Sunteți pe pagina 1din 85

Cine este chemat la o slujb , s se in de slujba lui. Cine nva pe al ii, s se in de nv tur .

(Romani 12:7)

STUDIEREA I APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE I PROBLEME ALE NO IUNILOR DE FONETIC A LIMBII ROMNE Lec ii recapitulative pentru elevii din clasele V - XII

Prof. IOAN HAPCA

DEFINI IA FONETICII
FONETICA este o ramur a lingvisticii care studiaz producerea, transmiterea, audi ia i evolu ia sunetelor limbajului articulat. LINGVISTICA este tiin a care studiaz limba i legile ei de dezvoltare.

2

DENUMIREA NO IUNILOR DE FONETIC


    

s i l a b a, a c c e n t u l i i n t o n a i a v o c a l a, h i a t u l i d u b l e t u l s e m i v o c a l a, d i f t o n g u l i t r i f t o n g u l c o n s o a n a, ,, i s c u r t i a l f a b e t u l alternan a fonetic , transcrierea fonetic i pronun area ortoepic a s i m i l a r e a, d i s i m i l a r e a i s i n c o p a c u v i n t e p r o b l e m a t i c e n e x p r i m a r e

ALC TUIREA SILABEI


   

CON INE OBLIGATORIU O VOCAL O VOCAL CU SAU F R ALTE SUNETE DINTR-UN CUVNT : inimioar = i -ni - mioa - r ; DOU CUVINTE SCURTE ROSTITE MPREUN : nu-mi d , mi-l d , i-o duc, s - i duc, d -mi, f - i ; UN CUVNT SCURT + UN FRAGMENT INI IAL : mi-arat , ne-aduce, m-alint , i-apuc , i-apoi ; UN FRAGMENT FINAL + UN CUVNT SCURT : a dus-o, duc -mi, ntr-o, dintr-o, printr-un, dintr-un ; UN FRAGMENT FINAL + UN FRAGMENT INI IAL : ntr-adev r, floare-albastr , spune-acum ;


ALC TUIREA SILABEI I OMOFONIA


Omofonia este un fenomen fonetic care const n rostirea identic a dou structuri grafice diferite. Acest fenomen favorizeaz comiterea celor mai frecvente gre eli de ortografie, care pot fi prevenite numai prin nsu irea temeinic a cuno tin elor de gramatic .
     

alt dat (adverb = odinioar ) // alt dat (adjectiv + substantiv) ; altfel (adverb = altminteri) // alt fel (adjectiv + substantiv) ; a-i = (prepozi ie + pronume personal) ai = (articol, substantiv, interjec ie, verb auxiliar) ; a-l = (prepozi ie + pronume personal) // al = (articol posesiv) ; a- i = (prepozi ie + pronume reflexiv) // a i = (substantiv) ; a- i = (prepozi ia infinitivului + pronume) // a i = (verb auxiliar) ; nai (substantiv) // n-ai (adverb + verb) ; demers (substantiv) // de mers (verb la supin) o tire, otav (substantiv) // o tire, o tav (articol + substantiv) ; oarecare // oare care ? ; oarecnd // oare cnd ? ; oarecum // oare cum ? ; alege i (voi) // alege- i (tu) ; ai da // a-i da ; a i preg ti // a- i preg ti ; ca ters // c-a ters etc.

VOCALE I SEMIVOCALE
 

Vocalele (emise prin vibra ia clar a coardelor vocale): a, , , (), e, i, o, u, dintre care ultimele patru pot deveni semivocale dac sunt rostite mpreun cu o alt vocal . Cea mai instabil " dintre acestea este i care i pierde calitatea de vocal , devenind semivocal , cnd este combinat cu oricare dintre celelalte vocale, indiferent de pozi ia fa de ele: ai, ia, i, i, ei, ie, oi, io, iu, ui, ca n cuvintele: rai, iar, m i, mine, mei, ied, doi, iod, iute, cui, i chiar n combina ie cu ea ns i, ca n cuvntul vii, situa ie care creeaz dificult i n ortografiere deoarece al doilea i, fiind semivocal i rostindu-se asem n tor cu primul, este mai greu de sesizat i de aceea este omis n scris. (continuare n pagina urm toare)

VOCALE I SEMIVOCALE


(continuare din pagina precedent ) Urmeaz u care, n calitate de semivocal , poate ap rea n destul de multe combina ii: ua, au, u , u, eu, iu, u, ou, ca n cuvintele: ziua, dau, rou , z u, seu, tiu, molu, nou. Vocala e devine semivocal numai n combina ie cu a i o i numai antepus acestora: ea, eo, ca n cuvintele: rea i vreo, iar vocala o i pierde aceast calitate numai cnd este antepus vocalei a: oa, ca n cuvntul: doar. Pentru sesizarea deosebirii dintre vocale i semivocale, cel mai simplu este s se compare rostirea fiec reia dintre vocalele: e, i, o, u mai nti singure, apoi mpreun cu vocala a.


DESP R IREA CUVINTELOR N SILABE (reguli i exemple)


V = vocal ; S = semivocal ; C = consoan
    

{ V CV }: toa - t ; sea - ra ; { V V } : po - e - zi - e ; a - u - ri - e ; { S CV } : doi - na ; mi - ne ; { V S } : plo - u ; jo - ia ; { VC CV } : ap - te ; for - me ; { V C(r,l)V } : ne - gre ; a - fl ; 1) NOT { VC CCV } : pen - tru ; cin - ste ; { VCC CV } : jert - f ; sculp - tor ; 2) NOT

NOT LA DESP R IREA CUVINTELOR N SILABE


1) A doua consoan ,, r sau ,, l atrage numai consoanele : b, c, d, f, g, h, p, t, v, : abrutiza = a - bru - ti - za ; acru = a - cru ; codru = co - dru ; Afrodita = A - fro - di - ta ; agrar = a - grar ; cupru = cu - pru ; patru = pa - tru ; cadavru = ca - da - vru ; cablu = ca - blu ; bucl = bu - cl ; aflu = a - flu ; oglind = o - glin - d ; pehlivan = pe - hli van ; cataplasm = ca - ta - plas - m ; atlet = a - tlet ; dovleac = do vleac, iar celelalte consoane nu sunt atrase : grl = gr - l ; vsl = vs - l ; omlet = om - le - t ; izlaz = iz - laz ; izraelit = iz - ra - e lit ; islamism = is - la - mism ; i lic = i - lic 2) Desp r irea se face numai dup a doua consoan n grupurile : ltp, mpt, mp , nct, nc , ncs, ncv, ndv, rct, rtf, stm : ,,n func ie de punctaj, sculptorii astmatici i delincven i vneaz linc ii cei somptuo i din inutul arctic i aduc jertf pentru redemp iune ( izb vire ) un sendvici. 3) Litera ,, x nainte de litere care noteaz consoane se desparte ca i cum ar reprezenta un singur sunet, mpotriva silabisirii normale, adic mascnd modul real de silabisire : a-x [ak-s ] ; e-xa-men [eg9za-men] ; tex-til [tek-stil] ; ex-tra-fin [ek-stra-fin].

DESP R IREA CUVINTELOR COMPUSE N SILABE


despre = de - spre ; portaltoi = port - al - toi; altundeva = alt - un - de - va; dreptunghic = drept - un - ghic untdelemn = unt - de - lemn astfel = ast - fel ; voltamper = volt - am - per ; dinapoi = din - a - poi paisprezece = pai - spre - ze - ce 10


DESP R IREA CUVINTELOR DERIVATE N SILABE


{ derivate cu prefixe } : inegal = in - e - gal ; analfabet = an - al - fa - bet ; sublinia = sub - li - ni - a ; dezarmat = dez - ar - mat inadecvat = in - a - dec - vat { derivate cu sufixele }: - lc, - nic, - or : savantlc = sa - vant - lc ; vrstnic = vrst - nic ; trg or = trg - or ;


11

INTERZICERA DESP R IRII N SILABE LA SFR IT DE RND


Nu se despart n rnduri diferite: 1) cuvintele compuse din abrevieri literale: UNESCO nu UNES-CO, ROMSILVA nu ROM-SIL-VA, ASIROM nu ASI-ROM etc. 2) abrevierile unor formule curente: a.c., .e.n., .a.m.d., interj., neacc., neart., nehot. etc. 3) numeralele ordinale notate prin cifre romane i arabe: al XX-lea, al 8-lea, etc. 4) substantivele proprii, cnd se termin n silabe ce au valoarea unor cuvinte monosilabice cu un anumit sens: Sado-veanu nu Sadovea-nu, Emi-nescu nu Emines-cu, Dragomir nu Drago-mir, Cornea nu Cor-nea, Floarea nu Floa12 etc. rea

ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR


   

{ _|_ } : (ULTIMA) adev r, antic, autor, aviator, basma, barbar, bolnav, castan, caracter, dic ionar, du man, fenomen, macara, macaragiu, m sea, matur, sever ; { _|_ } : (PENULTIMA) albastru, bine, codru, diferen , eroare, fic iune, garan ie, haos, ilustru, nclinare, justificare, lacun , maleabil, neastmp r, obraznic; { _|_ } : (ANTEPENULTIMA) atitudine, batjocur , civiliza ie, deschidere, elastic , fabul , gratitudine, inaptitudine, nd r tnic , juxtapunere, lingur ; { _|_ } : (ANTEANTEPENULTIMA) atitudinile, doctori , lapovi , literele, p s rele, valurile, vnturile ; (a patra de la sfr it) _|_ } : dou sprezece, nou sprezece, (al) nou sprezecelea ; (a 5-a) Accentul unui cuvnt plurisilabic pune n eviden o silab printr-o pronun are mai intens . Silaba accentuat este n contrast cu silabele neaccentuate.

 

13

ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR, PICIORUL METRIC I RITMUL PICIORUL METRIC I RITMUL troheul ( _|_ -- ) = ritm trohaic; iamb ( -- _|_ ) = ritm iambic; dactil ( _|_ -- -- ) = ritm dactilic; amfibrah ( -- _|_ --) = ritm amfibrahic;
 anapest
14

( -- -- _|_ ) = ritm anapestic.

ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR I OMOGRAFELE

Omografele sunt cuvintele care coincid grafic, dar se accentueaz diferit
(EXEMPLE: Acele se folosesc la cusut, dar acele fete nu pot coase. O fat vesel spal o vesel murdar .) cele, acle; vsel , vesl ; adun , adun ; ar , ar ; bar , bar ; birui, birui ; boi, boi ; c i, c i ; cnt , cnt ; c l torii, c l torii ; comis , comis ; cot , cot ; copii, copii ; cumin i, cumin i ; companie, companie ; continu , continu ; clas , clas ; dat , dat ; dezvolt , dezvolt ; duduie, duduie ; dot , dot ; dur , dur ; fugi, fugi ; hain , hain ; ie i, ie i ; mpr tie, mpr tie ; mas , mas ; manevra, manevra ; m ri, m ri ; mri, mri ; muri, muri ; mur , mur ; modele, modele ; m sur , m sur ; mnji, mnji ; nota, nota ;perpetu , perpetu ; pustii, pustii ; reclam , reclam ; repede, repede ; ro i, ro i ; s ri, s ri ; scnteia, scnteia ; scumpi. = scumpi ; sufl , sufl ; scutur , scutur ; stric , stric ; strig , strig ; snopii, snopii ;stropii, stropii ; suport , suport ; suflec , suflec ; torturi, torturi ; tremur , tremur ; umbrele, umbrele ; urm , urm ; urm ri, urm ri ; 15 vesel , vesel ; veseli, veseli ; voi, voi.

( modula ia vocii n timpul rostirii cuvintelor )


 

INTONA

IA

Apelativ Imperativ ( ton apelativ pentru vocativ i ton poruncitor sau rug tor pentru imperativ ) : Elevo, intr n clas ! Interogativ ( ton ascendent, interogativ ) Ai spus ceva ? Nai auzit nimic ? Enun iativ Neutr ( ton descendent, uneori, constant, neutru ): To i n eleg ce-ai spus. Totu i, deseori, am impresia c nu suntem n ele i cum trebuie. Exclamativ ( ton constant, cu prelungirea ultimei vocale ) : Ce frumos e versul acesta ! ,,O ! te admir, progenitur de origine roman ! (M. Eminescu); Segmentelor incidente ( ton mai jos dect al enun ului constant, neutru ) : ,,De-oi muri i zice-n sine al meu nume o s -l poarte / Secolii din gur -n gur (M. Eminescu)

16

SUNETELE LIMBII ROMNE


34 total sunete specifice limbii romne, din care : 7 v o c a l e : a, , , e, i, o, u ; 22 consoane: m, n, r, s, , v, z, c, , k', b, l, h, d, t, , f, j, p, g, , g' 4 semivocale : e, i, o, u ; (Aveai doar gru . [ av a ] [ d ar ] [ gr ]) 1 ,, i scurt (nesilabic) : Pe dealuri, ace ti fra i duc pomi, cire i, carpeni, plopi ori brazi ;
17

,, i scurt (nesilabic)
la forma nearticulat de plural sau, pentru feminine, ( i) de genitiv-dativ singular a unor substantive i adjective de felul : elevi (2 sil.), pa i (1 sil.), corturi (2 sil.) ; albi (1 sil.), buni (1 sil.), cruzi (1 sil.), c r i (1 sil.), coji (1 sil.), u i (1 sil.), tari (1 sil.), verzi (1 sil.); la persoana a II-a sg. i pl. a unor moduri i timpuri de felul : (s ) rupi (1 sil.), (s ) speli (1 sil.), (s ) rupe i (2 sil.), (s ) sp la i (2 sil.), rupse i (2 sil.), sp la i (2 sil.); n forme ale unor pronume sau adjective pronominale ca : mi (1 sil.), i (1 sil.), i (1 sil.), s -mi (1 sil.), s - i (1 sil.), s - i (1 sil.) ; nsumi (2 sil.), nsu i (2 sil.), nsu i (2 sil.) ; ace ti (2 sil.), acela i (3 sil.) ; c i (1 sil.), al i (1 sil.) ; nimeni (2 sil.); la finala unor adverbe ca : asemeni (3 sil.), ast zi (2 sil.), deun zi (3 sil.), iar i (2 sil.), totu i (2 sil.), adeseori (4 sil.), uneori (3 sil.), precum i n conjunc ia ori (1 sil.) la primii termeni ai unor cuvinte compuse cu ori i c i : oricare (3 sil.), oricine (3 sil.), orice (2 sil.), orict (2 sil.), oricnd (2 sil.), oricum (2 sil.), oriunde (3 sil.) ; c iva (2 sil.).

18

CLASIFICAREA CONSOANELOR
10 CONSOANE SURDE : c, , k', f, h, p, s, , t, ; 12 CONSOANE SONORE : b, d, g, , g', j, l, m, n, r, v, z ; NOT : nainte de consoane surde se pronun numai consoane surde, iar cele sonore sunt excluse : /kt/ act ; /pt/ opt ; /sk/ scor ; /sf/ sfat, /ft/ ofta ; /st/ este ; /s / scen ; /sp/ sport ; /ht/ ahtiat ; / t/ e ti ; /sk'/ schi ; /st/ stuf ;

19

HIATUL, DIFTONGUL, TRIFTONGUL i DUBLETUL (defini ii i exemple)


Hiatul este grupul de sunete format din dou vocale al turate rostite consecutiv n silabe diferite. (Poezia ideal e ambigu n idee.) Diftongul este grupul de sunete format dintr-o vocal i o semivocal al turate, rostite ntr-o silab . Doi scriu trei poezii numai ziua. Triftongul este grupul de sunete format dintr-o vocal i dou semivocale al turate, rostite ntr-o singur silab . (Vreau s iau ce tu voiai s iei cnd priveai printre pleoape o leoaic c-o aripioar .) Dubletul este grupul de dou litere identice al turate ntr-un cuvnt : ,,aa (contraatac), ,,ee (licee), ,,ii (fiin ), ,,oo (alcool), ,,uu (vacuum), ,,cc (accent), ,, nn (nnorat), ,,rr (intrregional). Dublete n neologisme ,, ss (fortissimo), (pianissimo), (gauss, pl. gau i), (loess), mass-media) ; ,,tt (kilowatt), (larghetto) ; ,,ll (allegro) ; ,,zz (mezzo-sopran )

20

HIATURI
aa, ea, ia, oa, ua,
21

I DIFTONGI
ao, eo, io, oo, uo, au. [a = ] eu. iu. [i = ] ou. uu.

ae, ee, ie, oe, ue,

ai, ei, ii, oi, ui,

HIAT DIN VOCALE DIFERITE SAU DIN ACEEA I VOCAL


Hiatul poate fi format din vocale diferite: a-e, a-i, a-o, a-u, -i, -a, e-a, e-i, e-o, e-u, i-a, i-e, i-o, i-u, -i, o-a, o-e, o-i, o-u, u-a, u-e, u-i, u-o, ca n cuvintele: aer, naiv, haos, aur, fain , c u , real, leit, neon, neuron, ziar, vie, fior, diurn , mrit, boa, poet, doime, noutate, scuar, duet, sui , fluor, sau din aceea i vocal , repetat : a-a, e-e, i-i, o-o, u-u, ca n cuvintele: supraaglomerat, feeric, viitor, alcool, vacuum. Hiatul dispare dac ntre cele dou vocale se intercaleaz o semivocal , fapt inadmisibil n scriere, dar destul de frecvent n vorbirea nengrijit mai ales cnd a doua vocal a hiatului este e : aier, feieric, poieziie i altele).
22

DIFTONGII ASCENDEN I I DIFTONGII DESCENDEN I Diftongii sunt forma i dintr-o vocal semivocal . io

Diftongii ascenden i sunt forma i dintr-o semivocal + vocal /SV/: sear , iarb , iepure, iol , iubi, soare, steaua, rou ; (ea, eo, ia, ie, io, iu, oa, ua, u ) Diftongii descenden i sunt forma i dintr-o vocal + semivocal /VS/: mai, tei, cutii, c i, c p ti, noroi, pui, august, meu, fiu, t u, ru, tablou; (ai, ei, ii, i, i, 23 oi, ui, au, eu, ii, u, u, ou.)

TRIFTONGI
iau ; iai ; iei ; ioa ; eau ; eai ; oai ; eoa ; [ s iau ] [ tu voiai ] [ s iei ] [ aripioar ] [ vreau ] [ priveai ] [ leoaic ] [ pleoape ]

24

STRUCTURA TRIFTONGILOR
Triftongii sunt forma i dintr-o vocal i dou semivocale, avnd structura: semivocal + semivocal + vocal /SSV/ (leoarc , inimioar ; eoa, ioa) sau semivocal + vocal + semivocal /SVS/ (priveai, vreau, vuiau, lupoaic , biruiai, iei; (eai, eau, iau, oai, iai, iei).
25

NOT LA
 n

DIFTONGI I TRIFTONGI

cuvintele care con in consoanele , , k', g' nu exist diftongi sau triftongi care s nceap cu semivocalele e, i. Deci, n ceas, geam, chiar, ghea , maghiar, ghiaur nu sunt diftongi, iar n cuvinte ca ziceau, vegheau nu sunt triftongi. n cuvinte ca ziceau, vegheau sunt diftongi. 26

CUVINTE CU VOCALE N HIAT I DIFTONGI


contraatac, aeroport, tain // tain , naos, aur // sau, f in // d inui, p un // fl c u ; real // deal, creez, tein // neicu , acordeon // vreo, muzeul // muzeu ; istoria // piatr , istorie // trebuie, fiin // fiic , biolog // iod, fiul // fiu, a vji // cine ; coagula // poate, coerent, poet, a se boi // doi, alcool, zoologie, noul // nou ; a lua // ziua, unguent, influen , altruist // cui, duoden, atuuri // lu // rou , (hiat la: ambiguu, reziduu) ;


27

ALFABETUL LIMBII ROMNE ( 31 de litere rostite tradi ional)


a, A = ,,a; , = ,, ; , = ,, din a; b, B = ,,be; c, C = ,,ce; d, D = ,,de; e, E = ,,e; f, F = ,,fe; g, G = ,,ghe; h, H = ,,ha; i, I = ,,i; , = ,,; j, J = ,,je k, K = ,,ca; l, L = ,,le; m, M = ,,me; n, N = ,,ne; o, O = ,,o; p, P = ,,pe; q, Q = ,,chiu; r, R = ,,re; s, S = ,,se; , = ,, e; t, T = ,,te; , = ,, e; u, U = ,,u; v, V = ,,ve; w, W = ,,ve; x, X = ,,ics; y, Y = ,,i grec; z, Z = ,,ze 28


NOT LA ALFABETUL LIMBII ROMNE ( 31 de litere)


simboluri matematice, fizice, chimice etc. literele au denumirea stabilit de limbajul tiin ei respective ; de exemplu, m i n se citesc em i en. n scrierea cuvintelor str ine, neadaptate ortografic, se folosesc litere pe care alfabetul limbii romne nu le are ; de exemplu : : G. Fr. Hndel, hndelian ; : Kln, W. C. Rntgen, rntgenoterapie ; 29 : Zrich, Mnchen etc.
 n

SCRIEREA CORECT A LITERELOR ,, I ,, ,, se scrie la nceputul cuvntului : nscriere, ntoarcere, mp rat, mi, i, i, l, i ,, se scrie la sfr itului cuvntului : am r, cobor, dobor, hot r, pr, pogor, ur, vr ,, se scrie n cuvntul compus i cu prefix sau prefixoid :binen eles, nensemnat, rencepe, rentors, prentmpinare, autonchidere, subn eles, macronc pere, multincercat, pseudonchidere ,, se scrie n interiorul cuvntului : cntec, dnsul fntn , lucrnd, p mnt, sfnt, vnt


30

ALTERNAN A FONETIC
(schimbarea regulat a unui sunet n r d cina sau tema cuvntului)
Alternan ele fonetice sunt schimb ri ale sunetelor unui cuvnt sau ale sunetelor din cuvintele aceleia i familii de cuvinte, cu ajutorul c rora se marcheaz diferen a dintre formele gramaticale sau dintre derivate i cuvntul de baz . Diferen ele se pot referi la num r: carte / c r i ; banc / b nci ; sear / seri ; soare / sori ; la gen : negru / neagr ; la caz : NA to i / DG tuturor ; la persoane : pot / po i ; la moduri : fac (indicativ) / f 31 cut (participiu).


ALTERNAN E VOCALICE
a e : fat // fete ; pat // pete ; mas // mese ; aerian // aerieni ; ad // ezi ; a : can // c ni ; mare // m ri ; sanie // s nii ; sare // s ruri ; aga // ag ; e : m r // meri ; p r // peri ; v r // veri ; tn r // tineri ; sup r // superi ; o u : sor // surori ; nor // nurori ; mort // muritor ; dor // durea ; i : cuvnt // cuvinte ; tn r // tineri ; vndut // vindem.

32

ALTERNAN E CU DIFTONGI


e ea sau ea e : cre // crea ; m re // m rea ; plec // pleac ; m sea // m sele o oa sau oa o : os // oase ; ros // roase ; mor // moare ; coal // coli ; boal // boli u ai sau u ai : fer str u // fer straie ; pru // praie ia ie sau ie ia : b iat // b ie i ; piatr // pietre ; iarn // ierni ; iap // iepe ; ied // iad
33

ALTERNAN E CONSONANTICE SIMPLE


z : brad // brazi ; molid // molizi ; solid // solizi ; aud // auzi ; v d // vezi ; s : as // a i ; bas // ba i ; gras // gra i ; ras // ra i ; cos // co i ; t : cumnat // cumna i ; frate // fra i ; lat // la i ; caut // cau i ; z j : obraz // obraji ; grumaz // grumaji ; treaz // treji ; 34
d

ALTERNAN E CONSONANTICE COMPUSE


sc t : basc // b ti ; ciob nesc // ciob ne ti ; numesc // nume ti ; str tr : maistru // mai tri ; albastru // alba tri ; st t : basist // basi ti ; ma inist // ma ini ti ; degust // degu ti ; c t : mori c // mori ti ; pu c // pu ti ; mi c // mi ti ; pi c // pi ti ; 35


ALTERNAN E CONSONANTICE SIMPLE I COMPUSE


c c + e, i : amic // amice // amici ; pic // s pice // pici ; urc // urce // urci c ch + e, i : bloca // blochez ; stoca // stochez ; parca // parchez ; g g + e, i : fulg // fulgi ; lung // lungi ; sparg // sparge // spargi ; terg // terge // tergi ; g gh + e, i : larg // larghe e ; naviga // navighez; x c : sfinx // sfinc i ; fix // fic i ; ortodox // ortodoc i ;


36

TRANSCRIEREA FONETIC 1 [ v ] transcrie pe v i / sau w ; [ i ] transcrie pe i i / sau y ; [ ] transcrie pe c + e, i ; [ k' ] transcrie pe ch + e, i ; [ , , , ] transcriu semivocalele.

37

TRANSCRIEREA FONETIC 2

k ] transcrie pe c, k i qu [ ks i gz ] transcriu pe x [ ] transcrie pe g + e, i [g' ] transcrie pe gh + e, i [ ] transcrie pe ,, i scurt


[
38

NOT

LA TRANSCRIEREA FONETIC

PowerPoint nu permite transcrierea fonetic , corect i tradi ional , a semnelor distincte, de aceea, folosim alte semne: [ , , , ] transcriu semivocalele [ ] transcrie pe ,, i " scurt.
39

Programul

CUVINTE TRANSCRISE FONETIC
v car [ v kar ], vacan [ vakan ], Weber [ nume propriu, se pronun : veb r ], kilowatt [k'ilovat ], quasar [kuasar ] Quito [nume propriu, se pronun : k'ito ], kaliu [ kal u ] Irinuca [ irinuka ], yoga [ oga ], yankeu [ ank'e ], complex [ kompleks ], Alexandra [ aleksandra ] pix [ piks ], prefix [ prefiks ], excursie [ ekskursie ], exemplu [ egzemplu ] duce [ du e ], ceap [ ap ], baci [ ba ], cineva [ ineva ], ger [ er ], frige [ fri e ], geamgerie [ amgerie ], ginere [ inere ], fragi [ fra ], giardiaz [ ardiaz ]= boal parazitar chenar [ k'enar ], cheam [k'am ], unchi [ unk' ], chiar [ k'ar ], ghea gherghin [ g'erg'in ], ghimpe [ g'impe ], unghi [ ung' ], ghiol [ g'ol ] [ g'a ],

 

 

40

deal [ d al ], pleosc [ pl osk ], nuia [ nu a ], iepure [ epure ], copii [ copi ], iod [ od ], cui [ ku ], doar [ d ar ], steaua [ st a a ], ori [ or ], mi [ m ], vezi [ vez ], popi [ pop ], fra i [ fra ], domni [ domn ], Brncu i [ brnku ]

CORESPONDEN RESPECTAT I CORESPONDEN NERESPECTAT NTRE SUNET I LITER


n general, exist coresponden ntre sunet i liter : o liter reprezint un sunet: carte (5 sunete, 5 litere); mas (4 sunete, 4 litere) Uneori, aceast coresponden nu se respect , fiindc aceea i liter poate nota sunete diferite. Literele c i g, cnd nu sunt urmate de h, e, i, reprezint sunete care se rostesc ca n cuvintele: car, cort, gard, grab . Cnd sunt urmate de e, i, acelea i litere redau sunete care se rostesc ca n cuvintele cer, cine; ger, giraf ; n aceste exemple, e i i au valoare de sine st t toare (noteaz un sunet). Deci: giraf =6 litere, 6 sunete (g-i-r-a-f- ). Dar o liter poate reprezenta simultan dou sunete. Astfel, litera x reprezint sunetele: ks i gz. ks: sufix, prefix, excep ie, excursie etc. gz: examen, exemplu, exerci iu etc. 41


CORESPONDEN NERESPECTAT NTRE SUNET I LITER


 

Prin dou sau trei litere al turate poate fi redat un singur sunet. Grupurile ch, gh, nainte de e sau i, noteaz cte un singur sunet: chenar, chitan , ghe ar, ghimpe etc.; n aceste exemple, e i i au valoare de sine st t toare, iar h este liter ajut toare (literele ajut toare nu se pronun , ele ajut numai la pronun area literelor mpreun cu care apar). Deci: chenar =6 litere, 5 sunete (ch-e-n-a-r). Grupurile de litere ce, ci, ge, gi au valoarea unui singur sunet atunci cnd literele e i i sunt folosite ca litere ajut toare, ca n cuvintele: deci, fragi, ciorb , geam. Deci: fragi = 5 litere, 4 sunete (f-r-a-gi). Tot a a, grupurile che, chi, ghe, ghi au valoarea unui singur sunet cnd e, i i h sunt numai litere ajut toare, ca n cuvintele: unchi, unghi, cheam , chiar, ghea . Deci unchi = 5 litere, 3 sunete (u-n-chi).

42

ACELA I SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (1)


Sunetul este notat cu la nceputul cuvntului : nscriere, ntoarcere, mp rat, mi, i, i, l, i, la sfr itului cuvntului : am r, cobor, dobor, hot r, pr, pogor, ur, vr , la cuvntul compus i cu prefix sau prefixoid: binen eles, nensemnat, rencepe, rentors, prentmpinare, autonchidere, subn eles, macronc pere, multincercat, pseudonchidere, dar i cu n interiorul cuvntului : cntec, dnsul fntn , lucrnd, p mnt, sfnt, vnt Literele , sunt admise n nume proprii de familie dup dorin a purt torilor lor (I. Agrbiceanu, C. Brncu i, 43 Srbu, N. Bzu). I.


ACELA I SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (2)
 

44

Sunetul c este redat prin litera c n car, prin k n kaliu, prin q n numele propriu Qatar (se pronun ct r). Acest sunet se noteaz , n lucr ri de fonetic , k: kar, kaliu, katar. Sunetului v i corespund literele v i w, n var, vopsea i n watt, Weber (nume propriu; se pronun vb r), iar lui i i corespund literele i i y, n iar, iaz i n yankeu. Litera k i grupul de litere qu, urmate de e, i, redau acela i sunet ca grupul de litere ch: kilogram, Quinet (nume propriu se pronun chin). Acest sunet se noteaz , n fonetic , k': k'ilogram, k'ine.

PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) ,, e sau ,, ie ini ial
Se pronun i se scrie ,,e ini ial , n majoritatea neologismelor : echer, echidistant, echilibru, echinoc iu, echip , echitate, echivalent, echivoc, eclips , ecologie, economie, ecou, ecuator, ecua ie, edificiu, edil, editur , educa ie, efect, eficient, efort, egoism, elastic, efectiv etc. Se scrie ,,e ini ial, dar se pronun ,,ie, numai n cuvintele : eu [ ieu ], el [ iel ], ei [ iei ], ele [ iele ], e ti [ ie ti ], este [ ieste ], e [ ie ], eram [ ieram ], erai [ ierai ], era [ iera ], era i [ iera i ], erau [ ierau ]; Excep ie : ea [ se pronun ,,ia, nu ,,iea ]; Se pronun i se scrie ,,ie ini ial, n cuvinte vechi : ied, ieftin, iepe, iepure, ierarh, ierarhie, ierbar, ierbos, ierburi, ieri, iernat, iertare, iesle, ie ean, ie ire, iezer ;

45

PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) ,, oa sau ,, ua (1)
Diftongul scris ,, oa ini ial se pronun ,, ua : oabl [uabl ]< (oblu), oache [uak'e ]< (ochi), oaie [uaie]< (oi), oal [uaie]< (olar), oameni [uaneni]< (om), oar [uar ] (n prima oar [uar ]), oarb [uarb ]< (orb), oarecine [uare ine], oarecnd [uareknd], oarecum [uarekum], oase [uase]< (os), oaste [uaste]< (osta ), oaz [uaz ]; Diftongul scris ,, oa n interiorul cuvintelor se pronun ,, ua : c prioar [k priuar ] < (c prior), g lbioar [g lbiuar ]< (g lbior), nfioar [nfiuar ]< (nfior), junioar [juniuar ]< (junior) mioar [miuar ]< (miori ), ro ioar [ro iuar ]< (ro ior), so ioar [so iuar ]< (so ior), superioar [superiuar ]< (superior), surioar [suriuar ], vioar [viuar ], a chioar [a k'iuar ], farfurioar [farfuriuar ], linioar [liniuar ], s lcioar [s l iuar ], capricioas [kapri iuas ], copioas [kopiuas ], glorioas [gloriuas ], gra ioas [gra iuas ], mnioas [mniuas ], orgolioas [orgoliuas ], pre ioas [pre iuas ], serioas [seriuas ], sfioas [sfiuas ], sperioas [speriuas ], studioasa [studiuas ], vicioas [vi iuas ], victorioas [viktoriuas ], bun oar [bun uar ], deoarece [deuare e], odinioar [odiniuar ];

46

PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) ,, oa sau ,, ua (2)
Diftongul scris ,, oa n interiorul cuvintelor devine i se pronun hiatul ,, ua : afectuoas [afektuas ], aspectuoas [aspektuas ], defectuoas [defektuas ], fructuoas [fruktuas ], impetuoas [impetuas ], maiestuoas [maiestuas ], respectuoas [respektuas sau respektoas ], sinuoas [sinuas ], somptuoas [somptuas ], tumultoas [tumultuas ], virtuoas [virtuas ] Diftongul scris ,, oa n interiorul multor cuvinte se p streaz n pronun ie : ( datorit alternan ei fonetice ,,oa/,,o) boal , coace, coad , coaj , coard , coase, coate, coboar , cunoa te, desf oar , desfoaie, doare, doarme, mpresoar , nnoad , noat , nsoar , omoar , poart , poate, roade, roag , scoal , soarbe, stoarce, toac , chioar , ochioas , ghioag , cioar , cioat , lucioas , picioare, (dar i f r alternan fonetic ) balansoar, boare, coafa, coafor, croazier , culoar, curtoazie, doar, exploata, fermoar, foaier, fumoar, lavoar, patinoar, pavoaza, poal , poant , savoare, voala ;

47

PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL ,, ia (1)


,, ia (nu ,,ie) se pronun i se scrie la nceput de cuvnt : ia, iac , iacobin, iad, iad , iahnie, iaht, ialomi ean, iamb, ianuarie, iap , iar, iar, iar i, iarb , iarmaroc, iarn , iarovizare, iasc , iasomie, iatac, iatagan, iat , iaurt, iaz, Ialomi a, Ia i ; (Excep ie : pronumele personal ,,ea) ,, ia (se pronun i se scrie dup o vocal (alta dect ,,i) , cu / f r alternan a ,,ie: [ a ] baia, b taia, caiac, claia, droaia, faian , foaia, odaia, oaia, ploaia, v paia, Aglaia, Mamaia ; [ ] c ia, mb ia, ncl ia, nv p ia, morm ia, muceg ia, r p ia, sfor ia, ov ia, t ia, tr ia; [ ] bjbia, blbia, b ia, bzia, cria, flfia, fsia, gfia, ggia, hria, mngia, mria ; [ e ] aceleia, acesteia, c reia, cheia, deraia, femeia, ncleia, ntemeia, poleia, scnteia, sleia ; [ o ] altoia, boia, croia, foia, ndoia, nnoia, joia, r oia, r zboia, roia, spoia, Stoian, Zoia ; [ u ] aceluia, acestuia, altuia, b nuia, c ruia, cheltuia, despuia, f g duia, g zduia, instruia, jefuia ; 48


PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL ,, ia (2)


   

,, ia se pronun i se scrie dup ,,b, p, ,,m, ,,f, ,,v cu / f r alternan a ,,ie: [ b ] abia, biat / biete, obial / obiele, [ p ] piatr / pietre, pia / pie e, [ m ] amiaz / amiezi, dezmiard / dezmierzi, [ f ] fiasco, fiar (fiare), fiare / fier, fiarb / fierbe, [ v ] via / vie i, ,, ia se pronun i se scrie la sfr itul formelor de masculin plural ale pronumelor i adjectivelor pronominale demonstrative : aceia, aceia i (n opozi ie cu formele de feminin singular : aceea, aceea i) ,, ia (se poate constitui ntre cuvinte conjuncte sau n sinereza altor cuvinte) : i-a dat, mi-a dat, i-a dat, i-a dus, i-a tept, iaminte ti, i-acolo, codri-aprin i

49

NOT LA PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL ,, ia


 ,,

ia se pronun i se scrie dup ,,ch, ,,gh , cnd nu exist forme alternante :

  
 (dar

chiar, chiabur, ghiaur, maghiar ;

aici nu exist diftongul ,, ia : [k'ar], [k'abur], [g'aur], [mag'ar]) 50

PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL ,, ie
    

,, ie se pronun i se scrie la nceputul cuvintelor din fondul tradi ional cu / f r alternan a ,, ia : ied, ieftin, iepe, iepure, ierarh, ierarhie, ierbar, ierbos, ierburi, ieri, iernat, iertare, iesle, ie ean, ie ire, iezer ; ,, ie se pronun i se scrie dup o vocal (alta dect ,,i) , cu / f r alternan a ,,ia: [ a ] ap raie, baie, b taie, butoaie, claie, droaie, foaie, odaie, oaie, ploaie, v paie, uvoaie, Aglaie; ,, ie (se pronun i se scrie dup ,,b, p, ,,m, ,,f, ,,v cu / f r alternan a ,,ia: [ b ] obiect, obiec ie, subiect, biete / biat , obiele / obial ; [ p ] impiegat, mpiedica, piedestal, pietre / piatr , pie e / pia ; [ m ] miercuri, miere, mierl , amiezi / amiaz , dezmierzi / dezmiard ; [ f ] fiere, fier / fiare, fierbe / fiarb ; [ v ] vierme, viespe, viezure, vie i / via ; ,, ie (se confund cu hiatul ,, ie ) : biet // biel ; miere // premiere ; vierme // vietate; ,, ie (se poate constitui ntre dou cuvinte conjuncte) : i-e sete, mi-e cald, i-e frig, ni-e dor, vi-e foame, li-e somn ; { Re ine: mi ( i, i, ni, vi, li) -e bine }

51

PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALELE ,,a, ,,e, ,,i DUP CONSOANELE ,, sau ,,j
 

Se pronun i se scrie ,,a dup ,, sau ,, j n r d cina cuvintelor : a a, a az , de art , n al , a, arpe, ase, apte ; deja, jalb , jale, jar, stejar, tnjal ; Fac excep ie unele cuvinte derivate: galnic ( ag ), lu ( al ), n ule , n i or ( an ), trar ( atr ) ; j ratic ( jar ), j lbar ( jalb ), stej rel ( stejar ) ; Fac excep ie desinen ele, sufixele gramaticale i lexicale : m tu , grij , plaj , ngra , ( s ngra e ) ngroa , ( s ngroa e ) ; aranjeaz , clujean, oblojeal , afi eaz , sfr easc , str mo easc ; Se pronun i se scrie ,,e dup ,, sau ,, j n r d cina cuvintelor: de erta, n ela, edea, erpui, es ; jecm ni, jefui, jelanie, jeli, jelui ; Se pronun i se scrie ,,i dup ,, sau ,, j n r d cina cuvintelor: ma in , ru ine, indril , ir, iret ; blajin , jilav, jil , jimbl , jinti , jir, jivin , mojic, sprijin; Se pronun i se scrie ,,i dup ,, la sfr itul unor pronume i adverbe : nsu i, ns i, n i i, acela i, aceea i, iar i, totu i ;

52

PRONUN AREA ORTOEPIC LA SUFIXUL VERBELOR
Se pronun i se scrie sufixul ,,-nd (nu -ind) la modul gerunziu, dup verbele de conjugarea I cu tem lexical n ,,-j , ,,- : angajnd, aranjnd, avantajnd, bandajnd, etajnd, forjnd, ncurajnd, menajnd, protejnd, neglijnd, antajnd ; afi nd, defri nd, furi nd, mbr i nd, nf nd, ngro nd, ngr nd, repro nd, tri nd ; Se pronun i se scrie sufixul ,,-i (nu -) la modul infinitiv, dup verbele de conjugarea a IV-a cu tem lexical n ,,-j , ,,- : coji, ngriji, mnji, nec ji, pr ji, rotunji, sfriji, ve teji, vr ji ; bu i, c ptu i, cer i, deslu i, gre i, ie i, lingu i, mole i, p i, r gu i, s vr i, sfr i ; Se pronun i se scrie sufixul ,,-i (nu -) la modul infinitiv, dup verbele de conjugarea a IV-a cu tem lexical n ,,-s , ,,- , ,,-z : afurisi, g si, mirosi, p r si, sclifosi, ursi ; ame i, bo i, ncre i, nghi i ; auzi, nc lzi, p zi, slobozi, urzi ; Se pronun i se scrie, de obicei, sufixul ,,-i (nu -) n unele forme flexionare i n unele derivate de la tema infinitivului : g sit , de g sit, g sitor, de mirosit, mirositor ;

53

PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE IDENTICE N HIAT
Se pronun i se scrie ,, aa : contraatac, contraamiral, contraargument, paraarticular, ultraactiv ; Se pronun i se scrie ,, ee (nu e-ie) : feeric, feerie, alee, atenee, cli ee, ghi ee, idee, licee, eu (s ) (nu) creez, tu (s ) (nu) creezi, el, ea, ei, ele (s ) (nu) creeze, needucat, reeducat, preexistent ; Se pronun i se scrie ,, ii (nu -i-) : fiin , cuviin , tiin , viitor, hrtiile, cenu iile, concediile, exerci iile, mediile, omagiile, fiind, scriind, tiind, a nmii, a se sfii, a pustii, a prii ; Se pronun i se scrie ,, oo (nu -o-) : alcool, coopera, cooperativ , coopta, coordona, coordonator, epizootie, zoofit, zoomorf, zoologie, zootehnie, zootoxin , noocra ie ; Se pronun i se scrie ,, uu (nu -u-) : ambiguu, asiduu, continuu, discontinuu, perpetuu, promiscuu, reziduu, vacuum ;

54

PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE N HIAT APARENT (1)

55

ae (dup vocala ,,a se pronun un diftong ascuns : ,,ie(scris ,, e) : aed, aer, aerian, aerisi, aerisire, aerob, aeroclub, aerodinamic, aerofar, aerofobie, aerogar , aeromodel, aeromotor, aeronautic, aeronav , aeroplan, aeroport, aeropurtat, aeroscop, aerosoli, aerosoloterapie, aerostat ; faeton, maestru ; ie (dup vocala ,,i se pronun un diftong ascuns : ,,ie(scris ,, e) : albie, bisturie, chipie ; burl cie, dib cie, f rnicie, h rnicie, josnicie, mojicie, s lb ticie, s r cie, silnicie, tr inicie, ucenicie, ve nicie, vrednicie, z d rnicie ; grijulie, hazlie, liliachie, sidefie ; hrtie, institu ie, istorie, libr rie, medie, melodie, opinie, organiza ie, perie, poezie, popula ie, pr pastie, primejdie, produc ie, protec ie, rela ie, religie, reparti ie, revolu ie, sabie, serie, situa ie, sta ie, victorie, zodie ;

PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE N HIAT APARENT (2)
56

ia (dup vocala ,,i se pronun un diftong ascuns : ,,ia(scris ,,a) : abrevia, acompania, apropia, calomnia, caria, contraria, devia, disocia, elogia, fotografia, gra ia, ini ia, mbia, mpr tia, nfia, nfuria, ntrzia, nvia, linia, mnia, ml dia, oficia, paria, peria, refugia, sf ia, speria, studia, zgria ; academia, agen ia, aten ia, b rbia, chiria, cofet ria, comisia, concep ia, construc ia, corabia, datoria, declara ia, discu ia, domnia, drojdia, educa ia, familia, farfuria, farmacia, func ia, gospod ria, hrtia, industria, inova ia, institu ia, istoria, libr ria, media, melodia, opinia, poezia Maria ; adiacent, diatez , diferen ial, familial, vestiar.

PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE N HIAT APARENT (3)
oe (dup vocala ,,o se pronun un diftong ascuns : ,,ie(scris ,,e) : coechiper, coeficient, coerent, coeziune, coexista, coexisten , ortoepic, ortoepie, poem, poet, poezie, Noe ; ue (dup vocala ,,u se pronun un diftong ascuns : ,,ie(scris ,,e) : accentuez, afluent, ambigue, asidue, continue, constituent, desuet, duel, duet, evacuez, evoluez, influent, ingenue, menuet, perpetue, perpetuez, siluet , statuet , suedez, superflue ;

57

PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE N HIAT COERENT (1)
ua : accentua, atenua, dezavua, dilua, diminua, efectua, e ua, evacua, evalua, extenua, fluctua, lua, insinua, perpetua, situa, tatua u , ui : ambigu , insinu , ingenu , lu , prelu , perpetu ; aghezmui, alc tui, arcui, birui, bizui, bntui, bubui, chiui, constitui, destitui, dezl n ui, dezv lui, distribui, hurui, nchipui, ng dui, nghesui, mistui, mntui, n rui, restitui, retribui, substitui, sudui, sui, trebui, zbengui ; uo : afectuos, aspectuos, defectuos, fastuos, fructuos, impetuos, maestuos, respectuos, sinuos, somptuos, tumultuos, virtuos ;

58

PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE N HIAT COERENT (2)
io : biologie, diod , dioptrie, fiol , chiot, ghiocel, hiol , liofil, miori , niobiu, pionier, riolit, sionist, tiosulfat, violen , i, i : bjbi, blbi, b i, bzi, cri, flfi, fsi, gfi, ggi, hri, mri, plpi, pri, rci, rgi, scr i, tri, ri, vji, zgl i, zbrni ; beh i, chior i, chi i, clef i, groh i, h m i, horc i, l f i, m c i, miorl i, molf i, morm i, mo i, or c i, pip i, plesc i, puf i, r p i, ron i, sfor i, ov i, op i, zorn i, zumz i ;
59

PRONUN AREA ORTOEPIC DIFICULT I ALE CONSOANEI ,, C


 

 

Se scrie c + i, e (nu ) i se pronun [ ] n cuvintele : aprecia, cancelarie, capriciu, cifr , cilindru, ciment, civil, lucern , viciu. Se scrie cc + e, i i se pronun [ k ] (deci liter dubl cu valori diferite) n cuvinte ca : accelera, accent, accepta, acces, accident, occident, occipital, succeda, succes, succesiv, succesor, succint, vaccin. Se scrie ch + e, i i se pronun [ k' ] n cuvintele : chintal, chirilic, chirurg, orchestr . Se scrie cs (nu x ) i se roste te deci [ ks ], potrivit cu forma de origine i tradi ia literar , n cuvintele : cocs, cocserie, cocsifica, rucsac, sconcs, vacs, v csui, v csuitor ; catadicsi, mbcsi, micsandr , ticsi ; Se scrie i se pronun ,, cv n cuvintele : acvariu, acvil , adecvat, colocviu, consecvent, cvadrat, cvint , ecvestru, elocvent, frecvent, relicv , secven .

60

PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE ,, m sau ,, n ?
,, m se pronun i se scrie nainte de ,, b , ,, p : ambulan , bomb ni, bomboan , decembrie, embargo, limb , smb t , timp, mbl nit, mboln vi, mbuna, mpacheta, mp ca, mperechea, mpiedica, mpodobi, mpricinat, mputernicit, mpotriv , dimpotriv , mprejur, dimprejur, mpreun , dimpreun ; Excep ii : avanpost, avanpremier , input, Canberra, Istanbul ;

,, m sau ,, n se pronun i se scrie n fa a consoanelor ,, f / ,, v din r d cina cuvintelor, dup tradi ie i origine : confort, fanfar , infrastructur , dar i : amfibiu, amfor , bomfaier, ngmfat, limf , nimf , pamflet, triumf, umfla, Pamfile, Zamfir ; convoi, dar i 61 amvon ;

PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE ,, s sau ,, ? ,, s sau ,, se pronun i se scrie n fa a consoanelor ,, t / ,, p din nceputul cuvintelor, dup origine : spalier, dar paclu, palt ; stand, standard, dar tachet , tafet , taif, tampil , tang , tan , tec r, trand ;


,, s (nu ,, ) se pronun i se scrie nainte de ,,ce, ,,ci : ascet, ascensor, scelerat, scen , sceptic, sceptru, sci i, 62 sciziune, sciatic , scindat ;

PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE ,, s sau ,, z ? (1)
,, s (nu ,, z ) se pronun i se scrie n pozi ie intervocalic : asista, chermes , conclusiv, cvasitotalitate, cvasiunanim, decisiv, desinen , diserta ie, disident, episod, esofag, exclusiv, finisa, fisiona, fisiune, gresie, inclusiv, premis , resorbi, sesiune, vasodilata ie, vasodilatator, vernisaj ; ,, s (nu ,, z ) se pronun i se scrie n prefixe, naintea consoanelor surde : desc rca, descentraliza, descheia, desface, desh ma, deshuma, desp r i, des eleni ; discontinuu, displ cea, distona, r scoace, r sciti, r spl ti, r sturna, transcarpatic, transplanta ;

63

PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE ,, s sau ,, z ? (2)
,, s sau ,, z ) se pronun i se scrie naintea consoanelor ,, l , ,, m , ,, n , ,, r : breasl , m slin , asmu i, basma, lesne, snoav , tr sni ( i derivatele), trosni ( i derivatele), bezmetic, cazma, cazn , c zni, cizm , cizm rie, izlaz, izm , zmeu ; ,, s sau ,, z ) se pronun i se scrie n cuvinte derivate din aceea i familie : concis / concizie ; conclusiv / concluzie ; corosiv / coroziune ; curios / curiozitate ; decis / decizie ; generos / generozitate ; precis / precizie ; ,, s (nu ,, z ) se pronun i se scrie n neologismele cu finalele ,,- sm i derivatele lor : fantasm , fantasmagorie, marasm, pleonasm, prism , prismatic, sarcasm, simbolism ; ,, s (nu ,, z) se pronun i se scrie n cuvintele : casnic (cas ), dosnic (dos), sesiza.

64

PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE ,, z nu ,, s ?
 

65

,, z (nu ,, s ) se pronun i se scrie n prefixe i n radical, naintea vocalelor i a consoanelor sonore : dezacord, dezam gi, dezaproba, dezarticula, dezechilibra, dezumaniza, dezbate, dezdoi, dezghe a, dezgoli, dezl n ui, dezlna, dezlega, dezlipi, dezmembra, dezmin i, dezmo teni, dezn d jdui, deznoda, dezonora, dezr d cina, dezrobi, dezvinov i, dizgra ia, izgoni, r zbate, r zgndi ; dezice; la fel neanalizabilele : dezmetici, dezmierda ; Excep ii (naintea consoanelor sonore ,,z, ,,j): desz pezi, desz vor, dejuca, dejuga i la cuvntul ,,deslu i. n radicalul cuvintelor din fondul tradi ional : azvrli, brazd , mzg , n zbtie, puzderie, zbor, zdup, zvon, zgur , dar i n neologismele : azbest, brizbiz ;

ASIMILAREA
 

Asimilarea exprim tendin a de a evita dou mi c ri articulatorii deosebite, adic din cele dou sunete (al turate sau la mic distan ), unul dobnde te caracteristici asem n toare cu ale sunetului influent. De exemplu, prima consoan se sonorizeaz , pronun ndu-se aproximativ ca perechea ei sonor (cuvintele acvatic, adecvat, frecven , batjocur , glasvand, optzeci, segmentul sintactic vnt bun! se pronun aproape ca agvatic, adegvat, fregven , badjocur , glazvand, ob'zeci, vnd bun). Alteori, prima consoan se asurze te trecnd n seria nesonantelor surde (cuvintele abces, absent, ob ine, sub ire, segmentul sintactic un cuib sub strea in se pronun apces, apsent, op ine, sup ire; un cuip sup strea in ). Alt exemplu, segmentele sintactice n barc , din p cate se pronun aproximativ m barc , dim p cate.

66

DISIMILAREA
Disimilarea implic schimbarea calit ii unui sunet sau c derea lui sub influen a unui sunet identic sau asem n tor; este expresia tendin ei de a suprima o mi care ce se repet . De exemplu, n cuvintele albitru, colidor, Gligore (corect: arbitru, coridor, Grigore) se observ o disimilare regresiv (primul r este modificat n l, deosebindu-se de al doilea r). n cuvintele fereast , propiu, recut (corect: fereastr , propriu, recrut) disimilarea este total : al doilea r este suprimat.


67

SINCOPA
 

Sincopa este o modificare fonetic condi ionat , care const n dispari ia unei vocale neaccentuate dintre dou consoane sau a unei silabe neaccentuate din interiorul unui cuvnt. De exemplu, n cuvintele chipurle, lingurle, treburle (corect: chipurile, lingurile, treburile) se observ dispari ia vocalei neaccentuate i dintre dou consoane, iar n vorbirea familiar , silaba -nu- e sincopat , n pronun area cuvntului dom'le. Sincopa reduce corpul fonetic al cuvintelor.

68

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (1)


  

 

pogrom [Ac iune du m noas (nso it de jafuri, omoruri) organizat de c tre elemente ovine mpotriva unei minorit i na ionale. ] postmeridian [De dup -amiaz ; din a doua jum tate a zilei. ] pufni [A respira cu zgomot suflnd brusc i cu putere aerul pe n ri; a puf i. ] bufni [A bomb ni sup rat. A intra (undeva) pe nea teptate i cu repeziciune; a da buzna. A izbi cu violen , f cnd s produc zgomot; a trnti. ] re ou [Aparat electric sau cu gaz, de nc lzit, ntrebuin at n buc t rie, n laborator etc.; plita electric . ] (mi) repugn [A inspira repugnan ; a produce repulsie; a displ cea totalmente. ]

69

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (2)


revelion [Noapte de Anul Nou. Petrecere care se organizeaz n aceast noapte. ] ridicol [Motiv care provoac rsul; aspect caraghios. Care provoac rsul; n stare s strneasc rsul; caraghios; rizibil. ] a ridiculiza [A face s apar ridicol; a lua n rs, eviden iind ridicolul.] reziduu [R m i provenit n urma prelucr rii chimice sau fizice a unui material brut. Depunere solid pe fundul sau pe pere ii unor recipiente n care se p s-treaz lichide. ] rezidual [Care r mne ca reziduu. ] solariu [Loc special amenajat unde se fac b i de soare. ] 70 solar [Care ine de Soare; propriu Soarelui. ]


FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (3)


serviciu [Munc efectuat n timpul unei activit i; slujb . Domeniu special de activitate. ] service [Sta ie de reparare a automobilelor sau a unor aparate. ] sub ire [Care are o grosime mic ; care nu este gros. ] a ve teji [A deveni ve ted; a- i pierde vlaga i fr gezimea; a se ofili.] vehicul [Mijloc de transport, care se deplaseaz pe o cale de comunica ie. ] sesiune [Perioad n care au loc edin ele unui organ reprezentativ al puterii de stat, judiciar sau tiin ific, unde se iau n discu ie i se rezolv probleme importante. ] 71 ifonier [Dulap mare, n care se p streaz haine i lenjerie.]


FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (4)


   

72

p trat [Patrulater cu toate laturile egale i cu toate unghiurile drepte; dreptunghi echilateral. ] petic [Bucat rupt , t iat sau r mas dintr-un material ( es tur , piele, hrtie etc.). ] chiftea [Preparat culinar de form rotund , f cut din carne tocat i pr jit n gr sime. ] mar arier [Mers napoi al automobilului. ] urticarie [Erup ie de natur alergic , sub form de b ici ro ii sau albe, care produc mnc rime. ] ultraj [Ofens adus unei persoane oficiale (aflate n exerci iul func iunii) constnd din vorbe, gesturi sau amenin ri. ] igar [Produs pentru fumat constnd dintr-un sul de hrtie fin , umplut cu tutun m run it. ]

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (5)


uter [Sportiv specializat n uturi. ] oricar [Pas re sedentar r pitoare, de talie medie, cu aripi mari, cu coad lat i cu penaj brun-nchis, care se hr ne te n special cu oareci de cmp; oprlar. Ras de cini de talie mic , cu blana maro-ro cat i cu picioare foarte scurte, care prinde oareci. Cine din aceast ras . ] impieta [A se amesteca n treburile altuia, lezndu-i drepturile. ] prozodie [Ramur a poeticii care se ocup cu studiul tehnicii versifica iei. ] milieu [Obiect (de podoab ) din pnz (brodat ) sau din dantel , care se a az pe o mobil . ] capot [Hain , lung i larg , care se poart n cas ; halat.] 73


FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (6)


binoclu [Instrument optic format din dou lunete paralele, folosit pentru a observa obiectele situate la distan . ] alandala [n dezordine; anapoda; pe dos; f r noim . ] ad uga [A mai pune la ceea ce este. ~ zah r n ceai. A completa n scris sau verbal. ] desear / disear [Ast zi seara. Ast -sear . ] desperare / disperare [Stare de ap sare sufleteasc cauzat de pierderea speran ei; dezn dejde. ] molton [ es tur de bumbac (mai rar de ln ) moale, pufoas i c lduroas , folosit pentru confec ionarea obiectelor de mbr c minte; flanel . ] cel lalt [Cel care urmeaz sau preced . Cei r ma i dintr-o 74 mul ime (dup ce a fost separat o parte). ]


FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (7)


complementar [Care compline te; care completeaz ceva; complinitor. ] complot [Proiect elaborat n secret, prin care un grup de persoane unelte te mpotriva statului sau a unei persoane; conspira ie; conjura ie. ] blacheu [Plac mic de metal, care se aplic pe vrful sau pe tocul nc l mintei pentru a le proteja de tocire. ] calcifica / calcifia [A se nt ri prin depunere de calciu. (despre substan e) A acumula carbonat de calciu. ] caramel [Bomboan f cut din caramel, cu adaos de substan e aromatice i colorante. ] carbid [Carbur de calciu ntrebuin at la fabricarea acetilenei. ] 75


FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (8)


   

cargobot [Nav maritim pentru transportarea nc rc turilor la distan e mari; cargou. ] verosimil [Care pare a fi adev rat i inspir ncredere; credibil; plauzibil. ] viespe [Insect asem n toare cu albina, care tr ie te izolat sau n roiuri, avnd n partea posterioar a abdomenului un ac veninos. ] vasoconstric ie [Stare patologic constnd n ngustarea vaselor sangvine. ] vanitos [Care este plin de vanitate; orgolios; trufa ; infatuat. ] hebdomadar [Care apare o dat pe s pt mn ; s pt mnal. ] icter [Stare patologic constnd n acumularea excesiv a fierii n snge i a depunerii ei n esuturi, manifestat , mai ales, prin colora ia galben a pielii. ]

76

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (9)


 

  

istm [F ie ngust de p mnt dintre dou m ri sau golfuri, care une te dou continente sau un continent cu o peninsul . ] diserta ie [Lucrare tiin ific sus inut public pentru ob inerea unui grad tiin ific (de doctor n tiin e); tez . Expunere n care se trateaz o problem n mod tiin ific pe baza argumentelor i datelor dobndite prin studiu. ] a delapida [A sustrage din avutul statului; a defrauda. ] oset [Ciorap scurt care ajunge pn deasupra gleznei. ] t i ei / t ie ei [Preparat alimentar din aluat nedospit, t iat n uvi e sub iri care se consum fiert;] tirbu on [Instrument casnic n form de spiral de o el, prev zut cu un mner, folosit pentru a scoate dopurile de plut de la sticlele nfundate. ]

77

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (10)
tomnatic [Care ine de toamn ; propriu toamnei; autumnal. pilug [Unealt cu care se piseaz n piuli . * A tunde ,,pilug" a tunde pn la piele. ] l n ug [diminutiv de la ,,lan "] a expropria [A deposeda de produsele muncii i de mijloacele de produc ie. ] excavator [Ma in autopropulsat folosit la s parea i nc rcarea solului, a z c mintelor minerale etc. ] ferfeni [A (se) face sau a (se) rupe ~a (se) rupe n multe buc i. ] filigran [Dantel constnd dintr-o re ea de fire de aur, de argint sau de sticl , care se aplic pe un obiect n calitate de 78 ornament. ]

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (11)


graham [Pine ,,graham"= pine dietetic nes rat , preparat din f in integral . ] bancnot [Hrtie de valoare cu acoperire n aur, emis de c tre stat i folosit ca mijloc de plat ; bilet de banc . ] maiou [Articol de lenjerie care se mbrac direct pe corp, acoperind partea superioar a acestuia. ] pedagogie [ tiin care se ocup cu studiul metodelor de instruire i de educare a tinerei genera ii. ] casierie [Serviciu ntr-o ntreprindere care efectueaz ncas rile i pl ile; cas . nc pere unde i are sediul acest serviciu. ] clovn [Actor de circ care evolueaz pe aren cu un program excentric i amuzant. ] 79


FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (12)
laitmotiv [Motiv muzical care caracterizeaz un personaj sau o situa ie i care se reia cnd apare n scen personajul sau situa ia dat . Fragment sau motiv repetat ntr-o oper muzical . fig. Idee principal asupra c reia se insist n repetate rnduri (ntr-o oper tiin ific sau artistic ). ] jocheu [C l re profesionist, specializat n conducerea cailor la alerg rile de galop i de obstacole. ] japanolog [Specialist n japanologie. ( tiin care se ocup cu studiul culturii i civiliza iei japoneze.)] l scaie [Moned de aram cu valoarea egal cu o jum tate de para. fig. Moned de valoare nensemnat . A nu avea nici ~ (frnt sau chioar ) a fi f r nici un ban; a nu avea nici un ban. ] m n stire / mn stire [A ez mnt religios n care tr iesc, dup anumite reguli ascetice, c lug ri sau c lug ri e. ] 80

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (13)
laitmotiv [Motiv muzical care caracterizeaz un personaj sau o situa ie i care se reia cnd apare n scen personajul sau situa ia dat . Fragment sau motiv repetat ntr-o oper muzical . fig. Idee principal asupra c reia se insist n repetate rnduri (ntr-o oper tiin ific sau artistic ). ] jocheu [C l re profesionist, specializat n conducerea cailor la alerg rile de galop i de obstacole. ] japanolog [Specialist n japanologie. ( tiin care se ocup cu studiul culturii i civiliza iei japoneze.)] l scaie [Moned de aram cu valoarea egal cu o jum tate de para. fig. Moned de valoare nensemnat . A nu avea nici ~ (frnt sau chioar ) a fi f r nici un ban; a nu avea nici un ban. ] m n stire / mn stire [A ez mnt religios n care tr iesc, dup anumite reguli ascetice, c lug ri sau c lug ri e. ] 81

obstetric [Ramur a medicinii care se ocup cu fiziologia i patologia sarcinii i a na terii. ] pas mite [Dup ct se pare; pesemne; probabil. ] patinoar [Teren acoperit cu ghea pe care se patineaz . ] piure [Preparat culinar n form de past , f cut din legume (mai ales cartofi) sau din fructe zdrobite. ] pirostrie [Obiect de uz casnic, format dintr-o ram metalic (rotund sau triunghiular ), fixat pe trei picioare, folosit ca suport pentru un vas pus la foc deschis. * A se l sa (sau a edea) n ~i a se a eza cu genunchii ndoi i i sprijinindu-se de p mnt numai pe picioare. biseric. Coroan care se a az pe capul mirilor n timpul slujbei oficiate cu prilejul c s toriei; cununie. ] 82 asambla [A reuni formnd un sistem tehnic. ]


FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (13)

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (14)


   

delincvent [Persoan care a comis un delict; infractor. ] jurisconsult [Specialist n drept care d consulta ii juridice. Jurist angajat de o institu ie pentru a o sus ine n fa a justi iei. ] ingurgita [A face s treac din gur n stomac; a nghi i. ] batjocur [Atitudine obraznic i dispre uitoare; sfruntare. Mustrare umilitoare; b taie de joc; ocar . ] injurie [Vorb sau fapt care lezeaz demnitatea sau reputa ia cuiva; insult ; ofens . Ofens grav , adus cuiva n public; afront. ] jignitor [Care este n stare s r neasc demnitatea cuiva; ofensator; insult tor. ] a sucomba [A suferi o nfrngere ntr-o lupt . A nceta de a mai tr i; a se stinge din via ; a muri; a deceda; a se sfr i; a r posa. ]

83

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE N EXPRIMARE (15)


   

delincvent [Persoan care a comis un delict; infractor. ] jurisconsult [Specialist n drept care d consulta ii juridice. Jurist angajat de o institu ie pentru a o sus ine n fa a justi iei. ] ingurgita [A face s treac din gur n stomac; a nghi i. ] batjocur [Atitudine obraznic i dispre uitoare; sfruntare. Mustrare umilitoare; b taie de joc; ocar . ] injurie [Vorb sau fapt care lezeaz demnitatea sau reputa ia cuiva; insult ; ofens .Ofens grav , adus cuiva n public; afront. ] jignitor [Care este n stare s r neasc demnitatea cuiva; ofensator; insult tor. ] a sucomba [A suferi o nfrngere ntr-o lupt . A nceta de a mai tr i; a se stinge din via ; a muri; a deceda; a se sfr i; a r posa. ]

84

DESPRE LEC IILE CUPRINZND

NO IUNI DE FONETIC
Concept original i realizare: Numai pentru UZ INTERN la COALA CU CLASELE I-VIII Vi eu de Jos ~ Jud. MARAMURE str. Principal , nr. 1111 Tel. 0262-368013 sau 0262-355555 E-mail: ihapca2002@yahoo.com

85

Adaptarea > Prof. IOAN HAPCA