Sunteți pe pagina 1din 15

32002L0092 DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI 2002/92/CE din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurri PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL

UNIUNII EUROPENE, avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, n special art. 47 alin. (2) i art. 55, avnd n vedere propunerea Comisiei1, avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social2, n conformitate cu procedura prevzut n art. 251 din Tratat3, ntruct: (1) Intermediarii de asigurri i de reasigurri joac un rol central n distribuirea produselor de asigurare i reasigurare n cadrul Comunit ii. Un prim pas pentru a facilita exercitarea libert ii de stabilire i a libert ii de a presta servicii pentru agen ii i brokerii de asigurri a fost fcut prin Directiva Consiliului 77/92/CEE din 13 decembrie 1976 privind msuri de facilitare a exercitrii efective a libert ii de stabilire i a libert ii de a presta servicii pentru activit ile de agen i i brokeri de asigurri (ex grupa 630 ISIC) i, n special, msuri tranzitorii cu privire la acele activit i4. Directiva 77/92/CEE trebuia s i men in aplicabilitatea pn la intrarea n vigoare a dispozi iilor referitoare la coordonarea reglementrilor na ionale privind accesul la activit ile de agent i broker de asigurri i exercitarea acestora. Recomandarea Comisiei 92/48/CEE din 18 decembrie 1991 privind intermediarii de asigurri5 a fost urmat n mare msur de statele membre i a contribuit la apropierea dispozi iilor na ionale privind cerin ele profesionale i nregistrarea intermediarilor de asigurri. Cu toate acestea, exist nc diferen e substan iale ntre dispozi iile na ionale care obstruc ioneaz accesul la activit ile intermediarilor de asigurri i reasigurri i exercitarea acestor activit i n pia a intern. n consecin , este oportun s se nlocuiasc Directiva 77/92/CEE cu o nou directiv.

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2

JO C 29 E, 30.01.2001, p.245 JO C 221, 07.08.2001, p.121. 3 Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2001 (JO C 140 E, 13.06.2002, p.167), Pozi ia comun a Consiliului din 18 martie 2002 (JO C 145 E, 18.06.2002, p.1) i Decizia Parlamentului European din 13 iunie 2002 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 28 iunie 2002. 4 JO L 26, 31.01.1977, p.14. Directiv modificat ultima dat de Actul de aderare din 1994. 5 JO L 19, 28.01.1992, p.32.

(6)

Intermediarii de asigurri i reasigurri ar trebui s fie n msur s se prevaleze de libertatea de stabilire i de libertatea de a presta servicii care sunt consfin ite n Tratat. Incapacitatea intermediarilor de asigurri de a i desfura activitatea liber pe tot teritoriul Comunit ii este un obstacol n calea bunei func ionri a pie ei unice n asigurri. Coordonarea dispozi iilor na ionale referitoare la cerin ele profesionale i nregistrarea persoanelor care abordeaz i desfoar activitatea de intermediere de asigurri poate aadar s contribuie att la realizarea pie ei unice pentru servicii financiare, ct i la o mai bun protec ie a consumatorilor n acest domeniu. Produsele de asigurri pot fi distribuite de diferite categorii de persoane sau institu ii, cum ar fi agen i, brokeri i agen i de asigurri bancare. Egalitatea de tratament ntre agen i i protec ia consumatorului impune ca toate aceste persoane sau institu ii s se afle sub inciden a prezentei directive.

(7)

(8)

(9)

(10) Prezenta directiv con ine o defini ie a intermediarului de asigurri legat care ine cont de caracteristicile anumitor pie e din statele membre i al crei scop este s stabileasc condi iile de nregistrare aplicabile unor astfel de intermediari. Scopul acestei defini ii nu este s mpiedice statele membre s aib concepte similare n ceea ce privete intermediarii de asigurri care, chiar dac ac ioneaz pentru i n numele unei societ i de asigurare i sub ntreaga rspundere a societ ii respective, au dreptul s colecteze prime sau sume destinate clien ilor n conformitate cu garan iile financiare prevzute n prezenta directiv. (11) Prezenta directiv ar trebui s se aplice persoanelor a cror activitate const n prestarea de servicii de intermediere de asigurri n favoarea unor ter i, n schimbul unei remunera ii care poate s fie de natur pecuniar sau care poate s fie sub forma unui alt avantaj economic convenit i legat de presta ia furnizat. (12) Prezenta directiv nu ar trebui s se aplice persoanelor cu o alt activitate profesional, cum ar fi exper i fiscali sau contabili, care ofer consultan privind acoperirea prin asigurare numai ocazional, n cadrul acestei alte activit i profesionale, dup cum ea nu ar trebui s se aplice nici n cazul simplei furnizri de informa ii generale cu privire la produsele de asigurare, cu condi ia ca activitatea respectiv s nu vizeze sprijinirea clientului n vederea ncheierii sau executrii unui contract de asigurare sau reasigurare, gestionarea, cu titlu profesional, a solicitrilor de daune primite de o societate de asigurare sau reasigurare sau ajustarea de daune i evaluarea daunei de ctre un expert. (13) Prezenta directiv nu ar trebui s se aplice persoanelor care se ocup cu intermedierea de asigurri doar ca o activitate auxiliar n anumite condi ii stricte. (14) Intermediarii de asigurri i reasigurri ar trebui nregistra i la autoritatea competent din statul membru unde i au domiciliul sau sediul central, cu condi ia ca acetia s ndeplineasc o serie de cerin e profesionale stricte referitoare la competen a, buna reputa ie, asigurarea de rspundere civil profesional i capacitatea lor financiar. (15) O astfel de nregistrare ar trebui s permit intermediarilor de asigurri i reasigurri s i desfoare activitatea n alte state membre, n conformitate cu principiile libert ii de stabilire i a libert ii de a presta servicii, cu condi ia respectrii procedurii corespunztoare de notificare ntre autorit ile competente. 2

(16) Sunt necesare sanc iuni corespunztoare mpotriva persoanelor care desfoar activitatea de intermediere de asigurri sau reasigurri fr a fi nregistrate, mpotriva societ ilor de asigurare sau reasigurare care recurg la serviciile unor intermediari nenregistra i sau mpotriva intermediarilor care nu respect dispozi iile na ionale adoptate n temeiul prezentei directive. (17) Colaborarea i schimbul de informa ii ntre autorit ile competente sunt esen iale pentru a proteja clien ii i pentru a garanta soliditatea activit ilor de asigurare i reasigurare n pia a unic. (18) Este esen ial pentru client s tie dac are de-a face cu un intermediar care i d consultan n legtur cu produsele unei game largi de societ i de asigurare sau cu produsele oferite de un numr specific de societ i de asigurare. (19) Prezenta directiv ar trebui s specifice obliga iile pe care intermediarii de asigurri ar trebui s le aib atunci cnd furnizeaz informa ii clien ilor. Un stat membru poate s men in sau s adopte n acest domeniu dispozi ii mai stricte care pot fi impuse intermediarilor de asigurri care desfoar activit i de intermediere pe teritoriul su, independent de domiciliul acestora, cu condi ia ca aceste dispozi ii mai stricte s respecte dreptul comunitar, inclusiv Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2000/31/CE din 8 iunie 2000 privind unele aspecte juridice ale serviciilor societ ii informatice, n special comer ul electronic, n pia a intern (Directiva privind comer ul electronic)1. (20) Dac intermediarul declar c acord consultan n legtur cu produsele unei game largi de societ i de asigurare, acesta trebuie s fac o analiz impar ial i suficient de cuprinztoare a produselor disponibile pe pia . n plus, to i intermediarii ar trebui s i motiveze sfaturile acordate. (21) Este mai pu in necesar s se solicite ca astfel de informa ii s fie date atunci cnd clientul este o societate care urmrete s asigure sau s reasigure riscurile industriale i comerciale. (22) Sunt necesare proceduri adecvate i eficace de reclama ie i atac n statele membre pentru solu ionarea litigiilor ntre intermediarii de asigurri i clien i, prin utilizarea, dac este cazul, a procedurilor existente. (23) Fr a aduce atingere dreptului clien ilor de a ini ia o ac iune n instan , statele membre ar trebui s ncurajeze organismele publice sau private, nfiin ate pentru solu ionarea extrajudiciar a conflictelor, s colaboreze pentru solu ionarea litigiilor transfrontaliere. O astfel de colaborare ar putea s urmreasc, de exemplu, s permit clien ilor s contacteze organisme extrajudiciare create n statul membru unde i au domiciliul n legtur cu orice reclama ie referitoare la intermediarii de asigurri stabili i n alte state membre. Crearea re elei FIN-NET furnizeaz o asisten sporit consumatorilor, atunci cnd acetia utilizeaz servicii transfrontaliere. Dispozi iile referitoare la proceduri ar trebui s in cont de Recomandarea Comisiei 98/257/CE din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu solu ionarea extrajudiciar a litigiilor n materie de consum2.
1 2

JO L 178, 17.07.2000, p.1. JO L 115, 17.04.1998, p.31.

(24) Directiva 77/92/CEE ar trebui, n consecin , abrogat, ADOPT PREZENTA DIRECTIV: CAPITOLUL I DOMENIU DE APLICARE I DEFINI II Articolul 1 Domeniu de aplicare 1. Prezenta directiv stabilete norme privind accesul la activit ile de intermediere de asigurri i reasigurri i exercitarea acestora de ctre persoane fizice i juridice stabilite sau care doresc s se stabileasc ntr-un stat membru. 2. Prezenta directiv nu se aplic persoanelor care ofer servicii de intermediere pentru contracte de asigurare dac urmtoarele condi ii sunt ndeplinite n totalitate: (a) (b) (c) (d) (e) contractul de asigurare impune numai cunoaterea acoperirii oferite de asigurare; contractul de asigurare nu este un contract de asigurare de via ; contractul de asigurare nu acoper nici un risc de rspundere civil; principala activitate profesional a persoanei nu este intermedierea de asigurri; asigurarea este complementar produsului sau serviciului oferit de orice prestator, dac asigurarea respectiv ofer acoperire pentru: (i) riscul de defectare, pierdere sau avariere a bunurilor furnizate de prestatorul respectiv, sau avarierea sau pierderea bagajelor sau alte riscuri legate de o cltorie a crei rezervare s-a fcut la prestatorul respectiv, chiar dac asigurarea este o asigurare de via sau o asigurare a riscului de rspundere civil, cu condi ia ca acoperirea s fie auxiliar asigurrii principale pentru riscurile asociate cltoriei;

(ii)

(f)

valoarea primei anuale nu depete 500 EUR, iar durata total a contractului de asigurare, inclusiv toate rennoirile, nu este mai mare de cinci ani.

3. Prezenta directiv nu se aplic serviciilor de intermediere de asigurri i reasigurri furnizate pentru riscuri i angajamente situate n afara Comunit ii. Prezenta directiv nu afecteaz legisla ia unui stat membru referitoare la activitatea de intermediere de asigurri desfurat de intermediari de asigurri i reasigurri stabili i ntr-o ar ter i care lucreaz pe teritoriul acesteia n baza principiului libert ii de a presta servicii, cu condi ia garantrii unui tratament egal pentru toate persoanele care desfoar sau care sunt autorizate s desfoare activit i de intermediere de asigurri pe pia a respectiv. Prezenta directiv nu reglementeaz activit ile de intermediere de asigurri desfurate n ter e ri sau activit ile societ ilor de asigurare sau reasigurare din cadrul Comunit ii, aa 4

cum sunt ele definite n prima Directiv a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea dispozi iilor legale, de reglementare i administrative referitoare la accesul la activitatea de asigurare direct, alta dect asigurarea de via , i exercitarea acestei activit i1 i n prima Directiv a Consiliului 79/267/CEE din 5 martie 1979 privind coordonarea dispozi iilor legale, de reglementare i administrative referitoare la accesul la activitatea de asigurri directe de via i exercitarea acesteia2, realizate prin intermediul intermediarilor de asigurri n ter e ri. Articolul 2 Defini ii n sensul prezentei directive: 1. societate de asigurare nseamn o societate care a primit o autoriza ie oficial n conformitate cu art. 6 din Directiva 73/239/CEE sau art. 6 din Directiva 79/267/CEE; societate de reasigurare nseamn o societate, alta dect o societate de asigurare sau o societate de asigurare dintr-o ar nemembr, a crei principal activitate const n acceptarea riscurilor cedate de o societate de asigurare, o societate de asigurare dintr-o ar nemembr sau de alte societ i de reasigurare; intermediere de asigurri nseamn orice activitate care const din prezentarea sau propunerea unor contracte de asigurare sau din desfurarea altor ac iuni pregtitoare n vederea finalizrii unor astfel de contracte sau din ncheierea unor astfel de contracte sau de contribu ie la gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, n special n cazul unei solicitri de daune. Aceste activit i nu sunt considerate intermediere de asigurri atunci cnd sunt realizate de o societate de asigurare sau de un angajat al unei societ i de asigurare care ac ioneaz sub rspunderea unei societ i de asigurare. Nu se consider a fi intermediere de asigurri furnizarea ocazional de informa ii n contextul unei alte activit i profesionale, cu condi ia ca scopul activit ii respective s nu fie acordarea de asisten unui client n vederea ncheierii sau derulrii unui contract de asigurare, gestionarea, cu titlu profesional, a solicitrilor de daune ale unei societ i de asigurare, precum i compensarea daunelor i evaluarea de ctre un expert a solicitrilor de daune; 4. intermediere de reasigurri nseamn orice activitate care const din prezentarea sau propunerea unor contracte de reasigurare sau din desfurarea altor ac iuni pregtitoare n vederea finalizrii unor astfel de contracte sau din ncheierea unor asemenea contracte sau contribu ia la gestionarea i derularea unor astfel de contracte, n special n caz de solicitare de daune. Aceste activit i nu sunt considerate intermediere de reasigurri atunci cnd sunt realizate de o societate de reasigurare sau de un angajat al unei societ i de reasigurare care ac ioneaz sub rspunderea unei societ i de reasigurare.
1

2.

3.

JO L 228, 16.08.1973, p.3. Directiv modificat ultima dat de Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2002/13/CE (JO L 77, 20.03.2002, p. 17). 2 JO L 63, 13.03.1979, p.1. Directiv modificat ultima dat de Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2002/12/CE (JO L 77, 20.03.2002, p. 11).

Nu se consider intermediere de reasigurri furnizarea ocazional de informa ii n contextul unei alte activit i profesionale, cu condi ia ca scopul activit ii respective s nu fie acordarea de asisten unui client n vederea ncheierii sau derulrii unui contract de reasigurare, gestionarea, cu titlu profesional, a solicitrilor de daune ale unei societ i de reasigurare, precum i compensarea daunelor i evaluarea de ctre un expert a solicitrilor de daune; 5. intermediar de asigurri nseamn orice persoan fizic sau juridic ce ini iaz sau desfoar, n schimbul unei remunera ii, activit i de intermediere de asigurri; intermediar de reasigurri nseamn orice persoan fizic sau juridic ce ini iaz sau desfoar, n schimbul unei remunera ii, activit i de intermediere de reasigurri; intermediar de asigurri legat nseamn orice persoan care desfoar activit i de intermediere de asigurri pentru una sau mai multe societ i de asigurare i n numele acesteia/acestora, dac produsele de asigurare nu se afl n concuren , dar care nu colecteaz prime sau sume destinate clien ilor; aceast persoan ac ioneaz sub rspunderea total a acelor societ i de asigurare pentru produsele care le privesc pe fiecare n parte. Orice persoan care desfoar activit i de intermediere de asigurri pe lng activitatea sa profesional principal este de asemenea considerat un intermediar de asigurri legat care ac ioneaz sub rspunderea uneia sau mai multor societ i de asigurare pentru produsele care le privesc pe fiecare n parte, dac asigurarea este complementar bunurilor sau serviciilor furnizate n cadrul acelei activit i profesionale principale i dac persoana nu colecteaz prime sau sume destinate clien ilor; 8. 9. riscuri mari sunt riscurile definite n art. 5 lit.(d) din Directiva 73/239/CEE; stat membru de origine nseamn: (a) dac intermediarul este o persoan fizic, statul membru unde acesta i are domiciliul i unde i desfoar activitatea; dac intermediarul este o persoan juridic, statul membru unde se afl sediul su social sau, dac n conformitate cu dreptul su na ional nu are sediu social, statul membru unde se afl sediul su central;

6.

7.

(b)

10.

stat membru gazd nseamn statul membru n care un intermediar de asigurri sau de reasigurri are o sucursal sau n care presteaz servicii; autorit i competente nseamn autorit ile pe care fiecare stat membru n parte le desemneaz n conformitate cu art. 7; suport durabil nseamn orice instrument cu ajutorul cruia clientul i poate stoca informa ii care i sunt adresate personal, astfel nct acestea s poat fi consultate ulterior pe durata unei perioade adaptate scopului acestor informa ii i care permite reproducerea fidel a informa iilor stocate. n special, no iunea de suport durabil include dischetele, CD-ROM-urile, DVD-urile i unitatea de hard-disk a calculatoarelor personale unde se salveaz pota electronic, dar 6

11.

12.

exclude siturile de Internet, cu excep ia cazului n care astfel de situri ndeplinesc criteriile specificate la primul paragraf. CAPITOLUL II CERIN E DE NREGISTRARE Articolul 3 nregistrare 1. Intermediarii de asigurri i de reasigurri sunt nregistra i la autoritatea competent, aa cum este aceasta definit n art. 7 alin. (2), din statul membru de origine. Fr a aduce atingere primului paragraf, statele membre pot s prevad posibilitatea ca societ ile de asigurare i reasigurare, precum i alte organisme, s colaboreze cu autorit ile competente pentru nregistrarea intermediarilor de asigurri i de reasigurri i pentru aplicarea cerin elor din art. 4 acestor intermediari. n special, n cazul intermediarilor de asigurri lega i, acetia pot fi nregistra i de ctre o societate de asigurare sau de ctre o asocia ie de societ i de asigurare sub controlul unei autorit i competente. Statele membre nu sunt obligate s aplice cerin a prevzut n primul i al doilea paragraf tuturor persoanelor fizice care lucreaz ntr-o societate i care desfoar activit i de intermediere de asigurri sau reasigurri. n ceea ce privete persoanele juridice, statele membre nregistreaz aceste persoane i specific de asemenea n registru numele persoanelor fizice din conducere care rspund de activitatea de intermediere. 2. Statele membre pot s instituie mai multe registre pentru intermediarii de asigurri i reasigurri, cu condi ia s defineasc criteriile potrivit crora se face nregistrarea intermediarilor. Statele membre vegheaz la crearea unui punct unic de informare, care s permit un acces uor i rapid la informa iile provenind de la aceste diverse registre care sunt create electronic i care sunt actualizate n permanen . Punctul de informare ofer de asemenea elementele de identificare ale autorit ilor competente din fiecare stat membru, prevzute n alin.(1) primul paragraf. Registrul indic n plus ara sau rile n care intermediarul i desfoar activitatea n conformitate cu reglementrile privind libertatea de stabilire sau libertatea de a presta servicii. 3. Statele membre vegheaz ca nregistrarea intermediarilor de asigurri inclusiv a intermediarilor lega i i a intermediarilor de reasigurri s se fac sub rezerva ndeplinirii cerin elor profesionale prevzute n art. 4. Statele membre vegheaz de asemenea ca intermediarii de asigurri inclusiv intermediarii lega i i intermediarii de reasigurri care nceteaz s mai ndeplineasc aceste cerin e s fie radia i din registru. Validitatea nregistrrii este revizuit periodic de autoritatea competent. Dac este necesar, statul membru de origine informeaz statul membru gazd, prin toate mijloacele corespunztoare, n legtur cu o astfel de radiere.

4. Autorit ile competente pot s elibereze intermediarilor de asigurri i reasigurri un document care s permit oricrei pr i interesate s verifice, prin consultarea registrului (registrelor) prevzut(e) n alin. (2), dac acetia sunt nregistra i legal. Documentul trebuie s con in cel pu in informa iile specificate n art. 12 alin. (1) lit. (a) i (b) i, n cazul unei persoane juridice, numele persoanei (persoanelor) fizice prevzute n al patrulea paragraf din alin. (1) din prezentul articol. Statul membru cere ca documentul s fie returnat autorit ii competente care l-a eliberat n momentul n care intermediarul de asigurri sau de reasigurri respectiv nceteaz s mai fie nregistrat. 5. Intermediarii de asigurri i reasigurri nregistra i sunt autoriza i s ini ieze i s desfoare activitatea de intermediere de asigurri i reasigurri n cadrul Comunit ii n baza libert ii de stabilire i a libert ii de a presta servicii. 6. Statele membre vegheaz ca societ ile de asigurare s recurg numai la serviciile de intermediere de asigurri i reasigurri prestate de intermediarii de asigurri i reasigurri nregistra i i de persoanele prevzute n art. 1 alin.(2). Articolul 4 Cerin e profesionale 1. Intermediarii de asigurri i reasigurri trebuie s aib cunotin ele i aptitudinile corespunztoare, aa cum sunt acestea stabilite de statul membru de origine al intermediarului. Statele membre de origine pot s adapteze condi iile cerute n materie de cunotin e i aptitudini n func ie de activitatea de intermediere de asigurri sau de reasigurri i de produsele distribuite, n special dac activitatea profesional principal a intermediarului este alta dect intermedierea de asigurri. n astfel de situa ii, intermediarul respectiv poate s desfoare o activitate de intermediere de asigurri numai dac un intermediar de asigurri care ndeplinete condi iile din acest articol sau o societate de asigurare i asum ntreaga responsabilitate pentru ac iunile sale. Statele membre pot s prevad c, pentru cazurile men ionate n al doilea paragraf din art. 3 alin. (1), societatea de asigurri verific dac cunotin ele i aptitudinile intermediarilor sunt n conformitate cu obliga iile prevzute n primul paragraf din acest alineat i, dac este necesar, ofer acestor intermediari formarea necesar, care s corespund cerin elor legate de produsele pe care acetia le vnd. Statele membre nu sunt obligate s aplice cerin a prevzut la primul paragraf din prezentul alineat tuturor persoanelor fizice care lucreaz ntr-o societate i care desfoar activit i de intermediere de asigurri sau reasigurri. Statele membre vegheaz ca o propor ie rezonabil din persoanele aflate n structura de conducere a unor astfel de societ i, care rspund de intermediere n materie de produse de asigurare, precum i toate celelalte persoane direct implicate n intermedierea de asigurri i reasigurri, s demonstreze cunotin ele i aptitudinile necesare pentru ndeplinirea ndatoririlor lor. 2. Intermediarii de asigurri i reasigurri trebuie s se bucure de o bun reputa ie. Ca un minim necesar, acetia trebuie s nu aib cazier judiciar sau un alt document echivalent 8

na ional pentru infrac iuni penale grave care au adus atingere propriet ii sau pentru alte infrac iuni n domeniul financiar i nu trebuie s fi fost declara i anterior n faliment, cu excep ia cazului n care au fost reabilita i n conformitate cu dispozi iile de drept intern. Statele membre pot s permit, n conformitate cu dispozi iile celui de-al doilea paragraf din art. 3 alin.(1), ca societ ile de asigurare s verifice bunul renume al intermediarilor de asigurri. Statele membre nu sunt obligate s aplice cerin a prevzut n primul paragraf din prezentul alineat tuturor persoanelor fizice care lucreaz ntr-o societate i care desfoar activitatea de intermediere de asigurri i reasigurri. Statele membre vegheaz ca structurile de conducere ale unor astfel de societ i i orice membru al personalului direct implicat n intermedierea de asigurri i reasigurri s ndeplineasc aceast cerin . 3. Intermediarii de asigurri i reasigurri vor de ine o asigurare de indemniza ie profesional care s acopere ntreg teritoriul Comunit ii sau alt garan ie comparabil pentru rspunderea care decurge din neglijen a profesional, n valoare de cel pu in 1 000 000 EUR pentru fiecare solicitare de daune i n valoare global de 1 500 000 EUR pe an pentru totalitatea solicitrilor de daune, cu excep ia cazului n care o astfel de asigurare sau garan ie comparabil le este pus la dispozi ie de o societate de asigurare sau reasigurare sau de alt ntreprindere n numele creia intermediarul de asigurri sau de reasigurri ac ioneaz sau este mputernicit s ac ioneze sau dac societatea respectiv i-a asumat ntreaga rspundere pentru ac iunile intermediarului. 4. Statele membre adopt toate msurile necesare pentru a proteja clien ii n cazul incapacit ii intermediarului de asigurri de a transfera prima societ ii de asigurare sau de a transfera suma aferent despgubirii sau de a returna prima asiguratului. Astfel de msuri mbrac una sau mai multe din urmtoarele forme: (a) dispozi ii legale sau contractuale n conformitate cu care banii pe care clientul i-a pltit intermediarului sunt considera i a fi fost transfera i societ ii, n vreme ce banii pe care societatea de asigurri i-a pltit intermediarului nu sunt considera i a fi fost transfera i clientului dect n momentul primirii lor efective de ctre acesta din urm; cerin a ca intermediarii de asigurri s aib o capacitate financiar care n permanen s fie la nivelul de 4% din suma primelor anuale ncasate, cu condi ia ca aceast sum s fie de minimum 15 000 EUR; cerin a ca banii clien ilor s fie transfera i prin conturi client strict separate i ca aceste conturi s nu fie utilizate pentru a face pl i ctre al i creditori n caz de faliment; cerin a constituirii unui fond de garan ie.

(b)

(c)

(d)

5. Exercitarea activit ilor de intermediere de asigurri i reasigurri impune ca cerin ele profesionale prevzute n prezentul articol s fie ndeplinite n permanen . 6. Statele membre pot s adopte cerin e mai stricte dect cele prevzute n prezentul articol sau s prevad cerin e suplimentare pentru intermediarii de asigurri i reasigurri nregistra i pe teritoriul lor.

7. Sumele prevzute n alin. (3) i (4) sunt revizuite periodic pentru a ine cont de evolu ia indicelui european al pre urilor de consum publicat de Eurostat. Prima revizuire are loc la cinci ani dup intrarea n vigoare a prezentei directive, iar revizuirile ulterioare au loc din cinci n cinci ani. Sumele se ajusteaz automat, prin adugarea la suma de baz n euro a procentajului de cretere a indicelui men ionat n intervalul de timp cuprins ntre intrarea n vigoare a prezentei directive i data primei revizuiri sau ntre data ultimei revizuiri i data noii revizuiri, cu rotunjirea n sus a acestei sume. Articolul 5 Men inerea drepturilor dobndite Statele membre pot s prevad ca persoanele care au exercitat activitatea de intermediere nainte de 1 septembrie 2000, care au fost nregistrate i care au avut nivelul de formare i experien a cerute n prezenta directiv s fie automat nscrise n registrul care urmeaz s fie creat, de ndat ce condi iile prevzute n art. 4 alin. (3) i (4) sunt ndeplinite. Articolul 6 Notificarea stabilirii i prestrii serviciilor n alte state membre 1. Orice intermediar de asigurri sau reasigurri care inten ioneaz s exercite pentru prima dat o activitate ntr-unul sau mai multe state membre, n baza libert ii de a presta servicii sau a libert ii de stabilire, informeaz autorit ile competente din statul membru de origine. ntr-un interval de o lun de la o astfel de notificare, autorit ile competente respective informeaz autorit ile competente din orice stat membru gazd care doresc acest lucru n legtur cu inten ia intermediarului de asigurri sau reasigurri i l informeaz concomitent i pe intermediarul n cauz. Intermediarul de asigurri sau reasigurri poate s i nceap activitatea la o lun de la data la care a fost informat de autorit ile competente din statul membru de origine cu privire la notificarea prevzut n al doilea paragraf. Cu toate acestea, intermediarul poate s i nceap activitatea imediat dac statul membru gazd nu dorete s fie informat n legtur cu acest lucru. 2. Statele membre comunic Comisiei dorin a lor de a fi informate n conformitate cu alin.(1). La rndul su, Comisia notific acest lucru tuturor statelor membre. 3. Autorit ile competente din statul membru gazd pot s ia msurile necesare pentru a asigura publicarea corespunztoare a condi iilor n care activit ile respective trebuie exercitate pe teritoriul lor, n interesul general. Articolul 7 Autorit i competente 1. Statele membre desemneaz autorit ile competente mputernicite s asigure punerea n aplicare a prezentei directive. Acestea informeaz Comisia n acest sens, indicnd orice repartizare a respectivelor atribu ii. 10

2. Autorit ile prevzute n alin. (1) sunt fie autorit i sau organisme publice recunoscute n dreptul intern sau autorit i publice abilitate n mod expres n acest sens prin legisla ia na ional. Aceste autorit i nu sunt societ i de asigurare sau de reasigurare. 3. Autorit ile competente de in toate puterile necesare pentru a-i ndeplini func iile. n cazul existen ei mai multor autorit i competente pe teritoriul su, statul membru respectiv vegheaz ca aceste autorit i s colaboreze strns, astfel nct s i ndeplineasc eficient ndatoririle. Articolul 8 Sanc iuni 1. Statele membre prevd sanc iuni corespunztoare pentru situa ia n care o persoan care desfoar activitatea de intermediere de asigurri sau reasigurri nu este nregistrat ntr-un stat membru i nu este men ionat n art. 1 alin. (2). 2. Statele membre prevd sanc iunile corespunztoare mpotriva societ ilor de asigurare sau reasigurare care recurg la serviciile de intermediere de asigurri sau reasigurri oferite de persoane care nu sunt nregistrate ntr-un stat membru i care nu sunt men ionate n art. 1 alin. (2). 3. Statele membre prevd sanc iunile corespunztoare n cazul n care un intermediar de asigurri sau reasigurri nu respect dispozi iile na ionale adoptate n temeiul prezentei directive. 4. Prezenta directiv nu afecteaz prerogativa statelor membre gazd de a adopta msurile corespunztoare pentru a preveni sau sanc iona neregulile comise pe teritoriile lor, acte ce contravin dispozi iilor legale sau de reglementare adoptate n interesul general. Aceasta include posibilitatea de a-i mpiedica pe intermediarii de asigurri i reasigurri care au comis o astfel de infrac iune s mai desfoare noi opera iuni pe teritoriile statelor respective. 5. Orice msur adoptat, ce presupune sanc iuni sau restric ii ale activit ilor desfurate de un intermediar de asigurri sau reasigurri, trebuie s fie motivat corespunztor i comunicat intermediarului n cauz. Orice astfel de msur poate fi atacat ntr-o instan de drept din statul membru care a adoptat-o. Articolul 9 Schimb de informa ii ntre statele membre 1. Autorit ile competente din diferitele state membre colaboreaz pentru a asigura aplicarea corespunztoare a dispozi iilor din prezenta directiv. 2. Autorit ile competente realizeaz un schimb de informa ii cu privire la intermediarii de asigurri i de reasigurri, dac acetia au fcut obiectul unei sanc iuni prevzute n art. 8 alin. (3) sau a unei msuri prevzute n art.8 alin. (4), astfel de informa ii putnd s determine radierea intermediarilor respectivi din registru. Autorit ile competente pot, de asemenea, s fac schimb de orice informa ii relevante la cererea uneia dintre ele.

11

3. Toate persoanele care trebuie s primeasc sau s dezvluie informa ii n legtur cu prezenta directiv sunt obligate s respecte secretul profesional, dup cum prevede art.16 din Directiva Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 privind coordonarea dispozi iilor legale, de reglementare i administrative referitoare la asigurrile directe, altele dect asigurrile de via , i de modificare a Directivelor 73/239/CEE i 88/357/CEE (a treia directiv privind asigurarea general)1 i art. 15 din Directiva Consiliului 92/96/CEE din 10 noiembrie 1992 privind coordonarea dispozi iilor legale, de reglementare i administrative referitoare la asigurarea direct de via i de modificare a Directivelor 79/267/CEE i 90/619/CEE (a treia directiv privind asigurarea de via )2. Articolul 10 Reclama ii Statele membre vegheaz la elaborarea unor proceduri care s permit clien ilor i altor pr i interesate, n special asocia ii ale consumatorilor, s depun reclama ii mpotriva intermediarilor de asigurri i reasigurri. n toate cazurile, astfel de reclama ii trebuie s primeasc rspuns. Articolul 11 Solu ionarea extrajudiciar a litigiilor 1. Statele membre ncurajeaz elaborarea unor proceduri corespunztoare i eficace de reclama ii i atac pentru solu ionarea extrajudiciar a litigiilor ntre intermediarii de asigurri i clien i, recurgnd la organele existente, dac este cazul. 2. Statele membre ncurajeaz aceste organisme s colaboreze la solu ionarea litigiilor transfrontaliere. CAPITOLUL III INFORMA II FURNIZATE DE INTERMEDIARI Articolul 12 Informa ii furnizate de intermediarul de asigurri 1. nainte de ncheierea oricrui contract ini ial de asigurare i, dac este cazul, la modificarea sau rennoirea acestuia, un intermediar de asigurri trebuie s furnizeze clientului cel pu in urmtoarele informa ii: (a) (b) (c) identitatea i adresa sa; registrul n care a fost nscris i modalit ile prin care se poate verifica c este nscris; orice participa ie, direct sau indirect, reprezentnd cel pu in 10% din drepturile de vot sau din capitalul pe care l de ine la o anumit societate de asigurare;

JO L 228, 11.08.1992, p. 1. Directiv modificat ultima dat de Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2000/64/CE (JO L 290, 17.11.2000, p. 27). 2 JO L 360, 09.12.1992, p. 1. Directiv modificat ultima dat de Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2000/64/CE.

12

(d)

orice participa ie, direct sau indirect, reprezentnd cel pu in 10% din drepturile de vot sau din capitalul intermediarului de asigurri, de inut de o anumit societate de asigurare sau de societatea mam a unei anumite societ i de asigurare; procedurile prevzute n art. 10 care permit clien ilor sau altor pr i interesate s depun reclama ii mpotriva intermediarilor de asigurri i de reasigurri i, dac este cazul, procedurile extrajudiciare de reclama ii i de atac prevzute n art. 11. n plus, un intermediar de asigurri indic clientului, n legtur cu contractul propus, urmtoarele: (i) dac consultan a pe care o ofer se bazeaz pe obliga ia analizei impar iale prevzut n alin. (2), sau dac are obliga ia contractual s lucreze, n sectorul intermedierii de asigurri, exclusiv cu una sau mai multe societ i de asigurare. n acest caz, la cererea clientului, intermediarul comunic numele societ ilor de asigurare respective, sau

(e)

(ii)

(iii) dac nu are nici o obliga ie contractual de a lucra, n sectorul intermedierii de asigurri, exclusiv cu una sau mai multe societ i de asigurare i de a oferi consultan pe baza obliga iei de analiz impar ial prevzut n alin. (2). n acest caz, la solicitarea clientului, intermediarul comunic numele societ ilor de asigurare cu care poate s lucreze i cu care lucreaz efectiv. n cazurile n care informa iile sunt furnizate exclusiv la solicitarea clientului, acesta este informat despre dreptul su de a solicita astfel de informa ii. 2. n cazul n care intermediarul de asigurri informeaz clientul c atunci cnd l consiliaz se bazeaz pe o analiz impar ial, el este obligat s ofere consultan a dup ce a analizat un numr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe pia , pentru a-i putea recomanda, potrivit unor criterii profesionale, contractul de asigurare care ar rspunde cel mai bine nevoilor clientului. 3. nainte de ncheierea unui contract de asigurare, intermediarul de asigurri precizeaz, n special pe baza informa iilor oferite de client, cel pu in cerin ele i nevoile clientului respectiv, precum i motivele care au stat la baza consilierii acordate clientului referitor la un anumit produs de asigurare. Aceste detalii sunt ajustate n func ie de complexitatea contractului de asigurare propus. 4. Informa iile prevzute n alin. (1), (2) i (3) nu sunt obligatorii n cazul n care intermediarul de asigurri intermediaz asigurarea unor riscuri mari sau n cazurile de intermediere de ctre intermediari de reasigurri. 5. Statele membre pot s men in sau s adopte dispozi ii mai stricte cu privire la cerin ele de informa ii prevzute n alin. (1), cu condi ia ca aceste dispozi ii s fie conforme dreptului comunitar. Statele membre comunic Comisiei dispozi iile na ionale prevzute n primul paragraf.

13

Pentru a institui un nivel ridicat de transparen pe toate cile adecvate, Comisia vegheaz ca informa iile pe care le primete cu privire la dispozi iile na ionale s fie de asemenea comunicate clien ilor i intermediarilor de asigurri. Articolul 13 Condi ii privind informarea 1. Toate informa iile care urmeaz s fie furnizate clien ilor n conformitate cu art. 12 se comunic: (a) pe hrtie sau pe orice alt suport durabil, disponibil i accesibil clientului; (b) cu claritate i precizie, ntr-un mod care s fie pe n elesul clientului; (c) ntr-o limb oficial a statului membru unde se asum angajamentul sau n orice alt limb agreat de pr i. 2. Prin derogare de la alin. (1) lit. (a), informa iile prevzute n art. 12 pot s fie furnizate oral atunci cnd clientul solicit acest lucru sau atunci cnd este necesar o acoperire imediat. n astfel de cazuri, informa iile sunt furnizate clientului n conformitate cu alin. (1) imediat dup ncheierea contractului de asigurri. 3. n cazul vnzrii prin telefon, informa iile furnizate n prealabil clientului trebuie s fie n conformitate cu normele comunitare aplicabile comercializrii la distan a serviciilor financiare pentru consumatori. n plus, informa iile sunt furnizate clientului n conformitate cu alin. (1) imediat dup ncheierea contractului de asigurare.

CAPITOLUL IV DISPOZI II FINALE Articolul 14 Dreptul la o cale de atac Statele membre vegheaz ca deciziile luate cu privire la un intermediar de asigurri, un intermediar de reasigurri sau o societate de asigurare n conformitate cu dispozi iile legale, de reglementare i administrative adoptate n conformitate cu prezenta directiv s poat fi atacate n instan . Articolul 15 Abrogare Directiva 77/92/CEE se abrog de la data prevzut n art. 16 alin. (1). Articolul 16 Transpunere

14

1. Statele membre pun n aplicare dispozi iile legale, de reglementare i administrative necesare aducerii la ndeplinire a prezentei directive pn la 15 ianuarie 2005. Statele membre informeaz imediat Comisia cu privire la aceasta. Aceste msuri con in o trimitere la prezenta directiv sau sunt nso ite de o asemenea trimitere n momentul publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 2. Statele membre comunic Comisiei textul dispozi iilor legale, de reglementare i administrative pe care le adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv. n comunicarea respectiv, ele pun la dispozi ie i un tabel de coresponden ntre dispozi iile na ionale i prezenta directiv. Articolul 17 Intrare n vigoare Prezenta directiv intr n vigoare n ziua publicrii n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene. Articolul 18 Destinatari Prezenta directiv se adreseaz statelor membre. Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2002 Pentru Parlamentul European Preedintele P. COX Pentru Consiliu Preedintele H. C. SCHMIDT

15