Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul S n t ii este organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , n subordinea Guvernului Romniei i reprezint autoritatea

central n domeniul asisten ei de s n tate public . MISIUNE: Ministerul S n t ii elaboreaz n acord cu Programul de guvernare, politici, strategii i programe de ac iune n domeniul s n t ii popula iei, coordoneaz i controleaz implementarea acestora la nivel na ional, regional i local i r spunde de realizarea procesului de reform n domeniul sanitar. Totodat , Ministerul S n t ii organizeaz , coordoneaz , ndrum activit ile pentru asigurarea s n t ii popula iei i ac ioneaz pentru prevenirea i combaterea practicilor care d uneaz s n t ii. OBIECTIVE PRIORITARE: 1) Cre terea accesului la serviciile de s n tate; 2) Cre terea calit ii vie ii prin mbun t irea calit ii i siguran ei actului medical; 3) Apropierea de indicatorii de s n tate i demografici ai rilor membre al Uniunii Europene, concomitent cu sc derea patologiei specifice rilor subdezvoltate; 4) Eficientizarea economic a sistemului de s n tate; 5) Descentralizarea organiza ional i decizional a sistemului de s n tate. OBIECTIVE GENERALE: n activitatea sa, Ministerul S n t ii vizeaz realizarea urm toarelor obiective generale: a) realizarea unui sistem de s n tate modern i performant din punct de vedere al practicilor medicale; b) mbun t irea permanent a st rii de s n tate a popula iei; c) cre terea accesibilit ii la serviciile de s n tate i eliminarea discrimin rii n acordarea acestora; d) gestionarea eficient a resurselor alocate sistemului de s n tate; e) formarea i specializarea resurselor umane din sectorul sanitar; f) deplasarea accentului c tre serviciile preventive de s n tate i cre terea nivelului de educa ie pentru s n tate a popula iei n vederea adopt rii comportamentelor s n toase g) promovarea s n t ii prin interven ii asupra determinan ilor st rii de s n tate; h) realizarea compatibilit ilor cu sistemele moderne de s n tate din statele membre ale Uniunii Europene. Pentru realizarea obiectivelor i pentru ndeplinirea atribu iilor sale generale i specifice, privind conceperea i punerea n aplicare de ac iuni intersectoriale i de parteneriate public-privat i central-local, Ministerul S n t ii colaboreaz cu autorit ile administra iei publice centrale i locale, cu institu ii publice de specialitate, cu structurile societ ii civile i ale mediului de afaceri, din ar i din str in tate.

STRUCTURA ORGANIZATORIC

A MINISTERULUI S N T

II

Ministerul S n t ii este organizat i func ioneaz n baza Hot rrii Guvernului Romniei nr.144/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare i are un num r maxim de 258 de posturi, la care se adaug posturile demnitarilor (4 posturi) i posturile aferente cabinetului ministrului (13 posturi). Ministerul S n t ii are urm toarea structur , conform anexei nr. 1 la Hot rrea Guvernului Romniei nr.144/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) x) Ministrul s n t ii Secretarii de stat i subsecretarul de stat; Secretarul general; Secretarul general adjunct; Cabinetul ministrului; Colegiul Ministerului S n t ii; Consilierul diplomatic; Direc ia general resurse umane i certificare; Direc ia general economic ; Direc ia politica medicamentului; Direc ia organizare i politici salariale; Direc ia implementare i coordonare programe i rela ii interna ionale; Direc ia juridic i contencios; Direc ia asisten medical ; Direc ia s n tate public i control n s n tate public ; Direc ia audit i control; Serviciul patrimoniu i informatic ; Serviciul achizi ii publice; Serviciul pentru programe de s n tate; Serviciul de pres ; Unitatea de politici publice Centrul operativ pentru situa ii de urgen Compartimentul afaceri europene

La nivelul fiec rei structuri, conducerea este asigurat de c tre un director general sau director care reprezint institu ia att n rela iile intrainstitu ionale, ct i n rela iile interinstitu ionale i cu ter ii. Structurile pot fi organizate pe compartimente i servicii. ntre direc iile generale, direc ii i celelalte structuri din minister exist rela ii de colaborare i informare, n toate problemele care privesc activitatea acestuia. Coordonarea activit ilor se realizeaz prin secretarul general al Ministerului S n t ii. n exercitarea atribu iilor sale, ministrul s n t ii poate constitui comisii consultative dup cum urmeaz : comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutic , Comisia na ional de transparen , Comitetul na ional de vaccinologie. Componen a, atribu iile, modul de organizare i func ionare a comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului s n t ii. Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul s n t ii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici pentru anumite 2

domenii i poate constitui, pe perioade determinate, consilii de exper i sau colective de lucru formate din speciali ti. n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea Ministerului S n t ii, func ioneaz : direc iile de s n tate public 1), Institutul Na ional de S n tate Public Bucure ti, institute na ionale i regionale, institute i centre de s n tate, institute de medicin legal , Academia de tiin e Medicale Bucure ti, Agen ia Na ional de Transplant, Oficiul Central de Stocare pentru Situa ii Speciale Bucure ti, Registrul Na ional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, Agen ia Na ional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale Bucure ti, coala Na ional de S n tate Public , Management i Perfec ionare n Domeniul Sanitar Bucure ti i alte unit i. Ministerul S n t ii urm re te modul de respectare a prevederilor legale n activitatea institu iilor aflate n subordinea sa i n activitatea organismelor profesionale legal constituite.

n subordinea direc iilor de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti func ioneaz unit i cu personalitate juridic , serviciile de ambulan , centrele de diagnostic i tratament i centrele medicale, finan ate integral din venituri proprii din contractele ncheiate prin sistemul de asigur ri sociale de s n tate, precum i centrele jude ene de ntre inere i reparare a aparaturii medicale i policlinicile cu plat , finan ate integral din venituri proprii.

REALIZ RILE MINISTERULUI S N T

II N ANUL 2010

1.Reorganizarea sistemului organiza ional i decizional .

de

s n tate,

cu

descentralizare

a)Reorganizarea ministerului, prin crearea unei structuri mai flexibile, cu diviziunea clar a responsabilit ilor i atribu iilor (H.G. nr. 144/2010 i H.G. nr. 634/2010). b)nfiin area Institutului Na ional de S n tate Public prin comasarea institutelor i centrelor regionale de s n tate public i crearea unei institu ii unice, cu rol de coordonare tehnic i metodologic a activit ii de specialitate n domeniul fundament rii, elabor rii i implement rii strategiilor privitoare la prevenirea mboln virilor, controlul bolilor transmisibile i netransmisibile i a politicilor de s n tate public din domeniile specifice, la nivel na ional i regional. c)Reorganizarea structurilor deconcentrate ale ministerului de la nivel jude ean, direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti, n vederea asigur rii unor structuri profesional administrative adecvate, responsabile de prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile n scopul reducerii morbidit ii i mortalit ii, monitorizarea st rii de s n tate a popula iei, promovarea s n t ii i a s n t ii n rela ia cu mediul, precum i de implementarea coerent a legisla iei n domeniul s n t ii n teritoriul arondat. d)Opera ionalizarea procesului de transfer a atribu iilor i competen elor Ministerului S n t ii c tre autorit ile publice locale.

2.Descentralizarea unit ilor sanitare cu paturi c tre autorit ile publice locale

1. Reorganizarea sistemului de s n tate, cu descentralizare organiza ional i decizional

Reorganizarea institu ional a Ministerului S n t ii, reprezint un element esen ial pentru gestionarea eficient a resurselor umane i financiare din domeniul s n t ii publice. Prin noua organizare se urm re te constituirea att la nivel central, ct i la nivel local, a unor structuri care s surprind ndeaproape i cu promptitudine nevoile reale de s n tate ale popula iei din comunit i. Se va mbun t i capacitatea de reglementare, de elaborare de politici i strategii n domeniul s n t ii publice, se vor dezvolta competen ele de supraveghere, de monitorizare i control n s n tate i se va asigura calitatea serviciilor de asisten medical . 1) Reorganizarea ministerului, prin crearea unei structuri mai flexibile, cu diviziunea clar a responsabilit ilor i atribu iilor (H.G. nr. 144/2010 i H.G. nr. 634/2010). 2) nfiin area Institutului Na ional de S n tate Public prin comasarea institutelor i centrelor regionale de s n tate public i crearea unei institu ii unice, cu rol de coordonare tehnic i metodologic a activit ii de specialitate n domeniul fundament rii, elabor rii i implement rii strategiilor privitoare la prevenirea mboln virilor, controlul bolilor transmisibile i netransmisibile i a 4

politicilor de s n tate public din domeniile specifice, la nivel na ional i regional. 3) Reorganizarea structurilor deconcentrate ale ministerului de la nivel jude ean, direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti, n vederea asigur rii unor structuri profesional administrative adecvate, responsabile de prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile n scopul reducerii morbidit ii i mortalit ii, monitorizarea st rii de s n tate a popula iei, promovarea s n t ii i a s n t ii n rela ia cu mediul, precum i de implementarea coerent a legisla iei n domeniul s n t ii n teritoriul arondat. 4) Opera ionalizarea procesului de transfer a atribu iilor i competen elor Ministerului S n t ii c tre autorit ile publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale i financiare necesare exercit rii acestora, prin finan area cheltuielilor de personal aferente medicilor i asisten ilor medicali din asisten a medical desf urat n unit ile de nv mnt, a medicilor i asisten ilor medicali, precum i cheltuielile cu medicamente i materiale sanitare din unit ile de asisten medico-social , a asisten ilor medicali comunitari i a mediatorilor sanitari. Totodat au fost definite atribu iile autorit ilor publice locale n ceea ce prive te competen ele descentralizate. Prin Hot rrea Guvernului nr. 459/2010 au fost aprobate standarde de cost pentru servicii acordate n unit ile de asisten medico-social i unele normative privind personalul din unit ile de asisten medicosocial i personalul care desf oar activit i de asisten medical comunitar . 2.Descentralizarea Descentralizarea reprezint n acest moment, pentru Romnia, una unit ilor sanitare dintre solu iile de eficientizare, dar i de asigurare a transparen ei cu paturi c tre decizionale. Prin descentralizare, Ministerul S n t ii i consolideaz rolul firesc, acela de strateg i formator de politici publice, i, conform autorit ile publice locale principiului subsidiarit ii, va ceda rolul de administrator comunit ilor care cunosc i sunt mai aproape de nevoile cet enilor pe care i reprezint . Un alt obiectiv urm rit prin descentralizare este facilitarea atragerii n sistem a fondurilor externe suplimentare, fiindc autorit ile locale sunt institu iile care pot sus ine proiectele pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii, cre terea calit ii serviciilor medicale, proiecte de care sistemul medical romnesc are urgent nevoie ast zi. n cursul anului 2010, s-a desf urat o ampl activitate de evaluare a tuturor spitalelor din Romnia, cu privire la activitatea acestora, condi iile igenico-sanitare, precum i a calit ii serviciilor medicale acordate popula iei. Ac iunea a avut ca scop stabilirea m surilor de reorganizare i restructurare a acestora n vederea cre terii eficien ei sistemului sanitar i a gradului de satisfac ie a popula iei fa de serviciile medicale. Aceste m suri au fost deja implementate nainte de descentralizarea spitalelor, astfel nct autorit ile locale s preia ni te unit i sanitare restructurate, mai eficiente. Prin Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 48/2010 pentru descentralizarea sistemului sanitar, s-a realizat transferul unui num r 5

semnificativ de spitale (370 din totalul de 435) n administrarea consiliilor locale i jude ene. De asemenea, un alt aspect important pentru descentralizare l reprezint prevederea din OUG 48/2010 conform c reia managerul unit ii va ncheia contractul de management cu conducerea administra iei locale i nu cu ministrul s n t ii, cum se ntmpla nainte de acest act normativ. n vederea transferului unit ilor sanitare cu paturi c tre autorit ile publice locale degrevate de datorii, prin OUG nr. 48/2010 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul s n t ii n vederea descentraliz rii i prin OG nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, s-a aprobat ca plata obliga iilor unit ilor sanitare publice cu paturi, raportate n limita sumei de 859.863 mii lei, nregistrate peste termenul de scaden la data de 30 iunie 2010, s se efectueze din sumele aprobate de la bugetul de stat, n bugetul Ministerului S n t ii, alocate prin transfer n bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate. Condi iile i modalit ile de stingere a obliga iilor de plat ale unit ilor sanitare cu paturi, nregistrate la data de 30 iunie 2010, au fost aprobate prin ordin comun al ministrului s n t ii i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de S n tate nr.1130/688/2010. De asemenea, prin ordine comune MS/CNAS au fost nominalizate i stabilite atribu ii i responsabilit i pentru comisiile mixte la nivelul jude elor i a municipiului Bucure ti (OMS/CNAS 1121/689/2010) precum i pentru comisia central (OMS/CNAS 1146/705/2010). 3. Eficientizarea i n cursul anului 2010, au fost ntreprinse o serie de activit ii n cre terea vederea asigur rii sustenabilit ii din punct de vedere financiar a serviciilor spitalice ti: autonomiei 1) Reducerea capacit ii excedentare de internare - nc din luna manageriale a februarie a fost dispus demararea unei ample analize a activit ii i a spitalelor structurii spitalelor romne ti, scop n care trei comisii conduse de secretarii de stat i de subsecretarul de stat s-au deplasat n teritoriu i au realizat o evaluare complex a sistemului spitalicesc. n cursul evalu rii i al analizelor efectuate ulterior, au avut loc consult ri extinse cu conducerea unit ilor sanitare, a direc iilor de s n tate public precum i cu reprezentan ii administra iilor locale. Toate propunerile naintate au avut la baz evaluarea comparativ a indicatorilor de activitate de la nivelul fiec rei sec ii din spitalele respective, i au respectat principiul potrivit c ruia prin aceste modific ri nu trebuie s fie afectat calitatea asisten ei medicale acordat pacien ilor. Pe baza rapoartelor celor trei comisii, s-au luat m surile necesare pentru mic orarea capacit ii excedentare de internare a spitalelor din Romnia, prin reducerea unui num r de aproximativ 9000 de paturi la nivel na ional. Aceast m sur nu va afecta acordarea de asisten medical c tre pacien i deoarece ea vizeaz , cu prioritate, reducerea num rului de paturi din sec iile care pot face servicii medicale n regim ambulatoriu, ca de exemplu sec iile de dermatologie, oftalmologie, boli interne etc. n prezent, au fost emise toate ordinele de modificare a structurilor spitalelor n vederea reducerii num rului de paturi men ionat mai sus. 2) Reducerea cheltuielilor de personal n structurile spitalice ti 6

S-au luat n acest sens m suri pentru reducerea personalului de conducere (ajungndu-se n final la o cifr total de cca. 500 de posturi de conducere reduse) i a fost adoptat un nou normativ de personal, care va permite p strarea personalului implicat direct n actul medical, concomitent cu o reducere semnificativ a personalului TESA i a muncitorilor angaja i n spitale, astfel nct s fie posibil ncadrarea acestor unit i sanitare n prevederile OUG 48/2010 conform c rora propor ia cheltuielilor cu salariile din totalul cheltuielilor spitalelor nu trebuie s dep easc 70%. 3) Elaborarea criteriilor de clasificare a spitalelor n acest sens, au fost elaborate criteriile de clasificare a spitalelor i vor fi dezvoltate principiile dot rii acestora cu aparatur medical conform clasific rii. Ca urmare, se vor stabili pentru fiecare nivel care sunt competen ele i criteriile de acceptare n finan are pentru tratamentul diferitelor patologii, care sunt specialit ile medicale obligatorii i ce tipuri de servicii medicale pot s fie acordate (ambulatoriu, tratamente de zi, internare). 4) Modificarea structurii i competen elor managementului spitalelor i cre terea autonomiei acestora Ministerul S n t ii a ini iat procesele de delegare c tre managementul spitalului a competen elor privind modificarea structurii, a personalului i deciziile privind realocarea intern a resurselor bugetare, oferind n acest sens flexibilitatea necesar implement rii schimb rilor impuse de strategie. Astfel, OUG 48/2010 prevede c managerul este cel care nainteaz propunerea privind structura organizatoric , reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului i a denumirii unit ii, iar aprobarea acesteia este de competen a conduc torului institu iei superioare ierarhic (primarul sau pre edintele consiliului jude ean, n cazul spitalelor descentralizate), cu avizul Ministerului S n t ii. De asemenea, prin prevederea amintit s-a modificat i structura de conducere a spitalelor, prin apari ia consiliilor de administra ie, organisme care au atribu ii i competen e efective n coordonarea managementului unit ii sanitare. 5) Implementarea de ghiduri i protocoale terapeutice Introducerea acestei m suri impune o anumit disciplin n modul de abordare a tratamentului cunoscut fiind oferta destul de larg a produselor farmaceutice, n sensul aplic rii celui mai bun tratament cu costurile cele mai sc zute. n anul 2010 au fost finalizate 19 ordine ale ministrului s n t ii, prin care au fost aprobate un num r de 174 de ghiduri de practic medical . 6) Implementarea unui nou Sistem DRG n Romnia, datorit faptului c nu exist valori relative na ionale care s se bazeze pe costuri reale, se utilizeaz valori preluate i corelate par ial, care sunt specifice sistemului de s n tate australian. Una dintre explica iile cre terii arieratelor spitalelor n decursul anilor este i preluarea acestor valori relative neadaptate sistemului romnesc, ceea ce a condus la situa ia actual , n care tariful pl tit de c tre Casa Na ional de Asigur ri de S n tate (CNAS) nu acoper costurile medii ale spitalului, mai ales pentru cazurile mai complicate, cu durat lung de 7

spitalizare. Pentru rezolvarea acestor disfunc ionalit i, Ministerul S n t ii, n colaborare cu Casa Na ional de Asigur ri de S n tate i cu coala Na ional de S n tate Public , Management i Perfec ionare n Domeniul Sanitar, trebuie s stabileasc modalit ile de modificare i de perfec ionare a mecanismelor de finan are, prin elaborarea unui sistem DRG specific condi iilor din Romnia. 7) Egalizarea tarifului pe caz ponderat (TCP) i revizuirea finan rii pe paturi de bolnavi cronici Ministerul S n t ii a ini iat egalizarea tarifelor pe caz ponderat (TCP), scopul fiind plat egal pentru toate unit ile la cazurile similare de complexitate medical . De asemenea, pentru diminuarea unei alte surse de inechitate de finan are, se va avea n vedere i o regndire a modalit ii de plat pentru cazurile cronice internate n spitale. n domeniul s n t ii publice, principalele direc ii de ac iune ale 4. Implementarea Ministerului S n t ii sunt reprezentate de: supravegherea st rii de obiectivelor s n tate a popula iei, monitorizarea factorilor de risc din mediul de via politicii de i munc , evaluarea st rii de s n tate, promovarea s n t ii i s n tate public interven iile n caz de situa ii de urgen . n cursul anului 2010, principalele activit i implementate au fost: 1) Elaborarea actelor normative pentru reglementarea activit ilor din domeniile: epidemiologie, microbiologie, boli infec ioase, securitatea hematologic i transfuzie sanguin , igiena mediului aliment, apa, radia ii, medicina muncii; 2) Instituirea m surilor i interven iilor de s n tate public n cazul situa iilor de urgen determinate de calamit i, dezastre, inunda ii, epidemii, cutremure: - aplicarea masurilor din Planului na ional de interven ie n pandemia de gripa al MS i al Planului Na ional intersectorial de interven ie n pandemia de gripa - profilaxia mboln virilor prin gripa n sezonul 2010 2011 prin asigurarea sus inerii financiare a produc iei unei cantit i de 1.300.000 de doze vaccin gripal de c tre produc torul na ional I. Cantacuzino, din fonduri alocate de la bugetul de stat, respectiv 14.400.000 lei. Pana la data de 15 februarie au fost vaccinate gratuit, prin programul na ional de prevenire i control al bolilor transmisibile prioritare un num r de 1.200.000 de persoane din grupele expuse la risc nalt de mboln vire prin gripa. 3) Elaborarea i coordonarea programelor na ionale de s n tate, n scopul realiz rii obiectivelor politicii de s n tate public 4) Activit i de notificare, avizare, abilitare pentru produsele/servicii din domeniile de competen ale DSPCSP 5) Controlul oficial privind respectarea legisla iei n domeniul s n t ii publice. Astfel, conform Planului de ac iuni tematice la nivel na ional au fost organizate i coordonate, la nivel na ional urm toarele ac iuni tematice, n vederea prevenirii unor posibile evenimente cu risc privind s n tatea popula iei: au fost efectuate un num r de 325.941 controale la obiective cu impact asupra s n t ii publice, un num r de 5221 recontroale n unit ile n care au fost depistate deficien e, iar 8

pentru nerespectarea normelor legale de igien i s n tate public au fost aplicate: - 12.249 avertismente; - 8.110 amenzi contraven ionale nsumnd 9.749.165 RON; - 786 decizii de suspendare a activit ii ; - 119 retrageri de autoriza ii sanitare de func ionare. - 7 decizii de nchidere a unit ilor; 6) Coordonarea i organizarea ac iunilor declan ate n cadrul sistemelor rapide de alert SRAAF, RAPEX, alte alerte 7) Reprezentarea Romniei la ntlniri sau misiuni interna ionale, pe domeniile specifice 5. Implementarea Ministerul S n t ii este preocupat n mod constant de reducerea unei noi strategii pre urilor la medicamente, manifestnd un interes sporit pentru cre terea a medicamentului accesului popula iei la medicamente. n cursul anului 2010 au fost ntreprinse urm toarele m suri: 1) Stabilirea pre urilor la medicamente: - aprobarea Ordinului Ministrului S n t ii nr.241 din 24 martie 2010 pentru aprobarea pre urilor la medicamentele cuprinse n Catalogul Na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, din 30 martie 2010, cu complet rile ulterioare. - aprobarea Ordinului ministrului s n t ii nr. 1172 / 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului s n t ii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei i pre urilor de decontare ale medicamentelor care se acord bolnavilor n cadrul programelor na ionale de s n tate nominalizate prin Hot rrea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor na ionale de s n tate n anul 2009 2) Continuarea Programului pentru compensarea cu 90% a pre ului de referin al medicamentelor cu venituri realizate din pensii, pensionarii cu un venit de pn la 600 RON beneficiaz de o compensare cu 90% din pre ul de referin al medicamentelor; 3) Introducerea mecanismului de cost-volum: aceast m sur prevede suplimentarea surselor de finan are n sistemul de s n tate, prin aplicarea unui mecanism cost-volum ce presupune o contribu ie trimestrial rezultat din vnzarea: - medicamentelor incluse n Programele Na ionale de S n tate; - medicamentelor de care beneficiaz asigura ii n tratamentul ambulatoriu cu sau f r contribu ie personal , pe baz de prescrip ie medical ; - medicamentelor de care beneficiaz asigura ii n tratamentul spitalicesc. Sumele provenite din contribu ia trimestrial vor fi gestionate de Ministerul S n t ii, i vor veni n sprijinul pacien ilor i al mbun t irii sistemului de s n tate. 4) Elaborarea legisla iei farmaceutice prin modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 republicat , prezentat mai nti ca Proiect de Lege i apoi concretizat prin OUG 130/2010 5) Elaborarea Regulilor de Bun Practic Farmaceutic concretizate prin Ordinul Ministrului s n t ii nr. 75/2010; 9

6) n domeniul substan elor aflate sub control na ional: - aprobarea OUG nr. 6/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri i pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i psihotrope - aprobarea HG nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i psihotrope, precum i a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri 6. Elaborarea i Domeniile prioritare aferente programelor na ionale de s n tate coordonarea de derulate n anul 2010 au vizat: programe - profilaxia bolilor transmisibile; na ionale de - monitorizarea factorilor determinan i din mediul de via i munc ; - promovarea s n t ii i educa iei pentru s n tate; s n tate - profilaxia i tratamentul bolilor netransmisibile; - interven ii profilactice i curative n domeniul s n t ii femeii i copilului; - asigurarea tratamentului n str in tate pentru pacien ii cu afec iuni care nu pot fi tratate n ar ; - asigurarea accesului la medicamentele acordate n ambulatoriu pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pn la 700 lei/lun . Bugetul alocat pentru derularea programelor na ionale de s n tate n anul 2010, aprobat prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010, a fost de 1.635.353 mii lei, fa de 1.500.754 mii lei ct a fost n anul 2009. n anul 2010 au fost alocate fondurile necesare pentru asigurarea continuit ii programelor na ionale de s n tate profilactice, derulate de c tre Ministerul S n t ii, precum i a celor de tratament gestionate de Casa Na ional de Asigur ri de S n tate. Prin programele derulate s-a avut n vedere asigurarea accesului la tratament gratuit a bolnavilor cronici, dar accentul a fost pus pe programele profilactice, cu scop curativ, pentru copii i tineri. Astfel, din fondurile alocate pentru derularea programelor na ionale de s n tate de c tre Ministerul S n t ii, eviden iem urm toarele: - 210.450 mii lei pentru implementare programelor na ionale de supraveghere i control al bolilor transmisibile respectiv: programul na ional de imunizare, program na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile HIV/SIDA, TBC, boli cu transmitere sexual ; - 51.015 mii lei pentru implementarea programului na ional de s n tate a femeii i copilului, avnd n vedere faptul c mbun t irea s n t ii mamei i copilului reprezint o prioritate strategic pentru Ministerul S n t ii, pentru ameliorarea principalilor indicatori de monitorizare aplica i de forurile interna ionale: mortalitatea infantil i mortalitatea matern ; - 121.810 mii lei pentru derularea programelor na ionale privind bolile netransmisibile (profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV, program na ional privind s n tatea mintal , programul na ional de 10

transplant de organe, esuturi i celule, program na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de nalt performan ); De subliniat este i faptul c n anul 2010 au fost introduse noi programe na ionale de s n tate. Acestea vizeaz promovarea alimenta iei s n toase i prevenirea obezit ii la copil, screening-ul pentru depistarea precoce a scoliozei la copii i programul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. Plecnd de la faptul c n Romnia, obezitatea a devenit o problem de s n tate public deosebit de complex , n anul 2010 a fost implementat un program care are ca obiectiv identificarea i recuperarea copiilor supraponderali sau cu obezitate. Personal medical instruit specializat pentru depistarea obezit ii la copii evalueaz copiii cu vrste cuprinse ntre 6-7 ani i 14-15 ani i i nv i consiliaz n sensul schimb rii comportamentului alimentar. n condi iile n care potrivit datelor statistice, n eviden Spitalului Clinic de Urgen pentru Copii Grigore Alexandrescu din Bucure ti sunt nregistrate un num r de 13.000 de cazuri de copii care au deform ri de ax ale coloanei vertebrale, n special scolioza, Ministerul S n t ii a considerat necesar derularea unui program na ional de screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii. n cadrul acestui program, printrun simplu control medical se pune diagnosticul precoce pentru afec iunile coloanei vertebrale la copil, cu indicarea conduitei terapeutice adecvate. De asemenea, tot ca o noutate, n anul 2010 men ion m ini ierea unui program de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, n condi iile n care Romnia are una dintre cele mai mari mortalit i intraspitalice ti prin infarct miocardic acut din Europa, aprox. 13%. n cadrul acestui program s-a asigurat finan area pentru toate consumabilele interven iilor n regim de urgen efectuate asupra pacien ilor cu infarct. Totodat , pentru o utilizare eficient a fondurilor alocate programelor na ionale de s n tate Ministerul S n t ii a realizat achizi ionarea la nivel centralizat a vaccinurilor necesare pentru realizarea imuniz rilor prev zute n Calendarul na ional de imunizare, precum i a medicamentelor necesare realiz rii interven iilor profilactice care fac obiectul programului na ional de s n tate a femeii i copilului. 7. Programe de Programe finan ate din credite externe Programul Reforma sistemului de s n tate faza a doua, finan at s n tate cu finan are extern prin dou credite externe de la Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (65,1 mil. EUR), respectiv de la Banca European de Investi ii (66,4 mil. EUR), la care se adaug contribu ia Guvernului Romniei (36,4 mil. EUR) Principalele realiz ri n anul 2010: 1) asisten medical maternal i neonatal : - semnarea contractelor pentru reabilitarea sec iilor de obstetric i neonatologie de la 4 spitale; - derularea contractului pentru furnizarea de echipamente pentru tratamentul i eliminarea final a de eurilor medicale periculoase, pentru 9 unit i sanitare; - finalizarea procedurilor de achizi ie pentru analizoare de gaze sanguine i electroli i (61 buc.); ventilatoare de nalt frecven pentru 11

nou-n scu i (17 buc.); monitoare de func ii cerebrale pentru nou-n scu i (19 buc.); EKG pentru maternit i (14 buc.); truse de laparoscopie ginecologic (46 buc.); mese de opera ie pentru ginecologie (87 buc.); l mpi de opera ie scialitice (88 buc.); - elaborarea unui manual opera ional pentru sistemul de trimiteri n maternit i; - elaborarea unui manual opera ional pentru asigurarea calit ii n asisten a medical maternal i neonatal ; - derularea programului na ional de instruire pentru asigurarea implement rii celor mai bune practici interna ionale i mbun t irea capacit ii autorit ilor sanitare i a furnizorilor de servicii medicale de a monitoriza calitatea i accesibilitatea serviciilor (831 participan i instrui i). 2) servicii medicale de urgen : - furnizarea de monitoare de terapie intensiv pentru adul i i copii (118 monitoare neonatale i de terapie intensiv i 15 sta ii centrale de monitorizare); - finalizarea contractului de furnizare de sistem de paging pentru spitale; - finalizarea contractului de furnizare de sisteme de comunicare (sta ii tetra i GPS) pentru ambulan e; - derularea procedurii de achizi ie lucr ri de construc ii pentru Reorganizare i Mutare UPU SMURD n incinta cl dirii spitalului la nivel parter pentru Spitalul Clinic Jude ean de Urgen Trgu Mure . Proiecte n cadrul programelor structurale n vederea atragerii de fonduri externe pentru realizarea priorit ilor Guvernului Romniei n domeniul sanitar, Ministerul S n t ii, prin Direc ia Implementare i Coordonare Programe i Rela ii Interna ionale deruleaz 54 de proiecte, n valoare de 590.652,91 mii lei finan ate n cadrul programelor structurale i alte instrumente de finan are. Acestea se afl n diverse stadii dup cum urmeaz : 1. 7 proiecte n implementare, n valoare de 57,899,16 mii lei; 2. 4 proiecte ale unit ilor subordonate pentru care Ministerul S n t ii asigur cofinan area, n valoare de 19.726 mii lei; 3. 5 proiecte respinse, n valoare de 109.764,74 mii lei; 4. 38 propuneri de proiecte, n valoare de 403.263 mii lei n diverse stadii de evaluare la nivelul Autorit ilor de Management/Organisme intermediare, din care: 8 cereri de finan are elaborate n evaluare, n valoare de 75.879,4 mii lei; 30 fi e de proiect depuse spre evaluare, n valoare de 327.383,61 mii lei; n anul 2010 au fost alocate pentru investi ii, repara ii capitale, consolid ri, i dot ri fonduri n sum de 659,03 mil. lei, din care, de la bugetul de stat suma de 247,45 mil. lei, iar din veniturile proprii (accize) ale Ministerului S n t ii suma de 411,58 mil. lei, realizndu-se urm toarele ac iuni: 1) S-au alocat, n anul 2010, fonduri totaliznd suma de 217,87 mil. lei pentru dot ri ale unit ilor sanitare, din care enumer m: 12

8. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale i dotarea acestora cu

aparatur / echipamente medicale i mijloace de transport specifice

- continuarea programului de dotare a spitalelor cu aparatur i echipamente medicale. Semnificativ este faptul c au fost achizi ionate echipamente i aparatur medical performante pentru 112 unit i sanitare, echipamente a c ror utilizare contribuie la mbun t irea actului medical cu rezultate n diagnosticarea i tratarea pacien ilor (ex. 5 centre mobile de hematologie, 50 aparate de radiologie mobil , 200 aparate de ventila ie, 100 monitoare func ii vitale, 23 analizoare de gaze sanguine, etc.); - au fost dotate cu sisteme de avertizare a incendiilor, un num r de peste 59 unit i sanitare; - s-a continuat programul de nnoire a parcului auto a serviciilor jude ene de ambulan i a ISU-SMURD, n anul 2010 fiind achizi ionate 25 ambulan e; 2) S-a continuat programul de reabilitare a unit ilor sanitare, alocndu-se pentru repara ii capitale i consolid ri cl diri fonduri n sum de 325,27 mil. lei. - au fost reabilitate, n anul 2010, peste 110 unit i sanitare, iar la un num r de 12 unit i sanitare au fost executate lucr ri pentru consolidarea cl dirilor acestora; 3) Pentru continuarea lucr rilor la obiectivele de investi ii ncepute n anii anteriori au fost alocate fonduri n sum de 115,87 mil. lei, realiznd n anul 2010 finalizarea a 6 dintre aceste obiective de investi ii. Ministerul S n t ii va continua derularea acestui proiect de modernizare a unit ilor medicale, avnd drept finalitate cre terea accesului popula iei la servicii medicale performante, care s acopere nevoile acesteia i care s fie comparabile cu cele oferite n prezent de furnizorii de servicii de acela i tip din statele membre ale Uniunii Europene.

9. Informatizarea A a cum s-a stabilit n edin a Guvernului din data de 28 iulie 2010, sistemului sanitar ca obiectiv politic de reform , ca pn la sfr itul anului 2010 s fie finalizat implementarea la nivelul ntregii ri a Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI),a cesta a fost definitivat i pus n func iune la termenul stabilit, concretizndu-se prin lansarea la 15 decembrie 2010 a variantei retehnologizate i centralizate. Introducerea Sistemului Informatic Unic Integrat va permite introducerea n paralel a sistemelor de schimb de informa ii, n primul rnd a cardului na ional de asigurat, dar i a eviden elor electronice pentru pacien i, cunoscute sub denumirea de dosarul medical electronic, precum i a prescrip iei electronice, ceea ce va duce la o eviden am nun it att a st rii de s n tate ct i a serviciilor furnizate, cu detalii despre costuri i calitatea actului medical. Avnd n vedere c institu iile i organiza iile sanitare individuale au dezvoltat deja re ele de comunica ii la scar local sau regional , dar care nu comunic i nu sunt integrate n niciun fel, f cnd de multe ori ca informa iile necesare s nu fie colectate, pentru implementarea ntregului portofoliu de instrumente informatice necesare gener rii unui control proactiv a modalit ilor de cheltuire a fondului, s-a reu it atragerea de resurse financiare prin accesarea Programului Opera ional 13

PRINCIPALELE PROBLEME IDENTIFICATE N 2010

Sectorial POS CCE care vor conduce la posibilitatea practic de completare a acestui portofoliu. Prin aceste programe opera ionale se va reu i integrarea sistemelor informatice locale de la nivelul furnizorilor de servicii medicale i dispozitive cu aceste sisteme aflate n prima etap a construc iei lor pentru ca prin eficientizarea acestora s se poat produce un nivel de calitate i eficien a serviciilor acordate, att la nivelul acestora, ct i la nivelul institu iilor coordonatoare. Insuficien a personalului de specialitate coroborat cu volumul mare de activitate, att la nivel central, ct i la nivel local care determin ntrzieri n atingerea obiectivelor i care afecteaz calitatea rezultatelor, antrennd suprasolicitarea personalului existent; Prevederile legale n vigoare nu permit plata orelor suplimentare i exist dificult i n compensarea orelor suplimentare prin acordarea zilelor libere; Lipsa unui plan de carier pentru angaja i i a unei politici coerente de preg tire i men inere a personalului Dificult i n promovarea proiectelor actelor normative att n interiorul ministerului, dar mai ales pe circuitul interministerial datorit nerespect rii prevederilor actelor normative n vigoare cu inciden ; Capacitate institu ional sc zut n previziunea i cheltuirea fondurilor publice.

STATISTICI Exodul medicilor romani ar putea atinge apogeul anul acesta, cand numarul celor plecati din tara pentru a castiga mai multi bani ar putea ajunge la 2.500, potrivit estimarilor Ministerului Sanatatii. Salariul mediu al medicilor in tarile Uniuniii Europene este de 3.500 de euro, de circa 10 ori mai mare decat cel din Romania. In intervalul 2007-2009, din Romania au plecat 5.500 de medici: 1.500 in 2007, 2.100 in 2008 si 1.900 anul trecut. In 2009, cele mai multe certificate pentru a putea lucra in strainatate le-au fost eliberate medicilor care doreau sa plece in Franta, Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Germania si Belgia, potrivit datelor Colegiului Medicilor din Romania. Obiectiv major il reprezinta cre terea calit ii vie ii romnilor prin mbun t irea st rii de s n tate a popula iei. ndeplinirea acestui deziderat va fi guvernat n baza unor principii de management stabilite pentru ntreg sistemul de s n tate: descentralizarea i responsabilizarea decizional i administrativ ; sus inerea competi iei n asigurarea serviciilor medicale; eficien general i transparen n administrarea i cheltuirea banilor contribuabililor. Analizand patologia sistemului de s n tate observam c dificult ile cu care se confrunt acesta se datoreaz n principal : 14

 lipsei de reform , supranc rc rii sistemului cu sarcini, centraliz rii, lipsei unei viziuni coerente Probleme majore ale sistemului sanitar: dotarea deficitara a spitalelor, dotarea cu aparatura neperformanta, in unele cazuri uzate fizic si mora; aparatura de inalta performanta neutilizata datorita absentei personalului de specialitate din unitatea medicala respectiva, lipsa personalului de specialitate din anumite zone, considerate ca neatractive: in asistenta medicala primara, in asistenta medicala de specialitate ambulatorie si spitaliceasca, in sistemul de furnizarea a medicamentelor compensateabsenta farmaciilor in zonele rurale sau urbane aflate in situatie economica precara, aglomerarea lor lor in alte zone ale tarii. lipsa fondurilor neceasre pentru investitii in infrastructura. fonduri insuficiente in centrele universitare prin suprasolicitarea unitatilor sanitare din centrele universitare, ca o consecinta a fenomenelor prezentate mai sus, in unitatile sanitare din judetele limitrofe.

 Exist cinci modalit i principale de finan are a sistemelor de s n tate: finan area de la bugetul de stat; finan area prin asigur rile sociale de s n tate; finan area prin asigur rile private de s n tate; finan area prin pl i directe; finan area comunitar .
Principalele m suri: s stabileasc si s actualizeze pre urile la un curs unic, anual stabilit n lei, corelat cu volumele achizi ionate de la furnizori. prescrip ia generic , prin generalizarea prescrierii pe baza Denumirii Comune Interna ionale (DCI), n conformitate cu recomand rile OMS. l rgirii accesului la serviciile medicale, prin dezvoltarea unei noi politici de s n tate n mediul rural. Mecanisme de realizare: cre te stimulentele pentru personalul medical din mediul rural, n zonele neacoperite n prezent de asisten a medicala,noi modalit i de asisten primar bazat pe echipe multidisciplinare, care s asigure continuitate n acordarea ngrijirilor. Scopul acestor masuri : cre terea accesului la asisten medical i a calit ii actului medical, prin extinderea serviciilor n mediul rural, cre terea accesului popula iei la bunuri i servicii de s n tate. eficientizarea a proceselor i cheltuielilor din sistem, punnd un accent sporit pe asisten a medical de preven ie.

15

cre terea accesului la serviciile primare va conduce la sc derea suprasolicit rii din spitale, care vor putea s dedice astfel mai multe eforturi medicale, terapeutice i administrative cazurilor care implic tratament spitalicesc conform normelor, reglementarilor i procedurilor medicale europene n vigoare.

Probleme ale sistemului sanitar romnesc


       Fonduri insuficiente _De-motivarea speciali tilor Indicatori de s n tate la nivele ngrijor toare Ineficien prin: _Accentul ridicat pus pe ngrijirea la nivel de medic specialist _Rate de spitalizare crescute (ns durate de spitalizare medii) _Surplus de paturi de spital i rate mari de ocupare (ns f r surplus de personal) Asigur ri de calitate insuficiente Proasta evolu ie a unor programe de prevenire Existen a de sisteme sanitare paralele Acces sc zut la sistemul sanitar n zonele rurale Situa ia juridic neclar a cl dirilor

PROBLEME FOARTE GRAVE Finan area n sistemul sanitar


Romnia aloc cele mai mici fonduri din UE pentru cheltuielile din sistemul sanitar, care se afl n pragul dezastrului Probleme exist n toate rile Uniunii, ns alte state mai au timp s aplice m suri drastice pentru reformarea sistemelor Damian (Terapia Ranbaxy): Dac rezisten a la schimbare nu se opre te, sistemul d faliment pn n 2012. ara noastr aloc cele mai mici fonduri, de sub 4% din PIB, potrivit lui Sorin Popescu, Corporate Affairs Director al Amgen Romnia, n timp ce media european este de 8,3%. n ultimii doi-trei ani costurile din sistem s-au triplat Acesta a mai spus c sistemul actual de spitale neinformatizat consum foarte multe resurse, iar statul nu va mai putea s l sus in . "Dac aceast mpotrivire continu , nu intr m n 2012 cu actualul sistem. Acesta va intra n faliment", a continuat Drago Damian, ad ugnd c n ultimii doi-trei ani costurile din sistem s-au triplat. Conform reprezentantului Terapia Ranbaxy, probleme apar i din cauza faptului c autorit ile centrale nu comunic prea bine m surile pe care vor s le implementeze i nici nu de in studii de impact ale acestor m suri. n plus, "din punctul de vedere al cet enilor exist o mare disponibilitate pentru coplat , iar statul trebuie s g seasc mijloacele prin care s mbun t easc calitatea serviciilor innd cont c popula ia vrea s pl teasc pentru a primi tratamente de calitate", ne-a mai spus acesta, explicnd c popula ia mb trne te, iar statul nu poate asigura o stare de s n tate bun pentru cet eni. "Statul nu poate sus ine un sistem n aceste condi ii", a ncheiat Drago 16

Damian, directorul general al Terapia Ranbaxy. Palmed: Sistemul de s n tate este deja n colaps, sunt bani doar de salarii Eduard Dobre, directorul executiv al Patronatului Furnizorilor de Servicii Paraclinice Palmed, a declarat c sistemul de s n tate este deja n colaps i c banii aloca i nu ajung dect pentru plata salariilor din spitale. "Nu exist bani pentru medicamente, nu exist bani pentru aparatur medical , banii aloca i de stat ajung doar pentru plata salariilor personalului din spitale", a afirmat acesta, pentru Curierul Na ional. Eduard Dobre ne-a mai spus c sistemul de s n tate din Romnia nu mai are de mult timp n centru pacientul, iar fondurile alocate pentru servicii paraclinice s-au terminat. "F r o analiz medical , cine poate pune un diagnostic?", a continuat acesta. "Statul nu mai este capabil s pl teasc toate serviciile medicale. Ministerul S n t ii ar trebui s definitiveze pachetul minim, iar restul s se duc spre sistemul privat", a mai explicat directorul executiv al Palmed, ns nimeni nu este interesat s realizeze o asemenea reform . F r rectificare bugetar , sistemul nu va rezista n acela i timp, Sorin Popescu, Corporate Affairs Director al Amgen Romnia, ne-a explicat c reducerea finan rii este cea mai mare problem a sistemului de s n tate. "Sistemul sanitar nu se va pr bu i pentru c se va realiza o rectificare bugetar , a a cum s-a f cut n fiecare an", a spus acesta, pentru Curierul Na ional. ns , f r aceast rectificare, "sistemul nu va rezista pn n 2012", a continuat Sorin Popescu. Reprezentantul produc torului de medicamente a mai spus c orice reform trebuie f cut cu o finan are sustenabil , iar n Romnia se colecteaz pu ini bani, pentru c exist foarte pu ini asigura i. "Trebuie g site surse complementare de finan are", a ncheiat Sorin Popescu. Roxana Bichis, responsabil Comunicare i PR Romgermed, a declarat, pentru Curierul Na ional, c sistemul public de s n tate a cunoscut n ultimii doi ani o serie de reforme precum descentralizarea ce ar putea aduce o mbun t ire a actului medical public, care trebuie s asigure un minim de servicii medicale pentru toat popula ia. "ns , pentru investiga ii i proceduri mai complexe, dar scumpe, oamenii pot apela la serviciile private de s n tate", a continuat aceasta, ad ugnd c statul trebuie s de in control asupra pachetului minim de servicii medicale. Problema va deveni acut i n Europa, dar peste cteva decenii

Statisticile arat o imagine sumbr pentru acest sector, potrivit unei analize a Wall Street Journal. Potrivit Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic , n Uniunea European cheltuielile cu sistemele medicale vor cre te cu 350%, pn n 2051, n timp ce economiile rilor membre vor avansa cu doar 180%. Gaetan Lafortune, din cadrul OCDE, a explicat c avansul cheltuielilor din sistemele de s n tate a fost determinat n mare parte de reducerea PIB-ului din rile UE. Potrivit datelor Organiza iei i Eurostat, o medie de 74% dintre cheltuielile pentru s n tate din statele UE provin din surse publice, precum taxe i contribu ii sociale, iar restul de 26% de la sectorul privat. Aceast propor ie s-ar putea schimba, n contextul deficitelor bugetare mari i al faptului c statele nu vor mai putea acoperi cheltuielile medicale ale popula iei. n plus, mb trnirea popula iei i faptul c oamenii sunt mai preten io i n ceea ce prive te calitatea serviciilor primite pune o presiune i mai mare pe acest sector. Cre terea costurilor din sistem a f cut necesar apelarea la surse de finan are complementare. Fredrik Erixon, directorul Centrului European pentru Politic Economic Interna ional , a explicat dimensiunea 17

problemelor cu care se confrunt Guvernele statelor europene. "n 1995, costul unei opera ii la old era echivalent cu cel al unui televizor cu ecran plat. n 2008, puteai s cumperi 10 televizoare cu banii pe care i-ai fi dat pentru o asemenea opera ie", a spus acesta. Pacientul neinformat i care se supune cu u urin nu mai exist , a spus Johan Hjertqvist, un consultant independent suedez, conform WSJ. "Pentru mult timp oamenii au vrut ca Guvernul s aib grij de s n tatea lor, dar acum indivizii vor s ia decizii informate", a continuat acesta. "Oamenii realizeaz treptat c sistemul de s n tate de inut de stat este nvechit i inaccesibil", a ncheiat Johan Hjertqvist. Exist riscul ca n 2-3 ani CNAS s dea faliment n lipsa controlului la consumul de medicamente exist riscul ca n doi-trei ani CNAS s dea faliment i astfel s nu mai poat fi asigurat tratamentul bolnavilor, potrivit pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de S n tate, scrie Mediafax." Cred c principala func ie a CNAS este aceea de a asigura accesul pacien ilor la tratament i la servicii medicale pe termen lung. A a cum stau lucrurile tehnic, nu exist control asupra consumului de medicamente. n aceste condi ii, exist riscul ca n doi-trei ani CNAS s dea faliment. Acest lucru ar nsemna ca Romnia s nu mai poat asigura tratament", a declarat, ieri, pre edintele CNAS, Lucian Du . El a precizat c ar vrea ca i Colegiul Medicilor din Romnia s participe, mpreun cu CNAS, la g sirea unor solu ii reale i transparente de finan are a serviciilor de s n tate. Reforma spitalelor, n cifre - Se desfiin eaz 182 de spitale din 435. - 111 institu ii vor fi comasate, alte 71 se reprofileaz . - 200 de milioane de lei se economisesc prin desfiin area a 71 de spitale. - 560 de func ii de director vor disp rea n total. - 83 de centre de permanen sunt acum n ar . - 25 de c mine de b trni exist acum la prim rii. - 2.000 de persoane vrstnice sunt pe liste de a teptare pentru un loc n c min. - ntre 2.500 i 4.000 de b trni ar putea fi asista i n noile azile. (Sursa www.adevarul.ro)

I.2. Prezentare generala Starea de sanatate a populatiei este determinata de accesul la sanatate, pe de o parte, si deaccesul la servicii de sanatate, pe de alta parte.Accesul la sanatate depinde intr-o mare masur de factori externi sistemului de sanatate:factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economica, factori socio-culturali.A c c es u l l a i n g r i j i r i d e s a na t a t e e s t e 18

i nf l u e nt a t a pr oa p e i n t o t a l i t a t e d e or ga ni z a r ea sistemului sanitar.Accesibilitatea la servicii de ingrijire medicala este deter minata de conver genta dintreoferta si cerer ea de astfel de s ervicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reala a facilitatilor deingrijiri comparativ cu cererea bazata pe nevoia reala pentru sanatate. Disparitatile in accesul laingrijiri apar din cel putin patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluza nd costuriledirecte suportate de populatie (co-plati, costuri legate de tratamente si spitalizare) precum si celeindirecte (cost transport, timpi de asteptare); asezare geografica inadecvata a facilitatilor deingrijiri; calitatea inegala a serviciilor de acelasi tip.3 In Romania sunt evidentiabile toate cele patru tipuri de inechitati in accesul la serviciilede ingrijiri, ceea ce determina inechitati in starea de sanatate a diferitelor grupuri de populatie, au n or c o m u n i t a t i di n di f e r i t e z o n e g e o gr a f i c e s i a g r u p u r i l or d e f a v o r i z a t e e c o n o m i c . A c es t e disparitati se manifest prin indicatori de baz ai starii de sanatate modesti (speranta de viata lana s t er e, mo r t a l i t a t ea i nf a nt i l a , mo r t a l i t a t ea g e n er a l a p e c a u z e d e d e c e s e vi t a b i l e, gr a d d e morbiditate, ani de viata in stare de sanatate) dar si prin nivelul scazut de informar e privindfactorii de risc si de protectie pentru sanatate sau sistemul de ingrijiri de sanatate si pachetul deservicii de baza din Romania.Sistemul de sanatate din Roma nia est e de tip asigurari sociale si are ca scop asigurareaa c c es u l u i ec h i t a b i l s i n e di s cr i m i n a t or i u l a u n p a c h e t d e s e r vi c i i d e b a z a p e nt r u a s i gu r a t i . I n cons ecinta, accesibilitatea la s erviciile medicale constituie o preocupare continua la NivelulMinisterului Sanatatii Publice.Serviciile medicale sunt in present acordate in baza contributiei la fondul de asigurari des a na t a t e( 6 , 5 % di n s a l a r i u l b r u t a l a n ga j a t u l u i s i 7 % di n pa r t ea a n g a j a t or u l u i ) . A s i gu r a t u l beneficiaza, pe baza aceste contributii, in mod gratuity de un pachet de servicii definite drept vitale si reglementat e legislative. Asist enta medicala primara este, in prezent, oferita de catrem e d i c a l d e f a mi l i e , d or i n du - s e o a c c e n t u a r e a r ol u l u i s er vi c i i l or pr i ma r e , c a pr i n f i l t r u d e dezvoltare a problemelor. Accesul la asistenta a mbulatorie si cea spitaliceasca si accesul lamedicamentele compensate si gratuite se face prin medicul de familie. Medicii nu mai au statutulde salariati ai statului, ci devin furnizorii de servicii medicale care incheie un contrat cu Casa deasigurari de sanatate, noua coordonatoare a sistemului. Personalul medical mediu este angajat decatre acesti furnizori de servicii (medici si spitale). Ministerul sanatatii isi mentine doar rolul definantare si coordonare a programelor nationale de sanatate publica.O ma r e p a r t e a p op u l a t i e di n R o ma n i a a r e i n p r e z e nt u n d ef i c i t d e e d u c a t i e s a ni t a r a , incluzand lipsa constientizarii rolului preventiei si al obisnuint ei de consult medical, in cazulaparitiei unei probleme, elemente care demonstreaza rolul redus pe care sistemul de sanatate l-aa c or da t pr o gr a me l or d e e d u c a t i e s a ni t a r a i n r a n d u l p op u l a t i ei . C a ur ma r e, i n R o m a ni a s eintalnesc cele mai inalte valori ale incidentei bolilor aparatului circulator, TBC-ului si ale altor boli infectioase sau parazite.Mortalitatea infantile si materna sunt indicatori relevanti ai problemelor de acces ale unor mame si copii nou-nascuti la asistenta medicala, ai calitatii reduse a serviciilor oferite acestora,4 c a t s i a i g r a d u l u i d e i nf or ma r e i ns u f i c i e nt i n pr i vi na me t o d e l or d e pr e v e n i r e a b o l i l or s i d e mentiner e a igienei sanitar e. In ciuda tendint ei descrescatoare de dupa 1990, rata mortalitatiiinfantile in Romania este de trei ori mai mare decat media tarilor Uniunii Europene si de doua orimai mare decat in tarile est19

europene. Rata mortalitatii materne, desi de aproximativ cinci ori maimica in anul 2001 fata de 1989, ramane totusi ridicata, in comparative cu celelalte tari europene.\In prezent, in Romania accesul la serviciile publice de sanatate se realizeaza pe principiicontributive, prin plata cotizatiei lunare. Copiii, persoanele cu handicap si veteranii de razboi cuvenituri scazute, persoanele dependente de o alta persoana asigurata si fara venit propriu au accesgratuity la serviciile de sanatate. Conditionarea accesului la servicii, prin introducerea asigurariid e s a na t a t e, a du s l a a p a r i t i a d e s e g m e nt e a l e p o p u l a t i e i c a r e, pr i n n e a s i gu r a r e, nu ma i p ot beneficia decat de serviciul de urgenta.Slaba infor mare in randurile populatiei asupra necesitatii asigurarii medicale si asupraconditiilor de acces la serviciile medicale mentine unii potentiali solicitanti in afara sist emuluip u b l i c d e a s i gu r a r e. I nt r - o a s e me n ea s i t u a t i e s e a f l a gr u p ur i di n z o n e l e i z ol a t e g e ogr a p hi c , grupuri foarte sarace, grupuri de rromi. Nivelul de educatie scazut favorizeaza comportamentulde neasigurare.Conform datelor din barometrul pentu serviciile de sanataet, mai mult de jumatate dintreromani nu isi cunosc drepturile si obligatiile privind asigurarea medicala, iar peste 80% dintre ceiasigurati nu cunosc deloc sau au doar vagi infor matii despre serviciile medicale la care suntindreptatiti. Trecerea la noul model de oferire a asistentei medicale s-a facut fara o ca mpanieadecvata de informare a populatiei. I.3. Analiza SWOT a sistemului sanitar din Romania Puncte tari: Este importanta intelegerea faptului ca serviciile de sanatate constituiedoar un subsist em al sist emului de sanatate si se refera la unitatile si prestatiile preponderent medicale pe care le produc aceste unitati.5

20