P. 1
Nokia_7373_UG_ro

Nokia_7373_UG_ro

|Views: 18|Likes:
Published by ovexus1976

More info:

Published by: ovexus1976 on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • Pentru siguranþa Dvs
 • Informaþii generale
 • ■Coduri de acces
 • ■Serviciul pentru setãri de configurare
 • ■Descãrcarea conþinutului
 • ■Asistenþã Nokia
 • 1.Pregãtirea pentru utilizare
 • ■Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului
 • ■Introducerea unei cartele microSD
 • ■Încãrcarea acumulatorului
 • ■Deschiderea ºi închiderea telefonului
 • ■Pornirea ºi oprirea telefonului
 • ■Cureluºa telefonului
 • 2.Telefonul Dvs
 • ■Taste ºi componente
 • ■Modul de aºteptare
 • ■Modul avion
 • ■Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii)
 • ■Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM
 • 3.Funcþii de apel
 • ■Efectuarea unui apel
 • Apelarea rapidã
 • Apelarea vocalã îmbunãtãþitã
 • ■Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel
 • Apelul în aºteptare
 • ■Opþiuni în timpul unui apel
 • 4.Scrierea textului
 • ■Introducerea textului prin metoda tradiþionalã
 • ■Introducerea textului cu funcþia de predicþie
 • Parcurgerea meniurilor
 • 5.Parcurgerea meniurilor
 • 6.Mesaje
 • ■Mesaje text
 • ■Mesaje multimedia
 • ■Cãrþi poºtale
 • ■Mesaje instantanee
 • ■Mesaje audio Nokia Xpress
 • ■Memorie plinã
 • ■Aplicaþia e-mail
 • ■Mesaje chat
 • Acces
 • Adãugarea contactelor IM
 • Grupurile
 • ■Mesaje vocale
 • ■Mesaje informative
 • ■Comenzi de servicii
 • ■ªtergerea mesajelor
 • ■Mesaje SIM
 • ■Setãrile mesajelor
 • Setãri generale
 • Mesaje e-mail
 • 7.Contacte
 • ■Cãutarea unui contact
 • ■Memorarea numelor ºi numerelor de telefon
 • ■Memorarea detaliilor
 • ■Copierea sau mutarea contactelor
 • ■Editarea detaliilor contactelor
 • ■Sincronizare totalã
 • ■ªtergerea contactelor
 • ■Cãrþi de vizitã
 • ■Apeluri rapide
 • ■Numere de informaþii, de serviciu ºi numerele
 • 8.Jurnal apeluri
 • ■Informaþii de localizare
 • 9.Setãri
 • ■Orã ºi datã
 • ■Comenzile mele rapide
 • Tasta de selecþie stânga
 • Tasta de selecþie dreapta
 • ■Conectivitate
 • Tehnologia radio Bluetooth
 • Setãrile pentru modem
 • Sincronizarea de pe un server
 • ■Configurare
 • ■Siguranþa
 • ■Revenirea la setãrile din fabricã
 • ■Actualizãri pentru programele telefonului
 • Meniul operatorului
 • 10.Meniul operatorului
 • 11.Galeria
 • ■Tipãrirea imaginilor
 • ■Cartelã de memorie
 • 12.Medii
 • ■Camera foto-video
 • ■Media player
 • ■Music player
 • ■Înregistrator voce
 • ■Egalizatorul
 • ■Extindere efect stereo
 • 13.Organizator
 • ■Ceas alarmã
 • ■Lista cu probleme de rezolvat
 • ■Calculator
 • ■Temporizatorul
 • ■Cronometrul
 • 14.Aplicaþii
 • ■Lansarea unui joc
 • ■Lansarea unei aplicaþii
 • ■Opþiuni pentru aplicaþii
 • ■Descãrcarea unei aplicaþii
 • 15.Internet
 • ■Configurarea browserului
 • ■Conectarea la un serviciu
 • ■Parcurgerea paginilor
 • ■Setãri pentru aspect
 • ■Setãri pentru siguranþã
 • ■Setãri pentru descãrcare
 • ■Cãsuþã intrãri pentru servicii
 • Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii
 • ■Memoria de arhivã
 • ■Siguranþa browserului
 • Modulul de siguranþã
 • Certificate
 • Semnãtura digitalã
 • Servicii SIM
 • 16.Servicii SIM
 • 17.Conectivitatea cu calculatorul
 • ■Nokia PC Suite
 • ■Date sub formã de pachete, HSCSD ºi CSD
 • ■Aplicaþii pentru comunicaþii de date
 • 18.Informaþii despre acumulator
 • ■Încãrcarea ºi descãrcarea
 • ■Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia
 • Îngrijire ºi întreþinere
 • Informaþii suplimentare privind siguranþa
 • Index

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

.................... Memorarea numelor ºi numerelor de telefon .......... Taste ºi componente ...................... Dosare .... Apeluri rapide... 23 Opþiuni în timpul unui apel...... 10 Descãrcarea conþinutului.............. Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM .... Telefonul Dvs.............................................................. Sincronizare totalã .......................................................................................................................................... Mesaje ................................................................. 27 6. Cãrþi poºtale ............. Jurnal apeluri ..... Deschiderea ºi închiderea telefonului................ Modul de aºteptare ................... Mesaje informative.......................................... Parcurgerea meniurilor ..................................... 22 Efectuarea unui apel.......... 9 Coduri de acces .................. Grupuri. Încãrcarea acumulatorului .......... Editarea detaliilor contactelor .................................................................................................................................................. Mesaje SIM ....... Setãrile mesajelor .......... ªtergerea mesajelor................................................. Cãutarea unui contact................. Scrierea textului .... ........................................... 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã ........................ Mesaje multimedia..... Mesaje vocale ........................................................Cuprins Pentru siguranþa Dvs.......................................... Setãri .. Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) ......................................................................................................................................... Contacte .... 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1.......................... Cureluºa telefonului................ 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului ... 26 5.............. Mesaje audio Nokia Xpress ...... 46 3................... Memorie plinã...................... 24 4....... Modul avion................... 50 Informaþii de localizare ........... 6 Informaþii generale ........................................................................................................ Memorarea detaliilor ...................................................... Introducerea unei cartele microSD ... Aplicaþia e-mail.................. Pornirea ºi oprirea telefonului.................................................... Mesaje chat .......... ............ 25 8... ªtergerea contactelor ....................................... 28 Mesaje text.................. Pregãtirea pentru utilizare ............... Antena...................... 10 Asistenþã Nokia ..................... de serviciu ºi numerele mele .... Comenzi de servicii..... 9 Serviciul pentru setãri de configurare............................................ Mesaje instantanee ..... 50 4 ...... Copierea sau mutarea contactelor..... 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2........ Numere de informaþii... Funcþii de apel........... 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie ... 17 7.... 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel......... Cãrþi de vizitã...................

79 Îngrijire ºi întreþinere ..................................................................................... Setãri ........................................................................ Extindere efect stereo ......................... Opþiuni pentru aplicaþii .Medii ...................... Parcurgerea paginilor..... Accesorii...................................................................................................................... Descãrcarea unei aplicaþii.............. Conectarea la un serviciu.. 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14....................... Comenzile mele rapide....... 83 Lansarea unui joc .......... Revenirea la setãrile din fabricã....... Apeluri ..... 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15............. 68 Tipãrirea imaginilor........ Setãri pentru aspect ....... 67 11............... Date sub formã de pachete............................ 68 Cartelã de memorie ... Setãri pentru descãrcare ....................................................................... Siguranþa .............................. 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa.Galeria......... 93 Nokia PC Suite............... Music player.......... 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18...........Organizator............... 52 Profiluri............................................................................................................ Teme ... Configurarea browserului .....Meniul operatorului ....................................................... Aplicaþii pentru comunicaþii de date................................. Sunete............................. 95 Încãrcarea ºi descãrcarea......... Calculator .....9................. 96 13................... Conectivitate ... Lansarea unei aplicaþii....................................................................... Memoria de arhivã....................... Siguranþa browserului............ Orã ºi datã .................. Note. Configurare .......................................... Egalizatorul ................................. Radio ............................ 93 93 94 94 12..............Informaþii despre acumulator ............. Cãsuþã intrãri pentru servicii ...................... Marcaje ................................................................................. 71 Camera foto-video ....... 69 16. Bluetooth ...........................................................Conectivitatea cu calculatorul .....................Servicii SIM....................Internet ............. Telefon ....... 100 Index ........................................................................................ Setãri pentru siguranþã.............................. Lista cu probleme de rezolvat........ Media player ... Cronometrul ............. Înregistrator voce ........................ Ceas alarmã.. 104 5 .. 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ............ Actualizãri pentru programele telefonului ................... Ecran ........................................................................................................................................................................................................ Temporizatorul ............. 92 17....................................................................................... HSCSD ºi CSD ...................................................Aplicaþii................................... 85 10......................................... Agendã.........................................................................................

Prima grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Pentru informaþii suplimentare. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. Pentru siguranþa Dvs.Pentru siguranþa Dvs. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. Evitaþi contactul inutil cu antena. 6 . ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. Citiþi aceste instrucþiuni simple.

APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. alta decât ceasul alarmã. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. Feriþi aparatul de umiditate. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . GSM 1800 ºi 1900. respectaþi legislaþia localã. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. contactaþi furnizorul Dvs. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. ■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. inclusiv drepturile de autor. nu rezistã la apã.Pentru siguranþa Dvs. aparatul trebuie sã fie pornit. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. ■ Despre aparatul Dvs. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. de servicii. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane.

• Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. de reþea. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. De exemplu. navigarea. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii. agendã. Este posibil. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. Unele funcþii.Pentru siguranþa Dvs. de asemenea. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. 8 . Aparatul Dvs. contacte cu funcþia de prezenþã. de servicii. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. Unele caracteristici ale acestui aparat. aplicaþia Note. contactaþi furnizorul Dvs. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. În acest caz. mesaje chat.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. cum ar fi mesajele text. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. De exemplu. precum ºi pictograme modificate. note de rezolvat. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. contacte. Dacã acesta este cazul. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. Este posibil ca furnizorul Dvs. mesajele chat. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). înainte de a continua. mesaje multimedia. precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. mesaje text. sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs. mesajele e-mail. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. ca aparatul Dvs. Pentru informaþii suplimentare. sincronizarea de la distanþã. e-mail. modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea.

În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM. 64. Consultaþi Siguranþa la pag. 90. consultaþi Siguranþa la pag. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat.. Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. Consultaþi Siguranþa la pag.Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat. Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Codul presetat este 12345. 91. împotriva utilizãrii neautorizate. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag. Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. 64. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. contactaþi furnizorul Dvs. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel.64. local de servicii pentru a le afla. Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. respectiv a unui cod UPIN blocat. Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii. 9 .

Contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a elimina setãrile primite. cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu. 10 . 61.com/support. Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Pentru a memora setãrile. se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate. Actualizãri telefon. contactaþi operatorul de reþea. preþuri ºi tarife. mesajele multimedia. selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Consultaþi Telefon la pag. cum ar fi setãrile de Internet mobil. teme) (serviciu de reþea). iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat. De asemenea. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. Dacã este cazul.Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. furnizorul de servicii. mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea).nokia. trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte.

nokia. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia. informaþii suplimentare. Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www. 11 .nokia.nokia. Pentru servicii de întreþinere. Nokia.com/repair. materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid.com/customerservice. consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www.

96. Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a scoate capacul posterior al telefonului. Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6). astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. Deschideþi suportul cartelei SIM (3). 12 . Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2). introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã. Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM.Pregãtirea pentru utilizare 1. Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul.

Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. ■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici. 9). nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. Opriþi telefonul. însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat. Alte cartele de memorie. scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul. Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8. Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5). Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. 13 . Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului.Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2).

rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. 2. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. în direcþia opusã (2). Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. consultaþi Sunete la pag. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. veþi deteriora telefonul. Pentru a închide telefonul. 52. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat. 1. 14 . Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie. Important: La deschiderea telefonului. Pentru procurarea de accesorii aprobate. rotiþi partea superioarã în jos. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului.

” la pag. Consultaþi „Conectare suport. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. 15 . 10. introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. 54. Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare. Consultaþi Orã ºi datã la pag. nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit.72 ■ Antena Aparatul Dvs. dispune de o antenã internã.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN. 63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). 17. Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului. Consultaþi Taste ºi componente la pag.

Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului. apoi strângeþi-o. aºa cum se aratã în figurã. 16 .

Telefonul Dvs. ■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 .Telefonul Dvs. 2.

Pentru activare sau dezactivare. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag.Telefonul Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter. Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu. dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare. 55. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. dacã telefonul nu este pornit. Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului. Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã. 53. 18 . 54. acesta se aflã în modul de aºteptare. Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag.

În modul de aºteptare. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta. selectaþi Ieºiþi. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. Pentru a apela numãrul. • Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. 54. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0. apãsaþi o datã tasta de apelare. • Pentru a deschide browserul de Internet. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. • Pentru a apela mesageria vocalã. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã.Telefonul Dvs. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag. Aveþi mesaje neexpediate. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. Tastatura este blocatã. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare. activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. / Telefonul Dvs. 19 . Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. este conectat la serviciul de mesaje chat.

selectaþi orice alt profil. dar veþi putea. 20 . Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr. Este selectat profilul temporizat. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon. agenda ºi numere de telefon. Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio. ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale.Telefonul Dvs. Cronometrul funcþioneazã în fundal. un sistem fãrã comenzi manuale. Dacã modul avion este activat. Dacã aveþi douã linii telefonice. Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). . . Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. Pentru a dezactiva modul avion. este afiºat simbolul . sau Un set cu cascã. / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS . totuºi. A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. este selectatã a doua linie telefonicã. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. accesa în modul deconectat jocuri. Este activã o conexiune Bluetooth. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon.

Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate.Telefonul Dvs. selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1. 61. unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã. consultaþi Telefon. Când este activatã protecþia tastaturii. Introduceþi numãrul de urgenþã. apãsaþi tasta de apelare. Pentru a debloca tastatura. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. poate fi posibilã. apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. la pag. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat.5 secunde pentru a bloca tastatura. Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare.5 secunde. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). 21 . ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor. Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste. ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs. tastatura se blocheazã automat.

inclusiv prefixul zonal. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional).Funcþii de apel 3. 22 . consultaþi Cãutarea unui contact la pag. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. dacã este necesar. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. 60. Pentru apeluri internaþionale. 49. ºi numãrul de telefon. Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. Pentru a apela numãrul. • Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã. 3. Pentru a accesa lista de numere formate. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Pentru a apela numãrul. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi tasta de apelare. 2. Introduceþi numãrul de telefon. Pentru a regla volumul în timpul unui apel. de la 2 la 9. prefixul zonal fãrã primul 0. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. 46. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. Consultaþi Apeluri rapide la pag. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare.

Dacã rezultatul nu este cel corect.. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. Pentru a termina convorbirea activã. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. Pentru a respinge un apel intrat. Pentru a activa funcþia Serv. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. 23 . În modul de aºteptare. 61.Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. alegeþi o altã înregistrare. Pentru a seta limba. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. se afiºeazã o listã de identificãri. Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. apel în aºtept. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. apãsaþi tasta de terminare. apãsaþi tasta de terminare. Primul apel trece în aºteptare. 1. Pentru a dezactiva sunetul de apel. 2. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. 60. Pentru a termina convorbirea. 54. selectaþi Silenþios. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea). consultaþi Apeluri la pag. Pronunþaþi clar comanda vocalã.

Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora. Înregistraþi. Difuzor sau Telefon. Claritate voce. Meniu. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. la conferinþã. În timpul unei convorbiri. contactaþi furnizorul Dvs. Blocare taste. Terminaþi.Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Suspendaþi sau Reluaþi. Adãug. de servicii. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi. totalã apeluri. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. 24 . Term. Apel nou. Contacte.

25 . Când scrieþi text. ºi . indicatã de .Scrierea textului 4. Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . pânã la apariþia caracterului dorit. apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã. apãsaþi tasta #. Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera. Pentru a seta limba de scriere. ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã. utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. indicat de . Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. de la 1 la 9.

Pentru a scrie cuvinte compuse. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt. Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. 2. apãsaþi tasta o singurã datã. dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi.Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. folosind tastele de la 2 la 9. introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. Pentru fiecare literã. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. 26 . atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. este afiºat caracterul ?. Dacã. apãsaþi 0. selectaþi Normal. 3. Dacã respectivul cuvânt este incorect. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. 1.

27 . selectaþi submeniul dorit (de exemplu. 4. 5. Pentru a schimba ecranul meniului. 2. alte submeniuri. 3. meniu principal > Listã. Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK. Dacã meniul selectat conþine. Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu. Pentru a accesa meniul. selectaþi Ieºiþi. selectaþi Meniu. selectaþi Înapoi. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. 1. Pentru a pãrãsi meniul. Grilã cu etichete sau Tabularã. Pentru a memora modificarea. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. Apeluri). repetaþi secvenþa 3. selectaþi Realizat > Da. Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. Grilã. Setãri).Parcurgerea meniurilor 5. Selectaþi setarea doritã. 6. selectaþi Opþiuni > Ecr. la rândul sãu. Pentru a rearanja meniul. alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi.

consultaþi Memorarea detaliilor la pag. e-mail. 43. ocupã mai mult spaþiu. acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj. trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. Toate mesajele sunt organizate în dosare. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea). 46. 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne. precum ºi caracterele din unele limbi. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. cum ar fi limba chinezã. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.Mesaje 6. 2. Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor. 28 . De exemplu. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. scrie. audio. Mesaje Puteþi citi. expedia ºi memora mesaje text. de mesaje. Aparatul Dvs. Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). S-ar putea ca furnizorul Dvs. selectaþi Adãugaþi. Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. contactaþi furnizorul Dvs. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. multimedia. de servicii. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: .

■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. de servicii. 4. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. selectaþi Expediere. contactaþi furnizorul Dvs. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. 31. Pentru a vedea mesajul mai târziu. Pentru a expedia mesajul. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. 1. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. Pentru a citi mesajul mai târziu. 29 . selectaþi Rãspund. 5. Creaþi mesajul de rãspuns. 2. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. ºi tipul de mesaj. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . 31. Pentru a vedea un mesaj primit. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. selectaþi Afiºaþi. selectaþi Ieºiþi. 43. 4. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS.Mesaje 3. 3. selectaþi Expediere. Pentru a expedia mesajul. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: .

Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. 1. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 31. note de agendã. Pentru a expedia mesajul. o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip. Telefonul Dvs. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail). Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Pentru a adãuga un fiºier. clipuri audio. 3. selectaþi Expediere. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. 2. La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). teme. 5. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. 6. 31. cãrþi de vizitã. Scrieþi mesajul. Un cadru poate conþine text.Mesaje 2. 4. selectaþi Adãugaþi. 3. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . Pentru a insera un fiºier în mesaj. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 4. Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. video clipuri. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Adãugaþi. selectaþi Expediere. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. Pentru a insera un cadru în mesaj. 30 .

Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea. Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. selectaþi Ieºiþi. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. 2. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Dacã aceste încercãri eºueazã. 1. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. consultaþi furnizorul Dvs. Pentru a expedia mesajul. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. Pentru a vedea mesajul mai târziu. 31 . 6. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. selectaþi Expediere. selectaþi Afiºaþi. Pentru a vedea mesajul primit. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. modificarea. selectaþi Expediere. 31. Pentru a expedia mesajul. pe ecran este afiºat indicatorul animat . Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. de servicii. telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp.Mesaje 5. selectaþi Redaþi. transferul sau retransmiterea unor imagini. mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri.

Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a utiliza acest serviciu. selectaþi Expediere. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. Pentru a rãspunde la mesaj. Pentru a expedia o carte poºtalã. apoi scrieþi textul de felicitare. 5. ■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea). Alegeþi câmpul pentru imagini. contactaþi operatorul Dvs. Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. 4. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. Pentru a expedia mesajul.Mesaje 3. 31. selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. pentru a insera o imagine recentã. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Opþiuni > Inser. marcate cu *. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. 32 . Creaþi mesajul de rãspuns. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. selectaþi Expediere. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia. selectaþi Imagine nouã. trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu. Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. de reþea sau furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a asculta mesajul mai târziu. 3. 76. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio. se afiºeazã mesajul Memorie plinã. consultaþi Înregistrator voce la pag. introduceþi un al doilea marcaj. Imposibil de recepþionat mesaje.. selectaþi Citiþi. Pentru a citi mesajul. dacã aþi primit mai multe mesaje. selectaþi Expediaþi.Mesaje caract. Crearea unui mesaj 1. selectaþi Redaþi. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese. Pentru a expedia mesajul. 4. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. Pentru a memora mesajul. Pentru a utiliza înregistratorul. Pentru întreruperea textului clipitor. Textul din spatele marcatorului clipeºte. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit. selectaþi Ieºiþi. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. clipitor pentru a seta un marcator. sau. 33 . Rostiþi mesajul. selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil. selectaþi Afiºaþi > Redaþi. 2. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. Se deschide înregistratorul.

■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. memorate > ªabloane. selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. selectaþi Marcaþi. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4. Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar. Pentru a accesa lista ºabloanelor. Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje. Telefonul Dvs. Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne. memorate. dispune de ºabloane. de e-mail. selectaþi OK > Da ºi dosarul. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. Telefonul Dvs. memorate.Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. 43.. Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS. Pentru a crea un nou ºablon. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e. memorate. consultaþi Mem. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar. memoraþi un mesaj ca ºablon. 34 . Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. Puteþi scrie. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. expediate în Setãri generale la pag. Puteþi muta mesajele în dosarul Artic. Pentru a adãuga un dosar. Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. msj. expediate.

Verificaþi setãrile Dvs. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. de servicii e-mail. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Pentru a activa setãrile e-mail. Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. contactaþi furnizorul Dvs. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier.Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi. existent. 45. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. Pentru a introduce manual setãrile. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. Pentru a expedia mesajul e-mail. 1. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. 10. 2. 35 . 4. 3. de e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou. trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare.

Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. 2. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe. Iniþial. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. e-mail nou. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. Preluarea mesajelor e-mail 1. 2. Pentru a expedia mesajul. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu. de e-mail. selectaþi Expediere > Trimitere acum. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail. numele contului ºi mesajul dorit. 3. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail.Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare. e-mail. selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor. selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. numele contului./verif. 1. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail. 36 . Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. Pentru a rãspunde mai multor destinatari./verif. selectaþi Opþiuni > Trimit. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. apoi scrieþi mesajul de rãspuns. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri.

Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam. selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar.Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate. 37 . pe listã neagrã. 38. de servicii. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã. de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi. contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate.

de mesaje chat. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu. Conversaþii memor. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. selectaþi Modificaþi. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare.. — pentru a vizualiza. Mesaje instant. existã trei dosare care conþin contactele Dvs. selectaþi Opþiuni > Deconectare. starea Dvs. dacã este necesar. Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. în funcþie de furnizorul de servicii. în sesiunea de autentificare.. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu. poate fi înlocuit cu alt termen.Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs. aºa cum este vãzutã de ceilalþi. Pentru a extinde dosarul. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 .. În partea de jos a barei de stare. Conectat ºi Neconectat.. Pentru schimbarea stãrii Dvs. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi. ºi starea acestora: Conversaþii. accesaþi meniul de mesaje chat. selectaþi serviciu de mesaje chat. selectaþi setul dorit. ºi apoi selectaþiConectare.

dupã numãr de telefon. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. Consultaþi Grupurile la pag. pentru a restrânge dosarul. adresã e-mail sau nume. extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat. 41. indicã un nou mesaj de grup. oferitã de furnizorul de servicii. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. indicã o invitaþie. 40. Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. Puteþi crea un grup privat. alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 . extindeþi dosarul Conversaþii. dupã subiect sau identitate. Dacã aþi selectat Grupuri. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. selectaþi Restrâng. pseudonim. indicã un nou mesaj chat. Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea.Mesaje parcurgere dreapta). alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga). indicã un mesaj chat citit. indicã un mesaj de grup citit. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. Pentru a adãuga contacte. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. puteþi începe o conversaþie în grup..

în timpul unei conversaþii. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi.. pentru a o citi. selectaþi Opþiuni > Memorare contact. ºi selectaþi Expediaþi. selectaþi Chat.Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie. Pentru a începe o conversaþie. > Conversaþii. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. se afiºeazã Mesaj instant nou. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat.. Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje.. Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. selectaþi Citiþi. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid.. Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. este afiºat identificatorul expeditorului. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi. 40 . în meniul principal pentru mesaje chat. selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr. scrieþi mesajul Dvs. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. manualã identit. Dacã. Va fi afiºat mesajul Dvs. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant. Alegeþi un contact. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii. Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. Pentru a-l citi. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. selectaþi Citiþi. Intr. de mobil.

Pentru a cãuta un grup. Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. în meniul principal pentru mesaje chat. Dacã nu sunteþi în grup. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs. de contacte. Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup. Pentru a debloca un contact. grupuri private pentru o conversaþie chat.. Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. alegeþi contactul din Conversaþii.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs. selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul. selectaþi Opþiuni > Listã blocatã. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. Pentru a ºterge un grup din lista Dvs. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. 41 . selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie. Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. de servicii. introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv.

vocale. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. de servicii. de servicii. selectaþi Ascultaþi. Dacã funcþia este acceptatã de reþea. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. Pentru a introduce. indicã noile mesaje vocale. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. vocalã. dar operaþiunea inversã nu este posibilã. Pentru mai multe informaþii. mesagerie vocalã. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. msj. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. vocale. selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. de servicii (serviciu de reþea). ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. Pentru a apela mesageria Dvs. 42 . ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. SIM. Pentru a citi mesajele SIM. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. vocale. ■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. Pentru mai multe informaþii. selectaþi Nr.

primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS. de servicii.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. (serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor. Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. msj. dacã memoria pentru mesaje este plinã. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs. Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . expediate > Da. în Art. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. exp. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. msj. > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea.

Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. 10. (serviciu de reþea) Mãr. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs. Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit. în general. sã introduceþi setãrile manual. MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. Dacã selectaþi În reþeaua proprie. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. de asemenea. Puteþi. 44 . Dacã selectaþi Redus. Consultaþi Configurare la pag.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. img. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. 63. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. recep. În reþeaua proprie. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text. de domiciliu.

MMS este setatã pe Nu. Implicite sau Config. Puteþi. primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail. Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. Selectaþi un furnizor de servicii. recep. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. sã introduceþi setãrile manual. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs.Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. recep. 63. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. personale pentru mesajele multimedia. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 . Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. de asemenea. 10. Consultaþi Configurare la pag. fereastrã term. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit.

cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume. ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon. Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte. Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela). de asemenea. Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ). selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. Puteþi. Consultaþi Setãri la pag. contact nou. Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM. ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz. pentru un contact. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr.48. Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi.Contacte 7. 46 .

Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact. ■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. selectaþi Setare ca implicit. numãr. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. Pentru a copia sau a muta mai multe contacte. alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag. Pentru a schimba tipul numãrului. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii.Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. 59. articol de text sau pentru a modifica o imagine. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi. 47 . Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Pentru a edita un nume. ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit.

Pentru a elimina cartea de vizitã. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. În acest caz.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. telefonului sau De pe cartela SIM. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. > Din mem. Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii. selectaþi Ieºiþi > Da. Pentru a expedia o carte de vizitã. Pentru a ºterge un contact. toate contact. cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 . cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. selectaþi Meniu > Contacte > ªt. Dacã aþi primit o carte de vizitã. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs. Pentru a ºterge un numãr. atunci când memoraþi nume ºi numere. carte vizitã. acestea vor fi stocate în memoria telefonului.

Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 . Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. selectaþi Opþiuni > Modificaþi. ■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã. selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. consultaþi Apelarea rapidã la pag. dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. de servicii. ■ Numere de informaþii. de servicii. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs. informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. 22. dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. Selectaþi Alocaþi sau. dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. 60. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã. SIM.

date.d. mesaje. telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs. Apeluri recepþ. de servicii. de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare. Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea). Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent. Contactaþi furnizorul Dvs. Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. sau Numere formate. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului. selectaþi Afiºaþi. precum ºi numerele formate.Jurnal apeluri 8. selectaþi Destinat. taxe º... nepreluate. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje. rotunjiri. recente. selectaþi Jurnal apeluri. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. de reþea sau cu furnizorul Dvs. 50 .m. Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului. selectaþi Acceptaþi sau Resping. Dacã nu preluaþi solicitarea.a. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã. pach. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate. Contor date sau Cron. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel.

Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. 51 . selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot.

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

Alegeþi o funcþie. Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale. mele rap. 61. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. selectaþi Adãugaþi. dreapta. Pentru a organiza comenzile vocale. selectaþi Meniu > Setãri > Com. selectaþi Meniu > Setãri > Com. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. mele rap. selectaþi Meniu > Setãri > Com. pronunþaþi comenzile vocale. Pentru a activa indicativul vocal. 23.Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. Pentru a utiliza comenzi vocale. Pentru a seta limba. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. > Tastã navigare. selectaþi Redaþi. Pentru a reda comanda vocalã activã. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 . > Tastã sel. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. mele rap. Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului.

Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii.0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 . Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth . audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã. Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon. setãrile pentru conexiuni EGPRS. Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. hands-free. Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. de asemenea. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. SIM access ºi serial port. generic object exchange. file transfer. Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio.Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. network access. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice. telefonul Dvs. ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. Cãutaþi acces. dial-up networking. Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. object push. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole. headset. Puteþi defini.

Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. când este solicitatã de aplicaþie. Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs. Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. pach. Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. telef. Telefonul Dvs. Conex. permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 . meu pe Ascuns. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. meu sau Numele telef.Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. este detectat de alte aparate Bluetooth. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. telef. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv. Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). selectaþi Terminale legate. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex. se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date. meu. selectaþi Terminale active. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil.

acces activ > Pseud. date. Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. Telefonul Dvs. acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil. Selectaþi Pct. De asemenea. cât ºi în telefon. un telefon mobil). introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs. pct. de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda. utilizând programul Nokia Modem Options. Sincroniz. introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name . Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. acces.Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator. 58 . numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer. acces pach.. de la un telefon mobil compatibil). apoi selectaþi OK.APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea. puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs.. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM. vor fi utilizate setãrile din calculator. folosind datele de contact din celãlalt aparat. Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu. pt. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). pct. 93. Selectaþi Edit.

contactaþi furnizorul Dvs. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. Pentru primirea datelor. server sau Sincronizare PC. Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare. selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer. Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. note ºi contacte. 59 . selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. Pentru a ºterge un contact de transfer. În funcþie de setãri. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad. de servicii. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. conform setãrilor. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs.. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz. 10 ºi Configurare la pag. Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. 63. Pentru a iniþia transferul de date. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. server.Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. altul decât Sincroniz. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate.

ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii.Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor. Imprimare & media sau Stocare date. a tastei camerei foto-video. în Siguranþa la pag. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea). selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. cu excepþia tastei de pornire. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini. conectaþi cablul de date. în special în zone zgomotoase Rãsp. Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. 64. Consultaþi Serviciu barare apel. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr. Selectaþi modul.

23. apel pivot. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. 61 . Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. apel. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM.. Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare.Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. Pentru a selecta limba cartelei USIM . durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp. selectaþi Limbã telefon. apel în aºtept. selectaþi Limbã pe SIM. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea). dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). de servicii. SIM (serviciu de reþea). Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp. Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs. identit. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii. — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs. efect. Pentru a seta limba comenzilor vocale. Manevr. Linie pt. selectaþi Limbã recunoaºtere. selectaþi Setat de reþea. — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. dupã fiecare convorbire.

Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio. Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste. 92. în funcþie de accesoriul ales. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare. ■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. În modul avion. Confirm. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã. funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã.Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. Selectaþi un accesoriu ºi. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire. de servicii. 62 . dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. dupã 5 secunde. acþ. Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii. SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. toate conexiunile radio sunt oprite.65.

63 . ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs. în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. Act. implic. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon. telef. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. impl. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit. t-coil este activã. aud. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config.65. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii Setãri manager apar. 10. selectaþi Aparat auditiv > Mod apar. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs. t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite. aud. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. de servicii sã vã trimitã aceste setãri. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat.Setãri Telefon cu text > Utiliz. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag.

grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). ■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. person. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. numai cãtre numerele de telefon selectate. totuºi. — pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului.Setãri Setãri config. În aceastã situaþie. Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. Pentru a ºterge sau activa un cont personal. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. Este necesarã o parolã de restricþionare. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge. protejatã de codul PIN2. (serviciu de reþea). Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. selectaþi Adãugaþi. în caz contrar. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS. PIN sau UPIN la fiecare pornire. pot fi. Grup utilizat. Serviciu barare apel. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. Selectaþi tipul de serviciu.

Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului. Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. UPIN. Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse. 9. PIN2 sau parola de restricþionare. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. nici pentru a efectua apeluri de urgenþã. Setãri modul sigur.. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. selectaþi Meniu > Setãri > La set.Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon. (serviciu de reþea). Consultaþi Certificate la pag. Introduceþi codul de siguranþã. — pentru a vedea Detalii modul sigur. activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. 90. Dacã selectaþi Memorie.. din fabr. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs. telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. nu puteþi utiliza aparatul. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs. codul PIN. 65 .

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

Parola este memoratã în telefonul Dvs. melodii. toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. Dupã terminarea formatãrii. Pentru a formata o cartelã de memorie. 13. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. 69 . Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere. pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. vi se solicitã parola. Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. iar altele necesitã formatare. ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie. Consultaþi distribuitorul Dvs. selectaþi Opþiuni > Setare parolã. Pentru ºtergerea parolei. cum ar fi video clipuri. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu. fiºiere audio. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã.Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. fotografii ºi date referitoare la mesaje.

de memorie. 70 .Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs. selectaþi Opþiuni > Detalii.

Activare autodeclanº. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã. 71 . respectaþi legislaþia localã. mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. Pentru a face o fotografie. sau apãsaþi tasta camerei foto-video. apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau. Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. inclusiv drepturile de autor. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj. Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. selectaþi Fotograf. pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã.Medii 12. dacã este activatã funcþia video.

Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. selectaþi Contin. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false. selectaþi Înregistr. În intervalul de previzualizare. Lumina zilei. pentru a relua înregistrarea.. cum ar fi imagini. Pentru a întrerupe înregistrarea. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video. De asemenea. video clipuri ºi imagini animate. Scalã de gri. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate. 72 . Negativ sau Solarizare. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. selectaþi Pauzã. Tungsten sau Fluorescent. selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. selectaþi Stop. Pentru a începe înregistrarea video. reda ºi prelua fiºiere. pentru a opri înregistrarea. Aparatul Dvs. Sepia. clipuri audio.. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. imag. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli.Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz. selectaþi Opþiuni > Setãri.

modificarea. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Pentru a activa setãrile. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. Pentru a deschide music playerul. Consultaþi Configurare la pag. 73 .Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. ■ Music player Telefonul Dvs. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. 10. 93. sã introduceþi setãrile manual. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi. La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. Marcaje. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. de asemenea. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Implicite sau Config. Puteþi. 3. personale. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. 63. 2. transferul sau retransmiterea unor imagini. procedaþi în modul urmãtor: 1.

Pentru a începe redarea. Compozitori sau Liste cu melodii. . selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Pentru a derula înapoi melodia curentã. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. mele. Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. Pentru a opri music playerul. Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare. Pentru a regla volumul. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . selectaþi începutul melodiei anterioare. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. Când deschideþi meniul Redare muzicã. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Genuri. bibliotecã pentru a actualiza listele. alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. Selectaþi Actualiz. Pentru a reda o melodie. Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. selectaþi . selectaþi .Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel. Albume. folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug. Eliberaþi tasta când doriþi. sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. Pentru a întrerupe redarea. selectaþi Înapoi. selectaþi . Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti.

Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. Selectaþi Meniu > Medii > Radio. apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. apoi selectaþi-o. Tastaþi numele postului de radio. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9. 75 . deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. 2. Pentru a începe cãutarea. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. sau de pe ecran. Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0.05 MHz. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. de exemplu. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . 3. Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. apãsaþi scurt sau .Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. . trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. Pentru a utiliza tastele grafice . ca sunet de apel. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20.

Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. 76 . apãsaþi tastele de volum. apãsaþi scurt tastele numerice respective. Pentru a selecta un post de radio. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie. Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio. Pentru a regla volumul. Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio.

Pentru a utiliza tastele grafice . apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã.. la ureche. Pentru a vizualiza. . 3. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare. Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator. În timp ce înregistraþi o convorbire. apoi selectaþi-o. 77 . selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri. Pentru a activa un set. edita sau redenumi un set selectat.. Când înregistraþi o convorbire. puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. Pentru a începe înregistrarea. Pentru a întrerupe înregistrarea.Medii Înregistrarea unui sunet 1. 2. Pentru a expedia ultima înregistrare. ultimul înreg. selectaþi . selectaþi Opþiuni > Afiºare. þineþi telefonul în poziþie normalã. sau de pe ecran. selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. Pentru a termina înregistrarea. selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. selectaþi . Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite. Editaþi sau Redenumiþi. toþi participanþii la convorbire aud un bip slab. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare. Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri. selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. selectaþi Opþiuni > Exp. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul.

Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. 78 . Pentru a modifica setarea. selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo.

Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. apoi reporneºte. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. selectaþi Sunet alarmã. selectaþi Repetare alarmã. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã. Dacã selectaþi Stop. Pentru a seta alarma. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã. sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. selectaþi Stop. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. selectaþi Interval amânare ºi durata de timp. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã. chiar dacã telefonul este oprit. Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi.Organizator 13. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. conectaþi setul cu cãºti la telefon. Pentru a seta o temporizare de amânare. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. selectaþi Activat. 79 . Pentru a opri alarma. Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii.

Pentru a ºterge toate notele din agendã. selectaþi Adãugaþi. separatorul datei. Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat. iar începutul notei este afiºat sub agendã. selectaþi Amânaþi. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii. Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã.Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. selectaþi Ieºiþi. formatul datei ºi al orei. ora. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat. fusul orar. Memo sau Memento. selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note. ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru. 80 . selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. ziua apare cu caractere aldine. în caz contrar. Pentru a opri alarma timp de 10 minute. dacã a fost setat astfel. Apel. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. selectaþi Afiºaþi. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. Când este afiºatã o notã pentru apel . În Setãri puteþi seta data. selectaþi Afiºaþi. Completaþi câmpurile. Alegeþi data doritã. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. dupã o perioadã de timp specificatã. Pentru a vedea notele zilei. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. Zi de naºtere.

selectaþi Start. 81 . Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. ■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. Pentru a opri temporizatorul. selectaþi Scrieþi. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã. Pentru a schimba durata temporizãrii. Pentru a porni temporizatorul. Pentru a efectua conversia valutarã. selectaþi Modific. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. în caz contrar. Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note. ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. Când scrieþi o notã puteþi. Pentru a memora cursul valutar. introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp. de asemenea. temporizare. selectaþi Stop temporizator.Organizator Pentru a vedea nota. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator. De asemenea. selectaþi Opþiuni > Scriere notã. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. selecta o opþiune de editare a atributelor. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. extragere de rãdãcinã pãtratã. selectaþi Meniu > Organizator > Note.

Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. selectaþi Start. În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. apãsaþi tasta de terminare. Selectaþi Intermed. Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. selectaþi Memoraþi. selectaþi Stop. Pentru a începe mãsurarea timpului. Pentru a reîncepe cronometrarea. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. selectaþi Start cronometru > Start. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. Pentru a memora timpul cronometrat. introduceþi intervalele. selectaþi Resetaþi. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . Pentru a porni cronometrul. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval. Pentru a opri cronometrarea. selectaþi Opþiuni > Start. Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã. Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora.

. consultaþi Cartelã de memorie la pag. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs. include câteva aplicaþii Java. selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii.Aplicaþii 14. Pentru mai multe opþiuni. Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri. include câteva jocuri. 69. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea). Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. 83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs. Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. Pentru a seta sunete.. dacã sunt disponibile. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag. lumini ºi vibraþii pentru un joc. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie. Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. 83 .

Înainte de a o descãrca.Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. preþuri ºi tarife. acceptã aplicaþii Java J2ME. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs. 84 . sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. Este posibil ca aparatul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Contactaþi furnizorul Dvs. Consultaþi Marcaje la pag. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Când accesaþi aceste site-uri. se afiºeazã lista de marcaje disponibile. 86. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs.

85 . Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. 63. 10. 2. tarifele ºi instrucþiunile aferente. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. 1. puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. Consultaþi Configurarea browserului la pag. ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate. personale. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare. Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. De asemenea. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). preþurile. Cu browserul din telefonul Dvs. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. Implicite sau Config.Internet 15. 85. Consultaþi Configurare la pag. Selectaþi Configurare. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. Contactaþi furnizorul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii.

4. Selectaþi Afiº. de servicii. apãsaþi *. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. Pentru mai multe informaþii. selectaþi Meniu > Web > Ultima adr. • Pentru a selecta ultima adresã URL. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. • Pentru a introduce adresa unui serviciu. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. 86 . Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. selectaþi Meniu > Web > La adresã. Pentru a selecta un articol. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active.Internet 3. > Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. Pentru a introduce litere ºi cifre. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. apãsaþi tastele de la 0 la 9. web. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. • Pentru a selecta un marcaj al serviciului. fereastrã term. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. Pentru a introduce caractere speciale.

pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 .Internet 1. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar. edita. Când accesaþi aceste site-uri. nesig. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. consultaþi Siguranþa browserului la pag. con. Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare. în modul de aºteptare. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. Pentru mai multe informaþii. selectaþi Afiºaþi. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. 2. Este posibil ca aparatul Dvs. sau. Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. 3. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt. ºterge sau expedia un marcaj. în modul de aºteptare. În timpul navigãrii. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. nesig. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. Pentru a vizualiza marcajul. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. elem.

sau. auxiliare. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã. în modul de aºteptare. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML. în modul de aºteptare. 89. ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare. sau. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. În timpul parcurgerii paginilor. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. > Permiteþi. Telefonul acceptã scripturi WML. unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con. Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã.Internet Codificare caractere > Adr. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. 88 . selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare.

mesajul va fi mutat în Stocare servicii. selectaþi Conectare automatã > Activare. ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu. selectaþi Filtru mesaje > Activatã. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. Dacã selectaþi Dezactivare.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. Alegeþi mesajul dorit ºi. de servicii (serviciu de reþea). Dacã selectaþi Ieºiþi. Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã. selectaþi Preluaþi. Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii. 89 . pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. selectaþi Afiºaþi. Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii. selectaþi Canale protejate. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. dupã primirea unui mesaj de serviciu. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu.

Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. Existenþa unui certificat nu oferã. în sine. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. eventual. Pentru mai multe informaþii. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator.Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. SIM. autentice sau de încredere. Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. în modul de aºteptare. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva. verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului.. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. nici un fel de protecþie. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. de servicii. Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã.

Internet la furnizorul Dvs. Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran. în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã. Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale. Introduceþi codul PIN semnãturã.. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. 91 . cum ar fi codul PIN semnãturã. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs. Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã. Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã . În consecinþã. de asemenea. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã. în timpul conexiunii se afiºeazã . citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. de servicii. care poate include o sumã ºi o datã. un contract sau alt document scris. Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate. Pentru a semna textul. Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna. selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu).

Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Servicii SIM Cartela Dvs. selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm. 92 . Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic.Servicii SIM 16. acþ. SIM vã poate oferi servicii suplimentare. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. SIM. pentru care puteþi fi taxat. SIM > Da. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs.

Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www. 58. Consultaþi Setãrile pentru modem la pag.Conectivitatea cu calculatorul 17. inclusiv cele cu probleme de rezolvat. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete. contactaþi operatorul Dvs. de reþea sau furnizorul Dvs. Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs.nokia. ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date. agenda. Date GSM). este conectat la un calculator compatibil. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. între telefonul Dvs. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor. 93 . notele. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). de servicii. puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor. HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs. local Nokia.com/support sau pe site-ul Dvs. ■ Date sub formã de pachete.

Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date. Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag. iar calculatorul Dvs. trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point . În telefonul Dvs.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã. trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet. ■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. cu tastatura orientatã în jos. telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet. Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea. 56. Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã. Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului.NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs. 94 . compatibil la reþeaua Internet.

Informaþii despre acumulator 18. o agrafã sau un stilou. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. 95 . Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. înlocuiþi acumulatorul. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. de exemplu. Dacã nu este utilizat. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. cum ar fi o monedã. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. dar în cele din urmã se va uza.) Acest lucru se poate întâmpla. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs.

Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. în jos sau în sus. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Privind holograma de pe etichetã. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. spre dreapta. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. dacã este posibil.. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. 2. Verificarea autenticitãþii hologramei 1. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. 2. 96 . 3 ºi respectiv 4 puncte. trebuie sã puteþi observa. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). iar când priviþi dintr-un alt unghi. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Când înclinaþi holograma spre stânga.

ºi accesoriile sale. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555. Pentru a crea un mesaj text. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic. Pentru a crea un mesaj text. exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. tastaþi codul de 20 de cifre. Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515.com/battery.com/batterycheck.Informaþii despre acumulator 3. De asemenea.nokia. vizitaþi pagina www. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. de exemplu 12345678919876543210. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www.nokia. 97 . • Pentru þãrile din Asia .zona Pacific. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. 4.

curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. 98 . ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. este un produs de calitate superioarã. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. modificãrile sau completãrile neautorizate. Când aparatul revine la temperaturã normalã. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite. se udã.Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Dacã aparatul Dvs. Precipitaþiile. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. Antenele neautorizate. • Nu vopsiþi aparatul. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. • Utilizaþi o lavetã moale. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. care trebuie folosit cu grijã. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei).

Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. cât ºi pentru acumulator. 99 . încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii.

aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Materialele metalice pot fi atrase de aparat. Dacã telefonul este purtat pe corp. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. inclusiv a telefoanelor mobile. 100 . ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. la ureche. Opriþi aparatul Dvs. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. În unele cazuri.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. într-un toc de purtare. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. pânã la terminarea transmisiei. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2.

Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul.3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15. sau reprezentantul acestuia. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. inclusiv accesorii fixe sau mobile. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Pentru informaþii suplimentare. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Dacã apar interferenþe. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã. sisteme airbag.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. acestea pot cauza vãtãmãri grave. consultaþi furnizorul Dvs. de servicii. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. 101 . Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). sisteme electronice de control al vitezei. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã.3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Nu aºezaþi obiecte. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research.

praf obiºnuit sau pulberi metalice. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. 3. Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. Pentru informaþii suplimentare. inclusiv acest aparat. Dacã sunt activate anumite funcþii. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. funcþioneazã utilizând semnale radio. reþele radio. Dacã aparatul nu este pornit. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. ■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. de obicei. 2.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. Apãsaþi tasta de apelare. În asemenea zone. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. marcate vizibil. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. 102 . scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. 4. dar nu întotdeauna. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Din acest motiv. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. porniþi-l. în mod normal. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. de servicii. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Aceste zone includ cala vapoarelor. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto.

Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. în toate benzile de frecvenþã testate. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor.73 W/kg. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. Aparatul Dvs.com. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. 103 . ■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. la www.Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu.nokia. precum ºi de banda de reþea.

. . . . . . . . . . . .22 în aºteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actualizãri program . . . . . 47 editare . . . . . . . . . . . . . . . 46 numere de servicii . . . . . . 72 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 B blocare tastaturã . . . . . . . . . 94 D date comunicaþie . . . . . . .23 efectuare . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 acumulator autenticitate . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 accesorii. .24 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 copiere . . 58 C cablu de date .80 antenã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 apelare rapidã . . . . . 16 cureluºã de purtare la mânã . . . . . . . descãrcare . .88 Buetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 internaþionale . . . . . . . . . . . 83 comenzi rapide . . . . . . . 94 transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 blocare telefon. . . . . . . . . 93 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . 9 colecþie aplicaþii . . . . 9. . . . . . . . . 9 coduri de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 coduri . . . . . . 82 cureluºã . . . . . 48 ºtergere . . . . . . . . . . .50 opþiuni . . . . . . . . . 90 clip video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Blocare tastaturã”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 cartelã de memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 apelare vocalã . . . . . . . . 49 numerele mele . . . . . . . . . . . 72 filtru . . . . . . . . .96 încãrcare .81 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Index A accesorii . . . . . . . . . . 49 cãutare .23 respingere . . . . . . . . 49 apeluri apelare rapidã . 69 cãrþi de vizitã . 62. . . . . 22. . . . 72 tastã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 înregistrare clip video . . . .14 încãrcare. . . . . . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri PIN . . . . . . . . . . . . . . .23 jurnal . . . . . 10 setãri . . . . . . . 15 coduri PUK . . . . . . . . . . . . 63 serviciu de setãri . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Accesorii”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . . . 47 grupuri . . . . . .22 rãspuns . . . . . . . . . . . . . . . . . browser configurare . . . . . . . . . . . 15 contacte apelare rapidã . 48 cronometru .87 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 fotografiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ceas alarmã . . .15 apel funcþii . . . . . . . . . . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . . . . . . . . . 49 memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . . . . . . . . . . 102 aplicaþie e-mail . . . . . . . . 48 cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 calculator . . . .85 marcaje . . . . . . .95 agendã . . .

. . . . . . . . . . . . 28 mesaje audio . . . . . . . . . . 80 listã neagrã . . . . . . . . . . . . 83 jurnal . . . . 50 informaþii privind certificarea . . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Internet . . . . . . . . . 18 ecran principal . . . 89 memorie partajatã . . . . . . . . . . . . . . . 53 mod deconectat . . . . . . 98 J jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 mesaje rapide . 27 meniu operator . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 mãrime font . . . . . mod de aºteptare . . . . . . . 28 setãri pentru . . 17 MMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 egalizator . . . . . . . 37 Î încãrcarea acumulatorului . . . . . . . . . . . 37 mesaje informative . . . . . 42 mesaje informative . . . . . . . . . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . . . . . . . . 42 numãr centru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 înregistrator . . . . . . . . . . . . 21 descãrcãri . . . . . . . .Index date sub formã de pachete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 I imagine . . . . . . . . . . . . 37 M marcaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . . . . 100 instalare . . . 42 mesaje instantanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 mesaj text . . . . . . . . . . 11 informaþii de contact Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 mesaj instantaneu . . . 19 indicatori de stare . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 indicator pentru lungime . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 indicatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 comenzi de servicii . . . . 72 memorie de arhivã . . . . . A se vedea „Difuzor”. . . . 28 mesaj audio . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 dosar . . 89 microfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . . 68 GPRS . . . . . . . . . . . . . . 33 mesaje chat . . . . . . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . . . 37 fiºiere cookies . 50 E economizor de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 difuzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ecran . . . . . . . . . . . 25 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 G galerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . . . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . 77 EGPRS . . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. . . . . . . . . . 32 mesaj vocal . . . . 71 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deblocare tastaturã . . . . . . 54 mod de aºteptare activã . . . . . . . . .18. . . . . . 88 fotografiere . . . . 8 memorie plinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 IMAP4 . . . . . 53 media player . . . . . . . . . 25 cuvinte compuse . . . . . . . 103 informaþii privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . . . 33 meniu . . . . . . 18 informaþii de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . filtre spam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 dosar nedorite . . . . . . . . . .43–45 text . . . . . . . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 camerã foto-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 S SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O organizator . . . . . . .25 semnãturã digitalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 descãrcãri . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 conectivitate . . . . . . . . . . . . . . . 54 setãri din fabricã . . . . . . . 101 R radio . . .21 protezã auditivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 cablu de date USB . . . . . . . . .75 receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . 101 sunete . . . . . . . . . . . . . . .80 numere . . . . . . . . . . . . . 89 numere . 54 profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 mesaje . . . . . 61 setãri orã . . . .73 N navigare . . . . . . . . . . . . . . . 53 mesaje . . . . . . . . . . . . . 65 setãri limbã . . . . . . profiluri . . . . . . . . .79 P parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . . . . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 comenzile mele rapide . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 comenzi . . . .Index music player . .91 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 instalare cartelã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 SIM cartelã . . 52 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mesaje . . . . . . . . . .17 registru apel. . . . .18 note . . . . . . . . . . .53 protecþie tastaturã . . . . . 90 setãri . . . . . . . . . . 88 ecran principal . . . . . . . .7 rotire . . . . . . . . . 65 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . 92 sincronizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 servicii . . . . 9 modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 serviciu clienþi . . 58 SMS. . . .17 pornire ºi oprire . .93 PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . . . 56 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 GPRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 setãri datã . . . . . . . . . . . . . . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . . . . . . . . . 103 scriere text . . 58 setãri ceas . . . . . . . .27 nivel semnal . . . . 73 setãri accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 sunete de apel . . . 61 teme . . . . . . . . . .27 parolã de restricþionare .9 PC Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 servicii . .75 radio FM . . . . . . . . . . . . 11 serviciu de streaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 telefon . . .60 POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 poziþionare. .34 Pop-Port . . . . . . . . . . . . . . EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ceas . . . . .52 protector de ecran . . . . . . . . . . . . .81 note de agendã . . . . 52 transfer date . . . .

. 17 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 U UPIN . . . . . . . . . . . . . . . . 55 înregistrator . . . 17 configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã zoom . . . . 17 tastã de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 protecþie tastaturã . . . . . . . 42 T tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de volum . . . . 17 taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 blocare tastaturã . . . . . tastã de parcurgere . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . . . . . . . . . . . . . . 21 pornire / oprire . 66 componente . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de navigare . . . . . . . . . 15 V vehicule . . . . . . . . 42 Z zone cu pericol de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 tastaturã . . . . . . . . . 61 taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 telefon actualizãri . . . . 63 deschidere . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 tip caracter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . 101 vocal apelare . . . . . 55 Tastã de navigare. . . 17 telefon text . . . . 14 setãri . . . . . . . . . . . 22 text . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index ª ºtergere mesaje . . . . . . 23 comenzi . 17 tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . 52 temporizator . 76 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . 42 ºtergerea mesajelor . . . . . . . . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. . . . . . . . . 81 terminare apel . . . . . . . . . . . . . . . . 63 teme . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . 18 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->