RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

din care …………. In perioada analizata SC ……………. Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de …………. urmate de veniturile din –%. si serv.efectuarea de ……………………. persoane la ……… .. salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca …. …….locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %. de clienti.etc.. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr. persoane la TESA . a avut un numar mediu de ………………. o inregistreaza veniturile din. lei. exec. prest Venituri din redev. dintre care cei mai importanti sunt …………………………. ………persoane la Aprovizionare.

dispune de : 3 ………………………...obiectelor de inv Suma(lei) .04 05 06 07 08 09 10 CAP.... 4 …… ………………………. in calitate de director general executiv.. . conducerea executiva a fost asigurata de domnul …………………….III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC ……………. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat.IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31. Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP. 5 ………………………….……. de domnul …………….II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .12………….. CAP... in calitate de director tehnic. contabil sef si de domnul ………….. 6 ………………………………… ..

publicat in M. In baza deciziei nr.membru comisie ……………… ..membru comisie ………………….O. lei.. s-au dat in consum ……………………...presedinte comisie …………………. obiecte de inventar.82/1991../……………………… emisa de conducerea societatii. creante si datorii. garantii gestionari. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. . …. banca. 8 alte creante ……………………. . 9 debitori ……………………. lei. materiale. lei. mijloace fixe. casa..Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de ….. conturile din balanta. 10 clienti incerti …………………… lei. nr……………. s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. de catre urmatoarea comisie: ……………... marfuri. din care: 7 clienti …………………………. . imprimate cu regim special. s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte. c) Situatia creantelor La data de 31. a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr…………. Pe parcursul anului …………………. .12……………….membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri. volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ……….

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu ............................. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de .. a crescut .............. cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului ........ ... Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: ....... lei........................... lei. lei........................ lei.din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de ...furnizori ......... SC .. lei...............V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31.......... %...... Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta ... societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de ..................... iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de .... %.......% ...... rezultand un profit brut de .... fiind de .... se constata ca ............................ lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni ……………...….......... Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar ... lei ..datorii fiscale si datorii privind asig soc ........... CAP...VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul ... lei fata de anul precedent. lei si a facut cheltuieli totale in suma de .12.. %........... lei................. .. % din total venituri il reprezinta veniturile din ........... CAP...Se constata o crestere a acestora ……………………......... ... Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara..... lei.............care fata de anul precedent au crescut cu .. a realizat venituri totale in suma de ... lei.............. Astfel veniturile totale au crescut cu .. % iar cheltuielile cu ...... lei....... In ceea ce privesc cheltuielile......... lei..............creditori .... „cheltuielile cu materialele consumabile” – ........... „cheltuielile cu ... lei . iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de ........ Impozitul pe profit a fost in suma de ......................... datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar.......................... situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – ..

.............. Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix ........profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la .... pentru achizitii mijloace fixe suma de ..... CAP.............VII INVESTITII EFECTUATE IN .Impozit pe profit ............................... lei Profit net .......... lei ....... a folosit in anul .. sa se repartizeze suma de .....rezerve legale ...cu suma de ................................. % din totalul cheltuielilor...... lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : .......... lei........................................ .. lei Profit brut .. Profitul net la SC .... lei la rezerve legale ......personalul” – .. lei .... SC . se prezinta astfel: -Total venituri ............. lei -Total cheltuieli ................ Referitor la investitii in curs : ...................... lei reprezentand ....... lei ........ % si „cheltuielile cu marfurile” –....................

..(Anexa 1) CAP............s-au continuat investitiile la statia de .......10 din Legea Contabilitatii 82/1991..... procese .............. Director general .............12.....au fost continuate lucrari de modernizare a ...... asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31............... un numar de . . ....... regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare........ VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului ... S-au respectat principiile contabilitatii.. republicata. care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente.......... IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel. privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.. Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .... CAP.... S-au respectat sarcinile prevazute la art. Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate. ....... Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere............... .

INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.INDICATORI DE PROFITABILITATE .INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful