Sunteți pe pagina 1din 34

DEPARTAMENTULDEPARTAMENTUL DescentralizareDescentralizare şşii managementmanagement instituinstituţţional.ional. DezvoltareaDezvoltarea resurseiresursei umaneumane

Dezvoltarea resursei resursei umane umane ” ” STRUCTURA STRUCTURA DezvoltareaDezvoltarea resurseiresursei

STRUCTURASTRUCTURA DezvoltareaDezvoltarea resurseiresursei umaneumane

InspectorInspector şşcolarcolar dede specialspecialitateitate pentrupentru dezvoltareadezvoltarea resurseiresursei umane,umane, Prof.Prof. MariaMaria DOBROIDOBROI

METODOLOGIIMETODOLOGII ECHIVALAREECHIVALARE COMPETENCOMPETENŢŢEE PROFESIONALEPROFESIONALE ŞŞII STUDIISTUDII UNIVERSITAREUNIVERSITARE DEDE SCURTSCURTĂĂ DURATDURATĂĂ

MetodologieMetodologie privindprivind recunoarecunoaşştereaterea şşii echivalareaechivalarea competencompetenţţelorelor profesionaleprofesionale dobânditedobândite formal,formal, nonformalnonformal sausau informalinformal dede ccăătretre cadrelecadrele didacticedidactice carecare ocupocupăă funcfuncţţiiii dede educatorieducatori//educatoare,educatoare, institutoriinstitutori//institutoare,institutoare,

îînvnvăăţţăătoritori//îînvnvăăţţăătoaretoare//maistrumaistru-- instructor,instructor, antrenor,antrenor, îînn vedereavederea ocupocupăăriirii funcfuncţţieiiei didacticedidactice dede profesorprofesor pentrupentru îînvnvăăţţăământulmântul prepreşşcolar,colar, profesorprofesor pentrupentru îînvnvăăţţăământulmântul primarprimar,, pprofesorrofesor dede instruireinstruire practicpracticăă,, respectivrespectiv profesorprofesor-- antrenorantrenor îînn cluburilecluburile sportivesportive şşcolare,colare, palatelepalatele şşii cluburilecluburile copiilorcopiilor(( OMECTSOMECTS nr.nr. 54845484//29.09.2011)29.09.2011)

MetodologieMetodologie privindprivind echivalareaechivalarea pepe bazabaza ECTSECTS//SECT(SECT( SistemulSistemul europeaneuropean dede creditecredite transferabile)transferabile) aa îînvnvăăţţăământuluimântului universitaruniversitar dede scurtscurtăă duratduratăă,, realizatrealizat prinprin colegiulcolegiul cucu duratadurata dede 33 aniani sausau institutulinstitutul pedagogicpedagogic cucu duratadurata dede 33 ani,ani, cucu ciclulciclul II dede studiistudii universitareuniversitare dede licenlicenţţăă,, pentrupentru cadrelecadrele didacticedidactice dindin îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar(( OMECTSOMECTS nr.nr. 55535553//07.10.2011)07.10.2011)

mântul mântul preuniversitar preuniversitar “ “ ( ( OMECTS OMECTS nr. nr. 5553 5553 / /

O.M.E.C.T.SO.M.E.C.T.S nr.nr. 54845484//29.09.201129.09.2011 (( echivalareechivalare competencompetenţţee profesionale)profesionale)

CategoriiCategorii dede cadrecadre didacticedidactice lala carecare faceface referirereferire::

eeducatoriducatori//educatoareeducatoare;; institutoriinstitutori//institutoareinstitutoare;; îînvnvăăţţăătoritori//îînvnvăăţţăătoaretoare;; maistrumaistru-- instructorinstructor;; aantrenorntrenor

-- instructorinstructor;; aa ntrenorntrenor Scop Scop echival echival are are competen competen ţ ţ

ScopScop echivalechivalareare competencompetenţţee profesionaleprofesionale-- ocupareaocuparea funcfuncţţieiiei didacticedidactice de:de:

profesorprofesor pentrupentru îînvnvăăţţăământulmântul prepreşşcolarcolar;; profesorprofesor pentrupentru îînvnvăăţţăământulmântul primarprimar;; profesorprofesor dede instruireinstruire practicpracticăă;; profesorprofesor –– antrenorantrenor îînn cluburilecluburile sportivesportive şşcolare,colare, palatelepalatele şşii cluburilecluburile elevilorelevilor

DomeniiDomenii definiredefinire competencompetenţţee profesionaleprofesionale

domeniuldomeniul specialitspecialităăţţiiii;; domeniudomeniull pedagogieipedagogiei şşii psihologieipsihologiei educaeducaţţieiiei;; domendomeniuliul didacticiididacticii//didacticilordidacticilor dede specialitatespecialitate;; domeniuldomeniul managementuluimanagementului educaeducaţţionalional şşii alal legislalegislaţţieiiei şşcolarecolare;; domeniuldomeniul tehnicilortehnicilor dede informareinformare şşii comunicarecomunicare aplicateaplicate îînn proceseleprocesele dede predarepredare-- îînvnvăăţţareare-- evaluare,evaluare, îînn managementulmanagementul instituinstituţţionalional şşii gestionareagestionarea datelordatelor;; domeniidomenii interinter-- şşii transdisciplinaretransdisciplinare vizândvizând strategiistrategii alternativealternative şşii comlementarecomlementare dede instruire,instruire, cercetarea,cercetarea, inovarea,inovarea, comunicareacomunicarea şşii parteneriateleparteneriatele cucu mediulmediul socialsocial etc.etc.

inovarea,inovarea, comunicareacomunicarea şş ii parteneriateleparteneriatele cucu mediulmediul socialsocial etc.etc.

CATEGORIICATEGORII FUNDAMENTALEFUNDAMENTALE DEDE COMPETENCOMPETENŢŢEE

CompetenCompetenţţee profesionaleprofesionale::

competencompetenţţee cognitivecognitive;; competencompetenţţee funcfuncţţionalional-- acacţţionaleionale

ţ e e cognitive cognitive ; ; competen competen ţ ţ e e func func ţ
func func ţ ţ ional ional - - ac ac ţ ţ ionale ionale Competen Competen

CompetenCompetenţţee transversaletransversale::

ccompetenompetenţţee dede rolrol;; ccompetenompetenţţee dede dedezzvoltarevoltare personalpersonalăă şşii profesionalprofesionalăă

CADRULCADRUL INSTITUINSTITUŢŢIONALIONAL ŞŞII PROCEDURALPROCEDURAL

INSTITU Ţ Ţ IONAL IONAL Ş Ş I I PROCEDURAL PROCEDURAL Solicitarea Solicitarea recunoa recunoa ş

SolicitareaSolicitarea recunoarecunoaşşteriiterii şşii echivalechivalăăriirii competencompetenţţelorelor profesionaleprofesionale dobânditedobândite formal,formal, nonformalnonformal şşii informalinformal esteeste condicondiţţionationatăă dede::

calitateacalitatea dede cadrucadru didacticdidactic CALIFICATCALIFICAT(( aabsolventbsolvent cucu diplomdiplomăă aa liceuluiliceului pedagogicpedagogic//şşcoliicolii postlicealepostliceale pedagogicepedagogice îînn profilulprofilul postuluipostului ocupatocupat;; absolventabsolvent cucu diplomdiplomăă aa uneiunei şşcolicoli dede maimaişştritri//şşcolicoli postlicealepostliceale îînn profilulprofilul postuluipostului didacticdidactic ocupatocupat;; absolvenabsolvenţţii cucu diplomdiplomăă aa uneiunei şşcolicoli licealeliceale îînn profilulprofilul postuluipostului didacticdidactic ocupat)ocupat) îîndeplinireandeplinirea CUMULATIVCUMULATIVĂĂ aa unorunor condicondiţţiiii minimaleminimale specificespecifice uneiunei anumiteanumite categoriicategorii dede cadrecadre didacticedidactice şşii carecare suntsunt precizateprecizate prinprin metodologiemetodologie

COCONDINDIŢŢIIII MINIMMINIMALEALE CACARERE TREBUIETREBUIE ÎÎNDEPLINITENDEPLINITE CUMULATIVCUMULATIV DEDE CCĂĂTRETRE CADRELECADRELE DIDACTICEDIDACTICE SOLICITANTESOLICITANTE((educatoare/educatoareeducatoare/educatoare dede sprijinsprijin,, institutoriinstitutori,, îînvnvăăţţăătoritori//îînvnvăăţţăătoritori--educatori,educatori, îînvnvăăţţăătoritori itineranitineranţţii/de/de sprijinsprijin)) DINDIN ÎÎNVNVĂĂŢŢĂĂMÂNTULMÂNTUL PREPREŞŞCOLARCOLAR//PREPREŞŞCOLARCOLAR SPECIAL,SPECIAL, PRIMARPRIMAR//PRIMARPRIMAR SPECIAL,SPECIAL, DINDIN PALATELEPALATELE ŞŞII CLUBURILECLUBURILE COPIILORCOPIILOR suntsunt titularetitulare sausau suntsunt îîncadratencadrate prinprin supliniresuplinire îînn îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar lala datadata solicitsolicităăriirii;;

lala datadata solicitsolicit ăă riirii;; nunu auau fostfost sancsanc ţţ ionate ionate disciplinar

nunu auau fostfost sancsancţţionateionate disciplinardisciplinar şşii auau obobţţinutinut calificativulcalificativul ““ FoarteFoarte binebine““ îînn ultimiiultimii 22 aniani şşcolaricolari îîncheiancheiaţţi(i( ex.ex. 20092009-- 2010,2010, 20102010-- 2011),2011), respectivrespectiv calificativulcalificativul parparţţialial ““ FoarteFoarte binebine““ îînn anulanul şşcolarcolar îînn carecare solicitsolicităă recunoarecunoaşştereaterea şşii echivalarea(ex.echivalarea(ex. 20112011-- 2012)2012);;

auau obobţţinutinut celcel pupuţţinin definitivareadefinitivarea îînn îînvnvăăţţăământmânt lala datadata solicitsolicităăriirii(( pânpânăă lala 01.09.2011)01.09.2011);;

dedeţţinin avizeleavizele şşii atestateleatestatele necesarenecesare pentrupentru ococupareauparea postuluipostului didactididacticc lala datadata solicitsolicităăriirii,, conformconform MetodologieiMetodologiei privindprivind mimişşcareacarea personaluluipersonalului didacticdidactic dindin îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar;;

auau participatparticipat lala programeprograme dede formareformare continucontinuăă sausau perfecperfecţţionare,ionare, avizateavizate dede M.E.C.T.SM.E.C.T.S îînn ultimiiultimii 55 ani,ani, îînn specialitate,specialitate, didacticadidactica

ConConţţininutulutul dosaruluidosarului dede îînscrierenscriere pentrupentru educatoare/educatoareeducatoare/educatoare dede sprijinsprijin,,

institutoriinstitutori,, îînvnvăăţţăătoritori//îînvnvăăţţăătoritori--educatorieducatori// îînvnvăăţţăătoritori itineranitineranţţii//îînvnvăăţţăătoritori dede sprijinsprijin,, absolvenabsolvenţţii cucu diplomdiplomăă aiai liceuluiliceului pedagogicpedagogic sausau aiai uneiunei şşcolicoli postlicealepostliceale pedagogicepedagogice acreditateacreditate//autorizate,autorizate, îînn profilulprofilul postuluipostului ocupatocupat

copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăămânmântt,, ddupupăă actulactul dede titularizaretitularizare//supliniresuplinire pepe postpost;; copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăămânmântt,, dupdupăă diplomdiplomăă dede absolvireabsolvire liceuliceu pedagogicpedagogic// şşcoalcoalăă postlicealpostlicealăă pedagogicpedagogicăă,, îînn profilulprofilul postuluipostului ocupatocupat

ă ,, îînn profilulprofilul postuluipostului ocupatocupat adeverinadeverin ţţăă calificative calificative obob

adeverinadeverinţţăă calificativecalificative obobţţinuteinute (( ““FoaFoarterte binebine””)) îînn ultimiiultimii 22 aniani şşcolaricolari îîncheiancheiaţţii şşii calificativulcalificativul parparţţialial (( ““FoarteFoarte binebine””)) pentrupentru anulanul şşcolarcolar îînn curscurs;;

copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăămânmântt,, ddupupăă certificatulcertificatul dede obobţţinereinere aa definitivatuluidefinitivatului îînn îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar;;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăămânmântt,, ddupupăă avizeleavizele//atestateleatestatele necesarenecesare pentrupentru ocupareaocuparea postuluipostului didacticdidactic (conform(conform metodologieimetodologiei dede mobilmobilitate)itate);;

adeverinadeverinţţăă privindprivind vechimeavechimea lala catedrcatedrăă ((nunu sese confundconfundăă cucu vechimeavechimea îînn îînvnvăăţţăământmânt));;

adeverinadeverinţţăă dede lala univeruniversitatesitate privindprivind aniianii dede studiistudii finalizafinalizaţţii (( pentrupentru studenstudenţţiiii îînn curscurs dede calificare,calificare, îînn specialitateaspecialitatea postuluipostului ocupat)ocupat);;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăămânmântt,, ddupupăă certificatelecertificatele//adeverinadeverinţţeleele dede absolvireabsolvire aa cursurilorcursurilor dede formareformare continucontinuăă sausau perfecperfecţţionareionare dindin ultimiiultimii 55 aniani;;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăămânmântt,, ddupupăă certificatelecertificatele dede obobţţinereinere aa gradelorgradelor didacticedidactice(( ddacacăă esteeste cazulcazul));;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăămânmântt,, ddupupăă toatetoate documenteledocumentele dedeţţinuteinute,, potrivitpotrivit criteriilorcriteriilor dede evalevaluareuare stabilitestabilite prinprin grilagrila dede echivechivalarealare (Anexa(Anexa 11 lala metodologie)metodologie)

CONDICONDIŢŢIIII MINIMALEMINIMALE CARECARE TREBUIETREBUIE ÎÎNDEPLINITENDEPLINITE CUMULATIVCUMULATIV DEDE CCĂĂTRETRE CADRELECADRELE DIDACTICEDIDACTICE SOLICITANTE(SOLICITANTE(maimaişştriitrii-- instructori)instructori) DINDIN ÎÎNVNVĂĂŢŢĂĂMÂNTULMÂNTUL GIMNAZIALGIMNAZIAL SPECIALSPECIAL ŞŞII ŞŞCOLILECOLILE DEDE ARTEARTE ŞŞII MESERIIMESERII DINDIN ÎÎNVNVĂĂŢŢĂĂMÂNTULMÂNTUL SPECIALSPECIAL,, ÎÎNN ÎÎNVNVĂĂŢŢĂĂMÂNTULMÂNTUL LICEALLICEAL ŞŞII POSTLICEAL,POSTLICEAL, LALA ANULANUL DEDE COMPLETARE,COMPLETARE, PRECUMPRECUM ŞŞII ÎÎNN PALATELEPALATELE ŞŞII CLUBURILECLUBURILE COPIILORCOPIILOR ŞŞII ELEVILORELEVILOR

CLUBURILE COPIILOR COPIILOR Ş Ş I I ELEVILOR ELEVILOR sunt sunt titulare titulare sau sau sunt

suntsunt titularetitulare sausau suntsunt îîncadratencadrate prinprin supliniresuplinire îînn îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar lala datadata solicitsolicităăriirii;; auau finalfinalizatizat liceulliceul cucu diplomdiplomăă dede bacalaureatbacalaureat;; dedeţţinin atestatulatestatul dede formareformare psihopedagogipsihopedagogiccăă;; nunu auau fostfost sancsancţţionationatee disciplinardisciplinar şşii auau obobţţinutinut calificativulcalificativul ““ FoarteFoarte binebine““ îînn ultimiiultimii 22 aniani şşcolaricolari îîncheiancheiaţţi(i( ex.ex. 20092009-- 2010,2010, 20102010-- 2011),2011), respectivrespectiv calificativulcalificativul parparţţialial ““ FoarteFoarte binebine““ îînn anulanul şşcolarcolar îînn carecare solicitsolicităă recunoarecunoaşştereaterea şşii echivalarea(echivalarea( ex.ex. 20112011-- 2012)2012);; auau obobţţinutinut celcel pupuţţinin definitivareadefinitivarea îînn îînvnvăăţţăământmânt lala datadata solicitsolicităăriirii(( eex.x. pânpânăă lala 01.09.2011)01.09.2011);; dedeţţinin avizeleavizele şşii atestateleatestatele necesarenecesare pentrupentru ocupareaocuparea postuluipostului didacticdidactic lala datadata solicitsolicităăriirii,, conformconform MetodologieiMetodologiei privindprivind mimişşcareacarea personaluluipersonalului didacticdidactic dindin îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar;; auau partiparticipatcipat lala programeprograme dede formareformare continucontinuăă sausau perfecperfecţţionare,ionare, avizateavizate dede M.E.C.T.SM.E.C.T.S îînn ultimiiultimii 55 ani,ani, îînn specialitate,specialitate, didacticadidactica specialitspecialităăţţiiii sausau îînn domeniuldomeniul psihopedagogieipsihopedagogiei

ConConţţinutulinutul dosaruluidosarului dede îînscrierenscriere pentrupentru maimaişştriitrii-- instructoriinstructori,, absolvenabsolvenţţii cucu diplomdiplomăă aiai uneiunei şşcolicoli dede maimaişştritri sausau aiai uneiunei şşcolicoli postlicealepostliceale acreditateacreditate//autorizate,autorizate, îînn profilulprofilul postuluipostului didacticdidactic ocupatocupat

copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă actulactul dede titularizaretitularizare//supliniresuplinire pepe postpost;;

titularizare / / suplinire suplinire pe pe post post ; ; copiecopie xerox,xerox, concon formatformat ăă

copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, dupdupăă diplomadiploma dede bacalaureatbacalaureat;;

copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă atestatulatestatul dede formareformare psihopedagogicpsihopedagogicăă;;

adeverinadeverinţţăă calificativecalificative (( ““FoarteFoarte binebine””)) obobţţinuteinute îînn ultimiiultimii 22 aniani şşcolaricolari îîncheiancheiaţţii şşii calificativulcalificativul parparţţialial (( ““FoarteFoarte binebine””)) pentrupentru anulanul şşcolarcolar îînn curscurs;;

copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă certificatulcertificatul dede obobţţinereinere aa definitivatuluidefinitivatului îînn îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar;;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă avizeleavizele//atestateleatestatele necesarenecesare pentrupentru ocupareaocuparea postuluipostului didacticdidactic ((coconformnform metodolometodologgieiiei dede mobilitatemobilitate));;

ConConţţinutulinutul dosaruluidosarului dede îînscrierenscriere pentrupentru maimaişştriitrii-- instructoriinstructori,, absolvenabsolvenţţii cucu diplomdiplomăă aiai uneiunei şşcolicoli dede maimaişştritri sausau aiai uneiunei şşcolicoli postlicealepostliceale acreditateacreditate//autorizate,autorizate, îînn profilulprofilul postuluipostului didacticdidactic ocupatocupat

adeverinadeverinţţăă privindprivind vechimeavechimea lala catedrcatedrăă ((nunu sese confundconfundăă cucu vechimeavechimea îînn îînvnvăăţţăământmânt));;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, dupdupăă diplomadiploma dede absolvireabsolvire

dup dup ă ă diploma diploma de de absolvire absolvire AdeverinAdeverin ţţăă dede lala universitate

AdeverinAdeverinţţăă dede lala universitateuniversitate privindprivind aniianii dede studiistudii finalizafinalizaţţii;; (( pentrupentru studenstudenţţiiii îînn curscurs dede calificare,calificare, îînn specialitateaspecialitatea postuluipostului ocupat)ocupat);;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă certificatelecertificatele//adeverinadeverinţţeleele dede absolvireabsolvire aa cursurcursurilorilor dede formareformare continucontinuăă sausau perfecperfecţţionareionare dindin ultimiiultimii 55 aniani;;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă certificatelecertificatele dede obobţţinereinere aa gradelorgradelor didacticedidactice(( ddacacăă esteeste cazulcazul));;

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu originaluloriginalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă toatetoate documenteledocumentele dedeţţinuteinute,, potrivitpotrivit criteriilorcriteriilor dede evaluareevaluare stabilitestabilite prinprin grilagrila dede echivalareechivalare (Anexa(Anexa 11 lala metodologie)metodologie)

CONDICONDIŢŢIIII MINIMALEMINIMALE CARECARE TREBUIETREBUIE ÎÎNDEPLINITENDEPLINITE CUMULATIVCUMULATIV DEDE CCĂĂTRETRE CADRELECADRELE DIDACTICEDIDACTICE SOLICITANTE(SOLICITANTE(antrenoriiantrenorii)) DINDIN CLUBURILECLUBURILE SPORTIVESPORTIVE ŞŞCOLARE,COLARE, PALATELEPALATELE ŞŞII CLUBURILECLUBURILE COPIILORCOPIILOR ŞŞII ELEVILORELEVILOR

suntsunt titularetitulare sausau suntsunt îîncadratencadrate prinprin supliniresuplinire îînn îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar lala datadata solicitsolicităăriirii;; auau finalizatfinalizat liceulliceul cucu diplomdiplomăă dede bacalaureatbacalaureat;; dedeţţinin atestatulatestatul dede formareformare psihopedagogicpsihopedagogicăă;; nunu auau fostfost sancsancţţionateionate disciplinardisciplinar şşii auau obobţţinutinut calificativulcalificativul ““ FoarteFoarte binebine““ îînn ultimiiultimii 22 aniani şşcolaricolari îîncheiancheiaţţi(i( ex.ex. 20092009-- 2010,2010, 20102010-- 2011),2011), respectivrespectiv calificativulcalificativul parparţţialial ““ FoarteFoarte binebine““ îînn anulanul şşcolarcolar îînn carecare solicitsolicităă recunoarecunoaşştereaterea şşii echivalarea(echivalarea( ex.ex. 20112011-- 2012)2012);; auau obobţţinutinut celcel pupuţţinin definitivareadefinitivarea îînn îînvnvăăţţăământmânt lala datadata solicitsolicităăriirii(( eex.x. pânpânăă lala 01.09.2011)01.09.2011) ;; dedeţţinin avizeleavizele şşii atestateleatestatele necesarenecesare pentrupentru ocupareaocuparea postuluipostului didacticdidactic lala datadata solicitsolicităăriirii,, conformconform MetodologieiMetodologiei privindprivind mimişşcareacarea personaluluipersonalului didacticdidactic dindin îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar;;

ăăţţăă mântulmântul preuniversitarpreuniversitar ;; au au participat participat la la programe programe de

auau participatparticipat lala programeprograme dede formareformare continucontinuăă sausau perfecperfecţţionare,ionare, avizateavizate dede M.E.C.T.SM.E.C.T.S îînn ultimiiultimii 55 ani,ani, îînn specialitate,specialitate, didacticadidactica specialitspecialităăţţiiii sausau îînn domeniuldomeniul psihopedagogieipsihopedagogiei

ConConţţinutulinutul dosaruluidosarului dede îînscrierenscriere pentrupentru antrenoriantrenori,, absolvenabsolvenţţii cucu

diplomdiplomăă aiai uneiunei şşcolicoli licealeliceale acreditateacreditate//autorizate,autorizate, îînn profilulprofilul postuluipostului didacticdidactic ocupatocupat

copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă actulactul dede titularizaretitularizare//supliniresuplinire pepe postpost;; copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă diplomadiploma dede bacalaureatbacalaureat;; copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă atestatulatestatul dede formareformare psihopedagogicpsihopedagogicăă;; adeverinadeverinţţăă calificativecalificative (( ““FoarteFoarte binebine””)) obobţţinuteinute îînn ultimiiultimii 22 aniani şşcolaricolari îîncheiancheiaţţii şşii calificativulcalificativul parparţţialial (( ““FoarteFoarte binebine””)) pentrupentru anulanul şşcolarcolar îînn curscurs;; copiecopie xerox,xerox, conconformatformatăă cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă certificatulcertificatul dede obobţţinereinere aa definitivatuluidefinitivatului îînn îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar;; copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă certificatelecertificatele dede obobţţinereinere aa gradelorgradelor didacticedidactice (( dacdacăă esteeste cazulcazul));; copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă toatetoate documenteledocumentele dedeţţinuteinute,, potrivitpotrivit criteriilorcriteriilor dede evaluareevaluare stabilitestabilite prinprin grilagrila dede echivalareechivalare (Anexa(Anexa 11 lala metodolometodologiegie))

stabilite stabilite prin prin grila grila de de echivalareechivalare (Anexa(Anexa 11 lala metodolometodolo giegie ))

ConConţţinutulinutul dosaruluidosarului dede îînscrierenscriere pentrupentru antrenoriantrenori,, absolvenabsolvenţţii cucu diplomdiplomăă aiai uneiunei şşcolicoli licealeliceale acreditateacreditate//autorizate,autorizate, îînn profilulprofilul postuluipostului didacticdidactic ocupatocupat

copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă avizeleavizele//atestateleatestatele necesarenecesare pentrupentru ocupareaocuparea postuluipostului didacticdidactic (conform(conform metometodologieidologiei dede mobilitate)mobilitate);; adeverinadeverinţţăă privindprivind vechimeavechimea lala catedrcatedrăă ((nunu sese confundconfundăă cucu vechimeavechimea îînn îînvnvăăţţăământmânt));; adeverinadeverinţţăă dede lala universitateuniversitate privindprivind aniianii dede studiistudii finalizafinalizaţţii (( pentrupentru studenstudenţţiiii îînn curscurs dede calificare,calificare, îînn specialitateaspecialitatea postuluipostului ocupat)ocupat);; copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă certificatelecertificatele//adeverinadeverinţţeleele dede absolvireabsolvire aa cursurilorcursurilor dede formareformare continucontinuăă sausau perfecperfecţţionareionare dindin ultimiiultimii 55 aniani;; copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă certificatelecertificatele dede obobţţinereinere aa gradelorgradelor didacticedidactice(( ddacacăă esteeste cazul)cazul);; copiicopii xerox,xerox, conconformateformate cucu origioriginalulnalul dede ccăătretre directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt,, ddupupăă toatetoate documenteledocumentele dedeţţinuteinute,, potrivitpotrivit criteriilorcriteriilor dede evaluareevaluare stabilitestabilite prinprin grilagrila dede echivalareechivalare (Anexa(Anexa 11 lala metodolometodologie)gie)

stabilite stabilite prin prin grila grila de de echivalareechivalare (Anexa(Anexa 11 lala metodolometodolo gie)gie)

PROBAPROBA PRACTICPRACTICĂĂ//ORALORALĂĂ ELIMINATORIEELIMINATORIE

vava fifi sussusţţinutinutăă NUMAINUMAI dede ccăătretre îînvnvăăţţăătoriitorii//institutoriiinstitutorii dindin palatelepalatele şşii cluburilecluburile copiilor,copiilor, antrenoriiantrenorii şşii maimaişştriitrii-- instructoriinstructori carecare îîndeplinescndeplinesc cumulativcumulativ condicondiţţiileiile minimaleminimale precizateprecizate îînn metodologiemetodologie pentrupentru solicitareasolicitarea echivalechivalăăriirii competencompetenţţelorelor profesionaleprofesionale;; probaproba practicpracticăă//oraloralăă vava fifi organizatorganizatăă îînn profilulprofilul postuluipostului ocupatocupat conformconform anexeloranexelor 33--44--55 lala prezentaprezenta metodologiemetodologie;;

3 --44-- 55 lala prezentaprezenta metodologiemetodologie ;; rezultatul rezultatul probei probei practice practice / /

rezultatulrezultatul probeiprobei practicepractice//oraleorale vava fifi consemnatconsemnat prinprin ADMISADMIS sausau RESPINSRESPINS şşii nunu vava puteaputea fifi contestatcontestat;;

probaproba practicpracticăă//oraloralăă sese sussusţţineine îînn fafaţţaa uneiunei comisii,comisii, numitnumităă prinprin deciziedecizie aa inspectoruluiinspectorului şşcolarcolar general,general, alalccăătuittuităă dindin:: prepreşşedinteedinte-- directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt;; membrimembri-- câtecâte 22 profesoriprofesori cucu gradulgradul II sausau IIII //metodimetodişştiti aiai IIŞŞJJ//responsabilulresponsabilul comisieicomisiei metodicemetodice cucu specializareaspecializarea îînn profilulprofilul postuluipostului (( profesprofesoriiorii dindin comisiecomisie trebuietrebuie ssăă aibaibăă celcel pupuţţinin acelaacelaşşii gradgrad didacticdidactic cucu celcel alal candidatului)candidatului);; unun reprezentantreprezentant alal IIŞŞJJ BacBacăăuu;; secretarsecretar-- unun cadrucadru didacticdidactic

RECUNOARECUNOAŞŞTEREATEREA ŞŞII ECHIVALAREAECHIVALAREA COMPETENCOMPETENŢŢELORELOR PROFESIONALEPROFESIONALE DOBÂNDITEDOBÂNDITE

FORMAL,FORMAL, NONFORMALNONFORMAL ŞŞII INFORMALINFORMAL

ssee realizeazrealizeazăă pepe bazabaza documentelordocumentelor justificativejustificative,, lala nivelulnivelul IIŞŞJJ BacBacăăuu,, dede ccăătretre oo comisiecomisie numitnumităă dede inspectorulinspectorul şşcolarcolar generalgeneral;; ccomisiaomisia esteeste alcalcăătuittuităă dindin:: prepreşşedinteedinte-- inspectorinspector şşcolarcolar generalgeneral adjunctadjunct cucu atribuatribuţţiiii îînn domeniuldomeniul managementuluimanagementului resurselorresurselor umaneumane;; viceprevicepreşşedinteedinte-- inspectorulinspectorul responsabilresponsabil cucu dezvoltareadezvoltarea resurseiresursei umaneumane;; membrimembri-- inspectoriinspectori şşcolaricolari dede specialitate,specialitate, inspectoriinspectori şşcolari,colari, metodimetodişştiti aiai IIŞŞJJ BacBacăăuu,, cadrecadre didacticedidactice dindin îînvnvăăţţăământulmântul preuniversitarpreuniversitar certificatecertificate îînn calitatecalitate dede evaluatorevaluator dede competencompetenţţee ;; sese acordacordăă atestatulatestatul dede recunoarecunoaşşteretere şşii echivalareechivalare aa competencompetenţţelorelor dobânditedobândite formal,formal, nonformalnonformal şşii informalinformal,, îînn vedereavederea îîncadrncadrăăriirii pepe postpost//catedrcatedrăă îînn funcfuncţţiaia didacticdidacticăă dede profesorprofesor pentrupentru îînvnvăăţţăământulmântul prepreşşcolarcolar//primar,primar, profeprofesorsor dede instruireinstruire practicpracticăă,, respectivrespectiv profesorprofesor-- antrenorantrenor îînn cluburilecluburile sportivesportive şşcolare,colare, palatepalate şşii cluburilecluburile copiilor,copiilor, cadrelorcadrelor didacticedidactice carecare dobândescdobândesc minimumminimum 100100 dede creditecredite(( conformconform grileigrilei dede echivalareechivalare-- anexanexăă lala metodologiemetodologie))

credite (( conformconform grileigrilei dede echivalareechivalare -- anexanex ăă lala metodologiemetodologie ))

CADRULCADRUL PROCEDURALPROCEDURAL RECUNOARECUNOAŞŞTERETERE ŞŞII ECHIVALAREECHIVALARE COMPETENCOMPETENŢŢEE PROFESIONALEPROFESIONALE

informareainformarea cadrelorcadrelor didacticedidactice,, dindin unitateaunitatea dede îînvnvăăţţăământmânt,, privindprivind prevederileprevederile metodologicemetodologice (( rrăăspundespunde directoruldirectorul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt));;

îîntocmireantocmirea dosarelordosarelor dede îînscrierenscriere dede ccăătretre cadrelecadrele didacticedidactice carecare îîndeplinescndeplinesc cumulativcumulativ condicondiţţiileiile legale,legale, stabilitestabilite prinprin metodologiemetodologie şşii depunereadepunerea acestoraacestora lala secretariatulsecretariatul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt (( rrăăspundspund cadrelecadrele didacticedidactice carecare solicitsolicităă echivalareaechivalarea));;

care solicit solicit ăă echivalarea echivalarea ));; verificarea verificarea con con ţ ţ inutului inutului ş

verificareaverificarea conconţţinutuluiinutului şşii legalitlegalităăţţiiii dosarelordosarelor dede îînscrierenscriere depusedepuse-- vorvor fifi transmisetransmise ccăătretre IIŞŞJJ NUMAINUMAI dosareledosarele carecare respectarespecta toatetoate prevederileprevederile metodologicemetodologice (( pânpânăă lala datadata limitlimităă stabilitstabilităă prinprin calendarulcalendarul activitactivităăţţilorilor elaboratelaborat dede ccăătretre IIŞŞJJ BacBacăăuu-- rrăăspundspund directoruldirectorul şşii secretarulsecretarul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt));;

îînregistrareanregistrarea lala RegistraturaRegistratura IIŞŞJJ BacBacăăuu şşii depunereadepunerea dosarelordosarelor dede îînscrierenscriere lala inspectorulinspectorul pentrupentru dezvoltareadezvoltarea resurseiresursei umaneumane (( îînn perioadaperioada 55--2020 ianuarieianuarie 2012,2012, conformconform graficuluigraficului zonalzonal dede depuneredepunere stabilitstabilit lala nivelulnivelul IIŞŞJJ BacBacăăuu;; directoruldirectorul//secretarulsecretarul unitunităăţţiiii dede îînvnvăăţţăământmânt););

CADRULCADRUL PROCEDURALPROCEDURAL RECUNOARECUNOAŞŞTERETERE ŞŞII ECHIVALAREECHIVALARE COMPETENCOMPETENŢŢEE PROFESIONALEPROFESIONALE

realizarearealizarea dede ccăătretre inspectorulinspectorul şşcolarcolar pentrupentru dezvoltareadezvoltarea resurseiresursei umane,umane, aa bazeibazei dede datedate cuprinzândcuprinzând cadrelecadrele didacticedidactice solicitantesolicitante pepe disciplinediscipline//specializspecializăăriri şşii transmitereatransmiterea acestoraacestora comisieicomisiei judejudeţţeneene dede evaluare,evaluare, îîmpreunmpreunăă cucu dosareledosarele depuse,depuse, îînn vedereavederea evaluevaluăăriirii potrivitpotrivit grileigrilei dede evaluareevaluare stabilitstabilităă prinprin metodologie(metodologie( anexaanexa nr.1nr.1)) ((rrăăspundespunde inspectorulinspectorul şşcolarcolar pentrupentru dezvoltareadezvoltarea resurseiresursei umane)umane);;

dezvoltareadezvoltarea resurseiresursei umane)umane);; evaluarea evaluarea dosarelor dosarelor de de echivalare

evaluareaevaluarea