P. 1
Nokia_7373_UG_ro

Nokia_7373_UG_ro

|Views: 18|Likes:
Published by ovexus1976

More info:

Published by: ovexus1976 on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • Pentru siguranþa Dvs
 • Informaþii generale
 • ■Coduri de acces
 • ■Serviciul pentru setãri de configurare
 • ■Descãrcarea conþinutului
 • ■Asistenþã Nokia
 • 1.Pregãtirea pentru utilizare
 • ■Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului
 • ■Introducerea unei cartele microSD
 • ■Încãrcarea acumulatorului
 • ■Deschiderea ºi închiderea telefonului
 • ■Pornirea ºi oprirea telefonului
 • ■Cureluºa telefonului
 • 2.Telefonul Dvs
 • ■Taste ºi componente
 • ■Modul de aºteptare
 • ■Modul avion
 • ■Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii)
 • ■Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM
 • 3.Funcþii de apel
 • ■Efectuarea unui apel
 • Apelarea rapidã
 • Apelarea vocalã îmbunãtãþitã
 • ■Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel
 • Apelul în aºteptare
 • ■Opþiuni în timpul unui apel
 • 4.Scrierea textului
 • ■Introducerea textului prin metoda tradiþionalã
 • ■Introducerea textului cu funcþia de predicþie
 • Parcurgerea meniurilor
 • 5.Parcurgerea meniurilor
 • 6.Mesaje
 • ■Mesaje text
 • ■Mesaje multimedia
 • ■Cãrþi poºtale
 • ■Mesaje instantanee
 • ■Mesaje audio Nokia Xpress
 • ■Memorie plinã
 • ■Aplicaþia e-mail
 • ■Mesaje chat
 • Acces
 • Adãugarea contactelor IM
 • Grupurile
 • ■Mesaje vocale
 • ■Mesaje informative
 • ■Comenzi de servicii
 • ■ªtergerea mesajelor
 • ■Mesaje SIM
 • ■Setãrile mesajelor
 • Setãri generale
 • Mesaje e-mail
 • 7.Contacte
 • ■Cãutarea unui contact
 • ■Memorarea numelor ºi numerelor de telefon
 • ■Memorarea detaliilor
 • ■Copierea sau mutarea contactelor
 • ■Editarea detaliilor contactelor
 • ■Sincronizare totalã
 • ■ªtergerea contactelor
 • ■Cãrþi de vizitã
 • ■Apeluri rapide
 • ■Numere de informaþii, de serviciu ºi numerele
 • 8.Jurnal apeluri
 • ■Informaþii de localizare
 • 9.Setãri
 • ■Orã ºi datã
 • ■Comenzile mele rapide
 • Tasta de selecþie stânga
 • Tasta de selecþie dreapta
 • ■Conectivitate
 • Tehnologia radio Bluetooth
 • Setãrile pentru modem
 • Sincronizarea de pe un server
 • ■Configurare
 • ■Siguranþa
 • ■Revenirea la setãrile din fabricã
 • ■Actualizãri pentru programele telefonului
 • Meniul operatorului
 • 10.Meniul operatorului
 • 11.Galeria
 • ■Tipãrirea imaginilor
 • ■Cartelã de memorie
 • 12.Medii
 • ■Camera foto-video
 • ■Media player
 • ■Music player
 • ■Înregistrator voce
 • ■Egalizatorul
 • ■Extindere efect stereo
 • 13.Organizator
 • ■Ceas alarmã
 • ■Lista cu probleme de rezolvat
 • ■Calculator
 • ■Temporizatorul
 • ■Cronometrul
 • 14.Aplicaþii
 • ■Lansarea unui joc
 • ■Lansarea unei aplicaþii
 • ■Opþiuni pentru aplicaþii
 • ■Descãrcarea unei aplicaþii
 • 15.Internet
 • ■Configurarea browserului
 • ■Conectarea la un serviciu
 • ■Parcurgerea paginilor
 • ■Setãri pentru aspect
 • ■Setãri pentru siguranþã
 • ■Setãri pentru descãrcare
 • ■Cãsuþã intrãri pentru servicii
 • Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii
 • ■Memoria de arhivã
 • ■Siguranþa browserului
 • Modulul de siguranþã
 • Certificate
 • Semnãtura digitalã
 • Servicii SIM
 • 16.Servicii SIM
 • 17.Conectivitatea cu calculatorul
 • ■Nokia PC Suite
 • ■Date sub formã de pachete, HSCSD ºi CSD
 • ■Aplicaþii pentru comunicaþii de date
 • 18.Informaþii despre acumulator
 • ■Încãrcarea ºi descãrcarea
 • ■Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia
 • Îngrijire ºi întreþinere
 • Informaþii suplimentare privind siguranþa
 • Index

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

........ Funcþii de apel.... Memorie plinã............................. 6 Informaþii generale ........ Cãutarea unui contact.......................................................... 9 Serviciul pentru setãri de configurare............................. Pornirea ºi oprirea telefonului..................................................... Sincronizare totalã ........................................ ªtergerea contactelor ........................ 50 Informaþii de localizare .... Contacte ............................................................. 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie . Setãri ..... ......... 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1........................ 46 3....... Memorarea numelor ºi numerelor de telefon .. 25 8................... Antena............ 28 Mesaje text.................................................................. 24 4....... ªtergerea mesajelor........................... 23 Opþiuni în timpul unui apel......... 22 Efectuarea unui apel............................................................................. Numere de informaþii... 9 Coduri de acces ........ Mesaje multimedia.......... Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM ......... Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) .......... 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2.............. Mesaje vocale ........... 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel............................. Deschiderea ºi închiderea telefonului............................................................. Jurnal apeluri ............................. Setãrile mesajelor ........... Grupuri.... Mesaje chat . Cureluºa telefonului................ Comenzi de servicii. .... 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã .................................................................................... Telefonul Dvs............................... Dosare .................... 50 4 ................. Încãrcarea acumulatorului .. Mesaje informative......... Aplicaþia e-mail.................................. 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului ........... 17 7................................................. Mesaje SIM ......................... Mesaje audio Nokia Xpress ..................................Cuprins Pentru siguranþa Dvs.................. Parcurgerea meniurilor ........................................................................ Introducerea unei cartele microSD ...................... Editarea detaliilor contactelor ..... Cãrþi poºtale ...................... Mesaje ....................................................... Scrierea textului ..................................... 10 Asistenþã Nokia ...... Cãrþi de vizitã...................................... de serviciu ºi numerele mele ....... Pregãtirea pentru utilizare ............ Apeluri rapide......................... 10 Descãrcarea conþinutului.................. 27 6................ Memorarea detaliilor ............................................................ Copierea sau mutarea contactelor........ Modul avion..................... Mesaje instantanee .............. Modul de aºteptare ........................ 26 5.......................................................................................... Taste ºi componente ................

............................................ Radio ... 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14....................... Parcurgerea paginilor............ 104 5 .......... Temporizatorul ....................................................... 96 13. 93 93 94 94 12..................................................Conectivitatea cu calculatorul .. 83 Lansarea unui joc ..................... 92 17................ Ceas alarmã........... Conectivitate ..... 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ...................................... Setãri pentru aspect ................................. Accesorii........................................................................................ 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15................................................ Aplicaþii pentru comunicaþii de date................................................. Note............................. 68 Tipãrirea imaginilor..9...................... Extindere efect stereo ........ Configurare .................................................................. Date sub formã de pachete........... 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa............... Calculator . Apeluri .............................................Medii ............................................Galeria............................................................................... 68 Cartelã de memorie .................Meniul operatorului ........ Lansarea unei aplicaþii..........................................................................Aplicaþii......................... Actualizãri pentru programele telefonului ... Siguranþa .................. Configurarea browserului ................................... Opþiuni pentru aplicaþii ... 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18............... 71 Camera foto-video ........ Revenirea la setãrile din fabricã......................................................................................... Egalizatorul .........................................................Servicii SIM.................. Setãri pentru siguranþã................................... 95 Încãrcarea ºi descãrcarea............................. Memoria de arhivã.............Informaþii despre acumulator ........... Descãrcarea unei aplicaþii..... Înregistrator voce ......... Orã ºi datã ...................Internet .......... Comenzile mele rapide....... Conectarea la un serviciu... Setãri pentru descãrcare ....... Bluetooth .................................... 69 16. Marcaje ................ Telefon ............................................. Lista cu probleme de rezolvat................................. Sunete................................................ Cronometrul ..... HSCSD ºi CSD .... Cãsuþã intrãri pentru servicii .................................... Teme ..................................Organizator................................ 52 Profiluri.................................................................................................................................................. Ecran . 93 Nokia PC Suite... Media player ............................................. 85 10................... 100 Index ........................................................................ Agendã....................................... 67 11.... 79 Îngrijire ºi întreþinere ....... Siguranþa browserului............................ Setãri .......................................................... Music player............................................................

DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. Prima grijã a Dvs. Citiþi aceste instrucþiuni simple. INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. Pentru siguranþa Dvs. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Pentru informaþii suplimentare.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. 6 . DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion.Pentru siguranþa Dvs. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Evitaþi contactul inutil cu antena. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant.

respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. alta decât ceasul alarmã. ■ Despre aparatul Dvs. CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . Nu conectaþi între ele produse incompatibile. inclusiv drepturile de autor. Feriþi aparatul de umiditate. REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. ■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. respectaþi legislaþia localã. nu rezistã la apã. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. aparatul trebuie sã fie pornit. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. GSM 1800 ºi 1900. La utilizarea funcþiilor acestui aparat.Pentru siguranþa Dvs.

unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. contactaþi furnizorul Dvs. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii. înainte de a continua. Pentru informaþii suplimentare. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. mesaje multimedia.Pentru siguranþa Dvs. sincronizarea de la distanþã. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs. Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. În acest caz. Este posibil. • Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. De exemplu. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. precum ºi pictograme modificate. modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. cum ar fi mesajele text. Unele caracteristici ale acestui aparat. de servicii. de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. agendã. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). de reþea. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. mesajele chat. 8 . precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. de asemenea. contacte cu funcþia de prezenþã.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. Unele funcþii. aplicaþia Note. mesaje chat. contacte. Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. note de rezolvat. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. De exemplu. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. navigarea. Este posibil ca furnizorul Dvs. e-mail. ca aparatul Dvs. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. Aparatul Dvs. Dacã acesta este cazul. mesaje text. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. mesajele e-mail. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel. Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat. contactaþi furnizorul Dvs. Consultaþi Siguranþa la pag. Codul presetat este 12345. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag.Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. Consultaþi Siguranþa la pag. local de servicii pentru a le afla. 91.. 64. respectiv a unui cod UPIN blocat. 64. Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã.64. împotriva utilizãrii neautorizate. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM. consultaþi Siguranþa la pag. 9 . Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. 90.

furnizorul de servicii. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu. 10 . Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare.nokia. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. teme) (serviciu de reþea). Consultaþi Telefon la pag. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. De asemenea. Contactaþi furnizorul Dvs. Dacã este cazul. Pentru a elimina setãrile primite. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea). mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate. selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. Pentru a memora setãrile.Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. preþuri ºi tarife. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. cum ar fi setãrile de Internet mobil. contactaþi operatorul de reþea. iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat.com/support. mesajele multimedia. Actualizãri telefon. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. 61. trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte.

consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www. informaþii suplimentare. 11 . Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi.nokia.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www.nokia.nokia. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www. materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs.com/customerservice.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid. Pentru servicii de întreþinere. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia.com/repair. Nokia.

apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. Pentru a scoate capacul posterior al telefonului. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2). Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). 12 . Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã.Pregãtirea pentru utilizare 1. opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6). Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. operatorul de reþea sau alt distribuitor. astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Deschideþi suportul cartelei SIM (3). 96. contactaþi distribuitorul cartelei SIM.

cât ºi datele stocate pe cartela respectivã. cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. 9).Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). ■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului. Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5). însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat. Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8. Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului. Alte cartele de memorie. Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul. Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2). nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. 13 . Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. Opriþi telefonul.

Pentru a închide telefonul. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute. Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat. în direcþia opusã (2). trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. 52. Important: La deschiderea telefonului. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. 2. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul. Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. 14 . 1. consultaþi Sunete la pag. rotiþi partea superioarã în jos. Pentru procurarea de accesorii aprobate. veþi deteriora telefonul.

Consultaþi Taste ºi componente la pag. 10. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã. selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data. 54. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere. Consultaþi Orã ºi datã la pag. Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare.72 ■ Antena Aparatul Dvs. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit. 15 . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. 17.” la pag. Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului. dispune de o antenã internã. 63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. Consultaþi „Conectare suport.

16 . aºa cum se aratã în figurã.Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului. apoi strângeþi-o.

Telefonul Dvs. ■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 . 2.Telefonul Dvs.

Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu. acesta se aflã în modul de aºteptare. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter.Telefonul Dvs. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag. Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã. 54. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. 18 . 53. Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag. Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului. 55. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Pentru activare sau dezactivare. dacã telefonul nu este pornit. dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare.

/ Telefonul Dvs. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta. apãsaþi o datã tasta de apelare. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. 54.Telefonul Dvs. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. este conectat la serviciul de mesaje chat. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag. selectaþi Ieºiþi. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. • Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã. 19 . activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile. • Pentru a deschide browserul de Internet. Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. • Pentru a apela mesageria vocalã. Pentru a apela numãrul. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare. Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã. Tastatura este blocatã. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. Aveþi mesaje neexpediate. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1. În modul de aºteptare. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat.

este afiºat simbolul . agenda ºi numere de telefon. Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio. accesa în modul deconectat jocuri. Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. . Dacã modul avion este activat. Este activã o conexiune Bluetooth. Cronometrul funcþioneazã în fundal. . / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS . un sistem fãrã comenzi manuale.Telefonul Dvs. Pentru a dezactiva modul avion. este selectatã a doua linie telefonicã. Dacã aveþi douã linii telefonice. Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. selectaþi orice alt profil. totuºi. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon. ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon. sau Un set cu cascã. Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr. dar veþi putea. cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. Este selectat profilul temporizat. 20 .

Când este activatã protecþia tastaturii.5 secunde. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1. poate fi posibilã. consultaþi Telefon. apãsaþi tasta de apelare. ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul. apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste.Telefonul Dvs. Pentru a debloca tastatura. la pag. Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat. unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat.5 secunde pentru a bloca tastatura. Introduceþi numãrul de urgenþã. tastatura se blocheazã automat. 21 . 61. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs. Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate.

22 . de la 2 la 9. Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. Pentru a accesa lista de numere formate. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. 60.Funcþii de apel 3. apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional). apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Pentru a apela numãrul. Consultaþi Apeluri rapide la pag. Introduceþi numãrul de telefon. 49. consultaþi Cãutarea unui contact la pag. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã. • Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. Pentru a apela numãrul. dacã este necesar. 2. prefixul zonal fãrã primul 0. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. ºi numãrul de telefon. 46. inclusiv prefixul zonal. Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. 3. Pentru apeluri internaþionale. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. Pentru a regla volumul în timpul unui apel.

. Pentru a seta limba. apãsaþi tasta de terminare. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea).Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. consultaþi Apeluri la pag. Pentru a dezactiva sunetul de apel. 61. selectaþi Silenþios. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. 60. apel în aºtept. Pentru a respinge un apel intrat. Primul apel trece în aºteptare. Pentru a termina convorbirea. Dacã rezultatul nu este cel corect. 23 . În modul de aºteptare. apãsaþi tasta de terminare. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum. Pentru a termina convorbirea activã. 2. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. Pronunþaþi clar comanda vocalã. 54. Pentru a activa funcþia Serv. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. 1. Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. alegeþi o altã înregistrare. se afiºeazã o listã de identificãri.

În timpul unei convorbiri. Contacte. Term. Claritate voce. Meniu. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. de servicii. contactaþi furnizorul Dvs.Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. 24 . Blocare taste. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Înregistraþi. Suspendaþi sau Reluaþi. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi. Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Adãug. Terminaþi. Apel nou. la conferinþã. totalã apeluri. Difuzor sau Telefon.

apãsaþi tasta #. ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere.Scrierea textului 4. indicatã de . pânã la apariþia caracterului dorit. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã. utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. Pentru a seta limba de scriere. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. ºi . Când scrieþi text. selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. de la 1 la 9. apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. 25 . indicat de .

Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt. introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. 1. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. 2. apãsaþi tasta o singurã datã. dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi. selectaþi Normal. 26 .Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. Dacã. este afiºat caracterul ?. atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. Pentru a scrie cuvinte compuse. 3. Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. apãsaþi 0. Dacã respectivul cuvânt este incorect. folosind tastele de la 2 la 9. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu. Pentru fiecare literã.

Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK. Apeluri). selectaþi Meniu. Pentru a schimba ecranul meniului. alte submeniuri. Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu. Selectaþi setarea doritã. selectaþi Opþiuni > Ecr. selectaþi submeniul dorit (de exemplu. Grilã. Pentru a pãrãsi meniul. 2. Setãri). meniu principal > Listã. repetaþi secvenþa 3. 4. selectaþi Ieºiþi. Pentru a accesa meniul. Pentru a rearanja meniul. la rândul sãu. selectaþi Înapoi. alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. 6. Grilã cu etichete sau Tabularã.Parcurgerea meniurilor 5. 27 . 5. Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. selectaþi Realizat > Da. 3. Dacã meniul selectat conþine. Pentru a memora modificarea. 1.

Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. Mesaje Puteþi citi. e-mail. contactaþi furnizorul Dvs. Toate mesajele sunt organizate în dosare. de mesaje. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor. precum ºi caracterele din unele limbi. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. audio. trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea). 43. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . expedia ºi memora mesaje text. Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. consultaþi Memorarea detaliilor la pag. Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne. 2. 28 . 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje. cum ar fi limba chinezã. De exemplu. multimedia. selectaþi Adãugaþi.Mesaje 6. scrie. ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj. ocupã mai mult spaþiu. de servicii. 46. Aparatul Dvs.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. de servicii. ºi tipul de mesaj. selectaþi Afiºaþi. 2. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns. 5. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: . 29 . Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 1. contactaþi furnizorul Dvs. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Pentru a vedea un mesaj primit. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. Creaþi mesajul de rãspuns. 43. selectaþi Expediere. 4. Pentru a citi mesajul mai târziu. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. 3. 31. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. 4. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. selectaþi Rãspund. Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. Pentru a expedia mesajul. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. ■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. selectaþi Ieºiþi.Mesaje 3. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. 31. selectaþi Expediere. Pentru a vedea mesajul mai târziu. Pentru a expedia mesajul.

31. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. 4. 6. Pentru a expedia mesajul. 3. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . note de agendã. selectaþi Adãugaþi. cãrþi de vizitã. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip. Pentru a adãuga un fiºier. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. teme. selectaþi Expediere. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. Un cadru poate conþine text. Telefonul Dvs. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. 4. Scrieþi mesajul. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail). selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . clipuri audio. Pentru a expedia mesajul. 5. 3. Pentru a insera un fiºier în mesaj. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 2. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. selectaþi Adãugaþi. 31. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. 1. video clipuri. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. 30 .Mesaje 2. acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). Pentru a insera un cadru în mesaj. selectaþi Expediere. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag.

Dacã aceste încercãri eºueazã. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. 2. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. Pentru a vedea mesajul mai târziu. consultaþi furnizorul Dvs. 31 . Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. 31. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. selectaþi Afiºaþi. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. de servicii. selectaþi Redaþi. Pentru a expedia mesajul. Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea. selectaþi Expediere. pe ecran este afiºat indicatorul animat . Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. 1. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. selectaþi Expediere. modificarea. Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare. mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri. Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. Pentru a expedia mesajul.Mesaje 5. transferul sau retransmiterea unor imagini. selectaþi Ieºiþi. telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. 6. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Pentru a vedea mesajul primit. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri.

Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu.Mesaje 3. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia. selectaþi Opþiuni > Inser. selectaþi Expediere. selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. 4. de reþea sau furnizorul Dvs. trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu. Pentru a utiliza acest serviciu. Alegeþi câmpul pentru imagini. contactaþi operatorul Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. Pentru a rãspunde la mesaj. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. Pentru a expedia mesajul. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. marcate cu *. 31. selectaþi Expediere. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. Pentru a expedia mesajul. 5. Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. pentru a insera o imagine recentã. Creaþi mesajul de rãspuns. ■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. de servicii. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. 32 . Pentru a expedia o carte poºtalã. apoi scrieþi textul de felicitare. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. selectaþi Imagine nouã. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea).

. Pentru a asculta mesajul mai târziu.Mesaje caract. Crearea unui mesaj 1. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. 76. Se deschide înregistratorul. introduceþi un al doilea marcaj. clipitor pentru a seta un marcator. selectaþi Expediaþi. 33 . Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio. sau. Pentru a utiliza înregistratorul. 2. dacã aþi primit mai multe mesaje. Imposibil de recepþionat mesaje. 3. Pentru întreruperea textului clipitor. se afiºeazã mesajul Memorie plinã. selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Ieºiþi. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. selectaþi Afiºaþi > Redaþi. Textul din spatele marcatorului clipeºte. selectaþi Citiþi. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. Pentru a citi mesajul. selectaþi Redaþi. 4. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. Pentru a memora mesajul. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese. consultaþi Înregistrator voce la pag. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil. Rostiþi mesajul.

selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. 43. memorate. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. selectaþi OK > Da ºi dosarul. Puteþi muta mesajele în dosarul Artic. dispune de ºabloane. memorate.Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. expediate. Telefonul Dvs. de e-mail. memorate > ªabloane. consultaþi Mem.. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. expediate în Setãri generale la pag. selectaþi Marcaþi. memoraþi un mesaj ca ºablon. Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne. ■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS. Pentru a accesa lista ºabloanelor. msj. Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar. Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje. 34 . memorate. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. Pentru a crea un nou ºablon. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4. Puteþi scrie. Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar. selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. Telefonul Dvs. expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. Pentru a adãuga un dosar. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e.

existent. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. 1. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. 45. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag.Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. Pentru a expedia mesajul e-mail. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi. selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Verificaþi setãrile Dvs. Pentru a activa setãrile e-mail. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou. Pentru a introduce manual setãrile. 4. de e-mail. trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. 35 . Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail. Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. 2. de servicii e-mail. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. 3. 10. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail.

apoi scrieþi mesajul de rãspuns. Pentru a expedia mesajul. 3.Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare./verif. selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail. Iniþial. e-mail nou. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail. 36 . numele contului. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit./verif. 2. selectaþi Expediere > Trimitere acum. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu. 1. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Pentru a rãspunde mai multor destinatari. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. numele contului ºi mesajul dorit. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri. selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor. 2. selectaþi Opþiuni > Trimit. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis. de e-mail. Preluarea mesajelor e-mail 1. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. e-mail. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje.

De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate.Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin. de servicii. Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. pe listã neagrã. de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat. Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. 37 . selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. 38. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi. contactaþi furnizorul Dvs. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail. Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam.

ºi apoi selectaþiConectare. existã trei dosare care conþin contactele Dvs. aºa cum este vãzutã de ceilalþi. Conversaþii memor. În partea de jos a barei de stare... Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. poate fi înlocuit cu alt termen. Pentru a extinde dosarul. selectaþi Modificaþi. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi. ºi starea acestora: Conversaþii. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Pentru schimbarea stãrii Dvs. de mesaje chat.Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 . Conectat ºi Neconectat. selectaþi setul dorit. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat.. selectaþi Opþiuni > Deconectare. accesaþi meniul de mesaje chat. selectaþi serviciu de mesaje chat. starea Dvs. în sesiunea de autentificare. în funcþie de furnizorul de servicii. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu. dacã este necesar.. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare. — pentru a vizualiza. Mesaje instant.

41. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga). indicã o invitaþie.. Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. indicã un mesaj chat citit. alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. indicã un mesaj de grup citit. Dacã aþi selectat Grupuri. Pentru a adãuga contacte. dupã subiect sau identitate. oferitã de furnizorul de servicii. Consultaþi Grupurile la pag.Mesaje parcurgere dreapta). Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. puteþi începe o conversaþie în grup. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup. dupã numãr de telefon. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea. indicã un nou mesaj de grup. extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat. Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. 40. extindeþi dosarul Conversaþii. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 . alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. Puteþi crea un grup privat. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. pentru a restrânge dosarul. selectaþi Restrâng. indicã un nou mesaj chat. adresã e-mail sau nume. pseudonim.

este afiºat identificatorul expeditorului. pentru a o citi. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje. selectaþi Citiþi. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã. Pentru a-l citi. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat. Alegeþi un contact. se afiºeazã Mesaj instant nou. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant... > Conversaþii. în meniul principal pentru mesaje chat. Va fi afiºat mesajul Dvs.Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie. selectaþi Chat. Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid. în timpul unei conversaþii. Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. de mobil. Intr. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta.. ºi selectaþi Expediaþi. 40 . Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. Dacã. selectaþi Opþiuni > Memorare contact. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). Pentru a începe o conversaþie. selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr.. Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi. scrieþi mesajul Dvs. selectaþi Citiþi. manualã identit.

. Pentru a debloca un contact.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. alegeþi contactul din Conversaþii. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs. în meniul principal pentru mesaje chat. Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi. selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. Pentru a cãuta un grup. grupuri private pentru o conversaþie chat. Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi. selectaþi Opþiuni > Listã blocatã. de contacte. Dacã nu sunteþi în grup. Pentru a ºterge un grup din lista Dvs. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. de servicii. 41 . Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs. introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs. Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie. Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup. selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul.

■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. Pentru a apela mesageria Dvs. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. 42 . Pentru a citi mesajele SIM. selectaþi Nr. selectaþi Ascultaþi. ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. vocalã. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. vocale. Pentru mai multe informaþii. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. Dacã funcþia este acceptatã de reþea. de servicii. vocale. mesagerie vocalã. Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. dar operaþiunea inversã nu este posibilã. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. de servicii. indicã noile mesaje vocale. Pentru mai multe informaþii. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele. Pentru a introduce.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. vocale. msj. ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. SIM. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. de servicii (serviciu de reþea). informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. dacã memoria pentru mesaje este plinã. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. exp. > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. msj. primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS. în Art. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . de servicii. msj. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. (serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor. Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs. cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea. expediate > Da.

Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. Dacã selectaþi Redus. Puteþi. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este. 63. 44 . MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. 10. Dacã selectaþi În reþeaua proprie. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. În reþeaua proprie. Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. sã introduceþi setãrile manual. de domiciliu. nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs. Consultaþi Configurare la pag. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit. în general. Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. de asemenea. (serviciu de reþea) Mãr. img. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. recep.

Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. recep. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea.Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 . Selectaþi un furnizor de servicii. sã introduceþi setãrile manual. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. Puteþi. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. fereastrã term. 63. primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail. Consultaþi Configurare la pag. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. 10. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs. MMS este setatã pe Nu. personale pentru mesajele multimedia. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. Implicite sau Config. de asemenea. Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia. recep. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit.

Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ). puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon. Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi. ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume.48. Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. Puteþi. Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela). contact nou. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr. selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. pentru un contact. de asemenea. Consultaþi Setãri la pag. Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare. 46 .Contacte 7. ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz. Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte. cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume.

Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Pentru a schimba tipul numãrului. selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit. ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e.Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. numãr. ■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. 47 . selectaþi Opþiuni > Editare. alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi. 59. articol de text sau pentru a modifica o imagine. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pentru a edita un nume. selectaþi Setare ca implicit. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. Pentru a copia sau a muta mai multe contacte.

În acest caz. toate contact. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 . Pentru a ºterge un contact. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii. cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. Pentru a ºterge un numãr. Dacã aþi primit o carte de vizitã. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon. Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. selectaþi Ieºiþi > Da. acestea vor fi stocate în memoria telefonului. selectaþi Meniu > Contacte > ªt. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. carte vizitã. > Din mem. telefonului sau De pe cartela SIM. atunci când memoraþi nume ºi numere. cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. Pentru a expedia o carte de vizitã. Pentru a elimina cartea de vizitã.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM.

dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. de servicii. 22.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 . de servicii. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã. Selectaþi Alocaþi sau. Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. selectaþi Opþiuni > Modificaþi. consultaþi Apelarea rapidã la pag. 60. SIM. ■ Numere de informaþii. informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs. dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs. dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. ■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã.

telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs.. pach.Jurnal apeluri 8. 50 .m. precum ºi numerele formate.a. selectaþi Acceptaþi sau Resping. rotunjiri. date. Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent. sau Numere formate. Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. selectaþi Destinat. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã. mesaje. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate. Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului.d. Apeluri recepþ. de servicii. recente.. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea). de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Contactaþi furnizorul Dvs. selectaþi Afiºaþi. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. nepreluate. selectaþi Jurnal apeluri. de reþea sau cu furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel. Dacã nu preluaþi solicitarea. taxe º. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului. Contor date sau Cron. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã.

51 .Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot.

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

mele rap. > Tastã sel. Pentru a utiliza comenzi vocale. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 . Comenzile vocale sunt dependente de limbã. Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului. Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. mele rap. mele rap. Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. Pentru a activa indicativul vocal. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. 61.Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. selectaþi Meniu > Setãri > Com. dreapta. selectaþi Meniu > Setãri > Com. pronunþaþi comenzile vocale. > Tastã navigare. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar. selectaþi Redaþi. Pentru a organiza comenzile vocale. Pentru a reda comanda vocalã activã. selectaþi Adãugaþi. Pentru a seta limba. 23. Alegeþi o funcþie. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. selectaþi Meniu > Setãri > Com.

Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio.0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. generic object exchange. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 . cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole. file transfer. Cãutaþi acces. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã. Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon.Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. network access. setãrile pentru conexiuni EGPRS. hands-free. object push. headset. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. telefonul Dvs. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth . ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice. Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. de asemenea. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Puteþi defini. Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. dial-up networking. SIM access ºi serial port.

selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil. Telefonul Dvs. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. pach. selectaþi Terminale active. Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. telef. telef. permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 . dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs. Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. meu sau Numele telef. este detectat de alte aparate Bluetooth. meu pe Ascuns.Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). meu. Conex. Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete. când este solicitatã de aplicaþie. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex. se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date. selectaþi Terminale legate. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv.

93.. pct. Telefonul Dvs. acces. folosind datele de contact din celãlalt aparat. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. de la un telefon mobil compatibil). Sincroniz. date. De asemenea. vor fi utilizate setãrile din calculator. 58 . Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. cât ºi în telefon. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). apoi selectaþi OK. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs. introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK. pct. server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. Selectaþi Pct. acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs. acces activ > Pseud. Selectaþi Edit. Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu.Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda. un telefon mobil). pt.APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea.. introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name . Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. utilizând programul Nokia Modem Options. acces pach. de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi. numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer.

Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). Pentru primirea datelor. Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. Pentru a ºterge un contact de transfer. altul decât Sincroniz. note ºi contacte. server. selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator. de servicii. 63. 59 . server sau Sincronizare PC. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile. selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã.. În funcþie de setãri. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs. contactaþi furnizorul Dvs. Pentru a iniþia transferul de date. Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. 10 ºi Configurare la pag. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. conform setãrilor. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag.

Selectaþi modul. Consultaþi Serviciu barare apel. a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr. cu excepþia tastei de pornire. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. în Siguranþa la pag. 64. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor. conectaþi cablul de date. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. în special în zone zgomotoase Rãsp. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. a tastei camerei foto-video. cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea).Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii. Imprimare & media sau Stocare date. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini.

durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp. selectaþi Limbã telefon. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM. apel în aºtept. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea). Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. Manevr. dupã fiecare convorbire. identit. selectaþi Limbã recunoaºtere. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. Pentru a seta limba comenzilor vocale. Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp. dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. selectaþi Setat de reþea. 61 . selectaþi Limbã pe SIM. SIM (serviciu de reþea).. — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). apel. proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. efect. — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. de servicii. apel pivot. Pentru a selecta limba cartelei USIM . Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare. Linie pt. 23. Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs.Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului.

SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). Confirm. acþ. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. dupã 5 secunde. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii. dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat. Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste. Selectaþi un accesoriu ºi. funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire. 92.Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. de servicii. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã.65. ■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. toate conexiunile radio sunt oprite. În modul avion. în funcþie de accesoriul ales. 62 . Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare.

impl. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs. 10. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. De asemenea. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. aud. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. 63 . t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii. Act. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite.65. telef. ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs. este posibil ca furnizorul Dvs. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. selectaþi Aparat auditiv > Mod apar. implic. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. t-coil este activã. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. de servicii Setãri manager apar.Setãri Telefon cu text > Utiliz. aud. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs. de servicii sã vã trimitã aceste setãri.

selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. protejatã de codul PIN2. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului. Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. Este necesarã o parolã de restricþionare. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. PIN sau UPIN la fiecare pornire. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã. person. În aceastã situaþie. în caz contrar. Serviciu barare apel. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. ■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. numai cãtre numerele de telefon selectate.Setãri Setãri config. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. — pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs. Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. Selectaþi tipul de serviciu. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . Pentru a ºterge sau activa un cont personal. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. totuºi. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. pot fi. Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge. selectaþi Adãugaþi. Grup utilizat. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS. (serviciu de reþea).

Dacã selectaþi Memorie. nu puteþi utiliza aparatul. nici pentru a efectua apeluri de urgenþã. Introduceþi codul de siguranþã. — pentru a vedea Detalii modul sigur. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. PIN2 sau parola de restricþionare. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. 9.. 90. UPIN. Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului.. Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor. Consultaþi Certificate la pag. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs. 65 . Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. (serviciu de reþea).Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon. Setãri modul sigur. selectaþi Meniu > Setãri > La set. activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã. codul PIN. din fabr. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz.

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. cum ar fi video clipuri.Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Pentru ºtergerea parolei. Dupã terminarea formatãrii. Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. Consultaþi distribuitorul Dvs. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã. Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere. selectaþi Opþiuni > Setare parolã. Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv. Parola este memoratã în telefonul Dvs. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. fiºiere audio. 13. fotografii ºi date referitoare la mesaje. ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie. iar altele necesitã formatare. 69 . vi se solicitã parola. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. melodii. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. Pentru a formata o cartelã de memorie. de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu.

selectaþi Opþiuni > Detalii. de memorie.Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs. 70 .

Activare autodeclanº.Medii 12. 71 . sau apãsaþi tasta camerei foto-video. apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau. respectaþi legislaþia localã. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. selectaþi Fotograf. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã. Pentru a face o fotografie. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii. puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri. inclusiv drepturile de autor. apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. dacã este activatã funcþia video. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã.

Lumina zilei. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. clipuri audio. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. Scalã de gri. Aparatul Dvs. În intervalul de previzualizare. 72 . selectaþi Contin.Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz. cum ar fi imagini. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video. selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. pentru a relua înregistrarea. Pentru a începe înregistrarea video. video clipuri ºi imagini animate. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. selectaþi Opþiuni > Setãri. selectaþi Pauzã. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. Tungsten sau Fluorescent. Pentru a întrerupe înregistrarea. Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. imag... acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru. De asemenea. Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. reda ºi prelua fiºiere. selectaþi Înregistr. selectaþi Stop. Sepia. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau. Negativ sau Solarizare. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). pentru a opri înregistrarea.

Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. procedaþi în modul urmãtor: 1. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. 73 . dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. 2. 10. Puteþi.Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. 93. modificarea. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. Consultaþi Configurare la pag. transferul sau retransmiterea unor imagini. sã introduceþi setãrile manual. personale. de asemenea. 3. 63. Pentru a activa setãrile. Implicite sau Config. Marcaje. ■ Music player Telefonul Dvs. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. Pentru a deschide music playerul. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi.

Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel. Albume. Selectaþi Actualiz. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. selectaþi . Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. Compozitori sau Liste cu melodii. Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti. bibliotecã pentru a actualiza listele. Pentru a regla volumul. selectaþi Înapoi. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . selectaþi începutul melodiei anterioare. selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. selectaþi . Eliberaþi tasta când doriþi. sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. Pentru a întrerupe redarea. Pentru a derula înapoi melodia curentã. Pentru a începe redarea. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. mele. folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. . Pentru a reda o melodie. Genuri. Când deschideþi meniul Redare muzicã. Pentru a opri music playerul. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . selectaþi . Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug. Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare.

Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20. Pentru a începe cãutarea. . Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. ca sunet de apel. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9. apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. Pentru a utiliza tastele grafice . apãsaþi scurt sau . deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. 75 . apoi selectaþi-o. Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0. Selectaþi Meniu > Medii > Radio. 2. Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. 3. sau de pe ecran. Tastaþi numele postului de radio. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor.Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio.05 MHz. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. de exemplu.

alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. apãsaþi scurt tastele numerice respective.Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie. apãsaþi tastele de volum. selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio. Pentru a regla volumul. Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. Pentru a selecta un post de radio. 76 . Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio.

77 . 2. Pentru a începe înregistrarea. selectaþi . apoi selectaþi-o. Editaþi sau Redenumiþi. selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. Pentru a expedia ultima înregistrare. 3. selectaþi . puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. edita sau redenumi un set selectat. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul.Medii Înregistrarea unui sunet 1.. Pentru a activa un set. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã. În timp ce înregistraþi o convorbire. selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator. selectaþi Opþiuni > Exp. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. Pentru a întrerupe înregistrarea. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare. sau de pe ecran. selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. la ureche. selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri. . Pentru a termina înregistrarea. Pentru a vizualiza. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare.. þineþi telefonul în poziþie normalã. Când înregistraþi o convorbire. ultimul înreg. Pentru a utiliza tastele grafice . Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. selectaþi Opþiuni > Afiºare. toþi participanþii la convorbire aud un bip slab. Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri.

Pentru a modifica setarea.Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. 78 . selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo.

Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi. conectaþi setul cu cãºti la telefon. 79 . selectaþi Activat. acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã. chiar dacã telefonul este oprit. Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare. apoi reporneºte. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã. selectaþi Sunet alarmã. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. selectaþi Stop. Pentru a seta o temporizare de amânare. Pentru a opri alarma. selectaþi Interval amânare ºi durata de timp.Organizator 13. Pentru a seta alarma. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. Dacã selectaþi Stop. selectaþi Repetare alarmã. sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã.

Zi de naºtere. dupã o perioadã de timp specificatã. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat.Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. selectaþi Adãugaþi. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note. Pentru a ºterge toate notele din agendã. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. ora. Apel. Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat. selectaþi Ieºiþi. 80 . separatorul datei. Memo sau Memento. în caz contrar. dacã a fost setat astfel. selectaþi Amânaþi. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii. Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. selectaþi Afiºaþi. Alegeþi data doritã. ziua apare cu caractere aldine. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. În Setãri puteþi seta data. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. Pentru a opri alarma timp de 10 minute. Completaþi câmpurile. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. selectaþi Afiºaþi. ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. Când este afiºatã o notã pentru apel . iar începutul notei este afiºat sub agendã. Pentru a vedea notele zilei. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. fusul orar. formatul datei ºi al orei.

de asemenea. Pentru a porni temporizatorul. Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal.Organizator Pentru a vedea nota. Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. 81 . introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. selectaþi Opþiuni > Scriere notã. selectaþi Stop temporizator. selectaþi Start. selectaþi Scrieþi. temporizare. extragere de rãdãcinã pãtratã. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note. Când scrieþi o notã puteþi. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. Pentru a schimba durata temporizãrii. ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. selectaþi Modific. Pentru a opri temporizatorul. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. în caz contrar. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. selectaþi Meniu > Organizator > Note. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat. ■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. selecta o opþiune de editare a atributelor. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã. De asemenea. Pentru a efectua conversia valutarã. Pentru a memora cursul valutar. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator.

selectaþi Start cronometru > Start. selectaþi Resetaþi. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp. Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. Pentru a reîncepe cronometrarea. Selectaþi Intermed. apãsaþi tasta de terminare. Pentru a începe mãsurarea timpului. selectaþi Opþiuni > Start. Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului. selectaþi Stop. Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . introduceþi intervalele. selectaþi Memoraþi. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. Pentru a porni cronometrul. selectaþi Start. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. Pentru a memora timpul cronometrat. Pentru a opri cronometrarea. Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval.

83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs. Pentru a seta sunete. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea).. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. consultaþi Cartelã de memorie la pag. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs. Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri. 69. selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii. include câteva aplicaþii Java. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri.Aplicaþii 14. lumini ºi vibraþii pentru un joc. dacã sunt disponibile. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag. Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. 83 . include câteva jocuri. Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare.. Pentru mai multe opþiuni.

se afiºeazã lista de marcaje disponibile. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. preþuri ºi tarife. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs. 84 . acceptã aplicaþii Java J2ME. 86. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare.Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. Înainte de a o descãrca. Este posibil ca aparatul Dvs. Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. Contactaþi furnizorul Dvs. Consultaþi Marcaje la pag. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. Când accesaþi aceste site-uri.

Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. Contactaþi furnizorul Dvs. Cu browserul din telefonul Dvs. 10. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). tarifele ºi instrucþiunile aferente. puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. Implicite sau Config. personale. 63. 1. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. preþurile. 85.Internet 15. Selectaþi Configurare. Consultaþi Configurarea browserului la pag. 2. Consultaþi Configurare la pag. 85 . Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare. De asemenea.

Pentru a introduce caractere speciale. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active. fereastrã term. Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. • Pentru a selecta ultima adresã URL. selectaþi Meniu > Web > La adresã. Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. • Pentru a introduce adresa unui serviciu. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. apãsaþi *. web. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. apãsaþi tastele de la 0 la 9. de servicii. selectaþi Meniu > Web > Ultima adr. > Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului. 86 .Internet 3. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Selectaþi Afiº. Pentru a introduce litere ºi cifre. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. Pentru a selecta un articol. • Pentru a selecta un marcaj al serviciului. Pentru mai multe informaþii. 4.

trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. edita. În timpul navigãrii. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 . con. Pentru a vizualiza marcajul. consultaþi Siguranþa browserului la pag. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. nesig. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. în modul de aºteptare. 3. Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. Este posibil ca aparatul Dvs. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. nesig. Pentru mai multe informaþii. ºterge sau expedia un marcaj. 2. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat. în modul de aºteptare.Internet 1. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. elem. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. sau. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt. Când accesaþi aceste site-uri. Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. selectaþi Afiºaþi.

> Permiteþi. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã. ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. în modul de aºteptare. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. în modul de aºteptare. Telefonul acceptã scripturi WML. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML.Internet Codificare caractere > Adr. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. sau. 89. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare. În timpul parcurgerii paginilor. 88 . sau. unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. auxiliare. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare.

Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. selectaþi Conectare automatã > Activare. pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu. selectaþi Filtru mesaje > Activatã. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. Dacã selectaþi Ieºiþi. Dacã selectaþi Dezactivare.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. selectaþi Afiºaþi. selectaþi Preluaþi. 89 . selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. de servicii (serviciu de reþea). Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. dupã primirea unui mesaj de serviciu. ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Alegeþi mesajul dorit ºi. Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii. selectaþi Canale protejate. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu.

Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil.. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. SIM. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. în sine. Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs. nici un fel de protecþie.Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator. de servicii. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. Existenþa unui certificat nu oferã. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur. autentice sau de încredere. Pentru mai multe informaþii. eventual. Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. în modul de aºteptare.

în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii.. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. de asemenea. un contract sau alt document scris.Internet la furnizorul Dvs. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna. Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã . 91 . dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale. Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. Pentru a semna textul. În consecinþã. care poate include o sumã ºi o datã. de servicii. cum ar fi codul PIN semnãturã. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã. Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã. Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran. Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate. Introduceþi codul PIN semnãturã. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. în timpul conexiunii se afiºeazã . selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu). Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs.

Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm. pentru care puteþi fi taxat. Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs. 92 . Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Servicii SIM Cartela Dvs. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM. acþ. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. operatorul de reþea sau alt distribuitor.Servicii SIM 16. SIM > Da. SIM vã poate oferi servicii suplimentare. SIM.

este conectat la un calculator compatibil. ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. între telefonul Dvs. Consultaþi Setãrile pentru modem la pag. local Nokia. de reþea sau furnizorul Dvs. Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date.nokia.com/support sau pe site-ul Dvs. ■ Date sub formã de pachete. Date GSM). inclusiv cele cu probleme de rezolvat. de servicii. HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs. printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. contactaþi operatorul Dvs. notele. Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor. Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www. 93 . 58. agenda. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor.Conectivitatea cu calculatorul 17. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete.

Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date. Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului. ■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. cu tastatura orientatã în jos. consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã. 56. În telefonul Dvs. compatibil la reþeaua Internet. trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). 94 . Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag. trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet. Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point . iar calculatorul Dvs.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea. plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã. telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet.NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs.

Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. 95 . va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea. Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã.Informaþii despre acumulator 18. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. Dacã nu este utilizat. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. de exemplu. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. înlocuiþi acumulatorul. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. dar în cele din urmã se va uza. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. o agrafã sau un stilou. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi.) Acest lucru se poate întâmpla. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. cum ar fi o monedã. cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã.

Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. 2. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. 96 . 2. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. iar când priviþi dintr-un alt unghi. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Verificarea autenticitãþii hologramei 1.. Privind holograma de pe etichetã. dacã este posibil. spre dreapta. 3 ºi respectiv 4 puncte. achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. trebuie sã puteþi observa. Când înclinaþi holograma spre stânga. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. în jos sau în sus. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului.

Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555. Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. ºi accesoriile sale. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. • Pentru þãrile din Asia . de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515. Pentru a crea un mesaj text.Informaþii despre acumulator 3. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. de exemplu 12345678919876543210. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276. 97 . De asemenea. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã.nokia. tastaþi codul de 20 de cifre. Pentru a crea un mesaj text.nokia.com/batterycheck. • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului. 4. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic.com/battery. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. vizitaþi pagina www. exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat.zona Pacific. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs.

solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei). • Nu vopsiþi aparatul. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. este un produs de calitate superioarã. Dacã aparatul Dvs. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. • Utilizaþi o lavetã moale. care trebuie folosit cu grijã. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. modificãrile sau completãrile neautorizate. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã. Precipitaþiile. 98 . • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. se udã. • Nu scãpaþi aparatul din mânã. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. Când aparatul revine la temperaturã normalã.Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Antenele neautorizate. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu.Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. cât ºi pentru acumulator. 99 . Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii.

ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Dacã telefonul este purtat pe corp. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului. Opriþi aparatul Dvs. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. Materialele metalice pot fi atrase de aparat. într-un toc de purtare. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. În unele cazuri. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. inclusiv a telefoanelor mobile. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2. deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. 100 . Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. pânã la terminarea transmisiei. la ureche.

Dacã apar interferenþe. consultaþi furnizorul Dvs. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. 101 . Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. de servicii. sisteme airbag.3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). inclusiv accesorii fixe sau mobile. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15.3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. acestea pot cauza vãtãmãri grave. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. Pentru informaþii suplimentare. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. sisteme electronice de control al vitezei. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. Nu aºezaþi obiecte. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. sau reprezentantul acestuia. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii.

4. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. În asemenea zone. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Apãsaþi tasta de apelare. în mod normal. 102 . praf obiºnuit sau pulberi metalice. inclusiv acest aparat. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Dacã aparatul nu este pornit. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. reþele radio. de obicei. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. porniþi-l. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. dar nu întotdeauna. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. 3. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. funcþioneazã utilizând semnale radio. de servicii. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. Din acest motiv. Dacã sunt activate anumite funcþii. marcate vizibil. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. Pentru informaþii suplimentare. Aceste zone includ cala vapoarelor. 2. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. ■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care.

■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs. 103 .Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.73 W/kg. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. la www. în toate benzile de frecvenþã testate.nokia.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Aparatul Dvs. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. precum ºi de banda de reþea. Aceastã putere depinde de diferiþi factori. Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale.com. Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei.

. . . . . 15 coduri PUK . . . . . . . . . . . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . . . . . . . . . . . . 93 configurare . . 90 clip video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 acumulator autenticitate . . . .95 agendã . .22 internaþionale . . . . . . . . . . . .87 siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . 71 înregistrare clip video . . 16 cureluºã de purtare la mânã . . . . . . . . 62. . 48 ºtergere . . . . . . . . 10 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. . 49 apeluri apelare rapidã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 memorare . . . . actualizãri program . . . . . . . . . . . . . .50 opþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 marcaje . . . . . A se vedea „Accesorii”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Buetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 D date comunicaþie . . . . . . . . .Index Index A accesorii . . . . . 72 coduri . . 46 numere de servicii . . . . . . . . . . browser configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 cronometru .24 setãri . . . . . . . . . . . . . . 69 cãrþi de vizitã . . . . . . . . . . . . . . 49 cãutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 cureluºã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 contacte apelare rapidã . . . . . 49 numerele mele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 comenzi rapide . . . . 72 filtru . .15 apel funcþii . . . . . . . . . .22 rãspuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 fotografiere . . . . . . . . . . .22 apelare vocalã . . . . 62 accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 antenã . . . . . . 94 transfer . . . . . 47 grupuri . . . . . . . . . . . 63 serviciu de setãri . . . . . . . . . . . . . . . 102 aplicaþie e-mail . . .60 apelare rapidã . . . . .23 efectuare . . 48 cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 setãri . . . . . . . . . 32 ceas alarmã . . 9 coduri PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 B blocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri de acces . . . . . . . . . . descãrcare .21 blocare telefon. . . . . .23 respingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 colecþie aplicaþii . . . .22 în aºteptare . 58 C cablu de date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 editare . . . . . . . . . . .60 calculator . . . . . . . . . 17 cartelã de memorie . . 54 componente . . . . . . . . . . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 încãrcare. . . . . 49 setãri . . . . . . . . . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . . . . . . . . .23 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 tastã . . . . 46 copiere . . . . 79 certificate . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Blocare tastaturã”. .81 104 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 fiºiere cookies . . . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . . 76 întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 informaþii privind certificarea . . . . . . . deblocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . 37 Î încãrcarea acumulatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ecran principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . . 14 înregistrator . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaj audio . . 83 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 M marcaje . . 24 dosar nedorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 comenzi de servicii . . . . . . . . . . . . . . . 33 mesaje chat . . . 77 EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 mesaj text . . . . . . . 8 memorie plinã . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Difuzor”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 meniu . . . 88 difuzor . . . . . . . . 17 MMS. . . . . 100 instalare . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de contact Nokia . . 10. . . 53 egalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 mod deconectat . . . . . . . . . . . . 32 mesaj vocal . . . . 103 informaþii privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 mesaje rapide . . . 12 Internet . . . . . . . 25 cuvinte compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 microfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 mesaje instantanee . 25 105 . . . . . . . 53 IMAP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 informaþii de contact . . . 28 setãri pentru . . . . mod de aºteptare . 71 G galerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 descãrcãri . 28 mesaje audio . . . . . . . . . . . . . . . 57 I imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 memorie de arhivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 indicatori de stare . . 53 media player . . . . . . . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . . . . . 27 meniu operator . . . . . 98 J jocuri . . . . . . . . . filtre spam . . . . . . . . . . . 53 ecran . . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de localizare . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . . . . . . 33 mesaj instantaneu . . . . . . . . . . . . . . . . 80 listã neagrã . 68 GPRS . . . . . . . 50 E economizor de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 memorie partajatã . . . . . .Index date sub formã de pachete. 42 dosar . . . 88 fotografiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 mesaje informative . . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. . 42 numãr centru . . 86 mãrime font . . . . . . . . . . . . . . 71 imagine de fundal . . . . .18. . . . . . . . . . . .43–45 text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 indicator pentru lungime . . . . . . 54 mod de aºteptare activã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 mesaje informative . . . . . . . . . . . . . . 34 indicatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 60 camerã foto-video . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . . . . . . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . . . 88 ecran principal . . . . . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . . . . 58 setãri ceas . . . . . . . EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 N navigare . . . . . . . . . . . . . .Index music player . . . . . . . . . . . . . . 52 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O organizator . . . . . . .15 poziþionare. . . . . . . . 73 setãri accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . . . .18 note . . . . . . .75 radio FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 configurare . 54 setãri din fabricã . . . . . . . . . . . . . 65 siguranþã . .27 parolã de restricþionare . . . . . .53 S SAR . . . . . . . . . . . . . .89 comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 comenzile mele rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 receptor . . . . . . .91 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace . . . . . . 101 sunete . . 52 telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 rotire . . . . . . . . . 89 ceas . . . . . . . . 9 modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 serviciu de streaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . . . . 65 setãri limbã . . . . . . . . . 58 SMS. 61 setãri orã . . . . . . . 101 R radio . . . . . . . . . . . .21 protezã auditivã . . . . . . . . . . . . . . 54 setãri datã . . .17 pornire ºi oprire . . . . . . . 64 SIM cartelã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 protector de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 servicii . . . .93 PictBridge . . . . . . . . . . . . . 54 descãrcãri . . . . . . . 64 sunete . 21 instalare cartelã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 imagine de fundal . . . . . . . . . . 103 scriere text . . . . . . . . . . . . . . . 63. . . . . . . . . . . . .60 POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 datã . . . . . . . . . . . . . . . .17 registru apel. .27 nivel semnal . . . . . . . . . . . . . . . .34 Pop-Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 GPRS. . . 89 numere . . . . 90 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . . . . . . . 54 conectivitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 orã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 PC Suite . . . . . 53 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 note de agendã . . .79 P parcurgere . . . . . . . . . . . 52 transfer date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 serviciu clienþi . . . . . .53 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 sunete de apel . . . .42 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . . . . . . . . . . . . . . .18 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . .25 semnãturã digitalã . . . . . . . . . . . . . .80 numere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 sincronizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 profiluri . . . . . . . . . 60 cablu de date USB . . .

. . . 17 tastã de volum . . . . . 61 taste . . . . . . . . . . 21 pornire / oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tastã de navigare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ºtergerea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã zoom . . 18 telefon actualizãri . . . . . . . 17 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de navigare . . 63 teme . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 configurare . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . . . . . . . 23 comenzi . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 terminare apel . . . . . . . 63 deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 componente . . . . . . 101 vocal apelare . . 57 U UPIN . . . . . . . 102 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 setãri .Index ª ºtergere mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . 17 taste . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . 17 tastã de parcurgere . . . . . . . 52 temporizator . . . . . . . . . . . . . 15 V vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 T tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 înregistrator . . 17 blocare tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 taste de selecþie . 21 tastaturã . . . 22 text . . 17 telefon text . . 17 tastã de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 taste de selecþie . . . . . . . . 25 tip caracter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Z zone cu pericol de explozie . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de apelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->