RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

de clienti. dintre care cei mai importanti sunt …………………………. din care …………. ……. o inregistreaza veniturile din. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de ………….etc. urmate de veniturile din –%.. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca …. salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. exec.locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr. si serv.. a avut un numar mediu de ………………. ………persoane la Aprovizionare. prest Venituri din redev. In perioada analizata SC ……………. persoane la TESA . Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr.efectuarea de ……………………. lei. persoane la ……… .

. contabil sef si de domnul ………….…….obiectelor de inv Suma(lei) .12………….. Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP. in calitate de director general executiv... 6 ………………………………… . . de domnul …………….III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC …………….IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31. conducerea executiva a fost asigurata de domnul ……………………. dispune de : 3 ……………………….. 5 …………………………..04 05 06 07 08 09 10 CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .. 4 …… ……………………….. CAP.. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat. in calitate de director tehnic...

s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. banca. lei. 8 alte creante ……………………. din care: 7 clienti …………………………. materiale. nr…………….. garantii gestionari. creante si datorii. . a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr…………. obiecte de inventar. Pe parcursul anului ………………….presedinte comisie …………………. …. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. lei.. In baza deciziei nr. publicat in M. casa.. s-au dat in consum ……………………. volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei. de catre urmatoarea comisie: ……………../……………………… emisa de conducerea societatii. conturile din balanta. imprimate cu regim special.membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri. 9 debitori …………………….....O.membru comisie ……………… . . 10 clienti incerti …………………… lei. mijloace fixe. lei. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ………. c) Situatia creantelor La data de 31.12………………. . . s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte..Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de ….82/1991.membru comisie …………………. marfuri.

.... %...... CAP.........V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31. lei.... lei ... % iar cheltuielile cu ............. SC ................. CAP...... „cheltuielile cu ............. iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de ..................... In ceea ce privesc cheltuielile. lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni ……………..... . Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara. In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu ....... Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar ...... lei..din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de . lei fata de anul precedent............... a realizat venituri totale in suma de .............. lei...... % din total venituri il reprezinta veniturile din .................. se constata ca ... lei.... iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de ..... Astfel veniturile totale au crescut cu ......... Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: ..........% ........ lei...... Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta .. %.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul .. rezultand un profit brut de ............ lei............... lei si a facut cheltuieli totale in suma de ..... datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar..creditori .................furnizori ...….......... situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – ................. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de ... lei... ..................................... lei ..........datorii fiscale si datorii privind asig soc .... lei...................care fata de anul precedent au crescut cu ............. %... „cheltuielile cu materialele consumabile” – ........ cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului .. Impozitul pe profit a fost in suma de ...... a crescut ...... societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de .. lei. ................ lei.........12...................................... fiind de .Se constata o crestere a acestora ……………………..

....VII INVESTITII EFECTUATE IN ... a folosit in anul ............................... lei..................... Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix ....... se prezinta astfel: -Total venituri ................Impozit pe profit ........ lei Profit brut .................... SC ...............rezerve legale ............................... lei -Total cheltuieli .............. CAP....... sa se repartizeze suma de ............................. lei la rezerve legale .....cu suma de .. Referitor la investitii in curs : ...... pentru achizitii mijloace fixe suma de .. lei .....personalul” – ......profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la .... lei Profit net ...... lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : ....... % din totalul cheltuielilor.. Profitul net la SC .. lei ..... lei ........ lei reprezentand ..... % si „cheltuielile cu marfurile” –..................... .......

. asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31..... CAP. care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente..(Anexa 1) CAP......... S-au respectat principiile contabilitatii...... .....12.......... un numar de ..s-au continuat investitiile la statia de .. regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare... ........... IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.........................au fost continuate lucrari de modernizare a . Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate...... privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii. Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului ...10 din Legea Contabilitatii 82/1991................ Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere..... Director general . procese ..... ... republicata.......... S-au respectat sarcinile prevazute la art........... ..

INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.INDICATORI DE PROFITABILITATE .

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .