Sunteți pe pagina 1din 9

ACTIVITATEA INVESTI IONAL LA NTREPRINDEREA INDUSTRIAL

1. 2. 3. 4. 5. Rolul investi iilor i al construc iilor capitale n reproduc ia fondurilor fixe Organozarea lucr rilor de proiectare i construc ii-montaj n cadrul construc iilor capitale Componen a i structura investi iilor capinate Planificarea investi iilor capitale i a construc iilor capitale Eficien a economic a investi iilor capitale i c ile de sporire a acesteia

10.1. Rolul investi iilor i al construc iilor capitale n reproduc ia fondurilor fixe
Principala form de reproduc ie l rgit a fondurilor fixe o constituie construc iile capitale procesul de creare i renovare a fondurilor fixe prin construc ia unur noi obiecte, extinderea, reconstruc ia sau reutilarea rehnic a ntreprinderilor i obiectelor n func iune. Investi ii nseamn investirea pe termen lung a unor mijloace att n unteriorul rii, ct i dincolo de hotarele ei, n scopul de a crea noi ntreprinderi i de a moderniza ntreprinderile existente, a nsu i tehnica i tehnologiile avansate, a majora volumul produc iei i a ob ine profit. Politica n domeniul investi iilor stabile te direc iile prioritare ale investi iilor capitale, de care depinde ridiicarea gradului de eficien a economiei, asigurarea unei ct mai substan iale cre teri a volumului de produc ie i venitului na ional la fiecare leu cheltuit. Investitor este antreprenorul, organiza ia sau statul, care efectueaz investi ii capinale pe termen lung ntr-o anumit afacere sau ntreprindere n scopul de a ob ine ptofit. Investi ii capitale sunt cheltuielile materiale, de munc i resursele b ne ti orientate spre restabilirea i suplimentarea fondurilor fixe. Sursa principal a investi iilor capitale o constituie fondul de acumul ri, destinat consolid rii fondurilor fixe. alte surse sunt: fondul de amortizare, mijloacele implicate ale popula iei pentru construc ia caselor de locuit. Investi iile au o structur ramificat . n opinia unor savan i [7, p.206], capitalul se divizeaz n fizic i monetar (b nesc), investi iile de asemenea n moc tradi ional se mpart n investi ii materiale i b ne ti. Investi iile materiale sunt obiectele de produc ie i neproductive n stadiu de construc ie, utilajele i ma inile, destinate pentru nlocuirea sau extinderea parcului de mijloace tehnice, majorarea rezervelor materiale etc. Investi iile b ne ti constituie capitalul alocat pentru crearea investi iilor materiale i asigurarea produc iei de m rfuri investi ionale. Investi iile globale n produc ie mai sunt denumite produs investi ional, destinat men inerii i major rii capitalului de baz (fondurilor fixe) i a rezervelor. Investi iile globale se compun din dou componente. Una din ele se nume te amortizare i reprezint resursele de investi ii necesare pentru compensarea uzurii fondurilor fixe; repara ia lor, restabilirea nivelului lor ini ial, ce a precedat utilizarea lor n produc ie. A doua component sunt investi iile nete, adic invrstirea capitalului n scopul major rii, supliment rii fondurilor fixe prin construc ia cl dirilor, instala iilor, unit ilor de produc ie i instalarea suplimentar a utilajelor,modernizarea capacit ilor de produc ie n func iune .De rnd cu investi uule n sfera produc iei materiale o mare parte din ele se aloc n sfera sociocultural , tiin , nv mnt, ocrotirea s n t ii, cultura fizic i sport,informatic , protec ia mediului, pentru construc ia noilor obiecte n aceaste ramuri, perfec ionarea rehnicii i tehnologiilor aplicate aici, efectuarea unor inova ii n func ie de sfera n care se investesc mijloacele i caracterul rezultatelor preconizate investi iile se mpart n reale i financiare. Investi uule reale sunt mijloacele investire n ramurile economiei i genurile de activitate economic ce asigur ob inerea capitalului real, adic majorarea mijloacelor de produc ie, a valorilor i rezervelor materiale. Investi iile financiare reprezint mijloacele investite n ac iuni, obliga ii, cambii,alte hrtii de valoare i instrumente financiare. Asemenra investi ii ca atare nu sporesc de la sine capitalul material real, dar sunt n stare s aduc profit, inclusiv speculativ, din contul modific rii cursului hrtiilor de valoare n timp sau al diferen e de curs n diverse locuri de procurare i vnzare a acestora. n componen a investi iilor financiare se disting a a numitele investi ii de portofoliu. Persoanele care depun bani n hrtiile de valoare, procur n scopul de a- i spori veniturile i a diminua riscul un set

de diverse tipuri ale hrtiilor de valoare, denumit portofoliu. De aici asemenea investi ii au i primit denumirea de portofoliu. n func ie de scopul investi iilor acestea pot fi amplasate pe termen lung i pe termen scurt. Pe termen scurt sunt considerate investi iile pentru o perioad de circa o lun sau cteva luni. Investi iile pe termen lung presupun investirea mijloacelor pe un an sau c iva ani, uneori pe cteva zeci de ani. Dup criteriul apartenen ei investi iilor acestea se mpart n: de stat, private i str ine. Investi iile de stat reprezint o parte din venitul na ional sub foma mijloacelor din bugetul de stat, bugetele locale, depuse n dezvoltarea economiei. Investi iile private (particulare) sunt mijloace nestatale investire de companii, antreprenori, popula ie. Str ine se numesc investi iile ce parvin din str in tate, acestea pot fi att de stat, ct i private. Investi iile cu adres clar orientat se numesc investi ii n proiect. Proiectul investi ional este programul pentru solu ionarea unei anumite probleme sau sarcini economice, avnd capacitatea de a transforma mijloacele investite ntr-un asemenea program n randament, venit, profit, efecte sociale numai dup trecerea unei anumite perioade de timp de la nceputul realiz rii proiectului i aloc rii mijloacelor respective. Intervalul de timp dintre nceputul investirii mijloacelor i momentul ob inerii randamentului de la acestea se nume te loch provizoriu. Eficien a dezvolt rii economiei na ionale, a unor tamuri i regiuni economice, a noilor forme de proprietate n multe privin e depinde de caracterul politicii investi ionale, de orientarea ei spre o tot mai deplin i mai ra ional utilizare a tuturor tipurilor de resurse. Scopul principal al politicii contemporane n domeniul investi iilor este trecerea economiei pe f ga de dezvoltare intensiv cu reducerea ulterioar a cheltuielilor pentru cre terea extensiv a poten ialului de produc ie i majorarea investi iilor n intensificarea utiliz rii fondurilor fixe de produc ie n func iune. n ultimii ani n republic au fost promovate o serie se ac iuni pentru ameliorarea climatului investi ional, ns situa ia n acest domeniu deocamdat r mne critic . Volumul investi iilor capitale i al lucr rilor de construc ii-montaj s-a redus brusc. Restructurarea economiei se efectueaz n condi iile unei totale lipse de investi ii. Analiza dinamicii investi iilor capitale din ultimii zece ani vorbe te despre daptul c volumul acestora n capitalul fix se reduce din an n an, constituind n anul 1999 doar 78% fa de nivelul anului 1990, uar n compara ie cu 1995 numai 73% (vezi datele tabelului 10.1).

Tabelul 10.1. Indicatorii principali ai activit ii investi ionale n Republica Moldova (1995 . = 100%)

Indicatorii

1996

1997

1998

1999 73 61 108 29

Investi ii n capitalul fix total 92 85 93 Inclusiv pentru lucr rile de construc ii-montaj 80 65 65 Investi ii n construc ia obiectelor: cu destina ie de produc ie 107 102 118 cu destina ie neproductiv 73 63 63 Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova Ch.: Statistica, 2001, p.357

Cauzele unei asemenea situa ii sunt cre terea brusc a pre urilor la toate tipurile de resurse, utilizate n construc ii, incertitudinea dinamicii lor n perspectiv i problemele finan rii construc iilor din contul mijloacelor proprii, reducerea aloca iilor de la buget, insuficien a de resurse creditare. Este cunoscut faptul c volumul investi iilor depinde de nivelul acumul rilor, adic de partea produsului intern brut economisit . Exist o dependen direct ntre ritmul dezvolt rii economice i cre terea investi iilor. ns n anii perioadei de tranzi ie cota acumul rilor n republic a sc zut foarte mult. Experien a mondial arat c ritmul nalt al dezvolt rii economice se atinge n acele ri, unde exist o cot nalt a acumul rilor (mai mult de 25%) i, respectiv, un nalt nivel al investi iilor. Conform investiga iilor, efectuate de savan uu romni Gheorghe Zam n i Grigore Vileanu, n anul 1995 din 133 ri analizate n 56 cota acumul rilor n PIB a fost la nivelul de 22%. O cot de acumul ri n PIB mai mare de 25% a fost nregistrat n Finlanda 43%, China 40, Undonezia 36, Singapore 33, Japonia

29, Austria 27, Chile 27% [6]. Anume tot n aceste ri, unde nivelul acumul rilor e nalt, n ultimii zece ani a dost asigurat i un titm accelerat al dezvolt rii economice. Concomitent, nivelul investi iilor n capitalul fix n Republica Moldova este deisebit de sc zut i constituie doar 8-9% din PIB. n ultimii zece ani economia na ional a fost orientat spre sus inerea consumului intern. Volumul investi iilor n capitalul fix n aceast perioad s-a redus n permanen (cu excep ia anului 1998), constituind n anul 2000 n cifre reale doar 1/10 din volumul lor n anul 1990. Ponderea investi iilor n PIB n aceast perioad a diminuat de la 19% la 11%. Ponderea lor pentru reurilarea tehnic i reconstruc ia ntreprinderilor n func iune, precum i pentru extinderea lor n volumul total al investi iilor a avut tendin de sc dere, reflectnd starea grea n care se afl ntreprinderile actuale [8, p.8]. Dup cum se arat n Strategia investi ional a Republicii Moldova [8, p.5], necesitatea major rii volumului de investi ii n economia na ional este dictat de dependen a cre terii economice de trei factori principali: ) for a de munc ; ) capitalul i ) progresul tehnico- tiin ific, care n ultimii zece ani au atins niveluri critice. n condi iile de sc dere continu a volumului de investi ii o importan deisebit cap t utilizarea eficient a poten ialului economic disponibil. Construc iile capitale dac parte din sfera produc iei cu ciclu de produc ie de lung durat i se caracterizeaz printr-un num r considerabil de construc ii nefinisate. De aceea reducerea volumului de construc iilor nefinisate constituie una din c ile de mare importan pentru ridicarea gradului de eficien a investi iilor capitale, deoarece n consecin se reduce volumul resurselor materiale, de munc i financiare, sustrase din circuitul economic.

10.2. Organozarea lucr rilor de proiectare i construc ii-montaj n cadrul construc iilor capitale
Construc iile capitale constituie procesul de creare a a fondurilor fixe de produc ie i neproductive prin construc ia unot obiecte noi, extinderea, reconstruc ia, reutilarea rehnic i modernizarea obiectelor n func iune. Construc iile capitale cuprind toate stadiile construc iei fondurilor fixe, ncepnd de la proiectare obiectelor i terminns cu darea lor n exploatare. Stadiul decisiv al construc iei capitale este efectuarea complexului lucr rilor de construc ii-montaj (LCM), reglarea i probarea utilajului instalat i asigurarea punerii n func iune a obiectelor de construc ie. Acesr stadiu se realizeaz de c tre industria construc iilor ca ramur special a produc iei materiale. Construc ia capital constituie un proces complicat, ce se caracterizeaz printr-o multitudine de de rela ii. Tr s turile ei distinctive sunt: complexitatea obiectelor de construc ie, consumul mare de resurse materiale, de munc i financiare, complexitaea tehnic i organizatoric a obiectelor pentru edificare, durata mare a ciclului de produc ie. y Prin durata ciclului de construc ie a obiectului se subn elege perioada (timpul) de la nceputul planific rii suprafe ei terenului pentru construc ia obiectului pn la darea n exploatare a acestuia (aprobarea lucr rilor). y Ciclul genefal al construc iei capitale a obiectului este timpul de la nceputul proiect rii lui pn la darea n exploatare (aprobarea lucr rilor). n timpul construc iilor investi iile capitale sunt scoase, ntr-un fel, din circuitul econimic general i se afl sub form de construc ii nefinisate, de aceea nu au efect economic. Aceasta oblig la ntocmirea studiului de fezabilitate respectiv, prin care s se argumenteze ra ionalitatea i eficien a construc iei. Programul construc iei capitale a obiectului de fundamenteaz tiin ific i se realizeaz n urm tparele etape: planificarea construc iei capitale, proiectarea construc iei capitale, proiectarea i organiuarea produc iei de construc ii, consolidarea bazei ei tehnico-materiale, aprobarea i nsu irea capacit ilor de produc ie i a obiectelor date n exploatare. Proiectul reprezint totalitatea diverselor documente, n care sunt fixate calculele rehnice i economice ale obiectului preconizat pentru construc ie sau reconstruc ie desenele tehnice, nota explicativ , devizele de cheltuieli pentru construc ie i alte materiale. De elaborarea proiectului i devizelor se ocup institu ii de proiectare speciale. Sarcina de proiectare a ntreprinderilor industriale p ntocmesc ntreprinderile industriale (firmele), asocia iile sau la cererea acestora de c tre ntreprindere cu atragerea unor organiza ii de proiectare. Se aplic de acemerea proiecte-tip, care reprezint totalitatea desenelor de execu ie cu nota explicativ i devizul respectiv, desrinate utiliz rii multiple la construc ia obiectelor similare ca dimensiune i destina ie (brut rii, fabrici de lactate, combinate de carne, coli, spitale, alte obiecte). ns proiectele-tip trebuie s fie legate de locul construc iei, de condi iile locale, adic desenele vor fi precizate

la asemenea indicatori, cum sunt tipul solului, relieful localit ii, existen a bazinelor naturale de ap , a resurselor energetice etc. n caz de necesitate organiza iile de proiectare introduc corectivele necesare n proiectul-tip. Etapa final a studiului de fezabilitate al proiectului o constituie stabilirea profitului i a rentabilit ii produc iei, precum i a termenului de recuperabilitate a investi iilor capitale. Proiectul elaborat al obiectului trebuie s fie ct mai efectiv din punct de vedere economic, n compara ie cu alte variante de construc ie. Construc ia, precum i reconstruc ia i extinderea ntreprinderilor pot fi efectuate de organiza ii de construc ii speciale prin metoda de antrepriz , precum i cu for ele i mijloacele ntreprinderilor sau ale altor organiza ii economice prin metoda de gestiunie a construc iei. Un organ destul de eficient n sfera construc iilor este Ministerul Ocrotirii Naturii, Construc iilor i Dezvoltare a Teritoriului al Republicii Moldova. Func a lui principal este de a elabora cadrul normativ al construc iilor: unificarea, standardizarea, cerin ele de calitate, securitatea etc. El particip la preg tirea proiectelor legilor respective i ale altor acte normative n domeniul construc iilor, exercit controlul asupra execut rii lor. Sub un control deosebit se afl construc iile nefinisate, provatizarea obiectelor i alte aspecte. Proiectul de investi ii trece cteva stadii. n primul rnd se disting elaborarea i realizarea proiectului. Elaborarea proiectului este crearea modelului, a modului de ac iune pn la atingerea obiectivelor proiectului, efectuarea calculelor, selectarea variantelor, argumentarea solu iilor de proiect. Principalul la elaborarea proiectului de investi ii este preg tirea unui studiu de fezabilitate detaliat, care este documentul principal, n baza c ruia se iau deciziile privind realizarea proioectului i se repartizeaz investi iile necesare proiectului. Realizarea proiectului este traducerea lui practic n fapt, transformarea celor proiectate n realit i economice concrete, atingerea obiectivelor preconizate n proiect. Perioada de timp de la nceputul aloc rii investi iilor i pn la ob inerea efectului final n rezultatul punerii n ac iune a investi iilor, transform rii lor n fonduri fixe n func iune se nume te ciclu investi ional, sau ciclu de via . Totodat se profileaz trei faze (stadii) ale proiectului de investi ii (de via a proiectului): 1) Faza preinvesti ional , ce poate fi divizat n trei p r i: studierea posibilit ilor, investiga iile de preg titoare (nainte de proiectare), estimarea efectu rii studiului tehnico-economic; 2) Faza investi ional . Con inutul principal al acestei faze executare a proiectului const n transformarea investi iilor b ne ti intens alocate n facrori reali de ob inere a produsului prev zut n proiect; 3) Faza final , de exploatare corespunde timpului i regimului de utilizare n produc ie, de exploatare a obiectului creat conform proiectului de investi ii. Modific rile ce au loc la diverse faze ale ciclului investi ional (de via )al proiectului sunt redate cu ajutorul graficului 8.1, unde se arat cum se schimb n timp volumul resurselor investite, cheltuite pentru realizarea proiectului (partea de jos a graficului), i m rimea venitului (profitului), ce caracterizeaz randamentul, efectul de la capitalul investit n proiect (partea de sus a graficului).
Venituri Curba veniturilor 0 t1 Timpul

t0

Curba investi iilor

Prima faz a investi iilor

Faza a doua

Faza a treia

Desenul 10.1. Modificarea cheltuielilor de investi ii i a venitului de la acestea la diferite stadii ale proiectului de investi ii [7, p.215].

Pe desenul 10.1. se vede c faza investi ional este cea mai costisitoare, dar ncernd cu un oarecare momenr t0, ce corespunde cu momentul vnz rii primei partide a m rfii, ce aduce profit, proiectul devine nu numai costisitor, ci i, profitabil. n cea de a treia faz investi iile se reduc ntr-o anumit m sur , de i se mai men in la cota tecesar , ns venitul de la vnzarea produsului n aceast faz dep e te cu mult cheltuielile de investi ii, din care cauz la un anumit moment t1, suma total a venitului devine egal cu suma valorii capitalului investit n proiect, ceea ce vorbe te despre atingerea punctului de recuperabilitate a proiectului. n Republica Moldova la momentul actual exist o mul ime de organiza ii i ntreprinderi, diver i agen i economici care se ocup de activitatea n domeniul construc iilor. ns nu toate sunt n stare s lucreze calitativ. Drept confirmere serve te num rul mare de avarii i rebut n produc ia de construc ii. Cauza principal a acestui fenomen este profesionalismul sc zut al multor structuri nou create, controlul slab al calit ii din partea serviciilor respective. n scopul de a ridica fradul de responsabilitate pentru calitatea construc iilor a fost introdus practica ob inerii licen elor de stat pentru activitatea de construc ii. A fost stabilit lista genurilor de activitate i lucr ri, executate n baza licencelor.

10.4. Componen a i structura investi iilor capitale


n sensul larg al cuvntului prin investi ii capitale se n eleg toate aloca iile legate de crearea, renovarea i extinderea fondurilor fixe. Investi iile capitale constau din urm toarele elemente principale: yCheltuielile pentru lucr rile de construc ii-montaj (LCM) construc ia cl dirilor i a instala iilor, executarea lucr rilor de nsu ire, preg tire i planificare a teritoriului pentru construc ii, montajul utilajului tehnologic, operativ i de alte tipuri; y Cheltuielile pentru procurarea diverselor ma ini, mecanisme, instrumente i inventar cu termenul de valabilitate nu mai mic de un an i costul mai mare de 1000 lei unitatea; y Lucr rile capitale i cheltuielile pentru activitatea de proiectare i investiga ii, ntre inerea direc iei ntreprinderii ce se construie te i supravegherea tehnic , preg tirea i perfec ionarea cadrelor etc. Amploarea construc iilor capitale se caracterizeaz prin volumul investi iilor capitale i al lucr rilor capitale executate. n func ie de criteriile, ce stau la baza clasific rii, structura investi iilor capitale poate fi: ramural , teritorial , rehnologic , de reproduc ie i dup forma de proprietate. j Distribu ia investi iilor capitale pe ramuri caracterizeaz structura lor ramural . Perfec ionarea acesteia se face pe calea major rii investi iilor capitale absolute i relative, alocate n scopul dezvolt rii ramurilor progresiste (de baz ) ale industriei, de care depinde sporirea eficien ei economice a produc iei sociale i ritmul progresului tehnico- tiin ific. Finc ionarea normal a economiei ta ionale n multe privin e depinde de direc iile de utilizare a investi iilor. O structur fundamentat a investi iilor, chiar i n cazul resurselor limitate, poate asigura n scurt timp func ionarea eficient a economiei na ionale n ansamblu. n tabelul 8.2. este redat distribu ia investi iilor capitale pe ramuruilr economiei na ionale din ultimii ani. Datele din tabelul 10.2 vorbesc despre faptul c structura investi iilor, creat n republic n ultimii ani nu este perfect i nu corespunde cerin elor de dezvoltare economic . Cota investi iilor n industria prelucr toare, transporturi cre te, iar n asemenea ramuri importante ca agricultura i energetuca scade, n timp ce aceste ramuri suport lipsuri enorme de investi ii.
Tabelul 10.2. Structura investi iilor n capitalul fix din Republica Moldova n principalele sfere de activitate (anii 1995-2000)
Indicatorii Investi ii n capitalul fux total, mil. lei, inclusiv: y agricultur , silvicultur , mil. lei, y % fa de total y industria prelucr toare, mil. lei, y % fa de total y energia electric , gazele, apa, mil. lei, y % fa de total 1995 845,0 1996 987,0 1997 1202,0 1998 1444,0 1999 1592,0 2000 1759,0

91,1 10,8 163,8 19,4 94,3 11,1

97,9 9,9 269,6 27,3 122,2 12,4

118,4 9,8 359,0 29,9 145,6 12,1

81,7 5,7 380,9 26,4 140,0 9,7

56,7 3,7 330,6 20,8 276,3 17,4

60,2 3,4 255,4 14,5 225,5 12,8

y y y y y y

42,1 49,3 68,3 192,3 196,9 comer i repara ii, mil. 5,0 5,0 5,7 13,3 12,4 lei, % fa de total transporturi depozite, 83,7 122,6 130,5 222,9 408,3 telecomunica ii, mil. lei 9,9 12,4 10,9 15,4 25,6 % fa de total 253,9 190,3 236,1 237,9 184,4 imobile, mil. lei, 30,1 19,3 19,6 16,5 11,6 % fa de total Sursa: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, anii 1995-2000

159,0 9,0

770,7 43,8 124,6 7,1

n condi iile tranzi iei la economia de pia deciziile privind alocarea investi iilor nclin tot mai mult spre agen ii economici particulari. De men ionat c n ultimii ani se face observat tendin a de cre tere a cotei investiti iilor private i str ine, inclusiv a ntreprinderilor mixte. ns aceast cre tere nu este semnificativ n compara ie cu cerin ele pentru modernizarea produc iei i asigurarea competitivit ii ei pe pia a intern i extern . j O importan deosebit pentru ridicarea gradului de eficien a produc iei sociale are mbun t irea structurii tehnologice a investi iilor capitale, distribuirea lor ntre principalele componente: cheltuielile pentru lucr rile de construc ii-montaj, costul utilajului, ma inilor, mecanismelor, instrumentelor, inventarului, al altor lucr ri i cheltuieli capitale. Progresul structurii tehnologice se determin prin majorarea n componen a investi iilor capitale a ponderii cheltuielilor pentru procurarea p r ii active a fondurilor fixe de produc ie. Structura tehnologic influen eaz esen ial eficien a investi iilor capitale. j Structura reproductiv a investi iilor capitale nseamn repartizarea lor pe principalele forme de de reproduc ie a fondurilor fixe: pentru noile construc ii, reconstruc ii, extinderea ntreprinderilor n func iune, reutilare tehnic , modernizare. n construc iile capitale pe care le efectueaz ntreprinderile, cel mai avantajos e ca resursele materiale, de munc i financiare s fie concentrate pentru reutilarea tehnic i reconstruc ia ntreprinderilor n func iune. Noile construc ii sunt ra ionale numai pentru accelerarea dezvolt rii produselor i ramurilor de p roduc ie cu mai mari perspective, precum i pentru nsu irea tehnicii i tehnologiilor noi, ce nu pot fi aplicate n condi iile vechilor construc ii de produc ie. n afar de aceasta, construc ia unor noi obiecte e ra ional n ramurile extractive, dup prelucrarea z c mintelor n cadrul vechilor ntreprinderi, tar uneori necesitatea acestora se explic prin nsu irea noilor regiuni economice. n celelalte cazuri preponderen se acord reutil rii tehnice i reconstruc iei ntreprinderilor. Reutilarea tehnic a ntreprinderii sau subdiviziunilor ei nseamn renovarea aparatului de produc ie, n cazul c reia are loc alternativ nlocuirea tehnicii i tehnologiilor de produc ie vechi cu altele noi, cu indici calitativi i tehnico-economici mai nal i, f r a extinde sutrafa a de produc ie. Extinderea ntreprinderilor n func iune este majorarea volumului de produc ie, ce se ob ine din contul construc iei unor sec ii i a altor subdiviziuni suplimentare ale produc iei de baz , precum i a unor sec ii i sectoare auxiliare i pentru deservire. n mod obi nuin extinderea are loc pe baze tehnice noi i, prin urmare, prevede nu numai m rirea extensiv a capacit ilor de produc ie ale ntreprinderilor n func iune, ci i ridicarea nivelului tehnic al produc iei. Reconstruc iile constituie m surile legate de nlocuirea ma inilor i utilajelor uzate moral i fizic, precum i cele viznd perfec ionarea i reamenajarea cl ditilot i instala iilor. Reconstruc ia ntreprinderilor, de regul , se efectueaz n leg tur cu diversificarea produc iei i nsu irea fabric rii noilor tipuri de produse, ceea ce i permite s asigure economisirea unor substan iale investi ii capitale, s utilizeze din plin for a calificat de munc disponibil pentru nsu irea noilor articole f r a atrage noi lucr tori. Reconstruc ia urm re te scopul ridic rii nivelului tehnic al produc iei i contribuie la o mai rapid , n compara ie cu noile construc ii, nsu ire a capacit ilor de produc ie. Reconstruc ia i reutilarea tehnic a ntrepriderii sunt mai eficiente dect noile construc ii i difer prin structura eficient a investi iilor capitale. Totodat se nnoeste n mod esen ial partea activ a fondurilor fixe, f r cheltuieli mari pentru construa ia cl dirilor i instala iilor. j Structura investi iilor capitale dup formele de proprietate este repartizarea investi iilor capitale pe ntreprinderi de stat, de arend , pe ac iuni, asocia ii de ntreprinderi, cooperative etc.

10.5. Planificarea investi iilor capitale i a construc iilor capitale


Planul construc iilor capitale constituie o parte component a planului de dezvoltare a ramurii, republicii, regiunii economice i a ntreprinderii aparte. El se elaboreaz concomitent cu planul de

produc ie i i alte compartimente i prin aceasta se asigur solu ionarea n complex a problemelor de produc ie i cele ce in de construc ia capital . Elaborarea planului de construc ii capitale include planificarea investi iilor capitale, a lucr rilor de proiectare i investiga ii, produc iei de construc ii i a bazei tehnico-materiale a acesreia. Planul construc iilor capitale se bazeaz pe principiile generale de planificare, ce presupun asigurarea unei simetrii i propor ionalit i ra ionale a dezvolt rii ramurilor i ntreprinderilor, caracterul complex al dezvolt rii economiei, o concep ie unitar n solu ionatra problemelor social-economice, ridicarea pe toate c ile a eficien ei produc iei sociale. Planul construc iilor capitale industriale pe ramur , regiunea economic , ntreprindere const din urm toarele compartimente [4, p.142-143]: 1. Sarcinile de plan privind darea n exploatare a capacit ilor de produc ie i fondurilor fixe. 2. Volumul investi iilor capitale, destina ia i structura lor. 3. Listele titulare ale obiectelor i construc iilor. 4. Planul lucr rilor de proiectare i investigare. 5. Planul de dezvoltare a produc iei de construc ii i a bazei ei tehnico-materiale. 6. Argumentarea tehnico-economic a eficien ei investi iilor capitale . n listele rirulare ale construc iilor capitale se expune la concret sarcina privind darea n exploatare a capacit ilor de produc ie, fondurilor fixe i destina ia investi iilor capitale pe obiecte i construc ii. Listele titulare con in caracteristica complet a fiec rui obiect de construc ie: denumirea, locul de amplasare, anul nceperii i anul ncheierii, capacitatea de proiect, planul lucr rilor de construc ii-montaj i antrepriz , costurile de deviz, volumele anuale ale investi iilor capitale, volumul de lucr ri executate nainte de nceperea perioadei de planificare. Planul investi iilor capitale i lucr rilor de construc ii-montaj se elaboreaz n pre uri comparabile. Se disting planurile de perspectiv i planurile curente ale construc iilor capitale. Planurile de perspectiv con in principalele direc ii de dezvoltare a ramurii, ntreprinderii, firmei pe o perioad de timp ndelungat (cinci, zexe i mai mul i ani). Planurile curente se ntocmesc n baza celor de perspectiv i schi eaz programul concret de lucr ri pentru un an, un tremestru, o lun . Planul de dare n exploatare a capacit ilor de produc ie se ntocme te n expresie natural i valoric (de exemplu, confec ionarea nc l mintei n mil. perechi, a ma inilor de sp lat n buc i, mobilei n mil. lei etc.). Darea n exploatare a fondurilor fixe se planific expresie valoric (monetar ) conform costurilor de deviz, inclusiv costul utilajelor, lucr rilor de construc ii-montaj i alte cheltuieli. Baza incipient n determinarea volumului de plan al invesri iilor capitale n ramur ( ntreprindere) este bilan ul capacit ilor de produc ie, inndu-se cont de care se calculeaz capacit ile suplimentare ale ramurii (ntreprinderii) n perioada planificat , necesare pentru asigurarea major rii preconizate a volumului de produc ie industrial . Concomitent se solu ioneaz problema privind utilizarea uneia dintre formele principale de sporire a capacit ilor de produc ie: reurilarea tehnic , reconstruc ia, extinderea ntreprinderilor n func iune sau construc ia noilor ntreprinderi industriale, modernizarea utilajului. Calculul ronsolidat al volumului preconizar al investi iilor capitale pe ramur (ntreprindere) se efectueaz dup formula [2, p.141]: =( 1 (10.1) .1 + 2 .2 + 3 .3) .1 + 2 , unde 1, 2, - respectiv cre terea palnificat a capacit ilor de produc ie din contul reutil rii 3 tehnice, reconstruc iei i extinderii ntreprinderilor n func iune, construc iei noilor ntreprinderi; .1, .2, .3 - investi iile capitale specifice pe direc iile principale de cre tere a capacit ilor de produc ie; .1, 2 - construc iile capitale nefinisate la nceputul i finele perioadei planificate. La formarea planurilor anuale ale construc iilor capitale volumul investi iilor capitale se stabile te n baza devizelor i calculelor financiare de deviz, inndu-se cont de volumul execut rii lucr rilor capitale la obiectele trec toare la nceputul anului i de preconiz rile pentru obiectele ce urmeaz a fi date n exploatare n perioadele urm toare. Sarcina de plan pentru punerea n func iune a fondurilor fixe de produc ie se determin pornind de la costul de deviz al ntreprinderilor, obiectelor ce se dau n exploatare n perioada planificat , minus cheltuielile de o singur dat , care nu m resc costurile fondurilor fixe. Din acestea fac parte cheltuielile pentru preg tirea cadrelor destinate noilor obiecte n construc ie, cheltuielile pentru cl diri i construc ii provizorii, costul materialelor, ob inute n procesul construc iei de la demontarea construc iilor, demolarea cl dirilor etc.

10.6. Eficien a economic a investi iilor capitale

Una din sarcinile principale n domeniul construc iilor capitale este ridicarea gradului de eficien a investi iilor capitale, selectarea direc iilor mai avantajoase i mai eficien e a lucr rilor capitale, care s asigure ob inerea unui volum ct mai mare de produc ie la unitatea de investi ii capitale alocate. Scopul principal este de a se g si cea mai reu it variant de construc ie a obiectului, complexului de produc oe concret din punctul de vedere al duratei, costurilor i termenelor de recuperabilitate a investi iilor capitale [1, p.104-106]. Eficien a economic a investi iilor capitale se manifest , n primul rnd, n rezultatul economic, pe care l ob ine economia na ional de pe urma realiz rii lor. Un asemenea rezultat economic nemijlocit este cre terea capacit ilor de produc ie ale fondurilor fixe. De aceea eficien a economic a investi iilor capitale se determin prin compararea m rimii lor cu efectul economic, ce se va ob ine n rezultatul cre terii. Concomitent se calculeaz urm torii indicatori ai eficien ei investi iilor capitale [4, p.144-149]. n ansamblu pe economia na ional , pe ramuri, regiuni economice eficien a economic absolut a investi iilor capitale se determin prin coraportul dintre cre terea venitului na ional ( i investi iile capitale n perioada de referin : =( / , (10.2) n cazul ramurilor i subramurilor industriale, a asocia iilor, obiectelor de construc ie aparte indicatorii generalizatori ai eficien ei economice comparative a investi iilor capitale sunt termenul de recuperabilitate sau coeficientul eficien ei investi iilor capitale , care se calculeaz respectiv dup formulele: ) pentru ramuri, subramuri i asocia ii economice: , = 1 - 0, = (10.3) 1 0 unde - volumul investi iilor capitale n fondurile fixe de produc ie n perioada planificat ; 1 - profitul n ultimul an al perioadei planificate; 0 - profitul n anul de baz (ultimul an al perioadei precedent planific rii); ) pentru obiectele de construc ie, unele lucr ri i probleme tehnico-economice: , = - , = (10.4) unde - termenul de recuperabilitate calculat; - costul de deviz al obiectului ce se construie te (cheltuielile de capital pentru realizarea m surilor preconizate); - valoarea volumuli anual de produc iei (conform proiectului) n pre urile ntreprinderii; - pre ul de cost al volumului anual de produc ie, conform proiectului. M rimea indicatorilor normativi ai eficien ei economice comparative a investi iilor capitale se stabile te de c tre organul respectiv ce se ocup de condtruc ia dat . Pentru majoritatea calculelor se recomand = 0,16. Totodat = 1/ } 6,2 ani. Varianta selectat pentru inova ii sau activit i se consider eficient , dac e , (10.5) unde este termenul normativ de recuperabilitate. Pentru determinarea eficien ei reale a investi iilor capitale efectul economic de la realizarea lor sub form de profit poate fi comparat cu m rimea cre terii fondurilor fixe de produc ie: - 0, - 0 (10.6) 0 1 unde 1 - m rimea fondurilor fixe de produc ie la finele perioadei examinate; 0 - m rimea fondurilor de produc ie n perioada de baz (la nceputul perioadei examinate). n scopul unei analize multilaterale a eficien ei investi iilor capitale se ine cont de asemenea de indicatorii ce reflect unele aspecte ale efectului ob inut: investi iile capitale specifice, randamentul capitalului, fondointensivitatea, randamentul fondurilor, productivitatea muncii, pre ul de cost al produc iei etc. j S examin m c ile de ridicare a eficien ei investi iilor capitale. Eficien a investi iilor capitale se formeaz n decursul a patru stadii: planificarea investi iilor capitale, proiectarea construc iei capitale, produc ia de construc ii, nsu irea capacit ilor de proiect i a noilor parametri tehnico-economici. Stadiul planific rii presupune perfec ionarea structurii ramurale a investi iilor capitale, alocarea lor primordial pentru dezvoltarea ramurilor progresiste prioritare ale industriei; ridicarea ponderii investi iilor capitale n reutilarea tehnic a ntreprinderilor din ramura respectiv , reconstruc ia i = 1 1

0,

extinderea lor; concentrarea investi iilor capitale la oiectele n stadiu de finisare, preconizate dentru punere n func iune n perioada planificat ; amplasarea ra ional a for elor de produc ie. Stadiul de proiectare a construc iei capitale aplicarea pe scar larg a noilor realiz ri ale tiin ei i tehnicii; utilizarea maximal a proiectelor-tip; respectarea principiului de planificare n complex; elaborarea schemelor optimale regional a blocurilor industriale, unirea n grup a unor ntreprinderi; unificarea pe scar larg a elementelor de construc ie. Stadiul construc iei ntreprinderilor industriale industrializarea multiaspectual a produc iei de construc ii; perfectarea muncii de organizare i a tehnologiei lucr rilor de construc ii i montaj; ridicarea nivelului de specializare i cooperare n construc ii; ridicarea geadului de calitate a construc iilor; perfec ionarea planific rii, administr rii i sistemelor de stimulare economic a produc iei de construc ii. Stadiul de exploatare a noilor ntreprinderi i obiecte puse n func iune asigurarea punerii complexe n func iune a noilor fonduri fixe de produc ie i a unit ilor mixte de produc ie; preg tirea din timp a cadrelor i elementelor necesare ale fondurilor circulante (materie prim , meteriale, combustibil) pentru construa ia noilor ntreprinderi; organizarea nsu irii operative a tehnologiei proiectate de fabricare a articolelor. Multe direc ii de ridicare a eficien ei investi iilor capitale i fondurilor fixe sunt comune pentru toate ramurile economiei na ionale. ns manifestarea concret a unor sau altor legit i depinde de specificul procesului de produc ie, destina ia produselor i obiectele de munc utilizate. De aceea analiza direc iilor generale de ridicare a eficien ei investi iilor capitale i utilizare a fondurilor fixe trebuie s fie efectuat concomitent cu studierea particularit ilor tehnico-materiale ale unor ramuri, ce determin factorii principali i m sutile concrete, ce pot asigura consolidarea eficien ei fondurilor fixe n ramura dat [vezi 4, p.146-149]. Spre exemplu, n industria u oar i alimentar sporirea eficien ei investi iilor capitale este legat , n primul rnd, de mbun t irea utiliz ii fondurilor fixe. Pentru ntreprinderile din aceste ramuri ale industriei este caracteristic fondointensivitatea sporit a produc iei i completa dependen a acestor indicatori de calitatea i i cantitatea materiei prime furnizate. Un factor tot att de important este caracterul sezonier al prelucr rii unor tipuri de materie prim i neomogenitatea factorilor de produc ie n aceste ramuri. Principalele c i de ridicare a eficien ei investi iilor capitale aici pot fi: majorarea cotei p r ii active a fondurilor fixe n structura lor general ; orientarea investi iilor capitale spre reconstruc ia, reutilarea tehnic , modernizarea utilajului; atragerea utilajului cu aracteristici tehnico-economice avansate pentru prelucrarea materiei prime; perfec ionarea permanent a proceselor tehnologice, implementarea tehnologiilor cu pu ine i f r de euri i ecologic pure.
Concluzii

1. Investi iile capitale constituie principala surs de creare a uneltelor de munc , elaborare i implementare a unor procese tehnologice principial noi, perfec ionare a sistemului de organizare a muncii, intriducere a mijloacelor de mecanizare i automatizare a produc iei, de producere i aplicare a accesoriilor tehnologice u or reglabile, a utilajelor nestandarde i, prin urmare, de ridicare a nivelului tehnic al ntreprinderii i a calit ii produc iei. 2. Investi iile capitale permit ntreprinderii s - i dezvolte produc ia, s majoreze volumul produc iei cu cerere sporit , s efectueze certificarea ei i s-o plaseze pe pia a interna ional . n afar de ridicarea eficien ei produc iei ntreprinderile au posibilitatea s solu ionaze problemele dezvolt rii sociale a colectivelor de munc : s implementeze instala ii de epurare, diverse dispozitive de ventila ie, s organizeze localuti de odihn , s construiasc sau s participe cu cot la construc ia profilactoriilor, bazinelor, instala iilor sportive, caselor i palatelor de cultur , s asigure colaboratorii ntreprinderii cu foi de drum la casele de odihn , sanatorii la pre uri reduse. Asemenea ntreprinderi devin tot mai atr g toare, au posibilitatea s angajeze lucr tori prin concurs, s disponibilizeze lucr torii nedisciplina i i astfel s tidice nivelul general al disciplinei de munc i de produc ie, autodisciplinarea. Lucr torii unor asemenea ntreprinderi in la locul lor de munc i, de regul , devin patrio i ai ntreprinderii lor.