DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

................................. Modul avion........................ Antena.... Scrierea textului .. Mesaje instantanee ...... 26 5............Cuprins Pentru siguranþa Dvs............ Încãrcarea acumulatorului .......................................... Pornirea ºi oprirea telefonului...................... ......................................................................................................................... 24 4.... Pregãtirea pentru utilizare .............. Mesaje SIM ............ ªtergerea mesajelor................. Dosare ............ Telefonul Dvs. Mesaje vocale .................. Memorie plinã... Cãutarea unui contact.......... 50 Informaþii de localizare ................................ Copierea sau mutarea contactelor........................... Deschiderea ºi închiderea telefonului.......................................................... 28 Mesaje text...................... 23 Opþiuni în timpul unui apel............ 25 8.. Apeluri rapide................................................................................................................... 10 Asistenþã Nokia ..... Cãrþi de vizitã............ Taste ºi componente .............. Comenzi de servicii................................. Mesaje informative........... Parcurgerea meniurilor .................... 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã ...................... 22 Efectuarea unui apel........ 6 Informaþii generale ....................................................... de serviciu ºi numerele mele ......................................... Mesaje ...................................................................................................................................... 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului .............................................. Aplicaþia e-mail..... 9 Serviciul pentru setãri de configurare............ Introducerea unei cartele microSD ....... ........ 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2........................ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) ................ Jurnal apeluri ........ Setãrile mesajelor ....... Numere de informaþii....... 50 4 ................. 46 3......................... ªtergerea contactelor ......................................... 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie ................................................. Grupuri.................. Modul de aºteptare . Contacte ............. 9 Coduri de acces .................................................................... Cureluºa telefonului.... Setãri ............................................................ 10 Descãrcarea conþinutului............................... Mesaje audio Nokia Xpress . Editarea detaliilor contactelor ........... 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel......... Funcþii de apel........................... 27 6............ 17 7................ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon .......................... Mesaje multimedia....... Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM ............................................................................ Cãrþi poºtale ... Mesaje chat ...................... 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1........... Sincronizare totalã .............. Memorarea detaliilor ............

.................................... Parcurgerea paginilor. Agendã................................... 92 17..........................................Informaþii despre acumulator .......................Organizator................................ Configurarea browserului .. Revenirea la setãrile din fabricã............................................................. Extindere efect stereo . 96 13................................................................................... Setãri pentru siguranþã...... 104 5 .................................. Opþiuni pentru aplicaþii ..................................... 93 93 94 94 12........................ Actualizãri pentru programele telefonului ................................................................ Ceas alarmã................ 69 16...................... 67 11..................................................... Marcaje ......... Accesorii.... Aplicaþii pentru comunicaþii de date....... 85 10............................................. Bluetooth ...Aplicaþii.. Telefon ... Lista cu probleme de rezolvat........Conectivitatea cu calculatorul ..................................................................................................... 79 Îngrijire ºi întreþinere .. 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia .......................................... Setãri pentru descãrcare ........Medii ..... Lansarea unei aplicaþii......................... Comenzile mele rapide.............................................................................................................................. 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa........ 68 Cartelã de memorie ............ HSCSD ºi CSD ............................. Apeluri ..............9................................ Siguranþa browserului. Conectarea la un serviciu............................................ 100 Index .......................... Radio . Media player ............................................................... Egalizatorul ... Cãsuþã intrãri pentru servicii .. Conectivitate ........................Internet .................. Setãri ....... Cronometrul ...... 95 Încãrcarea ºi descãrcarea............................... Note. Descãrcarea unei aplicaþii......... 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15................................................Galeria......................................................................... Ecran ............................................................................... Calculator .........................Meniul operatorului ................................................... 52 Profiluri..... Date sub formã de pachete.................................... Orã ºi datã ......................... Memoria de arhivã............... Teme ........................ Setãri pentru aspect ...................................................... Sunete.................. Siguranþa ............................ 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14...... 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18.................................. 93 Nokia PC Suite................................................................................................................................... Temporizatorul .................................Servicii SIM... 71 Camera foto-video .............. Configurare ......................... Music player............. 83 Lansarea unui joc ................................. Înregistrator voce ................................................ 68 Tipãrirea imaginilor.......

SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. Citiþi aceste instrucþiuni simple. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. Evitaþi contactul inutil cu antena. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii.Pentru siguranþa Dvs. Pentru siguranþa Dvs. 6 . conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Pentru informaþii suplimentare. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. Prima grijã a Dvs. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale.

respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. ■ Despre aparatul Dvs. Feriþi aparatul de umiditate.Pentru siguranþa Dvs. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. respectaþi legislaþia localã. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. de servicii. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. GSM 1800 ºi 1900. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. aparatul trebuie sã fie pornit. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. contactaþi furnizorul Dvs. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. ■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. nu rezistã la apã. inclusiv drepturile de autor. alta decât ceasul alarmã.

Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. De exemplu. mesajele e-mail. Pentru informaþii suplimentare. contacte cu funcþia de prezenþã. Dacã acesta este cazul. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. ca aparatul Dvs. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. sincronizarea de la distanþã. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. agendã. mesaje multimedia. de reþea. precum ºi pictograme modificate. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. În acest caz. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. contacte. modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. mesaje chat. mesaje text. contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. Este posibil.Pentru siguranþa Dvs. e-mail. • Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. mesajele chat. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii. navigarea. de asemenea. Este posibil ca furnizorul Dvs. Unele caracteristici ale acestui aparat. înainte de a continua. Aparatul Dvs. Unele funcþii. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. note de rezolvat.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. cum ar fi mesajele text. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. 8 . sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. De exemplu. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. aplicaþia Note.

90. Codul presetat este 12345. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel. 64. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat. Consultaþi Siguranþa la pag.Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii. 64. Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. 9 . contactaþi furnizorul Dvs. Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. consultaþi Siguranþa la pag. Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat.64. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag. local de servicii pentru a le afla.. împotriva utilizãrii neautorizate. respectiv a unui cod UPIN blocat. 91. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM. Consultaþi Siguranþa la pag.

preþuri ºi tarife.com/support. Consultaþi Telefon la pag. 10 . selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. teme) (serviciu de reþea). Pentru a memora setãrile. Actualizãri telefon. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. Dacã este cazul. trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte. 61.Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. Pentru a elimina setãrile primite. De asemenea. cum ar fi setãrile de Internet mobil. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea). contactaþi operatorul de reþea. mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. mesajele multimedia. se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate.nokia. Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare. furnizorul de servicii. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu. cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Contactaþi furnizorul Dvs.

nokia.nokia.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid. informaþii suplimentare. Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi.nokia. Pentru servicii de întreþinere.com/customerservice. materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs.com/repair. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia. 11 . consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www. Nokia. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www.

Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. 96. Deschideþi suportul cartelei SIM (3). introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã. Pentru a scoate capacul posterior al telefonului. Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. 12 . Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul.Pregãtirea pentru utilizare 1. astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. operatorul de reþea sau alt distribuitor. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6). Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2).

Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. Alte cartele de memorie. Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5). scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul. Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8. nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. 9). cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat.Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului. ■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici. cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. Opriþi telefonul. 13 . Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2).

Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. 1. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Pentru a închide telefonul. 2. veþi deteriora telefonul. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului. 52. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute. rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Pentru procurarea de accesorii aprobate. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul. în direcþia opusã (2). Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. consultaþi Sunete la pag. rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta. Important: La deschiderea telefonului. 14 . rotiþi partea superioarã în jos. Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. adresaþi-vã distribuitorului Dvs.

10. 17. Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. 15 . 63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului. Consultaþi Taste ºi componente la pag.” la pag. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data. Consultaþi „Conectare suport. Consultaþi Orã ºi datã la pag. 54.72 ■ Antena Aparatul Dvs. nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). dispune de o antenã internã.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare.

16 . aºa cum se aratã în figurã.Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului. apoi strângeþi-o.

Telefonul Dvs. 2. Telefonul Dvs. ■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 .

acesta se aflã în modul de aºteptare. Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã. 18 . selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare. Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu. 54. dacã telefonul nu este pornit. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag. 55. Pentru activare sau dezactivare. Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului. Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag.Telefonul Dvs. Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. 53.

Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã. Pentru a apela numãrul. 54. selectaþi Ieºiþi. activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. 19 . • Pentru a deschide browserul de Internet. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0. Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. • Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi o datã tasta de apelare. Tastatura este blocatã. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. Aveþi mesaje neexpediate. este conectat la serviciul de mesaje chat. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1. În modul de aºteptare. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag.Telefonul Dvs. / Telefonul Dvs. • Pentru a apela mesageria vocalã. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare.

Cronometrul funcþioneazã în fundal. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon. cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. un sistem fãrã comenzi manuale. Dacã modul avion este activat. este afiºat simbolul . . agenda ºi numere de telefon. dar veþi putea. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. accesa în modul deconectat jocuri. / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS . Pentru a dezactiva modul avion. 20 . Este activã o conexiune Bluetooth. A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio.Telefonul Dvs. Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). Este selectat profilul temporizat. Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr. . ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. este selectatã a doua linie telefonicã. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. totuºi. Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. Dacã aveþi douã linii telefonice. selectaþi orice alt profil. sau Un set cu cascã. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon.

Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare. poate fi posibilã. apãsaþi tasta de apelare.Telefonul Dvs. consultaþi Telefon. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã.5 secunde pentru a bloca tastatura. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. 61. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste. tastatura se blocheazã automat. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat. Introduceþi numãrul de urgenþã. Când este activatã protecþia tastaturii. la pag.5 secunde. Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate. introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat. Pentru a debloca tastatura. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. 21 . apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1. ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor.

Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. ºi numãrul de telefon. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. Pentru a apela numãrul. dacã este necesar. apãsaþi tasta de apelare. inclusiv prefixul zonal. Consultaþi Apeluri rapide la pag.Funcþii de apel 3. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. 22 . Pentru a apela numãrul. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. Introduceþi numãrul de telefon. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional). Pentru a regla volumul în timpul unui apel. • Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. Pentru a accesa lista de numere formate. Pentru apeluri internaþionale. 2. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã. 49. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare. 60. consultaþi Cãutarea unui contact la pag. 46. Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag. de la 2 la 9. 3. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. prefixul zonal fãrã primul 0.

Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. 54. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. consultaþi Apeluri la pag. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. apel în aºtept. 61. apãsaþi tasta de apelare. selectaþi Silenþios. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. În modul de aºteptare. Pentru a seta limba. alegeþi o altã înregistrare. Dacã rezultatul nu este cel corect. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. 2. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea). apãsaþi tasta de terminare. Pentru a termina convorbirea. apãsaþi tasta de terminare. 23 . Pentru a termina convorbirea activã.. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. 60. Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. Pentru a dezactiva sunetul de apel. Pentru a activa funcþia Serv. Pronunþaþi clar comanda vocalã. Primul apel trece în aºteptare. Pentru a respinge un apel intrat. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. se afiºeazã o listã de identificãri. 1.

Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Contacte. Term. 24 . Blocare taste. Meniu. În timpul unei convorbiri. Înregistraþi. Difuzor sau Telefon. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi. totalã apeluri. Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora. Suspendaþi sau Reluaþi. Terminaþi. de servicii. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. la conferinþã. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. Adãug. contactaþi furnizorul Dvs. Apel nou. Claritate voce.

Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. apãsaþi tasta #. Când scrieþi text. de la 1 la 9. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere. Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. indicat de . Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. indicatã de . utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. ºi . pânã la apariþia caracterului dorit. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã. Pentru a seta limba de scriere.Scrierea textului 4. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. 25 . Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera.

Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. selectaþi Normal. este afiºat caracterul ?. 26 . apãsaþi 0. 2. folosind tastele de la 2 la 9. Pentru a scrie cuvinte compuse. atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. 3. Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. Dacã. dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi. Pentru fiecare literã. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. Dacã respectivul cuvânt este incorect. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu. Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. apãsaþi tasta o singurã datã. 1.

Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK. repetaþi secvenþa 3. alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi. Dacã meniul selectat conþine. Pentru a rearanja meniul. Apeluri). 6. 4. Selectaþi setarea doritã. 2. 1. Grilã cu etichete sau Tabularã.Parcurgerea meniurilor 5. Pentru a schimba ecranul meniului. alte submeniuri. selectaþi Opþiuni > Ecr. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. selectaþi submeniul dorit (de exemplu. Pentru a pãrãsi meniul. selectaþi Realizat > Da. 5. Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. meniu principal > Listã. 27 . Grilã. selectaþi Meniu. Pentru a accesa meniul. la rândul sãu. Setãri). selectaþi Ieºiþi. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. 3. selectaþi Înapoi. Pentru a memora modificarea. Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu.

Caracterele ce folosesc accente sau alte semne. de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor. precum ºi caracterele din unele limbi. acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj.Mesaje 6. de mesaje. expedia ºi memora mesaje text. Mesaje Puteþi citi. ocupã mai mult spaþiu. de servicii. mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. 2. De exemplu. contactaþi furnizorul Dvs. Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. consultaþi Memorarea detaliilor la pag. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . Toate mesajele sunt organizate în dosare. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. e-mail. 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje. 43. audio. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. 46. Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. 28 . Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea). selectaþi Adãugaþi. S-ar putea ca furnizorul Dvs. multimedia. scrie. Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. cum ar fi limba chinezã. Aparatul Dvs.

2. 4. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. selectaþi Expediere. selectaþi Expediere. 4. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. 31. Pentru a expedia mesajul. 29 . Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. selectaþi Ieºiþi. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. 31. selectaþi Afiºaþi. selectaþi Rãspund. Pentru a vedea un mesaj primit. Pentru a vedea mesajul mai târziu. 5. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. Creaþi mesajul de rãspuns. 3. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Pentru a expedia mesajul. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: . Pentru a citi mesajul mai târziu. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. ■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 43. contactaþi furnizorul Dvs.Mesaje 3. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. de servicii. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . ºi tipul de mesaj. 1. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns.

4. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. Pentru a insera un fiºier în mesaj. selectaþi Adãugaþi. Telefonul Dvs. 3. 2. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. Un cadru poate conþine text. teme. Pentru a expedia mesajul. note de agendã. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail). video clipuri. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Adãugaþi. Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Pentru a adãuga un fiºier. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. 5. 6. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. selectaþi Expediere. 31. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. 3. selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. Pentru a insera un cadru în mesaj. Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. selectaþi Expediere. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. 4. Scrieþi mesajul. La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. 31. 30 . cãrþi de vizitã. acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). clipuri audio. 1.Mesaje 2.

Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. 31. 1. modificarea. selectaþi Redaþi. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. selectaþi Expediere. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. consultaþi furnizorul Dvs. selectaþi Afiºaþi. selectaþi Ieºiþi. Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea. Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. de servicii. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri. Pentru a expedia mesajul. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. Pentru a expedia mesajul. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului. 6. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje.Mesaje 5. pe ecran este afiºat indicatorul animat . mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri. Pentru a vedea mesajul mai târziu. Dacã aceste încercãri eºueazã. 31 . Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. transferul sau retransmiterea unor imagini. 2. selectaþi Expediere. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare. Pentru a vedea mesajul primit. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru a expedia mesajul. selectaþi Opþiuni > Inser. Pentru a expedia o carte poºtalã. trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. de reþea sau furnizorul Dvs. 4. marcate cu *. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. de servicii. apoi scrieþi textul de felicitare. 32 . Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul. selectaþi Expediere. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. contactaþi operatorul Dvs. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea). selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. ■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. 5. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. selectaþi Expediere. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. Creaþi mesajul de rãspuns. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. Pentru a rãspunde la mesaj. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Imagine nouã. Pentru a utiliza acest serviciu. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia. Alegeþi câmpul pentru imagini. 31. pentru a insera o imagine recentã.Mesaje 3.

clipitor pentru a seta un marcator. Pentru a memora mesajul. 4. 2. selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. Pentru a citi mesajul. sau. Pentru a asculta mesajul mai târziu. se afiºeazã mesajul Memorie plinã. 3. Imposibil de recepþionat mesaje.Mesaje caract. Textul din spatele marcatorului clipeºte. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio. selectaþi Redaþi. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit.. selectaþi Afiºaþi > Redaþi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. selectaþi Ieºiþi. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. Se deschide înregistratorul. dacã aþi primit mai multe mesaje. selectaþi Expediaþi. Pentru a utiliza înregistratorul. 76. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. Crearea unui mesaj 1. Rostiþi mesajul. 33 . introduceþi un al doilea marcaj. selectaþi Citiþi. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil. consultaþi Înregistrator voce la pag. Pentru întreruperea textului clipitor. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese. Pentru a expedia mesajul.

selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne. ■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . memoraþi un mesaj ca ºablon. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. de e-mail. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar. expediate în Setãri generale la pag. selectaþi OK > Da ºi dosarul. Puteþi scrie. Puteþi muta mesajele în dosarul Artic. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e. Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. 43. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. memorate > ªabloane. Pentru a adãuga un dosar. expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. Pentru a crea un nou ºablon. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. selectaþi Marcaþi. 34 . memorate. Pentru a accesa lista ºabloanelor. Telefonul Dvs. Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS.. Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar.Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. dispune de ºabloane. memorate. memorate. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. msj. consultaþi Mem. Telefonul Dvs. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4. Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje. expediate.

Pentru a introduce manual setãrile. 4. de e-mail. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. 1. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. 10. selectaþi Expediere > Trimitere acum. de servicii e-mail. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Pentru a expedia mesajul e-mail. contactaþi furnizorul Dvs. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. 45. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier. Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. 2. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie. Verificaþi setãrile Dvs. 3. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi. existent.Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. 35 . Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou. Pentru a activa setãrile e-mail. trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail.

3. 2. apoi scrieþi mesajul de rãspuns. selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. Pentru a rãspunde mai multor destinatari. Iniþial. 36 . Preluarea mesajelor e-mail 1. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail.Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare. selectaþi Opþiuni > Trimit. selectaþi Expediere > Trimitere acum. numele contului. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis./verif. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. e-mail. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. e-mail nou. numele contului ºi mesajul dorit. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail. 2./verif. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. de e-mail. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu. 1. selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail. Pentru a expedia mesajul.

memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat. 37 .Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. contactaþi furnizorul Dvs. Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail. Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin. Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate. selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar. De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. de servicii. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. pe listã neagrã. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi. 38.

Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. selectaþi setul dorit.. aºa cum este vãzutã de ceilalþi. existã trei dosare care conþin contactele Dvs. starea Dvs. Mesaje instant. selectaþi serviciu de mesaje chat. Conversaþii memor. Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. ºi apoi selectaþiConectare. În partea de jos a barei de stare. în funcþie de furnizorul de servicii.. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat. — pentru a vizualiza. de mesaje chat. în sesiunea de autentificare. poate fi înlocuit cu alt termen. dacã este necesar.. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 . Conectat ºi Neconectat.. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi. Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Pentru schimbarea stãrii Dvs. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. accesaþi meniul de mesaje chat. Pentru a extinde dosarul. ºi starea acestora: Conversaþii. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu. selectaþi Modificaþi. selectaþi Opþiuni > Deconectare.

Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea. Puteþi crea un grup privat. indicã o invitaþie. pentru a restrânge dosarul. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 . extindeþi dosarul Conversaþii. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. indicã un nou mesaj chat. Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup. Pentru a adãuga contacte. selectaþi Restrâng. indicã un mesaj chat citit. Dacã aþi selectat Grupuri. 41. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga).Mesaje parcurgere dreapta). Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. 40. Consultaþi Grupurile la pag. Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. indicã un nou mesaj de grup.. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. puteþi începe o conversaþie în grup. oferitã de furnizorul de servicii. adresã e-mail sau nume. Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. dupã numãr de telefon. indicã un mesaj de grup citit. pseudonim. dupã subiect sau identitate. Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat.

Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. ºi selectaþi Expediaþi. selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant. Pentru a-l citi.. Pentru a începe o conversaþie. Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje.. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat. Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii. manualã identit. pentru a o citi. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. se afiºeazã Mesaj instant nou. în meniul principal pentru mesaje chat. de mobil. Intr.. este afiºat identificatorul expeditorului. selectaþi Opþiuni > Memorare contact. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. Alegeþi un contact. 40 . selectaþi Citiþi. selectaþi Citiþi. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta. > Conversaþii. Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid.Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat. Va fi afiºat mesajul Dvs. selectaþi Chat. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi. Dacã. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã. scrieþi mesajul Dvs.. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). în timpul unei conversaþii.

Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active.. Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. în meniul principal pentru mesaje chat. Pentru a ºterge un grup din lista Dvs. de contacte. introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv. grupuri private pentru o conversaþie chat. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs. 41 . selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul. Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs. alegeþi contactul din Conversaþii. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup. selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. de servicii. Pentru a cãuta un grup. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs. Dacã nu sunteþi în grup. Pentru a debloca un contact. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. selectaþi Opþiuni > Listã blocatã. Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi.

de servicii (serviciu de reþea). msj. Dacã funcþia este acceptatã de reþea. 42 . SIM. Pentru a citi mesajele SIM. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. selectaþi Ascultaþi. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. Pentru mai multe informaþii. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. Pentru mai multe informaþii. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). de servicii. Pentru a apela mesageria Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. ■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. vocalã. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele. selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. mesagerie vocalã. Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. de servicii. selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. vocale. ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. vocale. indicã noile mesaje vocale. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. vocale. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. selectaþi Nr. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. dar operaþiunea inversã nu este posibilã. Pentru a introduce.

cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS. Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs. msj. Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS. exp. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. de servicii. în Art. > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. (serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor. msj.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. dacã memoria pentru mesaje este plinã. expediate > Da.

Consultaþi Configurare la pag. recep. În reþeaua proprie. Dacã selectaþi În reþeaua proprie.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. 63. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text. 10. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit. (serviciu de reþea) Mãr. Dacã selectaþi Redus. Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs. de domiciliu. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. Puteþi. de asemenea. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. sã introduceþi setãrile manual. img. 44 . Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs. în general. Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este.

de asemenea. 10. personale pentru mesajele multimedia. recep. sã introduceþi setãrile manual. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 .Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs. Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia. fereastrã term. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. recep. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. Consultaþi Configurare la pag. MMS este setatã pe Nu. 63. Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail. Puteþi. Selectaþi un furnizor de servicii. Implicite sau Config. Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs.

Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi. Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare.48. Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ). de asemenea. Puteþi. puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon. Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume. un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. Consultaþi Setãri la pag.Contacte 7. 46 . pentru un contact. ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte. Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM. selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela). ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. contact nou. cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume.

■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pentru a copia sau a muta mai multe contacte. alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul. Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. Pentru a schimba tipul numãrului. numãr. articol de text sau pentru a modifica o imagine. 47 . Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit. Pentru a edita un nume. selectaþi Opþiuni > Editare. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. selectaþi Setare ca implicit. Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. 59. selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag.Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea).

Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. Dacã aþi primit o carte de vizitã. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 . Pentru a ºterge un contact. toate contact. Pentru a expedia o carte de vizitã. cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. atunci când memoraþi nume ºi numere. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs. Pentru a ºterge un numãr. carte vizitã. În acest caz. acestea vor fi stocate în memoria telefonului. selectaþi Ieºiþi > Da. Pentru a elimina cartea de vizitã. > Din mem. selectaþi Meniu > Contacte > ªt. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. telefonului sau De pe cartela SIM. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon.

informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs. selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. 22. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã. ■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã. SIM. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 . dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. selectaþi Opþiuni > Modificaþi. SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag. Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. consultaþi Apelarea rapidã la pag. Selectaþi Alocaþi sau. de servicii. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. de servicii. dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. 60. ■ Numere de informaþii.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi.

taxe º.d. Contor date sau Cron. Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent. selectaþi Jurnal apeluri. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel. Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. nepreluate.. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului.m. Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. Dacã nu preluaþi solicitarea. pach. sau Numere formate.. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. selectaþi Afiºaþi. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs. mesaje. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. date. de servicii. selectaþi Acceptaþi sau Resping. de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare. recente. Apeluri recepþ. telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs. rotunjiri. precum ºi numerele formate. 50 . ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea). Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã.Jurnal apeluri 8. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã.a. Contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. de reþea sau cu furnizorul Dvs. selectaþi Destinat.

selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot.Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. 51 .

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. dreapta. 61. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. mele rap. Pentru a activa indicativul vocal. selectaþi Meniu > Setãri > Com. Pentru a reda comanda vocalã activã. > Tastã sel. mele rap. selectaþi Redaþi. mele rap. Pentru a utiliza comenzi vocale. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. 23. Pentru a organiza comenzile vocale. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar. Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului. Pentru a seta limba. Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 . pronunþaþi comenzile vocale. Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. Alegeþi o funcþie. selectaþi Meniu > Setãri > Com. > Tastã navigare. selectaþi Meniu > Setãri > Com. selectaþi Adãugaþi.

ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. object push. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth . Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. network access. dial-up networking. Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. telefonul Dvs. audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth. Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 . de asemenea. Puteþi defini. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. headset. Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon. file transfer. generic object exchange. Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. Cãutaþi acces. cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole.Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. SIM access ºi serial port. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. hands-free.0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. setãrile pentru conexiuni EGPRS.

Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete. meu. permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 . Telefonul Dvs. pach. este detectat de alte aparate Bluetooth. telef. Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex. dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs. Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. meu sau Numele telef. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. meu pe Ascuns. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. telef. Conex. Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. selectaþi Terminale legate. când este solicitatã de aplicaþie. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil.Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. selectaþi Terminale active. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date.

pct. de la un telefon mobil compatibil). vor fi utilizate setãrile din calculator. Selectaþi Edit. De asemenea. introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name .. acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil.. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. Selectaþi Pct. Telefonul Dvs. utilizând programul Nokia Modem Options. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu. introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda. date. Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs. acces activ > Pseud.APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea. acces pach. apoi selectaþi OK.Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator. folosind datele de contact din celãlalt aparat. un telefon mobil). pt. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer. de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi. pct. Sincroniz. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM. acces. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs. 93. 58 . selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. cât ºi în telefon.

Pentru a ºterge un contact de transfer. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. altul decât Sincroniz. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. 63. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad. conform setãrilor. server. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. 59 . note ºi contacte. Pentru primirea datelor.Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. de servicii. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate. contactaþi furnizorul Dvs. Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare. În funcþie de setãri. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs. 10 ºi Configurare la pag. selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare.. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. server sau Sincronizare PC. Pentru a iniþia transferul de date. Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer.

cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Selectaþi modul. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. în Siguranþa la pag. Imprimare & media sau Stocare date. Consultaþi Serviciu barare apel. Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii.Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. în special în zone zgomotoase Rãsp. ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea). ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. conectaþi cablul de date. a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr. a tastei camerei foto-video. Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . 64. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini. cu excepþia tastei de pornire. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor.

apel pivot. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp. dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. Pentru a seta limba comenzilor vocale. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. apel. de servicii. 23. apel în aºtept.Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea). Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp. selectaþi Setat de reþea. identit. Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare. proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. Manevr. 61 . dupã fiecare convorbire. Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului.. SIM (serviciu de reþea). selectaþi Limbã pe SIM. Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. selectaþi Limbã telefon. Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. Pentru a selecta limba cartelei USIM . selectaþi Limbã recunoaºtere. Linie pt. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii. efect. — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs.

■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. 62 . funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste. dupã 5 secunde. SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). de servicii. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare. acþ. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. În modul avion. 92. dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat.Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. Selectaþi un accesoriu ºi. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire.65. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Confirm. în funcþie de accesoriul ales. toate conexiunile radio sunt oprite. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã.

t-coil este activã. este posibil ca furnizorul Dvs. impl. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit. în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. implic. De asemenea. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config. selectaþi Aparat auditiv > Mod apar. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. de servicii sã vã trimitã aceste setãri. Act. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. aud. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs. de servicii Setãri manager apar. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag.Setãri Telefon cu text > Utiliz. 10. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs. 63 . telef.65. aud.

închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. Grup utilizat. cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). — pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs. selectaþi Adãugaþi. Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. Serviciu barare apel.Setãri Setãri config. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. protejatã de codul PIN2. person. în caz contrar. totuºi. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã. numai cãtre numerele de telefon selectate. Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. În aceastã situaþie. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. Selectaþi tipul de serviciu. ■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. Este necesarã o parolã de restricþionare. posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. pot fi. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului. (serviciu de reþea). Pentru a ºterge sau activa un cont personal. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge. PIN sau UPIN la fiecare pornire.

telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. PIN2 sau parola de restricþionare. 9. codul PIN. (serviciu de reþea). activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã. Setãri modul sigur.. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã. 65 .Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon. Introduceþi codul de siguranþã. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. din fabr. Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor. Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse. nu puteþi utiliza aparatul. — pentru a vedea Detalii modul sigur. nici pentru a efectua apeluri de urgenþã. selectaþi Meniu > Setãri > La set. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs.. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. 90. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. Dacã selectaþi Memorie. Consultaþi Certificate la pag. Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului. UPIN.

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. Dupã terminarea formatãrii. Parola este memoratã în telefonul Dvs. Consultaþi distribuitorul Dvs. cum ar fi video clipuri. Pentru ºtergerea parolei. ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. 69 . Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. selectaþi Opþiuni > Setare parolã. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. iar altele necesitã formatare. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie.Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu. Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. Pentru a formata o cartelã de memorie. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. fotografii ºi date referitoare la mesaje. melodii. vi se solicitã parola. fiºiere audio. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. 13.

Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs. selectaþi Opþiuni > Detalii. 70 . de memorie.

apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. sau apãsaþi tasta camerei foto-video. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. Pentru a face o fotografie. inclusiv drepturile de autor. puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii.Medii 12. dacã este activatã funcþia video. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã. Activare autodeclanº. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. respectaþi legislaþia localã. apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau. 71 . mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. selectaþi Fotograf.

apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau. acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli. Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video. Pentru a întrerupe înregistrarea. selectaþi Înregistr. De asemenea. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate.Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz. 72 . Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. Negativ sau Solarizare. imag. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). Lumina zilei.. Sepia. Tungsten sau Fluorescent. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru. selectaþi Contin. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. În intervalul de previzualizare.. selectaþi Stop. Scalã de gri. selectaþi Pauzã. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. clipuri audio. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. cum ar fi imagini. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video. selectaþi Opþiuni > Setãri. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. Aparatul Dvs. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. Pentru a începe înregistrarea video. reda ºi prelua fiºiere. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false. pentru a opri înregistrarea. video clipuri ºi imagini animate. pentru a relua înregistrarea.

73 . Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. procedaþi în modul urmãtor: 1. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. de asemenea. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. Pentru a deschide music playerul. Pentru a activa setãrile. Implicite sau Config. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. ■ Music player Telefonul Dvs. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. 93.Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. sã introduceþi setãrile manual. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. Puteþi. personale. modificarea. selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. transferul sau retransmiterea unor imagini. Marcaje. 2. 63. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. Consultaþi Configurare la pag. 10. 3. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi.

bibliotecã pentru a actualiza listele. Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. Pentru a reda o melodie. Compozitori sau Liste cu melodii. Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel. Pentru a începe redarea. mele. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . . Pentru a întrerupe redarea. Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti. folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. Selectaþi Actualiz. selectaþi . Albume. Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug. selectaþi . alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Pentru a derula înapoi melodia curentã. Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. selectaþi . sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. Pentru a opri music playerul. Genuri. Pentru a regla volumul. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. selectaþi Înapoi. Când deschideþi meniul Redare muzicã. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Eliberaþi tasta când doriþi. selectaþi începutul melodiei anterioare.Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat.

. Tastaþi numele postului de radio.05 MHz. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9. 75 . Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. apoi selectaþi-o. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Pentru a utiliza tastele grafice . Selectaþi Meniu > Medii > Radio.Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. ca sunet de apel. 3. sau de pe ecran. de exemplu. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor. Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. 2. Pentru a începe cãutarea. utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. apãsaþi scurt sau . Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã.

alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi. Pentru a regla volumul. 76 . Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. apãsaþi tastele de volum. Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon. apãsaþi scurt tastele numerice respective. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. Pentru a selecta un post de radio. Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio.Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio.

selectaþi . . 77 . selectaþi Opþiuni > Exp. Pentru a utiliza tastele grafice . Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri. Pentru a termina înregistrarea. Pentru a începe înregistrarea. Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite. Pentru a expedia ultima înregistrare. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator. selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare. Când înregistraþi o convorbire. 2. ultimul înreg. sau de pe ecran. selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. Pentru a vizualiza. selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. la ureche. þineþi telefonul în poziþie normalã. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare. edita sau redenumi un set selectat. puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã. 3.Medii Înregistrarea unui sunet 1. Editaþi sau Redenumiþi. apoi selectaþi-o.. selectaþi . Pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. În timp ce înregistraþi o convorbire. toþi participanþii la convorbire aud un bip slab. selectaþi Opþiuni > Afiºare. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul. selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. Pentru a activa un set..

78 . selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo.Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. Pentru a modifica setarea.

selectaþi Interval amânare ºi durata de timp. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel.Organizator 13. selectaþi Repetare alarmã. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã. conectaþi setul cu cãºti la telefon. Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. selectaþi Activat. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã. Pentru a seta alarma. chiar dacã telefonul este oprit. Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi. Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã. 79 . Pentru a opri alarma. apoi reporneºte. Dacã selectaþi Stop. selectaþi Stop. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã. selectaþi Sunet alarmã. Pentru a seta o temporizare de amânare. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã.

selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. Pentru a vedea notele zilei. în caz contrar. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. dupã o perioadã de timp specificatã. Completaþi câmpurile. Zi de naºtere. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. ora. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. selectaþi Afiºaþi. Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. formatul datei ºi al orei. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii.Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. Pentru a ºterge toate notele din agendã. În Setãri puteþi seta data. selectaþi Ieºiþi. Alegeþi data doritã. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. fusul orar. Apel. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. Memo sau Memento. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. selectaþi Afiºaþi. Pentru a opri alarma timp de 10 minute. dacã a fost setat astfel. separatorul datei. ziua apare cu caractere aldine. selectaþi Amânaþi. Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat. selectaþi Adãugaþi. iar începutul notei este afiºat sub agendã. ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru. Când este afiºatã o notã pentru apel . 80 .

temporizare. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. selectaþi Start. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. Pentru a schimba durata temporizãrii. Pentru a porni temporizatorul. 81 . Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. Pentru a memora cursul valutar. selectaþi Stop temporizator. de asemenea. extragere de rãdãcinã pãtratã. De asemenea. Pentru a opri temporizatorul. Pentru a efectua conversia valutarã. selectaþi Scrieþi. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. selectaþi Opþiuni > Scriere notã. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. selecta o opþiune de editare a atributelor. selectaþi Meniu > Organizator > Note. în caz contrar. ■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã.Organizator Pentru a vedea nota. ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. Când scrieþi o notã puteþi. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp. selectaþi Modific. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note.

Pentru a reîncepe cronometrarea. selectaþi Stop. introduceþi intervalele. selectaþi Start. Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. Pentru a opri cronometrarea. apãsaþi tasta de terminare. selectaþi Resetaþi. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. Pentru a memora timpul cronometrat. Selectaþi Intermed. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. selectaþi Start cronometru > Start. Pentru a începe mãsurarea timpului. selectaþi Opþiuni > Start. selectaþi Memoraþi. Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului. Pentru a porni cronometrul. Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp.

selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii. include câteva aplicaþii Java. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare.. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri..Aplicaþii 14. 83 . Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. consultaþi Cartelã de memorie la pag. Pentru mai multe opþiuni. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs. include câteva jocuri. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. 83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs. Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri. dacã sunt disponibile. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea). Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. 69. lumini ºi vibraþii pentru un joc. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie. Pentru a seta sunete.

acceptã aplicaþii Java J2ME. Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Consultaþi Marcaje la pag.Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. preþuri ºi tarife. Contactaþi furnizorul Dvs. Când accesaþi aceste site-uri. Înainte de a o descãrca. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs. se afiºeazã lista de marcaje disponibile. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. 86. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. 84 .

Contactaþi furnizorul Dvs.Internet 15. tarifele ºi instrucþiunile aferente. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). 1. Selectaþi Configurare. personale. ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. 2. Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. De asemenea. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare. Consultaþi Configurare la pag. puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. Implicite sau Config. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. preþurile. 85 . 63. Cu browserul din telefonul Dvs. ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. Consultaþi Configurarea browserului la pag. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. 85. Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. 10. Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului.

4. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active. • Pentru a selecta ultima adresã URL. Pentru mai multe informaþii. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. > Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet. selectaþi Meniu > Web > Ultima adr. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. 86 . Pentru a introduce litere ºi cifre. fereastrã term. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi.Internet 3. Pentru a selecta un articol. Pentru a introduce caractere speciale. selectaþi Meniu > Web > La adresã. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Selectaþi Afiº. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. apãsaþi tastele de la 0 la 9. apãsaþi *. web. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului. de servicii. • Pentru a introduce adresa unui serviciu. Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. • Pentru a selecta un marcaj al serviciului.

edita. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. Când accesaþi aceste site-uri. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt. Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare. con. Este posibil ca aparatul Dvs. Pentru a vizualiza marcajul. elem. selectaþi Afiºaþi. 3. În timpul navigãrii. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. sau. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. în modul de aºteptare. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 . Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia.Internet 1. ºterge sau expedia un marcaj. nesig. nesig. consultaþi Siguranþa browserului la pag. 2. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. în modul de aºteptare. Pentru mai multe informaþii.

selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con. sau. Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã. > Permiteþi. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. 89. unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. 88 .Internet Codificare caractere > Adr. în modul de aºteptare. Telefonul acceptã scripturi WML. sau. în modul de aºteptare. auxiliare. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML. În timpul parcurgerii paginilor. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare.

selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. dupã primirea unui mesaj de serviciu. selectaþi Canale protejate. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. selectaþi Conectare automatã > Activare. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu. Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii. 89 . Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii. de servicii (serviciu de reþea). ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. selectaþi Preluaþi. Dacã selectaþi Ieºiþi.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. Dacã selectaþi Dezactivare. selectaþi Filtru mesaje > Activatã. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. Alegeþi mesajul dorit ºi. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu. Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii. selectaþi Afiºaþi. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii.

managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. nici un fel de protecþie. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. eventual. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. Existenþa unui certificat nu oferã. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. în sine. Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil. Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private. Pentru mai multe informaþii. de servicii.Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator.. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. autentice sau de încredere. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. în modul de aºteptare. SIM. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs.

în timpul conexiunii se afiºeazã . de servicii.. selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu).Internet la furnizorul Dvs. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã . Introduceþi codul PIN semnãturã. cum ar fi codul PIN semnãturã. un contract sau alt document scris. dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã. În consecinþã. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. care poate include o sumã ºi o datã. Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna. 91 . selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale. Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã. Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate. de asemenea. Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran. Pentru a semna textul. Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs.

SIM > Da. Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. 92 . SIM. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. SIM vã poate oferi servicii suplimentare. ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM. Servicii SIM Cartela Dvs. pentru care puteþi fi taxat. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. acþ. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm.Servicii SIM 16.

93 . ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. Date GSM). transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs. ■ Date sub formã de pachete. puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor. Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs. local Nokia. notele. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete. Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date. de reþea sau furnizorul Dvs. contactaþi operatorul Dvs. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date.Conectivitatea cu calculatorul 17. 58.com/support sau pe site-ul Dvs. agenda.nokia. este conectat la un calculator compatibil. Consultaþi Setãrile pentru modem la pag. între telefonul Dvs. inclusiv cele cu probleme de rezolvat. de servicii.

Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea.NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs. Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag. ■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. compatibil la reþeaua Internet. trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet. În telefonul Dvs. Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point . cu tastatura orientatã în jos. iar calculatorul Dvs. plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã. consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã. 94 . 56. Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului. telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date.

Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. înlocuiþi acumulatorul. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. 95 . Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea.Informaþii despre acumulator 18. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori.) Acest lucru se poate întâmpla. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. cum ar fi o monedã. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Dacã nu este utilizat. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. dar în cele din urmã se va uza. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. de exemplu. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. o agrafã sau un stilou. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã.

returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. Când înclinaþi holograma spre stânga. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. 3 ºi respectiv 4 puncte. iar când priviþi dintr-un alt unghi. spre dreapta. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. Privind holograma de pe etichetã. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului.. 2. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. 96 . Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. în jos sau în sus. Verificarea autenticitãþii hologramei 1. dacã este posibil. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. trebuie sã puteþi observa. 2. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia.

ºi accesoriile sale. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555. Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs.nokia. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. • Pentru þãrile din Asia . exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre. De asemenea. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Pentru a crea un mesaj text. vizitaþi pagina www. tastaþi codul de 20 de cifre. 97 . de exemplu 12345678919876543210. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia.Informaþii despre acumulator 3. Pentru a crea un mesaj text. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus.zona Pacific.nokia.com/battery. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator.com/batterycheck. 4.

nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. • Utilizaþi o lavetã moale. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Nu vopsiþi aparatul. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. este un produs de calitate superioarã. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Dacã aparatul Dvs. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei). Antenele neautorizate. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. 98 . Precipitaþiile. care trebuie folosit cu grijã. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate.Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. Când aparatul revine la temperaturã normalã. modificãrile sau completãrile neautorizate. se udã.

99 .Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. cât ºi pentru acumulator. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii.

Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. 100 . Materialele metalice pot fi atrase de aparat. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Opriþi aparatul Dvs. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. la ureche. ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului. pânã la terminarea transmisiei.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. într-un toc de purtare. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. Dacã telefonul este purtat pe corp. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. inclusiv a telefoanelor mobile. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. În unele cazuri.

poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. Pentru informaþii suplimentare. Nu aºezaþi obiecte. sau reprezentantul acestuia. 101 . consultaþi furnizorul Dvs. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. sisteme electronice de control al vitezei. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. sisteme airbag. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Dacã apar interferenþe. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. acestea pot cauza vãtãmãri grave. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã.3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul.3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. de servicii. inclusiv accesorii fixe sau mobile.

■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Aceste zone includ cala vapoarelor. Dacã aparatul nu este pornit. 2. Dacã sunt activate anumite funcþii. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. Din acest motiv. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. 3. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. porniþi-l. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. de servicii. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. în mod normal. marcate vizibil. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. 4. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. 102 . înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon. de obicei. Pentru informaþii suplimentare. În asemenea zone. inclusiv acest aparat. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. reþele radio. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. dar nu întotdeauna. praf obiºnuit sau pulberi metalice. funcþioneazã utilizând semnale radio. Apãsaþi tasta de apelare. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi.

Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Aceastã putere depinde de diferiþi factori.nokia. în toate benzile de frecvenþã testate. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere.Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. ■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident.73 W/kg. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. Aparatul Dvs. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare. la www.com. 103 . precum ºi de banda de reþea. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Index A accesorii . . 19. . . . . . . . . . . 63 serviciu de setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 în aºteptare . . . 46 numere de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 contacte apelare rapidã . . . . . . . . . . . . . . 9 colecþie aplicaþii . . 62. . . . . . . . . . . 82 cureluºã . . . 47 grupuri . . . . . . . . . . . . browser configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 filtru .88 Buetooth . . . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . . . . . . . . . . 56. . . . . 94 transfer . . . . . . . . 72 coduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ceas alarmã . . . . . . . . . . . . . . 16 cureluºã de purtare la mânã . . .22 rãspuns . . . . . . . . . 79 certificate . . . . . . 47 editare . . . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . . . . . 46 copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 agendã . 90 clip video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 cãrþi poºtale . . . . 48 cronometru . . . . . . . . . . . .23 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 cãutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 C cablu de date . . . . . . .60 apelare rapidã . . . . . . . . . . . .50 opþiuni . . . .96 încãrcare . . . . . . .14 încãrcare. . . . 9 coduri PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Accesorii”. . . . . . . . . . . 69 cãrþi de vizitã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 internaþionale . . . . . . . . .23 respingere . . . . . . . . . .22 apelare vocalã . . . . . . . . . . . .23 efectuare . . . . . . . . .81 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 B blocare tastaturã . . . 8. . . . . . . . . . . actualizãri program . . . . . . . . . .87 siguranþã . . 48 ºtergere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 apeluri apelare rapidã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 cartelã de memorie . . 9. . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 coduri PUK . . . . . . . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . . . . . . . . . . . 10 setãri . . . . . .15 apel funcþii . . A se vedea „Blocare tastaturã”. . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . descãrcare . . . . . . . . . . . . . . . 102 aplicaþie e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 numerele mele . . . . . . . . . . . . 83 comenzi rapide . . . . . . . . . . . . . . . . 94 D date comunicaþie . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . 93 configurare . . . . 66 acumulator autenticitate . . . . . . 71 înregistrare clip video . . . . . . . . . . . . . .60 calculator . . . . . . . . . . . . 72 fotografiere . . . . . .24 setãri . 72 tastã . . . . . . . . . . . . . 62 accesorii. . . . . . . . . . 54 componente . . . . . . .85 marcaje . . . . . . . . .21 blocare telefon. . . . . . . . .80 antenã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 setãri . . . . . . . . 49 memorare . . . . . . . . . .

. . . 28 mesaje audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 mod de aºteptare activã . . . . . . . . . 77 EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 fotografiere . . . . . . 18 ecran principal . . . . . . . . . . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 indicatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaj audio . . . . . . 83 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 GPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 informaþii privind certificarea . . 18 informaþii de contact . . . 53 IMAP4 . . 8 memorie plinã . . . . . . . . . . . . . 42 mesaje instantanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 înregistrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 dosar nedorite . . . . . . . . . . . . . . filtre spam . . . . . . . 88 difuzor . . . . . . . . . . . . .43–45 text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Internet . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 meniu operator . . . 28 setãri pentru . . . . . . . . . . 17 MMS. . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaj vocal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 mesaje rapide . . . . . . . . . . 71 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . 42 dosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . . . . . . deblocare tastaturã . . . 37 M marcaje . . . 103 informaþii privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . . 33 mesaj instantaneu . . . . . . . 33 mesaje chat . . . . . . . . 42 numãr centru . . . . . . . 53 ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mod de aºteptare . . . . . . . . . . . . . . 33 meniu . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . . . . . . . . . .18. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 întreþinere . . . . . . . . . 53 media player . 11 informaþii de contact Nokia . . . . . . 34 indicator pentru lungime . . . . . . . 89 memorie partajatã . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Difuzor”. . . . . . . . . . . . . . . . 86 mãrime font . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 instalare . . . . . . . . . . . 57 I imagine . . . . . . . . . . 37 mesaje informative . . . . . 72 memorie de arhivã . . 25 cuvinte compuse . . . . . . . . . . . . . . . . 71 G galerie . . . . . . 67 mesaj text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . 50 E economizor de energie . . . . . . . . . . 21 descãrcãri . . . . 53 egalizator . . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . .18. . . . . . . . . . . . 89 microfon . . . . . 25 105 . . . . . . . . . . . . . 42 mesaje informative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Î încãrcarea acumulatorului . . . . 80 listã neagrã . . . . . . 19 indicatori de stare . . . . . . . . . . . . . . . .Index date sub formã de pachete. . . . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . . 98 J jocuri . . . . . . . 32 comenzi de servicii . . . . . . . . . . . . . . 37 fiºiere cookies . . . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . . . . . . . . . . . 53 mod deconectat . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 64 SIM cartelã . . . . . . . . . . . . .21 protezã auditivã . . . . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . . . . .73 N navigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 siguranþã . 54 conectivitate . . . . . . . . . . . . . 63 datã . . . . . . . .7 rotire . . . . . . .27 parolã de restricþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. . . . . . . . . . . . .17 registru apel. . . . . . . . . . . . . . profiluri . 15 serviciu clienþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 sincronizare . 54 profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 servicii . . . . 53 GPRS. . . . 54 setãri din fabricã . . . . . . . . . . . . . .49 O organizator . . . . . . . .75 receptor . . . . . .53 S SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 transfer date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 protector de ecran . . . . . . . . . . . . 60 cablu de date USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 orã . . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 setãri accesorii . . .93 PictBridge . . . . . . . . . .81 note de agendã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index music player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 comenzile mele rapide . . . . . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . . . . . . . . . . . . . . . 89 numere . . . . . . . . . . . . . . 57 imagine de fundal . . . . . . . 12 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 semnãturã digitalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 R radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 SMS. . . . . . 9 modul . . . . . . . 53 mesaje . . . . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . . 61 setãri orã . . . . .60 POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 descãrcãri . . . . . . . . . .42 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 servicii . .53 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . 101 sunete . . . . . . . . . . . . 65 setãri limbã . . . . . . . . . . . . . . .18 servicii . . . .15 poziþionare. . . . . . . . . . . . . . . .34 Pop-Port . . . . . . 90 setãri . . . . . . . 60 camerã foto-video . . . . . . . . . . . . . . . . 11 serviciu de streaming . . . 52 sunete de apel . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 setãri ceas . . . . . 64 sunete . . . . . . . . .89 comenzi . . . . . . . . . . . . . . . 61 teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 PC Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 note . . . . 21 instalare cartelã . . . . . . . . . 89 ceas . . . .75 radio FM . . . . . . . 54 setãri datã . . . . . . . 56 configurare . . . . . . . . .80 numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 nivel semnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 P parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . .17 pornire ºi oprire . . . . . . . 88 ecran principal . . . . . 52 106 . . . . . . . . . . . 103 scriere text . . . . . . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 telefon . . . . .

. . . . . . . . . 55 înregistrator . . . . . . . . . . . 21 tastaturã . . . . . 42 Z zone cu pericol de explozie . . . . . 17 tastã de navigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 telefon actualizãri . . . . . . . . . . . . . . . . 81 terminare apel . . . . . . 17 taste de selecþie . . . . . . . . . 23 comenzi . . 42 T tastaturã . . 25 tip caracter . . . . . . . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. . . . . . . 57 U UPIN . 14 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 vocal apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 taste . 17 tastã de pornire . . . . . . . . .Index ª ºtergere mesaje . . . . . 62. . . . . . 17 tastã de terminare . 42 ºtergerea mesajelor . . . . . . . . . . 17 taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 V vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 text . . . . 17 telefon text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de parcurgere . . . 21 pornire / oprire . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . 55 Tastã de navigare. 52 temporizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . . . 17 tastã de terminare . . . . 17 blocare tastaturã . . . 17 protecþie tastaturã . . . . 17 tastã de volum . . . . . . . . 76 mesaje . . . . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . 66 componente . . . . . . . . 17 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tastã de parcurgere . . . . . . . .