DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

.............. 46 3................ Editarea detaliilor contactelor ......... 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã ........ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) ...... Modul de aºteptare ............................................ . Copierea sau mutarea contactelor............................ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM .... 9 Coduri de acces ................Cuprins Pentru siguranþa Dvs............................ Mesaje ................. 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel..... de serviciu ºi numerele mele .............................................. Scrierea textului .................................... Cãrþi poºtale .... 24 4......................................................... Sincronizare totalã ........ Mesaje informative. 23 Opþiuni în timpul unui apel.............................................................. Dosare ................... Antena..................... 22 Efectuarea unui apel............... Jurnal apeluri ........................ 25 8.... Încãrcarea acumulatorului .... 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului ............................................................................................................................... Parcurgerea meniurilor ............. Cãutarea unui contact.............................................. Numere de informaþii........ Comenzi de servicii........... 28 Mesaje text............. Pregãtirea pentru utilizare ............. Pornirea ºi oprirea telefonului.................................. 17 7......................... Mesaje vocale ....... 50 Informaþii de localizare ........................................... Mesaje audio Nokia Xpress . Funcþii de apel...... Taste ºi componente ................................................. 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2............. Mesaje multimedia................................................................... 50 4 .................................... Setãrile mesajelor ........................ Memorarea detaliilor .............. Modul avion............. Cãrþi de vizitã....................................................................... Cureluºa telefonului............................... ªtergerea contactelor ........................... 10 Descãrcarea conþinutului.................................... 26 5................... Telefonul Dvs....................................... Mesaje instantanee ............................................................................................ Setãri .............................. Deschiderea ºi închiderea telefonului............................................................... Apeluri rapide......... ªtergerea mesajelor..... 6 Informaþii generale ............. 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie ............... Contacte ................. Introducerea unei cartele microSD ................................ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon ......................................... Mesaje SIM ..... 27 6..... 10 Asistenþã Nokia ............. Memorie plinã....................... ..... Mesaje chat ..................... 9 Serviciul pentru setãri de configurare......... Aplicaþia e-mail.. 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1......... Grupuri..............

.....................................Galeria........................ 96 13............... Aplicaþii pentru comunicaþii de date......... Setãri pentru aspect .......... Configurarea browserului .................................................. Lansarea unei aplicaþii........................ Date sub formã de pachete..... 69 16..................... Music player............................................................................................... Opþiuni pentru aplicaþii . Calculator ................ 67 11......................... Conectivitate .. Parcurgerea paginilor............................................... 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18.... 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa........................................................................................................ Cãsuþã intrãri pentru servicii . 68 Cartelã de memorie ............................................... Bluetooth .................... Apeluri ...... Accesorii........ Orã ºi datã .................. Telefon ............................................... 104 5 ...................................... 83 Lansarea unui joc ........................... Ecran ... Comenzile mele rapide........... Teme ............................... 92 17........................................................................................Meniul operatorului ........ Descãrcarea unei aplicaþii..................................... 52 Profiluri... Configurare ................................................................................................................................................................................................................................................................... Înregistrator voce ....................... 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15........................................................ 68 Tipãrirea imaginilor....... Media player ............... Temporizatorul .......... Cronometrul .. Setãri pentru descãrcare ..................................... Siguranþa browserului................................................Internet ..... Conectarea la un serviciu.................................... 85 10..Informaþii despre acumulator .................. Extindere efect stereo ..............9............................................................................................................. Setãri pentru siguranþã....................................................Aplicaþii.................. 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia . Marcaje ..................................................................... 79 Îngrijire ºi întreþinere ....Servicii SIM................ 93 93 94 94 12.................................................................Medii .................................... Egalizatorul ..........Organizator........ Revenirea la setãrile din fabricã................. 71 Camera foto-video ............................... 100 Index ........................ 93 Nokia PC Suite..................... Agendã............Conectivitatea cu calculatorul .......... Setãri . Sunete.......... 95 Încãrcarea ºi descãrcarea........................................ Actualizãri pentru programele telefonului ....... Lista cu probleme de rezolvat................... Radio ......................... Siguranþa .... HSCSD ºi CSD ............... Ceas alarmã............. Note.......... Memoria de arhivã...................................... 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14......................

DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. 6 . INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Evitaþi contactul inutil cu antena. Citiþi aceste instrucþiuni simple. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. Pentru siguranþa Dvs. Prima grijã a Dvs. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Pentru informaþii suplimentare.Pentru siguranþa Dvs. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale.

Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat.Pentru siguranþa Dvs. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Feriþi aparatul de umiditate. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. ■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. contactaþi furnizorul Dvs. nu rezistã la apã. ■ Despre aparatul Dvs. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. inclusiv drepturile de autor. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. de servicii. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. alta decât ceasul alarmã. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare. respectaþi legislaþia localã. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. GSM 1800 ºi 1900. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. aparatul trebuie sã fie pornit. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã.

Unele caracteristici ale acestui aparat. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. cum ar fi mesajele text.Pentru siguranþa Dvs. mesajele chat. înainte de a continua. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. ca aparatul Dvs. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. mesaje text. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Unele funcþii. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. mesajele e-mail. contactaþi furnizorul Dvs. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. contacte cu funcþia de prezenþã. de asemenea. Aparatul Dvs. Dacã acesta este cazul. mesaje chat. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. de reþea. De exemplu. Pentru informaþii suplimentare. 8 . de servicii. note de rezolvat. aplicaþia Note. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. sincronizarea de la distanþã. De exemplu. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. contacte. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. precum ºi pictograme modificate. navigarea. • Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. Este posibil. agendã. Este posibil ca furnizorul Dvs. e-mail. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. mesaje multimedia. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. În acest caz. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii.

Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. respectiv a unui cod UPIN blocat. 91. împotriva utilizãrii neautorizate. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag. Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat. Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM. local de servicii pentru a le afla. 64. 90. Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. consultaþi Siguranþa la pag. Consultaþi Siguranþa la pag.. contactaþi furnizorul Dvs. 9 .Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. Codul presetat este 12345. Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel.64. 64. Consultaþi Siguranþa la pag.

nokia. iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat. mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. cum ar fi setãrile de Internet mobil.Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. Actualizãri telefon. cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. 61. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. 10 . trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea). preþuri ºi tarife. se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate. Dacã este cazul. Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Telefon la pag. teme) (serviciu de reþea). de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. De asemenea. contactaþi operatorul de reþea. Pentru a elimina setãrile primite.com/support. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu. Contactaþi furnizorul Dvs. furnizorul de servicii. mesajele multimedia. Pentru a memora setãrile.

Nokia.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid.com/repair.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia.nokia.nokia. consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www. informaþii suplimentare. Pentru servicii de întreþinere. 11 .com/customerservice. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www. materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs.nokia. Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi.

Pregãtirea pentru utilizare 1. Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. 96. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Pentru a scoate capacul posterior al telefonului. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2). Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6). Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). operatorul de reþea sau alt distribuitor. Deschideþi suportul cartelei SIM (3). introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. 12 .

scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2). nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat. Opriþi telefonul. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului. Alte cartele de memorie.Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. 13 . 9). Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5). Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8. ■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici.

1. consultaþi Sunete la pag. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. rotiþi partea superioarã în jos. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului. 52. rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta. Pentru a închide telefonul. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. 14 . Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. veþi deteriora telefonul. Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie. Pentru procurarea de accesorii aprobate. în direcþia opusã (2). Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat. Important: La deschiderea telefonului. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. 2. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. adresaþi-vã distribuitorului Dvs.

selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere. Consultaþi Taste ºi componente la pag.72 ■ Antena Aparatul Dvs. introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. Consultaþi „Conectare suport. 17. 10. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã. nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit. Consultaþi Orã ºi datã la pag. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN. 15 . Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare. 54. 63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului.” la pag. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). dispune de o antenã internã.

apoi strângeþi-o. aºa cum se aratã în figurã. 16 .Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului.

Telefonul Dvs. Telefonul Dvs. ■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 . 2.

Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag. Pentru activare sau dezactivare. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter. 54. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. 18 . dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare. Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag. acesta se aflã în modul de aºteptare. Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului. Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. 53. Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu. dacã telefonul nu este pornit. 55.Telefonul Dvs.

apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1. selectaþi Ieºiþi. apãsaþi o datã tasta de apelare. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. În modul de aºteptare.Telefonul Dvs. Pentru a apela numãrul. este conectat la serviciul de mesaje chat. • Pentru a deschide browserul de Internet. / Telefonul Dvs. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. • Pentru a apela mesageria vocalã. Tastatura este blocatã. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. 19 . apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0. activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile. 54. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. Aveþi mesaje neexpediate. Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag. • Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã.

Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio.Telefonul Dvs. Cronometrul funcþioneazã în fundal. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon. selectaþi orice alt profil. . A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon. totuºi. sau Un set cu cascã. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. Dacã aveþi douã linii telefonice. accesa în modul deconectat jocuri. Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). . agenda ºi numere de telefon. Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr. Dacã modul avion este activat. este selectatã a doua linie telefonicã. 20 . Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. Este selectat profilul temporizat. dar veþi putea. un sistem fãrã comenzi manuale. / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS . este afiºat simbolul . Pentru a dezactiva modul avion. cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. Este activã o conexiune Bluetooth.

5 secunde pentru a bloca tastatura. unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare. 21 . Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. tastatura se blocheazã automat. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. poate fi posibilã. ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs. Introduceþi numãrul de urgenþã. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul. consultaþi Telefon. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). Pentru a debloca tastatura. Când este activatã protecþia tastaturii. la pag. selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1.5 secunde.Telefonul Dvs. Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate. ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã. 61. apãsaþi tasta de apelare. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat.

• Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. Pentru a apela numãrul. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare. prefixul zonal fãrã primul 0. 49. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã. Pentru apeluri internaþionale.Funcþii de apel 3. 2. 22 . apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. consultaþi Cãutarea unui contact la pag. 60. Consultaþi Apeluri rapide la pag. dacã este necesar. Pentru a regla volumul în timpul unui apel. Introduceþi numãrul de telefon. 46. 3. ºi numãrul de telefon. de la 2 la 9. Pentru a accesa lista de numere formate. apãsaþi tasta de apelare. Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. Pentru a apela numãrul. inclusiv prefixul zonal. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional).

apãsaþi tasta de apelare. consultaþi Apeluri la pag. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. alegeþi o altã înregistrare. Pentru a dezactiva sunetul de apel. Primul apel trece în aºteptare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. apãsaþi tasta de terminare. 2. selectaþi Silenþios. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. Pentru a respinge un apel intrat. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. 60. Pentru a termina convorbirea. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea). apãsaþi tasta de terminare. se afiºeazã o listã de identificãri.Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. 1. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. 61. 54. Dacã rezultatul nu este cel corect. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. Pentru a termina convorbirea activã. Pentru a activa funcþia Serv. 23 .. În modul de aºteptare. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum. Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. Pronunþaþi clar comanda vocalã. Pentru a seta limba. apel în aºtept. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile.

de servicii. Blocare taste. totalã apeluri. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. 24 . Adãug. Meniu. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Înregistraþi. Difuzor sau Telefon. contactaþi furnizorul Dvs. la conferinþã. În timpul unei convorbiri. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi.Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Apel nou. Claritate voce. Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora. Terminaþi. Term. Suspendaþi sau Reluaþi. Contacte.

de la 1 la 9. indicatã de . ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã.Scrierea textului 4. indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. Pentru a seta limba de scriere. apãsaþi tasta #. Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. ºi . Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . pânã la apariþia caracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere. 25 . Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. Când scrieþi text. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã. aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera. indicat de .

apãsaþi 0. dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi. este afiºat caracterul ?. Pentru a scrie cuvinte compuse. Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. 26 . introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. selectaþi Normal. 1. atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt. 3. Dacã. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. 2. Dacã respectivul cuvânt este incorect. apãsaþi tasta o singurã datã. Pentru fiecare literã.Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. folosind tastele de la 2 la 9. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu.

Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu. Setãri). selectaþi Opþiuni > Ecr. Pentru a memora modificarea. 5. Grilã cu etichete sau Tabularã. alte submeniuri. Pentru a schimba ecranul meniului. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. selectaþi Realizat > Da. 1. selectaþi Înapoi. 4. Apeluri). selectaþi Ieºiþi. 3. Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. 6. Pentru a rearanja meniul. repetaþi secvenþa 3. la rândul sãu. 2. 27 . selectaþi submeniul dorit (de exemplu. meniu principal > Listã. Pentru a accesa meniul. Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK.Parcurgerea meniurilor 5. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. Dacã meniul selectat conþine. Pentru a pãrãsi meniul. Selectaþi setarea doritã. alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi. Grilã. selectaþi Meniu.

Toate mesajele sunt organizate în dosare. scrie. de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne. multimedia. 43. 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje. Mesaje Puteþi citi. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea). e-mail. De exemplu. expedia ºi memora mesaje text. Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). de servicii. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. S-ar putea ca furnizorul Dvs. 28 . trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj. cum ar fi limba chinezã. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. selectaþi Adãugaþi. consultaþi Memorarea detaliilor la pag. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. de mesaje. audio. precum ºi caracterele din unele limbi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.Mesaje 6. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. Aparatul Dvs. 46. Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. 2. mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. ocupã mai mult spaþiu. contactaþi furnizorul Dvs.

Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. 31. 4. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. selectaþi Rãspund.Mesaje 3. 2. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. ºi tipul de mesaj. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . Creaþi mesajul de rãspuns. selectaþi Afiºaþi. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Pentru a vedea un mesaj primit. Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. selectaþi Expediere. Pentru a expedia mesajul. ■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. selectaþi Expediere. contactaþi furnizorul Dvs. 3. Pentru a citi mesajul mai târziu. 43. Pentru a vedea mesajul mai târziu. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. 1. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: . Pentru a expedia mesajul. 5. de servicii. 31. selectaþi Ieºiþi. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. 4. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 29 . Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag.

La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. 5. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. 31. Un cadru poate conþine text. 3. 31. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 1. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Telefonul Dvs. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . 30 . teme. selectaþi Adãugaþi. Scrieþi mesajul. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. 2. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . Pentru a insera un fiºier în mesaj. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail). o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip. Pentru a expedia mesajul. 4. 4. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. selectaþi Expediere. acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). selectaþi Expediere. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. Pentru a adãuga un fiºier. selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. 6. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Adãugaþi. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. clipuri audio.Mesaje 2. video clipuri. selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. note de agendã. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. 3. cãrþi de vizitã. Pentru a insera un cadru în mesaj.

mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp. selectaþi Redaþi.Mesaje 5. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri. pe ecran este afiºat indicatorul animat . selectaþi Ieºiþi. Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare. Dacã aceste încercãri eºueazã. Pentru a vedea mesajul primit. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. consultaþi furnizorul Dvs. Pentru a vedea mesajul mai târziu. 31. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. 31 . 6. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. transferul sau retransmiterea unor imagini. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. modificarea. 1. selectaþi Expediere. selectaþi Expediere. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. de servicii. Pentru a expedia mesajul. Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. selectaþi Afiºaþi. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea. Pentru a expedia mesajul. 2.

31. selectaþi Imagine nouã. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia. 4. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 32 . Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. apoi scrieþi textul de felicitare. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea). Pentru a utiliza acest serviciu. Alegeþi câmpul pentru imagini. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. Creaþi mesajul de rãspuns. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. ■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. Pentru a expedia mesajul. Pentru a rãspunde la mesaj. Pentru a expedia mesajul. de reþea sau furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. marcate cu *. trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu.Mesaje 3. selectaþi Opþiuni > Inser. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. de servicii. Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul. selectaþi Expediere. contactaþi operatorul Dvs. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. Pentru a expedia o carte poºtalã. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. selectaþi Expediere. pentru a insera o imagine recentã. 5.

selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. selectaþi Redaþi. selectaþi Ieºiþi. 33 . Crearea unui mesaj 1. selectaþi Citiþi. clipitor pentru a seta un marcator. selectaþi Expediaþi. 3. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit. Textul din spatele marcatorului clipeºte. 4. dacã aþi primit mai multe mesaje. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Afiºaþi > Redaþi. introduceþi un al doilea marcaj. 76. se afiºeazã mesajul Memorie plinã. Imposibil de recepþionat mesaje. sau. 2. Pentru a citi mesajul. consultaþi Înregistrator voce la pag. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese.Mesaje caract. Pentru întreruperea textului clipitor. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. Rostiþi mesajul.. Pentru a utiliza înregistratorul. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. Se deschide înregistratorul. Pentru a memora mesajul. Pentru a asculta mesajul mai târziu.

Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje. memoraþi un mesaj ca ºablon. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. Puteþi scrie. Puteþi muta mesajele în dosarul Artic.. expediate. Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e. memorate. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS. 43. de e-mail. Pentru a accesa lista ºabloanelor. consultaþi Mem. selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar. Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. 34 . Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. Pentru a adãuga un dosar. expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. memorate > ªabloane. ■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne.Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. Pentru a crea un nou ºablon. memorate. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. memorate. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4. msj. selectaþi Marcaþi. selectaþi OK > Da ºi dosarul. Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. Telefonul Dvs. expediate în Setãri generale la pag. dispune de ºabloane. Telefonul Dvs.

Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. 1. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. 10. contactaþi furnizorul Dvs. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie. 3. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. de servicii e-mail. Pentru a activa setãrile e-mail. existent. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail. Verificaþi setãrile Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. 35 . Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail. Pentru a expedia mesajul e-mail. 45. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou. Pentru a introduce manual setãrile. de e-mail. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. 2. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier. 4. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi.

Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. selectaþi Opþiuni > Trimit. 36 . selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor. selectaþi Expediere > Trimitere acum. 2. e-mail nou. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. numele contului ºi mesajul dorit. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri. Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis. Iniþial. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. Preluarea mesajelor e-mail 1. Pentru a expedia mesajul. e-mail. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail. 1. 3. de e-mail. Pentru a rãspunde mai multor destinatari. apoi scrieþi mesajul de rãspuns. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit.Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail./verif./verif. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu. 2. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. numele contului. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail.

Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã.Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. 37 . Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. pe listã neagrã. de servicii. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin. consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam. contactaþi furnizorul Dvs. de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi. 38. De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate.

selectaþi serviciu de mesaje chat. Mesaje instant. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. accesaþi meniul de mesaje chat. dacã este necesar. — pentru a vizualiza.. de mesaje chat. Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. Conectat ºi Neconectat. existã trei dosare care conþin contactele Dvs. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. Pentru a extinde dosarul. selectaþi setul dorit. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare. selectaþi Modificaþi. starea Dvs. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu. Conversaþii memor. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat. în sesiunea de autentificare.Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu. poate fi înlocuit cu alt termen. Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. ºi starea acestora: Conversaþii.. Pentru schimbarea stãrii Dvs.. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 . aºa cum este vãzutã de ceilalþi.. selectaþi Opþiuni > Deconectare. ºi apoi selectaþiConectare. În partea de jos a barei de stare. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat. în funcþie de furnizorul de servicii.

Consultaþi Grupurile la pag. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. pentru a restrânge dosarul. Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea. dupã subiect sau identitate. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 .. Dacã aþi selectat Grupuri. indicã un nou mesaj chat. indicã o invitaþie. puteþi începe o conversaþie în grup. 41. Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. Pentru a adãuga contacte.Mesaje parcurgere dreapta). indicã un nou mesaj de grup. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat. dupã numãr de telefon. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga). alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. 40. Puteþi crea un grup privat. extindeþi dosarul Conversaþii. selectaþi Restrâng. pseudonim. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. indicã un mesaj de grup citit. Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup. alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. indicã un mesaj chat citit. Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. oferitã de furnizorul de servicii. adresã e-mail sau nume.

Pentru a începe o conversaþie.. > Conversaþii. Va fi afiºat mesajul Dvs. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta. selectaþi Opþiuni > Memorare contact. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. pentru a o citi. scrieþi mesajul Dvs. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. Intr. Pentru a-l citi. în meniul principal pentru mesaje chat. Alegeþi un contact. selectaþi Chat. ºi selectaþi Expediaþi. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat. selectaþi Citiþi. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. manualã identit.. selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant. de mobil. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje. în timpul unei conversaþii. se afiºeazã Mesaj instant nou. Dacã. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat..Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. selectaþi Citiþi. este afiºat identificatorul expeditorului.. Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii. 40 .

Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi. alegeþi contactul din Conversaþii. Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. Dacã nu sunteþi în grup. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. Pentru a debloca un contact. 41 . de contacte. selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul. de servicii. selectaþi Opþiuni > Listã blocatã. Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup.. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. Pentru a ºterge un grup din lista Dvs. introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active. în meniul principal pentru mesaje chat. grupuri private pentru o conversaþie chat. Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. Pentru a cãuta un grup. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. vocalã. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. selectaþi Ascultaþi. informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. vocale. selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. indicã noile mesaje vocale. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. Pentru mai multe informaþii. de servicii (serviciu de reþea). de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). Pentru a citi mesajele SIM. Pentru a introduce. Pentru a apela mesageria Dvs. Dacã funcþia este acceptatã de reþea. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. SIM. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. Pentru mai multe informaþii. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. de servicii. ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. ■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. 42 . dar operaþiunea inversã nu este posibilã. vocale. vocale. Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. selectaþi Nr. mesagerie vocalã. de servicii. msj.

(serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea. dacã memoria pentru mesaje este plinã. expediate > Da. msj. msj. Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs. în Art. de servicii. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. exp. primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS.

de domiciliu. Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text. sã introduceþi setãrile manual. Puteþi. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. Dacã selectaþi În reþeaua proprie. Consultaþi Configurare la pag. (serviciu de reþea) Mãr. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. Dacã selectaþi Redus. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. 10. 44 . 63. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. recep. Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este. în general. img. de asemenea. nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs. În reþeaua proprie. MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs.

Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. recep. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs. Selectaþi un furnizor de servicii. Puteþi. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Implicite sau Config. Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia. fereastrã term.Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. de asemenea. Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. sã introduceþi setãrile manual. Consultaþi Configurare la pag. MMS este setatã pe Nu. personale pentru mesajele multimedia. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 . 10. primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. 63. recep.

Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM. contact nou. Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ).Contacte 7. Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare.48. Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . de asemenea. puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon. 46 . Consultaþi Setãri la pag. Puteþi. Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume. pentru un contact. un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz. Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela). ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte.

Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. 47 . Pentru a edita un nume. Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit. Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact.Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. 59. ■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag. numãr. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Pentru a copia sau a muta mai multe contacte. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul. selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. selectaþi Setare ca implicit. articol de text sau pentru a modifica o imagine. ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pentru a schimba tipul numãrului. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi.

cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. atunci când memoraþi nume ºi numere. Pentru a ºterge un contact. Pentru a elimina cartea de vizitã. Pentru a ºterge un numãr. selectaþi Ieºiþi > Da. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. > Din mem. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs. selectaþi Meniu > Contacte > ªt. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM. telefonului sau De pe cartela SIM. În acest caz. Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. Dacã aþi primit o carte de vizitã. acestea vor fi stocate în memoria telefonului. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon. cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. carte vizitã. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 . Pentru a expedia o carte de vizitã. toate contact.

dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs. SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. de servicii. selectaþi Opþiuni > Modificaþi. Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. 60. de servicii.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. 22. ■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã. ■ Numere de informaþii. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi. dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã. selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. consultaþi Apelarea rapidã la pag. Selectaþi Alocaþi sau. Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs. SIM. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 .

Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. date. selectaþi Jurnal apeluri. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. taxe º. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire.m. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului. selectaþi Afiºaþi. rotunjiri.. Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. selectaþi Destinat. telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs. pach. ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea).. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã. selectaþi Acceptaþi sau Resping. recente. Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs. Dacã nu preluaþi solicitarea. nepreluate.d. Contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. mesaje. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel. Apeluri recepþ. 50 . sau Numere formate.Jurnal apeluri 8. precum ºi numerele formate. Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. de reþea sau cu furnizorul Dvs. Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului. de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje. Contor date sau Cron.a.

Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot. 51 .

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

pronunþaþi comenzile vocale. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 . Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale. Pentru a organiza comenzile vocale. Alegeþi o funcþie. Pentru a seta limba. mele rap. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. mele rap. selectaþi Redaþi. Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. Pentru a utiliza comenzi vocale. dreapta. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. selectaþi Meniu > Setãri > Com. Pentru a activa indicativul vocal. mele rap. > Tastã sel. Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului. selectaþi Meniu > Setãri > Com. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar. 23. 61.Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. selectaþi Adãugaþi. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. selectaþi Meniu > Setãri > Com. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. Pentru a reda comanda vocalã activã. > Tastã navigare.

Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. object push. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth . telefonul Dvs. dial-up networking. network access.Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. SIM access ºi serial port. Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio. file transfer. de asemenea. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon. generic object exchange. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth. hands-free. Cãutaþi acces. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice.0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã. Puteþi defini. headset. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 . În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole. ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. setãrile pentru conexiuni EGPRS.

se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil. selectaþi Terminale active. Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. Conex. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex. permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 . Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs. de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth.Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. este detectat de alte aparate Bluetooth. Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. telef. selectaþi Terminale legate. meu. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. când este solicitatã de aplicaþie. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. telef. meu sau Numele telef. pach. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv. meu pe Ascuns. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). Telefonul Dvs.

puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. date. pct. introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name . Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu. numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer. Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. un telefon mobil). 93. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. pct. Sincroniz. vor fi utilizate setãrile din calculator. cât ºi în telefon. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda. folosind datele de contact din celãlalt aparat. pt. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs. de la un telefon mobil compatibil). de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). 58 . Selectaþi Pct. Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. De asemenea. acces. utilizând programul Nokia Modem Options. Selectaþi Edit. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. acces activ > Pseud. Telefonul Dvs. introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM..Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator.APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea. server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. acces pach. apoi selectaþi OK. acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil..

selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator. selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz.Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). de servicii. 59 . selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad. Pentru a iniþia transferul de date. Pentru a ºterge un contact de transfer. conform setãrilor. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs. În funcþie de setãri. Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer. 63. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. server. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã.. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. Pentru primirea datelor. 10 ºi Configurare la pag. contactaþi furnizorul Dvs. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. server sau Sincronizare PC. Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. altul decât Sincroniz. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate. note ºi contacte.

Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii. Imprimare & media sau Stocare date. 64. cu excepþia tastei de pornire. în Siguranþa la pag. Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. Selectaþi modul. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea). Consultaþi Serviciu barare apel. în special în zone zgomotoase Rãsp.Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs. a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. conectaþi cablul de date. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . a tastei camerei foto-video. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini. cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor.

selectaþi Limbã telefon. identit. proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. selectaþi Limbã recunoaºtere. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii. selectaþi Limbã pe SIM. Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp. 61 . de servicii. Pentru a seta limba comenzilor vocale. apel în aºtept. Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs. — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea). dupã fiecare convorbire. — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs. efect. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM. Pentru a selecta limba cartelei USIM . 23. Manevr. Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). SIM (serviciu de reþea). apel. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. Linie pt. apel pivot.. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului. selectaþi Setat de reþea.Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare.

Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii. 62 . în funcþie de accesoriul ales. ■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. În modul avion. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat. toate conexiunile radio sunt oprite. acþ. dupã 5 secunde. Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare. 92. Selectaþi un accesoriu ºi. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio. Confirm.Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire.65. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. de servicii. SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag. funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi.

implic. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Act. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit. în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. de servicii Setãri manager apar. ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs. impl. t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. de servicii sã vã trimitã aceste setãri. selectaþi Aparat auditiv > Mod apar. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii.65. t-coil este activã. De asemenea. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite. este posibil ca furnizorul Dvs. aud. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs.Setãri Telefon cu text > Utiliz. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. 10. 63 . telef. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs. aud. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag.

În aceastã situaþie. posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. selectaþi Adãugaþi. — pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs. Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. PIN sau UPIN la fiecare pornire. totuºi. person. ■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. protejatã de codul PIN2. în caz contrar. cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. Serviciu barare apel. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. pot fi. Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. Selectaþi tipul de serviciu. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . Pentru a ºterge sau activa un cont personal. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS.Setãri Setãri config. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). (serviciu de reþea). Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge. numai cãtre numerele de telefon selectate. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã. Este necesarã o parolã de restricþionare. Grup utilizat. Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi.

Consultaþi Certificate la pag. (serviciu de reþea). UPIN. nici pentru a efectua apeluri de urgenþã.. PIN2 sau parola de restricþionare. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã. Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului..Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon. Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse. selectaþi Meniu > Setãri > La set. Dacã selectaþi Memorie. telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz. nu puteþi utiliza aparatul. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs. 9. Setãri modul sigur. din fabr. 65 . Introduceþi codul de siguranþã. codul PIN. — pentru a vedea Detalii modul sigur. activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. 90.

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. Pentru a formata o cartelã de memorie. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie. iar altele necesitã formatare. selectaþi Opþiuni > Setare parolã. melodii. Parola este memoratã în telefonul Dvs.Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Consultaþi distribuitorul Dvs. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere. 13. pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. vi se solicitã parola. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã. fiºiere audio. cum ar fi video clipuri. Dupã terminarea formatãrii. 69 . toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv. de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. fotografii ºi date referitoare la mesaje. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. Pentru ºtergerea parolei. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate.

70 . de memorie. selectaþi Opþiuni > Detalii.Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs.

Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. Pentru a face o fotografie. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau. 71 . pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Activare autodeclanº. selectaþi Fotograf. inclusiv drepturile de autor. sau apãsaþi tasta camerei foto-video. respectaþi legislaþia localã. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj. mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. dacã este activatã funcþia video. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã.Medii 12. puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri. Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Sepia. selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. De asemenea. În intervalul de previzualizare.Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. Pentru a întrerupe înregistrarea. Negativ sau Solarizare. reda ºi prelua fiºiere. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video. Lumina zilei. video clipuri ºi imagini animate. cum ar fi imagini. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. pentru a relua înregistrarea. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. Tungsten sau Fluorescent. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video. selectaþi Pauzã.. acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. selectaþi Opþiuni > Setãri. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru.. Pentru a începe înregistrarea video. imag. selectaþi Contin. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false. selectaþi Înregistr. Scalã de gri. pentru a opri înregistrarea. clipuri audio. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate. selectaþi Stop. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. Aparatul Dvs. 72 . Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau.

Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. 2. personale. 10. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. sã introduceþi setãrile manual. modificarea. 93. Implicite sau Config. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. 3. ■ Music player Telefonul Dvs. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Consultaþi Configurare la pag. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. de asemenea. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. Pentru a activa setãrile. transferul sau retransmiterea unor imagini. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. Puteþi. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi. 73 . La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. 63. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Marcaje. Pentru a deschide music playerul. procedaþi în modul urmãtor: 1.

selectaþi începutul melodiei anterioare. Genuri. Pentru a întrerupe redarea. Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. selectaþi Înapoi. Pentru a reda o melodie. Pentru a începe redarea. Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug. Albume. sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti. Pentru a opri music playerul. selectaþi . Compozitori sau Liste cu melodii. Eliberaþi tasta când doriþi. folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel. Când deschideþi meniul Redare muzicã. Selectaþi Actualiz. selectaþi . selectaþi ºi menþineþi apãsatã . selectaþi ºi menþineþi apãsatã . selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. bibliotecã pentru a actualiza listele. mele. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. selectaþi . . Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare. alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. Pentru a regla volumul.Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a derula înapoi melodia curentã.

ca sunet de apel. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9. apãsaþi scurt sau .Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio. Tastaþi numele postului de radio. . apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. Pentru a utiliza tastele grafice . Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20. Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. de exemplu. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. sau de pe ecran. Selectaþi Meniu > Medii > Radio. Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0. Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. Pentru a începe cãutarea. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul.05 MHz. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. 3. 75 . 2. utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. apoi selectaþi-o.

Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio. Pentru a selecta un post de radio. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. 76 . selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi. Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio.Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie. Pentru a regla volumul. Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. apãsaþi tastele de volum. apãsaþi scurt tastele numerice respective.

selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. Pentru a termina înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Exp. selectaþi Opþiuni > Afiºare. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare. la ureche. 2. selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. selectaþi . În timp ce înregistraþi o convorbire. Pentru a utiliza tastele grafice . selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri. 3. Editaþi sau Redenumiþi.. 77 . apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã. puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. . ultimul înreg. Pentru a expedia ultima înregistrare. selectaþi . Pentru a întrerupe înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. Pentru a începe înregistrarea. edita sau redenumi un set selectat. Când înregistraþi o convorbire. toþi participanþii la convorbire aud un bip slab.Medii Înregistrarea unui sunet 1. Pentru a vizualiza. þineþi telefonul în poziþie normalã. Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri. Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator.. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. Pentru a activa un set. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. sau de pe ecran. Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite. apoi selectaþi-o. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul.

Pentru a modifica setarea.Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo. 78 .

selectaþi Repetare alarmã. selectaþi Interval amânare ºi durata de timp. selectaþi Sunet alarmã. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Dacã selectaþi Stop. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã. Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. chiar dacã telefonul este oprit. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. selectaþi Activat. Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare. Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi. apoi reporneºte. 79 . conectaþi setul cu cãºti la telefon. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. Pentru a opri alarma. Pentru a seta alarma. sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã. selectaþi Stop.Organizator 13. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã. Pentru a seta o temporizare de amânare.

dacã a fost setat astfel. Completaþi câmpurile. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. separatorul datei. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. Zi de naºtere. Când este afiºatã o notã pentru apel . ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. formatul datei ºi al orei. Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru. selectaþi Ieºiþi. Pentru a ºterge toate notele din agendã.Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. ziua apare cu caractere aldine. Pentru a opri alarma timp de 10 minute. Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. Memo sau Memento. 80 . selectaþi Afiºaþi. selectaþi Amânaþi. Pentru a vedea notele zilei. iar începutul notei este afiºat sub agendã. în caz contrar. În Setãri puteþi seta data. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat. selectaþi Afiºaþi. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. Apel. selectaþi Adãugaþi. Alegeþi data doritã. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. fusul orar. dupã o perioadã de timp specificatã. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. ora.

Pentru a efectua conversia valutarã. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat. selectaþi Start. ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. selectaþi Meniu > Organizator > Note. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. de asemenea. Pentru a memora cursul valutar. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp. Când scrieþi o notã puteþi. Pentru a schimba durata temporizãrii. Pentru a porni temporizatorul. selectaþi Scrieþi. selectaþi Opþiuni > Scriere notã.Organizator Pentru a vedea nota. 81 . Pentru a opri temporizatorul. selectaþi Stop temporizator. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. extragere de rãdãcinã pãtratã. Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. în caz contrar. selectaþi Modific. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. temporizare. De asemenea. Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note. ■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator. Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. selecta o opþiune de editare a atributelor.

Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. selectaþi Stop. selectaþi Memoraþi. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . selectaþi Start cronometru > Start. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval. Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora. selectaþi Opþiuni > Start. Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã. Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. introduceþi intervalele. apãsaþi tasta de terminare. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp. Pentru a începe mãsurarea timpului. Pentru a reîncepe cronometrarea. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. Selectaþi Intermed. selectaþi Resetaþi. În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. Pentru a memora timpul cronometrat. Pentru a opri cronometrarea. selectaþi Start. Pentru a porni cronometrul.

Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag.. dacã sunt disponibile. lumini ºi vibraþii pentru un joc. Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea).Aplicaþii 14. 83 . Pentru a seta sunete. include câteva aplicaþii Java. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. consultaþi Cartelã de memorie la pag. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. include câteva jocuri. selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii. 69. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs. Pentru mai multe opþiuni.. Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. 83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie.

Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. preþuri ºi tarife. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Este posibil ca aparatul Dvs. 84 . Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. 86. Consultaþi Marcaje la pag. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs. Contactaþi furnizorul Dvs. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. se afiºeazã lista de marcaje disponibile. Înainte de a o descãrca. Când accesaþi aceste site-uri. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii. acceptã aplicaþii Java J2ME.

Selectaþi Configurare. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. preþurile. Consultaþi Configurare la pag. Contactaþi furnizorul Dvs. 1. 85. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. De asemenea. puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. 63. ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate. personale. 2. Implicite sau Config. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Consultaþi Configurarea browserului la pag. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. Cu browserul din telefonul Dvs. 10. ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon.Internet 15. tarifele ºi instrucþiunile aferente. Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. 85 . selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare.

luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. Selectaþi Afiº. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. 4. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. • Pentru a selecta un marcaj al serviciului. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. selectaþi Meniu > Web > La adresã. > Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet. Pentru mai multe informaþii. apãsaþi *. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active. Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. 86 . Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. • Pentru a introduce adresa unui serviciu.Internet 3. • Pentru a selecta ultima adresã URL. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului. de servicii. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. web. Pentru a selecta un articol. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. Pentru a introduce litere ºi cifre. fereastrã term. Pentru a introduce caractere speciale. apãsaþi tastele de la 0 la 9. selectaþi Meniu > Web > Ultima adr.

Când accesaþi aceste site-uri. 3. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. Este posibil ca aparatul Dvs. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar. pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat. sau. în modul de aºteptare. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 . selectaþi Meniu > Web > Marcaje. Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare.Internet 1. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. edita. con. Pentru mai multe informaþii. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. 2. În timpul navigãrii. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. în modul de aºteptare. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. selectaþi Afiºaþi. nesig. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. elem. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. ºterge sau expedia un marcaj. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt. Pentru a vizualiza marcajul. consultaþi Siguranþa browserului la pag. nesig.

Internet Codificare caractere > Adr. unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare. Telefonul acceptã scripturi WML. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. în modul de aºteptare. ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. 89. Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã. În timpul parcurgerii paginilor. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. auxiliare. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. 88 . > Permiteþi. sau. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML. în modul de aºteptare. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. sau. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare.

Dacã selectaþi Dezactivare. Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. Dacã selectaþi Ieºiþi. Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii. selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. selectaþi Conectare automatã > Activare. dupã primirea unui mesaj de serviciu. Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã. ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. Alegeþi mesajul dorit ºi. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii. selectaþi Canale protejate. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. selectaþi Preluaþi.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi. de servicii (serviciu de reþea). selectaþi Filtru mesaje > Activatã. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. 89 . titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. selectaþi Afiºaþi. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii. Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii.

selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. eventual. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . SIM. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva.Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs. Pentru mai multe informaþii. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. în sine. în modul de aºteptare. de servicii. autentice sau de încredere. Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. Existenþa unui certificat nu oferã. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private.. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil. nici un fel de protecþie. Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line.

Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate. Introduceþi codul PIN semnãturã. Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. În consecinþã.. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. cum ar fi codul PIN semnãturã. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs. care poate include o sumã ºi o datã. Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. Pentru a semna textul. de asemenea. dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã . în timpul conexiunii se afiºeazã . citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. un contract sau alt document scris. 91 . Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã. selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu). Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran. Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã.Internet la furnizorul Dvs. în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. de servicii.

Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm. Servicii SIM Cartela Dvs.Servicii SIM 16. Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. operatorul de reþea sau alt distribuitor. SIM > Da. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM. SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. acþ. pentru care puteþi fi taxat. SIM vã poate oferi servicii suplimentare. 92 .

de servicii. transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. agenda. ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor. local Nokia. ■ Date sub formã de pachete. 93 . notele. este conectat la un calculator compatibil. HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs. inclusiv cele cu probleme de rezolvat. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor.Conectivitatea cu calculatorul 17. contactaþi operatorul Dvs. de reþea sau furnizorul Dvs. printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. Date GSM). Consultaþi Setãrile pentru modem la pag. între telefonul Dvs. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete.com/support sau pe site-ul Dvs. 58. Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www.nokia. Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs.

Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point . Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet. cu tastatura orientatã în jos.NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs. Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea. 56. compatibil la reþeaua Internet. iar calculatorul Dvs. consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã. 94 . trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã. În telefonul Dvs. Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date. telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet. ■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului.

Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. o agrafã sau un stilou. 95 . produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. dar în cele din urmã se va uza. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. înlocuiþi acumulatorul. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet.) Acest lucru se poate întâmpla. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. de exemplu. Dacã nu este utilizat. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. cum ar fi o monedã. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic.Informaþii despre acumulator 18.

spre dreapta. Privind holograma de pe etichetã. 2. Când înclinaþi holograma spre stânga. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. dacã este posibil. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. 2. 96 . Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Verificarea autenticitãþii hologramei 1. trebuie sã puteþi observa. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. iar când priviþi dintr-un alt unghi. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. 3 ºi respectiv 4 puncte.. în jos sau în sus. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare.

Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. ºi accesoriile sale. Pentru a crea un mesaj text. De asemenea. exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic.com/batterycheck. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. tastaþi codul de 20 de cifre. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. de exemplu 12345678919876543210. 97 .nokia. • Pentru þãrile din Asia . Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. vizitaþi pagina www. • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului.Informaþii despre acumulator 3. 4.nokia. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Pentru a crea un mesaj text.zona Pacific. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior.com/battery. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator.

este un produs de calitate superioarã. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. se udã. • Utilizaþi o lavetã moale. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora.Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei). • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. modificãrile sau completãrile neautorizate. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. • Nu vopsiþi aparatul. Dacã aparatul Dvs. care trebuie folosit cu grijã. Precipitaþiile. Când aparatul revine la temperaturã normalã. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Antenele neautorizate. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. 98 . solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate.

cât ºi pentru acumulator. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. 99 .Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu.

Materialele metalice pot fi atrase de aparat. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. într-un toc de purtare. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. pânã la terminarea transmisiei. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. În unele cazuri. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. 100 . dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. Dacã telefonul este purtat pe corp. deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. Opriþi aparatul Dvs. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului. la ureche. inclusiv a telefoanelor mobile. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

sisteme electronice de control al vitezei. Pentru informaþii suplimentare.3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. de servicii. consultaþi furnizorul Dvs. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. sisteme airbag. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Nu aºezaþi obiecte. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. 101 . poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. Dacã apar interferenþe. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului.3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. inclusiv accesorii fixe sau mobile. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. cu subansamble sau accesorii ale acestuia.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. sau reprezentantul acestuia. acestea pot cauza vãtãmãri grave. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã.

ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. în mod normal. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. dar nu întotdeauna. marcate vizibil. Apãsaþi tasta de apelare. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. praf obiºnuit sau pulberi metalice. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. 3. înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon. 2. reþele radio. Dacã sunt activate anumite funcþii. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Aceste zone includ cala vapoarelor. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. Dacã aparatul nu este pornit. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. În asemenea zone. de obicei.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. Pentru informaþii suplimentare. Din acest motiv. porniþi-l. 4. Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. 102 . ■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. de servicii. inclusiv acest aparat. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. funcþioneazã utilizând semnale radio.

mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. la www. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei.Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. în toate benzile de frecvenþã testate. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.nokia. Aparatul Dvs.73 W/kg. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. ■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil.com. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare. 103 . Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. precum ºi de banda de reþea.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 blocare telefon. . . . . . . . . . 56. . . . .88 Buetooth . . . . . . 90 clip video . . . . . . . . . 47 grupuri . . 49 apeluri apelare rapidã . .22 rãspuns . . . . . . . . . . . . . . . 16 cureluºã de purtare la mânã . . . . . . . . . . . . . . . . 17 cartelã de memorie . . . . . . . . . . . . . . . . 46 copiere .95 agendã . . . . . . . . . . . . . . . . 49 memorare . . . . 32 ceas alarmã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 cãutare . . . . . . . 47 editare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . descãrcare . . . . 58 C cablu de date . . . . . .23 efectuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actualizãri program . . . . . .22 în aºteptare . . . . . . . . . 83 comenzi rapide . . . 9. . . . . . 49 setãri . . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . . 79 certificate . . . . . . . . . . . . . . . 93 configurare . . . . . . .96 încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 opþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 transfer . . . . . . . . . . 102 aplicaþie e-mail . . 9 colecþie aplicaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri de acces . . . . . . . . . . . . . . . 46 numere de servicii . . . . . . . . . . . . . . . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Blocare tastaturã”.Index Index A accesorii . . . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 tastã . . . . . . . . 62. . . . . . . . . 69 cãrþi de vizitã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . 72 setãri . . . .24 setãri . . . . 48 cãrþi poºtale . . 71 înregistrare clip video . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 serviciu de setãri . . . . . 48 cronometru . . . . . . . . . . browser configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Accesorii”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 calculator . . . . 62 accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 fotografiere . . . . . .81 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 încãrcare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 filtru . 72 coduri . . . .85 marcaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 componente . .23 respingere . . . . . . 10 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 D date comunicaþie . . . . . . 15 coduri PUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 cureluºã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ºtergere . . . . . . . . . 49 numerele mele . . . . . . . 66 acumulator autenticitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 contacte apelare rapidã . . .60 apelare rapidã . . . . 9 coduri PIN . . . . . . . . . .22 internaþionale . . . . . . . . . . . 22. . . . . . .23 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 B blocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 antenã .22 apelare vocalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 apel funcþii . . . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 12 Internet . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 microfon . . . . . . . . 50 E economizor de energie . 68 GPRS . . . 33 mesaj instantaneu . . . . . . . . 77 EGPRS . . . . . . . . . . 103 informaþii privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . 33 mesaje chat . . . . . . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . 86 mãrime font . . . . . . . . 88 difuzor . . . . . . . . . . . . . 32 mesaj vocal . . . . . . . . . . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index date sub formã de pachete. . . . . 42 mesaje informative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Difuzor”. . . filtre spam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 setãri pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 memorie plinã . . . 53 ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 jurnal . . . . . . 67 mesaj text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 egalizator . . . . . 71 imagine de fundal . . . . . . . . . . . 98 J jocuri . . . . . . . . . . 53 media player . . . . 25 105 . . . . . . 76 întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 fiºiere cookies . . . . . . . . . . . . . . . 18 informaþii de contact . . . . . . . .43–45 text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 I imagine . . . . . . . . . . . . . . . . 33 meniu . . . . .18. . . . . . . . 34 indicatori . . mod de aºteptare . . . . . . 53 IMAP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 memorie de arhivã . . . . . . . . . 25 cuvinte compuse . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . . 27 meniu operator . . . 17 MMS. 37 mesaje informative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . . . . . . . 89 memorie partajatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . 42 dosar . . . . . . . 19 indicatori de stare . . . . . . . . 71 G galerie . . . . . 88 fotografiere . . . . . . 53 mod deconectat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deblocare tastaturã . .18. . . . . . 28 mesaj audio . . . 11 informaþii de localizare . . . . 24 dosar nedorite . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 descãrcãri . 18 ecran principal . . . . . . . . . . 34 indicator pentru lungime . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . 14 înregistrator . . . . 29 mesaje rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . . . . . . . . . . . 54 mod de aºteptare activã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de contact Nokia . . 37 M marcaje . . . . . . . 80 listã neagrã . . . 50 informaþii privind certificarea . . . . 37 Î încãrcarea acumulatorului . . . . . . . . . 42 numãr centru . . . . . . . 100 instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaje audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 comenzi de servicii . . . 42 mesaje instantanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 sincronizare . . . . . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . . . . .17 registru apel. . . . . . . 54 setãri datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 teme . . . . . . . . . . . .75 radio FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 parolã de restricþionare . . .49 O organizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 descãrcãri . . . . . . . . . . . . 53 mesaje . . . . . . .75 receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index music player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 sunete . . . . . . . . . . . . 9 modul . . . . . . . .53 protecþie tastaturã . . . . . . . . .15 poziþionare. . . . .25 semnãturã digitalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 configurare . . . . 11 serviciu de streaming . . . . . . . . . . . . . . 88 ecran principal . . . . . . . . . . . . . . . .17 pornire ºi oprire . . . . .52 protector de ecran . . . . . . . . . . . profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . 52 106 . 53 GPRS. . . . . . . . . . . .93 PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 nivel semnal . . . . . . 65 setãri limbã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 serviciu clienþi . . . . . . . . . . . . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . . . . . . . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . 101 sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . . . . . . . . . . . . . . 42 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . 58 setãri ceas . . . . . . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . . . 60 cablu de date USB . . . . . . . . . . . . 52 telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 90 setãri . . . . . . 61 setãri orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 note de agendã .18 note . . . . 54 comenzile mele rapide . . . . . . . . . .18 servicii . . . . . . . . .91 servicii . . . . . . . . . . . . 52 transfer date . . . 65 siguranþã . . . . . . . . . 12 mesaje . .73 N navigare . . . . 64 SIM cartelã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 camerã foto-video . . . . . . . . . . . . . 54 setãri din fabricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 comenzi . . . . . . . . . . . .9 PC Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 apel . . . . . . . . . . . . . . . 43 orã . . . . . . . . . . . . . 101 R radio . . . . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . . . . . 58 SMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 sunete de apel . . . . . . . . . . . . . . 21 instalare cartelã . . . . . . . 73 setãri accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Pop-Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 POP3 . . 54 conectivitate . . 63. . . . . . . . . . . .21 protezã auditivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 scriere text . . . . . . . . . . . . . . . .7 rotire . . . . . . . . . .80 numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace . . 89 ceas . . . . . . . . . . . . . . EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 profiluri . . . . . . . . .53 S SAR . .79 P parcurgere . 63 datã . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 tastaturã . tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . 17 configurare . . 17 taste . . 23 comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 vocal apelare . . . . . .Index ª ºtergere mesaje . . . . 57 U UPIN . . . . . 17 tastã de navigare . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . 66 componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Z zone cu pericol de explozie . . . . . . . . . 17 tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 text . 17 tastã zoom . . . . 21 pornire / oprire . . . . 18 telefon actualizãri . . 17. . 52 temporizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 taste . . . . . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de pornire . . . . . 17 tastã de apelare . 25 tip caracter . . . 18 taste de selecþie . . . . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . . . . . . . . . 42 T tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 teme . . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . 42 ºtergerea mesajelor . . . . . . . . . 55 Tastã de navigare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 76 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 107 . . . . . . . . . . 17 telefon text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 blocare tastaturã . . . . . . . . . 17 taste de selecþie . . . . . . 55 înregistrator . . . . . . . 14 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 V vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . 81 terminare apel . . . . 17 tastã de volum . . 63 deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful