DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

........................................................................ Modul de aºteptare ........................... ......................................... 6 Informaþii generale ........................................... Mesaje informative. Setãri ......... Contacte ................................................ 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1...................... Setãrile mesajelor ................................................................ Mesaje instantanee ...................... 22 Efectuarea unui apel............. 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel........................................... de serviciu ºi numerele mele ........................................... Dosare ...................... Mesaje chat ... 27 6................. Încãrcarea acumulatorului .................................... Copierea sau mutarea contactelor............... Apeluri rapide..... .................................. Numere de informaþii..... Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) .................. Memorarea numelor ºi numerelor de telefon ................................. 10 Asistenþã Nokia ............................................... 26 5................................................................ 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie ..................................................................................................... ªtergerea mesajelor... Antena................ 24 4............ 50 4 ......................... Mesaje ........................................................................... Modul avion. Aplicaþia e-mail.... 46 3................... Grupuri.... Memorarea detaliilor ... Telefonul Dvs.............. 9 Serviciul pentru setãri de configurare........................................................................................................................................... Funcþii de apel......... Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM ... Mesaje multimedia................................... Comenzi de servicii...................................... 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã .................. Mesaje vocale ... 50 Informaþii de localizare ............ Scrierea textului ......... 28 Mesaje text..................... Cureluºa telefonului....................................................... Parcurgerea meniurilor .....Cuprins Pentru siguranþa Dvs. 23 Opþiuni în timpul unui apel............. Jurnal apeluri . 9 Coduri de acces ......................................................... 17 7.......... Deschiderea ºi închiderea telefonului.............. Mesaje audio Nokia Xpress ........ Cãutarea unui contact..... Cãrþi de vizitã............................... Mesaje SIM ............ ªtergerea contactelor .............. Pornirea ºi oprirea telefonului................................ Taste ºi componente .......................... 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului . 10 Descãrcarea conþinutului.......... Pregãtirea pentru utilizare ................ Cãrþi poºtale . Introducerea unei cartele microSD ........... Editarea detaliilor contactelor .. Memorie plinã........................ Sincronizare totalã ................. 25 8.......... 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2...................

..... 68 Cartelã de memorie .......... Configurare ................................................................... 93 93 94 94 12......... Marcaje ..... 67 11.......................... 93 Nokia PC Suite... Accesorii................Galeria........................................................ Setãri pentru aspect ...........Organizator............................................ Conectarea la un serviciu.......... Aplicaþii pentru comunicaþii de date............... Comenzile mele rapide.............................................................................................. Extindere efect stereo ............................... 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15................... Memoria de arhivã................... Ecran ........................ Setãri pentru siguranþã..... Music player............................................................. Radio ................................ 69 16...........................................................................................Informaþii despre acumulator ... Teme . 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa... Telefon .............. Setãri pentru descãrcare .......................................................................... Configurarea browserului ................ Temporizatorul ................................................. Orã ºi datã ..................... Lansarea unei aplicaþii...................... HSCSD ºi CSD ......Aplicaþii............ Lista cu probleme de rezolvat.......... Opþiuni pentru aplicaþii ........................................................ 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18... Note............................ Ceas alarmã....................................................Servicii SIM........................... Cronometrul ............. Sunete................................................................................ Revenirea la setãrile din fabricã................. 104 5 ......... 83 Lansarea unui joc ........................................... Actualizãri pentru programele telefonului ................................ 68 Tipãrirea imaginilor....................................Conectivitatea cu calculatorul ........ 71 Camera foto-video ..............................Meniul operatorului ......................... Înregistrator voce ....... Descãrcarea unei aplicaþii........................................... Parcurgerea paginilor.................................................. 85 10...... Setãri ..........Medii ... Apeluri .............................................................. 95 Încãrcarea ºi descãrcarea............................................................. Agendã. Siguranþa ..................... Media player ................................ 96 13.. Bluetooth ...... 79 Îngrijire ºi întreþinere ........................................ Conectivitate .......................................... 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14................................ Siguranþa browserului..Internet .................................... 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ............................................... 52 Profiluri..........................9....................... Date sub formã de pachete.. Cãsuþã intrãri pentru servicii ........................... 100 Index .................................... 92 17................................................................................................... Calculator .......................... Egalizatorul ....................................

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Pentru siguranþa Dvs. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion.Pentru siguranþa Dvs. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Citiþi aceste instrucþiuni simple. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. 6 . Pentru informaþii suplimentare. Prima grijã a Dvs. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii. Evitaþi contactul inutil cu antena. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile.

La utilizarea funcþiilor acestui aparat. ■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile.Pentru siguranþa Dvs. respectaþi legislaþia localã. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. Feriþi aparatul de umiditate. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. de servicii. aparatul trebuie sã fie pornit. inclusiv drepturile de autor. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. contactaþi furnizorul Dvs. ■ Despre aparatul Dvs. alta decât ceasul alarmã. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. nu rezistã la apã. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. GSM 1800 ºi 1900. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane.

cum ar fi mesajele text. contactaþi furnizorul Dvs.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. înainte de a continua. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs.Pentru siguranþa Dvs. • Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs. ca aparatul Dvs. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii. sincronizarea de la distanþã. note de rezolvat. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. Este posibil ca furnizorul Dvs. Unele funcþii. De exemplu. precum ºi pictograme modificate. de reþea. mesajele e-mail. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. Unele caracteristici ale acestui aparat. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). navigarea. În acest caz. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. Pentru informaþii suplimentare. precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. mesajele chat. Este posibil. Dacã acesta este cazul. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. De exemplu. Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. e-mail. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. mesaje chat. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. contacte. contacte cu funcþia de prezenþã. Aparatul Dvs. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. 8 . ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. de servicii. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. mesaje multimedia. aplicaþia Note. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. mesaje text. agendã. de asemenea.

Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii. respectiv a unui cod UPIN blocat. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel. 91. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM. Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat. Consultaþi Siguranþa la pag. Consultaþi Siguranþa la pag..Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. 64. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag. contactaþi furnizorul Dvs. împotriva utilizãrii neautorizate. 90. Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. Codul presetat este 12345. Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. consultaþi Siguranþa la pag. 64. Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat. 9 . local de servicii pentru a le afla.64.

Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare.nokia. mesajele multimedia. 10 . selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. teme) (serviciu de reþea). selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. furnizorul de servicii. mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Consultaþi Telefon la pag. Dacã este cazul. Pentru a memora setãrile. preþuri ºi tarife. 61. Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare. iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu.Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. Actualizãri telefon. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. De asemenea. contactaþi operatorul de reþea. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea). se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate.com/support. cum ar fi setãrile de Internet mobil. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. Pentru a elimina setãrile primite. Contactaþi furnizorul Dvs.

nokia. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia. 11 .nokia. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www.nokia. consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www. Pentru servicii de întreþinere.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www.com/repair.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid.com/customerservice. informaþii suplimentare. materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs. Nokia. Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi.

Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6). Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2). Pentru a scoate capacul posterior al telefonului. operatorul de reþea sau alt distribuitor. apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. 96. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã. Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. 12 . Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM.Pregãtirea pentru utilizare 1. Deschideþi suportul cartelei SIM (3).

Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului. Alte cartele de memorie. 9). Opriþi telefonul. cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2). Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat. Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. 13 . Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8.Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul. Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. ■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici. Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5).

Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie. Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului. rotiþi partea superioarã în jos. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. Pentru procurarea de accesorii aprobate. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta. Pentru a închide telefonul. 2.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. veþi deteriora telefonul. Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. 1. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. în direcþia opusã (2). rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. 14 . consultaþi Sunete la pag. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. 52. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. Important: La deschiderea telefonului.

Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Consultaþi „Conectare suport. 17. Consultaþi Orã ºi datã la pag. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. dispune de o antenã internã. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN. Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare. 54. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã.72 ■ Antena Aparatul Dvs.” la pag. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere. 15 . nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Consultaþi Taste ºi componente la pag. 63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data. 10.

16 . aºa cum se aratã în figurã. apoi strângeþi-o.Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului.

Telefonul Dvs. ■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 . 2. Telefonul Dvs.

Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului. Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. 53. 54. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter. Pentru activare sau dezactivare. Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag. dacã telefonul nu este pornit. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. acesta se aflã în modul de aºteptare. dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare. 55. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie.Telefonul Dvs. Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu. selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. 18 . Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã.

selectaþi Ieºiþi. 54. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1. este conectat la serviciul de mesaje chat. 19 . • Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0.Telefonul Dvs. • Pentru a apela mesageria vocalã. În modul de aºteptare. Tastatura este blocatã. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. • Pentru a deschide browserul de Internet. Pentru a apela numãrul. Aveþi mesaje neexpediate. / Telefonul Dvs. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare. Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta. apãsaþi o datã tasta de apelare. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag.

20 . Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio. . Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. Dacã modul avion este activat. accesa în modul deconectat jocuri. dar veþi putea. / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS . cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. totuºi. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon. agenda ºi numere de telefon. sau Un set cu cascã. ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. Este activã o conexiune Bluetooth. Dacã aveþi douã linii telefonice. Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. . este afiºat simbolul . selectaþi orice alt profil. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. Cronometrul funcþioneazã în fundal. un sistem fãrã comenzi manuale. Pentru a dezactiva modul avion. Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr. este selectatã a doua linie telefonicã. Este selectat profilul temporizat. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon.Telefonul Dvs.

la pag. poate fi posibilã. introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat.5 secunde. Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare. Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste. consultaþi Telefon. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs.Telefonul Dvs. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). Pentru a debloca tastatura. apãsaþi tasta de apelare. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate. tastatura se blocheazã automat. 21 . selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1. ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor. Introduceþi numãrul de urgenþã. Când este activatã protecþia tastaturii. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat.5 secunde pentru a bloca tastatura. 61.

Pentru a regla volumul în timpul unui apel. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional). Consultaþi Apeluri rapide la pag. • Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Pentru a apela numãrul. Pentru a accesa lista de numere formate. dacã este necesar. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag. 46. Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. Pentru a apela numãrul. 3.Funcþii de apel 3. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. apãsaþi tasta de apelare. ºi numãrul de telefon. 2. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã. 60. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. 22 . Pentru apeluri internaþionale. prefixul zonal fãrã primul 0. Introduceþi numãrul de telefon. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. consultaþi Cãutarea unui contact la pag. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. inclusiv prefixul zonal. de la 2 la 9. 49. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare.

Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. 1. 61. Pentru a activa funcþia Serv. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. Dacã rezultatul nu este cel corect. Pentru a termina convorbirea. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. Pentru a dezactiva sunetul de apel. Pronunþaþi clar comanda vocalã. În modul de aºteptare. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. 60. 2.Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. Pentru a respinge un apel intrat. apel în aºtept.. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. 54. selectaþi Silenþios. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. se afiºeazã o listã de identificãri. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum. Pentru a seta limba. apãsaþi tasta de terminare. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. apãsaþi tasta de terminare. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea). Pentru a termina convorbirea activã. alegeþi o altã înregistrare. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. Primul apel trece în aºteptare. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. consultaþi Apeluri la pag. 23 . apãsaþi tasta de apelare.

la conferinþã. Blocare taste. contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. Contacte. Suspendaþi sau Reluaþi. Term. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. În timpul unei convorbiri. Claritate voce. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi. Apel nou. Terminaþi. 24 . Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora.Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. Difuzor sau Telefon. Meniu. Adãug. totalã apeluri. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. Înregistraþi.

Scrierea textului 4. Când scrieþi text. Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere. Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. de la 1 la 9. apãsaþi tasta #. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã. Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. indicat de . ºi . aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera. indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. pânã la apariþia caracterului dorit. Pentru a seta limba de scriere. Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. 25 . indicatã de . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã.

este afiºat caracterul ?. atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu. apãsaþi 0. apãsaþi tasta o singurã datã. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. folosind tastele de la 2 la 9. 3. Pentru fiecare literã. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. Dacã. Dacã respectivul cuvânt este incorect. selectaþi Normal.Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. Pentru a scrie cuvinte compuse. 1. 2. 26 . Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt.

3. selectaþi Opþiuni > Ecr. selectaþi Realizat > Da. selectaþi Înapoi. Pentru a pãrãsi meniul. 6. selectaþi Meniu. Grilã cu etichete sau Tabularã. Pentru a rearanja meniul. Dacã meniul selectat conþine. Selectaþi setarea doritã. repetaþi secvenþa 3. 1. Apeluri). Pentru a schimba ecranul meniului. Pentru a memora modificarea. 2. Setãri). 27 . la rândul sãu. Grilã. selectaþi Ieºiþi. selectaþi submeniul dorit (de exemplu. alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. Pentru a accesa meniul.Parcurgerea meniurilor 5. alte submeniuri. meniu principal > Listã. 4. Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu. Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. 5.

Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. Toate mesajele sunt organizate în dosare. expedia ºi memora mesaje text. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje. Mesaje Puteþi citi. S-ar putea ca furnizorul Dvs. contactaþi furnizorul Dvs. consultaþi Memorarea detaliilor la pag. 43.Mesaje 6. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne. ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. ocupã mai mult spaþiu. acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. e-mail. Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor. scrie. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. de servicii. multimedia. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea). selectaþi Adãugaþi. de mesaje. 46. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. cum ar fi limba chinezã. 2. 28 . audio. De exemplu. trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. precum ºi caracterele din unele limbi. Aparatul Dvs.

5. selectaþi Afiºaþi. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. 4. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. de servicii. Creaþi mesajul de rãspuns. Pentru a expedia mesajul. 31. 2. contactaþi furnizorul Dvs. 29 . Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a expedia mesajul. ºi tipul de mesaj. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. ■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. selectaþi Ieºiþi. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. 3. Pentru a vedea mesajul mai târziu. 31.Mesaje 3. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. Pentru a citi mesajul mai târziu. 43. selectaþi Rãspund. 1. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: . selectaþi Expediere. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. selectaþi Expediere. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Pentru a vedea un mesaj primit. 4. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã.

Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 5. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . 31. Pentru a expedia mesajul. Telefonul Dvs. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. Pentru a insera un cadru în mesaj. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. 2. Un cadru poate conþine text. selectaþi Adãugaþi. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie.Mesaje 2. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. 4. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). 3. 4. 1. teme. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail). selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. clipuri audio. La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. cãrþi de vizitã. selectaþi Expediere. 3. selectaþi Expediere. video clipuri. selectaþi Adãugaþi. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. Pentru a adãuga un fiºier. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. note de agendã. selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. 30 . Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. Pentru a insera un fiºier în mesaj. 31. 6. Pentru a expedia mesajul. Scrieþi mesajul. o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip.

telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp. mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. modificarea. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. Pentru a expedia mesajul. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. pe ecran este afiºat indicatorul animat . selectaþi Ieºiþi. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. 31 . selectaþi Expediere. Pentru a vedea mesajul primit.Mesaje 5. Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. consultaþi furnizorul Dvs. 2. de servicii. selectaþi Redaþi. 6. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. selectaþi Expediere. 1. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. transferul sau retransmiterea unor imagini. Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. selectaþi Afiºaþi. Pentru a vedea mesajul mai târziu. Dacã aceste încercãri eºueazã. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului. Pentru a expedia mesajul. Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. 31. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea.

■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. 32 . Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. 31. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. selectaþi Expediere. selectaþi Expediere. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. 4. Pentru a utiliza acest serviciu.Mesaje 3. pentru a insera o imagine recentã. selectaþi Imagine nouã. Creaþi mesajul de rãspuns. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. marcate cu *. contactaþi operatorul Dvs. Pentru a expedia o carte poºtalã. Pentru a rãspunde la mesaj. Pentru a expedia mesajul. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Opþiuni > Inser. Alegeþi câmpul pentru imagini. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea). Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia. selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. 5. trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu. de servicii. apoi scrieþi textul de felicitare. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. de reþea sau furnizorul Dvs.

selectaþi Afiºaþi > Redaþi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. selectaþi Ieºiþi. selectaþi Expediaþi. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. 2. Pentru a citi mesajul. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. 3. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese. sau. Textul din spatele marcatorului clipeºte.Mesaje caract. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. introduceþi un al doilea marcaj. clipitor pentru a seta un marcator. 33 . se afiºeazã mesajul Memorie plinã. selectaþi Citiþi. Imposibil de recepþionat mesaje. Pentru a memora mesajul. Pentru a expedia mesajul. Pentru a utiliza înregistratorul. selectaþi Redaþi. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. Crearea unui mesaj 1. Se deschide înregistratorul. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil.. 4. Pentru a asculta mesajul mai târziu. 76. dacã aþi primit mai multe mesaje. consultaþi Înregistrator voce la pag. Pentru întreruperea textului clipitor. Rostiþi mesajul.

Pentru a adãuga un dosar. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar. selectaþi Marcaþi. dispune de ºabloane. Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje.. Puteþi scrie. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne. expediate. Puteþi muta mesajele în dosarul Artic. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. msj. memorate. expediate în Setãri generale la pag. de e-mail. ■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4.Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. Pentru a crea un nou ºablon. Pentru a accesa lista ºabloanelor. Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. 43. Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. Telefonul Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. memoraþi un mesaj ca ºablon. selectaþi OK > Da ºi dosarul. 34 . memorate. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e. Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. consultaþi Mem. Telefonul Dvs. expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. memorate > ªabloane. memorate. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar.

existent. de e-mail. Pentru a activa setãrile e-mail. Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier. 10.Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. 2. 3. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail. Pentru a introduce manual setãrile. de servicii e-mail. Verificaþi setãrile Dvs. 45. 1. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. contactaþi furnizorul Dvs. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. 35 . selectaþi Expediere > Trimitere acum. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou. Pentru a expedia mesajul e-mail. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. 4.

2. Pentru a rãspunde mai multor destinatari. e-mail nou. Preluarea mesajelor e-mail 1. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. apoi scrieþi mesajul de rãspuns. Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. de e-mail. e-mail. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. 2. 36 .Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare. 3. selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. selectaþi Opþiuni > Trimit. selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. 1. Iniþial. numele contului ºi mesajul dorit./verif. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs./verif. numele contului. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu.

pe listã neagrã. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. 38. memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin. consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. de servicii. de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail. Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate. 37 . Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate.Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi. contactaþi furnizorul Dvs. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam.

existã trei dosare care conþin contactele Dvs. Conversaþii memor. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant.. Mesaje instant. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare. — pentru a vizualiza. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu. selectaþi Modificaþi. în funcþie de furnizorul de servicii. aºa cum este vãzutã de ceilalþi. Conectat ºi Neconectat. selectaþi Opþiuni > Deconectare. Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 . Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. selectaþi setul dorit. de mesaje chat. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat. poate fi înlocuit cu alt termen. ºi starea acestora: Conversaþii.. starea Dvs. accesaþi meniul de mesaje chat. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. dacã este necesar.Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs. selectaþi serviciu de mesaje chat. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat. Pentru a extinde dosarul. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi. ºi apoi selectaþiConectare. Pentru schimbarea stãrii Dvs.. În partea de jos a barei de stare. în sesiunea de autentificare.. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu.

extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat. alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. pseudonim. indicã un nou mesaj de grup. indicã un mesaj de grup citit. pentru a restrânge dosarul.Mesaje parcurgere dreapta). Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea. Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. puteþi începe o conversaþie în grup. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. indicã un mesaj chat citit. selectaþi Restrâng. Puteþi crea un grup privat. dupã numãr de telefon. indicã un nou mesaj chat. 40. dupã subiect sau identitate. Pentru a adãuga contacte. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga). Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 . oferitã de furnizorul de servicii.. adresã e-mail sau nume. 41. Dacã aþi selectat Grupuri. Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. extindeþi dosarul Conversaþii. indicã o invitaþie. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. Consultaþi Grupurile la pag.

Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje.. Pentru a-l citi. manualã identit. de mobil. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. Alegeþi un contact. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat... selectaþi Citiþi. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi. selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). este afiºat identificatorul expeditorului. Intr. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat. Pentru a începe o conversaþie. Dacã. Va fi afiºat mesajul Dvs. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã. selectaþi Opþiuni > Memorare contact. selectaþi Chat. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. scrieþi mesajul Dvs. pentru a o citi. Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. selectaþi Citiþi. Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi. în timpul unei conversaþii. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. ºi selectaþi Expediaþi. Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii.Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie.. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. > Conversaþii. Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. 40 . în meniul principal pentru mesaje chat. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant. se afiºeazã Mesaj instant nou.

Pentru a ºterge un grup din lista Dvs. Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active. în meniul principal pentru mesaje chat. alegeþi contactul din Conversaþii. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs.. Pentru a debloca un contact. Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi. de servicii. Pentru a cãuta un grup. de contacte. Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. 41 . introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv. Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup. grupuri private pentru o conversaþie chat. selectaþi Opþiuni > Listã blocatã. selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs. Dacã nu sunteþi în grup.

de servicii (serviciu de reþea). selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. de servicii. Pentru a citi mesajele SIM. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). de servicii. vocale. selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. mesagerie vocalã. msj. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. Pentru a introduce. Pentru mai multe informaþii. vocalã. 42 . Dacã funcþia este acceptatã de reþea. SIM. Pentru mai multe informaþii. vocale. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. selectaþi Nr. ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. vocale. ■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. indicã noile mesaje vocale. Pentru a apela mesageria Dvs. dar operaþiunea inversã nu este posibilã. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. selectaþi Ascultaþi.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. exp. expediate > Da. Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS. dacã memoria pentru mesaje este plinã. msj. Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. în Art. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs. de servicii. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea. (serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor. msj.

Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. recep. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. de domiciliu. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit. În reþeaua proprie. 44 . 10. nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs. MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. de asemenea. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. Dacã selectaþi Redus.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. Puteþi. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. (serviciu de reþea) Mãr. Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. sã introduceþi setãrile manual. Consultaþi Configurare la pag. 63. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text. img. Dacã selectaþi În reþeaua proprie. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. în general.

primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 . Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. Implicite sau Config. Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs. recep. 63. personale pentru mesajele multimedia. sã introduceþi setãrile manual. 10. MMS este setatã pe Nu. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea. fereastrã term. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag.Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. Selectaþi un furnizor de servicii. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Puteþi. de asemenea. Consultaþi Configurare la pag. recep.

un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume. ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz. Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. pentru un contact. de asemenea. Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi. Consultaþi Setãri la pag. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte.48. Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ). contact nou. puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon. Puteþi. Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela). Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr.Contacte 7. ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume. 46 . ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat.

numãr. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag. selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat.Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. ■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. articol de text sau pentru a modifica o imagine. Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit. 59. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Pentru a edita un nume. selectaþi Opþiuni > Editare. Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi. 47 . selectaþi Setare ca implicit. Pentru a copia sau a muta mai multe contacte. Pentru a schimba tipul numãrului. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte.

Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. Dacã aþi primit o carte de vizitã. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii. atunci când memoraþi nume ºi numere. selectaþi Meniu > Contacte > ªt. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. selectaþi Ieºiþi > Da. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. În acest caz. acestea vor fi stocate în memoria telefonului. Pentru a expedia o carte de vizitã. toate contact. Pentru a elimina cartea de vizitã. Pentru a ºterge un numãr. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 . Pentru a ºterge un contact. > Din mem.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM. cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon. carte vizitã. telefonului sau De pe cartela SIM. cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii.

selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. 60. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 . SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. selectaþi Opþiuni > Modificaþi.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs. ■ Numere de informaþii. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. 22. SIM. de servicii. de servicii. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. consultaþi Apelarea rapidã la pag. Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. ■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã. Selectaþi Alocaþi sau. Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã.

de servicii. date. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs. Apeluri recepþ. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate.. selectaþi Afiºaþi. precum ºi numerele formate. selectaþi Acceptaþi sau Resping.Jurnal apeluri 8. mesaje. de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare.m. pach. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Dacã nu preluaþi solicitarea. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. Contactaþi furnizorul Dvs. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã. recente. Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului. ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea).. de reþea sau cu furnizorul Dvs. Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. nepreluate. telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs. Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. selectaþi Destinat. taxe º. Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent. rotunjiri. Contor date sau Cron. selectaþi Jurnal apeluri. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului. sau Numere formate.d. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje.a. Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. 50 .

Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. 51 . selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot.

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

selectaþi Meniu > Setãri > Com. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului. selectaþi Meniu > Setãri > Com. > Tastã navigare. selectaþi Redaþi. Alegeþi o funcþie. mele rap. mele rap. 61. mele rap. selectaþi Meniu > Setãri > Com. 23. Pentru a organiza comenzile vocale. Pentru a activa indicativul vocal. Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale. Pentru a seta limba. Pentru a utiliza comenzi vocale. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. pronunþaþi comenzile vocale.Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. selectaþi Adãugaþi. Pentru a reda comanda vocalã activã. dreapta. Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. > Tastã sel. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 .

setãrile pentru conexiuni EGPRS. dial-up networking. telefonul Dvs. audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 .0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth . Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. SIM access ºi serial port. Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon. generic object exchange. headset.Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. de asemenea. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. file transfer. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Puteþi defini. ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. Cãutaþi acces. Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice. network access. hands-free. Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio. object push. cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã.

Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil. Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. meu. este detectat de alte aparate Bluetooth. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. meu sau Numele telef. Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex. telef. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. Telefonul Dvs. dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. selectaþi Terminale legate. pach. meu pe Ascuns. selectaþi Terminale active. Conex. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete. telef.Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv. când este solicitatã de aplicaþie. Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 .

acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs. pt. cât ºi în telefon.Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator. 93. server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. acces. introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK.. acces pach. Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu. Selectaþi Edit.APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea. date. Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs. pct. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM. Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. 58 . Sincroniz. Telefonul Dvs. vor fi utilizate setãrile din calculator. folosind datele de contact din celãlalt aparat.. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. un telefon mobil). introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name . pct. de la un telefon mobil compatibil). apoi selectaþi OK. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). utilizând programul Nokia Modem Options. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda. De asemenea. acces activ > Pseud. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer. Selectaþi Pct. de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi.

În funcþie de setãri. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate.Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare.. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs. de servicii. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. 59 . altul decât Sincroniz. Pentru a iniþia transferul de date. server sau Sincronizare PC. Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. note ºi contacte. Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. Pentru primirea datelor. 63. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer. contactaþi furnizorul Dvs. 10 ºi Configurare la pag. Pentru a ºterge un contact de transfer. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. server. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile. conform setãrilor. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag.

conectaþi cablul de date.Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. în special în zone zgomotoase Rãsp. Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. cu excepþia tastei de pornire. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr. Imprimare & media sau Stocare date. Consultaþi Serviciu barare apel. ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea). Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. 64. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini. a tastei camerei foto-video. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor. Selectaþi modul. în Siguranþa la pag. cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs.

selectaþi Limbã recunoaºtere. proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. selectaþi Limbã telefon. Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM. Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp. efect. dupã fiecare convorbire. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea).Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs. SIM (serviciu de reþea). apel. Linie pt. 23. Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. 61 . — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare. de servicii. Pentru a seta limba comenzilor vocale. selectaþi Limbã pe SIM.. identit. apel pivot. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii. Pentru a selecta limba cartelei USIM . selectaþi Setat de reþea. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp. apel în aºtept. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului. Manevr.

Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag. funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã. Selectaþi un accesoriu ºi. dupã 5 secunde. În modul avion. toate conexiunile radio sunt oprite. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã. de servicii. dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire. în funcþie de accesoriul ales. Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). Confirm.65. ■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. 92. acþ. 62 . Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii.

selectaþi Aparat auditiv > Mod apar. Act. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config. 63 . impl. t-coil este activã. în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. de servicii sã vã trimitã aceste setãri. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. implic. 10. este posibil ca furnizorul Dvs. t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. de servicii Setãri manager apar. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit. telef. ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs.Setãri Telefon cu text > Utiliz. De asemenea. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon. aud. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. aud. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii.65. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs.

selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. person. Este necesarã o parolã de restricþionare. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã. ■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . pot fi. PIN sau UPIN la fiecare pornire. cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. protejatã de codul PIN2. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului. totuºi. Selectaþi tipul de serviciu. Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge. (serviciu de reþea). alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. În aceastã situaþie. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. Grup utilizat. Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. Pentru a ºterge sau activa un cont personal. Serviciu barare apel. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. în caz contrar.Setãri Setãri config. numai cãtre numerele de telefon selectate. — pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs. selectaþi Adãugaþi. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS.

telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz. Consultaþi Certificate la pag. nu puteþi utiliza aparatul. 90. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs.. — pentru a vedea Detalii modul sigur. activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã. din fabr. (serviciu de reþea). Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor.Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon.. codul PIN. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã. PIN2 sau parola de restricþionare. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. 9. selectaþi Meniu > Setãri > La set. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Dacã selectaþi Memorie. UPIN. Setãri modul sigur. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. 65 . nici pentru a efectua apeluri de urgenþã. Introduceþi codul de siguranþã. Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse.

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

Parola este memoratã în telefonul Dvs. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. fiºiere audio. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. Pentru ºtergerea parolei. 69 . toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv.Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. melodii. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã. 13. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. iar altele necesitã formatare. Consultaþi distribuitorul Dvs. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. Dupã terminarea formatãrii. vi se solicitã parola. Pentru a formata o cartelã de memorie. Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere. ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. cum ar fi video clipuri. selectaþi Opþiuni > Setare parolã. fotografii ºi date referitoare la mesaje. Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu.

Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs. de memorie. selectaþi Opþiuni > Detalii. 70 .

apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii. mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. Pentru a face o fotografie. selectaþi Fotograf. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau. dacã este activatã funcþia video. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã. inclusiv drepturile de autor. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. Activare autodeclanº. Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj.Medii 12. Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri. respectaþi legislaþia localã. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã. Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. 71 . apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã. sau apãsaþi tasta camerei foto-video.

selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. pentru a opri înregistrarea. Pentru a începe înregistrarea video.. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru. Aparatul Dvs. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video. selectaþi Înregistr. De asemenea. Scalã de gri. clipuri audio. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau. selectaþi Pauzã. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. reda ºi prelua fiºiere. video clipuri ºi imagini animate. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false. În intervalul de previzualizare. acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. selectaþi Stop. Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video. 72 . Lumina zilei. Negativ sau Solarizare. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). Sepia. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. Tungsten sau Fluorescent. cum ar fi imagini. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. selectaþi Contin. pentru a relua înregistrarea. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate. imag. Pentru a întrerupe înregistrarea. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. selectaþi Opþiuni > Setãri..Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz.

Consultaþi Nokia PC Suite la pag. Pentru a activa setãrile. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. 73 . de asemenea. 63. Implicite sau Config. 93. selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. Consultaþi Configurare la pag. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. transferul sau retransmiterea unor imagini. modificarea. 10. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. Marcaje. ■ Music player Telefonul Dvs.Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. Puteþi. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. 2. sã introduceþi setãrile manual. Pentru a deschide music playerul. procedaþi în modul urmãtor: 1. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. 3. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi. personale. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a regla volumul. Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. . Pentru a opri music playerul. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. bibliotecã pentru a actualiza listele. Pentru a începe redarea. Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. selectaþi . Când deschideþi meniul Redare muzicã. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. selectaþi . selectaþi începutul melodiei anterioare. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti. mele. selectaþi Înapoi. selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. Albume. Genuri. sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare. Pentru a reda o melodie. Eliberaþi tasta când doriþi. alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. Pentru a întrerupe redarea. Pentru a derula înapoi melodia curentã. Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. selectaþi . Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. Selectaþi Actualiz. Compozitori sau Liste cu melodii. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel.Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug.

Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. . Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. sau de pe ecran. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9.Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor. Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20. de exemplu. Selectaþi Meniu > Medii > Radio. apoi selectaþi-o. Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. Pentru a începe cãutarea. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0. 75 . ca sunet de apel.05 MHz. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . Tastaþi numele postului de radio. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. Pentru a utiliza tastele grafice . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. 3. apãsaþi scurt sau . 2.

apãsaþi tastele de volum. Pentru a regla volumul. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie.Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. Pentru a selecta un post de radio. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi. Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. 76 . Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. apãsaþi scurt tastele numerice respective. Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon.

77 .. sau de pe ecran. Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite. Editaþi sau Redenumiþi. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare. . selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. ultimul înreg. Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri.. În timp ce înregistraþi o convorbire. edita sau redenumi un set selectat. selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. Când înregistraþi o convorbire. 2. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul. apoi selectaþi-o. Pentru a utiliza tastele grafice . Pentru a activa un set. Pentru a vizualiza.Medii Înregistrarea unui sunet 1. Pentru a expedia ultima înregistrare. þineþi telefonul în poziþie normalã. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare. selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri. la ureche. selectaþi . Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator. selectaþi . selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. Pentru a începe înregistrarea. 3. selectaþi Opþiuni > Exp. Pentru a întrerupe înregistrarea. puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. toþi participanþii la convorbire aud un bip slab. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã. Pentru a termina înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Afiºare.

Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. Pentru a modifica setarea. selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo. 78 .

sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. 79 . Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare. Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. selectaþi Sunet alarmã. selectaþi Stop. Pentru a seta alarma. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. selectaþi Repetare alarmã. Pentru a seta o temporizare de amânare. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã. selectaþi Activat. Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi. chiar dacã telefonul este oprit. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã. selectaþi Interval amânare ºi durata de timp. Dacã selectaþi Stop. conectaþi setul cu cãºti la telefon. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. apoi reporneºte. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã.Organizator 13. Pentru a opri alarma.

Completaþi câmpurile. 80 . Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. Pentru a vedea notele zilei. ziua apare cu caractere aldine. fusul orar. dupã o perioadã de timp specificatã. Alegeþi data doritã. ora. iar începutul notei este afiºat sub agendã. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. selectaþi Ieºiþi. Apel. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. selectaþi Amânaþi. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. Când este afiºatã o notã pentru apel . dacã a fost setat astfel. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. în caz contrar. Memo sau Memento. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru. selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note. selectaþi Afiºaþi. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. Pentru a ºterge toate notele din agendã.Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat. Zi de naºtere. În Setãri puteþi seta data. ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. Pentru a opri alarma timp de 10 minute. formatul datei ºi al orei. selectaþi Adãugaþi. selectaþi Afiºaþi. separatorul datei.

Pentru a schimba durata temporizãrii. De asemenea. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. Pentru a opri temporizatorul.Organizator Pentru a vedea nota. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. selectaþi Stop temporizator. ■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. temporizare. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. Când scrieþi o notã puteþi. Pentru a efectua conversia valutarã. selectaþi Modific. Pentru a memora cursul valutar. selectaþi Scrieþi. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. selectaþi Opþiuni > Scriere notã. introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp. în caz contrar. Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. de asemenea. Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. 81 . ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. extragere de rãdãcinã pãtratã. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat. selectaþi Meniu > Organizator > Note. selectaþi Start. Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. Pentru a porni temporizatorul. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. selecta o opþiune de editare a atributelor.

Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora. selectaþi Stop. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval. Pentru a memora timpul cronometrat. Pentru a opri cronometrarea. Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp. selectaþi Opþiuni > Start. selectaþi Start.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. selectaþi Resetaþi. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. introduceþi intervalele. Pentru a porni cronometrul. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . Selectaþi Intermed. selectaþi Memoraþi. apãsaþi tasta de terminare. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. Pentru a reîncepe cronometrarea. selectaþi Start cronometru > Start. Pentru a începe mãsurarea timpului. În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului.

include câteva jocuri. Pentru mai multe opþiuni. Pentru a seta sunete. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag. selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii. include câteva aplicaþii Java. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs. Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. 83 . consultaþi Cartelã de memorie la pag. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie. dacã sunt disponibile. Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. lumini ºi vibraþii pentru un joc. 83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri.. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri. 69. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea)..Aplicaþii 14. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare.

trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs. 84 . Consultaþi Marcaje la pag. Contactaþi furnizorul Dvs. Când accesaþi aceste site-uri. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. preþuri ºi tarife. se afiºeazã lista de marcaje disponibile. acceptã aplicaþii Java J2ME.Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. Înainte de a o descãrca. 86. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Este posibil ca aparatul Dvs.

Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). 2. Implicite sau Config. Consultaþi Configurare la pag. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Selectaþi Configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. 1. Contactaþi furnizorul Dvs. preþurile. Cu browserul din telefonul Dvs. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. Consultaþi Configurarea browserului la pag. personale.Internet 15. 85. tarifele ºi instrucþiunile aferente. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. 85 . puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. 10. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. 63. De asemenea.

apãsaþi *. Selectaþi Afiº.Internet 3. selectaþi Meniu > Web > La adresã. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. • Pentru a introduce adresa unui serviciu. 86 . de servicii. • Pentru a selecta ultima adresã URL. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. 4. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. > Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet. web. fereastrã term. Pentru a introduce litere ºi cifre. Pentru a introduce caractere speciale. Pentru mai multe informaþii. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. Pentru a selecta un articol. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului. selectaþi Meniu > Web > Ultima adr. apãsaþi tastele de la 0 la 9. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. • Pentru a selecta un marcaj al serviciului.

edita. În timpul navigãrii. ºterge sau expedia un marcaj. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. Când accesaþi aceste site-uri.Internet 1. sau. Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. Este posibil ca aparatul Dvs. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. Pentru mai multe informaþii. elem. consultaþi Siguranþa browserului la pag. Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. Pentru a vizualiza marcajul. în modul de aºteptare. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. nesig. 2. 3. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. con. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. selectaþi Afiºaþi. în modul de aºteptare. pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 . sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. nesig. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar.

selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con. 88 . Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã. sau.Internet Codificare caractere > Adr. 89. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã. ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. auxiliare. în modul de aºteptare. În timpul parcurgerii paginilor. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML. Telefonul acceptã scripturi WML. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare. sau. în modul de aºteptare. unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. > Permiteþi.

Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii. ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. dupã primirea unui mesaj de serviciu. selectaþi Filtru mesaje > Activatã. selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii. selectaþi Preluaþi. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. Dacã selectaþi Ieºiþi. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. Alegeþi mesajul dorit ºi.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã. pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. de servicii (serviciu de reþea). selectaþi Conectare automatã > Activare. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. selectaþi Afiºaþi. Dacã selectaþi Dezactivare. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu. 89 . selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. selectaþi Canale protejate. Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi.

Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. în modul de aºteptare. managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. de servicii. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line.Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur.. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. SIM. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. în sine. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs. Existenþa unui certificat nu oferã. Pentru mai multe informaþii. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator. Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva. autentice sau de încredere. nici un fel de protecþie. eventual.

91 . Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. În consecinþã. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã . de servicii. de asemenea. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale. cum ar fi codul PIN semnãturã. Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate. Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs. Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran. în timpul conexiunii se afiºeazã . un contract sau alt document scris. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna. citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. Introduceþi codul PIN semnãturã. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã. Pentru a semna textul. selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu). Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã..Internet la furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. care poate include o sumã ºi o datã. Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã.

Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. acþ. SIM > Da. 92 . selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm. pentru care puteþi fi taxat. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM. Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. SIM. SIM vã poate oferi servicii suplimentare.Servicii SIM 16. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs. Servicii SIM Cartela Dvs. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii.

Conectivitatea cu calculatorul 17. contactaþi operatorul Dvs. de reþea sau furnizorul Dvs. Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs.com/support sau pe site-ul Dvs. local Nokia. ■ Date sub formã de pachete. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor. HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs. Consultaþi Setãrile pentru modem la pag. ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. 58. de servicii. între telefonul Dvs. inclusiv cele cu probleme de rezolvat. Date GSM). puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor. Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date. 93 . notele. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete. transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. este conectat la un calculator compatibil. agenda.nokia.

telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet. 56. ■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. compatibil la reþeaua Internet. consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã. Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date.NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs. Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea. 94 . Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului. plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. cu tastatura orientatã în jos. Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point . trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). În telefonul Dvs. iar calculatorul Dvs. trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet. Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag.

înlocuiþi acumulatorul. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. de exemplu. Dacã nu este utilizat. dar în cele din urmã se va uza. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. o agrafã sau un stilou. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. cum ar fi o monedã. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs.) Acest lucru se poate întâmpla.Informaþii despre acumulator 18. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. 95 . Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment.

2. Privind holograma de pe etichetã. iar când priviþi dintr-un alt unghi. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. 96 . trebuie sã puteþi observa. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. Când înclinaþi holograma spre stânga. Verificarea autenticitãþii hologramei 1. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. în jos sau în sus. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). spre dreapta. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. dacã este posibil. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. 2. 3 ºi respectiv 4 puncte. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1..

Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. de exemplu 12345678919876543210. 97 . Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã.Informaþii despre acumulator 3. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. 4. De asemenea. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. vizitaþi pagina www. tastaþi codul de 20 de cifre. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat.nokia.nokia. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Pentru a crea un mesaj text. exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre.zona Pacific.com/battery. • Pentru þãrile din Asia . • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului.com/batterycheck. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. ºi accesoriile sale. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Pentru a crea un mesaj text.

Precipitaþiile. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. modificãrile sau completãrile neautorizate. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. este un produs de calitate superioarã. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. Dacã aparatul Dvs. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. • Utilizaþi o lavetã moale. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate.Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei). nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. 98 . • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Antenele neautorizate. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. care trebuie folosit cu grijã. Când aparatul revine la temperaturã normalã. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. se udã. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. • Nu vopsiþi aparatul.

duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. cât ºi pentru acumulator. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu.Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. 99 . Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor.

inclusiv a telefoanelor mobile. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. într-un toc de purtare. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. pânã la terminarea transmisiei. la ureche. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Opriþi aparatul Dvs. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. În unele cazuri. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. Materialele metalice pot fi atrase de aparat. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Dacã telefonul este purtat pe corp. 100 . aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare.

3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. inclusiv accesorii fixe sau mobile. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. sisteme electronice de control al vitezei.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. Pentru informaþii suplimentare. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. Dacã apar interferenþe. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã.3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. consultaþi furnizorul Dvs. sau reprezentantul acestuia. Nu aºezaþi obiecte. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. de servicii. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. acestea pot cauza vãtãmãri grave. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sisteme airbag. 101 . pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor.

■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. în mod normal. marcate vizibil. În asemenea zone. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Din acest motiv. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. porniþi-l. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon. de servicii. reþele radio. inclusiv acest aparat. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Pentru informaþii suplimentare. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. 4. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. 2. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. 3. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Aceste zone includ cala vapoarelor. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. Dacã aparatul nu este pornit. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. de obicei. Dacã sunt activate anumite funcþii. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. 102 . funcþioneazã utilizând semnale radio. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. Apãsaþi tasta de apelare. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. dar nu întotdeauna.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. praf obiºnuit sau pulberi metalice.

Aparatul Dvs. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. în toate benzile de frecvenþã testate. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. la www. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. ■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs. precum ºi de banda de reþea. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut.com. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio.nokia. 103 . de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs.Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Aceastã putere depinde de diferiþi factori.73 W/kg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 coduri . 22. 15 coduri PUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 rãspuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Blocare tastaturã”. . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 contacte apelare rapidã . .22 apelare vocalã . . . . . . 82 cureluºã . . . . . . . 48 cronometru . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 încãrcare . . . . . . . . . . 69 cãrþi de vizitã . . .22 internaþionale . . 63 serviciu de setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 tastã . .21 blocare telefon. . . . . . . . . . . . . . .85 marcaje . .23 efectuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 certificate . . . 32 ceas alarmã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri PIN . . . . . . . 46 copiere . . . . . . . . . 93 configurare .50 opþiuni . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 accesorii. . . . browser configurare . . . . . . . . . . . 62. . . . . . 16 B blocare tastaturã . . . . 9 colecþie aplicaþii . . 19. . . . . . . . . .22 în aºteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 jurnal . . . . . . . . . 46 numere de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 acumulator autenticitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Accesorii”. .24 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 setãri . . . . . . . . . . . . . . . 83 comenzi rapide . . . . . . . . . .87 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . .23 respingere . . . . . . . . . .95 agendã . . . . . . . . . . 16 cureluºã de purtare la mânã . . . . . 49 apeluri apelare rapidã . .60 calculator . . . . . . . . . . . . . 94 transfer . . . . . . . descãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Buetooth . . . . . . . . 102 aplicaþie e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . 58 C cablu de date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 apel funcþii . . . . . . . . . . . . . . 48 ºtergere . actualizãri program . . . . . . . . . . . . 72 filtru . . . . . . 17 cartelã de memorie . .14 încãrcare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . 49 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 numerele mele . . . . . . . . . . 10 setãri . . . .Index Index A accesorii . . . . . . . . . . .60 apelare rapidã . . . . . . . 72 fotografiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 grupuri . . . . . . . . . . 71 înregistrare clip video . . . . . . . . . . . 49 cãutare . . . . . . . . . . . . . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . . . . . . . . 94 D date comunicaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 editare . . .81 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . . . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . .80 antenã . . . . . . . . . . . . 90 clip video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . 8 memorie plinã . . . 18 ecran principal . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 indicatori de stare . . . . . 28 mesaje audio . . . 28 setãri pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 listã neagrã . 54 mod de aºteptare activã . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . . . 71 G galerie . . . 29 mesaje rapide . . . . . . . . . . . . . . . 53 ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 înregistrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Difuzor”. . . 37 mesaje informative . . . . 42 numãr centru . . . . . 89 memorie partajatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 EGPRS . . . .43–45 text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 105 . . . . . . . . . . 88 fotografiere . . . . . 42 mesaje instantanee .Index date sub formã de pachete. . . . . . . . . . . . . . . . . 27 meniu operator . . . . 57 I imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 întreþinere . . . 21 descãrcãri . . . mod de aºteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . . . 71 imagine de fundal . . . . 67 mesaj text . . . . . . . . 33 mesaje chat . . . . . . . . . . . 89 microfon . . . 37 fiºiere cookies . . . . . . . . . . . . . . . .18. 34 indicator pentru lungime . . . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . filtre spam . . . . . . . . . . . . . . . 24 dosar nedorite . . . . . . . . . 42 dosar . . . . . . 98 J jocuri . . . . . . . . 88 difuzor . 53 egalizator . . . . . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . . 53 media player . . . . . . . . . . . . . . . 50 informaþii privind certificarea . . . 42 mesaje informative . . . . . . . . . . . . 72 memorie de arhivã . . 12 Internet . . . . 53 mod deconectat . . . . . . . 11 informaþii de contact Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaj audio . . . . . . 100 instalare . . 17. . . . . . . . . 17 MMS. . . . . . . . . . . . . . . 83 jurnal . . . . 33 meniu . . 37 Î încãrcarea acumulatorului . . . 33 mesaj instantaneu . . . . 86 mãrime font . . . . . . . . . . . . . . 53 IMAP4 . . . . . . . . . . . . . . 68 GPRS . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . . . . . . . . . . . . 18 informaþii de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaj vocal . . . . . . . . . . . . . . 34 indicatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 informaþii privind siguranþa . . . . . . . . . . . . 37 M marcaje . . . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 comenzi de servicii . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . 25 cuvinte compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . 50 E economizor de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deblocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .42 mesaje . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . . . . . 56 configurare . . . .53 S SAR . . . . . . . . . .75 receptor . . . . . . . . .49 O organizator . . . . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 comenzi . . . 65 siguranþã . . . . . .17 pornire ºi oprire . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 sunete de apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . 63 datã . . . . . 101 R radio . . . . . . . . . . . .Index music player . . . 89 ceas . . . . . . . . . .18 note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 conectivitate . . . . . . . . . . 61 teme . 54 comenzile mele rapide . . . . . . . . .7 rotire . . . . . . . . .81 note de agendã . . . . . . . . . . . . . . 57 imagine de fundal . 89 numere . . . . . . . . . . .60 POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 servicii . . 60 camerã foto-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 parolã de restricþionare . . . . . . . . . . . .17 registru apel. . .91 servicii . . . .73 N navigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 scriere text . . . 43 orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . 54 descãrcãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mesaje . . . . . . . . . 52 telefon . . . . . . . . . . . . . . . 101 sunete . .25 semnãturã digitalã . . . . . . . . . . 54 setãri datã . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 setãri . . . . .52 protector de ecran . . . . . 58 SMS. . . . . . . . . . . . .79 P parcurgere . . . . .34 Pop-Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 poziþionare. . . . . . . 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 PC Suite . . . . . . . . . . . . . . 60 cablu de date USB . . . . . . . 53 GPRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 setãri limbã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 apel . . . . . . . . 64 SIM cartelã . . . . . . . . . . .75 radio FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 serviciu de streaming . . . . . . . . . . . . . . . . 52 transfer date . . . .21 protezã auditivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 serviciu clienþi . . . . . . . .27 nivel semnal . . . . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 instalare cartelã . . . . . . . . . . . . . . . . 61 setãri orã . . . . . .53 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ecran principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 setãri din fabricã . . . . . . 54 profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 setãri ceas . . . 52 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profiluri . . . . . . . . . . . . .93 PictBridge . 42 servicii . . . 92 sincronizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 setãri accesorii . . 64 sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 17. . . . . . . . 17 tastã zoom . . . . . . . . . . . . . 17 protecþie tastaturã . . . 21 tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . 63 deschidere . . . . . . . . . . . . 17 taste de selecþie . . . 21 pornire / oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 telefon actualizãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de navigare . . . . . . . . . . . 66 componente . . . 22 text . . . . . . . . . . 17 telefon text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 terminare apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tastã de navigare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 tip caracter . . . . . . . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . . . . .Index ª ºtergere mesaje . . 17 tastã de parcurgere . 42 T tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 mesaje . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 blocare tastaturã . . 57 U UPIN . . . . . . . . . . 52 temporizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 V vehicule . . . . . . . . . . tastã de parcurgere . 55 înregistrator . . . . . . . . . . . . . . 42 ºtergerea mesajelor . . . 42 Z zone cu pericol de explozie . . 14 setãri . . . . . . . . . . . . 23 comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 vocal apelare . . . . . . . . 17 taste . . . . . . . . . . . 18 taste de selecþie . . . . 102 107 . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . 61 taste . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de pornire . . . . . . . . 17 configurare . 17 tastã de volum . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful