DECLARAÞIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã cã acest produs RM-209 respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0434
Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât ºi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Declaraþia Eco a produsului sau informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com.
Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi. Nokia tune este o marcã sonorã a corporaþiei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Acest produs este licenþiat sub licenþa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal ºi necomercial în legãturã cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de cãtre un client angajat într-o activitate cu scop personal ºi necomercial ºi (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video în format MPEG-4 livrate de

un furnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã ºi nu se considerã acordatã implicit nici o licenþã pentru nici un fel de altã utilizare. Informaþii suplimentare, inclusiv informaþii referitoare la utilizarea în scopuri promoþionale, interne ºi comerciale, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>. Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Acest aparat corespunde cerinþelor Directivei 2002/95/CE privind restricþia de utilizare a anumitor substanþe periculoase la aparatura electricã ºi electronicã. În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs. Conþinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite de vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã. Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective. 9252542 / Ediþia 1

Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finland

......................................... 27 6.................................................... 22 Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel..... de serviciu ºi numerele mele ...... Cãrþi poºtale ................................. 28 Mesaje text............... Numere de informaþii......................................................................... ...... ªtergerea contactelor ...................... 46 3........................ Scrierea textului ................... Mesaje multimedia.......................................... Grupuri...... Memorarea numelor ºi numerelor de telefon ......... 25 8.......................... Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM ........ Apeluri rapide.................................. Pornirea ºi oprirea telefonului............................................................................................Cuprins Pentru siguranþa Dvs. 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 21 21 2.... Mesaje SIM ................... Sincronizare totalã ..... Mesaje chat ......... Jurnal apeluri ......... .......................................... 24 4................ 23 Opþiuni în timpul unui apel..................... Parcurgerea meniurilor .................... 12 Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului ......................................... 10 Descãrcarea conþinutului.................................................................. 28 29 32 32 33 33 34 34 37 42 42 42 42 42 43 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 1...... 25 Introducerea textului prin metoda tradiþionalã ............................... 11 Introducerea textului cu funcþia de predicþie ......... Dosare ................................. 50 4 .............. Cãrþi de vizitã............ 9 Coduri de acces ............. Editarea detaliilor contactelor ................... 17 7........................................................... Mesaje vocale .......... 50 Informaþii de localizare ............... Memorarea detaliilor ............ Aplicaþia e-mail......... Antena........................................................................................................ Setãrile mesajelor ............... 26 5..... Mesaje .............................................. Taste ºi componente ........................ Pregãtirea pentru utilizare ........................ Încãrcarea acumulatorului .......... Setãri ..... 22 Efectuarea unui apel.. Copierea sau mutarea contactelor...................................... Mesaje instantanee ...................... 10 Asistenþã Nokia ............................ Mesaje informative.............. Introducerea unei cartele microSD ............................... Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) ................................................................................................. Cureluºa telefonului........... Modul avion................... Memorie plinã. Comenzi de servicii................................................ Telefonul Dvs.......... Modul de aºteptare .............. Cãutarea unui contact......... Deschiderea ºi închiderea telefonului.................. Mesaje audio Nokia Xpress ................................... 9 Serviciul pentru setãri de configurare......... ªtergerea mesajelor............... Contacte ... Funcþii de apel...................................... 6 Informaþii generale ...

................... Agendã.......................................................... Setãri pentru aspect ..............Aplicaþii........ 98 Informaþii suplimentare privind siguranþa...... 83 Lansarea unui joc ......... 85 10............................. 68 Tipãrirea imaginilor........................... 95 Încãrcarea ºi descãrcarea..................................................................................................... Marcaje .................................... Lansarea unei aplicaþii................................9....... Ceas alarmã.......................................... HSCSD ºi CSD .......... Media player ........................ Configurarea browserului ......................................................... Cãsuþã intrãri pentru servicii . 67 11...... Lista cu probleme de rezolvat.................................................................................. Music player.................. Egalizatorul .... Teme ........................................ 79 Îngrijire ºi întreþinere ....................... Bluetooth ................... Temporizatorul ............... 104 5 ........... 69 16................................................ 52 Profiluri. 52 52 52 53 54 54 56 60 61 62 63 64 65 65 14..... Conectivitate ........ 96 13...........................................Internet ................................. Sunete........... Descãrcarea unei aplicaþii................................................................... 71 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 82 18........................................................ Configurare ............ Orã ºi datã .... Conectarea la un serviciu...................Medii .......... 83 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 15.........................................Servicii SIM......................Informaþii despre acumulator ................................................................ Note................................. Setãri pentru siguranþã.................. Opþiuni pentru aplicaþii ....................................Conectivitatea cu calculatorul ............................ 93 Nokia PC Suite......................... Date sub formã de pachete..... 68 Cartelã de memorie ...... Cronometrul ...........Organizator................................ Calculator ............................................... Setãri pentru descãrcare .............................. Apeluri ............................................................. Memoria de arhivã............................................................................ Parcurgerea paginilor.... Extindere efect stereo .................................................... Telefon .................................... 95 Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia ................................................................................... 92 17.......................... Comenzile mele rapide.........................Meniul operatorului ... 71 Camera foto-video .... 93 93 94 94 12.....Galeria. Aplicaþii pentru comunicaþii de date............................................................................... Radio ........................... 100 Index ................. Ecran ............... Siguranþa browserului........................... Revenirea la setãrile din fabricã.... Accesorii.................................................... Siguranþa .......................... Setãri ...................................... Înregistrator voce ... Actualizãri pentru programele telefonului ............................................

Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii. FOLOSIÞI CU GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Citiþi aceste instrucþiuni simple. DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. în timp ce conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. Aparatele mobile pot produce interferenþe în avion. Deconectaþi telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Nu-l folosiþi în apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice. Evitaþi contactul inutil cu antena. citiþi în întregime ghidul utilizatorului. SERVICE CALIFICAT Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat. 6 . ACCESORII ªI ACUMULATORI Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. ceea ce le-ar putea afecta performanþele. DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaþi toate restricþiile. Pentru informaþii suplimentare. INTERFERENÞE Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã. Pentru siguranþa Dvs.ÎNAINTE DE TOATE Respectaþi toate legile locale. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole. DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate restricþiile. Prima grijã a Dvs. conform instrucþiunilor din documentaþia produsului. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceþi un autovehicul. SIGURANÞA CIRCULAÞIEI . DECONECTAÞI ÎN AVION Respectaþi toate restricþiile.Pentru siguranþa Dvs.

alta decât ceasul alarmã. respectaþi toate legile precum ºi dreptul la viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. Nu conectaþi între ele produse incompatibile. Feriþi aparatul de umiditate. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. inclusiv drepturile de autor. Comunicaþi locul în care vã aflaþi. REZISTENÞA LA APÃ Telefonul Dvs. Aparatul mobil descris în acest manual este omologat pentru a funcþiona în reþelele EGSM 900. aparatul trebuie sã fie pornit. Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. ■ Despre aparatul Dvs. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. Pentru informaþii suplimentare despre reþele. La utilizarea funcþiilor acestui aparat. de servicii. citiþi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Tastaþi numãrul de urgenþã ºi apoi apãsaþi tasta de apelare. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru. ■ Servicii de reþea Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile.Pentru siguranþa Dvs. de servicii sã vã ofere instrucþiuni suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze asupra modului de taxare. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat depinde de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. Nu porniþi aparatul dacã folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole. contactaþi furnizorul Dvs. Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat. GSM 1800 ºi 1900. respectaþi legislaþia localã. S-ar putea ca serviciile de reþea sã nu fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reþea. COPII DE SIGURANÞÃ Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale tuturor informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi reveni la ecranul de pornire. nu rezistã la apã. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã 7 . CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaþi la orice alt echipament.

Acest aparat acceptã protocoalele WAP 2. 8 . de servicii sã fi solicitat ca anumite funcþii ale aparatului Dvs. Unele funcþii. mesajele chat. e-mail. memorarea mai multor aplicaþii Java poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. mesaje text. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. De exemplu. cum ar fi mesajele text. Aparatul Dvs. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã. • Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect ºi funcþioneazã corespunzãtor. sincronizarea de la distanþã. Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memorie disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. De exemplu. În acest caz. mesajele e-mail. de reþea. jocuri ºi aplicaþii JavaTM. note de rezolvat. Este posibil. mesaje chat. înainte de a continua. navigarea. ar putea avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de memoria partajatã cu alte funcþii. • Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat. Aceastã configurare ar putea include modificãri în numele meniurilor sau în ordinea de afiºare a acestora. Este posibil ca furnizorul Dvs. atunci când încercaþi sã utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. contacte cu funcþia de prezenþã. contacte. cum ar fi mesajele multimedia (MMS). sã fie configurat în mod special pentru furnizorul Dvs. • Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu.0 (HTTP ºi SSL) care ruleazã prin protocoalele TCP/IP. Unele caracteristici ale acestui aparat. precum ºi descãrcarea conþinutului prin intermediul browserului sau prin MMS necesitã suport tehnologic din partea reþelei. funcþiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. aplicaþia Note. ■ Accesorii Câteva reguli practice referitoare la accesorii: • Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. ■ Memoria partajatã Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: galerie. contactaþi furnizorul Dvs. ca aparatul Dvs. Pentru informaþii suplimentare. de servicii. unele reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi. ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. sã fie dezactivate sau sã nu fie activate. agendã. precum ºi pictograme modificate.Pentru siguranþa Dvs. mesaje multimedia. Dacã acesta este cazul. de asemenea.

Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. În cazul în care codurile nu sunt livrate împreunã cu cartela SIM. Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. consultaþi Siguranþa la pag. Consultaþi Semnãtura digitalã la pag. Codul presetat este 12345. Pentru a schimba codul ºi seta telefonul sã solicite acest cod. Consultaþi Siguranþa la pag. împotriva utilizãrii neautorizate. 64. 64. Consultaþi Modulul de siguranþã la pag. Coduri PIN Codul personal de identificare (PIN) ºi codul personal universal de identificare (UPIN) (4 pânã la 8 cifre) vã ajutã sã vã protejaþi cartela SIM împotriva utilizãrii neautorizate.Informaþii generale Informaþii generale ■ Coduri de acces Cod de siguranþã Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre) vã ajutã sã protejaþi telefonul Dvs. Coduri PUK Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul personal universal de deblocare (UPUK) (8 cifre) este solicitat la schimbarea unui cod PIN blocat. Consultaþi Siguranþa la pag. respectiv a unui cod UPIN blocat. contactaþi furnizorul Dvs. 91. local de servicii pentru a le afla. 90. Parola de restricþionare Parola de restricþionare (4 cifre) este necesarã la utilizarea funcþiei Serviciu barare apel. Codul PUK2 (8 cifre) este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat. 9 ..64. Codul PIN2 (4 pânã la 8 cifre) poate fi livrat împreunã cu cartela SIM ºi este necesar pentru anumite funcþii.

mesajele multimedia. se afiºeazã mesajul Setãri configurare recepþionate. Pentru a memora setãrile. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi. Dacã aþi primit setãrile sub forma unui mesaj de configurare.nokia. ■ Descãrcarea conþinutului Puteþi descãrca în telefon conþinut nou (de exemplu. cum ar fi setãrile de Internet mobil. De asemenea. trebuie sã introduceþi în telefon setãrile corecte. 61. preþuri ºi tarife. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. Dacã este cazul. introduceþi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. Contactaþi furnizorul Dvs. mesajele audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet la distanþã. iar setãrile nu sunt memorate ºi activate în mod automat. 10 . cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaþi secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia la adresa www. este posibil sã puteþi descãrca ºi actualizãri ale programului din telefon (serviciu de reþea). Consultaþi Telefon la pag. teme) (serviciu de reþea).com/support. Pentru a elimina setãrile primite.Informaþii generale ■ Serviciul pentru setãri de configurare Pentru a utiliza o parte din serviciile de reþea. selectaþi Ieºiþi sau Afiºaþi > Eliminaþi. contactaþi operatorul de reþea. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. Actualizãri telefon. furnizorul de servicii.

materiale ce pot fi preluate din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs.nokia. Pe site-ul de Internet puteþi gãsi informaþii privind utilizarea produselor ºi serviciilor Nokia.Informaþii generale ■ Asistenþã Nokia Cãutaþi la www. consultaþi lista cu centrele de contact ºi asistenþã Nokia Care la www. Dacã doriþi sã contactaþi serviciul clienþi.nokia. informaþii suplimentare. cãutaþi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la adresa www.com/customerservice.nokia. Nokia.com/repair. Pentru servicii de întreþinere. 11 .com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a acestui ghid.

opriþi întotdeauna aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4B. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Scoateþi acumulatorul aºa cum se aratã în figurã (2).Pregãtirea pentru utilizare 1. Pregãtirea pentru utilizare ■ Instalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. Deschideþi suportul cartelei SIM (3). Cartela SIM ºi contactele sale pot fi uºor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. Utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a scoate capacul posterior al telefonului. Consultaþi Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia la pag. 12 . introduceþi sau scoateþi aceastã cartelã. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. apãsaþi (1) ºi împingeþi capacul. contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Introduceþi corect cartela SIM în suport (4). 96. Nu lãsaþi cartelele SIM ºi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. astfel cã va trebui sã fiþi foarte atenþi când manipulaþi. Închideþi suportul cartelei SIM (5) ºi apãsaþi-l uºor pentru a-l bloca (6).

■ Introducerea unei cartele microSD Nu lãsaþi cartelele microSD la îndemâna copiilor mici. Reintroduceþi capacul posterior prin glisare (8. Glisaþi suportul cartelei de memorie pentru a debloca (1) ºi deschide suportul cartelei (2). cum ar fi cartelele MultiMedia de dimensiuni reduse. Utilizaþi numai cartele microSD aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. însã nu toate mãrcile funcþioneazã corect sau sunt perfect compatibile cu acest aparat. Nokia utilizeazã standardele aprobate în domeniu pentru cartele de memorie. nu se potrivesc în suportul cartelei microSD ºi nu sunt compatibile cu acest aparat. Glisaþi suportul cartelei pentru a-l bloca (5). Opriþi telefonul. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul. Introduceþi cartela de memorie în suport cu faþa cu contactele aurite spre spate (3) ºi închideþi suportul cartelei (4). Alte cartele de memorie. scoateþi capacul posterior ºi acumulatorul. Puneþi acumulatorul la loc ºi închideþi capacul posterior al telefonului. Respectaþi poziþia contactelor acumulatorului. 9). 13 .Pregãtirea pentru utilizare Reintroduceþi acumulatorul (7). Utilizaþi cu acest aparat numai cartele microSD compatibile. cât ºi datele stocate pe cartela respectivã.

veþi deteriora telefonul. 14 . 2. Atenþie: Folosiþi numai acumulatori. Conectaþi firul încãrcãtorului la mufa din partea inferioarã a telefonului. rotiþi partea superioarã spre dreapta (1) sau spre stânga pânã când auziþi un clic. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Durata încãrcãrii depinde de încãrcãtorul utilizat. Important: La deschiderea telefonului. 52. adresaþi-vã distribuitorului Dvs. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare. în direcþia opusã (2). Pentru a închide telefonul. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Nu rotiþi partea superioarã mai mult de 180 grade. 1. ■ Deschiderea ºi închiderea telefonului Pentru a deschide telefonul. consultaþi Sunete la pag. Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu.Pregãtirea pentru utilizare ■ Încãrcarea acumulatorului Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor. rotiþi partea superioarã în jos. Pentru procurarea de accesorii aprobate. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un acumulator AC-3. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. trageþi de ºtecher ºi nu de cablu. Pentru a dezactiva un sunet emis la deschiderea ºi închiderea telefonului. Încãrcarea unui acumulator BL-4B cu încãrcãtorul AC-3 va dura aproximativ 2 ore ºi 20 de minute. Dacã forþaþi partea superioarã mai mult de 180 de grade în orice direcþie. încãrcãtoare ºi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. rotiþi partea superioarã 180 de grade spre stânga sau dreapta.

introduceþi codul (afiºat sub forma ****) ºi selectaþi OK. nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit.” la pag. 63 ºi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio. dispune de o antenã internã. Consultaþi Taste ºi componente la pag. Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau UPIN. Setarea orei ºi a datei Introduceþi ora localã. 15 . 54. 10. Consultaþi „Conectare suport. Serviciul „Plug and play” Când porniþi telefonul pentru prima datã ºi dacã acesta se aflã în modul de aºteptare. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire. Consultaþi Orã ºi datã la pag. Evitarea contactului cu zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului. Confirmaþi sau respingeþi aceastã cerere.Pregãtirea pentru utilizare ■ Pornirea ºi oprirea telefonului Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole.72 ■ Antena Aparatul Dvs. 17. Contactul cu antena afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. este posibil sã vi se solicite sã preluaþi setãrile de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). selectaþi fusul orar al locaþiei în care vã aflaþi corespunzãtor diferenþei faþã de Meridianul Greenwich (GMT) ºi introduceþi data.

16 . aºa cum se aratã în figurã. apoi strângeþi-o.Pregãtirea pentru utilizare ■ Cureluºa telefonului Înfãºuraþi o cureluºã trecând-o prin urechea telefonului.

■ Taste ºi componente Receptor (1) Difuzoare stereo (2) Tastã selecþie stânga (3) Tastã selecþie centru (4) Tastã selecþie dreapta (5) Tastã volum ºi zoom (6) Tastã de parcurgere pe 4 direcþii (7) Tasta de apelare (8) Tasta de terminare (9) Tastaturã (10) Microfon (11) Urechea cureluºei de purtare la mânã (12) Conector pentru încãrcãtor (13) Conector Pop-PortTM (14) Obiectiv camerã foto-video (15) Tastã de pornire (16) Tastã camerã foto-video (17) 17 .Telefonul Dvs. Telefonul Dvs. 2.

Ecran Nivelul semnalului reþelei celulare (1) Nivelul de încãrcare a acumulatorului (2) Indicatori (3) Numele reþelei sau emblema operatorului (4) Ceas (5) Ecran principal (6) Funcþia tastei de selecþie stânga (7) este Mergeþi la sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. Variantele oferite de operatori pot avea un nume specific al operatorului pentru accesarea unui site specific operatorului.Telefonul Dvs. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. dacã telefonul nu este pornit. Modul de aºteptare activã În modul de aºteptare activã. Pentru activare sau dezactivare. ■ Modul de aºteptare Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi introdus niciun caracter. Consultaþi Tasta de selecþie dreapta la pag. 54. pe ecran se va afiºa o listã cu funcþiile telefonului ºi informaþii privind ecranele pe care le puteþi accesa direct. Consultaþi Economisire energie ºi Mod de veghe în Ecran la pag. dispune de anumite funcþii pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aºteptare. 53. Funcþia tastei de selecþie centru (8) este Meniu Funcþia tastei de selecþie dreapta (9) este Muzicã sau o comandã rapidã pentru o altã funcþie. acesta se aflã în modul de aºteptare. 18 . selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj > Aºteptare activã > Mod aºteptare activã > Activare sau Dezactivare. Consultaþi Tasta de selecþie stânga la pag. 55. Este posibil ca aceste funcþii sã fie activate sau nu.

Pentru a organiza ºi modifica modul de aºteptare activã. În modul de aºteptare. • Pentru a apela mesageria vocalã. Pentru a dezactiva modul activ de navigare în aºteptare. Pentru a apela numãrul. Aþi primit unul sau mai multe mesaje chat. Comenzi rapide în modul de aºteptare • Pentru a accesa lista cu numere formate. apãsaþi o datã tasta de apelare. 54. selectaþi Ieºiþi. 19 . apãsaþi ºi menþineþi apãsat 1.Telefonul Dvs. apãsaþi tasta de parcurgere în sus sau în jos pentru a activa funcþia de navigare din listã ºi selectaþi Selectaþi sau Afiºaþi. Consultaþi Comenzile mele rapide la pag. Telefonul nu sunã pentru apeluri sau mesaje text primite. selectaþi numãrul sau numele dorit ºi apãsaþi tasta de apelare. • Utilizaþi tasta de parcurgere drept comandã rapidã. Tastatura este blocatã. • Pentru a deschide browserul de Internet. Telefonul a înregistrat un apel nepreluat. este conectat la serviciul de mesaje chat. / Telefonul Dvs. Indicatori Aveþi un mesaj necitit în dosarul Curier intrãri. apãsaþi ºi menþineþi apãsat 0. iar starea de disponibilitate a serviciului este conectat sau deconectat. activaþi modul de navigare ºi selectaþi Opþiuni ºi apoi alegeþi dintre opþiunile disponibile. Prezenþa unor indicatori sãgeatã dreapta ºi stânga la începutul sau finalul unui rând. Aveþi mesaje neexpediate. anulate sau nepreluate în dosarul Cãsuþã ieºiri. indicã faptul cã sunt disponibile informaþii suplimentare prin apãsarea tastei de parcurgere stânga sau dreapta.

Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri > Avion > Activaþi sau Personalizaþi. agenda ºi numere de telefon. . selectaþi orice alt profil. Pentru a dezactiva modul avion. un sistem fãrã comenzi manuale. / / / Telefonul este înregistrat într-o reþea GPRS sau EGPRS . Conexiunea la reþeaua GPRS sau EGPRS este suspendatã (trecutã în aºteptare). Este selectat profilul temporizat. un dispozitiv inductiv de cuplaj sau un suport muzical este conectat la telefon. Dacã aveþi douã linii telefonice. Toate apelurile primite sunt redirecþionate cãtre alt numãr.Telefonul Dvs. sau Un set cu cascã. dar veþi putea. 20 . accesa în modul deconectat jocuri. Difuzoarele sunt activate sau suportul pentru muzicã este conectat la telefon. este selectatã a doua linie telefonicã. A fost stabilitã o conexiune GPRS sau EGPRS. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. . Utilizaþi modul avion în zone sensibile la emisiile radio. Este activatã funcþia ceas alarmã Temporizatorul funcþioneazã. Cronometrul funcþioneazã în fundal. Este activã o conexiune Bluetooth. ■ Modul avion Puteþi dezactiva funcþiile care lucreazã pe frecvenþe radio. Dacã modul avion este activat. cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale. este afiºat simbolul . totuºi.

unele reþele pot solicita introducerea corectã a unei cartele SIM valabile în aparat. efectuarea de apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. apãsaþi tasta de apelare ºi selectaþi Da la afiºarea mesajului Pãrãsiþi profilul avion? Telefonul încearcã sã efectueze un apel de urgenþã. Introduceþi numãrul de urgenþã. Când terminaþi convorbirea sau respingeþi apelul. ■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii) Pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor. poate fi posibilã. Pentru a debloca tastatura. Dacã opþiunea Blocare taste este setatã pe Activare. În modul avion puteþi efectua un apel de urgenþã. ■ Funcþii disponibile fãrã introducerea cartelei SIM Unele funcþii ale telefonului Dvs. selectaþi Meniu ºi apãsaþi * în interval de 3. Pentru efectuarea apelurilor de urgenþã. Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste. tastatura se blocheazã automat.Telefonul Dvs. consultaþi Telefon. introduceþi codul de siguranþã dacã vã este solicitat. Pentru a rãspunde la apeluri când protecþia tastaturii este activatã. la pag. apãsaþi tasta de apelare. pot fi utilizate fãrã introducerea unei cartele SIM (de exemplu transferul de date cu un calculator sau un alt aparat compatibil). Când este activatã protecþia tastaturii.5 secunde. selectaþi Deblocaþi ºi apãsaþi * în interval de 1. 61.5 secunde pentru a bloca tastatura. Anumite funcþii apar estompate în meniuri ºi nu pot fi utilizate. 21 .

Consultaþi Apeluri rapide la pag. Pentru a accesa lista de numere formate. Pentru a apela numãrul. Pentru a termina convorbirea sau pentru a anula încercarea de apelare. 46. Pentru a apela numãrul. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. prefixul zonal fãrã primul 0. consultaþi Cãutarea unui contact la pag. 3. dacã este necesar. introduceþi prefixul telefonic al þãrii. în modul de aºteptare apãsaþi o datã tasta de apelare. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de apelare rapidã pânã la iniþierea apelului. 60. Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul. Pentru a regla volumul în timpul unui apel. Introduceþi numãrul de telefon. ºi numãrul de telefon. de la 2 la 9. 22 .Funcþii de apel 3. Funcþii de apel ■ Efectuarea unui apel 1. 2. Pentru apeluri internaþionale. 49. apãsaþi tasta de apelare. apãsaþi tastele de mãrire sau micºorare a volumului. inclusiv prefixul zonal. apãsaþi de douã ori * pentru prefixul internaþional (caracterul + înlocuieºte codul de acces internaþional). Consultaþi Apelare rapidã în Apeluri la pag. Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte. • Dacã opþiunea Apelare rapidã este setatã pe Activatã. Apelaþi numãrul în unul din urmãtoarele moduri: • Apãsaþi tasta de apelare rapidã ºi apoi tasta de apelare. selectaþi un numãr sau nume ºi apãsaþi tasta de apelare. Apelarea rapidã Alocaþi un numãr de telefon uneia din tastele de apelare rapidã.

. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie dreapta sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de reducere volum. apãsaþi tasta de terminare sau închideþi telefonul. Pentru a termina convorbirea activã. Apelul în aºteptare Pentru a prelua un apel în aºteptare în timpul unei convorbiri active (serviciu de reþea). apãsaþi tasta de apelare. Este redat un sunet scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum. Pentru a seta limba. ■ Rãspunsul la un apel sau respingerea unui apel Pentru a rãspunde la un apel primit. Pronunþaþi clar comanda vocalã. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. Consultaþi Comenzi vocale în Comenzile mele rapide la pag. 23 . 61. Telefonul redã comanda vocalã a identificãrii de pe prima poziþie a listei. alegeþi o altã înregistrare. apãsaþi tasta de terminare. apãsaþi tasta de apelare sau deschideþi telefonul. Dacã recunoaºterea vocalã s-a efectuat cu succes. Pentru a respinge un apel intrat. Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã. Pentru a dezactiva sunetul de apel. Dacã rezultatul nu este cel corect. 1. se afiºeazã o listã de identificãri. apel în aºtept. consultaþi Apeluri la pag. Pentru a termina convorbirea. Utilizarea comenzilor vocale pentru efectuarea unei funcþii selectate a telefonului este similarã cu apelarea vocalã. astfel cã nu trebuie sã vã bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile. apãsaþi tasta de terminare.Funcþii de apel Apelarea vocalã îmbunãtãþitã Puteþi efectua un apel pronunþând numele memorat în lista de contacte a telefonului. 2. Pentru a activa funcþia Serv. În modul de aºteptare. Primul apel trece în aºteptare. 60. 54. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. selectaþi Silenþios.

Suspendaþi sau Reluaþi. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Meniu. Term. Adãug. 24 . de servicii.Funcþii de apel ■ Opþiuni în timpul unui apel Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reþea. Apel nou. precum ºi urmãtoarele: Expediaþi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri Comutaþi — pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare Transferaþi — pentru a conecta un apel în aºteptare la convorbirea activã ºi a vã deconecta din circuitul acestora Conferinþã — pentru a efectua un apel tip conferinþã Apel privat — pentru a discuta în particular cu unul din participanþii la conferinþã Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul. Difuzor sau Telefon. contactaþi furnizorul Dvs. totalã apeluri. Pentru informaþii privind disponibilitatea acestora. Blocare taste. Terminaþi. Contacte. selectaþi Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Opþiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. Înregistraþi. la conferinþã. Claritate voce. Opþiunile reprezentând servicii de reþea sunt Rãspundeþi sau Respingeþi. În timpul unei convorbiri.

Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere.Scrierea textului 4. 25 . Caracterele disponibile depind de limba selectatã pentru scriere. apãsaþi tasta #. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta # ºi selectaþi Mod numeric. indicat de . ºi . indicatã de ºi metoda de scriere cu funcþia de predicþie. aºteptaþi apariþia cursorului ºi tastaþi litera. de la 1 la 9. indicatã de . apãsaþi ºi menþineþi apãsat Opþiuni pentru a comuta între metoda tradiþionalã de introducere a textului. Pentru a seta limba de scriere. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta #. Când scrieþi text. utilizaþi metoda tradiþionalã sau metoda de scriere cu funcþia de predicþie. Dacã litera pe care doriþi sã o scrieþi în continuare este plasatã pe aceeaºi tastã cu cea anterioarã. Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari ºi mici. Modul de utilizare a literelor mari ºi mici este indicat de . selectaþi Opþiuni > Scriere în limba. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie. Cele mai des utilizate semne de punctuaþie ºi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei numerice 1. pânã la apariþia caracterului dorit. ■ Introducerea textului prin metoda tradiþionalã Apãsaþi în mod repetat o tastã numericã.

folosind tastele de la 2 la 9. introduceþi prima parte a cuvântului ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. 1.Scrierea textului ■ Introducerea textului cu funcþia de predicþie Metoda de introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe un dicþionar încorporat în care puteþi adãuga ºi cuvinte noi. apãsaþi tasta o singurã datã. Începeþi sã scrieþi urmãtorul cuvânt. Scrieþi ultima parte a cuvântului ºi confirmaþi-l. pentru a-l confirma adãugând un spaþiu. atunci acel cuvânt nu se aflã în dicþionar. Dacã. Pentru a scrie cuvinte compuse. 26 . dupã cuvântul pe care intenþionaþi sã îl scrieþi. Pentru fiecare literã. este afiºat caracterul ?. Dupã ce aþi terminat de scris cuvântul ºi dacã acesta este corect. Pentru a adãuga cuvântul în dicþionar. apãsaþi 0. Introduceþi cuvântul utilizând metoda tradiþionalã de introducere a textului ºi selectaþi Memoraþi. apãsaþi în mod repetat tasta * ºi selectaþi cuvântul din listã. selectaþi Normal. 3. Începeþi sã scrieþi cuvântul dorit. 2. Dacã respectivul cuvânt este incorect.

alegeþi meniul pe care doriþi sã-l mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > Organizare > Mutaþi. selectaþi Meniu. 5. Dacã meniul selectat conþine. Pentru a schimba ecranul meniului. 27 . Grilã cu etichete sau Tabularã. selectaþi Ieºiþi. selectaþi Realizat > Da. Pentru a memora modificarea. 2. 4. Parcurgeþi meniul ºi selectaþi o opþiune (de exemplu. alte submeniuri. Pentru a accesa meniul. meniu principal > Listã. Alegeþi locul în care doriþi sã mutaþi meniul ºi selectaþi OK. 6. Selectaþi setarea doritã. Pentru a rearanja meniul. Grilã. 3.Parcurgerea meniurilor 5. Pentru a pãrãsi meniul. selectaþi submeniul dorit (de exemplu. la rândul sãu. Setãri). Parcurgerea meniurilor Telefonul vã oferã o gamã largã de funcþii care sunt grupate în meniuri. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu. 1. Dacã meniul selectat conþine submeniuri. selectaþi Înapoi. Apeluri). selectaþi Opþiuni > Ecr. repetaþi secvenþa 3.

Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de douã sau mai multe mesaje. puteþi expedia ºi primi mesaje text ºi puteþi primi mesaje care conþin imagini (serviciu de reþea). acceptã expedierea mesajelor text având un numãr de caractere mai mare decât limita prevãzutã pentru un singur mesaj. mesaje instantanee ºi cãrþi poºtale. 28 . e-mail. cum ar fi limba chinezã. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de e-mail prin SMS ºi pentru a vã abona la acest serviciu. Scrierea ºi expedierea unui mesaj 1. 43. Un indicator din partea superioarã a ecranului indicã numãrul total de caractere rãmase disponibile ºi numãrul mesajelor ce trebuie expediate. De exemplu. S-ar putea ca furnizorul Dvs. scrie. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . de servicii sã vã taxeze în mod corespunzãtor. Aparatul Dvs. Pentru a memora o adresã de e-mail în Contacte. ocupã mai mult spaþiu. contactaþi furnizorul Dvs. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne.Mesaje 6. trebuie sã memoraþi în telefon numãrul centrului Dvs. Înainte de a putea expedia mesaje text sau e-mail prin SMS. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. audio. 46. precum ºi caracterele din unele limbi. Toate mesajele sunt organizate în dosare. limitând astfel numãrul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. expedia ºi memora mesaje text. 2. multimedia. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. consultaþi Memorarea detaliilor la pag. 673/2 indicã faptul cã mai sunt 673 caractere disponibile ºi cã mesajul va fi expediat sub forma unei serii de douã mesaje. selectaþi Adãugaþi. ■ Mesaje text Cu serviciul de mesaje scurte (SMS). de servicii. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj text. de mesaje. Mesaje Puteþi citi.

Pentru a vedea un mesaj primit. 29 . este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. 31. 4. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. 31. de servicii. 5. Pentru a citi mesajul mai târziu. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã. selectaþi Ieºiþi. 1. selectaþi Meniu > Mesagerie > Curier intrãri. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) ºi modalitatea de abonare la acesta. Consultaþi Setãrile mesajelor la pag. selectaþi Expediere. selectaþi Afiºaþi. Pentru un mesaj SMS prin e-mail. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Un mesaj multimedia poate conþine fiºiere ataºate. se afiºeazã dacã în Curier intrãri existã mesaje necitite. introduceþi un subiect în câmpul Subiect: . Pentru a vedea mesajul mai târziu. 2. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns 1. ■ Mesaje multimedia Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. ºi tipul de mesaj. Pentru a expedia mesajul. Creaþi mesajul de rãspuns. Pentru a expedia un mesaj de rãspuns. Scrieþi mesajul în câmpul Mesaj: . selectaþi Expediere. 43. contactaþi furnizorul Dvs. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 3. 4. selectaþi Rãspund. Pentru a expedia mesajul.Mesaje 3.

Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . selectaþi Expediere. acceptã mesaje multimedia ce conþin mai multe pagini (cadre). Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon sau adrese de e-mail în câmpul Cãtre: . selectaþi Inserare ºi dintre opþiuni. 5. 2. video clipuri. Pentru a insera un cadru în mesaj. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Multimedia plus. La un mesaj multimedia plus poate fi adãugat orice tip de conþinut. 31. Un mesaj poate conþine ca fiºiere ataºate o notã de agendã ºi o carte de vizitã. 31. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. selectaþi Nou sau Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia plus Reþeaua mobilã poate limita mãrimea mesajelor MMS. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. clipuri audio. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. 3.Mesaje 2. legãturi streaming sau chiar ºi fiºiere neacceptate (de exemplu fiºiere primite împreunã cu un mesaj e-mail). Scrieþi mesajul. selectaþi Inseraþi sau Opþiuni > Inserare. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. 30 . cãrþi de vizitã. Pentru a expedia mesajul. 1. Pentru a prelua un numãr de telefon sau o adresã de e-mail dintr-o memorie. Pentru a insera un fiºier în mesaj. 4. teme. este posibil ca aparatul sã o micºoreze pentru a o putea expedia prin MMS. 4. selectaþi Adãugaþi. o imagine ºi un clip audio sau poate conþine text ºi un video clip. note de agendã. Pentru a adãuga un fiºier. selectaþi Expediere. Un cadru poate conþine text. Telefonul Dvs. Dacã imaginea inseratã depãºeºte aceastã limitã. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. 6. 3. selectaþi Adãugaþi. Introduceþi un subiect ºi scrieþi mesajul. Asemenea tipuri de conþinut pot fi imagini. Pentru a expedia mesajul.

31. 6. Expedierea mesajelor Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. 2. Dacã aceste încercãri eºueazã. alegeþi mesajul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Anulare expediere. Pentru a anula expedierea mesajului din dosarul Cãsuþã ieºiri. Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. Observaþie: Când telefonul expediazã un mesaj. Pentru a vedea mesajul mai târziu. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut. 31 . selectaþi Afiºaþi.Mesaje 5. Pentru a vedea întregul mesaj când mesajul primit conþine o prezentare. telefonul încearcã sã reexpedieze mesajul dupã scurt timp. pe ecran este afiºat indicatorul animat . Pentru a vedea mesajul înainte de expediere. modificarea. mesajul rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. selectaþi Expediere. 1. selectaþi Opþiuni > Obiecte sau Anexe. Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs. selectaþi Opþiuni > Previzualizaþi. consultaþi furnizorul Dvs. selectaþi Ieºiþi. de servicii. selectaþi Redaþi. Pentru a expedia mesajul. Pentru a expedia mesajul. transferul sau retransmiterea unor imagini. Pentru a vedea mesajul primit. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. Telefonul memoreazã mesajul în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi iniþiazã expedierea. Aceasta nu este o indicaþie cã mesajul a fost recepþionat de destinatar. selectaþi Expediere. Pentru a vedea fiºierele din prezentare sau fiºierele ataºate. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje. Dacã apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului.

selectaþi Expediere. Consultaþi Expedierea mesajelor la pag. selectaþi Inseraþi ºi apoi alegeþi o imagine din Galerie sau. trebuie sã activaþi mai întâi serviciul de mesaje multimedia. selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Carte poºtalã. 4. apoi scrieþi textul de felicitare. pentru a insera o imagine recentã. 32 . contactaþi operatorul Dvs. ■ Cãrþi poºtale Cu serviciul de transmitere a mesajelor sub formã de carte poºtalã (serviciu de reþea). trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu. Mesajele instantanee nu sunt memorate în mod automat. puteþi crea ºi expedia cãrþi poºtale ce pot conþine o imagine sau un text de felicitare. Cartea poºtalã este trimisã furnizorului de servicii prin intermediul serviciului de mesaje multimedia. Lungimea maximã a unui mesaj instantaneu este de 70 caractere. Pentru a introduce în mesaj un text clipitor. Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului precum ºi pentru a vã abona la serviciu. Alegeþi câmpul pentru imagini. 5. de servicii.Mesaje 3. selectaþi Opþiuni > Rãspundeþi ºi tipul de mesaj. ■ Mesaje instantanee Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afiºeazã instantaneu la recepþionare. Pentru a expedia mesajul. Pentru a rãspunde la mesaj. 31. Pentru a utiliza serviciul de cãrþi poºtale. Pentru a expedia mesajul. selectaþi Opþiuni > Inser. Pentru a expedia o carte poºtalã. Introduceþi adresa în câmpurile obligatorii de editare. selectaþi Imagine nouã. marcate cu *. Creaþi mesajul de rãspuns. Pentru a utiliza acest serviciu. selectaþi Expediere. Furnizorul de servicii tipãreºte cartea poºtalã ºi o expediazã la adresa poºtalã indicatã în mesaj. Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului ºi scrieþi mesajul. Scrierea unui mesaj Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. de reþea sau furnizorul Dvs.

introduceþi un al doilea marcaj. consultaþi Înregistrator voce la pag. Pentru a utiliza înregistratorul. ■ Mesaje audio Nokia Xpress Puteþi utiliza serviciul MMS pentru a crea ºi expedia un mesaj audio într-un mod convenabil. selectaþi Memoraþi ºi dosarul în care doriþi sã îl memoraþi. 3. selectaþi Redaþi. Serviciul de mesaje multimedia trebuie activat înainte de a putea utiliza mesajele audio. selectaþi Expediaþi. selectaþi Citiþi. Crearea unui mesaj 1. Pentru a extrage din mesajul curent numere ºi adrese. dacã aþi primit mai multe mesaje. 2. sau. Pentru a memora mesajul. selectaþi Opþiuni > Utilizaþi detalii. Se deschide înregistratorul. Introduceþi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Cãtre: sau selectaþi Adãugaþi pentru a prelua un numãr. 76. se afiºeazã mesajul Memorie plinã.. Textul din spatele marcatorului clipeºte. Pentru întreruperea textului clipitor. Ascultarea unui mesaj Pentru a deschide un mesaj audio primit. Pentru a asculta mesajul mai târziu. Imposibil de recepþionat mesaje. ■ Memorie plinã Când primiþi un mesaj ºi memoria mesajelor este încãrcatã la maximum. clipitor pentru a seta un marcator. selectaþi Afiºaþi > Redaþi. Primirea unui mesaj Primirea unui mesaj instantaneu este indicatã prin Mesaj: ºi câteva cuvinte de la începutul mesajului. selectaþi Ieºiþi. 4. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. Rostiþi mesajul. Pentru a citi mesajul. 33 .Mesaje caract. Pentru a expedia mesajul.

Puteþi muta mesajele în dosarul Artic. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. Cãutaþi mesajul dorit ºi selectaþi ªtergeþi. Pentru a adãuga un dosar. Pentru a accesa lista ºabloanelor. Telefonul Dvs. consultaþi Mem. alegeþi dosarul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul sau Redenumire dosar. 34 . Telefonul Dvs. Aceastã aplicaþie e-mail este diferitã de funcþia de e-mail prin SMS. Puteþi scrie. selectaþi Marcaþi.. memoraþi un mesaj ca ºablon. Pentru a ºterge sau a redenumi un dosar. dispune de ºabloane.Mesaje Pentru a ºterge mai întâi mesaje mai vechi. Pentru a crea un nou ºablon. acceptã servere de e-mail POP3 ºi IMAP4. Pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Artic. expedia ºi citi mesaje e-mail cu ajutorul telefonului Dvs. aveþi nevoie de un sistem de mesaje e-mail compatibil. memorate > ªabloane. selectaþi Meniu > Mesagerie > Artic. selectaþi OK > Da ºi dosarul. Pentru a organiza dosarele subordonate Artic. memorate. Marcaþi toate mesajele pe care doriþi sã le ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergere marcat/e. Dacã trebuie sã ºtergeþi mai multe mesaje. expediate în Setãri generale la pag. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi dosarul. Mesajele care nu au fost încã expediate sunt memorate în dosarul Cãsuþã ieºiri. memorate. selectaþi Meniu > Mesagerie > Ciorne. Pentru a utiliza funcþia de e-mail pe telefonul Dvs. de e-mail. expediate. Pentru a edita ºi expedia mesajele pe care le-aþi scris ºi memorat în dosarul Ciorne. ■ Aplicaþia e-mail Aplicaþia e-mail utilizeazã o conexiune de transmitere a datelor sub formã de pachete (serviciu de reþea) pentru a vã permite accesarea contului Dvs. memorate. ■ Dosare Telefonul memoreazã mesajele primite în dosarul Curier intrãri . 43. msj.

contactaþi furnizorul Dvs. 35 . de e-mail. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. 1. sã ºtergeþi ºi sã modificaþi setãrile pentru e-mail. selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail. Verificaþi setãrile Dvs. de servicii e-mail. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. Introduceþi adresa de e-mail a destinatarului ºi apoi scrieþi subiectul ºi tastaþi mesajul e-mail. Pentru a ataºa un fiºier din Galerie.Mesaje Înainte de a putea expedia ºi prelua mesaje e-mail. 45. 3. 2. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Scriere e-mail nou. Pentru a activa setãrile e-mail. de e-mail la furnizorul de servicii e-mail. Pentru a introduce manual setãrile. selectaþi Expediere > Trimitere acum. existent. 4. selectaþi Opþiuni > Ataºare fiºier. Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail Puteþi scrie mesajul Dvs. Aceastã aplicaþie nu acceptã taste sonore. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Gestionare conturi > Opþiuni > Nou. Puteþi primi setãrile de configurare a serviciului de e-mail sub forma unui mesaj de configurare. 10. Asistentul de configurare Asistentul de configurare va porni automat dacã în telefon nu sunt definite setãri pentru e-mail. trebuie sã obþineþi un nou cont de e-mail sau utilizaþi contul Dvs. Opþiunea Gestionare conturi vã permite sã adãugaþi. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã expediaþi mesajul. Consultaþi Mesaje e-mail la pag. Pentru a expedia mesajul e-mail. e-mail înainte de a vã conecta la serviciul de e-mail sau vã puteþi conecta mai întâi la serviciu ºi apoi puteþi scrie ºi expedia respectivul mesaj e-mail. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag.

/verif. Pentru a rãspunde mai multor destinatari. numele contului. e-mail. e-mail Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. aplicaþia e-mail descarcã numai titlurile mesajelor e-mail. selectaþi-l pe cel de pe care doriþi sã descãrcaþi mesajele e-mail. noul mesaj ºi selectaþi Preluare pentru a descãrca întregul mesaj e-mail. selectaþi Opþiuni > Trimit. selectaþi Opþiuni > Memorare ca schiþã. Preluarea mesajelor e-mail 1. Confirmaþi sau editaþi adresa ºi subiectul mesajului e-mail. de e-mail. selectaþi Opþiuni > Rãspuns tuturor.Mesaje Pentru a memora mesajul e-mail în dosarul De trimis în vederea expedierii lui ulterioare. Pentru a descãrca mesajele e-mail trimise în contul Dvs. Pentru a expedia mesajul. Iniþial. selectaþi Rãspuns > Textul original sau Mesaj gol. Pentru a rãspunde unui mesaj e-mail. Mesajele e-mail pot conþine programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. 3. Selectaþi Înapoi > Listã curier intrãri. Mesajul e-mail este memorat în Listã de trimis > Schiþe. apoi scrieþi mesajul de rãspuns. 36 . 1. selectaþi Expediere > Trimitere ulterioarã. numele contului ºi mesajul dorit./verif. Pentru a expedia mesajul e-mail mai târziu. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Verif. 2. e-mail nou. Pentru a edita sau a continua scrierea mesajul e-mail mai târziu. Selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Listã curier intrãri. 2. selectaþi Meniu > Mesagerie > E-mail > Opþiuni > Trimitere e-mail sau Trimit. selectaþi Expediere > Trimitere acum. Dacã au fost definite mai multe conturi de e-mail. Pentru a descãrca noile mesaje e-mail ºi a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul De trimis.

Mesaje Dosare e-mail Telefonul Dvs. Pentru informaþii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru serviciul chat. memoreazã mesajele e-mail descãrcate din contul Dvs. De trimis pentru memorarea mesajelor e-mail neexpediate ºi Trimise pentru memorarea mesajelor e-mail expediate. Pentru a administra dosarele ºi mesajele e-mail pe care acestea le conþin. Mesajele primite de la expeditorii din lista neagrã sunt filtrate în dosarul Nedorit. Personalizat 1—Personalizat 3 pentru sortarea mesajelor e-mail ºi Nedorit unde sunt stocate toate mesajele e-mail spam. ■ Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM) (serviciu de reþea) puteþi expedia mesaje text simple ºi scurte cãtre utilizatori conectaþi. 38. Dosarul Listã de trimis conþine urmãtoarele dosare: Schiþe pentru memorarea mesajelor e-mail neterminate. selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza opþiunile disponibile pentru fiecare dosar. Dosarul Listã curier intrãri conþine urmãtoarele dosare: „Nume cont” pentru mesaje e-mail recepþionate. Mesajele de la expeditori necunoscuþi sau din lista albã sunt preluate în dosarul Cãsuþã intrãri. Filtrul spam vã permite sã plasaþi anumiþi expeditori pe o listã neagrã sau o listã albã. Filtre spam Pentru a activa ºi defini un filtru spam. consultaþi Setãri conexiune în Acces la pag. Pentru a introduce un expeditor pe lista neagrã. Trebuie sã vã abonaþi la un serviciu ºi sã vã înregistraþi la serviciul de mesaje chat pe care doriþi sã-l utilizaþi. selectaþi Opþiuni > Filtru spam > Setãri în ecranul principal de aºteptare e-mail. selectaþi mesajul e-mail din dosarul Listã curier intrãri ºi Opþiuni > Exp. de servicii. contactaþi furnizorul Dvs. Pictogramele ºi textele de pe ecran pot diferi în funcþie de serviciul de mesaje chat. 37 . de e-mail în dosarul Listã curier intrãri. Pentru a activa setãrile necesare utilizãrii serviciului de mesaje chat. pe listã neagrã. Arhivã pentru arhivarea mesajelor e-mail.

Pentru schimbarea stãrii Dvs. starea Dvs. Sesiunile Dacã sunteþi conectat la serviciu. în funcþie de furnizorul de servicii. Dacã sunt disponibile mai multe seturi de setãri de conectare pentru serviciul chat. Pentru a extinde dosarul. aºa cum este vãzutã de ceilalþi. Pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la serviciul Chat atunci când îl porniþi. Conversaþii memor. în sesiunea de autentificare. selectaþi setul dorit... de mesaje chat. poate fi înlocuit cu alt termen. selectaþi Opþiuni > Deconectare.. conectaþivã la serviciul chat ºi selectaþi Opþiuni > Setãri > Conectare automatã > Activare. selectaþi Modificaþi. Conectat ºi Neconectat. dacã este necesar. este posibil sã nu puteþi accesa toate funcþiile descrise în acest ghid. — pentru a vizualiza. selectaþi Conectare automatã: > Activare sau selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. Mesaje instant.. În partea de jos a barei de stare. selectaþi serviciu de mesaje chat. Selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni: Conectare — pentru conectarea la serviciul de mesaje chat. Acces Selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje instant. accesaþi meniul de mesaje chat. Pentru a vã deconecta de la serviciul de mesaje chat. existã trei dosare care conþin contactele Dvs.Mesaje Observaþie: În funcþie de serviciul Dvs. este afiºatã într-o barã de stare: Stare: Conectat. evidenþiaþi-l ºi selectaþi Extindere (sau apãsaþi tasta de 38 . ºi apoi selectaþiConectare. ºi starea acestora: Conversaþii. Stare: Ocupat sau Stare: Neconectat. ºterge sau redenumi conversaþiile memorate în timpul unei sesiuni chat Setãri conexiune — pentru a edita setãrile necesare conexiunilor de mesaje ºi prezenþã Conectarea Pentru a vã conecta la serviciu.

Pentru a adãuga contacte. adresã e-mail sau nume. indicã un nou mesaj chat. dupã subiect sau identitate. extindeþi dosarul Conectat sau dosarul Neconectat. indicã un mesaj de grup citit. pentru a restrânge dosarul. Selectaþi Grupuri > Grupuri publice (neafiºat dacã grupurile nu sunt acceptate de reþea) — Este afiºatã lista de marcaje pentru grupuri publice. extindeþi dosarul Conversaþii. Conversaþii — afiºeazã lista mesajelor chat noi ºi citite sau invitaþiile la conversaþii chat în timpul sesiunii active de mesaje chat. puteþi cãuta un grup dupã un membru al grupului sau dupã numele grupului. Dupã ce v-aþi alãturat conversaþiei de grup. indicã un nou mesaj de grup. dupã numãr de telefon. Selectaþi Opþiuni > Chat sau Intrare în grup — pentru a iniþia conversaþia dupã ce aþi gãsit utilizatorul sau grupul dorit 39 .Mesaje parcurgere dreapta). Consultaþi Grupurile la pag. Selectaþi Cãutaþi > Utilizatori sau Grupuri — pentru a cãuta alþi utilizatori chat sau grupuri publice din reþea. alegeþi contactul cu care aþi dori sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Deschid. Pentru a iniþia o sesiune de mesaje chat cu un grup. Pictogramele ºi textele de pe ecran depind de serviciul de mesaje chat. alegeþi un grup ºi selectaþi Intraþi. indicã un mesaj chat citit. Introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã-l utilizaþi în cadrul conversaþiei. 40. Puteþi crea un grup privat. consultaþi Adãugarea contactelor IM la pag. alegeþi contactul cu care doriþi sã iniþiaþi o sesiune chat ºi selectaþi Chat. 41. oferitã de furnizorul de servicii. Pentru a rãspunde la o invitaþie sau la un mesaj. Dacã aþi selectat Grupuri. indicã o invitaþie. selectaþi Restrâng.. puteþi începe o conversaþie în grup. (sau apãsaþi tasta de parcurgere stânga). Conectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt conectate Neconectat —afiºeazã numãrul de contacte care sunt deconectate Pentru a începe o conversaþie. pseudonim.

manualã identit. Pentru a memora un contact nou care nu se aflã în memoria telefonului. Cãutaþi în server sau Copiaþi din server (în funcþie de furnizorul de servicii). selectaþi Opþiuni > Adãugare contact > Dupã nr. Alegeþi un contact. Dacã. Adãugarea contactelor IM Când sunteþi conectat la serviciul de mesaje chat. Participarea la o conversaþie Pentru a vã alãtura la sau a iniþia o sesiune de mesaje chat. scrieþi mesajul Dvs. Pentru a-l citi. iar mesajul rãspuns este afiºat sub acesta. selectaþi Citiþi.. selectaþi Chat. Citirea unui mesaj chat Dacã primiþi un nou mesaj care nu este asociat unei conversaþii active. Intr. > Conversaþii. selectaþi o invitaþie ºi apoi Deschid. Dacã au fost recepþionate mai multe invitaþii. se afiºeazã ºi telefonul emite un ton de alertã. pentru a o citi. în timpul unei conversaþii. primiþi un mesaj nou de la o persoanã care nu participã la conversaþia curentã.. ºi selectaþi Expediaþi. Dacã aþi primit un mesaj de la o persoanã care nu se aflã în lista Contacte IM. Va fi afiºat mesajul Dvs. se afiºeazã Mesaj instant nou. Dacã au fost recepþionate mai multe mesaje. Pentru a vã alãtura unei conversaþii în cadrul unui grup privat. selectaþi un mesaj ºi apoi Deschid. selectaþi Opþiuni > Respingere sau ªtergeþi.Mesaje Acceptarea sau respingerea unei invitaþii Dacã aþi primit o nouã invitaþie... este afiºat identificatorul expeditorului. selectaþi Citiþi. de mobil. Scrieþi mesajul ºi selectaþi Expediaþi. în meniul principal pentru mesaje chat. Pentru a începe o conversaþie. 40 . selectaþi Opþiuni > Memorare contact. Pentru a respinge sau ºterge invitaþia. Mesajele noi primite în timpul unei conversaþii active sunt pãstrate în Mesaje instant. selectaþi Acceptaþi ºi introduceþi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi.

Private Conectaþi-vã la serviciul de mesaje chat ºi selectaþi din meniul principal Opþiuni > Creare grup. Pentru a bloca mesaje de la un anumit contact din lista Dvs. de contacte.Mesaje Blocarea sau deblocarea mesajelor Dacã doriþi sã blocaþi mesaje în timpul unei conversaþii active.. Conectaþi-vã la serviciul chat ºi selectaþi Grupuri > Grupuri publice. în meniul principal pentru mesaje chat. Conectat sau Neconectat ºi selectaþi Opþiuni > Blocare contact > OK. Publice Puteþi marca grupuri publice pe care le poate administra furnizorul Dvs. Grupurile Puteþi utiliza grupurile publice oferite de furnizorul de servicii sau puteþi crea propriile Dvs. Dacã nu sunteþi în grup. Selectaþi un grup ºi apoi Intraþi. selectaþi Opþiuni > ªtergeþi grupul. introduceþi numele cu care sunteþi afiºat pe ecran ca pseudonim pentru grupul respectiv. Pentru a debloca un contact. de servicii. grupuri private pentru o conversaþie chat. alegeþi contactul din Conversaþii. selectaþi Opþiuni > Listã blocatã. selectaþi Grupuri > Grupuri publice > Cãutaþi grupuri. Pentru a ºterge un grup din lista Dvs. Marcaþi membrii grupului privat în lista de contacte ºi scrieþi o invitaþie. Pentru a cãuta un grup. selectaþi Opþiuni > Blocare contact. Alegeþi contactul pe care doriþi sã-l deblocaþi ºi selectaþi Deblocaþi > OK. 41 . Introduceþi numele grupului ºi pseudonimul pe care doriþi sã îl utilizaþi.

de servicii. Pentru mai multe informaþii. vocalã. 42 . Pentru a introduce. SIM. dar operaþiunea inversã nu este posibilã. de servicii. vocale. Puteþi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. vocale. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea. msj.Mesaje ■ Mesaje vocale Mesageria vocalã este un serviciu de reþea la care este posibil sã fie necesar sã vã abonaþi. selectaþi Ascultaþi. selectaþi Nr. Pentru a apela numãrul mesageriei Dvs. indicã noile mesaje vocale. selectaþi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Ascult. mesagerie vocalã. Pentru a citi mesajele SIM. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de comenzi USSD). ■ Mesaje SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. a cãuta sau a edita numãrul mesageriei Dvs. Pentru mai multe informaþii. Dupã dosar pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar sau Toate mesajele. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Msj. informative ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. ■ Comenzi de servicii Scrieþi ºi trimiteþi cãtre furnizorul Dvs. ■ Mesaje informative Puteþi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. Dacã funcþia este acceptatã de reþea. selectaþi Meniu > Mesagerie > Opþiuni > Mesaje SIM. de servicii (serviciu de reþea). selectaþi Meniu > Mesagerie > ªtergere mesaje > Dupã mesaj pentru a ºterge câte un mesaj. ■ ªtergerea mesajelor Pentru a ºterge mesaje. Pentru a apela mesageria Dvs. vocale.

msj.Mesaje ■ Setãrile mesajelor Setãri generale Setãrile generale sunt comune pentru mesajele text ºi multimedia. > Permisã — pentru a seta telefonul sã suprascrie mesajele expediate vechi cu cele noi. de servicii. Aceastã setare este afiºatã numai dacã aþi setat Mem. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje text ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Setãri generale ºi dintre opþiunile urmãtoare: Mem. cu simboluri grafice Mesaje text Setãrile pentru mesaje text afecteazã expedierea. Veþi primi acest numãr de la furnizorul Dvs. Centru e-mail în uz — pentru a selecta centrul de mesaje e-mail SMS în uz 43 . (serviciu de reþea) Centre mesaje > Adãugare centru — pentru a seta numãrul de telefon ºi numele centrului de mesaje necesar pentru expedierea mesajelor. dacã memoria pentru mesaje este plinã. exp. Centru mesaje în uz — pentru a selecta centrul de mesaje în uz Centre mesaje e-mail > Adãugare centru — pentru a seta numerele de telefon ºi numele centrului e-mail pentru expedierea mesajelor e-mail SMS. msj. Mãrime corp literã — pentru a selecta mãrimea fontului utilizat în mesaje Emoticoane grafice > Da — pentru a seta telefonul sã înlocuiascã simbolurile amuzante compuse din caractere. expediate > Da — pentru a seta telefonul sã memoreze mesajele expediate în dosarul Articole expediate Suprascr. primirea ºi vizualizarea mesajelor text ºi e-mail prin SMS. expediate > Da. în Art.

Prin acelaºi centru > Da — pentru a permite destinatarului mesajului sã expedieze un mesaj de rãspuns prin centrul Dvs. de mesaje (serviciu de reþea) Mesaje multimedia Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea. Puteþi. Dacã selectaþi În reþeaua proprie. implicitã cadre — pentru a defini temporizarea implicitã dintre cadrele mesajelor multimedia Permit. Puteþi primi setãrile de configurare pentru mesaje multimedia sub forma unui mesaj de configurare. img. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Rapoarte remitere > Da — pentru a solicita reþelei sã expedieze rapoarte de remitere ale mesajelor Dvs. (MMS plus) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia plus Mãrime imag. Paging sau Fax (serviciu de reþea) Utiliz. În reþeaua proprie. MMS > Da sau Nu — pentru a primi sau a bloca recepþionarea mesajului multimedia. 10. Mesaje expediate ca — pentru a selecta formatul mesajelor ce urmeazã a fi expediate: Text. primirea ºi vizualizarea mesajelor multimedia. Disponibilitatea acestui meniu depinde de telefonul Dvs. în general. recep. caracterele cu accente precum ºi alte semne vor fi transformate în alte caractere. pachete date > Da — pentru a seta GPRS ca purtãtor SMS preferat Suport caractere > Total — pentru a selecta ca toate caracterele din mesaj sã fie expediate aºa cum se vãd. de domiciliu.Mesaje Valabilitate mesaj — pentru a alege durata de timp în care reþeaua încearcã sã transmitã mesajul Dvs. 63. 44 . nu puteþi primi mesaje multimedia dacã vã aflaþi în afara reþelei Dvs. de asemenea. (MMS) — pentru a seta mãrimea imaginilor din mesajele multimedia Cron. Setarea implicitã pentru serviciul de mesaje multimedia este. Consultaþi Configurare la pag. Dacã selectaþi Redus. (serviciu de reþea) Mãr. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. sã introduceþi setãrile manual.

Mesaje Intrãri mesaje MMS — pentru a permite primirea mesajelor multimedia fie în mod automat. sã introduceþi setãrile manual. Selectaþi Meniu > Mesagerie > Setãri mesaje > Mesaje e-mail ºi dintre opþiunile urmãtoare: Configurare — pentru a selecta setul pe care doriþi sã-l activaþi Cont — pentru a selecta un cont oferit de furnizorul de servicii Numele meu — pentru a introduce numele sau pseudonimul Dvs. recep. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Permiteþi reclame — pentru a primi sau respinge reclamele. > Da — pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului pentru conexiuni Intranet 45 . Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Mesaje e-mail Setãrile afecteazã expedierea. recep. Selectaþi Cont ºi un cont de mesaje multimedia din setãrile de configurare active. Adresã de e-mail — pentru a introduce adresa Dvs. 63. Selectaþi un furnizor de servicii. Puteþi. de asemenea. MMS este setatã pe Nu sau Intrãri mesaje MMS este setatã pe Respingeþi. Implicite sau Config. MMS este setatã pe Nu. fereastrã term. Consultaþi Configurare la pag. de e-mail Informaþii conectare — pentru a introduce informaþii conform tipului de server Setãri intrãri mail — pentru a selecta numãrul maxim de mesaje e-mail ce vor fi preluate Setãri ieºiri (SMTP) — pentru a introduce setãrile SMTP (protocol de transfer simplu mesaje e-mail) Afiº. fie manual dupã semnalare sau pentru a respinge primirea. personale pentru mesajele multimedia. primirea ºi vizualizarea mesajelor e-mail. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. 10. Aceastã setare nu este afiºatã dacã Permit. Setãri configurare > Configurare — Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã mesajele multimedia.

Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. ■ Cãutarea unui contact Selectaþi Meniu > Contacte > Nume. ■ Memorarea numelor ºi numerelor de telefon Numele ºi numerele sunt memorate în memoria aflatã în uz.Contacte 7. Parcurgeþi lista de contacte sau introduceþi primele caractere ale numelui pe care îl cãutaþi. Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de numãr (de exemplu ). Puteþi. Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM. 46 . Când selectaþi un nume din contacte (de exemplu pentru a-l apela). contact nou. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu . Contacte Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonului ºi în memoria cartelei SIM. sã memoraþi câte o imagine pentru un numãr limitat de contacte. de asemenea. va fi utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr. cum ar fi mai multe numere de telefon ºi articole de text pentru un nume. un sunet de apel sau un video clip ºi scurte articole de text. Consultaþi Setãri la pag. Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare. pentru un contact.48. Pentru a memora un nume ºi un numãr de telefon. puteþi memora diferite tipuri de numere de telefon. ■ Memorarea detaliilor În memoria telefonului. selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug.

selectaþi Setare ca implicit. datele privind contactele ºi notele cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). numãr. selectaþi Opþiuni > Editare. selectaþi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. 59. Pentru a copia sau a muta mai multe contacte. Pentru a edita un nume. articol de text sau pentru a modifica o imagine. Pentru detalii consultaþi Sincronizarea de pe un server la pag. Selectaþi contactul pe care doriþi sã-l copiaþi sau sã-l mutaþi ºi Opþiuni > Copiere contact sau Mutare contact. ■ Sincronizare totalã Sincronizaþi-vã agenda. Marcaþi celelalte contacte ºi selectaþi Opþiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. Selectaþi dintre opþiunile disponibile. selectaþi primul contact pentru copiere sau mutare ºi Opþiuni > Marcaþi. Pentru a seta numãrul ales drept numãr implicit. 47 . selectaþi Meniu > Contacte > Nume. Pentru a schimba tipul numãrului.Contacte Cãutaþi contactul cãruia doriþi sã îi adãugaþi un detaliu ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Adãugaþi detalii. ■ Editarea detaliilor contactelor Cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur numãr de telefon ataºat. ■ Copierea sau mutarea contactelor Pentru a copia sau muta un contact din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. Pentru a copia sau muta toate contactele din memoria de contacte a telefonului în memoria cartelei SIM sau invers. alegeþi numãrul dorit ºi selectaþi Opþiuni > Modificaþi tipul.

Pentru a ºterge un contact. Alegeþi detaliul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi ºi dintre opþiunile disponibile. Pentru a elimina cartea de vizitã. cãutaþi contactul dorit ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi contactul. Dacã aþi primit o carte de vizitã. Selectaþi Telefon ºi SIM pentru a extrage nume ºi numere din ambele memorii. articol de text sau o imagine ataºatã contactului. cãutaþi contactul ale cãrui informaþii doriþi sã le expediaþi ºi selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. În acest caz.Contacte ■ ªtergerea contactelor Pentru a ºterge toate contactele ºi detaliile ataºate acestora din memoria telefonului sau a cartelei SIM. ■ Setãri Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Memorie în uz — pentru a selecta memoria cartelei SIM sau a telefonului pentru contactele Dvs. carte vizitã. ■ Cãrþi de vizitã Puteþi expedia ºi primi informaþii de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptã standardul vCard pentru cãrþi de vizitã. cãutaþi contactul ºi selectaþi Detalii. telefonului sau De pe cartela SIM. selectaþi Ieºiþi > Da. Pentru a ºterge un numãr. selectaþi Meniu > Contacte > ªt. Pentru a expedia o carte de vizitã. toate contact. atunci când memoraþi nume ºi numere. Afiºare contacte — pentru a selecta modul de afiºare a numelor ºi numerelor din Contacte Afiºaj nume — pentru a selecta dacã se afiºeazã mai întâi prenumele sau numele contactului Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit în lista de contacte Spaþiu memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel folosit 48 . > Din mem. acestea vor fi stocate în memoria telefonului. selectaþi Afiºaþi > Memoraþi pentru a memora cartea de vizitã în telefon.

■ Apeluri rapide Pentru a aloca un numãr unei taste de apelare rapidã. 22. selectaþi Meniu > Contacte > Apelare rapidã ºi alegeþi numãrul de apelare rapidã dorit. Selectaþi Alocaþi sau. 60. selectaþi Opþiuni > Modificaþi. de servicii. dacã a fost deja alocat un numãr tastei respective. SIM. de serviciu ºi numerele mele Selectaþi Meniu > Contacte ºi dintre aceste submeniuri: Nr. consultaþi Apelarea rapidã la pag. informaþii — pentru a apela numerele de informaþii ale furnizorului Dvs. dacã aceste numere sunt memorate pe cartela Dvs. veþi fi întrebat dacã doriþi sã o activaþi. dacã numerele sunt memorate pe cartela Dvs. Selectaþi Cãutaþi ºi contactul pe care doriþi sã-l alocaþi. SIM (serviciu de reþea) Numerele mele — pentru a vedea numerele de telefon alocate cartelei Dvs. Pentru a efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidã. SIM (serviciu de reþea) Numere servicii — pentru a apela numerele de servicii ale furnizorului Dvs. de servicii. Dacã funcþia Apelare rapidã este dezactivatã. dacã existã numere memorate pe cartela SIM 49 . Consultaþi ºi Apelare rapidã în Apeluri la pag.Contacte ■ Grupuri Selectaþi Meniu > Contacte > Grupuri pentru a organiza numele ºi numerele de telefon stocate în memorie în grupuri de apelanþi cu sunete ºi imagini de grup diferite. ■ Numere de informaþii.

taxe º. rotunjiri. Contactaþi furnizorul Dvs.m. Telefonul afiºeazã mesajul 1 solicitare de poziþie ratatã. selectaþi Meniu > Jurnal > Apel. de servicii. primite ºi efectuate numai dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie. selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului. de reþea sau cu furnizorul Dvs.d. selectaþi Destinat. Pentru a vedea solicitarea de localizare nepreluatã. Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei. recente. Pentru a vedea lista cronologicã a apelurilor nepreluate ºi primite recent. mesaje. Contor date sau Cron. Pentru a vedea numãrul mesajelor text ºi multimedia expediate. selectaþi Jurnal apeluri. Pentru a vedea informaþiile referitoare la apelurile Dvs.Jurnal apeluri 8. pach. precum ºi numerele formate.a. Apeluri recepþ. date... ■ Informaþii de localizare Reþeaua vã poate trimite o solicitare de localizare (serviciu de reþea). de servicii pentru a vã abona ºi a stabili un acord în privinþa trimiterii informaþiilor de localizare. selectaþi Afiºaþi. nepreluate. telefonul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcþie de opþiunea pe care aþi stabilit-o împreunã cu operatorul Dvs. selectaþi Meniu > Jurnal > Jurnal mesaje. Dacã nu preluaþi solicitarea. Pentru a vedea informaþii aproximative privind comunicaþiile Dvs. dacã telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire. Pentru a accepta sau a respinge solicitarea de localizare. Pentru a vedea contactele cãrora le-aþi expediat recent mesaje. Anumite cronometre pot fi resetate în timpul reparaþiei sau la actualizarea programului. sau Numere formate. 50 . Jurnal apeluri Telefonul înregistreazã apelurile nepreluate. selectaþi Acceptaþi sau Resping.

Jurnal apeluri Pentru a vedea informaþiile celor mai recente 10 notificãri ºi solicitãri private sau pentru a le ºterge. selectaþi Meniu > Jurnal > Poziþionare > Registru poziþii > Deschidere dosar sau ªtergeþi tot. 51 .

Setãri

9. Setãri
■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de mai multe grupuri de setãri numite profiluri, pentru care puteþi personaliza sunetele telefonului, în funcþie de diferite evenimente ºi situaþii. Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri, profilul dorit ºi dintre opþiunile urmãtoare: Activaþi — pentru a activa profilul selectat. Personalizaþi — pentru a personaliza profilul. Selectaþi setarea pe care doriþi sã o modificaþi ºi efectuaþi modificãrile. Cronometrat — pentru a seta profilul sã fie activ pentru un anumit interval de timp (pânã la 24 ore) ºi pentru a seta ora de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expirã, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

■ Teme
O temã conþine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Teme ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectaþi tema — pentru a seta o temã. Se deschide o listã de dosare din Galerie. Deschideþi dosarul Teme ºi selectaþi o temã. Preluãri teme — pentru a deschide o listã de legãturi în vederea descãrcãrii mai multor teme

■ Sunete
Puteþi modifica setãrile de sunet ale profilului activ selectat. Selectaþi Meniu > Setãri > Sunete. Puteþi gãsi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Consultaþi Personalizaþi în Profiluri la pag. 52. Pentru a seta telefonul sã sune numai la apelurile recepþionate de la numere de telefon ce aparþin unui grup selectat de apelanþi, selectaþi

52

Setãri

Alertaþi pentru. Alegeþi grupul de apelanþi dorit sau Toate apelurile ºi selectaþi Marcaþi. Selectaþi Opþiuni > Memorare pentru a memora setãrile sau Anulare pentru a nu modifica setãrile.
Dacã selectaþi cel mai ridicat volum al sunetului de apel, acesta va ajunge la cel mai ridicat volum în câteva secunde.

■ Ecran
Selectaþi Meniu > Setãri > Afiºaj ºi alegeþi dintre opþiunile disponibile: Imagine fond — pentru a adãuga o imagine de fundal în modul de aºteptare Aºteptare activã — pentru a activa sau a dezactiva modul de aºteptare activ, a organiza ºi a personaliza modul de aºteptare activ Culoare litere în aºt. — pentru a selecta culoarea textului în modul de aºteptare Icoane taste navigare — pentru a afiºa pictogramele comenzilor rapide curente alocate tastei de parcurgere în modul de aºteptare dacã modul de aºteptare activã este dezactivat Anim. capac pivotant — pentru a seta telefonul sã afiºeze o animaþie ºi sã emitã un sunet la deschidere ºi închidere, în funcþie de temã Protecþie ecran > Activaþi — pentru a seta telefonul sã afiºeze un protector de ecran. Pentru a descãrca mai multe protectoare de ecran, selectaþi Preluãri graficã. Pentru a seta intervalul de timp dupã care este activat protectorul de ecran, selectaþi Interval. Economisire energie — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu este accesatã nicio funcþie a telefonului pe o anumitã perioadã de timp, vor fi afiºate data ºi un ceas digital. Mod de veghe — pentru a economisi energia acumulatorului. Dacã nu utilizaþi nicio funcþie a telefonului pentru o anumitã perioadã de timp, afiºajul devine complet negru. Mãrime corp literã — pentru a seta mãrimea fontului folosit pentru mesaje, contacte ºi pagini Internet

53

Setãri

Emblemã operator — pentru a seta telefonul Dvs. sã afiºeze sau nu emblema operatorului Afiºare info celulã > Activatã — pentru a afiºa identitatea celulei, dacã este disponibilã în reþea

■ Orã ºi datã
Pentru a schimba setãrile pentru tipul de ceas, orã, fus orar ºi datã, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora, Data sau Actualiz. autom. orã (serviciu de reþea). Când cãlãtoriþi într-o zonã cu un alt fus orar, selectaþi Meniu > Setãri > Orã ºi datã > Ora > Fus orar ºi fusul orar al zonei în care vã aflaþi, din punctul de vedere al diferenþei faþã de Greenwich Mean Time (GMT) sau Universal Time Coordinated (UTC). Ora ºi data sunt setate conform fusului orar ºi permit telefonului Dvs. sã afiºeze ora corectã de expediere a mesajelor text sau multimedia recepþionate. De exemplu, GMT -5 indicã fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest faþã de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

■ Comenzile mele rapide
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile telefonului utilizate frecvent.

Tasta de selecþie stânga
Pentru a alege o funcþie din listã, selectaþi Meniu > Setãri > Com. mele rap. > Tastã selecþie stânga. Dacã tastei de selecþie stânga i s-a alocat comanda Mergeþi la pentru a activa o funcþie, în modul de aºteptare, selectaþi Mergeþi la > Opþiuni ºi dintre opþiunile urmãtoare: Selectare opþiuni — pentru a adãuga sau ºterge o funcþie din lista de comenzi rapide. Organizaþi — pentru a rearanja funcþiile în lista Dvs. de comenzi rapide.

54

Comenzi vocale Pentru a apela contacte ºi accesa funcþii ale telefonului. Pentru a organiza comenzile vocale. > Tastã sel. consultaþi Apelarea vocalã îmbunãtãþitã la pag. Pentru a seta limba. mele rap. Pentru a selecta funcþiile telefonului ce vor fi activate prin comenzi vocale.Setãri Tasta de selecþie dreapta Pentru a selecta din listã o funcþie. mele rap. indicã faptul cã este activat un indicativ vocal. 61. 23. selectaþi Meniu > Setãri > Com. Pentru a reda comanda vocalã activã. selectaþi Redaþi. selectaþi Adãugaþi. Pentru a utiliza comenzi vocale. dreapta. > Tastã navigare. pronunþaþi comenzile vocale. selectaþi o funcþie a telefonului ºi dintre urmãtoarele opþiuni: Editaþi sau Eliminare — pentru a schimba sau dezactiva comanda vocalã a funcþiei selectate Adãugare totalã sau Eliminare totalã — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcþiile din lista de comenzi vocale 55 . Tasta de navigare Pentru a aloca tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcþii ale telefonului dintr-o listã predefinitã. consultaþi Limbã recunoaºtere în Telefon la pag. Comenzile vocale sunt dependente de limbã. mele rap. selectaþi Meniu > Setãri > Com. Pentru a activa indicativul vocal. selectaþi Meniu > Setãri > Com. Alegeþi o funcþie. > Comenzi vocale ºi apoi alegeþi un dosar.

Terminale legate — pentru a cãuta toate aparatele compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. Funcþiile care utilizeazã tehnologia Bluetooth sau ce permit rularea acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduc durata de viaþã a acestuia. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii. Selectaþi aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon. hands-free. Tehnologia radio Bluetooth Acest aparat este compatibil cu Bluetooth Specification 2. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth ºi dintre opþiunile urmãtoare: Bluetooth > Activat sau Dezactivat — pentru a activa sau dezactiva funcþia Bluetooth . file transfer. generic object exchange. indicã faptul cã funcþia Bluetooth este activã. Tehnologia Bluetooth vã permite sã conectaþi telefonul la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanþã de pânã la 10 metri. În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. network access. ºi celãlalt aparat nu trebuie sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt. headset. Selectaþi Nou pentru a obþine o listã 56 .Setãri ■ Conectivitate Puteþi conecta telefonul la un aparat compatibil utilizând o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu de date USB. setãrile pentru conexiuni EGPRS. utilizaþi accesorii omologate de Nokia pentru acest model.0 + EDR ºi acceptã urmãtoarele profiluri: generic access. SIM access ºi serial port. de asemenea. audio — pentru a cãuta aparate audio compatibile Bluetooth. Puteþi defini. Cãutaþi acces. cu toate cã legãtura ar putea fi afectatã de interferenþe cauzate de obstacole. Deoarece aparatele care utilizeazã tehnologia Bluetooth comunicã prin intermediul undelor radio. cum ar fi pereþi sau alte aparate electronice. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. telefonul Dvs. object push. dial-up networking.

selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Vizibil. Pentru a defini modul de utilizare a acestui serviciu. selectaþi Terminale legate. Introduceþi parola numericã Bluetooth setatã în aparat (pânã la 16 caractere) pentru a-l asocia cu telefonul Dvs. telef. dezactivaþi funcþia Bluetooth sau setaþi Vizibil. Transmisii de date sub formã de pachete Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaþie de pachete (GPRS) este un serviciu de reþea care permite telefoanelor mobile sã transmitã ºi sã primeascã date prin intermediul unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). Pentru a vedea lista aparatelor compatibile Bluetooth asociate cu telefonul în momentul respectiv. când este solicitatã de aplicaþie. Selectaþi un aparat ºi Asociaþi. este detectat de alte aparate Bluetooth. Dacã vã îngrijoreazã siguranþa. se conecteazã cu respectivul aparat ºi puteþi începe transferul de date. Telefonul Dvs. Conexiunea radio Bluetooth Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. Conex. telef.Setãri a aparatelor compatibile Bluetooth aflate în raza de acþiune. Trebuie sã introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare cu respectivul aparat. Pentru a vedea care dintre conexiunile Bluetooth este activã în momentul respectiv. Setãri Bluetooth Pentru a defini modul în care telefonul Dvs. permanentã — pentru a seta telefonul sã se conecteze automat la pornire la o reþea pentru transmisii de date sub formã de pachete 57 . selectaþi Terminale active. pach. meu. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Conex. meu pe Ascuns. meu sau Numele telef. Acceptaþi numai comunicaþiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. Conexiunea va fi terminatã când aplicaþia este închisã. de date ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Când e nevoie — pentru a seta iniþierea conexiunii de transmitere a datelor sub formã de pachete.

APN) pentru a iniþia o conexiune la o reþea. 58 . utilizând programul Nokia Modem Options. Telefonul Dvs. apoi selectaþi OK. folosind datele de contact din celãlalt aparat. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. chiar dacã telefonul este utilizat fãrã o cartelã SIM. Transferul datelor Sincronizaþi-vã agenda.Setãri Setãrile pentru modem Puteþi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune radio Bluetooth sau printr-un cablu de date USB ºi îl puteþi apoi utiliza ca modem pentru a permite conectarea la GPRS de pe calculator. Dacã aþi configurat setãrile atât în calculatorul Dvs.. 93. numele aparatului ºi setãrile trebuie sã se afle în lista contactelor de transfer. acces activ > Pseud. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pach. Pentru a defini setãrile pentru conexiunile de pe calculator. acces. pct. server ºiSincronizare PC sunt articolele originale din aceastã listã. Sincroniz. De asemenea. acces pach. un telefon mobil). introduceþi numele punctului de acces (Access Point Name . pct. Selectaþi Pct. Dacã primiþi date de la un alt aparat (de exemplu. cu un calculator compatibil sau cu un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). Lista contactelor de transfer Pentru a copia sau sincroniza date de pe telefonul Dvs. contactul de transfer respectiv este adãugat automat în listã. introduceþi un nume pentru a schimba setãrile punctului de acces ºi selectaþi OK. puteþi efectua setãrile serviciului de acces EGPRS (numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs. date. datele privind contactele ºi notele cu un alt aparat compatibil (de exemplu. de date > Punct activ de acces ºi activaþi punctul de acces pe care doriþi sãl utilizaþi. acceptã transferul de date cu un calculator compatibil sau un alt aparat compatibil. Selectaþi Edit. pt.. de la un telefon mobil compatibil). vor fi utilizate setãrile din calculator. cât ºi în telefon.

Datele selectate sunt copiate sau sincronizate. de servicii. instalaþi pe calculator programul Nokia PC Suite al telefonului Dvs.. server sau Sincronizare PC. selectaþi un contact din lista contactelor de transfer ºi Opþiuni > Editare. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincroniz. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Ad. Sincronizarea de pe un server Pentru a utiliza un server Internet de la distanþã. selectaþi Iniþializare sincronizare sau Iniþializare copiere. note ºi contacte. altul decât Sincroniz. Pentru primirea datelor. Transferul de date cu un aparat compatibil Pentru sincronizare. Utilizaþi pentru sincronizare o conexiune prin Bluetooth sau un cablu de date USB ºi iniþiaþi sincronizarea de pe calculator. 59 . 10 ºi Configurare la pag. Pentru a ºterge un contact de transfer. Sincronizarea de la un calculator compatibil Pentru a sincroniza date din agendã. conform setãrilor. Prima încercare de sincronizare sau cea ulterioarã unei sincronizãri întrerupte poate dura pânã la 30 de minute. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Pentru a iniþia sincronizarea de pe telefonul Dvs. abonaþi-vã la un serviciu de sincronizare. utilizaþi o conexiune radio Bluetooth sau o conexiune prin cablu. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date ºi contactul de transfer din listã. celãlalt aparat trebuie sã fie activat. 63. contact transfer > Sincronizare telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile conform tipului de transfer. Pentru a edita copia ºi sincroniza setãrile.Setãri Pentru a adãuga un nou contact de transfer în listã (de exemplu un telefon mobil). Pentru a iniþia transferul de date. server. contactaþi furnizorul Dvs. În funcþie de setãri. selectaþi-l din lista contactelor de transfer ºi apoi selectaþi Opþiuni > ªtergere. Pentru mai multe informaþii privind acest serviciu ºi pentru setãrile necesare.

cu orice tastã > Activat — pentru a prelua un apel primit prin apãsarea scurtã a oricãrei taste. Este posibil sã nu puteþi redirecþiona apelurile Dvs. ■ Apeluri Selectaþi Meniu > Setãri > Apeluri ºi dintre opþiunile urmãtoare: Deviere apel — pentru a redirecþiona toate apelurile recepþionate (serviciu de reþea). cu excepþia tastei de pornire. Confirmaþi Cablul USB de date conectat. dupã o primã tentativã nereuºitã 60 . 64. Claritate voce > Activã — pentru a îmbunãtãþi inteligibilitatea convorbirii. în special în zone zgomotoase Rãsp. dacã sunt active unele funcþii de restricþionare a apelurilor. selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Cablu de date USB > Mod Nokia. Puteþi utiliza ºi un cablu de date USB cu Nokia PC Suite. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipãririi de imagini. compatibil Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia ºi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. conectaþi cablul de date. în Siguranþa la pag. Imprimare & media sau Stocare date. a tastelor de selecþie stânga ºi dreapta sau a tastei de terminare Reapelare automatã > Activatã — pentru a efectua pânã la 10 tentative de apelare a unui numãr.Setãri Cablu de date USB Puteþi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon ºi un calculator compatibil sau o imprimantã care acceptã PictBridge. a tastei camerei foto-video. Consultaþi Serviciu barare apel. Selectaþi modul. ºi selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Mod Nokia — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreunã cu o imprimantã compatibilã PictBridge sau cu calculatorul Dvs.

selectaþi Limbã pe SIM.. selectaþi Limbã telefon. identit. dacã telefonul se aflã în modul de aºteptare ºi nu a fost utilizatã nici o funcþie a telefonului. dacã aceastã opþiune este acceptatã de cartela Dvs. Consultaþi Apelul în aºteptare la pag. selectaþi Setat de reþea. Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat dupã un interval de timp presetat. apel. dupã fiecare convorbire. Automatã selecteazã limba conform informaþiilor de pe cartela SIM. durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea) Exp. apel pivot. 61 . Sumar dupã apel > Afiºat — pentru ca telefonul sã afiºeze pentru o perioadã scurtã. Linie pt. de servicii. Selectaþi Activare ºi setaþi intervalul de timp. apel în aºtept. SIM (serviciu de reþea). efect. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reþea). proprie > Da — pentru a afiºa numãrul Dvs. — pentru a selecta linia telefonicã 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. selectaþi Limbã recunoaºtere. Blocare taste — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii. > Activaþi — pentru ca reþeaua sã vã anunþe când primiþi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea). — pentru a seta telefonul sã permitã preluarea apelurilor la deschidere ºi terminarea apelurilor la închidere ■ Telefon Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri limbã — Pentru a seta limba textelor afiºate pe ecranul telefonului Dvs. Manevr. Pentru a selecta limba cartelei USIM . Pentru a utiliza setarea convenitã cu furnizorul Dvs. Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare. 23.Setãri Apelare rapidã > Activatã — pentru a apela numele ºi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidã de la 2 la 9 prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastelor numerice respective Serv. Pentru a seta limba comenzilor vocale.

■ Accesorii Acest meniu sau urmãtoarele opþiuni sunt afiºate numai dacã telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. Modul avion ar trebui utilizat ºi în zonele sensibile la emisii radio. Activare texte ajutor — pentru a selecta dacã telefonul va afiºa texte explicative Sunet de pornire > Activat— Telefonul redã un sunet la pornire. dupã 5 secunde. SIM — Consultaþi Servicii SIM la pag.65. Cu opþiunea Manualã puteþi selecta o reþea care deþine un acord de accesibilitate cu furnizorul Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Accesorii. Iluminare — pentru a seta ca iluminarea sã fie permanent pe Activare. de la furnizorul de servicii (serviciu de reþea). 62 . dintre opþiunile urmãtoare: Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriþi sã fie activat automat la conectarea accesoriului selectat Rãspuns automat — pentru a seta telefonul sã rãspundã automat la un apel recepþionat. telefonul afiºeazã un mesaj de interogare privind utilizarea modului avion. funcþia de rãspuns automat va fi dezactivatã. Selectaþi un accesoriu ºi. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Selecþie operator > Automatã — pentru a seta telefonul sã selecteze automat una din reþelele celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. acþ. 92. Confirm. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. Selectaþi Automatã pentru a seta activarea iluminãrii timp de 15 secunde dupã apãsarea unei taste.Setãri Mesaj întâmpinare — pentru a scrie mesajul ce va fi afiºat la pornirea telefonului Solicitare mod avion > Activat— La fiecare pornire. toate conexiunile radio sunt oprite. în funcþie de accesoriul ales. Actualizãri telefon — pentru a primi actualizãri ale programului din telefonul Dvs. Dacã opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Bip x 1 sau Dezactivatã. de servicii. În modul avion.

t-coil este activã. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. cu setãrile necesare pentru funcþionarea corectã a anumitor servicii. De asemenea. Alegeþi un punct de acces ºi selectaþi Opþiuni > Detalii pentru a vedea numele furnizorului de servicii. impl. de servicii sã vã trimitã aceste setãri. Consultaþi Actualizãri pentru programele telefonului la pag. Conectare suport — pentru a prelua setãrile de configurare de la furnizorul Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Configurare ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Setãri config. cu text > Da — pentru a utiliza setãrile telefonului text. 10. este posibil ca furnizorul Dvs. selectaþi Aparat auditiv > Mod apar. implic. Act. — pentru a vedea furnizorii de servicii memoraþi în telefon. este prevãzut cu un dispozitiv auditiv. în locul setãrilor pentru setul cu cascã sau pentru dispozitivul inductiv de cuplaj Dacã aparatul Dvs. 63 . în aplicaþii — pentru a activa setãrile de configurare implicite pentru aplicaþiile acceptate Punct acces preferat — pentru a vedea punctele de acces memorate. de servicii Setãri manager apar. aud.Setãri Telefon cu text > Utiliz. aud. telef. selectaþi Opþiuni > Setare ca implicit. t-coil > Activare pentru a optimiza calitatea sunetului la utilizarea unui dispozitiv auditiv de tip t-coil. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat. — pentru a permite sau nu primirea actualizãrilor programelor de pe telefon.65. Pictograma este afiºatã când opþiunea Mod apar. ■ Configurare Puteþi configura telefonul Dvs. al purtãtorului de date ºi al punctului de acces pentru date sub formã de pachete sau numãrul de acces GSM. Pentru a seta setãrile de configurare ale furnizorului de servicii drept setãri implicite.

■ Siguranþa Când sunt active funcþii care restricþioneazã apeluri (cum ar fi restricþionarea apelurilor. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþi apela ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea) 64 . Este necesarã o parolã de restricþionare. Serviciu barare apel. Pentru a adãuga un cont personal nou dacã nu aþi adãugat niciunul. (serviciu de reþea). Selectaþi tipul de serviciu. numai cãtre numerele de telefon selectate. numãrul de telefon al destinatarului ºi numãrul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. Parametrii diferã în funcþie de tipul serviciului selectat. dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. Selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã ºi dintre opþiunile urmãtoare: Solicitare cod PIN ºi Solicitare cod UPIN — pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. selectaþi Adãugaþi. În aceastã situaþie. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi sau Activaþi. Grup utilizat. posibile apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. SIM Dacã apelarea numerelor fixate este activatã.Setãri Setãri config. pot fi. person. PIN sau UPIN la fiecare pornire. Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacã se solicitã codul PIN2 la accesarea unei anumite funcþii a telefonului. nu pot fi iniþiate conexiuni GPRS. protejatã de codul PIN2. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. cu excepþia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. — pentru a restricþiona apelurile recepþionate ºi efectuate de pe telefonul Dvs. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate). Apeluri permise — pentru a restricþiona apelurile efectuate de pe telefonul Dvs. apoi selectaþi ºi introduceþi fiecare parametru necesar. în caz contrar. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii acestui cod. totuºi. Pentru a ºterge sau activa un cont personal. — pentru a adãuga noi conturi personale pentru diferite servicii ºi pentru a le activa sau ºterge.

— pentru a vedea Detalii modul sigur. ■ Actualizãri pentru programele telefonului Furnizorul Dvs. Atenþie: Dacã instalaþi o actualizare a programului. Cod în uz — pentru a selecta dacã trebuie sã fie active codurile PIN sau UPIN Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate autorizate sau de utilizator din telefonul Dvs. nu puteþi utiliza aparatul. pânã la finalizarea instalãrii actualizãrii ºi pânã la repornirea telefonului. Numele ºi numerele de telefon memorate în Contacte nu vor fi ºterse. Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranþã. Consultaþi Certificate la pag. PIN2 sau parola de restricþionare. selectaþi Meniu > Setãri > La set. ■ Revenirea la setãrile din fabricã Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale. Setãri modul sigur. activaþi Solicitare PIN modul sau schimbaþi PIN modul ºi PIN semnãturã. Consultaþi ºi Coduri de acces la pag. telefonul solicitã codul de siguranþã la selectarea memoriei cartelei SIM ºi când doriþi sã schimbaþi memoria în uz. Introduceþi codul de siguranþã. Dacã selectaþi Memorie. 9. 65 . (serviciu de reþea). 90.. codul PIN. Asiguraþi-vã cã aþi efectuat copii de siguranþã ale datelor înainte de a accepta actualizarea programelor.. nici pentru a efectua apeluri de urgenþã. din fabr. de servicii vã poate expedia actualizãri pentru programele din telefon direct în aparatul Dvs.Setãri Nivel de siguranþã > Telefon — pentru a seta telefonul sã solicite codul de siguranþã ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon. UPIN. Disponibilitatea acestei opþiuni depinde de modelul de telefon utilizat.

Setãri

Setãri
Pentru a permite sau nu actualizarea programelor din telefon, selectaþi Meniu > Setãri > Configurare > Setãri manager apar. > Actual. soft furnizor ºi opþiunile urmãtoare: Permiteþi mereu — pentru a efectua automat toate descãrcãrile ºi actualizãrile de programe Respingeþi mereu — pentru a respinge toate actualizãrile de programe Întâi confirmare — pentru a efectua descãrcãrile ºi actualizãrile de programe numai dupã confirmarea Dvs. (setare implicitã)

Solicitarea unei actualizãri de program
Selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Actualizãri telefon pentru a solicita actualizãri disponibile pentru programul din telefonul Dvs. de la furnizorul de servicii. Selectaþi Detalii soft curent pentru afiºarea versiunii curente a programului ºi pentru a vedea dacã este necesarã o actualizare. Selectaþi Preluare soft telefon pentru a descãrca ºi instala o actualizare a programului din telefon. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

Instalarea unei actualizãri de program
Selectaþi Instalare soft telefon pentru a iniþia instalarea, dacã aþi anulat instalarea dupã descãrcare. Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacã întâmpinaþi dificultãþi la instalare, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

66

Meniul operatorului

10. Meniul operatorului
Acest meniu vã permite sã accesaþi un portal cãtre serviciile oferite de operatorul Dvs. de reþea. Numele ºi pictograma depind de operator. Pentru mai multe informaþii, luaþi legãtura cu operatorul Dvs. de reþea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informaþii, consultaþi Cãsuþã intrãri pentru servicii la pag. 89

67

Galeria

11. Galeria
În acest meniu puteþi organiza imagini, video clipuri, fiºiere de muzicã, teme, graficã, tonuri, înregistrãri ºi fiºierele primite. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Telefonul Dvs. acceptã sistemul cheilor de activare pentru protejarea conþinutului preluat. Înainte de preluare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare ale oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.
Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Pentru a vedea lista dosarelor, selectaþi Meniu > Galerie. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui dosar, selectaþi un dosar ºi Opþiuni. Pentru a vedea lista fiºierelor dintr-un dosar, selectaþi un dosar ºi apoi selectaþi Deschid.. Pentru a vedea disponibilitatea opþiunilor unui fiºier, selectaþi un fiºier ºi apoi selectaþi Opþiuni. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaþi un fiºier, alegeþi cartela de memorie ºi apãsaþi tasta de parcurgere dreapta.

■ Tipãrirea imaginilor
Aparatul Dvs. acceptã Nokia XPressPrint. Pentru a-l conecta la o imprimantã compatibilã, utilizaþi un cablu de date sau expediaþi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth cãtre o imprimantã care acceptã tehnologia Bluetooth. Consultaþi Conectivitate la pag. 56. Puteþi tipãri imagini în format JPEG. Imaginile capturate cu aparatul foto sunt memorate automat în format JPEG. Selectaþi imaginea pe care doriþi sã o tipãriþi ºi apoi Opþiuni > Imprimare.

68

iar altele necesitã formatare. Puteþi utiliza cartela de memorie microSD pentru a stoca fiºiere multimedia. pentru a afla dacã trebuie sã formataþi cartela de memorie înainte de utilizare. 13. toate datele stocate pe aceasta sunt pierdute definitiv. de memorie în vederea prevenirii utilizãrii neautorizate. dosarul cartelei de memorie ºi Opþiuni > Formataþi cartela > Da. Pentru introducerea ºi scoaterea cartelei de memorie microSD. Formatarea cartelei de memorie La formatarea unei cartele de memorie. Pentru a formata o cartelã de memorie. 69 .Galeria ■ Cartelã de memorie Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. Blocarea cartelei de memorie Pentru a seta o parolã pentru blocarea cartelei Dvs. Aceasta poate avea o lungime de maximum 8 caractere. fiºiere audio. introduceþi un nume pentru cartela de memorie. melodii. Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. selectaþi Opþiuni > Setare parolã. Anumite dosare din Galerie cu conþinut utilizat de telefon (de exemplu. vi se solicitã parola. cum ar fi video clipuri. ºi nu trebuie sã o reintroduceþi dacã utilizaþi cartela de memorie pe acelaºi telefon. fotografii ºi date referitoare la mesaje. consultaþi Introducerea unei cartele microSD la pag. Parola este memoratã în telefonul Dvs. Consultaþi distribuitorul Dvs. Dacã doriþi sã utilizaþi cartela de memorie pe un alt telefon. Dupã terminarea formatãrii. selectaþi Meniu >Galerie sau Aplicaþii. selectaþi Opþiuni > ªtergere parolã. Pentru ºtergerea parolei.

Galeria Verificarea spaþiului de memorie ocupat Pentru a verifica spaþiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date ºi spaþiul de memorie disponibil pentru instalarea de aplicaþii sau de programe noi pe cartela Dvs. de memorie. 70 . selectaþi Opþiuni > Detalii.

Cu setarea pentru cea mai mare dimensiune a imaginii. Pentru a realiza o fotografie în format peisaj. Medii Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri. 71 . puteþi face fotografii sau puteþi înregistra video clipuri. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. apãsaþi tasta de navigare sus ºi jos sau tastele de volum. selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto sau. Pentru a face o fotografie. ■ Camera foto-video Cu ajutorul camerei foto-video încorporate. inclusiv drepturile de autor. Activare autodeclanº. Selectaþi Opþiuni pentru a seta Activ. iar cu alte dimensiuni pot fi realizate cinci astfel de fotografii. obiceiurile locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane. respectaþi legislaþia localã.Medii 12. dacã este activatã funcþia video. Fotografierea Pentru activarea funcþiei de fotografiere. menþineþi telefonul în poziþie orizontalã. Telefonul memoreazã imaginile pe cartela de memorie. sau apãsaþi tasta camerei foto-video. mod nocturn în condiþii de iluminare redusã. Pentru a apropia sau a depãrta imaginea în modul camerã foto-video. selectaþi Fotograf. apãsaþi tasta aparatului fotovideo în modul de aºteptare. pot fi realizate 3 fotografii într-o succesiune rapidã. pentru a activa autodeclanºatorul sau Activare serii imagini pentru a realiza fotografii într-o succesiune rapidã.

selectaþi Opþiuni > Setãri. selectaþi Înapoi pentru a realiza o nouã fotografie sau Expediaþi pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. imag. Pentru a începe înregistrarea video. pentru a relua înregistrarea. puteþi vizualiza video clipuri compatibile prin serviciul de streaming de pe un server de reþea (serviciu de reþea). În intervalul de previzualizare. pentru a opri înregistrarea. reda ºi prelua fiºiere. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. ºi un interval de previzualizare pentru afiºarea imaginii realizate. selectaþi Contin. Aparatul Dvs. Scalã de gri. selectaþi Stop. Pentru a schimba alte setãri ale camerei foto-video ºi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor ºi clipurilor video.. dacã este activatã funcþia de camerã foto-video.Medii Selectaþi Opþiuni > Setãri > Duratã previz. selectaþi Înregistr. selectaþi Pauzã. Negativ sau Solarizare. selectaþi Opþiuni > Balanþã alb > Auto. Tungsten sau Fluorescent.. cum ar fi imagini. selectaþi Opþiuni > Efecte > Culori false. Înregistrarea unui clip video Pentru activarea funcþiei video. clipuri audio. video clipuri ºi imagini animate. Lumina zilei. Rezoluþia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferitã. Pentru a adapta setãrile camerei foto-video la condiþiile de iluminare. De asemenea. Telefonul memoreazã video clipurile pe cartela de memorie sau în memoria telefonului. Sepia. acceptã o rezoluþie de înregistrare a imaginii de 1200 x 1600 pixeli. ■ Media player Cu media player puteþi vizualiza. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta camerei foto-video în modul de aºteptare ºi selectaþi Meniu > Medii > Video sau. Opþiuni pentru fotografiere ºi video Pentru a utiliza un filtru. 72 . Pentru a întrerupe înregistrarea.

73 .Medii Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. 2. 63. Puteþi. Selectaþi un furnizor de servicii pentru streaming. modificarea. Consultaþi Nokia PC Suite la pag. Fiºierele muzicale stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate ºi adãugate automat în biblioteca muzicalã la pornirea telefonului. Marcaje. Consultaþi Configurare la pag. Implicite sau Config. sã introduceþi setãrile manual. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Interval FF/Rew pentru a seta zona de derulare rapidã înainte sau înapoi. ■ Music player Telefonul Dvs. La adresã sau Preluãri media pentru a selecta sau descãrca articole media. Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. 3. Pentru a deschide music playerul. transferul sau retransmiterea unor imagini. dispune de un music player pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fiºiere audio în format MP3 sau AAC descãrcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaþia Nokia PC Suite. Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux > Configurare. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu de streaming din setãrile de configurare active. personale. de asemenea. 10. procedaþi în modul urmãtor: 1. Configurarea necesarã unui serviciu de streaming Puteþi primi setãrile de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. Pentru a activa setãrile. 93. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

Eliberaþi tasta când doriþi. Opþiuni redare — Selectaþi Aleatorie pentru redarea melodiilor din listã în ordine aleatorie. Selectaþi Repetitivã pentru redarea repetitivã a melodiei curente sau a întregii liste. Pentru a reda o melodie. selectaþi Înapoi.Medii Redarea melodiilor Atenþie! Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a derula înapoi melodia curentã. Pentru a întrerupe redarea. mele. . selectaþi începutul melodiei anterioare. folosiþi tastele de volum din partea lateralã a telefonului. Albume. Pentru a începe redarea. sunt afiºate detaliile primei melodii din lista implicitã de melodii. Opþiuni pentru music player În meniul Redare muzicã. Când deschideþi meniul Redare muzicã. selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Compozitori sau Liste cu melodii. Pentru a opri music playerul. selectaþi . selectaþi ºi menþineþi apãsatã . Pentru a regla volumul. Genuri. alegeþi melodia doritã ºi selectaþi Redaþi. selectaþi dintre opþiunile urmãtoare: Afiºare melodii — Vizualizaþi toate melodiile disponibile pe lista de melodii activã ºi redaþi melodia doritã. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. Accesaþi funcþiile music playerului utilizând tastele virtuale de pe afiºaj. Bibliotecã muzicalã — Vizualizaþi toate melodiile disponibile sortate dupã Artiºti. Pentru a trece la Pentru a trece la melodia urmãtoare. bibliotecã pentru a actualiza listele. la Preferate — pentru a adãuga melodia curentã în lista de melodii preferate 74 . selectaþi . Egalizator media — pentru a selecta sau defini o setare a egalizatorului Adãug. Veþi gãsi listele de melodii generate cu aplicaþia Nokia Music Manager în Liste cu melodii > Listele mel. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Selectaþi Actualiz. selectaþi .

Expediaþi — pentru a expedia melodia curentã printr-un mesaj multimedia sau utilizând tehnologia Bluetooth Paginã de web — pentru a accesa o paginã de Internet asociatã melodiei redate în momentul respectiv Preluãri muzicã — pentru a vã conecta la un serviciu Internet Stare memorie — pentru a vedea spaþiul de memorie disponibil ºi cel ocupat ■ Radio Aparatul de radio FM funcþioneazã cu o antenã diferitã de antena aparatului mobil. apoi selectaþi-o. Pentru a memora o frecvenþã a unui post de radio într-o locaþie de memorie de la 10 la 20. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã ajungeþi la tasta doritã. apãsaþi scurt sau . de exemplu. Pentru a schimba frecvenþa cu câte 0. 75 . 2. selectaþi ºi menþineþi apãsat sau . Pentru a utiliza tastele grafice .Medii Redare via Bluetooth — pentru conectarea ºi redarea melodiilor pe un accesoriu audio. trebuie sã ataºaþi la aparat un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. utilizând tehnologia Bluetooth Utilizare sunet — pentru a seta melodia redatã în momentul respectiv. Pentru a începe cãutarea. Tastaþi numele postului de radio. apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã respectivã. Pentru a memora frecvenþa postului de radio într-o locaþie de memorie de la 1 la 9. Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul.05 MHz. apãsaþi scurt 1 sau 2 ºi apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã de la 0 la 9. Pentru ca funcþia de radio FM sã funcþioneze corespunzãtor. 3. Memorarea frecvenþelor posturilor de radio 1. Selectaþi Meniu > Medii > Radio. sau de pe ecran. ca sunet de apel. Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. . deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

apãsaþi tastele de volum. Pentru a ajunge la frecvenþa doritã. selectaþi sau sau apãsaþi butonul setului cu cascã. pot apãrea interferenþe între aplicaþia respectivã ºi aparatul de radio. ■ Înregistrator voce Puteþi înregistra fragmente dintr-o conversaþie. Pentru a selecta un post de radio. Ieºire mono sau Ieºire stereo — pentru a asculta postul de radio în mod mono sau stereo Canale — pentru a selecta lista posturilor de radio memorate. Pentru a regla volumul. Menþineþi setul cu cãºti conectat la telefon. alegeþi-l ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi canalul sau Redenumiþi. Firul setului cu cãºti funcþioneazã ca antenã pentru radio.Medii Ascultarea aparatului de radio Selectaþi Meniu > Medii > Radio. Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de date sau o conexiune GPRS. Acest procedeu este util când înregistraþi un nume ºi un numãr de telefon pentru a le scrie mai târziu. Pentru a ºterge sau redenumi un post de radio. sunete sau un apel în curs ºi le puteþi memora în Galerie. Cautã toate posturile — pentru a cãuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vã aflaþi Setaþi frecvenþa — pentru a introduce frecvenþa postului radio dorit Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listã de posturi de radio Atunci când o aplicaþie care utilizeazã o conexiune pentru transmisie de date sub formã de pachete sau HSCSD expediazã sau recepþioneazã date. Selectaþi dintre urmãtoarele Opþiuni: Opriþi — pentru a opri radioul Difuzor sau Cascã — pentru a asculta aparatul de radio în difuzor sau în setul cu cãºti. 76 . apãsaþi scurt tastele numerice respective.

selectaþi Opþiuni > Redare ultimul înreg. Pentru a expedia ultima înregistrare. ultimul înreg. ■ Egalizatorul Când utilizaþi music playerul. apoi selectaþi-o.. 77 . Selectaþi Meniu > Medii > Egalizator. selectaþi Opþiuni > Exp. edita sau redenumi un set selectat. Înregistrarea este Pentru a asculta ultima înregistrare. toþi participanþii la convorbire aud un bip slab. Pentru a întrerupe înregistrarea. selectaþi Opþiuni > Listã înregistrãri > Înregistrãri.. Pentru a utiliza tastele grafice . . Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare. Pentru a începe înregistrarea în timpul unei convorbiri. Pentru a vedea lista înregistrãrilor din Galerie. Pentru a termina înregistrarea. þineþi telefonul în poziþie normalã. selectaþi Opþiuni > Afiºare. 2. Pentru a vizualiza. alegeþi unul din seturile de egalizator ºi selectaþi Activaþi. la ureche. apãsaþi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pânã când ajungeþi la tasta doritã. sau de pe ecran. Pentru a activa un set. selectaþi . Nu toate seturile pot fi editate sau redenumite.Medii Înregistrarea unui sunet 1. Pentru a începe înregistrarea. Editaþi sau Redenumiþi. 3. selectaþi . puteþi regla calitatea sunetului amplificând sau atenuând diverse benzi de frecvenþã. selectaþi memoratã în Galerie > Înregistrãri. În timp ce înregistraþi o convorbire. Când înregistraþi o convorbire. selectaþi Opþiuni > Înregistraþi.

selectaþi Meniu > Medii > Spaþiere stereo. Pentru a modifica setarea.Medii ■ Extindere efect stereo Intensificarea efectului stereo îmbunãtãþeºte performanþele ieºirii audio a telefonului activând un efect de sunet stereo mai extins. 78 .

Organizator 13. Pentru a selecta sunetul de alarmã sau pentru a seta un post de radio ca sunet de alarmã. Pentru a seta telefonul sã activeze alarma în zilele selectate ale sãptãmânii. Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit. aparatul vã întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. sau selectaþi Da pentru a efectua ºi a primi apeluri. selectaþi Sunet alarmã. Dacã aþi selectat radioul ca sunet de alarmã. Pentru a seta o temporizare de amânare. Pentru a opri alarma. Dacã selectaþi Stop. chiar dacã telefonul este oprit. conectaþi setul cu cãºti la telefon. apoi reporneºte. Oprirea alarmei Telefonul emite un sunet de alertã ºi afiºeazã intermitent pe ecran mesajul Alarma! ºi ora curentã. alarma se opreºte pentru intervalul setat în Interval amânare. Dacã lãsaþi telefonul sã continue sã sune alarma timp de un minut sau dacã selectaþi Amânaþi. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul. 79 . acesta porneºte automat ºi începe sã emitã semnalul de alarmã. selectaþi Stop. selectaþi Repetare alarmã. Selectaþi Meniu > Organizator > Ceas alarmã. selectaþi Activat. Pentru a modifica ora de alarmã dupã setarea alarmei. Pentru a seta alarma. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole. selectaþi Interval amânare ºi durata de timp. selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora de alarmã. Organizator ■ Ceas alarmã Puteþi seta telefonul sã lanseze o alarmã la ora doritã.

Efectuarea unei note de agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. ziua apare cu caractere aldine. iar începutul notei este afiºat sub agendã. apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul afiºat. Pentru a vedea notele zilei. ecranul implicit ºi prima zi a sãptãmânii. selectaþi ecranul lunar sau sãptãmânal ºi Opþiuni > ªtergere totalã note. Apel. formatul datei ºi al orei. selectaþi Afiºaþi. în caz contrar. fusul orar. Completaþi câmpurile. În Setãri puteþi seta data. Completaþi câmpurile ºi selectaþi Memoraþi. ■ Lista cu probleme de rezolvat Pentru a memora o notã pentru o problemã pe care trebuie sã o rezolvaþi. Pentru a opri alarma fãrã a vedea nota. Memo sau Memento. ora. separatorul datei. Dacã existã note setate pentru ziua respectivã. Când este afiºatã o notã pentru apel . Alarma pentru notã Telefonul afiºeazã nota ºi emite un sunet. selectaþi Opþiuni > Notaþi ºi unul dintre urmãtoarele tipuri de note: ªedinþã. Alegeþi data doritã. Pentru a opri alarma ºi vedea nota. selectaþi Amânaþi. dupã o perioadã de timp specificatã. dacã a fost setat astfel. Ziua curentã este indicatã printr-un cadru.Organizator ■ Agendã Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. Pentru a vedea ecranul sãptãmânal. selectaþi Afiºaþi. 80 . Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. selectaþi Adãugaþi. selectaþi Ieºiþi. Pentru a opri alarma timp de 10 minute. selectaþi Meniu > Organizator > Listã de rezolvat. selectaþi Opþiuni > Ecran sãptãmânal. selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. Pentru a ºterge toate notele din agendã. Zi de naºtere. În Autoºtergere note puteþi seta telefonul sã ºteargã notele vechi automat.

Pentru a memora cursul valutar. valoare inversã a unui numãr ºi conversie valutarã. Pentru a efectua conversia valutarã. Pentru a schimba durata temporizãrii. Pentru a opri temporizatorul.Organizator Pentru a vedea nota. selectaþi Meniu > Organizator > Note. Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã ºi este destinat calculelor simple. efectueazã operaþii de ridicare la pãtrat. Când scrieþi o notã puteþi. oferã funcþiile aritmetice ºi trigonometrice de bazã. în caz contrar. Selectaþi Meniu > Organizator > Calculator. temporizare. ■ Calculator Calculatorul din telefonul Dvs. ■ Note Pentru a scrie ºi expedia note. Pentru a face o notã când nu existã nicio altã notã. selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. selectaþi Scrieþi. puteþi selecta o opþiune de ºtergere a notei selectate sau de ºtergere a tuturor notelor pe care le-aþi marcat ca rezolvate. Scrieþi nota ºi selectaþi Memoraþi. selectaþi Start. Apãsaþi # pentru virgula zecimalã. de asemenea. introduceþi suma ce trebuie convertitã ºi selectaþi Opþiuni > În localã sau În strãinã. alegeþi-o ºi selectaþi Afiºaþi. selectaþi Opþiuni > Scriere notã. selectaþi Opþiuni > Curs valutar. extragere de rãdãcinã pãtratã. De asemenea. ■ Temporizatorul Pentru a porni temporizatorul. selecta o opþiune de editare a atributelor. selectaþi Modific. 81 . Alegeþi funcþia sau operaþia doritã sau selectaþi-o din Opþiuni. introduceþi ora de alarmã ºi scrieþi o notã text ce va fi afiºatã la expirarea intervalului de timp. Pentru a porni temporizatorul. selectaþi Stop temporizator.

selectaþi Opþiuni > Start. Selectaþi Meniu > Organizator > Cronometru ºi alegeþi dintre opþiunile urmãtoare: Timpi intermediari — pentru a mãsura timpi intermediari. Pentru a porni cronometrul. de fiecare datã când doriþi sã mãsuraþi timpi intermediari. ■ Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteþi mãsura durate de timp. Utilizarea cronometrului sau lãsarea acestuia sã ruleze în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a acestuia. Selectaþi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval.Organizator Pentru a porni un temporizator cu pânã la 10 intervale. Duratã tur — pentru a mãsura timpi pe turã. Pentru a opri cronometrarea. Pentru a reîncepe cronometrarea. selectaþi Start. Noua valoare a timpului este adãugatã la cea anterioarã. selectaþi Start cronometru > Start. selectaþi Stop. selectaþi Resetaþi. Pentru a seta cronometrul sã funcþioneze în fundal. apãsaþi tasta de terminare. Continuaþi — pentru a afiºa cronometrarea setatã în fundal Afiºaþi ultima — pentru a vedea ultima cronometrare. introduceþi intervalele. Pentru a memora timpul cronometrat. Pentru a reseta valoarea timpului fãrã a o memora. Pentru a începe mãsurarea timpului. timpi intermediari sau timpi pe turã la probele sportive. Selectaþi Intermed. În timpul cronometrãrii pot fi folosite celelalte funcþii ale telefonului. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat Afiºaþi durata sau ªtergeþi durata — pentru a vedea sau ºterge timpii memoraþi 82 . selectaþi Memoraþi.

Alegeþi o aplicaþie ºi selectaþi Deschid. Aceste fiºiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelã de memorie microSD ataºatã ºi pot fi organizate în dosare. Alegeþi jocul dorit ºi selectaþi Deschid. Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Jocuri. ■ Lansarea unui joc Programul telefonului Dvs. 83 ■ Lansarea unei aplicaþii Programul telefonului Dvs. consultaþi Cartelã de memorie la pag. ■ Opþiuni pentru aplicaþii Actualizare versiune — pentru a vedea dacã este disponibilã preluarea unei noi versiuni a aplicaþiei din Web (serviciu de reþea) Acces aplicaþii — pentru a nu permite aplicaþiei sã acceseze reþeaua Paginã de web — pentru a obþine informaþii sau date suplimentare referitoare la aplicaþia respectivã de pe pagina Internet (serviciu de reþea). Selectaþi Meniu > Aplicaþii > Colecþie. Pentru mai multe opþiuni.. lumini ºi vibraþii pentru un joc. 69. include câteva jocuri. dacã sunt disponibile. 83 . Pentru a seta sunete.Aplicaþii 14. Pentru opþiunile referitoare la formatarea sau blocarea ºi deblocarea cartelei de memorie. Aplicaþii În acest meniu puteþi organiza aplicaþii ºi jocuri. include câteva aplicaþii Java. selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Setãri aplicaþii.. consultaþi Opþiuni pentru aplicaþii la pag.

acceptã aplicaþii Java J2ME. asiguraþi-vã cã aplicaþia este compatibilã cu telefonul Dvs. Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin din surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. se afiºeazã lista de marcaje disponibile. Este posibil ca aparatul Dvs. 84 . Contactaþi furnizorul Dvs. Utilizaþi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descãrca aplicaþii în telefonul Dvs.Aplicaþii ■ Descãrcarea unei aplicaþii Telefonul Dvs. Consultaþi Marcaje la pag. Puteþi descãrca aplicaþii noi Java ºi jocuri în diverse moduri. Când accesaþi aceste site-uri. Înainte de a o descãrca. preþuri ºi tarife. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. 86. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii. sau selectaþi Meniu > Aplicaþii > Opþiuni > Preluãri > Preluãri aplicaþii.

Internet 15. 85 . ■ Configurarea browserului Este posibil sã primiþi setãrile de configurare necesare pentru utilizarea browserului sub formã de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. De asemenea. Pentru a selecta setãrile de conectare la serviciu. Internet Puteþi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. puteþi vedea serviciile care utilizeazã în paginile lor „Wireless markup language” (WML) sau „Extensible hypertext markup language” (XHTML). personale. Cu browserul din telefonul Dvs. preþurile. Este posibil sã nu puteþi vedea toate detaliile din paginile de Internet. Consultaþi Configurarea browserului la pag. puteþi sã introduceþi manual toate setãrile de configurare. 63. 10. Contactaþi furnizorul Dvs. tarifele ºi instrucþiunile aferente. ■ Conectarea la un serviciu Asiguraþi-vã cã setãrile de configurarea adecvate ale serviciului sunt activate. 2. Consultaþi Configurare la pag. Implicite sau Config. 1. Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor dãunãtoare. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri configurare. Consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare la pag. Selectaþi Configurare. Selectaþi un furnizor de servicii pentru browser. Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. Sunt afiºate numai configuraþiile care acceptã serviciul de browser. 85.

selectaþi Meniu > Web > Ultima adr. ■ Parcurgerea paginilor Dupã ce aþi realizat o conexiune la un serviciu. apãsaþi tasta de parcurgere în direcþia doritã. • Pentru a introduce adresa unui serviciu. selectaþi Meniu > Web > La adresã. Urmaþi instrucþiunile text de pe ecranul telefonului. fereastrã term. Apelarea directã În timpul parcurgerii paginilor. apãsaþi tasta de apelare sau Selectaþi. Introduceþi adresa serviciului ºi selectaþi OK. Pentru mai multe informaþii. puteþi efectua apeluri ºi memora nume ºi numere de telefon din paginã. 4. 86 . Parcurgerea folosind tastele telefonului Pentru a parcurge o paginã. web. ■ Marcaje Puteþi memora adrese ºi marcaje ale paginilor în memoria telefonului. Pentru a selecta un articol. apãsaþi *. Selectaþi Afiº. Conectaþi-vã la serviciu într-unul din urmãtoarele moduri: • Selectaþi Meniu > Web > Home. Pentru a introduce litere ºi cifre. Pentru a introduce caractere speciale. • Pentru a selecta ultima adresã URL. selectaþi Meniu > Web > Marcaje. apãsaþi tastele de la 0 la 9. puteþi începe parcurgerea paginilor sale. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs.Internet 3. de servicii. > Da pentru a efectua autentificarea manualã a utilizatorului în cazul conexiunilor Intranet. • Pentru a selecta un marcaj al serviciului. Selectaþi Cont ºi un cont de serviciu browser din setãrile de configuraþie active. Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii.

pe ecran se afiºeazã 1 marcaj recepþionat. ºterge sau expedia un marcaj. nesig. 90 Codificare caractere > Codificare conþinut — pentru a seta codificarea pentru conþinutul paginii de browser 87 . selectaþi Meniu > Web > Marcaje. 3. edita. selectaþi Opþiuni > Marcaje sau. pentru a crea un marcaj sau pentru a memora marcajul întrun dosar. ■ Setãri pentru aspect În timpul navigãrii. sau. elem. 2. con. Nokia nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect ºi alegeþi dintre urmãtoarele opþiuni: Cuprindere text — pentru a selecta modul de afiºare a textului pe ecran Mãrime corp literã — pentru a seta dimensiunea caracterelor Afiºaþi imaginile > Nu — pentru a nu afiºa imaginile pe paginã Alerte > Alertã pt.Internet 1. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect. în modul de aºteptare. sau apãsaþi tasta de apelare pentru a realiza o conexiune la pagina asociatã marcajului. consultaþi Siguranþa browserului la pag. Când accesaþi aceste site-uri. nesig. trebuie sã aveþi în vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze dacã o paginã sigurã conþine un articol nesigur. Alegeþi un marcaj ºi selectaþi-l. Selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza. Pentru a vizualiza marcajul. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. în modul de aºteptare. Pentru mai multe informaþii. În timpul navigãrii. > Da — pentru a seta telefonul sã vã informeze când o conexiune sigurã se transformã într-una nesigurã în timpul parcurgerii paginilor Alerte > Alertã pt. Primirea unui marcaj Când primiþi un marcaj expediat ca atare. Aceste alerte nu garanteazã o conexiune sigurã. selectaþi Afiºaþi. Este posibil ca aparatul Dvs.

Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Fiºiere auxiliare. sau. Consultaþi Memoria de arhivã la pag. Scripturi într-o conexiune sigurã Puteþi selecta dacã permiteþi sau respingeþi rularea scripturilor dintr-o paginã sigurã. Fiºierele cookies rãmân memorate pânã la ºtergerea conþinutului memoriei de arhivã. Pentru a permite sau nu telefonului sã recepþioneze fiºiere cookies. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Scripturi WML în con.Internet Codificare caractere > Adr. 88 . ■ Setãri pentru descãrcare Pentru a memora automat toate fiºierele descãrcate în Galerie. selectaþi Permiteþi sau Respingeþi. Telefonul acceptã scripturi WML. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri script WML. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. în modul de aºteptare. 89. în modul de aºteptare. unicod (UTF-8) > Activatã — pentru a seta telefonul sã expedieze un URL codificat cu UTF-8 Dimensiune ecran > Plin sau Mic— pentru a seta configuraþia ecranului Script Java > Activare — pentru a activa scripturile Java ■ Setãri pentru siguranþã Fiºiere cookies Un fiºier cookie reprezintã date stocate de un site în memoria de arhivã a telefonului Dvs. auxiliare. selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri preluare > Memorare automatã > Activare. > Permiteþi. sau. În timpul parcurgerii paginilor.

Pentru a accesa mai târziu Stocare servicii. de servicii (serviciu de reþea). Pentru a accesa Stocare servicii în modul de aºteptare. Pentru a vizualiza informaþii detaliate privind notificarea serviciului sau pentru a ºterge mesajul. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. pentru a activa browserul ºi descãrca acel conþinut marcat. Mesajele de serviciu sunt notificãri (de exemplu. Pentru a seta telefonul sã activeze automat browserul din modul de aºteptare la primirea unui mesaj de serviciu. selectaþi Mesaje servicii > Activatã sau Dezactivatã. 89 . dupã primirea unui mesaj de serviciu. goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. titluri de ºtiri) ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã a unui serviciu. Dacã aþi încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea unor parole. Setãri pentru cãsuþã intrãri servicii Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii. Pentru a vedea lista cu autorii de conþinut aprobaþi. selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii. Pentru a seta dacã doriþi sã primiþi mesaje de servicii. telefonul activeazã browserul numai dupã ce selectaþi Preluaþi dacã telefonul a primit un mesaj de serviciu. ■ Memoria de arhivã Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. Dacã selectaþi Ieºiþi. selectaþi Filtru mesaje > Activatã. Pentru a seta telefonul sã primeascã mesaje de servicii numai din partea autorilor de conþinut aprobaþi de furnizorul de servicii. selectaþi Conectare automatã > Activare. Alegeþi mesajul dorit ºi. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Stocare servicii. selectaþi Afiºaþi. selectaþi Canale protejate. selectaþi Opþiuni > Detalii sau ªtergeþi. Informaþiile sau serviciile accesate sunt stocate în arhivã. Dacã selectaþi Dezactivare. selectaþi Preluaþi. Pentru a accesa în timpul navigãrii Stocare servicii.Internet ■ Cãsuþã intrãri pentru servicii Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs.

verificaþi dacã ora ºi data sunt corect setate în aparatul Dvs. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Dacã este afiºat un mesaj care indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Setãri modul sigur.Internet Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. autentice sau de încredere. selectaþi Meniu > Web > Golire arhivã. chiar dacã certificatul ar trebui sã fie valabil. managerul de certificate trebuie sã conþinã certificate corecte. Certificate Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor. în sine. Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului. selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva. Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri publice ºi private. eventual. Puteþi obþine aceste certificate de 90 . pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. de servicii. SIM.. Pentru a vedea sau modifica setãrile modulului de siguranþã. Pentru astfel de conexiuni aveþi nevoie de un certificat de siguranþã ºi. certificate de autorizare ºi certificate de utilizator. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. nici un fel de protecþie. luaþi legãtura cu furnizorul Dvs. ■ Siguranþa browserului Funcþiile de siguranþã ar putea fi solicitate de unele servicii. Existenþa unui certificat nu oferã. Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. Existã trei tipuri de certificate: certificate de server. trebuie sã vã asiguraþi cã aveþi încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine într-adevãr proprietarului specificat. Pentru mai multe informaþii. cum ar fi operaþii bancare sau achiziþie on-line. Modulul de siguranþã Modulul de siguranþã îmbunãtãþeºte serviciile de siguranþã pentru aplicaþiile ce necesitã o conexiune prin browser ºi permite utilizarea unei semnãturi digitale. în modul de aºteptare. de un modul de siguranþã care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs.

Dacã transmisia de date dintre telefon ºi serverul de conþinut este codificatã. Utilizarea semnãturii digitale poate fi echivalentã cu semnãtura aplicatã pe o facturã. Pictograma semnãturii digitale dispare ºi serviciul poate afiºa o confirmare a achiziþiei Dvs. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii. care poate include o sumã ºi o datã. selectaþi Meniu > Setãri > Siguranþã > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. cum ar fi codul PIN semnãturã. Se afiºeazã textul ce trebuie semnat. Este posibil ca textul sã nu încapã pe un singur ecran. Certificatele de autorizare ºi certificatele de utilizator pot fi memorate.Internet la furnizorul Dvs. Dacã pictograma pentru semnãturã digitalã nu apare. în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul de servicii. citiþi-l mai întâi integral ºi selectaþi Semnaþi. existã o încãlcare a procedurilor de siguranþã ºi nu trebuie sã introduceþi date personale.. În consecinþã. Pentru a vedea lista de certificate de autorizare sau de utilizator descãrcate în telefonul Dvs. Introduceþi codul PIN semnãturã. asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi citit tot textul înainte de a semna. Semnãtura digitalã Puteþi efectua semnãturi digitale cu telefonul Dvs. de asemenea. de servicii. în timpul conexiunii se afiºeazã . Selectaþi certificatul de utilizator pe care doriþi sã-l folosiþi. Pentru a efectua o semnãturã digitalã. Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poarta de acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele solicitate) este sigurã. Pentru a semna textul. 91 . dacã pe cartela SIM existã un modul de siguranþã. un contract sau alt document scris. selectaþi o legãturã de pe o paginã (de exemplu titlul unei cãrþi pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul sãu). Verificaþi dacã titlul textului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma pentru semnãturã digitalã .

SIM vã poate oferi servicii suplimentare. Numele ºi articolele de conþinut din meniu depind de serviciile disponibile. 92 . selectaþi Meniu > Setãri > Telefon > Confirm. operatorul de reþea sau alt distribuitor. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii. Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. SIM. Puteþi accesa acest meniu numai dacã el este acceptat de cartela Dvs. ºi reþea la utilizarea serviciilor SIM. SIM > Da. pentru care puteþi fi taxat. acþ. contactaþi distribuitorul cartelei SIM.Servicii SIM 16. Servicii SIM Cartela Dvs.

Consultaþi Setãrile pentru modem la pag. de reþea sau furnizorul Dvs. agenda. cum ar fi transmisia datelor sub formã de pachete.Conectivitatea cu calculatorul 17. între telefonul Dvs. Pentru informaþii referitoare la disponibilitatea serviciilor de transmisii date ºi la modalitatea de abonare la acestea. de servicii. puteþi utiliza serviciile de transmisie a datelor. HSCSD ºi CSD Cu telefonul Dvs.com/support sau pe site-ul Dvs. Puteþi utiliza telefonul cu o gamã largã de aplicaþii pentru conectare la calculator sau pentru transmisii de date.nokia. Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi aplicaþia PC Suite pe site-ul Internet Nokia la adresa www. local Nokia. contactaþi operatorul Dvs. ■ Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteþi sincroniza contactele. Conectivitatea cu calculatorul Puteþi expedia ºi primi mesaje e-mail ºi puteþi accesa reþeaua Internet când telefonul Dvs. ºi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanþã (serviciu de reþea). 93 . Date GSM). inclusiv cele cu probleme de rezolvat. printr-o conexiune prin Bluetooth sau printr-un cablu de date. este conectat la un calculator compatibil. transmisia de mare vitezã a datelor cu circuite comutate (HSCSD) ºi transmisia de date cu circuite comutate (CSD. ■ Date sub formã de pachete. notele. Utilizarea serviciilor HSCSD consumã energia acumulatorului din telefon mai rapid decât în cazul apelurilor vocale ºi al transmisiei normale a datelor. 58.

NAP) ºi dupã asocierea cu calculatorul Dvs. consultaþi documentaþia livratã cu aplicaþia respectivã. Nu se recomandã efectuarea sau primirea de apeluri în timpul conectãrii la calculator deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea. Consultaþi Tehnologia radio Bluetooth la pag. iar calculatorul Dvs. 94 . trebuie sã accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reþea localã personalã). trebuie sã fie activat un furnizor de servicii care acceptã accesul la Internet. plasaþi telefonul pe o suprafaþã stabilã. În telefonul Dvs. compatibil la reþeaua Internet. ■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date Pentru informaþii privind utilizarea unei aplicaþii pentru comunicaþii de date. Instalarea programului PC Suite nu este necesarã dacã utilizaþi serviciul NAP al telefonului.Conectivitatea cu calculatorul ■ Bluetooth Utilizaþi tehnologia Bluetooth pentru a conecta laptopul Dvs. cu tastatura orientatã în jos. telefonul va iniþia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formã de pachete în reþeaua Internet. Pentru o funcþionare mai bunã în timpul transmiterii de date. 56. Nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã în timpul unei legãturi pentru transmiterea datelor. Dupã conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reþea (network access point .

cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã. Informaþii despre acumulator ■ Încãrcarea ºi descãrcarea Aparatul Dvs. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. o agrafã sau un stilou. ar putea fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.) Acest lucru se poate întâmpla. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment. când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantã. 95 . este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori. un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp. de exemplu. chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp. Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat. Dacã acumulatorul este complet descãrcat. Atunci când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Dacã nu este utilizat. produce o legãturã directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor. Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig. Scurtcircuitarea accidentalã poate apare când un obiect metalic. Un acumulator nou atinge performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrcare. va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. cum ar fi o monedã. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ. Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl utilizaþi.Informaþii despre acumulator 18. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna acumulatorul la o temperaturã între 15 °C ºi 25 °C. Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. (Aceste borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul. înlocuiþi acumulatorul. dar în cele din urmã se va uza. deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs.

Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi. Pentru a verifica dacã aþi primit un acumulator Nokia original. simbolul cu cele douã mâini care se împreuneazã. trebuie sã puteþi observa. în jos sau în sus. ■ Verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia Pentru siguranþa Dvs. Predaþi acumulatorii pentru reciclare. returnaþi acumulatorul la locul de achiziþionare. cãutaþi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) ºi verificaþi eticheta cu hologramã parcurgând urmãtorii paºi: Parcurgerea cu succes a celor patru paºi nu reprezintã o garanþie totalã a autenticitãþii acumulatorului. 3 ºi respectiv 4 puncte. Verificarea autenticitãþii hologramei 1. Când înclinaþi holograma spre stânga. atunci când priviþi dintr-un anumit unghi. 96 . achiziþionaþi-l de la un distribuitor autorizat Nokia. trebuie sã puteþi observa pe fiecare lateralã câte 1. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului.. Dacã aveþi orice motiv de îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. spre dreapta. 2. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Privind holograma de pe etichetã. utilizaþi întotdeauna acumulatori originali Nokia. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). dacã este posibil.Informaþii despre acumulator Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenþã. Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã. 2. Nu aruncaþi acumulatorii la deºeuri menajere. iar când priviþi dintr-un alt unghi.

zona Pacific. tastaþi codul de 20 de cifre. • Pentru þãrile din Asia . Rãzuiþi partea lateralã a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre. de exemplu 12345678919876543210.Informaþii despre acumulator 3. de exemplu Battery 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la 5555. Nokia cu hologramã pe etichetã este un acumulator Nokia autentic.nokia. 97 . Pentru a crea un mesaj text. De asemenea. poate anula orice aprobare sau garanþie acordatã aparatului. Codul de 20 cifre începe cu numãrul de pe rândul superior ºi se terminã cu numãrul de pe rândul inferior. Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +44 7786 200276.com/battery.nokia. vã rugãm sã nu utilizaþi acest acumulator. Rotiþi acumulatorul astfel încât numerele sã fie orientate în sus. • Numai pentru India: Tastaþi „Battery” urmat de codul de 20 de cifre al acumulatorului. Pentru a crea un mesaj text. vizitaþi pagina www. Obþineþi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucþiunile de la www. Duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenþã. Sunt valabile tarifele naþionale ºi internaþionale ale operatorului. 4.com/batterycheck. ºi accesoriile sale. Ce se întâmplã dacã acumulatorul nu este autentic? Dacã nu obþineþi confirmarea cã acumulatorul Dvs. Veþi primi un mesaj care indicã dacã acest cod poate fi autentificat. exclusiv India: Tastaþi codul de 20 cifre. de exemplu 12345678919876543210 ºi expediaþi-l la +61 427151515. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producãtor poate fi periculoasã ºi poate avea ca urmare caracteristici de performanþã scãzute sau poate deteriora aparatul Dvs.

Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare. • Utilizaþi o lavetã moale. nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Când aparatul revine la temperaturã normalã. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Dacã aparatul Dvs. Antenele neautorizate. care trebuie folosit cu grijã. • Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum ar fi contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service. curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto. umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. • Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici. • Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Obiecte cum ar fi cerceii sau bijuteriile pot zgâria ecranul. ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei). • Nu scãpaþi aparatul din mânã. scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc. • Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. • Nu atingeþi ecranul principal cu materiale dure sau ascuþite. • Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice. 98 . • Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior. pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. • Nu vopsiþi aparatul. Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora. este un produs de calitate superioarã. ar putea deteriora aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie. Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã. modificãrile sau completãrile neautorizate. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei. Precipitaþiile. se udã. • Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprobatã.Îngrijire ºi întreþinere Îngrijire ºi întreþinere Aparatul Dvs. • Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate.

Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor. cât ºi pentru acumulator. 99 . duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii.Îngrijire ºi întreþinere Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu.

Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului. aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de corp specificatã mai sus. în unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru.Informaþii suplimentare privind siguranþa Informaþii suplimentare privind siguranþa Aparatul Dvs. adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. ■ Mediul de utilizare Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã aflaþi ºi cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. la ureche. poate influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. Opriþi aparatul Dvs. Dacã telefonul este purtat pe corp. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare. 100 . acest aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. Spitalele sau unitãþile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. sau dacã este amplasat la o distanþã de cel puþin 2. Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. dacã utilizarea acestuia este interzisã sau dacã poate provoca interferenþe sau pericole. ■ Echipamente medicale Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio. În unele cazuri. Pentru a afla dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri. Materialele metalice pot fi atrase de aparat. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. pânã la terminarea transmisiei. inclusiv a telefoanelor mobile. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale normale de funcþionare. deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse. Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje.2 cm (7 / 8 þoli) faþã de corp. într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport. într-un toc de purtare.

în zona de deasupra airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Dacã apar interferenþe. Persoanele care poartã stimulatoare cardiace trebuie sã procedeze în felul urmãtor: • Sã menþinã întotdeauna o distanþã de 15. consultaþi furnizorul Dvs.Informaþii suplimentare privind siguranþa Stimulatoare cardiace Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime de 15. sau reprezentantul acestuia. de servicii. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe. pentru a evita o posibilã interferenþã cu stimulatorul. sisteme airbag. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avionului. cum ar fi sisteme de injecþie electronicã. reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii. opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs. Opriþi aparatul înainte de a urca în avion. ■ Autovehicule Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor. sisteme electronice de control al vitezei. Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. Nu aºezaþi obiecte. 101 . Verificaþi în mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Pentru informaþii suplimentare.3 centimetri între aparat ºi stimulatorul cardiac • Sã nu poarte aparatul în buzunarul de la piept • Sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare).3 cm între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac. Dacã accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul. sunt montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. inclusiv accesorii fixe sau mobile. Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. acestea pot cauza vãtãmãri grave. pentru a reduce la minimum pericolul de interferenþã. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research.

Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste funcþii înainte de a efectua un apel de urgenþã. de servicii. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi profilul pentru a activa funcþia telefon.Informaþii suplimentare privind siguranþa ■ Zone cu pericol de explozie Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarele ºi instrucþiunile. de obicei. reþele radio. Din acest motiv. Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã. 3. în mod normal. marcate vizibil. Dacã aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion. 2. În asemenea zone. Dacã sunt activate anumite funcþii. porniþi-l. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie de zona în care vã aflaþi. dar nu întotdeauna. Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona Dvs. reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice. vi se cere sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. funcþioneazã utilizând semnale radio. consultaþi acest ghid sau contactaþi furnizorul Dvs. Aceste zone includ cala vapoarelor. Apãsaþi tasta de apelare. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã: 1. ■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã Important: Telefoanele mobile. 102 . Opriþi aparatul în staþiile de alimentare cu carburant. zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor. inclusiv acest aparat. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împrejurãrile. Pentru informaþii suplimentare. autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substanþe chimice sau particule ca praf de cereale. Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. 4. Verificaþi dacã nivelul semnalului este adecvat. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanþi. praf obiºnuit sau pulberi metalice. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Dacã aparatul nu este pornit.

Valorile SAR pot sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru.Informaþii suplimentare privind siguranþa Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã. 103 . Aceste recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ limite de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã pentru accesarea reþelei. ■ Informaþii privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil respectã recomandãrile de expunere la unde radio Aparatul Dvs.0 watt/kilogram (W/kg) calculatã ca valoare medie pe 10 grame de þesut. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. în toate benzile de frecvenþã testate. El este conceput pentru a nu depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale. Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mãsurã cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau SAR. la www. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre produs.nokia. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este de 2. indiferent de vârstã ºi stare de sãnãtate.73 W/kg. furnizaþi toate informaþiile necesare cât mai exact posibil. de exemplu de cât de aproape vã aflaþi de releu. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Aparatul Dvs. Aceastã putere depinde de diferiþi factori.com. precum ºi de banda de reþea.

. . . . . . . A se vedea „Accesorii”. . . . . . . . . . . . . . . . . .23 efectuare .96 încãrcare . . . . . . . . . . . . 93 configurare . . . . . . . . . . . 49 memorare . . . descãrcare . . . . 16 B blocare tastaturã . . . . . . .34 aplicaþii camerã foto-video efecte . 72 tastã . . .14 încãrcare. . 49 numerele mele . . . . 54 componente . .95 agendã . . . . . 58 C cablu de date . . . . . . . . . . . .85 marcaje . . .88 Buetooth . . . 71 înregistrare clip video . . . . . . . . . . . . 72 coduri . . . . . 48 cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . browser configurare . . .24 setãri . 46 copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Index A accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 în aºteptare . . 49 cãutare . . . . . . 15 coduri PUK . . . . . . . . 46 numere de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 filtru . 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . .21 blocare telefon. . . . . . . 8. . . .22 rãspuns . . .23 respingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 accesorii. . . . . . . 10 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 aplicaþie e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 cartelã de memorie . . . . . . . . . 32 ceas alarmã .81 104 . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 apeluri apelare rapidã . . . . . . . . .86 setãri pentru aspect . . . . . . . . . . .60 calculator . . . . . .22 internaþionale . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cureluºã de purtare la mânã . . . . . . . .80 antenã . . . . . . . . . . . . .15 apel funcþii . 72 fotografiere . . . . 9 colecþie aplicaþii . . . . . . . . . . . . . . 63 serviciu de setãri . . . . 17 conectivitate cu calculatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 coduri PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 47 editare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 acumulator autenticitate . 94 transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 comenzi rapide . . . . . 9 coduri de acces . . . . 48 ºtergere . . . . . . . . . . . . . . . . 48 cronometru . . . 82 cureluºã .50 opþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 setãri . . . . . . . . . . . . . . . 94 D date comunicaþie . . . . . . .60 apelare rapidã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 clip video . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Blocare tastaturã”. . . . . . . . . . . . 47 grupuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 contacte apelare rapidã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 apelare vocalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 apeluri de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 jurnal . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actualizãri program . . . . . . . . .87 siguranþã . . . . . 69 cãrþi de vizitã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 53 ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 F fãrã comenzi manuale. . . 17. . . . . . . 26 introducere text prin metoda tradiþionalã . . . . . . . . . . . . . . 68 GPRS . . . . . . . . . . . . . . . 24 dosar nedorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filtre spam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 jurnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 media player . . . . . 98 J jocuri . . . . . . . . 42 mesaje instantanee . . . . . . . . . . . . . . . 100 instalare . . . . . . . . . . . . 25 105 . . . . . . . . . . . . .Index date sub formã de pachete. . . 89 microfon . . . . . . . . .18. . . . 17 MMS. . . . . . . . . .85–91 introducere text cu funcþia de predicþie . . . . . . . . 14 înregistrator . . . . . . . . . . 37 M marcaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 memorie plinã . . . . . . . . 67 mesaj text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mesaje multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mesaj audio . . . . . . . . . . . . . . . 33 meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 difuzor . . . . . . 28 setãri pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 informaþii de contact . 33 mesaje chat . . . . . . . . . . . 11 informaþii de contact Nokia . . . . . . . . . 42 mesaje informative . 32 comenzi de servicii . . . 57 I imagine .18. . . 32 mesaj vocal . 25 cuvinte compuse . . 19 indicatori de stare . . . . . . . 42 numãr centru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 informaþii privind certificarea . . . . 12 Internet . . . . . . . . . . . . . 77 EGPRS . . 89 memorie partajatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 E economizor de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 memorie de arhivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 descãrcãri . . . 28 mesaje audio . . . . . . . . 6. . . . . . 42 dosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 extindere efect stereo . . . . . . 10. . . . 28 mesaje cãrþi poºtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Î încãrcarea acumulatorului . . . . . 71 G galerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 mesaje informative . . . . . 86 mãrime font . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Mesaje multimedia”. . . . . 53 egalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 informaþii de localizare . . 54 mod de aºteptare activã . . . . . . . . . . . 37 fiºiere cookies . . . . . 29 mesaje rapide . . . . . . . . . . 33 mesaj instantaneu . . 71 imagine de fundal . . . . . . 53 IMAP4 . . . . . . . . . . . . 103 informaþii privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . 53 mod deconectat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43–45 text . . . . mod de aºteptare . . . . . . . . . 76 întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 L listã cu probleme de rezolvat . . . . . . . . . . A se vedea „Difuzor”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 listã neagrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deblocare tastaturã . . . . . . . . . . . 34 indicatori . . . . . . . . . . . . . 34 indicator pentru lungime . . . . . . . . . . . . . . 27 meniu operator . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Serviciul general de transmisie a datelor prin radio sub formã de pachete”. . . . . . . . . . . . . . 18 ecran principal . . . . 88 fotografiere . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 setãri datã . . . . . . . . . . . . .73 N navigare . . . . . . . . . . . . . . . . 58 SMS. . . . . . . . . . 52 telefon . . . 88 ecran principal . . . . . . . . 85–91 serviciu cãsuþã intrãri . . . . . . . . 62 apel . . . . . . . . . . . .80 numere . . . 63 datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 pornire ºi oprire . . . . . 54 setãri din fabricã . . . . .15 poziþionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 revenirea la setãrile din fabricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Pop-Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 POP3 . . . . . 61 setãri orã . . . . . . . . . .53 protecþie tastaturã . . . . 15 serviciu clienþi . . . . . . . . . . . .75 radio FM . . . . . . . . . . . . . . 54 comenzile mele rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 parolã de restricþionare . . . .42 mesaje . . . . . . 73 setãri accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultaþi „Informaþii de localizare”. . . . . . . . . . . .75 receptor . . . . . . . . . . 54 siguranþã coduri . . . .21 protezã auditivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 transfer date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 setãri limbã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 R radio . . . . . . .79 P parcurgere . . . . . . . . . . . . . .81 note de agendã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 camerã foto-video . . . . . . .89 comenzi . . . . . . . . . . . . . 64 sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A se vedea „Registru apel” reþea nume pe ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 conectivitate . . . . . . . . . 49 serviciu „Plug and play” . 60 cablu de date USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 SIM cartelã . . . . . . . . . . 101 sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 PictBridge .49 O organizator . . . . . . . . 12 mesaje . . . . . . . . . . 54 profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 servicii . . . . . . . . . . . .7 rotire . . . . . .18 note . . .52 protector de ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 mesaje . . . 61 teme . . . . 52 sunete de apel . . . . . . . . . . . . . 56 configurare . 52 106 . . . .Index music player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 numere . . . . . . . . . . . . . . 11 serviciu de streaming . . . . . . . . A se vedea „Mesaje text” stimulatoare cardiace . . . 90 setãri . . . . . . 72 cãsuþã intrãri pentru servicii . . . 53 GPRS. . . . . . . . . . . . . . . 54 descãrcãri . 21 instalare cartelã . . . . . . . . . . . . . . . 9 modul . . . .27 nivel semnal . . . . 103 scriere text . . . . . . . . . . . . 89 ceas . . . . 65 siguranþã . . . . . . .17 registru apel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 semnãturã digitalã . . . . 63. . . . . . . . . . . . . .53 S SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profiluri . 57 imagine de fundal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 servicii . . . 43 orã . . . . . . . 92 sincronizare . . . . . . .91 servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 PC Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 setãri ceas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 15 V vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 vocal apelare . . . . . . . . . . 42 T tastaturã . . . . 17 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . 55 Tastã de navigare. . . 61 taste . 18 taste de selecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de parcurgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 temporizator . . . . . . . . . . . . . . tastã de parcurgere . . . . . . . 17 protecþie tastaturã . . . . . . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . . 102 107 . . 21 pornire / oprire . . . . . . . . . . .Index ª ºtergere mesaje . . . . . . . . . . . . . 17 blocare tastaturã . . 17 telefon text . . . . . . . . . 81 terminare apel . . . . . . . . . . . . . . . . 23 comenzi . . . . . . . . . . . . 57 U UPIN . . . . . . . . 17 tastã de terminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . 25 transmisii de date sub formã de pachete . . . . . . . . . . 17 tastã de volum . 17 configurare . . . . . . . . . Consultaþi „Tasta de parcurgere”. 17 tastã de apelare . . 17 tastã de pornire . . . . 18 telefon actualizãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 text . . . . . . . . . . . . . . . 17 taste . . . . . . . . . . . . . . 14 setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 înregistrator . . . . . 17 tastã de apelare . . . . 66 componente . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 deschidere . . . . . . . . . . . . 17 tastã de navigare . . . . . . . 42 ºtergerea mesajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 tastaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Z zone cu pericol de explozie . . . . 63 teme . . 25 tip caracter . . . . . . . . . . . . . 76 mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 tastã zoom . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful