RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

etc. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr. persoane la ……… . In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de …………. o inregistreaza veniturile din..efectuarea de ……………………. salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. exec. persoane la TESA . si serv. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . urmate de veniturile din –%. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca …. ………persoane la Aprovizionare. de clienti. In perioada analizata SC ……………. prest Venituri din redev. …….. dintre care cei mai importanti sunt ………………………….locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %. lei. a avut un numar mediu de ………………. Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr. din care ………….

contabil sef si de domnul …………....04 05 06 07 08 09 10 CAP. in calitate de director general executiv.. in calitate de director tehnic.. dispune de : 3 ……………………….…….II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC ……………. CAP. Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat. conducerea executiva a fost asigurata de domnul ……………………. 6 ………………………………… . de domnul ……………. 5 …………………………....12…………. .IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31..obiectelor de inv Suma(lei) .. 4 …… ………………………..

8 alte creante …………………….membru comisie …………………. s-au dat in consum ……………………. . volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei..presedinte comisie …………………. creante si datorii. . lei. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. banca.O. publicat in M.82/1991. obiecte de inventar. Pe parcursul anului ………………….. materiale. c) Situatia creantelor La data de 31. imprimate cu regim special./……………………… emisa de conducerea societatii. mijloace fixe. ….. garantii gestionari. 10 clienti incerti …………………… lei. nr……………. In baza deciziei nr.. din care: 7 clienti …………………………. marfuri..12……………….membru comisie ……………… .. conturile din balanta. . .Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de ….. 9 debitori ……………………. lei.. a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr…………. de catre urmatoarea comisie: ……………. s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ……….membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri. s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte.. casa. lei.

„cheltuielile cu ................... lei........ % iar cheltuielile cu .....care fata de anul precedent au crescut cu ... CAP...VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul .............. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: .... iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de ...... lei............ a crescut .............. lei . Astfel veniturile totale au crescut cu .…... %. Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara.. lei . .. lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni ……………..... .......... lei fata de anul precedent................ lei si a facut cheltuieli totale in suma de .................... %............ a realizat venituri totale in suma de .....................................V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31............. iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de ..% .... lei. lei. lei............ rezultand un profit brut de .................................... lei.................................... lei. societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de ...........Se constata o crestere a acestora ……………………. fiind de ..... lei.......... cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului ............................ SC .. Impozitul pe profit a fost in suma de ........ „cheltuielile cu materialele consumabile” – ......datorii fiscale si datorii privind asig soc ... Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar ... % din total venituri il reprezinta veniturile din ..furnizori ..... .creditori ..12. In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu ... datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar............ %.... lei... Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de .... se constata ca .......... CAP...................... situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – ...... Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta ............din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de . lei........... In ceea ce privesc cheltuielile.......

.................. SC .......... lei la rezerve legale ..... Referitor la investitii in curs : . % din totalul cheltuielilor....... lei reprezentand .. lei ........................... lei ...................... pentru achizitii mijloace fixe suma de . lei -Total cheltuieli .......... CAP............. sa se repartizeze suma de ..profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la ........ ............. lei Profit net .cu suma de ................. se prezinta astfel: -Total venituri .Impozit pe profit ........................... lei Profit brut ........................VII INVESTITII EFECTUATE IN .. lei..........personalul” – ............ lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : ...... lei ...... Profitul net la SC .....rezerve legale .......... % si „cheltuielile cu marfurile” –.................. Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix .......... a folosit in anul ...........

... Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.. ..... republicata..... IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.... Director general ...(Anexa 1) CAP........ S-au respectat principiile contabilitatii......... Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate. asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31. ..... S-au respectat sarcinile prevazute la art.. regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare. ..............12. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului ...au fost continuate lucrari de modernizare a . care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente.................10 din Legea Contabilitatii 82/1991.. CAP..... Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale ........... privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii........... un numar de ...... ....................s-au continuat investitiile la statia de ..... procese ...

INDICATORI DE PROFITABILITATE .INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful