DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

.............. Aplicaþia e-mail.................................................... Memorarea detaliilor . Mesaje instantanee ....................... 23 Opþiuni în timpul unui apel........... Funcþii de apel.............. Cãrþi de vizitã.............. 10 Asistenþã Nokia ........................................................................................................... Introducerea unei cartele microSD ...................................... Antena....................................... Editarea detaliilor contactelor ............................... ...... Mesaje informative.................................... ªtergerea mesajelor.. Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM ....................................... ªtergerea contactelor ............Cuprins Pentru siguranþa Dvs......................................... Deschiderea ºi închiderea telefonului.............. Grupuri.................... 50 4 ....... 9 Serviciul pentru setãri de configurare................................ 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului ........................ 25 8.. Încãrcarea acumulatorului ........................ Modul de aºteptare ............................. Mesaje vocale ................ Memorie plinã.. 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1.. Pornirea ºi oprirea telefonului.................. Mesaje SIM ............. 9 Coduri de acces ... Taste ºi componente .................. Memorarea numelor ºi numerelor de telefon ..................................... 26 5.................................. 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2................... Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) ................................. 22 Efectuarea unui apel........................... Jurnal apeluri ......... 28 Mesaje text.... Sincronizare totalã .............................................. Scrierea textului ................... Setãri .... Cãrþi poºtale ......................... Cãutarea unui contact...... 27 6....... Numere de informaþii................................................................. 50 Informaþii de localizare .............................................................. Mesaje audio Nokia Xpress ............................ 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie ............. 10 Descãrcarea conþinutului...... Mesaje chat ............ de serviciu ºi numerele mele .................................... 17 7................................. Telefonul Dvs...................................................... 46 3........................... Modul avion.. 6 Informaþii generale ................... Parcurgerea meniurilor .................................................... Pregãtirea pentru utilizare ............... Apeluri rapide............ 24 4..................................... Mesaje .. Mesaje multimedia.................... 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel.......................... Comenzi de servicii.................................... Dosare ...................... Setãrile mesajelor .................. Contacte ................................. Cureluºa telefonului..... ........................................ Copierea sau mutarea contactelor......................................... 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã ................

... Parcurgerea paginilor.............................................................................. Media player .............. Revenirea la setãrile din fabricã......................................................Conectivitatea cu calculatorul ...... Music player............... 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18.................................. Accesorii............. Note............................................. Configurarea browserului ... Conectarea la un serviciu............................... 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ....................................... Comenzile mele rapide.... 52 Profiluri........................................ Siguranþa ........................ Ecran ................................ Teme .............................................................................. 71 Camera foto-video ...................................... 83 Lansarea unui joc ............................. Calculator ............................................................................9.................................................. Lansarea unei aplicaþii................. Radio ........... Ceas alarmã...... 79 Îngrijire ºi întreþinere ........................... 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14................... Marcaje ................................................................................................... Sunete........................................Organizator... 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa.......... Date sub formã de pachete................................ 93 93 94 94 12........................................................................ 96 13................ Telefon ................ Înregistrator voce ................ 85 10. Orã ºi datã ................................................................................................... 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15................ 93 Nokia PC Suite.Galeria.... 104 5 . Setãri pentru descãrcare ............................................................... Cãsuþã intrãri pentru servicii ............... 68 Tipãrirea imaginilor.................................................................. Configurare .Internet ................................... 95 Încãrcarea ºi descãrcarea................... Setãri pentru siguranþã............................... Actualizãri pentru programele telefonului .... Opþiuni pentru aplicaþii ........... 68 Cartelã de memorie ......................................Medii .......................... Aplicaþii pentru comunicaþii de date........ Agendã............................... 92 17......... 67 11...................................................... Setãri pentru aspect ........ Bluetooth .............................................................. Temporizatorul ..................Informaþii despre acumulator ...... Setãri . Conectivitate ............................................... Extindere efect stereo ...................... Apeluri ..................Aplicaþii...... Memoria de arhivã............................. HSCSD ºi CSD .....Meniul operatorului ................................Servicii SIM.................................... Siguranþa browserului........ 69 16.............................................................................................. Egalizatorul ............................................. Lista cu probleme de rezolvat.......................................... 100 Index ....... Descãrcarea unei aplicaþii........... Cronometrul .

INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Evitaþi contactul inutil cu antena. Prima grijã a Dvs. Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Pentru siguranþa Dvs. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. Pentru informaþii suplimentare. 6 . conform instrucþiunilor din documentaþia produsului.Pentru siguranþa Dvs. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. Citiþi aceste instrucþiuni simple. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile.

S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. respectaþi legislaþia localã. Feriþi aparatul de umiditate. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . Comunicaþi locul în care vã aflaþi. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. ■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. alta decât ceasul alarmã. inclusiv drepturile de autor. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. de servicii. nu rezistã la apã. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. contactaþi furnizorul Dvs. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. GSM 1800 ºi 1900. aparatul trebuie sã fie pornit. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare.Pentru siguranþa Dvs. ■ Despre aparatul Dvs. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane.

contacte. de asemenea. precum ºi pictograme modificate. cum ar fi mesajele text. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. sincronizarea de la distanþã. De exemplu. mesaje chat. mesajele chat. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. contacte cu funcþia de prezenþã. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. navigarea. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). note de rezolvat. Unele caracteristici ale acestui aparat. mesaje text. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. În acest caz. Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. Unele funcþii. înainte de a continua. De exemplu. • Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. Este posibil ca furnizorul Dvs.Pentru siguranþa Dvs. precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. Aparatul Dvs. de reþea. Este posibil. mesajele e-mail. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. de servicii. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. mesaje multimedia.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. 8 . ca aparatul Dvs. Dacã acesta este cazul. agendã. contactaþi furnizorul Dvs. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii. sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs. e-mail. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. aplicaþia Note. ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. Pentru informaþii suplimentare. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã.

64. Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel. consultaþi Siguranþa la pag.. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat. Consultaþi Siguranþa la pag. Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. respectiv a unui cod UPIN blocat. 91. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. local de servicii pentru a le afla. 90. 9 . Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul presetat este 12345. contactaþi furnizorul Dvs. Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. împotriva utilizãrii neautorizate. 64.64.Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. Consultaþi Siguranþa la pag. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM.

Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu. cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea). iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat. 61. teme) (serviciu de reþea). Consultaþi Telefon la pag. mesajele multimedia.com/support. Contactaþi furnizorul Dvs. Dacã este cazul. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Pentru a elimina setãrile primite. Pentru a memora setãrile. preþuri ºi tarife. cum ar fi setãrile de Internet mobil. contactaþi operatorul de reþea. mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. 10 . selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. furnizorul de servicii. Actualizãri telefon. se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii.nokia. De asemenea.

Pentru servicii de întreþinere.com/repair. materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs. consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid.nokia.com/customerservice. 11 .nokia.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia. informaþii suplimentare.nokia. Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www. Nokia.

Deschideþi suportul cartelei SIM (3). astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã. Pentru a scoate capacul posterior al telefonului.Pregãtirea pentru utilizare 1. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. 96. Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. operatorul de reþea sau alt distribuitor. 12 . opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2). apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6).

Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2). Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). Opriþi telefonul. 9). cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. 13 . nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul. ■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici.Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5). Alte cartele de memorie. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului. însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat. Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului.

în direcþia opusã (2). Important: La deschiderea telefonului.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. 1. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. Pentru procurarea de accesorii aprobate. 52. veþi deteriora telefonul. 2. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. Pentru a închide telefonul. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. 14 . Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie. rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. rotiþi partea superioarã în jos. Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul. Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. consultaþi Sunete la pag. rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.

15 . Consultaþi Taste ºi componente la pag. Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). 17. Consultaþi Orã ºi datã la pag. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere. dispune de o antenã internã. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data. nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit. 54. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Consultaþi „Conectare suport. Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare. 10. introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole.72 ■ Antena Aparatul Dvs.” la pag. 63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã. Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului.

aºa cum se aratã în figurã. apoi strângeþi-o.Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului. 16 .

Telefonul Dvs. ■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 .Telefonul Dvs. 2.

Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag. acesta se aflã în modul de aºteptare. dacã telefonul nu este pornit. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. 53.Telefonul Dvs. Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag. Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu. Pentru activare sau dezactivare. selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. 18 . 54. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. 55. Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului. Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare. Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter.

este conectat la serviciul de mesaje chat. • Pentru a deschide browserul de Internet. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã. / Telefonul Dvs. apãsaþi o datã tasta de apelare. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. În modul de aºteptare. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0. selectaþi Ieºiþi. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat. Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. Pentru a apela numãrul. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. • Pentru a apela mesageria vocalã. Aveþi mesaje neexpediate. 54. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. 19 .Telefonul Dvs. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. Tastatura este blocatã. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag. • Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã.

Pentru a dezactiva modul avion. . agenda ºi numere de telefon. cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. totuºi. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon. este afiºat simbolul . Dacã aveþi douã linii telefonice. este selectatã a doua linie telefonicã. dar veþi putea. . Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr. Dacã modul avion este activat. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. selectaþi orice alt profil. A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS . sau Un set cu cascã. ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. un sistem fãrã comenzi manuale. Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio. Este activã o conexiune Bluetooth. Cronometrul funcþioneazã în fundal. accesa în modul deconectat jocuri.Telefonul Dvs. 20 . Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). Este selectat profilul temporizat. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon.

Când este activatã protecþia tastaturii. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã.5 secunde pentru a bloca tastatura. apãsaþi tasta de apelare. Introduceþi numãrul de urgenþã. Pentru a debloca tastatura. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat. 21 . Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste. Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare. consultaþi Telefon.5 secunde. la pag. selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1. poate fi posibilã. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. 61. ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat. tastatura se blocheazã automat. Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate.Telefonul Dvs. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul.

49. prefixul zonal fãrã primul 0. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag.Funcþii de apel 3. 22 . Consultaþi Apeluri rapide la pag. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. de la 2 la 9. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. 2. 46. consultaþi Cãutarea unui contact la pag. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. Pentru a apela numãrul. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare. ºi numãrul de telefon. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. Pentru a apela numãrul. Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional). Introduceþi numãrul de telefon. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. inclusiv prefixul zonal. • Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. 60. dacã este necesar. Pentru apeluri internaþionale. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã. 3. Pentru a accesa lista de numere formate. Pentru a regla volumul în timpul unui apel. apãsaþi tasta de apelare.

apel în aºtept.. Pentru a termina convorbirea activã. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea). Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. se afiºeazã o listã de identificãri. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. Pentru a activa funcþia Serv. Pronunþaþi clar comanda vocalã. Pentru a respinge un apel intrat. apãsaþi tasta de terminare. 1. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Pentru a dezactiva sunetul de apel. apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. 60. 2. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. 23 . Pentru a termina convorbirea. În modul de aºteptare. Primul apel trece în aºteptare. consultaþi Apeluri la pag. selectaþi Silenþios.Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. 54. Pentru a seta limba. 61. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. apãsaþi tasta de terminare. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. Dacã rezultatul nu este cel corect. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. alegeþi o altã înregistrare. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum.

deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. Suspendaþi sau Reluaþi. 24 . Înregistraþi. Claritate voce. Terminaþi. Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora. la conferinþã. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi. contactaþi furnizorul Dvs. Blocare taste. Meniu. Apel nou. Contacte. Difuzor sau Telefon. de servicii. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. Adãug. Term. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. totalã apeluri. În timpul unei convorbiri.

Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . ºi . 25 . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. Când scrieþi text.Scrierea textului 4. de la 1 la 9. apãsaþi tasta #. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere. selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã. aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. Pentru a seta limba de scriere. apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. indicatã de . Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã. pânã la apariþia caracterului dorit. indicat de .

Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. Dacã. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. 3. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt. 2. Pentru a scrie cuvinte compuse. Dacã respectivul cuvânt este incorect. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu. 26 . apãsaþi 0. folosind tastele de la 2 la 9. Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. selectaþi Normal. Pentru fiecare literã. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. este afiºat caracterul ?. 1. atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. apãsaþi tasta o singurã datã. introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma.

la rândul sãu. Setãri). 1. Pentru a pãrãsi meniul. Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. 5. Selectaþi setarea doritã. Apeluri). selectaþi Ieºiþi. selectaþi Înapoi. 3. 6.Parcurgerea meniurilor 5. Pentru a accesa meniul. selectaþi Opþiuni > Ecr. selectaþi Realizat > Da. selectaþi Meniu. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. Dacã meniul selectat conþine. Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu. alte submeniuri. Grilã cu etichete sau Tabularã. Grilã. selectaþi submeniul dorit (de exemplu. repetaþi secvenþa 3. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. meniu principal > Listã. Pentru a memora modificarea. Pentru a schimba ecranul meniului. 4. alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi. Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK. 2. 27 . Pentru a rearanja meniul.

acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. consultaþi Memorarea detaliilor la pag. scrie. 43. precum ºi caracterele din unele limbi. Toate mesajele sunt organizate în dosare. selectaþi Adãugaþi. multimedia. trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea). mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. expedia ºi memora mesaje text.Mesaje 6. cum ar fi limba chinezã. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. contactaþi furnizorul Dvs. audio. De exemplu. de mesaje. Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. 2. Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne. de servicii. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. Mesaje Puteþi citi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . 28 . ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). e-mail. Aparatul Dvs. 46. ocupã mai mult spaþiu. de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. 3. selectaþi Expediere. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . selectaþi Afiºaþi. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: . Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. de servicii.Mesaje 3. 29 . contactaþi furnizorul Dvs. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. Pentru a citi mesajul mai târziu. selectaþi Rãspund. 4. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns. ■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. selectaþi Ieºiþi. selectaþi Expediere. Pentru a expedia mesajul. ºi tipul de mesaj. 1. Pentru a expedia mesajul. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. 4. Pentru a vedea un mesaj primit. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 31. 5. Creaþi mesajul de rãspuns. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. 43. 31. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 2. Pentru a vedea mesajul mai târziu.

2. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. Un cadru poate conþine text. 3. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. 30 . acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. Scrieþi mesajul. note de agendã. o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip. selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. cãrþi de vizitã. 4. clipuri audio. Pentru a expedia mesajul. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Expediere. selectaþi Expediere.Mesaje 2. Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. video clipuri. 6. Pentru a insera un fiºier în mesaj. 1. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. selectaþi Adãugaþi. Telefonul Dvs. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . selectaþi Adãugaþi. 31. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. 31. Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. 3. 5. Pentru a insera un cadru în mesaj. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. Pentru a adãuga un fiºier. teme. La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. 4. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail).

consultaþi furnizorul Dvs. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje. mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri. de servicii. Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare. Pentru a expedia mesajul. transferul sau retransmiterea unor imagini. selectaþi Expediere. Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Pentru a vedea mesajul mai târziu. Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea. telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp. selectaþi Expediere. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. 6. Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. modificarea. Dacã aceste încercãri eºueazã. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. 1. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. selectaþi Ieºiþi. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.Mesaje 5. selectaþi Redaþi. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 2. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. 31 . Pentru a vedea mesajul primit. 31. selectaþi Afiºaþi. Pentru a expedia mesajul. pe ecran este afiºat indicatorul animat .

Pentru a rãspunde la mesaj. selectaþi Expediere. 31. Pentru a expedia mesajul.Mesaje 3. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia. selectaþi Expediere. pentru a insera o imagine recentã. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. de reþea sau furnizorul Dvs. selectaþi Imagine nouã. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea). selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. ■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a expedia o carte poºtalã. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. Pentru a utiliza acest serviciu. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. marcate cu *. Alegeþi câmpul pentru imagini. Creaþi mesajul de rãspuns. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. apoi scrieþi textul de felicitare. 32 . trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu. selectaþi Opþiuni > Inser. contactaþi operatorul Dvs. 5. Pentru a expedia mesajul. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. 4. de servicii. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul.

selectaþi Citiþi. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese. Textul din spatele marcatorului clipeºte. selectaþi Expediaþi. Pentru întreruperea textului clipitor. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit. dacã aþi primit mai multe mesaje. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. Rostiþi mesajul. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. clipitor pentru a seta un marcator.Mesaje caract. consultaþi Înregistrator voce la pag. sau. Pentru a citi mesajul. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio.. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. Pentru a utiliza înregistratorul. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. selectaþi Ieºiþi. 2. Pentru a memora mesajul. selectaþi Afiºaþi > Redaþi. 3. selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. introduceþi un al doilea marcaj. Se deschide înregistratorul. Crearea unui mesaj 1. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Redaþi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. 76. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil. se afiºeazã mesajul Memorie plinã. Pentru a asculta mesajul mai târziu. 4. Imposibil de recepþionat mesaje. 33 .

Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar.. memorate. 34 .Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. Pentru a adãuga un dosar. expediate. ■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . memorate. de e-mail. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. memorate. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. dispune de ºabloane. Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar. 43. Puteþi muta mesajele în dosarul Artic. Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. Pentru a crea un nou ºablon. selectaþi Marcaþi. selectaþi OK > Da ºi dosarul. expediate în Setãri generale la pag. Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje. Telefonul Dvs. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. Telefonul Dvs. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e. msj. memorate > ªabloane. Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. consultaþi Mem. expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. Pentru a accesa lista ºabloanelor. selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. Puteþi scrie. Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. memoraþi un mesaj ca ºablon.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou.Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. existent. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. de e-mail. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. 1. Verificaþi setãrile Dvs. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail. 10. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. Pentru a introduce manual setãrile. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi. 45. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. Pentru a expedia mesajul e-mail. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. de servicii e-mail. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. 35 . trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. Pentru a activa setãrile e-mail. 3. contactaþi furnizorul Dvs. 2. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. 4. Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail.

Pentru a expedia mesajul. selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail. 36 . 2. Pentru a rãspunde mai multor destinatari. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. numele contului ºi mesajul dorit. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail./verif. de e-mail. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. Iniþial. Preluarea mesajelor e-mail 1. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. e-mail nou. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail. 3. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit. Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. apoi scrieþi mesajul de rãspuns. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. selectaþi Expediere > Trimitere acum.Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare. 2. selectaþi Opþiuni > Trimit. e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. numele contului. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu./verif. 1. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. 38.Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi. memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. 37 . Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate. Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat. pe listã neagrã. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail. de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. de servicii. selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin.

existã trei dosare care conþin contactele Dvs. — pentru a vizualiza. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat. În partea de jos a barei de stare. starea Dvs.Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi. selectaþi setul dorit.. ºi starea acestora: Conversaþii.. poate fi înlocuit cu alt termen. Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu. selectaþi Opþiuni > Deconectare. Conectat ºi Neconectat.. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. selectaþi Modificaþi. Conversaþii memor. selectaþi serviciu de mesaje chat.. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 . Mesaje instant. ºi apoi selectaþiConectare. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat. în sesiunea de autentificare. în funcþie de furnizorul de servicii. Pentru schimbarea stãrii Dvs. dacã este necesar. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare. accesaþi meniul de mesaje chat. aºa cum este vãzutã de ceilalþi. de mesaje chat. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. Pentru a extinde dosarul.

Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup.Mesaje parcurgere dreapta).. Pentru a adãuga contacte. indicã un nou mesaj chat. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. indicã un nou mesaj de grup. oferitã de furnizorul de servicii. puteþi începe o conversaþie în grup. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. selectaþi Restrâng. 40. alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat. 41. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga). Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. extindeþi dosarul Conversaþii. Puteþi crea un grup privat. adresã e-mail sau nume. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 . Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. dupã numãr de telefon. Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea. dupã subiect sau identitate. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. pentru a restrânge dosarul. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. indicã un mesaj de grup citit. Consultaþi Grupurile la pag. Dacã aþi selectat Grupuri. Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. pseudonim. indicã un mesaj chat citit. indicã o invitaþie.

Dacã. selectaþi Chat. în timpul unei conversaþii. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat. Pentru a începe o conversaþie. 40 . în meniul principal pentru mesaje chat. se afiºeazã Mesaj instant nou. ºi selectaþi Expediaþi. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. de mobil. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. selectaþi Opþiuni > Memorare contact. Va fi afiºat mesajul Dvs.. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. selectaþi Citiþi. > Conversaþii. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi. pentru a o citi. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant. selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr. scrieþi mesajul Dvs. Intr.Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã.. manualã identit. selectaþi Citiþi. Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje. este afiºat identificatorul expeditorului. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid. Pentru a-l citi.. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi. Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii. Alegeþi un contact..

selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs. Dacã nu sunteþi în grup. selectaþi Opþiuni > Listã blocatã. alegeþi contactul din Conversaþii. 41 . grupuri private pentru o conversaþie chat. selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active. Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup. în meniul principal pentru mesaje chat. introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv. Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi. Pentru a debloca un contact. Pentru a ºterge un grup din lista Dvs. Pentru a cãuta un grup. de contacte.. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs. Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. de servicii.

vocale. Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. Pentru a apela mesageria Dvs. ■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult. SIM. Pentru a introduce. vocale. de servicii. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. de servicii (serviciu de reþea). informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. selectaþi Ascultaþi. mesagerie vocalã. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. selectaþi Nr. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. 42 . ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. dar operaþiunea inversã nu este posibilã. indicã noile mesaje vocale. Dacã funcþia este acceptatã de reþea. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Pentru a citi mesajele SIM. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. msj. Pentru mai multe informaþii. vocalã. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). Pentru mai multe informaþii. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. vocale. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele. ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. de servicii.

Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. (serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. msj. de servicii. exp. în Art. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . msj. primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS. Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS. Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. dacã memoria pentru mesaje este plinã. cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. expediate > Da.

Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit. de domiciliu. în general. Dacã selectaþi Redus. 10.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. de asemenea. Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. sã introduceþi setãrile manual. (serviciu de reþea) Mãr. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. img. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text. recep. 44 . MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. În reþeaua proprie. 63. Dacã selectaþi În reþeaua proprie. Consultaþi Configurare la pag. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. Puteþi. nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs. Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs.

Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. 10.Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. Consultaþi Configurare la pag. 63. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. fereastrã term. sã introduceþi setãrile manual. Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs. Implicite sau Config. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. recep. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. recep. Puteþi. MMS este setatã pe Nu. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 . primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs. de asemenea. personale pentru mesajele multimedia. Selectaþi un furnizor de servicii.

un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. 46 . ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr. Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. pentru un contact. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz. Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM. contact nou. Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ). Puteþi. cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume. Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi. selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. de asemenea. Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela).48. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte. Consultaþi Setãri la pag. Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare.Contacte 7. puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon.

alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul. selectaþi Setare ca implicit. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). articol de text sau pentru a modifica o imagine. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. ■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. 59. selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi. Pentru a schimba tipul numãrului. ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pentru a edita un nume. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. selectaþi Meniu > Contacte > Nume. numãr. Pentru a copia sau a muta mai multe contacte. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. 47 .Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag. Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit.

selectaþi Meniu > Contacte > ªt. Pentru a expedia o carte de vizitã. cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. selectaþi Ieºiþi > Da. Pentru a elimina cartea de vizitã. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon. toate contact. În acest caz. cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. telefonului sau De pe cartela SIM. Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs. atunci când memoraþi nume ºi numere. carte vizitã. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. acestea vor fi stocate în memoria telefonului. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. Pentru a ºterge un numãr. Pentru a ºterge un contact.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM. > Din mem. Dacã aþi primit o carte de vizitã. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 .

consultaþi Apelarea rapidã la pag. selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. selectaþi Opþiuni > Modificaþi. Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 . de servicii. Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag. ■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã. 60. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi. de servicii. dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. SIM. dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã. 22. ■ Numere de informaþii. Selectaþi Alocaþi sau.

Contactaþi furnizorul Dvs. selectaþi Destinat. selectaþi Acceptaþi sau Resping. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje. Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. precum ºi numerele formate. de servicii. recente. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã. Apeluri recepþ. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. sau Numere formate. de reþea sau cu furnizorul Dvs.m. selectaþi Afiºaþi.a..d. selectaþi Jurnal apeluri. de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel.. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. rotunjiri. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs. telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs. taxe º. Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent. pach. Contor date sau Cron. ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea). mesaje. Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire.Jurnal apeluri 8. Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. date. Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului. nepreluate. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului. Dacã nu preluaþi solicitarea. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate. 50 .

selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot.Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. 51 .

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

23. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. mele rap. Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. selectaþi Meniu > Setãri > Com. Pentru a seta limba. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 . selectaþi Adãugaþi. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar. Pentru a reda comanda vocalã activã. mele rap.Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. selectaþi Redaþi. selectaþi Meniu > Setãri > Com. > Tastã sel. > Tastã navigare. Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale. selectaþi Meniu > Setãri > Com. 61. Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului. Pentru a organiza comenzile vocale. mele rap. Pentru a activa indicativul vocal. pronunþaþi comenzile vocale. Alegeþi o funcþie. dreapta. Pentru a utiliza comenzi vocale.

Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. telefonul Dvs. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. headset. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio. network access. dial-up networking. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice. Puteþi defini. setãrile pentru conexiuni EGPRS. audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth.Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. Cãutaþi acces. generic object exchange. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth . hands-free. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. object push. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. SIM access ºi serial port. file transfer. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 . Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. de asemenea.

Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 . Conex. se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date. pach. telef. Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex. Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete. este detectat de alte aparate Bluetooth. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil. selectaþi Terminale active. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs.Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. meu sau Numele telef. meu pe Ascuns. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. selectaþi Terminale legate. dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. telef. când este solicitatã de aplicaþie. meu. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. Telefonul Dvs.

numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer. Selectaþi Edit. 93. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. Sincroniz. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs. pct. 58 . server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. Telefonul Dvs. introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK.. cât ºi în telefon.. Selectaþi Pct. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. de la un telefon mobil compatibil). acces pach. puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs.Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator. Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu. Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. vor fi utilizate setãrile din calculator. folosind datele de contact din celãlalt aparat.APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea. De asemenea. acces activ > Pseud. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM. introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name . acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil. apoi selectaþi OK. pt. utilizând programul Nokia Modem Options. acces. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. date. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. pct. un telefon mobil).

Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. 63. conform setãrilor. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. server. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare.. 59 . note ºi contacte. de servicii. Pentru a ºterge un contact de transfer. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. contactaþi furnizorul Dvs. În funcþie de setãri. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer. Pentru a iniþia transferul de date. Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs. 10 ºi Configurare la pag. Pentru primirea datelor. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile. altul decât Sincroniz. selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. server sau Sincronizare PC. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz.

cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste.Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. conectaþi cablul de date. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. Selectaþi modul. a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr. 64. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini. Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii. Imprimare & media sau Stocare date. în special în zone zgomotoase Rãsp. în Siguranþa la pag. Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. Consultaþi Serviciu barare apel. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea). ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . a tastei camerei foto-video. cu excepþia tastei de pornire. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor.

apel. 23.. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii. apel pivot. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM. dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. 61 . SIM (serviciu de reþea). Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. efect. Pentru a seta limba comenzilor vocale. Linie pt. Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului. proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. apel în aºtept. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea). selectaþi Setat de reþea. — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs. durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp. Manevr. Pentru a selecta limba cartelei USIM . selectaþi Limbã recunoaºtere. selectaþi Limbã telefon. Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. identit. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. de servicii.Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. dupã fiecare convorbire. selectaþi Limbã pe SIM. Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp.

Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). În modul avion. de servicii. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. acþ. funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã. Selectaþi un accesoriu ºi. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio. dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat. ■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. 62 . 92. dupã 5 secunde. SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag.65. toate conexiunile radio sunt oprite. în funcþie de accesoriul ales. Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. Confirm. Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii. Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare.

este posibil ca furnizorul Dvs. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. de servicii sã vã trimitã aceste setãri. de servicii Setãri manager apar. implic. ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs. în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. De asemenea. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. telef. selectaþi Aparat auditiv > Mod apar. t-coil este activã. 63 . t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. aud. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite. Act. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. 10. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs.65. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit. aud. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat.Setãri Telefon cu text > Utiliz. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii. impl.

— pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. în caz contrar. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. numai cãtre numerele de telefon selectate. Pentru a ºterge sau activa un cont personal. posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. pot fi.Setãri Setãri config. selectaþi Adãugaþi. PIN sau UPIN la fiecare pornire. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. În aceastã situaþie. (serviciu de reþea). Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului. Grup utilizat. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge. ■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. Serviciu barare apel. Selectaþi tipul de serviciu. Este necesarã o parolã de restricþionare. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS. totuºi. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. protejatã de codul PIN2. person. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon. Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor. UPIN. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs. Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. nu puteþi utiliza aparatul. Dacã selectaþi Memorie. din fabr. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului.. codul PIN. Consultaþi Certificate la pag. Introduceþi codul de siguranþã. 90. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs. PIN2 sau parola de restricþionare. (serviciu de reþea). Setãri modul sigur. telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. 9. 65 . nici pentru a efectua apeluri de urgenþã. selectaþi Meniu > Setãri > La set. — pentru a vedea Detalii modul sigur. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã.. activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã.

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere.Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. cum ar fi video clipuri. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. 13. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. fiºiere audio. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. vi se solicitã parola. melodii. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. Pentru a formata o cartelã de memorie. pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã. 69 . ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. Pentru ºtergerea parolei. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie. fotografii ºi date referitoare la mesaje. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. Consultaþi distribuitorul Dvs. toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv. iar altele necesitã formatare. Dupã terminarea formatãrii. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. Parola este memoratã în telefonul Dvs. selectaþi Opþiuni > Setare parolã.

Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs. de memorie. 70 . selectaþi Opþiuni > Detalii.

Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau. apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj. Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã. sau apãsaþi tasta camerei foto-video. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. respectaþi legislaþia localã. mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. selectaþi Fotograf. dacã este activatã funcþia video. puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri.Medii 12. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. Activare autodeclanº. Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã. Pentru a face o fotografie. 71 . Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã. inclusiv drepturile de autor.

. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. selectaþi Pauzã. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. imag. 72 . pentru a relua înregistrarea. video clipuri ºi imagini animate. selectaþi Contin. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau. Tungsten sau Fluorescent. Negativ sau Solarizare. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. reda ºi prelua fiºiere. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru. cum ar fi imagini. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). selectaþi Opþiuni > Setãri. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. Sepia. Pentru a începe înregistrarea video..Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate. De asemenea. Pentru a întrerupe înregistrarea. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video. Scalã de gri. selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. În intervalul de previzualizare. selectaþi Înregistr. acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli. Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. Aparatul Dvs. Lumina zilei. pentru a opri înregistrarea. clipuri audio. selectaþi Stop. Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video.

Puteþi. Marcaje. transferul sau retransmiterea unor imagini. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. 10. 73 . Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. 93. 3. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. ■ Music player Telefonul Dvs. La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. 2.Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. personale. 63. de asemenea. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. modificarea. Pentru a deschide music playerul. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. procedaþi în modul urmãtor: 1. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. Implicite sau Config. Pentru a activa setãrile. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. Consultaþi Configurare la pag. sã introduceþi setãrile manual.

Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Pentru a opri music playerul. selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. selectaþi ºi menþineþi apãsatã .Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel. mele. bibliotecã pentru a actualiza listele. . Când deschideþi meniul Redare muzicã. Selectaþi Actualiz. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . Compozitori sau Liste cu melodii. sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. selectaþi începutul melodiei anterioare. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti. folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare. alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. Pentru a începe redarea. Eliberaþi tasta când doriþi. Pentru a derula înapoi melodia curentã. Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug. Pentru a regla volumul. selectaþi . Albume. Pentru a întrerupe redarea. selectaþi . Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. Pentru a reda o melodie. selectaþi . Genuri. selectaþi Înapoi.

apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. sau de pe ecran. Tastaþi numele postului de radio. Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. 75 .Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio.05 MHz. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor. Pentru a utiliza tastele grafice . Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. . 2. Pentru a începe cãutarea. de exemplu. Selectaþi Meniu > Medii > Radio. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. ca sunet de apel. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9. Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20. Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0. Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. 3. apoi selectaþi-o. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. apãsaþi scurt sau .

Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi.Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. Pentru a regla volumul. Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. apãsaþi tastele de volum. Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. apãsaþi scurt tastele numerice respective. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. Pentru a selecta un post de radio. 76 . selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie.

. selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. . Pentru a vizualiza. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul. Pentru a întrerupe înregistrarea. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. ultimul înreg. þineþi telefonul în poziþie normalã. Pentru a termina înregistrarea. 3. apoi selectaþi-o. puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. Pentru a activa un set. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. selectaþi . sau de pe ecran. edita sau redenumi un set selectat. Pentru a utiliza tastele grafice . selectaþi Opþiuni > Afiºare. selectaþi . la ureche. În timp ce înregistraþi o convorbire. 2. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare. Când înregistraþi o convorbire. 77 . selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri. selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri. toþi participanþii la convorbire aud un bip slab. Editaþi sau Redenumiþi. Pentru a expedia ultima înregistrare.Medii Înregistrarea unui sunet 1. Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare. selectaþi Opþiuni > Exp. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã. Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite.. Pentru a începe înregistrarea.

Pentru a modifica setarea. 78 .Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo.

Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã. conectaþi setul cu cãºti la telefon. Pentru a seta o temporizare de amânare. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã.Organizator 13. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. Pentru a opri alarma. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã. Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii. selectaþi Repetare alarmã. apoi reporneºte. selectaþi Sunet alarmã. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã. sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. 79 . chiar dacã telefonul este oprit. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Dacã selectaþi Stop. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi. Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. selectaþi Interval amânare ºi durata de timp. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. Pentru a seta alarma. selectaþi Stop. selectaþi Activat. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare.

iar începutul notei este afiºat sub agendã. Completaþi câmpurile. Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. ziua apare cu caractere aldine. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. Memo sau Memento. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii. dupã o perioadã de timp specificatã.Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. Apel. Pentru a opri alarma timp de 10 minute. Când este afiºatã o notã pentru apel . 80 . formatul datei ºi al orei. Alegeþi data doritã. dacã a fost setat astfel. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. Pentru a ºterge toate notele din agendã. selectaþi Afiºaþi. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat. fusul orar. Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat. În Setãri puteþi seta data. selectaþi Afiºaþi. selectaþi Ieºiþi. separatorul datei. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. Zi de naºtere. Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. în caz contrar. selectaþi Amânaþi. selectaþi Adãugaþi. ora. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. Pentru a vedea notele zilei. selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note.

Când scrieþi o notã puteþi. Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. selectaþi Modific. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. selectaþi Meniu > Organizator > Note. Pentru a schimba durata temporizãrii. Pentru a memora cursul valutar. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator. temporizare. în caz contrar. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note. extragere de rãdãcinã pãtratã. selectaþi Opþiuni > Scriere notã. selectaþi Scrieþi. de asemenea. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. selectaþi Stop temporizator. introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp. Pentru a efectua conversia valutarã. De asemenea. ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. selectaþi Start. Pentru a porni temporizatorul. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. selecta o opþiune de editare a atributelor.Organizator Pentru a vedea nota. 81 . Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. Pentru a opri temporizatorul. ■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat.

În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului. introduceþi intervalele. Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã. Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora. selectaþi Start cronometru > Start. Pentru a porni cronometrul. Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. selectaþi Opþiuni > Start. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . selectaþi Resetaþi. Pentru a memora timpul cronometrat. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval. Pentru a începe mãsurarea timpului. selectaþi Start. Pentru a opri cronometrarea. selectaþi Stop. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. selectaþi Memoraþi. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. apãsaþi tasta de terminare. Selectaþi Intermed. Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. Pentru a reîncepe cronometrarea. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia.

. consultaþi Cartelã de memorie la pag. 83 . include câteva aplicaþii Java. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. Pentru mai multe opþiuni. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs.Aplicaþii 14. include câteva jocuri. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri. 69. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag. Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri. 83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie.. Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. dacã sunt disponibile. lumini ºi vibraþii pentru un joc. selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. Pentru a seta sunete. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea).

84 . Când accesaþi aceste site-uri. Înainte de a o descãrca. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs.Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. 86. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Consultaþi Marcaje la pag. Contactaþi furnizorul Dvs. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. preþuri ºi tarife. Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. se afiºeazã lista de marcaje disponibile. acceptã aplicaþii Java J2ME. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii.

Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. preþurile. Contactaþi furnizorul Dvs. 85 . 1. De asemenea. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. 63. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. 10.Internet 15. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. personale. Cu browserul din telefonul Dvs. Consultaþi Configurare la pag. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. tarifele ºi instrucþiunile aferente. Selectaþi Configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. 85. Consultaþi Configurarea browserului la pag. Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare. 2. Implicite sau Config. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate.

• Pentru a selecta un marcaj al serviciului. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. > Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet.Internet 3. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. Selectaþi Afiº. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. apãsaþi *. Pentru mai multe informaþii. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. Pentru a introduce caractere speciale. Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. de servicii. 4. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Web > La adresã. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. Pentru a introduce litere ºi cifre. selectaþi Meniu > Web > Ultima adr. web. fereastrã term. apãsaþi tastele de la 0 la 9. Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. • Pentru a selecta ultima adresã URL. Pentru a selecta un articol. 86 . • Pentru a introduce adresa unui serviciu. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului.

selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. 2. edita. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. Pentru mai multe informaþii. nesig. Când accesaþi aceste site-uri. sau. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. Este posibil ca aparatul Dvs. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. consultaþi Siguranþa browserului la pag. În timpul navigãrii. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. nesig. elem. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 . ºterge sau expedia un marcaj. în modul de aºteptare.Internet 1. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt. pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat. Pentru a vizualiza marcajul. în modul de aºteptare. Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. selectaþi Afiºaþi. 3. Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare. con.

unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. 88 . Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML. în modul de aºteptare. În timpul parcurgerii paginilor. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare. > Permiteþi. ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. sau. în modul de aºteptare. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. 89.Internet Codificare caractere > Adr. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã. auxiliare. sau. Telefonul acceptã scripturi WML. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº.

goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii. ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu. Alegeþi mesajul dorit ºi. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. selectaþi Canale protejate. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu. selectaþi Preluaþi. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. 89 . selectaþi Afiºaþi. de servicii (serviciu de reþea). selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. Dacã selectaþi Dezactivare. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. Dacã selectaþi Ieºiþi. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. selectaþi Conectare automatã > Activare. dupã primirea unui mesaj de serviciu. Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii. selectaþi Filtru mesaje > Activatã. Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã.

verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs. Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . eventual. de servicii. în modul de aºteptare. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator. autentice sau de încredere. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. Existenþa unui certificat nu oferã. SIM. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line. Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. în sine. Pentru mai multe informaþii. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. nici un fel de protecþie..Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã.

dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale. cum ar fi codul PIN semnãturã. În consecinþã. Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. de asemenea. un contract sau alt document scris. Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. în timpul conexiunii se afiºeazã . selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã . de servicii.. Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã. selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu). citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. care poate include o sumã ºi o datã. Pentru a semna textul.Internet la furnizorul Dvs. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs. Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã. 91 . Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. Introduceþi codul PIN semnãturã. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran.

operatorul de reþea sau alt distribuitor. Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. SIM. Servicii SIM Cartela Dvs. SIM vã poate oferi servicii suplimentare.Servicii SIM 16. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. acþ. Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. pentru care puteþi fi taxat. SIM > Da. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. 92 . ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM.

printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs. Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date. 93 . este conectat la un calculator compatibil. HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs. notele. 58. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete.nokia. ■ Date sub formã de pachete. transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www. agenda. local Nokia. puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). de servicii. de reþea sau furnizorul Dvs. ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor. Date GSM).com/support sau pe site-ul Dvs. Consultaþi Setãrile pentru modem la pag. inclusiv cele cu probleme de rezolvat. contactaþi operatorul Dvs. între telefonul Dvs.Conectivitatea cu calculatorul 17.

■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). În telefonul Dvs. Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point . iar calculatorul Dvs. 94 . consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã. 56. cu tastatura orientatã în jos. Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului.NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs. trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag. plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã. telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet. Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date. Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea. Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. compatibil la reþeaua Internet.

o agrafã sau un stilou. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. Dacã nu este utilizat. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.Informaþii despre acumulator 18.) Acest lucru se poate întâmpla. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. cum ar fi o monedã. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. de exemplu. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. 95 . înlocuiþi acumulatorul. dar în cele din urmã se va uza. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã.

în jos sau în sus. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. trebuie sã puteþi observa. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. Verificarea autenticitãþii hologramei 1. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. iar când priviþi dintr-un alt unghi. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. 2. dacã este posibil. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. 3 ºi respectiv 4 puncte. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. 2. Când înclinaþi holograma spre stânga. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. spre dreapta. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia.. Privind holograma de pe etichetã. 96 .

97 . Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. • Pentru þãrile din Asia . Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului.zona Pacific. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. ºi accesoriile sale. De asemenea.com/battery.nokia. de exemplu 12345678919876543210. Pentru a crea un mesaj text. Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www.Informaþii despre acumulator 3. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. vizitaþi pagina www. Pentru a crea un mesaj text. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555. tastaþi codul de 20 de cifre. 4. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre.com/batterycheck.nokia.

• Utilizaþi o lavetã moale. 98 . Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. • Nu vopsiþi aparatul. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. Antenele neautorizate. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. Când aparatul revine la temperaturã normalã. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. care trebuie folosit cu grijã. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite. este un produs de calitate superioarã. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute.Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei). se udã. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. modificãrile sau completãrile neautorizate. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. Dacã aparatul Dvs.

încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. 99 .Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. cât ºi pentru acumulator. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii.

Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. 100 . deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. Materialele metalice pot fi atrase de aparat. În unele cazuri. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. pânã la terminarea transmisiei. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. inclusiv a telefoanelor mobile. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. la ureche. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. Opriþi aparatul Dvs. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. Dacã telefonul este purtat pe corp. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. într-un toc de purtare.

Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. acestea pot cauza vãtãmãri grave. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. de servicii.3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã. 101 . Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Nu aºezaþi obiecte. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. sau reprezentantul acestuia. Dacã apar interferenþe. consultaþi furnizorul Dvs. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). inclusiv accesorii fixe sau mobile. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Pentru informaþii suplimentare. sisteme electronice de control al vitezei. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion.3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. sisteme airbag. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul.

Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. 102 . dar nu întotdeauna. reþele radio. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon. praf obiºnuit sau pulberi metalice. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. porniþi-l. Dacã sunt activate anumite funcþii. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. 2. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. funcþioneazã utilizând semnale radio. Aceste zone includ cala vapoarelor. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. marcate vizibil. 3. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. 4. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. Apãsaþi tasta de apelare. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. inclusiv acest aparat. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. Din acest motiv. În asemenea zone. Dacã aparatul nu este pornit. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. ■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Pentru informaþii suplimentare. de obicei. în mod normal.

precum ºi de banda de reþea.Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. 103 . mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare.com. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. în toate benzile de frecvenþã testate.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru.73 W/kg. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. ■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs. Aparatul Dvs.nokia. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. la www.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 calculator . . 17 cartelã de memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 aplicaþie e-mail . . . . . . . . . . . . 69 cãrþi de vizitã . . . . . 9 colecþie aplicaþii . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 fotografiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 grupuri . . . . . . . . . 62 accesorii. . . . . . . 48 ºtergere . . . . . 72 tastã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 respingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . . . . . .24 setãri . . . . . . . . . . . . . 49 apeluri apelare rapidã . . . . . . . 93 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 cronometru . . 72 coduri . . . . . 58 C cablu de date . . . . .22 rãspuns . . . . . . . . . . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . 47 editare . . .23 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . .81 104 . . . . . . . . . . . . . . . 49 cãutare . . . . 63 serviciu de setãri . . . . . 9 coduri PIN . . . . . . . 32 ceas alarmã . . . . . . . . . . 72 filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 în aºteptare . . . . . .60 apelare rapidã . . . . . . . .95 agendã . . . . . 48 cãrþi poºtale . . . . . . . . . . 66 acumulator autenticitate . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 setãri . . . . . . . . . . . . . .15 apel funcþii . . . . 49 numerele mele . . . . . . . . . . . . . . . . 46 numere de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 componente . . . . 94 D date comunicaþie . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . .23 efectuare . . . 16 cureluºã de purtare la mânã . 22. . . . . . 15 contacte apelare rapidã . . 83 comenzi rapide . . . . . . . .50 opþiuni . .80 antenã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 marcaje . . . . . . . . . . 9 coduri de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 setãri . . . . . . . .21 blocare telefon. .14 încãrcare. 71 înregistrare clip video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 coduri PUK . . . 82 cureluºã . . . . . . . 90 clip video . . 46 copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . browser configurare . . . . . . .96 încãrcare . . .87 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 setãri . . . . . . . A se vedea „Blocare tastaturã”. . . . . . . . . 16 B blocare tastaturã . . . . . .88 Buetooth . . . . . . . 49 memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 transfer . . . . . . . . . . . . .22 internaþionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . descãrcare . . . . . . . . . . . . . . . .22 apelare vocalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actualizãri program . .Index Index A accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Accesorii”. . . . . . . 19. . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . .

. . . . . 25 105 . . . . 88 fotografiere . . . . 42 mesaje instantanee . . 89 microfon . . . . . . . . 34 indicatori . . . . . . . . 103 informaþii privind siguranþa . . mod de aºteptare . 37 M marcaje . . . 11 informaþii de contact Nokia . . . . . . 18 ecran principal . . . . 32 mesaj vocal . . . . 76 întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . . . . . . . . . . . 53 media player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 informaþii privind certificarea . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 mãrime font . . . . . . . . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mesaje chat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 mesaje informative . . . . . . . . 27 meniu operator . . . . 80 listã neagrã . . . . . 37 Î încãrcarea acumulatorului . . 83 jurnal . . . . . . . . . . . . . . 34 indicator pentru lungime . . . . . . . . . 28 mesaj audio . . . . . . . . . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . . . . deblocare tastaturã . . . . . 71 G galerie . 29 mesaje rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 difuzor . . 77 EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 GPRS . . . . . . . 53 mod deconectat . . . . . . . . filtre spam . 33 meniu . . . . . A se vedea „Difuzor”. . . . . . . 42 numãr centru . . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . . . . . . . . . . . 24 dosar nedorite . . . . 12 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 E economizor de energie . . . . . . . . . . . . . . . . 72 memorie de arhivã . . . . . 54 mod de aºteptare activã . . . . . . . . . . . . 25 cuvinte compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 I imagine . 6. . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . 18 informaþii de contact . . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . . . . . . 53 egalizator . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . . . . . . . . . . 17. . . . . 100 instalare . . . 14 înregistrator . . . . . . . . . . . . . . . 8 memorie plinã . . . . . . . 21 descãrcãri . . . 17 MMS. . . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 memorie partajatã . . . . . . . . . . . 28 setãri pentru . . . . . . . . 33 mesaj instantaneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 indicatori de stare . . . . . . 98 J jocuri . . . . . . . . . . . . 37 fiºiere cookies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 comenzi de servicii . . . . . . . . . . . . . . 53 IMAP4 . . . . . . . . . . 42 dosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaje audio . . . . . . . .Index date sub formã de pachete. 11 informaþii de localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 mesaje informative . . . . . 67 mesaj text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43–45 text . . . . . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . . . .60 POP3 . . . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . . . . . . . 43 orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 sunete de apel . . . . . . . . 101 sunete . . . . . . . . 88 ecran principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profiluri . . . . . . . 89 ceas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 serviciu de streaming . . . . 56 configurare . . . . . 54 conectivitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . . . . . . . . 42 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 SMS. 89 numere . . . 52 telefon . . . . .7 rotire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 profiluri . . . . . 101 R radio . . . . 58 setãri ceas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 setãri datã . . . 53 mesaje . . . .17 registru apel. . . . . . . . . . . . . . .49 O organizator . . . . . . . 103 scriere text . . . . . . . . . . . . 15 serviciu clienþi . . 9 modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 note de agendã . . . . . . . . . .75 radio FM . . . . . . . . . . . .52 protector de ecran . . . . . . . . . . . . . . 60 camerã foto-video . . . . . .15 poziþionare. . . . . . . . . . . . . . . . . .79 P parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 sincronizare . . . . . . . . . . . . . 21 instalare cartelã . . . . . 90 setãri . . . . . . . .53 protecþie tastaturã . . . . . . 54 descãrcãri . . . .80 numere . . . . . . . . 63 datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 setãri limbã . . . . 12 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 setãri orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 nivel semnal . . . . . . . . 53 GPRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 N navigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 comenzile mele rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGPRS . . . . . . . 54 setãri din fabricã .Index music player . . . . . . . . . . . . . 64 SIM cartelã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 cablu de date USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 teme .17 pornire ºi oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. . . . . . . . .34 Pop-Port . . . . . . .89 comenzi . . .27 parolã de restricþionare . . . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 setãri accesorii . . . . . . . . . . . . .9 PC Suite . . . . . . . . . 65 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 receptor . 52 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace .18 note . . . . . . . . . . . 64 sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 protezã auditivã . . . . . . . . . . . . . . .93 PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 apel . . . . . . . .25 semnãturã digitalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 S SAR . . . . . . 52 transfer date . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . . . . . . . . .91 servicii . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 55 Tastã de navigare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã zoom . . 22 text . . . . 15 V vehicule . . . 18 telefon actualizãri . . . . . . . 17 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . . . . . . . . . . . . . 101 vocal apelare . 17 tastã de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de volum . . 17 blocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 mesaje . . 17 telefon text . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 configurare . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . 63 deschidere . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 setãri . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . 57 U UPIN . . . . . . 23 comenzi . . . . . . . . . . . . 18 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . 61 taste . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 107 . . . . . . 55 înregistrator . .Index ª ºtergere mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 tip caracter . 42 Z zone cu pericol de explozie . . . . . . . . . 42 ºtergerea mesajelor . . . . . . . . . . . tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 pornire / oprire . . 63 teme . . . . . . 21 tastaturã . . . . . . . . . . 17 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . 66 componente . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . 42 T tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . 81 terminare apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . 52 temporizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de navigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful