Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITALUL-factor de produc ie Conceptul de capital

Pentru desf urarea activit ilor economice, fiecare unitate dispune de un anumit capital,care prin modul s u de utilizare devine factor de produc ie. No iunea de capital apare pentru prima dat n secolul al XII lea i a circulat la nceput sub diverse sensuri; ca fond, stoc de m rfuri, mas de bani etc. n secolul al XIV lea, termenul de capital este ntlnit cu n eles de bog ie, averi b ne ti, fonduri etc. Con inutul modern de capital a fost introdus de economistul francez A.J. Turgot n s e c ol u l al XV I I I l e a. n a c c e p i u ne a economistului francez, no iunea de capital nsemn mai mult dect bani sau bunuri, respectiv, o valoare c ar e pa rt i c i p l a p r od uc e re a u n or v al or i i a p ro f i t ul ui . U l t er i o r t o i ec on om i t i i s - au raportat la acest concept. O no iune mai ampl dat de economi ti este c : Capitalul reprezint ansamblul bunurilor reproductibile ale unei activit i anterioare,utilizate n producerea de bunuri materiale i servicii destinate realiz rii ca m rfuri pe pia n scopul ob inerii unui profit. El se constituie din acele bunuri produse i acumulate care nu sunt supuse consumului final, ci sunt utilizate de ntreprinderi pentru a produce noi bunuri economice i a le vinde cu profit. Prin con inutul i rolul s u economic, capitalul-factor de produc ie se delimiteaz de ceilal i factori de produc ie i de capitalul lichid (b nesc sau financiar). Din punct de vedere al con inutului s u tehnico-productiv i investi ional, capitalul cuprinde acele bunuri reproductibile care condi ioneaz producerea continu i eficient a unor bunuri economice f r a c ror men inere nu se poate asigura ritmul necesar al activit ii economice.

Clasificarea capitalului
Capitalurile fac parte dintre factorii de produc ie (natura, munca, capitalul, informa ia etc.). A v n d u n ro l de o as em e ne a i m p o rt an , c on c e pt ul de c a pi t al , m od ul d e f orm a re a capitalurilor, alocarea lor n cadrul proceselor economice, modul lor de utilizare i finalitatea utiliz rii lor trebuie s fie cunoscute i st pnite. Pentru cunoa terea i st pnirea acestora, capitalurile se clasific dup criterii multiple, n func ie de scopul urm rit. Dintre aceste criterii, unele sunt de mai mare circula ie i, ca urmare, le enumer mai jos:  dup modul n care particip la procesele economice, se consum i se nlocuiesc,capitalurile, se clasific n: y capitalul fix; y capitalul circulant;  dup con inutul lor: y capitalul economic; y capitalul permanent; y capitalul de lucru (fondul de rulment);  dup forma de proprietate: y capitalul propriu; y capitalul mprumutat;  dup rolul i forma capitalului: y capital productiv; y capital financiar;  dup modul de participare a proprietarilor la formarea capitalurilor: y capital subscris; y capital v rsat; y capital nev rsat. ntruct, pn nu demult, n Romnia no iunea de capital avea o circula ie restrns i uneori era utilizat ca o categorie economic nedorit , definirea acestor categorii este n curs de cristalizare, de a ezare etc., astfel nct to i utilizatorii lor s n eleag acela i lucru atunci cnd le utilizeaz .

Definirea capitalurilor
I.Dup modul n care particip la procesele economice: 1.C a p i t al u l fi x reprezint acea parte a capitalului productiv format din bunuri de lung durat ce servesc ca instrumente ale muncii oamenilor n mai multe cicluri de produc ie,care se consum treptat i se nlocuiesc dup mai mul i ani de folosire. Capitalul fix reprezint partea cea mai activ , motiv pentru care cre terea cantitativ concomitent cu mbun t irea performan elor tehnice, reprezint calea principal de introducere a tehnicii noi,de cre tere a volumului fizic al produc iei i de sporire a productivit ii muncii. n un i t i l e i nd us t ri e i s i s e rv i c i i l o r ru r al e, c ap i t al ul f i x e s t e f o rm a t di nt r -o m a r e v a ri et at e d e mijloace de munc , n consecin se impune o clasificare a acestora n anumite grupe care s le apropie ct mai mult n ceea ce prive te : destina ia lor tehnic i de produc ie; gradul de influen asupra activit ii productive; durata de func ionare. Clasificarea componentelor capitalului fix avnd drept criterii cumulative, are importan practic ,deoarece ea permite alc tuirea unei grup ri ct mai omogene privind perioada de func ionare i recuperare a valorii lor prin cotele de amortizare care se includ n cheltuielile de produc ie ale unit ii i influen eaz decisiv eficien a economic a produselor sau a serviciilor realizate. Avnd drept criteriu cumulative forma material ; destina ia tehnologic ; modul de ac ionare asupra obiectelor muncii, capitalul fix se compune din urm toarele : cl diri, care delimiteaz i amenajeaz un anumit spa iu cu scopul de a crea condi ii de mediu necesare desf ur rii normale a diferitelor activit i economice i sociale, productive si neproductive; construc ii speciale, cu anumite caracteristici constructive i func ionale, ca de exemplu:rezervoare de ap , silozuri, canale etc.; ma ini de for i utilaje energetice; ma ini, instala ii de lucru; aparate si instrumente de m sur , control si reglare; mijloace de transport; utilaje, accesorii de produc ie; inventar gospod resc etc.
3

Exist i alte criterii de clasificare a capitalului fix. n componentele capitalului fix nu sunt cuprinse urm toarele : motoarele, aparatele i subansamblele procurate pentru nlocuirea componentelor uzate; scule, instrumente i dispozitive speciale care se folosesc pentru fabricarea unor produse ; comenzi speciale (valoarea integral se repartizeaz asupra acestora); prototipurile care servesc ca model de executare a produc iei de serie etc. 2.Capitalul circulant reprezint acea parte a capitalului tehnic care se consum n fiecare ciclu al produc iei, particip cu ntreaga lui expresie b neasc la formarea costurilor i se nlocuie te dup fiecare consumare, odat cu reluarea unui nou ciclu, cantitatea de stocuri de materiale, materii prime, combustibili i semifabricate de care dispune ntreprinz torul. O alt defini ie a capitalului circulant este: Capitalul circulant este acea parte din capital care aduce profit prin faptul c circul i i schimb st pnul, iar cealalt parte din capital care nu p r se te manufactura i aduce profit numai indirect, cu ajutorul capitalului circulant este numit capital fix.

corporale Capital fix Capital total Capital circulant Active circulante Active imoblizate necorporale financiare stocuri crean e i valori realizabile n termen scurt disponibilit i b ne ti

II.Dup con inut : C a pi t al u l ec o n om i c reprezint totalitatea activului bilan ului contabil al unei firme,fiind format din bunuri i valori , respectiv a pasivului bilan ier, format din drepturi de proprietate i din obliga ii. C ap i ta l ul p er m a ne n t este format din capitalul propriu mpreun cu mprumuturile pe termen mediu i cele pe termen lung. C a pi ta l ul d e l u cr u (fondul de rulment) reprezint capitalul permanent, din care se scad imobiliz rile (activele corporale i necorporale, la valoarea lor net ). Capitalul de lucru, n condi ii normale, trebuie s acopere necesarul de fond de rulment , care, n general, rezult din urm toarea rela ie: NFR = S + C D n care: NFR necesarul de fond de rulment; S stocurile de active circulante; C crean ele; D datoriile. Condi iile complexe n care i desf oar firmele activitatea, dinamica acestor condi ii,structura, volumul i dinamica fluxurilor de numerar din cadrul lor fac ca, de regul , s apar diferen e ntre capitalul de lucru (FR) i NFR, diferen e care, n func ie de sensul lor, au conota ii importante i impun m suri manageriale diferite, specifice, de solu ionare, astfel: FR > NFR = EFR (excedent de fond de rulment); FR < NFR = DFR (deficit de fond de rulment). Deci, atunci cnd capitalul de lucru este mai mare dect necesarul de fond de rulment, avem de-a face cu un excedent , care trebuie s fie plasat n condi ii favorabile, ca timp (astfel nct s poat fi recuperat i utilizat la nevoie) i ca randament (adic la o dobnd , dividend, sau curs bursier), care s satisfac interesele din cadrul firmei, men ionate, i n primul rnd pe cele ale de in torilor de capitaluri. Atunci cnd capitalul de lucru este mai mic dect necesarul de fond de rulment, s-a creat un deficit care trebuie acoperit prin apelare la surse financiare suplimentare (de regul , la credite de trezorerie), care evident, ca orice marf , au un cost ale c rui implica ii trebuie s fie bine analizate i transformate n m surile de corec ie ce se impun (de regul , pentru lichidarea imobiliz rilor de active circulante).
5

III. Dup forma de proprietate: Capitalul propriu reprezint diferen a dintre capitalul economic i datoriile firmei. Capitalul mprumutat este, ceea ce i spune numele, capitalul altora, pe care firma trebuie s -l remunereze i ramburseze. n leg tur cu forma de proprietate a capitalurilor, sunt situa ii frecvente n care capitalurile proprii sunt mai scumpe dect cele mprumutate, situa ie care a generat sintagma c este mai profitabil s lucrezi cu banii altora. Aceast stare de lucruri deriv din riscul plasamentelor i, evident, din randamentul pretins de plasator pentru a- i asuma riscul respectiv. De pild , plasamentul ntr-o firm este mai riscant dect dac s-ar face ntr-o banc sau n alte zone, cu remunera ie fix , cel pu in din dou motive:  remunerarea capitalurilor plasate n firm se face prin dividende acordate din profit, ori nivelul profitului este rezultanta unei multitudini de factori greu de gestionat, mul i fiind imprevizibili, deriva i dintr-o stare de incertitudine specific ;  recuperarea capitalurilor avansate este condi ionat de bonitatea firmei (lichiditate, solvabilitate, profitabilitate), care ine, de asemenea, de cel pu in acelea i st ri de lucruri, redate la aliniatul precedent. Ca urmare, de in torii de capitaluri i plaseaz fondurile n cadrul firmei numai dac dividendul oferit este mai mare dect dobnda oferit de banc sau remunera ia ce i se ofer la alte forme de plasament, ori, aceast diferen duce la un cost al capitalurilor mai mare. IV.Dup rolul i forma capitalului: Capitalul productiv este o no iune mai pu in conturat i ar putea fi considerat capitalul necesar derul rii ciclului de exploatare. Capitalul productiv se ntlne tesub dou forme: y capital real, numit si capital tangibil format din bunuri materiale; y capital uman, numit i capital intangibil. Capital financiar este reprezentat de instrumentele prin care se constituie capitalul real respectiv ac iuni, obliga iuni etc., sau care faciliteaz folosirea lui adic diverse titluri de credit precum i efecte comerciale (cambii, bilete la ordin, cecuri etc.). Prin modul lor de circula ie capitalul fictiv poate contribui pozitiv sau negativ l a surplusul monetar al
6

firmei, consecin de vnzare.

a diferen elor nregistrate dintre pre urile de cump rare i

V.Dup modul de participare a proprietarilor la formarea capitalurilor: Capitalul subscris reprezint nsumarea valorii ac iunilor pentru care fiecare de in tor de capital a subscris atunci cnd a avut loc oferta (licita ia). Capitalul v rsat este valoarea ac iunilor subscrise, transformate n lichiditate, prin depunerea numerarului echivalent la casierie sau n contul firmei. Capitalul nev rsat, care este partea de ac iuni subscrise al c ror pre nu a fost v rsat n contul firmei (cu implica ii multiple i foarte serioase). n concluzie capitalul poate fi considerat stlpul constituirii i func ion rii unei societ i comerciale.

PIA A DE CAPITAL.EVOLU II I TENDIN E N ROMNIA


I.INTRODUCERE Pia a reprezint elementul fundamental al noii economii din Romnia, dup colapsul regimului comunist. Noul sistem cosioeconomic este bazat pe func ionarea i interac iunea unui num r de pie e care se intercondi ioneaz reciproc: pia a bunurilor, pia a muncii, pia a banilor, etc. Una dintre cele mai importante este pia a capitalului care mpreun cu pia a creditului fac parte din pia a financiar pia a pe care ntreprinz torii ob in banii necesari pentru dezvoltarea afacerilor. II.METODE DE CERCETARE Pentru nceput voi defini principalele elemente care definesc pia a capitalului.  Pia a financiar , locul unde se intlne te oferta cu cererea de fonduri financiare, este format din dou pie e: pia a creditului (sectorul bancar) i pia a financiar n sens restrns (sectorul titlurilor financiare)  Pia a creditului reflect rela iile de credit pe baza de active financiare f r caracter negociabil disponibilit ile b ne ti sunt atrase la b nci i apoi utilizate de c tre acestea pentru creditarea celor in c utare de fonduri. Pia a financiar n sens restrns este compus din pia a monetar i pia a de capital. Pe pie ele monetare se realizeaz tranzac ii cu titluri pe termen scurt (pana la 1 an) cum ar fi: depozitele bancare, cecuri, bilete la ordin, certificate de depozit, cambii i altele. Pre ul dreptului de a utiliza fondurile oferite astfel pe pia a monetar este reprezentat n principal de dobnd . Pe pia a de capital se realizeaz tranzac ii cu active financiare pe termen mediu i lung. Aceste titluri financiare sunt reprezentate n principal de ac iuni i obliga iuni. Acestea sunt emise de c tre entitatea aflat n c utare de resurse financiare (aceasta poate fi o firm existent , o institu ie public , un antreprenor, etc.) i cump rate de c tre posesorul de fonduri.
8

Pia a de capital este structurat n dou segmente diferite, dar interdependente: y pia a primar ; y pia a secundar . Pe pia a primar are loc prima vanzare-cump rare a titlurilor financiare (Aceast opera iune se nume te emisiune i const n punerea lor n vnzare printr-o procedur stabilit , prin intermediul societ ilor de valori mobiliare, pe baza unui prospect de emisiune. (n.a).), ceea ce permite atragerea de c tre emitent a capitalurilor financiare disponibile. Pe pia a secundar sunt tranzac ionate ulterior valorile mobiliare emise i puse in circula ie pe pia a primar ceea ce asigur o excelent mobilitate i lichiditate a capitalurilor. Principalele func ii ale pie ei de capital sunt: 1. Mobilizarea capitalului, finan area unor activit i private sau publice, n principal investi ii 2. Facilitarea circula iei capitalului, lichiditatea titlurilor de valoare permi nd transformarea lor rapid n bani i investi ia n alte active. 3. Asigurarea lichidit ilor necesare ntr-o economie. 4. Facilitarea reorganiz rii i restructur rii economice, prin redirec ionarea facil a fondurilor spre domeniile cu o rentabilitate mai ridicat (n acest sens pot fi amintite ac iunile de achizi ii i fuziuni care se deruleaz adesea pe pia a de capital prin oferte publice de cump rare). 5. Barometrul economiei, realizat prin stabilirea i afi area permanent a pre urilor principalelor companii. De asemenea indicii bursieri, calcula i ca medie ponderat a valorii aciunilor pentru un e antion reprezentativ sau pentru totalitatea lor, ofer informa ii despre starea i evolu ia viitoare a economiei. Bursa de valori este o institu ie cu personalitate juridic care are un Statut i un Regulament, unde cererea de capital se intlne te cu oferta de capital i unde intermediari autoriza i realizeaz , pe baza unor mecanisme i procedee specifice, negocieri i tranzac ii cu valori mobiliare. Pe pia a bursier ac ioneaz trei tipuri de participan i: vnzatori, cump r tori i intermediari (n Romnia acestea se numesc Societ i de Servicii de Investi ii Financiare (SSIF), (firme de brokeraj). Societ ile de intermediere pot efectua tranzac ii cu
9

valori mobiliare n numele i pe riscul clientului, caz n care firma ncaseaz un comision aplicat valorii totale tranzac ionate, sau n numele i pe riscul propriu, caz n care veniturile firmei sunt reprezentate de diferen ntre pre ul de vnzare i cel de cumparare. Valorile mobiliare (Valorile mobiliare pot fi mp r r ite n trei mari categorii: primare, derivate i sintetice) care sunt tranzac ionate pe pia a de capital, sunt titluri de proprietate sau de crean care confirm faptul c cel care le are n posesie este titularul unor anumite drepturi: y dreptul asupra unei p r i din capitalul emitentului, y dreptul de a ob ine o parte din veniturile viitoare ale emitentului, y dreptul de a participa la procesul de conducere sau alte drepturi. Valoarea de pia este probabil cea mai interesant pentru investitori i anali ti economici. Estimarea corect a evolu iei acesteia permite investitorilor luarea unor decizii de investi ii profitabile i anali tilor previzionarea tendin elor n economie. Aceasta este realizat prin utilizarea a dou tipuri de analize a valorilor mobiliare care sunt vizate: analiza tehnic i analiza fundamental . Analiza tehnic se realizeaz prin studierea evolu iei trecute a valorilor mobiliare i pe baza acesteia se ncearc a se prevedea evolu ia viitoare a acestora. Principalul instrument utilizat este analiza grafic i diferite statistici privind istoricul cursului valorii mobiliare studiate. n acest caz se consider c evolu ia viitoare a cursului valorilor mobiliare poate fi determinat , pe termen scurt, prin analiza evolu iei trecute. Principalul interes este identificarea unor maxime respectiv minime locale care permit cunoa terea celor mai bune momente de vnzare respectiv cump rare. Analiza fundamental se realizeaz prin studierea indicatorilor financiari ai unei firme i ai conjuncturii economice generale pentru a prevede valoarea intrinsec a unei firme si pre ul real al ac iunilor sale i a prevede evolu ia viitoare pe termen lung al acestora (analiza fundamental poate fi realizat n dou moduri: "top-bottom" - analiza ncepe studierea de la nivel macroecomic, se continu cu domeniul de activitate n care se nscrie activitatea firmei studiate i se ncheie cu analiza detaliat a firmei propriu10

zise i "bottom-top" - analiza fundamental a societ ii se desf oar asem n tor, dar n sens invers). Principalele evenimente care determin ajustarea indicelui sunt urmatoarele: y diviz ri (splits) sau consolid ri ale ac iunilor incluse n portofoliul indicelui y modificarea componen ei indicelui (nlociuirea unui simbol n portofoliul indicelui); y modific ri survenite n capitalizarea unei societ i ale c rei ac iuni sunt incluse n portofoliul indicelui, care ar putea duce la dep irea limitei ponderii procentuale admise n capitalizarea total a simbolurilor incluse n indice; y modific ri de capital (major ri/diminu ri) pentru o societate ale c rei ac iuni sunt incluse n indice.). Principalul interes este identificarea unui pre int care ar trebui n mod normal s fie atins ntr-un orizont de timp rezonabil, dup ce fluctua iile aleatoare se vor fi estompat. Principalii indicatori utiliza i n analiza unei ac iuni sunt: y raportul dintre pre i profitul net pe ac iune (PER price per earning ratio) se calculeaz prin mp r irea pre ului curent de pia la valoarea profitului net pe ac iune din ultimele 4 trimestre consecutive. y profitul net pe ac iune (EPS earning per share) - se calculeaz mp r ind profitul net total ob inut de companie pe parcursul perioadei de raportare (cel mai relevant este s ne raport m la ultimele 12 luni consecutive sau dup caz la ultimele 4 trimestre) la num rul total de ac iuni emise i aflate n circula ie. y valoarea contabil (BV Booking value) - se calculeaz prin imp r irea valorii totale a capitalurilor proprii ale companiei la num rul total de ac iuni emise de aceasta i aflate n circula ie. y raportul dintre pre i valoarea contabil (P/BV price/booking value) este util pentru a compara ntre ele, pe criterii obiective, diferite companii listate.n afara evolu iei cursurilor ac iunilor individuale adesea este necesar pentru estimarea unor tendin e cunoa terea unor indicatori sintetici ai pie elor. Ace tia pot fi globali, caracteriznd o pia a n ntregime sau sectoriali.Un indicator global al pie ei romne ti este indicele BET (BUCHAREST
11

EXCHANGETRADING), lansat in 22 Septembrie 1997 i revizuit trimestrial. El reflect tendin a de ansamblu a pre urilor corespunz toare celor mai lichide i active 10 societ i tranzac ionate n cadrul BVB.

12