Sunteți pe pagina 1din 3

Formele de proprietate n Republica Moldova n anii de domina ie a puterii sovietice n Moldova au existat trei forme de proprietate: proprietatea de stat,care

cuprindea 90% din tot patrimoniu, proprietatea cooperatist colhoznic - 8% i proprietatea organiza iilor ob te ti 2%. Domina ia propriet ii de stat a condus la deformarea rela iilor de proprietate a) substituind proprietatea ntregului popor cu proprietatea de stat; lucr torul era declarat n mod formal proprietar, n realitate neapar inndu-i nimic; b) proprietatea de stat a devenit n realitate proprietate a aparatului de stat i a ministerelor; c) proprietatea de stat a condus la distrugerea me te ug ritului i la limitarea coopera iei de consum; d) proprietatea organiza iilor ob te ti sa transformat n proprietate de stat. Aceast deforma ie a rela iilor de proprietate a contribuit la reducerea cointeres rii materiale a oamenilor muncii. Practic, nimeni nu avea grij de proprietate, deoarece ea nu apar inea nim nui. Tranzi ia la economia de pia schimb radical rela iile de proprietate, contribuie la dezvoltarea mai multor forme de proprietate. n Republica Moldova, conform legii Cu privire la proprietate (ianuarie 1991), exist mai multe forme de proprietate: privat , colectiv , public , mixt etc. n continuare vom analiza aceste forme de proprietate. Una din formele de baz ale propriet ii este proprietatea privat , format din bunurile, precum i din produsele activit ii intelectuale ce apar in cet eanului ca persoan fizic , cu drept de posesie, folosire i administrare. n proprietate privat pot intra: loturi de p mnt cu planta ii, case de locuit, mijloace de transport, mijloace b ne ti, ac iuni i alte hrtii de valoare, obiecte de uz casnic i de uz personal, produse ale activit ii intelectuale, mijloace de produc ie pentru realizarea activit ii economice, produc ia i veniturile ob inute, alte bunuri de consum i produc ie. Modalit ile de creare a propriet ii private a propriet ii private subt munca salariat i veniturile provenite din mijloacele investite n institu ile de credit n ac iuni i n alte hrtii de valoare; activitatea de antreprenor; mo tenirea sau alte modalit i prev zute de lege. O form specific a propriet ii private este proprietatea gospod riei r ne ti, care poate avea n posesie loturi de p mnt, case de locuit, vite prolifice i de munc , tehnic i inventar agricol, mijloace de transport, ntreptinderi mici i alte bunuri necesare pentru produc ia agricol , pentru prelucrarea i realizarea produc iei. Bunurile gospod riei r ne ti apar in proprietarului individual sau tuturor membtilor familiei cu drept de proprietate colectiv sau de proprietate comun n diviziune n baua unui contract ncheiat ntre ei. Persoana fiuic care ntre ine o gospod rie r neasc pe p mntul ce i s-a dat n posesiune cu drept de mo tenire pe via poate transmite dreptul de st pnire a lotului de p mnt sau poate s -l dea n folosin provizorie unuia dintre membrii familiei sale. Bunurile dobndite de so i n perioada c s toriei apar in cu drept de proprietate colectiv sau cu drept de proprietate separat , dac acest lucru este legalizat n modul stabilit de lege. O alt form de proprietate care func ioneaz n Republica Moldova este proprietatea colectiv , ce reprezint contopirea averilor persoanelor fizice sau juridice n scopul nf ptuirii unei activit i economice. Posedarea, folosirea i administrarea bunurilor ce se afl n

proprietate colectiv se efectueaz n baza unei n elegeri dintre proprietari. n proprietatea colectiv se pot afla orice bunuri, precum i produse ale activit ii intelectuale. Constituirea i dezvoltarea propriet ii colective este asigurat de darea ntreprinderilor de stat n arend ; r scump rarea de c tre lucr tori a bunurilor statului; transformarea ntreprinderilor de stat n societ i pe ac iuni asocierea benevol a bunurilor cet enilor i a persoanelor juridice pentru crearea cooperativelor, societ ilor pe ac iuni i a altor societ i economice. Proprietatea colectiv n Republica Moldova are urm toarele forme. 1. Proprietatea ntreprinderii pe arend cobsta din produc ia fabricat , veniturile ob inute i alte bunuri procurate cu mijloacele acestei ntreprinderi. n documentele de fondare a ntreprinderii pe arend se stabilesc: contribu ia adus de fiecare membru al colectivului la crearea acestor bunuri prin participare personal , precum i v rs mintele b ne ti i de alt natur . 2. Proprietatea ntreptinderii colective apare atunci cnd toate bunurile ntreprinderii de stat trec n posesia colectivului de munc , se r scump r bunurile arendate sau se procur bunurile prin alte mijloace prev zute de lege. Bunurile intreprinderii colective, inclusiv produc ia i veniturile ob inute, constituie o avu ie comun a membrilor colectivului ei, stabilindu-se rata fiec ruia dintre ei. Aceste rate includ suma depus de lucr tor pentru procurarea bunurilor ntreprinderii de stat sau pentru arendarea lor, precum i contribu ia lucr torului adus n scopul sporirii avu iei acestei ntreprinderi dup crearea ei. Rata lucr torului ntreprinderii colective se calculeaz i se pl te te din dobnd , a c rei m rime e stabilit de colectivul de munc , pornindu-se de la reyultatele economice ob inute de ntreprinderi. n cazul de lichidare a ntreprinderii colective, costul ratei se pl te te lucr torilor sau mo tenitorilor acestora din bunurile r mase dup achitarea sumelor de credit. 3. Proprietatea societ ii pe ac iuni se constituie din vnzarea de ac iuni, precum i din bunurile ob inute de ea n urma activit ii economice. De in torii de ac iuni pot fi persoane juridice i fizice. 4. Proprietatea societ ii economice const din ratele ini iale depuse de c tre particupan i, din bunurile ob inute n urma activit ii economice i din cele procurate de ea, respectndu-se legisla ia n vigoare. Rata depus de c tre membrul societ ii economice poate consta din fondurile fixe i fondurile circulante, mijloace b ne ti i h rtii de valoare, precum i dreptul de folosire a bunurilor. Membrii ai societ ii economice pot fi persoane fizice, nteprinderi, institu ii i organiza ii. 5. Proprietatea uniunii economice. Uniunea economic de intreprinderi i organiza ii (asocia ia, concernul, consor iul etc.) are dreptul de proprietate asupra bunurilor ce i sau transmis benevol de c tre membrii fondatori cu drept de persoan juridic i cu drept de posesie asupra bunurilor ob inute n urma activit ii ei economice. Uniunea economic nu are drept de proprietate asupra bunurilor ntreprinderii i organiza iilor ce fac parte din ea. Bunurile r mase dup ncetarea activit ii uniunii economice se mpart, conform statutului, ntre ntreprinderile i organiza iile ce au f cut parte din ea. 6. Proprietatea cooperativ se formeau din mijloace b ne ti i alte cote patrimoniale ale membrilor ei, din credite, produc ia ei, veniturile ob inute din realizarea acesteia i n urma altor activit i.

7. Proprietatea organiza iilor i mi c rilor ob te ti. Organiza iile i mi c rile ob te ti, inclusiv fondurile de binefacere, pot avea n proprietatea lor cl diri, instala ii, fond locativ, utilaje, mijloace b ne ti, ac iuni, alte hrtii de valoare i bunuri necesare pentru asigurarea material a activit ii prev zute de statutele acestora. 8. Proprietatea organiza iilor religioase const din cl diri, construc ii, mijloace de transport, obiecte de cult, obiecte de produc ie, de menire social i de binefacere, mijloace b ne ti i alte bunuri necesare pentru asigurarea activit ii lor, iar m n stirile pot avea n proprietatea lor i loturi de p mnt (pn la 5 hectare). n Republica Moldova, ca i n alte ri cu economie mixt , se men ine proprietatea public cu form de proprietate de stat i proprietate municipal . Proprietatea de stat include: p mntul, subteranul, apele, p durile, alte resurse naturale, bunurile organelor puterii de stat i ale administra iei de stat, valorile culturale i istorice, mijloacele ale bugetului republican, b ncile de stat, fondurile de asigurare, fondurile de reyerv , alte fonduri, bunurile ntreprinderilor de stat i ale complexelor economiei na ionale, institu iile de nv mnt, obiectele din sfera social-cultural . Proprietatea municipal mai const i din bunuri ce apar in organelor administrative ale unit ii administrativ-teritoriale, mijloace ale bugetului local, fondul locativ, gospod ria comunal i de locuin e ale organelor de autoadministrare local , precum i din ntreprinderile e tip agricol, din comer , deservire social , transporturile, ntreprinderile i complexele industriale, de construc ii i de alt profil. n afar de tipurile i formele de proprietate expuse mai sus, n Republica Moldova se mai afl i proprietatea altor state, a cet enilor i a persoanelor juridice, precum i a organuza iilor i a persoanelor f r cet enie. Proprietatea altor state (cu excep ia propriet ii asupra p mntului) este reglementat de actele legislative ale Republicii Moldova i de tratatele interstatale, incluznd bunurile necesare pentru exercitarea misiunilor diplomatice, de consulat i de alte rela ii interna ionale. n Republica Moldova se admite s aib proprietate cet enii i persoanele juridice ale altor state, organiza iile interna ionale i persoanlele f r cet enie (cu excep ia propriet iii asupra p mntului). Posedarea, folosirea i administrarea acestei propriet i se exercit conform acrelor legislative n vigoare ale republicii i conform contractelor ncheiate ntre state. Obiecte ale persoanelor juridice str ine pot fi ntreprinderi industriale, cl diri, construc ii i alte bunuri necesare pentru exercitarea activit ii economice pe teritoriul replublicii. Conform legisla iei m vigoare din Republica Moldova, se admite crearea i func ionarea ntreprinderilor mixte, n care proprietatri comuni ai bunurilor pot fi Republica Moldova, un cet ean sau o persoan juridic a republicii i un alt stat, un cet ean sau o persoan juridic a altui stat, o organiza ie nterna ional sau o persoan f r cet enie. ntreprinderile mixte au la baz capital na ional i capital str in. Toate formele de proprietate existente n Republica Moldova sunt ocrotite de legisla ia n vigoare i de c tre organele de stat.

S-ar putea să vă placă și