iilentl.cui vlridans (60—75%). antibiotice. nhlwtlv al inimii evidenţiază semnele valvulopatillor an- i ni i>ti/. laii). meningococi. efectuarea exploromplcinc. sufluri " (re se pot permanentiza indicînd organicizarea leziunii valvu-i xplorările biologico-umorale evidenţiază: leucocitoză. ENDOCARDITELE MICROBIENE i '"locardlta acută este întîlnită în septicemii. «Iulie poate fi spre vindecare la primul puseu. Ilemoculturilo trebuie oiectuatt "h'vni iu ncccs febril.vcr/. l/olnren agentului cauzal fiind n«riiilllilnginniA >1 Irnlninent nutlblotic. urmărirea evoluţiei şi tratamentului curativ. cu evoluţie gravă. sau se instavnlvulopatie stabilizată din cele amintite.cinictoristică do cafea cu lapte (cate au. trtlu». antireumatice. ' ». dar mai alos pe hemocultuin<i|Hllvltat(>a lor. In unele cn/nrl oiţe > < > nlliiin din Ntuyele nicdulur. chior după repetare. /i///n/e se referă la stabilirea diagnosticului.. sub-u paloflro e.ENDOCARDITE REUMATISMALE l) l ndocardita reumatismală acută este endocardita din primul puni bolii şi se poate asocia cu pericardita şi miocaidita. uneori embolii cerebrale cu •mu embolii in membrele inferioare. tratamente de prevenire a reciI. ( I n bolii este luncjd. asanarea focareînfecţle.sc.ir//j(i/o de. Hemocultura cu antibiogramă pen••illc şl tniUiment antibiotic este necesară. dar pot fi găsiţi şi alţi germeni l. mptomele principale sînt cele ale reumatismului acut: febră moţi l terarea stării generale..i'uzd pe existenţa anterioară a leziunilor ifif(iuiii/(t pr/. l Ini • ni un •uiDllorut mult «lupă Introducerea antibioticelor .. enterococi).ltlv NC /^i/. septicopioemii. Kudocardita reumatismală subacută rezultă dintr-un nou puseu uHiiiiil pe fondul unei valvulopatii vechi. V.. frisoane. Unele forme de endonciito pot evolua cu insuficienţă cardiacă. Nlaillococi. poliartrită cu caracter saltant.

edemul. îngrijirile se referă la: •— sarcinile generale de îngrijire ale bolnavului.. hipertensiune mlerială. E. ca spre exemplu: hemograma completfl. antireumatice. instalarea miocardopatiei ţi derompensarea miocardică. trniiN* 1'iiuţiilo. psihică. cadrul ajutător bine instruit trebuie să < u« uoască „bateria" de teste ce se fac pentru fiecare ipoteză etiologici I i i discuţie (reumatism.S. liniştea necesară cardiacilor. Kiite de milioane în 24 de ore). temperatura. tuberculoză. mai rar atero. leziunile orificiale de insuficienţă sau steno/ă. permit sintetizarea sarcinilor principale de îngrijire a acestor bolnavi.A.j • . Dozele mari de penicilină se administrează în perfuzii. endocarditele se pot complica cu insu» licienţă cardiacă. diureza. care reclamă atitudine terapeutici «lilerenţiată. • • x i i i n c n do urină. pentru stabil i rut diagnosticului etiologic. dispneea. -. Indiferent de faza evolutivă. Noţiunile succinte despre pericaidite. igiena încrt* perii. Penicilina se poate asocia şi cu alia (intibiotice. de eliologie. tonicardiace etc. mine. ..efectuarea tratamentelor indicate.evoluţia se urmăreşte (în afară de examenul clinic) şi cu ajuto» ml unor probe paraclinice. miocardopatii şi endocardll* necesare unui cadru medical ajutător. pulsul. Tipurile au fost amintite la anatomia patologică. V A L V U L O P A T IIL E Valvulopatiile au drept cauză principală reumatismul. de evoluţie. a bolnavului etc. HIPERTENSIUNEA ARTERIALA Prin hipertensiune arterială se înţelege creşterea presiunii flitt^ rial* pesta vnlorllo considerate normale. T. transfuzii de sînge. cunoscînd posibilitatea emboliilor Itt unelo valvulopatii. 3. — efectuarea de explorări clinice şi paraclinice. ateroscleroză etc. lllpt»rtonsluticm artorialfi eatu do fapt un sindrom.6..G. stiiie. boală infecţioasă. subliniindu-se im» cesitatea asigurării repausului indicat.. tn cadrul cArutH distingem: . dieta adecvată (hipocalork'4. hiposodată şi hipolipidică). Prin acest fenomen apur lulburări de irigaţie în fibrele miocardice. întru rnre penicilina se prescrie în doze masive (milioane. cianoza. La indicaţia medicului se pot asocia după caz. tonice.). zeci sau. uneori. lues. deoarece. în funcţie de forma clinic* • bolii. V. hemocultură elr.Tratamentul de bază constă în administrarea de antibiotice.H. starea psihomotorie.supravegherea evoluţiei prin urmărirea clinică: stare genernlfl. care pot suferi variaţii cu semnificaţii ev«* lulive favorabile sau de agravare.C. îngreunează travaliul muşchiului cardiac. scleroza şi tuberculoza. radioscopia toracică.

i stimulii din mediul extern.itogenle. .iinloţllc. o perioadă lungă de timpi • îl c u creşterea T.e Mihloctlve (palpllntll.11. asinii. . cu largi implicaţii medico-sociale. sau puternice. determină o stare de neadaptare a organismului la <t|llln mediului extern. i l f i instalarea mai frecventă la indivizi cu antecedentele eredfc* le hipertensive (mai ales de la mamă).. Prin frecIM i>i prin complicaţiile de temut. . Hipertensiunea arterială esenţială este cea mai frecventă şi est* • imlld cistfel ca urmare a evoluţiei sale. <fi diipn I I I M io infecţii se instalează hipertensiune arteriali . Frecvenţa bolii este în jur de 80% din cazurile do ilniiMimo. i (iincldi/ i prin creşterou i^mpororă n lensiunll <iri dhcllfinln i ' o h l şl ge poate « l .. tromboza arterelor renale). şi din cauza cunoaşterii insuficiente a etiolo» «nIc.i psiho-fizică ca urmare a unei activităţi iraţionale şl nn liiNiilineiil<i. IM tim p . • • . 'perl intlinpl. '/•// Inlfcţio. tuIhlHAll (Itt inid..<•. i t hlpeilcn umed ditorială după anginc streptococlce). lilp M rten. între care amintim cate-(• nli. —mmle intoxicaţii.. încordările psiho-emoţionaw « I m pei m..A.iiiiole boli endocrine (hipertireoza. nln exdiniiKil pentru llmptoni' nl>lorliv« Cd i t |l lncdll/dld occipital. Hipertensiciidocrine particulare sînt cele din hiperaldosteronismul MI (hnnlii Conn) şi hipertensiunea arterială paroxistică ce benefii t | n tltllailiont Op(>rcltOr. ce apare ca simptom în cadrul unor i iiiiiiscute ca spre exemplu: unole boli reno-vasculare (nefropatii acute şi cronice.!. boli cariirulnre congenitale. h) hipertensiunea arterială simptomatică. i instalată la menopauză. afecţiuni hipofizosupra- —iiix'lo afecţiuni ale sistemului nervos central (post-traumatic. arterială. profesiunile generatoare de astfitl tflil. . lillop.. A. îl m(icuid. ccire şi în prezent este cercetată şi controversată. . ateroscleroză. IntcpAturt prinmillnl»).i importiinţă unor deficite enzlmatlce ereditate.inţe adrenalinice) cu rol vasoconstrictor. nUnit'iil<i(hi: regimurile hipercalorice favorizează obezitatea exoIni în ultimul timp.n) hipertensiunea arterială boală. olx >•.•. i i mulţi autori descriu evoluţia bolii In sta* 11(1 m din !)<• iirtli didactice. De asemenea se cunoaşte rolul I M H I I I I I M I i'ldhordţi de glanda suprarenală. Se instalează de obicei la adult.'. boala Basedow. incidenji lud după vîrsta de 40 de ani. (< i n i . i .itor.iilielell. Moga şi colab. deoarefi i . prin cercetări numeroase.iluno fi p onto sfl fit» v in decată. tumori cert* MU boli inflamatorii).. i. ! /// K // \ixtemului nervos intervine prin condiţionarea reactivităţii ' i n i In i l .monte. autorii acordă sodiului în exces rol în produt lilpcl I c i I N l l l l l l i dl'teridlo.l. liK'lortl ( ndociini intră în discuţie întrucît se constată frecvent i l i ' i i N l i i i i e . boala hipertensivă reprezintă O i Intri importantă. Dintre cauzele recunoscute amintiatt tt'K-inil ereditar căruia i se atribuie un rol important. denumită încă şi boală hipertonă sau hlptr* •iiiivi nrterială esenţială. i n p i ! n .

In r. • •i trocardiografic).r-tort. mai filcs In ' . Pe acest fond de hipertensiune permanentă survin crize cu interi mari ale T. (•Misiunii «nieri'i ii > i in n> ii e| .m qroniâ.i v.ă semne de hipertrofie ventriculară stingă (clinic.••.r. I . în spital se asigură condiţiile igienice generale cunoscuţii Se Impune cu ocazia spitalizării educarea bolnavului de a păstra r«-i| iililo i<|i(Miico de viaţă şi muncă şi în afara spitalului. în caro teiosrleroza — favorizată de hipertensiune — are un rol important. auditive.otiMiila)i Iutei. vărsături. O tP t H . Inmplicaţiile pot fi: cerebrale (hemoragii cu sfîrşit letal sau cu paralizii tiu pure/e. > < \ > J|c . constînd în cefalee inns<"i. ir/. radiologie. instalată brusc după unele eforturi. Se descriu două forme clinice cu evoluţii deosebite: — hipertensiunea arterială esenţială benignă. Stadiul III este apreciat ca stadiul complicaţiilor de temut.A.ll < \- fii i (llllllllll. prognosticul s-a ameliorat şi In toi in.li( ui stadial al bolii se vor face examenele complomenlore pi ivind . I aparatului cardiorenal (ex. nelinişte. M I '. po 'lud cea malignă are o evoluţie scurtă. IVnlm di. pierderea cu>ştinţei cu convulsii tonicoclonice. Forma benignă are o evoluţie îndelungată (ani sau zeci de ani). M . :. Apar apoi Iburari de vedere.nc • .n c adăugăm răspunsuri favorabile şi în stadiul II şi chiar III. furnizînd date preţioase de diagnostic (arterelo ii l mai îngustate. croaliuiiiiMiiiii. Forme clinice. îngrijiri. — hipertensiunea arterială esenţială malignă.uiumul (Ilo loţlU . ca urmare a noilor tratamente cu mu(tlciimcnlo hipotensoare şi diuretice.. ramolismente cerebrale). eliMll .elor (examenul fundului de ochi. cu calibru nerenlut.. Simptomele din stadiul I se menţin. < ••icotnrea ckMisitrtlilor urinui' '. de echilibru. hemoragii ale retinei etc. iar examenul fundului de ochi arată modificări ale • iM'lor retiniene.>eiic|«>u» Iul fie epumro plasm ' < • u. inird miocardic. cardiace (angină pectorală. L u l M i l l.).Kino:.l. insuficienţe cardiace — forme cronice sau insuficienţa cutii ventriculară stingă) sau renale (scleroze renale cu insuficienţă rediu cronică). moartea survonud printr-un accident major. t>• • . Evoluţia formei benigne este mai favorabilă şi depinde de stadiul lipislarii.eilimontul urinar. cu reflex lărgit.Stadiul II: în această fază evolutivă valorile hipertensiunii se stall/. 1 di.i nicilignă a hipertensiunii arteriale. Ti<il(im<-Mlul cu hipotensoare şi diuretice este necesar pentru tonifl vliitM bolmivuliii hipertensiv.ue.pii/ii. In acest stadiu pot apare diverse •moragii (epistaxis. Prognosticul bolii rezultă din prezentarea celor două forme clinica $1 ci evoluţiei: mai favorabil în forma benignă şi rezervat în formfl imili(|ii('i do boală. de instituirea şi conducerea tratamentului precum şi de conboidrea bolnavului. S-a amintit posibilitatea vindecării în stadiul l. ! > • p i M i l i i i «leci-înrt'ii inlecţlilor urin. între l şi 5 ani. în ultimii ani. lm testu l prcS r 1<I lere. iar venele apar mai sinuoase şi dilatate). agitaţie. Examenul cordului evi•nţia/. sau semne de encefalopatie peitonsivă. greţuri. în tot restul vieţii Mile. sînt mai îngroşate. parestezii.

R. M . l A. '. VI!. în cadrul cnllrl nhdominale.iluncl < m< h \. f î.1i l< . electroencefalograma !.1 i' 1 1 ţ ( ( lli 1|< lll '.).H • lin . a Bicolor uzuale.I' .A.! cu le tlle / c d ă începui şi predoml-••e pune mimai .1 nt. O .n e il v'nuc lllo coieludle. poate să fie primară (boală) sau poate apare în cadrul ><ul«ilnte ca: fazele de început ale aterosclerozei.T. 1le .R. după administrarea • llcnniente (chinidina şi barbituricele). Se manifestă clinic prin cefalee cu caracter pulsatil. reducerea grăsimilor ani-t| i' şi sării alimentare sînt principii pe care bolnavul trebuie să le Hre toată viaţa.C.î l .)o mare importanţă este dieta.U. i i l e | e .K.). in ie i ( Vl il d l il le .T. e l l'.C!.curo scop se vor practica: colesterolemia.A.i esenţial.C. p e l II l . i muticul (iceslor forme de hipertensiune artei i.C i / illlle.•! i i'blla impoi i. !. în condiţii de hipobarism.il.1 .p . i .) ijfi i .R.) .).C. apari min) ar/i'i/d/d si hi circulaţia sistemică. II n .'rir<ic/er/.li • . a eforturilor fizice mari.ll|e le C U c l.A.C. i '. • nli u :. cu com/. • 1 1 1 1 1 e.1 i l l II | iiT ili 1 lo . asociată cu tul ii mi vi/u.O. cu • iili/me.>u • iiu l> r< u In d u . i • • li i| d |l. se face prin exa• l lundiilui de ochi (F.) şi a indicelui im iimeral (I. ' L I I . Marin) Hipertensiunea arterială regională cerebrală (H. M 11. liviUirea încordărilor psiho-emoţionale. unde se evidenţiază modificări similare li* descrise la persoanele cu hipertensiune arterială esenţială sistel lJ . Alimentaţia va fi hipoloilcrt (pentru a evita creşterea ponderală). în faze de înco•unor nlectiuni intracraniene (tumori intracraniene etc.U. Hipertensiunea arterială regională cerebrală (FI.A. intervenind după caz cu recomandarea schimbării lolul de muncă. .) este un sin• >m compus din mai multe simptome ce trădează o suferinţă vascui e i e i i i u i .1 n|l»>r»n ll. .A .ilo şi zgomote în urechi.llllll lll le le l \ <i ulnro tncArcnto ( • M l l A K .). în afara oricărei afecţiuni apare ca (.A.A l. •. Uneori sînt asociate ameţelile care. C IHli |l l e . Obiectivizarea H. evoluînd 3n continuare i/ H.C. Hvidenţierea H.A.A .! de regulă occipitală şi cu evoluţie ondulantă.R.55.v//'ca cea mai importantă a formei primare a H. i esenţială --' • • noi hlpeitensiune . Tratamentul curativ se referă la indicarea condiţiilor de viaţă şi meu igienică. 'îl aproximativ 50% din persoanele cu această suferinţă. l . de complicaţiile şi asociaţiile prezente. Uneori se indică repaus cu o zi de post pe săptănft In care timp este bine să se consume numai fructe. prin creşterea tensiunii în artera centrală a retinei .1 i '.idiocirculograma cerebrală corespund modificărilor descrise.A.K C. Arteriografia carotidiană. care se aplică în funcţie de stadiul olutlv.R.1 p I S C ( >. . n l e i In rtlu persofinele nl e l .ln l)lllle u l n M . lipidograma./mireu fenomenelor vascu/o-cen-hra/e.A. domină tabloul clinic. prin creşterea indicelui retino-umeral peste 0. i .l' O 1.irleri. precum şi în intoxicaiicfl. lipidemia. 1 l l l. trii eiidomia etc. prin creştfMisiuiiii în artera temporală superficială (T.1 l .n > i ului In Hni|) nlll i• in|rt \ ilo i .islemică.l'. şl T.

l i!<>|>.u l Uitul tratamentului se consideră bun cînd T. Uneori ceîaleea cedează după infiltraţia nervului Arnold cil novocaină sau xilină (0.idolilor ctlopatogenetlcl aro maro Importanţă pentru ton < ' In im illf'o-sdiillnre.v.1 sini inului nervos contrai şi rinichilor.n •' ţ! i. ( n I . aterosc loro/. n i . explicînd creşterea presiunii arterialo.5—Î%J. ..lu ''. devin rigizi.'"m/d în tablete sau chiar injecţii i. S-au obţinut ro» /uitate cu guanetidină.A. 5 cm zilnic în 5—6 şedinţe. devenii un obstacol pentru inimă.. Se începe cu două tablete la zi (o tabletă aro 0.E.R. unt«i l / i l n l i . obişnuită.unor ameţeli şi a unor tulburări de vedere şi de auz..iiog<>nlc.A. Nivelul cunoaşterii nclunlo. boală este similar cu cel din orice H.7. 3. sls« lomică. n <ilcs în teritoriul coronarian şi cerebral. — Regimul igieno-dietetic. RB« •/. slstomatl/nroa ctinoţiUiiţuluf «!•• r i » n ifft bonlă. ut filcs sistolice. zilnic. apoi se scade treplnt ptnă la doza minimă eficientă. Ea constă din tulii rfirl motabolice complexe.R.C. îngustarea lumenului arterial produce un deficit de i r i < i ' i ţ l e (i'. cu următoarele particularităţi: — necesită o terapie hipotensoare mai energică. precum şi cu hipopresol în doze uzuale.Milm i lor. administrat în doze crescînde de 3—6—8—10 cm3 i. Prin frecvenţa şi consecinţele grave.R. care îşi pierd elasticitatea. Datorită acestor modificări apar o serie de consednl prin pierderea elasticităţii creşte rezistenţa periferică.E... suferinţa cea mai mare fiind la nivelul coronarelor.H . sedativele şi psihoterapia stnt ca şi în H.iu'fl < domin ( i i obstrucţii arteriale şi instalarea accidentelor acuto. un rol important atribuindu-se dereglării m tnbolismului lipidic. la zi timp tn«li'lungat. cu depunerea de colesterol şi calciu în pereţii « t c i l i i l i . simptomatice se confundă cu tratamenhil bolii de bază. scade sub vnlo^ rilc de 50 mmHg şi cînd bolnavul se simte bine. Alrrosrloro/a favorizează hemoragii intravasculare.A. fonn. chemate sfl dosfăşoare lupta do combrtteu» a n iot i > " i i .. Rezultate bune s-au obţinut cu befan'« dină şi clonidină. Tratamentul H.. — Este necesar să se asocieze depletive ca sulfatul de magncy. ir o timp de 12 zile. singur sau în cazuri severe asociat cu fu/n» . nu dus In forinulnron noţiunii du „lactorl d» .C.C. — Se asociază medicamente reglatoare ale vasomotricităţii: //y» dcrţjină. înroti ' ! < • regulă seara la culcare. Dihidroergotoxină sau Redergină 3X1°—15 pic. . precum şi penii u aplicarea unui tratament corect a acestora.010 g) şi se creşte zilnic cu cîte o tabletă pînă la obţinerea efectului dorit (doza maximă terapeutică 5 tablete pe zi). diureticele.r>%. Cura de sulfat de magneziu Nt» l. iar lumenul arterlnl 1n<|iisloază.A. dar care începe din tinereţe. ATEROSCLEROZA Este o boală care în majoritatea cazurilor se manifestă clinic In • vtrstă mai înaintată.A.ui ioc intro cauzele de deces prin boli cardiovascularii. Se insistă pentru evitarea fumatului. I l.v. Tratamentul H.

1

istenţi în rîndul unei populaţii studiate. Aceşti factori intervin defa-'rabil asupra individului, mărind riscul instalării unei complicata, cvent cu sfîrşit letal la vîrstele încă active, sau urmate de sechele i incapacitate de muncă sau reducere a capacităţii de muncă. Studiile epidemiologice asupra acestor factori de risc au scos în idenţă rolul eredităţii, al factorilor genetici, pe care acţionează o se•• de alţi factori ca: viaţa sedentară, profesiuni care se exercită în udiţii de sedentarism, alimentaţia neraţională prin obiceiuri sau tra< ţ i c în care se consumă în exces alimentele grase de origine animală >yate în colesterol), hidraţi de carbon şi sare,- fumatul, alcoolul, obei.itoa, hipertensiunea arterială, guta, diabetul zaharat, infecţiile,- viaţa (ossantă se numără de asemenea în rîndul factorilor de risc. Cu cît un subiect acţionează un număr mai mare din aceşti factori, cu atH '.'•u/ bolii pretimpurii cu consecinţele sale grave este mai mare: riscul ''•v /o în proporţie geometrică! Simptomatologia. Boala apare clinic în fazele avansate şi este raM'lcnslică teritoriului în care se manifestă cu precădere (aortă, comun-, «irtere cerebrale, renale sau artere periferice), în afara simptoi > | i > i ciiro trădează suferinţa organelor, ateroscleroza poate fi răspuui l n i i i c de tulburări psihice (memorie, caracter) ce pot merge pînă la menta senilă. Tratamentul aterosclerozei. Cu toate progresele înregistrate nu se • >« ! » ' vorbi încă de un tratament eficace al aterosclerozei; de aceea, în M * II | nrcslci boli, profilaxia este cel mai bun tratament. Mrt,vnr//e profilactice se adresează acelor factori de risc, ce pot fi iMiiniiţ<iti prin educaţie. Ele vizează combaterea sedentarismului, evi• Inrlorilor stressanţi, odihnă activă, recreativă; se recomandă cît mişcare; mersul pe jos în pas vioi, cel puţin cîţiva kilometri lsmul, gimnastica, jocurile sportive în aer liber, în natură, gră-, plivitul, sînt cîteva activităţi care implică mişcarea şi deco-nervoasă. Se vor evita toxicele uzuale (fumatul, alcoolul, ex-• '«ifca). iic-ccsară o alimentaţie raţională însuşită de fiecare individ, cu i'-rtive de restrângere a difuzării alimentelor care constituie mc.. Alimentaţia raţională va reduce regimurile hipercalounse şi hiperglucidice, combătîndu-se aceste obiceiuri încă <•, cînd de fapt se formează „gusturile". Raţia lipidică va cuiiitin 1/3 grăsimi vegetale, în locul dulciurilor rafinate sau ' • « , hipercalorice se va forma gustul copiilor pentru fructe, mişcare, odihnă recreativă. Regimul acesta se va aplica ri» •«•opul tratamentului curativ, alături de medicaţia vltami-'pfl, hopariniră sau care inhibă sinteza colesterolului, dupl medicului.
.18. BOLILE ARTERELOR CORONARE 3.8.1. ANGINA PECTORALA

i .H om esto un sindrom clinic caracterizat prin durară rnmctcr cnnsiilrtlv, tnHotltă d« o stare d« anxietate/ â ritmic in uinAuil ntlnţi, m<<mbrul luparlor ittng ptnl In

ultimele două degete şi este declanşată de regulă de un efort fizic, dm si alte cauze pot interveni (frigul, emoţiile, mese copioase). Spre deu scbire de infarct, durerea încetează la înlăturarea cauzelor sau la adj minislrarea de coronarodilatatoare (nitroglicerină). Etlologie-fiziopatologie. Cauza cea mai frecventă este aterosclero/ nilcrelor coronare, care devin insuficiente pentru aprovizionarea nm nmld cu sînge oxigenat a miocardului. „Foamea de oxigen" se tradm prin npariţia durerii, al cărei mecanism este explicat prin acumulări' (Ir produşi metabolici care ar excita terminaţiile nervoase din mioccinl Şi uite cauze pot sta la baza anginei pectorale (unele valvulopatii ani licc, miocard insuficient, anemii etc.). Simpto matologie. Diagnosticul bolii se face pe baza analizei cnr.n iciclor durerii descrise. Examenul fizic, cel mai frecvent, nu decelcii/ •> •. ' •muc concludente, în unele cazuri se pot pune în evidenţă semin'1 hol i i de bază care se manifestă cu crize anginoase. Explorările paraclinice (electrocardiogramă, radioscopia cardiopulmonară, explorări pentru ateroscleroză, reumatism, sifilis, anemlw rlc.) completează investigaţia clinică. Evoluţie şi prognostic. Bolnavii cu angină pectorală pot face infarct inioriirdic; uneori pot surveni morţi subite. Prognosticul este deci rp' • l Vili.

" g ( ^ *

•II

îngrijirile terapeutice: se evită eforturile fizice, frigul, emoţiile, m«« ••••Ic copioase. în crize, se administrează nitroglicerină (o tabletă sublingual, t'» se poate repeta după 10—15 minute). Pentru prevenirea crizelor s-au obţinut preparate pe bază de nilrfi(l (•n ic tm o acţiune mai prelungită: pentalong, cîte 3 comprimate po y l tif/o/o/ (segontin) 2 —3 tablete pe zi. I,o indicaţia medicului se pot utiliza preparate betablocante <idri» i i c i ţ | H ' c ca: propranolul, inderaî. Ca Initament cronic se administrează: agozol, intensain, indutUl oxtlluvil, spasmocromona. In cazuri indicate se poate folosi şi medicaţia antiaterosch'rotU'ii faar/ero/, clofibrat).
3.8.2. INFARCTUL MIOCARDIC

Infarctul miocardic este o mare urgenţă medicală, care dacfl n piodus moarte subită la instalare, rămîne de temut în continuata.

1

f'

Anitomopatologlc se caracterizează printr-o necrozd iachemln <ii'nld, însoţii do manifestări clinice dramatice. Cauza principală aboli i'.slc (itarosclcro/a, care determină fie obliterări (irombozo) complod l(i nivelul unor rnmuri coronariene — mai frecvent la nivelul v«Mitil nilului «ţinu, care oiţe cel mal solicitat — fie hemoragii tn „lublnthiin < oronnrlanft", doclanşlnd o insuficienţă coronariană acută de lunţja du* iată, a cftrol con»«clntH eite o /iecrocd Itctietnlcă miocardica ex///ivd,

oa noţiunii de necroză ischemică acută este deosebit de vadcoarece ajută la înţelegerea necesităţii repausului absolut la nis care cruţă efortul inimii şi creează condiţii ca ţesutul mlo-"cro/at să se cicatrizeze. loqla. Pe fondul unei ateroscleroze, boala se instalează de rel 'd 40 de ani, dar în ultimii zeci de ani se observă şi sub acoaii. Iu antecedentele bolnavului pot fi prezente accidente vascunlllnlc, obezitate, diabet zaharat, tabagism, stressuri nervoaM n de ungină pectorală. iHninntologie. Boala se instalează dramatic, de regulă brusc — < i ir/iiii însă se pot semnala simptome prodromale anginoase — Ini A vreun efort fizic imediat, în repaus, frecvent noaptea cu *pnnciH bruşte la frig sau ca urmare a unor stressuri psihice. IM- n durere atroce precordială, mult mai intensă decît în anglna iî < 'ii caracter constrictiv şi cu iradierea largă. Bolnavul este ion, are senzaţia de „nimicire" de „moarte iminentă", este durerea iradiază atipic: în regiunea cervicală stingă, în maniillnd o nevralgie dentară sau, din contră, poate iradia In 1 1 ilft a toracelui. Alteori durerea iradiază în regiunea eplMinltnd o perforaţie de ulcer, spre hipocondrul drept, simu-• ti H taxii'ă biliară. •1 nu rofloo/ă la nitroglicerină, durata ei depăşeşte 20 de 'i 'Ifvino tahicardie, slab, filiform, iar T.A mai ales maxi nllt» normale (dacă bolnavul este hipertensiv, T.A. sc| i|n nvuU» înaintea instalării durerii), iiit»l« (!<• debut se pot asocia tulburări digestive (grei <\\\), liipurtcrmia moderată putîndu-se instala după clt«
1

n*l.- l . i p t u l că anturajul bolnavului intră în panică con-: In n. |i. iv. nea stării lui. 1 1 -i descrisă este tipică pentru infarctul clasic. MI / I /< V . In practică pot fi întîlnite numeroase cazuri " ' ! • • in ( hiar fără durere, cînd pentru diagnostic, In 1 . ! • , slut nocosare aprecierea critică a antecedentelor unic » " , i . - uşor r l i > pus în form ele clinice tipice şl se '" < - i < ( |. n i i - i o r ,,i siinptom(?lor clinice, care, In condiţii <n|i|ţi|i' . i / . i < n d.iic clinice şi paraclinice: •cv< ni pi-• . ! . - in M C ani, clar slnt num eroase cazuri • • • nhi' . - i l > . n i i . i i n iiimntorlintft n i . n < ! • • • . mi IM ic mloc.irdlcn după vlrsta <l(»
< < l) (|.h l Mlll l11lll ,11
L

1 1 . ' şi < > l " ' / , 8 )

Klnnli'loi ( . î n l i o v n ' . i nlarc m n n l i ' i i'dcntal»

, a o i"

'i f l t " i. n• '( | i i n p' i > > M .I I ! . . n a u a f i l i « r ' I

1 iplnmolorIM « 'n i . . . i i ' i 't ' l f' l i ' s c i i ' i' liră/ •« vi n i\ alm p to in ri 'i n iip n c, cam p o t d iu u U g rav i' ţi

Iiitale erori de diagnostic la bolnavi cu ulcer, litiază biliară, obezitate, di -oarece şi aceştia pot face infarct miocardic; — starea de şoc (caracterele pulsului, valorile T.A. interpretate critic); — aritmiile posibile, interpretarea zgomotelor cardiace, a semnelor do edem pulmonar acut, de insuficienţă cardiacă; — examenul cordului poate evidenţia prezenţa frecăturilor pericardice (pericardite de infarct). Examenele paraclinice pot furniza următoarele date: — leucocitoză (creşterea peste normal a numărului de leucocitoji — V.S.H. şi coagulabilitatea sîngelui cresc; — glicemia şi fibrinogenemia pot creşte; poate apare glicozuriai — transaminazele serice cresc în primele zile peste normal (TGO«« transaminaza glutamic-oxalacetică în special); — electrocardiograma dă indicaţii preţioase asupra existenţei şi lo calizării leziunilor, fiind deosebit de utilă în diagnosticul diferenţial cu sindromul intermediar,— scintigrama cardiacă arată extinderea zonei necrozate. Evoluţie şi prognostic. Evoluţia este lungă (minimum 6 săptămlill penlru cicatrizare), iar prognosticul este rezervat. Moartea poate surveni în procent ridicat prin fibrilaţie ventricu« larft, odem pulmonar acut, ruptură cardiacă. De temut este colapsul, caro poate surveni la debut şi în primele săptămîni. îngrijiri. Fiind o mare urgenţă medicală, este necesară cunoaşterii conduitei imediate de care depinde adesea viaţa bolnavului şi cară ia po.ilo sintetiza astfel: d) liniştirea anturajului care intră în panică; h) liniştirea bolnavului, acţionînd asupra stării psihice prin mim! ni.'.li.irea unei fiole de papaverină în ser glucozat i.v. şi a unei fiole <h niinl<iin (morfină) ce se poate repeta la nevoie după 1/2 de oră; i l combaterea colapsului (vezi capitolul colaps); î l ) asigurarea repausului absolut, inclusiv atunci cînd transporlfln boln. ivul la spital (sugestiv spunem că bolnavul „nu are voie nici > • • • In sj)ital bolnavul este îngrijit atent, în mod permanent, respecttn du : . < • întocmai planul terapeutic fixat de medicii de specialitate, căit prevede ritmul administrării medicamentelor orare, la 2 — 3 — 6 oro, li' f u i K ' l i e de situaţia concretă a fiecărui caz (analeptice cardiovascular» 1 liomi.siicciiHit de hidrocortizon, heparină sau alte anticoagulante, sndn llve, librinolitice, cardiotonice etc.). absolut la pat este păstrat un timp limitat — mult scurtai
In ultim ii m co ice ln rd
f'll|ii'.ISC<1";

5- 7 -10 — 15 zile în func ţie de exlinderea nocrn/i' iii (m ărimea inimii, complic.ilii de.). i trebuie Incopnl.i c ît m<ii devieme r;iv e posibil, In tu i|>oi n mllniloi, l ) r , i ( < - l ( > r , .1 «dive, fncopind cu p flllfi lll In llll lo •.! p .i ln mi şi.nr.i l i .i et » (Io/iile i|i|onielih, sub deqotolor, <i|HH • ' • ' " . l e p l t i e c M l l i l l IBCUpeiatorll. membrei »! iniei i». ne, ridic<ne in şr/.ut, apoi r*'
li c c .M (le c u r le lu i-.i ltu â 1 /ie in d 1 .i o ir.il ă, O P l X re | HuV i |l n a C ie f 'l " e *ra fid lO '('Iflllz t a

ţll .n » IU

Psihoterapie este absolut necesară. Se va insista ca bolnavul să In• rfl vindecarea este posibilă în majoritatea cazurilor şi că va pu<t\ reia activitatea anterioară, dacă aceasta nu solicită eforturi ire sau psihice deosebit de mari şi dacă locul de muncă nu est* H'.'isiint. în aceste condiţii va putea să-şi reia activitatea în alt munca compatibil. După trecerea perioadei dureroase cînd bol• ' liniştit, trebuie să-şi facă singur analiza asupra vieţii şi actl(interioare sub aspectul factorilor de risc amintiţi la caplto» li-roză şi să înlăture aceşti factori de risc. Mulţi bolnavi şi-au omplet felul de viaţă postinfarct şi evoluţia ulterioară a fost Srt nu se uite că infarctul a fost numai un accident al unei ' n l -- ateroscleroza — care rămîne şi după infarct şi trebuie 'nr nn-dii le revine rolul de a asigura un climat igienic, de lilc.1 .1 bolnavului, a familiei şi prietenilor săi. Asigurarea p o i . i l ' ' , a scaunului (la nevoie se pun supozitoare cu glicei l m i i l m dietetic indicat, ajutorul pentru alimentaţie, mai ales ' • i rr|>.insului absolut, ca şi educarea familiei bolnavului, slnt " i n i l . n i l e ale cadrelor medii. • iieln/i1 complementare pentru diagnostic, menţionate anterior, " I i i p . i t sau cu transport pe targa în condiţii de repaus ab1

M rt v i. i ţa.

H | , n l i n rrcui unei perioade de 2—3 luni se evaluează capacita""nu ,i i n indicaţii dacă este necesară schimbarea locului de • n M UiilcKM temporară (6—12 luni) din activitatea profesională .....p M » continuă măsurile recuperatorii: mişcare dozată, cultură MI din, llpidoconversante. / ( ( i l / / / e ;mic//co de recuperare în infarctul miocardic. <> iirij/(1 (primele 20 de zile): • nrjIoiHi împotriva efectelor decubitului prelungit (escare, ii i-, hlpotrofie musculară, stază venoasă, tendinţa la em•.lin ie ortostatică etc.) prin masaj, mişcări active, mobili•»lilct Individualizate în timp), iH'ţlonn împotriva descurajării bolnavului şi a fenomeneprin psiliotorapie aplicată bolnavului şi celor apropiaţi, 'iiwi/r.sren/d (următoarele 100 de zile): l>|(ilo(jicc vizează recuperarea unei condiţii fizice nor-"iinont l'izic, la început sub observaţie medicală, apoi iilii>, >|i' lndlvidu<il(i sau do grup; « I n iiioli'.sinndi'' iiulividii(ili/nt(\ în funcţie de fl«card (i luni): i d (in l lll fi/ic individual sau nml r<ilnnre n •I. iini'.iii uA de nlnlc (iMiscblIn (ictlvltftt'l t>rn|eih puii', uvnlui*n/A i se rnntlnuft trntniiientnl prnfesloiuil pnrtinl (dclivllnle cu noiiiiii cu NIIII Iflitl Nchluilxirnn locului (Io n |iiiileM|onal total clnd •« lnc'adren/.A temporar tn qra-

Reluarea activităţii profesionale trebuie să se efectueze treptat, la început cu program redus cu 1/4 normă, cu evitarea suprasolicitărilor de orice fel şi a stressurilor. Foştii bolnavi vor fi repartizaţi numai în prima tură, eventual în tura a doua, în nici un caz în tura de noapte. ; ; < • contraindică şi locurile de muncă în care se degajă oxid de carbon • . . i u cele insuficient oxigenate, în continuare fostul bolnav va fi urmaut do medicii de specialitate (cardiologi) care vor aplica măsurile recuperatorii medicale în completarea celor socio-profesionale efectuate la nivelul locului de muncă şi în familia sa.
3.8.3. SINDROMUL INTERMEDIAR

Este o suferinţă coronariană acută, care se manifestă clinic asemănător anginei pectorale, cu deosebirea că durerea are o durată irui'. lunga, depăşind 20 de minute; se poate instala în repaus şi nu cedea/.S I<i vusodilatatoare coronariene cu acţiune rapidă. Examenul electrocardiografie nu evidenţiază însă semne tipice de necroză miocardici, Pentru diagnosticul cert — care necesită excluderea unui infarrt miocardic — este necesară observaţia, investigarea paraclinică şi trnl.niKMit de durată, deoarece se poate instala infarctul miocardic. Cond i i i l i i în perioada de debut trebuie să fie similară cu cea din infarct, spre a evita erorile fatale pentru bolnav.
3.9. INSUFICIENTA CARDIACĂ CONGESTIVĂ

Insuficienţa cardiacă congestivă este un sindrom, o stare morbldl» In cure inima nu mai este capabilă să asigure irigarea celulelor şi ţeiU* l i n i l o r . Orice boală cardiacă sau vasculară care creează un obstacol I H ' i i i i n adaptarea fiziologică a inimii duce cu timpul la slăbirea muşchlu lui c.irdiac, care devine din ce în ce mai incapabil de a se contrariu
e|i< M 'llt.

l .1 începutul suferinţei, inima îşi mobilizează forţa de rezervei pilit flliiii'iirea fibrelor miocardice: este faza de hipertrofie. Cînd forţa di» rozorvă este epuizată, urmează iaza de dilataţie a fibrelor miocardice car« exprimă „obosirea" inimii şi deci apariţia semnelor de insuficienţi cardiacă. Insuficienţei cardiace cronice i se mai spune şi congestivă spie « sublinia staza sanguină periferică (vase, organe) cu imposibillt.il' Inimii de a satisface o circulaţie normală, în raport cu necesităţile < ! • moment alo orgain.inului. litlnloglc. Con/'-le insuficienţei cardiace slnt multiple şl orii. M . l l n t i e c<iir/'-le « •hii!i[ato Iu etiologia generala poate duce la instalm. n iimilicicii[<'i v,,1.1,11, afecţiuni ale pericardului, miocardului, encloi m . tulul, cn vi ' • " ' . • ' • care măresc rezistenta periferică (arterioscloioafl, ilpi'iiousliii" ,iirimlă) pot conduce la docomponsarea curdlacfl. H«>nmliitlra cu i n . i afecţiuni toraco-plcuro-pulmmiaro ca: deforînnţll M|« :'Ull«'l torn. i Iproamfliemul, gclem/e pulmonnro, H! m 11/.o

creează un obstacol pentru ventriculul drept, determinînd corii nionar cronic, care duce cu timpul la o insuficienţă cardiacă i rilllcare. Insuficienţa cardiacă poate începe ca urmare a intrării m(ft a ventriculului sting sau drept.
lunM-m deci: <lii|iit localizare: insuiicienţa cardiacă stingă, dreaptă sau globală, cxprimtnd in uuferinţă a ambilor ventriculi, indiferent de ventriculul care a cedat > i n pa «voluţie: insuficienţa cardiacă acută sau cronică. Insuficienţa oculţi ni di(<nptă sînt urgenţe, care necesită intervenţie rapidă.

im li-risticile principale ale variatelor forme clinice de insufi• «mllacă. liiNiiflclenţa ventriculară acută stingă se datoreşte unui obstacol i " l nli-cţiuni ce interesează ventriculul respectiv, care duce la ' llnlcd bruscă de a mai pompa sîngele în arborele vascular. Sini i i i t n i ' l ti atriul stîng şi în plămîni. Capilarele pulmonare se dl•- < iiiiijcstionează şi se produce extravazare sanguină în alveole, " n|inr<» eliminarea sputei seroase, rozate, aerate. / >m<-/<> şi tratamentul insuficienţei ventriculare acute stingi iiduic, edemul pulmonar) au fost descrise la capitolul de se« • «Iul pulmonar acut exprimă o insuficienţă acută a ventriculu* ' 'nir/.ii coa mai frecventă este o embolie (tromb desprins de i" lormnre), care obstruează artera pulmonară sau ramuri BMl nuii mici «le ei. Cu cît trombul este mai mare, cu atît prOfl•.!»« mai yrav (moarte rapidă). Tromboflebitele — cauze ale inilnioiHiic — pot apărea frecvent postoperator, postpurtUM, im, fnpt care reclamă atenţie la examinarea bolnavilor, cu î l , «jiu1 M Io diagnostica şi trata la timp. iinii'/i' np«r do obicei la mobilizarea din pat: bolnavul se ' 1 9) rado, uneori murind subit. Alteori, brusc, apare o dulitiicordiulâ, imitînd un infarct; se instalează cianoza Inp'tflto tnsft şi lipsi) şi dispnee. Anxietatea, starea de toc Unilioliilo mai mici, unice, pot evolua fără sfîrşit letal. tini rtiruf/v; principalul ar fi descoperirea focarului embo-i Itntnt înaintea declanşării sindromului. ixilnovul a fost salvat, trebuie descoperit focarul şl tratat «l»i<l<una, care poate fi fatală. acut se combat: j i i l u nilalglnsau morfină}
K

|iM io|(.(|lcQ ca uza tn n ro ale hip e rten siu n ii p u lm o n ar* m iiin • 'iioH , ropetatA la nnvole după 1/2 — l — 2 ore, afro* ini
;

nn\ i/irt l % |.v. i U ' nttllHlIi
;
Iii ft

IM

u lu iN U p o ate ad m in istra n tro fa n tln ăi

semne de suferinţă digestivă (anorexie. caro la rîndul lor agravează şi mai mult decompensarea miocardului. lixamcnul clinic şi electrocardiograma evidenţiază semne de mflnre a ventriculului stîng.< evidenţiază prin tuse. i l c n l(Jtipliul dei i a t u i a bolii de ba /. care apare în cursul . hepatOine(|<ilie.i şl ptou u i i ' i . iar diversele aritmii (puls alternant. complicaţii şl prognostic. semne de suferinţă renală (oligurie.. tr î l ' rnh|)«H tnren Indlcuţlllor (le tinlaiiieiit amliulaloi.semnele de bronşită. hepatomegalia. precum şi mărirea ventriculului stîng. Ximptome extracardiace în insuficienţa cardiacă. . aritmie.i|>oi Iii repaus. exprimînd gradul de decompensare a miocardului V<<nlrlrul<ir.simptome nervoase: cefalee. azotomic . stază pulmonară. turgescenţa venelor.i(|itfl(l» pslliicfl. . \ t r * lonalfi). edeme mari (edeiBi • illnislre). o) Insuficienţa cardiacă globală este des întîlnită în practică şi Intru» iif^te simptomele cardiace (descrise la insuficienţa stingă şi dreaptl)» • lripne<> (uneori mai puţin exprimată). Cianoza In acest tip de insuficienţă cardiacă este mai discretă.Lvoluli. ritm de galop) arată afectarea miocardului. de < orectiliidinen < i l montului. periferie. cianoză cu tegumente reci (din • . ascită). silind bolnavul să ia poziţia ortopneică..1 ineiiiil clinic actual. realizîndu-se o insuficienţă globală. raluri crepitante la baze. Diagnosticul clinic se face ţinînd seama de antecedente •. Simptomele principale ce caracterizează acest tip de insuficientă nit: cianozâ intensă (mai exprimată la extremităţi). halucinaţii — „nebunia cardiacilor". i e cronic. mai ales jugulare.! de «n. d) Insuficienţa cardiacă dreaptă se explică prin incapacitatea ven triculului de a mai face faţă primirii şi expulzării sîngelui venoi.'Hunului. proteinurie. i .. Acesta stagnează în vene. difn conturate. La unii bolnavi putem întîlni dispneea de tip Cheyne — Stokes. hidro* |M'ijc<ird. Moait<. cu aspect de stază. durui l tn epiqaslru şi hipocondrul drept). La începutul decompensăm dispneea apare la eforturi mai in ar l pentru ca progresiv să apară la eforturi din ce în ce mai mici.i is i i l i c i e n l . posibile trassudate în cavităţi (hidrotorace. ficat. turgescenţa venei >r superficiale. Timpul de circulaţie creşte. mrcorn l>llcfltlllii InlectloaM' Iri'j'vonto ngrdvea. . i. In fiecnre raz se va face diagnosticul l. oligurie. somnolenţă sau semne de .c) Insuficienta cardiacă congestivă stingă se caracterizează prin progresivă. Cu timpul.volu|l<>. reflectînd suferinţa tnlieifului organism: . Staza pulmonară . edeme sau transsudate în cavităţi.. Staza pulmonară favorizează infecţi i l«>. insuficienţa stingă se răsfrînge şi asupra ventriculului drept.u. i volulin< . greţuri. lixamenul radiologie evidenţiază aspectul de hiluri mărite. tahicardie. oligurie.i |iuiilp surveni ork'Ind. vărsături. de dolir.in/a stazei periferice).

s « n a c ţ i u n e ş i o e l i m i n a r e m a i r a p i d ă .s a u b r a d i c a r d l e . în încăporu A ţ ii a s i g u r î n d u .il. urm ărind toleranţa şi fenom enele de 1 1 . in do/. o s / r e a s t o n î c a i d i a c e l o r e f a c e l a i n d i c a ţ i a ş i d u p ă p o s o l o g l a do s IA m edic. m e n ţ i n î n d u . i < u e 0. i ninsă va fi cu 2 — 3 ore înainte de culcare. f i i ) g po zi tim p de 4 — 5 zile (doza de atac). la fel d oza şi ca lea de adm inistrare.1.v.. Se poate începe cu pulbere de digitală purpul .n picături încă cîteva zile şi se răm îne la o do/n do î n t r r -'i p l c r t l u r l p c > z i ..'iliod /n pi' i i l o o rală s au în in jecţii intravei c . I/K .il t •iiiln l. In p i m ' i mumii { i î n m l n l i . evitînd supraîncărcarea cu lichide.i. > • • > • tulniintsIn'u'/.din fioln.m .i^ n i A N i i l l i in h'l i li n.!'• i '(tfiliu/.c a r e g u l ă g e n e r a l ă s e a d m i n i s t r e a z ă l a î n c e p u t •I n — u m i l . In tunlrnrdlac nu se vor <i<linlnlnlrn propurd/n «/ . t f ţ l i m u l a l i m e n t av a f i h i p o c a l o r i c .! deill 11 i'ţi IH 'I i'.••«• dni>fl t i r u l u i .itam entul curativ are ca obiectiv com pensare a cordului ce se reai printr-un com plex d e m ijlo ace: r e p a u s u lv a f i r e l a t i v ( m a i r a r a b s o l u t ) . P entru diag no stic şi evo lu ţie se fac exp lo rările p araclinlce llcnlo. iniţial 3X 10 pienluri 3— 4 l .îng rijiri.llo).40 g / . • i ' l i l l C . s a u p r e p a r a t e d i n 'e!x•-• digitală (digitalin ă. i 1. î n p o z i ţ i e s e m i ş e z l n d ă neo) sau în poziţia cea m ai com odă pentru bolnav.«e ndminr.nliil.1 0 g pe zi. în fu ncţie de gradul de insu'l<1/ v j u x l g c n o t e r a p i a e f a c e l a ş i d u p ă i n d i c a ţ i i l e m e d i c u l/uni /.i educe sodiul din alim entaţie.1. deslan osid.h r «l NtroluiitiiHi nn IM. i i.10 g d in d ou ă în d ou ă z ile sau 0 . m ai ales M U ilu card ie sau tahiaritm ie.2!) mg). (ol i o l .Ct Imwllut f/n/xJ i/o f//y/N//d (oslo noi osară o pun/A do cttovn /. c n ro d u c la in to x ic a re a o rg a n i s m u l u i.20— 0. d i ' regulii Inipienn. cu •n<i i i m . i ion m edicam entului tonicardiac revine medicului în funcţie • U nic.s e s o m n b u n ş i s u f i c i e n t . i < i | din alim ente uşor digestibile. i i m a r i . Se exclude tem porar i. h i p o l i p i d i c ş i h i p o s o d a t ..H o ş l u l t e r i o r s e c o n t i n u ă c u 0 . " p o n t o î n c e p e c u t r o f a n t i n ăd a c ă e s t e n o r m o .s e d o z a m i n i m a me r n tp îndelungat. S e va controla riguros pulsul şi diureza care se notează graclluroza indicîndu-ne şi evoluţia (o diureza m are indică o evoluţie l i. lnnp • >' Ilece l .. cedilanid).ipoi cile <> holn pe /i. 4 zllo < l l n n no ndm inistrcază în picături. r / . i i l n | i (!< l .. o ezet î n c e p e c u d i g i t a l ă r a p i d ă s a u l e n t ă . N lddcilnlsînt preparate d o digitală. ti m p î n d e lu n g a t s u b o b s e r v a ţ i e m e d i i . C adrelor m odil le i r l i m do a respecta doza. apoi 0.1 0 g p e z i 5 z i l e p e s ă p t ă m l n f l « (in 0.i i nil < ' . l i n p n ' ţ l i i i i o i ' i p n l i i i • .cnre s o ndmim . S e p u l n d i n i n i s l r a ş i d o / o m . < i p o i s e s c a d e t r e p t a t . . f ă r ă s ă c u m u lp o n .. dig ox in .

nefrix sau ufrix. c«n'« Im . complnmlu.vrni. bogat în potasiu s«u prin 'iduiinistrarea de clorură de potasiu l—2 g pe zi.10.irdince. vărsături. i v u lui măsurile de continuare a tratamentului. cosnldon-retardi p^idutln-knlicrcin). Un bolnav cardiac care odată a fost decompensat va fi t i i n i < i r i t şi ajutat tot restul vieţii pentru a se preveni noi decompensărli prin măsuri medicale şi socio-profesionale. .'! ori pe săptămînă în condiţiile unui regim. emoţii sau oboseală < 'inr/. Reamintim că după compensare. i l c ş i gangrene cure necesită amputaţii ale exlivinilA|il bolii Raynuuil constă In vatiudllatatoarc (toltizolln. modul de viaţă şi de activi» tatu după compensare. diciil schi şi cu cadrele medii. colagenozc. Se pot folosi preparate mercuriale sau tiazidice ca furo. tulburări de ritm 9! de conducere (vezi intoxicaţia cu digitală). la externare.1 0 . traumatisme prin iiNtrutn<Milcle vibratoare — la dactilografe. La indicaţia medicului în uncie ' . i t i o l l l n u i i c .extremităţilor membrelor superioare — uneori şi ale membrelor In . /nx/'s. situaţie în care vorbim de boala Rny ifliid smi pot fi decelabile şi trebuie căutate (compresii ale vaselor nul) 'Ifivh'Ul<irc. coastă cervicală. Boala Raynaud se manifestă prin spasme arteriali' î l ' . manifestat prin greţuri. In unele cazuri se ajunge la sclorndcnnln.AIAturl do medic. BOLILE ARTERIALE FUNCŢIONALE BOALA RAYNAUD Aupect clinic. tubrimlo/. i i < .. «III IN . mcdicaţia adjuvantă: în afara medicaţiei diuretice. respectarea dozei de digitală. în care caz cadrele medii i M ' .mii i de insuficienţă cardiacă se practică emisia de sînge (3—500 cms).i 3 . oferind condiţii de evitare a decompensai i l o r frecvente. Tratamentul sindromului Raynaud oşti. iionu> — traduse clinic prin paloarea dureroasă a degetelor. alături de tonii . infarct miocardic.s c bolnavii şi instrumentarul. se complpIcir/.i cu scdative şi antibiotice în cazul infecţiilor şi vitamine mai al«'i din ijiupa B. spre a evita subdozajul 9! supnidozajul. colaborarea cu nn>. urmnia ! • • i uino/ii. B O L I L E V A S E L O R P E R I F E R IC E 3. 11 neori sînt necesare puncţii evacuatorii.W.col «l bolii de bază.1.clc pot fi necunoscute.cl. cariei») l'onto tipdi'a şi In angina pectorală. IM Ifpn. leucemie.< | . aldactone (spironalactone) prevenind Npolln'-'i organismului de K prin administrarea intermitentă a acestora de '' . pentru ca la sfîrşitul cri/olm xi npniti roşcată ca urmare a hiperemiei prin vasodilataţie artorinlfl •îlmplmimlologia este declanşată mdi ales de frig. cauzată de dilataţia venelor. cadrele ajutătoare vor contribui la educarea bol' navulul In co priveşte regimul alimentar. ale plexului brahial. — folosirea diureticelor face parte din terapia adjuvantă. perforatori în mine. se vor indica boli i .

l. răceala tegu* • Iernile. I. atroce.//irt iulrnarterial sau infiltrarea cu novocaină para> < > n l i < (idiiiliilstra şi lieparină. cu răspuns d* survine gangrena.! c fie unei embolii care obstruează lumenul unei artert miel tromboze obstruante care se formează pe loc.2. dar dncă In decurs de cttava "iun cf\ ('Ircul'itin s o reia. Crizele sînt declanşate de căldură. couirnctli lonlco alp muNculaturil • MI i «pnic iluiorun In «foitul de inern. paloare. cu roşcată. a) SINDROMUL DE ISCHEMIE ACUTA PERIFERICA ••. psihoterapie si »• ilmt'ii Irigului care accentuează manifestările clinice. BOLILE ARTERIALE ORGANICE SINDROMUL ISCHEMIEI ARTERIALE PERIFERICE 'i l» firpflstă noţiune înţelegem o manifestare clinică amintita la •yli» sub numele de claudicaţie intermitentă. pnieHle/ll. După evoluţie ilu irlţ|'i(le poate fi acută sau cronică. cu tulburări N ti-i Itoriului deservit de artera interesată. senzaţie de frig. fibrilatie atrială etc.iri\'c. 3. IKitiitnentul constă în administrarea de sedative.ACROCIANOZA Ai mcianoza se manifestă prin cianozarea şi răcirea extremităţilor i durere. se vn practica Intervenţia pan* ninlMiInliil. eforturilor de mers sau Mc« (aspirină).) IINDMOMUL DI ISCHEMIE PERIFERICA CRONICA • (nli»yl«. I)nc<1 intervenţia nu este rapidă.10.o tiuitput bolnavul se plluqa do senznţln de ohdîl ilr nmrN. ERITROMELALGIA Homolalgia se manifestă prin crize de vasodilataţie periferică A ilfltilor. endocardită lentă. merii UNUI. osciul)sciitft. avînd ca lorfofiincţional obliterarea arterială periferică. creşterea temperaturii locale şi hipersensibiiiMjiunii interesate. întîlnindu-se mai des la femei cu tulburări neuroendocrine. evidonţiabilă prin termometrizare cutanată. Obstruarea se instalează brusc. care necesită amputarea membrun»nlul Irclxiic aplicat de urgentă prin injectarea de novo'••'. rflre coden/fl In tn- . cu manifestări cilu«: dureri.)' Hologle. Cel ' m bolul are punct de plecare inima stingă (stenoză ml1 1 (1 1 cardiacă. ilninontul constă în evitarea căldurii.

eatlnlroa efortului. Cu timpul deficitul de irigaţie se accentuează, du roren npnre şi în repaus, la căldură, noaptea, iar în poziţie clinostaticâ NU ameliorează. Fazele avansate duc la gangrena, care necesită amputa tll corespunzătoare. Se caracterizează clinic printr-o evoluţie progresiv/J Cauzele sînt multiple: — microbiene (febră tifoidă, tifos exantematic, pneumonii, sepii '• •• mi i, ricketsii, reumatism, sifilis, toxoplasmoză); — alergice (trombangeita obliterantă care apare la tineri între 20 i 40 d(> ani, însoţită de tromboflebite migrante, uneori de sindrom i'.iynaud); — ateroscleroza este frecventă în etiologia obliterărilor arterelor i i i . 11 alos la nivelul membrelor inferioare. Apar pe teren aterosclerotlr. i 11 factorii de risc amintiţi şi se instalează de obicei după 40 de ani» - fumatul, frigul, umezeala, diabetul zaharat sînt factori frecvenţi i i i l i l u i ţ i la bolnavi cu manifestări arteritice. Adesea se evidenţiază i .ui/o mixte, de regulă cumulate. Diagnosticul clinic este de sindrom, iar analiza clinică va fi făcutS l > c - n l r u decelarea factorilor etiologici. Diagnosticul de sindrom se bazează pe: prezenţa simptomelor sili H . ' c l i v e — de mare valoare fiind claudicaţia intermitentă; pe palpar««i pulsului arterial comparativ, aprecierea temperaturii, a culorii tegumenl i - l o r şi pe informaţiile explorărilor complementare (oscilometrie fune* (intuilă, arteriografie etc.). Diagnosticul etiologic va lua în considerare vîrsta, sexul, antero (lentele bolnavului, probe paraclinice necesare, rezultînd din supoziţlll* < linice.. Evoluţia şi prognosticul depind de natura bolii, de extinderea hv/.lu nilnr, de stadiul în care se face diagnosticul. Evoluţia este progresivă Iu hnlilc cronice, ajungîndu-se uneori la gangrene cu consecinţele Ini Inqrljlrile acordate bolnavilor se referă la stabilirea diagnosticului l e x p l i u . n No pentru diagnosticul de sindrom şi diagnosticul etiologic) ţi !.i tuiliiment curativ. 'l'iiiliinientul curativ pune bază pe factorii care grăbesc evoluţia .•.c- interzice cu desăvîrşire fumatul, se evită frigul, umezonlni n|iena riguroasă a membrelor, a extremităţilor (spălat, tălntwl rotund . î l unghiilor, ciorapi călduroşi, largi, încălţăminte şi ImbrAc'A mlnle l i ' j i r ă , evitînd orice împrejurare constriclivă a trunchiului ttnw •i iiii'inliM'lnr); • • < • indicei gimnastica medicală, tratament balnear în staţiuni ru i i m l i l c.inliovciscular (l)uziaş, Borsec, Tuşnad, Vatra Doinei). 'iratamentul medicamentos foloseşte o gamu larţj.i < l e mediciininntf* ru.\»r///(ifd/n(ir<v pompa) arterial cu novocaină, vitamin.i l'P, p.ipdverlnft, h j <l e i < | l n , redeKjiii, cninplamin, hiiledrin, tolazolin, kalikn'in, inlillrnlU MI nnvni'uliul n simpaticului lombar, uneori simpatectomie InmbnrA unu jlelti Nllllntlc'i', VeiKKise. Profilaxia M< <i(liesen7,a cnu/clor cunoicuto cu potenţial determinant îl nitt'rlnpntlllnr nlilltemnln.

3.10.3. HIPOTENSIUNEA ARTERIALA

H i | i . i | . Misiunea arterială se caracterizează prin valori scăzute ale =' i nrtcriale sub 100 mm Hg maxima şi sub 60 mm Hg minima, i'li'rfi şi aici criteriul vîrstă, prezenţa şi gradul simptomelor • i'put capitol descriem:
i|iiilannlunea arterială sistemică esenţială; i| inlan»lunea arterială sistemică secundară; i|'"t | m»lunea arterială ortostatică; ii».liiimlunea arterială regională cerebrală.

|ilimu»l<> clinice sînt comune tuturor acestor forme: ameţeli, cefa•n i i « pronunţată, scăderea capacităţii de prestaţie, insomnlli '.' viM|i>Uitive (transpiraţii, tahicardie, tegumente reci şi marmoi Inunde mai severe apare tendinţa la lipotimie şi chiar sin>n Inima secundară se adaugă semnele bolii de bază în cadrul i|iitn' (bocila Addison, boli cardiovasculare, stări caşectice, tu'n Inima ortostatică sînt caracteristice apariţia şi accentuarea t ilt» N u l ' - i i n ţ ă la trecerea din clinostatism la ortostatism. • l«meniul o efectuează în funcţie de forma clinică. •i i i i M ' / r . :i-n[iale tratamentul este deosebit de dificil. Psihoterai' .1 lipsei de nocivitate a hipotensiunii este pe primul . 11 K l.i regim complet, mişcare, cultură fizică medicală, in . K T liber. .«•'•/;m/nre se va face tratamentul bolii de bază. In « u / c domină hipotensiunea arterială în teritoriul ceii ti. î l . i montul menţionat la hipotensiunea arterială reglo•nlorldlă regională cerebrală (FI. Marin) .iili-ruilft regională cerebrală (Hipot. A.R.C.) est* irtpn i l i n nuii multe simptome ce trădează o tulburar» 14. \ltlnnmlica d ticestui sindrom este constituită de: attlt» Ui r<l(/ore -- chiar leşin — şi scăderea accentuată Q
la «pnro cu <lr»M»biro la vnriantdo posluralo, mal alţi Himinim In v i i - . i . i cu vari><' i - \ h n • . < • , li\ < undiţii In cart •e'tlvfl t".li- i'xpiisă la ciililui.i l.ii'l.ivit.iiili- .K|iii'(i|i' In IM piu . ' . u n ciiicinico, In [ H M i i i . n l . i p u li i' i l.n .1 . H I |ira'i la cd'/. '• i rhinr leşinuri iir.uţcsc a n i " ( c , i l , i , < i . n »|>|ş. l i n i i " ' . M I no, piTsontui tivind timp H.I MI av ' A< ' . . I M «•! nml di's sub valon do 20 unii l Ig. ml • i nml fn'i'vcnt In limita Inferioară a valorilor i) tu /mut vnloillor do hlpolonslune.
•U,

şl ci«fnl<M '(i, chiar foart* puternică — nituati li n q lold lor o cu lari — « loc U tl eu tu lb u ră ri

Ii- vedere, zgomote în urechi, senzaţia de hipoacuzie şi tulburări van-'ulovegetative: paloare, tegumente marmorate şi reci, transpiraţii, tahl-•nidic, puls filiform, diskinezii biliodigestive — în special staza duoObiectivizarea acestui sindrom se face prin scăderea T.A.C.R. sub ."> mm Hg, scăderea I.T.U., scăderea T.A.T. 0 caracteristică importantă a Hipot. A.C.R. este că fenomenele? cil idee descrise cedează mult, iar valorile tensiunii arteriale retiniene (şl •, i.•, le m i ce) revin la valori fiziologice (rămînînd totuşi la limita lor infui n Mia) în postură clinostatică. () altă caracteristică a acestor fenomene este evoluţia lor îndclun* ' i ' d . i vi ondulantă (ani — zeci de ani), scăderea capacităţii de adaptam ! • ! elorturi şi foarte des scăderea capacităţii de muncă. Fenomenele sini ULM accentuate postprandial, după mese copioase. ni pot. A.R.C. poate ii esenţială (boala) sau secundară. — Hipot. A.R.C. apărută in cadrul altor boli (secundară unor boli rnidiovasculare, digestive, spondiloze cervicale sau boli generale). Di* o deosebită importanţă este Hipot. A.R.C. în cadrul hipertensiunii tirturlalo esenţiale (H.A.E.). Evidenţierea Hipot. A.R.C. în cadrul H.A.E. are semnificaţie diforltH şl o deosebită importanţă practică: — dacă apare în fazele de început ale H.A.E. are semnificaţie favo^ rabilă, ea fiind expresia unei vasodilataţii compensatorii în teritoriul vasculocerebral; — în fazele avansate însă ea are semnificaţie cu totul nefavor* 1)1 la — mai ales dacă urmează unei perioade în care valorile T.A.C.M ou fost crescute şi dacă este asociată şi ateroscleroza. în aceste condiţii « • M semnifică decompensarea vasculocerebrală şi iminenţa unor an l denie v.isculocerebrale. In această situaţie administrarea medicament»» lor hlpntensoare, vasodilatatoare, a ganglioplegicelor, a diureticelor |i elecţiunea de emisii de sînge sînt nu numai inutile, dar pot fi dftuilfl toni e prin agravarea tulburărilor vasomotorii, pînă la provocarea UMIH wrldenle vusculocerebrale acute. 1 llpotensiunea A.R.C. s-a mai evidenţiat în perioada climact«*rlu Iul, precum şi după administrarea intempestivă a unor medicament" hlpolensoiirc şi vasodilatatoare. » llipotensiunea A.R.C. esenţială (boală). Se consideră esentl«!fl rliid nu ((asini nici o cauză şi nici o suferinţă în cadrul cărclo in i'Vollie/e. Tratamentul hipotenslunii A.R.C. este tot atît de dificil ca şl lenţi meniul hlpoleiisiunii în circulaţia sistemică. «) In /o;me/e secundare se face tratament cauzal. !•) în lninii'le esenţiale se acţionează pentru ridicarea tonusului gt n c 'i. 'l .d <>K|,iiiismiilui şi In special a celui vasomotor. He<iimn| nlimenttir tretmio sfl ile uşor hlpersodut, bogat tn IIi ' l i h i Milu H'nl In produse de cnrne şl ((lucido. Se indică repaus |)Ult« pi HI l u d In |i<r.liii rt clInosIfdicA. Spoitul .i iidtuui l i / . l ( A niedlcfilfl tiebulo «(actuat motodlc şl Ilni|i lufliiluiMi"1 conliMlndlcft exercllllhi «portlvt C«ro »U|H(moli
li'IKllă.

iînnlura ortostatică (volei); dau mai bune rezultate exerciţiile la înotul. Psihoterapia individuală este întotdeauna necesară. Sfflativele şi psihotropele trebuie administrate cu prudentă, i sen i a pentru a asigura un somn liniştit şi a evita starea de toro-faracteristică unor somnifere. Hnlneoterapia în staţiuni colinare sau submontane (Vatra Dori'M.'iec etc.) se indică cu bune rezultate mai ales în lunile de vară » to<imnă. Aplicaţiunile reci: duşuri cu apă rece seara şi dimineaţa ulme, în cure de cîteva minute, asociate cu automasaj, au rol i * ir n l vasomotricităţii. Corectarea anemiei asociate este obligatorie, ca şi a oricăror iifpriiiţo asociate. Se indică l — 2 cafele mici pe zi. Purtarea de burtiere este utilă dacă fenomenele clinice apar miidiul, iar a feşilor elastice la membrele inferioare în cazul paMlnr cu varice extinse. In perioada de acutizare a fenomenelor clinice se intervine prin "••i repausului profesional şi tratamentul medicamentos (similar Iministrat în cazul hipotensiunii arteriale sistemice). Rezultate ii obţinut cu apă distilată administrată i.v. încet în doze cresi l n i c 10—15—20—25—30 ml, în cure de cîte 12 zile, de 3—4 n i . Tofedol sau preparate similare (l — 2 — 3 tablete pe zi), stric"imnal, preparate de efedrina şi norartrinal.
3.10.4. LIPOTIMIA. SINCOPA

l Ipollmla este o anemie cerebrală tranzitorie cunoscută şi sub nuIflsln, care apare în diverse împrejurări clinice ca: boli car-• u tulburări funcţionale, aglomerări cu deficit de oxigenare, stări i'iollcitare, intoxicaţii etc. ntnnuitologie. Bolnavul are ameţeală, devine palid — alb ca şl In cele mai multe cazuri îşi dă seama că îşi pierde cunosaspjml evitînd un traumatism. MH»/iii/ obiectiv: respiraţia şi circulaţia se menţin, iar după cîititp sau cd mult o oră bolnavul îşi recapătă cunoştinţa, i n i < < n l if/c u rg e n ţă : il
• leriM Ixtln.ivului la aer curat (oxigenat); i i c c i c - , 1 l c i | , i t u r i l o r constrictive (gît, torace, abdomen)» ÎMI I . I I I M « ' i n joşilor (care prin aglomerare împiedică OJcl-•d tpll ..... .1 î l ' • -M i l . . i n ţ i fizici ca: flugelnrcu leţel, stropirea CU
i

l

- < ii l ' i i • • • • n , 1 1 , is e o t e l, p a r f u m , a m o n in<cifct e s t e p o ii b l l t M ; d i i M M i ', i1 . 1 n I M- • ,( >v. i M ec respiraţie i i n. M . I . aii I n i i> ...... \ ' i n u li' * iio ln a v u lu l s ă c o n r.n iic m e d ic u l p e n tru
< l IIIM 'I l V I lllll.llc l(l'l ll/ U | (

«HM i« ear«etarlz@fl?,ă prin pierderea bruscă a cunoştlnt»!, cauacută a debitului circulator cerebral, cu scăderea

liruscă a circulaţiei sau oprirea respiraţiei (ori a ambelor, cîpd asist-. Ui moartea aparentă). Dacă în decurs de circa 5 minute bolnavul nu-şi revine, survi n....rtea reală prin anoxie cerebrală. Cauze. Sincopa are cauze foarte variate. După ce bolnavul îşi i vine la cunoştinţă, se vor face investigaţii pentru decelarea cau/ Sincopa poate fi: — de cauze chirurgicale (survine pe masa de operaţie, după truu niatisme hepatice, epigastrice, testiculare, ale regiunii laterocervicali puncţii pleurale, pericardice); — de cauze medicale (boli cardiace, boli cardiopulmonare). Tratamentul este intensiv. Se va face masaj cardiac, respiraţie ficlală, stimulare cardioelectrică, defibrilare, adrenalină intracardli etc. Se tratează pe cît posibil cauzal.
3.10.5. INSUFICIENTA CIRCULATORIE PERIFERICA (ŞOCUL COMPENSAT Ş! DECOMPENSAT)

Insuficienţa circulatorie periferică nu trebuie confundată cu IIINU licionţu cardiacă congestivă. Ea este o stare caracterizată esenţial pi prăbuşirea rapid progresivă a tensiunii arteriale, puls mic, filiform, flli perceptibil, apoi imperceptibil, puţind atrage după sine exitusul. ACK.I t.i stare de extremă gravitate, exprimînd o tulburare vitală în ţipi vi/ionarea celulelor cu O 2 , survine în legătură cu perturbări matul* lico-colulare, instalate în împrejurări clinico-etiologice variate. Arun».' : , t i i i e cuprinde — fără a fi epuizată fenomenologia bio-clinico-pot<MI iiic('i — două stadii: i\) Şocul compensat este stadiul tulburărilor metabolice celulu / .-.///un!, fără tulburări mari hemodinamice (avînd ca expresie sefld ir.i T.A.). I t ) Şocul decompensat caracterizat prin prăbuşirea T.A., cu rodui t rrn mvenu.dtu a funcţiilor vitale, stadiu în care dacă nu se obţinu rfl puiiii Ui încercările de redresare prin aplicarea măsurilor de ttn»|c Intensiva survine încetarea funcţiilor vitale şi moartea. Pentru cadrele medii este important de reţinut: — gravitatea extremă a acestor stări; -- împrejurările clinice în care se pot instala,- iMctorii capabili a iniţia fiziopatologic aceste stări; - tralumentul corespunzător. Cauzele sau împrejurările clinice cile şocului (compensat 9! apoi (t* rompiMisul) so yrupoază în cîtcva mari c.ileqoril: 1) cau/o chirurgicale: traumatism* .n•< ulentale, profesionale1, aoi dnntn do clrculaţlo foarte frecvente in i > i < •/.cnt, intra- 9! postopi<r«t" liMinorâull, arsurii '2) cauze obşti* t r leale t nvortinl, nn-,1. n i.ihorloaie cu hemorogll nn 11, InltH'ţll pUHtabartumi poitportumi

mite medicale: hemoragii (ulcer, varice esofagiene rupte, hopanK'o, ciroze hepatice, hemoptizii, hemoragii cerebrale, sindrom \ i \ t t t retc.);itmludratări: vărsături, diarei, vărsături şi diarei, transpiraţii pnliurii mari — în criza unor boli febrile; <">/ / infecţioase (prin toxine care lezează centrii nervoşi şi slsnlcrial, miocardite) ca: pneumonie, bronhopneumonie, diiterio, ifl, febră tifoidă, tifos exantematic, gripe, stări virotice gruvoi /io// cardiace: infarct miocardic, insuficienţă cardiacă, cord pulirut) i'()//<•/ generatoare de şoc: renale, pancreatice; Intoxicaţii (alimentare, cu ciuperci, substanţe chimice, madl1 ')/ •.incul alergic la diverse alergene este actualmente tot mai frec• pocite produce după administrarea unor medicamente ca: aspl'iilniină, iod etc. în principiu, se va supraveghea atent admiii oricărui medicament, practica arâtînd că reacţia adversă se ninlli-sta chiar şi după cel mai inofensiv drog. <iii<|i>nle. Indiferent de boală (împrejurarea clinică iniţiatoare a i' .;;<ir decompensat sau colaps cum mai este cunoscută insufl• nMil.itorie periferică), în patogenie se incriminează următorii

l> i' i turbarea centrilor vasomotori, care devin incapabili să mal • /•• tonusul fiziologic al circulaţiei periferice; •ili'ihircci excesivă a forţei de contracţie a miocardului, incapabil «pul/n o cantitate necesară de sînge pentru irigarea celulo-tlsui l ' i u ' t miocardic, miocardopatii, cord pulmonar acut, tamponavfiH/win-u slngclui la periferie astfel încît se ajunge clasic la .1 vnM'lor mari", iar inima „bate în gol" de unde ineficienta tranilul lonicardiac. Este suficientă dereglarea uneia din verigii* " (H-uiru instalarea colapsului. 1 "i"itl<i socului este mult mai complexă decît cea redată schemai . i i . i r o n fiind favorizată de gravitatea bolii iniţiatoare, pe un • im psihicul este labil, epuizat sau t erenul somatic este debiliMU , hntrlui), c:arenţe alimentare, boli consumptive, temperaturi
i'lr,).
.lllll(K'))

itpluinatologla. In raport cu cauzele iniţiatoare şi cu evoluţia stn« • M'itmrrA următoarele manifestări: U I M I I / c.ntniH'nsat, care precede colapsul, are puţine : imptonic, l inpi < ii ' i *pi ll ) ii n, înşelătoare, dar care căutate atent, ne V < M orlcntn H 11 ni co poato urma: lin mute Importantă <%stc tmpr<>jurarea clinică In caro l.u vin ol>'K

nlnicii ir.llilcrt: bolii,ivul |IM,I|I> li Inijorcir, |ti||niin'nli'l« pot li pnluli , ' n MiMiitA spn> iMinpci (iliini, pulsul, IA .........n.i i - s nu, In nnolo cazuri, ie con-

i ţn c< ul (/(•('(iin p c ii.'rd f.' cu n n u l rm i/dlo d eclan şato are ale n n n l ., uim ititoa poato M urprlnd u .uuii/ic/e culaptulul, lâna term ln< ii< i n

hlrtl I n t i i l i n t A In crt'^tcir ,i l A. l . i începui/

adesea defavorabilă, din care cu greu mai poate fi o şans.i 'i snlvare; / — starea psihică: apatie, indiferenţă sau obnubilare,- / — somatic obiectiv: paloare, tegumente reci, marmorate, tnm i «(11 reci, cleioase; — impresionează tahicardia (pulsul cu caracterele descrise) şi • . . dorea T.A. sub 10, coborînd, în funcţie de cauză şi evoluţia gravă, .- . I M . u (zero). Venele sînt colabate, iar injecţiile i.v. sînt dificile. Profilaxie. Se vor reţine cauzele colapsogene spre a împiedica liu stalarca stării de şoc decompensat (insuficienţă circulatorie periferica) — In caz de traumatisme, bolnavul va îi scos din mediu — în tu dlţii de securitate — măsuri care să nu-i agraveze situaţia actuală (h mostază, combaterea şocului psihic, combaterea durerilor, a deshidi tării). — Se vor combate: durerile din colici, iniecţiile grave, cu supt vegherea strictă a bolnavilor şi aplicarea măsurilor antişoc. Trebuie reţinut că o dată instalată starea de decompensate a yoi'ii Iul, evoluţia poate fi progresivă, rapidă şi cu cit T.A. este mai aproci/m de zero, cu atît tahicardia este mai mare, iar pulsul devine mai //ri/juf* ccptibil-, In aceste condiţii posibilităţile terapeutice de a reanima bo//id* vnl devin tot mai dificile. Tratamentul curativ constă în reanimare intensivă şi tratamţ'nl «tlopatogenetic: — evitarea pierderii de căldură, încălzirea treptată a bolnavului rare va fi aşezat cu capul mai jos, în vederea irigării mai bune a eni > laiului; — se va proceda la umplerea patului vascular prin transfu/i< • stnge, plasmă sau înlocuitori de plasmă, în lipsă, pînă la procurau , vor face perfuzii cu ser fiziologic sau glucoza; — administrarea de O 2 , care are şi un efect calmant; — perfuzie cu norartrinal, hemisuccinat de hidrocortizon sau, « 1 . 1 dispunem, angiotensină, cu efect hipertensiv,— celelalte analeptice cu acţiune centrală, existente în uz toropri' Ud ie administrează în forme mai uşoare sau în scopul prevenirii i< tnpsulul (cofeină, stricnina, lobelină, micoren, carion), după un plnn (t rapcutlc bine fixat şi adaptat individual. In încheiere subliniem necesitatea ca ajutoarele medicilor să r,\noascfl fourte bine împrejurările instalării colapsului, deoarece so di" prinde pericolul mare pentru bolnav şi necesitatea unei supravoţjlit ppiiiiiincnlo spre a preveni şi surprinde la timp tendinţa la colnpn, l v<-</<•;<•</ luării măsurilor de prevenire. Transportul bolnavului so v<i fn< cu iiiiiliiih itiţ» antişoc, evitînd frigul.
3.10.6. BOLILE VENELOR PERIFERICE
VARICELI

Vnnr.'lo slut dllrttnrl prnimmînt» ale venelor superficiala, UBtSlt ou »lmi"/!lrt|l yl «glumei m t in pachtta.

condiţionate de terenul con• I l i i i m l — ereditar şi secundare sau simptomatice. calciu clorat. <>OAIA TROMBOEMBOLICA (FLEBOTROMBOZA.111 f. nolice) sau se poate ajunge la hemoragii prin rupturi. apărînd după o l i ' i l l c b i t ă profundă sau după compresiuni mecanice (tumori.mercuriale. Uneori multă vreme sînt bine suportate. oboseală. I. ' ' ••'• M M i i i i i i i u u r / . Varicelo iu ld tromboflebite. biirarile de circulaţie produc jenă. după n. llllopatogenie: varicelepot fi primitive. uter ui) pe vena cavă inferioară sau pe venele iliace. complicaţii ale bolilor infecţioase. /. I . ''"•(// (•«i/c. cianoză. se face tratament chirurgical de speciali•••rţll. can' i .ilo dup i inniiaroo trombuliil).1 ( ( ! I I M | I | . Diagnosticul >i nu întîmpină dificultăţi.M'Miornle şl locnlo. edem. nilrtbilil.i ulceraţiilor şi a tulburărilor trofice constituie ceea ce se < „complexe varicoase". farmacişti. In general posturile ortostatice prelungite fără deplasări postuNhiiptoinatologie. n l Io indicate se pot efectua sclerozări vasculare cu substanţe» n l i <> (inoruat de sodiu). Suniiu-li' " I H A *nu («bră. crosectomii). frizer. postabortum.p rcn i i n . după diuroticr.iM'icti'lo cndovcmoH |l l t'iiiliMh < -mie (6—7 y. tulburări trofice (pigmentaţii. fiind accesibile inspecţiei şi probelor MICI'. ! l o r m a r c . repaus la pat cu membrele afectate în poziţii vnilzna/ă golirea venelor. . i . pollcl-. TROMBOFLEBITA. cu consecinţele lor embolice.Localizarea cea mai frecventă este la nivelul membrelor inferioare. ««fort violent. (|l<v înnvul pr«zlnl(1 mim!.). eczeme. vciieli d«-a liuiqul n n< < tulul und veno so pnlliuluint |l ••ntibll Npoiiluii .. • i > iloqcnle: împrejurările cauzale sînt variate şi numeroase. FLEBITA) i l n liomboombolică se caracterizează prin formarea unor trombi iinl vnscular şi inflamaţia peretelui venos. tahicardiei m.. încetinirea circulaţiei prin Insufl-. postpartum. Alteori.n m . ciorapi elastici sau fese compresivc. vitamina C. după injecţii intravenoase cu substanţe Irl•.i' favorizările: sexul (femeile fac mai frecvent varice) şi pro-i i i l l i rare se exercită în ortostatism (ospătar. >liimcntul: pentru varicele secundare se va investiga cauza.i In pnlpnrc fliiA.ilii sîngelui. i \\lrurqicalc: postoperator. lujaturări. trombciii<i''iKl oblitorantă. soluţie cloruroso-'Mil< ii s«u glucoza hipertonică.fillcllnt do sodiu.i'iiţ. i i i ' ' i . n i . teren varlcos. i i c di>rl( coit<Npniizâtonru .ocnl î n n l . senzaţie de greu-i <|<imbe. etc. iin iu itA d o lnflu n iaţla i c/i' Urlu! i i nul cho<i«|n| adcr/i < l c . Pentru cele primitive recomandăm evitarea ortoi l u l îndelungat. ' 'nii/. i i î n m i m l u l c b o t r o m i U p i m l h l l l t i i i i < ! < • M iu |raro . In i i'liininării ei. ni/c alorgico. qlobnlfl). vtn-M. solvocilin.

mobilizarea putîndu-se face după 5—7 zile. cu membrul flebitic mai ridicat etc.. I | C .1 K. Tratament: — repaus la pat cu membrul afectat imobilizat şl ni' riiln . Se Indica lialneoli/ioleiapia ( c u n . 3. .. Btilneofi/. ce pot avea efecte agravante asupra stării bolnnv /'(•////'o bolnavului în pat trebuie realizată conform cerinţelor l .iţia pulinon.temperaturii.se folosesc de asemenea antialgice şi antiinflamatorii (asplrlnM..1 IH i. cu consc. de nelinişte sau irascibilltfl! Evoluţie şl prognostic.|<minte. so aplică comprese reci.vesti rele. urmată de cum^fl nl<• • • cu urmărirea timpului Quick şi sedimentului urinar. 1 . liniştea etc. a patului. infarct). uneori cu sfli>< letal ducă interesează un vas principal (postpartum. J M < I. i l i de afecţiune: ortopnee în insuficienţa cardiacă. Măsurile de îngrijire (luMului •. i nu pol II modificate prin nici un fel de tratament.i < .11. 1 . Liniştea.iolerapia amelli" '. antireumatice.it. varicele şi complicaţiile acestora) cară r« < l ' i i n ă analiza profesiunii cu recomandări de schimbarea locului (1*» muncă.' du indici luncţionali ccirdio-respirdlori: vnlil.>n. f i n l i i i n 'ooflclelltulul (le nlili/.) se vor aplii» i iquros. Itulni'oli'/. definitiv». I> H! nav.i scurlaren lei plnfl In reîncadrarea In muncd si ( i r .).ip. PARTICULARITĂŢI ALE ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR CARDIOVASCULARI In încheierea acestui capitol subliniem cîteva aspecte părtinituri In îngrijirea bolnavilor cardiovasculari.M'itflţll luni (> M(|niilsiiuiliil In 1nlre(|inic.donului. repaus absolii Inlaictiil miocardic. a bolnavului. î l |M'iicolului imediat al emboliei pulmonare şi al consecinţelor tnrdlVn l edem cronic postflebitic.ml<i Im .). |fitld coronarelor...H. contraindicîndu-se vizitele obositoare..ioterapia.se administrează anticoagulante heparină..tratamentul etiologic se va efectua în funcţie de cazul dat (ani) limlice. pericolul fiind embolia pulmonară. In perioada evolutivă pulsul creşte zilnic (pul^ căţăra 1 U» Uneori bolnavii au o stare de anxietate.n l . Evoluţia este variabilă de la cîteva /l le rtleva săptămîni. . In cri/ui lo/iuriilor cardiace sau vasculare numai în fazelo lnl| Innlnlc de constituirea leziunilor profunde. l'MiilImtazonă etc. somnul sînt extrem de utile pentru cardiac (insuflcli ' > ! * inidiactl. comun!» < l < . Se contraindic* i luilncoli/iotortipculică Ia persoanele cu insuficienţă cardiovoscnl » • ililcirnt de cau/<i care a provocat-o. .(iihi . . tratamentul insuficienţei cardiace etc. . Importanţa tromboflebitelor trebuie reţinută sub aspect prollluelh.i evoluează bine.are ti O. cicatriceale.iniilor ninln H'imiannlt* cu cnidlo|)Mlii II ' UIIIII || MII .. spre exemplu. ill( lUMlv lllfalcliil î n l i x nidlc (Iapa («•'' M . Cura balneofizioterapeutică se indică in <lii|)fl slinţjeroc) completă şi de durată a procesului acut inflamatul.. dar coborînd din pat cade şi sucombă). i l i ' i u l e .icute . a camerei. (le/voltareu unei circuldtii i .iiii.Icre...

liipo. Efi» .l n djutâtoare. Căciulata. ItrnlH'lor pentru examinări paraclinice la momentul oportun 11(11 rororte sînt de asemenea cerinţe obligatorii şi de înaltă 'li'Hloimld. angină pectorală. Se cere o bună pregătire pentru cunoaşterea perico(\mvure. cord pulmonar acut. Apele sulf u ! > • » .recomandă în tulburările de irigaţie periferică. înn'ti scaunului va fi o grijă deosebită la bolnavii imobilizaţi. care reijfltiroa bolnavului. Herculane. • |ft dcosobită se cere cadrelor medicale ajutătoare în efectualînrlnhil unor bolnavi care au indicaţii de repaus absolut. trebuie să înveţe şt i • mirt vuiţu lor.). Geoagiu. •n n l loc în tratamentul afecţiunilor cardiovasculare îl ocupă apele nrbogazoase simple sau mixte. hipertensiunea arterială esenţială şi arterioi i l c ă obliterantă (în fazele incipiente). La i vi slnt necesare puncţii exploratorii sau evacuatorii.sau izotonice de la Borsec. recunoaşterea simptomelor de agravare. < H<. infarct miocardic. Călan) sînt •utru vasodilataţia puternică pe care o produc. cîntărirea vor fi respectate şi efectuate con• n|lilor. Tratamentele majore trebuie efectuate grabnic şl n<llc(i(iilor primite. colaps.i>|)orate cu succes. sindrom intermediar etc. precum şi la persoanele t | l i 1 i i neurovegetative cu manifestări generale şi cardiace. Tuşnad. întocmai ca şi medicii. a materialelor şi instrumentarului (periitullcionţe cardiace). băile termale simple (Victoria. bolnavilor cere supraveghere şi uneori ajutorarea bol- diurezei. Vatra Dori i ' . bicarbonatate sodice-calcice. . ca şi măsui n / i ' impuse de aceste împrejurări (de exemplu insuficienţă lilrulară stingă.sau izotone (Călimăneşti. •nutcrapia se aplică ori de cîte ori se face această indicaţie de IU 1. Olăneşti. Buziaş. • f lirrt cslc necesar ca toate cadrele ajutătoare ale medicului 1 i iiMiicinic tehnicile cele mai potrivite de îngrijire a acestor • • i i i . lipo•i <M) ÎI .l<' maximă în stadiul tulburărilor funcţionale. l Mai.

bila din vc/iriila blllit şl micul pmicrratic prin canalele pancreatice Wirsung şi Santorini. efectuează în intestinul subţire. prin canalul coledoc. căile biliare şi pancreasul. Stomacul este un organ cavitar situat în continuarea esofagului. El reprezintă o important! pin (liuiu n tubului digestiv unde se scurge. Duo<i' mii »u rut llniirt cu Intcillniil liber. colon (aicendent. Tubul digestiv încep» cavttatra bucală. cu diro. Ui ' Intmlor rxlstă tunica submucoasă şi tunica mucoasă care formează mai mulln rul tu (iKiNlmon cfiroift se găsesc glandele gastrice ce secretă sucul gastric. (II fetite o l«t n im M> «Iu «puroiului dlgeitlv.1. excreţie şi absorbţie. El formează 14—16 anse intestinale din care o• ! ' • -iup f'i li/nntalfi. duoden şi are formă de potcoavă. ficatul. Intestinul subţire are o lungime medie de 4 m. Anntoniin intestinului subţire este adaptată funcţiilor < i ! n cir (•(H llln in i îl' .ii> |)oitiuin>n ti-imlnall a Intestinului groi. iar cele inferioare. r. imn i--.. (i. portluni-'i ti-imlnalH a rectului.. In nfnrfl de glandei* mici iltuil» In Iii ini» «la lutiuliil ilii|i". constituie jcjnnul. cute îl porţiunea terminali • In llllllll l l l IV. f. c ii |ii< < lll il n i'Mlrmilri şl tultuloasc. vezicula biliară.lMfl.i vei" ' IM ru • mii.tlv. are formă rin şl i'ilc prevăzut cu tunică musculară foarte puternică formată din trei straturi < ajutorul citrora stomacul sfărîmă alimentele şi le pregăteşte pentru digestia proptii /. Fsofiicjul are o lungime de aproximativ 25 cm şi prezintă la exterior o tuni du ţesut conjunctiv care înconjură o altă tunică mai groasă de ţesut muscular !• malft din două straturi: unul longitudinal extern şi altul circular intern.. La Intel! ie nllrt mucoasa esofagului. do«condiml. lltd ltl. miiniunu iinm ! Ini nun • lumii'.(LleberkOhn) care ie gSsesc pe toatil lnliiMln|t Iiiiitnilinil n i"» '"''<' forînnt din coc. traniveri. se continuă cu iaringele. apoi cu esofagul care străbate torartli* pntiundo în abdomen prin hiatul diafragmatic.sc nini . In exterior se află tunica seroasfl. aparatul rti .i</i'/c! Intestinale tubulo-aclnoase (Brdner) care se gifsi-. cut lecrall lucurl îl fermenţi. Sucul intestinal ce conţine ferim n | n dl. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Aparatul digestiv este alcătuit din tubul digestiv şi din anexele sale: ci In mii) lallvare. [ '• f//ii.4. Prima porţiune a intestinului iid ti IM nu numeşte. unde se deschide în stomac prin < > • Meiul numit cardio. Nn ui/ unul. BO LILE APA R ATU LU I DIG E STIV 4. ilu molii) t\ ! > • > ) . cnrn se.. Stomwrul ! cniilliiiiA prin intermediul pilorului cu intestinul subţire.

coada pnncreasu-"i RiiporloarA a rinichiului M l l — regiunea eplgastrlcă. împreună l pllorlc şi cardia: epiploonul i i l i ' i vonn portă. . prin ii|loiuile. ni n/l/ii/i Intcmtlnul subţire. 1. ii limitate de apofizele spinoase. Lateralele i'lud In flnncuri. 3/4 din stomac.posedă şi o serie de glande mari situate în afara tubului digestiv numite o/ glandele salivare. S — flancul drept. llliiom utarln ntc. Postero-late-in < i'le două regiuni lombare. l — regiunea lllaeâ dreapta. In felul acesta obţinem trei etaje abdominale: superior. unghiul drept al nnen superioară a rinichiu-' i l M de glanda suprarenală uiidrtil sting: marea tubero-i ului) un mic segment din i «l splina. REGIUNILE TOPOGRAFICE ALE ABDOMENULUI ii (i localiza organele pe care le conţine. 4 — reglunM ombilicală. Fig. i tul Interior: la mijloc hipogas-turnl fosele iliace. t — regiunea lllaca atingi (dupi Haţleganu-Oola). incnto etaj abdominal în trei loji. în mai multe regiuni (fig. n i/reu/ilâi (tuui ţi apendicele. i i . colonul descendent. ru două linii verticale. unind spinele ilince iipcrioure. prima porţiune drept: lobul drept uln blllnră. perpeni ' i ' mijlocul arcadelor crurale.„i iiMini »/l/ii/(1/ porţiunea «Igranldl a colonului dencenrlent. alta inferioară. / . t — flancul sting. l — hlpocondrUl drept.). Raportul organilnnlc cu aceste zone: tii|. porţiunea mijlocie n colonului trans-'i«fl n Intestinului subţire ţi mozenterul/ a treia porţiune duodenul»/ nvB Infnrlonra. i'. ficatul (împreună cu vezicula biliară şi căile biliare) îl.. o parte din Intestinul subţire rnlonul ppl-n (dnd o*ta foarte dilatat») ţi uterul (clnd »»to m«rlt In volurni ic. submandibularele şi sublingualele. l n !>l crestele iliace. abdomenul a fost împărţit. 7 — regiunea hlpoga*trlcl.un/ă pe peretele antero-lateral al abdomenului două linii orizontale: una tnminntă pe bordul falselor coaste. 3 — hlpocondrul sting. • • I o salivare sînt: parotidele. • • ' î l n se obţin în total nouă zone /ui niipcrior: zona mijlocie este ii(|«*trică. Ficatul şi pancreasul vor fi studiate în capitolele >. ni ilivfil: nnuo Jojunale ţi Ileonul/ colonul ascendent. Ele secret! i ni Jn digestia bucală. Topografia abdomenului: i ninhlllcală: marele eplploon. m /mi marele eplploon. iar zonele laterale sînt ic d« cei doi hipocondri (sting şi îl mijlociu: la mijloc zona ombiiulmnl cele două flancuri./iffica cpigastricâ se află: lo• "pul Ir. mijlonor. i i i 9! coledocul. artera hepatică. 1).

prlntr-un piiinloinl Imn. în situaţia unei alterări ii" tolo(|lce ţi/sau funcţionale a unui anumit segment al acestui aparat. ci în restul organismului. Restul substanţelor nedigerabilo t>\ > nhsorbilo progresează cu ajutorul peristaltismului intestinal şi trec în intestinul u f.c exprimă prlntr-o stare do confort fizic şl psihic. labfermentul. nu proces de adaptare-compensare din partea altor segmente ale aparfltir dl(|eillv cure încearcă să suplinească această deficientă. jejun şi într-o măsură şi în ileon) se desăvîrşeşte digestia şi se prodi nhsorlitla prin peretele intestinal: monozaharidele şi aminoacizii iau calea sniiyin trec in ve. Aceite semnu «Iul i)e înniM vnliHiiu pvntru ilnlilllret dlagnonllcului. Aşa se întîmplă în unele boli ala ni»! mulul nerviis central. bolul alimentar ajunge în stomac unde este supus unor transforn mecanice şi biochimice care constituie digestia gastrică.4. In unele cazuri afecţiunea iniţială nu *• la nlvnliil fipmvitului digestiv. n\ MIMICO şi triturarea celor solide şi semisolide. La formarea bolului alimentar şi alunecarea acestuia în faringe şi apoi In ei* contribuie şi mucina care are şi rolul de apărare a mucoasei împotriva faclm agresivi mecanici şi chimici. U"xllM Imun -. — Digestia intestinală. FIZIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV Aparatul digestiv primeşte şi prelucrează hrana prin procese mecanice. dinţilor. se produc».nln(lronml dispeptic". Fiziologia colonului. pentru un anumit segmnnl.3. SI» tnsl nu sînt oferite NI > ' i n dh . Alimentele ajungînd în duoden se amestecă cu iswnri digestive: bila. Buri n funcţionare a aparatului digestiv în ansamblul său presupune integrllnl imulo-liincţională a tuturor părţilor sale componente. lipaza gastrică).l cu experienţă poate să evalueze cu multe şanse de reuşită locul şl cârmi tul afecţiunii numai din examenul clinic. organe genitale. nedigestive: boli de rinichi. Alteori suferinţa apare în cadru nlm'tlunl de vecinătate.nl) lonua unui lichid lăptos. riilliinflilln nunlulunc|lonale ale apnrntulul digestiv se manifestă prlnlr-o ifeda dn ilin|il"ine (in înro 10 NtudUsi somlnlogln nparatulul digestiv. la început adesea nespecifice. Un cadru nmilli «Imit . numit chil intestinal. prin formarea unui strat protector. — Digestia bucală constă în înmuierea alimentelor cu ajutorul salivel. Dacă afecţiunea este proflln yl peni'. care dezagregă amidonul fiert sau copt şi-1 In formă In waltoză. enzime (pepsina. manifestîndu-se ln»l |<i «pmntt de nfertiuno a aparatului digestiv. Sucul gastric este un lichid incolor cu reacţie intens acidă. < nr»1 • (Inc o sorie de substanţe organice şi anorganice din care trebuie să se reţină': ni l clnrhldric. cil vi .na portă şi ajung în ficat unde sînt metabolizate. se resoarbe o parte din apă şi săruri minoraln «n formează în acest fel bolul lecal care este eliminat ca scaun.. în unele boli infec{lon-" iitinln Intoxiciilii sau în unele boli alergice. începui. mucina. alimentele suferă şi acţiunea unei enzime co ut» iuţite In salivă: amilaza salivară. l i'oimtllnle . ele trec ritmic prin pilor în duoden.tentă. precum şi asigurarea unei imullcnlll. o |f|irn<t iillmentnră riguroasă attt sub aspectul cantităţii şl calltAl -înmiiţilor. In cazul alteraţiilor morfologice profunde nciiuif do Hufeiiiitii devin oarecum specifice pentru segmentul respectiv.. Acest fenomen constituie mai>tl< ce se efectuează cu ajutorul maxilarelor. Trecînd prin In nul esofagului. fii biologice şi chimice care constituie digestia ce începe în cavitatea bucală. vezică n (imense pn|i>lo<|lco cu sediul retroperitoneal. Grăsimile iau mal 1> rnli'ii limfatică şi ajung în final tot în sînge. sucul pancreatic şi sucul duodenal.tuli nspeciiil respectării ritmurilor clrcadlene de alimentaţie. sînt depăşite posibilităţile de compensare-adaptare şi apar piliţi» imune de suferinţă. piliilr-nn xrnun de frecventă şl consistentă corespunzătoare şl f u u > i > linuri rnpficiintn dv ndfiptfirii !• eforturile profesionale şl extraprofeslonale. In intestinul subţire SII | IM (duoden. în uremie. In intestinul gros chilul suferă acţiunea florei bacterii dn fermentaţie şi de putrefacţie. limbii şi a musculaturii obrfl| In nfară de acţiunea mecanică. Evacuarea nllm telor din stomac începe imediat după ce alimentele suferă acţiunea sucului y«i' şl datorită mişcărilor peristaltice. dar se manifestă cu semne dhi- Trebuie reţinut cfi pentru buna funcţionare a aparatului digestiv este ne Inli'tirll'ilen mnrlo-fiinclinrnilă a aparatului digestiv. — Digestia gastrică se realizează sub acţiunea sucului gastric şi a mulaturii stomacului. în acidoza diabetică.

ulceraţii sau gangrena. alţii se plîng de miros neplăcut (balenă Uonţjro. modificări iţlel In sens de hiposalivaţie (scăderea salivei cu senzaţia do aţă") sau luposalivaţio (creşterea cantităţii de salivă cu senzangioşare a salivei". afecţiuni gastrointestinale etc. y /u . sau de iritaţia prin nicotină. i l cavităţii bucale evidenţiază mucoasa roşie. A sau PP).. eve-nL > i.slio. n i l.4. Niilistanţe chimice (acizi sau baze). Momii obiectiv . pneumonii. iar alteui l ţ|invo: febra. Procedînd metodic. la un '•orect.il 1 | (1 l. •i. vorba de ocluzii intestinale sau hemoragii digestive. Utnldii. anemia. alteori 1 4.i Moroi bucale obişnuite. mal nu < . cînd este l'i-rlcol viaţa bolnavului: perforaţii de organe cavitare (duoden.v /o /ii(i//< e ulceroase CM iau u/ct?rn '. 11 bolile digestive se prezintă ca urgente medico-chirurgicale.. Pot apare şi în cazul unei igiene bucale defltoxice apar în intoxicaţiile exogene cu mercur. ci trebuie să fie obţinute de către examinator printr-o anamneză preNcă şi o examinare atentă. BOLILE CAVITĂŢII BUCALE cavităţii bucale pot avea cauze diferite.. dureri spontane sau la masticaţie.'i"iv. alcool sau substanţe e. Stomatitele pot apărea ca infecţii banale prin exa• '. • • de (just (gust amar sau senzaţia unui gust metalic la purtătorii •i"/»» meUilice sau în intoxicaţia cronică cu metale)..1. procese inflamatorii acute (apendicite. uiiiestfl . dar cele mai des în•Int procesele inflamatorii.ill u . peritonite acute). apendice. precum şi în cazul unor inii 1 1 i-ndogene: boli cronice avansate de rinichi. sau 'iinti'h 1 vitaminice (vitamina C.no dentare. scddereti poftei do mlncaro şl pierdere ponderală. BOLILE APARATULUI DIGESTIV 4. croştoroa numărului leucocitelor. apară estonie.il (l. d uL I I a to m a tt tu /d /if/r o /io a je (s a u n o m a ) d u d p e f • M l< < i u* (ivnim ato evo luen/rt cu o itare generală profund . bismut. <i (/i'/ieni/d a bolnavului este alterată. biliară). care determină stomatitele şi glosiS T O M A T IT E L E llopntogenie. aşa cum s-a expus In •lulă a volumului. se poate ajunge.4. tuldlţjo. Alteori apar în cadrul unor boli infecţioase generale: rujeola. l in p l o inele clinice se manifestă prin semne locale: senzaţie de us* Ui nivelul mucoasei bucale. în mare majoritate a cazurilor. . favorizate de iritaţia unor carii deni f i i l i u dentar. în toate acestea tirul trebuie stabilit în cel mai scurt timp posibil pentru aplicarea celui mal Initument. " > ' depista odeine.. diabet zaharat.

roşie-roz. ni uşor reflex şi cu papilele linguale distincte. cu semnificaţie iov*! N cn np/im tn infecţii grave. apa boricată 2 — 3% sau soluţie de sulfat I|B zinc 0. în formele severe este util repausul pi'ol«« sional şi un regim de cruţare cu lichide şi pireuri. roşiatică. arsă. Prognosticul este în funcţie de boala de bază. cît mai ales digestive (limba este considerată oglinda np< tulul digestiv). Tratamentul este în primul rînd etiologic. înţepături şi dureri la masticaţie apnic' anemii şi carenţe vitaminice. se bwllJH no<i/. limhn pont© ift fie sediul unor rmictrt sau poate fi int«r«i«iR In trAuiiiaUtiiu«l« fvţel. de aceea limba trebuie întotdeauna atent examinatA. în toate cazurile se va face examen bacteriologic.5%. semim da r0gul<i o dispepsie sau o infecţie generală. ll ii' ic limba uscată. Se clăteşte gura cu ceai de muşeţel.STOMATITE INFECŢIOASE SPECIFICE Oldlum albicans (boală mult mai frecventă după introducerea antllilui tlcelor In terapie). Regimul igieno-dlt>!pl(f oslo întotdeauna necesar. ui •au cronic. mucoasa limbii este netedă. citoloylri şi examenul pentru depistarea unor ciuperci. GLOSITELE — Stomatlta aftoasă este cauzată de un virus. subţire. Examenul limbii are o mare valoare semiologică atît în l generale. In condiţii patologice îmbracă mai multe aspecte: — limba saburală: acoperită cu un str^t gros. Ele pot evolua < i . limba ponto prezenta ai t e sau ulceraţii. Diagnosticul se stabileşte prin examen clinic (anamneză şi exam«Miu( obiectiv). prăjită se observă în marile deshldrutflii t I m. limba roşie cu pete albicioase cu aspect de membrane şi cu t» ssntia dc/ugreabilă de „nisip în gură" este caracteristică pentru mu do/fi (mm ales dacă persoana este debilă fizic sau a primit antlblntl< limba uscată. — Mărgărltărclul (Candidoza) este cauzată de o ciupercă numllâ Glositele sînt afecţiuni inflamatorii ale limbii. — Stomatita sifilitică şi tuberculoasă se observă din ce în CP mi| rar. t | l t cciină boraxată 10%. albicios. lucioasă. însoţiţii itnznţifl <!(> arsuri. de tratamentul ffet t tuat şi de rezistenta organismului pe care evoluează. — Stomatita herpetică este datorită unui virus. leucemii sau septicemii. cu depozite negricioase dar cu viţiul şl murgită royil [limba de papagal) sugerează o boală infecţioasă: febra tifoldrt ' • ihnhn zmeur/e este caracteristica pentru scarlatină. — limba netedă depapilată. . In condiţii fiziologice. mîncărimi. în mărgăritar» 1 ! IN c v i UI alimentele dulci.ci cu soluţii uşor antiseptice: albastru de metilen soluţie 1%.

ni i i dentare. se evidenţiază o uşoară Hi uxamcnului cavităţii bucale trebuie să se urmărească 9! «•nil) / H ) care o dcga)ă vorbirea sau respiraţia bolnavului l un («lemont de mare valoare semiologică.i renta de vitamina C) sau în tulburări de coagulare.ulrofiază. Alteil i. ih 1 . crăpături) în infecţii cocice şi avita-In nnemii. v i i o/e. să nu vorbească prea mult «< munîncă şi să nu bea apa decît după masă. Modificările care pot surveni au lost In piexcMitarea stomatitelor. pot prezenta herpes în intoxicaţii alimentare. gangrene. nu mai înconjură dinţii care se mişcă şi cad (In puradontoză). Se ştie că digestia începe chiar din cavi• nici. gangrenai rlontarfl. adică sîngerări ce pot surveni n l (c. . O slabă masticaţie constitui care deosebită pentru restul tubului digestiv.l frttdinentul este etiologic şi simptomatic. i lor. Cadrele medicale A sfătuiască pacienţii să-şi îngrijească dantura.sou mă* U N ilu l l | > IH K II II Cc o fljii' > i siritu h ac eto n ă • su rv>a||i tn in » n. nmiirnu/ cavităţii bucale trebuie completat cu inspecţia dinţilor. prezenta eventua. cît mai ales în interior. i i r n v l d l i u n m u . lil-se «ispoctul mucoasei. în jurul gurii. 'imnul gingiilor poate arăta procese inflamatorii: gingivite (uneivo prin tartru) sau gingivoragii. In < iţele nndiaco şi pulmonare sînt cianotice.voiul rădăcinilor dinţilor).i < n olcool ellllc . Dinţii cu tartru pot explica unele Upsa parţială sau totală (edentaţia) este deosebit de nocivă u Asigură masticaţia. In scarlatină. rădăcini gangrenoase sau fistule periden- • • semnifică mai întotdeauna granuloame dentare (pungi de pu. .si. obrajilor se face atît în exterior. iieplncnl apare In ungine şi furingite. i io n ic e ttv a iiH a leh 'im in H iid i ş i u ^ ii i d M i< p n ie iu d ifte r la ^i n H m a lig n a . în poliglobulii sînt roşietice. Mai adăugăm posibilitatea existenţele cenuşii care se observă în insuficienţa glandelor cortico-. buzele sînt palide. a obrajilor şi buzelor. 1 nevoie. ceea ce favole/voltarea unor boli în special la stomac. O bună masticaţie şi insalivaţia uşurează procesele de dine so petrec în stomac şi intestin.iiin c u lfl M iiv liir in u ie in llle il . m fecoloida npare In ocluziile i n i " s t i i i < ! i l e inieiioorei un dldeliUIIrfl nporo tn intoxiccili. crfll i i i l i u i v i i febrili. f(irlnnit<'.ile (boala Addison). r. i oţoxll qiave. să mănînce fără grabă. să şi-o com1 . numenul dentiţiei se referă la numărul. ml fetid (ipore in noma. Cancerul buzelor se n p i l i i aspecte proliferativ-ulceroase şi interesează mai des "'"flirt. Tratamentul simptomatic • lin l Ui r cu cel descris la stomatite. ragade (fisuri. puţind atrage in UIUM boli. forma.(imnul buzelor poate oferi date importante: ele pot fi arse.

mai mult sau mai puţin alterată: apar insomnii. — ]n toi mele cu alterarea stării generale se indică repaus la i şt admiri i . Starea gencn • v. Se manifestă prin edemaţierea şl mefiorea ţesuturilor interesate. cînd ganglionii regionali sînt măriţi şi dureroşi.. l i . Tratamentul anginelor acute este în funcţie de boala de ha/N. u/ccrm unu n Diagnosticul clinic se face prin examenul clinic (local şi Inr cliolocjia se stabileşte prin examenul frotiului faringian (cară r ohllţ|. pultui (criptice sau foliculare).2. i r congestionaţi..4. astenie. i . tu furtnvla In cară n-a «vidantlat piolelmnic . pseudomembranoase. după indicaţia modicului > i ciul. so administrează penicilina In jur de l Of H MII li pn /l. n i > ii unui regim de cruţare bogat în lichide. iar uneori febră şi altoni i •tarii generale. îngroşîndu-se. Pe suprafaţa amujdttl' 1 se evidenţiază mici puncte alburii care prin extindere formează o pi culci do culoare alburie-opalină. sucuri şi m poturi.n ducă «ceustu nu se poate efectua. Amigdalele şi vălul palatin sînt roşii. adinnn nimrexie. i i .1 tumefiate. edemati . în cazul în care angina evoluează în cadrul unei st (|<-iierale grave trebuie să ne gîndim la două boli infecţioase: scarlnl ţ. disfagie..'. sau slntein p «n ( l dci (|i <ivlt cile <i bolii. Alteori este interesat şi peretele posterior al farinţf*'1 ' M. în contrast cu aceasta prnfnţa dorsală a limbii se prezintă albă.imentc antiinflamatorii. cuiul medicamentos constă în administrarea de antlh tlcci şl im .iiigina difterică. lueta şi sil t\ | > . va face întotdeauna tratamentul etiologic. febră. Particularitatea acestei angine este roşeaţa fon Intensă şi delimitarea netă spre vălul palatin.4. necrotice sau eh <il>rese. Bolnn ucu/a dureri spontane la deglutiţie cu iradieri spre urechi. flegmonoase.n u nu apflrul l . Angina în difterie (mai ales în forma malignă a acesteia): mucdfnringiană şi amigdaliană este congestionată. apoi so continua cu admltilM mn unor antlhlotlco cu ronorbţlo tnttrzlatA. Macroscopic. dă naşti Io pseudomembrane de o grosime remarcabilă. Angina în scarlatină: amigdalele sînt mărite şi roşii.i i n . plnA co holnnvul devine afnbrll.. iar pe margini şi vîrf i roşie. Antibioticele se aleg In fuii' do n n t l l > i o < | i . care aderă foarto Iul de mucoasă încît greu poate fi desprinsă de aceasta. Ele sînt procese inflamatorii difuze care interesează lc| amicjdciliene şi zonele învecinate. ii rar se pot observa leziuni profunde ulceroase.iloriu în orice amigdalită acută) şi prin efectuarea altor explni blnloijicc. BOLILE FARINGELUI Cole mai frecvente boli ale faringelui sînt anginele acute şi nu nele cronice.. — T i . i. n i m . anginele pot fi: catarale sau edematoase. ANGINELE Anginele se manifestă prin simptome locale şi generale. vorblr» ţ l i i ş i l ă şi dureroasă. t i . care ulterior.

n ..S. reumatismul acut sau hipertensiunea arterială.. Rolul cudrvlot • inilnt'w dlfiit cjce. • tii'. . "itnările paraclinice arată creşterea V. stare de • ilc'l. pro• v« IMCO electrocardiograma mai ales în cazurile în care >i4fl mtinlcjii şi înţepături în regiunea precordială.50 g/zi asociat cu vitamina C per os 3X200 mg la zi. i'itfl perioadă poate dura cîteva săptămîni (2—4). In (înţjinele acute secundare unor boli de sistem. rămîn cu astenie. boli sanguine (scăderea globulelor mi elementelor figurate ale sîngelui). de condiţiile de mediu în care se petrece drama iroryunism) şi de eficienta tratamentului administrat. starea flirt n bolnavilor nu se reface complet. Apariţia ' n i l ! depinde de reactivitatea imunologică a persoanei care a 11 iui iicuUi. frotiul faringian. după care In i «n (vi/urilor starea generală se ameliorează şi probele bioloii In valorile fiziologice. artralgii. paloarea tenli'lnr si mucoaselor. leucocitoză cu '/Iiiolilie şi anemie moderată. leucoze acute etc. tensiunea arterială.s/c cavităţi.ntu DU trebuie privite ca nişte boli simple care trec de irehtiic atent tratate şi urmărite chiar şi după liniştirea lei'Uff. So va urmări temperatura. 4 4 1 BOLILE ESOFAGULUI ti m u llu i iu flio d ie lo r p ro c e ia p a to lo g ic e i m u ara«tni |> ioc'e> « « intlninntorll siofagton t.i |li. l ' i n t r o preparatele antiinflamatorii se preferă piranul 5X0. Itnnii'iiiul se face în contextul terapiei acestora. iar controlul temperaturii arată subfe> | l . refalee. Alteori se adaugă: transpiraţii. indispoziţie. Conduita »itn flxntfl do medici în raport cu fiecare bolnav în parte.30 g/zi mipirina 5X0. de agresivitatea microbului agresor (mai des strepmolllic). uu antibiotice. iar dacă puseurile de acutizare uerventc şi prelungite se face amigdalectomia sub protecţia de 1 otice si medicamente antiinflamatorii. să ia primele măsuri <e« ii»/n/»iif holiKivll la medicii de specialitate ori do cita |)nlolo(|lce. i laliimentul anginelor cronice urmăreşte sterilizarea acestora prin m N! i <i rea de antibiotice (penicilina). • i ta antistreptolizinelor în ser etc. huli (ilergico. mialgii. cu resorbţie lentă — Moldamina — admiindwlunţi'it asigură protecţie în marea majoritate a căzun liucnla ^1 ((irinqele pot fi sediul şi a altor boli cum or fi: i ' i i l o y . tratamentul cu antibiotice cu resorbţie întîrzlată se admi-<r/ă mai multe luni în funcţie de starea generală.H. SINDROMUL POSTANGINOS 1 i unele cazuri după trecerea fenomenelor acute de angină. •Un cn/uri însă apare una din bolile următoare: glomerulo• i utfl.

— regurgitarea esoîagiană care însemnează revenirea în gură « d l i montelor ingerate în esofag.4. — Diverticulii esofagieni sînt expansiuni sacciforme circumscri.i|. indiferent bon M şi localizarea sa predominantă. Explorarea funcţională în bolile esofagiene se face prin examenul clinic care evidenţiază sindromul esofagian. — Tumorile esoiagiene benigne (cu evoluţie favorabilă) şi malign» (cu evoluţie gravă în cazul în care nu se efectuează tratament în timp oportun).su tilo esofagului.4.•.imiiomiii dlMpapUc" comun . care prezintă acest sindrom. asociată cu dilatarea esofagului supraiacenl.. prlutf*un (M"M '!<' tiiiiptutne cunuNcuti* MI|> mmn < i < . — Achalazia cardiei este o tulburare funcţională a esofagului in ferior care este strîmtat. în cazul suspiciunii di reflux gastroesofagian se face pH-metria sucului recoltat din esol'tiy. durere şi regurgitare. Slinptomele clinice sub care evoluează aceste boli au fost grupa l o sub numele de sindromul esofagian compus din: — disfagie care însemnează înghiţire dificilă cu oprirea sau pro gresiunea prea lentă de-a lungul esofagului a bolului alimentar indife rent de consistenţa sa. cînd se poate preleva material pentru examen bioptic sau hislm dumic şi mai rar prin manometria esofagiană. după unele intervenţii pe eso fag şi în urma unor iritaţii prelungite ca urmare a refluxului de sin 1 (jcistric acid din stomac în esofag). examenul radiologie brt 11 Uit — în caz de varice cu past baritată •—. prezente mai ales în ciroza hepatică.1 nu i'imt. S'irriuu cadrelor medii este recunoaşterea sindromului esofagian şi lit'i (Irunuirea bolnavilor. • • m. fără efort de vomă.i «pol ingerate din cavitatea bucală în stomac. Tratamentul acestor boli este în sarcina medicilor de specialitntn.— Stenozele benigne ale esofagului ce pot fi congenitale sau cîştigate (după intoxicaţia cu sodă caustică.. < H puln 1. faringele şi esofagul constituit unitate funcţională care asigură transportul activ al alimentelor ţ. 4.milesla (nidtffftnt il« cauitl ţi organul la cate evoln< .stlv so manifestă prin disfagie. la medicii de spn« dalit. In încheiere subliniem că limba. — Corpii străini opriţi in esofag sînt frecvent observaţi la copil.ite. — Varicele esoiagiene sînt dilataţii ale venelor endoesofagiem 1 . — durerea esolagiană care însoţeşte disfagia şi este situată retro sternal profund. SIMPTOMELE CLINICE GENERALE ALE BOLILOR ORGANELOR DIGESTIVE DIN CAVITATEA ABDOMINALA Illfllnle de o descrii* bolile i H ( | i i i i e l o r dic|c\live din c/ivllatM abil" ffilllfllfl liu'iillniuliii ca semnele l»i ( l u m e • . Inervaţia senzitivă şi n torlo comună explică de ce afecţiunile acestui segment al tubului ţfn. esofagoscopia cu fibroscopul.

localizate In irqiumM epigastrlcă.ls (senzaţia de arsură retrosternală determinată de iritatla ului inferior de către sucul gastric acid). fiziologic.acestor boli dar cu o nuanţă care permite — la o observaţie orientarea spre organul afectat. ică(l> ' p"llo| de nilncar».ţrtfun (eliminare pe gură a conţinutului gastric). minat pe I. ! ' • i M. u l i l d i l c liber e'. sînt relativ • pi'iilru un anumit organ sau segment al tubului digestiv. deoarece rareori tulburările interesează un sin-i. Adesea crnmi mul qiistric are valori crescute. Simp-il însă. barbarisme (zgomote produse în abdomen 'M|il<ntfir<»<i gazelor în tubul digestiv şi perceptibile de la distanţă). iitdrnmul dispeptic este alcătuit din următoarele simptome: acdf/erea poftei de iruncare. care apar mal >mclntr> adesea < n piio/is şl vărsături. Aceste fenol i i . urmrtrindu-se simptomele de început ale bolii. hlpoi i •*f«n/cd se carocterize.i/a prin fenomene dureroase (l. '/nita şl noaptea (reallilndu-se i o parte din «• >> i»>iiiavl pot face ulterior ulcer tltUMleiIfll. 1 tU|ii'|>tlr gastric poate îmbrăca forma hiperstenlcă. > i l n ţ ă organele vecine. manifestărilor clinice ale sindroamelor dispeptice este se< | montul digestiv ce se află în centrul suferinţei.< •n/nţln ds plenltuM|(lu««lllt'fl pnstprniullnlfl. rît şi patologice. cît şi clinic. hdlunări abdominale. fiziopatologic. '•h'iilcă «»te carnct«rlzată prin t. emctaţii (eliminarea pe cade gaze sau de mici cantităţi de suc gastric din stolilnty. Mai tîrziu prin evoluţia bolii. de la jenă dureroasă illcn abdominală). vdr. . '« se caracterizează prin interesare pluriviscerală atît •fiere anatomic. fttjnoNlicul bolilor aparatului digestiv un rol important îl are 1 flinte. Haţieganu să descrie sindromul abdominal lornalnat fie de afecţiuni concomitente a mai multor din. '•••n/ă precizarea diagnosticului prin orientarea explorări-' " către organul respectiv. greţuri. UnlUilea funcţională a tubului digestiv se manifestă atît în 'Uloloqice. dar cu răsunet • i c mnl reprezentative sindroame dispeptice Intllnite In ii fi. abdominale (de diferite intensităţi. şi în mod deosebit anamneză care trebuie luată cu nţln. tnlhntari de scaun (diaree sau constipaţie). fie de afecţiunea unui singur organ. prin interesare directă (propagare irtto din aproape în aproape) sau prin reflexe de la distanii'tinatologla devine polimorfă şi necaracteristică pentru un 'i i o anumită boală. deoarece •Io simptome pe care le relatează bolnavul.

saţietate precoce (boln<n ia cîteva înghiţituri după care simte o jenă epigastrică şi în nipon • drul drept).simi. Un c. i b i l i i . adinamie. sosuri. uneori slăbirea în gi ţaţe. La acestea se mlnutn Nciiuic <lis|)e|)ii < • . i l ' > . intolerantă la grăsimi şl la glucide. se va face examc chimismului gastric. Se asociază fenome qenerale: astenie. Chimismul gastric arată mai des valori scăzute. examenul gastros pic şi alte examinări după nevoie pentru a se stabili diagnosticul y se «plică tratamentul potrivit în timp util. Sindromul dispeptic biiio-duodenal constituie o intricare în li o iii* diomiil biliar şi cel duodenal. în spo< Icimblii) şi examenul radiologie baritat cu atenţie deosebită asup eventualei staze duodenale. i . examenul radiologie baritat. iritabilitate. Examlm nlc piiraclinice ce trebuie efectuate sînt: examenul radiologie cu sul •. ce survin la cîteva ore după masă. Bolnavii. greţuri. staza duodenală. ni boli digestive sau chiar extradigestive (afecţiuni genitale la femei). trebuie dispensarizat. jenă din roasă în hipocondrul drept sau chiar colică (durere abdominală vii lenta) în hipocondrul drept. Bolile mai frecvente care pot evolua acest sindrom sînt parazitozele duodeno-biliare. scăderea din greutate şi forţe fizice. malformaţiile congenitale ale veziculei biliare.Iiirilă de contrast a veziculei biliare şi al căilor biliare (colecistogrnh i-olecislocolangiografia). Orice bolnav care prezintă una din aceste foi de dispepsie. Investigaţiile care trebuie efectuate în aceste situaţii sli sondajul duodenal (pentru decelarea unor paraziţi duodenali. examenul radiologie baritat gastro-duodenal vniddjul duodenal. observat clinic. mai ales femeile. scaune abundent* lurloav. dischineziilo hi l i . apar greţuri şi imposibilitatea de a continua masa. constă din balonări postprandiale. intoleranţă alimentară ohlivâ (la grăsimi. tegumente subţiri şi uscate. — Formele mixte se manifestă prin simptomele intricate din foi hlpor. uneori subicter sau subfebrilităţi. b o < | . mm licări umorale de tipul tetaniei. mai rar alte boli blllaif -ui ale căilor biliare. Sindromul dispeptic duodenal a fost descoperit de L Hatieganu. flancul sttng sau loiiilxnrt «Ung. vărsături şi intoleranţă alimentară absolută. sînt irascil şi anxioşi. iiipocondnil stîiu). i i < in (jiă. procesele inflamatorii ale căilor biliare. durere spontană sau provocată In pttrloinbilicnin u i i ( | . Bolile care evoluează cu acest sindrom sînt: lltl«u*> biliară.şi hipostenică. «par crize violente manifestate prin dureri în hipocondrul drept. Sindromul dispeptic biliar se caracterizează prin balonări postprn dialc. ţi turi. adică distensia stomacului prin gaze).fltrofagle (stare morbidă caracterizată prin înghiţirea de aer odatii saliva. diagnosticul de sinrli dispoplic fiind numai unul de început.u c . El survine în boli concomitente cile duh» deliului şi cailor biliare. conserve).i . Sindromul dispeptic pancreatlc constă în semne generale: slăbiri*'* iddliv bruscci din (jreulate şi forţe fizice. ce determină a< gastrla. clnd bolnavul vorbeşte sau cînd mănîncă. oboseală la eforturi ll/h • mici. i n l . gust amar.

i duodenală sau în visceroptoza generaliNKIIS (ji. flatulenţă şi scaune mai frecvente. unde ie nbilninenului superior şi proeminenţa celui Inii» un mal m nulreşto: poziţia şi forma ombilicului.1 In s t . sarcină înaintată (modificare fizioasimetrică a abdomenului. La eonii i « < i <icestor alimente survine o senzaţie de agitaţie. i / . lapte. tispoo ţ| < . sau pancreatice.nrsistematizate şi intricate care denotă afectarea con-.'. .ni tu urma sarcinilor şl la 1 • Hmtlc. în stingă. La acestea • ' î l ntliujă fenomene generale: ameţeli postprandiale cu accentuare hlinh. . dureri difuze • mlmilc. in. borborisme şi scaune diareice. i c d dreaptă ce survine la 6—8 ore după masă (cu exacerbare îl de mers).nu.mu MI u l radiologie baritat al tractului digestiv este obligatoriu.r/. meteorism (distensia intestinelor prin ivarlnno sau uterine. 1 "iul dispeptic interdigestiv constă într-un complex de simp-.u . meteorism.Plndromul dispeptic jejunal evoluează cu o „dispepsie gazoasă" ce minctorizează prin intoleranţă la alimentele lichide dulci. i l superior şi vergoturllo (atrol . Aceste fenomene apar mai ales la persoane cu sto-i| npciiit pentru ulcer duodenal. Se începe cu examenul de ansamblu al n pun inspecţie urmată de palpaţia. dulIfl concentrate. subfebri-.pi 1 ' 11.mm: dureroase).'ii ilc posturale (ridicarea din poziţia de decubit şi liniştirea lor ' / . alimente bogate în celuloză şi sosuri. i i ' . scaune mai frecvente cu produse patologice: mu "i • i sînge. Indionml dispeptic ileocecal se caracterizează prin jenă dureroasă l i . •ml obiectiv al întregului organism şi al abdomenului in speefi'chmt metodic.'iiliMlcle voncctazii (dilataţii venoaso) mal In ' i .ilidomon). • m . Diagnosticul .rt prin examenul obiectiv şi examinări paraclinice. /leu dhthală a abdomenului se constată în obezitate.1 po. .ivitaţional a organelor abdominale).ili i n. l i n i culcată).ipoi albe-sldefil.1 i. i i i"vu violticiM. ' M i l e şi fenomene generale: astenie. i j n l i i l K l o m i i i..\ . apare febră n« (M . /. supe. ascltă 'inimi peritoneală). i//n/Hi/d a abdomenului (în formă de luntre) sau ex« . Starea generală este adesea alterată. mai ales matinalei |iil .: . cefalee. • l i c i .cu ţesut celular gri< . i oh. •K i'IltP HtuU' ' "l ( I u •\ hlniţla• • '. se evidenţiază In pnllco. percuţia şi auscultaţia ' î m i I O I I I I M abdomenului poate să fie cea obişnuită sau poate iimilillcdri patologice.. do oblcol 1. anemie. «lumini rectosigmoidian constă în dureri în etajul abdominal inml . mai multor segmente ale aparatului digestiv. .

cardiacă.r. deoarece ole pot surveni In nlncţliini gastrice. /:V/eme7e la pleoape. sau existenţa unor puncte sensibile. elastic. so evi denţiază silenţiu (linişte absolută). torace pol indica o afectlutlf lic| Millc<1 cronică progresiva.S7( %/u/e/e vasculare pe faţă. Abdomenul sensibil şi tare „ca de lemn". părţi dcclive indică cel mai < l < .. cxtragastricc şi chior ox 11 «digestive. nlo( ţiuno renală.srt/i/r//e Impun o Inrgft investigaţie. hipotensiune arterială şi tahictuiliIn CMIO so evidenţiază o faţă suptă. în aceste cazuri este vorba de o urgenţă mcdlrnchirurgicală. mărinm si consistenţă a ficatului sau splinei. I în cadrul ansamblului examenului clinic. care sînt apoi verificate prin puncţie exploratull« (şi eventual evacuatorie) abdominală (paracenteză). existenţa unor zone împăstato 9! . precedat de o durem nuiro abdominală este determinat de perforaţia unui organ cavitar şi <!• irltciţia peritoneului. Ea se efectuează cu o mînă sau bimanual. în condiţii patologice se pot evidenţia modificări de formă. consemnate în foaia de observaţie şi n»« Icnite medicului.sensibilo. Mxamonul clinic permite evidenţierea unor simptome de maro vrtIonic pentru diagnostic: Dureri accentuate abdo minale la un bolnav cu alterarea |>i lumii! n stării generale. Toate modificările palo* logico trebuie bine localizate.V'(Jr. Tegumente/e şi mucoasele palide trebuie să îndemne la c . speriată. Prin percuţie se culeg primele date asupra existon« Jci lichidului ascitic.ono sensibile. postoperator sau în peritonite. In ilousul paralitic (suspendarea tranzitului de materii fecale şi (jfi/«<) curo survine după colici renale. Percuţia oferă mai al es date asupra ariei organelor parenchiiiift» to.Palparea urmăreşte să verifice datele obţinute prin ispectie şi srt depisteze eventualele modificări ale organelor abdominale. frunte. Subicterul sau icterul este aproape întotdeauna semnul un nli'c(iiini hepatice. Auscultaţia abdomenului oferă date utile dacă acestea se interpr»» IIM /. ochii înfundaţi în ortul' ((lobii oculari hipotoni şi vocea slabă înclină diagnosticul spre o peni nllfl (iciitd. zgomote hidroaerice puternice (borborismo) se percep în enterocolite şi colonul iritabil. Astfel în condiţii fi/. In condiţii fiziologice abdomenul este suplu.il> < l c (|nstropnln mute .lt>« loyko la auscultaţia abdomenului se percep cîteva zgomote hidroaerlc». .vdUjr//r> In afecţiunile gastrici' pol li de dourt loliiri: a) <•«!«« i nrn Hiirvln Imedint postpimulml şl conţin resturi alInienUue din alt ntttt)t010 lnţ|ernle Innlnte sini <lctcimln. puncte snu /. V'df. hepatică sau sînt determinate de carcnţn piotoinico. gambe. fără neregulii uluiţi şi fără puncte sensibile. cu febră. Inspecţia regiunii anale şi tuşeul rectal (atunci cînd anamneză lll* d iert o suferinţă a regiunii ano-recto-sigmoidiene) încheie examenul obiectiv al aparatului digestiv.c: ficat şi splină. u i i im unor microhemoragii cu sediu la nivelul tubului digestiv. .

. <'ifi. . . melenă. lipntimic. Insoţlla Uu yrvtutl. SIMPTOME CLINICE CE INDICA O URGENŢA MEDICO-CHIRURGICALA ABDOMINALA "i «iMiprii simptomelor care pot indica urgenţe.b) vărnnţin resturi alimentare din alimente ingerate cu mai multe denotă o insuficienţă cronică de evacuare. snhf(>brilităţi. dupA Im hini'tii r |uu. mai des stenoză imliî. vărsăturile se produc fără greaţă şi fără efortul vom A.n diaree). puroi.N i i p i < i l < i t < i <il)domenului).. •u| rullcll vc/l< ul. cu suspendarea tranzitului do un ( r » v i ' i i l i i ( i l miros focaloid) conduc spre diagnosticul do IhinlA. 1 <ul liomoruqli-l (llqostlvr: persoane cu *inl«'( («dcnlc nlcehii|inll( c. i u . la care (••îmi. i i ( > musculară. Vărsăturile descrise pînă acum sînt pre« iipatrt.in> luu'. Se va controla dacă văr( I n produse patologice: sînge.A. p. I n l i K drdio şi leucocitoză. unoori cu greaţă.c. l|| irt(U> ( i n .. ai( i atra-' i . i r c i n i i oxtrauterine.. n r. vaisatuil. De asemenea vărsături se la-• cursul sarcinei. i H mure tu fosa iliacă dreaptă (mai ales la bolnavii tineri.. unsori .MH-/. atonie sau ptoză gastrică avansată.. i i . 1 < i l n (lli|i'slivc).. cu sensibilitate la palpare In .ilc'inc/.(ii nuile) iau i i'xpuse se reţine că simptomele subiective completat* • i i v o (unoori foarte sărace) trebuie atent analizate..i'ir.A.ilci.. Pentru aceste motive n* i nsupra caracterului vărsăturilor. corpi străini.1 . para4 1 '. mul.. liciii. vărsături. descrisă ca i i i l i p l In <il)domen.o ce survin în cadrul unei afecţiuni gastrice acute.l«»). In ItlpiKondiiil dicpt.iini. liipiili-nsiiinr mlo-| iu< i uldps. cu luidicic In spntti yl umăpinioitllal).i. n p i n in măloarelor aspecte: '•«unul perforaţiei: se manifestă cu durere vie. trebuie sd otragfl nlontla Ini urnii' ' . mclciic'i siiu .. .. In afecţiunile cerebrale ca tabesul (sifilisul nervos) i i<it'l>rale. ntli'M'M i u . la palpare „abdomen de lemn". Aceste urgenţe necesită trimiterea imediată a bolit' ll r/c asistenţă medicală calificată...inilicli'. căci "! <|c'i)l<' (apendicită acută. .uc: i h i K ' i o pnroxisli* <i după cnio(ll. sînt vărsături incoercibile. <|iA'.r//e în afecţiuni extragastrice pot apărea în apendicită '//un In afecţiuni extradigestive se constată în boli ale sfeIn fomei şi unele boli renale. t iilidoinliidle difuze (eventual cu perceperea mişcărilor i » .. i | i . perforaţia ulcerului. care vor hotărî asuilut yi <t tratamentului chirurgical (întîrzierea duce inei> ii'ci bolnavului)...

Kondajul gastric. Ic nii'. colecistită acută.i pauzei secretorii de acid clorhidric liber între orele 23 ţi diinliir.i p s. se recoltează suc gastric din l fi l 'i i n i i i i i l c . alergii digestive acute. după o masă copioasă. în care intervenţia chirurgicală este contraindicată. Se intubează sonda. alcool. virusuri.Icter şl febră. l . Dacă acidul clorhiclrlr li i". vis r i < 'c esofagiene etc.0 | i '. semnifică o hiperchinezie biliară. mi.strlcA nvan. f) Sindromul pancreatitei acute ulceronecrotice hemoragice:durere marc. substanţe toxice. ie h nocturn cu intubare la ora 19 şi extragerea sucului gastric din In o i a i n ml Iu 7 dimineaţa. constituie starea discretorie. „în bară".4. Fibroesofagoscopia poate decoln diluleiţii esofagiene. compresii extraesofagiene. indiclnd pllnilcfl.6. drojdii! do colon" iu cancerul gaitrlc nvnniati . g) Sindromul colicii din toxiinfecţiile alimentare:apare după ingosl i < i de ciuperci. fiind posibile accidente hlstmnin unii liiHiilInlco) şl se recoltează suc gastric din 15 în 15 minute.iţa. litiazfl lilllara etc. ln> ! nuna). cu simptome du coltips. timp de 2 or«i cnli iilivi/a ('(înlitiitea de ncid clorhidric în miliechivalenţi pe oră (mEq/orH). care pledează pentru ul> duodenul. diverticuli.. Stomacul se explorează prin examen radiologie cu suspensie bath ttitfi (dimineaţa pe nemîncate) . ciuperci) sau se pot face prelevări pentru examen hislologic sau histochimic. Ele constituie aşa-zisul abdn* înrn acut medical.Sucii/ f/av/rJc ponte arătu: irstuil nlliuciilnrti iicdlgoruto după 24 de ore. evonluni cu litiază biliară. 4..04 UMI po ky corp sau insulina 10 U (cu atenţie.'. . apoi se examinează chimismul.• gastrofibroscopia permite prelevarea fls Irsut pontru biopsie. In condiţii fiziologice cantitatea de acid clorhidrc estt» • '^. ptozA «nu atonU< gn. inlo» xicuţia cu plumb. cercetarea sucului gastric obţinut prin intubm iiini. l>lltnutrie în refluxul de acid gastric. EXPLORĂRI PARACLINICE IN BOLILE APARATULUI DIGESTIV Cavitatea bucală: se pot recolta secreţii pentru examen biologii (microbi.irindu-se: aspectul. în abdomenul superior şi meteorism la un obez. ilnpit care se extrage sucul gastric din 15 în 15 minute (4 — 8 probe).Somfa/uJ pcnfru obţinerea excitaţiei maxime: se administrează 0.cnt se administrează un excitant al secreţiei gastrice (cofeină. tumori. timp de o oră. alimente alterate. cantitatea şi chimismul gastric.<|/oi<l| valorile cresc mult în ulcerul duodenal.satăi t d<« . Esofagul se explorează prin examen radiologie cu pastă baritatâ. etilic. h) Colici abdominale în boli întîlnite mai rar: porfiria acută.

Inmlilll (pn r o/l 1 1 unlcolulnil diiodcno-coIndO" iiiţ)hlluln. După intubare în duoden se obţine. elementele figurate din bllH ie pot llzn. bila A »l\nia): un nmestec de bilă din coledoc cu suc duodenal (galbentt. îngroşate In "i trofice). se face examen radiologie prin care ie miMiloi)/ • « liinpnl scurs pîn3 la apariţia bilei B şi sS notozo slmptomelo l in i un sulfatului de magneziu. urilor mucoasei (şterse în gastrite atrofice. conformaţii anormale ale liteiin/o. defecte de umplere (lacune) în tumori (cancer. i ( l nun •>! ••!• pun mult mal greu tn ovIdonţS). 'iln \'f'/ili'iil<irO) mai închisă. Ml *»t» explorează prin examen radiologie baritat şi sondaj '*» Mlliiră şl căile biliare se examinează prin sonda] duodenal i nil Iţi. limpede. Se examinează apoi după n nprecia tranzitul intestinal în ansamblul său. M-rn (nml ttr/. După bila n. l cliimismului gastric cu valori mari ale acidităţilor legato IM ncidului clorhidric liber se va face reacţia Uîielmann pe/î-•M'd acidului lactic în sucul gastric. Dacă • • U N In nmpula rectală se poate aprecia ca fiind un tran'i s . Ctml nu NO ol)ţliu< hlln (dNlgurtndu-Rf . ulcor •ritul.lomonto flţjurnto. ni/ radiologie baritat. Bolnavul ingeră suspensia de sulfat in pormite urmărirea tranzitului esofagian. iK'B se evldontln/rt leucocllo (uneori plncnrdo). ilii|if) administrarea de sulfat de magneziu 33% (20 — 40 ml) cHlduţ. iar dacă ţi persistă şi după 48 de ore arată un tranzit încetinit. iiilnttta de b!18 scursa. stomac mult mărit în stenoza pilol de comportare al peristaltismului şi permeabilitatea pilone elimină din stomac în 2 — 4 ore. prezent mai ales în can-NIIU în procesele fermentative gastrice.). în conţi I «o poate alimenta normal. plus de bariu (imagine de nişă). idtmţiază bariu în stomac după 8 ore semnifică o insu!• Uni o. mediogastrice. cu sîngo (posibile miri traumatisme iau 1 M| rupulul pancreasului). so obţin» c i x uiinsrutS după culoarea sa galbenă-aurie.M evacuat total indică un tranzit accelerat. Persistenţa bariului după Hftlfi o insuficienţă evacuatorie gastrică (spasm piloric. .i ' roşu sau striuri sanguine (gastrite hemoragice.lu. varice gastro-esofagiene rupte etc. bila M vn <• vn iniliiiu(|n si so vn exnmlnn In mlcroMrop ledlmantul • •n nu coiitlno o. în primul timp. brună. secreţia gastrică. '/ nu'iltl: ululmii'n sondei Sn duoden (prin administrarea de Inpte. limpede. stai l Du pa ingestia bariului se poate administra o supă stre• şl so cercetează tranzitul bariului la l — 2 — 4 ore (penii b(lro) şi după 8 ore (pentru intestinul gros).• •> iul macroscoplc al bilei: llmpedo tn condiţii fiziologicei cu nn-vo/lnilare). alin cnxurl mai rare.

Se pocite Idee şi cx.i dnlfi).imcilor la nivelul colonului. deuolci tran/il . zilnic. Nu se va uita urmărirea toleranţei bolnavului la |m|. tuccr/.i mcntescibil. 4. produse patologice (mucus.). tiu Orc Indu-se aparatul dlge. Colangiocolecistograîia este metoda radiologică de vizualizare ti veziculei biliare şi a căii biliare principale (hepatocoledoc) prin admlnislrarea endovenoasă a substanţei de contrast. se pol (>|e< l u a puilo' (In «fnil. spasm oddi<m etc. Se urmăreşte ritmul scaun | In mod normal. EXAMENUL COPROLOGIC Se Idee obligatoriu pentru orice suferinţă a organelor digesl i din ncesl motiv îl prezentăm mai pe larg.simptomelo care apar în legătură cu scaunul (tenesme etc. purgaţie. siii(|e. Clolecistografia este metoda radiologică prin care se vizualizea'/rt ve/icula biliară prin intermediul unei substanţe de contrast (pe ba/fl do iod). cu ajutorul fibrocolonoscopului. < UUiteo (circa 220 g). [rigoscopia este examinarea radiologică cu substanţa baritată In liodusft prin clismă după o prealabilă pregătire similară cu cea dlli i n|e< islngrafie. ce explorează anusul si rectul inferior pe distanţă de 12 cm. Anuscopia. stenoză a sfincterului Oddi. paraziţi vizibili cu ochiul liber sau la microv unde se pol ţjîisi ouă de paraziţi. înaintu de rtidiografie.ă următoarele examinări: inspecţia regiunii anale. forma (do cîrnat). . Colecistografia negativă însemnează lipsa de vizualizare a veziculei biliare. mirosul (de putreln lermenlaţie). In cazul sindromului rectosigmoidian se e/ee.sllv eu unele ollmenle şi urmMrlN . (lei i dldiee. înainte de expunerea filmului radiografie. l'ie/eniii di> produse |i. Pre/> resiui Hor <iliinenl(ire. indică o hipotonie veziculară. sigmei şi colonului. adminstrare de cărbune absorbant de gaze. de culoare neagrfl. a ampu lej rectale. Se | x ui le (lo/ci ennlilttten de resturi alimentare. — O cantitate mare de bilă care vine încet. pi Ntl)i|e).1.4. tuşeul rcclnl (constă în palparea rectului cu indexul îmbrăcat în mănuşă lubrifialA). care se poate administra pe cale orală cu 12—16 ore. cu 20—30 min.Insă că oliva este în duoden) este posibil un obstacol coledocian ( I I tiu/ă. infi. Rectoscopia constă în examinarea rectului pînă la 25 cm cu njll torul unui aparat numit rectoscop. clisme înalto »l nclministrarea de triferment). eventualele resturi alimentare. fără mueus.iiiienul chimie al scaunului. culoarea (galbenă închisă).6.). « ntft (pcisloasrt). cancer al ampulei Vater.. Cadrelor medii le revine sarcina pregătirii bolnavilor astfel încît intestinul i» nu aibă gaze.ilolo(jice în scaun: inueus în cantitate n> şl puioi denotd un pro< i-. eventual două scaune pe zi sau la două 7. care împiedică o bună interpretare (pregătirea constă în regim nuli l < . l'ibrocolonoscopia este o examinare mai recent introdusă. examen cu ajutorul anuscopului. Colonul şi rectul. puroi. mai ales dacă bolnavul simte o uşui'iiro după evacuarea acesteia.utelnial ItllfNlliml.

îl (/c acid clorhidric (aclorhidria) se manifestă coprololn 1 1<. paralel cu 't|i<'.n ca de '. c o n * i < ltt*I I : ' I I rniK't't.c pe ( . im In iicmor<Kjii superioare sau după consum do HHIM'i de Ic-qumo (spnnnc) în cantitate mare.1 u n d rndoet. Acest regim cuprinde toate principiile HI i l i < origine animală.o» In p. t Mim joNcoplr. indiferent de forma pe care o tmlii'n/. | i < e . iidininisli . i microscopic poate arăta deficitul de digestie şi. .incTeatita cronică. i l c . pentru a pune aparatul digestiv în diferite situaţii 'In i nli'«i depista deficienţa digestivă. in A n llM < > . cu "Knminări cu izotopi radioactivi). f . ihfi tu coz de putrefacţie sau după consum imirn li'iul itH . dar variabil In lunrţl* da cantitatea d« . urmînd ca în ziua a 3-a — Mc/iscaunul care este analizat la laborator prin preparat nativ ţi ••ulmlnnle ce evidenţiază mai uşor resturile alimentare: amidonul tu • t i u cu soluţie Lugol. » .i d< bariu. ic ( i i i n d i M . . indirect. n ln n c . coprologic. cu margini ascuţite şi cu striaţii ii lînnsvcrsale.d acestora pe cale rectală (încărcarea cu grăsimi.i ( ! < • l. n u l i i ! normal este brună datorită stercobilinei (un de-!/ nglr poato avea următoarele culori: iu in diaree sau în fermentaţie.musculare lungi. i l c orulă. înainte de a prezenta aspectul cîtorva tipuri 1 . iar grăsimile în galben cu Sudan III. îl hlliur so pune în evidenţă prin prezenţa acizilor graşi ^in/Uni intestinal accelerat prin resturi alimentare nedigc-»n|fi piixlusolor patologice în scaun. < > x < n t i > d e c a p r ă (» c h lb a lf l) MK n .tosut muscular cu structura păstrată datorită lipsei ' U d ilorliidric asupra ţesutului conjunctiv dintre fibrele îl iHiiicicatic se evidenţiază — pe lîngă prezenţa graşiUliu. coapte).<mtoniruvi. NllIctUI l l c < l . i IM i f i | i m lactat hidric. .••ni.l arest regim timp de 3 — 4 zile. Se administrează bolnavului timp do rlli'va iiimplrt (Schmidt-Strassburger). n m intim aspectul scaunului fiziologic. cît şi vegetală) şi sub toate formele de pregflil|ili>.

se evidenţiază o pastă amorfă formată din resturile alimentare digerate. amidon intra. grăsos. în hemoragii găsim de asemenea sînge în scaun. fie spontan. Examenul microscopic. reacţia uşor acidă. Pentru evidenţierea paraziţilor există şi metode de concentrare prin caro cicoştia se pun mai uşor în evidenţă. microscopic este bogat în grăsimi sub formă de picături. ulcerul gastric şl minerul gostnr. Reacţia scaunului patologic: — este acidă cînd domină fermentaţia. cu miros (icid.' 11 Ic.fără miros în holeră şi diareele nervoase. lixtinwnul coprologic trebuie efectuat imediat după emisie pentru d nu «e altera produsele patologice (autoliză) şi pentru a surprinde para•/.cu miros de putrefacţie cînd domină putrefacţia. Prin acost examen se urmăreşte infestaţia în mod deosebit la copii (nproxiniuliv 80o/0 din copii au paraziţi. sifilisul y.— cu miros de fermentaţie cînd domină fermentaţia. puroi. studiindu-se flora microbiană şi antibiograma. — Scaunul panereatic (de insuficienţă panereatică): voluminos. . Tipuri de scaun patologice: — Scaun cu fermentaţie: culoare galbenă deschis.foarte fetid în colite ulcerioase.şi exlracelular. . fie după o purgaţie.Iţll Jm'd vii (cînd se pot identifica uşor datorită mişcărilor de care sînt iinltntill). microbi intestinali (nepalogeni). Mult mol rnr sui vin tuberculoza gastrică. intim amestecate cu •somnul. Pentru aceasta se recoltează scaunul în mod steril. dar este roşunililiint. cancer de colon sau rect. l xamcnul coprologic pentru paraziţi se face recoltînd scaun. 4. Patologic. polipii şl nlto tumoti <|ir. aerat. scaunul se modifică în funcţie de tipul de suferinţă cînd poiiln apare mucus. mai ales în mediul rural). după care se examinează imediat ia microscop. microscopic: floră iodofilă. lu cios. substanţe secretate de intestin sau glandele anexe. — Scaun cu putrefacţie: culoare brună închis. celule epiteliale descuamate. — Scaunul din rectocolita hemoragică se caracterizează prin pre/enlci produselor patologice: mucus.— este alcalină cînd domină putrefacţia. în vase •pocUili'. sînge. Fiziologic. reacţia alcalină. Coprocultura este examinarea făcută pentru evidenţierea microbilor In scmin. acoperind materiile fecale.7. produse ale digestiei microbiene. . microscopic: fibre musculare digerate sau parţial digerate. miros de putrefacţie.4. Reacţia este uşor alcalină sau neutră în mod fiziologic. BOLILE STOMACULUI Şl DUODENULUI (vio mal frecvente boli nle stonuirului sînt: gastrita.trlro.Mirosul scaunului patologic poate fi: . puroi. sînge etc.

Intoxicaţiile endogene: insuficienţa renală cronică..i . uncie boli alergice pot evolua cu manifestări gastrice (alergia MM. piper. liipolenslunc). butazolidina. (sodă ' i sau acizi concentraţi (acidul acetic) care determină gastritelo traumatisme ale mucoasei gastrice prin substanţe caustice ele. intoxicaţii alimentare (cu alimente alterate) sau cu ciuperci rxee.' n i . ţuică). gripa.4.iiidioni dispeptic hipo. greţuri.. ic ca primitive sau sînt secundare altor boli. llinlxi !n-hnloun Idiihi. piran. similar evoluează şi gastropatia din cai i Ic vitamina PP. . prea prăjite. . pentru mucoasa gastrică.ft cu modificări ale secreţiei de suc gastric şi ale chimismului uir din punct de vedere clinic se manifestă ca un sindrom dllilpostenic. preparate de cortizon. polipi gastrici şi aclorn-lractară la histamină). tipul de secreMldm-poptică şi morfopatologia gastritei. Ele >/. f/i r< / .4. 1 .(i altor. hiperstenic sau mixt cu evoluţie acută sau cronică. GASTRITELE Nlul procese inflamatorii ale stomacului ce interesează mucoaia > şi în diferite grade celelalte straturi ale peretelui gastric. («volulnd MI ! d. muştar. sau greu digerabile.vuf alimentar cu alimente prea grase.lce).unciiul ol)lc( l l v (>vi(U>ntio/... • cron/cc. iritante. f/i inunde acute (din intoxicaţiile acute cu substanţe caustice. manifestările clinice sînt zgomoi'olimvii acuză dureri mari în regiunea epigastrică..M. mi cu manifestări gastrice).fumatul (mai ales pe nemîncate şi în can-i iiînri). fenomenele clinice sînt m . vări nu. nerespectarea rlt-ilui circadiene — alimentaţia la ore neregulate. abuz de condimente (ardei. determină gastropatii cronice datorită fclimlnnili unor substanţe toxice.1 evoluează cu atrofia mucoasei gastrice. salicilaţl. . B.hipc'rsteru ni mixt. . comportament alimentar deficitar (consum de alimente prea «nu prea calde. (•(jron/e de vitamine: vitamina B 12 (gastropatia din anemia bier. abuz de medicaaspirina. diabetul zal i Decompensat metabolic. sau în cantităţi mari no o (jaslropatie acută trecătoare care se rezolvă prin regim de > Diplomele clinice sînt în funcţie de forma clinică. ceapă. C. usturoi). hduturi alcoolice (mai ales cele concentrate: coniac. i i t t i t o «pont'inft «l ifl inia» In ici|iinii>(i cpUpi i t l c ă şl tu I n i i M i i n i nii . i ologia gastritelor este complexă: i r i laţ ii ale mucoasei gastrice cauzate de alimente insuficient ! ' • în cavitatea bucală prin lipsa danturii sau prin tahifagie (mîn-pcde). I • n ((«'iiorale. huli inlecţioase: febra tifoidă. ti'(| iimcnte uscnl. • «mi toxiinfccţii alimentare). conicei şi pe nemîncate. tahicardie. «linoliiiidil <i stării generale (febră. une<(/<'. i i atenuate.7. hepatita virală etc. .1.determină tulburări hidroelectrolitice şi flcido-ba/.I K . i «Ini !• de colaps.

In /oMiir/e cu /i/pe/r/oi/in/r/c se vor «u li ii in i . lipsite < ! < ' coiulimente. Cîastroscopia (cu gastroscopul sau mai recent cu axofibroscopul) i i d i u e informaţii asupra mucoasei gastrice şi a eventualelor procese IMtolotjice endogastrice.Chimismul gastric se cercetează numai în formele cronice şi poate Viilori normale (normoclorhidrie): 2+2 mEq/1 şi oră.1 moi. /camă de orez. Reţjimul dietetic este de mare importanţă: în primele două zile nu m» va mlminislra nici un aliment pentru a pune în repaus mucoasa gasIrU'ft. dimpolnv.i. să nu fi trecut mai mult de 4—6 ore de la ingerarea toxicului. tonus.l ra m. supă de făinoase. neregulate. Tratamentul cel mai eficace este cel preventiv şi se referă la evitnrea lut lorilor care determină gastropatiile. Evoluţia şi prognosticul sînt în funcţie de boala de bază. mai mici (hipoclorhidrie) decît valorile considerate Il/loloţjicc. (i. de precorltnle. snu se va administra ceai amar. i l i i p d necesităţi. mai mari [hlperclorhidrie). cu legumele In tniinfl do plh'inl.. plini. Tratamentul curativ este In lunrţie de forma clinică şi secretorie a gastropatiei. ale mucoasei gastrice pentru examen bioptic sau histo• lumic ridică mai mult valoarea acestei examinări. Holul cadrelor medii este de a pregăti psihologic bolnavii pentru aceste exaî n l i i A i i . apoi se va trece la administrarea dn nllmenle de cruţare: pîine prăjită. radiologie se pot evidenţia modiln rui morfologice (pliuri îngroşate. «oii. reduse In celulo/A. sil nu prezinte ulceraţii esofagiene sau gastrice (aşa cum se tiiMniplil în gastrita acută din intoxicaţia cu sodă caustică). a evacuării gastrice şi a evenI milelor procese morfopatologice gastrice. ceai semiîndul( I I . Examenul radiologie barltat se efectuează numai în formele cronice >i (M relaţii asupra mucoasei gastrice.prâjitA. pliuri hipotrofice).de morcovi.istrllele cronice: Tr<ilamenlul va fi în funcţie de forma etiolo(|U A 9! lipul de secreţie n acidului clorhidric. Prelevarea de material din diferitele segmente. Gastrita acută necesită un tratament de urgenţă: evacuarea con( i i u i l u l n i stomacului de preferinţă prin spălătură gastrică şi respectînd conţi ((indicaţiile acestora: bolnavul să fie în stare de cunoştinţă. (' (iinr h. <lnr In ('(înliUite loială cil mai mare. anastomozate sau. In afară de semnele funcImiidle (secreţie. peristaltism).nIA. sa nu prezinte stricturi esofagiene. brînză da . Uneori se constată aclorhidrie. 011. cu linguriţa la mici intervale. In (|(islrilele acute cu pierderi mari de lichide se face reechilibrarea lililiuch'Ctmlitică şi acidobazică şi se administrează după nevoie ana-/!'/)//('(• si eventual antibiotice. TrepUil se va trece la alimentaţia completă. Prin gargarizare sau tamponare cu soluţie anestezică a faringelui se facilili'ir/rt examenul gastroscopic.isc fracţionate şl tll î n n t i l n l e mied. apoi brînză proaspătă de vaci şl cnriie luirlil.i tratamentului şi de posibilităţile pe care le are bolnavul de a i («specia indicaţiile medicale.

vo/on/ord constft tn apnriţin dureriloi l .nu ului sau duodenului./oamr ilureroaaă". aguridă. ape cloruro-sodice. în majoritatea cazurilor umil pi'-/. Se contraindică consumarea de băuturi alcoolice şi fumatul (imil M» po nemîncate). VllI lllC ) a.eficienţă. sezonieră şi de elort.onţa unei ulceraţii.e vor indica ape care să stimuleze secreţia gastrică..'l sAptnmlnl. (iastropatiile hiperacide beneficiază de balneofizioterapio cu "in. < l u i e i e < i . nnuol sau periodic. borşuri. Sîngeorz.«H. Instnd unii mu liberi.4. situată pe duodon S8U imune. Tratamentul balnear (crenoterapie) este indicat în afara perioade-'t <le activitate. unele izvoare din Slănic-Moldova). uşor condimentată. Boala se caracterizează.i l n ulceroasă se caracterizează mortclogic.mirt complicaţii. Carnea • ponto administra la grătar. agrişe. printr-un sindrom dîspeptic dureros sistcmatl-' ce /e.s/H-cfd periodicitatea alimentară.ipnre noaptea. 4. Ai|MU't clinic. i începutul iivi'ill y| toninnel. l't-riodicitatea (sau ritmicitatea) alimentară constă în apariţia i l l « > r pe nemîncate şi liniştirea lor după mîncare. Sînt indicate: ape alcaline (BodocM. dar totdeauna trebuie să fie bine coaptă. la 3—4 ore după alimentaţie (cluiero tardiv. Pîinea va fi neagră nu Ni-mialbă. / i nise.DUODEN AL li". deci ape car-. foarte rar mai multe. vorbim de ulcer gastric sau duodenal. Se folosesc apele minerale alcaline sau alcalino-tendininistrate cu l 1/2 ore înainte de masă.7. eventual uşor încălzite ii <i olimina bioxidul de carbon. (iastropatiile hipoacide beneficiază de asemenea de crenotera•.. puţin concentrate şi apele mixte (Bor-Stolceni. M Indicaţia medicului se administrează pansamente gastrice. .sau aclorhidrie se vor administra alimente oxcii l i l o «Io secreţiei clorhidropeptice: bulion de carne. P«M iliiroronNo NO nieii(lno 2 . In cazul " i u l duodenal durorea aparo la 5—6 oro după masă mul conţinu•. în larmele cu.. extrem de rar în porţiunea inferioară a esofagului sau fn l ludului digestiv. Se va face traiiniMit substitutiv cu acid clorhidric (betacid sau preparate similare). ape alcalino-feroase (Sîngeorz. i n <'/. Malnaş). Observaţia atentă i i n l ră localizarea gastrică a ulceraţiei în porţiunea verticală a stoi i i n (deci mai aproape de cardia) evoluează cu dureri care apar l oro după alimentaţie (durere precoce).i ) . în timp ce In ulcerul •l In i o ( | i n i H ' < i anlro-pilorică (deci mai aproape do duoden) durerea unii Inidivn. După cum localizarea ulceraţiei este la nivolul . Valea Ciungetului. înde porlondolo l nu ar0 nici un lei di* ne u/o. ciorbe > i l l i < cu zeamă de lămîie. după ora 24 şi se culmea/M după all/'«T/(H//c//(j/e(/ .2. BOALA ULCEROASA ULCERUL GASTRO. prune verzi. hipo.icului este ovac'uat şi creează senzaţia do . în faza ei dezvoltată.. oţet.

Acidul clorhidric liber este prezent şi în tnnpul nopţii constituind ceea ce O. dar sînt unii c'tiracteristice pentru ulcerul duodenal decît pentru cel gastric. iar chimismul gastric arată în cele mai multe cazuri valori crescute. Ea traduce ulcerul rotund sau < p \ ' .ructaţiile.. ale mucoasei (modificuien pliurilor mucoasei) şi ale peristaltismului gastric (incizuri proluiide. fără ca să HH |. sînt prezente numai simptomele clinice. i oste bună şl capacitatea de muncă păstrată. în ilcerul gastric. între care N t n i ' .i/uri :. i . în spate. Boala du p ml «nu zeci de ani..iicclul unei pîlnii. i evidenţia nişa prin examen radiologie sau ynstroscopic. l'. precum şi liniştirea lor în perioada de repaus constituie o l l d caracteristică a durerii din ulcerul simplu necomplicat. Uneori ulcerul apare ca o boală acută. în cazul ulcerului bulbului duodenal nişa are diferito inflilinl (bob de piper. în cazurile în caro NO pune pioblema diagnosticului diferenţial ulcer—cancer se poate rei'olln cu ui ei. Prin umplerea ulcerului cu substanţă de contrast ( • . | e i i e i . spontane sau provocate. dar în cele mal n n i l l e e.işi aparat material pentru examenul histopatologic. în cazurile necomplicate ea cedează postalimentar. uneori iradiază spre hipocondrul sting sau Irepl. Semnul radiologie di-! < • < l c..i <i"n. în timp ce în ulcerul duodenal este situată para. Durerea este simptomul dominant al ulcerului. sposmc). l:.K iu dureroase de cîte 2—3 săptămîni pe an. î l mucoasei ce afectează peretele stomacului sau duodenului avînd • r. scăderea poftei /c mlncare pot fi prezente în oricare localizare a ulcerului. llxaminări paraclinice. eforturi fizice I psihice. Examenul sucului gastric â jeun (pe stomariil (joi) arată o secreţie mărită. cu evoluţie ondulantă: un. l'Kamenul radiologie baritat este obligatoriu. (i(intr<i':i'opia (efectuată cu axofibroscopul) aduce date utile asupra Mediului şi .e de/voltă ca o boală cronică. i i . unde :lcsi prezente. după u l m ilustrarea de bicarbonat de sodiu.r. durerea are mai des sediul în stînga liniei medioepiliislrlce.poetului morfologic al nişei ulceroase. In i >i ' i " început. Fodor a numit „stare dissecretoi n 1 " .iractoristic este „nisa" ulceroasă. > i . caracteristică pentru ulcerul duodenal.. i l . nişa apare ca „o pată persistentă" la nivelul peretelui filonmciiliii sau duodenului. Alteori se constată numai semne indirecte c|c ulcer: modificări ale secreţiei (hipersecretie). Adesea. sînt mai şterse. Cînd acestea sînt constituite din illmenlc — ingerate cu cîteva zile mai înainte — semnifică o stenoză >lloro-duodenală. alteori după vărsături. microhemoragiile. mazăre. greţurile.v()lu|le. u l i u l de bariu).şi supraomlillCUl. . Ea este localizată n regiunea epigastrică. constipaţia. sîmbure de cireaşă) şi se însoţeşte do Nemiu» Indirecte: umplerea fugitivă a bulbului sau bulb în formă do trifoi (In di/ul ulcerului cronic). după aplicare de căldură pe reI1 nuca epigastrică. Arsurile retrosternale şi vărsăturile însoţesc deseori durerea (ade-»•« durerile cedează după vărsături).— Ritmicitatea durerilor în funcţie de alimentaţie. transfixiant spre coloana vertebrală sau spre regiunea >iccordială.i | >e.

după unii autori. i ţ i i .i/.. scăderea secroţlel iurus protector al mucoasei gastrice. iciili/înd stenoza mediogastrică. perforaţia..<> n 'llcli'iitrt de evacuare.vfono/ci pilorică sau piloro-duodenală. i tio. i / . consumarea cotidiană de băuturi alcoolice uluite (mai ales pe nemîncate) şi a medicamentelor iritante ale • • ' ! • ' "i gastrice. agresiunea cloripoplică (determinată de starea dissecretorie). Proin hr/olor de activitate dureroasă constă în respectarea igienei de i î l .ălor. Ceea ce se •sto că în apariţia ulcerului gastric sau duodenal intervin mai mulţi > r l cu pondere individuală diferită: transmiterea ereditară sau cîş•i <i unei mase celulare acidosecretoare mărite. r.Prognosticul de viată este bun. exni i . cortizonul etc. In ambelo cir/url S© evl-o slrîmtare a lumenului gastric şi respectiv pilone tu <iş<i mrt lucii stomacul nu-şi mai poate evacua conţinutul roali/. Se va evita abuzul de cafea. 1 . cim l.M i v i n d r m a d e c h iu * M u .i. în situaţia unei ulceraţii gastrice trebuie să ne ginim dacă nu este în realitate un cancer gastric.snl d|)Mriţiei vărsăturilor cu alimente inferate cu 2—3 zii* ' I c Ci-l in vtîrsnturi mari se dcshidratea/.îndii . Diagnosticul diferenţial. fo / i i i ' / i i i / xni'. Examenul clinic este insuficient pentru prei/mea sediului ulcerului gastric sau duodenal. sau poate fi la nivelul pilorului . stressurile fizice şi psihice etc. Chimismul gastric. | »• . Se efectuează testul evolutiv terapeutic prin tratament complet i ui murirea clinică (cîntărire. In aceste cazuri • i l i i n v i i trebuie dispensarizaţi activ şi văzuţi de medic după 2—3 sap• f i n i t u l . sldbesc din greutăţi ' I'.n i . a condiţiilor de viaţă. mai ales pe nemîncatei COMPLICAŢIILE ULCERULUI GASTRODUODENAL In evoluţia ulcerului gastric sau duodenal pot apărea o serio do l n . Sltmo/. m ld e i t o m a c c u / '« \ ! » n . alcool. acţiunea ntri a unor alimente (condimente. i i i m i . funcţională (examenul ui ului gastric) şi morfologică observarea radiografică şi gastroscopică iili-i'iiiţLei.). nerespectarea ritlor circadiene de alimentaţie. care nu se pot prevedea chiar în condiţiile unui tratament i'înr/.C .ulnt yuatrlc di'cclo. malignizarea ulcerului gastric. I/I C 1 i i i c i i u n i d t i t i o g i c c uu / u i -n i e n i i . simptome clinice).n i i l radiologie baritat şi gastroscopia lămuresc întotdeauna diagnosi> ui do localizare. cu niodilicarea tabloului cilIn wcn.n iiil m u lt m ă rite . n/Of/no. • •• va evita fumatul. Aceste complicaţii sînt: stenoza. tulburări vasculare ce duc Mjnrca insuficientă a unor porţiuni din mucoasa gastrică. cel de vindecare este rezervat. fumat).i'i-rita şi. hemoragia.vf/rn/ so bazează pe simptomele clinice: bolnavii mi micUi nnlori'donto somne clinice de ulcer. acţiunea unor medicamente (aspifcnilbutazonă. 1'rofllaxia este greu de efectuat în lipsa cunoaşterii cauzelor (etlo* i) şi a mecanismului său de producere (patogenezei).i lii|)orsi'i n [n- . i•.ci poate surveni la nivelul stomacului pe care îl împarte în i. Iar «l de muncă este bun. de activitate şi de odihnă.

pungă cu gheaţă pe abdomen. (nnvocaină. l|tl" . i l o<iparentă.r. pcir de regulă brusc. sau uneori hemoragia apare în plină să• /Vv/f/i/Mi/ru dinţatului f/c.. se «irronluează la schimbările posturale şi la mers.. transfuzii de sînge.. leucocitoză. ceai cu bucăţele de gheaţă. i | i n < l n.. — medicamente ca în hemoptizie. hipo-'•MMUMO.linie se manifestă prin semne de anemie acută: ameţeli. l>«rlvlsccrita este inflamaţia din jurul stomacului şi duodenului. 'l i dlcimotiLul constă în intervenţia în timp util. i -. ' .illqnl/. Hemoragia se consideră complicaţie cînd este masivă şi apare sub • . Tratamentul hemoragiei gastrice constituie o urgenţă şi constă în Miubatoroa stării de şoc şi oprirea hemoragiei: — ropaus absolut la pat. | M . a aparatului cardio-.i unui vas. plasmă. ido dureroase de ulcer.• i . vitciminizare. în cadrul unei H . unii admiţînd-o. tahicardie. întărirea prin contractare a iliilomomilui („abdomen de lemn"). evacuarea se efectuează cu dificultate.1 lipolimie sau chiar lipotimie la ridicarea capului de pe planul ori-"ii l . Fenomenele cli-. l infamantul constă în administrare de antispasmodice per os şi v. fiziologic).'c' o im/r/i/d care se tratează chirurgical în primele 6 ore (peste 24 /<• or o .< iil<ir şi hematie.ymi. i i .. i l. întît după 24 • • ' > ! < • se constată o cantitate considerabilă de bariu în sWmac. ( '..r bohmviil clinic. precum şi tn linl ţjB> ied liMioNiniii'lor (lutcrotiso.iiiicnlul ulcerului simplu (iară complicaţii) i . ^pniltifi s<i modifică tabloul clinic clasic al ulcerului: durerile devin i i i i l i i i n o si nu mai respectă ritmicitatea. soluţii macromoleculare. Perforaţia -.. se face •nf/M/rea preoperatorie: reechilibrare hidroelectrolitică şi acido-ban-. M.il.. adică după i ' c l i K i i r d loslului evolutiv terapeutic care în 2 — 3 săptămîni nu a îl MI irilicsr/. rt. transpiraţii. ca > lovltnirt r/c. psihoterapie şi apoi intervenţia chirurgicală. tendinţă . Se produce prin eroda-'-. stare de şoc. melenă . miIWfllizare.iu lighean. — coai rece.'1. paloare extremă.mii cu sînge negru ca păcura) sau ambele.. funcţional şi morfologic. hidratare (ser glucozat.area ulcerului gastric este discutată. lapte rece tăiat cu ceai şi idinlnistrat cu linguriţa. senzaţie de sete..— la nevoie intervenţia chirurgicală de urgenţă după un consult nedico-chirurgical.odihnă psiholi'/.. Semnele majore sînt hematemeză şi melenă..ve/e de salvare sînt foarte mici). Sistomul nervos joacă rol l I M I I luni In doi Inii^nron poi uxidci durotonso n bolii.c l do hematemeză (vărsături cu sînge în cantitate mare). timp de 7 — 10 zile. refacerea echilibrului proteic.pumnal înfipt în abdomen.ică In spital este o |n i i n l | ) ( i l A pontru ulcerul (((istroduodonal. Perforaţia constă în ruptura peretelui gastric la nivelul ulceraţiei îl tiiToroa conţinutului gastric în peritoneu cu iritaţia acestuia şi apaI t l n Minplotnolor caracteristice abdomenului acut: durere violentă. Dtică fenomenele de insuficienţă evacuatorie nu cedează. alţii i. după un efort de defecaţie. atropină). sînt greu influenţate de tran m i ' i i l .

l. Treptat. Reamintim necei i l e e i pregătirii preoperatorii prin alimentaţie. Alcalinizarea se face continuu imnple. 4 4 7. Sîn<i<M>r/. Malnaş) sau apele aleai''i»nsc: Sîngeorz-Hebe. grija şi supravegherea dietei în corn' l i i Ic hemoragice. sulfat de magneziu l. reprezintă factorul de bază i u tratamentul ulcerului. homorniiln. ca frişca. probantin. Sedative (amital sodic. alături de repausul psihofizic. dicarbocalm. Pholi i < | c l şi preparate cu acţiune neuroleptică de tip sulpiridă (Dogma1'i'iMMiiele cu ulcer. l rutamentul medicamentos: alcalinizante şi protectoare ale muri gastrice (pansament cu bicarbonat de sodiu. rehidratare. remineraliin caz de stenoză pilorică. în condu spitalizare etc. bismut subnitric. leii nu fără a preciza alimentele care pot fi nocive (prăjeli. neopepulliclk. smîntînă. Principiile dietei sînt: mese frecvente (7—8 pe i ) . ulcostop (capsule operculate) sau ulcerotrat. Recent s-a ulus tratamentul cu inhibitori enzimatici: acetazolamidă (ederen). unrlc iz-• iu Slnnir -Moldovei. Alimentaţia în faza dureninsă: supe-creme pasate (de franzelă..unon. După 7—10 zile. de i m Ic. se poate administra pîine albă prăjită. papaverină. dacă durerea a i'ilnl.). orez. brînză de vaci. carne tocată de 4—5 ori i M Iu maşină.. deoarece o alimentaţie necorespunzătoare poate sn se repete hemoragia. smîntînă.1 u|>c cmc stl-«ci'iclin (jaslriră. '. ouă. K) bis cir. Vîlcele. paste făinoase.i 1% intravenos sau per os). unt. conserve de orice fel. H caro lăsăm bolnavul să se alimenteze.Terapia începe cu asigurarea unui somn mai îndelungat şi cu r«» l mus la pat 2^—3 săptămîni. Se pot indic<i şi apele nlcaM lioţin/oHse (Slănic-Moldova. iar mai recent Antipepsine. T. Dicta. se trece la alimentaţia adecvată ulcerului cronic. paloarea.t-n nrfltnt. desert sub formă de gelatină de lapte. chisel de lapte. >i l>ncaş) drese cu lapte.Vu M'ni n.). comportamentul. antispasmodice (atropină. ne/ia usta). care să aducă în jur de 2000 calorii/zi. laptele cu derivatele lui • I n i e i . a|>c rlortim sudice 'iH'eiilmle şi apele mixte: Horsec. băuturile alcoolice etc. deci ape carbogazoase. observînd „ce-i face bine". trebuie supravegheate cu atenţie (pulsul.llvunil cu rezultate imediate bune. rnilnînrntul balneofizioterapeutic. ouă fierte moi sau ca omletă iit'lelică.J. cartofi. perforaţln fi ninliţjiilaarpn (pentru iul UMutrU-) »o IndlcA Inieivenţln chirurgicală. . STOMACUL OPERAT PENTRU ULCERUL OASTRIC SAU DUODENAL \ft\ rum .A. belafit. gris cu lapte. spasmoverin.). Stoiceni. mai ales cu crize dureroase (de penetraţii) i u hemoragie. izvorul nr. In romplirutillc ulcerului <|nslrlc unu duoîl ttono/tt pllorlcA. hi /or/w/e cu chimismul gastric scăzut se indii . P«rfora(ia fi hemor*. abdomenul. ochiuri dietetice. Ulcerul gastric şi duodenal bent» /ft <lc bcilncofizioterapie după cel puţin 3 luni după stingerea fenoi lui de (idivitate şi în afara oricărei complicaţii. stA* ((•«iicnilă. condiiii'iite. scaunul. tu larmele cu chimismul gastric crescut se indică apele cu acinhilnlocire: apele alcaline (Bodoc-Matild. se administrează Iu •udele dureroase). Ţinea.

iar examenul radiologie şi axofibrojejunoscopia locali-i/ii ulceraţia. HM mic număr dintre cei operaţi acuză însă o serie de simptome • • . agitaţia abdominală. Rit mHnlnct Mtt . hipolirime. ansa jejunală prea lungă. i i u|n<intl. plai ' . oarecare in-i i . i gurei de anastomoză prea jos. şi nimici în clinostatism (decubit dorsal). adinamie. dispensăriIn |)o. transpiraţii. bolnavul cîş-. cmente vilaminice. lapte dulce. cafea cu lapte. .|o|inrnlorlo. nleqerea individualizată a tehnicii operatorii potrivite (In urlu ' I e lipul secretor de acid clorhidric şi alte criterii). supe etc. stare de rău general. hipotonie musculară. l 2 linguri înainte de fiecare masă. A(i'i)lln vor t robul ia 1iUcU-au« cA cuţit necesar sQ-şl schimbe ftlul vini i ' i i i i n i n i g «io Initiivunţltii «B reipticto un ocutt icpniiii pontprnndlnl In poiturft d)' i '. Sindromul jejunal (cunoscut şi sub numele de sindrom dumping) manifestă printr-o serie de simptome care apar postprandial după (i'Nirea do lichide dulci.mm<• (pe care nu o putem stăpîni prin mijloace medicale) necesită 'iviMiti'i chirurgicală de urgenţă. Ulcerul jejuno-peptic postoperator constă în apariţia unui nou •n situat mai ales pe ansa eferentă (cea care face legătură între stoic si jejun) imediat în apropierea gurii de anastomoză. Inilcii/ri etiologic şi simptomatic.iie.1 nllmenlelor ce provoacă aceste manifestări şi prin clinostatism . n i . uneori scaune moi. hipotensiune arterială ii'inlnl si cerebro-retiniană. senzaţia de „cap gol".Ipnindiale.Manifestări care rezultă din insuficienţa de tehnică chirurgicală . Ciiilirl. Se manifestă n durori mari cu deosebire postalimentar. Cu ocazia interven-I se explorează şi pancreasul pentru înlăturarea eventualelor tumori determină creşterea acidităţii gastrice. deoarece acestea pun în pericol \<\ bolnavului. lenomene ce denotă o insuficienţă suprarenală. Curativ se administrează novocaină 2% i ii . mai recent se administrează ithy ' i<|id. Tratamentul preventiv se face prin evi. ameţeală.<\ o parte din aceşti bolnavi simptomele sînt minore: balonări . \. . M I fost astfel grupate: n .. / Poslopcrator însă o proporţie de 10—20o/ 0 din boţnavii operaţi r/. i r li: gura de anastomoză prea mică. anep. pierderi de calciu. iH «vita ftinmtul |l tillnntulo niucimm'l gnutrlrf. borbome. Chimismul gastric arată lori crescute. cedează în primele luni postoperator. Necesită intervenţie chirurgicală. tendinţa lipolimie.i»nl.1 iiepUit în greutate şi starea generală se reface complet. /'«•ven/rcfi acestor fenomene se face printr-o pregătire preopeI n r l ' i i>ies|)UM7<Uo(ire.Sindromul carenţial se manifestă prin slăbire din greutate. saţietate cu o cantitate mică de alimente. ce favorizează apariţia poştei Mior de noi ulcere. Alic manifestări: astenie. 11 dorsal) postprandial. nifilll mi un iiioro rol In sensul nducn|l<<l annltiire ce trebuie s» o (act l i M i v l l .o o sorie de simptome legate de actul operator cate sînt cunosc sub numele de „sindromul stomacului operat". nevroză etc. ceai. alegerea judicioasă a cazurilor ce trebuie să > <> l> < i. Se tratează substitutiv. i n t c i la dulciuri.

Să-şi repare dantura. > ' U tin l« . umoral şi nervos secta» |in |iin|iiie intestinală.8. . . i . BOLILE INTESTINULUI Intestinul subţire este segmentul tubului digestiv în care se desăvîrşeşte digeitla îl »n produce absorbţia alimentelor digerate.. prima porţiune a intestinului Mibtire. 1 .. fe r m e n ţi şl e n /lm e. . i ..ccretlcl Intestinale. glu i //oi. Indiferent de cauza şl localizarea afecţiunii dlQOitlve.stnt eliminate. Hncul intestinal propriu-zis cuprinde de asemenea fermenţi pentru cele trei ( j n i l l do substanţe organice: glucide. '-ilul nuisei neabsorbite (aproximativ 10% din ceea ce a pătruns din stomac In i trece în intestinul gros sub forma unui lichid lăptos numit chil Intestinal. i i . Secreţia de suc pancreatic. lipaza intestinală pentru lipide şi erepsina pentru desBvlrşlrea (••illel proteinelor. . proteinelor şi grăsimilor. proteine şi lipide: maltaza. i. chimul gastric acid excită prin mecanism direct.stimulează contracţia veziculei biliare. lipidelor. . fără grabă.iioloqu'c. l'sihoterapia este de mare valoare. Tot nici ie ab-npn -..\ •. să mănînce încet. . i .n colonul sigmoid unde materiile fecale slnt depozitate.|. . Hunii-datarmlnB tulburări ala ferm «nt«t!e! şl putra- .4. Secreţia multiplelor glande intestinale este stimulată de cStre i lilniiul. d a lir m ln ln d i pm iiI M . Bolnavii vor trebui ajutaţi şi la nivelul locului muncă ce trebuie astfel ales încît să permită respectarea indicaţiido mai sus. să evite streini» i In orice fel.i unde săruri minerale. La nivelul u H<> înletizează vitaminele din complexul B şi vitamina K. i l . Este absolut necesară schimbarea modului de viaţă in îl tu care s-a amintit. cidelor. . solubile la nivelul intestinului subţire. Sucul pancrettlC ' n i l t N conţinutului său în bicarbonat de sodiu) alcalinizează chimul gastric acid. secreţia de suc pancreatic şi secreţia de bilă.••/.lr. f If i llh -n ii.. \ să rămînă în observaţia centrului teritorial de gastro-enterologie.1 . • mlu-1 accesibil restului enzimelor din intestin. li . Bolnavul va trebui să fie ajulut N<1 înţeleagă că poate trăi şi poate duce o viaţă activă şi cu stoma' oporat (chiar dacă a rămas numai 1/3 sau 1/4 din stomac) datorită i mecanisme adaptative şi compensatorii ale aparatului digestiv In miblul său. AliHti[l>(la intestinală a alimentelor digerate se face sub formă de molecula Ii'. zaharata şl Jac-i pentru glucide. 4.l mni puţin. apoi şl iB rurlIor m inanla. ./. se fac* • iltrt stimulării de către hormonii pancreozimina şi secretina. imop.t i h i i i u i n l' '. Amilaza. ! M iiiiliiu i:.e regulat tratamentul indicat de medici şi să beneficieze anual de tratamint 1 n li ii 'f ir în funcţie de starea concretă a fiecăruia.i s t o a c c e le r a ta ş i d e t e r m in » c o lic i ş l c lla r a a ./P (lfl'(l.. în cantitate de 500—800 ml în 24 ore. i nivelul intestinului. ( . tulburările funcţionale care apar io rafarM la moM C .. ia u e ila o •Iii l'iif/iiifiini ii In ill(i< M niliiitit. inimile biliare îndeplinesc un anumit rol în digestia şi absorbţia grăsimilor şl minelor liposolubile şi prin activarea peristaltismului intestinal. piMl.Mii(|i'sMvB. . Unul qros chilul intestinal suferă importante modificări chimico: de termen-' do putrefacţie datorită florei bacteriene care populează colonul. Bila nu conţine fermenţi digestivi. In duoden. apoi prin i du i l < '' • < i n .. . Prin mişcHrl peristaltice. Secreţia de bilă (în cantitate de 500—l 200 ml în 24 de ore) este stimulata ilnl hormoni duodenali: hepatochinina ce stimulează secreţia de bilă şi colecistochl» i mu. tripsina şi lipaza din sucul > iwntlc acţionează asupra amidonului. -. conţinu-iileir.c r o fe r B la m u c I n B .i <ijută la formarea bolului fecal. Pereţii intestinului gros secretă muclna cu rol n ţi t"i ' . ii '• i i i u . . fie că Intestinul rBipunda numai la o i» I M H < i< i ii. să-şi formeze deci un nou ritm circadian pe care să-1 respecta in iestul vieţii. i . în special repausul postprandial eventual în posturi Incubit.

a examenului iiidiologic şi a sondajului gastroduodenal.i «•«/u/ tulburărilor fiziologicului. Uneori duodenita precedă ulcerul.se: diareea emoţională. Duodenul poâto fi Interesat în procesele maligne de vecinătate. — (//IT//I/N/ v/sre/d/e cu tulburări secrcturii: aclorhidrii. boala Basedow. polipi duotl>-iitili şi extrem de rar cancerul primar al duodenului. carne de peşte. amintim Cei nu se poate făcu (i (Ichinitiire precisă între diversele segmente. lichide.1.4. Diagnosticul se face pe baza simptomelor clinice. mai des sînt asociate cu gastrite şi enterite. diaree). / --.8.4.iuiic verzui. Insuficientă pancroatică mă-p i l i i dUiree cu Ncdinic oliundentu şi grăsoase (stoatoree)/ . incriminîndu-se cauze: — ncrvoa. ciuperci. fructe zemoase. 4. lapte.l. dizentorlui oricciro din p<ircr/. Rar independente. vărsături. 4. deshidratare.Tulburările de absorbţie conduc şi ele la denutriţie. descărcări inii|tt <!<' b i l A ce dotei mlnft sc. diverticuli duodenali. rniloc. Tratamentul duodenitelor cronice este similar cu cel al ulcerului duodenal. avînd cn mecanism patogenetic accelerarea peristaltismului şi hipersecreţia mucoasei Intestinale. intoxicaţii exogene cu: bismut. (//cry/c'c: la lapte.• • Procesele inflamatorii locale produc o endoexsudatie intestinală cu pierden i\t> proteine. calmate cu aliini'iitc. alimente alşi virotice: toxiinfecţii alimentare. Pentru înţelegerea adecvată a bolilor intestinului. stenoze duodenale. Etiologia este extrem de variată. tulburările funcţionale şi/sau morfolo-ţ| li'«. / Reţinerea acestor aspecte va permite înţelegerea unor mecanisme patologice l. DUODENITELE Sînt procese inflamatorii ale duodenului cu evoluţie acută sau rrtmică. bicarbonat.2.t'tiilotoxice: uremie. Alte procese patologice duodenale l. Duodenita cronică se manifestă cu: dureri â jeun. greţuri. datorită excitabilităţii crescute A fllstcinuliii nervos. ouă.itozele intestinale. periduodenite. Duodenita acută prezintă o simptomatologie asemănătoare cu cea < l m ţjastrite (dureri epigastrice. holeră. cu resturi alimentare. peste două scaunn pn y. săruri minerale şi determină starea de d «nutriţie cunoscută In linlllo Intestinale cronice. Tratamentul în duodenitele acute este cel al bolii de bază. As.<i nivelul duodenului se mai pot constata: dischinezii duodenale (adică tulburări ale motilităţii duodenale.rinc: la hipertiroidieni.8. (Ic consistenţă moale sau lichidă. manifestîndu-se într-un grad mai mare sau mai mic la mai multe (sau chiar luate) segmente intestinale. mat licrventă fiind staza duodenală). SINDROMUL DIAREIC DUireen ronstă în mărirea frecvenţei scaunului. acidoză. Hg.

adică deshidratarea şi denutriţia (mai ales ri'lo cronice). fără resturi nllmentare (dlg«itl« fonrt» I. nefritelor. li/ndon. tetracicline). boli-< • ndorrine. M«v//ru. 4. />/»'((/ joacă un rol deosebit. excavat. după nevoie (în colici).ndoscopia şi biopsia endointestinală contribuie la precizarea cau•I ţfl o gradului leziunilor. carne fiartă sau caş (brînză de vaci). atropină. metale grele. f i i > in. Abdomenul este moale. sft le aprecieze numărul şi cantitatea. \llo examinări sînt condiţionate de boala de bază (hipertireozăi •/. ihi'nile. proteine. tmulop-i l"'i il'-i !<•<• dacă ameninţă colapsul.4.ii(T)/e: rehidratare.n lume animal. Sarcinile cadrelor medii în faţa unui bolnav cu diaree se d'irt la diagnostic. să ştie să facă un sondaj gastric MCI?). îngrijiri. zeamă de orez. tratament şi urmărirea evoluţiei bolii. Slmptomele sînt cele ale bolii de bază în cadrul căreia a apărut 1 uii'cii. uremie etc. t'. SINDROMUL DE CONSTIPATII ( <>ii>itip«ilfl ost(> o suferinţă caracterizată prin scăderea frecvenţei Cinului ln(A do normnl (scauno la 3 zllo snu mal rar). H|(|iiiinl. numite diaree prin disbacterie. tonice. supe strecurate de zarzavaturi (pentru iul mineral şi de vitamine).. vitamine. l 2 zile: ceai amar.şi micro"• < i l scaunului (digestie. diareea propriu-zisă cu consecinţele sale: pierderea de lichide.distrugerea Horei microbiene intestinale după administrarea de illliiotice (clorocid.ilo administra.eliminarea «li-i°nlH<>r alorgizante care produc diareea etc. avind o conI | A Ini n (unoorl Nclilbalo). riziforme în holeră i.să ştie să recolteze pentru "•ultură şi antibiogramă. l rutamentul este profilactiv şi curativ Tratamentul profilactic se referă la tratamentul parazitozolor lunile. Tratamentul curativ este cauzal şi patogenetic. ca şi pentru examenul macro. arsen. F. intoxicaţiilor cu ciuperci. ileita termlilfl (hoala Crohn).o. .. bolnavul ilu palid. să recolteze material pen•icotarea fermenţilor pancreatici etc.n |.procese locale intestinale: tuberculoza intestinală.8.xamenul radiologie indică un tranzit accelerat. r Iul s<> continuă cu alimentaţie de cruţare. diabetului. cadrul mediu trebuie să ştie să descrie aspecil rllnic şi pe acela al scaunului diareic (ca zeama de carne în dizeni l i ' i sanguinolente în intoxicaţii cu mercur. remineralizare. 1'iMitru diagnostic. se administrează mere rase M • »<i)fl cu tot. sensibil. i . astenic şi adinamic. bolilor contagioase (vaccinări). <i :i-a zi. un sondaj duodenal (este bilă?).("i. cancer intestinal.). paraziţi).3. vitamine. administrat cu linguriţa (rehidratare). dacă nu mai există diaree.

salate de crudităţi. Tratamentul etiologic se face în toate cazurile cînd se cunoaşte itloloţjM. La nevoie se recurge la ulei de parafină l—2 linguri. anorodile. ptoza colonului. supozitoare de glicerina. zarzavaturi (spanac. — sedentarismul. aglomerări mari Iu o cabină WC) duru CU timpul l.iipuţle lidhitiMl. dimineaţa. hipertonie: constipaţia spastică).ll|i>|Mtog<»iile. — iieiiii>lunc(ioiiale (atonie. — alimentare: mese reduse. periviscerite. tabes. K / I . Sarcinile cadrelor medii în faţa unui bolnav cu constipnlin slnL: . i indicaţia medicului).i roM. fisuri anale.srfideiou porNiiI tlNtiiuliii $1 ledurorwii ' i i e l l e l intestin.! . JM.i ' . WC un noujionice. să execute •oicct indicaţiile pentru examinările necesare stabilirii diagnosticului •tlnlnţjic. 4. rectite. caro uluc celuloză şi permit formarea bolului fecal. m caro bolnavul o bea seara la culcare (aport de masă celulozică). anile. Se va începe cu adminislnirea unei linguri de sămînţă de in pusă în 100 ml apă. liiilnment etiologic.slipdţie./nu/ iMilogviK / / < • ioir.4. iar prin excitarea periitriltlsmiilui intestinal se regularizează scaunul.— nervoase: meningite. varză. Tratamentul patogenetic este cel dietetic.iihr. Hoţj i m ui igieno-dietetic singur rezolvă adesea constipaţia.. M liujorează un pahar cu apă rece şi o linguriţă de miere sau dulceaţă icn-le şi dulcele excită peristaltismul intestinal).i p l i n lipsu de răspuns ld timp npeliilnl <! •• d e l e c . alimente uscate. — mecanice: «iderenţe. evitarea folosirii cronice a purgativelor. pudoare. să aplice corect tratamentul indicat (etiologic.. sintolax. lipsa de mişcare. IU ) . Tratament: educare şi măsuri pentru combaterea sedentarismului. fasole. insuficienţe poliendocrine. clismo nunuii l .iir. simptomatic). ENTEROCOLOPATIILE Stul iilecţiunl ale intestinului caracterizate prin scaune frecvente şl noi. ulcerul gastric sau duodenal. îngrijiri. Medicamente. sînge).'.i mediului In care trăieşte.să ştie să descrie şi să interpreteze semnificaţia scaunului (de nxnmplu: scaunul în formă de creion arată stenoză rectală). ' i dimoo rare durea/ă mai mult de 3—6 săptămîni trece în entero• n l l i . sarcină. coniodlldlr.('(////(•/(• slut /ourto vuiinlo . llmincaţa se face masaj abdominal în direcţia progresiunii bolului fecal. — endocrine: hipotiroidism. cartofi). ciocolax. pîine albă fără colulozăj — tumori intestinale: în special cancerul colonului. Hip. I i i i Minimi pentru scurt timp (pentru că spoliază organismul de vitanlue llposolubile). i udo do sezon.v o l u t i e pot li acute şi cronice. puroi.lft tn . se consumă de preferinţă pîinea neagră. sdiiml>.niiiiilii (< Mir. — leziuni ale tubului digestiv: hemoroizi. prune).4. i i c .i p i l i i mliliKjtiroa factorilor iritativi la nivelul mucoasei intestinale.8.. ii''i>.o|>iiulu-so de scaunele din diaree prin lipsa alimentelor nedi-| erni' >i prin prezenţa produselor patologice (mucus.

fie flora de putrefacţie. n. . fie flora do for-"iiliiţio. l.in. l rut. alterarea u ii generale... < • . co[)rocultura.ise. frecvente. l . iiiientul curativ este etiologic. aspectului mucoasei intestinale. în parazitozele intestinale (lambliază. Alteori ojxir In cmliul nud Intoxl ilimenlare. ÎM I . a diaree sau scaune moi.exiiinenul cronologic. alimentaţie unilaterală.1 luncii' di.lllare.şi exotoxici (Bi. di/enlerio bacllura. abdomenul poate fi balonat sau excavat. adopttnd rtjl» • • i n l i i i K ' i i l .iinontul preventiv vizează cauzele determinante şi declanşantt. In enterocolitele mixlc (Cu fermontap i i l i H . care se urmăreşte < ! < • mai î n n l l e ori n i UlMil liulainentiilni. celulozice fine).INTIROCOIOPATIIII ACUŢI nil determlnnto de bnctcrll 9! virusuri. care poate exacerba. precum $i examenul enzimologic ocupă un loc lor in diagnosticul etiologic şi în stabilirea stadiului evolutiv al rr«il. antibiograma.. uneori apare febra. strongiloidoză). La auscultarea abdomeului pot fi percepute unele zgomote hidroaerice (borborisme). l > n . sau alto intoxicaţii exogene. Hg. i r iinlifcrmentativ în cele cu fermentaţie ( :. diareice. acidoză). i Kildtnrntul este în funcţie de etiologic şi gravilaled siinplnmolo). u/ histologic şi histochimic al materialului recoltat prin i'tidointestinală. igieno-dietetic.l a . • factori endo. insuficienţe pancrootlee M i. alimente alcrgizante. conturului şi calibrului anso-'i Intestinale. n (ir) se va administra regimul în zig-ztig.. purgative saline) pot duce la enterocolite cronice. i ''amonte. n i ' . Simptomatologia se caracterizează prin alternarea constipaţlel cu i i ' . aclorhidrii. nunii igiono-dietetic este similar cu cel din sindromul diareic. Examenele complementare sînt necesare pentru stabilirea cauzei şi ulilnirea unui tratament individualizat: Examenul radiologie baritat permite aprecierea tranzitului Ini l i n . folosirea abuzivă a laxativelor (coprol. cronicizarea unei enterocolite acute.şi microscopic al scauuhil. i l . uremie. survin In cadrul mini boli • nle ori Iu c«drul unol Infecţii enleroltope: fubra tlloldn ţi par n i ' i . holera. cu sensibili1 1 1« diluză abdominală spontană şi la palpare. constipaţia îndelungată.n inspecţie. simptome nervoase. i'nvl şi anliputrefacţie în cele cu putrefacţie (•„<• adinlnistrtAll uri. Hxamenul coprologic evidenţiază caracterul scaunului: colită CU imentuţio sau cu putrefacţie (aspectul macro. cronică).se ciiii iliice . examenul pentru paraziţi). intoleranţă faţă de lapte (deficit lactazic). ENTEROCOLOPATIILE CRONICE ' • î n t afecţiuni intestinale cronice ce survin în variate împrejurări: după intervenţii pe stomac. dureri abdominale dl< n > (simptomele variază cu forma clinică: acută.ulministreall •.

Aii i/c iimc/jfr/c -.e piescilu In funcţie de etiologic. Se tratează ev««nIunie p(iui/Hi)/,c. Hota inl( robuinfl se tio ten/A In luni (ic do antiblograînrt {Irlnicii-liiit', c/omm/e/i/co/, împreuna cu vitamina B complex |l Idiiil ) j palo(|ciiclic se loc rehidrotări, remineralizări şi vitaminizări. R«« cent s a introdus tr<ilomenlul cu Bactisubtil pentru normalizarea florei Nopiolilc înlcsliiuile. 7'/(i/(inie///u/ balncotiziotcrapcutic. Enterocolopatiile cronice beneiIcUr/.fl (Ic ,ipc sulfatate sodice ce activează secreţiile intestinale, influen(lud In acelaşi limp sistemul vegetativ,- de asemenea, au un rol laxativ, tflrfi s.i u i t e mucoasa intestinală şi fără să producă obişnuinţă. i In cntcrocolopatiile cronice nespecifice cu tendinţă la diaree, se ndininislrcci/ă în cure interne ape alcaline, sulfatate sodice şi calcice, picciim şi ape akratoterme (Slănic-Moldova, Sîngeorz, Borsec, Malnas), care conţin şi bioxid de carbon.
FORME PARTICULARE DE ENTEROCOLOPATII

—- Enteropatia glutenică se caracterizează prin triada: diaree, siciblre In greutate şi creşterea în volum a abdomenului. Examenul coprologic arată un scaun voluminos şi bogat în grăsimi. Caracteristica acestei boli este apariţia sau accentuarea fenomenelor după administrarea unor alimente bogate în derivate de grîu, seca M, or/, şi ovăz. Hoala este determinată de un defect enzimatic al epiteliului intestinal deficienţă biochimică ereditară — care nu permite digestia pepti(lelui din gluten pînă la produşii lor finiţi. '/ rataincntul constă în asigurarea unui regim alimentar fără conţinui de gluten, eliminînd din consum pîinea, pastele făinoase, preparatele de patiserie, sosurile şi supele cu făinoase. Se va administra un re-i | l i n (are să cuprindă preparate de cartof, orez, porumb, carne, mine-i ale şi vitamine. Dulciurile şi grăsimile în general sînt admise, redui-Indn se numai în perioadele de diaree. Boala Crohn se caracterizează printr-un proces inflamator infii-11 ni i v cu extindere segmentară, localizată mai frecvent la nivelul ileo-i i i l n i terminal, dar poate afecta întreg tractul digestiv, de la esofag ilna la conalul anal. i'titipatoycnia nu este suficient cunoscută. Simptomatologia: se manifestă prin dureri în fosa iliacă dreaptă, • • - , astenic, subfebrilităţi sau chiar febră. Examenul radiologie şi l i i n p l i c completează diagnosticul clinic, între complicaţiile acestei M - citează stenoza intestinului, fistule entero-enterale, sau entero'iil(....l ' v abcese, hemoragii, caşectizarea bolnavului etc. / nitiimcntul constă în repaus, psihoterapie, medicamente sau inter•eiiin- chiruiţjirulă. Tuberculoza intestinală se localizează cu precădere la nivelul c i | i n n i i Ici iniţiale a intestinului subţire (regiunea ileocecală). Apare
.......Io, Ia tineri.

KlnipIdiiHitologlc. Tuberculoza intestinală se manifestă prin: diaree c Iiinţ|(l dimilfi, febril, scăderea poftei de mîncare, slăbire în greutate, ur«»il dllu/.e nbdoiiiinole, tegumente palide, aspect de deshidratare.

ia

/ 'x (iin i'/iii/ ;< K /jii/(>im u lu in i ii ia M u ran e ca re n ju i.i 1 .1 p re ciza re a (//(
l'ruktnti-iilul e:.t.«» cel comun din tubori uloză.
ALTE BOLI INTESTINALE
llllll,

Alergia alimentară digestivă constă In fenomene digestiv* (gr«vărsături, colici abdominale, borborisrae, meteorism, diaree imrisfi) ce apar în primele ore de la consumul alimentului sensibili-la care so adaugă fenomene extradigestive: urticarie, eczemtt, ml-i, fenomene de astm bronşic etc. l'rolilaxia constă în evitarea alimentelor care produc aceste feiiRUMlC.

Tratamentul etiologic cel mai eficient este suprimarea alimentului lni»|l/<int. Desensibilizarea specifică sau nespecifică se face do cătro
ll'ltlC.

Accidente digestive după administrarea orală a unor medica* "ionic antibiotice apar mai ales după tratamente prelungite şi In doze - i . H i de antibiotice cu spectru larg (tetracicline, cloramfenicol), dar .ui observat asemenea fenomene şi după administrarea lor parenterală, ui cbUir după doze mai mici pe cale orală. Se manifestă fie ca o mlI / A digestivă situată oral (stomatită) sau anorectal (anorectită) datoIfl deprimării florei microbiene saprofite, fie ca accidente disbiotice laiilleslute prin sindroame diareice de diferite grade. Tratamentul constă în întreruperea administrării de antibiotice, rei hllibrorea hidroelectrolitică şi acido-bazică. Se administrează antlinllce selective după sensibilitatea germenilor din scaun, asociflte CU 11 n m i ne din grupul B, lapte acru şi iaurt. Fenomene digestive prin abuz de purgative. După administraţi îndelungată de purgative (carbocif, ciocolax, sulfat de mnţjncslu Ic.) dntorită iritaţiei produse de acestea, pot apare o serie de ienomonf ' i t| es li ve în centrul cărora se situează: diareea refractară la restricţiile •lliiH'iiUirc şi la terapia simptomatică obişnuită. Fenomene digestive ca urmare a unor defecte biochimice eredl' HIV In ciceastă categorie sînt incluse: n) linteropatia glutenică care s-a amintit mai sus. l ) ) Carenţa dizaharidazică manifestată prin intoleranţă faţă d* ! i j i l e , cu debut încă din copilărie. Cînd apare la o vîrstă avansata et •.h- cîşliqcilă şi apare ca urmare a unor afecţiuni enterolrope cronlcfl mi i'ventiicil vindecate cu acest defect. Aspectul clinic reprezentativ este apariţia paroxistică d leiiomcnt» i u dicjeslivo: dureri difuze abdominale, diaree, borborisine, l)(iloiirtrl, i ruine ( i i «'«iracler intens fermentativ, acid. |) i < i( |i ni s li c ul se stabileşte din aspectul clinic şi se î n l . m ••..!'• p i l i i inului i n l.iclo/il (ve/i volumul de Explorări funcţionala). lini.....entul constă în excluderea sau reducerea aportului ' ! < dr/,rt' • n Ide I n t n ( ! <• c ore este intoleranţa şi tenipin substltutivd cu di/iihnnlft/.e. 183

c) Caronţ.i do hot.i-llpoprolclne determină steatoree incă din cop! Iflrlo. nsoclfitft < u nmnifesUin oculare şi nervoase. Un semn do mm e valoare oslo ti.speclul ,,du roata dinţată" al enterocitelor.
RECTOCOLITA HEMORAGICA

Este o dfocţiunc de natură inflamatorie a intestinului gros. Simptomatologie. Boala se manifestă prin dureri difuze în abdomo» nul Inferior, mai ales în stingă, alterarea stării generale, febră şi sind i om re< iosigmoidian: scaune care conţin mucus, sînge şi puroi, intim Pro/jo/e- biologico-funcţionale arată: anemie hipocromă, hipoproteitlenilo si V.S.H. mărită. Irlyoscopia, rectoscopia, colonoîibroscopia şi biopsia precizează formn şi stadiul evolutiv al bolii. lixamcnul coprologic şi coprocultura aduc date utile completării tlln<|n»sticului. Diagnosticul se stabileşte pe baza sindromului clinic rectosigmol-dlfln cn evoluţie periodică; alterarea stării generale, febră, slăbirea in , disproteinemie, anemie, examenul restoscopic (cu endobiopsie), l radiologie baritat şi irigoscopia care arată extinderea şi aspectul morfologic al procesului rectocolitic ce se stadializează în grade: — In gradul I: se evidenţiază congestie, edem şi fragilitate a muL'oasei colonului („mucoasă ca*e plînge cu sînge"); — 3n gradul II: pe lîngă modificările descrise se adaugă ulceraţii iuperficmle; — 3» gradul III: se pot adăuga la cele menţionate aspecte poli*>oldo, stenoze difuze, perforaţii, hemoragii mari etc. Evoluţie. Mai frecvent se realizează o succesiune neregulată de discuţi active şi faze de remisiune, cu durată inegală, de săptămîni ilnrt l*i niiii mulţi ani. Complicaţii: hemoragii de diferite intensităţi, perforaţii (mai ales •u evoluţie torpidă), stenoze, cancerizare, stări septice, fenomene de; ilpei.seiiMbilitate (eriteme, iridociclite, poliartrite etc.), denutriţie prin lUM'iiiiisni malabsorbtiv, steatoze hepatice, pancreatite etc. Triilfimcnt. Repausul fizic şi intelectual este totdeauna necesar în • i i i M i i l perioadelor active. Recurgem obişnuit la spitalizare şi din cauza nv«'stl(|.iliilor care trebuie efectuate, dar în egală măsură pentru a pupa n s l ( | i i i i i o desprindere din preocupările zilnice şi pentru a oferi con11(11 roiilc relaxării nervoase şi repausului la pat. Dacă afecţiunea u ost rc< cui explorată şi puseul este lipsit de severitate, iar condiţiile fan i l l n l e sînl compatibile cu obiectivul terapeutic, bolnavul poate rămînc n concediu de boală la domiciliu. Va păstra însă o legătură strînsă cu ni'dlciil, penlru aprecierea evoluţiei. trebuie să respecte în primul rînd principiul cruţării D i irjuro/itatc care variază cu numărul de evacuări cu i In iormele difuze, cu participare enterală, restricţiile do 'Hulo/h.- i «lulcinrile stnt mai severe. Proporţia acestora rămîne Insă n Umil io holiuivii cu constipaţic. Totdeauna se evită subH4

nţelo chimico cu n< tlune Irllnntn asupra nun i| .e| I ţite: i.lle, Cfl« d lacla/lcă obligă In restricţia şl uneori chin Xl'lllll'-l i". ' <>mplel4 Lipiciul. Aceostfl simplă măsură contribuie, In .elllei n .1 •moi ni'.imiea rapidă a sindromului diareic şi secund !.i :.i . al u i . Asigurarea necesităţilor calorice şi a raţie i li • v i!. i ml neiale (fier, calciu, potasiu) şi proteine devine < :i ţ |.i l.l pe I i i i i v i supuşi unor spolieri însemnate. l'nnniliil şi băuturile alcoolice sînt nocive pentru influenl'-ln lor muhonmmale. Se va obţine de aceea colaborarea bolnavilor pentru i.Hiirarca lor. 7'ercip/a antiinflamatorie constituie elementul central. Se re.ili/.uază HI Irei grupe principale de substanţe, administrate izolat sau în aso•!« •: Kalazopirina, hormonii corticosuprarenali şi imunosuprcsivele la IM se adaugă psihoterapia şi în unele cazuri intervenţia chirurgicală.
IM

SINDROMUL DE MALABSORBŢIE

Sindromul de malabsorbţie este un complex de simptome digestive 'lenerale determinate de o tulburare în transportul prin mucoasa in- i l a sau prin căile aferente (spre deosebire de maldigestie care letcrmmată de o tulburare a proceselor enzimodigestive). Aproape bolile digestive (şi unele extradigestive, dar care au consecinţe 11 intestinului) pot evolua cu sindromul de malabsorbţie. \spectul clinic este dominat de diaree şi de sindromul carenţlal lestat prin deficit ponderal, paloare, edeme carenţiale, anemie, cavitaminice şi minerale, insuficienţe poliendocrine, scăderea capa-i de efort şi în final scăderea capacităţii de muncă. 1 in loc particular în realizarea sindromului de malabsorbţie au de-'e creditare ale transportului diferitelor principii alimentare. Cade bcta-lipoproteine (manifestată prin steatoree), malabsorbţla de /ii şi galactoză, determinată de incapacitatea celulelor funcţionale i l e (euterocitele) de a acumula glucoza şi galactoză, tulburări tn l » t i ( i unor aminoacizi (triptofan, metionina), tulburări în absorbţia cloruri etc. Aspectul clinic sub care evoluează este cel comun sinului do malabsorbţie la care se asociază simptomele carenţei spo-(lipidice, vitaminice, minerale). l ratamentul este în funcţie de forma etiologică şi constă In repuus, > | i m Iţjlcno-dietetic, tratament patogenetic, substitutiv şi simptomatic,
4.4.3.5. APENDICITA

\pendicita este inflamaţia apendicelui cecal, ce apare co urmare a infecţii cu microbi variaţi. Ea poate fi acută sau cronică (s-a devi o Inimă subacută de apendicită).
APENDICITA ACUTA

Sui vine i n . îl (Ies Io tineri, cu deosebire la bărbaţi inlro 10 fi 30 de • ni, dai poali .ipaie si la udulti şi balrlni. Ea este cea mal frecventă ,in/,i n rtb(l"meimlul ficut chirurgical.

1IB

(•'nctorii favorizanţi sînt multipli: anumite conformaţii anatomice nh' leqiunii ileo-ceco-apendiculare care favorizează staza şi suprainler(i,i, infecţii generale, boli infecţioase acute, paraziţi situaţi în acea.1.1 regiune, alimentaţia bogată în celuloză, toţi factorii care favorizeazii 'lisinicirea apendicelui şi „transformarea lui într-o cavitate închisă ni "iilinul întotdeauna infectat". Alteori inflamaţia apendicelui se face ! > < • r<ile hematogenă sau limfatică. La nivelul apendicelui se poate reall'/fl un proces cataral, flegmonos sau gangrenos. Simptomele clinice constau în durerea spontană de intensitate viol<»nl<i, cu început relativ brusc, cu evoluţie ondulantă, situată (de re-r| iiln) în fosa iliacă dreaptă, asociată cu greţuri, vărsături, febră şi (mai ies) ronstipaţie. l-xdincnul obiectiv evidenţiază o durere vie în fosa iliacă dreaptă l > < - cuie uneori bolnavul o localizează precis într-un punct pe care-1 :> < >< il< > <irăta cu degetul. Se mai evidenţiază hiperestezie cutanată, iar uneori la palparea profundă se poate decela contractură musculară. 'l'uşcul rectul şi eventual vaginal ajută la precizarea diagnosticului ,,i Iu diferenţierea faţă de o afecţiune genitală (în special sarcină extniPulsul este accelerat, leucocitele sînt crescute. Aceste simptome însoţesc formele obişnuite de apendicite, dar în funcţie de localizarea •ipi'iidicclui, de etiologia şi intensitatea procesului inflamator, semnele linice pot fi extrem de variate. Atunci cînd simptomele sînt clasice, :liti(| nosticul este uşor, iar atitudinea este una singură, punga cu gheaţ<i DO l»sd iliacă dreaptă şi trimiterea de urgenţă a bolnavului în secţia de "hiimqie, observare atentă, pregătire operatorie, apoi intervenţie chiComplicaţii. Dituzarea procesului inflamator prin toate straturile» i| >eiKlirelui şi interesarea peritoneului periapendicular realizează o peilnnitfl plastică localizată („blocul apendicular"), iar perforarea apenllcelui realizează peritonita acută. Ambele sînt urgenţe medico-chirur(Irnle şi necesită intervenţie de urgenţă. Peritonita acută din apendi-'llrt iirnlu necesită intervenţie de urgenţă. Dintre complicaţiile la dis-filiţri (iiiiinlim complicaţiile hepatobiliare care evoluează cu subicter şi 'Irhilele exlremităţilor. Prognosticul este în funcţie de rapiditatea intervenţiei chirurgicale, >x*cul<ilci în cit mai scurt timp după declanşarea fenomenelor clinice.
APENDICITA CRONICA (APENDICOPATIA CRONICA) llelin ). ă

Uneori procesul inflamator apendicular evoluează lent cu simptome /ni I n i e care pot imita sau se pot asocia cu manifestări din partea altoi >rf|niie nlxlominalc. Slmplomclc locale sînt dominate de durerea din fosa iliacă dreaplfl iul* Inimii de nrsiiri, cu iradiere variată, ce survine la efortul de mers, nnl nh". l , i incnron unui plan înclinat, sau Iu .r> -(> ore după masă. Unoti l iluieir.i se iu < enlne<r/.A dupfi d<>( omprinuire.i rapidă co urmoa/ft Ihfl ('oMi|]iesliiiu In re(|iune«i c (>co-apendi( uhinl (semnul Blnmbcrţj), llipH ninsnjtil minim ui ie(|iiinii ileo-co( nle (l , l lulieqnnii), ori prin rnm-

presiunea gazelor de-a lungul colonului transvers spre colonul ascen-«lent (Rowsing). Sindromul dispeptic apendicular constă în greţuri matinale şi postii limentare, uneori vărsături, constipaţie alternînd cu diaree. Semnele generale sînt nespecifice de tip neurasteniform, fenomene Vegetative: extremităţi reci, transpiraţii, palpitaţii şi slăbire în greutate. Examenul radiologie ajută uneori la precizarea diagnosticului. Evoluţia este uneori spre agravare,- alteori evoluează cu semne minime care se manifestă intermitent. Tratament: în cazurile în care fenomenele persistă se indică intervenţia chirurgicală, cu explorarea largă a regiunii ileo-ceco-apendi• ulare.
4.4.8.6. HEMOROIZII

Sînt dilataţii varicoase ale plexului hemoroidal în porţiunea submiiroasă. Pot fi interni sau externi. Ca semnificaţie clinică pot fi: Mmptomatici în cancerul rectal şi în cirozele hepatice sau pot fi favorizaţi de sedentarism, graviditate, constipaţie. Neinflamaţi sînt bine suportaţi; se pot complica cu inflamaţii (cînd | IK >(|UC arsuri, dureri, flebotromboze, ulceraţii urmate de hemoragii, fiNini anale) sau pot sîngera cronic, ducînd la anemii. Scaunul este de i niislipaţie, cu sînge pe suprafaţă. Tratamentul profilactic constă în combaterea cauzelor favorizante. Tratamentul curativ: igienă locală riguroasă, combaterea constipaJU-l, combaterea durerii, băi de şezut cu ceai de muşeţel, hemorsal sau niMiior/on supozitoare. Tratamentul chirurgical se indică în cazul hemohtl/ilor complicaţi cînd nu cedează la tratamentul medicamentos.
4.4.8.7. PARAZITOZELE INTESTINALE

Sînt boli cauzate de prezenţa unor agenţi biologici adaptaţi la vlntn parazitară în intestinul omului, îmbolnăvirea prin paraziţi se nuin«!ţjto infestare. l'nra/iţii intestinali pot fi: unicelulari (Lamblia sau Giardia intcntiiinlls, llalantidium coli, Trihomonas intestinalis, Amoeba histolitica) s<iu lilmlrelulari (anghilula, anchilostoma duodenală, ascaridul, teniile si 1 < lm< «'laiul). filologia paraziţilor. Pentru înmulţire, unii paraziţi au nevoie do o uclrt %<iii mai mulle, iar alţii au nevoie de condiţii de mediu extern iinlilia, «iscaridul, anchilostoma). C«iU-a de transmitere o constituie apa poluată, alimentele, li udele, i / n v . i l i i r i l o pe care se află ouă de paraziţi, care ajung In intestin, l'o • /Ho/ele stni liivori/.cilo, deci, de condiţii neigienice. Elo sini destul 1 iflN|ini(llle, linii nles iu mediul rural. Ac(lunea nociva M punr/.itilor consta in spolierea organismului de Intimii n u t i l l i v i (utlll/.uţi de cAtie |)<ilci/,ll)i

l i l l d ( l n niucodsol Intestinale (inflamaţii); .n (imn» «nomiuntă prin pierderi mici, dar repetate de sînge; .ujiiino toxică prin eliberarea unor toxine care sensibilizează (n l' • 1111 .• i •. i/, i) organismul; • n [ i i i n i mecanice: ascarizii făcuţi ghem pot produce ocluzii intest i n . i l < - , pol pătrunde în canalul coledoc determinînd icter mecanic, sau pol |.nuluce asfixii prin ieşirea prin esofag, ajungînd la laringe (mai nli :. l . i copii în cazul infestaţiilor masive). Slmplomele generale rezultă din acţiunile expuse şi constau în Nliiiptoine nervoase, ca: indispoziţie, cefalee, nervozitate, crize convulsive» (se pot confunda cu epilepsia). Copiii slăbesc, sînt astenici, nu se f1<"/vo|t<1 satisfăcător, sînt palizi, anemici; Slmplome digestive: dureri abdominale, mai ales periombilicale, Inapetenţei, hipersalivatie, uneori prezintă bulimie (în teniază), senzat l n că: ,,cova mişcă prin abdomen", meteorism, prurit anal, prurit nazal Ndii cutanat. Adesea bolnavii acuză senzaţia de apă sărată în gură. Subliniem şi faptul că uneori infestaţia este bine tolerată şi nu se manili'.sltt prin nici un simptom. Diagnosticul se face pe baza simptomelor clinice amintite, examenul ui coprologic macroscopic şi microscopic, care poate evidenţia ouă de pura/iţi, paraziţi sau chisturi, iar hemograma arată eozinofilie.
LAMBLIAZA

l.iimbliaza este diagnosticată prin evidenţierea parazitului în bilă BAU n chisturilor în scaun. 'l'ratamentul se face cu atebrină prin sondă (0,60—0,80 g) sau 3XfMO 9 Pe zi. timp de 5 zile, per os. Mai recent se tratează cu metronldu/.ol siiu fasigyn.
ASCARIDOZA

Ascaridoza este determinată de Ascaris lumbricoides (limbricul, pan/11 lung de 12—25 cm, alb-murdar) care trăieşte în intestinul subţire. JnfcsUiţia se poate autoîntreţine (femela depune ouă în pliurile mu-'onsoli «ici ies larve, din care cresc adulţi) sau prin ouă din mediul >xt«m. I.«rvele pot trece în sînge, ajung în plămîni, iar de aici, prin la-Inţjf, trec în esofag, stomac, intestin. Tratamentul este profilactic (cel mai bun) şi curativ: nematocton, \lcopar sou loxuran, la indicaţia şi sub observaţia medicului. Recent s-u ntrodus tratamentul cu Decam-Richter în tablete.
OXIUROZA

Oxltiro'/a osie cauzată de viermi mici de 9—12 mm, ce trăiesc In nti'Nlliiiil ţjros (cer). Femela migrează în regiunea anală unde depune ufl i?l lillrt muconsn, producînd prurit, fapt pentru care bolnavul ie rnrplnfi, In ouMle pe de(|(>t(> şi apoi le duce la nas sau gură. Se admite
(III

Para-' i l u l este lung de 10—12 m. int). Trut<nnentul va fi locul de 1ntnM<|. timp du 40 00 de zile. porlneu nan In clcntrl|i i>«i ombilicală. Infestaţiile mari se tratează cu greu.1 ' i •' imprimate. nematocton-. ouflle putinii p i .8—l g prin sondă) iau Ni-! . parazit lung de 3—5 m. 1 in nxllc. uniri 2 comprimate.|l miloinlcstaţiii. — Tenia saginata: infestaţia se face prin carne de vită. dlIttMfinină sau vermigal. Parazitul ente lung de 5—6 m. Bulimia este un simptom particular al tenia-loi. . pe un vas cu apă fierbinte. > : . trec în circulaţie. apoi după o OM ţin . Se dezvoltă în reqlu-i lleocecală. Infestaţiile mici sînt bine suportate. Diagnosticul se pune prin evidenţierea Jn uni a ouălor operculate.ţi trebuie i c | > . cu o ţiMMlfttlro prealabilă (alimentaţie: peşte.istcnt la medicamente. Diagnosticul se face prin punerea parazitului în evidenţă în bilă '. De aici iliunxînd prin piele.i l. Diagnosticul se stabileşte prin existenţa proglotelor In scaun ce conţin ouă. parazitul fiind foarto . Atebrină: 0. Se Ingetă usturoi sau se pot face clisme cu usturoi. iar femela nu va mol «11înlna ouă. Tratament. Se foloseşte violet de genţianâ. . fenotiazină.Botriocefalus latus: infestaţia se face prin carne de peşte.< nperl SCOl"HUl (nllininterl lintnmentul nu n fost eficaco . 1BO . apoi purgaţle şl deh ' i i i i . strînşi etanş (pentru a împiedica pătrunderea clogoInlor în regiunea anală). Este rezistentă la tratament. T R IC H O C EFA L O Z A Trichocefaloza este produsă de trichocefal. vermigal. Pe acest principiu folosim următorul tratament: chiloţi storlll/nţi prin fierbere. i l< necosarfi examinarea atentă a parazitului spre <i div. în mine.unilio. infestează omul prin carlica do porc. pfistrlndu-so riguros şl | |(|l«*n<i corporală (pentru <i nu se pmdure auloinfostaţia In acest Intervnl). TENIAZELE — Tenia solium. care se schimbă seara şi dimineaţa. Larvele se dezvoltă în mediu umed. / ratamentul curativ al teniazelor: Filix mas 8 g în capsule. care conţin ouă. un vierme mai mare clooxiurul. 1 . plămîni. Diagnosticul se face prin progloIfllo eliminate. care conţine cisticerci. dimineaţa pe nemîncate.. duo-•'• n. ANGHILULIAZA SAU STRONGILOIDOZA Anghiluliaza sau strongiloidoza este dată de Anghillula intestinalls ni Xtrongyloides. In acest timp viermii adulţi masculi mor.ca medicamente: oxiuran. bronhii. faringe.mi scaun.i M . atebrină. cu ceapă).

Infestaţia ••c l . ir. ' prin consum de carne do porc sau de urs. Tot aici se află şi vezicula biliară.stiH In circuhiţic.5 — 4 mm. urti-«'rtrli . l'e fiit« inferioară se află hilul hepatic alcătuit din vase sanguine. care conţine larve luciu Io. iar parenchimul este alcătuit din celule hepatice dispuse în « (ifclnnne rmllnre (cordoane Romack)..4. iar de aici ajung în diferite organe. care este Alt'HIull din slromâ 1 şi pnrenchim. (. Acosloo se eliberează în intestin. doterminînd dureri. \. Inr c elftlnll pol orientat spre canaliculele biliare.(<• |xiifl/. Hhloloqle.— spălatul mîinilor înainte de mîncare.9. — combaterea muştelor. inaccesibilă palpării. '. La nivelul confluenţei veziculei cu cisticul se află sfincli'iul vr/l< ui.9. Mitologia. Vc/lcii biliară prezintă mai multe regiuni: fundică. Aţe/arca celulelor hepatice cu un pol In contact ni reţeaua capilurJt. Ficatul este un organ nepereche. Stroma este alcătuită dintr-o reţea vasculară (arInii'. Profilaxia generală a parazitozelor: — surse igienice de apă (la sate. UnlInlcM sa niorfo-funcţională este reprezentată de lobului hepatic. Are o greutate de 1. culoare vlşlnlo şi este alcătuit din doi lobi: lobul drept. corporeală şi colului (gît). Necesită internare şi tratameiil in condiţii de spitalizare. cu o lungime do 1. oculară. Figura 2 pre-«Inlfl /niiele sfincteriene bilio-duodenale. mai mare decît cel stîng.i musculară precizează diagnosticul.cel stîng este situat în parte şi în regiunea epigastrică. BOLILE FICATULUI Şl ALE CĂILOR BILIARE 4. — controlul veterinar al cărnii înainte de consumare (mai al$S clnd aceasta provine din sectorul particular).5 kg.M. cefaloe.nc cerebrală. o fata inferioară şi o margine anterioară. canalul hepallr $1 nervi. \ene. care prin destinderea bruscă a ficatului devine Nwifilhllrt. |)f*! vft/iit<1 cu un sfincter (sfincterul Oddi). iar consistenta este de organ. al căror perete ÎI formează.iloH. Ficatul imlr ncoporit de capsula Glisson. în continuare purtînd numele de canalul coledoc. — spălatul fructelor şi a zarzavaturilor înainte de consum. > — educaţia sanitară.1. care se deschide în duoden. — latrine igienice.ilo/<i provocata de Trichina sau Trichinella V>/»( nenuilod In lomul de fir. Suprafaţa sa este netedă. — stîrpirea clinilor şi pisicilor vagabonde. etanşe şi folosite corect. iar cu (cldlnlt tn contact cu canaliculele biliara explica posibilitatea îndeplinirii 100 . în şcoli etc.'urni/i// cistic confluează cu canalul hepatic (provenit din unirea canalelor lobilor hp|mlirl drept şi stîng). hepatică sau renală. Eozinofilia şi eventual liiop. subfebrilităti. Alteori apar semne de . mai ales în mediul rural. Ficatul are o structură alcătuită hi conformitate cu funcţia lui complnxfl. Prezintă o fată anteroNUpt'rlodiil. alterarea stării generale. se află IM lilpocondrul drept. 4. pătrund prin peretele inli'. midlgii. în peM'lll («pllnrelor Intralobularc se găsesc celulele Kupffer ce fac parte din ţesutul M'lli ulnendotellfll. NOŢIUNI DE ANATOMIE. cnntlnutild ni ranalul cistic. unde se '>/m/)/o/nc/e principale sînt edemele pleoapelor. limfatici ). El se v«i»fl împreună cu canalul principal pancreatic (canalul Wirsung) în ampula Vater.TftlCHINOZA Trlrhliu »/<i <". care au un pol în contact cu vasele sanguine. HISTOLOGIE Şl FIZIOLOGIE f'' } Anatomic.4.).

.. e nxli|eiinl. nnibele nnieslertndii-NO aşa tnctt celula hopatli <i pilmi'ţtn un '.Ilel diilile: nxnrrlnH (df t>xc*r«>tlti A hlli'l) şl pndoi rllifl cu pn»ll>llllnti>n elinn. A . 10 1 .. O cnsner ------------------:> a sfincter Fig. < l tu linge dti uii/lmi* şl hormoni.. pe de o pnrte. co pn>v|n din . I.< K . „acţiunea de laborator" n. ( e l n l n hepntlcA piliiieţlc ntnqn luiK'llonnl Incttunl cu Mil>'.. l'iln cfl|illnit'lii v<<ti(>n»n.imie pici (ine ti pennlle.n|>in niinii-ioii>.. . Zonelet •finctcrlciu' blllo-<luodenalt.i<|ni nduso.lnu|e niililIlM ile tu imun dlţ|('Ntlel Inr prin mpllarcle co provin din nil<m hepullifl piim i. Inr pe de nltn pin l e activitatea de excreţie o bilei In cnnnln ulule SMi Z l ir i 7-8 cm H20 --5-6cmH 2 0 1 bulbo 'iiotfcnd -----12cmH20 când!pancreah'c '.

'lltiii'<' sini clcinonlole de bază pentru diagnostic. itlng ţi apoi comun). formează glicogen din grăsimi ţi iicl/i aminaţi (funcţie gliconeogenetică). Iar In final prin canalul Cn tu lo. fenolul rezultnts «lin putrefacţia intestinală. Vîrsl<i bolnavului ne poate oferi unele indicii. la rin-(Iul ci poate favoriza infecţia şi formarea de calculi biliari. Bătrînii fac mai rcir hepatită 102 . 4.iciiln biliara.9. La unii bolnavi se pot găsi ambele forme de dischinezii. condiţii patologice. limiţiile ficatului sînt extrem de complexe. sein ilen/il glicogenul în glucoza (funcţie glicogenolitică). transformă deşeurile metabolice toxice în uree şi amoulm1. transforma ylucidclo în exces în grăsimi şi invers. ' I | ' " M | I I In i'aimlelfl hepatice (drept. sintetizează fermenţii: fosfataze. sinergismul este tulburat şi apare dissinergismul pe caro-1 ' ni sub denumirea de dischinezii biliare. Important de reţinut că aceste dischinezii favorizează staza biliară. l'iiiictlu licmatopoietică: ficatul formează hematii în perioada intrauterină a In-I n l u l .i celulele Kupffer. An.neutralizează substanţe toxice exogene: Pb. El antrenează grăsimile de re •«•rvil din organism în caz de inanţie. bila. Evacuarea bilei se extinde pe o durată de 6 ore. Intarlobulare şl apoi canalele colectoare. Din colecist. bila se evacuează intermitent. contribuind IA menţinerea echilibrului proteineraiei cu raportul A/G de 1. hincţla proteinolormatoare: sintetizează albumine şi globuline. fosforilaze. do umle. Joacă rol în esterificarea colesterolului. Sintetizează grăsimi din acizi graşi. Mecanismele de contracţie şi relaxare n rior se produc sinergie. i i i . Rol In reijlarea echilibrului acido-bazic. l l l n d in aceiaşi timp şi loc de distrugere a hematiilor îmbătrînite. Fe (este depozit de fier)/ r«l Jn metabolismul apei.. lifpatoclilnlna care stimulează formarea bilei şi colecistochinina care du l i ' i i n l i i . intervenind în transformarea acidului Im'tlc In glucoza. formarea amoniacului din acizi aminaţi. avlnil un ni"umilim în primele 3 ore după prînz. Du|>fl 40 de tun <i|xiro mai des cancerul hepatic. examenul obiectiv şi examinările pamr. scatolul. Zn. i i oiitruc(ia coleclstulul şi relaxarea sfincterelor căilor biliare (în principul ni vt'/lcui' i si al ampulei Vater). precum şi unele medirainqntB sl substanţe chimice/ -— cllm/nă prin bilă bacteriile ajunse în organism. i i u . estrogeni. iwicfla metabolică se referă la toate substanţele nutritive: yllcogenică: sintetizează glicogenul din glucoza (funcţie glicogenetică). prin S. Cu. atlipogenetică: în ficat se depozitează grăsimi.2.ito bolile. Pe cale neuroumorală iau naştere doi hormoni (luixli-n i i i . — . mul puţin toxice (funcţie uroproteică sau urogeneticS).H.liiliaiCt (colectatul) este un rezervor pentru bila secretata continuu «la Urni l i l l n NccictnIA şl ezcretată umple coledocul (sfincterul Oddi fiind închis) şl pN l i i u u l i ini<|i(i(l In veziculă.3—1. SEMNELE CLINICE Şl EXPLORĂRILE PARACLINICE ÎN BOLILE DE FICAT VC // CM / U • i 'it ic tu ve/. antidiuretici). K. sintetizează fibrinocjenul şi protrombina cu rol în coagulare. Hipochinezia este reprezentată de n'n contracţiei veziculei. odatfl cu IIOCCM i conţinutului gastric In duoden. prin canalele perllobulare. l'nnclla antiloxică: neutralizează substanţele toxice endogene: indolul. Bila îndeplineşte următoarele funcţii: participă la emulslonurcii grăsimilor şi potenţează acţiunea lipazei (în vederea absorbţiei lor şi a vltnînlnelor liposolubile). care. acesta fiind un organ indispensabil vli'tll (este un adevărat laborator al organismului).iiimc'/a. As. anamneză.R. capătă aspectul ţi culmii' i lunuri cunoscută. transaminaze etc. concentrlndu-se. reglînd diureza prin neutralizarea unor hormoni (nii|>inieiin! i. i .4. In vc/iculă. Func//d f/c ti-rmore<jlare: generează căldură în stare de repaus. elaborează anticorpi cu rol In nntoiipărarea organismului. I'nncfla biliară sau biligenetică constă în formarea bilei de către celulele hepntlc«' ţ. Intervine In metabolismul mineralelor: CI. Na.4. iar hiperchinezia se caracterizează prin accelerare» Intensitatea contracţiilor.stimulează peristaltismul intestinal şi combate flora de putri' laclle. cute depozit de vitamine liposolubile şl hidrosolubile.

li'iiomrrjalia. precum şi în icterul mecanic.i.H. steluţe vasculare. sulfat de zinc. \. l i l l u / n b l l i i i i . Creşterea bilirubinemiei indirecte o găsim în icterele hemoli". llli.pectul galben al tegumentelor (ictere).slonal cu toxli <-. iar hlpo-i' -. l'unc|l. • nlni Iul l ) i i i n . î l . Electrofore/a (î litiiinelectroforeza arată în afecţiuni hepatice scăderea serumalbumi-si creşterea gamaglobulinelor (în special beta.i-.i'.i < • . loi» ' i e d tudelmi' MI<I d unor modiccimonle pot piodure le/iunl hepiillci-. mai ales scăderea colesterolului esterificat în leziunile lM'| inlii '• (este alterată funcţia de sinteză).S. sul-in| de cadmiu. — Hlllrublnemia (normal pînă la l mg%. irubul* «Ă »t» i|.dori m.. i'ş/r/cfi bilirubinemiei directe o întîlnim în ictere mecanice In timp In icterele hepatocelulare cresc ambele.oază i i i h i n d i n pniin-le 4 oro şi se dozează acidul hipmic. pru-' i i i ( i n ictorul mecanic).are<i bună i calului de (|"Uicloză).1| •• iiiiliil-. ! ( • | I I I | M I I Inul niiio'. urini colorate. m* est* • •i"lnlioli/. constipaţie. Proba este normală '••" rt Iu primele 4 ore se elimină sub 2 g (semnifică metaboli/. hemoragii dl. I i i olul nereuşind s-o transforme în bilirubină conjugată (directă).i'. i viilui cu o sursii (Ic hrp.e.i bolniivului G g benzoat de sodiu i><-r os-.cul pi uhu diagnosticul do hep< i ţ i t ă epidemic.illo coloclntopntll. i.imctoi ic. i i . c.' -. n i m e i i l mal do» Iclor hpniollllc i onoln prp/lntrt nun i i . hemoroizi şi edemele în diferite forme de hepatite i'W e lc .i/.c. Hipercolesterolemle i ni in hiper.IM -.şi dislipidemii. Explorările biochimice. balonarea postprandială.i în antecedentele bolnavilor cronici du firul.şi gamaglobuliFuncţia în metabolismul glucidelor se explorează prin proba H/iic/o/t/r/e/ provocate. hepatomegalla. se administrează soluţie de galactoză 40/400 9! incollează probe de urină la 2 — 4 — 6 şi 24 ore. >n. scade-«i pol tei de mîncare şi scăderea în greutate sînt cele mai importante. inapetenţă.i in u i i ud peste 4 g acid hipuric. Mediul |>t<>l«.ti-iolcmie. Colesterolemia (normal 180 — 220 mg %). /\nfc<v(/c///c/r crcdocolatcrale: luesul. tuberculoza. unic decolorate sau hiperpigmentate. n mici arată H(erlfii< i n || •• MoU Interii» penii u onili* n\»dll . Takata-Ara. De mare valoare în diagnosticul bolilor he(Hif/ri1 fi'int explorările biochimice. Noi m. eliminarea mai mare de 2 g semnifica ueiaeta1 l l / n i e n de către ficatul alterat. timol. Slmptomele obiective: amintim aspectul caşectic şi abdomenul asin MI circulaţie colaterală în ciroze-.<• n>< .nl Iu acid hipuric do către ficat şi se elimina prin min. i . Proteinele serice se explorează prin testele de disproteinemie hui „hepatice" cum li se spune greşit): V.iliUi epidemii .r/<i b i l i i i i d trebuie cunoscute.Hpldeinlrft. Hl-miil i i p i i n . . ictorul hemoll-. de la 2 mgo/ 0 în sus apare inrul). :. meteorism. predominînd una sau alta liiiH'tio de mecanismul predominant.iide'.lie.i antltoxică se explorează cu benzoat de sodiu. Gross etc. reacţiile Mallen. Slmptomele subiective: durerea este rară (dar poate surveni).

plegomazin).i le (semne de litiază.i ictere homolitice. Pulsul poate fi bradii nidic (acţiunea bilirubinemiei). care poate determina şoc alergic prin punctionarea «a).i'ioh.9.Sclntlgrama hepatică şi puncţia-biopsie hepatică sînt utile (atent i o Iu eliist hidatic.. nSjoe c i . poate apărea prurit.S. Icterele prin proces hepatic sau prin lezare hepatocelulară sînt i l e l . ' | . substanţe toxice (fosfor.3. M . n i . Este cauzată de creşterea bilirubinemiei. cu apariţia iiinliiliiioţjenului în urină. i / .). pătrunderea de ascarizi în coledoc. |)iillndu-se constata şi creşterea bilirubinemiei indirecte. distrugînd arhitectonica normală a lobulului liepiilic.i H . I . 4. clordolazin. Etiopatogenie. iar pigmenţii biliari sînt „pozitivi" în ictere mecanice şi hepatocelulare.l xamenul urinei: se va urmări urobilinogenul care creşte în he patite -. Concomitent.. veziculare. i i . stagnează în ficat. cancer etc. D u . fapt pentru care bilirubinemia directă şl indiM'i Iii iie>te si apar în urină pigmenţi biliari şi urobilinogen. Cauzele icterelor sînt mecanice. . nu mai poate şti l le i (inJu<|<ilA toutti bilirubina.n l)on. l \dinunul materiilor fecale: culoarea şi compoziţia. Tu aceste cazuri bila nu se mai poate evacua..1K | i i H ' i . care cedează la presiune şi bilirubina directă treco In sliuje.i . su b sta n ţa in l i h i <> i > in i/kg co rp ) şl se cercetează In slng c du |> .ei infecţioase). . coledociene sau hemolitice. SINDROMUL ICTERIC h Cunoaşterea sindromului icteric permite înţelegerea simptomatoloqlei unor afecţiuni hepatice. i i i cactiv. . (brom iulfonftalelnfl) ('orcoton/ft><K i i . apar pigmenţii biliari în urină.4. Consecinţa este icterul prin creşterea bilirubinemiei directe. — Icterele mecanice pot fi determinate de stenoze coledocicnu (consecinţa inflamaţiilor sau cancerului. .Sondajul duodenal: absenţa bilei indică obstrucţia căii bilicirt princip. ' . billî n l i l i u i neconjugată (indirectă) nu mai poate fi conjugată în totalitate. medicamente (neosalv i i i ' . hepatice şi hemomice. i t e acololdo<i| p i > i ii i i n iu liil In h e p a tite le fă ră ic te r. mai rar spasme puternice şi prelungite ale sfincterului Oddl. In icterele mecanice scaunele sînt decolorate (bila nu se mai elii ii i ml In duoden). i(n sln g e e s te p e ste 1 0 % d in s u b s ta n ţa in je c t a tă in d ii a un I . ..'in < 1 5 de m inu te. monoinichMi/.. de virusuri hepatotrope (al hepatitei epidemice. . microbi (septicopioemii). ciuperci otrăvitoare care produc le-/liini (juive hepatocelulare.P. inclavare de calcul î/i coledoc. ' i miiuite. IU4 . l ' i l n scoaterea din funcţie a unor celule hepatice. cancere comprimînd calea hopnlocoledociană. Coloraţia galbenă a tegumentelor şi mucoaselor (icterul) este vizibilă i'e 11 la lumina zilei. tetraclorurfl de r. policlorură de vinii). destinde cmlc biliare. .

fire cel puţin două tipuri: A şi B. care prin utilizare deschid vase capilare (CU in tratamentelor pe cale parenterală şi prin diferite intervenţii chlncnlc). o picătură microscopică de sînge ' ' i i (f> ml) uscată pe un instrument medico-chirurgical protejează vi"I In licrberea reglementară şi-1 poate transmite. Cu timpul se poato ajunge 9! la leziuni i i r p . Incubaţia. l !i*palila prin virus B are o evoluţie mai lungă. . u ii a oricărui instrument la jet de apă.— Icterel* hemollllre (<>r<<(1llara INII il<>i>tiidlli-) ului i Io liomoll/n crcsculfl. Simptomatologia Icterelor este in funcţie de boala de bază. 4.! numele. proporţia între cele doua fracţiuni bllirubinemiei. Simptomatologie. mai des decît cea produsă de virusul A. HEPATITA ACUTA Hepatita acută este îmbolnăvirea acută a ficatului.ui icli-rului.. microbiene şi toxice)..li-rilizarea prealabilă.. avînd cauze multiple (virale. Indică fllOi f i i i a cau/olor mecanice.'. i i H •-. H E P A T IT A E P ID E M IC A V IR A L A Hepatita epidemică virală este produsă de un virus hepatotrop. Pentru virusul A..9. — Icterele cu cauze mixte. . fără ••mus ilnrlsticc. deci greu de bănuit dacă nu ne glndim la ucoaită posl• iii' >l nu exttininflin plgmenţii bilinri şi urobilinogonul care tlnt po- 199 . pili.1 l n | n -i |>i<| iiiiMitnr«'n M iiu-M'lnr. pruritul.ilo aspira sînge în seringă. cît şi prin seringă: transfuzie. n < . tnstru• Io nosterilizate corect. analiza simptomolor: caracterul coloi. ci la fiecare bolnav se schimbă şi seringa (valabil şi pen1 vaccinări şi prelevări de sînge pentru analize).dirpl ciinsn m(n i-i'9terflfl urobllinogonulul In urină.4. mai gravă şl poato 1 • In hepatita cronică. cu prelucrare mecanică M > i . Iar i ui virusul B (care poate proveni şi de la bolnavi care au avut hepa' i 'u <mi în urmă) de l — 8 luni. hepatice şi hemoliLic c. i •. de unde necesita•. incubaţia este de 2 — 6 săptămlni. de aceea nu este suficientă schim1 . S-a dovedit că ambele virusuri Minsmit. i <'<>ii)n<|flrll Mllni-'linul şl ca urmnro creole lilIltiiliiiiHtnla indin 1. cart • • l i n dicignosticată etiologic..1 >> . Se va i le ca prototip hepatita epidemică virală. Chiar şi cînd se face injecţie intramuscu•. scintigrafice şi murfuloofiM-ci posibilităţi de diagnostic diferenţial. c) stadiul . probele biologice-funcţionale. ducînd la evidenţierea • I M ..<• po. i i . cliul firului nu punic i . iUuo(| ('tiul. b) stadiul icteric (perioada de siarcj. Boala evoluează în trei stadii (faze): a) stadiul i l nunul (prulctcric). rezultatul examenului de urină privind pigmenţil. precum . i | . după cum m . «speclul scaunului.1) Stadiul prodromal reprezintă faza începerii bolii.4. atît pe cale digestivă .1 ncului.l . în special a paUlmului.

iloihu i.. Irbui. rahialgii. stări confuzionale.-n i i inioi indigestii sau crize apendiculare (debut vel i a r e |.) sînt crescute (arată distrugerea ceIiilmd . ( y. b) Stadiul icteric (perioada de stare): dominat de icter. Pot .l'orma de debut cu fenomene alergice: erupţii. Ii l'i u l n u i " . n i . "i. splinei şi disproteinemiei. examinînd urina şi efectuînd probele bio chimice obişnuite. -.n i riilitdle după nilni > i fi ai r f . Perioada icterică se termină lent.ni d . pigmentai biliari pozitivi (rar negativi).vni mic.. timolul este crescut.lcnie. cp e • . O l III l)!'..ri..cl hipersideremie. i ţ 'n. După 2 — 3 săptămîni (în formele medii) începe decolorarea. M« fttu ii. < . cu caractet u l Jiepatocelular" (vezi sindromul icteric). . î l. (jird( ( i. i | ) ( M u l i < l:nrnid < ! <• <l('l)iit reumatismal (imită reumatismul)..i. care nu cedează la tratament antireumatlr l'orma de debut gripal: fenomenele dispeptice sînt discrete. c. V.i'. Eventuale date epidemiologice ajută la precizarea (limjMosticului în această fază. la nori liiiu'tiilor ficatului. vol uli . pn primul plan fiind fenomene generale. Antigenul Australia Au. s l i | i .M-.ii" cu rmire severitate spre a evita complicaţiile sau sechelele./)(•/)//(•. v<u« n i i i i ." i. ineleorism. cresc aldolazele şi fosfatazele. i vi sînt prezente semne de insuficientă hepatică (somnolentă sau • i ' i i i .lculmc. în care simptomele djspc|)hc(> sînt extrem de discrete. prurit.irea globulinelor de autoapărare.il. dureri epigastrice. care sînt de rău augur). iiii. I M M tulburări de coagulare manifestate prin epistaxis. horboiisme. se «wlilenlici/. >' '//'n/c. nun . Transaminazele mai ales glulnm»x. la fel disproteinemia începe să indice U'iil i («venirea In normal. chiar mici colici bin i i . uroMImogenul este crescut.i ni timp trebuie să ducă la ameliorarea stării generale. Pe primul plan sînt artralgllle fldi d senine de artrită). ca: cefalee. l xtimene de laborator.citoliză). are hepatosplenomegalie. /•'orma de debut cu fenomene de ordin nervos este dominată de d'. HB S este adesea po/iliv. urina şi apetitul revin la normal. astfel că bolnavii ajung în secţii de m-uropsihiatrie.. I I I . Diagnosticul în această fază se poate face numai dacă ne gîndim l.• li.i posibilitatea unei hepatite. I. i l i e psihomotorie. ( ) Stadiul de convalescenţă este de 4 — 6 luni.H. hemoragii digestive. poate fi scăzută datorită deficitului In loim. . fel)i. niHi'irmjii.Forma cu debut mixt: se pot asocia simptome din diferitele li u ine enunţate. gingivoragii. iar la unii l " î l n.ilico (normal pînă la 17 U. • / ilfliiil jiul tiiil>i(icu 108 .illerarea stării generale.iici I O I I I< H (i I l < / '//•. bolnavul este icteric. . uneori tulburări de cunoştinţă.v > m i in |iM iţ . în această perioadă leqlmiil de vuită (fără eforturi psihofizice) şi regimul alimentar trebuie ieN|)t«. mialgii.. ficatul şl «pilim tind spre limitele normale. l '.S. ! 1' | n . Perioada preicterică durează 5 — 7 zile. .

. Vindecarea survine fără sechele (în peste 70% din ca/uri). — Forma yravă.1 1.Au... sfeclă roşie. brînză de vaci (pentru aminoacizil esenţialii caro nu pul li slnleli/.fiţi de organism.i \ \ . realizînd forme suhacute). apoi se adaugă lapte de-ţ| ii". dar sînt indispensabili). — forma <ihortlvă: de scurtă durată (< M^ \ . spălatul mîinilor înainte de masă. în funcţie de rezultatele controalelor raeillmlc v (clinic şi probe biochimice. Tratamentul profilactic: depistarea şi izolarea bolnavilor care au n v ii t hepatită acută. coma şi moartea. După aceea se va prescrie reIHIIIS relativ cît va fi necesar. Se păstrează repaus la pat..ilingnoNtlcatâ. gravă. \ hepatică datorită m»i mzel celulare extinse. Este utM'esar ca în toate secţiile să se respecte principiul: „bolnavul şl ieilnU'i". tilliuy de ou.. combaterea muştelor. Insuficienta hepatică şi encefalopatia portală reprezintă o modaliInln finală. Repausul profo-«ilniinl durea/ă în medie 3—4 luni. O atenţie deosebită trebuie să avem faţă de cei care primesc IKIII donează sînge. Formele cu Ag. Formele clinice indică şi prognosticul.i . glucide). n»- Forme cllnlra. de zarzavaturi. necesare pentru roUnici. Ih'yimiil dietetic este de cruţare. came proaspătă du pusare linărâ (fiarta).HBs pozitiv. <u evoluţia ipre vindecare fără urmări. Evoluţia şl prognosticul. El favorizează circulaţia hepatică CU aporl (l< .4% |)<irtte surveni insuficienţa hepatică. Se vor respecta regulile generale de igienă: igiena apei. El trebuie să fie mai prelungit la l n i l i K i v i i cu hepatită serică şi în formele cu Ag. — După durată: forme obişnuite şi forme prelungite de icter (de In l la 12 luni. iar în unele cazuri circa 0. de evoluţie a acestora.1 hepntlin <iou!cfl. dar nu de carenţare. 107 . controlul medical al lucrătorilor din sectorul • llmeiilar. Trecerea în hepatita cronică se face în l—7% din cazuri în funcţie ile virusul agresor. considerîndu-se însă şi condiţiile de BJtini'c i «le bolnavului).\ > . — l'ttiniti tiiilcterlcâ (Ctrl Icttr) estu pprlmlonNft. ţinînd seama de datele arătate la etiologle (spălarea imediată sub jet a instrumentelor. miere. hepatica). biscuiţi.HBs pozitiv timp Inili'Umgat au evoluţie mai severă. alimenteIul. Tratamentul curativ se va face în spital (şi pentru izolare) In veili-rivi urmăririi evoluţiei. cu serhol» (rolo mai frecvente sînt dischineziile). deci (Ară tratament şl duc« i ' i < > .1 ih ) — Forma medie: icterul durează 2—3 i | > i i i n i n i . vitamine. sterilizarea instrumentalului medico-chirurgical.. uşurînd vindecarea. Cercetarea contacţilor şi aplicarea măsurilor coiMHpimzătoare. In care survine insufi».ul (rontiiK' proteine cu valoare biologică mare. evninr. care va continua ') ii săplămîni după dispariţia icterului.factori nutritivi în ficat.. Se va admliil.Au.'iliii in primele zile regim hidrozaharat (sucuri de fructe. roniinliKl minerale. Copiilor contacţi li se vor injecta gamaglobuline. Itt'pausul este obligatoriu. apoi prelucrare mecanică)) liiNliumentar medical separat pentru foştii bolnavi de hepatită. terenul pe care evoluează. precocitatea diagnosticului 9! a tratamentului aplicat.

. • / < • / .imma). alimentele prăjite. -— l i c | » i L i t a serică duce mai frecvent la forme cronice. muicidlo. cu scoaterea bolnavului din activitate pe o perioadă înl«<liiiH|/ild. V'll. m/o: o cauză frecventă este hepatita epidemică manifestă sau MI. Din prezentarea formelor clinice se reţine şi posibilitatea evoluţiei ofavorabile cu agravări. Ea trebuie deosebită de ciroza hepatică.SV vor evita: grăsimile în cantitate mare (se vor reduce cele ani-mlc). barbiturice. Pînă la irt'pnniroa unui vaccin. c m c p o l • . • I I 1 1 evolutive — cu posibilitatea vindecării.si dcidul (jlulumic.. Boala a fost descrisă în ultimii cei de .— administrarea medicamentelor prescrise. i enţn.5. Recent se administrează cu bune rezultate ih. l luni poate fi socotită cronică. glulamalul de sodiu. 1 1. dar numai la indicaţia medicilor de speInlllrttc. 'rnildiiH'iilul /iied/Vo. • '. prin sechelele pe care le poate lăsa. Se cidministrcti/.I i i l i . antibiotice etc. aspatofort. . sosurile. iar dintre medicamente se vor evita acelea care so-' î l . !• i î l . acid orotic.m. formele evolutive (unele grave. l . condimentele. un ' i i l .. — asigurarea alimentaţiei ţinînd seama de principiile enunţate annlor şi unole obiceiuri alimentare ale bolnavilor.stnnţe hepalotrope (trofopar) şi tratament de imunostimulare. c.. l . 4. lipldt* V('<|. ' < • . • | n l l l d p i l l c IMltflVi' ( | M o l e ! l i c nllllimlc. se pot folosi hormoni corticoizi sau lodlcnmente linunosupresive. conservele (greu digestibile). i luncţia anlitoxică a ficatului (sulfamide.mi.. / . < '«nn'lorlstica hepatitei cronice este evoluţia intermitentă — în pu-.4. HEPATITA CRONSCA . clordelazin.' >l (IlIflM' |.i l l i l îl îl . O hepatită acută la care semnele de evolutivitate persistă după D l ' . cisoi i . prin timpul lung necesar refacerii i (|nnismului. i l r . cu Idroxllul de aluminiu. hepatita acută epideilrfi esle o boală cu largi implicaţii medicale şi sociale împotriva canin lielmio aplicate toate mijloacele profilactice şi curative. altele nlrlerico rămase nediagnosticate).)... V c i | i ' | .n l 1 1. 1 1 . ceea ce solicită o supraveghere clinică atentă bolnavului.— fiind o boală contagioasă se vor respecta riguros normele genenle de prevenire a răspîndirii infecţiilor. rămîne să se folosească măsurile clasice de rofllaxie. i i p ui so l i c i t a p < i i n H M M I | e nd oc ri n şi p ri » iNpuiM' I M (ll'ihcl '/iilmict. relevîndu-se semnele de instalare a insuficienţei hepatice. viiinlnc din complexul B şi C.n. Se mai D! lolo..ut. dară nu se respectă dieta şi odihna în perioada de conva-• • . i t e cu ser gluco/. Băuturile alcoolice se contraindică cu deîngrijirea bolnavilor cu hepatită acută necesită deci: — urmărirea asigurării repausului timp suficient. logalon. . i persoane cu anumite particularităţi imunologice. .— l o i i n e l o cu perioade preicterice lungi pot duce mai frecvent la lopritltc i ionice..n/o\. l i r t q l u c l d e i n c x c i ' s . <isp<ul<il de sodiu. celu-)/.9. în concluzie prin răspîndire.i aspuragină (acid as» mile). După caz.

>/<>meJe d/. edcmo.i .şi gamablobulinelor. i i o i o g l i i c l i n i c i i e c a r a c t e P iI z n aszeăm n e g e n e r a l e ş ! r ie tl|N ll<C |)l'p ..H. M . creşterea ylobulinelor beta. Intestinale. Probele biochimice: -. duodenale. precum şi în cele cu sindrom lii'inonigipar. trombocitopenie. apetit diminuat. (şi a altor enzime). creşterea sideremlel şl a vltamlii»! Dlt In stnge. dar mai ales gama. utate. arată retenţie peste 10%. iplonoiucon-Im. — Nlndromul de citoliză se exprimă prin creşterea transaminazelor !n tpaclnl t|liitam»x<ilicâ peste 17 U. lulbumii d i .S/. circulaţie abdominală colaterală. Ficatul are marginea mal ascuţită) conftlNtmlti m«ii formă. l no . sindromul hlllar se manifestă prin creşterea bilirublnemlel directa *ou liniiHM In ( t n lorniclo cu homoliză). d. . ScOderea debitului înnguln li<>pnllo B»ln pii'/rntn In hrpnlltcU' (ionice ncllv-ovohitlvo. MacLagan. Puncţia-biopsie hepatică cu examen bioptic şi histochimic preci-«««n/ti stadiul evolutiv şi forma clinică de hepatită.S. balonârl postprancUale. ( .S. . subictcr sau Icter.HBs) pozitive. inflamaţii).I. Splonoportogtalla //. nliu/ul. anticorpi mililicpatici. i . a beta.lliperbilimbinemia se constată în puseurile evolutive. Aceste reacţii trebuie căutate întotdeauna Iu l MI mele cu splenomegalie şi anemie. S< Intlgrama hepatică contribuie la evaluarea stadiului evolutiv al tiolil.iiiiliiillnr vcnonsc splonopulmonnro). crioaglutinine. r n i i i i i f . — Disproteinemie: timolul mărit peste 6 U. i hinotice biliare. . papaină. — Antigenul Australia este prezent în majoritatea cazurilor. — Galactozuria provocată indică deficit funcţional hepatic. . pozitivitatea reacţiei Coombs.HBf. In unele forme se evidenţiază o componentă autoimună: anemiei IIMK "penie.Nlndromul dihipertensiune portală se canictcrizcazS prin ascltd. uneori uşor neregulat. mărită.Au. somnolentă. Determinarea debitului sanguin hepatic are mare valoare pentru | iiori/«rea stadiului hepatitei (scade în afecţiunile hepatice evolutive). s i m p t o m .. V..S.(»• /n/i/('(1 i'vldcnţlii/a Inert din (n/clo de început lilportcnsiunou portnlă (trnduvH p i l n fvl-i|p|itl«mn «.n.|)ii»i«lni( . lungit de bftuturi N i* i>i. — Proba B.spcpf/ce: jenă epigastrlcă. crioglobuline..P.! toxice.Au. pot duc« In hapal>i< rrontca. in ( p . flbrinogonului şi a colinesterazei serice. Punctional. Nliidronml Imunologlc prin prezenta de autoanticorpi şl Ag. llcputosplenomegalie. Splina este uneori palpabili. Sondajul duodenal evidenţiază semne de suferinţă a căilor bll i n i i ' cxtrahepatice (dischinezii.Hlmlromul hepatopriv se manifestă prin tulburări de coagulare: scfiderea albiinliiuinlcl. iirit) generale stnt reprezentate de astenie.H. n i i• . steluţe vasculare. vititm liiK . vnrli'ii (| iistrorsolii(|iciH'. crtlIm «i tlmolului. o hepatită cronică se analizează pe baza sindromelor fiziopatologlco — sindromul mezenchimal (inflamator) se exprimă prin creşterea V. i r i i i t o l » •. antigen Australia l IU (Ag.

apetit diminuat.*". p lile l'ioţliiostlcul este în funcţie de precocitatea diagnosticului. hepatomegalie sensibilă. Hepatita cronică stabilizată. Debiil sdiii| iiiii hepatic rămîne la valori fiziologice sau uşor scăzute. cu faze de latenţă şi <• i'\dcerbare. Posibilităţile evolutive ale hepatitelor cronice sînt varia<) indre parte sa stabilizează pînă la vindecarea completă clinică l.P. unii loloqică. Alteori boala evoluează ondulant. Probele bioii mice sînt la valori fiziologice sau foarte aproape de acestea.fi/«iro. iar persoana respectivă :>atf> dure o viaţă normală. dimensiunilor. iar greutatea este în limite fiziologice.10 pe l < mice. Hepatita cronică activă..>.. iar exaenul hlslologic arată alterarea profundă a structurii lobulului hepai ' . apetitul bun. de res'•«•I. formei. S . ne•i|iilm Itdtilor ficatului. 10 . fie spre ciroza hepatică. respectînd numai regimul igieno-dietetic. /. Hepatita cronică progresivă. Poate însă evolua şi spre forma progresivă. scăderea uşoară în greutate. Clinic se manifestă prin discrete feno. nidi rar subicter. colesterolul şl sărurile biliare.. U.\ro/)/« permite aprecierea culorii. Cu un tratament corespunzător boala poate re ţii se stabilizează. Evoluţia spre ciroză este ll(il)iitita cronică prezintă trei posibilităţi majore de evoluţie: //<• l voluţla. Sînt posibile însă şi '<|iosluni şi stabilizarea de durată. degenerarea. lllnpxlii poate aprecia inflamaţia.. sensibilă). apariţia exozlvrt de steluţe vasculare. Probele biochimice sînt alterate în grade diferite.. Seinhepatică şi examenul histologic arată semne de afectare hepaIn (|idde diferite. de aceea trebuie să se insiste • u l i u respectarea tratamentului indicat care se face în condiţii de l m ut. In condiţiile unui tratament arespun/ător această formă rămîne stabilizată. sindrom hemoragipar. Fi ii n l se palpează uşor. Acoosta formă de hepatită poate evolua fie cu insuficienţă hepa. subfebrilităţi.. e dsemenea posibilă.. Evoluează cu semne dispeptice perrtnente. «prttomegalic (formă neregulată.i tratamentului şi de particularităţile imune ale bolnavului. i ImtlNOftului de I t . Debitul sanguin hepatic este nil scfl/tit. seric peste 1 2 % . I ' . uneori splenomegalie. necesare pentru precizarea stadiului evolutiv al e d i. . uneori steluţe vascu. expilnmt prin creştere H. '. de durată şi în grade diferite.S. scăderea în greutate. / / u \ < ' / vu/r /ic'pn//'d" cnnslii din (nllxirni i . icter. oclilinic se evidenţiază alterarea testelor. slixlininul culcfitdtlc se manifestă prin crcşteren unor en/ime ca tHfnld/d dl< i i l l n o .one dispeptice.:Ti ?l <omft liepatică. scăderea poftei de mîncare. cu tenînlcl de revenire către valorile fiziologice. regenerarea şi arhi• ' l i m l c d hepatică. de consistentă ceva mai crescută. Morfologic: aprecierea se face prin laparoscopie şi puncţie bioptlcă. fatigabiInte. Scintigrama hepatică arată modificări profunde. Clinic se caracterizează prin stare rneniiel bună.Minlionnil (/c .

Arc evoluţie severă.Evoluţia se urmăreşte prin aprecierea stării generale. . toiA iln un repdus relativ. în Kr/olo el in< i( i i i ' i i l e . Tratamentul profilactic esto siniiIM cu cel cil hepatitei acute. Trebuio de atent* »' ' ' .l'orme particulara de hepatltl cronici -• Hi'patita cronlcA coIflNhitlrâ In r (ir o din punct (In vodci o i llnlc: il'itiilnfl K ierul $1 piniilul. jiinilionina şi aspatofort.i hopiililii cronică a etilicilor esto reversibilă. tehnica recoltărilor trebuie bina litMiyitc de cadrele medii. undo no pim'tică examenul clinic şi examinările paraclinice. i l ii consumului) către ciroză hepatică etilică. n ijirn de viaţă şi de muncă igienic. Se va ţine seama de posibilitatea iustai unor hemoragii grave prin tulburări de coagulare sau rupturi de u'e esofagiene. Este important ca repausul la pat li i M I M < 1 I nuii cuifnd ( i n fu/ă prciclcricft docă s-a stabilit dlagnoitl* • > l i c iu lepuusul Iu put in po/iţio de ducubit dorsal.slolocjlc modlflcflri alo rfllloi Itlllmn hilinhop. Dicta va respecta următoarele principii: regim normocaloric. brînză de vaci. < i . diureza.e ţinfl seama de solicitările locului de muncă şi de condlttilt •• • iDiiomice ule bolnavului.'. pregătirea bolnavului. Semnificaţia cxp/onil l lor indicate. alături de proteine. lovorlzoail 201 \ .greutatea. Se exclud alcoolul. hipolipidic. bogat In "• <T. normoproteic (predominînd proteinele cu valoare biologică mare. regim dietetic. a faciesului. Uir hl. evaluat în lumina datelor clinice. albuş de ou fiert).Tratamentul curativ depinde de forma clinică şi etiologică.. Este de mare importtinţfl i i><tcUirea indicaţiilor de tratament posthepatitic. i ' b l r o . In Inimelo active se indică repaus la pat. Ea evoluează lent ( t u cn/ul i i i i i l l M i i .iiiro. proceselor metabode regenerare). mai ales serice. medicamentele toxice. neevolutlvă. admiţindu-se în jur de 50—60 g lipita •l<ile. imporluiil de H'linul ( . îngrijiri. i se renunţă la toxice şi se administrează vitamine din timpul I). pit'domiuanţa sindromelor). Murllnntele. Se va ţine seanA • i nmpetenţa bolnavilor pentru a se pregăti alimentaţia apetisantă. Tratamentul hepatitelor cronice. . btO» • lilmiro-umonilo şi uneori izotopice şi morfologice. Pentru stabilirea formei clinice (evolutivă. tutunul. a stării ''•inului nervos. evitarea toxiceloi.ile şi vitamine (necesare. aspectul palpatoric al ficatului şl i iei sînt urmărite în evoluţia procesului patologic. i r . bolnavul se internează în spital. Durata repausului este în funcţie do prezenta fi pioliin/iine. mal alţi i l l n lupte degresat. M ţi de Niptul că uneori dieta este hiposodată. în timpul perioadei în care se menţin semne dt « r l i v i l i i t e u procesului hepatic este de asemenea nevoie de repaus. I!ste. carne. mese mici (dar bogate nutritiv) şi frecvente. Probele blochii'-funcţionale şi morfologice contribuie întotdeauna la evaluarea i uliului evolutiv al bolii şi de asemenea la evaluarea capacităţii de iiniiK'ti a bolnavului respectiv.! procesului hepatitic.1 vinului) esle relativ frecventă. i l . l\'i'l>(iusul la pat este necesar pe toată perioada de evolutlvitatt'l piorrMilui hepatic. — llrpatopatla consumatorilor cronici de băuturi alcoolic» (cu doi i ' .

mai Ies « l .. al retenţiilor hidrosaline. ajungîndu-se la un „ghem sclenfl" q. dar numai prin indicaţie stabilită de către medici (forme i n v i . adesea ireversibilă. Sclerozarea împiedică circu<\\\<\.\ p i i i .. acid aspartic..... profesionale pe zi. extracte <• l K Ml. ascită şi • m i i ' . ce croşto cu 40% şl prin aceasta se eeelerează procesul de vindecare. forme cu mecanisme auto imune dovedite)..L .isli(>esof(Kjiene.ivS. i c ă locul de muncă prezintă solicitări mari de orice fel.Irculatln arterială Intrahopatica... asparagină. l'nrata repausului la persoanele cu hepatită cronică. 4. Condiţiile socloprofesionale ale bolnavilor cu hepatită acută inuonţează durata repausului în condiţii de spitalizare. urmată de scăderea în volum.. De asemenea peroanele ce activează în locuri de muncă cu solicitări mari energetice nu care nu pot respecta regimul igieno-dietetic în condiţii de activiito este bine să li se prelungească repausul. Med/cafj'e: se instituie terapia cu vitamine (complex B. evoluează cu hipertensiune portală şi cu i i i x l i l i r . . Splenomegalia însoţeşte ciroza.iloa în mediu cu substanţe hepatotoxice şi limitarea activităţilor xlr< i profesionale. l 500 Kcal..6. dutnd Li micşorarea în volum a acestuia în faza finală de evoluţie. explicitul hipertensiunea portală. IniInl p'Mlo să fie o fază de hepatomegalie. psihotera-)ln. după trecerea şi vindecarea episodului rut. i r e a structurii lobulului hepatic.. Se face tratamentul 'implicaţiilor infecţioase (cu prudenţă). Uneori se reni 1 1 1 • la tratament cu corticoizi sau medicamente cu acţiune imunoupii-'. Dilcronţa faţă de hepatita cronică constă în faptul că ciroza este n i ) ( | M . dltcrnroa tuturor funcţiilor hepatice. CIROZELE HEPATICE Cirozele sînt afecţiuni hepatice cronice progresive care evoluează u nllemroa stării generale şi a structurii normale a ficatului.c vor ovita locurile de muncă ce solicită eforturi energetice mai iun i le..i prin lulburAri de coagulare sau prin ruperea varicelor gastro. Reluarea activităţii trebuie să se facă treptat. ctlvil. acordîndu-se program »dus do activitate şi excluderea locurilor de activitate cu substanţe cprilntoxlce.<|. cu ficat neregulat..ilben... activitatea în tura de noapte. :. Hemoragiile e « . iar tuneIonul. circulaţia colaterală. C). Timp de l — 2. Mnr/o/oy/'c se produce o distrugere a structurii organului. chiar 3 ani.9. în ciroze « pi«duce înlocuirea ţesutului funcţional hepatic cu ţesut scleros. Hepatitele cro-| cf « i i semne nete de activitate necesită repaus profesional total. Disproteinemia duce la edeme. cu margine i N c n l i i i i .ivă.. alături de terapia cu medicamentele amintite.. legalon. Persoanele caro il-il pot asigura condiţii satisfăcătoare de repaus în familie este indiat Bă (le spitalizate pe o perioadă mai îndelungată.4. ie/olvarea problemelor lor socioprofesionale sînt de mare valoare n ' i i l i i i recuperarea lor. al hel'îxpensarizarea activă a bolnavilor cu hepatită cronică.«"i •' liemoroizllor. aspatofort.

.. scintigrafice şi examenului morfologic.Evoluţia este cronică. 4.1 pci '. aboli» im reflexelor. progresivă. simptomelor clinice. precum şi ciroza reprezintă contraindicaţii pentru traIrtiiienle balneare.str> mnl frecveni 1. Pot surveni Inia ţi |>erloade de relativă stabilizare.i are etiologia şi patogeneza prezentată la descrierea chistului l i l i l n l i c pulmonar. l)|. prin tratament putîndu-se obţine revenirea din comă.oiine ce vin în contact cu cilul: cio bani.i(|iio(itlcul clinic <ne în vedere: a) nntecedenlelo poisoiuiln. Uneori se recurge la tratament chirurgical.9.?i vitamine. precum |i i l n npc bicarbonatate calcice. Funcţia evacuatoare peritoneală se face num.M m i < < i tumori olnstlro la nivelul (leatului . CHISTUL HIDATIC HEPATIC Itoal.i i h c sc reface rapid după puncţie şi influenţează nefavoiabil p>. îngrijirea bolnavilor cu ciroză hepatică este similară rolei rxpuso In hepatita cronică. Apele sulfuroase de la Olăneşti au ac(111111. aldactone etc. undo se fixea/d şi apoi se dezvoltă. Bolnavii cu hepatită cronică stabilizată (persistentăi H'/idudlă). la care se asociază intermitent cloruia de p<>IfiNiu . amoniemia este crescută.7. hinc. vliiAtorl etc.n Iu m/ de necesitate. Diagnosticul se face pe baza antecedentelor. deoarece spoliază organismul de proteine. i.Mucul ImliMviilui. Hepatita cronică activă. La acestea se adaugă semIM ' I n clinice şi de laborator privind afectarea hepatică. Crenoterapia bolilor ficatului.4. u f i i v . beneficiază de apele alcaline simple sau mixte.islx. In coma hepatol n * rlnlă..emid. Prognosticul de viaţă este de 3—6—8 ani (uneori şi mai mulţi). piolielor paraclinice. Alteori moartea se produce în urma unor hemoragii mari (prin tulburări de coagulare sau rupturi de varie* ijiriliocsofagiene). proo (c.)/ b) pol|. Se folosesc intermitent diureticile de tip nefrix. Mmirtoa se produce prin comă hepatică: pierderea cunoştinţei. hepatita cronli rt evolutivă. putînd alterna perioade cu evol u 11 u lentă cu perioade de acutizare şi evoluţie rapidă. lichidul ft'.lavorabilă.. Coma este expresia insuficienţei ficatului de a-fi IM n l îndeplini funcţiile biologice. Frecventa localizării este favorizată de faptul că para* /Mul tnlihuişte In calea lui mai întîi bariera hepatică (cu o bogată raţca M). cu păstrarea funcţiilor vitale.

după emoţii: durere de tip colicativ în hipocondrul drept. p in / ficln tiflr a llc re m a re v a lo a re în stab ilire a d i. care apar de regulă după greşeli de regim alimentar. i < j i x > .'. l i i i i c s f t s e f a c ă n u m a i d u p ă c e n e . B O L IL E V E Z IC U L E I B IL IA R E Ş l A L E C Ă IL O R B IL IA R E Noţiunile de anatomie şi fiziologie au fost amintite la anatomia rolului. l>ilitubinemiu. . D i a g n o s t i c u l d i f e r e n ţ i a l tr e b u i e f ă c u t c u c a n c e r u l ş i s if il is u l h e p a ti c .4 . 04 . Va fi susi'C'Uit în toate cazurile în care se evidenţiază un ficat mare şi nereguit. i n f e c t a r e . colangiocolecistografia. ce evoluează cu o stare generală nu prea alterată.fu n c ti o n a ae a t ă r e l a ţ i i f i z i o l o g i c e . alteori iradiază în regiu•fl precorclială. a b c e d a r e . ro actia C asso n i).4. febră. lr C o m p l i c a ţ i i . subicter sau icter. diaree sau constipaţie. I u l p o d i e p r o d u c e c o m p l i c a ţ i i p r i n f i s u r a r e .a m a s ig u r a t c ă n u e s l e u n c h i s t du lie. colecisloţjrafia. examenul i mitmlm. h i '. T r a t a m e n t u l e s t e c h i r u r g ic a l . d eo aro ce p u ncţion area chistului p oate determ in a u n şo c m o rtal. E s t e i m p o r ta n t d e r e ţ i n u t c ă p u n c t i a . laparoscopia.9 . Noţiunile de semiologie şi probele paraclinice au fost de aselenen redate în partea de semiologie a tubului digestiv.i< in o sti< u lu i. — durerile apar la intervale neregulate.9 . ALTE AFECŢIUNI HEPATICEn c e r u l h e p a t i c v a Ca fi m en ţio n at la cap itolu l priv in d canceru l d i./o/rin funcţionale utile pentru diagnostic: sondajul gastric şi noclciml. /:x/. uneori apărare musculară sau palparea c'/lmli'i ( I n hidrocolecist). pigmenţii biliari în urină. după I n i l u r i li/ice sau psihice. — greţuri şi vărsături bilioase. frison. subicter. a h i o c lt lm i c o . 4 . i ra rtru l u n e i N tflri fle n p rn lfl b u n e» r) p o zltlv ita ten u n o!r <p•io ln < In •rflto r (v o /in o fiU i» .9. In unelo unie se n-rcelea/u colesterolemia. în hînrţie de forma clinică se pot asocia şi alte simptome: gust mar. l i r . durează l-—3 zile (i se mai pun« „dispepsia de trei zile") şi se întind pe o perioadă de cîţiva ani. 4.Itxa m o n u l ra d io lo g ieo ate s ă d e a u n e o ri in d ica ţii ddie. subfebrilităţi.8.b io p s i e h e ip-a ti c ă . alterarea stării generale. Reamintim că nnmnc'za amănunţită are mare importanţă pentru diagnosticul clinic c sindrom vezicular (sau biliar). Sindromul biliar (vezicular) se manifestă indiferent de cauză (care npihnrt forma clinică a colecistopatiei) prin simptome relativ carac• l i s l i c e .NllV. Sifilisul hepatic este actualmente din ce în ce mai rar. sensibilitate obiectivă (în rade diferite) în hipocondrul drept (punctul vezicular: vezi împărţirea >po<|rnficft a abdomenului). urină nlurlrfl (pigmenţi biliari prezenţi). ce iradiază în spate l umftrul drept sau numai în umărul drept. decolorarea parţială sau totală mntcriilnr fecale.

intervenţii chirurgicale tyt • flllf biliare şi cancerul căilor biliare. regim hidrozaharat 2—3 zile. uneori apărare musculară |t • Ifiirrt ţjenenilă alarmantă.. (|) 'Traumatismele pot determina colecistopatii traumatice (mal rai.i (i ilo r şi a litiazei biliare. Acroloina care se formează din grăsimile prfljlta 0 substanţă iritantă a mucoasei gastrice. După trocoroa puseului . ea determină spasm pllo1 roflcxc patologice visceroviscerale. Adeseori afecţiunile căilor biliara i l n t mixta: coexistă inflamaţia. însoţite de dischinezii sau favorizează apariţia litiazei. Manifestări clinice (acute): sindrom vezicular. con* npnr mnl frecvonl In f o mol. infecţiile căilor biliare şi proclpl* i colcsterinei cu posibilitatea formării litiazei biliare. în angiocolită se poate produce subicter 8811' ' ' ' • i r icter prin componentă mecanică şi prin interosarea secundară • • liilH hepatice. etiologia coledstopatlllor este variată fiind incriminaţi: i) factorii alimentari de risc reprezentaţi de abuzul de grăsimi ' i o şl rtiiluşuri. frison. pot duce la litiază " r ă. ' .COLKIlTOfATIILI Cnlpclstopnllllc' stnt Nllfcilliţo alo rflllui bll|nn< fll uL Icul' i i'ilhiro. senilhllllnto marcată în punctul vezicular. apoi regim liml-'•n < u col din bolile de ficat. După trecerea fenomenelor acute. aplicaţii reci pe hipocondrul drept» antl-l'lnllcn (dupA nntlblogramă)) apoi drcunj biliar... Colecistitele sînt inflamaţii i l n vc/iculoi biliare. iar angiocolitele reprezintă inflamaţii ale căilor iilllnrr-. ultimele sînt frecvent angiocolecistite. dacă '••«Uzează şi alte condiţii. anghilula sau anchilostoma). pentru diagnostic şi tratament etiologic. 1) l'arazitozele determină colecistopatii parazitare (de exemplu: înmhllti. illln 0) Cauze alergice reprezentate prin alimente la care bolnavul M "ii'. febră... malformaţiile căilor biliare. d) Factorii dismetabolici: obezitatea.ibilizează. realizîndu-se colecistopatii alergice. Tratament: repaus. • Iar posibil). formei. raărlnili • iiiictiel sau eventualelor malformaţii congenitale ale veziculei bli M . dischinezia şi litiaza sau parazltOMU COLECISTOPATII INFLAMATORII (!olecistitele pot fi acute sau cronice. cu spasme şi pe căile biliara liliif/ii) care favorizează staza. fiil iile U' biliare. llxplorări paraclinice. I i ) în cadrul patologiei veziculei şi căilor biliare mai amintim. ' ) l'actorii nervoşi şi hormonali (la femeie) acţionează asupra li-«lismelor căilor biliare. se eftci ' i r/n coleclstogralia care dă relaţii asupra poziţiei. ducînd la dissinergiile lor cu favorizarea ini. adică inflamaţii ale vezin l i ' l biliare şi ale căilor biliare. virusuri) realizează colecistitite (in* i ţ i i ) . Sonda/u/ duodenal şi examenul bacteriologic (antibiograma) stnt . l i ) l:actorii infecţioşi (microbi. dislipidemia...

.•eut. infecţii biliare. hiperkineticg • . litlologle. Colecistografia indică semne de hiperchinezie (vezica biliară este iilpercontractată după administrarea colecistokineticului). aiim i ' i i i . COLECISTOPATII DISSINERGICE Colecistopatii dissinergice (dischinetice) sînt hipo-. coleretice (fliiyhlrol). Sondajul duodenal: bila B întîrzie după sulfat. — Dischlnezia hipochinetică: durerea este ca o jenă. tulburări de meta-'jn/tem (cu repercusiuni asupra precipitării colesterinei. 00 . Diagnosticul se face pe baza sindromului dispeptic biliar. Durerea are Iul In lilpoi M i u l i t i l drept şi iradiază în spate. sondajul duodenal şi mai ales colei 1 1 H 1 1. Litiaza biliară poate îmbrăca o diversitate de simptome i r . uneori migrenă. colagoge. este în cantitate mare. la care şl succesiunea ciclului are importanţă în patogeneză şi declanşarea colicilor biliare. Sînt frecvente. balneofizioterapie. Pot fi determinate prin influenţe nervoase (nevroze).itla/a biliară este frecventă la femei. Formarea calculilor este condiţionată de mulţi factori: illmenturi (grăsimi. mai ales la femei. caracterizată prin durere paroxistică. ni K (ipnic i . paroxistică. în combina-l« şl cu săruri de calciu). vom fac* tratament curatlvo-profllactlc (do provmilrti o nciitl/flrli)) antispastice. însoţită de Ronzaţici de greutate în hipocondrul drept. are o culoare închisfl (atra bila). !n fn/n cronica. 1 1 i. ameliorează acuzele şi uşurează bolnavul. gra-Mdltaten şi obezitatea sînt factori care) pot juca un rol în declanşarea M llll. antlalorgice. — Dischinezia hipertonă este dominată de durere vie. i ţ j a neratională. Sondajul duodenal este greu suportat de bolnav. hipercolesterolemie). dar nu în toate cazurile se lA clinic. «i| M-ii(lk'ită. Slmptome. Colica biliară este manifestarea clinică cea mai importantă peni i i (llnţinosliciil litiazei biliare. Terenul ereditar. stază. Analiza clinică. nucului antispastic sau numai la opiacee. | H ' | i l i c r biliare.i urmare a unei cauze declanşatoare şi care poate să M/O In t r i i l . i (colangiografia) confirmă diagnosticul care trebuie să fie băi M i l d i n cxoinonul clinic. umărul drept sau regii locoulUilu. LITIAZA BILIARA I. Colccistograiia arată hipotonie marcată. utldurfi locală. pot însoţi afecţiuni inflamatorii ale căilor biliare • m pot apărea ca urmare a unor procese patologice abdominale (ulcer. gust amar. metroanexită). care acuză dureri In timpul scurgerii bilei. M I mixte. dulciuri.

cu grea| i. 7 niluniuntul «sta cauzal. Fenomenele apar după inl«»tln de alimente alergizante. In plină sănătate se declanşează fcno» •nBiiHo care dispar la tratamentul antialergic. . anghllula sau anchilostoma. vflraflturl) C O L E C IS T O P A T I IL E A L E R G IC E Colecistopatiile alergice sînt frecvente. COLECISTOPATIILE PARAZITARE Colecistopatiile parazitare cele mai frecvent Inttlnlte stnt cauzat* •Iu lamblla. an. Dltiqnoatlcul se face prin sondaj duodenal şi examen coprologic. Este necesară observarM illniciitolor declanşatoare ale fenomenelor spre a fi excluse din allu«ntntlo (atenţie deci la anamneză!).ii ' < 'om pllcată (sindrom dureroi.

alterarea stării gene-.. examenului scaunului !>l ni l i l l i i nbineniiei. duoden. litiază. sedative. icter. . anamne-| iliuere). rtlter<ire<i sleirii qenercilo. litiaza). COLECISTOPATIILE CONGENITALE Colcc istopatiilo congenitale se manifestă de timpuriu. *— cî1 i Io biliare nu se adaptează la funcţia de eliminare a bilei în rondlţlilo noi create postoperator. Diagnosticul se confirmă prin colecistografie. Dliignostlcul se faco în lumina antecedentelor (operaţii). •i. inflamaţiei periviscerale existentă înainte de operaţie.jll Intrumurale ştiu în cavitatea veziculei biliare (cînd apar Imorl loarlc mari).fl nevoie intervenţie chirurgicală (s-a amintit că malformaţia favoriwazfi dischinezia. pxiimomilui obiectiv (cicatricea postoperatorie) şi a mani-ilor clinice: sensibiliUileci în hipocondrul drept. care proInf adorenţe. la tinei >rln dispopsie biliară. Plschineziile favorizează staza. i FICATUL OPERAT (BILIARII OPERAŢI) Un procent însemnat de bolnavi operaţi pe căile biliare (circa 20%) rtmln cu suferinţe biliare. Tratamentul constă în dietă. tumori. din următoarele cauze: — persistenţa suferinţei anterioare (nu se înlătură toţi calculii. inleslln subţire sau colon). FISTULELE BILIODIGESTIVE Fistulele biliodigestive sînt traiecte anormale care fac legătura ntrc colorist şi un segment al tubului digestiv (stomac. Tratamentul este chirurgical. Cauzele fistulelor biliodigestive: inflamaţii. infecţiile şi angiocolita cu simple ninosriilo: durere în hipocondrul drept. Prin acest traiect se scurge bilă. apoi crearea de fistule. Tratamentul este chirurgical. caro dau peritonite biliare grave sau pot determina lemorm. sublrtor. 208 . — se menţine sau se accentuează o dischinezie anterioară. psihoterapie. periviscerite subhepatice. subicter sau icter. — se formează un nou calcul în căile biliare. examenului urinii. .COLICISTOPATIILE TRAUMATICI l ' i l n trnumatlsmo In liipocondnil drept se pot produce rupturi <ilo biliare. — formarea de aderenţe postoperatorii. Vbift. îmi ales cei care sînt situaţi în canalul coledoc). staza. CANCERUL CAILOR BILIARE Cancerul căilor biliare este prezentat în capitolul în care se desdirle •ancerul organelor digestive. antispastice.

asociate cu aplicaţii externe de nămol cald la luleivale de 2—-3 zile. l)U'ol. cu atonii vezicuIniK accentuate (cu vezicule voluminoase). Ţinea. l'nncii'iisiil I .iopcialohe (colangioyrafie retrogradă).. Covasna. la Ciunget. l diidirtul /nlmrnt. înapoia stomacului şt inconjurnl de rniliul ihiiidiiiinl. în acest sens se indică apele minerale de Bodoc. şi de la Breazu. inflamate..(Ui liormoiuild In pnilc In rci|lnr*a glicemiei fi iii<'!nl)oll«niulul ijlili Idolor. Căciulata. Ţinea. Malnaş.4. alngorca celei i potrivite tehnici operatorii. sondaj duodenal). «pol In duoden. Tratamentul profilactic constă IM pregătirea prcoporatorlo.. la cel puţin 2—3 luni după operaţie. anglurol. Ţinea.Formele hipertone ale colecistopatiilor cronice nelitiazice bennflrln/ă de apele minerale de la Ciunget. tratamentul se va completa după nevoie. Bodoc. Tratamentul curativ: dietă. lirtl cu peria.s/'/ioterap/a biliarilor operaţi este absolut necesară mai ales la hnlimvil care întîrzie să-şi reia activitatea postoperator. BOLILE PANCREASULUI Panrroo.. cu ci'lnle • lU'ibrnilnnrn di' (ilucuqon (hipergliceminnt). Dacă stnt omeiio de hepatită. dezinfectante biliare. dUtlii(|1iidu-l-Hii un rap. Biliarii operaţi beneficiază de ape minerale.su/ este o glandă cu secreţie mixtă: a) exienid: secretă «ucul pnncrf-nllr i Iminenţi! digestivi pancnmtici eliminaţi prin canalul principal Wlrsung in nnipiiln nlnr. Bolnavii cu litiază biliară. cu aderenţe bilio-hepatoduodenale nu beneficiază de crenoterapie.H | ( . I n i pi In Nn i(.pentru a aprecia eventuala «volutla «pn. de teama unor Imll do ficat asociate. H CRENOTERAPIA IN BOLILE CAILOR BILIARE — Apele minerale bicarbonatate sodice simple sau mixte fluidifică ulcalinizează secreţia biliară. au deci acţiune coleretică şi coleclsto• luetică. cerct-' • a atentă inli.10. admihhliale pe cale orală. cu veziculă fragă. uneori t l l n d IMMCMIIH ptinrţin I u n ' • hepatica. Olăneşti. duşuri scoţiene. Sîngeorz-Băi. Ciungei. favorizează vindecarea eventualei afectări hepatice |l cft vezicula biliară nu este absolut necesară pentru viaţă.i» mwut . 11 nall Intern» — p»nu. lipsa ei lli'tinpiedicînd persoana de la o viaţă activă. ivnsiia. 4.. . Bodoc. Prin formanţll trtl partlclţit In ilii| nillti. celule beta-secretoare dt lnsulln. /'. l HpolnNUlIiii'liiln ( I c l c i l i i i n . beneficiază de apele bicarbonatate sodice şi apele sulfatată! Wlftnlc-Moldova. drenante biliare (Bourget. Călimăneşti.i ' llvitfite. sllunl ri-lroporltononl. • . Aceştia vor fi lămuriţi că îndepărtarea veziculei liillnre..<> liepntli/t rnl«»Mnii< i explora şl ntl<< funcţii hepatice. un corp ţi o comlfl. calcice sau magneziene de la Ivanda..Persoanele cu colecistopatii cronice nelitiazice. antispastice.1 (lilpo- glIi'Kiiilnntn) şi crlul^ (|ninii. — Formele hipotone beneficiază de proceduri excitante: spălaturi. fără semne d* . Scăderea secreţiei biliare se poate obţine prin cure cu ape sulfa-'Iţi sodice. h) Internă reprezentaţii de insulele Langerhans. Covasna.

analeptice). i\ n l e.i'iiluii' ţii d grăsimilor. Apărarea musculară este slabă: domină meteorismul. Boli i . frecvent hepatobiliare şi ulcerul duodenal etc. scaune abundente. efedrina. infiltraţii cu novocaină. < • . starea de şoc oste atît de puternică. Impresionează deci alterarea profundă a stării generale. grăsoase. hemoragii). . de regulă se asociază cu alte afecţiuni digestive. alterarea stării generale. « ru te (cn tn rn lfl şl n et'ro tlt'o -h o m o rag lc ă ) sa u cro nli«. ocluzie. PANCREATITA NECROTICO-HEMORAGICA Pancreatita necrotico-hemoragică apare de regulă ca şi cea catarală la obezi şi litiazici veziculari. după abuz de grăsimi şi proteine. în urină şi sucul duodenal (amilaza scade sub 32 U. Ea ropr<v/intă un aspect al „abdomenului acut" (alături de perforaţie. PANCREATITA ACUTA CATARALA Pancreatita acută catarală survine la persoane obeze. Manifestarea clinică principală este dispepsia cu emaciere (slăbire în greutate). Se manifestă cu dureri atroce.W. şocante (ducînd uneori la colaps) cu aceeaşi localizare. atropină. balonări. cu dureri în bară (abdomenul superior cu punct de plecare epigastrul sau lilpocondrul stîng). < . greţuri. cu mortalitate mare dacă nu se Intervine în timp util şi cu mijloace terapeutice potrivite. ' M M-hidratare. Prognosticul bolii este rezervat. ' i . llxamenele biologice arată: leucocitoză şi creşterea fermenţilor pmu. PANCREATITELE CRONICE R<ir se individualizează ca atare. codeină.1 H . zymofren etc. Tratament: calmarea durerii (agravant al stării de şoc) prin miol i l i n .Teatici în sînge (în special lipaza şi amilaza).sle tratat în salonul de reanimare (supraveghere permanentă. remineralizare. Scaunul evidenţiază deficiente de digestie a fibrelor mir. durere epiştiu în hipocondrul stîng postprandial.idministrează antifermenti pancreatici: trasylol. cu ameninţarea vieţii (prin şoc decompensat). ingestia de alcool jucînd rol declanşator. poritonite. papaverină. lucioase. la nevoie intervenţie chirur• |ir<il<1. încît i s-a mai spus şi drama abdominală. în scaun se evidenţiază grăsimi sub formă «M O .u lii p rii M N iilu l N tu t fio tip : In flfin iflto i n n c ro tic ş l h e m o r a g ie . adesea cu litiază biliară. Slmptome. P a n i i i l i ' i t '| .. Examenele paraclinice pot evidenţia: scăderea fermenţilor pancreallrl In sîiHjc1. Wohl-«liumilli tn . ca şi în cea acută. Montionăm că administrarea morfinei este contraindicată pentru t d stimulează secreţia pancreatică şi agravează boala. A lto fifcc(iunl itnt reprezen tate de litiaza p ancreattcă şi| tu m orilo hiiirroflll< o. Debutul este brusc. Durerea este atît de mare. în •ilii(|c *i urină).sucul duodenal — determinată din bila A şi sub 16 U.

.. etc. TUMORILE BENIGNE PANCREATICE Tumorile benigne (chisturile pancreatice. Se manifestă prin dureri în epigastru sau hipocondrul i i l i y s<iii paraombilicale. grăsimii'-. festal. lipaza şi amilaza) în fecale. i 'în n ilc... Se efectuează de asemenea proba cu trioleină. Tratamentul este medical (se tratează infecţia adăugată) şi chirur• i " ni (îndepărtarea pietrelor).i ulmii ul.lle. i < loscopic. aspectul scaunului m . glucidele.i i i <i I M .n .slui lilucloi nnr. creionul). di<|e. litiaza biliară.în timp in Insufldunta blllnrfl grA*tmtl« apar iub formă <. BOLILE PERITONEULUI l Y i l t n i i i ' i i( i• • . i i i l r u n d e l i c h i d u l o r g a n e l o r c a v i t a r e p e r f o r a t e ( c o l e c l i t . cotazlm. c a i • i i i i t i ' Mn it' | „ . 211 . i t o m a c . Inup de l i c l y. <is-Iul scaunului macroscopic şi microscopic. falsele chisturi.im i. cu iradieri în spate. Se vor preveni ' i ' t l l l e pancreatotrope (în special cele virotice: hepatita. după curo se ui mrtie-jln I u l . suc duodenal.ă fermenţi pancreatici: trizim sau triferment.11. LITIAZA PANCREATICA Litiaza pancreatică este o afecţiune foarte rară.el (suleiinie dl-n in trecut şi prezent). sub forma de lanţ situate în hlpo-Midiul stîng.4. u n a p a r ie ta li $ 1 a lta v lic tm l/l. Diagnosticul se bazează pe sindromul dureros şi pe aspectul ra-'' " I i i ţ i i c : de calcificări pancreatice.slmllor In special. stării do nutriţie. lu t. Slinptome. n i i ' i $ | v ag in .ibileştc pe h<r/.i . caracterului durerii.. cercetării fermenţilor Antici (mai des.<• KMUIM' In mţ|limil St limldt-SlrnNNbiirni< constă din adinint' ii n i unui i < .in tim p ce la fem e le co m u n ică cu ex terio ru l p rin o rlflIM i i i i n i | i i im ni . cae u n sac „fâră o rificii" (B ich a t). i . i ntiu a urmări di<|esli..<i cinamne/.. n m b H ' o n i u M i i i M i i i . '(agnosticul clinic se sl. ! ( •n s e ro a s S a lc ă tu ită d in d o u a f o ite . Se admiie<r/... 4. t i i s . chisturi i"increatice-posttraumatice) se întîlnesc rar. L a b l r b a t . acizi grafi.. ioduria provo-! explorări cu izotopi radioactivi (vezi volumul de Explorări /u/io r i idtamentul: regim alimentar sărac în grăsimi şi mai bogat în proii^or digestibile şi glucide.< | l m nllinentar c'omplel pi Ivind nelo. sliujo na.. Mesele vor fi mai frecvente.. CANCERUL PANCREATIC Cancerul pancreatic este prezentat în capitolul „Cancerul apară-"ilul digestiv".t i « c a r e s e p r o p a g a i n f e c ţ i i l e g e n i t a l e l a f e m e i . alcătu in d tn tro ala o < •« • < s > i l « i l i I n I M M i -. Se vor trata: colecistopatiile.

revenirea fenomenelor.lUlomln.slnt In lin|inill(>iipnlii/ unele «lut lotrofmrllonPale ca: rlnlcln.. Inr colo secundare... PERITONITELE GENERALIZATE ACUTE Peritonitele generalizate acute nespecifice reprezintă urgenţe chi-i urgicale. Peritonitcle generalizate pot ii primitive sau secundare. Mnjorltnl'• • < .... morfină. periclitînd viaţa bolnavului.jsiti< i< mlnile.. Subliniem noţiunea de urgenţă a peritonitelor acute.s-a administrat azi ( d n l i i ) om X următorul medicament.. înjunghiere. atropină. dilauden) se va nota: . opiacee cînd se bănuieşte un nlxlomoa acut. vo/lrn Ullnnifl. colecist. apendice..vou generale numite peritonitc.. colaps t'ninprnsut. . !uluia aliilninenulul «au nluiiuc n \ . duoden.. MIJIM i < .Sfilnri de corn de animal etc. ce a administrat ca tratament yi la ce oră. Intestin.". sarcină extrauterină ruptă. Peritonitele specifice din cancer. ce consideră că este. . apărare muscularei |.niiilHinure.i om i. i . Insistăm sfi nu so «idministreze antispastice. l'ciitonitele parţiale se numesc periviscerite şi apar în colecistite.i i / .ii'..lnd este singur. ni('M|liitiHlii-lc In pn/ltln ll/lnlogtcfl. pun probleme grele de diagnostic şi atitudine terapeutică. relatlnd în biletul de tri-/ii//rr<' ce a constatat.. le fi » i . cadrul sanitar trebuie să trimită la spital orice cu/ rare / se pare suspect de abdomen acut. fenobarbital. Dacă se administrează totuşi modicamonto. p. metroanexite... apoi decompensat. acalmie înşelătoare. calmante. luminai. Evoluţia fenomenelor se desfăşoară 'in -l [tr/. stare de şoc compensat.. Stmptomele sînt cele din abdomenul acut: durere violentă abdoin l un M..i n smi muilcjin.. Inuiunlc ii.c: debut. ca şi cele segmentare..i onjunele respective la peritoneul din imediata vecinătate. l>) Imn de acalmie înşelătoare. peritoncul poate fi sediul unor inflamaţii par-//a/o . vonn cava Inferioara.mcrcuHul PERITONITELE IM i tt« nrgtn de protecţia p«ntn. Tratamentul este chirurgical de urgenţă (reanimare). Peritonitolc acuto primitive apar în cadrul unor boli generale infecţioase.l'erllimoul fl l Hi'HHiQitift lor p<< l' l 'i l n | i l l u i l l i i (in care |e (niiin'n/fl Inroiijuilml "M'Micli ii i | > < ' tl ( o ii ' t i > ' . Aceste peritonite trebuie stt I i i " recunoscute cît mai repede şi trimise imediat la spital... apoi decompensat. căci maschează simptomele şi pentru un timp medicul i-slo tnşolcit de ameliorarea care apare după aceste medicamente şi nu Inli'ivino prompt. leucocitoză. în care lenomenelo clinice par aă sa amelioreze} aia . septicemii.a de debut cu simptomele abdominale menţionate.. cînd procesul inflamator difuzează do l . I de al Analonwpatologic. Nn trebuie uitată evoluţia în 4 faze a peritonitelor acute: a) l(i'/. Se mai pot reali /n poritonite prin traumatisme deschise. împuşcare. prin perforaţia organelor cavitare: stomac. ulcor (|<istric sau duodenal cronic. îmIMin. salpingoovarito cronice. tranzitorie.. C. (papaverină. urotcn l' 1 . apendicite cronice.nl>(l<>im>n de lemn"). florin nbilomlnnlS. plegonur/.HIIHI.. metrite. tuberculoză.nlr> i H .

în special metastatic. Obstruarea poate fi cauzată din interior (ghem de M I / . I . tumori etc.alteori determină chiar • intestinale. sub niollfvrutivă (tumorală) sau cu aderente (libroadezive).). mm ales la femei. tuberculoză etc.) iim \ < ! • " -1 ' i m ' n tenom eneloi < • < » / «(rtiirnr/abdom inale).>c/d/n li/crro .'imoreacţia (IDR) este intens pozitivă. tratamentul peritonitelor cronice: în cazurile cu fenomene de ocluInti'slinală este indicată intervenţia de urgentă. cd|( ui billur. Lichidul se poate inocula la cobai. (ig ltn lle)i (leb î l ) ln/. Ele pot fi: postoperatorii (peni i / o variate) sau în legătură cu o inflamatie abdominală: cipcndiolecistită. PERITONITELE ADERENŢIALE (PERIVISCERITELE) manifestă prin colici abdominale. Clinic evolueti/d cu "H dureros colicativ sau subocluziv. în cele tuberculoase sînt prezente semnele uului de impregnaţie bacilară (vezi tuberculoza pulmonară). Iar la fem ol de cu ascită.v/(! /ci/o spre « Insista încă o dată să nu iw )/i.12. 'illnh'tn (jcr. apare mai des la persoane In j |f!f»IA.. tu ltlvtttd lts. 4. puncţia peritoneală extrage lichid serocitrin cu Rl» o/ltiv şi limfocite în sediment. Diagnosticul se ' pfp prin analiza lichidului recoltat prin paracenteză (lichid hemoraWfi ţi cu celule de aspect malign). iiobuie recunoscut în orice serviciu medical. PERITONITELE GENERALIZATE CRONICEu i l f r e c v e n t e le n sînt de origine tuberculoasă. clnd poate determina o peritonită canceroasă. astuparea) -ului intcstiiidl.i //cu. prin torsionarea unei anse (răsucire)* • ce c'OMNtltulc un volvulus. N// IUI //O/ r/fife s/ sd Internam bolnavul do uryo/i/d.v mecanic produs prin obstruarea (închiderea. sau prin compresiune din afară (compre213 . în restul cazurilor 'ilnblloşte cauza şi se tratează etiologic şi simptomatic cu antlspasillcK. în pancreatite etc.<i lliidlfl: colaps. Clnd luco ascită. El se clasifică in: tlcus paralitic (dinamic) care semnifică absenţa peristaltlsmulul i mnli npore postoperator. Hl. căldură locală. CANCERUL PERITONEAL î ţC!niu'orul. adică cu lichid în cavitatea peritoneală.4. de obicei i. i u it'* /c/io /iic/n y« v i« r(i/« ra . ILEUSUL Mudromul ocluziv intestinal (ileusul) este o urgenţă chirurgicali. metroanexită. în colici renale. fizioterapie. sedative.

nasul ascuţit. aparatului digestiv pot fi localizate la nivelul oricărui iei| im-nl . uneori în ileusul mernnlc undele peristaltice sînt vizibile pe suprafaţa abdomenului (misr.soiutâ) cară împiedică tnm/ltul sau favorlzon/rt lor*| oii<in<ii.. ii Iu intervenţie. i'. î l tubului digestiv. pămlntio. cu stare de şoc (la înce put compensat. Auscultarea abdomenului arată linişte perfectă în ileusul dinamic şi zgomote hidroaerice în ileusul mecanic. i miii des interesată este după 40 de ani. înfundaţi în orbite şi împrejmuiţi de cearcăne albastre. nlum'iiUitiii. i m i'iele. Im'tori iritativi. fumatul.13. miostin. Sediul durerii (locul de plecare) poate da indicaţii asupra locului ocluziei. Abdomenul este balonat. tulburări hidroelectrolitice şi acidobazice. de regulă. — suspendarea tranzitului pentru. . ! < • linere. Haţioganu. inclusiv la anexele sale. i . Restul simptomelor menţionate sprijină diagnosticul.v. Examenul radiologie arată semne caracteristice: imagini hidroaerico < omparate cu tuburile de orgă sau cuiburile de rîndunică.sle necesară trimiterea în serviciul medico-chirurgical pentru observ i i i e ţii alegerea momentului operator. ochii excavaţi. In ileusul mecanic: dacă este recunoscut în faza de început se poato 1n< eroi o clismă înaltă după care. timpanism şi sensibilitate la palparea abdomenului. Examenul obiectiv: constată faciesul peritoneal: „faţa este palidei. — alterarea progresivă a stării generale. acoperită cu sudori. este mult mai rapidă.•luni' I I I H I Im lire nli. Ciin < . MI 1 1 u t de magneziu injectate i. privirea înspăimîntatîi " (I. Intervenim chirurgicală este salutară. I. după reechilibrare hidroelectrollllrfi tfi ticidobazică. Frecvenţă mal u n i i . incerul gastric şi rectal. Sînt incriminaţi: factori eredlrtil. Vii ' . Alteori este vorba do o Iminle încarcerată. Tratament. apoi decompensat). Cauza ileusului se descoperă adesea nuni. tratamentul este medical.4./ c sfiit insuficient cunoscute. Undele pot iuvariza volvulusul. etilismul. i u c. 4. poluarea mediulll ele. Diagnosticul este de urgenţă: suspendarea gazelor şi scaunelor esto ciipitală pentru stabilirea diagnosticului. la care evoluţia. dacă nu apare reluarea tranzitului. Slmptomele clinice: — culii'l abdominale difuze domină tabloul clinic. CANCERELE APARATULUI DIGESTIV < ' .— greţuri şi vărsături (uneori fecaloide dacă obstrucţia este situ ată In porţiunea inferioară a intestinului). Goia).irl vermiculiforme). în ileusul paralitic (dinamic). materiile fecale şi pentru gci/c (somn absolut de diagnostic). dar poate fi întîlnit îl In vd • . i u excitante ale peristaltismului: administrare de retrohipofiză.

" i i ' i i i i c i . ulcerul gastric. • Bistriţele hipertrofice. esofagoscopia şl bloiireclzează diagnosticul. i ' i n o ' . cînd radiologie se constată doftfi" MI l i Io umplere (lacuna) sau există stenoză gastrică. aclorhidrie. plămîn. Mai tîrziu se adaugă slăbirea progresivă In greui anemie.i i i i . indispoziţie. stările precanceroase amintite care trebuie dispensarizate şl ic clinic. după cel genital. tirul clinic. creier). i ii" i n . gastrita polipoasă din anelii'rnlcioasâ.. diagnosticul in „fază utilă terapeutică" sînt importante: simptomele vagi de început care apar la o persoană fără anii-n Io de afecţiune gastrică. prezenţa în sucul gastric a sîngelui şi a acidului lactic (reac-iiM Ulli-lmann pozitivă). Mui tîrziu.i epigastrică. încept M l «cască. radiologie. constituie stări precanceroase. CANCERUL ESOFAGIAN Hidmmul esofagian şi vîrsta atrag atenţia asupra supoziţiei dt i esofagian. oase. anorexie faţă de pîine. Bolnavul • MI .i u l Umbli ou fost dlsrutatn la gomlnloţjht yt uşor d t i M i t i . . căci tumora a invadat organul şi sînt posibile metastaze In alto • ' M i n i i o (ficat. pot apărea dureri necaracteristice în epigastru.chimismul gastric: hipoclorhidrie. adîncă. Se va i i . CANCERUL GASTRIC < 'nncerul gastric deţine locul al doilea (în „concurenţă" cu cel pulmt).CANCMUL «Ulii fi CANCUUL LIMIII .imcntul cflcaro osto cel chirurgical.examenul radiologie baritat al stomacului care atrage atenţia diagnosticului prin descrierea: n) rigidităţii segmentare (lipsa peristaltismului pe o anumită re- l h) nişa mare. permite diagnosticul In timp util pMl» ' • " iMtorvcnli. simptomatologia în faza de început este necaracteristică. /)<. u cinci a-a Invddul in jur. clnd cancerul eite surprlni n> i .meciul Im. nece-I dtenta urmărire a evoluţiei şi indicarea operaţiei cînd apar " do malignizare (cancerizare). i v i i l u l ) aspoctul luzluntl şl uxainenul hlNtopntoi omplolcd/. . Palparea tumorii reprezintă un semn prea tardiv pentru eficace. carne. cînd aspectul sucului extras este de .i chirurgicală. iar examenul radiologie baritat. anfractuoasă. polipii gastrici.zaţ de cafea". i / . diagnosticul elţl Irtullv. rrai. funcţional şi gastroscopic. marc utilitate este examenul gastroiibroscopic (axial şl latorll) • "• ol'ochiiil în fnzulo incipiente. cînd simptomele sînt avansate.itenţie specială acestor simptome. ais . mai ales la persoane dupH i i Io 40 de ani.

i < < \ i < n 1 1 . scaune cu produse patologice. bulbul duodenal poate apărea mărit şi defoi mnl.CANCERUL INTESTINAL Cancerul intestinal este mai rar şi apare cu simptome variate (diaree. prezenţa de sînge în bilă. Dacă evoluează cu fenomene de compresiune.S. Cancerul hepatic primitiv poate avea punct de formare în celulele liopatice sau în căile biliare. Tratamentul este încă ineficace. în stabilirea diagnosticului au mare valoare examenul radiologie baritat şi fibroscopia intestinului. avînd o evoluţie progresivă gravă.H. CANCERUL PANCREATIC C fint'urul panere. pancreas).. icter mecanic progresiv. biopsie» 9! axocolonofibroscopia precizează diagnosticul. cu probele biochimice în relaţii fiziologice. Atrag atenţia hemoroizii simptomatici.itomegalia neregulată şi sensibilă la palpare fină. Uneori tipare ca ampulom vaterian.creion". astenie. stenoza rectală cu scaunul ca un . liep. 1 com presiuni m ecanice asupra organt* ii i ' > r d in ju r şl p rn d u < < • iim < n m . constipaţia. ficat cu neregular i l d ţ i . constipaţie). intestin. CANCERUL CAILOR BILIARE Cnnrorul căilor biliare apare mai des la persoane cu litiază biliară. în cazul în care ficatul este neregulat. crescută. . CANCERUL RECTAL Cancerul rectal este frecvent. bolnavul decedînd într-un interval de circa 6 luni de la descoperirea bolii. cu compresiune. cu nuanţă negricioasă (icter nwl(ifi).m p trlo m b lc ale. CANCERUL HEPATIC Cancerul hepatic poate fi primitiv sau metastatic (cu punct de plecare din stomac. Examenul prin tuşeul rectal. Tratamentul este simptomatic (antialgic şi sedative). Cancerul hepatic secundar apare în cadrul unei tumori cunoscuto CM localizare. lindoscopia cu fibroscopul contribuie la elucidarea diagnosticului nvldentlcreu sfngolui în sucul duodenal are valoare diagnostică pen Ini cdiiceiiil iimpuloi Vaier şi cancerul duodenului. icter mecanic. apoi febră. V. Pentru diagnostic este caracteristică alterarea stării generale. Sînt prezente semnele generale (inapelenţft. emaciere). alterarea stări» generale. sindromul rectosigmoidian. vom căuta canc i ' i i i l primitiv prin examen clinic şi explorări complementare. Diagnosticul se face în contextul manifestărilor clinice dominate de constipaţie la o persoană în vîrstă şi prin prezenţa de produse patologice (sînge) amestecate cu scaunul.

Alv.inism. qrdsimi. i l i o l i l m dicjostivo s-a pred. l'ratamentul este chirurgical în faza utilă. încordări.ictorilor de risc amintiţi la caro sd M.li.. P n l o i . reH'-x.ndnnqc! lupta hn .. ..i ti 7i M| i. Exetn* { lnllllnc|i i i> . i . incerte. i.icid l'.iliMil. pot genera boli vindecabile.. ni. n o U C ()l'i|''<. dacă sînt diagnosticate în timp util (adică în perioada cînd nu i iloază organele din jur).. n p i .|idiii MM|. febra tifoidă. enterocolite cronice).«•n urme sau sechele (hepatita acută.iţi.. Ilillu .. .i/.. raţia alimentară incorect alcătuită. alimentaţia i inU-rală. PARTICULARITĂŢILE ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR DIGESTIVI liniile digestive ocupă un loc important în patologie..4..h. Deci. sondajului 'i i-nai fără bilă. n | i .enţa igienei defecaţiei duce la constipaţia habituală. lipsa de igienă în timpul modcntiţia deficientă.niira Intrpyup ilii ' ln..|.' i .ni'. x j i n digestivă ar putea fi redusă mult printr-o profiUixio SUI-• "in. Diagnosticul se poate stabili în timp util dacă examenul e va fi completat cu explorarea radiologică baritată. Pnni/... l. i x . . l i n i / u l u i de nlrool.. MI idsunot . mai ales la persoanele după vîrsta de 40 ani. tutun. | e ' .ilnr.. tahifagia. denutriţie.M M'iimcMiliir « I m nevoi dldacdin l. care lată . î l .n i ..il...... i po tome de educaţie sanitară care să educe populaţia In • ni e v i l . i i \ . Dispepsiile la sugari survin ca (M .n• | H ..iC .. dizenteria.Im.. progrefctnd lent spre icter intens (icter mecanic). dulriim de. orarul neregulat al meselor. vcnţă după bronhopneumonii.lilrt «fui i • .Cancerul se localizează mai des la nivelul capului pancreasului i lud apar semne dispeptice. Diagnosticul se face pe baza fenomenelor dispeptice de lungă dul . este necesară o atenţie specială la simptomele dis-i i ico.14.. Influenţele nervoase (viaţa neregulată. Din cele expuse rezultă că tumorile canceroase ale organelor dii hve.M ulcn/ft (ii.' ] .ii. i ' . cu urmări yllmionic pe toată viaţa (constipaţie..i .I c avansate şi simptomatic în fazele tardive.r.1 le(|. Pnl"l. M i / .. lafflttlinsn). n i i f. virusuri. beneficiază de tratament chirurgical cu l salvator. apoi subicter. slăbire în greutate. .in vi suf^rin ţtt . Ele ocupă (inul ui doilea în morbiditatea generală şi locul II—III în morbiditatea HI incapacitate de muncă şi invaliditate. probe biochimice. • u r i l e alimentare. traume psihice). il i> li )i |i cA a Iniiilul np.ii i i i .1 so poate ved.i . alimentele nespăiu>spălatul mîinilor înainte de masă. i ndie. examenul • lismului gastric.. |. i (inapetenţă).r.. cafea. ilo-hih.l n ipntil... care i uită cancere în antecedentele ereditare şi care prezintă factorii do i dinintiţi. examinări izotopice şi endo-i'ice. neobservarea alimentelor care produc tulbuNtnt factori obişnuiţi de risc în apariţia bolilor digestive. 4. paliativ chirurgical în l i . microbi. Examenul radiologie arată lărgirea cadrului duo-«i 'l şi uneori semne din partea stomacului: lărgirea şi modificarea 'iilui retrogastric. icterul progresiv ireversibil.

vîrsta bolnavului şi solicitfii l l e eiicrqelice şi neuropsihice profesionale şi extraprofesionale.1 . microscopic. să fie ropartizut judicios (mese fracţionate)» •m |ju (idiiphii n• < | iu i i i i in cure trăieşte bolnavul. (ju/c). a tranzitului (scaune. Do mare importanţă în îngrijirea bolnavilor digestivi este regimul tlii-iutic. paracenteză.s«u piocolecist. în funcţie de boală. căci ar presupune reluo leu p. bilirubinemie. şuii • 'leul c<i <iport caloric. da tftc9IM . colecistografie. Un ulcer. Ne vom reaminti rolul sondajului gastric şi duoden. sumarul de uri tui.Moln.. teste prin care se evalu oază metabolismele sau echilibrul acido-bazic. să tină seama de prelerluţeic lin.variat. iar pentru detalii se va vede<i Inln (| u l capitol. fapl peiitiu (<iro expunerea sintetică este dificilă. Se vor determina urobilinogenul şi |)K|inonţii biliari în urină. Se va administra un l e i j i m eH mai complet posibil care să conţină alimente cu toţi factorii uuliilivi. recoltarea şi con-M i v .o apendicită acută poate perfora. La toţi bolnavii digestivi se va urmări evoluţia zilnică.H i•. iar îngrijirea lor este complexă. scaunul sub aspect macroscopic. Vom enunţa principiile. Urmărirea evoluţiei prin observarea durerii. irigosco-pie. en dobiopsia gastrică. Regimul dlHi'lu. u e a diferitelor materiale biologice.! pentru diagnostic este necesară o bună anamneză şi un examen « i h i c r i i v sistematic şi amănunţit... mai ales în cazul urgenţelor. un hidrocoleclst . DI » . să fie pregătit şi prezentat estetic.r. abundenţă). rectală etc. diareea. Este necesar să se recunoască în timp şi complicaţiile bolilor digestive. puncţiebiopsie (hepatică). a vărsăturilor este o cerinţă majoră ce trebuie făcută atent şi cu responsabilitate. i pum-rea în repaus a organelor suferinde. cu pregătire corectă şi sub toate formele de pregătire. pot perfora. tuşeul rectal. colangiografie). sa ţină seama de chimismul gastric. pro-'H i M cu pentru examenul radiologie (esofag. Examinările complementare pendiagnostic trebuie cunoscute pentru pregătirea. revenim aici asupra cîtorva principii dietetice. regimul Schmidt-Strassburger pentru cercetarea digestiei. intestinală.î l . colonofibroscopii.ilologiei. Deşi s-au menţionat principiile dietei în partea generală a volumul u i .de aici ne resitatea observaţiei atente şi continue a acestor bolnavi. frecvenţă. caracterul durerilor. intestin. piecum şi starea generală în ansamblu. coprocultură. examenul scaunului (macroscopic. Evoluţia unei boli digestive se poate aprecia şi prin probe paradinice: teste de disproteinemie.ipetilul.o hemoragie digestivă se poate repeta sau poate evolua spre colaps. îngrijirea se referă în primul rînd la stabilirea diagnosticului.. . teste morfologice si eventual probe de efort. i l i o i rezultatelor.. vărsăturile.să se adapteze fa/cl evolutivi .ivii digestivi sînt mulţi. Se va urmări mersul icterului şi al febrei. i I M . adesea singurul eficace în unele boli digestive. Este necesară înţelegerea seini n l i c .hebuio să fie astfel ales încît să fie potrivit bolii şi să conţi (hulo l . orice simptome digestive. stomac. incll sil li e/c.•. De mare actualitate sînt astăzi examinările cu Izotopi radioactivi şi cele endoscopice axo-esofago-gastro-intestino-ii broscopia şi axocolonofibroscopia. l(ipiiroscopie).i hulii şi a bolnavului. pregătirea pentru diverse endoscopii (esofago-gastro-duodeno-fibroscopii.

fi fină. legumele fierte. (p ip e r. dulciurile. fructele. zarzavaturile cu "loy. ' ' • « • / .'I contraindicate parţial în sindromul diareic): alimentele reci. grăsimile (mai ales cele vegetale: nuci. grăsimile (neprăjite.. cheltuielile sociale mari care le implici iili/urea lor îndelungată şi frecventă. fără a se specifica ce să manii' v «i explica bolnavului în mod clar care sînt alimentele contralr •.i. l'rct-'vonţa mare şi în continuă creştere a morbidităţii şi invalidi-i prin boli digestive. fructe.porlstflltlsmulul ţfl (Ic.i a lo.v//iVr .. nearse). dulciui l ) Hxcitante ale peristaltismului (indicate în combaterea constipti-'. ' < • / «/e </<i..«'/>//d a cantinelor restaurant şi dietetice care trebuie să fie cît mal li-. alternînd cu 2—3 zile nţjlm care combate putrefacţia. u stu ro i. cit •'/or cu alte afecţiuni sau a celor îndemni de orice afecţiune.situează educaţia sanitară a populaţiei şi dotarea unit. adică 2—3 zile regim antifermentativ. '. limitînd pînă la excludere carnea. puţin coa fiartă). justifică orice eforturi mato* >• v' spirituale pentru limitarea extinderii lor. care măresc masa bolului •'). Iu activitatea practică se observă o serie de greşeli privitoare ' «rea regimului dietetic. l i . fructele :. în rîndul aer:. i lilptă c. . cure sînt cele admise şi care este perioada aproximativă în cat» ' • i i l e respectat acest regim. In acest context subliniem importanţi •.<ir/. ul ca -' i i . interesarea cu precădere a persoanelor tinere i l l n d activitate profesională. spre a li accesibile atît celor cu afecţiuni digestive.i /. laptele i'..\• ..< iv<ilunlr ( pidi-i i < ••lnln/ăji m il < fi n c.. cît mai variate şi diversifi•c» meniu.. • n l n . c) Hc<j imuri excitante ale secreţiei pancreatice: ouăle (m«i ales moi care excită şi eliberarea de bilă din vezicula biliară).. AlteorlJ i n bolnavului ce să nu mănînce.« I i l o r Min. i > ) Regimuri indicate în enterocolopatii: pentru combaterea termenl NO administrează făinoasele. Alimentele slab excitante ale l») secreţiei gastrice: pîinea alba (mal prfijitii). ard e i).. Mare parte din greşeli se referă la indt unor regimuri dietetice prea restrictive timp îndelungat. grăsl(oxcită şi contracţia veziculei biliare şi eliminarea bilei). l or efoiM .K jră . nnou< ' t it n) Alimentele excitanţi' • . smînlîna. să le •i ) | i c i e în timp util din punct de vedere terapeutic. untul. g ră s im ile p ră jite . c o n d im e n te le.1 s l > i i > .. zarzavaturi. • t » ) i celuloză (legume. o u ă l e t a r i. i l•' ! < • < l e f l r | r n | < iMi/lni" i. c etip . cit mai accesibile oamenilor muncii. chiar apa rece simplă.(u instrumentar de înaltă tehnicitate şi cadre bine caliln «ilo CAfŞ l'irvlnîi îmbolnăvirile sau dacă aceasta nu mai este posibil. dulci. dar numai perioade 11il«i| In enterocolopatiile cu caracter mixt se administrează un regim il|-/ag..

cosit otc. Această autoreînnoire este legată de proteino ţi constă din schimburi de substrat între organism si mediul extern. unde au loc o serie de transformări. Sintetic. dezvoltare. graviditate). S-a calculat. glucide. se ponln •puno că metabolismul este asimilaţie (anabolism) şi dezasimilaţie (catabolism) |m ••am» substratului nutritiv. Substratul esln reprezentat de principii nutritive (proteine. sex. Raţia de întreţinere. Administrarea regimului alimentar suficient trebuie să considera: Nlnrca (Ir xanătatc (starea fiziologică) şi sliiri'a <!<• boală a persoanei respective. Necesarul de calorii este folosit pentru determinarea meln Imllsimilui şi a energiei necesare activităţii extraprofesionale şi profesionale. lipide. <» ponte njunge pînă la caşexie. cu înnrţ. biocatalitice (vitamine. muncitor! In cariere. fitnhlllii'ii mlli-l (illiiH'nlnrft I. cauze interne (diferite boli) şi cauze mixte (interne şi externe). Totalul rnlotlllor în 24 de ore este furnizat de raţia de întreţinere continînd elemente plii'i llft> (protidele degajează 4 calorii/g). Metabolismul este proprietatea fundamentală a vieţii. /'/. stan-a tubului digestiv ţi {jlninlfliir «n/c a/icxc (dlmcxic dctcnnlnn plerdercn unor principii nutrltlvn ndu«» H« •liniuitlv).Im CM organismului. vitamine. minerale) şi apă (mediul în care au loc rom l l l l e hiochimico).5. care constituie procesul de catabollxm (sub control simpatic) şi de anabolism (sub control parasimpatic). El» recunosc cauze externe (aport alimentar nepotrivit calitativ şi/sau cantitativ). care după digestie şi absorbţie ajung pe cale sanguină şi limfatli N in celule. §tatpu ( i i m i i t i i i l t i i «xcrtfor (pont» 18 cllniliio aefturlle metabolica (au iR . Irtlclorl d<> lemne. energetice (lipidele cu 9 calorii/g şi glucidph cu 4 calorii/g). cu eXfli lllflle necesnrul de calorii rezultat din proporţionalitatea factorilor nutritivi în func||ti l n '. temperatura mediului ambiant (scăzuta. exprimată prin capacitaton de autoreînnoire a substanţei vii. minerale şi apfl( aduse de alimente.).i îmbolnăvit! tino senina de: starea aparatului niiilliivitnriildi (dl(|i". creştere. cu degajare de energie (exprimată în calorii). Atunci clini domina anabolismul (asimilaţia) se ajunge la supraponderabilitate şi obezitate. raţia de proteine rezultă din aportul ilii l (j/kilocorp. Astfel la adultul normal. im rtml domină catabolismul (dezasimilaţia) se realizează treptat subponderabilitatea. fSrH sau cu efort mc (Inul. pentru a asigura In ti 'f |i llnle/i morfofuncţională celulotisulară a întregului organism. din raţia de lipide l—1'/2 g kilocorp şi raţia de glucide dt4 1) fi/kllnrorp. rldlcntN) nrllvllnlcii mu*! iilnrrt (munrfi în po/iţio şozfndS. »INH fl/|i>li>f|li'e (nlrtptnre.xnroa ra(/c7 alimentate ţine seama de: vîrstă. m ortostnlism. B O LILE D E N U T R IJIED E M E T A B O LIS M Şl Bolile de nutriţie apar în cadrul tulburărilor de metabolism.ilii ii-clmiul ofort cnrdlac Intens). Raţia de întreţinere aduce factorii menţionaţi.

pregfilllfl dietetic. sport). I n l u 1 < .) este o boală metabolică cronică. TropUit. a alcoolismului şi a fumatului. reducînd din cantităţile de proteine. în stările de boală. mai ales cu glucide rafinate şi grăsimi. starea aparatului respirator (poate furniza ' suficient necesar metabolismului?) şi bineînţeles de starea sistemului neuroendo• i . în care i nuir. ii|)(ir o scrii» d(> coin|)liciitii. uuta. care poate modifica metabolismul în sens hipercatabolizant sau hipoanabollzant. stări caşectice.M " itfllii snlo d« o (luco o vln(l iinttllă.Z. In clinică. insuficienţă hipofizară. Ţinînd seama. paralel cu vci'hiinra H / . h. temporar sau detlliillv. (lin care vom studia: diabetul zaharat. este lipsa relativă sau absolnlrt do insulina activă. a drogării excesive.iqirml. — Metabolismul bazai este crescut în: stări febrile. fără consum rtn proteine cu 24 de ore înainte de probă (proteinele măresc metabolismul bazai) fi post de 12 ore înainte de efectuarea sa. hiperfuncţii ale unor glande cu sontinţio internă (tiroida şi hipofiza). administrînd mese frecvente şi mici etc.sau poliendocrine este: tulburarea întregului hiMnliolism începînd cu cel al glucidelor (manifestat prin hiper<|lii• « • m m i glicozurie). menţionăm că metabolismul bazai este. în majoritatea cazurilor. poliuria şi polidipsia. Pentru determinare. vitaminice şi hidrominerale. Ipiillco. Din acest motiv bolile descrise în acest capitol se caracjiMI/. fumatului etc. n o colo voscuhiro sini colo inul ltii| iorl(inl(>. care atrage după sine dereglarea altor verigi mol.rnză pe lîngă tratamente proprii şi prin tratamente comune: alimentaţie echlllÎMfllfl.1 ln> piV. lipide. boala Hwlqkin.. In c mi' Cflpaclt.i ni <' . creşterea azotului r e / i c l u . gonadică şi hipotalamică) şi în nefroza lipoidică.). glucide. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice. In definiţia sa cea mai simplă.i ni ninge. 1 5.ăm scopul propus (de a mări greutatea corporală. stressurilor de orice 1*1. leucemie. slăbirea şi denutrl-| la. Menţionăm că aceste boli sînt din ce în ce mai frecvente datorită schimbărilor ft'xlului de viaţă.fi esenţială. lipsei mişcărilor. evllitfi'n stressurilor. Consecinţei «rMsti>i insuficienţe uni.1. în condiţii bâzâie de repaus psihofizic.ildlrt. Cunoaşterea noţiunilor expuse este indispensabilă înţelegerii bolilor de nutriţie. i de a o scădea) şi alegem modul de a-1 realiza (alimentaţia substanţială. hipofizară. dislipidemiile. tumori maligne. iii/. bonln Aildlson. hipertensiunea arterială. insuficienţă cardiovasculară.plnrdB elemente nutritive prin urină?). consumului excesiv de • Irnol. de a menţine greutatea Idealfl. cafea. nevroză anxioasă. exprimatH In calorii (pe kilocorp şi suprafaţa corporală) pentru întreţinerea vieţii şi funcţiilor Vllfllc.iImllrc stnl polifmjiti. suprarenală. d<< olo dupiii/Ind in u l l i i n . ? . cu apariţia trepi'H. La fomoi somai poale i i ( l < i i i ( | n HM ni pnlriilcn „p": prurilul vulvo-v. — Metabolismul bazai este scăzut în: insuficienţe endocrine (mixedem. dlaiii'liil zaharat şi insipid. umori şi urină a corpilor cetonici. obezitatea. metabolismul bazai se explorează şi se exprimă în procente. înainte de a prezenta bolile de nutriţie. proleinice. în special sedentarismului. DIABETUL ZAHARAT Diabetul zaharat (D. de starea aparatelor şi sistemelor menţionate.î l " . Kiipraalimentaţiei. tiroidiană şi umorală). i mslmittf prognosticul diiiliKlIcu» Iul 1 NU!) (ispcclul dumici viciu -. Simptomul» clinice mai rcprezontative ale acestor tulburări md. bolnavul se pregăteşte prin repaus psihofizic..il'M < ! < > mtincfl . valoarea i| irpdindu-se diferit între —15% şi +15% ca valori fiziologice extreme. mai des cu cauză uniglandulară (insuficienţa celulnlor beta din insulele Langerhans din pancreas) sau poliglandularO UPIIIK roatică. cantitatea de energie necesară în 24 de ore. i l •>! A lipidelor sanguine. cultivarea mişcării sub toate formele sale (cultură fizică medicală. în unele forme de reumatism şi în sindromul no imile. .

atero•rli>ro/n [xincreatică. tumorile pancreatice maligne care invadează o mare parte clin pnnrrcn. cm" so cnrnctori/ouzâ prin asocierea sa cu obezitatea şi hipertensiunea artnriali.Z. este complexă./. de cdfre cadrch' mcdlco-santtan» are o di-a.Z. a cazurilor de D.i). hepatita virală sau alte viroze). dt yi /M'f.whltfl importanta pentru mal multe motive: — rrestoroa «ti do un. 232 ./. în timp ce glicozurli •re Vdlnii nu pr<<n ridicate. l/ir alteori ca urmare a unor stressuri sau a unor tratamente cu medicamenta (|). în centrul cărora se găseşte întotdeauna o lipsă relativă sau absolută de insulina activă.Z. Etiologia şi patogeneza D. I.Z. D. ulimentaţiei prea bogate cu deosebire în glucide. secundar poate surveni în cadrul unor afecţiuni pancreatice sau endoi ' i l n i 1 . raincti'il/nt prin aceea că reglarea metabolică a acestor bolnavi solicită doze mari do liiMilln. Prezentăm. ca urmare a sedentari** inului. recunoaşterii. mişcare şi medicamente antidiabetice (in sulina şi preparatele orale) a crescut longevitatea acestor bolnavi. Mincu. tumorile pancreatice benigne (chisturile mari pancreatice).Z.'/. siipniponderabililciţii.holllc hlpollzcl anterioare: acromegalia şi bazofillsmul hipofizar pot realiza Uit D. Acesta este în cele mai multe cazuri ereditar. o clasificare etiologică a D. Atcctlunile cu interesare pancreatică care pot genera un D. (în special la copii şl tineri) a devenit una din sarcinile importante a cadrelor medii. fac necesară o revizuire periodică a cunoştinţelor despro această boală nu numai de către cadrele medicale. suprasolicitărilor. 2. sînt: infecţilln vliiiln pmicreatice (parotidita epidemică.. II. în acelaşi timp nu crescut şi solicitările acestor deficienţi la asistenţa medicală. acosta avînd în permanenţă nevoie de asistenţă me dicala/ — ca urmare a cunoaşterii.Z.Z. carn •jntil înţelegerea variatelor posibilităţi prin care se poate ajunge la D. hcmocromntoza cu interesarea accentuată pancreatică (realizează un D. idiopatic-primar (la care nu se cunoaşte cauza) apare şi se dezvoltă cu nemurii» obişnuite./. IUITIINI $1 piln crcstcicii accentuată a valorilor glicemiei.s. este o boală cronică. Introgen): 1./r'/c cn D. unele afecţiuni în vecinătatea pancreasului: litiaza biliară. Alr<: t lunile endocrine pot realiza un D. şi respectării indicaţiilor medicale privitoare la dietă.Z. fără de care nu se pot obţine succese de durată în menţinerea acestor bolnavi In situaţia de a duce o viaţă apropiată de cea normală (situaţie denu mita „condiţionat sănătos"). cadrele medii fiind nevoite să răspundă sau să dea indicaţii ce pretind o eoni potentă din ce în ce mai ridicată.— D. dar şi de către ca drele medii. mai ales rafiiitile sau suprurafinale.Z. — progresele continue care se fac an de an în cunoaşterea şi tra tamentul D. de contrarcţjlare sau diabet contrainsular: . care era cunoscut în trecut sub num«l« do l). involuţln tenllA n pancreasului şi în special a celulelor beta din insulele Langerhans. durînd în cele mai multe cazuri toatfl viaţa bolnavului. proprii D.Z. d/ir (io/iţi» fi si neereditar (de cauză încă necunoscută).. O. an(Ilorollta. putînd interveni o seric do factori pancreatici sau extrapancreatici.Z. ulcerul perforat în pancreas.iiiifiit<'l»r proMome pe care le ridica a/1/ boala diabetica Imtayl. intervenţiile chirurgicale cu extirparea unoi por|luiil mari din pancreas. stressurilor de diferit» teluri.v(M/. do venind aproape egală cu cea a persoanelor sănătoase.. orientîndu-ne după I.Z.Z. — educaţia sanitară a persoanelor cu D. pancreatitele nm'inllrii.

i v ' i . b) (ll(il)ctul contrainsular produs prin interesarea indirectă a coliiiiif bolti insulare.Z.nnflorhmi» (i//uca(/on «i'ric'lrt ţi'ucagonul cfini OHto u» hormon nntllnsulnr (fnvorl/oa/rt rrctţtmaa "•Di liliietliinctll nan tumori nlo glandei tiroide/ nu ia l nu punte. în general. Din colo prezentate se poate deduce. Z . i în ţesuM| 9! se acu mulează în sînge. fJImplomele clinice ale diabetului zaharat se pot grupa In simptomo "i]oro $ i miri semne revelatoare. d e ş i g lu c o z a e s te c r e s c u tă în s îiu ie. . sau se secretă o insulina InlivA) tn bolile ereditare sau cîştigate care lezează direct pancreasul >lut i In. deoarece D. adicţ in pri'/.«'U(/cc (iatrogenc) ca urmare a tratamontulul cu cortl/on. I j n n i m n>iiu< . crescînd mult peste valorile de I20nu|%. 'tMMMiri pancreatice postterapeutice). deoarece aceşti anticorpi nu au fost dcplstn|i ! ' i bolnavii trataţi în prealabil cu insulina. firoilua prin mecanism autoimun. u . i i n . I n D .Z. • 223 .. apoi prea puţină. " ./. Glucoza nu mai este utili/.onţa anticorpilor antiinsulari care inactivează o mare part • i nsi il iti a proprie organismului (această formă de D.n . .i.-isaron pnivnun- M.H rit hlpertuniiliiiin «rtmlnlA l u (t «l lilpii|(jllri>ml«)i Iu/im.Z. î l . . r / ./ f>rjfii!H!a//ci: lornuito din cnliiln nlfn din Inuulolu I. (Ic s i i l i n i ş l n l u l i " ou oslo în cantitate mică. m « I u llfl/ldluv. insular sau de nliiiioglcircî. ori prin mecanism autoimun are deosebită importanţă In iii ll lrod tratamentului şi evaluarea prognosticului./. AltUuri de acestea s-a adăugat D. traumatisme abdominale cu inlon. deci la bolnavii care avcnu <U'Jn l i i ' l i u i c reţinut că D. Ki'i'unoaşterea unui D. iifiili' sun cronice.Z. la adulţi.: n) tllahctul insular produs prin leziunea directă a celulelor beta dtn •Milnli» I. unliconceplionale sau alto cîteva preparate. la copii (diabetul juvenil) este mult mal sei ilurlt l). /)(is//cra.i i>»li< H i>:in. care determină o inadecvată secreţie de Insulina i tni'oput prea multă. seuilni se» poate vindeca dacă înlăturăm cauza ce-1 determină. unde evoluţia sa este> mult mai benignă. unu hlpr<rfunr|ll atu nrnator (ilnnilo 111111» i i i iniiiiiilii do lilp<unldnNl<mmtim prlnmr (hnnln Con n) ţi loornminrllom ( I n l in «nu Iiiinorfl nic(liiloHii|>rnr<umln «i «volu<m'/. că există douB iilnlllrttl do a se realiza un D./. M . prin mecanism autoimun. cum este cazul în afecţiunile endocrine amintita îl» «»' produce o suprasolicitare a celulelor beta.niiM niihii smi i < o n i .2. (). -.rolcva sau agrava un IJ. adicB prin intervenţia unor Inlilhlluil i|l unu tl. în special celulele beta (afecţiuni ce interesează pancreasul.fi pi 'înmii mlnorala do unde sen/<iţlti du' • ' • • -.fiiniplomclc majore sînt reprezentate de: polifacjle. datorită dnficienţoi iulinei. i nume ii le ini iln «iiuliiiiii <'inhlm| miînnii'iinl. poliun< şl I td lp x lv .Z. . i oni<mi . se deranjează homeostazia glicemiei (care în condiţii fizioloi' v n i i < i / d între 80 şi 120 mg%).sularl ai insulinei (anticorpi antiinsulinlcl). Indiferent de mecanismul de producere.«ngerhans. ' i ^ a inMi||| IH coni|i>i — do le r mină polinrla cure | H i i i .Z. K . în D.Z. celulele onj. /x Minţiţi /nhdrulul In urină (glkozuria) — M I > . r mo Hon/dţla de foame ceea re explică j / / J n < / . nu este una< tu mroptcită). | H I h o l n ..mul< l i .Z. ca primar sau secundar. Nu toţi autorii mrcplA <iiucnnl*m de producere a D.linii tilu (//unde/or /iil/înm'/ui/i' rni Imunii n l o ni oului tilmide.

Prezenţa acestora necesllfl \ ' < i l i ' . furuncule în repetiţie. Dialwtul zaharat constituit în care sînt prezente în diferito \ \ i . apariţia corpilor coloniei in Ninge i niinrt şi donutritia azotată. către valori fiziologice. n) d. i l i " . Se mai poate evidenţia 0 creşterea colesterolului. fenomene dispeptice (uneori lii'l>atomcgalie). n i ' vi qlicozuria..n i în nrinfl slut corpi cetonici..Z.Z. se stabileşte pe baza semnelor clinice şi se înIflroşte prin probele paraclinice amintite.. . intercostali.Hjindl.alr.Simptomele minore. glicozuria apare la depăşirea va lorilor dje 160—180 mg% (sau 1. i . prin proba hiperglicemiei provocate cu glucoza (fig.Z.i K i l n l glicemiei ă jeun evidenţiază hiperglicemia. n \ . pioree alveolară.. i | " i e NO adăuga slfllnron tu (jrouUilo... Trebuie să ne străduim să stabilim diagnosticul într-o fază cît mai timpurie a D. In cazul D. 11 c|li(omia este în relaţii fiziologice — şi cei care prezintă hipoglicc. prurit (mai . facial). arată evoluţin i K ' l . mici semne revelatoare. la femei se mai adaugă şi prurii n i v i i l v n v . . dar a | i . dar care într-o proporţio însemnată pot face D. a trigliceridelor şi a azotului. i . a lipidelor.lo uşor. Efectuarea examenului pentru i| llro/nii' . i evonlual cu acetotost.|)ontane. Diabetul latent la care lipsesc semnele clinice. iar valorile gliC'e. In aceste condiţii organismul neputînd folosi glucoza. — Predîabetul sau diabetul potenţial în care persoana nu prezintă inert nici un semn clinic sau paraclinic de D. ... i > K n 11 K >-it icni de D. Simptomele paraclinlce: glicemia depăşeşte valorile de 120 mg%.. i n . In cazul cînd bolnavul prezintă semnele majore amintite diagnos-th n l i'..i sînt în limite considerate fiziologice.'. obezi. apelează la propriile re-y . iar postpranduil Diabetul chimic la care nu sînt prezente semnele clinice..Z. tulburări de vedere.iro. eczemă. din punct de vedere clinic mai multe aspecte. nevralgii adesea simetrice (de < i. hiperglicemia ridicată. î l ' • • • pcrianal şi perigenital).iaralo... apoi în u i i i i . în diabet sînt repicviTitale de: căderea precoce a dinţilor. Apariţia acestora la un bolnav cu D. apatie. crural.i n i i şti se prcci/. Diagnosticul D. flegmoane. cefalee. « • i ii n o lo clinice şi paraclinice cunoscute în diabetul zaharat. se constată semnele clinice respective. în această categorie încadrăm persoanele ce provin din familii de diabetici. d.8 g%). hidramnios. \ i \ t .Z.Z. Diagnosticul se stabileşte m. njungînd chiar la 200 sau 500 mgi%. giganţi.Z. .6—1.n c. '. se pune de regulă cînd sînt prezente măcar o p u i l i ' din '•niiiolo clinice şi paraclinice cunoscute.cte: . pentru a re aduce cît mai repede. i v Mulul.identifica glucoza impune iim..• .-diat căutarea corpilor coloniei in ni i n .! <i diabetului ca urmare a unei supravegheri medicale ne--. femeile care au dat naştere la feţi morii.. 3) (sau/şl CI îl l l /(i n). l ><>oscbim.•iernile i n . la care sau instalat complicaţii. ' de proteine şi grăsimi ceea ce duce la slăbirea în greutate (de-i i i i i n i i a azotată) şi apariţia corpilor cetonici mai întîi în sînge. cei cu diabet renal — prezintă glicozurio. myata palmelor.....ista se găseşte din abundenţă în sînge. fenomene de nevroză etc. 11 ic.

• tolnunţu bolnavului Ld.. să stabilim clapa în caro su (jflseste .> • : .9 0 1.Z.1 . mureau prin comă diabetică. este în mare | inil« In funcţie de complicaţiile care pot surveni la un moment dat.ulmii In COH- i. Complicaţiile D. s.i < . . .).i.. corpi coloniei în '. fim» curo oxistă deja la cazul dat. 3..pentru o»dr« inedit 22 8 . mortalitatea prin comă diabetică a scăzut mult... M luam lialamontul corespunzător. tdlucnrdie.ml complicaţii) h) din . d \ i n .un bolnavul tu staţionaţi i iu. .« iiKji'iitA tn staţionar şl ' ) (Im . i l i l cir <.Complicaţiile metabolice. Coma diabetică este considerată de unii «ulmi ca o complicaţie a D. • l .lllnlj | i m i ăt < " c i p r * • • / • d) c.Z. scăderea poftei de mîncare (în contrast cu polifwtjtfi anterioară). Curba hiperglicemiei provocate la persoane îndemne de orice suferinţă.i. Prognosticul bolnavilor cu D. • .Z.. tr<iumonin uscate. somnolent.imbulator şl tn activii..i. Cetoza se manifestă prin slăbire în greutate fără un motiv evident. respiraţie greoaie zgomotoasă.6 0 1.i obnubilarea i tulburarea stării de cunoştinţă). i • . •tensiune arterială.ii. prezenţa corpilor cetonici în urină şl în slnge.Z. ! pmfosmn. -•.. •. în timp ce alţii o consideră o posibillIrtlii foarte gravă de evoluţie a acestuia. la basedowieni şi la cei cu diabet zaharat..iri paraclinice. Pentru a mic l..i i abdomlnnle. înainte de a intra în comă bolnavul treco (ulii «tarea numită de cerozd şi de precomd.. în stadiul actual. Insă nulii accentuate.. J'recoma se manifestă prin semnele clinice descrise l. ««Iunie fizică şl psihică.3 -S 6 ••ÎJ 10 0 0306090 150 210 270 330 120 180 2W 300 J âO fimpul în minute Figf. miros de acetonă al halenal | iiiln»i de poame coapte). în trecut majoritatea bolnavilui ni D.! -. a reflexelor şi a motilităţii voluntare.. dar cu păstrarea funcţiilor vilfllo: respiraţia şi circulaţia.i rolozH.. 3.un r\ploi. la hepatici. a senslbiliiBţll. ! < • un clltihnt Inmilnr sau ' "tili .imi".70 1. ! < • 'întrebări trebuie şti m l > ' i n. IM ... datorită proy i «NU Iul ştiinţelor medicale care permite aplicarea unui tratament ştiinţific $1 eficient.i < ! < • l u d i . la care se adaugă cefaleea. inapetenţă extremă. Coma tUrtbtttlcă evoluează ca orice comă cu pierderea cunoştinţei. ! . hlperglicemlo... gust particular în gură.d i .i d.Treptat — Boli ttiUnin .

este transpirat. ..Z. lipemia retiniana. interesează mai des vasele retiniene. Ele apar încă din fazele do început ale D. bolnavii prezintă chiar convulsii. au prog nostic sover. Alto complicaţii viscerale. Este important să se facă deosebirea între o comă diabetică acidotlcă şt o altă stare comatoasă care poate apare la diabetici numită coma hipoglicemică. pot apare leziuni Vrtsriil. In D. hipoalbumineuile. Diabeticii Ide uşor infecţii urinare. hipermoliopio şi anomalii pupilare. renale sau vasele membrelor inferioare. sînt de două feluri: a) tipul nespecific care interesează arterele mari şi dau procese de nrlerioscleroză şi de ateroscleroză numite macroangiopatii diabetice-. care survine ca accident terapeutic după administrarea de insulina şi care se tratează cu totul diferit decît coma acidotlcfi. agresiv cu tendinţa de a lovi pe cei din jur. şi se dezvoltă mai ales la diabeticii insuficient echilibraţi metabolic. iar în final azotemie şi alte semne de insuficientă renală. hidrominerală şi vll<niilnlcă. în cadrul D. Se insUiloazfl astfel coma diabetică ce semnifică o profundă liillinraro metabolica.ibotică. Ea poate surveni ca urmare a unei dereglări profunde metabolice legato de boala de bază — lipsa insulinei — sau apare ca urnmro a unei greşeli alimentare. In starea comatoasă hipoglicemică bolnavul nu este inert ca în coma hipoglicemică ci agitat. iar în final dezli pi ren do retină). retinopatia proliferantă. Gravitatea vasculopatiei diabetice este în funcţiedo vechimea diabetului şi de teritoriul vascular interesat. glucidică. tegumentele sînt în întregime umede şi reci.Z. la un bolnav cu diabet zaharat etc. in special ficatul. devlno superficiala. proteinică. infecţii. bolnavul nu mai răspunde In < ' x i -11(1(11. cataracta diabetică. este efectat adesea tubul dli|i i i v . — Complicaţiile oculare constau în retinopatia diabetică (ce se iiidiiifestă prin dilataţii ale vaselor retiniene. mici hemoragii şi exsuddlo.80 mgVo)Proba terapeutică le diferenţiază în mod categoric: după administrarea de glucoza toate fenomenele cedează în coma hipoglicemică şi nu este influenţată coma acidotică. edeme. nooformatii vasculare.iiii(id 10 schimba. — Complicaţiile vasculare în D. b) tipul specific de leziuni. La nivelul sistemului nervos periferic poate apărea polineviî l . lipidică. glicozurio şi corpi cetonici. Leziunile vasculare în D.Z. ducînd adesea la orbire. hipertensiunea arterială. intervenţii chirurgicale. musculatura este contractată. în coma hipoglicemică se evidenţiază hipoglicomie (sub 0.n".|. Spre deosebire de coma diabetică acidotică unde se evidenţiază hiperglicemie.Z.-. i di. cardiace.Z. . Unii bolnavi prezintă tulburări psihice. ce interesează vasele mici reprezentat prin microangiopatiile diabetice. Complicaţiile oculare ale D.Complicaţiile renale sînt determinate de interesarea vaselor fllomoiukire şi se manifestă la început prin proteinurie la care se asocln/d ulterior hematuria.no alo sistemului nervos central care pot da accidente vasculare ci'ieliidlo. Complicaţiile sistemului nervos.Z. miopie.i anexele sule.

n .it)' şl nun o. Adesea IM si înjură — aprol/. n i tndclliii' ' ul». De exemplu.Z. dacă adoil* l.i.ni vulvoi.ni chim qnn- iii ' 'l.i li < >t «llnlii'ticl.ideso. . Acc-. glucide) reprezintă cantitatea K| I .r.r»(l c) glucide în raţia alimentară şi nu apare glico/urie Insem-ii toleranţa este de cel puţin 150 g.iln in c ş\ vitamine). ii de:. i i i i i upoilirmlc. rînnfa la hidraţi de carbon (HC.sc np.. deci celulele bota-insulare insulina pentru metabolizarea a cel puţin 150 g glucide. Se bazează pe trei elenn'iite pi nu ip.'t din cazuri — este suficientă pentru menţinerea diabetului de compensare metabolică.i < vo l ' i <'otnpllc<itll culiin..ingorată fără să apară glicozuria.i snu •U Nlinptom ni. ni/smedicamentele (insulina.. lolK nlilc.lc complicaţii apar m. il c: <llvtu. l . finiinii-mi-in qinvIdA . lHHd are cea mai mare importantă. sulfamidc ciiitidi.. pruni | M ' i i c i ! K i l :.ivr -. n r i|i.>li|p pilim* IIKII i' iii' dinii M|n' InluMi nliiii .i m Ilinp ni. micului D. « l u r n i . i h iln-tlcl.

car-ivnlini. cercetînd In acelaşi mod toleranţa la glucide.i l n ' l a se fixează tn funcţie de: fişa l. 1 .cadă din greutate plnă la greutatea l nr. 1 1. I arată: f «i MMI u l IC.>i. i m ui i| 11 ( ' . nlin/i hi I H I H . bine i'iniiMitul diabetului prin dietă presupune cunoaşterea conţinutului tn să se HC •) n. vlrstă. va stabile trtblll şte Miliniu 20 25—30—40 U insulina (adică l U. lu de urmări re a iţaInlmnii U'i).. un exemp nlăptare.ni|. dar după aproximaţie. în următoa rele 3 zile. atunci administrăm 120 g pline (circa 6 felii a 20 g ii de (alia). ' O <| IK . I Ideală) ..i >. i h l . piMiliii M < (ilcula la gramaj. dacă vrem să dăm 120 g HC/24 ore este necesar să admlnlHtrltH ţn sn imullna. la 120Q ' u ull''f >''urile în jur de 20 g/24 ore. tatona i i i n l i n l i i l care tolerează — şi care n-a făcut acidoză — se pot folosi re >U//d* (este iiHHjIIrt'tniiinle.i l IC . insulina pentru 2 g HC prin p«lU U' tol(<rnnta)..•inu <•«•/. Deci toler anţa este de 120 — 20 — 100 Q . diabeti I) lol.. deoarece fixarea cantităţii de facă nllmont» «itt i|n< i l < > i c . n'stiil. glicozur ia este minimă adică 1. star* fiziologică (creştere. l 8 HC/zl U) 100 . Dncă necesităţile cer. i i c declt practica mult prea aproximativ^ In care zlcei „Daci tolecondiţ > < i l r l . h i n i r i " Un astfel de regim predispune la decompeniărl. se completează cu ipltalt ffllnoaia.i 1 1 1 cului U) u"'" "' •> i ' ' < i i a (diabeticul trebuie să aibă greutatea (tabelu ideali).. liilin înliul Ifl un i h l i i • i n . să zicem 140—150—160—180 g HC.iiinr (iM-cesltatea de calorii este In funcţie de arată efortul en«-i profailnnal.. 1^0 120 UO Alinii"! lnl)olul ui nr.8 g. i«rclnl)..i) |)ioii-. Tabelul nr.

ştevie. ToU'int'U 2 oufl Citind Came '..l 950—(480 c/G + 392 c. tuberculoză etc. Kxomplu: carnea.480 calorii (c). urzici. iar metabolizarea a l g lipide eliberează 9 calorii. toleranţa la glucide— 120 g. acizi graşi nosaturaţi Total gram * 228 98 . nu nuiflfli pentru diabet. Iu piin<'//m/. greutate — 65 kg. Re(imi n l im că metabolizarea a l g glucide şi l g proteine eliberează cîte 4 < .). _________ . dovleci.ilei — pioleine intre l şi 2 y/kg corp. proteine (P) = 98 X 4 calorii — 392 (circa 1. roşii. hepatite. Se lasă la latitudinea bolnavului do . 4 g% ( ( l u c i d e . trebuie să ţinem seama de: necesarul de caIoni—(>5 (greutate ideală) X 30 calorii/kg corp — l 950 calorii din care: cilucide (G) . conform raţiei calorice. Cunoscînd cu aproximaţie conţinutul alimentar în principii nutritive putem estima regimul fără tabele.Vll. II AMmonte Cantitate (g) P 8 40 30 10 2 L G Observaţii L|l( «l ! Ort. mămăliga 12. 4% lipide.P) .Morii.'()% ((lucide. peştele au în jur de 20 g% proteine. E.5 g/kgcorp).5—15% glucide.şi uleiul 100% grăsime/ pîinea 50% glucide şi 10% proteine vegetale./.profesiunea: func(loiifn. laptele de vacă are 4 g% proteine.. Principiul normocaloric în raport cu solicitările profesionale (dar Id greutatea ideală) şi al glucidelor conform toleranţei este baza tratamentului diabetului zaharat. _________ 8 — . 8 30 23 10 ____ ____ 50 121 . completare. _________ . ____ 20 12 5 5 10 40 20 — 120 (circa 15% lipide) (circa 15% lipide) (pentru salată) (4 felii a 20 g) (fructe 10% glucide) vit. grăsimile animale topite. cartoful '. castraveţi. brînza. i'rntru ilustrare şi orientare dăm exemplul unui diabetic cu următoarele date: t i i l i l i i m i ! — 1.Idljă j'nlliiM Morcov Slnclft I'MK'IO l'lln o U lui 200 200 150 100 100 20 50 50 100 80 200 50 ____ ____ ____ ____ 8 — — ____ ____ . lipide (L) . este o necesitate pentru medic şi cadre medii. salată. conopidă.1 ronsuma fără cîntar: varză. săruri minerale şi vitamine în cantităţi suficiente. Pentru a-i alcătui raţia pe o zi. (//e/n Vd // <//c()/i///d din: — (ilnridr cunlorm tolertmţei In condiţii naturale de viaţă şi acti- i i l e trebuie reţinute pentru a putea realiza un regim optim. Tabelul nr.— .65 m. ci şi pentru obezitate sau orice boală în care dieta JotH'ă rol important (acidoze. oul de găină (50 g) are 5—5 g% proteine-lipide. Cunoaşterea conţinutului în principii nutritive „pe din afară" după Uil>Ho „rotunjite". . . . ciroze.aport do lichide. ricllrhi.120 g X 4 calorii .1078: 9 = circa 120 g. — lipide în.

în mod temporar se administrează In curjiul lioli lulecţioase.•imul hidraţilor de carbon şi determină scăderea dozelor de inii rtr/. favorizează i de colaterale în regiunea terminală a vaselor. intorvonţii chlrurglcolu snu ' I c n i i ' traumatice Li diabeticii compcnsnţi <le regulă numnl prin aas .ul In un nllmonl clin colo rocoimnulnlo (tnbolul n i .Z.modcrtit şi Ai oNto «icliiziţii relativ recente. . .mulul nllinontulnr In prlnclplllo (illmoiiltiio trolium ( u Instrui bolnavul nMipra echivalentelor 1n c. Insă 'in cantitate negii Jabllăi . alergatul.înnliil In principii nutritive al alimentelor se consideră cu i / / o pentru cele reprezentative.'af/.irăsească activitatea profesională. favorizează transportul glucozei 'orul celulei musculare şi prin aceasta influenţează favorabil . mrllccl efectuarea unui efort fizic moderat. De exemplu: la car/of calculam doar UC-.. drumeţia şi în gemişcare. deoarece aceasta.Z. dar verificate suficient dc> practicai i'HiNi*|>ll<i importanţă pentru activitatea profesională în general n civiilul < n D. creşte forţa musculară.icesteia devine necesară alunei cînd nu se reuşeşte ochiM ou i l i c i l » I i i l u i cu un regim de minimum 150 g glucide... mai ales cele vasculare avansate.Z."i pll-ul. 100 g carnn se ponte înlocui cu 4 nlbuyml do ou. snu 500 g Inpto dulce./. In rupii şl tineri. constă Iu i întocmai ca şi insulina — . im Ho do performanţă sau activităţile obositoare care pot determlmi • Io hlpoglicemie. constă din sucuri de fructe şi zarzavaturi la discreţie care /.. In stări du "/rt. . complicaţii seplice. De asemenea mal Ho ofoctc favorabile: previne angiopatia diabetică. evitîndu-se excesele.(i de vacă: 20 g proteine % restul sînt cantităll neglijabile. fără a ii in-«nul.Z.nm-ntul D. în această situaţie bolnavul 1 1 -. Importanţii ' H d mişcării şi a efortului fizic în tratamentul D. cu variate complicaţii. preferate sînt: mersul. a) Insulina. înotul. prin • nou In .-iolor. combate obeziIiiporlipidemia. deşi el conţine şi proteine. iar cele reprezentate Jn cantităţi nef////cu/d. Cadrele medicale şi medii trebuie să îndemne bolii «rt nu p.ul că diabeticul are nevoie de insulina). • •ItMiicn. cu medicamente.irc-l obligă. Se contraindică efectuarea de eforturi fizice In •l !>. Trat.. îi favorizează procesele metabolice In gen«-i | n < ceh .1 . i l c glucidelor în special. ' i t toii. l l | piui clncfl bolnavul doreţte iB mHntnro mHnnllltjH tu loc di' plinoi IDO g glucide) — clrcn 400 g mămBUgB/ sau 100 i| |>tliu< m« ponli> înlocui MI • I I unu cu 500 (| mere.20 g la .M/. Administrarea iniHMild . MI bolnavilor cu diabetul decompensat (cu acidoză). dar cu respectarea principiului . aduc vitamine şi glucide..i/a de urgentă în spital. imoflştoroa conţinutului în factori nutritivi din alimente ca şl echl-!• i" slut deosebit de necesare pentru a-i permite diabeticului va-. Kolul mişcării şi al efortului fizic în tratamentul D.

! in funcţie de forma clinică a diabetului. < ronoterapla în diabetul zaharat. i •. Doza folosită ini|lal este de 3 g pe zi (cîte 2 tablete după cele trei mese principale). meguanul) ac(loneu/ă prin hipertrofia insulelor Langerhans şi în special a celulelor bota. cu început mai recent şi survenit în preajma maturităţii.M i p i e încă din epoca preinsulinică. Mai recent s-a nuanţat indi-• . b) Medicaţia orală are deosebită importanţă fiindcă dispensează o bună parte din diabetici de administrarea injecţiilor cu insulina. / ' < • reţinut că tratamentul cu insulina şi sulfamide antidiabetice nu a i nli ix importanţa dietei şi a mişcării în tratamentul D. <i|)ol doza se reduce treptat pînă la 2 tablete pe zi. insulina metabolizează 2 g glucoza. Cea mai bună indicaţie pentru biguanide o constituie dia-Iii-iiil l«i persoane adulte obeze. în ca-/urile cînd sînt necesare doze mici de insulina: 15 — 25 U. 230 . Indicaţia lor cea mai potrivită se referă la cazurile cu diabet de gravitate uşoară sau medie. — liifiiillnit cristalină clasicăore cărei acţiune începe la 20 minute după injeca In pii'/./zi se administrează într-o singură injecţie. — Inuullna cu resorbţie Intlrziată ca: protamin-zinc-insulina. So contraindică doar apele prea bogate în sodiu. Se administrează după nevoie l — 2 ta-Kl i'l c in timpul mesei. crenoterapia are indicaţia maj i i i n . (•rt — atliiţic miiximum la 2 — 3 '/2 $' încetează după 6 — 8 ore. mai ales dacă ••ta asocl«tfl hipertensiunea arterială. Ca regulă generală se retine că l U. Toleranţa hidraţilor de carbon şi necesarul de insulina se evaluează prin tatonare. în funcţie de situa ţ i a concretă se poate administra la 2 zile. — Sulfamidele antidiabetice (tolbutamida. insulina Novo Lenta. Biguanidele au proprietăţi hipoglicemiante numai în caz de hi-ccmie.u persoanele cu diabetul gras (diabetul de tip I) compensat 1 n i n i i ' ţ j i n i hipoglucidic şi hipocaloric. urmărindu-se scăderea ((Uremiei sub 160 mg% şi scăderea glicozuriei sub 5 g în 24 ore. In •peclnl !iiMilirl<<iil<i roioiifiiiană şl hipertensiunea arterială cu valori ridicata. De regulă l ml din preparat are o concentraţie de 40 U. cicloralul. Seara se va repartiza 0 doză mai mică de insulina pentru a evita hipoglicemia din timpul nopţii. Diabetul zaharat a beneficiat de < p i ' i p n i i . de regulă înaintea mesei de amiază. Lomj Insulina (a cărei acţiune durează plnă la 26 ore) şi alte preparate.Z.i'iit exista mal multe preparate de insulina: Calcă de administrare pentru toate preparatele de insulina enumerate este cea subcutanată. deci dacă un diabetic la regimul său optim de toleranţă (în condiţiile unui aport caloric total suficient) elimină prin urină 50 g glucoza are nevoie de circa 25 U. insulina.i ou/numii' ntillt* ifinilvo ale insulinei: afecţiuni cardiovasculare.stc sitmi(ii insulina trebuie administrată cu mare prudenta. In rcizul cînd este nevoie de doze mari de insulina se vor administra Inicţionat de 3 sau 4 ori pe zi înaintea meselor. deci potenţează secreţia de insulina endogenă. ' ( i . In nre. l .. în acest grup intră sulfamidele antidiabetice şi biguanldele.

ifittpln /o(ic/(/o/c/ yi ro/Jlc/ t l n i l x ..1 i ' i i n l > . Se începe cu administrarea a 100 sau 200 U. o s ( > l i e de nillori in.v.«. apoi se continua admiur.ii. h . i'ontrollndu-se glicemia.odlce .ni n bolnavul nu arc ve.c. i l .c. Covăsim.soriale..!•/ de obozttatti H'Mi bnualate-sodice-magneziene de tipul Vi/a n l ea. < • puni ţi «WT. l > . i i d i r e de tipul Ciunget sau Ţinea. i / a insulina timp de 4 ore. !e doza i de m ..i apele alcalina bl-iod. i an niliociUI ăs t . -..un.. n l i n .. 50 U. precum şi principalele simptome pe care bolnavul le prezintă.. 'in indică crenot«rnpla cu apela blcarbonnlnti* . Holnavii cu complicaţii arteriale incipiente pot bnieiu-ia do cur* • d». Tratamentul diferă uşor In • Ic locul intervenţiei medicale. sau i.e cunoască precis tratamentul acestor stări deoarece ele SÎnt medicale şi deci pun în pericol viata bolnavului. l i ed -Io/e mai mici de insului a la m l e i v .niXU* llnit In u l l i m l i . In acelaşi timp dAU i îl nu are vărsături se administrează oral apă uşor alcalinizatl. i i se administrează ser <jlnco/at i... ii. Dacă are greţuri sau vărsături se InjtŞN •r li/iologic s. In oră. i . la cel mai apropiat î l .imentul cetoacidozel şi al comei diabetice. la 2—4 ore interval în funcţie de e v i .. uneori doze şi mai mari pînă la 100 U.. sau in <•. • i i ( | l e / ..a ilialx-llcll cu u l i i mu|Mie şi avansate constituie o eoni i . l'talamentul la domiciliul bolnavului constă în administrarea dt . care se repetă din oră în or<i.i.ne rare sa • . i clinică. i u denuliillG.oiim-le cu ditilift zahaitit . care dacă are valori do peslr . MI în caz dt ii.'ic înveleşte bolnavul în pături calde şi se face clismă cu 600 al i'nldii(d în care s-a pus o lingură de sare. 8BU •. Este absolut nace•. u a nu i>mmm . l Mal.n . însoţit de un bilet de trimitere în care s-a notat ce s-a admlirtt.. se pot indica băi termale simple de la Felix.ii<>.ÎMI carbogazoase la Borsec... 'l'Kitdincntul în condiţii de spital: se pot administra doze mai i de insulina. ' . s. > n. insulina al l (K) sau 200 U. Cd şi cel juvenil.t i c c cu < / « / < • /n/ri i / < . se rccoiiiiind.. între timp se iau măsuri tui luinsportarea bolnavului (cu mijloc rapid).. examinarea lui completă şi instituirea tratamentului de ur- • I I H I diabetică este o mare urgenţă.iron ol • L.n uplii .'!()() mg % • ' i «idministroază încă 1/4—1/2 din doza iniţiala.nndu-aije p < > n l i u cri'i».n II n i oase de la Herculane.> iitlt'fl (Ionul sodiu contribuit» IM nmcllorniea nu I n l x i l i M i i i i l u l u1" im) l'd -. Prezenţa acestora necesită internarea bolnavului In i i .v.. l u i i . l cu sucuri de fructe.. i l e hipoglicemia (care poale sa apaia ( l u p . In c.i/nl <vi gllcei i h 300 mg % după administrarea dozei amintite nu se mai in . Buziaş.. La orlca eăiuia i s-a descoperit glicozurie trebuie să se caute şi corpii i in urină.10 10 U.. im .s/u/) clnsir (diabetul di' l i p I I ) In pendcnt. p i e . timp de 2— ". In diabeiui simplu. iar ulterior l J. H l i n i n i '. i ţ n l c arteriale incipiente pot benelii ia < ! • • < iem>|eiaple. în cantitate de 2—5 l în primele 10— ."i ((liiroy. fără acidoză.u al< • • . pînă ce fenomenele regresează.v.

înl mai rare şi în fine se exclude aproape în totalitate edemul C lc C Ill ill. Se poate administra şi pe cale intravenoasă în perlu/ic di:. Terapia cu administrarea de cantităţi intermediare de insulina ( l . ajungînd pînă Id (i suu chiar 8 litri în 24 ore (cu excepţia bolnavilor cardiovasculari si luitrîni. astfel ca medicul să se orien- . . Administrarea de soluţii de bicarbonat de sodiu 5%. după care dozele se scad. Cadrul ajutător sanitar trebuie să ştie sa calculeze doza de insullnă pe 24 ore. Urmărirea di n 11-zei.. considerîndu-se vîrsta. scaunului şi a temperaturii se va face cu mare grijă 9! v va consemna în foaia de observaţie.In lurnpla ceto. în condiţii de spital şi apoi în condiţii de viaţă imlni<il<i. intramuscuI d i . modul de a efectua injectarea (nu se face în acelaşi Inc de două ori). tensiunii arteriale. corpilor cetonici. sil conducă corect foaia de diabet. s d respecte dieta. a hemisuccinatului de hidrocortl/on. din primul moment.M i i i l . glicemiei. a analepticelor. se administrează ser ii•/. i i . Calc. repartizarea ei (dimineaţa. se face la indicaţia medicilor din secţie. i c. a vitaminelor. a potasiului.i|ioi se continuă cu administrarea de 20 U. Accentuăm că cea mai fiziologică rehidratare este cea care se Idr. de aceea ea va fi preferată celei parenterale oii de cîte ori bolnavul nu are greţuri şi vărsături. la amiază. i d.. l>upă ieşirea bolnavului din starea de cetoacidoză se continuă tratai i i i . precum şi accidentele posibile în caz de nerespecIdi'i' d do/ei.hipopotaseinl i l < .|licnniei aproape de 200 mg % cînd administrarea se răreşte.slnt mai mici). seara) în funcţie de I IC administraţi. insulina pe oră. Menţionăm şi faptnl c«i trebuie evitată o eventuală supraîncărcare cu lichide. a cardiotonicelor. particularităţile biologice şi solicitările t»ni'i</elire profesionale şi extraprofesionale. după tehnic<i m MMio. insulina pe oră intravenos plus 20 U. i . frecvenţi cardiace.i din starea de comă.1 s<!U mai rar prin clismă înaltă cantităţi după nevoie.a. pînă la scăd i .-i l . se evaluează toleranţa la glucide şi necesarul de insulina sau n l Ir hipoglicemiante. . Sarcinile cadrelor medico-sanitare: NU educe bolnavul şi membrii familiei sale pentru ca aceştia să-1 (It'Vînri njiilociro pricepute.:.Alături de insulina. a soluţiei de lactat de sodiu. mai ales l .u itlozol şi u comei diabetice o nouă metodă şi anume wlmiMlsImrcrt de dozo miri do insulina la intervale scurte. unde dozele de ser fiziologic — ca de altfel şi de insulina — . Mincu ş.i (s.iir: se iidministrează 6 pînă la 12 U. glicozuriei. . i colaps.K . a soluţiei Fischer. a norartrinalului şi a antibioticelor.\\<inl(i]cle acestei metode sînt: scăderea mai lentă a glicemiei cu Miiic. insulina pe oră pînă la ieşiic.continuă sau continuă.iu chiar excluderea) pericolului hipoglicemiilor.e pe cale digestivă. mişcarea şi medicamentele prescrise de mcdlr.): 20 U. cel puţin l litru în primele 2 ore şi apoi pe cale subcutaiidl.v.iolugic i. (idminislnire este cea intramusculară sau subcutanată.

sfl-1 ajule să se şcolarizeze.sa-1 înveţe să se prezinte periodic la control clinic. i vi < ontrolc/' i i .e pie/mle p< u l i u Obe/. sa vegheze şi să-1 îndrume pentru o riguroasă (pedantă chlnr) • n picioarelor. mile cilimentare. firt-1 facă să înţeleagă că obezitatea este incompatibilă cu ochi• i * . pot duce la leziuni. gambelor: ciorapi necompresivi.Z. infecţii).!•• o d <-li< Icni neobservaţii (Im n • . frigul. baie zilnică. repetate şi regulate). slăbire neaşteptată. i-leclrncAiilhninimn. Se consideră obo/.llalo clnd se «videnţla/ă un . i '-nieia care naşte feţi de 5 kg (şi peste) să-şi reducă aportul tiu l M » n clonul sau alte viroze (chiar hepatita epidemică) pol duc© la ilîlil deci se impune reducerea aportului HC în cursul viro/elor.mirt la diabet este o modalitate de profilaxie. i :. Profilaxia diabetului ţine de cunoaşterea cauzelor: Cnnoscînd rolul eredităţii. . ar fi de dorit să se evite căsătoriile» (M l M imn i ce provin din familii de diabetici. de asemenea. Keducerea consumului HC la persoane care <iu o cauză pretfjftl . l'ircjft.2. şi să mă• corect trusa specială pentru diabetici. i . emoţiile. călduroasă. . umezeala. :.1 metabolică şi favorizează complicaţiile D. OBEZITATEA onvingă bolnavul : . sterilitate).. incălţăi. băuturile alcoolice. pentru a observa şi corecta evoni i ' qreşeli de dietă.i | n l . i i şi cil mnl d |H /ci. cînd simte indispoziţie. n ducă ndrat în activitate să rămînă cît moi mult în cîmpul iiuindli ••ft înveţe bolnavul să-şi măsoare alimentele (prin exerciţiu n» HUI prin măsurări folosite la bucătărie şi din „ochi" după ce Sl-n experienţa necesară). glicemic şl • mic. pentru combaterea frigului. sft-i facă vizite la domiciliu. . eforturile fizice mari (dar să insiste cu bolnavul " .1 eforturi fizice mici..inspecta norm-• ! « • impuse {-)[ li ii« iţ e i|>ie toracică. . greţuri. vnrsftturl. i'li in ele.ift evite fumatul. %n-l vegheze şi să-1 educe la o riguroasă igienă bucală prin spă' I n l c ă (mai ales seara) a danturii cu pastă sau cu o combinaţie l Na bicarbonic. 5. caracterizată tu in «inimuloroa de ţesut adipos la nivelul organelor Interne şl n (ONUlutul cehilor subcutanat.ltatoa este o boală de paioţjeneză multifactorială. . să-i menţină optimismul şi încrederea în viaţa. iar la r> luni : . examenul fundului de ochi.n şl glico'/uria pe 'M oi e. apoi să se profesionali/e/e.fl-l înveţe să-şi facă singur insulina (loc.iui xpllce bolnnvulul < l n i l > < hc că bon l n <> • ••. i de necesare diabeticului. tăiatul rotund dl •mior (ciscuţite. Melodd mai sigură de depistare a stărilor diabetice rrtmlnu l i l emlii provocată. • i | H ' .

•. «numite examinări radiologice.*<• stabileşte uşor: este nevoie doar de un talimeiii ?i ni) cfnlnr. cofetari.11 mult de jumătate sînt femei. din ( dic 111. — obiceiul de a mînca rar şi mult (mai ales seara) duce la n uf N apetitului şi a secreţiilor digestive. metoda „cîntăririi sub apă". în<i|)Oli| i i i i n l . Apariţia si dezvoltarea obezităţii implică o serie de factori: predispoziţia genetică (verosimilă mai ales cînd aceasta tlai»nţ din i opilfirio sau adolescenţă). precum şi la o excelentă — consumul exngerat de făinoase. Adesea se sumează arnl)n| S-au descris şi unele forme particulare de obezitate în cnrt» id/cl virilismul (hiperpilozitatea).p. retinopatia pigmentară.leml de peste 15—20% din greutatea consldernlti Ide f'iecven(d .oxcosuy alimentar prelungit (indiferent de vîrstă) este CMM principala a obezităţii-.tipul morfologic al individului. care au evoluţie şi proyill .exces de nutriţie în copilărie (determină creşterea în voiul «•vt'iitunl şl ca număr. sex.. Greutdlea ideală poate varia în anumite limite în fum |l| di.50 kg+ 0. este cea mai fri şi endogenă (mai ales endocrină). iar T — înălţimea In I. obezitate m«i . dulciuri rafinate şi grăsimii — tonte profesiunile care implică sedentarism sau cele cnie IM (illcft „gusliiri" frecvente din alimente ca: ospătari.vîrstă în ani. din care G — greutatea în kg. — consumul de băuturi alcoolice (tmlc-osebi la bărbaţii cme »i nllineilteo/fl Iii exces). După etiopatogeneză se deosebeşte forma « t/i'iiii (determinată în principal de supraalimentaţie.. Diagnosticul . i l â . a celulelor numite adipocite).75 (T—150+--------). Mlncu propune o alta formulă care tine seama de vîrstă şi sex: V-2o G . macula»! lnir/ltnrl. în activitatea practică se consideră obezitate uşoară sau de gf fiul I cfnd se depăşeşte cu 20—30% greutatea ideală.T—100——-----. estimarea 8 l i i t n l c n corpului (şi compartimentarea acesteia). determinări radioizotopice u|p. Clauzele obezităţii. de vîrstă.9.•iau f/e gradul II cînd se depăşeşte greutatea ideală cu 31—40% şi o/)* /d/e accentuată sau de gradul III cînd se depăşeşte cu peste 41 °/( Idlcd ideală. IH'iclIcn curentă este suficientă cîntărirea periodică. Un plus de precizie în aprecierea gradului obezităţii se obţine prin plliilul cutnnat (de obicei în regiunea cefei) sub o presiune constantă cu un fl|i«f (i nldpcr).. unei» perioade fiziologice (puberi.stc «-valuată la 10—20% chiar 30% (din populdtln Ixin/l). întîrziere în dezvoltarea sexuală. Pentru femei tnlff (iul produs se înmulţeşte cu 0. -. menopauza.l H sever datorită determinării lor endocrine.„i c. unde V . poNlpni Imn)/ l . starea fiziologici i<|ţ I'nrmula clailcfl pentru calcularea greutăţii corporale este: T-150 G . iir.

'iii tnltmpliiâ trei grupe de dificultăţi: a) insuficienta CU-<| inlim«iu</.. hlpncjoii < i> anul (cart la rlndul lor «litt ayrnmetabolicii: dr. coiulitll fl/lologlcă • persoanei tn cauza. d qonunchl.|l tipului obezităţii: toracică. io In condiţii naturale progresiva. tendinţ<i Iu (Miibolii. »P»on.irr umilim'.. " i N A piA iniii. : n . i •.!• ini'iitnul In hmilelo COniUtfl- MP vor M . varlce.i x . . i tiitţt«l(< | . mh oecead/ii/ ni/or/r. se mişcă greu. Grăsimea se depune l Inima).nază: ateroscleroza cu cortoţiml < • ! do Mpecerebrale. obezitatea impune M M ' i i l i i r si respirator un efort rresrut.nl obezităţii tn unele cazuri. h / mu) roiului alimontaţioi de către unii obezi. contribuie la apnrlţln «b.s/vd care interesează întregul organism.il i . hernii. ameţitului. In II- • p ro v in '. i'i i Iu final apariţia Insuficientei < . dnr carp nl\ nutritiv şt care Sfl (inA nea m n du grautntna i piolewionale şt «xtiaprofcmlonaUi. a..(i •.>mitoril( re:. creşterea acizilor graşi II• rttn nctlvltntii i>|H)|)iotelnlipazel otc. i i isiiiulul. i i .iţll stnt multiple si deosebit de nocive. i n i iin '"I/K inttuintntiiini cunitiv 9 1 confita In adm/-. Se va combate supraallhiiciuri rnflnato). i i i > d < > m i n . i ) .| oil/. i r . u i p iM so an eio su p i a p o n d erals tre.ii<lio. i / . neuro-endori in<< lilpotalamohlpoflxare.i n i . le îngreuiază activi-vln<> un factor biologic important al scăderii capacl-îl linbnttlnirii prococe. abdomliinln.1 compllcnţllle obe/ltăţll.llnr oste cu 5 — 10% mai mică declt la normoiiţllle Ntnt mai severe la obezii fumători (unde domină i'HVmn'iilnrt1). nbl- 238 . u!« ohp/ti. o MĂ l e v i n . boli de ficat şi căi biliare ( l i l i .i u 91 rompoi lumontale slnt factori c(irn.1.! :. i ^i ie(|iey. i minînd dol< . le infiltrează ţesuturile. liiperliiNulI-'imul. Iu con9! <i ' i l c u i . sedentarismul şl so . la efort este scăzută. ni nmir do ţesut ce trebuie Irigat. b) durata practic ••«ii'in y| c) n scrie de prejudecăţi care mal dăinuie prl-. l'rln complicaţiile sale obezitatea 9tt9 O • d' «(/'". • iln«'/.iipidcinll. emfizem pulmonar. .u n(llle sale. obosesc repede. l i n broiişlc. gută..p ' l i miele obiceiuri fnmlllnlo Şl |OClal(? t i u iniulim baza ti >< (Alnonse •. renale.i< regim ul alim en tar Iu . astenici. coronariene.i/u. mnl nlos la i i« lnt< ipun perioade de relativă stabilitate. i iiiue arterială.

recuperării medicale In obezi slut: t'nnllln|il de |csnl ţjnVios depozitata în exces.i medicală a capacităţii de muncă. cu evitarea dulciurilor rafinate (prăjituri. în medio Hi .8 g/kgcorp greutate ideală. de il'fi < > < ilnle.'">() (j lipide de origine animală şi vegetală (în proporţii egale). i \|x>iH/.5 g/kgcorp greutate nlcnlrt (iiproximativ l g proteine pentru 2 g glucide). Vitaminele trebuie să provină din legumele verzi. Evaluarea capacităţii de muncă In ilm/i M". precum şi la cele la care au survenit complicaţii. ca şi educaţia sanitară. Tratamentul medicamentos se indică de către medic şi cuprinde nicdiciimcnte care urmăresc: scăderea apetitului: se realizează prin Anapetol (Suplin) adminislnit în cure cronice de l — 2 luni. 1 1 in Ic. />'(///« prutidică rămîne în limitele de l — 1. o tabletă la 3 — 4 sau V y.|>iTlrt principiile generale de expertiză. 'tratamentul etiologic (atunci cînd se cunoaşte cauza). ciocolată etc.(Hui l nllmi'iitaro etc.llnl<> de ţjrndul III.(> ( n llr lc t l l. . La persoii-•nlci iu iilnv. Tratamentul chirurgical cuprinde intervenţiile estetice şi cele «in 1 M'. Se insistă ca obezii să rămînă rit îmi iniilt in tirtivitdtc. de preferinţă din salate.slări de excitaţie. hipertiroidism. uu HCM MpeniHM ciipai 11. Suplimentarea lor se impune numai în perioadele cu regim foarte roşii irliv. l le interval. Gastrofibranul este un auorexigen periferic. Obezitatea persoanelor cu diabet zaharat răspunde bine la traliimriilul cu biguanide. Oblectlvclt. coronaropatii. /(•<///« ţ/lucldlcă se reduce la 120 — 140 kg. — activarea catabolismului: se realizează prin administrarea de f'Xtracte. — creşterea diurezei (folosită mai ales la tineri în perioadă puliinlfirft) prin administrarea de nefrix sau ufrix. sub control medical şi cu pauze (In 2 zile la 5 zile de tratament. nu se reduce consumul de apă. Se recomandă reducerea consumului de sare (st'fldc apetitul şi retenţia hidrică). tiroidiene l — 2 tablete pe zi. Aceste medicamente se contraindică la obezii cu tulburări psihico. de instalarea şi profunzimea complicii i l < > i £i de disciplina respectării măsurilor recuperatorii indicate.e<i/a scurtcircuitări ale unor segmente ale tubului digestiv. ptinc. Mineralele şi apa. cîte l — 2 tablete pe zi. sau prin Slliitin administrat zilnic două tablete. Prognosticul obezităţii este în funcţie de tipul etiopatogenetic. Cultura fizică medicală se învaţă de către obezi la cabinetele sperldle din cadrul policlinicilor teritoriale şi se practică apoi metodic şi timp îndelungat la domiciliu. Psihoterapia individuală sau de grup. restabilirea ctl imii deplinii 96 . cîte una înaintea meselor prinrlpdle. insuficientă cardiacă. zarzavaturi şi Unde. face p/nlc din tratamentul complex al obezităţii. i Unicii dr uniuni se reduce treptat.7 — 0.). miţicart-d fiind un element recuperator important.i|j/. Se urmăreşte scăderea lentă a greutăţii (l — 2 k<i p<< Iun/i). toate bolile în perioada lor de activitate.i tratamentului aplicat. Se administrează în tablete înainte de masă. l f al i a lipidică va fi de 0.1(11 do muncă. iar ulterior în faza decompensărilor parcn'.

t.. Tratamentul urmăreşte normalizarea valorilor diferitelor fracţiuni li|iidici> sanguine prin: dictă.. precum şl urmMoarolo pinfnaliml D1SLIPIDEMIILE inAcolarl.. sau care prezintă unele boli endocrine. Ti.iK n. normoglucidică.l II |< M |. IH | ii>iNoune obeze. DENUTRIŢIA Şl CAŞEXIA Sltthlroa se c. asociaţii patogenetice sau întîmplătoare etc.i-. i mi md. Diagnosticul dislipidemiilor se face exclusiv prin explorări de la-i riloi: prin investigaţii ce vizează lipidele şi lipoproteinele sorlco.ii. biliare. I . B| ilnnlci» ştiu pancreatice).. n H\\H). stări 1 « ' .n. sau prin prezenţa în plasmă a unor lipopronu rnro în condiţii fiziologice nu se găsesc. Acfittn nlilerllvn no l i n i ..••^^^ • • l • • l • • l • • • ^^H ^^H ^^B ^^m ^^B ^^^^H|'<M ilfl|ilor funcţionala tachina alt unor organe »l iluteme şl favori< > i.1 ld . . Se Indică profesiuni ce soliciţi cu prodomlrimi|A ulm igt>tlco mijlocii. I. <|lcl(llll d<-|'. •• . colestiramina. bucătari etr. 9 3 ". n / n |iiln ••••i Mi il i' i ii iu ll co lo mt mt lo nn ti».. ! • • Inlic Ifl B '^ % d < l 0 lll p IlU t* l 2 \ 'M llilli'. Ele se caracterizează prin •ilnrcfl totală a lipidelor serice.ii.sau hipocalorică (la obezi). precum şi particularităţile bolnavului în cauză. II '..iu m lr c l rd ilu p|fi<l< (|lc'lll. colo care «nlldlA ntonţlo «l p«i in. .iiiicntul trebuie să considere tipul dislipidemiei şi formele sola 0tlol(H|i< c.'nnUiue conipniuntoill fi adaptnUve. lllperlipidemia este o anomalie biochimică caracterizată prin cr«şMO concentraţiei serice a colesterolului şi/sau trigliceridelor cu 20% ' I o vuloarea normală.i cind piri dd IM i • .idn! l sân nşii. hipolipidică şi bogată în vitamina A» cultură fizică medicală care este absolut necesară. Indiferent «c x.//o cducallv-ptolGHlonale ie referă la icularlxarea ţi orl«nlnr«<n pmfwdn luciilor obezi cfltro profesiuni care ia nu-l tupraiollclte anurţiHIc «l (mllili 'ilmlIcA profesiunile rnro Impun sedentarism.'II % (lin • 17 .> vni ••••J UIMII iiiiK. vîrstă. în strlnsă legătură cu obezitatea sînt tulburările metabolismului ullr cunoscute sub numele de dislipidemii. SLĂBIREA.siir/fc sociale de recuperare se sprijlnS obezul In vederea obtlaarll şl/iau i i i i H ' i l l unui loc de muncă potrivit şi pentru rezolvarea problemelor socialo cert) <)HIII tccuperârii sale totale. l(rt ponlc II di' '! ijiiidi': i|i.d < .n III c l l 0 I llll ilu r.iclori/. destrotiroxina etc.!. 5.ii.3. V i|l. • .. duplasfirl rapide si mly Ari do aplecare. oculare sau viscerale (afecţiuni cardiovasculare. Investigaţiile se completează cu explorarea înnillor viscere şi prin probe dietetice. La obezii adulţi se IndlcS modificarea locului de inuncfl dupt i'Hiononilco şi în mod excepţional reîndrumarca profesionala. creşterea diferitelor fracţiuni sub <» Ho so găsesc în ser. hepatice. care trebuie să fie normo. .. acidul nlcotinlr (t .1 . medicamente hipolipoproteinemiante: clofibratul. îmi inoprotidică. pliimin). Se pot întîlni creşteri separate sau simultane alît a colesterolui II vi «> trigliceridelor.oa/ii prin piridrrod din (iicnldl'' sul) (Iii) ci'ii i (insi(lcr<il("i idi'<il<i (< idrnl<il<1 (lupei Im iniilclc dininlil' m. dermatolo-yli M. proprie decadei de vîrstă respectivă. 'In ţ.

e v . boala Crohn. < \isoxl. Ea este o variantă fiziologică.ddicil ponderal mai mare decît 31% din greutatea ideală. disbac• i i i .denutriţii medicale" ce survin i uiiimn» ii unor restricţii alimentare prelungite (şi nejustificatei). tulburările resorbţiei m-ii HM -ci. li . Datele obţinute trebuie însă riguros interpretate în luItui nii. albuminuru şi mnormjii cronice. i şi ca urmare a modificării apetitului în alcoolism. prizonierat. i i . deficienţe genetice: sprue. după unele i" ' in .ispedul general al organismului privit în ansamblul său... ci . poliartrita reumatoidă. . Inblrl se mai pot realiza şi prin creşterea necesităţii'^ calorice şi ne-i'0|»<riic. i l u . astfel la copii se realizează boala numită „Kwashiorkor" care . tu-.iir. Slăbirea primară este urmarea unei carenţe alimentare: mizerie l. l>l.siiinptiv: toate bolile cu evoluţie cronică malignă.boli vasculare (ateroscleroza avansată! parazitoze. r/. i .i mai crescută. fior). i mente şi chiar la tabagici.'or in mod obişnuit prin noţiunea de om slab. absorbţie iilc'. infecţii cronice. diaree cronice. ' . dizaharidaze. i s ) . obstacole limfatice.i o identic do 4—6 l lichid extravascular.d (|<icfl este vorba de o slăbire primară sau secundară.. i i .M.i i«-|>M'/iiitfl slăbirea de gradul III adică atunci cînd bolluivnl IM .boli cronice. avitaminoze din grupul B. un risc vascular mai scăzut şi o medie i i i ' vi..i In ţări subdezvoltate. l i i i < i l o . chiar avantajoasă omului. numite şi . hepatice sau pancreatice. creştere rada. i .. boli endo-rlnu: hlportircoza.imiic/oi şi a tabloului clinic general al persoanei respective. spondilita ankilopoietică. i qiculăţii so va considera că edemele devin vizibile nuli dup. post.i(|iios(lcul slăbirii se face relativ uşor cu ajutorul talimetrului şi ctnlni ului. 11 lăţii naturale etc. boala Whipple.n cauză esenţială a mortalităţii infantile. n i i r i .iuuilă insuficientă (prin absenţa secreţiilor digestive: stomac. Deficitul de proteine este mai nociv decît deficitul global ali-i . Anorexia nervoasă determină de asemenea slăbire. enteropatii cronice (exsudative). Slăbiri primare se pot ' • . dantură deficitară. i h / . boala Addison. unele boli hipofizare. febră.si . Relativ frecmto slut slăln'rile iatrogene. boli cronice intestinale. reducerea suprafeţei absorbtiv^ i i l i " . ' i i i . asi< îmi m Iu i o rezistenţă mai mare. că ele sînt determi-It» de lnpopioieinomie şi că în ultima fază zisă marantică pot dispare.il.i (|id(liilui de slăbire se ia în consideraţie nu numai i | i . alergii diges-* • • .•iciilo/. s<' deosebesc: slăbirea primară sau exogenă şi slăbirea secundară MIM '•ndogcnă.i lor prin alimentaţiei activitate fizică excesivă. Slăbirea secundară (şi denutriţia secundară) sînt urmarea unor > < > l i somatice sau psihice: boli digestive./i. i < . diabetul zaha-il con. i i > ' . sarcină. hipermotilitate intestinală. In . Aceasta este o stare l i / i " l i H | i c . . vdlu. bilă.iic. naufrăgii prelungite. determinată genetic cunoscută şi sub termenul de subpondeniltililtiif. i'i in neasigurarea cantităţii de calorii necesare se realizează treptat i . Vd pi c . i i > i i ' ' c i .i de slăbire ca boală trebuie diferenţiată de ceea ce se înţel.— D«niifrl|la H« rnractfirlzeazfl pun sinblrea ponderală asociată cu diferit* cnri>n(t< (vltmtilno.

i ' X i i l masculin 50+10 mg/1. Se manifesta sub doi M tablouri clinice. rrutdincntul pioiilactic urmăreşte prevenirea factorilor de rilC ÎMI sliibire. îl nn.4. Aspect clinic. astenia şl fidt-^ acestor bolnavi la care se adaugă semnele clinice ale bolii de i. tratament substitutiv.irută începe brut. l u i u d iineoii un . supraalimentaţia (mai ales cu viscere.ipte. piuloscoplci» 9! rndlokotopln». ••in (peste 40 ani).u UcnlnţiM nielnK'i. prin creţtersa cinici şi a uricuriei.i. Tratamentul este profilactic şi curativ. creier. uncie «feeţxinl ncuroendocrine. n) Criza d<* gută . r. sedentarismul. cauzată de o tulburare înnăscut! • inbnllsmului nucleoproteinelor. i i i ' ' . livaluarea capacităţii de muncă se face după criteriile comune». In (ipnriţia gutei are rol tulburarea ereditară a metabolismului looproteinelor (cu hiperproducţia de acid uric şi hiperuricurlo coniitlvfi).u Iu u l . l >i'<|dul HO uinflfl. i l u . 'l'IP . Ea este una dintre manifestările ctt* • i Insice ale hiperuricemiilor. (Valorile fiziologice ale uricemiei sînt In medie . Se caracterizează prin dureri artlOtt* • (dn lori ta depunerii de uraţi la nivelul articulaţiilor). roşu şi cold. In i decompensată capacitatea de muncă este redusă sau chiar pierdută. 5. tratament etiologic şi patogenetlc de rtto ori acesta este posibil. slâbitul are un bidon In exces" ceea ce determină hipotonia generală. In razul slăbirilor secundare. în alte arii geografice (mai ales în rîndul populaţiei ce se «uprnnlimentează şi duce o viaţă sedentară) frecvenţa sa creşte pînă i« n. sexul (este mai frecventă la bărbaţi). *ilci(| lra . i i i catabolismului proteic şi a modificărilor electrolitici' cotiseşi o fază decompensată caracterizată prin alterări morfolo* •l-inice cu pierderea proteinelor celulare. iar la sexul feminin 40+10 mg/1. nuil i < u poiile p.TIre /lufl pi In dunlioco Ui nivelul < l i ' ( | e l u l u i m. La noi se In-ţle rar. perl psciidolIcţimniioN. Hvoluţla este stadială. Intervine — probabil — şi o compononlfl Imuno. nule . i:.ire < i l pii IDI ului In . pnrrurglnd o Inză compcnitnlă rtnd NC pro-ii rolnnţle do lichide şl o redistribuire n lichidelor din ftpnllul inlur In cel extracelular (urmare a aportului scăzut d« proteine. Urlru-i este în jur de 450 mg/24 ore la un regim apurinic). psihoteraplt i nles în formele cu componentă psihică). GUTA Uste o boală de metabolism. Se poate spune că bozul poartă cu sine un sac cu grăsime. l'nitamcnt curativ: repaus relativ. consumul îndelungat de băuturi alcoollc'c. suprnutotca. intestin). ruin • ''In rndlologleo. alimentaţie completă şi adaptaţi nul etiopatogenetice a cazului dat.ho «urle da oxnmliiftrl obişnuita snu d« «trlctl •paclalttatp.

în general lent prolinvslv. în ciicvn y. l i. supele de carne. timp de 5 — 6 zile. Imrsile. unele legume bogate în arid oxalic (măcrişul. pe cale orală sau intramusculară. I. Prognosticul depinde de frecvenţa atacurilor şi visceralizarea bolii. Miilnnile.s'Mfoo viscerelor este o caracteristică importantă a gutei cronice dupfl o evoluţie de zeci de ani.. ////i'rc. nevralgii. diabet zaharat. mîini. dermatite. nefropatie interstiţială şi în final cu fenomene de insuficienţă renală cronică. regim lactonirlii vcijctarian. •| (/f)/nr/(«-/'. i de tratament durează 12 — 14 zile.i|"nt»ifilrt sa fllleien/fl rppode. pumn. Fenomenele clinice evoluează ondulant. Guta ut e. scăzînd apoi treptat ozn. scăzînd treptat dozele. Se administrează: collili'lm'i | K. Criză de gută acută se tratează prin repaus la pat. Bolnavii nu mor direct le guta". inmrl miocardic. ni c i. (iulu articulară cronică se tratează cu: /iVf//m hipot'dloric cu restricţia alimentelor bogate în purino • I M ci. ACTH şi cortittl/. ACTH se administrează în doze de 40 — 50 U.i« în doze de 50 mg administrată 3 — 4 zile.lle. Cm. tulburări de glicoreglare. se manifestă cu poliurie. •\le re/civdt sub aspectul vindecării bolii şi bun sub aspectul duratei leţii -. coate).. dislipidemii. 'liriimsrri. prezenţei toilor. oste frecventă (după unii autori interesează 70 — 100% din persoanele cu gută).i d capacităţii de muncă. 41) . Afectările extraarticulare ale gutei se pot manifesta prin tenosino-/lt< 1. in.v/e deci numai o boală articulară.c'ale orală în doze de 4 mg în prima zi. uricurie crescută sau fenomene de cistită. Fenomenele cedează.. duuni articulare mai accentuate la mobilizarea articulaţiilor şi deformări nillciilarr. durează zeci de ani. Diagnosticul se stabileşte în lumina aspectului clinic. capele de vile. insuficienţă reînld cronică. iiir prednisonul 20 — 40 mg în 24 ore. picioarele de porc. me/elurile. In 'J. flebite super/'robe/e biochimice arată creşterea uricemiei şi a uricuriei. lombalgii. mialgii. ci de apariţia complicaţiilor: accidente vasculare cerebrale. rotunde. npare febra. examenul radiologie (care evidenţiază zone osteolitice. ci una generală gravă. sponliin NU u sub m liiinea tratamentului.||. fica-:ul gras. Nclropatia gutoasă cu insuficienţă renală. hipocaloric şi bogat în lichide. hipertensiune malignă.il. ronsci vele). similară cu nefropatia jlnhctlrfl.unent. fenilbutazona în doze do 00 nu | l ţ) pe zi. In timp se poate adăuga hipertensiunea arterială. h) (iuta urllculară cronică se caracterizează prin prezenţa tofilor iinloyl (lornll/ali adesea poliarticular la picior. Evoluţia este cronică. cisto-pielită.se la nivelul oaselor) şi examenul biochimic (creşterea uricenlel si uricuriei).ltici'/a renală este prezentă în 20% din cazuri. nule indicate.ii %c lolosesc numai în lipsa răspunsului terapeutic la medicamen-i| t' In.

' i ' -. C.5. stare fiziologicii sau patologica. Ino/. Balneofizioterapia se adaugă tratamentului dietetic şi medica>l (singură nu este suficientă). Spre deosebire de proteine. Mişcarea articulaţiei dureroase este indicată In le cronice. cunoiicut ii ilniitiilt. cnlnmiti şl i nulul i i ri'ţjlm lacto-fructo-vegnlnrlari. Vil1 1 M rea gutei duce la scăderea treptată a capacităţii de adaptam la < i r i .ltolul (vltnmlnn lln) ente un nil "iieiit al complexului U. variaţi» Mţi|-f/. PP. lipidelor şi glucidelor cu care au slrfnM i i i ţ i i . cxpuncren In dlftrlte nox». Prezenţa lor în cantităţi suficiente în organism asigură (i|inriliil(>a de rezistenţă la infecţii. B 1(l . B 2 . avînd funcţii iillhcmoragice.tt colchlclnă In do/n nul pr zi (seara). iar în final. după cum unele sînt indispensabil* niiu'l funcţionări a sistemului nervos sau participă la hematopoiezăi Ni'voile de vitamine sînt asigurate de alimentaţia normală. Repausul la pat este necesar doar în puseurllt •uti/are.50 g pe zi. în protecţia mucoaselor şi tegumentelor. adică substanţe ce iau part* scrie de reacţii biochimice. hipoprotolc. Sa Interzic coiullmantelp. K ţi 'i<rffii<ii)/ii/j/li' (so dizolvă în apă): B. pii'/. Ni'1'i-nantl de vitamine diferă de la un om la altul în functlo di» iex. Unele AU • •l cupilarotrofic sau joacă rol în procesele de coagulare. înlăturarea trofilor gutoşi se indică l In cazurile cînd mişcările sînt împiedicate. uşurîndu-le desfăşurarea. ' i . cnrnea albă. • Procedurile chirurgicale. Ele influen-i metabolismul proteinelor. inhibitorii metabolici (allopurlnolul.ncii funcţiei de reproducere şi de menţinere a sarcinii. ctt ţi In cui nnliiml. Ki'Uitlv recent s-nu descoperit noi vitiiminc: vitamina B l( snu ncldul paiilolnnU 1 n Ini n pnrto din complexul do vitamino B. în afara acestora capacitatea de muncă este păstrată. joacă un rol esenţial în re• •i metabolismelor. M (m-ldul folie). i «portiza medicală. iparnnght<lul. P. i Unii inurn« pentru e*dr« m^in 241 .cnt t i l l t In roynul vt<getul. n„ n a .olc (l'AH). M. 5. BOLILE DETERMINATE DE CARENŢE VITAMINICE Vltumlnele se clasifică în: liposolubile (se dizolvă în grăsimi): A. medicamente ce Inhiba resorbţia acidului urle MI l i ciinl (uricozurice): probcnccidul se administrează In cure eroi tnblclă (0.. lipide şi glucide care sînt furnizori d* '1l i e şi de material plastic pentru organism (creşterea şi refacerea urilor). în faza de decompensare viscerală determină pier-i capacităţii de muncă. vtritl. în asl• u. vitaminele sînt biocatalizatori.cntdtă zilnic în raţie suficientă calitativ şi cantitativ. lilpollpUIU: 9! bognl mic. E. dar chiar şi în puseul acut. care H<> cxtrago din drojdl» <\t< horo. cin > n'fio. Acidul pnrnmlnobcny. B 3 (acidul pantotenic). Kinctoterapia. intervin în fenomenele de apărare a organismului împotrivi ţilor patogeni. mnnchlnule. '/'rafomcniuJ medicamentos: se admlnistroa/. ponte II slntctl/nt di> dorn nK|H i l i l l ţi are acţiune mitiuionista siiltnmldolor. i'llvllntn profesionala. afinele. acidul J 9! substanţe distructive alo acidului uric (urutoxldaza). D. microbieni şi toxici. cont'pntrnli'1'' «In mţil).

lipsa de utilizare din cauza unor tulburări ale tubului digestiv . cu simptome clinice mai atenuate (hipovitaminozelo slnt cele mai frecvente). preparare culinară necorespunzătoare — fierbem pM'limgilâi absenta zarzavaturilor şi a fructelor de sezon. iar pleo<i( i i ' l n şl corneea se inflamează uşor.â) ca drajeuri soluţii uU1 liuviibllii sau injectabile 50 000—100 000 U . cn: — sporirea consumului ele vitamine prin creştere. lipsă de utilizare prin Itilhunlri de absorbţie în diaree cronice. mucoasa gastroInlcsliiidlft). ca. iinlnid de peste. roşii. frişnl. Astfel apare hemeralopia. Ele se explică prin absenţa protecţiei mucoaselor şi tegumentelor conferită de vitamina A. spre exemplu. dar avitaminoza A la noi nu dpare. Slniptomele principale ale hipovitaminozei A se manifestă prin /x'/ni'/n/op/e (lipsa acomodării vederii la întuneric) şi scăderea rezistentei mucoaselor la infecţii (ochi. consum crescut. lipsă de depozitare în hepatite y l ciro/e. aparatul urogenital. Se cunosc chiar cazuri mortale de intoxicaţii cu vitamina A şi cazuri i l i .intoxicaţie cu vitamina D. folosirea uleiului de parafină timp în(Iclumjat. cele care apar la hepatici NHU lifltrtiii nu prognostic grav. neeliminîndu-se pe cale renală. fără a se mări aportul vitaminic.. lipsa conversiunii complete a carotenului în cazul diabetului / (iluinit şi în hipotiroidism. Carenţele vitaminice pot fi: hipovitaminoze.•.. Cauze: aport insuficient. Iriil. morcovi. Scăzînd rezistenţa mucoaselor.iu folosirea unor medicamente care împiedică absorbţia vitaminelor liposolubile. enterocolite. bronşite. favorizează apariţia di» i l n i t o . rlnol'aringite. Mucoasele şi tegumentele sînt uscaţi» f surof/erm/ej. ouă şi administrau^ iln vltmmim A (axuroltol sau antixaroftalmic.imcnt curativ: alimente bogate In vitamina A: lapte. graviditate. .dieta ce conţine cantităţi insuficiente de vitamine (conservare» Mitcorcspunzătoare. mai ales Ia copii. A HIPOVITAMINOZELE Şl AVITAMINOZELE PROVOCATE DE APORT INSUFICIENT DE VITAMINE LIPOSOLUBILE HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA A (KERATOMALACIA) l lipovitaminoza A este relativ frecventă.Cari»/i/«/e vltainlnlce pot apărea în diferite împrejurări clinice. holl Infecţioase. Formele fruste au prognostic bun. traheite. mai ales Mi INI). dovleac. infecţii nilnnm. lixccsele de vitamine (hipervitaminozele) sînt posibile în cazul vitaminelor liposolubile care se cumulează.iic de Iiipovitaminoză A. cînd absenţa este totală. sau avitaminoze.11 dineul profilactic: prin alimentaţie raţională şi tratamentul bolilor «ii'iH'iiilo. nul. iar slmptomele clinice sînt foarte evidente. adică există cantităţi miri de vitamine. organismul reţine necesarul şi elimină excesul. ficat. l r.. alăp . vaginite. corneea se poate ulcera şi uneori M ' fljunge la pierderea vederii. Vitaminele hidrosolubile nu sînt toxice p l i n supradozaj.

Rahitismul evoluează în trei faze: . diaree.1 prin decalclflcflrl ' . frişca. '. • Ini-i de peşte. la im N C fidaugâ tratament cu ultraviolete naturale sau artificiale !i| > ' .uenln In vltnmlim 1) (cfil ilnrol N nu vltninlrirt nuli lillirA). face să apară acldoza şi înme calciul nu se mai depune la nivelul ţesutului cartilaginos şi rtpnrtnd tulburări de osificare între care rahitismul este cel mal • i . cu menţi-i deformărilor osoase ori poate surveni caşexia şi moartea.î l . vitamina D. eventual Intr-a doua şi /« •t vnt în faza a treia.. iar la nou-născut In ziua a 10-a. vitamină D2 soluţie buvabilă sau injectabila).liojnle. < j l n > i i j nniscularc». nu apnr • l i.in). i >intre complicaţii cităm scăderea rezistenţei la infecţii intercurente ?i Miţjnr bronhopneumonie) şi la tuberculoză.." i lanţ H» i i . Această etapă durează l—2 luni. ap«r i I i l e condrocostale. fontanelele nu se închid. epifizele se tumefiază şi oasele lungi se In-ii/fi. Necesităţile. Tratamentul profilactic este de cea mai mare valoare: vltamlnizan qrnvi'lH q>i a mamei care alăptează. poli« i l i . i t i s i i K minime.ic ca şl In cazul rahltlimulul.nflclciit «nu prin 11 pi A • nllll/are In m MM tulbur ărilor cronice (jd. <ne diaree şi vărsături. t>| l a/a a doua: apar deformaţii osoase. i l â dei . mai ales femeile.1.IlirO VIIAMINO ZA Şl AVI l AM IN » A D l!«tc cnu'/'iiu <le r. luna u Il-n. copilul mic. a IX-a. ficat. care aduc calciul şi fosforul necesare prevenirii rabi ni .) In faza a treia poate surveni o vindecare aparentă. Eitt ilone <idministrarea vitaminei D 2 la gravide: clte o fiola In Imin • n VlII-a.emie) şi a fosforului (hipotosfatemie). Se menţin tulburările digestive: greţuri. încetinirea creşterii la copii.. '«' 241 . l\'u<li»yialiilc o.|l)d/. precum şi In perioada de ulftpture şi pubertate. gălbenuş de ou. Pot u|)iiiea delormfirl OIOM* | 1 ( i m I n i i osoase |(| t i n u n i . Se manile. smîntînă. i loate vîrstele.stliinlc snu liepato » M-nlicc. (drajeurl • v i l M i n i n d A + Dj.ir«»nţii în vitamina D atrage tulburarea metabolismului calciului •nlc. l r. 1 ) Intre 12 şi 18 luni. l u i Administrarea <1j preparate de calciu.de vitamina 1) sJnl cn-\cute in yrriv/(///fiifl.sodsc . copilul are tulburări de creştere. l i o de tip ostuo- i'niliidxla şl irtitan» ninl se i. u . /d .ilcificări.il. apare anemia şi hepatosplenomegalia. i l ţ | n şi tulburări de mers la -uluiţi. all• n l < i l i e bogată în lapte. i meni curativ: acelaşi ca şi la profilaxia rahitismului. abdomenul se >«a/t1.craniul este deformat prin •tc« boselor frontale şi temporale. < )steopatla esfe o formă particulara a hipnvitnmlnowl 1) <:n Ini / . Caren ţa M .|in<ilc rcali/n prin nporl M. unt.i). precum şi a copilului mic prin 'imiciott l=) razele solare (sinteză de vitamină D din ergosterol).'. ! ( > şedinţe în mai multe serii) şi balneofiziolenipie. a d V-<i şi a IX-a. Prognosticul este favorabil în prima fază. l i e de tip osteoporotic (coloana vertebi.

' . Prin participarea ei la sinteza protrombinol. . carne. ANTIHEMORAGICA) Apare ca urmare a tratamentului cu antibiotice pe cale oralft cern» distrug flora microbiană intestinală cu rol şi în sinteza vitaminei K. B.|.vltdiiiina P (cupihirolrnfird). Se recomandfl rc(|ini complet. ll'iir ||j.sâ). '— vitiiniiiici B.i (se asociază administrarea de vitamină B complex şi iaurt) şi In fol'r. Carenţa apare prin lipsă de aport (consumul de pîine albă. bogat în zarzavaturi cu frunze verzi. V -l-l . . Fenomenele cedează după sistarea adml* nlslrărli de vilciniina D. Inllr/. relnlee.jrea uleiului de parafină (a nu se folosi îndelung). ouă (gălbenuş). HIPOVITAMINOZELE Şl AVITAMINOZELE PROVOCATE DE LIPSA SAU SCĂDEREA VITAMINELOR HIDROSOLUBILE In acest capitol se va prezenta deficitul vitaminic de: — viliimimi B. (antipernicioasă). • . carne.. nicotinamidâjlill Vltnmlna <mli|>el<ujio<i. uleiuri vegetale. urmare a unor tulburări de absorbţie şi boli severe de ficat. iar la femei favorizează apariţia dism«noroci sau polimenoreei. . Tratament curativ: administrarea de vitamină E (tocoferol) sul) lonmi de drajeuri sau soluţii injectabile intramuscular. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA K (VITAMINA K. alimenta preparate din făină albă). — vit«imiiHi PP (acid nicotinic. hematemeze. TOCOFEROL) Se manifestă în special prin tulburări în sfera fecundităţii. ficat. preparate din faini iieogră. absenţi « • i pnxlucfnd sterilitatea la ambele sexe sau apariţia avortului spontan. -— vilciniina B() (piridoxină).M... Simptomatologie. Tratament profilactic: atenţie la utilizarea antibioticelor pe cn\t> oi.v l l i i n i i i i i i C' (iinliscorbuticcS). | HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA E (VITAMINA E. (aneurină sau tiamină). Poate apare în bolile hepatice grave şi după utilizarea îndelun-<| iild de uleiuri minerale. -.HIPERVITAMINOZA D iSu/i'Uf/ij/o/i// de vitamina D se manifestă cu fenomene generali*! anoroxl' .ierea apariţiei pubertăţii. hematoame) sau interne (molene. joaca rol antihemoragic. artnilc)ii.i Tratamentul curativ: injecţii cu vitamina K intramuscular l—2 fiol« pe /i. (riboflavină). provitamină PP. Carenţa vitaminei K determină tulburări de con» <| til<no cu hemoragii externe (epistaxis.vil<imina B. hematurii). Tratament profilactic: consum de pîine neagră.

ilmptoniatologie. cheilită.M .HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINUM h. -. simptome digestive: senzaţia de arsură în limbă. sau lipsei do utilizare d ui nidii* n unor afocţlunl gaslroinlesliiuile. i r in cele <iv. i . i ili. scăderea văzului. di<)eslivă (greţuri. scăderea l Ui mlccţii. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA B. inflama• 1 4 (ionică a mucoasei digestive.ndiov.tulburări cutanate: hipersecreţie seboreică. se ni. t ! > i l l l n t e . ragade. senzaţia de „nil|i In ochi"). nlcoo» h M U In subnutriţi.'. ouă. .i < . fisuri ale corniurli bucale. de suferinţ. părul şi unghiile linblle). Perioada de stare se caracterizează prin: tulburări oculare (fotofobie. drojdie de ' • • • i e (bogată în complexul B) şi soluţie de vitamină B2 injectabil.msate prin i illnevrită. iilliurări ale fanerelor (unghii cu striuri transversale. 2 forma primară este studiată la bolile do sîngo (anomin Itior•tiHf <)\ colo de tip biermerian). Simptomatologia se caracterizează prin manifestări din partea sls• -mulul nervos (iritabilitate.< i « orez decorIn emirul unul regim uşor rnrent<il. ficat). M HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA Ba (ariboflavinoza) Simptomatologie. constă în administra t e. dermatită seboreică.iticl c<neiit<itfl. ori drajeuri de complex B. l tiil. Vitamina B 0 se HM id/ft tratamentului cu fier în unele anemii feriprive. M . 1 \LA nu m K l) < l « cunoscută mal ales la populaţiile <•• n.ibetlrl. l'onna secundară se produce ca urmare a aliment. Tratamentul este curativ şi profilactic. carne. cheilită şi dermatită seboreică. furnicături în menilue.aro. iţnftiimulul crescut de vitamină în organism (stări li/iologice. Tratament curativ: drojdie de bere (bogată în complexul B) şi administrarea de vitamina Bj în doze de 20—50—100 mg pe zi. aclorhidrie.iment preventiv: administrarea unui regim dietetic complet cu hi (lift Integrală de grîu.inifestfl prin Insoninlf. 5—10 mg pe zi.lipaţic) şi edeme cu tendinţă la gener<ilr/. A|> vi l .isculeiră. somnolenţă. i de llmonte bogate în vitamină B2 (lapte. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA B6 Stnt rare şi pot surveni la copii şi gravide. limbă roşie-violacee depapilată.i . ' i'on. In st^lnle nu ipiente. pntoi'Hjli e) Idrfl ti se suplini alimentar sau m<>dic<il. < n i i» ' i Iu/ii. depresiune) şi mai ales prin i ii'iMH-nc de glosită.

m. tratament profilactic: se administrează alimentaţie bogată în vitamuie.. pîine neagră. l:X(tnu'tiul sângelui arată: anemie hipercromă. neiiiropenic şi trombopenie.. p»(il..M|ile. La noi pelagra primară a dispărut ca urmare u schimbării condiţiilor economice şi alimentare. scăderea memoriei). Se vor trata eon vi şi la timp bolile gastrointestinale cronice. carne.. Este o boală policarenţială ce apare tn condiţii de mizerie socială. h. i n -e (tulburări digestive dominate de diaree). i .. / '< -înmlitu apare sub forma unui eritem — asemănător celui solari i ' i ' . ficat. picioare. apoi mai rar (pînă la redresare în formele secundare. extracte de ficat injccidhile i. Dieta va fi bogată în vitamine (mai ales din grupul B). la care se asociază carenţe din grupul vitaminelor B şi d<> proteine de origine animală. oxdyerarod reflexiilor oslcotciidlnoasc. leucopenia. afecţiuni hepatice. Hxamcnul sucului gastric arată aclorhidrie histaminorefractară. leucemii. /'(•r/or/f/d do atare so caracterizează prin simptome digestiv». simptomatologie.stc/lj. zarzavaturi.sliiiplniiuilolnglu N ninct«Ml/Pfi prin .[ii-ctru larg timp îndelungat (prin distrugerea florei microbiene intPNlm. diaree). sau este cauzată de un consum « • x . i) 9) fti'/vodxn (nslciiio.. dar lăsat ceva mai crud si consumat cald) şi acid folie. In trecut a avut şi la noi o extindere In zona subcarpatică.. i / . • .ii.. torace). n i . boli infecţioase.ni ine..ilo) poate duce la apariţia pelagrei secundare. nervoase (astenie. stări febrile. megalociţi şi megaloblaşti. cu senzaţia de ar« . globule roşii inegalei In <|eiieral imii mari (macrocite).. u ( i l e expusn la soare (mîini. Tratament curativ: se administrează vitamina B 12 în injecţii dupfi ni/ 2f> — 50 — 100 gama zilnic. rezecţiilor de stomac.. Carenţa poate fi primitivă sau secundară afecţiunilor gastrointesllnttli* cronice.stdle).alcoolismul (la cei alimentaţi rn 1 1 -n pil). HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA PP (PELAGRA) Pelagra este o suferinţă determinată de alimentaţia carenţată în vitamina PP. durcil In masele musailmo ale momUtlor miei ioni»». Folosirea sulfamidelor şi antibioticelor cu '. di. i simptomele cuprinse în triada celor trei „D": c l e i mdtită (pelle agra = piele aspră).i" pe tegumentele expuse la soare. determinate de orîndnlreu socialistă.m l în sarcină. Boala debutează primăvara prin „eritemul de pi imfiv. peşte. dl(j«*tlvo (rtMa(fl. toată viata în formele primare). carne. ii rm. Tratamentul substitutiv se face i ii m'idopeps. lapte. (sau alimentaţie cu ficat prăjit.ilonări. eforturi fizice intense. dementă şi alte tulburări neuropsihice.emu. Do obicei se repetă în fiecare primăvară.. In final iliiMimînrnn ţjl chhir abolirea lor). hipertireoză. . în condiţiile în care domină alimentaţia cu ffiină de porumb (adesea stricat).. pnrc. în formele secundare se face tratamentul bolii de bază. ficat şi zarzavaturi.ipoi prurit şi formarea unei pigmentaţii lucioase caracteristici» l ni . .. fenomene dispeptice (glosile. dupâ rrtii. 1 hi Addison...'•W . i|iilne şi nervoase. i < i < . Ix 1. îl .

. epistaxis etc. Prepararea nlliiiirfl defectuoasă (fierberea prelungită) distruge. fatigabilitate. în timpul iernii. \nmini c. alături de consern i i' M improprie. l'ciitru profilaxia pelagrei secundare este necesară tratarea corectă liniilor cauzatoare..1). scăderea c<ip<icilî1ţll d* . 24? . infecţii.ilnplme Ui eforturi. atonln yfl»til< rt şl tr«cv<»nt dlnren. il or datorită histaminei ce o conţine şi dă senzaţia de căldură cu irosirea tegumentelor. Inptele. <H|i!. de M|iil»1.'irpcptice (dureri epigastrice şi abdominale difuze). iilbnrfliii. ca urmare a • •itmbarii proceselor de oxidoreducere: creşterea permeabilităţii capilare. nimţjdnlito. -.uropallilce In cnzurlle umoare ic manifestă prin ilmp •l. iH'. constă în «11-.iţie.m.i •. O survine o perioadă dominată de simptome nevrotice şi tiilbu-. extracte de ficat şl • r după nevoie. ouăle. Tratamentul profilactic pentru avitaminoza primară. Combaterea alcoolismului. prin •"lucerna alimentelor proaspete. înlocuirea mămăligii cu pîinea neagră..ienle-i In cazuri grave apar fenomene de pilhozA * n n < i l i i . deci se va administra cu prudenţă). K lillle. iar numeiic. cu apariţia sindromului hemou(/(/Kir ((jingivoragii.»)! lntreţ|iilul trnct dlyosllv. reJevînd prin aceasta rolul antlifi'c//os al acestei vitamine. bronşite.f infecţii se grefează cu uşurinţă..r. i"Vt<'ro. pîinea integrală rămîn alimentele principale In MM linierea acestui flagel existent încă în ţările slab dezvoltate (Africa. acid folie. glandelor sexuale sau hipoflzel.. Ac*atna Indica n[. hipotensiune «iteimlă» scăderea rmistenlei la infecţii.iicicurile cu simptomele amintite (cu apariţie de obicei pili i . Simptomele se manifestă prin tulburări de creştere. tulburări nervoase: astenie. convalescenţă etc. In final se instalează domeniu.i MIDI ii. ilmfivara.1. la unele persoane apare „astenia de primăvară".1 pi li i ulmptome d» gloiltl. tulburări cardiace: palpitaţii. P. Qlttgl •••"•Idţjll.iuMi.ilci.-. dispnee. bogate în această vitamină. o cantitate importantă de vitamină C din alimente.i.lnllnirtirlli* dlgsitlve »» niniilli'. pleurezii etc.. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA C (SCORBUTUL) I lipovitaminoza C (scorbutul) se produce cînd raţia alimentară est« nurii în vitamină C sau cînd nevoile organismului cresc (alăptare.). cu apariţia de rlnil'1. rlnofarln* iile. confuzie mintală. fiim-n.1. i n i i . graviditate.upi..).ic prezenta şi poato fi asociată tulburărilor endocrine din i i •. Tratamentul curativ: alimentaţie bogată în vitamina PP şi admlnls( i i cn de vitamină PP în doze de 250—500 mg pe zi (are efect vaso' i ln l. Se asociază nit» 1 vitamine din complexul B. nlulic raţională. se produce un grad oarecare de carenţă în vitamina C. C.. tiroidei.

In opo/ltlo cu «coste stfiri caro so cnractori/ează In esenjfl Iiif dKNlildinlnio. varza.ibolul zaharat. lullmidrl (>loctrolitico şi acidolxr/lce Se deicrlu şl (le hlpt'i hidratări*.i profilactici alimentaţie bogată In vitamina C (pnnln iir mrtceşa. urmările carenţei şl lnl|ipJ limirilo în care necesarul lor este crescut (după G. So crooa/fl " nun! înllmiilri hidroelectrolitice. CI otc.i lor în spaţiul extracelular şi invers. prin diaree (se pierde în mod deosebit prin li polfi m'. III prezintă sinoptic principalele vitamine. ardol. ceapa. Vitamina P se ţj In /«mivaturi.•?! o importantă pierdere de minerale (Na. nefropatid in '• pierd ambele. roşii. tulburări în distribuirea lichidelor şi mineral' 1 ' f l i l i . K.). importanţa lor pentru organism. H ) Cauzele deshidratării reies din definiţie: \portul insuficient de apă şi sare survine la persoane ran | H l v < i do «portul necesar de lichide. zilnic. dupfl oporaţii şocante şi tn arsuri. 5. mlno şl chi. Tratamentul curativ: dieta bogota fu alimente ce conţin vltnmliii 9! vIUimiim C In t. medicală. Venzmer: Nouaeţtn a .6.sobit clorul).r i l o sectoare ale organismului. 348 . care apar mai des în sterila fi" |iio| iini|ilt'. Tratamentul este cel substitutiv. l'rnonwnc de transmincralizare.ir proteine. asupra câroni so va rovoni. Bucureşti. sau de combinarea acestora. 1970). fructo.şi avitaminoza P (permeabilitina) survin de obicei alfltuH hlpo. TULBURĂRI HIDROELECTROLITICE Şl ACIDOBAZICE Tulburările hidroelectrolitice reprezintă dereglări generale (jr" v d'i minate de: aport insuficient de lichide şi minerale.ţii avitaminoza C..pierderi n \ > llclildo şl minerale. l' /'/orr/rr/ de lichide şi de minerale: prin vărsături (so mod il piei-'o.pir«tii (se pierde apă şi minerale) şi prin poliurie (fn Inslplil riln (li. contribuind la manifestarea sindroamelor rn(ji| Hiro prin tulburări de permeabilitate capilară. alături de vitamina C. insuficienţa suprarenală. adică ieşirea Mg şi K din c ţi lioccir. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA P Ilipo. în cazul prelungirii caron|t'| vitamina P pot surveni hemoragii (între care cele retiniene şl cnr«hr| sfiit colo mai grave) şi edeme.|m(iul oxtrac'elular în spaţiul intracelular. trecerea ionilor di Nn din ?. citric**). în toate cazurile pe lîngă pierderea do Ih «o prodiK'o . plnă la redrosnimj nonionolor clinice.iblete (0.vdwH/jJ///. Tabelul nr. Ed. locul Ulii «o (frtsosc.2 g de 3 ori pe zi) sau fiole (200— MO ndinlnislnito intramuscultir sau intravenos. cartofi. extracto do mflceşo şl do pin — mol ft| lai im moto.

A ulMiui. repetate leziuni dentare şi ale maxilarelor. caise tere uscată '^ . unt Reglarea metabolismului cal(apare prin iradiere cu lumină ciului şi fosforului în oase solară sau lampă de ultraviolete) Uleiuri vegetale. andive. delescenţă presiuni nervoase. metabolism energetic B porc. verde. multe alte legume verzi) Untură de peşte. du. piele gălbenuş de ou. mărar. lămîi. varză. rahitism Tulburări musculare funcţiei sexuale şi ale Ateroscleiao Toate fructele şi legumele Metabolism celular (respiraproaspete (în special portocale.^ J C f tfJ te Cereale nedecorticate. pătrunjel respiraţie celulară C Oboseală. rănilor cartofi. pericole de boli. mure. creştere. ţie). conopidă. leziuni ale pielii j Tendinţă la hemoragii K ţin . B. modificări osoase. ouă. tulburări cardiace Predispoziţie generală pentru Infecţii. senate Metabolism general. ouă. (descompunerea glucidelor şi _______ drojdie de bere. infecţii (ex. (este inimatii de bacterii intes. activitate nervoasă. Creştere. ţăriţe. vindecarea pătrunjel. ouă. lapte.Suprasolicitare psihică şi nervoasă. cartofi. carne de Nervi. apărare faţă de infecţii. căderea părului. mazăre a proteinelor alimentare). u»wareri de cap. lapte. nervozitate. mere. formată Coagularea singelni D E H Seboree. ardei gras. formarea sîngelui. ficat. insomnii. B. astenie de primăvară. tendinţă inferioare (picioare în X sau la râcefi cronice O). Ba spanac. funcţia de cereale unor glande „vitamina fertilităţii" Drojdie de bere. lapte. morcovi. m enia> mii sîngerări ale gingiilor (în de gripă) cazuri grave de scorbut) Modificări ale formei membrelor Lipsă de soare.

.m •'" . L ~ « J . ^^ W W v . legate de proteine fctx-un mod organism (după /^prec/erea cantitativă a mineralelor din sinae se fam ri. Repartizarea lichidelor în Gamble)..1 n /• e s Ţii. « .fî' ± i" >1 < ' '"* •'• « ^ 'V*fo>'f\ p.I m a * » ™ |M sn C uT^w«7^ Sf-o-mac ...următoarele mineralo se e/ec/ 'II p i ".i.——) 5^% d/n greutatea corpului iT^=r=^ TOTALA 60-70% din l_ JCH/D INTRACELUIAR in greutateacorpului ti Sl) Fi9. 4.» .1ta W ..•" .

.cu Im ). 1 M|tnipotasemille sînt reprezentate de creşterea potasiului peste .i i Nios m .v. m l i l .'i(|cp'. cartofi. connlnlfi. i i .H . inimii şi apariţia insuficienţei cardiace în cadrul unor semne in nndiacă ce se manifestă prin tulburări ale ritmului cardiac. « i / l .ni.mifestă prin astenie. i < i r cînd concentraţia depăşeşte 8 mEq/1 poate apare vANdilur şi oprirea inimii.iolo(|ic este necesnr pentru flCOiluflclliiliil dn Nodlu. rn > m . • i. I M .r>%) clnd osinolari" UIMI puţin crescuţii. i i i sub 1.siunet i i im m nllţjiiă.. MM ! i» 2—3 l. I '.lo rnntltnlnn totala l i n i) i< |< ii ii . iiii'dtu/ constă în administrarea de sare. linul l i n de două feluri absolută (rfnd i u l i c . este cauzal la care se adaugă o diotă bogată In K şi de K sub formă de clorură de K soluţie 20% sau pulbere zi pliu! la normalizarea potasemiei. acidocetoze diabetice sau după arsuri.c.-. POflte lfl fie ablO/n/d |< m. p . l . . i ' i .Se manifestă polimorf prin: abolirea reflexelor osteoteni i n i c / . r "«^hidratările hipertone. DESHIDRATĂRILE IA deM . Sorul fl/.'t. r. l l i l \ ( J (mai ales ale fazei terminale). pe cale orală sau l. sau l/otoiui (. glucoza. -.-\ m e u /n / e s t e c a u z a l la c•a•r e • . ifiie/i/M/ consta In administrarea de soluţii glucoznto hl|>otono l nil oMimlnritdtou esto mani. i m | .c m. hlpernatremlce apar prin MMI prin creştorea eliminării de apţi.l n. iilpopotasemille reprezintă scăderea potasiului sub 3 mEq/1 si i i i i n i d r c a pierderilor mari de K pe cale digestivă sau renală "•UIUM -. calciu gluconic.1 v.i< i m lupei ten. MH ) iau relativă (clnd < n . rtlidominală. i ' şi plegii ale musculaturii striate şi celei netede (ce un pun atonie gastrică. iu n n p o ii s u lirl e n t d e < M ileniul diuretic este utili tn| > » m . carne). m clnd IM eite M I| > m u l tra ta m e n t cu A C T H sa u (rm( > • i. diaree. hipotensiune arterială).eite repretentata de (oncentrnţln pliiNinnlli n n l Ml nil.nuih. se administrează bl1 d» N«i. abolirea reflexelor osteotendinoase. rar mai mult pînă la 10 l soluţie izotonică (ser l In ctr/urile severe se administrează soluţii saline hipertone. hlperfuncţla cortic<> I . morcovi. traumatisme şi dm. i d . I I . bradicardie.i este nvă" din cauza creşterii volumului hidric al organismului Ilului..»rea lichidelor din p. ileus paralitic. 1 M |io n« trem la rep rezin tă scădere. i l i ' do Na > «ste scăzută) şi relativă (dilulională) <nul . aritmie.. i i M .s m E q/1. tmentnl constă în reducerea ingestiei alimentelor bogate In K ucuri do fructe. tulburări EKG. în cazuri extreme i l u A NHU dializă peritoneală. insulina. n M este npnieidrt. m .

în formele severe fenomene de edem pulmonar sau cerebral dire poate produce convulsii. insuficienta ctirdiacci. carenţe vitaminice. scăderea volumului de urină în timpul zilei şi creşlorea lui în cursul nopţii. în timp C* lll| >o«m'li'|!n vi Iiipoperistaltisniul reduc pierderea de lichide. estrogeni) sau prin sumarea unora din aceşti Inctori. Ei reglează diureza în funcţie de niM'(ii)lin|ll(< hldrominerale ale organismului şi de echilibrul acidobazic. Diet<i VM fi hiperproteică. dispnee la eforluri mici. Insuficienţa acestui hormon (l*i|<'iiiiln<1 diabetul insipid. la care parnervos central (centrul setei se găseşte în hipotalamus). h lpon atrtM tih o 9! cu hipooam olarltate « c iiiillu c sc im n m r. acest hormon acţionează asupra tubilor nefronilor. în mod deosebit corticosuprarenala. în formele severe se poate administra i. creşIcren bruscă în greutate. Intoxicaţia cu apă este o formă particulară de hiperhidratare. ht'crt'tln şl pcrlstaltiHinul intestinal intervin în sensul că hipersecretia inttlIliUlS vi hlpcriiorlstaltismul favorizează pierderea de lichide prin diaree. Aceşti hormoni acţionează de asemenea la nivelul tuItllm iM'Ironilor. hiposodată şi cu reducerea cantităţii de lichide. sole accentuată şi oligurie în ciuda ingestiei crescute de apă. — iilftiiilnll InU'rvIn în metabolismul hidromineral şi acidobazic prin factOfttl r»»|)lra|l(M pollixx-cn fnvorl/cnza pierderea de lichide. ciroză hepatică). testosteron. glanda suprarenală. Tratamentul hiperhidratârilor vizează înlăturarea cauzelor generaloMre de retentie hidrică: cardiotonice. de proteine pNismntice şi eventual corticoterapie. — i/Inndele endocrine. Poato •airveni în boli de rinichi. ciroză hepatică. vaso/o intervin în metabolismul apei prin modificări ale călifarului lor (vasoflllntn|ln Invorizînd pierderea de lichide. urni Mirt în caz de răspuns deficitar de administrarea încă a 100 ml. care au rol în reţinerea de Nn ţi Implicit n apei în organism. (// O / K/ C / O sudoripare şi tegumentele intervin în sensul că transpiraţia favorlttiiwn (Mcrdoron lichidelor. intervine în metaboliiinul mineral prin hormonii ADC şi aldosteronul. iar lipsa de transpiraţie menţinerea lichidelor în organism/ tlnlchll Intervin în metabolismul hidromineral. iar vasoconstricţia favorizînd reţinerea lichidului tu nrijnnism). ameţeli. administrarea i. 100 ml. boli cardiace decompensate.v. Creşterea eliminării de Na şi apfi se efectuează cu diuretice. comă şi moarte.l)< »M ild r< il. după administrarea unor hormoni (cortizon. greţuri.v. Iar bradipneea reduce pUr(Iu m . în special hipofiza posterioară. denutriţie. Diagnosticul se stabileşte din anamneză care evidenţiază condiţiile etiologice edematogene. saluretice şi terapie antialdosteronică. HIPERHIDRATARILE (EDEMELE) SIrit numirile rdontiei primare de Na. Stimulul rnii« cxdtfi acest centru este reprezentat de deshidratarea celulară. soluţie de NaCl 5%. insuficiente corlicosuprarcnale. senzaţia de „încărcare pe care o simte bolnavul". tulburări ale circulaţiei limfallcci insuficientă renală cu oligurie.ir!lo lilp oton e. în unele tumori pulmonare sau ovai lene. Apar în următoarele împrejurări: hipoprotrincmii (sindrom nefrotic. cefalee. care elaborează hormo nul nntldlurctic hipofizar cu rol în scăderea diurezei. Reglarea metabolismului hidromineral Metabolismul hidromineral este reglat de un mecanism complex.

Se face de asemenea aşa-numitul bilanţ hidric.fn. precum şi a complicaţiilor care pun în pericol viaţa bolmivului (colapsul. ser li/. despre care se va 11)1 la anemia acută posthemoragică. qreutate). transpiraţie-) sau i ii ui la toxiinfecţioasă care afectează cu precădere encefalul sau apa-i MI l respirator.lnknjic sau ser glucozat.). acuză arneI I . l i n i l. . ren itml ilnhllft !)l deci rnn mnl t-llclmilrt ichldnitiiro NO i'li<ctiu<n/4 înlnlstnin'n do soluţii cmc conţin macromnloriiln do |>M>ti>liu<. Na. prin sînge integral. Tratamentul tulburărilor hidroelectrolitice şi acidobazlce constă In iu (Aiurarea cauzei care a produs deshidratarea. lichidele administrate pfirăml ropede putui inlravascular (ncfiind legate de proteine) ies din orqa» UIMII pe căile naturale do eliminare H apei. greţuri. • llcnlnl Intnrvlnn pilii «Inlînrnrnii unul Imtnmn «nlhliuii'llr. în acelaşi timp se cîntăreşte boliv u l şi se apreciază dinamica acestor valori (lichide ingerate. Nnvoln /Uniri ostii de. mai ales. — Simptomatologie. Examinările paraclinice determină mineralele din sînge (ionograma: • i. Examenul clinic. deci tn nimi . acoperirea deficitului lildioinineral şi combaterea celorlalte tulburări asociate (electrolitice. excrr<1 iii-.au tahicardie. Ca).. lirfi se apreciază prin măsurarea directă cantitatea de lichide ingel i . — Principiu general de tratament: se urmăreşte refacerea masei de iii'hldo pierdute.«proxlmntlv 2000 2500 ml caro pnrvlnn din npn du bHut vi din nil- Diagnosticul stărilor de deshidratare se face prin examenul clinic ' p t i u efectuarea unor probe biologico-funcţionale. Bcldobazice).. l i i i In iunctlo do scăderea mineralelor din ser şi celule.si cantitatea de lichide excretate. Bolnavii deshidrataţi sînt agitaţi.•llbil. plasmă.globii oculari uşor înfundaţi în orbite. Anamneză arată adesea pierderi de lichide pe una H n i «Iile amintite anterior (vărsături. hematicâ şi proteinică ceva mai complexă. . în timp ce rehidratarea CU • • I u t i i hidromincralo este de scurtă durată. uscate. anox Ic. poliurie. nmn>ic ui Uliul i'lni-li' ii'llu npa tn Npnţlul IntrnvnNCulnr prin inflilicn pii»iluiill cololdoiinnllcu. care conţin proteine se realizează O •lildralure fiziologică şi de lungă durată. H .. precum şi în gastrocnterocolopatii). înlocuitoare de plasmă. tn mod indirect pilii Inloiini'dliil iiinInlinlUinulul piotrim-lor. • Tratamentul preventiv se va face întotdeauna pentru a evita •i»shidratarea (preoperator. K. umede. iar pulsul este accelerat şl de. Soluţiile saline 86 vor tu îmi» n l f . hipotoni şi scadetensiunii arteriale (care semnifică scăderea volemiei).. mai ales la variante posturale. /'/'orderea de sînge prin hemoragii determină o tulburare hidroelec-'Hlică. după nevoie şi după posibilităţile existent* l ii momentul respectiv în unitatea în care lucrăm. transpiraţii. diaree. — Examenul obiectiv arată tegumente şi mucoase palide. crampe musculare. oligurie şi o senzaţie accentuată de sete mai ales în des•Irntftrile intracelulare. insuficienţa cardiacă etc. De regulă se evidenţiază scăderi !• valorilor mineralelor. precum şi din urină. Prin administrarea d> i'lfismu sau înlocuitori de plasmă.

sarcină în primul trimestru. Op*> înloi. muie cu oligurie severă sau anurie. greaţă. Subslituent de plasmă. îl soluţiile clare. contribuie la refacerea voieInie! ţi l |>ic". Se prezintă sub formă de soluţie coloidală Injectabilă. Rareori reacţii alergice manifestate prin urticarie. conţinlnd daxtrnn modificat în soluţie salină sau glucozată izotonă. Ailmlnlstrare. Plfi'rlte tipuri de şoc: neurogon. insuficienţa renală. vn rlcolo e'. defecte de coagulare. pentru restaurarea volemiei diminuate prin lieniornglo. în stări de şoc şi colaps. tiniunntlc tnn prin arsuri. la deshidrataţi. soluţia trebuie să fie transparentă. Substituent de plasmă. Dextranul în glucoza este do «Ies cirul trebuie evitat aportul de sare. Se administren/H < > • . prudenţă în tulburările circulatorii cronice severe. poate favoriza insuflicnală. Reacţii alergice (cu o frecvenţă sub 10%). l'ti'i'tv negative. reface masa circulanta şi permite creşterea pr*•lunii nrierlnle scfl/uto In condiţii de hipovolemie acută.iinlralndlcaţll. în caz de <) Dextran 70 (macrodex). Acţiune. edem niK| ln leiirotic."i. . . efectul hemodinamic se mtntlim n|iicixlinnllv 'IA orc. Artliuif. in pcrfu/le lentă. continînd gelatină modificat! (llrtciinno cu 450 ml). prima zi l 000—l 500 ml (fără a depăşi y. prudenţă în •ionţa cardiacă. Ca Substituent de plasmă. la intervale de 4—6 ore (se In Inm-M U I M I I . 500—l 000 ml (cantitatea nu trebuie sH ilopflynsrfi 20 ml/kg în prima zi. Alergie specifică. pentru stdblllznren clrc-ulnţlol In cursul nneste/lal (•• ţi iniei vontiilor i hlrurglrnle nuijore. hipofibrinogenemio. haemaccel. creşte presiunea arterială. 40—200 ml. nnafilactlc. edem pulmonar. rl) Mnrlsnng (gelofusine.ic)ione şi diatezele hemoragice. Ca substitucnt de plasmă. de 2—3 ori. trombocitopenie marcată. febră. linlliulii. b) Dextran 40 (rheomacrodex) este o soluţie coloidală Injectabilă. tiiillfdtlt. împiedică agre-ţ| nie/i hematiilor. debitul cardiac şi presiunea veiînnNil centrală. 10 ml/kg şi zi în următoarele zile. In perfuzie intravenoasă. în policitemie. Inunllclentă cardiacă gravă. Indicaţii. Inilicuţii: ca tratament adjuvant în şocj ca hemodiluant în circulaţia extracorAdmlnistrare. anur|a. Gelatina modificată nu este antigenlcă şi se pSstrea/B nuldl In milutle. Pentru profilaxia complicaţiilor tromboemlinllce postoperatorii şi în tromboflebite. i'i>iiiniiiidlca(ll. febră. iar concentraţln lieinoţilobinei nu trebuie să scadă sub 10%. Orice afecţiune în care creşterea presiunii arteriale şi a debitului < didi. de preferin((l Niih controlul presiunii venoase centrale. l'h'de negative. Se qfls'cştc In soluţie coloidală injectabilă. nntealndicaţil: alergie la dextran. hemoragie. Acţiune. traumatisme etc. restabilind dinamica circulatorie prăbuşită în şoc. reface masa circulantă şi permite creşterea preNlnnll (irtoriale scăzute prin hipovolemie acută: efectul se menţine mai mult de 24 de «no. Substituent coloidal de plasmă cu acţiune rapidă şi de scurtă durata (12 ore): reface volemia. insuficienţă renală. contlnînd dextran modificat în soluţie salină sau glucozată izotonă (flacoane cu 500 ml). care blochează microcirculaţia în şoc.SUBSTITUENTI DE PLASMA n) Alliiinilna umani so găseşte In flacoane conţlnlnd 100 ml soluţie Injectabilă fl%. prelungirea lliiipiiliil de sîngerare (la 50% dintre bolnavi) cu favorizarea hemoragiilor (pentru do/i>lo IIKI r l ) deprimarea funcţiei tubulare renale cu insuficientă renală (pentru do-«r l c mnrl). trnIrtiiientuî se face urmărind atent semnele de supraîncărcare circulatorie. vomă: creşte viscozitatea urinii. plasmagel) face parte din produsele d« (Hnllrifl. Are nrtiune antitrombotică. după arsuri. l ' i l o o soluţie aproximativ Izoosmotică cu plasma.ic slnt dăunătoare.\ ml/kcj) eventual în continuare cel mult 5 zile (fără a depăşi 10 ml/kg pe zi).iiinll osmotice In circulaţia periferică. In perfuzie intravenoasă. C. Infecţlos. dispnee. încălzite la temperatura corpului). Dextranul în glucoza nu trebuie porliiKfll In nmostec cu sîngele (poate precipita globulinele şi favorizează agregarea plachetelor): prudenţă cînd se administrează după sînge sau soluţii de electroliţi.

loloylcA cn/c dr n-lililiatare este cea orală. sşa cum »-a pr*« > . Se nilml-'/. In afară pH se mai dozează presiunea parţială a CO2 (normal de 40 mmHg). Tn alcaloză metabolică se urmăreşte combaterea cauzei: vărsfl-^i dicireca. sub formfi dff liill<' l'clrov.. în condiţii fiziologice pH«p /. oxigenoterapie.i l .il<. hlperhidratarea. Tratamentul vizează înlăturarea cauzei şi după aceea corectarea >trtrli de acidoza sau alcaloză. — în acidoza metabolică se face tratamentul cu alcaline: soluţie in bicarbonat de sodiu 14%0 sau soluţie molară 84%0. Tehnica do administrare este cea cunoscut». l'aralcl cu tratamentul cauzaJ şi tratamentul de hldramineralizarc. Se mai adaugă •Ititle de lactat de sodiu. apoi se administrea/ă în vărsături soluţii Izotonlce de < 'INii. în doze strict individualizate.45. 1 1 n bolnav care are vărsături accentuate. Este posibila. Aceste seruri se administrează sub controlul ionogramel.'tf). Ele se pot evidenţia prin exa-"ilmtri clinice şi mai ales paraclinice. la nevolo lie artificială. cu llmiuillu In Intervale regulate. eventual cardiotonlce şl tratamentul de echl-Miiir acldobazică.iloza respiratorie se combate cauza (hlperventllnţla ca im v i n r tn .7. în exces. Iniuflclonlfl cnrillncfl qrnvflj prudontH in foloilrca (ll(|ltnllcelm i irite crescu t B prin aport d<> cnlclu)/ nu tio nmcstccfl cu slngole cltrntat. r' Metoda Astrup-Aronssen permite evaluarea precisă a dezechilibr»* Inr «icidobazice cu importanţă în stabilirea planului terapeutic. pierzînd mult suc gastric acid. i K Kilo prezenta modificarea lichidelor organismului spre alcalozfi. In formele severe se ad-mliil. Se pot administra cantltfiţl rt« înri de seruri clorurate sau glucozate.i seruri do amoniu (soluţie C1NH4—1%) şt gluconat de Ca I U n i l i n | < [ <i i i .) prin asigur 255 .nnttalndlcatlt. Diagnosticul dezechilibrelor acidobazice. •<•ţlunl encefallcei intoxicaţia cu sallcllnt otc. bazele tampon etc. In |>erfuxl» Itnia MU rnpIdN (S 10 ml/mln). iar în pierderile pocale rectală se administrează potasiu.slr(M/. scăderile acidoza. al tonslu-niliTiale şi observînd continuu starea bolnavului. creşterile denotă alcaloză. cu multa rSbdare. eventual traheostomie. bronholitice. se /ace tto-infiil cu analcptice cardiovasculare. Examenul clinic poate sugera tulburările echilibrului acidobazic. Se va asigura aportul necesar de proteine şl calorii din nutrit la 'lllllV illllI. In . Se determină pH-ul plasmei care poate v Identic acidoza spaţiului extracelular. bicarbonatul standard. < l i < (450 ml) da 1—2 orl//l/ «olulln trebuia «S (Io traiupnrantfl. Htlnd i»>lnav ore întreqi plna la rofncorea sa completă. un In pierderile de lichide pe cale orală se administrează pe lingă lichidele amin» ii ţi Ionul CI. Examinările de laborator.. . ca mal llr. ajungînd uneori la 2000—3000—5000 ml i de ore. pe care tri'lnile s-o lol« • / de c)(c ori i-Nlc posibil. Intnvenn». Dezechilibrele acidobazlce însoţesc adesea pe cele hidroelectrolitice. . •m 11 o l o clinice sînt în funcţie de boala de bază şi de profunzimea al1 «ifirii stării generale. soluţie M/6.ă lichide mul reci. in cliuroe soluţii de clorură de potasiu. — Tn acidoza respiratorie (clinic domină hipercapneea) se urmă•••|lo refacerea ventilaţiei pulmonare prin antibiotice (există Intotdea"im tn <iceste stări o infecţie bronhopulmonară). v . i i . care se poate realiza cînd se depăşeşte cantitatea necesarH d* lildr.

> i a p o r tu lui i< - 'O „ ,.i.'p ri',' < • • i-• • . | u i i i i i i ( iin in in n ,iţla c u « nHilu l. ' u I x p r i nI n i m i c i . , i d o ( ' > „ f > % .
('orerlni'M l i i l l n u . i l ilor liidioch'clroliticfţ .^i ncidolxizlce nocosltfl In Inivcnlli' l i ' i . i i M ' i i l I c d do ur()(.'iilt1 ce urmâruşto susţinoroa bolnnvuln pinii Io M'\ C I I I K M funcliilor sdlc do ingerare, excretciro şi respiraţie noi nidlfl. 'J'oloii.iirt irobuio s<1 so evite şi tratamentele brutale şi exagcrni <'fin> pot n i | i i i v « sUircii boliuivnlui. Cadiclc medii au un mare rol în tratamentul acestor îmbolnflvm In snnsul c,i trebuie să îngrijească bolnavul cu mare atenţie şi să re perle Jnlocnicii planul de tratament alcătuit de medicii de specialil.il'

6. B O L ILE A P A R A T U LU I R E N A L

6.1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE RENALĂ
Anatomie. Rinichiul este un organ pereche, are forma unui bob de fasole cu i iiiirnvltatoa internă. Este situat în loja renală (dreaptă şi respectiv stîngă), la nivelul ultimelor două vertebre dorsale şi a primelor două vertebre lombare. La exterlnr «'ste învelit de o capsulă fibroasă inextensibilă. Pe partea concavă se află hilul i nuni alcătuit din vase (arteră, venă, limfatice), nervi, calice şi bazinet. Unitatea morlofuncţională a rinichiului este nefronul, care este alcătuit din gloMurii/ (polul vascular al nefronului) şi tubul uriniler (polul urinar). Prezentăm scheiiiillc un nefron „desfăşurat" spre a se putea înţelege mai uşor anatomia şi funcţii un (fig. 5) şi unul din poziţia sa naturală în organism (fig. 6). Cilomerulul se formează dintr-o arteriolă numită aferentă, provenind din artera • • ' i i i . i , care se desface într-un „ghem" de capilare, ce converg dînd naştere altei i "Iu numită eierentă, care părăseşte glomerulul. Acesta este înconjurat de capsula imn ce se continuă cu tubul uriniler alcătuit din tubul contort proximal şi distal, i între ei prin intermediul unui tub în formă de ansă (ansa Henle), care are o i mic descendentă şi una ascendentă. Tubul contort distal se deschide în tubul lor Bellini. Mai mulţi ţubi colectori se unesc în canale comune, ce converg în ' ' i i l i i l e anatomice numite calice care se deschid apoi în bazinet (pielon). Rinichiul are legătură cu vezica (situată pelvin) prin urctere (care au un 11 «lei t abdominal şi unul pelvin). Vezica urinară, la rîndul său, comunică cu exteriorul prin uretră. Hxistă circa un milion de nefroni in fiecare rinichi, suprafaţa lor, necesară filhflill sîngelui, fiind enormă, ceea ce explică capacitatea funcţională complexă <i i i i i l r l i i i i l u i . In jurul glomerulilor există un „aparat juxtaglomerular" sediul unor Iniininenc complexe (în special reglează presiunea arterială sistemică, prin elaboniiiiit leninei). l'l/iologie. Funcţia principală a rinichiului este formarea urlnil, prin care so nl(|iiră epurarea („curăţirea") organismului de substanţe nefolositoare si toxice. Urina ni [urmează permanent în ritm de 1,5—2,5 ml/minut. Se depozitează In vezica urinari, l i » unde, dupS ce atinge 250—300 ml, prin actul micţiunii, care este reflex, dar con• lli'iit (şi ptnă la un anumit punct poate fi stăpînit), se elimina la exterior. "mul, substanţe chimire). Slngelo pătrunde cu presiune prin artora aferenţi, so fll'"•"/S la nivelul (jlomemlului, prin ncenstn /ormJnc/u-se urina prtmnra. So flltrcn/R 'i l flOO litri în :>A de ore, din rare se foirnoazH circa 150 litri urlnN primar» In " ' '•..! timp. Urlnn pilmant mo compoziţia plaimol farA clonientelo llţ|tirnli' şl prol, tloll Interne — ponlru O» d re midii

l'ormarca urlnil este un proces complex, reglat nervos şl umoral (Intervin hor-

li'iim, rnir In mod nornml nu troc prin pereţii capilari ai glomerululul. In faza urmfit'mii', In nivelul tuhllor urlniforl, apa se resoarbe şi se formează urina definitivă caro «« elimini) In oxturor. Printr-un proces de reabsorbţie activă şi selectivă („se aleţjo ci» lieliule organismului") a apel în proporţie de 98—99%, a glucozei şi a unei părţi ttln riif/irrci/c (necesare menţinerii echilibrelor umorale ale organismului), se formea/.fl urlun <leflnltlvă. In afara proceselor de reabsorbţie, epiteliul tubilor uriniferi secretă o serie de substanţe ce nu sînt necesarii organismului (amoniac, acid hipuric). Rezumînd fiziologia rinichiului vom reţine: sîngele intră cu presiune prin artern aferentă, se filtrează în glomeruli, ap<i, glucoza, mineralele necesare organismului se reabsorb In tubi, care secretă substanţe nefolositoare, elaborîndu-se astfel urina definitivă, mult mai concentrată decît plasma. Din partea terminală a tubului urinifcr, urina ia calea tubului colector, trece în papile, calice, bazinet, ureter, vezică, din care se elimină intermitent prin uretră. — Bolile care cuprind glomerulul (mal tîrziu şi tubul urinifer) determină glomcrulonefrite (boli renale medicale). — Bolile care afectează căile urinaro şi interstiţiul renal pot fi medicale (in fecţii), medicochirurgicale (de exemplu: li tiaza renală complicată) sau chirurgicale (cancer, polipi etc.). Rolul rinichiului. Prin eliminarea substanţelor nefolositoare, toxice endogene şl toxice exogene se realizează detoxicarea organismului, asigurînd prin aceasta homeostazia umorilor şi funcţionarea normal'» a acestuia. Reducerea sau incapacitatea de a forma şi elimina urina duce la apariţia sindromului de insuficienţă renală acută sau cronică, determinînd starea de intoxicaţie endogenă, instalarea comei uremice şl moartea. Rezumînd funcţiile rinichiului reţinent: fig. 6. Nefronul în poziţia sa naturală: a) prin urină se elimină substanţe co a.a. — arterială aferentă; a.e. — arteriolă rezultă din metabolismul proteinelor (ureo, •fanmtft; l — glomerul Malpighi (corpuscreatină, acid uric etc.); oiil r«n«l); 2 — tubul contort proximal; i — « mu r a d e sc e nd en t ă a an s e i H e n le ; b) prin urină se elimină surplusul do 4 -- rsmurn ascendentă a ansei Henle; S — apă şi ioni, contribuind astfel la menţinetub oontort dl stal; 6 — macula densa; 7 — rea presiunilor coloidosmotice şi hidrosta«nimeni de conexiune; 8 — tub colector pMpllar; t — canale papilare (după J, Hamtice, ca şi la menţinerea echilibrului acidoburger, modificată). bazic (elimină acizi şi păstrează bazele In funcţie de necesităţile organismului); c) elimină surplusul de vitamine, hormoni, medicamente, metaboliţi ai medicamontelor, substanţe toxice sau metaboliţi ai acestora; d) prin elaborarea reninei, de către aparatul juxtaglomerular, contribuie la regUrea tensiunii arteriale; t) prin secreţia eritropoietinei contribuie la reglarea eritropoiezei (I. Baciu). Urina este o soluţie apoasă formată din substanţe organice şi anorganice. Dluimn In 24 de ore este In medie de l 500 ml, putînd fi mai mare sau mai mlcB, iii'tti'lncl la Ingestla de lichide abundente şi la frig şi scăzînd la regim uscnt, sSrac In | untnln«, la eforturi fizico mnrl, la cflldurS (se pierd lichide prin transpiraţie şi res- Culoarea urlnll eu t u galbon-citrina, mol roşiaticii dlmlncutn din cauza uroOfonllur ncuinulnţl noaptea.

IXrHOftAftl FUNCŢIONAM ANAIQ ipleiiiieu tlndi, uilnai (•«. tliinw ţ, ml<,r«icn|ilti J urinei) .iploiuna ilndr, caidlovatcului (IAR. toracic >. F.O. n T.A.C.R.) a o » |Cleorancc-u| croalininic, la inulinâ, la manllol, la ipoMillit do Na. mb * iJJoieiminafta filtratului glomerulor prin (clinica a t" i : i ' q'ucoia (Govacili), c. >lor «• eti >p hioloqico luiiclionalo : aiolemic, crcatinioime i neiropatii membranogene : lipemia, tncjliceridena. colesierolemta, proteinemie şi proteinurie.

fe-p =

A H-D r'enla

Determinarea cantităţii maxime d* glucoza" reabsorbitâ de tubi Excreţia proba cu acid paraamrna-hipuric Determinarea cantităţii maxime de acid PAH *«• cietată de tubi acţia de filtrare Proba de lenolsullonftaleină (PSP) Calcularea constantei Ambard (n.0,09) 'roba de acidifiere a urinei

A-H A

Coeficientul ureosecretor clearanceul la uree) imoniemia pmoniuria l-c-d =

T-C,

Crobe de concentrare : proba VOLHARD Jioba diurezei provocate (Hamburger — inspirata după COTŢET) Pioba eliminării de NaCI oba de diluţie (VOLHARD) EXPLORĂRI GLOBALE uogralia cu iub»lonţ» iodat»
t

iiploiaica limuliana n mticgului ntfron eu mane al, atiil PAH »i ui» (Hiimburflir |l colob)

iiH -u l « fttn a c id ( (V - 0 ,0 ).
holiNlInltin In inii (luni npnnlnne
IA

Milosul osie- ciirnctcristlr, Iar aspectul limpede. In mina nu trebuie sd yăslm proteine, puroi, zahăr, uioblllnogen, pigmenţi a l, (or Nrrf/mentu/ trebuie să tic curat (l—2 leucocite, l—2 hematii, rare celule .Unit-, |>i> mal multe cîmpuri microscopice, n-au importanţă patologică).

ii|iiln»fl Intro l OV.f) ţi l O.V) (la un regim soc).

i..,|in. intui i om <)\ IO'.1:/. In fum ţin <l" i<><|!Miiil nlimentar, pont* vniln Inlm i (i«ţ|lm hldrlc) vi t "M (n'lllm noi), Indic tuci cnpncltntea de dllutle |l cnnccn• mriximrt n rinichiului, l'cntiu n mfltn o luni UL> bunfl, densitatea urinei trebuii' hfl

un n<glin

«omplnl

(mixt) varlail In

ciunti ţii

l

6.2. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE RENALĂ

Anamneză. Se vor face investigaţii privitoare la existenţa amigdalirepetate, granuloamelor dentare, erizipelului, reumatismului acut, 'inulutinci, sinuzitelor, piodermitelor care pot produce o glomeruloneInlft acută care uneori se cronicizează. — Profesiunea bolnavului: munca în mediu cu plumb, crom, mer< ur sau tratamente cu bismut, mercur, aur (pot duce la nefropatii). — Gravid/fafea favorizează infecţii urinare (cistite, cistopielite, plulonefrite); în partea a doua poate duce la apariţia nefropatiei de sarrlnă (proteinurie, edem, hipertensiune arterială). Uneori se observă urintttoaroa dinamică: fetiţa face cistită, adolescenta cisto-pielită, iar femola adultă pielonefrită cronică. — Infecţiile specifice: tuberculoza, luesul, malaria pot cauza şi le ziuni renale. — Leziuni renale m antecedente: infecţii ale căilor urinare, litiaza renii UI, hidronefroza, anomaliile congenitale au importanţă pentru diag nosticul stării actuale a bolii de rinichi. Slmptomele clinice renale. Durerea poate fi prezentă în bolile renale medicale, însă este de regulă de slabă intensitate şi se manifestă ca o simplă jenă situată în lojile renale. — în colica renală însă durerea este paroxistică şi foarte puter nici, bolnavul este agitat, nu-şi găseşte locul, caută poziţie antalgică. Diiicioa ia naştere în loja renală, iradiază în abdomenul inferior pînă la or<|.mole genitale şi fata anterointernă a coapsei. Este însoţită de micţiiini frecvente şi senzaţia unei urini calde. Durerea fiind şocantă poate dnci- la ileus dinamic (oprirea scaunelor), colaps, anurie. Colica renală poţi/c apărea în litiaza renală, cancerul renal, hidroneiroză, anomalii renale, infecţii pielorenale, tuberculoză renală. — Durerea vezicală se localizează în hipogastru şi apare în infla maţii vezicule, litiază, tuberculoză, cancer vezical sau poate fi reflexă (In colica renală). — Usturimea la micţiune se constată în cistite, iar cînd apare la sfli-jilul micţiunii indică o afecţiune a colului vezical. Durerea pe traioclul uretrei (rruii <ilos ca arsuri şi usturimi penibile, o găsim în uretrite bli'noraglce). Tulburări romi/c reprezentate de po/j'ur/e, oligurie, anurie, polakiurl<-, n/clur/e, ilimirlii ctc.

ir

25 0

- Pollurla (diureza peste 2 litri In 24 ore) o putem constata In din beiul /nharat sau col Insipid, în nefritele cronice compensate sau In In cardiacă după administrarea de diuretice. ntguria (scăderea diurezei sub 500 ml în 24 ore) se conslnl« ia nel ele acute, nefroze, insuficienţă renală cronică (în faza tonii i i nolă), şi în boli ce evoluează cu retenţie de sodiu şi apă (nepoţii» cronic ciroze, insuficienţe cardiovasculare). •\nuria este relativă (diureza sub 100 ml), sau absolută (absonlt diurezei). Se produce în unele nefrite, ca şi în insuficienţa renală (iciiln — Polakiuria este definită ca frecvenţa mai mare decît normnlfl «* micţiunilor în 24 de ore. O găsim în infecţii cistopielitice şi colici r» nale. — Nicturia este eliminarea urinei predominant noaptea. Se con s Uită în insuficienţele cardiopulmonare decompensate şi în sclero^eM ren<ilo. — Disuria este dificultatea de a urina, ca în cazul hipertrofie! proi liitei, al calculilor vezicali, al stricturilor uretrale etc. — Tenesmele urinare se manifestă prin senzaţia dureroasă do <i urina, fără eliminare de urină, sau eliminarea numai a cîtorva/ picflliin Se constată în stenozele şi inflamaţiile tractului urinar, precum şl In • idonomul de prostată, litiază urinară etc. — Ischiuria este retenţia de urină care stagnează în vezică şi cnri ! .se datoreşte unor obstacole, ca tumori, hipertrofii ale prostatei, In? lecţii grave, come. — Incontinenţa urinară este emisiunea involuntară de urină. Ha constată în epilepsie la sfîrşitul crizei, în infecţii, intoxicaţii, parallill. insuficienţa sfincterului vezicei urinare, cistorectocel etc. Slmptome clinice generale în bolile de rinichi pot să fie: — nervoase: agitaţie sau apatie, pînă la comă; se constată în HM Iropatiile cu hipertensiune (acute, cronice, scleroze renale, nefropalli de sarcină, coma uremică); — respiratorii: dispnee, respiraţii agonale apar în insuficienţii re milă, evoluînd spre comă uremică; — cardiovasculare: dispnee, edem pulmonar acut, fenomene do In suficientă cardiacă cronică (în nefritele acute sau cronice cu hipcrtmt sume «rterială, scleroze renale hipertensive); — sanguine: anemii, hemoragii; — edeme regionale (la pleoape, retromaleolare, scrotale) sau Killzatc: «masarea, sau hidrotorace, ascită, hidropericard. Explorări paraclinice. Examenul de urină are mare importanţă pell* Ini dl<K|iiosticul bolilor renale. Interesează cantitatea (diureza), (tari»/f / (//ea (n), culoarea, aspectul, mirosul, albumina (A), puroiul (P), ml\fi-. ml (7), iirobiliiKxjcnnl (Ubg), pigmenta biliari (Pg), sedimentul i/r/mii, / > / / • ! / / iirinii, niociilliira, examen;;/ chimic etc.
Aresle d i i l c se î n s c i i i i pe l > u | e | i i n i l de iin<ili/,.i. Cercetarea tutUftif ' l i l e l o i meii[ii M i . i l e < i l i . i l i i h " , . l i ' r v . i i i i i ' i i i i l complet de urinil. Clasic, a «M ....nul Humor < ! < • urlu..........n . l . i < l m < < - K etnie,i A (< H . n u l MilfosalU'llli |, i' icii NnOH) >i / (cu l ' e l i l m , | l •,! l ehilny î l ) , din , - , | . - hine $ă se coiH*

' iiilnn NO modifică naltei. lichide abundente şl In insuficienţa ronnlfl cronlcfl u /i//'"'. c/^ndrur/o (cilindri lilnllnl. tn |ifi| u|oţ|Uu MU ponto observa: pttllnrlu (dluroză pcmtu 2000 nil dUiboiul y. c/ii/jrrc/. tuberculo/ă ronnlrt »nu nnli'. ' "'iir/n (cirlntalo do oxalnţl. rticollnrea se va face după o prealabilă loalotă NOU prin cn< i|ll Npcclale) deoarece secreţiile vagiruilo pot Inlluontn rn/uli pninlul eite prezent se face uroniltur.urki) este prezent In urină In dinbnlnl /nlînrnl.iur/a (D cuprinsă înlro loi'. foNlnll) . a) densitate marc cu polhirle gftslni In diabetul !•• •i i/i'/i. Iwucocilnrl) In nofropatil. Ulmi toart» menţii blllnrl slnt pozitivi In hepatite. leuf!or. l'/oNtonurla poate evolua cu poliurio (scloroznlti rcnnlw •| «(iu ollgurie (sclerozele renale decompensate). >)ni/ (qll( o/.cro« /ic«grd In hopntlto.i ni cum. nln piiiodică a consumului do lirlmln In conlUnto maro). oxprl-' i in ll l medicalei Infecţii pielorenulo. uniţi.n oslo do l 400 '. rmi/r/o relativa unu i dovlno roşintlctl Iu hcînnliuld mncroscoplcfl. cu cortlcolzl (este necesar control In (Impui Irntti'itlllnr>u< -îmi poate creste In stări febrile. dlurtv/.i si . ni In unelo inforlll.-. (dini 1 — cnutltnton do urlnft pi» /!/ tn cnndllll (I-i Io un regim < nmplot. ţim înllcl. im. i uiiţi (cu roacttv Bhilith) yl I'u (cu alcool Iodul) In o tivi'iiln >i i Impntltrt epldomlcfl./e. hopfitllo. Un H. ninlntirla (mai corect protclnurla) este pozitivă. •ului patologic ponta ovldonţln mlcroNcoplc: nn/iif/e. / • / / ponto (l alcalin ca tn unde liUir/r (pll-ul vnrln/fl şl cu roy|. un i . <I//(/ IH/O uşomă sau «cconlutitil. sltllit nplltillolw doHClliii'i i l i i .v. Icloro niocctnlco.ahamt şl Insipid. mitltti «nu l« l.\ 000 nil). Intani po« nil liiiKlnni petens (se dozează cu reactivul lisbnch).v//d/c mare cu oliguric găsim în nofrildo acului c) do/11/-i l 001 l 003) cu poliurlc găsim în diabetul insipid. dupA tidli dinonti (plran)» cn /. InsuflclonţM ronalo cronic» compun* l. Icttr» mtcn» i | )/ hlptoaaă prin plurio (P+) suu clnd conţină fosftiţl. M//HSII/ ponte fi fetid. In poto. grâilmit dupfl tintament cu albnstrn do metil.l şl 1 0 1 1 ) o găsim tn onli ' Itostenurla (D cuprinsă înlro l 010 şl 1011) o găsim !• n niiU'i subJzosfenuriu (D sub l 010) o găsim In plwlon»-«.intiliioqmnin. i In ridică prezenţa puroiului indică inforţll alo căilor urlnnrx.//ur/o.inilnnm i i i i n a pionhpfll \« ml pot t|flnl Tr/c/io/niM^ri v(i(///i(i/l. \« pro/enlrt In niln nro NuinnlflcaţU< < ) • * < • & ('%. dlsprotelnemil etc.

La fiecare emisie se notează cantitatea şi den sitatea urinii. hormoni (de exemplu: 17-cetosteroizi). apoi. In condiţii normale. Urocultura şi baciloscopia.. Proba celor trei pahare se face pentru stabilirea locului de unde IHOVMIC hematuria. de fiecare dată. Dacă lii'uiiituria este uniformă în toate cele trei pahare. substanţe toxice (necesare uneori şi în exa minări medico-legale). Tehnica: la ora 7 bolnavul urinează. i h . la dejun şl seara se administrează bolnavului un regim sec (pîine prăjită. brînză. Inr prin cnlcule se stabileşte coeficientul. Iar la ora 10 se recoltează urina. în borcan separat. Se pot folosi 9! Niih. minerale (doruri. inr sub 30 o insuficientă renală gravă. Prezenta hematuriei hi începutul mictiunii (în primul pahar) arată provenienţa uretrală sau prosliitică. în paharul al doilea (urina de la mijlocul mictiunii) semnifică nleciiirea corpului vezical. — Proba de dilutie şi concentraţie se face după tehnica următoare: — Proba de dilutie: la ora 7 1 / 2 bolnavul urinează. creatina. Normnl osto de 70—120 ml/minut. provine din uretere .la ora 8 1/2 se ircoltcny. se elimină cel puţin jumătate din lichidul ingerat (750 ml). •-« n a . Urina se recoltează la orele 16—20—24—4—8. insuficienţă cardiacă şi liipvrtcnsiune arterială. comă diabetică. în primele două ore. în practică se foloseşte c7earance-ul creatininic. originea sa este colul vezical. Clcarance-ul exprimă coeficientul de epurare a plasmei de către linlchi. i l complicat cu acidoză. — Din urină se mal poate determina: azotul.5 litri de ceai. i . Se compară creatinina din sînge şl iiiinfl. Scăderea sub 70 arată o insufii lontft ronnlfl uşoară. aceasta este pozitiva in diabetul . edeme. De la 8 1/2 pînă la 12. de fiecare dată în alt borcan.trebuie căutată în cazurile In care zahărul aste pre-. Din urina recoltată în condiţii stei i l r s»« face urocultură cu antibiogramă. Se folosesc trei pahare conice. debarasînd-o de o substanţă oarecare în unitatea de timp (l mii i i i l ) . şunca). i i . pînă la ora 8 ingerS 1. Ca şi la proba de dilutie se determină cantitatea şi D. — Proba de concentraţie se face în continuarea celei de dilutie.Clcarance-ul rreatlninlc. baciloscopie (bacii Koch în mina). metaboliţi (ai serotoninei. din urina recolUilă din micţiuni separate. . n i dr (l(>iiutriţie grave. calciu. Cercetarea densităţii: se face din urina spontană. iar dacă hematuria apare în paharul al treiI I M (urina de la sfîrşitul mictiunii). fosfaţi). bolnavul urinează din jumătate în jumătate de oră. n i rinichi. ou. insuficienţă renală avansată. Pb. însâmîntări pentru evidenţierea bacilului Koch. Proba nu se poate efectua dacă bolnavul prezintă fi/o/enu'e.!! «Inqo. . Densitatea variază între I 001 şi l 003. spre exem plu). . dar şi In disgravidio. sau prin probe de efort (proba de dilutie şi concentraţie). vitamine. Nu are semnificaţie sigură. . Proba se execută ţinînd seama de: respectarea repausului şi a dietei complete.'fiit 1n ni i ml (corpi cetonici In urină). Interpretare: D sub l 025 indică semne de insuficienţă renală (nefrită cronică). iar restul în următoarele 2 ore.stnnţo cnro se injectează (creatinina exogenă). inoculare la cobai. carne.

i. a indicelui de depuraţie al PAH (acidul paraamimililpn rit') otc. diiiico. Ele cresc încă din iuzelc incipienţi' nl«fei renale. UtNiilh h n^a renală.\ i . Nofiunile de semiologie şi de explorări renale trebuie să //e b/ne iniinsc. •x/rn/<-/. 6. urmărindu-se eliminarea lor şi orientîndu-no nsupr» unor funcţii renale. fiziologia. deshidriitări pun viiisaluri.>ui<ilfl duca a-au I n i ' (lulele prlvltotiro la anatomia. SINDROAMELE RENALE Cunoaşterea patologiei renulo va fi mult u.3. livdluarea funcţiei tubului nefronulul se face printr-0 scrlo de i > x de fineţe: evaluarea echilibrului acidobazic. cancerului sau lltin/. care dacă nu sînt făcute coreof.. Cromocistoscopla este efectuarea cistoscopiei după injectarea unui llil»st*inte colorate. clinica şl explorarăţi i<-n şl iIncA so va roţlne ca bolile renalo evoluează cu unul nau mal nm cilii iiiiiifitotirolo nlndroaniu: — tlndrnmut urinari QA. o «zotemio pcsN . (Tc. • A/olcnild (azotul neprotnlc): K-prc/. Iar Intro 40 ţii r>0 ni(|% " i h i m d" . Urografia reprezintă o metodă radiologică de explorare a apnra* l u l i i l ronal. — Nefropatiile medlco-chlrurglcale se explorează prin: cisl<> < »\ni\ •foinocistoscopie.i.i() nuj'/îi i " « i •<imiw (le . izotopico ol' . e do nlnr-' Btfl.i/. Arterlografia renală se efectuează pentru diagnosticul etiologic dl mim hipertensiuni arteriale.5 — l mg%. . \ \ \ i c a ă n i» iii'tn i< ii'im ld lp rcicrlie.m/n<i/>.itininemla este o probă foarte sensibilei.. măsurarou fluxului »niii|uln renal.. i • . 1 pi'iitru aprecierea luncţlnl ii'iidli i mul. Poate fi descendentă (cînd se administrează intravenos) snu «»• epwlontă (cînd se administrează pe cale uretrovezicală). după administrarea unei substanţe de contrast (pe ba/1 (le Iod).utc de cadrele medii. pentru că ele efectuează pregătirea bolnavului şi recoltări de urină sau sînge.cl v llcll urinare.lnl <> p n > l > ..irdiace cu oligurii.! > > < i ' i i n u pt r: o b a t r e b u i a e x ein uct n rt u ii<i n\ < < .<//e ca: hemoragii. i m . Sclntlgrafia renală se face cu ajutorul unor substanţe radioactivi 1 l'uncţia-biopsie renală dă relaţii fidele dacă se extrage ţesut din /mm patologice.1 . ! < • In junii l'lfrH 'i •!() mg%. . In ilocţiunile renale.-. rezolfate/e. Azotcmii crescute pul li </r/.'/c. explorări radiologice (urografie). Clstoscopia este metoda de cercetare a vezicii urinare ru n piloni l flaloscopului pentru diagnosticul polipilor. i i . Vnlorile li/ioloţ|l< <• nliH sînt de 0. i lnn< | la iciml/i huliri" 1 .

peritoneu). spre deosebire de cel cardiac. sau b) complicaţii în unele nefrite cronice ca insufi cienţa cardiacă cronică şi sindromul coronarian. nefrita de sarcină. alteori scade raportul albumine-globuline (A/G) contribuind la apariţia edemului la pleoape. < . peri((onitcil etc. Este situat în regiunile cu ţesut celular lax: pleope. exsiuluto. cu consecinţele posibile ale hiperten siunii: a) accidente acute. . a hcmaturieî (macro. prezenta i'ioleituirici. edemul cerebral poate duce la moarte. In nefropatii este reţinut soţi iul. retromaleolar. hemoragiile cerebrale (în nefrite acute cu evoluţie gravă). — Sindromul hidropigen sau al edemului. Retenţia hidrică pînă la 5 l nu se decelează loldonuna clinic. edemul pulmonar acut. organe genitale externe. — Sindromul funcţional cunoscut şi sub numele de sindrom azotemlc so caracterizează prin creşterea azotemiei peste 50 mg%. ndlcft In Insufk'ionţâ romiI<1.Sindromul urinar grupează elemente patologice descoperite la c•\iiiniiuiroa urinii: felul diurezei (oligurie. — Sindromul cardiovascular şi cerebroretinian constă din hiperten siune arterială sistemică. ducînd la „autointoxicaţle". pleură.mlific<iroa clementelor figurate din urină se face cu proba Addis. Consecinţa hiperten siunii arteriale (în afara encefalopatiei hipertensive menţionate) este şi sindromul retinian. după cum pot apare modificări ale vaselor retiniene. INSUFICIENTA RENALA Alterarea funcţiei renale atrage imposibilitatea epurării organismului do substanţele toxice şi nefolositoare. Reamintim că retenţia de sodiu şi apă poate duce la edeme generalizate.sau microscopică). 264 . 6. Prin compresiunea bul bului rahidian. edem papilar. cu revărsate în seroase (pericard. cu tulburări de vedere ce pot merge pînă la orbire. deoarece ea este expresia deficienţei functlonnlo o oricărei afecţiuni renale avansate. în infecţii urinare găsim piurie sau leucociturie.— llndtomul cardiovascular şl cerebroretinian-. creşte TAR (normală este 1/2 din TA minimă a arte rei umerale). elastic. — sindromul hldropigvn (sau sindromul edemului). „albastru" şi este situat în părţile declive. moale. precum şi printr-o serie de semne clinice şi paraolinieo cunoscute sub numele de insuficienţă renală. iar consecutiv apa. în bolile renale cercetăm curent linului de ochi. a cilindruriei (în ni'liilolc! modicale). ca dispnee cardiacă. hemoragii retiniene. anurie. poliurie). — sindromul funcţional (insuficienţa renală). urmare a creşterii tonusului arteriolar (creşte în special tensiunea minimă). ci prin cîntărire şi făcînd bilanţul hidric (adică urmă ri ndu-se cît ingerează şi cît elimină bolnavul). care este ckmolic. Ede mul cerebral poate declanşa crize eclamptice în nefritele grave cu («dom. a creatiulnomioi poşte 2 mg%. encefalopatia hipertensivă. care necesită o descriere mai amănunţită. De aceea.4. Edemul renal oslo alb.

c) Tulburări hidroelectrolitice reali/aţe prin: vărsSturl :•< 'llmr< dnshidratante (holeră. c e d in e < > n \t\ n » n e a.. septicemii.. rheopirin. roma illnbotică.v/di// pr/nc/pti/ M' poate rezuma astfel: se produce o ischemie renală ni coiispciulii m\ lult)iir<irea profundă a irigaţiei şi oxigenării ţesuturilor funciţlonnlo n1unic ce duce la leziuni degenerative ale epiteliului tubnlar.i asnpm iiisdilnrll //i. i l i i i r i p n . boala Addison etc. hemoragii (obstetricele.'!•(} /lIc ollqonniirU». 4 /n(/% fi /i/pcrn/o/em/a c. Etlologle.'.n n i . rondiţimuitA do bonln f|»« ncrntodre. irgapirin. i p . d<n depinde de o sorit» de fnrlorl rt\\ dcvorilnlcn lioln n. fosfor. dar f<>ea ce atrage atenţi. . d) Intoxicaţii accidentale şi şocuri alergice: cu mercur Sfln proptiinto de mercur. toxinele. Pentru personalul medico-sanitar este important d(> reţinut urmftlonrele: orice cauză care duce spre colaps poate declanşa o innullclcntă /«•nn/rt (icută. mecan/. stafilococii. . I'<«1>M lilllodsci hemoglobinurică. i i ( \ pici "i d . )< i • < ni left şl m oarte... sau prin vinci»• ii'ea lor. alindor. p l r . trebuie cunoscute. Evoluţia osl«' « I c oliicci scver. deoarece. prin prevenirea lor. v/ndec<i/»//dMin|OIII H KI i nourilor sub acţiunea terapiei adecvate) — tn a u ltc le n ţa r e n a la c r o Iricv e r s ib ila . e) Stări de şoc.i.. In m area m ajoritate a cazurilor. . '/oc operator şi postoperator. In . Iod.n so clton^fl ţi cn-/. i ţ i i duodenale. exicoza. i dlofinostlcnlnl ţi ni/lsuillc de tratmnnnt.oligoanuria. Sintetizînd aceste cauze. infecţii cu spirocheta icterohemorogl'• • > .. hemoragii digestiv. bismut. salvăm viaţa bolnavului.. — INSUFICIENTA RH4ALA ACUTA Survine ca urmare a acţiunii unor boli renale sau extrarenala amt< • i re. creşterea crwitininnnii'l pe. le putem enunţa altfel: n) Glomerulonefritele acute şi nefropatiilc acute tubularc. desprindem că uncii' upm In nutl WM//O grupe.url cu l 200 m M "„.. pielonofrltfi. l'lvolu|i i l. d< < iu<|o nstfol: . .In su ficienta ren ală ie clailflcă In i Inauilclenţâ renală acută. chirurgicale.u<• poate creşte pînd la 500 n i ( | % (d. traumatisme grave (striviri). I | ) I | I K M diuir/ci. mcdlrrtln). aur. b) Stări intecţioase şi infccţios-alergice: scarlatlnH. arsen.).vu//r/i*/t/e/ ii'ixile acute est<. arme do foc. vărsături bilioase îndelungate. Simptomatologia generală este polimorfei. f/orou menţinut neraţional. Analizind gruparea acestor cauze. ciuperci. reversibilă.. cu t i l l t le/iunile devin mai ireversibile (evident că intervin şi alţi fnrlnrl: nlslnmul nervos. dar elementul comun rfimtno Iscli"î n l n renală). în final. I . r .(> (K) de /Ho da . acţionînd pe mai multe căi. i i i ' .v/x-c/o/ i / i porfiunea lui distală. incluzind în judecarea împrejurării clinicii no//nw?a (le inuximă urgenţă in care primul ajutor constă In prevenirea sau coni/ja<**rea colapsului instalat.. postabortum. plumb. Cu cît ischemia se prelungeşte mal mult. sulld nildo. toxiinfecţii alimentare. 10—14 /Ilo H < : . stenoze pilorlce. i i .v<c.

Simptomatologia clinică este expresia unei profunde autointoxicatll. canoslo expresia acumulării substanţelor nefolositoare şi endotoxice în orf|(inism.S'//)t/>/"m nervoase: (vl..i . Tratamentul se completează individual cu: antibiotice pentru combaterea infecţiilor. ni/. vărsături. Se indicfl • iceste masuri „eroice" după 2 — 3 zile de anurie (în care timp nu s-n i ouşit reluarea diurezei. scăderea azotemiei şi a creatininemiei cu cele lalte mijloace terapeutice care vizează boala de bază). Treptat apare azotemia. — Tegumentele şi mucoasele prezintă o paloare teroasă şi un . Avem la dispoziţie în acest scop oxanguinotransfuzia (ce necesită însă 7 — 8 litri sînge). i i < > duce progresiv la coma uremică şi la moarte. .Tratament. Nu este permln •>a Inttrziem cu indicarea lor.p. Pe fondul izostenuriei — oligoanuriei. {>')< 186 .deo rezistentă la tnitamont. i > i i ( |lih r. posibilă instalarea insuficientei acute ventriculari stingi ( d i ' . Molnnvul <ne prurit.nni>i»ni<. edem pulmonar). i i | n i i . a hipertensiunii arteriale. De aceea se va lupta prin toate mijloacele pentru dezintoxica r ou organismului în acest interval.tratarea anemiei prin transfuzii mici izogrup. combaterea hipertensiunii.frecături pericardiace (în uremie poate apărea perl» Kiidit. /. respirat'" . arsen. healO* c nţ|ll (ini'ii'iifl.digestive: anorexie. greţuri. i l c " i Cliryno-Stokes sau cu o caracteristică specială: parcă ar fi • i' "i i" lii l unui ferăstrău („respiraţia în ferăstrău" — I. plegomazin) sau tratamentul eclampsiei (ca în nefropatitt do sarcină). torpoare. • . ie combate colapsul. fapt pentru care este necesară o supraveghere medicală foarte atentrt tn condiţii de spital bine utilat şi asistentă medicală calificată.Siin/)tomc respiratorii: miros amoniacal caracteristic. INSUFICIENTA RENALA CRONICA Insuficienta renală cronică constituie răsunetul funcţional al orirfi roi nefropatii cronice care în faza avansată se caracterizează prin i?" stenurio cu oligoanurie (confirmînd incapacitatea secretorie şi excn torie a rinichiului). creşte creatininemia peste 3 mg%. largactll (clordelazin. De reţinut că fa/a di« reluare a dlurezel hipostenurice nu semnifică trecerea peste pericol. tn lu in'|i«. se elimina sau se neutralizează toxicul (mercur. — .< ! < • < • .r. Hatiegami).i .irnxistlcă.pert pudrat (din cauza cristalelor de uree care precipită pe piele). a • 1 1 -sterii azotemiei apar simptome variate. aur. i ) . diaree. chlnuItotjMl H|lt«tl(t pNlhouiMiorU. metodele d» dializă (peritoneală sau intestinală) şi rinichiul artificial.. itărl clrlimnte sau somnolent*!. ciuperci). .p n i . in'tiiatemoză). Se tratează eventuala iniocţie sau altei cmmi deieirnl nnntfl. plumb. apoi hiperazotemia. — • :'.i"). bismut. Simptonif cardiace: hipertensiune arterială (neobligatorie. Dacă apar convulsii: emisie de sînge. Trebuie reţinut că insuficienţele renale acute sînt de cele mal multe ori reversibile dacă se reuşeşte să se depăşească perioada de anurle (ce durează 6 — 10 zile) după care rinichiul îşi poate relua funcţiile sale.

u n n ''! i înlsinulul. (^1. | ... n o pciln/.1 «'iipiLii-oln (jlomorulart. i'xniiii'iiul l>.1..iiutd. K.st<* o moddlli . u l i u mlsl l .t»l« wliit nmy..i l u l l x i . l>ii/..ndidcâ SO VIU .lo(|lc nopiinliid In ovldcnţft qarnienl pti •Mii In nivelul i Inii hliihn. ' Uniuni iilnui'li i l .. lupii.. .. tivind drtpt cauzfl do mlfl strrptororul l > . •ni mid/ Mincnfos. | I T < . neuroleptlco (cloiiioiazln..... (I tl ii illr. i • ! '• '!'• i i .. i i .. i M< nlft) mo o i't|np(itoţ|ono/fl * ri/i«i(//i'(1. i u i i i i .. BOLILE APARATULUI RENAL (.i şl 0 nml<|dnlllfl cronlrfl.. d i l l l r l c i i l . in o Inflniiiaţle a r .. dar mat . NEFROPATII MEDICALE GLOMERULARE «. M i.1.. i i ' i l t i r o l o r qlnmcnilnm... î i ' '... ijlion iioliMv Hor cu Insulltlonţă renalii cronici tiolmln N A llw l i ' i l i i n v l l n Milo Hfl fio lumiţlmiţl tn coiulltl! du Iqlunn părui)-l IMIIHV .. mni|)luiniil(iloqlc dcoschlin tr«l «tnpo (Nlmllara cu cel» din rniinii' mul). n ilvfll»...9...In hldi. S I . î l .5. .(Nu.. NEFROPATII MEDICALE 6. IV prezentăm sinoptic clasificarea prlndpnlnlor l i n i i 'i Iu renaln pot fi grupate — In funcţie de localizare $1 de felul iHitnmont — In medicale. «U » •linptom ele ce le însoţesc şi de deficitul funcţional pi <'nn> irihwlul n i .ll ( l i ' luclldlltl 6.1. i I M . i h l l i ' / ' ' I/.i l n i conllii I u l nntlqon-niitlrorp.).. Se vor romhato qrf'lm i i « > ... .1 t». npur h*nn<>r<i(|ll nilnnnto. «Hb«» idnu (nnll<i'Mio). n cavllAtll hucnln.9.. 1).. vflrsftturll» cu tari I şi i i .. GLOMERULONEFRITA ACUTA 1 m i>ll(ipntoi|i>ii.. n buxHni..ilunată (2 000—2 500 ml) şl hlp"prot«lr« («. i < 'i"irui/ln..ilinc...r ...1 y/lUiliricU>li' i rnlorlc. nori moi i' iată nu va fi coMili..5. uf. I n l . Puiului • IM» ni Nln-pi. c«rp. I | .i | n l i i o mi(//nrt xan n Itirlnţiltfl (K'iilft i '-In | M ..iiilloci'.1. chirurgicale şl mixte...nnă SO V«n l .. formtndu > n i p | .. Ixinhi l u î n d n. Dolllo r«nalw •i pot fi i laslflcate tn funcţie de interesarea predllortlcfl n no 6.1.1 toyiiiiii'iitulnr.Im i'lectrolilii i. 'mirt lnţ|rl|i" ..M .itiil Umili roma uremiei cu mrontiimpfi rnupIrnlUi) inimii in pi<i|ltfl.. i i^H-niolitlc din qmpa A tip 12. .. IM [ic ( ! < • I M I I I K|r.1.

febră). astenie şi transpiraţii.idronefroza. două.sau anurie. Clearance-ul rămîne la lori n/. — Sindromul edemului (retenţie salină şi apă): frecvent la pleoape. scrot.ilo In luncţlo de localizarea predominanţi Iniliinll noIroMiiliil ţi a modulul do tratament medical.-litiaza renală.Tabelul IV piliu Ip. labii sau anasarcă. tumorile rinichiului şi ale căilor urinare (benigne sau maligne). hemarie microscopicii. — Sindromul urinar: oligo. — Sindromul cardiovascular şi cerebroretinian. infectioase sau mecanice asupra tubului nefronal. cu predominantă tubulară (acute) d. vasculare (nefroscleroze) c. — scleroze renale secundare (reprezintă faza finală a oricăror nefropatii cronice evolutive) Urmarea unor agresiuni toxice. c) etapa glomeruloneîritei acute difuze în care apar simptome pe ro Io grupam în sindroamele renale cunoscute. Nefropntll medicale: a. proteinurie. >lM(ivul puţind prezenta paloare. — Sindromul funcţional (hiperazotemie). l. •— descendente (hematogene) cu 2 forme — ascendente (pielonefrite) ( b. mai rar toate. chirurgical ţi mixt (medical şi chirurgical) . sfmjie. cu simptomele cunoscute (dureri în gît. sindromul nefrotic — pur (nefroza genuină) — impur (secundar) Nefropatii chirurgicale şi mixte: — traumatismele aparatului urogenital. tuberculoza renală. Intorstitiale acute cronice subacute subcroni ce /acută \ cronică •. TnitolS Iu fn/. Evoluthi.<i de început. In evoluţia bolii nu este obligatorie prezenţa tuturor sindroamelor.ioloqlco s«u cliicir creşte uşor.ilolor l>«ll rcn. ii) etapa anginei tonsilare. lislopielitele. în care starea generală se ameliorează. anomaliile congenitale ale aparatului renal. li) etapa postanginoasă. cilindrurie. glomorulare — difuze — glumerulonefrite — parcelare (nefrite în focar) — scleroze renale primare — evoluează în cadrul hipertensiunilor arteriale sau aterosclerozelor. boala se vindecă do regulă în t'fl fl »/i|»lrnnIiii. C) mied parte l . densitatea urinii normală u crescuţii (tubul neafectat concentrează urina). itînd fi unul. Unii tiutori admit o evoluţie m<ii lungă. tromnlcoliir. trei.

||n. ntft fazele ovolutivo dlo (iloiuiMiiloncIrilclor. — Dieta se adaptează individualizat. d o iIn n m in < im v e :. nllele nesul |ii I I I N O In Iluip tii'tratato so rronlri/eny. Dacă nu există o /nsu//c/en/d fi»/i(i/d. Se poate începe şi cu regim sec .. Fazele evolutive ale glomerulonefritelor. Insuficientă renală tfi urem/e ce duce.v. îngrijiri: Personalul de îngrijire asigură liniştea. apoi în cură cronică.\. Se pot administra vitaminele E. Se îngrijeşte de supraveghere ptrmnil. iar tensiunea artollnlft aste sub 16. Uneori 86 Indică omlsla de 8liM|" |l puncţld loinbdi. i hipertensivă şi tn edemul cerebral se urmăreai" «nmhntore.'l—7 zilt». iiuiry1ii(l fipin niemle. S« tfntt'o/u co in p lictitiilo cardiace. Repausul In pat oiţe u i i ' . i i i . Complicaţiile sînt cele menţionate la sindromul cardiovascular şi «Mmliomul hidropigen. de pregătirea şi recoltarea probelor biologice poni explorări complementare. ilupft care se administrează regim hipo. Iu cn< < .M ( U ren. — Tratamentul medicamentos. o l i i l necesar pentru vindecarea şi prevenirea complicaţiilor.fl a bolnavului. tu şi aplicarea tratamentului. novocdiiiă 1% i.sau desodat şi hipoproteic..i liipei t< nsiunii intracraniene prin regim absolut. d P. Se combate infecţia streptococ! r ă prin mlininistrarc zilnică de penicilină (l—3 milioane Uf minimum 10 '/. regimul trebuie să fie absolut timp de l—3 zile.V . glucoza hlpertonlcă i.i .v.iln (iculfl adm inistrează glucoza hlpertonă so i. i i o p . I t i i n l u i« ovoluon/rt rupld. Drtcft nu sînt edeme. hemlsucduni «In liIdrnrorli/nM. In /num/r. Repausul ameliorează circulaţia renală şi cruţă rinichiul d« i tu l său specific impus de activitatea cotidiană.m !n clismâ.5 g diuretină) sub supraveghere medicală.5 l Ctai In <'nre se poate adăuga 0. pentru diagnostic şi pentru urmărirea iliiţicn. timp <|n clteva săptămîni.o p er ito n ea lă sa u r in ich iu l m ii* dă .A !>l ev<>lue<r/. se poate face şocul cu apă (administrîndu-so 1.lioltmvl si) pot vimlucn iflmlnlnd ni un „ilofuct" rnrm lorl/nt pi in .e n p licla ll/. sulfat de MO mlmlnistrot \. i l u r l e unu pintelmnle (IhrrutA m (ipnie înnl ni»» In eluilml. azotul este în limite fiziologice. repausul Ifl pat. :. npnl Iu M'/<1 tonală. 7.i •— In i n s u l u i . puttndu-se da n cniift cu suc de fructe. Fig..A spre nolrlt/l cronica.

hipertensiune arterială).1. d) forma cu sindrom nefrotic în care domină proteinuria şi even tual hipoproteinemia şi edemele. examenul tensiunii arteriale şi examenul urinii).H. de foi iu. repetate. prin examenul clinic al bolnavului. Profilaxia constă în tratarea corectă a anginelor şi faringitelor <iciite (control săptămînal timp de 3 săptămîni după trecerea puseului d< ut. Pulsul. sistemice cu deosebire a diasto-llcci.ii-spcct. '!'• nqirsIvitdliM streptococului. dar ceea ce este caracteristic. c) perioada decompensată cînd prin scleroza renală secundară se ajunge la insuficienţa renală cronică (vezi figura 7). tensiunea arterială. • u . i spre f<i/(i decompensată. i < llnk'A. decelabil prin examinări atente. urmărirea temperaturii şi a n migdalelor. este proteinuria pozitivă.i cronicii.S. cu decelarea alterării funcţiei de concentraţie.1.5. i'voliitlu depinde do pnrticularităţile imunoalergice ale organismului. Este consecinţa glomerulonefritei acute nevindecate. proteinurie. infecţii streptococice repetate).ipciriliîi simptomelor de nefrită acută. manifestîndu-se tendinţa la hipostenurie (D între l 024 şi l 011) cu diureză normală sau poliurică. Forma clinică se stabileşte în funcţie de simptomele clinice cu care l'crinada compensată a nefritei cronice poate prezenta acutizări. diureza ••<• urmăresc zilnic şi se notează grafic în foaia de temperatura. heiii. normalizată şi fără semne de insuficienţă renală. hematuria şi hipostenuria). b) cercetarea funcţiei nmilo.iriii decompensată se caracterizează prin semne de insuficienţă fpii.iliirie. a cărei evoluţie poate duce la compli caţii cerebrale sau cardiace acute sau cronice. cîncl bolnavul este spre vindecare cu V.Asanarea focarelor de infecţie se face după 6 — 8 săptămîni. actualmente se acordă credit punc-tlcibiopsic renală. pentru a surprinde eveni nulele agravări sau complicaţii. care poate dura uneori 10 — 20 de ani. GLOMERULONEFRITA CRONICA S0 va urmări permanent starea generală. Simptomatologia poate fi variata. Reţinem însă că fiecare acutizare grăbeşte tre<<•!<•. 6. Diagnosticul se bazează pe: a) antecedente (descoperirea episodului infecţios acut. de precocitatea tratamentului.2. l'<<rlo.il. hematuria şi cu deosebire scăderea progresivă (discretă însă) a funcţiei de concentraţie. Pot să 270 .A. c) forma clinică cu hipertensiune arterială (creînd confuzia cu hi pertensiune arterială esenţială). b) cu simptome foarte sărace. c) creşterea T. b) perioada compensata-. Perioada compensată poate evolua după cum urmează: a) asimptomatic (exceptînd proteinuria. di.iKM regimului do viaţă şi do muncii. încît cu greu ne putem da vririM c<1 oslo cronică. Clinic evolutiv distingem: a) perioada de latenţă.

dlola vn II t |nitln severa In ce prlvosto restrlcţln sftrll. Celelnllo ilniliiuime de suferinţă renală sînt prezente în grade diferite.i/. > for.voluţia este ceva mai lungă decît în forma precedentă (durează i 5 tini).il«. pneumonie. Dotu l lift Alterarea stării generale şi sindromul edemului.nnentul medicamentos va fi Individualizaţi capllnro-troflcti (vi* • i h u ' l i . tratarea oricărei infecţii) diureticei glucoza citul MP olitjurla şt creşte azotemia. GLOMERULONEFRITA IN FOCAR (NEFRITA IN FOCAR) Apnre în cadrul unor infecţii acute (amigdalite acuto. Prognosticul grav. C. f. Se intrică simptomelo bolii de băii f| durerile în regiunea lombară. l i n Iiipotensoare. IMt.gloiumulnro. In funcţie* du pruwjnţn pii«loinlnanţa sindroamelor cu care evoluează. livoluează cu toate sindroamele de suferinţă renală. • •iidiicardită lentă.c//unea histopatologică se află la nivelul membranei li. 6.. ducînd la „sufocarea" şi moartea glomerulului. se vor trata individualizat complicaţiile cardio» «culme. l sin* ttmimil urinar (proteinuria) şi cel al edemului. l'. mai rar macroscopică.5.1. sinuzită.O. erizipel.1. Glomerulonefrita subcronlcă se aseamănă cu cea subacutA. S-au observat şl bolnavi la care nefropntln a incopul <n o nefrită tn focar şi apoi n continuat ca glomerulonofrltl fll'lllA .HI A ornvă de nefrită.P. cerebrale.iA rompllcaţll cardiovasculare. astenie. prognosticul de • l n t A s-a ameliorat. Tratamentul este similar cu al glomerulonefritel acute.:.lco mari. şi adinamie. în cadrul unei i . E). 271 . Inţjilllrtle sa lac dupd schema enunţata la glonwnilotwltltd ciciiffl vin «vita eforturile pslhofl/. s-a ameliorat în ultimii ani.înt similare cu cele din glomerulonefrlta difuză şi se datoreail ficţiunii directe a toxinelor bacteriene la care se poate suma şl un mectiiiJHin Imunoalerglc.5. IM (urmele Intimto. Sub acţiunea tratamentului imunosupreslv. UIMologlc se caracterizează prin interesarea unor grupe Izolate d« i i H i n i i i do undo şi denumirea de „nefrită parcelară". In hipertensiunile grave se vor ndml. In c-ire BB nilnu(|fl hormoni corticoizi şi substanţe imunosupresive. 6.3. m qone* inlo ulterate cu paloare.şi cerebrale. se va adapta dlwlii imihicţle de sare şi de proteino. Leziunile glomerniuii. stafilococii sau pneumococii). Clinic se caracterizează prin prezenţa sindromului urlimr (hematui IM microscopică. GLOMERULONEFRITA SUBACUTA Şl SUBCRONICA Glomerulonefrita subacută ar fi după unii autori o formfi d> < \'olu« ţjrnvrt a nefritei acute.4. după cei mai mulţi ar fi de la Inc pui . rar poate surveni şl în cadrul unor v li D/. domini u. înainta de limtnlmun in ii Imiţtil ronolu decompensate.1. proteinurle) şl prin lipsa celor* Inlto sindroame de afectare renală.1.

Id/d (Irconiprnsntfl In care pot fi cuprinse toate marile sindroame iildlnla reiuiM. izoste-'•.n compensată dominată de sindromul urinar (poliurie. în raport cu provenienţa lor considerăm: a) Scleroza renală primitivă (nefroangioscleroza) consecutivă hiI M T tensiunii arteriale sistemice sau a aterosclerozei — în fazele lor avansate — cînd au determinat leziuni fibroase şi la nivelul vaselor b) Scleroza renală secundară care reprezintă un stadiu avansat al unor nefropatii cronice: nefrite cronice. precum şi dacă evoluează în cadrul hipertensiunii ariei i.i< < i<l<'nte vasculocerebrale). scăderea d i n greutate.cu creşterea mai ales a tensiunii diastolice — şi eventual prin fenomene cerebroretiniene) este prezent în marea majoritate a cazurilor.odală (In unele cazuri se reduc şi proteinele).1. Sindromul cardiovascular (reprezentat de hipertensiunea arterială • . scăderea indicilor de depuratie etc. livoluţia este benignă dacă apare în cadrul unei nefropatii cronice i ii evoluţie lentă. so efectuează tratamentul bolii de bază în cadrul căreia (ivolueu/a. 6. domină sindromul urinar caracterizat prin izostenurie (l 010—l 011) proteinurie şi hematurie discretă.2. dacă însă apare în (culmi formelor maligne ale acestor boli. (pimlclJina). o lungă perioadă de timp se constată chiar poliurie care trădează etapa compensată a bolii. r ile . senzaţie de gură uscată). Leziunile sînt de tip fibros. nefropatie diabetică etc. cefalee. dar ulterior se produc leziuni de tip degenerativ si la nivelul tubilor. Clinica este dominată de alterarea progresivă a stării generale (aslenio.Trai. pioleinurie şi hematurie discretă). Sindromul edemului nu este obligatoriu.micului trobule efectuat cu deosebită grijă prin: repaus la pat.) în faza (In mnpcnsată a bolii.il n benigne sau ateroscleroze cu evoluţie lentă. sfîrin ( îteva luni prin fenomene de insuficientă renală cronică (ure-i '„ni prin complicaţii vasculare cardiace (coronaropatii) sau cere-'. evoluţia sa este gravă. dominate în faza finală de sindromul de insuficienţă ie n . interesează iniţial vasele glomerulare (arlerioglomerulare). In i|eiMT.il so disting două faze: ln/. pentru ca ulterior să apară oliguria şi chiar tendinţa la anurie în faza decompensată a bolii. Dintre marile sindroame de suferinţă renală. nefrite interstiţiale. NEFROPATIILE MEDICALE VASCULARE (NEFROSCLEROZE) Sînt stadii avansate ale unor nefropatii sau ale unor boli vasculare generalizate care în final au interesat şi vasele glomerulare. Fenomenele de insuficientă renală apar întotdeauna (creşterea azoleniiej şi a creatininemiei. dinţa hi|><>. scăderea poftei de mîncare. paloare.5. Diureza este la început bună..|. adinamie. antibiotice.

micuţul este coiHlIlIoimt < l i > sindromul < u < . macliol). < m diolonicr. i i u i dIn f la in iiio iie . durează cîteva zile. mioglo* i. — faza de convalescentă în care starea generală şi funcţia renul a rifac treptat. ' . adică dacă nu 86 apllcA Irnliiinciitul corespunzător. te lini.i a l e ale nurvltnr i ' i . Etiologic. "»liom hemoragipar. ori de cîte ori se cunoosh1 < <ur/. tulburările hiilnii'li'i Irolitice se amplifică şi apare insuficienţa renală. în stări prelungite de şoc. I M « evoluen/fl: Nlnt cuprinse în acest grup nefropatiilo la care procesul anatomic ulioce în mod esenţial la nivelul tubilor şi are caracter acut. cardio ' . intoxicaţii cu metale • ! • (ni(>rcur. dclrilusuri celulare etc. laza oligo-anurică dominată de oligurie sau chiar anurle şl < l" n. vanăim l. bismut).o evolutive: /«za iniţială dominată de fenomene dispeptice (greţuri. Clinica este dominată de sindromul urinar cu oligurie pînă la anu-! (• 9! liipoizostenurie sau subizostenurie la reluarea diurezei. l!<ictorii patogenetici sînt variaţi. Ele survin tn variate njurări: homolizele intravasculare în cazul transfuziilor de lingă Mipeitibil. apoi anabolizante (naposim. v . persistînd izostenuria. H ! K *• ). factori rellecşl cart i/tur/. în condiţiile aplicării tratamentului corespunzător BO i i l e obţine vindecarea completă morfofuncţională.3. — faza de reluare a diurezei. i i n hipoleiis< > < ire. iiri'C 'h ilih nirc hid n > ele< Iro liiUi < n i < . arsuri pe suprniiuirl. hemoglobina. în condiţii naturale.3. anab o ll/an • . Nu trece In cro• dnto. infiltraţii b i l i h . Involuţia este acută. în stări septice (mnl In avortul septic). M NI . iM H< /O I KIiim -in te is titlu ). Tratament. după administrarea de sulfamide. din t'nuză se numesc şi nelropatii acute tabulare. • n i t iH'fropntll di ln«' i • in istromn n-n. diaree) şi simptomele bolii de bază. S-au deicrlfl I i i i l i i i l<i/. r »h 6.<i . în boli infecţioase. i i .I M r tf j n n n l I r N C p u n t » p i I n e v !< l« M i l! e r e n N ln d r n n mi eul o r< di en i l A iil l • . Aplicarea procoduillui ( I n dializă. pierderi 'H'lnctrolitice etc.1. NEFROPATII MEDICALE CU PREDOMINANŢA TUBULARA l ral. tabloul clinic se agravează. toxemie gravidlcă. NEFROPATII INTERSTITIAIE u . Intervin simultan sau combinat: -'MH!//a canaliculilor (cu cristale de sulfamide.4. i i i t 'Imlci cu novocaină (excepţie rinichiul tn şo« i.r u lte r io r ia II . c a r * p r o c o iu l p a to lo g ic la . postoperator.n.tl anoxia nefronului şi factori toxici ce determină leziuni toxiasupra epiteliului tubular.) şi lezarea acestora.n < i | ) ( ) . R«echlllbra•> lildroolectrolitică şi acidobazică. i / i . torca profundă a stării generale cu tulburări respiratorii. în zdrobirile întinse de ţesuturi.i 6. n t l i i l .Noii Intern* .1.5.

* 6. frigul. — O formă particulară de nefrită interstiţială este aşa-numita ne frită endemică sau nefrita balcanică observată şi la noi în Oltenia de sud şi Banat. viroze.5.4. frecvenţa acesteia este deosebit de mare.srr/H/onfd (nefrita luterstlţială propriu-zlsa) şl b) ascendentă (plelonofrlto). apare baclivlnrla. constipatia sau infecţii ale căilor respirnlorii superioare. cînd infecţia trece şi In Internului nmal.itc fi tratată etiologic cu antibiotice.Cistita singură este rară. NEFRITA INTERSTITIALA DESCENDENTA (HEMATOGENA) Are două forme: acută şi cronică. pneumonie. Mai frecvent <|ilsiin cistopielite sau cistopielonefrite.2. polukiurie. Observaţia clinică îndelunţjnlfi arată că ietiţa care face cistite va face ca adolescentă cistopielită. de aceea infecţia căilor urinare căutată la toate persoanele (cu deosebire la femei) care pre-semne de nefropatie cronică. frison. şi are o evoluţie îndelungaţii. 6. loucocituriei. — Forma cronică apare în cadrul unor febre eruptive. In emirul ticeitor nofropatll •• deosebosr donfi forim». — Forma acută apare în scarlatină şi alte febre eruptive. . reprezentînd aproape 25% din cazuri.4. micţiuni durerociso. — Pielonefrita recunoaşte acelaşi mecanism ca şi cistita. în apariţia cistitei un rol important îl au afecţiunile qinrrologice. Tratamentul este cauzal şi cel al bolii în cadrul căreia apare. Este mai frecventă la femei. Survine mai frecvent la femei.1. care se extinde pe mai multe decenii. menstruaţie.vi iii'iioniil. iar ca mamă pielonefrită. 274 . la care se adaugă tratamentul pentru reechilibrarea hidroelectrolitică şi eddobazică.5.1. Se manifestă prin dureri în regiunea lombară şi oligurle plnă la anurie. n) r/c. Se contraindicai deci administrarea prelungită de antinevralgice. Simptomatologia se caracterizeză prin febră. NEFRITA ASCENDENTA (PIELONEFRITA) Nefrita ascendentă (pielonefrita) este o nefrită interstiţială infla-matorie cauzată de infecţii ascendente cisto-uretero-pielitice. fiste necesară antibiogramă pentru tratamentul corect cu antiMotlrc. prezenţei puroiului. Importanta acestei nefrite constă în aceea că po. în cadrul nefropatiilor cronice. precum şi !n septicemii. dar mai n l i v. datorită structurii anatomice a aparatului uro-genital. după administrarea prelungită de antinevralgice (în mod parti cular fenacetina) şi după administrarea de sulfamide. tenesme urinare.1. Diagnosticul se face în lumina simptomelor clinice. la gravide. cifra Addis este crescută peste normal. sensibilitate în hipogastru.

.5.A. Tratamentul este cel al bolii de bază In cadrul căreia apare. Vormele zise „impure" se manifestă prin: edeme. i/o. antibiotice. unde boli Infec* (lonse — difterie. cifra Addis. ilurantoin.l^iliul . septicemii — unele colageneze m. Leziunile morfologice sînt în funcţie de boala de bază In cadrul c!> r»ln iipar. Este necesară ur• •• .\\ fenom<-m> de m . Ca parllniliirilate este administrarea unui regim htperprotelc.).. examen bacteriologic. f»brfl. pulsului.. /)/(I<//IM\//VII/ HO l'rtco |)o bn/. Ca leziune comună tuturor formelor este degenerarea epU tpllo lul)ulară. cortlcoteraple fi teiopie imunosupresivă (azatioprină şi alchilanti) cu rozultate bun«. i .'i mitent. . V.inile 9! cronice. sifilis. uneori !iii<<imii«iitA. {tulind < iii in | e intoiisItnttKi unul colici. 6.. temperaturii. impure". i dinopntie i MI . î l " <u unu-ule i i r > l. poliurle. iar apoi şi în părţile declive. i l > 1 <ile cailor urlmiro pot favoriza Infecţia.. fdome. . evoluţia este spre vindecare cu tratament corect sau trece In crot i ale.u e M.5. i HUI j ramă. azotemle. i \ . mercur sau plumb. hlper* . explorări pentru diagnostic (exui' mii urinii.. rvoluînd cu subizostenurio.n ici i . mari.uliciciiţA tenală cronică. Sindromul nefrotic z/s „pur".iiKjd slmptoiiiolo du c islllrt.i hipertensiunea <irterială (In circa 40% din cazuri)... i l u . cunoscut şi sub numele de „ne/roed K ' nnină" sau „ne/roza lipoidicâ" este constituit de: edeme albo. cord. se va l n < « 9! uro> i < i.iborntor menlioiuite hi clstltă.1. hematurle ţi o tendinţă de a face infecţii. In final Insuficientă renalft. SINDROMUL NEFROTIC Deosebim sindromul nefrotic zis „pur" şi formele zise .durere de IntuiiNltate variabilă In l o j i l e mmiie... So rnoiiilcsl. . intoxicaţii cu săruri de aur. Inţirljlrl: repaus. .ilKjne. proteinurie care depăţeştd l In 24 ore şi hipoproteinemie sub 6 g% cu disprotelnoral».sau subl/nstonurin este un simptom caracteiifUic/ unu-ipi . Simptom.. iloloqle. protelnurl* 9! hi(lupioleinemie la care se adaugă şi hipertensiunea arterială.. — Forme pariculare de sindrom nefrotic sînt: nefropatia dlabetlcA şt nulropatia gravidică.H. NEFROPATIA DIABETICA Ap<iK> fu (Mdiul diabetului y. alături de simptomele bolii de bn/ă In i '«(Irul cărora apare acest sindrom (glomerulonefritele sub.! pun: proteinurie accentuată. T.n ' i i ' i isiicA.. l i i p D .id. antiblograma. urograflo)/ M u.'ih. şi dopresibile situate la început în regiunile bogate In ţesut celular i utunat lax. creatinlnemle. frlion. examen hematologic. hlponlbumlnurie..a diurezei. Inr In '.S. controlul urinar cronic jni. i i .d slmplnmelor cllnlco. hlpef» | iomtlroidism etc. ni(>a corectă a tratamentului dezinfectant urinar după antlblogramfl.. regim dietetic. Inlrucll litiaza f>l nnuninlllle i m i l t . m -. livoluţia este în funcţie de boala de bază.ud In raport CU vechimea OCOltula. mai recent Poteseptyl (R).

Tratamentul trebuie să fie precoce.2...ilnmont. a mamei şi fătului prin edem cerebral cu crize cclamptice. NEFROPATII CHIRURGICALE Şl MIXTE In acost c i i p i l n l sînt încadrate afecţiuni variate şi numeroase c«e. Ducă apar crize eclamptice se va administra sulfat de magneziu . dar numai sub controlul medical. NEFROPATIA DE SARCINA Apare în partea a doua a sarcinii. dep.'(chlrurgir. şi cînIiii in1).moartea mamei.oricil cu hipertensiune beneficiază de tratament cu diuretice şi antilupi'i tcnsive. naşterea poate fi prematură.'Hl/1'.Morfologic se prezintă ca o glomeruloscleroză iulercopilară (KinimolslIH-Wilson)..iO g apă în clismă sau intravenos. neceiită lini. Poate favoriza «•dciiiul cerebral şi hemoragii cerebrale.A. fiind suficient unul pentru a confirma diagnosticul. • i in i in l sodic sau fenobarbital injectabil. ln'iu'l'icitr/d şi d<. insuficienţă renală acută. iar în formele mai grave repaus la pat.. livoluţla este progresivă. \n formele cu hipertensiune.isind 400—500 g pe săptămînă în ultimele săptămîni ale sarcinii (de .isistenţa chirurgului. fi dusă la termen. Evoluţie şi prognostic. cu mortalitate postnatală maro. IrmiiimliMiio l < i d i v e i .il) de urgenţa. — în formele fără hipertensiune. hemoragie cerebrală. Simptomatologie. <• niveluri alo aparatului renal. edem pulmonar. cîntărire). tn li. hipertensiune arterială. Postpartum toate fenomenele revin la normal. n) Proteinuria poate fi de 2—3 g%. 6. dar fătul va fi subponderal.. sarcina poate. <) Hipertensiunea arterială se întîlneşte frecvent.K•(>(•«! este necesar controlul săptămînal al gravidei: clinic.. glucoza hipertonică intravenos. mai rar poate să treacă în cronicitate.. Edemul . dar uneori atinge 20 g % (sindrom nefrotic în cazurile preeclamptice). insulina şi mişcare) la caro se ndmigă tratamentul specific al eventualelor complicaţii.r... Se va pn'scrie regim desodat. T.A. . Tratamentul este cel al diabetului: se urmăreşte reechilibrarea Inii i-qului metabolism (prin dieta hipoglucidă.5. fără a fi obligatorie prezenţa celor trei simplome. i'drmo. de aceea boala trebuie surprlnaă de timpuriu prin practicarea corectă a controlului periodic al gravidelor in termen la dispensar (controlul clinic. T. b) Edemele se pot manifesta prin creşterea ponderală anormală. Boala se caracterizează prin triada: proteinurie.ni u i(>l"i|ii. cauzată — se pare — de tulburări hormonale şi toxice cu punct de plecare în placentă.

. Uneori determină dureri paroxistice (colici renale).. TUBERCULOZA RENALA 'I'ubcrculoza renală este infecţia cu bacii Koch cantomilrt In nivelul l i n i i l i l n l u i . uiotcr strlcturtit otc.c'ază • > I H dlldtatia calicelor şi a bazinetului.niiom. m<%iţ)tnd ptnfl In colici ?•• '/ s i n i l i o i i i i i l dc iinprcqiHitic l > .-jiunl.M|iio.< I \// V' M/ sn face prin examen clinic. lubci cu lo/d imală.!(•• îl i. baclliiini Koch in UIUM . IIHICIK ilurlc.iiu porsonale (tuberculoză In i i i m i l i o .irfi). rorrotoron • locul..). bcimiiic sau nuillynr la nivelul rinichiului s<ni vozlcll | n îl 11 îl V i ••/... •J77 . CANCERUL RENAL Şl VEZICAL f'nnccrul renal şi vezical poate antrena colici şi infecţii. duce la insuficienţă renală prin distriujurea •••lilnlui. Diagnosticul precis se face prin cistoscopie şi examen hlstoHIDRONEFROZA llldronefroza poate fi congenitală sau cîştigată. plurlc). simptom» dt «)|)nln. r l i i n I i i polIchlNllc. M »' POLIPII VEZICALI Polipii vezicali sînt consideraţi stări precanceroase.i.i . urografie.î l . hidroi coHM'-nitnl.1 i o n i dc/infectante urinare şi respectiv antibiotice după «intibiocjniiim. o tuberculoză secundarii (ccli-l pul/)/</(/. Se caracteri/. ' Iuii(|i1 diirnlA ( p r n i i ' i i i m ic. Favorizează infecţiile. scintigramă etc. '1'rutamentul este chirurgical: medical se tratează infocţia uriiini. DiagnostlsUibileşte pe baza simptomelor clinice şi explorărilor paracllnlce • nnturie. atrăgînd atenţia hematurla macrol»lră. . tubcrmlo/d <|«nl« i «fin pnliiKiM. Progresiv..slU.. l l l l d / i l M'lldhl. ilnlclil nctopic. K M.'ul du COilItudlnc ne flOf i M . Cri mai frecvent este. Inoculare la cobai şl urografie. cară DU Li 1 1 aldincnlnl obi.ilil rom|»nUnl<' n\c< (t|)Ar<itulul romii (joncţlunaA p i i ' l vlclo. l >i. Diagnosticul « IP face prin metode paraclinice. i . infecţii sau uneori h/per» uic cu consecinţele ei. durori în l n j i l < . ANOMALIILE APARATULUI RENAL Anomaliile sînt dezvoltări anormale ale diverselor segmente ale irnlului renal..icnalo..)/ iun. rinichi dublu. sul>lci>rilltAti. Cistopielitele secundare anomaliilor sau l| B*c/ r v nule sînt adesea manifestările care ne ajută să depistăm cau-m fnvnri/untă apariţiei lor prin examinări complementare.o dace* " urografie. cauzatoare de colici renale. i l c i M l i :.iră.

i lnn<|ul c .i l iii.. d. După natura calculilor putem găsi (prin analiză chimică şi .i i la bărbaţi. . infecţii urinare etc. i c. uşurează diagnosticul.ivd. Simptomatologia. labil).i e.i'i. iradierea.\m i seopicfi): — litiază urică prin precipitarea acidului uric (ca bază de fortuiţi In mediu acid (se tratează cu Uralyt U sau Uralyt complex). n d . Boala survine la orice vîrstă şi este destul de frecvent. t uf stcitate în sedimentul urinar la examenul microscopic.n.ni ii ini ţl l'aelin dispoziţia ereditara.. pe plan fune|lnn(| realizîndu-se o insuficienţă renală acută.n | . colaps. filtunle tri Ixr/. . pll-urin<n l . d. hidronefroză congenitală şi tuberculoza icn. i f)j precizează sediul durerii. precedate de purgaţie.. d) radio(|inf|(| renale simple pentru calculii radioopaci sau urografiei cu subsidii! rddioopacă (necesită pregătirea prealabilă prin regim antifermentesclhf clisme pentru evacuarea gazelor. c) cristalelor. a punctelor paraombilicale..' -. care pot fi însoţite de greţuri. Eliminarea calculilor (mai ales după colii prelungite) şi analiza lor chimică. i di. i In mod normal se dl/olv. precipită carbonaţi. | > i •. intensitatea. fosfaţi de calciu şi fosfuţl HIH ( niacomagnezieni. care odată instalată. In (IH{ Infectată.. . autovehicule. o lulluirun •fl Insuficient Iflmuritfi.mn. bine fixaţi. efort fizic).. Calculii mici. favorizează infectul (nefrita interstiţială — insuficienţa renală). Calculii mari din bazinet.delta. i v o i i / .n î l . adsorbant» (jd/elor: cărbune animal).im mod it A). produc dureri în lojile renale. — După mărimea calculilor deosebim mai multe forme clinti cristalurie denumită „nisip urinar'. vizibili IM inii f( scop ca şi cristale în formă de „plic"). imiţi. — litiază oxalică (formată din oxalaţi de calciu. datorită migrării din diverse cauze (zguduiri prin vi hicule.. caracterizată prin: durere paroxistică ]<>n\ltHt\ rare obligă bolnavul să ia poziţii antalgice şi care iradiază în abdniiif pe faţa anterioară a coapsei şi în organele genitale (testicul.. Este foarte dureroasă (cristflll se înfig ca acele în pereţii organului gazdă).i/. precipită în mediu acid. Idluurie şi tenesme urinare. i p o i t exiicjeuil do calciu minări urinare de oxalaţi.n l. stază.il mi/fl litiaza renală. oligoanurie. metabolism viciat al unor mincndc.mm io\. etilHll nînd cu colica renală.sau macroscopică. rflmln regulă fără simptome clinice şi pot fi descoperiţi întîmplător..calcnll („PM-IIP" i boj Inie)... Malformaţiile congenitale (prin spasme supr-i...H stnzfl urinară). pareze.i.imino/c.i|i d. febră..m m*«ioj/pr at LITIAZA MINAI A InţdQgoin prin lltln/d i . alcalină.11 Io i nrltuii' Hln prin precipitarea unoi ..sensibilitatea oli||| ti vă a lojii renale. calculi de l—2 mn\ 278 .lnet m d e .b) examenului iiilnl ccire poate arăta hematurie micro. Diagnosticul calculozei renale se face pe baza: a) anamnezol.c.<• cunosc . văraft! dureri abdominale.

< •l.... V .strcd/ci i. Persoanele care au avut nefropatii acute pot beneficia dfi i p l e la cel puţin 6 săptămîni de la trecerea puseului acut 11 a indicaţiile balneofizioterapiei: în toate afecţiunile acuto alt • i mi re şi ale rinichiului.'iu ilfl IP Iu ' ( MI l' iiiiM fl i". u r m a « e i d « .i|ll. pentru a face cea mai bunB Indli l i u a exclude cazurile ce prezintă contraindicaţii. bolnavul trebuie minuţios examinat pentru •. Slănic Moldova). . l i o i c . . ion Indicării unei cure balneare. . s<iu apele sulfatate calcice slab mineralizate de la CălimăAceslo ape în afară de efectul lor diuretic.<. sau pernă electric<i p<> loj. i \< • ! n i . i.ol |lu r. ne •. > | i < i U l i u l u i d . lu i iillti..specitilitate (urologi şi internişti).D i n ! M M I n l e r i l c l ( d u p ă a n t t b l o g r n m A ) .. i d m i n l s t r a t e l . dependentă în mare parte de prezenţa H 2 S In respective. i i. au şi acţiune antinlfl şi antiflogistică.icliiiini.i H M I .balneoiizioterapice: locul principal îl ocupă cura internă ' H |> i a ) . I H I. i f .i .i i . 279 . Ca litolilic se indică e (idniinistrează în picături (3 — 5 de 3 — 4 ori pe /i) în <ipă \. In nefropatiile chirurgicale.Imliului morfofuncţional în care se află. şl cealaltă suibicu ta. .i . > l > e minerale cu acţiune predominant diuretică sînt apele oligo' i ' . ape slab mineralizate de tip alcalin • « • ş t i ) .n «m in. l .i ld .. i n r v n i o ( d a c ă ddu rpe. în fazele evolutive şi decompensate alt nefropatii cronice şi în afecţiunile ce evoluează cu tulburări metabolismului hidroelectrolitic şi acidobazic. . v . ca pregătire preoperatorle fi i lor. ' ... l ipnilnliv In. BALNEOFIZIOTERAPIA IN BOLILE APARATULUI URINAR ii//7/c balneofizioterapiei (BFT): litiaza urinară. I l " . i : H i i . Apele minerale indicate sînt în funcţie de forma d. tint-nl chirurgical se efectuează după nevoie. l . < < > l i c • i.. 'd u• i i i n i ' i i i c i<o irm in 1 1 < • )se ad au g ă ! 1 ' om b n trt p i [-u i ce fnv o rlzeaift p i« * . Ii' i . .. Se indică: ape oligomineraie (Călimă-.iK a n i i n u ei r . ii u n . Se mai < i p l i < Y i silele cu npă l A i i i i ' l .. i.. 2 sau 3 în funcţie de lipul lilid/.r i 'f l a l i m e n t e l o r b n q n t t i e i i i • . n în m lo firo a sch em A /2— g i i o m i i i 1: m I M . i l i a • . |lll «. i i i | oid o r . v . . MM . i interna (crenoterapia).. I | . infecţiile cro• mior urinare. .lllllfla C ttl U • l ilw i Ut|f)lă «'mc • | .1 t i o u i < ! < > | x i | i . ) l i i l i t i n sau Covalitin l. pi 1-uJ urinei şi compoziţia chimică a litiazei.:n i i . 1 / u i i ş i r e d i u < . i i i n nd ii i n. r.isă. m. t M n M n i . i c ne calcice (Olăneşti). n • ' • < i u | i . i i i i d i c . iar fizioterapia are rol secundar.. In lo \ . I din cio. în nefropatiile cronice în stadiul lor stabilizat şt n i .!• . Io lllli ln liu o ln tv n .. ape cloruro-sodice-magneziene (Păuşa I şi II) sau sa-un'/. Miit<nl: nlliii<i i ..M IM l. H . n !n .111 eşti.

ini In cn/ul lltln/u .i'. Apele sulfuroase (Călimăneşti. Preoperator şi postoperator.a urlcâ: i/. Se mai pot utiliza apele carbogazoase simple snll feroase. i asociată cu n» Mft m fprnientnţle: l/vontele II !>1 24 (Ic In Olitncşll. Bodoc-Matild. Nefropatiile tu bulo-interstiţiale de origine ascendentă beneficiază în mod deosebit d« crenoterapie.i .— CienoU>in|ilfi !n minte ulmplai i/voiul 4 «N.!! hlllurc: l/vnriil r» In h i i i i / . Izvoarele minerale oligometalice. Olăneşti) sînt indicaţi» în mod particular în infecţiile urmare. Herculane. Persoanele cu proteinurii reziduale. crenoterapia (riguros aleasă) contri buie la creşterea eficienţei actului operator. în litiaza cu tendinţă de precipitare în mediu alcalin procmii •. cu ureea sanguină sub 70 mg%. Căciulata.nrlalo cu ulcerul ((«stric smj duodenul: i/vorul \2 de I i i Olflneştl. Crenoterapia se asociază restului procedurilor terapeutice: regim igieno-dietetic. C!o vora. Se contraindică administrarea de ape clorurate şi sodate. tratament cu medicamente etc. Olăneşti) care pot fi alternate cu izvoarele oligominerale. diuretice.vorul Căciulnta l sau 2 si i/vorul Pfiuşa I. în unele cazuri se foloseşte ţi < i | > < > altor Izvoare ca: Bodoc. fără alte semne de suferinţă renală. Iu lilur/n oxtillc'fi cu tendinţă de precipitare în mediul acid: izvorul Crt i i i i l i i t d I. Hygeea şi Brădeţ. pot primi apa din izvoarele de l<i Bu/iaş.i in litiaza fosfatică: izvorul Păuşa II.. — In llttcr/. Borsec. Ţinea. Ciunget. în prezenţa unui sindrom enterorenal sînt indicate apele sulfuroase cloruro-sodice şi sulfatate calcice (Herculane. . Căciulata. sînt indicate în speeNl în infecţia căilor urinare inferioare. Olănoftl* In // ii-iia atoclatfl ru dl/tclilin"/. — Tratamentul hidromineral în neîropatiile cronice beneficiază de iipcle oligominerale sau sulfatate calcice slab mineralizate de la Căli nicineşti şi Olăneşti. — Infecţiile cronice ale căilor urinare beneficiază de apa izvoam l«>r sulfatate alcaline şi silicoase de la Victoria l Mai care au o acţiune imtimicrobiană şi măresc diureza.

roprc/pntnle la nitul normal de: măduva roşie a oaselor late şi dializa oaselor lungi care elaborea/îl 'iînnuloln|o Vl trombocitele. . i 111<-Io sau plachetele sanguine). grannlorlt. Miclohlnst -». In ţesutul hemohistioblastic lljl ari» • H l i i i c n homohistioblastul. „celula mamă" sau primordială. iau naştere elementele figurate ale sîngelui (erltroclt. i Io şi bazofile). b) leucocite sau globule albe care pot fi granulocltt (niutrnflla. din care se formează elementele figurate ale slngelul ţi caluIn (i'sutului (sistemului) reticulohistiocitar (SRH). ficnt) cnro olnl>orea*M nlcK'ltO. Cea mai acceptată teorie care explica maturarea alcmun* lui ligurate ale sîngelui este (eon'a unicistă care admite că din hemohlstluliltjnt mit' lua naştere oricare din elementele figurate ale slngelul. monocit. (N Ho. — sistemul îimiatic (ganglioni limfatici.7. boiofll). troficitatea şi apărarea organismului. Rodăm schematic trecerile succesive ale elementelor figurate provenind din lulii primordială: HEMOHISTIOBLAST i HEMOCITOBLAST l'ronormoblast-----vNormoblast bazofll-----^Normoblait pollcromatofil —»Normoblast eozlnofil-----^ERITROCIT (celulfi adulta ffirS nucleu). Din ţesutul mezenchimal face parta |l • ului hemohistioblastic. limlocitele şi monocitele. Ba)----->Metam!olor!t.MIeloctt (N. splina. precum şi c) tromboclte (plflHtrlnole.1.Ha) —iGRANULOCIT (neutrofll.sistemul reticulohistiocitar care elaborează monocitele. lilcmentele figurate se formează în organele hematopoletlce. B O LILE ÎN G E LU IŞl A LE O R G A N E LO R S HEM ATO FO RM ATO ARE 7. ant . Eo. din caro prin traniformSrl illlntlvc. trombocit). Organele hematoîormatoare conţin ţesut mezenchimal cu rol important Jn iU»( • ' i o n . succesive. eozlnofll. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE uifjcle este un ţesut lichid ce conţine elemente figurate: a) erltrocttt (globult ui hematiile).Promleloclt-----». amigdale. ulmii.

în infecţii microblniiB apare leucocitoza. iar cele sub 6 microni microcite. restul sînt sub itan(c organice şi anorganice. I. Raportul seriei albe şi roşii Iu mflduvS este de 5/1. elementele figurate ale stngclul pentru a înlocui pe cele îmbătrînite (durata vieţii leucocitului este de aproximnllv 21 zile. ELEMENTELE FIGURATE ALE SINGELUI Hematiile măsoară în jur de 7.TROMBOCIT Llmfobla»t-----»J»rollmfoclt----->LIMFOCIT Monoblast-----«MONOCIT Sa admite ca" monocltul poate lua naştere şi direct din hcmohistioblait « htmocltoblast. c) transportă deşeurile rezultate din metabolism spre căile de eliminare. lipide. Iar a eritrocitului de 100—120 zile) şi pentru a constitui un rezervor în cn/u| unor nevoi sporite ale organismului (exemplu: scăderea concentraţiei de O 2 neco-ill» un număr sporit de hematii. fărâ a trece prin stadiul de monoblast. Fe.în ţintă" în unele anemii In inolltlce (diiciniii Cooley). K. Plasma este ceea ce se obţine prin îndepărtarea elementelor figurate (prin centrifugare). Seruinalbmninele reprezintă în jur de 4. iar serumglobulinele în jur de 3 g%.3—1. Numărul hematiilor în mod normal este do . nefropatii) raportul albumine/globuline (normal 1.R. Llpidemia este 600—800 mg%.42). enzime. CI. etc. cifra normalii fiind de 23—27 mEq/1. Glicemia este cuprinsă între 80 şi 120 mg%. Colesterolemia poate creşte mult în aterosclerozS.C. pe seama rezervelor constituite). iar Colesterolemia poate varia în limite larql (150—240 mg%). lonograma reprezintă determinarea substanţelor anorganice şi este deosebit do ulilă în unele boli care produc perturbări hidroelectrolitice şi stări de acidoză sau nlcdloză.). electroforetic.35 cu variaţii între 7. L. ateroscleroză etc. f) «sigură presiunea coloidosmotică şi hidrostatică necesară bunei funcţionări a UMimiIsmului. glucide (glucoza). măduva poate fabrica limfocite). Hematiile care depăşesc M microni sfnt denumite macrocite.5 g%. Organele hematopoietice elaborează.30 şi 7. Proteinemia este de 7—8 g% şi se determină gravimetric. forma: sînt rotunde.^i filo unor umori (lichid interstiţial. dreIHiiKH-itv (In formă de seceră) sau sînt hematii . Na etc. vitamine. fiziologic. 7. explicat pe baza duratei de viaţă a leucocitului faţă de hemntii. dar se pot modifica şi pot apărea ca sferocite. Mg. hipotiroidism. Carbonaţii şi fosfaţi! au rol deosebit în menţinerea echilibrului acidobazlc.).). litia/n biliară şi poate scădea în hepatite acute şi hipertiroidism.2. Slngcle reprezintă mediul intern de legătură între mediul extern şi totalitate* celulelor organismului. Seru7 este plasma defibrinată. e) «sigură pH normal al sîngelui şi contribuie la menţinerea constantelor norînnlc . b) transportă toate substanţele nutritive către celule (inclusiv al apei). Flbrinogenemia poate creşte şi peste 600 mg în unele boli (exemplu reumatismul acut.4) scade. Metaplazla este capacitatea ţesuturilor hematopoietice de a forma celule în cai» nu sînt specializate (exemplu în leucemii. Substanţele anorganice sînt variate şi sînt reprezentate de săruri.M»fl»carlobUit___>Meyacarlocll-----^.5 microni. Ruzerva alcalină se redă de regulă în miliechivalenţi la litru (mEq/1). El este format în proporţie de 90% din apă. dar mai alc-j de Ioni circulanţi (Ca. Rolul slngelui: n) transportă O2 necesar respiraţiei şi metabolismului celular. '' d) transportă elementele de autoapărare şi factorii coagulării.. pil sanguin normal fiind uşor alcalin (în medie 7. hormoni. In unele boli (inaniţie. Substanţele organice sînt reprezentate de pmtelne. substanţe rezultate din metabolism. ca şi în caz de hemoragii acute.

' şi 43 şi 53% la bărbat. Volumul slngelul este • luncţie de greutatea corporală. iar hematii 4 mllloane/mm3. . • • n martorului Indică încărcătura normală (100%). Hg b—hemoglobina găsită cu aparatul Şahii. uni de hematii (pe mm3) şi conţinutul în hemoglobina (în procente). aşa cum se poate întîlni în hemoragiile acute. nu.i. acid folie. l!xomplu: la examinare găsim Hgb=80%.6 — 3 g%0.|liil)ina se determină cu homogloblnomctrul Sahll (gradat In 100 diviziuni) i< npicclere colorlmetrlc». se citeşte pe gradaţia unui tub proporţia plnMiifi si a hematiilor). lli-inogloblna (Hgb) se exprimă tn <j% 9! tv. Aplklnd inul» vom găsi: w _ _ _ . Fe. In uncie huli ( .-.8 şi 1.i sîngelui heparinat.i c i n i . Uneori. HHM. Iar ului im se slcibilc^io prin cltlroa frotlului :. 100' 100 <ie 80%. In i/.i i io n r ta num ele de a/ienW e. Iar cele rnn» acest indice depăşeşte 1. mrtrlmea variind în/ M i ' .nujuln. | l'ilntr-o regulă de 3 simplă se ajunge la formula: v ^ H 9 b% li'flip.n roticulocitară după tratament cu vitamina B 12.m ilioane/m 1 la fem ele şt 4.1 iiim ftrn lu l d e h em a tii p eite n o H M n u n > « y i< iiitiin i> n lHtu r rm al i« . Hemollzn tn• ••!><> 1.5— S m lllonnu/im n'hA iim i. irul lor vartnzfl tntro > n ( i o -jl 8000/ram8.5 — 5 l. iar restul ca rezervă în depozite (există 80 ml sînge/kfl > i | > ld bărbat şi 70 ml sînge/kg corp la femeie).rc?m 1 . Dacă slngele examlnnt culoare cu a hemoglobinometrului la diviziunea 80. Num..stenfa globulară exprimă fragilitatea hematiilor. /iV/.20 se numesc normeuliu. Normal. u i i ' i i i i i hcmolilH <•) rezistenţa globulară este scăzută (hemollza Inl cm o( iidc ((jioiniicii. r. în unele hemoragii acute apar hematii nucleate. Prin aceaitl aaa .8 se numesc hipocrome. aplicind formula: ^ ^ ^ B ^^^^B < 80' . iar 2 N—primelJ două rlfrt In numărul de hematii găsite la numărătoare X 2. Volumul singelui din organism este în medie de 4. însemnează că hcnui•i» hemoglobinei se poate exprima in grame. cele cu valoare globulară sub 0. o parte 1 1 iul circulant. depăşind normalul n inodie de 1%).5 — 3. V a< " "~ 2 N ~2 X 40"' Anemiile cu indice de culoare între 0. hematocritul este între 39 şl 47% In («•n ici.20 se numesc hipercrome. llcmatocritul este o probă foarte utilă în anemii şi exprimă volumul qlobulelor roşii într-un volum dat din sîngele total (după centri(iiil'iic.ic de K> y% In v l 14 (j la femele.' unui bărbat.8 g%„ clorură de sodiu şi se termină Ici 3.albe) au formă rotuml.1 4. iar în anen urinate de regenerări mari pot apare reticulocite. . ^^^ indicele de culoare (valoarea globulară) exprimă relaţia dintre nu-j ./'.

leucemie cu cozinofilie.H.o 70% I..> i> l ln « „ f o n n iiii . după administrarea unor medicamente (piran. gangliotwrâ. boală Hodgkin).R.— timpul de coagulare (T. criptoleucoze etc.. O putem întîlni în febra tifoidă (deşi este o infecţie microbiană). Hozinofilia reprezintă creşterea procentului de eozinofile peste normal (în sindroame alergice. Explorarea bolilor sanguine se execută prin metode care studiazo elementele figurate şi prin alte examinări.. paraziteze. (linilix lte)-25—3. viroze. metiltiouracil). Limfocitoza defineşte creşterea peste normal a procentului limfocl telor.C. necesitînd rornllnreii şi efectuarea în condiţii tehnice riguroase spre a evitti ororii»1. Neutrolilia este o creştere peste normal a neutrofilelor (în infecţii microbiene). reumatism acut etc. tbc. iar în unele unemii se. în viroza.ll.5—1% lio (eo/lnoflle)-l~3% (după unii chiar şi 5%) Leucoc'itcle reprezintă elementele . sau pot fi în număr mai mare: trombocitoză (ca în unele leucemii cu trombocitemii) sau sînt scăzute ca număr: trombopenie. lîxplorârilo se complctea/d după caz cu: puncţia stcrnalâ. iar neutropenia reprezintă scăderea numărului neutrofileloi sub cifra normală.S. Limîopenia re prezintă scăderea numărului limfocitelor.) normal este l—7 minute. leucemie limfatică.r>% lin (ba/olUe)-0. astm bronşic. în infecţii microbiene. dar alter < i l e funcţional.. Leucopenia este scăderea sub normal a numărului de leucocite. Leucocitoză putem întîlni în: amigdalite acute. Eozinopenia reprezintă scăderea numărului eozinofilelor.) normal este 6—10 minute.k serveşte pentru diagnosticul coagulopatiilor. leucemii monocitare sau iritaţii ale S. sul* fci m ide..• semnul garoului (Rumpel-Leede) permite aprecierea fragilităţii capilaro în unole sindroame hemoragiparo.•— timpul Qulr. fiind întîlnită în: viroze.i m< > . Ele pot fi normale ca număr. Trombocitele au rol în coagularea sîngelui şi hemostază. reacţii leu comoide).timpul de singeiaie (T. biopsie Mdiiglloiuird. unele viroze.i i .rctracţia cheagului începe la l—3 ore şi este completă la 24 oro. In focţil urinare.. Monocitoza este creşterea numărului monocitelor. cercetează nivelul blll2U4 . Sînt în număr de 150000—300 000/mm 3. intoxicaţii medulare. pneumonii-: apendicită acută (poate fi hiperleucocitoză cu peste 20 000/mm :! ).) se practică cu apa ratul Westergreen şi este normală între 2 şi 11 mm/oră. dintre care amintim pe ceh» liidi u/ualc: . leucemii.• • viteza de sedimentare a hematiilor (V.S.de şoc" în apărarea organismn lui (mai ales granulocitele neutrofile). cînd apar sindroame hemoragipare. u A s a u „ ta b lo u l la n g u ln " c a r o i " N (cirniiiiloclte neulioiiii-) i. Lcucocitoza este creşterea peste normal a numărului de leucocll< (postprandial. se constată In angina monocitară.

ciroză. CO).' n t <l n l i i i a \niui l' n i n r l n ld i. de boli care produc hemoragii oculte anemiante (uN < .rt (d-rcumatism.i a | i > i i 'IUI l' 'C . hemoroizi. > x n i ti e iinMl M .M i ' / n i . n . ankilostomiază. Condiţiile de viaţă vor fi investigate pentru unele anemii carenţlale: •illiiK'Mtaţie insuficientă cu carenţe de proteine.l|l>. i < .-ni interne: ulcer. nefrite cronice.. i < | i i l . a chimismului gaulric. HM•nMim-irn-n u l i i ) .iln.determlnfl dllvrlll (intlcoipl olc. cancer gastric. inetiltiouracil.slro-'liii)(l(>nal. In toate cazurile vom interoga bolnavul dacă a făcut tratament^ fii nii'dicamente cu răsunet medular (piran.'<ictiu Grogerson). i i i i . leucemii le .. .inlele ci). « hemoragiilor oni/fr • i'lditiobile prin r. hiperfoliculinemiile. « paraziţilor în sîngo (malarie) sau în tubul digestiv.h iii merniilHiii <iu l<>i miii i M * prnrti< •> testul < mxuba. y i n<j i vor agii.ţ i i pulMioihire). cancer. (u/bUtrolicc a/c [filierelor şl /eyunie/i/c/or. varice esofii(|MMir. benzen. ''arontele de calciu. ./onf//n îmbolnăvirile sanguine pot surveni la nivelul aparatului hcimitoiinli'lic.. Explorările do laborator vor viza şi precizarea bolii do bu/. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE In li'.\ i \ 'h'inică.). reopirin. ( I m ' i i procordlnh» l uneori cinginoaso). Anamneză este un ajutor preţios. De i i t i l i h i t e este cercetarea pro/c/nem/r/'. echimoze. Boli care afectează capilarele sau factori ai cadqulflrii sini: virof. de boli care determină anemii hemolitice cîştigate ( h c | > . Slmptomele obiective: paloarea tegumentelor şl mucoaselor (r«ţi> i i i n d nii.icule şl cronice. la nivelul sîngelui periferic sau afectează coagularea siii<|i'lul.uneloll... polipi. crtftQttQ («mpt» 210 . hemoroizi.. tulburări digestive ca inapc'lenl<i. reumatism. cancer. dispnee de efort. alindor. malaria). sulftiinide.muşt« /liurnUuire".\ i| n. cauze alergice eU1 . polipi.. Slmptomele subiective în bolile sîngelui: cel.. ceea ce •xplică unele anemii ce survin în aceste situaţii. i n l u M .i ctC. tratamentele .iM ' . Antecedentele personale: se va ţine seama de boli rrnmVe «now/on/o (tuberculoză.). cancer. i | > <. do vitamina K. t minarea grupelor sanguine este utilă pentru prevenirea accldmtt'-i i i transfuzii. 7. liemaitrote. ca în n/iil hemofiliei sau a anemiilor hemolitice. Condiţiile de muncă pot fi în mediu toxic (Pb. Itolile pot să fie primitive sau secundare în cadrul unor tilecliunl •Iii Ilil/d.u M I I i în rnvltaleii l)||Cill. . • l iul rom hemoragipar.«lc. lipotimii. <'.3. Antecedentele familiale furnizează date privind ereditatea. cloramfenicol etc. reumatismul. palpiLiţn. sup. tahicardia. m t o şl nltol*. M. hepatită cronică. în hemoragii acute ne vom interesa de existenţa sîngeriirii e \ i ' ' i n r . pctcyii. minerale sau vitamln». nefrită. antiepileptice.s/r/cro-'.

286 .lto/. cniici'r cir. complex II. intra.4. liclmli' in'1. gingivoragii. Anemiile hemolitice sînt congenitale (anemiile corpusculare) sau doblndite (anemii cxtrarorpusculare ce survin după transfuzii. acid folie.-i • /! • viiliinilil In . hipo-. mixedem. Cldslllcarea etiopatogenetică orientează asupra cauzelor.sau postoperator). flC6St6fi •• Hei lnr<i/fl la lunclic d»1 siipo/ilnIc (luHjnosticului clinic. unele pani7. Anemiile medulare survin datorită unor cauze variate ca intoxicaţii exogene (lidii/en. c) prin consum sporit (/«• llt-r snu blocarea fierului din depozite (boli consumptive.n. monometroragii. boli acute). vitamine). proteine. sarcină extrauterină ruptă) sau afecţiuni gine cologice-. nefrite cronice.n i . tumori viloase). a factorului intrinsec (anemia de minerale. în funcţie de scăderea numărului de hematii şi a hemoglobinei Clasificare. Inhibiţii medulare.t nl l l i i i HXAlii' nul ului < li.c digestive etc. hemoptizii. scleroze medulare. drepanocitare etc. | n t. ANEMIILE HIPOCROME ANEMIA ACUTA .4. hemoroizi. Anemiile prin hemoragii rronlcc pot fi cauzate de pierderi mici şi repetate de sînge în diverse boli ca în ulcer. substanţe toxice sau prin nii'cniilsm nutoiniun). hematemeze şi melene (în ulcer. raze X sau gama).! . i / . microiau macrocitare. — după gravitate. vltfimina C.yl uşurează instituirea tratamentului corespunzător. sau hipercrome. PATOLOGIA SINGELUI 7.H Unice c< > i i i | > l c l c . ANEMIILE Anemiile sînt boli care constau dintr-o grupare de simptome clinice (un sindrom) cu etiologie variată. i examenul clinic. i 7. Anemiile acute pot să fie: — chirurgicale (traumatisme. cît şi a încărcării lor cu hemoglobina. infecţii. hemolitice şi medulare. — după modul de apariţie şi evoluţie. naşteri. de scăderea încărcării lor cu hemoglobina sau de scăderea atlt a numărului de hematii. — medicale (sînt variate şi frecvente): varicele gastroesofagiene rupte. epistaxisuri. Anemiile carenţiale apar prin: a) carenţe alimentare de fier. metaplazii sau cauze mixte. epistaxis repetat etc.1 •.illllui) A ipll- l vplorălllc p. ciînror. Clasificarea etiopatogenetică este cea mai practică: anemii prin pierdere de sînge. — după valoarea globulară pot fi: anemii normo-. în absenţa acidului clorhldric. mijlocii şi grave. anemiile pot fi: acute şi cronice-. creştere. — după mărimea şi morfologia eritrocitului se vorbeşte de anemii normo-. hemoptizii. gravlilllnli 1 .. Clasificările sînt numeroase: Anemia acută apare în condiţiile unor cauze deja menţionate la clanicii etlopatogenotică.1. cauzate de scăderea numărului de hematii. i i' M ijiiin 11 K un d n . intoxicaţii endogene (uremie. b) prin tulburări de utilizare a Fe. sferocitare. carentlale. • . cnricer.). itnt: uşoare. < . mecanismelor de proiliu-i-tt.. alăptare. — obstetricale (avorturi. hemoragii In ptnză prin tulburări de coagulare în diverse boli. Anemii prin pierderi de sînge: acute şi cronice.

011 llpotlftllc. i ilvtiri-.l . se va face tratamentul bolilor (le b<r/. i i i i n p l c x B). ritm de galop. i |.'!Xl l.Simptome cardiovasculare.. tulburări de memorie.fi niili'dil (depapilată). la expunerea la soare. La nevoie se corectează chimismul gtislnc imu . as? . vil.. i unchi..M|iiii . . cianoză (în formele grave cu Insufi• Iciitft c'ardiacă). . vegetale (zarzavaturi.' liuptniiiiitol<H|lii. Simptome digestive ca: senzaţia de arsură în limbă. i i i . viscere roşii: ficcil. i l ii-in..l r . astenie psihică fi fi ii n.. In cci/iil ni curo nu •• r. FMI- lixamenul obiectiv constată paloarea tegumentelor şi mucoaielor.Simptome nervoase.illi>/at).umMilul < • • .immu (' vi i ouipleX B. rezultînd din dificilul de oxigenare. mai ales ctnd bolnavul n nllfi In aglomeraţie. ce apar din cauza creşterii vitezei •In circulaţie spre a se suplini lipsa de hematii transportoare de oxigen ţi cnrc constau din palpitaţii.n ute.tnt hlnhilc-.li nuli sl<ib..ci lieiim:. ! < • i l < . Tratamentul./ .u m. pulsul p n . balonări postprandiale. ni(|in I M .. limba este palidă şi p n .rt. r/. i nifip • i IIMIIMI . tendinţă la lipotimie sau chiar lipotimie. nin«ori apare o paloare pămîntie. i. In anemiile carenţiale se administra.peste . Tegumentele sînt uscate. muşte zburiliinro..iM-i • . i l i / .s-a Introdus Iratamciitul cu I ' .i ANEMIILE CRONICE Anomiile cronice apar în condiţii etiologice varinto cu simptom* so pot grupa astfel: .. ca: nu «tdi.»» filulominale. i lull>urăfUc i ' i u l i M MUC. .il. < '.i/.. Aparatul cardiovascular: tahicardie. parostezil. i i i ..l.i vitamine (C. M io-( li.i. aritmii.l.i Min<|in n<i pol ilin <• hi ni'hiilr l i. inapetenţă. i ' ' i p iiix'iH. i li'nilm|.) vor ajuta în vederea stabilirii lipului du (incinie.! i c ' l i i i 'i •! '.d.MI i|iMiţi'i: i c .ulinlnlstrtmu < ! • • «cidopeps sau acid clorhidric diluat.Simptome periferice ca senzaţia de răceală. i un regim boU'il tu proteine animale carne. dureri precordiale (uneori cu caracter an« gthos). Se voi < . i i c.. < .cir i.. deformate. zgomote în urechi. i .'p. i < i l i i i < 'i i 't 1 1 -MU. dureri dlfu/.. scir ini'-u'.... pîămlnl). /:. ir. hipte. unghiile au pete.il)l''lc \ > < .i v lu'cc l. cu pier- ' I c .Miln iciili/. sau în condiţii de scădtMU concontraţiei de oxigen.. dtsn<>i md un Nindrom miocardic. ui .idumet (R) L i l i N . tegumentele sînt reci.msul la ptt iu IHI/HIC decliv. ini <lr niH'init' ci-n'liKii'i nun ! . ccfaleo.. dureri In musculare. du .nnente fld* niliir. flatulenţfii consti ii»ţl<< suu diaree.'im: proporato de fier (glubiln . Hernii .i •.< i l l > i \ -. i l .x«mene7e comp7emenrare menţionate deja (hemograma comiil^ln. nun.i i c . . S'' < iirnd' .i IM llpiillnii . i . dispnee de efort. In ncvoio puncţia medulară etc. întunecarea privirii.i/.li.se pot percepe extrasistole. fructe) bogate în l • ' < • -./ i ) !>'• <'(ile orill nun Iu nevoie injectabil (fior polini. vedere ca prin ceaţă.r>0% din ni.

în mod normal.i urc nuanţe verzui şi actualmente este rară la noi.Simptome digestive: arsuri în limbă. ANEMIA BIERMER Anemia Biermer este o boală care se instalează în lipsa „factorului antianemic". format din „factorul intrinsec" (Castle) secretat de mucoasa gastrică şi din „factorul extrinsec". Boala se manifestă la persoane în vîrstă de pesto 40 ani cu: • . limbă depapilată. după absorbţie. avînd drojil cauză adorhidria.FORME PARTICULARE DE ANEMIE HIPOCROMA — Clorn/a sau tinemiu tinerelor fele cu dismenoree 9! viaţă sed»n« Liră. Simptomatologie. Titiitiiiicnt se va combate sedentarismul. depresiune mintală. tulburări psihice ca iritabilitate. explicată p i l n t u l l ' i n . ANEMIILE HIPERCROME Sînt sindroame clinice caracterizate prin anemie în care numărul de hematii este scăzut.iic. J' . vitamine. eritro-blaşti şi megaloblaşti. hipoestezie. — Simptome cardiovasculare: dureri precordiale.1. — Anemia hipocromă Idiopatlcă (anemia aclorhidrică sau cloro tinemiu cicliilică) se instalează la femei în jur de 40 ani. i i i l e metabolice. innbsorbabilă în absenţa factorului intrinsec. ceea ce face ca în măduvă să apanl multe celule tinere din seria roşie numite megaloblaşti şi eritroblaşti. sufluri anemice. uneori cu vezicule şi ulceraţii dureroase la atingere realizînd glosita Hunter. cu corectarea deficienţelor cauzelor menţionate. iar la membrele inferioare se pot decela edeme. lăruiUl. participînd şi în sinteza nucleoproteinelor. — Tegumentele sînt palide („galbene ca paiul"). însă valoarea globulară este mărită peste 1. fiind considerată r<! o stare precanceroasă. iar uneori mucoasa gastrică este papilomatoasă. tulburări preclimacterico. vitamina B12 se depozitează în ficat unde este folosită pentru maturarea hematiilor. care este vitamina B12. — f'• /' /( / poate fi prezentă (febră sau subfebrilităţi). uneori de tip anfllnoSi tahicardie. ca urmare a absenţei vitaminei B12. uneori chiar paralizie a mem brelor. — Simptome nervoase: parestezii. sclerele sînt subIclerlce (datorită creşterii bilirubinemiei indirecte prin distrugerea ra|)I(M a henuiliilor). iar în sîngele periferic se evidenţiază macrocite hipercolorate. tulburări extrapiramidale. tulburări de echilibru. roşie.ilo. areflexie. Tratamentul este cel al anemiilor. delir halucinatoriu. maturarea hematiilor nu mai are loc în mod normal. se vor corecta deficienţele endociinr si se vor administra preparate de fier. Ea dispare repede după începerea trata* meniului. poate fi constatată hepatosplenomegalie. In anomia Biermer. 2 86 . Se evidenţiază de asemenea atrofia mucoaselor digestive. pierderi repetate de sînge.

dud nu nu apărui tnrA 'idliiirarile nervoase severe. rore < i u o durată scurtă de viaţă şi mare fragilitate. Hematiile hemolizează uşor.. hoinndrnnin' ctc.1 • mentei de vitamina B12 şi acid folie. Boala decelată In faza iniţiala.. Se tratează cu acid folie şl «11ţio completă. n < •le vitamina B12 de către parazit (botriocefal). < n apanliu Icterului hcinolUic şl anemic. n tociIciră In urma rezecţiei gastrice. ANEMIILE PARABIERMERIENE l l l l l l H | n. n u l to ile. sau sînt <t<>li'ni(litc.!<•. aceitt i . prozelita nrhlllol ynhtilcc 9! din lo/iiltnlH" nunllzol ilnloţjlco (puncţlo HtornnlA. . Prognosticul. — Anemm gastiectomizaţiloi poate îmbrăca şi o forniu m. Iu unflla IU • Boli tntirn* — ptntru aidn incdll 2B9 .. •xo()eni sau prin anticorpi — izoanticorpi. din i l M in pusi'ini. meyaloblcisti.Anem/a macrocifard la ciiotici poate să apară ca urmare a unor iări în depozitarea factorului extrinsec la bolnavi cu ciroză hiANEMIILE HEMOLITICE Stnt anemii ce apar ca urinare a distrugerii masive a hematiilor. Se corectează achli > . Bolnavul va face tratament cronic cu vitaMM. puncţltt h l i ' i i i i i l d arată o hiperregenerare (spre a compensa pierderile mari di» l i i ' i i i i i l i i ) .i anemiilor hemolilico se caruclerl/oazB prin crlM i l < < dcylobulizaiu.. i |5 1L„ extracte de ficat sau acid folie toată viaţa.. Fierul se administrează numai "i < •< izurile în care se evidenţiază semne de anemie hipocromă. .. beneficiază de tratament eficace cu vitaRăspunsul bun la tratament se apreciază urmărind apariţia „crlzol in ulocitare": în sîngele periferic creşte numărul de reticuloclto la • .. Achilia gastrică lip •.. . tratamentul este c i i < > l < M | n M so administrează vitamina B12.cmnele neurologice. . •— Anemia consumatorilor laptelui de capră se poate inlilnl I c i unii ii şl copii hrăniţi cu lapte de capră. ca m m. Dintre acestea amintim: — Anem/a macrocitară din sarcină este rară şi apare. evidenţiată prin riMccltirea rezistenţei globulare. se va administra vitamina l ' . diiloiiiiticorpi — Oft (ii'ţii>iic. Anemiile parabiermeriene sînt de asemenea anemii macrnrllnir M iilpcrcrome. ii i i sînt congenitale (corpusculare) şi au drepl «'. i i|«i-strică.i/. — Anemia botrioceialică pare să aibă drept cauză consumul m .1 îl . în a doua parte a sarcinii.i !yj disliini hematiile. crilroblnytl. cauzate de Im l .'••. alimentaţie bogată în fier şi proteine animale..puztlv H« Idio din nimll/n Nlinplomi'lni (llnlru.'!()% de globule roşii. l i IK [ic al hem<ili(.ur/a uu defect dt i nn . i orile şi rur eritroblastl In stmjelo perileric). cu tratament de substituţie. Aşa cum s-a amintit la clasificarea etiop'iUnjrneUcă. m. Sliiiplointitol()(|i..IM i i'i i/ ă cu vitamina B12.-.) cmc cvl<l<Miţla/A «omdescrise (anoiulo do tip hlporcrom.'ii. acid folie şi dispare după naştere. .. dar cu etiopatogenie diferită. .:i — hemoglobinei.

influenţa razelor X sau a radiaţiilor ionizante.2. lipsind organismul de mijloace de autoapărare foarte importante. boliuivul trezindu-se cu febră. eventuală splenomegalie şi anemie. 7.itiilor. tabloul sanguin cu studierea morfologiei nem. urina avînd o culoare brun deschisă. infiltraţii lombare cu novocaină. imature. h'xistă unele lorme clinice cu anumite caracteristici: — Hcmoglobinurla paroxistică â frigore în care crizele de deglnbullzaro so declanşează cînd bolnavul trece de la cald la temperatura scăzută. feniramin. cu bilirubinemie indirectă crescută. In funcţie de starea bolnavului. vărsături. tulburăi l l c metabolice.i dureri abdominale. Insuficienţii renală acută (exemplu: In anemia hemolitică pOBtiKinsfU'/iontiL'i). Stabilirea formelor clinice este necesară.v. — Hemogloblnuria paroxistică nocturnă în care simptomatologia sa Insliilcd/ă în timpul somnului (ziua. In cazul unor accidente posttransfuzionale se administrează antihistaminice (romergan. iar în caz de Insuficienţă renală se efectuează hemodializă. adenopatie. nu-şi pot îndeplini rolul func(lonnl. deoarece tratamentul se aplică în funcţie de forma clinică. febră. iu ( i t f l boala e. sînt factori caro se incriminea/ti în prezent în declanşarea leucozelor. Din punct de vedere evolutiv este de reţinut: cu cît elementele sînt mai tinere. Mitologia leucozelor nu este încă elucidată: teoria virotică. (offlloc. Unele cazuri beneficiază de splenectomie cu efecte favorabile. se iau măsuri de terapie intensivă (perfuzii de glucoza. noaptea) prin scăderea pH-ulul pltisniei. Diagnosticul pozitiv al anemiilor hemolitice se face din aspectul clinic. greţuri.4. Funcţia sternală. crampe musculare. imunosupresive.). substanţe macromoleculare).e cu do(|!obiill/nio Intensa so poate constata febifl piecodntA de li ison. elementele albe sînt atît de tinere — leucolilnsli >. In uncie leucoze. altele de terapie cu corticoizi. Tratament. splenomegalie şi prin proliferare — metaplazie de tip malign — ce st' pot exterioriza sau nu în sîngele periferic (prin hiperleucocitoză ce poate număra pînă la cîteva sute de mii de leucocite pe mm3). stare do şoc. Metaplazia explică anemiile şi sindroaniclc hcmoragipare.fornin nnite ?l in rrl?. LEUCOZELE (LEUCEMIILE) Leucozele sînt afecţiuni ale sistemului hemohistiocitar — pe linia sorlel albe — caracterizate prin alterarea stării generale. Elementele proliferate sînt tinere. Accidentele posttransfuzionale (incompatibilitate de grupa sanguină) necesită tratament de urgenţă: se supraveghează transfuzia pentru a o întrerupe în cazul apariţiei unor simptome de incompatibilitate. combaterea colapsului cu norartrinal şi hemisuccinat de hidrocortizon. stabilită de medic. testele imunologice şi scăderea rezistentei globulare vin In sprijinul stabilirii formelor clinice variate. stare de rflu ţ.s l o mai malignă.încît nu se mai poate recunoaşte provenienţa lor. 2U O . hemoglobl iiurlo. în unele forme se indică transfuzia. novocaină l % i. contraindicată însă pentru altele.

leucn/. iar iiH'iml sanguin periferic arată că între elementele albe adulte şi cel t « lilostice nu există forme intermediare de leucocitc (ca In formula nh f). Innpetenţfi. S-au semnalat şi cazuri de ameliorare de durată. anemie. Leucozele cronice debutează prin altei.il. citosulfanul ş.i i mi'diiire. In nrvoir antibiotice. i | i i r . sensibilitate la P « I | | ) . hepatosplenomegalla.irr..nl<'iinpA« (tuni accentuată în leucozele limfatice).. alteruii mu M . atomnuli < lonecrotică şi un sindrom hcmoragipar (hemoragii ale tegumnnii ijl mucoaselor. Aspectul clinic este al unei geptli i i i j i .nla «tnt acuta 9! cronice. Punc(la iidlil . Involuţia şi prognosticul. combaterea mici se face cu transfuzii de sînge. LEUCOZA ACUTA Mlmpiomatologle. cu anemie.ndle*.a.K ii!l/. I H M i. pierdere ponderală şi durm >nM.i nculi/are. LEUCOZELE CRONICE Simptomatologie. mai puţin brutală decît în cele acute. micropoliadcnopatie. roborantc. Tratamentul: alimentaţia va fi hipercalorică. în volum mic. i .i .iNtt* dilinamie.. Hvoluţle şl prognostic. lixunicnul obiectiv pune în evidenţă hepatosplenomeg<ilir. Pe acest fond apar semne de anglnă acută. Ini itupl . Cu fiecare ucutizare starea bolnavului ie agrfl> i/. In perioaddo . Evoluţia este de obicei acută. Bolnavul prc/ini.i r -. Tabloul sanguin :•> |>uiirţla urtli'i sînt indispensabile pentru precizarea diagnosticului -. fn sînge se constată hiperleucocitoză cu elemente l i m . nidioliM ..um'iilul sr instituie în functiu do forma clinică ti ie face cu '•iliiticr. paloare.. cu sflrşlt îl Ini i c 3 săptămîni şi l an. augerliul o stnre •i ( I n . 201 . Acest simptom poartă numele de hiatus Icuccmlcus. Dtiprt evoluţia.infecţiile se combat cu antibiotice. Prin tratamentele moderne evoluţia ••• h i i K | i l . i v o . febră.irntă o măduvă invadată de leucoblaşti (celule tinere din splt<* '). tint.rt. la indicaţia Urilor de specialitate. alături de leucocite adulte. l l r n ţ i i loucemoide ale tegumentelor.i gravă: alterarea profundă a stării generale. n <M . Se folosesc hormonii cortlcotll »lic<icitate trecătoare. anemie gravă). de bază rămînînd tratamentul ca medicamente idlnlice sau antimitotice ca: azotiperita.1 loruiol iico dr boală. Tr. cu alimente uşor dlHhlle. l n | t « morfologice l«ln pol fi lult-Inli'dCOW.' nUlcare.ponderală. Evoluţia este cronică. grăbind sfîrşilul care survino în medie după 3 — 5—8 ani in mie••iiro/r cronice şi după 5 — 10—15 ani în limfoleucozelo cronice.i . ///M/O/HUCOKt». Boala debutează de regulă brusc. .niK ntul ostc nscniAiHUor cu cel din loucofcole acutct. anemie.tării • "«inie.sin l fragile şi se fracturează uşor. cu perioade de ?•• mur . tini.

) se transformă în tromhină. mu/Ho so pot grupa în: vasculare. Factorii de hemostază sînt: — vasculari. în u treia iază intervin factorii plasmatici care prin acţiunea lor favorizea/ft formarea trombului (cheagul). Cel mai frecvent se constată alterarea pete-(Hor i'iipilari. Protrombină+calciu+tromboplastina+factorii acceleratori 4.4. /r«'/or/ alergici (reumatism acut.3. Prin procesul de coagulare sîngele se iKinslormă din stare de sol în stare de gel. stări septice etc. Fibrina formează o reţea. formînd „un dop" de trombocite. toxice exogene (I. sulfamide). care sînt de I<ipt tulburări ale hemostazei naturale. în prezenţa ionilor de calciu. în ochiurile căreia se aglomerează eleiiHMilolo figurate. constituindu-se cheagul. mucoaselor şi ţesuturilor.7. Mecanismul do producere a hemoragiilor se explică ţinînd cont îl o factorii care se opun în mod natural hemoragiei. inctori cureutiali (vitamina C. in faza a doua acţionează factorul plachetar prin aglomerarea plflculelor sanguine la buza plăgii. Din acest punct de vedere. sub acţiunea tromboplastinelor (tisulare. plachetare şi plasmatice. plachetare şi plasmatice) şi a factorilor acceleratori (în practică aceşti factori au fost notaţi cu liloro romane: exemplu factorul I este fibrinogenul. Procesul final este retractili cliciigului şi apoi Uzarea lui. La rîndul său trombina acţionează asupra fibrinogenului (elaborai de (isomenea de ficat). Din prezentarea factorilor şi mecanismelor hemostazei. . unelo alimente). Protrombina. benzoli. 1) Cauzele vasculare. adeseaînsă ftlnt ni/x/c. Trombină+fibrinogen Flbrină Din prezentarea schematică rezultă că ficatul sintetizează protromblna (în prezenţa vitaminei K). se pot deduce mecanismele de producere a sindroamelor hemoragipare. — plachetari. factorul III este tromboplastina etc. gripă. endocrine (hiperfoliculinemie. Procesul coagulării este complex. Intervenţia lor în procesul de hemostază se face în următoarea succesiune: In prima fază intră în joc factorul vascular prin vasoconstricS ţlo. factorul II este protrombina. streptococi. care se transformă în iibrină. fragilitatea acestora sub acţiunea unor variate cauze: boli inlccţioase. Hg. insuficienţă supra- — /actor/ donaturQ ereditară. (viroze. — plasmatici. Schematic se poate reda astfel: Flcat+vitamina K 4. P). caro au comun hemoragii ale pielii.). SINDROAMELE HEMORAGIPARE Slndroamele hemoragipare sînt stări morbide cu etiologie varialrt. sarcină.

ulcsca greu de •. boală ereditară li. So MCII/. toxice cart» 11 n nun ca de trombocite. •'«iii/. ' • n . în aceste cazuri asistăm la apariţia linnulul Iii-iuoragipar. alergice.lor coagulopatii amintim: llmnollllii.inmntlCO| CU impui du :*lnyoraio ipinil. Timpul de sîngerare este crescut şi apar tulbuin intim.'. i p . i H/K». a factorului IX sau globuliiid antlhcmn. feniramin.In nfimi lcţ|iimimtcli>i | H m ţ| ln<)lvor<igii. însoţită de febră. m-nthnlnl ţi u/crf//rrt (Schonlein).»lc plasmatice sînt variate: hipoprotrombincmta eiedltQlă. uimol'lwl ai U-i ii loniiii descrisă do Henoch apar şl dureri abdominale.i»rnn pormGflblIltfiţU capilare purmlt» îl Instttlnri'rt pi/r/wn*/ vn«n//«r<? (poli» punrlltnrtne i rnro nu dispm Io dlt|lloprosliiiio). l romhopenllle pot fi esenţiale (cu cauze necunoscute: boalfl 11. care va trobul dncelatfi. durei i. hiiliinn-iitul. P). co rmill/c. Docft nu 201 . . hormoni cornpA caz). t lombastenllle se întîlnesc în boala Gtanzmcirin şi în boala Wll-HiHjcns care sînt ereditare.. oxpli» heumragiile digestive.'ţia cheagului. prin mecanisme autoimune (hipersplenism). hepatite cronice. Examinările paraclinice trebuie să ducă la stabllirM ' "i I | M purpură în vederea instituirii tratamentului diferenţiat. 'unic/. la • uni hemoragii mai mari se vor face transfuzii. uncie cazuri de hipersplenism beneficiază de splenectomit. afectînd copiii.1 IntorvouţUlor chl111»/ tiatamunt sul). mii ciştigate (ciroze.msmiso' de in iliuinyllor de sex masculin. Apariţia sindroamelor hemoragiparo prin MII / O se poate realiza în cazuri de trombastenie ffromboc/fr cu număr. Ui mc. Mi Inlilhllori ai coagulării (heparină.-ji m n lfo itft . dai alteiate funcţional) sau în cazuri de trombopvnll i\ numărului de trombocite: boala Werlhof).stltutiv tu globuliiui nnlilicinoHllca. carenţe în vitaminu K şl calciu). antitrombina. prin mctaplaill « ( I n leucemii). pe lîngă numărul scăzut de tromboclto. l/lţ < 'uuxcle plachetare. 'iioin• / • • paraclinice evidenţiază eozinofilie sanguină (Indicator i'l)i M'înnul garoului este pozitiv (Rumpell-Leed)i In secreţln faIP pieile decela streptococul betahemolitic.I vasotrofice (vitaminele C. 1 ' i ' i i r » i alergică evoluează cu hemoragii cutanate (i -şli) w<il ulei l membrelor inferioare. arsuri.' factori activatori (exemplu absenţa factorului VIII sau i i i iintihcuiofilică A. antialergice (cor•Mii 1 ). iw>rnţ|ll spontane sau la cele mai mici aii unur extracţii dentare sau . rare. "fii/iiiMifii/ i'oniitft In <>vitai . traumac^mbolia amniotică. sau prin boli infecţioase. •uIo prelungit ş\ hemoragiei . se combat durerile abdomlndniiiustrează antialergice (romergan. hcnuitiirii snu hemoragii dlgi-sllvc.unigdalct lomii. > ' | i u r l clinice timintim avittnniiiom C. Iroinbostop)./i// este condiţionat do cauză..n . i i c nu faco ' P'ii !i. irnţl'"*' 'S(' P°t exlei iori'/. i r c de la na 1. (H* i m îl ( . Se asanează focarele infecţioase şi se tratează («vonK l.

biopsia ganglionară. Ade nopatiile ridică adesea probleme dificile de diagnostic.) sînt afecţiuni prollfcrnlivc maligne. De mare n li l i la te sînt: puncţia biopsie. sifilis) şi tumorală malignă (leucoze.ImfostircouniK: locali/atu siiu generalizate (boala Kundrat). reticuloze.<m generalizat.'. cu etiologie insuficient elucidată. viroze). cu etiologie variată. tuberculoză ganglionară şi pulmo nară. TUMORILE SISTEMULUI RETICULOHISTIOCITAR Tumorile.A uicje.. intervenţii chirurcjl• ale).. . plasma (proaspete) sau se administrează globulina antihemofilio». Ele încurajează bolnavul. forma chirurgicală a bolii Hodgkin şi metastazele gan glionare. dici(înnsticul clinic trebuie completat cu explorări complementare. inflamatorie specifică (tuberculoză. 4) Cauze mixte. îl însoţesc în secţiile d« chirurgie şi se îngrijesc de aducerea rezultatelor. sindroamele ganglionare se clasifică în: — locoregionale (localizate) şi — generalizate. al căror simptom principal este creşterea lor în volum. examenul hematolo gic şi puncţia sternală etc. .6. Hoald llodghln (limfocjnmulomalo/a malignă).H. '. sistemului reticulohistiocitar (S. CliisIUcarca tumorilor sistemului reticulohistiocitar: l.R. realizînd sindroame hemoragipare cu această etiologic. de aceea. 10 — 10 mg. v. — Adenopatiile localizate se întîlnesc în afecţiuni dentare. limfosarcom). amig dalite acute (situate submandibular). Rvllvulostircoattn': localizat . dar mai ales în embolia amniotică la naştere. reticulosarcom. După localizare. Rezultă din asocierea a cel puţin două dintre cauzele menţionate. în sifilisul primar sau chiar în boli cu etiologie malignă cum sînt spre exemplu.5. duce la moarto i <i|>idă. Se realizează astfel sindroame ganglionare. Cadrele medicale ajutătoare trebuie să cunoască scopul acestor metode complementare. 7. — Adenopatiile generalizate apar în leucemii. I.1. sînge proaspăt în transfuzie.l>i»(lucu hemoragia (uneori se instalează hemartroze) se administre<r/. b) Hlpo-afibrlnogenemia prin şocuri (arsuri. Tratamentul este de urgenţă şi constă din administrarea de fibrinogen i. de natură benignă sau maClasificare: adenopatiile pot avea etiologie inflamatorie nespecilică (infecţii. ADENOPATIILE Adenopatiile definesc afecţiuni ale ganglionilor limfatici. 7. tuberculoză etc.

7.lire care ajută la precizarea diagnosticului. l | l ( . cu spre exemplu chistul hidatic localizat In splină) iau tn cadrul altor boli.leucocite normal cu neutrofilie relativă. mie.->i modih< ari cttnitierisliro radloloiflNI». lelne Bence-Jones In urin. i«r biopsia descoperă celule gigante Sternberg. BOALA HODGKIN (LIMFOGRANULOMATOZA MALIGNA) i miloqranulomatoza malignă este o boală de sistem caracterizată i ' i l n adenopatie localizată sau generalizată.i . hemograma pune în evidenţă leucocitoză sau nu-t di. vitaminelor. in ţ i i .ilih-r). tMidoxan). uneori cu ci• 'indulant. Nlmptom. Npllim poato fi sediul unor afecţiuni de sine stătătoare (boli vascu* mni/itnre. caracteriNti'« In Iriitamcntul medical constă în folosirea chimioterapie•<'lor («i. tonicelor.H. şi îndeplineşte funcţii Importante in organism! .R.i . i n i i . Simptomatologia poate fi caleidoscopică. Itvolutie şi prognostic.Wc.niipc. Splenomegalia este prezentă iar anemia se Inita•1 pioijresiv. rontgenterapiei sub controlul hemogramei.v/. Simptomatologia clinică. realizînd sindroame neurologice. < n \ediul predominant OSON. iau Ictere homolltlc» N l ( 1 l <(l ') ll l '. SPLENOMEGALIILE •plina face parte din S. poate fi In lx>li inlfcţloase (hepatită epidomic». splenomegalie şi modificări histopatologlce ca• n . sflrşltul i! h'tnl în medie după 4—5 ani. Boala evoluează cronic.moclto. «lectiiiiie cnincterli l n tumori formate din pl. febră. dar sînt şi forme ce evoluează 10— Diagnosticul pozitiv se face pe baza simptomatologiei clinice şl ex•li Hor paraclinice.n (loucoze. Splenomegalia. .«it« rezervor de sînge. pleuro-pulmo•. 7. dlqestive etc. al glucidelor şl mineralelor (K| S) Cai P)| — «r« rol hematopoleticj nit) capacitatea de a elabora anticorpi pentru funcţia de autoapărare • orga• UMHlut. de i l n Irilerocervicală sau generalizată.itoloqlii. prurit. boală Hodykin)j Intuiţiei' (Ivpatlte cronice.dn localizare. Boala începe insidios cu adenopatie.. limfopenie.M/e/omuJ multiplu (bonln Kustlţkl-K. cu puseuri. Febra este prezentă avînd uneori caracter ondulant. Iar prul poule să fie chinuitor. ciroze. cu alterarea progresivă a stării . hormonilor • iIhol/i. *r« rol in metabolismul fierului. i. In formele localizate se Unii tratament t hlniM|lcMl cu bune rezultate în multe cazuri. febră tifoidă)) /)o// r/c . eozlnoflllt». In grade variate.

Tratamentul este cel al bolii de bază.Afoctnrpfi spJiix-i în procesul morbid se traduce pe plan clinic prin splcnomegulio (creşterea în volum a splinei. care se evidenţiază prin percuţie ţ»i palpare). în unele cazuri indicîndu-s« splcnectomia (chist hidatic. unele hepatite cronice evolutive. boli autoimune cu hipersplenism citopenizant). . Diagnosticul splenomegallilor întîmpină uneori dificultăţi. Uneori chiar inspecţia poate furniza date orientativ*» prlvilo<ir<> la splenomegalie. mai alo» rtnd nu s(> conturează bine boala de bază.

Mnnllt'itlarl i/c ///> reumatic în: l. '1. Kcumntismul articular acut (Bouillaucl-Sokolski). Kpoiulilita anchilozantă (sau anchilopoieticfi). pcrlnilill». Aiuili/u bolilor reumatismale arată că este vorba de leziuni tuliţi' ttnill unu degenerative ale ţesutului conjunctiv. 2. După sinteza lui C. 1.S. W. nc\rnl(|ii. uf.1u sons larg. n-a adoptată de comisia superioară a reumatismului a Acadcmti'l H. I I . 4.1. primul rînd la nivelul aparatului loco•lur $1 cardiovascular. bolile reumatismale formează un grup relativ ottro*i «In afecţiuni cu localizări ÎM. fi M . llnll dU rtnlm m lIce. l'oliiirtrita reuraatoidă (considerată colagenozfi mallgnS). B O LILE R E U M A T IS M A LE 8. \. ni'viltc. . CLASIFICAREA BOLILOR REUMATISMALE Definirea ştiinţifică a reumatismului întîmpină greutăţi din cauza ilultMor împrejurări etiopatogeaetice. \inl»lPtiilnl Sănătăţii: I. burilte. A |o '. miozito.. '. 3. Dumli. Modul variot de unii un M afecţiunilor reumatismale a condus la numeroase claslll-"i luncţie de concepţia autorilor. Spoiulllo/c. tondlnlte. K«ii/iKi//.8. li'K /C ('(llM (|riid /('. I. Ţesutul conjunctiv este însă răspândit în tot orgtmlNîl ţi alertarea lui în procesul morbid reumatismal este posibili. lieninatlsme inflamatorii (articulare şi viscerale). tcntmlnovlU. Gh. NOŢIUNI GENERALE. HfniiKiilNm tihartlcular pcrilcrlc (cu caracter Inflamator mu degenerativ) ca •K immlfustrt m niinl<|ii. l niliiciliuipnlll. vai . l\'. . Aitro/a-poliurtroze. ca urmare a leziunilor caracteristice alo ţeiuMl conjunctiv". ex|>ll> ni loimele abarticulare frecvente de reumatism.(spondilartrozc)..s(i) degenerativ I. Mi'uiiuitisniul secundar infecţios.

S. articulaţiile. S-a observat că sterilizarea bolnavului cu an-ilhlotice în primele 8—10 zile poate opri atacul reumatismului. REUMATISMUL ARTICULAR ACUT (Bouillaud-Sokolski) Reumatismul articular acut Bouillaud-Sokolski (B. Cauza principală a bolii este streptococul beta-homolitic din grupa A (diverse tipuri) care prin toxinele eliberate — mal cu seamă hialuronidaza — sensibilizează organismul. sublinllmlti-sp prin aceasta rolul tratamentului corect al amigdalitelor. Nefiind tratate. furingitolor acute sau al altor streptococii acute (scarlatină. Etiopatogeneză. granulome dentare etc. Incidenţa scade pînă la 25 ani. PiorU/l». în jurul vîrstei de 5 ani pot să se grefeze forme clinice puţin zgomotoase. oriy. Studiile statistice arată că între 11 şi 15 ani. fciringile.2. —• Sexul. fără a dispare Insă complet după această vîrstă. sii gestiv se spunea: „reumatismul articular acut linge articulaţiile şi muţi cfi inima". otite. Oiteocondropatll. deoarece numai o proporţie mică (2—3%) dintre < e| cu streptococii acute fac reumatismul. 8. umezeala joacă rol în favorizarea bolii la unele orga nisme cu un anumit teren de reactivitate individuală. Primul puseu se instalează de obicei la 2—3 săptămîni de la o an-«linfi acută streptococică.linge. determină leziuni valvulare de finitive diagnosticate întîmplător sau cu ocazia unor recidive.) este o bodlA cronică. Traumatisme. cu predilecţi»» cardioarticular.fl. care se manifestă la nivelul ţesutului conjunctiv. care evoluează latent şi nu sînl dicignosticate la timp. ce evoluează în puseuri acute. fiind necesară asanarea chirurgicală 2UM . 0. 10. 7. pentru ca actualmente dictonul să fie modificat în sensul cA . fetele fac urni dos boala decît băieţii. 0.. Boli (I n ilitem şl homopatll. Prin această constatare reiese şi mai mult în evidenţă rolul terenului individual. 11. cu etiopatogeneză infecţios-<v lerglcă. Sensibilizarea organismului prin toxine poate apare şi prin existenţa streptococului în focare cronlcR (iimigddlite.lpol ele. — Vîrsta are mare importanţă. Boala se instalează cu maximum d<» frecvenţă între 5 şi 15 ani. pericardul şi miocardul şi muşcă endocardul". — Graviditatea şi pubertatea sînt factori predispozanţi şi arată im portanţa rolului jucat de factorii de teren şi neuroendocrini.). Noopla/11. Boli neurologice. Pentru a sublinia afinitatea bolii de a afecta cordul. — Frigul. Din conflictul antif/<în-a/i//corp rezultă manifestările clinice de boală avînd ca substrat li'/. anginelor. sinuzite.) unde microbii slut închistaţi şi unde nu pot fi distruşi prin tratament de st*« i i l i / f i r e cu antibiotice. 0. Reumatism psihic. Toxinele streptococului beta-hemolitic joacă rol de antigene caro prin sensibilizare determină apariţia de anticorpi.loiiiil apariţia granulomului reumatic la nivelul ţesutului conjunctiv. condiţionată neuro-cndocrino-umoral.

cu/. upoctomll. amlgdalo şi congestionate. fie pol lut • i u cîteva particularităţi: nu i'uracterele inflamaţiei (turnor. saltante: se mută de la o articulaţie la alta) Ntnt nesupurative. răspunzătoare de sechele cardiace di'tn primul plan situîndu-se leziunile se< helare valvuluro (uteilinlâ. rubor. NU vindecă fără sechele.• mii.rt pi Iu leziuni «poclfli c cart i ti) formarea gronulomulul roiimntir (nodului Ascholl-'l'nlnlnev) •uniuni mici (sub 5 mm) cu o evoluţie de 4 — 5 luni. După 2 — 3 săptămîni de la episodul acut se instalează tuhloul ti reumatismului propiiu-zis: i i < . 1 • • ! Insltilarea valvulopatiilor definitive.croţtn îl nnUcorpilor în sînge. l'tupu de latenţă durează 2 — 3 săptămîni. Milluri la focarele de auscultaţie ale inimii.n ingiană. forini» cu predominanţa fenomenelor articulare care slut tn timp ce inima prezintă semne dificil de intorprctnt clinic. iiplomatologie. cel mai des o anglnă.) tu «cop profllm Uc NOII cu- NiMlomopatolIglc bonln NU cnrm'leir/. stenoza cu insuficienţă mitrală.(joniotoase. In practică se conitntflî foi im» cu artralgii fără artrită. care se pot icho- • istlol: l'lnpa infecţiei streptococice acute. cauzate de streptococ ce trebuie căutat In ae. In unele cazuri pot . dolorji Nlnt fluxionare. ipn cordului In grade variate este regulă. predominînd fenomenele arlicnlarp.< i (jcnerală se alterează.untrt illsrrcte ca oboseală psihofizică. PIIIH (irdita reumatismală (cardita) reprezlntft afectnien tuturor iiMMiti'loi iinatoiuice ale inimii (pericurd. expresie a miocarMloori suflurile apar treptat. Instalarea bolii se face In etape. iiip/M/w. Vindecarea ni scleroza leziunilor. dureri la deglutiţie cu disfagie. forim» de monoartrită. oxlrncţll dentar» «te. cu nnlologia ei: febră. ciidoctird)) /OMIIU Intontă a bolii prezintă o importanţi deoN<»l)ltn penii u in AI NI> nitinlfeită mal mult cu semno yi-nemle. i urina clinice ale reumatismului acut. bolnavul are febră (frecvent In Jur de i«hti' palid. inapetcnţă.ale aparatului cardiovascular: tahicardie. perioadă In c. calor. ' • i piocesul inflamator sînt prinse succesiv de obicei articulaţiile) iiillmiiuţia unei articulaţii cedînd în 3 — 4 zile. (Iar i Un /. îmbrăcînd caracter de organlcltato. în acest stadiu bolnavul potilc pic/. uneori apare un ritm în 3 timpi (ritm embrlo-i. de ie<juia la copil. miocnrd. posibile Mililcbrlll1 1 'inspiraţii.lut nuii estompate. zgomotele car.«• ?! <irticulaţiile mici. tlnilutiile sînt prinse fie oligoarticular (monoartrită). 200 . m. insuficientă aortlcA).

creşte peste 300 U. . alături de anemie.i complota cu probele paraclinice din reumatism. se studiază proteina C reactivă şi uneori testul Latex şi reactla Waalcr-Rose cînd se pun probleme de diagnostic diferenţial cu pollarlrila reumatoidă. diagnosticul I i i timp.. amigdalite cronice). Proba se foloseşte şi ca tnst evolutiv. — Viteza de sedimentare a hematiilor este de regulă crescută în reumatismul acut şi adesea depăşeşte 100 mm/oră. uneori fiind necesară repetarea examinării. — Examenul sîngelui periferic poate arăta o leucocitoză cu neutrofilie eventual eozinofilie. urmat adesea de vindecare. în special personalului care face vizite active în teren. ECG evidenţiază alungirea peste 0. deoarece. tromboflebite.. osii» M'lrn.| > i i i psn Innpelrni. Diagnosticul clinic al reumatismului acut..22 s « intervalului P. Evoluţia.it. purpura hemoragică. în formele clasice. Atacurile se pot însă repeta şi cu cît ele sînt mai frecvente. iar revenirea la valorile normale arată vindecarea procesului acut. — Examenul de urină urmăreşte decelarea nefritei parcelare sau a unei glomerulonefrite acute difuze care se poate asocia. wlinamlc. involuntare ale meni brelor superioare. se manifestă prin mişcări dezordonate. ajutînd la alegci on momentului favorabil pentru practicarea asanării focarelor de infec ţ i e (granulome dentare. oslo nslenlc. transpiraţii.Jixicd cu coilultl copii. Alto manifestări ale reumatismului articular acut sînt reprezentaţi de: critcmul nodos. scăderea indicînd o evoluţie favorabilă. uneori arc ni tmlţjil luyncc. sau chiar hepatite de n<i tură reumatică. mialgii care nu sînt relatate şi nu sînt luale In M'iimn. Aceste simplome trebuie să atragă atenţia personalului medirn-swiiliir. In nccstc ca/uri trebuie efectuat un examen medical minuţios. — Căutarea atentă a streptococului beta hemolitic în secreţia falinqiflnă.Q. nu Inii m pină greutăţi.s şl nu si.. discrclo. pleurezia dreaptă sau bilatt* talii. arc subfobrilităţi. care se v.Titrul ASLO.unontul profilactic.suri energice şi susţinute pentru prevenirea lui. se poate aplica tratamentul corect. lentă sau reumo-M'ptird (ve/i endocarditele). UIMI 300 .lcil)cşie In ţjroutali'.'. cu fllît riscul leziunilor valvulare definitive este mai mare. — Examenul radioscopic toracic şi ECG pot furniza date preţioase pentru diagnosticul pozitiv. Implicaţiile medico-sociale ale reumatismului mut impun mîi.fibrinogenul creşte peste 000 mg%. expresia reumatismului acut care afecteazfl creierul. Tr. Po le/lunile valvulare stabilizate pot surveni noi puseuri de boală. . reali-/Ind lormele de endocardită recidivantă reumatismală. Procosul do crcslore esto tul înnoi) bolnavul oslo pcilid. — Pot fi întîlnite arterite. cu lichid în cantitate mică ce dispare repede la tratament. Pentru precizarea diagnosticului se efectuează exu-HHnc paraclinice. Pleura* pneumonia poate şi ea să fie prezentă în cadrul tabloului clinic al bolit — Coreea reumatică. Primul atac reumatismal se poate vindeca fără a lăsa serholo cardiace. în caz de cardită reumatismală.

la indicaţia. b) Piramidonul se administrează în doză u/unlă de l. tratarea corectă a anglnulor ctcuN'.u i i e i o i înmiii. a granulai dentare şi a altor focare cronice cu streptococi In vederea trata* • lor conform indicaţiilor medicului.r) g/ti l'i 0. a cariei dentare. In doza mari l i n i i l e (lelennina stare de acidoză (respiraţie Kussmaul). «pol na ihUima cu regim lacto-făinos. Tratamentul cu hormoni corf/co/// MI. în cantitatea şi pe du uita stabili UI de medic. Tratamentul curativ al atacului reumatismal este bine s.v. internate) în vederea descoperirii anginelor streptococlca | l l cu antibiotice conform metodologiei Ministerului Sănătăţii) descoperirea amigdalitelor cronice. Ptt iinipul tratamentului cu hormoni corticoizi • urmăreşte p<< llnyft rn«plini. ( • pool' i. care se pot complica cu tingine sltcp. El se foloseşte de obicei în formele hipernlţjire. din care jumatalr • . intensificarea măsurilor de educaţie sanitară a populaţiei ponllne seama de normele igienice la construcţia de locuinţe şl alttic raţională.. au i .A. combaterea fenomenelor de intoleranţă digestiva. cel puţin l f) /lUi. obligatoriu în formele cu pancardite reumatismale — se va ad• l i i i l f i t r a mcdicaţia antibiotică de protecţie pe toată porioadn trntammiului cu corticoizi.i() (j). Tialmntmiul «ti Ince sub controlul leucocitelor. ţinînd seama de elediil leuca|M>ul/anl al medicamentului. După scăderea febrei se administrează • i i n>(|iin alimentar complet. i funcţie de evoluţia bolii... în cazul tratamentului hormonal cortlzo* H . larclnl cam ie refera in ni I i i . Io ravln deosebllo In profilaxia p« turna. controlul sistematic în colectivităţile de copii (cămine. mai alei la copii şl adu* Hi controlul clinic al T.aplică In cordltela rt*uiiniIlMiiale. cealaltă jumătate per os asociat cu bicarbonat ( ! • • sodiu. se vor lua măsuri de combatere şi prevenire a infecţiilor ncntn nlor respiratorii superioare. ţjrădl* noii. c) Aspirina în doză de 3—6 g/zi so administrează în cn/urll» !n • Mie bolnavul nu are afecţiuni gastrice (în special ulcer). Regimul alimentar hidro-lacto-fâinos în perioada febrilă. In > de particularităţile fiecărui caz în parte: Snlicilatul de sodiu 8—12 g/24 ore. njutoare al« mttdleulul de elreumierlpţle. timp da nplumîni după o angină acuta. ţinînd seama de restricţiile tratamontuîl tiu hormoni corticoizi în cazul administrării acestora (regim hlpo» Tratamentul infecţiei streptococice în toate cazurile chlif iicft microbul n-a fost izolat — prin administrare de penicilina (sau illiomlcină) în doză de minimum 800000 U/24 ore. Medicamentele antireumatice se vor administra la /ilcipTe.i se Iacii Repaus la pat cu supraveghere atentă a bolnavului. şi examenul urlnll săplAmlnol.

ştiu poliartrită. Foarte frecvent.ito manifesta în timpul infecţiei sau postinfecţios. bronşite cronice.) care în-iKtine artralgii.nu este afectată. / l'rcvenirca recidivelor prin tratament cronic cu Moldamin săptflmlnal timp de 3—5 ani. i este frecventă şi poate apare la toate vîrstele. Germenii cauzali pot fi streptococi. şi <)lico/. cu V. bacii Koch ^. Simptomatologia clinică este expresia acţiunii directe a germenilor — s<iu toxinelor microbiene — uneori existînd chiar un mecanism infee(ios alergic. Uneori poate să provoace chiar supuraţia articulaţiei. existînd însă aceas-ii posibilitate.rt i iui i des In articulaţiile cele mai des solicitate. yâmigdaliene) •n ponte face după 4—6 săptâmîni. In reumatismul secundar infecţios simptomele nilicultire au unele particularităţi: artralgii meteorosensibile. granuloame dentare etc. . determinînd prinderea articulaţiilor. de obicei sînt prinse articulaţiile care sînt mai m n 11 solicitate (tibio-tarsiene. Se caracter/ea/tl prin tirtralgii — uneori cu caracter saltant — şi se exteriori-'••i/. în condiţii de afebrilitate. creînd confuzie cu reumatismul B.3.((imul hlpoRodnt mnntlon. Boala se pn. manifestarea clinică are la bază un focar infecţios cronic (amigdalite. avînd un pronun-nl caracter meteorotrop (meteorosensibil). / . inima — de e<|iil<l -.i alţii. Honl. . T. iar tratamentul etiologic determină de obi•ei vindecarea leziunilor. enterococi.S.Asanarea focarelor de infecţii (granulome dentare. mai cu seamă la adult. analiza clinică trebuie să excludă un reumatism BouilImid-Sokolski. | i < uiiit^a. Etlopatogenie: germenii cauzali sînt variaţi şi pot disemina pe cale heinatogenă. semne de mono. dizenteriei. Articulaţiile nu prezintă enuic de «irtrită clinic manifestă în mod obişnuit. Ca teste paraclinice subliniem cercetarea miliarului de leucocite. sub control medical periodic (dispensarizare) 9! se va trata energic orice infecţie acută intercurentă. gonococi.it ilmie/n. cînd se vorbeşte de reumatism secundar infecto-aler-ţ| ir> în acest caz. în aceste forme. colibacili./din complicaţiilor honioraţjico care pot apare.S. sinuzite. genunchi). nnrmnl şi sub protecţie de antibiotice şi antireumatice. 8.II. /dir »f» ndmlnlstron/rt tratament hormonal l < i bolnavii cu ulcer.A.sau poliarticulară) ce apare în cursul sau după o infecţie microbiană. Porme de reumatism secundar infecţios: — Reumatismul de focar generat de focare de infecţie cantonate n <iml(jd<ile. Nu tinde tnsrt inima. adesea meteorosensibile. REUMATISMUL SECUNDAR INFECŢIOS Reumatismul secundar infecţios este o manifestare clinică articular/i (mono.(iii<i. iipn o miijiiul streplococică. Nti Icer. riranulom dentar. bronşiectazii etc. Simptomatologie. Reumatismul streptococlc se poate întîlni.

cu localizări puţin precl/nle. ri«(luct*| iiii <i|ii'l!lului. sUirn du Itiligubililute.u tmidlnţă la anchiloză. care face parte din grupa reuniaUNiniilui inflamator cu localizare la nivelul coloanei vertebrale şl c. In indicaţia medicului de specialitate.i-azu1 1 1» decelate prin examene clinice de specialitate. Apnre cn urmnro n unei lulecţl! ţ|onn. Ponto prlndo o artlc.illuoi ie con. antibioticul este prescris în funcţie de germenii dtcei hi examenul bacteriologic şi antibiogramă.ul<iţl<> «nu uml 1'rindoron unei singure articulaţii aro do obicei o evoluţie mul fiind posibile compromiteri alo articulaţiei prin deln mlnnien "ichiloze definitive. Concomitent n|mr -. tomanol. 303 . DupA unii milorl ur fi înrudită cu poliartrita reumatoidă şi ar fi determlnntă <l« un nincniiism autoimun. Ueumutlsmul gonococlc. fasconal sau chiar sărui i i » de aur (solganal B.n« i n i e medicală. Boala începe insidios. balneofizioterapie $i jecu|.i. reoplrlni. . aspirină. 8. Simptomatologie. Tratamentul antialeigic se dovedeşte deosebit de eficace In măl"'. in antecedentele bolnavului. niiliiiuilurice de sinteză (clorochina). Mcdicaţia antireumatică se foloseşte în funcţie de forma clliilrfl. avînd o etiologie insuficient clarificată.n l. In /ier/iHH/u de sfârc. Se poate utiliza piramidonul (piran).1 . adesea cu iradieri care Imllft sclollcn.itfl ( nuc ninllonl < u erupţln i . i < i r noaptea sînt m<ii arrentunto. Reumatismele enterogene au ca etiologic microbii can/nlmi d« imul digestive.Asanarea focarelor de infecţie trebuie efectuate în l o . Antibioticele se folosesc în cele mai multe forme de reumatism iiiuldr infecţios. tabloul clinic devine mai bino conturnt. Tratamentele fizicale pot fi efectuate în funcţie de fornn'lc.< Imn o ţi.in imeoii lriii>m<>ne|e clinice npnr după «cnilnlliin.itamentul.4. In prima fază domlnlnd duioil|e In regiunea coloanei vertebrale. Menţionăm reumatismul dizenterie. în primul studiu bolnavul acuză dureri în regiunea sficnitn. SPONDILITA ANCHILOZANTA Este o boală a adultului tînăr. i i i . Antibioticele şi chimioterapicele specifice sînt indicate In cazul 'ilogici tuberculoase sau luetice (stabilite clinic şi prin Investigaţii niplementare). lomlm uniiiitrt suu lombiird. ce se nutmleltă liervent la membrele inferioare prin artralgii sau artrite cu carae- l f. alindor. oleos). IUretoterapia în asociaţie cu antibioticele este indicată In €•• 1 1 in caro terapia antireumatică nu dă rezultate satisfăcătoare.M .rt alterarea slfirii generale: saibfebrllllflţl.lrtrile articulare cu mecanism alergic dovedit."linie cure trddeo/. Durerii" • Ini |)ro(|resiv(>.

existînd în practlc<1 formo cu evoluţie benignă. genunchi).f n / u .]Ă regiunea «acroih. Nu toate procesele artrozico «lut untifilf obligatoriu de simptomatologie subiectivă. dar IP pol con. deoarece grăbeşte anchiloza. Uneori nroniiismul reacţionează prin formarea de osteofite. piramidonul.Tratamentul medicamentos foloseşte aspirina.iqnosllcul pozitiv se stabileşte prin examenul clinic. Durerile pot fi nionoai' l i m l. adică apariţia unor («xrresrenţe osoase prin reacţie periostală.. Afectarea-coloanei dor..i i l o r <n liculaţii (umeri. Clinic so manifestă prin dureri. procesul Inflamator. i. Balncoiizioterapia (rontgenterapia şi alte proceduri) se folosesc pentru efectele lor în cadrul recuperării bolnavului. realizlnd aspectul de coloană in formă de „baston de bambus". Tratamentul este medical (medicamentos. iar prinderea segM i r n l i i l m < n viral se exteriorizează prin imobilitate în/îlexie anterioară . Clorzoxazonul şi midocalmul au efecte decontracturante şi uşu-na/. în unele forme clinice evoluate se constată interesarea ţi o . a anrhiIo/ei. prednisonul cu efecte antiinflamatorii şi antialgice. care începe. n i i ' x l c i i MC./ /Mm/u f/c stare.. balneofizioterapic). Examenul radiologi? este de mare importfmţa'. astfel ca boala să fie oprită din evoluţie şi bolnavul să fie re< nperat pentru o muncă adecvată. dureri lombare cu iradieri pe traiectul sclatirului.. intermitentă şi progresivă. Radiografia coloanei vertebrale pune în evidenţă formarea rle punţi osoase subligamentare (legînd o vertebră de alta).pondiloză sau spondilartroză. este crescută şi este folosită ca test de evolutivitate.<• h. ' .. boicilul forte. 8. . latentă sau gravă.H.il suferinţa bolnavului.-. completat cu examinări complementare. urmate de distrugeri ale cartilajului articular. El vizează combaterea inflamaţiei. litlopaloqonle.n 1 . 304 . 1 superioara. ortoper7/c si chirurgical.ilc . Se va evita repausul absolut vreme îndelungată. ' • rxlmdc po întreaga coloană: bolnavul arc dureri în r«< || I I I I I M l. genunchilor sau scapuloumerale.5. . .lala loziuni artrozico şi la vîrstele tinere. i/a prin cifoză sau rigiditate în extensie. a durerii.. Dl. Afecţiunea survine mai des la vlrsta înaintată. ultima ducînd în timp scurt Ia infirmitate prin anchiloze cu prinderea articulaţiilor coxofemurale.-. iar anatomopatologic se evidenţiază prnresp erozive.n e. cînd voi 1)1 in de '. Evoluţia este cronică. şolduri. REUMATISMUL DEGENERATIV Reumatismul degenerativ este o afecţiune articulară cronică.n i l . fenilbnla/ona. poliarticulare sau la nivelul coloanei vertebrale.S. Se pot folosi de asemenea antimalarice de sinteză •. indometacinul. n ( i > i < N i i i a lombară devine mai rigidă. cu cauze variate. V. evidenţiind modificări la nivelul articulaţiei sacroiliace: de la ner<'(|iilariUviţi ale liniei interarticulare pînă la sinostoză articulară în stad i i l e tardive.ni sărurile de aur. ce apnro în condiţiile proceselor degenerative articulare.

limitarea mişrflillor. solicitările fizlolo(|lr« cea mai mare este la membrele inferioare unde survin frecvent artroza gleznei. îngustarea liniei interarticulare. uma ni). novroza.itatea. tulburări funcţionale caro Inţjreul««fl nclivitatca profesională a bolnavului. Este vorba de afecţiuni cronice. / '. semne care au valoare (n pii'/enţa simptomelor clinice. umezeală) pot avea rol patocjenetic. Artrozele dau suferinţe supărătoare. endocrini. traumatisme (artroze posttrau-Minllce). unoorl IM peiio. hidrartroză (adică sporirea lichidului Nlnovial) şi crepitatii. tuli di //e f/o statică. tulburări de statică (picior plat). de focar. Simptomato| i n po. livoluţie şi prognostic. formulă loucocitară. Durerea se explică prin tulburări metabolic» •ilirulme ca urmare a diminuării circulaţiei locale în repausul noctmu |i p i l i i frecarea suprafeţelor osoase la mişcare.' i ce o generează. • ovnluţio progresivă. în bună parte eoni i . leucocite. deoarece procesele degenerative favorizează hornU'rnn nui leului pulpos ni fentele şi fisurile inelului flbros sau In «pongloasn varHuli liildriin 3 . pictori etc. zugravi. hematii.H. Interesează atlt vertebra. coxartroze). Simptomatologie. u/ura discurilor intervertebrale Joacă rol In declnnşnraa unim tutelor. intulul.numenul obiectiv poate descoperi redoarea articulaţiei. dar nu prea intense. agravantă. rămîn normale (V. H numenul radiologie pune în evidentă rarefieri osoase (osteopofn#fl|. d«M|Hi ' •" . boala varicoasă.. Solicitările profesionale nu Miii'uil importanţă. astfel s-a descris artroza umărului. osteofite. (1 — pnnlni em r ir înm tll . mai ales la femei. inul. Pentru coi încadraţi In nctlvilfile i icează dificultăţi cu repercursiuni socio-economice prin Incnpti-i îlftlo ic'inporară de muncă şi tratamente repetate sau chiar prin InvnH i l l l n t i . deformarea articulaţiei. Hxplorări biologice. hipertensiunea arterială. sau trmnruitlsmrlr puternice pot fi *l ln In antecedentele unor bolnavi cu manifestări nrlm/ico. cu dureri supărătoare. Termele clinice sînt condiţionate de vîrstă.S. x / Kînmatlsmele mici şl repetate.ide de exacerbare dureroasă. cotului şi a mtl-nil In pietrari.l'mlexlunea oste Incriminată In cozul In rnre pro< ui iiuincll ioll) ni procădure undo articulaţii (n Io mtlnllor.. urmate apoi de artroze. SPONDILOZA Spondilo/a reprezintă forma particulară a artrozelor locall/. cit şl discul Inli'i veilelmil. obezitatea. sau chiar specifice pot determina UiflflI I I nrliculare.ilo începe treptat. influentele exercitate asupra circulaţiei /oca/o (/o m luctorii climatici (frig. Durerile apar frecvent In urma val l l l n r meteorologice sau dimineaţa la sculare şi la primele mişcării i npnl diminuează treptat şi dispar în timpul zilei. tulburările circulatorii. l'tictori ereditari. In absenta unei etiologii microbiene sau uneia ic. Inlrctllle cronice.de procesele degenerative (ale vîrstei înaintate). unde se asocitr/ft şl alta Imll: (ilx'/.nte la nivelul colocinei vertebrale.

contractură musculară paravertebrală. Foarte des bolnavii se plîng de parestezii. în această localizare se produce şi un o<iiocare grad de cifoză. zgomote auriculare. nevralgii în membrul superior. care poate fi acut sau cronic. — Spondiloza toracală deşi determină mai rar simptome clinice. cu limiUiroci mişcărilor sau impotentă funcţională totală. mersul po cflldl.(>]c spondilozelor subliniem în mod deosebit anomaliile colomiol voilebrole. Simptomatologie. durerea se instalează brusc sau progresiv. Mişcările biuslo sciu ridicarea unor greutăţi favorizează uneori hernia de disc. — Spondiloza cervicală este dominată de durere localizată In (•(•«ilft. l'li'ctiiroii membrului inferior pe bazin este dureroasă. In forma acută. explicată şi prin solicitările deosebi l < > «Io acestui segment al coloanei vertebrale.. tuşea îi exacerbează durerile. totuşi se poate manifesta cu dureri toracice exacerbate de poziţia ortoslnticrt şi ameliorate de repaus. Durerea poate iradia spre sacru şl fr. exacerbată de mişr/lrl bruşte sau de ridicarea şi purtarea unor greutăţi.ipondllozol"! aule tu i|(<iu<inl < «ii n iiilruzcloi.forme de reumatism artrozic. ( l i ' l ) i i l î i i ( l brusc. Hxamcnul obiectiv poate evidenţia cracmente.prin: «) Lumbago. •— In forma cronică. Mai des. iar iradierile tonicico şi în regiunea precordială alarmează bolnavii asupra unor suferinţe cardiace (realizează intricări vertebro-coronariene). migrenă cervicală (cefalee posterionrfl. intensă şi localizată în regiunea lombosacrată. durerea este moderată. mai ales la pacienţii care au prezentat în co pilărie cifoză juvenilă (boala Scheuermann). simptome ce caracterizează sindromul Bnrre-Lieou) sau dureri nevralgice faciale. Simptomul principul oslo durerea în regiunea cervicală. Se poată însoţi de parestezii.poate fi localizată. astenie. deoarece mişcarea. ce iradiază mediofesier şi în partea posterioară a mriiibinliil Inferior. dorsală sau lombosacratfi cu Intensităţi variabile. ameţeli. Spondiloza lombară sau lombartroza este una din cele mai frecvente. po vtrful picioarelor şi flexia anterioară a trunchiului slnt du300 . cu durere intensă. după poziţii mai lungi de aplom H HO u se«ra după efortul diurn. Suferinţa se manifestă clinic. determinantă a simptomelor clinice. l'rocesHn de Involuţie) a discului intorvertebnil Incopo do timpuriu (In Jurul vîrstel d<> 20 nnl). bolnavul se plînge de dureri în regiunea amint l l . redoarea cefei sau torticolis.. conformaţiile vicioase ale acesteia. strănutul. sau poate iradia pe traiectul nervilor (nevralgie). i . i ) ) Sciatica vertebrală se caracterizează prin durere la nivelul col i ' . dar nuinifestările clinice upar de regulă mal tir-/.Iu. Bolnavul caută pozlt'l nntolgicc. este vio. Intre c(in7. i i u ' i lnmb<>s«cnitc. pareze şi chiar para11/11. mnl cu seamă dimineaţa la sculare. Acuzele subiective se manifestă în funcţie de Io(•(ili/iiroii spondilozei. Se vn retine că nu toate porsoanele care prezintă modificări radio-loţjlro pro/i ntA şl semne clinice de boală. un rol important jucînd In lonpnrlila simptomelor clinice factorul psihic şi rezistenţa naturală.

umăr blocat). miozite. avînd ca expresie clinică dominantă sinMMI l durerea. nevralgii sau nevrite. în aceste cazuri sînt recomandate < !< iftillo focarelor infecţioase. infiltraţii locale cu hidrocorti/on).. radio-i i '((Ioanei. lillopatogenie. burslto. celullte.6.-uiuitorii (aspirină. extract pelold (pellllraţii cu novocaină. In aceste cazuri joacă rol factorii etiopatogonetlcl 'iiiiiiumţi ai proceselor inflamatorii (infecţii. In unele cazuri se produce imobilizarea completă a nrllcul«i|ii'l (periartrita scapuloumerală anchilozanltt. vom aminti periartrita scapuloPERIARTRITA SCAPULOUMERALA Periartrita scapuloumerală cunoscută în practică şl sub numele dt M.ft articulaţiile. a conlracturli in. i'xiimeimi i >ii.ipl« de recuperare). umezeala) sau degenerativi (vîrstă. elongatii. rcopirină. spre exemplu).diraţic corespunzătoare (clorzoxazon.e |>»l h • ! " • . Tratamentul medicamentos urmăreşte combaterea durerii şl a • [ i i l o r supraadăugato cu ajutorul medicamentelor antlalglcu şi . masajul) in staţiuni H'tiro cu profil antireumatic sau în unităţi sanitare speci. . Uluy • iiiinunliil. exacerbată de atingerea umărului şl mişcări.ni . alindor. i'tmovite. brahiale) sau nevrito. ci tulburările ce survin la nivelul ţesuturilor pprli u In re sau juxtaarticulare.c. Ele se cxterlorl/oa/A cei (HM Ini Irite. piran. Manifestările clinice dureroase ale reumatismului nliflillciilcir sînt foarte frecvente şi variate. microtraumatisme). tendoane. Din multitudinea formelor clinice. sciatice. b. focare de infecţii. tulburări metabolice.i M. teci sau nervi. Simptomatologia. W 307 . care trebuie să preceadă 8. n.il(|ie" (umăr dureros). tratamentul are ca obiectiv durerii spontane» sau provocate şi recuperarea cit mal depllnrt • mita a bolnavului. realizîndu-se mialgii.ite (. nevralgii (intercostale. teren neuroMitliH rin. Tntrucli leiiomonolo dmcroasc stnt Niipflrătoare 9! uneînsoţesc de impotenţa funcţionala. REUMATISMUL ABARTICULAR In această grupă se includ manifestări reumatismale caro nu lnt«•ii/. n < ! ' • luminii MNiinete. Halneoflzloterapia are un cîmp vast de aplicaţii terapeutice sub i i l e forme (electroterapie. nămoloterapia.li -i •!• mliiH'. periartrite. dureri cu blocarea articula* uneori durerea fiind atroce.ili/. fac• climatici — frigul. inclusiv cele subacvatice. vi «xnmt'nul flhdltt*. ionizări. Sînt interesate diverse ţesuturi ca: muşchi. • •«•. Se urmăreşte de asemenea combaterea rcdoril.fâcr prin (imiiiiiie/rt. traumatisme.-. se manifestă prin durere spontană sau l<i mlşle umărului (care se pot efectua încă).

după scurgei c < i unui interval de 4—6 săptămîni de la faza acută. indiferent de localiy . hidrochinetoterapia. Se pot indica şi ape clorurosodice moderat rnnrcnlrulo (Amara. — Duşurile şi masajele ameliorează motricitatea prin hidrochineto terapie. Se indică staţiun i l e «u ape acratoterme de tip Felix. Se contraindică cura balneară în cazul artritelor în puseu. cu o viteză de sedimentare de peste 40 mm ]<i 2 ore (deşi aceasta nu este un criteriu rigid). nămolurile. l i.7. i.i linictU'l articulare. Govora). Reumatismele cronice inflamatorii beneficiază de BFT sub toate formele sale dacă afecţiunea nu este prea avansată şi dacă nu sînt semne de evolutivitate prea accentuate. duşurile. după combaterea durerilor. i . medicaţic antialgică. — nămolurile minerale de la Olăneşti. 8. Amara. BALNEOFIZIOTERAPIA ÎN BOULE REUMATISMALE C R O N IC E Se folosesc crenoterapia.inicnlul se face în funcţie de forma clinică prin repaus. Pucioasa). — Hidroterapia este antialgică şi antispasmodică. cvitnn-ii l i u i u l i i i . — Nămoloterapia foloseşte: — nămolul de turbă de Ia Vatra Dornei şi Borsec.inchiloză definitivă. s<« indicei b. Im portanţa hidroterapiei a crescut în ultimii ani după ce s-a consolidai convingerea că terapia cortizonică nu rezolvă problema reumatismului. Bazna.ilnpofizioterapia mai ales sub formă de kinetoterapie. beneficiază de toată gama de BFT. cu un climat sedativ. hidrocortizon.idioterapie. Repetarea de trei ori a tratamentului consolidează rezultatul. Lacul Sărat etc. favorizînd menţinerea sau restaurarea funcţiei articulare prin hidrochinetoterapie. masajele. rezistente la tratamentele medicale obişnuite.il. — nămolurile sapropelice la Techirghiol. . Se va evita imobilizarea de lunga7durată care con• l i i l > m r l . infiltraţii cu novocaină. de aceea. Hoinl. ca şi apele sulfuroase (HercuInno.este lungă (6 luni — 2 <mi) cu tendinţă la vindecare şi reIIMH . Reumatismele cronice degenerative (artrozele). Reumatismele abarticulare beneficiază de BFT numai în formele prrlimqitc. mai ales In •mzomil călduros şi uscat. i i o .

-ji modlflrwrnn altor probe biochimico-funcţionale. i m ' l < > r . . — dermatomiozita. -creşterea. Interesaf«fl concomitentă a mai multor viscere (rinichi. . Caracterele generale ale colagenozelor cu evoluţie malignă: — evoluează cu alterarea progresivă a stării generale: subfebrlllliţt sau febră.examenul morfologic evidenţiază alterare. iar ulterior şi a parenchimulm < > i < | . i niorfologir.i Mibsl.extinderea progresivă a suferinţei la întreqnl oiqaiiism. — fibrozitele şi fibromiozitele. poliserite (pleurite. p i i n ' i. Colagenozele cu evoluţie malignă sînt: •— poliartrita evolutivă.9. in | ) .de naturft abactorlanfl. poliartralgii.d en tre că to r.boala Dupuytren. — periarterita nodoasă şi sclerodermia. • . — lupoeritematoviscerita malignă. •-. perii <irdile)."! ostr. — boala Peyronie (induraţia plastică a penisului). sltale benignă. i i o i | c i i « ' / .sindromul Sjogren.S. i b i l . i v n i . Colagenozele cu evoluţie benignă sînt reprezentate de: . ccm re lilieci l < i lulburări funcţionale profunde şi progresive-. i iicesloi afecţiuni intervine cu probabllltnte un i M . in linul l < i iiiNiifl* Cii'llţn |>olivisCPr<il<i. în toate cazurile. ini n i c i . Unele au evoluţie maligni. In co rtlc o to rn p lt» |1 m c d lcn ţln Imune'I M " ' '-ivâj 'IOU IHtU'dll l MII i I I I l l II I I I II II . i l l e r i i r e . C O LAG EN O ZELE l Sînt boli ale ţesutului colagen-conjunctiv-mezenchimal — cu tt'flillnţă fie extindere în întregul organism. la valori mari <i V. ficat) şl apariţia unor forme ce dovedesc intricări între diferitele rolaqeuo/o. .! I.intri luiulMinon* tnln Intorcclulare.

d i i i . i i f .— recuperarea bolnavilor cu aceste afecţiuni este numai parţiala fi trecătoarei au deci un net caracter invalidant. studiul ragocitelor.iligne. Aspirina se administrează după masă 3—5 g pe* zi/ :. balneofizioterapia. POLIARTRITA REUMATOIDA (artrita reumatoidă. ulterior apar reacţii periostale subIn\ . Terapia ocupaţionalel şi ergotera-| iio htnl indieiile î l . S-a demonstrat că „aspirina şi tratamentul conservator Hlmpln |ie termen îndelungat controlează 50% din bolnavii cu polin i t i i l i i n-iimatoidă". mai des la nivelul mîinll»i.lie. creşterea gamaglobulinelor peste 25%.limite la deformarea.ne. datorită deficienţelor de manipulaţie.< t ce seamănă cu laba de cîrtită) şi la scăderea forţei muscularo . cel de sănătate si • l ' . terapia imunosupresivă. i n < i l ) . Cu timpul s» .ili'i (chiar sport). Există numeroase forme intermeill. I . k<-(npcrarcii medicală continuă cu chinetoterapia. Explorările paraclinice evidenţiază o serie de alterări biochimice: V. antimalaricele de sinteză.1..1 ui miilor şi a întregului organism. l i. ciilliirfl H/led nii'dic. a mîinilor (care iau un .nnent.. locomoloni . oasele carpului formează un bloc.^i metabolice ce le realizează. In < i l t e cazuri procesul inflamator rămîne permanent activ (chiar în • »ndiţiilo unui tratament susţinut).. i l i i şi dislocări articulare.. reumatism cronic secundar. lixamenul radiologie decelează modificări (de formă şi structură) i i l e odselor şi articulaţiilor (mai ales la mîini). i l i i indeluiujală u bolii şi ca urmare a efectului aio . oste mult mărită. studiul factorului reumaloid. Prognosticul de viaţă şi de longevitate este bun. Există forme în care procesul înllnmator se stinge treptat. piretoterapia şi insulinoterapia s» l i n IM m f l i c i i l i u şi sub observaţia medicilor de specialitate. In 10—20—30 < ! ' • nu i se ajunge la deformări articulare.l I.il. A:. cel mai des simetrică.u utilizează indometacin. butazolidin. simetric şi cu evoluţie progresivă sau în puseuri. lent progresivă în patru stadii. . poliartrită cronica evolutivă) Slmptomele clinice sînt dominate de poliartralgii ce interesează cu pn-c . | K . artroscopia. putînd rămîne doar deformaţiile articulare..deseori prin dispariţia interliniilor artii u l .munci! oste rezervat. corticoterapie. l'robcle imunologice. pozitivii. 9. macromoleculele (carbonatul de hlMiiul polivinil pirolidona).i focarelor de infecţie. iniţial se evidenţiază de< • . Evoluţia este cronică. electromiograma şi artroscintigruIm confirmă şi precizează diagnosticul care trebuie să diferenţieze polimirita roumatoidă de unele forme de reumatism şi de alte colagenoze in.. testul latex. i l e i i ieri insulare (microgeode). imunofluorescenţă. ilra unor reacţii ca Waaler-Rose.idore articulaţiile mici interfalangiene.S.<• m. terapia cu unt ( S ' i l' | .

So va urînnri 311 . Recent în urma introducerii tratamentelor actuali? dumtn <!• s-a prelungit pînă în jur de 10 ani. Prognosticul este rezervat. ca şl tratamentul chirurgical («Inovlc-< i modicilor de spoclnlltnte. şi c .ilnncl i ni so evidenţiază constituie „fenomenul LE" pozitiv. 2 — 4 săptămlnl. hematurie. cu rortlroteraplo fi madlcnnvn Imunodepresive. De asemenea pot să fie pozitive o soii«. In Indicaţia modicilor do specialitate.Rmli"i. Se va insista pentru rămlnerea In «ctlvltnte un i | i cit mai îndelungat. timp îndelungat).< l " piohc i-|i ă o componentă imunologică în producerea acesld :.r. mişcarea (inclusiv cea legată de gesturile şl (•Insrtrile profesionale). l'Nlhoterapla r:.mpln. K i > . cardiopatie. începutul poate fi brusc sau Insidios cu altera* i*«a stării generale: — febră sau subfebrilităţi.rt (hldroxlcloioclilnrt la început 000 mg pe zi. i' devine din ce în ce mai frecventă. lupus eritematos diseminat. p i . l « ii'1% din bolnavi.i istlr» numite celule lupice. . Examinările paraclinice evidenţiază: V. hi])«-ni . — manifestări cutanate caracteristice: apariţia unul oriN-m facial in formă de fluture sau liliac (eventual cu alte localizări). i p . l ii -p. poricardită.rut în cadrul condiţiilor ergonomice de muncă. Mlatt<lfl). polimicroadenopatie. LUPOERITEMATOVISCERITA MALIGNA (lupoviscerita maligna.imnglo-'llnemie şi prezenţa în sîngele periferic a unor celule C I H . • — fenomene de interesare poliviscerală: pleurezie (nuii <!'••. chiar grav.S. Măsurile socio-proiesionale de recuperare decurg din durnta îndeitjnltl a bolii şi carenţele economice pe care le generează. r i ut şl condiţii naturale progresive. In evaluarea capacităţii de muncă se va considera deficitul d* Miipuloţie şi locomotor. ii' wplo merjalie. 9. btistoane sau cîrje pentru antebraţ. pn-y-nl l .CVMl h > l l . Evoluţia este rapid sau lent progresivă de In cttcvn luni plnft la f) ani.u> întotdeauna utila.H. retinopatie lupică. toate cu caracter sevo. apoi so va reducp (!<»«« proţiroslv la 200 mq. lupus eritematos acut exantematic) Este una din cele mai maligne colagenoze.2.r . n < ' . Tratamentul se face la început In condiţii de staţlomir şt constM Ir» nwnrlcrea — sau alternarea — antimalaricelor do sinte/. deficienţele metabolice şl caracterul solicita• i locului de muncă. unice sau care formează rozeto. Slmptomele clinice. scaune cu rotile etc.. avînd şi în acest caz un rol sunoţjen răni -. mărită. precum şi i deficienţa locomotorie care necesită procurarea unor clrje CU mli.

psihoterapie ce urmăreşte să convingă bolnavul să nun. în formele care s-au cronicizat •. polimiozita.l. Prognosticul este grav. Capacitatea de muncă este pierdută de la început.: |. Aspectul clinic. începutul este necaracteristic cu fenomene generftl<>. . din care motiv evoluează de H '<l ii l« 1 cu hipertensiune arterială şi hematurie. i. angeita necrotică.K|rii<)zelor. se indică terapie ocupaţională.ipacltatea de muncă este pierdută. electromiografic se evidenţiază scăderea capacităţii motoriii biopsia musculară evidenţiază modificări caracteristice. Prognosticul este rezervat. boala afectează cu precădere vasele.l i ' i>utul bine la terapia amintită. 9. infiltraţii edematoase şi dermatita eritematoasă.tratamentul indicat şi să accepte condiţiile pe care i le impună 9. i r l o r de calibru mic şi a arteriolelor.v/dr/ biologice particulare: creşte creatininuria. mai nlivi In porţiunile proximele ale membrelor. 9! <|<iinn<|lobnlinele. miocardul. npoi apar dureri şi tumefieri musculare cu caracter simetric. rar se depăşesc aceste limite.4. dermatomucomiozita) ('ciMcteristicile bolii sînt: inflamatiile abacteriene musculare multlplc. fiind puii n elicace.npnilţln unor fenomene negative (anemie. DERMATOMIOZITA (neuromiozita. Mwi//o.. stomacul). plrtinlniil şi aparatul digestiv (esofagul. < . pigmentaţii şi înţjrovnM'ii do tip sclerodermic. leucopenie) ale acestor moillriimciite. Particularitatea constă în afectarea cu predilecţie a ar-i .i domiciliu. PERIARTERITA NODOASĂ (boala Kussmaul-Meier.. urnii .3. însă dacă depăşeşte un an de evoluţie Htnt ISMIIIM* de rcinlsluni mai îndelungate. Tratamentul este comun cu al celorlalte colagenoze. Sînt interesate şi viscerele. C it|M <'ltdte« de m unci este de Io ln«>put pierdută.cresc alfa.. Simptomatologia se manifestă prin trăsăturile clinice generale ale < c. eritem. l'ivoluţia este de luni sau l—2 ani. panangeita necrotică) [ : Analomopatologic.

elor maligne. hialuronidază. plămînul şi tubul digestiv (esto cunoscut esofagul . Slmptomele dominante sînt la nivelul pielii. SCLERODERMIA (scleroza progresiva sistomicâ.imea leziunilor şi de caracteristicile solicitărilor locului de muncrt. dar stnt interesate fi vlsi'crele: inima.9. acid paraamlnnlipn/oic. Capacitatea de muncă este redusă sau pierdută în funcţie de prolun/.lil lub <U> sticlă" determinat de rigiditatea sa extinsă). sclerocUrmla adulţilor) Elementul fundamental în această boală îl constituie creşterea cnnlilflţll de fibre colagene. Recuperarea biologică s-a încercat cu prednison. dar pot surveni perioade de amolloînrc sau agravare. Evoluţia este lent progresivă. totuşi ceva mai bun decît In restul colaip'Moy. Prognosticul este rezervat. insult• H-nţc' viscerale sau de intricări cu alte colagenoze. Complicaţiile sînt determinate de infecţiile intercurente. dar rezultatele sînt puţin satisfăcătoare. vasodilatatoare sau antihistaminice. . urmată de scleroza lor şi apariţia de leziuni «lioflante.5.. terapie imumnlopresivă.

m). anestezice. Etiologia este variată. cmboliu pulmonară şi infarctul pulmonar. pneumotoraxul sponInii siifociint (cu supapă).. barbiturice. esenţiale.10. confuzie. delir. obnubilară şl. la un moment dat. tumori endocraniene şi traumatisme tranioSimptomatologia este compusa din: agitaţie.) este incapacitatea plămînilor do o «sigura. Aceste „situaţii disperate". hnlix inolll vizuale şl auditive. astmul cardiac. In trusa de uryonţă trebuie să existe şi un carnet compendiu sumar. anxietate. «Micclcililo.icia. . tetanos.. | b. morfină. n. 10. trebuie recunoscute şi tratate sistematic după un plan terapeutic bine precizat. accidente vasculare cerebralle. cauze nervoase. Cauze bronhopulmonare şi cardiace: edemul şi spasmul glotic (fnrlngi. pneumonia masivă.1. Cuu/e cxtrapulmonare: intoxicaţii sau autointoxicaţii cu oxid do fnrbon.R. ncid cianhidric. l<> lor. indispensabile. cu fracturi pluricostale. mc-. infecţii bronhopulmonare. ce se aplică în diferite cazuri. aplicate cu promptitudine şi „In mers". traumatis. U R G E N T E LE lN M E D IC IN A IN Ă E R N T Afecţiunile care alcătuiesc urgente se vor prezenta pe aparate şi ilsteme.. edemul pulmonar ni ut. criza (!«• fistni si stnrea de rău astmatic. critice. Sînt necesare cunoştinţe clare. pleurezia masivă. copia diaImllrfl şl urumică. URGENTE ALE APARATULUI RESPIRATOR INSUFICIENTA RESPIRATORIE ACUTA Insuficienţa respiratorie acută (I.. oxigenarea adecvată şi epurarea de bioxid do carbon a sîngelui. cuprinzînd noţiunile şi actele primare. corpi străini laringieni şi intrabronşici.A. cefalee. nelinişte.

hipumutini. t iil lm i u i M i n ibm ilir e a r e f le x e lo r o . . Măsuri terapeutice generale 1. ml lo t o m o t o r .i . 3. Măsuri terapeutice generale (de reanimare resplrntotlt») aplicate prompt tuturor cazurilor — fără deosebire de cauzn 9! mdlilf/ terapeutice speciale. se apllcfi comproso cnldo nl« în jurul gltului. barbiturice.o n i . sedative: bromoval. mucolitice şi proteolilice (i nlfrtchimotripsină). ftiii . romergan. nuit şi iraţional (produce efecte nedorite pînă la stări ( •n in administrat prea îndelungat sau prea concentrat).1f i n i( n i i i i i . centuri abfl (HKiumatice. antibiotice cu spuctrul \nr\\ (In In* IIH tli). fenolxirbltdl ( t u rmilltntt mU a). efedrina etc. cu sonda nazală.). terpină). paturi basculante). 2. Schfiffor. c) Dezobstruarea căilor aeriene inferioare prin îndepărtarea hlptrducreţiei bronşice stagnante cu ajutorul medicamentelor bronhodllata* lonre şi provocarea tusei artificiale. l » ) Dezobstruarea laringotrahealâ se realizează prin intubflţlo UnImnlil cu sonda sau traheostomie (deschiderea externă a traheel şl Inii nducerea unei canule). stimulente ale centrilor respir.> < » i < a o i.Obstrucţia larlngiană acută (edem larlngian. un . tahlcnullo. m lo z ă ţ i c o n t r a c t u n ( ş . se tracţionează llinbn iu un tifon. larlngltn obstrunnt^. nici oxigen in mu. clanoză. (unlntmln. llci'i corticoizi (în astm). In docubit ventral sau lateral. bronhodilatin. intoxicaţiei etc. spasmolitlcei aiitidlcrglce-aiitihixtuinlnlc? (<<fc(lrlnft. fluidifii «puici (benzoat de sodiu. antispumigene (alcool 96°). dacă starea eito foarte gravă sau se agravează «o ndinlnhirudil fiumlsucclntit du hldrocortlzon 50 mg la 3 — 4 orei ox/(/onof<<r<ip/o (In cat 3tS t n i < " > i ic. 4. se îndepărtează corpii străini din cavitatea bucofarlnglnnA înmiual. «) Dezobstruarea cavităţii bucofaringiene prin drenajul de posturfl. expectorante.nioriulă sciu hipertensiune arterială) extremităţi culdo. . Respiraţia asistată este o metodă modernă ce utilizează aparate «n presiune pozitivă intermitentă (plămîn de oţel. i l o r l ( i m Nu se administreză: morfină.). adrasate cauzei (edemului pulmonnr mut. Tratamentul medicamentos constă din bronhodilatatoaro «nil sau injecţii (miofilin. Tratamentul. bciuluri calde. Respiraţia artificială prin mijloace directe de insuflare a aeru lui (gură la gură.şi uneori colaps. Doljuwul se aşază In poziţie şezlndă. Dezobstruarea căilor aeriene este primul gest terapeutic. l i n . 5. (hipcijim •(• siiu bradipnee). Oxigenoterapie după anumite reguli bine stabilite 9! •uprava* <|hore riguroasă. Măsuri terapeutice speciale (situaţii particulare alo Insuficientei 'iplrutorii acute). cu capul mal jos. adrenalină). prin aspiraţie obişnuită sau intubaţie nazofaringiană. Silve»* ier) sau tehnici moderne cu aparate portabile de respiraţie artificială. S ulnigdaliun. gură la nas) sau mijloace cu acţiune externă Indirecta prin compresiunea toracelui (manevra Holger-Nielsen.p iirc. plmiroziei. măşti de oxigen sau corturi de oxigen.api cii:. abces rotrofaringian).

euo. în ca/. diuretic (întotdeauna). corticoterapie (prednison 25 —30 mg/zi). mialgin.v.. normală sau crescută: sîngerare 300—500 ml (contraindicată în anemie şi ateroscleroză cerebrală). oxigen. în caz de eşec. bronhodilatin. sau i.. vezică urinară destinsă). antibiotice (evităm penicilina).. inhalarea de l u l i i d gastric. decompresiunea chesonierilor. dis-l»«/.. ' HEMOPTIZIA So niunifusUi prin expoctorarea unei cantităţi de sînge din călii) . Tratament simptomatic: bolnavul se aşază în poziţie y/mda. Se evită administrarea de: morfină. so administrează morfină 0. depresoare respiratorii minore. Na se VOT administra: morfină.iii. infecţii bacteriene pul.trnipio intensiva pentru traheostom U» i ii iiitul><i(io. hemisuccinat de hidrocortizon. strangulare. insuficienţa renală. traumatisme toi. tnnlcardiace. Se administrează: miofilin i. 2—3 fiole pe 24 de oro.. Tratament.v.iniţă). isuprel. — Starea de rău astmatic: sîngerare 300—400 ml.v. înmii /ol l• .m. embolie grăsoasă postraumatică.d« ! ' • «i. . aspiraţie şi ventilaţie artificială (dacă prin măsurile precedente nu ccdcdză)..oll untispumă. hipotensoare. traumatisme craniocerebralo •. pe 24 ore. oxigen (cu mare prudenţă. largactil şi antihistaminire. trrtiispoit la swtici d<. cloram-fnnlcol.ui .m. mi-con-n (kcirion) 3—4 fiole i. hemisuccinat de hidrocortizon. respiraţie asistată. înec. nlcetamld. I i i i i i i i i i .v. aspiraţie nazofaringiană.01 g i. adrenalină şi extracte de hipofiză („astmuri drogate"). electrocutare. tcoylucin. oxifenoniu l mg i. novodrin). vagolillco (atropină).K. annleptlci> ciinlion-splralorll (lohi-llufi. astm.ire. — Insuficienţa respiratorie acută în edemul pulmonar acut necardloqcn şl de origine extrapulmonară. Bolnavul se aşază în poziţia cea mal c oimxlii. rheomacrodex. antibiotice (tetraciclină.A. furosemid. l i c h i d pleural.. ameliorarea nrruliiluM: morfină.'cidente vasculare cerebrale.. edem pulmonar de altitudine.) . Cauze: gaze toxice. timpicilină)..i pltituil terapeutic: bronhodilatatoare (miofilin. tratamentul insuficienţei respi ratorii ticuto prin administrarea de oxigen.) .. tonicardiace după etiologie. (contraindicată în: insul i c M ' i i ţ a respiratorie gravă. d« iiţior: noosinefrină. tulburări de cuiii)'.Criza de astm. Puseul acut al unei Insuficienţe respiratorii cronice (bronhopiHMiiiiopnliu obstructiva cronică). ducă nu cedează se adiministrează hemisuccinat de hidrocortizon 25—50 mg i. după puncţie evacuatorie rapidă a cavităţii naturale (ascită..icico etc. — b) hipotensiune sau colaps: ameliorarea debitului: corectarea tulluirfiriJor do ritm. so umezeşte acrul în cameră şi se administrează medicament» • lup. corectarea echilibrului hemodinamic: a) T. in-tormitunt). respiraţie asistată. mai rar ACTH (poate produce accidente alergice grave).'.

alteori şoc ploural. oxpoctorntlu wpiiniiMisfl rozacee abundcmla. seta intensfi do ner. care pătrunde printr-o perforaţie patologică a ••• fonici pleurale. Tratament: se intervine cînd hemoragia devine ameninţătoare prin i HiiNocinţele ei. adrenostazin. EPISTAXISUL Epistaxisul poate să fie benign (90% din cazuri) şi qrav (necoiltS iiiiixlmă urgenţă. i Cauia este inundarea brutală a alveolelor cu tnmssudat plosiuntlc. în cazuri grave tamponauimit posterior efectuat de medicul O. pentotrn-l.). cffortil.iţio M nuv/lndtl.Ktlologle. Slmptome: junghi toracic foarte violent.inxietate.fl pulinnnnrH. tuso. în şoc: analeptice cardiorespiratorii (nicetamld. Tratamentul: — rcpanx uhuolitl in po/. lichide roci. cardiopatiilor valvularo suu mnllopnlnlnr ischemice etc. sau (jlnco7. Se aplică: psihoterapie. iliilorită hipertensiunii arteriale. tahicardie. Tratament simptomatic: durerea se calmează cu algocalmln snu (| oiiuizin. rfinterul bioiiliopulmmuir. itfl-i mltralfi. c l n n 07. dispnee accentuata. noliiiişto accontunlrt.2. colaps uneori.R. boli pleuropulmonafe Bubiicilare sau cauza rămîne necunoscută. pumj«i cu (jhoiiţfi po IOI.. transport pt PNEUMOTORAXUL ACCIDENTAL Pncumotoraxul accidental este constituit de o colecţie de 80r In Biv l lalea pleurală. tratament etiologic (cînd cunoaştem caii/ii). tamponament anterior.sedative. aerosoli cu tromliiuă.. l>rnn$l<'< LI n. A Instnlnlft brulnl.L. scd. — se administrează: solulii hiporluni. . URGENŢELE APARATULUI CARDIOVASCULAR ASTMUL CARDIAC Astmul cardiac (edemul pulmonar „decapitat") poate trece In <dwn pulmonar acut. spitalizare.irca tuswl l«lnă. cofeină).spontan: tuberculos. Simptomatologia clinică se manifestă prin dispnoo pnroxlNlIcA dinumilea. Apare mai frecvent la hlpertftll* sivi şl Ui subiecţii cu discrazii sanguine.K •< •. cla-. hemostază localii i iimprcsiune digitală.. După fr»< vt'iitrt HO piodiiro In Inbi-n nlM/. tusan etc. în pneumotoraxul cu supapă se face exsuflaţla da 10.îl| licinostiillco: Costat.o noaptea. Infunlo pulmo-• «»tc. npâ* i u l. [•tlologie: traumatism. în 10% din cazuri). glanduitrin. repaus v<>ubsolut. transpiraţii.

— în cazuri extreme embolectomie. Simptomatologie. /n/o/i.1 în toarcere. In rrizolu anyinoase rebele şi severe se recomandă: nitriţi reInrd-l bohililocante adrenergice (exemplu: pentalong+propranolol sau plm lolol (rruldln).ixiiiwvul este aşezai |>o scaun sau po marginea puţului cu pU clonii'!*' iitlnmter . l tabletă pe zi.01 g i.\cncscctie (300—400—600 ml cu ac gros) in hipertensiunea ortorlalfl mure. — tratamentul eventualului şoc. -. — digitalice: lanatozid C i. la normo.oxigenoterapie-. corontin)j mialgin l n cu/. persantin (de 4—6 ori. medicamente: furosemid (Lasix) l—2 fiole+strofantină 1/8 mg :. CORDUL PULMONAR ACUT 'l M U M l IH ll.v. — intuba[ie traheală {în cazuri persistente) cu aspiraţia secreţiilor. Se manifestă prin tabloul clinic al şocului cariliogcn şi insuficienţă ventriculară dreaptă. s. sintalgon. miofilin i.v. do durori persistente. 1/2—l fiolă din 6 în 6 ore (este sin gurul care pare indicat). .v. — oxigenateiapie intermitentă. CRIZA DE ANGINA PECTORALA Se datoreşte unei ischemii miocardice acute tranzitorii prin aport miocardic insuficient de oxigen. xpasmocromona-. a 25 mg). morfină (ultimele două sînt contraindicate la bolnavii cu bronhopneumopatii cronice obstructive). care se pot repeta la nevoie. — suprimarea durerii: algocalmin. Simptomatologie.iiu Idiuilozid 0. succesiv după 10 minute se desface ligatura la fiomm niombru). sau Edecrin 1/2—l fiolă).â 15—60 minute). papaverină.. Uibleto sublingual (durerea dispare după l—2 minute. Este determinat în majoritatea cazurilor de obstrucţia bruscă a arii-ici pulmonare prin embolie masivă. Tratament: — repaus absolut. hidrocortizon hemisuccinat în injecţie sau pi ocini son per os.. ştiu i. — anticoagulante: heparină. efectul ilurou/.m. agozol (sinonim: segontin. Tratamentul: medicaţie antianginoasă (coronarodilatatorie): nitro-(/// (•«•mid.vn/n... instalate brusc. — diuretice (furosemid l fiolă i. mialgin. 3IB . morfină 0.r.sau hipotensivi se face „venesecţie nesînţjcrliulcl" (liţjatura membrelor la rădăcina lor pentru împiedicarea circu lui iol «li. apoi trombostop (50 mg din 6 în 6 ore). Se manifestă clinic prin durerea retrosternală cu (vimcteristicilc cunoscute.4 mg. — antibioterapie (împotriva suprainfecţiei).v...

n. manevra Vali l v < i (inspir profund urmat de expir forţat cu glota închisă).i ato•«•loro/. spitalizăm pentru digitalizare energică sau cardlovcrslunt 11<» urgenţă.n. febră. oxigenoterapie. 2. durută l—48 de ore.sive vagale: înghiţirea unul bol alimentar so iul.v. se tratează oprit Ho cardiace şi eventual rupturile cardiace. snu nooini'l'rintt ( U I M I I . 3. propranolol (Inderal) M » nsociază celor două medicamente de mai sus. strofantină sau digoxin.v. Flbrilaţia atrială paroxistică (aritmia completă): se Injecteaiă înlnivcnos un digitalic cu acţiune rapidă: lanatozid C l—2 fiole plnă In doza totală de 1.ci coronariene.Ic o nocro/. se tratează tulburările da Ului. Tratament: — repaus la paf. bromoval. nu cedează la nitriti. ciclobarbital. chinidină cu digitalizare prealabilă. Slmptomc: durere relrosternală cu iradieri foarte întinse.01 g i. dacă accesul •• |iiii|imgeşte. compromite sau scurt masaj pe sinusul carotidian. 300—400 mg/24 ore. extravoM l. fenobarbital. Flutterul atrial paroxistic: tratamentul de elecţie este convern i i i i i i M prin şoc electric. — în şocul cardiogen: umplere vasculară. nici la repaus.INI/MU IUL MIOCARDIC Infarctul miocardic (". alternativ» — mefl/Vfinirn/c (ciiul manevrele vagale sînt fără succes): lannlnId (!) In lipsii strolantlnd i.c. 31') . liste principala urgentă curdiov il. se tratează InNiillcienţa cardiacă: fie ventriculară acută stingă (vezi edemul pulmotmr acut).v. RITMURI TAHICARDICE Şl TAHIARITMICE 1. — tratament anticoagulant: heparină. Tahicardia paroxistică atrială: — frafamenf sedativ: diazepam sau hidroxizin. în absenţa şocului electric se administrează Idiinlozid C. se tratează tulburările de conducere (blocurile). sau mialgin.6 mg. uyilaţii'/ hlpolunsiune (la hipertensivi în primele minute). — In Infarct cu şoc şi aritmii grave: perfuzii cu soluţie de glu'•/ă+insulină+clorură de potasiu. după 1 -4 zile trombostop. — mici doze de barbiturice şi diazepam. snu «jmalina (cardiorythmlne). sau s. — manevre compre. mai recent enzime fibrinolitice. ii nun luotcnslvi) sau isoptine i. fie insuficienţa cardiacă globală. hemisuccinat de hidroiiuU/on. t mistriei i v i l .i. compresiune pe unul din globii oculari. — sedarea durerii: morfină 0. TULBURĂRILE DE RITM Şl CONDUCERE ALE INIMII Tulburările de ritm cardiac se grupează în două categorii: I. provocarea de vomismunto p i l i i excitarea mecanică a peretelui faringian posterior.ă miocardică neutri uml.2—1. atropină) — oxigenoterapie hiperbară.

5.v. Se întîlnesc diverse forme: Blocul atrioventricular total (Sindrom Adams-Stokes) se aplicfl: percuţia regiunii precordiale. chinidina. lla 4.f 7. Tahicardia paroxistică ventriculară: tratamentul ideal este şocul electric. miofilin.v. detibrilaro electrică. Tahicardia paroxistică joncţională („nodală"). sulfcit de atropină 1% 0 . propranolol. respiraţie artificială „gură la gură"/ «tropiri n + 2 mg injecţie intravenos: cofeină. la nevoie gură la gură.v. — un digitalic intravenos. izuprel l ml din soluţia 1/500. ajmalina. calciu gluconic 10% 10 ml. Flutterul ventricular paroxistic. So trutează cu: bronhodilatin. Tratamentul este identic cu cel ui fibrilatiei ventriculare cu şanse mai mari de reversibilitate. 0. . ajmalina. dizoplramida (Rhytmodan) per os. RITMURILE BRADICARDICE Şl BRADIARITMICE Hrndicardia este expresia clinică a blocurilor cardiace (întreruperea iulluxului nervos fiziologic). substanţe dorlvulo din adrenalină sau noradrenalină (izuprel şi aleudrin).3 ml.în lipsă se administrează xilina (drogul preferat). chinidina per os sau i. pentetrazol sau nicetamlcli oxl(|cnol(<rupio.— în caz de eşec se utilizează şocul electric. Se mai pot utiliza: xilina. Blocurile atrlovoulrlculare de gradul I. perfuzie cu adrenalină soluţie 1%0.5 mg. 6. (sub control l!('G. II (bloc atrioventricular Incomplet). — şoc electric. risc de moarte subită prin „sincopă chinidinică"). propranolol.. — Curativ: obligatoriu în primele 4 minute constînd din: respiraţia artificială. II.l tor iu. — Profilactic: tratamentul tahiaritmiilor ventriculare. Fibrilaţia ventriculară. tonsilat de bretiliu. In caz de eşec cu metodele amintite se administrează per os chinliliurt sau intravenos propranolol sau prostigmină inţramuscular sau subM il. 0. Dacă inima nu-şi reia spontan contracţiile injectăm în ventriculul slîng una din următoarele substanţe: adrenalină !%<>. în lipsa defibrilatorului electric se administrează propranolol sau xilina i. masaj cardiac extern-. Se folosesc trol molode principale în următoarea ordine cronologică: —• aplicarea de manevre vagale.. procainamidft per os sau i. (mult mai activă). efedrlnfli atropină» papaverind sau oxiflavil. dacă este fără rezultat: pacemaker atrial artificiul 11 d n y.adrenalină. propranololul şi practololul ar fi după unii raedicatia de elecţie. 920 . calciu clonii 10% 4 ml. exceptlnd bolnavii diţjltdllzaţi anterior.

.iu curativ al infecţiilor: antibiotice cu spectru L b) C/I/IMM//. sulfat de magneziu. Tratamentul urmăreşte scăderea la 100—170/100—110 mm TTq. soluţii hipertone: glucoza sau manitol. (foarte rapid. Astfel furosemld (l— t l i o le în 24 de ore) sau acid etacrinic intravenos. sau i.. Mitologia: embolie sau tromboză arterială. i ..FUMUL ACUT Dl HIMRTINSIUNI ARTIRIALA Valorile cresc brusc Iu 250 mm Hg mnxima şl 130—150 mm Hg ml* id.il.m. A..iini i. Mai nou diazoxid i. clonidina (catapressan) fiole i. manitol. n/. Ir. fenobarbital i. în caz di.i picel'/.. antialgice: morfină.imentul: a) medical. EMBOLIA CEREBRALA DE ORIGINE CARDIACA 1. H I scobutll compus i.v.HcM .v.v..v.îs arterial din circulaţia sistemică. ||linii ini* "•• i .v. — Diureticele se asociază la hipotensoare.. edom cerebral. cjMuliolectomio In primolo 4—8 orc do la instnlnrna emboliei (dup. complamin intraarterial. sau arfonad i. dihidnil<r/. i l. «nu i. Tratament medical: a) măsuri generale: favorizarea oxigenaţii i crcbrale.v..m. Kcrcnt se asociază: persantin (dipiridamol) cu aspirină pentru preve nit cu emboliei. prin» — Antihipertcnsive (hipotensoare): unul din cele 5 grupe do hlpoIciiNoare: reserpina i. EDEMUL CEREBRAL ACUT (encefalopatia hipertensiva acuta) Este un sindrom neurologic paroxistic ce coexistă cu creşterea 11 r usca şi importantă a T.v. d) tratament anticoagulant: heparină urmată de trombostop. înainte de cel chirurgical: aşezarea MfJmeniului ischemiat în poziţie declivă.v. foarte îneci. spasmolitice: intraarterial novocaină sau papaverlnă sau lol.m. qllrorol. dur cu Mipraveghere). la un vechi hipertensiv cu evoluţie severă. Tratamentul constă în administrarea de: reserpina (raunervil) I.fitrîni şi în cardiopatia ischemică). soluţie glucozată. • HUI i.m.m.i l . sau i. hemoragie cereIu n la. .ilamontul şocului sau colapsului cu norartrlunli Irnlnmcnlul profilactic s. Tratament chirurgical: embolectomie cerebrală. nlfaineiil-dopa fiole i. cu risc de edem pulmonar acut. rehidratare şi realimentare corectă. c) medicamente antiedem: ACTH 50 U/24 de ore sau hemlBiici Imit de hidrocortizon. Tr. ui goi . guanetidina i. 2.v. tratament nntlronqnlciiit: hoparină. căreia i se asociază un diuretic cu acţiune rapidă (furoM-inld «nu acid etacrinic). slntalgon unu înli-ilqlM. b) vasodilatatoaroi papnvt'rină. (liuiul stopului prin arterloqrafle). INSUFICIENTA ARTERIALA ACUTA Rsto o urgenţă vasculară ce survine ca urmare a obstruăril brutale rt unul v.i /olln ' .i în caz de agitaţie: plegomazin i.v. ulru i.leonomoritom se administrează regitină.m. sull-il de M<| i. (se contraindic .

Curativ: prompt şi energic. SINCOPA Şl LIPOTIMIA Sincopa este o insuficientă circulatorie acută caracterizată prin pierderea bruscă — de scurtă durată — a cunoştinţei şi prin oprirea trecătoare şi reversibilă a circulaţiei cerebrale. dacă apare o durere în abdomenul Inferior şi în umăr. Diagnostic: uşor de stabilit cînd se exteriorizează (hemateme/îl. a cunoştinţei. Tratamentul sincopei cardiace: se administrează efedrina. SINDROMUL ANEMIEI ACUTE Sindromul anemiei acute este urmarea unei hemoragii acute mo dlrnlo.. Respiraţie artificială (gură la gură). se combate durerea cu morfină SMU cilte opiacee. progresivă. Tratamentul lipotimiei: se excită reflexele cutanate (loviri scurte şl vii. Tratamentul. scăderea masei sanguine. tratarea hemoragiilor.icii . . iar obiectiv semne de iritatie peritoneală. lipotimie.sc Instalează tabloul unei anemii acute ne vom gîndi la o homoi. factori infecţioşi. Cînd nu se exteriorizează ne bazăm pe analiza simptomelor.u|!c> Internă. nn'lcnfl).se efectuează transfuzii de sîngc» loto l. datorită unor factoi! variaţi ca: scăderea tonusului vascular. traumatisme. Slmptome: ameţeală. combaterea tahiaritmiilor.ŞOCUL Şocul este o insuficientă circulatorie acută. se combate hipotensiunea arterială şl se menţine vasoconstrictia cu noradrenalină sau angiotensină. fricţiuni energice sau umezirea fetei cu apă rece) sau excitarea reflexului respirator. splină sau rinichi. iiitlccodontele bolnavului şi împrejurările apariţiei. arsuri. Profilactic: tratamentul afecţiunii cauzale: antibiotic» în infecţii. stare de colaps rapid instalată. chirurgicale sau obstetricalo-ginecologice. masaj cardiac extern. il. în cazuri extreme se efectuează injectarea do noradrenalină intracardiac. hepatită cronică. ne gîn(IIin Io o sarcină extrauterină ruptă. Bolnavul este culcat pe spate în mediu cu temperatură potrivită şi în linişte. întîlnită la persoane emotive cu labilitate psihică. ciroză hepatică. sldblrea miocardului. instalarea tabloului anemiei acute dup/1 un traumatism sugerează o ruptură de ficat. adrenalina. paloare bruscă. sete. Evoluează In două studii: stadiul compensat şi decompensat (colapsul). a intoxlctiţiilor etc. hemisuc'ciruit de hidrocortizon şi heparină. Exemple: la o femeif tu pllnfl viată genitală cu amenoree. noradrenalină sau izuprel (aludrin). Apare după emoţii puternice. la un holiuiv c:u ulcer. plasmă sau soluţii glucozate. incompletă. Lipotimia sau leşinul este o pierdere uşoară. Dacă manevrele sînt ineficiente se face defibrilare electrică. cancer gastric.

tratamentul: repun. la palpare. sensibilitate locală. transport cu tnrţin. constipaţie. II. Prin observnr» mă (nu se părăseşte patul bolnavului) se deosebeşte urgenţa nl>-. po fond de durere continuă. de lemn* abdomen Imobil. greţuri. '. I* I l " M . distensie abdominali. in <•„/ Ionice.â opiacee. îndepărtăm şi nculrali/flm toxicele. 7. 4. (ipărare musculară locală şi masă tumorală sensibilă situată In inţ| liiii(Mi veziculei biliare. vfirsfituri bilioase.fi vărsături. febră. pneumoperitoneu. Dacă a fost necesară administrarea unul antlalfilc liih-lnl de trimitere se spcciiică medicamentul şl ora cl/id . rgo-Iiinlo hidroaerice. l lll. \. greţuri şl l. febră. vărsături.'l. Intmriipcrea tranzitului. de intensitate excesivă. apărare mu . Colecistita acută: durere în epigastru cu iradiere în semlconturfl.H. Ictor l — 2 zile. Se manifestă prin dureri cu locuire fn epigastru iradiind în stînga. creşterea lipazelor şl aniiitlor sorice şi urinare. greţuri. M•nano.'. iinptomele: durere abdominală extrem de puternică.S. leucocitoză. . în liipocondrul dropt şl iu.< iil. durere de decompreslune. Ulcerul gastric şi duodenal perforat: durere epigastrlcă cu irfl-illfira dorsală transfixiantă. radiologie: niveluri hidroaerice. transport cu autosanitara nuli • • « • .3. l'crltonlta acută difuză: durere In cea mai mică atingere* con-linctură abdominală ptnă la abdomen dur. • ilsm.i/a veziculară şl coledoclană se mnnifcslrt prin dnroro collcn<(vfl liilcnnilcntă. vărsături. Cauze adbominale l Apendicita acută: durere în fosa iliacă dreaptă.vc <idnlntrf(i7. Ocluzia intestinală: dureri sub formă de crampe intermitente. apărare musculară.** nlmolut. In nu p 1 unea scapulovertebrală şi umăr. Trnlumcntul comun al acestora constă în administrarea unul nnlltiinadic si trimiterea de urgenţă la cel mai apropiat spital. meteorism. crescută. in iradiere In regiunea scapulohumenilrt droaptfl. . la caro «e ••/. URGENŢELE ABDOMINALE ABDOMENUL ACUT SAU DUREREA ABDOMINALA ACUTA i sie bine să se reţină că orice durere abdominală intensă şl do duoale constitui o urgenţă medicală ce reflectă adesea o afecţiuni» capabilă de a deveni abdomen acut chirurgical. Nu . leucocitoză.iră. veziculei palpabilă şl foarte sensibilă. „abdomen de lemn" -•-«Miistbilitate abdominală superficială sau profundă. şoc şi ulterior colaps. plnă In . n x i < i > • M i i î ilfiipfl pierderii de rnldnifl. vBriăim i M'înne de ileus dinamic. Pancreatita acută: survine des la obezi după un prlnz bogat In 'Mălini şi consum excesiv de alcool. rigiditate abdominală.ilfi medicală de cea chirurgicală. V.v-t. udtltlttistutt . modU'aimMitr mitllicmo 10.S. greţuri.

Tromboza venei porte sau a venei splenice (în ciroză). hemoragiile medicamentoase („droguri • !•' iK'. 3. Intoxicaţii exogene: colica saturnină. Colonul spastic — Iritabil: dureri intense şi de durată sub formfl do crampe. colaps hemoragie grav. hemuturie. ulcerul do : . tetania.. disurie. Sarcină ectopică ruptă: durere în hipogastru.v .i i i l e digestive superioare). şl gastritole hcmoragice.iyroslvo"). febra" înalta. pneumotorace spontan. în cazuri grave mialgln sau chiar opiacee. pleurezie dlafragmatică. < n \ •• i hculoza gustrlcft şi duodenală. hiperlipemia esenţială. Afecţiuni metabolice: hipoglicemia. dureri anginoase. 13. un orgnu n/cctaf ca punct do plecare. violentă. Hernia hlatală se manifestă prin durerea la" baza apendicelui xifoid sau retrosternal. renogal-rowatinex. ulcerul peptic postoperator. fără apărare musculară şi sensibilitrtto dureroasă la palpare.. abdomen suplu fără apărare musculară. anemlo hcmolitică. ondocardită septică emboligenă cu infarct splenic sau renal. hemocromatoză. hernia hiatală. H. papaverină. HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE Pot fi secundare unei afecţinui digestive sau reprezintă manifestnron unei boli generale. anemie. varicele gastrice şi varicele esot 'l .. regurgitare. h ' . zona zostor. Ocluzia acută a vaselor mezenterice (infarctul mezenteric): duroro brutală. cri/ci histeroidă. in. stare de şoc. leucocitoză. inloxlc. Cauze generale sau extraabdominale ale durerii abdominale. tumorile benigne şi maligne gastrice. se mani festă prin colici violente..ilie cu taliu. hlperleucocltozfl. 4. puls tahicardie. pneumo nie bazală cu junghi abdominal (la copii şi oameni în vîrstă). 2.fnc'loi» peritoneal. 11. intoxicaţie nicotinică. agitaţie. 9. ce iradiază în toracele superior (diminua în ortostutism şi se accentuează în decubit). Bolile endocrine: hiperparatiroidismul acut. Tratament: algocalmin. leucemie. (i. pirozis. Durerea diminua după eliminarea de gaze. ta hicardie. criza addisoniană. 1. lombară sau în flancuri cu ira dieri pe uretere. cianoză. atropină. Afecţiuni toracice cu dureri abdominale: infarctul miocardic. diaree sanguinolentă. B. porfirlu acută intermitentă. cystenal. Colica nefretică: durere bruscă. scaun. Cauze digestive: ulcerul cronic gastric şi duodenal (75% din he-. Boli hematologice: hemofilie. 12. disfagie. tulburări de micţiune. polakiurie. 10. limfadenită mezenterică. 5. epilepsia abdominală. clismfl evacuatoare sau aplicare de căldură pe abdomen. purpură abdominală Henoch. Boli neurologice: crize tabetice. I. colaps.. paloare intensă.

Parazitozele pot determina convulsii (mai ales la copii). tetanosul. tiimoiiix | H < I I I I J H « vi iihillfjni ale «io ilul Inforlor. cmclnoldul Ininului subţire. manitol. difteria. dureri gastrice. edemul cerebral. în avion.a ş. '}.4. endocrineleylCH. boli parazitare. cu vertij.icinMU» Mint hipertonii musculare. brriiMiKil. uneori n|mi >)\ in ascensor. hi|>rit<'iishin<'(i poitnlă.Kj'ufi. sindrome hemoragiei urlţjlno trombocitară.i inic'. nicotină. lulocto-contagioase. rolijarţjnn. vftr-«rtlml. uremie). clordelazin. lumorlla biici i>l muliyno alo colonului.i liomboza VBielor Milco şl a venei porto. acid cianhidric. rectocolita ulcerohiMiioi.iiiuiin. RĂUL DE TRANSPORT (KINETOZA) o tulburare vestibulo-labirintică şi vegetativă prezenta Ui unele cînd călătoresc pe mare. eclampsia. fără excitanţi. hipersalivaţie. iar conh. h8S»»roţ|ll şi tumori cerebrale. l'. promebazin (pot fi (iclnilnl»trnli' *l pmvtmtlv). slrno/. Tratamentul este în raport cu cauzele de mai sus: plasarea bolimi l u l la loc liniştit. mese mici repetate (lapts. ateroscleroză. hlpoten-«lumi. transfu/il i | i u p şi izo Rh. sedative puternice (fenobarbttal. hepatita i|i n. ftiuilinmul Adams-Stokes (bloc atrio-ventricular). 3:1. . emetlral. rheomacrodex (dextran 40). Cauze generale: anevrisme. stricnina. Tratament: internare obligatorie. . Intervenţia chirurgicală se impune adesea. ALTE URGENŢE MEDICALE C O N V U L S IIL E HUO. Convulsiile pot fi tonîco-clonice (<'pili<p.esofmjltM fu'titfl yl umile/). Cauze toxice: intoxicaţii şi autointoxicaţii (ecatox. perfuzie cu substituenti de plasmă: macrodex (dox--n '/ ()). tren sau automobil. Slmptome: stare de disconfort şi nesiguranţă.llologia este diversă: boli interne. unoori nistagmus. somnolentă. bolulismul. (tivurile ului Mcikcl. npi><iisiio!i. burgofen. 10. isteria. tetania. tahicardia. sin) sun pe un fond de contractură durabilă. turbafBN. vasculară sau prin coagulopatii. bonlo WhlppU». greţuri. ciroza hepatica.Alte boli cauzatoare de convulsii: hipoglicemia. .. •HI* du fructe).poziţia Trendelenburg. cJon/ce (pe un lond du iu*iilutic> musculară). alcool metilic. Cauze inlecto-contagioa.. • Cauze nervoase: epilepsia.se: bronhopneumonia.. Convulsiile sînt zvîcnituri de amplitudine variabilă. perlarterlln lunsil. Tratament: culcarea bolnavului şi administrarea de atroplnfl. boli neurologice. hipocalcemla. humori omalo/a.

4) reechilibrarea hidroelectrolitică şi acidobazică.ll)llltAţli şl cunoştinţei.roţjllrorlmu .Irltatla aparatului respirator prin substanţele inhalate (bioxidul «In sulf. nil. hidrogenul sulfurat) determinai rlnlta. ciroză. diabet. i ( j i u cerebrală şi ramolisment cerebral. URGENTELE IN PATOLOGIA PROFESIONALA Dezvoltarea impetuoasă a industriei şi modernizarea agriculturii nxpun muncitorii la toxice profesionale şi agenţi fizici generatori de îmbolnăvire. 10.mUi stadiul final ui unor boli cronice grave (exemplu: coma urei. 5) normalizarea tensiunii arteriale. barbiturice) sau eni l i H |< ' i i o (uremie. în edemul cerebral difuz. (J) evitarea escarelor.5.ili)i|(« si vegetative. •ulfurti de carbon.. circu l. encefalite sau în insolaţie. cadmiu. hidrurile bromului. t r alicită.. . bioxid de carbon.convulsii produse de insecticidele clorurate. circulaţia şi activitatea nervoasă supei toată.. bioxid de sulf» —encefalopatii toxice prin solvenţi ca bromura şi clorura de metil. un'mugite. mai pot surveni în hei i i » i . morfină. i'itlologla: intoxicaţii exogene (alcool. Unele din ele repi'v. Urmărim: 1) circulaţia liberă a aerului în trahee şi bronhii prin <l<y/obstruarea acestor căi (aspiraţie. Nu toţi comatoşii pot sfi fie transportaţi (exemplu: hemoragia cerebrală necesită la începui ropdus absolut la domiciliu). edem pulmonar acut toxici 320 . 7) antibiotice pentru evitarea infecţiilor intercurente. acidul cianhidric. .. intubaţie traheală sau traheostomieji 2) oxigenoterapie. larlnyita. hipoglicemie). 3) refacerea masei circulante. cu păstrarea funcţiilor respiratorie. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE ACUTE Intoxicaţiile profesionale acute (vezi capitolul „Intoxicaţiile exogene") îmbracă diverse tablouri clinice: — narcoza prin solvenţi organici. amoniacul. Din acest motiv prevenirea şi tratamentul intoxicaţiilor profesionale trebuie bine cunoscute. l'ot surveni Jent suu acut. Obiectivul principal al terapiei este menţinerea celor 3 funcţii vitulo fundamentale: respiraţia. tctraetilul de plumb.i si coma hepatică).t M-n:. nichel-carbonil. Tratamentul se face în servicii de specialitate cu profil de reanimare. necesitînd o observaţie atentă şi continuă. Cele acute deşi mai grave nu sînt tot( | < M I I I I < I mortale. bronşită. putînd fi rezolvate prin tratament. 1.COMILI Slut sludromno caracterizate prin pierderea motilitătii voluntare.

-. «97 . prin insectofungicidele orrjanu• uite. h) Colapsul caloric se manifestă prin cefalee. ••. alcool metilic. Sindromul acut de iradiere (vezi boala de iradiaţie) '. com prin n iţi (imlno. «Indrom Menlere şl formo rapid mortnlo prin aoroombolll coro-sau embollzare masivă u inimii dropto şi n mlcll circulaţii. nrl. . Cauza rezidii In plordo• i l«« nccomjpensate de apă şi NaCl prin transpiraţie. — Intoxicaţia cu compuşi cianici (acid cianhldric şl cianuri ol- . tahipnee şi creşterea crntci a temperaturii. Se caracterlzeagl t u l i i trl/idu: hiperemie — coma — regumenre uscare. paralizii do ni'ivl crai i . eventual cu un miorelaxant netoxic. prin leii ţjravo «Io sistemului nervos cu paraplcglo.febra de fum provocată de oxizi ai unor metale şi metaloizli arsuri chimice prin acizi şi alcali.. o x i d d o c a r b o n » — Intoxicaţie methemogloblnlzantă anilină. oxigenoterapie şi corectarea pierderii de npă şl elnctrollţl. c) Şocul caloric este grav cu mortalitate ridicată. scăderea tensiunii arteriale. trinitrotoluen. i l » > i > < . . traductnd lozarfa • unirilor termoreglatori şi suprimarea secreţiei sudorale. împreună cu staza calorică incipientă.necroza toxică prin hidrogen arseniat. Accidente prin decompreslune bruscă.hepatită toxică prin tetraclorură de carbon. . ..Inhibarea colinesterazei cu acumularea acetilcolinei şi cu toate i-rlnţele fiziopatologice şi clinice. Mnnifostflrile clinice olo iinproslunii bruşte apar după un interval vuriabll do Intonţfl cnrnr--.p n eu m o n /oh im ică rin o x id d e c a d m iu . pînă la scăderea temperaturii Cirlnul) 38°... astenie.şi nitroaromatlclj — anemic hcmolltică prin hidrogen arseniat. nbil. musculare şl ostoonrtlculoro.colica saturnină. Dintre acestea iMiIntim: n) Crampele calorice sub formă de contracturi spastice foarte durn• itnhH nle grupelor musculare celor mai active. tetraclorură de carbon. totrn|litt<tan. fenol. Se produc datorită depăşirii capacităţii d» a organismului la munca dintr-un microclimat.'l. URGENTELE PROFESIONALE PRIN AGENŢI FIZICI l . Tratamentul: administrarea de soluţie de clorură de sodiu. Are prognostic . Tratamentul constă în repaus într-o încăpere răcoroasă şi admlnil* 1 1 n i ««n do soluţie clorurosodică. c o nita 'H n i ''< ) i n llil c p < < d e b o rll lu . Are prognostic idvornbil. Se produce prin pierderea marcata de apă şl ii i d de sodiu.'. Accidentele calorice.»m glicoli. tahicardie.n / . |n/..-•i Io prin modificări cutanate.n . Tratamentul constă din răcirea organismului prin toate mljloacilt llni'lunlv imersiunea în apă la +4°). fosfor galben. ameţeala. II.

pentru prevenirea sechelelor tardive invalidante reprezon loto do artroze grave ale articulaţiilor mari. Profilaxia urgenţelor profesionale presupune: înlocuirea procedeu lor tehnologice periculoase sau a substanţelor nocive.o sau do lezare retiniana. Rezumînd se poate spune că ergonomizarea întregii acti vitnţi profesionale constituie mijlocul cel mai eficient pentru profilaxia îmbolnăvirilor profesionale acute sau cronice. l l . organizarea adecvată a primului ajutor şi a IM t<i montului de urgenţă. utilizaroii do dispozitive automate pentru detectarea şi măsurarea nocivităţilor cloosobit de agresive. de leziuni miocardice cil-lu/. cuplate cu sisteme de alarmă. chiar şl In for usonro.l ratamcntul coastă din recomprimarea terapeutică. ventilaţie corespunzătoare. din punct de vedere al dotării şi al pregătirii personalului. instruirea muncitorilor usuprft riscurilor. utilizarea corectfl ti echipamentului şi a dispozitivelor de protecţie individuală. ermetizarea *l ohinseizarea instalaţiilor.

i / i .11.' \ in ic u 'tu t A . INTOXICAŢII. CO. folosirea unor toxice în alte scopuri.ilr. i i -i . benzină. INTO XICŢIILE EXO G EN E A l 11. curioşi şi ignoranţi.). fiind adesea fatale (neglijenţa părinţilor acasă şi a personalului ajutător In I i ) Intoxicaţii voluntare (prin folosirea de toxice tn scop de sinucidere sau crini).i dc pîitrundcro a toxicelor: I . l . în scop de sinucidere se folosesc diverse substanţe (morKnH.1. iiq .s 7 )//n / o r /c (< • < ) . i ) Intoxicaţii profesionale (acute şi cronice). nicotină. p b . î l ) Intoxicaţii alimentare prin: lipsă de conservare. şerpi). /nv I I I M f < > .< n i| > H i> PI n T c i. păstrare în condiţii nesemnaliito ca „otrăvi" « H i i i i r toxice sau medicamente. necunoaşterea dozelor (mal alei U • hrumcnte).r. GENERALITĂŢI Sînt îmbolnăviri acute. in s e c t o <u' n g"lc id(" ]) .» întîlnim adesea şi la copii. care. sfîrşind uneori prin Minai Io. a lim e n te a lte r a tae l s a u' i . Hg. a rltltu rlc t.e .ilillo prin veninuri (de Insecte.lln i m u rd a re (P M b. manipulare greşită. Clasificare n) Intoxicaţii accidentale prin: neglijentă.u i t i i h | un i > ' . . Exemplu: insectofunglcldola In nrfl. UpiA da l ml 'ifinltnro-antlcpidornlc.( / . supraacute sau cronice cauzate de substanţe miflmătoare (toxice) care pătrunse în organism produc modificări C«-luln tisulare ce perturbă grav funcţiile vitale. acid ihldrlc etc. verde de Paris etc. CI. ajung Ia subitanţ» tculiti. adesea se face uz do stricnina 1 . Legislaţia iţaii nosliu prevede norme severe de protecţia (securitatea) muncii In Induitrle |l n iillm rt. lipsa mâlurilor l'iutc'cţie. •In l. Pentru crime prin toxice. . Adesea survin ca urmare a folosirii a numoronie Innlc toxice în procesele tehnologice industriale şi în agricultura 1 . < l Inloxk. barbiturlce. i i i i n c i i t ( m . Mirfl. defecţiuni tehnice la locul de muncă ele. prin alimente alterate si ca toxllnfecţll alimentare (oxuni-ţ ni M i liocntorocolite acute cnuzate clc microbi suu ciuperci nocomoitlbllo). prcgMIro nolglunlrA.. Pb. necunoaşterea efectelor. .I)I t< e < . .

339 . salldiurutlco. — reacfiv/fafea particulară & organismului intoxicat. — Manifestări ale aparatului respirator: halenă cu miros f/< roo/ (nli'ool). comă (alcool. Gravitatea unei Intoxicaţii «cute deplinii* o ier le de factori: — starea sistemului nervos(oboseală. barbiturice. iilcool motilic. n lltift).— cufcmaM (Hg. tegumente icterice (arsenic. In. — M. CO2. cofeină. CO. renal şi a ficatului. . ciuperci. convulsii (insectofungicide. i . pomezl mercurico).soetofunglelde. sulfura do carbon). vltniuiim D). Evoluţia şl progno/n. dezorientm timp şl spaţiu) în intoxicaţii cu alcool. stare de beţie (ebrioasă) în intoxicaţii cu alcool. copiii fac forme mai grave decît adulţii. îibrilaţii munca paralizii (arsenic. in fui do natura toxicului şi de organu]. alveole pulmonare — cu concentraţia şi toxicitatea este mai mare). chinină. de7/r (iluzii. apărata! sau sistemul afectat d' xk. halucinaţii. — natura şi cantitatea toxicului pătruns în organism (gravlt< este direct proporţională cu doza). antihistaminice. parenteral. barbiturice.lrl ale aparatului cardiovascular: bradicardie ((ll(|lls! inorllntt.). atropină. salicilat de sodiu).. mioză (in ranui pupilei) în intoxicaţie cu hiposeril. ambliopie (scăderea vederii) în intoxi cu chinină. morfină)» Innrona/tc (benzinei. hldroqnii sulfurai). surrl (stroptomicină. — starea de nutriţie.şi tendinţă la şoc (barbiturice. — Manifestări ale sistemului nervos pot fi: ameţeli. Ini'o-. Simptomatologia generală a intoxicaţiilor este variată. cocaina. ciuperci. salicilaţi). cocaină. i Ini hlflrnt. Imlenă de acetonă (aspirină. — Manifestări ale tegumentelor: piele roză sau roşie (CO. fosfor. ciuperci. cianozd (ciuperci. benzedrină. clorură de amoniu. primul ajutor şi terapia corectă. Pb)i — mucoavd (sublimat corosiv. bioxid de sulf. atropină. edem pulmonni m (clor. pielea cianozată (foiifu • nitrlţi). beladonft. v(>tiln do şiirpo)i hipertensiune l u . pilocarpină. do in (fosfor)i r/o migdale (acid cianhidric). odihnă). tahicardie (alcool.orpll. — starea aparatelor cardiorespirator. plnrt. — calea de pătrundere (cu cît ajunge mai repede în sînge — In Venos. ciuperci). intramuscular. sulfura de carbon). iiovn.st. ron orcjmiofosforici. gaze iritante). bnrhlliiit CO. nicotină). sincopa cardiacă (C'NH). pielea uscată şi caldă (atropină).iinfl)i /i//)o/on. aspirină. strepancil). (antihhl ilicit. Pb. rez/'sfenfi specii Icăi — diagnosticul precoce. compuşi organofosforici. CO. coordonatorul ţlllor de autoapărare etc. M'/crpinfl). midriază (alcool. chinină. opiu (ncetonfl.s'/'/iomofone (alcool. Co. < ntc. subcutan. — vlrstd. tetraclorurfl <1" bon. morfină. atropină.inlli'. o v //o p. clm tată şl conjunctive congestionate (alcool).s-/u/i(.

la un Individ anterior i Hili>ro(|(iroa bolnavului (dacă nu este In comă). i l i < de toxic. Im . toxicului trebuie făcuta urgenţi minerite: voşmlntelon ' u npH si săpuni nu tamponarea cu substanţe neutrallianto» 931 . lichid de vărsătură. qrăbind prognosticul infaust.\ . pătrunzind pe cale respiratul le •nicixisn.lo Itiluilarea de toxic. . No vom ilnpfl următoarele date: Nimptnmo foarte grave. As.flr. i prin buzunarele victimei şi la domiciliu urme de toxic ' !' •! <• . >rl sanguliioloiilrt (As. se recoltează secreţie vaglnală de pe colul P ! tli. rNINCIPII GENERALE IN TRATAMENTUL DE UROENJA AL INTOXICAŢIILOR ACUTE do urgenţă a intoxicatului din mediu toxic. de dlaret. Cu. chingă) deoarece efortul. IM>. anemie. <in-((iil. prin tn-. prelevăm resturi din cavitatea bucalii 1 1 i . vrtrsrtfnr/. Bl). ciupind) nm'. i|iioNtlcul Intoxicaţiilor. "|n-rind nimic important. «hif/crrtr/ (Na()II)i co//ci (i/>(fo/ii/mi/<-. urina de culoare Incit iad In intoxicaţiile cart» i $1 de cu/oare ro/ în intoxicatillo cu r«Minlia/iiio» »lloRtărl ale organelor hematopoletlce.do sudoare. • •xMininouză locul unde s-a produs intoxicaţia căutlnd «mbapilcuri cu inscripţii toxice. I I K .ltint'd ym// (ntiopliiA. substanţelor împrejurarea în care s-a produs evenimentul.imbalaje etc. insiiliriciitA Mi. minarea clinică a intoxicatului.H|iiosticul este dificil.Q. altf''l i nu de toxic din organism. Evacuarea se tace Impiovi/aţie pe braţe. In caz de deces se face autopsia la lervlniil legală şi se anunţă procuratura (sînt morţi vlolontu i n i l n fapte penale). clup<«icl)j icter (cluporcl.tnli\ u//f (ftlnloine) tu in i i i inotnlo qroU'. . apărute brusc. sticle de medicamente. a slngelui: lit'nioli/. urmărind semnele caract** < uluit so caută semne de injecţii recente. i ci. l l\j. se recoltează resturi de prafuri K-sluri de lichide. Stabilirea cit m<ii r<ipi(!<\ a dlnqnostlcudo o mnro importanţă pentru reuşita Iratamentulul.).Mtiiiltantlrl alfl npiiriiliilul dlgoallvi hiin'i. urină. clor- ale aparalulul renal: oliqtirlo. inAtrfl•nil!. veninuri). etichetei • f i u l . '"inqnrea anturajului asupra locului de muncă. ir««« diagnosticului urgent este de mare importanţa. i minată ginecologic (eventual depistlnd o sarcina)) •« t. se trimit urgent probole prelevntt» i l l / i ' l o toxicologice.

isiu (pcjntru digitală.. de magneziu. Neutralizarea toxicului (se face cînd nu se poate evacua) prin: a) lapte albuminat (apă albuminoasă): 4 albuşuri la l litru de lapte sou I litru de apă.003 g. corticoi/i. perseverent. c) antidoturi propriu-zise: atropină (la insectofungicide). Se pot administra purgative (sulfat de sodiu. 4. b) < / < •in .mierilul durerilor în intoxicaţiile cu corosive (algocalmin.i'. soluţii alcalinizate sau electroliţi. ca şi cărbune absorbant. stilou sau administrarea de apă caldfl cu sare (2—3 linguri la un pahar cu apă).il. creion. ventilaţie.— îndepărtarea curioşilor. mlalgln.ive. — la comatoşi: aspiraţii bronşice. — să nu fie intoxicat cu sodă caustică.. folosind 300—500 ml apă <> ddlă. coadă de lingură.! <• prelungite peste 4—5 zile: ser glucozat + insulina -^ t>lactrollti şi nlinienUiru prin sonda gastrică: soluţie glucozată. diuretice. îndelungat.m u c o a s e : — tracţiunea şi fixarea limbii. — (•pi i i . moiim. tiazidice). 3. — eliberarea gîtului şi toracelui de veşminte. igienă bucală. prevenirea escarolor» — hal. i l e ((r.!). — In i. i l i r i'xtrarenală în intoxicaţii masive dializabile şi în insu ficienţele i di . — respiraţie artificială (de preferat .noa cu ser fiziologic sau cu substanţe neutralizante» c) din uparatul respirator: — M'outerea la aer.. Se pol lolosi pînă la 10 litri în total (15—20 de spălaturi).. Tratament simptomatic: — susţinerea funcţiilor vitale (reanimare rtmliorospiratorie şi metabolică) prin masaj cardiac.. deoarece uneori trec ore pînă cînd intoxicatul tşi revine. perfuzii do soluţii ţjlucozate. injectarea de apomorfinfi 0. pană. clorură de pol. luminai (pentru stricnina).. — iinlibiotice cu spectru larg la comatoşi. unaleptice. Pentru efectuarea spălăturii este necesar. . — să nu fi trecut mai mult de 6 ore de la ingestia toxicului. stimularea cardiacă electrică.. Formează cu metalele grele albuminaţi netoxici/ se administrează în intoxicaţii cu acizi anorganici sau cu metale greloi b) antidot universal format din: 2 părţi cărbune activat. d) d/n tubul digestiv: — provocarea de vărsături prin excitarea faringelui cu degetul. Edetamin (I'IIVI'A pentru metale grele). — spâlătură gastrică (este de dorit). l parto oxid de magneziu. în schimburi. strofantină. — sondă vezicală la comatoşi. ulei de ricin). apoi se repetă pînă ce se obţine lichid de spălătură clar. — dezobstruarea căilor respiratorii.gură la gură"). — bolnavul să nu fie în comă.— '. — să nu prezinte insuficienţă cardiacă. e) din singe: prin favorizarea diurezei..

Scoaterea victimei din mndiul toxic (suficientă în formele uşoare).iologic. In formă gravă. necroză tubulară. respiraţie artificială 01 «ixlţ|cnoterapie. hemoliză. Simptomatologie: ulceraţii. hematemeză. antlmicei — combaterea hipotormiel prin oxigen. 11. comă u convulsii.'» ml) şi mai rar prin ingerare (10—20 g).lomuciilul. vărsături. reci. M Simptomatologia: fenomene de iritatie locală (lăcrlmare. suspen-«Io apoasă de 30—40 g la un litru de apă. edem pulmonar acut (uneori) oligoanurie. «paIrtlură gustricft (pericol de perforare .3. Tratament. instllarta di plcftturi de atropină 1%0. 11. spălarea largă cu aprt. reechilibrare hidroelectrolltlcă •/l (icidobazică. — Combatem durerea cu morfină snu comb. manifestări digestive (greţuri. hemogloItlmirie.2. UrMimi/ă somnolenţă. uneori perforaţii gastrice. Local are acţiune puternic corozivă. Hidroxidul d<> aluminiu (nlncol). . productnd lezltim nlcerative acoperite cu membrane albe. pupile miotice.i i . alimont«tl« ortilâ pln. INTOXICAŢII CU ACIZI INTOXICAŢIA CU ACID ACETIC Acidul acetic (esenţă. sau oţet): lichid incolor. i vindec. combaterea colapsului. compreso nmvdti. oufl mol şl reci. caustic. cefalee. Halena are un miros acetonic.1 e ' . melenă. i ( | i i l i n .ue. IHNC ). i Io preferat spălătură gastrică. miros ln| pfUor puternic.lulclt cu zahăr. — în caz de leziuni oculare. provocarea de vfiii»uluri. INTOXICAŢII CU ACETONĂ Acetona provoacă intoxicaţii pe cale inhalatorie (doza letală y. purgativ salin. . i. Antidotul: magnezia usta (oxidul de mngnoziu).i. .i p . colaps. ghunţă.Tegumentele lezate se spală cu apă de robinet şi npoi cu §0r Ir/.item dincrild |i «pa»nidlc» cu morfină sau mialgin. strănut. ameţeli. Tratament: nu există un antidot specific. scobutil. i l i e ţjnslrlcă).i lozlunllor "nofagocjustrico.ilmplnrt. Cantităţi mari de apă de robinet. plasma. Acţiunea generală: produi < «iridoză. convulsiile se opresc cu fenobarbital sau clordolazln. p. liomox i i j l l digoslivo). ivoriu. o l . piocedee fizice da (ncAlzire. vărsături). icter hemolitic. Uvltăm: bicarbonatul de sodiu (pericol de pci l«i .

convulsii. fobră. vertij. tlnxnlfatnl de sodiu (hiposulfit de sodiu) 25% i. dispnee. l'orma subacută: dispnee. După o perioadă de vărsături persistente. midriază. 3—5 ml pe minut (oprim mliiiml. Nu se Q drnliii''tn-(i/.v. tulburări auditive (acufene. Ti. Antidoturi folosite: nitritnl de amil inhalat (l fiolă la fiecare 5 minute. anxietate. — l .u|iiostlcul se bazează pe apariţia brutală a simptomelor amintite. î l . maximă sub 80 mmHg).itiv salin (25 g sulfat de sodiu) sau 30 ml ulei de ricin. episoade convulsive.il. greţuri. trismus. . Simptomatologia: este variată în raport cu forma clinică. i T. urmează convulsii şi (oină.1.v.[: Tratament: nu are antidot specific. iU . delir. v. < încetarea modificărilor hidroelectrolitice.. diaree.A. orma supraacută (fulgerătoare): moartea se produce în cîteva inimile. i p s ciiidiovascular ireversibil. polipnee. vărsături. oprind inhnlun-ii l . transpiraţii piolnze. 1 >pi i rea convulsiilor cu doză moderată de barbiturice.I (aspirina.INTOXICAŢIA CU ACID ACETILSALICILIC $1 DERIVAŢI SALICILAT. INTOXICAŢIA CU ACID CIANHIDRIC. vărsături.slinren la T. apfl. • om a.Vorma acută: constricţie toracică. --. . cefa-! ' • • • puternică. maximă mai mică de 80 mmHg). Spălaturi gastrice cu cărbune» piiNjaliv salin. ni t ritul de sodiu soluţie 3%. • > l . opistotonus. 1 'pi un mlmliiistinrua cind TA coboară. obnubilare. INTOXICAŢIA CU ACID BORIC Şl SĂRURILE SALE . paralizii neuromusdşare. i tură gastrică cu suspensie de cărbune activat. surditato). halucinaţii. Simptomatologie: salivaţie abundentă. /u'/ocynnor (lotrncomatul de cobalt) un foarte bun antidot. anxietate. laringospasm. — Puiq.("încetarea modificărilor echilibrului acidobazic (perfuzie cu blcarboi ii de Na în ser glucozat). CIANURI (sîmburi de migdale amare) Poate fi accidentală (în industrie.iiuont. lallcllatul d« sodiu) Simptomatologie. pierderea cunoştinţei şi convulsii. iitillnlylc.A. Tratament: antidot nu există. ". — Sp. ritm do '• '' in l pit minut plnă In do/a loială do 50 ml. l)l. Calea de pătrundere: respiratorie sau digestivă. neputîndu-se interveni medical. 10 ml i. greţuri. cefalee. vertij. deshidratare şi cianoză. slăbiciune niiiHciiliir. prin insecticide sau prin subBtanţe utilizate pentru deratizare) sau în scop de sinucidere. reechilibrare hidroelectrolitică pe cale parenterală sau p Iu i'i /ii. reflexe abolite. bradicardie.ă m orfină. iiopicr/Iiid timpul cu examinări de laborator.. lapte.

Inhalarea de vapori determină iritaţia conjunctlvală. I N T O X IC A Ţ I A C U A C ID C L O R H I D R IC (s in o n im : a c id m u r ia t lc ) Simptomatologia: leziuni ale mucoaselor oculare şi nazale. dUfaale. scauno sanţliilnoiente. Complicaţii: cicatrice hli'iiozante. vljtlturl Iu . cu soluţie de por* limnganat de potasiu 1/5000 sau apă oxigenată 3%. albuş de «MI. Simptomatologia. adăugind lapte. diaree sanguinolentă. Tratament: antidotul este calciu. vărnflluri. Tratament: vezi acidul acetic. uneori perforaţie gastrică. diuroc* sunguinolontă. leziuni renale cu anurie şi uremie. laringospasm. 1 m S o ad m liii.In apneo:roN plinţlo i i l i iinia H II|> oxigen. colici abdoniinule. Calea de pătrundere: illijcstivă. arsuri ale tractului digestiv. Tratament: spălătură gastrică imediată. dispnee. antibiotcroplo de proI flc nt . hlporto n. Moartea survine în prima fază a colapsului. INTOXICAŢIA CU ACID AZOTIC (sinonim: acid nitric) Simptomatologia şi tratamentul ca la intoxicaţia cu acid clorhldflC. cărbune animal şi magnezia usta. eplgastrlce. Produce accidente cutanate (eritem dureros. INTOXICAŢIA CU ACID OXALIC SI OXALAŢI (sinonim: sarea do mâcrls) Simptomatologie: dureri retrosternale. Ingestia se traduce prin ulceraţii ale mucoaselor. colaps. respiratorie şi cutanată. arsuri nit» mucoaselor oculare şi nazale. diaree. şoc.combatem leziunile renale: exan-<| iilnotransfuzii repetate.fl v iio iuli„oB „ C l ' i in 5 0 m l » a r g lu co ia t lu . moartea survine ulterior prin uremie. tuse clilnionsft. vftrNN(uri. homntcimeză. Cromaţii şi bicromutll Mut oxidanţi puternici ai celulelor organismului. amctoli. 2) Intoxicaţia acută cu cromaţi (bicromaţi): colici abdominale. 11 ictune). INTOXICAŢIA CU ACID CROMIC Şl CROMAp Acidul şi vaporii săi au o acţiune caustică. în caz de acidoză: bicarbonat de io• I l u 5% în perfuzie pînă la corectarea acidozei.. dacă supravieţuieşte. sub orice formfii spălarea teguMHMiUilor şi mucoaselor cu jet continuu de apă. INTOXICAŢIA CU ACID FLUORHIDRIC Şl SĂRURILE SALE Simptomatologie. colaps. — — Se face spălăturâ yastrlcă dacă este posibil. dureri In deglutiţie şi retrosternale. hematemeză. 1) Intoxicaţia acută cu acid crom/c are aspectul tipic al intoxicaţiei cu un acid caustic (acid sulfuric).H tro n y .

. expansivitate. combatem insuficient*! i i ' i i . dispnee. bradicardie. somnolenţă. r. i i K . hidratare orală. i u ciordi.4. midriază modorată. 339 . ATROPINĂ Prezintă interes medical: mătrăguna (Atropa belladona). febră. Simptomatologia : — Intoxicaţia atropinică: uscăciunea gurii.urochl.spălăturfl q . comă cu bradipnee.itoloqlc: iam I: cuforio. apomorfină). halucinaţii vizuale (plăcute. insuficienta circulatorie acută (colapsul)..combaterea durerii cu morfină sau mialgim l i . xantopsie. mers ebrios. Tratament: spălaturi gastrice cu cărbune.a a doua upar determinările renale (colici renaln. INTOXICAŢIA CU ACID PICRIC Simptomatologie: vărsături glaben-roşcate. i nii|)ii". vărsături. INTOXICAŢII DIVERSE INTOXICAŢIA CU ALCALOIZI. tahicardie.se suprimă prin anestezie cu eter. cefalee.ic a croitorii (ictiviUiţii cerebrale.. ollijuiic. în retenţie do urină se face .il. i l . cefalee. INTOXICAŢIA ACUTA CU ALCOOL ETILIC (etanol) Sliiipioin. per os: carbonat de Ca. vulsi conh. . i l ' .i | vuzical.MHid. răguşeală. 11. dld.. laxative. halucinaţii înspăimîntaIonic. reci. roşeaţă scarlatinilorrml. colaps 9! exltus dac fl Hiiprrtvloţuloşto. ataxie.. piele uscată. pilocarpina este antidot fizion . • -. convulsii. INTOXICAŢIA CU ACID SULFURIC (sinonim: vitriol) Simptomatologia şi tratamentul: vezi acidul clorhidric. mai ales erotice). apoi somnolenţă. emotivitata şl l . pierderea cunoştinţei.nnent: au există antidot specific. tahicardie. logoree. măselariţa (Hyosclamua niger). coloraţia în galben a pielii şi mucoaselor. com-i lnpcrpirexia prin împachetări umede. retenţie de urină. Delir beladonic: logoree. i ' . i cu soluţii de Ca. insuficienţă respiratorie.Intoxicaţia hiosciamică: delir furios.idiniuistrăm vomitive (sare. ţipete. ameţeli. Hilui pulmonar acut. Intoxicaţia cu scopolamină: efect narcotic. hematurie. In fu/. roseaţa pielii lipseşte. i i solo.. convulsii. (Hiune). glucoza. stupoare. Tratament: ca antidot se administrează o sare de calciu: gluconnt l i . laurul sau ciumăfaia (Datata stramonium). lichide din abundenţii. mişcări coreiforme. parestezli. uscăciunea gurii sau sialoree. i l d iiculă prin perfuzii glucozate. lactat de Ca sau lapte. purgative saline.. diuretice.

în faza de excitaţlo: hidroxizin l—2 fiole i.Mimul. hipotensiiim-. ni. spălaturi gostiicrt.h icft: alcool etilic 50% în apă. Delir. piron.v.tratamentul şocului. accidente traumatice. Tratament. pun . norci •/. Antidot: alcool etilic. cianoză. Iul cerebral.. lanatozid C + miofilin i. cecitate totală.m. sau pantotenat de sodiu.ser glucozat 20—40%. (foarte lent) sau i. INTOXICAŢIA CU ALCOOL METILIC Este una din cele mai grave intoxicaţii.irovarea bolilor cardiace. cefalee intensS porntatiMilă. Tratament: nu există antidot specific.ixlcc. Simptomatologia: stare ebrioasă cu delir. care 86 r«p«tfi.. dureri abdominale. vitamina B6. tulburări de ritm cardiac. Contraindicate: morfina şi psiholepticele (largactilul) pot fi fatale. mănilostâri nt. în convulsii şi delir: hidroxi/m i 2 Ilolo.pi rntor. diaree. furturi. digartrle. asociată cu vitamina B lt 100 mg i. — /a/a /// (intoxicaţie profundă) se manifestă prin anestezie.m.— ta'in îl: tuIlHiirm nouromusculare.ulcere gastroduodenale. bronhopneumonie. (iroţurl. tulburdri de vedere. eventual al i'drmii. vărsături. 3—-4 fiole tu primele 2 ore. In uceaiti faza nu loc acizii. Tratament: nu există antidot specific. tnliipiioe şl transpiraţii. crime. respiraţie Kn:. fenomene cardiace: dispnee. hlportonNliina ni torhilă. edeme. provoca* i im do vărsături şi purgativ salin. Simptomatologia: — In intoxicaţia cu aminofenazonâ (piramidon): crize asomănfltonre < u cele epileptice (care cedează la luminai) şi insuficienţă circulatori» — în intoxicaţia cu fenilbutazond: stomatită cu sialoroo. în hipoglicemie: nicetamid 5 ml i. •l — M"M Intern* — pmilru Mdrc m*dli 4- 'H tti.v.. i K l H ţinslrică sau în perfuzie i.. insuficinnti'i rmuIiilorii sau respiratorii. la cardiaci. h i i o f»%. epigastralgii. tahicardie. şi 5 ml i. pansament ocluziv al globi Im < > c u« Inri (protejarea contra luminii).i c| ... barblturlce pentru convulsii. după o perioadă de 1 '10 do orc. colaps sau stop n ". c .v. dezechilibrelor electrolitice.. per os sau prin snnd. Moartea survine prin edem pulmonar acut. 14%0.i . Survine accidental prin confuzia cu alcool etilic sau prin falsificarea băuturilor. 250 mg i.. halucinotil. comă şi abolirea reflexelor. vrtrsttturi. INTOXICAŢIA CU AMINOFENAZONA (piromidon. pslhoieiuorlalo. obnubilare. omidoplrln). 00—100 ml. euforie. 'U ... bicarbonat de sodiu (pentru reducerea acidozei) per os. trnlamont simptomutlc.v. agresive. comă. accidente. Moartea se produce prin obstruarea inilor respiratorii datorită vărsăturilor aspirate.v. Spălătură gastrică cu iuipunsic de cărbune activat (în soluţie de bicarbonat de sodiu 5%) nau cafea concentrată în doze succesive. mialgii. hemornţjil şi pnrfornţil d'Utroduodenale.M Hvnt în soluţie de bicarbonat de sodiu 5%).(l. Spălătură gastrică (dlilnini. sau perfuzie cu o soluţie de cilmol . ameţeli.v. dezorientare.

digestivă şi respiratorie. somnolenţă.) esto 10 ml soluţie 25%. albastru de toluidină. lăcrlmm o. somnolenţă. antlhlotoruple de protecţie.oxigenoterapie.v. benandryl i. oxigen. convulsii. greţuri. actlunc ciir<irizdntă. ulcurdţii oculare. comă.n m Iul nul lotnlfl (D. INTOXICAŢIA CU ANTIDEPRIN (sinonime: imipraminâ. comă. provocarea de vilrsilturi. paralizie resplniloi h>. colaps. uscăciunea gurii. glucoza 5%+vitaininii C i. laringospasm. esperal. antacty!) Apare în cursul curei de dezintoxicare. Simptomatologia: anemii (hemolitice sau aplastice). 1onrt toracică cu dispnee. Spălătură gastrică. violentă. Simptomatologie: cianoză (cel mai important semn). edem glotic. tahicardie. vonesecţie. spălătură gastrică sau purgaţlt» Irntuii'n sindromelor apărute. anxietate. transfuzie. evacuarea victimei din mediul toxic. vertij. l i. (neutralizează). intoxl< ' f i / / r j prin inhalarea amoniacului produce cianoză. respiraţie artificială. 338 .L. purgaţie. hlporroflcctivitate osteotendinoasă. ascorbatul d<> sodiu. lofranil) Simptomatologie: slfire ebrioasă. contralin. INTOXICAŢIA CU ANILINĂ Pătrunde în organism pe cale cutanată. uneori coIfips.. hipoacuzie. methemoglohlnomic sau porfirie. dacă se consumă alcool.INTOXICAIŢIA CU AMONIAC Do/. eupramin.M. oxigenoterapie. dlspneo. excitaţie sau depresiune.iment: nu are antidot specific.. trahootomlo..il. tuse iritativă şi ex-| ic-( tornlio spumoasei (edem pulmonar).leziuni vestibulare. aritmii. hipotensiune arterială. INTOXICAŢIA CU ANTIBIOTICE Produc mai frecvent accidente alergice. cofalee.. hlpotcmslune. Tratament: albastru de metilen.respiraţie artificială. Simptomatologie: intoxicaţia prin ingerare se manifestă cu un taNOII rlinlc nsomănâtor celui din intoxicaţia cu hidraţii alcalini. tratamentul edemului pulmonar acut. Simptomatologia: congestia feţei şi a conjunctivelor.. Antidot: acid acetic 5% sau acizi organici din sucurll» do fructe. purgativ salin.v. respiraţie Cheyne-Stokes. mai rar intoxicaţii acut». Tratament: nu există antidot. transpiraţii. spălătură gastrică sau administrare de soluţie de permanganat de potasiu (1/5000) per os. tionina i. Tratament.v. INTOXICAŢIA CU ANTALCOL (sinonime: antabus. contracturi.

areflcxie. — Forma acută: vărsături (miros de usturoi). Clte mce si apare cianoză progresivă. apoi icado. provocare de vărsături. nulii onvulslvnntei tratatnnntul Insuficientei cnr-aculu. diaree profuze (sindrom holertInrm). facies congeitlVi 1 1 (inspiraţii abundente. producerea de vflr-piinj. i'nsh scarlatiniform şi febră. colapi. erupţii tegumentaro urltcmatoase. rezoluţie musculară corn» plută. CO-şl mourto. tulburări sfincteriene. vertij). vor» ln i 'o incoerentă. ameţeli. După 36 — 48 de ore poate apare sindromul hopato-nefritic toxic. illnree. medinal. INTOXICAŢIA CU BARBITURICE Survine frecvent în scop de sinucidere şi accidental. yroturi. Simptomatologia este variată: — Forma supmacută: vărsături. extraveral. T. respiraţii lente. L Simptomatologie: a) Faza de debut: „beţia barbiturică" (agitaţie. parkinsan) Simptomatologie: asemănătoare la doze mari cu cele din intoxicaţ i a cu atropină: tegumente uscate. greţuri. chiar halucinaţii şl comfl.Tr. hipotensiune arterială. aspect ebrios. dureri abdominale. combaterea durorllnr rtlidominale.it. INTOXICAŢIA CU ARSEN Şl DERIVAŢII SĂI Anhidrida arsenioasă (şoricioaica) este cel mai răspîndit derivat. Tratament. calmă. polinevrite. — Forma subacută: vărsături. abolirea sensibilităţii.).L. INTOXICAŢIA CU ANTIPARKINSONIENE (sinonime: artane. micuţ: nu nm nulldoli ipHlăturH gastrică. tratamentul insuficientei circulatorii acute. midriază sau mioză. Intoxicaţia se produce accidental sau voluntar. amital sodic (donnltal)i fnnobarbital. stare generală alterată. diparcol. oligurie. bolnavul zace inort. Sînt nproope 50 de specialităţi între care amintim: luminai. reechillbrnron hldroelectrolitică. Do/n lotall i'ito dc 4 g. lipotimii.A. purgativ salin. lipotimii. spălătură gastricii ni apă un pahar cu lapte sau soluţie de tiosulfat de sodiu (hiposnlfit do Na). vărsături. ia* . iniţial creşte.A. colaps. regulate de amplitudine midi 38 — 39°. Tratament: ca în intoxicaţia cu atropină. cefalee. Antidot: dimercaptopropanol (B. bromoval. b) Coma barbiturică: profundă. ciclobarbital.illv snlln. diaree.

dializa peritoneală. utilizate de sportivi ca „doping" sau stimulente sexuale. spălătură gastri că.v. THAM (bază tampon Iară sodiu).clorură sau lactat de potasiu i. Simptomatologie: stare de agitaţie. amfetamina. carbonatul. oxigenoterapie şi respiraţie asistată. antihistaminicele. sînt toxice acetatul.. ele sînt utilizate în industrie. diaree. delir şi convulsii. ii. cu idei de persecuţie. Constă In (i litri la femei şi 8 litri la bărbaţi de soluţie de bicarbonat de Na 14%„.idicurdif. pervitinul (metamfaianiliui hldroclorlcfi).sflturl. în hipoknliouiie. INTOXICAŢIA CU BENZEDRINA Aminele de „trezire": benzedrina (sulfatul de amfetamina). paralizii. br. spălătură gastrică. tahlcfiidic. rllspncc. în caz de in sul icionţă respiratorie: administrare de O 2 . prclu(tlnnl (Iciiiiicltd/. brmlicurdic. sulfatul de magni'/. hipertensiune arterială. laboratoare. INTOXICAŢIA CU BARIU Şl SĂRURILE SALE Sulfatul de bariu nu este toxic. livităm: nicetamida. purgativ salin. în medicină.purgativ şl i i i i t l d o l : sulfat de sodiu 30 g per os şi 10 ml soluţie 10% i. -— Ilulnavul este conştient: îi provocăm vărsături.rtri: psiho/<> ciruto. midriază trecătoare. Tratament: spălătură gastrică cu sulfat de sodiu 20 g.iu.. sindrom depresiv anxios. Simptomatologia: vărsături. în hipotensiune pronunl<itft: hemisuccinat de hidrocortizon.in răspunsul organismului. hidratul şi nitratul de bariu.v. emeticele. In formele extrem dt qinvc: vfir. mai mult decît cantitatea de toxic l ni l''i a ld. Nliinui s.in) în cura de slăbire (inhibitor al poftei de mîncare). diureză osmotică alca lină! (mai ales pentru barbituricele cu acţiune mai lentă). după spălătură introducem pe sondă sulfat de Na 30 g/200 ml tipfl. alimentaţie parenterală cu soluţii glucozate hipertonice. — Bolnavul în comă profundă: intubaţie traheală. comă. clorura. Triilnment: arrl. pareze. perfuzii rehidratantei •ulfat de atropină în spasme.i-. midriază.i cu a intoxicaţiei cu derivaţii de xantina 34(1 . îi facem spfiliHurfl (jiislrică cu suspensie de cărbune activat sau cu apă simplă do robind. ca pesticide în agricultură. colaps. manitol 10% şi ser glucozat 10%. ameţeli.în caz de insuficientă respiratorie acută şi edem laringian. reechilibrare res piratorie şi cardiacă. stricnina. In Mipmdo/. în colaps prelungit: so luţii macromoleculare (macrodex) sau transfuzii de sînge. norartrinal.Trul'iinent: Importantă este promptitudinea intervenţiei terapeutice. traheotomie şi respiraţie artificială... în părţi egale. din 15 în l!) min pînă dispar simptomele. — Bolnavul în comă superficială: supraveghere. hemodializă.

vitamina DU. în caz de agitaţie. cavităţii bucal*. combatem durerea cu morfină sau mlalgini nnlispastice (papaverină. — intoxicaţia cronică: transfuzii. C'. euforie. nun " /.6. Intoxicaţia cronică se manifestă cu sindrome hematologii pcnie pînă la agranulocitoză. i .i : .i unor concentraţii nmrl (li. ebrietate. Antidotul: acid acetic diluat (5%). febră.M"» care fiind mai yroii c«i «ierul tinde s. acid citric.mtă. fenomene de colapl.hxi. trombocitopenie şi sindrom h mneţeli. convulsii şi moarte. sindrom esofagian. accidentală. Tratament: — Intoxicaţia acută: nu are antidot. mai rar în scop de sinucidere. Rehidratare: analeptice (pentru Insulicienţă cardiorespiratorie). Consecinţele leziunilor: dureri mari. acid tartric. . analeptice. mine-.iti. TRATAMENTUL DIFERITELOR INTOXICAŢII (Se prezintă în ordinea alfabetică) INTOXICAŢIA CU BIOXID DE CARBON S(> produce «rddonUil în prr-'/c'iiţ. Pătrunde predominant prin inhalare. INTOXICAŢII CU BAZE (HIDRAŢII ALCALINI) Derivaţii: hidroxidul de sodiu (soda caustică). Simptomatologia: ulceraţii periorale.m. la unii bronhopneumonie. Se manifesta cu i m . ebrietate. acizi organici (sucuri de fructe). Tratament: spălătură gastrică. Ulceraţiile sîngerează. antibioterapia de protecţie» cortizon şi vitamina A. Tratament. din aer dotenulnă lni"Xlrnţln acutA. INTOXICAŢIA CU BENZINA (inhalare de vapori de benzină) Simptomatologia: cefalee. esofagiene. Concenli. oxigenoterapl*» soluţie izotonică de clorură de sodiu.mimiilozo In plvniţw ((ei im-iitaţii). 11. se infectează.spălătură gastrică în poziţie Troiidolon liurg. 11.INTOXICAŢIA CU BINZIN Este utilizat ca solvent organic In Industria cauciucului ţi vopselelor. Intoxicaţia acută este rară. greţuri. distonie neurovegetativă. repaus la pat. procmn «l In laboratoare. Survine accidental. vărsături. cloralhidrat sau luminai i.. ameţeli. faringiene. clanoză. oxigenoterapie. vărsl-l uri (dacă sînt mari duc la deshidratare). agitaţie motorie. puţuri. ale buzelor. scobutil). Iar concenlmţla d<« l ( i n „ <••. ameţeli.i M.5. n«sicjur.!'• .. preparate de ficat.r. palpitaţii. ţ|n>to. somnolenţă.i de . hidroxidul de potasiu (potail caustică)."(. sulfat de magneziu. tratamentul insuficienţei cardiorespiratorii. cefalee. gastrice. astenie. se scoate bolnavul rapid din mediul toxic.

TEOBROMINA (preparate xantice) Simptomatologie: agitaţie.se tratează edemul pulmonar acut. analeptice. j ' i i ' .ildinont.antibiotice. In •Iii. tremurături ale mîiitllor. aiiiin. de l.il. oxi\\> • 11' i torapie. dispnee. — Profilactic. cercetarea încăperilor (prin flacără. cefalee. -•. /. INTOXICATA CU BROMURI Simptomatologia: identică cu intoxicaţia barbiturică. | 1 01 o l r. Tratamentul: ca în intoxicaţia cu barbiturice.c . INTOXICAŢIA CU BIOXID DE SULF Slnt expuşi intoxicaţiei muncitori care lucrează la fabricarea acidului sulfuric.Urmează o perioadă înşelătoare. în instalaţii frigorifice. TEOFILINA. vAi'ifilm j . :ua . După faza de excitaţie cu iritatie. Antidotul: sodiu-calciu-edetat.simptom.'. — Curativ: repaus absolut. mici). fibrilaţii musculare. INTOXICAŢIA CU CAFEINA. expectoraţie purulentă. diaree). d l r . i t i e laringo-traheală. 1 1 . dezobstruarea căilor respi ratorii prin aspiraţia mucozitătilor şi secreţiilor bronşice. mers ebrios. respiraţie artificială. insomnie. arsuri cpigastrice. imliMnticu. gust dulceag tn u l||( 1' colici abdominale. greţuri.5 g la fiecaro i l c i i i n orc siiu intravenos. amoţell... Simptomatologia în forma acută este de ordin respirator: tuse seacă.iIc — de bine relativ — după care reapare o tuse chinuitoare.11. — Curativ: scoatere la aer. per os 0. somnolent^. 1( . l i.. I r i t . a locurilor suspecte. înlctiuni imperioase. cianoză.•>! cllariu).Bromismul cronic evoluează cu semne nervoase şi cutanate (acnee bromică). nelinişte. simptome digestive (greţuri. bolnavul se linişteşte temporar ţi se instalează stupoarea în formele severe. o i. oxigenoterapia. la vulcanizarea cauciucului. Edemul pulmonar acut este complicaţia cea mai gravă.itologlui cofaloo. Simptomatologie: o foarte puternică iritatie a mucoaselor oculare şl respiratorie. verii). inapetenţă. — Bromismul acut. — Profilactic: captarea prin absorbţie a SO2. spălătură gastrică cu cărbune. «.i" * i urină. febră („febra de fum").iniriil. INTOXICATA CU CADMIU Este de obicei o intoxicaţie profesională. f n l. Tratament. purgativ salin. aerisire. pnrosto/ii. respiraţia arti ficială. i cliilco. valorile cadmiului sînt crescute.'. uneori convulsii.

in'.ln/ oxl<|oiiotorup|yi IM IK'Voic (ddi A cslc t'ii/ul) sr larc Untaincntiil l n s i i l l c l i ' i i [ i ' i rlrcillfllorll INTOXICAŢIA CU CHININA SAU CU CHINIDINA Tr. tulburări de vedere (acufene. vitamina B12 l (ion 2000 gamma. scotom con trai. A. .i ' . Sindrorne produse de ciuperci cu toxicitate întîrziată (gravitui<mare. deshidi. reducerea salivaţiei.m n .tulburări «imlIUv(vertij. Tratament: spălătură gastrică. I . adi. nu i'Hiuia milhlot wpfi n . n m . combatem amauroy. adăugind cărbune animal -. obnubilare („beţia chininică"). din abundenţă. diaree In roercibilă. piMifj. SpAIAturA gnutrlctt: provoear» il Apare mai des prin utilizarea în scop abortiv. fetidă. tahicardie. 2.'J c nptiru brusc un sindrom gastrointostimil di. vitamina A 300000 U.nii nervul optic şi retina prin administrare de vitamina PP 100 mc| | 10 nil novocaină 1% intravenos. sudori profuze. vărsături. moartea se produce prin paralizie cardioiospiratorie. lilatea 50%. amauroză). i i i i -M H I I . instabilitate. S indrom ul m uscarinian (sudoral) produs do mir >. iciulln1 > In colaps. h i . vitamina Bt 300 mg.4I i î <^. u ioduri. deshidralaro rapida. Sindromul entolomian (holeriform precoce) survine col mal f i < vont în intoxicaţiile cu ciuperci. i . ameţeli. l loază brusc. după o perioadă clinică silenţioasă de 10 — 20 oro. . INTOXICAŢIA CU CIUPERCI CVTf^** l t ^ V t ' * »t *r*ry t-l l » « ^»T v -lf . vărsături. vîjîituri). Sindrorne produse de ciuperci cu toxicitate precoce (cu porlrul<> /i Ui te mai redusă): 1. virosa. colici abdominale. i i .'. Mori.. Incubaţia esto scurta {'.*41 * t t C 'l 1 i r 1 3l > Jl 1m -I ~ l » « Intoxicaţia cu ciuperci necomestibile (otrăvitoare) poate rea 1 1 •/.După o i n c n l i . cianoză şi tegumente rorl.. . > IM 34.i r .du vărsatul!) piin|(itlv H i t l l i u lînrlilluilco/ cloidoln'/. fi oro) 9) manifestă prin: sindrom gastroenteritic acut. mortale): — Sindromul faloidian (holeriform tardiv). in hlporsudoraţio. n u . ambliopie. favorizăm diureza prin lichid. infiltraţie retrobulbară cu utiopuia :. în l i n .au «cid nicotinic (vitamina PP). p l i a torie cu norartrinal şi oxigenoterapie. " . prinlu nicra şi A. Acest tablou se in:. hipotensiune. deshidratare pronunţată cu SH imperioasă. Ciuperca producătoare este Entholoma lividiini. Simptomatologia: greţuri.. II.il. combatem insuficienţa c a i < l i < M .» Ublouri clinice dramatice grupate în următoarele sindrorne: I.imi'iit. ne <!• excitaţie. colaps.n dic. Ciupercile incriminate sînt: Amanita phalloides. 1 . dureri abdominale. i i i ' m. soluţie de glucoza. îl adun nistrăm 30 g sulfat de sodiu şi purgaţie. In intoxicaţiile grave: comă. hepato-renale şi crampe musculare. uneori sanguinolentă.it. tegumente uscate.i do tanin 2 — 5% sau soluţie de permanganat de potasiu. cu stare generala all« iată. sialoreo.1 . tulhiuJi'1 nervoase.i i porcile Jnocybes şi Clitocybes.i.

<•' i . fenomene gastroenteritice. tuse violentă. 0. Tratament: antidotul este albastrul de metilen. n i | i l i i t l < ' .i. dispnee. Psaliote etc.. se tratează insuficienţa acută renala şl circulatorie. apă lOOml. gura este uscată. INTOXICAŢIA CU CLOR Simptomatologia: strănut. repaus absolut. glucoza. ixiiitliurlna. anemie. la nevoie mial-(| in . iar după 48 de ore apare un icter prin li'tmili/ă şi citotoxic hepatic. spasme ale glotei. dispare acomodarea la distantă. Sindromul halucinatei produs de ciupercile Agarics atropiniens şl l'N\llocybes. accese do furie sau euforie. 20 ml soluţie l %. Intoxicaţia se manifestă prin: cianoză şi hipertermlc. Sindromul de indigestie produs de ciuperci ca Boletul stanului. dar de gravitate mai mică ca în sindromul faloidian. carbonat de sodiu (0. Se instalează după o im nb. scobutil. Profilaxia prin cunoaşterea ciupercilor toxice. în doze de l—2 mg la intervale de 30—50 minute. Intravenos. uneori din (••iu/. sînge necoagulabil. se manifestă prin halucinaţii cu imagini de puncte străluciUhirc sau colorate sau linii mişcătoare. INTOXICAŢIA CU CLORAŢI Clorului de potasiu şi cloratul de sodiu sînt toxici.itio de 4—8 ore cu fenomene de gastroenterită. se combate colapsul.. scuI i IM l o do orice efort. I. de asemenea paralizii nervoase. confuzie. expectoraţle s.<'nli'iit(i şi Hvlvella aesculenta {zbîrciogul gras). methemoglobini•anţl ţii humolizanţi. pulverizaţii cu o soluţie constînd • im Iiiposulfit de sodiu (2 g).il<M/.1. antibiotice. Prognost i c u l oslo rezervat.ă un sindrom hemolitic. Sindromul panterlan (alroplnic) produs de Amâni t a muscarla şl A. spălătura gastrică cu soluţie 5% de bicarbonat de sodiu 9! suspensie de cărbune. pneumonie. diminuare*» ?. rchidratare. oxlgenotcrapie. după 24 ore so iir. după spălarea ochilor. 5.ni(|iiinolentă. mers ebrios.actorii. se combat agitaţia şi convulsiile cu sedative. Dupâ o incubaţie do l—3 oro. Sindromul helvellan (hemolitic) produs de ciuperca Gyromitra (i'". I i i l u i iirdio. I. lăcrimare. Mortalitatea este între 2 şi 20%. instilăm soluţie de co-> . oxi-'i"iiotcrapie.a fragmentelor de ciuperci este ineficientă).combatem durerea cu papaverină.ilnfi :•!% şi pansament oclusiv cu parafină sterilizată. Tratament: scoaterea rapidă a victimei din mediul contaminat.5). După o incubaţie de l—5 ore apare un sindrom (jnslroenteritic. licinoglobinurie. Tratament: Antidotul este atropină (contraindicată în sindromul dlropinic). Durează doar cîteva ore. midriazfi. ' t i i l o r . 344 . Simptomatologia. brusc se instalează: delir. purgativ salin şi clisiii.l înaltă. provocare df vărsături (spălătura gastrică cu suspensie de cărbune.

INTOXICAŢIA CU CLORPROMAZINA (MJOOMA/IN) Simptomatologia. IM imun insuficienţei cardiorespiratorii. cefaleo. pro licjmin (1/2 — l fiolă intravenos). semne de şoc grav. colaps ţii n n i . convulsii epileptiforme. micoren.i/lnfl. circulator.. Tratament: spălătură gastrică. . midriază. în doze mari. prin folosirea în terapie sau mnl iar în scop de sinucidere. Intoxicaţia uşoară evoluea/. strofantină. Tratament: spălătură gastrică. i cunoştinţei. colaps cinulal Tratament: intubaţie şi aspiraţie traheală.. clorprom. piculci. noradrenalină şi hemisuccinat de hidrocortizon. tahic. extrasistole bigemlnnto. purgativ şl < .. Tratamentul: adrenalină l mg i. insuflare de oxigen. Moartea poate surveni prin Nlnn>|M Tratament: repaus absolvii. Simptomatologia: greaţă şi vărsături. cu < u | U taţie. Simptomatologia: se manifestă sub două forme: 1) Şocul cocainic apare la persoane hipersensibile. oxigen şi mimn-n (karion). după care apar tulburflrl d< i i lin cardiac (tahicardie sau bradicardie. intubaţie şi respiraţie asistată. gluconat de calciu şi n s p i i . INTOXICAŢIA CU DIGITALA Apare mai frecvent accidental.5 — 1.v. congestia feţei. i l m i r die. l . transpiraţii. dacă nu survine ameliora administrează noradrenalină şi hemisuccinat de hidrocortizon In fuzie intravenoasă. i i l i .i < n i>innol< n(A »l dezorientare. 2) Intoxicaţia acută cu cocaină se manifestă prin agitaţie. apoi spnlălurn gastrica cu suspensie apoasă do cărbune animali . hipertermie.. curăţirea imediată a mucoaselor. narcoză cu evipan. se asociază cu atropină 0.. hipertensiune ai l< M M l . tremurături ale mîinilor. i ţ m salivei. apoi comă profundă letală.irdi ciiteme. prin hipotensiune arterială. după care se introduce » uluii<» salină (o lingură de sare la un pahar cu apă). iar cea gravă cu comă profundă. moartea se instalează prin paralizie respiratorie ^i m l .5 • •adrophonmm (tensilon). administrarea Imediată de antidot universal. halucinaţii. i | . nu administrăm morfină (în agitaţie). brusc.. l i l < nlriovcnlriculcir). respiraţie asista 1. 1. INTOXICATA CU CURARA SAU CURARIZANTE Simptomatologia se caracterizează prin hipertensiune. INTOXICAŢIA CU COCAINA Survine accidental sau în scop de sinucidere.

Moartea survine între 5 şi 10 zile de la instalarea suferinţei. Tr. extrasistole. a coloranţilor şi Ia piopnrnroa unor medicamente.nltrmjllcnrlnfi. Tratament: spălătură gastrică. vitamine. hipotensiune arterială. oxigenoterapie. simptome ale sindromului hemoragipar şi nervoase (delir. După 3 — 4 zile apar icter. cianoză. semne de insuficienţă n'iialft acută. efedrina şi adrenalină. Esfe total interzisă adml-i de calciu. Tratament: nu există antidot specific. mai ales în cursul defecţiunilor în etanSlmptomele şi tratamentul: aceleaşi ca la intoxicaţia cu clor. urticarie. urmează coma profundă. INTOXICAŢIA CU FENACETINA Fonncotina se întîlneşte în multe combinaţii antinevralgice şi acţioioo/. Simptomatologia: eriteme cutanate. dureri epigastrice. Tratamentul este ca în in-oxlcuţlo cu digitală. antibioterapie. illnroo snnguinolentă.t1 iisupru centrului termoreglării. pentollnlutn şl d« dntfl mol roi «uiUl nKTuni//nm/mi şl pcmpldina. vărsături. cafeina. spălătură gastrică. provocare Io v. Notă: Slroiantina administrată în doză unică de l mg produce feno-iii-nc de intoxicaţie similare celor din intoxicaţia cu digitală: cefaler. pcntamctoniul. . Ingestia duce la ni'cro'/. INTOXICAŢIA CU FORMALDEHIDA (sinonime: formol. glucoza.itument: spălătură gastrică cu permanganat de K l % (oxidant al fosforului). metrii. puls slab şi frecvent. în rtmirilo foarte grave apare edem pulmonar acut. laboraSimptomatologia: lăcrimare.irscHuri. Simptomatologia: halenă de usturoi. vîjîicturi. se corectează acidoza. tuse violentă. INTOXICAŢIA CU FOSFOR Poute fi accidentală sau profesională. INTOXICAŢIA CU OANGLIOPLEGICE Intoxlc'nţlllo survin In cursul tratamentelor sau accidental. senzaţia de sufocare. INTOXICAŢIA CU FOSGEN Apnre în procesul fabricării fibrelor sintetice. ilpolcriniu. vărscHuri tahicardie. i'omfl). ameţeli.o.itropinfi. purgativ salin. formalina) Se întîlneşte la muncitorii din industria maselor plastice. . se tratează insuficienţa •Irrultitorie acută. verIJ. Cele m «îl cUnoucutA suhstiiiiţo slut: /icxwnofon/u/. somnolenţă. Combaterea colapsului.

şi la nevoie noradrenalină In perfu/n'.A. Imipramina produce convulill. care pot provoca hipertensiuni acute. Tratament: nu există antidot specific. oxigenoterapie. întretăiată de convulsii. respiraţie artificială. antibioterapie. urmează coma.fi Imediat antihistaminice şi calciu intravenos. în stări de şoc grave: lir-inisiutcU nat de hidrocortizon i. hlpurter34? . tulburări vizuale şl urinare. reechilibrare hidroelectrolitică. Manifestările clinice pot fi de hipersenslbillzart la anumite persoane (şoc anafilactic.v. sau la nevoie. perfuzii cu clorură de sodiu. intubaţlo traheală. Provoacft şl un Intons ofoct atroplnlc: uicflclunod gurii. cianoză prin methemocjloblnemie. în razul Ingerării de sulfuri. dispnee. perfuzii cu soluţie de glucoza şi hlpertensină. edem pulraomu sau hemoragie cerebrală. ileus paralitic. hematurie. anxietate. tebecid) Simptomatologia. INTOXICAŢIA CU HIDROGEN SULFURAT Şl SULFURI ALCALINE Simptomatologie: lipotimie. In ht« moragii se administrează sulfat de protamină 20 U i. confuzie mintală şi halucinaţii. Incoordunare. constipaţie.Simptomatologii! hlpotenilune arterial» ortostatlrfl hrutnlA iau lincope survenite la ofort. astm bronşic).v. eventual cu sînge. Spâlătură gastrică. Mecamilamina poate produce tulburări neuropsihlce: tremurăturl. INTOXICAT» CU INHIBITOARE ALE MONOAMINOOXIDAZEI (I. combatem convulsiile cu fenobarbital. aşezarea intoxicatului In poziţie dedivă. INTOXICAŢIA CU HIDRAZIDA ACIDULUI 1ZONICOTINIC (sinonime: HIN. Tratament: în cazurile uşoare.). rinită. Iar în caz di supradozare apar hemoragii grave (epistaxis. respiraţie artificială (la nevoie perfuzii cu glucoza. oxigenoterapie. După o fază scurtă de tulburări digestive.) Subliniem că accidentele pot surveni şi la doze terapeuticei flitul nocive prin asocierea lor cu alte substanţe ca: vasopreaoarele fi Qfn/«'laminate. Tratament: îndepărtarea victimei din atmosfera toxica. cu noradrenalină. INTOXICAŢIA CU HEPARINA SAU CU HEPARINOIDE Simptomatologia.M. în cazurile mai grave. cefolee. izoniazida. spălătură gastrică cu suspensie de oxid de fler IBU ludroxid feros.O. molrorugU etc. Tratament: în reacţii de hipersensibilitate se administren/. mortale. şi pri luzii dt sînge proaspăt. vitamine (B6 şi B12).

mie. în intoxicaţie gru-vfl. în lipsă. iar în cai i i )!• grave hemodiallză prin rinichi artificial sau. — In caz de accidente alergice cu substanţe de contrast (şoc anaI luetic) se administrează: noradrenalină.-ildiilo) sau în tentative de sinucidere. i/r. INTOXICAŢIA CU IOD SAU CU lOBURI Simptomatologia: t) Ingerarea poate produce: coloraţia cafenie a mucoasei gurii. sia-. eventual Idem pulmonar. uneori mortal.uncnt: se vor administra imediat lapte şi albuş de ou pe calo i « i l . Curativ: repaus absolut şi linişte.M. (uimi. apoi albuminurie. inhanroa de soluţii de tiosulfat de sodiu 5% sau bicarbonat de sodiu 2%. loluni K . accidental (confuzii de iili. — In caz de ingerare: spălătură gastrică cu scrobeală sau cu solu10 do tiosulfat de sodiu l %. l i. Tratament.la. . imediat ce este posibil.url. l'rotilactic: prevenirea bolnavilor de a nu asocia mecll-cu f. paloare. mtlhistaminice.illornativ cu provocarea de vărsături. durerea se combate •u (inalgezice. nu se administrează antili mai — Leziunile renale se tratează cu aport bogat de lichide.i i i i l u cu poliurie la început. migrena. gastroenteroo l i i . dializă pe: perfuzia cu glucoză-insulină. sîngerare în hi-j în colaps se administrează hipertensină. cu colici abdominale violente. frisoane. gastroenterită. tuse. colaps. hormoni anabolizanţi. Simptomatologie: stomatită cu gust metalic. se combate durerea cu papaveInfl ţi eventual atropină. ini Iu toimolo sovrro rol. stimularea circulaţiei. 3) Substanţele de contrast radiologice produc la unele persoane la icurt interval de timp — după administrare — senzaţie de teamă. urticarie.ilco. Triitiiinnnt. anurie. i licinoragică. concomitent se adminisn'd'/rt Inlnimuscular BAL (sulfactin).A. anurie. gre. sialoree.splrntorll. vîjîituri în urechi. rcscrpinele: eferlu tuiiNloiuili'i lHirhltiith'vl<>: comfl prolungitfi. colaps. l>ciln!iiiri (jnstrică cu lapte şi cărbune animal.oroo. iar uneori stare de şoc grav.il. tahicardie. 2) Inhalarea vaporilor de iod determină: coriză. lăcrimare. colaps. hipoliMislune. cpunilio extrarenală. alcoolul: stare de ebrietate. i . . se combate şocul. — In caz de inhalare de vapori de iod: respiraţie artificială.n u/r/r de inorllnfl: ofortn ro. bronşită. INTOXICAŢIA CU MERCUR SAU CU DERIVAŢII SĂI Intoxicaţiile se produc prin supradozare. hemisuccinat de hidrocortizon.O. cefaleo. uneori leziuni caustice ale mucoaselor ju slngorări. uremie. salivu.

Simptomatologia se grupează în 4 perioade: 1) Perioada euforică: precede pe cea toxică. cefalee. somnolenţă. faţa roşie. respira* ţia agonală şi pupila punctiformă. respiraţie Cheyne-Stokes. Spălătură gastrică cu permanganat do | m i . vertl]. se injectează adrenalină local şi se aplică pungă^cu gheaţa. areflexie. tot în doză de 5 — 10 mg). Corectăm tulburările hidroelectrolitice şi asigurăm aportul caloric parenteral prin soluţii de glucoza. greţuri. apoi spălătură gastrică cu 240 ml p«rmanganat de potasiu 1% şi terminăm cu suspensie de cărbune anlninl) provocare de vărsături. ambliopie. roşeata feţei. frisoane. Tratament. somnolenţă.INTOXICAŢIA CU MORMNA. Amelioniron stării începe cu o criză sudorală şi poliurică. se aplică garou deasupra rogiunii. Prognosticul: comele profunde evoluează spre moarte. «ilc<ilol/. administrare de purgative. cloralhidrat 3 g în clismă. vfirsaturi. Antidotul este naloriina. care se administrează leul intravenos cîte l fiolă (5 mg) la fiecare 10 — 20 minute (sau subcul. anglotensiufli tn convulsii. mioză. sudori profuze. tuse iritativă. prăbuşire tensională. siu 1/5 000 sau tinctură de iod l ml la l 000 ml apă. supravieţuirea peste 12 ore poate indica un prognostic mai bun. tensiunea arterială scăzută. Se tratează insuficienţa cardiorespiratorie acută. vărsături. asistarea resplrntlol şi oxigenoterapie. 2) Perioada de excitaţie: apare excitaţia psihomotorie.m. Forma supraacută: arsuri bucofaringiene şi epigastrice. moarte. i i u l c n . paloare. horoina. colici abdominale. OI'IACII In această grupa 'Illr^ »piul. combaterea colapsului prin norarlrinal. INTOXICAŢIA CU NICOTINĂ Simptomatologia variază în funcţie de forma clinică. Diagnosticul se face din anamneză. codeina) şi substanţele» sintulico cu cfoct morfinic (miiilijiii. tulburări senzo riale. coma cu faciesul roşu. do« lantin etc. masaj cardiac. urmată de provocarea de vărsături sau/şi purgativ salin dacă intoxicaţia s-a produs pe cale digestivă. Se asigură evacuarea intestinului (clismă) şi a vezicii urinare (cateterism vezical). tulburări respiratorii. colaps şi moarte.). puls accelerat. caracterizată prin o stare de bună dispoziţie. ( l i l . 3) Perioada de depresiune: oboseală. 4) Perioada terminală: coma cu mioza morfinică (pupile punctifor me). obnubilare. diaree. Dacă toxicul s-a injectat subcutanat.ll snl (morflmi. vărsături. Forma uşoară: stare pseudoebrioasă. respiraţie superficială. Forma acută: paloare. tremurături. 349 . Tratament: antidot universal. i . inconştienţă.it. In caz de slncopft cardiacă. sudori. cefalee.

color (iuţilor utc. art'IIcxic. Intoxicaţia poate fi acută şi cronică. — Indiferent de calea de absorbţie: oxigenoterapie. cînd faciesul este roz-zmeuriu. Simptomatologia: — Intoxicaţia supraacută. garaje închise. cuptoare. exsanguinotransfuzii. coI i i p . vărsături. dinltrobenzenul. Dacă bolnavul este scos din comă. miisulor plastice. . vîjîituri.Pentru accelerarea reconversiunii methemoglobinei se adminisIrcii7. respiraţie Cheyne-Stokes. în care moartea survine în cîteva secundo: instantaneu sincopă — convulsii — moartea. carboxihemoglobina. medicamentelor. insuficienţă respiratorie» aeuUî. în caz de respiraţie ineficientă.. glucoza. •— In caz de ingerare: antidot universal. cu apă caldă şi săpun. La 30—40% apare co-i i . Tratament curativ. Formează cu oxihemoglobina. dispnee. Antidot: oxigen concentraţie 100% (grăbeşte descompun i ' H ' i i i iirbnxiliomoglobinei şi eliminarea gazului). dispneea de efort. tipoi cefalee. Moartea survine In i llrvd orc sau zile prin paralizie respiratorie. Tr. Simptomatologia: la o methemoglobină de 10—15% din hemoglo-tutuiţi apare cianoza. ca simptom cardinal.INTOXICAŢIA CU NITRO Şl AMINODMIVATI Al HIDROCARBURILOR AROMATICE Aruytl dorlvnll slut: anlllnn. hipotermie.. polipneo la (>.il: soluţie de albastru de metilen 1%: tionină. mio/. ajungîndu-se la starea comntonsfi. stare ebriiiftsrt. greţuri. ameţeli. intervenţia rapidă şi de stnI I M <>M|miisrnului. Evoluţia letală este extrem de rară. tulburări de ritm cardiac. palpitaţii. INTOXICAŢIA CU OXID DE CARBON Oxidul de carbon (CO) rezultă din arderi incomplete (fier de călcat cu cărbuni.iliimpnt. produs foarte dtabll.') 75% se instalează coma.i . intubaţie trahiNilfi şi respiraţie asistată. perfuzii cu sînge proaspăt. nltrohrii/cnul.ie mintală. Au O Inrgfl ullll/nrc In Industiln cauciucului. greţuri. -• Intoxicaţia acută se prezintă cu stare precomatoasă cu uşoară euforie. furnale). trlnltrotoluenul. spălătură gastrică cu sus-pinsle apoasă de cărbune animal. Calcă de pătrundere este cutanată ti rexplratorlf. Prognosticul este în funcţie de doză. convulsii. prăbuşire tensională. rruliKl riscul du Intoxicaţie profesionala. survin complicaţii. Tratament profilactic: etanşeizarea instalaţiilor şi asigurarea unei vontiltitii locale. confn/. tiraj insuficient la sobe. agitaţie maniacală. — In caz de absorbţie prin piele: îndepărtarea îmbrăcămintei şl spălarea suprafeţei corpului în întregime.1 — midriază sau inegalitate pupilară. Asigurarea perrnea- . accidentală sau în scop do •Inuciclore. palpitaţii. Actluncii toxică so duloreşte transformării hemoglobinei în methemoglolilnfl. albastru de toluidlnfl.

Gamexan. (l—2 f i olt) imediat după atropină. crampe musculare. colici abdominale. hiperoxcltabllltatt. Hexaclorexan.v. Tonicardiace In insuficienta cardiaci. Toxafen etc. Coinh. hipersudoraţie. digestivă şi transcutanată. Respiraţie urllllclnlfl l.). se repetă de 2—3 ori în 24 ore în funcţie dt evoluţie. Caisa do pătrundere: aeriană. b) Sindromul nicotinic (asupra muşchilor voluntari): slăbiciune musculară.M. oboseală. Dintre multiplele preparate amintim: 1.G. dia ree. In cazuri foarte grave ataxie. pînă la apariţia fenomenelor atropinict. dureri faringiene. tuse. dispnee. din 15 în 15 minute.T. derivaţii indnnulul. stop respirator. edem pulmonar acut. Oxigenoterapia hiperbară (O 2 la presiunea do 2 atmosfere) dud este posibil. Simptomatologia: Tulburări gastrointestinalc: vărsături. TrnUimentul edemului pulmonnr nnil duc/l oxlstn. Simptomatologia. fibrilaţii musculare. tratamentul convulsiilor (se vor evita barbituricele) şi al insuficienţei cardiorespiratorie acută. diaree. hiponru/lo/ manifestări cutanate: eritem.i nevoie. hipersalivaţie. dprmatite. în cazuri grave paralizii musculare. lăcrimară. tulburări amnezice. c) Sindromul nervos central: anxietate. Antidotul este atropină.) sînt substanţe liposolubile avlnd ca efect toxicologic provocarea de tulburări digestive şi nervoase (convulsii). cttt l—5 mg. verti]. Comluitoron Insiiflrlontnl clrculnlnili <H ul< la nevoie. Se adaugă Toxogonin (R.N. 351 . hipersecreţie bronşică. fiind astăzi tratamentul cel mai eficace. convulsii. parestezii. comă cu areflexie. pentru reactivarea colinesterazei blocate de toxic.T. spălă tură gastrici) dezobstruarea căilor aeriene.bllltftţll cflllor rosplmtorll. i. hiperestezii cutanate. insomnie. vărsături. Se descriu 3 sindrome clinice: a) Sindromul muscarinic (efect parasimpatic): mioză. rinoree. Antlhlotornpln do pr< tecţie. Se spală tegumentele cu apă şi săpun. manifestări generale: cori/d. mai ales a muşchilor respiratori. Compuşi organofosforici (Parathionul: sinonime: Ecatox. cefalee.A. Compuşii organocloraţi (D. confuzie mintală. Se administrează intravenos sau intramuscular. dizartrie. Tratament. cefalee: rinichiul şi ficatul pot ti (itinse.F. Alkron. somnolenţă sau insomnie. 2. tenesme. INTOXICAŢIA CU PESTIC1DE (INSECTOFUNGICIDE Şl DERATIZANTE SAU RODENTICIDE) Intoxicaţia cu pesticide constituie cea mai frecventa intoxicaţia accidentală şi una din cele mai grave intoxicaţii voluntare. respiraţie periodici Cheyne-Stokes.) Pirrangit (Budapesta-EGYT) sau P.P. apoi se instalează tulburările nervoase: flbrllaţii musculare. rruinltol).D. colici abdominale. care dă o hiperreactivitate parasimpatică (vagală) şi a sistemului ntrvos central. D. Inhibă colinesteraza şi duce la acumulare de acetllcolină.ilcrr i edemului cerebral (glucozfl hipertonfl.. care antagonlzează efecttlt acetilcolinei.

convulsii. purgativ lalin. Anlu (sinonime: antan.5 ml/kilocorp) i. oxigenoterapie ţ*i inspiraţie artificială: se combate hipertermia prin împachetări umede. rigiditate musculară. Tratament: spălătură gastrică. 4. tahicardie. Tratament: spălătură gastrică şi purgativ salin. în cazurile severe la indivizi prcdispuşi se poate observa o insuficienţă hepatică. Tratament: spălătură gastrică sau provocare de vărsături. hemoragii digestive...m. In acelaşi scop. iin'i şi clorpromazină.li. soluţie 60% (0. prostraţie. i. Simptomatologie: tulburări digestive. convulsiile se combat cu barbiturice şi calciu gluconic.. tulburări de ritm cardiac.v.5 g). asociat cu respiraţie asistată. nl. sau i.imtuit: nu exista antidot speciile. uli'iine sau cerebrale.v. hernii toarne perirenale şi hematoame musculare. deratox). Acţiunea lor to xică puternică se efectuează prin blocarea procesului de fosforilare oxldalivii (inhibarea sintezei legăturilor fosfatice bogate în energie ne cesară supravieţuirii celulelor). sîngerări urmate de transfuzii de sînge pronspăt şi dacă este posibil perfuzii de factori ai coagulării. 3. fiind un rodenticid foarte puternic. punitiv salin. tiosulfat de sodiu 10 nil soluţie 10% i. spălătură gastrică cu cărbune activul. 352 . combaterea insuficienţei cardiorespiratoile acută (nu so administrează norartrinal sau efedrina).. La cîteva minute sau ore de la ingerare apar: vărsături.tratamentul edemului pulnionni «icul.. tuse irlInllvrt. 5. uneori leucopenie.spălătură gastrică cu apă hlciiibouatată. Simptomatologia.. în lipsă se va utiliza procainamida per os (0.antidotul este glicerolmonoacetatul. tulburări nervoase: ataxie. racumin). ackosin. cianoză şi edem pulmonar. Fluoracetatul de sodiu: se utilizează împotriva rozătoarelor.5% i. Simptomatologia: semnul esenţial este hipertermia.. purgativ salin.sl(i<|inns.. novocaina 0. (i.vitamina Kt l fiolă de 20 mţj.v. dispnee.. vărsături. îndepărtarea toxicului de pe tegumente. Tratament: nu există antidot specific. ramors. oprirea convulsiilor cu fonobarbital. anemii acute grave. eventual asociată cu papaverină sau chinidină injectabilă. tomoriu. spălarea tegumentelor cu apă şi săpun.v. Depresiunea respiratorie se combate cu oxigen. Warfarina (sinonime: dethmore. polipnee. în formele neglijate se pot observa hematurii. Dlnltrofenolul (DNP) şl dinitrocrezolul (DNOC). evoluînd cu un IctcT yrav. Simptomatologie. în cazuri grave. calmante ale tusei.1—0.tulburări respiratorii.il. agranulocitoză. comă urmată de oprirea respiraţiei şi a inimii (fibrilaţie ventriculară).

Antidot: atropină (administrată intravenos: 2—3 mg la fiecare 2 ore). înţepături In limbă şl fttrlnc|e.mdb. comă. colici abdominale. Intoxicaţia cu romergan evoluează cu convulsii generalizate. agitaţie pilihO* motorie. IVnicilamina acţionează similar. tahicardie şi hipertensiune. iar la nevoie inlubaţld orotraheală şi respiraţie asistată cu oxigenoterapie. sedarea convulsiilor. antispastice. Pioîilactic se vor respecta normele de protecţia muncii. tratamentul insuficienţei respiratorii acute.) Derivaţi fenotiazinici: delazin. meleril. în p. acetilcolină) Simptomatologia în intoxicaţiile cu aceste substanţe determină un tablou clinic similar cu acela întîlnit în cursul sindromului muscarlnlc: hipersecreţie sudorală şi salivară. INTOXICAŢIA CU PILOCARPINA Şl ALTE PARASIMPATICOMIMETICH (eserină. l Tratament. fenergan. Veratrtna. conţi m (u musculare. furnicături şi prurit generalizat. regitină sau hidralazină (în hipertensiune). colici abdominale. Plumbemia crescută (normal 30—50 gamma %0). prostigmină. clorpromazină. mlnNlonlo. (l—10 g/24 ore). emetiral. secuse mul* culare. INTOXICAŢIA CU ROMERGAN. Simptomatologie. neuleptil.ualo. INTOXICAŢIA CU PLUMB Şl SĂRURI Mai frecvent evoluează sub forma cronică. halucinaţii auditive şi vi/. In unele intoxlnitil nuiMvn poate surveni o hipertensiune. reacţie meningeală. vărsături incoercibile. urmate de comă (se poate instala şl direct). diaree. atosil etc. Starea generală alterată. levomepromezlna. Simptomatologie: vărsaturi. Simptomatologie.v. Tratament: spălătură gastrică cu cărbune animal sau soluţie d«« permanganat de potasiu. Cazurile {parte rare de saturnism acut sînt accidentale sau voluntare şi evoluează cu următoarele simptome: arsuri buco-esofago-faringiene. (normal 60—80 gamma %0).ln respiratorie stimularea respiraţiei cu micoren. FENOTIAZINELE (sinonime: alergan. diaree. Spălătură gastrică cu sulfat de sodiu il%. mioză. tulhurflrl de v«il . plumburia pasta 200 gamma %0. atropină. bradicardie şi hipotonsiune. respiraţie artificială. Tratament: antidotul este calciu-disodic-edetat i. purgativ salin. repaus la pat şi sii|n.ivi«<jher9 ECG.7. nefrită toxică anurlcă. 23 — Boli Inlirn» — pentru undi e medii III . majeptil.

Se administrează subcutanat. convulsii. coIfips. provocare do vârsflturli administrare de purgativ (ulei de ricin 30 ml. — Tetraclorura de carbon şi tricloretilenul sînt solvenţi organici In i M utilizaţi în industrie.vărsături.hidratare. Se îndepărtează veşmintele contoniiii. tetraclorura de carbon. punjiiliv salin. Acţiunea toxică rezultă din afinitatea m. Simptomatologie: tabloul clinic seamănă cu cel al intoxicaţiei cu <il< noi etilic. bromuri împotriva delirului. ingestie sau transcutanat. Ti. INTOXICAŢIA CU SANTONINA Simptomatologie: viziuni colorate în violet şi xantopsie. M. recomandabilă în Cfl'/. perfuzii cu glucoza 5%.n c pentru lipoidele sistemului nervos central. grăsimile. spălătură gastrică. Tratament: antidotul fiziologic este pilocarpina. Spălătură gastrică.iuilo uşoare şi medii. f. tratamentul convulsiilor cu barbiturice. 5—10 mg. spfliftturft gastrică.. Se vor evita uleiul de ricinii.. barbiturice în caz de convulsii. . cu delir. Tratament: nu există antidot specific. combaterea convulsiilor cu baitllinl.ipl care explică atingerea nervoasă şi prin citoliză hepatoIt'll. Acţiunea are loc prin afinitatea mare faţă de llpoido. diaree. tricloretilenul) — Sulfura de carbon ca solvent organic pătrunde în organism prin in i i .•' "inito hopoto-rciinle.Tratament: nu există antidot specific. colici.iic. spălătură gastrică. insuficientă resptrntoiio tu usfixie şi edem pulmonar acut. purgativ salin. alcoolul.colorarea pielii şi mucoaselor în galben.). tratarea Iniuflt' ! > nţ.il. hidratare orală sau perfuzie.ll. oxigenoterapia. Scoaterea victimei din mediul toxic.iro. oxigenoterapie. somnolenţă. Simptomatologia se traduce printr-un sindrom ebrios.imcnt: nu există antidot specific. INTOXICAŢIA CU SOLVENŢI ORGANICI (sulfura de carbon. ovipun. sindrom dlfJoHtlv -?i (iinirie.l. combaterea colapsului prin perfuzii cu norartrinal. se repotii de 4—5 ori pînă ce se obţine umezirea gurii. INTOXICAŢIA CU SCOPOLAMINA Simptomatologie: depresiune. Tratament: spălătură gastrică cu suspensie de cărbune animal: pur((dlive..

i n l h nor.n|n . anxios. hidroxizin. fenotiazinele. ha lucinaţii). unoorl ie 810ciu/ă şi edem Quinke.izlnn.. i i n i n < > prONunroi n'ochllibrare hidroeloctrolitică.i\ IM||II«K> proluiujiUI..ilorle şl circulatorie. Tratamentul Insuficienţei renale acute în accidentele renale... Se mai ponto lnlt>«l respiraţie artificială dirijată. ameţeli). clisme cu cloralhidrat. obnubilare. Spăltitură gastrică. ferit de excitanţi. Este utilizată în agricultură ca n > . Tulburările cardiovasculare şi respiratorii noce-sil. nervatil) Tranchilizantele tind actualmente să ocupe primul loc In inioxlcnţiile voluntare. . Simptomatologie: hipcrcontracturi înlirbiialo < ! < • crl/o Uitnnlfoi mo Intoxicatul rămîne lucid. 23' 38. r . diazepam. dermatite).. h nlirkl. f) tulburări psihice (obnubilare. lt<it«imontul insufle i^m. afebril.îl co mă calmă. Aşe/atoa Intoxicatului într-o cameră liniştită. Tratament: luminai ca antidot. romerganul. i c | i .. INTOXICATA CU SULFAMIDE Se manifestă prin intoleranţă alergică sau prin supradozare. deoarece pot apare mai tîr/iu sau se pol .i < |. piu-/. n n .< |> un ••• ucidere... cu refle