P. 1
46909701 Cristian Popescu Boli Interne Pentru Cadre Medii

46909701 Cristian Popescu Boli Interne Pentru Cadre Medii

|Views: 398|Likes:
Published by Wladislaw Kowalczyk

More info:

Published by: Wladislaw Kowalczyk on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2015

pdf

text

original

B O LIN T E R N E I

pentru cadre medii Ediţia a Il-a

EDITURA MEDICALA BUCUREŞTI. 1980

CUVÎNT INTRODUCTIV la ediţia a ll-a

Epuizarea într-un timp scurt a primei ediţii a volumului „îndreptar 'ff boli interne (pentru cadre medii)" a făcut necesară editarea celei de-a II-a ediţii. In redactarea volumului de faţă s-a ţinut seama de proytuscle ştiinţelor biologice şi sociale, de sugestiile valoroase primite Hn la cadrele muncii şi de la medici, precum şi de propria experienţă In răstimpul celor 6 ani care s-au scurs de la apariţia priediţii. Faţă de volumul anterior s-au efectuat importante restructurări de Hinterial în concordanţă cu noile cunoştinţe şi s-au adăugat noi capi-'«>/«. S-au extins toate temele din partea generală şi s-au adăugat — tlnîndu-se seamă de importanţa lor în activitatea practică •— următoa-'K/C capitole: folosirea optimală a repausului în cadrul tratamentului, tillmcntaţia raţională a omului sănătos şi bolnav; tratamentul antibac-tarlcin-, tratamentul cu preparate de cortizon-, terapia imunosupresivă; Itulncofizioterapia şi cultura fizică medicală. In partea specială s-au tratat bolile după schema din prima edif/n pe aparate, adăugîndu-se noi capitole ca: bolile mediastinului; insullt'l^nţa respiratorie; hipotensiunea arterială; topografia abdomenului; ttilhnrări hidroelectrolitice şi acidobazice; balneofizioterapia în bolile uşuratului urinar şi în bolile reumatismale cronice; colagenozele şi huictici antisanogene: fumatul, alcoolismul şi consumul mărit de cafea. ft'ii adăugat şi o iconografie strict necesară înţelegerii textului. Ca şi în ediţia anterioară s-au tratat probleme practice care stau *n /a/a cadrelor medii din teren, căutînd să fim cît mai exhaustivi şi In acelaşi timp evitînd orice repetare. Volumul de faţă are extindere •i IM / mare şi sperăm că şi o îmbunătăţire corespunzătoare. Plecînd 3e

ntfit 09 teutt prnhfanwlt) d9 txpcrMfâ medicală 9! recuperare a llâlll rtc /nunrfl fi principalelor hnll cn potenţial Invalldant. nin ptlinl cn m'flayl Inlcu's observaţiile critice competente şi nltnarc 1u//iMii/ni Hdlturll medicale pentru sprijinul acordat la apariţia pre-' etltlll.
A to ii u r

Napoca, Iulie 1978

CUVÎNT INTRODUCTIV la edifia l

Necesitatea unui material informativ sintetic de boli interne, elaborat după programa analitică în vigoare şi după necesitatea din teren pentru cadrele medii sanitare, s-a făcut simţită de multă vreme, atît pentru cadrele didactice care predau bolile interne, cit şi pentru elevii în curs de pregătire sau cadrele aflate deja in activitate. O activitate clinică îndelungată, efectuată, atît în staţionar, cit şi ambulator, conjugată cu experienţa dobîndită în activitatea didactică la Grupul şcolar sanitar Cluj, ne-au dat posibilitatea să observăm o .vene de lacune atît în cadrul pregătirii teoretice, cît şi în munca pe teren a absolvenţilor. Plecînd de la observarea acestor lacune, ne-am străduit să pre•/.entăm mai întîi lecţiile noastre sub forma unor fascicule intitulate „Note de curs de medicină internă", cu care am dotat biblioteca şcolii noastre, pentru ca ulterior, în urma interesului stîrnit de acest material pentru elevi şi absolvenţi, să revedem conţinutul lor şi să-1 redactăm, sub forma „Lecţiilor clinice de medicină internă pentru învăţâmîntul sanitar postliceal". Ne-am străduit să prezentăm cunoştinţele necesare elevilor în mod sintetic, dar să răspundem necesităţilor din producţie şi orientării prolilactice a medicinii din ţara noastră. S-a insistat asupra urgenţelor din diferite boli pe care le întîlnim mai des pe teren, deoarece practica a arătat, pe de o parte, o mai slabă orientare a cadrelor medii sanitare în nc.eastă problemă, iar pe de altă parte, ştiindu-se că de promptitudinea acordării primului ajutor medical depinde adesea viaţa bolnavului. Cunuscînd faptul că un cadru mediu sau auxiliar sanitar (soră, moaşe) tămîne adesea singur la dispensar, la un serviciu medical sau deservi'ffte un punct sanitar izolat, am încercat să prezentăm astfel matei laiul încît să fie accesibil, la îndemînă şi să-1 poată folosi orice cadru Interesat, indiferent de timpul care s-a scurs de la audierea unor cazuri (h medicină internă sau de nivelul lor profesional.

/«•-«m străduit ca noţiunile să fie predate concis, dar în acelaşi ,i(l f/c clare, să aibă înlănţuire logică, astfel încît, aplicîndu-le In led, c/cv// să înţeleagă de ce anume trebuie să procedeze într-un II M. n /xirfca gcnera7d sînt prezentate noţiunile de boală, bolnav, mcr /c diagnostic şi evoluţie a bolii, subliniindu-se supravegherea /c.xrt n bolnavului. Plecînd de la experienţa personală şi exigenţele l ' - , la cc/e mai multe boli am introdus în loc de „tratament", no* < !< • „îngrijiri". Am insistat asupra noţiunilor de deontologie, atlt < <-\<i/c î;i viaţa de toate zilele. n '•ontinuare am prezentat suferinţe ale organelor interne pe apar. 1 1 nun .se face în mod clasic: definiţie, etiologie, simptome clinica /•/oi ari paraclinice, evoluţie, complicaţii, îngrijiri. In formularea ( / / < • / ,s-<i căutat să se prezinte fondul noţiunii cu implicaţiile esen<!>• J;ifc/c</c.re a sarcinilor de îngrijire complexă. Astfel, spre exemIfllniml infarctul miocardic ca o necroză ischemică şi ca o marc it<1 nn-ilntilă, s-au subliniat consecinţele: măsuri imediate de trăit y i K-JXIUS necesare vreme mai îndelungată, pînă cînd zona p /,(i/d .v i • x < / cic a triz a . i'pcrd/n i - < / prezentarea amintită va răspunde necesităţilor didactice, /(>(//(•() .•.,•/' va permite sesizarea gîndirii medicale în elaborarea \otilirnliii yi îngrijirea bolnavului. n III /MVK/U activitate didactică am ţinut seamă de exemplul marit>$lil nun'stri, regretatul academician I. Haţieganu, acad. A. Moga F jf, t//, O. For/or, membru corespondent al Academiei care ne-au (tt *fl /n' slnlilntm asiduu pentru a forma şi a da reţelei medico-sa'iu ifttul (Un cnn<>ytlnt''l<- cJştigate de la marii noştri dascăli şl in»i nuntim /» i/r;ifu, aircvrdm sd aducem o modesfd contrl-/fi i i/i1f/«'(i ! . / . • < r/r . MIC /ic ocupăm. 'tun /ii lini n " /; i/> / s or/cc observaţii critice, sugestii şl tnwl l»i vnr/tti' unu Ilonti a viitoarei noastre activităţi. '1H//HIM/IM tuturor Gtslor c«n.- ne-au încurajat pe această cale. A to u rii

CUPRINS
•fVliif

/nlroduct/v la ediţia a H-a 3 Kvlnf Introductiv la ediţia I 5 Wf, InliiMliircro. Probleme generale ale medicinii 11 * i l '.loric. Introducere în medicină 11 'liiitipiile organizării ocrotirii sănătăţii în ţara noastră 13 'linripalele specialităţi medicale 18 Mijloacele generale prin care se acţionează în medicină 19 loţiunoa de sănătate, boală, bolnav 21 ini/nle bolilor 22 'lecţiile de răspuns ale organismului la acţiunea agenţilor patogeni . . 25 vnlntia generală, diagnosticul şi prognosticul bolilor 29 înlnmentul bolilor (principii generale) 35 îl.l. Folosirea optimă a repausului în cadrul tratamentului 36 .11.'A Alimentaţia raţională a omului sănătos şi bolnav 38 (1.3. Tratamentul cu medicamente (principii generale) 43 ,11 :i. n. Tratamentul antibacterian (cu antibiotice şi chimioterapice) . . 46 ,11.'t. b. Tratamentul cu preparate de cortizon 50 'l '1. i1. Terapia imunosupresivă (imunodepresivă) 54 ( llnlni'nfi/ioterapia (principii generale) 55 i l'uliil ( ndrolor medico-sanitare pentru asigurarea unei asistenţe medicale • in rnlltntc superioară 65 > ' nunţiului respirator 71 mii olomentare de anatomie şi fiziologie 71 ml olctnontare de semiologie 72 "trtil <'f)inplomenitare în bolile aparatului respirator 76 |illi« cfiilor respiratorii superioare 77 Uluita acută („răceala", guturaiul sau coriza) 78 Hlnltn alergică spasmodică . _. 78 Klnlliiln cronice 79 • l,nilnţ|ltol« 79 a.4.4.1. Larlnglto striduloasă 79 80 «cută 81 cronice 82 acute 83 inla pnmimocoolcă !i'1 Mă pulmonari M

................................ l........0.... . Bxplontri complementare în bolile cardiovasculare .. '). Plmireziile netuberculoase ..... lunii cnrillm A congiitlvA l vinului pnlltnllett hollln nilmlfllo funcţionale l• llolllu nil»llnle oigniiJce .... l................. j..... \.................. ...............0.. 1 4.... Hronhopneumonia .. IriNullc lenţii respiratorie ... '^ Supiirntlllo bronhopulmonare ....... .............. S.....iile purulente ................ Noţiuni demontare de anatomie şi fiziologie .......1.... ..3..... l.. £!nfl/emul pulmonar .................... Hronşiectazia .................. 2.......... l. 2...lpollliiln Sincopa hiNiiflclenln cliculntorle periferică Ii" . lllpirteiulunun arteriala l < ' l..... 1 4.....0... Tiilintciilozn pulmonară .......... hollln vonnlor periferice Pnitii itlniltătl 'il«> îngrijirii bolnavilor cardiovasculari a npninllilul (Iligestlv Noţiuni elnmontnro do anatomie IUi(|luiillu lopoginllce ale abdomenului l'l/lolo(|ln npnrnliilul digestiv llolllu npnrntulul digestiv ' ll ol ll u c vi vl ta tll ' b u c al e M ol ll e In il n g ul ui ll ol ll n e s of uţ lll lu i Sl ni pl oi n el o cl in ic e g e n er al e al e b ol il ................ lllpi'iteiiNhinnn arteriala Alnlonc loio/fl Hollln «i Imulor < onwînru îl'1 i AiM|lnn puctornlA l Inlnirllll lillnctiidlc l 'iliiit..1.......141......................4. piiimiiikx oniozele ................... 2.fl.... Mloonrdopatiile .......... '....... Cimentul bronhopulmonar ........ Poilcarditele ......... an| mul bronşic .... Noţiuni demontare de semiologie . 2... C'lilNlnl hld'Qtic pulmonar ........ Plnmn/llln ............. Bolile' Inimii ... ....... fHIologla bolilor cardiovasculare ....y..2...... 3.......... 2.. Itollle medlastinului ...... Gnngrena pulmonară ..8.. Pleuro/................ Abcesul pulmonar .............toinul Inli'lliltxlkr i ...........elo pulmonare ............ Scleio/.. l'lourezia tuberculoasă .. l..11............... \.. k.................................. Pneumoniile viiotice (atipice) . Alto pneumonii bacteriene . Pitiileularitfltilc îngrijirii bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului respirator lllu npiinitiilul cardiovascular .

1 1 1.or organelor digestive din cnvltntoa abdominala . . 1 ( M l OI I ( M l W 1 0 4 1 0 1 1 0( i l O H l O H 1 0 H .6.4. Bxammiul roprologle H/ i 1 1.0.4. . Stmpiome clinice ce Indică o urgon(rt niudlco i hlrurglială ubdoînlnală 4.' . lixplorărl poracllnlco In bolii* 4. .1. 1 H V 1 1 7 B M W l H M 0 1 OI I ( M 0 4 9 1 0.

llll 11" 121) 121) 121 123 124 12(1 12H l '14 KI4 l llll llill IDO 141 141 144 140 14H ISO Iad ini l W IftW INI .

Nolroputii medicale cu predominanţă tubulară . Cuncerele aparatului digestiv 214 1414.l 4. Glomerulonefrita acută 267 0. lîolile pancreasului 209 i 4 II.9.1.2. Bolile intestinului 177 Duodenitele 178 Sindromul diareic 178 Sindromul de constipaţie 179 Enterocolopatiile 180 Apendicita 185 Hemoroizii 187 Parazitozele intestinale 187 4.Iii.nulului renal 257 nul olornentare de anatomie şi fiziologie renală 257 nul elementare de semiologie renală 259 iiînniclo renale 263 lirli'iilii renală 264 " «iînrntuUu renal 267 i.1. 6.t ilo nutriţie şi de metabolism 220 Mirtlic-iul zaharat 221 /lintea 233 iii'ii.1.4.1. Glomerulonefrita în focar (nefrita în focar) .1. denutriţia şi caşexia 237 i 239 " determinate de carenţe vitaminice 241 h i Ari hidroelectrolitice şi acidobazice 248 '.1.5.. histologie şi fiziologie 190 Semnele clinice şi explorările paraclinice în bolile de ficat Sindromul icteric " 194 Hepatita acută 195 Hepatita cronică 198 Cirozele hepatice 202 Chistul hidatic hepatic 203 Alte afecţiuni hepatice 204 Bolile veziculei biliare şi ale căilor biliare 204 4 4.0..1. 1.. 274 II. Nfliopatii interstiţiale 273 (1. ..1... Glomerulonefrita subacută şi subcronică .9..1. Ulcerul gastro-duodenal 171 Stomacul operat pentru ulcerul gastric sau duodenal . Nnfiopdlii medicale 267 0.9.4.1.IZ Ileusul 213 « 4..1. Nefrita interstiţială descendentă (hematogenă) .l.5. Bolile peritoneului 211 » 4.r>.1.. .8..1.3. Bolile ficatului şi ale căilor biliare 190 Noţiuni de anatomie.1.. Nofropatii medicale glomerulare 267 0. 4.1. Ni'fropatiile medicale vasculare (nefroscleroze) .2. Bfl.. Nefrita ascendentă (pielonefrita) 274 1.4.4. fl. Sindromul nefrotic 275 im|Kiiu chirurgicale şt mixte 276 1 •Inli'UiplM In bolile aparatului urinar 279 nln orţ|nni'lor homatoformatoare 281 «iilnin <tn nnnlomlo şl fl/lologle 281 Hininlo nli< xlnţ|i'lul 282 175 192 217 271 271 272 273 . Glomerulonefrita cronică 270 0. fl/1.2.10.fi.7. Bolile stomacului şi duodenului 168 Gastritele 169 Boala ulceroasă..4.4.0.1.3.. Particularităţile îngrijirii bolnavilor digestivi | '..

un k uium tiu h('iiil(il«n|Ui 285 .

alcoolismul şi consumul de cafea în cantitate b 350 . .. . . Ui<|i'n|< ... um|....i 3UI hiiuii.loti'riipla In bolile reumatismale cronice <|i /.iil/. CuMumul ni Ai K do cafea 307 . ni. iini. 11 u. In) .iiiiu(jnllllo ninl gminlnUi.ipaiaiului cardiovascular 317 .lll!. n|ii cu acetonă 33:t Inlnulcntll cu acizi 333 . n(ll.'uiiinti.ii.-i 31J puţul. Hailflcaroa bolilor r.ixi..< «iulniiiiilui retlculohlHlii» Hm . .-dlclna Internă .. li. TiAtnmoftliiI diferitelor intoxicaţi! 341 .-n«ralităU 32U Ini. hi patologia profesională 32(1 llcntlllf l'X<M|rn. Inloxlcnjln cu baz« (hldra(ii alcalini) 341 .nntfl n i' fitUmul doflonoraliv .-i..iipiiuilliMiinlovlaoorlta malignă UI l i li n mxloasi 31J Mia 313 . Alli |..medicale 3Ufl . .nln l' l'nlinilillii MMiinatoldâ n l..'ii|. ll> ||. n. .. <. l. l W>n l n du Iradiere 357 llcl niitl»nno(rono: fumatul. 314 . i. ..'frluiiMl. Hi'iiiiinliniiiul nbartlcular linlm'. lnioxi< atu dlvone 33(1 . Akoi»ll»mul rtimlc 362 .imalcs nmlliniul nitlcular ncut "' imnllnmul sccutKlar Inloctlos " >niUliţa ni\c lillo/.l leu. .'ii|.. ..« aparatului respirator 314 . Mluuilla Iiimntulut 350 . l)i(|i<n|. i flţ)l|WIH> .

încă în cadrul celor mai primitive colectivităţi > l l . iar practica vindecării celor suferinzi •Mutila cu elemente mistice. IN T R O D U C E R E . acelaşi vraci efectuînd toate procedu<i|ieiilice avea un profil de „generalist.dicină strict curativistă. La început deci medicina eia imnttt cu elemente mistice.1 . Ei transmiteau l»ut nceste cunoştinţe membrilor familiilor lor care deveneau ulteiicl. în comuna primitivă... si-au putut însuşi o cultură remarcabilă pentru timpurile luni v detalii ce se refereau la vindecarea bolilor. psihoterapia şi mijloacele naturale de KM -. Preoţii-vraci. omul a căutat în mediul său ambiental Mologic şi social) „leacuri" pentru alinarea suferinţelor sale sau vindecarea lor. vindecătorii erau de regulă şefii . fiind efectuată în cadrul unui ritual i Holile erau considerate că provin de la divinităţi. iar cel care practica acest meşteşug era „medic". datorită situaţiei lor priIp. „şamani" sau „vin' ! " .. stăteau la baza eficienţei sale. Eficienţa mijloa'•uipeutice era o realitate şi în timpurile vechi datorită psiilel la care era supusă persoana suferindă şi a utilizării unor H 11 do terapie naturală care şi-au dovedit capacitatea tămăduii t l n observaţia empirică. mult mai tîrziu beneficiind de aceste cunoştinţe mai multe un n le aceleiaşi colectivităţi. început. unul sau mai mulţi membri dintre cei mai de frunte s-au spe1 In meşteşugul de a linişti suferinţele şi de a vindeca bolile. INTRODUCERE IN MEDICINA t Un cele mai vechi timpuri. Folosirea leacurilor de către un „vindecător" a pus bazele iot umane.i ni comunităţii respective. . „magi". să deschidă un abces." Mai tîrziu unii vindecăi nu invitat să reducă o fractură de membre. ISTORIC. vindecarea "ludea prin urmare de forţe supranaturale a căror bunăvoinţă clşligată prin intermediul preotilor-vraci. nici/ ales folosirea plantelor. P R O B L E M E G E N E R A L E A L E M E D IC IN E I 1.1. 11 . Ei mmi în funcţie de regiune: „vraci".

psihanaliza. / pwnlru doi (ciontii cronici sau handicapaţi.i terapeutică propriu-zisă. Mrihi i n .i vindecăm"?. endocrinologia.i-i vnjll hoclolmiicu n n rolcvat natuin ilA a multor boli unu l n l < n i i(lfl clltilm im torll biologici şi col • N l i > i i M l . t ( « . grăitor i ni de dicloiml: „este mai uşor să previi decît să vindeci".. psihologia şi alte ramuri ale biologlnl li'll'l Nli-Ki do înţelegere a suferinţelor umane. inclusiv biolo. Treptat s-a putut răspunde la întrebările: i ' 1 boala"? „cum se produce"? . curativă. Omul sănătos bolnnv oslo privit ca o fiinţă integrală bio-psiho-socială.-. i . Metodele de cercetare niiil()lo(|i('('i aplicate unor boli cu extindere în masă. situaţie care s-a menplnfl în ultimele secole cînd s-a produs diferenţierea între medicii lodlclnă generală şi medicii chirurgi.. a făcut necesar ca meni s o evolue/e pe o nouă treaptă numită etapa socială a medicinei. dar mnl cu seamă de progresele ştiinţelor naturii şi ale ştiln. iiilNctfidn-. fiziolo tl/lopnlolo(|lM. enzimologia. cît şi privitor la cunoaşterea caul i o l i l o i .lc.n medicală şi recuperarea capacităţii de muncă. Anatomia. Gradlntro srtii<H<ito şi boală se demarcă mult mai greu.OClfllf». Hlolofjlfl cu nînneroasele ei ramuri a permis aprofundarea cunoşlot oiqnnlsmiilui uman. medicina socială. au devenit do i p i t i l i i i i | i 1 covîrşitoare deoarece ele corespund unui ideal. )loţ|l/i. bloloific. privit integral psiho-bio-social.i' recent o nonfl minillrt n inotllclnei: ambientalo i l l I n n u n n i i l h î n n l d e p i > i »ş i | i t >r « ( i i i t i | H . aplicarea individualizată a celor mai eficiente n l li'Uipeullcc si comlncînd planul de recuperare aşa încît să so •n Iunie milNiiillc |)onlni readaptarea sau adaptarea la viaţa activd ' i l i | i i i < i i « n condiţiilor de cictivitate pentru toţi membrii colectivităţii. imunologia. Ca urmare s-a creat şi ui Insliliiţioiicil: igiena. la ce« lillcrt si nmi tîrziu la medicina preventivă. socială şi recuperato-\ l.apun' îmbolnăvirea. în diferitele ştiinţe. medicina covlt/UIlor otc.pentru ce se produce"? şi :. de înţelegorp iiţ|onc ctmpnl d<> ."i sft colaboreze.'. . si u croat noi cadre instituţionale ce o susţin şi o promovează: clnn muncii şi bolilor profesionale. atît l in.. i ca ramură a biologiei s-a dezvoltat în mod deosebit. Aceşti doi specialişti au conil t ii'. l < i cunoaşterea modului lor de a se produce. iliclrirt NocUilă actuală beneficiază de progresele ştiinţelor In . 1 ' m . Sfera de mo n medicinei se extinde pe arii mult mai largi începînd cu proIn pi Imnul colectivii. Ştiinţele socialo măresc şi ele sfera do cuprindere. M I I. i l i ' l cu dezvoltarea societăţii. Do/volliirod societăţii contemporane.n priveşte omul integrat în mediul său de viaţă şi de muncă. Medicina «ctuală este profilactică. la condiţiile in. devenind astfel şi „chirurgi".ictiuno al medicinoi prin de/văluirea interrolndlnlro om şi mediul ambiental: fi/. la aceste întrenii pci uns să se treacă de la medicina curativă empirică. Iiislocliiinid. psihologic şi socloStudii rum chim Miuplc olc. ambientologia. . cu marile aglomeraţii de •ni cdio stabilesc între ei multiple relaţii. chiar parţiale. Răspunsurile. u i obţinut progrese remarcabile.. m u l t e b o l i . epidemiologia etc.(lragft o măsea. 'rll'/.

acordînd prioritate subsistemului om. a biologiei şi a medicinei tu i i . O. conducem iţe n m. Uneori cadrele i i' f i l e sînt nevoite să se rezume numai la alinarea suferinţelor boi lor. aşa cum spunea acad. sanatorii de postcură). filozofia. logica. Se urmăprevenirea îmbolnăvirilor prin crearea condiţiilor ergonomice de ă şi de viată. Dat fiind > ' i | t . biochimia. nidrele medicale trebuie să-şi perfecţioneze în permanentă ' ş l i n ţ i ' l i . chimia. crearea condiţiilor ergonomice de activitate şi de viaţă. medicina i la adaugă şi uneori dă prioritate mijloacelor terapeutice natuşl sociale: repaus profesional în diferite condiţii (staţiuni bali llmaterice. Haţieganu .ştiinţă şi con|ft".r milor cure urmăresc oplicarco în proctlcă « poli< i .in<Uăţii este forul centrul do concepţie.i milo sociale şi medicule lunte de orcjnnelo (enlmle ifl t)\ oui . a umanismului socialist.. l n in. 11 u nou domeniu de activitate. nrtt'nil unitar al sistemului statul do ocrotim al sănătăţii nlslerul :.. iM'h'/n/ i':'inllicat <il anutiill sducIM/// re/ultrt din faptul cft tlvllnlc . i /Ini. sau după cum spunea acad. ergonomj'a apare ca o preocupare disciplinară ce tinde la optimizarea funcţională a sistemului om-maiiicdiu ambiental.|(l şi să aplice noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în favoarea iul sănătos sau bolnav. oi<|iini'/nţlile obşteşti. care situează în centrul preocupărilor NU le. matematica.i i l n r . Ea este o ştiinţă care se ocupă n rveni rea îmbolnăvirilor şi cu tratamentul lor. psihoterapia individuală sau • i iip. de/voltnie soclal-econoinlcA t\ ţ n i i l noa*tru nil. Fodor „medicina este o ştiinţă 'Unirii ştiinţelor în folosul omului". . neputîndu-se obţine vindecarea prin nici un mijloc terapeu( 11 ele medicale sînt persoane calificate şi specializate pentru n în practică a principiilor ştiinţifice ale medicinei. năzuinţe şi aspiraţii sociale etc. Pe lîngă tratamentele cu medicamente. cibernetica etc.Miele locule. populaţia InsAşi. PRINCIPIILE ORGANIZĂRII OCROTIRII SĂNĂTĂŢII IN ŢARA NOASTRĂ u'ii sănătăţii în ţara noastră are următoarele caracteristici din orînduirea socialistă şi care corespund intereselor saMutNi'lor populare: iirfwj/ f/c stat ui ocrotirii sănătăţii.e sociale au impus medicinei promovarea celui mai avansat MlMnlsm. i . i continuă a ştiinţelor în general. Cultura generală şi medicală a unui ii medical trebuie să fie deosebit de vastă pentru a putea să în( n.lor medicale şi sociale. sport. I. Mrdicina beneficiază în prezent de aportul altor ştiinţe: fizica. omul — sănătos sau suferind — satisfacerea nevoilor sale de l" "iii şi de perspectivă. cultură fizică medicală. îmi ie<i unor deziderate. urnirea sau reorientarea profesională. Medicina este. miuiutica. urmărindu-se revei n !n starea de sănătate anterioară îmbolnăvirii. statistica.

care are ca sarcină principală asigurarea elao i . a l c â r o i u .\ MIC. Spitalul este unitatea sanitară care asigură asistenţa medicală cornletd de specialitate. oficii farmaceutice. i i i c i profiliiclic şi c nuitlv. institute şi centre medicale.şi locale care au atribuţii în domeniul ocrotirii sănătăţii.i <m te unii< < <i snnltm n em u nn|ţ|iiin < i ie|ltrea educarea 9! »ur a v o y h ii < < â m e d i c u l . i i i i liniilor generale şi a principalelor obiective ale politicii sâni n e. judeţene.ilnrlul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistent^ n ' i n dld nlili/înd factorii curativi naturali. municipale sau orăşeneşti şi spitale comunale. i l e pe un anumit grup de probleme şi au ca sarcină prin pnlA IMOMK .m. inw Inii şl de înaltă calitate pentru toate specialităţile.ile.p c l d . sni i l o r i i şi preventorii. direcţii sanitare judeţene şi direcţia sâni 11 M M municipiului Bucureşti.i!e teritoriale. asociaţi cu celelalte proc@« • • < • lelimi e şi mijloace terapeutice. preventivă.Ailatenţa medicală este accesibilă tuturor cetăţenilor. precum şi la bolnavi) i iiibrn nlo/. Cri". precum şi sarcini edlcdlr i n < . Activitatea de ocrotire a sănătăţii din ţara noastră este organizatfl e următoarele tipuri de unităţi sanitare: spitale şi spitale clinice.. Dispensarul policlinic asigură asistenţa de specialitate bolnavilor mbiildlori. creşe şi leagăne do npii. în funcţie de teri>i iul cirondat. . departalent. comune. ' i e a tuberculozei la copii şi tineri. Dispensarul medical se organizează în municipii.1 bolnavilor ambulatori este asigurată de policlinici şi dispensarel» ledi. Tu vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor prevăzute în prograi i i l | M r Udului cu privire la îmbunătăţirea activităţii de ocrotire a sănflUli publice şi a creşterii eficienţei muncii medico-sanitare s-a creai oiiMlml Sanitar Superior în subordinea Consiliului Suprem al Dezvolţi ii l (onomice şi Sociale. de/bate şi adoptă hotărîri obligatorii pentru toate organele cen •ile .i a c o p l l lio t v h u t A > |ij | u i ! • 3a n i . — Ocrotirea sănătăţii este orientată profilactic şi se bazează |»> •le m/ii noi achiziţii ale ştiinţei medicale. Spitalele clinice se organizează în centrele univeri l M i e medicale unde sînt clinici universitare. ia măsuri eniru întărirea ordinei şi disciplinei în sectorul sanitar. curativft pi ol i Inel ied a populaţiei din teritoriu arondat. oraşe. In Nlnl p i o l i l . liiNllInlele si centrele medicale se constituie în centrele universitare. Asls•n(.i stabilizată clinic şi necontagioasă. gratuită.i cercetării şi ii tehnicii medicale. i l i c p i iudei i şi instituţii. El funcţionează cu iiblnele (le medicină generală şi cabinete de consultaţii şi tratament»» e ' e idil lo . curativă şi de recuperare a bolnavin internaţi şi ambulatori de pe teritoriul arondat. S. Se organizează în oraşe şi municipii. n . de structură pe specialităţi şi de subordonarea lor. spii l e l e pot fi: republicane (subordonate Ministerului Sănătăţii). l'ri'vcnlorlul este unitatea sanitară cu paturi care asigură preveni* •d şl i o m b . pentru acordarea asistenţei medicale. i i .

1 <-sle nevoie < . alterărilor •In i-.n i [ i i r n i c : . apoi qrudul '.il clinic .R. şi •il din familii dezorganizate).e in ii îu(r . Oficiul farmaceutic.M. i . .) pentru a putea tn-)n mod corect persoanele care le cer sfatul în aceste probleme. mumie. dnr «re multiple implicaţii socio-economice.rf/za medicală a capacităţii de muncă este o activitate medii*l. c ( i i ) c i i i n e i i t e l e medicale. deficienţi neuropsihici. i 'onxiderînd această finalitate a ocrotirii sănătăţii se prezintă o la-. /i'Kpe. Laboratorul de sănătate mintală. educaţia şi îngrijirea medicală a copiilor în ••trt de pînă la 3 ani (care. în diferitele domenii ale asistenţei medicale. i l i i c < > ale !o< l l l l l l li i . precum şi a unor categorii de copii care în funcţie dezvoltarea şi starea lor de sănătate.iiflilnţi sau susţinătorii legali sînt încadraţi în muncă.i la comisia de E.M. Laboratorul de educaţie sanitară. prematurii. se află în perioada studii sau în alte situaţii similare.R. i l . se efectuează de medicii din Comisia de •' M.C.M.111 M lllll V i im |ii. cîte ore pe zi şi în ce condiţii. UAupuit- şi | r . necesită asistenţă medicală 'iidicapaţi motori. contacţi tbc. Centrul judeţean de recoltare şi conservare a sîngelui. Normele tehnice. şi de Consiliul Sanitar Superior.d rliliiic e i li|t ii. iicbule evolunlt dhiţjnoslicul h .C.n ) ml/i) '•'• ' lll i unu ţloiinle !• He | l |i i ii p i'llllll tu m d o i mi 11-i e. sînt (lnmentate de Ministerul Sănătăţii.ii IM l.i| ii > l i u U in1 i i i 1 c lic «u - . Compusă din: medicii de specialitate şi reprezentanţi al or(U i d lu e m s ă. dar este absolut necesar ca şi > medii sanitare să cunoască metodologia de expertiză medicală npeiare a capacităţii de muncă (E. Răspunsurile la aceste u l levin medicilor de specialitate. care în urma unor eforturi recuperatorii ijuns Iu concluzia că bolnavul nu mai este recuperabil .i bolnavului 9! «i l (dncă bolimviil oiidiţU).ilr -li. |u | | ! bolnavul oşti . l l H i |i in < > ' . l'ltcienţa activităţii în domeniul ocrotirii sănătăţii se evaluează pe oi {/e/iera/ prin întărirea sănătăţii cetăţenilor patriei noastre.1 n-ltitiv mai nouă a medicinei: expertiza medicală şi recuperarea "iii'/M/// de muncă..R. potrivit legii beneficiază şi de ocrotire uceste unităţi).C. • l l v i l i i l e a de E.i .i tratamentul recuperator să fie conţii î n d i ' l i i m i .M. Tolodatii U lii î l" H l l MriM 'l / h i" tiiinc.M <HI|f|li< . Laboratorul de analiza stării de sănătate şi evaluare sanitară. se face de către medicii de • I i i invalidante.1 jillli dui iimciil. Prin expertiza medi> • • < « evaluează capacitatea de muncă şi se răspunde cu argumente Mre la întrebarea dacă persoana de expertizat mai poate lucra. Laboratorul pentru controlul medicamentelor. Alte unităţi sanitare sînt: Centrul judeţean sanitaro-antiepidemic. Leagănul de copii este unitatea sanitară cu activitate permanentă i i » asigură creşterea.M.M. în condiţii de invaliditate (pensioi. M *| . a mul. i < estoni.'. aprci f i l In rlndul ei prin scăderea morbidităţii şi a invalidităţii.

) este o activitate me. /tVcu/x-rarea capacităţii de muncă (R. I .Ind la aceste întrebări se evaluează capacitatea de muncă a bolnavului xamtnat. In «şa mrtsurn ItU'H |e|<Mnilnn (|n-nlAţl In nciu iinlun | M . Se urmăreşte de as<a= luntifi de/voltarca unor mecanisme compensatorii şi adaptative cară ft «sigure persoanei de recuperat posibilitatea de muncă sau de auto» tHvln». fie cu pierderea autori vii ii cînd se încadrează în gradul I de invaliditate pe o perioadă d" sdii 12 luni.o largă arie geografică: „domeniu de activitate complexă H'dlrnlft. l'huililMle.M. Există mai multe definiţii ale noţiunii e H. rămlt i i d s.. ci constituie un prilej de InMisiliedre a procedurilor recuperatorii....i ' » i l « H« ii|ii'iatorll medicala con- .i lucreze în continuare în acelaşi loc de muncă cu program redus i )uiu. Comisia de E.M.s<«chr|elor unor I n il x i ln i v i i i < mo scn<l cn|xicilfltea funcţloiuilA » nqnniihil nlc< lot s. paralel şi strîns legată de activitatea de expertiză m««-Icnlfl <i ('<ip<icitc1ţii de muncă. încadrarea într-un grad de invaliditate nu însuin> • •n/îl încheierea preocupărilor pentru cadrele medico-sanitare. Capacitatea de muncă este redusă cu cel puţin jumătate cînd .ilcite (eventual în alt loc de muncă cu program redus la jumflile). cure «u însă acelaşi conţinut. i l i > :.c)iinele li<in(li< i <ip l il<>..i pi..ni n (in|.inului in !nln<uliiie.i .C. similar cu cel de reabililnn» iloslt p<. ce se desfăşoară dinamic pe o perioadă înde-iini| iil. lOiifllrt. respectiv o viaţă activă cu independenţa economică şi (sau) oelnlft". Mijloacele prin care se unnrtieşt» 1 l n .R. Pro. Arocaşi comisie medicală întocmeşte şi planul de recuperare. i cu dezideratul major de încadrare sau reîncmlra* e<i lor In <n l i v i l . < • încadrează în gradul II de invaliditate.' Iiic.inl. cum n mod cu totul greşit se mai consideră. l ii gradul III de invaliditate se încadrează cu precădere muncitorii In t | i n | ) < i I sau a Il-a de muncă. complexe: biologice şi socioprofesionale.M. i l i l .K l i v . Hi<rll« vi/<'<i/<i |"'i :.'i <!<> timp. i<><lnnnron HQU chiar plt»f tiMC'ii <'n|t<u'iirtţii <!<• mnn . încadrarea unei persoane do nvdliditatc trebuie considerată ca o posibilitate ce se acordă acesfelci tentai a continua tratamentul recuperator în condiţii de repaus pro/tf« tonul parţial (cei încadraţi în gradul III) sau total (cei încadraţi Irt 'fwlnl l sau // de invaliditate).r. i l c .inr.M. i profesională. educaţională şi socioprofesională prin care se urmăreşte u>= Idblllien cit mai deplină a capacităţilor funcţionale reduse sau plaf* nlo (Indiferent. de cauza care le-a determinat). .mdicapate (persoane cu deficienţe mari fizice şi/sau pdl ilfe) In viul. Ico soci<il<yt complexă. în condiţiile prevăzute de lege. t'dtnd în acest fel.i<lrează în gradul III de invaliditate pe o perioadă de 6 luni. Capacitatea de muncă este pierdută: fie cu păstrarea autoservirii lud : . cetăţeanul puţind efectun l continuare o activitate cu program complet (sau redus cu 1/4 din orină pe o perioadă de 3 luni pe an calendaristic) în acelaşi loc di» luncă sau în alt loc de muncă corespunzător potenţialului său fum nnal.i Activităţii de recuperare este reînserarea sau înserarw iursortiieloi li. poate da următoarele răspunsuri: — Capacitatea de muncă este păstrată. in mni in'l lichidarea sau dlniliiînren .C.

.. să intre în activitate şi să-şi menun loc de muncă adecvat posibilităţilor sau psihofizice. Ir.M organi/at ă a folhi'liMil rccupri <it. activitatea de R.. [1 < I 1 1 1 1 llr llV .ne în muncă în judeţul de domiciliu (în timpul şi după . I | I |.i nivelul locului s ăli di . pirrum şi de posibilităţile concrete de şcolarizare. I <|. tehnicieni sociali care să rezolve problemele i!inlo ale deficientului. toocupiiţională. este o medicină a omului integral privit toate laturile existenţei sale: bio-psiho-sociale. Activitatea de R. In timp .]! l. se încadrează sau. R.! •„ > Mi iiclivitoto: nl «« ui loc d. este o activitate unitară.| i . urmăreşte şcolarizarea gone-i di'Iicionţelor şi profesionalizarea lor în funcţie de criterii c.ilă.C. ergoterapia şi psihoterapia..ilii l. | |( | (lllllin fl .IIIIIIH .jft mijloacele terapeutice obişnuite. 'plrfitiile sale.C.. 1 1 1 I i ( <C!V Ut | 1 1 1 1 1I le I t l i < 1 /. • KiyiiiA linei li ilrin n u(i io necuMlta po toate.l . r .i prin încadrarea în activii.ll . mai bine zis constituie1 do-a treia etapă a medicinei actuale: medicina socială. In arc. cultura fizică medicală. .ire «l (!•' (iptitudinile şi calităţile biologice şi psihice ale deficientului.i tir lucru c <ii n U lll t (r llr | C I' U ( C lll't /l). rcp. IMM ni mimrtt şi nirntiiieir.il.i se ir/.|««| H i .i In speri. compensarea şi adaptarea funcţiilor deficitare ale Cinismului.|| r 1 .liril 5 ).l "l>h.n h/.C. răspunzînd în acest dezideratelor umanismului socialist.n ţ i i soli. ci şi în familie. 1 1 K 1 . Corespunzător conţinutului său. ii.M.|nlor!u tont»» cui»» Irr»! Inttirl ' i | « "H ii i ' .lllle .M. 3 «d Aior/d/ â n recuper ării reprezint ă finali/. aspiraţiilor si care să-i permită totodată independenţă economică.irra ac ţiunii de r«-. l r| l. c.i in lui. de viitoarele solicitări profesionale şi ale locului iliicrt.i poinvii. Datorită pstor caracteristici.i In m. compensarea şi adaptarea funcţiilor reduse sau pierdute mijloace multiple: măsuri terapeutice cu caracter general.1 .M.>l.r < H ticiiHM/.h lirlr.it.n r. mijloace terapeutice l luncţional etc. în lctate şi la locul său de muncă aşa ca să se poată readapta sau ipta la condiţiile vieţii obişnuite.i pioblcmcle sociali tontului si .u lrII1 . în majoritatea afecţiunilor se efectuează cu bune •iilr: kineziterapia.lll'/. ele urmăresc creşterea rezervemorfofuncţionale. măsuri ulico cu caracter patogenetic sau etiologic.• mcmli.ll r .C. proceduri de balneofiziotepslhoterapie individuală sau în grup. schematizată însă i se evidenţia/ci li Inturi: medicală. educativ-profesională şi socială.olv. tehnicieni pedagogi care să asigure şcolarizai(eficientului şi tehnicieni profesiologi pentru alegerea celei mai ilvlte profesiuni şi pentru sprijinirea menţinerii unui loc de muncă U.lll/. se desfăşoară mirul unei echipe de specialişti cu variate calificări: tehnicieni cu |nl 11 medical sau paramedical care să se ocupe cu latura biologică şi llmlogică a recuperării.I ie i lIp rl. în activitatea de recuperare deficientul este ajutat nu di în condiţii de staţionar sau de ambulator.l l'. 1-nliira medicală a recuperării are ca obiectiv principal reeducarea on. exerciţiile sportive.ist ă et. cninclcri/.M. l.ip.C.). i nlura cducativ-profesională a R.M.lM -.intui .

Din cadrul medicinei interne s-au If.. actl-de iccuperare este ierarhizată în trei etape: /iVeuperarea primară cuprinde acţiuni medicale şi social-profe. umoral. nporatclor şi sistemelor. i mediul . leonrci < 'ilectiunou. şi prin întocmircn documentelor medico-sociale necesare (în mod deosebit a investigaţiei de leren l.. i i i i d faza în care se acţionează şi obiectivul urmărit.i echilibrului dinaintea bolii.) . se creează o legătură sufleteasca .M. se râslrliuje «supra întregului oryfl I I M I I .ilă şi economică pe care o implică activitatea de E. în raport cu reacţiile de răspuns ale nli<'<|uhii organism la agresiunea procesului patologic.x i. i n. cu rol l.miurirea deficientului pentru respectarea întocmai a acestui l M. CB 1.iliiicuţi beneficiază mai ales de latura biologică a recuperării •l in. De asemenea un rol deosebit îl au în urm. i>\lhiulri<i cu bolile psihice şi de comportament.1 ic'. dar într-o fază reversibilă a acesteia.M. favorizate de timpul .\/. (< i r e se adresează factorilor ce pot determina deficienţe morfo. ' ţ i n I n i . /u rupcrarea secundară se adresează deficienţei morfofuncţionaln d e | .M.. idielo medii sanitare au un rol deosebit în această activit. pneumolo* . .3.u putui de latura socio-profesională.ilidanto...ocii|)(i cu bolile de plămîni.M. la locul său de muncă sau la unităţii" .eu/a iinitotoa fljsloluyUfl şl (Ulopatologlcă a oi* l e s l l l i j < ' • ! <. vascular ţi ret! lini se ledli/. neurologia cu bolile sistemului ner-/UN.i .IUIH l i o n .R. i n i l m c unde a fost tratat). reumatologia CU xxil.. deşi locală. in I I I M V asupra sistemului nervos >l n.ndultll c.osebit în respectarea şi în final în reuşita planului de recuperare. cît şi pentru cele medii sanitare.i HMiiiKilisnicilâ. PRINCIPALELE SPECIALITĂŢI MEDICALE Medicina are două ramuri principale: medicina internă şi chluiijln.i îndelungat de „colaborare". i inv.suprfl psihicului bolnavului.'tpiins cu timpul — mai ales în ultimii zeci de ani — o serie de sp«= • U i l l l i i ( i : endocrinologia care se ocupă cu bolile endocrine.C.sistemului nervos. i i f i i s i l co favorizează un „transfer" de încredere şi optimism. M('(//c//ja internă are ca obiectiv studiul bolilor ţesuturilor.R./« si.C. i . cardiologia cu bolile de inimă şi vase.M. Prin legăturile lor mai directe cu bolnavului.. i/c n'tlnut că orice afecţiune. i l c cu potenţial invalidant. lîrcupcrarca terţiară se adresează deficienţilor cu invalidităţi p.M. Ea urmăreşte elncered integrală morfofuncţională a părţilor lezate şi prin aceasta elnreie..pectării planului de recuperare (întocmit de comisia E.nli. indiferent de sediul său.R.. endocrin. l' i u loiile aceste date se înţelege deosebita responsabilitate medl-.i domiciliul bolnavului.ii K-ductibile. do Oflanul u h ' l i i t trebuie privită ca o suferinţă a întregului organlnn\.C. n l i u cadrele medicale.i in l. cărorn deosebită competenţă şi probitate.. orgaie|oi..itn ontribuţia lor directă la actul de E. hematologia cu bolii» /:. gas/roonle* o/d(//(i cu bolile organelor cavităţii abdominale.

alinarea suferinţelor bolnavului timid cînd vindecarea nu mai este posibilă). •vllnrcn sedentarismului şi cultivarea mişcării sub toata for* U.îl umanitare. creşterea duratei de viaţă activă ilor. a iiicred*Mll In viitor/ .4. Scopul oricăreia din ramurile medicinei este prevenirea îmbolnă-ţtllor. dar |i"l qrupa în: mijloace sociale şi mijloace biologice. ci tratăm un organism bolnav în întregime. luminoasă. ovltnroa toxicomaniei. întregirea multilaterală a fiinţei umane. prin traducerea In l i m « principiilor partidului nostru. a sociologiei socialiste.. a excesului ntnflj Iiiculnţă corespunzătoare: spaţioasă. Năzuinţele medicinei moderne sînt din ce în ce mai înalte . mai stăpîn pe sine însuşi. mai cultivat şi cu o cunoştinţă ikl cît mai înaltă. a amliilnqioi (domeniu de activitate care se ocupă de studiul relaţiilor f oui şi mediul ambiental) şi a ergonomie! (domeniu de activitate ţi Inlordisciplinar care se ocupă cu optimizarea sistemului om-mau i i . inclu-todelarea comportamentului uman pentru ca acesta să devină mat nuii activ.„se tratează bolnavul. ele vizează toate sectoarele activităţii umane. vllnicn stresurilor d<> orice fel şi promovării tehnicilor (!• In condiţii hum. otorinolaringologia.a mediului miiblunlul: fizic. a fumatului. MIJLOACELE GENERALE PRIN CARE SE ACŢIONEAZĂ IN MEDICINĂ Mijloacele prin care se acţionează în medicină sînt complexe. chirurgia cardiacă ce se ocupă cu afecţiunile chirurgicale ale kliuli.. urologia etc. ajungîndu-se în final la optimizarea producţiei fi Miliţiilor de viaţă şi de muncă ale oamenilor) manifestate pracUn nllmontaţie raţională. oftalmologia. întărirea sănătăţii şi a Unicităţii de prestaţie şi de muncă.lnlsmului. vindecarea omului bolnav. evitîndu-se abuzurile şi carenţele.) se ocupă do [Htnmentul bolilor prin mijloace chirurgicale (intervenţii chirurgicale). a alcoolismului. a raţională a repausului: prin odihnă activă şi cultu» Mx'lnrultură. hoala". blolo» > i r şl Noclali i(|lonl/(ii(><i mlicgll vieţii ulllvnrea optlmtimului.i l l i i ambiental. curată etc. 1. Chirurgia şi ramurile derivate din ea (neurochirurgia care se ocupă diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor chirurgicale ale sistemului iivns. Din acest motiv nu tratăm niciodată un organ sau un apa-. liulirflcăminte corespunzătoare normelor igienice şi esteticei de muncă corespunzătoare principiilor ergonomice. Mijloacele sociale: se referă la îmbunătăţirea continuă a condi<!<• viaţă şi de muncă ale tuturor cetăţenilor.

imediat ce ele s-au validat ca eficiente. adesi-rt (lui. iodul pentru pic vt»nlr<'.i | >roducătocire a bolii). infecţiile. antidifterică. lidlnmcnt paliativ.educarea întregului popor pentru păstrarea propriei saln — educarea copiilor şi a tineretului în muncă şi pentru munrrti — cultivarea şi sprijinirea condiţiilor pentru stabilirea de relaţii otice şi echitabile între oameni. I rolul important al prevenirii unor boli şi a unor factori di l INC m: iii'xlilicilrile nefavorabile ale mediului ambiant: poluarea.. Alteori se intervine profilactic şi prin administrarea unor 'niiH'Ute: astfel hidrazida se administrează contacţilor cu persoa bolnave de tuberculoză. CHIN <i|uld Ui n l < ULUCII diiKMil snii n InlonHilAlH Hlinptonn>lor unei boli (Util ic.. sedentarismul. antitetanică. — Mijloacele nespecifice se confundă cu mijloacele menţioiniln mal In n i n te. prin cure se combcit simptomole bolii cînd ni* clnvln |)ic.). i stnn . PontrU flcunstd stnt necesare studii epidemiologice în vederea cunoaşterii ac«i« tor fnclnii şi pentru combaterea lor organizată. mljloncc terapeutica m .miiaro. i / . alcoolismul. regimul igieno-dietetic. Mijloacele preventive sînt individuale sau colective. ce stau la baza patologiei din zilele noastre. linlniii iM il MiiploiiHilic. Mijloacele curative se împart în medicale. măsuri terapeutice cu ctirrtrluF pdliMji'iiiMn (vi/cn/ft împiedicare^) mecanismului de producere n bolii). mflsuri terapeutice cu caracter etiologic (vizează rom Ixili'ii'ii n i i i / i .i iipdnltoHK' (tusen. Mijloacele biologice sînt de asemenea multiple. Tinerii care se şcolarizează şi se profesioim ll/«'rt/i'i i " 'litru ii deveni cadre medico-sanitare (indiferent că este voi Im <|n Ui . <intltulicrculoasă. dislipidemiile.— acţiuni cultural-educative şi tehnice pentru evitarea accideii telor In afara producţiei. Mijloacele specifice sînt reprezentate de vaccinările pentru prevenirea unor boli infecto-contagioase.ihilă: antivariolică. Ele conferă imunitate. proccduil i ce acţionează prin mijloace nespecifice (balneofizioternpin 9! KIIIIIII !!'• I M ) .i Ui boulA tniA IunA n o vlutlnnt). fumatul. vitamina D şi calciul se administrea/rt yravldi ! < > r şi sugarilor pentru profilaxia rahitismului.— organizarea ergonomică a muncii în aşa fel ca să se evite obo Htiala excesivă. traumatismele în producţie şi bolile profesionale. bolile ereditare. supin l c c i . dar se pot împart! I ii mijloace preventive. durerea ctc. a) Mijloacele preventive individuale reprezintă totalitatea măsui i l o r igienice pe care le urmează fiecare persoană pentru a-şi păstrfl 1)) Mijloace preventive colective sînt specifice şi nespecifice. i Apariţiei guşei etc.. psihoterapia. medicamente. curative şi recuperatorii.ilx' tul zaharat. sulx ullura.. — aplicarea în practică a cuceririlor ştiinţelor sociale şi biologice* ( i n special medicale). stressurile. '.. hipertensiuni^ ili. M | . ori chiar institute de medicină şi farmacie) trebuii Nrt ln|i h . chirurgicale şi răni Mijloacele medicale sînt: măsuri terapeutice cu caracter 1gotiornl. antipoliomielitică. în special cele de circulaţie.

ea in. Unitatea cu mediul înconjurător ''•terminată genetic..|co-chimice dintre organism şi mediul înconjurător. '' ' i'undiţii normale. 'iiportanţa deosebită a mediului ambiant a determinat apariţia io| ştiinţe numită ambientologie. BOLNAV l >upă cum se ştie organismul uman realizează cu mediul înconjuun tot unitar.Imto şi spune persoana respectivă şi obiectiv printr-o seric blochimico-umorali care atestă o stare numită sănătate.. să K şl să se simtă bine muncind.. ii< l i i < l < i i l f x l c ii i l '. a relaţiilor acestuia cu organismul uman. a măsurilor l i t ' l i i i i o luate pentru menţinerea concordanţei om-mediu.. 1. pot apare perturbări grave. ca metode de refacere.in în l c ' in l . l" doufl deliniţii s<... In i ireo de sănătate se definea ca o lipsă de boală. Viaţa are ca uiTi fundamentală metabolismul prin care se realizează schimbuM/. l l l n t a care se ocupă cu studiul acestor relaţii este o ramură a fizioşl se numeşte ecologie. NOŢIUNEA DE SĂNĂTATE. Mijloacele chirurgicale folosesc. Sănătatea s-a mai definit ca ildtoa organismului de a funcţiona eficient într-un mediu dat".5. El se adaptează în mod continuu la mediul încon-i..p) lunctional (tind la ameliorarea funcţională a organului atins de . care îi permite să ia parte la viaţa activă. dar ea se perfecţionează şi individual în timi i ' l i i de către sistemul nervos. care se ocupă cu studiul mediunliliMital.i presupun» şi un echilibru interior •— ho» i cn umilire ii i i h i . In prezent -i prin sănătate o stare în care persoana prezintă un echilibru hlc şi social. BOALĂ.întrevede că starea do sănătate Inc'lude Ct echilibrul <lmtre organism şl mediul înconjurător (ax-timp. printr-un act operator. di* iliualA •?! pioliin/lnift dlfmltl .. endocrin şi umoral. i ri/ui/c <•« o f/ere(//(/M' niotlo-liint'llondlfl a acontul CC/W//'jfU. unele cazuri organul afectat se înlocuieşte prin transplante sau f.•.. mai ales chimbarea se face în mod brusc. Mijloacele recuperatorii au fost amintite în partea în care s-a î li» i îs recuperarea capacităţii de muncă.i intcrreluţii li/iologicu tntro toate orgt* HilNimilul. Influenţa organism şi mediu este reciprocă şi multilaterală pe plan fizi>lo(jic şi social.. Dacă acesta se modifică. precum •"iMbilităţilor de transformare a mediului ambiant în mediu sano•i mi« s<i contribuie la recîştigarea şi la menţinerea stării de sănăMII In stabilirea unei boli active-evolutive). înde-ea părţii bolnave din organismul afectat. între organism şi mediul ambiental se stablMre de echilibru biologic care se poate aprecia subiectiv prin .

n rita Intervenţiei capacitatea nervos-endocrin. prin boală şi prin neputinţă satisfacerii obli<|n> ţiilor sociale. persoana poate lucra şi M •imte bine lucrînd. In definiţia stării de sănătate s-a arătat că echilibrul fizic.. înţelegînd bolnavul în complexitatea muiil» lesifirilor sale biologice. care mobilizează toate mijloacele naturale de . •.i numesc agenţi iHienţl filologici sau fmloii nocivi... i niedico-sanitare trebuie să se sprijine tocmai pe această tendinţă n. Organizarea combatei bolilor avea însă mai mult un caracter particular..care alterează sau nu de muncă a firespectiv. persoana bolnavă trece în sarcini societăţii. 1.a' s. timpurile prin mijloacele corespunzătoare dezvoltării ştiinţelor în gen. i îmbolnăvire.i p . deoarece fiecare organism reacţionează într-un mort particular. nu boala. propriu numai lui. M. Cadrelor medico-sanitare le revine rolul principnl i aplicarea pi adică a cuceririlor ştiinţelor care acţionează pentru uu'i ţinerea NI .st.i 11-ţinem totodată că aceeaşi boală se manifestă în mod diferit de la un oKjanism la altul. CAUZELE BOLILOR Orice bon IA are o c. în statele cu orîndun Noclnllstă sleirea de sănătate a poporului a devenit o problemă de . i rare-adaptare de care dispune.•> . De altă parte. întregul organism reacţionează ca un tot unitar. psihic şl «ocial permite desfăşurarea unei activităţi. ral ţ»l a celor biologice şi sociale în particular. Prin aceasta starea de boală depăşeşte •tadiul perturbării unor relaţii biologice personale şi implică intervenţii unor factori sociali..lanismului alcătuiesc cmr/snl. se realizetr/8 acea legătură sufletească.persoanei cadrul bolii. din ca In ce mai mult că de bunăstarea fizică. l'nctorll care duc l . Consecinţa practică este faptul că se v* I1v i l a în mod individualizat.6. psihice şi socio-profesionale. cnlo-endotelial. Sleirea de boală perturbă acest echilibru şi în multe cazuri altH» rează capacitatea de muncă.n H de sănătate a poporului. A. neputînd lucra..nr/.. Tehni cizarea excesivă a medicinei actuale nu trebuie să ducă la neglijarea creerii legăturii psihice cu bolnavul şi nici la neglijarea ambianţei du încredere a bolnavului faţă de cadrele care îl îngrijesc. De asemene nu trebuie să se fetişiseze unele tehnici înalt specializate. morală şi spiritunlft onmenilor muncii depind în mare parte realizările de viitor ale soci.lre..i la do vindecare pe care o manifestă fiecare organism..m un <ompirx de cauze care o detc* nilnfl.r.> populaţia fiind cointeresată la apărarea propriei sănătăţi.< I u r.. Pentru aceste motive starea de boală a fost combătută în toni. • ".. tflţii respective. pentru promovarea stării de sănătate a cetăţenii' pnlilol iio.> sistemului umoral.li tartori < . Trebuii' .MII ello|o(|l(i bolilor.. premisă holflrHoare pentru obţinerea unor rezultate terapeutice pozitive. dal. Conducerea de partid şi de stat din ţara noastră creca/ tonle coii'liţiile. bolnavul este aşa cum spunea Engels „privat în libeitn tea sa". ci bolnavul cu particularităţii» sale biologice şi psihice. între bolnav şi cei care îl îngrijesc. Planul de tratament fixat de organ.uiiMiiiul pi In care aqcnţll . vascular şi IH. Se înţeli-.

intestinale etc. parazitozele in. substanţele toxice profesionale sau extra•iloiuile determină agresiuni locale sau generale. acestea îmi'iniă poartă numele de etiopatogeneză (cauza bolii şi mecanismul său producere). mal mixlinopatice sau erori de cod genetic cu consecinţe negative • > H nieUiliolismului. actinomiHollle ereditare apar ca urmare a unor defecte ereditare. Cauze fizice: căldura (determină arsurile). In practica curentă. litiază biliară. femeile prezintă mai des derft bărbaţii de aceeaşi vlrstli iifltll cronice. » Bolile . radiaţiile atomice.).). virusuri (determină unele i n. medicamente •iitmte şi în doze mari acţionează şi ele ca agenţi patogeni.iţ.ilcrgice apar ca urmare a unei sensibilităţi exagerate a l. hepatita virală etc. frigul (determină con•-Uttic). cauze favorizante. ui bărbaţi se Inttlncytc homofllla (pe care Insă lo-o transmit* .li în raport cu forţa lor de agresiune.1 do anumite substanţe. în unele i insuficient elucidată. Cunoaşterea etiopatogenezei bolilor este importantă deoarece pre'•a şi tratamentul cel mai eficient se bazează pe combaterea cauiii împiedicarea mecanismului său de a produce şi a dezvolta Etiologia bolilor. Dintre aceşti factori cităm: "MU/.illci îşi exercită acţiunea lor nocivă şi determină boala se numeşte 'of/enerd sau mecanism patogenetic. Cauze chimice: acizii şi bazele puternice determină răni şi ne(moartea ţesuturilor). Cauze biologice: sînt cele mai răspîndite şi sînt reprezentate de '/ i / (iMcilul Koch determină tuberculoza).inumite boli. 1. presiunea atmosfei'rt hipobarismul (presiunea mică) sau hiperbarismul (presiunea mare) K ulcele nocive asupra organismului. ulcnr duodenal. valvulopatil mitrale* bărbaţii prt» i (Ici». este complexă. razele X. cauze Kitişante şi cauze sociale. Cauzele determinante (principale) sînt acelea care acţionează di>i 1 nsupra organismului şi produc întotdeauna aceeaşi boală. boli coronariene şi insuficienţă aortlcl. ca şi etiopatogeneză lor. paraziţi (determină malaria. uneori carihUnrua şi moartea). de autoagresiune (imunologice) apar ca urmare a unor I t l in inccdiiisinul imunologic de apărare-adaplare a orgunlsmu- « . Traumatismele de orice fel determină plăgi şi 'litir/. Ele sînt Iile/cutate de: Traumatisme. De regulă se clasifică în: cauze determi(sau principale). electricitatea (determină arsuri şi şocuri electrice. cauze predispozante.ui/Ho predispozante sînt cele care predispun sau pregătesc ml priiiui . ciuperci (determină micozele.

i can/.intă mai des cancer. ii dos boli eruptive şi reumatism acut. Dintru i'Ie.npdrme-adaptare la o agresiune internă sau externă (boli imun I n i ' .sil* mul alimentelor prea calde sau prea reci pot favoriza apariţia unor boli.Miqflril şl bătrfnii pro/lntă mal dos bronhopnoumonll..iii<il.entato au corespuns unor novol didactice ţi tl> NCli«imill/. i v la copii.ln înaintata pnv. Condiţiile nefavorabile <le înnnră (mediu cu substanţe toxice.nic. 4.) dereglări ale funcţiilor şi corelaţiilor dlnh C'iiu/. Cauzele sociale. scarlatina. i se întîlnesc mai frecvent la tineri.ele determinante.n Nhlemelor). alergice. dereglări ale mecanismi lui i li. diabetul zaharat. micro. Reumatismul acut şi bolile de inimă de oi l ţ|lw» reuinnli:. dereglări n' llNlemului nervos central. Unolt obiceiuri ca: tabagismul. dereglări umorale.! i elor descrise l .silirni i l e pre/. endocrine. şcolarizare şi urbanizare şl-l crcnt propria ei patologie dominată de scăderea bolilor infecto-conl > <|lo<ise şi a celor carenţele şi creşterea bolilor metabolice. locuinţă) pot favoriza apariţia unor boli.ii 1. Suprasolicitările fizice şi psihice scad rezistenta organll* inului şi favorizează apariţia unor boli.şi macroclimat nefavornbll. toxicomaniile de orice fel.il<1 şi ulcerul duodenal la adult.1 MI.menţionăm condiţiile climatice nefavorabile. înnl ules prelungite. rujeola. Societatea umană contemporană caracterizat! prin industrializare rapidă. fcivori/anto şi a celor sorind Cln.ite cauzele bolilor şi memnlsmele lor de hlnt rt)ni|. supraponderalitătii. degenerativ yl n celor ce apar ca urmare a unei suprasolicitări psihice şi senzorial (iiolesioiicile şi extraprofesionale.) şi condiţiile nefavorabil» de vintă (alimentaţie.cle externe provin din mediul extern şi sînt cuprinse în grii| n. ateroscleroză şi boli coronarionn. recunosc în mecani inul lor do producere intervenţia negativă a factorilor sociali aminlil O uită clasificare a cauzelor bolilor este cea care le împarte \ Interne şi cauze externe: Cauzele Interne sînt: ereditare. con. iniiIclndu-so ftiu/o ţi iiiocanl'iiiu» dlforite. Un efort li/ic poate declanşa o criză de angină pectorală la o persoană eu o c'oronaropatie cronică.-xe. suprasolicitări impuse de locul de muncă etc. diabetul zalift rnt tiito mm « i i . Bolile contagioase. ateroscloro/ honln coronariană. precum şi ca urmare a sedentari inului. surmenajului şi modificărilor mediului aii' b l i ' i i l n l care se poluează. pot crea condiţii pentru apariţii tuberculozei. alcoolismul. 3. coiitr. Persoanele în vln. Cauzele declanşante sînt cele ce dezlănţuie o boală care era lti« li-nUI: o alimentaţie bogată în grăsimi poate declanşa o colică bilinrl l n o persoană purtătoare a unei litiaze biliare pînă atunci latentă. iar hipertensiunii nrtorlală esen|i.ilil. automatizare. Boli ca hipertensiunea arterială esenţială. 5. Cauzele favorlzante sînt cele care înlesnesc apariţia bolii. . In re.a.i. nevroza ş. de nuloiicjresiunc etc. dereglînd echilibrul ecologic (echilibrul e.

foame. n loclor stressant se poate considera orice acţiune agresivă: in. precipitine.iită de eforturi fizice sau psihice. •ncepţia autorului. J(»n . sunete puternice. lumină puternică. medicamente..îl pun lii|n)liy.sau exogen poate cauza li* . nnurohoinionnlM iatt . traumatisme) 111. i-itl/. SINDROMUL GENERAL DE ADAPTARE Updftm pe scurt pentru informare şi orientare o concepţie carf i «rt explice modul de producere a unor îmbolnăviri. prin care autorul şi | i| ml i înţeleg o stare a organismului rezultată din interacţiunea ( tiyrvsor-mecanisme de autoapărare. substanţe chimice etc. care distrug sau captează agenţii paii şi îi elimină din organism.i h/i<i| ( H|ic. pe de o parte. c.. lormintt o ontilate nosologică (de exemplu barilul Koch. i l i / i i i e d i i c c l prin inlermedlul slstemu>N i>l endociin.1 ' iieinA: (actor stresiant-l i l p ' i i . nelinişte. aglutine."i ^i suprarontilfl. îşi d rolul n MI M >i ilupA tiiin/ttoiiM .. REACŢIILE DE RĂSPUNS ALE ORGANISMULUI LA ACŢIUNEA AGENŢILOR PATOGENI l ..nlivnropn cnlo iinrv. morfologice iui iile cu apariţia de anticorpi.. fu speri. 'oncepţia se axează pe noţiunea de „stress". i a/e X. f i i ţ | . Autorul <nj •ii-lye şi teoria este cunoscută sub numele de „Sindromul gene-r nclnplcire". orice factor endo.î l . cart» n Niihllnla Selye in I ! > M > ..ildură.7. hM|. Uzine.mu ... anxietate (factori neuropsihici).o-niipi. reacţiile de adaptare-compensare efectuează adaptarea şi comitea organului fie prin hipertrofierea părţii restante din organul cllv indemn de orice leziune. tlllf iwspi'C. pro"l)c'iciilo/.u). fie prin compensarea funcţiei lezate nlorul altor organe ce acţionează sinergie. Un rol deosebit au leucocitele şi unele celule internul reticulo-endotelial. i l <!<• centrii liipotalamlcl. După Selyt.lflcc sînt i r .slress. care determină "l>ut o reacţie generală nespecifică efectuată de către sistemul nercntral şi endocrin (în special hipofizo-suprarenal). O parte din mijloacele «iilice acţionează în sensul sprijinirii acestor reacţii de adapompcnsare. • nlla.il l i n u l i . M i . organismul lonoază mobilizîndu-şi forţele sale de autoapărare. organului care răspunde şi..l«l (iiii'iitiin-ir. agentului agresor: reacţia de apărare constă în modificări metabolice.«1. l Uit' specifice se manifestă printr-un tablou clinic caracteristic. Stressul provoacă — după Selye — reacţii de răspuns şi nuspecifice din partea organismului.i c d mai maro rol In menţinerea i/. im ilmliii intern). urmată de o i Ic alte reacţii specifice.d acţiunea agresivă „stressantă" a agenţilor patogeni.iM-n. Acţiunea directă a agentului stressaul asupra ţfilU'Ici'iiiinrt un sindrom de adaptare lorald: iullaintiliu.1. •i i nnr/.-| . i i . opsolermenţi şi enzime. durere.

. Stimularea corticosuprareu. în mecanismul de adaptare-apărare este angrenat şi catul (dezactivator al hormonilor steroizi). Reacţiile patologice < I | > .vicii de adaptare". :.şi antiinflamatori.i puternice a organismului la acţiunea cauzei stressante şi se cn= M < ieri/oază prin pierderea adaptării care a fost cîştigată în faza prn.. un. — Faza de echilibru constă într-o stare de rezistenţă crescută frtjl de ficţiunea agentului stressant.n.. r .s'//o duc M. respon-bil do apariţia ulceraţiilor gastro-intestinale. \ M \ .ni i îmi \ .. hidrocortizon) şi proinflamatori (mineralcorticoi do/. n . d^f • • ' • şi poate schimba sub influenţa brutală a unor factori condiţionali (< '«iitlilionings factors) interni (constituţie.1111!. iar organismul se adaptează.stress. n i i a ţ i ale stressului. mai prwi .c. bolile de rinichi şi allr-l Aceste îmbolnăviri pot fi tratate corespunzător prin administram c hormoni sau alto medicamente care acţionează sinergie cu mecanism^ do sflno(|(>i)c/. ' CM minim. dar organismul reu^-v SM f n v i m H prin mecanismele de luptă şi adaptare. i |. Concomitent.i l l u x crescut de s t i i ' i 1 Im ni conlllcliiltii nţ|K". alimentaţia etc.umorală a hipofizei anterioare cu secreţie şi excreţie abundent* liormon adrenocorticotrop (ACTH). • i i l i l l i l .!• 111. aldosteronul).ucuie m nfnm orlcrtrul Milei. i p .n d i r / i . i / . M p i i n < l c | > .î l ... Tu mod normal există un echilibru între hormonii corticosuprrn unii p i < > . i i l n i i i de cotu|eslic . Alteori însă apare boala clinică. H ' iiiliilitdi'c-componsoic.<i neuro-hormonale. şi aparatul digestiv.. — Reacţia de alarmă (alarme reaction) este primul răspuns acl<ip< tntiv la stress şi se manifestă printr-o reacţie de şoc. bolilo cn dlnvuscuUire cu hipertensiune arterială.. COHM< IM \ > .i p i i n : — ro7if/<'. i > .> iitnige după sine creşterea unor hormoni: antiinflamatori (glii «•oitiroizi: cortizon. CIM|I Schema descrisă de autor se repetă în majoritatea cazurilor. ereditate) sau externi (pflr« t i c u l . cum ar fi: reumatismul. apoi antişoc (80« eretic mărită de hormoni antiinflamatori). Există însă şi |> . O nurci na a cadrelor medicale ar fi să descifreze expresia bolii î Hflyt care trebuia combătută şi expresia mecanismelor de adaptau.oxicorticosteronul. i i c .a însăşi reacţia de adaptare şi protecţie să fie o cciu/ft stfliii morbide şi să apară aşa-numitele „boli de adaptare".l. precum şi între ceilalţi hormoni secn-i" •. hipofiza secretă'!' (stimulator al tiroidei) şi STH (stimulator somatic) care este un horni pminflamator.).. i rocirţiilor de i i p .1 umil Cili5 l c» liiiplodlcfl clrculdlKi de ini». în dinamica sindromului general de adaptare deosebim trei reac{ia de alarmă.l. i i . cu dispariţia modificărilor morfologici şi biologice produse de aceasta în organism. I . i l c .. în vederea îndepărtării agresiunii şi restabilirii st/V diMIM . n\< i h i i l i i M. . •.. Faza de epuizare se dezvoltă în urma expunerii îndelungate |( pn-.oi o:< | . rinichiul care secretă în < rcs substanţe presoare de tipul reninei).uli miliionţa hipofizei anterioare.. de. faza de echilibru şi faza de epuizare." r<i/c caic trebuie sprijinite.i .icllvfl ( i n p| i>!i<M«]e llillnnuilorll). bolile alergice.

pro-i' Indu-se vindecarea. Creşterea mediei de vîrstă. nvolutia sa inflamaţia se poate resorbi şi se produce vindecarea fără Mtflri. boala coronariană. Mai poate fi de natură alergică. (immunis — ferit) este însuşirea organismului de a nu nft v l < tnd intră în contact cu un agent patogen: microbi. •i . alergică.1 Iure. se produce o invadare a întregului organism cu ii mbi cînd vorbim de bacteriemie sau chiar pot lua naştere focare iiulente secundare realizîndu-se septicemia cu alterarea profundă a ni li generale. mecanică. procese de îmbătrînire (invoi.sclerozări. virusuri. lipsite de mijloacele iiţnuite de apărare. Atrofia este un grad avansat al hipotrofiei şi recunoaşte aceHipertrofia este inversul atrofiei. imiinitnte naturală cu care omul se naşte şl o imunitate clştii l i i l i i i x l l t î l . Este miluită de inactivitate. — Inîlamaţia se caracterizează prin aflux crescut de sînge în ca. hipotil . care se dilată. diabetul zaharat. sau din contră prin acumulare de leucocite în cantitate mare mrc puroiul care în final (spontan sau prin incizie) se elimină. tulburările l ico.— Edemul constă în acumularea de lichid seros în ţesuturi. Ele par în mod fizioi n u r m u re a îmbătrînirii organismul. Capilarele devin permeabile pentru conţii l u l lor. în rare cazuri ca urmare a unui agent micronii virulent sau în cazul organismelor debilitate. interesînd numai o parte. sau prin autoagre• . Aceasta din urmă poate fi activă (clnd ie obţin* ieii de vaccinuri sau este urmarea unei boli) sau pasivă. intereînliegul organism sau segmentară. tulburări circulatorii. Recunoaşte multiple cauze: . după administrarea de soiuri (obţinute prin vaccinarea . cit şi consecinţele agresiunii. inflamaţiile. subsolicitare. Ea • / H /d t i n d i ^mitele do autoapărare ie Qlieic In itnga şl . Ca urmare apare o tumefiere (tu• i ) care exer citind p presiune asupra filetelor nervoase senzitive "duce durerea (dolor) urmată de impotenţa funcţională (functio laesa). I I | K iiiirea (muşchi scheletici.). efectul local fiind roşeaţa (rubor) şi creşterea nperaturii locale (calor). miocardul). disproteinemică. Inflamaţia este un mod de apărare locală a organismului spre mina atit cauza. multiplicarea celulară etc. care migrează în ţesuturi. letabolică etc. agenţi *lrt sau chimici. obezitatea. agresorul. Ea poate să fie generală.t " vinţă care favorizează sedentarismului şi supraponderalitatea condiţii pentru apariţia unor boli ce predispun la degenerări yl tulburări metabolice: ateroscleroză. d«n esio pietioaiă pentru autoaplrarea organismului. /'/orose/e degenerative şi tulburările metabolice se întîlncsc din IM unii des în activitatea medico-sanitară. reu<le<|i>iierntiv (artrozele). El Iţe fi de natură inflamatorie. leziuni nervoase etc. vlrui. . ( j l i l uc ir . Itillamaţia este cauzată de agresiunea unor microbi. Ilipotrofia este un alt mod de reacţie şi constă în micşorarea •luni a ţesuturilor şi organelor.

inilesta sub formă de fenomen Artlms. i | > . de hipersensibilizare smi (Ic .nnlii. l i n i p In oue .• ^ • | . Antigenul este de regulă o substanţă proteică. la care persoana respectivă este sensibilizată. Antigenul este complet cînd provine din mediul exterior c. Pot să fie compleţi cîndsepotuni cu antigenele corespun/Alo.|i.i fenomen biologic. Anticorpii reprezintă răspunsul specific al organismului la patru»' fierea antigenului.smului prin aceea că la o nouă pătrundere a antigenului (car« iidcsefi este microbian sau viral).în cazul în care antigenul se perfectează în organism.. dupi l>. se spune că este incomplet. Schematic fenomenele dec urg astfel: substanţa antigenică pătrundu tn organism şi se fixează pe celulele sistemului reticulo-histocitar cfl rora le conferă proprietatea de a elabora anticorpii specifici împotriva iinliqeiiului respectiv.lari de colaps. antitoxinele. formînd un complaif (înligon-anticorp inofensiv pentru organism. n i . ido <dc oryuiilNinU1 ui cu •lllntfliitfl rtlurql'/. m l .m. Ei sînt globuline de diferite mărimi.umori (anticorpii.la oslo intolor<mt<i organismului de Iii primul conltict Ml Mil>'. aceştia se unesc. numită antigen.. străină corpului.i 11 tinderea sa. ic--.! . mai des microbimit^ s.uilicorpii apei IIU'! împotriva Nlll)iil<iii|ii| nnll<i<-Mi< .irc prin 2 poli şi incompleţi cînd se unesc cu antigenele respectiv» prlntr-un singur pol. Alergia se prezintă din punct de vedere clinic ca un răspuns m<>' l i c. 11 al organismului la contactul cu anumite substanţe din mediul * lerior. la 5—30 min.pectlvfi.i .'. I | C K | I C unde fononioiii'lp xiloloqh <• opui In ni doile. cee<i ce o doosobosle de .i încît boala nu se mai produce.. n i l.i iderqizantă (imediat. Pentru a se înţelege acest fenomen.. precipitinele) şi ce7u/<i/«î cînd există celule specializate în elaborarea substanţelor de autoapfl* i (i r<> (mai des celule care fac parte din sistemul reticulohistiocitar). Uneori se pot realiza cin •. şoc anafilactic şi boala *«< rnlni iisupni cărora vom reveni în cuprinsul volumului.slncr.. deternilnA l oi marea unei substanţe numite anticorp cu acţiune specifică de neutra^ lr/. Tulburările pi duse sînt de natură vasculară (vasodilataţie capilară ce explică roşem permeabilitatea capilară crescută şi edemul).( t i \ . Constricţiile musculare bronşice şi abdominale eocpli dispnecti şi colicile abdominale care însoţesc manifestările alergi' (!. Suirile de hipersensibilitate constau în apariţia unor fenomene tip nleiqic la un oarecare interval după reluarea contactului cu sii Nlnn[.iii virusală. sau tardiv la cîteva zile).iro a antigenului. mai des gamnqlobuline.i m inrd< > > n < ! < • i .ilare.uiloagresiune.. trebuie reţinut că pătrund* >n<n unei substanţe proteice. Aşa se petrec fenomenele în condiţii obişnuite — fiziologice — d«r unii ca antigen-anticorp poate să fie însoţită şi de manifestări patoln» qice cunoscute sub numele de boli alergice. atunci cînd aceasta pătrunde din nou în organ isnii «r. bacteriolizinele.i7. l \< n<.tnn(n ie. I Idlo. alergia este expresia conflictului antigen-n licorp nuinifestat zgomotos la persoane cu o anumită condiţionare ci dilnrâ şi cu tulburări neuro-umorale. Anticorpii apar în sînge şi asigură imunităţii oi<j<ini. aşa încît boala nu se mal produce (s-a instalat imunitatea). n i i l .

r/u l In hulai n . Această boală cronică se autoîntreţine fiindcă celu"li< cu aceste proprietăţi (autoantigenice) se menţin.8. capabile să elaboreze autoanticorpii în.il so produce conflictul dintre organllB i n i n.n l .u n < l i l n r N u p r a a c u t u• • lnl(|nrfltor. .T i I n c o p< iu• l. In evolu.il.UMIII! pn cai ti . perioada de stare.nlu l «tllolnglc şi < ! < • i. în r..' ( « • care susţin acest mecanism în cronicizarea unor boli ca hepatitu • i s<iu nefrita acută.ii ' M I I .i/. p.Kjontului patogen.inşc. . i. La baza acestor fenomene ar sta o tulburare 1 1 Iară privitoare la imunocompetenţa anumitor celule ale organis.i i n i i i .M .c . Un punct de vedere practic. In cir/ul bolilor prin traumatisme această p*-h | i . el i-a conferit tcia proprietăţi autoantigene cu elaborare de autoanticorpi îndrep* împotriva ei înşişi. Primul imbold care a iritat celula a «•nit din mediul extern (să presupunem un virus). DIAGNOSTICUL Şl PROGNOSTICUL BOLILOR EVOLUŢIA BOLILOR livnliiliii bolilor constituie modul m care ele se desfăşoară..lii'ptaţi împotriva lor înşişi realizînd conflictul antigen-anticorp ce Iun» la distrugerea parenchimului organului respectiv şi la realizarea. . i nu i n . I > M . elaborează peii idld autoanticorpi şi întreţin — am putea spune — la nesfîrşit conM> i n i autoantigen-autoanticorp. ta lii. Legătura lor boli cu patologia alergică este strînsă. In cazul victoriei ji.. ! • • . l'orio. din cînd în cînd cu perioade de oarecaro siune şi care beneficiază de tratament imunosupresiv. Sînt din ce în ce mai multe argu.. i i apare clinic. în iicrst intorv. id itfi. EVOLUŢIA GENERALĂ. I |. a unei boli cu evoluţie îndelungată şi deoi i ' l i i t de agresivă. După aceasta. m l n l g l l . I :. |M •! i i u iltilc < n ii <i i i .inticorpi. " . în bolile de autoagre-celulele proprii ale organismului capătă proprietăţi de antigene.ula de latenţă este intervalul scurs de la pătrunderea agentupnli"l' -n în organism şi pînă la apariţia primelor tulburări funcţlo» i i primelor semne de boală. M I . 'b iă s au siih lc ib rlllta tl. Prin conflictul cronic autoantigeni. adesea foarte grave.|în lor b i i l i l o urmează o dinamică ce poate fi astfel schiţată: perioada M I f i l t . i i . i i i o i i i< • . 1 < îlcva luni. i < > d e n > < | i i i . î l . 1 vi ho. U i i » . perioada de conva-i i'ii|fl vi perioada de vindecare. . In cadrul bolilor iniecto-contaglOMt i><Tioadfi se numeşte incubaţie şi are o durată variabilă de la > i ' 1. boala se cronicizează. care elaborează autoanticorpi. In Inncţln de i '.. l> « « Iu n -. [ < n c u t . agentul iniţiator a putut dispii'omplet din organism. b ru s c '.'.i. • • • . i . 1. declanşarea bolii.Bolile de autoagresiune constituie un grup de boli cu evoluţie înde.uită.<> (Iccl. lăsînd unor celule proprietăţi autoantigene. Dacă în patologia aler i antigenul este o substanţă străină corpului. A H . o i a lte ra re a s tă rii g « n « rn l» n i l> IIIIIIIC IK « l i . procesul pato->• i n i . «rest sens autoantigene..

icpcde) tulburările funcţionale şi simptomele clinice se şterg.i i . Mai persistă fenomenele generale de asteul» •.< • po<ile complica cu o ruptură de miocard. recidivă) constă în reapariţia simptomolor bolii în perioada de convalescenţă.tcnlii unor leziuni sau mai des a unor tulburări funcţionale care s« evidenţiază numai în condiţii de efort sau dacă sînt mai profunde pot -ip. de agentul agresor şi de modul de reacţie al bolnavului i "•• pectiv.•voim . r<-ilo. — recăderea (reşută.c l .. pe baza cărora se stabileşte diagM ".iit îmbolnăvirea. . proba muncii fiind martorul cel mal tidel .-. tulh n i . în cazul începutului supraacut sau fulgerător. fenomenol» clini" •• ilnt loarto accentuate.ida de stare este caracterizată printr-o serie de tulburări func(iMimle. i l < i se ameliorează. Semnele clinice diferă în funcţii» d" ixuild. Este bine ca activitatea si it» M . Un infarct miocardici . i i c l vindecată. deci a unei noi Imholnăviri. iar starea i | e i i e i . Treptat. siinptomc clinice şi tulburări biochimico-umorale mai mult sau mul puţin specifice bolii în cauză. (uneori destul d.ihilirea precisă a bolii pe baza exameilM Iul clime. — suprainfecţia constă în adăugarea unei infecţii bacteriene MB « emulare în cursul unor boli virale sau în suprapunerea unor agenţi ml« ciohieni noi în evoluţia unei infecţii bacteriene. cu acelaşi germen. persoana putînd fi ( l i . — complicaţia este o formă particulară de agravare a unei boli. stenoză piloro-duodenală sau cu o perforaţie. î l vindecării şi al recuperării totale.I . K!rele medii şi medicale trebuie să urmărească bolnavul în tOit« pei lucidele de evoluţie ale bolii şi chiar după stingerea acesteia şl r»« lu.K 11 n.. I iieptiit pentru ca fostul bolnav să se poată readapta la condlţllla de mimcd. — reinfecţia (mai ales în cadrul bolilor infecto-contagioase) constă In producerea unei noi infecţii. Iar untofl şl a oxmiiKimhn niuilul")(|ic. n exploifirllm ImnIiimico-umorale si funcţionale. i 11 l i .) n K i nost icni constd tu sl. Perioada de convalescenţă şi de vindecare. In evoluţia unor boli cursul obişnuit poate fi tulburat de: — recrudescenţă care constă în exacerbarea bolii în perioada da stare sau de convalescenţă. i . C.i*ă.t icul şi «ipoi se face tratamentul. imie care diminua şi în final dispar şi ele. în unele cazuri boala sa lermind prin moarte. dar ea poate să fie şi numai parţială cu perM. Un diagnostic prccli stă la baza unul tri> tament liliio Imulnmoiilat. d* exemplu un ulcer duodenal se poate complica cu o hemoragie digoil i vd. DIAGNOSTICUL BOLILOR t.ireii «iclivităţii profesionale. Trebuie combătuţi factorii socio-profesionali care au favo i i/.u e chiar şi în condiţii de repaus. De cele mai multe ori vindecarea este totală cu n-\liiiilio ad integram.biochimico-umorale revin spre valorile fiziologice.

Tot prii» < ) l l ( l l i r | | | l i . c o n N | H l r « i ) | r t . nxllnrl. ) ! ( | ( I M r înlcniOi Olfll liimlmilr ( I n .l i i ţ n . condiţiile de muncă. condiţiile de viaţă ( ii-siunea.••mm lîngă bolnav şi să-1 ascultăm fără grabă. ritmicitatea lor vi'ntuala legătură cu anotimpul. de cine şi la ce unitate me i. vîrsta. insistîn-. < oir. stări con-uiilo. i l n l f i i . şl •< vor deiortt « . Este bine să se Mirt c'u întrebări suplimentare. . f l d or e n ta c l i n t i * « l i a u i d e - . î l . //i. tinlcimontcle urmate şi eficienţa lor..|)iinloi i i . n i l l n Iu fum I M ' di* iniynu i l r i(".\ < > i ' .i' să se afle împrejurările în care apar simptomele. Discuţia cu bolnavul trebuie să iilliirt de solicitudine. fiindcă uneori bolnavul omite. diagnosticul stabilit anterior. domiciliul. Pentru aceasta trebuie adesea să .Istoricul bolii constă în relatarea de către bolnav a suferinţei Ini care ne consultă.SUpm I l i n l I i i l i i i j i r i lllioi .I.iu şi a palmei a tegumentelor şi organelor dii H'(|iuiil.. conformaţia diferitelor segmente ale corpului ( olo. i l c M I I I I . plinn) ( ' f i u l M. i h • ! ( • IM i c ( | i i l . /'«/porru folosoşto simţul pipăitului prin aplicarea şi apăsările « i l i i t a deqoteloi :. antecedentele eredocolaterale (sufe' • • I o rudelor de sînge) antecedentele personale fiziologice (menarha.din creştet pînă tn< i " . i .ilpare so vor localiza evrntiwlolo puncte durei hi. la eventualele examir M Unice. lnţ|hlimll etc. Se vor obţ i in n Iii privitoare la consultaţii anterioare. Prin p. p l M i l i i . i . N i ' t i Ni bi l i i n t e a .prima este etapa diagnosticului clinic în care diagnosticul se iicşte în baza simptomelor (semnelor de boală) clinice pe care ni Io a bolnavul anamnestic (din istoricul bolii sale) şi cele pe care le • li-nţiein prin examenul obiectiv. eventualele formaţii anormale de i i i i i i t c şi mucoase. I M I I I U I i li iiiciisluillll'.s'poc//a prin care bolnavul este cercetat . spre a primi cît mai l i . i u « •• vor M I I I | | | C I M | | NiiluMfiiidlbiilnrl. •n/n sau uită unele manifestări importante ale bolii. Pun p . i l | i .Iul de început şi evoluţia ulterioară a simptomelor clinice. bazin. d prima menstruaţie) sau patologice (boli de care a suferit mai uto).vm obtim. indicînd data şi modul în care a apărut boala.i /nuci lor de '•xtindi'ie. alimentaţia (şi felul ei). mişcările coloanei • iii 1 şi membrelor etc.i l' n | . să se dea atenţie tuturor simptomelor care Io î n l .n-laţii usupr.. întotdeauna examinîndu-se întregul chiar dacă suferinţa pentru care ne consultă este localizată " i i m i M regiune. i ( .ilcţel loi.ma vertebrală.(Iute utile diagnosticului. 1(1 trebuie să fie dezbrăcat. Anamneză cuprinde interogatoriul şi istoricul bolii. conversaţia fiind totuşi discret dirijată. Kxiitncnul clinic obiectiv foloseşte următoarea schemă generală car* mii» srt intre în obişnuinţa examinatorului (să devină reflexă). t n i i n n . evcnl u .Pînd la stabilirea diagnosticului complet se parcurg mai multe MO . n i l . eforturi fizice sau psihice etc. Se vor consemna observaţiile privitoare la CU» ii'<| iiim>ntolor şi mucoaselor. — Interogatoriul constă dintr-o serie de întrebări adresate bolnft' u i privitoare la identitatea sa. membre) şi se vor controla diferitei» ti/lolocjiro: flexiunea şi extensia capului.

după care se stabileşte diagnosticul finul.i Mmete sau zgomote pe care le apreciem şi le evaluăm în corelaţi* cu cHi'lalte date obţinute prin examenul clinic. necesare.•. Treliulf întreprinsă o largă activitate de educaţie sanitară atît cu bolnavul. In ca/ul edemelor la locul compresiunii apare o uşoară depresiune. Diagnosticul de sindrom eitt numai un diagnostic de etapă. Stabilirea diagnosticului clinic este uşurată dt examinarea corectă. Cap. vasele. Pe baza Iul con-liiid toate datele obţinute — se stabileşte prima etapă a diagnosticului: diagnosticul clinic.ct examenului clinic. cu simptome comune mai multor boli. în acest fel se obţin sunete cu tonalităţi variei' cmo . aşa cum s-a prezentat nun MS .a examenului clinic. capabile să piu «luc. amănunţită şi sistematică. în multe cazuri însă se stabileşti prin M . Iiislsllnd asuprii efectuării numai a examinărilor paraclinlco noe*-«nr<«. i i i i i n i i .<•/<'/oi-cop biauricular care se aplică pe suprafaţa de auscultat con pim/. De regulă se ascultai p l . dur acesta poate apărea în cursul mai multor boli: boli de ficat. lixamlnările paraclinice completează investigaţia în vederea precizării diagnosticului. rare uneori solicită efectuarea unor examinări <le»N|iM' care ei „au au/it" că „pun cu siguranţă diagnosticul bolii lor".c» tegumentele etc. în prezent se foloseşte un aparat im in ii . a acelor examinări car* •lut cunoscute si recunoscute ca elicionto. l'crcuţia foloseşte tehnica de punere în vibraţie a unor orgunc cu conţinut gazos. Trebuie creată obişnuinţa pentru a se tace numai exani/Mrtr//<.i pe regiunea de auscultat.sini deosebite în condiţii patologice faţă de condiţii fiziologii • Org. în acelaşi fel se vor examina şi eventuulnln tumori. Se contraindici efectuarea „do rutină" a unor examinări care n-au nici o legătura cu diagnosticul clinic. In majoritatea cazurilor se stabileşte diagnosticul corect fi conipl' l numai prin examenul clinic. plecînd de la diagnosticul clinic. complotat şi motivat prin examinări complementare. <'tt şl cu dpai liiicHorii săi.iloare unor organe cu conţinut gazos sau lichid. cm n dispare la scurt timp după încetarea compresiunii. In raport strict ru diagnosticul clinic. DM «xomplii. subliniem şi faptul CA «X/«ffl cHevu e. Un alt exemplu este acela al sindromului febril enio poate evolua în cadrul multor boli. adică un diagnoil Ic «u n sforii mai largă. inima. hol! cur»' comprimă sau obstruează căile biliare sau boli care evoluează cil liemnliy. < hldtă cu auscultaţia se încheie examenul clinic. Auscultaţia foloseşte simţul auzului. Astfel se recurge la examinările specifice suferintr! Mispectnle pe ha/. In l)<i/.ista tehnică numai diagnosticul de sindrom. Indiferent do locul nostru d* activitate (dispensarul din .xoni/fidr/ rare trebuie c/ec/uai» la orice bolnav pe» cure U coiiMillAm. se pune diagnosticul de sindrom ideile. La început se apln > ureche.i do a deosebi elementele patologice de cele fiziologice se < i liga iu timpul prin experienţă şi observaţie. < mina dreaptă degetul mediu de la mîna stingă care este aplicat pe K -«jluiiea do percutat. De regulă se percuta ritmic cu degetul mediu de i . l ' i i n inspecţie şi palpare se vor căuta şi eventualele edeme ( I n qambe si In părţile declive) prin exercitarea unei compresiuni do/alo. abdomenul.melo cele mai frecvent percutate sînt plămînii şi abdomenul.il crescută.i citate.

examenul obiectiv. i i i l n l c a . în stabilirea diagnosticului trebuie să tindem la precizarea şi a liologiei bolii. In /Ude imediat următoare se efectuează explorările paracliniot ". în afară de cazurile ' i | i ' i i ţ u medico-chirurgicală este bine să nu intervenim cu tratament ^ fimenlos. diureza. deci să tindem să stabilim diagnosticul etiologic.1 uuvulo mal ileN sau mal rur. După ce toate aceste date au fost consemnate în foaia de observaţie i3«u după caz în foaia de examinare clinică) la locul rezervat pentru "In t ia bolii". procesul yhidliii «chipul cart ob- . examenul sumar de urină.rt bolnavul în vederea evitării eventualelor fenomene de in• < \\\\i\.evoluţia bolii" HO consemneny. iar ulterior săptămînal sau 'îmi des. Datele culese de la bolnav prin examenul clinic trebuie să fie sistematizate şi introduse în foaia de observaţie. starea de nutriţie (bolnavii se vor cîntări în mod obligatoriu la internare. « Se va termometriza imediat după internare. dnprt care diagnosticul se perfectează..cel mai îndepărtat sat de munte. mijlocie sau l m vă în funcţie de intensitatea şi durata simptomelor clinice şi bioluinico-umorale. se mott» « documentează etiologia bolii. In raport cu acesta se planifică examinările şi se •••r/. . se face o primă interpretare clinică şi se stabileşte nosticul clinic. Se vor nota: atitudinea. 'iiunfirul scaunelor. iar pentru cei cu acuze dispeptice se recomandă efectuarea reacţiei timolCadrele medii au un deosebit rol în pregătirea fizică şi psihică a liolnavului pentru aceste explorări şi în testarea bolnavilor în vederea ivitării administrării unor substanţe faţă de care au sensibilitate particulară. l n cii/. Se va menţiona dacă bolnavul este sau nu în stare de cunoştinţă.-au efectuat şi prezentate medicilor pentru a se stabili cît mai repede diagnosticul final.ile organismului In i". In două xllo. apoi de două ori pe "l (dimineaţa şi după-amiază) sau ori de cîte ori o solicită medicul. precum şi comportamentul său. istoricul iiulli actuale. peni ii a introduce cel mai eficient tratament: tratamentul etiologic. la indicaţia medicului). Rezultatele explorărilor paraclinice trebuie aduse imediat după ce •. fizionomia. ca şi în cea mai specializată clinică universitară) şi anume: determinarea tensiunii arteriale sistemice.urile de urgenţă se administrează medicaţii corespunzătoare i In lipsa unui diagnostic complet şi definitiv. Pentru persoanele care prezintă supraponderalitate este indicată şi determinarea glicemiei ci jeun şi colesterolul. viteza de sedimentare a hematiilor şi reacţiile l>entru infecţia siiilitică. După aceasta se face planul terapeutic si se începe t iată-' nimpunzător. cele anamnestice.ft /lInie. stadiul său evolutiv şi eventua-'•lente funcţionale ale organului alecUit şi . se întăreşte. Se vor înregistra deci datele generale. pentru a nu influenţa valorile explorărilor paraclinlc* ni i n n introduce încă de la început cel mai eficient tratament (după illii'M diagnosticului). De asenenea trebuie precizată şi forma clinică a bolii: uşoară.

Multe din măsurile terapeutice tind sprijine această tendinţă naturală. Prognosticul imediat poate să fie: — bun cînd se prevede o însănătoşire sigură şi fără urmări. de regulă în bine.iu (mjentul patogen) şi efect (răsunetul fizic şi mai ales psihic al < \ < Mă). I s-a acordat întotdeauna nune importantă atît de medici. Prognosticul îndepărtat se referă la: — vindecarea completă fără urmări sau vindecarea cu urmări.1 mim cn/iiri deosebit de gnive. cît şi de un pesimism descurajant. în mod particular se vOf evalua posibilităţile sale de activitate. — posibilităţile de reintegrare socială.sta eUipă.scapă"? Răspunsurile la aceste întreb<1rl sînt însă foarte dificile. Bolnavii.. trebuie Sft SC depună" toata ciulim l l r vi nfl NU npliee cele moi moderne mljloaoodo tratament ponţi u M Nfilvn bolnavul.se vindecă"?. Observaţia co tidiană ne arată că adesea leziunile mici au un răsunet profund psihic « • u «Horarea comportamentului bolnavului. prin introducerea de noi mijloace terapeutice. rudele. . — durata posibilă de viaţă a persoanei respective. Adesea sîntem întrebaţi de bolnavi . so evaluează prognosticul bolnavului respectiv. PROGNOSTICUL BOLILOR Prognosticul semnifică evaluarea viitorului bolnavului sub aspectul evo/u/k:/' imediate şi tardive a bolii sale. Se deosebeşte un prognostic imediat şi unul tardiv. De asemenea trebuie să considerăm şi unele posl Mlltflţl ' ! • • evoluţie iieiiştoptate numite do profesorul luliu Haţleganu „Niirprl/'. In flroti. ImlUuront de studiul uvolutlv fll bolii. !n vlndemi . Ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă şi de munt'ft IM Norieldteo socuilisld creează premisele evoluţiei mai favorabile M unor tinlioliiAvIri. din ce tu ci» nuil eficiente.ce boală am". în timp ce la alte persomi» li'/iuni mari sînt bine compensate fizic şi mai ales psihic. . Compensarea sau chiar supracompensarea anumitor defiri* se realizetrză şi în mod spontan. Curioscîncl posibilitatea existenţei acestorn. Aceasta scoale tu evidenţă rolul personalităţii bolnavului care se interpune între c.. prudenţă şi cunoştinţe te» rneiiiice. — starea afectivă şi psihică a persoanei în cauză. Trebuie BA ţinem seama că prognosticul se modifică în timp. cer experienţă. prietenii ne cer să le spunem dacă „este grav"? „durciiză mult"?.. cxplorflrllo cu rezultatul lor. cît şi de bolnavi. exitusul sau imi nenţa acestuia.K'ivfl bolnnvul. . cînd diagnosticul se cunoaşte sub toate aspectele» •nle. — rezervat cînd nu există certitudinea unei evoluţii favorabile» — infaust cînd se prevede evoluţia nefavorabilă. In evaluarea prognosticului trebuie să ne ferim atît de un optimism exagerat care este dăunător. persodiw relntogrîndu-se temeinic şi de durată în viaţa socială.iilolcxjlce".. tratamentul şi evoluţia bolii.ce va fi cu mine" înainte de a ne întreba . cn urmare a evoluţiei ştiinţelor biologice în general şi a medicinel fu pnrtlculnr.

unentul curativ constă în aplicarea unor măsuri ce urmăresc n suferinţelor sau vindecarea bolilor. Acţiunile profilactice se eşalonează pe o lungă perioadă. urmărindu-se împiedicarea apariţiei unor complicaţii sau vindo»fiicfi cu sechele.il. Toate aceste probleme sînt pre• In cnpilolclo următoare. ponderea lor însă fiind i tu luncţie de boală şi bolnav. Profilaxia terţiară se referă la depistarea activă şi precoce a bolllur. piecum şi la tratamentul complicaţiilor acestora. uşurarea suferinţelor sau vindecarea lor. Tratamentul curativ medical dispune de o serie de mijloace iillce. Tratamentul preventiv (profilaxia) constă în aplicarea unor măsuri torc urmăresc să împiedice apariţia unor boli sau dacă boala a apărut le urmăreşte prevenirea complicaţiilor sau vindecarea fără sechele (urmări). J.vu(//o terapeutice cu caracter general constituie un grup de cm<• se iiplică la majoritatea afecţiunilor. Iar • -n/. Aceste măsuri sînt medl(siiu) chirurgicale. Profilaxia secundară cuprinde: depistarea activă a bolilor In iliidlllc iniţiale şi tratamentul adecvat în condiţii de dispensarizara ni tlvfl. Profilaxia primară ce cuprinde: depistarea activă a factorilor •i i Isc ai bolilor şi ameliorarea sau suprimarea acestora pentru a îmi <llca apariţia lor. A1rt. Individualizată. curativ şi recuperator. unele.iui inieivuiitin <"'' Aninai caracter de explorare . Profilaxia bolilor cuprinde un complex de acţiuni. nlteorl Intervenţln MM i/t'fi/rt pentru pie(|Atirc<n blolo<|!rft şl piihicâ a bolnavului. Ele încop l i i i . Tniltiun-iilnl chirurgical constă în îndepărtarea părţii bolnavei imihînnl i i l n lat printr-un act operator sau prin favoriznren vinprin ml)l<Mic chirurgicale: Incizii. prevenind instalarea unei boli ( p i l i i prevenirea instalării factorilor de risc generatori de boli). In prezent deosebim trei laturi ale tratamentului: preventiv. altele cu o aplicare ii.1. drenări. i n l c de declanşarea clinică a bolilor. decise de către t)i'<|<mele politico-administrative. TRATAMENTUL BOLILOR (principii generale) Tratamentul cuprinde totalitatea mijloacelor prin care se urmăreşte prevenirea instalării unor boli. comune pentru orice suferinţă. ştiu prin prote/o (In mod doonpii ih ii '| i>) Uneori trnUimentnl cliirur<|i< < i l are caracter de unimiţft i II In peifornien on|niieloi (iliduinmale). 2. organizate şi efectuate de către perHonului medico-sanitar în colaborare cu organele administrative de rolo r l locale şi cu sprijinul larg al populaţiei. In unolo cazuri orFifeclnt Mii'l iotul si ireversibil compromis so poato înlocui prin i i i i l n (cn de < \emplu rinichiul).9. In felul acesta se deosebeşte: 1. în trecut întreaga activitate medicală se reducea la tratamentul curativ prin care se urmărea ameliorarea sau vindecarea unei boli. contlIiiilnclu-se în funcţie de evoluţia stadială a bolii respective. Tr.

. încetinirea proceselor metabolice. Lipsa posibilităţilor de i < .olini. Durata fui csle strici individualizată în funcţie de condiţiile biologico-umoralo. dai . profesionale de orice fel..i de cele socio-profesionale ale bolnavului. evaluat» tle medicul cardiolog. AIAturi de aceste electe somatice s-au evidenţiat şi o serie de lepernisiuni psihice care apar ca urmare a unui repaus prelungit: seu» fierea lacultăţilor psihice. Pielungirca repausului absolut..u ile. .. Uneori.. schimbîndu-şi des poziţia. . indicîndu-se în multe cazuri pe o perioadă îndelungată de timp. rtnd •« acordă concadlu medicul. Igiena liijuroasă. Durata sa est» Individualizată. tulburări în circulaţia şi oxigenarea cerebrală. ii . Repausul relativ se indică în perioada de evolutivitate a bolilor.. • — • Repausul absolut pentru un membru sau mai multe se indici în fracturile membrelor pentru o perioadă de cîteva săptămîni şi In I x i a l a Iromboembolică a membrelor. cearceaf curat şi fără cuto. L I I Mipi.illa (umilirile . u i .1. l i n imun •. treptat durata lui s-a redus (pentru motivele montlnnute) la 5 — 10 zile în funcţie de condiţiile fiecărui bolnav. la diminuarea funcţională a marilor viscere (în «pecia l a aparatului cardio-respirator). bolnavul ştirul nemişcat în pat. la supraponderabilitate. Midiiiile socio-profeslonale alo bolnavului. migrene şl Insomnii cunoscute sub numele de „devianţă psihică".' . [ > e r | . necesită mănurl de prevenire a escarelor de decubit.9. . •. în mod deosebit ctnd sini însoţite de febră şi alterarea stării generale.1. . i i e . In ultimul timp diirnta sa s-a restrîns ca urmare a introducerii unor medicamente cu mecanism de acţiune etiologică sau patogenetică.i repausului şi regimului igieno-dietetic în condit..r. ' uiltiUl mult după introducerea anticoagulantelor în terapia acestor Repausul la pat: bolnavul păstrează repausul la pat avînd permisiunea şi chiar indicaţia de a se mişca. pudrarea părţilor expuse la necroză etc.. redori articulare şi artroze. în trecutul nu prea îndepărtat se menţinoa acest repaus 21 zile. iMii pi <>!<••. M I . repausul era singura indicaţie terapeutică. îl pînă la consolidarea deplină a bolnavului.. Se indică în primele zile după instalarea infarctului miocardic (extins). FOLOSIREA OPTIMA A REPAUSULUI IN CADRUL TRATAMENTULUI Repausul a constituit în toate timpurile un element de bază al tratamentului. o readaptare profesională deficitară. Ini i • .i l i u medical este direct proporţional/i cu 1 . dureri de cap. iun. In perioada lor activă şi ori de cîte ori se simte nevoia de odihnă. precum şi în urma cunoaşterii — şi recunoaşterii — unor urmări negative ale repausului preluiHjit: tendinţa la hipotrofie musculară. necesita prelungirea i MM.i . apariţia plictiselii. tendinţa l(i hipercoagulabilitate sanguină şi boala tromboembolică. • ' Mituri do orlcp activitate profoitonalăi iau puf- . In (jenei ii iiumia mini < .l i o l i M v i i l u i necesită prelungirea repausului în condiţii dt »pllali/ai< . S« IndlcA In perioadele de evolutivitate ale bolilor acute. ca şi a repausului la pat. dar se indică limitarea la strictul necesar.>. i i m l t i i medic..ife n total. pentru o perioadă de cîteva zilo. Repausul absolut nu admite nici cea mai mică mişcare. scăderea obişnuinţei de a lucra.

.pei i. jilii'1 7—10 zile pentru convalescenţă şi consolidarea vindecării. li se recomandă ca în timpul repausului lor profesional (eclue/o activităţi cu solicitări predominant energetice. legătorie de cărţi.flal. Repausul în condiţii de invaliditate. moilei. descifrarea unoi partituri muzicale. dru-• . i r o a unor muzee. construcţii mecanice.ue de. cînd este nevoie de repaus profesional înde-ini în funcţie de bolnavul respectiv. nsplrnţiile şi dorinţa fiecăruia: lecturi diverse. sprijinindu-se prin mijloacele cunoscute. i 1 i.ul. lucrări de tîmplărie. i . înot.).i l < o parta iilllinen . m ' a anal hrtlno. sport (tenis. activităţi In aţe-! • • do modelare. tuberculoza >ricare localizare etc.se la flnnl •i i it|)ncltrtlll Inncţlonnlo a oiii'inlMiiului In 1iilie(|!nie. bene d do concedii medicale mai îndelungate..i.i nrllle corlU'dle şl In (|cneinl l i > . iar reluarea activităţii cu program redus.r. . relua» ulterioară a activităţii cu program complet. sculptură. fotoamatorlsmul.• ! . le este indicat să-şi petreacă repausul efectuînd i i ţ ! cu solicitări predominant psihico. cînd programul de activitate se reduce cu un sfert de normă (în 1«M|islaţia noastră se poate indica pe o durată de maximum 3 luni pe an i nlcndaristic) sau poate fi redus la jumătate cînd este necesară încadrai i . M M . Iniil* i" u l m un n-|>flus medical activ. i i < .ili/imlu-. Important este că orice concediu medical să se acorde în vederea Mcuperării bolnavului şi să se acţioneze în sensul recuperării sale.1 UDO! i noi. In» ante mai ales pentru indicarea felului cum trebuie folosit raţional nr. lurism etc. nnlrciilndii se ş\ r< . . 1'eisfHinelor care efectuează o activitate profesională cu solicitări uc mari.M I I | .| I > lUpra* ".m l u m (le alto i ii|inclinil tiiiic(l()iml«. senzoriale sau psihice.'ioannlor ce efectuează activităţi profesionale predominant cu ' ' • n i morgctice. Ini |M < | i > uită parii» (•(•(•(•«/A condiţii sn m l i < . de coordonare. i. Persoanele ce activează în locuri de muncă cu se 11 mari energetice. In timpul concediului medical. cum ar fi: imfirltul. Controalele medii K / C şi revizuirile periodice ale comisiilor de expertiză medicală şi rea capacităţii de muncă trebuie să constituie prilej pentru rezultatelor şi pentru reajustarea planului de recuperare în rt cu noua situaţie.. ca şi în perioada de invaliditate.d în gradul III de invaliditate. caro exclude . Durata repausului pentru boală este strict individual. precum şi de condiţiile o-profesionale. In legislaţia ţării noastre sînt 11 ri grade de invaliditate: gradul I şi II cînd nu se admite nici UB fel ih< cictivitate în sistem organizat — se acordă deci persoanei respective repaus profesional total — şi gradul III de invaliditate cînd se reiluco programul de activitate la o jumătate de normă. trebuia *<1 ne întocmească un plan de tratament — şi respectiv de recuperare — /ic care medicul şi bolnavul să-1 respecte întocmai.SV mai poate considera: repausul fizic şi repausul intelectual. în\ .li i . • negativi 'i'rtiu! n (MUS pasiv prelumjit şi dfl posibili! n . . în funcţie de qmdnl lor da M I . . rnno. în unelo 1 ' i i convalescenţa este mai îndelungată: hepatita virală. El trebuie să • M ' întindă pe toată perioada de evolufcivitate a procesului patologic. v l / i i . i | .

vîrsta. plastic şi catalitic.. glucide.') (i!) g) şi glucide (250—300 g).u n oi activităţi cuprinsă sub termenul de terapie ocupaţională sân ' •\ do ergoterapie.vitmnino şi minerale. R i. < »u tliţll climaterice şi de sol.i ] . încît persoana respectivă să nu depăşească 15% şi să nu sfadă sub 10% din greutatea ideală (la bărbat egală cu ultimol» douu cifre ale înălţimii. Această raţie asigură şi nece. aria geografică. fie <'ă «<slo. nevoile cnlnrico n1o unei persoane de circa 70 kg ce efectuează o activitate cu • «forturi fi/.i.3 cal o r i i .MII ni «N. în prezout (llwutută.1 calorii. Scopul oricărei activităţi recuperatorii în peHo u. (!o| ol>rul medic Aulus Cornelius Celsus arăta că „schimbarea felului do. în strînsă corelaţie cu solicitările locului < ! • • muncăi ou solicitările extraprofesionale. înălţimea. „loisirs". i ţ) de proteine 4. fibre alimentare şi apă) ă/i proporţie corespunzătoare necesităţilor metabolice al9 persoanei respective. ALIMENTAŢIA RAŢIONALA A OMULUI SĂNĂTOS Şl BOLNAV Hrana sănătoasă se consideră aceea care conţine toate principîilt alimentare (proteine.9. Aceasta trebuie să fie consumată în asemenea cmititute totală. Astăzi americanii vorbesc de „hobbies". studii din ultimii zeci de ani arată rezultatele buno î l ' . minerale.iro mijlocii sînt acoperite la bărbat de 2500—2800 calorii. astfel ca să se menţin <1 «• Uroulate IdeuKi-stabilă. vitamine. 1. .de adaptare" sau „boli ale civilizaţiei actuale".n »tor« lin l llmlct' fn. iar la femei cu 2 kg m n i puţin faţă de aceste cifre — după o formulă mai veche. trebuie să se reţină că l g do i j l u rUlo furnizează prin urdore în organism 4. vo-(| ot.ii ic mori.iusul impus de anumite suferinţe nu înseamnă deci absenţa orieărol K livităţi. anotimpul. t'uiitru a ii raţională alimentaţia trebuie să aducă un aport adecvnl fte material energetic. NoroBltăţllo energice alo organismului pot fi acoperite In telul imtifttnr: la adultul normal într-o zi 25 calorii pe kg greutate corpornlfl In roiulltll do ropnus la pat. greuliil<-. conservarea obişnuinţei la efort şt | M i . l do convalescenţă sau de consolidare a convalescenţei bolilor cn>m. măsurată în centimetri. cu sexul. să permită deci o viaţă activă completă \ » < i > fuvIonnlA socială şi familială în condiţii de confort. Aceste calorii sînt asigurate dof hlliuiiilno (nnimulc 60 g şi vegetale 40 g) grăsimi (animale 40—60 g.i bolilor zise . i i i r o a din timp a readaptării profesionale. Mai mult. particularităţile individuale.-ilc 4.In ultimii ani se insistă mult pentru folosirea raţională a repauNulul. In r i Mucezii de „bricolage" ca mijloace de tratament preventiv îm-polriv. fio că este vorba de timpul liber extraprofesional. vorba de repausul impus de o suferinţă. Ideea nu este însă noua. Iar In Inni-i <lo 1900—2300 calorii. inniic. l g de lipide. In mod cu totul general (valabil numai statistic).lco înmii 40 :•() (-Miorii !><• kq gr«utate corporală la persoane ca efectuoa/. 9. lipide. 30—35 culorii pe kg greutate corpornlft In l>tti*onn<> cu nctivitrtţl ce necesită eforturi moderate.2. 41—45 colorii p« k<| ur«utat« corpornlA la persoane ce efectuează eforturi li/.• c-ste lupta împotriva plictiselii.• ."i înlătură oboseala". Amintind nevoile energetice.1 calorii.

l'ii l cm rectifica dictonul amintit în sensul ca aproximativ 50% din calmii să parvină organismului înainte de începerea activităţii profesioiwlo. carne.'i iu mvii. restul Î M I ! fi de origine vegetală (aceasta revine la l g pe kg corp. (| nu •• Ulto ei im im o|Ht im . Vara eito 1 n rmitltnlr .într-o i'iitcjţie normală aportul zahărului nu trebuie să depăşească limidi. Pro t einele pot furniza între 15 şi . 'ralurile ele. fosfor.. Excesul de dulciuri clolUirt apariţia cariilor dentare de 3 pînă la 8 ori mai frecvent dorit . iar lapteh» ntp|«» Iul conţin complexul vitaminei B. /. dlucidele pot furniza între 50 şi 55% din raţia calorică globală mtre 4 şi 7 g pe kgcorp. cereale şi miere pentru că ele sînt uşor asimilabile. iar seara dă mîncare la duşmani" este valabil nutuni în măsura în care activitatea se efectuează în prima parte a zilei. l i n d // KitioiHiki « <iimn-nta(lc mal /robu/e aă rejp«c(« şt alt* ilvllutin. fier.i:. vitamina A şl D.1 o stare de irascibilitate crescută.. ole fiind bogate în acizi graşi saturaţi (cu potenţial aterogen mat mm o). M mo.i m. i . carne( /fl. greutate lili'dlă.fl l .I. /• (/Mur/ conexe a/o sa/e: ijlonn rnvH. perioada de alăptare etc. Lipidele pot furniza între 25 şi 30% din raţia calorică din care i| i. gravide. parvin în cantităţile necesare în con!« unei alimentaţii echilibrate şi suficiente în legume verzi.!()% din raţia calorică.5—2.1/111 unui consum normal de dulciuri. nipru. Ele trebuie să fie în proporţie de 55—65% de "ilqine animală. M/w/d/e/e (oligoelementele): sodiu..5 g pe kg corp greutate ideală.dimineaţa mănîncă singur. Fructele şi /arzavaturile conţin vitamina C. i i i ' o ) .). fluor ctc.MII t»i< i l < > Intoqrltntctt (lonllţlel. Soroci de bucătărie (CINa) nu trebuie să depăşească 6—10 g l.ate de aproximativ 2 litri pe zii în rnntltato i n h .. r organismul de vitamine din grupul B şi prin aceasta favorl. Acesta ar corespunde la 1. i M I | I . calciu.. Vechiul dicton . Practic cei mai mulţi oameni ar trebui să consume cel puţin Himătate din mîncare în prima parte a zilei... bătrîni.lichide.inc..nYi în r. potasiu. Ultima masă se recomandă H (\ ţ i e luată cu cel puţin două ore înainte de culcare.Aceste calorii trebuie să parvină organismului în 3—4 chiar 5 mese lopartizate pe întreaga zi. i 11 . V//f/fi»/ne/o trobuio să provină atît din alimente de origine animalii 1 "<'(jotal<1. cobalt.im i de origine animală 1/3 pînă la maximum 1/2 din cantitatea toi ' i l . pentru a se nslţjura o bună digestie şi un somn liniştit.la o ..vor/V f / . Se preferă glucidele provenite din fructe. cu valoare biologică mare (lapte. Zaharumfinate sau suprarafinate este bine să fie evitate sau consumate «mlităţi minime (cu prilejul unui recent congres s-a arătat că . Repartiţia principiilor alimentare. grăbesc apariţia diabetului zaharat la persoane predispuse. ' • • • . la fimiază cu prietenii. enterocolopatii. Dulciurile în exces pot doteri <>l)o/i lalea şi ateroscleroza cu toate consecinţele lor.iicii huoalA ( p i t i t pUtilIna iallvnrfl)i . i «<Hto noco:.. ! i ui i ridicate tiu nevoi mal mart.mlit.. Produsele zaharoase rafinate iloiormina afecţiuni digestive (ulcer gastroduodenal.i n | x • ! ....10% din totalul numărului de calorii"). crescînd în anumite condiţii patologice: disproteinemii.. I . Persoanele care traniplrtt 'i lurrotT/. ouă). pro1 îmi şi la copii.

alimentaţia trebuie să respecte particularităţile strict individuale • î l ' lu'caruia.i la hillrinl ore urnu'il'.. de exemplu: oul I l e i l iiKKilr.m m l . i r iicutul crud este „medicamentul" anemiei pernicio'in<>i — ..i r'inre rste cu (cvo mai nur. i |. — gustrotehnica actuală combate excesul de prăjeală în grăsime. profesin.Alimentaţia în timpul verii va considera pierderile mai mari d« I n i m i . usturoi. evitarea sedentarismului şi pro mo v n i «M misciirii sînt cel mai potrivit „medicament" pentru menţln«« 1 rci mir i < | i e n l . — alimentele trebuie sa aibă un aspect cît mai plăcut şi să fie ' .e contraindică tahifagia (mîncatul repede) spre a evita supra solicitai eu restului aparatului digestiv. .. e i v l l e hi temperatura dorită de persoana respectivă (evitîndu-se aiiiiienlelr prea reci sau prea calde).din acest motive se preferă pîinea integrală care aduc» i •> cantitate mai mare de substanţe minerale şi vitamina B t (tiamina ' «• r (jăseşte tn coaja boabelor de cereale). muştar. i <i(lul(ll tineri p<»ntrv l . trebuie să conţind •.linie. tradiţiile şi obiceiurile din aria geografică a persoanelor i« p<-< tive. i ( i < . nl«i ren f l / l o l i i ( | i c . i . cît şi după pregătirea lor culinară. prin măsuri igienice trebuie evitată perisabilitatea alimentelor.n ir. i l i m e n i i .1 . irijimul alimentar echilibrat. i l i m e n l .. i împotriva hiperponderalităţii trebuie să înceapă din mlcft COjn l.ni' .i se/. stimulatoarele apetitului. i raţională are în considerare şi vîrsta.i că obezitatea recunoaşte în aproximativ 90o/0 din cazuri un • i p o i i .mnul zilnic. .. .i pi'rsonnolo (inelfi cli« o l H(K» l 'îmi cnînril p(< zi. ci este prefeml>llă fierberea la o temperatură mai ridicată. aperitive.). suplinindu-se printr-un aport mai mare car«» poui.in|«.onul.l « . adăugirile în exces de condimente iuţi (ceapă.iţl. proveni din fructele de sezon. — ni i montele trebuie prezentate cît mai estetic — apetisant — penii u a nulii pofta de mîncare prin mecanism psihogen (cînd se realizează 0 secri-tie mărită de sucuri şi enzime digestive)..P .— -. pentru a se asigurn • • « .| ..inv/ii piodspăld de vaci.I n p l . i . Igiena alimentelor va fi cu un gr«d înmii de vigilenţă în acest sezon.i o oarecare cantitate de balast (celuloză etc.u r i . H ! K -ulnritAţl: cnnlllnli'ti nllmeiilrlui i i ' . sînt recomandate 1<I Im '«-pulul mesei..h » au uneori rol de medicament. pun .• . — alimentele nu trebuie să fie prea rafinate.ilniientar mărit şi numai în 10% o tulburare endocrină. ardei)» — in procesul de pregătire alimentele nu trebuie să fie fierte timp IndaluiHi'il (se distrug vitaminele şi alţi factori nutritivi).-.i le în exces pot duce la obezitate (în special dulciurile ţi frtiM".i . i... i | i cît mai apropiate de cea ideală. timp scurt. — după mese se recomandă o scurtă siestă. supe.irlivitatea de educaţie sanitară se va arăta că toate alimonlei' .. nportul « ! • . dacă acestea nu contravin gastrotehnicii actuale.\.. ambianţa plăcută în care se serveşte masa are deosebită impoilonţâ. ea fiice parte din cadrul „vieţii roţionnlo" Allinriil. pun lămurirea mamelor de a nu-şi supraalimenta copiii. sfecla roşie sînt „medicamente" penlm bolile dr i i r j i l . ' In iicest anotimp.i i l r . f i i i ! ni.de Ixilnst — fllirplf nllmeiilnir iielnile sA ( i e ceva mm m.

în. lobodă. consum uşor crescut de sare şi mai scăl. compoturi etc. iiHiniim trebuie să se consume cît mal multe fructe. femei în perioada mafl|ii ţ)l Ui cei ce muncesc în mediu toxic).n se asigura scaunul regulat (se recomandă pîinea integrală.. Alimentaţia în raport cu sezonul.. zarzavaturi. Cel mai bun aliment al nou-născutului este udele de mamă. Se vor (<>n-u m | n şl leţ|limo. lillll>r««|0 nutriţionale nfnt repic'/enlfiln di< A l.de aceea se indici' •nisum în cantitate mai mare de lichide ce provin din lapte.. Se urmăreşte aport • i l l c i i ' i i l de minerale şi vitamine. neprelucrate dar i nu '.. care conferă protecţia împotriva rahitismului şi anei i i ' 1 . vt'icle. Proteinele (mai ales ulm.4 g pe kgcorp).. Este bine ca în special vara şi m legumele şi fructele trebuie să reprezinte în jur de 15% din iun cnlorică a dietei (cu deosebire la copii.). se pierd multe lichide şi minerale prin transpiraţie. Alimentaţia la gravide trebuie să fie în general mai bogată. în M'himb regimul trebuie să fie bogat în legume şi fructe.. ' i MP respecta regimul obişnuit.. i l 1 . ceai şl •. Aportul de proteine poate să fie mai mare ca la ntlult (1.. iar îmboK r i Ic gastrointestinale acute sînt mai frecvente..p. varză timpurie.5 kg pe săpMinfnă). ca să ("•imită o creştere în greutate de 11 kg în medie (0. In iird..işi timp -imun KN |« sezonul depozitării acestora şi păstrării lor tn condiţii cit M! i< ict* pentru a fi consumate şi In sezonul de iarna. m. precum şi i n impunerea unor regimuri alimentare prea deosebite de cele cu care ieisoana respectivă s-a obişnuit de-a lungul vieţii în cadrul regiunii • dle de baştină..ile) se situează între 1.. grăsimile şi glucidele pot fi cu ceva mai reduse decît la adult.. I'iinn1\'(ira trebuie să se înceapă cît mai devreme consumarea lo-i i i vcr/l caro apar timpuriu: urzici.'• ' • .. spanac.3—0. i i dudele trebuie să fie în cantitate suficientă. 1 . dovlecei.i lipide. (iport normal de proteine.. din care cel puţin jumătate de origine aninxilu).$1 vitaminele necesare). cantitate uşor crescută de glucide. Mai este necesar un supliment zilnic de 30—60 mg fier '.7 g pe kgcorp.. ridichii.5 şi 1. mai rar de subalimentare.I HlJ 1 . continuare alimentaţia va fi completă. ceapft vordo. ştevie..! late nu pot lipsi din alimentaţia copilului. Alimentaţia la copii.n l i . cvltindu-fte consumul uullnli*-i nil d* porc şl cu deosebire a grflslmllor prfijltc.Vara căldura scade uşor pofta dft 11 unire.. Creşterea cantităţii de alimente se face mai ales pe seama proi"luelor care în partea a doua a sarcinii pot ajunge pînă la 1.5—1. Greşelile alimentaţiei i'ftti inilor constau mai ales în excese (regimuri de supraalimentare şi i.. Condimentele Iul indicate atît cît este nevoie pentru ca alimentele să aibă gust..MM bogate în sare de bucătărie). Este necesară creşterea vigilenţei privitoare la igiena lor şi a alimentelor consumate.7 g c" kgcorp pe zi. în•bl pa seama celor din fructe şi legume (care asigură totodată mi11...' 4 mg acid folie. Fructele proaspete.

l.i i i t o l i l ' .1 ţ h iun l. fie mai rar ca i i i m . i l iTiiir hn. i l e şi noevolulive ale unor boli. dislipidemii.u nmiiUirea de noi cunoştinţe privitoare la gastrotehnică şi răspîmlin. i i v < . tulburări v i . /n/rodu<-.. 1 . 1 .pioccdin i ter. i l c . i . (). pţi rtlcroa capacităţii de muncă. parestezii.am exagerat de băuturi alcoolice în mod cronic. u . .. susceptibilităţi « • n .tor cunoştinţe în masele largi ale populaţiei prin şcoală şi edu< . in Inncţic i l > . ' i . i.ii'iH'rt în greutate şi forţe fizice.i . i.ipft singur mormîntul cu dinţii". -n . excesul de supărare şi excesul de muncă". i m l . Cfitiliopatil. i i . i mortalităţii.ipi'utico ce se indică. tind n>' ittit< trlctel InillvIdnalliQH » . artificială există pericolul hipernatremiei datorită alimentelor ce < onţin prea multă sare şi al hidratării insuficiente datorită hranei prea i -om -entrate. în perioada intraulriină şi în primii ani ai copilăriei se impune să fie respectată cu . Mai poate apărea şi sub forma unei denu 1 1 i ţ i i iatrogene ce rezultă din interdicţii nejustificate. . i i . I i i i-n'sU-roa longevităţii active şi a capacităţii de muncă. I I . cantine şi restaurani*.. i . .i complicaţiilor şi a dGrom|)iMi.. Stările de subnutriţie (predominant cu lipsa proteinelor) pot merge pînă la taI iloul cel mai grav cunoscut sub numele de Kwarshiorkor observat la copii subnutriţi din ţările subdezvoltate. m r i i " i l d . dieta şi mişcai "ii sini . Anticii recunoşteau că „omul f'. fatigabilitate.•! I'«I|UIV" (!• l u l i u i '' .1 ..Subalimentaţia adultului apare ca urmare fie a unui aport insul i i . ' s c i h l . i n l u c i i i . litiază biliară. tulburări dlHI . La copii hrăniţi cu alimen\ > \ \ \ f . u l i . Ele conţi i l m i e l . .n .. Urmarea este •.pilii compllcotlllo po care le pot produce. astenie.. Un autor spunea mai de mult că duşi i i . Supraallmentaţla duce la supraponderalitate cu toate consecinţele s<il<> nefaste: afectarea aparatului cardiovascular.< • \ . '. insuficienţă respiratorie. .(A MB V i ' l i \ ' | | M I I I I | | . I •. mii sănătăţii pot fi astfel enumeraţi: „microbii...n t .I H M I . n l < •' N l i i ' i ' n i ' l i . — Subalimentaţia mamei în perioada sarcinii şi a copilului în primii uni riscă să antreneze scăderea numărului de celule cerebrale şi să dlocleze dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale persoanei.. . i i i i i . ' / .1 j i i . diabet zaharat... excesu] de mîncare.1 uic la boli infecţioase. nllllli Sitli.ili/atc. dietetic are un mare rol în planul de tratament.l < i l > i . d .ll'>'. l ' . l i motiv* . La adulţi aceste eventualităţi survin mai rar. . artroză.n o necesitate a zilelor noastre. i l i x i v .'.p r . 1 • . i . i ' ... 'up r i n . scăderea.il. -venirea îmbolnăvirilor. creştere. i^ (MM.. i l i . . varice. tulburări osoase (osteoporoză).1 • i' i . |)n . i l i .icutr. d i i ' l . .. l ' . <T<-stcrea nivelului economic şi socio-cultural al întregului popi n. . scăderea duratei medii de viaţă.i in p . \ l i m i . care pun în pericol săcn|)n( Itntou de muncă şi chiar viata oamenilor.ii ilor. . . hipotensiune arterială. iar ulterior..irldoi . clnll M i ' . tulburări nervoase. i IM • l l l i .n l ..i h . la vindecarea lor atunci cînd s-au p r < > < l n . i nuli vuln. hipoglicemie. i r ă vor contribui la o alimentaţie raţională care să contribui. i r e a unor prejudecăţi.n>' .sliicleţe raţia alimentară zilnică a mamei şi respectiv a copilului. fu i profilactice şi dietetice In familie. fie a unei alimentaţii neechilibrate caracterizată mai ales prin ron . .. — Suballmentaţia are şi ea efecte nefavorabile. dereglări endocrine şl metabolicei. în l l" c < > n i | > . ateroscleroza. •. .

|>mte din medicamente se obţine pe oile sintetica. Se găsesc în cereale. Voiculescu). «nimalfi sau chimica.lfel hidra* nlinliilNln<n/A persoanelor contncto cu hohinvll de tnlierculo/a. zarzavaturi şi tărîţe. dar în ultimele den i i . uşurarea sau vindecarea bolilor. ateromatoză.itli-tei.'i. 1. a zarzavaturilor şi a fructeu t'onj. Alimentaţia rafinată. o. lirana populaţiei din ţările dezvoltate. este incriminată în următoa•drtri patologice: constipaţia. a celulozicelor. apendicită. . Ele se găsesc larg răspîndite în pereţii celulelor ve-< l e întro formă neabsorbabilă. Miri.1 M . în ansamblul său dieta trebuie să fie adaptată calitativ şi cantitativ sensului planului terapeuti c individualizat bolii şi bolnavului.3. a cantităţii şi a moilnlni lor de pregătire. !( • fonrto variată: vegetalii. Mal î l . lipidele inutilizabile de tip va-ifl sau ceară. P yl oilclul gravidelor 9! Niiunrllor peni iu profil i rnhltll* n iilr n ii . Nevoia zilnică de fibre aii-lare este de 15—20 g. TRATAMENTUL CU MEDICAMENTE (PRINCIPII GENERALE) 1p consul''i.9. dezvoltarea unor diverticuli ai intestii (jros (în special a rectosigmoidului). ori chiar la eliminarea lor aproape în întregime. colon iritabil. ligninele. Se va indica frecvenţa meselor şi perioada cit lielmie să fie urmată dieta prescrisă.i. polipoză. Iu Moda fibrelor alimentare intră următoarele substanţe: celuloz. itnle.sau dietary liber după termenul creat de Trowell în 1977.inl/ . sînt schimbătoare de ioni şi nbunte. unele oligoelemente (ca zincul şi magneziul) enzime iruri minerale. cancerul colonului • lului. Se vor preciza şi alimentele contraindicate.Mileniul |xmle să Ho profilactic SUU CUIflliv.r. a enunţării cu precizie a alimentelor admise. derivaţi de acizi biliari şi probabil unele substanţe canceri•|. I11 (iclivitatea practică a personalului medico-sanitar se impune • i l l n smiitară a oamenilor muncii pentru „reintroducerea unei dieto in în fibre alimentare care deschide noi şi interesante perspective i u protecţia sănătăţii oamenilor" (M. Ele au însă rol important: reţin apa. Originea mu-"Kiilelni '• •. Aroste fibre alimentare nu sînt digestibile în intestin şi nu se re>. ! Kll. după ce au fost bine spălate. Acesteu 11 liicut parte totdeauna din alimentaţia omului. t tiil^mniilul profilactic ie aplică fntr-o scrie do rn/. cresc cantitatea de scaun eliminat la 300— I1 (care cuprinde în această cantitate mare şi substanţe fitotoxice.-iiMiurou. cardiopatia ischemică. Se recomandă uiiKiM'M pîinii integrale. n mau.şi heteropolizaharidele. . diabetul zaharat.im. gastrotehnica şi condiţiile vieţii moderne au dus la o reducere • •ntuată a acestora. influenii metabolismul cecal. săracă în fibre. hernie hiatală. Se reglează în acest fel ritmicitatea cotidiană a scaunului.i medicament orice substanţă caro se foloseşte pentru nlipfl. varice şi hemoroizi. influenţează activitatea bacteriilor din intestin. Exigenţele unui regim complet cer ca acesta să cuprindă pe lîngâ MI incipiile alimentare cunoscute şi ceea ce s-au numit fibrele alimen.

. în aplicaţii loc. inIiiilnţii.m . T r e b • h. Preluare*! ti e In l«irmacia spitalului se face în urma prescrierii lor în condici h< i'r. uleiuri) poluezi.i bolnavi şi administrate.ile.iic/./ir M <i@ ore eite cantllntnn u | hu. Modul de păstrare al medicamentelor este deosebit de important pentru a-şi menţine eficacitatea. i se vor manipula medicamentele care trebuie sa-şl p. tabh'tp. pe cale parenterală. soluţii (în diferite concentraţii izo-. c.-. i n t i ! . i i«>i ' i . ' i iin /H c m e d ii -. Holn.).i<lmini:. H (II('A s i>! l. Este bine să fie sortate pe grupe de acţiuni.n e. în rect. s r e s p e c t a t e . comprimate. ( ' n deosebiUi ţ j i i j . mai rar intracardiac. m i e i i i i ' i (o%i e în ţe le o . supozitoare. ovule. ferit de lumină şi de umezeală. altele au acţiune antialgică (medicamentele antinevralgice). intrarahidian. «h.) sau subcutanate (s. în vagin).pective. '.ise (Og în boli de inimă şi plămîni etc.v. < 'alea de administrare este în funcţie de forma sub care se găseşle medicamentul respectiv.).r.e u i n .ile (pe tegumente...l i . i i i .' • < i d se . «Tipii. precum şl Ui Iniicţic de efectul dorit.). dar iIn l i u lu n o r ministreoză. dozd pe dozd. ' i ip i i i v i i n c n u n . i li uşor identificate. i i e < . la temperatui. altele se administrează în scopul combaterii unor si mplome cum ar fi: codeina pentru calmarea tusei iritative. i i niţele care se folosesc în condiţii obişnuite. subarahnoidiene. ' i i t strict . pentru a respecta întocmiţi pi '" .ire. mucoase. cît şi sub acela ti l r i t inului de . în condici speciale.Ti. capsule. unguente. u i i i m l t e l e. s<m • el puţin în două sectoare: unele care se folosesc în caz de urgent..i (cele care se administrează parenteral).u iu m i .u M l e i p i i i j i . i medicului atît sub aspectul cantităţii. Ca regulă generală ele vor fi păstrate Inlr-iin loc bine precizat. Modul de acţiune al medicamentelor este diferit: unele acţionează «•f/o/og/c (aşa sînt antibioticele cînd se administrează după efectuarea (ihlibiogramei). . .sau normotonice) cu apă. cnl u i i. păstoase pentru fricţiuni. alifii.). intrapleural. emetiralul pentru combaterea vărsăturilor etc. L i . Manipularea medicamentelor necesită o grijă deosebită. .e slerilit..o. Prin do/rti i n .. Se pot administra pe cale bucală.m. de boala şi bolnavul în cauză. < lic< im < M it< '!or face strict l i q m o . infuzii. aşezate în ordine pentru a pi* ir. A ilin inifitraira nnu. ga•/.it.ivii trebuie sfătuiţi şi controlaţi. fu . . altele acţionează patogenetic. uncnlul curativ are ca scop vindecarea bolilor. alcool. individualizat. Poruitj f/c prezentare a medicamentelor este variată: pulberi. iar atunci cînd nu esle posibil se urmăreşte ameliorarea sau uşurarea suferinţelor holiiiiviiur. altele au un rol funcţional urmărind ameliorarea funcţiilor unor organe (acidul aspartic pentru hep<itile etc.i oplumi (uneori la rece — antibioticele). n e t r e b u i ie precizata cari* m . aerosoli. drajeuri. împiedicînd mecanismul de producere al bolilor (cum sînt medicamentele imunosupresoare pent r u bolile de autoagresiune). i i n i A cum ul unei cile ii n ouţii iji' i c . intraarticulare. evitîndu-se stocarea medicamentelor în nopllerp. r . intravenoase (i. t» injecţii intramusculare (i. . semnate şi parafate de medici. Din farmacie sînt aduse dl rei't l.< (/o/ii. Unele medicament ( 'inii < i r fi opiaceele se păstrează în spaţii încuiate — sigilate — < M pustiirea unei evidenţe speciale. hipo.

particularităţile di* reacţie ale organismului respectiv şi de mediul ambiental. înainte de administrarea oricărui medicament trebuie să ne aii* (Miiflra încă o dată că este medicamentul prescris (nu se vor adminisua. remiivitntea psihică a persoanei la medicamentul administraţi i| tUii'ti<i sn l<i procesul de vindecare. Dozele sînt indicate de medic. a înfiinţat la < ieneva un Centru de farmacovigilenţă.>m M ' . lumi si .M. i l . Nu trebuie neglijată latura psihică a oricărui tratani.) ca „reacţii dăunătoare şi nedorite ce apar la doze utilizate în mod nornml la om". că termenul de valabilitate nu este depăşit şi că bolnavul dre sensibilitate particulară faţă de medicamentul respectiv. Dat fiind frecvenţa mare a acestora. Numeroase ţări. — C) terapeutică adaptată. Consldeniieo unor reqnli privitoare l . u < ' i p i c icrduri medicale tn dn orn. illcamente care nu au etichetă de identificare). i croiintdrinacalnţile (moficţiune ni medicamentelor şi al nh< . ritmul de administrare.'</oza pe cură reprezintă cantitatea totală de medicament care trebuie administrată într-o cură de tratament. i .S. dar • • I c trebuie cunoscute şi de cadrele medicale ajutătoare.i « l l . că medicamentai |U i f alterat.sle ţinti dintre condiţiile succesului terapeutic. O. Aceste reacţii depind de substanţa administrată. Oîndirea terapeutică modernă solicită respectarea şi a altor reguli: — Administrarea celui mai eficace medicament (în situaţia dată id bolnavul respectiv) cu cea mai mică toxicitate. Cadrele me • 11-sanitare sînt obligate să informeze Comisia pentru farmacovigilel • di c funcţionează la Ministerul Sănătăţii. privit sub aspectul său Integral i(>-t)lo-so<:ial. Reacţiile adverse ale medicamentelor pot determina „bolile iatroţjene". Potenţarea psihică a remedlului c. . I I I M In nrllvltfltua / i ' in>-<lifitin< nlf >l . precum şi accidentele sau incidentele care pot inter veni. diferenţiată şi perseverentă. adică boli produse de cadrele medico-sanitare sau de medicamonte.lrnt) i iipfllrt In l o r o n l i i i M . Mijloacele naturale de tratament îndeplinesc aceste deziderate în mo•Iul cel rnai plenar.M. y l u . Reacţiile mlvorse sînt definite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O. au creat sisteme naţionale de farmacovigilenţă. cu cele mai reduse i'te secundare şi reacţii adverse şi cel mai puţin costisitor economic. care trebuie rid cunoască şi să respecte de asemenea calea de administrare.iilmmr. unde j ifiportează toate observaţiile privitoare la aceste reacţii.S.i (m. Observaţiile vor fi trimise prin „nucleele de farmacovigilenţă" ipltalele judeţene. pînă la uporfireo completă a bolnavului. cu date complete privitoare modul de manifestare a acestor reacţii şi împrejurările în care au nit. Şocul la medicamente constituie cea mai sev0jr| M'iicţie adversă la medicamente. precum şi modul de a le combate.| " ' H ' l . — Asocieroa folosirii tehnicii celei mai avansate cu solicitudinea mol ti Leala faţă de omul bolnav. — O terapeutică fără polipragmazie (folosirea prea multor medlminte o dată la acelaşi bolnav).mollmpul < iml • . printre tniii noastră. d<< râu' (tehnic v.

meningitele de orice natură. Aceasta a în-:«put în deceniul al treilea al secolului nostru. — Penicilinele sînt antibiotice cu acţiune bactericidă asupra unor ţjnrmeni grampozitivi sau negativi şi asupra treponemelor. a bacililor grampozitivi şi negativi. Ti smi coli in/r/nci (collstlna) si derivatei» lor sulfometilate. — (U^lalosporinele (cefaloridina şi altele) sînt active împotriva co cilor gnimpozitivi şi negativi. TRATAMENTUL ANTIBACTERIAN (cu antibiotice şi chimioterapice) Introducerea substanţelor antimicrobiene în terapie a reprezentat o revoluţie în medicină în general şi în terapie în special. se deosebesc două categorii: — antibioticele. i celui cu preparate de cortizon şi a celui cu preparate imunosupresive. carbencillixt. Iu prezent. In cadrul acestui grup. Aproape 50% din bolnavii spitalizaţi în secţiile de boli interne primesc tratament antibacterian. şi împotriva piocianicului. Amlnozidele cuprind antibioticele bacteriostatice: streptomlcltm. adică substanţele produse de microorganisme care au o acţiune inhibitoare sau distructivă asupra unor germeni. A. aproape 100%. paramomicina şi gentamicina. Beta-lactaminele cuprind penicilinele şi cefalosporinele. — chimioterapicele. ca: endocarditele acute şi subacute bacteriene. 3. Considerînd importanţa şi actualitatea tratamentului antibacterian. 2.3. peniciline semisintetice (meticilina). In acest fel se uşu•ază înţelegerea tratamentului numeroaselor boli în care se folosesc iceste medicamente. Antibioticele 1. Iţind d( llve asuprii bucilllor gramncgativi. substanţe antibacteriene rezultate din sinteză. ncomicina. Recent s-mi obţinut derivaţi cu spectru larg de acţiune: ampicilina. 1.septicemiile. a. febra puerperală. Extcnctlln) |l care se administrează la intervale de zile sau săptămîni. In» clilllv Klehsiellci. Au ac ţlnn* bn. • prezentăm în această parte generală a volumului. peniciline active pe cale orală rezistente la acţiunea acidă a sucului gastric (penicilina V). în continuă creştere. /uinatri/V/mi.i iln «lMllrft ?l condi ţionat bncterlcld ă.9.— Creşterea continuă a nivelului profesional pentru a fi la curent tlt cu „revoluţia farmaceutică" cît şi cu „farmacovigilenţa". Antibioticele pollpcptldlce ciclice: polimixina A. indicate în scop curativ sau profilactic (Moldamin. penicilinrt depozit. R. Au efecte bueterlclde. Au •pnetrul Ixtcterlan ai «mi* . 4 .. datorită tratamentului antibacterian au devenit vindeîablle boli care în trecut erau mortale. în special cele de origine bacilară. Miicrolldolo cuprind: er/from/c/mi. Hxistă în momentul de faţă numeroase substanţe antibacteriene. Clasificarea cea mai larg acceptată a acestor medicamente este CM care pleacă de la structura lor chimică. nfi'andarn/r/nri etr.

. ' Nllrofuranii: nitrofurazona cu administrare locală (nitrofuran-' " i . tratamentul patogenetic şi etiologic al bolii reiptoindlc. sulîizoxazol (gantrisinul. 7. eventual asociat cu poli-'i. antibiotice antistafilococice.a. dar foarte i. în infecţii digestive şi furaltadona luciii generalizate. Substanţe înrudite cu suliamidele: salazopirina. tu injecţii urinare (furazolidin).a. oxitetraciclina. în intestin. riiampicina. cît şi grampozitivi. Chimioterapicele I.v. ftalll-! itf/. Se contraindică admi-• i l i . au acţiune bacterioi.itlcă. i A Ho chlmioterapice: mandelamina cu indicaţie în infecţii urliH'iirunwl activ asupra germenilor gramnegativi. Cloramfenicolul cuprinde cloromicetina şi alte preparate înru-i ' 1 . sau In caz d* urgenţa.Au acfiune bacteriostatică cu spectru larg. Tetracicllnele: tetraciclină. Sulfamidele şi substanţele înrudite cu acţiune rapidă. Antibiotice cu structură variată: novobiocina. vibramicina au acum. cu un larg spectru de acţiune. cu eliminare înceată. Do ri'llmit: 11 ii... succinilsulfatiazolul. sa facă d* 'iii'lo medii. H. neoxazolul).ului antibacterian nu înlocuieşte tratamentul clasic: rtgl> i» no dirictlc. Peptolidele: pristamicina (pyostacin) etc. activă în rectoi > i < i lu'inoragică. I). vancomicina. anemii şi mai ales la cei cu aplazii medulare. i Oxlchlnoleinicele: saprosanul (eubiotic şi antifungic) şi mexa•" ni (nntisoptic intestinal). cicloitltirt. Sullamide practic insolubile. bacitracina şi. solvocilin). precum şi la persoane cu trommitopenii.aproape exclusiv bacteriostatică.. cu antibiotice n*c«sltA cunonşturta bolii şl a «gen(dprl c'Unon|ti'it»n dlnunostlt ului cornel ni . i r e a lor la nou-născuţi şi prematuri. dulana ş. fiind activ atît îm• l i l v a germenilor gramnegativi. n 11 obţinut şi produşi cu administrare pe cale i.itlfi de tratament cu sulfamide si antibiotice se fac* dt < l l c i numai In lipsa acestuia. (reverin. cu acţiune intermediară: sulfametoxazol (gantanol)i i ficţiune de lungă durată (sulfamide depozit) cu absorbţie rapidă In i digestiv.In lumenul intestinal: sulfaguanidina. dar de in IA durată: sulîatiazolul. tormosulfatiazolul etc.5. lizostaiina.. Vibramicina este un antibiotic cu spectru larg. indicat în infecţii ' i n şl septicemii cu germeni gramnegativi.olul.. sulif/iirri' (badional). cu toxicitate redusă şi cu toleranţă i snllametina. ici'ura şi preparate cu timp de înjumătăţire îndelungat (vibramicina). mal 'font. hormosulfamidele (marfanilul) ş. neresorbabile. (i.

iar în bolile subacute şi cronice.— înaintea introducerii tratamentului antibacterian este necesarfl nnllhiocjrama şi după aceasta se va administra antibioticul la care agen tul patogen are cea mai mare sensibilitate (fac excepţie urgentele caro necesita" terapie antibacteriană).. de exemplu). 2—• :t stiplămîni după ce bolnavul a devenit afebril.5 g pe zi. în doze suficienţi 9! un timp îndelungat. cunoaşterea urmărilor negative pe care le poate avea tralmii<Mil. contraindicaţii. ca regulă generală 3—4 zile după ce bolnavul • devenit afebril în bolile acute. —. pe zi sau pe cură este în funcţie de antibioticul «N-.til şi a posibilităţilor de combatere a lor.i . Doza zllnlcfi vii fi mai mare decît doza minimă eficientă. prin teste de toleranţă. Se va evita atingerea cu alcool pentru că inactivează antibioticul. C'. Poza pe doză. la 3—8M r. l i r | l e bolii şi de starea generală a bolnavului. în cazuri dubioase.ip|e|.n|ul respectiv. după nevoie. precum şi a costului său pentru a alege antibioticul qel mal i-1 im-n t în cazul dat şi în acelaşi timp şi cel mai ieftin. pe zi. precum şi în funcţie de curm t * M l ' . Uneori este necesari administrarea cronică îndelungată luni sau chiar ani de zile (în cazul lul>ereulostaticelor. penicilina în Jur de două milioano U. conduita practică este următoarea: \tirpti>inicina se administrează în jur de l g pe zi. Ambalajul în cnn stut piey. o săptămînă. Este necesară cunoaşterea toleranţei bolnavului înainteze aditilmsirare. . sau.Antibioticul trebuie păstrat la întuneric şi la loc uscat.aloa de administrare este după caz: orală. frfrw/r/i'nr/e în jur do l—1. Se contraindică tratamentul cu antibiotice la persoane care prezintă sensibilitate sau fenomene alergice faţă de antibiotice. So <>l>servă de asemenea diverse fenomene adverse. parenterală sau l < > cnlil. — Bolnavul trebuie să fie observat în tot timpul tratamentului.rmt .entale medicamentele cuprinde şi indicaţiile de tratament.nepatogene. / Este necesară cunoaşterea antibioticului şi a modului său da i' ( I I I M C . 2 săptămîni. este ne< esnrA administrarea unul i»gtm Imuni Iu lli'hUlt». indicaţii.n ie<|iilfi generală. Se va evita administrarea unei do/. Aceste persoane se vor depista prin anamneză. In cursul Nultami<lolei. Este neco•.Se va respecta ritmul de administrare. c/ora/nfrn/ro/ii/ în jur do l—1. incidente posibile.» 24 ore. C. pentru refacerea ||u r»! mlcrobletie Intestinali.e prea mici.5 g po zi. după viteza de resorbţie şl In a-.•n<1 o atenţie deosebită deoarece în ultimii ani s-au observat cazuri < n lenomene alergice şi chiar şocuri alergice mortale la antibiotice. de vlisln. i i e i i l i u c-vilniea lilocnlulul rnnfll |t a anurlul < l . greutatea persoanei respective. In timpul Inilamenlului cu antibiotice» pe cale orală SR vn ndml nUti't vll'imlnn H complex şl lapte acru sau lauri. Administrarea lui se va face imediat după dizolvare. c|o y. — Tratamentul trebuie să fie administrat la timp. a lei Jncît să se păstreze în mod continuu o concentraţie utilă şi sil ! i< lenta.

perintlerita nodoasă (rar) etc. . 2. Sulîamidele pot produce: 1. Se va alege antibioticul la care microl i i c v i t i l f t cea mai evidentă sensibilitate (după antibiogramă) şi CBTt i-ehr.n nntlblotlciilul este promptă şl evlrluntfl. Alt' indicaţii: — se administrează In infecţii grave cu agenţi patOl mu M . bfitrîni.. bătrîni. iiindrome de tip boala serului. Indicaţia majoră a antibioticelor o constituie afecţiunile cauzate dt i o l i | M-iisibili la antibiotice. leucopenii. manifestări alergice: urticarie... T*M'n|tlii cu niillliii'i. hepatomegalie). .iM i.lumi (la copii. anemie tromImcitopenie sau chiar panmielopatii prin aplazii medulare mai ales după administrarea de cloramfenicol la copii.. lecţii cînd bolnavul prezintă limbă albicioasă.transformarea unei boli 11' tn boală cronică.. A « ' l l ' M i . ameţeli. hipovitaminoze (vita-" i n . azotemie). hepatice (Irler. care se poate evita prin alegerea antibioticului după antlnmtiă şi administrarea sa în doze suficiente. K) prin administrarea orală a unor antibiotice care distrug şi i intestinală vitaminoformatoare.. clorocid etc.il''.i. micozele (candidiozele) determinate de ciuperca Candida alns se combat prin administrarea de micostatin sau stamicin. i [)ersoano cu: pneumopatii wufo i «IUN copil. cît şi după antiMolerapie. Electe nocive pot apărea atît la sulfamidoterapie. fenomene de sufi'rlnţă viscerală: renale (albuminurie. convulsii. cu depozite şi cu . Se vor . fenomene de radiculită» fwnomene auditive: tulburări de auz.. usturimi în gît şi anorexie în timpul terapiei Milibiotice (mai ales pe cale orală). enterite (mai ales la penicilină). hipoacuzie chiar surditate (mai nli-s pentru streptomicină dacă se depăşesc 50—60 g). vitamina B complex şi administrarea antibioticei'u numai în caz de nevoie şi numai în timp util... miocardlle. vărsături. care nu cedează la terapia • In : < < > | > de pn. . caro fnc da nin bronlioptinimoiill) • -mlnctirillln /e/i/ri şi In toate prori*.t. aplică numai la Indicaţia şi •ub «•rvdţld medicului <!<• • •!»•' in lil. complicaţii sanguine (leucopenie. alte complicaţii: disbacteria. ameţeli. eczemă. edeme alergice sau chiar şocul mmlilactic (atenţie la persoanele cu sensibilitate particulară).. . . i i c « > ( » | i ( ' i .•!. i B. < » l i n l n . gastrite. iritabilitate.. iaurt. hematurie. Antibioticele pot determina: 1. manifestări diverse: fenomene psihico |l norvoase: cefalee. ftiiurie.1 l .vo/e /n//dmirtul •!«.nnte \de cristalele de sulfamide care acţionează prin blocarea tubilor i i "fromilor la diferite niveluri ale acestora. urticarie.fenomene urinare: oligurie. . fenomene toxice: fenomene nervofise: cefalee. . luMilni.apariţia unor microbi rezistenţi 1 "itibiotice. icter. rnronţlnţl.i timp este şi cel mai ieftin. mai ales după administrarea orală l" tetraciclină. 2. cardiaci).ipcnin . se va evita prin administrarea judicioasă a antincclor.1'IUll. dhihi'tlrl. ongeite. fenomene afergice. anemici). se evită prin administrarea concomitentă i ld|)telui acru.. . fenomene generale: anemii hemolitice.ife do nisip în gură.

. — iminenta unei epidemii grave (ciumă. — profilaxia tuberculozei (la contacţi). i 1 . ' . — „protecţie" în cazul unor intervenţii chirurgicale pentru a evita riscul de diseminare a unei infecţii.3. Se indică în: profilaxia infecţiilor streptococice la bolnavii cu reumatism polic i i l n r m: u t în antecedente.'kettsioze.. H i |i . morvă)» — contacte infectante cu bolnavi de meningită cerebrospinală epidomlcă. tularemie. b. holeră. i c . i ' .iiulrloi nuli M uni' din <il>domen. fără complicaţii» — Infecţii cu germeni rezistenţi. r n | | M . ' . hepatita acută virusală.la bolnavul fobril. — sleiri febrile infecţioase de etiologie bacteriană care determini! !>oll urnire. cale d* iclmlnlslruro neadecvată. 1 . datorită scăderii puterii de apărare a organismului (agranulocitoza). 1i | i . i .nn .— boli grave susceptibile la apariţia infecţiilor.i . i>i i . / Profilaxia cu antibiotice şi chimioterapice este limitată datorită pericolului instalării fenomenului de rezistenţă.". . ! <.mlministrarea lor în cazul unor contraindicaţii. malaria). Antibioticul folosit va trebui s<1 dibă o sferă de acţiune cît mai îngustă şi să nu determine t l i mlvorso. . folosire izolata ncadiiitîi într-un complex de măsuri terapeutice.profilaxia grefei bacteriene endocardice la bolnavii cu valvulopdtll In timpul unor manopere cu risc de diseminare bacteriană (intervonţll operatorii. Administrarea mai multor antibiotice nju jus tifică micşorarea dozei.<i " .ulmi ijl. antibioticele actuale nu sînt eficiente deci nu «sta cazul să se administreze decît numai în cazuri speciale pentru d evita supralnfectia microbiană..n n c i i o r a l r I n i » i H ip A I . Se pot asocia mai multe antibiotice car» au acţiune sinergică.i i. infecţii intercurente). utilizarea incorectă: alegere greşită. ric. 1M . i .. i i u d i n< ci o r t l c o » i i. 1. mai ales dacă au prezentat cardită reu. hemopatii maligne).i < i i i . -i i i .. . i .i i n i i i ! . — porsoane sensibilizate. utilizare timp insuficient. i iic . . i i i -i .noruspccatroa indicaţiilor de către bolnav.• Snptni <'M i |. i . In (.. — stări febrile infecţioase de etiologie nebacteriană (mononucleozn InfâCţiodsfi. i i n i <•i . . Cauze de eşec: . • . — ctnd avantajele reale ale antibioterapiei sînt întrecute de deza/anUiJo.9.om i | . Contraindicaţiile an tibio terapiei: — stări febrile neinfecţioase (colagenoze. i i s. In viroze. cu tendinţă naturală spre vindecare. doze suboptimale.in ic .folosirea neraţională a antibioticelor. TRATAMENTUL CU PREPARATE DE CORTIZON u t l i n iip .|i. n i ( c u i K>(I I^ i n i i ' i ni .> i ..

Acţiunile secundare sînt următoarele: acţiune antitoxică (se utliză în stări toxice grave). A fost descoperit în anul 1936 de către KenI i i l l .. — Zona fasciculară care secretă hormonii glicocorticoizi (cortizonul) cu rol Mnclpal antiinflamator. ACTH (cortlcotrophln). ilus. între care nu toate sînt favoruhilot cadroln HI ou sarcina urmăririi modului de administrare $1 controlul asupra nlimlolnr efecte negative. stimulează sistemul nervos central (determină chiar ' i l i > ) i poate activa focarele de infecţie cronice. hidrocortizonul. prednisolonul (supercortisol. Corticosuprarenala prezintă trei zone distincta •înlomle şi funcţional: —\Zona glomerulară (externă) care secretă hormonii mineralocorticoizi (aldoste"iul şi dezoxicorticosteronul) cu rol important în metabolismul hidromineral. sau bolile inlocţloait ilc««. . sînt mai active şi nu au efectele seiiinlrirc'. pregătirea şi izolarea sa necoi l l u t l o cantitate mare de glande suprarenale animale. izolat din corticosuprarenală şi introdus în terapie după 1948. — Zona reticulată secretă hormonii sexuali: androgenii. estrogenii şi progcste>nul. De la început s-au depus eforturi pentru prepararea sa sintetică la un proţ . fiziologia şi explorarea lor au fost expuse în capitolele respectiv* n volumul de Explorări funcţionale. locacorten. hemisuccinat de hidrocortizon. Actualmente dispunem de preparate glicocorticoide care se pot administra per oral. cu rol important în activitatea organelor genitale. Un •'(«•rt negativ. Efectele acestui hormon în terapia reumatismului cronic au fost la început | ini'tnculoase şi au constituit obiectul unor aprecieri elogioase din partea medicilor i n bolnavilor. edeme şi hipopotasemia). nedorite ale cortizonului natural decît într-o mică măsură. iar ulterior s-au evidenţiat şi o serie de efecte negative. mai ales că astăzi terapia cu cortizon *-n i i i mult. intramuscular. cortidcetat. acţiune asupra metabolismului hiclromine(favorizînd retenţia de Na. i lente: triamcinolon acetonid. stări de şoc etc. Curînd s-a observat însă că efectul durează numai cît timp se admlutri'tiză hormonul. inhibă funcţia hipofizei. — Acţiunea principală a acestor hormoni este antiinîlamatoare. 1 Cortizonul este hormonul de secreţie internă a zonei fasciculare a l nudei corticosuprarenale.lnr) nra provein nţă şl nclliinu (dar cu efocta prelungite). acţiune asupra metabolismului acidului uric şi asupra inetaboului calciului. intravenos. hormon hlpnfl/nr cnrtleoiiuprarennlai ACTH retard (cortlcotrophln 7.acţiune asupra catabolismului protei(do iicoea în timpul corticoterapiei se administrează un regim hiper•inie). Reuşita a însemnat accesibilitatea terapiei cu cortizon tuturor celor ce aveau M : v < > l i i de acest hormon.Anatomia. era preţul său mare. dat fiind • In multiple acţiuni. —. dexametason (superprednol). tintlalergică şi imunosupresivă (sau imunodepresivă). cnrticotrolInlCQ. Indicdlitt terapiei cu cortizon trebuie să o facă medicul. antialergic şi imunosupresiv. determină creşteroa secreiirldo gastrice. nefiind accesibil în acest fel •uliilor bolnavilor. printr-un mecanism asupra căruia vom reveni. Dezoxicorticosteron acetat administrat în doze de 5—10 mg In urna gravidei. prin fric•'""il şi prin supozitoare: prednison (supercortil. intraarticular. delta-cortizonul). In prezent dispunem de o serie de preparate de corti/on. • M I > pe lingă faptul că sînt mult mai ieftine. deloc neglijabil. acţiune asupra nbolismului glucidic şi lipidic. Inr durata tratamentului este de luni sau chlnr nul du 7. fluocinolon acetonid (sy-r). delta-hidrocor-ml).11».

boli diyestivc: rcclocolltd bomornţjicfl. In boala reumatismală. tratamentul cu preponite de cortizon este obligatoriu cînd se evidenţiază clinic şi EKG somne de cardită reumatismală. In boli renale: în nefroza lipoidică şi în sindroamele nefrotice. antibio tice. In afecţiuni hepatice. In hlp»yllc(unlll(> dup/l ic/octln (((istrlcft. pancitopenii. vitamina C. boala snrulul. cortiron. antialergic şi imunodepresiv. Afecţiuni endocrine. i . /n holl alergice: dermatoze. vitamina C etc. limfosarcoame (în asociaţlt • •n n'intgenterapia). 2. dermatomioTllă. 3. în hepati tele acute forme icterigene. 7. Indicaţiile generale ale cortizonului rezultă din acţiunile sale principale şi secundare. percorten) hormon mineralocorticoid. clorochină. difterie toxică. H. stropi»Nliillliiroriij viroze: în asociaţie cu antibiotice şi tratamentul spoclflo wiviloi ufcrintc. In afecţiuni ale sîngelui (imunologice): anemia hemolitică clştlgata (cu anticorpi). Afecţiuni pulmonare. 4.sldlire. Se indică acolo unde se urmăreşte un efect antiinllutnator. măreşte eliqainaren K'iuilă a potasiului. boala Hodgkin. 1. in hepatita cronică colestatică şi în hepa titele cronice în care s-a evidenţiat un proces inflamator mezenchimal (In nsociaţie sau nu cu asparagina şi imunodepresoare). Indicaţiile acestora decurg din acţiunea lor terapeutică.• '• Ic snbintrante (mai ales sub formă de hemisuccinat de hidrocortizon)» in pin irozii exsudative (tuberculoase) în asociaţie cu antibiotice. in colici unimnltirt/ 3/1 (////t'co/oy/cj (iiiH'iioKM'. favorizează re-«ilisorbţia tubulară renală a clorurii de sodiu şi apei. 5. în reumatismul acut. agranulocitoza (asociat cu antibiotice). leucoze acute (în asociaţie cu t'IlosUitice şi antibiotice). Iod.irlo bune. în poliartrita reumatoidă se administrează prep<ir<itc de cortizon singure sau asociate cu alte tratamente (auroterapie. 'i Allo Indlctiţli.). în această situaţie terapia cu cortizon si1 asociază terapiei cunoscute antireumatice (antiinflamatoare. constituie terapia de sup l i n i r e 1 în iifecţiunile glandelor suprarenale acute sau cronice cu rezulhilc lo. în hepatita acută forma severă. prurit.a. purpura tromhocitopenică imună.Preparate mineralocorticoide: Mincortid (acetat de dezoxicbrticoslcron. bruceloza. tubor-c'iilo. calciu ş. periarterita nodoasă. puncrua» litri nciitA htmurnţjU'ă. creşte tensiunea arterială. sclerodermie. extracte de ficat). Infecţii bacteriene (mai ales cele însoţite de colaps): în febra l l l i t i d . (i. în tuberculoza pulmonară şl diseminări acute (în asociaţie cu tuberculostatice). poliartrita reumatoidă.iiiylontMJiotU'c.i: IM •mlsuirimiliil de bidrocortizon sau dexamotazonul. Se administrează în astmul bronsic în cri-. In aceste afecţiuni. nicniiHjitci mcningococică. uii'iioinull (IniprcutiA cu traUflBLM» .. în unele forme de reumatism se poate mlministra cortizon intraarticular. In ncosto situaţii se folosesc preparate cu acţiune) ra« pld. pyran. u i l i ' i n i . în boli de colagen: lupusul eritematos diseminat.

v. dieta este uşor hiposodată. osteoporoze. i / . — se adaugă vitamina C în scopul stimulării glandei corticosupratsntUtit. Se asociază vitamina C. hipertensiunea arterială. Contraindicaţiile terapiei cu cortizon. niponu-noror» ţ| .li vi». îl ' .. flebite şi tromboflebite (contraindicaţie relativă). -. obligă la tratamentul etloIttylc. la apariţia unor tulburări endocrine. psihoze.fl i" Mirii rai< i hnlm n i cuitl/<niul) . Preparatele ce conţin corilKon se administrează cu multă atenţie la indicaţia medicului de spet InllUito şi în doze descrescînde cu pauze. Accidente minore se referă la apariţia diabetului cortizonlc (din'Iul Hte. Terapia cu cortizon este con11. in afecţiuni oculare: iridociclite. i ] .m. hlpeltnrltilln flllerlnlil. hipokaliemii.paralel se indică administrarea de potasiu sub formă de clorurfl fie potasiu l—2 g pe zi. -c \<'i'l(lelltf l " ' " de. Modul general de administrare a cortizonului. llIpOilli' IIIUH(lllniM ' .— în supozitoare: rectale sau vaginale. Insistăm asupra faptului că terapia cu cortizon nu este o terapie vllnlogică şi deci nu scuteşte. ulcerul ţ|(istric şi duodenal.ni n < | i . eclampsii. in-MiJe D' i fuinlfi d" l'. (hemisuccinat do hidrocortizon). i indicată în: nefrite acute azotemice. tratamentul etiologic si patogenetic al bolii respective.ni duodenal. u l . ci. dimpotrivă. glaucom. hipoglucidlcă şl mai bogată m proteine. epilepsii. — JocaJ (tamponări. diabetul zaharat. . Doze. Accidentele corticoterapiei pot fi minore sau mari. în stări de colaps. care se administrează timp mol îndelungat (l—2 luni). / . — este necesară observarea atentă a bolnavului: se va urmări sapHintnal greutatea sa şi eventuala redeşteptare a altor infecţii (se pot IH .. i u l.. sau mai rar i. deoarece s-a evidenţiat că determină creşterea tensiunii intraoculare sau chiar glaucom). i ( | i i dn|c.| ull" i Mi/ecJ// / m e i / . Precauţii in timpul terapiei cu cortizon.uri .. r l i i < '. | ( •( > | n M i. / . H I ' n. II tlva focare latente). | H > I M C H .lic). — co/ea parenterală: în injecţii i. specific sau general individualizat. nevroze. i l i i > H i I U N . după situaţia concretă a fiecărui bolnav (la indl<'fiţi a medicului). n l < « < | t < i V f ml eHte v n l l m i l < > edem | ni hnoil..i/.i i. n l ' . n i ). n c vi D ' .Iul specific).i (repartizată la intervale regulate pe întreaga zi) şi se scade treplul doza cu cîte două tablete la intervale de 5 zile (sau o săptămînfi) pluft se ajunge la doza de 2—3 tablete.ile dr: edenic viwvialc ( l i > .iiii'iioiec /\('('/(/cn/e nitiri silii n'pi e/onl./. .. în timpul corticoterapiei. i c i c l u ./. Cortizonul se poate mlministra pe următoarele căi: — calea orală este calea obişnuită de administrare a cortizonului (clnd acesta se prezintă sub formă de tablete). Prevenirea acestora se face prin administraroa lle antibiotice.. Tratamentul se începe cu o doză relativ mare de 60—100 mg |>e /. fricţiuni) sau în injecţii intraarticulare. mai ales în formele cu poliurie.i . exoftalmii (dar numai pentru o perioadă scurtă.

scleroza în plăci.i (joncralizată.IMC. TERAPIA IMUNOSUPRESIVĂ (imunodepresivă) Terapia imunosupresivă sau imunodepresivă s-a dezvoltat în ultimii ani ca urmare a recunoaşterii mecanismului autoimun în patogeneza unor boli cronice şi ca urmare a dovedirii eficienţei sale în aceste boli. c. periarterita nodoasă. lltpoluncfla glandelor suprarenale şi hipofizei. pii-crtdoro In cazul bolilor autoimune şi în imposiblj I | I M . ici Iu. NH 2 dintre derivaţii azotului. levofolanul.2 mg/kgcorp pe zi pentru clorambucil. — Timp de administrare: pînă la obţinerea unei ameliorări nete. caşexie. scleroza multiplă.. ceea ce se evită l >i n i alegerea judicioasă a indicaţiei terapiei cu cortizoni şi prin res-! " • < i. poliartrita reumatoidă. I / . Endoxanul din grupul ciclofosfamidelor. tulburări electrocardloqraflce. citul n vom cea mai mică suspiciune de infecţie microbiană. rectocolita hemoragică.U! intolernuţei la corticotonij! ( <>iitralii(ll< .5 mg/kgcorp pe zi pentru 0 MP. 2 — 3 mg/kgcorp pentru clafen şi 0. M n i'lrmvtomiol sau in CM/.on ţi asocierea vitaminei C în tratament. i i i i ' c i . ' .irea precauţiunilor tratamentului cu cortizon.i|l| niiijoro: Insuficienta hopnllrfi şl roruilA. redeş("plorea aceleiaşi boli după întreruperea tratamentului. i \ . Modul intim de nu este însă cunoscut.i'nlti prin prorutiul do ll/fl asupra ţesuturilor care izolează focarul respectiv. plicim! şi în transplantele de organe. Do ncooa lornpiol cu cortizon trebuie să i se asocieze antibiollct. rninsi'i ii. i . tulburări psihice. 6 MP (6 mercaptopurinele). Terapia imunosupro-l vii • • • . i i | i .9. Se asociază splenectomia rliid so dovedeşte hipersplenismul imunologic. hepatita cronică agresivă. trombonim i. dermatomiozita). i i .r/(i de început. fenomene de tip sindrom Cushing. exprimată prin astenie fizică şl psihică.mc'inia hernolitică autoimună cu anticorpi la cald sau rece. In cursul Inii i i itorltfl n ului (Miihrlopdtlllor). .ta t. i'iiccl.. tiroidita Hashimoto. asupra cărora s-a n r.iliitniolita alergică. — Modul de acţiune: sînt imunodepresive. boala i N t i n .« totală l 020+540 mg în 3 luni cît durează o cură. 1 >(»/. — Doza de administrare este în medie 0. . — Medicamente asociate: corticoterapia la început 11+6 mg pe zi. ..r. apoi so scade treptat pînă la 5+4 mg pe zi. tu Iciicoponli şl uiUiinll nuiiiiiial •gin-.I in l. antialergice. a. Indicaţii.Kicii (lupo-eritemato-viscerita malignă.3. boli le» cnl. citosulfanul. Alte accidente: miastenie cortizonică. Medicamente imunosupresive utilizate în practică. imuranul. i 1. girostanul. se evită prin scăderea treptată a dozei de cortiy. clafenul ş. încetinesc proliferarea celulară şi au proprietăţi antiinflamatorii. Medicamentele imunodepresive i l i i i i i n I M . boalii ••ain i' i o i is i l .. Medicamentele imunosupresive se adiminstrează în toatr? in care s-a dovedit o componentă autoimună: leucopenii. leucoze. sclo-otlci im. glomerulonefrita subacută sau croilcfl.

s-au ii nlii'ld noi. . dar în acelaşi timp suficiente. climatoterapia. procura şi pentru tratamentul sechelelor după diferite îmbolnăviri. m. Cadrele medii urmează să respecte indltdkr [Iile medicilor. utorapia şi masajul. în special în faza de cronicizare sau de stabilizare a acel* 1 i i .II Incidente: tulburări digestive: greţuri. l MI ic prevenite infecţiile prin administrare de antibiotice şi transf i l t < leucocite. hidroterapla. Doi hi-buie să fie cît mai mici posibil. — Administrarea lor în transplantele de organe este în studiu. tulburări cutanate: ilopecie.'10% rezultate excelente. •' i' fim l boli. Rezultatele terapeutice diferă după afecţiunea în care s-au întrebuinţat. Vindecări definitive sînt foarte rare. în 33% rezultate bune. în mod deosebit a leucocitelor. — în reumatismul psoriazic rezultatele sînt modeste. apa. In i i n i l 7. aplazie medulară (trebuie urmărit numărul loucocitelor şi al globulelor roşii). Rezultatele s-au menţinut bune între cîteva luni şi 3 ani. Ţnrn noastră are o imensă bogăţie de ape minerale cu m. l<f«'t lo|o balneoflzloteraplol sînt din co in re imii bine cunoscute fi i|i'|ilml d» cunoaşterea acţiunii factorilor naturali şl aitlllcinll al l i i i n i i n<n|)nctlv0. Se poate spune că ea este necesară. favorizează agresiuni microbiene viu virusale (deci poate duce la complicaţii infecţioase).ilo. kineziterapia. balneoi'M. ll. Indicaţia terapiei imunosupresive se face de către i/ispecialitate în consult. tnrlt climaterici etc. în 25% ameliorări modurate şi în 12% eşecuri. s-au notat ln-Ivcţii fungice şi cu germeni gramnegativi. Agenţii fizici folosiţi sînt: electricitatea. n. într-o anumită etapă. călduni.<icl de ani s-au lărgit şl s-au reamenajat vechile stntliml. holioterapia. Balneo-' upla cuprinde următoarele ramuri: electroterapia.imnlul. — în bolile canceroase şi hemafoJogj'ce se obţin rezultate mulţu mitoare.ilnoofizioterapia (BFT) este ramura medicinei în care se folosesc i> terapeutic agenţi fizici şi balneari naturali sau artificiali. cultura fizică medicală. BALNEOFIZIOTERAPIA (principii generale) Hdlneofizioterapia ocupă un loc important în terapia diferitelor afecţiuni cronice. de modul de aplicară a procedurilor şl do rwadlvl-'ură a flnrărel pnrRonna tu porto. 1.«Hn(n. nlinllare cu cele mal variate ape minerale din streinul. inhalaţiilc otc. să urmărească eventualele incidente sau complicaţii p* ckire trebuie să le recunoască şi să le anunţe medicilor curanţi. vărsături.10. talasoterapia. — în afecţiunile reumatismale se citează următoarele rezultate: In . Aceste medicamente se administrează sub observaţia riguroasă a vlvmentelor figurate ale sîngelui. infecţii cutanate.

Indicaţiile clinice ale curelor balneare sînt în funcţie de boală.1. Nu pot fi influenţate la* Minico constituite. Dacă terapia clinică no hn/oază în special pe repaus şi se acţionează asupra afecţiunii prin mijlouco putogenetice şi etiologice (atunci cînd se cunoaşte cauza). precum şi de rcsperUiroa unor norme igienice prescrise în timpul curei. Reuzultatele col* i' i leferă Ia creşterea capacităţilor funcţionale restanta. . contribuie la stabilizarea leziunilor de debut şi if i " i i > i . organismul uman îşi mobilizează proprii Io forto de recuperare şi de autovindecare.in/îi. La acestea se aclmigă o dietă individualizată.' . Noi criterii clinice de pre--. Cura balneară constă în utilizarea terapeutică a apei minerale sub formă de băi. m < ompensarea funcţiilor deficitare ale organismului.•ALNIOFIZIOTERAPIA IN PLANUL TERAPEUTIC Cunoştinţele recente au arătat că balneofizioterapia este o terapie de rwic//»' yl de reglare. Alegerea momentului trimiterii la cură este în funcţie de bolnavul In c.! iKiinoofi/lnU'inplol un hv important tn recuperarea dlforl- . de :. ea este favoriţi ta de noul mediu balnear. exercitlndu-şi acţiunea sa prin mijloace nespec///cc. rezultatele bune car* §• >l>tlri dud u* r i in NO Indicii clupA criterii ştiinţifice.i esto mai aproape de faza acută.i diagnosticului şi tratamentului lor.' riero a curelor balneare nasc din înseşi progresele cunoaşterii boli-l i > i . efectuarea de exerciţii.ire posibilităţile largi de acţiune ale diverselor cure balneofiziotern-Pontice. Supus unui program de cură. balneofizioterapia pune accentul pe excitare şi pe ameliorarea mecanismelor roglntoare. de calmul bolnavului care este eliberat de sarcinile sale cotidiene profesionale şi familiale. /H-/i. toxice sau prin suprn-M > l i i ' i l » i r i fizice şi psihice. i i l n i r c . < i ' < i > n minerale clin tara noastră. ci numai Io completează. i curelor este necesară pentru consolidarea rezultatelor. mai des. Acestea creează condiţii de a se pune în VOIM. a bolilor alergice. Se observă în ultimele decenii <> veritabilă virare a patologiei.//n/e/e tratamentului balneofizioterapic sînt în funcţie. precum şi dezvoltarea unor mecanisme compensatorii şi adaptatlve. Ea este o terapie generală ca urmăreşte ameliorarea funcţiilor deficitare. Psihoterapia trebuie să facă parte integrantă din cură. cu atît supravegherea trebuie să li e ni.uliul evolutiv al bolii respective. pre-' i i in şi de particularităţile staţiunii propuse. Cu cit cui. de adaptare şi de compensare. cură internă (crenoterapie). succesiv. Repetate. în schimb accelerează vindecarea lezlU* . m t < i organismului la aceste leziuni. O cură prea tardivă riscă să fie ineficientă. constituie o bas! •mu conţin. Hulnooterapia nu exclude celelalte proceduri terapeutice.'in l>il<1 n afecţiunilor cronice. De regulă se recomandă un interval de două pînă la trei lunJ tul i <• ultimele manifestări acute şi data trimiterii în staţiune. recîştigarea celor pierdute. intervenind fie simultan. fie. ajutînd bolnavul să se dezintoxice de droguri. inhalaţii etc. în mart p u r i . păstrarea (atît Cit este necesar) a repausului şi adăugarea după nevoie a unui miniin de medicamente. care actualmente este caracterizată i n l n relativa reducere a frecvenţei afecţiunilor acute şi creşterea consl-il.ii riguroasă.

Administrate pe cale externă (băi) acţionează prin: efecte termice.7 mg ioni de arlunhi la litru de apă. — Ape oligometalice sînt cele care conţin minerale în cantitate mică. cloruri. — Ape sulfuroase sînt cele care conţin cel puţin l mg de sulf la litru. — Apo sulfurate sînt ape care conţin cel puţin l g săruri la litru.liinţe radioactive.Ini subsl. bula şi gama. A P E L E M IN E R A L E Sînt ape naturale care. mod do formare 9! prodomlnnnţa •!•• wunl"l"i oi(|iinicu «au miorgaulce pe care le conţin. Iii» caro predomină sulfaţii. Uneori acţionează prin temperatură. Clnslflcar»» Im NU luni In luncţlci d(i orlţjlno. actiniu sau toriu. — Ape alcaline sînt cele care conţin cel puţin l g de bicarbonat «Iu luitriu sau potasiu la litru de apă minerală. radiaţii).miu.Ape arsenicale sînt ape care conţin cel puţin 0. în sensul educării şi culturalizării multilaterale a bolnavilor. au efecte terapeutice asupra orOnnismului în funcţie de conţinutul de minerale. Administrate In cură internă (crenoterapie) au efecte care depind «li> factori fizici (temperatură. . sodice) sînt cele care conţin cel puţin l y de sare la litru. iar alteori prin • imţinutul de gaze. gaze. testării capacităţii funcţionale etc.mţo nnturnlo formate din pnrtirulo fine. fosfaţi. sub formă de hidrogen sulfurat liber sau diverse săruri In care fjfodomină tiosulfaţii. — Ape carbogazoase sînt cele care conţin cel puţin l g de bioxid • ti ' carbon la litru de apă minerală. bioxid de carbon. prin inhalaţii sau irigaţii. de factori chimici (substanţe • li i mice care sînt dizolvate în apele respective) şi de organismul pe care n<'(iernează. — Ape ieruginoase sînt cele care conţin cel puţin 10 mg ioni de fli>i Iu litru de apă minerală. hidrogen sulfurat şi subî. O persoană înainte de a fi trimisă la tratament balneofizioterapio trebuie minuţios examinată pentru a face cea mai potrivită indicaţie terapeutică şi pentru a exclude cazurile care prezintă contraindicaţii. fier. în••uşirii regimului igieno-dietetic şi a unor tehnici de cultură fizică medicală. administrate pe cale internă (crenoterapie) bnu externă. -. nii'canice şi chimice determinate de conţinutul lor. — Ape radioactive sînt apele care conţin elemente radioactive dtn ur. Modul general de acţiune depinde şi de felul de nilministrare (în cură internă sau externă). care se dezagregă spontan şi emit raull<i. Insolubile In apl. i'flii> loimi'n/n linproiiiio cu fipn o masă cu cnraclor plnstlc. Recent s-a lărgit sfera de activitate în staţiunile balneare.ţi lor deficienţi. NĂMOLURILE (PELOIDELE) '. — Ape sărate (clorurate. arsenic. bicarl K maţi.

gaze (oxigen. hipotensiunea arterială cu maxima sub 100 mmHg. hidrogen sulfurat) şi emanaţii radioactive. Apele acţionează asuprn Inlii-'iului organism determinînd o serie de modificări care pot fi folosii. Amara.. săruri (clorură de sodiu. Modul de aplicare: —. crescută peste 40 la 2 ore. deformaţii osoase nln coloanei vertebrale.local: se fac împachetări cu nămol la temperatura de 45—50°. Aplicaţiile generale de scurtă durată (trol minut») oxcltfl viNtomul nervos central şl provoacă înviorare. hiperten-artorială cu maxima peste 180 mmHg.pentru a unor funcţii dereglate. pungă cu apă rece. în afecţiuni genitale inflamatorii cronice. care cel mai des este crescută (dar se folosesc şi băilo roci). Ele au însă şi o acţiune care se referă la anumite • M 11. unele atrofii musculare etc. gaze.sarcină. 1 ) Asupra sistemului nervos: — acţiunea apelor reci: în aplicaţii locali.11 n > considerate separat: .S. de temperatură şi de reacţia organismului asuprn ' . apendicita J P I . carbonat de sodiu).— general: se fac băi de nămol la 35—40°. bioxid de carbon. dacă durează mal mult.H. ulcer perforat) cu scop anestezic. timp de 15—30 de mi nute.Iiidlmţll lorapeullce: boala reumatismală în forma sa cronică articulmfl wnn abartlculanl. Apa folosită este cea obişnuită. iicml muiNllillllntod localii. timp de 15—30 minute. i i i i s m u l u i şi pentru creşterea tonusului sistemului nervon Nlinpnllc) — acţiunea apelor calde: In aplicaţii locale. se foloseşte In abdomenul acut (perforaţii ale organelor cavitare digestive. în terapia unor boli cronice de roInllamatorii. de imobilizare a bol» i i i i v i i l u i şi anliinflcirmitor. Contraindicaţii: boli acute mai ales febrile cu semne clinice şi he-|ice de activitate şi V. Bazna. ca: vegetale (nămoluri cu nlţjo). • ni scop terapeutic.boli ginecologice cronice (în special inflamaţii mnlimim.Mil> formă de pungă cu gheaţă. Sovata.. HIDROTERAPIA EXTERNA Este o ramură a fizioterapie! care se bazează pe aplicarea pe cale externă a apei în scop curativ şi profilactic.I l o i a l a ..hepatitele cu semne clinice şi biochimico-umoiale de activitate. Indicaţii generale: ca stimulent al organismului în întregime. iullamatii seroase cronice netuberculoase. sau prin adăugarea unor substanţe. Acţiunea apelor asupra organismului. cu efect antiinflamator şi antialgic. Aplicaţiile generale reci se fac în scopul Inviolării ( ) i ( | . La noi se pot face băi de nă mol la Techirghiol. pe cale generală se pot face şi băi cu nămol rece urmate imediat do expuneri la soare (metoda egipteană). i i mă acţionează.ile). astmul bronşic etc. . obezitatea. Acţiunea apelor este în funcţie de conţinutul I « M in minerale.ala). tuberculoză ganglionară şi osteoarticulară nefistulizatd (xlnMII/. tamponări vaginale cu nămol la 35—40°. Durata prelungim Inlilbfl fdstomul norvoi central şl produc* somnolentă. Sărata. Eforie.i. dar cu modificări în ce priveşte temperatura.

afecţiuni cardiace decomptn» > unu evolutive. Iată cîteva tehnici prezentate pa I: fricţiunile. con-'•înMiţci după unele boli. Indicaţii: — In aplicaţiile parţiale: surmenaj. a heloylobinei şi leucocitelor. Aplicaţiile reci epi-! i ice cresc secreţia gastrică. Acţiunea terapeutică a apelor so ••r/. cu deosebire în fazele mai avansate ale acestora. Compresele. pe conţinutul lor în substanţe minerale. hipertiroidism.b) Asupra aparatului cardiovascular: — băile reci de scurtă duratd roduc vasoconstricţie şi cresc tensiunea arterială. apoi se produce o nsodilataţie cu scăderea tensiunii arteriale. pareM) — )ri aplicaţii generale: obezitate. se Inmoilt i lift ruldă şl se stoarce. cresc secreţia biliară. De aceea sînt contraindicate la persoanele cu suŢinte cardiovasculare. Tehnica: bolnavul stă în pat. Tomptrt* i tipul pe m t u fi rece. Aplicaţiile generale au în linii mari i 'aşi efecte. nm<Hii(! un prosop în apă rece sau caldă. li) Asupra aparatului urinar: băile reci scad diureza. — băile calde cresc activitatea inimii şi prin urmare sînt oboslînre pentru inimă.optică pe (noului rmpiJi Uv «l ie schimbă din cinci tu cinci . băile caldo <• diureza. redori articulare.. Apllriifll recii protopul înmuiat tn apă r< . ceea ce se traduce prin creşterea globulelor roşii. pe care îl activează). cît şi cele calde do t ft durată. nevrite acutet >iUm«lunea arterială. dtaline. vei l u sau gaze şi pe efectul mecanic. raldă sau nltermmttt. emfizem pulmonar. ateroscleroză.. atrofii musculare. Bucăţi de plnză înmuiată In apă In diferite temperaturi ipllrfl p<> divanele regiuni ale corpului In scop tcrapoutlr. NpAl. Aplicaţiile reci de lungă durata l secreţia biliară. c) Asupra organelor hematopoietice: activează hematopoieza timp '» 24 de ore. j) Asupra secreţiei biliare: atît aplicaţiile reci. astenii nervoase.irea. se ia un prosop. Contraindicaţii: hemoragii. . Tehnica hidroterapiei externe. dacă acesta este • ruKCut patologic (acţionează în mod deosebit asupra metabolismului 'iilnoral.fl pe factorul termic. g) Asupra aparatului respirator: aplicaţiunile reci cresc amplitudl'îmi respiratorie şi deci activează schimburile gazoase. d) Asupra musculaturii: cresc tonusul musculaturii locale şi gee) Asupra metabolismului: scade metabolismul. Se fricţionează locul apăsînd peste prosop.. i) Asupra tubului digestiv: aplicaţiile locale calde epigastrice scad i ' l i a gastrică pînă la 50% din valoarea iniţială. Se spală întîi un membru şi apoi întreg COP MU porţiuni/ ie face mal mult In scop igienic. Tehnică: bolnavul stă în pat gol sau parţial acoperit. f) Asupra schimburilor gazoase: le activează timp de l — 2 ore. se stoarce şi se întinde pe uiioii de fricţionat.. bronşite cronice. neurastenie. afecţiuni dermatologice. < .

Indicaţii f/e/K»rn/e. flori de fîn. Apa sub formă di Jet este aplicată asupra organismului la presiuni şi temperaturi dife« rlte. cu sau fără adăugarea de ingrediente. parestezii. în stări febrile. iod. Se aplică pe trunchi. meningite. inflamaţii cronice. abdomen. apa este folo •lift Iu presiune mare.'• iu i n n le).Indicaţii: hemoragii digestive. Băile sînt proceduri de hidroterapie cu apă la diferite temperaturi. medie 10—20 minute şi lungă peste 20 minute. frunze de stejar. tărîţe. Se pot face băi: cu apă rece pînă la 20°. HIdrofoarele sînt aparate în care circulă apa la diferite temperaturi după dorinţă. Se mai pot face împachetări cu parafină. nămol. cu alterna rea aplicaţiilor reci şi calde. nisip. Indicaţii: diferite sindroame dureroase. Cataplasmele sînt aplicaţii cu mase păstoase încălzite. Prişniţul. flori de fîn). umede sau uscate. colici abdominale.i t în apă rece. . Indicaţii: pareze. nevralgii. Răspînrlire mai largă au împachetările întregului corp într-un cearceaf înmii i. — Aplicaţii alternative: se fac în felul descris mai sus. umede sau uscate (pîine. Sînt utilizate mai frecvent în afecţiuni ginecologice sau rectale. Se indică cu deosebire în ştii r i febrile. tărîţe. Se bazează pe f > fer tul termic al apei la temperatura de 18—22°. stări de debilitato şi pentru schimbarea reactlvltflţll orţ|<inismiilul In scopul creşterii tonusului gonorul al organll* mulul. rnnlt. fier. Acţiunea se bazează pe efectele apei încălzite. In aplicaţiile cunoscute sub denumirea de duş-masaj. — Aplicaţii calde: prosopul înmuiat în apă caldă şi stors se aplică pe porţiunea de corp respectivă şi se acoperă cu o pînză uscată.lllo minerale sînt băi cu apă în care s-au adăugat substanţei orf/nn/ce. făină. Milfurnnse. Se pot face băi cu ape alternante. cu <i|>rt răcoroasă la 21—33°. plante medicinale ca: muşeţel. Se aplică la suprafaţă. oxigen. sulf. Indicaţii: nevralgii. pen tru a menţine căldura. favorizînd circulaţia locală şi stimulînd sistemul nervos. congestii cerebrale. pe coloana vertebrală sau pe abdomen. Durata poate fi: scurtă (pînă In . săpun de potasiu. gazoase. castan. Se fac aplicaţii reci care se acoperă cu o pînză groasă uscată şi se ţine în acest fel 2—6—12 ore în scopul activării circulaţiei locale. flori de tei. brad. nuc» anur<i<nil<:c: NdCI. împachetările pot fi locale sau generale. cu apă fierbinte peste 40°. Se pot introduce în reci sau în vagin. H. carbogatunse. cu apă indiferentă 34—36°. Acţiunea principală este în funcţii» do temperatura apei. cu apă caldfl ni -IO". în care se înfăşoară corpul după care se acoperă cu o pătură caldă şi se menţine mai multe ore. Duşurile şl afuziunile sînt proceduri ce constau în proiectarea fărl presiune a unei coloane de apă asupra diverselor regiuni.

bolnavul stă întins în pat acoperit cu un cearceaf rămînînd neacoperită doar partea asupra căreia se acţionează. asupra sistemului nervos: are nfcct de sedare. în mod indirect. Alte efecte sînt cele magnetice. în inflamaţii cronice.illzarc cu aparate mici portative folosite In dermato-| i»tll" •. paralizii flasce otc. scăderea tensiunii arteriale. srlntlco/ nfortluul corounrlouo (da grnvltnto uijonrrt sau M»<li'<)i dl«i ţiunl alo aparatului rasplrator: larlnylto crontco. fenomene de electroendosmoză şi electroforeză. nevralgii faciale şl clcatrlcoalf». reprezentaţi de: D'arsonv. Efecte: modificări ale excitabilităţii nervoase (creşterea sau scă• Itm-ti ei). In (irnctica curentă deosebim următoarele forme de electroterapie: Galvanoterapia foloseşte energia electrică a curentului continuu furnizat de anumite aparate medicale numite pantostate. obezitate. Indicaţii: atrofiile musculare de inactivitate (după păstrarea îndolimţjattt a aparatelor gipsate). Se face fie direct prin aplicarea curentului continuu sau alternativ. calorică sau luminoasă. Curenţii do înaltă frecvenţă folosesc curenţii alternativi care dopttSUNI' KlOOOd osnleitii pe secundă. hipotensiune arterială. mialgii cu scop sedativ şi analgezic. produru vasoconstricţie în circulaţia periferică şi activează circulaţia slsInmleft. în lombosciatică.l roşind n-. termice.<ilio de căldură cu creşterea locală a temperaturii). «Inu/lte . l'aradoterapia foloseşte curentul alternativ de joasă frecvenţă de o fînnmită formă specială produs de aparate de tip Borgonie. Efectele culoivlului galvanic sînt: efecte biologice.i. Cu efect vasomotor în boala Hnymmd şi în hipertensiunea arterială esenţială (în stadiile sale d* l l H oput). chimico şl lilochimice. creşte conl i i i c ' ţ lu fibrelor musculare. In cilgllle suporficicile. vasomotor şi liolic. Indicaţii: tratamentul paraliziilor (în mod deosebit cele consecutive iHiliomielitei). Indicaţii generale: tulburări ale circulaţiei periferice. asupra tubului digestiv: măreşte secreţia de suc gastric. precum |l secreţia glandelor tubului digestiv. convalescentă.. modificarea pHului ("Miturilor. efecte calorice (produc o sen-/. tratamentul atrofiilor musculare. Se acţionează asupra segmentului dorit.Perierile sînt proceduri care se adresează circulaţiei periferice ale t'flror efecte se datoresc efectului mecanic realizat cu ajutorul unor porii. cu unde medii sau unde scurte. efect analgezic. Sînt perieri uscate şi umede. -rţlunl nrUnihirn: artritei afecţiuni nlo sistemului noriuwrnli|ll. scade intensitatea senzaţiei dureroase. curentul electric translormat în alte forme de energie: radiantă. Efecte: creşte tonusul şi excitabilitatea neuromusculară. fie. &•• vMlqii. hipertiroidism. astenie. E L E C T R O T E R A P IA Electroterapia este partea terapiei care utilizează energia electrică Iu scop curativ sau profilactic.

termice şi biologice. salicilati etc. Ca efecte hiologice importante menţionăm: acţiunea bactericidă şi creşterea permeabilităţii membranei celulare.: furunculoză. artrite cronice. Indicaţii: cele menţionate la galvanoterapie. Ultrasonoterapia se bazează pe efectele piezoelectricitătii.. tabes. intoxicaţii cronice cu ni•'liilo.fl. afecţiuni digestive: perivisceille.sinuzite acute şi cronice. Indicaţii: nevralgii vechi. ţ AEROTERAPIA Su 1/icc c•onronilUtnt ru holiotorupia.'. diabet. adică pe pioprietatea unor cristale de a se încărca electric dacă se exercită asuIIKI lor o presiune mecanică. Contraindicaţii: tuberculoza pulmonară evolutivă. debilitaţi.. codeina. lonizările sînt proceduri prin care se introduc în organism. consllpotll spastice. diferite substanţe medicamentoase cu acţiune t'irmacologică. lilscte: Ntlmiilnrort sistemului nnrVOI simpatic. reumatism cronic. Undele scurte (ultrascurte) sînt produse de curenţii de înaltă Indicaţii: afecţiuni ale aparatului locomotor. dischinezii bilio-intestinale. plourezll (In faza de resorbţie). lilccte: antiinflamatorii. desensibilizante. subnutriţi. endarterita obliterantă. Este ramură a terapiei care foloseşte energia furnizată de spectrele do Iradiere emise de corpurile încălzite. chimice. afecţiuni dermatologici. calciu. spondiloze.astm bronşic etc. vizibile şi ultraviolete. paralizia gejioralfl progresivă.i iiih'Cttoase. Spectrul solar este format din radiaţii Infrnroşii. anemici. iv io li' te şi mai puţine radiaţii calorice. cr«ft«r«a motaholti» nulul lm/. dar atunci sînt şi radiaţii calorice care încălzesc şi incomodon/. Se folosesc mai des următoarele medicamente: adrenalina. Intensitatea radiaţiilor este mai marw le amiază.nl (dnca n< «sin csio sid/. HELIOTERAPIA Este terapia cu raze solare.. Ulcelele sînt: mecanice. cu ajutorul curentului electric. inflamaţii cronice ale organelor genitale/ rH'liopatii cronice. do (icooa helioterapia este indicată dimineaţa cînd sînt multe rn/n i ill r.ut)/ mărirea rezlitonţ*! organlimululi . antinevralgice. Razele Infraroşii sînt emise de lampa Solux de diferite tipuri cu care se fac băile de lumină. Razele ultraviolete emise de lămpi sau arcuri voltaice sînt indicate In convalescenţi. hiposulfitul de sodiu. dizolvate în apă. ACTINOTERAPIA ll • •< Vi'lltfl. artrite reumatismale . angină pectorală.nonlcu. Indicaţii: boli metabolice: obezitate.

. baterea sau percuţia constă în ciocă• • n ţesuturilor cu ajutorul mîinilor. ndică prinderea maselor musculare voluminoase şi deplasarea imnsversală. . crcşteren metabolismului bazai. ! ( « complex vi insuficient cnno'icut. efeo Iu cfttrc bolnavul însuşi. i • i | ni i u n i .tţla . l . Maseurul trebuie să se spele pe mîini după fiecare bolnav masat şl să nu poarte în activitate inele sau brăţări. cu vîrful degetelor.l i p l i i i . îmbuncil.. pe n'ijlunea interesată în direcţia centripetă sau paralel cu fibrele muscuInui şi are drept efect scăderea durerii.I I' fo <Nl(iii(ti n i i ' l . Cuvîntul masaj provine din limba arabă (mass=a frămînta). tndopărulii miis( nliiro.• .MASAJUL MEDICAL Masajul constă dintr-o serie de manipulaţii manuale aplicate la suprufdţa organismului în scop terapeutic sau igienic. M' ' r/i< nt'tlniH* ni maMijulni « " . In general se efectuează o şedinţă pe zi.. Bolnavul este aşezat în nu l special. cu pumnul.r m a * i v .o uşoară atingere efectuată cu pulpa degetelor sau cu palma. i l M i l i c r i h .. fricţiunea este o netezire mai pronunţată. fir//unea generală: stimularea funcţiilor aparatului cirîl lo'iphotor. Mîna se deplasează o dată cu tegumentul în limitele per-'i de Inxitatea hipodermului.'iţiroa somnului. 11. Aceasta noi In lorţfi musculară. executîndu-se şi o •••presiune.coptoiii tcfiuiiicntB|l i iiilocdptorll din iinivi'hi vi i<' ( |iinn'iil. timp de 2—6 săptămîni. Durata şedinţelor este de 5—25 minute. Masajul trebuie făcut de către npocialişti.. efecto fnvori/. mai rar două şedinţe la zi sau o şedinţă la două zile. i cxic'M. cu partea cubitală a H l lor. dezbrăcat parţial sau total în cameră încălzită la 20—22°. cînd bolnavul execută mişcări cu greutăţi. de aceea s-au creat aparate ce produc vibraţia llnlrt sun totală a întregului organism. i i u n i i i '. medic sau maseur. îmbrăcat cu haine speciale (cu mînecă scurtă. efectuată de către maseur» ac-i opo//f/e. fărfl ml mi stl se desprindă de pe tegumente. sau mai simplu. — frămîntatul are mai multe tipuri: compresiuni întrerupte-. RBU lubIu. (!<• l i p Colinfl.ă de regulă dimineaţa. . pasivă..ho sisleinul norvoi nliti nniunile onjdih' dnpn /unei. I ! M | c lr< u i. ••(luiipii M/.i MmiiliioiiiiiM .i ) v < ' ' i < . haltere pomenii.antt i II u«iu<nilo u organismului. cu palma. se efecIni«<i7. unghii tăiate scurt şi rotunjite). dar efocI numai cu policele şi indexul. i | d(> l .. cu opoziţia creată de maseur. „atingerea apăsată" sau „alunecarea apăsată" constă I n l i .. i u l ' ni nu incmnism icllex pic. petri•"i/tij.loIoglcă a masajului:ac//unea locală: sedativft şl hlporr lui ulii. Manevre fundamentale de masaj: — netezirea.. ' M i m niiisaj trebuie să fie urmat de mobilizarea articulaţiilor şl •ilor din vecinătatea zonelor masate care poate fi: activă. masajul vertij: se efectuează cu ambele mîini în sens "uivtrtire (se foloseşte la braţe). .i " I . vibraţia constă într-o serie succesivă de presiuni şi relaxări. /. ciupirea: un fel de petrisaj. prin aceasta efectuîndu-se iimrtlnri rapide ce se transmit tegumentelor bolnavului.

i p n i i u i h/. l i i l i l l i i u l i ... Practic.iii.K tivcci/ă funcţia pielii. ameţeli.. Contraindicaţii: boli infecţioase. cu scopul de a menţine şi de a potenţa sănătatea şi capacitatea de prestaţie a organismului în întregimea sa.. reumatism. Cultura liy. Aparatul digestiv. Prin îmbunătăţirea motricitatii intestinale şi a evacuării i i i i i ( i n i i l i i l i i i intestinului . i .ioiiKjjr între diferitele faze ale acestuia. ' ..m M | > i .se înlătură tendinţa la constipaţie. Cultura fizică medicală este o ramură a medicinei. Miy. Sub acţiunea irigaţiei active ţii . I C N I I . în scop de antrenament pentru sportivi... care tinde spro cunoaşterea omului sănătos.. Indicaţii: persoane obosite. faţă.lcrt mocllf u l i i '. membrele superioare sau inferioare.. capacitatea de muncă...Sub acţiunea masajului se favorizează drenarea lichidelor din ţeKiituri şi eliminarea lor prin organele de excreţie. cu urmări economice în ce priveşle productivitatea muncii. spondiloze. sînt mai mici decît la perşi ti ine neantrenate sau rău antrenate. cancer etc.isrulur esle mai mare la persoanele antrenate decît la cele neantrenat». ficatului şl rinichilor. ateroscleroză. flebite. cît şi una socială. Practicile culturii fizice nu sînt de datS recentă.r.. valorile funcţionale ale organelor.. încît ventlIdtiu pulmonară creşte. cefalee. . CULTURA FIZICA MEDICALA Cultura fizică în general urmăreşte fortificarea organismului şi creşterea rezistenţei sale prin efectuarea diferitelor mişcări. există tehnici speciale pentru masaj pe diferite regiuni: ceafă. i i economic.. Creşterea tensiunii arteriale şi a frecvenţei cardiace... capacitatea de efort. torace. ulcerul gastroduodenal.. urmărind creşterea potenţialului biologic a întregii societăţi. florii la cele neantrenate. se accentuează funcţia glandelor digestiv». duţji. tuberculoză. astenie. In liiupul efortului la persoanele bine antrenate. spate. ' i <. hipotrofii musculare la membre. sindromul hemoragipar. Aparatul respirator funcţionează mult mai eficient prin mărirea eliisticităţii cutiei toracice şi a amplitudinilor respiratorii. cap. chiar într-o formă organizată.inM uşurează circulaţia în trunchiurile venoase şi limfatice mari Hm (il)doiiHMi.lor şl eliminarea produşilor azotaţi oi Influenţa culturii fizice medicale asupra aparatelor şi organelor. în acest fel se uşurou/ă activitatea inimii. Cultura fizică medicală este atît o problemă biologică individuală. abdomen. Capacitatea de prestaţie a aparatului cardiov.ic do asemenea influenţat favorabil regllndu-1 şl i i v . MrtdbuliNimil f.. gît.. După terminarea efortului aceste v<ilori revin mai repede la valorile iniţiale la persoanele bine antrenate. ele au existat încă în antichitate.. vi/. Aparatul cardiovascular funcţionează de asemenea mai eficient fi n i . Cultura fizică medicală produce efecte favorabili» p i i n îinlrenarea musculaturii abdominale influenţînd în mod reflex proroşele chimice şi mecanice ale digestiei.înd fortificarea unei persoane.1 sliujelui bine oxigenat. urlrilo. studiind cu deosebire constituţia.

Efortul fizic repetat provoacă modificări pro l unde ale glandelor endocrine.Organele hematopoietice. Glandele endocrine. n culturii fizico medicale.. recuperator ie. Numărul leucocitelor nu se modifică în urma antrenamentului. a sportului de rmisă (turism.nirn V/P/// rn/er/M . educaţia voinţei. ' | < M m< mlul .. exercită o uşoară acţiune de inhibiţie asupra gonadelor şi o uşoară acţiune stimulatoare asupra hipofizei. favorizează dezvoltarea glandelor suprarenale. —lylvni/. —Igienizarea vieţii personale începe încă din copilărie..'itntlt de muncă $1 pcnliu . i < q> i ţ i i du prestaţi*. h | m . călirea organisîl prin contactul nemijlocit cu asperităţile vieţii. 1 : miel longevităţi active. Itolul cadrelor medii în educaţia sanitară a populaţiei rezidă în acivlluloa desfăşurată pentru ca aceasta să înţeleagă şi să respecte indlflţlllo medicale de sanogenizare şi igienizare a întregii vieţi. Rolul cadrelor medii in profilaxia bolilor este de a respecta indica' l i l « ' medicilor de specialitate şi legile în vigoare privitoare la adminisiftrod la timp şi în bune condiţii a vaccinărilor. dar în formula leucocitarS se evidenţiază creşterea limfocitelor.fl pentru CM••. M | < I fn(A de | M I I | | .iritaţii do rezistentă naturală monismului. fftrfl n se urmări num. creşterea ii. înot sau oricare dintre sporturile faţă de caro tlnărul ar» untll. Gimnastica medicală. •tţhi prin muncă şi pentru muncă.. curativă. La femei cultura fizică medicală urmăreşte în afară de promovarea • Itirii de sănătate şi efectul estetic. cadrele medii au un mare rol.ice medicale în procesul de sanogeneză devine din ce în ce mai important.-. Prin aceasta rolul culturi? i|/. cultivarea mişcării sub toat* "• •I o sale. forma culturii fizice medicale istematice şi de durată — efectuată cel puţin de două ori pe zi cîte i 1 0 minute — reprezintă cea mai eficientă formă de luptă împotriva • oclentarismului şi a urmărilor sale negative.11.emonon un Imparativ al < i nrtiinl' ( . . calificată. mişcarea sub.i r. Populaţia 'i«hulo educată să ia parte în mod direct la păstrarea şi la întărirea proM(| P| sănătăţi.in. Antrenamentul fizic produce o uşoară si trecătoare scădere a globulelor roşii. pentru r r e ş ! > i < .i|>. acestea constituie HMilo do bn/. 1.• > i n'. imediată şi gratuită. ROLUL CADRELOR MEDICO-SANUARE PENTRU ASIGURAREA UNEI ASISTENŢE MEDICALE DE CALITATE SUPERIOARA Sarcinile cadrelor medico-sanitar e rezultă din caracteristicile esenf/«/«! ale asistenţei medicale din tara noastră care este o asistenţă proilliirtică.tio. fiind nei ă educaţia sanitară pentru alimentaţie raţională.i > i " i i t a l!•€• neO tM fl . în le|filtiră cu îndeplinirea acestor sarcini.mierii performanţe).r.. în mod deosebit Io npli. urmată de o hiperglobulie de durată şi de creşterea hemoglobinei care permite transportarea către milocondriile celulare a unei cantităţi mai mari de O2 .

inieni. în locul individualismului pledăm pentru un colectivism care să cuprindă pe» cei care acceptă egalitatea între oameni şi care militează pentru o lume mai bună. De modul cum se vor însuşi aceste cunoştinţe depinde felul cum se va lucra în producţie. Trebuie de asemenea să ştie ce examinări trebuie să facă în legătură cu anumite semno clinice pe care le prezintă bolnavii pe care îi îngrijesc. să observe cu atenţie semnolo de suferinţă ale bolnavilor şi să le comunice medicului. frecvenţa cardlwtt. le dau prlsfaturi. în sala de aşteptare a unor servicii ambulatorii. a apei. Diagnosticul stă l.isa despre viaţă. răspîndiiou de zvonuri etc. pericolele care le determină poluaroa şi mijloacele de luptă împotriva lor. Ii încurajează. Ii liniştesc. deoarece el observă bolnavul 9! are un contact apropiat şi prelungit cu acesta. alteln Iu timpul activităţii practice. de aceea stabilirea corectă şi în timp util n acestuia este o sarcină de primă importanţă.însuşirea unor cunoştinţe de ambientologie prin care se arată sursele de poluare a mediului înconjurător. srt ţitle să interpreteze şi să înţeleagă semnele de boală. Este de asemenea coordonată pe plan mondial organizarea luptei pentru păstrarea purităţii mediului ambiant. se orientează asupra ui-examinării şi comunică modicilor observaţiile personale. devotat şi conştiincios este de mare utilitalu bolnavului şi medicului. . Multe cunoştinţe se primesc în şcoală. Să nu se uite însă poluarea psihică: cultivarea urii şi inegalităţii între o. far bolnavilor prima anamneză. atît în stabilirea diagnosticului. Rolul cadrelor medii în stabilirea diagnosticului. Un cadru mediu bun. Intol-ulllu oi'lunlAi'll diagnosticului 9! Iratamuntului. încrederea între oameni. Trebuie avut în vedere în primul rînd poluarea aerului. cooperare justă şi întrajutorare. mai dreaptă şi mai sănătoasă fizic şi psihic. Pentru aceasta ele trebuie să fie bino pregătite profesional şi să fie conştiincioase.itoa. a solului. cît şi a trata-«iontulul. lupta împotriva cancerului etc. optimismul. în locul acestora trebuie cultivată o concepţie sănălo. iau temperatura. La stabilirea diagnosticului contribuie şi cadrele medii. care sînt valorile fiziologice ale acestor probe şi care este semnificaţia modificărilor acestora. ordine economică dreaptă. In oricare loc de muncă s-ar afla. cît şi pentru a fi la curent cu ceea ce apare nou în medicină. Cadrelo modii trebuie să aibă cunoştinţe temeinice despre cauzele bolilor. contribuie la educaţia sanitara.i baza oricărui tratament. cultivarea pesimismului şi a ignoranţei de orice fel. cunoscut fiind că un cadru medical trebuie să înveţe toată viaţa atît pentru a nu uita ceea ce n ştiut. etica şi echit. După terminarea şcolii vn treimi să continue pregătirea profesională. cadrele medii ia oilciiton/fi usupra gravităţii bolnavilor. cum să recolli>/e diferite probe de laborator. ca şi poluarea sonoră. liMisluncfi arterială.imenlul corespunzător. înţelegînd aceste idei cadrele medii trebuie să le propage în activitatea cotidiană. pregătesc fişele sau carnetul de sănfltutt*. Acest mod tio a gîndi se înţelege mai uşor dacă amintim că încă de pe acum unele mijloace de prevenire a o serie de îmbolnăviri sînt coordonate pe plun mondial: lupta împotriva unor boli infecto-contagioase şi a unor l>oli carenţiale sau metabolice. In acest fel so n|ungo la stabilirea diagnosticului corect şi în timp util şi se instituie lifil.

11(11 do spitalizare. cadrul mediu îl ajută la dezbrăcat. puroi. Koclnhllltntn. po»lbllll.irfl. nlmiţlo i>l memoriu bună. pulsului. efectuarea de sondaje gastrice sau • uliu. cadrele medii asigură conIu igienice şi de ordine. reforoasrft modicului lot co observă In Iu-învii de cnrc răspund şl fcic IniUmu'nliil indicul do medic. scaun. i inia. colorat cu Sudan III şi lugol). i".« ' bolnavilor In secţia do boli Interne. face examenul macroscopic al acestora şi referează medicului. t<v////e cu staţionare. l U i j i i u i . care lucrează în el. spută. Da nil bolnavii sînt mai sinceri faţă de aceste cadre decît faţă da Jupi cure poate fi folosit pentru culegere de date complemen-'i'i m mistice. la îndemînă. • i ««fi şi citirea unui sediment de urină sau de bilă. regim dietetic. recoltarea ele ii"iitru examenul hematologic. l.n Indicaţia medicului recoltează produse biologice: urina. Ele planifică şi însoţesc bol-• ' nevoie — la diferite laboratoare. secreţii. îngrljlron bolnnvllnr • i comploxrt c«ro corci o timimlIA vocdţlo şl niuiinlto liftU rnre n-mi siclpnt ubsorvollllor voclil şl cnro pot li nNtii.fn cabinetele de consultaţie ambulatorii. precum şi valorile T. dacă este nevoie. curnj. dragostea pentru profesiunea aleasă. izotopico etc. ondoscoplco. gradul său de preqăprofesională şi de conştiinciozitate. cadrele medii realizează un contact mult mal ii bolnavii. Cadrele medii < i u 9! n Instrui bolnavul asupra obligaţiilor ce le are în condiţii da nHupru disciplinei şi igienei generale şi individuale. Introducînd bolnavul în cabinet. efectuarea examenului coprologic macroscopic şi microscol l v . iiiU'llgouţrt. Totodată comunică medicului propriile observaţii culese discuţia anterioară cu bolnavul în sala de aşteptare sau din carne-« I n saiuUate.iii i i l i < n Iun (Iccl/ll . . temperaturii şi rezul-il nllor examinări pe care le-a efectuat.A. . favorizat de timpul lung cît stau în preajma lor. de aceea ea trebuie să fie cît mai plăcută şi mai fci-. pregătind tot ce esta t'Mir pentru examinarea bolnavilor (materialele necesare examenu• Unic şi examinărilor de laborator).socio-profesionale şi chiar pur medicale utile în stailloţjriosticului. Documentele clinice trebuie 98 iu ordine. lichidele de vărsătură. în staţionare trebuie să se respecte circuitul bol-i (miilru prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti.. rolul lor este tot aşa de mare. Aspectul cabinetului de consultaţie este „car• Io vizită" a cadrului mediu.i " necesar ca pe lîngă cunoaşterea tehnicii recoltării şi a exame"Microscopic să cunoască şi tehnica de a efectua personal o seria minări de laborator cu caracter de urgenţă: sumarul de urina. Mai mult. explorări radiologie*. de spălătură gas> ' ' I c .>tu || «(jnrlmn Hunzorlală. îl ajută să ia anumite poziţii cerute da mliuitor..••. <|1n. i . 1 •• . să se facă îmbă->i iiHiiiiU' de a se aşeza în patul curat etc. Ele rorollon/. hainele de protecţie. administrarea unor modica-• limrea testelor de toleranţă etc. Ambianţa de lucru impresiofi\ bolnavul.ă probele biolo-iluc rezultatolo. Tot caii pregătesc bolnavul pentru examinări complementare: pra-hlcfl şl fizică. arată spiritul său l>ndîlresc.

cit şl In pu> in. Trebuie să se aibă în vedere eficienţa economică a oricărei internări 3/i spital. Aceasta cu nttt mal mult în prezent cînd tehnicizarea excesivă — inclusiv în modlclnfl — a creat pericolul depărtării psihico de bolnav. în prezent vedem mult mal dos. în tot ceea C«. străduindu-se ca într-un timp scurt şi cu cheltuieli cît mal puţine. aproape întotdeauna. Ea cere nu numai multă pricepere.prompte şi corecte. Timpul petrecut în spital trebuie judicios folosit pentru recuperarea bolnavului şi redarea sa familiei şi societăţii.sională şi din mediul familial presupun motive serioase. iubire de onmoni. deoarece cîştigîndu-se încr«'(l(M'ca bolnavului şansele de reuşită vor fi mult mai mari.i mitdi . a bolna vului însuşi. deoarece scoaterea bolnavului din activitatea profe. ci şi multă dragoste pentru om. IncH Iu sflrşitul oi acesta să so simtă mal llntvlit. necesitatea unei permanente perfecţionări. Internarea bolnavului în secţia de spital însemnează asumarea unei mari responsabilităţi. multă omenie. dar nu este o profesiune ca toate celelalte. fire optimistă.. împletirea componentei medicale cu cea soda la la bolnavii care ne consultă. — totalitatea procedurilor de tratament. luce trebuie să se ţină seama de psihologia bolnavului. pasiunea de a te dedica sănătăţii semenilor". discreţie. blîndeţe. sănătflto li/ică şi psihică. — totalitatea examinărilor clinice şi paraclinice efectuate pentru Itabilirca diagnosticului în timp util terapeutic şi pentru urmărirea evo luţiei bolii. perfecţionării profesionale şi întregirii continue a fiinţei lor fizice şi morale. conform. ceea ce influenţează psihicul şl Comportarea lor. yiatlo unoi vechi tradiţii nu s-a ajuns la acest pericol. Atitudinea personalului medico-sanitar faţă de bolnav este o verigă Importantă in lanţul procedurilor terapeutice. Cei co avem o vechime mai mare în activitate am putut observa că psihologia bolnavilor se schimbă în timp. obiectivilato. De acest fapt trebuie să se ţină seama în relaţiile cu bolnavii. In ţara noastră. a patului bolnavului. dictonului că „fiecare om trebuie să ştie în profesia sa cit ştie epoca în care trăieşte". M. capacitate de a înţelege oamenii. Aşa cum spunea tovarăşul Nicolae Ceauşescu „Medicina este într-adevăr o profesiune. Cadrele medicale sanitare trebuie să înţeleagă epoca socială în care trăiesc. onestitate faţă de superiori şi subalterni. caracter stabil. conştiinciozitate. Discuţia cu bolnnvul trobula astlul condusă. Prin îngrijirea bolnavilor în staţionar se înţelege: — îndeplinirea sarcinilor generale privitoare la igiena generală a Jalonului sau cabinetului de consultaţie.. Academicianul luliu Haţieganu ne spunea: „bolnavul are întotdeauna dreptate" şl no îndemna sci-1 sprijinim multilateral. mu! optlmllt şl mal încrezător atlt tn f or te l o Iul. simţ de ordine. Ei au devenit în ultimii zeci de ani mult mni sonsibiii şi în acelaşi timp mai pretenţioşi... să se obţină rezultatele cele mai bune. multă forţă de muncă pentru a putea să şi-o dăruiască bolnavilor. — totalitatea măsurilor şi procedeelor de supraveghere perma nentă a bolnavului.

l/yiif«. WIH'/I*. ' . /«<•/. Fiecare om sănătos însemnează două braţe şi o idili» redată circuitului economic şi niciodată nu vor fi prea multe i l n l l şl prea multe braţe de vreme ce avem aşa de multe de făcut atît 1 i (ix'zont cît şi în viitor. Haţieganu). orice tratament trebuie să îl ru cfoctul psihoterapie!. Bernard) pentru bolnav şi pentru societate (chiar culpai l o pedeapsă). l i ) n<npvnsabilitatea economică pleacă de la faptul că toate valor iu întregul proces de asistenţă medicală (prevenire. Initament. n l ' l m i e m cîteva responsabilităţi care trebuie gîndite şi reţinute: •O i<->. Trat" hi! hi'buie condus pînă la recuperarea completă a fostului bolne ln| uneori chiar înaintea începerii oricărei proceduri terapeutlj • « l i n i i » să se facă pregătirea psihică. Dacă medicina niiiuuză „ştiinţă şi conştiinţă" (I. Bolnavul trebuia i n 11 piuă la recuperarea lui completă. ImnavDlntQ. după care se începe tratamentul. adică pînă la recîştigarea săl i i i li'pline biologice. Aplicarea procodurl terapeutice trebuie să fie precedată de cunoaşterea t n bolnavului. depăii««i stircinilor şi competenţa proprie. stabilirea diagnosticului şi tratai ulm l. i'npnnsabilitatea juridică sau medico-legală decurge din faptul că "fi Incorectă a unor proceduri de explorare sau tratament poate Incidente sau chiar accidente de diferite grade care pot aniitrlluul Juridice (despăgubiri sau consecinţe penale). spitalizz l ic. 'TU CM /(ic cadre/e medii trebn/c na dea dovada do hună pn-f/e bJi/idi'/c. Totodată trebuie să se evite excesele. „Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului" (Rabeci'oa ce însemnează că numai în această alcătuire: ştiinţă şi con|>1 so poate efectua o medicină eficientă.iionsabilitatea medicală constă în prevenirea prin toate mij|n < unoscute a îmbolnăvirilor. înaintea administrării unor mei tu 11 "bule ia se facă investigaţii privitoare la posibilitatea de n1 Iniinmenelor alergice sau de idloslncnr/. urmărind eficienţa optimă prin i directe şi mai ieftine mijloace. . psihice.i/d. recuperare) reprezintă ajutorul dat de între 'inului care suferă. In concluzie. i timp util şi cu cele mai eficiente şi ieftine mijloace. a medicamentului şi a procedurii terapeutic*. în cadrul celei mai depline solicitudini faţă de bolnav i n< •<-dează la aplicarea măsurilor pentru stabilirea în cît mai scurt n diciţinosticului. nul» aspectul modului său de acţiune şi a posibilităţii apariţiei i i l i ' i i l n sau accidente» chiar şi in condiţii de respectare a tuturor I i Mnlilllte de fannacovigllenţă. corespunzătoare epocii tri-. Ca atare.Sil nu se uite că cei ce ne cer ajutorul o fac pentru că suferă şl intui dreptul de a se întoarce în cîmpul muncii. itfl- . conştiinţa fără ştiinţă Inutilă (J. sociale şi profesionale. cadrele care manipulează acest* i i i ' b u i o să aibă deosebită grijă. < )(l<ită înţeleasă necesitatea unei atitudini pline de solicitudine faţă i -i îl n<iv trebuie continuate preocupările pentru aplicarea măsurilor ' • • n corespunzătoare de diagnostic şi de tratament. în mediul familial şl • in ini din care provin.i<-. Substanţtl* d9 "inile ta //e In prealabil (esfnfo (rospectlnd întocmai indica- m ini sănătăţii).

prin aceasta contribuie la dezvoltarea multilaterală a societăţii noastre socialiste. cadrele medii slujesc omul. parcul spitalului. spaţiile verzi vor fi amennJtito şi întreţinute în acest sens. cadrele medii devin un sprijin activ al bolnavului şi medicului. în acest fel unind ştiinţa cu conştiinţa. In acest fel cadrele medii contribuie la prevenirea sindromului da iiwdaptare la viaţa de spital. Perfecţionarea continuă prin studiu individual sau colectiv. executarea şi dotarea unităţilor sanitare cu mobilier şi aparatură. fotografii artistice. fizic şi psihic în cadrul oricărei unităţi sanitare. care. Asistentei şefe de secţie îi revine s<ncina îndrumării cadrelor medii pentru estetizarea locului lor de munol. dominînd culorile pastelate. trebuie să fie de culoare şi formă potrivită. Aceasta mai ales în secţiile unde spitalizarea este mai îndelungată. . Exteriorul clădirilor. Pereţii camerelor este bine să fie coloraţi în funcţie de destinaţia încăperii respective. care să completeze atmosfera intraspitalicească tonică. premisa eficientei oricărui tratament precoce şi util. :. La locul de muncă trebuie să domnească o atmosferă de înţelegere şi de lucru. etajere pentru flori decorative de interior ce vor fi atent îngrijite de către cadrele medii yl chiar de bolnavii înşişi. Ele contribuie la stabilirea în cel mai scurt timp a diagnosticului. Acţionînd In acest fel. S-ar putea spune că realizînd în bune condiţii tot ce s-ri spus pînă aici s-a efectuat deja umanizarea activităţii sanitare.rulre şi devotament. prin educaţie şi persistenţă este obligaţia tuturor celor ce au ca sarcină păstrarea şi întărirea sănătăţii oamenilor. Cadrelo medii au sarcina de a întreţine confortul estetic realizat iniţial de col ce se ocupă cu proiectarea. la umanizarea asistenţei medicale şi într-0 mare măsură la potenţare celorlalte mijloace terapeutice. Ei pot fi decoraţi cu reproduceri de artă în culori. Aceasta este numai în parte adevărat. pe lîngă tehnicitate şi funcţionalitate optimă. reconfortantă şi optimizantă. Umanizarea asistenţei medicale este o altă sarcină importantă a cadrelor medii. Insistăm şi asupra necesităţii creării unul confort estetic.

El este alcătuit din căile aeriene. Bronhiola terminală deserni. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE A|>nintul respirator asigură schimbul gazos între sînge şi mediul extern. iar iin-. ' l 'Iv «pin cltumelilro da exfiltatle < nrn ion ut» illn rncli n " ( i r l u talninion muţchlliir roiplintnil. Lobii pulni<> prin scizuri care iau naştere prin plicaturarea pleurelor. nervi. iternorlnlil""1" i« i|tiul iiniiniuleien aerului lioţint In nx/i/ni tn pllnilnl. El au formă de trunchi de con. laringe şi trahee. prin pllnră se face transferul de gaze din alveole In slnije mi.2. 'îl" nerlene slut formate din nazofarlnge. iar aceştia din alveolele pii-lmnii/nr. iii »tnt organe elastice.1. i i » n Invenl. muşchi.iru i l i a mul pulmonar este format din partea funcţională a orc.itlnqom doua momonta i i i i l l n ţ| rx/j/iu/iu. l'lttraro lob este format din mai multe segmente. fol drept este alcătuit din trei lobi. Unitatea morfofuncţională a plămlnului c-. h. "io fontul du trunchi do con şl eito oUAtultA din oaio (anterior I . ulnr |l trcco In nlvcolc. cnlnbntt'i plAm n' . m-nlenl. nlrdtuil din alveole pulmonare. ce se bifurcă In 'înmhll — cile una pentru fiecare plămîn — care se ramifică descreicind plnfl njung tn stadiul de bronhiolă terminală. ţoiut ceun ml i i ' f l c ' x . B O L ILE A P A R A T U LU I R E S P IR A T O R 2. h. nvlnd rentrul in bulb. Foiţa \ !••< < i •' închid Intre ele o cavitate virtuală cu presiune negativfi. Iar do acolo prin cxplrn1 <>»(• •llml* «nil tn nicilhil extern.O( in > i n R — prin procesul numit hematozS — Inr CO2 l» i . cu baza iiuiro . du c u » cnlrt In condiţii patologice dacă pătrunde aer (pneumotoi H c ) u l. i n u l u i . i i i < >itii|lR nuinialM U mlult are (r(ov«n(n da 16— IH pa minut |l tr<M . pjdmln// • i"iac/cd.plnitln conul/l c l i n d!l<ilnr«a cutiei liiliulco i i ' i r i f rimplrnlcirl (lutnii oitnll oxlnrnl.lobului ' • < compus din acini. nuni cu lilonliliil <la carbon. Interni coastele). Pleurei illntr-o foită viscerală ce se aplică direct pe suprafaţa plămînnlui no vino In contact cu faţa internă a peretelui toracic. vaie. Ini.IMIUI veitehnilâ. tn/ullnl din pun unuia n. adică • i nt i l o ru aclnll. Dl. cel stîng din doi. efec-"t" ş« In acest fel respiraţia externă.

încălzit şi amestecat cu aerul existent tu cfillo respiratorii. care explică de ce afecţiunilor pulmonare li se asociază şi suferinţe ale inimii. aerul respirator să conţină oxigen suficient (compoziţia aerului la nivelul mării este: N=79. Oric-i! modificare a unuia din factorii amintiţi duce la apariţia respiraţiei dificil*» (dlupnco) pînă la apnee şi asfixie. pleurele să-şi îndeplinească funcţiile lor fiziologice (să nu fie lipite. unde fixat pe heuioţjlobină (hematoza) este vehiculat de globulele roşii (faza circulatorie a respiraţie!) pînă la celule. cn o Impiinsrtturfl de pumnal la nivelul toracelui (d«* • «| |n teţihiiHui iiMinicloiKirfl) vorbim de junghi tmucic şl ponto HUI v In n im n . C02-4. unde se efectuează trecerea O2 (cu ajutorul fermenţilor respiralori) din sîngele arterial în celule la nivelul mitocondriilor. 2.Imlo roţinut acest fapt în vederea aprecierii modificărilor patologice ale frecvenţei ncostcla şi pentru practicarea corectă a respiraţiei artificiale. Ctnd se Insl.. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE Semiologia se ocupă cu studiul şi interpretarea simptomelor. respectiv cu CO2 şi alţi produşi de degradare metabolică. aparate sau sisteme. să nu conţină aer sau lichid). centrul respirator din bulb să fie în stare morfofuncţională normală. îmbolnăvirea aparatului respirator duce la alterări morfofunctlo mile . 8. Funcţia plămînilor. iar a aerului expirat: N = 79.3%. n n /lri. în special de sistemul neurovegetativ. Respiraţia internă este reprezentată de trecerea O2 în sînge. i uneori de mlsettiilo respirntorii. iiparatul cardiovascular să fie integru. musculatura. aşa cum s-a amintit.ilează brusc |l vin. !l. Dacă boala începe la inimă. semne ce silesc bol ri'ivul . \le<tiimile aparatului respirator pot fi primitive sau cauzate « l e î m i " i i n . i l e acestuia care se manifestă ca simptome. suprafaţa respiratorie (rezultată din suma suprafeţelor alveolare) să fie integră morfofuncţional.04%. CO2 = 0. 7. conformaţia toracică să fie normală. cu timpul intr. sau do boli ale altor organe. umezit.2. 0»-16. 2. Pentru ca respiraţia să aibă loc normal sînt necesare mai multe condiţii: 1. care este mlus la plămîni prin intermediul circulaţiei venoase. cu ajutorul cărora se elaborează diagnosticul.I dureroasă. i i . O2 = 20.i se adreseze medicului. unde este purificat. G. reglarea fiind în funcţie de încărcaiun ţosu(urilor cu O2. i v i r i goneralo. presiunea CO2 alveolar (care reflectă încărcarea sîngelui cu CO2) să fie fi ziologică. exai ' ' i ' . vascularizaţia şi inervarea să fie morfologic şi fiziologic nor male. Rezultă că între cele două aparate •— respirator şi cardiovascular — există o strînsă legătură funcţională.94%.5%. u e in lu e N in ti n e b ile m le le re n n o f/ic ix la i in iilln nl u . InteiiNfl. căile respiratorii să fie permeabile. iar globulele roşii suficiente ca numBr fi ca încărcare cu hemoglobina. luînd parte la procesele metabolice celulare (faza tisulară a respiraţiei) şi se elimină CO2 din celule. In ' ' • ! • • ce urmează so vor prezenta simptomelo şi semnele de bonlfl îl 1 ' i i ' ' "i' 1 <le «fectaroa aparatului respirator: I'IIICKM eslo IrecvcMit sonuuiltilft de bolnav c<i JCMI.02%.. HfHpiraţia externă sau ventilaţia este reprezentată de pătrunderea aerului în rBlle respiratorii. 5. Vorbim astfel de boli pulmonaro-cardiace sau cardiopulmonare. 3. este reglată reflex de sistemuj neurotmlnrrln.02%. Asigurarea schimburilor gazoase are loc deci cu participarea activă a aparatului cardiovascular.1 In suferinţă şi aparatul respirator. 4. a semnelor de boală.

1 u i i i u i i n do 1n< l i n i e i i . i c o (do! II firidnz ă). O I n l î l i i i n i iu boli pul.ito/i-i. <HM nil»' illl Nimptom IM. . 1 iiitr/. corpi In nrborele laringo-traheo-bronşic. strangulare.sHnr.ji MO ('(uarlcrizcazâ priutr-o coloraţie (ill)iisl i. buze.toracică.MIC . /qomotoasă.ţ» ("itfeiuiH iiilinpuliii'Hiui v 1 HiiiiiNi/n un c\|m IHIINC '. pauză. crup difteric. !»i[nt.\ciil Iu holil<> | > i i l m o i i < u . pseudodifterlc. l . lini. Este caracteristică stărilor de acidoză (diabet comH/of: so caracterizează prin cicluri de respiraţie normală urmată "ti 9! din nou respiraţii normale.i . î n l i .n i-o a teţju^1 imiron. i < | | D | I i Aerul m< .!'• mai c«xi «xlicmltaţl (pirumido nasnlâ. expiraţie sacadată cu durată egală inspiii Imfisi pauză.i-viol. fiind KnxNmaul: constă dintr-o respiraţie cu următorul ciclu: inspiraţio dfl.iu C'O. X\*//x/d Internă este anoxia celulară (lips<i oxigenării celulol) n ţ|fl*lin tn Intoxicaţia cu acid cianhidric s. /VW/x/u cxfernd este anoxia determinată de împiedicarea oxlgeiiiuHiil cauzată de diverse obstacole (înec.... !•:• .. lobuln mei I u l . plr|onn>).). i'irlnţ|lnn. unyhll..i cotldln i lli»i|ilifiUi' hciutrt ^1 ndlin .. n. spusm al laringelui etc.. ronsocint*1 u tulburării hoin.

rozată se constată In edemul pulmonar ni'ut. Din ea se fac examinări citologice şi bacterlolocjh o în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului. tuşea are mare valoare semiologică. Spntti scruatifl. Ajutoarele medicului trebuie să ştie să descrie o spută. Sputa albicioasă. secreţii. Strănutul constă dintr-un expir violent. Fumătorii pot ellmlnn o spută neyrlclonsă. — tuşea seacă se constată în prima fază a laringitelor. Tirajul constă în retracţia ţesuturilor moi în regiunea subclaviculară. aspectul.n n tronează elementele patologice din arborele traheobronşic (corpi străini. Cunoaştoren caracterului sputei este util în stabilirea diagnosticului şi aprecierea evoluţiei unor boli ale aparatului respirator. Spnla rubiginoasă (culoarea cărămizii arse). intercostală şi epigastrică în timpul inspiraţiei. esto pntognomonică pentru pneumonia francă lobară. secreţii. După caracterele ei. uruitoare. mirosul. fipnia ca pelteaua de coacăze se întîlneşte In cancer bronhopulmonur. traheobronşltelor. Sputa mucopurulentă sau purulentă (culoare galbenă-verzuie) s« găseşte în traheobronşite purulente sau supuraţii bronhopulmonare. puroi. mucus. vîscoasă o întîlnim în bronşite catarale (spută mueonsă). lichide aspirate. Căscatul este o inspiraţie forţată. Cornajul şi tirajul. spumoasă. inflamaţii (este un reflex de (ipariire).fi roşie. Pilii dieimiert unul chist hldcitic pulmonar so elimină un lichid clnr.il şi tuberculoză pulmonară. Cornajul este o inspiraţie zgomotoasă. scurt. Astfel: — tuşea voalată. profundă şi prelungă. cantitatea. a pneumoniilor. gelatinoasă. |«r !n stdti* ro/A «putn »it« ro»lntlcfl. tuberculoză pulmoiînrfi. pneumonii. o spul. Sputa hemoptoică (are striuri sanguinolente) se poate găsi în bronfl9Ct07. răguşită (disfonică) arată o laringită. orientînd diagnosticul. lătrătoare se observă în cancerul mediastinal sau odenopatie traheobronşică. La eliminarea produselor patologice mai contribuie şi mişcările cililor mucoasei bronţ>lco. Sputa este produsul patologic eliminat prin tuse din bronşii. productivă) se întîlneşte în bronşite. în pleurezii. dlfituri de bătaia aripioarelor nazale alcătuiesc o triadă simptomatică Ce poate apare în bronhopneumonie la sugari. care semnil'iră o anemie cerebrală trecătoare. supuraţii bronhopulmonare. spre a relata fidel cele constatate tu procesul de îngrijire a bolnavului. ci apn r!» Kttneă. — tuşea sonoră. . sînge). cauzată de obstacole în căile respiratorii (laringe. La spută descriem: culoarea. — tuşea cu expectoraţie (tuşea umedă. cauzat de iritaţici mucoasei nazale prin corpi străini. aderentă de fundul vnMI Iul. chist hidatic drenat în bronşii etc. trahee).

^Viosul fetid al sputei arată o supuraţie pulmonară (abces. Poate fi •ilfl In tuberculoză pulmonară. format din puroi. precedată N| Mitti eliminată fiind formată din sînge roşu şi aerat.3'l". unele forme de bronşite). tuberculoză. . Normal toracele este simetric.. Patologic li ponta i ' i i l n n i i i MIII o nliollro a fronmniulnl perlnml/ na IH t n» clni'ft Invltnm bolnnvui . La sfîrşitul crizei de astm bronşic bolnavul poate o spută în care înoată formaţii similare unor perle. percuţie şi auscultaţie. ţipata este stratificată în supuraţiile bronhopulmonare (bronşite fe-bronşiectazii. ii>m«»(i (xnrepo iiecmfiiul pectoral. respingător (miros putred). Se pot observa urm» nulul (torace proeminent. n unui abces pulmonar sau a unui chist hidatic pulmonar. . V . Toracele rău conform n t •K |ln rosplrntorie. cu mişcări simetrice ale t luiinlloruce. Hemoptizia este hemoragia din aparatul respirator. bronşiectazii sau cancer bronhl l iHntuxIsul este hemoragia nazală care apare în cadrul unor afecl "'filo sou generale. Inspecţia '(înrl n bombcire a unui hemitorace în colecţiile pleurale. iau n Iul In slmflzele pleurnle extinse. sub el un strat seros în care înoată formaţii mucopurulentc. deformării . anume accentuarea procesului supuraţiei. l n n por t la. bron-•. în timp ce creşterea stratului grunjos şi scăderea celui seros i evoluţia nefavorabilă. abcese şi gangrene pulmonare): un strat superior IKJ . ititatea sputei poate varia între 30 şi 100 ml în 24 de ore In •. nodozităţi pe marginea sternului) nlo coloanei vertebrale (scolioza este devierea la dreapta K|fi. Inr < ifo/a denumeşte prezenţa unui ghibus).^t dillo heinltorncelul. doscoperă puncte iau '< '• > i< 9! (i|iiiM'l(i/i1 înl. Urmărirea l ui cum se modifică straturile sputei are mare valoare pentru apre-'0 evoluţiei bolii: scăderea stratului grunjos (de la fundul paharului J l i »i l fi) şi creşterea celui seros sau spumos arată o bună evoluţie a [j 'imţiei. In gangrena mirosul •.lo penibil.Spută numulară conţine formaţii asemănătoare unor monezi (In ilftculoza pulmonară sau unele bronşite). Cu ajutorul inspecţiei se poate aprecia *l «for? fnmeln resplrrt cu pnrtcn superioară (respiraţie de tip i lor).-i dlnmetrelor antero-posterior şi transversal ca în toracele i nrnfl'/em toracele are formă de butoi.1 . prin M . niionul obiectiv foloseşte metodele expuse la partea generală a I u l : Inspecţie. Patologic putem constata asimetrie. putînd ajunge pînă la 300 — 500 ml/24 de ore în supuraţiile uilmonare. palpare. să aibă un aspect grunjos. pentru ca MI ! inferior. n/cu este o eliminare de 300 — 500 ml de spută deodată. aceasta se află un nou strat seros de culoare verzuie.S'/)u/a perlată. tu timp ce In hnrhat se evidenţiază o respiraţie da t i p im funii nlidnmiiidl.

exniiH'iiiilnl medii al tn scoli NOII li eynnpMinlo . Nor imil se obţine sonoritate pulmonară. Pentru aceste examinări sputn NC recoltează în recipiente sterile. elemente figurate ale sîngelui (In special eozinofile).inl In bolile piilmoiKiic..il. — Auscultaţia percepe normal murmurul vezicular. 2.r. serocl11 In. Lichidul obţinut prin puncţic pleurală este seros în hidrotorac». Bolnavul este pregătit psihic şi medicamentos cu 1/2 mg atropină d. radiologie e ste o exploiciro cnrentA şi neces.I c. — In infecţii cu microbi piogeni colecţia pleurală este purulenţii — In unele forme de insuficienţă cardiacă gravă sau în afecţiuni ('ciiinTOii. EXPLORĂRI COMPLEMENTARE IN BOLILE APARATULUI RESPIRATOR In acest capitol prezentăm explorările uzuale mai frecvente.— Percuţia este o metodă prin care apreciem sunetul obţinut. cantitatea şi s<" face examenul citologic şi bacteriologic. Examenul sputei: se analizează aspectul.ile li inoculat Iu cobai In ni/ni . submatitate Sii u înaintate (în pneumonii.). Funcţia pleurală se practică la bolnavi care au colecţii lichidienc» pleiimle.se se poate găsi un lichid hemoragie. iar în mod patologic se poate consltila hipersonoritate (în emfizem. patologic mur murul vezicular poate fi înăsprit. i < >lnrl0l. pleurezii). In scopul dcrelniii tuberculozei se lor ex. Se pregătesc) «pol materialele şi instrumentarul necesar.miiiiAil In ma ţii tu &|>H. ţii o fiolă romergan pentru prevenirea şocului pleural. mirosul. executîndu-se apoi antlhingrama pentru testarea sensibilităţii germenilor la antibiotice. frecături pleurale etc. — In sediment pot predomina limfocitele. raluri subcrepitante.U* un examen de lutinfii NC fnre ru o.-n/la rtii ţjajfliil In munCl. aşa cum se constată la pleiirezla bacilară şi alte pleurezii cronice. scleroemfizem pulmonar).3. raluri sibilante: zgomote ase mănătoare cu ţiuitul vîntului prin coş. — Lichidul obţinut prin puncţia pleurală poate fi galben. în ve derea instituirii unui tratament corect. se poate auzi i» expir prelungit sau se pot percepe zgomote supraadăugate (raluri ronllunte: zgomote asemănătoare sforăitului. Licliidul pleural poale fi Insămjntat pe medii de cultură pcntni (liuţiniifitlr Ixicteriologic si antibiogramă sau po. diminuat sau abolit.. — Examenul sputei pe frotiu colorat prin diverse metode urmă reşte descoperirea de celule tumorale.-ipii lunii diagnosticului de tuberruloy.sii. crepitante. — Examenul sputei prin însămînţări pe medii de cultură (culturi microbiene) pentru diagnosticul bacteriologic. cu reacţia Rivalta pozitivă sau negativă. microbi (de mare valoare fiind decelarea bacilului Koch în diagnosticul tuberculozei) sau ciuperci.

Imn. •IK//CC/O de robustitate rezultă din o serie de măsurători şi calcule» "«'iNoiirâ înălţimea (talia=T).1. INFECŢIILE CAILOR RESPIRATORII SUPERIOARE it rnpllol. --.. subsl<ml(> chimice sun I I I I M | K ./ I I | | Q din l. Examtenul radiologie al plămînului furnizează date asupra unor msparenţe mărite.ofcsionale. i simţuri) pentru decelarea proceselor patologice din profunzime. n > 'lihnii. hepatltn • pi. descriind localizarea.i prin fii <• MH i >irlli» i pldomlru/ .i vrt.ili-cţiuni favori7.cil<> « l i . indicele de robustitate esi 1 114 | (52)=23. scizurile. vîrfurile pulmonare. Cu cît indicele de robustitate este mai mic declt 'J 1 1 MM nproc'iază o dezvoltare mai bună a organismului. Diferenţa din i i ' iiMlă indicele respirator.i\ r i i i . intensitatea. Se explorează cutia toracică. . v . ! / i \ î m i ' ' i i . aplicînd formula. i l . forma. care la normal este egal cu 7 (89— l. lu t (« x tif in h . iar în expiraţie este în medie de 82 cm. c a n i ' . urmată de radiografie. „ h . greutatea de 62 kg şi perimetrul t i > mediu do 84 cm. IMeuroscopia este metoda de vizualizare a pleurelor.ilu N Cţi > « ' .itiu n i a c u te . plămînii. n.nlc de v i i i ÎMI 1 1. greutatea (G) şi perimetrul toracic i ' l n do robustitate se calculează cu ajutorul formulei: IR=-T — (P+G). — Ratfioscopia şi radiografia toraco-pulmonară sînt cele mai uti I i le examene radiologice. < | . manca.iplul Că: " d '). cuprinde afecţiuni rino-fiirlrni" l . Uronhoscopia este explorarea bronşică cu ajutorul bronhoscopulul. mirii. La adultul normal perimetrul în inspiraţie este In • • < l c 89 cm. i'tolmlo splrometrlce şi spirografice sînt prezentate detaliat In vo• l du l xplarări funcţionale.Bconhograîia reprezintă explorarea arborelui bronşic — cînd sa •n pictează bronşiectazia — prin introducerea unei substanţe de eonii < i ' .( ouvul'. i ' ..m . ml se pot preleva şi ţesuturi pentru examen histopatologic. — Tomografia reprezintă radiografierea plămînului pe secţiuni ( i .n . iniciobi. folosind substanţe r«M Măsurătorile toracice: perimetrul toracic se măsoară cu ajutorul i niclru panglică.i rnii/." '/< ni( (niiitltul ppMiMMiu. piu: pentru talia de 169 cm.inuMitotr • "'f((l'l/(l '"' l > n i : . care ajută la precizarea diagnosticului. mediastinul. tturi mut cnrnrl-'i ni minori ţjrnv al bolii i f . a unor opacifieri. in . i (lipiodol). 'holfl. l di ctiolixiic.l i n i I < . dlftci n .Irlq. Si Intlgrama pulmonară este o probă mai recentă în explorările e şi se practică în servicii specializate. sinusurile costodiaHjmatiqă. pleura. i . . cu ajutorul i nioscopului..I ] Q unor boli conl'i-ii" • ' • • ' « cn rii|i<olA. P 4.

2. diabetici etc. Frecvent această rinită apnrw prlmflvnrn la polon. Repausul este indicat dacă persoana este febrilă. — prin numărul mare de îmbolnăviri aceste afecţiuni determină numeroase zile de incapacitate temporară de muncă (concedii medicale). reumatism acut.1. O lipseşte do factorii locali de autoapărare. iar după evoluţie sînt acute şi cronice. Tratament: erti» Indicata evitarea contmliilul cu alergenul. prin natura agentului etiologic sau a terenuluf. Uneori netratato pol duce la complicaţii sinuzale. Se numifestcl printr-o senzaţie de gîdiliturăf urmată du •trAnut In salve» şl secreţie scroasă abundentă. guturaiul sau coriza) Rinită acută este mai des sezonieră şi cu etiologie virotică. starea generală se poate modifica uşor. vitamina A. cauzînd boli cu mecanism/alergic ca: rlnlto. bătrîni. Debutul este cu strănut. ol i l c c Ic. aceste afecţiuni se clasifică în primitive şi secundare (în codrul unor boli contagioase). — pot sensibiliza organismul. ln. evoluţia putînd fifăiil l i ' b m sau cu febră de tipuri variate. Prinderea segmentară este rară. mai des infectiu se propagă în vecinătate şi evoluează ca rinită. dar se poate complica microbian. rinofaringită sau rlnolciringo-laringită. îngrijiri: se va termometriza şi supraveghea bolnavul spre Ş 89 dlnqnostica o eventuală boală contagioasă. la nevoie. bronhopulmonan 1 . traheobronşice. usturimi în nas. RINITĂ ACUTA („răceala". ceaiuri caldn. urmată de vindecare. d«isn> upei lllcfl nou nospeclflcă. Cdran((iţi. . seromucoasă.). Dezinfectantele nazale pe cîl posibil se vor evita. ustm bronşic. Etiologic. pot cauza asfixii. — unele. antinevralgice). Anatomo-patologic sînt inflamaţii acute sau cronice. deoarece „spălînd" mucoasa nazală. antitermlc» (pyran. apoi mucopurulfntă (rinoree). Se administrează polidin.— netratate sau tratate incorect pot determina uneori complicaţii gravo cum ar fi bronşiolite sau bronhopneumonii (la sugayi. anosmie temporară (pierderea miiosului). RINITĂ ALERGICA SPASMODICA F sta o larmă particulară <la rinită care so declanşează la contactul cu fllprgonolc. antigripale. faringelui (îaringită) sau laringolui (îaringită). secreţie seroasă.4. livoluţla este de 4—7 zile. 2. Inflamaţia poate fi locfili/fită la nivelul mucoasei nazale (rinită).stlla(ii nazale de vitamina C şi ceai de muşeţel.2. nefrite.4. C şi. aspirină. Poate avea şi un mecanism alergic.

. . "Iţi începe cu cui. i l < .n oculo-nuznl intens. respiraţie stertoroasă. 2.ip varlcelic. LARINGITELE Filologic pot fi specifice.i erupţia ujut. prnf. se vor administra vitamine (A.. substanţe iritante.4.IM < l | > < > C U IP IU IIO I iiiio f tIiiI|I<I I I M.3.i in medii ului se pot folosi şi antibiotice.4. i < i l ' C | K ) . cianoză. C vi .n ^a i ' < •' i > < > .1 l l Kl| | | l'' M n |tl « » |( '. Se manifestă cu somn agitat. bolnavul va păstra repaus vocal. care rel'iu» rapidă spre a nu deveni focare de răspîndire a infecţiei..i(i()()—1/5000. RINITELE CRONICE Rinitelfe cronice sînt favorizate de cauze locale sau de fum. Lajringitele acute pot fi complicaţii ale rinitelor. cornaj. II i i' n "Mlp|li<l liKH'iilo-piipllIo-v i n .. H ..ilii rotrooci ipl'III l l . trebuie să avetn dlnţniosticul diferenţial cu boli infectocontagioase.i unei . i l.I i i i i n l .n l M . alături de M-wă iritativă. Accesul > l « linişti brusc în cîteva minute. C). Ins. variaţiile mari de temperatură.ne t n i i f i'ptoini'lo loi <il« 9) fillri. In declanşarea simptomatologiei [ i i l n c i p ' i l îl deţin terenul adenoidian şi spasmul. tiraj.iicn itilrll . 1 < u antitusice.. "'l«> cazuri evoluţia bolii contagioase poate fi gravă şi daci 'i.4. Se vn l» l i r .4. Tratamentul se referă la cauze locale şi se vor evita cele de ordin carq acţionează patogen..4. f n cii/ii de laringită striduloasă se fac instilaţii cu picături do illnn l/.ilnm8nt corespunzător încă din fazele do început alo bolii. p(inlc< |)n r'iitn nu cnlar rtipl'ilnnţn M I . i ' .i.2."nniili III |ll l II l M v i din pir/rul. cu fusospirili. . ini l. i i r c n h / .ilc realiza o larlnr|UA i plin crup. LARING1TA STRIDULOASĂ TMo o formă particulară de laringită care evoluează la copii cu idonoidian. • | M pont' IIIIK rl ' O 1 li l). Bolnavii au nasul înfundat şi reducerea mirosului.c omul. i . gargarisme cu dezinfectante uzuale. unele forme la copil pot cauza dispnee intensă» uit'U1 pseudomembranoase cu crup pot determina asfixie.i diuijimstlcului...1. po. « n 1 piişinţ" alcoolizate în jurul gîtului. i..• i l l . pol indica inhalaţii. Cu bune rezultate • . bruscă cu acces de tuse.o> n'/i'iiţn afecţiunilor rinofaringiene primitive. i i i|uii|nOltlCUli ni» n dl «li» in(|iilrt In i'pldi nul. d .i hi stabilii''.idrnop. se tonifică organismul cu vitamina A. i ' . 2.K i . va evita fumatul.. iar după evoluţie sînt acut* fi noiiice.. dispnee. Simptomatologie Slmptomiil dominant este modificarea vocii (disfonia).

favorizează sudatia şi furnizează substrat energetic prin zaharuri.ictori variaţi Ia nivelul arborelui traheobronftc. •— bolnavii vor fi supravegheaţi atent. bolnavul va păstra rei uns relativ sau la pat în cameră curată şi bine aerisită. de aceea se va schiml>tl tenjeria la timp şi se va menţine o bună igienă corporală. atrage atenţia asupra acestei boli. respiraţia.S. — se va urmări starea generală.H.(teiierulo. leucograma. — în funcţie de indicaţiile la cazul dat se aplică proceduri fiziolerapice (comprese reci. comprese calde alcoolizate în jurul gllumi). i i . i . procesul morbid este mii coin» plex declt u:. i l .. prişnite.l < i < . De aceea este necesar un examen atent a] < lerelor şi examenul de urină pentru decelarea pigmenţilor biliari şi :'robilinogenului. b . TRAHEOBRONŞITELE Ti. a devenit sporadică da urmare a obligativităţii vaccinărilor în masă. i Hepatita epidemică. lillo|>. i . Dlfteria. evoluţia temperaturii.itiu|i'iil<\ Tu ( oiircpţi .U«|ltfl MCfl/lllfl (copil. cu nvolu ln . ai terenului {]*• ni'ifil ţi loco l . evitîndu-se cuiciltil de aer.— din cauza febrei. ţinînd seama de forma clinii . fiind vorba de un răspun s morfofunc ţionnl In M ţ | i i .mita sau cronic ă. i . de vîrstă. — pentru instituirea tratamentului corect este nevoie de stabiliroti diagnosticului etiologic în care scop se fac prelevări de produ. ) . de gravitate şi de complicaţii. . ! . r.ih'Mlironşitele sînt inflamaţii ale mucoasei traheobronşlce. La do> • liiiiipnren bolii ioiitrilxiM. transpira ţ i i l e . NTCIIII! indivUliinl cu O fP-. i h ( i o n i . oldlmron/. i ! c .ici'»ri varinţi.sn biologice pentru culturi microbiene şi antibiogramă. Iricillll locnl ((loficleilţ» . l n M |. i unor f. •— în perioada febrilă se administrează un regim hidrozaharat care suplineşte lichidele pierdute prin transpiraţie. i c t i i . poate începe prin simp: iine de suferinţă acută a căilor respiratorii (este aşp-zisul debut |)spudogripal" al bolii). care obStruen/â laringele şi care în unele cazuri necesită traheoiomie pentru •i c v i l « i moartea prin asfixie. Se efectue<r/rt V. lipdtimii. .i i i n c .5. \ i r . bolnavii transpiră mult. 2. pulsul şi tensiunea arterială. 1 i n > . Tuşea convulsivă se diagnostichează uşor atunci cînd s^ instalează nnvsolo caracteristice de tuse.n u l i M ' i h t t i i . însă se Instalează o angină gravă. formula leucocitară.. (!<•». i . uneori extrem de gravă (în formele apoplectice.i 1 . Boala începe cu o rinită.se aplică medicaţia indicată de medic. rezultatele oferind date impoiUinle în sprijinul diagnosticului etiologic şi al tratamentului corect.nulroiiiului bronşillc. datorită formării crupului difteric. îngrijirile necesare acestor bolnavi: — în funcţie de gravitatea tabloului clinic. i •. boală gravă în trecut.ncr. destul de răspîndită.|><-< Iul i n o i l i > | i ) ( | n . stări cl»< colaps).

. • muică) Şi de predominanţa segmentelor afectate. livolu|lti.urile profilactice vor ţine cont de factorii menţiotii!(i|miuţ|(jiio7. Anatomopatologic se constată modificări inflamatorii (hiperemie. pot trece In cronicitate. febra tifoidă. emfizem. obişnuite.1.il. Bronşitele primitive recunosc cauzele menţionate la 'pnl(>c|<Micză. Se va ţine teama de terenul local. In funcţie de teren. scleroze pulmonare. » i l ( | l l . transpiraţii. dispneizantă. mucopurulentă sau purulentă. uneori "ii li<). toracalgii. gaze iritante. care. prin acţiunea tn nulii' roiiitiuti Io bronşita cronică (bronhopatle cronică obitruo . tabagismul) alături de factori ai mediului climatic lt de microclimat (frigul. i de cornet. BRONŞITA ACUTA Mronşita acută debutează ca o infecţie acută a căilor respiratorii ipi'rloare: modificarea stării generale. respiraţie înăsprită. subfebră sau febră. 1 i<i(|iionUciil '• i i . Mutacustic se constată raluri ronflante. VI. Aspect clinic: simptomele sînt în funcţie de forma clinică (acută. evoluţia este de 3—7 zile. Bronşitele secundare se constată în cadrul unor bol! i l f i ( | i o . Hi puliiMiiMi''. deviaţii de sept.i(lllc> . ipleurite extinse) sensibil la acţiunea variaţilor factori externi. de factorii ihn NU va MfAtul abandonarea fumatului. «tu i i'l ie de ţiucus sau mucus şi puroi) şi funcţionale (îngustare a IuMii'iniliii bronşiilor). sibilante şi subcrepitante". umezeala) contribuie la instalarea bolii. starcn . sau aşa cum s-a amintit. microbii. cianoză.r.mulul. i |np|uii(|itfi in formele grave.>lratoriil prin factori locali ca vegetaţii adenoide. In formele comune. M . i s o cum ar fi rujeola. tuse seacă — la început — urmată de iM'doraţie mucoasă. i-nrl predomină simptome de traheită care evoluează cu usturimi reilrrnale. (Milbcri. 2.urile. tuse seacă sau cu expectoraţie. In trailiiniişitc-le spastice.n. tuşea convulsivă Observaţia şi analiza clinică a simptomelor bronşitice trebuie fă• ' f t ni discernămînt în vederea stabilirii unui diagnostic etiologic "i l. Torme clinice. plc-urezii. i n i posibile şl se pot manifesta ca: bronhopneumonle.5. virulenţa germenilor. nefrite parcelare etc. agenţi sensibilizanţi (alergene). rubeola. expiraţia este prelungită. astenic. llr»n$ltcle spastice trebuie diferenţiate de astmul bionşic.i lcl. tlînnylolltele sînt forme mai severe care evoluează pe teren debilitat i i i p l l 9! vîrstnici cu manifestări grave (dispnee.bun In formele comune şl rezervat tn formele < ullluilii.fi. unele bronl i i " pot sltr. scleroemfizem pulmonar. factori iritanţi (fum. n-pdiţia bronşitei. • implic .

a mucoaselor. acordîndu-se o atenţie sporită copiilor şi vîrstnicilor. litstrulndu-1 în legătură cu comportamentul faţă de mediul ambiant. i l ciipticildtii funcţionale vcntllnloill. — sînt indicate proceduri fizioterapice (fricţiuni. cu expectoraţii-.2. Qidrul sanitar ajutător va educa bolnavul tuşitor. prin evoluţie. se favorizează tuşea ziua.p ' i . forma clinică. — Tuşea seacă. tn vml'Mi'n mri'. Holnnvll l i c l n u c sd I n . l Mictiv şi consecinţa sa insuficienţa respiratorie d* tip ohNtructlvj NI.m.n nude dintre ele. antigripale. — Febra şi durerile se combat prin piran. <!'• nsnmonoa. Tratamentul bronşitelor acute: repausul în încăperi igienice (acasă smi spital) care poate fi relativ sau la pat. determină emfizem pulmonnr cronic < > ! > • . sta-l>ll! iulu-se etiologia. transpiraţiile. de care depind şi îngrijirile. îngrijiri. se în locuiesc lichidele pierdute prin ceaiuri calde. îl va instrui privitor la colectarea spu IM tn voderea măsurării sau colectării pentru examen bacteriologic ţ*i t»f«»ctuurca antibiograraei. i.). wnlor. în cazurile indicate. K .investigaţi bacteriologic (şi anlibiogrnmn). regim hidrozaharat. obositoare.ti vă)» se vor depista factorii alergizanţi şi se vor lua măsuri consecutive. Se urmăreşte la fiecare bolnav: temperatura. coloraţia tegumentelor. Medicamente. aspirină. antinevralgice combinate la nevoie cu sedative şi tranchilizante. tipul respiraţiei. Uneori îmbracă un caracter nslimitlform.urllor l < i . i i i ' evidenţia alterarea probelor respiratorii. sirogal cu efedrina — dar numai în for mele spastice şi fără hipertensiune arterială — sirop de pătlagină la copii etc. mai ales dacă este prezentă şi noaptea drnmjînd somnul. Diagnosticul se va sprijini pe datele epidemiologice şi/pe explorări l<> complementare. — Cînd apare expectoraţia. ventuze). BRONŞITELE CRONICE Uronşitele cronice se caracterizează printr-o evoluţie îndelunjfitli cH puţin 2 ani. pulbere Dowori sau preparate după indicaţia medicului. se combate cu antitusice pe bază de codeină. n i şi pentru evaluarea capacităţii d« IIIIIIH h . prin preparnto corespunzătoare (sirogal. de regulă 3—7 zile în forim'lo comune: — în cazurile cu transpiraţii abundente se schimbă lenjeria. în care perioadă bolnavul tuşeşte şi expectorează minimum 't luni pe .5. sun color cu tare. — Antibioticele — de obicei cu spectru larg — se folosesc la indlcntia medicului (tetraciclină. cloramfenicol). pionim 9! din punctul < ! • • vil. frecvenţa cardiacă 9! respiratorie. i p . La boala declarată se va face diagnosticul complet. 2. Ele se pot acutiza.

Bune rezultate s-au i u l cu randomicină (capsule sau sirop) 300—600 mg pe zi. . i i c ( i psihofizică.i i . mediul poluat.im mc rliniri! do pneumopatii... vlru-'ipiMi i ...•. infecţii i. h .|i u i / . etiologică (antibiotice. sau leziuni interstitifllo uniunii «tipice). un lob sau mai mulţi. Pentru stabi• i diagnosticului etiologic se va ţine seama de posibilitatea existenunui cancer. . rlckotsll (ft> >|ifltttlo acuta pot tmhrflrn mal miilto aipecto cllnlco: puou( n . i n i .. gaze iritante). . iiiiiuroclcl. de tratamente balneare (cu •toii) în staţiuni ca Slănic Moldova. Unele in beneficiază..'!'• . praf. virusul gripal.6 . cont|r<Ntia pulmonara ijil bronhopnoutnonia. i i ' . P N E U M O P A T IIL E A C U T E << i"iimopatiile acute sînt afecţiuni inflamatorii care interesează pi» mul pulmonar. Ltiopatogenetic intră în discuţie terenul ereditar şi aerul poluat . îngrijiri. cuprlnuii Horjinont de lob. pneumonii stafllococlce (di 1 . Un rol deosebit îl joacă fumatul. fumatul. vlniNiiil. vîrstă.i(|lnnieraţiile favorizează agresiunea agenţilor doterml» im l. Factori i cu i ..i agont do Infecţie Intnispitallcească). 2 . Adesea. .-ui .n | i i i-iioiogici se disting: pneumonia francă lobată " i| « c . Se va evita aliI n l i a excitantă şi condimentată. ploclnnlCi m Inllm-n. interstiţiul sau sînt focare bronhopneumonice dl^ Alldtomopatologic se pun în evidenţă leziunile inflamatorii. chimioterapice adaptate 'MKitic şi ţinînd seama de datele antibiogramei). leziunile sînt mixte sau se decelează f<>Iiiiiuliopulinonare diseminate. in lunc'ţir do particularităţile de reactivitate indlvl-i. c i i i u i i i i i n (i(|»ntul Eaton.ui chlnr l»u:ilul coli. n i i i . c. carenţe alimentare.! pnruinonlo cu bacilul Frledlănder.ili<' ' . • . ' i i .. Se vor face investigaţiile paraclinice pentru stabilirea etio••i. Cauzele principale sînt reprezentate de microbi. umezeala. la indicaţia medicului. . Govora etc. patogenetică (combaterea mi'lor bronşice).M| Dispneeţa şi cianoza sînt simptome care pot completa tabloul clinic bronşitelor cronice. In funcţie de forma clinică şi de stadiul evolutiv se prescrie me//<• simptomatică (calmante ale tusei). cum este în cazul bronhopneumolc. unei tuberculoze sau a altor afecţiuni pleuro-pulmonaro • • pot ascunde în spatele unei bronşite cronice diagnosticată clinic Uire la prima vedere. l i ..evită frigul.' M . pn«iiitn'tH-i<. " P . Profilaxia va ţine seamă de factorii incriminaţi menţionaţi la etio-•<| oneză ca factori de risc pentru bronşitele cronice. n i uneori sînt expresia unor procese alergice. i i I I I M vontft în trecut.

colapsul. iar evoluţia este mai scurtă. denumită astfel din cauza delimitării precise a procesului patologic (afectarea unui lob. Prinderea pleurei poate duce la colectare de lichid intri* pielii . nefrită. mult mai scurtă prin aplicaron «nlibioticelor. 2. Examenul radiologie se practică în funcţie de starea bolnavului ţ*l evidenţiază opacifierea segmentului sau lobului afectat. febră de 39—41°. Simptomatologie. tendinţă la co ld|). Orice complicaţie Inlecţioasă este posibilă. vîrstnici. Diagnosticul clinic se bazează pe sinteza simptomelor clinice. . tuse seacă. Uihipnee. „în plină sănătate ap<ironta" prin alterarea stării generale. în perioada evoluţiei poate apărea delir. Uneori li procesul morbid participă şi pleura. tablou sanguin. artrită etc. Conţinuţii puliiiumiie i " > i apărea şl In afara unor cauze mlcrobione: este vorbai\m t'ongwttnio puv/vo din emirul unor boli cardiace eau rcnnle care itmnl flrft un prognostic i«v«r. I M pulmonară poate să fie secundara unor procese primitive (Inoii M .ristică. facies vultuos (uneori mai accentuat de partea bolnavă). frisonul şi junghiul putînd lipul/ sini prezente ralurile crepitante. evoluţia este favornblid. raluri cropiUmte etc. încît se spune sugestiv că bolnavul „îşi scuipă diagnosticul". forma clasică de pneumonie fiind din ce în ce mai rnră. CONGESTIA PULMONARA Congestia pulmonară este o formă mai uşoară de pneumonie.2. Mai poate apare edem pulmonar — infecţiei sau cardiac — icter prin hepatită..xamenul obiectiv poate decela matitate. suflu tubar.1. chist hldatlc pulmonar etc. examenul Ixuioriologic al sputei. Pneumococul acţionează în condiţiile factorilor ajutători.2. hepatici. ceea ce reclamă o observaţie atentă a bolnavului. leucogramă.).s.i mui îndelungată a unei congestii pulmonare obligă l* MiNp< < i .cancer pulmonar. Evoluţia. Complicaţiile apar mai des la persoane debilitate. alcoolici. Boala debutează brusc. Simptomatologia este mai atenuată. succesiunea lor avînd o mare valoare diagnostică şi se completează cu d*iIc complementare (V. cu durata clasică între 7 şi 11 zile. în funcţie de starea organismului. S-a menţionat delirul. Junghi toracic.i miel etiologii bacilare. copil. cînd vorbim de congestie picura* pulmonară. urmată la scurt timp de expectoraţia ruginie canicte.H. pleuro/li | Mi<i|>neumonică sau pleurezia metapneumonică.îl l voliiţi. i i f. L I / I . F.6. cmdiaci.S. unui segment de lob sau mai multor lobi). < i M p . frison solemn. cart «parr> mai fercvent decît pneumonia pneumococică.6. PNEUMONIA PNEUMOCOCICA Este vechea pneumonie francă lobară.

hipotensiunea arterială). Este caracteristică evoluţia severă şi apariţia ir levfirscite pleurale.i illnlcă •• caracterl/cn/a prinţi -un iU'i>ut acut. F. denutriţi. Pneumonia stafilococică apare adesea în cadrul unor septicemii stan 'urlci. puls mic. imn dispneea şi cianoza accentuată. Dintre acestea menţionăm: l'noumonia streptococică cauzată de streptococi. 2.'i.6. Necesită doze mal mari •I lMtc .6. Imittud o Infecţie ncutfl n cflllor rnuplrntorll. mo/ante. BRONHOPNEUMONIA | Bronhopneumonia este o infecţie gravă caracterizată prin focare InlUimatorii bronhopulmonare diseminate în plămîni care evoluează pe nu loren cu reactivitate scăzută (copii. realizîndu-se o suprainfecţie foarte agresivă. Aspectul clinic: boala se remarcă prin caracterele ei dispneizante. filiform. Se aditulren/n fintihloticc cu spectru larg. PNEUMONIILE VIROTICE (atipice) 1 mi nml ln'< ventil pneumonie «tipica osU' ci><i delermlnntfi <!• "Ull Kiilnii \imlom<ip<ilol<M|lc: Ic/iuiille principele slnt la nivelul Inli'istltluliil uni. Ellopatogenie: boli virotice pregătesc terenul pentru agresiune» flotei microbiene. existînd forme cu evoluţie i u lucratoare. în circa 50% din cazurile de decef In MHjari este responsabilă bronhopneumonia. apare cel mal de» : ' i ' H uripă sau rujeolă. convalescenţi • lupii boli grave etc.3. cu iminenţă de colaps (tahicardie. adesea hemoragice cu tendinţă de suprainfecţie <i|ec(ie pleurală purulentă. merii spre puls imperceptibil.voluţia şi prognosticul sînt rezervate. bătrîni. Ele slnt fîiMiNHblt de grave şi îmbracă forme clinice variate.'•vor. mnt i. Pro-ni pneumonie poale avea caracter saltant.> piillnil 11 nfoctotu In H1''11' Inn' 'i'i»iiun*lolog!.).2. Gravitatea bolii este marcată printr-o stare generală neurotoxică. 'l u tun md .4.6. adesea cu prognostic Hi ti 1 1 înni sever. hi-'•nuia indică slaba reactivitate a terenului şi un prognostic deosebit '.cu o evoluţie clinică foarte severă. 2. trecînd de la un lob la alIM mir siipuni ovoluînd după tipul supuraţiilor bronhopulmonare sau tfiplemuliii toracic (colecţie purulentă în cavităţile pleurale). stare febrilă. nhi'ii|. h oi e l l'iu'iiinoiiid cu bacii Friedlănder apare la persoane debilitate.5. ALTE PNEUMONII BACTERIENE Stnt pneumonii cauzate de alţi microbi decît pneumococul.

H. De o deosebită importanţă ni se pare problema sugarului. Se acorda ln educării bolnavului privind comportamentul faţă de tuse. NA . supravegherea colectivităţilor şi combaterea infecţiilor intraspitoliceşti. cu prognostic favorabil. Reacţiile serologice sînt utile pentru evidenţierea etiologici unor virusuri. starea psihomotorie (undo forme evoluează cu delir. temperatura ajunge în jur de 38 — 39°. de poziţia lui în timpul examinării.S.H. Aiitlhlotlci'lt': penicilina oslo folosită în pneumonia pneumoco» i\ tu do/Ho Indiciile (l .mal des Irltativfi. temperaturii . hipertermia. examene serolo y i ce. Plasarea bolnavului în condiţii de ambianţă corespunzătoare. conform unui plan care trebuie trocul fu fonia do observaţie n bolnavului.. tuşea. măsurarea pulsului. Tratamentul medicamentos se individualizează de medic. Durerea. vaccinările. de aceea se preferă plasarea acestor holiuivi la parter spre a evita accidente grave.'iliit cerinţe ce trebuie aplicate riguros. leucogramă. — Mudicatia pentru prevenirea colapsului şi pentru combaterea colapsului (analepticele cardiovasculare. V. tensiunii arteriale. iar semnele fislut sărace. cadrelor nu»dlcule ajutătoare revenindu-le sarcina cunoscută de aplicare riguroasfl u planului de tratament indicat pe zile şi ore de către medic. împachetări) este util la bolnavi cu fobră ridicată. Evoluţia bolii este mai trenantă (2 — 3 săptămîni în medie). schimbarea lenjeriei. Diagnosticul clinic trebuie completat cu examinări paraclinice (examonul de urină. rloiorlditl. şi leucocitele nu sînt crescute ca în pneumoniile bacteriene. alteori durata bolii este mai lungă (l — 2 luni). Tratamentul fizioterapie (comprese. a mamelor în vederon Aplicării măsurilor de creştere a rezistenţei naturale. r«|hi" rfl untlblotlcile nu un Indicaţii. Evidenţa şi supravegherea medicală a copiilor problemă din teritoriu. utili* . — Madicatia simptomatică. Pneumopatiile acute necesită măsuri de îngrijire imediată. cardiotonicele) se va adminlslid. educarea gravidelor. iar V.S. favorizarea «Jtpoetorfltiei se tratează cu medicamentele alese de medic. examenul sputei).i milioane U pe /i). punldlinu somislnlntice. Profilaxia pneumopatiilor acute se adresează factorilor de teren individuali. respectlnd doza şi ritmul. DUignosticul clinic se face prin coroborarea datelor clinice cu exainunul radiologie care evidenţiază hiluri mărite difuz conturate spre parenrhim. dată fiind mortalitatea infantilă ridicată înregistrată prin bronhopneumonie la (ireastă grupă de populaţie. Alte antibiotice (tetraHun. reprezintă măsuri eficace la dispoziţia cadrelor medico-sanitare. co-u sputei şi se iau măsurile cunoscute faţă de expectoraţie. îngrijiri. tablou sanguin. suprnvegherea transpiraţiilor.în pnonumnnlllu vlralt. erilromlcina) sa adnil» lien/rt In luncile du lornui cllnicd $1 de dorit dupA antlbiogramă. examenul radiologie este util şi practicarea iui va tine seama de starea bolnavului. în timpul delirului pot silri pe fereastră).

nlcoolismul. 2. Sputa poate fi fetidă sau nefetidă. Supuraţiiile pulmonare pot fi primitive sau secundare. După vindecare se apreciază individualizat necesitatea repausului In convalescentă şi se educă bolnavul privind alimentaţia tonifianta jirnlru refacerea completă. cu condiţia menţinerii drenajului. embolii septice ifitocjrne sau limfatice. «tnt tn«â >i ' t i tu i i » In rrnnicltnta şl complicaţii (nmlloldo/fl) «nu . Mai pot fi-. după colectare. sau propagare din vecinătate. Klebsiella. roapart < \|>cctoraţla.1. Durii evacuarea este totală urmează ameliorarea treptată. diabetul zai l .7. Etiopatogenie. cu radu-• HH firnţjrpslv'i n oxpectoraţiei. Cauza principală este reprezentată de germeni piol. în acest capitol intră abcesul pulmogangrena pulmonară şi bronşiectazia. prin însă• i | f t i o de la alte focare piemice iniţiale ca în cancer. SUPURAŢIILE BRONHOPULMONARE înţelegem prin supuraţii bronhopulmonare formarea de puroi în '•nchimul pulmonar în zone bine delimitate sau difuze.lor trebuind bine motivată (tetraciclinele în cazul pneumoniilor i n virusuri mari sau pentru prevenirea unor suprainfecţii). ciircicteristice gangrenei pulmonare. Innic). Pot fi incriminaţi: streptococi. ori în cavităţi 'xistente (spre exemplu: dilataţii bronşice. membrana cedează şi conţinutul purulent Vficuenză printr-o bronşie de drenaj (vom/caj. chiste aei i > . Escherichla . C îormenii patogeni pătrund de regulă pe cale aeriană. !n cn/iiill' in (nre comunicarea cu bronhia se întrerupe. o«l«« Invorabilfl. in lunc-M' MM. denutriţia.-nllor cauzali. i vi o acădore a frocvonţt'1).1 (igcnti micotici sau parazitari (amoeba). stafilococi. A «poetul clinic este variabil în funcţie de forma anatomo-clinică. unică sau multiplă) şi forme difuze pulifiit'. Anatomopatologic se disting forme circumscrise (o cavitate cu pu« ili'llmilată de o membrană. germeni aerobi sau anaerobi. Dintre factorii favorizanţi amintim: frigul. De reţinut că sputa este tn con 11 ţaţe l Nl> Nilul îl u . asociaţii de fuzospirili. ni n . chist hidatic. 2. ABCESUL PULMONAR AhdCHul pulmonar primitiv debutează de regulă cu simptomel* i umonlol.7. nefiind ex•1 calea hematogenă sau limfatică de vecinătate (abces hepatic. pleură cu drenaj bronşic).i <i|ii|ln.iIo» In urma tratamentelor Antibiotice (clin car* " numii. stări septicemice.

colectării. în trei sau patru straturi.7. Examenul do urină. în era antibioticelor afecţiunea este rară. de natura germenilor şi de sensibilitatea lor la antibiotice. ne<<". ca urmare a acumulării produselor patologice în timpul nopţii. Inqrljirl. aspectul sputei cu detritusuri pulmonare spre gan-i| i"n. Boala poate fi bănuită prin apariţia tusei sezoniere. Supuratiile sînt boli grave. m i « i ' . pe teren debilitat. . i v i i vor fi însoţiţi la examenul radiologie.3. l'iecr/. cu sfacele de ţesut pulmonar distrus. prognosticul este în prezent mult nmeliorat datorită antibioticelor şi tehnicilor chirurgicale practlcnto In unele cazuri. < • va acorda examenului sputei.' l i r p tn foiiia de observaţie. i i . favorizînd prin suprainfecţia secreţiilor.2. Evoluţia supuraţiilor depinde de starea organismului.H. care se depune. altor procese patologice pleuro-pulmonare. Pe lîngă scăderea frecvenţei lor. de forma niuitnmo-clinică. i i i ' ( i i siil). apariţia expectoraţiei purulente în cantitate mare. 2. bronhografie).liftul înţelegere şi încurajare prin psihoterapie.S.2. dar mai ales prin simptomul caracteristic denumit „toaleta bronşiilor" care constă din eliminarea unei cantităţi m n r i de spută purulentă dimineaţa la sculare. iar „toaleta bronşiilor" spre bronşiectazie.7.. hemograma HlllI li ' < > ' . Starea generală este foarte alterată.irea diagnosticului necesită explorări paraclinice. măsurării şi repro-/ ' • i i l . radiografie. frecvent c» miros putrid. Etlopatogenia: dilataţia bronşiilor poate să fie congenitală sau dohttulitci. V. M » i n .slnn|a de contrast (lipiodol) necosită precauţii In legă* (mu i u • veiitunln reocţii In iod. i • . GANGRENA PULMONARA (imujrem» pulmonară este expresia evoluţiei unei supuraţi! pulni'iimro difuze.( II e. o bronşiilor. starea ţl'i^-rală alterată. •puhi aro aspect murdar. HoliHivii pot avea complexe din cauza mirosului fetid al sputcl. iar examenul bronh c n | i . Rronhografia (cu lipiodol) indică forma şi extinderea leziunii. trenante. Atenţi» • i» ' i . Aspect clinic. care necesită timp nml limi| pentru vindecare. lixamenul clinic se completează cu examinările paraclinice. tusei convulsive. secundară bronşitelor cronice. uneori a hemoptiziilor. BRONŞIECTAZIA Bronşiectazia este constituită de dilataţia congenitală sau dobîndilrt. Diagnosticul supuraţiilor pulmonare se face prin analiza simptomeloi clinice: vomica purulentă orientează spre abces pulmonar.i. Bronşiectazia neinfectată poate evolua vreme îndelungată fără expresie clinică. examenul radiologie fiind deosebit de util pentru precizarea formei an<jlomo-rlinice de supuraţie (radioscopie. determinate de piogoni.

p lr . psihoterapie (se va lămuri bolnavul că poate să trăiască «M "»fl muncească bine chiar şi numai cu un singur plămîn. — Cadrul mediu se va îngriji de aplicarea drenajului postural. Calea de administrare este parenterală sau locală ( NI . — Se va ţine seamă de igiena încăperii.— Supravegherea evoluţiei prin urmărirea stării generale. după consult medico-chirurgical şi după pregătire t " .administrează antibioticele direct în focarul purulent cu ajutorul unor sonde introduse pe căile respiratorii). i tiofi u iina rt a icoa ter tl din npn ( r tt i u n u l p A itt d in tm ln l ( a > ./(i/if i'i* ' i i i i M ' " H ' .i ' i 'M ///(M iu // v icri. de asemenea. pulsului.n unui loc de muncă fără suprasolicitări energetice. . Antibioticele se aleg în funcţie de antibiograma efectuată din ««puia expectorată. cultură fizică medicală (exerciţii respiratorii: respli i i | i « » adîncă).1 UIUM 11 .sf/l/d/ (ip«ic CM unn. se practică segmentectomie.<• . vr<|hind şi ajutînd bolnavul pentru luarea poziţiei care favorizează «Vficuarea puroiului. de alimenInli. n(//..i|imgo li cmll-ulil piilmoimr cronic obslructiv cu modificări c. lobectomie sau după caz (MHMimonectomie..iclen. fumatul şi răcelile). . — Cazurile care se cronicizează sînt indicate pentru intervenţia t'lilnirgicală.|«MietIc '!'• ust-M l)ioii->ir. a temperaturii. El este condiţionat otm|>..tt/iiii/ /)U//iio/Kir doternilnnt d<> l>roni>it<i t ionică. a respiraţiei. operatorie. de aplicarea corectă a tratamentului tiw'ilicamentos: combaterea tusei. . i i ' l dî n l n r t r u p t u r a ţ e s u t u l u i p i i l n i v ip < i t m u ie r e a a e r u lu i I n . evitînd atmo-« l i ' i n poluată.in. favorizarea expectoraţiei.stice ale leHU-ni imlinoiuir. 2. Prin repetarea crizelor de astm bronhie :. ENFIZEMUL PULMONAR Bmflzemul pulmonar se defineşte ca mărirea de volum a alveola.-.ÎMI pulmonare cu tulburări consecutive în schimburile gazoase şi ereicniititilţii aerului rezidual. evitarea atmosferei r'litote şi iritante.. a bolnavului. a transpiraţiilor.il<>.mirter trecător. mm multe varietăţi de emfizem: 'mul funcţional se caracterizează prin mririren nlvcolelor p«|-• Hiir«» ni c.Postoperator este indicată observarea bolnavului şi continuarea iiiilnmcntului recuperator: dezinfectante bronşice. — Se va îngriji.. cu condiţia M-'. tonice generale şi vitamine.miuatlim* toracic» i ( l i i l piilnionnr. a coloraţiei tegumentelor nule o sarcină importantă.8.| n<ctnrii regulilor de igienă — individuală şi generală — şi cu aleş i * i i . nli/t'nml /n/er.. antibiotice. p u lm o n a r e ) .n.i potrivită stării lui.

frigul. profesionale. cu caracter progresiv care se dezvoltă începînd din deceniul al IV-lea sau al V-lea al vieţii. dilatarea globală « plămînilor şi a cutiei toracice. eforturi fizice). îngrijiri. aer poluat. atmosfera poluata. O serie de factori etiologici ca: bronşitele cronice. evoluînd spre decompensare. Pentru diagnosticul definitiv sînt necesare examinării» nionţloiuiti' (rwlioscopio toracică peni iu aprecierea plămînului. fosele supraclaviculare dispar. Examenul radiologie evidenţiază hipertransparenţă pulmonară. pentru adoptarea conduitei terapeutice şi evaluarea capacităţii de muncă. Manifestările clinice apar de regulă după 50 de ani.ilo respiratorii. Bolnavul acuză dispnee de efort.Hmlizemul senil este o boală degenerativă. prin modificarea septurilor alveolare cu tulburări în schimburile gazoase. fumatul. indicînd o Insuficienţă respiratorie în grade variate. instrumente muzicale de suflat). Profilaxia secundară se adresează factorilor ineliminaţi că favorizează progresiunea rapidă a bolii (bronşitele cronicei). Explorările sînt deosebit de utile în fazele ini(hile ale bolii. < • ' Irociirdiogramu) şl alte explorări crin' d i ' i ' i i M i din i'iimpliuiliiln bron < • . prin creşterea aerului rezidual. are formă de butoi sau clopot. Scleroemfizemul este una din cauzele care iniţiază suferinţa cordului drept. precum şi prin modificări vasculare pulmonare şi ale inimii drepte. bronşite cronice. Emfizemul pulmonar se caracterizează în afară do mărirea de volum al alveolelor pulmonare. Profilaxia este primară şi secundară. Aspect clinic. Emfizemul senil este o boală a vîrstei înaintate. Probele funcţionale respiratorii arată modificări patologice în funcţ i e de stadiul evolutiv. ca urmare a hipertensiunii în teritoriul arterei pulmonare. se instalează bronşite cronice. Evoluţia este progresivă. Anatomopatologie. buzele sînt uşor cianozate. iar la auscultaţie murmurul vezicular este cu expirul prelungit. Ventilaţia insuficientă favorizează infecţiile. ' M < vii cvilu fumatul. Toracele este rigid. Haţieganu). grăbită de o serie de factori patogenetici (fumat. Diagnosticul clinic se completează cu explorări paraclinice. uneori cu crize de astm intricat. Cînd fosele supraclaviculare sînt escaViite vorbim de scleroemfizem. La percuţia toracelui se percepe hipersonoritate. realizînd cordul pulmonar cronic (insuficienţa pulmonaro-cardlacă — I. fumatul. Profilaxia primară se adrosnază factorilor de risc ce favorizează bronşitele. răcelile. ca factor deosebit în apariţia şi agravarea emil-/'•mulul.Iau mflsurl d< l u c . ca urmare a reducerii suprafeţei respiratorii. finaliza locului i l > ' muiirfl şl nrtlvltatta bolunviihil . care reclamă efort fizic efectuat cu glota închisă (muncitori In fabrici de sticlă. spasmele bronşice. Etiopatogenie. i t i o privind neceiitatna abonimn (tulul. scleroze pulmonare. infecţii bronşice repetate. aerul po~ luat contribuie la grăbirea instalării sau evoluţiei mai rapide a bolii. cordului) liiobi'li' IiiiirtioM. itnl: M.

•• pup i|ncflt. ' i i HI uim i . ! • • .. Unele anomalii locale (ca deviaţia do • l. litlopatogenie.i i « i flori iirtificiale sau un desen ce reprezintă floarea ic .ulmi- ' i n i o U l c a m e n t ep s anu n n p r i n ţ i u n . t-u. mai dos noaptea cînd prcMl.sl contact declanşează criza reprezentativă. fulgi.. Se educă bolnavul pentru evitarea infecţiilor resplînlorii intercurente.ii.nnm . ceea ce face s. i < < D. cu condimente sau alcool şi va fi sfătuit să evite mesele 'iliimdente şi supraponderalitatea. ci şi la alte substanţe l li.. Gimnastica medicală respiratorie este deosebit de utilă.. i i In oilcn parte a zilei smi nopţii.i <ipară <Uin tu expulzarea aerului. pene. expresie <i inicşoiillhrului bronşiilor prin spasm şi edem. ASTMUL BRONŞIC Este o boală cu mecanism etiopatogenic variat şi complex (domlnnnt fiind mecanismul neuroalergic sau infecţios alergic).i < l i . vegetaţiile adenoide sau amigdalitele cronice) favo• ii/fi infecţii respiratorii repetate cu rol în sensibilizarea mucoasei Substanţele alergene sînt diverse. 2..oaza). i I .i. respiraţi*. Fîoliiuvul sf trc/< • • . Cu timpul factorii nervoşi şi <il"i-genl Iflcl pot declanşa criza caracteristică expiratorie.. Accesul (criza) de aslm bronşic est f < l n l..filcrgone sau numai cu rol iritant (bolnavul se polialergi'/. . Dltii'i'. cri/a | . . > i o t <I ui m at .inşnt In l cu l ( i < torul alergon. — Se combat spasmele bronşice prin bronhodilatatoare indicate de < n < iile.. DupA un llinp. ^iptM'lul clinic. . cozi de cornet.'i p < > . adulţi). ullcnoi nr. fibre. uiînnrn a constricţiilor bronşice. alte substanţe chimice şi substanţe endogene ce senslbii In rîndul lor organismul.9.. . organismul mani• «ccplivilate nu numai la factorii iniţiali. In faza ompensării pulmonaro-cardiace se administrează cardiotonice (stro-i i lină sau digitală) şi diuretice.pcctive.. .pnl l n i l l rr.|ii-Mlru a-i face recomandările necesare (evitarea aerului poluat. < i fi (ropii. substanţe me• ••ntoiisp.. i . H . In nui^rt sau la spcton/a unul scaun p'' <• .dintre ele cităm praful casnic. a eforlinilor fizice mari). un anumit teren individual de reactivitate neuroMiU'tt sau infecţios alergică. bradipneizantă. .' l ' . Inci-rclnd prin nccnsln sa-şl mfln-n i . n Mn. ' > • • ndn . O dată sensibilizat. m \ n r . micelii.se combat infecţiile supraadăugate. Pentru boala astmatică se ia în considerare vlrsta .-.n »n «'Kplrntorlf. scame.1 loniisut : Apnra mal frecvent tn n doua p<irl<! a nopţii. Pentru .. ca. > ' r i i v a Iflifl polen) declanşează criza care iniţial a fost doclanş. ui. caracterizată i Ilult: prin crize de dispnee paroxistică expiratorie. brtidipniMcii. unele alimente.. > I I | M < tul cu alergenul iniţial sensibilizează mucoasa bronsir. i i" t i > n h . L i t ' o rt'NplintU'l. .1 siiblllul Inctorilor nervoşi se descriu cazuri cînd numai simpli \ ' .. I se arată rolul nociv al unei alimentaţii greu cli<l<">libile.şuicr<1to*irc..

completate cu examenul obiectiv pulmonar (hiper-«onoritate la percuţie. astmul grăbeşte cu timpul Instalarea scleroemfizemului pulmonar şi cordului pulmonar cronic care treptat se decompensează. cu perioade de remisinne.v. Evoluţia este cronică. cadrele sanitare contribuind la crearea condiţiilor de îngrijire şi la efectuarea examinărilor paraclinice. iiblturicole se pot folosi.d*. îngrijirile pentru diagnostic se referă la examinările paraclinice: examenul sputei. căci pot deprima conţi u l i «•.. — p il. se twldenţiază tumefierea mucoasei bronşice. Diagnosticul clinic este uşor în formele clasice şi se face din simptomele descrise. — In cazul în care criza nu cedează se poate administra adrena lină — epinefrin-suprarenin — (1/2 fiolă=l/2 mg) sau efedrina (nu însă la hipertensivi) sau 1/2 mg atropină pentru paralizarea vagului. vîscoasă.eliminarea unei mici cantităţi de spută mucoasă. dacă nu răspunde la administrarea oralei. Infecţiile se vor combate prin antibioticele indicate după antl— ''«' pot folosi mitihistaminice de sinteză. subintrante. deoarece pot duce la deetiu/ httlnuvnlul prin deprimarea centrului rtiplrutor. Diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu unele dispnee de tip nevrotic sau cu astmul cardiac unde domină dispneea de tip inspirator şi unde găsim semne de suferinţă cardiacă. dar.itâ e . uneori In timpul crizei de astm. Este necesară multă solicitudine faţă de suferinţa bolnavului în criză sau stările astmatice.R. la auscultaţie se percepe caracterul spastic şi numeroase raluri sibilante: „simfonia bronşică"). electrocardiografie.v. sau perlu/. dar cu prudenţa . la nivelul bronşiilor şi bronşiolelor. Moartea survine rar în criză. stomatologie) în vederea tratamentului de fond. mai ales dacă măsurile terapeutice se iau la început. a formulei leucocitare pentru eo/inofilie. Vindecarea este posibilă. îngrijiri. De asemenea bolnavul va face examene clinice de specialitate (O.spinilor. după indicaţia medicului. extrem de chinuitoare pentru bolnavi. sau teoglucin i. examen radiologie. hidrocortizon hemisuccinat în perfuzie l '2 liolo. .. Evoluţie şi prognostic. al secreţiei nazale. realizînd stări de rău astmatic.v. Tratamentul crizei de astm: se utilizează mai frecvent o fiolă do luiofilin i. Prognosticul longevităţii este bun. — Dacă nu s-au obţinut rezultatele scontate se poate recurge la novocdirul l % i. dar n-au întotdeauna efect* ' "iidudeiito. Iu stări de rău astmatic se poate practica emisiune de sînge cu •fi'ct biiii sau se administrează epinefrin. hipersecreţie de mucus şi •posinul musculaturii bronşice.ii cu ACTH. liniştite. Uneori crizele sînt prelungite. sau dispezin (extract de retrohipofiză) — care este contraindicat la hipertensivi. urmat de preparate cortizonice.L. 1 i. Bolnavul va fi plasat în camere Igienice. Nu se vor administra opiacee.

în fazele avansate. . — Este utilă ancheta anamnestică pentru depistarea alergenelor la i iruinţa bolnavului.paratele de efedrina) care se administrează cu ajutorul unei ipn". locul de muncă. fructe.) admi• i aţe după schema întocmită de medic. Onalo embrionate eliminate de gazda definitivă ajung cel mai * i ' t i l prin mSini murdare. cu insuficienţă cardiacă. pisicii sau i l u i . pil-i. folosind substanţe care provoacă i " . CHISTUL HIDATIC PULMONAR Iii ia In este o parazitoză provocată de forma larvară a teniei echi-ţ irir. — Alimentaţia are restricţii doar pentru alimentele cu rol în deUmşarea crizei.. plin cu un lichid clar.m.Se va combate dependenţa bolnavului faţă de droguri (mai ales . i l c i-volua cu tuse iritativă. opuc. stoiHilologice..v. descoperindu-it ilni In un examen radiologie (apare rotund.Se poate administra asmofug (soluţie) şi la cei cu hipertensiune l U i l ă sau asmofug E numai la cei fără hipertensiune arterială. aleudrin). Uneori. i (lapte steril i. bionhodilatin (isoprenalin. n MIT .' n 'i'T fi In in v e stig a ţiile p n ra c lln lc e ( e x a m e n ra d io lo g ie i n ni < i i / i i i u i i i i < > i snii(|iilnc. tablete. Parazitul trăieşte în intestinul cîînelui. porcului sau oii. 2. uneori fiind necesară schimbarea locului de muncă. Nan i ' M .. -. bine î l ) .Tratamentul de fond — desensibilizarea — poate da rezultate mai Ies dacă se aplică de la începutul bolii. .apa dd clinic. ca .10. urmată de prepararea unor autoaccinuri.tuia. . în afara crizelor.. zarzavaturi în tubul digestiv al ini.. l tlop.i i histulul poate determina un abces cu evoluţia ultt> t i | < i i i in-. — Rezultate bune dau desensibilizările nespecifice care constau in piretoterapie. membrana chili i i p r v i | M i r vomica cu eliminarea lichidului clar (vomlcn hiînfuriai. cnre se localizează în plămîni.. omogen. inclusiv măsurile referitoare la capacitatea de muncă i lioliuivului. intradorm oreactla Canoni) şi la progA* |'l*H)|IUI(ll()l|c . Volon.R.. vaccin T. soluţie aerosoli). S-au obţinut bune rezultate cu Alupent (fiole. In plămîni (sau în celelalte organe) parazitul produce UD 1 i nu mai multe) relativ sferic. splină. .A. IUTI . se face tratamentul 'H'S|>unzător. Bisolvon sau itec (în aerosoli). polivaccin. a locuin1 l sau a localităţii de domiciliu. unde sub acţiunea sucurilor digestiv» l i n i i l l NO «'liberează şi prin sistemul port ajung în ficat.1 l i n l i m v i l l l l l .B. Chistul poate evolua asimptomatic. se efectuează asanări O. — Se tratează infecţiile cronice. levuri i.itogenle.L.

Domină dispneea. urmate de reacţii care favorizează instalarea sclerozei pulmonare. insuficientă pulmonaro-cardiacă.•. Amintim pulberile de cărbune (care determină (intracoza). tuşea cu expectorase săracă.). practicîndu-se examenele periodice obligatorii ale muncitorilor.12. noduii. PNEUMOCONIOZELE Pncumoconiozele sînt afecţiuni pulmonare cronice. SCLEROZELE PULMONARE Scteto/He pulmonare stnt proliferări mal mult sau mal puţin extlnie ala ţesutului llbropulmonar. cauzate de inImlaroa unor pulberi fine. supurntil pulmonar* etc. dar mai ales .iilo de normele şi tehnica securităţii muncii. iar capacitatea de muncă diminuează. mai ivii survine hemoptizia. adesea sanguinolentă. determină apariţia bolii.2. Treptat se adaugă astenia. 2. sclerozele pulmonare extinse figurînd între cauzele cordului pulmonar cronic.. scade apetitul..ileicii hi liinp din mediu silicogen. Etlopatogenie.11. Pneumoconioza cea mai frecventă este silicoza. O deosebită atenţie trebuie acordată examenului la angajare în mine. Anatomie patologică. se vor lua măsurile prevn/. conglomerate şi în final placarde fibroase. Simptomatologia este necaracteristică.i). apoi bolnavul pierde din greutate. Diagnosticul de silicoză se stabileşte în baza: criteriului clinic. a examenului radiologie şi a probelor funcţionale respiratorii. precum şi supravegherea (ilenld « mediului de muncă. a locului de muncă cu risc silicogen. Profilaxia. Deosebit de importantă este asocierea silicozei cu tuberculoza pulmonară realizînd tabloul clinic al silicotuberculozei. Inhalarea unor particule fine (sub 10 microni) în concentraţie mărită şi vreme îndelungată. de azbest (azbestoza). Procesele de fibroză favorizează infecţii pulmonare. caşexio !>i uneori moarte. ameţelile. fiind excluşi candidaţii cu orice afecţiuni luonliopulmonare şi îndeosebi cu tuberculoză pulmonară (chiar mlm . Fiind vorba de boli profesionale. Pulberile pot fi variate. de fier (sideroza) şi mai ales de bioxid (Ic siliciu (silicoza). . care reprezintă peste 80% din totalitatea acestora. Evoluţia silicozei este lent progresivă de la simpla fibroză reticuIdid pînă la forma tumorală. tulburări funcţionale. Radiologie apar modificări caracteristice: reticulaţie. durerile difuze toracice.. primitive «au secundare unor boli (tu» herculo/A. pnouiiiocoiiioze. m Tratamentul curativ constă în tratarea complicaţiilor. Silicoza se caracterizează prin proliferarea unor noduii care cresc progresiv.

simptomatice ale tusei. fără «xsudat. substanţe radioactive). Măsurile terapeutice se adresează cau>r care le generează (evitarea fumatului. cele cerebrale puţind fi urmate de plegii. Trata» i Urni oslo pnlc»»itiv (calmarea durorii. iliimciilul curativ depinde de stadiul în care este surprinsă boala. Rol important se acordă fumatului. sau expectoraţie •4. unele progresiv. bln nu ctiol(i(|lu variată. pierdere progresivă în gr . inapetenţă. Aspect clinic. tratarea • •ctă a infecţiilor bronho-pleuro-pulmonare). prin expansiunea tumorii. i in t i m p util. PLEUREZIILE afecţiuni de imturfi intlnmatorlo cantonni<% la nlvoprin <i< linuiltircn do lichid Inflamntc x. mucoasă. r. reduc suprafaţa respiratorie şi reu-. gastrice. Etiopatogenie. Factorii principali etiologici nu sînt cunoscuţi sufiI. i'xmiK'ii de spută etc.iud(/0 lA.). fumatul. tuse seacă. orbire şi In stare de caşexie.l Importanţa lor constă în faptul că evoluează lent. radioterapie. fll'id pi fo/ft a . paloare.13. iiv. 1 irizează infecţii repetate. benzină. gume. inhalarea de hidrocarburi complexe de huilă. apare durerea (uneori atroce). So referă la examinările paraclinice la care participă cadrul MTolUiri. CANCERUL BRONHOPULMONAR Cancerul bronhopulmonar care este o tumoră malignă poate să fio Hi i nativ sau secundar. Cancerul pulmonar secundar (metastatic) are originea în tumori iii'illgne cu alte localizări (hepatice. Inllnnuiţln plcmml. Cancerul bronho-pulmonar primitiv ia naştere din celulele bronşico. Debutul este insidios şi cu semne variate: altera i l ycnerale. 2. Nocivitatea •*U' cu atît mai mare cu cît se fumează mai mult şi de la vîrsta Unnră. a aerului poluat. caiiuitastaze. 2. bron-• . rectale etc. poato beneficia de tratament chirurgical. 'iiljlrl. supuraţiile bronhononare. prostatice. chimioterapie). bronhoscopie. cronice.). dureri difuze toracice. In apariţia bolii primitive este incriminată ereditatea şi factorii nu'diu cu potenţial cancerigen (vîrsta.14. care ar induce transformarea malignii MOŢ celule bronşice. indispoziţie. hemoptoică (ca „pelteaua de coacăze" în forme Ilixiori boala se descoperă accidental cu ocazia unor examene ni"i l< 'o periodice sau cu ocazia unor suferinţe pulmonare acute.iză cordul pulmonar cronic. însoţiri la serviciul de radiologie.

). Anatomopatologic se constată prezenţa unui exsudat fibrinos în cazul plcuritelor. impune examenul radiologie şi puncţia pleurală. disproteinemii etc. aşa cum se poate întîlni în abcese subfrenice.Lichidul pleural poate fi neinflamator: în acest caz este vorba de un transsudat. Simptomatologie. în anumite cazuri. adinamie. O pleurezie particulară este cea care apare în unele tumori genitalo benigne la femei. cate constituie un indiciu preţios pentru natura canceroasă a pleureziei. alteori brusc. iar «i cozinofilelor etiologia alergică. fatigablH Inlr. mol • l'". purulent sau hemoragie. care prin simptomatologia clinică generală orientativă. stafilococi. boli renale cu edeme mari generalizate (anasarcă). />''/>ufu/ bni. astenie. Semnele fizice de pleurezie se pun în evidenţă în cazul în care cantitatea de lichid depăşeşte 100 ml. Lichidul poate fi serocitrin.vr ni plriirozlol tuborculoaie •• manifestă cu jun (t it lu l torticlc. uneori insidios. Etiologic. boala Hodgkin. tineri. reacţia pleurală apare ca urmare a unor procese de vecinătate sau de la distanţă. pancreatite acute hemoragice etc.1.14. în pleurezii este prezent un lichid inflamator. Boala apare de obicei la adolescenţi. liiiipctonţil. fcluA pn<icdniA de fiisnnnc. Etiologia mai poate fi reprezentată de agenţi virusali. ce conţine fibrină şi elemente celulare. colagenoze) sau în cadrul unor infarcte (pulmonare. transpiraţii (semne do imprcgnaţie bacilară)) oxn tm-mil H/ic <>vid<>iilmzfl un sindrom pleural. pe care îl putem găsi în contextul clinic al unor suferinţe co: insuficienţă cardiacă. tumori bronhopulmonare. apendicite. splenice etc. predomii i c i n t a limfocitelor pe frotiul preparat din lichidul centrifugat orientea/n" spre cronicizarea pleureziei şi asupra etiologici probabil bacilară. Bacilul Koch determină pleurezia serofibrinoasă sau uneori o pleurezie purulentă. durorl toracice exacvrbntA k . în cadrul unor stări septicemice). sublcbi ilitfiti. boli de sistem (leucemie. streptococi. Dvhntul pleureziei este variat. — D^hulal Insidios se manifestă cu alterarea progresivă a stfiiil i | > in'rnlc. în vederea stabilirii cadrului nosologic. infecţii genitale. acumularea lichidului. pierdere ponderală. microbieni (pneumococi. Pro-/«-nţa neutrofilelor în număr mare sprijină o etiologie microbiană. Acumularea de lichid intrapleural realizează sindromul pleuial. 2. Iu «r»«nl HI/. PLEUREZIA TUBERCULOASA Avînd în vedere frecvenţa mare a pleureziei tuberculoase (în trorut so aprecia 90% din cazuri) se va lua ca tip de prezentare climeS plcmc/ia tuberculoasă (bacilară). pi iniiivara. Cauza cea mai frecventă a pleureziei rămîne încă şi în prezent infecţia bacilară. <nc loc lirptat. în lichid pot fi celule tumorale.). examinarea lui avînd mare importanţă pentru diagnosticul etiologic: reacţia Rivalta pozitivă arată natura inflamatorie.

fl discretă.. "d u tn l cn /u f/v : •• ap lică m ăsu rile d o Iq ln n a m o d lu lu l şl p erm i i f i | ' . n i uiitlni nparlţla cinnnzel :?\ tulbin. — Pleurezia la debut poate fi confundată cu o pneumonie. henioqiiimă completă. de diagnosticul precoce fi ii l In tratamentul instituit. Datele clinice se completează cu exameimniclinice (puncţie pleurală exploratorie. trani.11 e mare de lichid. tinlil)io<|i<i!nă eli . durerea cedează şi 'liuivul doarme pe partea afectată spre a permite o bună respiraţie i plomînul sănătos. probe H|lre).). »iuile sau contactului tuberculos. însoţire la examtnn '| lre.uilor respiratorii) In căzuIh I M . ' . 1 iljlrl. impun evacuarea de ' u/d a lichidului.a d* m edic. inoculirt i. examen radiologie. Vindecarea poate fi prin restitutio ad integrum sau CU (sltnll'/. moderată sau extinsă). ('mirele medico-sanitare au sarcini importante în cursul nilul clinic (aprecierea stării generale. i mult nocusltA intervenţia (!<• nrgoaţA prin pu/ic//e «va* IM . în cazuri grave. silind bolnavul la atitudini antalgice: toracele ilnuv se imobilizează şi bolnavul doarme pe partea sănătoasă. • fixcmicnuJ radiologie oferă relaţii referitoare la localizare (uuilillnlerulă. examinarea şi ie/iiltfit<>lor obţinute din I i i ludul plrurtil. aceasta în funcţie de lulea de lichid este diferită. vindecarea clinică survin* n luni. După cîteva zile. i u l l i i i l nilcrobiene. pe semnele clinice şi evidenţie• iiulromului fizic pleural. pleuretic sau abolirea murmurului vezicular („silenlium").S. starea da l $1 tu explorările paraclinicc (puncţie pleurală. Dacă în cavitatea pleurală se acumulează o can1. în medie. diafragmatică. în funcţie de cantitatea de lichid.. Minvii liilc>riinţl vor fi observai m (•<• pliveşte: temperntura. uneori cu caracter de matitate rezis. . localizare interlobară. • Diagnosticul iazei de pleuriîă se bazează pe simptomele geneL •)[ pe examenul fizic care evidenţiază frecătura pleurală. 1 "luţla pleureziei tuberculoase este favorabilă. t < va preicrlo conform «tftrll evolutivei «• va r»il i i x i ! . i dispnee şi cianoză. La auscultaţie. iar în cazurile în care se suspectează etiologia baci-. . simptomele funcţionale devin alarmante: se insta' . exan| rlloUxjic. prin acumularea lichidului. mergînd spre vin-l ii funcţie de starea organismului. • Diagnosticul după acumularea lichidului exsudativ se stabileşte examenul fizic care evidenţiază matitate. medias!* «nu închistată). l'unclia pleurală exploratorie furnizează date asupra aspectuMficroscopic al lichidului. care. exnineno biologice: V. însă ••rttlura pleurală orientează diagnosticul. lemnoasă. se • percepe diminuarea respiraţiei fundamentale (murmurului vezicumiilu.I I . temperatura. t'd Inocularea de lichid la cobai. ea se completează cu reacţia Rivalta.şcftrile respiratorii. Diagnosticul pozitiv se formează pe baza antecedentelor familiale. extindere.

c) Pleurezia din reumatismul acut este de regulă bilaterală. După vindecarea clinică. B complex) şi medicamentele antituberculoase c<i P. 2. consecinţa fiind surditatea definitivă. «ntircum.i» (antibiotice tu cn?. streptomicina şi izoniazidă în dozelo şl intervalele stabilite de medic. crescută). Fvnlutin şl trntnmnUul lor slut conditionuto do bonla de b<i/. Cadrul sanitar ajutător are obligaţia să observe şi să relateze feno menele de intoleranţă la drogurile administrate.i bloul clinic al reumatismului articular acut în cadrul căruia a apărui. tinînd seama că strepto micina poate determina intoxicaţii. tu:. se diagnostichează tinînd seamă de procesul pneumonie anterior şi de prezenţa în număr mare a neutrofilelor In lichidul pleural.S. în cadrul comisiilor de expertiză medicală şi recuperarea capacităţi! de muncă se va aprecia momentul reluării activităţii (după 6—12 luni.se adnu nislrează medicaţia simptomatică (antialgice de tip piran.tiv pneumonie.e. bolnavul este menţinut în evidenţa dispen surului antituberculos teritorial. mai ales prin lezarea aparatului auditiv. vitamine C. iar analiza lichidului evidenţiază în lioliul pleural predominanţa neutrofilelor. do etiologic diferită fată de cele enunţate. d) Pleurezia canceroasă se poate suspecta şi apoi diagnostica la un bohwv în vîrstă — de regulă după 50 de ani — fără antecedente baciUn e su u iafecpioase recente şi la care analiza lichidului pleural evl clonţui/ii celule atipice (canceroase). aspirină. Diagnosticul este uşurat de l. locul de muncă şi durata orelor de muncă).A.H.i|e. Ca.. pe lîngă semnele clinice ale im prei|iHi(iei lurnorale (astenie. alfafotoproteinele sini MCM iile în stngo. . paloare. inapetenţă.Se aplică procedurile fizioterapeutice indicate de medic. medicaţia tonicii (f .14.S. care îl dispensarizează.nl color nih loblono. care are caracter fugace. PLEUREZHLE NETUBERCULOASE - Dacă se exclude pleurezia tuberculoasă. antitusice ca pulbere Doveri. algocalmin. Chiar şi după reluaren Activităţii bolnavul trebuie controlat periodic.2. fugcn i» şl dispare la tratamentul antireumatic.).c.il. asociată uneori şi cu un proces con yc. vor II (iimli/flte Jn contextul cl inic ui bolilor cmi/. Sînt o serie de alte pleurozii în afară de cea de origine tuberculoasă. anemie. examenul clinic va căutfi să stabilească etiologia sindromului pleural. de prc/cnţa bilaterală a lichidului. (acid paraaminosalicilic).mrl mull(|n» sau boli do sistem.'Ut otr.'. Sindromul picurai obligă la puncţia pleurală. alin dor. a) Pleurezia parapneumonică însoţeşte o pneumonie. b) Pleurezia metapneumonică se manifestă clinic prin sindrom plen nil după o pneumonie.illeo in cadrul reuma tismului artk'uUir at. V. o) Alte pleurezil. pierdere tu ţ|ieiil. deoarece poate reaparituberculoza pulmonară sau cu alte localizări. eventual subfebnlităţi. codenal).

între care nu lipsesc cele cei i ' .-n bncllulul po sol t>mi In utmosIcM'Q. C'ultlvnt po modlllc di« i ulliirB.15. c«'('(i ce fnvorly. deoarece în formele care nu pot id' pe cale medicală se va recurge la tratamentul chirurgical. Hiicilul este sensibil la rnz. I. Acesta determină leziuni specifice (adicfl luliil Koc'h). evoluţie şi la imit medical. mirnfii/ medical general este etiologic (tuberculostatice sau " obişnuite). conduc spre diagnos|l dflinitiv. tonic. Prin linii (le «nllvrt snu hpulh rHspIndlto do bolnav In n (U-. în funcţie de etiologie (substanţe ••'uioiiso. se va completa cu gimnastică ie ele.oa/il trunsinlterca inlccţlul.Ru i Ul()7.3. frlţj fi ixliuiual.14.) In vcdricri pumnii tu cvldonlli n In- in iiilllvH pn înrdll d" culturii imn l'i'iiliu dlNtiuţierea Iul nu Iu '•". <|Kitnn< InlindoriulcK (1. urmate de injec•«nliiliilor dezinfectante locale.R. ilnminlnl iau clorurA fin n <<MI|CIIU puntru om) »l nvlm. denumită şi empiem pleural.ole ultramilririt.. ct'i'ii fi! uste loartc iniporliint pentru clc/lnfoctln lenjarlel i . Tuberculoza este cauzată de un microb descoperit de i hnrllul Koch. care SO cin obicei iniţial la acest organ cu posibilităţi de diseminare niynmsm. i voluţia este prelungită purtînd amprenta terenului individual. Sindromul fizic pleural completat cu puncpli'iimlă şi analiza cito-bacteriologică. U. etiologic.n pulmonară este o boală infectocontagioasă.2. PLEUREZHLE PURULENTE l'loureziile purulente se caracterizează prin prezenţa unui lichid fiilent în cavitatea pleurală. al liei şi răspunsului la tratamentul instituit. antibiotice uzuale după antibioyramă).D.1).tlcului . H|lle.lnutft i»1V Iflipllidd'jtc lionln In »•«•! din ]ur. bncilul Koch produce mmiullo Hiilmliinto Intre rnr« ln/u'/ciiJ/na. •uncntiil pleuteziilor purulente se efectuează mai bine în seri'hlrurgie toracopulmonară. i ' n i l l i i l Koch se pro/i ntS sub fnrmn unui bastonaş carn se colortazB ilupH nu'tndn /U-hl-NInlson. Simptomatologia clinică este condiţionată de boala de bază. n t posibile evoluţii trenante cu însămînţări la distanţă (artrite. i n i . S ti amintit posibilitatea etiologiei bacilare. 2. abcese cu diverse localizări.•/. roborant. TUBERCULOZA PULMONARĂ > ri. urmate adesea de sechele definitive). însă germenii piogoni II responsabili de această formă clinică. Febra i nrncterele supuraţiei. i'MjrlJlrlle se referă la diagnosticul clinic.. Rbzlstii la iiscttdnii<>. nnlmi'pth'i) dlvcmni Mn< 'l l l ''a tipuri ":n clcicilu: Imt Mul 'di' In vodcri'fi illagiKn. ' Kifd/ncnfuJ medical local constă în puncţii evacuatorii cu intron <lo soluţii clorurosodit:e în scop de „spălare".

apoi digestivă şi excepţional cutanată sau mucoasă. devine agresiv şi dă naşte n • bolii manifeste clinic. meningeale. boli cronice (diabet zaharat. de la teoria tristadială a lui Ranke care descria primoinfecţia tubei culoasă cu constituirea complexului primar (constînd din alveolită. Este primoinfecţia care poate evolua asimptomatic sau. leziunile provocate de bacii sînt specifice. Slmploiu.. Vîrsta joacă rol. indicînd o stare de anergie a organismului (prfl l>uslie/i re. în cursul infecţiei tubercu • Io.» cronică. Intradermoreacţia la tubercu Una oslo utilei în diagnosticul bolii. Icy. Mecanismul de producere a bolii. Un alt factor este cel al terenului neuroendocrin. Ajuns în organism.iv (transmiterea de la animal se face prin lapte nefiert. uneori dispnee).R. papulă) şi fcno niene generale (febră. urmată de diseminarea secundară cu localizări variate (bronho-pleuro-pulmonare.. In decurs de 3—4 luni se schimbfl le. iar calea de transmisie cea mai frecventă este cea aerian. do mfirimi variabile. la care se adauq. hepatil. Cauzele favorizante sînt numeroase. peritoneale. Alergia se pune în evidenţă prin intrn (lei inoreacţia (I. silicoză etc.i.) la tuberculină şi prin fenomenul Koch. e/cmontul caracteristic fiind foliculul tuberculos sau procese de alveolitn.). bacilul Koch determină infecţia tuberculoasă (alveolită.linicfi oste varinM tn funcţie de sl. Sursa de infecţie este omul sau animalul boln.idiul primar $1 ««Tuiului ol tuberculozei pulmonare.cazeum-ul" cure poate fi delimitat fibros. se calcifică sau printr-un proces de liz. însă uneori poate fi negativă. Uneori se formează .). adenopatie şi modificări biologice).it n răspîndi în organism pe cale sanguină. Tubercu Unu injectată la omul sănătos nu produce nici o reacţie. Boala se produce prin pătrunderea bacilului în organism şi acţiunea lui în condiţii favorizante. lini fangită şi adenopatie satelită). Patogenie. limfangită.ltii fi/iologice a organismului cu semnificaţie nefavoru blid pentru bolnuv). toxice). articulaţii.idivitatea organismului faţă de o nouă reinfecţie. găsind condiţii favorizante.1 condiţii de viaţă şi de muncă neigienice (locuinţă.ilologi. alimentaţie. deternnnînd variate forme clinice pulmonare sau se localizează la nivelul altor organe (seroase. ciroză hepatică.irtivil. în locul lui apărînd excavaţii (cavernele).D. însă injectntrt In bolnavi determină fenomene locale (edem. în prezenţa factorilor etiopatogenici. oh servîndu-se că boala se instalează cu mare frecvenţă la tineri şi copii. precum si do divor.ir! bolnave).iuni care conţin numeroşi microbi. Anatomopatologic. eritem. boli anergizante. ganglioni. De la nivelul leziunii primare microbul se po. surmenaj. provenit de la v. organe genitale.elo forme.) şi stadiul tuberculozei terţiare (cu localizare pulmonară) şi pînă la concepţia actuală care admite că infecţia tuberculoasă nu trebuie să treacă obligatoriu prin cele trei stadii. reactivitate cuno» culfl sub numele de alergie. importante de reţinut pentru pro filaxia bolii.i c. a fost interpretat în mod diferii. rinichi etc.Epidemiologie. negativitatea reacţiei puţind indlrn flbsentti infecţiei tuberculoase. dimpotrivă. ganglionare. oase. microbul se multiplică. limfatică sau bronşică. osteo-articulare etc.ini se drenează în bronşii. IOD . deşi In fecţln este prezentă. în afara leziunilor locale. anu toiiiorlliih u.iso ripar şi modificări bio-umorale.

u l l dl i .D.i. semne radiologice (complexul primar tuberculos. 1 ' i(l«« lul>erculozel primare. Se lid/rt prin testări biologice la copii şi tineri în vederea chimiopro-u ' l . hronşiucUr/ii. ini tratamtntele medicale. uni'ori importante: simfize pleurale extinse. fibrozo pulv i l i .sint extinse.TUBERCULOZA PULMONARA PRIMARA Tuberculoza primară poate îmbrăca mai multe forme clinice: n) tuberculoza primară asimptomatică este foarte frecventă. stabilizările au loc l". l) ntlt-noputia traheobronşică este frecventă la copil şi se manifestă t «h'i'lnien ganglionilor din plămîni şi mediastin. comblnnta uiieou i <lititmii< alo nu ie loldeail cu reiultotelt favornbila din . cu frison.d s<i de muncă viitoare. flecare puseu evolutiv «du< > iMiii. limfangită şi alveolită). c) tuberculoza primară cu localizare pulmonară se caracterizează Hlndromul de impregnaţie bacilară (astenie. care favorizează imeumonice cu etiologie specifică sau nespecifică cu evoluţie ' l i n i cu clinică a bolnavului este bună. Sa mani i i i i i s m ol le/luiiilor. pierderea > l u i d l < i . semne biologice şi uneori posl-'H'lilrnţierea bacilului Koch în spută. cure ridică probleme deosebite piMilru j . febră. carnctorlzotă prin (ilii'iutnd iu perioade da acalmie. ganglioni. nlInlA) sînt posibile mai ales pe cale hematogen'ă şi explicit ii fici'stor organe. semne radiologice şi biologice (pozitivi-n I. subfebrilităţi. constlnd mli'iiopatie. junghi toramii l hemoptizii.-y) /ornie/c cavitare pot apare prin Uzarea cazeumului unui focar « MI uloN. osteoarticuUii. paloare exprimînd anemie. în timp ce manifestăr i|l c <.lstonţoi organismului. evidenţiind i'/. inapetenţă. Se poate prezenta şi cu discrete semne radiologice. transpiraţii). Vindecările. inapetenţă. h) tuberculoza primară cu simptome clinice (febră. Bit* cu evoluţia îndelungată. la tuberculină. î l ) i-pitnberculoza reprezintă procese alveolitice nespecifice asociaji • '• li'cUr/ie constituite în jurul elementelor componente ale cOjj|« i primar. Interesează parenchimul pulmonar şi bronşiile. Anatomopatologic se constată nodul! l un bob de mei — alb-gălbui în plămîni şi în alte orcjcim'j ni//i<1r//c în alte organe (seroase.Il. Sub tratament boala beneflcin/fl i l n prognostic favorabil. unice sau mul-"»i h) Inhi-icnhmi miliară poate avea ca punct de plecare primoinforţin i n i m i i diseminarea infecţiei tuberculoase în organism. '>/ #) Inima pneumonică debutează brusc.. apţâ> •<' u fi procese hiperergice nespecifice.cninilard snu f ti/in pouto upure la orice vlrstn. transpiraţii mai alea im m»). are prognostic sever. slă-In greutate. cavităţile puţind fi de dimensiuni variabile. TUBERCULOZA PULMONARA SECUNDARA (FTIZIA) '"/(<i •.

fintozid. Se practică examenul radiologie (radioscopie.Iiiln-rculozele primare. hitn/fi. cu vase. Bolnavul tuberculos este. otambutolul. în funcţie de canti-tfiloii de aer ajunsă în cavitatea pleurală depinde şi intensitatea simp-tomolor: durere toracică (junghi). izoniu-/Idn (liidni/idn). la domiciliu sau în secţii specializate. P. uneori feno-meno de colaps.liuimidn. nizolimil. . radiografie». plrn/. In npllffired Initninenlului vom urmări reacţiile bolnnv ului. este de regulă crescută.. dispnee. Do flspmeneci. Pneumotoracele spontan este o altă complicaţie gravă. expectoraţia şi de/infecţia produselor patologice. Tratamentul medicamentos antituberculos se face cu o gamă lanjă d(> medii omenie.i pi m .o c mă. Pentru diagnostic sînt necesare o serie de examinări paraclinice: i'xnmenul sputei (examen bacteriologic pe lamă. edem pulmonar sau hemoptizie. Ic. După un efort. culturi. tiocarlidul otc. cu aport de vitamine şi minerale. îngrijirea vizează cura de repaus şi condiţiile de igienă» nllmentaţia va fi substanţială. care pnote duce \t\ lu'/fireu nervului . Prima măsură oslo izolarea. Tabloul clinic este deosebit de grav dacă se constituie un pneumotorace cu supapă (aerul pătrunde în inspiraţie.i. prin eroziunea ori ulcerarea unui focar de ca-?. — Tratamentul simptomatic: se vn combnte tusen sc. igiena încăperii. ouă) şi vegetale. tuse. Le menţionăm pe cele clasice: streptomicina. luîndu-se măsuri de educare şi supraveghere privind cura de repaus. antibiogramă). tcbomidiui. bolnavul trebuie plasat în cameră separată. -. Aerul pătrunde cu presiune. îngrijirea bolnavilor de tuberculoză pulmonară. Fibroza pulmonară. mai rar f fir 3 o cauză evidentă. alături de examinarea clinică şi radiologică.S. m/îl rtlfi« pentru slreplomiriun.. a obiectelor de uz perIn spital.Trebuie să se urmărească evoluţia febrei. se practică numărătoarea hematiilor.S. fără a se evucun în expiraţie) şi nu se intervine de urgenţă.n .A. •>•/. cianoză.! In surdllntc dellnltlvfl. bogată în proteine animale (carne. tomografii).oilicare situat subpleural. se poate produro exitusul prin insuficienţa cardio-respiratorie.ni. lapte. »X(im<Miul sucului gastric dacă bolnavul înghite sputa sau spălăturfl bron*il('8. a latrinei.iiip. tuse. dncfl S(> depflşesc1 do/ele de fii) HI) (j \ » . morinamidul. lenjerie separată. .. dar poate apărea şi în afara etiologiei bacilare. uneori bronhoscopie. (xihiplcurita extinsă sînt sechele care conduc la insuficienţe respiratorii ţii pulmonaro-cardiace grave. COMPLICAŢIILE TUBERCULOZEI Dintre complicaţiile grave menţionăm: hemoptizia care a fost amintită la semiologie.. pormito urmărirea evoluţiei. tnrîmuri. se produce o comunicare între o bronşiolă şl cavitatea pleurală. d« prepnmle do codolnfi sau elropuri e\p"i lomul. un focar de răspîndire a infecţiei la cei din jur.H.nidiliv •. hematocritul şi formulti Icucociliiră. alimentaţia. domiciliu. MH H ll. sputa şi măsurile de pieveniro a infecţiei prin spută. V.după o serie de pusee evolutive.

plndită şi corînd eforturi mari. Colapsului (medicamente. vaccinarea B.i'uiitrolul periodic al contacţilor la dispensarul teritorial. Min/)////arca 9l educarea populaţiei pentru examenele de dopli-n fl. tratament medicamentos: calciu clorat sau gluconic şi vitaIftâ C intravenos. pneumoperitoneu) sau intervenţii chirurgicale. cît şi medicosu-". Ui nou-| l populaţiu tînără cu I. plasmă.R.ipulmon (iBoHobllfl ImportnnţQ.Tratamentul tonifiant: alături de alimentaţia adecvată. Cei. Iar In mnille spitale esl« necesara Intioducciim ciyo-' -i |nin|il(i ut'upcilloiiuhl In liincţle do tle< nto ( M/ In parte. tn. Fe. dispneea (se administrează morfină sau o fiolă ilnlljtii): . tonifi-n«a organismului se realizează prin administrarea de vitamine.D. In trecut. iitiiliAHndu-se: durerea. i'o/ifro/tiJ periodic al foştilor bolnavi activi la dispensarul turl-uliul In |t»t i scoaterea lor din evidenţă. In funcţie de starea bolnavului se iau măsuri de combatere a tusei. gimnastica medic alfl irspl-o'ifcninn. izolarea şi tratarea focarelor de infecţie.oxigenoterapie prin sondă nazală. transfuzii de sînge. adrenostazin (sau venostat). Cadre ÎMI sanitare trebuie să aplice măsurile profilactice. . au redus mult morbiditatea prin tuberculoză. rămînînd totuşi iA'. mai «Ies în ultimul timp <!<• clnd o un ol)Ni<rvA nuil rur cu boulft aculti şi mult nuii des IM lionlrt ii hlpi'K ionii A cu evoluţie (Ic zt-cl de ani.(i(laiu|A psiliolernpla. Măsurile luate de stat atît generale. In comlmlcrca tuberculozei. / ttitamentul hemoptiziei. negativă.NO face exsuflaţie şi se administrează antibiotice. lin initamentul pneumotoiacelui spontan cu supapă se aplică imediat. <l<'lilxl<tr(<(i In masă cu ajutorul radiofotografiei medicale. dacă starea bolnavului o cere. /Ic nii'i/lcd/c n'ciipt'nilDi li slut cele subliniate In li. necesită motoarele măsuri: repaus psihic. fizic şi vocal. t n unele forme clinice se recurge la colapsoterapie (pneumotoraco llllclal.frfoa nivelului material şl cultural al maselor ca măsura dt i Al.. substituenţi de l«M ).G.i . se practică intervenţia chirur- l'rolllcixla tuberculozei. boala avea o răspîndire largă în îl populaţiei.ilani'Mitul <i| In colo HI. iiifMi(Jr/ni<>ro«cf/a la populaţia tinără. i'i'riircin bolnavilor cu tuberculoză pulmonară sau extr. l •. profilaxiei i se acordă atenţie dooi Matul nostru alocînd fonduri însemnate pentru aceasta. în poziţie semişezîndă şi aplicări pungii cu gheaţă pe torace. deoarece bolnavul este scos din • rt vieinc îndelungată. care este o urgenţă pulmonară. i'hlniioprolilaxia cu hidrazidă a contacţilor tineri.C. care se pot si| sl i <l<'l>lnl<irca.

Horner) datori t i rit ării nervu lui M III | li 11 JC.i este leul progresivă. gît.ului eite tn funcţie dt boala do l><iy. edem în pelerină (pe toracele superior.1 ! ' ) < . dispnee şi cianoza. sectorul de pregătire sau servire a alimentelor etc. traheea. punctul său de plecare rinei f / .'. 1 (U . venele cave. l'im|ii. mai rar procese inflamatorii.— sughiţul rebel la tratament determinat de compresiunea nervu lui Irenlc.16. inima. porţiunea inferioară n fetei şi 1/3 superioară a braţelor) şi turgescenţa venelor jugulare deter minate de compresiunea venei cave superioare. Cnilrdo medii trebuie să fie alături de medicii de specialitate în efortul de (i lamuri persoanele cu tuberculoză cronică sau hipercronică pentru d jcspt'cta planul complex de recuperare.. marele lanţ simpatic. Sindromul mediastinal. M<ii îl'-.i|cul aitfl rezervat.. tuse seacă. la ctire se adaugă semne determinate de organul interesat şi de formn etiologică a bolii de bază.t 2. iar lateral de fata mediastinală a pleurei. bronşiile mari.-! este vorba de tumori congenitale sau dobîndite be (mu m ..— disfagie (greutate la înghiţirea bolului alimentar) determinată »!•• compresiunea esofagiană. nervul frenic.). BOULE MEDIASTINULUI Mcdiastinul este un spaţiu delimitat anterior de stern. timusul. posterior do coloana vertebrală. dar lent progresivă. i h ' i ' " ' .mi ri palpebrale (semnul Claude B ernard.muncfl şi îndrumarea sau reîndrumarea profesională a persoanelor wliilto calificate în profesiuni incompatibile cu tuberculoza pulmonanl |inv<"il<lmînt. îmbolnăvirea oricărein dintre ele se manifestă printr-un grup de simptome cunoscute sub nu melc de sindromul mediastinal.ilizarea procesului mediastinal. precum schimbarea locului di. artera aortrt şi pulmonară.miinarlle complementare precizează diagnosticul clinic de suiplclunc. i i . !'•''•'.ft. ner vul recurent.|><>sibil natura procesului patologic. compus din semne care aparţin organu lui interesat şi conflictului cu ţesuturile din jur: durerea retrosternalfl de intensitate slabă. . vcmne oculare: înfundarea globului ocular.Mnsurllu soclo-proiesionale se referă la orientarea profesională n linurilor caro au avut o tuberculoză activă. duetul toracic şi ganglionii limfatici. — circulaţie colaterală pe faţa antero-superioară a toracelui. umeri. l . îngustarea l \. In procesele maligne osie sumbru.. mioză. / \nnicnul radiologie şi mediastinoscopia sînt examinările ce cl/co/. livolnii. — voce bitonală determinată de afectarea nervului recurent. esofagul. El conţine 0 scrie de organe: vase şi nervi. Deşi organe diferite. — nevralgii intercostale determinate de compresiuni pe trunchiuri!» iiei voase.

rmului pulmonar.slrucţii laringo-traheo-bronşice. I .tnl r/e vedere al probelor spirometrice s-au descris: n//i'iiii/fj respiratorie de tip restrictiv. i respiratorii sîtit: nciilr <ilo cailor respiratorii. i/H punctul de vedere al capacităţii funcţionale poate fi: in*utl<'lentH compensată. fie restricţia. î l . In polloinlelitii. dispnee.). cît şi V..Inuullcicnta respiratorie subacută. cînd scade atlt C.V. In fibrozele pulmonare extinse etc. ( O l l o / n etc.E.17. o Intîlnim în astmul bronşic.) »i'd<ln sub 70%. univp (cordul pulmonar cronic decompensat): fenomenele clinice apar la i ll*lin mlct snu In repaus.i d In illnlinţiimilui «au hub(luiliuţ|in<itli. /r/i/a subacută se constată în embolii pulmonare mici li in tul)erculoză miliară pulmonară. tuniiirali»). | ilniiial<>. mal o Ies cclo extinse $1 bilnlei . apa r la eforturi »i»il// (fenomenele clinice apar la eforturi fizice mijlocii). nle inlonni'l vei t»brale ţtl tDKicelul.|Mrutoi . corpi străini inli. De ri.M.domlnfl fie obstrucţia. • n/n rrsplratorlc de tip obstructiv.ts.)i 'n minn Intervenţiilor chirurgicale cu rezectii de plămîni sau la persoane • i n i icHplrntorll. ' mi Iinpludlcfl d n (\\< \( \\[ \I I . / « ' / • • / I / H pulmonară cronică se instalează în fazele avansate ale n/. cînd scade capacitatea vitală (C. INSUFICIENTA RESPIRATORIE liiHiilIrinnţa respiratorie este incapacitatea aparatului respirator de Im n Iotă sarcinilor sale (în principal asigurarea O 2 necesar proceH MiuUtbolice tisulare). . lltmillnonta respiratorie cronică.. i' iionlcn (fibrozele pulmonare de mico n. cianoză. Din punct de vedere clinic se descriu: . o găsim Sn majoritate* nonlci! (. IlUIllli'lentfl decompensată. cînd volumul expirator maxim sg.S. înec. metastazele pulmonare. |H nrivllor Inti'no. .ibnm(poslcdlislic'c).scleroemflzcmul pulmonar cronic etc.2. llianllcicnţa respiratorie acută apare în emboliile mari pulmo|fl" tu ol). "h ţninc. I O X H I . bronhopndumonia — prin lulburnn -n pi-rp l l n i i ' tfl prin limitarea spaţiului n".ilurft)) inii'iii lilniiilul pulmonar (infcctioosc.. fibroze pulmonare ni obe/itate sau din cauze mixte. crişt nlrtinlG de astm bronşic etc.slall. ( i i " . orice boli acute pulevoluează cu reducerea bruscă a ariei respiratorii.Iniuflcicnta respiratorie acută. în deformaţii toracice. nu punctul de vedere al gravităţii deosebim trei forme: U»' ni f e (fenomenele clinice: tuse.V. bronşitele astmatlformt x-imoln rnro reduc permeabilitatea bronşică şi elasticitatea alveolnrâj >--i\t*h respiratorii m/x/c. oboseală.

transpoit cu UiUHi !n' "| i i ' i Aulti'!. mnd|H< I i i n d anunţat la orice tendinţă de agravare. bolnavii cu astm bronşic etc. Proceduri fiziotera peutice pot să fie aplicate după stabilizarea pp coşului inflamator. pneumotorace spontu cordiopulmonarii gravi.Tratamentul medicamentos este în funcţie de factorii etiologici şl faza evolutivă (vezi Capitolul 10: Urgenţele în medicina internă). în special ale aparatului cardio vascular şi de caracterul solicitărilor locului de muncă ale persoanei în cauză. liionhodfnfll. — Repausul la pat este absolut necesar în perioadele de decompensare pulmonaro-cardiacă. I . Nu »« . Bolnavii cu febră ridicată pot prezenta delir. — gimnastică respiratorie (respiraţii ample). H H |n huiţi Hei liirtto Iu luncile de slmon bolnavului (In p.a pulmonară. iclutlamme pulmonare.. în funcţio H situaţia concretă a fiecărui caz. oxniuonul «puici. de asocierea altor suferinţe. în perioada activ? ?i de evolutivitate a bolilor. hiposodată.supravegherea respiraţiei. de asemenea.18. Un i o l important In IiKjrijiroa bolnavilor cu iiloctiuni nv. — Evitarea răcelilor este. pU«urosropH. în insuficienţa respiratorie cronică. Combaterea junghiului.îl. de prognosticul acesteia. — kineziterapia (terapia prin mişcare). NO pincticA exnnieiH 1 ludiologico. Oxigenoterapie se efectuează în caz de tulburare profundă a In matozei.de asemenea pot apărea stări toxice. — Capacitatea de muncă este în funcţie de gradul deficienţei func ţionale pulmonare. bogat în toate principiile alimentaro în ca/u l pncuiiiipdllllor cronic» 1 si In tuborculo/. ea trebuie să uşureze respiraţia |l dacă este cazul să favorizeze drenajul bronşic. — se contraindică cu desăvîrşire fumatul şi respiraţia în atmosforrt în care s-a fumat. la indicaţia medicilor de specialitate. PARTICULARITĂŢILE ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ALE APARATULUI RESPIRATOR Poziţia în care este aşezat bolnavul cu afecţiuni ale aparatului ro»* pirator are importanţă deosebită. pulsului. — Dieta este hipocalorică. tensiunii arteriale. a durerilor toracice. bi oi)ll. nti< t silind .piuiliiii' lovlno < milelor medii In cinstii explorărilor complementele. Rcc/lnml dietetic csto individualizat după afecţiune: se impun n stricţii în ca/ul pneumopatiilor acute pe perioada febrilă. Supravegherea atentă şi aplicarea măsurilor terapeutice do ur<jon| necesiUl bolnavii care au prezentat hemoptizie. tratamentul este de lungfl durată şi trebuie repetat. hJpolipidică. 2. foarte importantă. rogimiil v fi M complot. variat. necesitînd supi >• veghere şi măsuri atente. de evolutivitatea bolii de bază. ca şl evitarea activităţii în mediu poluat cu pulberi de orice fel. a tusei seci sau /uve rixarea expectoraţiei se va face după indicaţia medicului. Cea mai favorabilă po/ltio este cea semişezîndă.

. bolile cronice pulmonare care necesită sanatorizare de lungă (tuberculoză pulmonară cronică sau hipercronică) se indică tcru-/xi//onu/d şi ergoterapie. în special cu evitarea atmosferei polua Iu i i l n sînt de mare utilitate pentru prevenirea şi tratamentul efii . Ergonomioiid i li i lor de muncă. va administra la timp şi corect medicaţiti -\ după planul terapeutic fixat. lichid pleural etc. sînt do 'iiporliintă în tratamentul bolnavilor pulmonari cronici.iH«(|lija examenele bacteriologice din alte produse biologice (secrefnringiană. Cadrul mediu trebuie să cunoască p*ţ|fllliil(> pentru puncţia pleurală.îl nci'slor bolnavi.). vizînd în mod deosebit provo-'Iiipsului. Irul medical se va îngriji de recoltările indicate pentru diagnosntmărirea evoluţiei. educaţia sanitară iiinibiilorea fumatului şi consumului de băuturi alcoolice. pentru tratamentul pneumotorace-|| N | i D i i l < i n cu supapă sau pentru colapsoterapie în unele forme do n 11 Io/u pulmonară. /m/c/up/a. gimnastica medicală respiratorie.

Arterele slut elastic»/ ilhi vi'iililciilul sting plcncl aorta. care nduc In Inimi» nlln(|8 ilngole do In pUmtnl. care se aplica p» miocard şi alta externă. care are o alcătuire identică. Inima este alcătuită din trei straturi: pericardul. Aparatul cardiovascular este alcătuit dintr-un organ central — Inlmn iau cordul — şi organe periferice reprezentate de vasele sanguine (artere. care deschide şi închide orificiul atrlovontrlcular drept. realizînd schimburile între mediul extern şi intern. Cel doi vcntricull au orlflrll prevfl/uto cu vnlvulnl* »ii| iiH)ld« care permit deichlderea şl închiderea orificiilor arteriale: tn dreapta mltl mii arterei pulmonare. între ele fiind un spaţiu virtual. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE Aparatul cardiovascular are funcţia de a asigura factorii de respiraţie şi nutriţie celulară. prlnli im (niiiniipii Invors arterelor. capilare şi limfatice). Prin sîngele circulant se aduce oxigenul şi elementele de nutriţie la nivel celular şi se transpoilS ipre caile de eliminare bioxidul de carbon şi deşeurile metabolice. prin nlţte pliuri.1. BO LILE APARATU I C ARD IO VASCU LAR LU 3. Vasele limfatice rn|ecle««t din nryaiiH |l («iiilurl. ipre exemplu). Atriul drept este prevăzut cu un orificiu prin care venele cave (superioara* fi iiilrrloarl) aduc In Inima dreaptă sîngele încărcat cu bioxid de carbon. Anatomie. — Endocardul este foiţa internă care căptuşeşte cavităţile inimii şi care. ailgurl Irigaţia cnlulnlor ţi ţesuturilor. mlr?ortndu-sl mni»Mi lallbrul ptnN In cnpilare. Aci-.3. . dosplrlll! pilntr-un tept de Inimă stîngă. tsl mirese calibrul p« mliura ce se apropie de cele ilniiM VCIIB c'olac'tnare. Inima are patru cavităţi: două atrii care comunică cu ventriculii de acpomi p/irte. formează valvulele: tricuspidă. c«re tn linal n|uiiyo In inima dreapta. cavltnl'-» virtuali dintre cele două foiţe poate deveni reală prin acumulare de lichid (porl< » <llt". Pericardul nte mlul de n proteja inima şi a-i permite expansiunile. colecţii ill n Inlii'yul organism. care prin ramificaţii lucceilve. Distingem inima dreaptă formata din atriul şi ventriculul drept. cu acelaşi rol pentru orificiul atrlovenlrlrular itlng. In atriul sttng pătrund venele pulmonare.u (Ulgurl Impulsurile ritmice necesare contracţiilor miocardului. în mod patologic. Iar In stingă col ol artorol aorte. în ip »lmea miocardului se află şi elementele anatomice ale sistemului automat. Vunele. umectat. rare ie deirhld tn nlrlul drept. miocardul şi endocardul. von». şi bicuspidă sau mitrală. — Pericardul este un sac fibros format dintr-o foiţă internă. — Miocardul este alcătuit din fibre musculare striate (dar involuntare).

iar cel /fl o Nlonozfl.Mol. corespunde momentului golirii cavităţii inimii. aă fit l» t»r#ilucal(itrr<il(\ Moli rn ateroscleroza. In iiK.n.h. inima dreaptă expul» tn rlrrul/itln mică. .«MliIcului sting. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE PLI Iliilanviil ponlr fnrnizn numeroase date roforllonre la •> Inţll cmc se vor cciccta cu atonţie. (l(H)arece acestea sînt cele mai solicitate şi deci cu uzura cea i ' H ln'cvmitfl a cauzelor întîlnim: reumatismul acut."I kltilollc nratfl stenoză.A . ' i t n rtculo • "i ivulilli foi mi'iien mân. Acestea se asigură prin sistemul arterial coroi n c c trubuie să fie perfect calibrat. Ele trebuii. pentru a nu permite trecerea sîngelui din ventriculi în atrii.cază o revoluţie cardiacă. capilarele pulmonare. H unmtls» INII ! pot fi icspoiiMnliil. 1 ' " > i i l m i ' i l lu lic ii iiln /n .. Onoi'iiimlHo cardiace se pot reda astfel: „tum-ta" la vîrful inimii şi „tum-taa" i" diisrultaţie al aortei. imlmoiuiră.iu dn <ului. orificiile nnpU't. are nevoie de un consum mare îmi vi de elemente nutritive. Perceperea suflurilor la orificiile arteriale are semnlfl. Inima funcţionează ritmic: prin sistolă (contracţie) şi diastolă (reiiuili/.mi. nur «ullurl organice. deşi are un automatism propriu. care în mod normal se repetă într-un ritm (K) HO ori pe minut. <>i |i <i . sifilisu l S i c liin ir ' u n i . asigurîndu-se | ll optime de repaus şi refacere a muşchiului cardiac. •>(|lo.1 > . hlpriicir. organ de travaliu mecanic prin excelenţă. t> tondilii patologice. t n i orospunde în general cu momentul umplerii cavităţilor inimii.. imn. sau se închid incomplet. cirul vorbim de stenoze. cînd vorbim Iu fircstn condiţii sîngele trece prin orificii strîmtate şi sub presiune.. permeabil şi elastic. în timp ce ventriculul drept.ii. Graţie sistolei. apoi al doilea (la începutul diastolei). Hu NU * mici Un in nnildilnllh i. Iar ini'i'IH» Intîi la atrii. Starea coronarelor ure ''"i'iutiinlă pentru patologia inimii. iar cel diastolic semnifică o insuficienţa..i |»«nilntlna. i'i'lo mnl frecvente leziuni valvulare se întîlnesc la nivelul val.n dlastolică). venele pulmonare şi atriul sting alcătuiesc >l niiiilomic al micii circulaţii. slngel» nUin circulaţiei mari. ' i i oillldilc arteriale sînt închise pentru a împiedica reîntoarcerea sln.. iinirnput In orificiul mitral sau tricuspidian indică insuficienţă. care durează pînă la reapariţia primului zgomot. Raportul dintre durata sistolei şi diastolei se poate "«i Iiint' din analiza electrocardiogramei.. Sistolă este mai scurtă decît diastolă.. La auscultaţia unei inimi normale se percep două zgomote: •nur) este scurt. .«nilul. diastolei şi elasti-• >i"i rare înmagazinează forţa contractilă a cordului — sîngele circula i ti 'iti iiii ul vascular şi irigă permanent sistemul celulo-tisular. iar în sistolă se deschid. Ne dăm seama de i i l l n d inima. < u . . urmată imediat de cea ventriculară stingă. venele cave şi atriul drept alcătuiesc sisteulmule al marii circulaţii (circulaţia de nutriţie).hld.'ii!hli|UOStlCUlltl. -. ateroscleroza ţi i i i I n l H ntliiga.• In vttntriculi.m u l i i l l > i ..1 l ihllh i MHKI/I. va ajuta înţelegere! > y i ' M ţi n ii<>|lunllor semiologice necesare în diagnosticul bolilor car* 11. tutifK ulo/. Prin acelaşi mecanism.Impoi i. inima este controlată de sistemul < Intlv simpatic (cu rol accelerator) şi parasimpatic sau vag (cu rol inhibllui cardiace).ua.. capilarele. care permit diagnosticul unor leziuni valvulare. aorta. urmat de o pauza l| imi/. '(lunilor siniînrc dn anatomic şi fiziologie. prin leziuni ale endocardului valvular. < • voi investiga mînmiir . i i . în timp ce orificiile atrioven.icuta. "îmi.

. Senzaţia descrisă de bolnav este diferită. Durerea semnalată de bolnav trebuie analizată ţinînd seama de ca» racterele sale (mod de apariţie. sirafiza pleurale extinse. ceai. infarct) durerea iradiaţii liniarul stîng. sinuzite pot declanşa un reumatism arii cular acut. în membrul superior stîng. O alimentaţie cu carenţe de putteinc. vitamine. o pantă. pînă în ultimele doufl (1»<|' < i l « mlinil stingi. afecţiunile pulmonare cronice. ţiuni ale aparatului cardiovascular. efedrina. Datele obţinute se analizează critic şi sini ulile în raport cu datele obţinute la examenul obiectiv şi cu cele obţl» nute prin examinările paraciinice.. care se pot asocia cu boli con» genitale cardiovasculare. valvulopatii) sau în tulburări funcţionale după oboseală. <iltf(iri iradierea esto Iu i«i ynxliu.Itadicreu durerii are importanţă deosebită pentru diagnostlci Miloilnţcle coronariene (angina pectorală. frig (are acţiune vasoconstrictoaro) nrt după o masă copioasă (digestia reclamă un efort cardiac).Localizarea: cerînd bolnavului să arate locul durerii. tutun sau pr»|" rnto fu cofeină). afecţiuni dentare. dureren fiind somnaluM !n regiunea cervicală silim mniiflilmln. ateroscleroza. bolnavul indică un punct dureroi leqiunea precordială cu vîrful degetului.'t mlocord.). el relatează că are SIMI /I ţ i . aerocolie. — Modul de apariţie al durerii: în stare de repaus sau în timpul unei efort. Hlmultnd im ulcor perlorat.c). calini. la emoţii. poate de asemenea să stea la baza unor aice. tutun. minerale. astmul bronşir. nevro/n Durerea este un simptom frecvent. simulînd cu degetele „ghearela t'di slrlrtivo" (în infarctul miocardic). . Infnrc. bolnavul aro o tlur«re tnten* »«ti. adrenalină. unele dispepsii gazoase. slnnilliid o novidlgie denUirâ. — în infarctul miocardic. aerogastrie. Vom investiga asupra unor eventuale boli congenitale ale altor organe. bronşitele cronice pot cauza cordul pulmonar cronic. . durerea survine la efortul de mers. boala Addison care se put însoţi cu suferinţe cardiovasculare. — în angina pectorală. InlHiutltiitfia dur w II 9< siareq ps//i/cd a bolnavului: In Inilllf « ' • ' • mrli (niiţiliiA.ne vom intere-m do boli endocrine ca hiperfuncţii tiroidiene. sclerozele pulmonare.cronice).< Ti e cit are „înţepături" care au o origine extracardiacă (în nevio/ Miimenaj. Palpitaţiile sînt simptome prin care bolnavul no relatează că percepe bătăile cardiace („bolnavul simte că are inimii") Palpitaţiile pot fi îatîlnite în afecţiuni organice ale inimii (miocardln păţii. bolnavii localizînd-o precordlnlt trebuie să ţinem seama de faptul că nu toate durerile localizate precor» dial sînt de origine cardiacă. i ni. de urn scările sau. în infarctul miocardic zona de iradiere esto Un M uneori «tipicei. în nevroze însă pe lîngă luxul ' nmîinunte privind suferinţa sa. alcool. i de constricţie ca în engina pectorală sau infarctul miocardic sau < l < • . Simptome subiective. ca sclerooin fizomul. el Indii cu piilma regiunea precordială. localizare etc. după abuz de cafea. n HI do . hipertensiunea arterială pot determina leziuni coronariene şi miocardice. durerea este foarte puternică şi survli de obicei în repaus.

nelinişte. "Hi lunţa acută ventriculara stingă reprezintă o urgentă nu'dlnlor vcnţic m(>dicala. i/. Uneori senzaţiile dureroase precordiale som• do bolnav pot surveni (ca şi palpitaţiile) în afecţiuni ale coloanei n-<lorsale sau sînt de origine digestivă. Ăstl" pot fi generate de procese pericardice sau pot fi extracardiaco suferinţe ale mediastinului. anxietate. tutun.vo/<i imperioasă de aer. muşchi. 'li/. urmează expectoraţta nlo ro/ato. în aeroflomgastrocolii. spumoase. din ce în ce mai mici. Pe măsură ce muşchiul cardiac uni „obosit" se reduce treptat şi forţa sa de rezervă.v/)/ieeci paroxistică nocturnă apare de regulă în prima parlQ •jl se manifestă în: vf/nn/ cardiac: la cîteva ore după ce a adormit. cu picioarele atîrnate.vp/ieea vesperaM apare seara ca urmare a oboselii ventriculu-i In timpul zilei. consecinţa fiind i < < a insuficientă cu O2 a ţesuturilor şi creşterea concentraţiei 1 ''«uză a dispneei. după cafea. ulcer perforat.vpneea de decubit este dispneea care este prezentă în poziţia i M l şi trădează o insuficienţă. ca . iilNpneea traduce tulburarea hematozei şi creşterea concentraţiei i ii -ilnge. pentru a-şi uşura respiraţia. «nu în unele anemii. ca.'ii so aşează pe marginea patului. litiază biliară. 'i/. i < u acestea ajung în lumonul bronşiilor. caută o poziţie potrivită. Criza aceasta este denumită asta Vi NO poate termina aici sau poate trece în edem. . peretelui toracic (coaste. cianozăi •oft. Explicaţia constă în aceea că» uiiol insuficienţe acute ventriculare stingi (în hipertensiuni i. în oclcmul pulmonar acut.tnd dispneea la un cardiac o putem clasifica astfel: 'i/.Durerile prccordiale pot avea şi alte origini decît coronariene.ipllarolo alveolare care se congestionează şi devin permeabil* hi'iiintlt.îl <i|>ară chiar in stare de repaus. La cardiaci are unele caracteristici în funcţie de gradul K'ienţă a muşchiului cardiac.. l)oli miocardice.'100 500 ni/ s imlimron eml. agitaţie./(( o . valvulare) se produce o stagnare a sînţft» . i ^moţionale. irtopneică. pun uculaşl ac. p în ă la iar circulaţia este încetinită proporţional. aerate. labilitate neurovegetativă pe teren neurotic. spre exemplu. ' >/. pulmonar acut» 'i/om pulmonar acut: după o tuse în acces. o Recompensare gravă a miocariliuivul.sp/ieea de eioit poate apărea la eforturi mari (începutul insu-i miocardului). de undo prin "liiuliifl sul) lorma sputoi ro/atc.slnl. iiinon Intoi vculici medii ale csto urmutoaroa: -. bolnavul sui tioluilo recunoscuţii pentru a fi tratulă. CU i hlporextensie (dat pe spate). apoi la eforturi mici. spumoase şi aerate. bolnavul se tro-'i . ln]acMm 2/2 //o/â d@ «lro> / Uniţi f/e înlolHlnri i MIM nit preparnt Hlmllnr)) .

pe peretele toracic. unde administrarea opiaceelm este contraindicată. dau indicaţii asupru tl/niltii de leziune (pot fi sufluri sistolice şi diastolice). hipertensiunea arterială). fără sa fin vorba de o afecţiune cardiacă organica. Mar rar survine l anumite boli generale (intoxicaţii spre exemplu).linija uiicsoMn-. — Inspecţia constată dispneea şi cianoza furnizînd de asemene-' date importante despre poziţia bolnavului (s-a amintit dispneea î l decubit. care au ţesutul musculo-adipos mai roduii putem constata un şoc apexian mai amplu şi mai frecvent. Durerea poale fi semnalată de unii bolnavi cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular. — Palparea este folosită pentru delimitarea şocului apexian cînd nu rste vizibil. persoane cu labilitate neurovegetativă. . | > < . poziţia în astmul cardiac). Observînd regiunea pic cordială. permite evidenţierea unui sunet mai închis (mut) faţă de sonorihitria pulmonară din jur.-. Cianoza este un simptom ce apare în bolii' pulmonare şi cardiace (dobîndite ori congenitale). caracterul lor şi propagarea la distanţă. în boala numită sin noză mitrală).> evita confuzia cu criza de astm bronşic. sau pentru n pune în evidenţă un freamăt (exemplu putem avea o senzaţie similnifl cu cea obţinută cînd palpăm o pisică ce toarce. . percuţia şi ausciii tatia. — Percuţia suprafeţei corespunzătoare a inimii. Ea poate fi discrcl la nivelul extremităţilor sau din contră poate fi intensă. ! < • o durere în imrruUilma i|. tineri. Auscultaţia posibilitatea aprecierii ritmului cardiac ce poate fi regulat sau Ini (tahicardie sau bradicardic) în condiţii patologice.e) la indicaţia medicului se va administra o fiolă de mialgin MI H morfină. Simptome obiective. Aceasta se va administra numai la indicaţia medicului spre . Examenul obiectiv foloseşte: inspecţia. ajutîndu-ne să delimităm aria matităţii precordlule. Analiza şl Inter» pretarea el poale oieri date importante pentru rli. miocardiopatii. La copii.h < îl de oxlţ|wu |l npnrtt tn nrtei iopatll pn i l . putem vedea mişcări ritmice în regiiinud vîrfului (spaţiul al V-lea intercostal stîng pe linia medioclaviculmă sau puţin mai spre stern).mil>el ctlf# (iparv Iu nier. — Simptome şl semne periferice.v >! se calnn'<u<i In «-paiia. după momentul producerii.|i. . Se explica prin < l . extinsă. care determlnft hipertrofia inimii (exemple: insuficienţă mitrală.i n <• unde.i liimonillll! bolnave. pentru perceperea frecăturilor pericardice. Aceste mişcări reprezintă „şocul apexian". ortopneea. iar şocul apexian se dopln» soază patologic (mai jos sau mai în jos şi în afara liniei medioclavicnIcire) în raport cu tipul afecţiunii cardiace. . insuficienţă aorllrA.Ut ««loriul ' ! > • mers — un .i<|iioslic. — Auscultaţia permite perceperea suflurilor care. palpare. Aceasta poate fi normală sau mărită în bolile cardiace. In cazul unor hipertrofii mari cardiace se poate vedea o bombare a K " giunii apexiene (regiunea vîrfului inimii).rm ait-arlflli mlcşnica/a «>i mal l l i u l l ac(«Nt Imncn I n i i . la bolnavii slabi. Cldiulicdtin inlcrtnilt'iitn e .i e a poal> a apaiA (luptt .e produci.

cînd din cauza durerii. Frecvenţa poate fi în afara l«|oi normale (60—80/minut). cu atlt 'mi e. du i oro q\ pnlonro. in unor segmente ale membrelor (sau daneza) o întllnlm trt '(le. •"« («nu t'|niio/. pleurezla mii. La capitolul colapsului se vor pre-î l . survciiind la frig. n u or //c în care apare colapsul sînt extrem de variate şi /rec-f depilnderea aprecierii acestor caractere este absolut nece-i ni mărirea bolnavului.vfr mai ameninţătoare pentru viaţa bolnavului. este deci ritmic şi egal.ii) 500—l 000 de paşi sau mai mult. Un puls normal are frecvenţa sistolelor car« li/.pic cniholla arterială (slndiom de lsclicit»i< •1) i n i i ' ucii-. abia perceptibil. pnoumotoracele se pot complica cu stan de colaps •l ponto fi uneori locală ca în varice.ice. UI» flkliiioiidl. cu cauze cunoscult» Iu o ţ|nslni in Imnlti snu sindromul Rayiuiud. dînd senzaK///)rtm un fir (puls filiform). Numărul de paşi după care este "iimalcită durerea este numit „indice de claudicaţie". Se va aprecia: frecvenţa. însă se 'c palpa la orice arteră sprijinită pe un plan dur. l« răcire brusca. slab bătut. sau este imperceptibil.u) unnntft do roşeaţă reactivă o extremlinţllor "i pli-lonre). ' ' " i . insul ic u-nţa aortică constatăm pulsul bondisant (loveşte degetul ilfl şi dispare tot aşa de iute). el este în <<>ti(ll(i! tahicardie şi cu cit tahicardia este mai mare. emoţii. vorbim de impotenţă funcţională de origine venoasă nu'ii spune şi „indice de claudicaţie venoasă"). npnt şl Nltnptomo tixtracerdlnce. acrocianozfi. c)/»/ pulsul este mic. Iu nlara Hlmptomulnr piopill hollloi car» •InduilA Intnrncţlunll cordului cu nlle npainU^ şl iu i ' i r (flidlnce. 111 tromboflebite şi în varice. prin palparea arterei. l'arcsteziile (forme ale senzaţiei de durere. pneumonia. «Ini reamintim că bronhopneumonia.. amorţeală. starea arterelor. cu te(|utneiitelo rorl. . furnicături. Pulsul se ia oblii l u la toţi bolnavii. couiideriţa dintre puls şi sistolele cardiace şi calitatea sa care poate anmlâ sau patologică. spre exemplu senzaţia i. este şi tahicardie. bolnavul nu poate merge. i l i u i a d role sanitare medii este important să înţeleagă semniiiihnlui care trădează o insuficienţă circulatorie periferică adică l.iologice. arsuri) pot exprima suferinţe artePulsul este obiectivizarea expansiunii peretelui arterial în timpul • Ici.ilrt trntninent de uiţ|enţfi. Aritmia poate fi l ol i ca sau completă.ireală. /'i//. 'liuiNtli ui '. u l se poate percepe uneori fără nici o regularitate (aritmie).v tahicardie se consideră în prezenţa unei frecvenţe mai mari M hrtltU pe minut. vorbim de puls tahiaritmic. flebite. iar puls bradicardic atunci cînd scade sub 60 bătăi uimii. apăsînd-o uşor cu degetele pe planul său !)<• regulă se palpează şi se apreciază la artera radială.

provocare de vărsături. Tahicardiile supraventriculare pot fi oprite prin compresiunea globilor oculari.i că se află în fata unei tahicardii paroxistice şi poate în-«•n. care. boahi B. după administrarea de adrenalină (simpaticomimetică). In cpigastru. IK ! IC paroxistică. — Hemoptizia poate apărea în stenoza mitrală. intercalîndu-se. . vărsături. diagnosticul formei clinice şi tratamentul revine medicululi In tain niK'i tahicardii depăşind 160 de bătăi pe minut. hotnnr<i<|ii. l ' o . durere în hipocondrul diept. Tulburări de ritm cardiac Inima funcţionează ritmic gratie automatismului cardiac şi controlului sistemului nervos vegetativ. accese rpilepliforme. b) Tahicardia extrasinusală realizează forma paroxistică şi ia naşloro prin formarea şi validarea impulsurilor în altă parte decît în nodu Iul Kojlh-Flack. pareze.i o c:<iu//i opdrentă. — Simptome nervoase: cefalee. alte intoxicaţii). ritmicitatea nu inui este respectată. a) Tahicardia sinusală poate înregistra pînă la 150—160 de contrac ţ i i pe minut. hepatomegalie. beladonă (vagolitice). hematurie. dar în cazuri patologice impulsurile pot pleca şi din alte locuri ale sistemului autonom.isodow.i are soni tlt» p'iloloqlcd nimici rlnd oslo cnir/dtA de immitie (denutrltlM itnin). auditive. ameţeli. miMiile. Iu linir<1ri vizuale. hiperfuncţie tiroidiană. după consum de cafea.ire. inapetentă. s-a amintit la insuficienţa acută ventriculară stingă. albuminurie. bmdir«rdi. Foi 'tiele clini<:e sînt condiţionate de locul stimulilor ectopici. care apar în salve. Pi. lulun.un. hipertensiune InlrnrinnInnM (meningite. efort. fie suprapunîndu-se. tumorii cen>l)Kil). uneori fără a decel. lipotimii. sincope. d i i i l i i l î r d centrul normal. Aceste manevre ajută şi la precizarea diagnosticului tipului «le l. — Tulburări digestive: balonări epigastrice. alcool sau în stări febrile. în forma ventriculara rămtti Ineh.idir. se instalează brusc şi pot dispare la fel de brusc . — Siiuptome renale: oligurie. fie înlocuind funcţia nodulului Koith-Flack. insomnii sau somnolentă. determinînd variate IOMIIO de aritmii. în microinfarcte pul monare prin mici embolii din trombozele venoase.i lin . fn opn> . greţuri. hlpotlroldlNiii (mutnbollamul oslo KM ui. cadrul ajutător Işl r i d M'. Apar după emoţii. Viigntonicl. i l e f| fl/lnloglcft la sportivi. Tahicardia poate fi sinusală şi extrasinusală. efort. paralizii. l l i . intoxicaţie cu digitală. inspiraţie profundă urmată de expir cu glota închisă. anemii. Tahicardiile paroxistice ventriculare sînt în cea mai mare partt <i ca'/uiilor expresia unor suferinţe cardiace organice severe (infarct mlocHidic. Poate fi întîlnită la emoţii. i din metodele amintite. abaterile de la ritmul normal (care se transmit şi pulsului) poartă numele de aritmii. edeme. i d i c .irdia oslo scăderea frecventei cardiace sub 60 do bătfll p«< mlmil. atro pină.i i i i i . In anumite condiţii. Sînt de regulă extrasistole rapide. In mod normal impulsurile pentru contracţiile cardiace pleacă din nodului Keith-Flack.ifti'n ponto fi prezentă şi se explică prin prezenta bronşitelor In rardlnpiiImniKiri.

K'il. nevroze. i i < l i o < | i . ONtt* l i i l i l c n l l l l i l | u i l < llogll . hlporteiisilllio nr- iMiiiiillln Ililinll se pun In evident') elc< l i < > < .1/111 răspunsului bun. hipertensiune arterială. poarta l» de deficitul pulsului. exprimînd incap. Ele s i l i i i unui i umilii c i l liK'rtinih.. aerogastrocolie. Imli nlr i oioiuirelor). Examenul medical trebuie să elucideze cauza.ilert ile n •. Extrasistolele pot avea semnificaţie de suferinţă u"ă (miocardopatii. Impulsurile.I M ! fiind stabilit prin M r i i i ! h i ( | i n i n .c l . ni'nrl subiecţii le percep ca palpitaţii sau senzaţia că „inima s-a oprit" H < l i » „gol toracic". ( i i Innilicnnlic nc( enluntrl).u. intoxicaţie cu digitală) sau survin înstări •osenlă. hipei 111 eo/. foarte •. In tineln cn/nri ne piiletn du senina şl clinii! lor.. In acest Hfprenţa dintre frecvenţa cardiacă şi frecvenţa pulsului.nii în aerofagii.i inimii se constată prin palparea pulsului.. . l . în vedoren nenlului etiologic. stenoză mitrală..snu Jnfrrn/pcr/ nle slnnnlllor In roţenita ' fl/lii|o(||cA. i . încît ritmul original dispare. n a pe durata unui minut. .o aritmie cauzată de stimuli ce se succed l u . în practică este bine ca nurn<n<1i >tn .. Arltmla respiratorie se manifestă prin creşterea frecvenţei cardlnco tu funcţie de respiraţie. Se constată la copii. la concnţi. diagnosticul I . i l n consilii. In timp ce frecvenţa cardiacă se va reprezenta printr-o linie npl. i u / .mliiH l . insuficienţă ovariană. gripă.i Keprozentarea se face astfel pentru a se urmări eficienţa toIn ' . p i l i t cerreliiien hecventel cnnlinie si n pulsului (bina ÎMI (iindiil II 9! I I I ..ilternind cu bătăi mai slabe.Ihlll • ' I n . i l i r .itologlcă. fără nici o regularitate.) \lli'in. necesillnd •'. pleiică din diferite focare ectopice (orice focar de excitaţie In •. Seninillrn. preparate cu cafeina.ă. Srltinla completă (fibrilaţia atrială) se caracterizează prin bătăi cnrcimiplot anormale. al'. i cu o forţă constantă..te nu focar extrasinuzal sau ectopic).'ului normal reprezentat de nodului Keith-Flack sau nodului sinu.. după consum de cafea. i i r e a celei periferice. hiper".l i i ' ni creşterea metabolismului din hipertireoze) sau convalescenţa ' • n Imli infecţioase. Extrasistolele sînt contracţii premature în raport cu cele normale i uilijmr în alţi centri de excitaţie (ventriculari sau supraventricularl).i o ifihiriirdin. febră tifoidă. I x i l n « .•).in|. în nevroze.1 | | ) l l l l l ! i l S I I I V I ' l l l 1ll II'IJ» . după boli infecţioase grave (pneumonie. Cînd sînt percepute de bolmiv •i h'.. i l e (sleiin/<1 i n i t r f l l i i . n t a i l n i i nre nu l i > [ i ujung să determine contnKţii ventricuUiie. astfel încît frecvenţa ctir• — In Uihiaritmie — este mai mare decît cea a pulsului. ( I I ( i n . ' Inlli'fiil iitrUiI r. (Pe o foaie de temperatură se înregistrează niuhele frecvenţe: cea periferică — pulsul — cu linia continuă ulln. curba frecvenţei centrale scado şl In • • i i l i / . c î n n i l icoţin tliitteruliii esle p. ca şi în intoxicaţii cu digitală (sau alcaloizi al ' i i l n l c i ) sau cu plumb. N» eonlicicţiile se transmit la periferie. cînd se pen-ep i M i i î n n l ' .

EXPLORĂRI COMPLEMENTARE ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE în acest capitol se vor aminti probele uzuale. duprt cum vaiodllata(la O fCMCi >u 11 ud merge pînrt Iţi vnlnnron zero în Mflrllti de colaps. volumul singclul "Irciihint yi de rez/s/on/n periferica. i l i i l e — stimulii — unui centru propriu. efectuate în condU (lila practicii de ambulator şi spitale. Prognosticul este condiţionat de durata stopului '.ui i nul). lipotimie) sau de mai lungă durată cînd după 3—4 MI mute apar convulsii. Presiunea arterială doplndo do torta do contracţie a Inimii. u diac. Sindromul Adams-Stockes. se ajunge tot \i\ deficit de oxigenare cerebrală. numai unul năşeşte să producă contracţia ventriculară. f/<i !'/«s//r/f«/oa ptrefllor arteriali. n a mijloace moderne de asistentă.3. 3.A. ca urmare a reducerii considerabile n debitului sistolic şi reducerea irigaţiei cerebrale. duce la bradicardie de 30—40 de bătăi pr minut). se ajunge la absenţa irigaţiei cerebrale.Diagnosticul de bloc revine medicului. El se realizează prin dimiM • 'ii considerabilă a contracţiilor cardiace (10—20 bătăi pe minut) oprirea inimii.A. ceea ce în cazul unui ritm d<> slimuli atriali normali. se poate iii. este metoda prin cnra «p dotormlnft presiunea arterială. <!• noco. — cunoaşterea semnificaţiei lor pentru diagnostic şi prognostic în Vtderea respectării cu stricteţe a terapiei indicate în timp util.A. ca trebuie practicată la orice examen rllnlr. acesta fiind nevoit să se contracte după excil . b) în fibrilatie ventriculară datorită ineficientei contracţiilor ven ii iculare. durata stopului cardiac peste 10 minute este ireversibilă. de debitul sistolic. Tensiunea arteriali (T. explicat prin nevoia de oxigen a sistemului nervos central. realizînd o lic-cvonţă foarte joasă: 30—40 bătăi pe minut) sau în cazuri mai rare iu blocul atrioventricular 1/2 (adică din 2 stimuli atriali.). c) în tahicardii paroxistice cu frecvenţă foarte mare. care este lent. In concluzie. Vnsoconstrlcţla arterială măreşte lU'/lNtnntn periferlrft şl dncl crnşto T.— cunoaşterea semnificaţiei lor spre a se putea orienta terapeutic. care poate reP Mila sfîrşitul dramatic al celui suferind. cadrul ajutător putîndu-1 b/Inul în cazurile unor bradicardii accentuate (30—40 de contracţii l a. Măsurarea T. .sUila în următoarele împrejurări: a) prezenţa unui bloc atrioventricular total (adică excitaţia din atriu nu ojunge la ventricul. Cadrul ajutător trebuie să aibă noţiunea de bloc al inimii. l . Instalarea sindromului se deduce din simptomele clinice de scurtă durată (ameţeală. uneori se instalează sindromul Adams-Stohes. urmare a tulburărilor de ritm.. înţelegerea tulburărilor de ritm de către cadrele medii vizează: — cunoaşterea şi recunoaşterea clinică a unora dintre ele.

fără a se administra hipotensoare (mai ales inilor a fost mărită) semnifică slăbirea accentuată a miocardului ilnoştt In Infarctul miocardic. • . minimă există ||n şt anume: T. ' l o i l l e dominate ale minimei se întîlnesc în insuficienţa aortică. I ! H n cl c i f l i ' M ivasculari do exemplu: T. 1 nlnţjic: pot creşte ambele valori (maxima şi minima) sau pot ' i uinbcle. miocardite şi colaps./ . adrenalină.A.Ifir.. Amintim că este necesar ca măsurarea să se efectueze înmiiţii de repaus psiho-fizic.A. 1 .| | J M . minimă este jumătate plus unu din T. —[-1=7+1=8 i le u p r ă b u ş ir — T . După administrarea de efe-nh'iiui.vuper/oun. •ilunea arterială poate varia chiar şi în condiţii fiziologice.. înregistrează două valori: tensiunea maximă ' >//cd.A .A..A . se face cu ajutorul tensiometrului cu mercur sau itiniioinetru. între T..| .m i i t rt p rins c l d e r o nt P U H ln n l l m i n i m ./ / ' » o ( .A.Mrtsurarea T. .. maximă şi T. > .A.... .A. maximă=14. Hipertensiunile de acest fel au un i Ir mal sever. n .. Acestea se apreciază in i Io vîrsta celui examinat. 'MI proţjnostlc — deci pentru urmărirea evoluţiei unei start patoui e Importanţă deosebită reţinerea de către cadrul ajutător a 1 n lni/>re/urdr/: li'H'n h rusca a T.=18—12. \ < i i i <i < . Acest fapt se întîlneşte itensiunile umorale (mai des de origine renală) cînd se pot rea-ul de acest tip: T. în orto. maxime semnifică creşterea forţei de contracţie miori nşterea debitului sistolic. care corespunde sistolei cardiace şi tensiunea minimă sau ••••<! mai mică.însoţita de Slm ptom e i n i c i -( i | i e a l . i . Creşterile T.«nto . i . l i > T.. poate să crească sau să scadă una din•il.u n ţsăi n i. . In <!•• oboseală şi stări emoţionale. Fiecare corn•un semnificaţie pentru diagnosticul sau prognosticul unei boli.A. minima este IA-14—8. .1.i c . n u n ea •. valorile T. ' n i i . i ..A.A. 'tema T.A.innll <»/>/$• 'nnvnlnl. M ' i d r it* O ( u ro n . a modului de aplicare a manşonu-|i rt liiipţjistrării corecte a zgomotelor indicatoare a valorilor maxime '.. Creşterea sau scăde-nleră indicaţii preţioase pentru diagnostic. l v p. f v n i M K ' .şi clinostatism şi cu respecpfi cinuliţiei tehnice a aparatului. sau creşterea volumului sanguin.( l i l c i . i |( . i \ \ \ \ c• ..A. De asemenea. romi//// fiziologice. . maxime. ' d in ti'i i N lu n n n n in x l iu r t) .. Măsurarea T. cresc mult. la valori mult .i . « ' r tensiunea arterială este creşterea tensiunii peste valorile • •otvnsiunea arterială este scăderea tensiunii sub normal.A.A. minime semnifică "ii(ă periferică crescută.i^ ip si a) • " ' < u l i ţ e c o r e nu r a t a i .. 14 In condiţii patologice (hipertensiune arterială) minima se ridică. i i . .i•<) c o l i z i u n|nii . n m \ in. Valorile normale se admit a fi cuprinse între 15 şl iu maximă şi 6 şi 9 pentru minimă.n i i a li. ţH Ininntate din maximă plus 2 sau chiar 3. i ai nete rioa re stă riii i " i " < i . > < i n t 0 / i e ' tt u (|IM V« de debilitat* a m im i n i mi l'.

Practicînd proba. In Io. măsurîndu-m pro.ictica şi cu substanţe radioactive.Presiunea venoasă se măsoară cu un manometru care se pune în COntcict cu sîngele venos prin puncţionarea unei vene (de obicei venei CUbilulă). concentraţia gazoasă prin preluare de probi dc< stiuje. a poziţiei sale în mediastin. (•'xlstă şl alto rnetodo de explorare a aparatului cardiovascular. Ea se execută cu ajutorul electrocardiogni f n l n i.nle multe împrejurări cadrele ajutătoare execută partea tehnică. care înregistrează curenţii electrici ai inimii sub formă grafică. Oscllometria este metoda prin care. . Fonocardiograma este metoda de înregistrare grafică a zgomotului ce sc produc la nivelul cordului şi permite precizări în cazul cînd existfl (lnl)iu în suflurile percepute cu urechea. Radioscopia cardiopulmonară furnizează.v. Se practică radioscopia ^i radiografia cardiopulmonară. Metoda permite şi practicarea angiocardiografiei. angiografia etc. llpld«mln.S.siunoci endocavitară. care produc anumite senzaţii (amar. Irl . Timpul de circulaţie este timpul necesar sîngelui ca să ajungă între două puncte ale aparatului circulator. Important pentru Inter-piilnro este însă compararea dutelor obţinute simetric. Radiografia cardiopulmonară fixează pe film imaginea cordului şi plăm inului. Electrocardiograma este o metodă curentă şi uzuală în explorarea ni ni lor boli cardiovasculare. cronometrăm timpul scurs de la injectare pînă Ici ci| i.I I . dehidrocolatul de sodiu sau eterul. date preţioase asupra configuraţiei cordului. pe lîngă relaţii asupni plămînilor. Cateterismul cardiac se face cu ajutorul unor sonde speciale care •e Introduc pînă în inima dreaptă şi artera pulmonară. a mişcărilor. /implitudinea lor descrescînd în funcţie de calibrul arterelor. Interpretarea rezultatelor revine medicului în contextul diagnosticului clinic. Exemplu de relaţii normale: braţ—limbă: 6 s (braţ—braţ opus: 20—25 s). In mod ll/iolofjic. Examenul radiologie are multe aplicaţii. !• ImeqlstrecT/ă oscilaţiile arteriale. Funcţia pericardică se face în scop explorator sau terapeutic In perlairdite cu lichid. cald etc. care se citesc pe un cadran numerot/i l. asupra vaselor de Iu baza inimii. Se folosesc obişnuit substanţe injectabile i. Proba se poate pi. cu ajutorul oscilometrulni. coloNterolemln. — In bolile aparatului emdlovnscular se mal practica o scrie d» »»xp/ordr/ mnynliw: V. Angiografia şi flebografia sînt metode de explorare a arterelor şl venelor prin injectarea unor substanţe de contrast şi fixarea imaginilor cu ajutorul razelor X pe film. Hpldoqiiiiiui.). la artera femurală oscilaţiile ating 7—-8 divi/iuni. pe • • lud la treimea Inferioară găsim l—2 divi/iuni. frecvenţei cardiace. Presiunea venoasă se exprimă în ml apă şi atinge normal 12 —14 ml. Se folosire sulfatul de magneziu.iritia senzaţiei determinate de substanţa folosită. car» •n vor însuşi tn servicii specializate.

.sr acute. val-itll otc. avînd nevoie permanentă de îngrijire medicală calificată Si 'luaro (de exemplu: endocardita lentă. Iniiiliclontrt aortica. ETIOLOGIA BOLILOR CARDIOVASCULARE l i n i i l e cardiovasculare deţin prirrml loc între cauzele de invaliditate ! > < • " > . flbrinogenemia. b". obepnt ciur» la Bufurlnţ» rardlovaurnl untiorl grnve. ni'lmUil la timp şi corect. prin rasptn-' lor. dlfterla. Fciftorii de risc care favorizează apariţia atern . dlabutul (hlp^rllpoprotulnemll. i ' i liiclpnlole cauze care afectează sistemul cardiovascular: l) /Wrrrw/eroza este cea mai răspîndită boală a vîrstei în. electroforegrama. sedentarismul. sindrom I-N. Este cunoscut ' " l TA bolile cardiovasculare afectează toate virstele şi.. cu timpul. infarctul miocardic.erldole. rflnitn de tomut n inhii (udului (miocardlto ocuioj. azotemia. dico-sanitare vor putea duce lupta de profilaxie. h| ro/islenţa acestor bolnavi este scăzută prin agravări sau corn. hemoleucograma. obezitatea. Este o boală degenerativă şi prinde m pro-"I wnibld nrtorelo de importanţă vitală: coronare. .iliaien-'Hiţinlft cu grăsimi animale (colesterol)..1 n| il. '•'"in vodca cîteva aspecte principale: n) holiicivii cardiovasculari nu pot depune efoilwri profesional» i. u . ca-. Progresele ştiinţifice ale medicinii au descoperit numeroşi fac-' < ! < • îmbolnăvire a aparatului cardiovascular. torcnul ereditar ei~. rt|uii(|înd adesea la adevărate complexe psihice şi la incapacitate imnu'A. mozen-|/ ri'tiulv.irditelor. hemoculturi cu antibiogra-.iln Addison. hematocritul. diabetul zaharat. deşi mai r< ii (> in \>\< -/. . i . spir ox< >mplu: febra UnUfiiili'iiHitlc. Ciii'/o boli toraco-pulmonure. cndocardul încă din copilărie.Jî > aceste boli duc la decese la vîrstă tînără sau la morţi subite. titrul ASLO. boala Basedow. iiilnr(ll|(>. •i ii/o/<i |)ont(> figura tn etiologui pori< . uniate. cunoscîndu-le. stressurUo.nit. evoluează spre cordul 'im cronic.. testul <X ?i altele care vor fi interpretate în contextul clinic general. 3.i loro-• i l i lilpcrtonsiuned arteiială. bnll f i a li ic r l ne afectează ş\ sistemul c nrdlovoscular/ spic "«illmMhimil. Atacurile repetate • • • t frecvent lo/iuni valvulare definitive. //i/oi'f/od. cerebrale. Hntinatlaintil articular acut (Bouillaud-Sokolski) afectează perliiilorardul. dovenind în acest fel dependenţi familiali sau sociali. liiMipp Inert din tinereţe. < i u numeroase implicaţii medico-sociale. deoarece.4.irdiovasculare este o necesitate. poate afecta aparatul cardlo-<| omo sifilitice la ni voiul miocardului. Cunoaşterea cauzelor i i i . » n ţ « ' proteic».

infarct miocardic etc. iar anemii croice grave pot duce la insuficienţă coronariană sau cardiacă.5.. — pericardite constrictive. . turgescenţa jugulară. cianoză. După evo-. hemoragie). — pericardite cu exsudat. . IN-H uţlti evidenţiază. Pot apare de ase• I M M în nefrite. 1'uiH'tlM porlcdrdli . > M i(„ in im a lin iş tita " ).origine tuberculoasă. BOLILE INIMII 3. ' e i i. i M M c i'onljţjuraţia iniinii este modificatri. PERICARDITELE Pericarditele sînt afecţiuni inflamatorii ale pericardului.1. revărsatele lichidiene (hidropericard. hemo-irlcard posttraumatic).). 10) Bolile cardiace congenitale sînt întîlnite la tineri sau adulţi.. i r i l e respiratorii. ele pot fi acute şi cronice.in. virusală sau microbiană. obligînd bolnavul la căutarea unor poziţii de uşurare a . Tahicardia exprimă tulburările de hemodinamică prin împiedicare*» |)rtii'. După acumularea lichidului durerea diminua.. mai rar poate î l ' .1 '< < plorntorle.. Iar . /gomotelc cardiace sînt asurzite. Colecţiile mari exercită presiune în mediastin cu apaIn de dureri toracice. Acesta se poate extrage prin puncţie/ prin examinarea lichidu( •.liinii normale a inimii... în pericarditele lichidiene mărirea ariei matlII |H< iO u . ( l i .5.i .9) Anemiile acute pot duce la moarte prin colaps.(• determină natura (serofibrinos. — pericardite purulente.-nul r. — pericardite hemoragice.. sau poziţia nu pectorală).1111. • .. tuse.idloloqh <"Ue de mare utilitate. i l i i r i perircirdice. tuberculoză etc. ld ilo AUM iill.iţla.1 |i h fiirnlzn. 3. Se pot întâlni: — pericardite uscate fără lichid.ţie. m<ii alos în pericardliu In lud.. spre exemplu. l \.. Anatomopatologic se constată exsudat fibrinos sau prezenţa de •lilcl. do eisemone/i. Manifestările cardiace constau în: Durere precordială de intensitate variabilă. | n i . în pericardilele uscat» nud h i ' i . i i r .punţlei (poziţia şezînd. cu trunchiul aplecat înainte. în unele cazuri pot fi procese neinfla-atorii ca. purulent. Miologie. Simptomatologia generală este aceea a bolii de bază •uiiuitism. olcrlnd pos|l)l|ltiitca examlnflrll Udului »l nvacualom m «i/utl de |l( hld dhundent cu tulburări Qravt .-i in» . mărită. precum şi febra (dacă boala evoluează hi|"'i li-rmie). Dlspncca este determinată de acumularea de lichid în cavitatea inoidirfi. M M Ii. Aspect clinic. Mai frecventă este etiologia reumatismală.i|i.u(l|(.. fiind exacerbată do •. iiidlrntll prellonse».

ritm de • . infecţia virotică. brndlcardie. hemopatia sau infarctul mio-In pericarditele microbiene se aplică tratament antibiotic. avitaminoze. i l c inimii.H. iar zgo> l i f i <n N ln t iisu r/lto . tnl)orculoza.ii cu miocardită şi endocardită. După evoluţie sînt acute şi cronice. jenă precordială. pericardului. l urmele clinice sînt determinate de etiologic: reumatismele (cînd se " i.HC se face în consult medico-chirurgical şi necesită pregătire 'ititorie. K. teste n l i u nefrită. realizînd cardita reumatismală). Simptomele miocardopatiilor alcătuiesc sindromul fiind dependente de natura bolii. disproteinemii.r/. extrasistole.. examene hematologice. Miocardopatiile cronice au fi :. Indicaţia de in. Cele din uremie şi inIM l n l miocardic au prognostic grav. dreaptă sau globală. în pe-i l o l o constrictive.ndocardului. sau virusale. i l c o. care trebuie staanalizei clinice şi cu ajutorul examenelor para- pruzlntă: palpitaţii. ca urmare a tulburărilor de oxigenare a miocardului c<iuze: ateroscleroza coronarelor. scarlatina. în timp. l»'i'| clinic. Tratamentul se aplică în funcţie de etiologie. Se tratează reumatis-' i .5. Pentru precizarea diagnosticului se vor face examene >m|ilomentare (teste pentru reumatism. ""•«nul obiectiv decelează tulburări de ritm dintre cele mal va' f i i i l h . Aria matitătll precordlale este mărită. l voluţia este condiţionată de cauza determinantă. dar pontru trntninont f MI un iliiMinoNtlc otloloylc din contextul tlmptomolor geK'lil «l \< . Miocarditele acute sînt cauzate de microbi. nun urnit. Ele pot fi inflama-| ll Mt nelnflamatorii sau distrofice. "i. duc la slăbirea miocardului. nefrita.2 MIOCARDOPATIILE Mlocardopatiile sînt afecţiuni ale miocardului. Prognosticul este bun în cele reumatismale şi virotice. tratamentul este chirurgical. l llopatogcnie. dureri. uneori cu t Nnglnod sau di. Un i n > i l < m t îl deţine reumatismul acut.). Ele apar MI! unor boli infecţioase. difteria. ui cllttlr (<Ntn do sindrom miocardic.|>rc deosebire de inflamaţiile din miocarditele acute — lero. cele bacilare i i l l n i l Icisa ca sechele pericardita constrictivă. ca febră tifoidă. boli illnl' .spnee de grade diferite. iar postoperator recuperare medicală şi socio-profe- 3. M(j) care.. tulburări electroli. gradul şi extinderea le-i l» nu nduc precizări asupra etiologiei bolii. infarct etc. aritmii complete. C u tim p u l su rv in e d eco m p cn sarea şl ap ar //i>n//c/r/)/(l cardiacă atingă. anemii grave de lungă . hipertensiune arterială.lu'inodinamică. huli .

aplicării corecte a terapiei medicamentoase indicate. Nlnl lii-.3. Claslllcarea endocarditelor: . — subacute (reumatismale sau recidivante şi microbiene mitl lente). constituindu-se valvulopatiile cronice. i U hlenozn i n i l i . MLocardopatiile cronice au prognostic rezervat. cu tcrococ. — reumatismale. de respectarea repausului. mai ales dacă nu se respectă indicaţiile de tratament. In endocarditele acute microbiene se constată leziuni inflamat") > <!<> rcguU'i de un cord nelezat anterior.irea examenului clinic cu probe paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului etiologic.iliif>ă ettologie: — microbiene.5.veniiiciiUiro s<iu arteriale.iliifiă evoluţie: — acute (microbiene sau reumatismale). îngrijiri. i l . cel mai des. a regimului igieno-dietetic şi de tr<i Uimenlul medicamentos.i/d (|iupd vulvuloputillor. miocarditele acute se vinderft odată cu boala de bază.r.n i. pneumococ. C(>lo ni. i (cunosi ulii sul) dcniimircd di> boulă mitiuhi) > lenta aortlr.c/iiinili' i K .u ctoillcâ.' . i l . A C ' .n l i < . I lonne.' . pn rare se pot grefa noi atacuri reumatismale. îngrijirile privind stabilirea diagnosticului vizează cornplel. dar sînt posibile şi morţi subite (în convalescenţa difteriei). i . Au. — mixte (reumoseptice). In reumatism. mut rar sU:no/. slcno/<i mitrtilA.ilomopatologic se constată leziuni specifice reumatismului în ti l nrulc s. l \ l e împiedică închiderea sau deschiderea compi o n l i i l l l o i . stafilococ.iuni asudate imlttl* .Evoluţia şi prognosticul miocardopatiilor acute depind de boala cin fon/fi. 3. al<V l i n i de supravegherea evoluţiei bolnavului. cu cantonarea germenilor la ai f -l nivel.ilricealo stabilizate sînt cel mai frecvent (onv p'iiiin illsiin iliii. procesul inflamator se grefează pe un cord Ic/nl . sau infecţii microbiemt.i. cauzaţi» de «genţi microbieni (sterptococ.ulu i' ni i n i l i n l a . putînd apare accidente acute. gonococ. Mai des apar în cadrul reumatismului poliorticular acut. procesul acut endocarditic se vindeca Iftsînd leziuni cicatriceale. Atoroscleroza poate să producă leziuni scleroase ale endocardulul valvular. treponema palidum). Lxlbhl ^i le/. I .ui subacute de natură reumatismală. în general. îngrijirile de tratament vor acorda atenţie deosebită repausului. In ciule» arditele lente. insulicienţo n i i l i . nlinventaţiei. F. . roali/înd insuln icni •tiMio/e. cu prezenţa microbilor cauzali. ENDOCARDITELE Endocarditele sînt procese inflamatorii ale endocardului. i n.înlerior.

septicopioemii. Kudocardita reumatismală subacută rezultă dintr-un nou puseu uHiiiiil pe fondul unei valvulopatii vechi. sufluri " (re se pot permanentiza indicînd organicizarea leziunii valvu-i xplorările biologico-umorale evidenţiază: leucocitoză.. Nlaillococi.locardlta lentă este inflamaţia endocardului (lezat anterior de i M'Unitttism) cauzată de microbi. Cel mai des agentul cauzal i. librinogenemie crescute.ENDOCARDITE REUMATISMALE l) l ndocardita reumatismală acută este endocardita din primul puni bolii şi se poate asocia cu pericardita şi miocaidita. ENDOCARDITELE MICROBIENE i '"locardlta acută este întîlnită în septicemii. trtlu».vcr/. uneori embolii cerebrale cu •mu embolii in membrele inferioare. cu starea generală alterată. ( I n bolii este luncjd. urmărirea evoluţiei şi tratamentului curativ.i'uzd pe existenţa anterioară a leziunilor ifif(iuiii/(t pr/. Fiind vorba de o reci-• m (i i numeşte şi endocardita subacută reumatismală recidivantă..cui vlridans (60—75%).H.. In unele cn/nrl oiţe > < > nlliiin din Ntuyele nicdulur. laii).S. enterococi).ltlv NC /^i/. cu ii'iilentl. nhlwtlv al inimii evidenţiază semnele valvulopatillor an- i ni i>ti/. Ilemoculturilo trebuie oiectuatt "h'vni iu ncccs febril. l/olnren agentului cauzal fiind n«riiilllilnginniA >1 Irnlninent nutlblotic. l Ini • ni un •uiDllorut mult «lupă Introducerea antibioticelor . ISndocardita reumoseptică reprezintă asocierea unei endocardite i M m o Io subacute cu prezenţa microbilor cantonaţi la nivelul lei (deci endocardita lentă). dar pot fi găsiţi şi alţi germeni l. ' ». tratamente balneare. . corticoizi.ntare. chior după repetare.ir//j(i/o de. sau se instavnlvulopatie stabilizată din cele amintite. realizînd i i l n leumatismală sau pancardita. V. «Iulie poate fi spre vindecare la primul puseu.sc. Unele forme de endonciito pot evolua cu insuficienţă cardiacă.. n II detaliat la capitolul referitor la reumatismul BouillaudSo-f repaus. antireumatice. nu constituie un < liniere a (llnţ)iu)stl( ului.. cu evoluţie gravă. efectuarea exploromplcinc. Hemocultura cu antibiogramă pen••illc şl tniUiment antibiotic este necesară. mptomele principale sînt cele ale reumatismului acut: febră moţi l terarea stării generale. dar mai alos pe hemocultuin<i|Hllvltat(>a lor. asanarea focareînfecţle. frisoane. sub-u paloflro e. meningococi. tratamente de prevenire a reciI. gonococi. semne de nefrită în focar. antibiotice.cinictoristică do cafea cu lapte (cate au. /i///n/e se referă la stabilirea diagnosticului. poliartrită cu caracter saltant.

transfuzii de sînge.. La indicaţia medicului se pot asocia după caz. instalarea miocardopatiei ţi derompensarea miocardică. uneori.H.Tratamentul de bază constă în administrarea de antibiotice. 3. T. a bolnavului etc. . diureza. îngrijirile se referă la: •— sarcinile generale de îngrijire ale bolnavului.supravegherea evoluţiei prin urmărirea clinică: stare genernlfl. Noţiunile succinte despre pericaidite. ca spre exemplu: hemograma completfl.. edemul. cianoza.A. Dozele mari de penicilină se administrează în perfuzii. liniştea necesară cardiacilor. dispneea. E. • • x i i i n c n do urină. -. pulsul. Prin acest fenomen apur lulburări de irigaţie în fibrele miocardice. lues.. de evoluţie. Kiite de milioane în 24 de ore). care pot suferi variaţii cu semnificaţii ev«* lulive favorabile sau de agravare. radioscopia toracică. hipertensiune mlerială. Tipurile au fost amintite la anatomia patologică. subliniindu-se im» cesitatea asigurării repausului indicat. igiena încrt* perii. deoarece. miocardopatii şi endocardll* necesare unui cadru medical ajutător.). cunoscînd posibilitatea emboliilor Itt unelo valvulopatii. care reclamă atitudine terapeutici «lilerenţiată. — efectuarea de explorări clinice şi paraclinice.j • . tuberculoză.C. de eliologie. lllpt»rtonsluticm artorialfi eatu do fapt un sindrom. ateroscleroză etc. tonicardiace etc. mine. tn cadrul cArutH distingem: .evoluţia se urmăreşte (în afară de examenul clinic) şi cu ajuto» ml unor probe paraclinice. hiposodată şi hipolipidică). trniiN* 1'iiuţiilo. V. psihică. mai rar atero. permit sintetizarea sarcinilor principale de îngrijire a acestor bolnavi. dieta adecvată (hipocalork'4. tonice. scleroza şi tuberculoza. V A L V U L O P A T IIL E Valvulopatiile au drept cauză principală reumatismul.6. boală infecţioasă. întru rnre penicilina se prescrie în doze masive (milioane.efectuarea tratamentelor indicate. pentru stabil i rut diagnosticului etiologic. leziunile orificiale de insuficienţă sau steno/ă. antireumatice. zeci sau. Indiferent de faza evolutivă. stiiie. HIPERTENSIUNEA ARTERIALA Prin hipertensiune arterială se înţelege creşterea presiunii flitt^ rial* pesta vnlorllo considerate normale. temperatura.. hemocultură elr.S.G. endocarditele se pot complica cu insu» licienţă cardiacă. Penicilina se poate asocia şi cu alia (intibiotice. cadrul ajutător bine instruit trebuie să < u« uoască „bateria" de teste ce se fac pentru fiecare ipoteză etiologici I i i discuţie (reumatism. în funcţie de forma clinic* • bolii. starea psihomotorie. îngreunează travaliul muşchiului cardiac.

<•.n) hipertensiunea arterială boală. 'perl intlinpl. i.itor. ateroscleroză. i instalată la menopauză. încordările psiho-emoţionaw « I m pei m. i n p i ! n . h) hipertensiunea arterială simptomatică.!.itogenle.'.l..i psiho-fizică ca urmare a unei activităţi iraţionale şl nn liiNiilineiil<i. ce apare ca simptom în cadrul unor i iiiiiiscute ca spre exemplu: unole boli reno-vasculare (nefropatii acute şi cronice.. ccire şi în prezent este cercetată şi controversată. (< i n i . Hipertensiciidocrine particulare sînt cele din hiperaldosteronismul MI (hnnlii Conn) şi hipertensiunea arterială paroxistică ce benefii t | n tltllailiont Op(>rcltOr. incidenji lud după vîrsta de 40 de ani. boala Basedow. boala hipertensivă reprezintă O i Intri importantă. o perioadă lungă de timpi • îl c u creşterea T. olx >•. deoarefi i . arterială. . prin cercetări numeroase. i stimulii din mediul extern.iiiiole boli endocrine (hipertireoza. cu largi implicaţii medico-sociale.. nln exdiniiKil pentru llmptoni' nl>lorliv« Cd i t |l lncdll/dld occipital. şi din cauza cunoaşterii insuficiente a etiolo» «nIc.i importiinţă unor deficite enzlmatlce ereditate. De asemenea se cunoaşte rolul I M H I I I I I M I i'ldhordţi de glanda suprarenală. tumori cert* MU boli inflamatorii).A. i i mulţi autori descriu evoluţia bolii In sta* 11(1 m din !)<• iirtli didactice. i (iincldi/ i prin creşterou i^mpororă n lensiunll <iri dhcllfinln i ' o h l şl ge poate « l . determină o stare de neadaptare a organismului la <t|llln mediului extern. . Prin frecIM i>i prin complicaţiile de temut. îl m(icuid.e Mihloctlve (palpllntll. nUnit'iil<i(hi: regimurile hipercalorice favorizează obezitatea exoIni în ultimul timp. <fi diipn I I I M io infecţii se instalează hipertensiune arteriali . Hipertensiunea arterială esenţială este cea mai frecventă şi est* • imlld cistfel ca urmare a evoluţiei sale. tuIhlHAll (Itt inid. autorii acordă sodiului în exces rol în produt lilpcl I c i I N l l l l l l i dl'teridlo. lilp M rten. . între care amintim cate-(• nli. denumită încă şi boală hipertonă sau hlptr* •iiiivi nrterială esenţială.inţe adrenalinice) cu rol vasoconstrictor.11. Se instalează de obicei la adult.. ! /// K // \ixtemului nervos intervine prin condiţionarea reactivităţii ' i n i In i l . profesiunile generatoare de astfitl tflil. .monte. Frecvenţa bolii este în jur de 80% din cazurile do ilniiMimo. Moga şi colab.iilielell. i t hlpeilcn umed ditorială după anginc streptococlce). IM tim p . boli cariirulnre congenitale. i l f i instalarea mai frecventă la indivizi cu antecedentele eredfc* le hipertensive (mai ales de la mamă). afecţiuni hipofizosupra- —iiix'lo afecţiuni ale sistemului nervos central (post-traumatic. tromboza arterelor renale). liK'lortl ( ndociini intră în discuţie întrucît se constată frecvent i l i ' i i N l i i i i e . asinii. IntcpAturt prinmillnl»). Dintre cauzele recunoscute amintiatt tt'K-inil ereditar căruia i se atribuie un rol important. sau puternice.. '/•// Inlfcţio.•. lillop. i .iluno fi p onto sfl fit» v in decată... —mmle intoxicaţii.iinloţllc. • • . A. .

Apar apoi Iburari de vedere. > < \ > J|c . ir/. O tP t H . Pe acest fond de hipertensiune permanentă survin crize cu interi mari ale T. M I '. < ••icotnrea ckMisitrtlilor urinui' '.elor (examenul fundului de ochi.otiMiila)i Iutei. cu calibru nerenlut. în caro teiosrleroza — favorizată de hipertensiune — are un rol important.l. Stadiul III este apreciat ca stadiul complicaţiilor de temut. sau semne de encefalopatie peitonsivă. de echilibru.li( ui stadial al bolii se vor face examenele complomenlore pi ivind . ramolismente cerebrale)..••. constînd în cefalee inns<"i. instalată brusc după unele eforturi. furnizînd date preţioase de diagnostic (arterelo ii l mai îngustate. Inmplicaţiile pot fi: cerebrale (hemoragii cu sfîrşit letal sau cu paralizii tiu pure/e. lm testu l prcS r 1<I lere. iar venele apar mai sinuoase şi dilatate).eilimontul urinar. Ti<il(im<-Mlul cu hipotensoare şi diuretice este necesar pentru tonifl vliitM bolmivuliii hipertensiv. • •i trocardiografic). insuficienţe cardiace — forme cronice sau insuficienţa cutii ventriculară stingă) sau renale (scleroze renale cu insuficienţă rediu cronică). vărsături. hemoragii ale retinei etc. agitaţie.r-tort. Forme clinice. I aparatului cardiorenal (ex. (•Misiunii «nieri'i ii > i in n> ii e| . prognosticul s-a ameliorat şi In toi in. — hipertensiunea arterială esenţială malignă. Forma benignă are o evoluţie îndelungată (ani sau zeci de ani).i nicilignă a hipertensiunii arteriale. Se descriu două forme clinice cu evoluţii deosebite: — hipertensiunea arterială esenţială benignă.n c adăugăm răspunsuri favorabile şi în stadiul II şi chiar III.A. po 'lud cea malignă are o evoluţie scurtă. Simptomele din stadiul I se menţin. Evoluţia formei benigne este mai favorabilă şi depinde de stadiul lipislarii. moartea survonud printr-un accident major. pierderea cu>ştinţei cu convulsii tonicoclonice. Prognosticul bolii rezultă din prezentarea celor două forme clinica $1 ci evoluţiei: mai favorabil în forma benignă şi rezervat în formfl imili(|ii('i do boală.Kino:.m qroniâ. ! > • p i M i l i i i «leci-înrt'ii inlecţlilor urin. în tot restul vieţii Mile.ă semne de hipertrofie ventriculară stingă (clinic. de instituirea şi conducerea tratamentului precum şi de conboidrea bolnavului.r. mai filcs In ' . sînt mai îngroşate.. cu reflex lărgit. eliMll . auditive. croaliuiiiiMiiiii. In acest stadiu pot apare diverse •moragii (epistaxis. radiologie. S-a amintit posibilitatea vindecării în stadiul l. nelinişte. Examenul cordului evi•nţia/.i v. ca urmare a noilor tratamente cu mu(tlciimcnlo hipotensoare şi diuretice. între l şi 5 ani. parestezii.uiumul (Ilo loţlU . în ultimii ani. IVnlm di. inird miocardic.ll < \- fii i (llllllllll. I . îngrijiri. In r.).ue. 1 di. cardiace (angină pectorală. M . în spital se asigură condiţiile igienice generale cunoscuţii Se Impune cu ocazia spitalizării educarea bolnavului de a păstra r«-i| iililo i<|i(Miico de viaţă şi muncă şi în afara spitalului.>eiic|«>u» Iul fie epumro plasm ' < • u.nc • . :. t>• • .pii/ii. greţuri.Stadiul II: în această fază evolutivă valorile hipertensiunii se stall/. L u l M i l l. iar examenul fundului de ochi arată modificări ale • iM'lor retiniene.

asociată cu tul ii mi vi/u.irleri.v//'ca cea mai importantă a formei primare a H.A. Marin) Hipertensiunea arterială regională cerebrală (H. ' L I I .H • lin .C. prin creştfMisiuiiii în artera temporală superficială (T. 1le .U.O.55.1 i l l II | iiT ili 1 lo . f î.1 p I S C ( >. M 11. i '.A. O . în cadrul cnllrl nhdominale. Hipertensiunea arterială regională cerebrală (FI. 'îl aproximativ 50% din persoanele cu această suferinţă.ilo şi zgomote în urechi. Arteriografia carotidiană.! cu le tlle / c d ă începui şi predoml-••e pune mimai . lipidograma.). de complicaţiile şi asociaţiile prezente. apari min) ar/i'i/d/d si hi circulaţia sistemică.C.ll|e le C U c l. II n .il. Uneori se indică repaus cu o zi de post pe săptănft In care timp este bine să se consume numai fructe. i • • li i| d |l./mireu fenomenelor vascu/o-cen-hra/e. l A. în afara oricărei afecţiuni apare ca (. .l'.idiocirculograma cerebrală corespund modificărilor descrise.C!. 1 l l l.R. poate să fie primară (boală) sau poate apare în cadrul ><ul«ilnte ca: fazele de început ale aterosclerozei. i esenţială --' • • noi hlpeitensiune .R. in ie i ( Vl il d l il le . trii eiidomia etc. C IHli |l l e . • nli u :. în condiţii de hipobarism. p e l II l .K C.U.) ijfi i .T.C i / illlle. .p .A. prin creşterea indicelui retino-umeral peste 0.1 i' 1 1 ţ ( ( lli 1|< lll '.•! i i'blla impoi i.). evoluînd 3n continuare i/ H. domină tabloul clinic.) este un sin• >m compus din mai multe simptome ce trădează o suferinţă vascui e i e i i i u i .A. Obiectivizarea H. !.iluncl < m< h \.).>u • iiu l> r< u In d u .A. . se face prin exa• l lundiilui de ochi (F.1 nt.R. e l l'. şl T.1i l< .1 l .K.islemică.1 . lipidemia. i .A.li • .A l.'rir<ic/er/. electroencefalograma !. M .A .R. '. i i l e | e . Alimentaţia va fi hipoloilcrt (pentru a evita creşterea ponderală). l .A .l' O 1.) şi a indicelui im iimeral (I. cu • iili/me.i esenţial. în faze de înco•unor nlectiuni intracraniene (tumori intracraniene etc.curo scop se vor practica: colesterolemia.î l .llllll lll le le l \ <i ulnro tncArcnto ( • M l l A K . precum şi în intoxicaiicfl. i muticul (iceslor forme de hipertensiune artei i. intervenind după caz cu recomandarea schimbării lolul de muncă.C.1 i '. VI!. unde se evidenţiază modificări similare li* descrise la persoanele cu hipertensiune arterială esenţială sistel lJ .C. cu com/.1 n|l»>r»n ll.C.n > i ului In Hni|) nlll i• in|rt \ ilo i . Tratamentul curativ se referă la indicarea condiţiilor de viaţă şi meu igienică. •.! de regulă occipitală şi cu evoluţie ondulantă.ln l)lllle u l n M . n l e i In rtlu persofinele nl e l . Se manifestă clinic prin cefalee cu caracter pulsatil.).n e il v'nuc lllo coieludle. care se aplică în funcţie de stadiul olutlv. liviUirea încordărilor psiho-emoţionale.)o mare importanţă este dieta.T. reducerea grăsimilor ani-t| i' şi sării alimentare sînt principii pe care bolnavul trebuie să le Hre toată viaţa.A. după administrarea • llcnniente (chinidina şi barbituricele). Hvidenţierea H. a Bicolor uzuale. i .R. a eforturilor fizice mari. prin creşterea tensiunii în artera centrală a retinei .A.) . • 1 1 1 1 1 e. Uneori sînt asociate ameţelile care.I' .

devin rigizi..Milm i lor. Cura de sulfat de magneziu Nt» l. Rezultate bune s-au obţinut cu befan'« dină şi clonidină. îngustarea lumenului arterial produce un deficit de i r i < i ' i ţ l e (i'. ATEROSCLEROZA Este o boală care în majoritatea cazurilor se manifestă clinic In • vtrstă mai înaintată.v. chemate sfl dosfăşoare lupta do combrtteu» a n iot i > " i i . . apoi se scade treplnt ptnă la doza minimă eficientă.. zilnic.E. Alrrosrloro/a favorizează hemoragii intravasculare. Prin frecvenţa şi consecinţele grave. ir o timp de 12 zile. care îşi pierd elasticitatea. cu depunerea de colesterol şi calciu în pereţii « t c i l i i l i .A.1 sini inului nervos contrai şi rinichilor. Uneori ceîaleea cedează după infiltraţia nervului Arnold cil novocaină sau xilină (0. administrat în doze crescînde de 3—6—8—10 cm3 i. Se insistă pentru evitarea fumatului.R. unt«i l / i l n l i .iiog<>nlc. simptomatice se confundă cu tratamenhil bolii de bază.R. slstomatl/nroa ctinoţiUiiţuluf «!•• r i » n ifft bonlă. Datorită acestor modificări apar o serie de consednl prin pierderea elasticităţii creşte rezistenţa periferică.lu ''.A.v. suferinţa cea mai mare fiind la nivelul coronarelor. iar lumenul arterlnl 1n<|iisloază..A.n •' ţ! i. n i .iu'fl < domin ( i i obstrucţii arteriale şi instalarea accidentelor acuto. devenii un obstacol pentru inimă. precum şi cu hipopresol în doze uzuale. la zi timp tn«li'lungat. RB« •/.010 g) şi se creşte zilnic cu cîte o tabletă pînă la obţinerea efectului dorit (doza maximă terapeutică 5 tablete pe zi). Dihidroergotoxină sau Redergină 3X1°—15 pic. fonn.. n <ilcs în teritoriul coronarian şi cerebral. boală este similar cu cel din orice H. precum şi penii u aplicarea unui tratament corect a acestora. Tratamentul H.A.C. aterosc loro/. Ea constă din tulii rfirl motabolice complexe.ui ioc intro cauzele de deces prin boli cardiovascularii. un rol important atribuindu-se dereglării m tnbolismului lipidic. singur sau în cazuri severe asociat cu fu/n» . dar care începe din tinereţe.r>%. l i!<>|>. ( n I .'"m/d în tablete sau chiar injecţii i. S-au obţinut ro» /uitate cu guanetidină. explicînd creşterea presiunii arterialo.R. sedativele şi psihoterapia stnt ca şi în H. obişnuită. Tratamentul H. .C.H . diureticele.idolilor ctlopatogenetlcl aro maro Importanţă pentru ton < ' In im illf'o-sdiillnre. scade sub vnlo^ rilc de 50 mmHg şi cînd bolnavul se simte bine.5—Î%J.. — Regimul igieno-dietetic. ut filcs sistolice.E. Se începe cu două tablete la zi (o tabletă aro 0. Nivelul cunoaşterii nclunlo. nu dus In forinulnron noţiunii du „lactorl d» .7. — Se asociază medicamente reglatoare ale vasomotricităţii: //y» dcrţjină.C. sls« lomică. 5 cm zilnic în 5—6 şedinţe.u l Uitul tratamentului se consideră bun cînd T. I l. cu următoarele particularităţi: — necesită o terapie hipotensoare mai energică. — Este necesar să se asocieze depletive ca sulfatul de magncy.A.. înroti ' ! < • regulă seara la culcare.unor ameţeli şi a unor tulburări de vedere şi de auz.. 3.

1

istenţi în rîndul unei populaţii studiate. Aceşti factori intervin defa-'rabil asupra individului, mărind riscul instalării unei complicata, cvent cu sfîrşit letal la vîrstele încă active, sau urmate de sechele i incapacitate de muncă sau reducere a capacităţii de muncă. Studiile epidemiologice asupra acestor factori de risc au scos în idenţă rolul eredităţii, al factorilor genetici, pe care acţionează o se•• de alţi factori ca: viaţa sedentară, profesiuni care se exercită în udiţii de sedentarism, alimentaţia neraţională prin obiceiuri sau tra< ţ i c în care se consumă în exces alimentele grase de origine animală >yate în colesterol), hidraţi de carbon şi sare,- fumatul, alcoolul, obei.itoa, hipertensiunea arterială, guta, diabetul zaharat, infecţiile,- viaţa (ossantă se numără de asemenea în rîndul factorilor de risc. Cu cît un subiect acţionează un număr mai mare din aceşti factori, cu atH '.'•u/ bolii pretimpurii cu consecinţele sale grave este mai mare: riscul ''•v /o în proporţie geometrică! Simptomatologia. Boala apare clinic în fazele avansate şi este raM'lcnslică teritoriului în care se manifestă cu precădere (aortă, comun-, «irtere cerebrale, renale sau artere periferice), în afara simptoi > | i > i ciiro trădează suferinţa organelor, ateroscleroza poate fi răspuui l n i i i c de tulburări psihice (memorie, caracter) ce pot merge pînă la menta senilă. Tratamentul aterosclerozei. Cu toate progresele înregistrate nu se • >« ! » ' vorbi încă de un tratament eficace al aterosclerozei; de aceea, în M * II | nrcslci boli, profilaxia este cel mai bun tratament. Mrt,vnr//e profilactice se adresează acelor factori de risc, ce pot fi iMiiniiţ<iti prin educaţie. Ele vizează combaterea sedentarismului, evi• Inrlorilor stressanţi, odihnă activă, recreativă; se recomandă cît mişcare; mersul pe jos în pas vioi, cel puţin cîţiva kilometri lsmul, gimnastica, jocurile sportive în aer liber, în natură, gră-, plivitul, sînt cîteva activităţi care implică mişcarea şi deco-nervoasă. Se vor evita toxicele uzuale (fumatul, alcoolul, ex-• '«ifca). iic-ccsară o alimentaţie raţională însuşită de fiecare individ, cu i'-rtive de restrângere a difuzării alimentelor care constituie mc.. Alimentaţia raţională va reduce regimurile hipercalounse şi hiperglucidice, combătîndu-se aceste obiceiuri încă <•, cînd de fapt se formează „gusturile". Raţia lipidică va cuiiitin 1/3 grăsimi vegetale, în locul dulciurilor rafinate sau ' • « , hipercalorice se va forma gustul copiilor pentru fructe, mişcare, odihnă recreativă. Regimul acesta se va aplica ri» •«•opul tratamentului curativ, alături de medicaţia vltami-'pfl, hopariniră sau care inhibă sinteza colesterolului, dupl medicului.
.18. BOLILE ARTERELOR CORONARE 3.8.1. ANGINA PECTORALA

i .H om esto un sindrom clinic caracterizat prin durară rnmctcr cnnsiilrtlv, tnHotltă d« o stare d« anxietate/ â ritmic in uinAuil ntlnţi, m<<mbrul luparlor ittng ptnl In

ultimele două degete şi este declanşată de regulă de un efort fizic, dm si alte cauze pot interveni (frigul, emoţiile, mese copioase). Spre deu scbire de infarct, durerea încetează la înlăturarea cauzelor sau la adj minislrarea de coronarodilatatoare (nitroglicerină). Etlologie-fiziopatologie. Cauza cea mai frecventă este aterosclero/ nilcrelor coronare, care devin insuficiente pentru aprovizionarea nm nmld cu sînge oxigenat a miocardului. „Foamea de oxigen" se tradm prin npariţia durerii, al cărei mecanism este explicat prin acumulări' (Ir produşi metabolici care ar excita terminaţiile nervoase din mioccinl Şi uite cauze pot sta la baza anginei pectorale (unele valvulopatii ani licc, miocard insuficient, anemii etc.). Simpto matologie. Diagnosticul bolii se face pe baza analizei cnr.n iciclor durerii descrise. Examenul fizic, cel mai frecvent, nu decelcii/ •> •. ' •muc concludente, în unele cazuri se pot pune în evidenţă semin'1 hol i i de bază care se manifestă cu crize anginoase. Explorările paraclinice (electrocardiogramă, radioscopia cardiopulmonară, explorări pentru ateroscleroză, reumatism, sifilis, anemlw rlc.) completează investigaţia clinică. Evoluţie şi prognostic. Bolnavii cu angină pectorală pot face infarct inioriirdic; uneori pot surveni morţi subite. Prognosticul este deci rp' • l Vili.

" g ( ^ *

•II

îngrijirile terapeutice: se evită eforturile fizice, frigul, emoţiile, m«« ••••Ic copioase. în crize, se administrează nitroglicerină (o tabletă sublingual, t'» se poate repeta după 10—15 minute). Pentru prevenirea crizelor s-au obţinut preparate pe bază de nilrfi(l (•n ic tm o acţiune mai prelungită: pentalong, cîte 3 comprimate po y l tif/o/o/ (segontin) 2 —3 tablete pe zi. I,o indicaţia medicului se pot utiliza preparate betablocante <idri» i i c i ţ | H ' c ca: propranolul, inderaî. Ca Initament cronic se administrează: agozol, intensain, indutUl oxtlluvil, spasmocromona. In cazuri indicate se poate folosi şi medicaţia antiaterosch'rotU'ii faar/ero/, clofibrat).
3.8.2. INFARCTUL MIOCARDIC

Infarctul miocardic este o mare urgenţă medicală, care dacfl n piodus moarte subită la instalare, rămîne de temut în continuata.

1

f'

Anitomopatologlc se caracterizează printr-o necrozd iachemln <ii'nld, însoţii do manifestări clinice dramatice. Cauza principală aboli i'.slc (itarosclcro/a, care determină fie obliterări (irombozo) complod l(i nivelul unor rnmuri coronariene — mai frecvent la nivelul v«Mitil nilului «ţinu, care oiţe cel mal solicitat — fie hemoragii tn „lublnthiin < oronnrlanft", doclanşlnd o insuficienţă coronariană acută de lunţja du* iată, a cftrol con»«clntH eite o /iecrocd Itctietnlcă miocardica ex///ivd,

oa noţiunii de necroză ischemică acută este deosebit de vadcoarece ajută la înţelegerea necesităţii repausului absolut la nis care cruţă efortul inimii şi creează condiţii ca ţesutul mlo-"cro/at să se cicatrizeze. loqla. Pe fondul unei ateroscleroze, boala se instalează de rel 'd 40 de ani, dar în ultimii zeci de ani se observă şi sub acoaii. Iu antecedentele bolnavului pot fi prezente accidente vascunlllnlc, obezitate, diabet zaharat, tabagism, stressuri nervoaM n de ungină pectorală. iHninntologie. Boala se instalează dramatic, de regulă brusc — < i ir/iiii însă se pot semnala simptome prodromale anginoase — Ini A vreun efort fizic imediat, în repaus, frecvent noaptea cu *pnnciH bruşte la frig sau ca urmare a unor stressuri psihice. IM- n durere atroce precordială, mult mai intensă decît în anglna iî < 'ii caracter constrictiv şi cu iradierea largă. Bolnavul este ion, are senzaţia de „nimicire" de „moarte iminentă", este durerea iradiază atipic: în regiunea cervicală stingă, în maniillnd o nevralgie dentară sau, din contră, poate iradia In 1 1 ilft a toracelui. Alteori durerea iradiază în regiunea eplMinltnd o perforaţie de ulcer, spre hipocondrul drept, simu-• ti H taxii'ă biliară. •1 nu rofloo/ă la nitroglicerină, durata ei depăşeşte 20 de 'i 'Ifvino tahicardie, slab, filiform, iar T.A mai ales maxi nllt» normale (dacă bolnavul este hipertensiv, T.A. sc| i|n nvuU» înaintea instalării durerii), iiit»l« (!<• debut se pot asocia tulburări digestive (grei <\\\), liipurtcrmia moderată putîndu-se instala după clt«
1

n*l.- l . i p t u l că anturajul bolnavului intră în panică con-: In n. |i. iv. nea stării lui. 1 1 -i descrisă este tipică pentru infarctul clasic. MI / I /< V . In practică pot fi întîlnite numeroase cazuri " ' ! • • in ( hiar fără durere, cînd pentru diagnostic, In 1 . ! • , slut nocosare aprecierea critică a antecedentelor unic » " , i . - uşor r l i > pus în form ele clinice tipice şl se '" < - i < ( |. n i i - i o r ,,i siinptom(?lor clinice, care, In condiţii <n|i|ţi|i' . i / . i < n d.iic clinice şi paraclinice: •cv< ni pi-• . ! . - in M C ani, clar slnt num eroase cazuri • • • nhi' . - i l > . n i i . i i n iiimntorlintft n i . n < ! • • • . mi IM ic mloc.irdlcn după vlrsta <l(»
< < l) (|.h l Mlll l11lll ,11
L

1 1 . ' şi < > l " ' / , 8 )

Klnnli'loi ( . î n l i o v n ' . i nlarc m n n l i ' i i'dcntal»

, a o i"

'i f l t " i. n• '( | i i n p' i > > M .I I ! . . n a u a f i l i « r ' I

1 iplnmolorIM « 'n i . . . i i ' i 't ' l f' l i ' s c i i ' i' liră/ •« vi n i\ alm p to in ri 'i n iip n c, cam p o t d iu u U g rav i' ţi

Iiitale erori de diagnostic la bolnavi cu ulcer, litiază biliară, obezitate, di -oarece şi aceştia pot face infarct miocardic; — starea de şoc (caracterele pulsului, valorile T.A. interpretate critic); — aritmiile posibile, interpretarea zgomotelor cardiace, a semnelor do edem pulmonar acut, de insuficienţă cardiacă; — examenul cordului poate evidenţia prezenţa frecăturilor pericardice (pericardite de infarct). Examenele paraclinice pot furniza următoarele date: — leucocitoză (creşterea peste normal a numărului de leucocitoji — V.S.H. şi coagulabilitatea sîngelui cresc; — glicemia şi fibrinogenemia pot creşte; poate apare glicozuriai — transaminazele serice cresc în primele zile peste normal (TGO«« transaminaza glutamic-oxalacetică în special); — electrocardiograma dă indicaţii preţioase asupra existenţei şi lo calizării leziunilor, fiind deosebit de utilă în diagnosticul diferenţial cu sindromul intermediar,— scintigrama cardiacă arată extinderea zonei necrozate. Evoluţie şi prognostic. Evoluţia este lungă (minimum 6 săptămlill penlru cicatrizare), iar prognosticul este rezervat. Moartea poate surveni în procent ridicat prin fibrilaţie ventricu« larft, odem pulmonar acut, ruptură cardiacă. De temut este colapsul, caro poate surveni la debut şi în primele săptămîni. îngrijiri. Fiind o mare urgenţă medicală, este necesară cunoaşterii conduitei imediate de care depinde adesea viaţa bolnavului şi cară ia po.ilo sintetiza astfel: d) liniştirea anturajului care intră în panică; h) liniştirea bolnavului, acţionînd asupra stării psihice prin mim! ni.'.li.irea unei fiole de papaverină în ser glucozat i.v. şi a unei fiole <h niinl<iin (morfină) ce se poate repeta la nevoie după 1/2 de oră; i l combaterea colapsului (vezi capitolul colaps); î l ) asigurarea repausului absolut, inclusiv atunci cînd transporlfln boln. ivul la spital (sugestiv spunem că bolnavul „nu are voie nici > • • • In sj)ital bolnavul este îngrijit atent, în mod permanent, respecttn du : . < • întocmai planul terapeutic fixat de medicii de specialitate, căit prevede ritmul administrării medicamentelor orare, la 2 — 3 — 6 oro, li' f u i K ' l i e de situaţia concretă a fiecărui caz (analeptice cardiovascular» 1 liomi.siicciiHit de hidrocortizon, heparină sau alte anticoagulante, sndn llve, librinolitice, cardiotonice etc.). absolut la pat este păstrat un timp limitat — mult scurtai
In ultim ii m co ice ln rd
f'll|ii'.ISC<1";

5- 7 -10 — 15 zile în func ţie de exlinderea nocrn/i' iii (m ărimea inimii, complic.ilii de.). i trebuie Incopnl.i c ît m<ii devieme r;iv e posibil, In tu i|>oi n mllniloi, l ) r , i ( < - l ( > r , .1 «dive, fncopind cu p flllfi lll In llll lo •.! p .i ln mi şi.nr.i l i .i et » (Io/iile i|i|onielih, sub deqotolor, <i|HH • ' • ' " . l e p l t i e c M l l i l l IBCUpeiatorll. membrei »! iniei i». ne, ridic<ne in şr/.ut, apoi r*'
li c c .M (le c u r le lu i-.i ltu â 1 /ie in d 1 .i o ir.il ă, O P l X re | HuV i |l n a C ie f 'l " e *ra fid lO '('Iflllz t a

ţll .n » IU

Psihoterapie este absolut necesară. Se va insista ca bolnavul să In• rfl vindecarea este posibilă în majoritatea cazurilor şi că va pu<t\ reia activitatea anterioară, dacă aceasta nu solicită eforturi ire sau psihice deosebit de mari şi dacă locul de muncă nu est* H'.'isiint. în aceste condiţii va putea să-şi reia activitatea în alt munca compatibil. După trecerea perioadei dureroase cînd bol• ' liniştit, trebuie să-şi facă singur analiza asupra vieţii şi actl(interioare sub aspectul factorilor de risc amintiţi la caplto» li-roză şi să înlăture aceşti factori de risc. Mulţi bolnavi şi-au omplet felul de viaţă postinfarct şi evoluţia ulterioară a fost Srt nu se uite că infarctul a fost numai un accident al unei ' n l -- ateroscleroza — care rămîne şi după infarct şi trebuie 'nr nn-dii le revine rolul de a asigura un climat igienic, de lilc.1 .1 bolnavului, a familiei şi prietenilor săi. Asigurarea p o i . i l ' ' , a scaunului (la nevoie se pun supozitoare cu glicei l m i i l m dietetic indicat, ajutorul pentru alimentaţie, mai ales ' • i rr|>.insului absolut, ca şi educarea familiei bolnavului, slnt " i n i l . n i l e ale cadrelor medii. • iieln/i1 complementare pentru diagnostic, menţionate anterior, " I i i p . i t sau cu transport pe targa în condiţii de repaus ab1

M rt v i. i ţa.

H | , n l i n rrcui unei perioade de 2—3 luni se evaluează capacita""nu ,i i n indicaţii dacă este necesară schimbarea locului de • n M UiilcKM temporară (6—12 luni) din activitatea profesională .....p M » continuă măsurile recuperatorii: mişcare dozată, cultură MI din, llpidoconversante. / ( ( i l / / / e ;mic//co de recuperare în infarctul miocardic. <> iirij/(1 (primele 20 de zile): • nrjIoiHi împotriva efectelor decubitului prelungit (escare, ii i-, hlpotrofie musculară, stază venoasă, tendinţa la em•.lin ie ortostatică etc.) prin masaj, mişcări active, mobili•»lilct Individualizate în timp), iH'ţlonn împotriva descurajării bolnavului şi a fenomeneprin psiliotorapie aplicată bolnavului şi celor apropiaţi, 'iiwi/r.sren/d (următoarele 100 de zile): l>|(ilo(jicc vizează recuperarea unei condiţii fizice nor-"iinont l'izic, la început sub observaţie medicală, apoi iilii>, >|i' lndlvidu<il(i sau do grup; « I n iiioli'.sinndi'' iiulividii(ili/nt(\ în funcţie de fl«card (i luni): i d (in l lll fi/ic individual sau nml r<ilnnre n •I. iini'.iii uA de nlnlc (iMiscblIn (ictlvltftt'l t>rn|eih puii', uvnlui*n/A i se rnntlnuft trntniiientnl prnfesloiuil pnrtinl (dclivllnle cu noiiiiii cu NIIII Iflitl Nchluilxirnn locului (Io n |iiiileM|onal total clnd •« lnc'adren/.A temporar tn qra-

Reluarea activităţii profesionale trebuie să se efectueze treptat, la început cu program redus cu 1/4 normă, cu evitarea suprasolicitărilor de orice fel şi a stressurilor. Foştii bolnavi vor fi repartizaţi numai în prima tură, eventual în tura a doua, în nici un caz în tura de noapte. ; ; < • contraindică şi locurile de muncă în care se degajă oxid de carbon • . . i u cele insuficient oxigenate, în continuare fostul bolnav va fi urmaut do medicii de specialitate (cardiologi) care vor aplica măsurile recuperatorii medicale în completarea celor socio-profesionale efectuate la nivelul locului de muncă şi în familia sa.
3.8.3. SINDROMUL INTERMEDIAR

Este o suferinţă coronariană acută, care se manifestă clinic asemănător anginei pectorale, cu deosebirea că durerea are o durată irui'. lunga, depăşind 20 de minute; se poate instala în repaus şi nu cedea/.S I<i vusodilatatoare coronariene cu acţiune rapidă. Examenul electrocardiografie nu evidenţiază însă semne tipice de necroză miocardici, Pentru diagnosticul cert — care necesită excluderea unui infarrt miocardic — este necesară observaţia, investigarea paraclinică şi trnl.niKMit de durată, deoarece se poate instala infarctul miocardic. Cond i i i l i i în perioada de debut trebuie să fie similară cu cea din infarct, spre a evita erorile fatale pentru bolnav.
3.9. INSUFICIENTA CARDIACĂ CONGESTIVĂ

Insuficienţa cardiacă congestivă este un sindrom, o stare morbldl» In cure inima nu mai este capabilă să asigure irigarea celulelor şi ţeiU* l i n i l o r . Orice boală cardiacă sau vasculară care creează un obstacol I H ' i i i i n adaptarea fiziologică a inimii duce cu timpul la slăbirea muşchlu lui c.irdiac, care devine din ce în ce mai incapabil de a se contrariu
e|i< M 'llt.

l .1 începutul suferinţei, inima îşi mobilizează forţa de rezervei pilit flliiii'iirea fibrelor miocardice: este faza de hipertrofie. Cînd forţa di» rozorvă este epuizată, urmează iaza de dilataţie a fibrelor miocardice car« exprimă „obosirea" inimii şi deci apariţia semnelor de insuficienţi cardiacă. Insuficienţei cardiace cronice i se mai spune şi congestivă spie « sublinia staza sanguină periferică (vase, organe) cu imposibillt.il' Inimii de a satisface o circulaţie normală, în raport cu necesităţile < ! • moment alo orgain.inului. litlnloglc. Con/'-le insuficienţei cardiace slnt multiple şl orii. M . l l n t i e c<iir/'-le « •hii!i[ato Iu etiologia generala poate duce la instalm. n iimilicicii[<'i v,,1.1,11, afecţiuni ale pericardului, miocardului, encloi m . tulul, cn vi ' • " ' . • ' • care măresc rezistenta periferică (arterioscloioafl, ilpi'iiousliii" ,iirimlă) pot conduce la docomponsarea curdlacfl. H«>nmliitlra cu i n . i afecţiuni toraco-plcuro-pulmmiaro ca: deforînnţll M|« :'Ull«'l torn. i Iproamfliemul, gclem/e pulmonnro, H! m 11/.o

creează un obstacol pentru ventriculul drept, determinînd corii nionar cronic, care duce cu timpul la o insuficienţă cardiacă i rilllcare. Insuficienţa cardiacă poate începe ca urmare a intrării m(ft a ventriculului sting sau drept.
lunM-m deci: <lii|iit localizare: insuiicienţa cardiacă stingă, dreaptă sau globală, cxprimtnd in uuferinţă a ambilor ventriculi, indiferent de ventriculul care a cedat > i n pa «voluţie: insuficienţa cardiacă acută sau cronică. Insuficienţa oculţi ni di(<nptă sînt urgenţe, care necesită intervenţie rapidă.

im li-risticile principale ale variatelor forme clinice de insufi• «mllacă. liiNiiflclenţa ventriculară acută stingă se datoreşte unui obstacol i " l nli-cţiuni ce interesează ventriculul respectiv, care duce la ' llnlcd bruscă de a mai pompa sîngele în arborele vascular. Sini i i i t n i ' l ti atriul stîng şi în plămîni. Capilarele pulmonare se dl•- < iiiiijcstionează şi se produce extravazare sanguină în alveole, " n|inr<» eliminarea sputei seroase, rozate, aerate. / >m<-/<> şi tratamentul insuficienţei ventriculare acute stingi iiduic, edemul pulmonar) au fost descrise la capitolul de se« • «Iul pulmonar acut exprimă o insuficienţă acută a ventriculu* ' 'nir/.ii coa mai frecventă este o embolie (tromb desprins de i" lormnre), care obstruează artera pulmonară sau ramuri BMl nuii mici «le ei. Cu cît trombul este mai mare, cu atît prOfl•.!»« mai yrav (moarte rapidă). Tromboflebitele — cauze ale inilnioiHiic — pot apărea frecvent postoperator, postpurtUM, im, fnpt care reclamă atenţie la examinarea bolnavilor, cu î l , «jiu1 M Io diagnostica şi trata la timp. iinii'/i' np«r do obicei la mobilizarea din pat: bolnavul se ' 1 9) rado, uneori murind subit. Alteori, brusc, apare o dulitiicordiulâ, imitînd un infarct; se instalează cianoza Inp'tflto tnsft şi lipsi) şi dispnee. Anxietatea, starea de toc Unilioliilo mai mici, unice, pot evolua fără sfîrşit letal. tini rtiruf/v; principalul ar fi descoperirea focarului embo-i Itntnt înaintea declanşării sindromului. ixilnovul a fost salvat, trebuie descoperit focarul şl tratat «l»i<l<una, care poate fi fatală. acut se combat: j i i l u nilalglnsau morfină}
K

|iM io|(.(|lcQ ca uza tn n ro ale hip e rten siu n ii p u lm o n ar* m iiin • 'iioH , ropetatA la nnvole după 1/2 — l — 2 ore, afro* ini
;

nn\ i/irt l % |.v. i U ' nttllHlIi
;
Iii ft

IM

u lu iN U p o ate ad m in istra n tro fa n tln ăi

cu aspect de stază. Staza pulmonară favorizează infecţi i l«>. silind bolnavul să ia poziţia ortopneică. semne de suferinţă digestivă (anorexie.c) Insuficienta cardiacă congestivă stingă se caracterizează prin progresivă. Cianoza In acest tip de insuficienţă cardiacă este mai discretă. Staza pulmonară . mai ales jugulare. insuficienţa stingă se răsfrînge şi asupra ventriculului drept. reflectînd suferinţa tnlieifului organism: . care apare în cursul .< evidenţiază prin tuse.simptome nervoase: cefalee. In fiecnre raz se va face diagnosticul l.1 ineiiiil clinic actual. posibile trassudate în cavităţi (hidrotorace. . proteinurie.i(|itfl(l» pslliicfl. Simptomele principale ce caracterizează acest tip de insuficientă nit: cianozâ intensă (mai exprimată la extremităţi).volu|l<>. halucinaţii — „nebunia cardiacilor".i is i i l i c i e n l . Moait<. Diagnosticul clinic se face ţinînd seama de antecedente •.i |iuiilp surveni ork'Ind. cianoză cu tegumente reci (din • . de dolir. i l c n l(Jtipliul dei i a t u i a bolii de ba /. i volulin< .! de «n.. durui l tn epiqaslru şi hipocondrul drept). \ t r * lonalfi).u. periferie. stază pulmonară. greţuri. i. tahicardie. difn conturate. raluri crepitante la baze. aritmie. caro la rîndul lor agravează şi mai mult decompensarea miocardului. precum şi mărirea ventriculului stîng. o) Insuficienţa cardiacă globală este des întîlnită în practică şi Intru» iif^te simptomele cardiace (descrise la insuficienţa stingă şi dreaptl)» • lripne<> (uneori mai puţin exprimată). azotomic . de < orectiliidinen < i l montului. hidro* |M'ijc<ird. Cu timpul. oligurie. lixamcnul clinic şi electrocardiograma evidenţiază semne de mflnre a ventriculului stîng. edeme mari (edeiBi • illnislre). turgescenţa venei >r superficiale. complicaţii şl prognostic. edeme sau transsudate în cavităţi. realizîndu-se o insuficienţă globală. i e cronic. Acesta stagnează în vene. turgescenţa venelor. Ximptome extracardiace în insuficienţa cardiacă. . hepatomegalia.Lvoluli.. i . tr î l ' rnh|)«H tnren Indlcuţlllor (le tinlaiiieiit amliulaloi. La începutul decompensăm dispneea apare la eforturi mai in ar l pentru ca progresiv să apară la eforturi din ce în ce mai mici. iar diversele aritmii (puls alternant. vărsături. exprimînd gradul de decompensare a miocardului V<<nlrlrul<ir. d) Insuficienţa cardiacă dreaptă se explică prin incapacitatea ven triculului de a mai face faţă primirii şi expulzării sîngelui venoi.i şl ptou u i i ' i . ficat.'Hunului. oligurie. lixamenul radiologie evidenţiază aspectul de hiluri mărite. ritm de galop) arată afectarea miocardului. ..in/a stazei periferice).. semne de suferinţă renală (oligurie. mrcorn l>llcfltlllii InlectloaM' Iri'j'vonto ngrdvea. ascită). somnolenţă sau semne de .semnele de bronşită. Timpul de circulaţie creşte.i|>oi Iii repaus. La unii bolnavi putem întîlni dispneea de tip Cheyne — Stokes. hepatOine(|<ilie.

H o ş l u l t e r i o r s e c o n t i n u ă c u 0 . .h r «l NtroluiitiiHi nn IM.i. < i p o i s e s c a d e t r e p t a t . > • • > • tulniintsIn'u'/. f i i ) g po zi tim p de 4 — 5 zile (doza de atac). in do/. In tunlrnrdlac nu se vor <i<linlnlnlrn propurd/n «/ . C adrelor m odil le i r l i m do a respecta doza..n picături încă cîteva zile şi se răm îne la o do/n do î n t r r -'i p l c r t l u r l p c > z i .cnre s o ndmim . s « n a c ţ i u n e ş i o e l i m i n a r e m a i r a p i d ă . N lddcilnlsînt preparate d o digitală. apoi 0. S e va controla riguros pulsul şi diureza care se notează graclluroza indicîndu-ne şi evoluţia (o diureza m are indică o evoluţie l i.îng rijiri. i 1.. f ă r ă s ă c u m u lp o n . i ninsă va fi cu 2 — 3 ore înainte de culcare. î n p o z i ţ i e s e m i ş e z l n d ă neo) sau în poziţia cea m ai com odă pentru bolnav. c n ro d u c la in to x ic a re a o rg a n i s m u l u i. l i n p n ' ţ l i i i i o i ' i p n l i i i • . i ion m edicam entului tonicardiac revine medicului în funcţie • U nic. " p o n t o î n c e p e c u t r o f a n t i n ăd a c ă e s t e n o r m o . (ol i o l .1.«e ndminr. lnnp • >' Ilece l . i i.s a u b r a d i c a r d l e . Se exclude tem porar i.itam entul curativ are ca obiectiv com pensare a cordului ce se reai printr-un com plex d e m ijlo ace: r e p a u s u lv a f i r e l a t i v ( m a i r a r a b s o l u t ) . în fu ncţie de gradul de insu'l<1/ v j u x l g c n o t e r a p i a e f a c e l a ş i d u p ă i n d i c a ţ i i l e m e d i c u l/uni /.Ct Imwllut f/n/xJ i/o f//y/N//d (oslo noi osară o pun/A do cttovn /. în încăporu A ţ ii a s i g u r î n d u .i i nil < ' . m e n ţ i n î n d u .. S e p u l n d i n i n i s l r a ş i d o / o m . • i ' l i l l C . r / .2!) mg).!'• i '(tfiliu/. urm ărind toleranţa şi fenom enele de 1 1 .v. o ezet î n c e p e c u d i g i t a l ă r a p i d ă s a u l e n t ă . la fel d oza şi ca lea de adm inistrare.10 g d in d ou ă în d ou ă z ile sau 0 . ti m p î n d e lu n g a t s u b o b s e r v a ţ i e m e d i i .! deill 11 i'ţi IH 'I i'.1.40 g / . deslan osid. cu •n<i i i m .ipoi cile <> holn pe /i.i^ n i A N i i l l i in h'l i li n.i educe sodiul din alim entaţie.••«• dni>fl t i r u l u i . iniţial 3X 10 pienluri 3— 4 l .s e s o m n b u n ş i s u f i c i e n t .. In p i m ' i mumii { i î n m l n l i .il t •iiiln l..nliil. o s / r e a s t o n î c a i d i a c e l o r e f a c e l a i n d i c a ţ i a ş i d u p ă p o s o l o g l a do s IA m edic.1 0 g pe zi.'iliod /n pi' i i l o o rală s au în in jecţii intravei c . h i p o l i p i d i c ş i h i p o s o d a t . I/K . i i m a r i .1 0 g p e z i 5 z i l e p e s ă p t ă m l n f l « (in 0. s a u p r e p a r a t e d i n 'e!x•-• digitală (digitalin ă. t f ţ l i m u l a l i m e n t av a f i h i p o c a l o r i c . i < u e 0. i < i | din alim ente uşor digestibile.c a r e g u l ă g e n e r a l ă s e a d m i n i s t r e a z ă l a î n c e p u t •I n — u m i l . Se poate începe cu pulbere de digitală purpul .llo).s e d o z a m i n i m a me r n tp îndelungat.il.20— 0. d i ' regulii Inipienn. 4 zllo < l l n n no ndm inistrcază în picături. evitînd supraîncărcarea cu lichide. cedilanid).. m ai ales M U ilu card ie sau tahiaritm ie.din fioln. dig ox in .m . i i l n | i (!< l . P entru diag no stic şi evo lu ţie se fac exp lo rările p araclinlce llcnlo.

11 neori sînt necesare puncţii evacuatorii. /nx/'s.10. nefrix sau ufrix. BOLILE ARTERIALE FUNCŢIONALE BOALA RAYNAUD Aupect clinic. ale plexului brahial. c«n'« Im .AIAturl do medic.i cu scdative şi antibiotice în cazul infecţiilor şi vitamine mai al«'i din ijiupa B. — folosirea diureticelor face parte din terapia adjuvantă.< | . Reamintim că după compensare. diciil schi şi cu cadrele medii. In unele cazuri se ajunge la sclorndcnnln.1 0 . cariei») l'onto tipdi'a şi In angina pectorală. respectarea dozei de digitală.irdince. Boala Raynaud se manifestă prin spasme arteriali' î l ' . vărsături. coastă cervicală. cadrele ajutătoare vor contribui la educarea bol' navulul In co priveşte regimul alimentar. la externare. traumatisme prin iiNtrutn<Milcle vibratoare — la dactilografe. emoţii sau oboseală < 'inr/. «III IN .s c bolnavii şi instrumentarul. cosnldon-retardi p^idutln-knlicrcin). se vor indica boli i . B O L I L E V A S E L O R P E R I F E R IC E 3. manifestat prin greţuri. i v u lui măsurile de continuare a tratamentului. modul de viaţă şi de activi» tatu după compensare. Un bolnav cardiac care odată a fost decompensat va fi t i i n i < i r i t şi ajutat tot restul vieţii pentru a se preveni noi decompensărli prin măsuri medicale şi socio-profesionale. mcdicaţia adjuvantă: în afara medicaţiei diuretice. se complpIcir/. cauzată de dilataţia venelor. infarct miocardic. leucemie.vrni. spre a evita subdozajul 9! supnidozajul. aldactone (spironalactone) prevenind Npolln'-'i organismului de K prin administrarea intermitentă a acestora de '' . tulburări de ritm 9! de conducere (vezi intoxicaţia cu digitală). i l c ş i gangrene cure necesită amputaţii ale exlivinilA|il bolii Raynuuil constă In vatiudllatatoarc (toltizolln. colaborarea cu nn>. tubrimlo/.. Tratamentul sindromului Raynaud oşti. în care caz cadrele medii i M ' .mii i de insuficienţă cardiacă se practică emisia de sînge (3—500 cms). IM Ifpn. bogat în potasiu s«u prin 'iduiinistrarea de clorură de potasiu l—2 g pe zi. La indicaţia medicului în uncie ' . urmnia ! • • i uino/ii.clc pot fi necunoscute. situaţie în care vorbim de boala Rny ifliid smi pot fi decelabile şi trebuie căutate (compresii ale vaselor nul) 'Ifivh'Ul<irc. oferind condiţii de evitare a decompensai i l o r frecvente.'! ori pe săptămînă în condiţiile unui regim. colagenozc. .i 3 .extremităţilor membrelor superioare — uneori şi ale membrelor In . i i < . complnmlu.W. pentru ca la sfîrşitul cri/olm xi npniti roşcată ca urmare a hiperemiei prin vasodilataţie artorinlfl •îlmplmimlologia este declanşată mdi ales de frig.1. alături de tonii . i t i o l l l n u i i c . Se pot folosi preparate mercuriale sau tiazidice ca furo.col «l bolii de bază. perforatori în mine. iionu> — traduse clinic prin paloarea dureroasă a degetelor.cl.

Obstruarea se instalează brusc. a) SINDROMUL DE ISCHEMIE ACUTA PERIFERICA ••. cu manifestări cilu«: dureri. răceala tegu* • Iernile.) IINDMOMUL DI ISCHEMIE PERIFERICA CRONICA • (nli»yl«. rflre coden/fl In tn- . dar dncă In decurs de cttava "iun cf\ ('Ircul'itin s o reia. După evoluţie ilu irlţ|'i(le poate fi acută sau cronică. cu roşcată. IKitiitnentul constă în administrarea de sedative.2.o tiuitput bolnavul se plluqa do senznţln de ohdîl ilr nmrN. paloare. întîlnindu-se mai des la femei cu tulburări neuroendocrine. atroce.//irt iulrnarterial sau infiltrarea cu novocaină para> < > n l i < (idiiiliilstra şi lieparină. l. creşterea temperaturii locale şi hipersensibiiiMjiunii interesate.10. ilninontul constă în evitarea căldurii. Cel ' m bolul are punct de plecare inima stingă (stenoză ml1 1 (1 1 cardiacă.! c fie unei embolii care obstruează lumenul unei artert miel tromboze obstruante care se formează pe loc. I)nc<1 intervenţia nu este rapidă. ERITROMELALGIA Homolalgia se manifestă prin crize de vasodilataţie periferică A ilfltilor. evidonţiabilă prin termometrizare cutanată. care necesită amputarea membrun»nlul Irclxiic aplicat de urgentă prin injectarea de novo'••'. BOLILE ARTERIALE ORGANICE SINDROMUL ISCHEMIEI ARTERIALE PERIFERICE 'i l» firpflstă noţiune înţelegem o manifestare clinică amintita la •yli» sub numele de claudicaţie intermitentă. se vn practica Intervenţia pan* ninlMiInliil. fibrilatie atrială etc.iri\'c. osciul)sciitft. psihoterapie si »• ilmt'ii Irigului care accentuează manifestările clinice. cu răspuns d* survine gangrena. couirnctli lonlco alp muNculaturil • MI i «pnic iluiorun In «foitul de inern.)' Hologle. avînd ca lorfofiincţional obliterarea arterială periferică. I. Crizele sînt declanşate de căldură. senzaţie de frig. merii UNUI.ACROCIANOZA Ai mcianoza se manifestă prin cianozarea şi răcirea extremităţilor i durere. endocardită lentă. cu tulburări N ti-i Itoriului deservit de artera interesată. pnieHle/ll. eforturilor de mers sau Mc« (aspirină). 3.

eatlnlroa efortului. Cu timpul deficitul de irigaţie se accentuează, du roren npnre şi în repaus, la căldură, noaptea, iar în poziţie clinostaticâ NU ameliorează. Fazele avansate duc la gangrena, care necesită amputa tll corespunzătoare. Se caracterizează clinic printr-o evoluţie progresiv/J Cauzele sînt multiple: — microbiene (febră tifoidă, tifos exantematic, pneumonii, sepii '• •• mi i, ricketsii, reumatism, sifilis, toxoplasmoză); — alergice (trombangeita obliterantă care apare la tineri între 20 i 40 d(> ani, însoţită de tromboflebite migrante, uneori de sindrom i'.iynaud); — ateroscleroza este frecventă în etiologia obliterărilor arterelor i i i . 11 alos la nivelul membrelor inferioare. Apar pe teren aterosclerotlr. i 11 factorii de risc amintiţi şi se instalează de obicei după 40 de ani» - fumatul, frigul, umezeala, diabetul zaharat sînt factori frecvenţi i i i l i l u i ţ i la bolnavi cu manifestări arteritice. Adesea se evidenţiază i .ui/o mixte, de regulă cumulate. Diagnosticul clinic este de sindrom, iar analiza clinică va fi făcutS l > c - n l r u decelarea factorilor etiologici. Diagnosticul de sindrom se bazează pe: prezenţa simptomelor sili H . ' c l i v e — de mare valoare fiind claudicaţia intermitentă; pe palpar««i pulsului arterial comparativ, aprecierea temperaturii, a culorii tegumenl i - l o r şi pe informaţiile explorărilor complementare (oscilometrie fune* (intuilă, arteriografie etc.). Diagnosticul etiologic va lua în considerare vîrsta, sexul, antero (lentele bolnavului, probe paraclinice necesare, rezultînd din supoziţlll* < linice.. Evoluţia şi prognosticul depind de natura bolii, de extinderea hv/.lu nilnr, de stadiul în care se face diagnosticul. Evoluţia este progresivă Iu hnlilc cronice, ajungîndu-se uneori la gangrene cu consecinţele Ini Inqrljlrile acordate bolnavilor se referă la stabilirea diagnosticului l e x p l i u . n No pentru diagnosticul de sindrom şi diagnosticul etiologic) ţi !.i tuiliiment curativ. 'l'iiiliinientul curativ pune bază pe factorii care grăbesc evoluţia .•.c- interzice cu desăvîrşire fumatul, se evită frigul, umezonlni n|iena riguroasă a membrelor, a extremităţilor (spălat, tălntwl rotund . î l unghiilor, ciorapi călduroşi, largi, încălţăminte şi ImbrAc'A mlnle l i ' j i r ă , evitînd orice împrejurare constriclivă a trunchiului ttnw •i iiii'inliM'lnr); • • < • indicei gimnastica medicală, tratament balnear în staţiuni ru i i m l i l c.inliovciscular (l)uziaş, Borsec, Tuşnad, Vatra Doinei). 'iratamentul medicamentos foloseşte o gamu larţj.i < l e mediciininntf* ru.\»r///(ifd/n(ir<v pompa) arterial cu novocaină, vitamin.i l'P, p.ipdverlnft, h j <l e i < | l n , redeKjiii, cninplamin, hiiledrin, tolazolin, kalikn'in, inlillrnlU MI nnvni'uliul n simpaticului lombar, uneori simpatectomie InmbnrA unu jlelti Nllllntlc'i', VeiKKise. Profilaxia M< <i(liesen7,a cnu/clor cunoicuto cu potenţial determinant îl nitt'rlnpntlllnr nlilltemnln.

3.10.3. HIPOTENSIUNEA ARTERIALA

H i | i . i | . Misiunea arterială se caracterizează prin valori scăzute ale =' i nrtcriale sub 100 mm Hg maxima şi sub 60 mm Hg minima, i'li'rfi şi aici criteriul vîrstă, prezenţa şi gradul simptomelor • i'put capitol descriem:
i|iiilannlunea arterială sistemică esenţială; i| inlan»lunea arterială sistemică secundară; i|'"t | m»lunea arterială ortostatică; ii».liiimlunea arterială regională cerebrală.

|ilimu»l<> clinice sînt comune tuturor acestor forme: ameţeli, cefa•n i i « pronunţată, scăderea capacităţii de prestaţie, insomnlli '.' viM|i>Uitive (transpiraţii, tahicardie, tegumente reci şi marmoi Inunde mai severe apare tendinţa la lipotimie şi chiar sin>n Inima secundară se adaugă semnele bolii de bază în cadrul i|iitn' (bocila Addison, boli cardiovasculare, stări caşectice, tu'n Inima ortostatică sînt caracteristice apariţia şi accentuarea t ilt» N u l ' - i i n ţ ă la trecerea din clinostatism la ortostatism. • l«meniul o efectuează în funcţie de forma clinică. •i i i i M ' / r . :i-n[iale tratamentul este deosebit de dificil. Psihoterai' .1 lipsei de nocivitate a hipotensiunii este pe primul . 11 K l.i regim complet, mişcare, cultură fizică medicală, in . K T liber. .«•'•/;m/nre se va face tratamentul bolii de bază. In « u / c domină hipotensiunea arterială în teritoriul ceii ti. î l . i montul menţionat la hipotensiunea arterială reglo•nlorldlă regională cerebrală (FI. Marin) .iili-ruilft regională cerebrală (Hipot. A.R.C.) est* irtpn i l i n nuii multe simptome ce trădează o tulburar» 14. \ltlnnmlica d ticestui sindrom este constituită de: attlt» Ui r<l(/ore -- chiar leşin — şi scăderea accentuată Q
la «pnro cu <lr»M»biro la vnriantdo posluralo, mal alţi Himinim In v i i - . i . i cu vari><' i - \ h n • . < • , li\ < undiţii In cart •e'tlvfl t".li- i'xpiisă la ciililui.i l.ii'l.ivit.iiili- .K|iii'(i|i' In IM piu . ' . u n ciiicinico, In [ H M i i i . n l . i p u li i' i l.n .1 . H I |ira'i la cd'/. '• i rhinr leşinuri iir.uţcsc a n i " ( c , i l , i , < i . n »|>|ş. l i n i i " ' . M I no, piTsontui tivind timp H.I MI av ' A< ' . . I M «•! nml di's sub valon do 20 unii l Ig. ml • i nml fn'i'vcnt In limita Inferioară a valorilor i) tu /mut vnloillor do hlpolonslune.
•U,

şl ci«fnl<M '(i, chiar foart* puternică — nituati li n q lold lor o cu lari — « loc U tl eu tu lb u ră ri

Ii- vedere, zgomote în urechi, senzaţia de hipoacuzie şi tulburări van-'ulovegetative: paloare, tegumente marmorate şi reci, transpiraţii, tahl-•nidic, puls filiform, diskinezii biliodigestive — în special staza duoObiectivizarea acestui sindrom se face prin scăderea T.A.C.R. sub ."> mm Hg, scăderea I.T.U., scăderea T.A.T. 0 caracteristică importantă a Hipot. A.C.R. este că fenomenele? cil idee descrise cedează mult, iar valorile tensiunii arteriale retiniene (şl •, i.•, le m i ce) revin la valori fiziologice (rămînînd totuşi la limita lor infui n Mia) în postură clinostatică. () altă caracteristică a acestor fenomene este evoluţia lor îndclun* ' i ' d . i vi ondulantă (ani — zeci de ani), scăderea capacităţii de adaptam ! • ! elorturi şi foarte des scăderea capacităţii de muncă. Fenomenele sini ULM accentuate postprandial, după mese copioase. ni pot. A.R.C. poate ii esenţială (boala) sau secundară. — Hipot. A.R.C. apărută in cadrul altor boli (secundară unor boli rnidiovasculare, digestive, spondiloze cervicale sau boli generale). Di* o deosebită importanţă este Hipot. A.R.C. în cadrul hipertensiunii tirturlalo esenţiale (H.A.E.). Evidenţierea Hipot. A.R.C. în cadrul H.A.E. are semnificaţie diforltH şl o deosebită importanţă practică: — dacă apare în fazele de început ale H.A.E. are semnificaţie favo^ rabilă, ea fiind expresia unei vasodilataţii compensatorii în teritoriul vasculocerebral; — în fazele avansate însă ea are semnificaţie cu totul nefavor* 1)1 la — mai ales dacă urmează unei perioade în care valorile T.A.C.M ou fost crescute şi dacă este asociată şi ateroscleroza. în aceste condiţii « • M semnifică decompensarea vasculocerebrală şi iminenţa unor an l denie v.isculocerebrale. In această situaţie administrarea medicament»» lor hlpntensoare, vasodilatatoare, a ganglioplegicelor, a diureticelor |i elecţiunea de emisii de sînge sînt nu numai inutile, dar pot fi dftuilfl toni e prin agravarea tulburărilor vasomotorii, pînă la provocarea UMIH wrldenle vusculocerebrale acute. 1 llpotensiunea A.R.C. s-a mai evidenţiat în perioada climact«*rlu Iul, precum şi după administrarea intempestivă a unor medicament" hlpolensoiirc şi vasodilatatoare. » llipotensiunea A.R.C. esenţială (boală). Se consideră esentl«!fl rliid nu ((asini nici o cauză şi nici o suferinţă în cadrul cărclo in i'Vollie/e. Tratamentul hipotenslunii A.R.C. este tot atît de dificil ca şl lenţi meniul hlpoleiisiunii în circulaţia sistemică. «) In /o;me/e secundare se face tratament cauzal. !•) în lninii'le esenţiale se acţionează pentru ridicarea tonusului gt n c 'i. 'l .d <>K|,iiiismiilui şi In special a celui vasomotor. He<iimn| nlimenttir tretmio sfl ile uşor hlpersodut, bogat tn IIi ' l i h i Milu H'nl In produse de cnrne şl ((lucido. Se indică repaus |)Ult« pi HI l u d In |i<r.liii rt clInosIfdicA. Spoitul .i iidtuui l i / . l ( A niedlcfilfl tiebulo «(actuat motodlc şl Ilni|i lufliiluiMi"1 conliMlndlcft exercllllhi «portlvt C«ro »U|H(moli
li'IKllă.

iînnlura ortostatică (volei); dau mai bune rezultate exerciţiile la înotul. Psihoterapia individuală este întotdeauna necesară. Sfflativele şi psihotropele trebuie administrate cu prudentă, i sen i a pentru a asigura un somn liniştit şi a evita starea de toro-faracteristică unor somnifere. Hnlneoterapia în staţiuni colinare sau submontane (Vatra Dori'M.'iec etc.) se indică cu bune rezultate mai ales în lunile de vară » to<imnă. Aplicaţiunile reci: duşuri cu apă rece seara şi dimineaţa ulme, în cure de cîteva minute, asociate cu automasaj, au rol i * ir n l vasomotricităţii. Corectarea anemiei asociate este obligatorie, ca şi a oricăror iifpriiiţo asociate. Se indică l — 2 cafele mici pe zi. Purtarea de burtiere este utilă dacă fenomenele clinice apar miidiul, iar a feşilor elastice la membrele inferioare în cazul paMlnr cu varice extinse. In perioada de acutizare a fenomenelor clinice se intervine prin "••i repausului profesional şi tratamentul medicamentos (similar Iministrat în cazul hipotensiunii arteriale sistemice). Rezultate ii obţinut cu apă distilată administrată i.v. încet în doze cresi l n i c 10—15—20—25—30 ml, în cure de cîte 12 zile, de 3—4 n i . Tofedol sau preparate similare (l — 2 — 3 tablete pe zi), stric"imnal, preparate de efedrina şi norartrinal.
3.10.4. LIPOTIMIA. SINCOPA

l Ipollmla este o anemie cerebrală tranzitorie cunoscută şi sub nuIflsln, care apare în diverse împrejurări clinice ca: boli car-• u tulburări funcţionale, aglomerări cu deficit de oxigenare, stări i'iollcitare, intoxicaţii etc. ntnnuitologie. Bolnavul are ameţeală, devine palid — alb ca şl In cele mai multe cazuri îşi dă seama că îşi pierde cunosaspjml evitînd un traumatism. MH»/iii/ obiectiv: respiraţia şi circulaţia se menţin, iar după cîititp sau cd mult o oră bolnavul îşi recapătă cunoştinţa, i n i < < n l if/c u rg e n ţă : il
• leriM Ixtln.ivului la aer curat (oxigenat); i i c c i c - , 1 l c i | , i t u r i l o r constrictive (gît, torace, abdomen)» ÎMI I . I I I M « ' i n joşilor (care prin aglomerare împiedică OJcl-•d tpll ..... .1 î l ' • -M i l . . i n ţ i fizici ca: flugelnrcu leţel, stropirea CU
i

l

- < ii l ' i i • • • • n , 1 1 , is e o t e l, p a r f u m , a m o n in<cifct e s t e p o ii b l l t M ; d i i M M i ', i1 . 1 n I M- • ,( >v. i M ec respiraţie i i n. M . I . aii I n i i> ...... \ ' i n u li' * iio ln a v u lu l s ă c o n r.n iic m e d ic u l p e n tru
< l IIIM 'I l V I lllll.llc l(l'l ll/ U | (

«HM i« ear«etarlz@fl?,ă prin pierderea bruscă a cunoştlnt»!, cauacută a debitului circulator cerebral, cu scăderea

liruscă a circulaţiei sau oprirea respiraţiei (ori a ambelor, cîpd asist-. Ui moartea aparentă). Dacă în decurs de circa 5 minute bolnavul nu-şi revine, survi n....rtea reală prin anoxie cerebrală. Cauze. Sincopa are cauze foarte variate. După ce bolnavul îşi i vine la cunoştinţă, se vor face investigaţii pentru decelarea cau/ Sincopa poate fi: — de cauze chirurgicale (survine pe masa de operaţie, după truu niatisme hepatice, epigastrice, testiculare, ale regiunii laterocervicali puncţii pleurale, pericardice); — de cauze medicale (boli cardiace, boli cardiopulmonare). Tratamentul este intensiv. Se va face masaj cardiac, respiraţie ficlală, stimulare cardioelectrică, defibrilare, adrenalină intracardli etc. Se tratează pe cît posibil cauzal.
3.10.5. INSUFICIENTA CIRCULATORIE PERIFERICA (ŞOCUL COMPENSAT Ş! DECOMPENSAT)

Insuficienţa circulatorie periferică nu trebuie confundată cu IIINU licionţu cardiacă congestivă. Ea este o stare caracterizată esenţial pi prăbuşirea rapid progresivă a tensiunii arteriale, puls mic, filiform, flli perceptibil, apoi imperceptibil, puţind atrage după sine exitusul. ACK.I t.i stare de extremă gravitate, exprimînd o tulburare vitală în ţipi vi/ionarea celulelor cu O 2 , survine în legătură cu perturbări matul* lico-colulare, instalate în împrejurări clinico-etiologice variate. Arun».' : , t i i i e cuprinde — fără a fi epuizată fenomenologia bio-clinico-pot<MI iiic('i — două stadii: i\) Şocul compensat este stadiul tulburărilor metabolice celulu / .-.///un!, fără tulburări mari hemodinamice (avînd ca expresie sefld ir.i T.A.). I t ) Şocul decompensat caracterizat prin prăbuşirea T.A., cu rodui t rrn mvenu.dtu a funcţiilor vitale, stadiu în care dacă nu se obţinu rfl puiiii Ui încercările de redresare prin aplicarea măsurilor de ttn»|c Intensiva survine încetarea funcţiilor vitale şi moartea. Pentru cadrele medii este important de reţinut: — gravitatea extremă a acestor stări; -- împrejurările clinice în care se pot instala,- iMctorii capabili a iniţia fiziopatologic aceste stări; - tralumentul corespunzător. Cauzele sau împrejurările clinice cile şocului (compensat 9! apoi (t* rompiMisul) so yrupoază în cîtcva mari c.ileqoril: 1) cau/o chirurgicale: traumatism* .n•< ulentale, profesionale1, aoi dnntn do clrculaţlo foarte frecvente in i > i < •/.cnt, intra- 9! postopi<r«t" liMinorâull, arsurii '2) cauze obşti* t r leale t nvortinl, nn-,1. n i.ihorloaie cu hemorogll nn 11, InltH'ţll pUHtabartumi poitportumi

mite medicale: hemoragii (ulcer, varice esofagiene rupte, hopanK'o, ciroze hepatice, hemoptizii, hemoragii cerebrale, sindrom \ i \ t t t retc.);itmludratări: vărsături, diarei, vărsături şi diarei, transpiraţii pnliurii mari — în criza unor boli febrile; <">/ / infecţioase (prin toxine care lezează centrii nervoşi şi slsnlcrial, miocardite) ca: pneumonie, bronhopneumonie, diiterio, ifl, febră tifoidă, tifos exantematic, gripe, stări virotice gruvoi /io// cardiace: infarct miocardic, insuficienţă cardiacă, cord pulirut) i'()//<•/ generatoare de şoc: renale, pancreatice; Intoxicaţii (alimentare, cu ciuperci, substanţe chimice, madl1 ')/ •.incul alergic la diverse alergene este actualmente tot mai frec• pocite produce după administrarea unor medicamente ca: aspl'iilniină, iod etc. în principiu, se va supraveghea atent admiii oricărui medicament, practica arâtînd că reacţia adversă se ninlli-sta chiar şi după cel mai inofensiv drog. <iii<|i>nle. Indiferent de boală (împrejurarea clinică iniţiatoare a i' .;;<ir decompensat sau colaps cum mai este cunoscută insufl• nMil.itorie periferică), în patogenie se incriminează următorii

l> i' i turbarea centrilor vasomotori, care devin incapabili să mal • /•• tonusul fiziologic al circulaţiei periferice; •ili'ihircci excesivă a forţei de contracţie a miocardului, incapabil «pul/n o cantitate necesară de sînge pentru irigarea celulo-tlsui l ' i u ' t miocardic, miocardopatii, cord pulmonar acut, tamponavfiH/win-u slngclui la periferie astfel încît se ajunge clasic la .1 vnM'lor mari", iar inima „bate în gol" de unde ineficienta tranilul lonicardiac. Este suficientă dereglarea uneia din verigii* " (H-uiru instalarea colapsului. 1 "i"itl<i socului este mult mai complexă decît cea redată schemai . i i . i r o n fiind favorizată de gravitatea bolii iniţiatoare, pe un • im psihicul este labil, epuizat sau t erenul somatic este debiliMU , hntrlui), c:arenţe alimentare, boli consumptive, temperaturi
i'lr,).
.lllll(K'))

itpluinatologla. In raport cu cauzele iniţiatoare şi cu evoluţia stn« • M'itmrrA următoarele manifestări: U I M I I / c.ntniH'nsat, care precede colapsul, are puţine : imptonic, l inpi < ii ' i *pi ll ) ii n, înşelătoare, dar care căutate atent, ne V < M orlcntn H 11 ni co poato urma: lin mute Importantă <%stc tmpr<>jurarea clinică In caro l.u vin ol>'K

nlnicii ir.llilcrt: bolii,ivul |IM,I|I> li Inijorcir, |ti||niin'nli'l« pot li pnluli , ' n MiMiitA spn> iMinpci (iliini, pulsul, IA .........n.i i - s nu, In nnolo cazuri, ie con-

i ţn c< ul (/(•('(iin p c ii.'rd f.' cu n n u l rm i/dlo d eclan şato are ale n n n l ., uim ititoa poato M urprlnd u .uuii/ic/e culaptulul, lâna term ln< ii< i n

hlrtl I n t i i l i n t A In crt'^tcir ,i l A. l . i începui/

adesea defavorabilă, din care cu greu mai poate fi o şans.i 'i snlvare; / — starea psihică: apatie, indiferenţă sau obnubilare,- / — somatic obiectiv: paloare, tegumente reci, marmorate, tnm i «(11 reci, cleioase; — impresionează tahicardia (pulsul cu caracterele descrise) şi • . . dorea T.A. sub 10, coborînd, în funcţie de cauză şi evoluţia gravă, .- . I M . u (zero). Venele sînt colabate, iar injecţiile i.v. sînt dificile. Profilaxie. Se vor reţine cauzele colapsogene spre a împiedica liu stalarca stării de şoc decompensat (insuficienţă circulatorie periferica) — In caz de traumatisme, bolnavul va îi scos din mediu — în tu dlţii de securitate — măsuri care să nu-i agraveze situaţia actuală (h mostază, combaterea şocului psihic, combaterea durerilor, a deshidi tării). — Se vor combate: durerile din colici, iniecţiile grave, cu supt vegherea strictă a bolnavilor şi aplicarea măsurilor antişoc. Trebuie reţinut că o dată instalată starea de decompensate a yoi'ii Iul, evoluţia poate fi progresivă, rapidă şi cu cit T.A. este mai aproci/m de zero, cu atît tahicardia este mai mare, iar pulsul devine mai //ri/juf* ccptibil-, In aceste condiţii posibilităţile terapeutice de a reanima bo//id* vnl devin tot mai dificile. Tratamentul curativ constă în reanimare intensivă şi tratamţ'nl «tlopatogenetic: — evitarea pierderii de căldură, încălzirea treptată a bolnavului rare va fi aşezat cu capul mai jos, în vederea irigării mai bune a eni > laiului; — se va proceda la umplerea patului vascular prin transfu/i< • stnge, plasmă sau înlocuitori de plasmă, în lipsă, pînă la procurau , vor face perfuzii cu ser fiziologic sau glucoza; — administrarea de O 2 , care are şi un efect calmant; — perfuzie cu norartrinal, hemisuccinat de hidrocortizon sau, « 1 . 1 dispunem, angiotensină, cu efect hipertensiv,— celelalte analeptice cu acţiune centrală, existente în uz toropri' Ud ie administrează în forme mai uşoare sau în scopul prevenirii i< tnpsulul (cofeină, stricnina, lobelină, micoren, carion), după un plnn (t rapcutlc bine fixat şi adaptat individual. In încheiere subliniem necesitatea ca ajutoarele medicilor să r,\noascfl fourte bine împrejurările instalării colapsului, deoarece so di" prinde pericolul mare pentru bolnav şi necesitatea unei supravoţjlit ppiiiiiincnlo spre a preveni şi surprinde la timp tendinţa la colnpn, l v<-</<•;<•</ luării măsurilor de prevenire. Transportul bolnavului so v<i fn< cu iiiiiliiih itiţ» antişoc, evitînd frigul.
3.10.6. BOLILE VENELOR PERIFERICE
VARICELI

Vnnr.'lo slut dllrttnrl prnimmînt» ale venelor superficiala, UBtSlt ou »lmi"/!lrt|l yl «glumei m t in pachtta.

can' i . lujaturări. i \\lrurqicalc: postoperator. frizer.ilo dup i inniiaroo trombuliil). vtn-M. <>OAIA TROMBOEMBOLICA (FLEBOTROMBOZA.. trombciii<i''iKl oblitorantă. i i î n m i m l u l c b o t r o m i U p i m l h l l l t i i i i < ! < • M iu |raro . senzaţie de greu-i <|<imbe. i . (|l<v înnvul pr«zlnl(1 mim!. I. n l Io indicate se pot efectua sclerozări vasculare cu substanţe» n l i <> (inoruat de sodiu).ilii sîngelui. ' ' ••'• M M i i i i i i i u u r / . • i > iloqcnle: împrejurările cauzale sînt variate şi numeroase. vitamina C. cianoză.1 ( ( ! I I M | I | .. uter ui) pe vena cavă inferioară sau pe venele iliace. n i . Diagnosticul >i nu întîmpină dificultăţi. cu consecinţele lor embolice. ni/c alorgico. llllopatogenie: varicelepot fi primitive. vciieli d«-a liuiqul n n< < tulul und veno so pnlliuluint |l ••ntibll Npoiiluii . ««fort violent. tahicardiei m. Varicelo iu ld tromboflebite. Pentru cele primitive recomandăm evitarea ortoi l u l îndelungat. oboseală. teren varlcos. soluţie cloruroso-'Mil< ii s«u glucoza hipertonică. nilrtbilil. In i i'liininării ei. după injecţii intravenoase cu substanţe Irl•. /. după n. apărînd după o l i ' i l l c b i t ă profundă sau după compresiuni mecanice (tumori. i i c di>rl( coit<Npniizâtonru . tulburări trofice (pigmentaţii. Suniiu-li' " I H A *nu («bră.M'Miornle şl locnlo. ciorapi elastici sau fese compresivc. pollcl-. ' 'nii/. >liimcntul: pentru varicele secundare se va investiga cauza. Alteori. farmacişti.iM'icti'lo cndovcmoH |l l t'iiiliMh < -mie (6—7 y. eczeme. I . In general posturile ortostatice prelungite fără deplasări postuNhiiptoinatologie. edem. solvocilin.i'iiţ. .n m .mercuriale.).111 f.i ulceraţiilor şi a tulburărilor trofice constituie ceea ce se < „complexe varicoase".ocnl î n n l . qlobnlfl). ''"•(// (•«i/c. iin iu itA d o lnflu n iaţla i c/i' Urlu! i i nul cho<i«|n| adcr/i < l c . complicaţii ale bolilor infecţioase. FLEBITA) i l n liomboombolică se caracterizează prin formarea unor trombi iinl vnscular şi inflamaţia peretelui venos.i' favorizările: sexul (femeile fac mai frecvent varice) şi pro-i i i l l i rare se exercită în ortostatism (ospătar. repaus la pat cu membrele afectate în poziţii vnilzna/ă golirea venelor. postabortum. condiţionate de terenul con• I l i i i m l — ereditar şi secundare sau simptomatice. încetinirea circulaţiei prin Insufl-. crosectomii). fiind accesibile inspecţiei şi probelor MICI'. calciu clorat. i i i ' ' i . se face tratament chirurgical de speciali•••rţll. TROMBOFLEBITA.i In pnlpnrc fliiA. nolice) sau se poate ajunge la hemoragii prin rupturi. etc. postpartum. biirarile de circulaţie produc jenă.fillcllnt do sodiu.Localizarea cea mai frecventă este la nivelul membrelor inferioare. după diuroticr.p rcn i i n . ! l o r m a r c . Uneori multă vreme sînt bine suportate.

Icre. Tratament: — repaus la pat cu membrul afectat imobilizat şl ni' riiln .iiii.n l . spre exemplu. f i n l i i i n 'ooflclelltulul (le nlili/. pericolul fiind embolia pulmonară.. I> H! nav. de nelinişte sau irascibilltfl! Evoluţie şl prognostic. varicele şi complicaţiile acestora) cară r« < l ' i i n ă analiza profesiunii cu recomandări de schimbarea locului (1*» muncă. a patului. I | C . liniştea etc. dar coborînd din pat cade şi sucombă). uneori cu sfli>< letal ducă interesează un vas principal (postpartum.) se vor aplii» i iquros. Evoluţia este variabilă de la cîteva /l le rtleva săptămîni. i nu pol II modificate prin nici un fel de tratament. tratamentul insuficienţei cardiace etc. repaus absolii Inlaictiil miocardic.(iihi .it. î l |M'iicolului imediat al emboliei pulmonare şi al consecinţelor tnrdlVn l edem cronic postflebitic.temperaturii. i l i de afecţiune: ortopnee în insuficienţa cardiacă. urmată de cum^fl nl<• • • cu urmărirea timpului Quick şi sedimentului urinar. l'MiilImtazonă etc.iolerapia amelli" '. comun!» < l < . PARTICULARITĂŢI ALE ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR CARDIOVASCULARI In încheierea acestui capitol subliniem cîteva aspecte părtinituri In îngrijirea bolnavilor cardiovasculari. 3.are ti O. Btilneofi/.. antireumatice..ip. i l i ' i u l e . .. so aplică comprese reci. . contraindicîndu-se vizitele obositoare. infarct).iniilor ninln H'imiannlt* cu cnidlo|)Mlii II ' UIIIII || MII ...donului... In perioada evolutivă pulsul creşte zilnic (pul^ căţăra 1 U» Uneori bolnavii au o stare de anxietate.vesti rele. . a camerei. cicatriceale.>n.i scurlaren lei plnfl In reîncadrarea In muncd si ( i r . Liniştea.se administrează anticoagulante heparină. somnul sînt extrem de utile pentru cardiac (insuflcli ' > ! * inidiactl.M'itflţll luni (> M(|niilsiiuiliil In 1nlre(|inic.se folosesc de asemenea antialgice şi antiinflamatorii (asplrlnM. cu membrul flebitic mai ridicat etc.1 IH i. mobilizarea putîndu-se face după 5—7 zile.1 K. 1 . Importanţa tromboflebitelor trebuie reţinută sub aspect prollluelh. Se contraindic* i luilncoli/iotortipculică Ia persoanele cu insuficienţă cardiovoscnl » • ililcirnt de cau/<i care a provocat-o. Cura balneofizioterapeutică se indică in <lii|)fl slinţjeroc) completă şi de durată a procesului acut inflamatul.icute .ml<i Im .. . Itulni'oli'/.|<minte.i < .iţia pulinon.' du indici luncţionali ccirdio-respirdlori: vnlil..H. |fitld coronarelor. 1 . ill( lUMlv lllfalcliil î n l i x nidlc (Iapa («•'' M . ce pot avea efecte agravante asupra stării bolnnv /'(•////'o bolnavului în pat trebuie realizată conform cerinţelor l .tratamentul etiologic se va efectua în funcţie de cazul dat (ani) limlice.).ioterapia. In cri/ui lo/iuriilor cardiace sau vasculare numai în fazelo lnl| Innlnlc de constituirea leziunilor profunde.). cu consc.. (le/voltareu unei circuldtii i . .i evoluează bine. definitiv». J M < I. a bolnavului. Se Indica lialneoli/ioleiapia ( c u n .11. Măsurile de îngrijire (luMului •.

lipo•i <M) ÎI . hipertensiunea arterială esenţială şi arterioi i l c ă obliterantă (în fazele incipiente).recomandă în tulburările de irigaţie periferică. Buziaş. sindrom intermediar etc. l Mai.l n djutâtoare. < H<. infarct miocardic. a materialelor şi instrumentarului (periitullcionţe cardiace). Se cere o bună pregătire pentru cunoaşterea perico(\mvure. Herculane. care reijfltiroa bolnavului. cîntărirea vor fi respectate şi efectuate con• n|lilor. ca şi măsui n / i ' impuse de aceste împrejurări (de exemplu insuficienţă lilrulară stingă. înn'ti scaunului va fi o grijă deosebită la bolnavii imobilizaţi. angină pectorală. Apele sulf u ! > • » . bicarbonatate sodice-calcice. Călan) sînt •utru vasodilataţia puternică pe care o produc.).sau izotone (Călimăneşti. Căciulata. •nutcrapia se aplică ori de cîte ori se face această indicaţie de IU 1. • |ft dcosobită se cere cadrelor medicale ajutătoare în efectualînrlnhil unor bolnavi care au indicaţii de repaus absolut. La i vi slnt necesare puncţii exploratorii sau evacuatorii. Geoagiu. băile termale simple (Victoria. Olăneşti. ItrnlH'lor pentru examinări paraclinice la momentul oportun 11(11 rororte sînt de asemenea cerinţe obligatorii şi de înaltă 'li'Hloimld. . Efi» . cord pulmonar acut. •n n l loc în tratamentul afecţiunilor cardiovasculare îl ocupă apele nrbogazoase simple sau mixte. Vatra Dori i ' . • f lirrt cslc necesar ca toate cadrele ajutătoare ale medicului 1 i iiMiicinic tehnicile cele mai potrivite de îngrijire a acestor • • i i i . liipo. bolnavilor cere supraveghere şi uneori ajutorarea bol- diurezei. Tuşnad.sau izotonice de la Borsec. precum şi la persoanele t | l i 1 i i neurovegetative cu manifestări generale şi cardiace. colaps.l<' maximă în stadiul tulburărilor funcţionale. Tratamentele majore trebuie efectuate grabnic şl n<llc(i(iilor primite. trebuie să înveţe şt i • mirt vuiţu lor. recunoaşterea simptomelor de agravare.i>|)orate cu succes. întocmai ca şi medicii.

tlv. aparatul rti . apoi cu esofagul care străbate torartli* pntiundo în abdomen prin hiatul diafragmatic. Intestinul subţire are o lungime medie de 4 m. unde se deschide în stomac prin < > • Meiul numit cardio. imn i--. cut lecrall lucurl îl fermenţi. efectuează în intestinul subţire. [ '• f//ii.. cnrn se. (II fetite o l«t n im M> «Iu «puroiului dlgeitlv. Sucul intestinal ce conţine ferim n | n dl. Fsofiicjul are o lungime de aproximativ 25 cm şi prezintă la exterior o tuni du ţesut conjunctiv care înconjură o altă tunică mai groasă de ţesut muscular !• malft din două straturi: unul longitudinal extern şi altul circular intern. Ui ' Intmlor rxlstă tunica submucoasă şi tunica mucoasă care formează mai mulln rul tu (iKiNlmon cfiroift se găsesc glandele gastrice ce secretă sucul gastric. El reprezintă o important! pin (liuiu n tubului digestiv unde se scurge. (i. Tubul digestiv încep» cavttatra bucală. portluni-'i ti-imlnalH a rectului. Stomacul este un organ cavitar situat în continuarea esofagului. Prima porţiune a intestinului iid ti IM nu numeşte. duoden şi are formă de potcoavă. Nn ui/ unul. iar cele inferioare. c ii |ii< < lll il n i'Mlrmilri şl tultuloasc. cute îl porţiunea terminali • In llllllll l l l IV.ii> |)oitiuin>n ti-imlnall a Intestinului groi. Stomwrul ! cniilliiiiA prin intermediul pilorului cu intestinul subţire. căile biliare şi pancreasul. In nfnrfl de glandei* mici iltuil» In Iii ini» «la lutiuliil ilii|i".sc nini . f. lltd ltl.. bila din vc/iriila blllit şl micul pmicrratic prin canalele pancreatice Wirsung şi Santorini.(LleberkOhn) care ie gSsesc pe toatil lnliiMln|t Iiiiitnilinil n i"» '"''<' forînnt din coc. In exterior se află tunica seroasfl.. BO LILE APA R ATU LU I DIG E STIV 4. se continuă cu iaringele. constituie jcjnnul. ficatul. ilu molii) t\ ! > • > ) . cu diro.1. miiniunu iinm ! Ini nun • lumii'. do«condiml. traniveri.lMfl.i</i'/c! Intestinale tubulo-aclnoase (Brdner) care se gifsi-. r. Duo<i' mii »u rut llniirt cu Intcillniil liber. colon (aicendent. prin canalul coledoc. La Intel! ie nllrt mucoasa esofagului. El formează 14—16 anse intestinale din care o• ! ' • -iup f'i li/nntalfi.4. Anntoniin intestinului subţire este adaptată funcţiilor < i ! n cir (•(H llln in i îl' . are formă rin şl i'ilc prevăzut cu tunică musculară foarte puternică formată din trei straturi < ajutorul citrora stomacul sfărîmă alimentele şi le pregăteşte pentru digestia proptii /.i vei" ' IM ru • mii. excreţie şi absorbţie. vezicula biliară.. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Aparatul digestiv este alcătuit din tubul digestiv şi din anexele sale: ci In mii) lallvare.

l n !>l crestele iliace.). împreună l pllorlc şi cardia: epiploonul i i l i ' i vonn portă. i tul Interior: la mijloc hipogas-turnl fosele iliace. coada pnncreasu-"i RiiporloarA a rinichiului M l l — regiunea eplgastrlcă.posedă şi o serie de glande mari situate în afara tubului digestiv numite o/ glandele salivare. unind spinele ilince iipcrioure.„i iiMini »/l/ii/(1/ porţiunea «Igranldl a colonului dencenrlent. colonul descendent./iffica cpigastricâ se află: lo• "pul Ir. alta inferioară. unghiul drept al nnen superioară a rinichiu-' i l M de glanda suprarenală uiidrtil sting: marea tubero-i ului) un mic segment din i «l splina. 1. o parte din Intestinul subţire rnlonul ppl-n (dnd o*ta foarte dilatat») ţi uterul (clnd »»to m«rlt In volurni ic. prima porţiune drept: lobul drept uln blllnră. / . mijlonor. 1). perpeni ' i ' mijlocul arcadelor crurale. S — flancul drept. prin ii|loiuile. porţiunea mijlocie n colonului trans-'i«fl n Intestinului subţire ţi mozenterul/ a treia porţiune duodenul»/ nvB Infnrlonra. l — regiunea lllaeâ dreapta. 3/4 din stomac. Ficatul şi pancreasul vor fi studiate în capitolele >. ni ilivfil: nnuo Jojunale ţi Ileonul/ colonul ascendent. In felul acesta obţinem trei etaje abdominale: superior. n i/reu/ilâi (tuui ţi apendicele. i'. t — regiunea lllaca atingi (dupi Haţleganu-Oola). ii limitate de apofizele spinoase. llliiom utarln ntc. incnto etaj abdominal în trei loji. Fig.un/ă pe peretele antero-lateral al abdomenului două linii orizontale: una tnminntă pe bordul falselor coaste. REGIUNILE TOPOGRAFICE ALE ABDOMENULUI ii (i localiza organele pe care le conţine. ru două linii verticale. • • ' î l n se obţin în total nouă zone /ui niipcrior: zona mijlocie este ii(|«*trică. 7 — regiunea hlpoga*trlcl. i i i 9! coledocul. t — flancul sting. i i . Postero-late-in < i'le două regiuni lombare. l — hlpocondrUl drept. 4 — reglunM ombilicală. m /mi marele eplploon. în mai multe regiuni (fig. abdomenul a fost împărţit. ficatul (împreună cu vezicula biliară şi căile biliare) îl. • • I o salivare sînt: parotidele. submandibularele şi sublingualele. Raportul organilnnlc cu aceste zone: tii|.. iar zonele laterale sînt ic d« cei doi hipocondri (sting şi îl mijlociu: la mijloc zona ombiiulmnl cele două flancuri. 3 — hlpocondrul sting. Ele secret! i ni Jn digestia bucală. . ni n/l/ii/i Intcmtlnul subţire. Lateralele i'lud In flnncuri. Topografia abdomenului: i ninhlllcală: marele eplploon. artera hepatică.

în unele boli infec{lon-" iitinln Intoxiciilii sau în unele boli alergice. prlntr-un piiinloinl Imn.. începui. pentru un anumit segmnnl. SI» tnsl nu sînt oferite NI > ' i n dh . In intestinul subţire SII | IM (duoden.na portă şi ajung în ficat unde sînt metabolizate. l i'oimtllnle . ele trec ritmic prin pilor în duoden.nln(lronml dispeptic".c exprimă prlntr-o stare do confort fizic şl psihic. < nr»1 • (Inc o sorie de substanţe organice şi anorganice din care trebuie să se reţină': ni l clnrhldric. Buri n funcţionare a aparatului digestiv în ansamblul său presupune integrllnl imulo-liincţională a tuturor părţilor sale componente.3. nu proces de adaptare-compensare din partea altor segmente ale aparfltir dl(|eillv cure încearcă să suplinească această deficientă.tentă. sînt depăşite posibilităţile de compensare-adaptare şi apar piliţi» imune de suferinţă. organe genitale. — Digestia bucală constă în înmuierea alimentelor cu ajutorul salivel. Aşa se întîmplă în unele boli ala ni»! mulul nerviis central. la început adesea nespecifice.. cil vi . Restul substanţelor nedigerabilo t>\ > nhsorbilo progresează cu ajutorul peristaltismului intestinal şi trec în intestinul u f. limbii şi a musculaturii obrfl| In nfară de acţiunea mecanică. Acest fenomen constituie mai>tl< ce se efectuează cu ajutorul maxilarelor. se resoarbe o parte din apă şi săruri minoraln «n formează în acest fel bolul lecal care este eliminat ca scaun.nl) lonua unui lichid lăptos. riilliinflilln nunlulunc|lonale ale apnrntulul digestiv se manifestă prlnlr-o ifeda dn ilin|il"ine (in înro 10 NtudUsi somlnlogln nparatulul digestiv. în acidoza diabetică. — Digestia gastrică se realizează sub acţiunea sucului gastric şi a mulaturii stomacului. în uremie. Un cadru nmilli «Imit . In intestinul gros chilul suferă acţiunea florei bacterii dn fermentaţie şi de putrefacţie. care dezagregă amidonul fiert sau copt şi-1 In formă In waltoză.l cu experienţă poate să evalueze cu multe şanse de reuşită locul şl cârmi tul afecţiunii numai din examenul clinic. In cazul alteraţiilor morfologice profunde nciiuif do Hufeiiiitii devin oarecum specifice pentru segmentul respectiv. sucul pancreatic şi sucul duodenal. dinţilor. Fiziologia colonului.tuli nspeciiil respectării ritmurilor clrcadlene de alimentaţie. o |f|irn<t iillmentnră riguroasă attt sub aspectul cantităţii şl calltAl -înmiiţilor. dar se manifestă cu semne dhi- Trebuie reţinut cfi pentru buna funcţionare a aparatului digestiv este ne Inli'tirll'ilen mnrlo-fiinclinrnilă a aparatului digestiv. enzime (pepsina. în situaţia unei alterări ii" tolo(|lce ţi/sau funcţionale a unui anumit segment al acestui aparat. U"xllM Imun -.4. manifestîndu-se ln»l |<i «pmntt de nfertiuno a aparatului digestiv. Aceite semnu «Iul i)e înniM vnliHiiu pvntru ilnlilllret dlagnonllcului. La formarea bolului alimentar şi alunecarea acestuia în faringe şi apoi In ei* contribuie şi mucina care are şi rolul de apărare a mucoasei împotriva faclm agresivi mecanici şi chimici. Sucul gastric este un lichid incolor cu reacţie intens acidă. vezică n (imense pn|i>lo<|lco cu sediul retroperitoneal. Alteori suferinţa apare în cadru nlm'tlunl de vecinătate. labfermentul. prin formarea unui strat protector. bolul alimentar ajunge în stomac unde este supus unor transforn mecanice şi biochimice care constituie digestia gastrică. Dacă afecţiunea este proflln yl peni'. jejun şi într-o măsură şi în ileon) se desăvîrşeşte digestia şi se prodi nhsorlitla prin peretele intestinal: monozaharidele şi aminoacizii iau calea sniiyin trec in ve. piliilr-nn xrnun de frecventă şl consistentă corespunzătoare şl f u u > i > linuri rnpficiintn dv ndfiptfirii !• eforturile profesionale şl extraprofeslonale. Alimentele ajungînd în duoden se amestecă cu iswnri digestive: bila. FIZIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV Aparatul digestiv primeşte şi prelucrează hrana prin procese mecanice. — Digestia intestinală. n\ MIMICO şi triturarea celor solide şi semisolide. Evacuarea nllm telor din stomac începe imediat după ce alimentele suferă acţiunea sucului y«i' şl datorită mişcărilor peristaltice. In unele cazuri afecţiunea iniţială nu *• la nlvnliil fipmvitului digestiv. fii biologice şi chimice care constituie digestia ce începe în cavitatea bucală. Trecînd prin In nul esofagului. Grăsimile iau mal 1> rnli'ii limfatică şi ajung în final tot în sînge. numit chil intestinal. se produc». mucina. nedigestive: boli de rinichi. lipaza gastrică). ci în restul organismului. alimentele suferă şi acţiunea unei enzime co ut» iuţite In salivă: amilaza salivară. precum şi asigurarea unei imullcnlll.

eve-nL > i. pneumonii. sau 'iinti'h 1 vitaminice (vitamina C. Niilistanţe chimice (acizi sau baze). sau de iritaţia prin nicotină.i Moroi bucale obişnuite. mal nu < . în mare majoritate a cazurilor.. aşa cum s-a expus In •lulă a volumului. . Stomatitele pot apărea ca infecţii banale prin exa• '. dureri spontane sau la masticaţie.'i"iv.ill u . " > ' depista odeine. croştoroa numărului leucocitelor. anemia. tuldlţjo. ci trebuie să fie obţinute de către examinator printr-o anamneză preNcă şi o examinare atentă. Utnldii.. vorba de ocluzii intestinale sau hemoragii digestive. uiiiestfl . Procedînd metodic. n i l.v /o /ii(i//< e ulceroase CM iau u/ct?rn '. BOLILE APARATULUI DIGESTIV 4. se poate ajunge. <i (/i'/ieni/d a bolnavului este alterată. Pot apare şi în cazul unei igiene bucale defltoxice apar în intoxicaţiile exogene cu mercur. apară estonie. peritonite acute). la un '•orect. dar cele mai des în•Int procesele inflamatorii. biliară). l in p l o inele clinice se manifestă prin semne locale: senzaţie de us* Ui nivelul mucoasei bucale. procese inflamatorii acute (apendicite. i l cavităţii bucale evidenţiază mucoasa roşie.. • • de (just (gust amar sau senzaţia unui gust metalic la purtătorii •i"/»» meUilice sau în intoxicaţia cronică cu metale). apendice.slio. afecţiuni gastrointestinale etc. Alteori apar în cadrul unor boli infecţioase generale: rujeola. diabet zaharat. alţii se plîng de miros neplăcut (balenă Uonţjro..4. iar alteui l ţ|invo: febra. alteori 1 4. în toate acestea tirul trebuie stabilit în cel mai scurt timp posibil pentru aplicarea celui mal Initument. y /u .1. cînd este l'i-rlcol viaţa bolnavului: perforaţii de organe cavitare (duoden. 11 bolile digestive se prezintă ca urgente medico-chirurgicale. favorizate de iritaţia unor carii deni f i i l i u dentar. •i. scddereti poftei do mlncaro şl pierdere ponderală. d uL I I a to m a tt tu /d /if/r o /io a je (s a u n o m a ) d u d p e f • M l< < i u* (ivnim ato evo luen/rt cu o itare generală profund . A sau PP).il 1 | (1 l. Momii obiectiv .il (l. modificări iţlel In sens de hiposalivaţie (scăderea salivei cu senzaţia do aţă") sau luposalivaţio (creşterea cantităţii de salivă cu senzangioşare a salivei".no dentare.. care determină stomatitele şi glosiS T O M A T IT E L E llopntogenie. bismut. precum şi în cazul unor inii 1 1 i-ndogene: boli cronice avansate de rinichi. ulceraţii sau gangrena. BOLILE CAVITĂŢII BUCALE cavităţii bucale pot avea cauze diferite. alcool sau substanţe e.4.

ui •au cronic. arsă. ll ii' ic limba uscată. limhn pont© ift fie sediul unor rmictrt sau poate fi int«r«i«iR In trAuiiiaUtiiu«l« fvţel. — Stomatita sifilitică şi tuberculoasă se observă din ce în CP mi| rar. însoţiţii itnznţifl <!(> arsuri. de tratamentul ffet t tuat şi de rezistenta organismului pe care evoluează. Diagnosticul se stabileşte prin examen clinic (anamneză şi exam«Miu( obiectiv). mîncărimi. roşiatică. — limba netedă depapilată. se bwllJH no<i/. — Stomatita herpetică este datorită unui virus. limba roşie cu pete albicioase cu aspect de membrane şi cu t» ssntia dc/ugreabilă de „nisip în gură" este caracteristică pentru mu do/fi (mm ales dacă persoana este debilă fizic sau a primit antlblntl< limba uscată. de aceea limba trebuie întotdeauna atent examinatA. Examenul limbii are o mare valoare semiologică atît în l generale. semim da r0gul<i o dispepsie sau o infecţie generală. Se clăteşte gura cu ceai de muşeţel. — Mărgărltărclul (Candidoza) este cauzată de o ciupercă numllâ Glositele sînt afecţiuni inflamatorii ale limbii. în formele severe este util repausul pi'ol«« sional şi un regim de cruţare cu lichide şi pireuri. prăjită se observă în marile deshldrutflii t I m. citoloylri şi examenul pentru depistarea unor ciuperci. cu semnificaţie iov*! N cn np/im tn infecţii grave. lucioasă.STOMATITE INFECŢIOASE SPECIFICE Oldlum albicans (boală mult mai frecventă după introducerea antllilui tlcelor In terapie). ni uşor reflex şi cu papilele linguale distincte. Regimul igieno-dlt>!pl(f oslo întotdeauna necesar. In condiţii patologice îmbracă mai multe aspecte: — limba saburală: acoperită cu un str^t gros. In condiţii fiziologice. subţire. albicios. limba ponto prezenta ai t e sau ulceraţii. Ele pot evolua < i .5%. roşie-roz. mucoasa limbii este netedă. în toate cazurile se va face examen bacteriologic. GLOSITELE — Stomatlta aftoasă este cauzată de un virus. . apa boricată 2 — 3% sau soluţie de sulfat I|B zinc 0. cît mai ales digestive (limba este considerată oglinda np< tulul digestiv). înţepături şi dureri la masticaţie apnic' anemii şi carenţe vitaminice. t | l t cciină boraxată 10%. în mărgăritar» 1 ! IN c v i UI alimentele dulci. Prognosticul este în funcţie de boala de bază. leucemii sau septicemii. Tratamentul este în primul rînd etiologic. cu depozite negricioase dar cu viţiul şl murgită royil [limba de papagal) sugerează o boală infecţioasă: febra tifoldrt ' • ihnhn zmeur/e este caracteristica pentru scarlatină.ci cu soluţii uşor antiseptice: albastru de metilen soluţie 1%.

si. 1 nevoie.ile (boala Addison). prezenta eventua. nmiirnu/ cavităţii bucale trebuie completat cu inspecţia dinţilor. Dinţii cu tartru pot explica unele Upsa parţială sau totală (edentaţia) este deosebit de nocivă u Asigură masticaţia. Tratamentul simptomatic • lin l Ui r cu cel descris la stomatite. Mai adăugăm posibilitatea existenţele cenuşii care se observă în insuficienţa glandelor cortico-.i renta de vitamina C) sau în tulburări de coagulare. i i r n v l d l i u n m u . i lor.iiin c u lfl M iiv liir in u ie in llle il . In < iţele nndiaco şi pulmonare sînt cianotice. nu mai înconjură dinţii care se mişcă şi cad (In puradontoză). să şi-o com1 . gangrenai rlontarfl. gangrene. O slabă masticaţie constitui care deosebită pentru restul tubului digestiv. f(irlnnit<'. i io n ic e ttv a iiH a leh 'im in H iid i ş i u ^ ii i d M i< p n ie iu d ifte r la ^i n H m a lig n a .sou mă* U N ilu l l | > IH K II II Cc o fljii' > i siritu h ac eto n ă • su rv>a||i tn in » n. ih 1 . Modificările care pot surveni au lost In piexcMitarea stomatitelor. în jurul gurii. să nu vorbească prea mult «< munîncă şi să nu bea apa decît după masă.voiul rădăcinilor dinţilor). Se ştie că digestia începe chiar din cavi• nici. lil-se «ispoctul mucoasei. puţind atrage in UIUM boli.ulrofiază. ni i i dentare. să mănînce fără grabă. ragade (fisuri. In scarlatină. Alteil i. Cancerul buzelor se n p i l i i aspecte proliferativ-ulceroase şi interesează mai des "'"flirt. pot prezenta herpes în intoxicaţii alimentare. numenul dentiţiei se referă la numărul. rădăcini gangrenoase sau fistule periden- • • semnifică mai întotdeauna granuloame dentare (pungi de pu. O bună masticaţie şi insalivaţia uşurează procesele de dine so petrec în stomac şi intestin. i oţoxll qiave. m fecoloida npare In ocluziile i n i " s t i i i < ! i l e inieiioorei un dldeliUIIrfl nporo tn intoxiccili. 'imnul gingiilor poate arăta procese inflamatorii: gingivite (uneivo prin tartru) sau gingivoragii. în poliglobulii sînt roşietice. crfll i i i l i u i v i i febrili. se evidenţiază o uşoară Hi uxamcnului cavităţii bucale trebuie să se urmărească 9! «•nil) / H ) care o dcga)ă vorbirea sau respiraţia bolnavului l un («lemont de mare valoare semiologică. . cît mai ales în interior. buzele sînt palide. . forma. crăpături) în infecţii cocice şi avita-In nnemii. adică sîngerări ce pot surveni n l (c. Cadrele medicale A sfătuiască pacienţii să-şi îngrijească dantura. ceea ce favole/voltarea unor boli în special la stomac. iieplncnl apare In ungine şi furingite. ml fetid (ipore in noma. v i i o/e. a obrajilor şi buzelor. r.(imnul buzelor poate oferi date importante: ele pot fi arse.i < n olcool ellllc . obrajilor se face atît în exterior.l frttdinentul este etiologic şi simptomatic.

. care ulterior. tu furtnvla In cară n-a «vidantlat piolelmnic . sucuri şi m poturi. iar pe margini şi vîrf i roşie. ii rar se pot observa leziuni profunde ulceroase.4. îngroşîndu-se. pultui (criptice sau foliculare). Macroscopic. n i m . Pe suprafaţa amujdttl' 1 se evidenţiază mici puncte alburii care prin extindere formează o pi culci do culoare alburie-opalină. so administrează penicilina In jur de l Of H MII li pn /l. anginele pot fi: catarale sau edematoase. u/ccrm unu n Diagnosticul clinic se face prin examenul clinic (local şi Inr cliolocjia se stabileşte prin examenul frotiului faringian (cară r ohllţ|. i . n i > ii unui regim de cruţare bogat în lichide. care aderă foarto Iul de mucoasă încît greu poate fi desprinsă de aceasta. Angina în difterie (mai ales în forma malignă a acesteia): mucdfnringiană şi amigdaliană este congestionată. în contrast cu aceasta prnfnţa dorsală a limbii se prezintă albă.mai mult sau mai puţin alterată: apar insomnii.n ducă «ceustu nu se poate efectua.n u nu apflrul l . Ele sînt procese inflamatorii difuze care interesează lc| amicjdciliene şi zonele învecinate. Alteori este interesat şi peretele posterior al farinţf*'1 ' M. cuiul medicamentos constă în administrarea de antlh tlcci şl im . vorblr» ţ l i i ş i l ă şi dureroasă. în cazul în care angina evoluează în cadrul unei st (|<-iierale grave trebuie să ne gîndim la două boli infecţioase: scarlnl ţ. Angina în scarlatină: amigdalele sînt mărite şi roşii. dă naşti Io pseudomembrane de o grosime remarcabilă. lueta şi sil t\ | > . plnA co holnnvul devine afnbrll. sau slntein p «n ( l dci (|i <ivlt cile <i bolii. febră. Tratamentul anginelor acute este în funcţie de boala de ha/N. t i . cînd ganglionii regionali sînt măriţi şi dureroşi. Amigdalele şi vălul palatin sînt roşii.i i n . adinnn nimrexie. disfagie. — T i . Starea gencn • v. va face întotdeauna tratamentul etiologic. Se manifestă prin edemaţierea şl mefiorea ţesuturilor interesate. necrotice sau eh <il>rese. BOLILE FARINGELUI Cole mai frecvente boli ale faringelui sînt anginele acute şi nu nele cronice. — ]n toi mele cu alterarea stării generale se indică repaus la i şt admiri i . astenie.'.iiigina difterică...2. flegmonoase.iloriu în orice amigdalită acută) şi prin efectuarea altor explni blnloijicc. l i . i r congestionaţi. Particularitatea acestei angine este roşeaţa fon Intensă şi delimitarea netă spre vălul palatin..1 tumefiate. apoi so continua cu admltilM mn unor antlhlotlco cu ronorbţlo tnttrzlatA.. pseudomembranoase. ANGINELE Anginele se manifestă prin simptome locale şi generale. Bolnn ucu/a dureri spontane la deglutiţie cu iradieri spre urechi. i.4. iar uneori febră şi altoni i •tarii generale.imentc antiinflamatorii. edemati . Antibioticele se aleg In fuii' do n n t l l > i o < | i . i i . după indicaţia modicului > i ciul.

Rolul cudrvlot • inilnt'w dlfiit cjce. artralgii.. 4 4 1 BOLILE ESOFAGULUI ti m u llu i iu flio d ie lo r p ro c e ia p a to lo g ic e i m u ara«tni |> ioc'e> « « intlninntorll siofagton t.. starea flirt n bolnavilor nu se reface complet.ntu DU trebuie privite ca nişte boli simple care trec de irehtiic atent tratate şi urmărite chiar şi după liniştirea lei'Uff. să ia primele măsuri <e« ii»/n/»iif holiKivll la medicii de specialitate ori do cita |)nlolo(|lce. SINDROMUL POSTANGINOS 1 i unele cazuri după trecerea fenomenelor acute de angină.S.i |li. iar controlul temperaturii arată subfe> | l . tratamentul cu antibiotice cu resorbţie întîrzlată se admi-<r/ă mai multe luni în funcţie de starea generală. boli sanguine (scăderea globulelor mi elementelor figurate ale sîngelui). stare de • ilc'l. leucoze acute etc. "itnările paraclinice arată creşterea V. i'itfl perioadă poate dura cîteva săptămîni (2—4). i laliimentul anginelor cronice urmăreşte sterilizarea acestora prin m N! i <i rea de antibiotice (penicilina).H. So va urmări temperatura. după care In i «n (vi/urilor starea generală se ameliorează şi probele bioloii In valorile fiziologice. rămîn cu astenie. l ' i n t r o preparatele antiinflamatorii se preferă piranul 5X0. refalee. de agresivitatea microbului agresor (mai des strepmolllic). huli (ilergico. Itnnii'iiiul se face în contextul terapiei acestora. iar dacă puseurile de acutizare uerventc şi prelungite se face amigdalectomia sub protecţia de 1 otice si medicamente antiinflamatorii. Apariţia ' n i l ! depinde de reactivitatea imunologică a persoanei care a 11 iui iicuUi.50 g/zi asociat cu vitamina C per os 3X200 mg la zi. • i ta antistreptolizinelor în ser etc. frotiul faringian. • tii'. n . . cu resorbţie lentă — Moldamina — admiindwlunţi'it asigură protecţie în marea majoritate a căzun liucnla ^1 ((irinqele pot fi sediul şi a altor boli cum or fi: i ' i i l o y . pro• v« IMCO electrocardiograma mai ales în cazurile în care >i4fl mtinlcjii şi înţepături în regiunea precordială. mialgii. •Un cn/uri însă apare una din bolile următoare: glomerulo• i utfl. indispoziţie.s/c cavităţi. In (înţjinele acute secundare unor boli de sistem. Alteori se adaugă: transpiraţii. reumatismul acut sau hipertensiunea arterială. de condiţiile de mediu în care se petrece drama iroryunism) şi de eficienta tratamentului administrat. Conduita »itn flxntfl do medici în raport cu fiecare bolnav în parte.30 g/zi mipirina 5X0. tensiunea arterială. leucocitoză cu '/Iiiolilie şi anemie moderată. uu antibiotice. paloarea tenli'lnr si mucoaselor.

4. asociată cu dilatarea esofagului supraiacenl.1 nu i'imt. în cazul suspiciunii di reflux gastroesofagian se face pH-metria sucului recoltat din esol'tiy. examenul radiologie brt 11 Uit — în caz de varice cu past baritată •—. — regurgitarea esoîagiană care însemnează revenirea în gură « d l i montelor ingerate în esofag. — Diverticulii esofagieni sînt expansiuni sacciforme circumscri. Explorarea funcţională în bolile esofagiene se face prin examenul clinic care evidenţiază sindromul esofagian. la medicii de spn« dalit.su tilo esofagului. SIMPTOMELE CLINICE GENERALE ALE BOLILOR ORGANELOR DIGESTIVE DIN CAVITATEA ABDOMINALA Illfllnle de o descrii* bolile i H ( | i i i i e l o r dic|c\live din c/ivllatM abil" ffilllfllfl liu'iillniuliii ca semnele l»i ( l u m e • .ite. S'irriuu cadrelor medii este recunoaşterea sindromului esofagian şi lit'i (Irunuirea bolnavilor. care prezintă acest sindrom. In încheiere subliniem că limba. faringele şi esofagul constituit unitate funcţională care asigură transportul activ al alimentelor ţ.. Tratamentul acestor boli este în sarcina medicilor de specialitntn..milesla (nidtffftnt il« cauitl ţi organul la cate evoln< . prlutf*un (M"M '!<' tiiiiptutne cunuNcuti* MI|> mmn < i < .i «pol ingerate din cavitatea bucală în stomac. — Corpii străini opriţi in esofag sînt frecvent observaţi la copil. durere şi regurgitare. cînd se poate preleva material pentru examen bioptic sau hislm dumic şi mai rar prin manometria esofagiană.— Stenozele benigne ale esofagului ce pot fi congenitale sau cîştigate (după intoxicaţia cu sodă caustică.i|. fără efort de vomă. Inervaţia senzitivă şi n torlo comună explică de ce afecţiunile acestui segment al tubului ţfn. indiferent bon M şi localizarea sa predominantă.stlv so manifestă prin disfagie. esofagoscopia cu fibroscopul. — Tumorile esoiagiene benigne (cu evoluţie favorabilă) şi malign» (cu evoluţie gravă în cazul în care nu se efectuează tratament în timp oportun). prezente mai ales în ciroza hepatică.•. • • m.4. < H puln 1. — Varicele esoiagiene sînt dilataţii ale venelor endoesofagiem 1 .imiiomiii dlMpapUc" comun . — Achalazia cardiei este o tulburare funcţională a esofagului in ferior care este strîmtat. Slinptomele clinice sub care evoluează aceste boli au fost grupa l o sub numele de sindromul esofagian compus din: — disfagie care însemnează înghiţire dificilă cu oprirea sau pro gresiunea prea lentă de-a lungul esofagului a bolului alimentar indife rent de consistenţa sa. — durerea esolagiană care însoţeşte disfagia şi este situată retro sternal profund. după unele intervenţii pe eso fag şi în urma unor iritaţii prelungite ca urmare a refluxului de sin 1 (jcistric acid din stomac în esofag). 4.

tnlhntari de scaun (diaree sau constipaţie). şi în mod deosebit anamneză care trebuie luată cu nţln. Mai tîrziu prin evoluţia bolii.i/a prin fenomene dureroase (l. care apar mal >mclntr> adesea < n piio/is şl vărsături. '•h'iilcă «»te carnct«rlzată prin t. iitdrnmul dispeptic este alcătuit din următoarele simptome: acdf/erea poftei de iruncare. '« se caracterizează prin interesare pluriviscerală atît •fiere anatomic. minat pe I. fiziopatologic. fttjnoNlicul bolilor aparatului digestiv un rol important îl are 1 flinte. urmrtrindu-se simptomele de început ale bolii. greţuri. deoarece •Io simptome pe care le relatează bolnavul. > i l n ţ ă organele vecine. Haţieganu să descrie sindromul abdominal lornalnat fie de afecţiuni concomitente a mai multor din. hdlunări abdominale. ică(l> ' p"llo| de nilncar». cît şi clinic.ls (senzaţia de arsură retrosternală determinată de iritatla ului inferior de către sucul gastric acid). u l i l d i l c liber e'. hlpoi i •*f«n/cd se carocterize. UnlUilea funcţională a tubului digestiv se manifestă atît în 'Uloloqice. Simp-il însă. '/nita şl noaptea (reallilndu-se i o parte din «• >> i»>iiiavl pot face ulterior ulcer tltUMleiIfll. fiziologic. '•••n/ă precizarea diagnosticului prin orientarea explorări-' " către organul respectiv. abdominale (de diferite intensităţi. manifestărilor clinice ale sindroamelor dispeptice este se< | montul digestiv ce se află în centrul suferinţei. rît şi patologice.acestor boli dar cu o nuanţă care permite — la o observaţie orientarea spre organul afectat. dar cu răsunet • i c mnl reprezentative sindroame dispeptice Intllnite In ii fi. localizate In irqiumM epigastrlcă. Aceste fenol i i . fie de afecţiunea unui singur organ. deoarece rareori tulburările interesează un sin-i. ! ' • i M. emctaţii (eliminarea pe cade gaze sau de mici cantităţi de suc gastric din stolilnty. vdr. prin interesare directă (propagare irtto din aproape în aproape) sau prin reflexe de la distanii'tinatologla devine polimorfă şi necaracteristică pentru un 'i i o anumită boală. barbarisme (zgomote produse în abdomen 'M|il<ntfir<»<i gazelor în tubul digestiv şi perceptibile de la distanţă). 1 tU|ii'|>tlr gastric poate îmbrăca forma hiperstenlcă.ţrtfun (eliminare pe gură a conţinutului gastric). . sînt relativ • pi'iilru un anumit organ sau segment al tubului digestiv. de la jenă dureroasă illcn abdominală).< •n/nţln ds plenltuM|(lu««lllt'fl pnstprniullnlfl. Adesea crnmi mul qiistric are valori crescute.

i l ' > . observat clinic. se va face examc chimismului gastric. apar greţuri şi imposibilitatea de a continua masa. Bolile care evoluează cu acest sindrom sînt: lltl«u*> biliară. trebuie dispensarizat. ce survin la cîteva ore după masă. mai ales femeile. intolerantă la grăsimi şl la glucide. uneori slăbirea în gi ţaţe. Bolile mai frecvente care pot evolua acest sindrom sînt parazitozele duodeno-biliare.i . clnd bolnavul vorbeşte sau cînd mănîncă. mai rar alte boli blllaif -ui ale căilor biliare.Iiirilă de contrast a veziculei biliare şi al căilor biliare (colecistogrnh i-olecislocolangiografia). staza duodenală. adică distensia stomacului prin gaze). ce determină a< gastrla. sînt irascil şi anxioşi.fltrofagle (stare morbidă caracterizată prin înghiţirea de aer odatii saliva. greţuri. iritabilitate. examenul radiologie baritat. dischineziilo hi l i . oboseală la eforturi ll/h • mici. i b i l i i . El survine în boli concomitente cile duh» deliului şi cailor biliare. în spo< Icimblii) şi examenul radiologie baritat cu atenţie deosebită asup eventualei staze duodenale. b o < | . La acestea se mlnutn Nciiuic <lis|)e|)ii < • . ţi turi. Sindromul dispeptic biliar se caracterizează prin balonări postprn dialc. conserve). procesele inflamatorii ale căilor biliare. flancul sttng sau loiiilxnrt «Ung. examenul gastros pic şi alte examinări după nevoie pentru a se stabili diagnosticul y se «plică tratamentul potrivit în timp util. «par crize violente manifestate prin dureri în hipocondrul drept. i . intoleranţă alimentară ohlivâ (la grăsimi. iiipocondnil stîiu).simi. mm licări umorale de tipul tetaniei. malformaţiile congenitale ale veziculei biliare.şi hipostenică. Sindromul dispeptic biiio-duodenal constituie o intricare în li o iii* diomiil biliar şi cel duodenal. adinamie. i n l . tegumente subţiri şi uscate. scaune abundent* lurloav. examenul radiologie baritat gastro-duodenal vniddjul duodenal. i i < in (jiă. Se asociază fenome qenerale: astenie. — Formele mixte se manifestă prin simptomele intricate din foi hlpor. constă din balonări postprandiale.u c . diagnosticul de sinrli dispoplic fiind numai unul de început. scăderea din greutate şi forţe fizice. sosuri. gust amar. vărsături şi intoleranţă alimentară absolută. jenă din roasă în hipocondrul drept sau chiar colică (durere abdominală vii lenta) în hipocondrul drept. ni boli digestive sau chiar extradigestive (afecţiuni genitale la femei). Bolnavii. Un c. Sindromul dispeptic pancreatlc constă în semne generale: slăbiri*'* iddliv bruscci din (jreulate şi forţe fizice. Sindromul dispeptic duodenal a fost descoperit de L Hatieganu. Examlm nlc piiraclinice ce trebuie efectuate sînt: examenul radiologie cu sul •. Orice bolnav care prezintă una din aceste foi de dispepsie. uneori subicter sau subfebrilităţi. saţietate precoce (boln<n ia cîteva înghiţituri după care simte o jenă epigastrică şi în nipon • drul drept). Chimismul gastric arată mai des valori scăzute. durere spontană sau provocată In pttrloinbilicnin u i i ( | . Investigaţiile care trebuie efectuate în aceste situaţii sli sondajul duodenal (pentru decelarea unor paraziţi duodenali.

Starea generală este adesea alterată. se evidenţiază In pnllco. •K i'IltP HtuU' ' "l ( I u •\ hlniţla• • '. La eonii i « < i <icestor alimente survine o senzaţie de agitaţie. i i i"vu violticiM. i i ' . percuţia şi auscultaţia ' î m i I O I I I I M abdomenului poate să fie cea obişnuită sau poate iimilillcdri patologice.u . supe.ni tu urma sarcinilor şl la 1 • Hmtlc. do oblcol 1. /leu dhthală a abdomenului se constată în obezitate.. l i n i culcată). i//n/Hi/d a abdomenului (în formă de luntre) sau ex« .ili i n. cefalee.mu MI u l radiologie baritat al tractului digestiv este obligatoriu. .1 i.'ii ilc posturale (ridicarea din poziţia de decubit şi liniştirea lor ' / . dulIfl concentrate. /. i c d dreaptă ce survine la 6—8 ore după masă (cu exacerbare îl de mers). meteorism (distensia intestinelor prin ivarlnno sau uterine. mai ales matinalei |iil . ascltă 'inimi peritoneală). în stingă. 1 "iul dispeptic interdigestiv constă într-un complex de simp-. . La acestea • ' î l ntliujă fenomene generale: ameţeli postprandiale cu accentuare hlinh. Se începe cu examenul de ansamblu al n pun inspecţie urmată de palpaţia. scaune mai frecvente cu produse patologice: mu "i • i sînge.nrsistematizate şi intricate care denotă afectarea con-.1 po.ivitaţional a organelor abdominale). . Aceste fenomene apar mai ales la persoane cu sto-i| npciiit pentru ulcer duodenal.nu. i oh.cu ţesut celular gri< .1 In s t . apare febră n« (M . ' M i l e şi fenomene generale: astenie. . lapte. anemie. sau pancreatice. meteorism.rt prin examenul obiectiv şi examinări paraclinice. • l i c i . flatulenţă şi scaune mai frecvente. i j n l i i l K l o m i i i.'iiliMlcle voncctazii (dilataţii venoaso) mal In ' i . subfebri-. borborisme şi scaune diareice. mai multor segmente ale aparatului digestiv.mm: dureroase). tispoo ţ| < . unde ie nbilninenului superior şi proeminenţa celui Inii» un mal m nulreşto: poziţia şi forma ombilicului. Indionml dispeptic ileocecal se caracterizează prin jenă dureroasă l i . sarcină înaintată (modificare fizioasimetrică a abdomenului. i duodenală sau în visceroptoza generaliNKIIS (ji.ilidomon).r/. • m .: . alimente bogate în celuloză şi sosuri. «lumini rectosigmoidian constă în dureri în etajul abdominal inml ..\ . i l superior şi vergoturllo (atrol .Plndromul dispeptic jejunal evoluează cu o „dispepsie gazoasă" ce minctorizează prin intoleranţă la alimentele lichide dulci.ipoi albe-sldefil. in.pi 1 ' 11. dureri difuze • mlmilc. Diagnosticul . i / .'. •ml obiectiv al întregului organism şi al abdomenului in speefi'chmt metodic.

frunte.il> < l c (|nstropnln mute . puncte snu /. zgomote hidroaerice puternice (borborismo) se percep în enterocolite şi colonul iritabil. nlo( ţiuno renală.c: ficat şi splină. Astfel în condiţii fi/. deoarece ole pot surveni In nlncţliini gastrice. cu febră. In ilousul paralitic (suspendarea tranzitului de materii fecale şi (jfi/«<) curo survine după colici renale. Inspecţia regiunii anale şi tuşeul rectal (atunci cînd anamneză lll* d iert o suferinţă a regiunii ano-recto-sigmoidiene) încheie examenul obiectiv al aparatului digestiv. Prin percuţie se culeg primele date asupra existon« Jci lichidului ascitic. V'df.Palparea urmăreşte să verifice datele obţinute prin ispectie şi srt depisteze eventualele modificări ale organelor abdominale. Tegumente/e şi mucoasele palide trebuie să îndemne la c . /:V/eme7e la pleoape. Auscultaţia abdomenului oferă date utile dacă acestea se interpr»» IIM /.S7( %/u/e/e vasculare pe faţă. cxtragastricc şi chior ox 11 «digestive. Ea se efectuează cu o mînă sau bimanual.lt>« loyko la auscultaţia abdomenului se percep cîteva zgomote hidroaerlc». Toate modificările palo* logico trebuie bine localizate. sau existenţa unor puncte sensibile. existenţa unor zone împăstato 9! . în aceste cazuri este vorba de o urgenţă mcdlrnchirurgicală. în condiţii patologice se pot evidenţia modificări de formă. mărinm si consistenţă a ficatului sau splinei. I în cadrul ansamblului examenului clinic. Mxamonul clinic permite evidenţierea unor simptome de maro vrtIonic pentru diagnostic: Dureri accentuate abdo minale la un bolnav cu alterarea |>i lumii! n stării generale.srt/i/r//e Impun o Inrgft investigaţie. In condiţii fiziologice abdomenul este suplu. . postoperator sau în peritonite. precedat de o durem nuiro abdominală este determinat de perforaţia unui organ cavitar şi <!• irltciţia peritoneului. părţi dcclive indică cel mai < l < . hipotensiune arterială şi tahictuiliIn CMIO so evidenţiază o faţă suptă. . care sînt apoi verificate prin puncţie exploratull« (şi eventual evacuatorie) abdominală (paracenteză).. speriată.r. ochii înfundaţi în ortul' ((lobii oculari hipotoni şi vocea slabă înclină diagnosticul spre o peni nllfl (iciitd. elastic. torace pol indica o afectlutlf lic| Millc<1 cronică progresiva. u i i im unor microhemoragii cu sediu la nivelul tubului digestiv. consemnate în foaia de observaţie şi n»« Icnite medicului. Abdomenul sensibil şi tare „ca de lemn". so evi denţiază silenţiu (linişte absolută).sensibilo. fără neregulii uluiţi şi fără puncte sensibile.V'(Jr. Percuţia oferă mai al es date asupra ariei organelor parenchiiiift» to.ono sensibile. gambe.vdUjr//r> In afecţiunile gastrici' pol li de dourt loliiri: a) <•«!«« i nrn Hiirvln Imedint postpimulml şl conţin resturi alInienUue din alt ntttt)t010 lnţ|ernle Innlnte sini <lctcimln. cardiacă. hepatică sau sînt determinate de carcnţn piotoinico. Subicterul sau icterul este aproape întotdeauna semnul un nli'c(iiini hepatice.

vărsăturile se produc fără greaţă şi fără efortul vom A. De asemenea vărsături se la-• cursul sarcinei.uc: i h i K ' i o pnroxisli* <i după cnio(ll. . i i . i u . .. trebuie sd otragfl nlontla Ini urnii' ' . care vor hotărî asuilut yi <t tratamentului chirurgical (întîrzierea duce inei> ii'ci bolnavului). In ItlpiKondiiil dicpt. snhf(>brilităţi. lipntimic. unsori . 1 < i l n (lli|i'slivc).. perforaţia ulcerului.. liipiili-nsiiinr mlo-| iu< i uldps. . cu suspendarea tranzitului do un ( r » v i ' i i l i i ( i l miros focaloid) conduc spre diagnosticul do IhinlA.. n p i n in măloarelor aspecte: '•«unul perforaţiei: se manifestă cu durere vie. corpi străini.. 1 <ul liomoruqli-l (llqostlvr: persoane cu *inl«'( («dcnlc nlcehii|inll( c.. I n l i K drdio şi leucocitoză.A. la care (••îmi.. t iilidoinliidle difuze (eventual cu perceperea mişcărilor i » .r//e în afecţiuni extragastrice pot apărea în apendicită '//un In afecţiuni extradigestive se constată în boli ale sfeIn fomei şi unele boli renale. SIMPTOME CLINICE CE INDICA O URGENŢA MEDICO-CHIRURGICALA ABDOMINALA "i «iMiprii simptomelor care pot indica urgenţe.c. atonie sau ptoză gastrică avansată. descrisă ca i i i l i p l In <il)domen... Aceste urgenţe necesită trimiterea imediată a bolit' ll r/c asistenţă medicală calificată. ntli'M'M i u .. i H mure tu fosa iliacă dreaptă (mai ales la bolnavii tineri.A. In afecţiunile cerebrale ca tabesul (sifilisul nervos) i i<it'l>rale. la palpare „abdomen de lemn". melenă. Se va controla dacă văr( I n produse patologice: sînge.o ce survin în cadrul unei afecţiuni gastrice acute.iini..l«»).in> luu'. sînt vărsături incoercibile.1 .. unoori cu greaţă. căci "! <|c'i)l<' (apendicită acută. cu sensibilitate la palpare In .ilci. n r. i i ( > musculară. liciii. cu luidicic In spntti yl umăpinioitllal). dupA Im hini'tii r |uu. p.i. i | i . •u| rullcll vc/l< ul. mclciic'i siiu ....i'ir.. Vărsăturile descrise pînă acum sînt pre« iipatrt.ilc'inc/. ai( i atra-' i .MH-/.inilicli'. vărsături. . i r c i n i i oxtrauterine. vaisatuil. para4 1 '..(ii nuile) iau i i'xpuse se reţine că simptomele subiective completat* • i i v o (unoori foarte sărace) trebuie atent analizate. mul. Insoţlla Uu yrvtutl. <|iA'. Pentru aceste motive n* i nsupra caracterului vărsăturilor.b) vărnnţin resturi alimentare din alimente ingerate cu mai multe denotă o insuficienţă cronică de evacuare.n diaree). <'ifi.N i i p i < i l < i t < i <il)domenului). mai des stenoză imliî. l|| irt(U> ( i n . puroi.

ln> ! nuna). indiclnd pllnilcfl. cu simptome du coltips. tumori.6. virusuri. compresii extraesofagiene. evonluni cu litiază biliară. cercetarea sucului gastric obţinut prin intubm iiini.iţa. fiind posibile accidente hlstmnin unii liiHiilInlco) şl se recoltează suc gastric din 15 în 15 minute. Stomacul se explorează prin examen radiologie cu suspensie bath ttitfi (dimineaţa pe nemîncate) . ilnpit care se extrage sucul gastric din 15 în 15 minute (4 — 8 probe). Ele constituie aşa-zisul abdn* înrn acut medical.'. timp de o oră.04 UMI po ky corp sau insulina 10 U (cu atenţie. drojdii! do colon" iu cancerul gaitrlc nvnniati . alimente alterate.Sucii/ f/av/rJc ponte arătu: irstuil nlliuciilnrti iicdlgoruto după 24 de ore. ptozA «nu atonU< gn.4. după o masă copioasă. Fibroesofagoscopia poate decoln diluleiţii esofagiene.Icter şl febră. Ic nii'. inlo» xicuţia cu plumb. care pledează pentru ul> duodenul. diverticuli. etilic. apoi se examinează chimismul.• gastrofibroscopia permite prelevarea fls Irsut pontru biopsie. 4. litiazfl lilllara etc.Somfa/uJ pcnfru obţinerea excitaţiei maxime: se administrează 0. constituie starea discretorie. în care intervenţia chirurgicală este contraindicată. ie h nocturn cu intubare la ora 19 şi extragerea sucului gastric din In o i a i n ml Iu 7 dimineaţa.i pauzei secretorii de acid clorhidric liber între orele 23 ţi diinliir.<|/oi<l| valorile cresc mult în ulcerul duodenal. se recoltează suc gastric din l fi l 'i i n i i i i i l c . colecistită acută. l .. timp de 2 or«i cnli iilivi/a ('(înlitiitea de ncid clorhidric în miliechivalenţi pe oră (mEq/orH). alergii digestive acute. . mi. ciuperci) sau se pot face prelevări pentru examen hislologic sau histochimic. alcool.cnt se administrează un excitant al secreţiei gastrice (cofeină. Esofagul se explorează prin examen radiologie cu pastă baritatâ. Kondajul gastric.strlcA nvan. g) Sindromul colicii din toxiinfecţiile alimentare:apare după ingosl i < i de ciuperci. cantitatea şi chimismul gastric. vis r i < 'c esofagiene etc. In condiţii fiziologice cantitatea de acid clorhidrc estt» • '^. în abdomenul superior şi meteorism la un obez.i p s. f) Sindromul pancreatitei acute ulceronecrotice hemoragice:durere marc. Dacă acidul clorhiclrlr li i". EXPLORĂRI PARACLINICE IN BOLILE APARATULUI DIGESTIV Cavitatea bucală: se pot recolta secreţii pentru examen biologii (microbi.satăi t d<« . h) Colici abdominale în boli întîlnite mai rar: porfiria acută. Se intubează sonda.irindu-se: aspectul.0 | i '. l>lltnutrie în refluxul de acid gastric. semnifică o hiperchinezie biliară. substanţe toxice.. „în bară".

limpede. Bolnavul ingeră suspensia de sulfat in pormite urmărirea tranzitului esofagian. idtmţiază bariu în stomac după 8 ore semnifică o insu!• Uni o. iar dacă ţi persistă şi după 48 de ore arată un tranzit încetinit. prezent mai ales în can-NIIU în procesele fermentative gastrice.• •> iul macroscoplc al bilei: llmpedo tn condiţii fiziologicei cu nn-vo/lnilare). Ctml nu NO ol)ţliu< hlln (dNlgurtndu-Rf . bila A »l\nia): un nmestec de bilă din coledoc cu suc duodenal (galbentt. 'iln \'f'/ili'iil<irO) mai închisă. Inmlilll (pn r o/l 1 1 unlcolulnil diiodcno-coIndO" iiiţ)hlluln. ni/ radiologie baritat. Persistenţa bariului după Hftlfi o insuficienţă evacuatorie gastrică (spasm piloric. mediogastrice. urilor mucoasei (şterse în gastrite atrofice. stai l Du pa ingestia bariului se poate administra o supă stre• şl so cercetează tranzitul bariului la l — 2 — 4 ore (penii b(lro) şi după 8 ore (pentru intestinul gros). se face examen radiologie prin care ie miMiloi)/ • « liinpnl scurs pîn3 la apariţia bilei B şi sS notozo slmptomelo l in i un sulfatului de magneziu. conformaţii anormale ale liteiin/o. îngroşate In "i trofice).). alin cnxurl mai rare. . După bila n. brună. stomac mult mărit în stenoza pilol de comportare al peristaltismului şi permeabilitatea pilone elimină din stomac în 2 — 4 ore. plus de bariu (imagine de nişă). secreţia gastrică. elementele figurate din bllH ie pot llzn. ilii|if) administrarea de sulfat de magneziu 33% (20 — 40 ml) cHlduţ. so obţin» c i x uiinsrutS după culoarea sa galbenă-aurie. iK'B se evldontln/rt leucocllo (uneori plncnrdo). în conţi I «o poate alimenta normal. cu sîngo (posibile miri traumatisme iau 1 M| rupulul pancreasului).lu. M-rn (nml ttr/.M evacuat total indică un tranzit accelerat. Ml *»t» explorează prin examen radiologie baritat şi sondaj '*» Mlliiră şl căile biliare se examinează prin sonda] duodenal i nil Iţi. bila M vn <• vn iniliiiu(|n si so vn exnmlnn In mlcroMrop ledlmantul • •n nu coiitlno o. După intubare în duoden se obţine. în primul timp. Dacă • • U N In nmpula rectală se poate aprecia ca fiind un tran'i s . ulcor •ritul. i ( l nun •>! ••!• pun mult mal greu tn ovIdonţS). defecte de umplere (lacune) în tumori (cancer. Se examinează apoi după n nprecia tranzitul intestinal în ansamblul său.lomonto flţjurnto. varice gastro-esofagiene rupte etc.i ' roşu sau striuri sanguine (gastrite hemoragice. iiilnttta de b!18 scursa. '/ nu'iltl: ululmii'n sondei Sn duoden (prin administrarea de Inpte. limpede. l cliimismului gastric cu valori mari ale acidităţilor legato IM ncidului clorhidric liber se va face reacţia Uîielmann pe/î-•M'd acidului lactic în sucul gastric.

EXAMENUL COPROLOGIC Se Idee obligatoriu pentru orice suferinţă a organelor digesl i din ncesl motiv îl prezentăm mai pe larg.imcilor la nivelul colonului.utelnial ItllfNlliml. infi. care împiedică o bună interpretare (pregătirea constă în regim nuli l < .i mcntescibil. Nu se va uita urmărirea toleranţei bolnavului la |m|.6. clisme înalto »l nclministrarea de triferment). l'ibrocolonoscopia este o examinare mai recent introdusă.ă următoarele examinări: inspecţia regiunii anale.ilolo(jice în scaun: inueus în cantitate n> şl puioi denotd un pro< i-. Se | x ui le (lo/ci ennlilttten de resturi alimentare. se pol (>|e< l u a puilo' (In «fnil. eventualele resturi alimentare. a ampu lej rectale. care se poate administra pe cale orală cu 12—16 ore. cancer al ampulei Vater.). Colecistografia negativă însemnează lipsa de vizualizare a veziculei biliare. mirosul (de putreln lermenlaţie). forma (do cîrnat).iiiienul chimie al scaunului. produse patologice (mucus. purgaţie. sigmei şi colonului. 4. culoarea (galbenă închisă). Rectoscopia constă în examinarea rectului pînă la 25 cm cu njll torul unui aparat numit rectoscop. Cadrelor medii le revine sarcina pregătirii bolnavilor astfel încît intestinul i» nu aibă gaze. cu ajutorul fibrocolonoscopului. ce explorează anusul si rectul inferior pe distanţă de 12 cm.1. Pre/> resiui Hor <iliinenl(ire. Anuscopia. puroi. indică o hipotonie veziculară. examen cu ajutorul anuscopului.i dnlfi). cu 20—30 min. deuolci tran/il .Insă că oliva este în duoden) este posibil un obstacol coledocian ( I I tiu/ă. Colonul şi rectul. zilnic. [rigoscopia este examinarea radiologică cu substanţa baritată In liodusft prin clismă după o prealabilă pregătire similară cu cea dlli i n|e< islngrafie. Colangiocolecistograîia este metoda radiologică de vizualizare ti veziculei biliare şi a căii biliare principale (hepatocoledoc) prin admlnislrarea endovenoasă a substanţei de contrast. — O cantitate mare de bilă care vine încet. eventual două scaune pe zi sau la două 7.). stenoză a sfincterului Oddi. « ntft (pcisloasrt). (lei i dldiee. paraziţi vizibili cu ochiul liber sau la microv unde se pol ţjîisi ouă de paraziţi. pi Ntl)i|e).simptomelo care apar în legătură cu scaunul (tenesme etc.sllv eu unele ollmenle şi urmMrlN . siii(|e. înainte de expunerea filmului radiografie.. fără mueus. tuccr/. Se pocite Idee şi cx. Se urmăreşte ritmul scaun | In mod normal. tuşeul rcclnl (constă în palparea rectului cu indexul îmbrăcat în mănuşă lubrifialA). < UUiteo (circa 220 g).4. In cazul sindromului rectosigmoidian se e/ee. tiu Orc Indu-se aparatul dlge. spasm oddi<m etc. de culoare neagrfl. Clolecistografia este metoda radiologică prin care se vizualizea'/rt ve/icula biliară prin intermediul unei substanţe de contrast (pe ba/fl do iod). adminstrare de cărbune absorbant de gaze. . mai ales dacă bolnavul simte o uşui'iiro după evacuarea acesteia. înaintu de rtidiografie. l'ie/eniii di> produse |i.

in A n llM < > .<mtoniruvi. îl (/c acid clorhidric (aclorhidria) se manifestă coprololn 1 1<. ihfi tu coz de putrefacţie sau după consum imirn li'iul itH .••ni. i l c . t Mim joNcoplr. . NllIctUI l l c < l .n ca de '. f . n m intim aspectul scaunului fiziologic.incTeatita cronică. cu "Knminări cu izotopi radioactivi). paralel cu 't|i<'. | i < e . indirect.i d< bariu. n ln n c . coapte).i ( ! < • l. urmînd ca în ziua a 3-a — Mc/iscaunul care este analizat la laborator prin preparat nativ ţi ••ulmlnnle ce evidenţiază mai uşor resturile alimentare: amidonul tu • t i u cu soluţie Lugol. coprologic. < > x < n t i > d e c a p r ă (» c h lb a lf l) MK n . iar grăsimile în galben cu Sudan III. . cît şi vegetală) şi sub toate formele de pregflil|ili>. îl hlliur so pune în evidenţă prin prezenţa acizilor graşi ^in/Uni intestinal accelerat prin resturi alimentare nedigc-»n|fi piixlusolor patologice în scaun. Se administrează bolnavului timp do rlli'va iiimplrt (Schmidt-Strassburger). i l c orulă. pentru a pune aparatul digestiv în diferite situaţii 'In i nli'«i depista deficienţa digestivă. i IM i f i | i m lactat hidric.o» In p. Acest regim cuprinde toate principiile HI i l i < origine animală.d acestora pe cale rectală (încărcarea cu grăsimi. » . iidininisli . i microscopic poate arăta deficitul de digestie şi.tosut muscular cu structura păstrată datorită lipsei ' U d ilorliidric asupra ţesutului conjunctiv dintre fibrele îl iHiiicicatic se evidenţiază — pe lîngă prezenţa graşiUliu. im In iicmor<Kjii superioare sau după consum do HHIM'i de Ic-qumo (spnnnc) în cantitate mare. cu margini ascuţite şi cu striaţii ii lînnsvcrsale.l arest regim timp de 3 — 4 zile. n u l i i ! normal este brună datorită stercobilinei (un de-!/ nglr poato avea următoarele culori: iu in diaree sau în fermentaţie. c o n * i < ltt*I I : ' I I rniK't't.1 u n d rndoet. dar variabil In lunrţl* da cantitatea d« . indiferent de forma pe care o tmlii'n/. ic ( i i i n d i M .c pe ( . înainte de a prezenta aspectul cîtorva tipuri 1 .musculare lungi. .

Pentru aceasta se recoltează scaunul în mod steril.7. . . Prin acost examen se urmăreşte infestaţia în mod deosebit la copii (nproxiniuliv 80o/0 din copii au paraziţi.trlro. Examenul microscopic.fără miros în holeră şi diareele nervoase. polipii şl nlto tumoti <|ir. — Scaunul din rectocolita hemoragică se caracterizează prin pre/enlci produselor patologice: mucus. Coprocultura este examinarea făcută pentru evidenţierea microbilor In scmin. după care se examinează imediat ia microscop. se evidenţiază o pastă amorfă formată din resturile alimentare digerate. ulcerul gastric şl minerul gostnr. puroi. amidon intra. — Scaunul panereatic (de insuficienţă panereatică): voluminos. aerat. acoperind materiile fecale. Reacţia scaunului patologic: — este acidă cînd domină fermentaţia. . sînge. cu miros (icid. lixtinwnul coprologic trebuie efectuat imediat după emisie pentru d nu «e altera produsele patologice (autoliză) şi pentru a surprinde para•/. l xamcnul coprologic pentru paraziţi se face recoltînd scaun. fie spontan. Reacţia este uşor alcalină sau neutră în mod fiziologic. substanţe secretate de intestin sau glandele anexe. produse ale digestiei microbiene. puroi. studiindu-se flora microbiană şi antibiograma. Pentru evidenţierea paraziţilor există şi metode de concentrare prin caro cicoştia se pun mai uşor în evidenţă.Mirosul scaunului patologic poate fi: . în vase •pocUili'. Fiziologic. Mult mol rnr sui vin tuberculoza gastrică. dar este roşunililiint. microscopic este bogat în grăsimi sub formă de picături. microbi intestinali (nepalogeni).' 11 Ic. în hemoragii găsim de asemenea sînge în scaun. grăsos. mai ales în mediul rural). celule epiteliale descuamate. microscopic: floră iodofilă. intim amestecate cu •somnul. BOLILE STOMACULUI Şl DUODENULUI (vio mal frecvente boli nle stonuirului sînt: gastrita.şi exlracelular.foarte fetid în colite ulcerioase. miros de putrefacţie. 4.cu miros de putrefacţie cînd domină putrefacţia.Iţll Jm'd vii (cînd se pot identifica uşor datorită mişcărilor de care sînt iinltntill). Tipuri de scaun patologice: — Scaun cu fermentaţie: culoare galbenă deschis. reacţia uşor acidă. reacţia alcalină.— cu miros de fermentaţie cînd domină fermentaţia. lu cios. cancer de colon sau rect.4. sînge etc. scaunul se modifică în funcţie de tipul de suferinţă cînd poiiln apare mucus. — Scaun cu putrefacţie: culoare brună închis.— este alcalină cînd domină putrefacţia. sifilisul y. fie după o purgaţie. Patologic. microscopic: fibre musculare digerate sau parţial digerate.

. similar evoluează şi gastropatia din cai i Ic vitamina PP.1 evoluează cu atrofia mucoasei gastrice. f/i r< / . . ti'(| iimcnte uscnl. sau în cantităţi mari no o (jaslropatie acută trecătoare care se rezolvă prin regim de > Diplomele clinice sînt în funcţie de forma clinică. i ologia gastritelor este complexă: i r i laţ ii ale mucoasei gastrice cauzate de alimente insuficient ! ' • în cavitatea bucală prin lipsa danturii sau prin tahifagie (mîn-pcde). prea prăjite.. uncie boli alergice pot evolua cu manifestări gastrice (alergia MM. abuz de condimente (ardei. hduturi alcoolice (mai ales cele concentrate: coniac. intoxicaţii alimentare (cu alimente alterate) sau cu ciuperci rxee. liipolenslunc).M.4. fenomenele clinice sînt m . i «Ini !• de colaps. abuz de medicaaspirina. comportament alimentar deficitar (consum de alimente prea «nu prea calde. butazolidina. nerespectarea rlt-ilui circadiene — alimentaţia la ore neregulate. ceapă.fumatul (mai ales pe nemîncate şi în can-i iiînri).I K . piran..unciiul ol)lc( l l v (>vi(U>ntio/.i . ic ca primitive sau sînt secundare altor boli.4. Ele >/. i i atenuate. gripa.. . . piper.vuf alimentar cu alimente prea grase. manifestările clinice sînt zgomoi'olimvii acuză dureri mari în regiunea epigastrică.determină tulburări hidroelectrolitice şi flcido-ba/. usturoi). diabetul zal i Decompensat metabolic. iritante. GASTRITELE Nlul procese inflamatorii ale stomacului ce interesează mucoaia > şi în diferite grade celelalte straturi ale peretelui gastric.1. . . sau greu digerabile.iiidioni dispeptic hipo. C.(i altor. conicei şi pe nemîncate. • cron/cc. greţuri. i i t t i t o «pont'inft «l ifl inia» In ici|iinii>(i cpUpi i t l c ă şl tu I n i i M i i n i nii . tipul de secreMldm-poptică şi morfopatologia gastritei. («volulnd MI ! d. salicilaţl. vări nu.. • «mi toxiinfccţii alimentare). Intoxicaţiile endogene: insuficienţa renală cronică. tahicardie. (•(jron/e de vitamine: vitamina B 12 (gastropatia din anemia bier. f/i inunde acute (din intoxicaţiile acute cu substanţe caustice.ft cu modificări ale secreţiei de suc gastric şi ale chimismului uir din punct de vedere clinic se manifestă ca un sindrom dllilpostenic.7.' n i .hipc'rsteru ni mixt. I • n ((«'iiorale. preparate de cortizon. 1 . polipi gastrici şi aclorn-lractară la histamină). pentru mucoasa gastrică. «linoliiiidil <i stării generale (febră. huli inlecţioase: febra tifoidă.lce). hiperstenic sau mixt cu evoluţie acută sau cronică. determină gastropatii cronice datorită fclimlnnili unor substanţe toxice. ţuică). B. une<(/<'. muştar. (sodă ' i sau acizi concentraţi (acidul acetic) care determină gastritelo traumatisme ale mucoasei gastrice prin substanţe caustice ele. mi cu manifestări gastrice). hepatita virală etc. llinlxi !n-hnloun Idiihi.

supă de făinoase.1 moi. mai mari [hlperclorhidrie). Prin gargarizare sau tamponare cu soluţie anestezică a faringelui se facilili'ir/rt examenul gastroscopic.i. Cîastroscopia (cu gastroscopul sau mai recent cu axofibroscopul) i i d i u e informaţii asupra mucoasei gastrice şi a eventualelor procese IMtolotjice endogastrice. apoi se va trece la administrarea dn nllmenle de cruţare: pîine prăjită. cu linguriţa la mici intervale. In (|(islrilele acute cu pierderi mari de lichide se face reechilibrarea lililiuch'Ctmlitică şi acidobazică şi se administrează după nevoie ana-/!'/)//('(• si eventual antibiotice. de precorltnle. dimpolnv. ale mucoasei gastrice pentru examen bioptic sau histo• lumic ridică mai mult valoarea acestei examinări.istrllele cronice: Tr<ilamenlul va fi în funcţie de forma etiolo(|U A 9! lipul de secreţie n acidului clorhidric. sa nu prezinte stricturi esofagiene. Uneori se constată aclorhidrie. sil nu prezinte ulceraţii esofagiene sau gastrice (aşa cum se tiiMniplil în gastrita acută din intoxicaţia cu sodă caustică). i l i i p d necesităţi. Examenul radiologie barltat se efectuează numai în formele cronice >i (M relaţii asupra mucoasei gastrice. Tratamentul curativ este In lunrţie de forma clinică şi secretorie a gastropatiei. In /oMiir/e cu /i/pe/r/oi/in/r/c se vor «u li ii in i . anastomozate sau.i tratamentului şi de posibilităţile pe care le are bolnavul de a i («specia indicaţiile medicale. să nu fi trecut mai mult de 4—6 ore de la ingerarea toxicului. mai mici (hipoclorhidrie) decît valorile considerate Il/loloţjicc. (' (iinr h. Evoluţia şi prognosticul sînt în funcţie de boala de bază.nIA.isc fracţionate şl tll î n n t i l n l e mied. ceai semiîndul( I I . neregulate.prâjitA. In afară de semnele funcImiidle (secreţie. snu se va administra ceai amar. (i. Gastrita acută necesită un tratament de urgenţă: evacuarea con( i i u i l u l n i stomacului de preferinţă prin spălătură gastrică şi respectînd conţi ((indicaţiile acestora: bolnavul să fie în stare de cunoştinţă. Prelevarea de material din diferitele segmente. TrepUil se va trece la alimentaţia completă. brînză da .de morcovi. cu legumele In tniinfl do plh'inl. «oii. reduse In celulo/A. peristaltism). apoi brînză proaspătă de vaci şl cnriie luirlil. a evacuării gastrice şi a evenI milelor procese morfopatologice gastrice.l ra m. Reţjimul dietetic este de mare importanţă: în primele două zile nu m» va mlminislra nici un aliment pentru a pune în repaus mucoasa gasIrU'ft.. tonus. 011. Holul cadrelor medii este de a pregăti psihologic bolnavii pentru aceste exaî n l i i A i i . <lnr In ('(înliUite loială cil mai mare. lipsite < ! < ' coiulimente. Tratamentul cel mai eficace este cel preventiv şi se referă la evitnrea lut lorilor care determină gastropatiile. /camă de orez. plini. pliuri hipotrofice).Chimismul gastric se cercetează numai în formele cronice şi poate Viilori normale (normoclorhidrie): 2+2 mEq/1 şi oră. radiologie se pot evidenţia modiln rui morfologice (pliuri îngroşate.

e vor indica ape care să stimuleze secreţia gastrică.mirt complicaţii.icului este ovac'uat şi creează senzaţia do . ape alcalino-feroase (Sîngeorz. uşor condimentată. oţet.onţa unei ulceraţii. prune verzi. printr-un sindrom dîspeptic dureros sistcmatl-' ce /e. Tratamentul balnear (crenoterapie) este indicat în afara perioade-'t <le activitate. dar totdeauna trebuie să fie bine coaptă. puţin concentrate şi apele mixte (Bor-Stolceni.2. < l u i e i e < i .i l n ulceroasă se caracterizează mortclogic. (iastropatiile hiperacide beneficiază de balneofizioterapio cu "in.. 4. Carnea • ponto administra la grătar. ape cloruro-sodice. deci ape car-. foarte rar mai multe. După cum localizarea ulceraţiei este la nivolul . Malnaş).vo/on/ord constft tn apnriţin dureriloi l . l't-riodicitatea (sau ritmicitatea) alimentară constă în apariţia i l l « > r pe nemîncate şi liniştirea lor după mîncare. Pîinea va fi neagră nu Ni-mialbă. eventual uşor încălzite ii <i olimina bioxidul de carbon. .7. ciorbe > i l l i < cu zeamă de lămîie. în timp ce In ulcerul •l In i o ( | i n i H ' < i anlro-pilorică (deci mai aproape do duoden) durerea unii Inidivn.ipnre noaptea. borşuri. i începutul iivi'ill y| toninnel. sezonieră şi de elort.s/H-cfd periodicitatea alimentară.4. la 3—4 ore după alimentaţie (cluiero tardiv.. (iastropatiile hipoacide beneficiază de asemenea de crenotera•.sau aclorhidrie se vor administra alimente oxcii l i l o «Io secreţiei clorhidropeptice: bulion de carne. Valea Ciungetului. înde porlondolo l nu ar0 nici un lei di* ne u/o. în faza ei dezvoltată.nu ului sau duodenului. situată pe duodon S8U imune. i n <'/. vorbim de ulcer gastric sau duodenal. Se folosesc apele minerale alcaline sau alcalino-tendininistrate cu l 1/2 ore înainte de masă. Ai|MU't clinic.. Observaţia atentă i i n l ră localizarea gastrică a ulceraţiei în porţiunea verticală a stoi i i n (deci mai aproape de cardia) evoluează cu dureri care apar l oro după alimentaţie (durere precoce).i ) . unele izvoare din Slănic-Moldova). hipo. Instnd unii mu liberi. aguridă. extrem de rar în porţiunea inferioară a esofagului sau fn l ludului digestiv. P«M iliiroronNo NO nieii(lno 2 . BOALA ULCEROASA ULCERUL GASTRO. In cazul " i u l duodenal durorea aparo la 5—6 oro după masă mul conţinu•. în larmele cu./oamr ilureroaaă".'l sAptnmlnl. VllI lllC ) a. Boala se caracterizează. Se va face traiiniMit substitutiv cu acid clorhidric (betacid sau preparate similare). M Indicaţia medicului se administrează pansamente gastrice. Sînt indicate: ape alcaline (BodocM. / i nise. Sîngeorz.«H. după ora 24 şi se culmea/M după all/'«T/(H//c//(j/e(/ .eficienţă. în majoritatea cazurilor umil pi'-/. agrişe. nnuol sau periodic. Se contraindică consumarea de băuturi alcoolice şi fumatul (imil M» po nemîncate)..DUODEN AL li".

.K iu dureroase de cîte 2—3 săptămîni pe an. fără ca să HH |. între care N t n i ' . sînt prezente numai simptomele clinice. în ilcerul gastric. după u l m ilustrarea de bicarbonat de sodiu.i | >e.. Ea traduce ulcerul rotund sau < p \ ' . eforturi fizice I psihice. llxaminări paraclinice.iractoristic este „nisa" ulceroasă. (i(intr<i':i'opia (efectuată cu axofibroscopul) aduce date utile asupra Mediului şi .i/uri :.e de/voltă ca o boală cronică.— Ritmicitatea durerilor în funcţie de alimentaţie. dar sînt unii c'tiracteristice pentru ulcerul duodenal decît pentru cel gastric. transfixiant spre coloana vertebrală sau spre regiunea >iccordială. Ea este localizată n regiunea epigastrică. precum şi liniştirea lor în perioada de repaus constituie o l l d caracteristică a durerii din ulcerul simplu necomplicat. în timp ce în ulcerul duodenal este situată para. i i ..şi supraomlillCUl. Fodor a numit „stare dissecretoi n 1 " . microhemoragiile.iicclul unei pîlnii. Alteori se constată numai semne indirecte c|c ulcer: modificări ale secreţiei (hipersecretie). cu evoluţie ondulantă: un. în cazurile necomplicate ea cedează postalimentar. i oste bună şl capacitatea de muncă păstrată.v()lu|le. In i >i ' i " început.r. caracteristică pentru ulcerul duodenal. Acidul clorhidric liber este prezent şi în tnnpul nopţii constituind ceea ce O. durerea are mai des sediul în stînga liniei medioepiliislrlce. l'. în cazul ulcerului bulbului duodenal nişa are diferito inflilinl (bob de piper.i <i"n. sînt mai şterse. Prin umplerea ulcerului cu substanţă de contrast ( • . după aplicare de căldură pe reI1 nuca epigastrică. dar în cele mal n n i l l e e. | e i i e i . constipaţia. unde :lcsi prezente. Boala du p ml «nu zeci de ani. sposmc). Cînd acestea sînt constituite din illmenlc — ingerate cu cîteva zile mai înainte — semnifică o stenoză >lloro-duodenală. î l mucoasei ce afectează peretele stomacului sau duodenului avînd • r.. mazăre. ale mucoasei (modificuien pliurilor mucoasei) şi ale peristaltismului gastric (incizuri proluiide. în spate.. Uneori ulcerul apare ca o boală acută. greţurile. i l .ructaţiile. u l i u l de bariu). i evidenţia nişa prin examen radiologie sau ynstroscopic.işi aparat material pentru examenul histopatologic.poetului morfologic al nişei ulceroase. Adesea. alteori după vărsături. l'Kamenul radiologie baritat este obligatoriu. scăderea poftei /c mlncare pot fi prezente în oricare localizare a ulcerului. sîmbure de cireaşă) şi se însoţeşte do Nemiu» Indirecte: umplerea fugitivă a bulbului sau bulb în formă do trifoi (In di/ul ulcerului cronic). l:. Semnul radiologie di-! < • < l c. uneori iradiază spre hipocondrul sting sau Irepl. Examenul sucului gastric â jeun (pe stomariil (joi) arată o secreţie mărită. în cazurile în caro NO pune pioblema diagnosticului diferenţial ulcer—cancer se poate rei'olln cu ui ei. i . > i . Durerea este simptomul dominant al ulcerului. nişa apare ca „o pată persistentă" la nivelul peretelui filonmciiliii sau duodenului. spontane sau provocate. Arsurile retrosternale şi vărsăturile însoţesc deseori durerea (ade-»•« durerile cedează după vărsături). iar chimismul gastric arată în cele mai multe cazuri valori crescute.

Sltmo/. exni i . simptome clinice).. alcool. fo / i i i ' / i i i / xni'.vfono/ci pilorică sau piloro-duodenală. In aceste cazuri • i l i i n v i i trebuie dispensarizaţi activ şi văzuţi de medic după 2—3 sap• f i n i t u l . cim l. 1 .). 1'rofllaxia este greu de efectuat în lipsa cunoaşterii cauzelor (etlo* i) şi a mecanismului său de producere (patogenezei). Proin hr/olor de activitate dureroasă constă în respectarea igienei de i î l . acţiunea unor medicamente (aspifcnilbutazonă. i i i m i . Diagnosticul diferenţial.i. cortizonul etc. sldbesc din greutăţi ' I'. consumarea cotidiană de băuturi alcoolice uluite (mai ales pe nemîncate) şi a medicamentelor iritante ale • • ' ! • ' "i gastrice.<> n 'llcli'iitrt de evacuare. malignizarea ulcerului gastric. i•. Aceste complicaţii sînt: stenoza. i / . Se efectuează testul evolutiv terapeutic prin tratament complet i ui murirea clinică (cîntărire. mai ales pe nemîncatei COMPLICAŢIILE ULCERULUI GASTRODUODENAL In evoluţia ulcerului gastric sau duodenal pot apărea o serio do l n . acţiunea ntri a unor alimente (condimente.ci poate surveni la nivelul stomacului pe care îl împarte în i. r. Ceea ce se •sto că în apariţia ulcerului gastric sau duodenal intervin mai mulţi > r l cu pondere individuală diferită: transmiterea ereditară sau cîş•i <i unei mase celulare acidosecretoare mărite. cel de vindecare este rezervat. hemoragia. sau poate fi la nivelul pilorului .snl d|)Mriţiei vărsăturilor cu alimente inferate cu 2—3 zii* ' I c Ci-l in vtîrsnturi mari se dcshidratea/.ulnt yuatrlc di'cclo. tulburări vasculare ce duc Mjnrca insuficientă a unor porţiuni din mucoasa gastrică.Prognosticul de viată este bun.n i i l radiologie baritat şi gastroscopia lămuresc întotdeauna diagnosi> ui do localizare. care nu se pot prevedea chiar în condiţiile unui tratament i'înr/.ălor. de activitate şi de odihnă. Chimismul gastric. cu niodilicarea tabloului cilIn wcn. nerespectarea ritlor circadiene de alimentaţie. I/I C 1 i i i c i i u n i d t i t i o g i c c uu / u i -n i e n i i . n/Of/no. iciili/înd stenoza mediogastrică.M i v i n d r m a d e c h iu * M u .îndii . fumat).i/. Iar «l de muncă este bun. în situaţia unei ulceraţii gastrice trebuie să ne ginim dacă nu este în realitate un cancer gastric. m ld e i t o m a c c u / '« \ ! » n . | »• .vf/rn/ so bazează pe simptomele clinice: bolnavii mi micUi nnlori'donto somne clinice de ulcer. Examenul clinic este insuficient pentru prei/mea sediului ulcerului gastric sau duodenal.n i . scăderea secroţlel iurus protector al mucoasei gastrice.C . după unii autori. i tio. Se va evita abuzul de cafea.. • •• va evita fumatul.i lii|)orsi'i n [n- .i'i-rita şi. i ţ i i . funcţională (examenul ui ului gastric) şi morfologică observarea radiografică şi gastroscopică iili-i'iiiţLei. In ambelo cir/url S© evl-o slrîmtare a lumenului gastric şi respectiv pilone tu <iş<i mrt lucii stomacul nu-şi mai poate evacua conţinutul roali/. perforaţia.n iiil m u lt m ă rite . agresiunea cloripoplică (determinată de starea dissecretorie). stressurile fizice şi psihice etc. a condiţiilor de viaţă.

sau uneori hemoragia apare în plină să• /Vv/f/i/Mi/ru dinţatului f/c. a aparatului cardio-.. evacuarea se efectuează cu dificultate. soluţii macromoleculare. M.. unii admiţînd-o.r bohmviil clinic. întît după 24 • • ' > ! < • se constată o cantitate considerabilă de bariu în sWmac. pcir de regulă brusc. l infamantul constă în administrare de antispasmodice per os şi v.ve/e de salvare sînt foarte mici).mii cu sînge negru ca păcura) sau ambele. i l.c l do hematemeză (vărsături cu sînge în cantitate mare). în cadrul unei H .ică In spital este o |n i i n l | ) ( i l A pontru ulcerul (((istroduodonal...i unui vas. precum şi tn linl ţjB> ied liMioNiniii'lor (lutcrotiso.. alţii i.. pungă cu gheaţă pe abdomen.iiiicnlul ulcerului simplu (iară complicaţii) i . timp de 7 — 10 zile.< iil<ir şi hematie. miIWfllizare.illqnl/. 'l i dlcimotiLul constă în intervenţia în timp util. i l o<iparentă. Dtică fenomenele de insuficienţă evacuatorie nu cedează. Perforaţia constă în ruptura peretelui gastric la nivelul ulceraţiei îl tiiToroa conţinutului gastric în peritoneu cu iritaţia acestuia şi apaI t l n Minplotnolor caracteristice abdomenului acut: durere violentă.il.1 lipolimie sau chiar lipotimie la ridicarea capului de pe planul ori-"ii l ..— la nevoie intervenţia chirurgicală de urgenţă după un consult nedico-chirurgical.. lapte rece tăiat cu ceai şi idinlnistrat cu linguriţa. leucocitoză. psihoterapie şi apoi intervenţia chirurgicală.'1. l>«rlvlsccrita este inflamaţia din jurul stomacului şi duodenului. întărirea prin contractare a iliilomomilui („abdomen de lemn"). transfuzii de sînge. Sistomul nervos joacă rol l I M I I luni In doi Inii^nron poi uxidci durotonso n bolii. i i . se «irronluează la schimbările posturale şi la mers. Se produce prin eroda-'-. refacerea echilibrului proteic.r. paloare extremă. l|tl" . sînt greu influenţate de tran m i ' i i l . tahicardie. | M . melenă . plasmă. stare de şoc. i -. ( '. se face •nf/M/rea preoperatorie: reechilibrare hidroelectrolitică şi acido-ban-. Perforaţia -. fiziologic).iu lighean. ca > lovltnirt r/c. rt. vitciminizare.. i | i n < l n. Semnele majore sînt hematemeză şi melenă. — coai rece. ' .. hidratare (ser glucozat.pumnal înfipt în abdomen. adică după i ' c l i K i i r d loslului evolutiv terapeutic care în 2 — 3 săptămîni nu a îl MI irilicsr/. — medicamente ca în hemoptizie. transpiraţii. după un efort de defecaţie. Fenomenele cli-. ido dureroase de ulcer. senzaţie de sete. hipo-'•MMUMO.• i . Tratamentul hemoragiei gastrice constituie o urgenţă şi constă în Miubatoroa stării de şoc şi oprirea hemoragiei: — ropaus absolut la pat. Hemoragia se consideră complicaţie cînd este masivă şi apare sub • .ymi. ceai cu bucăţele de gheaţă..area ulcerului gastric este discutată. ^pniltifi s<i modifică tabloul clinic clasic al ulcerului: durerile devin i i i i l i i i n o si nu mai respectă ritmicitatea.odihnă psiholi'/. tendinţă . atropină).'c' o im/r/i/d care se tratează chirurgical în primele 6 ore (peste 24 /<• or o . (nnvocaină.linie se manifestă prin semne de anemie acută: ameţeli.. funcţional şi morfologic.

Sedative (amital sodic. dicarbocalm. Stoiceni. probantin.llvunil cu rezultate imediate bune. iar mai recent Antipepsine. ouă fierte moi sau ca omletă iit'lelică.). Alcalinizarea se face continuu imnple. desert sub formă de gelatină de lapte.J. ne/ia usta).A. antispasmodice (atropină. l.1 u|>c cmc stl-«ci'iclin (jaslriră. conserve de orice fel.Vu M'ni n. Ţinea. unrlc iz-• iu Slnnir -Moldovei.unon. se trece la alimentaţia adecvată ulcerului cronic. Alimentaţia în faza dureninsă: supe-creme pasate (de franzelă. se poate administra pîine albă prăjită. băuturile alcoolice etc. 4 4 7. Recent s-a ulus tratamentul cu inhibitori enzimatici: acetazolamidă (ederen). scaunul. Reamintim necei i l e e i pregătirii preoperatorii prin alimentaţie. ca frişca. condiiii'iite. care să aducă în jur de 2000 calorii/zi. ochiuri dietetice. sulfat de magneziu l. bismut subnitric. In romplirutillc ulcerului <|nslrlc unu duoîl ttono/tt pllorlcA. Ulcerul gastric şi duodenal bent» /ft <lc bcilncofizioterapie după cel puţin 3 luni după stingerea fenoi lui de (idivitate şi în afara oricărei complicaţii.i 1% intravenos sau per os). belafit. P«rfora(ia fi hemor*. papaverină. unt. Malnaş) sau apele aleai''i»nsc: Sîngeorz-Hebe. comportamentul. mai ales cu crize dureroase (de penetraţii) i u hemoragie. . a|>c rlortim sudice 'iH'eiilmle şi apele mixte: Horsec. neopepulliclk. laptele cu derivatele lui • I n i e i . Pholi i < | c l şi preparate cu acţiune neuroleptică de tip sulpiridă (Dogma1'i'iMMiiele cu ulcer. izvorul nr. orez. paste făinoase. K) bis cir. smîntînă. dacă durerea a i'ilnl. grija şi supravegherea dietei în corn' l i i Ic hemoragice. >i l>ncaş) drese cu lapte. se administrează Iu •udele dureroase). deoarece o alimentaţie necorespunzătoare poate sn se repete hemoragia. cartofi. tu larmele cu chimismul gastric crescut se indică apele cu acinhilnlocire: apele alcaline (Bodoc-Matild.). hi /or/w/e cu chimismul gastric scăzut se indii . perforaţln fi ninliţjiilaarpn (pentru iul UMutrU-) »o IndlcA Inieivenţln chirurgicală. '. homorniiln. brînză de vaci. de i m Ic. Dicta. în condu spitalizare etc. Principiile dietei sînt: mese frecvente (7—8 pe i ) . alături de repausul psihofizic.. H caro lăsăm bolnavul să se alimenteze. stA* ((•«iicnilă.t-n nrfltnt. l rutamentul medicamentos: alcalinizante şi protectoare ale muri gastrice (pansament cu bicarbonat de sodiu.). gris cu lapte.Terapia începe cu asigurarea unui somn mai îndelungat şi cu r«» l mus la pat 2^—3 săptămîni. ouă. smîntînă. Sîn<i<M>r/. STOMACUL OPERAT PENTRU ULCERUL OASTRIC SAU DUODENAL \ft\ rum . abdomenul. chisel de lapte. După 7—10 zile. deci ape carbogazoase. carne tocată de 4—5 ori i M Iu maşină. rnilnînrntul balneofizioterapeutic. rehidratare. ulcostop (capsule operculate) sau ulcerotrat. Treptat. Se pot indic<i şi apele nlcaM lioţin/oHse (Slănic-Moldova. T.. paloarea. observînd „ce-i face bine". leii nu fără a preciza alimentele care pot fi nocive (prăjeli. Vîlcele. remineraliin caz de stenoză pilorică. trebuie supravegheate cu atenţie (pulsul. reprezintă factorul de bază i u tratamentul ulcerului. spasmoverin.

lenomene ce denotă o insuficienţă suprarenală. Sindromul jejunal (cunoscut şi sub numele de sindrom dumping) manifestă printr-o serie de simptome care apar postprandial după (i'Nirea do lichide dulci. agitaţia abdominală. şi nimici în clinostatism (decubit dorsal). ameţeală. . nleqerea individualizată a tehnicii operatorii potrivite (In urlu ' I e lipul secretor de acid clorhidric şi alte criterii). hipotensiune arterială ii'inlnl si cerebro-retiniană.Sindromul carenţial se manifestă prin slăbire din greutate. . i n t c i la dulciuri. alegerea judicioasă a cazurilor ce trebuie să > <> l> < i. hipotonie musculară. Rit mHnlnct Mtt .iie.o o sorie de simptome legate de actul operator cate sînt cunosc sub numele de „sindromul stomacului operat". Se manifestă n durori mari cu deosebire postalimentar. adinamie. senzaţia de „cap gol".|o|inrnlorlo. HM mic număr dintre cei operaţi acuză însă o serie de simptome • • . borbome.Ipnindiale. anep. cmente vilaminice. Ulcerul jejuno-peptic postoperator constă în apariţia unui nou •n situat mai ales pe ansa eferentă (cea care face legătură între stoic si jejun) imediat în apropierea gurii de anastomoză.i»nl. deoarece acestea pun în pericol \<\ bolnavului. transpiraţii.mm<• (pe care nu o putem stăpîni prin mijloace medicale) necesită 'iviMiti'i chirurgicală de urgenţă. nifilll mi un iiioro rol In sensul nducn|l<<l annltiire ce trebuie s» o (act l i M i v l l . n i . stare de rău general. pierderi de calciu. Inilcii/ri etiologic şi simptomatic. supe etc. oarecare in-i i . saţietate cu o cantitate mică de alimente. lapte dulce. Chimismul gastric arată lori crescute. \. dispensăriIn |)o. A(i'i)lln vor t robul ia 1iUcU-au« cA cuţit necesar sQ-şl schimbe ftlul vini i ' i i i i n i n i g «io Initiivunţltii «B reipticto un ocutt icpniiii pontprnndlnl In poiturft d)' i '. mai recent se administrează ithy ' i<|id.1 nllmenlelor ce provoacă aceste manifestări şi prin clinostatism .<\ o parte din aceşti bolnavi simptomele sînt minore: balonări . i r li: gura de anastomoză prea mică. ceai. cafea cu lapte. Necesită intervenţie chirurgicală. uneori scaune moi. ce favorizează apariţia poştei Mior de noi ulcere. l 2 linguri înainte de fiecare masă. cedează în primele luni postoperator.Manifestări care rezultă din insuficienţa de tehnică chirurgicală . Tratamentul preventiv se face prin evi. Cu ocazia interven-I se explorează şi pancreasul pentru înlăturarea eventualelor tumori determină creşterea acidităţii gastrice. 11 dorsal) postprandial. plai ' . Se tratează substitutiv. / Poslopcrator însă o proporţie de 10—20o/ 0 din boţnavii operaţi r/. i i u|n<intl. ansa jejunală prea lungă. Curativ se administrează novocaină 2% i ii .1 iiepUit în greutate şi starea generală se reface complet. i gurei de anastomoză prea jos.. M I fost astfel grupate: n . iH «vita ftinmtul |l tillnntulo niucimm'l gnutrlrf. iar examenul radiologie şi axofibrojejunoscopia locali-i/ii ulceraţia. Alic manifestări: astenie. hipolirime. bolnavul cîş-. /'«•ven/rcfi acestor fenomene se face printr-o pregătire preopeI n r l ' i i>ies|)UM7<Uo(ire. Ciiilirl. nevroză etc. tendinţa lipolimie.

tulburările funcţionale care apar io rafarM la moM C . Unul qros chilul intestinal suferă importante modificări chimico: de termen-' do putrefacţie datorită florei bacteriene care populează colonul.lr.1 .i <ijută la formarea bolului fecal. i l . d a lir m ln ln d i pm iiI M . să-şi formeze deci un nou ritm circadian pe care să-1 respecta in iestul vieţii. Hunii-datarmlnB tulburări ala ferm «nt«t!e! şl putra- .. secreţia de suc pancreatic şi secreţia de bilă. lipaza intestinală pentru lipide şi erepsina pentru desBvlrşlrea (••illel proteinelor. tripsina şi lipaza din sucul > iwntlc acţionează asupra amidonului.e regulat tratamentul indicat de medici şi să beneficieze anual de tratamint 1 n li ii 'f ir în funcţie de starea concretă a fiecăruia. . în special repausul postprandial eventual în posturi Incubit. ( .c r o fe r B la m u c I n B . . să evite streini» i In orice fel. li . In duoden. proteine şi lipide: maltaza.. proteinelor şi grăsimilor. i nivelul intestinului.. glu i //oi. Hncul intestinal propriu-zis cuprinde de asemenea fermenţi pentru cele trei ( j n i l l do substanţe organice: glucide. Tot nici ie ab-npn -.. Bila nu conţine fermenţi digestivi. Prin mişcHrl peristaltice. Secreţia de suc pancreatic. . .\ •. chimul gastric acid excită prin mecanism direct.. prima porţiune a intestinului Mibtire.n colonul sigmoid unde materiile fecale slnt depozitate.|. BOLILE INTESTINULUI Intestinul subţire este segmentul tubului digestiv în care se desăvîrşeşte digeitla îl »n produce absorbţia alimentelor digerate. lipidelor. Este absolut necesară schimbarea modului de viaţă in îl tu care s-a amintit. Sucul pancrettlC ' n i l t N conţinutului său în bicarbonat de sodiu) alcalinizează chimul gastric acid.i unde săruri minerale. conţinu-iileir. se fac* • iltrt stimulării de către hormonii pancreozimina şi secretina.iioloqu'c.i s t o a c c e le r a ta ş i d e t e r m in » c o lic i ş l c lla r a a . Indiferent de cauza şl localizarea afecţiunii dlQOitlve. 1 .. . i . fe r m e n ţi şl e n /lm e. . Secreţia multiplelor glande intestinale este stimulată de cStre i lilniiul. ia u e ila o •Iii l'iif/iiifiini ii In ill(i< M niliiitit. zaharata şl Jac-i pentru glucide. să mănînce încet. Secreţia de bilă (în cantitate de 500—l 200 ml în 24 de ore) este stimulata ilnl hormoni duodenali: hepatochinina ce stimulează secreţia de bilă şi colecistochl» i mu. > ' U tin l« . solubile la nivelul intestinului subţire.ccretlcl Intestinale. apoi şl iB rurlIor m inanla. ! M iiiiliiu i:.Mii(|i'sMvB. La nivelul u H<> înletizează vitaminele din complexul B şi vitamina K./. AliHti[l>(la intestinală a alimentelor digerate se face sub formă de molecula Ii'. Bolnavul va trebui să fie ajulut N<1 înţeleagă că poate trăi şi poate duce o viaţă activă şi cu stoma' oporat (chiar dacă a rămas numai 1/3 sau 1/4 din stomac) datorită i mecanisme adaptative şi compensatorii ale aparatului digestiv In miblul său.t i h i i i u i n l' '. . '-ilul nuisei neabsorbite (aproximativ 10% din ceea ce a pătruns din stomac In i trece în intestinul gros sub forma unui lichid lăptos numit chil Intestinal.8.••/.stimulează contracţia veziculei biliare. fără grabă. imop. • mlu-1 accesibil restului enzimelor din intestin. i. piMl. . Să-şi repare dantura. în cantitate de 500—800 ml în 24 ore. . . fie că Intestinul rBipunda numai la o i» I M H < i< i ii. Pereţii intestinului gros secretă muclna cu rol n ţi t"i ' . ii '• i i i u ..4. Amilaza. Bolnavii vor trebui ajutaţi şi la nivelul locului muncă ce trebuie astfel ales încît să permită respectarea indicaţiido mai sus. -. cidelor.stnt eliminate./P (lfl'(l. apoi prin i du i l < '' • < i n . i i .l mni puţin.. 4. l'sihoterapia este de mare valoare. i . umoral şi nervos secta» |in |iin|iiie intestinală. f If i llh -n ii. . . \ să rămînă în observaţia centrului teritorial de gastro-enterologie. i . i . inimile biliare îndeplinesc un anumit rol în digestia şi absorbţia grăsimilor şl minelor liposolubile şi prin activarea peristaltismului intestinal.

Duodenita cronică se manifestă cu: dureri â jeun. Diagnosticul se face pe baza simptomelor clinice. Insuficientă pancroatică mă-p i l i i dUiree cu Ncdinic oliundentu şi grăsoase (stoatoree)/ . Tratamentul în duodenitele acute este cel al bolii de bază. dizentorlui oricciro din p<ircr/. incriminîndu-se cauze: — ncrvoa.8. diaree). acidoză.rinc: la hipertiroidieni. As. lichide. SINDROMUL DIAREIC DUireen ronstă în mărirea frecvenţei scaunului. calmate cu aliini'iitc. Duodenul poâto fi Interesat în procesele maligne de vecinătate. a examenului iiidiologic şi a sondajului gastroduodenal. manifestîndu-se într-un grad mai mare sau mai mic la mai multe (sau chiar luate) segmente intestinale. / --.• • Procesele inflamatorii locale produc o endoexsudatie intestinală cu pierden i\t> proteine. Pentru înţelegerea adecvată a bolilor intestinului. Etiologia este extrem de variată. avînd cn mecanism patogenetic accelerarea peristaltismului şi hipersecreţia mucoasei Intestinale. Rar independente. ciuperci. stenoze duodenale. — (//IT//I/N/ v/sre/d/e cu tulburări secrcturii: aclorhidrii. 4.<i nivelul duodenului se mai pot constata: dischinezii duodenale (adică tulburări ale motilităţii duodenale. Hg. ouă. Duodenita acută prezintă o simptomatologie asemănătoare cu cea < l m ţjastrite (dureri epigastrice.4. boala Basedow. DUODENITELE Sînt procese inflamatorii ale duodenului cu evoluţie acută sau rrtmică.t'tiilotoxice: uremie. rniloc.iuiic verzui. Alte procese patologice duodenale l. fructe zemoase.2. holeră. mai des sînt asociate cu gastrite şi enterite. / Reţinerea acestor aspecte va permite înţelegerea unor mecanisme patologice l. bicarbonat. datorită excitabilităţii crescute A fllstcinuliii nervos.se: diareea emoţională. Uneori duodenita precedă ulcerul. mat licrventă fiind staza duodenală). Tratamentul duodenitelor cronice este similar cu cel al ulcerului duodenal.i «•«/u/ tulburărilor fiziologicului.8.Tulburările de absorbţie conduc şi ele la denutriţie. peste două scaunn pn y. vărsături. amintim Cei nu se poate făcu (i (Ichinitiire precisă între diversele segmente. săruri minerale şi determină starea de d «nutriţie cunoscută In linlllo Intestinale cronice. lapte.4. (//cry/c'c: la lapte.l. cu resturi alimentare.1. greţuri. alimente alşi virotice: toxiinfecţii alimentare. tulburările funcţionale şi/sau morfolo-ţ| li'«. intoxicaţii exogene cu: bismut. carne de peşte. (Ic consistenţă moale sau lichidă. deshidratare. polipi duotl>-iitili şi extrem de rar cancerul primar al duodenului. periduodenite. descărcări inii|tt <!<' b i l A ce dotei mlnft sc.itozele intestinale. diverticuli duodenali. 4.

să recolteze material pen•icotarea fermenţilor pancreatici etc. cadrul mediu trebuie să ştie să descrie aspecil rllnic şi pe acela al scaunului diareic (ca zeama de carne în dizeni l i ' i sanguinolente în intoxicaţii cu mercur.şi micro"• < i l scaunului (digestie. astenic şi adinamic.ii(T)/e: rehidratare.n |. zeamă de orez.xamenul radiologie indică un tranzit accelerat. cancer intestinal. metale grele. f i i > in.8. l 2 zile: ceai amar. vitamine. bolnavul ilu palid.ilo administra. riziforme în holeră i. diareea propriu-zisă cu consecinţele sale: pierderea de lichide. carne fiartă sau caş (brînză de vaci). sensibil. după nevoie (în colici).să ştie să recolteze pentru "•ultură şi antibiogramă. F. \llo examinări sînt condiţionate de boala de bază (hipertireozăi •/. ileita termlilfl (hoala Crohn).distrugerea Horei microbiene intestinale după administrarea de illliiotice (clorocid. adică deshidratarea şi denutriţia (mai ales ri'lo cronice). uremie etc. t'. . Tratamentul curativ este cauzal şi patogenetic.("i. să ştie să facă un sondaj gastric MCI?). vitamine. />/»'((/ joacă un rol deosebit. ihi'nile.eliminarea «li-i°nlH<>r alorgizante care produc diareea etc. intoxicaţiilor cu ciuperci. bolilor contagioase (vaccinări).4. supe strecurate de zarzavaturi (pentru iul mineral şi de vitamine). tonice. SINDROMUL DE CONSTIPATII ( <>ii>itip«ilfl ost(> o suferinţă caracterizată prin scăderea frecvenţei Cinului ln(A do normnl (scauno la 3 zllo snu mal rar).o. ca şi pentru examenul macro.. excavat. tmulop-i l"'i il'-i !<•<• dacă ameninţă colapsul. l rutamentul este profilactiv şi curativ Tratamentul profilactic se referă la tratamentul parazitozolor lunile. Sarcinile cadrelor medii în faţa unui bolnav cu diaree se d'irt la diagnostic. tetracicline).n lume animal. H|(|iiiinl. 4. dacă nu mai există diaree. i .ndoscopia şi biopsia endointestinală contribuie la precizarea cau•I ţfl o gradului leziunilor. diabetului. proteine. M«v//ru. se administrează mere rase M • »<i)fl cu tot. avind o conI | A Ini n (unoorl Nclilbalo). boli-< • ndorrine. remineralizare. <i :i-a zi. atropină. numite diaree prin disbacterie. paraziţi). 1'iMitru diagnostic. îngrijiri. tratament şi urmărirea evoluţiei bolii. sft le aprecieze numărul şi cantitatea. fără resturi nllmentare (dlg«itl« fonrt» I. Abdomenul este moale. administrat cu linguriţa (rehidratare). arsen. li/ndon.procese locale intestinale: tuberculoza intestinală. nefritelor.3.). r Iul s<> continuă cu alimentaţie de cruţare.. Slmptomele sînt cele ale bolii de bază în cadrul căreia a apărut 1 uii'cii. un sondaj duodenal (este bilă?).

. iar prin excitarea periitriltlsmiilui intestinal se regularizează scaunul. WC un noujionice. La nevoie se recurge la ulei de parafină l—2 linguri. sintolax. caro uluc celuloză şi permit formarea bolului fecal.i p l i n lipsu de răspuns ld timp npeliilnl <! •• d e l e c . llmincaţa se face masaj abdominal în direcţia progresiunii bolului fecal. m caro bolnavul o bea seara la culcare (aport de masă celulozică). sarcină. Medicamente. — mecanice: «iderenţe. ii''i>. dimineaţa.8. fisuri anale.ll|i>|Mtog<»iile. ptoza colonului. varză. fasole. coniodlldlr. Tratament: educare şi măsuri pentru combaterea sedentarismului.4. anile.— nervoase: meningite. — iieiiii>lunc(ioiiale (atonie. să aplice corect tratamentul indicat (etiologic. evitarea folosirii cronice a purgativelor. periviscerite.'. ENTEROCOLOPATIILE Stul iilecţiunl ale intestinului caracterizate prin scaune frecvente şl noi. M liujorează un pahar cu apă rece şi o linguriţă de miere sau dulceaţă icn-le şi dulcele excită peristaltismul intestinal).srfideiou porNiiI tlNtiiuliii $1 ledurorwii ' i i e l l e l intestin. îngrijiri. I i i i Minimi pentru scurt timp (pentru că spoliază organismul de vitanlue llposolubile). pîine albă fără colulozăj — tumori intestinale: în special cancerul colonului.iir. K / I . i udo do sezon. rectite.i mediului In care trăieşte. Tratamentul etiologic se face în toate cazurile cînd se cunoaşte itloloţjM. anorodile.lft tn . Hip. — sedentarismul. sînge). supozitoare de glicerina.i p i l i i mliliKjtiroa factorilor iritativi la nivelul mucoasei intestinale.('(////(•/(• slut /ourto vuiinlo . hipertonie: constipaţia spastică). Se va începe cu adminislnirea unei linguri de sămînţă de in pusă în 100 ml apă.slipdţie.iipuţle lidhitiMl. liiilnment etiologic. clismo nunuii l . — endocrine: hipotiroidism.i ' . aglomerări mari Iu o cabină WC) duru CU timpul l. tabes. ulcerul gastric sau duodenal. Hoţj i m ui igieno-dietetic singur rezolvă adesea constipaţia.iihr. i indicaţia medicului)./nu/ iMilogviK / / < • ioir. lipsa de mişcare.v o l u t i e pot li acute şi cronice. cartofi). JM.niiiiilii (< Mir. se consumă de preferinţă pîinea neagră. pudoare. ' i dimoo rare durea/ă mai mult de 3—6 săptămîni trece în entero• n l l i . simptomatic). 4. puroi. — leziuni ale tubului digestiv: hemoroizi..4. — alimentare: mese reduse. alimente uscate. să execute •oicct indicaţiile pentru examinările necesare stabilirii diagnosticului •tlnlnţjic. Sarcinile cadrelor medii în faţa unui bolnav cu constipnlin slnL: .i roM. prune)..! . zarzavaturi (spanac. Tratamentul patogenetic este cel dietetic.să ştie să descrie şi să interpreteze semnificaţia scaunului (de nxnmplu: scaunul în formă de creion arată stenoză rectală). insuficienţe poliendocrine. salate de crudităţi. sdiiml>. ciocolax.o|>iiulu-so de scaunele din diaree prin lipsa alimentelor nedi-| erni' >i prin prezenţa produselor patologice (mucus. IU ) . i i c .

diareice. Alteori ojxir In cmliul nud Intoxl ilimenlare. acidoză).lllare. Simptomatologia se caracterizează prin alternarea constipaţlel cu i i ' . u/ histologic şi histochimic al materialului recoltat prin i'tidointestinală. co[)rocultura.ise.1 luncii' di.se ciiii iliice . alterarea u ii generale. a diaree sau scaune moi. alimente alcrgizante. frecvente. n i ' . iiiientul curativ este etiologic. celulozice fine). antibiograma.n inspecţie. n (ir) se va administra regimul în zig-ztig. examenul pentru paraziţi). fie flora do for-"iiliiţio.INTIROCOIOPATIIII ACUŢI nil determlnnto de bnctcrll 9! virusuri. i Kildtnrntul este în funcţie de etiologic şi gravilaled siinplnmolo). La auscultarea abdomeului pot fi percepute unele zgomote hidroaerice (borborisme).iinontul preventiv vizează cauzele determinante şi declanşantt. insuficienţe pancrootlee M i. constipaţia îndelungată. Hxamenul coprologic evidenţiază caracterul scaunului: colită CU imentuţio sau cu putrefacţie (aspectul macro. precum $i examenul enzimologic ocupă un loc lor in diagnosticul etiologic şi în stabilirea stadiului evolutiv al rr«il. intoleranţă faţă de lapte (deficit lactazic). uremie. purgative saline) pot duce la enterocolite cronice. alimentaţie unilaterală. nunii igiono-dietetic este similar cu cel din sindromul diareic.. ÎM I . l > n .in. holera. l.l a . < • . adopttnd rtjl» • • i n l i i i K ' i i l . survin In cadrul mini boli • nle ori Iu c«drul unol Infecţii enleroltope: fubra tlloldn ţi par n i ' i .. di/enlerio bacllura. simptome nervoase. sau alto intoxicaţii exogene.ulministreall •. conturului şi calibrului anso-'i Intestinale. l . • factori endo.şi microscopic al scauuhil. n. aspectului mucoasei intestinale. în parazitozele intestinale (lambliază. cu sensibili1 1 1« diluză abdominală spontană şi la palpare. .. In enterocolitele mixlc (Cu fermontap i i l i H . care se urmăreşte < ! < • mai î n n l l e ori n i UlMil liulainentiilni. Hg.şi exotoxici (Bi. uneori apare febra. cronicizarea unei enterocolite acute. folosirea abuzivă a laxativelor (coprol.. igieno-dietetic. i l . i ''amonte. strongiloidoză). i'nvl şi anliputrefacţie în cele cu putrefacţie (•„<• adinlnistrtAll uri. abdomenul poate fi balonat sau excavat.exiiinenul cronologic. dureri abdominale dl< n > (simptomele variază cu forma clinică: acută. Examenele complementare sînt necesare pentru stabilirea cauzei şi ulilnirea unui tratament individualizat: Examenul radiologie baritat permite aprecierea tranzitului Ini l i n . aclorhidrii. fie flora de putrefacţie. care poate exacerba. l rut. i r iinlifcrmentativ în cele cu fermentaţie ( :. cronică). ENTEROCOLOPATIILE CRONICE ' • î n t afecţiuni intestinale cronice ce survin în variate împrejurări: după intervenţii pe stomac.

Aii i/c iimc/jfr/c -.e piescilu In funcţie de etiologic. Se tratează ev««nIunie p(iui/Hi)/,c. Hota inl( robuinfl se tio ten/A In luni (ic do antiblograînrt {Irlnicii-liiit', c/omm/e/i/co/, împreuna cu vitamina B complex |l Idiiil ) j palo(|ciiclic se loc rehidrotări, remineralizări şi vitaminizări. R«« cent s a introdus tr<ilomenlul cu Bactisubtil pentru normalizarea florei Nopiolilc înlcsliiuile. 7'/(i/(inie///u/ balncotiziotcrapcutic. Enterocolopatiile cronice beneiIcUr/.fl (Ic ,ipc sulfatate sodice ce activează secreţiile intestinale, influen(lud In acelaşi limp sistemul vegetativ,- de asemenea, au un rol laxativ, tflrfi s.i u i t e mucoasa intestinală şi fără să producă obişnuinţă. i In cntcrocolopatiile cronice nespecifice cu tendinţă la diaree, se ndininislrcci/ă în cure interne ape alcaline, sulfatate sodice şi calcice, picciim şi ape akratoterme (Slănic-Moldova, Sîngeorz, Borsec, Malnas), care conţin şi bioxid de carbon.
FORME PARTICULARE DE ENTEROCOLOPATII

—- Enteropatia glutenică se caracterizează prin triada: diaree, siciblre In greutate şi creşterea în volum a abdomenului. Examenul coprologic arată un scaun voluminos şi bogat în grăsimi. Caracteristica acestei boli este apariţia sau accentuarea fenomenelor după administrarea unor alimente bogate în derivate de grîu, seca M, or/, şi ovăz. Hoala este determinată de un defect enzimatic al epiteliului intestinal deficienţă biochimică ereditară — care nu permite digestia pepti(lelui din gluten pînă la produşii lor finiţi. '/ rataincntul constă în asigurarea unui regim alimentar fără conţinui de gluten, eliminînd din consum pîinea, pastele făinoase, preparatele de patiserie, sosurile şi supele cu făinoase. Se va administra un re-i | l i n (are să cuprindă preparate de cartof, orez, porumb, carne, mine-i ale şi vitamine. Dulciurile şi grăsimile în general sînt admise, redui-Indn se numai în perioadele de diaree. Boala Crohn se caracterizează printr-un proces inflamator infii-11 ni i v cu extindere segmentară, localizată mai frecvent la nivelul ileo-i i i l n i terminal, dar poate afecta întreg tractul digestiv, de la esofag ilna la conalul anal. i'titipatoycnia nu este suficient cunoscută. Simptomatologia: se manifestă prin dureri în fosa iliacă dreaptă, • • - , astenic, subfebrilităţi sau chiar febră. Examenul radiologie şi l i i n p l i c completează diagnosticul clinic, între complicaţiile acestei M - citează stenoza intestinului, fistule entero-enterale, sau entero'iil(....l ' v abcese, hemoragii, caşectizarea bolnavului etc. / nitiimcntul constă în repaus, psihoterapie, medicamente sau inter•eiiin- chiruiţjirulă. Tuberculoza intestinală se localizează cu precădere la nivelul c i | i n n i i Ici iniţiale a intestinului subţire (regiunea ileocecală). Apare
.......Io, Ia tineri.

KlnipIdiiHitologlc. Tuberculoza intestinală se manifestă prin: diaree c Iiinţ|(l dimilfi, febril, scăderea poftei de mîncare, slăbire în greutate, ur«»il dllu/.e nbdoiiiinole, tegumente palide, aspect de deshidratare.

ia

/ 'x (iin i'/iii/ ;< K /jii/(>im u lu in i ii ia M u ran e ca re n ju i.i 1 .1 p re ciza re a (//(
l'ruktnti-iilul e:.t.«» cel comun din tubori uloză.
ALTE BOLI INTESTINALE
llllll,

Alergia alimentară digestivă constă In fenomene digestiv* (gr«vărsături, colici abdominale, borborisrae, meteorism, diaree imrisfi) ce apar în primele ore de la consumul alimentului sensibili-la care so adaugă fenomene extradigestive: urticarie, eczemtt, ml-i, fenomene de astm bronşic etc. l'rolilaxia constă în evitarea alimentelor care produc aceste feiiRUMlC.

Tratamentul etiologic cel mai eficient este suprimarea alimentului lni»|l/<int. Desensibilizarea specifică sau nespecifică se face do cătro
ll'ltlC.

Accidente digestive după administrarea orală a unor medica* "ionic antibiotice apar mai ales după tratamente prelungite şi In doze - i . H i de antibiotice cu spectru larg (tetracicline, cloramfenicol), dar .ui observat asemenea fenomene şi după administrarea lor parenterală, ui cbUir după doze mai mici pe cale orală. Se manifestă fie ca o mlI / A digestivă situată oral (stomatită) sau anorectal (anorectită) datoIfl deprimării florei microbiene saprofite, fie ca accidente disbiotice laiilleslute prin sindroame diareice de diferite grade. Tratamentul constă în întreruperea administrării de antibiotice, rei hllibrorea hidroelectrolitică şi acido-bazică. Se administrează antlinllce selective după sensibilitatea germenilor din scaun, asociflte CU 11 n m i ne din grupul B, lapte acru şi iaurt. Fenomene digestive prin abuz de purgative. După administraţi îndelungată de purgative (carbocif, ciocolax, sulfat de mnţjncslu Ic.) dntorită iritaţiei produse de acestea, pot apare o serie de ienomonf ' i t| es li ve în centrul cărora se situează: diareea refractară la restricţiile •lliiH'iiUirc şi la terapia simptomatică obişnuită. Fenomene digestive ca urmare a unor defecte biochimice eredl' HIV In ciceastă categorie sînt incluse: n) linteropatia glutenică care s-a amintit mai sus. l ) ) Carenţa dizaharidazică manifestată prin intoleranţă faţă d* ! i j i l e , cu debut încă din copilărie. Cînd apare la o vîrstă avansata et •.h- cîşliqcilă şi apare ca urmare a unor afecţiuni enterolrope cronlcfl mi i'ventiicil vindecate cu acest defect. Aspectul clinic reprezentativ este apariţia paroxistică d leiiomcnt» i u dicjeslivo: dureri difuze abdominale, diaree, borborisine, l)(iloiirtrl, i ruine ( i i «'«iracler intens fermentativ, acid. |) i < i( |i ni s li c ul se stabileşte din aspectul clinic şi se î n l . m ••..!'• p i l i i inului i n l.iclo/il (ve/i volumul de Explorări funcţionala). lini.....entul constă în excluderea sau reducerea aportului ' ! < dr/,rt' • n Ide I n t n ( ! <• c ore este intoleranţa şi tenipin substltutivd cu di/iihnnlft/.e. 183

c) Caronţ.i do hot.i-llpoprolclne determină steatoree incă din cop! Iflrlo. nsoclfitft < u nmnifesUin oculare şi nervoase. Un semn do mm e valoare oslo ti.speclul ,,du roata dinţată" al enterocitelor.
RECTOCOLITA HEMORAGICA

Este o dfocţiunc de natură inflamatorie a intestinului gros. Simptomatologie. Boala se manifestă prin dureri difuze în abdomo» nul Inferior, mai ales în stingă, alterarea stării generale, febră şi sind i om re< iosigmoidian: scaune care conţin mucus, sînge şi puroi, intim Pro/jo/e- biologico-funcţionale arată: anemie hipocromă, hipoproteitlenilo si V.S.H. mărită. Irlyoscopia, rectoscopia, colonoîibroscopia şi biopsia precizează formn şi stadiul evolutiv al bolii. lixamcnul coprologic şi coprocultura aduc date utile completării tlln<|n»sticului. Diagnosticul se stabileşte pe baza sindromului clinic rectosigmol-dlfln cn evoluţie periodică; alterarea stării generale, febră, slăbirea in , disproteinemie, anemie, examenul restoscopic (cu endobiopsie), l radiologie baritat şi irigoscopia care arată extinderea şi aspectul morfologic al procesului rectocolitic ce se stadializează în grade: — In gradul I: se evidenţiază congestie, edem şi fragilitate a muL'oasei colonului („mucoasă ca*e plînge cu sînge"); — 3n gradul II: pe lîngă modificările descrise se adaugă ulceraţii iuperficmle; — 3» gradul III: se pot adăuga la cele menţionate aspecte poli*>oldo, stenoze difuze, perforaţii, hemoragii mari etc. Evoluţie. Mai frecvent se realizează o succesiune neregulată de discuţi active şi faze de remisiune, cu durată inegală, de săptămîni ilnrt l*i niiii mulţi ani. Complicaţii: hemoragii de diferite intensităţi, perforaţii (mai ales •u evoluţie torpidă), stenoze, cancerizare, stări septice, fenomene de; ilpei.seiiMbilitate (eriteme, iridociclite, poliartrite etc.), denutriţie prin lUM'iiiiisni malabsorbtiv, steatoze hepatice, pancreatite etc. Triilfimcnt. Repausul fizic şi intelectual este totdeauna necesar în • i i i M i i l perioadelor active. Recurgem obişnuit la spitalizare şi din cauza nv«'stl(|.iliilor care trebuie efectuate, dar în egală măsură pentru a pupa n s l ( | i i i i i o desprindere din preocupările zilnice şi pentru a oferi con11(11 roiilc relaxării nervoase şi repausului la pat. Dacă afecţiunea u ost rc< cui explorată şi puseul este lipsit de severitate, iar condiţiile fan i l l n l e sînl compatibile cu obiectivul terapeutic, bolnavul poate rămînc n concediu de boală la domiciliu. Va păstra însă o legătură strînsă cu ni'dlciil, penlru aprecierea evoluţiei. trebuie să respecte în primul rînd principiul cruţării D i irjuro/itatc care variază cu numărul de evacuări cu i In iormele difuze, cu participare enterală, restricţiile do 'Hulo/h.- i «lulcinrile stnt mai severe. Proporţia acestora rămîne Insă n Umil io holiuivii cu constipaţic. Totdeauna se evită subH4

nţelo chimico cu n< tlune Irllnntn asupra nun i| .e| I ţite: i.lle, Cfl« d lacla/lcă obligă In restricţia şl uneori chin Xl'lllll'-l i". ' <>mplel4 Lipiciul. Aceostfl simplă măsură contribuie, In .elllei n .1 •moi ni'.imiea rapidă a sindromului diareic şi secund !.i :.i . al u i . Asigurarea necesităţilor calorice şi a raţie i li • v i!. i ml neiale (fier, calciu, potasiu) şi proteine devine < :i ţ |.i l.l pe I i i i i v i supuşi unor spolieri însemnate. l'nnniliil şi băuturile alcoolice sînt nocive pentru influenl'-ln lor muhonmmale. Se va obţine de aceea colaborarea bolnavilor pentru i.Hiirarca lor. 7'ercip/a antiinflamatorie constituie elementul central. Se re.ili/.uază HI Irei grupe principale de substanţe, administrate izolat sau în aso•!« •: Kalazopirina, hormonii corticosuprarenali şi imunosuprcsivele la IM se adaugă psihoterapia şi în unele cazuri intervenţia chirurgicală.
IM

SINDROMUL DE MALABSORBŢIE

Sindromul de malabsorbţie este un complex de simptome digestive 'lenerale determinate de o tulburare în transportul prin mucoasa in- i l a sau prin căile aferente (spre deosebire de maldigestie care letcrmmată de o tulburare a proceselor enzimodigestive). Aproape bolile digestive (şi unele extradigestive, dar care au consecinţe 11 intestinului) pot evolua cu sindromul de malabsorbţie. \spectul clinic este dominat de diaree şi de sindromul carenţlal lestat prin deficit ponderal, paloare, edeme carenţiale, anemie, cavitaminice şi minerale, insuficienţe poliendocrine, scăderea capa-i de efort şi în final scăderea capacităţii de muncă. 1 in loc particular în realizarea sindromului de malabsorbţie au de-'e creditare ale transportului diferitelor principii alimentare. Cade bcta-lipoproteine (manifestată prin steatoree), malabsorbţla de /ii şi galactoză, determinată de incapacitatea celulelor funcţionale i l e (euterocitele) de a acumula glucoza şi galactoză, tulburări tn l » t i ( i unor aminoacizi (triptofan, metionina), tulburări în absorbţia cloruri etc. Aspectul clinic sub care evoluează este cel comun sinului do malabsorbţie la care se asociază simptomele carenţei spo-(lipidice, vitaminice, minerale). l ratamentul este în funcţie de forma etiologică şi constă In repuus, > | i m Iţjlcno-dietetic, tratament patogenetic, substitutiv şi simptomatic,
4.4.3.5. APENDICITA

\pendicita este inflamaţia apendicelui cecal, ce apare co urmare a infecţii cu microbi variaţi. Ea poate fi acută sau cronică (s-a devi o Inimă subacută de apendicită).
APENDICITA ACUTA

Sui vine i n . îl (Ies Io tineri, cu deosebire la bărbaţi inlro 10 fi 30 de • ni, dai poali .ipaie si la udulti şi balrlni. Ea este cea mal frecventă ,in/,i n rtb(l"meimlul ficut chirurgical.

1IB

(•'nctorii favorizanţi sînt multipli: anumite conformaţii anatomice nh' leqiunii ileo-ceco-apendiculare care favorizează staza şi suprainler(i,i, infecţii generale, boli infecţioase acute, paraziţi situaţi în acea.1.1 regiune, alimentaţia bogată în celuloză, toţi factorii care favorizeazii 'lisinicirea apendicelui şi „transformarea lui într-o cavitate închisă ni "iilinul întotdeauna infectat". Alteori inflamaţia apendicelui se face ! > < • r<ile hematogenă sau limfatică. La nivelul apendicelui se poate reall'/fl un proces cataral, flegmonos sau gangrenos. Simptomele clinice constau în durerea spontană de intensitate viol<»nl<i, cu început relativ brusc, cu evoluţie ondulantă, situată (de re-r| iiln) în fosa iliacă dreaptă, asociată cu greţuri, vărsături, febră şi (mai ies) ronstipaţie. l-xdincnul obiectiv evidenţiază o durere vie în fosa iliacă dreaptă l > < - cuie uneori bolnavul o localizează precis într-un punct pe care-1 :> < >< il< > <irăta cu degetul. Se mai evidenţiază hiperestezie cutanată, iar uneori la palparea profundă se poate decela contractură musculară. 'l'uşcul rectul şi eventual vaginal ajută la precizarea diagnosticului ,,i Iu diferenţierea faţă de o afecţiune genitală (în special sarcină extniPulsul este accelerat, leucocitele sînt crescute. Aceste simptome însoţesc formele obişnuite de apendicite, dar în funcţie de localizarea •ipi'iidicclui, de etiologia şi intensitatea procesului inflamator, semnele linice pot fi extrem de variate. Atunci cînd simptomele sînt clasice, :liti(| nosticul este uşor, iar atitudinea este una singură, punga cu gheaţ<i DO l»sd iliacă dreaptă şi trimiterea de urgenţă a bolnavului în secţia de "hiimqie, observare atentă, pregătire operatorie, apoi intervenţie chiComplicaţii. Dituzarea procesului inflamator prin toate straturile» i| >eiKlirelui şi interesarea peritoneului periapendicular realizează o peilnnitfl plastică localizată („blocul apendicular"), iar perforarea apenllcelui realizează peritonita acută. Ambele sînt urgenţe medico-chirur(Irnle şi necesită intervenţie de urgenţă. Peritonita acută din apendi-'llrt iirnlu necesită intervenţie de urgenţă. Dintre complicaţiile la dis-filiţri (iiiiinlim complicaţiile hepatobiliare care evoluează cu subicter şi 'Irhilele exlremităţilor. Prognosticul este în funcţie de rapiditatea intervenţiei chirurgicale, >x*cul<ilci în cit mai scurt timp după declanşarea fenomenelor clinice.
APENDICITA CRONICA (APENDICOPATIA CRONICA) llelin ). ă

Uneori procesul inflamator apendicular evoluează lent cu simptome /ni I n i e care pot imita sau se pot asocia cu manifestări din partea altoi >rf|niie nlxlominalc. Slmplomclc locale sînt dominate de durerea din fosa iliacă dreaplfl iul* Inimii de nrsiiri, cu iradiere variată, ce survine la efortul de mers, nnl nh". l , i incnron unui plan înclinat, sau Iu .r> -(> ore după masă. Unoti l iluieir.i se iu < enlne<r/.A dupfi d<>( omprinuire.i rapidă co urmoa/ft Ihfl ('oMi|]iesliiiu In re(|iune«i c (>co-apendi( uhinl (semnul Blnmbcrţj), llipH ninsnjtil minim ui ie(|iiinii ileo-co( nle (l , l lulieqnnii), ori prin rnm-

presiunea gazelor de-a lungul colonului transvers spre colonul ascen-«lent (Rowsing). Sindromul dispeptic apendicular constă în greţuri matinale şi postii limentare, uneori vărsături, constipaţie alternînd cu diaree. Semnele generale sînt nespecifice de tip neurasteniform, fenomene Vegetative: extremităţi reci, transpiraţii, palpitaţii şi slăbire în greutate. Examenul radiologie ajută uneori la precizarea diagnosticului. Evoluţia este uneori spre agravare,- alteori evoluează cu semne minime care se manifestă intermitent. Tratament: în cazurile în care fenomenele persistă se indică intervenţia chirurgicală, cu explorarea largă a regiunii ileo-ceco-apendi• ulare.
4.4.8.6. HEMOROIZII

Sînt dilataţii varicoase ale plexului hemoroidal în porţiunea submiiroasă. Pot fi interni sau externi. Ca semnificaţie clinică pot fi: Mmptomatici în cancerul rectal şi în cirozele hepatice sau pot fi favorizaţi de sedentarism, graviditate, constipaţie. Neinflamaţi sînt bine suportaţi; se pot complica cu inflamaţii (cînd | IK >(|UC arsuri, dureri, flebotromboze, ulceraţii urmate de hemoragii, fiNini anale) sau pot sîngera cronic, ducînd la anemii. Scaunul este de i niislipaţie, cu sînge pe suprafaţă. Tratamentul profilactic constă în combaterea cauzelor favorizante. Tratamentul curativ: igienă locală riguroasă, combaterea constipaJU-l, combaterea durerii, băi de şezut cu ceai de muşeţel, hemorsal sau niMiior/on supozitoare. Tratamentul chirurgical se indică în cazul hemohtl/ilor complicaţi cînd nu cedează la tratamentul medicamentos.
4.4.8.7. PARAZITOZELE INTESTINALE

Sînt boli cauzate de prezenţa unor agenţi biologici adaptaţi la vlntn parazitară în intestinul omului, îmbolnăvirea prin paraziţi se nuin«!ţjto infestare. l'nra/iţii intestinali pot fi: unicelulari (Lamblia sau Giardia intcntiiinlls, llalantidium coli, Trihomonas intestinalis, Amoeba histolitica) s<iu lilmlrelulari (anghilula, anchilostoma duodenală, ascaridul, teniile si 1 < lm< «'laiul). filologia paraziţilor. Pentru înmulţire, unii paraziţi au nevoie do o uclrt %<iii mai mulle, iar alţii au nevoie de condiţii de mediu extern iinlilia, «iscaridul, anchilostoma). C«iU-a de transmitere o constituie apa poluată, alimentele, li udele, i / n v . i l i i r i l o pe care se află ouă de paraziţi, care ajung In intestin, l'o • /Ho/ele stni liivori/.cilo, deci, de condiţii neigienice. Elo sini destul 1 iflN|ini(llle, linii nles iu mediul rural. Ac(lunea nociva M punr/.itilor consta in spolierea organismului de Intimii n u t i l l i v i (utlll/.uţi de cAtie |)<ilci/,ll)i

l i l l d ( l n niucodsol Intestinale (inflamaţii); .n (imn» «nomiuntă prin pierderi mici, dar repetate de sînge; .ujiiino toxică prin eliberarea unor toxine care sensibilizează (n l' • 1111 .• i •. i/, i) organismul; • n [ i i i n i mecanice: ascarizii făcuţi ghem pot produce ocluzii intest i n . i l < - , pol pătrunde în canalul coledoc determinînd icter mecanic, sau pol |.nuluce asfixii prin ieşirea prin esofag, ajungînd la laringe (mai nli :. l . i copii în cazul infestaţiilor masive). Slmplomele generale rezultă din acţiunile expuse şi constau în Nliiiptoine nervoase, ca: indispoziţie, cefalee, nervozitate, crize convulsive» (se pot confunda cu epilepsia). Copiii slăbesc, sînt astenici, nu se f1<"/vo|t<1 satisfăcător, sînt palizi, anemici; Slmplome digestive: dureri abdominale, mai ales periombilicale, Inapetenţei, hipersalivatie, uneori prezintă bulimie (în teniază), senzat l n că: ,,cova mişcă prin abdomen", meteorism, prurit anal, prurit nazal Ndii cutanat. Adesea bolnavii acuză senzaţia de apă sărată în gură. Subliniem şi faptul că uneori infestaţia este bine tolerată şi nu se manili'.sltt prin nici un simptom. Diagnosticul se face pe baza simptomelor clinice amintite, examenul ui coprologic macroscopic şi microscopic, care poate evidenţia ouă de pura/iţi, paraziţi sau chisturi, iar hemograma arată eozinofilie.
LAMBLIAZA

l.iimbliaza este diagnosticată prin evidenţierea parazitului în bilă BAU n chisturilor în scaun. 'l'ratamentul se face cu atebrină prin sondă (0,60—0,80 g) sau 3XfMO 9 Pe zi. timp de 5 zile, per os. Mai recent se tratează cu metronldu/.ol siiu fasigyn.
ASCARIDOZA

Ascaridoza este determinată de Ascaris lumbricoides (limbricul, pan/11 lung de 12—25 cm, alb-murdar) care trăieşte în intestinul subţire. JnfcsUiţia se poate autoîntreţine (femela depune ouă în pliurile mu-'onsoli «ici ies larve, din care cresc adulţi) sau prin ouă din mediul >xt«m. I.«rvele pot trece în sînge, ajung în plămîni, iar de aici, prin la-Inţjf, trec în esofag, stomac, intestin. Tratamentul este profilactic (cel mai bun) şi curativ: nematocton, \lcopar sou loxuran, la indicaţia şi sub observaţia medicului. Recent s-u ntrodus tratamentul cu Decam-Richter în tablete.
OXIUROZA

Oxltiro'/a osie cauzată de viermi mici de 9—12 mm, ce trăiesc In nti'Nlliiiil ţjros (cer). Femela migrează în regiunea anală unde depune ufl i?l lillrt muconsn, producînd prurit, fapt pentru care bolnavul ie rnrplnfi, In ouMle pe de(|(>t(> şi apoi le duce la nas sau gură. Se admite
(III

. faringe. nematocton-. Infestaţiile mici sînt bine suportate. parazit lung de 3—5 m. TENIAZELE — Tenia solium. .istcnt la medicamente. dimineaţa pe nemîncate. bronhii. i l< necosarfi examinarea atentă a parazitului spre <i div. Diagnosticul se face prin punerea parazitului în evidenţă în bilă '. care conţine cisticerci.i M . duo-•'• n. iar femela nu va mol «11înlna ouă. cu ceapă). trec în circulaţie. un vierme mai mare clooxiurul. int).. — Tenia saginata: infestaţia se face prin carne de vită. Atebrină: 0. Larvele se dezvoltă în mediu umed.8—l g prin sondă) iau Ni-! . Pe acest principiu folosim următorul tratament: chiloţi storlll/nţi prin fierbere. pe un vas cu apă fierbinte. In acest timp viermii adulţi masculi mor. apoi după o OM ţin . Para-' i l u l este lung de 10—12 m. în mine.< nperl SCOl"HUl (nllininterl lintnmentul nu n fost eficaco .|l miloinlcstaţiii. infestează omul prin carlica do porc. ANGHILULIAZA SAU STRONGILOIDOZA Anghiluliaza sau strongiloidoza este dată de Anghillula intestinalls ni Xtrongyloides. cu o ţiMMlfttlro prealabilă (alimentaţie: peşte. 1 . dlIttMfinină sau vermigal. vermigal. atebrină. T R IC H O C EFA L O Z A Trichocefaloza este produsă de trichocefal. Diagnosticul se pune prin evidenţierea Jn uni a ouălor operculate. Diagnosticul se face prin progloIfllo eliminate. pfistrlndu-so riguros şl | |(|l«*n<i corporală (pentru <i nu se pmdure auloinfostaţia In acest Intervnl). Se Ingetă usturoi sau se pot face clisme cu usturoi. 1 in nxllc. > : . Diagnosticul se stabileşte prin existenţa proglotelor In scaun ce conţin ouă. porlneu nan In clcntrl|i i>«i ombilicală. fenotiazină. care se schimbă seara şi dimineaţa.Botriocefalus latus: infestaţia se face prin carne de peşte.i l. Bulimia este un simptom particular al tenia-loi. Se dezvoltă în reqlu-i lleocecală. plămîni.mi scaun. De aici iliunxînd prin piele. strînşi etanş (pentru a împiedica pătrunderea clogoInlor în regiunea anală). Parazitul ente lung de 5—6 m. ouflle putinii p i . parazitul fiind foarto .1 ' i •' imprimate. timp du 40 00 de zile. Este rezistentă la tratament. apoi purgaţle şl deh ' i i i i . uniri 2 comprimate.ţi trebuie i c | > . Se foloseşte violet de genţianâ. 1BO .unilio. Trut<nnentul va fi locul de 1ntnM<|. care conţin ouă. Infestaţiile mari se tratează cu greu. Tratament.ca medicamente: oxiuran. / ratamentul curativ al teniazelor: Filix mas 8 g în capsule.

Tot aici se află şi vezicula biliară.'urni/i// cistic confluează cu canalul hepatic (provenit din unirea canalelor lobilor hp|mlirl drept şi stîng). Inr c elftlnll pol orientat spre canaliculele biliare. Ficatul are o structură alcătuită hi conformitate cu funcţia lui complnxfl.iloH.stiH In circuhiţic. pătrund prin peretele inli'. al căror perete ÎI formează. Stroma este alcătuită dintr-o reţea vasculară (arInii'.cel stîng este situat în parte şi în regiunea epigastrică. Vc/lcii biliară prezintă mai multe regiuni: fundică. o fata inferioară şi o margine anterioară. cefaloe. HISTOLOGIE Şl FIZIOLOGIE f'' } Anatomic. Ficatul imlr ncoporit de capsula Glisson. Hhloloqle.9. Infestaţia ••c l . Profilaxia generală a parazitozelor: — surse igienice de apă (la sate. > — educaţia sanitară. care se deschide în duoden. UnlInlcM sa niorfo-funcţională este reprezentată de lobului hepatic.(<• |xiifl/.TftlCHINOZA Trlrhliu »/<i <".4.ilo/<i provocata de Trichina sau Trichinella V>/»( nenuilod In lomul de fir. unde se '>/m/)/o/nc/e principale sînt edemele pleoapelor.i musculară precizează diagnosticul.9. Aţe/arca celulelor hepatice cu un pol In contact ni reţeaua capilurJt. cnntlnutild ni ranalul cistic. Necesită internare şi tratameiil in condiţii de spitalizare.5 — 4 mm. care prin destinderea bruscă a ficatului devine Nwifilhllrt. Figura 2 pre-«Inlfl /niiele sfincteriene bilio-duodenale.. corporeală şi colului (gît). iar cu (cldlnlt tn contact cu canaliculele biliara explica posibilitatea îndeplinirii 100 . BOLILE FICATULUI Şl ALE CĂILOR BILIARE 4. — stîrpirea clinilor şi pisicilor vagabonde. limfatici ). midlgii. oculară. culoare vlşlnlo şi este alcătuit din doi lobi: lobul drept. subfebrilităti.M. iar de aici ajung în diferite organe. Are o greutate de 1.4. alterarea stării generale. mai ales în mediul rural. care au un pol în contact cu vasele sanguine. — latrine igienice. l'e fiit« inferioară se află hilul hepatic alcătuit din vase sanguine. \. care este Alt'HIull din slromâ 1 şi pnrenchim. 4. iar consistenta este de organ. Acosloo se eliberează în intestin. urti-«'rtrli .). — spălatul fructelor şi a zarzavaturilor înainte de consum.— spălatul mîinilor înainte de mîncare. \ene. se află IM lilpocondrul drept. El se v«i»fl împreună cu canalul principal pancreatic (canalul Wirsung) în ampula Vater.nc cerebrală. doterminînd dureri.1. inaccesibilă palpării. Mitologia. ' prin consum de carne do porc sau de urs. Eozinofilia şi eventual liiop. Ficatul este un organ nepereche. iar parenchimul este alcătuit din celule hepatice dispuse în « (ifclnnne rmllnre (cordoane Romack). La nivelul confluenţei veziculei cu cisticul se află sfincli'iul vr/l< ui. în peM'lll («pllnrelor Intralobularc se găsesc celulele Kupffer ce fac parte din ţesutul M'lli ulnendotellfll. în continuare purtînd numele de canalul coledoc. etanşe şi folosite corect. Prezintă o fată anteroNUpt'rlodiil. — controlul veterinar al cărnii înainte de consumare (mai al$S clnd aceasta provine din sectorul particular). (. Suprafaţa sa este netedă. '. care conţine larve luciu Io. ir.5 kg. NOŢIUNI DE ANATOMIE. hepatică sau renală. — combaterea muştelor. Alteori apar semne de . în şcoli etc. |)f*! vft/iit<1 cu un sfincter (sfincterul Oddi). canalul hepallr $1 nervi. mai mare decît cel stîng. cu o lungime do 1.

Zonelet •finctcrlciu' blllo-<luodenalt.lnu|e niililIlM ile tu imun dlţ|('Ntlel Inr prin mpllarcle co provin din nil<m hepullifl piim i. nnibele nnieslertndii-NO aşa tnctt celula hopatli <i pilmi'ţtn un '.i<|ni nduso. < l tu linge dti uii/lmi* şl hormoni..n|>in niinii-ioii>. . O cnsner ------------------:> a sfincter Fig.< K ..imie pici (ine ti pennlle. Inr pe de nltn pin l e activitatea de excreţie o bilei In cnnnln ulule SMi Z l ir i 7-8 cm H20 --5-6cmH 2 0 1 bulbo 'iiotfcnd -----12cmH20 când!pancreah'c '. I. e nxli|eiinl. l'iln cfl|illnit'lii v<<ti(>n»n.. co pn>v|n din .. A . ( e l n l n hepntlcA piliiieţlc ntnqn luiK'llonnl Incttunl cu Mil>'.. pe de o pnrte.Ilel diilile: nxnrrlnH (df t>xc*r«>tlti A hlli'l) şl pndoi rllifl cu pn»ll>llllnti>n elinn. 10 1 .. „acţiunea de laborator" n.

liiliaiCt (colectatul) este un rezervor pentru bila secretata continuu «la Urni l i l l n NccictnIA şl ezcretată umple coledocul (sfincterul Oddi fiind închis) şl pN l i i u u l i ini<|i(i(l In veziculă. K. Na. Cu. iwicfla metabolică se referă la toate substanţele nutritive: yllcogenică: sintetizează glicogenul din glucoza (funcţie glicogenetică). i i oiitruc(ia coleclstulul şi relaxarea sfincterelor căilor biliare (în principul ni vt'/lcui' i si al ampulei Vater). Important de reţinut că aceste dischinezii favorizează staza biliară. precum şi unele medirainqntB sl substanţe chimice/ -— cllm/nă prin bilă bacteriile ajunse în organism. An. sintetizează fibrinocjenul şi protrombina cu rol în coagulare. Bila îndeplineşte următoarele funcţii: participă la emulslonurcii grăsimilor şi potenţează acţiunea lipazei (în vederea absorbţiei lor şi a vltnînlnelor liposolubile). intervenind în transformarea acidului Im'tlc In glucoza.. As. El antrenează grăsimile de re •«•rvil din organism în caz de inanţie. SEMNELE CLINICE Şl EXPLORĂRILE PARACLINICE ÎN BOLILE DE FICAT VC // CM / U • i 'it ic tu ve/.H. l l l n d in aceiaşi timp şi loc de distrugere a hematiilor îmbătrînite. reglînd diureza prin neutralizarea unor hormoni (nii|>inieiin! i. cute depozit de vitamine liposolubile şl hidrosolubile. Vîrsl<i bolnavului ne poate oferi unele indicii. bila. — . transaminaze etc. Sintetizează grăsimi din acizi graşi. concentrlndu-se. Zn. capătă aspectul ţi culmii' i lunuri cunoscută.9. Intarlobulare şl apoi canalele colectoare. elaborează anticorpi cu rol In nntoiipărarea organismului. Pe cale neuroumorală iau naştere doi hormoni (luixli-n i i i . fosforilaze. Mecanismele de contracţie şi relaxare n rior se produc sinergie.stimulează peristaltismul intestinal şi combate flora de putri' laclle. sein ilen/il glicogenul în glucoza (funcţie glicogenolitică).3—1. sintetizează fermenţii: fosfataze. prin S.R. acesta fiind un organ indispensabil vli'tll (este un adevărat laborator al organismului). i i i . Intervine In metabolismul mineralelor: CI. lifpatoclilnlna care stimulează formarea bilei şi colecistochinina care du l i ' i i n l i i . limiţiile ficatului sînt extrem de complexe. Rol In reijlarea echilibrului acido-bazic. la rin-(Iul ci poate favoriza infecţia şi formarea de calculi biliari. l'iiiictlu licmatopoietică: ficatul formează hematii în perioada intrauterină a In-I n l u l . hincţla proteinolormatoare: sintetizează albumine şi globuline. transforma ylucidclo în exces în grăsimi şi invers. Func//d f/c ti-rmore<jlare: generează căldură în stare de repaus. formarea amoniacului din acizi aminaţi.'lltiii'<' sini clcinonlole de bază pentru diagnostic. In vc/iculă. care. sinergismul este tulburat şi apare dissinergismul pe caro-1 ' ni sub denumirea de dischinezii biliare. bila se evacuează intermitent. examenul obiectiv şi examinările pamr. contribuind IA menţinerea echilibrului proteineraiei cu raportul A/G de 1. itlng ţi apoi comun). mul puţin toxice (funcţie uroproteică sau urogeneticS). do umle. scatolul. i . Du|>fl 40 de tun <i|xiro mai des cancerul hepatic. iar hiperchinezia se caracterizează prin accelerare» Intensitatea contracţiilor. La unii bolnavi se pot găsi ambele forme de dischinezii. Bătrînii fac mai rcir hepatită 102 . Hipochinezia este reprezentată de n'n contracţiei veziculei. prin canalele perllobulare. Din colecist. transformă deşeurile metabolice toxice în uree şi amoulm1.iiimc'/a.2. Evacuarea bilei se extinde pe o durată de 6 ore. condiţii patologice. Fe (este depozit de fier)/ r«l Jn metabolismul apei. estrogeni. anamneză. antidiuretici). l'nnclla antiloxică: neutralizează substanţele toxice endogene: indolul.i celulele Kupffer. avlnil un ni"umilim în primele 3 ore după prînz. odatfl cu IIOCCM i conţinutului gastric In duoden. Joacă rol în esterificarea colesterolului.4.iciiln biliara. atlipogenetică: în ficat se depozitează grăsimi.4. Iar In final prin canalul Cn tu lo. I'nncfla biliară sau biligenetică constă în formarea bilei de către celulele hepntlc«' ţ. fenolul rezultnts «lin putrefacţia intestinală. formează glicogen din grăsimi ţi iicl/i aminaţi (funcţie gliconeogenetică). ' I | ' " M | I I In i'aimlelfl hepatice (drept. i i u .neutralizează substanţe toxice exogene: Pb. 4.ito bolile.

meteorism. Takata-Ara. c. Colesterolemia (normal 180 — 220 mg %).dori m.lie.Hpldeinlrft. n mici arată H(erlfii< i n || •• MoU Interii» penii u onili* n\»dll .1| •• iiiiliil-. irubul* «Ă »t» i|.i. steluţe vasculare.i antltoxică se explorează cu benzoat de sodiu.pectul galben al tegumentelor (ictere). constipaţie.H. — Hlllrublnemia (normal pînă la l mg%.slonal cu toxli <-.i bolniivului G g benzoat de sodiu i><-r os-.' -. Hl-miil i i p i i n . \. scade-«i pol tei de mîncare şi scăderea în greutate sînt cele mai importante. Slmptomele subiective: durerea este rară (dar poate surveni). l'unc|l.imctoi ic.i'.şi dislipidemii.i-. Mediul |>t<>l«. hemoroizi şi edemele în diferite forme de hepatite i'W e lc . Proba este normală '••" rt Iu primele 4 ore se elimină sub 2 g (semnifică metaboli/. se administrează soluţie de galactoză 40/400 9! incollează probe de urină la 2 — 4 — 6 şi 24 ore. iar hlpo-i' -. ictorul hemoll-.c. unic decolorate sau hiperpigmentate. De mare valoare în diagnosticul bolilor he(Hif/ri1 fi'int explorările biochimice. i'ş/r/cfi bilirubinemiei directe o întîlnim în ictere mecanice In timp In icterele hepatocelulare cresc ambele. llli. :. pru-' i i i ( i n ictorul mecanic).i in u i i ud peste 4 g acid hipuric. hepatomegalla. Gross etc.i'.IM -. n i m e i i l mal do» Iclor hpniollllc i onoln prp/lntrt nun i i . m* est* • •i"lnlioli/. I i i olul nereuşind s-o transforme în bilirubină conjugată (directă). inapetenţă.<• n>< . urini colorate. li'iiomrrjalia. Slmptomele obiective: amintim aspectul caşectic şi abdomenul asin MI circulaţie colaterală în ciroze-. ! ( • | I I I | M I I Inul niiio'.cul pi uhu diagnosticul do hep< i ţ i t ă epidemic.oază i i i h i n d i n pniin-le 4 oro şi se dozează acidul hipmic.are<i bună i calului de (|"Uicloză).şi gamaglobuliFuncţia în metabolismul glucidelor se explorează prin proba H/iic/o/t/r/e/ provocate. de la 2 mgo/ 0 în sus apare inrul). i .i/. balonarea postprandială. . Electrofore/a (î litiiinelectroforeza arată în afecţiuni hepatice scăderea serumalbumi-si creşterea gamaglobulinelor (în special beta.ti-iolcmie.i < • . sulfat de zinc. î l . sul-in| de cadmiu. mai ales scăderea colesterolului esterificat în leziunile lM'| inlii '• (este alterată funcţia de sinteză). Creşterea bilirubinemiei indirecte o găsim în icterele hemoli".iliUi epidemii . Explorările biochimice.i în antecedentele bolnavilor cronici du firul.nl Iu acid hipuric do către ficat şi se elimina prin min. /\nfc<v(/c///c/r crcdocolatcrale: luesul. i viilui cu o sursii (Ic hrp. Hipercolesterolemle i ni in hiper. i i . predominînd una sau alta liiiH'tio de mecanismul predominant. loi» ' i e d tudelmi' MI<I d unor modiccimonle pot piodure le/iunl hepiillci-.r/<i b i l i i i i d trebuie cunoscute.e. hemoragii dl. Proteinele serice se explorează prin testele de disproteinemie hui „hepatice" cum li se spune greşit): V.S. i. Noi m. reacţiile Mallen. • nlni Iul l ) i i i n . timol.iide'. eliminarea mai mare de 2 g semnifica ueiaeta1 l l / n i e n de către ficatul alterat. precum şi în icterul mecanic.. >n. tuberculoza. l i l l u / n b l l i i i i .illo coloclntopntll.

' | . cancere comprimînd calea hopnlocoledociană. . destinde cmlc biliare. Consecinţa este icterul prin creşterea bilirubinemiei directe. D u . veziculare. Este cauzată de creşterea bilirubinemiei.P.i ..Sondajul duodenal: absenţa bilei indică obstrucţia căii bilicirt princip.'in < 1 5 de m inu te.. billî n l i l i u i neconjugată (indirectă) nu mai poate fi conjugată în totalitate. nSjoe c i . I . Tu aceste cazuri bila nu se mai poate evacua.1K | i i H ' i . plegomazin).4. — Icterele mecanice pot fi determinate de stenoze coledocicnu (consecinţa inflamaţiilor sau cancerului. . care cedează la presiune şi bilirubina directă treco In sliuje. Pulsul poate fi bradii nidic (acţiunea bilirubinemiei). Cauzele icterelor sînt mecanice. . i / . .i'ioh. ciuperci otrăvitoare care produc le-/liini (juive hepatocelulare. stagnează în ficat. inclavare de calcul î/i coledoc. microbi (septicopioemii). i i . i t e acololdo<i| p i > i ii i i n iu liil In h e p a tite le fă ră ic te r. coledociene sau hemolitice.i le (semne de litiază. Icterele prin proces hepatic sau prin lezare hepatocelulară sînt i l e l . i(n sln g e e s te p e ste 1 0 % d in s u b s ta n ţa in je c t a tă in d ii a un I . poate apărea prurit. n i .9. ' i miiuite. l ' i l n scoaterea din funcţie a unor celule hepatice. IU4 . SINDROMUL ICTERIC h Cunoaşterea sindromului icteric permite înţelegerea simptomatoloqlei unor afecţiuni hepatice. policlorură de vinii).n l)on. monoinichMi/. apar pigmenţii biliari în urină. fapt pentru care bilirubinemia directă şl indiM'i Iii iie>te si apar în urină pigmenţi biliari şi urobilinogen. |)iillndu-se constata şi creşterea bilirubinemiei indirecte. nu mai poate şti l le i (inJu<|<ilA toutti bilirubina.l xamenul urinei: se va urmări urobilinogenul care creşte în he patite -. clordolazin.i H . . l \dinunul materiilor fecale: culoarea şi compoziţia. .ei infecţioase). M . distrugînd arhitectonica normală a lobulului liepiilic. substanţe toxice (fosfor. (brom iulfonftalelnfl) ('orcoton/ft><K i i . iar pigmenţii biliari sînt „pozitivi" în ictere mecanice şi hepatocelulare.. Coloraţia galbenă a tegumentelor şi mucoaselor (icterul) este vizibilă i'e 11 la lumina zilei.Sclntlgrama hepatică şi puncţia-biopsie hepatică sînt utile (atent i o Iu eliist hidatic. cu apariţia iiinliiliiioţjenului în urină..3.i ictere homolitice. Etiopatogenie. medicamente (neosalv i i i ' .). 4. hepatice şi hemomice. de virusuri hepatotrope (al hepatitei epidemice. pătrunderea de ascarizi în coledoc. Concomitent. i i i cactiv. su b sta n ţa in l i h i <> i > in i/kg co rp ) şl se cercetează In slng c du |> .S.. mai rar spasme puternice şi prelungite ale sfincterului Oddl. care poate determina şoc alergic prin punctionarea «a). In icterele mecanice scaunele sînt decolorate (bila nu se mai elii ii i ml In duoden). cancer etc. . ' . tetraclorurfl de r.

! numele. i i . de unde necesita•. Incubaţia.. S-a dovedit că ambele virusuri Minsmit. pruritul.1) Stadiul prodromal reprezintă faza începerii bolii..'. i <'<>ii)n<|flrll Mllni-'linul şl ca urmnro creole lilIltiiliiiiHtnla indin 1. Pentru virusul A. care prin utilizare deschid vase capilare (CU in tratamentelor pe cale parenterală şi prin diferite intervenţii chlncnlc). n < . cliul firului nu punic i . .li-rilizarea prealabilă.1 ncului. 4. i | . H E P A T IT A E P ID E M IC A V IR A L A Hepatita epidemică virală este produsă de un virus hepatotrop.. c) stadiul . avînd cauze multiple (virale. o picătură microscopică de sînge ' ' i i (f> ml) uscată pe un instrument medico-chirurgical protejează vi"I In licrberea reglementară şi-1 poate transmite. Chiar şi cînd se face injecţie intramuscu•. b) stadiul icteric (perioada de siarcj. cît şi prin seringă: transfuzie. după cum m . Simptomatologie. Se va i le ca prototip hepatita epidemică virală. incubaţia este de 2 — 6 săptămlni. l !i*palila prin virus B are o evoluţie mai lungă.4..1 l n | n -i |>i<| iiiiMitnr«'n M iiu-M'lnr.4. iUuo(| ('tiul. cart • • l i n dicignosticată etiologic.ilo aspira sînge în seringă. de aceea nu este suficientă schim1 .. scintigrafice şi murfuloofiM-ci posibilităţi de diagnostic diferenţial. cu prelucrare mecanică M > i .ui icli-rului. . proporţia între cele doua fracţiuni bllirubinemiei. i i H •-. deci greu de bănuit dacă nu ne glndim la ucoaită posl• iii' >l nu exttininflin plgmenţii bilinri şi urobilinogonul care tlnt po- 199 ..dirpl ciinsn m(n i-i'9terflfl urobllinogonulul In urină. mai gravă şl poato 1 • In hepatita cronică. atît pe cale digestivă .— Icterel* hemollllre (<>r<<(1llara INII il<>i>tiidlli-) ului i Io liomoll/n crcsculfl. mai des decît cea produsă de virusul A. probele biologice-funcţionale. ci la fiecare bolnav se schimbă şi seringa (valabil şi pen1 vaccinări şi prelevări de sînge pentru analize).9. «speclul scaunului. Simptomatologia Icterelor este in funcţie de boala de bază. Iar i ui virusul B (care poate proveni şi de la bolnavi care au avut hepa' i 'u <mi în urmă) de l — 8 luni.l .1 >> .<• po. u ii a oricărui instrument la jet de apă. — Icterele cu cauze mixte. fire cel puţin două tipuri: A şi B. pili. în special a paUlmului. Indică fllOi f i i i a cau/olor mecanice. fără ••mus ilnrlsticc. analiza simptomolor: caracterul coloi. Cu timpul se poato ajunge 9! la leziuni i i r p . precum . tnstru• Io nosterilizate corect. HEPATITA ACUTA Hepatita acută este îmbolnăvirea acută a ficatului. ducînd la evidenţierea • I M . microbiene şi toxice). hepatice şi hemoliLic c. rezultatul examenului de urină privind pigmenţil. i •. Boala evoluează în trei stadii (faze): a) stadiul i l nunul (prulctcric).

s l i | i . Irbui. b) Stadiul icteric (perioada de stare): dominat de icter. (jird( ( i. HB S este adesea po/iliv.vni mic. -.. cp e • . /•'orma de debut cu fenomene de ordin nervos este dominată de d'. rahialgii. După 2 — 3 săptămîni (în formele medii) începe decolorarea. nun . chiar mici colici bin i i .i posibilitatea unei hepatite. >' '//'n/c. uroMImogenul este crescut. V. Perioada preicterică durează 5 — 7 zile. v<u« n i i i i . cu caractet u l Jiepatocelular" (vezi sindromul icteric)./)(•/)//(•. cresc aldolazele şi fosfatazele. Antigenul Australia Au. i vi sînt prezente semne de insuficientă hepatică (somnolentă sau • i ' i i i . bolnavul este icteric.Forma cu debut mixt: se pot asocia simptome din diferitele li u ine enunţate.v > m i in |iM iţ . c. • / ilfliiil jiul tiiil>i(icu 108 . ( ) Stadiul de convalescenţă este de 4 — 6 luni. horboiisme." i. l xtimene de laborator. i | ) ( M u l i < l:nrnid < ! <• <l('l)iit reumatismal (imită reumatismul).M-. uneori tulburări de cunoştinţă. pigmentai biliari pozitivi (rar negativi). ficatul şl «pilim tind spre limitele normale. prurit. urina şi apetitul revin la normal.iici I O I I I< H (i I l < / '//•. O l III l)!'. timolul este crescut. iiii. examinînd urina şi efectuînd probele bio chimice obişnuite. poate fi scăzută datorită deficitului In loim. I I I . în care simptomele djspc|)hc(> sînt extrem de discrete. niHi'irmjii. ineleorism. ! 1' | n . . l '. stări confuzionale. pn primul plan fiind fenomene generale.i. ca: cefalee. .cl hipersideremie.i'.ilico (normal pînă la 17 U. mialgii... n i .ii" cu rmire severitate spre a evita complicaţiile sau sechelele.ri.• li..S. Ii l'i u l n u i " . î l. I M M tulburări de coagulare manifestate prin epistaxis. I. care sînt de rău augur). ( y. astfel că bolnavii ajung în secţii de m-uropsihiatrie.lcnie.l'orma de debut cu fenomene alergice: erupţii. Pot . la nori liiiu'tiilor ficatului. are hepatosplenomegalie. la fel disproteinemia începe să indice U'iil i («venirea In normal. i ţ 'n. Eventuale date epidemiologice ajută la precizarea (limjMosticului în această fază.illerarea stării generale. .n i riilitdle după nilni > i fi ai r f .il. care nu cedează la tratament antireumatlr l'orma de debut gripal: fenomenele dispeptice sînt discrete. M« fttu ii.i ni timp trebuie să ducă la ameliorarea stării generale.) sînt crescute (arată distrugerea ceIiilmd . dureri epigastrice. hemoragii digestive. Transaminazele mai ales glulnm»x.. iar la unii l " î l n. splinei şi disproteinemiei.-n i i inioi indigestii sau crize apendiculare (debut vel i a r e |. Perioada icterică se termină lent.. Pe primul plan sînt artralgllle fldi d senine de artrită).lculmc.iloihu i. gingivoragii..citoliză). Diagnosticul în această fază se poate face numai dacă ne gîndim l.irea globulinelor de autoapărare. "i. fel)i. < . i l i e psihomotorie. în această perioadă leqlmiil de vuită (fără eforturi psihofizice) şi regimul alimentar trebuie ieN|)t«.H.ni d . vol uli . se «wlilenlici/. .

Au. ţinînd seama de datele arătate la etiologle (spălarea imediată sub jet a instrumentelor. O atenţie deosebită trebuie să avem faţă de cei care primesc IKIII donează sînge. n»- Forme cllnlra.1 hepntlin <iou!cfl. <u evoluţia ipre vindecare fără urmări. apoi prelucrare mecanică)) liiNliumentar medical separat pentru foştii bolnavi de hepatită. tilliuy de ou.fiţi de organism.ilingnoNtlcatâ. came proaspătă du pusare linărâ (fiarta). roniinliKl minerale. controlul medical al lucrătorilor din sectorul • llmeiilar.i \ \ . Tratamentul curativ se va face în spital (şi pentru izolare) In veili-rivi urmăririi evoluţiei.. dar nu de carenţare. Itt'pausul este obligatoriu.4% |)<irtte surveni insuficienţa hepatică. considerîndu-se însă şi condiţiile de BJtini'c i «le bolnavului). evninr.Au. spălatul mîinilor înainte de masă.ul (rontiiK' proteine cu valoare biologică mare. Evoluţia şl prognosticul. sterilizarea instrumentalului medico-chirurgical. dar sînt indispensabili). Formele cu Ag. hepatica).. Repausul profo-«ilniinl durea/ă în medie 3—4 luni. Insuficienta hepatică şi encefalopatia portală reprezintă o modaliInln finală. de zarzavaturi. combaterea muştelor. gravă. de evoluţie a acestora. In care survine insufi». realizînd forme suhacute). brînză de vaci (pentru aminoacizil esenţialii caro nu pul li slnleli/. Formele clinice indică şi prognosticul. Tratamentul profilactic: depistarea şi izolarea bolnavilor care au n v ii t hepatită acută.. Trecerea în hepatita cronică se face în l—7% din cazuri în funcţie ile virusul agresor. biscuiţi. necesare pentru roUnici. Copiilor contacţi li se vor injecta gamaglobuline.1 1. — Forma yravă. apoi se adaugă lapte de-ţ| ii". uşurînd vindecarea. Este utM'esar ca în toate secţiile să se respecte principiul: „bolnavul şl ieilnU'i".'iliii in primele zile regim hidrozaharat (sucuri de fructe. — forma <ihortlvă: de scurtă durată (< M^ \ .. \ hepatică datorită m»i mzel celulare extinse. Cercetarea contacţilor şi aplicarea măsurilor coiMHpimzătoare.. miere.i .. care va continua ') ii săplămîni după dispariţia icterului. După aceea se va prescrie reIHIIIS relativ cît va fi necesar.HBs pozitiv. Ih'yimiil dietetic este de cruţare. coma şi moartea. deci (Ară tratament şl duc« i ' i < > . vitamine. Vindecarea survine fără sechele (în peste 70% din ca/uri). El favorizează circulaţia hepatică CU aporl (l< . iar în unele cazuri circa 0. precocitatea diagnosticului 9! a tratamentului aplicat.factori nutritivi în ficat. Se păstrează repaus la pat. glucide). în funcţie de rezultatele controalelor raeillmlc v (clinic şi probe biochimice. El trebuie să fie mai prelungit la l n i l i K i v i i cu hepatită serică şi în formele cu Ag.. — După durată: forme obişnuite şi forme prelungite de icter (de In l la 12 luni. 107 . alimenteIul. sfeclă roşie. cu serhol» (rolo mai frecvente sînt dischineziile). terenul pe care evoluează. — l'ttiniti tiiilcterlcâ (Ctrl Icttr) estu pprlmlonNft. Se vor respecta regulile generale de igienă: igiena apei. Se va admliil.1 ih ) — Forma medie: icterul durează 2—3 i | > i i i n i n i .HBs pozitiv timp Inili'Umgat au evoluţie mai severă.\ > .

i l r . se pot folosi hormoni corticoizi sau lodlcnmente linunosupresive. — asigurarea alimentaţiei ţinînd seama de principiile enunţate annlor şi unole obiceiuri alimentare ale bolnavilor. în concluzie prin răspîndire. viiinlnc din complexul B şi C. ' < • .. . alimentele prăjite. Boala a fost descrisă în ultimii cei de .n. rămîne să se folosească măsurile clasice de rofllaxie. c. lipldt* V('<|.' >l (IlIflM' |. Băuturile alcoolice se contraindică cu deîngrijirea bolnavilor cu hepatită acută necesită deci: — urmărirea asigurării repausului timp suficient. / . conservele (greu digestibile).9. un ' i i l .. ceea ce solicită o supraveghere clinică atentă bolnavului. l . Recent se administrează cu bune rezultate ih. aspatofort.— fiind o boală contagioasă se vor respecta riguros normele genenle de prevenire a răspîndirii infecţiilor. • '. . Pînă la irt'pnniroa unui vaccin.. relevîndu-se semnele de instalare a insuficienţei hepatice. O hepatită acută la care semnele de evolutivitate persistă după D l ' . dar numai la indicaţia medicilor de speInlllrttc..m. • I I 1 1 evolutive — cu posibilitatea vindecării. V c i | i ' | . 'rnildiiH'iilul /iied/Vo. . cu Idroxllul de aluminiu. prin timpul lung necesar refacerii i (|nnismului. Din prezentarea formelor clinice se reţine şi posibilitatea evoluţiei ofavorabile cu agravări. logalon. glulamalul de sodiu.SV vor evita: grăsimile în cantitate mare (se vor reduce cele ani-mlc). !• i î l .). i t e cu ser gluco/.mi. i luncţia anlitoxică a ficatului (sulfamide. antibiotice etc. clordelazin.. i persoane cu anumite particularităţi imunologice. barbiturice. sosurile. muicidlo.4. Se mai D! lolo. 1 1. i i p ui so l i c i t a p < i i n H M M I | e nd oc ri n şi p ri » iNpuiM' I M (ll'ihcl '/iilmict. • / < • / .I i i l i . dară nu se respectă dieta şi odihna în perioada de conva-• • . m/o: o cauză frecventă este hepatita epidemică manifestă sau MI.imma).n/o\. iar dintre medicamente se vor evita acelea care so-' î l . < '«nn'lorlstica hepatitei cronice este evoluţia intermitentă — în pu-. Ea trebuie deosebită de ciroza hepatică. După caz.i aspuragină (acid as» mile). c m c p o l • . V'll. cisoi i . l i r t q l u c l d e i n c x c i ' s . prin sechelele pe care le poate lăsa.stnnţe hepalotrope (trofopar) şi tratament de imunostimulare. condimentele. acid orotic.5... formele evolutive (unele grave. <isp<ul<il de sodiu. 1 1 .— l o i i n e l o cu perioade preicterice lungi pot duce mai frecvent la lopritltc i ionice.i l l i l îl îl . i enţn. -— l i c | » i L i t a serică duce mai frecvent la forme cronice.n l 1 1. HEPATITA CRONSCA . altele nlrlerico rămase nediagnosticate). hepatita acută epideilrfi esle o boală cu largi implicaţii medicale şi sociale împotriva canin lielmio aplicate toate mijloacele profilactice şi curative.. Se cidministrcti/..— administrarea medicamentelor prescrise. cu scoaterea bolnavului din activitate pe o perioadă înl«<liiiH|/ild. celu-)/. • | n l l l d p i l l c IMltflVi' ( | M o l e ! l i c nllllimlc. l luni poate fi socotită cronică.si dcidul (jlulumic. 4. l .ut.

somnolentă. papaină. in ( p . dar mai ales gama.n. Aceste reacţii trebuie căutate întotdeauna Iu l MI mele cu splenomegalie şi anemie. steluţe vasculare. i .. . V. llcputosplenomegalie. . sindromul hlllar se manifestă prin creşterea bilirublnemlel directa *ou liniiHM In ( t n lorniclo cu homoliză). Punctional. vititm liiK .HBs) pozitive.. arată retenţie peste 10%. S< Intlgrama hepatică contribuie la evaluarea stadiului evolutiv al tiolil. Ficatul are marginea mal ascuţită) conftlNtmlti m«ii formă.şi gamablobulinelor. lungit de bftuturi N i* i>i.H. Puncţia-biopsie hepatică cu examen bioptic şi histochimic preci-«««n/ti stadiul evolutiv şi forma clinică de hepatită. duodenale. apetit diminuat.S.H. i r i i i t o l » •.. Probele biochimice: -. .HBf.spcpf/ce: jenă epigastrlcă. crioaglutinine. creşterea sideremlel şl a vltamlii»! Dlt In stnge. anticorpi mililicpatici. a beta. — Nlndromul de citoliză se exprimă prin creşterea transaminazelor !n tpaclnl t|liitam»x<ilicâ peste 17 U.I. circulaţie abdominală colaterală. In unele forme se evidenţiază o componentă autoimună: anemiei IIMK "penie. n i i• . (şi a altor enzime). creşterea ylobulinelor beta.S. ScOderea debitului înnguln li<>pnllo B»ln pii'/rntn In hrpnlltcU' (ionice ncllv-ovohitlvo. M .Au. subictcr sau Icter.(»• /n/i/('(1 i'vldcnţlii/a Inert din (n/clo de început lilportcnsiunou portnlă (trnduvH p i l n fvl-i|p|itl«mn «. antigen Australia l IU (Ag. flbrinogonului şi a colinesterazei serice. Splonoportogtalla //. edcmo. .iiiiliiillnr vcnonsc splonopulmonnro). — Antigenul Australia este prezent în majoritatea cazurilor. pot duc« In hapal>i< rrontca. trombocitopenie. i i o i o g l i i c l i n i c i i e c a r a c t e P iI z n aszeăm n e g e n e r a l e ş ! r ie tl|N ll<C |)l'p . — Proba B. Nliidronml Imunologlc prin prezenta de autoanticorpi şl Ag.Hlmlromul hepatopriv se manifestă prin tulburări de coagulare: scfiderea albiinliiuinlcl.|)ii»i«lni( . inflamaţii). crioglobuline. s i m p t o m . o hepatită cronică se analizează pe baza sindromelor fiziopatologlco — sindromul mezenchimal (inflamator) se exprimă prin creşterea V. Sondajul duodenal evidenţiază semne de suferinţă a căilor bll i n i i ' cxtrahepatice (dischinezii.Au.>/<>meJe d/. — Galactozuria provocată indică deficit funcţional hepatic.S/.S. iirit) generale stnt reprezentate de astenie. vnrli'ii (| iistrorsolii(|iciH'. i hinotice biliare. pozitivitatea reacţiei Coombs. iplonoiucon-Im. utate.! toxice.i . Intestinale. mărită. l no . MacLagan. crtlIm «i tlmolului. Determinarea debitului sanguin hepatic are mare valoare pentru | iiori/«rea stadiului hepatitei (scade în afecţiunile hepatice evolutive). — Disproteinemie: timolul mărit peste 6 U. lulbumii d i . ( . r n i i i i i f . nliu/ul. d. balonârl postprancUale. uneori uşor neregulat.lliperbilimbinemia se constată în puseurile evolutive. precum şi în cele cu sindrom lii'inonigipar.P.Nlndromul dihipertensiune portală se canictcrizcazS prin ascltd. Splina este uneori palpabili..

sensibilă). iar persoana respectivă :>atf> dure o viaţă normală.Minlionnil (/c . '. regenerarea şi arhi• ' l i m l c d hepatică. Hepatita cronică progresivă. Clinic se manifestă prin discrete feno. Evoluează cu semne dispeptice perrtnente. I ' .S. dimensiunilor. ne•i|iilm Itdtilor ficatului. apariţia exozlvrt de steluţe vasculare. Evoluţia spre ciroză este ll(il)iitita cronică prezintă trei posibilităţi majore de evoluţie: //<• l voluţla. Clinic se caracterizează prin stare rneniiel bună. necesare pentru precizarea stadiului evolutiv al e d i... / / u \ < ' / vu/r /ic'pn//'d" cnnslii din (nllxirni i . i ImtlNOftului de I t . de durată şi în grade diferite. U. scăderea poftei de mîncare. Morfologic: aprecierea se face prin laparoscopie şi puncţie bioptlcă. seric peste 1 2 % . apetitul bun. . Seinhepatică şi examenul histologic arată semne de afectare hepaIn (|idde diferite. Acoosta formă de hepatită poate evolua fie cu insuficienţă hepa. /..*".i tratamentului şi de particularităţile imune ale bolnavului. iar exaenul hlslologic arată alterarea profundă a structurii lobulului hepai ' . de aceea trebuie să se insiste • u l i u respectarea tratamentului indicat care se face în condiţii de l m ut.>. hepatomegalie sensibilă.. iar greutatea este în limite fiziologice. «prttomegalic (formă neregulată. Alteori boala evoluează ondulant. Scintigrama hepatică arată modificări profunde. lllnpxlii poate aprecia inflamaţia. cu faze de latenţă şi <• i'\dcerbare. uneori splenomegalie. slixlininul culcfitdtlc se manifestă prin crcşteren unor en/ime ca tHfnld/d dl< i i l l n o . subfebrilităţi. Posibilităţile evolutive ale hepatitelor cronice sînt varia<) indre parte sa stabilizează pînă la vindecarea completă clinică l. icter. oclilinic se evidenţiază alterarea testelor.\ro/)/« permite aprecierea culorii. cu tenînlcl de revenire către valorile fiziologice. sindrom hemoragipar.fi/«iro. fie spre ciroza hepatică.10 pe l < mice. scăderea uşoară în greutate.P.. Probele biochimice sînt alterate în grade diferite. e dsemenea posibilă.. Poate însă evolua şi spre forma progresivă. Hepatita cronică activă. unii loloqică.. Debiil sdiii| iiiii hepatic rămîne la valori fiziologice sau uşor scăzute. colesterolul şl sărurile biliare. de res'•«•I. scăderea în greutate. expilnmt prin creştere H. Probele bioii mice sînt la valori fiziologice sau foarte aproape de acestea. Cu un tratament corespunzător boala poate re ţii se stabilizează. S . de consistentă ceva mai crescută. Fi ii n l se palpează uşor.:Ti ?l <omft liepatică. nidi rar subicter. apetit diminuat. fatigabiInte. uneori steluţe vascu. In condiţiile unui tratament arespun/ător această formă rămîne stabilizată. formei. degenerarea. 10 . p lile l'ioţliiostlcul este în funcţie de precocitatea diagnosticului.one dispeptice. respectînd numai regimul igieno-dietetic. Hepatita cronică stabilizată. Sînt posibile însă şi '<|iosluni şi stabilizarea de durată. Debitul sanguin hepatic este nil scfl/tit.

îngrijiri. proceselor metabode regenerare). . a stării ''•inului nervos. Este important ca repausul la pat li i M I M < 1 I nuii cuifnd ( i n fu/ă prciclcricft docă s-a stabilit dlagnoitl* • > l i c iu lepuusul Iu put in po/iţio de ducubit dorsal. I!ste..greutatea.Evoluţia se urmăreşte prin aprecierea stării generale. tutunul. medicamentele toxice. neevolutlvă. în timpul perioadei în care se menţin semne dt « r l i v i l i i t e u procesului hepatic este de asemenea nevoie de repaus. Se va ţine seama de posibilitatea iustai unor hemoragii grave prin tulburări de coagulare sau rupturi de u'e esofagiene. i ' b l r o . bolnavul se internează în spital. Este de mare importtinţfl i i><tcUirea indicaţiilor de tratament posthepatitic. mai ales serice. pregătirea bolnavului. i se renunţă la toxice şi se administrează vitamine din timpul I).! procesului hepatitic. în Kr/olo el in< i( i i i ' i i l e . Se va ţine seanA • i nmpetenţa bolnavilor pentru a se pregăti alimentaţia apetisantă.e ţinfl seama de solicitările locului de muncă şi de condlttilt •• • iDiiomice ule bolnavului. i r . i l . albuş de ou fiert). mal alţi i l l n lupte degresat.ile şi vitamine (necesare. tehnica recoltărilor trebuie bina litMiyitc de cadrele medii. pit'domiuanţa sindromelor). Tratamentul hepatitelor cronice.iiiro. Arc evoluţie severă. In Inimelo active se indică repaus la pat. Trebuio de atent* »' ' ' . bogat In "• <T.i hopiililii cronică a etilicilor esto reversibilă. Ea evoluează lent ( t u cn/ul i i i i i l l M i i . Murllnntele. evitarea toxiceloi. evaluat în lumina datelor clinice.Tratamentul curativ depinde de forma clinică şi etiologică. btO» • lilmiro-umonilo şi uneori izotopice şi morfologice. Probele blochii'-funcţionale şi morfologice contribuie întotdeauna la evaluarea i uliului evolutiv al bolii şi de asemenea la evaluarea capacităţii de iiniiK'ti a bolnavului respectiv.'. Tratamentul profilactic esto siniiIM cu cel cil hepatitei acute. l\'i'l>(iusul la pat este necesar pe toată perioada de evolutlvitatt'l piorrMilui hepatic. aspectul palpatoric al ficatului şl i iei sînt urmărite în evoluţia procesului patologic. Pentru stabilirea formei clinice (evolutivă. mese mici (dar bogate nutritiv) şi frecvente. Dicta va respecta următoarele principii: regim normocaloric. . alături de proteine.slolocjlc modlflcflri alo rfllloi Itlllmn hilinhop. brînză de vaci. n ijirn de viaţă şi de muncă igienic. toiA iln un repdus relativ. diureza. hipolipidic.l'orme particulara de hepatltl cronici -• Hi'patita cronlcA coIflNhitlrâ In r (ir o din punct (In vodci o i llnlc: il'itiilnfl K ierul $1 piniilul. admiţindu-se în jur de 50—60 g lipita •l<ile. carne. normoproteic (predominînd proteinele cu valoare biologică mare. < i . regim dietetic. undo no pim'tică examenul clinic şi examinările paraclinice. Se exclud alcoolul. — llrpatopatla consumatorilor cronici de băuturi alcoolic» (cu doi i ' . lovorlzoail 201 \ . a faciesului. imporluiil de H'linul ( . Uir hl. Durata repausului este în funcţie do prezenta fi pioliin/iine. i l ii consumului) către ciroză hepatică etilică. M ţi de Niptul că uneori dieta este hiposodată.1 vinului) esle relativ frecventă. Semnificaţia cxp/onil l lor indicate. jiinilionina şi aspatofort.

ivS. ce croşto cu 40% şl prin aceasta se eeelerează procesul de vindecare. 4. dltcrnroa tuturor funcţiilor hepatice. iar tuneIonul.ilben. asparagină. alături de terapia cu medicamentele amintite. IniInl p'Mlo să fie o fază de hepatomegalie. în ciroze « pi«duce înlocuirea ţesutului funcţional hepatic cu ţesut scleros. l 500 Kcal.. ajungîndu-se la un „ghem sclenfl" q.. după trecerea şi vindecarea episodului rut..ivă. Splenomegalia însoţeşte ciroza.iloa în mediu cu substanţe hepatotoxice şi limitarea activităţilor xlr< i profesionale. circulaţia colaterală. cu ficat neregulat.6..L ..4... al hel'îxpensarizarea activă a bolnavilor cu hepatită cronică. evoluează cu hipertensiune portală şi cu i i i x l i l i r . Condiţiile socloprofesionale ale bolnavilor cu hepatită acută inuonţează durata repausului în condiţii de spitalizare.. explicitul hipertensiunea portală. mai Ies « l . Mnr/o/oy/'c se produce o distrugere a structurii organului. i r e a structurii lobulului hepatic. ie/olvarea problemelor lor socioprofesionale sînt de mare valoare n ' i i l i i i recuperarea lor. urmată de scăderea în volum. Hepatitele cro-| cf « i i semne nete de activitate necesită repaus profesional total.Irculatln arterială Intrahopatica. ascită şi • m i i ' . al retenţiilor hidrosaline.9. activitatea în tura de noapte. psihotera-)ln. legalon. CIROZELE HEPATICE Cirozele sînt afecţiuni hepatice cronice progresive care evoluează u nllemroa stării generale şi a structurii normale a ficatului.. extracte <• l K Ml.isli(>esof(Kjiene. i c ă locul de muncă prezintă solicitări mari de orice fel. C)..<|. Hemoragiile e « . dar numai prin indicaţie stabilită de către medici (forme i n v i . :.«"i •' liemoroizllor. chiar 3 ani. ctlvil. cu margine i N c n l i i i i . dutnd Li micşorarea în volum a acestuia în faza finală de evoluţie.c vor ovita locurile de muncă ce solicită eforturi energetice mai iun i le... Reluarea activităţii trebuie să se facă treptat... profesionale pe zi. adesea ireversibilă. acid aspartic.. Persoanele caro il-il pot asigura condiţii satisfăcătoare de repaus în familie este indiat Bă (le spitalizate pe o perioadă mai îndelungată. Disproteinemia duce la edeme.. De asemenea peroanele ce activează în locuri de muncă cu solicitări mari energetice nu care nu pot respecta regimul igieno-dietetic în condiţii de activiito este bine să li se prelungească repausul. Sclerozarea împiedică circu<\\\<\.\ p i i i . l'nrata repausului la persoanele cu hepatită cronică.i prin lulburAri de coagulare sau prin ruperea varicelor gastro. Uneori se reni 1 1 1 • la tratament cu corticoizi sau medicamente cu acţiune imunoupii-'. . Dilcronţa faţă de hepatita cronică constă în faptul că ciroza este n i ) ( | M .. forme cu mecanisme auto imune dovedite). Med/cafj'e: se instituie terapia cu vitamine (complex B. aspatofort. Se face tratamentul 'implicaţiilor infecţioase (cu prudenţă). acordîndu-se program »dus do activitate şi excluderea locurilor de activitate cu substanţe cprilntoxlce.. Timp de l — 2.

Mucul ImliMviilui. l)|. simptomelor clinice.1 pci '. Apele sulfuroase de la Olăneşti au ac(111111. Bolnavii cu hepatită cronică stabilizată (persistentăi H'/idudlă). hepatita cronli rt evolutivă. Alteori moartea se produce în urma unor hemoragii mari (prin tulburări de coagulare sau rupturi de varie* ijiriliocsofagiene). deoarece spoliază organismul de proteine.islx. aboli» im reflexelor.M m i < < i tumori olnstlro la nivelul (leatului . Mmirtoa se produce prin comă hepatică: pierderea cunoştinţei. progresivă. amoniemia este crescută.)/ b) pol|. Uneori se recurge la tratament chirurgical. lichidul ft'. piolielor paraclinice. CHISTUL HIDATIC HEPATIC Itoal.7. Crenoterapia bolilor ficatului. Pot surveni Inia ţi |>erloade de relativă stabilizare.str> mnl frecveni 1. cu păstrarea funcţiilor vitale. undo se fixea/d şi apoi se dezvoltă. u f i i v .Evoluţia este cronică. precum şi ciroza reprezintă contraindicaţii pentru traIrtiiienle balneare. Funcţia evacuatoare peritoneală se face num. beneficiază de apele alcaline simple sau mixte.. vliiAtorl etc.i i h c sc reface rapid după puncţie şi influenţează nefavoiabil p>. scintigrafice şi examenului morfologic. In coma hepatol n * rlnlă..?i vitamine. La acestea se adaugă semIM ' I n clinice şi de laborator privind afectarea hepatică. precum |i i l n npc bicarbonatate calcice. aldactone etc.n Iu m/ de necesitate. la care se asociază intermitent cloruia de p<>IfiNiu . Prognosticul de viaţă este de 3—6—8 ani (uneori şi mai mulţi).oiine ce vin în contact cu cilul: cio bani.9.. putînd alterna perioade cu evol u 11 u lentă cu perioade de acutizare şi evoluţie rapidă. Frecventa localizării este favorizată de faptul că para* /Mul tnlihuişte In calea lui mai întîi bariera hepatică (cu o bogată raţca M).i(|iio(itlcul clinic <ne în vedere: a) nntecedenlelo poisoiuiln.i are etiologia şi patogeneza prezentată la descrierea chistului l i l i l n l i c pulmonar. Hepatita cronică activă. Diagnosticul se face pe baza antecedentelor. Se folosesc intermitent diureticile de tip nefrix. i. îngrijirea bolnavilor cu ciroză hepatică este similară rolei rxpuso In hepatita cronică..4. prin tratament putîndu-se obţine revenirea din comă. hinc. Coma este expresia insuficienţei ficatului de a-fi IM n l îndeplini funcţiile biologice. proo (c. 4.emid.lavorabilă.

uneori apărare musculară sau palparea c'/lmli'i ( I n hidrocolecist). l>ilitubinemiu. a h i o c lt lm i c o . colecisloţjrafia. E s t e i m p o r ta n t d e r e ţ i n u t c ă p u n c t i a . febră.a m a s ig u r a t c ă n u e s l e u n c h i s t du lie. 04 . i ra rtru l u n e i N tflri fle n p rn lfl b u n e» r) p o zltlv ita ten u n o!r <p•io ln < In •rflto r (v o /in o fiU i» . B O L IL E V E Z IC U L E I B IL IA R E Ş l A L E C Ă IL O R B IL IA R E Noţiunile de anatomie şi fiziologie au fost amintite la anatomia rolului. după I n i l u r i li/ice sau psihice. colangiocolecistografia. /:x/. ALTE AFECŢIUNI HEPATICEn c e r u l h e p a t i c v a Ca fi m en ţio n at la cap itolu l priv in d canceru l d i. h i './o/rin funcţionale utile pentru diagnostic: sondajul gastric şi noclciml. . 4 . în hînrţie de forma clinică se pot asocia şi alte simptome: gust mar. — greţuri şi vărsături bilioase. l i r . ce iradiază în spate l umftrul drept sau numai în umărul drept.4 .9.9 . Reamintim că nnmnc'za amănunţită are mare importanţă pentru diagnosticul clinic c sindrom vezicular (sau biliar). frison.8. T r a t a m e n t u l e s t e c h i r u r g ic a l . I u l p o d i e p r o d u c e c o m p l i c a ţ i i p r i n f i s u r a r e .4. a b c e d a r e . laparoscopia.i< in o sti< u lu i. 4. p in / ficln tiflr a llc re m a re v a lo a re în stab ilire a d i. Sindromul biliar (vezicular) se manifestă indiferent de cauză (care npihnrt forma clinică a colecistopatiei) prin simptome relativ carac• l i s l i c e . ce evoluează cu o stare generală nu prea alterată. examenul i mitmlm. — durerile apar la intervale neregulate. durează l-—3 zile (i se mai pun« „dispepsia de trei zile") şi se întind pe o perioadă de cîţiva ani. l i i i i c s f t s e f a c ă n u m a i d u p ă c e n e . urină nlurlrfl (pigmenţi biliari prezenţi). In unelo unie se n-rcelea/u colesterolemia. care apar de regulă după greşeli de regim alimentar.NllV. ro actia C asso n i). subicter. după emoţii: durere de tip colicativ în hipocondrul drept. subfebrilităţi. i n f e c t a r e .Itxa m o n u l ra d io lo g ieo ate s ă d e a u n e o ri in d ica ţii ddie.fu n c ti o n a ae a t ă r e l a ţ i i f i z i o l o g i c e . i < j i x > . alteori iradiază în regiu•fl precorclială. subicter sau icter. alterarea stării generale. Sifilisul hepatic este actualmente din ce în ce mai rar. d eo aro ce p u ncţion area chistului p oate determ in a u n şo c m o rtal. Noţiunile de semiologie şi probele paraclinice au fost de aselenen redate în partea de semiologie a tubului digestiv. pigmenţii biliari în urină. sensibilitate obiectivă (în rade diferite) în hipocondrul drept (punctul vezicular: vezi împărţirea >po<|rnficft a abdomenului).9 . diaree sau constipaţie.b io p s i e h e ip-a ti c ă . D i a g n o s t i c u l d i f e r e n ţ i a l tr e b u i e f ă c u t c u c a n c e r u l ş i s if il is u l h e p a ti c .'. decolorarea parţială sau totală mntcriilnr fecale. Va fi susi'C'Uit în toate cazurile în care se evidenţiază un ficat mare şi nereguit. lr C o m p l i c a ţ i i .

infecţiile căilor biliare şi proclpl* i colcsterinei cu posibilitatea formării litiazei biliare. adică inflamaţii ale vezin l i ' l biliare şi ale căilor biliare. După trocoroa puseului . dischinezia şi litiaza sau parazltOMU COLECISTOPATII INFLAMATORII (!olecistitele pot fi acute sau cronice.. anghilula sau anchilostoma).COLKIlTOfATIILI Cnlpclstopnllllc' stnt Nllfcilliţo alo rflllui bll|nn< fll uL Icul' i i'ilhiro. Acroloina care se formează din grăsimile prfljlta 0 substanţă iritantă a mucoasei gastrice. illln 0) Cauze alergice reprezentate prin alimente la care bolnavul M "ii'. • Iar posibil). malformaţiile căilor biliare. formei. I i ) în cadrul patologiei veziculei şi căilor biliare mai amintim. virusuri) realizează colecistitite (in* i ţ i i ) . (|) 'Traumatismele pot determina colecistopatii traumatice (mal rai. realizîndu-se colecistopatii alergice.. d) Factorii dismetabolici: obezitatea. ea determină spasm pllo1 roflcxc patologice visceroviscerale.. iar angiocolitele reprezintă inflamaţii ale căilor iilllnrr-. frison. Tratament: repaus. însoţite de dischinezii sau favorizează apariţia litiazei. pot duce la litiază " r ă. ultimele sînt frecvent angiocolecistite. se eftci ' i r/n coleclstogralia care dă relaţii asupra poziţiei. intervenţii chirurgicale tyt • flllf biliare şi cancerul căilor biliare. etiologia coledstopatlllor este variată fiind incriminaţi: i) factorii alimentari de risc reprezentaţi de abuzul de grăsimi ' i o şl rtiiluşuri.ibilizează.. ' . l i ) l:actorii infecţioşi (microbi.i (i ilo r şi a litiazei biliare. llxplorări paraclinice. regim hidrozaharat 2—3 zile. Sonda/u/ duodenal şi examenul bacteriologic (antibiograma) stnt . con* npnr mnl frecvonl In f o mol. apoi regim liml-'•n < u col din bolile de ficat. febră. în angiocolită se poate produce subicter 8811' ' ' ' • i r icter prin componentă mecanică şi prin interosarea secundară • • liilH hepatice. raărlnili • iiiictiel sau eventualelor malformaţii congenitale ale veziculei bli M . Manifestări clinice (acute): sindrom vezicular.. După trecerea fenomenelor acute. cu spasme şi pe căile biliara liliif/ii) care favorizează staza.. pentru diagnostic şi tratament etiologic. dacă '••«Uzează şi alte condiţii. ducînd la dissinergiile lor cu favorizarea ini. ' ) l'actorii nervoşi şi hormonali (la femeie) acţionează asupra li-«lismelor căilor biliare. dislipidemia. fiil iile U' biliare. uneori apărare musculară |t • Ifiirrt ţjenenilă alarmantă. Colecistitele sînt inflamaţii i l n vc/iculoi biliare. aplicaţii reci pe hipocondrul drept» antl-l'lnllcn (dupA nntlblogramă)) apoi drcunj biliar. Adeseori afecţiunile căilor biliara i l n t mixta: coexistă inflamaţia.. senilhllllnto marcată în punctul vezicular. 1) l'arazitozele determină colecistopatii parazitare (de exemplu: înmhllti.

Colecistografia indică semne de hiperchinezie (vezica biliară este iilpercontractată după administrarea colecistokineticului). LITIAZA BILIARA I. umărul drept sau regii locoulUilu. gust amar. — Dischlnezia hipochinetică: durerea este ca o jenă. pot însoţi afecţiuni inflamatorii ale căilor biliare • m pot apărea ca urmare a unor procese patologice abdominale (ulcer. Pot fi determinate prin influenţe nervoase (nevroze). Sînt frecvente. gra-Mdltaten şi obezitatea sînt factori care) pot juca un rol în declanşarea M llll. vom fac* tratament curatlvo-profllactlc (do provmilrti o nciitl/flrli)) antispastice. «i| M-ii(lk'ită. Diagnosticul se face pe baza sindromului dispeptic biliar. însoţită de Ronzaţici de greutate în hipocondrul drept. Terenul ereditar. are o culoare închisfl (atra bila). mai ales la femei. infecţii biliare. aiim i ' i i i . Analiza clinică. utldurfi locală. Formarea calculilor este condiţionată de mulţi factori: illmenturi (grăsimi. COLECISTOPATII DISSINERGICE Colecistopatii dissinergice (dischinetice) sînt hipo-. hiperkineticg • . metroanexită). Durerea are Iul In lilpoi M i u l i t i l drept şi iradiază în spate. antlalorgice. i ţ j a neratională.itla/a biliară este frecventă la femei. litlologle. sondajul duodenal şi mai ales colei 1 1 H 1 1. coleretice (fliiyhlrol). M I mixte. i (colangiografia) confirmă diagnosticul care trebuie să fie băi M i l d i n cxoinonul clinic.i urmare a unei cauze declanşatoare şi care poate să M/O In t r i i l . ameliorează acuzele şi uşurează bolnavul. paroxistică. stază. caracterizată prin durere paroxistică. Sondajul duodenal: bila B întîrzie după sulfat. este în cantitate mare. dulciuri. Colccistograiia arată hipotonie marcată. nucului antispastic sau numai la opiacee. — Dischinezia hipertonă este dominată de durere vie. tulburări de meta-'jn/tem (cu repercusiuni asupra precipitării colesterinei. dar nu în toate cazurile se lA clinic. balneofizioterapie. în combina-l« şl cu săruri de calciu). | H ' | i l i c r biliare. ni K (ipnic i . colagoge. 00 . !n fn/n cronica. Slmptome. hipercolesterolemie). la care şl succesiunea ciclului are importanţă în patogeneză şi declanşarea colicilor biliare. Litiaza biliară poate îmbrăca o diversitate de simptome i r . uneori migrenă. . 1 1 i. Sondajul duodenal este greu suportat de bolnav. care acuză dureri In timpul scurgerii bilei.•eut. Colica biliară este manifestarea clinică cea mai importantă peni i i (llnţinosliciil litiazei biliare.

7 niluniuntul «sta cauzal. vflraflturl) C O L E C IS T O P A T I IL E A L E R G IC E Colecistopatiile alergice sînt frecvente.ii ' < 'om pllcată (sindrom dureroi. anghllula sau anchilostoma. cu grea| i. an. Fenomenele apar după inl«»tln de alimente alergizante. COLECISTOPATIILE PARAZITARE Colecistopatiile parazitare cele mai frecvent Inttlnlte stnt cauzat* •Iu lamblla. Dltiqnoatlcul se face prin sondaj duodenal şi examen coprologic. . In plină sănătate se declanşează fcno» •nBiiHo care dispar la tratamentul antialergic. Este necesară observarM illniciitolor declanşatoare ale fenomenelor spre a fi excluse din allu«ntntlo (atenţie deci la anamneză!).

tumori. anamne-| iliuere). infecţiile şi angiocolita cu simple ninosriilo: durere în hipocondrul drept. periviscerite subhepatice. Cauzele fistulelor biliodigestive: inflamaţii. alterarea stării gene-. Plschineziile favorizează staza. antispastice. Vbift. Dliignostlcul se faco în lumina antecedentelor (operaţii). icter. — se formează un nou calcul în căile biliare. sublrtor. examenului scaunului !>l ni l i l l i i nbineniiei. apoi crearea de fistule. . sedative. •i. litiază. îmi ales cei care sînt situaţi în canalul coledoc).. care proInf adorenţe. examenului urinii. caro dau peritonite biliare grave sau pot determina lemorm. — se menţine sau se accentuează o dischinezie anterioară. litiaza). rtlter<ire<i sleirii qenercilo. duoden. — formarea de aderenţe postoperatorii. din următoarele cauze: — persistenţa suferinţei anterioare (nu se înlătură toţi calculii. COLECISTOPATIILE CONGENITALE Colcc istopatiilo congenitale se manifestă de timpuriu. . inleslln subţire sau colon). staza. psihoterapie. CANCERUL CAILOR BILIARE Cancerul căilor biliare este prezentat în capitolul în care se desdirle •ancerul organelor digestive. la tinei >rln dispopsie biliară. subicter sau icter.jll Intrumurale ştiu în cavitatea veziculei biliare (cînd apar Imorl loarlc mari).fl nevoie intervenţie chirurgicală (s-a amintit că malformaţia favoriwazfi dischinezia. Tratamentul este chirurgical. *— cî1 i Io biliare nu se adaptează la funcţia de eliminare a bilei în rondlţlilo noi create postoperator. pxiimomilui obiectiv (cicatricea postoperatorie) şi a mani-ilor clinice: sensibiliUileci în hipocondrul drept. Tratamentul este chirurgical. i FICATUL OPERAT (BILIARII OPERAŢI) Un procent însemnat de bolnavi operaţi pe căile biliare (circa 20%) rtmln cu suferinţe biliare.COLICISTOPATIILE TRAUMATICI l ' i l n trnumatlsmo In liipocondnil drept se pot produce rupturi <ilo biliare. 208 . FISTULELE BILIODIGESTIVE Fistulele biliodigestive sînt traiecte anormale care fac legătura ntrc colorist şi un segment al tubului digestiv (stomac. Diagnosticul se confirmă prin colecistografie. Tratamentul constă în dietă. Prin acest traiect se scurge bilă. inflamaţiei periviscerale existentă înainte de operaţie.

Bodoc.(Ui liormoiuild In pnilc In rci|lnr*a glicemiei fi iii<'!nl)oll«niulul ijlili Idolor. Căciulata.. Bodoc.. tratamentul se va completa după nevoie. duşuri scoţiene. .. la Ciunget..pentru a aprecia eventuala «volutla «pn. Scăderea secreţiei biliare se poate obţine prin cure cu ape sulfa-'Iţi sodice. de teama unor Imll do ficat asociate. cerct-' • a atentă inli.s/'/ioterap/a biliarilor operaţi este absolut necesară mai ales la hnlimvil care întîrzie să-şi reia activitatea postoperator. Ţinea.su/ este o glandă cu secreţie mixtă: a) exienid: secretă «ucul pnncrf-nllr i Iminenţi! digestivi pancnmtici eliminaţi prin canalul principal Wlrsung in nnipiiln nlnr. lirtl cu peria. înapoia stomacului şt inconjurnl de rniliul ihiiidiiiinl. • . Sîngeorz-Băi. anglurol.iopcialohe (colangioyrafie retrogradă).Persoanele cu colecistopatii cronice nelitiazice. /'. Olăneşti. inflamate. cu atonii vezicuIniK accentuate (cu vezicule voluminoase). fără semne d* . Tratamentul curativ: dietă. l'nncii'iisiil I . antispastice. lipsa ei lli'tinpiedicînd persoana de la o viaţă activă. cu veziculă fragă. Prin formanţll trtl partlclţit In ilii| nillti. cu ci'lnle • lU'ibrnilnnrn di' (ilucuqon (hipergliceminnt).i ' llvitfite. Malnaş. H CRENOTERAPIA IN BOLILE CAILOR BILIARE — Apele minerale bicarbonatate sodice simple sau mixte fluidifică ulcalinizează secreţia biliară. l)U'ol. sllunl ri-lroporltononl. au deci acţiune coleretică şi coleclsto• luetică. l diidirtul /nlmrnt. favorizează vindecarea eventualei afectări hepatice |l cft vezicula biliară nu este absolut necesară pentru viaţă. Ţinea. la cel puţin 2—3 luni după operaţie. 11 nall Intern» — p»nu. asociate cu aplicaţii externe de nămol cald la luleivale de 2—-3 zile.. dezinfectante biliare.4. Ţinea. Dacă stnt omeiio de hepatită. dUtlii(|1iidu-l-Hii un rap. cu aderenţe bilio-hepatoduodenale nu beneficiază de crenoterapie.i» mwut . beneficiază de apele bicarbonatate sodice şi apele sulfatată! Wlftnlc-Moldova. Covasna. admihhliale pe cale orală. l HpolnNUlIiii'liiln ( I c l c i l i i i n . şi de la Breazu.Formele hipertone ale colecistopatiilor cronice nelitiazice bennflrln/ă de apele minerale de la Ciunget. calcice sau magneziene de la Ivanda. Călimăneşti.<> liepntli/t rnl«»Mnii< i explora şl ntl<< funcţii hepatice. sondaj duodenal). Bolnavii cu litiază biliară.. alngorca celei i potrivite tehnici operatorii. în acest sens se indică apele minerale de Bodoc.10.1 (lilpo- glIi'Kiiilnntn) şi crlul^ (|ninii. BOLILE PANCREASULUI Panrroo. Covasna. ivnsiia. Tratamentul profilactic constă IM pregătirea prcoporatorlo. Ciungei. drenante biliare (Bourget. Aceştia vor fi lămuriţi că îndepărtarea veziculei liillnre. h) Internă reprezentaţii de insulele Langerhans. celule beta-secretoare dt lnsulln. 4. I n i pi In Nn i(.H | ( . «pol In duoden. Biliarii operaţi beneficiază de ape minerale. un corp ţi o comlfl.. uneori t l l n d IMMCMIIH ptinrţin I u n ' • hepatica. — Formele hipotone beneficiază de proceduri excitante: spălaturi.

adesea cu litiază biliară. cu ameninţarea vieţii (prin şoc decompensat). papaverină. .idministrează antifermenti pancreatici: trasylol. efedrina. la nevoie intervenţie chirur• |ir<il<1. balonări. de regulă se asociază cu alte afecţiuni digestive.1 H . ocluzie. Montionăm că administrarea morfinei este contraindicată pentru t d stimulează secreţia pancreatică şi agravează boala. Impresionează deci alterarea profundă a stării generale.i'iiluii' ţii d grăsimilor. Se manifestă cu dureri atroce. cu mortalitate mare dacă nu se Intervine în timp util şi cu mijloace terapeutice potrivite. hemoragii). atropină. remineralizare. Manifestarea clinică principală este dispepsia cu emaciere (slăbire în greutate). şocante (ducînd uneori la colaps) cu aceeaşi localizare. Durerea este atît de mare. Debutul este brusc. în •ilii(|c *i urină). Apărarea musculară este slabă: domină meteorismul. în urină şi sucul duodenal (amilaza scade sub 32 U. < • . încît i s-a mai spus şi drama abdominală. în scaun se evidenţiază grăsimi sub formă «M O . Slmptome. grăsoase. ingestia de alcool jucînd rol declanşator. ' i . PANCREATITA ACUTA CATARALA Pancreatita acută catarală survine la persoane obeze. Tratament: calmarea durerii (agravant al stării de şoc) prin miol i l i n . Wohl-«liumilli tn . lucioase. i\ n l e. P a n i i i l i ' i t '| .sucul duodenal — determinată din bila A şi sub 16 U. poritonite.sle tratat în salonul de reanimare (supraveghere permanentă. zymofren etc. PANCREATITELE CRONICE R<ir se individualizează ca atare. starea de şoc oste atît de puternică. Examenele paraclinice pot evidenţia: scăderea fermenţilor pancreallrl In sîiHjc1. Scaunul evidenţiază deficiente de digestie a fibrelor mir. greţuri. ' M M-hidratare.. cu dureri în bară (abdomenul superior cu punct de plecare epigastrul sau lilpocondrul stîng). Boli i . infiltraţii cu novocaină. « ru te (cn tn rn lfl şl n et'ro tlt'o -h o m o rag lc ă ) sa u cro nli«. scaune abundente.u lii p rii M N iilu l N tu t fio tip : In flfin iflto i n n c ro tic ş l h e m o r a g ie . ca şi în cea acută. llxamenele biologice arată: leucocitoză şi creşterea fermenţilor pmu. durere epiştiu în hipocondrul stîng postprandial. Prognosticul bolii este rezervat. < . A lto fifcc(iunl itnt reprezen tate de litiaza p ancreattcă şi| tu m orilo hiiirroflll< o. după abuz de grăsimi şi proteine. alterarea stării generale.W. analeptice).Teatici în sînge (în special lipaza şi amilaza). frecvent hepatobiliare şi ulcerul duodenal etc. Ea ropr<v/intă un aspect al „abdomenului acut" (alături de perforaţie. PANCREATITA NECROTICO-HEMORAGICA Pancreatita necrotico-hemoragică apare de regulă ca şi cea catarală la obezi şi litiazici veziculari. codeină.

<• KMUIM' In mţ|limil St limldt-SlrnNNbiirni< constă din adinint' ii n i unui i < .im i. lu t. i < loscopic. ! ( •n s e ro a s S a lc ă tu ită d in d o u a f o ite .11.i .ă fermenţi pancreatici: trizim sau triferment. festal..i i i <i I M .4. 4.. acizi grafi. chisturi i"increatice-posttraumatice) se întîlnesc rar. glucidele.t i « c a r e s e p r o p a g a i n f e c ţ i i l e g e n i t a l e l a f e m e i . aspectul scaunului m . Se admiie<r/. cu iradieri în spate. sub forma de lanţ situate în hlpo-Midiul stîng.ibileştc pe h<r/. 211 . sliujo na.. u n a p a r ie ta li $ 1 a lta v lic tm l/l. LITIAZA PANCREATICA Litiaza pancreatică este o afecţiune foarte rară. i ntiu a urmări di<|esli. Tratamentul este medical (se tratează infecţia adăugată) şi chirur• i " ni (îndepărtarea pietrelor). după curo se ui mrtie-jln I u l . i 'în n ilc..in tim p ce la fem e le co m u n ică cu ex terio ru l p rin o rlflIM i i i i n i | i i im ni . CANCERUL PANCREATIC Cancerul pancreatic este prezentat în capitolul „Cancerul apară-"ilul digestiv"..n . Se efectuează de asemenea proba cu trioleină. Inup de l i c l y. n m b H ' o n i u M i i i M i i i .slui lilucloi nnr. c a i • i i i i t i ' Mn it' | „ . etc. alcătu in d tn tro ala o < •« • < s > i l « i l i I n I M M i -. BOLILE PERITONEULUI l Y i l t n i i i ' i i( i• • . Diagnosticul se bazează pe sindromul dureros şi pe aspectul ra-'' " I i i ţ i i c : de calcificări pancreatice.. i t o m a c .în timp in Insufldunta blllnrfl grA*tmtl« apar iub formă <. n i i ' i $ | v ag in .lle.<i cinamne/.. Slinptome.. stării do nutriţie. ioduria provo-! explorări cu izotopi radioactivi (vezi volumul de Explorări /u/io r i idtamentul: regim alimentar sărac în grăsimi şi mai bogat în proii^or digestibile şi glucide.. di<|e. '(agnosticul clinic se sl. falsele chisturi.i ulmii ul.. suc duodenal.. Mesele vor fi mai frecvente.< | l m nllinentar c'omplel pi Ivind nelo. lipaza şi amilaza) în fecale. TUMORILE BENIGNE PANCREATICE Tumorile benigne (chisturile pancreatice. grăsimii'-. cotazlm. Se manifestă prin dureri în epigastru sau hipocondrul i i l i y s<iii paraombilicale. creionul). Se vor trata: colecistopatiile.. caracterului durerii. Se vor preveni ' i ' t l l l e pancreatotrope (în special cele virotice: hepatita. <is-Iul scaunului macroscopic şi microscopic. cercetării fermenţilor Antici (mai des.el (suleiinie dl-n in trecut şi prezent). L a b l r b a t . t i i s .slmllor In special. litiaza biliară. cae u n sac „fâră o rificii" (B ich a t). i i i l r u n d e l i c h i d u l o r g a n e l o r c a v i t a r e p e r f o r a t e ( c o l e c l i t . i .

i .. l>) Imn de acalmie înşelătoare.vou generale numite peritonitc. sarcină extrauterină ruptă.lnd este singur. salpingoovarito cronice.jsiti< i< mlnile. îmIMin. C. plegonur/.Sfilnri de corn de animal etc. metrite. Dacă se administrează totuşi modicamonto. apoi decompensat.i onjunele respective la peritoneul din imediata vecinătate..ii'.i i / . leucocitoză. acalmie înşelătoare... Stmptomele sînt cele din abdomenul acut: durere violentă abdoin l un M. morfină. ulcor (|<istric sau duodenal cronic. ce consideră că este.. revenirea fenomenelor. fenobarbital. cînd procesul inflamator difuzează do l . calmante. . în care lenomenelo clinice par aă sa amelioreze} aia . periclitînd viaţa bolnavului. împuşcare. luminai. prin perforaţia organelor cavitare: stomac. florin nbilomlnnlS.l'erllimoul fl l Hi'HHiQitift lor p<< l' l 'i l n | i l l u i l l i i (in care |e (niiin'n/fl Inroiijuilml "M'Micli ii i | > < ' tl ( o ii ' t i > ' . Tratamentul este chirurgical de urgenţă (reanimare).c: debut.HIIHI. (papaverină.niiilHinure. Se mai pot reali /n poritonite prin traumatisme deschise. apărare muscularei |..i n smi muilcjin. Insistăm sfi nu so «idministreze antispastice.. metroanexite. p. septicemii.mcrcuHul PERITONITELE IM i tt« nrgtn de protecţia p«ntn. Mnjorltnl'• • < . Evoluţia fenomenelor se desfăşoară 'in -l [tr/. Peritonitele specifice din cancer. .. opiacee cînd se bănuieşte un nlxlomoa acut.s-a administrat azi ( d n l i i ) om X următorul medicament. înjunghiere. !uluia aliilninenulul «au nluiiuc n \ . tuberculoză.. atropină.slnt In lin|inill(>iipnlii/ unele «lut lotrofmrllonPale ca: rlnlcln...lUlomln. ce a administrat ca tratament yi la ce oră. colaps t'ninprnsut. Inr colo secundare.. urotcn l' 1 . ni('M|liitiHlii-lc In pn/ltln ll/lnlogtcfl.". dilauden) se va nota: . MIJIM i < ...a de debut cu simptomele abdominale menţionate. duoden. stare de şoc compensat. vonn cava Inferioara. apendicite cronice. tranzitorie. căci maschează simptomele şi pentru un timp medicul i-slo tnşolcit de ameliorarea care apare după aceste medicamente şi nu Inli'ivino prompt. pun probleme grele de diagnostic şi atitudine terapeutică. Intestin. I de al Analonwpatologic. Nn trebuie uitată evoluţia în 4 faze a peritonitelor acute: a) l(i'/.. Peritonitcle generalizate pot ii primitive sau secundare. cadrul sanitar trebuie să trimită la spital orice cu/ rare / se pare suspect de abdomen acut. l'ciitonitele parţiale se numesc periviscerite şi apar în colecistite.. Subliniem noţiunea de urgenţă a peritonitelor acute.... apendice. peritoncul poate fi sediul unor inflamaţii par-//a/o . apoi decompensat.i om i.. vo/lrn Ullnnifl. Aceste peritonite trebuie stt I i i " recunoscute cît mai repede şi trimise imediat la spital. le fi » i .. Peritonitolc acuto primitive apar în cadrul unor boli generale infecţioase.nl>(l<>im>n de lemn").nlr> i H . colecist. ca şi cele segmentare. PERITONITELE GENERALIZATE ACUTE Peritonitele generalizate acute nespecifice reprezintă urgenţe chi-i urgicale.. relatlnd în biletul de tri-/ii//rr<' ce a constatat.. Inuiunlc ii..

4.). apare mai des la persoane In j |f!f»IA. Diagnosticul se ' pfp prin analiza lichidului recoltat prin paracenteză (lichid hemoraWfi ţi cu celule de aspect malign). Lichidul se poate inocula la cobai. PERITONITELE ADERENŢIALE (PERIVISCERITELE) manifestă prin colici abdominale. Clinic evolueti/d cu "H dureros colicativ sau subocluziv. sau prin compresiune din afară (compre213 .>c/d/n li/crro .'imoreacţia (IDR) este intens pozitivă. i u it'* /c/io /iic/n y« v i« r(i/« ra . tumori etc.i //cu. tratamentul peritonitelor cronice: în cazurile cu fenomene de ocluInti'slinală este indicată intervenţia de urgentă. în colici renale. adică cu lichid în cavitatea peritoneală. tu ltlvtttd lts. Iar la fem ol de cu ascită.4. clnd poate determina o peritonită canceroasă.12.) iim \ < ! • " -1 ' i m ' n tenom eneloi < • < » / «(rtiirnr/abdom inale). Clnd luco ascită. iiobuie recunoscut în orice serviciu medical.alteori determină chiar • intestinale. 'illnh'tn (jcr. Ele pot fi: postoperatorii (peni i / o variate) sau în legătură cu o inflamatie abdominală: cipcndiolecistită. în special metastatic. în pancreatite etc. în restul cazurilor 'ilnblloşte cauza şi se tratează etiologic şi simptomatic cu antlspasillcK. căldură locală. puncţia peritoneală extrage lichid serocitrin cu Rl» o/ltiv şi limfocite în sediment. cd|( ui billur. N// IUI //O/ r/fife s/ sd Internam bolnavul do uryo/i/d. El se clasifică in: tlcus paralitic (dinamic) care semnifică absenţa peristaltlsmulul i mnli npore postoperator. de obicei i. CANCERUL PERITONEAL î ţC!niu'orul. prin torsionarea unei anse (răsucire)* • ce c'OMNtltulc un volvulus.v mecanic produs prin obstruarea (închiderea. ILEUSUL Mudromul ocluziv intestinal (ileusul) este o urgenţă chirurgicali.<i lliidlfl: colaps. PERITONITELE GENERALIZATE CRONICEu i l f r e c v e n t e le n sînt de origine tuberculoasă. fizioterapie. astuparea) -ului intcstiiidl.v/(! /ci/o spre « Insista încă o dată să nu iw )/i. I . tuberculoză etc. mm ales la femei. sedative. metroanexită. Obstruarea poate fi cauzată din interior (ghem de M I / .. în cele tuberculoase sînt prezente semnele uului de impregnaţie bacilară (vezi tuberculoza pulmonară). sub niollfvrutivă (tumorală) sau cu aderente (libroadezive). (ig ltn lle)i (leb î l ) ln/. Hl.

dacă nu apare reluarea tranzitului. MI 1 1 u t de magneziu injectate i. este mult mai rapidă. Im'tori iritativi. Sînt incriminaţi: factori eredlrtil. i'. Examenul radiologie arată semne caracteristice: imagini hidroaerico < omparate cu tuburile de orgă sau cuiburile de rîndunică.13. — alterarea progresivă a stării generale. etilismul.v. Haţioganu. Alteori este vorba do o Iminle încarcerată.•luni' I I I H I Im lire nli. i m i'iele. ./ c sfiit insuficient cunoscute. ii Iu intervenţie. Abdomenul este balonat. Examenul obiectiv: constată faciesul peritoneal: „faţa este palidei. privirea înspăimîntatîi " (I. ochii excavaţi. Vii ' . după reechilibrare hidroelectrollllrfi tfi ticidobazică. Goia). i miii des interesată este după 40 de ani. materiile fecale şi pentru gci/c (somn absolut de diagnostic). Diagnosticul este de urgenţă: suspendarea gazelor şi scaunelor esto ciipitală pentru stabilirea diagnosticului. Undele pot iuvariza volvulusul.sle necesară trimiterea în serviciul medico-chirurgical pentru observ i i i e ţii alegerea momentului operator. pămlntio.irl vermiculiforme).4. 4.— greţuri şi vărsături (uneori fecaloide dacă obstrucţia este situ ată In porţiunea inferioară a intestinului). timpanism şi sensibilitate la palparea abdomenului. dar poate fi întîlnit îl In vd • . nlum'iiUitiii. cu stare de şoc (la înce put compensat. i u excitante ale peristaltismului: administrare de retrohipofiză. I. Ciin < . ! < • linere. de regulă. acoperită cu sudori. aparatului digestiv pot fi localizate la nivelul oricărui iei| im-nl . înfundaţi în orbite şi împrejmuiţi de cearcăne albastre. î l tubului digestiv. Intervenim chirurgicală este salutară. uneori în ileusul mernnlc undele peristaltice sînt vizibile pe suprafaţa abdomenului (misr. nasul ascuţit. incerul gastric şi rectal. fumatul. — suspendarea tranzitului pentru. tratamentul este medical. tulburări hidroelectrolitice şi acidobazice. Frecvenţă mal u n i i . Cauza ileusului se descoperă adesea nuni.soiutâ) cară împiedică tnm/ltul sau favorlzon/rt lor*| oii<in<ii. Sediul durerii (locul de plecare) poate da indicaţii asupra locului ocluziei. Tratament. miostin. la care evoluţia. Slmptomele clinice: — culii'l abdominale difuze domină tabloul clinic. CANCERELE APARATULUI DIGESTIV < ' . Auscultarea abdomenului arată linişte perfectă în ileusul dinamic şi zgomote hidroaerice în ileusul mecanic. Restul simptomelor menţionate sprijină diagnosticul. i u c. în ileusul paralitic (dinamic). poluarea mediulll ele. apoi decompensat). In ileusul mecanic: dacă este recunoscut în faza de început se poato 1n< eroi o clismă înaltă după care. inclusiv la anexele sale.. i .

i ii" i n . clnd cancerul eite surprlni n> i . diagnosticul in „fază utilă terapeutică" sînt importante: simptomele vagi de început care apar la o persoană fără anii-n Io de afecţiune gastrică.imcntul cflcaro osto cel chirurgical. marc utilitate este examenul gastroiibroscopic (axial şl latorll) • "• ol'ochiiil în fnzulo incipiente. anorexie faţă de pîine. /)<. aclorhidrie. anfractuoasă. indispoziţie. permite diagnosticul In timp util pMl» ' • " iMtorvcnli.chimismul gastric: hipoclorhidrie. pot apărea dureri necaracteristice în epigastru. i / .i i i i . adîncă. carne. .meciul Im. u cinci a-a Invddul in jur. cînd simptomele sînt avansate. esofagoscopia şl bloiireclzează diagnosticul. prezenţa în sucul gastric a sîngelui şi a acidului lactic (reac-iiM Ulli-lmann pozitivă). CANCERUL ESOFAGIAN Hidmmul esofagian şi vîrsta atrag atenţia asupra supoziţiei dt i esofagian. Mai tîrziu se adaugă slăbirea progresivă In greui anemie." i i ' i i i i c i . CANCERUL GASTRIC < 'nncerul gastric deţine locul al doilea (în „concurenţă" cu cel pulmt). oase. gastrita polipoasă din anelii'rnlcioasâ. constituie stări precanceroase. Bolnavul • MI . . cînd radiologie se constată doftfi" MI l i Io umplere (lacuna) sau există stenoză gastrică. simptomatologia în faza de început este necaracteristică. rrai. căci tumora a invadat organul şi sînt posibile metastaze In alto • ' M i n i i o (ficat. ais . i v i i l u l ) aspoctul luzluntl şl uxainenul hlNtopntoi omplolcd/. tirul clinic.examenul radiologie baritat al stomacului care atrage atenţia diagnosticului prin descrierea: n) rigidităţii segmentare (lipsa peristaltismului pe o anumită re- l h) nişa mare. după cel genital. polipii gastrici. i ' i n o ' .itenţie specială acestor simptome.CANCMUL «Ulii fi CANCUUL LIMIII . • Bistriţele hipertrofice. plămîn. funcţional şi gastroscopic. radiologie.i epigastrică.zaţ de cafea". încept M l «cască. creier). Mui tîrziu.. stările precanceroase amintite care trebuie dispensarizate şl ic clinic.i u l Umbli ou fost dlsrutatn la gomlnloţjht yt uşor d t i M i t i . mai ales la persoane dupH i i Io 40 de ani. ulcerul gastric. Se va i i . iar examenul radiologie baritat. Palparea tumorii reprezintă un semn prea tardiv pentru eficace. diagnosticul elţl Irtullv. cînd aspectul sucului extras este de .i chirurgicală. nece-I dtenta urmărire a evoluţiei şi indicarea operaţiei cînd apar " do malignizare (cancerizare).

Diagnosticul se face în contextul manifestărilor clinice dominate de constipaţie la o persoană în vîrstă şi prin prezenţa de produse patologice (sînge) amestecate cu scaunul. CANCERUL RECTAL Cancerul rectal este frecvent. CANCERUL PANCREATIC C fint'urul panere. cu compresiune. stenoza rectală cu scaunul ca un . liep. icter mecanic.H. constipaţia. Sînt prezente semnele generale (inapelenţft. bulbul duodenal poate apărea mărit şi defoi mnl. Tratamentul este încă ineficace. vom căuta canc i ' i i i l primitiv prin examen clinic şi explorări complementare. Uneori tipare ca ampulom vaterian. apoi febră. avînd o evoluţie progresivă gravă. sindromul rectosigmoidian. Pentru diagnostic este caracteristică alterarea stării generale. crescută.creion". biopsie» 9! axocolonofibroscopia precizează diagnosticul.. bolnavul decedînd într-un interval de circa 6 luni de la descoperirea bolii. alterarea stări» generale. lindoscopia cu fibroscopul contribuie la elucidarea diagnosticului nvldentlcreu sfngolui în sucul duodenal are valoare diagnostică pen Ini cdiiceiiil iimpuloi Vaier şi cancerul duodenului. emaciere). .m p trlo m b lc ale. cu probele biochimice în relaţii fiziologice. icter mecanic progresiv.CANCERUL INTESTINAL Cancerul intestinal este mai rar şi apare cu simptome variate (diaree. intestin. ficat cu neregular i l d ţ i . cu nuanţă negricioasă (icter nwl(ifi). astenie. Cancerul hepatic primitiv poate avea punct de formare în celulele liopatice sau în căile biliare. în cazul în care ficatul este neregulat. prezenţa de sînge în bilă. Tratamentul este simptomatic (antialgic şi sedative).itomegalia neregulată şi sensibilă la palpare fină. 1 com presiuni m ecanice asupra organt* ii i ' > r d in ju r şl p rn d u < < • iim < n m . constipaţie). CANCERUL CAILOR BILIARE Cnnrorul căilor biliare apare mai des la persoane cu litiază biliară.S. Dacă evoluează cu fenomene de compresiune. Cancerul hepatic secundar apare în cadrul unei tumori cunoscuto CM localizare. în stabilirea diagnosticului au mare valoare examenul radiologie baritat şi fibroscopia intestinului. scaune cu produse patologice.i < < \ i < n 1 1 . pancreas). V. Examenul prin tuşeul rectal. Atrag atenţia hemoroizii simptomatici. CANCERUL HEPATIC Cancerul hepatic poate fi primitiv sau metastatic (cu punct de plecare din stomac.

ilnr.. probe biochimice...4.1 so poate ved. alimentele nespăiu>spălatul mîinilor înainte de masă. dulriim de. încordări. cafea.ndnnqc! lupta hn .enţa igienei defecaţiei duce la constipaţia habituală.. x j i n digestivă ar putea fi redusă mult printr-o profiUixio SUI-• "in.M ulcn/ft (ii. n p i .in vi suf^rin ţtt . Pnni/. vcnţă după bronhopneumonii. l i n i / u l u i de nlrool. Exetn* { lnllllnc|i i i> . enterocolite cronice).. dacă sînt diagnosticate în timp util (adică în perioada cînd nu i iloază organele din jur). P n l o i .|idiii MM|.ictorilor de risc amintiţi la caro sd M. Ilillu .. apoi subicter. beneficiază de tratament chirurgical cu l salvator. Ele ocupă (inul ui doilea în morbiditatea generală şi locul II—III în morbiditatea HI incapacitate de muncă şi invaliditate. reH'-x. este necesară o atenţie specială la simptomele dis-i i ico... examenul • lismului gastric.n i . l'ratamentul este chirurgical în faza utilă. slăbire în greutate.. Examenul radiologie arată lărgirea cadrului duo-«i 'l şi uneori semne din partea stomacului: lărgirea şi modificarea 'iilui retrogastric.|. i..M M'iimcMiliir « I m nevoi dldacdin l. Dispepsiile la sugari survin ca (M . i po tome de educaţie sanitară care să educe populaţia In • ni e v i l .inism. n i i f.niira Intrpyup ilii ' ln.i/. ni. |. i (inapetenţă).. sondajului 'i i-nai fără bilă.' i . l.i ti 7i M| i. qrdsimi.' ] . i ndie. MI idsunot . . .. incerte.ni'..il.«•n urme sau sechele (hepatita acută. denutriţie.icid l'.iţi. Diagnosticul se poate stabili în timp util dacă examenul e va fi completat cu explorarea radiologică baritată. Diagnosticul se face pe baza fenomenelor dispeptice de lungă dul . cu urmări yllmionic pe toată viaţa (constipaţie.l n ipntil. tahifagia.Im.ii i i i ...1 le(|. i x ... i ' . care lată . . . tutun. microbi. raţia alimentară incorect alcătuită..n• | H .li. Alv. PARTICULARITĂŢILE ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR DIGESTIVI liniile digestive ocupă un loc important în patologie. Influenţele nervoase (viaţa neregulată. alimentaţia i inU-rală.i ...h.r. orarul neregulat al meselor.. i l i o l i l m dicjostivo s-a pred.r.. il i> li )i |i cA a Iniiilul np.ii. neobservarea alimentelor care produc tulbuNtnt factori obişnuiţi de risc în apariţia bolilor digestive.. n | i . traume psihice)..14. virusuri. Pnl"l. 4. n o U C ()l'i|''<... | e ' . mai ales la persoanele după vîrsta de 40 ani. Din cele expuse rezultă că tumorile canceroase ale organelor dii hve.. î l .. dizenteria. icterul progresiv ireversibil.. examinări izotopice şi endo-i'ice.. pot genera boli vindecabile. care i uită cancere în antecedentele ereditare şi care prezintă factorii do i dinintiţi. • u r i l e alimentare. progrefctnd lent spre icter intens (icter mecanic). paliativ chirurgical în l i .Cancerul se localizează mai des la nivelul capului pancreasului i lud apar semne dispeptice. lafflttlinsn). M i / . i i \ . ilo-hih.i . lipsa de igienă în timpul modcntiţia deficientă.. febra tifoidă.I c avansate şi simptomatic în fazele tardive. i .lilrt «fui i • .iC .iliMil. Deci.

să se adapteze fa/cl evolutivi . . DI » . incll sil li e/c.î l .H i•. abundenţă). pregătirea pentru diverse endoscopii (esofago-gastro-duodeno-fibroscopii.. frecvenţă. Deşi s-au menţionat principiile dietei în partea generală a volumul u i . colonofibroscopii.o hemoragie digestivă se poate repeta sau poate evolua spre colaps. a vărsăturilor este o cerinţă majoră ce trebuie făcută atent şi cu responsabilitate. (ju/c). stomac.i hulii şi a bolnavului.. să fie ropartizut judicios (mese fracţionate)» •m |ju (idiiphii n• < | iu i i i i in cure trăieşte bolnavul. Se va administra un l e i j i m eH mai complet posibil care să conţină alimente cu toţi factorii uuliilivi. Este necesară înţelegerea seini n l i c . Un ulcer. a tranzitului (scaune. căci ar presupune reluo leu p. şuii • 'leul c<i <iport caloric.hebuio să fie astfel ales încît să fie potrivit bolii şi să conţi (hulo l . să fie pregătit şi prezentat estetic. i I M . adesea singurul eficace în unele boli digestive. colecistografie. tuşeul rectal. intestinală. sumarul de uri tui. un hidrocoleclst . paracenteză. îngrijirea se referă în primul rînd la stabilirea diagnosticului. piecum şi starea generală în ansamblu.variat.r. regimul Schmidt-Strassburger pentru cercetarea digestiei. examenul scaunului (macroscopic. rectală etc. caracterul durerilor. iar îngrijirea lor este complexă. i l i o i rezultatelor. i pum-rea în repaus a organelor suferinde.1 . sa ţină seama de chimismul gastric. bilirubinemie. să tină seama de prelerluţeic lin.. De mare actualitate sînt astăzi examinările cu Izotopi radioactivi şi cele endoscopice axo-esofago-gastro-intestino-ii broscopia şi axocolonofibroscopia.ipetilul. puncţiebiopsie (hepatică). diareea. Regimul dlHi'lu. colangiografie).Moln. La toţi bolnavii digestivi se va urmări evoluţia zilnică.•. en dobiopsia gastrică. revenim aici asupra cîtorva principii dietetice. în funcţie de boală. coprocultură. scaunul sub aspect macroscopic.ilologiei. pot perfora. da tftc9IM . intestin.. Urmărirea evoluţiei prin observarea durerii. Vom enunţa principiile. microscopic.. l(ipiiroscopie). u e a diferitelor materiale biologice. iar pentru detalii se va vede<i Inln (| u l capitol. fapl peiitiu (<iro expunerea sintetică este dificilă. irigosco-pie. Se vor determina urobilinogenul şi |)K|inonţii biliari în urină. recoltarea şi con-M i v . Do mare importanţă în îngrijirea bolnavilor digestivi este regimul tlii-iutic. vîrsta bolnavului şi solicitfii l l e eiicrqelice şi neuropsihice profesionale şi extraprofesionale.de aici ne resitatea observaţiei atente şi continue a acestor bolnavi. Evoluţia unei boli digestive se poate aprecia şi prin probe paradinice: teste de disproteinemie. cu pregătire corectă şi sub toate formele de pregătire. Este necesar să se recunoască în timp şi complicaţiile bolilor digestive.ivii digestivi sînt mulţi. mai ales în cazul urgenţelor. teste prin care se evalu oază metabolismele sau echilibrul acido-bazic. Ne vom reaminti rolul sondajului gastric şi duoden.s«u piocolecist. teste morfologice si eventual probe de efort. pro-'H i M cu pentru examenul radiologie (esofag.o apendicită acută poate perfora. vărsăturile. Examinările complementare pendiagnostic trebuie cunoscute pentru pregătirea. Se va urmări mersul icterului şi al febrei.! pentru diagnostic este necesară o bună anamneză şi un examen « i h i c r i i v sistematic şi amănunţit. orice simptome digestive.

nnou< ' t it n) Alimentele excitanţi' • .. o u ă l e t a r i. dulciui l ) Hxcitante ale peristaltismului (indicate în combaterea constipti-'.<ir/.. zarzavaturile cu "loy. ard e i).1 s l > i i > . cît mai variate şi diversifi•c» meniu. grăsimile (mai ales cele vegetale: nuci. dulciurile. limitînd pînă la excludere carnea. grăsimile (neprăjite. i lilptă c. care măresc masa bolului •').. untul. puţin coa fiartă). dulci. dar numai perioade 11il«i| In enterocolopatiile cu caracter mixt se administrează un regim il|-/ag. Mare parte din greşeli se referă la indt unor regimuri dietetice prea restrictive timp îndelungat.i. fără a se specifica ce să manii' v «i explica bolnavului în mod clar care sînt alimentele contralr •. să le •i ) | i c i e în timp util din punct de vedere terapeutic. în rîndul aer:. In acest context subliniem importanţi •. spre a li accesibile atît celor cu afecţiuni digestive.K jră .«'/>//d a cantinelor restaurant şi dietetice care trebuie să fie cît mal li-. ' ' • « • / . cit •'/or cu alte afecţiuni sau a celor îndemni de orice afecţiune. cit mai accesibile oamenilor muncii.« I i l o r Min. g ră s im ile p ră jite .i /. AlteorlJ i n bolnavului ce să nu mănînce. i > ) Regimuri indicate în enterocolopatii: pentru combaterea termenl NO administrează făinoasele.'I contraindicate parţial în sindromul diareic): alimentele reci. zarzavaturi. fructele.\• . u stu ro i.. cure sînt cele admise şi care este perioada aproximativă în cat» ' • i i l e respectat acest regim. c etip ...fi fină. c o n d im e n te le. i l•' ! < • < l e f l r | r n | < iMi/lni" i. ' < • / «/e </<i. • n l n . grăsl(oxcită şi contracţia veziculei biliare şi eliminarea bilei). smînlîna. laptele i'. fructe. fructele :. adică 2—3 zile regim antifermentativ.i a lo.< iv<ilunlr ( pidi-i i < ••lnln/ăji m il < fi n c. chiar apa rece simplă. nearse)..situează educaţia sanitară a populaţiei şi dotarea unit. (p ip e r. • t » ) i celuloză (legume. . l or efoiM .. cheltuielile sociale mari care le implici iili/urea lor îndelungată şi frecventă. Iu activitatea practică se observă o serie de greşeli privitoare ' «rea regimului dietetic. alternînd cu 2—3 zile nţjlm care combate putrefacţia. legumele fierte.porlstflltlsmulul ţfl (Ic.v//iVr . justifică orice eforturi mato* >• v' spirituale pentru limitarea extinderii lor.. interesarea cu precădere a persoanelor tinere i l l n d activitate profesională. c) Hc<j imuri excitante ale secreţiei pancreatice: ouăle (m«i ales moi care excită şi eliberarea de bilă din vezicula biliară). l'rct-'vonţa mare şi în continuă creştere a morbidităţii şi invalidi-i prin boli digestive. l i .. ul ca -' i i . Alimentele slab excitante ale l») secreţiei gastrice: pîinea alba (mal prfijitii).(u instrumentar de înaltă tehnicitate şi cadre bine caliln «ilo CAfŞ l'irvlnîi îmbolnăvirile sau dacă aceasta nu mai este posibil. '..

care după digestie şi absorbţie ajung pe cale sanguină şi limfatli N in celule. pentru a asigura In ti 'f |i llnle/i morfofuncţională celulotisulară a întregului organism. cu eXfli lllflle necesnrul de calorii rezultat din proporţionalitatea factorilor nutritivi în func||ti l n '. unde au loc o serie de transformări.5. Totalul rnlotlllor în 24 de ore este furnizat de raţia de întreţinere continînd elemente plii'i llft> (protidele degajează 4 calorii/g). temperatura mediului ambiant (scăzuta. raţia de proteine rezultă din aportul ilii l (j/kilocorp. vitamine. din raţia de lipide l—1'/2 g kilocorp şi raţia de glucide dt4 1) fi/kllnrorp. care constituie procesul de catabollxm (sub control simpatic) şi de anabolism (sub control parasimpatic). cu înnrţ. Raţia de întreţinere. minerale) şi apă (mediul în care au loc rom l l l l e hiochimico). rldlcntN) nrllvllnlcii mu*! iilnrrt (munrfi în po/iţio şozfndS. graviditate). im rtml domină catabolismul (dezasimilaţia) se realizează treptat subponderabilitatea. Atunci clini domina anabolismul (asimilaţia) se ajunge la supraponderabilitate şi obezitate. energetice (lipidele cu 9 calorii/g şi glucidph cu 4 calorii/g). Administrarea regimului alimentar suficient trebuie să considera: Nlnrca (Ir xanătatc (starea fiziologică) şi sliiri'a <!<• boală a persoanei respective. »INH fl/|i>li>f|li'e (nlrtptnre.Im CM organismului. S-a calculat. lipide. cosit otc. sex. Astfel la adultul normal. biocatalitice (vitamine.i îmbolnăvit! tino senina de: starea aparatului niiilliivitnriildi (dl(|i". Metabolismul este proprietatea fundamentală a vieţii. cauze interne (diferite boli) şi cauze mixte (interne şi externe). minerale şi apfl( aduse de alimente. exprimată prin capacitaton de autoreînnoire a substanţei vii.ilii ii-clmiul ofort cnrdlac Intens). m ortostnlism.). <» ponte njunge pînă la caşexie. /'/. §tatpu ( i i m i i t i i i l t i i «xcrtfor (pont» 18 cllniliio aefturlle metabolica (au iR . El» recunosc cauze externe (aport alimentar nepotrivit calitativ şi/sau cantitativ). Substratul esln reprezentat de principii nutritive (proteine. Necesarul de calorii este folosit pentru determinarea meln Imllsimilui şi a energiei necesare activităţii extraprofesionale şi profesionale. Această autoreînnoire este legată de proteino ţi constă din schimburi de substrat între organism si mediul extern. stan-a tubului digestiv ţi {jlninlfliir «n/c a/icxc (dlmcxic dctcnnlnn plerdercn unor principii nutrltlvn ndu«» H« •liniuitlv). cu degajare de energie (exprimată în calorii). se ponln •puno că metabolismul este asimilaţie (anabolism) şi dezasimilaţie (catabolism) |m ••am» substratului nutritiv. Irtlclorl d<> lemne. fSrH sau cu efort mc (Inul.xnroa ra(/c7 alimentate ţine seama de: vîrstă. glucide. muncitor! In cariere. creştere. dezvoltare. Sintetic. Raţia de întreţinere aduce factorii menţionaţi. B O LILE D E N U T R IJIED E M E T A B O LIS M Şl Bolile de nutriţie apar în cadrul tulburărilor de metabolism. fitnhlllii'ii mlli-l (illiiH'nlnrft I.

hipertensiunea arterială. La fomoi somai poale i i ( l < i i i ( | n HM ni pnlriilcn „p": prurilul vulvo-v. Kiipraalimentaţiei. stări caşectice. hipofizară. umori şi urină a corpilor cetonici.fi esenţială. în special sedentarismului. dislipidemiile. . insuficienţă hipofizară. în unele forme de reumatism şi în sindromul no imile. Pentru determinare.Z. lipsei mişcărilor. vitaminice şi hidrominerale. 1 5.1 ln> piV.ildlrt.plnrdB elemente nutritive prin urină?). poliuria şi polidipsia. administrînd mese frecvente şi mici etc.î l " . în majoritatea cazurilor. dlaiii'liil zaharat şi insipid. a alcoolismului şi a fumatului. In clinică. temporar sau detlliillv. leucemie.) este o boală metabolică cronică. proleinice. fumatului etc. suprarenală. n o colo voscuhiro sini colo inul ltii| iorl(inl(>. gonadică şi hipotalamică) şi în nefroza lipoidică. cultivarea mişcării sub toate formele sale (cultură fizică medicală.iqirml. tiroidiană şi umorală). In definiţia sa cea mai simplă. valoarea i| irpdindu-se diferit între —15% şi +15% ca valori fiziologice extreme. Consecinţei «rMsti>i insuficienţe uni. metabolismul bazai se explorează şi se exprimă în procente. Cunoaşterea noţiunilor expuse este indispensabilă înţelegerii bolilor de nutriţie.. paralel cu vci'hiinra H / . Din acest motiv bolile descrise în acest capitol se caracjiMI/. h. — Metabolismul bazai este crescut în: stări febrile. tumori maligne.rnză pe lîngă tratamente proprii şi prin tratamente comune: alimentaţie echlllÎMfllfl. ? . hiperfuncţii ale unor glande cu sontinţio internă (tiroida şi hipofiza). DIABETUL ZAHARAT Diabetul zaharat (D. slăbirea şi denutrl-| la.). fără consum rtn proteine cu 24 de ore înainte de probă (proteinele măresc metabolismul bazai) fi post de 12 ore înainte de efectuarea sa. Menţionăm că aceste boli sînt din ce în ce mai frecvente datorită schimbărilor ft'xlului de viaţă. i l •>! A lipidelor sanguine. care atrage după sine dereglarea altor verigi mol. obezitatea. cu apariţia trepi'H.iImllrc stnl polifmjiti. insuficienţă cardiovasculară. (lin care vom studia: diabetul zaharat. nevroză anxioasă. bolnavul se pregăteşte prin repaus psihofizic.sau poliendocrine este: tulburarea întregului hiMnliolism începînd cu cel al glucidelor (manifestat prin hiper<|lii• « • m m i glicozurie).i ni <' . mai des cu cauză uniglandulară (insuficienţa celulnlor beta din insulele Langerhans din pancreas) sau poliglandularO UPIIIK roatică. menţionăm că metabolismul bazai este. glucide. TropUit. de starea aparatelor şi sistemelor menţionate. cafea. în stările de boală. a drogării excesive. evllitfi'n stressurilor.il'M < ! < > mtincfl .1. i de a o scădea) şi alegem modul de a-1 realiza (alimentaţia substanţială. d<< olo dupiii/Ind in u l l i i n .ăm scopul propus (de a mări greutatea corporală. mai ales cu glucide rafinate şi grăsimi. reducînd din cantităţile de proteine. în care i nuir. boala Hwlqkin. înainte de a prezenta bolile de nutriţie.. ii|)(ir o scrii» d(> coin|)liciitii. lipide. cantitatea de energie necesară în 24 de ore. care poate modifica metabolismul în sens hipercatabolizant sau hipoanabollzant. este lipsa relativă sau absolnlrt do insulina activă. pregfilllfl dietetic. sport). I n l u 1 < . In c mi' Cflpaclt. în condiţii bâzâie de repaus psihofizic.M " itfllii snlo d« o (luco o vln(l iinttllă. uuta. starea aparatului respirator (poate furniza ' suficient necesar metabolismului?) şi bineînţeles de starea sistemului neuroendo• i . Simptomul» clinice mai rcprezontative ale acestor tulburări md. stressurilor de orice 1*1. i mslmittf prognosticul diiiliKlIcu» Iul 1 NU!) (ispcclul dumici viciu -. bonln Aildlson. Ipiillco. exprimatH In calorii (pe kilocorp şi suprafaţa corporală) pentru întreţinerea vieţii şi funcţiilor Vllfllc. consumului excesiv de • Irnol. — Metabolismul bazai este scăzut în: insuficienţe endocrine (mixedem. iii/. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice. creşterea azotului r e / i c l u . de a menţine greutatea Idealfl. Ţinînd seama.i ni ninge.

/.Z. cm" so cnrnctori/ouzâ prin asocierea sa cu obezitatea şi hipertensiunea artnriali. idiopatic-primar (la care nu se cunoaşte cauza) apare şi se dezvoltă cu nemurii» obişnuite. IUITIINI $1 piln crcstcicii accentuată a valorilor glicemiei.Z.Z. orientîndu-ne după I. este o boală cronică. atero•rli>ro/n [xincreatică. mai ales rafiiitile sau suprurafinale.Z. (în special la copii şl tineri) a devenit una din sarcinile importante a cadrelor medii.. de contrarcţjlare sau diabet contrainsular: . Atcctlunile cu interesare pancreatică care pot genera un D. care era cunoscut în trecut sub num«l« do l). suprasolicitărilor.Z. în timp ce glicozurli •re Vdlnii nu pr<<n ridicate. ulimentaţiei prea bogate cu deosebire în glucide.v(M/. o clasificare etiologică a D. Prezentăm.. pancreatitele nm'inllrii. ca urmare a sedentari** inului. cadrele medii fiind nevoite să răspundă sau să dea indicaţii ce pretind o eoni potentă din ce în ce mai ridicată. an(Ilorollta. dar şi de către ca drele medii.whltfl importanta pentru mal multe motive: — rrestoroa «ti do un. Acesta este în cele mai multe cazuri ereditar. d/ir (io/iţi» fi si neereditar (de cauză încă necunoscută).Z.Z.Z.holllc hlpollzcl anterioare: acromegalia şi bazofillsmul hipofizar pot realiza Uit D. do venind aproape egală cu cea a persoanelor sănătoase.— D. unele afecţiuni în vecinătatea pancreasului: litiaza biliară. dt yi /M'f. carn •jntil înţelegerea variatelor posibilităţi prin care se poate ajunge la D. acosta avînd în permanenţă nevoie de asistenţă me dicala/ — ca urmare a cunoaşterii.Z. recunoaşterii. Introgen): 1.iiiifiit<'l»r proMome pe care le ridica a/1/ boala diabetica Imtayl. tumorile pancreatice benigne (chisturile mari pancreatice).Z. putînd interveni o seric do factori pancreatici sau extrapancreatici. mişcare şi medicamente antidiabetice (in sulina şi preparatele orale) a crescut longevitatea acestor bolnavi.. în acelaşi timp nu crescut şi solicitările acestor deficienţi la asistenţa medicală. a cazurilor de D. în centrul cărora se găseşte întotdeauna o lipsă relativă sau absolută de insulina activă. Mincu. Etiologia şi patogeneza D. Alr<: t lunile endocrine pot realiza un D. — progresele continue care se fac an de an în cunoaşterea şi tra tamentul D./r'/c cn D.Z. hepatita virală sau alte viroze)./. proprii D. siipniponderabililciţii. — educaţia sanitară a persoanelor cu D.Z.i). O. D. durînd în cele mai multe cazuri toatfl viaţa bolnavului.s. este complexă. hcmocromntoza cu interesarea accentuată pancreatică (realizează un D.'/. l/ir alteori ca urmare a unor stressuri sau a unor tratamente cu medicamenta (|). ulcerul perforat în pancreas. secundar poate surveni în cadrul unor afecţiuni pancreatice sau endoi ' i l n i 1 . 2. 232 . fără de care nu se pot obţine succese de durată în menţinerea acestor bolnavi In situaţia de a duce o viaţă apropiată de cea normală (situaţie denu mita „condiţionat sănătos")./. fac necesară o revizuire periodică a cunoştinţelor despro această boală nu numai de către cadrele medicale. de cdfre cadrch' mcdlco-santtan» are o di-a.Z. tumorile pancreatice maligne care invadează o mare parte clin pnnrrcn. raincti'il/nt prin aceea că reglarea metabolică a acestor bolnavi solicită doze mari do liiMilln. sînt: infecţilln vliiiln pmicreatice (parotidita epidemică. I. stressurilor de diferit» teluri. intervenţiile chirurgicale cu extirparea unoi por|luiil mari din pancreas. II. involuţln tenllA n pancreasului şi în special a celulelor beta din insulele Langerhans. şi respectării indicaţiilor medicale privitoare la dietă.

niiM niihii smi i < o n i .i i>»li< H i>:in. . I n D . seuilni se» poate vindeca dacă înlăturăm cauza ce-1 determină. i oni<mi . /x Minţiţi /nhdrulul In urină (glkozuria) — M I > .linii tilu (//unde/or /iil/înm'/ui/i' rni Imunii n l o ni oului tilmide. i în ţesuM| 9! se acu mulează în sînge. poliun< şl I td lp x lv ./. K . adicB prin intervenţia unor Inlilhlluil i|l unu tl. . r mo Hon/dţla de foame ceea re explică j / / J n < / . ca primar sau secundar. unliconceplionale sau alto cîteva preparate.fi pi 'înmii mlnorala do unde sen/<iţlti du' • ' • • -. firoilua prin mecanism autoimun. care determină o inadecvată secreţie de Insulina i tni'oput prea multă. la copii (diabetul juvenil) este mult mal sei ilurlt l). în D.rolcva sau agrava un IJ. I j n n i m n>iiu< .2. prin mecanism autoimun. nu este una< tu mroptcită).mul< l i ./. .n . (). b) (ll(il)ctul contrainsular produs prin interesarea indirectă a coliiiiif bolti insulare. traumatisme abdominale cu inlon.Z. i nume ii le ini iln «iiuliiiiii <'inhlm| miînnii'iinl. că există douB iilnlllrttl do a se realiza un D. Din colo prezentate se poate deduce. u . r / .«'U(/cc (iatrogenc) ca urmare a tratamontulul cu cortl/on.Z. datorită dnficienţoi iulinei. Ki'i'unoaşterea unui D. crescînd mult peste valorile de I20nu|%. insular sau de nliiiioglcircî. | H I h o l n . deoarece D. M . Glucoza nu mai este utili/. • 223 . Indiferent de mecanismul de producere. în general. Nu toţi autorii mrcplA <iiucnnl*m de producere a D. iifiili' sun cronice. unu hlpr<rfunr|ll atu nrnator (ilnnilo 111111» i i i iniiiiiilii do lilp<unldnNl<mmtim prlnmr (hnnln Con n) ţi loornminrllom ( I n l in «nu Iiiinorfl nic(liiloHii|>rnr<umln «i «volu<m'/.Z.H rit hlpertuniiliiiin «rtmlnlA l u (t «l lilpii|(jllri>ml«)i Iu/im.Z. " .«ngerhans. se deranjează homeostazia glicemiei (care în condiţii fizioloi' v n i i < i / d între 80 şi 120 mg%). Z . î l . d e ş i g lu c o z a e s te c r e s c u tă în s îiu ie.Z. ori prin mecanism autoimun are deosebită importanţă In iii ll lrod tratamentului şi evaluarea prognosticului.sularl ai insulinei (anticorpi antiinsulinlcl). în special celulele beta (afecţiuni ce interesează pancreasul. AltUuri de acestea s-a adăugat D.onţa anticorpilor antiinsulari care inactivează o mare part • i nsi il iti a proprie organismului (această formă de D. deoarece aceşti anticorpi nu au fost dcplstn|i ! ' i bolnavii trataţi în prealabil cu insulina./.i. cum este cazul în afecţiunile endocrine amintita îl» «»' produce o suprasolicitare a celulelor beta. . i v ' i .Z.Z.Z.. 'tMMMiri pancreatice postterapeutice). deci la bolnavii care avcnu <U'Jn l i i ' l i u i c reţinut că D. apoi prea puţină.nnflorhmi» (i//uca(/on «i'ric'lrt ţi'ucagonul cfini OHto u» hormon nntllnsulnr (fnvorl/oa/rt rrctţtmaa "•Di liliietliinctll nan tumori nlo glandei tiroide/ nu ia l nu punte. -. unde evoluţia sa este> mult mai benignă.. adicţ in pri'/. la adulţi. /)(is//cra.fiiniplomclc majore sînt reprezentate de: polifacjle. celulele onj.: n) tllahctul insular produs prin leziunea directă a celulelor beta dtn •Milnli» I. m « I u llfl/ldluv.-isaron pnivnun- M. (Ic s i i l i n i ş l n l u l i " ou oslo în cantitate mică. sau se secretă o insulina InlivA) tn bolile ereditare sau cîştigate care lezează direct pancreasul >lut i In. fJImplomele clinice ale diabetului zaharat se pot grupa In simptomo "i]oro $ i miri semne revelatoare./ f>rjfii!H!a//ci: lornuito din cnliiln nlfn din Inuulolu I. i i n . ' i ^ a inMi||| IH coni|i>i — do le r mină polinrla cure | H i i i .

se constată semnele clinice respective.•iernile i n .Z.6—1. în diabet sînt repicviTitale de: căderea precoce a dinţilor. se stabileşte pe baza semnelor clinice şi se înIflroşte prin probele paraclinice amintite. .. Dialwtul zaharat constituit în care sînt prezente în diferito \ \ i . 11 ic. fenomene de nevroză etc.Simptomele minore.|)ontane. d. giganţi. din punct de vedere clinic mai multe aspecte... facial). către valori fiziologice.. i evonlual cu acetotost. iar valorile gliC'e. ' de proteine şi grăsimi ceea ce duce la slăbirea în greutate (de-i i i i i n i i a azotată) şi apariţia corpilor cetonici mai întîi în sînge..! <i diabetului ca urmare a unei supravegheri medicale ne--. apatie.-diat căutarea corpilor coloniei in ni i n . i . myata palmelor.Z. Diagnosticul se stabileşte m.. i v Mulul. se pune de regulă cînd sînt prezente măcar o p u i l i ' din '•niiiolo clinice şi paraclinice cunoscute. i . njungînd chiar la 200 sau 500 mgi%. nevralgii adesea simetrice (de < i. \ i \ t . arată evoluţin i K ' l ..Z.Z.n i în nrinfl slut corpi cetonici.n c. a lipidelor. tulburări de vedere.• .8 g%).. obezi.Z.iaralo. apariţia corpilor coloniei in Ninge i niinrt şi donutritia azotată. « • i ii n o lo clinice şi paraclinice cunoscute în diabetul zaharat.. Simptomele paraclinlce: glicemia depăşeşte valorile de 120 mg%. . la care sau instalat complicaţii. pentru a re aduce cît mai repede. Trebuie să ne străduim să stabilim diagnosticul într-o fază cît mai timpurie a D.. dar care într-o proporţio însemnată pot face D. n i ' vi qlicozuria.. In aceste condiţii organismul neputînd folosi glucoza.. glicozuria apare la depăşirea va lorilor dje 160—180 mg% (sau 1.iro. '. pioree alveolară.. Diagnosticul D. cei cu diabet renal — prezintă glicozurio. cefalee.i n i i şti se prcci/. eczemă.identifica glucoza impune iim.i sînt în limite considerate fiziologice.. apoi în u i i i i . furuncule în repetiţie. l ><>oscbim.. hiperglicemia ridicată.Z. a trigliceridelor şi a azotului. Diabetul latent la care lipsesc semnele clinice. la femei se mai adaugă şi prurii n i v i i l v n v . In cazul D. i > K n 11 K >-it icni de D. 3) (sau/şl CI îl l l /(i n). Efectuarea examenului pentru i| llro/nii' .cte: . prurit (mai . n) d. In cazul cînd bolnavul prezintă semnele majore amintite diagnos-th n l i'. în această categorie încadrăm persoanele ce provin din familii de diabetici. — Predîabetul sau diabetul potenţial în care persoana nu prezintă inert nici un semn clinic sau paraclinic de D. . . i | " i e NO adăuga slfllnron tu (jrouUilo. iar postpranduil Diabetul chimic la care nu sînt prezente semnele clinice.... prin proba hiperglicemiei provocate cu glucoza (fig. hidramnios. crural. Apariţia acestora la un bolnav cu D. n \ . î l ' • • • pcrianal şi perigenital). flegmoane. Prezenţa acestora necesllfl \ ' < i l i ' .alr.. intercostali.i K i l n l glicemiei ă jeun evidenţiază hiperglicemia.lo uşor. mici semne revelatoare. i l i " .Z. apelează la propriile re-y . i n . dar a | i .'. femeile care au dat naştere la feţi morii.ista se găseşte din abundenţă în sînge. Se mai poate evidenţia 0 creşterea colesterolului. fenomene dispeptice (uneori lii'l>atomcgalie).Hjindl. 11 c|li(omia este în relaţii fiziologice — şi cei care prezintă hipoglicc.

i d. -•.i i abdomlnnle. .70 1. miros de acetonă al halenal | iiiln»i de poame coapte). datorită proy i «NU Iul ştiinţelor medicale care permite aplicarea unui tratament ştiinţific $1 eficient. fim» curo oxistă deja la cazul dat.lllnlj | i m i ăt < " c i p r * • • / • d) c.ulmii In COH- i. a reflexelor şi a motilităţii voluntare. Complicaţiile D...3 -S 6 ••ÎJ 10 0 0306090 150 210 270 330 120 180 2W 300 J âO fimpul în minute Figf. • . ! pmfosmn.). tdlucnrdie. la basedowieni şi la cei cu diabet zaharat. în timp ce alţii o consideră o posibillIrtlii foarte gravă de evoluţie a acestuia.. somnolent. d \ i n ... . dar cu păstrarea funcţiilor vilfllo: respiraţia şi circulaţia. •.i < ..Z.« iiKji'iitA tn staţionar şl ' ) (Im . Coma diabetică este considerată de unii «ulmi ca o complicaţie a D. scăderea poftei de mîncare (în contrast cu polifwtjtfi anterioară). M luam lialamontul corespunzător..Z.. Cetoza se manifestă prin slăbire în greutate fără un motiv evident.un bolnavul tu staţionaţi i iu. s.iri paraclinice. la hepatici. Prognosticul bolnavilor cu D. ! < • un clltihnt Inmilnr sau ' "tili ... prezenţa corpilor cetonici în urină şl în slnge.. ! < • 'întrebări trebuie şti m l > ' i n. Curba hiperglicemiei provocate la persoane îndemne de orice suferinţă. în stadiul actual. •tensiune arterială.imi".Complicaţiile metabolice. respiraţie greoaie zgomotoasă. • tolnunţu bolnavului Ld. ««Iunie fizică şl psihică. IM .un r\ploi...i..1 ..i rolozH.Z. .ii. mortalitatea prin comă diabetică a scăzut mult. Coma tUrtbtttlcă evoluează ca orice comă cu pierderea cunoştinţei.> • : . hlperglicemlo.. înainte de a intra în comă bolnavul treco (ulii «tarea numită de cerozd şi de precomd.Treptat — Boli ttiUnin .9 0 1.i obnubilarea i tulburarea stării de cunoştinţă).ml complicaţii) h) din .i. i • ..! -. Insă nulii accentuate. i l i l cir <. 3.i. J'recoma se manifestă prin semnele clinice descrise l. să stabilim clapa în caro su (jflseste .. a senslbiliiBţll. 3. Pentru a mic l.d i . • l . ! . gust particular în gură.i < ! < • l u d i .pentru o»dr« inedit 22 8 . la care se adaugă cefaleea. în trecut majoritatea bolnavilui ni D. corpi coloniei în '. inapetenţă extremă. mureau prin comă diabetică.imbulator şl tn activii. este în mare | inil« In funcţie de complicaţiile care pot surveni la un moment dat.Z.6 0 1. tr<iumonin uscate.

în cadrul D. Gravitatea vasculopatiei diabetice este în funcţiedo vechimea diabetului şi de teritoriul vascular interesat. glicozurio şi corpi cetonici. — Complicaţiile vasculare în D. în coma hipoglicemică se evidenţiază hipoglicomie (sub 0. hipoalbumineuile.|. iar în final dezli pi ren do retină). i di. glucidică.Z.i anexele sule.-. este efectat adesea tubul dli|i i i v .Complicaţiile renale sînt determinate de interesarea vaselor fllomoiukire şi se manifestă la început prin proteinurie la care se asocln/d ulterior hematuria.. Complicaţiile oculare ale D. — Complicaţiile oculare constau în retinopatia diabetică (ce se iiidiiifestă prin dilataţii ale vaselor retiniene. edeme. renale sau vasele membrelor inferioare. ducînd adesea la orbire. cataracta diabetică. Complicaţiile sistemului nervos.ibotică. lipidică. sînt de două feluri: a) tipul nespecific care interesează arterele mari şi dau procese de nrlerioscleroză şi de ateroscleroză numite macroangiopatii diabetice-. Leziunile vasculare în D. intervenţii chirurgicale.iiii(id 10 schimba. infecţii.Z. miopie. care survine ca accident terapeutic după administrarea de insulina şi care se tratează cu totul diferit decît coma acidotlcfi. Unii bolnavi prezintă tulburări psihice.80 mgVo)Proba terapeutică le diferenţiază în mod categoric: după administrarea de glucoza toate fenomenele cedează în coma hipoglicemică şi nu este influenţată coma acidotică.Z. In starea comatoasă hipoglicemică bolnavul nu este inert ca în coma hipoglicemică ci agitat. La nivelul sistemului nervos periferic poate apărea polineviî l . lipemia retiniana. hipermoliopio şi anomalii pupilare. Diabeticii Ide uşor infecţii urinare. Este important să se facă deosebirea între o comă diabetică acidotlcă şt o altă stare comatoasă care poate apare la diabetici numită coma hipoglicemică.n". agresiv cu tendinţa de a lovi pe cei din jur. interesează mai des vasele retiniene. bolnavul nu mai răspunde In < ' x i -11(1(11. In D. hipertensiunea arterială.Z. ce interesează vasele mici reprezentat prin microangiopatiile diabetice. au prog nostic sover. mici hemoragii şi exsuddlo. Se insUiloazfl astfel coma diabetică ce semnifică o profundă liillinraro metabolica. musculatura este contractată. nooformatii vasculare. la un bolnav cu diabet zaharat etc. bolnavii prezintă chiar convulsii. Alto complicaţii viscerale. retinopatia proliferantă. Ea poate surveni ca urmare a unei dereglări profunde metabolice legato de boala de bază — lipsa insulinei — sau apare ca urnmro a unei greşeli alimentare. Ele apar încă din fazele do început ale D. hidrominerală şi vll<niilnlcă.Z. b) tipul specific de leziuni. cardiace. pot apare leziuni Vrtsriil. este transpirat. iar în final azotemie şi alte semne de insuficientă renală. devlno superficiala. şi se dezvoltă mai ales la diabeticii insuficient echilibraţi metabolic.Z. tegumentele sînt în întregime umede şi reci. . in special ficatul.no alo sistemului nervos central care pot da accidente vasculare ci'ieliidlo. . Spre deosebire de coma diabetică acidotică unde se evidenţiază hiperglicemie. proteinică.

r»(l c) glucide în raţia alimentară şi nu apare glico/urie Insem-ii toleranţa este de cel puţin 150 g.i < vo l ' i <'otnpllc<itll culiin.i snu •U Nlinptom ni.r.ingorată fără să apară glicozuria. n i tndclliii' ' ul». ni/smedicamentele (insulina.i m Ilinp ni.ni chim qnn- iii ' 'l..sc np.ni vulvoi. i i i i i upoilirmlc. il c: <llvtu..>li|p pilim* IIKII i' iii' dinii M|n' InluMi nliiii . n r i|i. « l u r n i . Adesea IM si înjură — aprol/. .i li < >t «llnlii'ticl..Z. finiinii-mi-in qinvIdA .n .iln in c ş\ vitamine).lc complicaţii apar m.ideso. dacă adoil* l..it)' şl nun o. De exemplu. glucide) reprezintă cantitatea K| I . ii de:. Se bazează pe trei elenn'iite pi nu ip.i. l . rînnfa la hidraţi de carbon (HC. Acc-. deci celulele bota-insulare insulina pentru metabolizarea a cel puţin 150 g glucide. lHHd are cea mai mare importantă. pruni | M ' i i c i ! K i l :. i h iln-tlcl.'t din cazuri — este suficientă pentru menţinerea diabetului de compensare metabolică. micului D. lolK nlilc.ivr -. sulfamidc ciiitidi.

•inu <•«•/. la 120Q ' u ull''f >''urile în jur de 20 g/24 ore. Deci toler anţa este de 120 — 20 — 100 Q . tatona i i i n l i n l i i l care tolerează — şi care n-a făcut acidoză — se pot folosi re >U//d* (este iiHHjIIrt'tniiinle.8 g. l 8 HC/zl U) 100 .. n'stiil. glicozur ia este minimă adică 1. lu de urmări re a iţaInlmnii U'i). star* fiziologică (creştere.. 1^0 120 UO Alinii"! lnl)olul ui nr. i m ui i| 11 ( ' . i h l . h i n i r i " Un astfel de regim predispune la decompeniărl. să zicem 140—150—160—180 g HC. dacă vrem să dăm 120 g HC/24 ore este necesar să admlnlHtrltH ţn sn imullna. în următoa rele 3 zile. un exemp nlăptare. piMiliii M < (ilcula la gramaj.i l IC .cadă din greutate plnă la greutatea l nr. i«rclnl). dar după aproximaţie..>i.iiinr (iM-cesltatea de calorii este In funcţie de arată efortul en«-i profailnnal. 1 ...i 1 1 1 cului U) u"'" "' •> i ' ' < i i a (diabeticul trebuie să aibă greutatea (tabelu ideali). I arată: f «i MMI u l IC. diabeti I) lol. nlin/i hi I H I H .. I Ideală) . va stabile trtblll şte Miliniu 20 25—30—40 U insulina (adică l U. vlrstă.i) |)ioii-.i l n ' l a se fixează tn funcţie de: fişa l. Tabelul nr. bine i'iniiMitul diabetului prin dietă presupune cunoaşterea conţinutului tn să se HC •) n.i >. Dncă necesităţile cer. liilin înliul Ifl un i h l i i • i n . car-ivnlini. cercetînd In acelaşi mod toleranţa la glucide. i i c declt practica mult prea aproximativ^ In care zlcei „Daci tolecondiţ > < i l r l . deoarece fixarea cantităţii de facă nllmont» «itt i|n< i l < > i c .. ' O <| IK . 1 1. atunci administrăm 120 g pline (circa 6 felii a 20 g ii de (alia). se completează cu ipltalt ffllnoaia. insulina pentru 2 g HC prin p«lU U' tol(<rnnta).ni|.

Kxomplu: carnea. ciroze. Principiul normocaloric în raport cu solicitările profesionale (dar Id greutatea ideală) şi al glucidelor conform toleranţei este baza tratamentului diabetului zaharat.şi uleiul 100% grăsime/ pîinea 50% glucide şi 10% proteine vegetale.. proteine (P) = 98 X 4 calorii — 392 (circa 1. i'rntru ilustrare şi orientare dăm exemplul unui diabetic cu următoarele date: t i i l i l i i m i ! — 1. E. Se lasă la latitudinea bolnavului do . greutate — 65 kg. salată.1 ronsuma fără cîntar: varză. completare. II AMmonte Cantitate (g) P 8 40 30 10 2 L G Observaţii L|l( «l ! Ort. Re(imi n l im că metabolizarea a l g glucide şi l g proteine eliberează cîte 4 < .120 g X 4 calorii . 4% lipide. acizi graşi nosaturaţi Total gram * 228 98 . Cunoscînd cu aproximaţie conţinutul alimentar în principii nutritive putem estima regimul fără tabele.5—15% glucide. . brînza.profesiunea: func(loiifn.5 g/kgcorp). hepatite. Cunoaşterea conţinutului în principii nutritive „pe din afară" după Uil>Ho „rotunjite".Morii.480 calorii (c).— . este o necesitate pentru medic şi cadre medii. 4 g% ( ( l u c i d e . toleranţa la glucide— 120 g. ci şi pentru obezitate sau orice boală în care dieta JotH'ă rol important (acidoze. urzici.l 950—(480 c/G + 392 c./. ToU'int'U 2 oufl Citind Came '. oul de găină (50 g) are 5—5 g% proteine-lipide. 8 30 23 10 ____ ____ 50 121 . iar metabolizarea a l g lipide eliberează 9 calorii. ____ 20 12 5 5 10 40 20 — 120 (circa 15% lipide) (circa 15% lipide) (pentru salată) (4 felii a 20 g) (fructe 10% glucide) vit.1078: 9 = circa 120 g.ilei — pioleine intre l şi 2 y/kg corp. _________ 8 — . . dovleci. _________ . _________ . lipide (L) .65 m. peştele au în jur de 20 g% proteine. tuberculoză etc.Vll. conform raţiei calorice. ricllrhi. cartoful '.aport do lichide. . roşii. conopidă. trebuie să ţinem seama de: necesarul de caIoni—(>5 (greutate ideală) X 30 calorii/kg corp — l 950 calorii din care: cilucide (G) . (//e/n Vd // <//c()/i///d din: — (ilnridr cunlorm tolertmţei In condiţii naturale de viaţă şi acti- i i l e trebuie reţinute pentru a putea realiza un regim optim.'()% ((lucide. Pentru a-i alcătui raţia pe o zi.Idljă j'nlliiM Morcov Slnclft I'MK'IO l'lln o U lui 200 200 150 100 100 20 50 50 100 80 200 50 ____ ____ ____ ____ 8 — — ____ ____ . Tabelul nr..P) . ştevie. — lipide în. grăsimile animale topite. castraveţi. săruri minerale şi vitamine în cantităţi suficiente. mămăliga 12. laptele de vacă are 4 g% proteine.). nu nuiflfli pentru diabet. Iu piin<'//m/.

Cadrele medicale şi medii trebuie să îndemne bolii «rt nu p.înnliil In principii nutritive al alimentelor se consideră cu i / / o pentru cele reprezentative.'af/. mrllccl efectuarea unui efort fizic moderat. MI bolnavilor cu diabetul decompensat (cu acidoză). mai ales cele vasculare avansate..modcrtit şi Ai oNto «icliiziţii relativ recente. a) Insulina.nm-ntul D. In stări du "/rt. Importanţii ' H d mişcării şi a efortului fizic în tratamentul D. .irc-l obligă. Trat. Insă 'in cantitate negii Jabllăi .•imul hidraţilor de carbon şi determină scăderea dozelor de inii rtr/."i pll-ul.ul că diabeticul are nevoie de insulina).Z.. cu variate complicaţii..1 . Se contraindică efectuarea de eforturi fizice In •l !>. complicaţii seplice. evitîndu-se excesele.ul In un nllmonl clin colo rocoimnulnlo (tnbolul n i . deşi el conţine şi proteine. i l c glucidelor în special. fără a ii in-«nul.. îi favorizează procesele metabolice In gen«-i | n < ceh . De asemenea mal Ho ofoctc favorabile: previne angiopatia diabetică. drumeţia şi în gemişcare. prin • nou In . aduc vitamine şi glucide.Z. înotul. iar cele reprezentate Jn cantităţi nef////cu/d. constă din sucuri de fructe şi zarzavaturi la discreţie care /.Z.icesteia devine necesară alunei cînd nu se reuşeşte ochiM ou i l i c i l » I i i l u i cu un regim de minimum 150 g glucide. ' i t toii.i/a de urgentă în spital. favorizează i de colaterale în regiunea terminală a vaselor. snu 500 g Inpto dulce. alergatul.20 g la . Kolul mişcării şi al efortului fizic în tratamentul D. dar cu respectarea principiului . favorizează transportul glucozei 'orul celulei musculare şi prin aceasta influenţează favorabil .-iolor.mulul nllinontulnr In prlnclplllo (illmoiiltiio trolium ( u Instrui bolnavul nMipra echivalentelor 1n c. intorvonţii chlrurglcolu snu ' I c n i i ' traumatice Li diabeticii compcnsnţi <le regulă numnl prin aas .Z.. • •ItMiicn. Administrarea iniHMild . l l | piui clncfl bolnavul doreţte iB mHntnro mHnnllltjH tu loc di' plinoi IDO g glucide) — clrcn 400 g mămBUgB/ sau 100 i| |>tliu< m« ponli> înlocui MI • I I unu cu 500 (| mere. dar verificate suficient dc> practicai i'HiNi*|>ll<i importanţă pentru activitatea profesională în general n civiilul < n D. De exemplu: la car/of calculam doar UC-. cu medicamente. 100 g carnn se ponte înlocui cu 4 nlbuyml do ou. . im Ho do performanţă sau activităţile obositoare care pot determlmi • Io hlpoglicemie. creşte forţa musculară. deoarece aceasta. In rupii şl tineri.M/./. imoflştoroa conţinutului în factori nutritivi din alimente ca şl echl-!• i" slut deosebit de necesare pentru a-i permite diabeticului va-. combate obeziIiiporlipidemia. ..(i de vacă: 20 g proteine % restul sînt cantităll neglijabile. în această situaţie bolnavul 1 1 -. preferate sînt: mersul. constă Iu i întocmai ca şi insulina — . în mod temporar se administrează In curjiul lioli lulecţioase.irăsească activitatea profesională.

Biguanidele au proprietăţi hipoglicemiante numai în caz de hi-ccmie. In •peclnl !iiMilirl<<iil<i roioiifiiiană şl hipertensiunea arterială cu valori ridicata. Cea mai bună indicaţie pentru biguanide o constituie dia-Iii-iiil l«i persoane adulte obeze.i ou/numii' ntillt* ifinilvo ale insulinei: afecţiuni cardiovasculare. / ' < • reţinut că tratamentul cu insulina şi sulfamide antidiabetice nu a i nli ix importanţa dietei şi a mişcării în tratamentul D. In nre. Diabetul zaharat a beneficiat de < p i ' i p n i i . crenoterapia are indicaţia maj i i i n . — Sulfamidele antidiabetice (tolbutamida. cu început mai recent şi survenit în preajma maturităţii. Se administrează după nevoie l — 2 ta-Kl i'l c in timpul mesei. ' ( i .i'iit exista mal multe preparate de insulina: Calcă de administrare pentru toate preparatele de insulina enumerate este cea subcutanată. (•rt — atliiţic miiximum la 2 — 3 '/2 $' încetează după 6 — 8 ore.! in funcţie de forma clinică a diabetului. insulina Novo Lenta. mai ales dacă ••ta asocl«tfl hipertensiunea arterială. Ca regulă generală se retine că l U. de regulă înaintea mesei de amiază. 230 .u persoanele cu diabetul gras (diabetul de tip I) compensat 1 n i n i i ' ţ j i n i hipoglucidic şi hipocaloric. insulina. i •. — Inuullna cu resorbţie Intlrziată ca: protamin-zinc-insulina.Z.stc sitmi(ii insulina trebuie administrată cu mare prudenta. deci potenţează secreţia de insulina endogenă. b) Medicaţia orală are deosebită importanţă fiindcă dispensează o bună parte din diabetici de administrarea injecţiilor cu insulina. Toleranţa hidraţilor de carbon şi necesarul de insulina se evaluează prin tatonare. în funcţie de situa ţ i a concretă se poate administra la 2 zile. în acest grup intră sulfamidele antidiabetice şi biguanldele. Lomj Insulina (a cărei acţiune durează plnă la 26 ore) şi alte preparate. l . cicloralul. De regulă l ml din preparat are o concentraţie de 40 U./zi se administrează într-o singură injecţie. Mai recent s-a nuanţat indi-• . urmărindu-se scăderea ((Uremiei sub 160 mg% şi scăderea glicozuriei sub 5 g în 24 ore. — liifiiillnit cristalină clasicăore cărei acţiune începe la 20 minute după injeca In pii'/. In rcizul cînd este nevoie de doze mari de insulina se vor administra Inicţionat de 3 sau 4 ori pe zi înaintea meselor. meguanul) ac(loneu/ă prin hipertrofia insulelor Langerhans şi în special a celulelor bota. Doza folosită ini|lal este de 3 g pe zi (cîte 2 tablete după cele trei mese principale). în ca-/urile cînd sînt necesare doze mici de insulina: 15 — 25 U. <i|)ol doza se reduce treptat pînă la 2 tablete pe zi. insulina metabolizează 2 g glucoza. Indicaţia lor cea mai potrivită se referă la cazurile cu diabet de gravitate uşoară sau medie. deci dacă un diabetic la regimul său optim de toleranţă (în condiţiile unui aport caloric total suficient) elimină prin urină 50 g glucoza are nevoie de circa 25 U. Seara se va repartiza 0 doză mai mică de insulina pentru a evita hipoglicemia din timpul nopţii.. < ronoterapla în diabetul zaharat. So contraindică doar apele prea bogate în sodiu.M i p i e încă din epoca preinsulinică.

precum şi principalele simptome pe care bolnavul le prezintă.10 10 U.ÎMI carbogazoase la Borsec. iar ulterior l J. i'ontrollndu-se glicemia.e cunoască precis tratamentul acestor stări deoarece ele SÎnt medicale şi deci pun în pericol viata bolnavului.. l'talamentul la domiciliul bolnavului constă în administrarea dt . ifittpln /o(ic/(/o/c/ yi ro/Jlc/ t l n i l x . pînă ce fenomenele regresează. o s ( > l i e de nillori in. Este absolut nace•. i l . 50 U. care se repetă din oră în or<i. In acelaşi timp dAU i îl nu are vărsături se administrează oral apă uşor alcalinizatl..v.niXU* llnit In u l l i m l i ..un.nndu-aije p < > n l i u cri'i». 'l'Kitdincntul în condiţii de spital: se pot administra doze mai i de insulina.. 8BU •. i ţ n l c arteriale incipiente pot benelii ia < ! • • < iem>|eiaple.. • i i ( | l e / ..c. i an niliociUI ăs t ... l > . n l i n . i .u al< • • . l i ed -Io/e mai mici de insului a la m l e i v .i/nl <vi gllcei i h 300 mg % după administrarea dozei amintite nu se mai in .ii<>. în cantitate de 2—5 l în primele 10— .. La orlca eăiuia i s-a descoperit glicozurie trebuie să se caute şi corpii i in urină.i.1 i ' i i n l > .v. -. ' . fără acidoză.imentul cetoacidozel şi al comei diabetice. sau in <•..v.odlce .. !e doza i de m .. între timp se iau măsuri tui luinsportarea bolnavului (cu mijloc rapid). In diabeiui simplu. care dacă are valori do peslr . > n. examinarea lui completă şi instituirea tratamentului de ur- • I I H I diabetică este o mare urgenţă. Buziaş. s.'!()() mg % • ' i «idministroază încă 1/4—1/2 din doza iniţiala. H l i n i n i '.iron ol • L..ii.. i clinică.ni n bolnavul nu arc ve. i i d i r e de tipul Ciunget sau Ţinea.oiim-le cu ditilift zahaitit . Cd şi cel juvenil. i / a insulina timp de 4 ore. apoi se continua admiur.. la 2—4 ore interval în funcţie de e v i .n II n i oase de la Herculane. uneori doze şi mai mari pînă la 100 U. Tratamentul diferă uşor In • Ic locul intervenţiei medicale. l cu sucuri de fructe. timp de 2— ". la cel mai apropiat î l .i apele alcalina bl-iod."i ((liiroy. însoţit de un bilet de trimitere în care s-a notat ce s-a admlirtt.. 'in indică crenot«rnpla cu apela blcarbonnlnti* . l Mal. Dacă are greţuri sau vărsături se InjtŞN •r li/iologic s.a ilialx-llcll cu u l i i mu|Mie şi avansate constituie o eoni i . se rccoiiiiind. In oră. im .!•/ de obozttatti H'Mi bnualate-sodice-magneziene de tipul Vi/a n l ea. In c. l u i i .ne rare sa • . Se începe cu administrarea a 100 sau 200 U.'ic înveleşte bolnavul în pături calde şi se face clismă cu 600 al i'nldii(d în care s-a pus o lingură de sare. Covăsim.. i u denuliillG.c.. insulina al l (K) sau 200 U.n .t i c c cu < / « / < • /n/ri i / < . MI în caz dt ii.. se pot indica băi termale simple de la Felix.n uplii . h . Prezenţa acestora necesită internarea bolnavului In i i .. p i e . Holnavii cu complicaţii arteriale incipiente pot bnieiu-ia do cur* • d».> iitlt'fl (Ionul sodiu contribuit» IM nmcllorniea nu I n l x i l i M i i i i l u l u1" im) l'd -. i i se administrează ser <jlnco/at i.soriale. < • puni ţi «WT.s/u/) clnsir (diabetul di' l i p I I ) In pendcnt. ii.«. i l e hipoglicemia (care poale sa apaia ( l u p . sau i.. u a nu i>mmm .

In lurnpla ceto. i d. din primul moment.): 20 U. . Cadrul ajutător sanitar trebuie să ştie sa calculeze doza de insullnă pe 24 ore. unde dozele de ser fiziologic — ca de altfel şi de insulina — .a. a soluţiei Fischer.-i l . a soluţiei de lactat de sodiu. mai ales l .v. precum şi accidentele posibile în caz de nerespecIdi'i' d do/ei. i colaps.iir: se iidministrează 6 pînă la 12 U.. a cardiotonicelor.slnt mai mici).. i . se administrează ser ii•/. se evaluează toleranţa la glucide şi necesarul de insulina sau n l Ir hipoglicemiante. repartizarea ei (dimineaţa. considerîndu-se vîrsta.1 s<!U mai rar prin clismă înaltă cantităţi după nevoie. l>upă ieşirea bolnavului din starea de cetoacidoză se continuă tratai i i i .Alături de insulina. a vitaminelor. tensiunii arteriale. Menţionăm şi faptnl c«i trebuie evitată o eventuală supraîncărcare cu lichide. corpilor cetonici.înl mai rare şi în fine se exclude aproape în totalitate edemul C lc C Ill ill.hipopotaseinl i l < . glicemiei.i|ioi se continuă cu administrarea de 20 U. Calc. după tehnic<i m MMio.continuă sau continuă. modul de a efectua injectarea (nu se face în acelaşi Inc de două ori). astfel ca medicul să se orien- . de aceea ea va fi preferată celei parenterale oii de cîte ori bolnavul nu are greţuri şi vărsături. Urmărirea di n 11-zei. insulina pe oră intravenos plus 20 U. particularităţile biologice şi solicitările t»ni'i</elire profesionale şi extraprofesionale.e pe cale digestivă. a analepticelor. . s d respecte dieta.i (s.:.|licnniei aproape de 200 mg % cînd administrarea se răreşte. insulina pe oră.i din starea de comă.iu chiar excluderea) pericolului hipoglicemiilor. scaunului şi a temperaturii se va face cu mare grijă 9! v va consemna în foaia de observaţie. i c. a norartrinalului şi a antibioticelor. Se poate administra şi pe cale intravenoasă în perlu/ic di:. glicozuriei. cel puţin l litru în primele 2 ore şi apoi pe cale subcutaiidl. frecvenţi cardiace. ajungînd pînă Id (i suu chiar 8 litri în 24 ore (cu excepţia bolnavilor cardiovasculari si luitrîni.iolugic i. . (idminislnire este cea intramusculară sau subcutanată. Administrarea de soluţii de bicarbonat de sodiu 5%. intramuscuI d i .u itlozol şi u comei diabetice o nouă metodă şi anume wlmiMlsImrcrt de dozo miri do insulina la intervale scurte. Terapia cu administrarea de cantităţi intermediare de insulina ( l . în condiţii de spital şi apoi în condiţii de viaţă imlni<il<i. a hemisuccinatului de hidrocortl/on. Mincu ş. Accentuăm că cea mai fiziologică rehidratare este cea care se Idr. i i . seara) în funcţie de I IC administraţi. sil conducă corect foaia de diabet.K . a potasiului. după care dozele se scad. Sarcinile cadrelor medico-sanitare: NU educe bolnavul şi membrii familiei sale pentru ca aceştia să-1 (It'Vînri njiilociro pricepute. pînă la scăd i . mişcarea şi medicamentele prescrise de mcdlr. se face la indicaţia medicilor din secţie.\\<inl(i]cle acestei metode sînt: scăderea mai lentă a glicemiei cu Miiic.M i i i l . la amiază. insulina pe oră pînă la ieşiic.

mile cilimentare. iar la r> luni : .llalo clnd se «videnţla/ă un . firt-1 facă să înţeleagă că obezitatea este incompatibilă cu ochi• i * . Keducerea consumului HC la persoane care <iu o cauză pretfjftl . caracterizată tu in «inimuloroa de ţesut adipos la nivelul organelor Interne şl n (ONUlutul cehilor subcutanat.e pie/mle p< u l i u Obe/.mirt la diabet este o modalitate de profilaxie. %n-l vegheze şi să-1 educe la o riguroasă igienă bucală prin spă' I n l c ă (mai ales seara) a danturii cu pastă sau cu o combinaţie l Na bicarbonic. să-i menţină optimismul şi încrederea în viaţa. .iui xpllce bolnnvulul < l n i l > < hc că bon l n <> • ••. călduroasă. glicemic şl • mic. .n şl glico'/uria pe 'M oi e. baie zilnică.!•• o d <-li< Icni neobservaţii (Im n • .. Se consideră obo/. sfl-1 ajule să se şcolarizeze. i i şi cil mnl d |H /ci. 5. gambelor: ciorapi necompresivi. i '-nieia care naşte feţi de 5 kg (şi peste) să-şi reducă aportul tiu l M » n clonul sau alte viroze (chiar hepatita epidemică) pol duc© la ilîlil deci se impune reducerea aportului HC în cursul viro/elor.fl-l înveţe să-şi facă singur insulina (loc.ltatoa este o boală de paioţjeneză multifactorială. . tăiatul rotund dl •mior (ciscuţite. apoi să se profesionali/e/e. i de necesare diabeticului. . şi să mă• corect trusa specială pentru diabetici. sterilitate). :. vnrsftturl. băuturile alcoolice. i vi < ontrolc/' i i . i'li in ele. eforturile fizice mari (dar să insiste cu bolnavul " . i . l'ircjft. examenul fundului de ochi.Z. pentru a observa şi corecta evoni i ' qreşeli de dietă. pot duce la leziuni. Profilaxia diabetului ţine de cunoaşterea cauzelor: Cnnoscînd rolul eredităţii.2.ift evite fumatul. slăbire neaşteptată. greţuri.sa-1 înveţe să se prezinte periodic la control clinic. Melodd mai sigură de depistare a stărilor diabetice rrtmlnu l i l emlii provocată. frigul. pentru combaterea frigului.i | n l . ar fi de dorit să se evite căsătoriile» (M l M imn i ce provin din familii de diabetici. de asemenea. incălţăi. infecţii)..inspecta norm-• ! « • impuse {-)[ li ii« iţ e i|>ie toracică.1 metabolică şi favorizează complicaţiile D. emoţiile. i-leclrncAiilhninimn. . n ducă ndrat în activitate să rămînă cît moi mult în cîmpul iiuindli ••ft înveţe bolnavul să-şi măsoare alimentele (prin exerciţiu n» HUI prin măsurări folosite la bucătărie şi din „ochi" după ce Sl-n experienţa necesară).1 eforturi fizice mici. repetate şi regulate). sa vegheze şi să-1 îndrume pentru o riguroasă (pedantă chlnr) • n picioarelor. umezeala. OBEZITATEA onvingă bolnavul : . • i | H ' . sft-i facă vizite la domiciliu. cînd simte indispoziţie. i :.

macula»! lnir/ltnrl. -.p. retinopatia pigmentară.T—100——-----. cofetari. poNlpni Imn)/ l . determinări radioizotopice u|p.•iau f/e gradul II cînd se depăşeşte greutatea ideală cu 31—40% şi o/)* /d/e accentuată sau de gradul III cînd se depăşeşte cu peste 41 °/( Idlcd ideală. Greutdlea ideală poate varia în anumite limite în fum |l| di. din care G — greutatea în kg. După etiopatogeneză se deosebeşte forma « t/i'iiii (determinată în principal de supraalimentaţie.. i l â . a celulelor numite adipocite). Diagnosticul . de vîrstă.leml de peste 15—20% din greutatea consldernlti Ide f'iecven(d .11 mult de jumătate sînt femei. Un plus de precizie în aprecierea gradului obezităţii se obţine prin plliilul cutnnat (de obicei în regiunea cefei) sub o presiune constantă cu un fl|i«f (i nldpcr). este cea mai fri şi endogenă (mai ales endocrină). Clauzele obezităţii. unde V . «numite examinări radiologice. Pentru femei tnlff (iul produs se înmulţeşte cu 0. metoda „cîntăririi sub apă". starea fiziologici i<|ţ I'nrmula clailcfl pentru calcularea greutăţii corporale este: T-150 G .stc «-valuată la 10—20% chiar 30% (din populdtln Ixin/l).75 (T—150+--------). obezitate m«i . — obiceiul de a mînca rar şi mult (mai ales seara) duce la n uf N apetitului şi a secreţiilor digestive.„i c.•. în activitatea practică se consideră obezitate uşoară sau de gf fiul I cfnd se depăşeşte cu 20—30% greutatea ideală. estimarea 8 l i i t n l c n corpului (şi compartimentarea acesteia). Mlncu propune o alta formulă care tine seama de vîrstă şi sex: V-2o G . unei» perioade fiziologice (puberi.l H sever datorită determinării lor endocrine. în<i|)Oli| i i i i n l .oxcosuy alimentar prelungit (indiferent de vîrstă) este CMM principala a obezităţii-.*<• stabileşte uşor: este nevoie doar de un talimeiii ?i ni) cfnlnr.vîrstă în ani. precum şi la o excelentă — consumul exngerat de făinoase.exces de nutriţie în copilărie (determină creşterea în voiul «•vt'iitunl şl ca număr. — consumul de băuturi alcoolice (tmlc-osebi la bărbaţii cme »i nllineilteo/fl Iii exces).. dulciuri rafinate şi grăsimii — tonte profesiunile care implică sedentarism sau cele cnie IM (illcft „gusliiri" frecvente din alimente ca: ospătari. din ( dic 111.tipul morfologic al individului. iir.9.50 kg+ 0. iar T — înălţimea In I. menopauza. IH'iclIcn curentă este suficientă cîntărirea periodică. întîrziere în dezvoltarea sexuală. care au evoluţie şi proyill .. Apariţia si dezvoltarea obezităţii implică o serie de factori: predispoziţia genetică (verosimilă mai ales cînd aceasta tlai»nţ din i opilfirio sau adolescenţă). sex. Adesea se sumează arnl)n| S-au descris şi unele forme particulare de obezitate în cnrt» id/cl virilismul (hiperpilozitatea).

Se va combate supraallhiiciuri rnflnato). astenici. renale. Grăsimea se depune l Inima). tendinţ<i Iu (Miibolii.(i •. 'iii tnltmpliiâ trei grupe de dificultăţi: a) insuficienta CU-<| inlim«iu</. abdomliinln.. u!« ohp/ti.! :.u n(llle sale. sedentarismul şl so . i n i iin '"I/K inttuintntiiini cunitiv 9 1 confita In adm/-.s/vd care interesează întregul organism. io In condiţii naturale progresiva. le îngreuiază activi-vln<> un factor biologic important al scăderii capacl-îl linbnttlnirii prococe. coronariene. Iu con9! <i ' i l c u i .. boli de ficat şi căi biliare ( l i l i . l i n broiişlc.iţll stnt multiple si deosebit de nocive.i x . obezitatea impune M M ' i i l i i r si respirator un efort rresrut. mnl nlos la i i« lnt< ipun perioade de relativă stabilitate. i ^i ie(|iey. varlce. i r . " i N A piA iniii. hernii.il i . hlpncjoii < i> anul (cart la rlndul lor «litt ayrnmetabolicii: dr. u i p iM so an eio su p i a p o n d erals tre. . se mişcă greu.irr umilim'. i ) . i'i i Iu final apariţia Insuficientei < . i minînd dol< .1 compllcnţllle obe/ltăţll. neuro-endori in<< lilpotalamohlpoflxare.llnr oste cu 5 — 10% mai mică declt la normoiiţllle Ntnt mai severe la obezii fumători (unde domină i'HVmn'iilnrt1). le infiltrează ţesuturile.|l tipului obezităţii: toracică. l'rln complicaţiile sale obezitatea 9tt9 O • d' «(/'".!• ini'iitnul In hmilelo COniUtfl- MP vor M . gută..i u 91 rompoi lumontale slnt factori c(irn. ni nmir do ţesut ce trebuie Irigat. i iiiue arterială. i i isiiiulul. »P»on. coiulitll fl/lologlcă • persoanei tn cauza.>mitoril( re:. : n . creşterea acizilor graşi II• rttn nctlvltntii i>|H)|)iotelnlipazel otc.1.| oil/. a. . i i i > d < > m i n . h / mu) roiului alimontaţioi de către unii obezi.p ' l i miele obiceiuri fnmlllnlo Şl |OClal(? t i u iniulim baza ti >< (Alnonse •.i< regim ul alim en tar Iu .i/u. i i . emfizem pulmonar. b) durata practic ••«ii'in y| c) n scrie de prejudecăţi care mal dăinuie prl-. dnr carp nl\ nutritiv şt care Sfl (inA nea m n du grautntna i piolewionale şt «xtiaprofcmlonaUi. ameţitului..iipidcinll.nl obezităţii tn unele cazuri. i •. liiperliiNulI-'imul. mh oecead/ii/ ni/or/r.i n i .nază: ateroscleroza cu cortoţiml < • ! do Mpecerebrale.ii<lio. la efort este scăzută. • iln«'/. i / . contribuie la apnrlţln «b. o MĂ l e v i n . In II- • p ro v in '. obosesc repede. d qonunchl. nbl- 238 . i tiitţt«l(< | .

tiroidiene l — 2 tablete pe zi. l le interval. Suplimentarea lor se impune numai în perioadele cu regim foarte roşii irliv. ca şi educaţia sanitară. Evaluarea capacităţii de muncă In ilm/i M". ptinc. insuficientă cardiacă.|>iTlrt principiile generale de expertiză.7 — 0. ciocolată etc. i Unicii dr uniuni se reduce treptat.). Se urmăreşte scăderea lentă a greutăţii (l — 2 k<i p<< Iun/i). Prognosticul obezităţii este în funcţie de tipul etiopatogenetic.8 g/kgcorp greutate ideală. Gastrofibranul este un auorexigen periferic. Aceste medicamente se contraindică la obezii cu tulburări psihico. restabilirea ctl imii deplinii 96 . La persoii-•nlci iu iilnv.(Hui l nllmi'iitaro etc. — activarea catabolismului: se realizează prin administrarea de f'Xtracte. nu se reduce consumul de apă. 'tratamentul etiologic (atunci cînd se cunoaşte cauza). . l f al i a lipidică va fi de 0. Oblectlvclt. zarzavaturi şi Unde. sub control medical şi cu pauze (In 2 zile la 5 zile de tratament. Vitaminele trebuie să provină din legumele verzi. cîte l — 2 tablete pe zi. face p/nlc din tratamentul complex al obezităţii. iar ulterior în faza decompensărilor parcn'.llnl<> de ţjrndul III. coronaropatii. Mineralele şi apa.i medicală a capacităţii de muncă. precum şi la cele la care au survenit complicaţii. sau prin Slliitin administrat zilnic două tablete. de preferinţă din salate. Se administrează în tablete înainte de masă. în medio Hi . Tratamentul medicamentos se indică de către medic şi cuprinde nicdiciimcnte care urmăresc: scăderea apetitului: se realizează prin Anapetol (Suplin) adminislnit în cure cronice de l — 2 luni. miţicart-d fiind un element recuperator important. 1 1 in Ic. />'(///« prutidică rămîne în limitele de l — 1. toate bolile în perioada lor de activitate. o tabletă la 3 — 4 sau V y. /(•<///« ţ/lucldlcă se reduce la 120 — 140 kg. cu evitarea dulciurilor rafinate (prăjituri. de instalarea şi profunzimea complicii i l < > i £i de disciplina respectării măsurilor recuperatorii indicate.(> ( n llr lc t l l.1(11 do muncă. uu HCM MpeniHM ciipai 11. Cultura fizică medicală se învaţă de către obezi la cabinetele sperldle din cadrul policlinicilor teritoriale şi se practică apoi metodic şi timp îndelungat la domiciliu.i tratamentului aplicat.i|j/. Psihoterapia individuală sau de grup.5 g/kgcorp greutate nlcnlrt (iiproximativ l g proteine pentru 2 g glucide).'">() (j lipide de origine animală şi vegetală (în proporţii egale). Tratamentul chirurgical cuprinde intervenţiile estetice şi cele «in 1 M'. Se insistă ca obezii să rămînă rit îmi iniilt in tirtivitdtc. de il'fi < > < ilnle.e<i/a scurtcircuitări ale unor segmente ale tubului digestiv. hipertiroidism. cîte una înaintea meselor prinrlpdle. Obezitatea persoanelor cu diabet zaharat răspunde bine la traliimriilul cu biguanide. — creşterea diurezei (folosită mai ales la tineri în perioadă puliinlfirft) prin administrarea de nefrix sau ufrix. Se recomandă reducerea consumului de sare (st'fldc apetitul şi retenţia hidrică). i \|x>iH/.slări de excitaţie.recuperării medicale In obezi slut: t'nnllln|il de |csnl ţjnVios depozitata în exces.

asociaţii patogenetice sau întîmplătoare etc. Ti. normoglucidică. sau care prezintă unele boli endocrine. în strlnsă legătură cu obezitatea sînt tulburările metabolismului ullr cunoscute sub numele de dislipidemii. pliimin). destrotiroxina etc. biliare.ii.ii. i mi md.i cind piri dd IM i • .'nnUiue conipniuntoill fi adaptnUve. colo care «nlldlA ntonţlo «l p«i in.n III c l l 0 I llll ilu r. 'In ţ.sau hipocalorică (la obezi). Tratamentul urmăreşte normalizarea valorilor diferitelor fracţiuni li|iidici> sanguine prin: dictă.ii.. lllperlipidemia este o anomalie biochimică caracterizată prin cr«şMO concentraţiei serice a colesterolului şi/sau trigliceridelor cu 20% ' I o vuloarea normală.1 ld .//o cducallv-ptolGHlonale ie referă la icularlxarea ţi orl«nlnr«<n pmfwdn luciilor obezi cfltro profesiuni care ia nu-l tupraiollclte anurţiHIc «l (mllili 'ilmlIcA profesiunile rnro Impun sedentarism. •• .siir/fc sociale de recuperare se sprijlnS obezul In vederea obtlaarll şl/iau i i i i H ' i l l unui loc de muncă potrivit şi pentru rezolvarea problemelor socialo cert) <)HIII tccuperârii sale totale.. hipolipidică şi bogată în vitamina A» cultură fizică medicală care este absolut necesară.l II |< M |. 5. hepatice.. Se pot întîlni creşteri separate sau simultane alît a colesterolui II vi «> trigliceridelor. I. ! • • Inlic Ifl B '^ % d < l 0 lll p IlU t* l 2 \ 'M llilli'.d < . Se Indică profesiuni ce soliciţi cu prodomlrimi|A ulm igt>tlco mijlocii. creşterea diferitelor fracţiuni sub <» Ho so găsesc în ser.oa/ii prin piridrrod din (iicnldl'' sul) (Iii) ci'ii i (insi(lcr<il("i idi'<il<i (< idrnl<il<1 (lupei Im iniilclc dininlil' m.iK n. SLĂBIREA. precum şi particularităţile bolnavului în cauză.i-..iu m lr c l rd ilu p|fi<l< (|lc'lll. dermatolo-yli M. IH | ii>iNoune obeze. colestiramina. care trebuie să fie normo.. • . îmi inoprotidică. t. B| ilnnlci» ştiu pancreatice). I .> vni ••••J UIMII iiiiK. . Ele se caracterizează prin •ilnrcfl totală a lipidelor serice. n H\\H). sau prin prezenţa în plasmă a unor lipopronu rnro în condiţii fiziologice nu se găsesc. Investigaţiile se completează cu explorarea înnillor viscere şi prin probe dietetice. 9 3 ". vîrstă.iiiicntul trebuie să considere tipul dislipidemiei şi formele sola 0tlol(H|i< c. DENUTRIŢIA Şl CAŞEXIA Sltthlroa se c. . Indiferent «c x. medicamente hipolipoproteinemiante: clofibratul.1 . V i|l. acidul nlcotinlr (t . II '. oculare sau viscerale (afecţiuni cardiovasculare. Diagnosticul dislipidemiilor se face exclusiv prin explorări de la-i riloi: prin investigaţii ce vizează lipidele şi lipoproteinele sorlco. bucătari etr. n / n |iiln ••••i Mi il i' i ii iu ll co lo mt mt lo nn ti». <|lcl(llll d<-|'.••^^^ • • l • • l • • l • • • ^^H ^^H ^^B ^^m ^^B ^^^^H|'<M ilfl|ilor funcţionala tachina alt unor organe »l iluteme şl favori< > i.idn! l sân nşii.'II % (lin • 17 . stări 1 « ' . duplasfirl rapide si mly Ari do aplecare. precum şl urmMoarolo pinfnaliml D1SLIPIDEMIILE inAcolarl..iclori/. . Acfittn nlilerllvn no l i n i . proprie decadei de vîrstă respectivă.. l(rt ponlc II di' '! ijiiidi': i|i.!.. La obezii adulţi se IndlcS modificarea locului de inuncfl dupt i'Hiononilco şi în mod excepţional reîndrumarca profesionala.3.n..

boli cronice. boala Whipple. avitaminoze din grupul B. i i .si . Deficitul de proteine este mai nociv decît deficitul global ali-i . hipermotilitate intestinală.i lor prin alimentaţiei activitate fizică excesivă. febră.ddicil ponderal mai mare decît 31% din greutatea ideală.ispedul general al organismului privit în ansamblul său.. Ea este o variantă fiziologică. s<' deosebesc: slăbirea primară sau exogenă şi slăbirea secundară MIM '•ndogcnă. dizaharidaze. boli endo-rlnu: hlportircoza.i i«-|>M'/iiitfl slăbirea de gradul III adică atunci cînd bolluivnl IM . boala Addison. unele boli hipofizare. alergii diges-* • • .— D«niifrl|la H« rnractfirlzeazfl pun sinblrea ponderală asociată cu diferit* cnri>n(t< (vltmtilno.boli vasculare (ateroscleroza avansată! parazitoze. r/. 11 lăţii naturale etc. numite şi . l i i i < i l o . boli cronice intestinale. ci . enteropatii cronice (exsudative). li . e v .'or in mod obişnuit prin noţiunea de om slab. creştere rada.iuuilă insuficientă (prin absenţa secreţiilor digestive: stomac.d (|<icfl este vorba de o slăbire primară sau secundară. i . i < . < \isoxl.iir. i s ) . naufrăgii prelungite. reducerea suprafeţei absorbtiv^ i i l i " . Slăbiri primare se pot ' • . poliartrita reumatoidă.i (|id(liilui de slăbire se ia în consideraţie nu numai i | i . fior). l>l. absorbţie iilc'. deficienţe genetice: sprue.i o identic do 4—6 l lichid extravascular.M.imiic/oi şi a tabloului clinic general al persoanei respective. hepatice sau pancreatice. i mente şi chiar la tabagici. diabetul zaha-il con. bilă.siiinptiv: toate bolile cu evoluţie cronică malignă. Datele obţinute trebuie însă riguros interpretate în luItui nii.i mai crescută. după unele i" ' in . un risc vascular mai scăzut şi o medie i i i ' vi. In . albuminuru şi mnormjii cronice. obstacole limfatice.. dantură deficitară.. . prizonierat. ' . Relativ frecmto slut slăln'rile iatrogene. post. astfel la copii se realizează boala numită „Kwashiorkor" care . .i(|iios(lcul slăbirii se face relativ uşor cu ajutorul talimetrului şi ctnlni ului. disbac• i i i . Slăbirea primară este urmarea unei carenţe alimentare: mizerie l. i i > i i ' ' c i . că ele sînt determi-It» de lnpopioieinomie şi că în ultima fază zisă marantică pot dispare./i. infecţii cronice. Slăbirea secundară (şi denutriţia secundară) sînt urmarea unor > < > l i somatice sau psihice: boli digestive. ' i i i . i qiculăţii so va considera că edemele devin vizibile nuli dup. i i > ' .n cauză esenţială a mortalităţii infantile. Anorexia nervoasă determină de asemenea slăbire.•iciilo/.iic. asi< îmi m Iu i o rezistenţă mai mare. n i i r i . i i . tulburările resorbţiei m-ii HM -ci. i l u . sarcină. boala Crohn.i de slăbire ca boală trebuie diferenţiată de ceea ce se înţel. i şi ca urmare a modificării apetitului în alcoolism. Inblrl se mai pot realiza şi prin creşterea necesităţii'^ calorice şi ne-i'0|»<riic. i .i In ţări subdezvoltate. i h / . tu-. diaree cronice. determinată genetic cunoscută şi sub termenul de subpondeniltililtiif. vdlu.denutriţii medicale" ce survin i uiiimn» ii unor restricţii alimentare prelungite (şi nejustificatei).. i'i in neasigurarea cantităţii de calorii necesare se realizează treptat i ..il. spondilita ankilopoietică. Vd pi c . Aceasta este o stare l i / i " l i H | i c . chiar avantajoasă omului.

irută începe brut.ipte.TIre /lufl pi In dunlioco Ui nivelul < l i ' ( | e l u l u i m. uncie «feeţxinl ncuroendocrine.u UcnlnţiM nielnK'i. în alte arii geografice (mai ales în rîndul populaţiei ce se «uprnnlimentează şi duce o viaţă sedentară) frecvenţa sa creşte pînă i« n. perl psciidolIcţimniioN. l'nitamcnt curativ: repaus relativ. 'l'IP . (Valorile fiziologice ale uricemiei sînt In medie . prin creţtersa cinici şi a uricuriei. Intervine — probabil — şi o compononlfl Imuno. i i i catabolismului proteic şi a modificărilor electrolitici' cotiseşi o fază decompensată caracterizată prin alterări morfolo* •l-inice cu pierderea proteinelor celulare. astenia şl fidt-^ acestor bolnavi la care se adaugă semnele clinice ale bolii de i. i:. Se manifesta sub doi M tablouri clinice. l u i u d iineoii un . Aspect clinic. l >i'<|dul HO uinflfl. i ' X i i l masculin 50+10 mg/1. Se caracterizează prin dureri artlOtt* • (dn lori ta depunerii de uraţi la nivelul articulaţiilor). intestin). Urlru-i este în jur de 450 mg/24 ore la un regim apurinic). ••in (peste 40 ani). i l u . n) Criza d<* gută . 5. sexul (este mai frecventă la bărbaţi). La noi se In-ţle rar. tratament etiologic şi patogenetlc de rtto ori acesta este posibil. livaluarea capacităţii de muncă se face după criteriile comune».ho «urle da oxnmliiftrl obişnuita snu d« «trlctl •paclalttatp. In (ipnriţia gutei are rol tulburarea ereditară a metabolismului looproteinelor (cu hiperproducţia de acid uric şi hiperuricurlo coniitlvfi).u Iu u l . slâbitul are un bidon In exces" ceea ce determină hipotonia generală. îl nn. r. nuil i < u poiile p. i i i ' ' . supraalimentaţia (mai ales cu viscere. Hvoluţla este stadială. Se poate spune că bozul poartă cu sine un sac cu grăsime.4. In i decompensată capacitatea de muncă este redusă sau chiar pierdută. iar la sexul feminin 40+10 mg/1. nule .i. cauzată de o tulburare înnăscut! • inbnllsmului nucleoproteinelor. Ea este una dintre manifestările ctt* • i Insice ale hiperuricemiilor. sedentarismul. psihoteraplt i nles în formele cu componentă psihică). In razul slăbirilor secundare.ire < i l pii IDI ului In . roşu şi cold. GUTA Uste o boală de metabolism. pnrrurglnd o Inză compcnitnlă rtnd NC pro-ii rolnnţle do lichide şl o redistribuire n lichidelor din ftpnllul inlur In cel extracelular (urmare a aportului scăzut d« proteine. suprnutotca. alimentaţie completă şi adaptaţi nul etiopatogenetice a cazului dat. consumul îndelungat de băuturi alcoollc'c. creier. ruin • ''In rndlologleo. *ilci(| lra . tratament substitutiv. Tratamentul este profilactic şi curativ. rrutdincntul pioiilactic urmăreşte prevenirea factorilor de rilC ÎMI sliibire. piuloscoplci» 9! rndlokotopln».

i|"nt»ifilrt sa fllleien/fl rppode. prezenţei toilor. Criză de gută acută se tratează prin repaus la pat. duuni articulare mai accentuate la mobilizarea articulaţiilor şi deformări nillciilarr.ii %c lolosesc numai în lipsa răspunsului terapeutic la medicamen-i| t' In. (iulu articulară cronică se tratează cu: /iVf//m hipot'dloric cu restricţia alimentelor bogate în purino • I M ci. Bolnavii nu mor direct le guta". pe cale orală sau intramusculară. Evoluţia este cronică.s'Mfoo viscerelor este o caracteristică importantă a gutei cronice dupfl o evoluţie de zeci de ani.ltici'/a renală este prezentă în 20% din cazuri. ACTH se administrează în doze de 40 — 50 U. fica-:ul gras.i« în doze de 50 mg administrată 3 — 4 zile. tulburări de glicoreglare. ci una generală gravă. durează zeci de ani. scăzînd apoi treptat ozn.. sponliin NU u sub m liiinea tratamentului. iiir prednisonul 20 — 40 mg în 24 ore. insuficienţă reînld cronică. examenul radiologie (care evidenţiază zone osteolitice. l i. diabet zaharat. uricurie crescută sau fenomene de cistită.lle. Fenomenele cedează.se la nivelul oaselor) şi examenul biochimic (creşterea uricenlel si uricuriei). hipocaloric şi bogat în lichide. hipertensiune malignă. pumn. In timp se poate adăuga hipertensiunea arterială. 41) . inmrl miocardic. Cm. I.v/e deci numai o boală articulară. unele legume bogate în arid oxalic (măcrişul. se manifestă cu poliurie.il. 'liriimsrri.. flebite super/'robe/e biochimice arată creşterea uricemiei şi a uricuriei. în general lent prolinvslv. ni c i. In 'J. me/elurile. dermatite. •\le re/civdt sub aspectul vindecării bolii şi bun sub aspectul duratei leţii -. Guta ut e.c'ale orală în doze de 4 mg în prima zi. npare febra. regim lactonirlii vcijctarian. similară cu nefropatia jlnhctlrfl. mîini. ACTH şi cortittl/. supele de carne. •| (/f)/nr/(«-/'. fenilbutazona în doze do 00 nu | l ţ) pe zi. Imrsile.i d capacităţii de muncă.. Fenomenele clinice evoluează ondulant. nevralgii. Diagnosticul se stabileşte în lumina aspectului clinic. Se administrează: collili'lm'i | K. Miilnnile. i de tratament durează 12 — 14 zile. Nclropatia gutoasă cu insuficienţă renală. in. dislipidemii. h) (iuta urllculară cronică se caracterizează prin prezenţa tofilor iinloyl (lornll/ali adesea poliarticular la picior. picioarele de porc. nule indicate. capele de vile. Prognosticul depinde de frecvenţa atacurilor şi visceralizarea bolii. în ciicvn y. lombalgii. ci de apariţia complicaţiilor: accidente vasculare cerebrale. mialgii. Afectările extraarticulare ale gutei se pot manifesta prin tenosino-/lt< 1. coate). nefropatie interstiţială şi în final cu fenomene de insuficienţă renală cronică.unent. rotunde. ////i'rc. cisto-pielită. scăzînd treptat dozele. oste frecventă (după unii autori interesează 70 — 100% din persoanele cu gută). ronsci vele). timp de 5 — 6 zile.||.

în faza de decompensare viscerală determină pier-i capacităţii de muncă. n„ n a .cntdtă zilnic în raţie suficientă calitativ şi cantitativ. B 3 (acidul pantotenic). lipidelor şi glucidelor cu care au slrfnM i i i ţ i i .. Ino/. '/'rafomcniuJ medicamentos: se admlnistroa/. ponte II slntctl/nt di> dorn nK|H i l i l l ţi are acţiune mitiuionista siiltnmldolor.olc (l'AH). M. cnrnea albă. E. cnlnmiti şl i nulul i i ri'ţjlm lacto-fructo-vegnlnrlari.5. i'llvllntn profesionala. care H<> cxtrago din drojdl» <\t< horo. i Unii inurn« pentru e*dr« m^in 241 . mnnchlnule. C. cont'pntrnli'1'' «In mţil). intervin în fenomenele de apărare a organismului împotrivi ţilor patogeni.cnt t i l l t In roynul vt<getul. avînd funcţii iillhcmoragice. adică substanţe ce iau part* scrie de reacţii biochimice. cunoiicut ii ilniitiilt. inhibitorii metabolici (allopurlnolul. Mişcarea articulaţiei dureroase este indicată In le cronice. 5. afinele. vitaminele sînt biocatalizatori. P. Repausul la pat este necesar doar în puseurllt •uti/are. Acidul pnrnmlnobcny. M (m-ldul folie). lilpollpUIU: 9! bognl mic. uşurîndu-le desfăşurarea. K ţi 'i<rffii<ii)/ii/j/li' (so dizolvă în apă): B. Prezenţa lor în cantităţi suficiente în organism asigură (i|inriliil(>a de rezistenţă la infecţii. iar în final. hipoprotolc. Spre deosebire de proteine.' i ' -. B 2 . lipide şi glucide care sînt furnizori d* '1l i e şi de material plastic pentru organism (creşterea şi refacerea urilor). ' i . iparnnght<lul. Sa Interzic coiullmantelp. pii'/. BOLILE DETERMINATE DE CARENŢE VITAMINICE Vltumlnele se clasifică în: liposolubile (se dizolvă în grăsimi): A. Unele AU • •l cupilarotrofic sau joacă rol în procesele de coagulare. Balneofizioterapia se adaugă tratamentului dietetic şi medica>l (singură nu este suficientă).ltolul (vltnmlnn lln) ente un nil "iieiit al complexului U. Vil1 1 M rea gutei duce la scăderea treptată a capacităţii de adaptam la < i r i . acidul J 9! substanţe distructive alo acidului uric (urutoxldaza).ncii funcţiei de reproducere şi de menţinere a sarcinii. Ki'Uitlv recent s-nu descoperit noi vitiiminc: vitamina B l( snu ncldul paiilolnnU 1 n Ini n pnrto din complexul do vitamino B. PP. D. microbieni şi toxici. cin > n'fio. • Procedurile chirurgicale. i «portiza medicală. variaţi» Mţi|-f/.tt colchlclnă In do/n nul pr zi (seara). dar chiar şi în puseul acut. înlăturarea trofilor gutoşi se indică l In cazurile cînd mişcările sînt împiedicate. Ni'1'i-nantl de vitamine diferă de la un om la altul în functlo di» iex. în asl• u. vtritl. cxpuncren In dlftrlte nox». medicamente ce Inhiba resorbţia acidului urle MI l i ciinl (uricozurice): probcnccidul se administrează In cure eroi tnblclă (0. Ele influen-i metabolismul proteinelor. ctt ţi In cui nnliiml. stare fiziologicii sau patologica.50 g pe zi. după cum unele sînt indispensabil* niiu'l funcţionări a sistemului nervos sau participă la hematopoiezăi Ni'voile de vitamine sînt asigurate de alimentaţia normală. în protecţia mucoaselor şi tegumentelor. B 1(l . joacă un rol esenţial în re• •i metabolismelor. în afara acestora capacitatea de muncă este păstrată. Kinctoterapia.

alăp . lipsă de utilizare prin Itilhunlri de absorbţie în diaree cronice. cn: — sporirea consumului ele vitamine prin creştere. iar slmptomele clinice sînt foarte evidente. adică există cantităţi miri de vitamine.Cari»/i/«/e vltainlnlce pot apărea în diferite împrejurări clinice. rlnol'aringite. preparare culinară necorespunzătoare — fierbem pM'limgilâi absenta zarzavaturilor şi a fructelor de sezon. mai ales Ia copii. Se cunosc chiar cazuri mortale de intoxicaţii cu vitamina A şi cazuri i l i . consum crescut. bronşite. ca. neeliminîndu-se pe cale renală. lipsa de utilizare din cauza unor tulburări ale tubului digestiv . graviditate.. Cauze: aport insuficient. Ele se explică prin absenţa protecţiei mucoaselor şi tegumentelor conferită de vitamina A. ouă şi administrau^ iln vltmmim A (axuroltol sau antixaroftalmic. morcovi. iar pleo<i( i i ' l n şl corneea se inflamează uşor. Scăzînd rezistenţa mucoaselor. infecţii nilnnm. Carenţele vitaminice pot fi: hipovitaminoze. enterocolite. Slniptomele principale ale hipovitaminozei A se manifestă prin /x'/ni'/n/op/e (lipsa acomodării vederii la întuneric) şi scăderea rezistentei mucoaselor la infecţii (ochi.. lixccsele de vitamine (hipervitaminozele) sînt posibile în cazul vitaminelor liposolubile care se cumulează. Iriil. dar avitaminoza A la noi nu dpare.dieta ce conţine cantităţi insuficiente de vitamine (conservare» Mitcorcspunzătoare. lipsă de depozitare în hepatite y l ciro/e.intoxicaţie cu vitamina D. l r. spre exemplu. fără a se mări aportul vitaminic. cînd absenţa este totală. mucoasa gastroInlcsliiidlft).•. aparatul urogenital. ficat. Mucoasele şi tegumentele sînt uscaţi» f surof/erm/ej. mai ales Mi INI). traheite. corneea se poate ulcera şi uneori M ' fljunge la pierderea vederii. roşii. nul.. Vitaminele hidrosolubile nu sînt toxice p l i n supradozaj. favorizează apariţia di» i l n i t o . dovleac. A HIPOVITAMINOZELE Şl AVITAMINOZELE PROVOCATE DE APORT INSUFICIENT DE VITAMINE LIPOSOLUBILE HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA A (KERATOMALACIA) l lipovitaminoza A este relativ frecventă.iic de Iiipovitaminoză A. folosirea uleiului de parafină timp în(Iclumjat.11 dineul profilactic: prin alimentaţie raţională şi tratamentul bolilor «ii'iH'iiilo. . frişnl. Formele fruste au prognostic bun. Astfel apare hemeralopia. iinlnid de peste. vaginite. holl Infecţioase. sau avitaminoze.â) ca drajeuri soluţii uU1 liuviibllii sau injectabile 50 000—100 000 U . lipsa conversiunii complete a carotenului în cazul diabetului / (iluinit şi în hipotiroidism. cu simptome clinice mai atenuate (hipovitaminozelo slnt cele mai frecvente). cele care apar la hepatici NHU lifltrtiii nu prognostic grav.iu folosirea unor medicamente care împiedică absorbţia vitaminelor liposolubile.imcnt curativ: alimente bogate In vitamina A: lapte. organismul reţine necesarul şi elimină excesul.

ficat.il. Prognosticul este favorabil în prima fază. apare anemia şi hepatosplenomegalia.i). Pot u|)iiiea delormfirl OIOM* | 1 ( i m I n i i osoase |(| t i n u n i . Eitt ilone <idministrarea vitaminei D 2 la gravide: clte o fiola In Imin • n VlII-a. gălbenuş de ou. • Ini-i de peşte. ! ( > şedinţe în mai multe serii) şi balneofiziolenipie. Tratamentul profilactic este de cea mai mare valoare: vltamlnizan qrnvi'lH q>i a mamei care alăptează.IlirO VIIAMINO ZA Şl AVI l AM IN » A D l!«tc cnu'/'iiu <le r." i lanţ H» i i . precum şi a copilului mic prin 'imiciott l=) razele solare (sinteză de vitamină D din ergosterol). fontanelele nu se închid. i t i s i i K minime. poli« i l i . u . all• n l < i l i e bogată în lapte.. care aduc calciul şi fosforul necesare prevenirii rabi ni . eventual Intr-a doua şi /« •t vnt în faza a treia. copilul are tulburări de creştere. Caren ţa M . l\'u<li»yialiilc o.uenln In vltnmlim 1) (cfil ilnrol N nu vltninlrirt nuli lillirA). diaree.|l)d/.) In faza a treia poate surveni o vindecare aparentă.|in<ilc rcali/n prin nporl M.î l . i >intre complicaţii cităm scăderea rezistenţei la infecţii intercurente ?i Miţjnr bronhopneumonie) şi la tuberculoză.1 prin decalclflcflrl ' . copilul mic.sodsc .craniul este deformat prin •tc« boselor frontale şi temporale.ic ca şl In cazul rahltlimulul. l u i Administrarea <1j preparate de calciu. epifizele se tumefiază şi oasele lungi se In-ii/fi. l i e de tip osteoporotic (coloana vertebi. vitamina D. unt. a IX-a. l r. < j l n > i i j nniscularc». mai ales femeile. precum şi In perioada de ulftpture şi pubertate. vitamină D2 soluţie buvabilă sau injectabila). i meni curativ: acelaşi ca şi la profilaxia rahitismului.. abdomenul se >«a/t1. Necesităţile. ap«r i I i l e condrocostale.ilcificări. i l â dei . luna u Il-n. Se menţin tulburările digestive: greţuri. 1 ) Intre 12 şi 18 luni.'. smîntînă. Se manile.stliinlc snu liepato » M-nlicc. la im N C fidaugâ tratament cu ultraviolete naturale sau artificiale !i| > ' . (drajeurl • v i l M i n i n d A + Dj. încetinirea creşterii la copii.1. i loate vîrstele. Această etapă durează l—2 luni. nu apnr • l i.ir«»nţii în vitamina D atrage tulburarea metabolismului calciului •nlc. '«' 241 .liojnle. '. t>| l a/a a doua: apar deformaţii osoase. iar la nou-născut In ziua a 10-a. i l ţ | n şi tulburări de mers la -uluiţi. a d V-<i şi a IX-a. < )steopatla esfe o formă particulara a hipnvitnmlnowl 1) <:n Ini / ..nflclciit «nu prin 11 pi A • nllll/are In m MM tulbur ărilor cronice (jd. Rahitismul evoluează în trei faze: . <ne diaree şi vărsături. l i o de tip ostuo- i'niliidxla şl irtitan» ninl se i. cu menţi-i deformărilor osoase ori poate surveni caşexia şi moartea. frişca.in). face să apară acldoza şi înme calciul nu se mai depune la nivelul ţesutului cartilaginos şi rtpnrtnd tulburări de osificare între care rahitismul este cel mal • i .de vitamina 1) sJnl cn-\cute in yrriv/(///fiifl. /d .emie) şi a fosforului (hipotosfatemie).

ll'iir ||j. carne. TOCOFEROL) Se manifestă în special prin tulburări în sfera fecundităţii. bogat în zarzavaturi cu frunze verzi.. urmare a unor tulburări de absorbţie şi boli severe de ficat. preparate din faini iieogră. Fenomenele cedează după sistarea adml* nlslrărli de vilciniina D... HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA K (VITAMINA K. nicotinamidâjlill Vltnmlna <mli|>el<ujio<i. artnilc)ii. Se recomandfl rc(|ini complet. Carenţa vitaminei K determină tulburări de con» <| til<no cu hemoragii externe (epistaxis. Poate apare în bolile hepatice grave şi după utilizarea îndelun-<| iild de uleiuri minerale. (riboflavină). Tratament curativ: administrarea de vitamină E (tocoferol) sul) lonmi de drajeuri sau soluţii injectabile intramuscular. provitamină PP.|. | HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA E (VITAMINA E.M. iar la femei favorizează apariţia dism«noroci sau polimenoreei. '— vitiiniiiici B. Simptomatologie.ierea apariţiei pubertăţii. alimenta preparate din făină albă). Carenţa apare prin lipsă de aport (consumul de pîine albă. ANTIHEMORAGICA) Apare ca urmare a tratamentului cu antibiotice pe cale oralft cern» distrug flora microbiană intestinală cu rol şi în sinteza vitaminei K. hematemeze. B. . • . ficat.vltdiiiina P (cupihirolrnfird).sâ). Prin participarea ei la sinteza protrombinol. ouă (gălbenuş). Tratament profilactic: consum de pîine neagră. — vit«imiiHi PP (acid nicotinic. absenţi « • i pnxlucfnd sterilitatea la ambele sexe sau apariţia avortului spontan.v l l i i n i i i i i i C' (iinliscorbuticcS). hematoame) sau interne (molene. .i (se asociază administrarea de vitamină B complex şi iaurt) şi In fol'r.jrea uleiului de parafină (a nu se folosi îndelung). V -l-l . relnlee. Inllr/.HIPERVITAMINOZA D iSu/i'Uf/ij/o/i// de vitamina D se manifestă cu fenomene generali*! anoroxl' . hematurii). Tratament profilactic: atenţie la utilizarea antibioticelor pe cn\t> oi. carne. . -.i Tratamentul curativ: injecţii cu vitamina K intramuscular l—2 fiol« pe /i. uleiuri vegetale. (aneurină sau tiamină). ' . (antipernicioasă).vil<imina B. joaca rol antihemoragic. -— vilciniina B() (piridoxină). HIPOVITAMINOZELE Şl AVITAMINOZELE PROVOCATE DE LIPSA SAU SCĂDEREA VITAMINELOR HIDROSOLUBILE In acest capitol se va prezenta deficitul vitaminic de: — viliimimi B.

de suferinţ. fisuri ale corniurli bucale. Tratament curativ: drojdie de bere (bogată în complexul B) şi administrarea de vitamina Bj în doze de 20—50—100 mg pe zi. i . constă în administra t e. ficat). M HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA Ba (ariboflavinoza) Simptomatologie. se ni. t ! > i l l l n t e . carne. dermatită seboreică. ' i'on. ouă.aro.msate prin i illnevrită.M . părul şi unghiile linblle). .tulburări cutanate: hipersecreţie seboreică. ori drajeuri de complex B.ndiov. i r in cele <iv. Simptomatologia se caracterizează prin manifestări din partea sls• -mulul nervos (iritabilitate.HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINUM h. di<)eslivă (greţuri.isculeiră. Tratamentul este curativ şi profilactic. Perioada de stare se caracterizează prin: tulburări oculare (fotofobie. ragade. < n i i» ' i Iu/ii. furnicături în menilue. l tiil. somnolenţă. ilmptoniatologie. simptome digestive: senzaţia de arsură în limbă. l'onna secundară se produce ca urmare a aliment. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA B. depresiune) şi mai ales prin i ii'iMH-nc de glosită. nlcoo» h M U In subnutriţi. -. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA B6 Stnt rare şi pot surveni la copii şi gravide. i de llmonte bogate în vitamină B2 (lapte.i < . 5—10 mg pe zi.ibetlrl. scăderea văzului. iţnftiimulul crescut de vitamină în organism (stări li/iologice. cheilită şi dermatită seboreică.iticl c<neiit<itfl.lipaţic) şi edeme cu tendinţă la gener<ilr/. 1 \LA nu m K l) < l « cunoscută mal ales la populaţiile <•• n.inifestfl prin Insoninlf.'. 2 forma primară este studiată la bolile do sîngo (anomin Itior•tiHf <)\ colo de tip biermerian). scăderea l Ui mlccţii. sau lipsei do utilizare d ui nidii* n unor afocţlunl gaslroinlesliiuile. cheilită.< i « orez decorIn emirul unul regim uşor rnrent<il. i ili. In st^lnle nu ipiente. aclorhidrie. Vitamina B 0 se HM id/ft tratamentului cu fier în unele anemii feriprive. inflama• 1 4 (ionică a mucoasei digestive. A|> vi l .i . senzaţia de „nil|i In ochi"). iilliurări ale fanerelor (unghii cu striuri transversale. limbă roşie-violacee depapilată. pntoi'Hjli e) Idrfl ti se suplini alimentar sau m<>dic<il. M . drojdie de ' • • • i e (bogată în complexul B) şi soluţie de vitamină B2 injectabil.iment preventiv: administrarea unui regim dietetic complet cu hi (lift Integrală de grîu.

. Tratament curativ: se administrează vitamina B 12 în injecţii dupfi ni/ 2f> — 50 — 100 gama zilnic. ficat.ipoi prurit şi formarea unei pigmentaţii lucioase caracteristici» l ni ... Dieta va fi bogată în vitamine (mai ales din grupul B). durcil In masele musailmo ale momUtlor miei ioni»». dupâ rrtii.stdle). h. determinate de orîndnlreu socialistă. Boala debutează primăvara prin „eritemul de pi imfiv. Ix 1.. megalociţi şi megaloblaşti. în condiţiile în care domină alimentaţia cu ffiină de porumb (adesea stricat).emu. dementă şi alte tulburări neuropsihice.ii. leucopenia.i" pe tegumentele expuse la soare. fenomene dispeptice (glosile. l:X(tnu'tiul sângelui arată: anemie hipercromă.ilonări.. apoi mai rar (pînă la redresare în formele secundare. dar lăsat ceva mai crud si consumat cald) şi acid folie. boli infecţioase. Carenţa poate fi primitivă sau secundară afecţiunilor gastrointesllnttli* cronice. torace).'•W . globule roşii inegalei In <|eiieral imii mari (macrocite). /'(•r/or/f/d do atare so caracterizează prin simptome digestiv». eforturi fizice intense. simptomatologie. lapte. i simptomele cuprinse în triada celor trei „D": c l e i mdtită (pelle agra = piele aspră). hipertireoză.. Hxamcnul sucului gastric arată aclorhidrie histaminorefractară. dl(j«*tlvo (rtMa(fl.ilo) poate duce la apariţia pelagrei secundare. extracte de ficat injccidhile i.M|ile. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA PP (PELAGRA) Pelagra este o suferinţă determinată de alimentaţia carenţată în vitamina PP. Tratamentul substitutiv se face i ii m'idopeps. u ( i l e expusn la soare (mîini. i n -e (tulburări digestive dominate de diaree). scăderea memoriei). cu senzaţia de ar« . i / . (sau alimentaţie cu ficat prăjit. sau este cauzată de un consum « • x .alcoolismul (la cei alimentaţi rn 1 1 -n pil). . tratament profilactic: se administrează alimentaţie bogată în vitamuie.. In trecut a avut şi la noi o extindere In zona subcarpatică.. In final iliiMimînrnn ţjl chhir abolirea lor). pnrc. ficat şi zarzavaturi... m. nervoase (astenie.. Se vor trata eon vi şi la timp bolile gastrointestinale cronice.ni ine. carne. ii rm. neiiiropenic şi trombopenie. leucemii. afecţiuni hepatice. diaree).. i|iilne şi nervoase.m l în sarcină. pîine neagră. Do obicei se repetă în fiecare primăvară. i) 9) fti'/vodxn (nslciiio. Folosirea sulfamidelor şi antibioticelor cu '.. rezecţiilor de stomac. în formele secundare se face tratamentul bolii de bază. picioare.sliiiplniiuilolnglu N ninct«Ml/Pfi prin . toată viata în formele primare).. 1 hi Addison. oxdyerarod reflexiilor oslcotciidlnoasc. Este o boală policarenţială ce apare tn condiţii de mizerie socială. n i . i < i < .. peşte. îl . / '< -înmlitu apare sub forma unui eritem — asemănător celui solari i ' i ' .stc/lj. stări febrile. i . p»(il. • . carne. .. di.[ii-ctru larg timp îndelungat (prin distrugerea florei microbiene intPNlm. La noi pelagra primară a dispărut ca urmare u schimbării condiţiilor economice şi alimentare. la care se asociază carenţe din grupul vitaminelor B şi d<> proteine de origine animală. zarzavaturi.

nimţjdnlito. i n i i . pleurezii etc.f infecţii se grefează cu uşurinţă. se produce un grad oarecare de carenţă în vitamina C.i •.r. constă în «11-. alături de consern i i' M improprie. infecţii. Ac*atna Indica n[. cu apariţia sindromului hemou(/(/Kir ((jingivoragii. la unele persoane apare „astenia de primăvară". iar numeiic. fatigabilitate. Qlttgl •••"•Idţjll.i MIDI ii. acid folie.iicicurile cu simptomele amintite (cu apariţie de obicei pili i .ilci. tiroidei. tulburări cardiace: palpitaţii. In final se instalează domeniu.upi. extracte de ficat şl • r după nevoie.m. pîinea integrală rămîn alimentele principale In MM linierea acestui flagel existent încă în ţările slab dezvoltate (Africa. l'ciitru profilaxia pelagrei secundare este necesară tratarea corectă liniilor cauzatoare. -. ca urmare a • •itmbarii proceselor de oxidoreducere: creşterea permeabilităţii capilare. iH'.). prin •"lucerna alimentelor proaspete. epistaxis etc. tulburări nervoase: astenie. atonln yfl»til< rt şl tr«cv<»nt dlnren. nlulic raţională. cu apariţia de rlnil'1. Prepararea nlliiiirfl defectuoasă (fierberea prelungită) distruge. bronşite. rlnofarln* iile. .iţie. o cantitate importantă de vitamină C din alimente. Tratamentul curativ: alimentaţie bogată în vitamina PP şi admlnls( i i cn de vitamină PP în doze de 250—500 mg pe zi (are efect vaso' i ln l.iuMi.uropallilce In cnzurlle umoare ic manifestă prin ilmp •l. K lillle. graviditate.ilnplme Ui eforturi.. bogate în această vitamină. confuzie mintală.lnllnirtirlli* dlgsitlve »» niniilli'. Tratamentul profilactic pentru avitaminoza primară. ilmfivara. ouăle. dispnee. convalescenţă etc. O survine o perioadă dominată de simptome nevrotice şi tiilbu-. scăderea c<ip<icilî1ţll d* . deci se va administra cu prudenţă). iilbnrfliii.-. înlocuirea mămăligii cu pîinea neagră.»)! lntreţ|iilul trnct dlyosllv. Se asociază nit» 1 vitamine din complexul B. de M|iil»1.i. hipotensiune «iteimlă» scăderea rmistenlei la infecţii.ic prezenta şi poato fi asociată tulburărilor endocrine din i i •.ienle-i In cazuri grave apar fenomene de pilhozA * n n < i l i i . în timpul iernii. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA C (SCORBUTUL) I lipovitaminoza C (scorbutul) se produce cînd raţia alimentară est« nurii în vitamină C sau cînd nevoile organismului cresc (alăptare. glandelor sexuale sau hipoflzel. reJevînd prin aceasta rolul antlifi'c//os al acestei vitamine.). C.1. P..'irpcptice (dureri epigastrice şi abdominale difuze). Inptele. <H|i!... Combaterea alcoolismului. il or datorită histaminei ce o conţine şi dă senzaţia de căldură cu irosirea tegumentelor.1 pi li i ulmptome d» gloiltl.. 24? ..1). fiim-n. \nmini c.. Simptomele se manifestă prin tulburări de creştere. i"Vt<'ro.1.

i profilactici alimentaţie bogată In vitamina C (pnnln iir mrtceşa.i lor în spaţiul extracelular şi invers. III prezintă sinoptic principalele vitamine. Ed.2 g de 3 ori pe zi) sau fiole (200— MO ndinlnislnito intramuscultir sau intravenos. 1970).pir«tii (se pierde apă şi minerale) şi prin poliurie (fn Inslplil riln (li. în cazul prelungirii caron|t'| vitamina P pot surveni hemoragii (între care cele retiniene şl cnr«hr| sfiit colo mai grave) şi edeme.şi avitaminoza P (permeabilitina) survin de obicei alfltuH hlpo.r i l o sectoare ale organismului. locul Ulii «o (frtsosc. K. HIPOVITAMINOZA Şl AVITAMINOZA P Ilipo.ţii avitaminoza C.. l'rnonwnc de transmincralizare. In opo/ltlo cu «coste stfiri caro so cnractori/ează In esenjfl Iiif dKNlildinlnio. importanţa lor pentru organism. ceapa. plnă la redrosnimj nonionolor clinice. medicală. mlno şl chi.iblete (0. CI otc. trecerea ionilor di Nn din ?. urmările carenţei şl lnl|ipJ limirilo în care necesarul lor este crescut (după G. lullmidrl (>loctrolitico şi acidolxr/lce Se deicrlu şl (le hlpt'i hidratări*. Venzmer: Nouaeţtn a . adică ieşirea Mg şi K din c ţi lioccir. contribuind la manifestarea sindroamelor rn(ji| Hiro prin tulburări de permeabilitate capilară. Tratamentul curativ: dieta bogota fu alimente ce conţin vltnmliii 9! vIUimiim C In t. nefropatid in '• pierd ambele. ardol.). So crooa/fl " nun! înllmiilri hidroelectrolitice. extracto do mflceşo şl do pin — mol ft| lai im moto. zilnic. l' /'/orr/rr/ de lichide şi de minerale: prin vărsături (so mod il piei-'o.vdwH/jJ///. Vitamina P se ţj In /«mivaturi. Bucureşti.sobit clorul).ibolul zaharat. alături de vitamina C.ir proteine. citric**).pierderi n \ > llclildo şl minerale. fructo. care apar mai des în sterila fi" |iio| iini|ilt'. Tratamentul este cel substitutiv. în toate cazurile pe lîngă pierderea do Ih «o prodiK'o . insuficienţa suprarenală.6. asupra câroni so va rovoni. H ) Cauzele deshidratării reies din definiţie: \portul insuficient de apă şi sare survine la persoane ran | H l v < i do «portul necesar de lichide. TULBURĂRI HIDROELECTROLITICE Şl ACIDOBAZICE Tulburările hidroelectrolitice reprezintă dereglări generale (jr" v d'i minate de: aport insuficient de lichide şi minerale. cartofi. varza. prin diaree (se pierde în mod deosebit prin li polfi m'. sau de combinarea acestora.•?! o importantă pierdere de minerale (Na. Tabelul nr. dupfl oporaţii şocante şi tn arsuri. tulburări în distribuirea lichidelor şi mineral' 1 ' f l i l i .|m(iul oxtrac'elular în spaţiul intracelular. 348 . roşii. 5.

A ulMiui. caise tere uscată '^ . pătrunjel respiraţie celulară C Oboseală. tulburări cardiace Predispoziţie generală pentru Infecţii. lapte. andive. m enia> mii sîngerări ale gingiilor (în de gripă) cazuri grave de scorbut) Modificări ale formei membrelor Lipsă de soare. leziuni ale pielii j Tendinţă la hemoragii K ţin . ouă. du.Suprasolicitare psihică şi nervoasă. rahitism Tulburări musculare funcţiei sexuale şi ale Ateroscleiao Toate fructele şi legumele Metabolism celular (respiraproaspete (în special portocale. senate Metabolism general. cartofi. insomnii. B. apărare faţă de infecţii. u»wareri de cap. lapte. lapte. Creştere. (este inimatii de bacterii intes. formarea sîngelui. ardei gras. ouă. căderea părului. ficat. rănilor cartofi. mărar. unt Reglarea metabolismului cal(apare prin iradiere cu lumină ciului şi fosforului în oase solară sau lampă de ultraviolete) Uleiuri vegetale. activitate nervoasă. infecţii (ex. mure. formată Coagularea singelni D E H Seboree. morcovi. Ba spanac. conopidă. tendinţă inferioare (picioare în X sau la râcefi cronice O). funcţia de cereale unor glande „vitamina fertilităţii" Drojdie de bere. pericole de boli. B. (descompunerea glucidelor şi _______ drojdie de bere. ouă. delescenţă presiuni nervoase. varză. verde. ţie). mazăre a proteinelor alimentare). astenie de primăvară. mere. metabolism energetic B porc. lămîi. carne de Nervi. modificări osoase.^ J C f tfJ te Cereale nedecorticate. repetate leziuni dentare şi ale maxilarelor. multe alte legume verzi) Untură de peşte. nervozitate. vindecarea pătrunjel. piele gălbenuş de ou. ţăriţe. creştere.

« ...•" . ^^ W W v .i.. Repartizarea lichidelor în Gamble). L ~ « J .1ta W .m •'" . 4.I m a * » ™ |M sn C uT^w«7^ Sf-o-mac . legate de proteine fctx-un mod organism (după /^prec/erea cantitativă a mineralelor din sinae se fam ri..fî' ± i" >1 < ' '"* •'• « ^ 'V*fo>'f\ p.——) 5^% d/n greutatea corpului iT^=r=^ TOTALA 60-70% din l_ JCH/D INTRACELUIAR in greutateacorpului ti Sl) Fi9.1 n /• e s Ţii.» ..următoarele mineralo se e/ec/ 'II p i ".

i i M . -. n M este npnieidrt. inimii şi apariţia insuficienţei cardiace în cadrul unor semne in nndiacă ce se manifestă prin tulburări ale ritmului cardiac. traumatisme şi dm.'t. iu n n p o ii s u lirl e n t d e < M ileniul diuretic este utili tn| > » m . ifiie/i/M/ consta In administrarea de soluţii glucoznto hl|>otono l nil oMimlnritdtou esto mani. DESHIDRATĂRILE IA deM . • i. tulburări EKG. bradicardie. connlnlfi.c. acidocetoze diabetice sau după arsuri. morcovi. i i . r "«^hidratările hipertone. hlperfuncţla cortic<> I .c m. aritmie. rn > m . l . I '. POflte lfl fie ablO/n/d |< m. 1 M |io n« trem la rep rezin tă scădere. Sorul fl/. .H .ni. . iilpopotasemille reprezintă scăderea potasiului sub 3 mEq/1 si i i i i n i d r c a pierderilor mari de K pe cale digestivă sau renală "•UIUM -. ileus paralitic. diaree. linul l i n de două feluri absolută (rfnd i u l i c .. i ' i .s m E q/1.-.-\ m e u /n / e s t e c a u z a l la c•a•r e • .iolo(|ic este necesnr pentru flCOiluflclliiliil dn Nodlu.'i(|cp'.i i Nios m . rar mai mult pînă la 10 l soluţie izotonică (ser l In ctr/urile severe se administrează soluţii saline hipertone. insulina. i < i r cînd concentraţia depăşeşte 8 mEq/1 poate apare vANdilur şi oprirea inimii. se administrează bl1 d» N«i. carne). i ' şi plegii ale musculaturii striate şi celei netede (ce un pun atonie gastrică.r>%) clnd osinolari" UIMI puţin crescuţii. i i i sub 1.lo rnntltnlnn totala l i n i) i< |< ii ii . MM ! i» 2—3 l. « i / l . i d . l l i l \ ( J (mai ales ale fazei terminale). r. i m | .. calciu gluconic. rtlidominală. cartofi. hipotensiune arterială). abolirea reflexelor osteotendinoase. glucoza.i este nvă" din cauza creşterii volumului hidric al organismului Ilului.i< i m lupei ten. m .eite repretentata de (oncentrnţln pliiNinnlli n n l Ml nil.l n. tmentnl constă în reducerea ingestiei alimentelor bogate In K ucuri do fructe.. 1 M|tnipotasemille sînt reprezentate de creşterea potasiului peste . în cazuri extreme i l u A NHU dializă peritoneală.mifestă prin astenie. iiii'dtu/ constă în administrarea de sare.cu Im ). pe cale orală sau l. i l i ' do Na > «ste scăzută) şi relativă (dilulională) <nul . hlpernatremlce apar prin MMI prin creştorea eliminării de apţi.1 v. p . este cauzal la care se adaugă o diotă bogată In K şi de K sub formă de clorură de K soluţie 20% sau pulbere zi pliu! la normalizarea potasemiei. MH ) iau relativă (clnd < n . sau l/otoiui (.Se manifestă polimorf prin: abolirea reflexelor osteoteni i n i c / . I I .»rea lichidelor din p.v. m l i l .nuih. I M .siunet i i im m nllţjiiă. m clnd IM eite M I| > m u l tra ta m e n t cu A C T H sa u (rm( > • i.

Aceşti hormoni acţionează de asemenea la nivelul tuItllm iM'Ironilor. glanda suprarenală. h lpon atrtM tih o 9! cu hipooam olarltate « c iiiillu c sc im n m r. Insuficienţa acestui hormon (l*i|<'iiiiln<1 diabetul insipid. Tratamentul hiperhidratârilor vizează înlăturarea cauzelor generaloMre de retentie hidrică: cardiotonice. estrogeni) sau prin sumarea unora din aceşti Inctori. creşIcren bruscă în greutate. Creşterea eliminării de Na şi apfi se efectuează cu diuretice. ciroză hepatică). Ei reglează diureza în funcţie de niM'(ii)lin|ll(< hldrominerale ale organismului şi de echilibrul acidobazic. ciroză hepatică. carenţe vitaminice. ameţeli. intervine în metaboliiinul mineral prin hormonii ADC şi aldosteronul. vaso/o intervin în metabolismul apei prin modificări ale călifarului lor (vasoflllntn|ln Invorizînd pierderea de lichide. urni Mirt în caz de răspuns deficitar de administrarea încă a 100 ml. în formele severe se poate administra i. în mod deosebit corticosuprarenala. comă şi moarte.v. — i/Inndele endocrine. în formele severe fenomene de edem pulmonar sau cerebral dire poate produce convulsii. Iar bradipneea reduce pUr(Iu m .l)< »M ild r< il. — iilftiiilnll InU'rvIn în metabolismul hidromineral şi acidobazic prin factOfttl r»»|)lra|l(M pollixx-cn fnvorl/cnza pierderea de lichide. saluretice şi terapie antialdosteronică. Reglarea metabolismului hidromineral Metabolismul hidromineral este reglat de un mecanism complex.ir!lo lilp oton e. HIPERHIDRATARILE (EDEMELE) SIrit numirile rdontiei primare de Na. denutriţie. acest hormon acţionează asupra tubilor nefronilor. Diagnosticul se stabileşte din anamneză care evidenţiază condiţiile etiologice edematogene. în unele tumori pulmonare sau ovai lene. Poato •airveni în boli de rinichi. testosteron. sole accentuată şi oligurie în ciuda ingestiei crescute de apă.v. la care parnervos central (centrul setei se găseşte în hipotalamus). în timp C* lll| >o«m'li'|!n vi Iiipoperistaltisniul reduc pierderea de lichide. Stimulul rnii« cxdtfi acest centru este reprezentat de deshidratarea celulară. după administrarea unor hormoni (cortizon. dispnee la eforluri mici. (// O / K/ C / O sudoripare şi tegumentele intervin în sensul că transpiraţia favorlttiiwn (Mcrdoron lichidelor. iar vasoconstricţia favorizînd reţinerea lichidului tu nrijnnism). soluţie de NaCl 5%. iar lipsa de transpiraţie menţinerea lichidelor în organism/ tlnlchll Intervin în metabolismul hidromineral. tulburări ale circulaţiei limfallcci insuficientă renală cu oligurie. greţuri. hiposodată şi cu reducerea cantităţii de lichide. Apar în următoarele împrejurări: hipoprotrincmii (sindrom nefrotic. senzaţia de „încărcare pe care o simte bolnavul". în special hipofiza posterioară. scăderea volumului de urină în timpul zilei şi creşlorea lui în cursul nopţii. insuficienta ctirdiacci. de proteine pNismntice şi eventual corticoterapie. ht'crt'tln şl pcrlstaltiHinul intestinal intervin în sensul că hipersecretia inttlIliUlS vi hlpcriiorlstaltismul favorizează pierderea de lichide prin diaree. Diet<i VM fi hiperproteică. insuficiente corlicosuprarcnale. cefalee. care elaborează hormo nul nntldlurctic hipofizar cu rol în scăderea diurezei. Intoxicaţia cu apă este o formă particulară de hiperhidratare. care au rol în reţinerea de Nn ţi Implicit n apei în organism. boli cardiace decompensate. 100 ml. administrarea i.

ser li/. mai ales la variante posturale. Bolnavii deshidrataţi sînt agitaţi. iar pulsul este accelerat şl de. — Examenul obiectiv arată tegumente şi mucoase palide. anox Ic.). plasmă... /'/'orderea de sînge prin hemoragii determină o tulburare hidroelec-'Hlică. Prin administrarea d> i'lfismu sau înlocuitori de plasmă.si cantitatea de lichide excretate.lnknjic sau ser glucozat. Bcldobazice). precum şi a complicaţiilor care pun în pericol viaţa bolmivului (colapsul. deci tn nimi . Se face de asemenea aşa-numitul bilanţ hidric. ren itml ilnhllft !)l deci rnn mnl t-llclmilrt ichldnitiiro NO i'li<ctiu<n/4 înlnlstnin'n do soluţii cmc conţin macromnloriiln do |>M>ti>liu<. l i i i In iunctlo do scăderea mineralelor din ser şi celule. despre care se va 11)1 la anemia acută posthemoragică. Na. oligurie şi o senzaţie accentuată de sete mai ales în des•Irntftrile intracelulare..au tahicardie. — Principiu general de tratament: se urmăreşte refacerea masei de iii'hldo pierdute. lichidele administrate pfirăml ropede putui inlravascular (ncfiind legate de proteine) ies din orqa» UIMII pe căile naturale do eliminare H apei. umede. uscate. qreutate). care conţin proteine se realizează O •lildralure fiziologică şi de lungă durată. K. diaree. Ca). în timp ce rehidratarea CU • • I u t i i hidromincralo este de scurtă durată. prin sînge integral.globii oculari uşor înfundaţi în orbite. De regulă se evidenţiază scăderi !• valorilor mineralelor. l i n i l.«proxlmntlv 2000 2500 ml caro pnrvlnn din npn du bHut vi din nil- Diagnosticul stărilor de deshidratare se face prin examenul clinic ' p t i u efectuarea unor probe biologico-funcţionale. mai ales. transpiraţii. . greţuri. Soluţiile saline 86 vor tu îmi» n l f . insuficienţa cardiacă etc. precum şi în gastrocnterocolopatii). • llcnlnl Intnrvlnn pilii «Inlînrnrnii unul Imtnmn «nlhliuii'llr. acoperirea deficitului lildioinineral şi combaterea celorlalte tulburări asociate (electrolitice. transpiraţie-) sau i ii ui la toxiinfecţioasă care afectează cu precădere encefalul sau apa-i MI l respirator. Nnvoln /Uniri ostii de. lirfi se apreciază prin măsurarea directă cantitatea de lichide ingel i . . H . Tratamentul tulburărilor hidroelectrolitice şi acidobazlce constă In iu (Aiurarea cauzei care a produs deshidratarea. crampe musculare. Examenul clinic. Anamneză arată adesea pierderi de lichide pe una H n i «Iile amintite anterior (vărsături. hematicâ şi proteinică ceva mai complexă. în acelaşi timp se cîntăreşte boliv u l şi se apreciază dinamica acestor valori (lichide ingerate. excrr<1 iii-. Examinările paraclinice determină mineralele din sînge (ionograma: • i. hipotoni şi scadetensiunii arteriale (care semnifică scăderea volemiei). • Tratamentul preventiv se va face întotdeauna pentru a evita •i»shidratarea (preoperator. precum şi din urină. poliurie. acuză arneI I .•llbil.fn. după nevoie şi după posibilităţile existent* l ii momentul respectiv în unitatea în care lucrăm. nmn>ic ui Uliul i'lni-li' ii'llu npa tn Npnţlul IntrnvnNCulnr prin inflilicn pii»iluiill cololdoiinnllcu.. înlocuitoare de plasmă. — Simptomatologie. tn mod indirect pilii Inloiini'dliil iiinInlinlUinulul piotrim-lor.

defecte de coagulare. tiniunntlc tnn prin arsuri. după arsuri. poate favoriza insuflicnală. Acţiune.\ ml/kcj) eventual în continuare cel mult 5 zile (fără a depăşi 10 ml/kg pe zi). restabilind dinamica circulatorie prăbuşită în şoc. Se administren/H < > • . reface masa circulanta şi permite creşterea pr*•lunii nrierlnle scfl/uto In condiţii de hipovolemie acută. încălzite la temperatura corpului). insuficienţa renală. creşte presiunea arterială. Dextranul în glucoza este do «Ies cirul trebuie evitat aportul de sare. febră. reface masa circulantă şi permite creşterea preNlnnll (irtoriale scăzute prin hipovolemie acută: efectul se menţine mai mult de 24 de «no. efectul hemodinamic se mtntlim n|iicixlinnllv 'IA orc. hemoragie. pentru restaurarea volemiei diminuate prin lieniornglo. în caz de <) Dextran 70 (macrodex). traumatisme etc. anur|a. rl) Mnrlsnng (gelofusine. insuficienţă renală. dispnee. Acţiune. Ca substitucnt de plasmă. . l'ti'i'tv negative. trombocitopenie marcată. Ailmlnlstrare. 40—200 ml. contribuie la refacerea voieInie! ţi l |>ic". C. îl soluţiile clare. muie cu oligurie severă sau anurie. haemaccel. nnafilactlc. Inunllclentă cardiacă gravă. vn rlcolo e'. Plfi'rlte tipuri de şoc: neurogon. trnIrtiiientuî se face urmărind atent semnele de supraîncărcare circulatorie. la deshidrataţi. sarcină în primul trimestru. debitul cardiac şi presiunea veiînnNil centrală. 10 ml/kg şi zi în următoarele zile. i'i>iiiniiiidlca(ll. Artliuif. Orice afecţiune în care creşterea presiunii arteriale şi a debitului < didi. Reacţii alergice (cu o frecvenţă sub 10%). Rareori reacţii alergice manifestate prin urticarie. Pentru profilaxia complicaţiilor tromboemlinllce postoperatorii şi în tromboflebite. edem niK| ln leiirotic. In perfuzie intravenoasă. l ' i l o o soluţie aproximativ Izoosmotică cu plasma.iiinll osmotice In circulaţia periferică. Gelatina modificată nu este antigenlcă şi se pSstrea/B nuldl In milutle. Indicaţii. de 2—3 ori. Infecţlos. în stări de şoc şi colaps. tiiillfdtlt. . contlnînd dextran modificat în soluţie salină sau glucozată izotonă (flacoane cu 500 ml). nntealndicaţil: alergie la dextran. Se qfls'cştc In soluţie coloidală injectabilă. Subslituent de plasmă. Op*> înloi. In perfuzie intravenoasă. in pcrfu/le lentă.ic)ione şi diatezele hemoragice. l'h'de negative. care blochează microcirculaţia în şoc. prima zi l 000—l 500 ml (fără a depăşi y. Dextranul în glucoza nu trebuie porliiKfll In nmostec cu sîngele (poate precipita globulinele şi favorizează agregarea plachetelor): prudenţă cînd se administrează după sînge sau soluţii de electroliţi. Inilicuţii: ca tratament adjuvant în şocj ca hemodiluant în circulaţia extracorAdmlnistrare. în policitemie.SUBSTITUENTI DE PLASMA n) Alliiinilna umani so găseşte In flacoane conţlnlnd 100 ml soluţie Injectabilă fl%. Se prezintă sub formă de soluţie coloidală Injectabilă. linlliulii. b) Dextran 40 (rheomacrodex) este o soluţie coloidală Injectabilă. de preferin((l Niih controlul presiunii venoase centrale. continînd gelatină modificat! (llrtciinno cu 450 ml). edem pulmonar.iinlralndlcaţll. 500—l 000 ml (cantitatea nu trebuie sH ilopflynsrfi 20 ml/kg în prima zi. prelungirea lliiipiiliil de sîngerare (la 50% dintre bolnavi) cu favorizarea hemoragiilor (pentru do/i>lo IIKI r l ) deprimarea funcţiei tubulare renale cu insuficientă renală (pentru do-«r l c mnrl). iar concentraţln lieinoţilobinei nu trebuie să scadă sub 10%. conţinlnd daxtrnn modificat în soluţie salină sau glucozată izotonă."i. împiedică agre-ţ| nie/i hematiilor. febră. Ca Substituent de plasmă. greaţă.ic slnt dăunătoare. Are nrtiune antitrombotică. Substituent de plasmă. hipofibrinogenemio. la intervale de 4—6 ore (se In Inm-M U I M I I . pentru stdblllznren clrc-ulnţlol In cursul nneste/lal (•• ţi iniei vontiilor i hlrurglrnle nuijore. vomă: creşte viscozitatea urinii. prudenţă în •ionţa cardiacă. soluţia trebuie să fie transparentă. prudenţă în tulburările circulatorii cronice severe. Substituent coloidal de plasmă cu acţiune rapidă şi de scurtă durata (12 ore): reface volemia. plasmagel) face parte din produsele d« (Hnllrifl. Alergie specifică.

soluţie M/6.slr(M/.ă lichide mul reci. Examinările de laborator.) prin asigur 255 . Ele se pot evidenţia prin exa-"ilmtri clinice şi mai ales paraclinice. Intnvenn». bazele tampon etc. pe care tri'lnile s-o lol« • / de c)(c ori i-Nlc posibil. Este posibila. ajungînd uneori la 2000—3000—5000 ml i de ore.45. i K Kilo prezenta modificarea lichidelor organismului spre alcalozfi. Diagnosticul dezechilibrelor acidobazice. iar în pierderile pocale rectală se administrează potasiu. cu multa rSbdare. un In pierderile de lichide pe cale orală se administrează pe lingă lichidele amin» ii ţi Ionul CI. sub formfi dff liill<' l'clrov. sşa cum »-a pr*« > . — în acidoza metabolică se face tratamentul cu alcaline: soluţie in bicarbonat de sodiu 14%0 sau soluţie molară 84%0. v . Examenul clinic poate sugera tulburările echilibrului acidobazic. eventual cardiotonlce şl tratamentul de echl-Miiir acldobazică.'tf). cu llmiuillu In Intervale regulate.nnttalndlcatlt. Iniuflclonlfl cnrillncfl qrnvflj prudontH in foloilrca (ll(|ltnllcelm i irite crescu t B prin aport d<> cnlclu)/ nu tio nmcstccfl cu slngole cltrntat.loloylcA cn/c dr n-lililiatare este cea orală. bronholitice. în condiţii fiziologice pH«p /. l'aralcl cu tratamentul cauzaJ şi tratamentul de hldramineralizarc. i i . în doze strict individualizate. Se pot administra cantltfiţl rt« înri de seruri clorurate sau glucozate. apoi se administrea/ă în vărsături soluţii Izotonlce de < 'INii. — Tn acidoza respiratorie (clinic domină hipercapneea) se urmă•••|lo refacerea ventilaţiei pulmonare prin antibiotice (există Intotdea"im tn <iceste stări o infecţie bronhopulmonară). la nevolo lie artificială. Se nilml-'/. eventual traheostomie. pierzînd mult suc gastric acid. Htlnd i»>lnav ore întreqi plna la rofncorea sa completă. Tn alcaloză metabolică se urmăreşte combaterea cauzei: vărsfl-^i dicireca. Tehnica do administrare este cea cunoscut».7. r' Metoda Astrup-Aronssen permite evaluarea precisă a dezechilibr»* Inr «icidobazice cu importanţă în stabilirea planului terapeutic. In |>erfuxl» Itnia MU rnpIdN (S 10 ml/mln). < l i < (450 ml) da 1—2 orl//l/ «olulln trebuia «S (Io traiupnrantfl..iloza respiratorie se combate cauza (hlperventllnţla ca im v i n r tn . hlperhidratarea. In formele severe se ad-mliil. Se mai adaugă •Ititle de lactat de sodiu. . In afară pH se mai dozează presiunea parţială a CO2 (normal de 40 mmHg). oxigenoterapie.il<. 1 1 n bolnav care are vărsături accentuate. in cliuroe soluţii de clorură de potasiu. •<•ţlunl encefallcei intoxicaţia cu sallcllnt otc. . Dezechilibrele acidobazlce însoţesc adesea pe cele hidroelectrolitice. creşterile denotă alcaloză. ca mal llr. Se va asigura aportul necesar de proteine şl calorii din nutrit la 'lllllV illllI. scăderile acidoza. Tratamentul vizează înlăturarea cauzei şi după aceea corectarea >trtrli de acidoza sau alcaloză. care se poate realiza cînd se depăşeşte cantitatea necesarH d* lildr.i l . Se determină pH-ul plasmei care poate v Identic acidoza spaţiului extracelular.. se /ace tto-infiil cu analcptice cardiovasculare. al tonslu-niliTiale şi observînd continuu starea bolnavului. în exces.i seruri do amoniu (soluţie C1NH4—1%) şt gluconat de Ca I U n i l i n | < [ <i i i . bicarbonatul standard. •m 11 o l o clinice sînt în funcţie de boala de bază şi de profunzimea al1 «ifirii stării generale. Aceste seruri se administrează sub controlul ionogramel. In .

> i a p o r tu lui i< - 'O „ ,.i.'p ri',' < • • i-• • . | u i i i i i i ( iin in in n ,iţla c u « nHilu l. ' u I x p r i nI n i m i c i . , i d o ( ' > „ f > % .
('orerlni'M l i i l l n u . i l ilor liidioch'clroliticfţ .^i ncidolxizlce nocosltfl In Inivcnlli' l i ' i . i i M ' i i l I c d do ur()(.'iilt1 ce urmâruşto susţinoroa bolnnvuln pinii Io M'\ C I I I K M funcliilor sdlc do ingerare, excretciro şi respiraţie noi nidlfl. 'J'oloii.iirt irobuio s<1 so evite şi tratamentele brutale şi exagcrni <'fin> pot n i | i i i v « sUircii boliuivnlui. Cadiclc medii au un mare rol în tratamentul acestor îmbolnflvm In snnsul c,i trebuie să îngrijească bolnavul cu mare atenţie şi să re perle Jnlocnicii planul de tratament alcătuit de medicii de specialil.il'

6. B O L ILE A P A R A T U LU I R E N A L

6.1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE RENALĂ
Anatomie. Rinichiul este un organ pereche, are forma unui bob de fasole cu i iiiirnvltatoa internă. Este situat în loja renală (dreaptă şi respectiv stîngă), la nivelul ultimelor două vertebre dorsale şi a primelor două vertebre lombare. La exterlnr «'ste învelit de o capsulă fibroasă inextensibilă. Pe partea concavă se află hilul i nuni alcătuit din vase (arteră, venă, limfatice), nervi, calice şi bazinet. Unitatea morlofuncţională a rinichiului este nefronul, care este alcătuit din gloMurii/ (polul vascular al nefronului) şi tubul uriniler (polul urinar). Prezentăm scheiiiillc un nefron „desfăşurat" spre a se putea înţelege mai uşor anatomia şi funcţii un (fig. 5) şi unul din poziţia sa naturală în organism (fig. 6). Cilomerulul se formează dintr-o arteriolă numită aferentă, provenind din artera • • ' i i i . i , care se desface într-un „ghem" de capilare, ce converg dînd naştere altei i "Iu numită eierentă, care părăseşte glomerulul. Acesta este înconjurat de capsula imn ce se continuă cu tubul uriniler alcătuit din tubul contort proximal şi distal, i între ei prin intermediul unui tub în formă de ansă (ansa Henle), care are o i mic descendentă şi una ascendentă. Tubul contort distal se deschide în tubul lor Bellini. Mai mulţi ţubi colectori se unesc în canale comune, ce converg în ' ' i i l i i l e anatomice numite calice care se deschid apoi în bazinet (pielon). Rinichiul are legătură cu vezica (situată pelvin) prin urctere (care au un 11 «lei t abdominal şi unul pelvin). Vezica urinară, la rîndul său, comunică cu exteriorul prin uretră. Hxistă circa un milion de nefroni in fiecare rinichi, suprafaţa lor, necesară filhflill sîngelui, fiind enormă, ceea ce explică capacitatea funcţională complexă <i i i i i l r l i i i i l u i . In jurul glomerulilor există un „aparat juxtaglomerular" sediul unor Iniininenc complexe (în special reglează presiunea arterială sistemică, prin elaboniiiiit leninei). l'l/iologie. Funcţia principală a rinichiului este formarea urlnil, prin care so nl(|iiră epurarea („curăţirea") organismului de substanţe nefolositoare si toxice. Urina ni [urmează permanent în ritm de 1,5—2,5 ml/minut. Se depozitează In vezica urinari, l i » unde, dupS ce atinge 250—300 ml, prin actul micţiunii, care este reflex, dar con• lli'iit (şi ptnă la un anumit punct poate fi stăpînit), se elimina la exterior. "mul, substanţe chimire). Slngelo pătrunde cu presiune prin artora aferenţi, so fll'"•"/S la nivelul (jlomemlului, prin ncenstn /ormJnc/u-se urina prtmnra. So flltrcn/R 'i l flOO litri în :>A de ore, din rare se foirnoazH circa 150 litri urlnN primar» In " ' '•..! timp. Urlnn pilmant mo compoziţia plaimol farA clonientelo llţ|tirnli' şl prol, tloll Interne — ponlru O» d re midii

l'ormarca urlnil este un proces complex, reglat nervos şl umoral (Intervin hor-

li'iim, rnir In mod nornml nu troc prin pereţii capilari ai glomerululul. In faza urmfit'mii', In nivelul tuhllor urlniforl, apa se resoarbe şi se formează urina definitivă caro «« elimini) In oxturor. Printr-un proces de reabsorbţie activă şi selectivă („se aleţjo ci» lieliule organismului") a apel în proporţie de 98—99%, a glucozei şi a unei părţi ttln riif/irrci/c (necesare menţinerii echilibrelor umorale ale organismului), se formea/.fl urlun <leflnltlvă. In afara proceselor de reabsorbţie, epiteliul tubilor uriniferi secretă o serie de substanţe ce nu sînt necesarii organismului (amoniac, acid hipuric). Rezumînd fiziologia rinichiului vom reţine: sîngele intră cu presiune prin artern aferentă, se filtrează în glomeruli, ap<i, glucoza, mineralele necesare organismului se reabsorb In tubi, care secretă substanţe nefolositoare, elaborîndu-se astfel urina definitivă, mult mai concentrată decît plasma. Din partea terminală a tubului urinifcr, urina ia calea tubului colector, trece în papile, calice, bazinet, ureter, vezică, din care se elimină intermitent prin uretră. — Bolile care cuprind glomerulul (mal tîrziu şi tubul urinifer) determină glomcrulonefrite (boli renale medicale). — Bolile care afectează căile urinaro şi interstiţiul renal pot fi medicale (in fecţii), medicochirurgicale (de exemplu: li tiaza renală complicată) sau chirurgicale (cancer, polipi etc.). Rolul rinichiului. Prin eliminarea substanţelor nefolositoare, toxice endogene şl toxice exogene se realizează detoxicarea organismului, asigurînd prin aceasta homeostazia umorilor şi funcţionarea normal'» a acestuia. Reducerea sau incapacitatea de a forma şi elimina urina duce la apariţia sindromului de insuficienţă renală acută sau cronică, determinînd starea de intoxicaţie endogenă, instalarea comei uremice şl moartea. Rezumînd funcţiile rinichiului reţinent: fig. 6. Nefronul în poziţia sa naturală: a) prin urină se elimină substanţe co a.a. — arterială aferentă; a.e. — arteriolă rezultă din metabolismul proteinelor (ureo, •fanmtft; l — glomerul Malpighi (corpuscreatină, acid uric etc.); oiil r«n«l); 2 — tubul contort proximal; i — « mu r a d e sc e nd en t ă a an s e i H e n le ; b) prin urină se elimină surplusul do 4 -- rsmurn ascendentă a ansei Henle; S — apă şi ioni, contribuind astfel la menţinetub oontort dl stal; 6 — macula densa; 7 — rea presiunilor coloidosmotice şi hidrosta«nimeni de conexiune; 8 — tub colector pMpllar; t — canale papilare (după J, Hamtice, ca şi la menţinerea echilibrului acidoburger, modificată). bazic (elimină acizi şi păstrează bazele In funcţie de necesităţile organismului); c) elimină surplusul de vitamine, hormoni, medicamente, metaboliţi ai medicamontelor, substanţe toxice sau metaboliţi ai acestora; d) prin elaborarea reninei, de către aparatul juxtaglomerular, contribuie la regUrea tensiunii arteriale; t) prin secreţia eritropoietinei contribuie la reglarea eritropoiezei (I. Baciu). Urina este o soluţie apoasă formată din substanţe organice şi anorganice. Dluimn In 24 de ore este In medie de l 500 ml, putînd fi mai mare sau mai mlcB, iii'tti'lncl la Ingestla de lichide abundente şi la frig şi scăzînd la regim uscnt, sSrac In | untnln«, la eforturi fizico mnrl, la cflldurS (se pierd lichide prin transpiraţie şi res- Culoarea urlnll eu t u galbon-citrina, mol roşiaticii dlmlncutn din cauza uroOfonllur ncuinulnţl noaptea.

IXrHOftAftl FUNCŢIONAM ANAIQ ipleiiiieu tlndi, uilnai (•«. tliinw ţ, ml<,r«icn|ilti J urinei) .iploiuna ilndr, caidlovatcului (IAR. toracic >. F.O. n T.A.C.R.) a o » |Cleorancc-u| croalininic, la inulinâ, la manllol, la ipoMillit do Na. mb * iJJoieiminafta filtratului glomerulor prin (clinica a t" i : i ' q'ucoia (Govacili), c. >lor «• eti >p hioloqico luiiclionalo : aiolemic, crcatinioime i neiropatii membranogene : lipemia, tncjliceridena. colesierolemta, proteinemie şi proteinurie.

fe-p =

A H-D r'enla

Determinarea cantităţii maxime d* glucoza" reabsorbitâ de tubi Excreţia proba cu acid paraamrna-hipuric Determinarea cantităţii maxime de acid PAH *«• cietată de tubi acţia de filtrare Proba de lenolsullonftaleină (PSP) Calcularea constantei Ambard (n.0,09) 'roba de acidifiere a urinei

A-H A

Coeficientul ureosecretor clearanceul la uree) imoniemia pmoniuria l-c-d =

T-C,

Crobe de concentrare : proba VOLHARD Jioba diurezei provocate (Hamburger — inspirata după COTŢET) Pioba eliminării de NaCI oba de diluţie (VOLHARD) EXPLORĂRI GLOBALE uogralia cu iub»lonţ» iodat»
t

iiploiaica limuliana n mticgului ntfron eu mane al, atiil PAH »i ui» (Hiimburflir |l colob)

iiH -u l « fttn a c id ( (V - 0 ,0 ).
holiNlInltin In inii (luni npnnlnne
IA

Milosul osie- ciirnctcristlr, Iar aspectul limpede. In mina nu trebuie sd yăslm proteine, puroi, zahăr, uioblllnogen, pigmenţi a l, (or Nrrf/mentu/ trebuie să tic curat (l—2 leucocite, l—2 hematii, rare celule .Unit-, |>i> mal multe cîmpuri microscopice, n-au importanţă patologică).

ii|iiln»fl Intro l OV.f) ţi l O.V) (la un regim soc).

i..,|in. intui i om <)\ IO'.1:/. In fum ţin <l" i<><|!Miiil nlimentar, pont* vniln Inlm i (i«ţ|lm hldrlc) vi t "M (n'lllm noi), Indic tuci cnpncltntea de dllutle |l cnnccn• mriximrt n rinichiului, l'cntiu n mfltn o luni UL> bunfl, densitatea urinei trebuii' hfl

un n<glin

«omplnl

(mixt) varlail In

ciunti ţii

l

6.2. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE RENALĂ

Anamneză. Se vor face investigaţii privitoare la existenţa amigdalirepetate, granuloamelor dentare, erizipelului, reumatismului acut, 'inulutinci, sinuzitelor, piodermitelor care pot produce o glomeruloneInlft acută care uneori se cronicizează. — Profesiunea bolnavului: munca în mediu cu plumb, crom, mer< ur sau tratamente cu bismut, mercur, aur (pot duce la nefropatii). — Gravid/fafea favorizează infecţii urinare (cistite, cistopielite, plulonefrite); în partea a doua poate duce la apariţia nefropatiei de sarrlnă (proteinurie, edem, hipertensiune arterială). Uneori se observă urintttoaroa dinamică: fetiţa face cistită, adolescenta cisto-pielită, iar femola adultă pielonefrită cronică. — Infecţiile specifice: tuberculoza, luesul, malaria pot cauza şi le ziuni renale. — Leziuni renale m antecedente: infecţii ale căilor urinare, litiaza renii UI, hidronefroza, anomaliile congenitale au importanţă pentru diag nosticul stării actuale a bolii de rinichi. Slmptomele clinice renale. Durerea poate fi prezentă în bolile renale medicale, însă este de regulă de slabă intensitate şi se manifestă ca o simplă jenă situată în lojile renale. — în colica renală însă durerea este paroxistică şi foarte puter nici, bolnavul este agitat, nu-şi găseşte locul, caută poziţie antalgică. Diiicioa ia naştere în loja renală, iradiază în abdomenul inferior pînă la or<|.mole genitale şi fata anterointernă a coapsei. Este însoţită de micţiiini frecvente şi senzaţia unei urini calde. Durerea fiind şocantă poate dnci- la ileus dinamic (oprirea scaunelor), colaps, anurie. Colica renală poţi/c apărea în litiaza renală, cancerul renal, hidroneiroză, anomalii renale, infecţii pielorenale, tuberculoză renală. — Durerea vezicală se localizează în hipogastru şi apare în infla maţii vezicule, litiază, tuberculoză, cancer vezical sau poate fi reflexă (In colica renală). — Usturimea la micţiune se constată în cistite, iar cînd apare la sfli-jilul micţiunii indică o afecţiune a colului vezical. Durerea pe traioclul uretrei (rruii <ilos ca arsuri şi usturimi penibile, o găsim în uretrite bli'noraglce). Tulburări romi/c reprezentate de po/j'ur/e, oligurie, anurie, polakiurl<-, n/clur/e, ilimirlii ctc.

ir

25 0

- Pollurla (diureza peste 2 litri In 24 ore) o putem constata In din beiul /nharat sau col Insipid, în nefritele cronice compensate sau In In cardiacă după administrarea de diuretice. ntguria (scăderea diurezei sub 500 ml în 24 ore) se conslnl« ia nel ele acute, nefroze, insuficienţă renală cronică (în faza tonii i i nolă), şi în boli ce evoluează cu retenţie de sodiu şi apă (nepoţii» cronic ciroze, insuficienţe cardiovasculare). •\nuria este relativă (diureza sub 100 ml), sau absolută (absonlt diurezei). Se produce în unele nefrite, ca şi în insuficienţa renală (iciiln — Polakiuria este definită ca frecvenţa mai mare decît normnlfl «* micţiunilor în 24 de ore. O găsim în infecţii cistopielitice şi colici r» nale. — Nicturia este eliminarea urinei predominant noaptea. Se con s Uită în insuficienţele cardiopulmonare decompensate şi în sclero^eM ren<ilo. — Disuria este dificultatea de a urina, ca în cazul hipertrofie! proi liitei, al calculilor vezicali, al stricturilor uretrale etc. — Tenesmele urinare se manifestă prin senzaţia dureroasă do <i urina, fără eliminare de urină, sau eliminarea numai a cîtorva/ picflliin Se constată în stenozele şi inflamaţiile tractului urinar, precum şl In • idonomul de prostată, litiază urinară etc. — Ischiuria este retenţia de urină care stagnează în vezică şi cnri ! .se datoreşte unor obstacole, ca tumori, hipertrofii ale prostatei, In? lecţii grave, come. — Incontinenţa urinară este emisiunea involuntară de urină. Ha constată în epilepsie la sfîrşitul crizei, în infecţii, intoxicaţii, parallill. insuficienţa sfincterului vezicei urinare, cistorectocel etc. Slmptome clinice generale în bolile de rinichi pot să fie: — nervoase: agitaţie sau apatie, pînă la comă; se constată în HM Iropatiile cu hipertensiune (acute, cronice, scleroze renale, nefropalli de sarcină, coma uremică); — respiratorii: dispnee, respiraţii agonale apar în insuficienţii re milă, evoluînd spre comă uremică; — cardiovasculare: dispnee, edem pulmonar acut, fenomene do In suficientă cardiacă cronică (în nefritele acute sau cronice cu hipcrtmt sume «rterială, scleroze renale hipertensive); — sanguine: anemii, hemoragii; — edeme regionale (la pleoape, retromaleolare, scrotale) sau Killzatc: «masarea, sau hidrotorace, ascită, hidropericard. Explorări paraclinice. Examenul de urină are mare importanţă pell* Ini dl<K|iiosticul bolilor renale. Interesează cantitatea (diureza), (tari»/f / (//ea (n), culoarea, aspectul, mirosul, albumina (A), puroiul (P), ml\fi-. ml (7), iirobiliiKxjcnnl (Ubg), pigmenta biliari (Pg), sedimentul i/r/mii, / > / / • ! / / iirinii, niociilliira, examen;;/ chimic etc.
Aresle d i i l c se î n s c i i i i pe l > u | e | i i n i l de iin<ili/,.i. Cercetarea tutUftif ' l i l e l o i meii[ii M i . i l e < i l i . i l i i h " , . l i ' r v . i i i i i ' i i i i l complet de urinil. Clasic, a «M ....nul Humor < ! < • urlu..........n . l . i < l m < < - K etnie,i A (< H . n u l MilfosalU'llli |, i' icii NnOH) >i / (cu l ' e l i l m , | l •,! l ehilny î l ) , din , - , | . - hine $ă se coiH*

tn |ifi| u|oţ|Uu MU ponto observa: pttllnrlu (dluroză pcmtu 2000 nil dUiboiul y. Iwucocilnrl) In nofropatil.v//d/c mare cu oliguric găsim în nofrildo acului c) do/11/-i l 001 l 003) cu poliurlc găsim în diabetul insipid. mitltti «nu l« l. ninlntirla (mai corect protclnurla) este pozitivă. nln piiiodică a consumului do lirlmln In conlUnto maro). hopfitllo. i uiiţi (cu roacttv Bhilith) yl I'u (cu alcool Iodul) In o tivi'iiln >i i Impntltrt epldomlcfl.cro« /ic«grd In hopntlto.\ 000 nil). Icttr» mtcn» i | )/ hlptoaaă prin plurio (P+) suu clnd conţină fosftiţl. •ului patologic ponta ovldonţln mlcroNcoplc: nn/iif/e.-. ţim înllcl.v.l şl 1 0 1 1 ) o găsim tn onli ' Itostenurla (D cuprinsă înlro l 010 şl 1011) o găsim !• n niiU'i subJzosfenuriu (D sub l 010) o găsim In plwlon»-«. Icloro niocctnlco. <I//(/ IH/O uşomă sau «cconlutitil. grâilmit dupfl tintament cu albnstrn do metil.n oslo do l 400 '.urki) este prezent In urină In dinbnlnl /nlînrnl. cu cortlcolzl (este necesar control In (Impui Irntti'itlllnr>u< -îmi poate creste In stări febrile. >)ni/ (qll( o/. Un H. ' "'iir/n (cirlntalo do oxalnţl./e. ' iiilnn NO modifică naltei.inilnnm i i i i n a pionhpfll \« ml pot t|flnl Tr/c/io/niM^ri v(i(///i(i/l.i ni cum. foNlnll) . un i . Ulmi toart» menţii blllnrl slnt pozitivi In hepatite. In poto. c/^ndrur/o (cilindri lilnllnl. leuf!or.ahamt şl Insipid. a) densitate marc cu polhirle gftslni In diabetul !•• •i i/i'/i. oxprl-' i in ll l medicalei Infecţii pielorenulo. M//HSII/ ponte fi fetid. rmi/r/o relativa unu i dovlno roşintlctl Iu hcînnliuld mncroscoplcfl. dlurtv/.iur/a (D cuprinsă înlro loi'. ni In unelo inforlll. Intani po« nil liiiKlnni petens (se dozează cu reactivul lisbnch). tuberculo/ă ronnlrt »nu nnli'. \« pro/enlrt In niln nro NuinnlflcaţU< < ) • * < • & ('%.intiliioqmnin. l'/oNtonurla poate evolua cu poliurio (scloroznlti rcnnlw •| «(iu ollgurie (sclerozele renale decompensate).i si . dupA tidli dinonti (plran)» cn /. (dini 1 — cnutltnton do urlnft pi» /!/ tn cnndllll (I-i Io un regim < nmplot. rticollnrea se va face după o prealabilă loalotă NOU prin cn< i|ll Npcclale) deoarece secreţiile vagiruilo pot Inlluontn rn/uli pninlul eite prezent se face uroniltur. lichide abundente şl In insuficienţa ronnlfl cronlcfl u /i//'"'. c/ii/jrrc/. / • / / ponto (l alcalin ca tn unde liUir/r (pll-ul vnrln/fl şl cu roy|. uniţi. dlsprotelnemil etc. InsuflclonţM ronalo cronic» compun* l. sltllit nplltillolw doHClliii'i i l i i . im. i In ridică prezenţa puroiului indică inforţll alo căilor urlnnrx.//ur/o.

. Din urina recoltată în condiţii stei i l r s»« face urocultură cu antibiogramă.Clcarance-ul rreatlninlc. ou. iar dacă hematuria apare în paharul al treiI I M (urina de la sfîrşitul mictiunii). aceasta este pozitiva in diabetul . Urocultura şi baciloscopia. Scăderea sub 70 arată o insufii lontft ronnlfl uşoară. In condiţii normale. hormoni (de exemplu: 17-cetosteroizi). Normnl osto de 70—120 ml/minut. inoculare la cobai. se elimină cel puţin jumătate din lichidul ingerat (750 ml). insuficienţă cardiacă şi liipvrtcnsiune arterială. Clcarance-ul exprimă coeficientul de epurare a plasmei de către linlchi. i h . în borcan separat. de fiecare dată. Prezenta hematuriei hi începutul mictiunii (în primul pahar) arată provenienţa uretrală sau prosliitică. şunca). Dacă lii'uiiituria este uniformă în toate cele trei pahare.5 litri de ceai. Ca şi la proba de dilutie se determină cantitatea şi D. Tehnica: la ora 7 bolnavul urinează. dar şi In disgravidio. inr sub 30 o insuficientă renală gravă. i . la dejun şl seara se administrează bolnavului un regim sec (pîine prăjită. Nu are semnificaţie sigură. i l complicat cu acidoză. originea sa este colul vezical. baciloscopie (bacii Koch în mina). . comă diabetică. — Din urină se mal poate determina: azotul. n i rinichi. Proba se execută ţinînd seama de: respectarea repausului şi a dietei complete. sau prin probe de efort (proba de dilutie şi concentraţie). — Proba de dilutie şi concentraţie se face după tehnica următoare: — Proba de dilutie: la ora 7 1 / 2 bolnavul urinează. pînă la ora 8 ingerS 1.stnnţo cnro se injectează (creatinina exogenă).. Iar la ora 10 se recoltează urina. n i dr (l(>iiutriţie grave.'fiit 1n ni i ml (corpi cetonici In urină). Se folosesc trei pahare conice. Densitatea variază între I 001 şi l 003. metaboliţi (ai serotoninei. Se pot folosi 9! Niih. Pb. substanţe toxice (necesare uneori şi în exa minări medico-legale). creatina. bolnavul urinează din jumătate în jumătate de oră. — Proba de concentraţie se face în continuarea celei de dilutie. . vitamine. apoi. fosfaţi). Proba celor trei pahare se face pentru stabilirea locului de unde IHOVMIC hematuria.la ora 8 1/2 se ircoltcny.trebuie căutată în cazurile In care zahărul aste pre-. carne. Inr prin cnlcule se stabileşte coeficientul. De la 8 1/2 pînă la 12. în primele două ore.!! «Inqo. spre exem plu). iar restul în următoarele 2 ore. •-« n a . . Urina se recoltează la orele 16—20—24—4—8. Interpretare: D sub l 025 indică semne de insuficienţă renală (nefrită cronică). în practică se foloseşte c7earance-ul creatininic. edeme. La fiecare emisie se notează cantitatea şi den sitatea urinii. provine din uretere . calciu. debarasînd-o de o substanţă oarecare în unitatea de timp (l mii i i i l ) . Se compară creatinina din sînge şl iiiinfl. brînză. insuficienţă renală avansată. i i . din urina recolUilă din micţiuni separate. însâmîntări pentru evidenţierea bacilului Koch. de fiecare dată în alt borcan. Proba nu se poate efectua dacă bolnavul prezintă fi/o/enu'e. Cercetarea densităţii: se face din urina spontană. minerale (doruri. în paharul al doilea (urina de la mijlocul mictiunii) semnifică nleciiirea corpului vezical.

care dacă nu sînt făcute coreof.cl v llcll urinare. urmărindu-se eliminarea lor şi orientîndu-no nsupr» unor funcţii renale.i() nuj'/îi i " « i •<imiw (le . e do nlnr-' Btfl. Azotcmii crescute pul li </r/..i. a indicelui de depuraţie al PAH (acidul paraamimililpn rit') otc. i m . după administrarea unei substanţe de contrast (pe ba/1 (le Iod).. i lnn< | la iciml/i huliri" 1 . i i . • A/olcnild (azotul neprotnlc): K-prc/. •x/rn/<-/. Urografia reprezintă o metodă radiologică de explorare a apnra* l u l i i l ronal. . UtNiilh h n^a renală. ! < • In junii l'lfrH 'i •!() mg%.! > > < i ' i i n u pt r: o b a t r e b u i a e x ein uct n rt u ii<i n\ < < . Cromocistoscopla este efectuarea cistoscopiei după injectarea unui llil»st*inte colorate.3.\ i .i. Iar Intro 40 ţii r>0 ni(|% " i h i m d" . o «zotemio pcsN . Arterlografia renală se efectuează pentru diagnosticul etiologic dl mim hipertensiuni arteriale. fiziologia. diiiico.. \ \ \ i c a ă n i» iii'tn i< ii'im ld lp rcicrlie. rezolfate/e. Vnlorile li/ioloţ|l< <• nliH sînt de 0.lnl <> p n > l > . livdluarea funcţiei tubului nefronulul se face printr-0 scrlo de i > x de fineţe: evaluarea echilibrului acidobazic.5 — l mg%.i/.'/c.m/n<i/>. clinica şl explorarăţi i<-n şl iIncA so va roţlne ca bolile renalo evoluează cu unul nau mal nm cilii iiiiiifitotirolo nlndroaniu: — tlndrnmut urinari QA.1 .irdiace cu oligurii. 1 pi'iitru aprecierea luncţlnl ii'iidli i mul. măsurarou fluxului »niii|uln renal. Clstoscopia este metoda de cercetare a vezicii urinare ru n piloni l flaloscopului pentru diagnosticul polipilor.-. — Nefropatiile medlco-chlrurglcale se explorează prin: cisl<> < »\ni\ •foinocistoscopie. Poate fi descendentă (cînd se administrează intravenos) snu «»• epwlontă (cînd se administrează pe cale uretrovezicală). In ilocţiunile renale.. Nofiunile de semiologie şi de explorări renale trebuie să //e b/ne iniinsc. explorări radiologice (urografie).utc de cadrele medii. . i • . deshidriitări pun viiisaluri.>ui<ilfl duca a-au I n i ' (lulele prlvltotiro la anatomia.itininemla este o probă foarte sensibilei. Sclntlgrafia renală se face cu ajutorul unor substanţe radioactivi 1 l'uncţia-biopsie renală dă relaţii fidele dacă se extrage ţesut din /mm patologice. 6. (Tc. cancerului sau lltin/.<//e ca: hemoragii. izotopico ol' . SINDROAMELE RENALE Cunoaşterea patologiei renulo va fi mult u. Ele cresc încă din iuzelc incipienţi' nl«fei renale. pentru că ele efectuează pregătirea bolnavului şi recoltări de urină sau sînge.

< . ndlcft In Insufk'ionţâ romiI<1. INSUFICIENTA RENALA Alterarea funcţiei renale atrage imposibilitatea epurării organismului do substanţele toxice şi nefolositoare. De aceea. Edemul renal oslo alb. după cum pot apare modificări ale vaselor retiniene. edemul cerebral poate duce la moarte. 264 . care necesită o descriere mai amănunţită.Sindromul urinar grupează elemente patologice descoperite la c•\iiiniiuiroa urinii: felul diurezei (oligurie. în bolile renale cercetăm curent linului de ochi. iar consecutiv apa. creşte TAR (normală este 1/2 din TA minimă a arte rei umerale). — sindromul hldropigvn (sau sindromul edemului). exsiuluto. precum şi printr-o serie de semne clinice şi paraolinieo cunoscute sub numele de insuficienţă renală. Reamintim că retenţia de sodiu şi apă poate duce la edeme generalizate. alteori scade raportul albumine-globuline (A/G) contribuind la apariţia edemului la pleoape. cu tulburări de vedere ce pot merge pînă la orbire. edemul pulmonar acut. urmare a creşterii tonusului arteriolar (creşte în special tensiunea minimă). Ede mul cerebral poate declanşa crize eclamptice în nefritele grave cu («dom. a cilindruriei (în ni'liilolc! modicale). sau b) complicaţii în unele nefrite cronice ca insufi cienţa cardiacă cronică şi sindromul coronarian. edem papilar. Consecinţa hiperten siunii arteriale (în afara encefalopatiei hipertensive menţionate) este şi sindromul retinian. — Sindromul hidropigen sau al edemului.4. nefrita de sarcină. poliurie). în infecţii urinare găsim piurie sau leucociturie. Este situat în regiunile cu ţesut celular lax: pleope. spre deosebire de cel cardiac. Retenţia hidrică pînă la 5 l nu se decelează loldonuna clinic. care este ckmolic. anurie. ci prin cîntărire şi făcînd bilanţul hidric (adică urmă ri ndu-se cît ingerează şi cît elimină bolnavul). — Sindromul cardiovascular şi cerebroretinian constă din hiperten siune arterială sistemică. In nefropatii este reţinut soţi iul. — sindromul funcţional (insuficienţa renală).— llndtomul cardiovascular şl cerebroretinian-. moale. a creatiulnomioi poşte 2 mg%. organe genitale externe.mlific<iroa clementelor figurate din urină se face cu proba Addis. — Sindromul funcţional cunoscut şi sub numele de sindrom azotemlc so caracterizează prin creşterea azotemiei peste 50 mg%. cu consecinţele posibile ale hiperten siunii: a) accidente acute. prezenta i'ioleituirici. 6. . a hcmaturieî (macro. hemoragii retiniene. pleură. elastic. Prin compresiunea bul bului rahidian. deoarece ea este expresia deficienţei functlonnlo o oricărei afecţiuni renale avansate. ca dispnee cardiacă. hemoragiile cerebrale (în nefrite acute cu evoluţie gravă). retromaleolar. „albastru" şi este situat în părţile declive. peritoneu). peri((onitcil etc.sau microscopică). cu revărsate în seroase (pericard. ducînd la „autointoxicaţle". encefalopatia hipertensivă.

infecţii cu spirocheta icterohemorogl'• • > .. d<n depinde de o sorit» de fnrlorl rt\\ dcvorilnlcn lioln n. Cu cît ischemia se prelungeşte mal mult. Iod.. exicoza. hemoragii (obstetricele. pielonofrltfi. desprindem că uncii' upm In nutl WM//O grupe.. c e d in e < > n \t\ n » n e a. )< i • < ni left şl m oarte. i dlofinostlcnlnl ţi ni/lsuillc de tratmnnnt. prin prevenirea lor. cu t i l l t le/iunile devin mai ireversibile (evident că intervin şi alţi fnrlnrl: nlslnmul nervos.i.v<c. — INSUFICIENTA RH4ALA ACUTA Survine ca urmare a acţiunii unor boli renale sau extrarenala amt< • i re. I | ) I | I K M diuir/ci.vu//r/i*/t/e/ ii'ixile acute est<. reversibilă. dar elementul comun rfimtno Iscli"î n l n renală). .(> (K) de /Ho da .'.. sulld nildo. în final. sau prin vinci»• ii'ea lor.oligoanuria.n so clton^fl ţi cn-/. traumatisme grave (striviri). '/oc operator şi postoperator.i asnpm iiisdilnrll //i. d) Intoxicaţii accidentale şi şocuri alergice: cu mercur Sfln proptiinto de mercur. c) Tulburări hidroelectrolitice reali/aţe prin: vărsSturl :•< 'llmr< dnshidratante (holeră. arsen. In .. i i . . stafilococii.. ciuperci. fosfor. i i ( \ pici "i d . Sintetizînd aceste cauze. roma illnbotică. irgapirin. Pentru personalul medico-sanitar este important d(> reţinut urmftlonrele: orice cauză care duce spre colaps poate declanşa o innullclcntă /«•nn/rt (icută.url cu l 200 m M "„. aur. i i i ' . deoarece. toxiinfecţii alimentare. p l r . incluzind în judecarea împrejurării clinicii no//nw?a (le inuximă urgenţă in care primul ajutor constă In prevenirea sau coni/ja<**rea colapsului instalat. f/orou menţinut neraţional. trebuie cunoscute. arme do foc. rondiţimuitA do bonln f|»« ncrntodre. vărsături bilioase îndelungate.. mecan/. le putem enunţa altfel: n) Glomerulonefritele acute şi nefropatiilc acute tubularc. creşterea crwitininnnii'l pe. salvăm viaţa bolnavului. I .'!•(} /lIc ollqonniirU».u<• poate creşte pînd la 500 n i ( | % (d. v/ndec<i/»//dMin|OIII H KI i nourilor sub acţiunea terapiei adecvate) — tn a u ltc le n ţa r e n a la c r o Iricv e r s ib ila . e) Stări de şoc. bismut. rheopirin. Evoluţia osl«' « I c oliicci scver. In m area m ajoritate a cazurilor. i l i i i r i p n . . chirurgicale. d< < iu<|o nstfol: .. toxinele. . I'<«1>M lilllodsci hemoglobinurică. mcdlrrtln).. stenoze pilorlce. dar f<>ea ce atrage atenţi. r . septicemii. Analizind gruparea acestor cauze.In su ficienta ren ală ie clailflcă In i Inauilclenţâ renală acută. Simptomatologia generală este polimorfei.). postabortum. 10—14 /Ilo H < : . acţionînd pe mai multe căi. 4 /n(/% fi /i/pcrn/o/em/a c. boala Addison etc.v/x-c/o/ i / i porfiunea lui distală. i p . l'lvolu|i i l. Etlologle. i ţ i i duodenale. hemoragii digestiv. alindor..n n i . b) Stări intecţioase şi infccţios-alergice: scarlatlnH.v/di// pr/nc/pti/ M' poate rezuma astfel: se produce o ischemie renală ni coiispciulii m\ lult)iir<irea profundă a irigaţiei şi oxigenării ţesuturilor funciţlonnlo n1unic ce duce la leziuni degenerative ale epiteliului tubnlar. plumb.

. Se tratează eventuala iniocţie sau altei cmmi deieirnl nnntfl. plumb.. i i < > duce progresiv la coma uremică şi la moarte. Dacă apar convulsii: emisie de sînge. plegomazin) sau tratamentul eclampsiei (ca în nefropatitt do sarcină).p. a • 1 1 -sterii azotemiei apar simptome variate.i . {>')< 186 .irnxistlcă. i i | n i i . canoslo expresia acumulării substanţelor nefolositoare şi endotoxice în orf|(inism. ciuperci). Avem la dispoziţie în acest scop oxanguinotransfuzia (ce necesită însă 7 — 8 litri sînge).nni>i»ni<. . vărsături. diaree.. ie combate colapsul. fapt pentru care este necesară o supraveghere medicală foarte atentrt tn condiţii de spital bine utilat şi asistentă medicală calificată. metodele d» dializă (peritoneală sau intestinală) şi rinichiul artificial. — • :'. tn lu in'|i«. /. chlnuItotjMl H|lt«tl(t pNlhouiMiorU. i > i i ( |lih r. Molnnvul <ne prurit. Simptomatologia clinică este expresia unei profunde autointoxicatll. Hatiegami). aur. creşte creatininemia peste 3 mg%.deo rezistentă la tnitamont.tratarea anemiei prin transfuzii mici izogrup. — Tegumentele şi mucoasele prezintă o paloare teroasă şi un . Se indicfl • iceste masuri „eroice" după 2 — 3 zile de anurie (în care timp nu s-n i ouşit reluarea diurezei. Nu este permln •>a Inttrziem cu indicarea lor. • .Tratament.pert pudrat (din cauza cristalelor de uree care precipită pe piele). i ) .i . Simptonif cardiace: hipertensiune arterială (neobligatorie. healO* c nţ|ll (ini'ii'iifl. arsen.S'//)t/>/"m nervoase: (vl.digestive: anorexie. in'tiiatemoză). torpoare. De aceea se va lupta prin toate mijloacele pentru dezintoxica r ou organismului în acest interval. scăderea azotemiei şi a creatininemiei cu cele lalte mijloace terapeutice care vizează boala de bază). combaterea hipertensiunii. se elimina sau se neutralizează toxicul (mercur. Treptat apare azotemia.Siin/)tomc respiratorii: miros amoniacal caracteristic. Tratamentul se completează individual cu: antibiotice pentru combaterea infecţiilor. Pe fondul izostenuriei — oligoanuriei.r. ni/. De reţinut că fa/a di« reluare a dlurezel hipostenurice nu semnifică trecerea peste pericol. bismut. greţuri. apoi hiperazotemia. a hipertensiunii arteriale. i l c " i Cliryno-Stokes sau cu o caracteristică specială: parcă ar fi • i' "i i" lii l unui ferăstrău („respiraţia în ferăstrău" — I. largactll (clordelazin. — . edem pulmonar). posibilă instalarea insuficientei acute ventriculari stingi ( d i ' . itărl clrlimnte sau somnolent*!. INSUFICIENTA RENALA CRONICA Insuficienta renală cronică constituie răsunetul funcţional al orirfi roi nefropatii cronice care în faza avansată se caracterizează prin i?" stenurio cu oligoanurie (confirmînd incapacitatea secretorie şi excn torie a rinichiului).< ! < • < • . Trebuie reţinut că insuficienţele renale acute sînt de cele mal multe ori reversibile dacă se reuşeşte să se depăşească perioada de anurle (ce durează 6 — 10 zile) după care rinichiul îşi poate relua funcţiile sale.i"). respirat'" .frecături pericardiace (în uremie poate apărea perl» Kiidit.p n i .

ilunată (2 000—2 500 ml) şl hlp"prot«lr« («.... neuroleptlco (cloiiioiazln.. i i .ndidcâ SO VIU . i'xniiii'iiul l>.9.lo(|lc nopiinliid In ovldcnţft qarnienl pti •Mii In nivelul i Inii hliihn.1 «'iipiLii-oln (jlomorulart.i şl 0 nml<|dnlllfl cronlrfl.. uf...1 y/lUiliricU>li' i rnlorlc.. ' Uniuni iilnui'li i l ... .9... ..(Nu. (I tl ii illr..5.In hldi.i | n l i i o mi(//nrt xan n Itirlnţiltfl (K'iilft i '-In | M . i u i i i i .. | .i l n i conllii I u l nntlqon-niitlrorp. 'mirt lnţ|rl|i" . (^1..1.1 t»..t»l« wliit nmy. i M< nlft) mo o i't|np(itoţ|ono/fl * ri/i«i(//i'(1. mni|)luiniil(iloqlc dcoschlin tr«l «tnpo (Nlmllara cu cel» din rniinii' mul).. u n n ''! i înlsinulul. I n l ..1.iiilloci'.. n o pciln/.ll ( l i ' luclldlltl 6. dar mat . i I M . BOLILE APARATULUI RENAL (... n cavllAtll hucnln... ijlion iioliMv Hor cu Insulltlonţă renalii cronici tiolmln N A llw l i ' i l i i n v l l n Milo Hfl fio lumiţlmiţl tn coiulltl! du Iqlunn părui)-l IMIIHV ..1 toyiiiiii'iitulnr. i • ! '• '!'• i i .1.. | I T < ..nnă SO V«n l . i h l l i ' / ' ' I/. d i l l l r l c i i l ..i l u l l x i . S I . .. vflrsftturll» cu tari I şi i i .st<* o moddlli . n buxHni. «U » •linptom ele ce le însoţesc şi de deficitul funcţional pi <'nn> irihwlul n i . n ilvfll».itiil Umili roma uremiei cu mrontiimpfi rnupIrnlUi) inimii in pi<i|ltfl.iiutd.1. i i^H-niolitlc din qmpa A tip 12.5.. i i ' i l t i r o l o r qlnmcnilnm..r . Dolllo r«nalw •i pot fi i laslflcate tn funcţie de interesarea predllortlcfl n no 6. NEFROPATII MEDICALE 6.. I | . tivind drtpt cauzfl do mlfl strrptororul l > . Ixinhi l u î n d n. GLOMERULONEFRITA ACUTA 1 m i>ll(ipntoi|i>ii. u l i u mlsl l .M ... 1). •ni mid/ Mincnfos...1.1. IM [ic ( ! < • I M I I I K|r. c«rp.. .ilinc. lupii.. npur h*nn<>r<i(|ll nilnnnto. Se vor romhato qrf'lm i i « > .. î l .. formtndu > n i p | . î i ' '.. chirurgicale şl mixte. K. Puiului • IM» ni Nln-pi.. IV prezentăm sinoptic clasificarea prlndpnlnlor l i n i i 'i Iu renaln pot fi grupate — In funcţie de localizare $1 de felul iHitnmont — In medicale. M i..Im i'lectrolilii i.. i < 'i"irui/ln.. NEFROPATII MEDICALE GLOMERULARE «..).. l>ii/. in o Inflniiiaţle a r . «Hb«» idnu (nnll<i'Mio).... nori moi i' iată nu va fi coMili.

-litiaza renală. Clearance-ul rămîne la lori n/. >lM(ivul puţind prezenta paloare. proteinurie. mai rar toate. infectioase sau mecanice asupra tubului nefronal. scrot. astenie şi transpiraţii. — Sindromul funcţional (hiperazotemie). lislopielitele. •— descendente (hematogene) cu 2 forme — ascendente (pielonefrite) ( b.ilolor l>«ll rcn. — Sindromul edemului (retenţie salină şi apă): frecvent la pleoape.ilo In luncţlo de localizarea predominanţi Iniliinll noIroMiiliil ţi a modulul do tratament medical. trei. l. vasculare (nefroscleroze) c. cu simptomele cunoscute (dureri în gît. tumorile rinichiului şi ale căilor urinare (benigne sau maligne).Tabelul IV piliu Ip.idronefroza.<i de început. Unii tiutori admit o evoluţie m<ii lungă. în care starea generală se ameliorează. două. hemarie microscopicii. boala se vindecă do regulă în t'fl fl »/i|»lrnnIiii. In evoluţia bolii nu este obligatorie prezenţa tuturor sindroamelor. cu predominantă tubulară (acute) d. TnitolS Iu fn/. sindromul nefrotic — pur (nefroza genuină) — impur (secundar) Nefropatii chirurgicale şi mixte: — traumatismele aparatului urogenital. li) etapa postanginoasă. c) etapa glomeruloneîritei acute difuze în care apar simptome pe ro Io grupam în sindroamele renale cunoscute. cilindrurie. chirurgical ţi mixt (medical şi chirurgical) . Intorstitiale acute cronice subacute subcroni ce /acută \ cronică •. labii sau anasarcă. — scleroze renale secundare (reprezintă faza finală a oricăror nefropatii cronice evolutive) Urmarea unor agresiuni toxice. Nefropntll medicale: a. anomaliile congenitale ale aparatului renal.sau anurie. ii) etapa anginei tonsilare. — Sindromul urinar: oligo. — Sindromul cardiovascular şi cerebroretinian. glomorulare — difuze — glumerulonefrite — parcelare (nefrite în focar) — scleroze renale primare — evoluează în cadrul hipertensiunilor arteriale sau aterosclerozelor. tromnlcoliir.ioloqlco s«u cliicir creşte uşor. itînd fi unul. tuberculoza renală. febră). densitatea urinii normală u crescuţii (tubul neafectat concentrează urina). C) mied parte l . Evoluthi. sfmjie.

Fig.A !>l ev<>lue<r/. In /num/r. :. Complicaţiile sînt cele menţionate la sindromul cardiovascular şi «Mmliomul hidropigen. Fazele evolutive ale glomerulonefritelor. Drtcft nu sînt edeme.5 g diuretină) sub supraveghere medicală. azotul este în limite fiziologice. glucoza hlpertonlcă i. o l i i l necesar pentru vindecarea şi prevenirea complicaţiilor. Insuficientă renală tfi urem/e ce duce. repausul Ifl pat.'l—7 zilt». Se pot administra vitaminele E. ilupft care se administrează regim hipo. npnl Iu M'/<1 tonală. — Tratamentul medicamentos.m !n clismâ.. Se îngrijeşte de supraveghere ptrmnil.i liipei t< nsiunii intracraniene prin regim absolut.lioltmvl si) pot vimlucn iflmlnlnd ni un „ilofuct" rnrm lorl/nt pi in . îngrijiri: Personalul de îngrijire asigură liniştea.iln (iculfl adm inistrează glucoza hlpertonă so i.e n p licla ll/.v. — Dieta se adaptează individualizat.||n. sulfat de MO mlmlnistrot \. Iu cn< < . 7. Se combate infecţia streptococ! r ă prin mlininistrarc zilnică de penicilină (l—3 milioane Uf minimum 10 '/.\.5 l Ctai In <'nre se poate adăuga 0. iiuiry1ii(l fipin niemle. se poate face şocul cu apă (administrîndu-so 1. apoi în cură cronică. Repausul In pat oiţe u i i ' .. nllele nesul |ii I I I N O In Iluip tii'tratato so rronlri/eny.fl a bolnavului.o p er ito n ea lă sa u r in ich iu l m ii* dă . i l u r l e unu pintelmnle (IhrrutA m (ipnie înnl ni»» In eluilml.M ( U ren..v. Dacă nu există o /nsu//c/en/d fi»/i(i/d. Uneori 86 Indică omlsla de 8liM|" |l puncţld loinbdi.sau desodat şi hipoproteic. i hipertensivă şi tn edemul cerebral se urmăreai" «nmhntore. i i o p . pentru diagnostic şi pentru urmărirea iliiţicn. S« tfntt'o/u co in p lictitiilo cardiace. I t i i n l u i« ovoluon/rt rupld. i i i .A spre nolrlt/l cronica. Repausul ameliorează circulaţia renală şi cruţă rinichiul d« i tu l său specific impus de activitatea cotidiană. timp <|n clteva săptămîni. iar tensiunea artollnlft aste sub 16. ntft fazele ovolutivo dlo (iloiuiMiiloncIrilclor.V . tu şi aplicarea tratamentului. hemlsucduni «In liIdrnrorli/nM. de pregătirea şi recoltarea probelor biologice poni explorări complementare. puttndu-se da n cniift cu suc de fructe. d o iIn n m in < im v e :. regimul trebuie să fie absolut timp de l—3 zile. novocdiiiă 1% i. d P.i .i •— In i n s u l u i . Se poate începe şi cu regim sec .

1. Diagnosticul se bazează pe: a) antecedente (descoperirea episodului infecţios acut. Pulsul. Perioada compensată poate evolua după cum urmează: a) asimptomatic (exceptînd proteinuria. Reţinem însă că fiecare acutizare grăbeşte tre<<•!<•. hematuria şi cu deosebire scăderea progresivă (discretă însă) a funcţiei de concentraţie. dar ceea ce este caracteristic.i cronicii. cîncl bolnavul este spre vindecare cu V. b) cercetarea funcţiei nmilo. Simptomatologia poate fi variata. cu decelarea alterării funcţiei de concentraţie. Clinic evolutiv distingem: a) perioada de latenţă.il.iKM regimului do viaţă şi do muncii. normalizată şi fără semne de insuficienţă renală. Profilaxia constă în tratarea corectă a anginelor şi faringitelor <iciite (control săptămînal timp de 3 săptămîni după trecerea puseului d< ut. c) forma clinică cu hipertensiune arterială (creînd confuzia cu hi pertensiune arterială esenţială). hipertensiune arterială). di.ii-spcct. Forma clinică se stabileşte în funcţie de simptomele clinice cu care l'crinada compensată a nefritei cronice poate prezenta acutizări.1.H. de foi iu.2. d) forma cu sindrom nefrotic în care domină proteinuria şi even tual hipoproteinemia şi edemele. de precocitatea tratamentului. Pot să 270 . a cărei evoluţie poate duce la compli caţii cerebrale sau cardiace acute sau cronice. GLOMERULONEFRITA CRONICA S0 va urmări permanent starea generală. proteinurie. b) cu simptome foarte sărace. decelabil prin examinări atente. pentru a surprinde eveni nulele agravări sau complicaţii. este proteinuria pozitivă.5. încît cu greu ne putem da vririM c<1 oslo cronică. i'voliitlu depinde do pnrticularităţile imunoalergice ale organismului. repetate. heiii. examenul tensiunii arteriale şi examenul urinii). manifestîndu-se tendinţa la hipostenurie (D între l 024 şi l 011) cu diureză normală sau poliurică. l'<<rlo. prin examenul clinic al bolnavului.ipciriliîi simptomelor de nefrită acută.iliirie.iriii decompensată se caracterizează prin semne de insuficienţă fpii. tensiunea arterială. 6. i spre f<i/(i decompensată. hematuria şi hipostenuria). diureza ••<• urmăresc zilnic şi se notează grafic în foaia de temperatura. c) perioada decompensată cînd prin scleroza renală secundară se ajunge la insuficienţa renală cronică (vezi figura 7).A.S. care poate dura uneori 10 — 20 de ani. Este consecinţa glomerulonefritei acute nevindecate. • u . c) creşterea T.Asanarea focarelor de infecţie se face după 6 — 8 săptămîni. infecţii streptococice repetate). urmărirea temperaturii şi a n migdalelor. b) perioada compensata-. sistemice cu deosebire a diasto-llcci. '!'• nqirsIvitdliM streptococului. i < llnk'A. actualmente se acordă credit punc-tlcibiopsic renală.

S-au observat şl bolnavi la care nefropntln a incopul <n o nefrită tn focar şi apoi n continuat ca glomerulonofrltl fll'lllA . • •iidiicardită lentă.. s-a ameliorat în ultimii ani.1. şi adinamie. domini u. GLOMERULONEFRITA IN FOCAR (NEFRITA IN FOCAR) Apnre în cadrul unor infecţii acute (amigdalite acuto. Inţjilllrtle sa lac dupd schema enunţata la glonwnilotwltltd ciciiffl vin «vita eforturile pslhofl/.HI A ornvă de nefrită. dlola vn II t |nitln severa In ce prlvosto restrlcţln sftrll. GLOMERULONEFRITA SUBACUTA Şl SUBCRONICA Glomerulonefrita subacută ar fi după unii autori o formfi d> < \'olu« ţjrnvrt a nefritei acute. cerebrale.:.c//unea histopatologică se află la nivelul membranei li.5. Clinic se caracterizează prin prezenţa sindromului urlimr (hematui IM microscopică. pneumonie. mai rar macroscopică.4. Celelnllo ilniliiuime de suferinţă renală sînt prezente în grade diferite. înainta de limtnlmun in ii Imiţtil ronolu decompensate. tratarea oricărei infecţii) diureticei glucoza citul MP olitjurla şt creşte azotemia.lco mari. Glomerulonefrita subcronlcă se aseamănă cu cea subacutA. astenie. IM (urmele Intimto.5. In hipertensiunile grave se vor ndml. > for. erizipel. prognosticul de • l n t A s-a ameliorat. IMt.1. 6.P. sinuzită. în cadrul unei i .iA rompllcaţll cardiovasculare.1. stafilococii sau pneumococii).şi cerebrale. C. Sub acţiunea tratamentului imunosupreslv. 6.1. In funcţie* du pruwjnţn pii«loinlnanţa sindroamelor cu care evoluează. proteinurle) şl prin lipsa celor* Inlto sindroame de afectare renală. după cei mai mulţi ar fi de la Inc pui . E). rar poate surveni şl în cadrul unor v li D/. In c-ire BB nilnu(|fl hormoni corticoizi şi substanţe imunosupresive. l i n Iiipotensoare. Dotu l lift Alterarea stării generale şi sindromul edemului.O. Leziunile glomerniuii.i/. se vor trata individualizat complicaţiile cardio» «culme. l sin* ttmimil urinar (proteinuria) şi cel al edemului.gloiumulnro. m qone* inlo ulterate cu paloare. ducînd la „sufocarea" şi moartea glomerulului. l'. UIMologlc se caracterizează prin interesarea unor grupe Izolate d« i i H i n i i i do undo şi denumirea de „nefrită parcelară". Prognosticul grav. Tratamentul este similar cu al glomerulonefritel acute. se va adapta dlwlii imihicţle de sare şi de proteino.înt similare cu cele din glomerulonefrlta difuză şi se datoreail ficţiunii directe a toxinelor bacteriene la care se poate suma şl un mectiiiJHin Imunoalerglc. livoluează cu toate sindroamele de suferinţă renală.nnentul medicamentos va fi Individualizaţi capllnro-troflcti (vi* • i h u ' l i . f.il«.voluţia este ceva mai lungă decît în forma precedentă (durează i 5 tini).3. Se intrică simptomelo bolii de băii f| durerile în regiunea lombară. 271 .

r ile .n compensată dominată de sindromul urinar (poliurie. Sindromul edemului nu este obligatoriu. pioleinurie şi hematurie discretă). pentru ca ulterior să apară oliguria şi chiar tendinţa la anurie în faza decompensată a bolii. dacă însă apare în (culmi formelor maligne ale acestor boli. (pimlclJina). antibiotice..micului trobule efectuat cu deosebită grijă prin: repaus la pat. dar ulterior se produc leziuni de tip degenerativ si la nivelul tubilor. precum şi dacă evoluează în cadrul hipertensiunii ariei i.cu creşterea mai ales a tensiunii diastolice — şi eventual prin fenomene cerebroretiniene) este prezent în marea majoritate a cazurilor. Dintre marile sindroame de suferinţă renală.i< < i<l<'nte vasculocerebrale). Sindromul cardiovascular (reprezentat de hipertensiunea arterială • . Leziunile sînt de tip fibros.odală (In unele cazuri se reduc şi proteinele). senzaţie de gură uscată). scăderea d i n greutate. In i|eiMT. scăderea poftei de mîncare. domină sindromul urinar caracterizat prin izostenurie (l 010—l 011) proteinurie şi hematurie discretă. evoluţia sa este gravă. 6.il so disting două faze: ln/. so efectuează tratamentul bolii de bază în cadrul căreia (ivolueu/a. NEFROPATIILE MEDICALE VASCULARE (NEFROSCLEROZE) Sînt stadii avansate ale unor nefropatii sau ale unor boli vasculare generalizate care în final au interesat şi vasele glomerulare. Id/d (Irconiprnsntfl In care pot fi cuprinse toate marile sindroame iildlnla reiuiM. izoste-'•. o lungă perioadă de timp se constată chiar poliurie care trădează etapa compensată a bolii. sfîrin ( îteva luni prin fenomene de insuficientă renală cronică (ure-i '„ni prin complicaţii vasculare cardiace (coronaropatii) sau cere-'. Clinica este dominată de alterarea progresivă a stării generale (aslenio.il n benigne sau ateroscleroze cu evoluţie lentă.|. livoluţia este benignă dacă apare în cadrul unei nefropatii cronice i ii evoluţie lentă. nefrite interstiţiale. Fenomenele de insuficientă renală apar întotdeauna (creşterea azoleniiej şi a creatininemiei.2. dinţa hi|><>. nefropatie diabetică etc.) în faza (In mnpcnsată a bolii. cefalee. adinamie. dominate în faza finală de sindromul de insuficienţă ie n . scăderea indicilor de depuratie etc.5. interesează iniţial vasele glomerulare (arlerioglomerulare). Diureza este la început bună.Trai.1. paloare. în raport cu provenienţa lor considerăm: a) Scleroza renală primitivă (nefroangioscleroza) consecutivă hiI M T tensiunii arteriale sistemice sau a aterosclerozei — în fazele lor avansate — cînd au determinat leziuni fibroase şi la nivelul vaselor b) Scleroza renală secundară care reprezintă un stadiu avansat al unor nefropatii cronice: nefrite cronice.

5. Aplicarea procoduillui ( I n dializă. tulburările hiilnii'li'i Irolitice se amplifică şi apare insuficienţa renală. Nu trece In cro• dnto. în condiţii naturale. • n i t iH'fropntll di ln«' i • in istromn n-n. R«echlllbra•> lildroolectrolitică şi acidobazică.) şi lezarea acestora. intoxicaţii cu metale • ! • (ni(>rcur. anab o ll/an • . după administrarea de sulfamide. v .n. iM H< /O I KIiim -in te is titlu ). tabloul clinic se agravează.3. Involuţia este acută.i 6. infiltraţii b i l i h .3. NEFROPATII INTERSTITIAIE u . ' . Ele survin tn variate njurări: homolizele intravasculare în cazul transfuziilor de lingă Mipeitibil.tl anoxia nefronului şi factori toxici ce determină leziuni toxiasupra epiteliului tubular. n t l i i l . postoperator.I M r tf j n n n l I r N C p u n t » p i I n e v !< l« M i l! e r e n N ln d r n n mi eul o r< di en i l A iil l • . hemoglobina. cardio ' .o evolutive: /«za iniţială dominată de fenomene dispeptice (greţuri. — faza de convalescentă în care starea generală şi funcţia renul a rifac treptat. diaree) şi simptomele bolii de bază. arsuri pe suprniiuirl. iiri'C 'h ilih nirc hid n > ele< Iro liiUi < n i < . Tratament. c a r * p r o c o iu l p a to lo g ic la .n < i | ) ( ) . M NI . pierderi 'H'lnctrolitice etc. "»liom hemoragipar. ori de cîte ori se cunoosh1 < <ur/.1. torca profundă a stării generale cu tulburări respiratorii. — faza de reluare a diurezei. din t'nuză se numesc şi nelropatii acute tabulare. vanăim l.<i . toxemie gravidlcă. S-au deicrlfl I i i i l i i i l<i/. în stări prelungite de şoc. factori rellecşl cart i/tur/. laza oligo-anurică dominată de oligurie sau chiar anurle şl < l" n. NEFROPATII MEDICALE CU PREDOMINANŢA TUBULARA l ral. mioglo* i. adică dacă nu 86 apllcA Irnliiinciitul corespunzător. i i i t 'Imlci cu novocaină (excepţie rinichiul tn şo« i. r »h 6.1.Noii Intern* . i / i . i i n hipoleiis< > < ire. i i u i dIn f la in iiio iie . H ! K *• ).4.i a l e ale nurvltnr i ' i . durează cîteva zile. în condiţiile aplicării tratamentului corespunzător BO i i l e obţine vindecarea completă morfofuncţională. apoi anabolizante (naposim. bismut). Clinica este dominată de sindromul urinar cu oligurie pînă la anu-! (• 9! liipoizostenurie sau subizostenurie la reluarea diurezei. l!<ictorii patogenetici sînt variaţi. i i . în boli infecţioase. macliol). persistînd izostenuria. micuţul este coiHlIlIoimt < l i > sindromul < u < . în zdrobirile întinse de ţesuturi. < m diolonicr. Etiologic. în stări septice (mnl In avortul septic). dclrilusuri celulare etc.r u lte r io r ia II . te lini. Intervin simultan sau combinat: -'MH!//a canaliculilor (cu cristale de sulfamide. I M « evoluen/fl: Nlnt cuprinse în acest grup nefropatiilo la care procesul anatomic ulioce în mod esenţial la nivelul tubilor şi are caracter acut.

Este mai frecventă la femei. pneumonie. NEFRITA ASCENDENTA (PIELONEFRITA) Nefrita ascendentă (pielonefrita) este o nefrită interstiţială infla-matorie cauzată de infecţii ascendente cisto-uretero-pielitice. 6.Cistita singură este rară.1. frigul. cînd infecţia trece şi In Internului nmal. datorită structurii anatomice a aparatului uro-genital.1. loucocituriei. Se contraindicai deci administrarea prelungită de antinevralgice. dar mai n l i v. apare baclivlnrla.2. Simptomatologia se caracterizeză prin febră.5. polukiurie. precum şi !n septicemii. Diagnosticul se face în lumina simptomelor clinice. Survine mai frecvent la femei. Tratamentul este cauzal şi cel al bolii în cadrul căreia apare.5. la care se adaugă tratamentul pentru reechilibrarea hidroelectrolitică şi eddobazică. — Pielonefrita recunoaşte acelaşi mecanism ca şi cistita.srr/H/onfd (nefrita luterstlţială propriu-zlsa) şl b) ascendentă (plelonofrlto). fiste necesară antibiogramă pentru tratamentul corect cu antiMotlrc. tenesme urinare. la gravide. micţiuni durerociso. de aceea infecţia căilor urinare căutată la toate persoanele (cu deosebire la femei) care pre-semne de nefropatie cronică. reprezentînd aproape 25% din cazuri. care se extinde pe mai multe decenii. cifra Addis este crescută peste normal. — Forma cronică apare în cadrul unor febre eruptive.vi iii'iioniil. în cadrul nefropatiilor cronice. Importanta acestei nefrite constă în aceea că po.4. frecvenţa acesteia este deosebit de mare. frison.itc fi tratată etiologic cu antibiotice. * 6. menstruaţie. Observaţia clinică îndelunţjnlfi arată că ietiţa care face cistite va face ca adolescentă cistopielită. în apariţia cistitei un rol important îl au afecţiunile qinrrologice.1. Mai frecvent <|ilsiin cistopielite sau cistopielonefrite. — O formă particulară de nefrită interstiţială este aşa-numita ne frită endemică sau nefrita balcanică observată şi la noi în Oltenia de sud şi Banat. In emirul ticeitor nofropatll •• deosebosr donfi forim». Se manifestă prin dureri în regiunea lombară şi oligurle plnă la anurie. viroze. constipatia sau infecţii ale căilor respirnlorii superioare. sensibilitate în hipogastru.4. n) r/c. după administrarea prelungită de antinevralgice (în mod parti cular fenacetina) şi după administrarea de sulfamide. iar ca mamă pielonefrită. 274 . — Forma acută apare în scarlatină şi alte febre eruptive. . şi are o evoluţie îndelungaţii. prezenţei puroiului. NEFRITA INTERSTITIALA DESCENDENTA (HEMATOGENA) Are două forme: acută şi cronică.

id.A. Tratamentul este cel al bolii de bază In cadrul căreia apare. temperaturii. .uliciciiţA tenală cronică. In final Insuficientă renalft. uneori !iii<<imii«iitA. f»brfl. SINDROMUL NEFROTIC Deosebim sindromul nefrotic zis „pur" şi formele zise . Simptom. mercur sau plumb. fdome. unde boli Infec* (lonse — difterie..'ih.d slmplnmelor cllnlco. NEFROPATIA DIABETICA Ap<iK> fu (Mdiul diabetului y. m -. regim dietetic.. T. mari.iborntor menlioiuite hi clstltă. . proteinurie care depăţeştd l In 24 ore şi hipoproteinemie sub 6 g% cu disprotelnoral».iiKjd slmptoiiiolo du c islllrt. i \ . iar apoi şi în părţile declive. . antibiotice. i dinopntie i MI ..H. i l > 1 <ile cailor urlmiro pot favoriza Infecţia. şi dopresibile situate la început în regiunile bogate In ţesut celular i utunat lax. 6.. i HUI j ramă.ud In raport CU vechimea OCOltula.. Inţirljlrl: repaus. î l " <u unu-ule i i r > l. ilurantoin.. Vormele zise „impure" se manifestă prin: edeme. rvoluînd cu subizostenurio. hematurle ţi o tendinţă de a face infecţii. sifilis. Este necesară ur• •• .1. Ca leziune comună tuturor formelor este degenerarea epU tpllo lul)ulară. controlul urinar cronic jni. ni(>a corectă a tratamentului dezinfectant urinar după antlblogramfl. Leziunile morfologice sînt în funcţie de boala de bază In cadrul c!> r»ln iipar. cortlcoteraple fi teiopie imunosupresivă (azatioprină şi alchilanti) cu rozultate bun«..\\ fenom<-m> de m . septicemii — unele colageneze m.sau subl/nstonurin este un simptom caracteiifUic/ unu-ipi . Sindromul nefrotic z/s „pur". hlper* . hlponlbumlnurie..n ' i i ' i isiicA. i . livoluţia este în funcţie de boala de bază. urograflo)/ M u.inile 9! cronice. iloloqle.. i i .. So rnoiiilcsl. examen hematologic. impure". cifra Addis. protelnurl* 9! hi(lupioleinemie la care se adaugă şi hipertensiunea arterială. pulsului.durere de IntuiiNltate variabilă In l o j i l e mmiie.. Inlrucll litiaza f>l nnuninlllle i m i l t . Inr In '. alături de simptomele bolii de bn/ă In i '«(Irul cărora apare acest sindrom (glomerulonefritele sub. — Forme pariculare de sindrom nefrotic sînt: nefropatia dlabetlcA şt nulropatia gravidică.. /)/(I<//IM\//VII/ HO l'rtco |)o bn/. azotemle.l^iliul .. {tulind < iii in | e intoiisItnttKi unul colici. se va l n < « 9! uro> i < i.S.). i l u .i hipertensiunea <irterială (In circa 40% din cazuri). frlion.5. i/o.n ici i . poliurle. cunoscut şi sub numele de „ne/roed K ' nnină" sau „ne/roza lipoidicâ" este constituit de: edeme albo. l i i p D . mai recent Poteseptyl (R).5.u e M. V. hlpef» | iomtlroidism etc. intoxicaţii cu săruri de aur.a diurezei. creatinlnemle. explorări pentru diagnostic (exui' mii urinii.ilKjne. antiblograma. . Ca parllniliirilate este administrarea unui regim htperprotelc. cord. examen bacteriologic.'i mitent. evoluţia este spre vindecare cu tratament corect sau trece In crot i ale.! pun: proteinurie accentuată...

iO g apă în clismă sau intravenos. \n formele cu hipertensiune. T.isind 400—500 g pe săptămînă în ultimele săptămîni ale sarcinii (de . şi cînIiii in1). hipertensiune arterială. ln'iu'l'icitr/d şi d<.Morfologic se prezintă ca o glomeruloscleroză iulercopilară (KinimolslIH-Wilson). n) Proteinuria poate fi de 2—3 g%. fără a fi obligatorie prezenţa celor trei simplome. cauzată — se pare — de tulburări hormonale şi toxice cu punct de plecare în placentă. Tratamentul trebuie să fie precoce. <• niveluri alo aparatului renal.. Postpartum toate fenomenele revin la normal.. <) Hipertensiunea arterială se întîlneşte frecvent. Poate favoriza «•dciiiul cerebral şi hemoragii cerebrale.2.moartea mamei.. glucoza hipertonică intravenos.isistenţa chirurgului. NEFROPATII CHIRURGICALE Şl MIXTE In acost c i i p i l n l sînt încadrate afecţiuni variate şi numeroase c«e. • i in i in l sodic sau fenobarbital injectabil. Boala se caracterizează prin triada: proteinurie. dep. insuficienţă renală acută. de aceea boala trebuie surprlnaă de timpuriu prin practicarea corectă a controlului periodic al gravidelor in termen la dispensar (controlul clinic.il) de urgenţa. Se va pn'scrie regim desodat.5. cîntărire). b) Edemele se pot manifesta prin creşterea ponderală anormală. dar numai sub controlul medical. a mamei şi fătului prin edem cerebral cu crize cclamptice. Edemul .. Tratamentul este cel al diabetului: se urmăreşte reechilibrarea Inii i-qului metabolism (prin dieta hipoglucidă... T..K•(>(•«! este necesar controlul săptămînal al gravidei: clinic. neceiită lini. i'drmo.. dar uneori atinge 20 g % (sindrom nefrotic în cazurile preeclamptice). dar fătul va fi subponderal.oricil cu hipertensiune beneficiază de tratament cu diuretice şi antilupi'i tcnsive. hemoragie cerebrală.'(chlrurgir.ni u i(>l"i|ii.r. — în formele fără hipertensiune. Simptomatologie. Evoluţie şi prognostic. livoluţla este progresivă.'Hl/1'. edem pulmonar. Ducă apar crize eclamptice se va administra sulfat de magneziu . fi dusă la termen. NEFROPATIA DE SARCINA Apare în partea a doua a sarcinii.ilnmont. .A. tn li. iar în formele mai grave repaus la pat.. sarcina poate. IrmiiimliMiio l < i d i v e i . insulina şi mişcare) la caro se ndmigă tratamentul specific al eventualelor complicaţii.A. naşterea poate fi prematură. fiind suficient unul pentru a confirma diagnosticul. cu mortalitate postnatală maro. mai rar poate să treacă în cronicitate. 6.

' Iuii(|i1 diirnlA ( p r n i i ' i i i m ic.i .)/ iun. ANOMALIILE APARATULUI RENAL Anomaliile sînt dezvoltări anormale ale diverselor segmente ale irnlului renal.c'ază • > I H dlldtatia calicelor şi a bazinetului. M »' POLIPII VEZICALI Polipii vezicali sînt consideraţi stări precanceroase. urografie. m<%iţ)tnd ptnfl In colici ?•• '/ s i n i l i o i i i i i l dc iinprcqiHitic l > . l >i. l l l l d / i l M'lldhl. plurlc). uiotcr strlcturtit otc.. cară DU Li 1 1 aldincnlnl obi.. . Cri mai frecvent este. Diagnosticul « IP face prin metode paraclinice. lubci cu lo/d imală. Se caracteri/.< I \// V' M/ sn face prin examen clinic.iră. TUBERCULOZA RENALA 'I'ubcrculoza renală este infecţia cu bacii Koch cantomilrt In nivelul l i n i i l i l n l u i . ilnlclil nctopic.. Inoculare la cobai şl urografie.. cauzatoare de colici renale.î l .. hidroi coHM'-nitnl. r l i i n I i i polIchlNllc.).irfi)..niiom. rinichi dublu. tubcrmlo/d <|«nl« i «fin pnliiKiM. simptom» dt «)|)nln. Cistopielitele secundare anomaliilor sau l| B*c/ r v nule sînt adesea manifestările care ne ajută să depistăm cau-m fnvnri/untă apariţiei lor prin examinări complementare. •J77 .!(•• îl i. o tuberculoză secundarii (ccli-l pul/)/</(/.slU.M|iio.. Progresiv. '1'rutamentul este chirurgical: medical se tratează infocţia uriiini.-jiunl. atrăgînd atenţia hematurla macrol»lră.iiu porsonale (tuberculoză In i i i m i l i o . DiagnostlsUibileşte pe baza simptomelor clinice şi explorărilor paracllnlce • nnturie.. sul>lci>rilltAti. i .1 i o n i dc/infectante urinare şi respectiv antibiotice după «intibiocjniiim.. IIHICIK ilurlc.ilil rom|»nUnl<' n\c< (t|)Ar<itulul romii (joncţlunaA p i i ' l vlclo.'ul du COilItudlnc ne flOf i M .o dace* " urografie. durori în l n j i l < . rorrotoron • locul. Uneori determină dureri paroxistice (colici renale). infecţii sau uneori h/per» uic cu consecinţele ei. CANCERUL RENAL Şl VEZICAL f'nnccrul renal şi vezical poate antrena colici şi infecţii. Diagnosticul precis se face prin cistoscopie şi examen hlstoHIDRONEFROZA llldronefroza poate fi congenitală sau cîştigată. baclliiini Koch in UIUM . scintigramă etc.icnalo. K M.i. duce la insuficienţă renală prin distriujurea •••lilnlui. bcimiiic sau nuillynr la nivelul rinichiului s<ni vozlcll | n îl 11 îl V i ••/. Favorizează infecţiile. i l c i M l i :.

.i'i. n d . adsorbant» (jd/elor: cărbune animal).calcnll („PM-IIP" i boj Inie)... uşurează diagnosticul. hidronefroză congenitală şi tuberculoza icn. efort fizic).delta.i l iii. care pot fi însoţite de greţuri.m m*«ioj/pr at LITIAZA MINAI A InţdQgoin prin lltln/d i .11 Io i nrltuii' Hln prin precipitarea unoi .i/.i lnn<|ul c . infecţii urinare etc. — litiază oxalică (formată din oxalaţi de calciu. Este foarte dureroasă (cristflll se înfig ca acele în pereţii organului gazdă). datorită migrării din diverse cauze (zguduiri prin vi hicule. calculi de l—2 mn\ 278 . metabolism viciat al unor mincndc. t uf stcitate în sedimentul urinar la examenul microscopic.b) examenului iiilnl ccire poate arăta hematurie micro. febră. imiţi. i p o i t exiicjeuil do calciu minări urinare de oxalaţi.\m i seopicfi): — litiază urică prin precipitarea acidului uric (ca bază de fortuiţi In mediu acid (se tratează cu Uralyt U sau Uralyt complex). Malformaţiile congenitale (prin spasme supr-i.il mi/fl litiaza renală.lnet m d e . precedate de purgaţie. intensitatea. colaps. d.. Boala survine la orice vîrstă şi este destul de frecvent. care odată instalată.i|i d. precipită în mediu acid. Calculii mici.. bine fixaţi... | > i •.. pll-urin<n l .n l. vizibili IM inii f( scop ca şi cristale în formă de „plic"). favorizează infectul (nefrita interstiţială — insuficienţa renală). i f)j precizează sediul durerii..sensibilitatea oli||| ti vă a lojii renale.i e.mm io\. filtunle tri Ixr/.i...ivd. i c. văraft! dureri abdominale. a punctelor paraombilicale. Diagnosticul calculozei renale se face pe baza: a) anamnezol. produc dureri în lojile renale. .. — După mărimea calculilor deosebim mai multe forme clinti cristalurie denumită „nisip urinar'.ni ii ini ţl l'aelin dispoziţia ereditara. Calculii mari din bazinet. c) cristalelor..n | .sau macroscopică. i In mod normal se dl/olv.im mod it A).imino/c. iradierea. labil). etilHll nînd cu colica renală. pe plan fune|lnn(| realizîndu-se o insuficienţă renală acută. oligoanurie.H stnzfl urinară).i i la bărbaţi. rflmln regulă fără simptome clinice şi pot fi descoperiţi întîmplător.<• cunosc .. pareze.n. i di..' -. d. caracterizată prin: durere paroxistică ]<>n\ltHt\ rare obligă bolnavul să ia poziţii antalgice şi care iradiază în abdniiif pe faţa anterioară a coapsei şi în organele genitale (testicul. Idluurie şi tenesme urinare. stază. In (IH{ Infectată. fosfaţi de calciu şi fosfuţl HIH ( niacomagnezieni.mn. Eliminarea calculilor (mai ales după colii prelungite) şi analiza lor chimică. . Simptomatologia. După natura calculilor putem găsi (prin analiză chimică şi . o lulluirun •fl Insuficient Iflmuritfi. alcalină. precipită carbonaţi.n î l . autovehicule.c. i v o i i / . d) radio(|inf|(| renale simple pentru calculii radioopaci sau urografiei cu subsidii! rddioopacă (necesită pregătirea prealabilă prin regim antifermentesclhf clisme pentru evacuarea gazelor. .

BALNEOFIZIOTERAPIA IN BOLILE APARATULUI URINAR ii//7/c balneofizioterapiei (BFT): litiaza urinară. i : H i i .. pi 1-uJ urinei şi compoziţia chimică a litiazei. i..i ld . I | .M IM l. . s<iu apele sulfatate calcice slab mineralizate de la CălimăAceslo ape în afară de efectul lor diuretic. > | i < i U l i u l u i d . l ipnilnliv In. i i. . v . sau pernă electric<i p<> loj. |lll «.<.:n i i . > l > e minerale cu acţiune predominant diuretică sînt apele oligo' i ' . ii u n . şl cealaltă suibicu ta. tint-nl chirurgical se efectuează după nevoie. 279 .icliiiini. In lo \ . n • ' • < i u | i .iK a n i i n u ei r . Se mai < i p l i < Y i silele cu npă l A i i i i ' l . v . l ... ' . In nefropatiile chirurgicale. în fazele evolutive şi decompensate alt nefropatii cronice şi în afecţiunile ce evoluează cu tulburări metabolismului hidroelectrolitic şi acidobazic.'iu ilfl IP Iu ' ( MI l' iiiiM fl i". I din cio.lllllfla C ttl U • l ilw i Ut|f)lă «'mc • | . I l " .isă. I H I. . 2 sau 3 în funcţie de lipul lilid/. Slănic Moldova). Persoanele care au avut nefropatii acute pot beneficia dfi i p l e la cel puţin 6 săptămîni de la trecerea puseului acut 11 a indicaţiile balneofizioterapiei: în toate afecţiunile acuto alt • i mi re şi ale rinichiului..i|ll. r...Imliului morfofuncţional în care se află. .. MM . l . i i i n nd ii i n. ape cloruro-sodice-magneziene (Păuşa I şi II) sau sa-un'/. Ii' i . Io lllli ln liu o ln tv n . t M n M n i . Miit<nl: nlliii<i i . i i i | oid o r . i \< • ! n i .strcd/ci i.. 'd u• i i i n i ' i i i c i<o irm in 1 1 < • )se ad au g ă ! 1 ' om b n trt p i [-u i ce fnv o rlzeaift p i« * . ne •. ca pregătire preoperatorle fi i lor. i i i i d i c . 1 / u i i ş i r e d i u < .i H M I .D i n ! M M I n l e r i l c l ( d u p ă a n t t b l o g r n m A ) . au şi acţiune antinlfl şi antiflogistică.!• . i l i a • . . dependentă în mare parte de prezenţa H 2 S In respective. u r m a « e i d « . n !n . l i o i c . .i . . m.specitilitate (urologi şi internişti). V . bolnavul trebuie minuţios examinat pentru •.balneoiizioterapice: locul principal îl ocupă cura internă ' H |> i a ) .i i . n în m lo firo a sch em A /2— g i i o m i i i 1: m I M . < < > l i c • i. infecţiile cro• mior urinare. pentru a face cea mai bunB Indli l i u a exclude cazurile ce prezintă contraindicaţii. ion Indicării unei cure balneare. i f .r i 'f l a l i m e n t e l o r b n q n t t i e i i i • ..1 t i o u i < ! < > | x i | i .i . Ca litolilic se indică e (idniinistrează în picături (3 — 5 de 3 — 4 ori pe /i) în <ipă \. i n r v n i o ( d a c ă ddu rpe. Apele minerale indicate sînt în funcţie de forma d. i. ... ) l i i l i t i n sau Covalitin l. în nefropatiile cronice în stadiul lor stabilizat şt n i .ol |lu r.111 eşti..n «m in. lu i iillti. ape slab mineralizate de tip alcalin • « • ş t i ) .. i interna (crenoterapia).. H . iar fizioterapia are rol secundar. < •l. i d m i n l s t r a t e l . i c ne calcice (Olăneşti). Se indică: ape oligomineraie (Călimă-..

în unele cazuri se foloseşte ţi < i | > < > altor Izvoare ca: Bodoc. Borsec. Herculane. Ţinea. Olăneşti) sînt indicaţi» în mod particular în infecţiile urmare. sînt indicate în speeNl în infecţia căilor urinare inferioare. cu ureea sanguină sub 70 mg%. Hygeea şi Brădeţ. în litiaza cu tendinţă de precipitare în mediu alcalin procmii •. Olăneşti) care pot fi alternate cu izvoarele oligominerale. i asociată cu n» Mft m fprnientnţle: l/vontele II !>1 24 (Ic In Olitncşll. — In llttcr/.a urlcâ: i/. Persoanele cu proteinurii reziduale. în prezenţa unui sindrom enterorenal sînt indicate apele sulfuroase cloruro-sodice şi sulfatate calcice (Herculane. diuretice.!! hlllurc: l/vnriil r» In h i i i i / .. Se contraindică administrarea de ape clorurate şi sodate. Izvoarele minerale oligometalice. Bodoc-Matild. C!o vora. Nefropatiile tu bulo-interstiţiale de origine ascendentă beneficiază în mod deosebit d« crenoterapie. Crenoterapia se asociază restului procedurilor terapeutice: regim igieno-dietetic.i . . fără alte semne de suferinţă renală. pot primi apa din izvoarele de l<i Bu/iaş. tratament cu medicamente etc. Preoperator şi postoperator. ini In cn/ul lltln/u . — Tratamentul hidromineral în neîropatiile cronice beneficiază de iipcle oligominerale sau sulfatate calcice slab mineralizate de la Căli nicineşti şi Olăneşti. Se mai pot utiliza apele carbogazoase simple snll feroase.vorul Căciulnta l sau 2 si i/vorul Pfiuşa I. Apele sulfuroase (Călimăneşti. Căciulata.i'.i in litiaza fosfatică: izvorul Păuşa II. Olănoftl* In // ii-iia atoclatfl ru dl/tclilin"/. Ciunget. Iu lilur/n oxtillc'fi cu tendinţă de precipitare în mediul acid: izvorul Crt i i i i l i i t d I. crenoterapia (riguros aleasă) contri buie la creşterea eficienţei actului operator.nrlalo cu ulcerul ((«stric smj duodenul: i/vorul \2 de I i i Olflneştl. Căciulata. — Infecţiile cronice ale căilor urinare beneficiază de apa izvoam l«>r sulfatate alcaline şi silicoase de la Victoria l Mai care au o acţiune imtimicrobiană şi măresc diureza.— CienoU>in|ilfi !n minte ulmplai i/voiul 4 «N.

iau naştere elementele figurate ale sîngelui (erltroclt. amigdale. ulmii.Ha) —iGRANULOCIT (neutrofll.MIeloctt (N. monocit. Eo. din care se formează elementele figurate ale slngelul ţi caluIn (i'sutului (sistemului) reticulohistiocitar (SRH). boiofll). Ba)----->Metam!olor!t. succesive. Cea mai acceptată teorie care explica maturarea alcmun* lui ligurate ale sîngelui este (eon'a unicistă care admite că din hemohlstluliltjnt mit' lua naştere oricare din elementele figurate ale slngelul.Promleloclt-----». i Io şi bazofile). In ţesutul hemohistioblastic lljl ari» • H l i i i c n homohistioblastul. ficnt) cnro olnl>orea*M nlcK'ltO. ant . eozlnofll. i 111<-Io sau plachetele sanguine). Din ţesutul mezenchimal face parta |l • ului hemohistioblastic. „celula mamă" sau primordială. troficitatea şi apărarea organismului. grannlorlt.1. Organele hematoîormatoare conţin ţesut mezenchimal cu rol important Jn iU»( • ' i o n . . splina.7. precum şi c) tromboclte (plflHtrlnole. din caro prin traniformSrl illlntlvc. limlocitele şi monocitele.sistemul reticulohistiocitar care elaborează monocitele. Miclohlnst -». NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE Şl FIZIOLOGIE uifjcle este un ţesut lichid ce conţine elemente figurate: a) erltrocttt (globult ui hematiile). trombocit). — sistemul îimiatic (ganglioni limfatici. lilcmentele figurate se formează în organele hematopoletlce. Rodăm schematic trecerile succesive ale elementelor figurate provenind din lulii primordială: HEMOHISTIOBLAST i HEMOCITOBLAST l'ronormoblast-----vNormoblast bazofll-----^Normoblait pollcromatofil —»Normoblast eozlnofil-----^ERITROCIT (celulfi adulta ffirS nucleu). b) leucocite sau globule albe care pot fi granulocltt (niutrnflla. roprc/pntnle la nitul normal de: măduva roşie a oaselor late şi dializa oaselor lungi care elaborea/îl 'iînnuloln|o Vl trombocitele. (N Ho. B O LILE ÎN G E LU IŞl A LE O R G A N E LO R S HEM ATO FO RM ATO ARE 7.

C. explicat pe baza duratei de viaţă a leucocitului faţă de hemntii. glucide (glucoza). f) «sigură presiunea coloidosmotică şi hidrostatică necesară bunei funcţionări a UMimiIsmului. elementele figurate ale stngclul pentru a înlocui pe cele îmbătrînite (durata vieţii leucocitului este de aproximnllv 21 zile. ELEMENTELE FIGURATE ALE SINGELUI Hematiile măsoară în jur de 7.^i filo unor umori (lichid interstiţial. pe seama rezervelor constituite). iar cele sub 6 microni microcite. Slngcle reprezintă mediul intern de legătură între mediul extern şi totalitate* celulelor organismului. Proteinemia este de 7—8 g% şi se determină gravimetric. Colesterolemia poate creşte mult în aterosclerozS. Glicemia este cuprinsă între 80 şi 120 mg%. în infecţii microblniiB apare leucocitoza. Hematiile care depăşesc M microni sfnt denumite macrocite. 7. Organele hematopoietice elaborează. restul sînt sub itan(c organice şi anorganice. Numărul hematiilor în mod normal este do . Carbonaţii şi fosfaţi! au rol deosebit în menţinerea echilibrului acidobazlc. I.TROMBOCIT Llmfobla»t-----»J»rollmfoclt----->LIMFOCIT Monoblast-----«MONOCIT Sa admite ca" monocltul poate lua naştere şi direct din hcmohistioblait « htmocltoblast. lipide.5 microni. Iar a eritrocitului de 100—120 zile) şi pentru a constitui un rezervor în cn/u| unor nevoi sporite ale organismului (exemplu: scăderea concentraţiei de O 2 neco-ill» un număr sporit de hematii. CI. Plasma este ceea ce se obţine prin îndepărtarea elementelor figurate (prin centrifugare). etc. hormoni. iar serumglobulinele în jur de 3 g%.42). Ruzerva alcalină se redă de regulă în miliechivalenţi la litru (mEq/1). substanţe rezultate din metabolism. dar se pot modifica şi pot apărea ca sferocite. Fe.R. Seruinalbmninele reprezintă în jur de 4. iar Colesterolemia poate varia în limite larql (150—240 mg%). L. fărâ a trece prin stadiul de monoblast.în ţintă" în unele anemii In inolltlce (diiciniii Cooley). '' d) transportă elementele de autoapărare şi factorii coagulării.). Seru7 este plasma defibrinată. hipotiroidism.M»fl»carlobUit___>Meyacarlocll-----^.2. ateroscleroză etc. e) «sigură pH normal al sîngelui şi contribuie la menţinerea constantelor norînnlc . Substanţele organice sînt reprezentate de pmtelne. Na etc.30 şi 7.. fiziologic. dar mai alc-j de Ioni circulanţi (Ca. Raportul seriei albe şi roşii Iu mflduvS este de 5/1. pil sanguin normal fiind uşor alcalin (în medie 7.4) scade. litia/n biliară şi poate scădea în hepatite acute şi hipertiroidism.). In unele boli (inaniţie. Llpidemia este 600—800 mg%. ca şi în caz de hemoragii acute. enzime. Mg.). cifra normalii fiind de 23—27 mEq/1. K. El este format în proporţie de 90% din apă. c) transportă deşeurile rezultate din metabolism spre căile de eliminare. dreIHiiKH-itv (In formă de seceră) sau sînt hematii .35 cu variaţii între 7. b) transportă toate substanţele nutritive către celule (inclusiv al apei). forma: sînt rotunde. Substanţele anorganice sînt variate şi sînt reprezentate de săruri. nefropatii) raportul albumine/globuline (normal 1. electroforetic.5 g%. Rolul slngelui: n) transportă O2 necesar respiraţiei şi metabolismului celular. lonograma reprezintă determinarea substanţelor anorganice şi este deosebit do ulilă în unele boli care produc perturbări hidroelectrolitice şi stări de acidoză sau nlcdloză.3—1. vitamine. Flbrinogenemia poate creşte şi peste 600 mg în unele boli (exemplu reumatismul acut. măduva poate fabrica limfocite). Metaplazla este capacitatea ţesuturilor hematopoietice de a forma celule în cai» nu sînt specializate (exemplu în leucemii.

Aplklnd inul» vom găsi: w _ _ _ . . Iar ului im se slcibilc^io prin cltlroa frotlului :. In i/. Normal.i i io n r ta num ele de a/ienW e.1 iiim ftrn lu l d e h em a tii p eite n o H M n u n > « y i< iiitiin i> n lHtu r rm al i« . Fe. .6 — 3 g%0. Hg b—hemoglobina găsită cu aparatul Şahii.20 se numesc hipercrome. aplicind formula: ^ ^ ^ B ^^^^B < 80' . Hemollzn tn• ••!><> 1. cele cu valoare globulară sub 0.rc?m 1 . r.m ilioane/m 1 la fem ele şt 4. nu. | l'ilntr-o regulă de 3 simplă se ajunge la formula: v ^ H 9 b% li'flip. o parte 1 1 iul circulant.' unui bărbat. însemnează că hcnui•i» hemoglobinei se poate exprima in grame. llcmatocritul este o probă foarte utilă în anemii şi exprimă volumul qlobulelor roşii într-un volum dat din sîngele total (după centri(iiil'iic. Iar cele rnn» acest indice depăşeşte 1. /iV/. Num. iar restul ca rezervă în depozite (există 80 ml sînge/kfl > i | > ld bărbat şi 70 ml sînge/kg corp la femeie). ^^^ indicele de culoare (valoarea globulară) exprimă relaţia dintre nu-j .20 se numesc normeuliu.8 g%„ clorură de sodiu şi se termină Ici 3. se citeşte pe gradaţia unui tub proporţia plnMiifi si a hematiilor).i. Dacă slngele examlnnt culoare cu a hemoglobinometrului la diviziunea 80.1 4.n roticulocitară după tratament cu vitamina B 12. V a< " "~ 2 N ~2 X 40"' Anemiile cu indice de culoare între 0. l!xomplu: la examinare găsim Hgb=80%.5— S m lllonnu/im n'hA iim i.i sîngelui heparinat.-. • • n martorului Indică încărcătura normală (100%).i c i n i . In uncie huli ( . Volumul singelui din organism este în medie de 4. Volumul slngelul este • luncţie de greutatea corporală. acid folie.ic de K> y% In v l 14 (j la femele. iar în anen urinate de regenerări mari pot apare reticulocite.. uni de hematii (pe mm3) şi conţinutul în hemoglobina (în procente). Uneori. iar 2 N—primelJ două rlfrt In numărul de hematii găsite la numărătoare X 2. lli-inogloblna (Hgb) se exprimă tn <j% 9! tv. 100' 100 <ie 80%.8 şi 1.nujuln.5 — 3./'.|liil)ina se determină cu homogloblnomctrul Sahll (gradat In 100 diviziuni) i< npicclere colorlmetrlc». mrtrlmea variind în/ M i ' .albe) au formă rotuml.stenfa globulară exprimă fragilitatea hematiilor. hematocritul este între 39 şl 47% In («•n ici.' şi 43 şi 53% la bărbat.8 se numesc hipocrome. depăşind normalul n inodie de 1%). aşa cum se poate întîlni în hemoragiile acute. u i i ' i i i i i hcmolilH <•) rezistenţa globulară este scăzută (hemollza Inl cm o( iidc ((jioiniicii. HHM.5 — 5 l. irul lor vartnzfl tntro > n ( i o -jl 8000/ram8. Prin aceaitl aaa . iar hematii 4 mllloane/mm3. în unele hemoragii acute apar hematii nucleate.

— timpul de coagulare (T. lîxplorârilo se complctea/d după caz cu: puncţia stcrnalâ. Sînt în număr de 150000—300 000/mm 3. se constată In angina monocitară. criptoleucoze etc. reumatism acut etc.•— timpul Qulr. (linilix lte)-25—3.5—1% lio (eo/lnoflle)-l~3% (după unii chiar şi 5%) Leucoc'itcle reprezintă elementele . pneumonii-: apendicită acută (poate fi hiperleucocitoză cu peste 20 000/mm :! ). iar în unele unemii se. leucemie cu cozinofilie. Limfocitoza defineşte creşterea peste normal a procentului limfocl telor. fiind întîlnită în: viroze. Neutrolilia este o creştere peste normal a neutrofilelor (în infecţii microbiene).C.. unele viroze.. cînd apar sindroame hemoragipare. u A s a u „ ta b lo u l la n g u ln " c a r o i " N (cirniiiiloclte neulioiiii-) i. Leucocitoză putem întîlni în: amigdalite acute.• semnul garoului (Rumpel-Leede) permite aprecierea fragilităţii capilaro în unole sindroame hemoragiparo. Explorarea bolilor sanguine se execută prin metode care studiazo elementele figurate şi prin alte examinări. Leucopenia este scăderea sub normal a numărului de leucocite. Eozinopenia reprezintă scăderea numărului eozinofilelor. paraziteze.de şoc" în apărarea organismn lui (mai ales granulocitele neutrofile).• • viteza de sedimentare a hematiilor (V. In focţil urinare. metiltiouracil). intoxicaţii medulare. biopsie Mdiiglloiuird.k serveşte pentru diagnosticul coagulopatiilor... necesitînd rornllnreii şi efectuarea în condiţii tehnice riguroase spre a evitti ororii»1. după administrarea unor medicamente (piran.S. boală Hodgkin). Hozinofilia reprezintă creşterea procentului de eozinofile peste normal (în sindroame alergice. leucemie limfatică.) normal este 6—10 minute.rctracţia cheagului începe la l—3 ore şi este completă la 24 oro.S. sul* fci m ide.ll. viroze. dintre care amintim pe ceh» liidi u/ualc: . în infecţii microbiene.timpul de singeiaie (T. în viroza. Monocitoza este creşterea numărului monocitelor.) normal este l—7 minute. reacţii leu comoide). Lcucocitoza este creşterea peste normal a numărului de leucocll< (postprandial.H. iar neutropenia reprezintă scăderea numărului neutrofileloi sub cifra normală.o 70% I. Ele pot fi normale ca număr.i i . dar alter < i l e funcţional. astm bronşic.r>% lin (ba/olUe)-0..) se practică cu apa ratul Westergreen şi este normală între 2 şi 11 mm/oră. leucemii monocitare sau iritaţii ale S.. Trombocitele au rol în coagularea sîngelui şi hemostază. leucemii.> i> l ln « „ f o n n iiii . sau pot fi în număr mai mare: trombocitoză (ca în unele leucemii cu trombocitemii) sau sînt scăzute ca număr: trombopenie. gangliotwrâ. tbc. Limîopenia re prezintă scăderea numărului limfocitelor.i m< > .R. cercetează nivelul blll2U4 . O putem întîlni în febra tifoidă (deşi este o infecţie microbiană).

alindor. M. ( I m ' i i procordlnh» l uneori cinginoaso). (u/bUtrolicc a/c [filierelor şl /eyunie/i/c/or.muşt« /liurnUuire". y i n<j i vor agii. De i i t i l i h i t e este cercetarea pro/c/nem/r/'. varice esofii(|MMir. de boli care produc hemoragii oculte anemiante (uN < .). la nivelul sîngelui periferic sau afectează coagularea siii<|i'lul.M i ' / n i . hemoroizi. Explorările do laborator vor viza şi precizarea bolii do bu/. HM•nMim-irn-n u l i i ) .-ni interne: ulcer. i n l u M . reumatismul.' n t <l n l i i i a \niui l' n i n r l n ld i.iln. inetiltiouracil. 7. i i i i ..s/r/cro-'. « paraziţilor în sîngo (malarie) sau în tubul digestiv.. antiepileptice. Slmptomele subiective în bolile sîngelui: cel.. cauze alergice eU1 ..iM ' .determlnfl dllvrlll (intlcoipl olc. crtftQttQ («mpt» 210 . cancer.inlele ci). i < | i i l .. Antecedentele personale: se va ţine seama de boli rrnmVe «now/on/o (tuberculoză.icule şl cronice. leucemii le . nefrită. polipi. <'.. liemaitrote. ceea ce •xplică unele anemii ce survin în aceste situaţii. reopirin.u M I I i în rnvltaleii l)||Cill. cloramfenicol etc.l|l>. cancer. ciroză. polipi. Slmptomele obiective: paloarea tegumentelor şl mucoaselor (r«ţi> i i i n d nii.i a | i > i i 'IUI l' 'C . CO).\ i \ 'h'inică. minerale sau vitamln». hepatită cronică. Boli care afectează capilarele sau factori ai cadqulflrii sini: virof.\ i| n. cancer. hemoroizi.'<ictiu Grogerson).slro-'liii)(l(>nal. nefrite cronice. sulftiinide. ca în n/iil hemofiliei sau a anemiilor hemolitice. i < . ''arontele de calciu. Antecedentele familiale furnizează date privind ereditatea. tulburări digestive ca inapc'lenl<i. dispnee de efort. t minarea grupelor sanguine este utilă pentru prevenirea accldmtt'-i i i transfuzii. « hemoragiilor oni/fr • i'lditiobile prin r.uneloll. palpiLiţn. do vitamina K. hiperfoliculinemiile. • l iul rom hemoragipar. . sup. m t o şl nltol*. Itolile pot să fie primitive sau secundare în cadrul unor tilecliunl •Iii Ilil/d. .h iii merniilHiii <iu l<>i miii i M * prnrti< •> testul < mxuba. echimoze.ţ i i pulMioihire).«lc. reumatism. . In toate cazurile vom interoga bolnavul dacă a făcut tratament^ fii nii'dicamente cu răsunet medular (piran. benzen. de boli care determină anemii hemolitice cîştigate ( h c | > . > x n i ti e iinMl M . tahicardia.. NOŢIUNI ELEMENTARE DE SEMIOLOGIE In li'. malaria). cancer gastric. în hemoragii acute ne vom interesa de existenţa sîngeriirii e \ i ' ' i n r . tratamentele . Condiţiile de viaţă vor fi investigate pentru unele anemii carenţlale: •illiiK'Mtaţie insuficientă cu carenţe de proteine.)./onf//n îmbolnăvirile sanguine pot surveni la nivelul aparatului hcimitoiinli'lic. Condiţiile de muncă pot fi în mediu toxic (Pb. i | > <. lipotimii. Anamneză este un ajutor preţios..3.i ctC.rt (d-rcumatism. pctcyii. n . a chimismului gaulric. ankilostomiază.

nefrite cronice. ciînror..sau postoperator). Clasificările sînt numeroase: Anemia acută apare în condiţiile unor cauze deja menţionate la clanicii etlopatogenotică. infecţii. în absenţa acidului clorhldric. hemolitice şi medulare. vltfimina C. i examenul clinic. anemiile pot fi: acute şi cronice-. complex II.c digestive etc. cauzate de scăderea numărului de hematii.. gravlilllnli 1 .1. Cldslllcarea etiopatogenetică orientează asupra cauzelor. i / . a factorului intrinsec (anemia de minerale. intoxicaţii endogene (uremie. tumori viloase). flC6St6fi •• Hei lnr<i/fl la lunclic d»1 siipo/ilnIc (luHjnosticului clinic. mecanismelor de proiliu-i-tt.4. monometroragii. intra. sferocitare. Anemii prin pierderi de sînge: acute şi cronice. hemoptizii. vitamine). Anemiile prin hemoragii rronlcc pot fi cauzate de pierderi mici şi repetate de sînge în diverse boli ca în ulcer. epistaxisuri.! . acid folie. Anemiile carenţiale apar prin: a) carenţe alimentare de fier. cît şi a încărcării lor cu hemoglobina. metaplazii sau cauze mixte.-i • /! • viiliinilil In . hematemeze şi melene (în ulcer.illllui) A ipll- l vplorălllc p. — obstetricale (avorturi. unele pani7. c) prin consum sporit (/«• llt-r snu blocarea fierului din depozite (boli consumptive. de scăderea încărcării lor cu hemoglobina sau de scăderea atlt a numărului de hematii. i 7. — medicale (sînt variate şi frecvente): varicele gastroesofagiene rupte. liclmli' in'1. < . mixedem. • . mijlocii şi grave. hemoragii In ptnză prin tulburări de coagulare în diverse boli. scleroze medulare. proteine. substanţe toxice sau prin nii'cniilsm nutoiniun). raze X sau gama).t nl l l i i i HXAlii' nul ului < li. cniici'r cir.). — după valoarea globulară pot fi: anemii normo-. Anemiile acute pot să fie: — chirurgicale (traumatisme. Inhibiţii medulare. epistaxis repetat etc. hipo-. creştere. — după gravitate. | n t. gingivoragii.H Unice c< > i i i | > l c l c . itnt: uşoare.4. Clasificarea etiopatogenetică este cea mai practică: anemii prin pierdere de sînge. PATOLOGIA SINGELUI 7. — după mărimea şi morfologia eritrocitului se vorbeşte de anemii normo-.n i . Anemiile medulare survin datorită unor cauze variate ca intoxicaţii exogene (lidii/en.n. boli acute). ANEMIILE Anemiile sînt boli care constau dintr-o grupare de simptome clinice (un sindrom) cu etiologie variată. alăptare. hemoroizi. microiau macrocitare. 286 . naşteri. în funcţie de scăderea numărului de hematii şi a hemoglobinei Clasificare. drepanocitare etc. ANEMIILE HIPOCROME ANEMIA ACUTA . i i' M ijiiin 11 K un d n . Anemiile hemolitice sînt congenitale (anemiile corpusculare) sau doblndite (anemii cxtrarorpusculare ce survin după transfuzii. hemoptizii. cnricer.yl uşurează instituirea tratamentului corespunzător. — după modul de apariţie şi evoluţie.lto/. b) prin tulburări de utilizare a Fe.1 •. sau hipercrome. sarcină extrauterină ruptă) sau afecţiuni gine cologice-. carentlale.

i lull>urăfUc i ' i u l i M MUC. i . du . i . întunecarea privirii. i nifip • i IIMIIMI . i l .l r .< i l l > i \ -..x«mene7e comp7emenrare menţionate deja (hemograma comiil^ln. < . fructe) bogate în l • ' < • -. ir. In cci/iil ni curo nu •• r.li nuli sl<ib.u m.tnt hlnhilc-. .'p. dureri dlfu/. nun.i. . vegetale (zarzavaturi. ui .i i c . i i i . vil. i ilvtiri-.. FMI- lixamenul obiectiv constată paloarea tegumentelor şi mucoaielor.Simptome cardiovasculare.iM-i • .i v lu'cc l.. tegumentele sînt reci.l.i vitamine (C.. ! < • i l < .i/.'!Xl l..peste .l. dtsn<>i md un Nindrom miocardic. In ncvoio puncţia medulară etc... la expunerea la soare.MI i|iMiţi'i: i c .rt.. nin«ori apare o paloare pămîntie. Aparatul cardiovascular: tahicardie.. Simptome digestive ca: senzaţia de arsură în limbă.Miln iciili/.i ANEMIILE CRONICE Anomiile cronice apar în condiţii etiologice varinto cu simptom* so pot grupa astfel: . rezultînd din dificilul de oxigenare./ i ) !>'• <'(ile orill nun Iu nevoie injectabil (fior polini.. inapetenţă.msul la ptt iu IHI/HIC decliv.s-a Introdus Iratamciitul cu I ' . La nevoie se corectează chimismul gtislnc imu . pulsul p n .il. i un regim boU'il tu proteine animale carne..idumet (R) L i l i N .'im: proporato de fier (glubiln ./ .i IM llpiillnii . ritm de galop.. hipte. unghiile au pete. .. flatulenţfii consti ii»ţl<< suu diaree. i li'nilm|..Simptome periferice ca senzaţia de răceală.. dispnee de efort. Tratamentul. i l i / . i i i i n p l c x B). ni(|in I M . sau în condiţii de scădtMU concontraţiei de oxigen. dureri In musculare. /:.»» filulominale. cianoză (în formele grave cu Insufi• Iciitft c'ardiacă).. i i i .li.Simptome nervoase. Tegumentele sînt uscate. scir ini'-u'. i ' ' i p iiix'iH.) vor ajuta în vederea stabilirii lipului du (incinie.. aritmii. Se voi < . se va face tratamentul bolilor (le b<r/. Hernii . parostezil. muşte zburiliinro.nnente fld* niliir. i unchi.n ute. M io-( li. In anemiile carenţiale se administra.l . S'' < iirnd' . i |.umMilul < • • . viscere roşii: ficcil. ca: nu «tdi. tendinţă la lipotimie sau chiar lipotimie. ccfaleo..il)l''lc \ > < .' liuptniiiiitol<H|lii. i i c.fi niili'dil (depapilată).r>0% din ni. . deformate. i. balonări postprandiale.se pot percepe extrasistole. mai ales ctnd bolnavul n nllfi In aglomeraţie.d. i < i l i i i < 'i i 't 1 1 -MU. tulburări de memorie. zgomote în urechi.! i c ' l i i i 'i •! '.011 llpotlftllc.i •.cir i.illi>/at).M|iiii .. cu pier- ' I c .immu (' vi i ouipleX B. pîămlnl).ulinlnlstrtmu < ! • • «cidopeps sau acid clorhidric diluat. limba este palidă şi p n . ini <lr niH'init' ci-n'liKii'i nun ! . i l ii-in. r/.ci lieiim:.i Min<|in n<i pol ilin <• hi ni'hiilr l i. astenie psihică fi fi ii n. < '. dureri precordiale (uneori cu caracter an« gthos).i/. ce apar din cauza creşterii vitezei •In circulaţie spre a se suplini lipsa de hematii transportoare de oxigen ţi cnrc constau din palpitaţii. as? . vedere ca prin ceaţă.

areflexie. explicată p i l n t u l l ' i n . i i i l e metabolice. vitamina B12 se depozitează în ficat unde este folosită pentru maturarea hematiilor. lăruiUl. uneori de tip anfllnoSi tahicardie. iar în sîngele periferic se evidenţiază macrocite hipercolorate. se vor corecta deficienţele endociinr si se vor administra preparate de fier. tulburări extrapiramidale. ANEMIA BIERMER Anemia Biermer este o boală care se instalează în lipsa „factorului antianemic". maturarea hematiilor nu mai are loc în mod normal. Simptomatologie. — Tegumentele sînt palide („galbene ca paiul"). Titiitiiiicnt se va combate sedentarismul. tulburări preclimacterico. J' . Tratamentul este cel al anemiilor. — Simptome cardiovasculare: dureri precordiale. hipoestezie.iic. în mod normal. Ea dispare repede după începerea trata* meniului. însă valoarea globulară este mărită peste 1. — Simptome nervoase: parestezii. ANEMIILE HIPERCROME Sînt sindroame clinice caracterizate prin anemie în care numărul de hematii este scăzut.i urc nuanţe verzui şi actualmente este rară la noi. innbsorbabilă în absenţa factorului intrinsec. sclerele sînt subIclerlce (datorită creşterii bilirubinemiei indirecte prin distrugerea ra|)I(M a henuiliilor). delir halucinatoriu. roşie. uneori cu vezicule şi ulceraţii dureroase la atingere realizînd glosita Hunter. Boala se manifestă la persoane în vîrstă de pesto 40 ani cu: • . iar la membrele inferioare se pot decela edeme. format din „factorul intrinsec" (Castle) secretat de mucoasa gastrică şi din „factorul extrinsec".Simptome digestive: arsuri în limbă. participînd şi în sinteza nucleoproteinelor. — Anemia hipocromă Idiopatlcă (anemia aclorhidrică sau cloro tinemiu cicliilică) se instalează la femei în jur de 40 ani. depresiune mintală. ca urmare a absenţei vitaminei B12. ceea ce face ca în măduvă să apanl multe celule tinere din seria roşie numite megaloblaşti şi eritroblaşti. 2 86 . In anomia Biermer. avînd drojil cauză adorhidria. cu corectarea deficienţelor cauzelor menţionate. tulburări psihice ca iritabilitate. iar uneori mucoasa gastrică este papilomatoasă. fiind considerată r<! o stare precanceroasă. — f'• /' /( / poate fi prezentă (febră sau subfebrilităţi). vitamine. uneori chiar paralizie a mem brelor.1. Se evidenţiază de asemenea atrofia mucoaselor digestive. sufluri anemice. poate fi constatată hepatosplenomegalie. după absorbţie.FORME PARTICULARE DE ANEMIE HIPOCROMA — Clorn/a sau tinemiu tinerelor fele cu dismenoree 9! viaţă sed»n« Liră.ilo. tulburări de echilibru. eritro-blaşti şi megaloblaşti. pierderi repetate de sînge. limbă depapilată. care este vitamina B12.

. dar cu etiopatogenie diferită. Se corectează achli > . n tociIciră In urma rezecţiei gastrice. din i l M in pusi'ini. . i |5 1L„ extracte de ficat sau acid folie toată viaţa. •— Anemia consumatorilor laptelui de capră se poate inlilnl I c i unii ii şl copii hrăniţi cu lapte de capră. Prognosticul. crilroblnytl. Fierul se administrează numai "i < •< izurile în care se evidenţiază semne de anemie hipocromă. Bolnavul va face tratament cronic cu vitaMM. cauzate de Im l .:i — hemoglobinei. se va administra vitamina l ' . ii i i sînt congenitale (corpusculare) şi au drepl «'. n < •le vitamina B12 de către parazit (botriocefal).. aceitt i . Achilia gastrică lip •.'!()% de globule roşii. Hematiile hemolizează uşor.i/.i anemiilor hemolilico se caruclerl/oazB prin crlM i l < < dcylobulizaiu. alimentaţie bogată în fier şi proteine animale.. sau sînt <t<>li'ni(litc. acid folie şi dispare după naştere... rore < i u o durată scurtă de viaţă şi mare fragilitate. diiloiiiiticorpi — Oft (ii'ţii>iic.ur/a uu defect dt i nn . n u l to ile.) cmc cvl<l<Miţla/A «omdescrise (anoiulo do tip hlporcrom..i !yj disliini hematiile.IM i i'i i/ ă cu vitamina B12.. i i|«i-strică.!<•. ca m m. evidenţiată prin riMccltirea rezistenţei globulare. Iu unflla IU • Boli tntirn* — ptntru aidn incdll 2B9 . puncţltt h l i ' i i i i i l d arată o hiperregenerare (spre a compensa pierderile mari di» l i i ' i i i i i l i i ) . i orile şi rur eritroblastl In stmjelo perileric).1 îl ..'••. beneficiază de tratament eficace cu vitaRăspunsul bun la tratament se apreciază urmărind apariţia „crlzol in ulocitare": în sîngele periferic creşte numărul de reticuloclto la • . Se tratează cu acid folie şl «11ţio completă. cu tratament de substituţie. ANEMIILE PARABIERMERIENE l l l l l l H | n. meyaloblcisti. — Anemm gastiectomizaţiloi poate îmbrăca şi o forniu m. dud nu nu apărui tnrA 'idliiirarile nervoase severe.'ii. prozelita nrhlllol ynhtilcc 9! din lo/iiltnlH" nunllzol ilnloţjlco (puncţlo HtornnlA. Dintre acestea amintim: — Anem/a macrocitară din sarcină este rară şi apare.1 • mentei de vitamina B12 şi acid folie. Boala decelată In faza iniţiala.. Anemiile parabiermeriene sînt de asemenea anemii macrnrllnir M iilpcrcrome. — Anemia botrioceialică pare să aibă drept cauză consumul m . .puztlv H« Idio din nimll/n Nlinplomi'lni (llnlru.cmnele neurologice. în a doua parte a sarcinii. Aşa cum s-a amintit la clasificarea etiop'iUnjrneUcă. m. hoinndrnnin' ctc. tratamentul este c i i < > l < M | n M so administrează vitamina B12. l i IK [ic al hem<ili(. . . •xo()eni sau prin anticorpi — izoanticorpi. .-... Sliiiplointitol()(|i.Anem/a macrocifard la ciiotici poate să apară ca urmare a unor iări în depozitarea factorului extrinsec la bolnavi cu ciroză hiANEMIILE HEMOLITICE Stnt anemii ce apar ca urinare a distrugerii masive a hematiilor. . < n apanliu Icterului hcinolUic şl anemic.

7. Diagnosticul pozitiv al anemiilor hemolitice se face din aspectul clinic. tulburăi l l c metabolice.fornin nnite ?l in rrl?. boliuivul trezindu-se cu febră. sînt factori caro se incriminea/ti în prezent în declanşarea leucozelor. Metaplazia explică anemiile şi sindroaniclc hcmoragipare. feniramin. crampe musculare. h'xistă unele lorme clinice cu anumite caracteristici: — Hcmoglobinurla paroxistică â frigore în care crizele de deglnbullzaro so declanşează cînd bolnavul trece de la cald la temperatura scăzută. lipsind organismul de mijloace de autoapărare foarte importante. Unele cazuri beneficiază de splenectomie cu efecte favorabile. splenomegalie şi prin proliferare — metaplazie de tip malign — ce st' pot exterioriza sau nu în sîngele periferic (prin hiperleucocitoză ce poate număra pînă la cîteva sute de mii de leucocite pe mm3). greţuri. In funcţie de starea bolnavului. imature. novocaină l % i.2. substanţe macromoleculare). — Hemogloblnuria paroxistică nocturnă în care simptomatologia sa Insliilcd/ă în timpul somnului (ziua. elementele albe sînt atît de tinere — leucolilnsli >. febră. hemoglobl iiurlo.4. urina avînd o culoare brun deschisă.încît nu se mai poate recunoaşte provenienţa lor. stare do şoc. imunosupresive. LEUCOZELE (LEUCEMIILE) Leucozele sînt afecţiuni ale sistemului hemohistiocitar — pe linia sorlel albe — caracterizate prin alterarea stării generale. stare de rflu ţ. în unele forme se indică transfuzia.itiilor. eventuală splenomegalie şi anemie. infiltraţii lombare cu novocaină. iu ( i t f l boala e. (offlloc. cu bilirubinemie indirectă crescută. stabilită de medic. Insuficienţii renală acută (exemplu: In anemia hemolitică pOBtiKinsfU'/iontiL'i). Elementele proliferate sînt tinere. Funcţia sternală. Stabilirea formelor clinice este necesară. adenopatie.v. se iau măsuri de terapie intensivă (perfuzii de glucoza. Accidentele posttransfuzionale (incompatibilitate de grupa sanguină) necesită tratament de urgenţă: se supraveghează transfuzia pentru a o întrerupe în cazul apariţiei unor simptome de incompatibilitate.i dureri abdominale. deoarece tratamentul se aplică în funcţie de forma clinică. Tratament. iar în caz de Insuficienţă renală se efectuează hemodializă. In uncie leucoze. tabloul sanguin cu studierea morfologiei nem.e cu do(|!obiill/nio Intensa so poate constata febifl piecodntA de li ison. 2U O . contraindicată însă pentru altele. testele imunologice şi scăderea rezistentei globulare vin In sprijinul stabilirii formelor clinice variate. Din punct de vedere evolutiv este de reţinut: cu cît elementele sînt mai tinere.s l o mai malignă. influenţa razelor X sau a radiaţiilor ionizante. noaptea) prin scăderea pH-ulul pltisniei. In cazul unor accidente posttransfuzionale se administrează antihistaminice (romergan.). Mitologia leucozelor nu este încă elucidată: teoria virotică. combaterea colapsului cu norartrinal şi hemisuccinat de hidrocortizon. altele de terapie cu corticoizi. vărsături. nu-şi pot îndeplini rolul func(lonnl.

il. i . LEUCOZA ACUTA Mlmpiomatologle. Boala debutează de regulă brusc. Se folosesc hormonii cortlcotll »lic<icitate trecătoare. Tr.ndle*.um'iilul sr instituie în functiu do forma clinică ti ie face cu '•iliiticr. fn sînge se constată hiperleucocitoză cu elemente l i m .1 loruiol iico dr boală. cu anemie. cu alimente uşor dlHhlle. la indicaţia Urilor de specialitate. paloare. anemie gravă)..ponderală. Innpetenţfi. l l r n ţ i i loucemoide ale tegumentelor. roborantc. micropoliadcnopatie. n <M .K ii!l/. Involuţia şi prognosticul. I H M i. cu sflrşlt îl Ini i c 3 săptămîni şi l an.irntă o măduvă invadată de leucoblaşti (celule tinere din splt<* '). combaterea mici se face cu transfuzii de sînge. S-au semnalat şi cazuri de ameliorare de durată. Pe acest fond apar semne de anglnă acută. 201 .. Evoluţia este cronică. tini. Evoluţia este de obicei acută.. grăbind sfîrşilul care survino în medie după 3 — 5—8 ani in mie••iiro/r cronice şi după 5 — 10—15 ani în limfoleucozelo cronice. mai puţin brutală decît în cele acute. Hvoluţle şl prognostic. alături de leucocite adulte. nidioliM . hepatosplenomegalla. Tratamentul: alimentaţia va fi hipercalorică.infecţiile se combat cu antibiotice. sensibilitate la P « I | | ) .tării • "«inie. Aspectul clinic este al unei geptli i i i j i .nl<'iinpA« (tuni accentuată în leucozele limfatice). anemie.i i mi'diiire.. i | i i r .i . augerliul o stnre •i ( I n . Ini itupl . i v o . In perioaddo . Prin tratamentele moderne evoluţia ••• h i i K | i l . cu perioade de ?•• mur . anemie. Cu fiecare ucutizare starea bolnavului ie agrfl> i/.irr. lixunicnul obiectiv pune în evidenţă hepatosplenomeg<ilir.iNtt* dilinamie. Punc(la iidlil ..niK ntul ostc nscniAiHUor cu cel din loucofcole acutct.a.sin l fragile şi se fracturează uşor. iar iiH'iml sanguin periferic arată că între elementele albe adulte şi cel t « lilostice nu există forme intermediare de leucocitc (ca In formula nh f).i r -. In nrvoir antibiotice. febră. Tabloul sanguin :•> |>uiirţla urtli'i sînt indispensabile pentru precizarea diagnosticului -.i nculi/are. de bază rămînînd tratamentul ca medicamente idlnlice sau antimitotice ca: azotiperita.i gravă: alterarea profundă a stării generale. atomnuli < lonecrotică şi un sindrom hcmoragipar (hemoragii ale tegumnnii ijl mucoaselor. Acest simptom poartă numele de hiatus Icuccmlcus. l n | t « morfologice l«ln pol fi lult-Inli'dCOW.' nUlcare. pierdere ponderală şi durm >nM. alteruii mu M . .nla «tnt acuta 9! cronice. ///M/O/HUCOKt». Dtiprt evoluţia. LEUCOZELE CRONICE Simptomatologie. în volum mic. Bolnavul prc/ini. tint. Leucozele cronice debutează prin altei. leucn/. citosulfanul ş.i .rt.

P). Procesul final este retractili cliciigului şi apoi Uzarea lui. La rîndul său trombina acţionează asupra fibrinogenului (elaborai de (isomenea de ficat). Fibrina formează o reţea. Factorii de hemostază sînt: — vasculari.3. toxice exogene (I.7. inctori cureutiali (vitamina C. plachetare şi plasmatice.4.). care se transformă în iibrină. insuficienţă supra- — /actor/ donaturQ ereditară. caro au comun hemoragii ale pielii. plachetare şi plasmatice) şi a factorilor acceleratori (în practică aceşti factori au fost notaţi cu liloro romane: exemplu factorul I este fibrinogenul. Prin procesul de coagulare sîngele se iKinslormă din stare de sol în stare de gel. sulfamide). mucoaselor şi ţesuturilor. — plachetari. sub acţiunea tromboplastinelor (tisulare. /r«'/or/ alergici (reumatism acut. gripă. Mecanismul do producere a hemoragiilor se explică ţinînd cont îl o factorii care se opun în mod natural hemoragiei. Din acest punct de vedere. streptococi. . Intervenţia lor în procesul de hemostază se face în următoarea succesiune: In prima fază intră în joc factorul vascular prin vasoconstricS ţlo. — plasmatici. benzoli. sarcină. în ochiurile căreia se aglomerează eleiiHMilolo figurate. (viroze. în prezenţa ionilor de calciu. Trombină+fibrinogen Flbrină Din prezentarea schematică rezultă că ficatul sintetizează protromblna (în prezenţa vitaminei K). constituindu-se cheagul. unelo alimente).) se transformă în tromhină. mu/Ho so pot grupa în: vasculare. Hg. factorul III este tromboplastina etc. adeseaînsă ftlnt ni/x/c. Cel mai frecvent se constată alterarea pete-(Hor i'iipilari. Protrombina. Procesul coagulării este complex. SINDROAMELE HEMORAGIPARE Slndroamele hemoragipare sînt stări morbide cu etiologie varialrt. 1) Cauzele vasculare. se pot deduce mecanismele de producere a sindroamelor hemoragipare. in faza a doua acţionează factorul plachetar prin aglomerarea plflculelor sanguine la buza plăgii. endocrine (hiperfoliculinemie. în u treia iază intervin factorii plasmatici care prin acţiunea lor favorizea/ft formarea trombului (cheagul). Schematic se poate reda astfel: Flcat+vitamina K 4. factorul II este protrombina. stări septice etc. Protrombină+calciu+tromboplastina+factorii acceleratori 4. formînd „un dop" de trombocite. Din prezentarea factorilor şi mecanismelor hemostazei. fragilitatea acestora sub acţiunea unor variate cauze: boli inlccţioase. care sînt de I<ipt tulburări ale hemostazei naturale.

1 ' i ' i i r » i alergică evoluează cu hemoragii cutanate (i -şli) w<il ulei l membrelor inferioare. (H* i m îl ( . Se asanează focarele infecţioase şi se tratează («vonK l. rare. hepatite cronice. prin mctaplaill « ( I n leucemii)..n . în aceste cazuri asistăm la apariţia linnulul Iii-iuoragipar.In nfimi lcţ|iimimtcli>i | H m ţ| ln<)lvor<igii. hormoni cornpA caz).I vasotrofice (vitaminele C.'. Examinările paraclinice trebuie să ducă la stabllirM ' "i I | M purpură în vederea instituirii tratamentului diferenţiat. uimol'lwl ai U-i ii loniiii descrisă do Henoch apar şl dureri abdominale. "fii/iiiMifii/ i'oniitft In <>vitai . oxpli» heumragiile digestive. traumac^mbolia amniotică. i r c de la na 1. 'unic/.stltutiv tu globuliiui nnlilicinoHllca. Apariţia sindroamelor hemoragiparo prin MII / O se poate realiza în cazuri de trombastenie ffromboc/fr cu număr. ' • n . iw>rnţ|ll spontane sau la cele mai mici aii unur extracţii dentare sau . •'«iii/. dai alteiate funcţional) sau în cazuri de trombopvnll i\ numărului de trombocite: boala Werlhof). afectînd copiii. antialergice (cor•Mii 1 ). i i c nu faco ' P'ii !i. carenţe în vitaminu K şl calciu). la • uni hemoragii mai mari se vor face transfuzii. Iroinbostop).»lc plasmatice sînt variate: hipoprotrombincmta eiedltQlă. durei i.inmntlCO| CU impui du :*lnyoraio ipinil. mii ciştigate (ciroze. irnţl'"*' 'S(' P°t exlei iori'/. l romhopenllle pot fi esenţiale (cu cauze necunoscute: boalfl 11. antitrombina. prin mecanisme autoimune (hipersplenism).i»rnn pormGflblIltfiţU capilare purmlt» îl Instttlnri'rt pi/r/wn*/ vn«n//«r<? (poli» punrlltnrtne i rnro nu dispm Io dlt|lloprosliiiio). i H/K». l/lţ < 'uuxcle plachetare. alergice. a factorului IX sau globuliiid antlhcmn.1 IntorvouţUlor chl111»/ tiatamunt sul). pe lîngă numărul scăzut de tromboclto.lor coagulopatii amintim: llmnollllii..unigdalct lomii. care va trobul dncelatfi. > ' | i u r l clinice timintim avittnniiiom C. toxice cart» 11 n nun ca de trombocite. 'iioin• / • • paraclinice evidenţiază eozinofilie sanguină (Indicator i'l)i M'înnul garoului este pozitiv (Rumpell-Leed)i In secreţln faIP pieile decela streptococul betahemolitic. Ui mc. sau prin boli infecţioase.-ji m n lfo itft . hcnuitiirii snu hemoragii dlgi-sllvc. So MCII/. se combat durerile abdomlndniiiustrează antialergice (romergan.'ţia cheagului. însoţită de febră.' factori activatori (exemplu absenţa factorului VIII sau i i i iintihcuiofilică A. uncie cazuri de hipersplenism beneficiază de splenectomit. Docft nu 201 . i p . Timpul de sîngerare este crescut şi apar tulbuin intim. . •uIo prelungit ş\ hemoragiei . boală ereditară li.msmiso' de in iliuinyllor de sex masculin. hiiliinn-iitul.ulcsca greu de •./i// este condiţionat do cauză. arsuri. m-nthnlnl ţi u/crf//rrt (Schonlein). feniramin. Mi Inlilhllori ai coagulării (heparină. P). t lombastenllle se întîlnesc în boala Gtanzmcirin şi în boala Wll-HiHjcns care sînt ereditare. co rmill/c.

examenul hematolo gic şi puncţia sternală etc. reticulosarcom.. de aceea. Se realizează astfel sindroame ganglionare..H.l>i»(lucu hemoragia (uneori se instalează hemartroze) se administre<r/. sifilis) şi tumorală malignă (leucoze. îl însoţesc în secţiile d« chirurgie şi se îngrijesc de aducerea rezultatelor. — Adenopatiile generalizate apar în leucemii. plasma (proaspete) sau se administrează globulina antihemofilio». 10 — 10 mg. inflamatorie specifică (tuberculoză.) sînt afecţiuni prollfcrnlivc maligne. v. forma chirurgicală a bolii Hodgkin şi metastazele gan glionare. '. sistemului reticulohistiocitar (S. amig dalite acute (situate submandibular). reticuloze.'. duce la moarto i <i|>idă. limfosarcom). viroze). 7. 4) Cauze mixte. biopsia ganglionară. în sifilisul primar sau chiar în boli cu etiologie malignă cum sînt spre exemplu. dar mai ales în embolia amniotică la naştere.ImfostircouniK: locali/atu siiu generalizate (boala Kundrat). b) Hlpo-afibrlnogenemia prin şocuri (arsuri.R. . realizînd sindroame hemoragipare cu această etiologic. — Adenopatiile localizate se întîlnesc în afecţiuni dentare.6. Rvllvulostircoattn': localizat . al căror simptom principal este creşterea lor în volum. de natură benignă sau maClasificare: adenopatiile pot avea etiologie inflamatorie nespecilică (infecţii. tuberculoză ganglionară şi pulmo nară. Ele încurajează bolnavul. intervenţii chirurcjl• ale). Cadrele medicale ajutătoare trebuie să cunoască scopul acestor metode complementare. Rezultă din asocierea a cel puţin două dintre cauzele menţionate. cu etiologie insuficient elucidată. Hoald llodghln (limfocjnmulomalo/a malignă). ADENOPATIILE Adenopatiile definesc afecţiuni ale ganglionilor limfatici. dici(înnsticul clinic trebuie completat cu explorări complementare. . I. După localizare. Tratamentul este de urgenţă şi constă din administrarea de fibrinogen i. 7. sindroamele ganglionare se clasifică în: — locoregionale (localizate) şi — generalizate.A uicje.1. De mare n li l i la te sînt: puncţia biopsie. Ade nopatiile ridică adesea probleme dificile de diagnostic. CliisIUcarca tumorilor sistemului reticulohistiocitar: l. cu etiologie variată. tuberculoză etc.<m generalizat. TUMORILE SISTEMULUI RETICULOHISTIOCITAR Tumorile. sînge proaspăt în transfuzie.5.

Simptomatologia clinică. Npllim poato fi sediul unor afecţiuni de sine stătătoare (boli vascu* mni/itnre. Febra este prezentă avînd uneori caracter ondulant. Boala evoluează cronic. i. dlqestive etc. hemograma pune în evidenţă leucocitoză sau nu-t di.v/.«it« rezervor de sînge. tonicelor.->i modih< ari cttnitierisliro radloloiflNI». cu alterarea progresivă a stării . i n i i . Nlmptom. prurit.R. febră tifoidă)) /)o// r/c . Simptomatologia poate fi caleidoscopică. tMidoxan). mie. .i . SPLENOMEGALIILE •plina face parte din S. Iar prul poule să fie chinuitor. *r« rol in metabolismul fierului.itoloqlii. limfopenie. al glucidelor şl mineralelor (K| S) Cai P)| — «r« rol hematopoleticj nit) capacitatea de a elabora anticorpi pentru funcţia de autoapărare • orga• UMHlut. iau Ictere homolltlc» N l ( 1 l <(l ') ll l '. dar sînt şi forme ce evoluează 10— Diagnosticul pozitiv se face pe baza simptomatologiei clinice şl ex•li Hor paraclinice. Splenomegalia este prezentă iar anemia se Inita•1 pioijresiv.i . 7. caracteriNti'« In Iriitamcntul medical constă în folosirea chimioterapie•<'lor («i. cu spre exemplu chistul hidatic localizat In splină) iau tn cadrul altor boli.M/e/omuJ multiplu (bonln Kustlţkl-K. i«r biopsia descoperă celule gigante Sternberg. şi îndeplineşte funcţii Importante in organism! . lelne Bence-Jones In urin.Wc. boală Hodykin)j Intuiţiei' (Ivpatlte cronice. In grade variate. pleuro-pulmo•.moclto. < n \ediul predominant OSON. splenomegalie şi modificări histopatologlce ca• n . hormonilor • iIhol/i. de i l n Irilerocervicală sau generalizată. in ţ i i .lire care ajută la precizarea diagnosticului. «lectiiiiie cnincterli l n tumori formate din pl.H. rontgenterapiei sub controlul hemogramei. l | l ( ..n (loucoze. Splenomegalia. poate fi In lx>li inlfcţloase (hepatită epidomic». eozlnoflllt». In formele localizate se Unii tratament t hlniM|lcMl cu bune rezultate în multe cazuri. BOALA HODGKIN (LIMFOGRANULOMATOZA MALIGNA) i miloqranulomatoza malignă este o boală de sistem caracterizată i ' i l n adenopatie localizată sau generalizată. Boala începe insidios cu adenopatie.niipc. uneori cu ci• 'indulant.dn localizare. cu puseuri.leucocite normal cu neutrofilie relativă. vitaminelor. realizînd sindroame neurologice. ciroze. febră. Itvolutie şi prognostic.7.ilih-r). sflrşltul i! h'tnl în medie după 4—5 ani.

boli autoimune cu hipersplenism citopenizant).Afoctnrpfi spJiix-i în procesul morbid se traduce pe plan clinic prin splcnomegulio (creşterea în volum a splinei. mai alo» rtnd nu s(> conturează bine boala de bază. Tratamentul este cel al bolii de bază. . care se evidenţiază prin percuţie ţ»i palpare). în unele cazuri indicîndu-s« splcnectomia (chist hidatic. Uneori chiar inspecţia poate furniza date orientativ*» prlvilo<ir<> la splenomegalie. unele hepatite cronice evolutive. Diagnosticul splenomegallilor întîmpină uneori dificultăţi.

li'K /C ('(llM (|riid /('. llnll dU rtnlm m lIce. K«ii/iKi//. Ţesutul conjunctiv este însă răspândit în tot orgtmlNîl ţi alertarea lui în procesul morbid reumatismal este posibili. A |o '.. pcrlnilill». l niliiciliuipnlll. \inl»lPtiilnl Sănătăţii: I. l\'. \. tcntmlnovlU. l'oliiirtrita reuraatoidă (considerată colagenozfi mallgnS). nc\rnl(|ii. Aiuili/u bolilor reumatismale arată că este vorba de leziuni tuliţi' ttnill unu degenerative ale ţesutului conjunctiv. Aitro/a-poliurtroze. I I . bolile reumatismale formează un grup relativ ottro*i «In afecţiuni cu localizări ÎM.8. B O LILE R E U M A T IS M A LE 8. NOŢIUNI GENERALE.S. W. Modul variot de unii un M afecţiunilor reumatismale a condus la numeroase claslll-"i luncţie de concepţia autorilor. I. n-a adoptată de comisia superioară a reumatismului a Acadcmti'l H.1u sons larg. 4.1. '. După sinteza lui C. lieninatlsme inflamatorii (articulare şi viscerale). Dumli. Gh. 1. CLASIFICAREA BOLILOR REUMATISMALE Definirea ştiinţifică a reumatismului întîmpină greutăţi din cauza ilultMor împrejurări etiopatogeaetice. Spoiulllo/c. 2. burilte. Kcumntismul articular acut (Bouillaucl-Sokolski). fi M .. '1. . . ca urmare a leziunilor caracteristice alo ţeiuMl conjunctiv".s(i) degenerativ I. primul rînd la nivelul aparatului loco•lur $1 cardiovascular. Mnnllt'itlarl i/c ///> reumatic în: l.(spondilartrozc). vai . Mi'uiiuitisniul secundar infecţios. miozito. 3. ni'viltc. Kpoiulilita anchilozantă (sau anchilopoieticfi). ex|>ll> ni loimele abarticulare frecvente de reumatism. uf. tondlnlte. HfniiKiilNm tihartlcular pcrilcrlc (cu caracter Inflamator mu degenerativ) ca •K immlfustrt m niinl<|ii.

deoarece numai o proporţie mică (2—3%) dintre < e| cu streptococii acute fac reumatismul. fciringile.fl. fetele fac urni dos boala decît băieţii. 11. Cauza principală a bolii este streptococul beta-homolitic din grupa A (diverse tipuri) care prin toxinele eliberate — mal cu seamă hialuronidaza — sensibilizează organismul.linge. Oiteocondropatll. 0. sinuzite. 10.. care se manifestă la nivelul ţesutului conjunctiv. pentru ca actualmente dictonul să fie modificat în sensul cA . — Frigul. Boli neurologice. sublinllmlti-sp prin aceasta rolul tratamentului corect al amigdalitelor. cu etiopatogeneză infecţios-<v lerglcă. otite. condiţionată neuro-cndocrino-umoral. furingitolor acute sau al altor streptococii acute (scarlatină. ce evoluează în puseuri acute. Din conflictul antif/<în-a/i//corp rezultă manifestările clinice de boală avînd ca substrat li'/. Noopla/11. oriy. determină leziuni valvulare de finitive diagnosticate întîmplător sau cu ocazia unor recidive. în jurul vîrstei de 5 ani pot să se grefeze forme clinice puţin zgomotoase. Reumatism psihic. Prin această constatare reiese şi mai mult în evidenţă rolul terenului individual. anginelor. Traumatisme. Nefiind tratate. 8. PiorU/l». granulome dentare etc. 0. pericardul şi miocardul şi muşcă endocardul". care evoluează latent şi nu sînl dicignosticate la timp.lpol ele. Incidenţa scade pînă la 25 ani. umezeala joacă rol în favorizarea bolii la unele orga nisme cu un anumit teren de reactivitate individuală. Sensibilizarea organismului prin toxine poate apare şi prin existenţa streptococului în focare cronlcR (iimigddlite. REUMATISMUL ARTICULAR ACUT (Bouillaud-Sokolski) Reumatismul articular acut Bouillaud-Sokolski (B. — Vîrsta are mare importanţă. S-a observat că sterilizarea bolnavului cu an-ilhlotice în primele 8—10 zile poate opri atacul reumatismului.loiiiil apariţia granulomului reumatic la nivelul ţesutului conjunctiv. Pentru a sublinia afinitatea bolii de a afecta cordul.2. Toxinele streptococului beta-hemolitic joacă rol de antigene caro prin sensibilizare determină apariţia de anticorpi.).) este o bodlA cronică. Primul puseu se instalează de obicei la 2—3 săptămîni de la o an-«linfi acută streptococică. fiind necesară asanarea chirurgicală 2UM . Studiile statistice arată că între 11 şi 15 ani. Boala se instalează cu maximum d<» frecvenţă între 5 şi 15 ani. —• Sexul.) unde microbii slut închistaţi şi unde nu pot fi distruşi prin tratament de st*« i i l i / f i r e cu antibiotice. Etiopatogeneză. — Graviditatea şi pubertatea sînt factori predispozanţi şi arată im portanţa rolului jucat de factorii de teren şi neuroendocrini.S. cu predilecţi»» cardioarticular. Boli (I n ilitem şl homopatll. articulaţiile. 7. sii gestiv se spunea: „reumatismul articular acut linge articulaţiile şi muţi cfi inima". 0. fără a dispare Insă complet după această vîrstă.

oxlrncţll dentar» «te. ' • i piocesul inflamator sînt prinse succesiv de obicei articulaţiile) iiillmiiuţia unei articulaţii cedînd în 3 — 4 zile. în acest stadiu bolnavul potilc pic/. zgomotele car. predominînd fenomenele arlicnlarp. ipn cordului In grade variate este regulă. de ie<juia la copil. In unele cazuri pot .rt pi Iu leziuni «poclfli c cart i ti) formarea gronulomulul roiimntir (nodului Ascholl-'l'nlnlnev) •uniuni mici (sub 5 mm) cu o evoluţie de 4 — 5 luni. uneori apare un ritm în 3 timpi (ritm embrlo-i. rubor.n ingiană.cu/. care se pot icho- • istlol: l'lnpa infecţiei streptococice acute. calor. l'tupu de latenţă durează 2 — 3 săptămîni. inapetcnţă.) tu «cop profllm Uc NOII cu- NiMlomopatolIglc bonln NU cnrm'leir/. După 2 — 3 săptămîni de la episodul acut se instalează tuhloul ti reumatismului propiiu-zis: i i < . dolorji Nlnt fluxionare. fie pol lut • i u cîteva particularităţi: nu i'uracterele inflamaţiei (turnor. insuficientă aortlcA). stenoza cu insuficienţă mitrală.(joniotoase. expresie a miocarMloori suflurile apar treptat. ciidoctird)) /OMIIU Intontă a bolii prezintă o importanţi deoN<»l)ltn penii u in AI NI> nitinlfeită mal mult cu semno yi-nemle. m. upoctomll. tlnilutiile sînt prinse fie oligoarticular (monoartrită). i urina clinice ale reumatismului acut. bolnavul are febră (frecvent In Jur de i«hti' palid. iiplomatologie. Milluri la focarele de auscultaţie ale inimii.untrt illsrrcte ca oboseală psihofizică. iiip/M/w.< i (jcnerală se alterează. miocnrd. perioadă In c. îmbrăcînd caracter de organlcltato. In practică se conitntflî foi im» cu artralgii fără artrită. dureri la deglutiţie cu disfagie. amlgdalo şi congestionate. NU vindecă fără sechele.• mii. cauzate de streptococ ce trebuie căutat In ae. cel mai des o anglnă.lut nuii estompate. forim» de monoartrită. Vindecarea ni scleroza leziunilor. răspunzătoare de sechele cardiace di'tn primul plan situîndu-se leziunile se< helare valvuluro (uteilinlâ.«• ?! <irticulaţiile mici.ale aparatului cardiovascular: tahicardie. forini» cu predominanţa fenomenelor articulare care slut tn timp ce inima prezintă semne dificil de intorprctnt clinic.croţtn îl nnUcorpilor în sînge. PIIIH (irdita reumatismală (cardita) reprezlntft afectnien tuturor iiMMiti'loi iinatoiuice ale inimii (pericurd. 200 . (Iar i Un /. saltante: se mută de la o articulaţie la alta) Ntnt nesupurative. Instalarea bolii se face In etape. posibile Mililcbrlll1 1 'inspiraţii. cu nnlologia ei: febră. 1 • • ! Insltilarea valvulopatiilor definitive.

it.suri energice şi susţinute pentru prevenirea lui. deoarece. se studiază proteina C reactivă şi uneori testul Latex şi reactla Waalcr-Rose cînd se pun probleme de diagnostic diferenţial cu pollarlrila reumatoidă.i complota cu probele paraclinice din reumatism. uneori fiind necesară repetarea examinării. mialgii care nu sînt relatate şi nu sînt luale In M'iimn. — Examenul radioscopic toracic şi ECG pot furniza date preţioase pentru diagnosticul pozitiv.s şl nu si. — Examenul de urină urmăreşte decelarea nefritei parcelare sau a unei glomerulonefrite acute difuze care se poate asocia. iar revenirea la valorile normale arată vindecarea procesului acut. în formele clasice. oslo nslenlc. nu Inii m pină greutăţi. Proba se foloseşte şi ca tnst evolutiv. Pleura* pneumonia poate şi ea să fie prezentă în cadrul tabloului clinic al bolit — Coreea reumatică. — Pot fi întîlnite arterite. discrclo.. — Viteza de sedimentare a hematiilor este de regulă crescută în reumatismul acut şi adesea depăşeşte 100 mm/oră. Evoluţia. cu fllît riscul leziunilor valvulare definitive este mai mare. involuntare ale meni brelor superioare. In nccstc ca/uri trebuie efectuat un examen medical minuţios. Pentru precizarea diagnosticului se efectuează exu-HHnc paraclinice.unontul profilactic. creşte peste 300 U. wlinamlc. — Căutarea atentă a streptococului beta hemolitic în secreţia falinqiflnă. Aceste simplome trebuie să atragă atenţia personalului medirn-swiiliir.| > i i i psn Innpelrni. Po le/lunile valvulare stabilizate pot surveni noi puseuri de boală. amigdalite cronice). scăderea indicînd o evoluţie favorabilă. ajutînd la alegci on momentului favorabil pentru practicarea asanării focarelor de infec ţ i e (granulome dentare. pleurezia dreaptă sau bilatt* talii.'.22 s « intervalului P. osii» M'lrn. tromboflebite.lcil)cşie In ţjroutali'. diagnosticul I i i timp. purpura hemoragică. alături de anemie. Diagnosticul clinic al reumatismului acut. se manifestă prin mişcări dezordonate. . sau chiar hepatite de n<i tură reumatică.Q. uneori arc ni tmlţjil luyncc. lentă sau reumo-M'ptird (ve/i endocarditele).fibrinogenul creşte peste 000 mg%. urmat adesea de vindecare. transpiraţii. Atacurile se pot însă repeta şi cu cît ele sînt mai frecvente. ECG evidenţiază alungirea peste 0. — Examenul sîngelui periferic poate arăta o leucocitoză cu neutrofilie eventual eozinofilie. Implicaţiile medico-sociale ale reumatismului mut impun mîi.. expresia reumatismului acut care afecteazfl creierul. care se v.Jixicd cu coilultl copii. Procosul do crcslore esto tul înnoi) bolnavul oslo pcilid. cu lichid în cantitate mică ce dispare repede la tratament. Primul atac reumatismal se poate vindeca fără a lăsa serholo cardiace.. în caz de cardită reumatismală. Alto manifestări ale reumatismului articular acut sînt reprezentaţi de: critcmul nodos. UIMI 300 . arc subfobrilităţi. .. se poate aplica tratamentul corect. reali-/Ind lormele de endocardită recidivantă reumatismală. în special personalului care face vizite active în teren.Titrul ASLO. Tr.

la indicaţia. După scăderea febrei se administrează • i i n>(|iin alimentar complet. combaterea fenomenelor de intoleranţă digestiva. i funcţie de evoluţia bolii. Ptt iinipul tratamentului cu hormoni corticoizi • urmăreşte p<< llnyft rn«plini.v. cel puţin l f) /lUi. Io ravln deosebllo In profilaxia p« turna. Tratamentul curativ al atacului reumatismal este bine s. tratarea corectă a anglnulor ctcuN'. care se pot complica cu tingine sltcp.A.. b) Piramidonul se administrează în doză u/unlă de l..i() (j). ( • pool' i. a granulai dentare şi a altor focare cronice cu streptococi In vederea trata* • lor conform indicaţiilor medicului. In doza mari l i n i i l e (lelennina stare de acidoză (respiraţie Kussmaul). din care jumatalr • . In > de particularităţile fiecărui caz în parte: Snlicilatul de sodiu 8—12 g/24 ore. Medicamentele antireumatice se vor administra la /ilcipTe. Tratamentul cu hormoni corf/co/// MI. a cariei dentare. c) Aspirina în doză de 3—6 g/zi so administrează în cn/urll» !n • Mie bolnavul nu are afecţiuni gastrice (în special ulcer). Tialmntmiul «ti Ince sub controlul leucocitelor. controlul sistematic în colectivităţile de copii (cămine. «pol na ihUima cu regim lacto-făinos. mai alei la copii şl adu* Hi controlul clinic al T. au i .u i i e i o i înmiii. ţinînd seama de elediil leuca|M>ul/anl al medicamentului. internate) în vederea descoperirii anginelor streptococlca | l l cu antibiotice conform metodologiei Ministerului Sănătăţii) descoperirea amigdalitelor cronice.i se Iacii Repaus la pat cu supraveghere atentă a bolnavului.aplică In cordltela rt*uiiniIlMiiale. se vor lua măsuri de combatere şi prevenire a infecţiilor ncntn nlor respiratorii superioare. intensificarea măsurilor de educaţie sanitară a populaţiei ponllne seama de normele igienice la construcţia de locuinţe şl alttic raţională. El se foloseşte de obicei în formele hipernlţjire. ţjrădl* noii. larclnl cam ie refera in ni I i i . în cazul tratamentului hormonal cortlzo* H . şi examenul urlnll săplAmlnol. cealaltă jumătate per os asociat cu bicarbonat ( ! • • sodiu. njutoare al« mttdleulul de elreumierlpţle.r) g/ti l'i 0.. timp da nplumîni după o angină acuta. ţinînd seama de restricţiile tratamontuîl tiu hormoni corticoizi în cazul administrării acestora (regim hlpo» Tratamentul infecţiei streptococice în toate cazurile chlif iicft microbul n-a fost izolat — prin administrare de penicilina (sau illiomlcină) în doză de minimum 800000 U/24 ore. în cantitatea şi pe du uita stabili UI de medic. Regimul alimentar hidro-lacto-fâinos în perioada febrilă. obligatoriu în formele cu pancardite reumatismale — se va ad• l i i i l f i t r a mcdicaţia antibiotică de protecţie pe toată porioadn trntammiului cu corticoizi.

Etlopatogenie: germenii cauzali sînt variaţi şi pot disemina pe cale heinatogenă.(iii<i.it ilmie/n.A. Foarte frecvent. REUMATISMUL SECUNDAR INFECŢIOS Reumatismul secundar infecţios este o manifestare clinică articular/i (mono. sinuzite. de obicei sînt prinse articulaţiile care sînt mai m n 11 solicitate (tibio-tarsiene.sau poliarticulară) ce apare în cursul sau după o infecţie microbiană.rt i iui i des In articulaţiile cele mai des solicitate. / . genunchi). bronşiectazii etc./din complicaţiilor honioraţjico care pot apare. existînd însă aceas-ii posibilitate. Honl. colibacili. manifestarea clinică are la bază un focar infecţios cronic (amigdalite. granuloame dentare etc. Boala se pn. cînd se vorbeşte de reumatism secundar infecto-aler-ţ| ir> în acest caz. creînd confuzie cu reumatismul B.Asanarea focarelor de infecţii (granulome dentare.II.((imul hlpoRodnt mnntlon. Nu tinde tnsrt inima. Germenii cauzali pot fi streptococi. i este frecventă şi poate apare la toate vîrstele. Simptomatologia clinică este expresia acţiunii directe a germenilor — s<iu toxinelor microbiene — uneori existînd chiar un mecanism infee(ios alergic. Reumatismul streptococlc se poate întîlni. inima — de e<|iil<l -. / l'rcvenirca recidivelor prin tratament cronic cu Moldamin săptflmlnal timp de 3—5 ani. avînd un pronun-nl caracter meteorotrop (meteorosensibil).3. iar tratamentul etiologic determină de obi•ei vindecarea leziunilor. Uneori poate să provoace chiar supuraţia articulaţiei. . în condiţii de afebrilitate. In reumatismul secundar infecţios simptomele nilicultire au unele particularităţi: artralgii meteorosensibile. Articulaţiile nu prezintă enuic de «irtrită clinic manifestă în mod obişnuit. iipn o miijiiul streplococică. T. cu V.nu este afectată. Simptomatologie. nnrmnl şi sub protecţie de antibiotice şi antireumatice. Ca teste paraclinice subliniem cercetarea miliarului de leucocite. semne de mono.S. dizenteriei. enterococi. adesea meteorosensibile. bronşite cronice. /dir »f» ndmlnlstron/rt tratament hormonal l < i bolnavii cu ulcer. . analiza clinică trebuie să excludă un reumatism BouilImid-Sokolski.ştiu poliartrită. sub control medical periodic (dispensarizare) 9! se va trata energic orice infecţie acută intercurentă. yâmigdaliene) •n ponte face după 4—6 săptâmîni. Porme de reumatism secundar infecţios: — Reumatismul de focar generat de focare de infecţie cantonate n <iml(jd<ile. Nti Icer. gonococi. bacii Koch ^.S. Se caracter/ea/tl prin tirtralgii — uneori cu caracter saltant — şi se exteriori-'••i/. şi <)lico/. în aceste forme. 8. | i < uiiit^a. mai cu seamă la adult. determinînd prinderea articulaţiilor.ito manifesta în timpul infecţiei sau postinfecţios.i alţii. riranulom dentar.) care în-iKtine artralgii.

in antecedentele bolnavului.illuoi ie con. antibioticul este prescris în funcţie de germenii dtcei hi examenul bacteriologic şi antibiogramă. niiliiiuilurice de sinteză (clorochina). alindor. care face parte din grupa reuniaUNiniilui inflamator cu localizare la nivelul coloanei vertebrale şl c.ul<iţl<> «nu uml 1'rindoron unei singure articulaţii aro do obicei o evoluţie mul fiind posibile compromiteri alo articulaţiei prin deln mlnnien "ichiloze definitive. In /ier/iHH/u de sfârc.u tmidlnţă la anchiloză. Ponto prlndo o artlc. balneofizioterapie $i jecu|.in imeoii lriii>m<>ne|e clinice npnr după «cnilnlliin. 303 . Menţionăm reumatismul dizenterie.n« i n i e medicală.Asanarea focarelor de infecţie trebuie efectuate în l o . i i i . Se poate utiliza piramidonul (piran).M . Apnre cn urmnro n unei lulecţl! ţ|onn.rt alterarea slfirii generale: saibfebrllllflţl.4.n l. In prima fază domlnlnd duioil|e In regiunea coloanei vertebrale.1 .lrtrile articulare cu mecanism alergic dovedit. Antibioticele se folosesc în cele mai multe forme de reumatism iiiuldr infecţios. Simptomatologie. IUretoterapia în asociaţie cu antibioticele este indicată In €•• 1 1 in caro terapia antireumatică nu dă rezultate satisfăcătoare.itfl ( nuc ninllonl < u erupţln i ."linie cure trddeo/. Durerii" • Ini |)ro(|resiv(>. Boala începe insidios. ce se nutmleltă liervent la membrele inferioare prin artralgii sau artrite cu carae- l f. tabloul clinic devine mai bino conturnt. i < i r noaptea sînt m<ii arrentunto.i. reoplrlni. aspirină. avînd o etiologie insuficient clarificată. lomlm uniiiitrt suu lombiird. Tratamentul antialeigic se dovedeşte deosebit de eficace In măl"'. adesea cu iradieri care Imllft sclollcn. Reumatismele enterogene au ca etiologic microbii can/nlmi d« imul digestive. 8. Antibioticele şi chimioterapicele specifice sînt indicate In cazul 'ilogici tuberculoase sau luetice (stabilite clinic şi prin Investigaţii niplementare). oleos). sUirn du Itiligubililute. Concomitent n|mr -. cu localizări puţin precl/nle. Tratamentele fizicale pot fi efectuate în funcţie de fornn'lc. în primul studiu bolnavul acuză dureri în regiunea sficnitn. fasconal sau chiar sărui i i » de aur (solganal B.i-azu1 1 1» decelate prin examene clinice de specialitate.< Imn o ţi. tomanol. SPONDILITA ANCHILOZANTA Este o boală a adultului tînăr. ri«(luct*| iiii <i|ii'l!lului. Ueumutlsmul gonococlc. In indicaţia medicului de specialitate. . Mcdicaţia antireumatică se foloseşte în funcţie de forma clliilrfl.itamentul. DupA unii milorl ur fi înrudită cu poliartrita reumatoidă şi ar fi determlnntă <l« un nincniiism autoimun.

indometacinul. urmate de distrugeri ale cartilajului articular.lala loziuni artrozico şi la vîrstele tinere. Durerile pot fi nionoai' l i m l. cînd voi 1)1 in de '. fenilbnla/ona.i i l o r <n liculaţii (umeri. balneofizioterapic). Clorzoxazonul şi midocalmul au efecte decontracturante şi uşu-na/. . genunchi). Se va evita repausul absolut vreme îndelungată.5. 304 .ni sărurile de aur. Tratamentul este medical (medicamentos. este crescută şi este folosită ca test de evolutivitate.-. litlopaloqonle. Dl. evidenţiind modificări la nivelul articulaţiei sacroiliace: de la ner<'(|iilariUviţi ale liniei interarticulare pînă la sinostoză articulară în stad i i l e tardive. ce apnro în condiţiile proceselor degenerative articulare. . Balncoiizioterapia (rontgenterapia şi alte proceduri) se folosesc pentru efectele lor în cadrul recuperării bolnavului. ortoper7/c si chirurgical. adică apariţia unor («xrresrenţe osoase prin reacţie periostală.n e.n 1 . completat cu examinări complementare. latentă sau gravă. ' . dar IP pol con. care începe.f n / u . i. Evoluţia este cronică. poliarticulare sau la nivelul coloanei vertebrale. a durerii. 8..]Ă regiunea «acroih. Radiografia coloanei vertebrale pune în evidenţă formarea rle punţi osoase subligamentare (legînd o vertebră de alta). deoarece grăbeşte anchiloza. iar prinderea segM i r n l i i l m < n viral se exteriorizează prin imobilitate în/îlexie anterioară . dureri lombare cu iradieri pe traiectul sclatirului. n ( i > i < N i i i a lombară devine mai rigidă. realizlnd aspectul de coloană in formă de „baston de bambus". Afecţiunea survine mai des la vlrsta înaintată./ /Mm/u f/c stare. boicilul forte.pondiloză sau spondilartroză. în unele forme clinice evoluate se constată interesarea ţi o .iqnosllcul pozitiv se stabileşte prin examenul clinic. i/a prin cifoză sau rigiditate în extensie. astfel ca boala să fie oprită din evoluţie şi bolnavul să fie re< nperat pentru o muncă adecvată. V. piramidonul. n i i ' x l c i i MC.S.n i l . Nu toate procesele artrozico «lut untifilf obligatoriu de simptomatologie subiectivă.-. şolduri..<• h. procesul Inflamator.. cu cauze variate. Se pot folosi de asemenea antimalarice de sinteză •. ultima ducînd în timp scurt Ia infirmitate prin anchiloze cu prinderea articulaţiilor coxofemurale. existînd în practlc<1 formo cu evoluţie benignă. prednisonul cu efecte antiinflamatorii şi antialgice. El vizează combaterea inflamaţiei. Clinic so manifestă prin dureri.. iar anatomopatologic se evidenţiază prnresp erozive. 1 superioara. . Uneori nroniiismul reacţionează prin formarea de osteofite... a anrhiIo/ei.il suferinţa bolnavului. Examenul radiologi? este de mare importfmţa'.H. ' • rxlmdc po întreaga coloană: bolnavul arc dureri în r«< || I I I I I M l.Tratamentul medicamentos foloseşte aspirina.ilc . genunchilor sau scapuloumerale. REUMATISMUL DEGENERATIV Reumatismul degenerativ este o afecţiune articulară cronică. Afectarea-coloanei dor. intermitentă şi progresivă.

sau trmnruitlsmrlr puternice pot fi *l ln In antecedentele unor bolnavi cu manifestări nrlm/ico. Simptomatologie. îngustarea liniei interarticulare.H. în bună parte eoni i . hematii.nte la nivelul colocinei vertebrale. semne care au valoare (n pii'/enţa simptomelor clinice. tulburări de statică (picior plat). sau chiar specifice pot determina UiflflI I I nrliculare. Termele clinice sînt condiţionate de vîrstă. novroza. astfel s-a descris artroza umărului.ide de exacerbare dureroasă.. In absenta unei etiologii microbiene sau uneia ic. rămîn normale (V. leucocite. • ovnluţio progresivă.ilo începe treptat. deoarece procesele degenerative favorizează hornU'rnn nui leului pulpos ni fentele şi fisurile inelului flbros sau In «pongloasn varHuli liildriin 3 .de procesele degenerative (ale vîrstei înaintate). formulă loucocitară.numenul obiectiv poate descoperi redoarea articulaţiei. Este vorba de afecţiuni cronice. intulul. coxartroze). Durerea se explică prin tulburări metabolic» •ilirulme ca urmare a diminuării circulaţiei locale în repausul noctmu |i p i l i i frecarea suprafeţelor osoase la mişcare. Solicitările profesionale nu Miii'uil importanţă. tulburări funcţionale caro Inţjreul««fl nclivitatca profesională a bolnavului. l'tictori ereditari. hipertensiunea arterială. SPONDILOZA Spondilo/a reprezintă forma particulară a artrozelor locall/. zugravi. inul. Pentru coi încadraţi In nctlvilfile i icează dificultăţi cu repercursiuni socio-economice prin Incnpti-i îlftlo ic'inporară de muncă şi tratamente repetate sau chiar prin InvnH i l l l n t i . agravantă. dar nu prea intense. d«M|Hi ' •" . influentele exercitate asupra circulaţiei /oca/o (/o m luctorii climatici (frig.. de focar. Simptomato| i n po. obezitatea.l'mlexlunea oste Incriminată In cozul In rnre pro< ui iiuincll ioll) ni procădure undo articulaţii (n Io mtlnllor. traumatisme (artroze posttrau-Minllce). livoluţie şi prognostic. limitarea mişrflillor. umezeală) pot avea rol patocjenetic. Durerile apar frecvent In urma val l l l n r meteorologice sau dimineaţa la sculare şi la primele mişcării i npnl diminuează treptat şi dispar în timpul zilei. unde se asocitr/ft şl alta Imll: (ilx'/. H numenul radiologie pune în evidentă rarefieri osoase (osteopofn#fl|. cotului şi a mtl-nil In pietrari. pictori etc. solicitările fizlolo(|lr« cea mai mare este la membrele inferioare unde survin frecvent artroza gleznei. osteofite. uma ni).' i ce o generează. Hxplorări biologice. (1 — pnnlni em r ir înm tll . u/ura discurilor intervertebrale Joacă rol In declnnşnraa unim tutelor. mai ales la femei. cu dureri supărătoare.S. x / Kînmatlsmele mici şl repetate. endocrini. Artrozele dau suferinţe supărătoare. tuli di //e f/o statică. urmate apoi de artroze. tulburările circulatorii. deformarea articulaţiei. unoorl IM peiio.itatea. hidrartroză (adică sporirea lichidului Nlnovial) şi crepitatii. / '. Interesează atlt vertebra. boala varicoasă. cit şl discul Inli'i veilelmil. Inlrctllle cronice.

Se vn retine că nu toate porsoanele care prezintă modificări radio-loţjlro pro/i ntA şl semne clinice de boală. bolnavul se plînge de dureri în regiunea amint l l .(>]c spondilozelor subliniem în mod deosebit anomaliile colomiol voilebrole. nevralgii în membrul superior. In forma acută. după poziţii mai lungi de aplom H HO u se«ra după efortul diurn. explicată şi prin solicitările deosebi l < > «Io acestui segment al coloanei vertebrale. Simptomatologie. mai ales la pacienţii care au prezentat în co pilărie cifoză juvenilă (boala Scheuermann). migrenă cervicală (cefalee posterionrfl. l'li'ctiiroii membrului inferior pe bazin este dureroasă. Suferinţa se manifestă clinic. în această localizare se produce şi un o<iiocare grad de cifoză. po vtrful picioarelor şi flexia anterioară a trunchiului slnt du300 . dar nuinifestările clinice upar de regulă mal tir-/. Intre c(in7. — Spondiloza cervicală este dominată de durere localizată In (•(•«ilft. — Spondiloza toracală deşi determină mai rar simptome clinice. zgomote auriculare. Mişcările biuslo sciu ridicarea unor greutăţi favorizează uneori hernia de disc. i ) ) Sciatica vertebrală se caracterizează prin durere la nivelul col i ' .Iu. Bolnavul caută pozlt'l nntolgicc. mnl cu seamă dimineaţa la sculare. Mai des. este vio.ipondllozol"! aule tu i|(<iu<inl < «ii n iiilruzcloi. Durerea poate iradia spre sacru şl fr. ameţeli. determinantă a simptomelor clinice. ce iradiază mediofesier şi în partea posterioară a mriiibinliil Inferior. Spondiloza lombară sau lombartroza este una din cele mai frecvente. •— In forma cronică.poate fi localizată. i . contractură musculară paravertebrală. Hxamcnul obiectiv poate evidenţia cracmente. Acuzele subiective se manifestă în funcţie de Io(•(ili/iiroii spondilozei. intensă şi localizată în regiunea lombosacrată. Foarte des bolnavii se plîng de parestezii.prin: «) Lumbago. durerea se instalează brusc sau progresiv.. tuşea îi exacerbează durerile. cu limiUiroci mişcărilor sau impotentă funcţională totală.. sau poate iradia pe traiectul nervilor (nevralgie). Se poată însoţi de parestezii. redoarea cefei sau torticolis. pareze şi chiar para11/11. mersul po cflldl. ( l i ' l ) i i l î i i ( l brusc. durerea este moderată. totuşi se poate manifesta cu dureri toracice exacerbate de poziţia ortoslnticrt şi ameliorate de repaus. astenie. strănutul. i i u ' i lnmb<>s«cnitc. dorsală sau lombosacratfi cu Intensităţi variabile. simptome ce caracterizează sindromul Bnrre-Lieou) sau dureri nevralgice faciale. conformaţiile vicioase ale acesteia. Simptomul principul oslo durerea în regiunea cervicală.forme de reumatism artrozic. care poate fi acut sau cronic. cu durere intensă. iar iradierile tonicico şi în regiunea precordială alarmează bolnavii asupra unor suferinţe cardiace (realizează intricări vertebro-coronariene). un rol important jucînd In lonpnrlila simptomelor clinice factorul psihic şi rezistenţa naturală. deoarece mişcarea. l'rocesHn de Involuţie) a discului intorvertebnil Incopo do timpuriu (In Jurul vîrstel d<> 20 nnl). exacerbată de mişr/lrl bruşte sau de ridicarea şi purtarea unor greutăţi.

Tratamentul medicamentos urmăreşte combaterea durerii şl a • [ i i l o r supraadăugato cu ajutorul medicamentelor antlalglcu şi .e |>»l h • ! " • . tratamentul are ca obiectiv durerii spontane» sau provocate şi recuperarea cit mal depllnrt • mita a bolnavului. Sînt interesate diverse ţesuturi ca: muşchi. n. ionizări. REUMATISMUL ABARTICULAR In această grupă se includ manifestări reumatismale caro nu lnt«•ii/. vom aminti periartrita scapuloPERIARTRITA SCAPULOUMERALA Periartrita scapuloumerală cunoscută în practică şl sub numele dt M. umăr blocat). teci sau nervi. miozite. i'tmovite. n < ! ' • luminii MNiinete.-. In unele cazuri se produce imobilizarea completă a nrllcul«i|ii'l (periartrita scapuloumerală anchilozanltt. Ele se cxterlorl/oa/A cei (HM Ini Irite. lillopatogenie. alindor. Se urmăreşte de asemenea combaterea rcdoril. extract pelold (pellllraţii cu novocaină.il(|ie" (umăr dureros). radio-i i '((Ioanei.c. dureri cu blocarea articula* uneori durerea fiind atroce. se manifestă prin durere spontană sau l<i mlşle umărului (care se pot efectua încă). periartrite. inclusiv cele subacvatice. Simptomatologia. nevralgii sau nevrite.ipl« de recuperare). a conlracturli in.ite (. Manifestările clinice dureroase ale reumatismului nliflillciilcir sînt foarte frecvente şi variate. vi «xnmt'nul flhdltt*. spre exemplu). b. Din multitudinea formelor clinice.li -i •!• mliiH'. focare de infecţii.. i'xiimeimi i >ii. tulburări metabolice. nămoloterapia. traumatisme. tendoane. infiltraţii locale cu hidrocorti/on). piran.diraţic corespunzătoare (clorzoxazon.ft articulaţiile. avînd ca expresie clinică dominantă sinMMI l durerea. In aceste cazuri joacă rol factorii etiopatogonetlcl 'iiiiiiumţi ai proceselor inflamatorii (infecţii. nevralgii (intercostale. Halneoflzloterapia are un cîmp vast de aplicaţii terapeutice sub i i l e forme (electroterapie. teren neuroMitliH rin.fâcr prin (imiiiiiie/rt. rcopirină. realizîndu-se mialgii.ili/. burslto. elongatii. Tntrucli leiiomonolo dmcroasc stnt Niipflrătoare 9! uneînsoţesc de impotenţa funcţionala. exacerbată de atingerea umărului şl mişcări.6.-uiuitorii (aspirină. brahiale) sau nevrito.i M. care trebuie să preceadă 8. masajul) in staţiuni H'tiro cu profil antireumatic sau în unităţi sanitare speci. umezeala) sau degenerativi (vîrstă. W 307 . . • •«•. microtraumatisme).ni . fac• climatici — frigul. Uluy • iiiinunliil. sciatice. în aceste cazuri sînt recomandate < !< iftillo focarelor infecţioase. ci tulburările ce survin la nivelul ţesuturilor pprli u In re sau juxtaarticulare. celullte.

Reumatismele cronice inflamatorii beneficiază de BFT sub toate formele sale dacă afecţiunea nu este prea avansată şi dacă nu sînt semne de evolutivitate prea accentuate. s<« indicei b. rezistente la tratamentele medicale obişnuite. — Hidroterapia este antialgică şi antispasmodică.este lungă (6 luni — 2 <mi) cu tendinţă la vindecare şi reIIMH . i . Amara. Se contraindică cura balneară în cazul artritelor în puseu. de aceea.il. după combaterea durerilor. Govora). i. beneficiază de toată gama de BFT. — nămolurile sapropelice la Techirghiol. duşurile. cu un climat sedativ. cvitnn-ii l i u i u l i i i . masajele. hidrochinetoterapia. infiltraţii cu novocaină. cu o viteză de sedimentare de peste 40 mm ]<i 2 ore (deşi aceasta nu este un criteriu rigid). medicaţic antialgică. favorizînd menţinerea sau restaurarea funcţiei articulare prin hidrochinetoterapie.ilnpofizioterapia mai ales sub formă de kinetoterapie. hidrocortizon. . i i o .inicnlul se face în funcţie de forma clinică prin repaus. Bazna. Se pot indica şi ape clorurosodice moderat rnnrcnlrulo (Amara.inchiloză definitivă. Im portanţa hidroterapiei a crescut în ultimii ani după ce s-a consolidai convingerea că terapia cortizonică nu rezolvă problema reumatismului. Repetarea de trei ori a tratamentului consolidează rezultatul.i linictU'l articulare. după scurgei c < i unui interval de 4—6 săptămîni de la faza acută. Reumatismele cronice degenerative (artrozele). l i.7.idioterapie. BALNEOFIZIOTERAPIA ÎN BOULE REUMATISMALE C R O N IC E Se folosesc crenoterapia. Se indică staţiun i l e «u ape acratoterme de tip Felix. — Duşurile şi masajele ameliorează motricitatea prin hidrochineto terapie. Pucioasa). 8. indiferent de localiy . — Nămoloterapia foloseşte: — nămolul de turbă de Ia Vatra Dornei şi Borsec. Se va evita imobilizarea de lunga7durată care con• l i i l > m r l . Hoinl. mai ales In •mzomil călduros şi uscat. — nămolurile minerale de la Olăneşti. Reumatismele abarticulare beneficiază de BFT numai în formele prrlimqitc. ca şi apele sulfuroase (HercuInno. nămolurile. Lacul Sărat etc.

— fibrozitele şi fibromiozitele. în toate cazurile.examenul morfologic evidenţiază alterare. i niorfologir."! ostr. -creşterea.d en tre că to r. — periarterita nodoasă şi sclerodermia.extinderea progresivă a suferinţei la întreqnl oiqaiiism.i Mibsl. i i o i | c i i « ' / . iar ulterior şi a parenchimulm < > i < | . Colagenozele cu evoluţie benignă sînt reprezentate de: . ini n i c i . in linul l < i iiiNiifl* Cii'llţn |>olivisCPr<il<i. Interesaf«fl concomitentă a mai multor viscere (rinichi. . la valori mari <i V. ficat) şl apariţia unor forme ce dovedesc intricări între diferitele rolaqeuo/o. •-. Caracterele generale ale colagenozelor cu evoluţie malignă: — evoluează cu alterarea progresivă a stării generale: subfebrlllliţt sau febră.intri luiulMinon* tnln Intorcclulare.S.sindromul Sjogren. — boala Peyronie (induraţia plastică a penisului). C O LAG EN O ZELE l Sînt boli ale ţesutului colagen-conjunctiv-mezenchimal — cu tt'flillnţă fie extindere în întregul organism. Unele au evoluţie maligni. i m ' l < > r . perii <irdile). In co rtlc o to rn p lt» |1 m c d lcn ţln Imune'I M " ' '-ivâj 'IOU IHtU'dll l MII i I I I l l II I I I II II . i b i l . poliserite (pleurite.de naturft abactorlanfl. poliartralgii.! I. • . i v n i . Colagenozele cu evoluţie malignă sînt: •— poliartrita evolutivă. .boala Dupuytren. -ji modlflrwrnn altor probe biochimico-funcţionale. p i i n ' i. i l l e r i i r e .9. ccm re lilieci l < i lulburări funcţionale profunde şi progresive-. — lupoeritematoviscerita malignă. . — dermatomiozita. in | ) . i iicesloi afecţiuni intervine cu probabllltnte un i M . sltale benignă.

munci! oste rezervat. reumatism cronic secundar. terapia imunosupresivă. balneofizioterapia. electromiograma şi artroscintigruIm confirmă şi precizează diagnosticul care trebuie să diferenţieze polimirita roumatoidă de unele forme de reumatism şi de alte colagenoze in.. i l i i şi dislocări articulare. ulterior apar reacţii periostale subIn\ . Evoluţia este cronică.— recuperarea bolnavilor cu aceste afecţiuni este numai parţiala fi trecătoarei au deci un net caracter invalidant.il. 9. k<-(npcrarcii medicală continuă cu chinetoterapia.lie. antimalaricele de sinteză.ili'i (chiar sport).iligne. In 10—20—30 < ! ' • nu i se ajunge la deformări articulare. l'robcle imunologice. locomoloni . Cu timpul s» . testul latex.<• m. putînd rămîne doar deformaţiile articulare. oasele carpului formează un bloc. poliartrită cronica evolutivă) Slmptomele clinice sînt dominate de poliartralgii ce interesează cu pn-c .. a mîinilor (care iau un . i l e i i ieri insulare (microgeode).ne. Terapia ocupaţionalel şi ergotera-| iio htnl indieiile î l . oste mult mărită.< t ce seamănă cu laba de cîrtită) şi la scăderea forţei muscularo .u utilizează indometacin.limite la deformarea. Prognosticul de viaţă şi de longevitate este bun. studiul factorului reumaloid. S-a demonstrat că „aspirina şi tratamentul conservator Hlmpln |ie termen îndelungat controlează 50% din bolnavii cu polin i t i i l i i n-iimatoidă".l I. Există forme în care procesul înllnmator se stinge treptat. corticoterapie. butazolidin. cel mai des simetrică.i focarelor de infecţie. Există numeroase forme intermeill. cel de sănătate si • l ' .. I ..1. . piretoterapia şi insulinoterapia s» l i n IM m f l i c i i l i u şi sub observaţia medicilor de specialitate.d i i i . ciilliirfl H/led nii'dic. Aspirina se administrează după masă 3—5 g pe* zi/ :.^i metabolice ce le realizează. studiul ragocitelor. l i. artroscopia. lixamenul radiologie decelează modificări (de formă şi structură) i i l e odselor şi articulaţiilor (mai ales la mîini).1 ui miilor şi a întregului organism. pozitivii. creşterea gamaglobulinelor peste 25%. lent progresivă în patru stadii. i i f . POLIARTRITA REUMATOIDA (artrita reumatoidă. terapia cu unt ( S ' i l' | . In < i l t e cazuri procesul inflamator rămîne permanent activ (chiar în • »ndiţiilo unui tratament susţinut).deseori prin dispariţia interliniilor artii u l .nnent. simetric şi cu evoluţie progresivă sau în puseuri. Explorările paraclinice evidenţiază o serie de alterări biochimice: V.S. imunofluorescenţă. mai des la nivelul mîinll»i. i n < i l ) . datorită deficienţelor de manipulaţie. ilra unor reacţii ca Waaler-Rose. macromoleculele (carbonatul de hlMiiul polivinil pirolidona).. | K .. A:. iniţial se evidenţiază de< • . i l i i indeluiujală u bolii şi ca urmare a efectului aio .idore articulaţiile mici interfalangiene.

De asemenea pot să fie pozitive o soii«. începutul poate fi brusc sau Insidios cu altera* i*«a stării generale: — febră sau subfebrilităţi. apoi so va reducp (!<»«« proţiroslv la 200 mq.ilnncl i ni so evidenţiază constituie „fenomenul LE" pozitiv. scaune cu rotile etc.u> întotdeauna utila.S.H. • — fenomene de interesare poliviscerală: pleurezie (nuii <!'••. Slmptomele clinice. So va urînnri 311 . btistoane sau cîrje pentru antebraţ. — manifestări cutanate caracteristice: apariţia unul oriN-m facial in formă de fluture sau liliac (eventual cu alte localizări). Prognosticul este rezervat. cu rortlroteraplo fi madlcnnvn Imunodepresive. ca şl tratamentul chirurgical («Inovlc-< i modicilor de spoclnlltnte. mărită. 2 — 4 săptămlnl. 9.mpln. Recent în urma introducerii tratamentelor actuali? dumtn <!• s-a prelungit pînă în jur de 10 ani..2.i istlr» numite celule lupice. pn-y-nl l . l ii -p. Evoluţia este rapid sau lent progresivă de In cttcvn luni plnft la f) ani. Examinările paraclinice evidenţiază: V. retinopatie lupică. poricardită. In Indicaţia modicilor do specialitate. Se va insista pentru rămlnerea In «ctlvltnte un i | i cit mai îndelungat. cardiopatie. mişcarea (inclusiv cea legată de gesturile şl (•Insrtrile profesionale).r . şi c . Măsurile socio-proiesionale de recuperare decurg din durnta îndeitjnltl a bolii şi carenţele economice pe care le generează. i' devine din ce în ce mai frecventă. r i ut şl condiţii naturale progresive.imnglo-'llnemie şi prezenţa în sîngele periferic a unor celule C I H . hematurie. .r. l « ii'1% din bolnavi. precum şi i deficienţa locomotorie care necesită procurarea unor clrje CU mli. lupus eritematos diseminat. In evaluarea capacităţii de muncă se va considera deficitul d* Miipuloţie şi locomotor. unice sau care formează rozeto. l'Nlhoterapla r:. lupus eritematos acut exantematic) Este una din cele mai maligne colagenoze. hi])«-ni . ii' wplo merjalie. i p .rt (hldroxlcloioclilnrt la început 000 mg pe zi. p i .< l " piohc i-|i ă o componentă imunologică în producerea acesld :. chiar grav.rut în cadrul condiţiilor ergonomice de muncă. toate cu caracter sevo. Tratamentul se face la început In condiţii de staţlomir şt constM Ir» nwnrlcrea — sau alternarea — antimalaricelor do sinte/. K i > . Mlatt<lfl). polimicroadenopatie. deficienţele metabolice şl caracterul solicita• i locului de muncă.CVMl h > l l .Rmli"i. n < ' . LUPOERITEMATOVISCERITA MALIGNA (lupoviscerita maligna. avînd şi în acest caz un rol sunoţjen răni -. timp îndelungat).

ipacltatea de muncă este pierdută. .l i ' i>utul bine la terapia amintită. fiind puii n elicace. psihoterapie ce urmăreşte să convingă bolnavul să nun. 9! <|<iinn<|lobnlinele. Simptomatologia se manifestă prin trăsăturile clinice generale ale < c. dermatomucomiozita) ('ciMcteristicile bolii sînt: inflamatiile abacteriene musculare multlplc. în formele care s-au cronicizat •.4. urnii . stomacul)..: |. leucopenie) ale acestor moillriimciite. mai nlivi In porţiunile proximele ale membrelor. boala afectează cu precădere vasele. l'ivoluţia este de luni sau l—2 ani. plrtinlniil şi aparatul digestiv (esofagul. 9. din care motiv evoluează de H '<l ii l« 1 cu hipertensiune arterială şi hematurie. npoi apar dureri şi tumefieri musculare cu caracter simetric. eritem. < . i r l o r de calibru mic şi a arteriolelor.i domiciliu. Prognosticul este grav.tratamentul indicat şi să accepte condiţiile pe care i le impună 9. Aspectul clinic. polimiozita.3.. electromiografic se evidenţiază scăderea capacităţii motoriii biopsia musculară evidenţiază modificări caracteristice. miocardul.l. angeita necrotică.v/dr/ biologice particulare: creşte creatininuria. rar se depăşesc aceste limite. Sînt interesate şi viscerele. Mwi//o.K|rii<)zelor. DERMATOMIOZITA (neuromiozita. însă dacă depăşeşte un an de evoluţie Htnt ISMIIIM* de rcinlsluni mai îndelungate. începutul este necaracteristic cu fenomene generftl<>.. se indică terapie ocupaţională. Tratamentul este comun cu al celorlalte colagenoze. pigmentaţii şi înţjrovnM'ii do tip sclerodermic. Particularitatea constă în afectarea cu predilecţie a ar-i . PERIARTERITA NODOASĂ (boala Kussmaul-Meier.cresc alfa. panangeita necrotică) [ : Analomopatologic. Prognosticul este rezervat. Capacitatea de muncă este pierdută de la început.npnilţln unor fenomene negative (anemie. infiltraţii edematoase şi dermatita eritematoasă. i. C it|M <'ltdte« de m unci este de Io ln«>put pierdută.

totuşi ceva mai bun decît In restul colaip'Moy. insult• H-nţc' viscerale sau de intricări cu alte colagenoze. dar stnt interesate fi vlsi'crele: inima. terapie imumnlopresivă. Slmptomele dominante sînt la nivelul pielii. Capacitatea de muncă este redusă sau pierdută în funcţie de prolun/. sclerocUrmla adulţilor) Elementul fundamental în această boală îl constituie creşterea cnnlilflţll de fibre colagene.9. SCLERODERMIA (scleroza progresiva sistomicâ.imea leziunilor şi de caracteristicile solicitărilor locului de muncrt.elor maligne. plămînul şi tubul digestiv (esto cunoscut esofagul .. acid paraamlnnlipn/oic. urmată de scleroza lor şi apariţia de leziuni «lioflante. vasodilatatoare sau antihistaminice. Prognosticul este rezervat. dar pot surveni perioade de amolloînrc sau agravare. Recuperarea biologică s-a încercat cu prednison. Evoluţia este lent progresivă. .5. hialuronidază. Complicaţiile sînt determinate de infecţiile intercurente. dar rezultatele sînt puţin satisfăcătoare.lil lub <U> sticlă" determinat de rigiditatea sa extinsă).

nelinişte. | b. trebuie recunoscute şi tratate sistematic după un plan terapeutic bine precizat.10.. .A. morfină. indispensabile. Cauze bronhopulmonare şi cardiace: edemul şi spasmul glotic (fnrlngi. Sînt necesare cunoştinţe clare.1. anxietate. infecţii bronhopulmonare. accidente vasculare cerebralle. ce se aplică în diferite cazuri. confuzie. esenţiale.. tumori endocraniene şi traumatisme tranioSimptomatologia este compusa din: agitaţie. edemul pulmonar ni ut. critice. mc-. hnlix inolll vizuale şl auditive. URGENTE ALE APARATULUI RESPIRATOR INSUFICIENTA RESPIRATORIE ACUTA Insuficienţa respiratorie acută (I. aplicate cu promptitudine şi „In mers". anestezice. Etiologia este variată.. «Micclcililo. U R G E N T E LE lN M E D IC IN A IN Ă E R N T Afecţiunile care alcătuiesc urgente se vor prezenta pe aparate şi ilsteme. pneumotoraxul sponInii siifociint (cu supapă). cauze nervoase.icia. Aceste „situaţii disperate". barbiturice.m). oxigenarea adecvată şi epurarea de bioxid do carbon a sîngelui. la un moment dat.) este incapacitatea plămînilor do o «sigura. delir. criza (!«• fistni si stnrea de rău astmatic.. corpi străini laringieni şi intrabronşici. cu fracturi pluricostale. ncid cianhidric. traumatis. Cuu/e cxtrapulmonare: intoxicaţii sau autointoxicaţii cu oxid do fnrbon.R. obnubilară şl. cefalee. cuprinzînd noţiunile şi actele primare. astmul cardiac. In trusa de uryonţă trebuie să existe şi un carnet compendiu sumar. copia diaImllrfl şl urumică. cmboliu pulmonară şi infarctul pulmonar. pneumonia masivă. tetanos. 10. n. pleurezia masivă. l<> lor.

adrenalină). măşti de oxigen sau corturi de oxigen. Silve»* ier) sau tehnici moderne cu aparate portabile de respiraţie artificială. clanoză. «) Dezobstruarea cavităţii bucofaringiene prin drenajul de posturfl. sedative: bromoval. ftiii . Tratamentul medicamentos constă din bronhodilatatoaro «nil sau injecţii (miofilin.o n i . abces rotrofaringian). c) Dezobstruarea căilor aeriene inferioare prin îndepărtarea hlptrducreţiei bronşice stagnante cu ajutorul medicamentelor bronhodllata* lonre şi provocarea tusei artificiale. t iil lm i u i M i n ibm ilir e a r e f le x e lo r o . fenolxirbltdl ( t u rmilltntt mU a).Obstrucţia larlngiană acută (edem larlngian. bciuluri calde. fluidifii «puici (benzoat de sodiu. larlngltn obstrunnt^. intoxicaţiei etc. cu sonda nazală. In docubit ventral sau lateral.nioriulă sciu hipertensiune arterială) extremităţi culdo. spasmolitlcei aiitidlcrglce-aiitihixtuinlnlc? (<<fc(lrlnft. ml lo t o m o t o r .> < » i < a o i. nuit şi iraţional (produce efecte nedorite pînă la stări ( •n in administrat prea îndelungat sau prea concentrat). 3.p iirc. llci'i corticoizi (în astm). prin aspiraţie obişnuită sau intubaţie nazofaringiană. Dezobstruarea căilor aeriene este primul gest terapeutic. adrasate cauzei (edemului pulmonnr mut. se tracţionează llinbn iu un tifon. Tratamentul. (hipcijim •(• siiu bradipnee). expectorante. efedrina etc. (unlntmln. se apllcfi comproso cnldo nl« în jurul gltului. hipumutini. bronhodilatin. Doljuwul se aşază In poziţie şezlndă. romergan. m lo z ă ţ i c o n t r a c t u n ( ş . Măsuri terapeutice generale (de reanimare resplrntotlt») aplicate prompt tuturor cazurilor — fără deosebire de cauzn 9! mdlilf/ terapeutice speciale. antispumigene (alcool 96°). Măsuri terapeutice generale 1. mucolitice şi proteolilice (i nlfrtchimotripsină). terpină). 4. Respiraţia artificială prin mijloace directe de insuflare a aeru lui (gură la gură. se îndepărtează corpii străini din cavitatea bucofarlnglnnA înmiual. . Oxigenoterapie după anumite reguli bine stabilite 9! •uprava* <|hore riguroasă.şi uneori colaps. plmiroziei. 5. dacă starea eito foarte gravă sau se agravează «o ndinlnhirudil fiumlsucclntit du hldrocortlzon 50 mg la 3 — 4 orei ox/(/onof<<r<ip/o (In cat 3tS t n i < " > i ic.i .). S ulnigdaliun. 2. un . Respiraţia asistată este o metodă modernă ce utilizează aparate «n presiune pozitivă intermitentă (plămîn de oţel. Schfiffor.). centuri abfl (HKiumatice. antibiotice cu spuctrul \nr\\ (In In* IIH tli). . Măsuri terapeutice speciale (situaţii particulare alo Insuficientei 'iplrutorii acute). i l o r l ( i m Nu se administreză: morfină.api cii:. tahlcnullo. stimulente ale centrilor respir. gură la nas) sau mijloace cu acţiune externă Indirecta prin compresiunea toracelui (manevra Holger-Nielsen.1f i n i( n i i i i i . cu capul mal jos. paturi basculante). l i n . nici oxigen in mu. l » ) Dezobstruarea laringotrahealâ se realizează prin intubflţlo UnImnlil cu sonda sau traheostomie (deschiderea externă a traheel şl Inii nducerea unei canule). barbiturice.

aspiraţie nazofaringiană.. aspiraţie şi ventilaţie artificială (dacă prin măsurile precedente nu ccdcdză). antibiotice (tetraciclină. mai rar ACTH (poate produce accidente alergice grave). isuprel. tnnlcardiace. electrocutare. timpicilină). Cauze: gaze toxice. tonicardiace după etiologie..oll untispumă. dis-l»«/. oxifenoniu l mg i. novodrin). so umezeşte acrul în cameră şi se administrează medicament» • lup. cloram-fnnlcol.m. decompresiunea chesonierilor.Criza de astm. respiraţie asistată. Se evită administrarea de: morfină.iniţă).. edem pulmonar de altitudine. in-tormitunt). diuretic (întotdeauna). l i c h i d pleural. antibiotice (evităm penicilina). Na se VOT administra: morfină.. sau i. — Starea de rău astmatic: sîngerare 300—400 ml. hemisuccinat de hidrocortizon. euo. inhalarea de l u l i i d gastric. trrtiispoit la swtici d<. ' HEMOPTIZIA So niunifusUi prin expoctorarea unei cantităţi de sînge din călii) .'cidente vasculare cerebrale.icico etc. Tratament.K. în ca/.i pltituil terapeutic: bronhodilatatoare (miofilin... ducă nu cedează se adiministrează hemisuccinat de hidrocortizon 25—50 mg i. pe 24 ore. I i i i i i i i i i ..01 g i. depresoare respiratorii minore. Bolnavul se aşază în poziţia cea mal c oimxlii. traumatisme toi. ameliorarea nrruliiluM: morfină.v. annleptlci> ciinlion-splralorll (lohi-llufi. furosemid. corticoterapie (prednison 25 —30 mg/zi). Tratament simptomatic: bolnavul se aşază în poziţie y/mda. mialgin. nlcetamld.m. strangulare. oxigen (cu mare prudenţă. hipotensoare. tulburări de cuiii)'.) ..ui . după puncţie evacuatorie rapidă a cavităţii naturale (ascită. 2—3 fiole pe 24 de oro. astm. hemisuccinat de hidrocortizon. Se administrează: miofilin i. vezică urinară destinsă). d« iiţior: noosinefrină. respiraţie asistată. infecţii bacteriene pul. — Insuficienţa respiratorie acută în edemul pulmonar acut necardloqcn şl de origine extrapulmonară. .A. so administrează morfină 0..ire. corectarea echilibrului hemodinamic: a) T..v.. mi-con-n (kcirion) 3—4 fiole i.) . adrenalină şi extracte de hipofiză („astmuri drogate"). — b) hipotensiune sau colaps: ameliorarea debitului: corectarea tulluirfiriJor do ritm.trnipio intensiva pentru traheostom U» i ii iiitul><i(io. rheomacrodex. vagolillco (atropină). (contraindicată în: insul i c M ' i i ţ a respiratorie gravă.iii. bronhodilatin. embolie grăsoasă postraumatică.v. înec. largactil şi antihistaminire.'. în caz de eşec. tcoylucin. insuficienţa renală. Puseul acut al unei Insuficienţe respiratorii cronice (bronhopiHMiiiiopnliu obstructiva cronică).d« ! ' • «i. traumatisme craniocerebralo •. oxigen. tratamentul insuficienţei respi ratorii ticuto prin administrarea de oxigen.v. înmii /ol l• . normală sau crescută: sîngerare 300—500 ml (contraindicată în anemie şi ateroscleroză cerebrală).

). aerosoli cu tromliiuă. Simptomatologia clinică se manifestă prin dispnoo pnroxlNlIcA dinumilea.Ktlologle. noliiiişto accontunlrt. în pneumotoraxul cu supapă se face exsuflaţla da 10. Tratamentul: — rcpanx uhuolitl in po/. în 10% din cazuri). scd. Tratament simptomatic: durerea se calmează cu algocalmln snu (| oiiuizin.. în şoc: analeptice cardiorespiratorii (nicetamld. Se aplică: psihoterapie.spontan: tuberculos. . După fr»< vt'iitrt HO piodiiro In Inbi-n nlM/. glanduitrin.L.fl pulinnnnrH. oxpoctorntlu wpiiniiMisfl rozacee abundcmla. hemostază localii i iimprcsiune digitală. itfl-i mltralfi. URGENŢELE APARATULUI CARDIOVASCULAR ASTMUL CARDIAC Astmul cardiac (edemul pulmonar „decapitat") poate trece In <dwn pulmonar acut. EPISTAXISUL Epistaxisul poate să fie benign (90% din cazuri) şi qrav (necoiltS iiiiixlmă urgenţă. pumj«i cu (jhoiiţfi po IOI. transport pt PNEUMOTORAXUL ACCIDENTAL Pncumotoraxul accidental este constituit de o colecţie de 80r In Biv l lalea pleurală. tratament etiologic (cînd cunoaştem caii/ii). dispnee accentuata.R.iţio M nuv/lndtl. lichide roci. care pătrunde printr-o perforaţie patologică a ••• fonici pleurale. Apare mai frecvent la hlpertftll* sivi şl Ui subiecţii cu discrazii sanguine. spitalizare. i Cauia este inundarea brutală a alveolelor cu tnmssudat plosiuntlc. cofeină).K •< •.. — se administrează: solulii hiporluni. transpiraţii.irca tuswl l«lnă. pentotrn-l.îl| licinostiillco: Costat. Infunlo pulmo-• «»tc. npâ* i u l. sau (jlnco7. colaps uneori.inxietate.sedative. cla-. tusan etc. Slmptome: junghi toracic foarte violent. l>rnn$l<'< LI n..2. seta intensfi do ner. A Instnlnlft brulnl. tuso. c l n n 07.o noaptea. cardiopatiilor valvularo suu mnllopnlnlnr ischemice etc. tamponament anterior. alteori şoc ploural. [•tlologie: traumatism. adrenostazin. rfinterul bioiiliopulmmuir. iliilorită hipertensiunii arteriale. repaus v<>ubsolut. cffortil. Tratament: se intervine cînd hemoragia devine ameninţătoare prin i HiiNocinţele ei. tahicardie. boli pleuropulmonafe Bubiicilare sau cauza rămîne necunoscută. în cazuri grave tamponauimit posterior efectuat de medicul O.

miofilin i. — suprimarea durerii: algocalmin.v. Este determinat în majoritatea cazurilor de obstrucţia bruscă a arii-ici pulmonare prin embolie masivă. l tabletă pe zi. sau Edecrin 1/2—l fiolă). Tratament: — repaus absolut..r. Se manifestă prin tabloul clinic al şocului cariliogcn şi insuficienţă ventriculară dreaptă. persantin (de 4—6 ori.01 g i. morfină 0.. medicamente: furosemid (Lasix) l—2 fiole+strofantină 1/8 mg :. — intuba[ie traheală {în cazuri persistente) cu aspiraţia secreţiilor.iiu Idiuilozid 0. In rrizolu anyinoase rebele şi severe se recomandă: nitriţi reInrd-l bohililocante adrenergice (exemplu: pentalong+propranolol sau plm lolol (rruldln). — digitalice: lanatozid C i. — diuretice (furosemid l fiolă i. — tratamentul eventualului şoc. 1/2—l fiolă din 6 în 6 ore (este sin gurul care pare indicat). CRIZA DE ANGINA PECTORALA Se datoreşte unei ischemii miocardice acute tranzitorii prin aport miocardic insuficient de oxigen. /n/o/i. a 25 mg).\cncscctie (300—400—600 ml cu ac gros) in hipertensiunea ortorlalfl mure.4 mg. do durori persistente.v.ixiiiwvul este aşezai |>o scaun sau po marginea puţului cu pU clonii'!*' iitlnmter .m. xpasmocromona-.â 15—60 minute).. la normo. papaverină. sintalgon. Tratamentul: medicaţie antianginoasă (coronarodilatatorie): nitro-(/// (•«•mid.. corontin)j mialgin l n cu/. care se pot repeta la nevoie.1 în toarcere. — antibioterapie (împotriva suprainfecţiei). — oxigenateiapie intermitentă. .oxigenoterapie-. apoi trombostop (50 mg din 6 în 6 ore). morfină (ultimele două sînt contraindicate la bolnavii cu bronhopneumopatii cronice obstructive). ştiu i. efectul ilurou/. Simptomatologie. CORDUL PULMONAR ACUT 'l M U M l IH ll.vn/n. instalate brusc.v. -. — în cazuri extreme embolectomie.v. succesiv după 10 minute se desface ligatura la fiomm niombru). s.. hidrocortizon hemisuccinat în injecţie sau pi ocini son per os. — anticoagulante: heparină. Se manifestă clinic prin durerea retrosternală cu (vimcteristicilc cunoscute.. Simptomatologie. mialgin. Uibleto sublingual (durerea dispare după l—2 minute. 3IB .sau hipotensivi se face „venesecţie nesînţjcrliulcl" (liţjatura membrelor la rădăcina lor pentru împiedicarea circu lui iol «li. agozol (sinonim: segontin.

6 mg. Flutterul atrial paroxistic: tratamentul de elecţie este convern i i i i i i M prin şoc electric. snu nooini'l'rintt ( U I M I I . se tratează InNiillcienţa cardiacă: fie ventriculară acută stingă (vezi edemul pulmotmr acut).v.INI/MU IUL MIOCARDIC Infarctul miocardic (". durută l—48 de ore. se tratează oprit Ho cardiace şi eventual rupturile cardiace. TULBURĂRILE DE RITM Şl CONDUCERE ALE INIMII Tulburările de ritm cardiac se grupează în două categorii: I. propranolol (Inderal) M » nsociază celor două medicamente de mai sus. uyilaţii'/ hlpolunsiune (la hipertensivi în primele minute).sive vagale: înghiţirea unul bol alimentar so iul. atropină) — oxigenoterapie hiperbară. compresiune pe unul din globii oculari.2—1. extravoM l.01 g i. ii nun luotcnslvi) sau isoptine i. compromite sau scurt masaj pe sinusul carotidian. 3. fenobarbital. se tratează tulburările da Ului. — In Infarct cu şoc şi aritmii grave: perfuzii cu soluţie de glu'•/ă+insulină+clorură de potasiu. manevra Vali l v < i (inspir profund urmat de expir forţat cu glota închisă).c.v.Ic o nocro/. alternativ» — mefl/Vfinirn/c (ciiul manevrele vagale sînt fără succes): lannlnId (!) In lipsii strolantlnd i. mai recent enzime fibrinolitice. ciclobarbital. dacă accesul •• |iiii|imgeşte. snu «jmalina (cardiorythmlne). RITMURI TAHICARDICE Şl TAHIARITMICE 1. Tratament: — repaus la paf. bromoval. hemisuccinat de hidroiiuU/on. chinidină cu digitalizare prealabilă.i. — tratament anticoagulant: heparină. după 1 -4 zile trombostop.n. Flbrilaţia atrială paroxistică (aritmia completă): se Injecteaiă înlnivcnos un digitalic cu acţiune rapidă: lanatozid C l—2 fiole plnă In doza totală de 1. în absenţa şocului electric se administrează Idiinlozid C. t mistriei i v i l . oxigenoterapie. fie insuficienţa cardiacă globală. nici la repaus. sau mialgin. Slmptomc: durere relrosternală cu iradieri foarte întinse. 300—400 mg/24 ore. spitalizăm pentru digitalizare energică sau cardlovcrslunt 11<» urgenţă. febră. liste principala urgentă curdiov il. 31') . Tahicardia paroxistică atrială: — frafamenf sedativ: diazepam sau hidroxizin. sau s.n. — sedarea durerii: morfină 0.i ato•«•loro/. provocarea de vomismunto p i l i i excitarea mecanică a peretelui faringian posterior. — mici doze de barbiturice şi diazepam.v. — manevre compre. strofantină sau digoxin. nu cedează la nitriti.ă miocardică neutri uml. — în şocul cardiogen: umplere vasculară. se tratează tulburările de conducere (blocurile).ci coronariene. 2.

II. Tratamentul este identic cu cel ui fibrilatiei ventriculare cu şanse mai mari de reversibilitate.l tor iu.v. propranolol. calciu clonii 10% 4 ml.v. risc de moarte subită prin „sincopă chinidinică"). tonsilat de bretiliu. 0. detibrilaro electrică. calciu gluconic 10% 10 ml. Blocurile atrlovoulrlculare de gradul I. propranololul şi practololul ar fi după unii raedicatia de elecţie. So trutează cu: bronhodilatin. 0. . 920 . Se mai pot utiliza: xilina. procainamidft per os sau i. la nevoie gură la gură. sulfcit de atropină 1% 0 . respiraţie artificială „gură la gură"/ «tropiri n + 2 mg injecţie intravenos: cofeină. dacă este fără rezultat: pacemaker atrial artificiul 11 d n y. Fibrilaţia ventriculară. Se folosesc trol molode principale în următoarea ordine cronologică: —• aplicarea de manevre vagale.. — şoc electric.în lipsă se administrează xilina (drogul preferat). (sub control l!('G.f 7. masaj cardiac extern-. dizoplramida (Rhytmodan) per os. pentetrazol sau nicetamlcli oxl(|cnol(<rupio. chinidina per os sau i. Se întîlnesc diverse forme: Blocul atrioventricular total (Sindrom Adams-Stokes) se aplicfl: percuţia regiunii precordiale. în lipsa defibrilatorului electric se administrează propranolol sau xilina i. 6. 5. Tahicardia paroxistică ventriculară: tratamentul ideal este şocul electric.— în caz de eşec se utilizează şocul electric.3 ml.adrenalină. RITMURILE BRADICARDICE Şl BRADIARITMICE Hrndicardia este expresia clinică a blocurilor cardiace (întreruperea iulluxului nervos fiziologic). propranolol. — un digitalic intravenos. — Profilactic: tratamentul tahiaritmiilor ventriculare. In caz de eşec cu metodele amintite se administrează per os chinliliurt sau intravenos propranolol sau prostigmină inţramuscular sau subM il. efedrlnfli atropină» papaverind sau oxiflavil. chinidina. ajmalina.v. — Curativ: obligatoriu în primele 4 minute constînd din: respiraţia artificială. Dacă inima nu-şi reia spontan contracţiile injectăm în ventriculul slîng una din următoarele substanţe: adrenalină !%<>. lla 4. Flutterul ventricular paroxistic. miofilin. izuprel l ml din soluţia 1/500. (mult mai activă). II (bloc atrioventricular Incomplet). Tahicardia paroxistică joncţională („nodală").5 mg.. substanţe dorlvulo din adrenalină sau noradrenalină (izuprel şi aleudrin). perfuzie cu adrenalină soluţie 1%0. exceptlnd bolnavii diţjltdllzaţi anterior. ajmalina.

v. Tratament medical: a) măsuri generale: favorizarea oxigenaţii i crcbrale. spasmolitice: intraarterial novocaină sau papaverlnă sau lol. Mitologia: embolie sau tromboză arterială. cu risc de edem pulmonar acut. sau i.. nlfaineiil-dopa fiole i.v.iu curativ al infecţiilor: antibiotice cu spectru L b) C/I/IMM//.. edom cerebral. tratament nntlronqnlciiit: hoparină. sau i.i în caz de agitaţie: plegomazin i..FUMUL ACUT Dl HIMRTINSIUNI ARTIRIALA Valorile cresc brusc Iu 250 mm Hg mnxima şl 130—150 mm Hg ml* id. fenobarbital i. • HUI i.m. antialgice: morfină.leonomoritom se administrează regitină. prin» — Antihipertcnsive (hipotensoare): unul din cele 5 grupe do hlpoIciiNoare: reserpina i. . Kcrcnt se asociază: persantin (dipiridamol) cu aspirină pentru preve nit cu emboliei. slntalgon unu înli-ilqlM. ||linii ini* "•• i . EDEMUL CEREBRAL ACUT (encefalopatia hipertensiva acuta) Este un sindrom neurologic paroxistic ce coexistă cu creşterea 11 r usca şi importantă a T. Tr.m.v.i /olln ' .îs arterial din circulaţia sistemică. A.v. complamin intraarterial.iini i. foarte îneci. n/.v. i l. Tratament chirurgical: embolectomie cerebrală. manitol. căreia i se asociază un diuretic cu acţiune rapidă (furoM-inld «nu acid etacrinic). hemoragie cereIu n la.m.v.v. c) medicamente antiedem: ACTH 50 U/24 de ore sau hemlBiici Imit de hidrocortizon. clonidina (catapressan) fiole i. sulfat de magneziu. — Diureticele se asociază la hipotensoare. sull-il de M<| i.. cjMuliolectomio In primolo 4—8 orc do la instnlnrna emboliei (dup. în caz di.v. soluţii hipertone: glucoza sau manitol. Tratamentul constă în administrarea de: reserpina (raunervil) I. EMBOLIA CEREBRALA DE ORIGINE CARDIACA 1..il. (se contraindic . d) tratament anticoagulant: heparină urmată de trombostop. la un vechi hipertensiv cu evoluţie severă. ulru i.. INSUFICIENTA ARTERIALA ACUTA Rsto o urgenţă vasculară ce survine ca urmare a obstruăril brutale rt unul v. dihidnil<r/. (foarte rapid.v. . H I scobutll compus i. soluţie glucozată.i l . Mai nou diazoxid i. înainte de cel chirurgical: aşezarea MfJmeniului ischemiat în poziţie declivă. i . qllrorol. Ir. 2.m. Astfel furosemld (l— t l i o le în 24 de ore) sau acid etacrinic intravenos. Tratamentul urmăreşte scăderea la 100—170/100—110 mm TTq. b) vasodilatatoaroi papnvt'rină.. rehidratare şi realimentare corectă. guanetidina i. sau arfonad i. ui goi .m. dur cu Mipraveghere).imentul: a) medical.HcM . (liuiul stopului prin arterloqrafle).fitrîni şi în cardiopatia ischemică).i picel'/.v. «nu i.m.ilamontul şocului sau colapsului cu norartrlunli Irnlnmcnlul profilactic s.

întîlnită la persoane emotive cu labilitate psihică.. arsuri. chirurgicale sau obstetricalo-ginecologice.ŞOCUL Şocul este o insuficientă circulatorie acută. progresivă. sete. . Curativ: prompt şi energic. factori infecţioşi. il. sldblrea miocardului.sc Instalează tabloul unei anemii acute ne vom gîndi la o homoi. lipotimie. incompletă. cancer gastric. se combate hipotensiunea arterială şl se menţine vasoconstrictia cu noradrenalină sau angiotensină. a cunoştinţei. Tratamentul lipotimiei: se excită reflexele cutanate (loviri scurte şl vii. plasmă sau soluţii glucozate. Profilactic: tratamentul afecţiunii cauzale: antibiotic» în infecţii. Bolnavul este culcat pe spate în mediu cu temperatură potrivită şi în linişte. fricţiuni energice sau umezirea fetei cu apă rece) sau excitarea reflexului respirator. Tratamentul.se efectuează transfuzii de sîngc» loto l. stare de colaps rapid instalată. la un holiuiv c:u ulcer. Respiraţie artificială (gură la gură). noradrenalină sau izuprel (aludrin). masaj cardiac extern. tratarea hemoragiilor. ciroză hepatică. a intoxlctiţiilor etc. instalarea tabloului anemiei acute dup/1 un traumatism sugerează o ruptură de ficat. paloare bruscă. Dacă manevrele sînt ineficiente se face defibrilare electrică. nn'lcnfl). se combate durerea cu morfină SMU cilte opiacee. adrenalina. traumatisme. Slmptome: ameţeală. Lipotimia sau leşinul este o pierdere uşoară. SINCOPA Şl LIPOTIMIA Sincopa este o insuficientă circulatorie acută caracterizată prin pierderea bruscă — de scurtă durată — a cunoştinţei şi prin oprirea trecătoare şi reversibilă a circulaţiei cerebrale. iiitlccodontele bolnavului şi împrejurările apariţiei. ne gîn(IIin Io o sarcină extrauterină ruptă. scăderea masei sanguine.icii . dacă apare o durere în abdomenul Inferior şi în umăr. Exemple: la o femeif tu pllnfl viată genitală cu amenoree. Diagnostic: uşor de stabilit cînd se exteriorizează (hemateme/îl. în cazuri extreme se efectuează injectarea do noradrenalină intracardiac. hemisuc'ciruit de hidrocortizon şi heparină. SINDROMUL ANEMIEI ACUTE Sindromul anemiei acute este urmarea unei hemoragii acute mo dlrnlo. Apare după emoţii puternice. iar obiectiv semne de iritatie peritoneală. hepatită cronică. Tratamentul sincopei cardiace: se administrează efedrina. Evoluează In două studii: stadiul compensat şi decompensat (colapsul). Cînd nu se exteriorizează ne bazăm pe analiza simptomelor. splină sau rinichi. combaterea tahiaritmiilor.u|!c> Internă. datorită unor factoi! variaţi ca: scăderea tonusului vascular.

4. şoc şi ulterior colaps. distensie abdominali. sensibilitate locală. • ilsm. modU'aimMitr mitllicmo 10. I* I l " M . transport cu tnrţin. rigiditate abdominală. 7. vBriăim i M'înne de ileus dinamic. în liipocondrul dropt şl iu. apărare mu . constipaţie. Colecistita acută: durere în epigastru cu iradiere în semlconturfl.iră. in iradiere In regiunea scapulohumenilrt droaptfl. leucocitoză. greţuri şl l. Intmriipcrea tranzitului. crescută.H.S. Trnlumcntul comun al acestora constă în administrarea unul nnlltiinadic si trimiterea de urgenţă la cel mai apropiat spital.'. URGENŢELE ABDOMINALE ABDOMENUL ACUT SAU DUREREA ABDOMINALA ACUTA i sie bine să se reţină că orice durere abdominală intensă şl do duoale constitui o urgenţă medicală ce reflectă adesea o afecţiuni» capabilă de a deveni abdomen acut chirurgical. vărsături. l lll. durere de decompreslune. M•nano. plnă In . rgo-Iiinlo hidroaerice. . greţuri. la caro «e ••/.vc <idnlntrf(i7. greţuri. Ocluzia intestinală: dureri sub formă de crampe intermitente. .ilfi medicală de cea chirurgicală. Pancreatita acută: survine des la obezi după un prlnz bogat In 'Mălini şi consum excesiv de alcool. leucocitoză. '.'l. de intensitate excesivă. la palpare. transport cu autosanitara nuli • • « • . veziculei palpabilă şl foarte sensibilă. Prin observnr» mă (nu se părăseşte patul bolnavului) se deosebeşte urgenţa nl>-. radiologie: niveluri hidroaerice. V.â opiacee. Dacă a fost necesară administrarea unul antlalfilc liih-lnl de trimitere se spcciiică medicamentul şl ora cl/id . meteorism. greţuri. pneumoperitoneu. n x i < i > • M i i î ilfiipfl pierderii de rnldnifl. Nu . îndepărtăm şi nculrali/flm toxicele. l'crltonlta acută difuză: durere In cea mai mică atingere* con-linctură abdominală ptnă la abdomen dur. In nu p 1 unea scapulovertebrală şi umăr. II. Cauze adbominale l Apendicita acută: durere în fosa iliacă dreaptă. vărsături. iinptomele: durere abdominală extrem de puternică.** nlmolut.3.tratamentul: repun.< iil. udtltlttistutt . de lemn* abdomen Imobil. apărare musculară.i/a veziculară şl coledoclană se mnnifcslrt prin dnroro collcn<(vfl liilcnnilcntă. creşterea lipazelor şl aniiitlor sorice şi urinare. febră. Ictor l — 2 zile. Se manifestă prin dureri cu locuire fn epigastru iradiind în stînga. \. vfirsfituri bilioase. „abdomen de lemn" -•-«Miistbilitate abdominală superficială sau profundă.v-t. in <•„/ Ionice. Ulcerul gastric şi duodenal perforat: durere epigastrlcă cu irfl-illfira dorsală transfixiantă. (ipărare musculară locală şi masă tumorală sensibilă situată In inţ| liiii(Mi veziculei biliare.fi vărsături. po fond de durere continuă.S. febră.

B. Colonul spastic — Iritabil: dureri intense şi de durată sub formfl do crampe. şl gastritole hcmoragice. Bolile endocrine: hiperparatiroidismul acut. HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE Pot fi secundare unei afecţinui digestive sau reprezintă manifestnron unei boli generale. un orgnu n/cctaf ca punct do plecare. Intoxicaţii exogene: colica saturnină. abdomen suplu fără apărare musculară. pleurezie dlafragmatică. ondocardită septică emboligenă cu infarct splenic sau renal. se mani festă prin colici violente..ilie cu taliu. varicele gastrice şi varicele esot 'l . Ocluzia acută a vaselor mezenterice (infarctul mezenteric): duroro brutală. < n \ •• i hculoza gustrlcft şi duodenală. febra" înalta. renogal-rowatinex. în cazuri grave mialgln sau chiar opiacee. leucocitoză. I. ulcerul do : . ulcerul peptic postoperator. limfadenită mezenterică. stare de şoc.fnc'loi» peritoneal. dureri anginoase. hernia hiatală. zona zostor. regurgitare. anemie. 2. 10. violentă. Tromboza venei porte sau a venei splenice (în ciroză). tulburări de micţiune. disurie. clismfl evacuatoare sau aplicare de căldură pe abdomen. scaun. 11. 9. polakiurie.. h ' . atropină. tetania. Boli neurologice: crize tabetice. intoxicaţie nicotinică. 13. tumorile benigne şi maligne gastrice. disfagie. leucemie. Cauze digestive: ulcerul cronic gastric şi duodenal (75% din he-. cianoză.. epilepsia abdominală. 12. Afecţiuni toracice cu dureri abdominale: infarctul miocardic. porfirlu acută intermitentă. colaps. 3. Afecţiuni metabolice: hipoglicemia. in. hemoragiile medicamentoase („droguri • !•' iK'.iyroslvo"). Sarcină ectopică ruptă: durere în hipogastru. Colica nefretică: durere bruscă. Cauze generale sau extraabdominale ale durerii abdominale. Tratament: algocalmin. hlperleucocltozfl. lombară sau în flancuri cu ira dieri pe uretere. hiperlipemia esenţială. hemocromatoză. Boli hematologice: hemofilie. 5. pneumo nie bazală cu junghi abdominal (la copii şi oameni în vîrstă). cri/ci histeroidă. 4. agitaţie. diaree sanguinolentă. ce iradiază în toracele superior (diminua în ortostutism şi se accentuează în decubit). Hernia hlatală se manifestă prin durerea la" baza apendicelui xifoid sau retrosternal. pneumotorace spontan. paloare intensă.i i i l e digestive superioare). cystenal. fără apărare musculară şi sensibilitrtto dureroasă la palpare. papaverină. purpură abdominală Henoch. criza addisoniană.. H. Durerea diminua după eliminarea de gaze. colaps hemoragie grav. 1.. ta hicardie. (i.v . inloxlc. anemlo hcmolitică. puls tahicardie. pirozis. hemuturie.

icinMU» Mint hipertonii musculare. slrno/. . somnolentă. emetlral. hepatita i|i n. brriiMiKil. mese mici repetate (lapts. edemul cerebral. rheomacrodex (dextran 40).Parazitozele pot determina convulsii (mai ales la copii). Tratament: culcarea bolnavului şi administrarea de atroplnfl. (tivurile ului Mcikcl. 10. boli parazitare. tahicardia. humori omalo/a. manitol. vasculară sau prin coagulopatii. clordelazin. cJon/ce (pe un lond du iu*iilutic> musculară).. perfuzie cu substituenti de plasmă: macrodex (dox--n '/ ()). tetanosul. ftiuilinmul Adams-Stokes (bloc atrio-ventricular). ateroscleroză. Intervenţia chirurgicală se impune adesea.llologia este diversă: boli interne. Cauze generale: anevrisme. h8S»»roţ|ll şi tumori cerebrale.esofmjltM fu'titfl yl umile/). tetania. transfu/il i | i u p şi izo Rh. nicotină. sin) sun pe un fond de contractură durabilă. Convulsiile sînt zvîcnituri de amplitudine variabilă. '}. isteria. RĂUL DE TRANSPORT (KINETOZA) o tulburare vestibulo-labirintică şi vegetativă prezenta Ui unele cînd călătoresc pe mare. tiimoiiix | H < I I I I J H « vi iihillfjni ale «io ilul Inforlor. Slmptome: stare de disconfort şi nesiguranţă. rectocolita ulcerohiMiioi. uremie). cmclnoldul Ininului subţire. bonlo WhlppU». hi|>rit<'iishin<'(i poitnlă.iiiuiin. promebazin (pot fi (iclnilnl»trnli' *l pmvtmtlv). lumorlla biici i>l muliyno alo colonului. stricnina.Kj'ufi. boli neurologice. • Cauze nervoase: epilepsia. ciroza hepatica. sindrome hemoragiei urlţjlno trombocitară. acid cianhidric. Cauze toxice: intoxicaţii şi autointoxicaţii (ecatox. . bolulismul. Cauze inlecto-contagioa.a ş. eclampsia. l'. turbafBN. npi><iisiio!i. perlarterlln lunsil. burgofen. iar conh. sedative puternice (fenobarbttal. ALTE URGENŢE MEDICALE C O N V U L S IIL E HUO. endocrineleylCH. rolijarţjnn. difteria. •HI* du fructe).. cu vertij.. fără excitanţi. tren sau automobil.4. hipersalivaţie. alcool metilic. Convulsiile pot fi tonîco-clonice (<'pili<p.se: bronhopneumonia. hipocalcemla. Tratamentul este în raport cu cauzele de mai sus: plasarea bolimi l u l la loc liniştit. în avion.Alte boli cauzatoare de convulsii: hipoglicemia.i inic'. . greţuri. dureri gastrice. unoori nistagmus. Tratament: internare obligatorie. 3:1.poziţia Trendelenburg.i liomboza VBielor Milco şl a venei porto. lulocto-contagioase. vftr-«rtlml. hlpoten-«lumi. uneori n|mi >)\ in ascensor.

Nu toţi comatoşii pot sfi fie transportaţi (exemplu: hemoragia cerebrală necesită la începui ropdus absolut la domiciliu). hipoglicemie). circulaţia şi activitatea nervoasă supei toată. diabet.roţjllrorlmu . intubaţie traheală sau traheostomieji 2) oxigenoterapie. i ( j i u cerebrală şi ramolisment cerebral. nichel-carbonil. acidul cianhidric. ciroză.i si coma hepatică). morfină. Obiectivul principal al terapiei este menţinerea celor 3 funcţii vitulo fundamentale: respiraţia. Din acest motiv prevenirea şi tratamentul intoxicaţiilor profesionale trebuie bine cunoscute. bronşită. circu l.mUi stadiul final ui unor boli cronice grave (exemplu: coma urei. bioxid de carbon. amoniacul. 1. Urmărim: 1) circulaţia liberă a aerului în trahee şi bronhii prin <l<y/obstruarea acestor căi (aspiraţie. bioxid de sulf» —encefalopatii toxice prin solvenţi ca bromura şi clorura de metil...Irltatla aparatului respirator prin substanţele inhalate (bioxidul «In sulf. hidrogenul sulfurat) determinai rlnlta. (J) evitarea escarelor. i'itlologla: intoxicaţii exogene (alcool. •ulfurti de carbon. hidrurile bromului. cu păstrarea funcţiilor respiratorie. edem pulmonar acut toxici 320 .COMILI Slut sludromno caracterizate prin pierderea motilitătii voluntare. URGENTELE IN PATOLOGIA PROFESIONALA Dezvoltarea impetuoasă a industriei şi modernizarea agriculturii nxpun muncitorii la toxice profesionale şi agenţi fizici generatori de îmbolnăvire. putînd fi rezolvate prin tratament.5. encefalite sau în insolaţie. cadmiu. Cele acute deşi mai grave nu sînt tot( | < M I I I I < I mortale. necesitînd o observaţie atentă şi continuă. Tratamentul se face în servicii de specialitate cu profil de reanimare. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE ACUTE Intoxicaţiile profesionale acute (vezi capitolul „Intoxicaţiile exogene") îmbracă diverse tablouri clinice: — narcoza prin solvenţi organici. 7) antibiotice pentru evitarea infecţiilor intercurente. tctraetilul de plumb. . în edemul cerebral difuz. un'mugite.convulsii produse de insecticidele clorurate.ili)i|(« si vegetative. 10. t r alicită. 3) refacerea masei circulante. barbiturice) sau eni l i H |< ' i i o (uremie. larlnyita. . l'ot surveni Jent suu acut. Unele din ele repi'v. nil.t M-n:. mai pot surveni în hei i i » i . 5) normalizarea tensiunii arteriale..ll)llltAţli şl cunoştinţei.. 4) reechilibrarea hidroelectrolitică şi acidobazică.

«Indrom Menlere şl formo rapid mortnlo prin aoroombolll coro-sau embollzare masivă u inimii dropto şi n mlcll circulaţii. . tahicardie. com prin n iţi (imlno. Accidentele calorice. eventual cu un miorelaxant netoxic. tahipnee şi creşterea crntci a temperaturii. astenie. ••. Sindromul acut de iradiere (vezi boala de iradiaţie) '.hepatită toxică prin tetraclorură de carbon. — Intoxicaţia cu compuşi cianici (acid cianhldric şl cianuri ol- . Are prognostic idvornbil. pînă la scăderea temperaturii Cirlnul) 38°. Se produc datorită depăşirii capacităţii d» a organismului la munca dintr-un microclimat.'l.. ameţeala. -. musculare şl ostoonrtlculoro. i l » > i > < .-•i Io prin modificări cutanate. c o nita 'H n i ''< ) i n llil c p < < d e b o rll lu . oxigenoterapie şi corectarea pierderii de npă şl elnctrollţl. Mnnifostflrile clinice olo iinproslunii bruşte apar după un interval vuriabll do Intonţfl cnrnr--. paralizii do ni'ivl crai i . fosfor galben. Se caracterlzeagl t u l i i trl/idu: hiperemie — coma — regumenre uscare.n .»m glicoli. scăderea tensiunii arteriale.febra de fum provocată de oxizi ai unor metale şi metaloizli arsuri chimice prin acizi şi alcali. tetraclorură de carbon. |n/. traductnd lozarfa • unirilor termoreglatori şi suprimarea secreţiei sudorale.Inhibarea colinesterazei cu acumularea acetilcolinei şi cu toate i-rlnţele fiziopatologice şi clinice. «97 . prin leii ţjravo «Io sistemului nervos cu paraplcglo.n / .p n eu m o n /oh im ică rin o x id d e c a d m iu . Se produce prin pierderea marcata de apă şl ii i d de sodiu. fenol.colica saturnină...necroza toxică prin hidrogen arseniat. Tratamentul: administrarea de soluţie de clorură de sodiu.. Dintre acestea iMiIntim: n) Crampele calorice sub formă de contracturi spastice foarte durn• itnhH nle grupelor musculare celor mai active. nbil. . Tratamentul constă din răcirea organismului prin toate mljloacilt llni'lunlv imersiunea în apă la +4°).şi nitroaromatlclj — anemic hcmolltică prin hidrogen arseniat. nrl. o x i d d o c a r b o n » — Intoxicaţie methemogloblnlzantă anilină. alcool metilic. Cauza rezidii In plordo• i l«« nccomjpensate de apă şi NaCl prin transpiraţie. h) Colapsul caloric se manifestă prin cefalee. totrn|litt<tan. . Are prognostic .. trinitrotoluen. II. c) Şocul caloric este grav cu mortalitate ridicată.'. împreună cu staza calorică incipientă. URGENTELE PROFESIONALE PRIN AGENŢI FIZICI l . Accidente prin decompreslune bruscă. . prin insectofungicidele orrjanu• uite. Tratamentul constă în repaus într-o încăpere răcoroasă şi admlnil* 1 1 n i ««n do soluţie clorurosodică.

ermetizarea *l ohinseizarea instalaţiilor. chiar şl In for usonro. utilizaroii do dispozitive automate pentru detectarea şi măsurarea nocivităţilor cloosobit de agresive. organizarea adecvată a primului ajutor şi a IM t<i montului de urgenţă. din punct de vedere al dotării şi al pregătirii personalului. instruirea muncitorilor usuprft riscurilor. Profilaxia urgenţelor profesionale presupune: înlocuirea procedeu lor tehnologice periculoase sau a substanţelor nocive. pentru prevenirea sechelelor tardive invalidante reprezon loto do artroze grave ale articulaţiilor mari.o sau do lezare retiniana. Rezumînd se poate spune că ergonomizarea întregii acti vitnţi profesionale constituie mijlocul cel mai eficient pentru profilaxia îmbolnăvirilor profesionale acute sau cronice.l ratamcntul coastă din recomprimarea terapeutică. ventilaţie corespunzătoare. de leziuni miocardice cil-lu/. utilizarea corectfl ti echipamentului şi a dispozitivelor de protecţie individuală. cuplate cu sisteme de alarmă. l l .

ajung Ia subitanţ» tculiti. a lim e n te a lte r a tae l s a u' i . Exemplu: insectofunglcldola In nrfl. INTO XICŢIILE EXO G EN E A l 11. Legislaţia iţaii nosliu prevede norme severe de protecţia (securitatea) muncii In Induitrle |l n iillm rt. defecţiuni tehnice la locul de muncă ele. p b . Clasificare n) Intoxicaţii accidentale prin: neglijentă. /nv I I I M f < > . in s e c t o <u' n g"lc id(" ]) . .ilr. în scop de sinucidere se folosesc diverse substanţe (morKnH.. păstrare în condiţii nesemnaliito ca „otrăvi" « H i i i i r toxice sau medicamente.r. î l ) Intoxicaţii alimentare prin: lipsă de conservare. manipulare greşită. prcgMIro nolglunlrA.).ilillo prin veninuri (de Insecte. < l Inloxk.s 7 )//n / o r /c (< • < ) . benzină. necunoaşterea efectelor. i i i i n c i i t ( m . şerpi). Pentru crime prin toxice. •In l. . Mirfl.( / . supraacute sau cronice cauzate de substanţe miflmătoare (toxice) care pătrunse în organism produc modificări C«-luln tisulare ce perturbă grav funcţiile vitale. UpiA da l ml 'ifinltnro-antlcpidornlc. l . INTOXICAŢII. i / i . CI. necunoaşterea dozelor (mal alei U • hrumcnte). acid ihldrlc etc. adesea se face uz do stricnina 1 . CO.i dc pîitrundcro a toxicelor: I . verde de Paris etc. . Pb. folosirea unor toxice în alte scopuri.11. iiq . sfîrşind uneori prin Minai Io. care.1. Adesea survin ca urmare a folosirii a numoronie Innlc toxice în procesele tehnologice industriale şi în agricultura 1 . a rltltu rlc t. Hg.< n i| > H i> PI n T c i.I)I t< e < . barbiturlce. curioşi şi ignoranţi.» întîlnim adesea şi la copii. fiind adesea fatale (neglijenţa părinţilor acasă şi a personalului ajutător In I i ) Intoxicaţii voluntare (prin folosirea de toxice tn scop de sinucidere sau crini).e . prin alimente alterate si ca toxllnfecţll alimentare (oxuni-ţ ni M i liocntorocolite acute cnuzate clc microbi suu ciuperci nocomoitlbllo). GENERALITĂŢI Sînt îmbolnăviri acute.lln i m u rd a re (P M b.u i t i i h | un i > ' . lipsa mâlurilor l'iutc'cţie. i ) Intoxicaţii profesionale (acute şi cronice). i i -i . nicotină.' \ in ic u 'tu t A . .

sincopa cardiacă (C'NH). opiu (ncetonfl. ciuperci). M'/crpinfl). parenteral. morfină. subcutan. < ntc. plnrt. morfină)» Innrona/tc (benzinei. ron orcjmiofosforici. de7/r (iluzii. rez/'sfenfi specii Icăi — diagnosticul precoce. îibrilaţii munca paralizii (arsenic. atropină. — calea de pătrundere (cu cît ajunge mai repede în sînge — In Venos. v(>tiln do şiirpo)i hipertensiune l u . salicilat de sodiu). compuşi organofosforici. chinină. Gravitatea unei Intoxicaţii «cute deplinii* o ier le de factori: — starea sistemului nervos(oboseală. cofeină. stare de beţie (ebrioasă) în intoxicaţii cu alcool.soetofunglelde. fosfor. clorură de amoniu.). strepancil). pielea uscată şi caldă (atropină). coordonatorul ţlllor de autoapărare etc. Evoluţia şl progno/n. i Ini hlflrnt. edem pulmonni m (clor. chinină. bioxid de sulf. ciuperci. — Manifestări ale tegumentelor: piele roză sau roşie (CO. ambliopie (scăderea vederii) în intoxi cu chinină.. pilocarpină. In. n lltift). ciuperci.şi tendinţă la şoc (barbiturice. renal şi a ficatului.lrl ale aparatului cardiovascular: bradicardie ((ll(|lls! inorllntt. do in (fosfor)i r/o migdale (acid cianhidric). cianozd (ciuperci. clm tată şl conjunctive congestionate (alcool). cocaină. CO2. hldroqnii sulfurai). pielea cianozată (foiifu • nitrlţi). beladonft. odihnă). — starea aparatelor cardiorespirator. intramuscular. — reacfiv/fafea particulară & organismului intoxicat.s-/u/i(. — vlrstd. midriază (alcool. barbiturice.orpll. — Manifestări ale sistemului nervos pot fi: ameţeli.st. nicotină). benzedrină. apărata! sau sistemul afectat d' xk. . iiovn. barbiturice. tahicardie (alcool. salicilaţi).inlli'. sulfura do carbon).iinfl)i /i//)o/on. — starea de nutriţie. antihistaminice. pomezl mercurico). tegumente icterice (arsenic. — natura şi cantitatea toxicului pătruns în organism (gravlt< este direct proporţională cu doza). Simptomatologia generală a intoxicaţiilor este variată. comă (alcool. salldiurutlco. Imlenă de acetonă (aspirină. cocaina. primul ajutor şi terapia corectă. in fui do natura toxicului şi de organu]. iilcool motilic. Pb)i — mucoavd (sublimat corosiv. convulsii (insectofungicide. mioză (in ranui pupilei) în intoxicaţie cu hiposeril. atropină. atropină. o v //o p. Co. gaze iritante). vltniuiim D). alveole pulmonare — cu concentraţia şi toxicitatea este mai mare). halucinaţii.— cufcmaM (Hg. CO. sulfura de carbon). — M. (antihhl ilicit. CO. — Manifestări ale aparatului respirator: halenă cu miros f/< roo/ (nli'ool). dezorientm timp şl spaţiu) în intoxicaţii cu alcool. surrl (stroptomicină. aspirină. copiii fac forme mai grave decît adulţii. i . Pb.s'/'/iomofone (alcool. bnrhlliiit CO. tetraclorurfl <1" bon. ciuperci. Ini'o-. 339 .

de dlaret. clor- ale aparalulul renal: oliqtirlo. inAtrfl•nil!. urina de culoare Incit iad In intoxicaţiile cart» i $1 de cu/oare ro/ în intoxicatillo cu r«Minlia/iiio» »lloRtărl ale organelor hematopoletlce. i minată ginecologic (eventual depistlnd o sarcina)) •« t. l l\j. .imbalaje etc. "|n-rind nimic important. Evacuarea se tace Impiovi/aţie pe braţe.Mtiiiltantlrl alfl npiiriiliilul dlgoallvi hiin'i. insiiliriciitA Mi. prin tn-. Bl). ciupind) nm'. chingă) deoarece efortul. . «hif/crrtr/ (Na()II)i co//ci (i/>(fo/ii/mi/<-. etichetei • f i u l .Q.do sudoare. toxicului trebuie făcuta urgenţi minerite: voşmlntelon ' u npH si săpuni nu tamponarea cu substanţe neutrallianto» 931 . apărute brusc. urină. IM>. I I K .ltint'd ym// (ntiopliiA. lichid de vărsătură. >rl sanguliioloiilrt (As.flr. i prin buzunarele victimei şi la domiciliu urme de toxic ' !' •! <• .tnli\ u//f (ftlnloine) tu in i i i inotnlo qroU'. As.H|iiosticul este dificil. • •xMininouză locul unde s-a produs intoxicaţia căutlnd «mbapilcuri cu inscripţii toxice. i|iioNtlcul Intoxicaţiilor. urmărind semnele caract** < uluit so caută semne de injecţii recente. <in-((iil. No vom ilnpfl următoarele date: Nimptnmo foarte grave. la un Individ anterior i Hili>ro(|(iroa bolnavului (dacă nu este In comă). anemie. clup<«icl)j icter (cluporcl. vrtrsrtfnr/. Cu. i l i < de toxic. sticle de medicamente. ir««« diagnosticului urgent este de mare importanţa. a slngelui: lit'nioli/. se recoltează secreţie vaglnală de pe colul P ! tli. qrăbind prognosticul infaust.). i ci. veninuri). rNINCIPII GENERALE IN TRATAMENTUL DE UROENJA AL INTOXICAŢIILOR ACUTE do urgenţă a intoxicatului din mediu toxic.\ . minarea clinică a intoxicatului. Im . prelevăm resturi din cavitatea bucalii 1 1 i . pătrunzind pe cale respiratul le •nicixisn. Stabilirea cit m<ii r<ipi(!<\ a dlnqnostlcudo o mnro importanţă pentru reuşita Iratamentulul.lo Itiluilarea de toxic. se trimit urgent probole prelevntt» i l l / i ' l o toxicologice. substanţelor împrejurarea în care s-a produs evenimentul. se recoltează resturi de prafuri K-sluri de lichide. altf''l i nu de toxic din organism. In caz de deces se face autopsia la lervlniil legală şi se anunţă procuratura (sînt morţi vlolontu i n i l n fapte penale). '"inqnrea anturajului asupra locului de muncă.

! <• prelungite peste 4—5 zile: ser glucozat + insulina -^ t>lactrollti şi nlinienUiru prin sonda gastrică: soluţie glucozată. perseverent. i l i r i'xtrarenală în intoxicaţii masive dializabile şi în insu ficienţele i di . 4.. Se pol lolosi pînă la 10 litri în total (15—20 de spălaturi). — să nu fie intoxicat cu sodă caustică. moiim. injectarea de apomorfinfi 0.mierilul durerilor în intoxicaţiile cu corosive (algocalmin. clorură de pol. pană. de magneziu. soluţii alcalinizate sau electroliţi. Pentru efectuarea spălăturii este necesar.003 g. deoarece uneori trec ore pînă cînd intoxicatul tşi revine. .m u c o a s e : — tracţiunea şi fixarea limbii. prevenirea escarolor» — hal. Tratament simptomatic: — susţinerea funcţiilor vitale (reanimare rtmliorospiratorie şi metabolică) prin masaj cardiac.. stilou sau administrarea de apă caldfl cu sare (2—3 linguri la un pahar cu apă). — spâlătură gastrică (este de dorit)... Se pot administra purgative (sulfat de sodiu. — (•pi i i . — dezobstruarea căilor respiratorii.il. — In i. ca şi cărbune absorbant. perfuzii do soluţii ţjlucozate. — să nu prezinte insuficienţă cardiacă. Edetamin (I'IIVI'A pentru metale grele). l parto oxid de magneziu.noa cu ser fiziologic sau cu substanţe neutralizante» c) din uparatul respirator: — M'outerea la aer. i l e ((r.i'. strofantină. luminai (pentru stricnina). — bolnavul să nu fie în comă. Neutralizarea toxicului (se face cînd nu se poate evacua) prin: a) lapte albuminat (apă albuminoasă): 4 albuşuri la l litru de lapte sou I litru de apă. — la comatoşi: aspiraţii bronşice. mlalgln.— îndepărtarea curioşilor. — sondă vezicală la comatoşi. în schimburi. ventilaţie.. tiazidice). diuretice. b) < / < •in .!). corticoi/i. Formează cu metalele grele albuminaţi netoxici/ se administrează în intoxicaţii cu acizi anorganici sau cu metale greloi b) antidot universal format din: 2 părţi cărbune activat. folosind 300—500 ml apă <> ddlă. apoi se repetă pînă ce se obţine lichid de spălătură clar. ulei de ricin). d) d/n tubul digestiv: — provocarea de vărsături prin excitarea faringelui cu degetul.ive.— '. — iinlibiotice cu spectru larg la comatoşi. 3. c) antidoturi propriu-zise: atropină (la insectofungicide).. stimularea cardiacă electrică. — eliberarea gîtului şi toracelui de veşminte. unaleptice. îndelungat. coadă de lingură.. e) din singe: prin favorizarea diurezei. — respiraţie artificială (de preferat .. creion.gură la gură"). igienă bucală. — să nu fi trecut mai mult de 6 ore de la ingestia toxicului.isiu (pcjntru digitală.

INTOXICAŢII CU ACETONĂ Acetona provoacă intoxicaţii pe cale inhalatorie (doza letală y. 11. edem pulmonar acut (uneori) oligoanurie. instllarta di plcftturi de atropină 1%0. ameţeli. convulsiile se opresc cu fenobarbital sau clordolazln.'» ml) şi mai rar prin ingerare (10—20 g). hemogloItlmirie. combaterea colapsului.i p . i. Acţiunea generală: produi < «iridoză. necroză tubulară. UrMimi/ă somnolenţă. «paIrtlură gustricft (pericol de perforare . ghunţă. antlmicei — combaterea hipotormiel prin oxigen.lulclt cu zahăr. uneori perforaţii gastrice. Local are acţiune puternic corozivă. — în caz de leziuni oculare. provocarea de vfiii»uluri.i lozlunllor "nofagocjustrico. reechilibrare hidroelectrolltlcă •/l (icidobazică.1 e ' . melenă. reci. Antidotul: magnezia usta (oxidul de mngnoziu).ue. vărsături). alimont«tl« ortilâ pln. .i. sau oţet): lichid incolor.lomuciilul. pupile miotice. piocedee fizice da (ncAlzire. Cantităţi mari de apă de robinet. Tratament: nu există un antidot specific. compreso nmvdti. .3.ilmplnrt. colaps. — Combatem durerea cu morfină snu comb. In formă gravă. manifestări digestive (greţuri. caustic.item dincrild |i «pa»nidlc» cu morfină sau mialgin. miros ln| pfUor puternic. cefalee. liomox i i j l l digoslivo). Hidroxidul d<> aluminiu (nlncol). p. M Simptomatologia: fenomene de iritatie locală (lăcrlmare. respiraţie artificială 01 «ixlţ|cnoterapie. INTOXICAŢII CU ACIZI INTOXICAŢIA CU ACID ACETIC Acidul acetic (esenţă. Scoaterea victimei din mndiul toxic (suficientă în formele uşoare).iologic. spălarea largă cu aprt. productnd lezltim nlcerative acoperite cu membrane albe. i vindec. Tratament. icter hemolitic. hematemeză.2. oufl mol şl reci. i Io preferat spălătură gastrică. ivoriu.i i . i l i e ţjnslrlcă). . strănut.Tegumentele lezate se spală cu apă de robinet şi npoi cu §0r Ir/. plasma. 11. i ( | i i l i n . purgativ salin. IHNC ). Simptomatologie: ulceraţii. hemoliză. comă u convulsii. scobutil. suspen-«Io apoasă de 30—40 g la un litru de apă. Uvltăm: bicarbonatul de sodiu (pericol de pci l«i . Halena are un miros acetonic. o l . vărsături.

[: Tratament: nu are antidot specific. oprind inhnlun-ii l . 3—5 ml pe minut (oprim mliiiml. laringospasm. bradicardie.itiv salin (25 g sulfat de sodiu) sau 30 ml ulei de ricin. vertij. reechilibrare hidroelectrolitică pe cale parenterală sau p Iu i'i /ii. INTOXICAŢIA CU ACID CIANHIDRIC. apfl. cefa-! ' • • • puternică.INTOXICAŢIA CU ACID ACETILSALICILIC $1 DERIVAŢI SALICILAT. tulburări auditive (acufene. iiopicr/Iiid timpul cu examinări de laborator. polipnee. l)l..u|iiostlcul se bazează pe apariţia brutală a simptomelor amintite. . — Sp. reflexe abolite.il. greţuri. < încetarea modificărilor hidroelectrolitice. tlnxnlfatnl de sodiu (hiposulfit de sodiu) 25% i. Calea de pătrundere: respiratorie sau digestivă. vărsături. greţuri. neputîndu-se interveni medical. CIANURI (sîmburi de migdale amare) Poate fi accidentală (în industrie. Tratament: antidot nu există. vertij. deshidratare şi cianoză. î l .("încetarea modificărilor echilibrului acidobazic (perfuzie cu blcarboi ii de Na în ser glucozat). delir. prin insecticide sau prin subBtanţe utilizate pentru deratizare) sau în scop de sinucidere. v. Ti. — Puiq. paralizii neuromusdşare.A. fobră. obnubilare.iiuont. — l . ni t ritul de sodiu soluţie 3%. maximă mai mică de 80 mmHg). diaree. surditato). i T. ". anxietate.v.1. ritm do '• '' in l pit minut plnă In do/a loială do 50 ml. Simptomatologia: este variată în raport cu forma clinică. anxietate. vărsături. După o perioadă de vărsături persistente. episoade convulsive. transpiraţii piolnze.ă m orfină. . convulsii..v. 1 'pi un mlmliiistinrua cind TA coboară. Antidoturi folosite: nitritnl de amil inhalat (l fiolă la fiecare 5 minute.slinren la T. dispnee. iitillnlylc. Nu se Q drnliii''tn-(i/. Simptomatologie: salivaţie abundentă. --.A. /u'/ocynnor (lotrncomatul de cobalt) un foarte bun antidot. 10 ml i. opistotonus. INTOXICAŢIA CU ACID BORIC Şl SĂRURILE SALE . lallcllatul d« sodiu) Simptomatologie. i p s ciiidiovascular ireversibil. maximă sub 80 mmHg). trismus. iU . l'orma subacută: dispnee. orma supraacută (fulgerătoare): moartea se produce în cîteva inimile. i tură gastrică cu suspensie de cărbune activat. halucinaţii. • > l . • om a. 1 >pi i rea convulsiilor cu doză moderată de barbiturice. midriază. urmează convulsii şi (oină.I (aspirina. pierderea cunoştinţei şi convulsii. slăbiciune niiiHciiliir. lapte.Vorma acută: constricţie toracică. cefalee. Spălaturi gastrice cu cărbune» piiNjaliv salin.

1) Intoxicaţia acută cu acid crom/c are aspectul tipic al intoxicaţiei cu un acid caustic (acid sulfuric). INTOXICAŢIA CU ACID OXALIC SI OXALAŢI (sinonim: sarea do mâcrls) Simptomatologie: dureri retrosternale. INTOXICAŢIA CU ACID CROMIC Şl CROMAp Acidul şi vaporii săi au o acţiune caustică. Ingestia se traduce prin ulceraţii ale mucoaselor. 11 ictune).H tro n y . homntcimeză. INTOXICAŢIA CU ACID FLUORHIDRIC Şl SĂRURILE SALE Simptomatologie. dispnee. tuse clilnionsft. adăugind lapte. Produce accidente cutanate (eritem dureros.In apneo:roN plinţlo i i l i iinia H II|> oxigen. diaree sanguinolentă. diuroc* sunguinolontă.combatem leziunile renale: exan-<| iilnotransfuzii repetate. colici abdoniinule. vărnflluri. dacă supravieţuieşte. albuş de «MI. laringospasm. cu soluţie de por* limnganat de potasiu 1/5000 sau apă oxigenată 3%.. sub orice formfii spălarea teguMHMiUilor şi mucoaselor cu jet continuu de apă. Tratament: antidotul este calciu. cărbune animal şi magnezia usta. Calea de pătrundere: illijcstivă. Inhalarea de vapori determină iritaţia conjunctlvală. vftrNN(uri. 1 m S o ad m liii. hlporto n. şoc. respiratorie şi cutanată. hematemeză. antibiotcroplo de proI flc nt . scauno sanţliilnoiente. Moartea survine în prima fază a colapsului. Tratament: vezi acidul acetic. arsuri ale tractului digestiv. vljtlturl Iu . 2) Intoxicaţia acută cu cromaţi (bicromaţi): colici abdominale. dUfaale. INTOXICAŢIA CU ACID AZOTIC (sinonim: acid nitric) Simptomatologia şi tratamentul ca la intoxicaţia cu acid clorhldflC. în caz de acidoză: bicarbonat de io• I l u 5% în perfuzie pînă la corectarea acidozei.fl v iio iuli„oB „ C l ' i in 5 0 m l » a r g lu co ia t lu . colaps. leziuni renale cu anurie şi uremie. uneori perforaţie gastrică. arsuri nit» mucoaselor oculare şi nazale. diaree. moartea survine ulterior prin uremie. I N T O X IC A Ţ I A C U A C ID C L O R H I D R IC (s in o n im : a c id m u r ia t lc ) Simptomatologia: leziuni ale mucoaselor oculare şi nazale. colaps. amctoli. Cromaţii şi bicromutll Mut oxidanţi puternici ai celulelor organismului. Simptomatologia. — — Se face spălăturâ yastrlcă dacă este posibil. dureri In deglutiţie şi retrosternale. Tratament: spălătură gastrică imediată. Complicaţii: cicatrice hli'iiozante. eplgastrlce.

4. bradicardie. piele uscată.. Intoxicaţia cu scopolamină: efect narcotic. diuretice. laxative. i l . com-i lnpcrpirexia prin împachetări umede. i l ' . i cu soluţii de Ca.il. convulsii. i i K . insuficienţă respiratorie. parestezli. Delir beladonic: logoree. expansivitate. retenţie de urină. apoi somnolenţă. tahicardie. combatem insuficient*! i i ' i i . mers ebrios. i ' . insuficienta circulatorie acută (colapsul).a a doua upar determinările renale (colici renaln. pierderea cunoştinţei. în retenţie do urină se face .i | vuzical. INTOXICAŢIA CU ACID PICRIC Simptomatologie: vărsături glaben-roşcate. i u ciordi. Hilui pulmonar acut. ollijuiic. r.itoloqlc: iam I: cuforio. roşeaţă scarlatinilorrml.spălăturfl q . măselariţa (Hyosclamua niger).. apomorfină). uscăciunea gurii sau sialoree.Intoxicaţia hiosciamică: delir furios. INTOXICAŢII DIVERSE INTOXICAŢIA CU ALCALOIZI. tahicardie. dispnee. . laurul sau ciumăfaia (Datata stramonium). Tratament: ca antidot se administrează o sare de calciu: gluconnt l i . glucoza. cefalee. In fu/.. midriază modorată. roseaţa pielii lipseşte. mai ales erotice). logoree. INTOXICAŢIA ACUTA CU ALCOOL ETILIC (etanol) Sliiipioin. halucinaţii înspăimîntaIonic.. cefalee. stupoare. febră.nnent: au există antidot specific. pilocarpina este antidot fizion . i nii|)ii".idiniuistrăm vomitive (sare. xantopsie.. colaps 9! exltus dac fl Hiiprrtvloţuloşto. halucinaţii vizuale (plăcute. INTOXICAŢIA CU ACID SULFURIC (sinonim: vitriol) Simptomatologia şi tratamentul: vezi acidul clorhidric. Simptomatologia : — Intoxicaţia atropinică: uscăciunea gurii. coloraţia în galben a pielii şi mucoaselor. comă cu bradipnee. vulsi conh. reci. (Hiune). purgative saline. somnolenţă.urochl.MHid. răguşeală. lactat de Ca sau lapte. convulsii. i l d iiculă prin perfuzii glucozate. hematurie. 339 .combaterea durerii cu morfină sau mialgim l i . ATROPINĂ Prezintă interes medical: mătrăguna (Atropa belladona). per os: carbonat de Ca. vărsături.. Tratament: spălaturi gastrice cu cărbune.se suprimă prin anestezie cu eter. mişcări coreiforme. ţipete. ataxie.ic a croitorii (ictiviUiţii cerebrale. lichide din abundenţii. i i solo. dld.. emotivitata şl l . 11. ameţeli. hidratare orală. • -.

•l — M"M Intern* — pmilru Mdrc m*dli 4- 'H tti. care 86 r«p«tfi. comă şi abolirea reflexelor. 'U .v.i . fenomene cardiace: dispnee...m. accidente traumatice. tahicardie.i c| .. şi 5 ml i. vitamina B6. crime. — /a/a /// (intoxicaţie profundă) se manifestă prin anestezie. Antidot: alcool etilic. în hipoglicemie: nicetamid 5 ml i. furturi.. digartrle. provoca* i im do vărsături şi purgativ salin.. respiraţie Kn:. bronhopneumonie. accidente. Moartea survine prin edem pulmonar acut.ulcere gastroduodenale. per os sau prin snnd. în faza de excitaţlo: hidroxizin l—2 fiole i.— ta'in îl: tuIlHiirm nouromusculare. epigastralgii. i K l H ţinslrică sau în perfuzie i. Contraindicate: morfina şi psiholepticele (largactilul) pot fi fatale. 14%0. INTOXICAŢIA CU ALCOOL METILIC Este una din cele mai grave intoxicaţii. euforie. Simptomatologia: stare ebrioasă cu delir. dezorientare. h i i o f»%. c .ixlcc. INTOXICAŢIA CU AMINOFENAZONA (piromidon.ser glucozat 20—40%. sau perfuzie cu o soluţie de cilmol . hemornţjil şi pnrfornţil d'Utroduodenale.Mimul. după o perioadă de 1 '10 do orc.M Hvnt în soluţie de bicarbonat de sodiu 5%). Tratament: nu există antidot specific. vrtrsttturi. vărsături.. Spălătură gastrică cu iuipunsic de cărbune activat (în soluţie de bicarbonat de sodiu 5%) nau cafea concentrată în doze succesive. ameţeli. cecitate totală..v. eventual al i'drmii. lanatozid C + miofilin i. edeme. Simptomatologia: — In intoxicaţia cu aminofenazonâ (piramidon): crize asomănfltonre < u cele epileptice (care cedează la luminai) şi insuficienţă circulatori» — în intoxicaţia cu fenilbutazond: stomatită cu sialoroo. hipotensiiim-.v. comă.. Tratament: nu există antidot specific. diaree. ni.pi rntor. Survine accidental prin confuzia cu alcool etilic sau prin falsificarea băuturilor.m. (iroţurl. mănilostâri nt. pslhoieiuorlalo.. 250 mg i. Spălătură gastrică (dlilnini.v.h icft: alcool etilic 50% în apă.(l. cefalee intensS porntatiMilă.irovarea bolilor cardiace. dezechilibrelor electrolitice. agresive. pansament ocluziv al globi Im < > c u« Inri (protejarea contra luminii). Delir. hlportonNliina ni torhilă.. tulburări de ritm cardiac. mialgii. (foarte lent) sau i. sau pantotenat de sodiu. 3—-4 fiole tu primele 2 ore.v. bicarbonat de sodiu (pentru reducerea acidozei) per os. colaps sau stop n ". pun . piron. cianoză.v. insuficinnti'i rmuIiilorii sau respiratorii. halucinotil. barblturlce pentru convulsii. Iul cerebral. norci •/.tratamentul şocului. tnliipiioe şl transpiraţii. trnlamont simptomutlc. omidoplrln). Tratament. asociată cu vitamina B lt 100 mg i. spălaturi gostiicrt. în convulsii şi delir: hidroxi/m i 2 Ilolo. la cardiaci. In uceaiti faza nu loc acizii. 00—100 ml. obnubilare. dureri abdominale. tulburdri de vedere. Moartea se produce prin obstruarea inilor respiratorii datorită vărsăturilor aspirate.

vonesecţie.oxigenoterapie. lăcrlmm o. INTOXICAŢIA CU ANTIBIOTICE Produc mai frecvent accidente alergice.v. aritmii. (neutralizează). 338 . tratamentul edemului pulmonar acut. dacă se consumă alcool. somnolenţă.v. trahootomlo.. comă. hlpotcmslune. contralin. respiraţie artificială.. purgaţie. somnolenţă. provocarea de vilrsilturi. INTOXICAŢIA CU ANTIDEPRIN (sinonime: imipraminâ. Simptomatologia: anemii (hemolitice sau aplastice).il.v. actlunc ciir<irizdntă. INTOXICAŢIA CU ANILINĂ Pătrunde în organism pe cale cutanată. benandryl i. hipotensiune arterială. laringospasm. contracturi. Tratament. Tratament: nu există antidot. eupramin. Simptomatologie: intoxicaţia prin ingerare se manifestă cu un taNOII rlinlc nsomănâtor celui din intoxicaţia cu hidraţii alcalini. cofalee. colaps. digestivă şi respiratorie. 1onrt toracică cu dispnee. ascorbatul d<> sodiu. glucoza 5%+vitaininii C i. hipoacuzie. edem glotic.. mai rar intoxicaţii acut».L. uneori coIfips. transpiraţii.INTOXICAIŢIA CU AMONIAC Do/. antlhlotoruple de protecţie. hlporroflcctivitate osteotendinoasă. uscăciunea gurii. convulsii. INTOXICAŢIA CU ANTALCOL (sinonime: antabus. intoxl< ' f i / / r j prin inhalarea amoniacului produce cianoză. excitaţie sau depresiune. tuse iritativă şi ex-| ic-( tornlio spumoasei (edem pulmonar). evacuarea victimei din mediul toxic.leziuni vestibulare. Spălătură gastrică. greţuri. esperal. tahicardie. dlspneo. oxigenoterapie. anxietate. oxigen. paralizie resplniloi h>.. spălătură gastrică sau purgaţlt» Irntuii'n sindromelor apărute. Simptomatologia: congestia feţei şi a conjunctivelor. Tratament: albastru de metilen. Antidot: acid acetic 5% sau acizi organici din sucurll» do fructe. ulcurdţii oculare. vertij. Simptomatologie: cianoză (cel mai important semn). lofranil) Simptomatologie: slfire ebrioasă.. spălătură gastrică sau administrare de soluţie de permanganat de potasiu (1/5000) per os. comă.respiraţie artificială. respiraţie Cheyne-Stokes. methemoglohlnomic sau porfirie. violentă. antacty!) Apare în cursul curei de dezintoxicare. transfuzie. l i.M.n m Iul nul lotnlfl (D. tionina i.iment: nu are antidot specific.) esto 10 ml soluţie 25%. purgativ salin. albastru de toluidină.

Antidot: dimercaptopropanol (B. Clte mce si apare cianoză progresivă. illnree. ia* . provocare de vărsături. CO-şl mourto. Sînt nproope 50 de specialităţi între care amintim: luminai.A. yroturi. cefalee. tulburări sfincteriene. i'nsh scarlatiniform şi febră. diaree. greţuri. Simptomatologia este variată: — Forma supmacută: vărsături. hipotensiune arterială. facies congeitlVi 1 1 (inspiraţii abundente. INTOXICAŢIA CU ARSEN Şl DERIVAŢII SĂI Anhidrida arsenioasă (şoricioaica) este cel mai răspîndit derivat. bolnavul zace inort. diaree profuze (sindrom holertInrm). extraveral. vărsături. regulate de amplitudine midi 38 — 39°. diparcol. După 36 — 48 de ore poate apare sindromul hopato-nefritic toxic.it. spălătură gastricii ni apă un pahar cu lapte sau soluţie de tiosulfat de sodiu (hiposnlfit do Na).Tr. ameţeli. producerea de vflr-piinj. L Simptomatologie: a) Faza de debut: „beţia barbiturică" (agitaţie. reechillbrnron hldroelectrolitică. areflcxie.A. vor» ln i 'o incoerentă. medinal. micuţ: nu nm nulldoli ipHlăturH gastrică. nulii onvulslvnntei tratatnnntul Insuficientei cnr-aculu. dureri abdominale. erupţii tegumentaro urltcmatoase. T. abolirea sensibilităţii. midriază sau mioză.illv snlln. INTOXICAŢIA CU ANTIPARKINSONIENE (sinonime: artane. apoi icado. vertij). parkinsan) Simptomatologie: asemănătoare la doze mari cu cele din intoxicaţ i a cu atropină: tegumente uscate. rezoluţie musculară corn» plută. aspect ebrios. oligurie. Tratament: ca în intoxicaţia cu atropină. Do/n lotall i'ito dc 4 g. lipotimii. Intoxicaţia se produce accidental sau voluntar. Tratament. b) Coma barbiturică: profundă. bromoval. purgativ salin. tratamentul insuficientei circulatorii acute. calmă. colaps. combaterea durorllnr rtlidominale. INTOXICAŢIA CU BARBITURICE Survine frecvent în scop de sinucidere şi accidental.L. amital sodic (donnltal)i fnnobarbital. lipotimii. respiraţii lente. — Forma acută: vărsături (miros de usturoi). iniţial creşte. ciclobarbital.). — Forma subacută: vărsături. chiar halucinaţii şl comfl. colapi. polinevrite. stare generală alterată.

midriază trecătoare. ii. oxigenoterapie şi respiraţie asistată. Simptomatologia: vărsături. Triilnment: arrl. în caz de in sul icionţă respiratorie: administrare de O 2 . îi facem spfiliHurfl (jiislrică cu suspensie de cărbune activat sau cu apă simplă do robind.in) în cura de slăbire (inhibitor al poftei de mîncare). tahlcfiidic. din 15 în l!) min pînă dispar simptomele. în medicină.idicurdif. mai mult decît cantitatea de toxic l ni l''i a ld. perfuzii rehidratantei •ulfat de atropină în spasme. prclu(tlnnl (Iciiiiicltd/. pareze. antihistaminicele. pervitinul (metamfaianiliui hldroclorlcfi). hemodializă. livităm: nicetamida. rllspncc. emeticele.sflturl.Trul'iinent: Importantă este promptitudinea intervenţiei terapeutice. delir şi convulsii. în colaps prelungit: so luţii macromoleculare (macrodex) sau transfuzii de sînge. purgativ salin. stricnina. în hipoknliouiie..i-. sindrom depresiv anxios. midriază. ca pesticide în agricultură. în hipotensiune pronunl<itft: hemisuccinat de hidrocortizon.. colaps. br. după spălătură introducem pe sondă sulfat de Na 30 g/200 ml tipfl. In formele extrem dt qinvc: vfir. laboratoare. utilizate de sportivi ca „doping" sau stimulente sexuale. Simptomatologie: stare de agitaţie..in răspunsul organismului. INTOXICAŢIA CU BARIU Şl SĂRURILE SALE Sulfatul de bariu nu este toxic. sulfatul de magni'/. hipertensiune arterială. diureză osmotică alca lină! (mai ales pentru barbituricele cu acţiune mai lentă). clorura. reechilibrare res piratorie şi cardiacă. THAM (bază tampon Iară sodiu). în părţi egale. paralizii. sînt toxice acetatul.v. diaree. amfetamina.în caz de insuficientă respiratorie acută şi edem laringian. Constă In (i litri la femei şi 8 litri la bărbaţi de soluţie de bicarbonat de Na 14%„. hidratul şi nitratul de bariu.v. comă. carbonatul. dializa peritoneală. brmlicurdic. Tratament: spălătură gastrică cu sulfat de sodiu 20 g. — Bolnavul în comă profundă: intubaţie traheală. cu idei de persecuţie. INTOXICAŢIA CU BENZEDRINA Aminele de „trezire": benzedrina (sulfatul de amfetamina).i cu a intoxicaţiei cu derivaţii de xantina 34(1 .purgativ şl i i i i t l d o l : sulfat de sodiu 30 g per os şi 10 ml soluţie 10% i. -— Ilulnavul este conştient: îi provocăm vărsături. norartrinal.clorură sau lactat de potasiu i.iu. ele sînt utilizate în industrie.rtri: psiho/<> ciruto. alimentaţie parenterală cu soluţii glucozate hipertonice. In Mipmdo/. — Bolnavul în comă superficială: supraveghere. spălătură gastrică. spălătură gastri că. manitol 10% şi ser glucozat 10%. Nliinui s. ameţeli. traheotomie şi respiraţie artificială..

din aer dotenulnă lni"Xlrnţln acutA. Concenli.m. 11. Intoxicaţia acută este rară.spălătură gastrică în poziţie Troiidolon liurg. vărsl-l uri (dacă sînt mari duc la deshidratare). ebrietate. greţuri. vărsături. fenomene de colapl. gastrice. analeptice. se infectează. palpitaţii. i . Pătrunde predominant prin inhalare. somnolenţă. repaus la pat. nun " /. oxigenoterapl*» soluţie izotonică de clorură de sodiu. cloralhidrat sau luminai i. n«sicjur.6. Consecinţele leziunilor: dureri mari. puţuri. scobutil). astenie. Simptomatologia: ulceraţii periorale.5...!'• . distonie neurovegetativă. C'. Antidotul: acid acetic diluat (5%). tratamentul insuficienţei cardiorespiratorii. Ulceraţiile sîngerează. cefalee. esofagiene.M"» care fiind mai yroii c«i «ierul tinde s. ebrietate. accidentală. preparate de ficat. la unii bronhopneumonie.mimiilozo In plvniţw ((ei im-iitaţii).i M. Tratament. Survine accidental. acid citric. Iar concenlmţla d<« l ( i n „ <••. antibioterapia de protecţie» cortizon şi vitamina A. hidroxidul de potasiu (potail caustică)."(. procmn «l In laboratoare. ameţeli. Rehidratare: analeptice (pentru Insulicienţă cardiorespiratorie). Tratament: spălătură gastrică. ale buzelor. oxigenoterapie. sindrom esofagian. mine-. sulfat de magneziu. acid tartric. acizi organici (sucuri de fructe). vitamina DU. se scoate bolnavul rapid din mediul toxic. faringiene.iti.INTOXICAŢIA CU BINZIN Este utilizat ca solvent organic In Industria cauciucului ţi vopselelor.mtă. ţ|n>to.r. euforie. mai rar în scop de sinucidere. TRATAMENTUL DIFERITELOR INTOXICAŢII (Se prezintă în ordinea alfabetică) INTOXICAŢIA CU BIOXID DE CARBON S(> produce «rddonUil în prr-'/c'iiţ. agitaţie motorie. cavităţii bucal*. convulsii şi moarte. Tratament: — Intoxicaţia acută: nu are antidot. ameţeli.i : .i unor concentraţii nmrl (li.hxi. Se manifesta cu i m . trombocitopenie şi sindrom h mneţeli. clanoză. febră. — intoxicaţia cronică: transfuzii. 11. INTOXICAŢIA CU BENZINA (inhalare de vapori de benzină) Simptomatologia: cefalee. Intoxicaţia cronică se manifestă cu sindrome hematologii pcnie pînă la agranulocitoză. în caz de agitaţie. .i de . combatem durerea cu morfină sau mlalgini nnlispastice (papaverină. INTOXICAŢII CU BAZE (HIDRAŢII ALCALINI) Derivaţii: hidroxidul de sodiu (soda caustică).

uneori convulsii. aerisire. d l r .iIc — de bine relativ — după care reapare o tuse chinuitoare. purgativ salin.simptom. înlctiuni imperioase. In •Iii. nelinişte. INTOXICATA CU BROMURI Simptomatologia: identică cu intoxicaţia barbiturică. o i.i" * i urină. la vulcanizarea cauciucului.itologlui cofaloo. aiiiin.. arsuri cpigastrice. INTOXICATA CU CADMIU Este de obicei o intoxicaţie profesională. :ua . Tratamentul: ca în intoxicaţia cu barbiturice. tremurături ale mîiitllor. vAi'ifilm j . analeptice. dezobstruarea căilor respi ratorii prin aspiraţia mucozitătilor şi secreţiilor bronşice. fibrilaţii musculare.Urmează o perioadă înşelătoare.11. cercetarea încăperilor (prin flacără.se tratează edemul pulmonar acut. TEOFILINA. valorile cadmiului sînt crescute. j ' i i ' . amoţell. mers ebrios. imliMnticu. f n l. per os 0. Antidotul: sodiu-calciu-edetat. dispnee. INTOXICAŢIA CU CAFEINA.ildinont. Simptomatologie: o foarte puternică iritatie a mucoaselor oculare şl respiratorie. febră („febra de fum").il. în instalaţii frigorifice.. inapetenţă. spălătură gastrică cu cărbune.c . — Bromismul acut. Tratament. Edemul pulmonar acut este complicaţia cea mai gravă.5 g la fiecaro i l c i i i n orc siiu intravenos. greţuri. Simptomatologia în forma acută este de ordin respirator: tuse seacă.'. somnolent^. pnrosto/ii. gust dulceag tn u l||( 1' colici abdominale.antibiotice. diaree). insomnie. /.•>! cllariu). oxigenoterapia. — Profilactic: captarea prin absorbţie a SO2. 1 1 . cefalee. bolnavul se linişteşte temporar ţi se instalează stupoarea în formele severe. După faza de excitaţie cu iritatie. a locurilor suspecte. — Curativ: repaus absolut. -•. expectoraţie purulentă. oxi\\> • 11' i torapie.'. l i. 1( . verii). i t i e laringo-traheală. «. simptome digestive (greţuri. respiraţia arti ficială. cianoză. INTOXICAŢIA CU BIOXID DE SULF Slnt expuşi intoxicaţiei muncitori care lucrează la fabricarea acidului sulfuric. — Profilactic. — Curativ: scoatere la aer.. respiraţie artificială. I r i t .Bromismul cronic evoluează cu semne nervoase şi cutanate (acnee bromică). TEOBROMINA (preparate xantice) Simptomatologie: agitaţie. i cliilco. | 1 01 o l r. mici).iniriil. de l.

colici abdominale. Acest tablou se in:. mortale): — Sindromul faloidian (holeriform tardiv).n dic. . infiltraţie retrobulbară cu utiopuia :.du vărsatul!) piin|(itlv H i t l l i u lînrlilluilco/ cloidoln'/. hepato-renale şi crampe musculare. adi.i do tanin 2 — 5% sau soluţie de permanganat de potasiu. i i i i -M H I I . fetidă.i ' . in hlporsudoraţio. Sindrorne produse de ciuperci cu toxicitate întîrziată (gravitui<mare. S indrom ul m uscarinian (sudoral) produs do mir >. deshidralaro rapida.nii nervul optic şi retina prin administrare de vitamina PP 100 mc| | 10 nil novocaină 1% intravenos. tahicardie.imi'iit. amauroză). 1 .tulburări «imlIUv(vertij. Tratament: spălătură gastrică.ln/ oxl<|oiiotorup|yi IM IK'Voic (ddi A cslc t'ii/ul) sr larc Untaincntiil l n s i i l l c l i ' i i [ i ' i rlrcillfllorll INTOXICAŢIA CU CHININA SAU CU CHINIDINA Tr. vitamina B12 l (ion 2000 gamma. i i .'J c nptiru brusc un sindrom gastrointostimil di. hipotensiune. cianoză şi tegumente rorl. nu i'Hiuia milhlot wpfi n . SpAIAturA gnutrlctt: provoear» il Apare mai des prin utilizarea în scop abortiv.il. Ciuperca producătoare este Entholoma lividiini. A. diaree In roercibilă. moartea se produce prin paralizie cardioiospiratorie. obnubilare („beţia chininică"). . ambliopie. virosa. ameţeli.. Mori. I . cu stare generala all« iată. fi oro) 9) manifestă prin: sindrom gastroenteritic acut. II. deshidratare pronunţată cu SH imperioasă. combatem amauroy.in'. lilatea 50%. " . Sindrorne produse de ciuperci cu toxicitate precoce (cu porlrul<> /i Ui te mai redusă): 1. n u .1 . ne <!• excitaţie. piMifj. dureri abdominale. favorizăm diureza prin lichid. Ciupercile incriminate sînt: Amanita phalloides. p l i a torie cu norartrinal şi oxigenoterapie. tegumente uscate. n m . i . tulburări de vedere (acufene.m n . h i . In intoxicaţiile grave: comă. vărsături. prinlu nicra şi A. vîjîituri).i i porcile Jnocybes şi Clitocybes. uneori sanguinolentă.4I i î <^. îl adun nistrăm 30 g sulfat de sodiu şi purgaţie.i.it. Incubaţia esto scurta {'. în l i n . i i i ' m. iciulln1 > In colaps.. combatem insuficienţa c a i < l i < M . u ioduri. Simptomatologia: greţuri.*41 * t t C 'l 1 i r 1 3l > Jl 1m -I ~ l » « Intoxicaţia cu ciuperci necomestibile (otrăvitoare) poate rea 1 1 •/. tulhiuJi'1 nervoase.'.i r . .» Ublouri clinice dramatice grupate în următoarele sindrorne: I. vitamina Bt 300 mg.. colaps. 2. adăugind cărbune animal -. reducerea salivaţiei. vărsături. INTOXICAŢIA CU CIUPERCI CVTf^** l t ^ V t ' * »t *r*ry t-l l » « ^»T v -lf . instabilitate. soluţie de glucoza. după o perioadă clinică silenţioasă de 10 — 20 oro. din abundenţă. vitamina A 300000 U. sudori profuze. l loază brusc.După o i n c n l i . > IM 34. sialoreo. scotom con trai.au «cid nicotinic (vitamina PP). Sindromul entolomian (holeriform precoce) survine col mal f i < vont în intoxicaţiile cu ciuperci. deshidi.

tuse violentă. Simptomatologia.ilnfi :•!% şi pansament oclusiv cu parafină sterilizată. expectoraţle s. dispnee. la nevoie mial-(| in . Profilaxia prin cunoaşterea ciupercilor toxice. ' t i i l o r . confuzie. glucoza. midriazfi.1. dispare acomodarea la distantă. Prognost i c u l oslo rezervat.5). brusc se instalează: delir. purgativ salin şi clisiii. pneumonie.<'nli'iit(i şi Hvlvella aesculenta {zbîrciogul gras). 5. rchidratare. pulverizaţii cu o soluţie constînd • im Iiiposulfit de sodiu (2 g). licinoglobinurie.. Dupâ o incubaţie do l—3 oro. ixiiitliurlna.<•' i . I i i l u i iirdio. uneori din (••iu/. provocare df vărsături (spălătura gastrică cu suspensie de cărbune. iar după 48 de ore apare un icter prin li'tmili/ă şi citotoxic hepatic. după 24 ore so iir.a fragmentelor de ciuperci este ineficientă). sînge necoagulabil. Durează doar cîteva ore. 20 ml soluţie l %. anemie. se manifestă prin halucinaţii cu imagini de puncte străluciUhirc sau colorate sau linii mişcătoare. INTOXICAŢIA CU CLOR Simptomatologia: strănut. INTOXICAŢIA CU CLORAŢI Clorului de potasiu şi cloratul de sodiu sînt toxici. I. Intoxicaţia se manifestă prin: cianoză şi hipertermlc. Sindromul panterlan (alroplnic) produs de Amâni t a muscarla şl A. apă lOOml. Intravenos. spălătura gastrică cu soluţie 5% de bicarbonat de sodiu 9! suspensie de cărbune. gura este uscată. Sindromul de indigestie produs de ciuperci ca Boletul stanului. Mortalitatea este între 2 şi 20%. Tratament: antidotul este albastrul de metilen. I. Sindromul helvellan (hemolitic) produs de ciuperca Gyromitra (i'". repaus absolut. diminuare*» ?. spasme ale glotei.i.il<M/.actorii. 344 . în doze de l—2 mg la intervale de 30—50 minute. se combat agitaţia şi convulsiile cu sedative. oxi-'i"iiotcrapie. antibiotice. după spălarea ochilor.l înaltă.combatem durerea cu papaverină. fenomene gastroenteritice.itio de 4—8 ore cu fenomene de gastroenterită. carbonat de sodiu (0. scobutil.ă un sindrom hemolitic. se tratează insuficienţa acută renala şl circulatorie. Psaliote etc. 0. Se instalează după o im nb. După o incubaţie de l—5 ore apare un sindrom (jnslroenteritic. Tratament: Antidotul este atropină (contraindicată în sindromul dlropinic). oxlgenotcrapie. dar de gravitate mai mică ca în sindromul faloidian. accese do furie sau euforie. methemoglobini•anţl ţii humolizanţi.ni(|iiinolentă. se combate colapsul. n i | i l i i t l < ' . mers ebrios. instilăm soluţie de co-> . de asemenea paralizii nervoase. Tratament: scoaterea rapidă a victimei din mediul contaminat. scuI i IM l o do orice efort. Sindromul halucinatei produs de ciupercile Agarics atropiniens şl l'N\llocybes. lăcrimare..

congestia feţei. colaps cinulal Tratament: intubaţie şi aspiraţie traheală. l . cefaleo.i < n i>innol< n(A »l dezorientare. prin hipotensiune arterială.irdi ciiteme.. IM imun insuficienţei cardiorespiratorii. halucinaţii. extrasistole bigemlnnto. după care se introduce » uluii<» salină (o lingură de sare la un pahar cu apă). 2) Intoxicaţia acută cu cocaină se manifestă prin agitaţie. purgativ şl < .. insuflare de oxigen. hipertermie.. semne de şoc grav. brusc. Tratament: spălătură gastrică. clorprom. INTOXICATA CU CURARA SAU CURARIZANTE Simptomatologia se caracterizează prin hipertensiune. prin folosirea în terapie sau mnl iar în scop de sinucidere. i l m i r die. i cunoştinţei.INTOXICAŢIA CU CLORPROMAZINA (MJOOMA/IN) Simptomatologia. curăţirea imediată a mucoaselor. Tratamentul: adrenalină l mg i. moartea se instalează prin paralizie respiratorie ^i m l . noradrenalină şi hemisuccinat de hidrocortizon. Simptomatologia: greaţă şi vărsături. colaps ţii n n i .i/lnfl. intubaţie şi respiraţie asistată.v. circulator.. administrarea Imediată de antidot universal. midriază. INTOXICAŢIA CU DIGITALA Apare mai frecvent accidental. gluconat de calciu şi n s p i i . pro licjmin (1/2 — l fiolă intravenos). hipertensiune ai l< M M l . 1. cu < u | U taţie. transpiraţii. oxigen şi mimn-n (karion). dacă nu survine ameliora administrează noradrenalină şi hemisuccinat de hidrocortizon In fuzie intravenoasă. după care apar tulburflrl d< i i lin cardiac (tahicardie sau bradicardie. respiraţie asista 1. i i l i . convulsii epileptiforme. Moartea poate surveni prin Nlnn>|M Tratament: repaus absolvii.5 • •adrophonmm (tensilon). i ţ m salivei. INTOXICAŢIA CU COCAINA Survine accidental sau în scop de sinucidere. apoi spnlălurn gastrica cu suspensie apoasă do cărbune animali . strofantină. se asociază cu atropină 0. nu administrăm morfină (în agitaţie). Intoxicaţia uşoară evoluea/..5 — 1. . i | . Simptomatologia: se manifestă sub două forme: 1) Şocul cocainic apare la persoane hipersensibile. în doze mari. l i l < nlriovcnlriculcir). narcoză cu evipan. piculci. tremurături ale mîinilor. iar cea gravă cu comă profundă. tahic. apoi comă profundă letală.. Tratament: spălătură gastrică. micoren.

INTOXICAŢIA CU FOSFOR Poute fi accidentală sau profesională. somnolenţă. Tratamentul este ca în in-oxlcuţlo cu digitală. purgativ salin. spălătură gastrică. i'omfl). verIJ. urmează coma profundă. Cele m «îl cUnoucutA suhstiiiiţo slut: /icxwnofon/u/. tuse violentă. laboraSimptomatologia: lăcrimare. senzaţia de sufocare. în rtmirilo foarte grave apare edem pulmonar acut. Notă: Slroiantina administrată în doză unică de l mg produce feno-iii-nc de intoxicaţie similare celor din intoxicaţia cu digitală: cefaler. pentollnlutn şl d« dntfl mol roi «uiUl nKTuni//nm/mi şl pcmpldina. oxigenoterapie. semne de insuficienţă n'iialft acută. a coloranţilor şi Ia piopnrnroa unor medicamente. metrii. hipotensiune arterială. Ingestia duce la ni'cro'/.o. După 3 — 4 zile apar icter. simptome ale sindromului hemoragipar şi nervoase (delir. antibioterapie. illnroo snnguinolentă. ameţeli. cianoză.irscHuri. formalina) Se întîlneşte la muncitorii din industria maselor plastice. efedrina şi adrenalină. Simptomatologia: halenă de usturoi. puls slab şi frecvent.nltrmjllcnrlnfi. se tratează insuficienţa •Irrultitorie acută. INTOXICAŢIA CU FORMALDEHIDA (sinonime: formol. urticarie. ilpolcriniu. cafeina.itropinfi. pcntamctoniul. INTOXICAŢIA CU FENACETINA Fonncotina se întîlneşte în multe combinaţii antinevralgice şi acţioioo/. Moartea survine între 5 şi 10 zile de la instalarea suferinţei. se corectează acidoza. Esfe total interzisă adml-i de calciu. Tratament: spălătură gastrică. vitamine. Tr. Tratament: nu există antidot specific. glucoza. Simptomatologia: eriteme cutanate. .t1 iisupru centrului termoreglării. Combaterea colapsului. INTOXICAŢIA CU OANGLIOPLEGICE Intoxlc'nţlllo survin In cursul tratamentelor sau accidental. vîjîicturi. extrasistole. dureri epigastrice. provocare Io v. mai ales în cursul defecţiunilor în etanSlmptomele şi tratamentul: aceleaşi ca la intoxicaţia cu clor.itument: spălătură gastrică cu permanganat de K l % (oxidant al fosforului). vărscHuri tahicardie. INTOXICAŢIA CU FOSGEN Apnre în procesul fabricării fibrelor sintetice. . vărsături.

perfuzii cu clorură de sodiu. şi la nevoie noradrenalină In perfu/n'. spălătură gastrică cu suspensie de oxid de fler IBU ludroxid feros. în cazurile mai grave.fi Imediat antihistaminice şi calciu intravenos. Tratament: nu există antidot specific. combatem convulsiile cu fenobarbital. cianoză prin methemocjloblnemie. După o fază scurtă de tulburări digestive. întretăiată de convulsii.O. oxigenoterapie. în razul Ingerării de sulfuri. anxietate.A.Simptomatologii! hlpotenilune arterial» ortostatlrfl hrutnlA iau lincope survenite la ofort. Provoacft şl un Intons ofoct atroplnlc: uicflclunod gurii. ileus paralitic. INTOXICAŢIA CU HEPARINA SAU CU HEPARINOIDE Simptomatologia. care pot provoca hipertensiuni acute. aşezarea intoxicatului In poziţie dedivă. Mecamilamina poate produce tulburări neuropsihlce: tremurăturl. constipaţie.). respiraţie artificială. Spâlătură gastrică. INTOXICAŢIA CU HIDRAZIDA ACIDULUI 1ZONICOTINIC (sinonime: HIN. Tratament: îndepărtarea victimei din atmosfera toxica. perfuzii cu soluţie de glucoza şi hlpertensină. cu noradrenalină. Tratament: în cazurile uşoare. reechilibrare hidroelectrolitică. hlpurter34? . Tratament: în reacţii de hipersensibilitate se administren/. Incoordunare. în stări de şoc grave: lir-inisiutcU nat de hidrocortizon i. dispnee.M. sau la nevoie. vitamine (B6 şi B12). oxigenoterapie.v.v. antibioterapie. cefolee. Manifestările clinice pot fi de hipersenslbillzart la anumite persoane (şoc anafilactic. urmează coma. confuzie mintală şi halucinaţii. astm bronşic). edem pulraomu sau hemoragie cerebrală. mortale. intubaţlo traheală. hematurie.) Subliniem că accidentele pot surveni şi la doze terapeuticei flitul nocive prin asocierea lor cu alte substanţe ca: vasopreaoarele fi Qfn/«'laminate. respiraţie artificială (la nevoie perfuzii cu glucoza. INTOXICAT» CU INHIBITOARE ALE MONOAMINOOXIDAZEI (I. INTOXICAŢIA CU HIDROGEN SULFURAT Şl SULFURI ALCALINE Simptomatologie: lipotimie. rinită. izoniazida. şi pri luzii dt sînge proaspăt. molrorugU etc. In ht« moragii se administrează sulfat de protamină 20 U i. Imipramina produce convulill. Iar în caz di supradozare apar hemoragii grave (epistaxis. eventual cu sînge. tulburări vizuale şl urinare. tebecid) Simptomatologia.

— In caz de inhalare de vapori de iod: respiraţie artificială. colaps.-ildiilo) sau în tentative de sinucidere. iar în cai i i )!• grave hemodiallză prin rinichi artificial sau. colaps. sia-. gastroenterită. l>ciln!iiiri (jnstrică cu lapte şi cărbune animal. colaps. iar uneori stare de şoc grav. l i. imediat ce este posibil. în intoxicaţie gru-vfl. concomitent se adminisn'd'/rt Inlnimuscular BAL (sulfactin). accidental (confuzii de iili. în lipsă. salivu. bronşită.oroo. durerea se combate •u (inalgezice. urticarie. i licinoragică. eventual Idem pulmonar. i . stimularea circulaţiei.mie.illornativ cu provocarea de vărsături.O. frisoane. — In caz de accidente alergice cu substanţe de contrast (şoc anaI luetic) se administrează: noradrenalină. anurie.il. .i i i i l u cu poliurie la început. cu colici abdominale violente. hipoliMislune. cefaleo. Curativ: repaus absolut şi linişte. 3) Substanţele de contrast radiologice produc la unele persoane la icurt interval de timp — după administrare — senzaţie de teamă. alcoolul: stare de ebrietate. paloare. (uimi. Simptomatologie: stomatită cu gust metalic. 2) Inhalarea vaporilor de iod determină: coriză. ini Iu toimolo sovrro rol. apoi albuminurie. inhanroa de soluţii de tiosulfat de sodiu 5% sau bicarbonat de sodiu 2%.la.splrntorll. hemisuccinat de hidrocortizon. l'rotilactic: prevenirea bolnavilor de a nu asocia mecll-cu f. loluni K . INTOXICAŢIA CU MERCUR SAU CU DERIVAŢII SĂI Intoxicaţiile se produc prin supradozare. se combate durerea cu papaveInfl ţi eventual atropină.M. Triitiiinnnt. tahicardie.n u/r/r de inorllnfl: ofortn ro. mtlhistaminice. anurie. gastroenteroo l i i . gre. Tratament. sialoree. migrena. .uncnt: se vor administra imediat lapte şi albuş de ou pe calo i « i l . dializă pe: perfuzia cu glucoză-insulină.A. nu se administrează antili mai — Leziunile renale se tratează cu aport bogat de lichide. hormoni anabolizanţi. uneori mortal. lăcrimare. vîjîituri în urechi. uremie. i/r. tuse. — In caz de ingerare: spălătură gastrică cu scrobeală sau cu solu10 do tiosulfat de sodiu l %. uneori leziuni caustice ale mucoaselor ju slngorări. rcscrpinele: eferlu tuiiNloiuili'i lHirhltiith'vl<>: comfl prolungitfi.url. cpunilio extrarenală. INTOXICAŢIA CU IOD SAU CU lOBURI Simptomatologia: t) Ingerarea poate produce: coloraţia cafenie a mucoasei gurii.ilco. se combate şocul. sîngerare în hi-j în colaps se administrează hipertensină.

Antidotul este naloriina. colaps şi moarte. cloralhidrat 3 g în clismă. 349 . supravieţuirea peste 12 ore poate indica un prognostic mai bun. greţuri. se aplică garou deasupra rogiunii. vertl]. ( l i l . frisoane. «ilc<ilol/. 4) Perioada terminală: coma cu mioza morfinică (pupile punctifor me). i i u l c n . INTOXICAŢIA CU NICOTINĂ Simptomatologia variază în funcţie de forma clinică. Diagnosticul se face din anamneză. 3) Perioada de depresiune: oboseală. apoi spălătură gastrică cu 240 ml p«rmanganat de potasiu 1% şi terminăm cu suspensie de cărbune anlninl) provocare de vărsături. somnolenţă. faţa roşie. inconştienţă. OI'IACII In această grupa 'Illr^ »piul. In caz de slncopft cardiacă. Tratament: antidot universal. Forma uşoară: stare pseudoebrioasă.it. do« lantin etc. sudori. Se asigură evacuarea intestinului (clismă) şi a vezicii urinare (cateterism vezical). Simptomatologia se grupează în 4 perioade: 1) Perioada euforică: precede pe cea toxică. 2) Perioada de excitaţie: apare excitaţia psihomotorie. paloare. colici abdominale. moarte. Forma supraacută: arsuri bucofaringiene şi epigastrice. areflexie. Corectăm tulburările hidroelectrolitice şi asigurăm aportul caloric parenteral prin soluţii de glucoza. horoina.m. obnubilare. tremurături. vărsături. Dacă toxicul s-a injectat subcutanat. combaterea colapsului prin norarlrinal.). prăbuşire tensională. tulburări senzo riale. cefalee. respiraţie superficială. tensiunea arterială scăzută. urmată de provocarea de vărsături sau/şi purgativ salin dacă intoxicaţia s-a produs pe cale digestivă. Prognosticul: comele profunde evoluează spre moarte. coma cu faciesul roşu. Spălătură gastrică cu permanganat do | m i . vfirsaturi. codeina) şi substanţele» sintulico cu cfoct morfinic (miiilijiii. masaj cardiac. Amelioniron stării începe cu o criză sudorală şi poliurică. anglotensiufli tn convulsii. sudori profuze. siu 1/5 000 sau tinctură de iod l ml la l 000 ml apă. roşeata feţei. care se administrează leul intravenos cîte l fiolă (5 mg) la fiecare 10 — 20 minute (sau subcul. asistarea resplrntlol şi oxigenoterapie. tuse iritativă. administrare de purgative. puls accelerat. mioză. diaree. ambliopie. tot în doză de 5 — 10 mg). respira* ţia agonală şi pupila punctiformă. Se tratează insuficienţa cardiorespiratorie acută. somnolenţă. tulburări respiratorii. respiraţie Cheyne-Stokes. caracterizată prin o stare de bună dispoziţie. i . cefalee. Tratament. se injectează adrenalină local şi se aplică pungă^cu gheaţa. vărsături. Forma acută: paloare.INTOXICAŢIA CU MORMNA.ll snl (morflmi.

iliimpnt. . miisulor plastice. greţuri. — Indiferent de calea de absorbţie: oxigenoterapie. garaje închise. perfuzii cu sînge proaspăt. insuficienţă respiratorie» aeuUî. Moartea survine In i llrvd orc sau zile prin paralizie respiratorie. albastru de toluidlnfl. prăbuşire tensională.i . Asigurarea perrnea- . cuptoare. survin complicaţii. palpitaţii. polipneo la (>.. coI i i p . Formează cu oxihemoglobina. La 30—40% apare co-i i . ajungîndu-se la starea comntonsfi. exsanguinotransfuzii. produs foarte dtabll. în care moartea survine în cîteva secundo: instantaneu sincopă — convulsii — moartea. tiraj insuficient la sobe. dinltrobenzenul. accidentală sau în scop do •Inuciclore. greţuri. agitaţie maniacală. intubaţie trahiNilfi şi respiraţie asistată. Dacă bolnavul este scos din comă. palpitaţii. art'IIcxic. carboxihemoglobina. medicamentelor. Simptomatologia: — Intoxicaţia supraacută.. Prognosticul este în funcţie de doză. Intoxicaţia poate fi acută şi cronică. ca simptom cardinal.INTOXICAŢIA CU NITRO Şl AMINODMIVATI Al HIDROCARBURILOR AROMATICE Aruytl dorlvnll slut: anlllnn. -• Intoxicaţia acută se prezintă cu stare precomatoasă cu uşoară euforie. vîjîituri. Actluncii toxică so duloreşte transformării hemoglobinei în methemoglolilnfl. Au O Inrgfl ullll/nrc In Industiln cauciucului. cînd faciesul este roz-zmeuriu. respiraţie Cheyne-Stokes. dispneea de efort. Evoluţia letală este extrem de rară. în caz de respiraţie ineficientă. Calcă de pătrundere este cutanată ti rexplratorlf. confn/. hipotermie. nltrohrii/cnul. Antidot: oxigen concentraţie 100% (grăbeşte descompun i ' H ' i i i iirbnxiliomoglobinei şi eliminarea gazului). vărsături.il: soluţie de albastru de metilen 1%: tionină.1 — midriază sau inegalitate pupilară. Simptomatologia: la o methemoglobină de 10—15% din hemoglo-tutuiţi apare cianoza. cu apă caldă şi săpun. mio/. INTOXICAŢIA CU OXID DE CARBON Oxidul de carbon (CO) rezultă din arderi incomplete (fier de călcat cu cărbuni. Tr. ameţeli.ie mintală. convulsii. rruliKl riscul du Intoxicaţie profesionala. intervenţia rapidă şi de stnI I M <>M|miisrnului. •— In caz de ingerare: antidot universal. tulburări de ritm cardiac. tipoi cefalee. color (iuţilor utc. — In caz de absorbţie prin piele: îndepărtarea îmbrăcămintei şl spălarea suprafeţei corpului în întregime. Tratament curativ. furnale). dispnee.') 75% se instalează coma. glucoza. spălătură gastrică cu sus-pinsle apoasă de cărbune animal. trlnltrotoluenul. Tratament profilactic: etanşeizarea instalaţiilor şi asigurarea unei vontiltitii locale. stare ebriiiftsrt.Pentru accelerarea reconversiunii methemoglobinei se adminisIrcii7.

parestezii.. Hexaclorexan.A. c) Sindromul nervos central: anxietate. spălă tură gastrici) dezobstruarea căilor aeriene. Se spală tegumentele cu apă şi săpun.ilcrr i edemului cerebral (glucozfl hipertonfl.T. cttt l—5 mg. Caisa do pătrundere: aeriană. hiperestezii cutanate. în cazuri grave paralizii musculare. colici abdominale. insomnie. colici abdominale. crampe musculare. hipersudoraţie. comă cu areflexie. tulburări amnezice. Se adaugă Toxogonin (R.) sînt substanţe liposolubile avlnd ca efect toxicologic provocarea de tulburări digestive şi nervoase (convulsii). hipersecreţie bronşică. Oxigenoterapia hiperbară (O 2 la presiunea do 2 atmosfere) dud este posibil. digestivă şi transcutanată. rruinltol). edem pulmonar acut.M. INTOXICAŢIA CU PESTIC1DE (INSECTOFUNGICIDE Şl DERATIZANTE SAU RODENTICIDE) Intoxicaţia cu pesticide constituie cea mai frecventa intoxicaţia accidentală şi una din cele mai grave intoxicaţii voluntare. Compuşii organocloraţi (D. D. cefalee. Dintre multiplele preparate amintim: 1. derivaţii indnnulul. 351 . diaree. mai ales a muşchilor respiratori. care antagonlzează efecttlt acetilcolinei. i. Gamexan. respiraţie periodici Cheyne-Stokes. somnolenţă sau insomnie. (l—2 f i olt) imediat după atropină. Simptomatologia. tenesme. care dă o hiperreactivitate parasimpatică (vagală) şi a sistemului ntrvos central. pentru reactivarea colinesterazei blocate de toxic. tuse.T. dprmatite.N. Se descriu 3 sindrome clinice: a) Sindromul muscarinic (efect parasimpatic): mioză. rinoree. Toxafen etc. Tonicardiace In insuficienta cardiaci. dia ree.F. cefalee: rinichiul şi ficatul pot ti (itinse. pînă la apariţia fenomenelor atropinict. Antlhlotornpln do pr< tecţie. Inhibă colinesteraza şi duce la acumulare de acetllcolină. TrnUimentul edemului pulmonnr nnil duc/l oxlstn. fibrilaţii musculare.). confuzie mintală.G. b) Sindromul nicotinic (asupra muşchilor voluntari): slăbiciune musculară. hiperoxcltabllltatt. Antidotul este atropină.v. dispnee. stop respirator. Tratament. dizartrie. Comluitoron Insiiflrlontnl clrculnlnili <H ul< la nevoie. Se administrează intravenos sau intramuscular.P. lăcrimară. tratamentul convulsiilor (se vor evita barbituricele) şi al insuficienţei cardiorespiratorie acută. hiponru/lo/ manifestări cutanate: eritem. Compuşi organofosforici (Parathionul: sinonime: Ecatox. oboseală. 2. convulsii. Respiraţie urllllclnlfl l. manifestări generale: cori/d. In cazuri foarte grave ataxie. Coinh. dureri faringiene. apoi se instalează tulburările nervoase: flbrllaţii musculare.) Pirrangit (Budapesta-EGYT) sau P.D. Simptomatologia: Tulburări gastrointestinalc: vărsături.bllltftţll cflllor rosplmtorll. Alkron. din 15 în 15 minute.i nevoie. vărsături. hipersalivaţie. verti]. se repetă de 2—3 ori în 24 ore în funcţie dt evoluţie. fiind astăzi tratamentul cel mai eficace.

antidotul este glicerolmonoacetatul.m. soluţie 60% (0. convulsii.sl(i<|inns. Simptomatologie. eventual asociată cu papaverină sau chinidină injectabilă. convulsiile se combat cu barbiturice şi calciu gluconic.li. agra