Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT CIVIL. OBLIGATIILE CIVILE.

1. Constituie un efect specific al contractelor sinalagmatice: a. exceptia de neexecutare 2. Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului presupune ca: a. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract 3. Rezolutiunea contractului se aplica: b. contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu 4. Constituie o conditie pentru ca instanta de judecata sa pronunte rezolutiunea: b. neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului acesteia 5. Rezolutiunea contractului are ca efect: a. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat 6. Rezilierea se aplica: c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva 7. Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea: b. are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor 8. In contractele translative de proprietate, riscul contractului il suporta: a. partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite 9. Gerantul are obligatia: c. de a da socoteala geratului pentru gestiunea savarsita 10. Gestiunea de afaceri: b. utilitatea gestiunii este apreciata in raport de momentul savarsirii operatiunii 11. In materia platii nedatorate: c. solvensul este tinut sa restituie atat accipiensului de buna credinta, cat si celui de rea-credinta, cheltuielile necesare si utile efectuate 12. In cazul imbogatirii fara justa cauza, pentru intentarea actiunii in restituire se cere: c. sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice 13. In materia raspunderii civile delictuale, repararea prejudiciului se poate realiza: c. prin conventia partilor, incheiata in mod valabil, prin care acestea stabilesc intinderea despagubirilor si modalitatea de plata 14. La repararea prejudiciului, n materia raspunderii civile delictuale: b. se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil 15. Proba conditiilor raspunderii civile delictuale: a. trebuie sa fie facuta de victima prejudiciului 16. Raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori: c. se angajeaza indiferent daca minorul a actionat sau nu cu discernamant 17. Este angajata raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori: a. pentru copilul minor 18. In materia raspunderii civile delictuale, la repararea prejudiciului: b. se repara atat paguba efectiva cat si castigul nerealizat 19. In materia raspunderii comitentului pentru fapta prepusului: b. savarsirea faptei ilicite de catre prepus trebuie sa se produca in functiile ce i-au fost incredintate de comitent 20. In cazul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului: b. comitentul este indreptatit sa recupereze integral de la prepusul sau despagubirile platite victimei 21. Raspunderea institutorilor pentru faptele elevilor, intemeiata pe art. 1000 alin. 4 Cod civil: c. se fundamenteaza pe neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre institutor a obligatiei de supraveghere a elevului 22. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, regelementata de art. 1001 Cod civil, nu poate fi angajat mpotriva: b. detentorului precar al animalului 23. In cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului, actiunea in regres se poate intenta impotriva:

b. constructorului sau proiectantului, n temeiul contractului de antrepriz sau de proiectare 24. In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general, are calitatea de paznic juridic al lucrului: a. proprietarul lucrului si titularii unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate 25. In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general (art. 1000 alin. 1 C.civ.): a cazul fortuit nu exonereaza de raspundere . DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE.

1. Principiul transmiterii imediate a dreptului de proprietate din momentul incheierii contractului opereaza daca este indeplinita conditia: c. contractul sa aiba ca obiect un lucru individual determinat (cert) 2. n materia contractului de vanzare cumparare, reprezinta incapacitate speciala: a. vanzarea intre soti 3. Nerespectarea dreptului de premptiune se sanctioneaza cu: c. nulitatea absoluta sau relativa, dupa caz 4. Lucrul vandut, pentru valabilitatea vanzarii, trebuie sa fie: b. proprietatea vanzatorului 5. In cazul contractului de vanzare cumparare, vanzatorul este obligat: a. sa predea lucrul vandut 6. Obligatia de garantie pentru evictiune a vanzatorului, opreaza pentru: b. fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vanzatorului 7. Pentru angajarea obligatiei de garantie a vanzatorului, viciul trebuie sa indeplineasca conditia: a. sa fi existat in momentul incheierii contractului 8. Dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare se prescrie in termen: a. de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie 9 . In caz de evictiune totala, cumparatorul are dreptul: b. sa i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator 10. In caz de neplata a pretului de catre cumparator, vanzatorul poate cere: a. obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei 11. In cazul in care chiria este neserioasa si nesincera, sanctiunea este: a. nulitatea contractului de locatiune 12. Locatorul este obligat: a. sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare 13. Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii, locatarul poate cere: a. autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului 14. Locatorul raspunde: a. pentru viciile existente la momentul incheierii contractului 15. Contractul de locatiune inceteaza prin denuntare unilaterala, daca: b. partile nu au stabilit durata locatiunii 16 .Daca locatorul vinde lucrul inchiriat, tertul dobanditor: c. va respecta locatiunea facuta inainte de vanzare, chiar daca nu s-a obligat in acest sens, cu conditia ca desfacerea ei din cauza vanzarii sa nu se fi prevazut in contractul de locatiune 17. Mandatarul poate sa incheie acte de dispozitie in numele si pe seama mandantului: b. numai in baza unei procuri speciale 18. Mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituit-o: a. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie 19. In caz de incetare a mandatului, mandatarul este obligat: b. sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite in cursul executarii mandatului 20. In cazul mandatului tacit: a. acceptarea mandatului poate fi dovedita prin orice mijloc de proba, indiferent de valoarea actului incheiat de mandatar

21. Pentru valabilitatea donatiei incheiate intre absenti: c. atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica 22. Donatorul este responsabil de evictiune: b. cand a promis expres garantia pentru evictiune 23. Poate primi prin donatie: b. persoana juridica, de la data actului de constituire, daca donatia i este necesara pentru a lua fiinta in mod valabil 24. Donaia este revocabil: b. cnd donatorul i rezerv dreptul de a dispune de bunul donat 25. Actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine poate fi intentata: a. numai de ctre donator DREPT CIVIL. DREPTURI REALE.

1. Posesia se aplica: b. numai drepturilor reale 2. Posesia: b. are ca efect dobandirea de catre posesor, prin efectul uzucapiunii, a dreptului de proprietate asupra bunului posedat 3. Sunt excluse din domeniul posesiei: a. bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 4. Discontinuitatea: c. este un viciu temporar 5. Actiunea posesorie generala: b. pentru a fi exercitata, reclamantul trebuie sa faca dovada ca inainte de tulburare sau deposedare a posedat bunul cel putin un an 6. Dispozitia materiala confera titularului dreptului de proprietate prerogativa: a. de a dispune de substanta bunului prin transformare, consumare sau distrugere 7. Jus utendi: c. este posibilitatea care permite titularului sa stapaneasca bunul efectiv si in mod nemijlocit 8. Dreptul de proprietate publica: b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil 9. Domeniul public: c. este totalitatea bunurilor ce formeaza obiectul proprietatii publice 10. Proprietatea anulabila: c. dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare expresa sau tacita a actului anulabil 11. Neindeplinirea conditiei rezolutorii, in cazul proprietatii rezolubile: a. consolideaza retroactiv dreptul de proprietate al dobanditorului 12. Proprietatea comuna in devalmasie inceteaza: a. prin partaj voluntar odat cu divortul 13. Cu privire la intregul bun: c. oricare copartas poate efectua singur, fara acordul si chiar impotriva vointei celorlalti copartasi, acte de conservare 14. In cazul proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua: c. un coproprietar nu poate instraina cota sa parte ideala si abstracta in mod separat, ci numai odata cu instrainarea bunului principal aflat in proprietate exclusiva 15. In cazul actiunii in revendicare imobiliara titlul: b. creeaza o prezumtie relativa de proprietate 16.Actiunea in revendicare: a. este actiunea prin care proprietarul neposesor pretinde restituirea bunului sau de la posesorul neproprietar 17. Actiunea in revendicare mobiliara a unui bun mobil pierdut sau furat se poate exercita de proprietar: c. in termen de trei ani de la data pierderii sau furtului bunului, daca bunul se afla in posesia unui tert dobanditor de buna credinta 18. Pentru aplicarea dispozitiilor art. 1909 alin. 1 Cod civil, buna credinta trebuie sa existe: b. la momentul intrarii in posesia bunului mobil 19. In cazul admiterii actiunii in revendicare imobiliara:

c. imobilul se restituie liber de sarcinile cu care a fost grevat de posesor 20. Ca efect al admiterii actiunii in revendicare imobiliara: c. posesorul de buna credinta va putea sa pastreze fructele percepute pana la data introducerii actiunii in revendicare 21. In materia actiunii in revendicare, paratul posesor de rea credinta: b. este obligat sa restituie toate fructele lucrului revendicat percepute sau nepercepute sau valoarea acestora daca le-a consumat ori a neglijat sa le perceapa 22. Prin uzucapiune poate fi dobandit: b. dreptul de proprietate privata si dezmembramintele acestuia 23. Buna credinta a posesorului in materia uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani: a. trebuie sa existe la momentul dobandirii posesiei bunului imobil; 24. Constituie just titlu pentru uzucapiunea de la 10 ani pana la 20 de ani: a. actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de proprietar 25. Pentru a opera jonctiunea posesiilor: a. se pot uni doua sau mai multe posesii utile DREPT CIVIL. MOSTENIRI.

1. Nu este valabil un testament: b. facut de doua persoane in favoarea unei a treia persoane 2. Reprezentarea succesorala nu este admisa in privinta: b. ascendenilor privilegiati ai defunctului 3. Sunt conditii speciale ale mostenirii legale: b. vocatia succesorala legala 4. Nedemnitatea are ca efect: c. copiii nedemnului pot veni la mostenire in nume propriu 5. Titlul de mostenitor al nedemnului se desfiinteaza: a. la momentul deschiderii mostenirii 6. Beneficiaza de reprezentare succesorala: b. descendentii 7. Consecintele declararii judecatoresti a mortii in ceea ce priveste reprezentarea succesorala in situatia in care data mortii este stabilita ca fiind ulterioara momentului deschiderii succesiunii: b. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin retransmisie 8. In caz de renuntare sau nedemnitate a unuia dintre copiii defunctului, cota sotului supravietuitor: b. daca sunt mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii fara a fi afectata cota sotului supravietuitor 9. Sotul supravietuitor vine in concurs cu doua clase de mostenitori legali: b. in caz de exheredare a unor mostenitori legali rezervatari 10. Sotul supravietuitor este obligat la raportul donatiilor primite de la sotul decedat: a. cand vine in concurs cu descendentii defunctului 11. In cazul mostenirii vacante: b. statul raspunde pentru pasivul succesoral doar in limita activului, indiferent daca s-a intocmit sau nu un inventar al bunurilor succesorale 12. In caz de indoiala, clauzele unui testament se interpreteaza: a. in favoarea mostenitorilor legali ( mai ales daca este vorba de intinderea legatului) 13. Mostenitorul care a atentat la viata defunctului este inlaturat de la mostenire pentru nedemnitate daca: b. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva 14. Nulitatea testamentului conjunctiv se acopera: b. prin recunoasterea testamentului in cadrul procedurii succesorale notariale de catre mostenitorii ambilor testatori 15. Sanctiunea nulitatii legatului cu facultate de alegere, prin care testatorul a lasat determinarea legatarului pe seama unei terte persoane indicate in testament opereaza: c. daca legatul este facut unor persoane determinate , dar repartizarea intre ele a bunurilor este lasata la aprecierea unui tert 16. In cazul legatului cu titlu particular avand ca obiect un bun individual determinat aflat in indiviziune la data deschiderii mostenirii, nulitatea legatului intervine: c. cand testatorul a lasat legat bunul altuia crezand ca bunul ii apartine in exclusivitate

17. Efectul testamentului cu titlu universal posterior asupra unui testament universal anterior in situatia in care aceste doua testamente sunt succesive: b. se micsoreaza doar emolumentul legatului universal 18. Revocarea tacita prin instrainarea obiectului legatului are loc: b. in cazul legatului cu titlu particular 19. Neexercitarea dreptului de optiune succesorala in termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii: b. atrage stingerea vocatiei succesorale 20. Competenta de a dispune repunerea in termenul de optiune succesorala revine: b. doar instantei de judecata 21. In cazul reprezentarii succesorale, cel care reprezinta, trebuie sa indeplineasca conditia: b. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat 22. Partea din mostenire a sotului supravietuitor: a. in toate cazurile, mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine 23. In cazul renuntarii la mostenire a succesibilului, creditorii acestuia pot: b. sa solicite revocarea renuntarii 24.Acceptarea sub beneficiu de inventar: b. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege pentru fiecare act in parte 25. Retractarea renuntarii la mostenire produce efecte daca: a. nu a acceptat mostenirea vreun alt succesibil DREPT CIVIL - PARTEA GENERALA.

1. Capacitatea de a incheia actul juridic civil este: b. o parte a capacitatii civile de folosinta 2. Nu exist consimtamant valabil exprimat, cand: b. manifestarea de vointa este prea vaga 3. Eroarea, ca viciu de consimtamant, reprezinta: c. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic 4. Asemanator violentei, dolul: b. are in componenta un element subiectiv si un element obiectiv 5. Atrage sanctiunea nulitatii relative a actului juridic eroarea: a. care priveste calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic 6. Eroarea-obstacol exista daca falsa reprezentare priveste: a. natura actului ce se incheie 7. Violenta reprezinta viciu de consimtamant la incheierea unui act juridic civil cand este exercitata: a. asupra descendentilor sau ascendentilor celui care s-a obligat 8. Pot fi anulate pentru leziune: a. actele incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal 9. Elementul obiectiv nu exista in structura: a. erorii 10. Pentru a fi viciu de consimtamant, violenta: b. poate fi asimilata starii de necesitate in care se gaseste o persoana si care o determina sa incheie actul 11. Dolul, ca viciu de consimtamant: a. nu se presupune 12. Pentru anularea actului juridic pe motiv de leziune se cere: b. sa existe in raport cu momentul incheierii actului 13. Leziunea: c. nu poate fi incidenta in cazul actelor juridice aleatorii 14. Cauza actului juridic civil este falsa: a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat) 15. Scopul mediat consta in: c. motivul determinant al incheierii unui act juridic civil 16. Forma ceruta ad validitatem: b. este un element constitutiv a carui nerespectare atrage sanctiunea nulitatii absolute

17. Forma ad validitatem se cere pentru: c. contractul de donatie 18. Forma ad probationem: b. este ceruta in cazul contractului de asigurare 19. Conditia a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti este: c. pur potestativa 20. Constituie exceptie de la principiul pacta sunt servanda: b. incetarea mandatului din cauza falimentului mandatarului 21.Constituie exceptie de la principiul irevocabilitatii actului juridic unilateral: a. revocarea ofertei inainte de a ajunge la destinatar; 22. Sunt avanzi-cauza: c. succesorii cu titlu universal ai partilor 23. Spre deosebire de nulitate, caducitatea: a. presupune un act juridic valabil incheiat 24. Reprezinta cauza de nulitate absoluta a actului juridic civil: b. frauda la lege 25. Reprezinta cauza de nulitate relativa a actului juridic civil: b. lipsa consimtamantului, cand aceasta se datoreaza lipsei de discernamant DREPT CIVIL. PERSOANELE.

1. nregistrrile de stare civil fcute de o persoan necompetent, care a exercitat public functia de ofiter de stare civil: A. sunt valabile, n virtutea principiului error communis facit jus 2. Are caracter de protectie sau ocrotire: C. vnzarea ntre soti 3. Pentru declararea judectoreasc a mortii, precedata de declararea disparitiei, este necesar ndeplinirea uneia din urmtoarele conditii: C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 4 ani 4. Minorul lipsit de capacitate de exercitiu poate ncheia n mod valabil, fara a fi reprezentat: A. somatia 5. Minorul cu capacitate restrns de exercitiu, nici chiar cu ncuviintare, nu poate face: B. donatii 6. Actul juridic de dispozitie incheiat de reprezentantul legal al minorului, fara incuviintarea autoritatii tutelare: B. este lovit de nulitate relativa 7. Tutela minorului se deschide daca: C. ambii parinti sunt pusi sub interdictie 8. Curatela minorului se poate institui: A. in cazul contrarietatii de interese intre minor si reprezentantul sau legal 9. Punerea sub interdictie implica existenta uneia dintre conditiile urmatoare: A. lipsa discernamantului, cauzata de alienatie sau debilitate mintala 10. Curatela persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii speciale se poate institui : C. de catre autoritatea tutelara 11. Principalul efect al anulrii hotrrii declarative de moarte este: C. desfiintarea, cu titlu retroactiv, a incetrii capacitatii de folosinta a persoanei fizice 12. Starea civil se poate dovedi n fata instantelor judecatoresti, prin orice mijloc de prob, dac: A. nu a existat registrul de stare civil 13. Persoana pus sub interdictie judectoreasc : A. are domiciliu legal 14. Capacitatea de folosint anticipat presupune c: C. drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, numai daca acesta se naste viu 15. Capacitatea de folosint a persoanei fizice are urmtoarul caracter juridic: A. legalitate 16. Starea civil are urmtorul caracter juridic specific: B. indivizibilitatea 17. Competenta privind anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civil revine: C. Judectoriei Sector 1 Bucuresti, n cazul cererii introduse de ctre un cettean romn cu domiciliul n strintate

18. Prin actiunea n reclamatie de stat se urmareste: A. obtinerea altei stri civile dect cea existent la data intentrii actiunii 19. Actiunea n stabilirea paternittii: A. este o actiune in reclamatie de stat 20. Actiunea n nulitatea adoptiei: C. are efect declarativ, in cazul in care va fi admisa 21. Declararea nulittii adoptiei are ca efect: C. adoptatul revine la numele de familie avut anterior incuviintarii adoptiei 22 Actiunea n tgduirea paternittii: C. se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sotul sau fostul sot al mamei a cunoscut nasterea copilului 23 Procedura punerii sub interdictie: A. cuprinde doua faze : una necontradictorie si una contradictorie 24 Printre conditiile de fond pentru punerea sub interdictie se numara : A. lipsa discernamantului 25 Punerea sub interdictie judecatoreasca are ca efect: A. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de exercitiu si instituirea tutelei interzisului

S-ar putea să vă placă și