Sunteți pe pagina 1din 17

nalta Curte de Casa ie i Justi ie

Regulament (r1)
din 21/09/2004 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1076 din 30/11/2005

privind organizarea i func ionarea administrativ a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie

CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. - nalta Curte de Casa ie i Justi ie este organizat i func ioneaz n temeiul art. 126 din Constitu ia Romniei, republicat , al art. 18-34 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar , republicat , i al prezentului regulament. Art. 2. - (1) nalta Curte de Casa ie i Justi ie este organizat n 4 sec ii - Sec ia civil i de proprietate intelectual , Sec ia penal , Sec ia comercial , Sec ia de contencios administrativ i fiscal -, Completul de 9 judec tori i Sec iile Unite. (2) n structura naltei Cur i de Casa ie i Justi ie func ioneaz urm toarele compartimente: a) Direc ia legisla ie, studii, documentare i informatic juridic ; b) Cancelaria; c) Departamentul economico-financiar i administrativ; d) Biroul de informare i rela ii publice; e) Biroul rela ii interna ionale; f) Compartimentul de audit public intern. Art. 3. - n cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, activitatea de judecat se desf oar cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor, n sistem informatizat i al continuit ii, cu excep ia situa iilor n care judec torul nu poate participa la judecat din motive obiective. Art. 4. - (1) nalta Curte de Casa ie i Justi ie se compune din: pre edinte, un vicepre edinte, 4 pre edin i de sec ii i judec tori. (2) n cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie func ioneaz magistra i-asisten i, stabili i prin statul de func ii. (3) nalta Curte de Casa ie i Justi ie se ncadreaz cu personal auxiliar de specialitate, personal al Departamentului economico-financiar i administrativ, personal de specialitate informatic i alte categorii de personal prev zute de lege. CAPITOLUL II Conducerea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 5. - Conducerea administrativ a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se exercit de pre edinte, vicepre edinte i colegiul de conducere. SEC IUNEA 1 Pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 6. - (1) Pre edintele reprezint nalta Curte de Casa ie i Justi ie n rela iile interne i interna ionale. (2) Pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are calitatea de ordonator principal de credite putnd delega aceast calitate managerului economic. (3) n exercitarea atribu iilor de conducere, pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie emite ordine. Art. 7. - Pre edintele are urm toarele atribu ii privind activitatea structurilor de conducere ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie: a) convoac colegiul de conducere, trimestrial sau ori de cte ori este necesar;

b) prezideaz Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; c) convoac adunarea general a judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; d) prezideaz adunarea general a judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu excep ia cazului n care adunarea general se ntrune te pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii; e) supune spre dezbatere i aprobare colegiului de conducere i adun rii generale a judec torilor m surile necesare pentru buna desf urare a activit ii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 8. - (1) Pre edintele exercit urm toarele atribu ii privind activitatea Sec iilor Unite, a Completului de 9 judec tori, a sec iilor i a compartimentelor din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie: a) conduce activitatea Sec iilor Unite i prezideaz edin ele acestora; b) desemneaz judec torii Completului de 9 judec tori. n lipsa pre edintelui, Completul de 9 judec tori este desemnat de vicepre edinte; c) coordoneaz activitatea managerului economic i a Departamentului economico-financiar i administrativ; d) controleaz i ndrum activitatea sec iilor i a compartimentelor din structura naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Pre edintele ncuviin eaz ca judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie s se informeze la sediul instan elor asupra aspectelor privind aplicarea corect i unitar a legii i s constate situa ii care justific propuneri de mbun t ire a legisla iei. (3) Pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie poate exercita direct oricare dintre atribu iile ce revin vicepre edintelui i pre edin ilor de sec ii, potrivit prezentului regulament. Art. 9. - Pre edintele prezint Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ al colegiului de conducere asupra promov rii n func ia de judec tor la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, precum i propunerile colegiului de conducere pentru numirea, promovarea, transferul, suspendarea i ncetarea din func ie a magistra ilor-asisten i. Art. 10. - (1) Pre edintele propune, mpreun cu ministrul justi iei, num rul maxim de posturi pentru nalta Curte de Casa ie i Justi ie, care se stabile te prin hot rre a Guvernului. (2) Pre edintele analizeaz anual, mpreun cu pre edin ii cur ilor de apel i ministrul justi iei, volumul de activitate al instan elor i, n func ie de rezultatele analizei, ia m suri pentru suplimentarea sau reducerea num rului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Pre edintele are urm toarele atribu ii privind personalul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie: a) desemneaz judec torul care conduce Biroul de informare i rela ii publice i ndepline te rolul de purt tor de cuvnt, dac aceste func ii nu sunt ocupate de un absolvent al facult ii de jurnalistic sau de un specialist n comunicare, numit prin concurs sau examen; b) repartizeaz judec torii, magistra ii-asisten i i alte categorii de personal la sec ii i la compartimentele din structura naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; c) desemneaz , prin tragere la sor i, judec torii care formeaz Biroul Electoral Central; d) desemneaz judec torii, suplean ii i secretarul comisiei speciale de control al averilor, potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor, magistra ilor, a unor persoane cu func ii de conducere i de control i a func ionarilor publici, cu modific rile i complet rile ulterioare; e) desemneaz persoanele care fac parte din structura de protec ie a informa iilor clasificate a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, n vederea exercit rii atribu iilor prev zute n Hot rrea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor na ionale de protec ie a informa iilor clasificate n Romnia, cu modific rile ulterioare; f) aprob ntocmirea dosarelor de pensionare; g) nume te n func ie managerul economic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, pe baz de concurs, ncadreaz personalul din cadrul Departamentului economico-financiar i administrativ, pe baz de concurs sau prob practic , i aprob regulamentul privind concursul pentru ocuparea func iei de manager economic i a celorlalte func ii din cadrul Departamentului economico-financiar i administrativ; h) stabile te num rul informaticienilor; i) propune num rul personalului Jandarmeriei Romne necesar pentru paza sediului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a bunurilor i valorilor apar innd acesteia, pentru supravegherea accesului i men inerea ordinii interioare necesare desf ur rii normale a activit ii n acest sediu, care se stabile te prin hot rre a Guvernului, i coordoneaz activitatea acestuia; j) ncheie cu Ministerul Administra iei i Internelor protocolul privind modul de utilizare a personalului de poli ie pentru asigurarea protec iei judec torilor i a magistra ilor-asisten i, precum i modul de utilizare a

personalului Jandarmeriei Romne pentru asigurarea pazei sediului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a bunurilor i valorilor apar innd acesteia, pentru supravegherea accesului i men inerea ordinii interioare; k) acord grade, trepte, grada ii, indemniza ii de conducere, salarii de merit, premii i alte drepturi ale personalului, potrivit legii, i rezolv contesta iile referitoare la stabilirea acestora; l) stabile te locurile de munc i categoriile de personal care lucreaz n condi ii de munc grele, v t m toare sau periculoase, precum i personalul care presteaz activit i peste programul normal de lucru i apob sporurile de care beneficiaz ace tia, potrivit legii; m) aprob deleg rile de atribu ii. Art. 11. - Pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie ia m suri pentru dotarea tehnic corespunz toare a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, n vederea informatiz rii activit ii acesteia i gestioneaz fondul pre edintelui, constituit potrivit legii. Art. 12. - Pre edintele dispune constituirea la nivelul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie a comisiei care evalueaz i inventariaz bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor ac iuni de protocol n exercitarea mandatului sau a func iei. Art. 13. - La cabinetul pre edintelui func ioneaz un director de cabinet, cu rangul de magistrat-asistent ef, ale c rui atribu ii sunt stabilite prin fi a postului de c tre pre edinte. SEC IUNEA 2 Vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 14. - (1) Vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie exercit atribu iile ce revin pre edintelui, n lipsa acestuia sau n baza dispozi iei pre edintelui. (2) Vicepre edintele prezideaz , de regul , Completul de 9 judec tori i, n lipsa pre edintelui, Sec iile Unite. Art. 15. - Vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie: a) coordoneaz activitatea Direc iei legisla ie, studii, documentare i informatic juridic ; b) conduce Cancelaria naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; c) propune colegiului de conducere m surile necesare ce urmeaz a fi adoptate n procesul form rii i perfec ion rii profesionale a judec torilor i magistra ilor-asisten i; d) urm re te dezbaterea problemelor de drept n cadrul sec iilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; e) asigur publicarea periodic a jurispruden ei naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; f) organizeaz paza sediului i a bunurilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i aprob m surile pentru prevenirea incendiilor, cele privind protec ia muncii, protec ia civil , ap rarea mpotriva dezastrelor i activit ile privind problemele militare; g) controleaz activitatea arhivistic , potrivit legii; h) conduce structura de protec ie a informa iilor clasificate a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, constituit prin ordin al pre edintelui n vederea exercit rii atribu iilor prev zute n Hot rrea Guvernului nr. 585/2002; i) controleaz i coordoneaz activitatea comisiei de analiz privind nc lcarea dreptului de acces la informa iile de interes public; j) desemneaz , mpreun cu pre edin ii de sec ii, judec torii din fiecare sec ie care asigur activitatea completelor de judecat n perioada vacan ei judec tore ti. Art. 16. - Vicepre edintele are urm toarele atribu ii privind personalul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie: a) aprob fi ele posturilor; b) controleaz i coordoneaz evaluarea anual a activit ii personalului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu excep ia judec torilor i a magistra ilor-asisten i; c) analizeaz cererile i propune pre edintelui ncadrarea personalului, n condi iile legii, cu excep ia judec torilor i a magistra ilor-asisten i; d) aprob efectuarea concediilor anuale de odihn de c tre personalul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. SEC IUNEA 3 Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie

Art. 17. - (1) Pre edintele, vicepre edintele i 9 judec tori, ale i pe o perioad de 3 ani n adunarea general a judec torilor, cu reprezentarea fiec rei sec ii, constituie Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Cnd se dezbat probleme economico-financiare i administrative, la edin ele colegiului de conducere particip managerul economic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu vot consultativ. (3) La edin ele colegiului de conducere pot participa i pre edin ii de sec ii. Art. 18. - (1) n adunarea general a judec torilor sunt ale i, ca membri, cte 2 judec tori propu i din cadrul fiec rei sec ii, cel de-al nou lea membru urmnd s fie propus din cadrul sec iei cu cel mai mare num r de judec tori. (2) n cazul n care judec torul ales n colegiul de conducere i nceteaz activitatea, locul acestuia va fi ocupat n vederea continu rii mandatului de un judec tor ales n condi iile legii, de la sec ia pe care acesta o reprezenta. Art. 19. - Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urm toarele atribu ii: a) aprob Regulamentul privind organizarea i func ionarea administrativ , precum i statele de func ii i de personal al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) analizeaz candidaturile depuse pentru func ia de judec tor la nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prezint Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promov rii n func ia de judec tor la nalta Curte de Casa ie i Justi ie; c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea i ncetarea din func ie a magistra ilor-asisten i; d) prime te candidaturile judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie pentru func ia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii; e) verific ndeplinirea condi iilor prev zute de lege de c tre judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie care i-au depus candidaturile pentru func ia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii; f) organizeaz i supravegheaz rezolvarea peti iilor, n condi iile legii; g) propune proiectul de buget al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; h) aprob normele privind cheltuielile de protocol, drepturile i obliga iile personalului trimis n ar sau n str in tate pentru misiuni cu caracter temporar; i) stabile te num rul autoturismelor din parcul auto al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, precum i regimul folosirii acestora; j) dezbate i aprob m surile necesare pentru buna desf urare a activit ii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 20. - (1) Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este prezidat de pre edinte, iar n lipsa acestuia, de vicepre edinte. (2) Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se ntrune te trimestrial sau ori de cte ori este necesar, la convocarea pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sau la solicitarea a cel pu in 3 dintre membrii s i. (3) Hot rrile Colegiului de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se adopt cu votul majorit ii membrilor s i. (4) Secretariatul Colegiului de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este asigurat de primmagistratul-asistent. SEC IUNEA 4 Adunarea general a judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 21. - Adunarea general a judec torilor este compus din to i judec torii n func ie ai naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 22. - Adunarea general a judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urm toarele atribu ii: a) aprobarea raportului anual de activitate, care se d publicit ii; b) aprobarea bugetului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu avizul consultativ al Ministerului Finan elor Publice; c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, n condi iile legii;

d) desemnarea celor 2 judec tori care l ajut n ndeplinirea atribu iilor prev zute de lege pe judec torul care prezideaz adunarea general n cazul alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii; e) adoptarea deciziei de revocare a reprezentan ilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n Consiliul Superior al Magistraturii; f) dezbaterea i aprobarea m surilor necesare pentru buna desf urare a activit ii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 23. - (1) Adunarea general a judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este legal constituit n prezen a majorit ii judec torilor n func ie, cu excep ia alegerii celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care se realizeaz n prezen a a cel pu in dou treimi din num rul judec torilor n func ie. (2) Adunarea general a judec torilor este prezidat de pre edinte, iar n lipsa acestuia, de vicepre edinte. (3) n cazul n care adunarea general se ntrune te pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, aceasta este prezidat de magistratul cu cea mai mare vechime n magistratur , care nu i-a depus candidatura pentru func ia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Hot rrile adun rii generale se adopt cu votul majorit ii membrilor prezen i, cu excep ia alegerii celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care se realizeaz cu num rul cel mai mare de voturi ob inut n adunarea general , i a deciziei de revocare a reprezentan ilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n Consiliul Superior al Magistraturii, care se ia cu votul majorit ii membrilor adun rii generale. CAPITOLUL III Sec iile Unite ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 24. - (1) Sec iile Unite ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie au competen a de judecat i atribu iile prev zute de lege. (2) Sec iile Unite sunt prezidate de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, iar n lipsa acestuia, de vicepre edinte sau de un pre edinte de sec ie. Art. 25. - (1) Sec iile Unite adopt hot rrile cu majoritatea voturilor judec torilor prezen i. (2) n cazul n care nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n Sec ii Unite, la judecat trebuie s ia parte cel pu in dou treimi din num rul judec torilor n func ie. Art. 26. - Deciziile prin care se solu ioneaz recursurile n interesul legii sunt acte colective ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, iar nu ale unei p r i din num rul judec torilor care o compun. Judec torii care au alte opinii se vor al tura solu iei majoritare adoptate n problema de drept. Art. 27. - (1) edin ele Sec iilor Unite se programeaz sau se convoac de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie din proprie ini iativ , la cererea a cel pu in o p trime din num rul judec torilor n func ie sau la cererea uneia dintre sec ii. (2) Convocarea se face cu anun area ordinii de zi, care se adopt la nceputul edin ei. (3) La edin ele Sec iilor Unite particip prim-magistratul-asistent i, n lipsa acestuia, magistratulasistent ef desemnat de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (4) La edin ele Sec iilor Unite, altele dect cele de judecat , pot fi invita i magistra ii-asisten i i alte categorii de personal de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, precum i persoane din afara institu iei. CAPITOLUL IV Completul de 9 judec tori al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 28. - (1) Completul de 9 judec tori al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are competen a de judecat prev zut de lege. (2) Completul este format din judec tori de la sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, desemna i pentru fiecare edin de pre edintele sau vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, de acord cu pre edin ii sec iilor din care provin. (3) Completul de 9 judec tori se constituie, de regul , din judec tori specializa i, n func ie de natura cauzei. (4) Completul de 9 judec tori este prezidat de regul de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, putnd fi prezidat i de pre edinte. n lipsa acestora completul poate fi prezidat de un pre edinte de sec ie sau de un judec tor desemnat n acest scop de pre edintele ori vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie.

(5) La edin ele de judecat ale Completului de 9 judec tori particip prim-magistratul-asistent, magistratul-asistent ef al unei sec ii sau un alt magistrat-asistent anume desemnat. Art. 29. - (1) Cnd Completul de 9 judec tori judec recursurile mpotriva hot rrilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solu ionat ac iunea disciplinar , din complet nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii i judec torul sanc ionat disciplinar. (2) n cazul prev zut la alin. (1), la edin ele de judecat ale Completului de 9 judec tori nu poate participa magistratul-asistent sanc ionat disciplinar. CAPITOLUL V Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 30. - Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sunt ncadrate cu judec tori, magistra i-asisten i, grefieri i aprozi, repartiza i de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 31. - (1) Fiecare sec ie a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este condus de un pre edinte. (2) Pre edin ii de sec ii au urm toarele atribu ii: a) organizeaz , ndrum i controleaz activitatea sec iei n limitele prev zute de lege i de prezentul regulament, innd seama de dispozi iile pre edintelui i ale vicepre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) stabilesc atribu iile personalului din cadrul sec iei, potrivit fi ei fiec rui post i efectueaz , potrivit nevoilor sec iei, redistribuirea personalului pe posturi i a atribu iilor acestuia; c) asigur buna organizare i func ionare a sistemului informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecat n cadrul sec iei, dispun citarea p r ilor, comunicarea recursurilor i ndeplinirea oric ror alte acte procedurale, potrivit legii; d) prezideaz completul de judecat , cnd particip la activitatea de judecat ; e) aprob programul de participare a magistra ilor-asisten i la edin ele de judecat ; f) rezolv coresponden a adresat sec iei; g) informeaz pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie cu privire la activitatea sec iei n vederea cunoa terii acesteia i, cnd este cazul, pentru luarea m surilor prev zute de lege i de prezentul regulament; h) duc la ndeplinire orice m sur dispus de Sec iile Unite, precum i de pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, potrivit legii i prezentului regulament. Art. 32. - (1) Pre edin ii de sec ii stabilesc judec torii care compun completele de judecat i programeaz edin ele acestora. (2) Dac num rul de judec tori necesar form rii completului de judecat nu poate fi asigurat, acesta se constituie cu judec tori de la celelalte sec ii, desemna i de pre edintele sau vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 33. - (1) Pre edin ii de sec ii convoac judec torii sec iei i supun dezbaterii acestora jurispruden a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i alte probleme de interes general, n vederea lu rii m surilor necesare pentru buna desf urare a activit ii sec iei. (2) La dezbateri pot participa magistra ii-asisten i din cadrul sec iei, cu vot consultativ, precum i invita i din celelalte sec ii i din compartimentele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, f r drept de vot. (3) M surile se adopt cu votul majorit ii judec torilor prezen i, inclusiv al pre edintelui. (4) Pre edin ii de sec ii stabilesc colective formate din 2-3 judec tori ai sec iei pentru selectarea i publicarea deciziilor, n vederea unific rii practicii pe diverse probleme de drept. Art. 34. - (1) La sesizarea completelor de judecat , judec torii sec iilor dezbat fiecare caz privind schimbarea jurispruden ei i hot r sc, cu votul majorit ii, sesizarea Sec iilor Unite pentru a decide potrivit art. 26 din Legea nr. 304/2004, republicat . (2) La dezbateri pot participa, cu vot consultativ, magistra ii-asisten i din cadrul sec iilor sau al compartimentelor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, f r drept de vot. Art. 35. - La sfr itul fiec rui an judec torii sec iilor dezbat cazurile n care este necesar mbun t irea legisla iei. Propunerile privind mbun t irea legisla iei se supun Sec iilor Unite pentru a hot r cu privire la sesizarea ministrului justi iei, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicat . CAPITOLUL VI Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie

Art. 36. - (1) Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sunt inamovibili. (2) Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sunt independen i, se supun numai legii i trebuie s fie impar iali. Art. 37. - Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie exercit o func ie de demnitate public i sunt salariza i potrivit legii privind indemniza iile pentru persoanele care ocup asemenea func ii, avnd dreptul la pa aport diplomatic, n condi iile legii. Art. 38. - (1) Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sunt datori s rezolve lucr rile n termenele stabilite, s solu ioneze cauzele n termen rezonabil, n func ie de complexitatea acestora, s p streze secretul deliber rilor i al voturilor la care au participat, inclusiv dup ncetarea exercit rii func iei, i s ndeplineasc toate celelalte ndatoriri ce le revin n calitate de judec tor, potrivit legii. (2) Judec torii sunt datori s se ab in de la orice acte sau fapte de natur s compromit demnitatea lor n profesie i n societate i s respecte Codul deontologic al judec torilor i procurorilor. Art. 39. - (1) Participarea judec torilor la activitatea de judecat are loc conform program rilor. (2) Ab inerea judec torilor de la activitatea de judecat este admis numai n cazurile prev zute de lege. Art. 40. - n edin ele de judecat ale Completului de 9 judec tori i ale sec iilor judec torii poart rob de culoare neagr , iar n edin ele Sec iilor Unite, rob de culoare mov. Art. 41. - n activitatea de judecat judec torii se conformeaz legii i prezentului regulament cu privire la preg tirea edin elor, deliberarea, pronun area i redactarea hot rrilor. Art. 42. - n afar de activitatea de judecat , judec torii duc la ndeplinire orice alte atribu ii stabilite de Sec iile Unite, de pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, precum i de pre edin ii de sec ii, potrivit legii i prezentului regulament. Art. 43. - (1) Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, ale i n func ia de pre edinte sau vicepre edinte al Consiliului Superior al Magistraturii, n perioada mandatului, nu exercit activitatea de judec tor. (2) Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie ale i ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, cu excep ia celor afla i n func ie la data intr rii n vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma n domeniile propriet ii i justi iei, precum i unele m suri adiacente, cu modific rile ulterioare, i suspend activitatea de judec tor referitoare la prezen a n complete de judecat i i reiau activitatea de judec tor la ncetarea mandatului de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii. Art. 44. - n cazurile n care pre edintele de sec ie nu face parte din completul de judecat , judec torii prezideaz completul prin rota ie. Art. 45. - (1) Pre edintele completului de judecat are urm toarele atribu ii: 1. anterior edin elor de judecat , ia m suri, personal sau prin magistratul-asistent, pentru ducerea la ndeplinire de c tre arhiv i gref a tuturor lucr rilor necesare bunei desf ur ri a edin ei de judecat ; 2. n cursul dezbaterilor: a) asigur ordinea i solemnitatea dezbaterilor, dispunnd, cnd se impune, limitarea accesului publicului la edin a de judecat , innd seama i de m rimea s lii de judecat , sau ndep rtarea din sal a persoanelor care tulbur edin a, inclusiv cu ajutorul organelor de poli ie; b) asigur nregistrarea desf ur rii edin ei de judecat prin mijloace tehnice video sau audio ori consemnarea desf ur rii acesteia prin stenografiere; 3. dup dezbateri: a) asigur secretul deliber rii, ntocme te minuta i consemneaz solu ia n condica de edin , personal sau prin desemnarea unuia dintre membrii completului; b) asigur pronun area hot rrilor n edin public , la orele stabilite din timp, transmiterea sau comunicarea rezultatului deliber rii nainte de pronun are fiind interzis ; 4. dup pronun area hot rrilor: a) repartizeaz judec torilor i magistra ilor-asisten i spre redactare hot rrile pronun ate; b) noteaz n eviden a sec iei solu iile mai importante sau de principiu i temeiurile de drept ale acestora; c) informeaz pre edintele sec iei asupra aspectelor mai importante din activitatea de judecat , n scopul lu rii m surilor prev zute de lege i de prezentul regulament. (2) Odat cu pronun area solu iilor, pre edintele completului de judecat , de comun acord cu ceilal i magistra i, poate stabili considerentele hot rrilor adoptate. (3) Dezbaterile purtate de p r i n limba matern se nregistreaz prin mijloace tehnice video sau audio, consemnndu-se n limba romn .

Art. 46. - (1) Evaluarea judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se face la fiecare 3 ani de c tre o comisie constituit prin hot rre a Consiliului Superior al Magistraturii, format din pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i 2 judec tori desemna i de colegiul de conducere al acesteia. (2) Evaluarea celor 2 judec tori care fac parte din comisia prev zut la alin. (1) se face de c tre o comisie format din 2 judec tori desemna i de Sec ia pentru judec tori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre membrii s i. CAPITOLUL VII Magistra ii-asisten i ai naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Art. 47. - n cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie func ioneaz un corp de magistra i-asisten i, compus din prim-magistratul-asistent, magistra i-asisten i efi i magistra i-asisten i, stabili i prin statul de func ii. Art. 48. - Repartizarea magistra ilor-asisten i n sec ii i n alte compartimente se face de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 49. - (1) Prim-magistratul-asistent este subordonat pre edintelui i vicepre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Prim-magistratul-asistent are urm toarele atribu ii: a) coordoneaz activitatea magistra ilor-asisten i din sec ii, a personalului repartizat Sec iilor Unite i a personalului din Cancelaria naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) ia parte la edin ele Sec iilor Unite i ale Completului de 9 judec tori i ntocme te, direct sau prin personalul desemnat, toate actele i lucr rile preg titoare, precum i pe cele ulterioare edin elor la care particip ; c) redacteaz hot rrile repartizate de pre edintele Completului de 9 judec tori i al Sec iilor Unite; d) asigur centralizarea datelor statistice i a altor informa ii primite de la sec ii referitoare la activitatea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i ntocme te lucr rile de sintez dispuse de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; e) ntocme te orice alte lucr ri dispuse de pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 50. - (1) Magistra ii-asisten i efi din cadrul sec iilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sunt subordona i ierarhic pre edin ilor de sec ii. (2) Magistra ii-asisten i efi din cadrul sec iilor au urm toarele atribu ii: a) particip la edin ele de judecat ale sec iei i ale Completului de 9 judec tori; b) programeaz participarea magistra ilor-asisten i la edin ele de judecat ; c) coordoneaz i urm resc p strarea n bune condi ii a eviden elor sec iilor i realizarea la timp a tuturor lucr rilor; d) controleaz i ndrum activitatea magistra ilor-asisten i ai sec iei; e) controleaz i ndrum activitatea grefierilor i a celorlalte categorii de personal din cadrul sec iei; f) coordoneaz activitatea de culegere a datelor statistice referitoare la activitatea sec iei i de ntocmire a lucr rilor solicitate cu privire la aceste date; g) p streaz fondul juridic documentar al sec iei. (3) Dispozi iile alin. (2) se aplic n mod corespunz tor magistratului-asistent ef al Sec iilor Unite. Art. 51. - (1) Magistra ii-asisten i din cadrul sec iilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie particip la edin ele de judecat ale sec iilor i duc la ndeplinire orice alte sarcini ncredin ate de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, de vicepre edinte sau de pre edintele de sec ie. (2) Magistra ii-asisten i care particip la edin ele de judecat au i urm toarele atribu ii: a) preg tesc edin ele de judecat , urm rind ntocmirea i afi area de c tre arhiv a listei dosarelor aflate pe rol; b) urm resc ata area la dosar de c tre arhiv a dovezilor de citare a p r ilor, de comunicare a actelor, a coresponden ei, memoriilor, notelor scrise i a oric ror alte nscrisuri; c) verific regularitatea cit rii, a comunic rilor i pl ii taxei de timbru i asigur ducerea la ndeplinire a tuturor m surilor dispuse de pre edintele completului; d) naintea intr rii n sala de edin a completului de judecat , asigur prezen a la u a aprodului i anun area de c tre acesta a intr rii instan ei; e) dup deschiderea dezbaterilor, anun cauzele n ordinea stabilit de pre edintele completului, face apelul p r ilor i al celorlalte persoane citate, refer asupra modului n care s-a efectuat procedura de

citare i asupra ndeplinirii celorlalte m suri dispuse, refer , pe scurt, asupra obiectului cauzei i stadiului n care se afl judecata; f) consemneaz n caietul de edin , numerotat i semnat, pentru fiecare dosar n parte, sus inerile orale ale p r ilor i ale procurorului, precum i m surile dispuse de instan ; g) ntocmesc ncheierile de edin , n concordan cu cele consemnate n caietul de edin ; h) sub ndrumarea pre edintelui completului de judecat , asigur , pentru deliberare, consultarea actelor normative necesare i informa ii privitoare la jurispruden i doctrin ; i) particip cu vot consultativ la deliber ri; j) redacteaz hot rri, conform repartiz rii pre edintelui completului de judecat , cu respectarea termenelor legale. Art. 52. - (1) Dosarele se prezint magistratului-asistent cu cel pu in 10 zile nainte de data fixat pentru termenul de judecat , n vederea verific rii listei dosarelor aflate pe rol din edin a la care acesta este programat s participe, ntocmit de c tre arhiv . (2) La ntocmirea listelor, n ordinea vechimii dosarelor, se urm re te gruparea cauzelor n raport cu natura c ilor de atac i pe materii, dndu-se prioritate cauzelor cu aresta i i celor la judecarea c rora particip procurorul. (3) Magistratul-asistent asigur : a) transmiterea listei dosarelor aflate pe rol judec torilor care compun completul de judecat i procurorului, de ndat ce a fost ntocmit ; b) afi area listei dosarelor aflate pe rol, n arhiv , cu cel pu in 5 zile nainte de termenul de judecat , i la u a s lii de edin , cu cel pu in o or nainte de nceperea edin ei; c) completarea condicii de edin cu cel pu in 24 de ore nainte de ziua edin ei de judecat . Art. 53. - Magistratul-asistent care a preluat din arhiv dosarele pentru edin a de judecat restituie arhivei dosarele amnate, sub semn tur . Art. 54. - n edin ele de judecat magistra ii-asisten i poart rob de culoare neagr . Art. 55. - Evaluarea magistra ilor-asisten i se face la fiecare 3 ani de c tre o comisie constituit prin hot rre a Consiliului Superior al Magistraturii, format din 3 judec tori ai naltei Cur i de Casa ie i Justi ie desemna i de colegiul de conducere al acesteia. CAPITOLUL VIII Compartimentele din structura naltei Cur i de Casa ie i Justi ie SEC IUNEA 1 Direc ia legisla ie, studii, documentare i informatic juridic Art. 56. - Direc ia legisla ie, studii, documentare i informatic juridic func ioneaz n subordinea pre edintelui i a vicepre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 57. - (1) Direc ia legisla ie, studii, documentare i informatic juridic este condus de un director, numit de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie dintre magistra ii-asisten i ai acesteia. (2) n structura Direc iei legisla ie, studii, documentare i informatic juridic func ioneaz urm toarele compartimente: a) Serviciul legisla ie, studii i documentare; b) Serviciul informatic juridic . (3) Biblioteca naltei Cur i de Casa ie i Justi ie func ioneaz n cadrul Serviciului legisla ie, studii i documentare. Art. 58. - Direc ia legisla ie, studii, documentare i informatic juridic este ncadrat cu magistratasistent ef, magistra i-asisten i, personal auxiliar de specialitate i personal de specialitate informatic , stabilit prin statul de func ii. Art. 59. - Serviciul legisla ie, studii i documentare are urm toarele atribu ii: a) elaboreaz proiectele de regulamente i de alte acte normative care se adopt de nalta Curte de Casa ie i Justi ie; b) analizeaz i formuleaz puncte de vedere, precum i observa ii i propuneri cu privire la proiectele de acte normative ini iate de alte autorit i publice i transmise naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n acest scop; c) asigur selectarea i rezumarea deciziilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n vederea public rii lor n Buletinul Jurispruden ei, Buletinul Casa iei i n alte publica ii ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie;

d) asigur preg tirea materialelor pentru editarea i publicarea Buletinului Jurispruden ei, Buletinului Casa iei i a altor publica ii ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; e) asigur publicarea deciziilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie pe pagina de Internet a acesteia; f) realizeaz studii referitoare la problemele de drept ivite n aplicarea legisla iei; g) asigur eviden a legisla iei, a jurispruden ei i a doctrinei; h) asigur p strarea colec iei Monitorul Oficial al Romniei i completarea acestei colec ii pe m sura public rii de noi acte normative, precum i accesul la Monitorul Oficial al Romniei n format electronic; i) asigur func ionarea bibliotecii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; j) gestioneaz fondul de carte al bibliotecii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i asigur completarea acestuia; k) gestioneaz la nivelul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sistemul software integrat pentru biblioteci Tinlib. Art. 60. - Serviciul informatic juridic are urm toarele atribu ii: a) sprijin conducerea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n organizarea, coordonarea i implementarea m surilor pentru dezvoltarea infrastructurilor tehnologice i de comunica ii; b) implementeaz tehnici i metode noi de exploatare, administrare i ntre inere a produselor i serviciilor informatice, n vederea dezvolt rii unui sistem de informatic juridic modern; c) elaboreaz norme, proceduri de utilizare, protec ie i securitate a datelor informatice i coordoneaz administrarea i exploatarea eficient i securizat a produselor i serviciilor informatice n sistemul juridic; d) proiecteaz i implementeaz aplica ii i baze de date i coordoneaz ntre inerea acestora n sistemul informatic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; e) coordoneaz procesul de creare i exploatare a sistemului de eviden , gestionare, arhivare i circula ie a documentelor i dosarelor; f) face propuneri n vederea stabilirii obiectivelor de investi ii privind produsele i serviciile informatice, n conformitate cu strategia de informatizare a justi iei; g) particip la elaborarea documenta iei de achizi ii i la evaluarea ofertelor n procedurile de achizi ii de produse i servicii informatice pentru sistemul informatic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; h) particip la recep ionarea produselor i a serviciilor achizi ionate i la derularea contractelor de achizi ii ale produselor i serviciilor informatice pentru sistemul informatic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; i) asigur asisten a tehnic de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor i serviciilor informatice, precum i a Monitorului Oficial al Romniei n format electronic n nalta Curte de Casa ie i Justi ie; j) asigur publicarea pe pagina de Internet a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie a informa iilor de interes public i a eviden ei posturilor vacante de judec tor. Art. 61. - Direc ia legisla ie, studii, documentare i informatic juridic efectueaz toate lucr rile dispuse de pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i ndepline te orice alte sarcini ncredin ate de ace tia. Art. 62. - Atribu iile personalului Direc iei legisla ie, studii, documentare i informatic juridic se stabilesc prin fi a fiec rui post. SEC IUNEA 2 Cancelaria Art. 63. - (1) Cancelaria naltei Cur i de Casa ie i Justi ie func ioneaz n subordinea direct a vicepre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) n cadrul Cancelariei func ioneaz Registratura general a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, grefele i arhivele. Art. 64. - (1) Cancelaria naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se compune din prim-grefieri, grefieri, agen i procedurali i aprozi, stabili i prin statul de func ii. (2) Personalul din Cancelaria naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este subordonat pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, vicepre edintelui i pre edin ilor de sec ii i este coordonat de primmagistratul-asistent. (3) Personalul Cancelariei este repartizat n sec ii i n alte compartimente de c tre pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie potrivit nevoilor acestora, iar n cadrul sec iei, de c tre pre edintele de sec ie.

(4) Atribu iile personalului Cancelariei se stabilesc prin fi a fiec rui post. Art. 65. - (1) Personalul repartizat la Registratura general a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urm toarele atribu ii: a) prime te, nregistreaz i repartizeaz la Sec iile Unite, la Completul de 9 judec tori, la sec ii i la celelalte compartimente dosarele i coresponden a; b) expediaz , prin po t sau, n cazuri urgente, prin agent procedural, dosarele solu ionate, cita iile i coresponden a; c) ntocme te lunar situa ia centralizatoare a sumelor cheltuite pentru expedierea dosarelor, a cita iilor i a coresponden ei. (2) n cadrul activit ii prev zute la alin. (1) se ntocmesc i se p streaz : a) registre generale, separate, pentru nregistrarea dosarelor i a coresponden ei; b) borderouri pentru expedieri prin po t i condici de predare prin agent procedural a dosarelor, a cita iilor i a coresponden ei. Art. 66. - (1) Personalul repartizat la Sec iile Unite, la Completul de 9 judec tori i la sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urm toarele atribu ii: a) prime te i nregistreaz dosarele intrate, ine eviden a acestora, precum i a circula iei lor; b) ntocme te conceptele pentru citarea p r ilor din procese, ntocme te cita iile i urm re te expedierea acestora; c) pune dosarele la dispozi ie p r ilor i avoca ilor pentru studiu; d) preg te te dosarele pentru edin ele de judecat i asigur circula ia acestora n cadrul sec iei, precum i trimiterea lor la instan e; e) ntocme te statisticile privind activitatea de judecat ; f) efectueaz comunic rile necesare punerii n executare a hot rrilor; g) ntocme te i elibereaz , la solicitarea p r ilor, certificate i copii legalizate de pe hot rri; h) ntocme te coresponden a n leg tur cu dosarele sec iilor; i) informeaz persoanele venite la arhive asupra datelor solicitate din dosarele n care acestea sunt direct interesate; j) ine eviden a timbrului judiciar i a taxelor judiciare de timbru. (2) n cadrul activit ii prev zute la alin. (1) se ntocmesc i se p streaz : a) registrul general, n care se trec, n ordinea intr rii, toate dosarele primite de sec ie i de Completul de 9 judec tori, cu rubricile stabilite n acest scop, sub acela i num r nregistrndu-se toate cererile depuse ulterior sau coresponden a n leg tur cu cauza respectiv ; b) opisul alfabetic, n care se trec p r ile din dosar; c) registrul informativ, n care se men ioneaz , pentru fiecare dosar, trecut n ordine numeric , primul termen de judecat i termenele ulterioare, data ie irii dosarului din arhiv i persoana c reia i s-a predat, data reintr rii dosarului n arhiv , num rul i data sentin ei, deciziei sau ale ncheierii i, dac este cazul, solu ia pe scurt; d) registrul de termene al arhivei, n care se trec toate dosarele pe termenele de judecat fixate; e) condica edin ei de judecat , n care se trec toate dosarele din edin a respectiv , n ordinea nscris n lista dosarelor aflate pe rol, noul termen de judecat n caz de amnare a judec ii, hot rrea pronun at i num rul acesteia, precum i numele celui care o redacteaz ; f) registrul de eviden a redact rii hot rrilor, n care se trec, n ordine numeric , dup caz, toate sentin ele, deciziile sau ncheierile pronun ate i se noteaz circuitul dosarului n vederea redact rii, dactilografierii, semn rii hot rrii, precum i data pred rii dosarului la arhiv ; g) condica de eviden a pred rii-primirii sub semn tur a dosarelor, n circuitul acestora. Art. 67. - (1) Toate registrele i condicile se numeroteaz i se parafeaz , iar la sfr itul fiec rui an se ntocmesc procese-verbale de nchidere, semnate de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i de prim-magistratul-asistent, n cazul registrelor Sec iilor Unite, ale Completului de 9 judec tori i ale Registraturii generale, i de pre edintele de sec ie i de magistratul-asistent ef, n cazul registrelor sec iilor. (2) n func ie de necesit i, la propunerea prim-magistratului-asistent, pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie poate aproba inerea i a altor registre dect cele prev zute n prezenta sec iune. Art. 68. - (1) Personalul Registraturii generale i cel al arhivelor nregistreaz dosarele i cererile n ziua depunerii lor i ata eaz la cereri plicurile n care au fost primite.

(2) Coresponden a adresat personal sau confiden ial pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, vicepre edintelui, pre edin ilor de sec ii, judec torilor i altor persoane cu func ii de conducere este predat acestora cu plicul nedeschis. Art. 69. - (1) Dosarele predate arhivei Sec iilor Unite, Completului de 9 judec tori i arhivelor sec iilor se prezint f r ntrziere pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, vicepre edintelui sau, dup caz, pre edin ilor de sec ii, pentru luarea m surilor prev zute de lege i de prezentul regulament. (2) M surile dispuse se aduc la ndeplinire f r ntrziere, prin ntocmirea i expedierea cita iilor, pe baza unei prealabile concept ri, prin comunicarea de acte, redactarea i expedierea coresponden ei i prin ntocmirea altor lucr ri indicate prin rezolu ie sau stabilite anterior, cum sunt cele referitoare la nregistrarea statistic a datelor cauzei. Art. 70. - (1) Pe coperta fiec rui dosar se men ioneaz denumirea nalta Curte de Casa ie i Justi ie Sec iile Unite, Completul de 9 judec tori sau sec ia competent -, num rul dat dosarului de c tre nalta Curte de Casa ie i Justi ie i alte date de identificare a cauzei i a dosarelor altor instan e, pe care le cuprinde. (2) Toate filele dosarului sunt cusute i numerotate. (3) Dup solu ionarea definitiv a cauzei se procedeaz la nuruirea dosarului i la aplicarea sigiliului, iar pe fa a interioar a ultimei coperte se certific num rul filelor n cifre i n litere. Art. 71. - (1) Dosarele sunt puse la dispozi ie p r ilor, mandatarilor i avoca ilor acestora, precum i ziari tilor acredita i pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie pentru studiu, numai n arhiv , dup identificarea i notarea numelui i prenumelui solicitantului, verificndu-se actele de identitate, procurile sau delega iile, precum i integritatea dosarului la restituire, fiind interzis scoaterea dosarelor din incinta naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Programul de acces la arhive pentru persoanele prev zute la alin. (1) se aprob de pre edin ii de sec ii, iar pentru Sec iile Unite i Completul de 9 judec tori, de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i se afi eaz la loc vizibil. (3) Dosarele se p streaz n arhiv n ordine numeric sau pe termene de judecat . Art. 72. - Tehnoredactarea ncheierilor de amnare a judec ii, precum i a coresponden ei se face n termen de cel mult 3 zile de la data edin ei, iar tehnoredactarea sentin elor sau, dup caz, a deciziilor se face n termen de cel mult 30 de zile de la redactare. Art. 73. - Dosarele se restituie arhivelor dup redactarea i semnarea ncheierilor, sentin elor sau deciziilor, dup caz, ori dup ntocmirea altor lucr ri specifice. Art. 74. - Dosarele solu ionate se numeroteaz , se parafeaz i se sigileaz , predndu-se Registraturii generale de c tre arhive n termen de cel mult 3 zile, iar aceasta le expediaz instan ei c reia i revin sau, dup caz, parchetului, n termen de cel mult 48 de ore. Art. 75. - La arhive se p streaz , n original, cte un exemplar din hot rrile pronun ate la fiecare sec ie, n mape speciale, n ordine numeric , pe ani. ncheierea n care s-au consemnat dezbaterile, n cazurile n care s-a amnat pronun area, precum i ncheierile i hot rrile prev zute n art. 281, art. 2811 i art. 2812 din Codul de procedur civil se al tur hot rrii. Art. 76. - Lucr rile i celelalte atribu ii prev zute n prezenta sec iune, care nu revin magistratuluiasistent, se aduc la ndeplinire de personalul sec iei, potrivit fi ei fiec rui post. SEC IUNEA 3 Departamentul economico-financiar i administrativ Art. 77. - Departamentul economico-financiar i administrativ func ioneaz n subordinea pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i este coordonat de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 78. - (1) Departamentul economico-financiar i administrativ este condus de un manager economic, numit pe baz de concurs de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, n condi iile legii. (2) Personalul de specialitate din activitatea financiar-contabil din cadrul Departamentului economicofinanciar i administrativ este ncadrat de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie pe baz de concurs sau prob practic , n condi iile legii. (3) Departamentul economico-financiar i administrativ se ncadreaz cu personalul prev zut prin statul de func ii. (4) Atribu iile personalului Departamentului economico-financiar i administrativ se stabilesc prin fi a fiec rui post. Art. 79. - (1) Managerul economic este subordonat pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie.

(2) Managerul economic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urm toarele atribu ii: a) conduce Departamentul economico-financiar i administrativ al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) r spunde pentru gestiunea economico-financiar a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; c) ndepline te, pe baza deleg rii primite din partea ordonatorului principal de credite, toate atribu iile acestuia, prev zute de lege; d) organizeaz elaborarea, fundamentarea i prezentarea la organele abilitate a proiectului de buget anual, la termenele i n condi iile prev zute de Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile ulterioare; e) r spunde de organizarea controlului financiar preventiv; f) coordoneaz activitatea de administrare a sediilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i ia m suri pentru asigurarea condi iilor materiale n vederea desf ur rii corespunz toare a activit ii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; g) ia m suri pentru elaborarea i fundamentarea temelor de proiectare pentru lucr rile de repara ii curente i capitale ale sediilor i obiectivelor de investi ii, urm re te i r spunde de realizarea acestora; h) organizeaz inerea eviden ei imobilelor din proprietatea sau administrarea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, precum i a celorlalte bunuri aflate n patrimoniul acesteia; i) urm re te i r spunde de utilizarea cu eficien a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum i a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii; j) organizeaz inerea la zi a contabilit ii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i controleaz efectuarea corect a tuturor opera iunilor financiar-contabile n documentele specifice, precum i ntocmirea i prezentarea la termenele stabilite a situa iilor financiare asupra patrimoniului aflat n administrare, potrivit prevederilor Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat ; k) coordoneaz activitatea de administrare a sediului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, stabilind m suri pentru asigurarea condi iilor materiale n vederea desf ur rii corespunz toare a activit ii acesteia. De asemenea, asigur ordinea, cur enia i paza bunurilor n sediul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, inclusiv m suri pentru prevenirea i stingerea incendiilor; l) ndepline te orice alte sarcini n domeniul s u de activitate dispuse de pre edintele sau vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 80. - (1) n structura Departamentului economico-financiar i administrativ func ioneaz urm toarele compartimente: a) Serviciul financiar-contabil; b) Serviciul administrativ; c) Biroul resurse umane. (2) n cadrul Serviciului administrativ func ioneaz Biroul administrativ i aprovizionare i Biroul auto. (3) Serviciile din cadrul Departamentului economico-financiar i administrativ sunt conduse de efi serviciu, iar birourile, de efi birou. Art. 81. - Departamentul economico-financiar i administrativ al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urm toarele atribu ii: a) elaborarea proiectului statului de func ii al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) elaborarea i fundamentarea proiectului de buget al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; c) executarea bugetului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; d) ntocmirea lucr rilor financiar-contabile prev zute de lege; e) realizarea lucr rilor de personal i de salarizare; f) inerea i actualizarea eviden ei posturilor vacante de judec tor la nalta Curte de Casa ie i Justi ie i transmiterea acesteia Serviciului informatic juridic n vederea public rii pe pagina de Internet a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; g) inerea i actualizarea eviden ei celorlalte posturi vacante din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; h) administrarea bunurilor din patrimoniul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; i) realizarea activit ii de aprovizionare i transport, precum i a altor presta ii administrative necesare pentru func ionarea corespunz toare a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cum sunt repara iile curente, cur enia i paza; j) ndeplinirea oric ror alte sarcini dispuse de pre edintele sau vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie.

Art. 82. - Pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie poate delega calitatea de ordonator principal de credite managerului economic. SEC IUNEA 4 Biroul de informare i rela ii publice Art. 83. - (1) Biroul de informare i rela ii publice asigur leg turile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie cu publicul i cu mijloacele de comunicare n mas , n vederea garant rii transparen ei activit ii judiciare, n condi iile stabilite de lege. (2) Biroul de informare i rela ii publice func ioneaz n subordinea vicepre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 84. - (1) Biroul de informare i rela ii publice este condus de un judec tor desemnat de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, care ndepline te i rolul de purt tor de cuvnt, sau de un absolvent al unei facult i de jurnalistic ori specialist n comunicare, numit prin concurs sau examen. (2) Biroul de informare i rela ii publice se ncadreaz cu personalul prev zut prin statul de func ii. (3) Atribu iile personalului Biroului de informare i rela ii publice se stabilesc prin fi a fiec rui post. Art. 85. - (1) Biroul de informare i rela ii publice are urm toarele atribu ii: a) asigur primirea i rezolvarea solicit rilor privind informa iile de interes public; b) asigur organizarea i func ionarea punctului de informare-documentare, potrivit legii; c) ine eviden a r spunsurilor i a chitan elor remise de solicitan i privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate; d) elaboreaz anual raportul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie privind accesul la informa iile de interes public; e) furnizeaz ziari tilor, prompt i complet, orice informa ie de interes public care prive te activitatea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; f) acord , f r discriminare, n termen de cel mult dou zile de la nregistrare, acreditarea ziari tilor i a reprezentan ilor mijloacelor de comunicare n mas ; g) asigur , periodic sau de fiecare dat cnd activitatea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie prezint un interes public imediat, difuzarea de comunicate, inform ri de pres , organizarea de conferin e de pres , interviuri sau briefinguri. (2) Biroul de informare i rela ii publice efectueaz toate lucr rile privind accesul la informa iile de interes public i rela iile cu mijloacele de comunicare n mas dispuse de pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i ndepline te orice alte sarcini ncredin ate de ace tia. SEC IUNEA 5 Biroul rela ii interna ionale Art. 86. - Biroul rela ii interna ionale func ioneaz n subordinea pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 87. - (1) Biroul rela ii interna ionale este condus de un magistrat-asistent ef desemnat de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Biroul rela ii interna ionale se ncadreaz cu personalul prev zut prin statul de func ii. (3) Atribu iile personalului Biroului rela ii interna ionale se stabilesc prin fi a fiec rui post. Art. 88. - Biroul rela ii interna ionale are urm toarele atribu ii: a) ndepline te lucr rile de competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n cadrul rela iilor interna ionale; b) duce la ndeplinire toate dispozi iile primite de la pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n domeniul cooper rii interna ionale; c) asigur cooperarea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie cu institu ii din str in tate; d) asigur ntocmirea i expedierea coresponden ei cu str in tatea; e) preg te te materialele documentare pentru delega iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie care se deplaseaz n str in tate; f) asigur ob inerea pa apoartelor i a vizelor pentru deplas ri n str in tate; g) organizeaz ac iunile de protocol ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i asigur traducerea simultan n cadrul acestora;

h) asigur primirea i nso irea delega iilor str ine i din ar n cadrul programului aprobat de pre edintele sau vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; i) asigur traducerea coresponden ei cu str in tatea, a hot rrilor Cur ii Europene a Drepturilor Omului, a rapoartelor primite de la organiza iile interna ionale i a materialelor pentru delega iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; j) efectueaz orice alte lucr ri i ndepline te toate sarcinile n domeniul rela iilor interna ionale dispuse de pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. SEC IUNEA 6 Compartimentul de audit public intern Art. 89. - Compartimentul de audit public intern func ioneaz n subordinea pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i se ncadreaz cu personalul prev zut prin statul de func ii. Art. 90. - Compartimentul de audit public intern are urm toarele atribu ii: a) elaboreaz norme metodologice de exercitare a activit ii de audit public intern specifice naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu avizul Unit ii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finan elor Publice; b) elaboreaz proiectul planului anual de audit public intern; c) efectueaz activit i de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de management financiar i control ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate; d) informeaz periodic Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul Public Intern asupra recomand rilor formulate n rapoartele de audit, nensu ite de c tre conduc torul institu iei, precum i asupra consecin elor nensu irii acestora; e) elaboreaz raportul anual al activit ii de audit public intern, care cuprinde principalele constat ri, concluzii i recomand ri rezultate din activitatea de auditare, precum i eventualele iregularit i sau prejudicii constatate; f) n cazul identific rii unor iregularit i sau posibile prejudicii, raporteaz imediat pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i Unit ii Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern; g) exercit alte ndatoriri prev zute de lege i efectueaz orice alte lucr ri dispuse de pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 91. - (1) Compartimentul de audit public intern auditeaz , cel pu in o dat la 3 ani, f r a se limita la acestea, urm toarele: a) angajamentele bugetare i legale din care deriv direct sau indirect obliga ii de plat , inclusiv din fondurile comunitare; d) pl ile asumate prin angajamente bugetare i legale, inclusiv din fondurile comunitare; c) vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri din patrimoniul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor de crean , precum i a facilit ilor acordate la ncasarea acestora; e) alocarea creditelor bugetare; f) sistemul contabil i fiabilitatea acestuia; g) sistemele de conducere i control, precum i riscurile asociate unor astfel de sisteme; h) sistemele informatice; i) alte obiective prev zute de lege. (2) Personalul din cadrul Compartimentului de audit public intern i desf oar activitatea potrivit dispozi iilor legale n acest domeniu. CAPITOLUL IX Vacan a judec toreasc Art. 92. - Vacan a judec toreasc anual este de dou luni, de la 1 iulie la 31 august. Art. 93. - n perioada vacan ei judec tore ti se judec : a) n materie penal , cauzele cu aresta i; b) n toate materiile, cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de nalta Curte de Casa ie i Justi ie.

Art. 94. - (1) n timpul vacan ei judec tore ti pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, mpreun cu pre edin ii de sec ii, desemneaz un num r de judec tori i de magistra i-asisten i din fiecare sec ie, necesar form rii completelor de judecat , iar desemnarea nominal a acestora se face, n caz de divergen , prin tragere la sor i. (2) Pre edin ii de sec ii, n timpul vacan elor, alterneaz ntre ei. (3) Personalul necesar activit ii curente n perioada vacan ei judec tore ti, altul dect judec torii i magistra ii-asisten i, se desemneaz de pre edin ii de sec ii i de conduc torii compartimentelor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 95. - (1) Concediile judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i ale magistra ilor-asisten i se stabilesc prin Regulamentul privind concediile judec torilor i procurorilor, aprobat prin hot rre a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Concediile anuale de odihn ale celorlalte categorii de personal al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, prev zute de lege, se efectueaz n perioada vacan ei judec tore ti. (3) Pentru motive temeinice pre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie poate aproba efectuarea concediului de odihn pentru personalul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i n alt perioad dect cea a vacan ei judec tore ti. Art. 96. - La programarea concediilor de odihn , n perioada vacan ei judec tore ti, se urm re te asigurarea prezen ei judec torilor, a magistra ilor-asisten i i a celorlalte categorii de personal necesar activit ii de judecat privind cauzele cu aresta i n materie penal i, n toate materiile, cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de nalta Curte de Casa ie i Justi ie. CAPITOLUL X R spunderea disciplinar Art. 97. - Judec torii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i magistra ii-asisten i r spund disciplinar n condi iile prev zute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judec torilor i procurorilor, republicat , i de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat . Art. 98. - Personalul auxiliar de specialitate din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie r spunde disciplinar n condi iile Legii privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor de pe lng acestea.*) ___________ *) Legea nr. 567/2004 este publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu excep ia judec torilor i a magistra ilor-asisten i, a c ror activitate se evalueaz potrivit art. 46 i 55. Art. 99. - (1) Func ionarii publici din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie r spund disciplinar pentru abaterile disciplinare i n condi iile prev zute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. (2) Comisia de disciplin din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se constituie prin ordin al pre edintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. CAPITOLUL XI Programul de func ionare al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n raporturile cu justi iabilii Art. 100. - (1) Programul de func ionare al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie ncepe, de regul , la ora 8,00 i se termin la ora 16,00. (2) Pentru motive temeinice pre edintele i vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie pot dispune prelungirea programului pn la ora 18,00, n condi iile prev zute de lege. Art. 101. - (1) edin ele de judecat ncep, de regul , la ora 9,00. n cazuri justificate pot fi stabilite edin e de judecat succesive sau n cursul dup -amiezii. (2) Ora pentru chemarea p r ilor n fa a instan ei se stabile te n func ie de programarea edin elor de judecat . (3) n cazul amn rii judec ii, atunci cnd p r ile convin, instan a poate stabili o or de strigare a dosarului pentru termenul urm tor.

Art. 102. - (1) Arhivele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sunt deschise zilnic pentru public cel pu in patru ore. (2) Programul de acces la arhive se aprob de pre edin ii de sec ii, iar pentru Sec iile Unite i Completul de 9 judec tori, de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i se afi eaz la loc vizibil. Art. 103. - (1) Cererile i actele se depun de c tre persoanele interesate la Registratura general a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. (2) Pentru ob inerea de informa ii persoanele interesate se pot adresa Registraturii generale i arhivelor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Art. 104. - Regulile de conduit n incinta naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, precum i ndrum rile c tre compartimentele care au rela ii cu publicul se afi eaz la loc vizibil. Art. 105. - (1) Accesul publicului n incinta naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este permis dup 30 de minute de la nceperea programului, iar n s lile de judecat , cu cel pu in 30 de minute nainte de deschiderea edin elor de judecat . (2) Publicul nu are acces n birourile judec torilor i n alte birouri dect cele care au rela ii cu publicul, precum i n incinta naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, dup terminarea programului de func ionare. Art. 106. - Personalul auxiliar de specialitate, precum i personalul economico-financiar i administrativ au obliga ia de a purta ecuson n incinta naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. CAPITOLUL XII Dispozi ii finale Art. 107. - Judec torilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, magistra ilor-asisten i i celorlalte persoane ncadrate la nalta Curte de Casa ie i Justi ie li se interzice divulgarea informa iilor clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu. Art. 108. - (1) Fi ele posturilor pentru magistra ii-asisten i, personalul auxiliar de specialitate i celelalte categorii de personal se ntocmesc de conduc torul compartimentului, se aprob de vicepre edintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i se aduc la cuno tin personalului, sub semn tur . (2) Fi ele posturilor se actualizeaz ori de cte ori intervin modific ri ale atribu iilor. Art. 109. - (1) n cursul lunii ianuarie a fiec rui an se face evaluarea activit ii din anul precedent a personalului (2) Personalul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu excep ia judec torilor, poate fi avansat n grade i trepte profesionale, precum i n func ii de conducere, potrivit legii, pe baza rezultatelor ob inute n activitatea profesional i a aptitudinilor dovedite, confirmate de efii ierarhici. (3) Salariul de merit se acord personalului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie care s-a remarcat n mod deosebit n activitatea depus i care a avut o conduit exemplar n cadrul institu iei. Art. 110. - Dispozi iile prezentului regulament privind managerul economic se aplic ncepnd cu 1 ianuarie 2005. Pn la aceast dat , atribu iile care revin, potrivit prezentului regulament, managerului economic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se exercit de c tre directorul economic. Art. 111. - (1) Prezentul regulament intr n vigoare la data intr rii n vigoare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar . (2) Pe aceea i dat Regulamentul din 1 ianuarie 1999 de organizare i func ionare a Cur ii Supreme de Justi ie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1999, se abrog . NOT : Reproducem mai jos prevederile art. II din Hot rrea Colegiului de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie nr. 1/2005, care nu au fost cuprinse n forma republicat a Regulamentului privind organizarea i func ionarea administrativ a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie: "Art. II. - Prevederile art. 45 alin. (1) pct. 2 lit. b) i ale art. 84 alin. (1) din regulamentul prev zut la art. I se aplic de la data de 1 iulie 2006."