P. 1
Circuite Radio

Circuite Radio

|Views: 303|Likes:
Published by severin87

More info:

Published by: severin87 on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

CUPRINS

RADIO
Receptorul stabilioina Antena echivalenta 750 Q/0,5KW Receptor pentru radiogoniometrie pe 3,5MHz 2 4 5

AUDIO
Modul sunet stereo Reducerea zgomotului in etajele de intrare cu amplificatoare Filtru de zgomot pentru magnetofon operation ale 8 9 10

SURSE DE TENSIUNE
Regulator de tensiune in cornutatie TL497 Sursa de tensiune Sursa de tensiune stabllizata autoproteiata ~, 14 17 21

APARATE DE MAsURAT
Generator A-C condensatoarelor 22 23 23 Grid dipmetru Metoda practlca de rnasurars a capacitatii

AUTOMATIZAR I
Regulator Cuptoru! de nivel cu microunde 25 26 28 31 32 Scheme cu C.1. 555 (11) Regulator de cupJu pentru rnasina de gaurit Metoda totoqratica de efectuare a cablajelor

REDACTOR

~EF

ing. ~ERBAN NAICU Conaultanjl onorifici:

fiz. Gh. Balu!a, ing. Drago§ Benescu, dr. ing. Nicolae Dragulanescu, lng. Cristian lvanclovici, Aurelian t.azarotu, ing. Liviu Macoveanu, ing. Draqos Marinescu, ing. Aurelian Mateescu, Alexandru Zanca

+
,..

EDITORIAL

FARA PRODUCTIE?
Nimic mai lals '1i mai daunator - in special pentru tinerii care i~i cauta acum un drum in viata (eventual in electronicii) . Pe de 0 parte nu avem nici lndernanarea ~i nici rabdarea asiaticilor dar. chiar daca Ie-am avea, ar trebui sa ne lntoarcem cu ni'1te ani buni in urma. Acum, cand produetia de echipamente electronice se face aproape integra! automatizat, cu roboti industriali. mana de lucru slab (sau deloc) calilicata nu mai are aproape nici un pre] in aceastii ramura supertehnologizatii care este electronlca. tar In ceea ce prive'1te comertul. nu el va Ii salvarea noastra. 0 tara superindustrializata ca S.U.A. punea ramiinerea sa in urmii, lalii de Japonia. in domeniul electronicii, pe seama unei dezvoltliri exagerate a sectorului serviciilor in delrimentul producpei. 0 lara nu sa poate dezvolta dacii nu produce bunuri materiaJe. Sunt exceppi fericite tarile care pot Iriii din turism sau din explo atarea unor resurse naturale (petrol, minereuri etc)_ Solutia este, credem noi, productie, i?i nu cu mana de lucru ieftina. ci cu mana de lucru caliticata, mergand pan ii. la creetie. PuneJimana i?igandili' - cum spune 0 verba de duh. Inteligenla e marfa cea mai de pre] '1i deci eel mai bine vandutii. in tiirile dezvoltate, Dar n-o vindem cu tot cu pu rtiitor. ci doar rezultatele aplicarii ei. Revista RADIO este 0 ~ans ii d ala in s peci al tinerilor de a purcede pe acest drum al pregatirii '1; cr e aji e l in domeniul etecfronicii.

ncel-incel prcduc]l a noastra de co mponente ~i ech ipamente electronice i~i reduce activitatea. in aceeasl masura. daca nu intr-una ~i mal mare. cercetarea ~tiinljfica in electronica nu mai dispune de fonduri §i de comenzi. deci 0 parte din personal este disponibilizat. abordand alte domenii de activitate. Ma intalnesc adesea cu fo~ti colegi din cercetare. foarte buni profesioni~ti, care au parasit Institutul ~i lucreaza in alte domenii, fara nici 0 legatura cu electronics. E bine? Sa nu mai fie oare nevoie de acele colective care se formasera atat de greu? Erau oare prea mulli speciali~ti in electronica? Recent. un colaborator foarte serios al revistei RADIO, de profesie inginer electronist, lmi scria cii nu se a~eapla la venituri din electronicii. mutt mai avantajos fUnd sa ca~ige din alte domenii_ in electronlca, suslin multe voci, acurrr. cand cornponentele §i echipamentele straine sun! atat de ieftine ~i de fiabile, e 0 prostie sa se m ai produce. in tar a. Aduei marfa din Vest ~i 0 vinzi Cornertul cu aparatura electronics importata (eventual de mana a doua) este salvarea noastrii, Asa sa fie? Alte voei, eeva mai concilian!e, sunt de acord cii soar mai putea face 0 productie de Kit-uri (montaj) ~i 0 activitate de service. Cal despre cercetare. zic ei, ce rest are sa redescoperim America? De la gran d om an ia an il or tre cuji cand ne propuneam sa lacem totul in lara (lara sa importarn nimic) Ja actualele ccncepjii de a importa totuJ e drum lung, dar este oare drumul cel bun? Mana de lucru ieftinii este in viziunea unora marele nostru atu, Uitali-va la cele cateva tin; sud-est asiatice Ie ce miracoJe de dezvoltare au ajuns mergand pe aces! dru m. Mai trebu ie care un argument? - intreaba aeelasi. Pare convingiitor. nu? Marile firme se vor inghesui sa trimita in Romania componente sau subansamble pentru a Ii montate de mana de lucru ieftina de aiel. lar pana la bel§ug nu mal e decit un pas.

I

I

sa

Redactor-§et

Ing. !?erban Nalcu

STI MATI CITITORI
~teptam pe adresa redac/iei, CP. 7 - 54 Bucure~ti, in vederea publicarii, articole interesante din domeniui etectronicii, cu 0 pronuntata tendinta pracrica, aplicativa. Artico/ele trebuie daeri/ografiate (Ia doua randurij, desenele aferente fiind executate cu tu~ pe calc. Este preferabil ea montajele sa fie insorite de cab/aj. Obligatoriu artico/efe vor fi fnsofite de bibliografie. So/icitam, de asemenea. din partea autorilor o fotografie alb-negru lmpreuna cu 0 scurt« nota biografica. preeum !ji adresa !jf telefonul de aeasa (eventua/ si de la eetviciu). Materialele nepubiicete nu se restitute. Autorii cu eele mal mune etticote publicate in decursul unui an vot ti premiati.

A

****************

RADIO Nr.4/1994

***************

RECEPrORUL s tab il id ln a
Ing. Gheorghe Revenco·Y03ARG
radio, profesional sau de arnaton. receptoarele curent intalnite sunt de lip superheterodina cu una sau doua schirnbari de trecventa, cu oscilatoa re LC _ Dezvolt area radiocornurucatltlor. tradusa printre allele prin aglomerarea bsnzilor 9i prin rnarirea puterilor folosite la ernts!s. a condus !?I la rnarirea p~elenliilor asupra pertorrnantelor receploarelor, !?I anume asupra sensibilitatii, setsctivitatii, a stabilitalii frecvenjei de acord !?i a preciziei de etalonare a scalai Receptoarele moderne rezolva ultimele ooua pertorrnants citate prin folosirea sinletizatoarelor d~ frec~enla ~i a scalelor cu afii?aj electronic. Din pacate msa, ac.eSle aparate sunt mai complicate, mal scumpe 91 deci mai greu accesibile multor radioamatori dornici totu~i de realizarea unor QS!?-uri in condiJii de buna calitate. In ideea de a veni in sprijinul acestora, i'mi propun ca in cele ce urrneaza sa incerc sa reabilitez receptorul de tip stabilioina care, dupa cum vern vedea, permite objinerea unei stabilitati corespunzatoare osciatoarelor cu cristale de cuart pretandu-se totusi comod la acorn continuu. .' Consider ca acest tip de receptor, inca de rnuh cun?sc~~~ a cam fast dat uitarii, probab!1 datorna proliterarii receptoarelor cu smtstizor. Este drept ca sporul ~e _complex rtate fala de un receptor Si.J perneterocsna clasic nu este chiar negliJabil, dar cezvoltarea de azi a electronicii, poslojnatea utilizarii largi a circuitetor integrate, a diodetor vancap etc, face schema intru tatul abordabila
A
I--- -li3 I
J

" ntraficul

I

Vorn considera cazul unui receptor de U.S., de$' P~Ir:C:O~G: esre aplicabil pentru once banda de f~ecvBria Schema bloc a unui unui receptor stabitidina este 'eaata in figura_ Dupa cum se poate observa d\Jpa trecerea prin blocul circuitetor de. i..,:~are (care poate lipsi, oupa cum vern vedea.: S8"'-"Ei,U; trsce printr-un filtru trece JOS care are 'r_e:I'en\e de 1.3.1818 eqata, sau pulin mal mare decat fracven;a maxima recepiionabila de receptor (de ex; 30MHz) Acest filtru principial poate IIPSI, el avand doar menirea de a evita supraincarcarea etajelor de RF de catrs eventualele semnale puternice din atara benzii de receplie, (de ax. stalii .lV, radiotelefoane eIQ.) ceeace ar pulea c:?uza Interf!1o~ulalii nedorits. In tunctis de pretenll~le la sensibilitate, se poate introduce un arnpliticator de RF, de banda larga sau acof.dat (AR F), U rmeaza prim a schimbare de fr~cventa- Prima fre_cvenla intermediara este indicat sa se aleaga mare, in afara benzii de recsptie, de ex. 40 MHz, realizano asttel si 0 foarte buna atenuare a semnalelor imagine Oscilatorul local OL1 va avea trecventa variabila in limitele fsrnin +fi I .;. fsmax + f", unde am notat c u f 5 frecv snta semnaluiui recepnonat de antsna. iar cu Iii prima frecve~la interrnediara, mai precis trecventa centrata a oenzu de trecere a FTB, din A.F,I,1 Acesl fillru va trebui sa alba 0 banda de trecere rstatrv mare, C!upa cum va rezulta mai JOs. Dupa o arnputicars In Ii" care pr acne n u este necesar sa lie mare, putano chiar lipsi daca schema adoptata pentru M1 nu introduce atenuare se face a doua schimbare de trscvsnta. Semnalul :18 asci lator local p e nt I'U aceasta mixare are insa o provarusnta aparte _ - - - - - - - - - - - - - ~-1 Asifel, un oscilator cu J de cuart geneI cristal J reaza trscventa fa Semnalul acesta esle distorI sionat (prin limitare !?i ditarentiere. de exemplu) pentru a se obtine J un spactru larg de ar______ -' monici Acest spectru de semn a Ie este m ixat in Mo cu acelasi semnal de la OL1 cu care s-a tacut prima schimbare de frecvenla. Dupa mixerul Mo. un amplificator acordat extrage 0 frec1 1 1 1 1

• • • • • • • • • • • •••• •

RADIO Nr.4/1994

•• •••••••••••••

venIa intermediara auxiliara pe care 0 vom nota cu fh2' Semnalul fh2 rszulta deci din heterodinarea semnalului de la Ol, ~: acea arrnonica a frecventei cristalului de cuart pentru care sxista un semnal in banda de trecere a amplificatorului acordat ce urrneaza dupa Ma. Acesta va fi semnalul de oscilator local pentru a doua schimbare de rrecventa. din care va rezulta fi2' Daca vom scrie acum relaliile bine cunoscute intre frecventele ce intervin la mixare, vom obtine: t;, =fh, -fs, unde fs este tracventa semnalului din antena fi2 =fh2-'- fi, fhz- (fh,-fs) dar fh2=fh,-ntQ, n fiind ordinul armonicii

=

de unde fi2=fs-nfa Se observa ca frecvenla oscilatoruiui local Ol1 s-a eliminat pnntr-un artificiu, stabilitatea semnalului din cea de-a doua trecventa intermsdiara depinzand direct de stabilitatea frecventel cristalului de cuart de la Ol2 De aic: ~i denumirea de stabilidimi Revenind putrn la modul de formare a sernnalului fhz. S8 observe. ca rezutta ca o necesitate ca banda de trecere. atat in prima cal s: in a doua frecvenla interrneoiara. 53 fie e~3la cu (a Cum din motive practice fo nu poate si nici nu este bine S3 fie foarte mica. rezuila ca ta ie~lrea din a doua trscventa iruerrnecnara se obtina de tapt un spsctru de 0 largime de banda egala cu fa, spectru ce coniine un .pachet" de semnale din antsna, 0 subqarna. transtatata in frecvenla intermsolara. Aceasta translatare este comandata de fh,. Hezulta deci ca d u pa cea de a doua frecventa intarrne diara nu se poate face direct demodularea, iar problema sa pune ca i?: cum am avea de receplionat un spectru de frecven)e cu 0 largime egala cu fa, proven it din antena ~I translatat in 'i2' De aceea se face 0 a treia schimbare de frecvenja, ale~andu-se de asta data 0 treeventa intermediara fiJ mica. ceea ce conduce la 0 selectivita!e buna :;;i la un Ob cu frecven)a convenabil de mica ~i cu posibilitatea de vartatla cu un ecart egal numai cu fo. ceea ce nu cornporta nici 0 dificulta!e pantru a putea fi raalizat cu 0 foarte buna stabihtate i?i 0 buna etalonare in freevenIa, unica pentru oricare subqarna. Dupa cea de a Ireia schimbare de trecventa, urrnaaza amplificatorul celei de a treia trecverne i ntermediare care concentreaza de regu la aproape ij1treaga amplificare de la arnena pan§. 18deteejie. In continuare urmsaza structure cunoscuta a oric ar ul receptor profesional, cu dernodularile coraspunzatoare modurilor de lucru dorite, filtre pentru selectivitate variabili.i., dispozitive de eAA etc., inchei nd cu partea de AF. Partea de la intrarea in M3 ~j pfina la lesirea de AF reprezinta de fapt un anume receptor de interpolare, adica un receptor pentru 0 bandii foarte Ingusta. Parttculartzarea constderatiilor teoretice de mai sus in valori concrete cred ca va pune in

avidanta mai bine principiul ~i avantajele stabilidinei. Astfel, daca dorim sa recepttonarn spectrul de la 21a 30 M Hz in s u bgame de 100 KHz, vom alege un cristal de cuart cu la=: 100KHz. Daca vom alege Ii, =40MHz, va trebui ca circuitele din Fh sa aiba B;100KHz, deci ti, =40±O,05MHz. Oll va trebui sa poata fi acordal in gama fs m;n+fi, .....fs max+lil' adica fh, =42~ 70 MHz. Alegand fi2= 1,95 ± 0,05 MHz, rezu Ita ca necesar Ih2; 401,95;38,05 MHz. Daca penlru fiJ se alege valoarea uzuata de 455 KHz, rszulta ca Ob va trebui sa fie acordabil in gama 2,355 -i- 2,455 MHz, aclca, asa cum aratasern mai sus, un ecart rnai rnic, la 0 trecvsnta centrale mai mica, ceea ce inseamna sirnplu, i_rftin, stabil (chiar 0 stabilitate mod esta del O· este accept ab lla): u sor elalonabii cu 0 buna liniaritate. Daca dorim subgame mai largi, de exemplu de 1 MHz. vom putea lua fa=1 MHz; fi, =40±O,5 MHz. fi; 0::2,5±0, 5 M Hz; fh2= 37, 5M Hz ~i Ih~ = 2. 455 ~ 3 .455 MHz, restul datelor rarnanand r,eSC!"Wllbale. Desiaur ca se poate lucra ~i cu trecvants inte:me:lh.re mai mici, dar asa cum spuneam mai sus. pot aparea probleme cu atenuarea frecventetor imagine. U:1 set de valori posibile in ..extrem de jos ar putea fi: to0::100 KHz fi, =0,825.,.0,925 MHz fh, =2,925+30,825 MHz "20::200-,-300 KHz fh2 1,125 M Hz, urrnan d receptorul de interpolars pentru banda 200+300 KHz. Se impune 0 precizare cu privire 1a alegerea lui fhz. Aceasta frecvenia nu trebuie sa fie rnultiplu al frecveniei cristalului (fa), deoarece circuitul acordat ce urrneaza dupa Ma trebuie sa asigure o buna atenuare a armonicilor acestuia pentru a garanla la iesire un semnal fh2 ce provin in ex-

=

. ctusivitate Rezulta . rnutnptu

di .. I I I In rruxaru semnale or h, valoarea de optima A ceasta

~I

. nfa

""2

ca

pentru fh2 va fi un .• axptica I' va Ollie

2'
nfa

tractionare, aparent curioase, alese in exemplele de mai sus. Din considerente teorettce, relaliile ~i exemplele mai sus redate, constructorul amator are posibilitatea de a proiecta sistemul de schimbare de frecventa dorlt, intre cele doua extreme exemplificate, in funclie de spectrul de recePlie dorit ~i de componentele de care dispune. Consider ca unele detalii constructive ar fi mai necesare pentru Ol1, pentru a clarifica ~i modul de operare cu cei doi oscilatori variabili (Ol1 ~i Ob). Astfel, daca urrnarirn cu atentie principiul de tunctionare, constatarn ca Ol., de fapt .dicteaza" care dintre armonicile lui to sa fie activa pentru

****************

RADIO Nr.4/1994

*************

recepjionarea unei anumite subgame. De aceea este indicat ca trecvanta acestul oscilator sa varieze in trepte egale cu fo. Construct iv, aceasta se poate raallza cu un condensator variabf prevazut cu 0 carna pe ax, corsspunzator divizata, care sa permita pozitionarea acestuia la valorile discrete necesare. Aceasta nu este prea dificil de realizat, deoarece eroarea aornlsa pentru fh1 esta destul de mare (ortcurn fhl se enrnma). eroare ceo se aslqura prin largimea de banda a filtrului ce urrneaza dupa Mo. Astfel, dac a f Q = 1 MHz, se poate adrn ite 0 eroare chiar de :t 150 MHz pentru fhl' acsasta toleranta fii nd, evident, corespunzator mai mica caca fa este mai mic. Dar 0 solutionare m ult mal eleganta, care evita indezirabilele probleme mecanice, asiqurand concomitent ~i a prectzie foarte buna, ne-o otera folosirea unei diode varicap. a carei polarizare cu tensiuni discrete poate Ii iesne obtinuta dintr-un divizor rezistiv, actionann un sirnplu cornutator In plus, pozitiile acestuia, corespunzatoare unitatilor de MHz sau sutelor de KHz, pot f lesne ansate mecanic sau electroniC cu ajutorul unor LED-uri sau atlsaja cu 7 segmente, obtmandu-se astfel 0 scala pseudoelectronica simpla, $i acum, cateva aprecieri ce pleoeaza in favoarea acestui tip de receptor. Astfel, posibilitatea folosirii unor frecvente intermed iare ridicate dupa prima conversie, fara probleme de stabilitate pentru OL" aslqura

eliminarea trecvantelor imagine, in care caz circuitele de intrare acordate devin facultative. Personal, consider ca desi schema unui receptor stabilidina este ralatlv cornplexa, posibilitatea elirninarii Kit-ulul de circuits de intrare acordate (cu condensatoarele variabile :;;i comutatoarele de game aferente :;;i problemele de aliniere respective) constitute chiar 0 simplilicare lala de un receptor clasic. S ensibilitatea se poats asig ura prin folosirea unui amplificator de R.F. de banda larga urmat de un mixer cu zgomot redus, ceea ce la nivelul actual al tehnicii nu constituie 0 problema. Mai observarn ca spectrul de trecventa receptionabue cu un asttal de receptor depinde de tapt numai de limitele de funcjionara ale lui Ol.i. Astfel, in exemplul de mai sus, unde OL, lucra in gama 42-;-70 MHz, acoperim fara pauze intreg spectrul 2+30 MHz. in Incheiere, rnertta mentionat faptul ca stabilidina I:;;i gase:;;te apucaonnats nu numai in domeniul radio-rsceptoarelor ci oriunde dorim sa oopnsrn intr-o marusra relativ sirnpla, un semnal de trecventa continuu vanabua :;>itotooata stabila si precis stalonata. Astfel ne putem imagina ~i emilatori sau chiar transceivere pe acest principiu :;;i 0 intrsaqa gama de aparate de laborator, cum ar fi generatoare de semnale, freevantmetrs ~i allele,

Antena echlvatenta

75Q/O,5 kW

Ccstlca Topor Y03ARD Ion Ghiteanu Y09DXE
deseori, in traficul rarno, este necesar ca pentru realizarea unor legaturi Ox sa se execute un acord oplim pe 0 anurnita Irecvenla ~i cum acest lucru nu este posibil direct in eter, propunem eititorilor 0 antena ecruvalenta de 7SQ pentru toate benzile care su porta pentru 10+ 15 min. puteri de ordinul 4 + 50 W. In acelasi tirnp de pe acaasta antsna schlvatenta se poate scoate semnal pentru oscitoseop, cu ajutorul unui detector de radlofreventa.

A

Construclia antenel
Careasa este 0 cutie de lac "NOVOUN" bine spalata :;;i uscata pe al carei capac se practice doua gauri unde se tlxeaza mufele "A" :;;i ,,8" cu garnituri de cauciuc pentru stansare.

Conul - 3 - esle realizat din tabla de 0.2-0.3 mm (tabla de conserve), astupat la capatul rnic, iar in capatul mare se tixeaza prin lipire in el u I - 6. Pe con se introduc inelele - 4 - in nurnar de 4 buc astfel: pe inelul 6 se lipesc cu un capat 10 rezrstents de 150~l/ 2W tip (ML T) concentric, pe capetele libere se tlxeaza pnn liplre un inel4de care se leaga alte 10 rezistents de 1SOul 2W 1;iiasa rnai departe. Ultimul rand de rezistsnte se lipaste de capacul cutiei Firul central al mulei antenei se leaga cu capatul rnic al conului printr-un conductor de 01,2-;-2 mm.

Atenlie!
- inetele - 4 - sau rezlstenteie nu ating corpul conului, De ta ultimul rand de rezistents se leaga detectorul de radiorrecventa (figura 3)

* * * * ,.,* • * * * * * • * ••

RADIO Nr.4/1994

* • ,.,• • * • • • • • • ,.,

Oeleclorul de radlofrecvema se monteaza pe o placuia de pertinax si se fixeaza cu legaturi scurte intre rnuta ~i rezistsntele de pe ranou! 5. La constructia antenei se folosesc 50 rszistenle 150Q/2W. Intreg ansamblul se introduce in cutie, in a~a fel incat totul sa fie acoperit de ulei de transformator. Nola (figura 1):

1. Mufe radiofrecventa

2. Capac cutie 3. Con 4. Inele de tabla
5. Rezistenle 150~J./ 2W lip M LT 6. Inel labia 7. Detector radlofrecvanta (0) in figura 2a S8 prszlnta un dstaliu al inelului 6, iar in figura 2b -al inelului 4.

Figura 2a

Figura 2b

Figura 3

Figura 1

• Receptor pentru radiogoniometrie
pe 3,5 MHz
Manu Elarlan-V07BVW

• eu bara de ferila; • cu eadru. Varianta pe care 0 prezint mal jos este reallzata cu bara de ferita. intreaga schema se bazeaza pe tolostrsa integrala a pieselor din reeeptoarele de tabricatis rornaneasca: Cora, Gama, Solo 100 !?i allele.

" I

n radiogoniometria de amatori, in banda de 3,5 MHz sa folosesc 2 tipuri de recaptoare:

Date constructive
Sa executa cablajul imprimat la scara , /1 asa cum aste oat in schema alaturata cu toate operaliile necesare. Dupa corodara, spalare cu apa ~i useare intreaga placuja se cosltorests. in continuare se planteaza mal inlai bobinele dupa care celelalte piese conform eablajului imprimal. Condensalorul rnodlca astfel: • S9 dernonteaza variabil original se

toate placutele.

****************

RADIO Nr.4/1994

***************
5

'00.1\

_t -=--

)V

BF25'

I"nF: ',I<.
1- -j_

r ··I...... 'Op'

'1<"~1 :J
In,

Figura 1
• se cernonteaza toata placutsla • sa fileleaza axul condensatorului pAna la capat cu Ma. • se rnonteaza inapoi 3 placule la rotor ~i 2 p1scule la stator cu cate 2 iliaibe metalice ori~ in ale Intra ete ~i 2 (placute) foite izolatoare, dupa care placutele de la rotor S9 strAng pana la capat cu mca a piulila ~i cea arqintata deasupra (originala). La stator se pun toate saibele originale, se pune placa de deasupra cu bila ~i se stranqe capacul cu cele 4 piullte. It! acel moment condensatorul este terminal. Banda reOOplionatii cu acest variabil tiind de la 3475--3625 KHz, ecartul de frecventa de la 35OQ------.-36oo KHz este bine realizat. Sobina oscilatorului se executa cu sarrna de 0,13-0,14 mm diametru pe carcass M.F.TV cu miez de ferita reglabil iiii care dupa bobinare se introduce in carcasa (ecran) de M.F. aparat cu tranztstoara Datele bobinelor sunt urrnatoareta: 1-2 = 47 spire 2-5 = 3 spire 3-4 12 spire Se vor bobina lncepano cu piciorul 5 5 2 1 - spre draapta 4 3 - spra dreapta S pirele bobinelor S9 vor intari cu paraflna sau sacaz topit. Ecranele din tabla in care se inlroduc cele 2 bobine se mai largesc. Am folosit bara de ferita dreptunghiulara pentru un gabaril mai mic al receptorului, dar la fel cte bine se poate folosi ~i bara de terita rotunda de 12 sau 18 cm cu 08-;-10 rnrn. .. Bar.a de ferita se infa~oara cu a folie de cupru pe 0 lungime de 7cm, lasanou-ss 0 tanta lala de 1+2 mm pe toata lungimea. Se nxeaza bine cu ata sau scotch oupa care se incepe bobinajuL Sarma cu care se executa bobinefe este de 0,5 mm izolata, din cabluri teJefonice. Se fixeaza cele 2 capete de la Ll i?i L2 l' se lipesc de folia de cupru, dupa care cu alta sarrna se IlPa~te la masa aparatului. lncspern bobinarea iui L1 spre oreapta: dupa terminare, capatut se tixeaza cu ala. La 1 cm de Ll se bcbineaza ~i L2 boblnand spre oreapta. se nxeaze capatul s: se introduce in cutia aparatului la baza tranzistorutu! Datele bobinelor: • L1 24 spire • L2 3 ~ire Gele ooua bobine se consohdsaza bine, iar peste ele S8 asaza cel de al doilea ecran identic cu primul, iar tanta corespunde perfect. Poale lipsi acest ecran oaca cutia de deasupra ests rnetallca ~i cu tanta. Trimerul de 6/25 pF se va Hpi direct pe folia de cupru, iar acolo se lipests capatul lui L1 ~i rezistsnta de4,7 KQ care merge la K1, acesta fiind un rnicrccontact. Acesta, in momentul apasarii. introduce a antana verticata (un fir de sarrna lilata. izolata) lung.3 de 50 em. £sabina 13=47 spire de 0,13-'-0,14 mm izolata l!4112 spire de 0,13-'-0,14 mm Se introduce tot in carcasa rnetalica ca :;oi oscilatorul. Pentru pornit-oprit am folosit un rnlcrointrerupator montat pe carcasa aparatului, usor acceslbil pe lateral. Aucj1tia tacandu-ss in casca de SOil tip telefoniea, se folosesc fi~a ~i jac casca radio. Alimentarea este da 3 V, 2 baterii de l,SV.
:::I

!

=

=

-0

*********

*0* * * * * *

RADI_O Nr.4/1994

•*

*************

bo rCr !~'d~ e c reno td

'<,

Cutla de deasupr a in care esle tixata ~i o ar a de ferita are 15x3x2,7 ern, cu posibililate de demontare cu ~uru buri, e· xacutata tot din circuit imprimat lipit cu
cositor
2 2nF ___ 1kn. lin

SF254

SF 254

254

BF

Pigiira 2
Atenuarea semnalelor puternice sa face cu potentlomatrul de t KQ lin, intre~ montajul se introduce intr-o cutie executata In forma de T din ~raifuri de circuit lrnprimat sticlotextolit sau stratitext cu dimensiunile 16x5,6x2,7 em.

Montajul ests lipit cu cosrtor de pereiii cutlet. aceasta devenind rigida. La partea de sus ~i de jos la fala cat ~i la spate se va lipi cata a piulila pentru prins in surubur i de M3 capacele cutiei care sunt executate din tabla de aluminiu de 1 mm grosime sau circuit irnprimal. Micrcintraru patonn se va monta in cutia cu bara de Ierita la partea din spate cu acces user ta et EFT 373 in dreptul trimerului de la LIse va executa o gaura de 0 4mm pentru a se putea acorda cu grid·dipmetrul L" Acordul se face incepand cu L, cU ajutorul unui qrid-dipmetru pe mijlacul benSupor1uri lomele zii 3550 KHz. bo 1er" I Corul Cu Cv deschis la [urnatate trebuie sa rac ept lo ne z e frecvenia de 3550 KHz care va fi auztta in casca. Acest reglaj S8 face fara a fi tacut strapul de la rezistsnta de 1 Kll pe spatele circuitului imprimat. Dupa ce se acordeaza pe maximul de auditie de la un qenerator modulat pe mij· locul benzii, se trece la lipirea strapului ~i se regleaz8. miezui beatului oscilator pana cand in casca se aude generatorul pe poznta nemodulat, fluierat. Cu acestea receptorul este acordat ~j poate fi folosit cu bune rezultate in cornpetitil. Fala. spate se face folosind microcontactul Kl

* * * * * * * * * * * * * '* * '*

RADIO N, .4/1994

*

'* '* '* '*

*

r

'* '* '* '*

*

'*

*

'*

7

• S-a nascut Ie. 15.02,1962 in locatltatea T urnu-Magurele, judo Teleorman; • A absotvit Facultatea T,C,M, din cadrul Institulului Politehnic Bucurestl in anu I 1986: • in prezent lucreazi la inlreprinderea de Iricotaje Turnu-Migurele (S.C. "Imperial" SA): • Pasiuni legale de electronicii.: audio-video, sisteme de receptie a emisiunilor TV prin satelit, autornatizarl.

Ing. 8arbu Popescu

---------------------------------------------------/
Sistemul de transrnisie este eunoseut sub denumirea de "Panda" eu constanta de limp de dezaccentuare de 50,,5, Semnalul preluat de la ie~irea demodulatorului MF de banda larga este aplieat prin intermediul filtrului treee sus G1Ll~ etajului de amplifieare reauzet cu tranzistorul T1, Semnalul amplificatorului este aplicat prin intermedlul transformatorului Tf! m ixerului realizat cu eircuitul integrat K 174 PS 1
(S042P, UL 1042).

odulul de sunet a carui schema este prezentata in figura 1 poate fi folosit in cadrul receptoarelor 1.V. -sateli! pentru demodularea subpurtatoarelor de sunet stereo asociate unor programe TV.

M

12

-+

rMb~r Figura 1
Aceste subpurtatoare sunt transmise de obicei pe tracventete de 7,62+7,2 MHz, 7,38+ 7,56 MHz sau 8,02+8,2 MHz,

Gircuitul oscilatorului este realizat cu elementele Gs, Ca, C7, 12, Cs, Gg, 01, 02, Hs. R7, Ra, CIO; acordul in qarna 15,7:t19,2 MHz se raalizeaza eu ajutorul potentiornetrulul PI, Dup a mixare se obtin semnalele de freevenIa intermsdiara cu frecvanta de 10,52 MHz (dreapta) !?i 10,7 MHz
(stanqa).

Filtrele de trecvsnta intermediara trebuie sa aiba 0 banda de treeere mai ingusta decal cele toloslts la !ransmisia semnalelor mono. Condensatoarele C14 (C'14) d elermi n a rnarirnea benzii de treeere; valoarea lor poate fi cuprinsa intre 15-'-22 nF

****************

RAD 10 N r .4/1994

***********

**

in continuare montajul tolosit aste 0 schema tipica de apllcatie a circuituJui integrat TBA t20U. Semnalul audio demodulat este amplificat cu etajul realizat cu circuitul integrat AJ de tip fiA 741 I?i piesele aferente; nivelul de iel?ire se poate modifica functie de valoarea rezistentei R,3. Pentru simplificare nu a mai fost prezsntata numerotarea termi n alelor, aceasta fiind functie de capsula circuitului. Datele constructive ale tobineior sunt unnatoarele: L, 18,uH (25-:.-30 spire CuEm 0 0,18 mm pe ferita cu 0 1,5 mm I?i lungime de 15 + 20 mm); Lz 15 spire CuEm 0 0,18 mm pe un tor de ferita, peste LJ; LJ 5 spire CuEm 0 0,18 mm pe un tor de ferita; 14 = L7 2 spire CuEm 00,09 mm pe mosor terita de 6,5 MHz; 15 Ls 1 spire CuE m 0 0,09 mm pe mosor terita de 6,5 MHz; La = 15 spire CuE m 0 0,18 mm pe carcasa 0 5 mm cu miez ferita; L9 5 spire CuEm 0 0.18 mm pe carcasa 0 5 mm cu miez ferita. Pentru L4 - 15, La - L7 I?i 19 am tolosit filtreJe din modulele de su net bistandard P 37715-0001. Circuitele oscitante 15 - C,z, La - C,Z I?iLg CZ3 sa acordsaza pe frecvenJa de 10,7 MHz, iar circuitele L 5 C' ia, L's C'13 iii L'g C'Z3 se acordsaza pe frecventa de 10,52 MHz. Cu alutorul mlazulul bobinei La se stabilasta incadrarea in gama de frecventa.

in figura 2 sunt prezentate modiftcarile impuse de folosirea cireuitului intregrat ROB 976; cornponentele A, - Rz ~i , - Cz sunt cele care stabilesc C punctul de functionare al eircuitului integrat. Celelalte componente sunt identice cu eele din figura 1. Nota: in figura 1: A, =K174PS1 Az=TBAl20U

=

= =

in figura 2:

TI=BF214 D,.Dz=BB139 DJ=PL6V2 AJ=/IA741

A, =ROB796

D.1Dz=1 N4148.

=

=

=

°

=

Figura 2

+
U

Reducerea zgomotului in etajele de intrare cu amplificatoare operatlonale
I"g. Aurelia" Mateescu

+

neori esle necesara amplificarea unor sernnale de nivel mic provenile de la surse de inalta impedanta, eaz in care constructorui are de "Iuptat" cu zgomotul propriu al etajelor de intrare. oaca va alege solutia utilizarii de A.O. , sa va afla lntr-unul din cazurila urrnstoere:

- A. o. construite in tehnolog ie bipolara au un nlvel scazut al tensiunii de zgomot la mtrars. ceea

ca Ie face potrivite scopului propus. Problema este oatorata curentului de polarizare, relativ ridicat, care, trscand prin sursa de semnal de Inalta impedanta, este translatat totr-o tensiune de zgomot cu valoare rldicata. - A. O. echipate in etajul de intrare cu trannstoare FET sa aM in situatia complet opusa

• •••••••••••••••

RADIO Nr.4/1994

••••• • • • • •• • •
9

Curentul de polarlzare da nastere unei tensiuni de zgomot de valoare foarte mica (de ordinul femtoamperilor) dar tensiunea sa de zgomot este conslderabila,
101<0.

Figura 1

Metoda de reducere a zgomotului in etajul de intrare se bazsaza pe faptul ca tensiunea de zgomot a unui FET vartaza invers proportional cu supratata jonctiunii ~i cu curantul ce a strabate. Coneclarea in paralel a FET-urilor conduce la crestsrea celor doua rnarirni, deci la rnicsorarea tensiunii de zgomot a etajului de intrare. Mod u I de coneClare a ampliticatoarelor operation ale conduce la 0 reducere a tanslurul de zgomot a sistemului cu radacina patrata a numarulu! de A.D. conectata in paralel. UCI_15'IJ CaA.D. safunqioneze + .. -o,'-'I'F~It---""'l-T--+uc corect if] paralef este , 1,uF nevore sa se coneCleze OND ... _~ '_--. in paralel cateva noduri D,1fF T:l. int erne din sc he ma Y' A.D., nu numai intrarea 8 ... ~i iasiraa. Nodurile care -ue Irebuie legate in paralel Figura 2 sunt eele pentru compensare sxterna. astfel ca aceasia metoda se lirnileaza la aceste lipuri de A.D. Experimentarileaufast executateutilizand4 A.D. us tip AD744 conectate in paraleltata de un singur ltD de acela~itip. S-a observat obtnerea unei tensiuni de zgomot vM la vM cu circa 50% rnai rsdusa decat in cazul A.D. singular. in plus s-a obJinuta mal buna rejeqie a sursei de alimentare,a mal bunS.rejeelie de mod comun, o tensiune de offset mai mica ~i a capabilitate de curent mai mare la iesire, Evident ca metoda se impune in cazul unor utilizari la care cresterea pr8\ului de cost nu este un impediment major.

I --~---..I...._--..
T

±

I

Filtru

de zgomot

pentru magnetofon

• Nliscut la 03.11 .1950, la Bacau: • Absolvent al FaculHi!ii de Electrotehnica, sectia Ma~ini ~i Aparate Eleclrice, tP.B.-1974 • Colaboratorlarevistele Tehnium (din 1981) ~i Electronistul din 1990; • Autor a numeroase invenlii in domeniul electrotehnicii; • Preocupiiri legate de domeniul audio, tehnica HIFI, electronicii. auto lji autcrnatlzjir]: • Autor a numeroase articole eu caracter electrotehnic ~i electronic;

Ing. Emil Marian

• Autor de carli tehnice in domeniul electronicii.

cest filtru de zgomot este destinal funqionarii intr-un magnetofon. EI permite imbunatalirea sensibili a caracteristicilor semnalului audio de ie~ire, in mod special a raportului semnal-zgomot general.

A

Perlormantele • ba nda 30 KHz;

montajului

sunt urrnatoarele: de I ucru: f", 25 Hz .;-

de fre cverije

* * * * "* "* "* "* "* "* "* "* "* "* "*"*
10

RADIO Nr .4/1994

* • * "* "* * * "* "* "* "* "* "*

• atenu are a maxima a semnalului capetele benzii Am",,= OAdB; • tensiunea
]NT

audio

la

nominala

de intrare ur= ,350mV:

~

CTIVUL DE
INTRAR£

f-r--

A.U.I

f----

RED.I

,_~

t
F.r.S.

f----

A.U.2

I--

RED.2

1---

2. limitarea semnalelor de frecventii. inaltii. (f~3KHz) Iii amplitudine mica (comparabilii. cu amplitudinea zgomotului de fond) ~i transmite rea nemodilicata a samnalului audio uti! care confine semnale de frecventa medie-inalta, cu amplitudina mad ia sau mare - corectie selectlva in frecventa. Schema electrica a montajului este prezentatii in figura 2. I Semnalul audio util se aplica etajului de intrare, care conIine tranzistorul Tl, pri n intermediul condensatorului Cl. Etajul de intrare esle de tip repelor pe emilor. EI are rolul adaptsrii optime dintra impadanta de ie~ire a sursei de semnal (magn~tofonul) ~i impedanla de intrare a rnontajului. In acela§i timp etajul de intrare constituie un "tampon" intre magnetofon ~i montaj, evitind orice inlluenlii reciprocii.

i

'--

F.rJ.

ErAJJL DE
f----

F.G.U.

i---

rq:RE

~

De la ie~irea etajului de intrare, prin intermediul condensatorului C2, semnalul audio se apllca simultan blocului amplificator de tensiune A.U.I, filtrelor F.T.J. ~i F.T.S. Corectla generala de amplitudine a semnalului audio util este realizata de filtrul general F.G.U. EI este formal din rezistenta A25 inseriatii cu rezistenJa drenii - sursa a tranzistorului T16. Comanda filtrului F. G. U. este realizata de tensiunea contin ua aplicatii pe grila tranzistorului T.

t
R.N.1
I

t
R.N.2

t

I
I

L1

LZ

Figura 1
• tensiunea • irnpedanta • irnpedanta • reducerea • distorsiuni maxima de intrare Ui= 500mV: de intrare Zi = t5kQ: de ie~ire Zo = 1500; zgomotului armoniee in pauza A=50dB: totala: THD%sO,05. blocuri

Schema bloc a montajului este prezentata in figure 1. Montajul este alcatuit din urrnatearele funetionale: • etajul de intrare; • amplificatoarele • blocurile de tensiune A.U.

o parte a semnalu)ui audio uti .. preluata prin intermediul po(en~omelrului semireglabil R4 esle aplical"ij blocului amplificalor de tensiune AU.I., care conJine j tranzistoarele T2 ~ T3. Amplifi..carea generala a bloc:ului A.u. 1. este de CCg. 25 dB. In scopul unei polarizari optime a tranztstoerelor T2 ~i T3, rezistenja A7 se poate monta in hrnitele de :':10%. De la ie§irea bloeulul AUI. prin intermediul condensatorului CS, semnalul amplifiea! se aplica blocului redresor RED.! . Aces!a se ineadreaza in categoria redresoerelor cu dublare de tensiune. Tensiunea continua oblinuta la bornele condensatorului C7 deterrnina functionarea blocului F.G.U. Grupul RIOC7 asigura 0 constanta de timp convenabila comenzii blocului F.G.U .. in asa fel incat acesta sa reprezinte 0 buna functionare in cazul unor semnale de intrare tranzitorii. care trebuie inlaturate din spectrul audio al semnalu!ui util.
in momentul pauzelor dintre pasajele muzicale. sau cand semnalul util prezintii un nivel foarte redus (comparabil eu zgomotul de fond general) tensiunea pozitivii de comenda de la bornele eondensatorul ui C7 lipse§te, sau pre;::in!ii 0 valoare foarte redusa. in aeeasta sltuatie rezistenla drena-sursii a tranzistoarelor (de tip FET) allate in blocul A. N.2 este de cca. tOO -:-1SOO. Datoritii aeestui fapt semnalul audio util, aplicat la intra tea bloeului de ie~ire, este atenuat considerabi! de catre divizorul de tensiune A26rdsT!6 (practie, lntrarea blocului de ie:,;ire este pusii la masa montajului). Tensi 1.1 nea de zgomot de fond general este atenuata cu 50 dB. Astfel zgornotul de fond general nu are nici 0 posibilitate de a ajunge la iesirea montajului, fiind practic eliminal. Concomitant, in aceasta situatie tranzistorul 1;.25. din bJocul de afi~aj L 1, este in starea de blocare, iar LED-ul nu lumineazii. Marirea tensiunii continue de Ia borne!e condensatorului C7, peste pragul de blocare a tranzlstorului T15, (nivel stabili! inilial cu ajutorul potenliometrulul semireglabil R4)

t.

,i A.U.2.:

redresoare F.G.U.:

RED.! §i RED.2:

• filtru treee sus F.T.S.; • filtru general • fiitru trece jos F.T .J.: • blocu rile rezistentelor A.N.2; • blocurile neliniare R.N.! . ~i

de afi~aj Ll ~i G.

Funclionarea montajului se bazeazji pe douii considerente esenpale: 1. bloearea semnalelor de audiofrecvenla care au amplitudinea comparabila eu zgomotul de fond (in pauzele dintre pasajele programului muzical sonor imprimat pe banda magneticii) - to regia generalii de amplitudine:

'" '" '" '" '" '" '" '" * '" '" '" '" '" * '"

RADIO Nr.4/1994

'" '" '" '" '" '" * '" '" '" '" '" '"
11

duee la maritea rezistentei drena-sursa a acestuia. la valoarea de 1 +2MU. Di ....zorul de tensiune i R26 ~dsTl1 (1) nu mai atenueaza semnalul audio aplicat la Intrar~a .blocului de ie~ir~, treeand astlel nemodifical spre le~lfea montajului. In aeeasta sltuatie tensiunea a plicata b azei tr an zislorului T23, din bloc u I L2. depa~e~te pragul de desehidare a aeestuia (0,6V). Tranzistorul Tl3 trecein starea de eonductie. iar LED-ul atlat tn eolectorul sau lumineaza,

Incepe de la 3500 Hz ( la 3700 Hz, atenuarea introdusa de filtru esle de eea. 40 dB).

o parte din semnalul continut la ieilirea bloeului F,T.S. (de la .eur:;orul P?tentiomelrului semireglabil R14) este apheala. prrn intermediul ccndensatorului Cl1, bloeului amplificator de lensiune A.U.2 .. care contine tranzistoarele T4. T5 ili T6. Tranzlstorul T4, amplasal in montaj Intr-o schema de lip repetcr pe ermtor, are rolu] de adaptare a irnpedantei de ieilire Timpul de incarcare a condensatorului C7 piina la marl a Irilrulul F,T.S. la impedanta de intrare coborala te nsiunea ue bloeare a tranzislorului T s-a ales de 5ms, a etajelar amplil~oatoare de.tensiune propriu-zise. care cA ,m contin tranzisloarele T5 §i T6, ,..--r---------------- ........ ---__,,_::.::,, A.U.2 are rolul compensarh Blocul atenuani in amplitudine a semnalului proven it de la liltrul F.T.S, ,
Dioda Zener are rolul de a limita ampl ificarea generala a blocului A,U.2 la un prag slabi1il inilial, De la iesirea blocului A.U.2, prin intermediul oondensatorului C15, semnalul de fr e c ve nle m ed ii-inalte amplilieal se aplica bloeului RED.2 Aeesla reprezinta un redresor eu dublare de tensiune (C15D5D6CI6) completat ulterior de grupul R23C17, care ara rolul unui filtraj suplimentar al lensiunii continue obtinute. Dioda 07 serveste la egalizarea timpului de preluerare §i a timpului de rastabilire a functioniri! limitatorului de zgomot seleeti v In free v enla. Aeeasta durata de lucru s-a ales de cca. 6+8 ms. T ensiunea pozitivii oonlin ua oblinuta la ie~irea blocului RED.2 (borne Ie eondensatorului C17) se aplica pe grilele tranzlstoarelor Tl4 ili TIS. de lip FET, all ate in compon enta bloeului F.T,J, Elementele esenliale ale liltrului F.T,J sunt doua filtre treee jos LC insatiate. Fiecare celula de filtraj contine, pe liinga gfupul LC. un tranzistor de tip FET, eonectat intre unu I dintre lerminalele eondensatorului ili masa. Tran.zisloarele Tl0(1) si Tl0(2) sun! amplasate in eadrul monlajului lntr-o eonfiguralie de rezlstenla eomandata de tensiune. Hezistentele R21 ~i R22 furnizeaza 0 tensiune continua, aplicata .. 9 ri lelor tranztstoarelor T1 O( 1) ~i TlO(2) ;prrn intcrmediul rezistsntelor R20 ili R23). ln seopul imbunalatlrii caracteristicilor de lucru ale acestora. Filtrul F,T.J. are frecvenla de taiere de 5200 Hz prezentsnd 0 panta de 36 dB/oelava. ' Fun~lionarea ~nsamblului limitator de zgomot. ~electtv In Ireeventa. rezulta din insa~i eonliguratia sa, In momenlui in care semnalul audio util prezinta cornponente. ~e frecvenla medie-lnalta de amplitudine foarte mica. cca. 1 +3 mV (hi.~aitul benzii magnetioe), lensiunea de la lesirea blocului RED,2 este foarte redusa deterrninand 0 rezislenta rd. a tranzlstoar etor T1 0(1) ~i Tl 0(2) de 0 rdin 1.11 a 100 ... 1 SOU. in acest fel fillrul F.T.J. limiteaza intens semnalu! audio util nelasand sa Iraaca spre bloeul de ie~ire decat com: ponentale semnalului audio de freeventii medie-

Figura 2
III( timpul de descareare 1,5 ms. in aeest fel sistemul eJimina zgomotela datorate unor regimuri tranzitorii de tunctionare (pocnele) ili in acelasl timp esle destul de rapid, penlru a lasa nemodifieat semnalul audio utlt,

Corectia generala de amplitudine a semnalului audio util este eompletata de co recti a selectiva in freeventa. La realizarea ei partieipa blocurHe functionale F. T.S., A. U.2, RED.2, F.T .J. ~i R.N. 1. De Ia ie~irea etejutulul de i ntrare, semnalul audio util se aplica simultan filtrelor F.T.J. §i F.T.S. La intrarea bloeului F,T,S., grupu I A 12Ca realizeaza 0 pri ma Ii ltrare a sem nalu lui audio util. Esta permisi doar trecerea semnalelor de frecven1e medii inalle. Ulterior se reailzeaza un liltraj suplimentar de catre grupul L1Cl0C912, care are f?lul de ,!-eeen~uare a atenuarii fillrului. Frecventa de tal ere a flltrulul este ft = :5200 Hz, iar acliunea'fi ltrulu i

****************
12

RADIO Nr.4/1994

************

*

joasi, Acesl lucru esle valabil ~i pentru semnalele tranzitorii nedorlte de frecventa inalti, care datorita constantei de limp a bloeului redresor RED.2 sun! eliminate de filtrul F .T.J. di n spectrul semnalului audio util. in momentul in care semnalul audio initial contine un spectru de Irecvente inalte suficien! de bog at, cu amplitudine mare, el este preluat de blocul F.T.S" amplifica! de blocul A, U.2 ~i transform at inlr-o lensiune continua pozitiva de catre blocul RED.2. Ea se apHd pe grilele tranzlstoerelcr Tl 0(1) ~i Tt 0(2) ~i deterrnina blocarea acestora. In aceasta situatle F,T.J. nu mai lucreazi, deoarece in serie cu condensatoarele Ct 8 ,i C19, rezistenlele drena-sursa ate ttanzlstcarelor T1 0(1) ,i TlO(2) prezinta 0 valoare de ordinul 500+ 1OOOkll. Ca urmare a aceslui fapt, semnatul audio ulil trece nemodificat prin blocul F.T.J., spre intrarea blocului de ie~ire. Funclionarea blocului Indicator L 1 esta similara eu cea a blocului l2. Dupa ca semnatul audio util a lost prelucrat simultan, atat din punct de vedere al corectlei generale de amplitudina cat ~i al corectlel selective, in tracvenla. el se aplica. prin intermediul cendensatorului CZO, etajului de iesire, Aces!a prezinta 0 contiguralie de tip repetor pe emitor. aleasa din aceleasi considerente ca ,i cete specificate 180 analizarea etajului de intrare. Polarizarea tranzistoarelor T7 ,i T8 (proprii etajufui de iesire) se realizeazji de catre rezistenta R27, care preia 0 tensi une continua de 180 divizorul de tensiune formal de rezistentele R28 ,i R29. Semnalul audio prelucrat ajunge la ie~irea montajului prin intermediul condensatorului C22.

filtrului trece sus din blocul F.T,S., la intrarea montajului se aplica 0 tensiune alternativa de 400mV, cu frecvenje 10KHz. Voltmetrul electronic de tensiune altern ativ;:' , impreuna cu osciloscopul, se conecteaza la bornele rezistorulul R13. Schirnband Ireeventa semnalului de intrare, in banda de trecere a filtrului (5KHz --'- 0Kz) se 2 masoara neuniformitfl,tea acestuia, Daca neuniformitatea dintre tensiunea de referin;a (400mV, 1OHz) ~i restul benzii depa~e~te :!:0,9d8, se rnodifica (In limite mici) valorile rezistentei R12 ~i a condensatoruiui CB. pane. la cbtinerea uniformitalii dorlte. Functionarea filtrului trece [os din blocul F.T.J. Sa verifica ridieand earacteristica de frecvenla audio pontru intreaga banda in doua situatli, ,i anume R14 avand curiom! la mass. ,i ulterior R14 avand cursorulla mijlocul cursei. In primul caz fUtrul trebuie sa aiba banda de trecere (cu atenuare de max. 3dB) situatii in lntervatul 20Hz --' 5200Hz, iar 1n cazul al doilea 20Hz + 30KHz (Iinisr) Penlru obtinerea caracteristicii neeesare, se pot face mici moditicari ale valorilor rezistentelor R24 ;;i R25, ~i daca este necesar, ale valorilor condensatoarelor C 1B ~i Ctg (in limite mici) Dupa aceste reglaje, reducatorul de zgomo! se rnonleaza in incinta magnetofonului, avand ca pozitie in~iala a potenflometretor de reglaj R4 ~i R14, cursoarele la punetul opus masei. Aeducatorul de zgomol se intercaleaza functional in lantul electroacustic al mag· netolonului intre iesirea coractorului de ton ,i inlrarea amplifieatorului de putere. Obligatoriu toats co-nex iunile privind semnalul audio se lac cu cablu ecrana!. Se pune o banda neintegistrata (sau eventual ;;tearsii 0 dali) , se aclioneazi mag netolonuI pe pozitia pornit 'ii me.rind volumul amplificatorului de putere, se aude in difuzo' fa~aitul generat de banda magnetice.. insolit uneori de brumuf de reJea, sau alte zgomote de freeventa jcasa (Wow, !futter etc.). Se acjlo neaza cu r s or u I potentiometru!ui R4 pana ce ac&ste zgomote dispar. Se observa ca in aeeasta situalie LE D-ul L 1 este sti ns (Iimitatorul lucreaza). Se msrcheaza pozhta de lucru a curscrclul potentlometrul ui R4 (0 finie pe carcasa, trasata cu un creion) ~i se readuce in poz~ia initiala Se reia aceeasi operatie de reglaj, de aceasts data actionand potentiometrul semireglabil R14, pana ee ta'iaitul benzii dispare (nu dispar brurnul de retea ~i electele Wow, flutter). Dupa acest reglaj s& readuce cursorul pctenjiornetrulu: R4 in pozitia rnarcata ~i se pune la magnetofon 0 banda bine i_nregistrata, cu un spectru bogat al'frecveritelor inalte. In timpul auditiei, se poate re aj usta (foa rt e p uti n) p o z iIi a cu rsorul ui potenliometrului A14, pana la obtineree une; reduceri eficien!e El zgomotului din banda frecventelor inaite, tara insa a atenua excesiv semnalele de frecvenla inatta. Daca se dore~te posibi litatea efectuirii corectiilor pentru liecare program muzical sonor (deoarece aceslea difera in funClie de modul cum au lost inregistrate benzile, natura propriu-zisa a inregistrarii etc.) constructorul amalor poate monta cele patru poten\iometre pe carCasa magnetofonufui, efectuand reglajele mentionate anterior pentru liecare banda. Acest lucru este deosebit de uti I in cazul copierii unei alte benzi magnetice. Dupa ce se efectueaza loate reglajele, montaj ul se ecraneaza inlr-o cutie de tabla de lier ~i se rigidizeaza mecanie in interiorul magne· tolonului,

Reallzarea practice ,I reglaJe
Montajul so realizeazi in varianta stereo, pe 0 pliicuji de sliclostratitex placat cu lolie de cupru, Se iau toate precautiile in. privinja realizarii cablajului imprimat (trasee scurte, traseu de masa gros de eca. 3 + 4 mm, structuri de cuadripol a blocurilor tunctionale. lipsa buclei de masi, etc.). Alimentarea montajului se realizeaza de la 0 sursa de tensiune continua Vee'='17V, stabilizata ~i bine liltrati. Bobinete L 1 + L4 se reallzeaza pe carcase cu miez tip oali de lerita, Sa Ietoseste un conductor de bobinaj CuEm cu diametru/ 0= 0, 1rnrn, iar nurnarul de spire se determina in functie de AI-ul miezurilor. Valorile inductantei sunt L1 = 160mH. l2=2S0mH, L3: l00mH ~i L4=IS·OmH. Se recomandi ecranarea bobinelor cu tabla de fier de grosime O,3mm. La proieetarea cablajului imprimat sa are in vedere ca accesul la potenliometrele semireglabile si lie simplu, in seopul efecluririi comode a reglajelor circuitelor. Cele 4 LEOuri se amplaseazi pe panoul frontal al ineintei unde urmeazi ca filtrul de zgomol sa lunclioneze (in mag· netolon), Pentru ele.ctuarea reglajelor sunl necesare un voltmelru electronic de lensiune alternativa (Ri = 1Mt2) ~i un generator de audiofrecvenla, Pentru vizualizarea formei de unda a semnalului ailernativ se folose~te un osciloscop. Se alimenteaza montajul cu tensiunea Vee: 17V. Punctele statice de functionare a Iranzis!oarelor T3T2 ~i T5TS se stabitesc prin miei modilicari (daca este necesar) cu cca. ± 10% ale valorilor rezis· tenlelor R7 ~j Rl 9, in a~a lei ca, la marirea amplitudinii s em n al u lu i a Ite rn aliv a p I icat la in trarea amplificatcarelor AU,1 ~i A,U.2, acestea sa limiteze la un moment dal simetric forma de unda. Pentru ineercari se folose,te un semnal de cea, t OOmV (care ulterior se mare;;te) eu freeventa f = 1000Hz. Pentru a'eordarea

****•

***********

RADIO Nr.4/1994

****

*********
13

+ Regulatorul
C

de tensiune in comutatie TL497
lng, gerban Nalcu

+
con-

ircuitul integrat TL497, produs de TEXA.S INSTRUMENTS, ests un regulator de tensiune in comutajie de 0 mare 5;mplitate in ceea ce prlveste proiectarea clrcultelor de. Vi aplicatii. Cu doar 3 rezistoare, 2 condensatoare ~i 0 bobina se pot proiecta scheme utllizand acest C.1. Nu vom mai lnslsta asupra avantajelor majore pe care Ie prezlnta sursele in cornutatle, ele fiind bine cunoscuta: in prirnul rand randamentul net superior, suprins intre 60% .!iii 90% (fala de 40%+500/0 cat aveau slabilizatoarele liniare). Singurullor dezavantaj 11 constituie zgomotul produs de frecventele de lnterterenta radio sau electromagnet ice. Acest zgomot poate fi redus sau chlar eliminat complet prtntr-una dintre metodele c u n os cute: red u cerea ;mped ante i s erie, cresterea timpului de cornutatle ~i filtrarea intrarii ~i . a ie~irii regulatorului. ReguJatoarele cu treevanta fixa sunt mai usor de filtrat decat regulatoarele cu trecventa variablla (printre care sa numara ~i TL497).

in primele

trei figuri

sunt

prezentate
L R2

TL491A

o

Figura 3

Rn
Vi
\I

I

11

11

11

10

'!

3

I

-

TL497A a,

!
RCl
+Vi

1

+C1
1
l

1

,

$

1

I

Figura 1

Figura 2

figurajiile de baza ale stabifzatoaretor de tensiune in comutajie realizate cu TL497A ~i anume: figura 1 configurajia "STEP DOWN", tensiunea de la intrars Vi fiind mai mare ca cea de la iesirsa reg ulatorul ui Va, a m be Ie ti i n d paz i Ii ve (+ Vi:> + Va); figura 2 configurajia "STEP-UP", cu tensiunea de ie~ire mai mare ca cea de intrare, ambel e paz itive (+ Va > + Vi) ~ i figura 3 conL figuratia "INVERTING", care transtorrna a ten-Vo siune pozitiv.3 de intrare lntr-una negativa de ie~ire (+Vi > -Va). R1 in figura 4 configuralia step-down este prezentata simplificat. Cand intrerupatorul K I:~(F reste inchis, curentul prin bobina L ~i tensiunea de pe condensatorul C incep sa creases. R2 Forma de unda a curentului prin bobina este 1K2 prezentata in figura 5. Curentul de vM IpK (peak) prin bobina depinde de timpul cat intrerupatorul K este inchis (ton). Cand K se deschide curentul in bobina are valoarea IpK. Energia inmaqazinata in bobina potarizsaza in "--__'-""'T'"-O sens direct dioda D (care pana atunci era .Vo blocata) ~i produce prin capacitate curentul ie, cu sensul indica! pefigura. ooservarn ca, R1 indiferen! de starea comu!atorului o (inchis/desch is), tens; u nea pe rsztstsnta de sarcina rarnans de aceea~i polaritata ca ~i tensiunea de la intrare. Curentul prin sarcina (Isare sau ILOAD) circula neintrerupt, In limp ce curentu I debitat de su rsa de tensiune este pulsatoriu. in figura 6 este orezsntata 0 contiquratte step-down pozitiva. lara tranzistor extern

......

............ ...* ". ...* * ...". * •
14

RADIO Nr.4/1994

* * ". ...* • ". * • • * * ". ". *

L

Figura 4

0,5V C (lPK-ILOAO) ton· Vi A CL=--; F X-IpK (Vriplu) 21PK VO in figura 7 este prezentata eonfiguralia preeedenta (regulator pozitiv, step-down) extinsa, 1olosind un tranzistor extern. Figura 8 prezlnta schematic circuitul de baza al un.ui regulator in cornutatie in configuralia stepup. In timpul clciulul de tncarcare (K-inchis)
V, •

Figura 8 Figura 5 (lpK<SOOmA), in vaderea calcularii valorii componentelor externe se vor utiliza urrnatoarele relaW: IpK=2ILOAD max:
L 'i

"
0,

I

IJ

'I

lL497A
1 J 4

"

,0

~

I

Rl
r-

S

,
I

1

I
vi

l jeT
I
T

[ R2

lK2

bobina L se tncarca direct de la potantiomstn.: ,:::~ intrare. Curentul de vM nu este legat de curentul de sarcina (ca laregulatorul step-down) deoarece, in timpul clctului de lncarcars a bobinei, dioda D este btocata ~i nici 0 tensiune nu este turnizata sarcinu. in figura 9 se observe ca se turntzeaza Q putere sarcini doar in timpuJ ciclulul de dsscarcara (K-deschis). Dioda 0 este deschisa ~i bobina se descarca pa conden(f satorul de sarcina. Figura 10 prezinta un montaj de regulator pozitlv, in contiquratla step-up, tara tranzistor extern (lpK<500mA). Ecualiile de proiectare pentru determinarea celorlalte elemente de circuit sunt:

.v

Figura 6

~IY
"
0 1 II

..D ~
10

L

IpK=2· ILOADmax [1 + ~~

1'

'10

'I

l\

,
6

I
I

Ir-

I RI
I: ~(f

Vi L(IIH) =- ·tonV,S) IpK Se calc ulaaza L(SO+50QuH), socotind ton(25+ 15Qlls); Gr(pF) 12 ·tonvls); R1 \110---1 ,2)kU

=

=

TL497A
I

L

+el
i

1

,

\

1

I

I'

r

R2

lK2

Figura 7 Vi-Vo Lv,H) =-·tonV'S) IpK Se va calcula L{50+S00"H) alaqand (20.;. 150,15); CT(pF) = 12 ·lonv,Sj: R2= \110-1 ,2)KQ;

-'-

Ion

RCL=O,5v: C (lpI('-ILOAO)2 X ton·Vi IpK (Vriplu) 21PK VO in figura 11 este data acesasi confiquratis (regulator pozitiv step-up) utillzand, in plus, un tranztstor extern. Sl, in starslt, ultima di~tre cele trei configuralii posibile, conttquratia de invertor (inversor). Circultul de baza al contiquratisi de regulator invertor e ste dat in figura12 Regulqtorul invertor ests similar cu regulatorul step-up. ln timpul cicluiui de incarcare a inductantei, sarcina ests izolata de inlrare. Singura dilerenla consta In potsntlalul inductsntei in timpul descarcarii. In limpul ciclului de {ncarcare (K-inchis) incuctanta L se incarca numai de la potantialul de inlrare, ca la contiquratia step-up. La contiquratia invertoare intrarea nu are nici 0

******•*********

RADIO Nr.4/1994

**••**••**•*•
15

'''l\
I I"

I
I

I~chis

1.

!

I,:

~eschis
~

.1'

<
l

Rn

.Vi

I ..
'\

1l

'I

" Tl497A
,

11

,
6

r,

-ve III ..-lK2
(F

1

Inci, care

: ~ : tiber

.. - 14

t".,.

- .. \

j

,

descarcare

J

..fti
J

S

I L...
D

,

RZ

.to

Figura 9

Figura 10

IlCL

;-1'

K

.V;

,.
Cj

~y~
II 11 11 1O I

I0 , ..~
J

I[
-

_L
112
.... J CF :

Vi

flI,

1..-

Ii

II

-h""
;ol(,OA!II

Vo

Figura 12
contrloutle asupra eurentului de sarcina. in timpul ciclului de incarcare. Formele de unda ale eurentului sunt idsntica eu eele de la contiquratia step-up (figura 9) . in fiJ:Jura 13 se prezinta connquratia de baza invertoare, fara tranzistor extern (lpK<SOmA)_ Relatiile de proiectare sunt similare eu cele ale configuraliei step-up. in figura 14 contiquratia prsceoerua a fast sxtinsa prin adaugarea unui tranzistor extern Facem oossrvatla ca la contiquraua invertoare dioda Zener lnterna (care are catodul ta pinul6 ~i anodul la pinul 7 al C.I.) nu este utlllzata, Este necesar sa se utilizeze 0 dioda externa, pentru ca pinul4 al C.1. (substrat) sa fie eel mai nagaliv punct de pe cip.

Tl497A
1

+cr L

l

..

I

6

IK2
• ~ Vo

III

--

Figura 11

Rl TL497A

o
III -+__ +-~l_Kl_ ~~vo _

~-r

BI BLiOG RAFIE:
Figura 13

,

L

,.
0
1

1)

11

11

1G

9

I

I

TL497A
1
l

t,

J

... ..
~

o

.v

1) Linear and Interface Circuit Applications. 1986. TEXAS INSTRUMENTS: 2) Aadio-techOika. nr.t 0 ~i 11/1979 .

I

III
(F
L:~

..
(1

S

6

J

1:i:J

I

112 lK2

Figura 14

--

**••****••****••

RADIO Nr.4/1994

**•**********

16

+
T

Sursa de tensiune
Vlorel Chlra,cu

+

O\i cei care tucraaz a in domeniul electronicii, tie ei amatori sau protesionisti au nevoie de 0 sursa de tensiune in vederea functionarii montajelor electronice realizale. Pentru a acoperi a gama cat mai mare de circuite, ideea cea mai buna 0 constitute realizarea unei surse de tensiune reglabile !jii eventual care sa posede posibilitatea de autoprotectla in aceasta idee propun constructorilar amatari realizarea unei astfel de surse de tensiune.

Caracterlstlcl:
• Tensiunea reglabila continuu pe plaja 3+30V; • Curentut reglabil continuu pe plaja 150+ 1000 mA; • Protectle la scurtcircuit; • Protectie la suprasarcina: • Protectie la aparitia unei lensiuni inverse pe ie~irea sursei: • Posibilitatea rnasurarli tensiunii !jii a curentului debitat de sursa: - ~-' ' .. '1 _J.O+ __ · --r---'--.,..-+---..--..--"'---i-----,
~.

• Stab ilizarea tensiu nji ".;:0,2% (pentru intreaga gama de tensiune); • Zgomotul semnalului de ie!jiire ".;:2mVw, in graficul din figura 1 este indicate vanatia curentului de ie!jiire. la diferite valort ale tensiunii de ie!?ire. Se observa ca sursa este capabila sa furnizeze un curent de ie!?ire la valaarea maxima de 1 A, pana la valoarea de aproxirnattv 27V(27.4V) a tensiunii de ie!jiire. dupa care valoarea maxima a curentului pe care este capabila sa a afere la ie9ire scade spre 0,75A. • Permite reglajul tensiuni; !?i al curentului in trepte 9i continuu.

Detalil de circuit
Schema sursei de alimentare este prezentata in figura 2. Transformatorul de retea este de tipul cu priz.3 in secundar unde se Ob\in ooua tensiuni alternative: 24V!jii 30V. Prima tensiune altern at iva se torosests penlru ootinerea unar tensiuni continue la ie~ire intre 3V ~i 15V, iar eea de-a doua pentru obtinarsa tensiunllor intre 15V !?i30V. in vederea seleClarjj acastor game de tensiune se toloseste comutatorul k2. De aici tensiunea esle reoresata pe puntea redresoare 1PM1 (sau 4x1 N4001, 1N4002) oupa care este filtrata de candensatarul electric C1 de 4 700"F /63V care paate fi de tipul EG 76.93 (IP RSBaneasa) sau poate fi rsauzat prin cuplarea in paralel a doua condensataare de valori mai mici astfel incAt valoarea capacitalii rezultate sa fie ~4700/,F. Tensiunea de lucru a acestui condensator a fost aleasa 63V deaarece pe acest condensator se gasesc 37V c. c. (cu k2 pe poz, 0-15V) sau 47V c.c. (cu k2 pe paz,1S-30V) ambele in situana k5 pe paz. O. De aici sun! urmats coua cai: 0 cale in care se realizsaza 0 prestabilizare cu ajutorul camponentelor R2, 02 ~i T1, cu rot de a alimenta circuitul integral CI ~i totocata de a-I prateja de posibilitatea alimentarii peste 40V :;;i 0 alia cale catra colectorul tranzistarului serie l2,

.'

!.--'--~';-+:i-::"'"i~--I=_:_:=j=:j_~=*="_:;::.I =: _=*.='::";;:;;:':~.;;-\.. ':1.--~;
=*_

'2.0_ .

i .. -.:
;

.f. -.:,~.

'_'.5 1--"'------+--~+-+__-t--~-t---'---+-+-___1
-j-' --

:--~.

-:

:~_.
:-

-- -- ~ .c _. -- .: {!t.
.

_-:~_1QI--' -+-----'------+---+-+__;_-+_ ......,.~_. -+-----'_----!
• ," ,._: - --_... __

l.

,-

'-\

;

..

-i _.

: : ' -~:-:-~51::;:~··-*~~::::i=.- 1==~:::::-:1 ,.
,_oj --,---

. - - :-- r Q.-;

,I:

_',"
-==.-;'=:=-

-~

Figura 1

• ••••••••• *•••

RADIO Nr.4/1994

****

***********
17

Tl-B0139

c.1.
723
IlPMl
I

2

Figura 2 Componentele Dl ~i Rt au rol de a indica afimentarea sursei deci de a indica tunctlonarea acesteia. Circuitul de prestabilizare este un circuit clasic realizat cu un tranzistor serie care are in baza referinta de tensi u ne (dioda Zener de 33V in aces! caz) ~i care otera tensiunea de ahmentara pentru circuitul integrat tip 723. Tranzistorul T2 lucreaza in contlquratle de regulator serie, in montaj de arnpnncator de eurent, fiind eomandat in tensiune de eircuitul Integ rat pe pinul 10.

Acesl tranzistor trebu ie sa fie ~~pabil sa disipe cat mai rnulta energie (aprox, 35Wj, sa reziste +v - IN CF Vc la un curent de coleetor cat mai mare, 0 len- r------<p----ql>---~..,.:l_--<ID=_-siune emitor-colector Vce de GOV. Din acests considerente, pentru T2 s-a optat Ia un IranzisZOMr lrQnI~tO,. serie tor de tipul 2N3055 sau 2N3442. Energia catorlca disipata de T2 devine critica la cresterea eurenlului catre valoarea maxima Sues" d. ca.nd tensiunea de ie~ir8 esle minima. In acest curent caz, pe jonctiunea C-E a lui T2, caoersa de 'on.tant tensiune este maxima (aprox. 34V) lucru care '-------rp---:-:-®C~-@...--.j)....--...w~ID-J duee la un curent de 1A, la 0 pulere disipata de -v Vref ..IN lC SC VOUI Vz 34W. Rezolvarea acestei probleme s-a rsalizat prin Figura 3 dlvlzarea seeundarului transformatorului de relea Amplificatorul de eroare al circuitului integrat la cele doua valori 24V c.a. rsspectiv 30V c.a. este conectat in schema su rsei ca un amplificator astfel incat caderea de tensiune C-E la T2 sa fie neinversor cu amplificare vanabila, Intrarea acesmica. tui amplificator este ous a la un nivel de Sa examinam in continuars cum functioneaza aproximativ 2,8V de R3 ~i R4 care alimenteaza regulatorul de tensiune ~i ce posibilitati de reglaj mera. referinla interna de tensiune a circuilului inlegrat. Posibilitatile de reglaj sunt urrnatoarele:

• pentru reglajul lensiunii de ie slr e se toroseste un comutator care lucreaza sincron cu cel din redresor (k2a) respectiv k2b. Acest comutator divizeaza tensiunea de iestre in doua subgame [dentic cu k2a. In interiorul tiecarei subgame de valori ale tens i u n ii, regulatorul are posi bi I it ataa. prin P1, sa regleze continuu valoarea tensiunii de ie~ire. • pentru reglajul curentului de ie~ire se tolosests de asemenea un comutator (k3) pentru divizarea in doua subgame ~i pentru reglajul continuu in interiorul acsstora un pOlentio~etru P3. De remarcat aici este laptul ca cele doua subdomenii de valari se su prapun pu!in catra valorila superioare ~i respectiv inferioare ale acestora. Pentru a explica modul de tunctronara a regulatorului trabuie avut in vedere modul de tuncttonara a circuituiui integral de tip 723 Schema bloc interna a acestui circuit integral este prezentata in figura 3.

I"2-2N3055 .

~.o::.~~~~r"

**************
18

RADIO Nr.4/1994

************•••

Rolul condensatorului alsctrolitic C3 este de a rnlcsora zgomotulla ie~ire, in gama de tensiuni O+15V, comutatorul k2·b ~unteaza raztstorui R7 rezultand astfel a rezistenla Intra ieslrea sursei ~i intrarea inversoare (pinul 7) - rezlstenta de feed-back, care peats fi vartata in limitele 100~!+5kQ. Aces! <> lucru corespunde unei amplificari de la 1,1 la 6,1 care permite obtlnerea unor tensiuni de ie~ire in garna 3,1 -i- 17,1 V. Pe ceatana pozttte a comutatorului k2-b amplificarea poate fi reglata in limitere 5,8-10,8, lucru care corespunde unei tensiuni la ie:;;ire de la 16,21a 30,2V. ....------~~~--;:.,.-'-":.=.'---,~-~~ Circuitul de lirnltare a curentului are in conFigura 4 figuratie comutatorul k3, care rnodlrica curentul de emitor al tranzistorului T2 prin cuplarea lui diodetor 9i tranzistoarelor, cal 1;iiale instrumenR 12 sau R 13. Tensiunea rezultata pe R 12 sau R 13 tului de rnasure. De asemenea, in vederea va fi apncata divizorului de tensiune P3-R9 :;>i a v rnontaru usoars, se va incepe eu plantarea depinde Cle poz~ia cursorului potentlornetrulul pieselor mai .scunde", P3, Aceasta tensiune va fi arliC'l.ti~· tranzistorului Pentru eele coua tranzistoare s-a ales solupa intern de limitare curent din contiq u ralia circu itulu i rnontarii lor pe un radiator din AI fala de care vor inte~rat. fi izolats prin fOila de mica. In vederea masurarii parametrilor de ie9irs. Elementele de reglaj. comulatoarele ~I respectiv a tensiunii :;;i intensita~i, s-a utilizat elementele indicataare, se VOr manta pe panoul solutia unui singur instrument de masura, respecfrontal al surssi Un mod de asezare a acestor tiva unui miliampermetru montz ' corespunzatcr. componente este prezentat in figura 5. Pentru rnasurarea tensiunii de ie~ire a rnonDimensiunile acestui panou sunt in functre de tajul- parals! de reztstoara Rl0/Rl1 are a valoara de 30kn (se poate utiliza fie un rezistor de 30k!2. fie asa cum este aratat in schema , (Ifll ' . : (K2l I cu Rl0=330kU, Rl1 =33kQ). ,----,' I., ~.-.Aceasta valoare, pentru un instrument LED de 1mA asa cum este aratat in schema, face (01) ca indicalia de cap de scala sa corespunda valoru de JOV, valoare maxima a tensiunii P debitate de sursa. (Kl1 La rnasurarea curentului de iaslre, in- .--._, ---;.....-~-I---;-".---j---1r-;"I-,.-+-.+---"r--l1 strumentul este suntat de 0 rezistenta de ," " . 0,47Q/2-3W. Pot antiornatr u P2 se V/A'SARC:-.Y utitlzeaza la ajustarea instrurnentulul de :. ...(P3r' (K)l '.(KL.l:,(KS):· I cap de scala. Celeralte elemenle de circuit I neprezentate, au urrnatoereie tunctii: Figura 5

r

i

.'":-, IEi:6~,;' J iu

Q

1?i"I---t--+

RC:M:.:,h

• C6 - aSigura decuplajul sursei la pulsurile de cuplare/deeuplare a sursei; • D3 - asigura protsctta su rsei la evenlualele lensiuni inverse care pot aparea dis pre exterior; • C5 - asigura stabi litatsa sursei pentru toate conditiila de iucru

Constructla sursel
Realizarea sursei asia usoara dat fiind ca proeurarea sau realizarea componenlelor nu puns probleme ~i in plus, montarea ~i reglarea sun! u:;;oare. ' Marea majorilate a pleselor se vor mania pe o placa de cable] imprimat, prezentata in figura 4. Montajul componentelor pe acsasta ptaca nu pune problema; se va avea grija la polarilalile cond ensatoarelor electrice, la terminale Ie

dimensiunile miliampermetrului :;;i ale celorlalte elemente montats aiel, tunctia de acestea rezultano :;;i cotele dintre ete ~i catele de gabalit ale panoului frontal. Panoul din spate se poata executa din tabla de AI cu grosimea mai mare saw egala cu 2 mm, astfel, acesta putand line; loc 9i de radiator penlru elementele Tl ~i T2. Transformatorul de (elea se va monta prin intermediul unui jug din tabla, cu ajutorul unor suruburi ~i piul~e, de partea de los a cutlel, Atenjie oeosebta trebuie acordata rnorraru elementelor T1 :;;i 12, in sensul izolarii lor electrice fala de radiatorul lor eomun (se va face verificarea cu un ohmetru).

Testarea ~I calibrarea montajulul
Testarea rnontajulul consta in masurarsa siunii 9i a curentului debitat de sursa ten-

* * * * * * * * * * * * * * RADIO Nr.4/1994

•*•**•***•••***
19

Pentru inceput se va monta un voltmetru ta ie~ire (borne Ie +V, respectiv -V) ~i se vor asigura urmatoarele: a1imentarea de la r9lea a sursei, kl pe poz~ia P, k2 pe pozijia O-i-15V, k3 pe oricare din poz~ii, k4 pe oricare din pozitii, k5 pe pozijia P. in acests cond~ii 01 va trebui sa lumineze. tar prin rnanevrarea potenuometrulut Pl ~j a comutatorului k2,· va trebui ca pe voltrnetru sa se constate variatia tensiunii in limitele 3-i-30V. Dupa testarea tensiunii de ie~ire se trece la testarea curentului de ie~ire, care presupune urmatoarele manevre: se intrerupe k 1 punanou-l pe pozltla 0, se decupleaza ie~irea punand k5 pe poz~ia 0, se debran~eaza vollmetrul, se trece k2 pe pozhla 0-15V, se rotasta PI in sens contrar acelor ceasornicului pAna la maxim, se pune P2 la m910cul cursei, iar k3 pe pozjtla 1A, S8 monteaza un ampermetru intre bornels de iesire (+ V ~i -V), S8 cupleaza ie~irea prin punerea lui kS in pozltia P, iar apai se cupleaza k 1 (poznla P).

in acests conditii 01· va lumina tar pe am permetru se va putea citi 0 anurnita valaare a curentului. ManevrAnd k3 ~i P3 se va observa la ie~ire o varialie a curentului in limitele 1SOmA .,.1A. Dupa realizarea acestor conditii ~i operatu se poate considera testat circuilul si se poats trece in continuare la reglarea ~i cau- tarea instrumentului surssi. Pentru aceasta, .le vor folosi cele aratate la testarea tensiunii ~i a curenlului de iesire, cu deossbrea ca vom pune k4 ps pozitia corespunzatoare ~i vom retace.scala aparatului inscriind valorile aratate de inStrumentul de la ie~ire. Pentru ajustarea instrumentului se poate folosi P2 care nu se va monta pe panoul frontal asa cum sunt PI ~i P3, ci va fi de tip semireglabil rnontat pe pJacuta de cablaj imprimat. Odata cu reg larea ~i calibrarea instrumentului, se poate considera ca sursa tuncponeaza la parametrii proiectatt

Lista pleselor utilizate
Rezlstoare
Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9 AID All R12 R13 PI P2 P3 Cl C3 C4 C5 C6 - 2,2kW1W, - 470~~. -1,8k~1, -1,2kn, - O,47n/2-3W, - l00~2, - 4,7K'2, - 1kU, - 270~J, - 330kQ, - Jakn, (sau un singur rezistor de 30kQ), -1,5n/5W, - 3,9'~/1W, -5kn, -lkQ (semireglabil), -Soou.

Semiconductori
• Punte redresoare lN4002,

1 PM 1 sau 4x 1N400 1,

• Tl-80139, • T2-2N3055/6,B, .2N3442, .02-PL33Z, • 03-1 N4001 , .Ot-LEO • CI-723 (flA 723, LM723 etc.)

Alte componente
• Siguranta: O,25A/2S0V. • instrument de masura. • miliampermetru 1mA, .2 comutatoare simple. .3 comutatoare duble. • Tr~nsformator: tole tip E14 CU secnunea s::::;12cm cu 843 spire din sarma O=D.35mm CuEm, in primar iar in sscunoar 115 spire din sarrna 0=D,8mm CuEm, cu priza la spira 92. BIBLIOGRAFIE 1_ Ciugudean, M. Proiectarea unor circuite electronice, Ed. F acta, Tlrntsoa. a. 19E!3. 2, Rapeanu, R. s. a Clrculte integrate analogice, Ed Tahnica Bucuresti 1983. 3. F rolk in, V.T., Popov L N Pulse ci rcuits. M ir Publishers, Moscow. 1982. 4. I.P.A. S. Baneasa Catalog condensat, 1984. 5. I.P.R.S. Baneasa Catalog de diode. 1987.

Condensatoare
- 47oo,IF/63V, - 4,7~IF/16V (tantal), -820pF, - 10D,!F/63V, -D,l'IF

*••• *•••••***•
20

RADIO Nr.4/1994

•************ **

Sursa de tensiune stabilizata

autoprotejata

ursa de tensiuna propusi dabiteazi 0 tensluns continui, reglabili intre 0+ 35V ~i un curent de 4A. Transformatorul asIa calculat pentru un curenl de 4,SA la 0 tensiune de 32V, care este redresali de cup lui de diode D I + D4 care pOI Ii de lipul: AY10; RA 120 6Si2j:'· 10S12 etc. ~i filtrati de condensatorul Cl de 470qu minim SOV (se pot monta in para lei mai multe condensatoare pentru a obJine valoarea). EtaLul stabilizator de tansluna aste lormat din: R" R~, A3, A4, T, ,i 05 care are rolul de a lurniza 0 tensiune de B-9V ~i poate Ii de tip Os=PI8V2: P19V, OZ 308. Grupul Rs, CJ Dt; lormeazi sursa de referintii elementul de bazi iind 06 care debiteazi 0 tensiur,~ de +O.65V pe ernitorul lui T~.

S

Laurentlu~Marlan Luhan

1

r---~----------------,

Figura 3
Amplificatorul de eroara are in componentii tranzistorul T2 ~i As. R7 precum ~i potentlometrul liniar de 33Hl din care se regleaza lensfunea de iesire . . Tranzistoarela T6, T7 vor Ii monlate pe radiato~re corespunzatcare avand suprafata de 200 em pentru un tranzlstor. Aezislen)ele As. R9 de O,2~J vor Ii conlectionate din sarmi CrNi cu diametrul de () O,4mm, R,o de 0,3511 din sarma de CrNi de 0 1m m. Aezistentele Aa, R$, R, s ,i in special Re. A9, AlO vor fi montate la 0 distanti de 3-4 mm de circuitul imprimat, Aeglarea curentului se faca din P2 (1OOH) care face parte din etajul de autoproteetie. Se regleaza P2 pentru un curent maxim doril. La aparitia unui scurtcircuil, curentul creste 5i di nastere unei caderi de tensiune pe RlO. care prin intermediul polentiometrului P2 5i al rezistentei R, 7 esle aplicata bazei tranz istoruiui T4 care inlra in saturetre, astfel releul RL anclanseaza deschiziind contactele 1AL, deconectand sursa 5i 2RL, becul verde Ll (care indica functionarea) se stinge ~i se aprinde becul rosu Li daloriti inchiderii contactului 3AL (indica scurtcircuit) . Pentru aducerea in stare de functionare se apasa butonul SR. care esle un contact normal deschis. Releul RL se va alege astlel inca! contactele lui sa reziste la un curent de 4A 5i sa conlina contacte normal deschis ~i normal inchis . • 2 Transformalorul va avea 0 sectiune de 12,5 lole E+1. infa§urarea primaracontine 880 spire CuEm 00.4mm, iar secundarul 148 spire CuEm (21 1,6mm. Siguranlele: 81 de I A ~i 82 de 4A. Tranzistorul Ts se poale monta pe un radiator eu supafata s20cm2. Respectand valorile pieselor componente ,i ale datelor menlionate mai sus, montajul Iunejioneaz d la prima incercare fira a Ii necesare reglaje speciale.

Figura 1 (T6 cT7 bT6 eT6e 17

bT7

• 4A-

073SV

em

32V4,5 A

Figura 2

* * * * * * * •••.••••••

RADIO Nr.4/1994

••*•••••**•• • ••
21

Generator

R-C

Ing. Drago, Marlnescu Conform regulilor, in generatoareJe de oscilalii armonice, circuitele care dau treeventele ~j circuitele care creeaza condiplte pentru autoexcitarea oscllatlilor nu sunt independente ~i eu mare dificultate devin compatibile. Generatorul a carul schema se arata in figura elimina. aceasta dificuJtate. se realizeaza daca: (C 1 + C2) R2= CaRa Analizand uftimele doua expresii se vede ca rnodlncand valoarea rezistorului RJ, se poate modifica condqta de aparitle a oscllapilor, tapt care nu intluenteaza asupra frecventel generatorului, care se staolleste cu rszistorul R1. Aft avantaj .al acestui tip de generator este faptul ca, prin conectarea ambelor CI rnarim tensiunea In banda Jarga pe care 0 au. Experimentand montajul cu doua CI fJA 741 (sau cu un pA747) s-a demonstrat ca se poate lucra pana la trecventa de 150kHz. Alimentat de la 0 sursa de tensiune ::!: 15V, nivelul tensiunii la ie~ire pe trecventa de 5kHz a atins 25V, scazano apoi la frecvente mai inatte. Practice sunt de asemenea generatoarele in care rezistoarele au fost InJocuite cu condensatoarele si condensatoare cu rezistoare. In aces! caz conditla de aparltia a oscilapllor ia forma: R C C2R1R2 a a R,+R2 in acest caz tipul CI trebuie ales linand seama de frecventa superioara de lucru. BIBLIOGRAFIE 1. Radio Nr. 3/87

Caracteristica de transfer pe Ch de Ja punctul A la punctul B se scrie cu relalia: UB 1+p(C1+C2)R2 ,UA 1 +p(C, +C2) R2+ p2C1 C2 R,R2

=

Fl(p)UA

lar caracteristiea de transfer de la punetul B la punetul A cu relatia
UA

+p 3 3 Condilia de aparitle a oscilatlilor moniee este: care pentru frecvenja: f 2Jr'JR1 R2C,C2
1

1 PC~R~ . UB= F2(p),

UB.

ar-

F, (p). F2(p) = 1

• Grid dipmetru •
Valentin Stolchlel, V03FFN ansambluri pentru a acoperi gamele de care avem nevoie. Cl §i C2 se deterrnina experimental, CV-ul va fi ales in tunctie de domeniul in care va trebui sa functloneza grid-dipdmetrul ~i in tuncpe de carcasa, T ONI OFF Instrumentul indicator poate fi un int::!:., dieator de la casetofoane sau mag0---71 + netofoane. Soclurile pentru bobine pot 5 v fi procurate de la receptoarele vechi cu tuburi, sau se pot construi cu mufe DIN. 12kll. Aparatul tunctloneaza in domeniul 1OOkHz+60MHz, iar cu unele rnoolfican privind capacitatile din oscilator poate functiona chiar la 150MHz. Consumul global nu depaseste 15mA, alimentarea ta 6V (deci poate fi alimentat §i din baterii). Acest montaj I-am realizat pe 0 placuta de circuit imprimat cu dimensiunile de 40 x 30 mm, functioneaza cu rezultate bune §i se remarca printr-o Sobina L §i capacitAtile C1, C2 vor forma sensibilitate deosebita, .sirntmd" un circuit un ansamblu compact prevazut cu un soclu cu ajutoru I carula va putea fi eonectat ta acordat de la 6-7 em. aparat. 5e vor realiza mai multe asemenea Primul tranzistor este un M05-FET de tioul40673 (SF980) §i lucreaza ca oscilator, .ar al dollea de tipul SCHO (BC107) este amplificator pentru instrumentul indicator. 10}JF 100 nF

I

1

-

Metoda practica de misurare a valorii capacita!ii condensatoarelor
Popescu Sabln-MlhaU-V07EA
A

npractice radioamatorului constructor se ive~te deseori nevoia de a rnasura capacitatea unor condensatoare, fie penlru a verifica daca valoarea inscripponata pe ele se mal aM in toleranta, fie pentru ca inscrlptlonarea valorii nu rnai este lizibila. De rnentlonat faptul ca, dintre toate cornponentele pasive tolosite de amatorii construetori, condensatoarele electrolilice praztnta 0 fiabilitate mai scazuta precum ~i 0 instabilitate mai pronuntata a parametrilor in cornparape cu a

I

densatoarelor in cauza scazAnd - de regula in timp. Prezentarn in contin uare 0 metoda extrern de sirnpla - ~i totusi suficient de exacta - pentru rnasurarea capacitatii conoensatoarelor. Metoda propusa sste aplicabila al<'lItcondensatoareior nepolarizate cat ~i celor electrolitice. Ea nacesita numai 0 sursa de tensiune alternativa (de valoarea deterrninata) cu trecvsnta retelei ~i un Instrument de rnasura obisnuit care sa poata

celortalts componente, vaioarea capacitalii con-

* * * * * * * * * * * * * * RADIO

Nr.4/1994

************ ***
23

masura intensitali in curen! alternativ (valoare
eficace), Se cunoasta ca in curent atternativ condensatorut prezir.lla 0 reactanta capaciliva: Xc=ew
1

unde Xc: reactanta capaclnva rn ohmi); C: capacitatea condensatorului rn F); w: 314 (penlru 50Hz)_ La rnasurarea capacitalii condensatorului .rnlcrotarazl" trebuia rnultipllcata formula cu 10 , astfel:

1r

X _~_3185 c-Cx314C Din legea lui Ohm generalizata ;;tim ca: U(V) Z(ohmi)= I
(A)

. U dec,xc=T=c

3185

Din egalilatea de mai sus razutta: 3185 C~IF)=-U XI(A)
(V)

Daca rnasursrn pe I in mA, trebuie sa lucrarn cu U in mY. Apucano deci condensatorutui ce Irebuie rnasurat 0 tensiune alternativa de 3185mV rezuM: 3185 I C~IF) 3185(mV)x (mA) dad C\IIF)=I(mA) in conctuzia, pentru rnasurarea capacitalii esta necesar un transtorrnator care sa na ofere la o infa~urare sscundara 3,185 V, cu rentut debita! in mA fiind de ordinut de marima at conosnsatorului supus rnasurar«, in 'IF. Schema de masura ests prezsntata in figura

Valoarea in,IF a condensalorului rnasurat prin acsasta metoda asia chiar vatoarea in mA cilila pa instrumentut de masura (cu condltla ca tensiunea aplicata sa fia 3,185 V). BineinteJes, condensaloarete electrotilice nu sufera ta aplicarea acestei tensiuni alternative de valoare rnica. in cazut masurarii condansato ar etor electrotitice care au stat depozitate mai mult limp (sau montajul in care au tost plantate nu a fost sub tensiune un limp mai indelungat), pentru 0 rnasur are reala a capacttatu se impune 0 regenerare prin aplicarea unai tensiu ni de regenerare a stratului de oxid de aluminiu care constituie dielectricul. Aceasta se face apncand, o psnoada de timp, 0 tensiune de regenerare cu o valoare de 1/5+ 1/3 din tensiunea maxima de lucru a condensatorului rnarcata pe condensatorul respectiv, crescand valoarsa acestei tenstunt aplicate pana la tensiunea norntnata spre finele perioadei de regenerare, perioada in care curentul de fuga va scadea spectaculos Dupa efectuarea acestei regenerari se poate trece la masurarsa proprlu-zisa. Cu toata simplitatea ei, metoda propusa poate oteri rezultate destul de exacte. Cei ce doresc, pot corecta masuratoarsa eliminand erorile. Principatul lactor de eroare este valoarea tensiunii aplicate, in cazul nostru 3,185V. Daca tensiunea avuta la dispozilie este putin diferita, se poate calcula diferenla in procente fa\a de 3,185V iii aceleasl procante, cu acelasi semn, sa adauqa sau se scad din valoarea capacltanl masurate. De asemanea, pentru a diminua eroarea trsbuie sa utilizam un instrument de masura a curentului cu 0 clasa de precizie acceptaplla. Un instrument cu clasa 1,5 este loane bun. In cazul unui instrument cu 0 class de precizie mai slaba (de exemplu 4) se va line cont de aceasta posibila eroare a masuratorii. Eroarea sublectiva, mtrodusa de operator, poate Ii oirmnuata prin etectuarea a ooua-trei masuratorl vatoarea corecta flind media antrnettca a rnasuratoruor.

* * ••••••
24

* * * * ••

RADIO Nr.4/1994

•**•••*••******

DE

• S-a nascul la 18.06.1953 in Medgidia. • A absolvit Facultatea de ElectronicS. ~i Teleccmunicatii din cadrull.P. la~i, in anu11984. . • Are mai multe inovalii in domeniul electronicii, • Debut in p resa: 1989 (Tehnium). lucrat in proiectare in cadrul $antierului ,,2 Mai" Mangalia, • In prezent lucreaza la S,C. Crones S,R.L. din Constanta. • fasiuni: ~ah. sporturi nautice etc. • In domeniul electronicii este atras de automalizari, audio, T.V.

• to

• Casatorit,

un copil.

egu,atoru, de nivel serveste pentru mentinerea nivelului lichidului intr-un recipient intre anumite limite, Pentru umplerea cu lichid ar recipientului se toloseste 0 pornpa actlonata de un electromotor. Pentru functionarea corecta a instalatiel trebuie ca debitul pompei sa fie mai mare decaf debitul de consum din recipient Regulatorul de nivel are 0 sensibilitate foarte mare de nivel datorita montajului toloslt ceea ce 'i1 face utilizabilla recipiente de volum mare. introducerea lichidului conductor in recipient se face prin partea de sus, in schimb consurnul de lichid din recipient S9 face prin partea de [os. In cazul in care recipientul nu este conductor, se folosasc trei electrozi, iar daca eSle conductor se utilizeaza doar doi electrozi, conductorul de rnasa legandu-se la recipient, Functionarea schemel eSle urmatoarea: • inilial, la conectarea tensiunii de alirnentare de 2~OV, electromolorul pompei introduce

R

chide contactul 2NIRc. Prin inchiderea contactului 1 NDRc se asiqura rnentinerea refeului Ac anclansat chiar oaca nivelul lichidului lJ a scazut sub LS datorlta consurnutut. Prin dests chiderea contactului 2NIRc se intrerupe ali mentarea electromotorului ~i deci MASA aprirea pompei, deci a IN) umplerii cu lichid a recipientulu! Cand nivelul lichidului in recipient a scazut sub limita LJ datorita can'-----------' sumutui, tranzistoarele T3, T2, T1 nu mai sun! palarizate Figura 2 ~i releuJ declans e az a. deschiza.ndu-~i cantactul 1NORc ~i inctuzand contactul2NIAc, Prin inchiderea cantactului 2NIRc sa asigura alimentarea alectromatorului pornpeisl deci introducerea lichidului in recipient, nlVelui acestuia crescand, Cand lichidul a ajuns la nivelul L8 tranzistaareie T3, T2, T1 sunt polarizate ~i releul anclanssaza actionand contaCt~le lNORc?i aslfel ciclul se repeta. In figura 1 este prezsntata schema electrica a regulatorului de nivsl in timp ce in figura 2 este prszentata schema cablajului

ElEC

T ROIoQT OR

LlSTA OE PlESE
Figura 1 lichid in rezervor ~i niveluj acestuia incape sa creasca spre nivelul LS. In mamentul in care lichidul a ajuns la nivelul LS are lac polarizarea tranzistoarelar T3, T2 ~i T1 care intra pe rand in conductls. Prin intrarea in conductis a tranzistorului T1 este pus sub tensiune releul Rc care anclansaaza lnchizand eontactul 1NORc ?i desTr 01,02 - transformator de relea 220V /17V -1 N4001 - siguranta de O,SA - 1000,IF/40V - B0139, T2, T3 - Be 107 - semireglabil 100 ki2 - 22 ki2 - releu de tip RI 13

S

C1 T1 81 Rl, R2 Rc

.............................. • ...••

RADIO Nr.4/1994

••••••••*•*****
25

CE STIM DESPRE ... CUPTORUL CU MICROUNDE?
• S-a nascut la 10 mai 1947, in Bucurestl, • A ab s olvit in 1970 F ac u Itatea de EI ectronic ii i}i Teleccrnunicajil din Institutul Politehnic Bucure!?ti, • A lucrat intre 1970-1976 la Intreprinderea de Aparate Electronice de Miisurii i}i Industriale (actual mente IEMI SA Bucuresti) , • Din 1976 _panii in prezent este cadru didactic titular la Facultatea de Electronicii ~i Tele cornunic atii (Universitatea "POLITEHNICA" - Bucurestl). • Din 1991 este doctor-inginer in electronica. • A publica! (ca autor sau coaulor) - pe langii numeroase man uale ~i articole de specialitate - ~i carli de larg inle re s pentru electronisti. • • Este membru al IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) - S.U.A,

Or.lng. Nlcolae Oragulanescu
relativ recent 1;'1 pe plata a produselor electronice de uz casnic, cuptorul cu microu nde pare sa fie inca ignorat de consumatorii din lara noastra, de1;'i pertorrnantele lui t-au impus de mull pe alte piele, In 1Mle industriale dezvoltate el este prezent in 50-80% din gospodarii, de regula. a/aturi de echipamentele trad ilionale util izate penlru inca~zirea, fierberea, coacerea ~i decongelarea alimenlel; r (plita cu plita electrica, resoul, cuptorul electric, etc. , Comparativ cu acestea, cuptor ul cu microunde prezinta avantaje importante rezultata din princlplut sau de functionare. total diferit. Astfel, daca in cazul echipamentelor tradqionale, incalzirea se reatizeaza din exterioru! alimentelor, intr -un cuptor cu microunde tncalzirea se obtine din interiorul acestora. S-a constatat temetic 1;'ipractlc ca a astfel de incalzirs este poslblla ~i chiar eficisnta doar In cazul alimenlelor continand molecule bipolare de apa care - introduse intr-un camp electromagnetic de trscventa rnicroundslor Ide ordinul a catlva GHz) - 'i1;'ilnvsrseaza pozitii e in spatiu cu aceeasl fr ecventa tracanou-se reciproc ~i generand astfel caldura in mod uniform, In inlreg voiumut alimentelor de incalzit.

A

parut

romansasca

potential nocivi . (rezultati din prajirea, frigerea sau arderea partiala a alimentelorin cazul echipamentelor tradijionale de bucatarie):

praparats ~i absenta compusiior

• mentinerea

va/orii nutritive

a aurnentetor

r:

2. Dezavantaje
Cel mai important dezavantaj al cuptorului cu micraunde rezulla din insusi principiul seu de tunctionars: nu se pot inca/zi decaf alimentele care cantin ep«; cu cat continutul in apa este mai important, cu atat efectul termic obtinut este mai puternic 1;'itimpul de lncalzira mai recus. Un all dezavantaj - poate ii mai important pentru consumatori - 'sa refera ta pre{ui cuptorului cu microunde care este mull superior cefui al unui resou electric sau al une; plile cu gaze, fine un inconvenient aparent minor absen{a rumenirii (colorarii superficiale) - poate ti evilat in cazul .poucuptoarelor (cuptoarelor combinate sau rnixta) incluzano pe langa generatorul de microunde 1;'i rezistsnte erectnce de putere 1;'i/saLJradianli in infrarosu avano rolul de a colora superficial alimentele incarzite (Un etect similar se poate obtine si in cazul unui simplu cuptor cu microunde, daca se ptaseaza alimentele de incalzit intr-un recipient metallc. ).

In

1. Avantaje
Datorita prlnclplului sau de tunctionare cuptorul cu microunde permite: • reducerea cu pfma /a 75% a tlrnpului necesar prepararn alimentelor; • reducerea cu pana la 80% a energiei electrice necesare obtinarii acaiuiasi efect termic: • 0 exploatare comooe 1;'i0 intre\inere faci/a;

3. Utilitate
Datorita avantal-elor ~i cezevantajelor sale specifice, cuptoru cu microunde sste comp/ementar echipamente lor tradition ale de bucatarie. !iind uti! in toats situatiile in care: • este necesaraprepararea rapida a anurnitor tipuri de alimente;

* * * • • • • * * * • * • • ••
26

RADIO

Nr.4/1994

••*••**•••****•

dietetica; • performante/e sunt mull mai importante dacat pre!ul,

• este important un consum redus de energie elactrlca: • dorirn 0 allmentatie sanatoasa sau cniar

culatorul sa determine parametrii corespunzetor! de tunctlonare (puterea generata, durata de incalzire, secvenjele necesare, etc.) programAnd in consecinta tunctionarea cuptorului.

5. Caracteristici

tehnice

Un cuptor cu rnicrounda poate Ii astfel loarte util nu numai in gospodarii ci :;>iin unitatile de alimentajie publica (de tip restaurant, bulet, s nack-bar, etc.), lntrucat el p~rfT!ite ?ta.~ in_calzirea rap/dB, comoda, economtcs §/ /glemca a unor cantltati relativ mici de alimente, cat §i dscongelarea sau lncalztrea, reimprospatarea :;>i recuperarea ... painii vechi (ceea ce poate constitui in multe cazuri :;01 0 lmportanta sursa de economie!).

in evaluarea :;oi compararea pertorrnantelor dileritelor modele de cuptoare eu microunde disponibile pe piala in seopul seleqionarii modelului opnrn - este recomandabil sa se aiba in vedere urrnatoarele cetecteristici:

4_ Funcllonare
Microundele ("hiperfrecvente" sau .trecvente" ultra/super/extrem de inalte UHF/SHF/EHF) sunt unde electromagnetice avano frecvenla f=(0,3." 300)GHz :;>ideci lung imeatue unda,.1.= (1... 0,001) m Astfel. s pectrul for este situat intre eel al undslor radio :;>1 al eel radialiilor vizibile. Un camp electromagnetic de asemenea tracvente poate produce incalzirea in volum a anumitor materiale nemetalice, daforita pierderilor prin conoucite :;>i- in special - a pier-

generate de magnetron: puterea maxima absorbita de la releaua de a imentare; • trecveme microunde/or [GHz]; • cepeciteteelvolumu! uti! [m3] - volumul uti I al cavitatii rezonante (ineintei) a cuptorului; • dimensiuni/e exterioare [mm] -- dimen""Siunilede gabarit ale euptorului; • dimensiunile interioare [mm] - d.msnsiunile cavitatii rezonante (incintei) a cuptorului; • diametrul p/atoului rotitor [em];

• tensiunea ~i frecventa retelei de alimentare cu energie e/ectries (In Roman ia: 220V 150Hz, dar in SUA, Canada, Extrem ul 0 rient: 11oV 160H z): • puterea generats maxima [W] - puterea
maxima a microundelor

• puterea consumets maxima

[WI-

• greutatea neta [kg]
De asemenea, este util sa se lina seama sl de eventuala prezenla a anumitor facilitJfilfunc!ii suplimentare speciale, ca de exemplu: • tuncponarea slrnultana si automata a unui gratar electric (in rsqirn optim de pulere $i durata): AUTO GRILL, AUTO HIGH EFFICIENCY GRILL, etc; • men1inerea alimentelor (dupa tncaizire) ta temperatura de consum, pe un interval relativ lung de timp (cu un consum minim de energLe $i fara ca alimentele sa se deterioreze): KEEP WARM; • cornanca optima a decongelarii (inclusiv in funclie de greutatea aiimentelor mtroduse in cuptor): AUTO WEIGHT DEFROST: • aplicarea puterii maxime disponibile (de ta inceput) in scopul lncalzirii rapide: JET, JETSTART, etc.

derilor prin histerezis electric.

, Cele mai irnportante pierderi prin histerezis electric apar - la frecveniele microundelor - in cazul unor materiale (de ex, alimentele) COniinal1d molecule de apa sau grasimi vegetale!animale. In conseclnta, asemenea alimente pot fi lncalzite in voium, unitorm s; rapid, cu ajutorul microundelor. "Psntru generarea rnlcroundalor (Ia frecventa standardlzata international pentru aplicatii casnice, 1=2,45GHz) se utilizeaza tuburi electronice speciale numite MAGNETROANE. In prezent ere se construiesc pentru puleri cuprinse intre 100W ... 25kW, cu un randamen! de max. 65% :;>i avand 0 durata medie de tunctionars de eca. 3000 are. Mieroundele _generate de magnetron parcurg un ghid de unda adecvat si sunt difuzate - cu alutorul unui dispersor - in interiorul unei cavit,3fi rezonante ce coniine alimentele de incalzit (de regula plasate intr-un recipient aoecvat, situat pe un pIa tou rotitor). Forma s i marirnea cavita!ii optlrnlzeaza randamentul :;>iviteza de incalzlrej lirnitand in acelasi timp volumul ali mentelor de Incalzit. Cuptoarele cu rntcrounde sunt de regula prevazuts prin constructle cu dispozitive de securitate ~i protecti« pentru a evlta electele nocive ale microundelor asupra lesuturilor umane (care, de asemenea, pot Ii Incalaite cu ajutorul m iCi'bundelor). Actualmente, tunctionarea cuptoarelor cu microunde este aslsrata de un calculator specializat (dedicat), astfel incat ele sunt complet automatizate. Este sulicient sa se introduce intermalii privind tipul de aliment :;oi/sautipul pralucrani (incaJzire, decongelare, etc.) pentru ca rnicrocal-

6. Tipuri constructive
Actuaimente, pe plata vsst-europeana se comercializeaza circa 50 de modele de cuptoare cu microunde (de diferite tipuri constructive) realizate de Broducatori blnecunoscuti ca: PHILIPS, MO lINEX, THOMSON, SIEMENS. BOSCH, AEG, BROTHER, GOLDSTAR, SAMSUNG, SHARP TOSHIBA, PANASONIC, HITACHI in ultirnii ani au aparut :;;ipe plata rornaneasca mal multe modele de cuptoare cu microunde avand per/ormante ~i pre!uri situate in game relativ largi (printre aeestea se afla ~i un model de cuptor cu microunde realizat de mtreprinderea ALFA din Chisinau). Prelul fiind determina! :;;i de eomplexitatea cuptorului, recornandarn selecjionarea atenta a

* * • • • • • • * * * * * * • * RADIO Nr.4/1994

***************
27

modelului optim ~i in functie de tipul constructiv nacesar pertorrnantelor dorite. nmn
wE LA

O(

UNO'\'

MAGNfTRON

""('%Zt~.

se produc ~i S8 cornercializeaza de cuptoare cu microunde (prezentate in ordinea cornplexltatlt, deci a pratulul]: • cu un singur ghid de unda ("clasic"); • cu doua ghiduri de unda, • cu un ghid de unda ~i cu gratar electric; • cu un ghid de unda ~i cu radiant in intrarosu: • cu coua ghiduri de unda, cu gratar electric :?i/sau cu radiant in inrrarosu.

urrnatoarete tiouri constructive

Actualmente

~~I~E~~Z_IT---c::~~~~~i§? fARfURJE -._-

mull cadrul revistsl noaslre, statuim pe citito(ii nostr! sa srudieze cu atentie CARTE A TEHNICA a cuptorului cu microunde precum ~i cilffile de speoieutet« aparute la nor. , SIBLIOGRAFIE Dragutanescu - Cuptorul cu micrunde. Ghidul cumpari!Jtorului, ghidul utilizatorufui, Ed. Tehmca 1994. 2. Mo!eta Stoian - Cuptorul cu mictunde (utiiizare. sfaturi practice, relete cuhnare) !:d. SIMEC. SRL - 1994.

Intrucat aceste aspecte

7. Instalare, exploatare, intretlnere depasssc cu

1. Nicolae

cu circuitul integrat 555 (//)
Aurellan Liziroiu Citilln Liziroiu
A.

SCHEME

nseria materialelor referitoare la aplicatii ale circuitului integrat 555, prezentarn in continuare cateva montaie utile pentru rnasurarea valorii condensatoruluL

I

Capacimetre
1,7Jin

0.

Figura 1 in figura 1 ests prszentata schema celui mai simplu capacimetru, care toloseste un generator ,'eallza! cu circuitul integrat 555, caracterizat prin precizte ~i stabilitats la tem_peratura. Capacimetrul otera 0 precizie mai buna de 5%, valoarea suticienta pentru un montaj atat de simplu ~i cornpact. Scala este liniara, cu abateri de maximum

1% la capete. Capacimetrul are ooua d omeni i de rnasurare, selectabile prin cornutatorul 52: de la lpF la 500nF 9i de la 10.. 20pF [a 5,,,F, Prin intermediul comutatorului 51 se selecteaza suboorneniue de masurare.' dupa cum urrneaza: I ~ 0,., 50pF, 2-0 ... 500pF, 3-0 .. 5nF, 4-0. 50nF, 56V 5-0 ... 500nF. Se pot rnasura aUII ..... , condensatoare bipolare (nepolarizate) cat 9i condensatoare electrotitice (polarizate). In schema capacimetrului din figura 1, circuitul integrat 555 genereaza irnpulsuri a caror frecvenIa este detsrminata de rezistentele selectate prin intermediul celor doua sectiuni ale comutatorului S 1 :?I de condsnsatorul de 1OnF, Stabil itatea frecventsi esta mai buna de 1%. La ie~irea circuitului integrat 555 se conecteaza condensatorul a carui valoara urrneaza sa 0 rnasurarn in cazul concansatoarelor electrolitice. conectarea se va face respect and polarizarea ind icata in sc nama, adica

ex

••

• •••••••••••

RADIO Nr,4/1994

•••••**•**•• • ••

28

Impulsurile generate de oseilatorul de relaxare sunt amplifieate ~i inversats de catre tranzistorul T2_ Frecventa impuJsurilor de oeclansare este de aproximativ 500Hz. Inlrarea de anulare -AlOa circuitului integral 555 nu este tolosita in aceasta apscatte. ea fiind conectata la plusul sursei de alimentare; in acest fel sste exclusa daclansarea accloentala a monostabiluluL Monostabilul este cectansat in momentul in care tensiunea impulsului de declanyare scade sub 1/2 din tensiunea de control (tensiunea de control este tenslunaa ta care se incarca condensatorul conectat la terminalul 5), Monostabilul este a:;;adar daclansat pe frontul descrescator al fiecarui impuls. Domeniile de masurare ale acestui capacimetru sunt: 1-0 ... 1OOpF: 2-0 ... 1nF; 30 .. _1 OnF; 4-0 ... 1 OOnF; 5-0 .. 1!IF. Rezis!oarele as oc iate com uta tor u Iui S 1, pri n i nte rmedi u I caruia se sslscteaza domeniul de rnasurare, au toterants de 1%, Instrumentul indicator are sensibilitatea de 1mAo iar scala este qradata liniar. Inainte de toloslrea aeeslui capacimelru sunt necesare unele reglaje. Mai intai se fixeaza semireglabiJul P1 lntr-o pozilie pentru care se obtine deplasarea indicatorului la zero, cu P2 la 0 valoare rntrurna. Apoi se trece comulatorului S1 in pozitie corespunzatoara domeni u Iui de masurars 0".100pF.la borr-------,,-------r---r-"""T""--~-_r_-.__---~ __ .12Vst nele Cx se consctsaza un condensator cu capacitate cuno s cut a ~i care se Inc adre az a in limlte le domeniului respectiv_ Se regleaza semireglabilul P1 pana se ootine devlatta indicatoru Iui, cores pu nz aPI J{)On toare capacitatii rnasurate. '----_.___J"---_-l __ ..L..__L __ -----1 --L_., 0 v lndlcatia instrumentului este Figura 2 valablla pentru toate cele cinci domenii de rnasurare, Cel de al doilea capacimetru prezentat perPentru rnasuratorile ultemite masurarsa caoactajuor cuprinse intre 1pF §i rioare este necesara 0 corectls a reglajului de nul, lilF, in cinci domeniL Dupa cum se vede In care se realtz eaza .prin )ntermediul semischema din figura 2, capacimetrul tolosesta un reglabilului P2 (AMATERSKE RADIO). tranzistor UJT ca oscilator de relaxare ~; circuitul Un alt eapacimetru ests prezentat in figura 3. integrat 555 in configuralie de monostabil. Condensatorul Cx supus masuratorii se rnsntlne descarcat prin intermediul unui tranzlstor din structura tnterna a circuitutui integrat 555. Impulsui de declansare, provenit de la generatorul de relaxare cu UJT, este transrnls prin intermediul tranzistorului T2 la terminalul 2 al circuitului integrat 555, ceea ce determina bascularea circuitulul i?i inceperea incarcarii condensatorului Cx. In momentul in care tsnslunaa la bornele condensatorului atinge 2/3 din valoarea tensiunii de alimentars, care este pragul de tensiune a comparatorului ineorporat in circuitul integrat 555, circuitul oasculeaza din nou, iar condensatorul ex incepe sa se descarce. Ciclu I se repeta atata timp cat condensatorul Cx ests rnentinut in circuitul de masurara EI permite rnasurarsa capacitatilor cuprinse intre Capacimetrul este com pus din generatorul de cca, 10pF ~i maximum lOIlF, cu a preeizie sufiimpulsuri, rnonostabitul sl instrumentul indicator,

terminalul marcat cu + se va conecta spre plusul sursei de alimentare. Dupa conectarea condensatorului, acesta se va incarca la 0 valoare fixa, deterrninata de trscventa impulsurilor produse de generator, valoare care poate Ii cltita pe cadranul instrumentului de rnasura Condensatorul se incarca tiniar in timp, de aceea i?i gradalia de pe cad ran este liniara. Cand comutatorul S2 este deschis (pozilia x1), condensatorul se dsscarca prin dioda 02 i?i prin bobina instrumentului indicator. Cand se trece comutatorul S2 in pozitia xl0, condensatorul se osscarce de zeee ori mai lent Etalonarea celui de al doilea domeniu de masurars se face prin reglarea semireglabilului de lku. Precizia capacimetrului depinde ~i de tolsranta componentelor folosite in structura generatoruJui. Aezistoarele conectate intre comutatorui SI ~i plusul sursei de ali-nsntara vor avea toleranta de 2%. iar cele corectate intre comutatorul S1 si lerminal:le '2- 6, pot avea toleran!e de 5%. Condensatorul de 10nF este cu mica sau styroflex cu toteranta de 5% Instrumentul indicator are sensibilitatea de 50!IA_ Capacimetru! trebuie alimentat printr-un stabilizator simplu, consumul fiind de aproximativ 10mA (ElEC,TAONICS AUSTRALIA).

••••••••••*•••

RADIO, Nr.4/1994

••••••••*••• • ••
29

cienta. Capacimelrul este rsailzat cu doua circuits integrate 555, dintre care unul este folosit ca astabil, calalalt ca monostabil. Deoarece tensiunea de iesire a monostabilului este limita!a la o valoare constanta, cevtatia lndicatorutul este liniara !?i depinde numai de raportul celor coua constante de temporizara ale componentelor RC din connquratta astabilului !?i a monos!abilului. Esle de la sine inleles ca liniaritatea indicatorului este asigurala atata timp cat constanta de temporizars a astabiluJui va fi mai mare dscat cea a monostabilului. Pentru functtonarea corecta a capacimetruJui in cele cinci domenii de rnasurars. frecvenia astabilului sste in jurul valorii de 900Hz. Domeniile de rnasurare, selectabile prin intermediul comutatorului S, sun! urrnatcarele: 1O 1nF; 2-0 ... 10nF; 3-0 ... 100nF: 4-0 ... 1/IF: 5O 1QuF. Calibrarea aparatului se face prin conectarea u nui condensator cu capacitate cunoscuta la bornele Cx !?i apoi se reqlaaza PI 9i P2, pana la ootlnersa devialiei corecre. Se atrage atentla ca. pot sa apara mici devialii ale indicatorului !?ifara a fi conectat un condensator ta bornele Cx; aceasta se poate intampla datorita unor capac itali parazits din montaj sau a reziduurilor impulsurilor generate de astabii. Deviatia parazita poate fl cornpensata din reglajul mecanic de nul al instrumentului indicator. Instrumentul indicator are sensibililatea de IOO/IA. Alimentarea capacimetrului se face de la o sursa de tensiune cu valoarea cuprinsa inlre 9 !?i 15V. Curantul consumat ssts de maximum 20mA (FUNKSCHAU).

generator de semnal acustic, 0 punte si un traductor electroacustic. Generatorul realizat cu circuitul integrat 555 produce impulsuri dreplunghiulare cu trscventa de aproxlrnanv 350Hz. La iasirea generatorului, adlca intre terminalul 3 al circuitului integrat !?i rnasa, se cupleaza intrarea puntil, respectiv diagonala cod. Bralere puntii sun! compuse din potentiornetrul P, condensalorul etalon Ce (care poate Ii unul dintre eele trei condensatorare seleetabile prin intermediul comutatorului S) !?i condensatorul ce trebuie rnasurat ex. Prin reglarea potsntiornetrutui P, se poate obtine schihbrul puntit, care are lac atunci cano produsele rezistentalor !?i capacitatilor din bratals opuse ale puntii devin egale, adica P' .Ce == p". Cx (unde P' + p'. == P). De aiel. rszulta capac itaiea Cx "" (P .. C 9) IP' . Can d puntea se afla in stare de echilibru, prin diagonala a-b nu circula cursnt. Semnalizarea acustica a stani de echilibru a puntii se poate obline simplu. prin introdueerea unei ca.!?tiin circuit, asa cum S8 arata in schema. Gapaeimetrul poate rnasura valoarea condensatorului in trei domenii: 1 - de ta lOla 1000pF, 2 - de la 1 la 100nF!?i 3 - de la 100nF ta 10,1F. Sel ectarea dom eniului de. rnasu ra re se face prin intermediul comutatorului S care introduce in circuitul puntii unul dintre condonsatoarele etalon. Potentiornetrul Pare caracrenslica de vijriatie liniara !?i poate Ii cu translape sau circular. In jurul butonului potenpometrului circular sau de-a lungul cui sorutui liniar al potonporn atrulul c u trar.stajie su nt marcate repere corespunzatoars ciifE::·riteiorcapacaati. Ca semnalizator acustic se recornand!.i 0 casca cu irnpsoanta cal mai mare. Se pot Iolosi si casu de lrnpedanta mica dar numai pentru masuraton in domeniile 2 iiii 3. Se pot face rnasuratori in loate cele Irei domenii !?i prin consctarea bornelor a, b la intrarea unui amplificator ooisnutt. de audiotrecventa. Ca !?iin cazul alto, capacimetre, r-e domeniul de rnasurara a capacitatilor rnici poate aparea 0 capacitate rez.cuata. de care trebuia sa. se lina seama. Pentru micsoarsa acesteia se recornanoa ca firele de lega;u;a intre punte !?icondensatorur rnasurat sa fie Cal mai scurte. Capacimetrul descrise mai sus consurna un eurent de cea. IOmA (RADIO ELECKTRONIK).

Figura 4 Pentru cei care nu au un instrument indicator (microampermetru) pr ez entarn un ullim capacimetru, a carui schema este lndicata in figura 4: modul sau de tunctlonars ests diferil de ce I al ca pac i met rei or de sc ri se ant e r io r. Capacimetrul este realizat cu un singur circuit integrat 555 !?i poate rnasura condensatoare a carer capacitate variaza intre 10pF !?i 10..,F, in trel domenii de masurare Capacimetrul tolosests un

**************
30

RADIO

Nr.4/1994

*********

******

+pentru masina de gaurit Regulator de cuplu +
Ing. !?erban Nalcu
limentarea cu tensiune a rnasinilor de gaurit electrice (bormasini) S8 face, de obicei, intr-un mod simpl ist, utilizand un transformator urmat de 0 punte

A

I
I

-------

--------------,
1411 D3
6$,lP

tensiune constanta, avand in plus 0 reactie negativa in tuncpe de curentul consurnat, ceea ce asiqura posibilitatea reqlarii cuplului.
I
I I

-

,B.l.,
R3 1.11.

I

,

).,' .. 01

..,.

i

6SilP

....

< ),:

r
I

R4 1..0.

~
-e-,M-_H---lT
~ 6SilP
'J

:!t!
\~

~

... 02

L2 00

2

h,....._+-----i~"f__e__t
117 lK 2
:

I
I : I
I

I

2200"

[1I..:

rtz
nOn

(5 100jJ

~T+

P (n4KJ

r_:@
(4 loon:

I

I

Schema montajului este prezentata in figura 1. Se observa ca acasta utillzeaza, in principal, circuitul integrat L 200, produs de SGS- Thomson. Acest C.l., prezentat pe larg in numarul 1 al revistei RADIO, este un regulator de tensiune integrat reglabit. EI dispune de a limitare de curent prograrnabil in jurul valorii de 2,5A. Tensiunea de iesire in repaus este tixata cu ajutorul potentiometrutui PI §i al rezistorului R5. Cele doua .tipuri de capsule in care integratul se fivreaza, precim r;;i semnffica!ia pinHor sunt date in figura 2.

I : L

RS lK2

116 1.fl16W

TMn!

;1 r
J

+__

Figura 1

o
i i

)0 2 -l~s,,~ 3 - M~sa
4 - Referinl 5 - Limilart 1 -Intrare

Figura 2 redresoare. Care este consecmta acestui mod de alimentare? Pe de 0 parte, alirnentarea cu supratensiuni in gal ~i pe de alta parte, alimentarea cu 0 tensiune sub cea norninala in sarcina. Montajul alimentarea prezentat mal jos permite rnaslnllor mici de gaurit cu 0

Mecanismul functionarii este urmatorul: curentuf absorbit de motorul borrnasfnii parcurge rezistorul R6. oeterrninand a caoers de tensiune cu atat mai mare cu cat curentul este mai important. Circuitul L 200 reacponeaza in aceasta sauane, deterrninand cresterea tensiunii de iesire, pentru a man cuplul disponibil. Operatiunea nu prezima niei un rise pentru rnasina de gaurit deoarece exista 0 limitare atat a tensiunii de ie~ire, cat $i a curentului. Cu intrerupatorul dintre casele 4-5 deschis curentul este limitat la valoarea de 1A, iar cu el inchis -ta 2A. Recomandam montarea circuitului L 200 pe un radiator; circuitul este protejat impotriva Incalzirrlor excesive, oprindu-se din functionare in cazul unei supralncalziri.

•*******•••***•*

RAD 10 Nr.4/1994

**••••********* 31

1 3 2

Figura 3b

Figura 3b

Metoda fotografica de efectuare a cablajelor
Ing. Romulus Malina~, Y06BCT
Este un procedeu artizanal de a elabora cablaje pentru circuila eleclronice de oomplexitale medie pana la nivel de single board computer executat pe placat dublu Aspeclut cablajului esle similar celui facul in industrie ~i functional face lala foarte bine, Aspectul este delerminat ~ide calitatea ~i scuretetea desenului dupa care s-a executatfitrnul. Deci in prima etapa sa deseneaza cablajut la scara care convine cel mai bine dupa care se face un film zincogralic negaliv al desenului de data aceasta la scara 1/1. Men)lonez ca de calitalea desenului depinde direci ~i calilatea ~i aspectul cablajului, Desenul este bine a fi executa! cu tus negru pe hartie vetina sau calc. urrnarlndu-se a se ob)ine un desen cu contrast cal mai mare. Acest procedeu se aseamana foarte mull cu lehnologia de obtinere a placilor de zinc cu pozele pentru tiparul inalt, Filmul se executa la 0 tipografie dupa procedeul lolosit la confectionarea placilor zincoqrafice. Se taie cablajul cu un perimetru de un eentimetru mai mare decallilmul. apoi sa curala cu apa ~i tiK lin (cernut) pana cand apa face 0 oglinda continua lara insulila de grasime Pe placa se depune 0 subslanla lotosensibila care apoi va Ii irnpresionata dupa film. Subslanla totosenslbua se prepara astfel: se dizolva intr-un litru de apa 100 grame alcool polivinilic pral prin lierbere ~i amestecare cu 0 baghera de sticla pana la dlzolvare~ complete. In solutia astfel obtinuta dupa racire pana la 50 grade Celsius se dizolva 10 grame bicrornat de amoniu prin agilare cu aceiasi bagheta de slicla, S" in trod uce p lac uta ce U/ meazii. a Ii prel ucrata intr-o centriluga ce realizeaza 0 turalie intre 200-500 lure pe minul reglandu·se la 0 luralie de aproxlmatlv 350 lure/minut, Cu centrifuge in rniscare se toama apa peste placu!ii. apoi se toarna circa 10 grame de alcool polivmillc bicromat pentru !ieeare dmp de cablaj. Centrilu9a este bine aiba un sistern de jncaJzire termostalala care sa 0 menlina la circa 70 grade Celsius, Dupa 5-8 minute surplusul de substanta lotosensibila este elirninat, placuta liind acoperita Cll 0 pelicula subtire de substante fotosensibila uscata Pesle.aceasra placa se a~aza filmul care este negativul

caotaiurui.

, Operatia se fac.e mtr-o caseta cu un perete de sucla a5!!,,1 ca fllmlll sa stea I'plt de cablajul devenit placa lotogralica. E>cpunerea se Ial:e la 0 tampa CUvapori de rnercur de 450 W timp de 4-5 minute. Placuta expusa se spala sub jet usor de apa la 30 grade CelSIUS. apor se Introduce pentru pigmentare in eretrozina rosie sau albastru de n1e!ll. se s'p~la din nou ~I se introduce in f!xat~v care .esl!" anhldflda crormca 40 grame la htru de apa, Se 11n~ In hxatlv tlmp de 00 'nlnu_t dupa care se spala sub jet de apa la 30 de grade ~I se verjfica vizual Sa lie toate Iraseele bine conturate ~i unilorme din punct de vedere cr ornatic. Ptac uta se _ tam p~>n eaza c u hartie de zi ar S' se a ~aza la usc;:at pe 0 scandura cu caneluri lac ute CU ferastrau!. pe adancirnea de 1,5-2 em, Uscarea se lace ta ternperatura ambianla a camerei limp de 24 de ore. Dupa uscare, placuJe se introduce in etuva unde se tine timp de 2 are pentru polimerizarea emailul", depus pe placa, Se s.coate din etuva ~i se lasa sa se raceasca ~i apoi se retuseaza eventualele trasee care necesua acest tucru, Pentru retusat se lolose~te asfalt de India dllolval in tiner sau White spirt. Dupa retusare, se lasa sa se usuee apol se introduce clorura ferica unde se corodeaza tciia de cupru dintre trasee. Dupa corodare. se spala in apa $1 sa introcuce solutie de soda caustica 250 grame la lltru. . Trebuie sa stea 12·24 de ole in solutie de soda caustica dupa care se treaca eu lix pana la luciu rrietauc. PlaclI!a se us!-,c~ srapoi se dii eu 0 pensula un strat subtlre de, s?I~I,e de sacaz In toner sau drluat pentru protejare contra oxidaril ~I pentru a se putea electua operatia de cositorire cu mai mulla usurinta, Ultimel" operatii sunl tiiierea la dimen srune SII,n.sarea marginilor.

sa

*• *• • • • • • • **••
32

RADIO

Nr.4/1994

******••*• • • • • •

j

INTIlDDUtl1ll IN

'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->