P. 1
contractul de arenda

contractul de arenda

|Views: 575|Likes:
Published by Tomasevschi ZinaidaCUPRINS

ITRODUCERE

CAPITOLUL I: NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ.

I.1 Noțiunea și caracterele juridice ale contractului de arendă;

I.2 Delimitarea contractului de arendă de alte contracte civile;

I.3 Istoricul apariției contractului de arendă.

CAPITOLU II: CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ.

II.1 Capacitatea de a contracta și consimțămîntul;

II.2 Obiectul contractului de arendă;

II.3 Cauza, forma și termenul contractului de arendă.

CAPITOLUL III: EFECTELE CONTRACTULUI DE ARENDĂ. INCHEIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ.

III.1 Încheierea și înregistrarea contractului de arendă;

III.2 Drepturile și obligațiile părților;

III.3 Încetarea contractului de arendă.

CAPITOLUL IV: ASPECTE PRACTICE.

CONCLUZII FINALE

BIBLIOGRAFIE

ANEXECUPRINS

ITRODUCERE

CAPITOLUL I: NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ.

I.1 Noțiunea și caracterele juridice ale contractului de arendă;

I.2 Delimitarea contractului de arendă de alte contracte civile;

I.3 Istoricul apariției contractului de arendă.

CAPITOLU II: CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ.

II.1 Capacitatea de a contracta și consimțămîntul;

II.2 Obiectul contractului de arendă;

II.3 Cauza, forma și termenul contractului de arendă.

CAPITOLUL III: EFECTELE CONTRACTULUI DE ARENDĂ. INCHEIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ.

III.1 Încheierea și înregistrarea contractului de arendă;

III.2 Drepturile și obligațiile părților;

III.3 Încetarea contractului de arendă.

CAPITOLUL IV: ASPECTE PRACTICE.

CONCLUZII FINALE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Tomasevschi Zinaida on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $9.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/17/2014

$9.99

USD

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAȚIEI UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI FACULTATEA DE CADASTRU, GEODEZIE ȘI CONSTRUCȚII SPECIALITATEA DREPT PATRIMONIAL

TEZĂ DE AN
pe tema:

CONTRACTUL DE ARENDĂ
A elaborat Conducător studenta grupei DP-0922 Tomașevschi Zinaida dr. univ., conf.univ Climova Alla

Chișinău 2011

CUPRINS
1

ITRODUCERE ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ. I.1 Noțiunea și caracterele juridice ale contractului de arendă; I.2 Delimitarea contractului de arendă de alte contracte civile; I.3 Istoricul apariției contractului de arendă. CAPITOLU II: CONDIŢIILE DE VALABILITATE CONTRACTULUI DE ARENDĂ. II.1 Capacitatea de a contracta și consimțămîntul; II.2 Obiectul contractului de arendă; II.3 Cauza, forma și termenul contractului de arendă. INCHEIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ. III.1 Încheierea și înregistrarea contractului de arendă; III.2 Drepturile și obligațiile părților; III.3 Încetarea contractului de arendă. CAPITOLUL IV: ASPECTE PRACTICE. CONCLUZII FINALE BIBLIOGRAFIE ANEXE 22 5 5 7 9

3

CAPITOLUL I: NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE

ALE 11 11 12 14 16 16 18 24

CAPITOLUL III: EFECTELE CONTRACTULUI DE ARENDĂ.

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi a cere puţin” Henry Ford
2

Actualitatea temei. În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de piaţă, este rezonabilă familiarizarea cu condiţiile abecedarului economiei libere, ce se statorniceşte treptat şi în Republica Moldova, avînd tendinţa stilului occidental. În situaţia dată cel ma ireal instrument, care a permis şi permite includerea averii de stat în producţia de marfă-piaţă dinamică, este arenda. Ea este de fapt o armă puternică cu ajutorul careia este posibil de a transforma lucrătorii-producători în coproprietari a mijloacelor de producţie, astfel schimbînd brusc întreaga situaţie din societatea noastră. Arenda ca categorie economică ne apare ca un sistem de relaţii de producţie capabil pînă la urmă să învingă birocratismul proprietăţii de stat, să conexeze în practica producătorul mijloacelor de producţie. Însa la baza reglementării arendei, luată ca o categorie economică, stăsemnificaţia ei juridică, care presupune folosirea temporală a averii pe baze contractuale. Un prestigios autor român sublinia: “ Arenda în lumea modernă este unul din contractele care exercită cea mai mare înrîurire asupra prosperităţii publice… se crede în revitalizarea contractului de arendă, la lărgirea sferei lui de aplicare în contextul unei proprietăţi private proporţionale…” În prezent este greu de găsit pe cineva care în mod obiectiv s-ar impotrivi procesului de răspîndire în societate a relaţiilor de arendă, n-ar aprecia la înalt nivel importanţa şi nu în ultimul rînd esenţa problemei date. Republica Moldova recunoscînd trecerea la economia de piaţă a tuturor formelor de gospodărie, a ales o direcţie corespunzătoare de dezvoltare. În această situaţie arenda ne şi apare ca un element intermediar ce permite ieşirea dintr-un cerc închis în ceea ce priveşte raporturile de subordonare şi supunere unei structuri învechite-administrativ de comandă. În condiţiile actuale legate de trecerea la economia de piaţă este binevenită familiarizarea cu condiţiile economiei libere ce progresează treptat în Republica Moldova orientîndu-se spre stilul occidental, în situaţia dată cel mai real instrument, care a permis şi permite includerea averii de stat în producţia de marfa-piaţă dinamică, este nu altceva decît arenda. Arenda serveşte ca un mijloc de transformare a lucrătorilor - producători în coproprietării mijloacelor de producţie, astfel schimbînd brusc întreagă situaţie din societatea noastră. Actualitatea temei tezei de an se întemeiază pe procesele pozitive cate au avut loc în domeniul vieţii sociale şi economice ale ţărilor noastre, pe lipsa de acte normative ce

3

. cum ar fi Bloșenco A. care vor susţine formularea de texte legale superioare celor existente în prezent – va putea fi utilizat în scop instructiv în cadrul învăţământului juridic superior. expirarea termenului.reglementează noile relaţii sociale cu privire arendarea bunurilor agricole ce determină modul de viaţă al cetăţenilor în ultimii zece ani. D. rezilierea contractului.Aznes. În elaborarea tezei date m-am folosit de metoda de comparație a tipului de contract de arendă. obligaţiile părților (arendator și arendaș). În cadrul celor 4 capitole ale tezei am elaborat opinii proprii şi făcut recomandări ştiinţifice. 4 . forma cerută a contractului de arendă. Stanciu Carpeneanu) și din alte țări (Ph. Conț inutul lucrării. În elaborarea tezei date am utilizat literatura atît a autorilor din Republica Moldova. precum şi în calitate de sursă de informaţii pentru completarea cunoştinţelor juridice ale persoanelor interesate de problemele dezbătute. etc. cu privire la probleme de drept ce ţin de: terminologia folosită în cadrul dispoziţiilor legale referitoare la arendă. etc. Francisc Deak. caracterele juridice ale contractului de arendă.1 Noț iunea ș i caracterele juridice ale contractului de arendă. încheierea și înregistrarea contractului de arendă. Cojocari. ce vizează atât normele legislative din Republica Moldova cît și din alte țări (cuprinse în codurile civile şi legile speciale). cît și din unele lucrări ale autorilor străini. precum şi în doctrinele din alte ţări europene. totodată abordând şi problemele de drept semnalate în special în doctrinele din cele două ţări. obligațiile părților. I. Trofimov I. Talion. precum și prin specificîri conrete asupra temei date. I. parțile contractante. ca de xemplu din Romînia (Ana Manea Luca. suportarea riscurilor. Metodele. subarenda.). incetarea contractului de arendă. E. În cadrul tezei de an mi-am propus şi am realizat identificarea şi tratarea a numeroase probleme de drept în materia contractului de arendă şi a varietăţilor acestuia.. spre deosebire de alte state. CAPITOLUL I: NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ. Literatura folosită. Scopul și obiectivele.Malaurie.Studiul expus în cadrul prezentei teze de an – constituit din repere orientative pentru modificările şi completările necesare legislaţiilor celor două state (România şi Republica Moldova). sfera bunurilor ce pot face obiectul contractului de arendă.

prelucrare. Esenţa lui constă în reglementarea transmiterii în scopul expluatării temporare a unui teren şi altor bunuri agricole.05.2003. El se încheie în scris pe un termen anumit. Exploatarea presupune efectuarea faţă de obiectul contractului a tuturor operaţiilor pentru posesie. cu indicarea obiectului și termenului contractului. îmbunătăţire şi altele.A. în formă convenită de parți. Contractul de arendă este o varietate a contractului de locațiune a bunurilor care sunt destinate pentru agricultura. uzufrucruar sau un alt posesor legal de terenuri şi de alte bunuri agricole (arendator) – şi altă parte (arendaş) cu privire la expluatarea acestora pe o perioadă determinată şi la un preţ stabilit de părţi (art. Curs de prelegeri. Importanţa acestui contract constă anume în transmiterea bunurilor nu numai în posesiune şi folosinţă temporatâră. dar pentru exploatarea lor.1 Astfel. Contractul de arendă va cuprinde: a) parțile contractante și domiciliul acestora.Conform Codului Civil al Republicii Moldova arenda este contractul încheiat între o parte – proprietar. Cotractul de arendă se încheie în baza negocierilor directe sau în bază rezultatelor licitației. care sunt necesare pentru obţinerea unui fruct – scopul final al acestui contrtact. în cazul în care normele care reglementează arenda nu prevăd unele nuanțe se aplică dispozițiile cu privire la locațiuneîn modul corespunzător contractului de arendă. inventarul acestora și planul de situație a terenurilor. 1 Bloșenco. Partea Specială. complet și precis determinat: obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunțita a tuturor bunurilor agricole arendate. Contractul de arendă este reglementat de Codul Civil al Republicii Moldova din 22. cu respectarea cerințelor prezentei legi. 2002. fapt care are loc în contractul de locaţiune. Drept Civil. folosire. 911). Documentul de bază care reglementează ralațiile dintre persoana care dă în arendă și arendaș este contractul de arendă. a plații de arendă. 5 .06. Chișinău. 198-XV din 15. Definiţia contractului de arendă reflectă destinaţia şi particularităţile acestui contract. b) obiectul contractului.2002 și de Legea cu privire la arenda în agricultură nr. dar nu mai mare de 99 ani.

Este un contract consensual. Este un contract cu executare succesivă. Dacă ma refer la caracterele juridice ale contractului de arendă pot remarca urmatoarele: Este un contract sinalagmatic. 1987. deoarece crează obligații pentru ambele părți. L. g) alte clauze convenite de parți si permise de lege. Este un contract comutativ. Harri. numită arendă. astfel contractul de arendă se considerat încheiat cînd părțile au căzut de acord asupra tururor clauzelor esențiale ale contractului. 1 D. unde obligația arendatorului fiind asigurarea folosinței liniștite a bunului transmis. În acest sens. comparaison franco-anglaises.p. iar obligația de bază a arendașului este efectuarea în termen a plații. Este un contract cu titlu oneros care rezultă din faptul că atît arendatorul cît și arendașul urmăresc obținerea unui avantaj: plata pentru arendator și posibilitatea folosirei terenului pentru arendator.J. e) arenda. prin încheierea acestui contract se înstituie pentru arendaș un drept de creanță.G. cum este în cazul contractelor reale. deoarece presupune acțiuni succesive în 6 .orice suprafață de teren sau orice alt bun agricol ce se va reține de către arendator se va specifica separat în contract. d) durata arendării. „ contractul dat nu poate calificat ca un contract aleatoriu prin faptul că în cazul terenurilor mărimea recoltei depinde de factori naturali imprevizibili ” 1.D. modalitațile și termenul de plată a acesteia.18 - Este un contract translativ de folosință deoarece în cazul dat se transmite dreptul de folosință asupra bunurilor destinate exploatării agricole. timp. expres și complet menționate. deoarece valabilitatea contractului u este legată de predarea concretă a bunului. deoarece din momentul încheierii părțile cunosc întinderea prestațiilor la care se obligă.c) obligațiile fiecareia dintre parți. Le contract aujourd'hui. f) răspunderile fiecărei parți.. care constă în dreptul arendașului de a cere de la arendator posibilitatea folosinței obiectului agricol pe termenul stipulat în contract. Talion et D.

. locatorul fiind obligat să-i asigure nu mai folosinţa bunului nu şi dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor căpătate. de exemplu. Contractul de folosire gratuită a bunurilor în ambele cazuri către persoanele ce primesc bunul spre folosirea temporară. în cazul cînd plata s-a fixat sub forma altei prestaţii (de exemplu:cota parte din roada de fructe). astfel cumpărătorul culege veniturile bunului ce face obiectul cumpărării încalitate de proprietar. ci ca accesoriu al folosinţei. de unele contracte civile ca. locatorul dobîndeşte proprietatea bunurilor căpătate ca venit.ca drept de creanţă asupra bunului.Malaurie. Însă luînd orice 7 . 2 ed. p. preţul se fixează în bani.I.191. 1990. pe cînd locatorul le culege nu în virtutea locaţiunii ci ca accesoriu al folosinţei bunului. Chiar dacă bunul transmis în arendă este producător de alte bunuri. Leş obligations.- Este un contract numit deoarece corespunde unei operațiuni juridice determinate și este nominalizat în legislație. Deosebirea cea mai importantă este că în cazul arendei care poartă un caracter de compensare. Regulile arendei sunt aplicate şi în cazul în care folosinţa unui bun se transmite în schimbul folosinţei unui alt bun. nu în virtutea arendei. Deşi. folosirea este vremelnică. La vînzare. Paris. arenda se poate spune că reprezintă o “vînzare” a folosinţei şi se deosebeşte de contractul de vînzare-cumpărare prin faptul că transmite numai dreptul de folosinţă . dar spre deosebire de aceasta.Aznes. arenda rămîne tot arendă.2 Delimitarea contractului de arendă de alte contracte civile. iar nu un drept real 1. contractul de cumpărare-vînzare. Din caracteristica supusă contractului de arendă în acest paragraf se poate detrecut la o delimitare superficială a contractului. I. se nasc drepturi de a folosi şi de a poseda. 1 Ph. pe cînd contractul de schimb are un caracter gratuit. Obiectul ambelor contracte poate fi numai un bunindividual determinat şi neconsumptibil. Pe cînd la cumpărare-vînzare cumpărătorul devine proprietarul lucrului vîndut din momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare prin simplul acord devoinţă.

conform căruia bunul individual determinat deasemenea se pune în dispoziţie temporară. I.). se deosebeşte de contractul de împrumut. obiecte de uz casnic s. astfel sunt deacord cu cu poziția expusă de Gheorghe Beleiu. putem găsi măcar o neînsemnată. Contracte speciale. Deoarece arendaşul foloseşte bunul doar temporar. care nu se consumă în procesul folosiriilor. – editura ACTAMI. Cultivarea pămîntului a fost prima activitate umana care a deschis dramul vietii economice. București. instrumente muzicale.contract civil. c) Caracterul oneros de arendă se deosebeşte de cel al folosirii gratuite a averii. neconsumabile (încăperi nelocuibile. la expirarea termenului contractului de arendă sau în cazul rezilierii lui înainte de termen. utilaje. folosința și culegerea fructelor care nu sunt atribute ale dreptului de proprietate sau ale dreptului de uzufruct se transmit din patrimoniul arendatorului în patrimoniul arendașului. că prin arendare se transferă doar dreptul de folosință asupra bunurilor agricole pentru o durată determinată. el este obligat să restituie bunul locatarului în stare perfectă. dezvaluie numeroase și complexe aspecte ale procesului de destrămare a feudalismului și de nastere a capitalismului în agricultura. în urma căruia cumpărătorul devine proprietarul bunului sau obţine dreptul de conducere operativă. Francisc. însă transformate în drept de creanță. Prin aceasta contractul de arendă se deosebeşte de contractul de vînzare-cumpărare. contractul de arendă. Contractul de arendă se deosebeşte de alte contracte prin următorii indici: a) Arendaşul primeşte bunul doar în folosinţă temporară şi nu în proprietate. Studierea sistemului de exploatare a moșiilor prin arendare. a valențelor sale economice și sociale din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea și primele decenii ale secolului urmator. dar fără recompensă. dar totuşi o deosebire. Cultivarea solului de-a lungul a 10 8 .a. maşini agricole. Tratate de drep civil. în particular. 1 b) Din faptul că bunul arendat urmează a fi restituit rezultă că obiecte ale contractului de arendă pot fi doar obiectele individual determinate. 1 Deak. Prin acest fapt.3 Istoricul apariț iei contractului de arendă. Nevoile economice precum și condițiile de mediu impun adaptarea formei de utilizare a pamîtului la un moment dat. 1999. conform căruia averea se transmite în proprietate debitorului şi el este dator să restituie creditorului aceeaşi cantitate de acelaşi fel.

determinată de dezvoltarea relațiilor marfa-bani și de incapacitatea stapînului feudal de a adapta economia marelui domeniu la producția pentru piata. propunînd arendarea moșiilor la țărani ca mijloc pentru îmbunătățire a situației economice. 9 . relațiile de producție (plecînd de la servituțiile dreptului de stăpînire asupra pamîntului. sociale. cu anticipație. prin clauze contractuale. Dezvoltarea economică a satelor a determinat scoaterea din circuitul agricol a unor mari suprafețe de teren. În această lucrare am încercat să analizez condițiile generale și cauzele imediate care au dus la apariția contractului de arendă în agricultură și am urmărit amploarea pe care o capată fenomenul de la primele sale manifestări pîna la Regulamentul Organic. Apariția arendașiei în agricultură este caracteristică tuturor țărilor europene. Marele jurist A.000 de ani de agricultură a îmbracat forme dintre cele mai variate. mult asemănătoare. din Moldova si Tara Romaneasca. achitată anual. Radulescu. Ca obiect de cercetare. legatura lui cu piața. pentru a permite unităților economice să înscrie în contabilitate alături de celelalte mijloace de producție. este un fenomen deosebit de vast prin multitudinea problemelor ce le ridică în strînsă conexiune cu evoluția generala a societății de la feudalism la capitalism. investițiile arendașului. arendașii. se ocupă în studiul amintit de istoria dreptului de protimisis ce l-au avut locuitorii la arendarea moșiei. datorita marii diversități a condițiilor de climă și relief. de obicei exprimată în bani. politice. arenda. iar specialiștilor să ceară tot mai hotarît stabilirea unui preț al pămîntului agricol și silvic. apoi asupra obligațiilor unor categorii social-fiscale prestate în beneficiul arendașului). a dreptului de exploatare a moșiei. Relațiile economice. facîdu-se risipă de pamînt ceea ce a impus autorităților sa ia măsuri de stopare a acestui fenomen. arendașia. la sfarșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui urmator. exploatarea moșiilor de către arendași. pe termen limitat. Prin arendare am înteles concesionarea condiționată. Fondul funciar a fost considerat întotdeauna ca element esențial al avuției naționale a fiecarei țări. ii obliga pe cercetatori să abordeze simultan analiza diferitelor probleme de istorie din cele doua principate. participarea arendașului în procesul de producție. în schimbul plații unei arenzi prestabilite. Am exemplificat contractele și termenele de arendare.

a întreprinderilor de prelucrare a producției agricole și a infrastructurii. La ordinea zilei următoarei etape a reformei în agricultură se află problema dezvoltării întreprinderilor agricole private de tip nou (gospodării țărănești. acceptată atît de proprietarii funciari. cît și de arendași. distilerii. Pe piața funciară nou formată arenda a devenit în perioada de după 1999/2000 forma de bază a concentrării pămîntului. în materia contractului de arendă. cum ar fi terenuri. fiind numit Arenda). trebuie sa posede în primul rînd 10 . iar mai mult de 701 mii de hectare de terenuri agricole au fost împărțite. ipoteca. Comparative cu vînzarea-cumpărarea. de Mac Neil. cît și calitate. sau a drepturilor speciale. transmiterea în dar și alte forme de tranzacții. CAPITOLU II: CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ.5 ha. C. Petty în anul 1664. a creării cooperativelor și asociațiilor de fermieri. fabrici de bere. Rouhete. locatarul la scară mică. El pornea în calculele sale de la concepția ca valoarea pămîntului nu este altceva decît renta "cumpărată" cu anticipație pentru un anumit numar de ani. pentru a avea capacitatea de a contracta. Orice persoană are dreptul de a contracta. The new social contract. subiecții care doresc să participe la un raport juridic. cu excepția celor care au fost declarate incapabile de lege. mori.R. cum ar fi colectarea taxelor vamale şi a impozitelor. Totodată prezintă importanță faptul că dimensiunile noilor întreprinderi să asigure nu doar necesitățile locale. Clunet. 1983. Termenul a fost adoptat cu acelaşi înţeles în ebraică şi idiş din secolul 16 (cu locatarul. 1 G. ci și orientarea acestora spre export și capacitatea producției de a face față concurenței atît ca preț. II. în mediu proporțiile unei cote funciare atingînd 2.1 Capacitatea de a contracta ș i consimț ămîntul. Deci.). Acest termen se referă la contractul de închiriere a veniturilor publice şi a monopolurilor 1. este un termen polonez care desemnează închirierea de active imobilizate sau de prerogative. societăți pe acțiuni etc.Primul care a calculat valoarea pămîntului pentru a determina avuția naționala a fost W. anume arenda sa dovedit a fi cea mai potrivită formă (din punct de vedere economic și psihologic). în special. Mai mult de 600 mii de țărani către inceputul anului 2001 au căpătat titlul de proprietate funciară. Arenda. Odată cu încheierea programului național “ Pămînt ” majoritatea locuitorilor din mediul rural au devenit proprietari funciari. societăți cu răspundere limitată. hanuri.

și anume persoane fizice și juridice din Republica Moldova și din alte state. fie cu caracter temporar (sezonier). nu sunt restricții nici pentru unele catogorii 11 . Părțile contractului de arendă pot fi persoane fizice și juridice. împuternicite de proprietar. Conform legii noi. fie cu caracter de permanență. Legea nu impune obligatoriu cetățenia Republicii Moldova pentru a avea calitatea de arendaș. întreprinderi și organizații mixte. Astfel pentru ca acordul de voinţă să producă efecte juridice. fără acordul arendatorului.4 În acest caz. Pot da bunuri în arendă și persoanele fizice și juridice.861-XII din 14.2003. în calitate de arendaș de terenuri agricole. 2. Conform Legii cu privire la arendă Nr.861-XII din 14.01. dar aceasta nu-l oprește pe arendaș ca pentru executarea unor lucrări sa angajeze persoane fizice sau persoane juridice prestatoare de lucrări agricole. la arenda bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova se determină de legislația republicii. Conform Legii cu privire la arendă Nr. ARENDATORUL Poate avea calitatea de arendator proprietarul. Legea cu privire la arenda în agricultură nr.01.92 de dreptul de a da bunuri în arendă beneficiază proprietarul.05.capacitatea de folosință (aptitudinea generală de a dobîndi drepturi și obligații. adică de a devein subiect de drept în cadrul unor raporturi) și capacitatea de exercițiu (aptitudinea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile prin încheierea de acte juridice. precum și a apatrizilor. organizații internaționale. Acestea sunt arendatorul și arendașul.92 arendașii pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova și din alte state. la fel. uzufructuarul sau orice alt deținător legal al bunurilor care formează obiectul contractului și are dreptul de exploatare agricolă a acestora și are capacitatea cerută de lege pentru încheierea unui astfel de contract. apatrizi. părţile contractante trebuie să aibă capacitate de a contracta. arendașul nu poate subarenda total sau parțial terenul sau bunul agricol. deci calitatea de arendator o poate avea și un grup de coproprietari a bunurilor agricole. poate fi persoana fizică sau juridică. 198-XV din 15. Participarea persoanelor fizice și juridice din alte state. cu domiciliul (sediul) în Republica Moldova. ARENDAȘUL Pot avea calitatea de arendaș una sau mai multe peresoane fizice (membrii unei familii). Această condiţie de validitate a contractului de arendă trebuie privită prin prisma celor două părţi: arendator și arendaș. art.

2003 Descrierea bunului agricol arendat la începutul și la încetarea arendei. Conform Legii cu privire la arenda în agricultură Nr. consimțămîntul este un element de validitate în cazul contractului de arendă. neprelucrat.05. Conform Legii cu privire la arenda în agricultură Nr. utilaje și instalații destinate lucrărilor agricole. animale care se folosesc în procesul agricol) și. și să nu fie alterat de viciile de consimțămînt (eroarea. dolul. Astfel ca să fie valid consimțămîntul trebuie să emane de la o persoană cu descernămînt. părțile contractante sînt obligate să întocmească. b) suprafața. acte de predare-preluare a bunului agricol arendat. II. c) bonitatea. platforme circulante. mijloace . să fie serios și precis. Actul de predare-preluare a terenului agricol arendat va conține date privind: a) numărul cadastral al terenului. construcții.198-XV din 15. să fie exteriorizat. arendatorul și arendașul trebuie să întocmească. și ale fondului de rezervă. 12 și spații de depozitare destinate păstrării producției agricole. Ca și în cazul celorlalte contracte civile. un act în care descrie bunul arendat și starea în care se află la momentul predării.05. Bunurile agricole care formează obiectul contractului de arendă trebuie să fie concrete și precis determinate. violența și leziunea). Obiectul contractului de arendă constituie terenurile și alte bunuri agricole. inclusiv construcții hidrotehnice. autoritățile administrative și instituții agricole) cum este prevăzut în legislația română. e) starea terenului (prelucrat. 913 Codul Civil al RM. 198-XV din 15. mașini.de salariați (din domeniul public. Conform art. să fie facut cu intenția de a produce efecte juridice.). f) viciile materiale și juridice. după caz. cultivat etc. Acest act trebuie sa cuprindă data întocmirii și sa fie semnat de către ambele părți. d) modul de folosință. cu terenurile aferente acestora. la începutul arendei. în termen de 14 zile. inclusiv din intravilanul localităților.2 Obiectul contractului de arendă.2003 bunuri agricole sunt mijloace fixe (terenuri cu destinație agricolă. Consimțămîntul reprezintă manifestarea de voință juridică a unei persoane de a încheia un act juridic civil.

Astfel. dar nu va constitui mai puțin de 2% pe an din 13 . se face în natură. Plata pentru arendă se determină în funcție de suprafața terenului arendat. potrivit acordului dintre părțile contractante. în dependență de proprietarul acestora. actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă. b) starea tehnică. la cererea părților.22 al Legii cu privire la arenda în agricultură. Dacă nu se arendează toate bunurile agricole deținute de arendator. la fel pot fi obiect al arendei. În toate cazurile. în bani sau în natură și în bani fie într-o altă formă. termenul general și termenul care a rămas de exploatare a bunurilor. conform art. de alte caracteristici ale terenului. f) condițiile de folosire. Actul de predare-preluare a bunurilor agricole arendate. de relief și de măsura posibilității de a efectua lucrările în mod mecanizat. Bunurile domeniului public. ci regulilor locațiunii. c) anul fabricării sau dării în exploatare. altele decît terenurile. terenul în scopuri sportive). g) viciile materiale și juridice. terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern sau de către autoritățile publice locale. bunurile menționat trebuie să fie destinate producției agricole. de bonitate. contractul nu va mai fi supus reglementărilor privind arenda. Din momentul semnării. de valoarea plantațiilor multianuale amplasate pe el. și se efectuează în termenul și în locul prevăzute în contractul de arendă. va conține date privind: a) denumirea și destinația bunurilor. dacă legea nu prevede altă modalitate. Arendarea terenurilor agricole proprietate publică se face prin licitație publică. h) alte date. la cererea părților. d) efectuarea ultimei reparații curente și capitale. Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabilete în unități bănești. pentru a fi în prezența unui contract de arendă. e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislației.g) alte date. trebuie să se specifice în contract suprafața de teren și orice alt bun agricol ce se va reține de acesta. Dacă folosirea unor bunuri agricole se transmite în alte scopuri ( de exemplu.

Achitarea plății pentru arenda terenurilor agricole se omologhează printr-un document semnat de părțile contractante. 14 bunul agricol în arendă. din momentul semnării actului de predare-preluare a bunurilor. arendarea este nulă absolut. forma ș i termenul în contractului de arendă. Dreptul de folosință a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de arendă. în vigoare pe piața locală la momentul eliberării ei în cazul în care contractul nu prevede altfel. modalitatea. răspunderea părților. ce nu vor depăși prețurile la această producție. În absența îndeplinirii vreuneia din aceste condiții. în mod obligatoriu. adică trebuie să existe. în funcție de felul produselor și de specificul obținerii acestora. domiciliul ori sediul acestora.3 Cauza. să fie reală. termenul arendei. . Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabilete într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producției. Contractul de arendă a bunurilor agricole va conține. actul care autentifică dreptul de proprietate sau alt drept al arendatorului de a da înregistrarea contractului în modul stabilit. Cauza contractului de arendare – în contractul de arendare cauza trebuie să se conformeze regulilor generale. Încheierea contractului de arendă a bunurilor agricole se realizează în formă scrisă. calitatea produselor se stabilesc de către părți în contract. Termenele și locul efectuării plății în natură pentru arenda terenurilor agricole. Produsele cu care se plătește arenda se stabilesc de către părți în funcție de specificul activității agricole și de zonă. Cauza contractului reprezintă motivul determinat al hotărîrii de a încheia acte juridice. Producția agricolă eliberată de către arenda în contul plății pentru arenda terenurilor agricole se estimează la prețuri. obiectul contractului. date privind: • • • • • • • • • părțile contractante. adică reprezentarea scopului concret în vederea realizării căruia se consimte la asumerea obligației.prețul normativ al terenului arendat. forma și cuantumul plății pentru arendă. termenul și locul achitării plății pentru arendă. componența. II. drepturile și obligațiile părților. să fie licită și morală.

în cazul cînd contractul nu prevede alt termen.1 Încheierea ș i înregistrarea contractului de arendă. Prelungirea contractului de arendă. Partea care intenționează să prelungească contractul de arendă este obligată să solicite avizul celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului contractului. La cererea uneia dintre părți. Contractele de arendă pot cuprinde și alte clauze ce nu contravin legislației în și a tehnicii agricole. Termenul arendei bunurilor agricole se stabilete de către părțile contractante. părțile semnează un acord adițional. cu marcarea părții ce se dă în arendă. la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri. pentru ca arendașul să poată culege fructele. la actul de predare-preluare se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcției. inclusiv a utilajului condițiile de recultivare. iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate și arendașul continuă exploatarea acestora. Contractul de arendă a bunurilor agricole poate fi prelungit cu acordul comun al părților. În cazul în care arendatorul nu dorește să prelungească contractul de arendă. În cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcție capitală. INCHEIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ. obligativitatea respectării normelor ecologice. Se consideră că durata arendării nu poate fi mai mica de 1 an. vigoare. III. 15 . aceasta fiind necesară pentru consumarea unui ciclu de producție. dar nu va fi mai mic de un an și mai mare de 30 de ani. care este parte integrantă a contractului de bază. el va informa arendașul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului arendei. după caz. contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol. termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puțin 25 de ani. Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esențiale sau nerespectarea formei scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. În cazul prelungirii contractului de arendă. CAPITOLUL III: EFECTELE CONTRACTULUI DE ARENDĂ. condițiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat.• • • • condițiile de modificare și de reziliere a contractului. În cazul cînd termenul arendei expiră. La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantații multianuale.

c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendașului. dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condițiile legii. 16 . Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie. modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor. de alte acte legislative și de regulamentul adoptat de Guvern. În cazul în care terenurile și alte bunuri agricole date în arendă sînt amplasate pe teritoriul mai multor localități. după caz. arendașul (reprezentantul acestuia) prezintă: a) 3 exemplare ale contractului. În cazul în care un arendaș încheie contracte de arendă cu mai mulți arendatori. Înregistrarea contractului de arendă la primărie. Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorității administrației publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informația respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea. Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 3 ani îl scutește pe arendaș de obligația de a-l înregistra la primărie. Neînregistrarea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului față de terț. contractul se înregistrează la primăria fiecăreia dintre aceste localități. Contractul de arendă a terenurilor și a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în registrul contractelor de arendă ținut de primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenurile și alte bunuri agricole arendate.Contractul de arendă a terenurilor și a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial. Contractul de arendă a terenurilor și a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenurile și alte bunuri agricole. la inițiativa autorității administrației publice locale. Arendașul înregistrează contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. Primăria ține registrul contractelor de arendă în modul stabilit de prezenta lege. Pentru neînregistrarea contractului de arendă la arendașul poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare. d) bonul de achitare a plății pentru înregistrare. b) certificatul de înregistrare de stat al întreprinderii arendaș sau buletinul de identitate al arendașului persoană fizică. primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localității.

a documentelor privind rezilierea acestor contracte. domiciliul ori sediul acestora. obligațiile părților contractante sunt aceleași ca la orice contract de locațiune. se efectuează contra plată. La modificarea clauzelor contractului de arendă. contractul de arendă prezumează atît drepturi. în modul prevăzut de legislația în vigoare. Modificarea contractului de arendă. ea va solicita avizul celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare. de secretarul consiliului local sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. În registrul contractelor de arendă se înscriu date privind: a) părțile contractante. bonitatea și modul de folosință a terenurilor date în arendă. b) numerele cadastrale. a sistemului informațional fiscal și a altor sisteme. 17 . e) alte date. cuantumul maxim al acesteia fiind stabilit de Guvern. În general. Plata menționată se varsă la bugetul primăriei. părțile contractante vor semna un acord adițional care va fi parte integrantă a contractului de bază și îl vor înregistra în modul stabilit de lege. cu unele particularități prevăzute în legea cu privire la arendă. precum și eliberarea extraselor respective. suprafața. d) plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat. iar obligația de bază a arendașului este de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar și de a achita arenda. Ținerea registrului contractelor de arendă se coordonează cu ținerea cadastrului funciar. prin înscrierea în el a datei înregistrării și prin semnătura persoanei împuternicite cu efectuarea înregistrării. Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea ștampilei primăriei. III. Înregistrarea contractelor de arendă. Fiind bilateral. Arendașului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat. c) termenul arendei și data expirării acesteia. În cazul în care una dintre părțile contractante intenționează să modifice clauzele contractului de arendă.2 Drepturile ș i obligaț iile părț ilor. a modificărilor introduse în ele. după caz. Clauzele contractului de arendă a bunurilor agricole se modifică cu acordul comun al părților contractante ori prin hotărîre a instanței judecătorești. Astfel obligația de bază a arendașului este de predare a bunurilor arendate în temeiul și condițiile stabilite.Registrul contractelor de arendă este ținut de inginerul cadastral. cît și obligații pentru părți.

La încheierea contractului de arendă. 18 . valoarea fructelor care. precum și despăgubiri. nr. b) să acționeze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă. Arendașul beneficiază de dreptul de preemțiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. pot fi conservate ori comercializate cu consimțămîntul arendatorului.2003 arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendașul exploatează bunurile sale date în arendă. transmise arendașului. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul și datoriile părților la momentul rezilierii contractului. Obligațiile părților. c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator.05. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendașului dreptul de a revendica reducerea plății pentru arendă. fără a interveni în activitatea curentă a acestuia. și să obțină informația necesară. e) să execute alte condiții prevăzute de legislația în vigoare sau de contract. d) să predea arendaului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puțin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă. c) să plătească arendațului. vor putea fi separate înainte de sfîrșitul anului agricol în condițiile unei gospodăriri normale. 198-XV din 15. Arendatorul este obligat: a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele și în condițiile stipulate în contract. rezilierea contractului de arendă. în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol.Conform Legii cu privire la arenda în agricultură Nr. Bunurile agricole. Arendașul (sau deținătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care: a) și-a onorat obligațiile contractuale luate anterior. arendatorul este obligat să-l informeze pe arendaș despre drepturile terților asupra bunurilor date în arendă. b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen. Cheltuielile ce țin de conservarea sau comercializarea acestor bunuri se trec în contul plății pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel. altele decît terenurile. dar nefolosite în procesul tehnologic de producție. deși încă neseparate.

Conform articolului 15. utilaje. el are natură legală. transferul dreptului de proprietate de la arendator (proprietar) la arendaș să se facă numai prin contract de vînzare-cumpărare. f) să execute alte condiții prevăzute de legislația în vigoare sau de contract. intrucît este grefat pe contractul de arendare. dreptul de preempțiune poate fi exercitat numai cu privire la acel teren ( dacă părțile nu au încheiat un pact de preferință avînd ca obiect alte bunuri arendate). Dreptul de preempț iune al arendaș ului. să le restituie. pe lîngă terenul agricol. c) să achite plata pentru arendă în termenul și în modul stabilit. contractul are ca obiect și alte bunuri agricole. b) să mențină potențialul productiv al bunurilor arendate. arendașul nu are dreptul de preempțiune. voința proprietarului-vînzător neavînd nici un rol în nașterea și exercitarea dreptului de către titularul lui. în cazul cînd contractul nu prevede altfel. Pentru a-și putea exercita dreptul de preemțiune. dreptul de preempțiune al arendașului are natură contractuală. d) să achite impozitele și alte plăți. încheiat cu consimțămîntul proprietarului-arendator.) sau terenuri agricole situate în intravilan ori terenuri neagricole. privind circulația juridică a terenurilor. la expirarea termenului stipulat în contract. mașini. e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puțin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă. 19 . etc. arendarea să aibă ca obiect terenuri agricole situate în extravilan. conform clauzelor contractului. în starea corespunzătoare clauzelor contractului.Arendașul este obligat: a) sa folosească cu bună-credință bunurile arendate. prevăzute de legislația în vigoare. Dreptul de preempțiune al arendașului rezultă dintr-o dispoziție imperativă a legii. convenind arendarea el acceptă dreptul de preempțiune al arendașului prevăzut imperativ de lege. Dacă conrtactul are ca obiect alte bunuri agricole (animale. arendașul trebuie să îndeplinescă următoarele condiții: să fie o persoană fizică. situat în extravilan. În schimb. ținîndu-se cont de gradul de uzură. Iar dacă. dupa coproprietar ori vecin. alin. 4 arendașul beneficiază de dreptul de preemțiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă.

calmitățile naturale reprezintă și ele cazuri fortuite sau de forță majoră.318 Codul Civil). 20 . în calitate de debitor al obligației (de a asigura folosința) imposibil de execuatat. Dacă contractul a fost încheiat în calitate de arendator de către un alt titular de drepturi reale asupra bunului arendat (de exemplu. potrivit regulilor generale (art. 920. corespunzător cu dreptul pe care îl are asupra bunului. ca și cum aceste două noțiuni ar fi diferite din punc de vedere juridic. adică dauna rezultată din pieirea fortuită a bunurilor arendate. și anume: în caz de pieire fortuită a bunurilor arendate. care nu mai poate cere arendașului plata arenzii. riscul contractului este suportat de arendator. în contractul de arendă părțile contractante pot stabili. daca mai mult de jumătate din fructele obținute prin arendare pier fortuit. 2 la cazuri fortuite sau de forță majoră. Potrivit art. De asemenea. de către proprietarul arendator. părțile pot să prevadă repartizarea pierderilor totale sau parțiale a bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forță majoră. În caz de pieire fortuită a recoltei. în aceste două dispoziții legea nu a rezolvat nimic în problema suportării riscurilor în materia contractului de arendă. 920 Codul Civil al RM. iar această posibilitate ar fi existat și în lipsa textului. arendașul poate cere reducerea proporțională a plății arendei. Înainte de analiza acestor reguli. prosucției. fructelor riscul se suportă de ambele părți. alin. După cum se poate observa. În realitate. Riscul bunului.Suportarea riscurilor. se suportă. de comun acord. Potrivit art. se face referire la calamități naturale. Riscul pieiriii lucrului. iar în alin. de comun acord. Subarenda terenurilor agricole. prevăzînd numai posibilitatea părților de a se înțelege în această privință. în prezența cărora se pune problema suportării riscurilor.1 Cod Civil. va suporta și el riscul bunului. În domeniul contractului de arendă problema privind riscul contractului ( soarta obligației arendașului de a plăti arenda) se pune sub două aspecte. se mai impune o precizare terminologică. În art. Riscul neexecutării contractului.917 Cod Civil. cazurile și limitele suportării prejudiciilor cauzate de calamități naturale. uzufructuar).

contractul de arendă se consideră prelungit cu un an. altele decît terenurile. Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimțămîntul său care dintre acestea pot fi date în subarendă. cu trei luni înainte de expirarea arendei. plata pentru arendă neachitată. b) declarării nulității acestuia. pe ce termen și cu ce scop. Dacă termenul arendei expiră. prin acordul părșilor. Contractul de subarendă a terenurilor agricole va conține informații despre contractul de arendă și despre consimțămîntul arendatorului. arendașul este obligat să le restituie arendatorului în starea în care le-a preluat. la expirarea termenului contractului de arendă. Contractul de arendă încetează în cazul: a) expirării termenului arendei. La expirarea termenului contractului de arendă a bunurilor agricole. se acumulează la contul de bilanț al arendașului. dat în formă scrisă. care prevede că arendatorul trebuie să informeze printr-un preaviz arendașul despre nedorința de a prelungi contractul. 921 Cod Civil. La încetarea contractului de arendă prin expirarea termenului este necesar de ținunt cont de art. la expirarea termenului contractului de arendă. dar neutilizate în acest scop. Contractul de arendă se reziliază: 21 . Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendașul de răspunderea față de arendator.Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimțămîntul proprietarului. și prin încheierea unui contract separat. restituie arendatorului. ținîndu-se cont de uzură. prin mijloace bănești ori prin alte bunuri din proprietatea sa.3 Încetarea contractului de arendă. III. c) pieirii bunurilor arendate. sau să restituie echivalentul în bani al acestor mijloace. Termenul contractului de subarendă a terenurilor agricole nu poate depăși termenul contractului de arendă. în al cărui temei a fost încheiat contractul de subarendă. precum și sumele destinate reparației capitale a bunurilor agricole. În cazul în care. altele decît terenurile. d) rezilierii contractului. arendașul. conform contractului. În cazul arendării mijloacelor circulante. plata pentru arenda bunurilor agricole. altele decît terenurile. e) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare sau de contract. arendașul este obligat să le restituie arendatorului în natură. ținîndu-se cont de gradul de uzură 1. iar arendatorul nu cere să i se predea terenul și arendașul continuie exploatarea lui. Subarenda ulterioară nu se admite.

c) se află în incapacitate de muncă. b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract. e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract. Acordul părților contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă. Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendașul: a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege. 22 . b) bunurile arendate. din motive ce nu depind de voința sa. 6/1995.a) prin acordul comun al părților contractante. au ajuns într-o stare inutilizabilă. Arendașul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract. la cererea uneia dintre părțile contractante. Partea contractantă care intenționează să rezilieze contractul de arendă înștiințează în scris partea cealaltă cu cel puțin 3 luni înainte de recoltare. nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate. 1 Gheorghe Beleiu. b) prin hotărîre a instanței judecătorești. d) a înrăutățit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului. Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea și alte motive de reziliere a acestuia din inițiativa părților. este privat de libertate ori au survenit alte circumstanțe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului. în Dreptul nr. Contracte de arendare (III). c) a schimbat modul de folosință a bunurilor arendate fără consimțămîntul arendatorului. f) a încheiat un contract de subarendă fără consimțămîntul arendatorului. în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale.

2008. vor fi într-o stare inutilizabilă. pârâtul a ocupat suprafata de 12.Persoana care dă în arendă bunuri nu le-a transmis la timp arendaşului.Bunurile arendate în virtutea unor circumstanţe pentru care arendaşul nu poartă răspundere.M.2008 înregistrat la Consiliul Local B.04. 18/03/04. În motivarea cererii formulate.. . însă nu a achitat arenda pe parcursul a trei luni din ziua expirării termenului de plată.18/03. a chemat în judecata civila pe pârâtul A. CAPITOLUL IV: ASPECTE PRACTICE.2009. sub nr. reînzestrarea tehnică a producţiei şi alte asemenea.Arendaşul a devenit invalid. Temeiuri de ordin personal : . reclamantul a arătat ca în baza contractului de arendare nr. SPEȚ Ă Tip speță: sentința civilă Titlu: reziliere contract Data speta: 25 Martie 2011 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 949/199/2009 din 04. .000 m 2 teren arabil proprietatea reclamantului.materială. . . Nulitatea contractului de arendă poate fi declarată pentru nerespectarea condițiilor de valabilitate la încheierea acestuia confor regulilor generale ale dreptului comun.. solicitând instanței să dispună rezilierea contractului de arendare încheiat între parți și înregistrat la Consiliul local B. Rezolvare: 23 . P.09. al Legii Republicii Moldova cu privire la arendă stabileşte temeiurile asupra cărora arendaşul poate să ceară rezilierea anticipată a contractuluide arendă.Articolul 18.În caz cînd există o pedeapsă privativă de libertate sau altă pedeapsă care exclude posibilitatea executării obligaţiilor contractuale de mai departe. Aceste temeiuri sunt de două categorii: 1.Dacă el este declarat incapabil. Temeiuri de ordin general: . reclamantul G.Persoana care dă în arendă nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale privind responsabilitatea integrală şi repararea bunurilor arendate asigurarea tehnico .

A.Corcenco. reclamantul G. r-nul Edineţ a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Mariei Gorgan cu privire la declararea nulităţii contractului de arendă a iazului. Primăria s. raionul Edineţ şi menţinută hotărârea Judecătoriei Edineţ din 24 mai 2010 constată La 21 aprilie 2010. D. Tatiana Răducanu Vasile Cherdivară.Grosu. 1.17 din Legea RM cu privire la arenda din 14.Alexeevca.1. dacă arendașul nu achită arenda pe parcursul a trei luni din ziua expirării termenului de plată. Decizia Colegiului civil și de contecios administrativ lărgit al Curț ii Supreme de Justiț ie cu privire la arenda unui iaz.Alexeevca. 916 Cod Civil. și se execută în termenul și în locul stabilit de contract. în bani sau în natură și în bani. plata arendei se face în natură. raionul Edineţ împotriva Mariei Gorgan cu privire la declararea nulităţii contractului de arendă a iazului. 1992. Chişinău . nr. judecătorul Judecătorii Nicolae Clima Valeriu Doagă. alin. Iar conform art. persoana care da în arendă poate să ceara rezilierea anticipată a contractului. 2ra-632/11 mun.Pşeniţa instanţa de apel Iu. Ion Corolevschi examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Primăria satului Alexeevca. conform art.Corolevschi DECIZIE 23 martie 2011 Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele şedinţei. raionul Edineţ. împotriva deciziei Curţii de Apel Bălţi din 18 noiembrie 2010.01. prin care a fost respins apelul declarat de către Primăria satului Alexeevca.Astfel.Zăbriceni nr. Monitor. în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Primăriei satului Alexeevca. are dreptul la rezilierea anticipată a contractului de arendă deoarece. dacă contractul nu prevede altfel.92.M.2/2 din 11 aprilie 2002 a fost dat pârâtei Maria Gorgan în arendă iazul 24 dosarul nr. r-nul Edineţ a indicat că prin decizia com. În motivarea acţiunii reclamantul Primăria s. potrivit acordului dintre părți. prima instanţă: E.

Zăbriceni şi pârâta a fost încheiat contractul de arendă a iazului nr. după cum a constatat instanţa. care stipulează că obiectul negocierilor la licitaţie reprezintă terenurile (inclusiv agricole) pentru vânzare-cumpărare sau de obţinere a dreptului de încheiere a contractului de arendă a acestora.5.8 ha. la 01 august 2002. nu necesita petrecerea licitaţiei.Alexeevca. conform legii. Recurentul Primăria s. în motivarea recursului.2 din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare. cerând admiterea acestuia. r-nul Edineţ şi menţinută hotărârea primei instanţe. Între timp.Alexeevca. nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană care are un interes născut şi actual. Primăria s. Din materialele anexate la contract lipseşte informaţia referitoare la petrecerea licitaţiei. încheiat între Primăria com.2 din Regulamentul privind 25 . Prin decizia Curţii de Apel Bălţi din 18 noiembrie 2010 a fost respins apelul declarat de către Primăria s.Alexeevca. solicită anularea contractului de arendă a iazului nr. Conform art.2/2 nu este indicat anul emiterii acesteia.Prin hotărârea Judecătoriei Edineţ din 24 mai 2010 acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Totodată. Consideră că contractul de arendă enunţat urmează a fi declarat nul. ceea ce înseamnă că a fost arendat terenul aferent.9 ha. iar conform pct. contractul de arendă a fost încheiat contrar prevederilor pct. Acţiunea în constatare a nulităţii absolute este imprescriptibilă.Zăbriceni şi Maria Gorgan.217 din Codul civil. dar nu de 10 ani. r-nul Edineţ a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel. În afară de aceasta. pe când în contractul contestat suprafaţa constituie 6. Instanţa de apel a constatat că Primăria com. casarea hotărârilor judecătoreşti şi emiterea unei hotărâri noi cu privire la admiterea acţiunii.9 ha este indicată în decizia nr.08 ha.5 din 01 august 2002. r-nul Edineţ. Prin urmare. Suprafaţa de 9. care.Zăbriceni nr. în contract a fost indicat iazul cu suprafaţa de 5 ha situat pe un teren aferent cu suprafaţa de 6. nu este indicată persoana împuternicită cu dreptul de a semna contractul de arendă şi nu este indicat termenul de arendă. deoarece în decizia Primăriei com.2/2 din 11 aprilie 2002 şi termenul de folosinţă este de 25 ani. a indicat că hotărârile judecătoreşti sunt neîntemeiate. instanţele judecătoreşti au constatat că a fost dat în folosinţă obiectivul acvatic.cu suprafaţa de 5 ha pe terenul aferent cu suprafaţa de 6. cu suprafaţa de 9.Zăbriceni a atribuit intimatei în folosinţă separată un obiectiv acvatic pe termen de 10 ani. între Primăria com.8 ha. În baza acestei decizii.

în şedinţa instanţei de recurs. Mariei Gorgan. La 01 august 2002.Zăbriceni nr. Concluziile instanţei de apel şi a primei instanţe despre necesitatea respingerii acţiunii sunt juste. însă în cazul dat a avut loc arenda obiectivului acvatic.Flocea şi a fost înregistrat în registrul contractelor de arendă sub nr.licitaţiile cu strigare şi negocieri directe. cărora le-a fost dată o apreciere juridică cuvenită.130 Cod de procedură civilă. nu s-a prezentat. organizată în condiţiile legii. Reprezentantul intimatei Martia Gorgan. în conformitate cu art. În conformitate cu art. studiind materialele dosarului. concesionarea.1056 din 12 noiembrie 1997.Alexeevca. Audiind reprezentantul intimatei. În şedinţa de judecată s-a constatat că prin decizia Primăriei com. însă instanţele judecătoreşti nu au dat apreciere acestui fapt. care a fost semnat de către primarul com. Ulterior. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea deciziei instanţei de apel şi hotărârii primei instanţe din următoarele considerente. închirierea şi locaţia de gestiune. după ce judecă recursul. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. între Primăria com. V. contractul de arendă a fost autentificat notarial şi înregistrat la OCT Edineţ. Anatolie Gorgan. a cerut respingerea recursului consideră întemeiate şi legale.5.445 al. în şedinţa instanţei de recurs.Zăbriceni şi Maria Gorgan a fost încheiat contractul de arendă. ele având la bază cumulul dovezilor administrate în cadrul dezbaterilor judiciare. se fac vânzarea. în baza acestei decizii.186-XIV din 06 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală. însă prin telegrama parvenită a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa.Zăbreni. care se află în folosinţa primăriei pe terenul aferent cu suprafaţa de 6. Conform art. La încheierea contractului de arendă urma să fie respectate prevederile Regulamentului enunţat. a) CPC. 26 şi menţinerea hotărârilor judecătoreşti.(1) lit. pe care le . este în drept să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe. r-nul Edineţ. prin licitaţie publică. Reprezentantul recurentului Primăria s.82 alin. obiectul negocierilor la licitaţie reprezintă terenurile (inclusiv agricole) pentru vânzare-cumpărare sau de obţinere a dreptului de încheiere a contractului de arendă a acestora. instanţa.08 ha.(2) din Legea nr.2/2 din 11 aprilie a fost permisă darea în arendă a iazului cu suprafaţa de 5 ha.

Zăbriceni i-a eliberat Mariei Gorgan titlul de stat de folosinţă separată a apelor nr. de comun acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi cu autoritatea administraţiei publice centrală pentru gestionarea fondului locativ. Primăria com. obiectivele acvatice proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale se atribuie în folosinţă separată de către autoritatea administraţiei publice locale.Mai mult ca atât.5 din 01 august 2002. ce atestă dreptul intimatei la obiectivul acvatic în litigiu şi care a fost eliberat ca urmare a verificării legalităţii actelor prezentate de solicitant. solicitarea. Totodată. În asemenea împrejurări. instanţele judecătoreşti corect au concluzionat că nu poateconstitui temei pentru declararea nulităţii contractului de arendă enunţat nici faptul că în decizia Primăriei com. Aceleaşi prevederi sunt stipulate şi în pct.636. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră că instanţele judecătoreşti corect au concluzionat că faptul dării în arendă a obiectivului acvatic fără petrecerea licitaţiei nu poate constitui temei pentru declararea nulităţii contractului de arendă a iazului nr. privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se prezintă de către solicitant autorităţilor administraţiei publice locale. în baza deciziei nr.2/2 din 11 aprilie nu a fost indicat anul emiterii acesteia.2/2 din 11 aprilie şi în corespundere cu Hotărârea Guvernului RM nr.25 alin. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale pentru gestionarea fondului apelor.745 din 03 noiembrie 1995. care examinează materialele în termen de 15 zile şi iau o decizie.745 din 03 noiembrie 1995. dreptul beneficiarilor la folosinţa separată a obiectivului acvatic (sau a unei părţi a acestuia) se autentifică prin titlul de stat de folosinţă separată a apei. precum şi persoana 27 . coordonată cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi organul de stat pentru gestionarea fondului apelor. Din materialele dosarului rezultă că în anul 2003. conform art.01.5 din Regulamentul privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice. inclusiv a contractului de arendă nr. Conform art.(1) din Codul apelor. Conform pct.Zăbriceni nr.5 din 01 august 2002. de către autoritatea publică emitentă.(2) din Codul apelor.26 alin.3 din Regulamentul privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice. cu documentele anexate.

instanţele judecătoreşti temeinic şi legal au respins acţiunea ca neîntemeiată. Se menţine decizia Curţii de Apel Bălţi din 18 noiembrie 2010 şi hotărârea Judecătoriei Edineţ din 24 mai 2010 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Primăriei satului Alexeevca. raionul Edineţ împotriva Mariei Gorgan cu privire la declararea nulităţii contractului de arendă a iazului.Zăbriceni cu dreptul de a semna contractul de arendă. În conformitate cu art. Preşedintele şedinţei. art. deoarece neindicarea în decizia enunţată a anului emiterii acesteia constituie o eroare de ordin tehnic. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe.(1) lit. Astfel. urma să fie petrecută licitaţia nu poate fi reţinut.Prin urmare. iar argumentele invocate de către recurent sunt neîntemeiate. raionul Edineţ. din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe sunt întemeiate şi legale.b) din Legea privind administraţia publică locală. a) CPC.38 alin.419. deoarece este combătut prin probele administrate în cadrul dezbaterilor judiciare. prin urmare. una din atribuţiile principale ale primarului este asigurarea executării deciziilor consiliului local. Argumentul invocat de către recurentul Primăria s. iar indicarea persoanei împuternicite cu drept de a semna contractul de arendă nu era necesară. r-nul Edineţ precum că intimatei Maria Gorgan i-a fost transmis în arendă terenul aferent şi nu iazul şi. Colegiul Civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie decide Se respinge recursul declarat de către Primăria satului Alexeevca.445 al. judecătorul Judecătorii Valeriu Doagă Tatiana Răducanu Vasile Cherdivară Nicolae Clima 28 . dat fiind faptul că conform art.(1) lit.Alexeevca. Decizia este irevocabilă de la pronunţare.împuternicită de Consiliul com.

cît şi pentru persoana ce dă în arendă este importantă şi esenţială. Pentru persoana ce dă în arendă ne apare ca o formă de exploatare mai raţională a 29 . arenda (închirierea de bunuri) a fost cel mai frecvent contract.CONCLUZII FINALE În condiţiile în care accesul la proprietate. îndeosebi cea mobiliară a fost ani la rînd strangulat prin diferite prohibiţii legislative. astfel şi în prezent păstrîndu-şi locul prioritar printre contractele civile. Însemnatatea acestui contract atît pentru arendaş.

introducîndu-se unele modificări înlegislaţia în vigoare. Desigur. decît. mai amplă. agriculturii. etc. locatarul transfera pe contul locatorului diferenţa de bani. cu excepţia acelora ce sunt interzise de lege sau contract. alte subiecte ale raporturilor juridice civile. va dispune de drepturi apropiate ale proprietarului. activitatea multor unităţi economice nou fondate este bazată pe arendă. Arendaşul va realiza în practică principiul juridic general – de a întreprinde orice acţiuni. executarea şi încetarea convenţiei de arendăvor fi deosebit de variate şi complexe. Spre exemplu înanul 1996 exista o firmă ce arenda încăperi de la institutul de Proiectare „Urbanproiect” din municipiul Chişinău. Sunt de părere că în viitorul apropiat. Analizînd cazurile întilnite în practică deseori locatarul achită arenda cu bunuri materiale (cu anumite obiecte de preţ solicitate de locator) cu prestări de servicii ce sunt egalate conform actelor contabile cu un anumit preţ şi se eliberează locatorului dreptul de arendă.Conform legislaţiei contractul de arendă este definit drept contractul prin care o persoană numită locator pune la dispoziţia altei persoane numite locatar anumite bunuri în schimbul unui preţ numit arendă. o forma de restituire. acoperirea cheltuielilor de exploataţie a bunului respectiv. Firma respectivă se ocupa de reparaţia maşinilor. În anumite cazuri sus menţionate am întîlnit unităţi economice ce drept plată de arendă îndeplinesc anumite prestări de servicii solicitate de locator. În condiţiile actuale ale economiei de piaţă cînd antreprenoriatul se revarsă în majoritatea ramurilor economiei. în primul rînd în Codul Civil al Republicii Moldova.bunurilor în caz că bunul respectiv temporar nu-i trebuie pentru o exploatare personală. Pentru arendaşi este o formă de întrebuinţare. arendaşul va dispune de o libertate economică mai reală. aflîndu-se într-o altă lume de relaţii juridice şi economice.. 30 . Acest contract este o formă de dobîndire a unor profituri. iar problematica referitoare la încheierea. Preţul pe care îl stabilesc părţile contractante se stabileşte în bani. Nevoile vieţii vor face tot mai prezent acest contract. în contul plăţii de arendă îndeplinea prestări de servicii de care avea nevoie locatorul. În cazul dat locatorul avea nevoie de anumite cheltuieli pentru deservire aparcului de maşini ce-i aparţinea. exploatare a unui bun ce aparţine altei persoane şi este folosit în gospodaria lui pe o perioadă temporară. să zicem. contractul de arendă a avut şi are o existenţă care nu poate fi ignorată din punct de vedere juridic. Cheltuielile respective erau suportate de locatar şi în cazurile cînd plata pentru prestările de servicii acordate nu atingea suma de bani fixată în contractul de arendă. industriei.

Pentru dezvoltarea afacerii viitorul antreprenor se poate orienta la închirierea încăperilor. ulterioare. în primul rînd impozitele.În cazurile cînd obiectul de activitate ales este foarte rentabil şi activitatea este bine organizată. Dacă totuşi şi contractele de arendă sunt bine chibzuite. adoptarea de Parlamentul RM la 29. BIBLIOGRAFIE Acte normative şi practica juridică 1. atunci succesul vacreşte momentan.Dacă obiectul de activitate este ales reuşit. calmă liniştită. 9 a legii cuprivire la arendă referitoare la stabilirea plăţii de arendă în contract prin acordul comun al părţilor era mai reuşită decît redacţia nouă în baza căreia plată de arendă este stabilită de însăşi proprietarul. etc.65 cu modificări şi completări 31 . Pentru antreprenor devine nespus de complicat de a cîştiga în fond financiar atît. pentru ca la început întreprinderea nou fondată nu poate suporta cheltuieli adăugatoare pentru concedii medicale. ştiinţifice etc. pentru ca să fie în stare să achite cheltuielile directe.mijloacelor fixe. fie de exemplu pe un an are posibilitatea de a ridica artificial plata de arendă peste un an la încheierea unui nou contract de arendă. utilajelor. într-o singură direcţie .07. relativ sigură şi relaţiile contractuale de arendă ramîn drept istorie.07. Constituţia RM. vă asigur că activitatea devine lentă. mijloacelor tehnice. etc. Atingînd acest nivel. depozitelor. rămîn ca o perioadă grea de trecere la o activitate planificată. atunci antreprenorul poate deveni independent de proprietarul bunurilor ce au fost închiriate. 2. Un mare neajuns în relaţiile contractuale de arendă o constituie plata oscilatorie.94. În acest mod proprietarul încheiind un contract de arendă pe termen scurt.spre maximum. Din aceste considerente sunt de părerea că redacţia veche a aliniatului 1 art. mijloacelor tehnice auto. succesul în afacere este garantat. cheltuielile indirecte nemaivorbind de rentabilitate dacă mai există. Codul Civil al RM în aplicarea de la 01. adică îşi poate permite procurarea încăperilor. Contractele de muncă pot fi încheiate cu angajaţi prin cumul.

07.06. adoptat la 24. Hotărîrea Guvernului nr.01. Chişinău.97. 9.1052 din 11.91. sesiunea Parlamentului RM (drept civil). nr. 7.5.11.92.98.97. 1992. Legi şi Hotărîri adoptate la Legea RM cu privire la arenda din 14. 692 „Cu privire la modul de arendare a bunurilor publice şi cuantumul arendei". Chişinău.07. 6. 692 „Cu privire la aprobarea Regulamentului întreprinderii de arendă şi Regulamentului antreprizei de arendă".635 din 06. 1992. 1992. Monitor. c) Regulamentul antreprizei de arendă din 21. 12.349 din 21.01. 4. Legea RM Nr.construcţii. 14. Monografii. aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în arendă şi cuantumul arendei patrimoniului de stat.03.92.93.12. 1992.284 din 21. privire la arendă.9 din Legea cu Legea RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. 8.07. Chişinău. M. legislative.1999 privind Hotărîrii Guvernului nr.1 Legea RM Nr. nr. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1996 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare şi vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (clădiri.05. nr. Codul funciar al RM în aplicare de la 01.3. instalaţii.01.01. partea l.05. 5.12. 1993.92. cu modificările şi complectările operate prinhotărîreaGuvernului nr. Legi şi Legea RM cu privire la privatizare din 01. Legea RM cu privire la proprietate din 22. inclusiv anexele nelocuibile la casele de locuit) arendate. 65-66 din 29. a) Hotărîrea Guvernului nr. din 03. b) Regulamentul întreprinderii de arendă din 21. încăperi. partea l.237-XIV din 23.311-XIV din 10.229-XIV din 16. 15. materiale didactice: 32 .97. Legi şi hotărîri adoptate la sesiunea Parlamentului RM. 10. partea III. 1993.99 pentru completarea art.91. Hotărîrea Curţii Constituţionale a RM despre controlul constituţionalităţii Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.93. Monitor. nr.98 pentru completarea unor acte legislative. hotărîri adoptate la sesiunea Parlamentului RM (drept civil). 11.98 privind modificarea şi completarea unor acte Legea RM Nr.5 13.O.112. manuale.692 din 24.07. Monitorul Oficial.93.05.

11. Gheorghe Beleiu. Leş obligations.Gheorghe Vrabie. Francisc. Beтkoвa. 13. Le contract aujourd'hui.p. în Dreptul nr.instrumentul de baza relaţiilor de arendă". Trofimov I. Ghibac. . Paris. p. Curs de prelegeri. „Contractul .Malaurie. Drept civil: noţiuni generale despre obligaţii. 8. Rouhete.1. 3. Legea E. Clunet. Legea şi viaţa. Mocквa. Drept Civil.. A. 1991. 1983.R. 1999. 2004. nr. nr. civile. 1991. 10.J. Contracte de arendare (III). „Arenda în agricultură: conflictele şi cauzele lor". Bucureşti.D. 9. Contracte şi viaţa. Contracte civile şi comerciale. laşi. L. 2 ed. Bloșenco. 1967. 6/1995. Deak. Contracte speciale.Cojocari. Chișinău. Gh. Deak. 7. 1990. „Arendaşul obţine dreptul la proprietate". 1996.A.Aznes. 1987. – Chișinau. nr. 12. 2002. comparaison franco-anglaises.18. Ana Manea Luca.1995.191. TOM 2. Partea Specială. Francisc. Coвeтское гражданское пpaвo. Coвeтское гражданское пpaвo.. 1994. The new social contract. – editura ACTAMI.G.7. București. 33 . 4.I.5.. Stanciu Carpeneanu. Ph. 1990. 14. Legea şi viaţa. C.1. 15.București. M. TOM 2. Harri. Talion et D. 2. Contracte civile și asigurări. Francisc Deak. 6. D. G. 1980. 5. L. de Mac Neil. Tratate de drep civil. Mocквa. Contractele Civile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->