RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

persoane la TESA . salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. prest Venituri din redev. si serv. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca ….efectuarea de ……………………. …….. persoane la ……… . In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de …………. o inregistreaza veniturile din. de clienti. a avut un numar mediu de ………………. In perioada analizata SC ……………. lei. din care …………. urmate de veniturile din –%.. ………persoane la Aprovizionare.locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %. dintre care cei mai importanti sunt …………………………. exec. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr. Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr.etc.

...IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31.III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC …………….II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .. conducerea executiva a fost asigurata de domnul ……………………. dispune de : 3 ……………………….. contabil sef si de domnul ………….obiectelor de inv Suma(lei) . Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP.. 4 …… ………………………. 5 ………………………….. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat...04 05 06 07 08 09 10 CAP.. de domnul …………….…….. CAP.12…………. in calitate de director tehnic. 6 ………………………………… .. in calitate de director general executiv.

materiale. din care: 7 clienti …………………………. In baza deciziei nr. lei.. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ………. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. publicat in M. . lei. 10 clienti incerti …………………… lei. casa.. banca.. …. .membru comisie ……………… . a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr…………. garantii gestionari... mijloace fixe./……………………… emisa de conducerea societatii. 8 alte creante ……………………. de catre urmatoarea comisie: ……………. c) Situatia creantelor La data de 31. lei. s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. imprimate cu regim special. conturile din balanta. nr…………….. s-au dat in consum …………………….membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri.12………………. Pe parcursul anului …………………..82/1991.Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de …. s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte.membru comisie …………………. volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei. creante si datorii. . obiecte de inventar. 9 debitori …………………….O.. marfuri.presedinte comisie …………………. ..

.......... rezultand un profit brut de . lei........... a crescut ...V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31..........furnizori ................. ........datorii fiscale si datorii privind asig soc ............... lei.. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: ...... se constata ca ......... % iar cheltuielile cu .... % din total venituri il reprezinta veniturile din ... lei...VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul ..... In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu ............... a realizat venituri totale in suma de ................... lei............ SC ....... „cheltuielile cu .... %............creditori .. lei..................... „cheltuielile cu materialele consumabile” – . iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de ... .................... %................ lei fata de anul precedent.................. lei. lei si a facut cheltuieli totale in suma de ........... Astfel veniturile totale au crescut cu ..Se constata o crestere a acestora ……………………. %..................….... societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de . cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului .......... datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar.... lei .........din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de ......... In ceea ce privesc cheltuielile.......... fiind de .....% .. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de .... ...... Impozitul pe profit a fost in suma de ..................12. Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar .......... Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta ... lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni …………….....care fata de anul precedent au crescut cu .............. lei...... lei... lei. situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – ............ lei ..... lei....... iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de .............. CAP............. CAP................ Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara......

.... lei Profit net . ................... CAP.......... lei -Total cheltuieli ............... % din totalul cheltuielilor..... lei..................... lei .. lei reprezentand ...................... lei la rezerve legale ........ pentru achizitii mijloace fixe suma de ................. Referitor la investitii in curs : ... SC .profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la .... lei Profit brut ...................personalul” – ..... Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix . lei ..................................... lei .cu suma de ........... Profitul net la SC .......... % si „cheltuielile cu marfurile” –......Impozit pe profit ........... sa se repartizeze suma de ........................ lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : ..... a folosit in anul ................rezerve legale ........... se prezinta astfel: -Total venituri ......VII INVESTITII EFECTUATE IN ....

............ un numar de .............. republicata. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului . Director general .... asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31. procese ...... privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii...... Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere..(Anexa 1) CAP....s-au continuat investitiile la statia de .. ..... Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale ......... Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate.... regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare............au fost continuate lucrari de modernizare a ............. . S-au respectat sarcinile prevazute la art.....12........ S-au respectat principiile contabilitatii.......... CAP.....10 din Legea Contabilitatii 82/1991. care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente........... IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel... ..... ...

INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.INDICATORI DE PROFITABILITATE .INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful