Ministerul Mediului i P durilor Ordinul nr.

135 din 10 februarie 2010 (Ordinul 135/2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private Publicat în Monitorul Oficial 274 din 27 aprilie 2010 (M. Of. 274/2010)

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private Ministerul Mediului i P durilor Nr. 135 din 10 februarie 2010 Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale Nr. 84 din 06 aprilie 2010 Ministerul Administra iei i Internelor Nr. 76 din 24 martie 2010 Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului Nr. 1284 din 14 aprilie 2010

Având în vedere prevederile Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare În baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, În temeiul art. 15 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Mediului i P durilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i func ionarea Ministerului Administra iei i Internelor, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 15/2008 cu modific rile ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hot rârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea i func ionarea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale i al art. 13 alin.

(6) din Hot rârea Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului,

i func ionarea

ministrul mediului i p durilor, ministrul administra iei i internelor, ministrul agriculturii i dezvolt rii rurale, ministrul dezvolt rii regionale i turismului emit urm torul ordin:

metodologia de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private, prev zut în anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. 1. ± Se aprob

central pentru protec ia mediului asigur instruirea personalului din cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, din cadrul Administra iei Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii, precum i a autorit ilor publice teritoriale pentru protec ia mediului, în scopul aplic rii prevederilor prezentului ordin.

Art. 2. ± Autoritatea public

României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modific rile ulterioare, se abrog .

protec iei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al i complet rile

Art. 3. ± La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor

i

Art. 4. ± Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului i p durilor, Laszlo Borbely p. Ministrul agriculturii i dezvolt rii rurale, Adrian Radulescu, secretar de stat

Ministrul administra iei i internelor, Vasile Blaga Ministrul dezvolt rii regionale i turismului, Elena Gabriela Udrea

ANEX
METODOLOGIE de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i

private

CAPITOLUL I Prevederi generale

SEC IUNEA 1 Cadrul legal i domeniul de aplicare

Art. 1. ± (1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie stabilirea etapelor necesare

parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice i private. (2) Metodologia prev zut la alin. (1) integreaz , dup caz, i cerin ele specifice evalu rii adecvate a efectelor poten iale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. (3) Metodologia prev zut la alin. (1) face parte integrant din procedura de emitere a aprob rii de dezvoltare a oric rui proiect public i privat. (4) Etapele prev zute la alin. (1) se aplic proiectelor dup parcurgerea evalu rii ini iale a proiectului, astfel cum este prev zut la art. 6 alin. (2) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integreaz , dup caz, i cerin ele specifice evalu rii adecvate a efectelor poten iale

ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar în vederea
ob inerii aprob rii de dezvoltare pentru orice proiect public i privat. (6) Procedura prev zut la alin. (1) se deruleaz cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului i, dup caz, ale ghidului

metodologic privind evaluarea adecvat a efectelor poten iale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, denumit în continuare ghid metodologic privind evaluarea adecvat .

i cea de evaluare adecvat sunt conduse de autorit ile competente pentru protec ia mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare i a competen elor stabilite prin prezentul ordin. (2) Evaluarea impactului asupra mediului i evaluarea adecvat stabilesc cadrul unei abord ri integrate prin informarea i consultarea tuturor autorit ilor cu responsabilit i în domeniul protec iei mediului i participarea acestora în cadrul unei comisii de analiz tehnic (CAT) organizat la nivelul jude ului unde se afl amplasamentul proiectului sau, dup caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competen a autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului. (3) Comisia de analiz tehnic include obligatoriu reprezentan i ai administra iei publice locale i/sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i urbanismului, autorit ii de s n tate public , Administra iei Na ionale "Apele Române", inspectoratului teritorial pentru situa ii de urgen , comisariatelor teritoriale ale G rzii Na ionale de Mediu i, dup caz, reprezentan i ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice, direc iile pentru agricultur i dezvoltare rural jude ene sau a municipiului Bucure ti, furnizarea de utilit i i servicii publice, administrarea parcurilor i gr dinilor publice, a siturilor arheologice i monumentelor istorice, managementul ariilor naturale protejate, inclusiv reprezentan i ai consiliilor tiin ifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate, ai agen iilor pentru dezvoltare regional etc. (4) Pentru proiectele aflate în competen a Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, a agen iilor regionale pentru protec ia mediului sau ale Administra iei Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii, comisia de analiz tehnic include obligatoriu i reprezentan i ai acestor autorit i.

Art. 2. ± (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului precum

sunt cele prev zute în Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 195/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i în legisla ia na ional specific .

Art. 3. ± Defini iile unor termeni specifici utiliza i în prezenta procedur

Art. 4. ± (1)Tarifele pentru derularea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul conduc torului autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucr rilor i serviciilor care se presteaz de c tre autorit ile publice pentru protec ia mediului în regim de tarifare i cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modific rile ulterioare. (2) Tarifele se achit în avans, pe etape de procedur , prin virament sau la sediul autorit ii pentru protec ia mediului care are responsabilit i în aplicarea procedurii conform competen elor stabilite prin prezentul ordin. (3) În situa iile prev zute la art. 7 alin. (1) tarifele se încaseaz de c tre autoritatea public pentru protec ia mediului care deruleaz etapa de procedur .

Art. 5. ± (1) Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuat dup ce lucr rile

de investi ie au fost demarate sau proiectele au fost realizate.

(2) Orice proiect care nu are o leg tur direct cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combina ie cu alte proiecte, este supus evalu rii adecvate a efectelor poten iale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, inând cont de obiectivele de conservare ale acesteia. (3) În situa ia în care o investi ie se realizeaz etapizat sau se amplaseaz pe terenuri aflate în raza teritorial a mai multor unit i administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizeaz pentru întreaga investi ie. (4) La punerea în func iune a investi iilor aferente activit ilor pentru care este necesar emiterea autoriza iei de mediu/autoriza iei integrate de mediu, conform legisla iei în vigoare, i pe care autoritatea competent pentru protec ia mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei proceduri, titularii sunt obliga i s depun solicitarea i s ob in aceast autoriza ie.

SEC IUNEA a 2-a Competen e pentru parcurgerea etapelor evalu rii impactului asupra mediului

parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei metodologii i ale c ror amplasamente se situeaz pe teritoriul jude ului respectiv, cu excep ia proiectelor aflate sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii.

Art. 6. ± (1) Agen iile jude ene pentru protec ia mediului sunt responsabile pentru

(2) Agen iile regionale pentru protec ia mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , pentru toate proiectele aflate sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii din regiunea de dezvoltare i pentru toate proiectele care fac obiectul evalu rii impactului asupra mediului i/ sau al evalu rii adecvate, al c ror amplasament se întinde pe dou sau mai multe jude e din cadrul aceleia i regiuni de dezvoltare. (3) Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului este responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , pentru toate proiectele care fac obiectul evalu rii impactului asupra mediului i/ sau al evalu rii adecvate, al c ror amplasament se întinde pe dou sau mai multe regiuni de dezvoltare. (4) Pentru proiectele propuse a se realiza în perimetrul Rezerva iei Biosferei ÄDelta Dun rii´, autoritatea responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , este Administra ia Rezerva iei Biosferei ÄDelta Dun rii´. (5) Agen ia Regional pentru Protec ia Mediului Gala i este responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvata pentru proiectele al c ror amplasament se întinde atât pe teritoriul unui jude din afara perimetrului Rezerva iei Biosferei ÄDelta Dun rii´ cât i în perimetrul acesteia. (6) Autoritatea public central pentru protec ia mediului este responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , pentru proiectele prev zute la art. 19 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 195/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare. (7) Autoritatea public central pentru protec ia mediului îndrum i coordoneaz procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au poten ial impact semnificativ transfrontier , prin aplicarea prevederilor Legii nr. 22/2001 pentru

ratificarea Conven iei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier , adoptat la Espoo la 25 februarie 2001. (8) Autorit ile pentru protec ia mediului sunt denumite în continuare, în aplicarea prezentului ordin i în func ie de responsabilit ile stabilite la alin. (1) ± (5), autorit i competente pentru protec ia mediului. (9) În cazul în care exist tipuri de proiecte care nu se pot încadra în niciuna din situa iile prev zute la alin. (1) ± (6), autoritatea public central pentru protec ia mediului stabile te autorit ile competente. (10) Autoritatea competent pentru protec ia mediului poate angaja expertiz extern pentru analiza raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvat precum i a raportului de securitate, dup caz, atunci când complexitatea proiectului este deosebit .

Art. 7. ± (1) Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului precum i a celei de evaluare adecvat poate fi delegat în totalitate sau în parte, dup cum urmeaz : a) de c tre autoritatea public central pentru protec ia mediului la Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului, la agen iile regionale sau jude ene pentru protec ia mediului sau la Administra ia Rezerva iei Biosferei ÄDelta Dun rii´, dup caz;

b) de c tre Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului la agen iile regionale sau jude ene pentru protec ia mediului, dup caz; c) de c tre agen iile regionale pentru protec ia mediului la agen iile jude ene pentru protec ia mediului. (2) Emiterea acordului de mediu nu face obiectul deleg rii de competen .

SEC IUNEA a 3-a Depunerea notific rii i evaluarea ini ial a acesteia

Art. 8. ± (1) Pentru realizarea etapei de evaluare ini ial , titularul proiectului solicit emiterea acordului de mediu la autoritatea jude ean pentru protec ia mediului prin depunerea unei notific ri privind inten ia de realizare a proiectului, înso it de certificatul de urbanism emis

în condi iile legii privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, planurile anex la acesta i dovada achit rii tarifului aferent acestei etape. (2) Con inutul cadru al notific rii este prev zut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 9 ± (1) În termen de 10 zile de la primirea notific rii, pe baza documentelor prev zute la art. 8 i a verific rii amplasamentului, dac este cazul, agen ia jude ean pentru protec ia mediului informeaz titularul, în scris, cu privire la:

a) clasarea notific rii pentru proiectele care nu intr sub inciden a art. 28 al Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare i a Hot rârii Guvernului nr. 445/2009 i transmiterea unui punct de vedere al autorit ii competente cu precizarea ³Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii de evaluare adecvat ", conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie; b) respingerea justificat a solicit rii acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restric ii de construire stabilite prin legisla ia din domeniul protec iei mediului, cu precizarea neconformit ilor constatate i/sau a actelor normative incidente, ale c ror prevederi nu sunt respectate, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie; c) decizia privind necesitatea demar rii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvat prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activit ilor care intr sub inciden a prevederilor art. 28 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 57/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare i a Hot rârii Guvernului nr. 445/2009 conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie; d) decizia privind necesitatea demar rii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activit ilor care intr sub inciden a prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 445/2009 i nu intr sub inciden a art. 28 al Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 57/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare, conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie; e) decizia privind necesitatea demar rii procedurii de evaluare adecvat , conform modelului din anexa nr. 4, pentru proiectele care intr sub inciden a prevederilor art. 28 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 57/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare; dispozi iile capitolului III. Evaluare adecvat se aplic în mod corespunz tor.

(2) Agen ia jude ean pentru protec ia mediului informeaz titularul, în scris, cu privire la autoritatea competent pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i a procedurii de evaluare adecvat , dup caz. (3) Memoriul de prezentare se întocme te conform con inutului cadru prev zut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. Pentru proiectele care intr sub inciden a prevederilor art. 28 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 57/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare, memoriul de prezentare va con ine informa iile prev zute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat , precum i coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic , în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970. (4) Pentru proiectele care intr sub inciden a legisla iei privind controlul activit ilor care prezint pericole de accidente majore în care sunt implicate substan e periculoase, memoriul va fi înso it de notificarea specific acestei legisla ii. (5) Verificarea amplasamentului se finalizeaz cu întocmirea unui proces-verbal, întocmit conform modelului din anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

Art. 10. ± (1) În termen de 5 zile de la depunerea memoriului de prezentare, pe suport de hârtie i în format electronic , agen iile jude ene pentru protec ia mediului transmit autorit ii competente cu parcurgerea procedurii, stabilit conform prevederilor art. 6, întreaga documenta ie.

CAPITOLUL II Evaluarea impactului asupra mediului ± etape procedurale

SEC IUNEA 1 Etapa de încadrare a proiectului

Art. 11. ± (1) În termen de 15 zile de la depunerea memoriului de prezentare, autoritatea

competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) analizeaz memoriul de prezentare depus de titular; b) stabile te componen a comisiei de analiz tehnic (CAT); c)

evalueaz poten ialul impact semnificativ transfrontier pentru proiectele care intr sub inciden a Legii nr. 22/2001, pe baza criteriilor definite de aceasta, i transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului memoriul de prezentare, înso it de procesul-verbal de verificare a amplasamentului precum i, dup caz de documentele suport, pentru acele proiecte pentru care s-a stabilit un poten ial impact semnificativ transfrontier sau informeaz autoritatea public central pentru protec ia mediului despre acele proiecte care intr sub inciden a Legii nr. 22/2001 i pentru care s-a stabilit c nu exist un poten ial impact semnificativ transfrontier ; completeaz lista de control pentru proiectele prev zute în anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009, conform ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului i solicit , dup caz, informa ii suplimentare pentru definitivarea acesteia; completeaz , dup caz, lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat i solicit , dup caz, informa ii suplimentare pentru definitivarea acesteia; identific publicul interesat i anun depunerea solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele care intr sub inciden a Hot rârii Guvernului nr. 445/2009, prin publicarea pe pagina proprie

d)

e)

f)

de internet i la sediul s u a anun ului întocmit conform modelului din anexa nr. 7 la prezenta metodologie; g) transmite titularului modelul de anun i îl informeaz asupra obligativit ii public rii, în termen de 3 zile, în presa na ional sau local , precum i a afi rii la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autorit ii sau autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia este propus implementarea proiectului, conform modelului din anexa nr. 8 la prezenta metodologie;

h) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic , documentele depuse de titular, în format electronic; i) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i comunic titularului data stabilit pentru prezentarea proiectului în cadrul comisiei de analiz tehnic , în vederea particip rii titularului la edin a acesteia;

j)

prezint comisiei de analiz tehnic listele de control; autorit ile reprezentate în comisia de analiz tehnic exprim puncte de vedere cu privire la poten ialul impact al proiectului supus analizei asupra mediului, asupra ariei naturale de interes comunitar i asupra aprob rii de dezvoltare;

k) definitiveaz listele de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiz tehnic ; l) ia decizia etapei de încadrare a proiectului aplicând prevederile art. 9 alin. (2) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiz tehnic .

(2) Proiectele prev zute în anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 se supun încadr rii numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvat .

Art. 12. ± (1) În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului i ale evalu rii adecvate, autoritatea competent pentru protec ia mediului decide, dup caz: a) efectuarea evalu rii impactului asupra mediului proiectele: i a evalu rii adecvate pentru

i) prev zute în anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009, precum i pentru proiectele prev zute în anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 pentru care s-a luat decizia c este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului, i ii) pentru care s-a luat decizia c ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; b) efectuarea evalu rii impactului asupra mediului f r proiectele : i) evaluarea adecvat pentru

prev zute în anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 i pentru proiectele prev zute în anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 pentru care s-a decis c este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului i pentru care s-a luat decizia c nu afecteaz în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.

ii)

c) efectuarea evalu rii adecvate pentru proiectele:

i) ii)

prev zute în anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 pentru care s-a stabilit c nu este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului i pentru care s-a luat decizia c ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; dispozi iile capitolului III. Evaluare adecvat se aplic în mod corespunz tor.

d) continuarea procedurii privind emiterea aprob rii de dezvoltare a proiectului pentru: i) proiectele prev zute în anexa nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 pentru care s-a decis c nu este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului i ii) pentru care s-a luat decizia c nu afecteaz în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar. (2) Autoritatea competent pentru protec ia mediului motiveaz decizia etapei de încadrare care con ine i informa iile prev zute la art. 24 i art. 25 din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009, conform modelului prev zut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie. (3) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare autoritatea competent pentru protec ia mediului public pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare i anun ul întocmit în conformitate cu anexa nr. 10, informeaz titularul i îi transmite acestuia anun ul public întocmit conform modelului din anexa nr. 11 la prezenta metodologie, în vederea public rii, în presa na ional sau local . (4) Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de încadrare se face de c tre titular, în termen de 3 zile de la primirea anun ului, prin publicare în presa na ional sau local i prin afi area acestuia la sediul propriu i pe pagina proprie de internet, precum i la sediul autorit ii/autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia/c rora este propus implementarea proiectului. (5) Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data public rii anun ului în pres . (6) În termen de 10 de zile de la primirea comentariilor/observa iilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competent pentru protec ia mediului invit membrii comisiei de analiz tehnic s participe la adoptarea deciziei etapei de încadrare. (7) În situa ia în care comentariile/observa iile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispozi ia publicului de c tre autoritatea

competent pentru protec ia mediului prin afi are pe pagina de internet i de c tre titularul proiectului, prin mijloacele prev zute la alin. (4). (8) Pentru proiectele majore cu finan are din fonduri comunitare (Fondul European pentru Dezvoltare Regional i Fondul de Coeziune) pentru care, în urma parcurgerii etapei de încadrare, s-a luat una din deciziile prev zute la alin. (1) lit. b) sau d), autoritatea competent pentru protec ia mediului emite declara ia prev zut în apendicele I la Anexele XXI i XXII din cadrul Regulamentului Comisiei Europene nr. 1828/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare.

SEC IUNEA a 2-a Etapa de definire a domeniului evalu rii i de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

Art. 13. ± (1) În vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evalu rii pentru proiectele prev zute la art. 12 alin. (1) lit. a) i b), titularul proiectului depune la autoritatea competent pentru protec ia mediului dovada achit rii tarifului aferent etapei de definire a domeniului evalu rii.

Art. 14. ± (1) În termen de 10 zile de la comunicarea deciziei etapei de încadrare a proiectului, autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz etapa de definire a domeniului evalu rii dup cum urmeaz : a) analizeaz , dup caz, documentele depuse de titular; b) completeaz lista de control conform ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului; c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic , dup caz, documentele depuse de titular, în format electronic; d) convoac titularul i membrii comisiei de analiz tehnic listele de control, pentru cele dou proceduri, dup caz; i prezint acestora

e) redacteaz i transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului i în studiul de evaluare adecvat , dup caz, inând cont de propunerile justificate ale publicului interesat în ceea ce prive te con inutul raportului privind impactul asupra mediului

f) pune îndrumarul la dispozi ia publicului prin afi are pe pagina de internet. (2) Transmiterea, de c tre autoritatea public pentru protec ia mediului, a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicit rii ulterioare de informa ii suplimentare.

Art. 15. ± (1) Con inutul îndrumarului trebuie s reflecte aspectele relevante pentru protec ia mediului, identificate în raport cu anexa nr. 4 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 i cu ghidurile metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului, întreb rile adresate de membrii comisiei de analiz tehnic , precum i cerin ele ce decurg din actele normative comunitare aplicabile. (2) Pentru proiectele aferente activit ilor care intr sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii, îndrumarul specific i necesitatea aplic rii cerin elor specifice autoriz rii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, sau, dup caz, parametrii sau m surile tehnice echivalente. (3) Pentru proiectele de activit i care implic substan e periculoase i pentru care este stabilit necesitatea elabor rii i prezent rii raportului de securitate, în conformitate cu prevederile legale privind controlul activit ilor care prezint pericole de accidente majore în care sunt implicate substan e periculoase, îndrumarul con ine i aceast solicitare. (4) Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea evalu rii adecvate, îndrumarul con ine necesitatea prezent rii studiului de evaluare adecvat întocmit conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat i a m surilor de reducere a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, precum i alte aspecte relevante stabilite de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului.

înainteaz autorit ii competente pentru protec ia mediului, pe suport de hârtie i în format electronic, studiul de evaluare adecvat , completat conform prevederilor Cap. III Evaluare adecvat . (2) Pe baza îndrumarului primit, titularul proiectului depune la autoritatea competent pentru protec ia mediului raportul privind impactul asupra mediului pe suport de hârtie i în format electronic. (3) În situa iile prev zute la art. 15 alin. (3) titularul proiectului înainteaz autorit ii competente pentru protec ia mediului raportul de securitate, pe suport de hârtie i în format electronic, împreun cu raportul privind impactul asupra mediului. Con inutul-

Art. 16. ± (1) Pentru proiectele prev zute la art. 12, alin. (1), lit. a), titularul proiectului

cadru al raportului de securitate este cel prev zut de Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activit ile care prezint pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substan e periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, p durilor, apelor i mediului nr. 142/2004. (4) Raportul privind impactul asupra mediului respect con inutul-cadru prev zut în ghidurile metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului i dezvolt concluziile studiului de evaluare adecvat completat dup aplicarea prevederilor Cap. III Evaluare adecvat . (5) Studiul de evaluare adecvat

metodologic privind evaluarea adecvat .

respect

con inutul cadru prev zut de ghidul

(6) Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvat i raportul de securitate sunt realizate de c tre persoane fizice sau juridice care au acest drept conform legii.

SEC IUNEA a 3-a Etapa de analiz a calit ii raportului privind impactul asupra mediului

Art. 17. ± (1) În termen de 5 zile de la primirea de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului a raportului privind impactul asupra mediului, care integreaz m surile de reducere/solu ia alternativ /m surile compensatorii acceptate, dup caz, rezultate din studiul de evaluare adecvat conform prevederilor art. 16 alin. (1) i, atunci când e cazul, a raportului de securitate, pe suport de hârtie i în format electronic, precum i a dovezii achit rii tarifului corespunz tor etapei de analiz , autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i:

a) stabile te, de comun acord cu titularul proiectului, oportunit ile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect, indicând cel pu in, data i locul dezbaterii publice; b) întocme te i transmite titularului anun ul public privind dezbaterea public , întocmit conform modelului din anexa nr.12 la prezenta metodologie; c) pune la dispozi ia publicului i a membrilor comisiei de analiz tehnic , spre consultare, la sediul s u i prin afi are pe pagina de internet, raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvat i, dup caz, raportul de securitate.

(2) Anun ul privind oportunit ile de participare a publicului interesat în luarea deciziei privind proiectul respectiv, întocmit conform modelului din anexa nr. 13 la prezenta metodologie, este publicat pe paginile proprii de internet ale autorit ii competente pentru protec ia mediului i ale autorit ii publice emitente a aprob rii de dezvoltare i afi at la sediile acestora cu cel pu in 20 de zile înainte de data prev zut pentru edin a de dezbatere public . (3) Titularul este obligat ca, în termen de 3 zile de la primirea anun ului prev zut la alin. (1) lit. b), s publice în presa na ional sau local i s afi eze la sediul s u/pe pagina proprie de internet/la sediul autorit ii publice locale i/sau pe panoul de informare la amplasament, anun ul comunicat de autoritatea competent pentru protec ia mediului, cu cel pu in 20 de zile înainte de data prev zut pentru edin a de dezbatere public .

Art. 18. ± (1) Publicul interesat poate transmite autorit ii competente pentru protec ia mediului, comentarii/opinii/observa ii la raportul privind impactul asupra mediului i, dup caz, la raportul de securitate, pân la data la care are loc dezbaterea public . (2) La înaintarea comentariilor/opiniilor/observa iilor la raportul privind impactul asupra mediului i, dup caz, raportul de securitate, membrii publicului interesat sunt obliga i s - i declare numele , prenumele i adresa, pe care autoritatea competent pentru protec ia mediului le consemneaz într-un formular conform celui prezentat în anexa nr. 14 la prezenta metodologie.

Art. 19. ± Titularul proiectului organizeaz dezbaterea public sub îndrumarea autorit ii competente pentru protec ia mediului, suportând costurile acesteia.

Art. 20. ± (1)

edin a de dezbatere public are loc în prezen a reprezentan ilor autorit ii competente pentru protec ia mediului, în modul cel mai convenabil pentru public.
(2)

edin a de dezbatere public este moderat de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului.
(3) Dac în interval de 60 de minute de la ora anun at pentru începerea edin ei nu se

prezint nici un reprezentant al publicului interesat, acest fapt se consemneaz într-un proces-verbal iar edin a de dezbatere public se declar închis .

privind impactul asupra mediului i raportul de securitate, dup comentariilor/opiniilor/observa iilor publicului interesat participant.

Art. 21. ± (1) În timpul edin ei de dezbatere public , titularul proiectului prezint raportul

caz,

i r spunde

(2) Comentariile/opiniile/observa iile publicului interesat participant, prezentate în cadrul edin ei de dezbatere public , se consemneaz într-un proces-verbal/minut de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului i ulterior se înscriu în acela i formular în care au fost consemnate i propunerile primite înainte de data edin ei de dezbatere public .

Art. 22. ± În termen de 20 de zile de la

competent pentru protec ia mediului desf

edin a de dezbatere public , autoritatea oar urm toarele activit i:

a) analizeaz comentariile/opiniile/observa iile publicului interesat; b) transmite titularului proiectului formularul prev zut în anexa nr. 15 i îi solicit completarea acestuia cu solu ii de rezolvare a problemelor semnalate; formularul astfel completat se constituie anex a raportului privind impactul asupra mediului; c) completeaz lista de control a etapei de analiz a calit ii raportului luând în considerare prevederile ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului.

hârtie i în format electronic a r spunsurilor la comentariile/opiniile/observa iile publicului interesat, formulate conform modelului din anexa nr. 15 la prezenta metodologie, autoritatea competent pentru protec ia mediului desf oar urm toarele activit i: a) transmite membrilor comisiei de analiz completat; tehnic formularul din anexa nr. 15

Art. 23. ± (1) În termen de 10 de zile de la primirea de la titularul proiectului pe suport de

b) convoac i prezint comisiei de analiz tehnic lista de control aferent etapei de analiz , analizând împreun cu membrii acesteia formularul men ionat la lit. a); c) definitiveaz lista de control aferent etapei de analiz a raportului privind impactul asupra mediului; d) consemneaz opiniile comisiei de analiz tehnic privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului i asupra r spunsurilor la problemele formulate de publicul interesat, inclusiv alegerea alternativei pentru realizarea

proiectului, i stabile te necesitatea unor eventuale complet ri/modific ri ale raportului privind impactul asupra mediului i/sau ale raportului de securitate, dup caz, sau respingerea acestora; e) comunic , în scris, titularului proiectului necesitatea complet rii/modific rii raportului privind impactul asupra mediului i/sau a raportului de securitate, dup caz, sau respingerea motivat a acestuia/acestora; f) decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicit rii acestuia inând cont i de punctul de vedere al Comisiei Europene, dup caz. (2) În termen de 15 zile de la luarea deciziei prev zut competent pentru protec ia mediului: a) comunic titularului decizia luat conform modelului din anexa nr. 16; la alin. (1) lit. f), autoritatea

i transmite acestuia anun ul public întocmit

b) public pe pagina de internet anun ul privind emiterea acordului de mediu/decizia de respingere a solicit rii acordului de mediu conform modelului din anexa nr. 17 i respectiv proiectul acordului de mediu. (3) În termen de 3 zile de la primirea anun ului prev zut la alin. (2) lit. a), titularul proiectului informeaz publicul asupra emiterii acordului de mediu/deciziei de respingere a solicit rii acordului de mediu prin publicare în presa na ional sau local , prin afi are la sediul propriu i pe pagina proprie de internet, precum i la sediul autorit ii/autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia/c rora este propus implementarea proiectului. (4) Observa iile publicului interesat se primesc în termen de 5 zile de la publicarea în pres a anun ului men ionat la alin. (3). (5) În toate situa iile în care observa iile primite din partea publicului interesat justific aprofundarea evalu rii i solicitarea de noi informa ii sau investiga ii suplimentare, autoritatea competent pentru protec ia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicit rii acestor informa ii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunz toare reevalu rii. (6) Dac decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul edin ei comisiei de analiz tehnic întrunit în acest scop, autorit ile participante la edin a respectiv transmit în scris autorit ii competente pentru protec ia mediului punctul de vedere privind etapa de analiz a calit ii raportului privind impactul asupra mediului în termen de 5 zile de la data edin ei de analiz . (7) Neprimirea în termenul specificat la alin. (6) a punctului de vedere al autorit ilor publice implicate în comisia de analiz tehnic echivaleaz cu lipsa unor obiec ii legate de realizarea proiectului.

(8) În cazul în care concluziile autorit ilor implicate în comisia de analiz tehnic privind posibilitatea desf ur rii proiectului sunt discordante, autoritatea competent pentru protec ia mediului, înainte de emiterea deciziei finale, invit p r ile interesate la o edin de reconsiderare a opiniei lor.

Art. 24. ± În urma aplic rii prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e), autoritatea competent pentru protec ia mediului pune la dispozi ia publicului, prin publicare pe pagina de internet, spre informare pentru o perioad de 15 zile, raportul privind impactul asupra mediului modificat, precum i, dup caz, raportul de securitate.

Art. 25. ± (1) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prev zut la art. 23 alin. (4), autoritatea competent pentru protec ia mediului emite acordul de mediu sau în tiin eaz titularul proiectului despre respingerea solicit rii acordului de mediu. (2) La emiterea acordului de mediu prev zut la alin. (1), autoritatea competent pentru protec ia mediului ia în considerare, conform art. 23, rezultatele analizei raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate, dup caz, precum i recomand rile membrilor comisiei de analiz tehnic i comentariile /opiniile/ observa iile justificate ale publicului interesat.

Art. 26. ± (1) Acordul de mediu are con inutul cadru prev zut în anexa nr. 18.

(2) Acordul de mediu cuprinde cel pu in: a) cerin e specifice în scopul asigur rii protec iei elementelor de mediu pe perioada realiz rii proiectului, inclusiv a organiz rii de antier, precum i pe perioada desf ur rii activit ii, demol rii/dezafect rii, dup caz, incluzând toate condi iile necesar a fi îndeplinite de titularul proiectului; b) concluziile analizei raportului de securitate, dup caz; c) principalele motive i considerente pe baza c rora a fost emis, inclusiv informa ii cu privire la desf urarea procesului de implicare a publicului i a modului în care observa iile publicului interesat au fost luate în considerare ; d) descrierea principalelor m suri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor adverse majore asupra mediului în timpul realiz rii proiectului, inclusiv a organiz rii de antier, a desf ur rii activit ii, demol rii/dezafect rii, cerin ele legisla iei comunitare specifice, dup caz.

(3) Acordul de mediu pentru instala iile care intr sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii se emite luându-se în considerare pe lâng cerin ele prev zute la alin. (2) urm toarele: a) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluan ii care pot fi emi i în cantit i semnificative, sau, dup caz, parametrii sau m suri tehnice echivalente; b) prevederi pentru limitarea efectelor polu rii la lung distan dup caz. sau transfrontier ,

(4) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a luat decizia c pot avea impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar include, dup caz, pe lâng cerin ele prev zute la alin. (2) urm toarele: a) m surile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condi iile i modul/calendarul de implementarea a acestora; b) m surile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competent pentru protec ia mediului, condi iile i modul/calendarul de implementarea a acestora; c) considerentele privind s n tatea sau siguran a public ori consecin ele benefice de importan major pentru mediu, care justific necesitatea realiz rii proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce ad postesc un tip de habitat natural prioritar i/sau o specie s lbatic prioritar de interes comunitar; d) alte motivele imperative de interes public major asupra c rora s-a ob inut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justific necesitatea realiz rii proiectului propus.

Art. 27. ± Pentru proiectele prev zute la art. 5 alin. (2) care afecteaz în mod negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar, i în lipsa unor solu ii alternative, autoritatea public central pentru protec ia mediului are obliga ia: a) de a informa Comisia European despre m surile compensatorii luate pentru a proteja coeren a global a re elei Natura 2000, pentru ariile de protec ie special avifaunistic i siturile de importan comunitar , când proiectul trebuie realizat din considerente imperative de interes public major referitoare la s n tatea uman , securitatea public sau beneficii pentru mediu. În acest caz, actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene; b) de a solicita punctul de vedere al Comisiei Europene atât asupra m surilor compensatorii propuse cât i asupra motivelor imperative de interes public major,

altele decât cele referitoare la s n tatea uman , securitatea public sau beneficii pentru mediu, când proiectul afecteaz o specie sau un tip de habitat prioritar. În acest caz, actul de reglementare va fi eliberat dup primirea r spunsului Comisiei Europene.

Art. 28. ± Decizia de respingere a solicit rii acordului de mediu, al c rei con inut cadru este prev zut în anexa nr. 3 cuprinde: a) principalele motive i considerente pe care se bazeaz decizia, inclusiv informa ii cu privire la desf urarea procesului de participare a publicului interesat; b) informa ii privind procedura de contestare administrativ i contencios administrativ prev zute la art. 23 i 24 din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009.

CAPITOLUL III Evaluarea adecvat

Art. 29. ± (1) Sunt supuse numai procedurii de evaluare adecvat proiectele prev zute la art. 9 alin. (1) lit. e) i cele prev zute la art.12 alin (1) lit. c) din prezenta metodologie. (2) Pentru proiectele prev zute la art. 9 alin. (1) lit. c) se aplic prevederile art. 11- 25. corespunz tor

(3) Prevederile prezentului capitol sunt aplicate de c tre personalul cu responsabilit i în domeniul protec iei naturii din cadrul autorit ilor publice pentru protec ia mediului.

SEC IUNEA 1 Etapa de încadrare a proiectului

la art. 10, autoritatea competent pentru protec ia mediului parcurge etapa de încadrare cu derularea urm toarelor activit i:

Art. 30. ± În termen de maxim 15 zile de la depunerea documenta iei prev zut

a) analizeaz documenta ia depus de titular; b) efectueaz vizita de amplasament; c) stabile te componen a comisiei de analiz tehnic ; d) completeaz lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat i solicit , dup caz, informa ii suplimentare pentru definitivarea acesteia;

e) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i comunic titularului data stabilit pentru prezentarea proiectului în comisia de analiz tehnic , în vederea particip rii titularului la edin a acesteia; f) prezint comisiei de analiz tehnic proiectul i lista de control; autorit ile reprezentate în comisia de analiz tehnic exprim puncte de vedere cu privire la poten ialul impact al proiectului supus analizei asupra ariei naturale protejate de interes comunitar;

g) definitiveaz lista de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiz tehnic ; h) ia decizia etapei de încadrare a proiectului, conform modelului prev zut în anexa nr. 9.

Art. 31. ± (1) În urma desf ur rii etapei de încadrare, autoritatea competent pentru protec ia mediului decide, dup caz: a) proiectul propus nu necesit parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvat , pentru cele care nu au impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar; b) proiectul propus necesit efectuarea evalu rii adecvate pentru cele pentru care s-a luat decizia c pot avea impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin elaborarea unui studiu care va respecta con inutul cadru prev zut în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat . (2) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare, autoritatea competent pentru protec ia mediului: a) informeaz titularul i îi transmite acestuia anun ul public privind proiectul deciziei etapei de încadrare;

b) public pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare i anun ul privind proiectul deciziei etapei de încadrare. (3) Informarea publicului asupra deciziei etapei de încadrare se face de c tre titular, în termen de 3 zile de la primirea anun ului, prin publicare în presa na ional sau local , prin afi area acestuia la sediul propriu i pe pagina proprie de internet, precum i la sediul autorit ii/autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia/c rora este propus implementarea proiectului. (4) Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data public rii anun ului în pres . (5) În termen de 10 de zile de la primirea comentariilor/observa iilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competent pentru protec ia mediului invit membrii comisiei de analiz tehnic s participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare. (6) În situa ia în care comentariile/observa iile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispozi ia publicului de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului prin afi are pe pagina de internet i de c tre titularul proiectului, prin mijloacele prev zute la alin. (4).

SEC IUNEA a 2-a Etapa studiului de evaluare adecvat

Art. 32. ± (1) În termen de 15 zile de la depunerea studiului de evaluare adecvat , pe suport de hârtie i în format electronic, autoritatea competent pentru protec ia mediului desf oar urm toarele activit i: a) analizeaz studiul de evaluare adecvat depus de titular; b) pune la dispozi ia publicului spre consultare studiul de evaluare adecvat prin afi are pe pagina de internet sau la sediul s u; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afi rii; c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic studiul de evaluare adecvat ; d) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i prezint lista de control pentru etapa de analiz a calit ii studiului de evaluare adecvat , analizând împreun cu membrii acesteia studiul de evaluare adecvat .

(2) În urma parcurgerii activit ilor men ionate la alin. (1), autoritatea competent pentru protec ia mediului decide, dup caz : a) trecerea la etapa solu iilor alternative pentru proiectele pentru care s-a decis c impactul negativ persist i informarea, în scris, a titularului proiectului în leg tur cu decizia luat ; b) emiterea avizului Natura 2000, al c rui model este prev zut în anexa nr. 19 pentru proiectele pentru care, în urma analizei m surilor de reducere a impactului, s-a decis c impactul semnificativ este eliminat/ redus.

SEC IUNEA a 3-a Etapa solu iilor alternative

Art. 33. ± (1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvat cu solu iile alternative, autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) analizeaz solu iile alternative depuse de titular; b) pune la dispozi ia publicului, spre consultare, solu iile alternative prezentate de titular, prin afi are pe pagina de internet i, dup caz, la sediul s u; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afi rii; c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic titular; solu iile alternative prezentate de solu iile alternative

d) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i prezint propuse i lista de control pentru analiza calit ii acestei etape.

(2) În urma parcurgerii activit ilor men ionate la alin. (1), autoritatea competent pentru protec ia mediului decide, dup caz: a) trecerea la etapa m surilor compensatorii, dac solu iile alternative identificate nu reduc semnificativ impactul negativ, dar proiectul trebuie s fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la s n tatea uman , securitatea public sau beneficii pentru mediu, inclusiv de natur social sau economic ; b) emiterea avizului Natura 2000 pentru solu ia alternativ care elimin / reduce impactul negativ;

c) respingerea solicit rii în cazul în care solu iile alternative identificate nu elimin / reduc impactul negativ asupra integrit ii ariei naturale protejate de interes comunitar i în lipsa motivelor de interes public major, conform deciziei de respingere prev zut în anexei nr. 3.

SEC IUNEA a 4-a Etapa m surilor compensatorii, atunci când nu exist solu ii alternative i când impactul negativ persist

Art. 34. ± (1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvat

m surile compensatorii, autoritatea competent urm toarele activit i:

cu pentru protec ia mediului deruleaz

a) analizeaz m surile compensatorii depuse de titular; b) pune la dispozi ia publicului, spre consultare, m surile compensatorii, prin afi are pe pagina de internet i, dup caz, la sediul s u; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afi rii; c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic m surile compensatorii propuse; d) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i prezint propuse i lista de control a analizei calit ii acestei etape; e) m surile compensatorii

decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicit rii, luând în considerare i punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiz tehnic .

(2) Pentru proiectele de interes public major care afecteaz o specie sau un habitat prioritar, pentru care se invoc alte motive imperative de interes public major decât cele referitoare la s n tatea uman , securitatea public sau beneficii pentru mediu, anterior lu rii deciziei de emitere a avizului Natura 2000, autoritatea competent transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului formularul prev zut în anexa nr. 3 a ghidului metodologic privind evaluarea adecvat , completat cu informa iile solicitate i studiul de evaluare adecvat cu complet rile ulterioare. (3) Pe baza documentelor prev zute la alin. (2), autoritatea public central pentru protec ia mediului solicit punctul de vedere al Comisiei Europene pentru proiectul respectiv i transmite autorit ii competente r spunsul acesteia în vederea lu rii deciziei prev zute la alin. (1) lit. e).

(4) În urma derul rii activit ilor prev zute la alin. (2) ± (3), autoritatea competent pentru protec ia mediului decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicit rii, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiz tehnic i r spunsul Comisiei Europene. (5) Pentru proiectele care nu afecteaz o specie sau un habitat prioritar i pentru care sa luat decizia de emitere a avizului Natura 2000, autoritatea competent transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului formularul prev zut în anexa nr. 3 a ghidului metodologic privind evaluarea adecvat , completat cu informa iile solicitate, studiul de evaluare adecvat cu complet rile ulterioare, precum i actul de reglementare care a fost emis. (6) Pe baza documentelor prev zute la alin. (5) autoritatea public central pentru protec ia mediului informeaz Comisia European asupra m surilor compensatorii luate pentru a proteja coeren a global a re elei Natura 2000.

Art. 35. ± Avizul Natura 2000 include, dup caz, urm toarele: a) m surile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condi iile i modul/calendarul de implementarea a acestora; b) m surile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competent pentru protec ia mediului, condi iile i modul/calendarul de implementarea a acestora;

c) considerentele privind s n tatea sau siguran a public ori consecin ele benefice de importan major pentru mediu, care justific necesitatea realiz rii proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce ad postesc un tip de habitat natural prioritar i/sau o specie s lbatic prioritar de interes comunitar; d) alte motivele imperative de interes public major asupra c rora s-a ob inut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justific necesitatea realiz rii proiectului propus.

CAPITOLUL IV Confiden ialitatea informa iilor depuse de titularul proiectului

Art. 36. ± În parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului poate solicita autorit ii competente pentru protec ia mediului exceptarea de la punerea la dispozi ia publicului a informa iilor care fac obiectul confiden ialit ii comerciale i industriale, inclusiv al propriet ii intelectuale.

Art. 37. ± (1) Cererea de exceptare prev zut la art. 36 se depune la autoritatea competent pentru protec ia mediului odat cu depunerea documentelor ce con in i informa iile care fac obiectul confiden ialit ii comerciale i industriale, inclusiv al propriet ii intelectuale. Cererea de exceptare se motiveaz în fapt i în drept. (2) În cazul motiv rii insuficiente a solicit rii de confiden ialitate i existen ei unui dubiu privind caracterul de confiden ialitate al informa iilor, autoritatea competent pentru protec ia mediului poate respinge solicitarea pe baza principiului satisfacerii interesului public.

conduc torului autorit ii competente pentru protec ia mediului.

(3) Solu ionarea cererii prev zute la alin. (1) se concretizeaz

prin decizie a

(4) Decizia prev zut la alin. (3) se emite i se comunic titularului în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de exceptare. (5) Perioada except rii, în cazul acord rii acesteia, este de maxim 4 ani , în situa ia în care legisla ia specific nu prevede altfel.

Art. 38. ±(1) Decizia prev zut la art. 37 alin. (3) se afi eaz pe pagina de internet a autorit ii competente pentru protec ia mediului în termen de 3 zile de la luarea ei. (2) Decizia prev zut la art. 37 alin. (3) poate fi atacat de titularul proiectului sau de membrii publicului interesat la instan a competent de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

CAPITOLUL V Modific ri sau extinderi ale proiectelor prev zute în Hot rârea Guvernului nr. 445/2009

SEC IUNEA 1 Notificarea modific rii sau extinderii unui proiect anterior emiterii aprob rii de dezvoltare

Art. 39. ± (1) Titularul unui proiect are obliga ia de a notifica în scris autoritatea competent pentru protec ia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenit dup emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 i anterior emiterii aprob rii de dezvoltare. (2) Notificarea prev zut la alin. (1), înso it de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condi iile legii pentru cerin a esen ial Äc) igien , s n tate i mediu´, sau, dup caz, de punctul de vedere al autorit ii competente emitente a aprob rii de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apari iei necesit ii modific rii /extinderii. (3) Modelul notific rii este prev zut în anexa nr. 20 la prezenta metodologie. (4) Pe baza documentelor prev zute la alin. (2) autoritatea public pentru protec ia mediului aplic în mod corespunz tor prevederile art. 22 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009.

SEC IUNEA a 2-a Notificarea modific rii sau extinderii unui proiect ulterior emiterii aprob rii de dezvoltare

Art. 40. ± Titularul unui proiect are obliga ia de a notifica în scris autoritatea competent emitent a aprob rii de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenit dup emiterea aprob rii de dezvoltare, în condi iile legisla iei specifice.

CAPITOLUL VI Except ri de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Art. 41. ± (1) Titularul unui proiect prev zut în anexa nr. 1 sau nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 poate solicita autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului exceptarea acestuia, în totalitate sau în parte, de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului. (2) Cererea de exceptare, care înso e te solicitarea emiterii acordului de mediu, se motiveaz în fapt i în drept i cuprinde, dup caz, inclusiv informa ii privind posibilitatea realiz rii unei alte forme de evaluare corespunz toare. Cererea se depune conform prevederilor art. 8 din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009. (3) Cererea de exceptare se transmite de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului la care s-a depus solicitarea la autoritatea public central pentru protec ia mediului în termen de 5 zile de la primirea ei.

Art. 42. ± (1) Autoritatea public central pentru protec ia mediului analizeaz cererea de exceptare i stabile te, dup caz: a) necesitatea unei alte forme de evaluare, b) realizarea evalu rii impactului asupra mediului doar pentru anumite etape ale proiectului, c) realizarea evalu rii impactului asupra mediului pentru întregul proiect în cazul în care se respinge cererea de exceptare. (2) Informa iile ob inute prin forma de evaluare stabilit conform alin. (1) sunt puse la dispozi ia publicului ca i în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Art. 43. ± (1) Decizia de exceptare sau decizia de respingere a solicit rii de exceptare se motiveaz în fapt i în drept i cuprinde cerin ele necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului corespunz tor art. 42. (2) Autoritatea public central pentru protec ia mediului emite decizia de exceptare sau decizia de respingere a except rii, o public pe pagina de internet i o afi eaz la sediul s u în termen de 15 zile de la primirea cererii de exceptare. Decizia se comunic titularului în termen de 3 zile de la emiterea ei.

(3) Decizia de exceptare se emite cu respectarea prevederilor art. 17 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009.

Art. 44. ± (1) Autoritatea public central pentru protec ia mediului transmite decizia de exceptare sau de respingere a solicit rii de exceptare autorit ii competente pentru protec ia mediului în termen de 3 zile de la data emiterii ei. (2) Autoritatea competent pentru protec ia mediului aduce la îndeplinire prevederile din decizie. (3) Dup îndeplinirea cerin elor din decizia de exceptare i anterior emiterii acordului de mediu, autoritatea competent pentru protec ia mediului transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului rezultatele evalu rii stabilite conform art. 42 alin. (2). (4) În termen de 5 zile de la primirea informa iilor prev zute la alin. (3), autoritatea public central pentru protec ia mediului transmite Comisiei Europene decizia de exceptare i informa iile puse la dispozi ia propriului public. (5) În termen de 3 zile de la informarea Comisiei Europene, autoritatea competent pentru protec ia mediului ia decizia de emitere/respingere a acordului de mediu, prevederile art. 23-25 aplicându-se în mod corespunz tor.

Art. 45. ± În cazul în care s-a decis printr-o analiz caz cu caz, exceptarea de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor destinate ap r rii na ionale la care se refer prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009, autoritatea competent pentru protec ia mediului transmite titularului o notificare cu men iunea ³Face obiectul deciziei de exceptare nr. ....... de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului´, în termen de 5 zile de la primirea deciziei de exceptare de la autoritatea public central .

CAPITOLUL VII Revizuirea i actualizarea acordului de mediu

Art. 46. ± (1) Autoritatea competent pentru protec ia mediului revizuie te i actualizeaz , dup caz, decizia etapei de încadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000 la solicitarea titularului dup achitarea de c tre acesta a tarifului corespunz tor. (2) Se consider revizuire i actualizare a deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu orice înscriere de men iuni într-o anex i/sau modificare a con inutului ini ial al actului. (3) Revizuirea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000, dup caz, este obligatorie în toate situa iile în care: a) apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lui; b) prevederile unor noi reglement ri legale o impun; c) în situa iile prev zute de legisla ia privind prevenirea i controlul integrat al polu rii, pentru proiectele care se supun acestei legisla ii; d) s-a luat decizia respectiv , în urma analiz rii notific rii depuse de titular, conform prevederilor cap. V.

Art. 47. ± (1) Revizuirea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000, dup caz, se realizeaz de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului emitent , în termen de 10 zile de la luarea deciziei de revizuire, prin parcurgerea urm toarelor etape procedurale: a) înscrierea de men iuni i/sau modificarea con inutului ini ial al actului emis de autoritatea competent pentru protec ia mediului sau respingerea solicit rii, dup caz; b) întocmirea anun ului public, conform modelului din anexa nr. 21; c) publicarea anun ului pe pagina proprie de Internet i afi rii la sediul s u;

d) transmiterea c tre titularul proiectului a anun ului public întocmit conform modelului din anexa nr. 22, în vederea public rii, în termen de 3 zile, în presa na ional sau local , la sediul s u i pe pagina proprie de internet, precum i pe panoul de identificare a investi iei montat pe amplasament. (2) Publicul interesat poate transmite autorit ii competente pentru protec ia mediului, comentarii/opinii/observa ii privind decizia autorit ii competente pentru protec ia mediului, în termen de 10 zile de la publicarea acesteia.

(3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prev zut la alin. (2), autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) analizeaz comentariile/opiniile/observa iile justificate ale publicului interesat; b) transmite titularului proiectului decizia etapei de încadrare /acordul de mediu/ avizul Natura 2000 revizuit sau decizia de respingere a solicit rii, dup caz.

Art. 48. ± (1) Autoritatea competent pentru protec ia mediului este obligat s întocmeasc i s de in un dosar de obiectiv, pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei proceduri. Acesta cuprinde toate informa iile relevante privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv informa iile care se pun la dispozi ia publicului, conform prezentei proceduri (2) Dosarul de obiectiv cuprinde cel pu in: a) documenta ia care a stat la baza lu rii deciziilor autorit ii competente pentru protec ia mediului; b) listele de control completate pe parcursul parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv procesul verbal de verificare a amplasamentului, întocmite conform prevederilor prezentei proceduri; c) îndrumarul elaborat de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului referitor la con inutul raportului privind impactul asupra mediului, dup caz; d) complet ri/modific ri ale documenta iei; e) raportul privind impactul asupra mediului, dup caz; f) notific rile transmise de c tre titularul proiectului în cazul modific rii datelor/informa iilor care au stat la baza lu rii deciziilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

g) toate deciziile luate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; h) alte documente relevante pentru proiectul respectiv. (3) Dosarul de obiectiv va fi p strat pe toat durata de via a investi iei, inclusiv pe perioada de refacere a amplasamentului dup închidere. Acesta se va arhiva i pe suport electronic, dup caz.

CAPITOLUL IX Dispozi ii finale

Art. 49. ± (1) În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispozi ia autorit ii competente pentru protec ia mediului toate informa iile necesare emiterii acordului de mediu în termen de maxim doi ani de la data solicit rii acestora, solicitarea se respinge. Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri. (2) Rapoartele privind impactul asupra mediului, realizate conform cerin elor legisla iei în vigoare la momentul respectiv, depuse la autoritatea competent pentru protec ia mediului i aflate în proceduri nefinalizate, se actualizeaz , în conformitate cu legisla ia în vigoare, la solicitarea autorit ii competente pentru protec ia mediului. (3) La finalizarea proiectelor publice i private care au f cut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat , dup caz, în condi iile prezentei metodologii, autoritatea competent pentru protec ia mediului efectueaz un control de specialitate pentru verificarea respect rii prevederilor deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu/avizului Natura 2000, dup caz. (4) Procesul verbal întocmit în situa ia prev zut la alin. (3) se anexeaz integrant din procesul verbal de recep ie la terminarea lucr rilor. i face parte

Art. 50. ± Anexele nr. 1 ± 22 fac parte integrant din prezenta procedur .

ANEXA nr. 1 la metodologie

Con inutul-cadru al NOTIFIC RII

1. Date generale i localizarea proiectului/modific rii 1.1 Denumirea proiectului: (cu specificarea încadr rii conform anexelor din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009) 1.2 1.3 Amplasamentul proiectului*, inclusiv vecin t ile, i adresa obiectivului

Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modific rii:

a) denumire titular; b) adresa titularului, telefon, fax, adres e-mail; c) reprezentan i legali/împuternici i, cu date de identificare; 1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajarea teritoriului aprobate/adoptate i/sau alte scheme/programe;

1.5. Încadrarea în alte activit i existente (dac e cazul). 1.6. Bilan ul teritorial ± suprafa a total , suprafa a construit (cl diri, accese), suprafa spa ii verzi, num r locuri de parcare (dac e cazul).

2. Descrierea sumar a proiectului
y

Se va face o descriere sumar realizarea acestuia.

a proiectului

i a lucr rilor necesare pentru

3. Modul de asigurare al utilit ilor 1. Alimentarea cu ap 2. Evacuarea apelor uzate 3. Asigurarea apei tehnologice, dac este cazul 4. Asigurarea agentului termic

Anexe - piese desenate ± Certificat de urbanism i planurile anex .

* se va preciza distan a fa de grani e pentru proiectele men ionate în Anexa nr. I la Conven ia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier , adoptat la Espo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 22/2001.

Semn tura titular

ANEXA nr. 2 la Metodologie

Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului Nr........ /................

Clasarea notific rii

Ca urmare a solicit rii depuse de (nume i adres titular)................................... pentru proiectul .................................... propus a fi amplasat în...................... (adresa amplasamentului), înregistrat la........ (autoritatea competent pentru protec ia mediului) cu nr...../data....., - în urma verific rii amplasamentului proiectului (dup caz), a analiz rii documenta iei depuse, a localiz rii amplasamentului în planul de urbanism i în raport cu pozi ia fa de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restric ii de construit, zona costier ; - având în vedere c :

- proiectul propus nu intr mediului;

sub inciden a Hot rârea Guvernului nr.

445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra

- proiectul propus nu intr sub inciden a art. 28 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare, Autoritatea competent pentru protec ia mediului ................... d e c i d e: Clasarea notific rii deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i de evaluare adecvat .

Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului (Semn tura tampila)

i

ef serviciu

Întocmit

ANEXA nr. 3 la metodologie

Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului

Decizia de respingere a solicit rii acordului de mediu

Nr........ /................

Ca urmare a solicit rii depuse de (nume i adres titular)...................................pentru proiectul ....................................propus a fi amplasat în......................(adresa amplasamentului), înregistrat la (autoritatea competent pentru protec ia mediului)........cu nr...../data....., în urma verific rii amplasamentului proiectului (dup caz), a analiz rii documenta iei depuse, a localiz rii amplasamentului în planul de urbanism i în raport cu pozi ia fa de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restric ii de construit, zona costier ; în urma analizei solu iilor alternative i/sau a motivelor imperative de interes public major, a m surilor compensatorii; în urma analiz rii raportului privind impactul asupra mediului raportului de securitate. i a

-

Autoritatea competent pentru protec ia mediului ................... d e c i d e:

Respingerea solicit rii acordului de mediu pentru proiectul ....................

Motivele care au stat la baza deciziei sunt urm toarele: (justificarea se va face de la caz la caz în func ie de prevederile legislative pe care proiectul le încalc , cu luarea în considerare a modului de participare a publicului i cum au fost luate în considerare observa iile publicului pe parcursul procedurii, precum i pentru nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competent pentru protec ia mediului conform art. 15 alin. (2) i (3) din OUG nr. 195/2005 privind protec ia mediului, aprobat prin Legea nr. 256/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare): .................................................................................. ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Prezenta decizie poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului (Semn tura tampila)

i

ef serviciu

Întocmit

ANEXA nr. 4 la metodologie

Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului

Decizia etapei de evaluare ini ial (demararea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i/sau a evalu rii adecvate) Nr........ /................

Ca urmare a solicit rii depuse de (nume i adres titular)................................... pentru proiectul .................................... propus a fi amplasat în...................... (adresa amplasamentului), înregistrat ........cu nr...../data................., - în urma verific rii amplasamentului proiectului (dup cu pozi ia fa caz), a analiz rii la (autoritatea competent pentru protec ia mediului)

documenta iei depuse, a localiz rii amplasamentului în planul de urbanism i în raport de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restric ii de construit, zona costier ; - având în vedere c : - proiectul intr /nu intr sub inciden a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa ...... la pct. ....... ; - proiectul propus intr /nu intr sub inciden a art. 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în .................. (în cazul în care intr sub inciden a art. 28, se va preciza aria natural protejat de interes comunitar i pozi ia amplasamentului proiectului propus: în interiorul

sau în vecin tatea acesteia), Autoritatea competent pentru protec ia mediului ................... d e c i d e: necesitatea declan rii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

i/sau a procedurii de evaluare adecvat pentru proiectul ........................... Autoritatea competent pentru derularea procedurii de evaluare a impactului pentru

asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvate este ................................ (se va completa numai în cazul în care APM nu este autoritatea competent derularea procedurii). Pentru continuarea procedurii titularul va depune: a) memoriul de prezentare, completat conform con inutului cadru prev zut în Anexa nr. 5, i, dup caz, cu informa iile solicitate conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat , precum i cu coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic , în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970; b) dovada achit rii tarifului aferent etapei de încadrare/definire a domeniului evalu rii, dup caz; (în cazul proiectelor din anexa nr. 1 la H.G. nr. 445/2009 se va derula etapa de încadrare pentru procedura de evaluare adecvat i se va trece direct la etapa de definire a domeniului f r încasarea tarifului etapei de încadrare; în cazul proiectelor din anexa nr. 2 la H.G. nr. 445/2009 sau a celor pentru care autoritatea competent pentru protec ia mediului consider c au un poten ial impact asupra mediului prin natura, dimensiunea i localizarea lor se va trece la etapa de încadrare).

Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului ( Semn tura i tampila)

ef serviciu

Întocmit

ANEXA nr. 5 la metodologie

Con inutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: II. Titular - Numele companiei - Adresa po tal - Num rul de telefon, de fax i adresa de e-mail, adresa paginii de internet; - Numele persoanelor de contact: - director/manager/administrator - responsabil pentru protec ia mediului

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului - justificarea necesit ii proiectului - plan e reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafa teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situa ie i amplasamente) - formele fizice ale proiectului (planuri, cl diri, alte structuri, materiale de construc ie etc.) de

Se prezint elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul i capacit ile de produc ie; descrierea instala iei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dup caz); descrierea proceselor de produc ie ale proiectului propus, în func ie de specificul investi iei, produse

-

i subproduse ob inute, m rimea, capacitatea; materiile prime, energia i combustibilii utiliza i, cu modul de asigurare a acestora; racordarea la re elele utilitare existente în zon ; descrierea lucr rilor de refacere a amplasamentului în zona afectat execu ia investi iei; c i noi de acces sau schimb ri ale celor existente resursele naturale folosite în construc ie i func ionare metode folosite în construc ie de

-

-

-

planul de execu ie cuprinzând faza de construc ie, punerea în func iune, exploatare, refacere i folosire ulterioar , rela ia cu alte proiecte existente sau planificate detalii privind alternativele care au fost luate în considerare alte activit i care pot ap rea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ap , surse sau linii de transport

-

a energiei, cre terea num rului de locuin e, eliminarea apelor uzate i a de eurilor). alte autoriza ii cerute pentru proiect.

Localizarea proiectului - distan a fa de grani e pentru proiectele care cad sub inciden a Conven iei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier , adoptat la Espo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 22/2001. h r i, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informa ii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât i artificiale, i alte informa ii privind: y folosin ele actuale i planificate ale terenului atât pe amplasament cât i pe zone adiacente acestuia; politici de zonare i de folosire a terenului; arealele sensibile; detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat în considerare.

y y y

Caracteristicile impactului poten ial, în m sura în care aceste informa ii sunt disponibile

O scurt descriere a impactului poten ial cu luarea în considerare a urm torilor factori: impactul asupra popula iei, s n t ii umane, faunei i florei, solului, folosin elor, bunurilor materiale, calit ii i regimului cantitativ al apei, calit ii aerului, climei, zgomotelor i vibra iilor, peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural, i asupra interac iunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adic impactul

direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu i lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ) extinderea impactului (zona geografic , num rul popula iei/habitatelor/speciilor afectate) magnitudinea i complexitatea impactului probabilitatea impactului durata, frecven a i reversibilitatea impactului m surile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului natura transfrontier a impactului.

-

-

IV. Surse de poluan i i instala ii pentru re inerea, evacuarea i dispersia poluan ilor în mediu 1. Protec ia calit ii apelor: sursele de poluan i pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; sta iile i instala iile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prev zute.

2. Protec ia aerului: sursele de poluan i pentru aer, poluan i; instala iile pentru re inerea i dispersia poluan ilor în atmosfer .

3. Protec ia împotriva zgomotului i vibra iilor: sursele de zgomot i de vibra ii; amenaj rile i dot rile pentru protec ia împotriva zgomotului i vibra iilor.

4. Protec ia împotriva radia iilor:

-

sursele de radia ii; amenaj rile i dot rile pentru protec ia împotriva radia iilor.

5. Protec ia solului i a subsolului: sursele de poluan i pentru sol, subsol i ape freatice; lucr rile i dot rile pentru protec ia solului i a subsolului.

6. Protec ia ecosistemelor terestre i acvatice: identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; lucr rile, dot rile i m surile pentru protec ia biodiversit ii, monumentelor naturii i ariilor protejate.

7. Protec ia a ez rilor umane i a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de interes public, distan a fa de a ez rile umane, respectiv fa de monumente istorice i de arhitectur , alte zone asupra c rora exist instituit un regim de restric ie, zone de interes tradi ional etc.; lucr rile, dot rile i m surile pentru protec ia a ez rilor umane obiectivelor protejate i/sau de interes public. i a

-

8. Gospod rirea de eurilor generate pe amplasament: tipurile i cantit ile de de euri de orice natur rezultate; modul de gospod rire a de eurilor.

9. Gospod rirea substan elor i preparatelor chimice periculoase: substan ele i preparatele chimice periculoase utilizate i/sau produse; modul de gospod rire a substan elor i preparatelor chimice periculoase i asigurarea condi iilor de protec ie a factorilor de mediu i a s n t ii popula iei.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului dot ri i m suri prev zute pentru controlul emisiilor de poluan i în mediu;

VI. Justificarea încadr rii proiectului, dup caz, în prevederile altor acte normative na ionale care transpun legisla ia comunitar (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Ap , Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a De eurilor etc.)

VII. Lucr ri necesare organiz rii de antier descrierea lucr rilor necesare organiz rii de antier; localizarea organiz rii de antier; descrierea impactului asupra mediului a lucr rilor organiz rii de antier; surse de poluan i i instala ii pentru re inerea, evacuarea poluan ilor în mediu în timpul organiz rii de antier; i dispersia

-

dot ri i m suri prev zute pentru controlul emisiilor de poluan i în mediu.

VIII. Lucr ri de refacere a amplasamentului la finalizarea investi iei, în caz de accidente i/sau la încetarea activit ii, în m sura în care aceste informa ii sunt disponibile lucr rile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investi iei, în caz de accidente i/sau la încetarea activit ii; aspecte referitoare la prevenirea polu ri accidentale; i modul de r spuns pentru cazuri de

-

-

aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instala iei; modalit i de refacere a st rii ini iale/reabilitare în vederea utiliz rii ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zon a obiectivului i planul de situa ie cu modul de planificare a utiliz rii suprafe elor; Formele fizice ale proiectului (planuri, cl diri, alte structuri, materiale de construc ie etc.) Plan e reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafa de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situa ie i amplasamente) 2. Schemele-flux pentru: procesul tehnologic i fazele activit ii, cu instala iile de depoluare;

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea public pentru protec ia mediului

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare ini ial autoritatea competent pentru protec ia mediului a decis necesitatea demar rii procedurii de evaluare adecvat , memoriul va fi completat cu: a) descrierea succint a proiectului i distan a fa de aria natural protejat de interes comunitar, precum i coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic , în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic con inând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970; b) numele i codul ariei naturale protejate de interes comunitar; c) prezen a i efectivele/suprafe ele acoperite de specii i habitate de interes comunitar în zona proiectului; d) se va preciza dac proiectului propus nu are leg tur direct cu sau nu este necesar pentru managementul conserv rii ariei naturale protejate de interes comunitar; e) va estima impactul poten ial al proiectului asupra speciilor i habitatelor din aria natural protejat de interes comunitar; f) alte informa ii prev zute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat .

Semn tur

i tampil

ANEXA nr. 6 la metodologie

Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului

PROCES ± VERBAL de verificare a amplasamentului

Nr. .............din ........................(data)

Întocmit la ..................................., în prezen a ..........................................

I. Date de identificare i localizare 1. Titular proiect: 2. Adresa: 3. Telefon/Fax:

II. Descrierea amplasamentului i a vecin t ilor acestuia:

1. Amplasament: 2. Vecin t i: 3. Alte activit i desf urate în zona amplasamentului:

III. Receptori sensibili, zone cu regim special de protec ie, arii naturale protejate de interes comunitar, restric ii ...................................................................................................................................... IV. Identificarea publicului int (poten ial interesat)

V. Posibilit i de asigurare a utilit ilor i descrierea impactului poten ial asupra mediului, dup caz, datorat asigur rii utilit ilor 1. Alimentarea cu ap : 2. Evacuarea apelor uzate: 3. Sistemul de înc lzire: 4. Gospod rirea de eurilor:

VI. Concluzii

VII. Persoana de contact/responsabil pentru protec ia mediului din partea titularului de proiect

VIII. Semnatari

Reprezentant autoritatea competent pentru protec ia mediului, Nume ................................... Semn tura.......................

Reprezentant titular proiect, Nume ....................................... Semn tura..................................

ANEXA nr. 7 la metodologie

Anun public privind depunerea solicit rii de emitere a acordului de mediu
(autoritatea competent pentru protec ia mediului)

.................. (autoritatea competent pentru protec ia mediului) anun publicul interesat asupra depunerii solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ....................... (denumirea proiectului), propus a fi amplasat în ................................................ (adresa amplasamentului), titular .... Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .................. (adresa), i la sediul ...................... (denumirea titularului), (adresa), în zilele de .........., între orele ......... . Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului.............

Data afi

rii anun ului pe site

...................................

ANEXA nr. 8 la metodologie

Anun public privind depunerea solicit rii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului)

.........................(titular proiect) anun publicul interesat asupra depunerii solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ....................... (denumirea proiectului), propus a fi amplasat în ............................................... (adresa amplasamentului).

Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .................. (adresa), i la sediul ...................... (denumirea titularului) (adresa), în zilele de .........., între orele ......... . Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului.............

ANEXA nr. 9 la metodologie

Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului

D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E[1]

Nr««««.din«««««..

Ca urmare a solicit rii de emitere a acordului de mediu adresate de (denumire titular).................................................................... cu sediul în municipiul (ora ul, comuna, satul) ............................................ , str. .......................................nr. ........ , sectorul/jude ul ............................. , înregistrat la .................................... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) cu nr. .................. din ......................... , în baza Hot rârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei modific rile i complet rile ulterioare, i faunei s lbatice, cu

Autoritatea competent pentru protec ia mediului ..................... decide, ca urmare a consult rilor desf urate în cadrul edin ei/ edin elor CAT (dup caz) din data de ««........ c proiectul «««««««« (denumire proiect) propus a fi amplasat în..................................... (adresa amplasamentului)

se supune/nu se supune evalu rii impactului asupra mediului i se supune/nu se supune evalu rii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza lu rii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urm toarele:

a) proiectul se încadreaz în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr........, pct. .... b)« c)«.. ( se va justifica în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009)

II. Motivele care au stat la baza lu rii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvat sunt urm toarele: a) ... b) ... c) ... (se va justifica în conformitate cu prevederile ghidului metodologic privind evaluarea adecvat ).

Condi iile de realizare a proiectului (se aplic pentru proiectele pentru care autoritatea competent pentru protec ia mediului a decis c nu este necesar parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i evaluarea adecvat )

a) ... b) « c) ......

Proiectul propus nu necesit parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvat (se aplic pentru proiectele pentru care autoritatea competent pentru protec ia mediului a decis c nu este necesar parcurgerea procedurii de evaluare adecvat ). Prezenta decizie poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului (Semn tura i tampila)

ef serviciu

Întocmit

ANEXA nr. 10 la metodologie

Anun public privind decizia etapei de încadrare (autoritatea competent pentru protec ia mediului)

Autoritatea competent pentru protec ia mediului ............................. anun publicul interesat asupra lu rii deciziei etapei de încadrare:............................................................., în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* i/sau de evaluare adecvat , pentru proiectul.........................., propus a fi amplasat în ................................................ (adresa amplasamentului), titular ...................,

1. Proiectul deciziei de încadrare i motivele care o fundamenteaz pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................. din ......................... (adresa), în zilele de .........., între orele........., precum i la urm toarea adres de internet (pagina de intenet a autorit ii competente pentru protec ia mediului)...................... Publicului interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei de încadrare, pân la data de.........( în termen de 8 de zile de la data afi rii anun ului) 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce prive te con inutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului........ , precum i la urm toarea adres de e-mail......................, pân la data de ..........(în termen de 13 zile de la data afi rii anun ului).

Data afi

rii anun ului pe site

...................................

* Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauz .

ANEXA nr. 11 la Metodologie

Anun public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

............................. (denumirea titularului), titular al proiectului ................., anun publicul interesat asupra lu rii deciziei etapei de încadrare de c tre .............................(autoritatea competent pentru protec ia mediului): ........................., în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* i de evaluare adecvat , pentru proiectul.........................., propus a fi amplasat în ................................................ (adresa amplasamentului),

1. Proiectul deciziei de încadrare i motivele care o fundamenteaz pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................. din ......................... (adresa), în zilele de .........., între orele........., precum i la urm toarea adres de internet (pagina de internet a autorit ii competente pentru protec ia mediului)...................... Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data public rii prezentului anun ului, pân la data de.........

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce prive te con inutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului........ , precum i la urm toarea adres de e-mail......................, în termen de 10 zile de la data public rii prezentului anun , pân la data de ..........,

* Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauz .

ANEXA nr. 12 la metodologie

Anun public privind dezbaterea public (titularul proiectului)

.................. ........(titular) anun publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*, care integreaz concluziile studiului de evaluare adecvat (dup caz), i a raportului de securitate (dup caz) pentru proiectul ............................(denumire proiect), propus a fi amplasat în ................................................ . Tipul deciziei posibile luate de .............................(autoritatea competent protec ia mediului) poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. pentru

Raportul(ele) poate(pot) fi consultat(e) la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................., .................. (adresa), i la sediul ...................... (denumirea titularului, adres ), în zilele de .........., între orele ......... .

Documentul(ele) men ionat(e) este(sunt) disponibil(e) i la urm toarea(ele) adres (e) de internet........... Dezbaterea public a raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate (dup caz), va avea loc la.............(adresa), în data de ............, începând cu orele.................. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observa ii privind documentele men ionate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................. , .................. (adresa) pân la data de .................. (data dezbaterii publice).

* Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauz

ANEXA nr. 13 la metodologie

Anun public privind dezbaterea public (autoritatea competent pentru protec ia mediului)

Autoritatea competent pentru protec ia mediului .................................. anun publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*, care integreaz concluziile studiului de evaluare adecvat (dup caz), i a raportului de securitate (dup caz) pentru proiectul ..................................., propus a fi amplasat în ................................................ titular.............

Tipul deciziei posibile luate de .................................. (autoritatea competent protec ia mediului) poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

pentru

Raportul(ele) poate(pot) fi consultat(e) la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului................................., .............(adresa), i la sediul ...................... (denumirea titularului, adres ), în zilele de .........., între orele ......... . Documentul(ele) men ionat(e) este(sunt) disponibil(e) i la urm toarea(ele) adres (e) de internet.................................... Dezbaterea public a raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate (dup caz), va avea loc la.............(adresa), în data de ............, începând cu orele.................. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observa ii privind documentele men ionate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului.................................., .................. (adresa) pân la data de .................. (data dezbaterii publice).

Data afi

rii anun ului pe site

........................................ * Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauz

ANEXA nr. 14 la metodologie

Formularul privind comentariile/propunerile/observa iile publicului interesat la raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvat (dup caz), raportul de securitate (dup caz)

La înaintarea opiniilor/comentariilor/observa iilor privind rapoartele men ionate membrii publicului interesat sunt obliga i s - i declare numele, prenumele, adresa, adresa po tei electronice, dup caz. Autoritatea competent pentru protec ia mediului consemneaz opiniile/comentariile/observa iile publicului interesat într-un formular conform modelului prezentat mai jos.

Adresa Nr. Numele i prenumele Adres de e-mail (dup crt. caz) 1. 2. n.

Data primirii

Con inutul pe scurt al observa iilor

ANEXA nr. 15 la metodologie

Formularul pentru prezentarea solu iilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat

Titularul proiectului prezint solu ii de rezolvare a problemelor semnalate de public, folosind formularul prezentat mai jos.

Nr. de identificare Nr. în formularul crt. membrilor prev zut în publicului interesat anexa nr. 14

Numele i prenumele

opiniile/comentariile/observa iile formulate

Solu ia de rezolvare propus de titularul proiectului

ANEXA nr. 16 la metodologie

Anun public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicit rii acordului de mediu (titularul proiectului)

.................. ........ (titular) anun publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicit rii acordului de mediu pentru proiectul.......................................amplasat în...................................... Proiectul acordului de mediu / decizia de respingere i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul . autorit ii competente pentru protec ia mediului............................, .................. (adresa)........... , în zilele de .........., între orele ......... cât i la urm toarea adres de internet (a autorit ii competente pentru protec ia mediului)........... Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................., ................ (adresa), pân la data de .................( în termen de 8 zile de la data afi rii anun ului).

Data afi

rii anun ului pe site ««««««.

ANEXA nr. 17 la metodologie

Anun public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicit rii acordului de mediu (autoritatea competent pentru protec ia mediului)

Autoritatea competent pentru protec ia mediului ............................. anun publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicit rii acordului de mediu pentru proiectul ................................amplasat în......................................, titular................. Proiectul acordului de mediu / decizia de respingere i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................., .................. (adresa)..........., în zilele de .........., între orele ......... cât i la urm toarea adres de internet........... Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ............................., ................ (adresa), în termen de 5 zile de la data public rii prezentului anun , pân la data de ..................

ANEXA nr. 18 la metodologie

Con inutul cadru al acordului de mediu

Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului

........................................

ACORD DE MEDIU Nr. .......din .............

Ca urmare a cererii adresate de .................................................................... cu sediul în municipiul (ora ul, comuna, satul) ............................................, str. .......................................nr. ........ , sectorul/jude ul ............................. , înregistrat la .............(autoritatea competent pentru protec ia mediului) cu nr. .................. din ......................... , în baza OUG nr.195/2005 privind protec ia mediului, aprobat cu modific ri de Legea nr. 265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, a Hot rârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare, dup caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul......... (numele proiectului) din str. ............., nr. ..., localitatea (ora ul, comuna, satul) ........, sectorul/jude ul ........ (adresa amplasamentului)

în scopul stabilirii condi iilor i a m surilor pentru protec ia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucr rile prev zute de proiect, inclusiv instala iile echipamentele

i

II. Motivele i considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele i în leg tur cu calitatea i concluziile/recomand rile raportului privind impactul asupra mediului i ale particip rii publicului (de exemplu: y proiectul se reg se te în planul/programul/strategia........adoptat( ) de c tre o autoritate public i a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform H.G. nr. 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/CE; motivele/criteriile pe baza c rora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologic amplasament; încadrarea în BAT, BREF, dup caz; respectarea cerin elor comunitare transpuse în legisla ia na ional ; cum r spunde/respect obiectivele de protec ia mediului din zon pe aer, apa, sol etc.; compatibilitatea cu obiectivele de protec ie a siturilor Natura 2000, dup caz; luarea în considerare a impactului direct, indirect i cumulat cu al celorlalte activit i existente în zon etc.). i de

y

y y y

y y

III. M suri pentru prevenirea, reducerea i, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului a) m suri în timpul realiz rii proiectului (se vor preciza pentru: ap , aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibra ii, radia ii, de euri, risc pentru s n tate, peisaj, patrimoniu cultural i istoric, resurse naturale, etc.) i efectul implement rii acestora; b) m suri în timpul exploat rii i efectul implement rii acestora; c) m suri pentru închidere/demolare/dezafectare i reabilitarea terenului în vederea utiliz rii ulterioare, precum i efectul implement rii acestora.

De asemenea, pentru proiectele pentru care s-a luat decizia c pot avea impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar, se precizeaz m suri corespunz toare cel pu in uneia dintre urm toarele situa ii (în func ie de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvat ): y m surile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condi iile i modul/calendarul de implementare a acestora; solu ia alternativ care rezult din evaluarea adecvat pentru care se emite acordul de mediu i m surile de reducere sau eliminare a impactului, aferente acesteia; m surile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competent pentru protec ia mediului, condi iile i modul/calendarul de implementarea a acestora; considerentele privind s n tatea sau siguran a public ori consecin ele benefice de importan major pentru mediu, care justific necesitatea realiz rii proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce ad postesc un tip de habitat natural prioritar i/sau o specie s lbatic prioritar de interes comunitar; alte motivele imperative de interes public major asupra c rora s-a ob inut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justific necesitatea realiz rii proiectului.

y

y

y

y

IV. Condi ii care trebuie respectate

1. În timpul realiz rii proiectului: a) condi ii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (române ti sau comunitare), dup caz (de ex., cerin ele tehnice legale de construire a unui depozit de de euri);

b) condi ii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaz concluziile evalu rii adecvate, dup caz (de ex., grosimea geomembranei de impermeabilizare, nefragmentarea habitatului, .a.); c) condi iile necesare a fi îndeplinite în timpul organiz rii de antier (de ex., interzicerea amplas rii organiz rii de antier în vecin tatea ariilor naturale protejate etc.).

d) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz a fi monitorizate, a periodicit ii, a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiec rui factor.

2. În timpul exploat rii: a) condi iile necesare a fi îndeplinite în func ie de prevederile actelor normative specifice, b) condi ii care reies din raportul privind impactul asupra mediului respectiv din cerin ele legisla iei comunitare specifice, dup caz; c) pentru instala iile care intr sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii: y nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluan ii care pot fi emi i în cantit i semnificative, sau, dup caz, parametrii sau m suri tehnice echivalente; prevederi pentru limitarea efectelor polu rii la lung distan dup caz. sau transfrontier ,

y

d) respectarea normelor impuse prin legisla ia specific din domeniul calit ii aerului, managementul apei, managementul de eurilor, zgomot, protec ia naturii; e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz a fi monitorizate, a periodicit ii, a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiec rui factor.

3. În timpul închiderii, dezafect rii, refacerii mediului i postînchidere.: a) condi iile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare; b) condi ii pentru refacerea st rii ini iale/reabilitare în vederea utiliz rii ulterioare a terenului; c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz a fi monitorizate, a periodicit ii, a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiec rui factor.

V. Informa ii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulat .
y y y y

Când i cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate; Când i cum publicul interesat a participat la procesul decizional privind proiectul; Cum au fost luate în considerare propunerile/observa iile justificate ale publicului interesat; Dac s-au solicitat complet ri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului i dac acestea au fost puse la dispozi ia publicului interesat.

În cazul în care proiectul sufer modific ri, titularul este obligat s notifice în scris autoritatea public pentru protec ia mediului emitent asupra acestor modific ri. Prezentul acord de mediu este valabil pe toat perioada punerii în aplicare a proiectului. Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea i anularea acestuia, dup caz. Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului ( Semn tura i tampila)

ef serviciu

Întocmit

ANEXA nr. 19 la metodologie

Con inutul cadru al avizului Natura 2000

Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului

AVIZ NATURA 2000

Nr. .......din .............

Ca urmare a solicit rii nr....................../........................... din partea ............................................................. cu sediul în............................................ , str. .......................................nr. ........ , sectorul/jude ul ............................. , în urma analiz rii documentelor transmise i în baza prevederilor art. 28 al Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare, se emite

AVIZ Natura 2000

pentru proiectul..........(numele proiectului) jude ele.....................................................

situat

în

jude ul/

pentru solu ia alternativ acceptat , când este cazul, cu urm toarele ....................................................................................................... condi ii:

......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Se specific : y m surile de reducere a impactului sau, dup caz, m surile compensatorii, modalitatea i calendarul de implementare ale acestora; motivele imperative de interes public major care justific emiterea prezentului aviz, dup caz.

y

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toat perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modific ri ale acestuia. Prezentul aviz poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului (Semn tura tampila)

i

ef serviciu de specialitate

Întocmit

ANEXA nr. 20 la metodologie

Notificarea modific rilor proiectului conform art. 22 din H.G. nr. 445/2009

Antet titular

C tre ............................................ (autoritatea competent pentru protec ia mediului)

..........................

(titular)cu sediul în municipiul (ora ul, comuna, satul) ................................, str. ............................nr. ...... , sectorul/jude ul ........................,

titular al proiectului ............ pentru care a fost emis decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 nr........................ din........................ (data) notific asupra modific rilor care au survenit în datele
proiectului care au stat la baza emiterii deciziei APM ......... (autoritatea pentru protec ia mediului emitent ), înaintea/dup emiterea aprob rii de dezvoltare.

Modific rile aduse proiectului sunt urm toarele: a).................................................................................. b).......................................................................................

c)........................................................

Semn tur reprezentant titular i tampil

ANEXA nr. 21 la metodologie

Anun public privind emiterea actului de reglementare revizuit /decizia de respingerea solicit rii de revizuire (autoritatea competent pentru protec ia mediului)

Autoritatea competent pentru protec ia mediului........................... anun publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau, dup caz, a deciziei de respingere a solicit rii de

revizuire pentru proiectul.......................................amplasat în......................................, titular ............................ Decizia autorit ii de mediu cât i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................ (adresa)........... i la sediul ...................... (denumirea titularului, adres ), în zilele de .........., între orele ......... cât i la urm toarea(ele) adres (e) de internet........... Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ..........................., ................ (adresa), pân la data de...............(în termen de 13 zile de la afi are)

Data afi

rii anun ului pe site ««««««.

ANEXA nr. 22 la metodologie

Anun public privind emiterea actului de reglementare revizuit /decizia de respingere a solicit rii de revizuire (titularul proiectului)

.............................(titular) anun publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau, dup caz, a deciziei de respingere a solicit rii de revizuire pentru proiectul....................................amplasat în...................................... Decizia autorit ii de mediu cât i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului............................., .................. (adresa)........... i la sediul ...................... (denumirea titularului, adres ), în zilele de .........., între orele ......... cât i la urm toarea(ele) adres (e) de internet........... Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului..........................., ................ (adresa), în termen de 10 zile de la publicare, pân la data de ......................

[1] Decizia se utilizeaz pentru toate proiectele indiferent de sursa de finan are.