DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

.............................................................................. .... 22 Efectuarea unui apel.............................................. Pregãtirea pentru utilizare ........ 24 4........................... Cãrþi poºtale .................... Mesaje vocale ................. Setãrile mesajelor .................................................... 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1... Modul de aºteptare ..... 23 Opþiuni în timpul unui apel................................................................... 50 4 ................................................. 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie . Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM ............................................................ Cureluºa telefonului............ Cãrþi de vizitã................ Antena.............. Parcurgerea meniurilor ................... Sincronizare totalã ........................... ªtergerea contactelor ....................... Memorie plinã....................... Mesaje multimedia.... 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului ....................... Funcþii de apel..................................... 28 Mesaje text......... 10 Descãrcarea conþinutului........................ Cãutarea unui contact..... Comenzi de servicii...................... 17 7............................... Memorarea detaliilor ....................Cuprins Pentru siguranþa Dvs.................................................. Mesaje instantanee ................ Mesaje chat ............ Editarea detaliilor contactelor ................ Jurnal apeluri ..................... Încãrcarea acumulatorului .......... Apeluri rapide............... Taste ºi componente .............. ªtergerea mesajelor..... 9 Coduri de acces ... 50 Informaþii de localizare ... Pornirea ºi oprirea telefonului.......... Mesaje ............. 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel................. 10 Asistenþã Nokia . 9 Serviciul pentru setãri de configurare........... Telefonul Dvs............................................................. Memorarea numelor ºi numerelor de telefon ..................................................... Copierea sau mutarea contactelor................................. Grupuri......................................... Numere de informaþii................................................ de serviciu ºi numerele mele ..... Mesaje SIM ........................ 25 8................. Mesaje informative......... Dosare ............................ 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã ....... Introducerea unei cartele microSD ..... Modul avion............... 27 6............... Scrierea textului ... 46 3........ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) .................................................................................................. 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2......................... Setãri ............................................................................................ 26 5..... 6 Informaþii generale ................... Mesaje audio Nokia Xpress .......... Contacte ............... ..................................... Deschiderea ºi închiderea telefonului............. Aplicaþia e-mail.........................................................

....... Parcurgerea paginilor................. Calculator ........................................ Conectivitate .............. 68 Tipãrirea imaginilor.... 67 11... 92 17.......................Medii ........................................ Apeluri ............................................................ Aplicaþii pentru comunicaþii de date........................... Teme .................................................. Agendã.. Temporizatorul ......................... 71 Camera foto-video ....................................... 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15............................. Conectarea la un serviciu......................... Memoria de arhivã........................................................................... 52 Profiluri............. Cãsuþã intrãri pentru servicii ...... Descãrcarea unei aplicaþii............... Media player .........................................................Servicii SIM.... Setãri pentru siguranþã............. 100 Index . 85 10................................................................ Music player.... Date sub formã de pachete................................................................ 93 93 94 94 12............................................................................ Siguranþa ...Aplicaþii........... 69 16......... 79 Îngrijire ºi întreþinere .................................................. Configurare ...................................................... 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa..... Setãri .......... Note.....................................Informaþii despre acumulator ...................................................................Galeria..Meniul operatorului ............................................................................Internet . 68 Cartelã de memorie ............................ Ceas alarmã........................... 83 Lansarea unui joc .............. 104 5 .................................................... Egalizatorul ............... Setãri pentru aspect ...............Organizator............................................................... Înregistrator voce ........................................ Radio ................................... Revenirea la setãrile din fabricã.............................................. Cronometrul ....... Extindere efect stereo .................................................................... 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ................ Lansarea unei aplicaþii....... Sunete. 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14............9............................................ Actualizãri pentru programele telefonului ............................................................................. Configurarea browserului ... 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18............. Ecran .......................................................... Comenzile mele rapide.. Siguranþa browserului......................................................... 95 Încãrcarea ºi descãrcarea................................................ Marcaje .... 93 Nokia PC Suite....................................... Orã ºi datã ................................................................. Bluetooth ............ HSCSD ºi CSD .............................................................................. Lista cu probleme de rezolvat....Conectivitatea cu calculatorul .... Accesorii..... Setãri pentru descãrcare . Telefon . 96 13.......................... Opþiuni pentru aplicaþii ............

Pentru siguranþa Dvs. INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. 6 . ceea ce le-ar putea afecta performanþele. Pentru informaþii suplimentare. Evitaþi contactul inutil cu antena. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Prima grijã a Dvs. Citiþi aceste instrucþiuni simple. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Pentru siguranþa Dvs. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat.

■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. contactaþi furnizorul Dvs. nu rezistã la apã. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat.Pentru siguranþa Dvs. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . Feriþi aparatul de umiditate. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. alta decât ceasul alarmã. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. inclusiv drepturile de autor. ■ Despre aparatul Dvs. aparatul trebuie sã fie pornit. GSM 1800 ºi 1900. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. respectaþi legislaþia localã. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare.

de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. înainte de a continua. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. Dacã acesta este cazul. de reþea. sincronizarea de la distanþã. mesaje chat. În acest caz. ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. contacte. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. note de rezolvat. Este posibil. Pentru informaþii suplimentare. mesajele chat. de servicii. modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. de asemenea. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. navigarea. De exemplu. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). precum ºi pictograme modificate. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Unele funcþii. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. • Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. De exemplu. Aparatul Dvs. contacte cu funcþia de prezenþã. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. mesajele e-mail. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. 8 . contactaþi furnizorul Dvs. ca aparatul Dvs. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii. Este posibil ca furnizorul Dvs. sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs.Pentru siguranþa Dvs. Unele caracteristici ale acestui aparat. agendã. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. mesaje text. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. e-mail. mesaje multimedia. cum ar fi mesajele text. aplicaþia Note.

Consultaþi Siguranþa la pag. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM.Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat.. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel. 9 . Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. 90. Codul presetat este 12345. 64. contactaþi furnizorul Dvs. 91. 64. împotriva utilizãrii neautorizate. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. respectiv a unui cod UPIN blocat. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat. local de servicii pentru a le afla. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag. consultaþi Siguranþa la pag. Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Consultaþi Siguranþa la pag.64. Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii. Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã.

Actualizãri telefon. Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare. cum ar fi setãrile de Internet mobil. Dacã este cazul. iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat. Contactaþi furnizorul Dvs.nokia. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea). Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. De asemenea. selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. 61. mesajele multimedia. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. preþuri ºi tarife. cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. Pentru a elimina setãrile primite. mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. furnizorul de servicii. contactaþi operatorul de reþea. 10 . Consultaþi Telefon la pag. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Pentru a memora setãrile. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare.Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate. trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte.com/support. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu. teme) (serviciu de reþea).

consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www. Pentru servicii de întreþinere. 11 .nokia.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia.nokia. Nokia. materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs.com/repair. Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi.com/customerservice. informaþii suplimentare.nokia. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid.

Deschideþi suportul cartelei SIM (3). apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. Pentru a scoate capacul posterior al telefonului. Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6).Pregãtirea pentru utilizare 1. Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. 12 . contactaþi distribuitorul cartelei SIM. operatorul de reþea sau alt distribuitor. astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2). Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. 96.

Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2). însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat. Alte cartele de memorie. Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului. Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5). Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8. ■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. Opriþi telefonul. 13 .Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului. 9). nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul.

Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. Important: La deschiderea telefonului. rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta. Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie. 1. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Pentru procurarea de accesorii aprobate. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Pentru a închide telefonul. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. veþi deteriora telefonul. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul. 14 . dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. în direcþia opusã (2). încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. 2. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. 52. rotiþi partea superioarã în jos. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute. consultaþi Sunete la pag. Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat. adresaþi-vã distribuitorului Dvs.

63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere.” la pag. dispune de o antenã internã. Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. 10.72 ■ Antena Aparatul Dvs. Consultaþi Orã ºi datã la pag. nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit. 15 . Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã. Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. Consultaþi „Conectare suport. 54. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. Consultaþi Taste ºi componente la pag. 17. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea).

Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului. 16 . apoi strângeþi-o. aºa cum se aratã în figurã.

■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 .Telefonul Dvs. Telefonul Dvs. 2.

Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu. 53. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. 54. selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. acesta se aflã în modul de aºteptare. Pentru activare sau dezactivare. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. 55. Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului. Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã. dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare. dacã telefonul nu este pornit.Telefonul Dvs. 18 . Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag. Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie.

• Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1.Telefonul Dvs. selectaþi Ieºiþi. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat. • Pentru a apela mesageria vocalã. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare. 54. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. Aveþi mesaje neexpediate. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. Pentru a apela numãrul. Tastatura este blocatã. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta. • Pentru a deschide browserul de Internet. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. 19 . Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. / Telefonul Dvs. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0. În modul de aºteptare. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. este conectat la serviciul de mesaje chat. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag. apãsaþi o datã tasta de apelare. activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile.

este selectatã a doua linie telefonicã. Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). Cronometrul funcþioneazã în fundal.Telefonul Dvs. Dacã aveþi douã linii telefonice. totuºi. dar veþi putea. Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio. Este selectat profilul temporizat. agenda ºi numere de telefon. . este afiºat simbolul . A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon. Este activã o conexiune Bluetooth. selectaþi orice alt profil. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. un sistem fãrã comenzi manuale. Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon. sau Un set cu cascã. 20 . cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. accesa în modul deconectat jocuri. ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. Dacã modul avion este activat. . Pentru a dezactiva modul avion. / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS .

tastatura se blocheazã automat.5 secunde. consultaþi Telefon. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul. ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs. la pag. ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor. Introduceþi numãrul de urgenþã. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. poate fi posibilã.Telefonul Dvs.5 secunde pentru a bloca tastatura. Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare. unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat. introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat. Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã. Când este activatã protecþia tastaturii. Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. 61. apãsaþi tasta de apelare. selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1. Pentru a debloca tastatura. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. 21 .

Funcþii de apel 3. apãsaþi tasta de apelare. 22 . de la 2 la 9. consultaþi Cãutarea unui contact la pag. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. inclusiv prefixul zonal. Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. 3. 46. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. 49. dacã este necesar. ºi numãrul de telefon. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. Consultaþi Apeluri rapide la pag. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. • Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. Pentru a apela numãrul. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. 60. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional). 2. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. prefixul zonal fãrã primul 0. Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. Introduceþi numãrul de telefon. Pentru a regla volumul în timpul unui apel. Pentru apeluri internaþionale. Pentru a apela numãrul. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã. Pentru a accesa lista de numere formate.

apãsaþi tasta de terminare. 54. apãsaþi tasta de terminare. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. 61. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. Pentru a termina convorbirea. alegeþi o altã înregistrare. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. În modul de aºteptare. Pronunþaþi clar comanda vocalã. Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. 2. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. selectaþi Silenþios. Pentru a seta limba. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. consultaþi Apeluri la pag. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. Pentru a activa funcþia Serv. Pentru a respinge un apel intrat.Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. se afiºeazã o listã de identificãri. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea).. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. apãsaþi tasta de apelare. 60. Primul apel trece în aºteptare. Pentru a termina convorbirea activã. apel în aºtept. 23 . 1. Pentru a dezactiva sunetul de apel. Dacã rezultatul nu este cel corect.

deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. la conferinþã. Apel nou. Înregistraþi. Adãug. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. contactaþi furnizorul Dvs. totalã apeluri. Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. În timpul unei convorbiri. Blocare taste.Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. Claritate voce. Meniu. de servicii. Difuzor sau Telefon. Terminaþi. Term. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi. 24 . Suspendaþi sau Reluaþi. Contacte.

Scrierea textului 4. indicat de . Când scrieþi text. Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere. selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. apãsaþi tasta #. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. 25 . de la 1 la 9. pânã la apariþia caracterului dorit. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. ºi . Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . indicatã de . Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã. ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã. utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. Pentru a seta limba de scriere.

26 .Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. 2. Dacã respectivul cuvânt este incorect. 1. selectaþi Normal. este afiºat caracterul ?. apãsaþi 0. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. apãsaþi tasta o singurã datã. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. folosind tastele de la 2 la 9. Dacã. 3. dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi. atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt. Pentru fiecare literã. Pentru a scrie cuvinte compuse.

Parcurgerea meniurilor 5. Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK. selectaþi Ieºiþi. Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. 2. Apeluri). 6. Grilã. Pentru a memora modificarea. Pentru a pãrãsi meniul. alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi. repetaþi secvenþa 3. selectaþi Meniu. 4. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. selectaþi Realizat > Da. 1. 5. Selectaþi setarea doritã. 27 . alte submeniuri. selectaþi submeniul dorit (de exemplu. selectaþi Înapoi. Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu. Pentru a schimba ecranul meniului. Pentru a accesa meniul. la rândul sãu. meniu principal > Listã. Grilã cu etichete sau Tabularã. selectaþi Opþiuni > Ecr. 3. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. Setãri). Dacã meniul selectat conþine. Pentru a rearanja meniul.

acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj. De exemplu. audio. mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. multimedia. cum ar fi limba chinezã. Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. precum ºi caracterele din unele limbi. ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. Aparatul Dvs. trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. 43. Mesaje Puteþi citi. e-mail. Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. 46. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. de servicii. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . scrie. selectaþi Adãugaþi. Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. 2. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. S-ar putea ca furnizorul Dvs. contactaþi furnizorul Dvs. consultaþi Memorarea detaliilor la pag. expedia ºi memora mesaje text. de mesaje. 28 . Toate mesajele sunt organizate în dosare. ocupã mai mult spaþiu. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea).Mesaje 6. limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje.

Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. selectaþi Rãspund. 5. 43. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. contactaþi furnizorul Dvs. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. 29 . 3. selectaþi Afiºaþi. de servicii. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns. selectaþi Ieºiþi. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Expediere.Mesaje 3. Pentru a citi mesajul mai târziu. selectaþi Expediere. Pentru a expedia mesajul. Pentru a vedea un mesaj primit. 1. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. 2. 31. ºi tipul de mesaj. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 4. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: . 31. Pentru a vedea mesajul mai târziu. ■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. 4. Creaþi mesajul de rãspuns.

Scrieþi mesajul. Pentru a insera un fiºier în mesaj. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. 31. selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. 6. 5. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. 1. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail). note de agendã. teme. 30 . Pentru a adãuga un fiºier. selectaþi Expediere. Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. selectaþi Expediere. Pentru a expedia mesajul. La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. video clipuri. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . 2. Pentru a insera un cadru în mesaj. Pentru a expedia mesajul. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. cãrþi de vizitã. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. selectaþi Adãugaþi. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. 4.Mesaje 2. clipuri audio. Un cadru poate conþine text. Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. 3. selectaþi Adãugaþi. Telefonul Dvs. acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). 3. 4. o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip. 31. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag.

31. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. selectaþi Expediere. Pentru a expedia mesajul. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare.Mesaje 5. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. pe ecran este afiºat indicatorul animat . Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. selectaþi Afiºaþi. Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. transferul sau retransmiterea unor imagini. 1. Pentru a vedea mesajul primit. telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp. Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. selectaþi Redaþi. selectaþi Ieºiþi. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului. 31 . Pentru a vedea mesajul mai târziu. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. de servicii. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri. 6. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Expediere. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri. modificarea. consultaþi furnizorul Dvs. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje. Dacã aceste încercãri eºueazã. 2. Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea.

Pentru a rãspunde la mesaj. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. selectaþi Imagine nouã. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. Alegeþi câmpul pentru imagini. pentru a insera o imagine recentã. selectaþi Expediere. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. selectaþi Opþiuni > Inser. de reþea sau furnizorul Dvs. 4.Mesaje 3. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea). Pentru a expedia mesajul. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. Pentru a expedia mesajul. Creaþi mesajul de rãspuns. ■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. 32 . Pentru a utiliza acest serviciu. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. contactaþi operatorul Dvs. marcate cu *. Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul. Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a expedia o carte poºtalã. selectaþi Expediere. selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. 31. 5. de servicii. apoi scrieþi textul de felicitare. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia.

Crearea unui mesaj 1. Pentru întreruperea textului clipitor. dacã aþi primit mai multe mesaje. se afiºeazã mesajul Memorie plinã. Textul din spatele marcatorului clipeºte. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit.. Pentru a utiliza înregistratorul. Imposibil de recepþionat mesaje. selectaþi Citiþi. 76. 3. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. Pentru a asculta mesajul mai târziu. Pentru a memora mesajul. consultaþi Înregistrator voce la pag. selectaþi Ieºiþi. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio. selectaþi Redaþi. clipitor pentru a seta un marcator. selectaþi Expediaþi. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. introduceþi un al doilea marcaj. 2. Rostiþi mesajul. 33 . Se deschide înregistratorul. sau.Mesaje caract. selectaþi Afiºaþi > Redaþi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. Pentru a citi mesajul. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese. Pentru a expedia mesajul. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil. selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. 4.

Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. selectaþi Marcaþi. Puteþi scrie. expediate în Setãri generale la pag. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. Telefonul Dvs. expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne. memorate. Pentru a accesa lista ºabloanelor. 34 . selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. consultaþi Mem. Pentru a crea un nou ºablon. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar. Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS. de e-mail. ■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . selectaþi OK > Da ºi dosarul.. Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. memorate > ªabloane. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e. memoraþi un mesaj ca ºablon. Puteþi muta mesajele în dosarul Artic. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. Telefonul Dvs. memorate. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. dispune de ºabloane.Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. msj. Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje. memorate. Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar. expediate. Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. 43. Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4. Pentru a adãuga un dosar.

35 . selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. 4. de servicii e-mail. existent. trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. de e-mail. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier. 2. Verificaþi setãrile Dvs. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. Pentru a expedia mesajul e-mail. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. 45. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail. Pentru a activa setãrile e-mail.Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. contactaþi furnizorul Dvs. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie. 10. 1. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. 3. Pentru a introduce manual setãrile.

/verif. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail. selectaþi Opþiuni > Trimit. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. 36 . selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. Pentru a expedia mesajul. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. Preluarea mesajelor e-mail 1. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe./verif. 2. 2.Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare. apoi scrieþi mesajul de rãspuns. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. numele contului. Pentru a rãspunde mai multor destinatari. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. e-mail. numele contului ºi mesajul dorit. selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor. 1. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. e-mail nou. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail. Iniþial. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. de e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri. 3.

consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam. 38. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate. Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat.Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. 37 . Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin. pe listã neagrã. contactaþi furnizorul Dvs. selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar. Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. de servicii. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi.

Conversaþii memor. poate fi înlocuit cu alt termen. selectaþi Modificaþi. Conectat ºi Neconectat. aºa cum este vãzutã de ceilalþi. de mesaje chat.Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs.. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. existã trei dosare care conþin contactele Dvs. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi.. Mesaje instant. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu. în sesiunea de autentificare. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. dacã este necesar.. Pentru schimbarea stãrii Dvs. accesaþi meniul de mesaje chat. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 . — pentru a vizualiza. Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. selectaþi Opþiuni > Deconectare. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare. ºi apoi selectaþiConectare. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat.. selectaþi setul dorit. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu. În partea de jos a barei de stare. starea Dvs. Pentru a extinde dosarul. ºi starea acestora: Conversaþii. selectaþi serviciu de mesaje chat. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. în funcþie de furnizorul de servicii.

Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. indicã un mesaj chat citit. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 . Puteþi crea un grup privat. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga). pseudonim. indicã un nou mesaj chat. alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. Consultaþi Grupurile la pag. dupã numãr de telefon. Pentru a adãuga contacte. alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. dupã subiect sau identitate. Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup.. Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea. extindeþi dosarul Conversaþii. Dacã aþi selectat Grupuri. indicã o invitaþie. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. pentru a restrânge dosarul. indicã un nou mesaj de grup. extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. 41. Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. selectaþi Restrâng. Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. puteþi începe o conversaþie în grup. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. adresã e-mail sau nume. oferitã de furnizorul de servicii.Mesaje parcurgere dreapta). 40. indicã un mesaj de grup citit.

Pentru a începe o conversaþie. în meniul principal pentru mesaje chat. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. selectaþi Citiþi. manualã identit. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. pentru a o citi. Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi. > Conversaþii. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã. ºi selectaþi Expediaþi. selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr. Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. se afiºeazã Mesaj instant nou. scrieþi mesajul Dvs. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid. Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. 40 . Intr. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi.. Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. Pentru a-l citi. de mobil. Dacã. selectaþi Chat. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). în timpul unei conversaþii. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. Alegeþi un contact.. Va fi afiºat mesajul Dvs. selectaþi Citiþi. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat..Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie. selectaþi Opþiuni > Memorare contact.. este afiºat identificatorul expeditorului.

selectaþi Opþiuni > Listã blocatã.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs. selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. de servicii. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. Pentru a debloca un contact. Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup. introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs. de contacte. 41 . selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. în meniul principal pentru mesaje chat. grupuri private pentru o conversaþie chat. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs. Dacã nu sunteþi în grup. Pentru a ºterge un grup din lista Dvs.. Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie. Pentru a cãuta un grup. alegeþi contactul din Conversaþii.

dar operaþiunea inversã nu este posibilã. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. selectaþi Nr. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). Pentru a apela mesageria Dvs. selectaþi Ascultaþi. ■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. de servicii. Pentru mai multe informaþii. ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. Pentru a citi mesajele SIM. vocale. 42 . Pentru mai multe informaþii. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. vocale. mesagerie vocalã. Dacã funcþia este acceptatã de reþea. informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. Pentru a introduce. indicã noile mesaje vocale. vocalã. de servicii. ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele. vocale. msj. de servicii (serviciu de reþea). Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult. SIM.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. msj. msj. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. dacã memoria pentru mesaje este plinã. cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea. în Art. de servicii. (serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor. Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS. expediate > Da. exp. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS.

Dacã selectaþi Redus. de asemenea. Puteþi. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text. Consultaþi Configurare la pag. de domiciliu. Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. img. nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. în general. sã introduceþi setãrile manual. 63. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. 44 . Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. 10. MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs. (serviciu de reþea) Mãr. Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este. Dacã selectaþi În reþeaua proprie. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. În reþeaua proprie. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. recep. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit.

Implicite sau Config. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. 63. Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. de asemenea. Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia. Selectaþi un furnizor de servicii. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. 10. personale pentru mesajele multimedia. sã introduceþi setãrile manual. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 . Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea. recep. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. Puteþi. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs. MMS este setatã pe Nu. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. fereastrã term. primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail.Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. Consultaþi Configurare la pag. recep.

46 . pentru un contact. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte. de asemenea. selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume. Consultaþi Setãri la pag.48. puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon. ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. Puteþi. contact nou. un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr. Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi. ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ). Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare. ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM.Contacte 7. Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela). Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat.

59. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. Pentru a schimba tipul numãrului. Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte.Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag. selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Pentru a copia sau a muta mai multe contacte. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul. 47 . ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit. numãr. selectaþi Opþiuni > Editare. ■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi. selectaþi Setare ca implicit. articol de text sau pentru a modifica o imagine. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Pentru a edita un nume.

Pentru a elimina cartea de vizitã. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon. Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. În acest caz. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 . carte vizitã. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii. Pentru a expedia o carte de vizitã. cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. Pentru a ºterge un contact. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. atunci când memoraþi nume ºi numere. Dacã aþi primit o carte de vizitã. > Din mem. selectaþi Ieºiþi > Da. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM. Pentru a ºterge un numãr. acestea vor fi stocate în memoria telefonului. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. telefonului sau De pe cartela SIM. selectaþi Meniu > Contacte > ªt. toate contact.

22. consultaþi Apelarea rapidã la pag. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs. informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs. Selectaþi Alocaþi sau. dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. selectaþi Opþiuni > Modificaþi. 60. SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. de servicii. Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. de servicii. SIM. selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. ■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã. Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. ■ Numere de informaþii. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 .

Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent.m. Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. taxe º. Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului.. precum ºi numerele formate.d. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel. ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea). Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. nepreluate. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã. Apeluri recepþ.Jurnal apeluri 8. de servicii. pach. mesaje. de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare. selectaþi Destinat. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. rotunjiri. de reþea sau cu furnizorul Dvs. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. 50 . sau Numere formate.a. Contor date sau Cron. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate. recente. selectaþi Afiºaþi. date. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului. selectaþi Jurnal apeluri. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. selectaþi Acceptaþi sau Resping. Contactaþi furnizorul Dvs. telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs.. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje. Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. Dacã nu preluaþi solicitarea.

Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. 51 . selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot.

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale. 61. Pentru a utiliza comenzi vocale. Alegeþi o funcþie. 23. Pentru a seta limba. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. Pentru a reda comanda vocalã activã. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar. mele rap. selectaþi Meniu > Setãri > Com. selectaþi Meniu > Setãri > Com. pronunþaþi comenzile vocale. mele rap.Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. > Tastã navigare. dreapta. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. mele rap. > Tastã sel. Pentru a activa indicativul vocal. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 . consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. selectaþi Adãugaþi. Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului. Pentru a organiza comenzile vocale. selectaþi Redaþi. selectaþi Meniu > Setãri > Com.

Cãutaþi acces. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 . Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. setãrile pentru conexiuni EGPRS. headset. file transfer. Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio. de asemenea. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth.0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole. Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon. dial-up networking. object push. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. generic object exchange. network access. SIM access ºi serial port. ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. telefonul Dvs. Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice.Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã. hands-free. Puteþi defini. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth .

este detectat de alte aparate Bluetooth. pach. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP).Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv. meu pe Ascuns. permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 . selectaþi Terminale legate. meu sau Numele telef. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. telef. de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil. Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. telef. când este solicitatã de aplicaþie. Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. Conex. se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs. meu. Telefonul Dvs. selectaþi Terminale active. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex.

cât ºi în telefon.. Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu. vor fi utilizate setãrile din calculator.APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name . acces activ > Pseud. De asemenea. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. acces pach. date. acces. de la un telefon mobil compatibil). 93. 58 . Selectaþi Edit. pct.. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs. introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK. pct. un telefon mobil). Consultaþi Nokia PC Suite la pag. acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda. Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. Telefonul Dvs. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi. Sincroniz. folosind datele de contact din celãlalt aparat. server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. utilizând programul Nokia Modem Options. numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer.Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator. Selectaþi Pct. apoi selectaþi OK. pt.

de servicii. altul decât Sincroniz. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer. 59 . Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz. În funcþie de setãri. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs. 63. server. Pentru a iniþia transferul de date. Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. Pentru a ºterge un contact de transfer. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile. Pentru primirea datelor. note ºi contacte. conform setãrilor. Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator.. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad.Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). contactaþi furnizorul Dvs. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. 10 ºi Configurare la pag. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. server sau Sincronizare PC. selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate.

ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs. Imprimare & media sau Stocare date. a tastei camerei foto-video. Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii. cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. Consultaþi Serviciu barare apel. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . conectaþi cablul de date. Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor. în special în zone zgomotoase Rãsp. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini. în Siguranþa la pag. 64. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. cu excepþia tastei de pornire. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea).Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr. Selectaþi modul.

dupã fiecare convorbire.Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. Pentru a seta limba comenzilor vocale. — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM. selectaþi Setat de reþea. 23. — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs. 61 . apel în aºtept. selectaþi Limbã recunoaºtere. Linie pt. proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp.. selectaþi Limbã telefon. efect. apel. Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare. Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. Pentru a selecta limba cartelei USIM . Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. identit. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea). Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs. de servicii. Manevr. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). apel pivot. dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. SIM (serviciu de reþea). selectaþi Limbã pe SIM. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii.

65. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã. în funcþie de accesoriul ales. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. ■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã. toate conexiunile radio sunt oprite. Confirm. Selectaþi un accesoriu ºi. 62 . În modul avion. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio.Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii. de servicii. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag. dupã 5 secunde. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste. 92. acþ. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare.

selectaþi Aparat auditiv > Mod apar.65. de servicii sã vã trimitã aceste setãri. De asemenea. aud. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii. t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. aud. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite. de servicii Setãri manager apar. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs. implic. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. telef. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit.Setãri Telefon cu text > Utiliz. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon. impl. 10. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config. în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs. t-coil este activã. 63 . este posibil ca furnizorul Dvs. Act. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs.

Este necesarã o parolã de restricþionare. (serviciu de reþea). Serviciu barare apel. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. ■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). Grup utilizat. protejatã de codul PIN2. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. PIN sau UPIN la fiecare pornire. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. totuºi.Setãri Setãri config. în caz contrar. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului. selectaþi Adãugaþi. posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. pot fi. person. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS. Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã. Pentru a ºterge sau activa un cont personal. Selectaþi tipul de serviciu. În aceastã situaþie. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. numai cãtre numerele de telefon selectate. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge. — pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs.

(serviciu de reþea). Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse. Consultaþi Certificate la pag. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs. nici pentru a efectua apeluri de urgenþã.. PIN2 sau parola de restricþionare. activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã. Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor. din fabr. Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului.Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon. telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz. Setãri modul sigur. UPIN. 9. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. Introduceþi codul de siguranþã. Dacã selectaþi Memorie. codul PIN. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. nu puteþi utiliza aparatul. selectaþi Meniu > Setãri > La set.. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. 90. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. 65 . — pentru a vedea Detalii modul sigur.

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. selectaþi Opþiuni > Setare parolã. cum ar fi video clipuri. Consultaþi distribuitorul Dvs. Pentru ºtergerea parolei. ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie. Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. 13. vi se solicitã parola. pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. 69 . toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv. Dupã terminarea formatãrii. fiºiere audio. Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. fotografii ºi date referitoare la mesaje. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. melodii. Pentru a formata o cartelã de memorie. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu. iar altele necesitã formatare. Parola este memoratã în telefonul Dvs.

Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs. selectaþi Opþiuni > Detalii. 70 . de memorie.

Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. inclusiv drepturile de autor. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau.Medii 12. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã. mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã. Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. dacã este activatã funcþia video. 71 . Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii. Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. sau apãsaþi tasta camerei foto-video. respectaþi legislaþia localã. selectaþi Fotograf. apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. Pentru a face o fotografie. puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj. Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. Activare autodeclanº.

apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau. selectaþi Contin. cum ar fi imagini. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia.. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate. Pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video. Negativ sau Solarizare. pentru a opri înregistrarea. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru. clipuri audio. selectaþi Înregistr. Lumina zilei. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false.. selectaþi Stop. Pentru a începe înregistrarea video. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. Scalã de gri. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Setãri. 72 . pentru a relua înregistrarea. Tungsten sau Fluorescent. video clipuri ºi imagini animate. În intervalul de previzualizare. reda ºi prelua fiºiere. Aparatul Dvs. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli. Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). Sepia. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video.Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz. selectaþi Pauzã. imag.

■ Music player Telefonul Dvs. 63. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. Pentru a activa setãrile. personale. 93. Puteþi. procedaþi în modul urmãtor: 1. 3. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. de asemenea. sã introduceþi setãrile manual.Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. Pentru a deschide music playerul. Marcaje. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. modificarea. Implicite sau Config. 10. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Consultaþi Configurare la pag. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi. 73 . selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. 2. transferul sau retransmiterea unor imagini.

Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. mele. Când deschideþi meniul Redare muzicã. Pentru a întrerupe redarea. Compozitori sau Liste cu melodii. alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente.Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. . bibliotecã pentru a actualiza listele. Pentru a regla volumul. Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti. Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare. Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug. selectaþi Înapoi. Genuri. Pentru a reda o melodie. Pentru a începe redarea. selectaþi începutul melodiei anterioare. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel. Pentru a derula înapoi melodia curentã. selectaþi . Albume. sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. Selectaþi Actualiz. Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. selectaþi . Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Eliberaþi tasta când doriþi. selectaþi . Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Pentru a opri music playerul.

Selectaþi Meniu > Medii > Radio. apoi selectaþi-o. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20. Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0. . Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. 2.05 MHz. sau de pe ecran. Pentru a utiliza tastele grafice . trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor. 3. Tastaþi numele postului de radio. 75 . Pentru a începe cãutarea. apãsaþi scurt sau .Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio. Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. ca sunet de apel. apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. de exemplu.

Pentru a regla volumul. Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon. apãsaþi tastele de volum.Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. 76 . selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. apãsaþi scurt tastele numerice respective. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi. Pentru a selecta un post de radio. Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio.

Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri. 2. Pentru a începe înregistrarea. Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite. Pentru a întrerupe înregistrarea. . selectaþi . toþi participanþii la convorbire aud un bip slab. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. þineþi telefonul în poziþie normalã. selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. Pentru a activa un set. selectaþi . la ureche. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul. Editaþi sau Redenumiþi. Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator. selectaþi Opþiuni > Afiºare. În timp ce înregistraþi o convorbire.. ultimul înreg. Pentru a vizualiza. Pentru a expedia ultima înregistrare. Pentru a termina înregistrarea. 3. selectaþi Opþiuni > Exp. puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare.Medii Înregistrarea unui sunet 1. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare.. apoi selectaþi-o. Pentru a utiliza tastele grafice . selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri. Când înregistraþi o convorbire. edita sau redenumi un set selectat. selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. sau de pe ecran. selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. 77 .

Pentru a modifica setarea. selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo.Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. 78 .

Pentru a seta o temporizare de amânare. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã. Dacã selectaþi Stop. Pentru a opri alarma. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. selectaþi Activat. chiar dacã telefonul este oprit. Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi. sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. 79 . acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. selectaþi Sunet alarmã. Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii. selectaþi Repetare alarmã. conectaþi setul cu cãºti la telefon. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. selectaþi Interval amânare ºi durata de timp. Pentru a seta alarma. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã.Organizator 13. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. selectaþi Stop. apoi reporneºte. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare.

selectaþi Amânaþi. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. 80 . Pentru a opri alarma timp de 10 minute. ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. fusul orar. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. Alegeþi data doritã. Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. selectaþi Adãugaþi. Memo sau Memento. selectaþi Afiºaþi. dacã a fost setat astfel. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. dupã o perioadã de timp specificatã. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. în caz contrar. selectaþi Ieºiþi. Când este afiºatã o notã pentru apel .Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. ora. Apel. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. iar începutul notei este afiºat sub agendã. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru. Pentru a ºterge toate notele din agendã. selectaþi Afiºaþi. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. formatul datei ºi al orei. separatorul datei. În Setãri puteþi seta data. selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note. Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. Completaþi câmpurile. ziua apare cu caractere aldine. Zi de naºtere. Pentru a vedea notele zilei.

■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. Pentru a opri temporizatorul. selecta o opþiune de editare a atributelor. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator. selectaþi Scrieþi. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. selectaþi Stop temporizator. 81 .Organizator Pentru a vedea nota. selectaþi Start. Pentru a schimba durata temporizãrii. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. Pentru a efectua conversia valutarã. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. temporizare. Pentru a memora cursul valutar. Când scrieþi o notã puteþi. în caz contrar. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note. extragere de rãdãcinã pãtratã. selectaþi Modific. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã. selectaþi Opþiuni > Scriere notã. De asemenea. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. selectaþi Meniu > Organizator > Note. Pentru a porni temporizatorul. Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat. de asemenea. introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp.

Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. apãsaþi tasta de terminare. selectaþi Memoraþi. În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului. Pentru a începe mãsurarea timpului. selectaþi Stop. Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora. selectaþi Resetaþi.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. selectaþi Start cronometru > Start. selectaþi Opþiuni > Start. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. introduceþi intervalele. selectaþi Start. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . Pentru a opri cronometrarea. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. Pentru a porni cronometrul. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp. Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval. Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. Pentru a memora timpul cronometrat. Selectaþi Intermed. Pentru a reîncepe cronometrarea.

Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. Pentru mai multe opþiuni. 69. include câteva jocuri. consultaþi Cartelã de memorie la pag. Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. 83 . lumini ºi vibraþii pentru un joc. Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri.. dacã sunt disponibile. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea). Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare.Aplicaþii 14. Pentru a seta sunete. selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii. include câteva aplicaþii Java. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie.. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs. 83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs.

Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. 84 . sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs. preþuri ºi tarife. Când accesaþi aceste site-uri. Consultaþi Marcaje la pag. Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. Înainte de a o descãrca. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs. Contactaþi furnizorul Dvs. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. 86. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. se afiºeazã lista de marcaje disponibile. acceptã aplicaþii Java J2ME. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii. Este posibil ca aparatul Dvs.

tarifele ºi instrucþiunile aferente. Cu browserul din telefonul Dvs. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Selectaþi Configurare. 85. ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. Consultaþi Configurare la pag. Implicite sau Config. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. 10. 85 . ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. 2. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. personale. 63. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. Consultaþi Configurarea browserului la pag. 1. De asemenea. Contactaþi furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare.Internet 15. preþurile. Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului.

> Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet. 4. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi. 86 . Pentru mai multe informaþii. • Pentru a selecta ultima adresã URL. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. Pentru a introduce litere ºi cifre. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. Pentru a introduce caractere speciale. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. apãsaþi tastele de la 0 la 9. Pentru a selecta un articol. de servicii. Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. selectaþi Meniu > Web > Ultima adr. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului. selectaþi Meniu > Web > La adresã. • Pentru a selecta un marcaj al serviciului. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. • Pentru a introduce adresa unui serviciu.Internet 3. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. web. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. fereastrã term. Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. apãsaþi *. Selectaþi Afiº.

nesig. În timpul navigãrii. nesig. elem. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. Pentru mai multe informaþii. Este posibil ca aparatul Dvs. selectaþi Afiºaþi. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. consultaþi Siguranþa browserului la pag. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar.Internet 1. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. ºterge sau expedia un marcaj. sau. edita. în modul de aºteptare. 3. în modul de aºteptare. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. Pentru a vizualiza marcajul. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 . Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare. con. Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt. 2. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. Când accesaþi aceste site-uri. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat.

selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. sau. > Permiteþi. unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. În timpul parcurgerii paginilor. sau. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. Telefonul acceptã scripturi WML. în modul de aºteptare. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare. ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. auxiliare. în modul de aºteptare. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã.Internet Codificare caractere > Adr. 88 . 89. Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã.

titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu. Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Dacã selectaþi Dezactivare. Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii. Alegeþi mesajul dorit ºi.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. selectaþi Conectare automatã > Activare. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. selectaþi Filtru mesaje > Activatã. selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. Dacã selectaþi Ieºiþi. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii. selectaþi Canale protejate. selectaþi Preluaþi. de servicii (serviciu de reþea). Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii. selectaþi Afiºaþi. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. 89 . dupã primirea unui mesaj de serviciu. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii.

selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva. de servicii. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. în modul de aºteptare. autentice sau de încredere. eventual. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur. în sine. Existenþa unui certificat nu oferã. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat.Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private.. Pentru mai multe informaþii. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. SIM. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line. nici un fel de protecþie. Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil.

de servicii. Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã. Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã . de asemenea. selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu). selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale.Internet la furnizorul Dvs. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Introduceþi codul PIN semnãturã. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. În consecinþã. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. care poate include o sumã ºi o datã. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna.. 91 . Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. Pentru a semna textul. citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate. Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã. în timpul conexiunii se afiºeazã . cum ar fi codul PIN semnãturã. Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran. în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. un contract sau alt document scris.

92 . Servicii SIM Cartela Dvs. Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. operatorul de reþea sau alt distribuitor. selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm. SIM. ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM. acþ. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM.Servicii SIM 16. SIM vã poate oferi servicii suplimentare. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. SIM > Da. pentru care puteþi fi taxat.

Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date.Conectivitatea cu calculatorul 17. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). este conectat la un calculator compatibil.com/support sau pe site-ul Dvs. contactaþi operatorul Dvs. de reþea sau furnizorul Dvs. transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs. agenda. HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs. local Nokia. Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. Consultaþi Setãrile pentru modem la pag. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete. de servicii. 58. Date GSM).nokia. notele. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor. ■ Date sub formã de pachete. între telefonul Dvs. ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. 93 . inclusiv cele cu probleme de rezolvat. puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor.

NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs. Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point . trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet. 56. Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului. Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. În telefonul Dvs. Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag. iar calculatorul Dvs.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. ■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. 94 . Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea. Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date. trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet. cu tastatura orientatã în jos. plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã. compatibil la reþeaua Internet. consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã.

înlocuiþi acumulatorul. Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. de exemplu. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea. dar în cele din urmã se va uza. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã.Informaþii despre acumulator 18. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. cum ar fi o monedã. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. Dacã nu este utilizat. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Dacã acumulatorul este complet descãrcat.) Acest lucru se poate întâmpla. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. o agrafã sau un stilou. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. 95 . chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic.

dacã este posibil. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. Verificarea autenticitãþii hologramei 1. 3 ºi respectiv 4 puncte. spre dreapta. 2. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. 96 . emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. în jos sau în sus. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Privind holograma de pe etichetã. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. iar când priviþi dintr-un alt unghi. Predaþi acumulatorii pentru reciclare.. 2.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Când înclinaþi holograma spre stânga. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. trebuie sã puteþi observa. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia.

Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Pentru a crea un mesaj text. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. tastaþi codul de 20 de cifre. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515. 4. vizitaþi pagina www.Informaþii despre acumulator 3. exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre. • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului.nokia. 97 . Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555.com/battery. • Pentru þãrile din Asia . Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. Pentru a crea un mesaj text. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului.nokia. de exemplu 12345678919876543210. ºi accesoriile sale. De asemenea. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat.zona Pacific.com/batterycheck. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. Precipitaþiile. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. se udã. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. este un produs de calitate superioarã. Dacã aparatul Dvs. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. Antenele neautorizate. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. • Nu vopsiþi aparatul. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. modificãrile sau completãrile neautorizate. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei).Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. • Utilizaþi o lavetã moale. Când aparatul revine la temperaturã normalã. care trebuie folosit cu grijã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. 98 . solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite.

cât ºi pentru acumulator.Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. 99 .

Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. Materialele metalice pot fi atrase de aparat. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. inclusiv a telefoanelor mobile. În unele cazuri. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. Opriþi aparatul Dvs. ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. la ureche. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului. 100 . Dacã telefonul este purtat pe corp. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. într-un toc de purtare. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. pânã la terminarea transmisiei.

3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. inclusiv accesorii fixe sau mobile. acestea pot cauza vãtãmãri grave. consultaþi furnizorul Dvs. sisteme electronice de control al vitezei. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã.3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. de servicii. sau reprezentantul acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Dacã apar interferenþe. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). Nu aºezaþi obiecte. ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. 101 . Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. Pentru informaþii suplimentare. sisteme airbag. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15.

Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. de obicei. porniþi-l. funcþioneazã utilizând semnale radio. Din acest motiv. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. marcate vizibil. ■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. reþele radio. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. Aceste zone includ cala vapoarelor. dar nu întotdeauna. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. 4. 102 . consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. 3. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. Dacã sunt activate anumite funcþii. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. Pentru informaþii suplimentare. praf obiºnuit sau pulberi metalice. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. de servicii. în mod normal. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. 2. Dacã aparatul nu este pornit. inclusiv acest aparat. înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon. Apãsaþi tasta de apelare. În asemenea zone. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi.

■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. Aparatul Dvs. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã.com. 103 .73 W/kg.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. precum ºi de banda de reþea. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare. la www. în toate benzile de frecvenþã testate. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu.nokia. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei.

. . . . . . . . . . browser configurare . . . . . 94 transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri PIN .Index Index A accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 B blocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 cureluºã . .60 apelare rapidã . . . . . . .88 Buetooth . . . . . 48 cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 blocare telefon. . 46 copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 certificate . . . . 63 serviciu de setãri . . . . . . . . . . .80 antenã . . A se vedea „Accesorii”. . .23 respingere . . . . . . . . . . 69 cãrþi de vizitã . . . . . . . . 47 editare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 înregistrare clip video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 setãri . . . . . . . . . . . 58 C cablu de date . . . . . . . . . . .95 agendã . . . . . . . . . 54 componente . . . . . . . . . . . . . 10 setãri . . . . . .14 încãrcare. . . descãrcare . . . . . . . . . . . . 32 ceas alarmã . .22 în aºteptare . . . . . . . . . . . . . . . 49 apeluri apelare rapidã . . . . . . . . . 72 tastã . . .22 rãspuns . 48 ºtergere .22 internaþionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actualizãri program . . . . . . . 9 coduri de acces . . . . . . . . . . . . . . . . .23 efectuare . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 acumulator autenticitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 accesorii. . . . . . . . . . . .81 104 . . . . . . . . . . . 72 fotografiere . . A se vedea „Blocare tastaturã”.96 încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 comenzi rapide . .87 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 cronometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 apel funcþii . . . . . . . . . . . 90 clip video . 102 aplicaþie e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 setãri . . . . . . . . . . . . 49 numerele mele . . . . . . . . . . . . . . . . .85 marcaje . 49 memorare . 17 cartelã de memorie . 47 grupuri . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 apelare vocalã . . . . . . . . . . . . . . . . 94 D date comunicaþie . 15 coduri PUK . . . . . . .50 opþiuni . . . . . . 72 filtru . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 contacte apelare rapidã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cureluºã de purtare la mânã . . . . . . . . . . .23 jurnal . . . . . . . . . . .60 calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 coduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 numere de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 cãutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . 49 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 colecþie aplicaþii . . . . . . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 6. . . . . . . . . . . . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 memorie de arhivã . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. . 18 informaþii de contact . . . . . . . . . 34 indicator pentru lungime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 M marcaje . . 77 EGPRS . . . . . . . . 71 imagine de fundal . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . 86 mãrime font . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mesaje chat . . . . . 33 mesaj instantaneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 memorie partajatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 mesaje rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de contact Nokia . . . . . . 37 fiºiere cookies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filtre spam . . . 98 J jocuri . . . . . . . . . . . . . 54 mod de aºteptare activã . . 103 informaþii privind siguranþa . 71 G galerie . 37 mesaje informative . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaje audio . . . . . 89 microfon . . . 53 ecran . . . . . . deblocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . . . . . . . . . . . . 42 numãr centru . . . . . . . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . . . . . . 28 mesaj audio . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 înregistrator . . . . . . . . . . . . 42 mesaje informative . . . . . 19 indicatori de stare . . 42 mesaje instantanee . . . . . . . . . . . 33 meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index date sub formã de pachete. . . . . 53 mod deconectat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. 50 informaþii privind certificarea . . . . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . 50 E economizor de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 memorie plinã . . . . . . . . . . A se vedea „Difuzor”. 37 Î încãrcarea acumulatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cuvinte compuse . . . . . . . 68 GPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . . . . . . 67 mesaj text . . 80 listã neagrã . 28 setãri pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43–45 text . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 media player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 I imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . 76 întreþinere . . . . . . 42 dosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 105 . . . . . . 17 MMS. . . 18 ecran principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. 88 fotografiere . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaj vocal . . . . . . . . . . . . 32 comenzi de servicii . 21 descãrcãri . . 53 IMAP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 indicatori . 100 instalare . . . . . . . . . mod de aºteptare . . . . . . . 88 difuzor . . . . . . . . . . . . . 24 dosar nedorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . . . . . . . . . . . . 53 egalizator . . . . . 27 meniu operator . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGPRS . . . . . . 89 ceas . . . . . .60 POP3 . . . . . 57 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 poziþionare. 54 conectivitate . . . . . . . . 43 orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace . . 73 setãri accesorii . . . . . . . 61 teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 semnãturã digitalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 radio FM . . . 64 sunete . 92 sincronizare . . . .34 Pop-Port . . . . . . . . . . . . . 65 setãri limbã . . . . . . . . 58 setãri ceas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 PC Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 camerã foto-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 datã .53 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . . . . . .7 rotire . . . . . . .91 servicii . . .21 protezã auditivã . . .52 protector de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 numere . . . . . . . . . . . .42 mesaje . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 SIM cartelã . . 90 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . . . . . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . . 21 instalare cartelã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 transfer date . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 sunete . . . . . . . . . . . . . . . 52 106 . . . .18 servicii . . . . . . . . .75 receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 comenzi . . . . . . . . 65 siguranþã . . . . . .81 note de agendã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 sunete de apel . . . . . . . .17 registru apel. . . . . . . . . . . . . . . 54 comenzile mele rapide .27 nivel semnal . . . . . . . . . . . . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . .17 pornire ºi oprire . .53 S SAR . . . . . . 15 serviciu clienþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profiluri . . . . 60 cablu de date USB . . . 54 profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 setãri din fabricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 descãrcãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 apel . 9 modul . . . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . . 54 setãri datã . . . . . . 53 mesaje . . . .18 note . . 101 R radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index music player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 SMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O organizator . . . . . . . . . . . . . . . 52 telefon . . . 42 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 P parcurgere . . . . . . . . . 11 serviciu de streaming . . . .93 PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 GPRS. . . .27 parolã de restricþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 setãri orã . . . . . . . 88 ecran principal . . . . . . . . . . . . . 103 scriere text . . .73 N navigare . . 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 25 tip caracter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 pornire / oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Z zone cu pericol de explozie . . . . . . . . 17. . . . tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 taste de selecþie . . 17 tastã de navigare . . . . . . . 57 U UPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. . . . . . 17 blocare tastaturã . . . . . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . . . . . . . . 22 text . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 vocal apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de pornire . . . . . . . . . . . 55 înregistrator . 17. 61 taste . . . . . . . . . . . . 76 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de parcurgere . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . 52 temporizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tastã de navigare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã zoom . . . . . . 17 tastã de volum . . . . . . . . 17 taste . . . . . . . . . . . . . . . 66 componente . . . . . . . 17 tastã de apelare . . 42 ºtergerea mesajelor . . . . . . . . . . 21 tastaturã . . . . . . . 15 V vehicule . 17 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 teme . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . 17 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 deschidere . . . . . . . . . . . . . . 81 terminare apel . . . . . . . 17 telefon text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 T tastaturã . .Index ª ºtergere mesaje . . . . . . 14 setãri . . . . . . 18 telefon actualizãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful