RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

persoane la TESA . salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca …. din care …………. dintre care cei mai importanti sunt ………………………….. prest Venituri din redev. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . de clienti. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de …………. lei. persoane la ……… ..efectuarea de ……………………. exec. urmate de veniturile din –%. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr.locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %. a avut un numar mediu de ……………….etc. In perioada analizata SC ……………. ………persoane la Aprovizionare. ……. Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr. si serv. o inregistreaza veniturile din.

CAP... in calitate de director tehnic. conducerea executiva a fost asigurata de domnul …………………….III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC …………….12…………..IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31. 5 ………………………….. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat..04 05 06 07 08 09 10 CAP. Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP. 6 ………………………………… . contabil sef si de domnul …………. 4 …… ………………………..II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .obiectelor de inv Suma(lei) .... in calitate de director general executiv.. . dispune de : 3 ……………………….. de domnul …………….…….

din care: 7 clienti …………………………. mijloace fixe. lei.membru comisie ……………… . nr……………. creante si datorii. de catre urmatoarea comisie: ……………. 9 debitori ……………………. lei. In baza deciziei nr. 10 clienti incerti …………………… lei.. materiale.82/1991.presedinte comisie …………………. conturile din balanta. publicat in M..O. s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. c) Situatia creantelor La data de 31... . 8 alte creante ……………………. casa. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ……….. s-au dat in consum …………………….membru comisie …………………. garantii gestionari. s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte. lei. ..12………………. obiecte de inventar.. marfuri. banca. …. Pe parcursul anului …………………..membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri./……………………… emisa de conducerea societatii. . volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei. imprimate cu regim special.Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de …. . a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr…………..

....... lei....... lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni ……………... lei si a facut cheltuieli totale in suma de ... %. %.....12.... lei...V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31........... In ceea ce privesc cheltuielile.......... Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de ...............................Se constata o crestere a acestora ……………………...... CAP............ lei. cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului .... lei... lei.creditori . lei ...VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul ..... ................... ..... lei...furnizori ......... Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: .....% .................din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de ... se constata ca ... iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de ....... datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar.. %............. „cheltuielile cu materialele consumabile” – ....... „cheltuielile cu ....…....... SC .......care fata de anul precedent au crescut cu .................... CAP.................. Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara..... iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de ........ fiind de ................. situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – .................... % din total venituri il reprezinta veniturile din . .................. lei... lei......................... lei .. lei... a crescut ... Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta ......... Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar .. lei fata de anul precedent......... Astfel veniturile totale au crescut cu ...... societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de ...... Impozitul pe profit a fost in suma de ... rezultand un profit brut de ............datorii fiscale si datorii privind asig soc .... a realizat venituri totale in suma de ......... In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu ............................ lei....... % iar cheltuielile cu ..................

lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : .................... % din totalul cheltuielilor............................... lei reprezentand .......... lei Profit net ..............personalul” – ............................. SC ......... pentru achizitii mijloace fixe suma de . Referitor la investitii in curs : ............. lei Profit brut .................... lei .......VII INVESTITII EFECTUATE IN ....... lei ...profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la ...... sa se repartizeze suma de ................ % si „cheltuielile cu marfurile” –................ Profitul net la SC ... Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix ........ se prezinta astfel: -Total venituri .... lei la rezerve legale ...rezerve legale .... lei .................. . a folosit in anul ................... lei -Total cheltuieli .... CAP.....Impozit pe profit ............cu suma de .......... lei......

.. Director general .... S-au respectat sarcinile prevazute la art....... Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere..10 din Legea Contabilitatii 82/1991.... Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate.. .. privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii. CAP. .................12. regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare...... VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului ........... un numar de . Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale ........... care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente........ asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.. procese ....au fost continuate lucrari de modernizare a ............ IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.... .............. republicata.... ........... S-au respectat principiile contabilitatii....(Anexa 1) CAP....s-au continuat investitiile la statia de .........

INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.INDICATORI DE PROFITABILITATE .Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful