Sunteți pe pagina 1din 515

Anul 179 (XXIII) Nr.

. 802 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Luni, 14 noiembrie 2011 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 2.741/20 11 privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea, execu ia i exp loatarea instala iilor electrice aferente cldirilor, indicativ I 72011 .............. ........................................ 3473

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRA IEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea, execu ia i exploatarea instala iilor electrice aferente cldirilor, indicativ I 72011*) n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 priv ind calitatea n construc ii, cu modificrile ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activit ii de reglem entare n construc ii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrre a Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guve rnului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului d e informa ii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor r eferitoare la serviciile societ ii informa ionale ntre Romnia i statele membre ale Uniun ii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare, avnd n vedere Proc esul-verbal de avizare nr. 3 din 7 septembrie 2010 al Comitetului tehnic de coor donare general din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului i Avizul nr . 2 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , n temei ul art. 5 pct. II lit. e) i al art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.631/2 009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului , cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul dezvoltrii regionale i turismulu i emite prezentul ordin. Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ pentru proi ectarea, execu ia i exploatarea instala iilor electrice aferente cldirilor, indicativ I 72011, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. La dat a intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrrilor publice, tra nsporturilor i locuin ei nr. 1.055/2002 pentru aprobarea reglementrii tehnice Normati v pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pn la 1000V c.a . i 1500V c.c., indicativ NP I 72002**), Ordinul ministrului lucrrilor publice, tran sporturilor i locuin ei nr. 1606/2001 pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru exploatarea instala iilor electrice cu tensiuni pn la 1000V c.a. i 1500V c.c., indicativ I 7/22002**), Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriul ui nr. 49/N/2000 pentru aprobarea reglementrii tehnice Ghid pentru instala ii electr ice cu tensiuni de pn la 1000 V c.a. i 1500 V c.c., indicativ GP 0522000**), Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 48/N/2000 pentru aprobar ea reglementrii tehnice Normativ privind protec ia construc iilor mpotriva trsnetului, i dicativ I 202000**), precum i orice alte dispozi ii contrare i nceteaz aplicabilitatea. Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei. Partea I, i intr n igoare la 15 zile de la data publicrii. * Reglementarea tehnic a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare nr. RO /117/2011 din 14.03.2011, prevzut de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informa ii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Ofi cial al Comunit ilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificat prin Directiva 98/4 8/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 iulie 1998, publicat n Jurnalu l Oficial al Comunit ilor Europene L 217 din 5 august 1998. p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului, Gheorghe Nastasia, secretar genera l Bucureti, 1 noiembrie 2011. Nr. 2.741. *) Ordinul nr. 2.741/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I , nr. 802 din 14 noiembrie 2011 i este reprodus i n acest numr bis. **) Nepublicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 3 Anex la Ordinul MDRT nr. 2741/01.11.2011 NORMATIV privind proiectarea, execu ia i exploatarea instala iilor electrice afe rente cl dirilor Indicativ I 7 2011 1

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 CUPRINS CAP. 1 DOMENIU DE APLICARE CAP. 2 TERMINOLOGIE, ABREVIERI CAP. 3 DETERMINAREA CA RACTERISTICILOR GENERALE ALE INSTALA IILOR 3.0. Generalit i 3.0.1. Condi ii gene rale de baz 3.0.2. Condi ii generale comune pentru echipamente 3.0.3. Condi ii d e amplasare i montare a instala iilor electrice. Distan e minime 3.1. Alimentare 3.1.1. Natura curentului 3.1.2. Tensiunea 3.1.3. Frecven a 3.1.4. Curentul de s curtcircuit prezumat 3.1.5. Bran amente 3.2. Puterea absorbita (cerut ) 3.2.1. G eneralit i 3.2.2. Determinarea puterii absorbite 3.3. Tipuri de re ele de distri bu ie 3.3.1. Generalit i 3.3.2. Legarea la p mnt a re elelor de tensiune alternat iv 3.3.3. Legarea la p mnt a re elelor de tensiune continu 3.4. Instala ii de sec uritate 3.5. Separarea instala iilor 3.6. Compatibilitate 3.7. Mentenabilitate C AP. 4. PROTEC II PENTRU ASIGURAREA SECURIT II 4.1. Protec ia mpotriva ocurilor el ectrice 4.1.1. Generalit i 4.1.2. M suri tehnice i organizatorice pentru protec ia de baz (protec ia mpotriva atingerilor directe) 4.1.3. M suri tehnice pentru p rotec ia la defect (protec ia mpotriva atingerilor indirecte) 4.1.4. M suri de pr otec ie 4.1.5. M suri tehnice suplimentare de protec ie 4.1.6. Clasificarea echi pamentelor electrice din punctul de vedere al ocului electric 4.2. Protec ia mpot riva efectelor termice 4.2.1. Generalit i 4.2.2. Protec ia mpotriva producerii in cendiului de c tre echipamentele electrice 4.2.3. Protec ia mpotriva incendiului n amplasamentele cu risc mare de incendiu BE2 4.2.4. Protec ia mpotriva arsurilor 4.2.5. Protec ia mpotriva supranc lzirilor 4.3. Protec ia mpotriva supracuren ilor 4.3.1. Generalit i 4.3.2. Protec ia mpotriva curen ilor de suprasarcin 4.3.3. Pro tec ia mpotriva scurtcircuitelor 4.3.4. Prevederi referitoare la natura circuitel or 4.3.5. Caracteristicile dispozitivului de protec ie la scurtcircuit 4.3.6. Co ordonarea ntre protec ia de suprasarcina i protec ia la scurtcircuit 4.3.7. Selec tivitatea protec iei 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5 4.4. Protec ia mpotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate tr snetului i tr ansmise prin re ele i supratensiuni de comuta ie) 4.4.1. Generalit i 4.4.2. Prot ec ia instala iilor electrice din cl diri mpotriva supratensiunilor 4.4.3. Dispoz itive de protec ie la supratensiuni (SPD) 4.4.4. M suri de protec ie fundamental e 4.4.5. Legarea la p mnt i echipoten ializare 4.4.6. Ecrane magnetice i trasee p entru linii 4.4.7. Protec ia mpotriva supratensiunilor de frecven industrial CAP. 5. ALEGEREA I MONTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 5.1. Reguli generale 5.1.1. Con di ii de func ionare conform cu recomand rile din SR HD 60364-5-51 i SR HD 384.3 S2 5.1.2. Influen e externe i condi ii de instalare 5.1.3. Accesibilitatea 5.1. 4. Identificarea 5.1.5. Independen a echipamentelor 5.1.6. Montarea instala iilo r electrice 5.1.7. Materiale 5.2. Sisteme de pozare, alegerea sec iunii conducto arelor 5.2.1. Tipuri de sisteme de pozare 5.2.2. Alegerea i montarea n func ie de influen ele externe 5.2.3. Curen i admisibili n sisteme de pozare 5.2.4. Alegere a sec iunii conductoarelor izolate i neizolate rigide 5.2.5. C deri de tensiune maxime admisibile 5.2.6. Conexiuni electrice 5.2.7. Alegerea i montarea pentru l imitarea propag rii focului 5.2.8. Apropieri de alte trasee 5.2.9. Pozarea condu ctoarelor electrice montate liber n exteriorul cl dirilor 5.2.10. Pozarea conduct oarelor electrice montate pe izolatoare n interiorul cl dirilor 5.2.11. Pozarea b arelor electrice 5.2.12. Pozarea conductoarelor electrice protejate n sisteme de tuburi, evi, sisteme de jgheaburi, de tuburi profilate pentru instala ii electri ce i goluri ale elementelor de construc ii 5.2.13. Pozarea cablurilor electrice 5.3. Instala ii electrice de putere 5.3.1. Generalit i 5.3.2. Receptoare electri ce 5.3.3. Tablouri electrice 5.3.4. Dispozitive de protec ie, separare (sec iona re), ntrerupere i comand 5.4. Instala ii electrice pentru prize i iluminat normal 5.5. Sisteme de legare la p mnt 5.5.1. Generalit i 5.5.2. Borna/bar principal de legare la p mnt 5.5.3. Conductoare de protec ie 5.5.4. Conductoare PEN 5.5.5. Co nductoare de echipoten ializare 5.5.6. Conductoare de legare la p mnt 5.5.7. Priz e de p mnt 5.5.8. Dimensionarea prizelor de p mnt 5.6. Sisteme de alimentare cu en ergie electric pentru servicii de securitate 5.6.1. Prescrip ii generale 5.6.2. Clasificarea surselor pentru servicii de securitate 3

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.6.3. Sisteme de alimentare 5.6.4. Circuite electrice CAP. 6. PROTEC IA STRUCTU RILOR MPOTRIVA TR SNETULUI 6.1. Generalit i 6.1.1. Domeniu de aplicare 6.1.2. Ter meni i defini ii proprii 6.1.3. Parametrii caracteristici ai curentului de tr sn et 6.2. Instala ii de protec ie mpotriva tr snetului (IPT 6.2.1. Stabilirea neces it ii prevederii unei IPT pentru o construc ie i alegerea nivelului de protec ie mpotriva tr snetului. Evaluarea riscului 6.2.2. Cazuri n care IPT este obligatori e 6.2.3. Instala ii exterioare de protec ie mpotriva tr snetului 6.2.4. Instala i e interioar de protec ie mpotriva tr snetului 6.2.5. M suri de protec ie mpotriva v t m rii fiin elor vii datorate tensiunilor de atingere i de pas 6.3. Instala i i de protec ie mpotriva tr snetului cu dispozitive de amorsare (PDA) 6.3.1. Gener alit i 6.3.2. Determinarea zonei de protec ie 6.3.3. Conductoare de coborare 6.3 .4. Prize de p mnt 6.3.5. Reguli particulare 6.3.6. Turle, clopotni e, foi oare C AP. 7. INSTALA II ELECTRICE SPECIALE 7.1. Instala ii electrice n nc peri cu cad de baie sau du 7.2. Instala ii electrice pentru piscine i alte bazine 7.3. Instala ii electrice pentru nc peri i cabine prev zute cu nc lzitoare pentru saune 7.4. I nstala ii electrice pentru antiere de construc ii i de demolare 7.5. Instala ii electrice pentru construc ii agroindustriale i agrozootehnice 7.6. Instala ii el ectrice pentru incinte electroconductoare nguste 7.7. Instala ii electrice pentru campinguri 7.8. Instala ii electrice pentru porturi mici i ambarca iuni de agre ment 7.9. Instala ii electrice n amplasamente pentru utiliz ri medicale 7.10. Ins tala ii electrice pentru s lile pentru expozitii, spectacole i standuri 7.11. In stala ii electrice pentru sisteme fotoelectrice de alimentare cu energie 7.12. I nstala ii electrice pentru mobilier 7.13. Instala ii electrice pentru unit i mob ile sau transportabile 7.14. Instala ii electrice temporare pentru structuri, di spozitive pentru agrement i bar ci din blciuri, parcuri de distrac ie i circuri 7 .15. Instala ii electrice pentru sisteme de nc lzire n pardoseal sau tavan 7.16. I nstala ii electrice pentru rulote sau autorulote 7.17. Instala ii electrice pent ru firme i reclame luminoase 7.18. Instala ii electrice pentru alimentarea cu en ergie electric a echipamentelor ascensoarelor, ma inilor de ridicat i transporta t 7.19. Instala ii electrice pentru echipamente informatice 7.20. Instala ii ele ctrice n construc ii din lemn 7.21. Instala ii electrice pentru racordarea bateri ilor de condensatoare pentru mbun t irea factorului de putere 7.22. Instala ii el ectrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu 7.23. Instala ii electrice pentru iluminatul de siguran . Condi ii de alimentare i fun c ionare 7.24 Instala ii de balizaj 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7 CAP. 8. VERIFICAREA I NTRE INEREA INSTAL IILOR ELECTRICE I A SISTEMULUI DE PROTEC IE MPOTRIVA TR SNETULUI 8.1. Verific ri i punerea n func iune 8.1.1. Verificarea ini ial 8.2. Verific ri periodice 8.2.1. Generalit i 8.2.2. Frecven a verific ri lor periodice 8.2.3. Rapoarte pentru verific ri periodice 8.3. Intre inerea i ve rific ri pentru iluminatul de siguran 8.4. Verificarea echipamentelor electrice de joas tensiune 8.5. Verificarea i ntre inerea sistemului de protec ie mpotriva t r snetului (SPT) 8.5.1. Scopul verific rilor 8.5.2. Ordinea verific rilor 8.5.3. ntre inerea CAP. 9. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXPLOATAREA INSTALA IILOR ELECTRIC E 9.1. Principii fundamentale 9.1.1. Securitatea n exploatare 9.1.2. Personalul 9 .1.3. Organizarea 9.1.4. Comunicarea 9.1.5. Zona de lucru 9.1.6. Unelte, echipam ente i dispozitive 9.1.7. Planuri i nregistr ri 9.1.8. Semnaliz ri 9.2. Proceduri de exploatare curent 9.2.1. Generalit i 9.2.2. Manevr ri 9.2.3. Verific ri de f unc ionare 9.3. Proceduri de lucru 9.3.1. Generalit i 9.3.2. Lucru f r tensiune 9.3.3. Lucru sub tensiune 9.3.4. Lucru n vecin tatea pieselor sub tensiune 9.4. P roceduri de ntre inere 9.4.1. Generalit i 9.4.2. Personalul 9.4.3. Lucr ri de rep ara ie 9.4.4. Lucr ri de nlocuire CAP. 10. BIBLIOGRAFIE 10.1. Standarde de referi n 10.2. Acte normative CAP. 11. ANEXE 5.1. Lista de abrevieri ale influen elor e xterne 5.2. Caracteristici ale influen elor externe 5.3. Gradele de protec ie as igurate prin carcase pentru echipamentul electric (cod IP) 5.4. Gradele de prote c ie asigurate prin carcase pentru echipamentul electric mpotriva impacturilor me canice din exterior (cod IK) 5.5. Moduri de pozare de referin 5

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.6. Moduri de pozare pentru determinarea curen ilor admisibili 5.7. Sisteme de tuburi de protec ie pentru instala ii electrice 5.8. Paturi de cabluri: Sisteme de jgheabri (SJ) si de tuburi profilate (STP) pentru instala iile electrice 5.9. Paturi de cabluri: Sisteme de suporturi tip scar 5.10. Curen i admisibili, n amp eri, pentru modurile de pozare de referin din anexa 5.5. Conductoare i cabluri i zolate cu PVC, dou i trei conductoare nc rcate, cupru sau aluminiu 5.11. Curen i admisibili, n amperi, pentru modurile de pozare de referin E, F i G. din anexa 5. 5. Cabluri cu izola ie din PVC, cu conductoare din cupru 5.12. Curen i admisibil i, n amperi, pentru modurile de pozare de referin E, F i G. din anexa 5.5. Cablur i cu izola ie din PVC, cu conductoare din aluminiu 5.13. Curen i admisibili, n am peri, pentru modurile de pozare de referin din anexa 5.5. Conductoare i cabluri izolate cu XLPE, dou i trei conductoare nc rcate, cupru sau aluminiu 5.14. Curen i admisibili, n amperi, pentru modurile de pozare de referin E, F i G. din anexa 5.5. Cabluri cu izola ie din XLPE, cu conductoare din cupru 5.15. Curen i admisi bili, n amperi, pentru modurile de pozare de referin E, F i G. din anexa 5.5. Cab luri cu izola ie din XLPE, cu conductoare din aluminiu 5.16. Curen i admisibili, n amperi, modurile de pozare de referin C din anexa 5.5. Cabluri cu izola ie min eral , conductoare i ecran din cupru, manta din PVC 5.17. Curen i admisibili, n a mperi modul de pozare de referin E, F i G. din anexa 5.5. Cabluri cu izola ie mi neral , cu conductoare i ecran din cupru 5.18. Factorii de corec ie pentru tempe raturi ambiante diferite de 30oC aplicabili valorilor curenilor admisibili pentr u cabluri n aer liber (K1) 5.19. Factorii de corec ie pentru grup ri de mai multe circuite sau mai multe cabluri multiconductoare aplicabili valorilor curen ilor admisibili din anexele 5.10 pn la 5.17 5.20. Factorii de corec ie ai grup rii pe ntru mai multe cabluri pozate n aer liber 5.21. Factorii de corec ie ai grup rii pentru mai multecabluri monoconductoare pozate n aer liber 5.22. Sarcina admisibi l pentru cabluri pozate n p mnt, n condi ii normale de func ionare 5.23. Factorii d e corec ie f1 5.24. Factorii de corec ie f2. Cabluri cu trei conductoare n sistem e monofazate 5.25. Factorii de corec ie f2. Cabluri cu trei conductoare trifazat e 5.26 Factorii de corec ie f2. Cabluri cu un conductor, n sisteme trifazate grup ate n trefl , la 7 cm distan 5.27. Factorii de corec ie f2. Cabluri cu un conduct or n sisteme trifazate grupate n trefl la 25 cm distant 5.28. Factorii de corec ie f2. Cabluri cu un conductor n sisteme trifazate, pozate al turat 5.29. Exemplu d e alegere a sec iunii conductoarelor de faz i neutru n func ie de prezen a armoni cilor de ordinul 3 i multiplu de 3 5.30 Exemple de calcul petru determinarea cur en ilor admisibili ai conductoarelor i cablurilor n func ie de modul de pozare 5. 31. Exemple de calcul petru determinarea curen ilor admisibili ai conductoarelor i cablurilor n func ie de modul de pozare n p mnt 5.32. Sec iunile minime admise p entru conductoare utilizate n instala iile electrice din interiorul cl dirilor 5. 33. Clasificarea cablurilor. A. Clasificarea cablurilor electrice privind compor tarea la foc B. Clasificarea i simbolizarea cablurilor 5.34. Determinarea rezist en ei de dispersie a diferitelor prize de p mnt 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Evaluare a num rului anual de evenimente periculoase N Evaluarea probabilit ii de avarari ere PX a unei structuri Evaluarea volumului pierderilor LX ntr-o structur Evaluar ea probabilit ii PX de avariere a unui serviciu Evaluarea volumului pierderilor LX ntr-un serviciu 6

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 9 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. Supratensiuni de comuta ie Evaluarea costurilor pierderilor Izola ia electric a unei ITP exterioare Evaluarea riscului. Studiu de caz pentru structuri I. Cas di n mediu rural II. Cl dire de birouri III. Spital IV. Imobil de apartamente 6.10. Informa ii suplimentare pentru SPT n cazul unor structuri cu risc de explozie 6. 11. Harta keraunic Metode de m surare a rezisten ei/impedan ei izola iei pardose lilor i a pere ilor n raport cu p mntul sau n raport cu conductorul de protec ie 8. 2. M surarea rezisten ei prizei de p mnt (electrodului de p mnt). 8.3 M surarea im pedan ei buclei de defect 8.1. 7

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 CAPITOLUL 1 . DOMENIUL DE APLICARE 1.1. Prezentul normativ se aplic la proiectarea, executarea i exploatarea instal a iilor electrice aferente cl dirilor, indiferent forma de proprietate, spre exe mplu: a. cl dirilor civile; b. cl dirilor industriale - de produc ie i/sau depoz itare; c. cl dirilor mixte (civile i industriale - de produc ie i/sau depozitare , nglobate n acela i volum construit); d. cl dirilor cu fuc iuni agroindustriale i agrozootehnice; e. cl dirilor prefabricate; f. cl dirilor aferente porturilor d e ambarca iuni; g. instala ii electrice pentru iluminatul exterior i similare af erente cl dirilor; h. localurilor medicale; i. instala iilor fotoelectrice afere nte cl dirilor; j. grupurilor generatoare de joasa tensiune; k. instala iilor co nsumatorului situate n exteriorul cl dirii; l. lucr rilor de reconstruire, consol idare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destina ie sau de repara re; m. echipamentelor electrice amplasate n medii cu risc de explozie, la care se aplic obligatoriul i prevederile din NP-099-04. Prin instala ii electrice aferen te construc iilor, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modific rile i comp let rile ulterioare, se n eleg toate echipamentele electrice care asigur utilit i le necesare func ion rii construc iilor, situate in interiorul limitei de propri etate, de la bran ament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu incorporate n construc ie. Termenii ntreprinderi i institu ii se refer la teren i la toate dependin ele, inclusiv cl dirile care le apar in. Tensiunile a lternative nominale sunt pn la 1000 V inclusiv. Tensiunile continuu nominale sunt pn la 1000 V inclusiv. Frecven ele care au fost luate n considerare sunt: 50 Hz, 60 Hz i 400 Hz. Nu este exclus utilizarea i a altor frecven e pentru scopuri spe ciale. 1.2. Prevederile prezentului normativ nu se aplic : a. instala iilor tehn ologice, ca instala ii electrice pe utilaj; b. instala iilor electrice din mine i cariere; c. echipamentelor electrice de pe mijloacele de transport (autovehicu le, aeronave, tramvaie); d. depozitelor de materiale pirotehnice i/sau explozive ; e. sistemelor de producere i transport a energiei electrice (de medie i nalt te nsiune); f. mprejmuirilor electrice; g. echipamentelor de reducere a interferen e lor radio, cu excep ia celor ce afecteaz securitatea instala iilor; h. echipamen telor electrice de trac iune (inclusiv echipamentul rulant i de semnalizare); i. instala iilor electrice de la bordul navelor i al platformelor marine, fixe i m obile. 1.3. La proiectarea/verificarea i execu ia instala iilor electrice trebui e s se respecte prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, cu modific rile ulterioare, referitoare la cerin ele esen iale de calitate: a rezi sten mecanic i stabilitate; b securitate la incendiu; c igien s n tate i mediu; d siguran n exploatare; e protec ia mpotriva zgomotului; f economie de energie i i zola ie termic 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 11 La proiectarea, execu ia i exploatarea instala iilor electrice trebuie s se resp ecte prevederile Legii securit ii i s n t ii n munc nr. 319/2006 i ale Hot rrii Gu vernului nr. 1146/2006, astfel nct echipamentele electrice de munc care se procur i / sau se utilizeaz , trebuie s ndeplineasc : a) prevederile tuturor reglement r ilor tehnice romne care transpun legisla ia comunitar aplicabil sau b) cerin ele minime prev zute n anexa 1 (pct. 3.3), n cazurile n care nu se aplic sau se aplic p ar ial reglement ri tehnice romne care transpun legisla ia comunitar . Prin echip amentul electric de munc , n sensul Hot rrii Guvernului nr. 1146/2006, se n elege o rice ma in , aparat, unealt sau instala ie folosite la locul de munc Echipamente le electrice sunt nso ite de declara ia de conformitate i au aplicat marcajul de conformitate CE potrivit dispozi iilor Hot rrii Guvernului nr. 457/2003 cu modifi c rile i complet rile ulterioare sau posed performan e echivalente cu cele men i onate i sunt comercializate legal ntr-un Stat Membru al Uniunii Europene sau Turc ia ori sunt fabricate legal ntr-un stat EFTA, parte la acordul privind Spa iul Ec onomic European, corespunz tor proiectului. De asemeni, trebuie s se respecte in struc iunile produc torilor pentru alegerea i montarea echipamentelor utilizate. 1.5 1.6 1.7 1.8 Reglementarea tehnic se refer echipamentelor electrice. numai l a alegerea i condi iile de instalare a 1.4 Reglementarea tehnic con ine reguli de proiectare i montare a instala iilor elec trice astfel nct s se asigure securitatea i func ionarea corect n scopul pentru car e sunt prev zute. n cazul n care exist mai severe. i alte reglement ri tehnice n vi goare se vor aplica prescrip iile cele n capitolul 10 sunt prezentate actele normative, standardele i reglement rile teh nice conexe, men ionate n prezenta reglementare tehnic . 9

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 CAPITOLUL 2 . TERMINOLOGIE I ABREVIERI A. alimentare normal cu energie electric - alimentare cu energie electric dintro surs de energie electric (transformator, generator) prev zut pentru a se asigu ra func ionarea receptoarelor electrice ale unui consumator, n regim normal. De r egul aceasta este re eaua public de distribu ie. alimentare de rezerv alimentare prev zut pentru a men ine, pentru alte scopuri dect cele de securitate, func ion area unei instala ii electrice sau a unor p r i ale acesteia, n cazul ntreruperii aliment rii normale (UPS, generator). alimentare de securitate alimentare prev z ut pentru men inerea n func iune a echipamentelor i instala iilor electrice impor tante pentru: - s n tatea i securitatea persoanelor i animalelor domestice si/sa u - pentru evitarea degrad rii mediului nconjur tor i a altor echipamente, dac ac easta este cerut prin reglement ri na ionale. Aceasta poate fi UPS, generator, b aterie de acumulatoare etc. aparataj echipament electric destinat s fie conectat la un circuit electric pentru a asigura una sau mai multe din urm toarele func ii: protec ie, comand , sec ionare, conexiune. arsuri electrice arsura pielii sa u a unui organ, provocat prin trecerea de-a lungul suprafe ei sau n profunzime a curentului electric. atingere direct contactul direct al persoanelor sau al anim alelor cu p r i active. atingere indirect contact electric al persoanelor sau al animalelor cu p r ile conductoare accesibile puse sub tensiune ca urmare a unui defect. B. barier - element care asigur protec ia mpotriva atingerilor directe d in toate direc iile obi nuite de acces. barier de protec ie parte care asigur pr otec ia mpotriva atingerilor directe n toate direc iile de acces obi nuite. bar de echipoten ializare bar metalic colectoare care face parte dintr-o re ea echipot en ial i care asigur leg tura electric a unui num r de conductoare electrice pen tru scopuri de echipoten ializare. born de echipoten ializare - born prev zut la un echipament sau dispozitiv destinat s fie conectat cu un sistem de leg tur de echipoten ializare. born principal de legare la p mnt born sau bar care face par te dintr-o instala ie de legare la p mnt a unei instala ii i care asigur conectar ea electric a unui anumit num r de conductoare pentru scopuri de legare la p mnt. 10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 13 C. canal de cabluri element de pozare situat pe sau n sol sau plan eu, ventilat s au nchis, avnd dimensiuni care nu permit persoanelor s circule, dar n care conducto arele i cablurile sunt accesibile pe toat lungimea lor, n timpul i dup instalare. circuit electric ansamblu de echipamente electrice al unei instala ii electrice protejate prin acela i dispozitiv de protec ie. circuit electric de securitate circuit electric prev zut pentru a fi utilizat ca parte ntr-un sistem de alimenta re electric pentru servicii de securitate. circuit terminal circuit electric des tinat s alimenteze direct receptorul (aparat de utilizare) sau prize de curent. coloan electric circuit electric care alimenteaz unul sau mai multe tablouri de distribu ie. comand func ional ac iune destinat s asigure nchiderea, deschiderea sau schimbarea aliment rii cu energie electric a unei instala ii electrice sau a unei p r i a acesteia pentru o func ionare normal . conductor parte conductoare destinat s conduc un curent electric specificat. conductor de echipoten ializar e conductor de protec ie prev zut pentru realizarea unei leg turi de echipoten i alizare de protec ie. conductor de legare la p mnt conductor care asigur o cale c onductore sau o parte a unei c i conductoare, ntre un punct dat al unei re ele, a l unei instala ii sau al unui echipament i o priz de p mnt sau o re ea de prize d e p mnt. conductor de legare la p mnt de protec ie conductor de protec ie prev zut pentru a realiza legarea la p mnt de protec ie. conductor de linie conductor sub tensiune n func ionarea normal i capabil s participe la transportul sau la distr ibu ia energiei electrice, dar care nu este nici conductor neutru nici conductor de punct median. conductor neutru (N) conductor conectat electric la punctul ne utru al sursei i care poate contribui la distribu ia energiei electrice. conduct or PEN conductor care asigur att func iile de conductor de protec ie ct i de condu ctor neutru. conductor PEM - conductor care asigur att func iile de conductor de protec ie ct i de conductor de punct median. conductor PEL - conductor care asigu r att func iile de conductor de protec ie ct i de conductor de linie. conductor de protec ie (PE) conductor prev zut n scopuri de securitate, de exemplu protec ia m potriva ocurilor electrice. conductor de punct median (PEM) conductor electric c onectat la punctul median i capabil s participe la distribu ia energiei electric e. 11

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 contact electric stare a dou sau mai multe p r i conductoare care se ating accid ental sau inten ionat formnd o cale conductoare unic i continu . curent admisibil (Iz) valoarea maxim a curentului electric care poate parcurge n permanen un condu ctor, un dispozitiv sau un aparat, f r ca temperatura sa n regim permanent, n cond i ii date, s fie superioar valorii specificate. curent de atingere curent electr ic care trece prin corpul uman sau al unui animal atunci cnd acesta este n atinger e cu una sau mai multe p r i accesibile ale unei instala ii electrice sau cu ech ipamente electrice aflate sub tensiune. curent n conductorul de protec ie curent electric care apare ntr-un conductor de protec ie, cum sunt curentul de fug sau c urentul electric rezultat dintr-un defect de izola ie. curent conven ional de fu nc ionare valoare specific a curentului electric care este prev zut pentru a pro voca func ionarea dispozitivului de protec ie ntr-un timp specificat. curent de d efect curent electric care circul ca urmare a unui defect de izola ie. curent di feren ial rezidual suma fazorial a valorilor curen ilor electrici n toate conduct oarele active, la acela i timp, ntr-un punct dat al unui circuit electric, ntr-o i nstala ie electric . curent de fug curent electric care, n condi ii normale de fu nc ionare, parcurge o cale electric nedorit . curent nominal - curent electric d estinat a fi transportat de un circuit n func ionarea normal pe timp nelimitat cu rent de scurtcircuit curent electric ntr-un scurtcircuit determinat. curent de se rviciu curent electric destinat s fie transportat ntr-un circuit electric n func i onare normal . curent de suprasarcin supracurent care se produce ntr-un circuit e lectric, care nu se datoreaz curentului de scurtcircuit sau unui defect de puner e la p mnt. curent vagabond curent electric de fug n p mnt sau n structurile metalic e ngropate n p mnt i care rezult din legarea lor la p mnt, inten ionat sau neinten i onat . D. defect de punere la p mnt apari ia unei c i conductoare accidental ntre un conductor sub tensiune i p mnt. disjunctor (ntreruptor automat) aparat de comut a ie apt de a stabili, de a suporta i de a ntrerupe curen ii n condi ii normale al e circuitului, precum i de a stabili, de a suporta pe o perioad specificat i de a ntrerupe curen ii n condi ii anormale ale circuitului (cum ar fi cele de scurtci rcuit etc.). dispozitiv de protec ie mpotriva supracuren ilor dispozitiv destinat s ntrerup un circuit electric n cazul n care curentul n conductorul sau conductoare le circuitului electric dep e te o valoare predeterminat n timpul unei durate pre v zute. 12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 15 E. echipament electric echipament utilizat pentru producerea, transportul, trans formarea sau utilizarea energiei electrice, cum sunt ma ini, transformatoare, ap arataj, aparate de m surare, dispozitive de protec ie, sisteme de pozare electri ce, echipament de utilizare curent . echipament fix echipament electric fixat pe un suport sau fixat ntr-un alt mod ntr-un loc precizat. echipament mobil echipame nt electric care este deplasat n timpul func ion rii sau poate fi u or deplasat r mnnd conectat la circuitul electric de alimentare. echipament portabil echipament electric prev zut pentru a fi inut n mn n utilizare normal . echipament sta ionar echipament instalat ntr-un loc stabilit sau echipament electric care nu este prev zut cu un mner pentru a fi transportat i care are o astfel de mas nct nu poate fi deplasat u or n timpul func ion rii. echipament de utilizare curent echipament el ectric destinat transform rii energiei electrice n alt form de energie, de exempl u luminoas , termic , mecanic . echipoten ialitate stare a p r ilor conductoare avnd un poten ial electric sensibil egal. ecran de protec ie ecran conductor util izat pentru a separa un circuit electric i/sau conductoarele de p r ile active p ericuloase. electrocutare oc electric mortal. exploatare toate activit ile care cuprind lucr rile necesare pentru a permite func ionarea instala iei electrice. Aceste activit i cuprind domenii cum sunt: manevrare, comand , control i ntre ine re att pentru o lucrare electric ct i neelectric . F. fibrila ie contrac ii repeta te i necoordonate ale fibrelor musculare individuale. fibrila ie ventricular fib rila ie cardiac circulatorie i apoi oprirea inimii. limitat la ventricule i care provoac o deficien G. galerie culoar cu dimensiuni care permit ca persoanele s circule liber pe toa t lungimea, prev zut cu suporturi pentru cabluri i jonc iunile lor cu alte eleme nte ale sistemului de pozare electric . I. impedan de legare la p mnt impedan la o frecven dat ntre un punct specificat al unei re ele, al unei instala ii sau al u nui echipament i p mtul de referin . inspec ie - examinarea unei instala ii elect rice utiliznd toate aptitudinile pentru a constata dac alegerea echipamentului el ectric este corect i montarea acestuia este adecvat ; instala ie electric ansamb lu de echipamente electrice asociate care au caracteristicile coordonate pentru a ndeplini un scop dat. instala ie de legare la p mnt ansamblu de leg turi electri ce i dispozitive care fac parte din legarea la p mnt a unei re ele, a unei instal a ii sau a unui echipament. 13

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 izola ie de baz izola ia p r ilor active periculoase care asigur protec ia de ba z izola ie dubl izola ie realizat prin utilizarea mpreun a unei izola ii de baz s uplimentare. i a unei izola ii izola ie nt rit izola ia p r ilor active periculoase care asigur un grad de prote c ie mpotriva ocurilor electrice, echivalent celui unei izola ii duble. izola ie suplimentar izola ie independent prev zut suplimentar fa protec ie n caz de defec t. de izola ia de baz , pentru ncercare - aplicarea de solicit ri specificate ntr-o instala ie electric prin inte rmediul c rora este probat func ionalitatea acesteia. ntrerupere automat a alimen t rii ntrerupere automat a unei linii conductoare prin func ionarea automat a unu i dispozitiv de protec ie n caz de defect. ntrerupere de scurt durat a func ion ri i ntrerupere de scurt durat n timpul func ion rii pentru scopuri, cum sunt: conexi une, comand , reglare sau observarea echipamentelor electrice. ntrerupere de scur t durat pentru ntre inere - ntrerupere de scurt durat utilizat pentru acces la ech ipamentele electrice pentru ntre inere. ntrerupere de urgen deschiderea unui dispo zitiv de ntrerupere destinat ntreruperii aliment rii electrice a unei instala ii e lectrice pentru evitarea sau reducerea unui pericol. ntreruptor automat vezi disj unctor ntreruptor simplu - dispozitiv destinat s nchid sau ntrerup curentul ntr-unul sau mai multe circuite ntreruptor separator ntreruptor conceput s asigure i separ area instala iei sau a unei p r i a acesteia de alimentare . L leg tur de echipo ten ializare realizare a unei leg turi electrice ntre p r ile conductoare pentru a realiza echipoten ializarea. leg tur de echipoten ializare de protec ie leg tu r de echipoten ializare realizat pentru scopuri de securitate. leg tur de echipo ten ializare func ional func ionale altele, dect cele de securitate. leg tur de e chipoten ializare realizat n scopuri legare la p mnt realizarea unei leg turi electrice ntre un punct dat al unei re el e, al unei instala ii electrice sau al unui echipament i un p mnt local. legare l a p mnt func ional legare la p mnt a unuia sau mai multor puncte ale unei re ele, ale unei instala ii sau ale unui echipament pentru alte scopuri dect cele de secu ritate. legare la p mnt de protec ie ac iune de legare la p mnt a unui punct sau a mai multor puncte dintr-o re ea, a unei instala ii sau a unui echipament, n scop uri de securitate. 14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 17 legare la p mnt a unei re ele ac iune de legare la p mnt a unuia sau a mai multor puncte ale unei re ele electrice, pentru asigurarea func iilor de legare la p mnt func ional i de legare la p mnt de protec ie. lucrare sub tensiune orice lucrare n cursul c reia lucr torul intr deliberat n atingere cu p r ile active sau p trun de deliberat n zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului s u, fie cu unelte, echipamente sau dispozitive pe care le manevreaz . M. mas - parte conduc toare accesibil a unui echipament, care poate fi atins i care n mod normal nu se afl sub tensiune, dar care poate fi pus sub tensiune n urma unui defect a zola ie i de baz . mediu pu in periculos spa iu n care, n condi ii normale, este caracteri zat simultan prin urm toarele condi ii: umiditatea relativ a aerului, maxim 75%, la temperatura aerului cuprins ntre 15oC i 30oC; pardoseala (amplasamentul) izol ant . Este sinonim cu loc de munc pu in periculos (sau normal). mediu periculos spa iu caracterizat prin cel pu in una din urm toarele condi ii: umiditatea rela tiv a aerului peste 75% dar cel mult 97% la temperatura aerului peste 30oC dar c el mult 35oC; pardoseal cu propriet i conductoare (de exemplu beton, p mnt); part e conductoare n leg tur electric cu p mntul care ocup cel mult 60% din zona de man ipulare; prezen de pulberi conductoare (de exemplu pilitur de metal, grafit etc. ); prezen de fluide care mic oreaz impedan a corpului uman. Este sinonim cu loc de munc periculos. mediu foarte periculos spa iu caracterizat prin cel pu in una din urm toarele condi ii: umiditatea relativ a aerului peste 97% la temperatura aerului peste 35oC; p r i conductoare n leg tur electric cu p mntul care ocup pes te 60% din zona de manipulare; prezen de agen i corozivi. Este sinonim cu loc de munca foarte periculos. mediu neconductor spa iu n care o persoan sau un animal care atinge o parte conductoare accesibil care a devenit o parte activ periculoa s , este protejat printr-o impedan ridicat a mediului s u (de exemplu pere i sau pardoseli electroizolante): - 50 k dac tensiunea nominal a re elei este sub 500 V n tensiune alternativ i tensiune continu . - 100 k dac tensiunea nominala a re elei este mai mare de 500 V n tensiune alternativ i tensiune continu i mai mic de 1000 V n tensiune alternativ sau 1500V n tensiune continu i prin absen a p r ilor conductoare legate la p mnt (pn la frecven a 100 Hz n tensiune alternativ ). mente nan - combina ia tuturor ac iunilor tehnice i administrative, inclusiv ac iunilo r de supraveghere cu scopul de a men ine un element ntr-o stare sau a readuce un element la o stare n care acesta poate s realizeze o func ie cerut . 15

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 O. obstacol de protec ie element care mpiedic o atingere direct ntmpl toare, dar ca re nu previne o atingere direct printr-o ac iune deliberat . oprire de urgen per iculoas . ac iune destinat s opreasc pe ct de repede posibil o func ionare deveni t originea instala iei electrice punctul n care este livrat energia electric a unei instala ii electrice. P. parte activ conductor sau parte conductoare destinat s fie pus sub tensiune n func ionare normal , inclusiv conductorul neutru (N), dar prin conven ie exceptnd conductorul PEN, conductorul PEM sau conductorul PEL. pa rte conductoare accesibil parte conductoare a unui echipament, care poate fi ati ns , i care nu este n mod normal sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune n cazul unui defect al izola iei de baz . pat de cabluri suport de cabluri const ituit dintr-o baz continu cu margini, dar care nu este acoperit cu un capac. p mn t parte a P mntului n contact electric cu o priz de p mnt i al c rui poten ial elec tric nu este n mod necesar egal cu zero. p mnt de referin parte a P mntului conside rat conductoare, a c rei poten ial electric prin conven ie este considerat egal cu zero, care este n afara zonei de influen a oric rei instala ii de legare la p mnt. p r i simultan accesibile conductoare sau p r i conductoare care pot fi atin se simultan de c tre o persoan sau un animal. pericol electric risc de afectare corporal datorat unei instala ii electrice. persoan calificat persoan care are o preg tire i o experien corespunz toare care s i permit s prevad riscurile i s ev ite pericolele pe care le poate produce energia electric . persoan instruit pers oan suficient de informat , sau supravegheat de persoane calificate n domeniul el ectric, pentru a fi capabil s prevad riscurile i s evite pericolele pe care le p oate provoca energia electric . persoan (obi nuit ) persoan care nu este nici pe rsoan calificat , nici persoan instruit . prag de nedesprindere valoare maximal a curentului electric care trece prin corpul unui om, la care acea persoan nc poa te s se elibereze singur . prag de percep ie a curentului valoare minim a curent ului electric prin corpul unui om sau al unui animal care provoac o senza ie spe cific pentru acel om sau acel animal. prelat electroizolant prelat rigid sau fle xibil realizat din material electroizolant, care serve te la acoperirea elemente lor care sunt sau nu sunt sub tensiune i sau a p r ilor adiacente pentru preveni rea unei atingeri ntmpl toare. priz de p mnt parte conductoare care poate fi ncorpor at n p mnt sau ntr-un mediu conductor specific, de exemplu beton sau c rbune, n cont act cu p mntul. 16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 19

priz de p mnt independent priz de p mnt suficient de ndep rtat de alte prize de p mn t pentru care poten ialul s u electric s nu fie sensibil afectat de curen ii ele ctrici ntre p mnt i alte prize de p mnt. priz de p mnt n funda ie priz de p mnt ncor at n p mnt sub funda ia unei cl diri, sau de preferin , n betonul funda iei unei cl diri, n general n form de bucl . priz de p mnt de protec ie priz de p mnt a unei in stala ii sau a unui echipament pentru scopuri de securitate. protec ie de baz pr otec ia mpotriva ocurilor electrice n absen a defectului. Protec ia de baz corespu nde protec iei mpotriva atingerilor directe. protec ie n caz de defect protec ie mp otriva ocurilor electrice n condi ii de defect simplu. Protec ia n caz de defect c orespunde protec iei mpotriva atingerilor indirecte. protec ie mpotriva ocului ele ctric ansamblu de m suri care reduc riscul de oc electric protec ie suplimentar m sur de protec ie suplimentar fa de protec ia de baz caz de defect. i/sau prote c ia n punct median punct comun ntre dou elemente simetrice ale unui circuit, ale c rui extremit i sunt conectate electric la conductoarele de linie diferite ale acelui a i circuit. punct neutru punct comun al unei re ele polifazate conectat n stea s au la punctul median legat la p mnt al unei re ele monofazate. R. re ea echipoten ial func ional re ea echipoten ial care asigur o leg tur de echipoten ializare func ional . re ea de echipoten ializare interconectarea p r ilor conductoare, c are permite asigurarea unei leg turi de echipoten ializare ntre aceste p r i. re ea de echipoten ializare de protec ie re ea de echipoten ializare care asigur o leg tur de protec ie. rezisten de legare la p mnt parte real a impedan ei de lega re la p mnt. re ea de prize de p mnt parte a unei instala ii de legare la p mnt care cuprinde n umai prizele de p mnt i interconexiunile lor. risc o combinare a probabilit ii de apari ie i a gravit ii de r nire sau de afectare posibil a s n t ii unei persoa ne expuse la unul sau mai multe pericole. S. re ea TFJP re ea electric a c rei t ensiune nu dep e te valoarea tensiunii foarte joase: - n condi ii normale i - n co ndi ii de defect, exceptnd defectele de punere la p mnt n alte circuite electrice r e ea TFJS - re ea electric a c rei tensiune nu dep e te valoarea tensiunii foart e joase: - n condi ii normale i - n condi ii de defect, inclusiv defectul de puner e la p mnt n alte circuite electrice 17

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 scurtcircuit cale conductoare accidental sau inten ionat ntre dou sau mai multe p r i conductoare astfel nct diferen a de poten ial electric ntre aceste p r i condu ctoare s fie zero sau aproximativ zero. sec ionare func ie destinat s asigure sc oatarea de sub tensiune a unei instala ii electrice sau a unei p r i a acesteia, separnd instala ia electric fa de orice surs de energie electric pentru scopuri de securitate. separare m sur de protec ie n care p r ile active periculoase sunt izolate de toate celelalte circuite electrice, de p mntul local i de orice ating ere. separare de protec ie separare ntre dou circuite electrice prin intermediul: - unei izola ii duble - unei izola ii de baz i a unei protec ii electrice print r-un ecran, sau - unei izola ii nt rite separare simpl separare ntre circuitele el ectrice sau ntre un circuit electric i p mntul local printr-o izola ie de baz . se parator aparat de comuta ie care satisface n pozi ia deschis prescrip iile specif ice pentru func ia de separare . sistem de alimentare electric pentru instala ii de securitate sistem de alimentare electric pentru men inerea n func iune a echi pamentelor i instala iilor electrice importante: - pentru s n tatea i securitate a persoanelor i animalelor domestice, i/sau - pentru evitarea degrad rii mediulu i nconjur tor i a altor echipamente, dac aceasta este cerut prin reglement ri na ionale. sistem de tuburi ansamblu de protec ie nchis, cu sec iunea circular sau n u, pentru conductoare izolate, cabluri i cordoane, permi nd ca acestea s fie inst alate i nlocuite prin tragere, utilizat n instala ii electrice. sistem de jgheabur i de cabluri sistem de protec ie nchis, prev zut cu o baz i cu un capac deplasabi l, destinat protec iei complete a conductoarelor izolate i a cablurilor i/sau pe ntru amplasarea altor echipamente electrice inclusiv echipamente de prelucrare a informa iilor. sistem de pozare ansamblu constituit din mai multe conductoare e lectrice izolate, cabluri sau bare colectoare i elementele care asigur fixarea l or i, dac este necesar, protec ia lor mecanic . oc electric efect fiziologic car e rezult din trecerea unui curent electric prin corpul unui om sau al unui anima l. T. tablou de distribu ie ansamblu care cuprinde diferite tipuri de aparataj a sociate cu unul sau mai multe circuite electrice de plecare, alimentate de unul sau mai multe circuite de intrare, ca i borne pentru conductoarele neutre i de p rotec ie. tensiune de atingere tensiune ntre p r i conductoare atinse simultan de o persoan sau de un animal. tensiune de atingere prezumat tensiune care apare nt re p r ile conductoare simultan accesibile, cnd aceste p r i conductoare nu sunt atinse de un om sau un animal. tensiune de defect tensiune ntre un punct de defec t i p mntul de referin , ca urmare a unui defect de izola ie. 18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 21 tensiune foarte joas tensiune care nu dep e te limitele specificate n domeniul I prezentat n SR CEI 60449. tensiune nominal valoare nominal a tensiunii prin care instala ia electric sau o parte a instala iei electrice este numit i identificat . tensiune de pas tensiune ntre dou puncte de pe suprafa a P mntului situate la d istan a de 1 m unul fa de altul, considerat a fi lungimea pasului unei persoane. V. verificare toate m surile cu ajutorul c rora este verificat conformitatea in stala iilor electrice cu prescrip iile n uz. Z. zon de acces limitat zon accesibi l numai persoanelor calificate (n domeniul electric) i persoanelor instruite (n do meniul electric). zon de accesibilitate la atingere spa iu cuprins ntre orice pun ct al unei suprafe e unde stau sau circul n mod obi nuit persoane i limita pe car e o persoan o poate atinge cu mna, n toate direc iile, f r mijloace auxiliare . zo n lucru loc (locuri), amplasament (amplasamente) sau suprafa (suprafe e) unde vo r fi, sunt sau au fost realizate lucr rile. zon de lucru sub tensiune spa iu n ju rul pieselor sub tensiune la care nivelul izola iei pentru prevenirea ocului ele ctric nu este asigurat cnd se p trunde acolo f r m suri de protec ie. zon nvecinat ABREVIERI AAR anclan area automat a rezervei; DDR dispozitiv de protec ie la cu rent diferen ial rezidual ; IPT instala ie de protec ie mpotriva tr snetului ; IT re ea cu punctul neutru al transformatorului izolat fa de p mnt (sau printr-o im pendan de valoare foate mare) i masele legate la p mnt ; N conductor neutru ; PDA protec ie mpotriva tr snetului cu dispozitiv de amorsare ; PE conductor de prote c ie ; PEN conductor comun de protec ie i neutru; SPD dispozitiv de protec ie la supratensiuni i/sau de deviere a curentului de tr snet ; SPT sistem de protec i e la tr snet; TFJP tensiune foarte joas de protec ie ; TFJS tensiune foarte joas de securitate ; TN-C re ea cu punctul neutru al transformatorului legat la p mnt i conductor cu func ii comune: de protec ie i neutru; TN-S re ea cu punctul neu tru al transformatorului legat la p mnt i conductoare distincte pentru func iile de protec ie i neutru; TN C S - re ea n care func iile pentru conductorul de prot ec ie i neutru sunt combinate ntr-un singur conductor pe prima parte a re elei. T T re ea cu punctul neutru al transformatorului legat la p mnt i masele legate la prize de p mnt independente. 19 spa iu delimitat care nconjoar zona de lucru sub tensiune.

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 CAPITOLUL 3. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR GENERALE ALE INSTALA IILOR 3.0. Generalit i 3.0.1.Condi ii generale de baz 3.0.1.1. La proiectarea i execu ia instala iilor electrice aferente construc iilor trebuie s se respecte prevede rile din Legea nr. 50/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioa re i a actelor normative subsecvente acesteia. 3.0.1.2. Proiectele de instala ii electrice se verific de c tre verificatori de proiecte atesta i conform Legii n r. 10/1995, cu modific rile ulterioare. 3.0.1.3. nceperea execu iei instala iilor electrice este permis numai dup ce investitorul a ob inut avizul tehnic de raco rdare. Punerea n func iune se face numai dup controlul execu iei instala iilor el ectrice de c tre unit i autorizate. 3.0.1.4. Este interzis nceperea lucr rilor de instala ii electrice f r proiecte verificate n condi iile art. 3.0.1.2. 3.0.1.5. Instala iile electrice se execut de c tre unit i atestate. 3.0.1.6. Instala iil e electrice la consumator trebuie astfel realizate nct s nu afecteze siguran a uti lizatorilor, a bunurilor i a mediului. Utilizatorul are obliga ia s nu efectueze modific ri fa de proiect n timpul exploat rii, ntre inerii sau repunerii n func iu ne far acordul scris al proiectantului ini ial al instala iei electrice sau a un ui expert tehnic atestat, potrivit legisla iei n vigoare. 3.0.1.7. Instala iile e lectrice trebuie realizate astfel nct s se evite riscul de aprindere a unor materi ale combustibile datorit temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar utilizatorii s nu fie n pericol de a suferi arsuri. 3.0.1.8. Separarea n vederea nt reruperii, verific rii, localiz rii defectelor i efectu rii repara iilor la inst ala iile electrice trebuie asigurat prin prevederea de dispozitive de separare ( siguran e fuzibile, cleme cu intrare ie ire, ntreruptoare cu ac ionare manual sau automat cu func ie i de separatoare). 3.0.1.9. Toate echipamentele electrice tr ebuie s aib , prin construc ie, caracteristicile cerute pentru influen ele exter ne din nc perea sau spa iul respectiv. Caracteristicile generale ale echipamentel or electrice i modul lor de instalare trebuie alese astfel nct s fie asigurat func ionarea n bune condi ii a instala iei electrice i protec ia utilizatorilor, bunu rilor i a mediului n condi iile de utilizare solicitate de beneficiar (tehnolog) i inndu-se seama de influen ele externe. 3.0.2. Condi ii generale comune pentru e chipamente 3.0.2.1. Echipamentele utilizate n instala iile electrice trebuie s ai b aplicat marcajul CE ori s fie agrementate tehnic sau s fie comercializate lega l ntr-un Stat Membru al Uniunii Europene sau Turcia ori sunt fabricate legal ntr-u n stat EFTA parte la acordul privind Spa iul Economic European, corespunz tor pr oiectului. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 23 3.0.2.2. Toate echipamentele folosite pentru protec ie, izolare, mascare, suport uri, trebuie s fie n concordanta cu clasa de influente externe n care se monteaz . ncadrarea n clasele de reac ie la foc i rezisten la foc a materialelor se face n c onformitate cu prevederile reglement rilor specifice. 3.0.2.3. Echipamentele ele ctrice se aleg inndu-se seama de tensiune, curent, frecven , curentul de scurtcir cuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum i alte caracteristici particulare, care trebuie luate n considera ie la alegerea echipa mentelor electrice, conform indica iilor produc torilor. 3.0.2.4. Echipamentele electrice se aleg respectnd clasele de protec ie minime necesare n func ie de cate goria nc perilor, clasificate dup influentele externe. 3.0.2.5. Dac ntr-un amplasa ment se exercit mai multe influen e externe, caracteristicile echipamentelor ele ctrice se aleg astfel nct s fie satisf cute condi iile cele mai dezavantajoase. 3. 0.2.6. Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie s provoace efe cte d un toare altor echipamente electrice sau s afecteze buna func ionare a re elei de alimentare. 3.0.3. Condi ii de amplasare i montare a instala iilor elect rice. Distante minime 3.0.3.1. Conductoarele electrice, tuburile de protec ie i barele, se amplaseaz fa de conductele altor instala ii i fa de elementele de con struc ie, respectndu-se distan ele minime din tabelul 3.1. Pentru cablurile elect rice se vor respecta distan ele prev zute n normativul NTE 007/08/00 a se vedea t abelul 3.2. 3.0.3.2. Conductoarele, barele, tuburile etc. se pot dispune pe tras ee comune cu traseele altor instala ii cu condi ia ca instala ia electric s fie dispus : deasupra conductelor de ap , de canalizare i de gaze petroliere lichefi ate; sub conducte de gaze naturale i sub conducte calde (cu temperatura peste +4 0C). 3.0.3.3. Pe toate por iunile de traseu pe care nu pot fi respectate condi ii le de la art. 3.0.3.2. i distan ele minime din tabelele 3.1. i 3.2, se vor lua m suri constructive de protec ie prin prevederea de separ ri, izola ii termice, e vi metalice etc. ce vor dep i cu minim 0,50 m de o parte i de alta, por iunea de traseu protejat . Tabelul 3.1. Distan ele minime admise pentru protec ie i r ci re ntre conductoare, bare, tuburi i accesorii i pana la elementele de instala ii i construc ii Distante minime 1) 2) (cm) Elementul de la care se m soar distan a Conductoare, bare, tuburi (acela i circuit sau circuite diferite) Trasee paralele 1 Conductoa re neizolate4) montate pe izolatoare, pe pere i, la interior Conductoare izolate 4) montate pe izolatoare, pe pere i, la interior Bare electrice montate pe izola toare 2 10 5 5 Intersec ii 3 10 5 5 Conducte sau instala ii cu fluide incombusti bile Reci T +40oC Trasee Inter-sec ii paralele 4 5 10 5 5 10 5 5 Calde T > +40oC Trasee Interparalele sec ii 6 7 10 200 5 10 150 5 Conducte sau instala ii cu fl uide combustibile Trasee paralele 8 100 50 50 Inter-sec ii 9 100 50 50 Elemente de construc ie 3) Incombustibile 10 10 5 5 Combustibile 11 20 10 10 21

24 Tuburi i evi de protec ie montate: - aparent, n ghene; - sub tencuial nglobate Con ductoare cu izola ie i manta montate sub tencuial (nglobate) MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 3 3 100 20 20 50 5 5 10 10 10 5 5 5 0 0 0 tub met. 0 tub PVC 3 3 1) Distan ele minime se m soar de la suprafe ele exterioare ale conductoarelor, barelor, tuburilor, dozelor. 2) Distan ele fa de conductoarele electrice i alte elemente ale protec iei la tr snet se stabilesc conform cap.6. 3) Pentru constru c ii din categoria BE3a, BE3b, cu risc foarte mare de incendiu, distan ele se st abilesc conform prevederilor din NP 099-04. 4) Pentru conductoarele electrice mo ntate pe izolatoare, pe pere i, la exterior, distan ele fa de elementele din col oanele 2...7 ale tabelului sunt de minim 15 cm, iar fa de alte elementele de pe traseu, distan ele sunt de minim 30 cm. Tabelul 3.2 Distante minime permise pentru cablurile electrice fa de instala iil e tehnologice (conform NTE 007/08/00) Nr. crt. 1 Denumirea instala iei tehnologice Conducte rezervoare cu reci (t 40oC ) sau incombustibile fluide combustibile Distan a minim , cm Intersec ii Apropie ri 3 50 5 100 Observa ii Distan ele se pot reduce pn la montarea pe conduct sau r ezervor, cnd cablul este armat sau protejat n eav metalic Distan ele se pot reduce n condi iile n care cablurile sunt rezistente la temperatura respectiv sau sunt p rotejate termic (paravane termice, etc.). Distan ele nu se normeaz n cazul conduc telor cu presiunea aerului sub 12daN/cm2 care deservesc instala iile electrice n func ie de condi iile locale distan ele se majoreaz conform prevederilor din nor mele specifice tehnologiei sau mediului respectiv. 2 Conducte sau instala ii cu suprafe e calde (tizola ie > + 40oC) 50 100 3 Conducte de aer comprimat Instala ii care prelucreaz combustibile solide, inclus iv materialelor respective materiale depozitarea

20 20 4 100 100 Distan ele indicate la pct. 4 nu se aplic pe por iunea de intrare a cablurilor p entru alimentarea instala iilor respective. 3.0.3.4. Trebuie evitat amplasarea i nstala iilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instala ii care ar p utea s le pericliteze n func ionare normal sau n caz de avarie. 3.0.3.5. Nu se adm ite amplasarea instala iilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate s apar condens. Fac excep ie instala iile electrice n execu ie nchis cu grad de prot ec ie minim IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de condi ii. 3.0 .3.6. Se interzice amplasarea instala iilor electrice n interiorul canalelor de v entilare (cu excep ia instala iilor aferente instala iilor de ventila ie executa te din materiale f r degajare de fum i gaze toxice). 3.0.3.7. Montarea n contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru cabluri rezistente la fo c i cu ntrziere la propagarea fl c rii (definite conform NTE 007/08/00), tuburi i plinte metalice sau din materiale plastice (omologate pentru montare pe material e combustibile) i echipamente electrice cu grad de protec ie minim IP 54. Se vor respecta i condi iile prev zute la subcap. 4.2 i 22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 25 7.20. 3.0.3.8. Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protec ie inferior IP 54 se face interpunnd materiale incombustibile ntre acestea i materialul combustibil sau elementele de distan are care pot fi: - str aturi de tencuial de min. 1 cm grosime sau pl ci din materiale electroizolante i ncombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm, cu o l ime care dep e te cu cel pu in 3 cm pe toate laturile elementul de instala ie electric ; - elemente de sus iner e din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care distan eaz el ementele de instala ie electric cu cel pu in 3 cm pe toate laturile fa de elemen tul combustibil; - sau cele men ionate n art 4.2.3.4.2. M surile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplic att la montarea aparent ct i la montarea sub tencuial a elementelor de instala ii electrice. 3.1. Alimentare 3.1.1. Natura curentului 3.1.1.1 Pentru alegerea solu iei de alimentare trebuie sc luate n considerare urm toarele: - natura curentului electric (alternativ sau continuu.) i frecven a; - valoarea tensiunii nominale; - valoarea curentului de scurtcircuit prezumat la originea instala iilor. 3.1.1.2 Dac este necesar o alim entare la tensiune continu i sursa disponibil este numai de tensiune alternativ , trebuie prev zut o sursa de conversie (redresor) i locul ei de amplasare. Acel a i lucru trebuie prev zut cnd este necesar o surs de tensiune alternativ de frec ven diferit . Pentru determinarea puterii necesare a sursei se va tine seama de randamentul sursei de conversie. 3.1.2. Tensiunea 3.1.2.1 In Romnia tensiunea nom inala de joas tensiune asigurata de re eaua de distribu ie public este monofazat a 230 V i trifazata 400/230V n sistem TN-C. Aceasta valoare de tensiune este armo nizata interna ional (SR HD 472S1). 3.1.2.2 Limitele de varia ie admise tensiuni i de alimentare, daca nu se stabile te altfel prin contractul de furnizare, vor fi (SR EN 50160): - pentru 95% din s pt mn , 10%; - pentru restul din s pt mn , +1 0% / - 15%; 3.1.2.3 Daca instala iile sunt alimentate dintr-un post de transform are sau dintr-o surs autonom proprie tensiunile pot fi n sistem trifazat : - 400/ 230 V; - 400/690 V; - 690/1000 V. Ultimele 2 valori sunt n general folosite n inst ala iile industriale din considerente tehnologice. 3.1.3. Frecven a 3.1.3.1 Frec ven a nominala n re eaua de distribu ie publica din Romnia este de 50 Hz. 3.1.3.2 Limitele admisibile de varia ie ale frecven ei, daca nu se stabile te altfel pri n contractul de furnizare, vor fi: 23

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 - pentru 99.5% din an 1%; - pentru restul din an +4% /- 6%. 3.1.4. Curentul de s curt-circuit prezumat 3.1.4.1 Valoarea curentului de scurtcircuit prezumat la or iginea instala iilor luat n considerare la alegerea echipamentului din instala ii le de distribu ie i utilizare trebuie determinat n conformitate cu normativul NTE 006/06/00. 3.1.5. Bran amente 3.1.5.1 Bran amentele electrice se proiecteaz i s e execut respectndu-se condi iile prev zute n SR 234, normativul PE 106, pentru br an amentele electrice aeriene i pentru bran amentele electrice subterane respectn du-se i condi iile prev zute n normativul NTE 007/08/00. 3.1.5.2 Solu ia de racor dare la re eaua de distribu ie public se stabile te de c tre furnizorul de energ ie electric sau de al i consultan i de specialitate atestati n condi iile legii. 3.1.5.3 Consumatorii alimenta i direct din re eaua furnizorului de energie elect ric , pot fi (dac nu se stabile te altfel prin contractul de furnizare): - cu br an ament monofazat pentru puteri de pn la 11 kVA sau - cu bran ament trifazat pen tru puteri peste 11 kVA i sub 30 kVA 3.1.5.4 Coloanele electrice alimentate din bran amentele cl dirilor de locuit, comerciale, socialculturale i administrative se proiecteaz i se execut respectndu-se pe lng condi iile din prezentul normativ i condi iile din SR 234. 3.1.5.5 Pentru instala iile electrice de iluminat i put ere (for ) se prevede tablou electric de distribu ie comun, cu urm toarele excep ii: - dac se aplic tarife diferen iate pentru consumul de energie electric ; dac func ionarea receptoarelor de putere (for ) provoac fenomene sup r toare n in stala iile de lumin (de ex. plpiri, sc derea fluxului luminos); - dac este necesar separarea instala iilor tehnologice din considerente de siguran sau din conside rente economice. 3.1.5.6 La proiectarea i executarea instala iilor electrice tre buie respectate condi iile din HG nr. 90/2008 referitoare la obligativitatea pre vederii la consumator a aparatelor de nregistrare a energiei consumate i a aplic rii, atunci cnd este cazul, a m surilor pentru mbun t irea factorului de putere i pentru limitarea regimului deformant, conform prevederilor reglement rilor tehni ce specifice. 3.1.5.7 Amplasarea contoarelor de energie electric la blocurile de locuin e trebuie s permit nregistrarea i citirea consumului, f r ca acestea s fi e condi ionate de prezen a sau acceptul abonatului. 3.1.5.8 Repartizarea pe faze i respectiv pe circuitele de alimentare, a receptoarelor electrice, trebuie s s e fac astfel, nct s se asigure o nc rcare ct mai echilibrat a fazelor. 3.2. Puterea absorbit (cerut ) 3.2.1 Generalit i 3.2.1.1 Determinarea puterii absorbite (ceru t ) este esen ial pentru o solu ie economic func ionare a instala iilor electric e, n limitele corecte de nc lzire i c dere de tensiune. i sigur n 24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 27 3.2.1.2 Pentru determinarea puterii absorbite, pentru o instala ie sau o parte a acesteia trebuie inut cont de factorul de simultaneitate (ks) i de factorul de utilizare (ku) . ks este valoarea raportului dintre puterea n func iune simultan i puterea instalat (consumator, tablou electric) ku - este valoarea raportului d intre puterea real i puterea instalat a unui consumator. Factorii de simultaneit ate i de utilizare sunt necesari pentru calculul curentului absorbit de receptoa re (tabloului) necesar n alegerea sec iunii conductoarelor, cablurilor, canaliza iilor n bare i a aparatajului. Ace tia se determin de c tre proiectant pe baza cu noa terii n detaliu a condi iilor de func ionare i exploatare. In lipsa acestor i nforma ii valori aproximative pot fi luate din tabelele 3.3, 3.4 i 3.5. 3.2.2 De terminarea puterii absorbite 3.2.2.1 Pentru consumatorii casnici puterea absorbi t se determin cu rela ia Pa Pi k u k s unde: Pi - este puterea instalat iar aunc i cnd k u i k s nu se cunosc se pot lua orientativ din tabelele 3.3 i 3.4. 3.2.2. 2 Pentru cl dirile comerciale, social culturale detemin cu rela ia: Pa Pi k u un de: Pi i k u se dau orientativ n tabelul 3.5. i administrative, puterea absorbita se Tabelul 3.3 Valorile factorului de utilizare k u func ie de varianta de dotare Varianta de dotare Componen a apartamentului Puterea instalat Pi [kW] ku 0,650 0,500 0,300 0,500 0,600 0,600 0,650 0,430 0,390 Dotare cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservare hran , audiovizu al, activit i gospod re ti i asigurarea apei calde, a nc lzirii i al g titului f r utilizarea energiei electrice. Garsonier cu 1 camer + dependin e Apartament dependin e Apartament Apartament Vi l cu cu 4 5 camere + 4 5 camere + 2 8 12 20 20 20 25 10 15 23 cu 2 3 camere + dependin e cu suprafa locuit <100 m2 dependin e cu suprafa locuit >100 m 5 camer e + dependin e Vil > 5 camere + dependin e Dotare cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservare hran , audiovizual, activit i gospod re ti i asigurarea nc lzirii i a l g titului f r utilizarea energiei electrice. Garsonier cu 1 camer + dependin e Apartament dependin e Apartament dependin e cu 4 5 camere + cu 2 3 camere + 25

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Asigurarea electric a apei calde . Vil 5 camere + dependin e 23 28 13 18 26 26 30 18 23 32 32 35 0,600 0,600 0,650 0,550 0,500 0,650 0,650 0,550 0,600 0,600 0,650 0,650 Vil > 5 camere + dependin e Dotare cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservare hran , audiovizual, activit i gospod re ti i asigurarea nc lzirii f r utilizarea energiei electric g titului. Dotare cu receptoare electrocasnice pen tru iluminat, conservare hran , i audiovizual, activit i gospod re ti. Asigurare a apei calde, a nc lzirii al g titului cu electrice. utilizarea energiei a electr ice. apei Asigurarea i a calde Garsonier cu 1 camer + dependin e Apartament depe ndin e Apartament dependin e Vil 5 camere + dependin e cu 4 5 camere + cu 2 3 ca mere + Vil > 5 camere + dependin e Garsonier cu 1 camer + dependin e Apartament dependi n e Apartament dependin e Vil 5 camere + dependin e cu 4 5 camere + cu 2 3 camer e + Vil > 5 camere + dependin e 3.2.2.3 Racordurile i coloanele electrice se dimensioneaz astfel nct s fie satisf cute condi iile de stabilitate termic n regim permanent, verificarea dimension ri i f cndu-se n condi iile de c dere de tensiune. Tabelul 3.4. Valorile factorilor d e simultaneitate k s Nr. de apartamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Apartament e cu o camer kW 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 1 60 Apartamente cu 2 3 camere kW 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 Apartamente cu 4 5 camere kW 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 kS 1 0,90 0,90 0,83 0,83 0,83 0 ,72 0,72 0,72 0,66 0,62 0,62 0,55 0,55 0,55 0,52 0,50 0,50 0,48 0,48 26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 29 Tabelul 3.5. Valorile puterii instalate i a factorului de utilizare pentru consu matori edilitari Nr. crt. 1 Destina ia consumatorului Magazine, spa ii comerciale, servicii (incl usiv reclame) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hoteluri - camer - restaurant Puterea instal at (orientativ ) Specific Total U.M. Valoare kW W/m2 kW/cam W/m W/pat W/m2 W/m mn t superior W/m 2 2 ku 0,80 0,70 0,90 0,90 0,65 0,70 0,75 0,75 0,80 0,60 0,70 0,85 0,75 75 ... 100 1 120 ... 200 500... 1000 20 ... 50 20 ... 50 50 ... 75 50 ... 75 15 ... 100 20 ... 140 50 ... 70 80 ... 120 Sedii administrative, politice, economice etc. Policlinici Spitale, clinici, san atorii Cre e, gr dini e, c mine coli generale licee Facult i, institute de nv Tea tre, filarmonici, muzee, s li de expozi ie, etc Cinematografe Puncte termice W/m2 2 3.3. Tipuri de re ele de distribu ie 3.3.1 Generalit i 3.3.1.1 Tipurile de re el e se clasific n func ie de : - num rul conductoarelor active i - moduri de legare la p mnt. 3.3.1.2 Tipurile de re ele n func ie de conductorul activ sunt pentru: Tensiune alternativ monofazat cu 2 conductoare; monofazat cu 3 conductoare; trif azat cu 3 conductoare ; trifazat cu 4 conductoare; trifazat cu 5 conductoare. Te nsiune continu cu 2 conductoare; cu 3 conductoare. 3.3.1.3. Tipurile de re ele n func ie de modul de legare la p mnt pentru tensiune alternativ tensiune continu s unt: TN, TT i IT. 3.3.2. Legarea la p mnt a re elelor de tenisune alternativ . 3. 3.2.1 Legarea la p mnt poate fi de trei tipuri principale: TN, TT i IT, simboluri le literare utilizate pentru notarea lor avnd urm toarele semnifica ii: - prima l iter , se refer la situa ia re elei de alimentare n raport cu p mntul: T legarea d irect la p mnt a unui punct activ punctul neutru, n cazul n care acesta este accesi bil sau a unui conductor de faz , n cazul n care punctul neutru nu este accesibil; I izolarea tuturor p r ilor active fa de p mnt, sau legarea la p mnt a unui punct printr-o impedan de valoare foarte mare. 27 i

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 - a doua liter , se refer la situa ia maselor electrice n raport cu p mntul: T leg area direct la p mnt a maselor instala iei, independent de eventuala legare la p mnt a unui punct al aliment rii; N indic modul de tratare a func iilor conductoar elor neutru i de protec ie; poate fi N-C sau N-S; Alte litere, se refer la dispu nerea conductorului neutru i a conductorului de protec ie n re eaua TN: C n re eau a TN arat c func iile pentru conductorul neutru i pentru conductorul de protec i e pot fi combinate ntr-un singur conductor (PEN). S n re eaua TN arat c func ia de protec ie este asigurat printr-un conductor PE separat de conductoarele active, legat la p mnt (n curent alternativ). 3.3.2.2 Simbolurile grafice care se utilize az n schemele de legare la p mnt sunt conform celor indicate n tabel 3.6. Tabelul 3 .6. Simbolurile utilizate n schemele de legare la p mnt. 3.3.2.3 Re eaua TN are un punct al aliment rii legat direct la p mnt, masele inst ala iei fiind legate la acest punct prin conductoare de protec ie. n acest tip de re ea, curentul de defect ntre faz i mas este un curent de scurtcircuit. Se dist ing trei tipuri de re ele TN n func ie de dispunerea conductorului neutru i a con ductorului de protec ie. 3.3.2.4 Re eaua TN-S, n care un conductor de protec ie d istinct este folosit pentru ntreaga re ea (fig. 3.1.). Se utilizeaz : - cnd trebui e separate PE i N pentru asigurarea func ion rii protec iei; - de la ultimul tab lou legat la p mnt spre receptor. 28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 31 Distribu ie (dac exist ) Surs Instala ie L1 L2 L3 N PE Mase Priza de p mnt a sursei Priza de p mnt a instala iei consumatorului Fig.3.1. Sistem TN-S ,trifazat cu 5 conductoare,cu conductorul de protec ie (PE) separat de conductorul neutru (N). 3.3.2.5 Re eaua TN-C, n care func iile pentru conductorul neutru i conductorul de protec ie sunt combinate ntr-un singur conductor pentru ntreaga re ea (fig. 3.2.) . Se men ioneaz c n aceast re ea de la ultimul tablou spre receptor alimentarea s e realizeaz ntotdeauna n sistem TN-S, adic cu conductoare separate PE i N sau numa i PE , dup necesit ile receptorului. Distribu ie (dac exist ) Surs Instala ie L1 L2 L3 PEN Mase Priza de p mnt a sursei Priza de p mnt a instala iei consumatorului Fig.3.2. Schema re elei TN-C trifazat cu 4 conductoare, cu conductor comun de pr otec ie (PE) i neutru (N). 29

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 3.3.2.6 Re eaua TN-C-S, n care func iile pentru conductorul de neutru i conductor ul de protec ie sunt combinate ntr-un singur conductor pe o por iune a re elei (f ig. 3.3). Sistemul TN-C este ntotdeauna naintea celui TN-S. Este interzis , n aceia i re ea, realizarea unui conductor PEN (TN-C) dup ce acesta a fost separat n PE i N (TN-S), ntr-un punct n amonte. Distribu ie (dac exist ) Surs Instala ie L1 L2 L3 N PEN PEN PE Priza de p mnt a sursei Priza de p mnt a instala iei consumatorului Mase Fig.3.3. Schema re elei TN-C-S trifazat ,n care conductorul de protec ie (PE) est e separat de conductorul neutru(N). 3.3.2.7 In toate re elele TN, atunci cnd exist un conductor PE sau PEN acestea tr ebuiesc legate la p mnt ct mai des posibil i obligatoriu cnd acestea fac parte din componen a tablourilor de distribu ie. 3.3.2.8 Re eaua TT (fig. 3.4 i fig. 3.5) are un punct al aliment rii legat direct la p mnt, masele instala iei electrice f iind legate la prize de p mnt independente fa de priza de p mnt a aliment rii. n ac east re ea curen ii de defect faz mas , pentru intensit i chiar mai mici dect ale unui curent de scurtcircuit, pot fi suficient de mari pentru a provoca apari ia unei tensiuni de atingere periculoas . 30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Distribu ie (dac exist ) Surs Instala ie 33 L1 L2 L3 N PE Mase Priza de p mnt a sursei Legare la p mnt de protec ie a instala iei Fig.3.4. Schema re elei TT trifazat cu 5 conductoare, cu conductorul neutru dist ribuit, cu PE i N. Distribu ie (dac exist ) Surs Instala ie L1 L2 L3 PE Mase Priza de p mnt a sursei Legarea la p mnt de protec ie a instala iei Fig.3.5. Schema re elei TT trifazat cu 4 conductoare, cu conductorul neutru nedi stribuit. 3.3.2.9 n re eaua IT (fig. 3.5 i fig. 3.6) toate p r ile active ale aliment rii s unt izolate fa de p mnt sau legate la p mnt prin intermediul unei impedan e Z de v aloare mare, masele instala iei electrice fiind legate la p mnt. n aceast re ea, u n curent rezultat dintr-un prim defect faz -mas are o intensitate suficient de m ic nct nu poate provoca o tensiune de atingere periculoas . Se utilizeaz 31

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 numai cu dispozitiv de control permanent al izola iei conductorului neutru fa de clan area automat n caz de defect. Se recomand ca n acest sistem conductorul neutr u s nu fie distribuit. de p mnt i/sau 3.3.2.10 n re eaua IT limitarea curentului rezultat n cazul unui singur defect se ob ine fie prin absen a leg turii la p mnt a aliment rii, fie prin intercalarea u nei impedan e ntre un punct al aliment rii (n general neutrul re elei) i p mnt sufi cient de mari care s limiteze curentul de defect la valori cuprinse ntre 150230 mA pentru a permite semnalizarea defectului. Distribu ie (dac exist ) Surs Instala ie L1 L2 L3 N 2) PE Impedan 1) Mas Mas Priza de p mnt a sursei Legare la p mnt de protec ie a re elei Legarea la p mnt de protec ie n instala ie poate s fie asigurat fie ca o alternati v la legarea la p mnt de protec ie a re elei fie ca o m sur de protec ie compleme ntar . Aceast legare la p mnt n instala ie nu trebuie s fie realizat la originea i nstala iei. 1 impedan a foarte mare sau lipsa leg turii. 2 conductorul neutru poate fi distr ibuit sau nedistribuit. Varianta nedistribuit este recomandat . Fig.3.6. Schema re elei IT, trifazat, cu 4 conductoare. 3.3.2.11. Condi ii pentru conductoarele PEN,PE n re elele TN,TT i IT. 3.3.2.11.1 Se admite n re elele TN, n instala iile fixe, ca func iunile de conductor de prote c ie i de conductor neutru s fie ndeplinite de un singur conductor (PEN), cu cond i ia ca sec iunea lui s fie cel pu in egal cu 10 mm2 Cu sau 16 mm2 Al i por iune a comun s nu se g seasc n aval de un dispozitiv de protec ie la curent diferen ia l rezidual. Conductorul PEN exista numai n re eaua TN-C. 3.3.2.11.2 Conductoarele de protec ie trebuie s aib sec iunile cel pu in egale cu acelea prev zute n tabe lul 5.17 . 3.3.2.12. Recomand ri pentru utilizarea re elelor TN,TT i IT Pentru a legerea tipului de re ea pentru alimentarea diver ilor consumatori se pot utiliz a recomand rile din tabelul 3.7. 32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 35 Tabelul 3.7. Recomand ri pentru utilizarea diferitelor tipuri de re ea Tipul de re ea Recomandate Posibile Nerecomandate Re ea cu fider de alimentare, cu lungime foarte mare i rezisten redus a prizei d e p mnt (mai mic de 10 ) Re ea cu fider de alimentare, cu lungime foarte mare i r ezisten mare a prizei de p mnt (peste 30 ) Re ea cu perturba ii electromagnetice frecvente (exemplu: emiterea de unde radio i televiziune) Re ea exterioar cu con ductoare aeriene Sarcini sensibile la curen i de defect importan i (exemplu: mot oare electrice) Re ea cu nivel redus de izola ie (cuptoare electrice, instala ii de sudare, elemente de nc lzire, echipamente din buc t rie) Re ea cu sarcini cup rinznd receptoare cu risc n serviciu i cu defec iuni frecvente (poduri rulante, ma carale, convertoare) Re ea cu numeroase echipamente electronice Re ea care neces it continuitate de alimentare n serviciu (s li de opera ie, s li de dirijare a zb orurilor) TN TN TT IT TN TN TN-S IT TT TN IT TT TT TN TT TT TT TT IT IT IT TN IT IT TN-C TN TT 3.3.3 Legarea la p mnt a re elelor de tensiune continu (TN, TT i IT) 3.3.3.1 Lega rea la p mnt poate fi de trei tipuri principale: TN, TT i IT, simbolurile literar e utilizate pentru notarea lor avnd acelea i semnifica ii ca la re elele de tensi une alternativ . 3.3.3.2 Re eaua TN-S Un conductor activ (de exemplu L-) sau con ductorul median, este legat la p mnt i separat de conductorul de protec ie (PE) n n treaga instala ie (fig. 3.7). Surs Instala ie ~ L+ PEL L PE Aplicarea op ional a unei baterii Mase Priza de p mnt a instala iei Fig.3.7 Schema re elei TN-S, ntensiune continu , cu conductorul L- legat la p mnt separat de conductorul de protec ie PE. 33

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 3.3.3.3 Re eaua TN-C Func iile de conductor activ legat la p mnt (de exemplu L-) i de protec ie sunt reunite intr-un singur conductor PEL n toata instala ia ( Fig .3.8.). Surs Instala ie ~ L+ PEL Aplicare op ional a unei baterii Mase Priza de p mnt a instala iei Fig.3.8. Schema re elei TN-C n tensiune continu . Conductorul activ (L-) i cel de protec ie sunt uni i ntr-un singur conductor PEL n toata instala ia. 3.3.3.4 Re eaua TN-C-S Func iile de conductor activ legat la p mnt (de exemplu L) i de conductor de protec ie PE sunt reunite ntr-un singur conductor PEL n prima parte a instala iei (fig.3.9.). Surs Instala ie ~ L+ PEL PE L Aplicare op ional a unei baterii Mase Priza de p mnt a instala iei Mase Schem TN-C Schem TN-C-S n curent continuu Schem TN-S Fig.3.9. Schema TN-C-S n tensiune continu . Conductorul activ legat la pamant (L) si cel de protectie PE sunt uniti intrun singur conductor PEL n prima parte a i nstalatiei. 3.3.3.5 Re eaua TT Punctul de legare la p mnt al conductorului activ (de ex. L-) este separat de punctul de legare la p mnt al conductorului de protec ie PE n toat instala ia (fig.3.10.). 34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 37 Surs Instala ie L+ ~ L PE Aplicare op ional a unei baterii Mase Priza de p mnt a instala iei Priza de p mnt a maselor Fig.3.10. Schema TT ntensiune continu 3.3.3.6 Re eaua IT Un conductor activ (de ex.L-) este legat la p mnt printr-o imp edan relativ mare (sau izolat), separat de punctul de legare la p mnt al conducto rului de protec ie (fig.3.11.). Surs Instala ie ~ L+ 1) 1) L PE Aplicare op ional a unei baterii Mase Priza de p mnt a instala iei Priza de p mnt a maselor Fig.3.11. Schema IT n tensiune continu 1) Conductorul activ (L-) poate fi izolat sau legat la p mnt printr-o impedan mar e. 3.4. Instala ii de securitate 3.4.1 Prevederea aliment rii de securitate cu e nergie electric pe lng alimentarea normal cu energie electric , la consumatori, e ste obligatorie n urm toarele cazuri: - la consumatori industriali i similari, cu receptoare care trebuie s func ioneze f r ntrerupere, n condi iile date n Ord. ANR E 129/2008. - la consumatori echipa i cu instala ii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu i la consumatori prev zu i cu il uminat de siguran , n condi iile date n acest normativ (subcapitolul 7.22 i 7.23). Se poate prevedea la consumator alimentare de rezerv , pe lng alimentarea normal i n alte cazuri dect cele men ionate mai sus, n condi iile prev zute n Ord. ANRE 12 9/2008, cu acordul investitorului. 35

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 3.4.2 Alimentarea de securitate se realizeaz cu: - baterii de acumulatoare; - su rse nentreruptibile (UPS); - generatoare independente de alimentarea din SEN; 3.4 .3 Trecerea la alimentarea de securitate se face n func ie de durata de comutare. Comanda se poate face: - manual, comutarea fiind f cut de un operator sau; - au tomat, f r interven ia unui operator. 3.4.4 Alimentarea de securitate cu comutar e automat , dup durata de comutare poate fi: - f r ntrerupere, alimentare automat care poate fi asigurat n mod continuu, n condi ii specifice privind perioada de t ranzi ie (de ex. varia ii de tensiune i frecven ); - cu o ntrerupere foarte scurt , durata de comutare fiind mai mic de 0,15 s; - cu o ntrerupere scurt , durata d e comutare fiind mai mic de 0,5 s; - cu o ntrerupere medie, durata de comutare fi ind mai mic de 15 s; - cu o ntrerupere lung , durata de comutare fiind mai mare d e 15 s. 3.4.5 Atunci cnd ntreruperea aliment rii cu energie electric poate avea co nsecin e foarte grave, punnd n pericol via a oamenilor (de ex. n blocul operator di n spitale, centrul de dirijare al zborurilor etc.), se recomand ca alimentarea d e securitate s se fac n sistemul IT (fig. 3.6.). 3.4.6 Alegerea caracteristicilor aliment rii de securitate cu energie electric (surs , comutarea, durata de comu tare) se face de c tre proiectant mpreun cu tehnologul i investitorul astfel nct s fie respectate condi iile de siguran impuse. 3.5. Separarea instala iilor 3.5.1 Toate instala iile trebuie s fie separate n mai multe circuite, dup necesit i, n s copul: - evit rii tuturor pericolelor i limit rii consecin elor n eventualitatea unui defect; - facilit rii verific rilor, ncerc rilor i ntre inerii; - evitarea pe ricolelor care pot rezulta din defectarea unui singur circuit . 3.5.2 Trebuie pr ev zute circuite distincte de distribu ie pentru p r i ale instala iei care treb uie comandate separat, astfel nct aceste circuite sa nu fie afectate de defectarea altor circuite. 3.6 Compatibilitatea 3.6.1 Trebuiesc luate masuri adecvate pent ru mic orarea influen elor pe care anumite echipamente electrice le pot avea asu pra altor instala ii electrice, asupra surselor de alimentare i asupra re elei d e distribu ie public . Aceste perturba ii pot fi: perturba ii de tensiune din ca re: varia ii de tensiune; goluri de tensiune; ntreruperi de tensiune de scurt dur at ; ntreruperi de tensiune de lung durat ; supratensiuni temporare ntre faze i p mnt; supratensiuni tranzitorii ntre faze i p mnt; nesimetrii de tensiune; tensiuni i curen i electrici armonici. componente continue; 36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 39 oscila ii de nalt frecven ; curen i de fug . 3.7 Mentenabilitatea 3.7.1 Trebuie r ealizat o frecven i o calitate a ntre inerii instala iei care durata de via norma t , conform cap. 8 i 9 Trebuie luate n considera ie instala iei ce in seama de fr ecven a i de calitatea ntre inerii: - s poat fi efectuat orice verificare periodi c , ncercare, ntre inere durata de via normat ; - s se respecte m surile de protec ie pentru asigurarea securit ii (conform Legii nr. 319/2006); - s se utilizeze echipamente cu agremente tehnice care s permit instala iei pe toat durata de via normat . sunt necesare pe toat acele caracteristici ale i repara ie necesare pe i s n t ii n munc func ionarea corect a 37

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 CAPITOLUL 4. PROTEC II PENTRU ASIGURAREA SECURIT 4.1. Protec ia mpotriva ocurilor electrice 4.1.1. Generalit i II 4.1.1.1. Regula fundamental (conform cu recomand rile din SR EN 61140). Regula f undamental a protec iei mpotriva ocurilor electrice const n aceea c : a. p r ile a ctive periculoase nu trebuie s fie accesibile n condi ii normale de func ionare. Aceasta se realizeaz prin protec ia de baz (vechea denumire era protec ie la atin gere direct ) i b. p r ile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub ten siune s nu devin p r i active periculoase n caz de simplu defect. Aceasta se real izeaz prin protec ia la defect (vechea denumire era protec ie la atingere indirect ) . 4.1.1.2. O m sur de protec ie trebuie s se realizeze astfel : 1. O combina ie corespunz toare dintre o m sur pentru protec ia de baz (la atingere direct ) i o m sur tehnic pentru protec ia n caz de defect (la atingere indirect ), cum ar fi : - protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii ; - utilizarea tensiunilor foarte joase (TFJS i TFJP) ; - separarea electric pentru alimentarea unui singur receptor electric. 2. O izola ie dubl sau nt rit clasa II de izola ie ntruct asigu r att protec ia de baz (la atingere direct ) ct i protec ia n caz de defect (la ati ngere indirect ) . 4.1.2. M suri tehnice i organizatorice pentru protec ia de ba z (protec ia mpotriva atingerilor directe). 4.1.2.1. A. M surile tehnice de prote c ie sunt: - izola ia de baz a p r ilor active ; - bariere sau carcase ; - obsta cole (destinate protej rii persoanelor calificate sau instruite nu sunt destinat e persoanelor obi nuite) ; - amplasarea n afara zonei de accesibilitate la atinge re ; - limitarea tensiunii de alimentare, care s nu dep easc limitele TFJ (confo rm recomand rilor din SR CEI / TS 61201) ; - folosirea mijloacelor individuale d e protec ie electroizolante certificate; - alte m suri ce respect regula fundame ntal . Ca m sur tehnic suplimentar se utilizeaz protec ia cu dispozitive de cure nt diferen ial rezidual (DDR) de cel mult 30mA. B. M surile organizatorice sunt: - scoaterea de sub tensiune a instala iei la care se lucreaz ; - executarea int erven iilor la instala iile electrice numai de c tre persoane calificate ; - exe cutarea interven iilor n baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 1146/2006; - elaborarea unor instruc iuni de lucru; - al te m suri organizatorice care sunt prev zute n cap. 9. M suri tehnice de protec i e pentru protec ia de baz 4.1.2.2. Izola ie de baz pentru p r ile active P r ile active trebuie s fie acoperite complet cu o izola ie care se poate ndep rta numa i prin distrugere. Pentru echipament izola ia trebuie s ndeplineasc prescrip iile din standardele relevante pentru echipamentul electric. 38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 41 4.1.2.3. Bariere sau carcase 4.1.2.3.1 P r ile active trebuie s fie instalate n i nteriorul carcaselor sau n spatele barierelor care asigur un grad de protec ie ce l pu in IPXXB sau IP 2X, cu excep ia cazului n care sunt necesare deschideri mai mari n timpul nlocuirii unor elemente, precum dulii sau elemente de nlocuire ale si guran elor fuzibile sau a cazurilor n care sunt necesare deschideri mari pentru a permite func ionarea corect a echipamentului : - m suri suplimentare trebuiesc luate pentru a mpiedica persoanele sau animalele domestice s ating neinten ionat p r ile active; - exist asigurarea c persoanele s fie informate despre p r ile a ctive care pot fi atinse inten ionat, prin deschiderea barierelor sau carcaselor ; - deschiderea s fie a a de mic nct s corespund prescrip iilor pentru o func iona re corect . Suprafe ele orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi u or acces ibile, trebuie s aib un grad de protec ie de cel pu in IPXXD sau IP4X. 4.1.2.3.2 Barierele sau carcasele trebuie fixate ferm i s aib suficient stabilitate i dur abilitate pentru men inerea gradelor de protec ie prescrise i de separare coresp unz toare de p r ile active n condi ii de func ionare normal , innd seama de influ entele externe. Dac o carcas este necesar s fie ndep rtat , aceast opera ie trebu ie efectuat numai: - prin ajutorul unei chei sau unei scule sau - dup ntreruperea alimentarii p r ilor active fa de care barierele sau carcasele asigur protec ia , restabilirea aliment rii fiind posibil numai dup rea ezarea barierelor sau renc hiderea barierelor sau carcaselor sau - dac o barier intermediar , care asigur u n grad de protec ie de cel pu in IPXXB sau IP2X, previne atingerea cu p r ile ac tive, ndep rtarea acestei bariere intermediare este posibil , numai prin utilizar ea unei chei sau a unei scule. 4.1.2.3.3 Dac n spatele unei bariere sau a unei ca rcase sunt instalate elemente ale echipamentului care pot avea sarcini electrice periculoase, dup ntreruperea aliment rii, este necesar o pl cu de avertizare. Co ndensatoarele mici care sunt utilizate pentru temporizarea releelor nu trebuie c onsiderate periculoase. 4.1.2.4. Obstacole Acestea sunt destinate protej rii per soanelor calificate sau instruite. Nu sunt destinate protej rii persoanelor obi nuite. 4.1.2.4.1. Obstacolele trebuie s previn : - atingerea neinten ionat a cor pului de p r ile active; - atingerea neinten ionat cu p r ile active pe durata f unc ion rii echipamentului sub tensiune n func ionare normal . 4.1.2.4.2. Obstaco lele pot fi ndep rtate f r utilizarea unor chei sau scule, ns trebuie asigurate as tfel nct s previn ndep rtarea neinten ionat . 4.1.2.5. Amplasarea n afara zonei de a ccesibilitate la atingere 4.1.2.5.1 P r i simultan accesibile care sunt la poten iale diferite nu trebuie s fie n zona de accesibilitate la atingere. Dou p r i s unt considerate simultan accesibile dac sunt la distan mai mic de 2.5 m (dimensi unea de accesibilitate este determinat de lungimea mini f r o scul de ajutor) . 4 .1.2.5.2 Dac o suprafa orizontal este restric ionat de un obstacol (balustrad sa u ecran de plas de srm ) cu un grad de protec ie mai mare de IP XXB sau IP2X, zon a de atingere trebuie s nceap de la acest obstacol. n direc ie vertical (n sus), zo na de accesibilitate este de 2.5 m de la suprafa a S, ne innd seama de nici un ob stacol intermediar care asigur un grad de protec ie mai mic de IPXXB 39

42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 sau IP2X. Vedere din fa Vedere lateral 2,5 m S 2,5 m S 1,25 m 1,25 m 0,75 m 0,75 m Limita zonei de accesibilitate la atingere Vedere de sus 1,25 m S Fig. 4.0. Zon de accesibilitate la atingere 4.1.2.5.3. n locurile n care, n mod normal, sunt manevrate obiecte bune conductoare lungi i voluminoase, distan ele de la art.4.1.2.5.1 i 4.1.2.5.2 trebuie m rite innd seama de dimensiunile acestor obiecte. 4.1.3. M suri tehnice pentru protec i a la defect (protec ia mpotriva atingerilor indirecte) 4.1.3.1. Protec ia la defe ct (mpotriva atingerii indirecte) se realizeaz printr-o m sur de protec ie princi pal , care s asigure protec ia n orice condi ii i o m sur de protec ie suplimenta r , care s asigure protec ia n cazul defect rii protec iei principale. Cele dou m suri de protec ie trebuie alese astfel nct s nu se anuleze una pe cealalt . 4.1.3 .2. Protec ia n caz de defect (protec ia la atingere indirect ) se realizeaz numa i prin m suri tehnice. Acestea sunt : - m suri tehnice principale : - legarea la p mnt a p r ilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tens iune) n condi iile specifice fiec rui sistem de alimentare : TN, TT, IT; - utiliz area tensiunilor reduse TFJS i TFJP ; - separarea de protec ie, pentru un singur receptor ; - izolarea dubl sau nt rit a echipamentelor electrice clas II de izol a ie; - m suri tehnice suplimentare : - deconectarea automat la apari ia unui cu rent electric de defect periculos, prin utilizarea dispozitivelor de curent dife ren ial rezidual DDR ; - leg tura de echipoten ializare de protec ie suplimentar ; - izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului); - deconec tarea automat la apari ia tensiunii de atingere ; - folosirea mijloacelor indivi duale de protec ie electroizolante certificate; - alte m suri tehnice suplimenta re ce respect regula fundamental . M surile suplimentare nso esc ntotdeauna o m su r tehnic principal i se prev d n : 40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 43 instala iile electrice din mediile periculoase i foarte periculoase ; - anumite condi ii de influen e ale condi iilor externe i amplasamente speciale, a a cum s unt men ionate n cap.7 ; - cazurile n care se utilizeaz conductoare din aluminiu c u sec iunea mai mic de 16 mm2. Protec ia n caz de defect poate fi omis pentru un echipament cu p r i conductoare accesibile de dimensiuni sub 5050 mm2 sau dac sun t amplasate astfel nct nu pot veni n contact semnificativ cu o parte a corpului uma n i dac racordarea cu un conductor de protec ie se realizeaz cu dificultate sau este nesigur . 4.1.3.3. M surile de protec ie diferite aplicate n aceea i instala ie pentru protec ie la defect (la atingere indirect ) nu trebuie s se influen e ze sau s se anuleze reciproc. 4.1.3.4. M surile tehnice de protec ie la defect (m potriva atingerilor indirecte) men ionate depind de tipul re elei de alimentare i condi iile de defect. Acestea sunt detaliate n cadrul m surilor de protec ie di n subcap. 4.1.4. 4.1.4. M sur de protec ie Se admit, n general, urm toarele m sur i : 1 ntreruperea automat a aliment rii ; 2 izolarea dubl sau nt rit ; 3 utilizare a tensiunilor foarte joase TFJS i TFJP ; 4 - separarea electric pentru alimentar ea unui singur receptor. 4.1.4.1. ntreruperea automat a aliment rii 4.1.4.1.1. Es te cea mai utilizat m sur de protec ie n instala iile electrice, n care: - protec ia de baz (la atingere direct ) este asigurat printr-o : - izola ie de baz a p r ilor active sau - bariere sau - carcase ; - protec ia la defect (la atingerea i ndirect ) este asigurat prin leg turi de echipoten ializare de protec ie (care s asigure ntreruperea automat ) ca m sur principal . Protec ia suplimentar se adop t conform cu 4.1.2.1. 4.1.4.1.2. Un dispozitiv de protec ie trebuie s ntrerup aut omat alimentarea conductorului de linie a circuitului sau a echipamentului n cazu l unui defect cu impedan a neglijabil ntre conductorul de linie i o parte conduct oare accesibil sau un conductor de protec ie din circuit sau un echipament n timp ul maxim de ntrerupere indicat la 4.1.4.1.3.,4.1.4.1.4. sau 4.1.4.1.5. Valori ale timpului de ntrerupere mai mari dect cele indicate n aceste articole, pot fi admis e n re elele publice de distribu ie a energiei electrice pentru producerea i tran sportul energiei electrice. Pentru re elele IT, ntreruperea automata nu este n mod obi nuit necesar la apari ia primului defect. Prescrip iile privind ntreruperea dup primul defect vor fi enun ate n cursul acestui capitol la art. 4.1.4.1.21. 4. 1.4.1.3. Timpul maxim de ntrerupere stabilit n tabelul 4.1. trebuie aplicat circui telor finale din cl diri care nu dep esc 32 A. 41

44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 4.1 Timpul maxim de ntrerupere1) Re eaua 50 V<Uo 120 V 120 V<Uo 230 V 230 V<Uo 400 V Uo>400 V (schema) s s s s c.a. c.c. c.a. c.c. c.a. c.c. c.a. c.c. TN 0,8 Nota 1 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 TT 0,3 Nota 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1 Dac n r e elele TT ntreruperea se realizeaz de un dispozitiv de protec ie la supracurent i leg tura de echipoten ializare de protec ie este conectat cu toate p r ile con duc toare str ine n cadrul instala iei, pot fi utiliza i timpii maximi de ntrerupe re aplicabil pentru re elele TN. Uo este tensiunea nominal n c.a sau c.c. ntre lin ie i p mnt. Nota 1 - ntreruperea poate fi necesar pentru alte motive dect protec ia mpotriva ocului electric. Nota 2 - Dac ntreruperea este asigurat de un DDR a se v edea art.4.1.5.2. 1) Timpul maxim de ntrerupere corespunde pentru o tensiune de a tingere UL = 50V 4.1.4.1.4. n re eaua TN un timp de ntrerupere care nu dep e te 5 s este permis pentru circuite de distribu ie i pentru circuitele neacoperite de 4.1.4.1.3. 4.1.4.1.5. n re eaua TT un timp de ntrerupere care nu dep e te 1 s este permis pentru circuite de distribu ie i pentru circuitele neacoperite de 4.1.4. 1.3. 4.1.4.1.6. Pentru aliment ri cu tensiunea nominal Uo mai mare de 50 V (tens iune alternativ ) sau 120V (tensiune continu ), nu este cerut ntreruperea automat n timpul indicat la 4.1.4.1.3.,4.1.4.1.4. sau 4.1.4.1.5, dac n cazul unui defect, tensiunea de ie ire a sursei este redus ntr-un timp care nu este mai mare dect va loarea timpului aplicabil din tabelul 4.1. sau 5 s (dup caz) la 50 V tensiune al ternativ sau 120 V tensiune continu . n asemenea cazuri trebuie luat n considera i e ntreruperea din alte motive dect ocul electric. 4.1.4.1.7. Dac ntreruperea automa t conform 4.1.4.1.2. nu poate fi realizat n timpul indicat aplicabil la 4.1.4.1.3 .,4.1.4.1.4. sau 4.1.4.1.5., trebuie prev zut o leg tur de echipoten ializare de protec ie suplimentar conf. 4.1.3.2. M suri ce se iau n re elele TN 4.1.4.1.8.Pu nctul neutru sau punctul median al sistemului de alimentare trebuie legat la p mn t. Dac punctul neutru sau median nu este disponibil sau accesibil, un conductor de linie trebuie legat la p mnt. P r ile conductoare accesibile ale instala iei t rebuie conectate printr-un conductor la bara principal de legare la p mnt a insta la iei (PEN, PE) care trebuie conectat la punctul de legare la p mnt a sistemului electric de alimentare. Dac exist alte leg ri la p mnt se recomand , dac este po sibil, conectarea conductoarelor de protec ie la astfel de puncte. Legarea la p mnt la puncte suplimentare, distribuite ct se poate de uniform, poate fi necesar p entru a se asigura ca poten ialele conductoarelor de protec ie r mn, n caz de defe ct, ct se poate de aproape de cel al p mntului. n cl dirile nalte i cl dirile foarte nalte, definite potrivit reglement rilor tehnice n vigoare, legarea la p mnt supli mentara a conductoarelor de protec ie nu este practic posibila din motive practi ce. In astfel de cl diri leg tura de protec ie de echipoten ializare ntre conduct oarele de protec ie i p r ile conductoare accesibile are o func ie similar . Se recomand ca legarea la p mnt a conductoarelor de protec ie (PE i PEN) s se fac ac olo unde acestea intr n cl dire sau dependin e, innd seama de orice posibili curen i electrici deriva i prin conductorul neutru. 4.1.4.1.9. n instala iile fixe, un singur conductor poate avea att func ia de conductor de protec ie ct i pe cea de conductor neutru (conductor PEN). Pe conductorul PEN nu trebuie montat nici un d ispozitiv de protec ie sau separare (sec ionare). 42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 45 4.1.4.1.10. Caracteristicile dispozitivului de protec ie i impedan ele circuitul ui trebuie s ndeplineasc urm toarea condi ie: Zs Ia U 0 unde: Zs - impedan a, n oh mi, a buclei de defect care include: - sursa; - conductorul de faz pn la punctul de defect i - conductorul de protec ie ntre punctul de defect i surs . Ia - curen tul electric, n amperi, care produce func ionarea automat a dispozitivului de pro tec ie n timpul specificat la art.4.1.4.1.3. sau 4.1.4.1.4. Atunci cnd se utilizea z un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR) acest curent e lectric este curentul diferen ial rezidual de func ionare care asigur ntreruperea n timpul specificat men ionat n tabelul 4.1. U o - este tensiunea nominala n tensi une continu sau alternativ ntre faz i p mnt, n vol i. Acolo unde conformitatea cu a cest articol se realizeaz printr-un DDR, timpii de ntrerupere n conformitate cu ta belul 4.1 se refer la curen ii diferen iali reziduali de defect prezuma i, semni ficativ mai mari dect curentul nominal diferen ial rezidual de func ionare al DDR (de regul 5 I n ) . 4.1.4.1.11. n re elele TN pot fi utilizate urm toarele dispo zitive de protec ie pentru protec ia la defect ( protec ie mpotriva atingerii ind irecte): - dispozitive de protec ie la supracurent ; - dispozitive de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR). Dac se utilizeaz un DDR pentru protec ie n caz de defect, circuitul trebuie protejat printr-un dispozitiv de protec ie la s upracurent conform 4.3. Un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidua l (DDR) nu trebuie utilizat n re elele TN-C. Dac se utilizeaz un DDR ntr-o re ea T N-C-S, montarea DDR se face numai pe partea re elei TN-S. M suri ce se iau n re e lele TT 4.1.4.1.12. Toate p r ile conductoare accesibile protejate mpreun prin ac ela i dispozitiv de protec ie trebuie conectate prin conductoarele de protec ie la o priz de p mnt comun tuturor acestor p r i. Dac sunt utilizate mai multe disp ozitive de protec ie n serie, aceasta prescrip ie se aplic separat la toate p r i le conductoare accesibile protejate prin fiecare dispozitiv. Punctul neutru sau punctul median al sistemului de alimentare cu energie electric trebuie legat la p mnt. Dac un punct neutru sau un punct median nu este disponibil sau accesibil, trebuie legat la p mnt un conductor de faz . 4.1.4.1.13. n general n re elele TT, e chipamentele DDR trebuie utilizate pentru protec ia la defect (protec ia mpotriva atingerii indirecte). Ca alternativ , pot fi utilizate dispozitive de protec ie la supracurent pentru protec ia la defect (protec ia mpotriva atingerii indirect e), numai dac este asigurat o valoare a impedan ei Zs conform art. 4.1.4.1.15. D ac este utilizat un DDR pentru protec ia la defect (protec ia mpotriva atingerii indirecte) circuitul trebuie protejat de asemenea printr-un dispozitiv de protec ie la supracurent conform subcap. 4.3. 4.1.4.1.14. Dac este utilizat un dispozi tiv de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR) pentru protec ia la defect (protec ia mpotriva atingerii indirecte) trebuie ndeplinite urm toarele condi ii: - timpul de ntrerupere cerut la 4.1.4.1.3. sau 4.1.4.1.4 , i Ra I n 50V 43

46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 unde: Ra - este suma rezistentei (n ) a prizei de p mnt i a conductorului de prote c ie pentru p r ile conductoare accesibile, I n - este curentul nominal diferen ial rezidual de func ionare (n A), a DDR. Protec ia la defect este asigurat n aces t caz de asemenea dac impedan a de defect nu este neglijabil . Acolo unde rezist en a electric Ra nu este cunoscut poate fi nlocuit prin impedan Z s . Timpii de nt rerupere n conformitate cu tabelul 4.1 se refer la curen ii diferen iali rezidual i de defect prezuma i, semnificativ mai mari dect curentul nominal diferen ial re zidual de func ionare a DDR (de regula 5 I n ) . 4.1.4.1.15. Dac este utilizat u n dispozitiv de protec ie la supracurent trebuie ndeplinit urm toarea condi ie: Z s Ia U0 unde: Z s - este impedan a (n ) buclei de defect care cuprinde: - sursa; - conductorul de faz pn la punctul de defect; - conductorul de protec ie a p r il or conductoare accesibile; - conductorul de legare la p mnt; - priz de p mnt a ins tala iei i - priz de p mnt a sursei. I a - curentul (n A) care produce func ionare a dispozitivului de ntrerupere automat n timpul specificat la 4.1.4.1.3 sau 4.1.4. 1.4; U 0 - tensiunea nominal alternativ sau continu ntre faz i p mnt, (n V). M suri ce se iau n re elele IT 4.1.4.1.16. n re elele IT p r ile active trebuie izolate fa de p mnt sau legate la p mnt printr-o impedan suficient de mare. Aceast conecta re poate fi realizat fie la punctul neutru sau median al sistemului sau la un pu nct neutru artificial. Acesta din urm poate fi conectat direct la p mnt dac imped an a rezultant fa de p mnt este suficient de mare la frecven a sistemului. Acolo unde nu exist nici un punct neutru sau punct median, conductorul de linie poate fi conectat la p mnt printr-o impedan mare. Curentul electric de defect este mic n cazul unui defect simplu la o parte conductoare accesibil sau la p mnt i ntrerupe rea automat conform 4.1.4.1 nu este imperativ dac este ndeplinit condi ia de la 4 .1.4.1.17. Trebuie luate m suri de nl turare (ct mai curnd posibil) a primului defe ct pentru a preveni posibilitatea de oc electric la apari a celui de al doilea d efect. Pentru a reduce supratensiunea sau pentru atenuarea oscila iilor de tensi une, poate fi necesar realizarea leg rii la p mnt prin impedan e sau puncte neutr e artificiale. 4.1.4.1.17. P r ile conductoare accesibile trebuie legate la p mnt individual, n grup sau colectiv. Trebuie ndeplinite urm toarele condi ii: - n sist eme de tensiune alternativ Ra I d 50V - n sisteme de tensiune continu Ra I d 120V unde: Ra - este suma rezisten elor (n ) a prizei de p mnt i a conductorului de pr otec ie la p r ile conductoare accesibile; I d - este curentul de defect (n A) al unui prim defect cu impedan a neglijabil ntre un conductor de faz i o parte cond uctoare accesibil . Valoarea curentului electric I d ine seama de curen ii elect rici de scurgere de suprafa i de impedan a total a instala iei electrice. 44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 47 4.1.4.1.18. n re elele IT pot fi utilizate urm toarele dispozitive de monitorizar e i de protec ie: - dispozitive de monitorizare a izola iei (MI) ; - dispozitive de monitorizare a curentului diferen ial rezidual (MDR) ; - sisteme de localiza rea defectului izola iei ; - dispozitiv de protec ie la supracurent ; - dispozit iv de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR). Dac se utilizeaz un dispoz itiv ac ionat la curent diferen ial rezidual (DDR), declan area unui DDR n cazul unui prim defect nu poate fi exclus datorit curen ilor electrici capacitivi de s curgere de suprafa . 4.1.4.1.19. n cazurile cnd se adopt o re ea IT din motive de continuitate a aliment rii, trebuie prev zut un dispozitiv de monitorizare a izo la iei pentru a indica apari ia unui prim defect de la o parte activ la p r ile conductoare accesibile sau la p mnt. Acest dispozitiv trebuie s produc un semnal acustic i/sau optic care trebuie s continue att timp ct defectul persist . Dac exi st att semnal acustic ct i optic, este permis ca semnalul acustic s fie anulat. Se recomand ca primul defect s fie eliminat ct mai curnd posibil. 4.1.4.1.20. Cu exc ep ia cazului n care este instalat un dispozitiv de protec ie pentru ntreruperea a liment rii n cazul unui prim defect de punere la p mnt, poate fi prev zut un MDR s au un sistem de localizare a defectului izola iei pentru a indica apari ia unui prim defect de la o parte activ la p r ile conductoare accesibile sau la p mnt. A cest dispozitiv trebuie s produc un semnal acustic i/sau optic, care trebuie s s e men in att timp ct defectul persist . Se recomand ca primul defect s fie elimina t ct mai curnd posibil. 4.1.4.1.21. Dup apari ia unui prim defect, condi iile pent ru o ntrerupere automat a aliment rii n cazul unui al doilea defect ap rut la un c onductor activ trebuie s fie urm toarele: a) dac p r ile conductoare accesibile sunt interconectate printr-un conductor de protec ie legat colectiv la p mnt la a cela i sistem de legare la p mnt, se aplica condi ii similare re elelor TN i treb uie ndeplinite urm toarele condi ii cnd n re elele de tensiune alternativ conductor ul neutru nu este distribuit i respectiv n re elele de tensiune continu dac condu ctorul median nu este distribuit: 2I a Z s U sau unde conductorul neutru sau res pectiv median este distribuit: 2I a Z s U 0 unde: U - este tensiunea nominal alt ernativ sau continu (n V) ntre conductoarele de linie; U 0 - tensiunea nominala al ternativ sau continu (n V) ntre conductorul de linie i conductorul neutru sau cond uctorul median; Z s - impedan a (n ) a buclei de defect care cuprinde conductorul de linie i conductorul de protec ie al circuitului; Z s - impedan a (n ) buclei de defect care cuprinde conductorul de linie i conductorul neutru respectiv medi an al circuitului; I a - curentul (n A) care produce func ionarea dispozitivului de protec ie n intervalul de timp prescris la 4.1.4.1.3. sau 4.1.4.1.4. pentru re elele TN. Timpul stabilit n tabelul 4.1 de la 4.1.3.1.3 pentru re elele TN se ap lic la re elele IT cu conductorul neutru sau median distribuit sau nedistribuit. Factorul 2 n ambele rela ii, ia n considerare faptul ca n cazul apari iei simultan e a dou defecte, acestea pot ap rea n circuite diferite. Pentru impedan a buclei de defect trebuie luat n considerare cazul cel mai defavorabil, de exemplu un def ect la conductorul de faz la surs i simultan un alt defect la conductorul neutru al unui echipament de utilizare curent al circuitului considerat. b) dac p r il e conduc toare sunt legate la p mnt n grup sau individual se aplic urm toarea cond i ie: Ra I a 50V 45

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 unde: Ra - este suma rezisten elor (n ) prizei de p mnt i a conductorului de prote c ie la p r ile conductoare accesibile; I a - este un curent electric (n A) care produce ntreruperea automat a dispozitivului de protec ie n timpul corespunz tor c u cel pentru re elele TT din tabelul 4.1 de la 4.1.4.1.3. sau n timpul corespunz tor de la 4.1.4.1.4. Dac ndeplinirea prescrip iilor de la b) este asigurat printr -un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR) respectarea tim pilor de ntrerupere ceru i pentru re elele TT n tabelul 4.1 poate necesita curen i diferen iali reziduali semnificativ mai mari dect curentul diferen ial rezidual nominal de func ionare I n al DDR (de regul 5 I n ). 4.1.4.2. Izolarea dubl sau n t rit 4.1.4.2.1. Generalit i 4.1.4.2.1.1. Izolarea dubl sau nt rit este o m sur d e protec ie prin care : - protec ia de baz este asigurat printr-o izola ie de ba z i protec ia la defect este asigurat printr-o izola ie suplimentar ; - protec i a de baz i protec ia la defect sunt asigurate printr-o izola ie nt rit ntre p r il e active i p r ile accesibile. Aceast m sur de protec ie este destinat s previn apari ia de tensiuni periculoase la p r ile accesibile ale echipamentului electr ic printr-un defect al izola iei de baz . 4.1.4.2.1.2. M sura de protec ie prin izolarea dubl sau nt rit este aplicabil n toate situa iile, cu excep iile unor lim it ri indicate n cap. 7. 4.1.4.2.2. Prevederi pentru echipamentul electric 4.1.4. 2.2.1. Dac se utilizeaz m sura de protec ie izolarea dubl sau nt rit pentru toat instala ia sau o parte a ei, echipamentul electric trebuie s corespund unuia din urm toarele articole: - 4.1.4.2.2.2. sau - 4.1.4.2.1.2 i 4.1.4.2.2.4. sau - 4.1 .4.2.3. 4.1.4.2.2.2. Echipamentul electric trebuie s fie dintre tipurile urm toa re i ncercat i marcat conform standardelor relevante: - echipament electric avnd o izola ie dubl sau nt rita (clasa II) ; - echipament electric declarat ca produs echivalent clasei II, precum i ansamblurile de echipamente electrice avnd o izola ie total (vezi SR EN 60439-1). Acest echipament este identificat prin simbolul DB, pentru echipament de clasa II de izola ie. conform recomand rii din CEI 6041 7 4.1.4.2.2.3. Echipamentul electric avnd numai izola ie de baz trebuie s aib o izo lare suplimentar aplicat n timpul mont rii instala iei electrice, asigurnd un grad de securitate echivalent echipamentului electric conform 4.1.4.2.2.2. i respectn d 4.1.4.2.3.1. pn la 4.1.4.2.3.3. Simbolul trebuie amplasat ntr-o pozi ie vizibil la exteriorul i interiorul carcasei, conform recomand rilor din CEI 60417 DB-501 9. 4.1.4.2.2.2.4. Echipamentul electric avnd p r ile active neizolate trebuie s a ib o izola ie nt rit aplicat n timpul procesului de montare a instala iei electric e, asigurnd un grad de protec ie echivalent echipamentului electric conform 4.1.4 .2.2.2. i respectnd 4.1.4.2.3.1. pn la 4.1.4.2.3.3. O astfel de izola ie se aplic numai unde caracteristicile constructive mpiedic aplicarea izola iei duble. 46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 49 Simbolul trebuie amplasat ntr-o pozi ie vizibil la exteriorul i interiorul carcas ei, conform recomand rilor din CEI 60417 DB - 5019. 4.1.4.2.3. Prevederi pentru carcase 4.1.4.2.3.1. Echipamentul electric fiind preg tit pentru punerea n func i une, avnd toate p r ile active separate numai printr-o izola ie de baz , acestea trebuie s fie instalate n interiorul unei carcase electroizolante care asigur cel pu in un grad de protec ie IPXXB sau IP 2X. 4.1.4.2.3.2. Carcasele trebuie s nde plineasc urm toarele condi ii: - nu trebuie traversat de p r i conductoare care pot transmite un poten ial; - nu trebuie s con in niciun urub sau alte mijloace de fixare electroizolante care trebuie ndep rtate la montare sau ntre inere i care ar putea fi nlocuite cu altele metalice care ar putea deteriora izola ia carcase i; - dac carcasa trebuie traversat de elemente metalice (de exemplu pentru manet ele de ac ionare a aparatelor ncastrate), acestea trebuie s fie amplasate astfel n ct protec ia mpotriva ocului electric s nu fie deteriorat . 4.1.4.2.3.3. Acolo und e capacele sau u ile carcasei electroizolante pot fi deschise f r utilizarea une i scule sau a unei chei, toate p r ile conductoare accesibile trebuie s fie n spa tele unei bariere izolante (cu un grad de protec ie cel pu in IPXXB sau IP 2X). Aceast barier poate fi ndep rtat numai prin utilizarea unei scule sau a unei chei . 4.1.4.2.3.4. P r ile conductoare nchise ntr-o carcas electroizolant nu trebuie l egate la conductorul de protec ie. O excep ie trebuie f cut pentru conductoarele de protec ie care n mod necesar trec prin carcas pentru a proteja alte elemente ale echipamentului electric al c rui circuit de alimentare trece prin carcas . E lementele conductoare de protec ie se vor izola ca i p r ile active i vor fi mar cate cu simbolul PE. 4.1.4.2.3.5. Carcasa nu trebuie s afecteze func ionarea ech ipamentului protejat n acest fel. 4.1.4.2.4. Prevederi pentru sisteme de pozare 4 .1.4.2.4.1. Sistemul de pozare trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - tens iunea nominal a sistemului de pozare nu este mai mic dect tensiunea nominal a sis temului, dar cel pu in 300/500V; - protec ia mecanic adecvat a izola iei de baz este asigurat prin una sau mai multe dintre urm toarele metode: a) prin mantaua nemetalic a cablului sau b) jgheaburi nchise i tuburi profilate nemetalice confor m standardelor pe p r i CEI 61084 sau tuburi nemetalice conform SR EN 61386. 4.1 .4.3. M sura de protec ie prin utilizarea tensiunilor foarte joase de securitate (TFJS) i foarte joase de protec ie (TFJP). 4.1.4.3.1. Generalit i 4.1.4.3.1.1. Protec ia prin utilizarea tensiunii foarte joas este o m sur de protec ie care c onst din unul dintre cele dou circuite de tensiune foarte joas : - TFJS; - TFJP. Aceast m sur de protec ie necesit : - limitarea tensiunii n circuitele TFJS sau TFJP la limita superioar a tensiunii pentru domeniul I de tensiune, 50Vtensiune alternativ sau 120 V tensiune continu (a se vedea SR HD 193S2); - separarea de p rotec ie a circuitelor TFJS sau TFJP de toate celelalte circuite; 47

50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 izola ie de baz ntre circuitele TFJS sau TFJP ; numai pentru circuitele TFJS, izo la ie de baz ntre circuitele TFJS i p mnt. 4.1.4.3.1.2. Utilizarea TFJS sau TFJP este considerata ca o m sur de protec ie n toate situa iile. n anumite amplasamente speciale standardele pe p r i SR HD 6036 4-7 sau HD 384.7 limiteaz valoarea tensiunii foarte joase la o valoare mai mica de 50V tensiune alternativ sau 120 V tensiune continu (vezi cap.7). 4.1.4.3.2. P revederi pentru protec ia mpotriva atingerii directe i protec ia mpotriva atingeri i indirecte. Protec ia de baz i protec ia la defect se considera a fi ndeplinit cn d: - tensiunea nominala nu poate dep i limita superioar n domeniul I de tensiune; - alimentarea provine de la una din sursele de la 4.1.4.3.3.; - sunt ndeplinite condi iile de la 4.1.4.3.4. Tensiunile continui pentru circuitele TFJ generate d e un convertor cu semiconductoare necesit un circuit intern de tensiune alternat iv care dep e te tensiunea continu din motive fizice. Acest circuit intern de te nsiune alternativ nu este considerat ca un circuit cu tensiune mai mare n sensul acestui articol. ntre circuitele interne i circuitele externe este necesar separa rea de protec ie. n re elele de tensiune continu cu baterii, tensiunile pentru nc rcarea bateriei i tensiunile n regim flotant dep esc tensiunea nominal a bateriei . Aceast tensiune nu necesit nici o m sur de protec ie suplimentar , dac nu dep e te 75 V n tensiune alternativ . sau 150V n tensiune continu . 4.1.4.3.3. Surse p entru TFJS i TFJP Urm toarele surse pot fi utilizate pentru re elele TFJS i TFJP : un transformator de securitate (conform cu recomand rile din SR EN 61558-2-6: 2002). surs de tensiune care asigur un grad de securitate echivalent cu cel al t ransformatorului de securitate (de exemplu motor generator cu nf ur ri asigurnd o separare echivalent ). surs electrochimic (de exemplu o baterie) sau alt surs in dependent a unui circuit cu tensiune mai mare (de exemplu un generator antrenat de un motor Diesel). unele dispozitive electronice unde au fost stabilite m suri de prevedere pentru a se asigura c , i n cazul unui defect intern, tensiunea la bornele de ie ire nu poate dep i valorile de la 4.1.4.3.1.1. Exemple de astfel d e dispozitive includ echipamentul de ncercarea izola iei i dispozitivele de monit orizare. Dac exist tensiuni mai mari la bornele de ie ire, conformitatea cu aces t articol poate fi realizat , dac tensiunea de ie ire este n limitele de la art.4 .1.4.3.1.1. cnd este m surat cu un voltmetru cu o rezisten intern de cel pu in 30 00 . sursele mobile de alimentare la joas tensiune, trebuie alese i montate conf orm cu prescrip iile pentru protec ie prin utilizarea unei izola ii duble sau nt rite. 4.1.4.3.4. Prevederi pentru circuitele TFJS i TFJP 4.1.4.3.4.1. Circuitele TFJS i TFJP trebuie s aib : - izola ie nt rit ntre p r ile active i alte circuite TFJS sau TFJP; - separare de protec ie intre p r ile active ale circuitelor car e nu sunt TFJS sau TFJP, asigurat prin izola ie dubl sau nt rit sau izola ie de b az i de ecran de protec ie pentru tensiunea cea mai nalt prezent . Circuitele TFJ S trebuie s aib izola ie de baz ntre p r ile active i p mnt. Circuitele TFJP i/sau p r ile conductoare accesibile ale echipamentului alimentat prin circuite TFJP pot fi legate la p mnt. Legarea la p mnt a circuitelor TFJP poate fi realizat prin tr-o conectare la p mnt sau la un conductor de protec ie din interiorul sursei. 4 .1.4.3.4.2. Separarea de protec ie a sistemului de pozare a circuitelor TFJS sau TFJP de p r ile active a altor circuite, care are cel pu in izola ie de baz , p oate fi realizat astfel: 48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 51 conductoarele circuitelor TFJS sau TFJP trebuie s fie nchise ntr-o manta nemetalic sau o carcasa electroizolanta, suplimentar fa de izola ia de baz ; conductoarel e circuitelor TFJS sau TFJP trebuie separate de conductoarele circuitelor cu ten siuni mai mari dect cele din domeniul I printr-o manta metalic legat la p mnt sau ecran metalic legat la p mnt; conductoarele circuitului la tensiuni mai mari dect domeniul I pot fi incluse n cabluri multiconductoare sau alte grup ri de conducto are dac conductoarele TFJS sau TFJP sunt izolate pentru cea mai mare tensiune pr ezent ; prin separare fizic ; sistemul de pozare al altor circuite este cu izola ie dubl sau nt rit (conform art. 4.1.4.2.4.1). 4.1.4.3.4.3. Prizele i fi ele n re elele TFJS i TFJP trebuie s ndeplineasc urm toa rele condi ii: - fi ele s nu permit introducerea n prize pentru alte sisteme de t ensiune; - prizele nu trebuie s permit introducerea fi elor pentru alte sisteme de tensiune; - fi ele i prizele n sistem TFJS nu trebuie s aib contact pentru con ductor de protec ie. 4.1.4.3.4.4. P r ile conductoare accesibile n circuitele TFJ S nu trebuie legate la p mnt sau la conductoare de protec ie sau p r i conductoar e accesibile ale altui circuit. 4.1.4.3.4.5. Dac tensiunea nominal dep e te 25 V tensiune alternativ sau 60 V tensiune continu sau dac echipamentul este imersat , protec ia de baz (protec ia mpotriva atingerii directe) pentru circuite TFJS sa u TFJP trebuie asigurat prin: - izola ie de baz a p r ilor active; - bariere sau carcase. Protec ia de baz (mpotriva atingerii directe) nu este necesar , n genera l, n condi ii de mediu uscat (AD1) pentru: - circuite TFJS unde tensiunea nominal nu dep e te 25 V tensiune alternativ sau 60 V tensiune continu ; - circuite TFJ P unde tensiunea nominal nu dep e te 25 V tensiune alternativ sau 60 V tensiune continu i p r ile conductoare accesibile i/sau p r ile active sunt conectate pri n conductor de protec ie la borna principal de legare la p mnt. n toate celelalte cazuri protec ia de baz nu este necesar dac tensiunea nominal a circuitelor TFJS sau TFJP nu dep e te 12 V tensiune alternativ sau 30 V tensiune continu . 4.1.4 .4. M sura de protec ia prin separarea electric 4.1.4.4.1. Generalit i 4.1.4.4.1 .1. Separarea electric este o m sur de protec ie prin care: - protec ia de baza este asigurata prin izola ia de baz a p r ilor active sau prin bariere sau carca se conform art. 4.1.2.3; - protec ia la defect este asigurat prin separarea simp l a circuitului de alte circuite sau fa de p mnt. 4.1.4.4.1.2. Aceast m sur de pr otec ie trebuie limitat la alimentarea unui singur echipament de utilizare curen t , de la o surs nelegat la p mnt cu separare simpl . Atunci cnd este utilizat ace ast m sur de protec ie, este necesar s existe conformitatea izola iei de baz cu standardul de produs. 4.1.4.4.1.3. Dac mai multe echipamente de utilizare curent sunt alimentate dintr-o surs de separare trebuiesc ndeplinite condi iile de la a rt. 4.1.4.4.1.4. pn la 4.1.4.4.1.11. 4.1.4.4.1.4. Toate echipamentele trebuie s f ie conform prevederilor protec iei de baz (mpotriva atingerilor directe) de la ar t.4.1.2.1.A) i 4.1.4.2. 49

52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 4.1.4.4.1.5. Protec ia prin separarea electric a aliment rii pentru mai multe ec hipamente (receptoare) trebuie s fie asigurat de ndeplinirea condi iilor din art. 4.1.4.4.1.1. 4.1.4.4.1.6. Trebuie luate m suri de prevedere pentru a proteja cir cuitul separat (rezultat prin separare electric ) de deteriorarea i defectarea i zola iei (de exemplu prin alegerea sistemului de pozare). 4.1.4.4.1.7. P r ile c onductoare accesibile ale circuitelor separate trebuie conectate prin leg turi d e echipoten ializare nelegate la p mnt. Acestea nu trebuie conectate la conductoa re de protec ie sau p r i conductoare accesibile ale altor circuite. 4.1.4.4.1.8 . Toate prizele trebuie s aib echipoten ializare prev zut la art.4.1.4.4.1.7. co ntacte de protec ie conectate la sistemul de 4.1.4.4.1.9. Toate cablurile utilizate trebuie s con in un conductor de protec i e pentru a fi utilizat drept conductor de echipoten ializare conform art.4.1.4.4 .1.7. Aceast condi ie nu este necesar cnd se alimenteaz un echipament cu izola ie dubl sau nt rit . 4.1.4.4.1.10. Trebuie s existe asigurarea c la apari ia a dou defecte simultane, pe dou conductoare de polarit i diferite, un dispozitiv de pr otec ie va ntrerupe alimentarea ntr-un timp mai mic dect cel din tabelul 4.1. 4.1.4 .4.1.11. Se recomand ca produsul dintre tensiunea nominal a circuitului (n V) i l ungimea (n m) a unui sistem de separare s nu dep easc 100.000 Vm i ca lungimea re elei s nu fie mai mare de 500m. 4.1.4.4.2. Prevederi pentru protec ia de baz mpo triva atingerii directe Toate echipamentele electrice trebuie s fie prev zute cu una din prevederile protec iei de baza de la subcap. 4.1.2. sau din m surile de protec ie de la subcap.4.1.4. 4.1.4.4.3. Prevederi pentru protec ie n caz de def ect mpotriva atingerilor indirecte 4.1.4.4.3.1. Circuitul separat trebuie aliment at de la o surs cu cel pu in separare simpl circuitului separat s nu dep easc 50 0V. i tensiunea 4.1.4.4.3.2. P r ile active separate nu trebuie conectate la nici un punct al al tui circuit, la p mnt sau la un conductor de protec ie. ntre circuite se va asigur a izola ia de baz . 4.1.4.4.3.3.Cablurile flexibile sau cordoanele folosite vor fi vizibile pe tot traseul pentru prevenirea deterior rilor mecanice sau de oric e alt natur . 4.1.4.4.3.4. Pentru circuitele separate se recomand trasee diferit e de ale altor circuite. Dac sunt n acela i sistem de pozare, trebuie utilizate c abluri f r acoperiri metalice, conductoare izolate n tuburi electroizolante, tubu ri profilate izolante sau jghiaburi izolante, n urm toarele condi ii: - tensiunea nominal nu este mai mic dect cea mai mare tensiune nominal ; - fiecare circuit e ste protejat mpotriva supracurentului electric. 4.1.4.4.3.5. P r ile conductoare accesibile ale circuitelor de separare nu trebuie conectate la nici una din p r ile conductoarele accesibile ale altui circuit, la p mnt sau la un conductor de p rotec ie. 50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 53 4.1.5. M suri tehnice suplimentare de protec ie 4.1.5.1. Generalit i 4.1.5.1.1. O m sur suplimentar de protec ie nso e te ntotdeauna : - o m sur tehnic de protec ie pentru protec ia de baz (conform 4.1.2.1.) sau - o m sur tehnic principal pen tru protec ia n caz de defect (conform 4.1.3.2.) 4.1.5.1.2. O m sur suplimentar d e protec ie nu trebuie s mpiedice nici una din m surile de protec ie men ionate l a 4.1.2. i 4.1.3. 4.1.5.2. Protec ia suplimentar prin deconectarea automat la ap ari ia unui curent de defect periculos prin utilizarea dispozitivelor de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR) 4.1.5.2.1. n sistemele de tensiune altern ativ trebuie prev zut o protec ie suplimentar printr-un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR) care nu dep e te 30 mA pentru (conform cu r ecomand rile din SR HD 60364-4-41) : - prize de utilizare general cu un curent n ominal care nu dep e te 20A, folosite de obicei de persoane obi uite ; - excep i i pot fi f cute pentru prize utilizate sub supravegherea unor persoane calificat e (de exemplu n unele amplasamente comerciale sau industriale) i a prizelor dedic ate pentru conectarea unui anumit tip de echipament ; - echipamente mobile cu un curent nominal care nu dep e te 32 A pentru utiliz ri n exterior. 4.1.5.2.2. Uti lizarea DDR avnd un curent diferen ial rezidual nominal care nu dep e te 30 mA, e ste recunoscut ca protec ie suplimentar n cazul protec iei de baz i/sau a protec iei la defect sau din neaten ia utilizatorilor . 4.1.5.2.3. Utilizarea unor astf el de dispozitive nu este recunoscut ca un mijloc unic de protec ie i nu trebuie s mpiedice aplicarea uneia dintre m surile de protec ie specificate de la art. 4 .1.1.1. 4.1.5.2.4. Curen ii electrici nominali ai dispozitivului de protec ie la curent diferen ial rezidual S pentru utiliz ri casnice i similare conform recom and rilor din SR EN 61008-1 i SR EN 61009-1 sunt : 6-10-30-100-300-500 mA i 1 A. 4.1.5.2.5. Clasificarea dispozitivelor DDR pentru utiliz ri casnice i similare, conform recomand rilor SR EN 61008-1 i SR EN 61009-1, este : - de tip AC pentru c are declan area este dat de curentul rezidual sinusoidal alternativ aplicat brus c sau care cre te lent ; - de tip A pentru care declan area este dat att de curentu l rezidual sinusoidal alternativ ct i de curentul rezidual continuu (pulsatoriu) aplica i brusc sau care cresc lent . 4.1.5.2.6. Clasificarea dispozitivelor DDR pentru utiliz ri industriale, conform recomand rilor din SR EN 60947-2, este : de tip AC i A i suplimentar - de tip B pentru care declan area este dat de : - curen i reziduali sinusoidali; - curen i reziduali pulsatorii ; - curen i reziduali pu lsatorii cu o component continu de 6 mA; - pentru curen i reziduali care pot pro veni de la circuite redresoare cum ar fi : redresor simpl alternan cu sarcina ca pacitiv care produce un curent continuu neted ; punte redresoare trifazat n stea sau punte hexafazat ; 51

54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 punte redresoare dubl alternan . Dispozitivele DDR sunt cu sau f r controlul ung hiului de faz , independen pentru curen i electrici care se aplic brusc sau cu c e tere lent . de polaritate, 4.1.5.2.7. Clasificarea dispozitivelor DDR pentru utiliz ri casnice i similare i industriale conform recomand rilor din SR EN 61008-1, SR EN 61009-1 i SR EN 609 47-2 n func ie de existen a temporiz rii este : - f r temporizare, de uz general, cu timpi de declan are ntre 40...300 ms n func ie de valoarea curentului diferen ial rezidual de defect comparativ cu curentul diferen ial rezidual nominal al di spozitivului ; - cu temporizare tip S pentru asigurarea selectivit ii, cu timpi de declan are ntre 150...500 ms, n func ie de valoarea curentului diferen ial rezidu al de defect comparativ cu curentul diferen ial rezidual nominal al dispozitivul ui . 4.1.5.2.8. Dac dispozitivele diferen iale reziduale se monteaz , selectivit atea, conform recomand rilor din SR CEI 61200-53, se realizeaz ca n fig. 4.1 sau fig. 4.2. - n fig. 4.1. se prezint o schem unde sunt realizate 2 niveluri de sele ctivitate utiliznd dispozitive diferen iale reziduale de tip general, conform rec omand rilor din SR EN 610081, cu curent nominal 100 mA i de tip S avnd un curent di feren ial rezidual nominal 300 mA; - n fig. 4.2. se prezint o schem unde sunt rea lizate 3 niveluri de selectivitate utiliznd un dispozitiv diferen ial rezidual de tip general cu un curent nominal de 30 mA. n amonte este instalat un dispozitiv diferen ial rezidual de tip S cu un curent nominal de 300 mA, iar n amonte de aceas ta un dispozitiv diferen ial rezidual cu temporizare definit conform recomand ri lor din SR EN 60947-2, cu un curent nominal de 1A; - selectivitatea ntre un dispo zitiv de tip S i un altul de tip general n serie poate fi considerat ca realizat da c raportul ntre curen ii diferen iali reziduali nominali respectivi este de cel p u in 3; - n re eaua TT, rezisten a prizei de p mnt trebuie s fie conform cu preved erea art. 4.1.4.1.14. Id Tip S - 500mA sau tip general 300mA Id Tip cu temporizare 1A (timp maximal de ntrerupere) Id Tip general 100mA Id Tip general 30mA Id Tip S - 300mA Id Tip general 30mA Fig. 4.1. Exemplu de circuite cu dou niveluri de selectivitate

Fig. 4.2. Exemplu de circuite cu trei niveluri de selectivitate 52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 55 4.1.5.3. Protec ia suplimentar folosind leg tura de echipoten ializare de protec ie suplimentar 4.1.5.3.1.Leg tura de echipoten ializare de protec ie suplimenta r este considerat ca protec ie suplimentar pentru protec ia la defect (mpotriva a tingerii indirecte). 4.1.5.3.2. Utilizarea leg turii de echipoten ializare de pr otec ie suplimentar nu trebuie s exclud necesitatea ntreruperii aliment rii din a lte motive (de exemplu, protec ia mpotriva focului, solicit rii termice a echipam entului etc.). 4.1.5.3.3. Leg tura de echipoten ializare de protec ie suplimenta r poate implica ntreaga instala ie, o parte a acesteia sau un amplasament. 4.1.5. 3.4. Leg tura de echipoten ializare de protec ie suplimentar trebuie s includ to ate p r ile conduc toare simultan accesibile ale echipamentului fix i p r ile co nductoare str ine inclusiv dac se utilizeaz arm tura metalic a betonului armat. Sistemul trebuie conectat la conductoarele de protec ie ale ntregului echipament inclusiv cele ale prizelor. 4.1.5.3.5. Dac exist incertitudini referitoare la ef icienta leg turii de echipoten ializare de protec ie suplimentar , trebuie s se confirme ca rezisten a R ntre p r ile conductoare simultan accesibile i p r ile c onductoare str ine ndepline te condi ia: R 50V / I a n sisteme de tensiune alterat iv R 120V / I a n sisteme de tensiune continu unde: I a este curentul electric de func ionare n A, a dispozitivului de protec ie : - pentru dispozitive de curent diferen ial rezidual (DDR), I n - pentru dispozitive de supracurent, curentul el ectric de func ionare la 5 s. 4.1.5.3.6. Conductorul pentru leg turi principale de egalizare a poten ialelor trebuie s aib sec iuni cel pu in egale cu jum tate din sec iunea cea mai mare a conductorului de protec ie din instala ie, dar mini m 10 mm2 Cu; sec iunea lui se poate limita la maximum 25 mm2 Cu sau o sec iune e chivalent pentru alt material. Conductorul pentru leg turi suplimentare de egali zare a poten ialelor ntre dou mase trebuie s aib sec iunea cel pu in egal cu cea mai mic sec iune a conductoarelor de protec ie legate la acele mase. Leg turile suplimentare se vor realiza prin elemente conductoare nedemontabile (de ex. arpa nte metalice), prin conductoare suplimentare sau prin combinarea acestor dou sol u ii. 4.1.5.3.7. Elementele conductoare ale construc iei sau din construc ii (cu m sunt de exemplu arpantele metalice, c ile de rulare ale utilajelor de ridicat i transport) pot fi utilizate drept conductoare de protec ie dac ndeplinesc simul tan urm toarele condi ii: a) continuitatea lor electric este asigurat fie prin c onstruc ie fie prin mijloace adecvate realizndu-se astfel nct s fie protejat mpotriv a deterior rilor mecanice, chimice, electrochimice, termice sau de alt natur ; b ) sec iunea lor este cel pu in aceea determinat conform subcapitolului 5.5.; c) demontarea lor nu se poate face dect dac au fost prev zute m suri de compensare. 4.1.5.3.8. Dac instala iile electrice sunt n distribu ie prefabricat n nveli uri me talice (cutii, carcase), aceste nveli uri pot fi utilizate drept conductoare de p rotec ie dac satisfac urm toarele trei condi ii: a) continuitatea lor electric e ste asigurat i men inut n timp prin m suri de protec ie corespunz toare mpotriva s olicit rilor mecanice, chimice, electrochimice, termice sau de alt natur .; b) s ec iunea lor este cel pu in egal cu aceea rezultat din subcapitolul 5.5.; c) per mit racordarea pe traseul lor a altor conductoare de protec ie. 53

56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 4.1.5.3.9. Structura metalic de sus inere a cablurilor poate fi utilizat drept c onductor de protec ie dac se iau m suri n vederea satisfacerii condi iilor de la art. 4.1.5.3.8. 4.1.5.4. Protec ia suplimentar folosind leg tura local de echipo ten ializare nelegat la p mnt. 4.1.5.4.1. Leg tura local de echipoten ializare ne legat la p mnt este prev zut pentru a preveni apari ia unei tensiuni de atingere periculoase. 4.1.5.4.2. Toate echipamentele electrice trebuie s corespund preved erilor de protec ie de baza (mpotriva atingerilor directe) descrise la subcapitol ul 4.1.2. 4.1.5.4.3. Conductoarele leg turii de echipoten ializare trebuie s con ductoare simultan accesibile i p r ile conductoare str ine. interconecteze toate p r ile 4.1.5.4.4. Sistemul local de leg turi de echipoten ializare nu trebuie s fie n co ntact electric cu p mntul, nici direct, nici prin p r ile conductoare simultan ac cesibile ori prin p r i conductoare str ine. Dac aceast condi ie nu poate fi ndep linit se aplic protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii . 4.1.5.4.5. Treb uie luate m suri de prevedere astfel nct orice persoan care intr n zona de echipote n ializare s nu poat fi expus la o diferen de poten ial periculoas , n special da c plan eul conductor, izolat fa de p mnt, este conectat la sistemul de echipoten ializare nelegat la p mnt. 4.1.5.5. Protec ia suplimentar prin izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului) 4.1.5.5.1. Aceast m sur de protec ie este destinat prevenirii atingerii simultane cu p r ile conductoare care pot fi la poten iale diferite prin defectarea p r ilor active. 4.1.5.5.2. Orice ech ipament electric trebuie s corespund unei prevederi privind protec ia de baz (mpo triva atingerii directe) descrisa la cap.4.1.2. 4.1.5.5.3. P r ile conductoare a ccesibile trebuie dispuse astfel nct n mprejur ri obi nuite o persoan s nu vin simul tan n atingere cu: - dou p r i conductoare accesibile ; - o parte conductoare acc esibil i orice parte conductoare str in , dac aceste p r i pot avea poten iale d iferite prin defectarea izola iei de baz a p r ilor active. 4.1.5.5.4. n amplasam ente neconductoare nu trebuie s existe nici un conductor de protec ie. 4.1.5.5.5 . Conformitatea cu art. 4.1.5.5.3. este realizat dac amplasamentul are un plan e u i pere i izolan i i n plus se aplic una sau mai multe din urm toarele m suri: a ) distan area relativ a p r ilor conductoare accesibile i a p r ilor conductoare str ine. Condi ia este ndeplinit dac distan a ntre dou p r i este mai mare de 2.5 m. Aceast distant poate fi redusa la 1,25 m n afara zonei de accesibilitate la a tingere; b) interpunerea de obstacole efective ntre p r ile conductoare accesibil e i p r ile conductoare str ine. Obstacolele nu trebuie legate la p mnt sau la p r i conductoare accesibile i pe ct posibil s fie din materiale electroizolante; c ) izolarea i m surile de izolare a p r ilor conductoare str ine. Izola ia trebui e s aib suficient rezisten mecanic i s reziste la o tensiune de ncercare de cel p u in 2000 V. Curentul electric de fug nu trebuie s dep easc 1 mA, n condi ii norm ale de utilizare. 4.1.5.5.6. Rezisten a de izola ie a pardoselii i pere ilor n fi ecare punct de m surare n condi iile specificate n SR EN 61140 i verificate printr -o metoda recomandat n Anexa 8.1 nu trebuie s fie mai mic de: 54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 57 50 k , dac tensiunea nominal a instala iei nu dep e te 500 V n tensiune continu s au alternativ ; - 100 k , dac tensiunea nominal a instala iei dep e te 500 V n te nsiune continu sau alternativ i mai mica de 1000V n tensiune alternativ i 1500 V n tensiune continu . Dac n orice punct rezisten a este mai mic dect valoarea specif icat , pardoseala i pere ii se consider p r i conductoare str ine din punct de v edere al protec iei mpotriva ocurilor electrice. 4.1.5.5.7. M surile trebuie s fi e permanente i s nu poat fi f cute inactive. Acestea trebuie s fie sigure i n caz ul utiliz rii unui echipament mobil sau portabil. 4.1.5.5.8. Se vor respecta con di iile de la art. 4.1.5.4.4. i art. 4.1.5.4.5. 4.1.5.6. Protec ia suplimentar p rin deconectarea automat la apari ia tensiunii de atingere 4.1.5.6.1. Se vor uti liza numai echipamente agrementate pentru ca deconectarea aliment rii s se produ c n timpi mai mici dect timpii maximi indica i n tabelul 4.1 pentru tensiuni de ati ngere de 50V. Aceste echipamente vor fi prev zute cu sisteme de simulare a defec tului, obligatorii de a fi puse n func iune la nceputul fiec rui serviciu. 4.1.5.6 .2. Echipamentele pentru deconectarea automat la apari ia tensiunii de atingere se vor conecta ntre p r ile conductoare ce accidental ar putea fi puse sub tensiu ne i priza de p mnt prin conductoarele (bara) de echipoten ializare legate la p mn t. 4.1.5.7. Protec ia suplimentar prin folosirea mijloacelor individuale de prot ec ie 4.1.5.7.1. Se vor utiliza numai mijloace individuale de protec ia certific ate . 4.1.6. Clasificarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al ocul ui electric 4.1.6.1. Clasele de protec ie ale echipamentelor electrice sunt: Cla s 0 (f r marcaj): echipament la care izola ia de baz constituie m sur tehnic de protec ie de baz (la atingerea direct ) i nu are prevederi pentru protec ia n caz de defect (atingere indirect ). M surile de protec ie n caz de defect trebuie pr ev zute de proiectant. Clas I : echipament la care izola ia de baz constituie m sur tehnic de protec ie de baz (la atingere direct ) i conectarea la o leg tur d e echipoten ializare constituie m sur tehnic pentru protec ie n caz de defect (at ingere indirect ). Clas II : echipamentul la care izola ia de baz constituie m s ur tehnic de protec ie de baz (la atingere direct ) i izola ia suplimentar const ituie m sur tehnic de protec ie n caz de defect (atingere indirect ) sau echipame ntul la care izola ia nt rit constituie m sur tehnic de protec ie de baz (la atin gere direct ) i m sur tehnic de protec ie n caz de defect (atingere indirect ) . Clas III : echipamentul la care utilizarea tensiunilor TFJP i TFJS constituie pr otec ie de baz (la atingere direct ) i nu sunt necesare prevederi pentru protec ie n caz de defect (atingere indirect ) . 4.1.6.2. Clasele de protec ie ale echip amentelor electrice permise n func ie de m surile de protec ie mpotriva atingerilo r directe i indirecte aplicate, sunt indicate n tabelul 4.2. 4.1.6.3. Tensiunile maxime i m surile specifice de protec ie mpotriva ocurilor electrice pentru corpu ri de iluminat fixe, mobile i portabile, utilizate trebuie s fie cele din tabelu l 4.3. n locuri pu in periculoase, valoarea maxim a tensiunii de lucru admis pent ru corpuri de iluminat, amplasate n afara zonei de accesibilitate, este 230 V. 55 -

58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Pentru corpurile de iluminat amplasate n zona de accesibilitate (sub 2,5 m) se ia u masurile din coloana 2) a tabelului 4.3. Tabelul 4.2. Clasele de protec ie ale echipamentelor electrice Clasa de protec ie a echipamentelor I2) II3) III M sura de protec ie 0 1) Art. nr. F r ntreruperea aliment rii - folosirea materialelor i echipamentelor de clasa II A A 4.1.4.2.1.1. sau echivalente; -amplasamente A A(a) A 4.1.5.5. neconductoare (izolante) - separarea de protec ie; A(b) A(b) A(b) 4.1.4.4. - distan area sau intercalarea A A(a) A 4.1.2.4. de obstacole; - leg turi locale de egalizare a po ten ialelor f r legarea la A A(a) A 4.1.5.4. p mnt Cu ntreruperea automat a alimen t rii - dispozitive automate de A(a) A A 4.1.4.1. protec ie Alimentarea la tensi une foarte joas de securitate A 4.1.4.3. (TFJS, TFJP) A admis, numai n condi iile precizate la articolele respective; A(a) masele echipamentelor nu trebuie legat e nici la p mnt, nici la un conductor de protec ie; A(b) dac sursa alimenteaz un singur echipament, masa nu trebuie legat nici la p mnt, nici la un conductor de p rotec ie. 1) Echipamentele de clas 0 nu sunt admise f r m suri de protec ie. 2) Echipamentele de clasa I pot fi utilizate n condi iile aplic rii de m suri de pro tec ie cu deconectare automat a aliment rii. 3) Echipamentele de clasa II pot fi utilizate n condi iile aplic rii de m suri de protec ie f r deconectare automat a aliment rii. 56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 59 Tabelul 4.3 Tensiuni admise i m surile specifice de protec ie mpotriva ocurilor e lectrice pentru corpuri de iluminat fixe, mobile i portabile Tensiune maxim de lucru Tipul corpurilor de iluminat 1 230 V - fixe fluorescente incandescente cu vapori de mercur cu vapori de sodiu (sau alte l mpi cu soclu E dison) M suri de protec ie1)2) Condi ii de aplicare 2 - Legarea maselor la un co nductor de protec ie (re ea TN sau TT) i prevederea unui dispozitiv DDR; - Corpu ri de iluminat clasa II - Corpuri de iluminat clasa II - Legarea maselor la cond uctorul de protec ie sau la p mnt printr-un conductor (re ea TN sau TT) i una din urm toarele m suri suplimentare: prevederea unui dispozitiv DDR - o blocare car e s nu permit deschiderea corpului de iluminat dect cu scule speciale sau dup sco aterea de sub tensiune; - un dispozitiv de deconectare a aliment rii l mpii la s coaterea globului de protec ie - Legarea maselor la un conductor de protec ie (r e ea IT) asigurndu-se limitarea tensiunilor de atingere la valorile limit admise. - mobile 24 V - portabile - fixe i mobile TFJS Se va controla periodic izola ia fa de p mn t a circuitului TFJS i transformatorului de protec ie 1) n cazul amplas rii n zona de accesibilitate conform art.4.1.6.3. 2) M surile de protec ie pentru corpuril e de iluminat din medii speciale conform cap. 7. 4.1.6.4. M surile specifice de protec ie mpotriva ocurilor electrice la echipamen tele electromedicale utilizate n vecin tatea pacientului trebuie alese i aplicate n condi iile prev zute n SR EN 60601-1-1 i n capitolul 7 al prezentului normativ. 4.1.6.5. Tensiunile maxime admise de alimentare i m surile specifice de protec i e la oc electric care se iau la folosirea utilajelor mobile pentru sudare cu arc electric (conform STAS 2612), trebuie s fie cele din tabelul 4.4. Tabelul 4.4 T ensiunile maxim admise de alimentare i m surile specifice de protec ie la oc ele ctric care se iau la folosirea utilajelor mobile pentru sudare cu arc electric ( conform recomand rilor din STAS 2612) Tensiuni maxime admise de M suri de protec ie alimentare n tensiune alternativ : Transformatoarele pentru sudare vor fi echipate cu dispozitiv de 500 V, pentru a limentarea nf ur rii protec ie pentru realizarea, fie a deconect rii de la re ea la primare a transformatorului de sudare ntreruperea arcului electric, fie pentru limitarea tensiunii de mers 75 V, pentru nf urarea secundar a n gol la o valoarea de max. 24 V sau cu alte m suri care asigur transformatorului de sudare, la mer s condi ii nepericuloase pentru operator n cazul atingerii accidentale a por iuni lor neizolate a circuitului de sudur . n gol (la bornele de sudare) n tensiune con tinu la bornele de Protec ie mpotriva atingerilor directe i indirecte. sudare pen tru generatoare i convertoare: 100 V, la suprafa ; 65 V, n subteran 57

60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 4.2.Protec ia mpotriva efectelor termice (din SR HD 384.4.42 S1) 4.2.1 Generalit i Persoanele, echipamentele fixe i obiectele fixe din apropierea echipamentelor electrice, trebuie protejate mpotriva efectelor termice periculoase datorate func ionarii echipamentelor electrice sau mpotriva efectelor radia iilor termice i an ume: - arderea ,aprinderea sau degradarea materialelor; - riscul de arsuri; - re ducerea siguran ei func ionarii echipamentelor electrice instalate. 4.2.2. Prote c ia mpotriva producerii incendiului de c tre echipamentele electrice. 4.2.2.1. E chipamentul electric n func ionare normal , de avarie sau manevrare gre it , nu t rebuie s prezinte pericol de incendiu pentru materialele din apropiere. n plus fa de prevederile normativului trebuiesc respectate instruc iunile relevante ale p roduc torului. 4.2.2.2. Dac temperaturile exterioare ale echipamentelor fixe pot atinge valori susceptibile de a provoca incendierea materialelor din apropiere, echipamentele trebuie s fie: - montate pe sau n interiorul materialelor care rez ist la astfel de temperaturi i care au o conductivitate termic redus ; - separat e de elementele de construc ie prin materiale care rezist la astfel de temperatu ri i au o conductivitate termic redus ; - montate la o distan suficient fa de or ice material pe care astfel de temperaturi pot s le deterioreze, permi nd o disip are sigur a c ldurii, suporturile echipamentelor avnd o conductivitate termic red us . 4.2.2.3. Echipamentele conectate permanent, care pot produce arc electric s au scntei n func ionare normala trebuie: - complet nchise n materiale rezistente la arcul electric; - separate de elemente constructive, asupra c rora arcul electri c poate avea efecte distructive, prin ecrane din material rezistent la arcul ele ctric; - instalate la o distan suficient de mare de elementele constructive asup ra c rora arcul electric ar avea efecte distructive, permi nd o stingere sigur a arcului electric i al scnteilor. n cazul arcului electric, materialele rezistente la efectele acestuia, trebuie s fie necombustibile i cu o conductivitate termic redus i o grosime corespunz toare, pentru stabilitatea mecanic . 4.2.2.4 Echipam entele fixe care prezint efect de focalizare sau de concentrare a c ldurii trebu ie s fie suficient de departe de orice obiect fix i de orice element de construc ie, astfel nct aceste elemente sau obiecte s nu poat fi supuse, n condi ii normale , la o temperatur periculoas . 4.2.2.5.Atunci cnd echipamentele instalate n acela i loc con in o cantitate important de lichid inflamabil (ulei), trebuie luate ma suri care s mpiedice ca lichidul aprins i produsele de combustie ale lichidului ( flac r , fum, gaz toxic) s se propage n alte p r i ale construc iei. 1. Exemple d e astfel de m suri sunt: - prevederea unei cuve de colectare n care s se strng lic hidul (uleiul) scurs i care s asigure stingerea lui n caz de incendiu; - instalar ea echipamentului ntr-o nc pere cu pere i i plan ee din clasa de reac ie la foc A1 , A2 s1 do, rezistente la foc (EI), corespunz tor nivelului densit ii sarcinii t ermice prev zut de reglement rile specifice referitoare la securitatea la incend iu a construc iilor, prev zut cu praguri sau alte mijloace care s previn propaga rea lichidului (uleiului) aprins n alte p r i ale construc iei, avnd o instala ie de ventila ie proprie, direct la exterior. 58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 61 2. O cantitate important este o cantitate egal sau mai mare de 25 litri. Pentru lichide izolante combustibile (uleiuri), limita poate fi m rit la 60 litri. 3.Pe ntru cantit i mai mici de 25 litri este suficient s se ia masuri de prevenire a scurgerii lichidului. 4. Se recomand scoaterea de sub tensiune a echipamentului, automat sau manual, la nceputul unui incendiu. 4.2.2.6. Materialele carcaselor c are acoper echipamentele electrice, n timpul punerii n func iune, trebuie s poat s uporta temperaturile cele mai ridicate susceptibile s fie produse de echipamente le electrice. Materialele combustibile nu pot fi utilizate pentru construc ia ac estor carcase, n afara cazului cnd sunt luate m suri de prevenire a incendiilor, c um ar fi acoperirea cu material incombustibil i de conductivitate termic redus . 4.2.2.7. Dispozitivele de protec ie, n caz de incendiu, trebuie s se g seasc la nivelul echipamentelor de protejat, iar organul de manevr trebuie s fie u or de recunoscut i u or accesibil. 4.2.2.8. Pentru diminuarea riscului de incendiu tre buie utilizat un dispozitiv de protec ie cu curent diferen ial rezidual (DDR) cu curentul nominal de func ionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la bran ament sau punct de alimentare. Prevederea este obligatorie pentru cl diri de nv mnt, s n tate, comer , construc ii de turism, construc ii din lemn, unit i d e mic produc ie sau service cu nc peri cu umiditate ridicat , depozite de m rfuri combustibile, discoteci, s li de dans, nc peri cu aglomer ri de persoane i s li aglomerate, cl diri nalte i foarte nalte, cl diri de cult i cultur cu caracter de monument istoric la care se efectueaz moderniz ri sau schimb ri de destina ie. 4 .2.2.9. Se prev d obligatoriu cu protec ie diferen ial circuitele destinate alim ent rii receptoarelor electronice care trebuie s func ioneze nesupravegheate (te lefax, computere, televiziune cu circuit nchis, instala ii antiefrac ie etc.). 4. 2.3. Protec ia mpotriva incendiului n amplasamentele cu risc mare de incendiu BE2 ( din SR HD 384.4.42 S1) 4.2.3.1. Generalit i 4.2.3.1.1. Prescrip iile acestei p r i trebuie respectate suplimentar fa de cele de la 4.2.2. 4.2.3.1.2. Obiectul ac estui capitol se refer la alegerea i montarea instala iilor electrice n amplasame nte cu risc de incendiu datorate naturii materialelor prelucrate sau depozit rii materialelor inflamabile pentru fabrica ie sau prelucrare, prezen a prafului n h ambare, n fabrici de prelucrare a lemnului, n fabrici de textile sau similare (med ii BE2) . Pentru medii cu pericol de explozie (BE3) se va utiliza NP-099-04. 4.2 .3.1.3. Echipamentele electrice trebuie alese i montate astfel nct n func ionare no rmal , temperaturile lor i nc lzirile previzibile n caz de defect s nu poat produc e un incendiu, innd seama de influentele externe. Acestea se pot realiza prin mas uri constructive corespunz toare sau prin m suri suplimentare la montarea lor, N u sunt necesare m suri suplimentare dac temperatura suprafe ei acestor echipamen te nu poate provoca aprinderea materialelor combustibile din vecin tate. 4.2.3.2 . Amplasamente cu risc de incendiu datorat naturii materialelor prelucrate sau d epozitate 4.2.3.2.1. n amplasamente unde n vecin tatea echipamentelor electrice po t exista cantit i periculoase de materiale combustibile, instala iile trebuie li mitate, pe cat posibil, numai la cele strict necesare 59

62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 pentru aceste amplasamente. 4.2.3.2.2. Cnd praful se poate acumula pe carcasele a cestor echipamente electrice n cantitate suficient pentru a produce un risc de in cendiu, trebuie luate m suri corespunz toare pentru ca aceste carcase s nu ajung la temperaturi periculoase i s se ndep rteze periodic depunerile combustibile. 4 .2.3.2.3. Echipamentele electrice trebuie s fie corespunz toare pentru aceste am plasamente. n cazul prezen ei prafului, carcasele lor trebuie s prezinte un grad de protec ie de cel pu in IP5X. 4.2.3.2.4. n principiu sunt aplicate regulile gen erale referitoare la sistemele de pozare. Totodat , sistemele de pozare care nu sunt ncastrate n materiale necombustibile precum tencuiala, betonul sau un materia l similar, trebuie s aib caracteristicile de nepropagare a fl c rii. Atunci cnd r iscul de propagare a incendiului este ridicat, de exemplu pe trasee lungi vertic ale sau n grup ri de cabluri , cablurile trebuie s corespund caracteristicilor de ntrziere la propagarea fl c rii pozate n m nunchi cum sunt definite n SR EN 50266. 4.2.3.2.5. Sistemele de pozare electric care traverseaz aceste amplasamente, dar care nu sunt destinate alimentarii acestor amplasamente, trebuie s ndeplineasc u rm toarele condi ii: - s nu aib nici o conexiune pe traseul lor n interiorul aces tor amplasamente, cu excep ia cazului n care - aceste conexiuni sunt amplasate ntr -o carcas care corespunde la ncerc ri la foc pentru cofrete definite n SR EN 60670 . 4.2.3.2.6. Sistemele de pozare care traverseaz aceste amplasamente trebuie pro tejate mpotriva suprasarcinilor i scurtcircuitelor prin dispozitive situate n afar a amplasamentelor. Sistemele de pozare care au originea n aceste amplasamente tre buie protejate mpotriva suprasarcinilor i scurtcircuitelor prin dispozitive situa te la originea acestor circuite. 4.2.3.2.7. Alte sisteme de pozare dect cele care au cabluri cu izola ie mineral i sistemele de pozare prefabricate trebuie prote jate mpotriva defectelor de izola ie: a) n re elele TN sau TT, prin dispozitive de curent diferen ial rezidual mai mic sau egal cu 300 mA . Dac un defect rezistiv poate constitui un risc de incendiu, de exemplu nc lzirea n plafon cu pl ci nc lzi toare, curentul diferen ial rezidual nominal trebuie s fie mai mic sau egal cu 3 0 mA. b) n re elele IT, trebuie prev zute dispozitive de control permanent al izo la iei echipate cu alarme sonore i vizuale. n cazul unui al doilea defect, timpul de ntrerupere a dispozitivului de protec ie mpotriva supracuren ilor nu trebuie s fie mai mare de 5 s. Trebuiesc prev zute instruc iuni prin care s se prevad o nt rerupere manual ct se poate de repede dup producerea primului defect. Se recomand utilizarea cablurilor cu manta metalic . Aceste mantale trebuie conectate la co nductorul de protec ie. 4.2.3.2.8. Nu sunt admise conductoare PEN , cu excep ia celor care apar in sistemelor de pozare care traverseaz aceste amplasamente. 4.2 .3.2.9. Fiecare conductor neutru trebuie s poat fi sec ionat printr-un dispoziti v asociat conform cu 5.3.4.5.1. 4.2.3.2.10. Nu sunt admise conductoare neizolate . Trebuiesc luate m suri pentru prevenirea arcurilor electrice, scnteilor sau par ticulelor fierbin i care pot aprinde materiale combustibile situate n vecin tate. 4.2.3.2.11. Pentru cablurile flexibile trebuie alese cabluri i cordoane conform recomand rilor din SR HD 516. 60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 63 4.2.3.2.12. Aparatajul trebuie amplasat n exteriorul acestor amplasamente, cu exc ep ia cazului cnd este montat n carcase cu grad de protec ie conform art.4.2.3.2.3 . 4.2.3.2.13. Motoarele comandate automat sau de la distan , sau care nu sunt su pravegheate n permanen , trebuie protejate mpotriva temperaturilor excesive prin d ispozitive de protec ie mpotriva supracuren ilor cu rearmarea manual a releului t ermic sau prin dispozitive similare. Motoarele cu pornire stea-triunghi trebuie protejate mpotriva temperaturilor excesive n nf urarea stea. 4.2.3.2.14. n amplasame nte cu risc de incendiu datorita prafului i /sau fibrelor, temperatura la supraf a a corpurilor de iluminat, n caz de defect, s fie limitat i fibrele sau praful s nu se poat acumula ntr-o cantitate periculoas : - n condi ii normale : 90 C - n caz de defect : 115 C n absen a informa iilor din partea constructorului, proiectoare le mici i spoturile trebuie situate fa de materialele combustibile la distanta d e: - 0.5 m pn la 100 W; - 0.8 m de la 100 W pn la 300W; - 1m de la 300 W pn la 500 W. 4.2.3.2.15. L mpile i elementele corpurilor de iluminat trebuie protejate mpot riva deterior rilor mecanice care se pot produce. Componentele integrate, de exe mplu l mpile i elementele calde ale l mpilor, nu trebuie s cad din corpul de ilu minat. 4.2.3.2.16. Dac ntr-un amplasament se utilizeaz sisteme electrice de nc lzi t sau de ventila ie, prezen a prafului i temperatura aerului nu trebuie s creeze risc de incendiu. Dispozitivele de limitare a temperaturii trebuie s fie cu rea rmare manual . 4.2.3.2.17. Aparatele electrice de nc lzit trebuie montate pe supo rturi care nu sunt combustibile. 4.2.3.2.18. Aparatele de nc lzit situate n vecin tatea materialelor combustibile trebuie prev zute cu bariere corespunz toare car e s mpiedice aprinderea acestor materiale. Aparatele de nc lzit cu acumulare trebu ie s fie astfel realizate nct s mpiedice ca aerul s transporte praf sau fibre c tre elementele rezistive nc lzitoare. 4.2.3.2.19. Carcasele i rezisten ele aparatelo r de nc lzit nu trebuie s aib temperaturi mai mari dect cele specificate la art.4. 2.3.2.14. Carcasele trebuie proiectate pentru acest scop sau instalate astfel nct s se evite depunerea de materiale care pot afecta disiparea c ldurii. 4.2.3.4. A mplasamente cu materiale de construc ie combustibile 4.2.3.4.1 Pentru ca echipam entele electrice s nu poat provoca aprinderea unei p r i a cl dirii trebuie luat e m suri de prevedere. Aceasta poate fi realizat prin: - prevenirea incendiului provocat de defecte de izola ie; - proiectare, alegere i montare corespunz toare a echipamentelor electrice. 4.2.3.4.2. Alegerea i montarea echipamentelor n pere i cu alveole 4.2.3.4.2.1. Echipamentele electrice, de exemplu cofrete sau tablo uri de distribu ie, instalate n pere i cu alveole care sunt combustibili, trebuie s fie conform prevederilor standardelor corespunz toare. 4.2.3.4.2.2. Dac echip amentele electrice instalate n pere i cu alveole nu ndeplinesc prevederile de la a rt. 4.2.3.4.2.1, ele trebuie protejate cu fibr de sticl sau material similar nec ombustibil de 12 mm grosime, sau cu vat mineral de 100 mm grosime. Dac se utiliz eaz aceste materiale, trebuie luate n considerare efectele lor asupra disip rii c ldurii echipamentelor electrice. Aceste m suri se aplic , de asemenea, pere ilo r cu alveole construi i din materiale 61

64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 necombustibile dac n pere i sunt ncorporate materiale de izolare combustibile, de exemplu materiale de izolare termic sau fonic . 4.2.3.4.2.3. Echipamentele elect rice cum sunt prizele de curent i ntreruptoarele nu trebuie fixate prin cleme. 4. 2.3.4.2.4. Cablurile i cordoanele trebuie s ndeplineasc prevederile din SR EN 502 66. 4.2.3.4.2.5. Tuburile i jgheaburile de cabluri care nu propag recomand rile din SR EN 50085 i SR EN 61386. flac r , trebuie s respecte 4.2.4. Protec ia mpotriva arsurilor 4.2.4.1. P r ile accesibile ale echipamentelo r electrice amplasate n zona de accesibilitate nu trebuie s ating temperaturi car e pot provoca arsuri persoanelor i nu trebuie s dep easc valorile indicate n tabe lul 4.5. Toate p r ile accesibile care pot atinge, n regim normal de func ionare, chiar i pentru scurt durat , temperaturi superioare celor din tabelul 4.5, treb uie protejate mpotriva oric rui contact accidental. Tabelul 4.5 Temperaturile max ime admise pentru p r ile accesibile ale echipamentelor electrice P r i accesibi le Elemente de comand manual Materialul p r ilor accesibile Metalic Nemetalic P r i destinate pentru a fi atinse dar care nu sunt destinate s fie manevrate manu al P r i care nu sunt destinate s fie atinse n func ionare normal Metalic Nemetal ic Metalic Nemetalic Temperaturi maxime [oC] 55 65 70 80 80 90 4.2.5. Protec ia mpotriva supranc lzirilor 4.2.5.1. Instala ie de nc lzire prin ven tilare artificial 4.2.5.1.1. Instala iile de nc lzire prin ventilare artificial , cu excep ia nc lzitoarelor cu acumulare, trebuie concepute astfel nct elementul de nc lzire s nu poat fi pus sub tensiune dect dup stabilirea debitului de aer i s f ie deconectat cnd debitul de aer este oprit. n plus ele trebuie prev zute cu dou l imitatoare de temperatur independente, unul de altul, care s mpiedice orice dep i re a temperaturilor admisibile n conductele de aer. 4.2.5.1.2. Carcasele corpuril or de nc lzire trebuie s fie executate din materiale incombustibile. 4.2.5.2. Apa rate produc toare de apa cald sau vapori 4.2.5.2.1. Orice aparat care produce ap cald sau vapori trebuie protejat prin proiectare sau instalare, 62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 65 mpotriva temperaturilor excesive, n toate condi iile de func ionare. n caz de neres pectare a standardelor europene (CENELEC), protec ia trebuie asigurat printr-un dispozitiv f r reanclan are automat , care s func ioneze independent de termosta t. Dac aparatul nu are scurgere liber , el trebuie prev zut n plus, cu un dispozi tiv de limitare a presiunii apei. 4.3. Protec ia mpotriva supracuren ilor electri ci (din SR HD 384.4.43-S2 i SR HD 384.4.473-S1) 4.3.1. Generalit i 4.3.1.1. Cond uctoarele active ale circuitelor electrice trebuie protejate mpotriva supracuren ilor datora i suprasarcinilor sau scurtcircuitelor. a) Protec ia mpotriva suprasa rcinilor. Un circuit electric trebuie s fie protejat prin dispozitive care s ntre rup curentul n circuit dac unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parc urse de un curent ce dep e te valoarea curentului maxim admisibil i care, n cazul unei durate prea lungi, ar putea produce deteriorarea izola iei conductoarelor. b) Protec ia mpotriva scurtcircuitelor. Un circuit trebuie s fie protejat prin d ispozitive care s ntrerup curentul n acest circuit dac unul sau mai multe dintre c onductoarele lui sunt parcurse de un curent de scurtcircuit. ntreruperea trebuie s se produc ntr-un timp destul de scurt pentru a fi evitat deteriorarea conductoa relor. Protec ia mpotriva suprasarcinilor trebuie s fie coordonat cu protec ia la scurtcircuit n condi iile prev zute la art. 4.3.6.1 i 4.3.6.2. 4.3.1.2. Trebuie folosite urm toarele tipuri de dispozitive de protec ie mpotriva supracuren ilor electrici: - dispozitive care protejeaz la curen i de suprasarcin , relee de pro tec ie la suprasarcin (relee termice, disjunctoare, relee de protec ie la suprac uren i, siguran e fuzibile); - dispozitive care protejeaz la curen i de scurtcir cuit (disjunctoare echipate cu declan atoare rapide la scurtcircuit, siguran e f uzibile); - dispozitive care protejeaz att la curen i de suprasarcin ct i la curen i de scurtcircuit (disjunctoare echipate cu relee de protec ie la supracuren i i cu declan atoare rapide la scurtcircuit, siguran e fuzibile). 4.3.2. Protec ia mpotriva curen ilor electrici de suprasarcin 4.3.2.1. Amplasarea dispozitivelor de protec ie la suprasarcin 4.3.2.1.1. Dispozitivul care asigur protec ia la sup rasarcin trebuie s fie amplasat n locul unde o schimbare antreneaz o reducere a v alorii curentului admisibil n conductoare, de exemplu o schimbare de sec iune, un mod de pozare sau de alc tuire, cu excep ia cazurilor de la art.4.3.2.1.2 i 4.3 .2.2. 4.3.2.1.2. Dispozitivul de protec ie la suprasarcin a unui circuit electri c poate fi amplasat pe traseul acestui circuit dac pe partea de circuit dintre p unctul unde apare schimbarea (de sec iune, de natura materialului, de modul de p ozare sau de alc tuire) i pozi ia dispozitivului de protec ie nu sunt conectate alte circuite sau prize i dac este ndeplinit una din urm toarele condi ii: a) cir cuitul este protejat mpotriva curentului de scurtcircuit conform prevederilor de la art.4.3.3. b) lungimea traseului nu dep e te 3 m i este realizat astfel nct s r educ la minimum riscurile unui scurtcircuit i nu este amplasat n apropierea mater ialelor combustibile (a se vedea art . 4.3.2.2). 4.3.2.1.3 . Caracteristica de f unc ionare a unui dispozitiv pentru protec ia unei distribu ii mpotriva suprasarc inilor i caracteristicile de func ionare a distribu iei respective trebuie s fie coordonate astfel 63

66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 nct s fie ndeplinite condi iile exprimate prin rela iile urm toare: - pentru disjun ctoare: 1) I c I N I adm 2) I 2 1,45 I adm n care: I c curentul de calcul al dist ribu iei (circuitului), n A; I N curentul nominal al dispozitivului de protec ie (pentru dispozitive de protec ie reglabile, IN este curentul de reglaj ales Ir), n A; I adm curentul admisibil n conductorul distribu iei, innd cont de coeficien i i de corec ie. I 2 curentul care asigur efectiv declan area dispozitivelor de protec ie (Idecla n are) n condi iile stabilite n normele sau n prospectele pentru aparate (cel mai mare curent de ncerca re curent conven ional), n A ; - pentru siguran e fuzibile : IC IN ; k Factorul k k k I N I adm are valorile urm toare: = 1,31 pentru siguran e fuzibile gG cu I N 16 A = 1,1 pentru siguran e fuzibile cu I N 16 A n cazurile n care suprasarcinile sunt de lung durat i valorile curen ilor de supra sarcin sunt superioare valorii curentului conven ional al dispozitivului de prot ec ie, este asigurat protec ia complet . 4.3.2.2. Exceptarea de la protec ia de suprasarcin 4.3.2.2.1. Cazurile men ionat e n acest paragraf nu trebuie aplicate n instala iile situate n locuri ori amplasam ente care prezint riscuri de incendiu sau de explozie i acolo unde sunt specific ate condi ii diferite n reglement rile speciale stipulate n cap.7. Se admite s nu fie prev zut protec ia mpotriva suprasarcinilor: a) pe un circuit electric situat n aval de o schimbare de sec iune, de natura materialului, de modul de pozare i de alc tuire i care este protejat mpotriva suprasarcinilor printr-un dispozitiv d e protec ie amplasat n amonte ; b) pe un circuit electric care nu este susceptibi l de a fi parcurs de curen i de suprasarcin , cu condi ia ca acest circuit s fie protejat mpotriva scurtcircuitelor conform regulilor enun ate la sec iunea 4.3.3 . c) n instala iile de telecomunica ii, comanda, semnalizare i similare. 4.3.2.3. Prevederea sau lipsa protec iei mpotriva suprasarcinilor n re elele IT 4.3.2.3.1. Posibilitatea de a prevede sau de a nu prevede un dispozitiv de protec ie mpotri va suprasarcinilor de la art. 4.3.2.1.2 i 4.3.2.2. nu sunt aplicate la re elele IT, cu excep ia cazului n care fiecare circuit neprotejat mpotriva suprasarcinilor este protejat printr-un dispozitiv de curent diferen ial rezidual. 4.3.2.4. Ren un area la protec ia de suprasarcin 4.3.2.4.1. Se recomand s nu se prevad protec ia la suprasarcina pe circuite de aparatelor, dac ntreruperea nea teptat a circu itului poate provoca pericole. Exemple de astfel de cazuri sunt: - circuitele de excita ie ale ma inilor rotative; - circuitele de alimentare a electromagne ilo r de men inere sau ridicare; - circuitele secundare ale transformatoarelor de cu rent; alimentare a 64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 67 - circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor. n astfel de cazuri se recomand s se prevad un dispozitiv de avertizare la apari ia supra sarcinii. 4.3.3. Protec ia mpotriva scurtcircuitelor 4.3.3.1.Amplasarea dispozitivelor de p rotec ie mpotriva scurtcircuitelor 4.3.3.1.1.Un dispozitiv de protec ie mpotriva s curtcircuitelor trebuie s fie amplasat n locul unde o reducere a sec iunii conduc toarelor sau o alt schimbare antreneaz o modificare a caracteristicilor definite la 4.3.2.1.1 cu excep ia cazului de la 4.3.3.1.2 . 4.3.3.1.2. Deplasarea loculu i de amplasare a protec iei mpotriva scurtcircuitelor 4.3.3.1.2.1 Cazurile men io nate n acest paragraf nu trebuie aplicate n locurile (sau amplasamentele) care pre zint un risc de incendiu sau de explozie i acolo unde se aplic reglement ri spec iale sau unde sunt men ionate condi ii diferite. Se admite s fie amplasate dispo zitive de protec ie mpotriva scurtcircuitelor n alte locuri dect cele indicate la a rt.4.3.3.1.1, n condi iile de la art.4.3.3.1.2.2. 4.3.3.1.2.2. Partea de circuit electric cuprins , pe de o parte, ntre reducerea de sec iune sau o alt schimbare i dispozitivul de protec ie, pe de alt parte, trebuie s ndeplineasc simultan urm toarele condi ii: a) lungimea s nu fie mai mare de 3 m; b) s fie realizat astfel nct s se reduc la minim riscul de scurtcircuit; Aceast condi ie poate fi ob inut , de exemplu, printr-o nt rire a protec iei circuitelor mpotriva influen elor exte rne. c) s fie instalat astfel nct s se reduc la minimum riscul de foc sau pericol pentru persoane. 4.3.3.1.2.3.Un dispozitiv de protec ie amplasat n amonte de redu cerea sec iunii sau de alt schimbare trebuie s prezinte o caracteristic de func ionare astfel nct el s protejeze mpotriva scurtcircuitelor, conform cu regula de la art. 4.3.3.1.2.2 i circuitul situat n aval. 4.3.3.1.3.Renun are la protec ia la scurtcircuit 4.3.3.1.3.1. Se permite renun area la protec ia la scurtcircuit pen tru cazurile enumerate mai jos: - pe circuitele de conectare a generatoarelor, t ransformatoarelor, redresoarelor, bateriilor de acumulatoare, la tablourile de c omand corespunz toare, dispozitivele de protec ie fiind montate la aceste tablou ri; - pe circuitele a c ror deconectare ar putea produce pericole pentru func io narea unor instala ii ca cele ar tate la art.4.3.2.4.1; - anumite circuite de m surare cu rezerva c sunt ndeplinite simultan urm toarele dou prevederi: a) circui tul electric este realizat astfel nct s se reduc la minimum riscul de scurtcircuit ; b) circuitul electric nu trebuie s fie amplasat n apropierea materialelor comb ustibile. 4.3.4.Prevederi referitoare la natura circuitelor 4.3.4.1.Protec ia co nductoarelor de faz 4.3.4.1.1. Protec ia mpotriva supracuren ilor electrici trebu ie pev zut pe toate conductoarele de faz . Aceasta trebuie s produc deconectarea conductorului n care este detectat supracurentul, f r a provoca neap rat deconec tarea celorlalte conductoare active, cu excep ia cazului men ionat la art. 4.3.4 .1.2. i 4.3.4.2. 65

68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 4.3.4.1.2 n re elele TT, pe circuitele alimentate ntre faze i n care conductorul ne utru nu este distribuit, este posibil ca detectarea supracurentului s nu fie pre v zut pe unul din conductoarele de faz , sub rezerva ndeplinirii simultane a pres crip iilor urm toare: a) exist , pe acela i circuit sau n amonte, o protec ie dif eren ial prev zut s produc deconectarea tuturor conductoarelor de faz ; b) condu ctorul neutru nu este distribuit pe circuitele situate n aval de dispozitivul de protec ie diferen ial men ionat la punctul a). Dac deconectarea unei singure faz e poate produce un pericol, de exemplu, n cazul motoarelor trifazate, trebuie lua te m suri de deconectare trifazat . 4.3.4.2. Protec ia conductorului neutru 4.3. 4.2.1. Re elele TT sau TN a) Atunci cnd sec iunea conductorului neutru este cel p u in egal sau echivalent cu a conductorului de faz , nu este necesar s se prevad o protec ie de supracurent pe conductorul neutru. b) Atunci cnd sec iunea conduc torului neutru este mai mica dect cea a conductoarelor de faz , este necesar s se prevad o protec ie de supracurent pe conductorul neutru, corespunz toare sec iu nii acestui conductor. Aceast protec ie trebuie s produc deconectarea conductoar elor de faz i a conductorului neutru. Totu i este admis s nu se prevad protec ie de supracurent pe conductorul neutru dac sunt ndeplinite simultan urm toarele co ndi ii: - conductorul neutru este protejat mpotriva scurtcircuitelor de un dispoz itiv de protec ie pentru conductoarele de faza din circuit; - curentul maxim car e ar putea s parcurg conductorul neutru este, n func ionare normal , net inferior valorii curentului admisibil prin acest conductor. Acest a doua condi ie este nd eplinit dac puterea transportata este repartizata cat mai uniform posibil ntre di ferite faze, de exemplu, dac suma puterilor absorbite de receptoarele alimentate ntre fiecare faza i neutru (iluminat, prize de curent) este mult mai mic dect put erea total transportata prin circuitul respectiv. n re elele TN-C, conductorul PE N nu trebuie niciodat deconectat. c) Deconectarea conductorului neutru este in c onformitate si cu recomandarile SR EN 608981b privind separarea circuitelor si c u prevederile art.5.3.4.0.3 al.2. din prezentul normativ. 4.3.4.2.2. Re elele IT n schemele IT, se recomanda, n special, s nu se distribuie conductorul neutru. To tu i, acolo unde conductorul neutru este distribuit, este cazul s se prevad un d ispozitiv de protec ie de supracurent pe conductorul neutru al ntregului circuit, protec ie care trebuie s produc deconectarea conductoarelor active din acest ci rcuit, inclusiv a conductorului neutru. Aceast m sur nu este necesar dac : - con ductorul neutru considerat este efectiv protejat mpotriva scurtcircuitelor printr -un dispozitiv de protec ie amplasat n amonte, de exemplu la tabloul de alimentar e, conform regulilor enun ate la art.4.3.3. - sau dac circuitul considerat este protejat printr-un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual, al c rui curent diferen ial rezidual nominal este cel mult egal cu 0,15 din curentul admisibil prin conductorul neutru corespondent. Acest dispozitiv trebuie s decon ecteze toate conductoarele active din circuitul corespondent, inclusiv conductor ul neutru. 4.3.4.3. Deconectarea i reconectarea conductorului neutru Deconectare a i reconectarea conductorului neutru trebuie s se fac astfel nct conductorul neut ru s nu fie deconectat naintea conductoarelor de faz i s fie reconectat n acela i timp sau naintea conductoarelor de faz . 66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 69 4.3.4.4. Protec ia la scurtcircuit a conductoarelor n paralel Un singur dispoziti v de protec ie poate proteja mai multe conductoare n paralel mpotriva curen ilor d e scurtcircuit dac caracteristica sa de func ionare asigur func ionarea efectiv a dispozitivului n cazul apari iei unui defect n punctul cel mai dificil al conduc toarelor n paralel. Trebuie s se tina cont de mp r irea curentului de scurtcircuit ntre conductoarele n paralel. Un defect poate fi alimentat din ambele capete ale conductoarelor n paralel. Dac func ionarea unui singur dispozitiv de protec ie po ate s nu fie asigurat atunci se poate lua una sau mai multe dintre urm toarele m suri: a) poate fi utilizat un singur dispozitiv de protec ie dac : - sistemul d e pozare este realizat astfel nct s reduc riscul de scurtcircuit n conductoarele n p aralel la minimum, de exemplu prin mijloace de protec ie mecanic ; - sistemul nu trebuie s fie amplasat n apropierea materialelor combustibile. b) pentru dou con ductoare n paralel un dispozitiv de protec ie mpotriva scurtcircuitelor este prev zut la originea fiec rui conductor n paralel; c) pentru mai mult de dou conductoa re n paralel, dispozitivele de protec ie se vor prevedea la cap tul de alimentare i la cel lalt cap t al conductoarelor n paralel. 4.3.5. Caracteristicile dispozi tivului de protec ie la scurtcircuit Fiecare dispozitiv de protec ie la scurtcir cuit trebuie s respecte simultan condi iile de la 4.3.5.1 i 4.3.5.2. 4.3.5.1. Ca pacitatea de rupere trebuie s fie cel pu in egal cu cea a curentului de scurtcir cuit prezumat, la locul de instalare, cu excep ia urm toare: - este admis o capa citate de rupere mai mic , dac alt dispozitiv de protec ie avnd o capacitate de r upere necesar , este instalat n amonte. n acest caz, trebuie coordonate caracteris ticile acestora, astfel ca energia care trece prin dispozitivul din amonte s fie inferioar capacit ii celui din aval. n anumite cazuri trebuie s se in seama de c apacitatea de rezisten dinamic i capacitatea de rupere a dispozitivului din aval (pe partea sarcinii). Detaliile caracteristicilor celor dou dispozitive ce treb uie coordonate vor fi date de produc torii acestora. 4.3.5.2. Curen ii de scurtc ircuit care pot ap rea ntr-un punct de defect trebuie s fie ntrerup i ntr-un timp m ai mic dect timpul admis pentru stabilitatea termic a conductorului. Pentru un ti mp mai mic de 5 s, timpul t n care un conductor ajunge de la temperatura maxim ad misibil n regim normal la temperatura maxim admisibil n caz de scurcircuit poate f i calculat cu rela ia: t k S/I unde: t - este durata elimin rii defectului n secu nde; S - sec iunea conductorului n mm; I - curentul de scurtcircuit, n A, valoare e fectiv ; k - un factor care ine sama de rezistivitatea i coeficientul de tempera tur a materialului conductorului precum i de temperaturile ini ial i final admis ibil a acestuia. Pentru materialele uzuale folosite ca izola ii i conductoarele uzuale coeficientul k este dat n tabelul 5.13. 4.3.6. Coordonarea ntre protec ia l a suprasarcini i protec ia la scurtcircuit. 4.3.6.1. Protec ia asigurata printrun singur dispozitiv Dac un singur dispozitiv de protec ie la suprasarcina ndepli ne te condi iile de la art.4.3.3 i are o putere de rupere cel pu in egal cu cure ntul de scurtcircuit prezumat la locul de instalare (vezi art. 4.3.5.1), se cons ider ca acesta va asigura att protec ia la suprasarcin ct i cea de scurtcircuit. 4 .3.6.2. Protec ia asigurat prin dispozitive separate Se aplic prevederile de la 4.3.2 i 4.3.3 privind protec ia la suprasarcin i la scurtcircuit. Caracteristici le celor dou dispozitive trebuie coordonate astfel nct curentul de scurtcircuit 67

70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 l sat s treac de dispozitivul de protec ie la scurtcircuit s nu fie mai mare dect cel de stabilitate dinamic i termic a dispozitivului de protec ie la suprasarci n . Aceste cerin e nu exclud tipul de coordonare recomandat de SR EN 60 947-4-1. 4.3.6.3. Limitarea supracurentului electric de c tre caracteristicile sursei de alimentare Conductoarele sunt considerate a fi protejate mpotriva curen ilor de s uprasarcin i de scurtcircuit acolo unde ele sunt alimentate dintr-o surs incapab il de a furniza un curent mai mare dect curentul admisibil al conductoarelor (de exemplu n cazul unor transformatoare de sudare, a unor grupuri motor-generator et c.). 4.3.7. Selectivitatea protec iei 4.3.7.1 n cazurile n care mai multe dispozit ive de protec ie se inseriaz ntr-o distribu ie, caracteristicile lor se aleg astf el nct s fie asigurat selectivitatea protec iei . n cazul unei avarii trebuie s fun c ioneze protec ia cea mai apropiat de aceasta, izolnd doar por iunea respectiv , f r a scoate din func iune ntreaga instala ie (de ex. ntre curen ii nominali ale fuzibilelor a dou siguran e consecutive, diferen a s fie de cel pu in dou trepte ). Trebuie asigurat corelarea protec iei la supracuren ii din instala ia electri c de la consumator, cu protec ia instala iei electrice de racord a furnizorului de energie electric , astfel nct s fie realizate condi iile de selectivitate a pro tec iei. 4.4. Protec ia mpotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate tr snet ului i transmise prin re ele i supratensiuni de comuta ie) 4.4.1. Generalit i 4. 4.1.1. Apari ia supratensiunilor n instala iile electrice de joas tensiune sunt d eterminate de urm toarelor fenomene: propagarea supratensiunilor prin conductoar ele re elei electrice de alimentare; c derea tr snetului pe instala ia de protec ie mpotriva loviturilor de tr snet; comuta ii n instala ii proprii; tensiuni indu se datorate unor circuite din apropiere; defecte n instala iile proprii sau n re e aua de alimentare; desc rc ri electrostatice. Durata i amplitudinea supratensiun ilor depind de fenomenul care a determinat apari ia supratensiunii i de distan a la care a avut loc evenimentul. 68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 71 4.4.1.2. Supratensiunile datorate loviturilor de tr snet n obiective sau n apropie rea acestora au valori ridicate, o cre tere rapid a tensiunii, dar o durat redus (circa 100 s) i determin , n mod obi nuit, cele mai mari pagube n instala iile el ectrice de joas tensiune (fig. 4.3). Caracteristicile supratensiunilor datorate loviturilor de tr snet sunt indicate n SR CEI/TR 62066. a) b) c) d) Fig. 4.3 Supratensiuni datorate propag rii prin conductoarele electrice de alime ntare, la c derea tr snetului n liniile electice aeriene (a) sau n apropierea aces tora (b) i datorate c derea tr snetului pe instala ia de protec ie mpotriva lovit urilor de tr snet (c) sau n apropierea obiectivului (d). 4.4.1.3. Supratensiunile induse prin cuplaj inductiv, capacitiv sau rezistiv sun t datorate unor evenimente din circuitele aflate n apropierea instala iilor elect rice de joas tensiune. n figura 4.4 este indicat modul de apari ie a supratensiun ilor n re eaua de joas tensiune prin cuplaj rezistiv (curentul electric de tr sne t care parcurge rezisten a prizei de p mnt a obiectivului). 4.4.1.4. Supratensiun ile datorate comuta iilor, n instala iile proprii sau n sistemul de alimentare i c are se propag prin conductoarele de alimentare, au o cre tere relativ redus a te nsiunii, amplitudine redus , dar pot avea durate relativ mari. Sunt datorate fen omenelor tranzitorii care apar la modificarea configura iei unei re ele electric e. n figura 4.5 este indicat cazul simplu al deconect rii unui circuit RLC. Carac teristicile supratensiunilor de comuta ie sunt indicate n SR CEI/TR 62066. 4.4.1. 5. Supratensiunile datorate defectelor din re eaua electric proprie sau din re e aua electric de alimentare sunt datorate, n general, ntreruperii conductorului neu tru i cre terea tensiunii de faz pn la valori apropiate tensiunii ntre faze. Pentr u limitarea efectelor acestor supratensiuni, sistemul de protec ie trebuie setat la valoarea de 270 V (n sistemele de joas tensiune de 3x230/400 V). it it A B C N PE SPD US Rp it Fig. 4.4 Supratensiuni datorate cuplajului rezistiv la c derea tr snetului n inst ala ia proprie de protec ie. 69

72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 u 1 R L 2 C u1 u2 t Fig. 4.5 Supratensiuni la nchiderea unui ntreruptor ntr-un circuit RLC. 4.4.1.6. Desc rc rile electrostatice sunt determinate de acumularea de sarcini e lectrice pe corpuri bune conductoare i amorsarea desc rc rii electrice la apropi erea de instala ia electric de joas tensiune. 4.4.1.7. Caracteristici ale suprat ensiunilor care pot s apar n re elele de joas tensiune sunt indicate n tabelul 4.6 . Tabelul 4.6 Caracteristici ale supratensiunilor Tipul Factorul de Durata supratensiunii supratensiune foarte scurt De tr snet > 4*) 1 100 s Forma Observa ii impuls cu pant foarte mare 1 1000 kV/ s oscilatorie amortizat cu redus *) De comuta ie 2 4 1 100 ms frecven a medie de 1 200 kHz fo arte Energia depinde de scurt impuls foarte scurt capacitatea obiectului Electro statice >4 front de nc rcat ns De frecven sinusoidal Durata depinde de mare 1,73* *) industrial neamortizat sistemul de protec ie *) raportat la valoarea de vrf a tensiunii de faz , de frecven industrial ; **) raportat la valoarea efectiv a te nsiunii de faz , de frecven industrial . 4.4.1.8. Supratensiunile care apar n instala iile de joas tensiune pot determina solicit ri inadmisibile ale izola iei electrice fa de p mnt sau ntre faze, cu dete riorarea acesteia i apari ia de scurtcircuite, nso ite de importante daune (incen diu, distrugere echipamente, pericole pentru oameni, ntreruperea aliment rii cu e nergie electric ). 4.4.2. Protec ia instala iilor electrice din cl diri mpotriva supratensiunilor 4.4.2.1. Protec ia mpotriva supratensiunilor a instala iilor din interiorul cl dirilor se realizeaz n trepte, ncepnd de la intrarea n cl dire i pn la echipamentele sensibile. Problemele legate de coordonarea sistemelor de protec ie conectate n trepte sunt prezentate n detaliu n SR CEI / TR62066. 4.4.2.2. Utiliz area protec iei n trepte mpotriva supratensiunilor face ca izola ia echipamentelor conectate direct la re eaua electric s fie cea mai solicitat , iar izola ia ech ipamentelor din interiorul cl dirii s fie mai pu in solicitat . n acest sens, ech ipamentele de joas tensiune se mpart n patru clase de ncercare (tabelul 4.7), confo rm SR HD 60364-4-443. 70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 73 Tabelul 4.7 Clasificarea echipamentelor din punctul de vedere al tensiunii de in ere Categoria Caracteristici echipamentului Echipamente conectate n imediata apropier e a intr rii instala iei electrice n cl dire. Sunt IV caracterizate de un nivel r idicat al tensiunii de inere i fiabilitate mare. Echipamente conectate n instala ia electric fix , n avalul echipamentelor din clasa IV. III Sunt caracterizate de un nivel de inere mai redus fa de echipamentele din categoria de supratensiuni IV i au o fiabilitate ridicat . Echipamente conectate n avalul instala iilor II f ixe ale cl dirii, inclusiv a tabloului de distribu ie. Au un nivel normal de fia bilitate. I Observa ii Exemple: bloc de m surare i protec ie, sisteme de telem s urare Exemple: dulapuri de distribu ie, ntreruptoare, motoare electrice conectate permanent la instala ia fix Exemple: aparate electrocasnice, scule portabile Exemple: aparate electroEchipamente conectate n cl dire, dac casnice cu circuite m surile de protec ie adecvate sunt adoptate n electronice sensibile la exterioru l echipamentului. supratensiuni. 4.4.2.3. n cazul instala iilor de joas tensiune alimentate dintr-o re ea electric n cablu, subteran n ntregime, nu este necesar protec ia contra supratensiunilor de tr snet, determinate de propagarea pe conductoarele de alimentare. 4.4.3. Dispo zitivede protec ie la supratensiuni (SPD) 4.4.3.1. Dispozitivele de protec ie lu ate n considera ie sunt cele amplasate n exteriorul echipamentelor de protejat. 4. 4.3.2. Realizarea sistemului de protec ie la supratensiuni pentru a se asigura l imitarea perturba iilor i avariilor la supratensiuni a echipamentelor electrice i electronice trebuie s aib n vedere recomand rile standardului SR EN 61643-11. A legerea i utilizarea SPD se face pe baza conceptului de Zon de Protec ie mpotriva Tr snetului (ZPT). Aceste zone se refer la volumele care cuprind elementele de protejat. Se definesc urm toarele ZPT (a se vedea SR EN 62305-1) figura 4.6: Zon e exterioare - ZPT 0 Zon pus n pericol de cmpurile electrice i magnetice neatenuat e ale tr snetului i unde re elele interioare pot fi supuse curen ilor electrici de tr snet integrali sau par iali. O zon ZPT 0 se subdivide n: - ZPT 0A: zon expu s la c derile directe ale tr snetului i la cmp electromagnetic integral. Sistemel e interioare pot suporta ac iunea curentului electric de tr snet integral sau a unor p r i din acesta; - ZPT 0B : zon protejat mpotriva c derilor directe ale tr snetului, n care pericolul este reprezentat de cmpul electromagnetic integral. Sis temele interioare pot fi supuse la curen i electrici de tr snet par iali. Zone i nterioare (protejate mpotriva c derilor directe ale tr snetului) - ZPT 1 Zon unde curentul electric de tr snet este limitat prin divizare i prin SPD instalate la frontierele acestei zone. Ecranele metalice pot atenua cmpul electromagnetic gen erat de tr snet. - ZPT 2...n Zon unde curentul electric de tr snet poate fi limi tat n continuare prin divizare i prin SPD suplimentare instalate la frontierele a cestei zone. Ecrane metalice suplimentare pot fi utilizate pentru a ob ine atenu area suplimentar a cmpului electromagnetic generat de 71

74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 tr snet. Caracteristicile ZPT pot fi mbun t ite prin instalarea de protec ii cu S PD coordonate i/sau ecrane magnetice. n func ie de num rul, de tipul, i de nivelu l de inere al echipamentului de protejat, poate fi definit o ZPT corespunz toare . Acestea pot include zone mici locale (de exemplu carcasele echipamentelor) sau zone mari n ntregime (de exemplu volumul ntregii structuri). Interconectarea ZPT d e acela i nivel poate fi necesar dac dou structuri separate sunt conectate prin linii electrice de alimentare sau de comunica ii, ori poate fi redus num rul nec esar de SPD. Frontiera unei ZPT este definit prin m surile de protec ie care se utilizeaz . Tij paratr snet ZPT 0A Instala ie de protec ie M ZPT 0B Conductor de coborre Ecran metalic ZPT 0A Receptor final ZPT 3 ZPT 0B Dulapuri metalice ZPT 2 ZPT 0B Fig. 4.6 Priz de p mnt de funda ie Zonele de protec ie la supratensiuni de tr snet. ZPT 1 4.4.3.3. n func ie de caracteristicile i solicit rile la care sunt supuse, dispoz itivele de protec ie sunt mp r ite n trei tipuri de ncercare: SPD tipul 1 (SPD1) cu prind desc rc toare cu rezisten variabil , supuse celor mai intense solicit ri i avnd capacitatea de a conduce curen i electrici datora i loviturilor se tr snet (fig. 4.7). Au rolul de a limita p trunderea n instala iile electrice a unor cure n i electrici de impuls datora i loviturilor de tr snet. Alegerea desc rc toarel or se face conform SREN62305-1. Desc rc toarele cu rezisten variabil sunt conect ate ntre conductoarele active (inclusiv conductorul neutru dac exist ) i p mnt. SPD de tipul 2 (SPD2) cuprind limitatoare de supratensiuni amplasate n aval de dispo zitivele de tipul 1. Alegerea sistemului de protec ie se face conform standardul ui SR HD 60364-4-443. Limitatoarele de supratensiune sunt conectate ntre conducto arele active (inclusiv conductorul neutru dac exist ) i p mnt. SPD de tipul 3 (SPD 3) sunt destinate protej rii la supratensiuni a echipamentelor receptoare care s unt conectate, n general, ntre o faz i conductorul neutru. Alegerea sistemului de protec ie se face conform standardelor SR HD 60364-4-443 i SR HD 60364-5-534. Li mitatoarele de supratensiune sunt conectate ntre conductoarele active (inclusiv c onductorul neutru dac exist ) i p mnt. Coordonarea sistemelor de protec ie SPD mon tate n cascad se va efectua de proiectant n func ie de caracteristicile echipament elor produc torului (care trebuie s pun la dispozi ie toate informa iile necesar e). La cl dirile f r instala ii exterioare de protec ie la tr snet nu se monteaz SPD de tipul 1 (acesta avnd rolul de deviere la p mnt a curentului de tr snet) . 4.4.3.4. Nivelul de protec ie al SPD de tipul 1 nu trebuie s dep easc nivelul de inere al echipamentelor din tipul II de inere la impuls, conform tabelului 4.8 (SR HD 60364-4-443). 72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 75 Tabelul 4.8 Tensiuni de inere la impuls prescrise pentru echipamente [kV] Tensiu nea Categoria de inere la impuls nominal a IV III II I re elei trifazate 400 V 6 ,0 4,0 2,5 1,5 *) Tensiunea de inere se refer la izola ie ntre faz i conductorul de protec ie PE. 10 OCPD1 OCPD3 10 3 1 2 L1 L2 L3 N PEN OCPD1 S P D S P D S P D PE OCPD2 S P D S P D S P D S P D 5 8 S P D S P D 9 7 6 4 Fig. 4.7 Instalarea SPD-urilor de tipurile 1, 2 i 3 Legend : 1 Origine a instala iei 2 Tablou de distribu ie 3 Priz de curent 4 5 1 6 7 Echip ament fix de protejat 8 Dispozitiv de protec ie la supratensiuni de Tip 2 9 Disp ozitiv de protec ie la supratensiuni de Tip 2 sau 3 Born sau bar principal de le gare la p mnt 10 Element de decuplare sau lungimea liniei Dispozitiv de protec ie la supratensiuni de Tip OCPD1, OCPD 2, OCPD 3: Dispozitive de protec ie mpotriva supracuren ilor Legarea la p mnt (conductor de legare la 11 Leg tur extern IPT ( conductor de coborre) p mnt) a dispozitivului de protec ie la supratensiuni NOTA: - SPD 5 (de Tip 1) pe partea furnizorului de energie electric se alege num ai cu acordul acestuia sau de c tre acesta ; SPD 5 i 8 pot fi combinate ntr-un si ngur SPD.

4.4.4. M suri de protec ie fundamentale 4.4.4.1. M surile de protec ie fundament ale mpotriva supratensiunilor includ: Legarea la p mnt i echipoten ializarea. Sist emul de legare la p mnt conduce i disperseaz curentul electric de tr snet n p mnt. Leg tura de echipoten ializare minimizeaz diferen ele de poten ial i poate reduc e cmpul magnetic. 73

76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Ecranare magnetic i traseul liniilor. Ecranarea tridimensional atenueaz cmpul mag netic, n interiorul ZPT, datorat c derii directe a tr snetului pe structur sau lng aceasta i reduce supratensiunile i/sau supracuren ii electrici din interior. Ec ranarea liniilor interioare, utiliznd cabluri ecranate sau canale ecranate pentru cabluri, minimizeaz supratensiunile i/sau supracuren ii electrici interiori ind u i. Traseul liniilor interioare poate minimiza buclele de induc ie i reduce sup ratensiunile i/sau supracuren ii electrici interiori. Ecranarea tridimensional , ecranarea i traseul liniilor interioare pot fi combinate sau utilizate separat. Ecranarea liniilor exterioare care p trund n structur reduce supratensiunile i/s au supracuren ii electrici care sunt transmi i prin acestea re elelor interioare . Protec ia cu SPD coordonate limiteaz efectele supratensiunilor/supracuren ilor electrici. Trebuie ca legarea la p mnt i echipoten ializarea s fie ntotdeauna asi gurat . O leg tur echipoten ial (EB), conform recomand rilor din SR EN 62305-3, protejeaz numai mpotriva supratensiunilor periculoase. Protec ia re elelor interi oare mpotriva supratensiunilor/supracuren ilor electrici necesit o protec ie cu S PD coordonate conform acestui standard. Alte m suri de protec ie mpotriva suprate nsiunilor pot fi utilizate singure sau n combina ie. M surile de protec ie mpotriv a supratensiunilor trebuie s reziste la solicit rile prev zute n func ionare n loc ul unde sunt instalate (de exemplu solicit rilor de temperatur , de umiditate, d e atmosfer coroziv , de vibra ii, de tensiune i de curent electric). Alegerea ce lor mai indicate m suri de protec ie mpotriva supratensiunilor trebuie realizat u tiliznd o evaluare a riscului n conformitate cu recomand rile din SR EN 62305-2 lun d n considerare factori tehnici i economici (a se vedea cap.6). Informa ii practi ce privind implementarea m surilor de protec ie mpotriva supratensiunilor pentru sistemele electronice din structuri existente sunt indicate n standardul SR EN 62 305-4. 4.4.4.2. Alegerea SPD se face pe baza urm toarelor caracteristici: tensiunea max im pentru echipament i curentul electric maxim de func ionare; nivelul de inere la supratensiuni temporare; curentul electric de impuls nominal (pentru categori ile de ncercare); nivelul de protec ie; stabilitatea la scurtcircuit. 4.4.4.3. Pr ocedura de alegere a SPD este indicat n SR CEI/TR 62066. Conectarea SPD, n func ie de modul de legare la p mnt, precum i tensiunea de func ionare a acestora n regim permanent trebuie f cut n conformitate cu recomand rile din SR 60364-5-534. 4.4. 4.4. SPD alese trebuie s fie verificate la supratensiunile temporare datorate de fectelor din re eaua electric de joas tensiune, n conformitate cu recomand rile d in SR CEI 60364-4-44. 4.4.4.5. Conectarea SPD n circuitul de protejat se face ast fel nct s rezulte conductoare ct mai scurte (n mod obi nuit sub 0,5 m), avnd n vedere faptul c lungirea leg turii determin reducerea eficien ei sistemului de protec i e. Conductoarele de leg tur la p mnt a SPD trebuie s aib o arie a sec iunii trans versale de cel pu in 4 mm2 Cu sau o arie echivalent la utilizarea unui alt mater ial. n cazul n care sunt utilizate SPD pentru protec ia contra supratensiunilor de tr snet, conform categoriei IV de ncercare, conductoarele de legare la p mnt treb uie s aib o arie a sec iunii transversale de minimum 16 mm2 Cu sau o arie echiva lent la utilizarea unui alt material. 4.4.4.6. P r ile conductoare (de exemplu d ulapuri, carcase, sertare) i conductorul de legare la p mnt de protec ie (PE) ale sistemelor interioare trebuie conectate la re eaua de echipoten ializare. 4.4.4 .7. Dac se utilizeaz o configura ie S (fig. 4.8), toate componentele de metal (d e exemplu dulapuri, carcase, sertare) ale re elelor interioare trebuie izolate f a de sistemul de legare la p mnt. 74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 77 Configura ia S trebuie integrat n sistemul de legare la p mnt numai printr-o singu r bar de echipoten ializare care ac ioneaz ca un punct de referin de legare la p mnt (ERP) rezultnd de tip Ss. Dac se utilizeaz configura ia S toate conductoarele ntre echipamente trebuie s fie dispuse pe trasee paralele cu conductoarele de ec hipoten ializare urm rind configura ia n stea pentru a se evita buclele de induc ie. Configura ia S poate fi utilizat atunci cnd sistemele interioare sunt amplasa te n zone relativ mici i toate liniile p trund n zon numai printr-un singur punct. 4.4.4.8. Dac se utilizeaz o configura ie M, toate componentele din metal (de exe mplu dulapuri, carcase, sertare) ale re elelor interioare nu sunt izolate de sis temul de legare la p mnt, dar trebuie integrate n acesta prin puncte de echipoten ializare multiple, rezultnd un tip M. Configura ia M este de preferat pentru sist emele interioare extinse sau pentru structuri n ansamblu, cu numeroase interconex iuni ntre echipamente i unde liniile intr n structur prin mai multe puncte. 4.4.4. 9. n sistemele complexe, avantajele ambelor configura ii (configura ia M i S) pot fi combinate a a cum se prezint n figura 4.9, rezultnd configura ia 1 (Ss combina t cu M) sau configura ia 2 (Ms combinat cu M). Configura ia tip stea S Configura ia tip re ea M Configura ie de baz S M Integrare n re eaua de echipoten ializare Ss Ms ERP Fig. 4.8. Integrarea echipamentelor electrice n re eaua de echipoten ializare . Re ea de echipoten ializare Conductor de echipoten ializare Echipament ERP S M P unct de racordare la re eaua de echipoten ializare Punct de referin de legare la p mnt Configura ie tip stea integrat printr-un punct de stea Configura ie tip re ea integrat printr-un ochi de re ea 75

78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Configura ia 1 Configura ia 2 Ss Ms Integrare n re eaua de echipoten ializare ERP M M ERP ERP S M Re ea de echipoten ializare Conductor de echipoten ializare Echipament Punct de racordare la re eaua de echipoten ializare Punct de referin de legare la p mnt Co nfigura ie tip stea integrat printr-un punct de stea Configura ie tip re ea inte grat printr-un ochi de re ea Fig. 4.9. Combina ii ale metodelor de integrare a echipamentelor electrice n re e aua de echipoten ializare. 4.4.5. Legarea la p mnt i echipoten ializare 4.4.5.1. O legare la p mnt i o echipo ten ializare corespunz toare se bazeaz pe un sistem de legare la p mnt care cupri nde: priza de p mnt (care asigur dispersarea curentul electric de tr snet n p mnt); re eaua de echipoten ializare (care minimizeaz diferen ele de poten ial i reduc e cmpul electromagnetic). 4.4.5.2. Priza de p mnt a structurii trebuie s fie confo rm cu subcap 5.5. n structuri n care exist numai re ele electrice poate fi utiliza t o dispunere de tip A a prizei la p mnt, dar este de preferat o dispunere de tip B. n structuri cu sisteme electronice se recomand o dispunere de tip B a prizei de p mnt (a se vedea cap. 6). 4.4.5.3. Priza de p mnt n bucl n jurul structurii sau priza de p mnt n bucl , n beton, la perimetrul funda iei trebuie s fie integrate ntr -o re ea cu ochiuri sub structur (atunci cnd este posibil de exemplu la halele in dustriale, depozite mari etc.) i mprejurul acesteia. Aceasta mbun t e te mult perf orman a prizei de p mnt. Dac arm turile din betonul funda iei plan eului formeaz o re ea interconectat bine definit i conectat la priza de p mnt, asigur acelea i performan e. 4.4.5.3. O re ea de echipoten ializare, cu impedan mic , este neces ar pentru a se evita diferen ele de poten ial periculoase ntre toate echipamentel e din interiorul ZPT. Mai mult, o astfel de re ea de echipoten ializare reduce d e asemenea i intensitatea cmpului magnetic. 4.4.5.4. Re eaua de echipoten ializar e poate fi realizat din elemente care con in p r i conductoare ale structurii, s au p r i ale re elelor interioare i prin echipoten ializarea p r ilor metalice s au ale conductoarelor serviciilor de la frontiera fiec rei ZPT, n mod direct sau n mod indirect prin utilizarea de SPD corespunz toare. 4.4.5.5. Re eaua de echipo ten ializare poate fi realizat i ca o re ea cu ochiuri tridimensional . Aceasta necesit interconect ri multiple ale componentelor din metal din interiorul i din exteriorul 76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 79 structurii (cum ar fi arm tura betonului, glisierele lifturilor, macarale, acope ri uri metalice, fa ade metalice, cadrele metalice ale ferestrelor i u ilor, cad rele metalice ale plan eelor, conducte ale serviciilor i suporturi metalice de s us inere pentru cabluri). Trebuie integrate n acela i mod, barele de echipoten ia lizare (de exemplu centuri de echipoten ializare, mai multe bare de echipoten ia lizare la niveluri diferite ale structurii) i ecranele magnetice ale ZPT. 4.4.5.6. Barele de echipoten ializare trebuie s fie instalate pentru echipoten i alizarea: - tuturor serviciilor conductoare racordate la ZPT (direct sau prin in termediul de SPD corespunz toare); - conductorului de protec ie PE, - elementelo r metalice ale sistemelor interioare (de exemplu, dulapuri, carcase, sertare); ecranele metalice ale ZPT de la periferia i din interiorul structurii. 4.4.5.7. Pentru o echipoten ializare eficient , sunt importante urm toarele reguli de in stalare: realizarea unei re ele de echipoten ializare cu impedan redus ; barele de echipoten ializare trebuie conectate la sistemul de legare la p mnt utiliznd tr aseul cel mai scurt posibil; materialele i dimensiunile barelor de echipoten ial izare i ale conductoarelor de echipoten ializare trebuie s fie conforme cu datel e din subcap 5.5 (a se vedea i SR EN 62305-3; pentru SPD trebuie utilizate cele mai scurte leg turi posibile la bara de echipoten ializare i la conductoarele ac tive minimiznd astfel c derile de tensiune inductive; pe partea protejat a unui c ircuit (dup un SPD), efectele induc iei mutuale pot fi minimizate, fie diminund a ria suprafe ei buclei, fie utiliznd cabluri ecranate sau canale de cabluri ecrana te. 4.4.5.8. Echipoten ializarea la frontiera unei ZPT, definit , trebuie asigur at pentru toate p r ile metalice i serviciile (de exemplu conducte metalice, lin ii de alimentare cu energie electric sau linii de comunica ii) care penetreaz fr ontiera ZPT. Echipoten ializarea serviciilor care se racordeaz la ZPT 1 trebuie conceput mpreun cu operatorii re elelor implicate (de ex. autorit ile re elelor e lectrice sau ale re elelor de telecomunica ii), deoarece pot exista prescrip ii conflictuale. 4.4.5.9. Echipoten ializarea trebuie realizat prin bare i/sau cond uctoare de echipoten ializare care se instaleaz ct mai aproape posibil de punctul de intrare la frontier . Atunci cnd este posibil, se recomand ca racordarea serv iciilor la ZPT s se realizeze n acela i loc i s fie conectate la aceea i bar de e chipoten ializare. Dac serviciile se racordeaz la ZPT prin zone diferite, fiecar e serviciu trebuie s fie conectat la o bar de echipoten ializare i aceste bare d e echipoten ializare trebuie conectate mpreun . Pentru acesta din urm , se recoma nd echipoten ializarea la centura de echipoten ializare (conductor n bucl ). 4.4. 5.10. Cabluri ecranate sau canale de cabluri ecranate interconectate, echipoten ializate la fiecare frontier a ZPT, pot fi utilizate fie pentru interconectarea mai multor ZPT de acela i ordin la o ZPT apropiat , sau de extindere a unei ZPT la frontiera urm toare. 4.4.5.11. Elementele de fixare trebuie dimensionate n fun c ie de valorile curen ilor de tr snet i de factorii care influen eaz divizarea curentului 4.4.6. Ecrane magnetice i trasee pentru linii 4.4.6.1. Ecranele magne tice pot reduce cmpul electromagnetic precum i amplitudinea supratensiunilor i/sa u supracuren ilor electrici interiori indu i. Alegerea unor trasee corespunz toa re pentru circuitele interioare poate s reduc , de asemenea, amplitudinea suprat ensiunilor i/sau a supracuren ilor electrici interiori, indu i Ambele m suri sun t eficiente privind reducerea num rului de defect ri permanente al re elelor int erioare. 77

80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 4.4.6.2. Ecranele tridimensionale definesc zone protejate care pot acoperi ntreag a structur , o parte a acesteia, o singur nc pere sau numai carcasa unui echipame nt. Acestea pot fi tip gril , sau ecrane metalice continui sau s con in component e naturale ale structurii ns i (a se vedea recomand rile din SR EN 62305-3). 4.4.6 .3. Ecranele tridimensionale sunt recomandate atunci cnd este practic i util s se protejeze o zon definit a structurii dect mai multe p r i individuale ale unor e chipamente. Ecranele tridimensionale ar trebui prev zute nc din fazele ini iale a le unui studiu preliminar pentru o structur nou sau pentru un sistem interior no u. Retehnologizarea instala iilor existente poate conduce la costuri mai mari i la dificult i tehnice mai mari. 4.4.6.4. Ecranarea liniilor interioare poate fi limitat la protec ia cablajului i a echipamentului sistemelor de protejat prin: ecranele metalice ale cablurilor, canalele metalice nchise ale cablurilor i carca sele metalice ale echipamentelor sunt utilizate n acest scop. 4.4.6.5. Traseele a decvate ale liniilor interioare minimizeaz buclele de induc ie i reduc producere a de supratensiuni n interiorul structurii. Aria suprafe ei unei bucle poate fi r edus printr-un traseu de cabluri adiacent la componentele naturale ale structuri i care au fost legate la p mnt i/sau printr-un traseu comun pentru liniile electr ice i de comunica ii. 4.4.6.6. Ecranarea liniilor exterioare care se racordeaz l a structur cuprinde ecranele cablurilor, canalele metalice nchise ale cablurilor i canalele de cabluri din beton, cu arm turi din o el, interconectate. Ecranarea liniilor exterioare este util , dar adesea este n afara responsabilit ii unui pr oiectant al sistemului de protec ie (deoarece proprietarul liniilor exterioare e ste n mod normal operatorul re elei). 4.4.6.7. La frontiera ZPT 0A i ZPT 1, mater ialele i dimensiunile ecranelor magnetice (de exemplu ecrane tridimensionale tip gril , ecranele cablurilor i carcasele echipamentelor) trebuie s fie conforme c u recomand rile din SR EN 62305-3 pentru conductoarele dispozitivelor de captare i/sau conductoarele de coborre. 4.4.6.8. Pentru ecranele magnetice care nu sunt prev zute pentru circula ia curen ilor electrici de tr snet, nu este necesar dim ensionarea acestor ecrane conform recomand rilor din SR EN 62305-3: la frontiera zonelor ZPT 1/2 sau mai mare, cu condi ia ca distan a de separare s ntre ecranel e magnetice i SPT s fie respectat (a se vedea cap.6). la frontiera oric rei ZPT, atunci cnd componenta de risc RD datorit c derii tr snetului pe structur este ne glijabil (a se vedea cap.6). 4.4.7. Protec ia mpotriva supratensiunilor de frecve n industrial 4.4.7.1. n mod obi nuit, supratensiunile temporare, de frecven indus trial , sunt determinate de ntreruperea conductorului neutru. 4.4.7.2. Protec ia m potriva supratensiunilor de frecven industrial se face cu releu de protec ie max imal de tensiune, conectat ntre fiecare faz i conductorul neutru, setat la tensiu nea de 270 V. 4.4.7.3. Timpul de declan are al dispozitivului de protec ie trebu ie s fie mai mic sau egal cu 0,2 s. Dispozitivul trebuie s conduc la deconectare a de c tre ntreruptorul automat a sec iunii corespunz toare a circuitului electri c i va fi plasat totdeauna n aval de ntreruptorul pe care l ac ioneaz . 78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 81 CAPITOLUL 5. ALEGEREA I MONTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 5.1. Reguli generale 5.1.1. Condi ii de func ionare ( din SR HD 60364-5-51 i SR HD 384.3 S2) 5.1.1.1. Tensiune Echipamentele trebuie s corespund la valoarea max im a tensiunii (valoarea efectiv n tensiune alternativ ) la care ele sunt aliment ate n regim normal, ca i la supratensiunile susceptibile de a se produce. Pentru anumite echipamente poate fi necesar s se in seama de tensiunea cea mai sc zut c are poate s apar n regim normal. n instala iile n care se utilizeaz schema IT, cu c onductorul neutru distribuit, echipamentele conectate ntre o faz i neutru trebuie izolate pentru tensiunea dintre faze. 5.1.1.2. Curent electric Echipamentele tr ebuie alese innd seama de curentul de utilizare (valoarea efectiv n cazul curentul ui alternativ) care le str bate n func ionare normal . Trebuie de asemenea s fie luat n considerare curentul electric susceptibil s le parcurg n condi ii normale, innd seama de durata de trecere a unui astfel de curent n func ie de caracteristic ile de func ionare ale dispozitivelor de protec ie (de exemplu curentul de scurt circuit). 5.1.1.3. Frecven a Dac frecven a are o influen asupra caracteristicilo r echipamentelor, frecven a nominal a echipamentelor trebuie s corespund frecven ei tensiunii din circuitul respectiv. 5.1.1.4. Putere Echipamentele alese pe ba za caracteristicilor de putere trebuie s poat fi utilizate la puterea maxim abso rbit n func ionare, innd seama de condi iile nominale de func ionare i de factorii de utilizare. 5.1.1.5. Compatibilitate Echipamentele trebuie alese astfel nct s n u produc efecte d un toare asupra altor echipamente i asupra re elei de alimenta re, n func ionare normal , inclusiv n timpul manevrelor, n afara cazului n care se i au m suri corespunz toare n timpul montajului. n acest context, printre factorii c are pot avea influen se pot enumera: factor de putere, sarcin asimetric , curent absorbit, armonici, supratensiuni tarnzitorii generate de echipamentele instala iei. 5.1.1.6. inere la tensiunea de impuls ( oc) Echipamentele trebuie alese as tfel nct inerea lor la tensiunea de impuls ( oc) s fie cel pu in egal cu supratens iunea prezumat n punctul de instalare a a cum este definit n subcap. 4.4. 5.1.2. I nfluen e externe i condi ii de instalare 5.1.2.1. Echipamentele trebuie alese, m ontate i utilizate nct s suporte n deplin siguran solicit rile i influen ele extern e la care pot fi supuse, specifice locului unde aceste echipamente sunt instalat e, conform prevederilor produc torului. Caracteristicile echipamentelor trebuie determinate fie printr-un grad de protec ie, fie prin conformitatea cu ncerc rile . 5.1.2.2. Atunci cnd un echipament nu con ine, prin construc ie, caracteristici corespunz toare influen elor externe ale locului (sau amplasamentului), el poate fi totu i utilizat cu condi ia s fie prev zut cu o protec ie suplimentar coresp unz toare la realizarea instala iei. Aceast protec ie nu trebuie s mpiedice func ionarea echipamentului astfel protejat. 79

82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.1.2.3. Atunci cnd diferitele influen e externe se produc simultan efectele lor pot fi independente sau s influen eze mutual. Gradele de protec ie trebuie alese n consecin . 5.1.2.4. Alegerea caracteristicilor echipamentelor n func ie de infl uen ele externe este necesar pentru func ionarea lor corect i pentru garantarea fiabilit ii m surilor de protec ie pentru asigurarea securit ii, conform regleme nt rilor din cap. 3 i 4. 5.1.2.5. Clasificarea i codificarea influen elor extern e (din SR HD 60364-5-51 i SR HD 384. 3 S2. 5.1.2.5.1. Clasificarea i codificarea influen elor externe se folosesc pentru alegerea i montarea instala iilor elect rice. 5.1.2.5.2. Codificarea nu este destinat utiliz rii pentru marcarea echipam entelor. 5.1.2.5.3. Clasificarea Fiecare condi ie de influen extern este determi nat printr-un cod care con ine totodeauna un grup de dou litere majuscule i o ci fr dup cum urmeaz : Prima liter se refer la categoria general a influen elor ext erne : A caracteristici de mediu B utiliz ri C caracteristici constructive ale c l dirilor A doua liter reprezint natura influen ei externe. Cifra reprezint clas a fiec rei influen e externe. De exemplu codul AC2 nseamn A = caracteristic de mediu AC = caracteristic de medi u altitudine AC2 = caracteristic de mediu altitudine > 2000m 5.1.2.5.4. Influen ele externe ntocmite conform recomand rilor din SR HD 384.3S2, SR HD 60364 5 51 sunt prezentate n: - anexa 5.1. Lista de abrevieri ale influen elor externe; - anexa 5.2.Caracteristici ale influen elor externe. 5.1.3. Accesi bilitatea Echipamentele, inclusiv sistemele de pozare, trebuie dispuse astfel nct s permit manevrarea, inspectarea, ntre inerea i accesul la conexiunile lor. Acest e posibilit i nu trebuie reduse semnificativ pentru montarea echipamentelor n car case sau compartimente. 5.1.3.1. La montarea n zid rie, atunci cnd este necesar ac cesul la cablul electric, acesta se monteaz n tub de protec ie . 5.1.3.2. Culoare le de acces pentru tablourile de distribu ie sunt conform subcapitolul 5.3.3. 5. 1.4. Identificarea 5.1.4.1. Pl cu ele indicatoare sau alte mijloace corespunz to are de identificare trebuie s permit recunoa terea destina iei echipamentului, n afara cazurilor cnd nu exist nici o posibilitate de confuzie. Dac func ionarea ec hipamentului nu poate fi observat de operator i acesta ar putea conduce la un pe ricol trebuie amplasat un dispozitiv de semnalizare astfel nct s fie vizibil de la operator. 80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 83 5.1.4.2. Sisteme de pozare Sistemele de pozare trebuie realizate sau marcate ast fel nct s poat fi identificate pentru verific ri, ncerc ri, repara ii sau modific r i ale instala iei. 5.1.4.3. Identificarea conductoarelor 5.1.4.3.1. Identificare a conductoarelor de protec ie i neutru : a) conductor de protec ie (PE); marcare a se face prin culori verde/galben i aceast combina ie nu trebuie folosit pentru nici o alt utilizare; b) conductor (PEN) care asigur simultan func ia de protec ie i de conductor neutru; marcarea se face prin culori verde/galben pe toat lun gimea i suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate; c) conducto r neutru (N) sau de punct median; marcarea cu culoarea bleu se face pe toat lung imea. 5.1.4.3.2. Identificarea conductoarelor de faz din cablurile multiconducto are : a) culorile recomandate sunt maro, negru, gri. Se mai admit i alte culori: ro u, galben, albastru, portocaliu, violet, alb, roz, turcuoaz; b) din motive d e securitate se recomand s nu se utilizeze culoarea verde sau galben dac exist c onfuzia cu combina ia bicolor verde/galben; c) identificarea prin numere se util izeaz pentru cabluri care au mai multe de 5 conductoare; conductorul de protec i e trebuie identificat i prin combina ia bicolor verde/galben la fiecare extremit ate; conductorul neutru trebuie identificat prin culoarea bleu la fiecare extrem itate. 5.1.4.3.3. Identificarea cablurilor cu un conductor i a conductoarelor iz olate Conductoarele se marcheaz pe toat lungimea lor prin culorile recomndate la art. 5.1.4.3.1. i 5.1.4.3.2. Este permis utilizarea unei singure culori pentru toate conductoarele de faz ale unui circuit, cu marcarea corespunz toare la cele dou extremit i Cablurile cu un singur conductor cu manta i conductoarele izolat e conform standardelor lor i care nu au nici o izola ie bicolar verde/galben sau bleu, de exemplu n cazul unei sec iuni mai mari de 16 mm2, ele pot fi utilizate pentru: a) conductor de protec ie (PE) dac marcarea verde/galben, este prev zut la fiecare extremitate pe cel pu in 15mm pn la 100mm; b) conductor PEN, dac marca rea verde/galben i o marcare bleu este prev zut la fiecare extremitate pe cel pu in 15mm pn la 100mm; c) conductor neutru (N) dac marcarea bleu este prev zut la fiecare extremitate, pe cel pu in 15mm pn la 100mm. 5.1.4.3.4. Situa ia n care ide ntificarea nu este necesar Identificarea prin culoare sau prin numerotare nu est e necesar pentru: a) conductoarele concentrice ale cablurilor; b) mantalele meta lice ale cablurilor armate utilizate drept conductoare de protec ie . Identifica rea prin culoare nu este necesar pentru cabluri care au o izola ie care nu permi te identificarea prin culoare, de exemplu cabluri cu izola ie mineral . Pentru a ceste tipuri de cabluri, conductoarele utilizate pentru conductoare de protec ie (PE, PEN) sau conductor neutru (N), trebuie identificate prin culoarea corespun z toare conform art. 5.1.4.3.1. la fiecare extremitate. 5.1.4.4. Identificarea b arelor i conductoarelor neizolate conform prevederilor reglement rilor tehnice s pecifice referitoare la proiectarea i executarea instala iilor de conexiuni i di stribu ie cu tensiuni pn la 1000V tensiune alternativ n unit ile energetice a) sis temele de bare de tensiune alternativ : - ro u, pentru faza L1; 81

84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 galben, pentru faza L2; albastru, pentru faza L3; negru pentru bara PEN sau PE ; negru cu dungi albe pentru bara N . b) sistemele de bare de tensiune continu : - ro u, bara pozitiv (+); - albastru, bara negativ (-); - cenu iu deschis, bara median (0). c) la conductoarele neizo late, marcarea se face la capete. 5.1.4.5. Trebuie men inut aceea i culoare de marcare pentru conductoarele electr ice ce apar in aceleia i faze, cel pu in pentru toate circuitele electrice ale a celuia i tablou de distribu ie. 5.1.4.6. Schemele, diagramele sau tabelele se re comand s se ntocmeasc conform SR EN 61346 1 i SR EN 61082-1, nct s indice, cel pu in : a) tipul i componen a circuitelor : - puncte de utilizare deservite ; - tipul i sec iunea conductoarelor; - tipul sistemelor de pozare; - lungimea circuitelo r; - curentul electric nominal i reglajul dispozitivelor de protec ie; - curen i i electrici de scurtcircuit prezuma i i puterea de rupere a dispozitivelor de pr otec ie . b) caracteristicile necesare identific rii dispozitivelor care asigur func iile de protec ie, de sec ionare i de comand i amplasarea lor; c) datele su smen ionate ce trebuie s fie furnizate pentru fiecare circuit al instala iei i s fie actualizate dup fiecare modificare a instala iei; d) simbolurile utilizate care se recomand s fie alese din standardul CEI 60617 DB . 5.1.5. Independen a e chipamentelor 5.1.5.1. Echipamentele trebuie alese i montate astfel nct s fie mpied icat influen a d un toare ntre instala iile electrice i instala iile neelectrice. Echipamentele care nu sunt prev zute cu o plac pe partea din spate nu trebuie i nstalate pe peretele unei construc ii dect dac sunt ndeplinitre urm toarele prescr ip ii: - orice transfer de poten ial la peretele cl dirii este mpiedicat ; - este prev zut o separare mpotriva focului ntre echipament i suprafa a combustibil a pe retelui . Dac peretele cl dirii este incombustibil nu sunt necesare m suri supli mentare. n caz contrar, aceste prescrip ii pot fi ndeplinite prin una din urm toar ele m suri: - dac suprafa a de montare este metalic ea trebuie legat la conducto rul de protec ie (PE) sau la conductorul de echipoten ializare a instala iei ; dac suprafa a de montare este combustibil , echipamentul trebuie separat printr -un strat intermediar de material incombustibil conf. art. 3.0.3.8. 5.1.5.2. Atu nci cnd echipamentele parcurse de curen i electrici de tipuri sau de tensiuni dif erite sunt grupate n acela i ansamblu (tablou, dulap, pupitru de comand , cutie d e ac ionare etc), toate echipamentele func ionnd cu acela i tip de curent sau la aceea i tensiune trebuie separate efectiv pentru evitarea oric rei influen e mut uale d un toare. 5.1.6. Montarea instala iilor electrice 5.1.6.1. Pentru realiza rea instal iilor electrice sunt esen iale: - o execu ie corect de c tre personal calificat ; - utilizarea echipamentelor corespunz toare . 82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 85 5.1.6.2. Caracteristicile echipamentelor electrice nu trebuie compromise n timpul montajului. 5.1.6.3. Echipamentele trebuie s fie identificate conform cu 5.1.4. 5.1.6.4. Conexiunile conductoarelor ntre ele i cu alte echipamente electrice tre buie f cute astfel nct s fie asigurat siguran a i fiabilitatea contactului. 5.1.6. 5. Echipamentele electrice trebuie instalate conform recomand rilor produc torul ui astfel nct s asigure condi iile de r cire prev zute. 5.1.6.6. Echipamentele ele ctrice care pot produce temperaturi ridicate sau arc electric trebuie amplasate sau protejate astfel nct s se elimine total riscul de aprindere a echipamentelor i nflamabile. Toate p r ile externe ale echipamentelor electrice a c ror temperatu r poate produce v t m ri persoanelor trebuie amplasate sau protejate nct s se prev in orice contact accidental. 5.1.6.7. Alegerea gradului de protec ie al echipame ntelor, inclusiv a racordurilor acestora, n func ie de categoria de influen e ext erne n care se ncadreaz nc perea sau spa iul respectiv, se va face pe baza preveder ilor generale din anexa 5.2, standardul SR EN 60529 (grade de protec ie asigurat e prin carcase cod IP) i standardul SR EN 62262 (grade de protec ie asigurate pr in carcasele echipamentelor electrice mpotriva impacturilor mecanice de exterior cod IK) anexele 5.3. i 5.4. 5.1.6.8. n nc peri cu risc mare de incendiu (categoria BE2) se vor respecta i prevederile din subcap. 4.2. 5.1.6.9. n nc peri din clasa AA5 i clasa AA6 (anexa 5.2) se vor utiliza echipamente n execu ie rezistent la te mperaturile respective sau se vor prevedea m suri suplimentare de r cire (de ex. ventila ie for at etc). 5.1.6.10. n nc peri din clasa AD3, AD4, AF2b, AF3 i AF4 n exterior i n zona litoralului AF2a, se utilizeaz echipamente n execu ie rezistent la coroziune, n func ie de natura agen ilor corozivi. Se admite i utilizarea de e chipamente n execu ie normal cu condi ia lu rii de m suri la montarea lor prin ca re s li se asigure protec ia mpotriva agen ilor corozivi (de ex. acoperirea cu vo psea rezistent la agen ii corozivi respectivi, capsul ri) i care s nu afecteze b una lor func ionare. 5.1.6.11. Echipamentele electrice nu trebuie amplasate n loc uri n care ar putea fi expuse la ap , ulei, substan e corozive, c ldur , vapori s au ocuri mecanice, dac aceast amplasare poate fi evitat prin montare la distan . n cazurile n care nu se poate evita amplasarea n pozi ii expuse, trebuie luate m s uri corespunz toare de protec ie (grade de protec ie corespunz toare, protec ii anticorozive, capsul ri etc). 5.1.6.12. Echipamentele electrice care con in mai mult de 60 litri de lichid combustibil pe unitatea de echipament i care n timpul func ion rii produc fum, gaze toxice etc. (de ex. grupuri electrogene) trebuie i nstalate n condi iile prev zute n normele specifice, respectndu-se i condi iile din normele referitoare la securitatea de incendiu. 5.1.6.13. Se admite montarea n c ontact direct cu elementele de construc ie din materiale combustibile, a echipam entelor electrice, dac sunt protejate n carcase metalice cu grad de protec ie min im IP54 sau sunt omologate pentru a fi montate pe elemente combustibile. 5.1.6.1 4. Trebuie evitat amplasarea nc perilor din clasa BA5 destinate echipamente elect rice lng nc peri din categoriile BE2, BE3a i BE3b. 83

86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 n cazul n care aceast condi ie nu poate fi respectat , trebuie s se ia m suri cons tructive de protec ie conform prevederilor din reglement rilor specifice referit oare la securitatea la incendiu a construc iilor i NP-099-04. 5.1.6.15. Se interzice traversarea nc perilor din clasa BA5, destinate echipament elor electrice, cu conducte pentru fluide de orice natur , cu excep ia conductel or de nc lzire sau ventilare aferente nc perilor respective, cu condi ia ca aceste a s nu con in flan e, ventile etc. 5.1.7. Materiale 5.1.7.1. n instala iile elect rice ale construc iilor se utilizeaz , conductoare izolate i neizolate din cupru sau aluminiu, cabluri cu conductoare din cupru sau aluminiu i conductoare neizo late rigide (bare), din cupru, aluminiu sau o el. 5.1.7.2. n mod special se prev d conductoare din cupru n urm toarele situa ii: a) la circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importan deosebit (de exemplu: receptoarele din bl ocul operator, din nc peri pentru reanimare din nc perile pentru servicii de urgen din cl diri de spitale i similare, circuitele iluminatului de siguran (alimenta te de la o surs central ) sisteme i instala ii de prevenire i stingere a incendi ilor etc., atunci cnd sec iunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mic de 10 mm2; b) n nc peri, zone sau spa ii din exterior, cu mediu coroziv, n cazurile n care stabilitatea chimic a aluminiului sau a o elului nu este corespunz toare, d ac instala iile nu se pot executa cu acoperiri de protec ie sau carcas ri etan e la agen ii corozivi respectivi ; c) la instala iile electrice de pe echipamente le supuse vibra iilor permanente sau ocurilor mecanice (de exemplu: pe cablajele laminoarelor, pe vibratoare, macarale, poduri rulante etc) dac aceste solicit r i pot fi transmise instala iilor respective; d) la conductoarele de protec ie mpo triva ocurilor electrice n cazurile prev zute la subcap. 5.5.; e) la circuitele e lectrice de comand , automatizare, m surare i semnalizare; f) la circuitele elec trice pentru alimentarea echipamentelor care nu au borne speciale de racord pent ru conductoare de aluminiu conform art. 5.2.6.8. (prize de utilizare general , nt reruptoare de lumin etc). 5.2. Sisteme de pozare, alegerea sec iunii conductoare lor*) *) Prin sec iunea conductoarelor se n elege aria transversal a conductorului metalic n eizolat Reguli generale Prevederile din acest subcapitol sunt conform cu recomand rile d in SR HD 384.5.52.S1 . Alegerea sistemelor de pozare i a metodelor de instalare depind de: - natura locurilor de amplasare; - natura pere ilor sau a altor p r i ale cl dirii pe care se face pozarea; - accesibilitatea la sistemul de pozare a persoanelor i animalelor domestice; - tensiune; - solicit rile electromecanice care se pot produce n caz de scurtcircuit; - alte solicit ri (de exemplu: mecanic e, termice i asociate cu incendiu, etc) la care pot fi supuse poz rile n func ion are. 5.2.1. Tipuri de sisteme de pozare 5.2.1.1. Sistemele de pozare n func ie de tipurile de conductoare sau de cabluri se aleg din tabelul 5.1, cu condi ia ca influen ele externe s fie conform subcap. 5.2.2. 5.2.1.2. Sistemele de pozare n f unc ie de situa iile de amplasare trebuie s fie n conformitate cu tabelul 5.2 84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 87 Sunt permise i alte metode de pozare nedefinite n tabelul 5.2. dac satisfac presc rip iile acestui capitol. 5.2.1.3. Exemple de sisteme de pozare sunt prezentate n anexele 5.5. i 5.6. Alte tipuri de sisteme de pozare, necuprinse n acest capitol, pot fi utilizate cu cond i ia satisfacerii prescrip iilor generale ale acestui capitol. 5.2.1.4. Sisteme de bare prefabricate Sistemele de bare prefabricate trebuie s fie confec ionate conform recomand rilor din SR EN 60439-2 i trebuie montate conform instruc iunil or produc torului: Instalarea lor trebuie s satisfac prescrip iile din 5.2.2 (cu excep ia 5.2.2.1.1., 5.2.2.3.3.), 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 i 5.2.8. 5.2.1.5. Circuit e de tensiune alternativ Conductoarele i cablurile monoconductoare ale circuitel or de tensiune alternativ instalate n carcase din materiale feromagnetice trebuie instalate n a a fel nct toate conductoarele fiec rui circuit s se g seasc n aceea i carcas . Dac aceast condi ie nu este ndeplinit , se pot produce supranc lziri i c deri de tensiune excesive, datorate fenomenelor de induc ie. Tabelul 5.1 Aleger ea sistemelor de pozare n func ie de tipurile de conductoare sau cabluri Mod de pozare Jgheaburi (inclusiv plinte si profile la nivelul solului) Paturi d e cabluri tip scar , table,console Tuburi profilate Pe fir purtator + Fixare dir ect Pe izolatoare + + 0 F r fixare Conductoare i cabluri Conductoare neizolate Conductoare izolate Cabluri n manta Multiconductor (inclusi v cabluri armate i conductoare cu izola ie mineral ) Cu un conductor + 0 * + + Tuburi + + +* + + + + 0 + + + + + 0 + Admis Neadmis Neaplicabil sau neutilizat n practic Conductoarele izolate sunt admise n cazul n care capacul poate fi nl turat numai cu ajutorul unei scule sau numai depunnd un efort important cu mna i jgheabul are un grad de prote c ie IP 4X sau IP XX D 5.2.1.6. Pozarea n sisteme de tuburi de protec ie i paturi de cabluri 5.2.1.6.1. Sisteme de tuburi de protec ie Sistemele de tuburi de prote ie care includ tubur i de protec ie i fitinguri se utilizeaz pentru protec ia i pozarea conductoarelo r i/sau cablurilor din instala iile electrice. Sistemele de tuburi de protec ie prefabricate, conform recomand rilor din standardele SR EN 61386 1, SR EN 6138622, SR EN 61386-23 i SR EN 50086 2 4, asigur protec ia fiabil pentru utilizatori i spa iile nvecinate. 85

88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Caracteristicile generale inclusiv marcarea tuburilor de protec ie i fitingurilo r, conform standardelor susmen ionate sunt prezentate n anexa 5.7. TABELUL 5.2 Montarea sistemelor de pozare n func ie de situa ia de amplasare Mod de pozare conform anexei 5.6. Paturi de cabluri tip scar , table,console Tub uri profilate Pe fir purtator 35 0 Fixare direct Conductoare si cabluri 6;7;8; 9;12;13;14 accesibile n goluri ale construc iei neaccesibile 30;31;32; 33;34 0 30;31; 32; 34 0 0 30;31; 32;34 30;31; 32; 34 41;42 43;44 40 33 41;42 40 43 0 0 n canale pentru cabluri 54;55 56 56 0 72;73 70;71 ngropat n p mnt 70;71 0 -

50;51 ;52;5 3 57;58 ncastrat n structur 46;45 1;2;5 9;60 3 20;21;2 2;23;33 6;7;8;9 ;12;13; 14 Aparent 6;7;8;9 4;5 10;11 Aerian Tocul ferestrelor Tocul u ilor Imersat 10;11 33 16 15 Num rul din c su indic num rul de referin - neadmis ; 0 neaplicabil sau neutiliz at n practic . i modul de pozare din anexa 5.6. : 5.2.1.6.2. Sisteme de jgheaburi (SJ) i tuburi profilate (STP) Sisteme de jgheabu ri (SJ) i de tuburi profilate (STP) pentru instala ii electrice se utilizeaz pen tru protec ia i pozarea conductoarelor izolate, cablurilor, cordoanelor flexibil e, aparate (ntreruptoare, prize, etc) i dac este cazul pentru separarea lor. Sist emele (SJ) i (STP) se pot poza orizontal sau vertical pe pere i, suspendate de t avan, ncastrate n pere i i plafon, ncastrate pe sol i sub form de coloan ntre plan e u i tavan etc. 86 0 15 16 36 0 -

36 Pe izolatoare F r fixare Jgheaburi Tuburi

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 89 Sistemele (SJ) i (STP), fabricate conform cu recomand rile din standardul SR EN 50085-1 asigur protec ia fiabil pentru utilizatori i spa iile nvecinate. Caracter isticile generale, inclusiv marcarea sistemelor (SJ) i (STP), conform standardul ui SR EN 50085-1 sunt prezentate n anexa 5.8. 5.2.1.6.3. Sisteme de suporturi tip scar Sistemele trasee de cabluri i sistemele scar de cabluri pentru pozi ionarea cablurilor sunt prezentate n anexa 5.9. 5.2. 2. Alegerea i montarea n func ie de influen ele externe Influen ele externe la ca re pot fi expuse sistemele de pozare sunt urm toarele: - temperatura ambiant ; surse externe de c ldur ; - prezen a apei ; - prezen a corpurilor solide str in e ; - prezen a substan elor corozive sau poluante ; - ocuri mecanice ; - vibra i i ; - alte solicit ri mecanice ; - prezen a florei sau mucegaiului ; - prezen a faunei ; - radia ii solare ; - efecte seismice ; - vnt ; - structura cl dirilor . 5.2.2.1. Temperatura ambiant (AA) 5.2.2.1.1. Sistemele de pozare trebuie alese i montate astfel nct s corespund celei mai nalte sau celei mai sc zute temperaturi ambiante locale astfel ca temperatura limit indicat n tabelul 5.3. s nu fie dep i t . 5.2.2.1.2. Componentele sistemelor de pozare, inclusiv cablurile i accesorii le lor, se instaleaz i manipuleaz numai n limitele de temperatur stabilite n norme le de produs corespunz toare sau indicate de produc tori. 5.2.2.1.3. Atunci cnd c ablurile prezint caracteristici diferite de temperatur sistem de pozare, acesta se alege pentru condi iile cele mai severe. i sunt dispuse n acela i Tabelul 5.3. Temperaturi maximale n func ionare conform tipurilor de izola ie Tip de izola ie Temperatura limit [0C] Policlorul de vinil (PVC) Conductor : 70 Pol ietilen reticular (XLPE) Conductor : 90 Mineral (cu manta de PVC sau neizolat i accesibil) Manta : 70 Nota 1 Dac un conductor func ioneaz la o temperatur mai ma re de 700C, trebuie s existe asigurarea c echipamentele conectate la acest condu ctor sunt indicate pentru temperatura care rezult la conexiune Nota 2 Pentru anu mite tipuri de izola ii, pot fi admise temperaturi de func ionare mai ridicate f unc ie de natura cablului, termina iile sale, condi iile de mediu i alte influen e externe 87

90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.2.2.2 Surse externe de c ldur 5.2.2.2.1. Pentru a evita efectele c ldurii emis e de surse externe, una sau mai multe din urm toarele metode sau o alt metod la fel de eficient trebuie utilizat pentru protejarea sistemelor de pozare: - ecran e de protec ie; - amplasarea la distan de sursele de c ldur , indicat n tabelele 3.1 i 3.2 ; - alegerea unui sistem innd seama de nc lzirea suplimentar care poate apare; - nt rirea local a izola iei sau nlocuirea materialului izolant. 5.2.2.2.2. conduc ie C ldura emis de sursele exterioare poate fi transmis prin radia ie, convec ie sa u prin i poate proveni: de la re elele de distribu ie ap cald ; de la utilaje i corpuri de iluminat; din procesul de fabrica ie; prin materiale termoconductoare ; de la c ldura solar sau a mediului nconjur tor. 5.2.2.3. Prezen a apei (AB i AD) 5.2.2.3.1. Sistemele de pozare trebuie alese i montate astfel nct s nu permit acumularea apei sau s asigure, dup instalare, gradu l de protec ie IP corespunz tor amplasamentului considerat. 5.2.2.3.2. nveli ul i zolant al cablurilor pentru instala ii fixe este considerat, atunci cnd nu este d eteriorat, ca protec ie mpotriva p trunderii umezelii. Cablurile ce se monteaz n s pa ii umede frecvent (de exemplu sp l torii auto etc.) se aleg conform SR HD 21. 13 S1. Cablurile ce alimenteaz receptoare submersibile (de exemplu pompe, corpur i de iluminat etc.) se aleg conform SR HD 21.16 S1 . 5.2.2.3.3. Acolo unde se po ate acumula ap sau condens pe sistemele de pozare trebuie luate m suri de evacua re. 5.2.2.4. Prezen a corpurilor solide str ine (AZ) 5.2.2.4.1. Sistemele de poz are trebuie alese i montate astfel nct s limiteze pericolele ce provin de la p tru nderea de corpuri solide str ine. Sistemele de protec ie trebuie s asigure dup m ontaj gradul de protec ie IP corespunz tor amplasamentului considerat. 5.2.2.4.2 . n amplasamentele unde sunt prezente cantit i mari de praf (mediu BE2) trebuie l uate m suri suplimentare pentru mpiedicarea acumul rii prafului sau altor substan e n cantit i ce ar putea afecta disiparea c ldurii de la sistemul de pozare. Est e necesar un mod de pozare ce faciliteaz ndep rtarea prafului (subcap. 5.2.9) .Pe ntru prafuri combustibile trebuie s se respecte prevederile din subcap. 4.2. 5.2 .2.5. Prezen a substan elor corozive sau poluante (AF) 5.2.2.5.1. Acolo unde pre zen a substan elor corozive sau poluante, inclusiv apa, poate provoca coroziuni sau degrad ri, p r ile sistemelor de pozare ce sunt afectate trebuie protejate c orespunz tor sau executate dintr-un material rezistent la aceste substan e, cum ar fi : benzi protectoare, vopsele sau unsori. 5.2.2.5.2. Nu trebuie puse n conta ct unul cu altul metale diferite ce pot ini ia o ac iune electrolitic , dect dac sunt luate m suri speciale pentru evitarea consecin elor acestor contacte. 5.2.2 .5.3. Materialele ce pot provoca deterior ri reciproce sau individuale sau degra d ri periculoase nu trebuie puse n contact. 88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 91 5.2.2.6. ocuri mecanice (AG) 5.2.2.6.1. Sistemele de pozare trebuie alese i mont ate astfel nct s se limiteze pagubele provenite din solicit rile mecanice, ca ocur i, penetr ri sau compresiuni n timpul montajului, utiliz rii i ntre inerii. 5.2.2. 6.2. n instala iile fixe n care se pot produce ocuri mecanice medii sau mari (conf orm anexei 5.2), protec ia trebuie asigurat printr-unul din urm toarele mijloace : - caracteristicile mecanice ale sistemelor de pozare; - amplasamentul ales; prevederea unei protec ii mecanice suplimentare, locale sau generale sau - prin combinarea acestora. 5.2.2.7. Vibra ii (AH) Sistemele de pozare sprijinite sau f ixate pe structuri sau echipamentele supuse vibra iilor medii sau mari (conform anexei 5.2) trebuie s corespund acestor condi ii, n special cablurile i conexiuni le lor. Trebuie acordat o aten ie special conexiunilor echipamentelor vibratoare . Pot fi adoptate m suri locale, cum ar fi utilizare de cabluri flexibile. 5.2.2 .8. Alte solicit ri mecanice 5.2.2.8.1. Sistemele de pozare trebuie alese i mont ate astfel nct s mpiedice, n timpul montajului, utiliz rii sau ntre inerii, orice dis trugere a mantalei i a izola iei conductoarelor izolate, a cablurilor i a capete lor acestora. 5.2.2.8.2. Tuburile i canalele pentru cabluri ncastrate n pere i tre buie montate integral pentru fiecare circuit naintea tragerii conductoarelor sau cablurilor. 5.2.2.8.3. Raza de curbur a unui sistem de pozare trebuie s fie astf el nct s nu cauzeze deterior ri conductoarelor i cablurilor. Este necesar s se res pecte prevederile produc torului. 5.2.2.8.4. Sistemele de pozare fixate rigid i n globate n pere i trebuie s fie orizontale sau verticale, sau paralele cu muchiile pere ilor, cu excep ia sistemelor de pozare nglobate n plafoane sau plan ee care pot urma cel mai scurt traseu. 5.2.2.8.5. Cablurile flexibile trebuie instalate astfel nct s se evite eforturile excesive de trac iune asupra conductoarelor i con exiunilor. 5.2.2.8.6. Suporturile pentru cabluri i carcasele nu trebuie s prezin te muchii ascu ite. 5.2.2.8.7. Acolo unde conductoarele i cablurile nu sunt sus inute pe toat lungimea lor de supor i sau prin modul de pozare, ele trebuie sus inute prin mijloace adecvate la intervale indicate de produc tor. n lipsa acestor a se vor respecta recomand rile din NTE 007 / 08 / 00 . 5.2.2.8.8. Acolo unde si stemele de pozare sunt supuse unei ntinderi permanente (de exemplu de c tre propr ia greutate pe traseu vertical) trebuie ales un tip adecvat de cablu sau conduct or, cu o sec iune i un mod de pozare potrivit, astfel nct s se evite orice deterio rare a cablurilor i supor ilor acestora. 5.2.2.9. Prezen a florei sau mucegaiulu i (AK) Acolo unde exist riscul prezen ei florei sau mucegaiului, sistemele de po zare trebuie alese astfel nct s previn formarea acestor sau s asigure ndep rtarea l or. 5.2.2.10. Prezen a faunei (AL) Acolo unde condi iile cunoscute sau preconiza te constituie un risc, sistemele de pozare trebuie alese corespunz tor influen e lor externe AL2 sau trebuie luate m suri speciale de protec ie, cum ar fi: - car acteristici mecanice adecvate pentru sistemele de pozare; - alegerea amplasament ului; 89

92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 prevederea unei protec ii mecanice suplimentare, locale sau generale sau orice c ombina ie a acestor m suri. 5.2.2.11. Radia ii solare (AN) Acolo unde se tie c exist , sau se presupune c po t exista, radia ii solare, trebuie ales i montat un sistem de pozare adecvat, sa u trebuie s se prevad un ecran corespunz tor, conform prevederilor din 5.2.2.2.1 . 5.2.2.12. Efecte seismice (AP) 5.2.2.12.1. Sistemele de pozare trebuie alese i montate innd seama de condi iile seismice din locul de instalare. 5.2.2.12.2. Ac olo unde se cunoa te c riscurile seismice sunt importante (conform prevederilor reglement rilor specifice referitoare la proiectarea antiseismic a construc iilo r) o aten ie special se va acorda: - fix rii sistemelor de pozare de structura c l dirii ; - conexiunile dintre sistemele de pozare fixe i toate echipamentele es en iale, cum sunt cele pentru serviciile de securitate, care trebuie alese avnduse n vedere calit ile lor elastice. 5.2.2.13. Vnt (AR) A se vedea paragrafele 5.2. 2.7 i 5.2.2.8. 5.2.2.14. Structura cl dirilor (CB) 5.2.2.14.1. Atunci cnd structu ra cl dirilor prezint riscuri de mi care, suporturile pentru cabluri i sistemele de protec ie trebuie s permit o deplasare relativ astfel nct conductoarele i cabl urile s nu fie supuse la solicit ri mecanice excesive. 5.2.2.14.2. n structurile flexibile sau instabile, trebuie folosite sisteme de pozare flexibile, conform c u 5.2.2.7., 5.2.2.8. i 5.2.2.12 . 5.2.3. Curen i admisibili n sisteme de pozare 5 .2.3.0. Prescrip ii generale 5.2.3.0.1. Prescrip iile din acest capitol sunt des tinate s determine curen ii admisibili n sistemele de pozare specifice pentru cl diri, n scopul asigur rii unei durate de via satisf c toare pentru conductoarele i izola iile supuse efectelor termice ale curen ilor admisibili pe perioade prel ungite n func ionare normal . 5.2.3.0.2. Alegerea sec iunii conductoarelor i cabl urilor n func ie de curentul maxim admisibil pentru anumite condi ii de pozare se face n conformitate cu prescrip iile produc torului. n situa ia n care nu se dispu ne de prescrip iile produc torului, valorile curen ilor admisibili pot fi determ inate conform metodelor descrise n SR CEI 60287, sau se poate proceda astfel : a) utiliznd recomand rile din standardul SR HD 384.5.523 S2 pentru curen ii admisib ili n sistemele de pozare n cl diri, pentru conductoare izolate i cabluri (f r arm tur i armate multifilare), cu tensiunea nominal mai mic de 1kV n tensiune altern ativ sau 1,5 kV n tensiune continu , conform subcap. 5.2.3.1. i anexele 5.10 5.17 ; Pentru cablurile armate monofilare pozate n cl diri, curentul maxim admisibil se stabile te conform cu recomand rile din SR CEI 60287 b) utiliznd datele din no rmativul NTE007/08/00 pentru curen ii admisibili n sistemele de pozare pentru cab luri ngropate direct sau n tuburi n p mnt, conform subcap. 5.2.3.2 i anexa 5.22. 90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 93

5.2.3.0.4. Temperatura ambiant 5.2.3.0.4.1. Valoarea temperaturii ambiante utili zat este temperatura mediului nconjur tor atunci cnd conductoarele cablurilor izol ate nu sunt n sarcin . 5.2.3.0.4.2. Valoarile curen ilor admisibili din tabelele din aceast sec iune, sunt date n func ie de temperatura de referin a mediului amb iant : - pentru conductoare izolate i cabluri n aer, oricare ar fi modul de pozar e..30oC ; - pentru cabluri ngropate direct n p mnt sau n tuburi ngropate. 20oC. Dac t eratura ambiant a amplasamentului conductoarelor sau cablurilor este diferit de temperatura ambiant de referin , pentru stabilirea curentului maxim admisibil tr ebuie aplica i factori de corec ie corespunz tori din anexa 5.18 i 5.23 . 5.2.3. 0.5. Grup ri de mai multe circuite Factorii de corec ie pentru curen ii maxim ad misibili sunt aplicabili grup rilor de circuite care au aceea i temperatur maxim de func ionare. Pentru grup rile care au cabluri sau conductoare izolate care p rezint temperatur maxim i func ion ri diferite, curen i admisibili ai tuturor ca blurilor sau conductoarelor izolate ale grup rii trebuie s se bazeze pe cea mai sc zut temperatur de func ionare a unui cablu din grupare cu factorul de corec i e corespunz tor (anexele 5.19 5.21 i anexele 5.24 5.28). Dac , pentru condi ii c unoscute de func ionare, un cablu sau un conductor izolat este susceptibil s tra nsporte un curent mai mic de 30% din curentul nominal, acest cablu sau conductor poate fi omis la stabilirea factorului de corec ie pentru toat gruparea. 5.2.3. 0.6. Grup ri constituite din cabluri de dimensiuni diferite. Grup rile constitui te din cabluri de dimensiuni diferite pot fi asimilate cu o grupare de referin d ac : - toate cablurile au aceea i temperatur maxim admisibil i - sec iunile aces tora nu difer cu mai mult de trei valori standardizate (dac sec iunile cablurilo r difer cu mai mult de trei valori standardizate acestea se distan eaz la cel pu in 2d unde d este diametrul cel mai mare). 5.2.3.0.7. Num rul de conductoare nc rcate 5.2.3.0.7.1. Num rul de conductoare considerate ntr-un circuit este cel al conductoarelor parcurse efectiv de curent. Atunci cnd ntr-un circuit polifazat cur en ii sunt presupu i aceea i pe faze, nu este necesar s se ia n considerare condu ctorul neutru asociat pentru stabilirea curentului maxim admisibil . 5.2.3.0.7.2 . Considera iile de mai sus nu se aplic n cazul prezen ei armonicii 3 sau multipl u de 3 mai mare de 15% (a se vedea 5.2.3.0.7.3.). 5.2.3.0.7.3. Dac ponderea armo nicilor de rangul 3 sau multiplu de 3 din curentul electric dep e te 15%, conduc torul neutru nu trebuie s prezinte o sec iune mai mic dect cea a conductoarelor d e faz . Factorii de corec ie n func ie de ponderea curen ilor electrici armonici sunt prezenta i n anexa 5.29. n subcap. 5.2.4.6 se trateaz determinarea sec iunii conductorului neutru. 5.2.3.0.7.4. Conductoarele utilizate numai pentru conducto are de protec ie (PE) nu sunt luate n considerare la stabilirea curentului maxim admisibil . 5.2.3.0.8. Varia ii ale condi iilor unei instala ii pe un traseu Dac condi iile de disipare a c ldurii variaz pe o parte a traseului, curen ii admis ibili trebuie determina i pentru partea traseului care prezint condi iile cele m ai defavorabile. n cazurile n care sunt numai condi ii de r cire diferite, se admi te ca dimensionarea s se fac dup condi iile de r cire ale traseului cel mai lung , cnd zona cu temperaturi ridicate reprezint cel mult 10 m, dar nu mai mult de 20 % din lungimea total a cablului. 91

94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.2.3.1. Sisteme de pozare n aer Modurile de pozare de referin sunt prezentate n a nexele 5.5 i 5.6. 5.2.3.1.1. n modurile de pozare A1 i A2, tubul poate fi metalic sau din material plastic montat intr-un perete cu izola ie termic . 5.2.3.1.2. n modurile de pozare B1 i B2, tubul poate fi metalic sau din material plastic, fi xat pe perete la distan mai mic de 0,3 ori diametrul tubului sau montat n perete. 5.2.3.1.3. n modul de pozare C, cablu este fixat pe perete sau montat n perete . Termenul de perete cuprinde montarea n perete de c r mid , beton, ghips sau similar (altele dect materiale pentru izolare termic ). 5.2.3.1.4. n modul de pozare D, c ablul poate fi montat n p mnt cu sau f r protec ie suplimentar . 5.2.3.1.5. n modur ile de pozare E, F i G, distan a liber ntre cablu i orice suprafa este mai mare d e 0,3 din diametrul exterior al cablului. 5.2.3.1.6. Alte metode de pozare ( ane xa 5.6.) - cablu sub plafon, similar cu modul de pozare C - cablu pe un plan eu sau pe tav neperforat similar cu modul de pozare C - cablu pe tav perforat simil ar cu modul de pozare E sau F. Tava perforat trebuie s aib g uri a c ror suprafa este de minim 30% din suprafa a de pozare - cablu pe suport scar pentru cabluri , la care consolele care sus in cablurile ocup mai pu in de 10% din suprafa a de pozare 5.2.3.1.7. n anexele 5.10 ... 5.12 curen ii admisibili (Iz) pentru conduc toare izolate i cabluri electrice pozate n aer prin metodele de pozare A1, A2, B1 , B2, C, E, F i G se refer la instala ii fixe ce, func ioneaz permanent (factor de nc rcare 100%), la temperatura ambiant de 30oC. 5.2.3.1.8. Anexa 5.5. sintetiz eaz modurile de pozare de referin , pentru care au fost determinati curen ii adm isibili din anexele 5.10 ... 5.17 pentru pozarea n aer i anexa 5.22 pentru pozare a n p mnt. n coloanele 8 i 9 sunt indicate anexele care se utilizeaz pentru factori i de corec ie K1 pentru temperaturi ambiante diferite de 30oC i K2 pentru pozare n grup. 5.2.3.1.9. Anexa 5.6 sintetizeaz modurile de pozare care furnizeaz indic a ii pentru determinarea curen ilor admisibili. 5.2.3.1.10. Determinarea curentu lui admisibil IZ (A) Curentul admisibil IZ (A), al conductoarelor/cablurilor din tr-un sistem de pozare n cl diri, n aer, se determin astfel: a) se selecteaz modul de pozare, tip A1, A2, B1, B2, C, E, F, G din anexele 5.5 i 5.6 . b) n func ie d e caracteristicile conductoarelor/cablurilor: - sec iune i material: cupru sau a luminiu conductoare sau cabluri: 2 sau 3 conductoare; - num rul de conductoare a ctive: 2 sau 3; - izola ie: PVC, XLPE, mineral i modul de pozare selectat la pct .a), pentru temperatura ambiant de 30oC, se alege curentul admisibil IZ (A), din anexele5.10 5.17. c) n condi ii diferite de pozare se aplic factorii de corec ie urm tori: - K1 pentru temperatur ambiant diferit de 30oC, care se alege din ane xa 5.18; - K2 pentru pozarea n grup a mai multor circuite, care se alege din anex ele 5.19 5.21. 92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 95 Se men ioneaz c dou circuite se afl grupate, dac distan a dintre ele este mai mi c dect dublul diametrului celui mai mare dintre ele. Curentul admisibil se stabil e te cu rela ia: I Z I Z K1 K 2 A . 5.2.3.1.11. Exemple de folosire a tabelelor pentru determinarea curen ilor admis ibili ai conductoarelor i ai cablurilor n func ie de modul de pozare n aer sunt da te n anexa 5.30. 5.2.3.2. Sisteme de pozare n p mnt 5.2.3.2.1. Regimul de func iona re normal Curen ii admisibili (IZ) sunt indica i n anexa 5.22 pentru o sarcin adm isibil a cablurilor pozate n p mnt cu un grad de nc rcare*) de 0,7 o temperatur a s olului, la adncimea de pozare (ntre 0,7 i 1,2 m) de 20 oC i o rezisten termic spec ific a solului de 1 Km/W. *) Gradul de nc rcare reprezint durata de func ionare ciclic dintr-o zi (24h), la cu rentul admisibil Pentru alte valori ale rezisten ei termice a solului valorile curen ilor maximi admisibili se vor stabili conform articolului A.1.4.3.1.3. din NTE 007/08/00. Ex emple de rezisten e specifice ale solurilor, conform NTE 007/08/00 (anexa 7): nisip cu 10% umiditate 1Km/W ; - p mnt argilos 0,65 Km/W ; - teren nisipos cu hum sau lut 0,65 Km/W ; - nisip uscat (0% umiditate) 3,00 Km/W ; - teren obi nuit u scat 3,00 Km/W . Gradul de nc rcare se poate determina din curba de sarcin zilnic conform NTE/007/08 art. A.1.4.3.1.1. Cnd nu se cunoa te curba de sarcin , pentru determinarea gradului de nc rcare, se admite gradul de nc rcare egal cu 1. 5.2.3.2.2. Condi ii de pozare - adncimea de pozare 0,7 m (pn la adncimea de 1,2 m r educerea sarcinii admisibile este nensemnat ) ; - felul n care este realizat patul de pozare i modul de acoperire a cablurilor, nu are influen asupra corec iei sa rcinii admisibile ; - dac se utilizeaz pl ci de acoperire cu o curbur pronun at , astfel nct nu se elimin inclusiunile de aer, se recomand un factor de corec ie d e 0,9 . Diametrul tubului trebuie s permit tragerea cablurilor f r risc de gripa re. n cazul tragerii unui singur cablu n tub, diametrul interior al tubului trebui e s fie mai mare dect 1,5 ori diametrul exterior la cablului . n cazul unui circui t trifazat format din trei cabluri unifilare, diametrul interior al tubului de p rotec ie trebuie s fie mai mare dect 2,8 ori diametrul exterior al unuia din cabl urile monofilare . 5.2.3.2.3. Condi ii de mediu : - temperatura solului la adncim ea de pozare : 20oC; - rezisten a termic specific a solului: 1Km/W . 5.2.3.2.4. Factorii de corec ie care trebuie aplica i la pozarea cablurilor n p mnt, n condi i i diferite fa de regimul de func ionare normal de la pct. 5.2.3.2.1. 5.2.3.2.4.1 . Factorul de corec ie (f1) (din anexa 5.23) n func ie de: - temperatura solului la adncimea de pozare diferit de 20oC; - rezisten a termic specific a solului; gradul de nc rcare. 93

96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.2.3.2.4.2. Factorul de corec ie (f2) din anexele 5.24 ... 5.28 n func ie de: num rul de sisteme pozate al turat; - tipul cablurilor; - distan a dintre cablur i; - rezisten a termic specific a solului; - gradul de nc rcare. 5.2.3.2.4.3. Fac torul de corec ie (fx) : - 0,85 pentru pozarea n tub de protectie ; - 0,90 dac se utilizeaz pl ci de acoperire a cablului (cablurilor) cu o curbur pronun at astf el nct nu se elimin incluziunile de aer . 5.2.3.2.5. Determinarea curentului admis ibil IZ (A) Curentul admisibil IZ (A), al cablurilor pozate direct n p mnt, sau n t ub de protec ie n p mnt se determin astfel: a) se alege curentul admisibil IZ (A), pentru condi ii de func ionare normale din anexa 5.22 n func ie de caracteristic ile cablurilor: - sec iune i material: cupru sau aluminiu i num rul de conductoa re active 1,2 sau 3; - izola ie: PVC sau XLPE. b) n condi ii diferite de pozare s e aplic factorii de corec ie f1, f2 din anexele 5.23 ... 5.28 i factorii de redu cere fx prev zu i la art. 5.2.3.2.4.3. i 5.2.3.2.4.4. Curentul admisibil se stab ile te cu rela ia : I Z I Z f1 f 2 f x (A) 5.2.3.2.6. Exemple de folosire a tabe lelor pentru determinarea curen ilor admisibili a cablurilor pozate n p mnt, sunt date n anexa 5.31. 5.2.4. Alegerea sec iunii conductoarelor izolate i neizolate r igide 5.2.4.1. Sec iunea conductoarelor active trebuie determinate pentru func i onarea normal (regim permanent sau intermitent, n func ie de regimul de lucru al receptoarelor) i pentru condi ii de defect n func ie de: a) sarcina admisibil ; b ) temperatura maxim admisibil ; c) sistemul de pozare; d) solicit ri termice sus ceptibile s apar datorit curen ilor de punere la p mnt i scurtcircuit; e) alte so licit ri mecanice la care pot fi supuse conductoarele; f) valoarea maxim a imped an ei care permite asigurarea func ion rii protec iei mpotriva defectelor i scurt circuitelor. 5.2.4.1.1. Punctele a f se refer , n primul rnd, la securitatea insta la iilor electrice Pentru exploatarea economic din re elele de distribu ie pot r ezulta sec iuni mai mari dect cele pentru securitate, conform prevederilor reglem ent rilor tehnice referitoare la determinarea sec iunii economice a conductoarel or n instala iile electrice de distribu ie avnd 1-110kV. 5.2.4.1.2. Sec iunea cond uctoarelor se alege din condi ia : I c I z unde : I c este curentul de calcul I z - curentul maxim admisibil corectat (n func ie de temperatura mediului ambia nt, sistem de pozare, natura conductoarelor i izola iei) al sec iunii n regimul d e func ionare . 94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 97 5.2.4.1.3. Sec iunea determinat conform art. 5.2.4.1. se verific : a) la stabili tatea termic datorat curentului de scurtcircuit, potrivit prevederilor cuprinse n reglement rile tehnice specifice referitoare la dimensionarea i verificarea ins tala iilor electroenergetice la solicit ri mecanice i termice n condi iile curen ilor de scurtcircuit. b) la c derea de tensiune (valorile admisibile sunt indica te n subcap. 5.2.5). c) la alimentarea cu energie electric a motoarelor, verifica rea la condi ia de stabilitate termic n regim de scurt durat la pornire, pe baza urm toarelor valori pentru densitatea de curent maxim admis : - pentru conductoa rele din cupru de 35A/mm2 ; - pentru conductoarele din aluminiu de 20A/mm2 . n ca zul motoarelor asincrone cu pornire controlat , utiliznd soft-starter, sec iunea se verific n func ie de valoarea setat a curenului electric de pornire. Conform p revederilor cuprinse n reglement rile tehnice specifice referitoare la dimensiona rea i verificarea instala iilor electroenergetice la solicit ri mecanice i termi ce n condi iile curen ilor de scurtcircuitnu este obligatorie verificarea la stab ilitatea termic la scurtcircuit a urm toarelor elemente: - c ile de curent elect ric de orice tensiune care alimenteaz nf urarea primar a transformatoarelor de te nsiune sau care fac leg tura la desc rc toare ; - circuitele de joas tensiune pr otejate prin sigurante fuzibile (dac este ndeplinit condi ia : I F 3I z unde I F este valoarea nominal a fuzibilului i I Z este curentul maxim admisibil corect at al sec iunii circuitului) Conform recomand rilor din SR HD 603 i SR CEI 60502-1 nu este obligatorie varifi carea la stabilitaea termic la scurtcircuit a cablurilor multiconductoare de joa s tensiune pentru curen ii de scurtcircuit mai mici sau egali cu 40 kA. 5.2.4.2. Sec iunea conductoarelor neizolate rigide (bare), se determin i se veri fic conform prevederilor cuprinse n reglement rile tehnice referitoare la proiect area sta iilor de conexiuni i transformare utiliznd conductoare neizolate rigide i ale standardului STAS 7944/79. 5.2.4.3. Alegerea sec iunii conductoarelor i ca blurilor pentru bran amente se face conform recomand rilor din standardul SR 234 /2008 i cerin elor operatorului de re ea. 5.2.4.4. Sec iunea conductorului de fa z n circuitele de tensiune alternativ i a conductoarelor active din circuitele de tensiune continu nu trebuie s fie mai mic dect valorile din anexa 5.32. 5.2.4.5. Sec iunea conductoarelor i barelor de protec ie (PE) i ale conductoarelor i bar elor folosite simultan pentru protec ie i neutru (PEN) se dimensioneaz conform p revederilor din subcap. 5.5. 5.2.4.6. Sec iunea conductorului neutru (N) 5.2.4.6 .1. Sec iunea conductorului neutru, dac exist , trebuie s fie egal cu sec iunea conductoarelor de faz n urm toarele cazuri: a) n circuitele monofazate cu dou cond uctoare, indiferent de sec iunea conductoarelor; b) n circuitele polifazate ale c ror conductoare de faz au o sec iune mai mic sau egal cu 16 mm2 cupru sau 25 mm 2 aluminiu; c) n circuitele trifazate care ar putea fi parcurse de curen i avnd ar monici de rangul 3 i multiplu de 3 cu nivelul cuprins ntre 15% i 33%. (acest nive l de armonici se poate ntlni, de exemplu, n circuitele de alimentare pentru ilumina t cu l mpi cu desc rc ri i fluorescente); d) n func ionare normal nu este asigura t echilibrarea ntre faze i neutru (de exemplu tablourile de iluminat i prize) 5.2 .4.6.2. Atunci cnd nivelul armonicelor de rangul 3 i multiplu de 3 este mai mare de 33%, este necesar alegerea unei sec iuni a neutrului mai mare dect a conductor ului de faz . 95

98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Acest nivel de armonice apare n circuitele de alimetare a echipamentelor electric e, cum ar fi :calculatoare, ac ion ri cu vitez variabil etc. Factorii de corec i e pentru curen ii de faz necesari determin rii sec iunilor conductoarelor de faz i neutru, n prezen a armonicilor de rangul 3 i multiplu de 3 n conductoarele de f az , sunt da i n anexa 5.29 . 5.2.4.6.3. n circuitele polifazate unde conductoarele de faz cu sec iunea mai mar e de 16 mm2 cupru sau 25mm2 aluminiu, sec iunea conductorului neutru poate fi ma i mic dect a conductoarelor de faz , dac sunt ndeplinite condi ile : a) sarcina tr ansportat prin circuit n serviciu normal este repartizat echilibrat pe faze i niv elul armonicilor de rangul 3 i multiplu de 3 nu dep esc 15% n conductorul de faz ; b) conductorul neutru este protejat contra supracuren ilor (a se vedea subcap. 4.3.2) Sec iunea conductorului neutru nu poate fi mai mic dect cea prev zut n ane xa 5.32. 5.2.4.6.4. Un conductor neutru nu pote fi comun pentru mai multe circui te . 5.2.5 C deri de tensiune maxime admisibile 5.2.5.1. n cazul n care alimentare a consumatorului se face din cofretul de bran ament de joas tensiune, valorile c derilor de tensiune, n regim normal de func ionare fa de tensiunea nominal a re elei, trebuie s fie de cel mult: - 3% pentru receptoarele din instala iile elect rice de iluminat; - 5% pentru restul receptoarelor de putere. C derile de tensiu ne se vor stabili pentru puterea maxim absorbit , la care se dimensioneaz coloan ele i circuitele electrice n cauz , pe traseul cel mai lung i mai nc rcat dintre t abloul general (respectiv cofretul de bran ament sau contorul, la cl diri de loc uit) i receptorul electric cel mai ndep rtat. 5.2.5.2. n cazul n care alimentarea c onsumatorului se face dintr-un post de transformare sau din centrala proprie, va lorile c derilor de tensiune n regim normal de func ionare a acestora trebuie s f ie de cel mult: - 6% pentru receptoarele din instala iile electrice de iluminat; - 8% pentru restul receptoarelor de putere. C derile de tensiune se vor stabili pentru puterea maxim absorbit , n regim normal de func ionare pentru care s-a di mensionat ansamblul distribu iei, pe traseul dintre postul de transformare sau c entral i receptorul electric cel mai ndep rat. 5.2.5.3. n cazul instal iilor elect rice de alimentare a motoarelor electrice c derea de tensiune, la pornire, fa de tensiunea nominal trebuie s fie cel mult egal cu aceea specificat de produc tor pentru motorul i aparatele de comand respective, dar de maxim 12% dac nu se dis pune de alte date. 5.2.6. Conexiuni electrice 5.2.6.1. Conexiunile ntre conductoa re i ntre conductoare i alte echipamente trebuie s asigure continuitatea electric . Aceasta trebuie s fie durabil , cu rezisten i protec ie mecanic corespunz toa re. 5.2.6.2. Alegerea mijloacelor de conexiuni trebuie s in seama de: - material ul conductoarelor i izola ia acestora; - num rul i forma firelor ce formeaz cond uctoarele; - sec iunea conductoarelor ; - num rul conductoarelor ce vor fi conec tate mpreun . 5.2.6.3. Conexiunile trebuie s fie accesibile pentru verificare, nce rcare i ntre inere, cu excep ia cazurilor urm toare: 96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 99 mbin ri de cabluri ngropate; mbin ri umplute cu mas izolant sau capsulate; conexiun ile ntre racordurile reci i elemente nc lzitoare din sistemele de nc lzire din plaf on i plan ee. 5.2.6.4. Leg turile electrice ntre conductoare izolate pentru mbin ri sau deriva i i se fac numai n accesoriile special prev zute n acest scop (doze, cutii de leg tu r etc). 5.2.6.5. Se interzice executarea leg turilor electrice ntre conductoare n interiorul tuburilor sau evilor de protec ie, golurilor din elementele de constr uc ie i trecerilor prin elemente de construc ie. 5.2.6.6. Se interzice supunerea leg turilor electrice la eforturi de trac iune. Fac excep ie de la aceast preve dere leg turile liniilor de contact ce alimenteaz receptoarele mobile i leg turi le conductelor electrice instalate liber, pe suporturi corespunz tor alc tuite i dimensionate. 5.2.6.7. Leg turile conductoarelor izolate se acoper cu material electroizolant (de ex. tub varni , band izolant , capsule izolante etc). 5.2.6.8 . Leg turile pentru mbin ri sau deriva ii ntre conductoare de aluminiu i ntre condu ctoare i aparate trebuie s se fac numai prin cleme speciale cu suprafe e de strng ere striate i elemente elastice), prin presare cu scule adecvate i elemente de r acord speciale, prin metalizare asociat cu lipire sau prin sudare. nainte de exec utarea leg turii, capetele conductoarelor din aluminiu se cur de oxizi. 5.2.6.9. Leg turile ntre conductoare din cupru i conductoare din aluminiu se fac prin leg turi speciale omologate. 5.2.6.10. Leg turile barelor se execut cu ajutorul uru burilor, clemelor sau prin sudare. 5.2.6.11. Legarea conductoarelor din cupru la aparate, echipamente, ma ini, elemente metalice etc., se face (de regul ) prin strngere mecanic cu uruburi, n cazul conductoarelor cu sec iuni mai mici sau egale cu 10 mm2 i direct sau prin intermediul pieselor speciale de prindere n cazul co nductoarelor cu sec iuni egale sau mai mari de 16 mm2. Conductoarele care se lea g la elemente mobile se prev d din elemente elastice. 5.2.6.12. Leg turile condu ctoarelor de protec ie trebuie executate prin sudare sau n urub ri, astfel, nct s s e asigure mpotriva de urub rii n func ionare (contrapiuli , aib elastic etc.). 5.2 .7. Alegerea i montarea pentru limitarea propag rii focului 5.2.7.1. M suri n int eriorul unui compartiment nchis 5.2.7.1.1. Riscul propag rii focului trebuie limi tat prin alegerea materialelor i montarea instala iilor electrice . Echipamentel e electrice se aleg n func ie de riscul la foc conform recomand rilor din standar dul pe p r i SR EN 60695. 5.2.7.1.2. Sistemele de pozare trebuie instalate astfe l nct s nu reduc performan ele de rezisten ale cl dirii i de rezisten la foc a ele mentelor de construc ii. 5.2.7.1.3. Cablurile cu ntrziere la propagarea fl c rii (n cercate conform procedurilor din seria de standarde SR EN 60332) i sistemele de tuburi, jgheaburi i tuburi profilate care nu propag flac ra 97

100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 (ncercate conform procedurilor din seria de standarde SR EN 61386, SR EN 50085 i SR EN 61537) pot fi instalate f r precau ii speciale n instala ii cu influen e ex terne normale (BE1, CA1, CB1 etc.). 5.2.7.1.4. Atunci cnd ntr-o instala ie se prevede un risc specific (vezi anexa 5.2 ) trebuie utilizate cabluri care s ndeplineasc cele mai severe condi ii de ncerc r i din seria de standarde SR EN 50266 (cabluri cu ntrziere la propagarea fl c rii p ozate n m nunchi). 5.2.7.1.5. Cablurile, inclusiv sistemul de pozare care trebuie s asigure func ionarea temporar a unor instala ii n condi ii de foc, trebuie s f ie din categoria cu rezisten la foc, corespunz tor cu ncerc rile din standardele SR EN 50200 i SR EN 50362. Materialele sistemului trebuie s fie f r halogeni i c u emisie redus de fum. 5.2.7.1.6. Clasificarea cablurilor privind comportarea la foc este prezentat n anexa 5.33 . 5.2.7.1.7. Cablurile care nu satisfac cel pu i n prevederile de ntrziere la propagarea flac rii trebuie, dac sunt utilizate, limi tate la leg turi scurte pentru conectarea aparatelor la sistemele de pozare fixe i n nici un caz s nu treac dintr-un compartiment ntr-altul. 5.2.7.1.8. P r i ale sistemului de pozare, altele dect cablurile (de exemplu tuburi i jgheaburi din ma teriale plastice), care nu satisfac prescrip iile de ntrziere la propagarea flac r ii trebuie, dac se utilizeaz , s fie complet nchise n construc ii corespunz toare din materiale incombustibile. 5.2.7.1.9. Pe fluxurile care con in cabluri cu ntrzi ere la propagarea flac rii, care n m nunchi nu satisfac condi iile din standardul SR EN 50266, se prev d separ ri (transversale) rezistente la foc, omologate pen tru cel pu in 20 minute pentru limitarea propag rii fl c rii, dispuse la distan a de cel mult 25 m i la ramifica iile din fluxurile principale. Se admite s se r enun e la prevederea separ rilor transversale men ionate mai sus, dac se prev d alte m suri mpotriva propag rii flac rii (de exemplu, acoperiri cu vopsele omolog ate care m resc rezisten a la foc). 5.2.7.1.10. n cazul poz rii n p mnt nu se impun condi ii speciale privind caracteristicile de propagare a flac rii sau rezisten a la foc a cablurilor. 5.2.7.2. Etan area travers rilor traseelor electrice 5.2 .7.2.1. Atunci cnd un sistem de pozare traverseaz elemente de construc ie cum sun t plan ee, pere i acoperi i, plafoane, ziduri etc. golurile r mase dup trecerea traseului electric trebuie etan ate conform rezisten ei la foc prev zut pentru e lementul de construc ie respectiv nainte de str pungere. 5.2.7.2.2. Sistemele de pozare cum sunt tuburile, canalele, jgheaburile sau sistemele de pozare prefabri cate, care str pung elemente de construc ie avnd o anumit rezisten la foc, trebui e etan ate conform rezisten ei la foc a elementului respectiv. 5.2.7.2.3. Tuburi le i jgheaburile din materiale cu ntrzierea la propagarea fl c rii care au sec iun ea interioar de cel mult 710 mm2 nu necesit etan are interioar dac : - tuburile i jgheaburile au grad de protec ie IP33; - extremit ile tuburilor i jgheaburilor (deoparte i de alta a elementului de construc ie str puns) au gradul de protec ie IP33. 5.2.7.2.4. Trecerea conductoarelor i barelor electrice prin elemente de construc ie din materiale incombustibile, se execut n urm toarele condi ii: a) n cazul conductoarelor neizolate libere trecerea se face folosind materiale electr oizolante de trecere executate din materiale incombustibile sau canale prefabric ate de bare din materiale incombustibile conform recomand rilor din SR EN 604392, ncastrate etan n zid. 98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 101 b) n cazul conductoarelor izolate libere, trecerea se face protejndu-se n tuburi de protec ie incombustibile pe por iunea de trecere. Capetele tuburilor se prev d cu tile din por elan sau din alte materiale electroizolnate n nc peri uscate sau u mede cu intermiten (categoriile AD1, AD2) i cu pipe ndreptat n jos cnd ies n nc peri umede sau ude (categoriile AD3, AD4). Tilele i pipele se monteaz astfel nct s ias complet din elementele de construc ie. La trecerea ntre interior i exterior sau nt re nc peri cu umidit i, temperaturi sau agen i corozivi diferi i, tilele i pipele se umplu cu mas izolant (mas izolant pentru cabluri, mastic etc.), n nc perea cu umiditatea cea mai mare, cu temperatura cea mai ridicat sau cu mediul coroziv ce l mai agresiv. Tuburile de protec ie se monteaz nclinat cu partea descendent spre nc perea cu condi iile cele mai grele. c) n cazul conductoarelor sau cablurilor e lectrice instalate n tuburi, nu este necesar o alt protec ie. Fac excep ie traver s rile prin rosturi de dilata ie, caz n care conductoarele se protejeaz n tuburi f lexibile pe por iunea de trecere. Dac trecerea se face ntre nc peri cu medii difer ite, tuburile de protec ie se instaleaz nclinat spre nc perile cu condi iile cele mai grele. Etan area golurilor dintre tub i elementul de construc ie se face cu etan are omologat . 5.2.7.2.5. Trecerea conductoarelor electrice prin elemente de construc ie din ma teriale combustibile trebuie s se fac n urm toarele condi ii: a) n cazul conductoa relor neizolate libere, se aplic prevederile de la art. 5.2.7.2.4.a) i se etan e az golurile cu materiale incombustibile i electroizolante, cu dopuri din vat de sticl , vat de sticl cu ipsos etc; b) n cazul conductoarelor izolate instalate n t uburi care sunt omologate pentru pozarea pe elemente combustibile se protejeaz p e por iunea de trecere prin tuburi din materiale incombustibile. Golurile dintre tuburi i tub i elementul de construc ie se etan eaz cu materiale incombustibile (de exemplu: vat de sticl , vat de sticl cu ipsos etc.) . 5.2.7.2.6. Se admit t receri prin elemente de construc ie rezistente la foc sau rezistente la explozie , n mod justificat tehnic, numai cu respectarea simultan a urm toarelor condi ii: - pe por iunea de trecere, conductoarele, tuburile etc. nu trebuie s aib materi ale combustibile, cu excep ia izola iei conductoarelor; - spa iile libere din ju rul conductoarelor electrice, tuburilor etc. inclusiv n jurul celor pozate n canal e, galerii, estacade etc., s fie nchise pe por iunea de trecere pe toat grosimea elementului de construc ie, cu materiale incombustibile (de exemplu beton, zid r ie) care s asigure rezisten a la foc egal cu aceea a elementului de construc ie respectiv; - trecerea cu conductoare, tuburi etc. s se fac astfel nct s nu fie pos ibil dislocarea unor por iuni din elementul de construc ie ca urmare a dilat rii elementelor de instala ii electrice; - etan area s fie omologat . 5.2.7.2.7. n i nteriorul i exteriorul ghenelor i canalelor verticale i orizontale n care se g se sc conductoare n tuburi, cabluri sau bare electrice, golurile din jurul acestora se etan eaz astfel nct s asigure aceea i rezisten la foc, cel pu in egal , cu cea a elementului de construc ie str puns. 5.2.7.2.8. Se interzice traversarea co ur ilor i canalelor de fum cu cabluri i tuburi de protec ie sau cu alte elemente al e instala iilor electrice. 5.2.7.2.9. n scopul asigur rii condi iilor de evacuare n caz de incendiu, conform recomand rilor din SR HD 60364-5-51, trebuie s se uti lizeze pentru instala iile electrice echipamente executate cu materiale cu ntrzier e la propagarea flac rii la cl dirile neaglomerate cu evacuare dificil (BD2) i c u materiale cu ntrziere la propagarea fl c rii, cu emisie redus de fum i f r halog eni la cl dirile aglomerate cu evacuare u oar sau dificil (BD3, BD4). n cazurile BD3 i BD4 pot s se aleag traseele cablurilor numai cu ntrziere la propagarea fl c rii astfel nct emisia care provine de la cablurile supuse la foc s nu incomodeze e vacuarea . 99

102 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.2.8. Apropieri de alte trasee 5.2.8.1. Apropieri de trasee electrice Circuitel e din domeniul de tensiuni I i II nu trebuie instalate n acela i sistem de pozare , n afar de cazul n care se adopt una din urm toarele metode: - fiecare cablu este izolat pentru cea mai mare tensiune existent ; - fiecare conductor al unui cabl u multiconductor este izolat pentru cea mai mare tensiune existent n cablu; - cab lurile sunt izolate pentru tensiunea lor de sistem i instalate ntr-un compartimen t separat printr-un tub profilat sau jgheab; - cablurile sunt pozate pe pat de c abluri cu separarea fizic ; - se utilizeaz un tub sau un jgheab separat ; - pent ru circuitele TFJS i TFJP trebuie satisf cute prescrip iile din cap.4. n cazul ap ropierii de sistemul de paratr snet se vor aplica suplimentar prevederile din SR EN 62305 . 5.2.8.3. Apropierea de trasee neelectrice 5.2.8.2.1. Sistemele de po zare nu trebuie amplasate n vecin tatea traseelor care degaj c ldur , fum sau vap ori care pot d una traseului electric, n afar de cazul n care sunt protejate prin ecrane sau dispuse astfel nct s nu fie afectate de disiparea c ldurii generate . 5 .2.8.2.2. Atunci cnd un sistem de pozare se afl dedesubtul traseelor care pot pro duce condens (cum sunt traseele de ap , abur sau gaze) trebuie luate m suri pent ru protejarea traseului electric de efectele d un toare ale condensului. 5.2.8.2 .3. Atunci cnd sistemele de pozare sunt instalate n vecin tatea traseelor neelectr ice ele trebuie dispuse astfel nct interven iile previzibile la un traseu s nu pro voace defec iuni celorlalte i reciproc. Aceasta se poate realiza prin: - un spa iu corespunz tor ntre trasee, sau - folosirea de ecrane mecanice sau termice . 5. 2.9. Pozarea conductoarelor electrice montate liber n exteriorul cl dirilor 5.2.9 .1. Montarea liber a conductoarelor electrice pe cl diri, la exterior, se admite numai n cazurile n care pot fi ndeplinite simultan urm toarele condi ii: - pere ii exteriori ai cl dirii sunt din materiale incombustibile; - conductoarele electr ice sunt instalate astfel nct atingerea lor s nu fie posibil dect cu ajutorul unor mijloace speciale; - distan ele minime dintre conductoarele electrice libere i e lementele de pe traseul lor sunt cel pu in egale cu acelea specificate pentru co nductoarele izolate din tabelul 5.4 Se admite montarea conductoarelor electrice izolate pe pere i combustibili cu respectarea condi iilor de la art. 3.0.3.7 i 3 .0.3.8. 5.2.9.2. Conductoarele izolate folosite la exterior, trebuie s aib izola ia corespunz toare mediului n care se utilizeaz . 5.2.9.3. Conductoarele electri ce se instaleaz liber la exterior pe pere ii exteriori ai cl dirilor, pe suportu ri de acoperi i pe stlpi conform recomand rilor din SR 234/2008. Se interzice fol osirea arborilor drept suporturi pentru conductoarele electrice libere. 100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 103

Tabelul 5.4 Distan e minime dintre conductoarele electrice libere i elementele d e pe traseul lor Distan e minime, [m] Elemente fa de care se Conductoare izolate m soar distan a minim Pe vertical Pe orizontal Sol 4,0 Acoperi uri circulabile, terase, balcoane 3,0 1 U i, ferestre 0,3 0,3 Elemente ale instala iilor i utila jelor cu manipulare 1,2 1,0 sau ntre inere frecvent Elemente ale instala iilor i utilajelor f r manipulare 1,0 0,8 sau ntre inere frecvent 5.2.10. Pozarea conduct oarelor electrice montate pe izolatoare n interiorul cl dirilor 5.2.10.1. Conduct oare neizolate se utilizeaz montate pe izolatoare numai n nc peri din categoriile BE1a sau BE1b din cl diri de produc ie n urm toarele cazuri: - la linii de contac t pentru ma ini de ridicat i de transportat; - la magistrale de distribu ie de J T; - n medii corozive pentru izola ia conductoarelor; 5.2.10.2. Conductoarele izo late se pot monta pe izolatoare n nc peri de categoria BE 1a sau BE 1b din cl diri de produc ie sau din construc ii care fac parte din organiz ri de antier. 5.2.1 0.3. Se interzice montarea pe izolatoare a conductoarelor electrice active n nc pe ri de categoria BE2, n podurile cl dirilor i n construc ii executate din materiale combustibile. 5.2.10.4. Conductoarele electrice se monteaz pe izolatoare n inter ior numai n locuri n care sunt ndeplinite urm toarele condi ii: - atingerea lor de c tre oameni, direct sau prin manevrarea unor scule, obiecte sau dispozitive de lucru sau de c tre utilaje n mi care, s nu fie posibil , cu excep ia conductoarel or electrice folosite drept conductoare de protec ie; - nu exist pericol de dete riorare mecanic . 5.2.10.5. Conductoarele electrice se monteaz n cl diri pe izola toare sau alte elemente speciale de fixare sau sus inere executate din materiale incombustibile. 5.2.10.6. Distan ele maxime dintre punctele de sus inere a cond uctoarelor electrice montate n cl diri pe izolatoare se stabile te n func ie de se c iunea conductoarelor respectndu-se valorile specificate de tabelul 5.5. cu exce p ia liniilor de contact. Tabelul 5.5. Distan e maxime ntre punctele de sus inere a conductoarelor libere Distan e maxime ntre punctele de sus inere pe un traseu rectiliniu la conductoare electrice montate n interior [m] Tipul Sec iunea conduc toarelor [mm2] conductoare lor 1..2,5 4.25 35..70 95120 neizolate 0,4 0,6 0,8 1,1 i 0,5 0,8 1,1 1,5 101

104 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.2.10.7. Distan ele minime dintre conductoarele electrice montate pe izolatoare n cl diri i suprafe e de circula ie (de exemplu pardoselile nc perilor, platforme , pasarele etc.) se stabilesc n func ie de tipul conductorului, neizolat sau izol at, conform tabelului 5.6. Se admite montarea conductoarelor electrice la distan e mai mici dect cele specificate n tabelul 5.6. cu condi ia lu rii de m suri prin care s se asigure inaccesibilitatea la aceste conductoare, astfel nct s fie evita t pericolul atingerilor directe i pericolul de deteriorare mecanic (de ex. prin n gr diri, acoperiri etc.). Tabelul 5.6. Distan e minime ntre conductoare i suprafe ele de circula ie Distan a minim pn la suprafe ele de circula ie [m] Tipul condu ctoarelor pe vertical pe orizontal neizolate 3,5 2 izolate 2,5 1,5 5.2.10.8. Cob orrile din distribu iile cu conductoare neizolate spre ma ini electrice, aparate etc. trebuie executate cu conductoare izolate. Sub n l imea de 2,5 m de la pardos eal , conductoarele electrice trebuie protejate mecanic i mpotriva atingerilor di recte. 5.2.10.9. Ramifica iile se fixeaz astfel nct s nu solicite la trac iune con ductoare electrice din traseul principal. 5.2.11. Pozarea barelor electrice 5.2. 11.1. La alegerea materialului barelor i montarea lor, trebuie respectate, pe lng prevederile din acest normativ i recomand rile din STAS 7944. 5.2.11.2. Barele electrice se instaleaz , conform prevederilor cuprinse n reglement rile tehnice s pecifice referitoare la proiectarea i executarea instala iilor de conexiuni i di stribu ie cu tensiuni pn la 1000V c.a. n unit ile energetice, precum i n cele refer itoare la proiectarea sta iilor de conexiuni i transformare utiliznd conductoare neizolate rigide: - n execu ie deschis liber , numai n condi iile prev zute la sub cap. 5.2.10. - n execu ie nchis ; - n execu ie capsulat Gradul de protec ie (IP) al sistemului de execu ie se alege n func ie de categoria i clasa de influen e exte rne n care se ncadreaz nc perea sau spa iul n care acestea se instaleaz . 5.2.11.3. n nc peri de clasa BE2 f r praf combustibil, barele se instaleaz n cutii capsulate executate din materiale incombustibile. Se admite instalarea deschis numai a bar elor utilizatate drept conductoare de protec ie. 5.2.11.4. n execu ia nchis , bare le se instaleaz n canale, n ghene n pere i sau cutii din materiale incombustibile s au cu ntrziere la propagarea fl c rii. Se admite instalarea barelor neizolate la l inii de contact i pentru utilaje speciale. n canale speciale sub pardoseal numai n nc peri de clasa BA 5 pe por iuni scurte. Canalele sub pardoseal se amplaseaz n l ocuri n care nu este posibil p trunderea materilelor cu ac iune distructiv asupra barelor (de ex. ap , ulei, p cur , materiale topite etc.). Acoperirea canalelor pentru bare se execut cu pl ci din materiale incombustibile sau care nu propag flac ra . 5.2.11.5. Barele se monteaz pe izolatoare sau pe suporturi de izolatoa re executate din materiale incombustibile sau care nu propag fl c ra . 102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 105 5.2.11.6. Distan ele libere ntre bare sau pachete de bare trebuie stabilite confo rm recomand rilor din STAS 7944. 5.2.11.7. Distan a dintre izolatoarele supor il or barelor se determin pe baz de calcul mecanic, respectndu-se recomand rile din STAS 7944 i din reglement rile tehnice referitoare la proiectarea sta iilor de c onexiuni i transformare utiliznd conductoare neizolate rigide. 5.2.11.8. Elemente le de dilatare se vor prevedea conform cu instruc iunile date de produc tor. 5.2 .11.9. Ramifica iile de la bare spre receptoare, aparate de conectare etc., se e xecut cu bare, conductoare izolate sau cabluri i se protejeaz mpotriva deterior r ilor mecanice. 5.2.11.10. Dispozitivele pentru separarea i protec ia barelor tre buie instalate n cutii nchise sau capsulate cu grad de protec ie (IP) corespunz to r categoriilor i claselor n care se ncadreaz nc perea. 5.2.11.11. Pentru sisteme pr efabricate se vor respecta prevederile din art. 5.2.1.4. 5.2.12. Pozarea conduct oarelor electrice protejate n sisteme de tuburi, evi, sisteme de jgheaburi, de tu buri profilate pentru instala ii electrice i goluri ale elementelor de construc ii. 5.2.12.1. Reguli generale 5.2.12.1.1. n instala ii electrice pentru protec ia conductoarelor i cablurilor electrice trebuie s se utilizeze numai sisteme de t uburi, din materiale plastice sau metal, rigide sau flexibile, sisteme SJ/STP di n materiale plastice sau metal, speciale pentru instala ii electrice. Atunci cnd sunt necesare dimensiuni mai mari dect dimensiunea maxim a tubului de protec ie p entru instala ii electrice se folosesc pentru protec ie evi de instala ii. 5.2.1 2.1.2. Caracteristicile generale ale sistemelor de tuburi de protec ie, a sistem elor de jgheaburi (SJ), tuburi profilate (STP) i a modului de marcare i codifica re sunt prev zute n subcap. 5.2.1.6. 5.2.12.1.3. n sisteme de tuburi, evi, sisteme de jgheaburi i tuburi profilate SJ/STP, trebuie instalate numai conductoare izo late i/sau cabluri. 5.2.12.1.4. Se interzice instalarea conductoarelor electrice n tuburi sau evi pozate n p mnt. 5.2.12.1.5. Conductoarele electrice care apar in aceluia i circuit electric, inclusiv conductorul de protec ie, trebuie instalate n acela i element de protec ie (tub, eav SJ/STP, gol n elemente de construc ie). Se admite instalarea separat a conductorului de protec ie n cazurile i n condi iil e prev zute n subcapitolul 5.5. 5.2.12.1.6. Se admite instalarea n acela i element sau gol a conductoarelor electrice care apar in mai multor circuite numai dac s unt ndeplinite simultan urm toarele condi ii: - toate conductoarele sunt izolate pentru cea mai mare tensiune de lucru; - ntre sec iunile conductoarelor este o di feren de cel mult 3 trepte; - fiecare circuit este protejat mpotriva supracuren i lor; - ntre circuite nu pot s apar influen e electromagnetice. Fac excep ie i nu se instaleaz n acela i element de protec ie sau n golul cu conductoarele altor cir cuite electrice, circuitele iluminatului de siguran i conductoarele instala iilo r electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu. C ircuitele din domeniul tensiunilor I i II se instaleaz n acela i sistem de pozare numai n condi iile prev zut de art. 5.2.8.1. 103

106 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.2.12.1.7. Conductoarele electrice trebuie instalate n tuburi de protec ie cu di ametre alese corespunz tor tipului, sec iunii i num rului de conductoare conform prevederilor din tabelul 5.7., unde : sc - este aria transversal a conductorulu i (metal i izola ie); S c - este aria total a conductoarelor montate n tub ( S c n sc ); S i - este aria interioar minim pentru tubul de protec ie; Di i De - dia metrele (minime) interior i exterior pentru tubul de protec ie. Tabelul 5.7. Ale gerea diametrului interior al tubului de protec ie pentru conductoare FY, HO7V-U , HO7V-R i AFY1) Nr. crt. 1 Conductor FY (HO7V-U, HO7V-R) i AFY Sec iunea Conductoa Sec iune Diametru unui S ec iune re n tub exterior Sc=n sc3) 2 conductor sc/ mm n de/mm mm2 mm 2 3 4 5 6 Sec iune Si 3.Sc5) mm2 7 Tub de protec ie Diametru Diametru interior exterior Di4) De/mm6) mm informativ 8 9 1 1,5 3,2 (3,3)2) 8 2 2,5 3,9 (4) 11,94 3 4 4,4 (4,6) 15,2 4 6 5 (5,2) 19,62 5 10

6,4 (6,7) 32,15 6 16 7,8 47,76 7 25 9,7 73,86 8 35 10,9 93,27 9 50 12,8 128,6 10 70 14,6 167,33 11 95 17,1 229,54 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 16 24 32 40 23,9 35,8 47,7 59,7 30.4 45,6 60,8 76 39,2 58,9 78,5 98,1 64,3 96,4 128,6 160,8 95,5 143,3 191 238,8 147,7 221,6 295,4 369,3 186,5 279,8 373,1 466,4 257,2 385,8 514,4 643 334,7 502 669,3 836,7 459,1 688,6 918,2 1147,7

48 72 96 120 71,7 107,4 143,1 179,1 91,2 136,8 182,4 228 117,6 176,7 235,5 294,3 192,9 289,2 385,8 482,4 286,5 430 573 716,4 443 664,8 886,2 1108 559,5 839,4 11 19,3 1399,2 771,6 1157,4 1543,2 1929 1004 1506 2008 2510 1377,3 2065,8 2754,6 34 43 7,8 (8,1) 9,6 (9,9) 11 (11,4) 12,3 (12,8) 9,6 (9,8) 11,7 (12) 13,5 (13,9) 15,1 ( 15,5) 10,8 (11.3) 13,2 (13,8) 15,2 (15,9) 17 (17,8) 12,2 (12,7) 15 (15,6) 17,3 ( 18) 19,4 (20,1) 15,7 (16,4) 19,2 (20,1) 22,2 (23,2) 24,8 (26) 19,1 23,4 27 30,2 23,7 29,1 33,6 37,6 26,7 32,7 37,8 42,2 31,3 38,4 44,3 49,6 35,8 43,8 50,6 56,5 41,9 51,3 59,2 66,2 12 12 16 16 12 16 20 20 16 16 20 25 16 20 25 25 20 25 32 32 25 32 32 46 32 40 40 50 32 40 50 50 40 50 50 63 50 50 63 63 50 63 63 75 104

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 107 1. Caracteristicile conductoarelor FY, HO7V-U, HO7V-R conductor din cupru cu izola ie din PVC; standard de produs dup SR HD 21.3S3; tensiune nominal U 0 / U 450 / 750V ; temperatura maxim admis pe conductor n condi ii normale de func ionare : 7 0 0C; conductor din cupru masiv - clasa 1- cu sec iuni de la 1,5 la 10 mm2; FY c lasa1 este echivalent cu HO7V- U; conductor din cupru multifilar (5 toroane) cla sa 2- cu sectiuni de la 16 mm2 la 400 mm2; FY clasa 2 este echivalentul cu HO7VR; izola ia cu ntrziere la propagarea fl c rii conform SR EN 60332 1 - 2. Caracteristicile conductoarelor AFY . - conductoare din aluminiu cu izolatie PVC cu sectiunea minim de 4 mm2 ; - standard de produs STAS 6865-89 - tensiunea nom inala U 0 / U 450 / 750V . - temperatura maxim admis pe conductor 700C. 2. Valorile din parantez sunt pentru conductoare FY clasa 2 i HO7V-R . 3. Aleger ea diametrului interior Di (mm) al tubului de protec ie se face n func ie de sec iunea 2 sc (mm ) a conductorului i num rul de conductoare din tub . 4. M rimea d iametrului interior Di (mm) al tubului de protec ie din coloana 8 este valabil n urm toarele condi ii: - S i 3 S c unde S i (mm2) este aria sec iunii interioare transversale a tubului i S c (mm2) este aria ocupat de conductoare; - pe trasee cu lungime de maximum 15 m, cu cel mult 3 curbe ntre dou doze; - pentru curbe exe cutate cu raza interioar egal cu minim de 5-6 ori din diametrul exterior al tubu lui la montajul aparent i egal cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubulu i la montajul ngropat; - tragerea conductoarelor n tub se face folosind materiale pentru lubrifierea conductoarelor. 5. n cazul n care aria sc (mm2) difer de cea di n coloana 4, diametrul interior Di (mm) al tubului se recalculeaz cu formula S i 3 S c . n standardul pe p r i SR EN 61386 pentru tuburi de protec ie nu sunt tip izate diametrele interioare i exterioare pentru tuburile folosite n instala ii el ectrice, deoarece acestea depind de natura tubului i de produc tor. Sunt tipizat e diametrele exterioare De (mm), n standardul SR CEI 60423 astfel: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, dar nu sunt tipizate diametrele interioare. 6. n col. 9 diametru exterior De (mm) este dat informativ, urmnd ca acesta s fie ales din catalogul produc torului n func ie de diametrul interior Di (mm) din col 8. 5 .2.12.1.8. La instalarea conductoarelor electrice n golurile prev zute n elemente de construc ie, n profile etc., dimensiunile golurilor se aleg prin asimilare cu sec iunile tuburilor. 5.2.12.1.9. Tragerea conductoarelor electrice n tuburi treb uie executat dup montarea tuburilor sau evilor i dup uscarea tencuielii, dac ace stea au fost montate n tencuial . 5.2.12.2. Pozarea tuburilor i evilor de protec ie 5.2.12.2.1. Tuburile i evile de protec ie din metal sau din material plastic, se monteaz aparent, ngropat, nglobate n elemente de construc ie din materiale inco mbustibile sau n golurile acestora (vezi tabelul 5.8) . 105

108 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 5.8 Alegerea tuburilor de protec ie pentru instala ii electrice n func ie de modul de instalare (caracteristici minime) Starea Instalare n exterior Instalare in interior Caracteristicile n acord cu SR E N 61386 Rezisten a Rezisten a la Rezisten a la Rezisten a la la temperatura temp eratura impact compresiune minim maxim Instalare aparent 3 3 4 1 Instalare aparent 2 2 2 1 Instalare sub pardoseal 2 3 2 1 beton 3 3 2 1 goluri (cavit i n perete) n zid rie goluri n cl dire 2 2 2 1 golu ri n plafon Montare aerian 4 3 3 1 1 :Tuburile de protectie care sunt executate d in materiale care propag flac ra trebuie s fie de culoare portocalie i sunt perm ise numai pentru instalare n beton 2: Produc torul trebuie s men ioneze compatibi litatea tuburilor de protec ie n functie de influen ele externe i codul de clasif icare (conform anexei 5.7). Ingropat 5.2.12.2.2. Se admite montarea tuburilor i evilor pe/sau n structura de rezisten a construc iilor numai n condi iile prev zute n reglement rile specifice referitoa re la proiectarea antiseismic a construc iilor. 5.2.12.2.3. Tuburile i evile mon tate aparent n nc perile din clasele de mediu AE4, AE5, AE6 trebuie dispuse astfel nct depunerile de praf, scame, fibre etc. pe tuburi i pe elemente lor de sus iner e s fie minime i cur irea lor de praf s fie posibil i u oar . 5.2.12.2.4. Se rec omand ca n nc perile de locuit i similare, traseele tuburilor orizontale pe pere i s fi distan ate la circa 0,3 m de plafon. 5.2.12.2.5. Trebuie evitat montarea t uburilor pe pardoseala combustibil a podurilor. Dac tuburile se monteaz totu i p e pardoseala combustibil a podurilor, ele trebuie s fie metalice. 5.2.12.2.6. Tu burile i evile montate nglobat ntr-un li n elementul de construc ie trebuie acoperi te cu un strat de tencuial de min 1 cm. 5.2.12.2.7. Tuburile i evile trebuie fix ate pe elementele de construc ie cu accesorii de montare prin care s se realizez e o prindere sigur n timp 5.2.12.2.8. Distan a dintre punctele de fixare pe por i unile drepte ale traseului tuburilor i evilor, se stabile te pe baza datelor din tabelul 5.9. 106

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 109

Tabelul 5.9 Distan e ntre punctele de fixare Distan a ntre punctele de fixare [m] Tipul tubului, evii Montaj aparent pe orizontal pe vertical Tub din material pla stic 0,6.0,8 0,70,9 1,0.1,3 1,2.1,6 Tub metalic eav metalic sau din material 1,5.3, 0 plastic Limitele inferioare ale distan elor corespund celui mai mic diametru, iar cele s uperioare celui mai mare diametru ale tubului sau evii. Se prev d elemente de fi xare i la 10 cm de la capetele tuburilor i curbelor fa de dozele de aparat, doze le de tragere, echipamente i deriva ii. 5.2.12.2.9. Tuburile instalate n cofraje n vederea nglob rii n beton trebuie fixate astfel nct n timpul turn rii i vibr rii betonului s nu i modifice pozi ia (de ex. s e leag cu srm de arm tur ), amplasate la distan a minim egal cu diametrul cel mai mare a tubului; 5.2.12.2.10. Pe suprafa a co urilor de fum, a panourilor radian te sau pe alte suprafe e similare (n spatele sobelor, a corpurilor de nc lzire etc .) se vor monta numai tuburi de protec ie rezistente la temperatura respectiv . Conductoarele electrice din aceste tuburi vor fi cu izola ie rezistent la aceea i temperatur . 5.2.12.2.11. n nc perile din clasele AD3, AD4, AF2b, AF3 i AF4, tub urile i evile metalice montate aparent se instaleaz distan at la minim 3 cm fa d e elementul de construc ie. 5.2.12.2.12. Tuburile i evile metalice se pot monta direct pe elementele de construc ie din materialele combustibile . 5.2.12.2.13. Tuburile din materiale plastice, cu ntrziere la propagarea flac rii, se vor monta pe elemente din materiale combustibile, n condi iile prev zute la art. 3.0.3.7. 5 .2.12.3. Condi ii pentru montarea accesoriilor pentru tuburi i evi 5.2.12.3.1. mb inarea tuburilor i evilor precum i racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunz toare tipului respectiv de tub sau eav . Acestea trebuie s asigure cel pu in rezisten a mecanic , izolarea electric , etan area, rezisten a la coroziune, la c ldur etc. ca i tuburile i ev ile respective. 5.2.12.3.2. Accesoriile tuburilor i evilor trebuie montate respe ctndu-se condi iile impuse de c tre produc tor pentru tuburile i evile pentru car e se folosesc,. 5.2.12.3.3. mbin rile ntre tuburi sau evi i accesoriile de racorda re la doze, la aparate, la echipamente, trebuie executate astfel nct s corespund g radului de protec ie impus de clasele de influen e externe din nc perea respectiv . 5.2.12.3.4. Se interzice mbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de co nstruc ii. 5.2.12.3.5. Curbarea tuburilor se execut cu raza interioar egal cu mi nim de 5-6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent i egal cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj ngropat (trebuie s se respecte i prescrip iile produc torului). 5.2.12.3.6. Leg turile sau deriva iile la cond uctoarele montate n tuburi trebuie s se fac n doze sau cutii de deriva ii. 107

110 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.2.12.3.7. Dozele de deriva ie se instaleaz cu prioritate pe suprafe ele vertic ale ale elementelor de construc ii. 5.2.12.3.8. Se admite montarea dozelor pe sa u n pardoseal numai dac sunt omologate, pentru aceasta. 5.2.12.3.9. Se admite fol osirea ca doze de deriva ie a p r ilor fixe special prev zute n corpurile de ilum inat . 5.2.12.3.10. Dozele de tragere a conductoarelor electrice n tuburi se prev d pe trasee drepte la distan a de maxim 25 m i pe traseele cu cel mult 3 curbe la distan a de cel mult 15 m. n cazurile n care distan ele dintre doze sunt mai ma ri, trebuie s se utilizeze tuburi cu diametre mai mari cu o treapt fa de cele ne cesare. 5.2.12.3.11. Dozele de deriva ie instalate sub tencuial sau nglobate n bet on trebuie montate n a a fel nct capacul lor s se g seasc la nivelul suprafe ei fin ite a elementului de construc ie respectiv. 5.2.12.3.12. Dozele i accesoriile me talice de montaj trebuie protejate contra coroziunii n acelea i condi ii ca i tub urile i evile pentru care sunt folosite. 5.2.12.3.13. Izola ia conductoarelor la capetele libere ale tuburilor i evilor metalice care intr n corpurile de ilumina t sau n echipamentele electrice se protejeaz . 5.2.12.14. Distribu ii n sisteme de jgheaburi (SJ) i tuburi profilate (STP) Alegerea i montarea sistemelor de jghea buri (SJ) i tuburi profilate (STP) se face conform prevederilor de la art. 5.2.1 .6.2. 5.2.12.4.1. Sisteme SJ/STP i accesoriile lor (doze, piese de col , piese d e cap t, piese de mbinare etc.) pentru instala iie electrice trebuie s fie execut ate din materiale incombustibile sau care nu propag flac ra conform recomand ril or din SR EN 50085-1. 5.2.12.4.2. Se admite pozarea n sisteme SJ/STP att a circuit elor de iluminat i de prize, ct i a circuitelor de curen i electrici slabi (radio, TV, telefonie, comand -control etc.), dac sunt montate n goluri distincte i separ ate prin ecran. 5.2.12.4.3. Sec iunea i num rul minim de conductoare ce se pozea z n golul unui sistem SJ/STP se stabilesc, fie pe baza datelor produc torului, fi e pe baza asimil rii sec iunii golului, canalului sau profilului cu sec iunile t uburilor. 5.2.12.4.4. Sistemele SJ/STP din PVC se recomand s fie montate la dist an e de minim 3cm de locurile din materiale combustibile a u ilor i ferestrelor i de 10 cm de pardoseal . 5.2.12.4.5. Accesoriile sistemelor SJ/STP, inclusiv ca pacele dozelor, cu excep ia elementelor de adaptare pentru aparate, se monteaz d up tragerea sau pozarea conductoarelor electrice i verificarea circuitelor. 5.2. 13. Pozarea cablurilor electrice 5.2.13.1. La alegerea i pozarea cablurilor elec trice trebuie s se in seama de instruc iunile produc torului, de prevederile spe cifice pentru cl diri din prezentul normativ i de normativul NTE /007/08/00 pent ru proiectarea i executarea re elelor de cabluri electrice. 5.2.13.2. Clasificar ea i simbolizarea cablurilor se face conform standardelor men ionate n Anexa 5.33 . 108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 111 5.3.Instala ii electrice de putere 5.3.1. Generalit i 5.3.1.1. Alimentarea cu en ergie electric a fiec rui receptor electric de putere trebuie s se fac prin circ uit separat. Se admite alimentarea mai multor receptoare electrice de putere de aceea i natur i destina ie (de ex. motoare etc.) printr-un circuit prev zut cu p rotec ie comun la scurtcircuit, dac puterea total instalat a acestor receptoare nu dep e te 15 kW. 5.3.1.2. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimenta re i alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protec ie se face conform cond i iilor de la subcap. 5.2 i respectiv de la subcap. 4.3, inndu-se seama de simult aneitatea sarcinilor n regim normal i la pornire (de exemplu n cazul motoarelor). 5.3.1.3. n cazul consumatorilor racorda i direct la re eaua de joas tensiune a fu rnizorului, pornirea motoarelor electrice: a) se poate face direct, pentru: - mo toare monofazate (cu tensiunea de 230V) cu puteri pn la 4 kW inclusiv; - motoare trifazate (cu tensiunea ntre faze de 400V) cu puteri pn la 5,5 kW inclusiv b) se f ace cu aparate de pornire cu curent electric de pornire prestabilit (pentru moto are cu puteri mai mari dect cele de la punctul a), la tensiunile respective. 5.3. 1.4. La consumatorii alimenta i din posturi de transformare proprii, puterea cel ui mai mare motor care poate porni direct se determin prin calcul pe baza verifi c rii stabilit ii termice i electrodinamice a transformatoarelor de alimentare, dar nu se va dep i 20% din puterea transformatoarului din care este alimentat i va fi racordat direct la tablou general. 5.3.1.5. La consumatorii alimenta i din surse proprii de energie electric , puterea motoarelor care pot fi pornite dire ct se determin pe baz de calcul, verificndu-se satisfacerea condi iei de c dere d e tensiune admis . 5.3.1.6. Echipamentul electric ac ionat cu motor electric tre buie s asigure protec ia persoanelor mpotriva ocurilor electrice datorate atinger ilor directe i atingerilor indirecte conform prevederilor din subcap. 4.1 5.3.1. 7. SR EN 60204-1 recomand s fie luate m suri de protec ie, pentru motoare, mpotri va urm toarelor efecte, n func ie de condi ile tehnologice : - supracuren i care rezult de la un scurtcircuit; - suprasarcin ; - temperaturi anormale; - pierdere a sau mic orarea tensiunii de alimentare; - dep irea vitezei de rota ie normate a ma inilor/elementelor ma inii; - defectele de punere la p mnt/curen i reziduali ; - secven a de faz incorect ; - supratensiuni de tr snet sau datorit manevrelor de comuta ie. 5.3.1.7.1. Protec ia motoarelor mpotriva supracuren ilor. Protec i a mpotriva supracuren ilor se face conform subcap. 4.3. 5.3.1.7.2. Protec ia moto arelor mpotriva nc lzirilor anormale Protec ia motoarelor mpotriva nc lzirilor anorm ale trebuie s fie asigurat pentru fiecare motor a c rui putere nominal este mai mare de 0,5 kW. 109

112 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Excep ii: pentru aplica ii unde o ntrerupere automat a func ion rii unui motor nu este admis (de exemplu pompele pentru incendiu), mijloacele de detec ie trebuie s emit un semnal de avertizare la care operatorul poate r spunde. Protec ia mot oarelor mpotriva nc lzirilor anormale poate fi realizat prin: - o protec ie contra suprasarcinilor; - o protec ie contra temperaturilor excesive; - o protec ie pr in limitarea curentului. Punerea n func iune automat a unui motor dup func ionare a unei protec ii contra nc lzirii anormale trebuie s fie mpiedicat , dac aceasta p oate provoca o situa ie periculoas sau o avarie a ma inii sau a lucr rilor n curs . 5.3.1.7.2.1. Protec ia mpotriva suprasarcinilor Protec ia mpotriva suprasarcinilor trebuie s fie prev zut pe fiecare conductor activ cu excep ia conductorului neu tru. Pentru motoarele monofazate sau alimentate la tensiune continu , protec ia se face cel pu in pe conductorul activ care nu este legat la p mnt. Dac protec ia contra suprasarcinilor este realizat cu ntrerupere, dispozitivul de comuta ie tr ebuie s ntrerup toate conductoarele active. ntreruperea conductorului neutru pentr u protec ia contra suprasarcinilor nu este obligatorie. Protec ia motoarelor tri fazate se realizeaz cu un dispozitiv dependent de curent, cu temporizare, care m onitorizeaz toate cele trei faze, reglat la cel mult valoarea curentului nominal al motorului. Acesta va ac iona n 2 ore sau mai pu in la o valoare de 1,20 ori c urentul reglat i nu va ac iona ntr-un interval de 2 ore la o valoare de 1,05 ori curentul reglat. 5.3.1.7.2.2. Protec ia mpotriva dep irii temperaturii admisibile pentru izola ie Protec ia mpotriva temperaturilor excesive este recomandat n cazu rile unde r cirea este defectuoas (de exemplu n medii cu praf). n func ie de tipul motorului, protec ia mpotriva bloc rii rotorului sau a lipsei tensiunii pe una d in faze nu este totodeauna asigurat de o protec ie mpotriva temperaturilor excesi ve este necesar s se prevad o protec ie suplimentar . Protec ia se realizeaz cu controlul direct al temperaturii prin senzori de temperatur ncorpora i n nf urarea motorului (de exemplu termistoare). 5.3.1.7.3. Protec ia mpotriva ntreruperii sau sc derii tensiunii de alimentare i restabilirea ei ulterioar . Dac o ntrerupere a sursei de alimentare sau o sc dere a tensiunii poate produce o condi ie pericul oas , o deteriorare a ma inii sau afectarea activit ii n curs de desf urare, treb uie s fie prev zut o protec ie cum ar fi deconectarea ma inii cnd este atins un n ivel predeterminat al tensiunii (prin reglarea tensiunii minime). Dac func ionar ea ma inii permite o ntrerupere sau o sc dere a tensiunii pe durata unei scurte p erioade de timp (perioada necesar func ion rii automaticii de sistem de cca 3 se c), poate fi prev zut o protec ie cu temporizare mpotriva ntreruperii sau sc derii tensiunii. Func ionarea dispozitivului de protec ie la tensiune minim nu trebui e s compromit func ionarea nici uneia dintre comenzile de oprire a ma inii. 5.3. 1.7.4. Protec ia mpotriva dep irii vitezei de rota ie normate Protec ia motoarelo r la dep irea vitezei de rota ie normate trebuie prev zut cu un limitator de vit ez de rota ie. Protec ia la dep irea vitezei de rota ie normate trebuie s interz ic o repornire automat . 5.3.1.7.5. Protec ia mpotriva punerii la p mnt accidental e i a curen ilor reziduali Suplimentar fa de folosirea protec iei mpotriva suprac uren ilor prin deconectarea automat , protec ia mpotriva punerii la p mnt accident ale i a curen ilor reziduali trebuie prev zut pentru evitarea deterior rilor ech ipamentului produse de curen ii de punere la p mnt accidentali mai mici dect nivel ul de detec ie al protec iei la spracurent. Reglajul dispozitivelor de protec ie trebuie f cut la cel mai jos nivel de operare a echipamentului. 110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 113 5.3.1.7.6. Protec ia la succesiunea fazelor Dac o succesiune incorect a fazelor unei tensiuni de alimentare poate genera o situa ie periculoas sau o deteriorare a ma inii, trebuie s se prevad o protec ie la succesiunea fazelor. De exemplu: un motor transferat de la o surs de alimentare la alta nesincron . 5.3.1.7.7. Pr otec ia mpotriva supratensiunilor de tr snet sau a supratensiunilor de comuta ie Aceste protec ii se realizeaz , de regul , n tabloul de distribu ie conform subca p. 4.4. 5.3.2 Receptoare electrice 5.3.2.1. La alimentarea cu energie electric i montarea receptoarelor electrice trebuie s se respecte prevederile din capitole le 4 i 5 i instruc iunile produc torului. Suplimentar se vor respecta prevederil e din cap.7 pentru receptoarele montate n spa ii speciale 5.3.2.2. n cazul recepto arelor care n timpul func ion rii pot produce perturba ii electromagnetice n re ea ua furnizorului de energie electric (de ex. regim deformant), trebuie luate m su ri pentru limitarea acestor perturba ii conform normelor SR EN 50160. 5.3.2.3. E ste admis racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominal pn la 2 kW. Receptorele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate ( num ai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe. Pentru conectarea i decon ectarea acestora receptoarele se prev d cu dispozitive de ac ionare pe circuitul fix de alimentare, dac receptorul nu este echipat cu ntreruptor de c tre produc tor. 5.3.2.4. Alimentarea receptoarelor electrice din clasele 0, II i III de pro tec ie mpotriva ocurilor electrice (definite conform SR EN 61140) se face din cir cuite f r conductor de protec ie, iar a receptoarelor din clasa I de protec ie, din circuite cu conductor de protec ie. 5.3.2.5. Distan ele dintre receptoarele electrice fixe precum i distan ele dintre acestea i elementele de construc ie, o biecte fixe din nc peri etc. trebuie alese astfel nct manevrarea, ntre inerea, verif icarea i repararea acestora s se poat def ura n condi ii corespunz toare, respectn du-se i prevederile din Legea nr. 319/2006. 5.3.2.6. Protec ia receptoarelor ele ctrice mpotriva supracuren ilor i protec ia mpotriva ocurilor electrice trebuie as igurate n condi iile prev zute n subcapitolele 4.3. i 4.1. 5.3.3. Tablouri de dist ribu ie 5.3.3.1. Tabloul de distribu ie de aparataj de joas tensiune conform def ini iei din SR EN 60439, este combina ia unuia sau mai multor aparate de comuta ie de joas tensiune cu aparate de comand , m surare i reglare, complet asamblate sub responsabilitatea produc torului, avnd toate leg turile electrice i mecanice interioare i elementele lor constructive. 5.3.3.2. Tablourile de distribu ie pr efabricate se execut i verific conform recomand rilor din standardul pe p r i SR EN 60439 i a standardului SR EN 50274 . 5.3.3.3. Clasificarea tablourilor de di stribu ie conform SR EN 60439 Tablourile de distribu ie sunt clasificate dup : aspect exterior; - loc de instalare; - condi ii de instalare innd cont de posibi litatea de amplasare; - grad de protec ie; - tip carcas ; 111

114 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 metod de montare, de exemplu parte fix sau parte mobil ; m suri pentru protec ia personalului; forma de separare intern ; tipuri de leg turi electrice ntre unit i func ionale. 5.3.3.3.1. Aspect exterior a. ansamblu deschis: ansamblu care const dintr-un sa iu care sus ine echipamentul electric, p r ile active ale echipamentului electri c fiind accesibile; b. ansamblu deschis protejat frontal: ansamblu deschis prev zut cu un panou frontal care asigur un grad de protec ie minim IP2X pentru aceas t direc ie. P r ile active sunt accesibile din celelalte direc ii; c. ansamblu n carcas : ansamblu prev zut cu cte un panou pe fiecare fa , mai pu in, eventual, p e suprafa a de montare i care i asigur un grad de protec ie cel pu in IP2X; d. an samblu montat n dulap: ansamblu n carcas amplasat, n principiu, pe pardoseal putnd f i compus din mai multe coloane; e. ansamblu montat n dulapuri multiple: combina i e de mai multe dulapuri fixate rigid ntre ele; f. ansamblu montat n pupitru: ansam blu n carcas care con ine un pupitru de comand orizontal, nclinat sau o combina ie a acestora, echipat cu aparate de comand , m surare, semnalizare etc.; g. ansam blu montat n cofret: ansamblu n carcas prev zut pentru a fi montat, n principiu pe un plan vertical; h. ansamblu multimodular: combina ie de mai multe cofrete fixa te mecanic ntre ele montate sau nu pe un cadru comun, leg turile ntre dou cofrete al turate trecnd prin deschideri speciale f cute pe fe ele adiacente. 5.3.3.3.2. Loc de instalare a. ansamblu pentru instalarea interioar : ansamblu destinat a f i utilizat n locuri n care temperatura aerului ambiant nu dep e te + 40oC, iar med ia sa, m surat pe o perioad de 24 h nu dep e te + 35oC. Limita inferioar a tempe raturii aerului ambiant este de -5oC; b. ansamblu pentru instalarea exterioar : ansamblu destinat a fi utilizat n locuri n care temperatura aerului ambiant nu dep e te + 40oC, iar media sa, m surat pe o perioad de 24 h nu dep e te + 35oC. Lim ita inferioar a temperaturii aerului ambiant este de 25oC. 5.3.3.3.3. Condi ii de instalare innd seama de posibilitatea de amplasare a. ansamblu fix: ansamblu des tinat a fi fixat la locul s u de montare, de exemplu pe pardoseal sau pe un pere te, i a fi utilizat pe acest amplasament b. asamblu mobil: ansamblu prev zut a f i mutat cu u urin dintr-un loc de montare n altul . 5.3.3.3.4. Grad de protec ie Gradul de protec ie asigurat de orice ansamblu mpotriva atingerii p r ilor active , a p trunderii corpurilor str ine, solide i lichide. Acesta este indicat prin c odul IP conform SR EN 60529. Gradul de protec ie al unui tablou n carcas trebuie s fie de cel pu in IP2X, dup montarea conform instruc iunilor produc torului. Pe ntru tablourile destinate utiliz rii n exterior care nu au o protec ie suplimenta r a doua cifr caracteristic trebuie s fie minim 3 (exemplu: protec ia suplimenta r poate fi un acoperi protector sau ceva similar). 5.3.3.3.5. Metod de montare a . montaj fix; b. montaj debro abil. 112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 115 5.3.3.3.6. M suri pentru protec ia personalului a. protec ia mpotriva atingerilor directe; b. protec ia mpotriva atingerilor indirecte; c. desc rcarea sarcinilor electrice (unde sunt echipamente care permit acumularea unei sarcini electrice p ericuloase dup conectarea acestora); d. culoare de lucru i de ntre inere n interio rul ansamblurilor; e. prescrip ii referitoare la accesibilitatea personalului au torizat n timpul utiliz rii. 5.3.3.3.7. Forma de separare intern Separarea interi orului unui tablou prin bariere sau pere i desp r itori se face pe urm toarele c riterii principale: a. nici o separare; b. separarea barelor colectoare de unit ile func ionale; c. separarea barelor colectoare de unit ile func ionale i separ area tuturor unit ilor func ionale ntre ele. Separarea bornelor pentru conductoar ele exterioare de unit ile func ionale dar nu i separarea bornelor ntre ele; d. s epararea barelor colectoare de unit ile func ionale i separarea tuturor unit ilo r func ionale ntre ele, inclusiv a bornelor pentru conductoarele exterioare, care fac parte integrant din unitatea func ional . 5.3.3.3.8. Tipuri de leg turi ele ctrice ntre unit i func ionale a. leg rur fix , care este conectat sau deconectat cu ajutorul unei scule; b. leg tur deconectabil , care este conectat sau decone ctat manual, f r ajutorul unei scule; c. leg tur debro abil , care este conectat sau deconectat prin aducerea unit ii func ionale n situa ia de serviciu sau de s eparare. 5.3.3.4. La amplasarea tablourilor electrice este necesar s se in seama de recomand rile din reglement rile tehnice specifice referitoare la proiectare a i executarea instala iilor de conexiuni i distribu ie cu tensiuni pn la 1000V c .a. n unit ile energetice i anume: a. condi iile de influen e externe; b. s nu mpi edice circula ia pe coridoare n special la cele utilizate pentru evacuare n caz de incendiu; c. s permit exploatarea, ntre inerea i verificarea . 5.3.3.5. Tablouri le de distribu ie se vor executa n construc ie deschis sau nchis (protejat ) n func ie de condi iile de influen e externe i grad de protec ie . 5.3.3.6. Tablourile de distribu ie n execu ie deschis se instaleaz n nc peri din clasa BA5. Se admite instalarea lor i n nc peri din clasa AD1 dac acestea corespund i categoriilor BE1a i BE1b, cu condi ia ca p r ile aflate sub tensiune s nu fie accesibile personal ului obi nuit (neautorizat). 5.3.3.7. Se interzice amplasarea tablourilor de dis tribu ie n poduri i n subsoluri de cabluri, cu excep ia cazurilor prev zute n norma tivul NTE 007/08/00. 5.3.3.8 Se recomand s nu se amplaseze tablouri de distribu ie care con in aparate de m surare, n nc peri cu temperaturi sub 0oC i peste +40oC , sau n alte condi ii dect n acelea permise de produc torul aparatelor respective. n cazul n care nu pot fi respectate prevederilor de mai sus, produc torul tabloulu i trebuie s ia m suri pentru a asigura func ionarea corect a aparatelor de m sur are (de exemplu, realizarea unei nc lziri locale, ventila ie natural sau for at ) sau utilizatorul trebuie s asigure climatizarea nc perii. 5.3.3.9. Tablourile de distribu ie trebuie amplasate la distan a de cel pu in 3 cm fa materiale combus tibile sau n condi iile prev zute la art. 3.0.3.8. de elementele din 113

116 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Fac excep ie tablourile n carcas metalic cu grad de protec ie IP54 care pot fi mo ntate direct pe elemente din materiale combustibile. 5.3.3.10. Trebuie evitat instalarea tablourilor de distribu ie n nc peri din categ oria BE2. n cazurile n care se impune totu i o asfel de amplasare, trebuie luate m suri pentru prevenirea i protec ia mpotriva propag rii incendiilor, utilizndu-se tablouri de distribu ie din materiale incombustibile, cu gradul de protec ie IP indicat n subcap. 4.2. 5.3.3.11. Tablourile de distribu ie se prev d cu dispoziti v de sec ionare, ntrerupere i comand conform subcap. 5.3.4. 5.3.3.12. La cl diril e cu s li aglomerate, tabloul de distribu ie al acestora trebuie prev zut cu pos ibilitatea de ntrerupere a aliment rii cu energie electric a instala iilor electr ice aferente (cu excep ia celor de siguran ). ntreruperea aliment rii cu energie electric trebuie s se fac dintr-un loc n care nu are acces publicul, marcat i u o r accesibil pentru interven ii n caz de incendiu. 5.3.3.13. Pentru depozite de ma teriale combustibile i depozite apreciate de beneficiar i comunicate proiectantu lui ca avnd importan deosebit sau care ad postesc valori importante, precum i n to ate cazurile cu risc de incendiu, f r personal permanent de exploatare, tabloul general de distribu ie trebuie prev zut cu posibilitatea de ntrerupere i din exte riorul cl dirii respective. ntreruperea aliment rii cu energie electric trebuie s se fac dintr-un loc marcat, protejat i accesibil pentru interven ii n caz de inc endiu. 5.3.3.14. La confec ionarea carcaselor tablourilor de distribu ie trebuie s se foloseasc materiale incombustibile sau nehigroscopice i cu ntrziere la propa garea fl c rii. 5.3.3.15. La alegerea i instalarea tablourilor pentru receptoare de siguran pompelor de incendiu se va ine seama i de prevederile din subcap. 7. 22. i a tabloului sta iei 5.3.3.16. Alegerea sec iunii conductoarelor i barelor din interiorul unui tablou este responsabilitatea produc torului. Alegerea acestor conductoare se face innd sema, n afar de curentul admisibil indicat n schema monofilar din proiect, de sol icit rile mecanice la care tabloul este supus, de modul de pozare, de tipul izol a iei i, dac este cazul, de tipul elementelor racordate . 5.3.3.17. Se recomand evitarea grup rii n acela i tablou a aparatelor de tensiune alternativ mpreun cu a paratele de tensiune continu sau a aparatelor alimentate la tensiuni diferite ntr e faz i p mnt. n cazurile n care nu se pot respecta aceste condi ii, aparatele pent ru acela i tip de curent sau acelea i tensiuni trebuie instalate separat i marca te distinct. Fac excep ie aparatele care necesit pentru func ionarea lor, tensiu ni de natur diferit sau tensiuni de valori diferite, pentru care nu se impune re spectarea condi iilor de mai sus. 5.3.3.18. Se interzice instalarea n tablourile de distribu ie a aparatelor cu dielectrici combustibili (de exemplu ulei). 5.3.3 .19. Distan e minime de protec ie pentru tablouri de distribu ie cu bare neizola te montate deasupra tabloului (conform prevederilor reglement rilor tehnice spec ifice referitoare la proiectarea i executarea instala iilor de conexiuni i distr ibu ie cu tensiuni pn la 1000V c.a. n unit ile energetice). 5.3.3.19.1. ntre p r il e fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou precum i ntre acestea i elemente i p r i metalice legate la p mnt, trebuie prev zut o distan de conturnar e de minimum 30 mm i o distan de izolare n aer de 15 mm. 114

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 117 5.3.3.19.2. Distan a liber ntre bare n tablouri se stabile te conform STAS 7944. 5 .3.3.19.3. Distan a de izolare n aer ntre p r ile neizolate aflate sub tensiune al e tabloului trebuie s fie de cel pu in: - 50 mm, pn la elementele de construc ie (u i pline, pere i etc.); - 100 mm, pn la ngr diri sau u i din plas metalic . - 20 0 mm pn la bariere de protectie. Pere ii i ngr dirile de protec ie i u ile pline s au din plas se execut cu n l imea de minimum 1,7 m, iar barierele cu n l imea de m inimum 1,2 m. 5.3.3.20. Distan ele de izolare n aer, de conturnare i de protec ie mpotriva ocurilor electrice n cazul tablourilor de distribu ie prefabricate, se s tabilesc conform prevederilor din standardul pe p r i SR EN 60439. 5.3.3.21. Tab lourile de distribu ie se instaleaz astfel nct n l imea laturii de sus a tablourilo r fa pardosela finit s nu dep easc 2,3 m. Fac excep ie tablourile din locuin e p entru care se admite o n l ime de cel mult 2,5 m. de 5.3.3.22. La tablourile capsulate, n l imea laturii de jos a tabloului fa de pard oseala finit se stabile te avndu-se n vedere posibilitatea de realizare a razei de curbur admis pentru cablul cu cel mai mare diametru care se racordez la tablou. 5.3.3.23. Aparatele de m surare ale tablourilor cu nregistrare sau citire direct se amplaseaz pe u a acestora inndu-se seama de recomand rile din reglement rile tehnice referitoare la proiectarea sta iilor de conexiuni i transformare privind reprezentarea i marcarea instala iilor electrice. 5.3.3.24. Coridorul de acces din fa a sau din spatele unui tablou, se prevede cu o l ime de cel pu in 0,8 m m surat ntre punctele cele mai proeminente ale tabloului i elementele neelectrice de pe traseul coridorului (pere i, balustrade de protec ie etc.). Se admit ngust ri locale de la 0,8 m la 0,6 m, cu condi ia ca u a tabloului s se poat deschide complet. 5.3.3.25. Coridorul de acces ntre dou tablouri de distribu ie i coridoru l dintre tablou i p r i metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie s aib o l ime de cel pu in 1 m. 5. 3.3.26. n nc peri de clasa BA5 ntre elementele sub tensiune neizolate i protejate mp otriva atingerilor directe ale tablourilor a ezate pe ambele p r i ale unui cori dor de acces i alte elemente i utilaje electrice, trebuie asigurat o distan de c el pu in 1,4 m. 5.3.3.27. n nc peri de clasa BA5 ntre elementele sub tensiune neizo late din spatele unui tablou de distribu ie i elementele neelectrice de pe peret ele opus, trebuie asigurat o distan de cel pu in 1 m. 5.3.3.28. ntre pardoseala f init a coridorului din fa a sau din spatele tabloului de distribu ie, plafonul nc perii sau elementele metalice care nu fac parte din circuitele curen ilor de lu cru, se prevede o distan liber pe vertical de cel pu in 1,9 m. Distan a dintre a ceste elemente i elementele care fac parte din circuitele curen ilor de lucru, c are n exploatare se g sesc sub tensiune i nu sunt protejate mpotriva atingerilor, trebuie s fie de cel pu in 2,5 m. Aceste elemente se protejeaz mpotriva atingeril or directe si trebuie sa fie de cel pu in de 2,5 m de la pardoseal . 5.3.3.29. L a coridoarele de acces ale tablourilor de distribu ie, formate din mai multe pan ouri cu o lungime total mai mare de 10 m, se prevede accesul pe la ambele capete . n cazul coridoarelor cu o l ime mai mare de 3 m, prevederea a dou c i de acces nu este obligatorie. 115

118 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.3.3.30. Tablourile cu acces prin spate i care nu sunt instalate n nc peri de cla sa BA5 se prev d cu ngr diri de protec ie pe partea lateral a tablourilor. ngr dir ile de protec ie se execut din panouri pline din materiale incombustibile sau di n rame cu plas cu ochiuri de cel mult 20x20 mm, amplasate astfel nct s nu fie posi bil atingerea p r ilor sub tensiune. 5.3.3.31. Aparatele de protec ie, de comand , de separare, de conectare etc, ct i circuitele de intrare i de ie ire din tabl ourile de distribu ie, se eticheteaz clar i vizibil astfel nct s fie u or de ident ificat pentru manevre, repara ii i verific ri. Pe etichetele siguran elor fizibi le se men ioneaz i curen ii nominali ale acestora. 5.3.3.32. Manetele de pe tabl ouri, care trebuie manevrate n caz de incendiu, calamitate natural etc., se march eaz distinct, vizibil i clar astfel nct s poat fi identificate rapid la necesitate . 5.3.3.33. Tablourile de distribu ie trebuie montate vertical i fixate sigur pe ntru a corespunde cerin elor Legii nr. 10/1995 privind rezisten a i stabilitatea att static ct i dinamic (la vibra ii). 5.3.3.34. Tablourile destinate instal rii n locuri accesibile persoanelor obi nuite n timpul utiliz riilor trebuie s respect e i recomand rile din standardul SR EN 60439-3+A1 + A2 i anume : - tablourile de distribu ie, conform standardului SR EN 60439-3+A1+A2 sunt destinate utiliz rii la tensiune alternativ , la o tensiune nominal faz /p mnt care s nu dep easc 300 V; - circuitele de ie ire cuprind dispozitivele de protec ie la scurtcircuit, f iecare avnd un curent nominal care s nu dep easc 125 A cu un curent total la intr are care s nu dep easc 250 A: a) gradul de protec ie al tabloului n carcas trebui e s fie de cel pu in IP2X, dup montare conform instruc iunilor produc torului; b ) tablourile cu protec ie prin izolare total (clasa II), trebuie s asigure cel p u in gradul de protec ie IP3X; c) carcasa trebuie s in la impact 0,75 J; d) fuzi bilele pentru circuitele de ie ire trebuie s fie conform prescrip iilor din stan dardul SR EN 60269; e) p r ile debro abile nu sunt permise n tablouri destinate a fi instalate n locuri n care persoane obi nuite (neautorizate) au acces pe timpul utiliz rii acestora. 5.3.3.35. Tablourile destinate utiliz rii pe antier trebui e s respecte i recomand rile din standardul SR EN 60439-4- (Prescrip ii particul are pentru ansambluri utilizate pe antiere) i anume: a) curentul nominal al tabl oului trebuie respectat de c tre produc tor ca fiind curentul nominal al circuit ului de alimentare; b) toate conexiunile cablurilor externe trebuie s fie demont abile sau s se fac prin intermediul prizelor de curent; c) prizele trebuie s fie conform standardelor corespunz toare i trebuie s aib un curent nominal de cel p u in 16A; d) rezisten a mecanic a carcasei la impact trebuie s fie mai mare sau egal cu 6 J; e) gradul de protec ie al tuturor p r ilor tabloului trebuie s fie cel pu in IP44; f) soclurile prizelor de curent neprotejate de carcasa tabloului trebuie s asigure un grad de protec ie de cel pu in IP44, indiferent dac fi a e ste introdus n priz sau nu; g) p r i accesibile ale tabloului sunt: - numai soclu rile prizelor de curent, manetele opera ionale i butoanele de comand care pot fi accesibile f r utilizarea unei chei sau a unei scule; i organul de comand al ntr eruptorului principal ce trebuie s poat fi ac ionat cu u urin ; h) tabloul trebu ie prev zut cu urechi de ridicare i manete de manipulare; i) atunci cnd se utiliz eaz socluri de prize de curent i fi e, este necesar ca un conductor de protec ie corespunz tor s fie conectat ntre bornele principale de legare la p mnt ale tablo ului i bornele de legare la p mnt ale soclurilor prizelor; 116

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 119 j) sec iunea fiec rui conductor de protec ie situat n interiorul tabloului nu tre buie s fie mai mic de 2,5 mm2 din cupru; k) prizele care au curen i sau tensiuni nominale diferite nu trebuie s fie interschimbabile pentru a se evita erorile d e conectare (a se vedea SR EN 60309-1 i SR EN 60309-2). 5.3.4. Dispozitive de protec ie, separare (sec ionare), ntrerupere i comand 5.3.4 .0. Prescrip ii comune 5.3.4.0.1 Prescrip iile din prezentul subcapitol sunt con form cu recomand rile din standardele SR EN 61140/A1, SR CEI 60364-5-53 i SR HD 384.5.537S2. 5.3.4.0.2 Contactele mobile ale tuturor polilor aparatelor multipol are trebuie cuplate mecanic n a a fel nct se deschid i se nchid mpreun , cu excep ia acelor contacte destinate numai pentru neutru (N) care pot s se nchid nainte i s s e deschid dup celelalte contacte. 5.3.4.0.3. n circuitele monofazate se prev d di spozitive bipolare (2P sau 1P+N). n circuitele monofazate din locuin e (cu person al obi nuit) se prev d ntreruptoare bipolare cu protec ie la suprasarcin i scurtc ircuit cel pu in pe conductorul de faz (1P+N). 5.3.4.0.4. Dispozitivele care asi gur mai multe func iuni trebuie s corespunz tor pentru fiecare din aceste func i uni. satisfac toate prescrip iile 5.3.4.0.5. Dispozitivele de protec ie trebuie s func ioneze la valori de curent, tensiune i timp adaptate caracteristicilor circuitelor i pericolelor posibile. 5.3.4.1. Dispozitive de protec ie mpotriva atingerii indirecte prin ntreruperea au tomat a aliment rii 5.3.4.1.1. Dispozitive de protec ie la supracurent Se aleg i se monteaz conform condi iilor specificate n subcap.4.3 i subcap. 5.3.4.3. 5.3.4 .1.2. Dispozitive de protec ie la curent diferen ial rezidual 5.3.4.1.2.1. Condi ii generale de instalare a) dispozitivele de protec ie la curent diferen ial re zidual n re elele de tensiune continu trebuie s fie destinate n mod special pentru detectarea curen ilor reziduali n curent continuu i pentru ntreruperea curen ilor din circuit n condi ii normale i n situa ii de defect b) un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual trebuie s fie instalat astfel nct s asigure ntrer uperea tuturor conductoarelor active ale circuitului protejat. c) nici un conduc tor de protec ie nu trebuie s treac prin circuitul magnetic al dispozitivului de protec ie la curent diferen ial rezidual. n cazul cablurilor unde conductorul de protec ie este cuprins n mantaua comun mpreun cu conductoarele de faz , dac torul dispozitivului diferen ial rezidual se monteaz pe cablu, conductorul de protec ie se trece din nou n sens invers prin tor. Dispozitivele de protec ie la curent diferen ial rezidual trebuie alese i circuitele electrice mp r ite astfel nct curen tul de scurgere la p mnt, susceptibil s apar n timpul func ion rii normale a sarci nii (sarcinilor) s nu produc ntreruperea inutil a dispozitivului. 5.3.4.1.2.2. Ut ilizarea dispozitivelor de protec ie la curent diferen ial rezidual conform re e lei de alimentare . 5.3.4.1.2.2.1. Dispozitivele de protec ie la curent diferen ial rezidual pot sau nu pot s aib o surs auxiliar , lund n considerare prescrip ii le de la 5.3.4.1.2.2.2. 117

120 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.3.4.1.2.2.2. Utilizarea dispozitivelor de protec ie la curent diferen ial rezi dual cu o surs auxiliar , care nu se deschide automat n cazul defect rii sursei a uxiliare, este permis numai dac una din urm toarele dou condi ii este ndeplinit : - protec ia mpotriva contactului indirect este asigurat chiar i n cazul defect ri i sursei auxiliare - dispozitivele sunt instalate n instala ii exploatate, ncercat e i verificate de c tre persoane instruite (BA4) sau persoane calificate (BA5) 5 .3.4.1.2.3. Re eaua TN n re elele TN-S dispozitivele de protec ie la curent difer en ial (DDR) rezidual pot fi utilizate ca m sur de protec ie suplimentar . n circ uitele electrice din locuin e utilizarea DDR-urilor este m sur tehnic principal de protec ie (conform HG nr. 1146/2006) . Dac pentru un anumit echipament sau pe ntru anumite p r i ale instala iei, una sau mai multe dintre condi iile men iona te la 4.1.3.1. nu pot fi satisf cute, acele p r i pot fi protejate printr-un dis pozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual. De exemplu: circuitele cu i mpedan a buclei de defect foarte mare, astfel nct dispozitivul de protec ie la scu rtcircuit nu ac ioneaz . Dispozitivele de curent diferen ial rezidual se pot mon ta pe circuitele f r conductor de protec ie (PE ) ca o m sur tehnic de protec ie la defect (mpotriva atingerii indirecte) cu condi ia de a fi de cel mult 30 mA. 5.3.4.1.2.4. Re ea TT n re elele TT dispozitivele de protec ie la curent diferen ial rezidual pot fi utilizate ca m sur de protec ie suplimentar . Dac o instala ie este protejat printr-un singur dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual, acesta trebuie amplasat la originea instala iei (racordul de alimentar e) 5.3.4.1.2.5. Re ea IT Acolo unde protec ia este prev zut cu un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual i nu este prev zut deconectarea ca urma re a primului defect, curentul diferen ial trebuie s fie cel pu in egal cu valoa rea dublului curentului care circul de la primul defect la p mnt . 5.3.4.1.3. Dis pozitive pentru controlul izola iei Dispozitivul pentu controlul izola iei monit orizeaz continuitatea izola iei unei instala ii electrice. Acesta este destinat s semnalizeze o diminuare a nivelului de izola ie al instala iei n scopul de a pe rmite g sirea cauzei acestei diminu ri, nainte de apari ia unui al doilea defect. n acest mod se previne ntreruperea aliment rii. Dispozitivele pentru controlul iz ola iei trebuie astfel concepute sau montate nct s fie posibil modificarea set rii numai prin utilizarea unei chei sau a unei scule. 5.3.4.2. Dispozitive de prote c ie mpotriva efectelor termice Prescrip iile de protec ie mpotriva efectelor term ice sunt prev zute n subcap. 4.2. 5.3.4.3. Dispozitive de protec ie mpotriva supra curen ilor Alegerea dispozitivelor de protec ie, mpotriva supracuren ilor (supras arcin i scurtcircuit) se face conform subcap 4.3., recomand rilor din standardul pe p r i SR EN 60269 pentru siguran e i recomand rilor din standardele pe p r i SR EN 60896 i SR EN 60947 pentru ntreruptoare. 5.3.4.3.1. Prescrip ii generale d e montaj i utilizare 5.3.4.3.1.1. Dispozitivele trebuie montate i utilizate conf orm indica iilor produc torului. 118

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 121 5.3.4.3.1.2. La montarea siguran elor cu filet, conductorul de faz se leag la co ntacul central al soclului. 5.3.4.3.1.3. Siguran ele fuzibile ale c ror elemente de nlocuire sunt susceptibile a fi nlocuite sau conectate de c tre alte persoane dect cele instruite (BA4) sau calificate (BA5), trebuie s fie conform recomand ri lor din standardul SR EN 60269-3. Siguran ele fuzibile sau ansamblurile de eleme nte de nlocuire susceptibile de a fi conectate sau nlocuite de c tre alte persoane dect cele instruite (BA4) sau calificate (BA5), trebuie montate n a a fel nct s se asigure c elementele de nlocuire (de exemplu, port-fuzibilele) pot fi nlocuite sau conectate f r riscul unui contact neinten ionat cu p r ile active. 5.3.4.3.1.4. Acolo unde ntreruptoarele pot fi manevrate de c tre alte persoane dect cele instr uite (BA4) sau calificate (BA5), ele trebuie s fie de un model sau montate n a a fel nct s nu fie posibil modificarea regl rii releelor de supracurent, f r ac iona re voluntar , prin utilizarea unei chei sau scule i men innd o indica ie vizibil a regl rii sau calibr rii. 5.3.4.3.2. Alegerea dispozitivelor de protec ie mpotri va supracuren ilor n func ie de sistemele de pozare . Curentul nominal (sau curen tul de reglaj) al dispozitivului de protec ie trebuie ales n conformitate cu subc ap. 4.3. n cazul sarcinilor ciclice, valorile I n i I 2 trebuie alese la valorile de baz I c i I z (sau I z ) pentru sarcin constant echivalent termic unde: I c este curentul de calcul pentru care s-a proiectat circuitul n regim continuu de func ionare. Curentul de calcul corespunde celei mai mari puteri electrice pe ca re o suport circuitul n regim normal. I z (sau I z ) este curentul admisibil al instala iei de conectare I n este curentul nominal al dispozitivului de protec i e I 2 este curentul care asigur func ionarea efectiv a dispozitivului de protec ie 5.3.4.4. Dispozitive de protec ie mpotriva perturba iilor electromagnetice. Al egerea dispozitivelor de protec ie mpotriva perturba iilor electromagnetice se fa ce conform subcap. 4.4. 5.3.4.5. Dispozitive de separare (sec ionare), ntrerupere i comand 5.3.4.5.0. Generalit i 5.3.4.5.0.l M surile de separare (sec ionare), n trerupere i comand neautomat , local sau de la distan sunt utilizate n scopul pre venirii sau evitarea pericolelor de accidentare a persoanelor sau deteriorarea ( distrugerea) echipamentelor din instala iile electrice. 5.3.4.5.0.2 Dispozitivel e de separare trebuie s poat permite deconectarea instala iei electrice, a circu itelor i a aparatelor individuale pentru a se permite ntre inerea, verificarea, d etectarea defectelor i efectuarea repara iilor. 5.3.4.5.0.3 Dispozitivele de ntre rupere de urgen (inclusiv oprirea de urgen ), trebuie instalate, dac este necesa r n caz de pericol, astfel ca tensiunea s fie ntrerupt imediat printr-o menevr rap id i u or recunoscut . 5.3.4.5.0.4 Dispozitivele de comand func ional trebuie pr ev zute pentru fiecare element al circuitului, care poate s fie comandat indepen dent de celelalte p r i ale instala iei electrice. 119

122 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.3.4.5.1. Dispozitive de separare (sec ionare) 5.3.4.5.1.1. Dispozitivele de se parare (sec ionare) din tablourile de distribu ie trebuie s separe n mod efectiv toate conductoarele active de alimentare de circuitul considerat, inclusiv condu ctorul neutru (N). Pot fi luate m suri pentru separarea (sec ionarea) unui ansam blu de circuite prin acela i dispozitiv, dac condi iile de serviciu permit aceas ta. 5.3.4.5.1.2. n re elele TN-C, conductorul (PEN) nu trebuie ntrerupt, iar n re e lele TN-S, conductorul de protec ie (PE) nu trebuie ntrerupt. n toate re elele con ductoarele de protec ie nu trebuie s fie ntrerupte. 5.3.4.5.1.3 Dispozitivele de separare (sec ionare) trebuie s corespund urm toarelor condi ii: a) s suporte n s tare nou , curat i n condi ii uscate, n pozi ia deschis, ntre bornele fiec rui pol, tensiunea de impuls la valoarea indicat n tabelul 5.10 n func ie de tensiunea nom inal a instala iei. b) s aib un curent de scurgere transversal pe poli n pozi ia deschis care nu dep e te: - 0,5 mA pe pol, n stare nou , curat i n condi ii uscate i - 6 mA pe pol la sfr itul duratei de via conven ional , determinat prin standa rdele corespunz toare (atunci cnd se aplic ntre bornele fiec rui pol o tensiune de ncercare egal cu 110% din tensiunea nominal ntre faz i neutrul instala iei). n caz ul ncerc rii n tensiune continu valoarea tensiunii trebuie s fie egal cu valoarea efectiv a tensiunii alternative de ncercare. Tabelul 5.10 Tensiunea de inere la i mpuls n func ie de tensiunea nominal Tensiunea nominal a instala iei Tensiunea de inere la impuls (kV) pentru dispozitivele de sec ionare Re ea trifazat (V) Re e a monofazat Supratensiune de Supratensiune categoria III cu punct median de cate goria IV (V) 230/400 120 240 3 5 277/480 5 8 400/690 8 10 1.000 10 15 1 Din punct de vedere al supratensiunilor de tr snet nu se face nici o distinc i e, ntre re elele legate la p mnt i cele care nu sunt legate la p mnt 2 Tensiunile d e inere la impuls se refer la o altitudine de pn la 2000 m. 5.3.4.5.1.4. Distan a deschiderii ntre contactele dispozitivului n pozi ia deschis trebuie s fie vizibil sau n mod clar i sigur indicat prin marcarea "nchis" sau "D eschis". Marcarea poate fi realizat prin utilizarea simbolurilor "0" i "I" care s indice pozi ia "Deschis" respectiv "nchis", acolo unde utilizarea acestor simbo luri este permis prin standardele de echipament corespunz toare. 5.3.4.5.1.5. Di spozitivele cu semiconductoare nu trebuie utilizate ca dispozitive de sec ionare . 5.3.4.5.1.6. Dispozitivele de sec ionare trebuie concepute i/sau instalate ast fel nct s previn nchiderea neinten ionat provocat , de exemplu prin ocuri i vibra i i sau adoptarea de alte m suri, dup cum urmeaz : ncuietori cu lac t, amplasare n l ocuri ncuiate cu cheie sau sub carcase i panouri de avertizare. Legarea n scurtcir cuit i la p mnt pot fi utilizate ca m suri suplimentare. 120

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 123 5.3.4.5.1.7. Trebuie prev zute m suri pentru protejarea dispozitivelor de sec io nare f r rupere n sarcin , mpotriva deschiderii accidentale sau nepermise. Aceasta poate fi realizat prin amplasarea dispozitivului ntr-un spa iu sau carcas care p oate fi ncuiat . Ca alternativ , dispozitivul f r sarcin poate fi interblocat cu un ntreruptor de sarcin . 5.3.4.5.1.8. Mijloacele de separare (sec ionare) trebui e prev zute s deconecteze to i polii de alimentare corespunz tori . Sec ionarea poate fi realizat , de exemplu, cu ajutorul: - separatoarelor, ntreruptoarelor separatoare multipolare sau unipolare; - ntreruptoarelor garantate prin norme pen tru separare (sec ionare); - prizelor i fi elor; - siguran elor fuzibile n distri bu iile n care nu exist conductor neutru sau acesta nu trebuie ntrerupt (de exempl u: alimentarea motoarelor trifazate, n re ele TNC); - bornelor special concepute care mpiedic deplasarea conductorului. 5.3.4.5.1.9. Toate dispozitivele utilizate pentru sec ionare trebuie s fie n mod clar identificate, de exemplu, prin marcar ea circuitului pe care-l separ . 5.3.4.5.1.10. Aptitudinea de separare a ntrerupt oarelor automate, este indicat prin simbolul marcat pe aparat, (din SR EN 60898 i SR EN 60947). Pentru ntreruptoarele automate, altele dect cele ac ionate prin bu ton de comand , pozi ia deschis trebuie s fie indicat prin simbolul 0 (un cerc) i pozi ia nchis prin simbolul I (o linie scurt vertical ). Pentru ntreruptoarele a utomate ac ionate cu ajutorul a dou butoane, butonul de comand prev zut numai pe ntru comanda de deschidere trebuie s fie ro u i/ sau marcat cu simbolul 0. 5.3.4 .5.2. Dispozitive de ntrerupere de urgen (inclusiv oprirea de urgen ) 5.3.4.5.2.1 .Dispozitivele de ntrerupere de urgen trebuie s poat ntrerupe curentul de plin sar cin a p r ii respective din instala ie . 5.3.4.5.2.2. Mijloacele pentru ntreruper ea de urgen pot fi compuse: - dintr-un dispozitiv de ntrerupere capabil s ntrerup n mod direct alimentarea respectiv ; - dintr-o combina ie de echipamente puse n fu nc iune printr-o singur ac ionare pentru ntreruperea aliment rii respective. Priz ele i fi ele nu trebuie prev zute pentru a fi utilizate ca mijloace de ntrerupere de urgen . Pentru oprirea de urgen men inerea aliment rii poate fi necesar , de exemplu, pentru frnarea p r ilor aflate n mi care. 5.3.4.5.2.3 ntreruperea de urge n poate fi realizat , de exemplu, cu ajutorul: - ntreruptoarelor din circuitul pr incipal; - butoane de comand i aparate similare din circuitele de comand (auxili are) 5.3.4.5.2.4 Dispozitivele de ntrerupere cu ac ionare manual pot fi alese pen tru ntreruperea direct a circuitului principal acolo unde acesta se poate efectua . ntreruptoarele automate, contactoarele etc. se deschid de la distan prin butonu l (comutatorul) care ac ioneaz n circuitul de declan are al bobinei. 5.3.4.5.2.5 Mijloacele de comand (butoane de comand , comutatoare etc.) ale dispozitivelor d e ntrerupere de urgen trebuie s fie identificate n mod clar, de preferin prin culo area ro ie care s contrasteze cu fondul. 5.3.4.5.2.6 Mijloacele de comand trebui e s fie u or accesibile n locurile unde poate s apar pericolul, eventual, n toate locurile suplimentare de unde pericolul poate fi ndep rtat de la distan . 121

124 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.3.4.5.2.7 Mijloacele de comand ale unui dispozitiv de ntrerupere de urgen trebu ie s poat fi z vorte sau blocate n pozi ia de ntrerupere a func ion rii "nchis" sau "Oprit", n afar de cazul n care mijloacele de comand ale unui dispozitiv de ntrerup ere de urgen i cele pentru realimentare sunt sub comanda aceleia i persoane. Dec uplarea unui dispozitiv de ntrerupere de urgen nu trebuie s permit realimentarea p r ii respective a instala iei. Dispozitivele de oprire de urgen cu z vorre meca nic trebuie s respecte standardul SR EN 609475-5. 5.3.4.5.2.8. Exemple de instal a ii unde se utilizeaz ntreruperi de urgen : - sisteme de pompare pentru lichide inflamabile; - sisteme de ventila ie normal ; - laboratoare electrice i platform e de ncerc ri; - buc t rii mari. 5.3.4.5.2.9. Exemple de instala ii unde se utili zeaz opriri de urgen : - sc ri rulante; - ascensoare; - elevatoare; - transporto are; - ma ini - unelte. 5.3.4.5.2.10. Pentru ma inile cu motor electric, suplime ntar, se vor aplica i recomand rile din standardul SR EN 60204-1. 5.3.4.5.3. Dis pozitive de ntrerupere (comand ) func ional 5.3.4.5.3.1 Dispozitivele de ntreruper e func ional , trebuie s corespund celor mai severe condi ii pentru care ele pot fi solicitate s func ioneze. 5.3.4.5.3.2 Dispozitivele de ntrerupere func ional pot ntrerupe curentul electric f r s fie necesar deschiderea polilor coresponden i : a) dispozitivele de comand cu semiconductoare sunt exemple de dispozitive ca pabile s ntrerup curentul din circuit dar nu deschid polii coresponden i. b) ntrer uperea func ional poate fi realizat prin intermediul unor ntreruptoare, dispoziti ve semiconductoare, contactoare, relee, prize de curent nominal de cel mult 16 A . 5.3.4.5.3.3 Separatoarele, siguran ele fuzibile i elementele de conectare nu t rebuie utilizate pentru ntreruperea func ional . 5.4 Instala ii electrice pentru prize i iluminat normal 5.4.1. Circuitele iluminatului normal trebuie s fie dist incte de circuitele de prize. 5.4.2. Se admit doze comune pentru circuitele de i luminat normal, de prize, de comand semnalizare, dac circuitele respective func ioneaz la aceea i tensiune. i de 5.4.3. Circuitele i dozele iluminatului normal trebuie s fie distincte de cele a le iluminatului de siguran . Excep iile sunt men ionate n cap. 7. 5.4.4. Dimensio narea conductoarelor circuitelor de iluminat normal se face respectnd prevederile din subcap. 5.4 i sec iunile minime din anexa 5.32. 122

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 125 5.4.5. Se recomand ca la stabilirea num rului circuitelor de iluminat normal s n u se dep easc o putere total instalat de 3 kW pe un circuit monofazat i de 8 kW pe un circuit trifazat. 5.4.6. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de priz monofazate se face respectndu-se prevederile din subcap. 5.2.4. i sec iunile mini me din anexa 5.32. 5.4.7. Puterea instalat pe un circuit monofazat de prize din cl dirile de locuit i social - culturale este de 2kW. n locuin e, pentru receptoa re cu puteri de peste 2 kW (de ex. ma ini de sp lat, aparate de climatizare etc. ), trebuie prev zute circuite de priz separate. Sec iunile conductoarelor se dim ensioneaz corespunz tor puterii receptorului /receptoarelor dar nu vor fi mai mi ci dect cele din anexa 5.32. 5.4.8. Prizele cu tensiunea de 230 V vor fi prev zut e cu contact de protec ie. 5.4.9. Dimensionarea circuitelor de priz trifazate se face respectnd condi iile din subcap. 5.2.4 i prevederile din subcap. 5.3.1 refe ritoare la condi iile de alimentare a receptoarelor de putere. 5.4.10. Dimension area circuitelor care alimenteaz prize de tensiuni reduse prin transformator, se face pe baza puterii nominale a transformatorului. 5.4.11. Dimensionarea coloan ei de alimentare a tablourilor de lumin prevederilor din subcap.5.2.4 i preveder ilor recomandate de SR 234. i prize se face conform 5.4.12. Trebuie evitat traversarea nc perilor din clasele de mediu AD 2, AD 3, AD 4, AF 2, AF 3, AF 4, AA 5 i din categoria BE 2 cu circuite electrice care deser vesc alte nc peri. Fac excep ie nc perile pentru buc t rii i b i din locuin e, pre cum i alte cazuri justificate de c tre proiectant, n care se admit astfel de trav ers ri, cu luarea de m suri de protec ie corespunz toare influen elor externe . 5.4.13. Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 V se face d intr-un circuit de iluminat normal, dintr-un circuit de prize sau direct din tab loul de distribu ie. 5.4.14. La instalarea conductoarelor unui circuit sau mai m ultor circuite n acela i element de protec ie (tuburi, jgheaburi etc.) trebuie se respect i prevederile din subcap. 5.2.12. 5.4.15. Corpurile de iluminat se aleg i se monteaz respectndu-se pe lng prevederile din acest normativ, precum i condi iile din reglement rile specifice referitoare la proiectarea i executarea sistem ele de iluminat artificial. Pentru corpurile de iluminat din nc perile cu destina ii speciale se vor respecta i condi iile din capitolul 7. 5.4.16. Alegerea corp urilor de iluminat i a surselor de lumin se face n func ie de : - influen ele ext erne (anexa 5.2); - destina iile nc perilor i a construc iei; - cerin ele luminot ehnice; - m surile de protec ie mpotriva ocurilor electrice (subcap.4.1); - regim ul de func ionare; - criteriile economice. 5.4.17. n nc peri cu aglomer ri de pers oane i s li aglomerate se folosesc corpuri de ilumint executate din materiale in combustibile sau cu ntrziere la propagarea fl c rii. 5.4.18. n nc peri din clasa BE2 corpurile de iluminat se aleg conform subcap. 4.2. 123

126 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.4.19. Corpurile de ilumint echipate cu l mpi incandescente, fluorescente sau c u desc rc ri n vapori metalici care se instaleaz n depozite cu materiale combustib ile, categoria BE 2, trebuie s fie prev zute cu glob, respectiv cu difuzor i dac exist i pericol de ocuri mecanice, vor avea i gr tar protector. Conductorul de faz se leag n dulia l mpii la borna din interior, conductorul neutru (N) la borna conectat la partea filetat a duliei, iar conductorul de protec ie (PE) la borna marcat pentru acesta . 5.4.20. Corpurile de iluminat echipate cu l mpi cu desc rc ri se prev d cu dispozitive pentru mbun t irea factorului de putere. 5.4.21. D ispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (crlige de tavan, bol uri, dibluri etc.) se aleg astfel nct s poat suporta f r deform ri o mas egal cu de 5 ori masa corpului de iluminat respectiv, dar nu mai pu in de 10 kg. 5.4.22. ntrer uptoarele i butoanele pe circuitele pentru iluminat trebuie montate numai pe con ductoarele de faz . Se recomand ca ntreruptoarele, comutatoarele i butoanele s se monteze la n l imea de 0,6 ... 1,5m, m surat de la aparat pn la nivelul pardoseli i finite. 5.4.23. Butonul de sonerie din locuin e se monteaz pe circuitul secund ar al transformatorului ce asigur alimentarea cu TFJS. 5.4.24. n cl dirile de loc uit se prev d n fiecare nc pere prize dup necesit i. 5.4.25. Se recomand ca prizel e s fie montate pe pere i la urm toarele n l imi m surate de la axul aparatului pn la nivelul pardoselii finite: - peste 2,0 m , la coli, n clase; - peste 1,5 m n c amerele de copii din cre e, gr dini e, c mine, spitale de copii i alte cl diri s imilare; - peste 0,1 m n alte nc peri dect grupuri sanitare, du uri, b i, sp l tori i i buc t rii, indiferent de natura pardoselii 5.4.26. n cazul instal rii prizelo r n pardoseli sau pe pardoseli trebuie s se foloseasc fie prize n execu ie special , omologate pentru acest scop, fie prize n execu ie normal , protejate n cutii sp eciale care asigur gradul de protec ie (la p trunderea corpurilor solide, a apei i la ocurile mecanice (conform recomand rilor din SR EN 60529) necesar n scopul respectiv. 5.4.27. Prizele dintr-o instala ie electric utilizate pentru diferite tensiuni nominale, trebuie s fie distincte ca form sau s se marcheze distinct n mod vizibil. 5.4.28. Se admite instalarea prizelor n depozitele cu materiale comb ustibile categoria BE2 cu condi ia ca acestea s fie prev zute cu dispozitiv de p rotec ie diferen ial . (curentul diferen ial rezidual nominal trebuie s fie 30 m A) i amplasate la min. 1 m de materialele combustibile. 5.4.29. n nc peri n care se impun condi ii speciale de protec ie datorit utilizatorilor (copii, bolnavi min tal etc.), prizele trebuie s fie de tip special (de ex. cu obturatori) i prev zu te cu dispozitive de 30 mA. protec ie diferen ial 5.4.30. Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comuta ie pentru montaj ngropat n elemente de constru c ie se monteaz n doze de aparat. 5. 4.31. ntreruptoarele, comutatoarele, butoanel e i prizele din nc peri pentru b i, grupuri sanitare i piscine, se instaleaz resp ectndu-se condi iile din subcap. 7.1 i 7.2. 124

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 127 5.5. Sisteme de legare la p mnt 5.5.1.Generalit i 5.5.1.1.Sistemele de legare la p mnt au drept scop: a) asigurarea poten ialului p mntului pentru: - conductorul P EN, n re elele TN-C. Conductorul PEN, la consumator, este conectat la borna (bara ) principal de legare la p mnt a instala iei (fig. 5.1.), care ofer posibilitatea conect rii electrice a unui num r de conductoare n scopul leg rii la p mnt; - con ductorul neutru (N), n re elele TN-S pentru a permite conectarea la re ea a recep toarelor monofazate sau trifazate legate n stea i neuniform nc rcate pe faze; - co nductorul de protec ie (PE), n re elele TN-S, pentru a asigura protec ia persoane lor i a animalelor mpotriva ocurilor electrice; - masele metalice, ce accidental ar putea ajunge sub tensiune, n schemele IT, TT sau n re elele TN-C i TN-S atunci cnd se impune. b) limitarea influen elor electroenergetice datorate unor supraten siuni (a se vedea 4.4); c) disiparea sarcinilor electrice n sol, datorate suprate nsiunilor de tr snet, loviturilor de tr snet directe (cap.6). 125

128 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011

Fig. 5.1 Sistem de legare la p mnt . Conductoare de protec ie i conductoare de ec hipoten ializare Legend : M mas ; C parte conductoare str in ; parte conductoare care nu face parte din instala ia electric i care poate introduce un poten ial electric, n general poten ialul electric al p mntului local; C1 conduct metalic de ap , din exterior; C2 conduct metalic de ap uzat , din exterior; C3 conduct met alic de gaz racord electroizolant, din exterior; C4 aer condi ionat; C5 sistem d e nc lzire; C6 conduct metalic de ap , de exemplu, ntr-o baie; C7 p r i conductoar e str ine n zona de accesibilitate la atingere a p r ilor conductoare; B born pri ncipal de legare la p mnt (bar colectoare principal de legare la p mnt); T priz de p mnt, (electrod de p mnt); T1 priz de p mnt (electrod de p mnt) n funda ie; T2 pri de p mnt, (electrod de p mnt) pentru IPT dac este necesar; IPT - instala ie de pr otec ie mpotriva tr snetului; PE bar pentru conectarea conductoarelor de prote ie ; 1 conductor de protec ie; 2 conductor de echipoten ializare; 3 conductor de ec hipoten ializare pentru echipoten ializare suplimentar ; 4 conductor de coborre p entru o instala ie de protec ie mpotriva tr snetului (IPT); 5 conductor de legare la p mnt 5.5.1.2. Un sistem de legare la p mnt se compune din: - borna (bara) principal de legare la p mnt; - conductoare de protec ie (PE); - conductoare pentru leg tur d e echipoten ializare (conductoare principale de legare la p mnt) ; - conductoare de ramifica ii; - conductoare de legare la priza de p mnt; - priza de p mnt. 126

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 129 5.5.1.3. Sistemul de legare la p mnt trebuie: - s fie sigur i corespunz tor pentr u prescrip iile de protec ie; - s fie stabil termic la curentii de defect . Aces ta nu trebuie s conduc la solicit ri termice, termomecanice, electromecanice i o curi electrice. - s asigure robuste e, protec ie mecanic i rezisten corespunz to are la coroziune fa de influen ele externe la care ar putea fi supus. 5.5.2. Bor n /bara principal de legare la p mnt 5.5.2.1. n fiecare instala ie la nivelul tabl oului general trebuie prev zut o born /bar principal de legare la p mnt, la care trebuie conectate urm toarele conductoare: - conductorul PEN din racordul de ali mentare; - conductorul (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunc i cnd re eaua de distribu ie este TN-C; - conductorul PE, ce se distribuie la con sumator n cazul n care alimentarea receptoarelor se face n sistem TN-S; - conductor ul N, ce se distribuie la consumator n cazul n care alimentarea receptoarelor se f ace n sistem TN-C-S; - conductoare pentru leg tur de echipoten ializare; - conduc toare de legare la p mnt. 5.5.2.2. Nu se conecteaz fiecare conductor de protec ie n parte direct la born /bara principal de legare la p mnt dac sunt conectate prin alte conductoare principale de protec ie . 5.5.2.3. Fiecare conductor conectat la born /bara principal de legare la p mnt trebuie s poat fi deconectat individua l. Aceast conectare trebuie s fie sigur i deconectabil numai prin intermediul un ei scule. 5.5.3. Conductoare de protec ie 5.5.3.1. Conductoarele de protec ie (P E) pot fi: - conductoare n cabluri multiconductoare; - conductoare neizolate sau izolate instalate fix; - conductoare izolate sau neizolate ntr-o incint comun cu conductoarele active; - mantaua metalic a cablului, ecranul cablului, arm tura c ablului, tresa metalic , conductorul concentric, conducta metalic de protec ie, jgheaburi pentru sisteme de bare colectoare, carcasele aparatajului de joas tens iune sau suporturi metalice ale echipamentelor, dac sunt ndeplinite simultan urm toarele prescrip ii: continuitatea lor electric este asigurat prin construc ie s au printr-o conectare corespunz toare astfel nct s se asigure protec ia mpotriva de terior ri mecanice, chimice sau electrochimice; trebuie s permit conectarea alto r conductoare de protec ie la fiecare punct de conectare predeterminat. 5.5.3.2. Nu este permis utilizarea urm toarelor p r i metalice drept conductoare de prot ec ie: - conducte pentru ap ; - conducte pentru gaze i/sau lichide inflamabile; - p r i constructive supuse solicit rilor mecanice n func ionare normal ; - p r i metalice flexibile; - conducte metalice flexibile sau pliabile, numai dac nu su nt destinate pentru acest scop; - suporturi pentru conducte; - t vi de cabluri i sc ri pentru cabluri, dac nu se asigur continuitatea electric a acestora. 127

130 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.5.3.3. Conductoarele de protec ie trebuie protejate corespunz tor mpotriva dete rior rilor mecanice, chimice sau electrochimice, mpotriva for elor electrodinamic e i termodinamice. 5.4.3.4. mbin rile conductoarelor de protec ie trebuie s fie a ccesibile pentru verificare i ncercare cu urm toarele excep ii: - mbin ri umplute cu mas izolant ; - mbin ri capsulate; - jgheaburi pentru sisteme de bare colectoa re; - mbin ri care formeaz parte a unui echipament, care respect standardele echi pamentului. 5.5.3.5. Nici un dispozitiv de comuta ie nu trebuie nseriat pe conduc torul de protec ie, dar trebuie prev zute mbin ri care pot fi deconectate n scopur i de ncercare, prin utilizarea unei scule. 5.5.3.6. Unde se utilizeaz monitorizar ea leg rii la p mnt, nici un dispozitiv specializat (de exemplu senzori de ac ion are, bobine) nu trebuie conectat, n serie, n conductoarele de protec ie. 5.5.3.7. Sec iunea minim a conductoarelor de protec ie : a. sec iunea minim a fiec rui co nductor de protec ie trebuie s ndeplineasc condi iile ntreruperii automate a alime nt rii (de v zut 4.1.3.1) i trebuie s fie capabil s reziste la curentul de defec t prezumat. b. sec iunea conductoarelor de protec ie nu trebuie s fie mai mic de ct valoarea indicat de tabelul 5.17 sau de valoarea determinat de rela ia de mai jos, atunci cnd timpii de ntrerupere, n caz de defect, nu dep esc 5s: I t S k unde: - S - este sec iunea n mm2; - I - este valoarea efectiv , n A a curentului de def ect prezumat, pentru un defect cu impedan neglijabil , care poate trece prin dis pozitivul de protec ie; - t - este timpul de ac ionare, n secunde, a dispozitivul ui de protec ie pentru ntrerupere automat ; - k - este factorul care depinde de m aterialul conductorului de protec ie, de izola ie i de temperaturile ini iale i finale. Valorile coeficientului k sunt date de relatia: k Qc ( 200 C ) 20 ln f i unde: Qc - este capacitatea caloric volumetric a materialului conductorului (J/0C mm3) la 200C . este inversul coeficientului de temperatur a rezistivit ii la 00C pen tru conductor (0C); 0 20 - rezistivitatea electric a materialului conductorului la 20 C ( mm); 0 i - temperatura ini ial a conductorului ( C); 0 f - temperatura final a conductorului ( C); Valorile parametrilor conductoare . , Qc i 20 sunt date n tabelul 5.11 pentru principalele materiale 128

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 131 Tabelul 5.11. Valoarea parametrilor pentru diferite materiale Qc ( 200 C ) 20 Material 0 C Qc J/ C mm3 0 20 mm 17,241 10-6 28,264 10-6 214 10-6 138 10-6 Cupru Aluminiu Plumb O el 234,5 228 230 202 3,45 10-3 2,5 10-3 1,45 10-3 3,8 10-3 A s mm 2 226 148 41 78 Utiliznd formula de mai sus i date din tabelul 5.11 valorile coeficientului k pen tru conductorul de protec ie, n func ie de natura acestuia (solu iile cele mai ut ilizate n tehnica de proiectare) sunt date n tabelele 5.12 5.16. Tabelul 5.12. Valori ale coeficientului k pentru conductoare de protec ie izolat e nencorporate n cabluri i nici n m nunchi cu alte cabluri Materialul conductorului Temperatura 0Cb Izola ia conductorului Cupru Aluminiu O el Ini ial Final Valori pentru k 0 a a 70 C PVC 30 160/140 143/133 95/88a 52/49a 900C PVC 30 160/140a 1 43/133a 95/88a 52/49a 0 90 C materiale termo30 250 176 116 64 rigide (XLPE, EPR) 600C cauciuc 30 200 159 105 58 850C cauciuc 30 220 166 110 60 Cauciuc siliconic 30 350 201 133 73 a - Valoarea cea mai mic se aplic conductoarelor izolate cu P VC cu sec iune mai mare de 300 mm2 b - Limite de temperatur pentru diferite tipu ri de izola ie sunt indicate n CEI 60724 Tabelul 5.13. Valori ale coeficientului k pentru conductoare de protec ie neizolate n contact cu canalul unui cablu dar n u n m nunchi cu alte cabluri Materialul conductorului Temperatura 0Ca Cupru Alumi niu O el Acoperirea cablului Valori pentru k Ini ial Final PVC 30 200 159 105 58 Polietilen 30 150 138 91 50 CSP (cauciuc rezistent la 30 220 166 110 60 ulei) a - Limite de temperatur pentru diferite tipuri de izola ie sunt indicate n CEI 60 724 129

132 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 5.14. Valori ale coeficientului k pentru conductoare de protec ie ca un conductor izolat ncorporat ntr-un cablu sau n m nunchi cu alte cabluri sau conducto are izolate Materialul conductorului Temperatura 0C Cupru Aluminiu O el Izola ia conductorului Valori pentru k Ini ial Final 700C PVC 70 160/140a 115/103a 76/68 a 42/37a 0 a a a 90 C PVC 90 160/140 100/86 66/57 36/31a 900C materiale termo90 250 143 94 52 rigide (XLPE, EPR) 600C cauciuc 60 200 141 93 51 0 85 C cauciuc 85 220 134 89 48 Cauciuc siliconic 180 350 132 87 47 a - Valoarea cea mai mic se a plic conductoarelor izolate cu PVC cu sec iune mai mare de 300 mm2 b - Limite de temperatur pentru diferite tipuri de izola ie sunt indicate n CEI 60724 Tabelul 5.15. Valori ale coeficientului k pentru conductoare de protec ie ca strat metal ic al cablului de exemplu arm tur , manta metalic , conductor concentric etc. Ma terialul conductorului Temperatura 0Ca Cupru Aluminiu Plumb O el Izola ia conduc torului Valori pentru k Ini ial Final Final 700C PVC 60 200 141 93 26 51 900C PV C 80 200 128 85 23 46 0 90 C materiale termo80 200 128 85 23 46 rigide (XLPE, EP R) 600C cauciuc 55 200 144 95 26 52 0 85 C cauciuc 75 220 140 93 26 51 Acoperire cu material 70 200 135 PVC Neizolat n manta 105 250 135 mineral a - Limite de te mperatur pentru diferite tipuri de izola ie sunt prezentate n CEI 60724 Tabelul 5 .16. Valorile ale coeficientului k pentru un conductor activ Materialul conducto rului Cupru Aluminiu Condi ii Temperatura ini ial 0C Valoare k Temperatura maxim 0C Valoare k Tempera tura maxim 0C Plumb Temperatura maxim 0C Valoare k Vizibil i n zon restric ionat Condi ii normale Risc de incendiu 30 30 30 228 159 138 500 200 150 125 105 91 300 200 150 82 58 50 500 200 150 130

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 133 Tabelul 5.17 Sec iune minim pentru conductoare de protec ie Sec iunea conductorului de faz S mm2 Sec iunea minim corespunz toare conductorul ui de protec ie mm2 Cnd conductorul de protec ie Cnd conductorul de protec ie nu e ste de acela i material cu al este de acela i material cu al conductorului de fa z conductorului de faz S 16 S S 16 35 35 S 16a Sa 2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 S 16 S 2 unde k1 este valoarea pentru conductorul de faz , provenit din tabelul 5.13. Pen tru conductorul PEN, reducerea sec iunii este permis dimensiuni ale conductorulu i neutru (a se vedea 5.2.4.6) a k 2 este valoarea pentru conductorul de protec ie, aleas din tabelele de la 5.11 pn la 5.15. numai cu ndeplinirea regulilor pentru Dac aplicarea formulei conduce la o sec iune nestandardizat , trebuie utilizat u n conductor cu sec iunea standardizat mai mare cea mai apropiat . c. atunci cnd s e utilizeaz cablu cu izola ie mineral nu trebuie calculat sec iunea mantalei met alice, cnd aceasta este folosit drept conductor de protec ie, deoarece mantaua me talic are o capacitate la defect fa de p mnt mai mare dect a conductoarelor de faz (conf. SR EN 60702-1). d. sec iunea fiec rui conductor de protec ie care nu fac e parte din cablu sau care nu este ntr-o incint cu conductorul de faz , nu trebui e s fie mai mic de: - 2,5 mm2 Cu sau 16 mm2 Al, dac este asigurat protec ia mpotr iva deterior rilor mecanice, - 4 mm2 Cu sau 16 mm2 Al, dac nu este prev zut prot ec ia mpotriva deterior rilor mecanice. e. dac conductorul de protec ie face part e dintr-un cablu sau se afl ntr-un tub de protec ie mpreun cu conductoarele de faz ale aceluia i circuit sec iunea minim pentru aluminiu este de 4 mm2. f. cnd cond uctorul de protec ie este comun pentru unul sau mai multe circuite, sec iunea tr ebuie stabilit dup cum urmeaz : - calculat cu rela ia de la punctul c pentru cei mai dezavantajo i curen i de defect prezuma i i timpi de ac ionare corespunz to ri acestor circuite, sau - selectat conform tabelului de la punctul b, dar s cor espund conductorului de faz ; - identic cu sec iunea cea mai mare din circuit. 5.5.3.8. Dac dispozitivele de protec ie la supracurent sunt utilizate pentru pro tec ia mpotriva ocului electric, conductorul de protec ie trebuie ncorporat n acela i sistem de pozare ca i conductoarele active sau amplasate n imediata apropiere a acestuia. 5.5.4. Conductoare PEN 5.5.4.1. Un conductor PEN poate fi utilizat n umai n instala ii electrice fixe i din considerente mecanice nu trebuie s aib o s ec iune mai mic de: - 10 mm2 Cu sau - 16 mm2 Al 131

134 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.5.4.2. Conductorul PEN trebuie izolat pentru tensiunea nominal a re elei. 5.5. 4.3. Carcasele metalice ale sistemelor de pozare nu trebuie utilizate drept cond uctoare PEN. 5.5.4.4. Dac de la orice punct al unei instala ii func iile de cond uctor neutru (N) i de conductor de protec ie (PE) sunt asigurate prin conductoar e separate, nu este permis s se conecteze conductorul neutru la orice alt parte a instala iei legat la p mnt. Este permis s se formeze mai mult de un conductor n eutru sau mai mult de un conductor de protec ie din conductorul PEN. Se prev d b orne sau bare separate pentru conductoarele de neutru i respectiv conductoarele de protec ie. n acest caz conductorul PEN, din racordul de alimentare, trebuie co nectat la borna sau bara prev zut pentru conductorul de protec ie. 5.5.4.5. P r ile conductoare str ine nu trebuie utilizate drept conductoare PEN n tensiune alt ernativ PEL n tensiune continu . i 5.5.4.6. Un conductor de ntoarcere PEL pentru o alimentare n tensiune continu a un ui echipament din tehnologia informatic poate servi drept conductor de legare la p mnt i conductor de protec ie. 5.5.5. Conductoare de echipoten ializare 5.5.5.1 . Sec iunea minim a conductoarelor de echipoten ializare care sunt conectate la borna (bara) principal de legare la p mnt este : - 6 mm2 Cu sau - 16 mm2 Al sau 50 mm2 OL 5.5.5.2. Conductorul de echipoten ializare pentru echipoten ializare suplimentar care conecteaz dou p r i conductoare accesibile trebuie s aibe sec i unea egal (sau mai mare) cu sec iunea cea mai mic a conductoarelor de protec ie care au i rol de echipoten ializare (fig. 5.2). SPE2 SPE1 Sb M1 M2 SPE1 SPE2 Sb SPE1 Fig. 5.2 Conductor pentru echipoten ializare suplimentar . M1, M2 p r i conducto are accesibile, Sb sec iunea conductorului de leg tur pentru echipoten ializare. 5.5.5.3. Un conductor de echipoten ializare pentru echipoten ializare suplimenta r care conecteaz p r i conductoare accesibile la p r ile conductoare str ine tre buie s aib sec iunea mai mare sau cel pu in egal cu 0,5 din sec iunea conductoru lui de protec ie al p r ii conductoare accesibile (fig. 5.3) cu condi ia ca Sb s fie de cel pu in 2,5 mm2 Cu dac conductorul este protejat mecanic sau 4 mm2 Cu dac conductorul nu este protejat mecanic. Un conductor de echipoten ializare se consider protejat mecanic prin introducerea lui ntrun tub de protec ie, ntr-un jgh eab pentru cabluri sau dac este protejat similar. 132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 135 SPE Sb M Sb 0,5 SPE Fig. 5.3 Conductor pentru echipoten ializare suplimentar care corecteaz p r i co nductoare accesibile Structur din o el (conduct , cadru, etc.) 5.5.6. Conductoare de legare la p mnt 5.5.6.1. Conductoarele de legare la p mnt fa c leg tura dintre: - borna sau bara principal de legare la p mnt, - bara de egali zare a poten ialelor, - p r i metalice accesibile, ce accidental ar putea ajunge sub tensiune (atunci cnd nu exist o bar de egalizare a poten ialelor) i priza de p mnt. 5.5.6.2. Conectarea unui conductor de legare la p mnt la un electrod al pr izei de p mnt trebuie realizat ferm i corespunz tor din punct de vedere electric. Conectarea trebuie s fie realizat prin sudare exotermic , conector cu presiune, cleme sau alte conectoare mecanice. Conectoarele mecanice trebuie montate confo rm cu instruc iunile produc torului. Cnd se folosesc cleme acestea nu trebuie s d eterioreze conductorul de legare la p mnt sau electrodul. 5.5.6.3. Sec iunea mini m a conductoarelor de legare la p mnt, cnd nu sunt ngropate n p mnt, trebuie s coresp und condi iilor de la 5.5.3.7. 5.5.6.4. Sec iunea minim a conductoarelor de lega re la p mnt, cnd sunt ngropate, trebuie s fie conform cu tabelul 5.18. Tabelul 5.18 Sec iunea minim a conductorului de legare la p mnt ngropat Conductor de legare la p mnt Sec iunea minim n mm2 Protejat mpotriva deterior rilor mecanice C Oe upru l 2 10 ,5 2 50 5 Protejat mpotriva coroziunii Neprotejat mpotriva coroziunii Sec iunea minim n mm2 Neprotejat mpotriva deterior rilor mecanice C O el upru 1 16 6 2 50 5 5.5.7. Prize de p mnt 5.5.7.1. Priza de p mnt este realizat dintr-unul sau mai mul i electrozi (electrozi de p mnt). 5.5.7.2. Sunt recomandate urm toarele tipuri d e electrozi: - bare rotunde, evi sau profil cruce; - band (panglic ) sau cornier ; - pl ci; - structur metalic subteran ngropat n funda ii sau n sol; - arm tura met alic (sudat ) a betonului (cu excep ia betonului precomprimat) ngropat n p mnt; 133

136 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5.5.7.3. Nu trebuie utilizate ca electrozi conductele metalice pentru lichide in flamabile sau gaze. Aceast prescrip ie nu trebuie s mpiedice leg tura de echipote n ializare a unor astfel de conducte (a se vedea fig. 5.1) . 5.5.7.4. Obiectele metalice cufundate n ap nu pot fi utilizate ca electrozi. 5.5.7.5. Materialele i dimensiunile electrozilor (electrozilor de p mnt) trebuie alese pentru a rezista la coroziune i pentru a avea rezisten a mecanic adecvat . 5.5.7.6. Pentru materi alele utilizate n mod obi nuit, dimensiunile minime, din punctul de vedere al cor oziunii i solicit rii mecanice, pentru electrozi, cnd sunt ngropa i n p mnt, sunt pr ezentate n tabelul 5.19. 5.5.7.7. La alegerea tipului i a adncimii de montare a el ectrodului n sol trebuie acordat aten ie condi iilor locale, tiind c unui sol usc at i nghe at i cre te rezisten a la o asemenea valoare nct s influen eze negativ m s urile de protec ie mpotriva ocurilor electrice . 5.5.7.8. Cnd se utilizeaz materia le diferite n sistemul de legare la p mnt, trebuie avut n vedere s nu se produc cor oziune electrolitic care ar duce la ntreruperea continuit ii electrice. Electrozi i realiza i din o el i ncorpora i n beton (n funda ie) au acela i poten ial electro chimic cu al cuprului nglobat n p mnt i o elului inox ngropat n p mnt. 5.5.7.9. Atunci cnd electrodul este ncorporat n beton (arm tura din funda ie), pentru a evita coro ziunea, se recomand o distan de cel pu in 5 cm ntre electrod i suprafa a betonulu i. 5.5.7.10. Rezisten a prizei de p mnt, atunci cnd aceasta este folosit pentru pr otec ie mpotriva ocurilor electrice, trebuie s fie astfel nct s se ob in condi iile necesare pentru declan are n cel mult timpul men ionat n 4.1.8. 5.5.7.11. Reziste n a prizei de p mnt poate fi: - cel mult 4 atunci cnd este folosit numai pentru pr otec ia mpotriva ocurilor electrice ; - cel mult 1 atunci cnd aceasta este comun c u priza de p mnt pentru instala ia de protec ie a cl dirii mpotriva tr snetelor (v ezi cap. 6). 5.5.8. Dimensionarea prizelor de p mnt Aceasta se face conform anexe i 5.34. ntre priza de p mnt a cl dirii i priza de p mnt a postului de transformare (ce alimenteaz cl direa) trebuie s fie o distan de cel pu in 20 m. Cnd aceast dis tan nu se poate respecta se prevede o priz de p mnt comun cu rezisten de cel mult 1 . 134

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 137 Tabelul 5.19 Dimensiuni minime pentru electrozii de p mnt din material obi nuit d in punctul de vedere al coroziunii i al solicit rii mecanice, dac sunt ncorpora i n p mnt Dimensiune minim Diametru Materia Suprafa a Forma mm c 90 3 90 Bar rotund pentru electrozi de p mnt de adncime Conductor rotund pentru electrod cu extensie orizon tal Bar tubular ( eav ) Profil galvanizat n cruce Bar rotund pentru electrod de p mnt de adncime Bar rotund pentru electrod de p mnt de adncime Band Conductor rotund pentru electrod cu extensie orizontal Cablu torsadat Bar tubular ( eav ) Cablu torsadat 16 63 70 63 70 Sec iune m2 Grosime mm Grosimi pentru acoperire/ma nta V aloare Valoare individual Medie m m 63 70 O el Galvanizare la cald sau o el a,b inoxidabil Band 3 Profilat 10 25 50 50 15 3 2 3 47 63 2000 50e 55 70 Manta din cupru Cu depunere electrochimic de cupru Cupru Neacoperit 14 90 100 2 50 50f 1,7 pentru fiecare toron 20 1,7 pentru fiecare toron 50 2 1 50 5 Acoperit prin stanare Acoperit cu Band d 2 20 40 zinc 50 a Corespunz tor pentru electrozi ncorpora i n b eton b Nu folose te acoperire c Ca band roluit sau o band tan at crestat cu much ii rotunjite d Band cu muchii rotunjite e n cazul unei acoperiri continue n baie g alvanic , numai o grosime de 50 m este tehnic posibil n prezent f Dac experien a arat c riscul de coroziune i de deteriorare mecanic este foarte sc zut, se poate utiliza sec iune 16 mm2. Calitatea electrozilor trebuie s corespund standardului pe p r i de SR EN 50164. 5.6. Sisteme de alimentare cu energie electric pentru servicii de securitate 5.6 .1. Prescrip ii generale (din standardele SR HD 60364-5-56, SR HD 60364-5-551 i SR HD 60364-5-559) 5.6.1.1. Sistemele de alimentare electric pentru servicii de securitate sunt prev zute pentru men inerea n func iune a echipamentelor i instal a iilor necesare: a) pentru s n tatea i securitatea persoanelor i/sau b) pentru evitarea deterior rii importante a mediului sau a unor echipamente . 5.6.1.2. Si stemul de alimentare include sursa i circuitele electrice pn la bornele echipamen tului (n anumite cazuri poate s includ i aceste echipamente). 135

138 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Exemple de servicii de securitate sunt: - iluminat de siguran /securitate; - pom pe electrice de incendiu; - ascensoare pentru pompieri; - sisteme de alarm , cum ar fi alarme n caz de incendiu, de fum, CO, n cazul scurgerilor de GPL, pentru ef rac ie; - sisteme de evacuare (lifturi); - sisteme de evacuare a fumului i gazel or fierbin i; - echipament medical de prim necesitate, conform cap.7.9. 5.6.1.3. Pentru serviciile de securitate care sunt necesare s func ioneze n condi ii de foc trebuie ndeplinite urm toarele condi ii: a) sursa de alimentare de sec uritate trebuie aleas astfel nct s men in alimentarea pe o durat corespunz toare; b) toate echiapamentele trebuie s prezinte prin construc ie sau prin amplasare, o rezisten la foc pe o durat corespunz toare; c) sursa de alimentare de securita te, n general, suplimenteaz sursa de alimentare normal (re eaua de distribu ie pu blic ). 5.6.1.4. Sunt de preferat m surile de protec ie mpotriva atingerii indire cte f r deconectarea automat a aliment rii n cazul unui prim defect. n schemele IT trebuie prev zut un dispozitiv de control permanent al izola iei care trebuie s aib o indica ie sonor sau vizual a unui prim defect de izola ie. 5.6.2. Clasifi carea surselor pentru servicii de securitate Alimentarea cu energie electric poa te fi: a) neautomat , dac punerea sa n func iune se face prin interven ia unui op erator; b) automat , dac punerea sa n func iune nu depinde de interven ia unui op erator. Alimentarea cu energie electric automat se clasific dup durata sa de com utare, dup cum urmeaz : a) f r ntrerupere: alimentarea automat care poate asigura o alimentare continu n condi ii specificate pe o perioad de tranzi ie, n ceea ce prive te de exemplu, varia iile de tensiune i de frecven (UPS, gr. Diesel no brea ker n rota ie permanent ); b) ntrerupere foarte scurt : alimentare automat disponi bil n timp de 0,15 s (UPS); c) ntrerupere scurt : alimentare automat disponibil n t imp de 0,5 s (baterii de acumulatoare cu AAR); d) ntrerupere medie: alimentare au tomat disponibil n timp de 15 s; e) ntrerupere lung : alimentare automat disponibi l dup mai mult de 15 s. 5.6.3. Sisteme de alimentare 5.6.3.1. Surse electrice de securitate 5.6.3.1.1. Sursele de securitate pentru alimentarea instala iilor de securitate trebuie alese n func ie de timpul de r spuns i timpul de func ionare nominal necesar. Pot fi folosite urm toarele surse pentru servicii de securitate : a) baterii de acumulatoare electrochimice; b) celule fotoelectrice; c) surse de alimentare nentreruptibile (UPS); d) generatoare independente de alimentarea n ormal ; e) alte surse corespunz toare. 5.6.3.1.2. Sursele electrice de securitat e trebuie instalate ca un echipament fix i n a a fel nct s nu fie afectate prin def ectarea sursei normale de alimentare. 136

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 139 5.6.3.1.3. Sursele electrice de securitate trebuie s fie accesibile numai persoa nelor calificate sau instruite (BA5 sau BA4). 5.6.3.1.4. Sursa electric de secur itate poate fi utilizat i pentru alte scopuri dect serviciile de securitate, numa i dac alimentarea instala iilor de securitate nu este prin aceasta perturbat . U n defect care apare ntr-un circuit utilizat pentru alte scopuri dect serviciile de securitate, nu trebuie s conduc la ntreruperea nici unui circuit care alimenteaz serviciile de securitate. Aceasta necesit n general deconectarea n mod automat a sarcinii echipamentului, care nu asigur servicii de securitate i selectivitatea n tre dispozitivele de protec ie. 5.6.3.1.5. Starea de func ionare a unei surse de securitate (func ionarea normal sau n caz de defect) trebuie indicat i supravegh eat la un punct central care este n permanen urm rit n condi ii precizate. Aceasta nu se aplic n cazul surselor care con in acumulatoare. 5.6.3.2. Baterii de acumu latoare sta ionare electrochimice La alegerea i montarea bateriilor de acumulato are se vor respecta instruc iunile furnizorului i recomand rile din SR EN 502722 privind prescrip iile de securitate pentru acumulatoare i instala ii pentru ba terii. 5.6.3.3. Surse de alimentare nentreruptibile (UPS) La alegerea i montarea surselor de alimentare nentreruptibile (UPS) se vor respecta instruc iunile furni zorului i recomand rile din SR EN 62040 privind cerin e generale i de securitate pentru UPS utilizate n zone de acces pentru operator. 5.6.3.4. Grupuri generatoa re de joas tensiune La alegerea i montarea grupurilor generatoare de joas tensiu ne se vor respecta instruc iunile furnizorului i recomand rile din ISO 8528 i SR EN 12601 privind securitatea pentru grupurile generatoare . 5.6.3.4.1. Prescrip ii speciale pentru instala ii n care grupul generator nu poate func iona n parale l cu re eaua de distribu ie public (sisteme n a teptare): a) trebuie luate m suri de prevedere astfel nct generatorul s nu poat func iona n paralel cu re eaua de di stribu ie public , care pot fi: - o blocare electric , mecanic sau electromecani c ntre mecanismele de func ionare sau circuite de comand a dispozitivelor de inve rsare; - un dispozitiv automat de comutare cu blocare corespunz toare. b) protec ia mpotriva scurtcircuitelor i protec ia mpotriva atingerii indirecte este asigur at pentru fiecare dintre surse; c) n schema TN-S cnd conductorul neutru nu are pre v zut echipament de sec ionare, trebuie instalat un dispozitiv diferen ial rezid ual pentru evitarea func ion rii incorecte datorit existen ei unei leg turi para lele ntre conductorul neutru i p mnt. 5.6.3.4.2. Prescrip ii speciale pentru insta la iile n care grupul generator poate func iona n paralel cu re eaua de distribu i e public : a) la alegerea unui grup generator destinat s func ioneze n paralel cu re eaua de distribu ie public trebuie luate m surile de prevedere pentru evitar ea efectelor nedorite asupra re elei de distribu ie public , fiind necesar s se consulte distribuitorul; Acesta poate solicita dispozitive speciale, de exemplu o protec ie de putere invers . Pentru cuplarea la re eaua de distribu ie public prin sincronism, este preferabil s se utilizeze sisteme automate de sincronizare care s in seama de frecven , faz i tensiune. b) trebuie prev zut o protec ie pe ntru decontarea grupului generator de la re eaua de distribu ie public n caz de p ierdere a acestei aliment ri sau de varia ii de tensiune sau de frecven mai mari dect cele declarate pentru alimentarea normal ; 137

140 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 c) trebuie prev zute mijloace care s permit grupului generator s fie separat de re eaua de distribu ie public ; d) protec ia mpotriva scurtcircuitelor i protec i a mpotriva atingerilor indirecte trebuie asigurat la fel dac instala ia este alim entat separat de la una din cele dou surse sau de la cele dou surse n paralel. 5.6.3.2.3 Aliment rile pentru echipamentul utilizat n comun Atunci cnd echipamentu l electric este alimentat din dou surse diferite, un defect produs ntrun circuit al unei surse nu trebuie s afecteze protec ia mpotriva ocurilor electrice i func ionarea corect a celuilalt circuit. Dac ntr-un astfel de ehipament este necesar u n conductor de protec ie, acesta trebuie racordat la conductoarele de protec ie ale ambelor circuite. 5.6.4. Circuite 5.6.4.1. Circuitele pentu servicii de secu ritate trebuie s fie independente fa de alte circuite. Aceasta nseamn c un defect electric, sau orice interven ie la un circuit sau modificarea acestuia nu trebu ie s afecteze func ionarea corect a altuia. Aceasta poate necesita o separare pr in materiale rezistente la foc, trasee diferite sau carcase. 5.6.4.2. Circuitele serviciilor de securitate nu trebuie s traverseze amplasamente care prezint ris c mare de incendiu (BE2), cu excep ia cazului n care sunt rezistente la foc. n nic i un caz ele nu trebuie s traverseze amplasamente care prezint risc de explozie (BE3). 5.6.4.3. Protec iile mpotriva scurtcircuitelor i mpotriva ocurilor electric e, n condi i normale de func ionare i n cazul unui defect, trebuie asigurate n oric e configura ie a surselor de alimentare normal . 5.6.4.4. Dispozivele de protec ie la supracuren i trebuie alese i puse n func iune astfel nct s se evite ca un sup racurent ntr-un circuit s afecteze func ionarea corect a altor circuite ale servi ciilor de siguran . 5.6.4.5. Protec ia mpotriva suprasarcinilor poate fi omis atu nci cnd pierderea aliment rii cu energie electric poate cauza un pericol mai mare . 5.6.4.6. Dispozitivele de protec ie i comand trebuie s fie clar identificate a mplasamente accesibile numai persoanelor calificate sau instruite (BA5 sau BA4). 5.6.4.7. Dispozitivele de alarm trebuie clar identificate. 5.6.4.8. Circuitele prev zute pentru serviciile de securitate care sunt necesare s func ioneze n caz de incendiu, trebuie s se execute din : - cabluri cu izola ie mineral conform cu SR EN 60702-1 i SR EN 60702-2; - cabluri rezistente la foc conform SR EN 50200, SR EN 50362, CEI 60331-11 i CEI 60331-21; i sisteme de pozare care s - i p stre ze caracteristicile de protec ie la foc i mecanice corespunz toare cablurilor . 5.6.4.9. Sistemele de pozare i cablurile circuitelor de securitate altele dect ce le men ionate la art. 5.6.4.8., trebuie s fie separate n mod adecvat i sigur de c elelalte cabluri, inclusiv cablurile altor circuite de securitate prin distan ar e sau prin bariere. 5.6.4.10. Cablurile pentru nc rcarea acumulatoarelor autonome , nu sunt considerate ca p r i ale circuitului de siguran . 138 i grupate n

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 141 CAPITOLUL 6 PROTEC IA STRUCTURILOR MPOTRIVA TR SNETULUI 6.1 GENERALIT I 6.1.1 Domeniu de aplicare Nu exist dispozitive sau metode capabi le s modifice fenomenele meteorologice naturale, n m sura n care acestea s previn desc rc rile electrice sub form de tr snet. Tr snetul pe/sau lng structur (sau se rviciile/utilit ile conectate la structur ) sunt periculoase pentru persoane, pe ntru structur n sine, pentru con inutul s u i instala iile lor precum i pentru se rvicii/utilit i. Din aceste motive aplicarea m surilor de protec ie mpotriva tr s netului sunt esen iale. Prezentul capitol stabile te principiile generale de car e s se in seama pentru protec ia mpotriva tr snetului: a) a structurilor, inclusi v instala iile din acestea i tot ceea ce con in, precum i a persoanelor; b) a se rviciilor dintr-o structur . Urm toarele cazuri nu fac parte din domeniul de apl icare al acestui capitol: a) sisteme feroviare; b) vehicule, navele maritime i a eriene, instala ii maritime; c) conducte de mare presiune ngropate; d) conducte, linii de alimentare cu energie electric i de telecomunica ii care nu sunt racord ate la o structur . n general aceste cazuri fac obiectul unor reglement ri specia le emise de autorit ile competente. Acest normativ se aplic la: a) proiectarea, instalarea, inspec ia i mentenan a unei instala ii de protec ie mpotriva tr snetu lui (IPT) pentru structuri f r limitarea n l imii lor; b) stabilirea i alegerea m surilor de protec ie mpotriva v t m rii fiin elor vii datorit tensiunilor de ati ngere i de pas. 6.1.2 Termeni i defini ii proprii Pentru scopul acestui normativ se aplic defini iile i termenii: avarie fizic avarie a unei structuri (sau a co n inutului ei) sau a unui serviciu din cauza efectelor mecanice, termice, chimic e i de explozie ale tr snetului component natural a IPT component conductoare ca re nu este instalat n mod special pentru protec ia mpotriva tr snetului, dar care poate fi utilizat suplimentar de o IPT sau n unele cazuri poate asigura func ia u nui element sau a mai multor elemente ale unei IPT. Exemplele de utilizare a ace stui termen includ: a) element de captare natural; b) conductor de coborre natura l; c) priz de p mnt natural (electrod de p mnt natural). conductor de coborre parte exterioar sau interioar a unei IPT destinat conducerii curentului de tr snet de la dispozitivul de captare la priza de p mnt conductor de ecranare conductor met alic utilizat pentru reducerea avariilor fizice din cauza tr snetelor asupra unu i serviciu/utilit i conductor n bucl conductor care formeaz o bucl n jurul structu rii i interconecteaz toate conductoarele de coborre pentru distribu ia curentului de tr snet prin ele defectarea re elelor electrice i a sistemelor electronice a varie permanent a re elelor electrice i a sistemelor electronice din cauza impul sului electromagnetic generat de tr snet 139

142 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 dispozitiv de captare parte exterioar a unei IPT care utilizeaz elemente metalic e cum ar fi tije, re ea de conductoare sau conductoare ntinse destinat capt rii t r snetelor dispozitiv de protec ie la supratensiuni i supracuren i - SPD dispozi tiv destinat s limiteze supratensiunile tranzitorii i s devieze supracuren ii. A cesta con ine cel pu in o component neliniar (desc rc tor cu rezisten variabil ) durata tr snetului - T timp n care exist circula ie de curent electric prin punc tul de impact ecran magnetic anvelop metalic tip gril sau continu care mbrac obie ctul de protejat sau o parte a acestuia, utilizat pentru reducerea defect rilor re elelor electrice i sistemelor electronice elemente conductoare exterioare ori ce fel de element metalic care p trunde sau iese din structura de protejat cum a r fi conducte, elementele metalice ale cablurilor, canale metalice etc. care pot transporta o parte a curentului de tr snet eveniment periculos tr snet care cad e pe obiectul de protejat sau n apropierea acestuia impedan conven ional de dispe rsie raportul dintre valorile de vrf ale tensiunii i curentului din priza de p mnt care, n general, nu apar simultan impuls electromagnetic generat de tr snet - IE MT efecte electromagnetice ale curentului de tr snet instala ie exterioar a sist emului de protec ie mpotriva tr snetului (IPT) parte a sistemului de protec ie mpo triva tr snetului care cuprinde un dispozitiv de captare, conductoare de coborre i o priz de p mnt instala ie interioar a sistemului de protec ie mpotriva tr snetu lui (IPT) parte a sistemului de protec ie mpotriva tr snetului care cuprinde leg turile de echipoten ializare i/sau izola ia electric a unei instala ii exterioar e a sistemului de protec ie mpotriva tr snetului LMPS sistem de protec ie mpotriva efectelor tr snetului m suri de protec ie m suri care se adopt pentru obiectul de protejat n scopul reducerii riscului mediu rural zon cu o densitate mic a cl d irilor. La ar este un exemplu de mediu rural. mediu suburban zon cu o densitate m edie a cl dirilor Periferiile/suburbiile unui ora sunt un exemplu de mediu suburb an. mediu urban zon cu o densitate mare de cl diri sau comunit i dens populate c u cl diri nalte Centrul unui ora este un exemplu de mediu urban. nivel de protec i e mpotriva tr snetului - NPT valoare asociat unui ansamblu de valori semnificativ e ale parametrilor curentului de tr snet i probabilit ii ca valorile minime i ma xime preconizate s nu fie dep ite la apari ia unui tr snet Nivelul de protec ie m potriva tr snetului este utilizat pentru a stabili m surile de protec ie n func i e de ansamblul parametrilor curentului de tr snet obiect de protejat structur sa u serviciu de protejat mpotriva efectelor tr snetului protec ie coordonat prin SP D ansamblu de SPD alese n mod corespunz tor, coordonate i puse n func iune pentru a reduce defect rile re elelor electrice i sistemelor electronice punct de impac t punct n care tr snetul love te p mntul sau un obiect nalt (de exemplu o structur , o instala ie de protec ie mpotriva tr snetului, servicii, copaci etc.). Un tr s net poate s aib mai multe puncte de impact. 140

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 143 sarcina secven ei de lung durat - Qlong integrala n raport cu timpul a curentului electric de tr snet pe durata secven ei de lung durat secven o singur desc rcar e electric din componen a unui tr snet secven de scurt durat parte a tr snetului care corespunde la un impuls de curent secven de lung durat parte a tr snetului care corespunde unei circula ii continue de curent electric secven e multiple t r snet care cuprinde n medie 3 sau 4 secven e, cu o pauz de timp ntre ele n mod tip ic de aproximativ 50 ms. Au fost observate fenomene care au avut cteva zeci de se cven e cu o pauz ntre ele de la 10 ms pn la 250 ms. sisteme interioare re ele elec trice i sisteme electronice din interiorul unei structuri sistem de protec ie mpo triva tr snetului (SPT) cuprinde o instala ie interioar i o instala ie exterioar de protec ie mpotriva tr snetului supratensiune/supracurent electric und tranzit orie care apare ca o supratensiune/supracurent electric din cauza IEMT Supratens iunile/supracuren ii electrici din cauza IEMT pot s apar din (frac iuni de) cure n i de tr snet prin efectele de induc ie n buclele instala iei i ca solicitare re manent n aval de SPD (dispozitiv de protec ie la supratensiuni i supracuren i). s tructuri cu riscuri de explozie structuri care con in materiale explozibile soli de sau zone periculoase ca acelea determinate n conformitate cu recomand rile din SR EN 60079-10 i SR EN 61241-10 structuri periculoase pentru mediul nconjur tor structuri care pot fi cauza unor emisii biologice, chimice sau radioactive ca o consecin a tr snetului (precum uzine chimice, uzine petrochimice, centrale nucle are etc). tensiune a prizei de p mnt diferen a de poten ial ntre priza de p mnt i p mntul ndep rtat tr snet desc rcare electric care se produce ntre nor i p mnt constnd din una sau mai multe secven e tr snet descendent tr snet ini iat de un precurs or descendent care se propag de la nor la p mnt tr snet ascendent tr snet ini iat de un precursor ascendent care se propag de pe o structur de pe p mnt c tre nor structur de protejat structur pentru care este necesar protec ia mpotriva efectel or tr snetului n conformitate cu acest standard. O structur de protejat poate fi i o parte a unei structuri mai mari. tr snet pe un obiect tr snet care love te u n obiect de protejat tr snet n apropierea unui obiect tr snet care love te n vecin tatea unui obiect de protejat i care poate provoca supratensiuni periculoase v t marea fiin elor vii v t m ri inclusiv pierderea vie ii a persoanelor sau anima lelor din cauza tensiunilor de atingere i de pas generate de tr snet zon de prot ec ie mpotriva tr snetului - ZPT zon n care mediul electromagnetic al tr snetului este definit Limitele unei ZPT nu sunt n mod necesar limite fizice ( de exemplu p ere i, plan eu sau plafon). 6.1.3 Parametri caracteristici ai curentului de tr s net Sunt acceptate patru niveluri de protec ie a construc iilor/structurilor mpot riva tr snetului: - nt rit: I i II, - normal: III i IV. 141

144 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Valorile maxime ale parametrilor curentului de tr snet pentru diferite niveluri de protec ie sunt indicate n tabelul 6.1 i sunt utilizate pentru concep ia compon entelor de protec ie mpotriva tr snetului (de exemplu sec iunea conductoarelor, g rosimea foilor din metal, dimensionarea SPD, distan ele de separare mpotriva scnte ilor periculoase) i pentru definirea parametrilor de ncercare de simulare a efect elor tr snetului asupra componentelor. Valorile minime ale amplitudinii curentul ui de tr snet pentru diferite niveluri de protec ie sunt utilizate pentru a se o b ine raza sferei fictive, cu scopul de a se defini zona de protec ie mpotriva tr snetului ZPT 0B care nu poate fi atins de o lovitur direct . Valorile minime al e parametrilor curentului de tr snet mpreun cu raza sferei fictive sunt indicate n tabelul 6.2. Aceste valori sunt utilizate pentru pozi ionarea dispozitivului de captare i pentru definirea zonei de protec ie ZPT 0B . Tabelul 6.1 Valorile maxime ale parametrilor tr snetului corespunz toare nivelul ui de protec ie mpotriva tr snetului Prima secven de scurt durat Parametrii curentului Simbol Unitate Valoare de vrf a I kA curentului Sarcina secven ei de Q short C scurt durat Energia specific W/R MJ/ Parametrii timp T 1 /T 2 s/s Secven de scurt durat ulterioar Parametrii curen tului Simbol Unitate Valoare de vrf a I kA curentului Panta medie di/dt kA/s Param etrii timp T 1 /T 2 s/s Secven de lung durat Parametrii curentului Simbol Unitate Sarcina secven ei de Q long C scurt durat Parametrii de timp T long s Tr snet Pa rametrii curentului Simbol Unitate Sarcina tr snetului Q flash C I 200 100 10 Ni vel de protec ie II III 150 100 75 5,6 10 / 350 Nivel de protec ie II III 37,5 5 0 2,5 IV I 50 200 IV 25 I 200 150 100 0,25 / 100 Nivel de protec ie II III 150 100 0,5 Nivel de protec ie II I II 225 150 IV I 300 IV Tabelul 6.2 Valori minime ale parametrilor tr snetului i raza sferei fictive aso ciat corespunz toare nivelului de protec ie Criterii de captare Simbol Valoare de vrf minim a I curentului Raza sferei fictiv e r Unitate kA m I 3 20 Nivel de protec ie II III 5 10 30 45 IV 16 60 Poate fi determinat o probabilitate ponderat astfel nct parametrii curentului de t r snet s fie mai mici dect valorile maxime i respectiv, mai mari dect valorile min ime definite pentru fiecare nivel de protec ie (a se vedea tabelul 6.3). Tabelul 6.3 Probabilit i pentru limitele parametrilor curentului de tr snet Probabilitatea ca parametrii curentului de tr snet s fie Mai mici dect valorile m axime definite n tabelul 6.1 Mai mari dect valorile minime definite n tabelul 6.2 I 0,99 0,99 Nivel de protec ie II III 0,98 0,97 0,97 0,91 IV 0,97 0,84 142

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 145 M surile de protec ie specificate n prezentul normativ sunt eficiente mpotriva tr snetului dac parametrii curentului de tr snet sunt n domeniul definit pentru nive lul de protec ie prezumat prin concep ie. Astfel, eficacitatea unei m suri de pr otec ie se presupune c este egal cu probabilitatea ca parametrii curentului de t r snet s fie n interiorul acestui domeniu. 6.2 INSTALA II DE PROTEC IE MPOTRIVA TR SNETULUI (IPT) 6.2.1 Stabilirea necesit i i prevederii unei IPT pentru o construc ie i alegerea nivelului de protec ie mpot riva tr snetului. Evaluarea riscului. 6.2.1.1 Explicarea termenilor 6.2.1.1.1 Av arii i pierderi a. Surse de avarii Curentul de tr snet este prima surs de avarie . n func ie de situarea punctului de impact al tr snetului se disting urm toarele surse (a se vedea tabelul 6.4): S1: c derea tr snetului pe o structur ; S2: c d erea tr snetului lng o structur ; S3: c derea tr snetului pe un serviciu; S4: c d erea tr snetului lng un serviciu. b. Tipuri de avarii Un tr snet poate cauza avar ii n func ie de caracteristicile obiectului de protejat. Unele dintre cele mai im portante caracteristici sunt: tipul construc iei, con inutul i modul de utilizar e, tipul de serviciu i m surile de protec ie asigurate. Pentru aplica iile pract ice de evaluare a riscului, este util s se fac distinc ie ntre cele trei tipuri d e baz de avarii care pot ap rea ca urmare a c derii tr snetului. Acestea sunt ur m toarele (a se vedea tabelele 6.4 i 6.5): D1: v t marea fiin elor vii; D2: avar ie fizic ; D3: defect ri ale sistemelor electrice i electronice. Avarierea unei structuri datorit tr snetului poate fi limitat la o parte a structurii sau poate fi extins la ntreaga structur . Pot fi implicate, de asemenea, structurile nconju r toare sau mediul nconjur tor (de exemplu emisii chimice sau radioactive). Tr sn etul care afecteaz un serviciu poate cauza o avariere a mijloacelor fizice ale a cesteia linie sau conduct utilizate pentru furnizarea serviciului, precum i a si stemelor electrice i electronice asociate. Avarierea poate fi, de asemenea, exti ns la sistemele interioare conectate la serviciu c. Tipuri de pierderi Fiecare t ip de avarie, singur sau n combina ie cu altele, poate s produc pierderi diferite n obiectul de protejat. Tipul de pierdere care poate ap rea depinde de caracteri sticile obiectului de protejat i de con inutul s u. Trebuie luate n considerare u rm toarele tipuri de pierderi (a se vedea tabelul 6.4): L1: pierderea de vie i o mene ti; L2: pierderea unui serviciu public; L3: pierderea unor elemente din pat rimoniu cultural; L4: pierdere economic (structura i con inutul s u, serviciul i pierderea activit ii lui). Tipurile de pierderi care pot s apar ntr-o structur s unt urm toarele: L1: pierderea de vie i omene ti; L2: pierderea unui serviciu pu blic; L3: pierderea unui element de patrimoniu cultural; L4: pierdere economic ( structura i con inutul acesteia). Tipurile de pierderi care pot s apar ntr-un ser viciu sunt urm toarele: L 2: pierderea serviciului public; L 4: pierdere economi c (serviciu i activitatea lui). Pentru scopul acestui normativ nu este luat n con siderarea pierderea de vie i omene ti asociat unui serviciu. 143

146 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 6.4 Surse de avarii, tipuri de avarii i tipuri de pierderi n func ie de p unctul de impact al tr snetului Structur Punct de impact Surs de avarie Tip de avarie D1 D2 D3 Tip de pierdere L 1, L42) L1,L2, L3, L4 L11), L2, L4 Tip de avarie D2 D3 Serviciu Tip de pierdere L`2, L`4 L`2, L`4 S1 S2 D3 L11), L2 , L4 S3 D1 D2 D3 L1, L42) L1, L2, L3, L4 L11), L2, L4 D2 D3 L`2, L`4 L`2, L`4 S4 D3 L11), L2, L4 D3 L`2, L`4 1) Numai pentru structuri cu risc de explozie i pentru spitale sau alte structur i n care defect ri ale sistemelor interioare pun imediat n pericol via a oamenilor . 2) Numai pentru propriet i n care pot surveni pierderi de animale. Tabelul 6.5 Componente de risc ntr-o structur pentru fiecare tip de avarie i de p ierdere Pierdere Avarie L1 Pierdere de vie i omene ti L2 Pierdere a unui serviciu public L3 Pierdere a unui element de patrimoniu cultural L4 Pierdere economic D1 RS 1) RS _ _ V t mare a fiin elor vii D2 RF RF RF RF Avarie fizic D3 Defectar e a RO RO RO 2) _ sistemelor electrice i electronice 1) Numai pentru propriet i n care pot surveni pierderi de animale 2) Numai pentru structuri cu risc de explo zie i pentru spitale sau alte structuri n care defect ri ale sistemelor interioar e pun imediat n pericol via a oamenilor. 6.2.1.1.2 Risc i componentele de risc a. Risc Riscul R este o m sur a pierderii medii anuale probabile. Pentru fiecare tip de pierdere care poate ap rea ntr-o st ructur sau ntr-un serviciu trebuie evaluat riscul corespunz tor. 144

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 147 Riscurile care pot fi evaluate ntr-o structur pot fi urm toarele: R 1 : risc de p ierdere de vie i omene ti; R 2 : risc de pierdere a unui serviciu public; R 3 : risc de pierdere a unui element din patrimoniul cultural; R 4 : risc de pierdere economic . Riscurile care pot fi evaluate ntr-un serviciu pot fi urm toarele: R 2 : risc de pierdere a serviciului public; R 4 : risc de pierdere economic . Pen tru a evalua riscurile, R, trebuie definite i calculate componentele de risc rel evante (riscurile par iale depind de sursa i de tipul avariei) . Fiecare risc, R , este suma componentelor sale. Cnd se calculeaz un risc, componentele de risc po t fi grupate n func ie de sursa avariei i de tipul avariei. b. Componente de risc pentru o structur datorit c derii tr snetului pe structur R A : Component asociat v t m rii fiin elor vii, produs de tensiunile de atinger e i de pas n zonele de pn la 3 m n afara structurii. Pot s apar pierderi de tip L1 i, n cazul unor structuri care ad postesc ferme de animale, pierderi de tip L4 cu posibile pierderi de animale.Pentru scopul acestui normativ componenta de risc asociat tensiunilor de atingere i de pas n interiorul structurii produse de c der ea tr snetului pe structur nu este luat n considerare. n structuri speciale, oamen ii pot fi n pericol datorit c derii directe a tr snetului (de exemplu partea supe rioar a unei parc ri de ma ini sau stadioane). Principiile acestui normativ pot fi utilizate i pentru aceste cazuri. R B : Component de risc asociat avariilor f izice produse de scntei periculoase n interiorul structurii capabile s ini ieze un incendiu sau o explozie reprezentnd, la rndul s u, un pericol pentru mediul nconju r tor. Ar putea s apar toate tipurile de pierderi (L1, L2, L3 i L4) . R C : Comp onent de risc asociat defectelor produse de ac iunea IEMT asupra sistemelor inte rioare. n toate cazurile ar putea s apar pierderi de tipurile L2 i L4 nso ite de t ipul L1 n cazul structurilor cu risc de explozie i a spitalelor sau a altor struc turi n care defectarea unor sisteme interioare pune imediat n pericol via a oameni lor. c. Component de risc pentru o structur datorit c derii tr snetului lng struc tur R M : Component de risc asociat defectelor produse de ac iunea IEMT asupra s istemelor interioare. n toate cazurile ar putea s apar pierderi de tipurile L2 i L4 nso ite de tipul L1 n cazul structurilor cu risc de explozie i a spitalelor sau a altor structuri n care defectarea unor sisteme interioare pun imediat n pericol via a oamenilor d. Component de risc pentru o structur datorit c derii tr snetu lui pe un serviciu racordat la o structur R U : Component de risc asociat v t m rii fiin elor vii prin ac iunea tensiunii de atingere n interiorul structurii dat orat curentului de tr snet injectat ntr-o linie racordat la structur . Pot apare pierderi de tip L1 i, n cazul propriet ilor agricole, pierderi de tip L4 cu posib ile pierderi de animale. R V : Component de risc asociat avariilor fizice (ini i erea unui incendiu sau a unei explozii datorit unor scntei periculoase ntre o inst ala ie exterioar i p r ile metalice prezente n general n punctul de p trundere a u nei linii n interiorul structurii) datorit curentului de tr snet circulnd prin sau n lungul serviciilor care p trund n structur . Pot s apar toate tipurile de pierd eri (L1, L2, L3, L4). R W : Component de risc asociat defect rii sistemelor inte rioare, produs prin ac iunea supratensiunilor induse pe liniile care p trund n st ructur i transmise acesteia. n toate cazurile ar putea s apar pierderi de tipuril e L2 i L4 mpreun cu tipul L1 n cazul structurilor cu risc de explozie i a spitalel or sau a altor structuri n care defectarea unor sisteme interioare pune imediat n pericol via a oamenilor. Serviciile luate n considerare pentru evaluarea acestei 145

148 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 componente sunt numai liniile care intr n structur . C derea tr snetului pe condu cte sau lng acestea nu este luat n considerare ca surs de avarie dac conductele su nt conectate la o bar de echipoten ializare. Dac nu exist o bar de echipoten ial izare, un astfel de pericol trebuie s fie de asemenea luat n considerare. e. Comp onent de risc pentru o structur datorit c derii tr snetului lng un serviciu racor dat la o structur R Z : Component de risc asociat defect rii sistemelor interioa re prin ac iunea supratensiunilor induse pe liniile care intr n structur i transm ise acesteia. n toate cazurile ar putea s apar pierderi de tipurile L2 i L4 mpreun cu tipul L1 n cazul structurilor cu risc de explozie i a spitalelor sau a altor structuri n care defectarea unor sisteme interioare pune imediat n pericol via a o amenilor. Serviciile luate n considerare pentru evaluarea acestei componente sunt numai liniile care intr n structur . C derea tr snetului pe conducte sau lng aces tea nu este luat n considerare ca surs de avarie dac conductele sunt conectate la o bar de echipoten ializare. Dac nu exist o bar de echipoten ializare, un astfe l de pericol trebuie s fie de asemenea luat n considerare. f. Componente de risc pentru un serviciu datorit c derii tr snetului pe serviciu R V: Component de risc asociat avariilor fizice produse de efectele mecanice i termice ale curentului de tr snet. Ar putea s apar pierderi de tipurile L 2 i L 4; R W : Component de risc asociat defect rii echipamentului conectat, prin ac i unea supratensiunilor produse datorit unui cuplaj rezistiv. Ar putea s apar pier deri de tipurile L 2 i L 4. g. Component de risc pentru un serviciu datorit c de rii tr snetului lng serviciu R Z : Component de risc asociat defect rii liniilor i echipamentului conectat produs supratensiunile induse pe linii. Ar putea s apa r pierderi de tipurile L 2 i L 4. de h. Componente de risc pentru un serviciu datorit c derii tr snetului pe structur a la care este racordat serviciul R B: R C: Component de risc asociat avariilor fizice produse prin efectele mecan ice i termice ale curentului de tr snet care circul pe linie. Ar putea s apar pi erderi de tipurile L 2 i L 4; Component de risc asociat defect rii echipamentulu i conectat prin ac iunea supratensiunilor produse datorit unui cuplaj rezistiv. Ar putea s apar pierderi de tipurile L 2 i L 4. 6.2.1.1.3 Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri Componentele de risc care trebuie luate n considerare pentru fiecare tip de pierdere ntr-o stru ctur sunt: R 1 : risc de pierdere de vie i omene ti: R1 = RA + RB + RC 1) + RM 1 ) + RU + RV + RW 1) + RZ 1) (6.1) 1) Numai pentru structuri cu risc de explozie i pentru spitale cu echipament ele ctric de reanimare sau alte structuri n care defectarea unor sisteme interioare p un imediat n pericol via a oamenilor. R 2 : risc de pierdere a unui serviciu public: R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ R3 : risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural: R3 =RB + RV R4 : ri sc de pierdere economic : R4 = RA 2) + RB + RC + RM + RU 2) + RV + RW + RZ 2) Numai pentru domenii n care pot fi pierderi de animale. (6.2) (6.3) (6.4) Componentele de risc care corespund fiec rui tip de pierdere sunt sintetizate de asemenea n tabelul 6.6. 146

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 149 Tabelul 6.6 Componente de risc care trebuie luate n considerare pentru fiecare ti p de pierdere ntr-o structur Surs de avarie C derea tr snetului pe o structur S1 RA RB RC C derea tr snetului lng o structur S2 RM C derea tr snetului pe o linie racordat la o structur S3 RU RV RW C derea tr snetului lng o linie racordat la o structur S4 RZ Component de risc Risc pentru fiecare tip de pierdere R1 R2 R3 R4 * * * * *1) * *1) * * * * * *1) * *1) * * 2) * * * * 2) * * * 1) Numai pentru structuri cu risc de explozie i pentru spitale sau alte structur i n care defectarea unor sisteme interioare pun imediat n pericol via a oamenilor. 2) Numai pentru domenii n care pot fi pierderi de animale. Compunerea componentelor de risc n func ie de sursa de avarie R = RD + RI (6.5) u nde RD este riscul asociat c derii tr snetului pe structur (surs S1) definit pri n suma: RD = RA + RB + RC (6.6) i RI este riscul asociat tr snetelor care au inf luen asupra structurii dar nu cad pe ea (surse: S2, S3 i S4). Este definit prin suma: RI = RM + RU + RV + RW + RZ (6.7) Pentru componentele de risc i compunerea lor a a cum este prezentat mai sus a se vedea de asemenea tabelul 6.12. Compune rea componentelor de risc n func ie de tipul de avarie R = RS + RF + RO (6.8) und e R S este riscul asociat v t m rii de fiin e vii (D1) care este definit prin su ma: RS = RA + RU (6.9) R F este riscul asociat avariilor fizice (D2) care este d efinit prin suma: RF = RB + RV 6.10) R O este riscul asociat defect rii sistemel or interioare (D3) care este definit prin suma: RO = RM + RC + RW + RZ (6.11) Pe ntru componentele de risc i compunerile lor a a cum sunt prezentate mai sus a se

vedea i tabelul 6.12. 6.2.1.1.4 Compunerea componentelor de risc asociate unui serviciu Componentele de risc care trebuie luate n considerare pentru fiecare tip de pierdere ntr-un serviciu sunt: 147

150 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 R 2 : risc de pierdere a serviciului public: R2=RV+RW+RZ+RB+RC (6.12) R 4 : risc de pierdere economic : R4=RV+RW+RZ+RB+RC (6.13) Componentele de risc care trebu ie luate n considerare pentru fiecare tip de pierdere ntr-un serviciu sunt indicat e n tabelul 6.7. Tabelul 6.7 Componente de risc care trebuie luate n considerare pentru fiecare ti p de pierdere ntr-un serviciu Surs de avarie Component de risc Risc pentru fiecare tip de pierdere R2 R4 C der ea tr snetului pe un serviciu S3 RW RV * * * * C derea tr snetului lng un servici u S4 RZ * * C derea tr snetului pe structur S1 RB RC * * * * 6.2.1.1.4.1 Compunerea componentelor de risc n func ie de sursa de avarie R =RD+R I (6.14) unde R D este riscul asociat c derii tr snetului pe serviciu (surs S3); definit prin suma: RD=RV+RW (6.15) R I este riscul asociat tr snetelor care au influen asupra serviciului dar nu cad pe el (surse S1 i S4); definit prin suma: RI=RB+RC+RZ (6.16) Pentru compunerea componentelor de risc pentru un serviciu a a cum s-a prezentat mai sus, a se vedea i tabelul 6.14. 6.2.1.1.4.2 Compunerea c omponentelor de risc n func ie de tipul de avarie R =R F+RO (6.17) unde RF este r iscul asociat avariilor fizice (D2); definit prin suma: RF=RV+RB (6.18) R O este riscul asociat defect rii sistemelor interioare (D3); definit prin suma RO=RW+R Z+RC (6.19) Pentru compunerea componentelor de risc pentru un serviciu a a cum s -a prezentat mai sus, a se vedea i tabelul 6.14. 6.2.1.1.5 Factori care influen eaz componentele de risc Factori care influen eaz componentele de risc ntr-o stru ctur Caracteristicile structurii i acele m suri de protec ie care pot influen a componentele de risc pentru o structur sunt indicate n tabelul 6.8. 148

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 151 Tabelul 6.8 Factori care influen eaz componentele de risc ntr-o structur Caracteristici ale structurii sau ale sistemelor RA interioare M suri de protec ie Suprafa expunere echivalent de X X X X X X 2) X X X 2) X X X X X X X X X iner e la X X X X X X X X X X X X X X X 3) X 3) X X X X X X X X X RB RC RM RU RV RW R Z Rezistivitatea de suprafa a solului Rezistivitatea plan eului Restric ii fizice, izola ie, panouri de avertizare, X echipoten ializarea solulu i SPT Protec ie coordonate Ecranarea exterioare Ecranarea interioare cu SPD X 1) Ecran tridimensional liniilor liniilor Precau ii pentru trasee Re ea de echipoten ializare Precau ii incendiilor Perico l special Tensiune impuls de mpotriva Sensibilitate la foc 1) n cazul unui SPT natural sau standardizat, cu o distan ntre rre mai mic de 10 m sau dac este asigurat o restric ie fizic , se iscul asociat v t m rii fiin elor vii prin ac iunea tensiunilor de pas 2) Numai pentru IPT exterioar tip gril . 3) Datorit leg turii ializare. conductoarele de cobo poate neglija r atingere i de de echipoten

6.2.1.1.6 Factori care influen eaz componentele de risc pentru un serviciu Carac teristicile serviciului, a structurii la care acesta este racordat i a m surilor de protec ie care pot influen a componentele de risc sunt prezentate n tabelul 6 .9. Tabelul 6.9 Factori care influen eaz componentele de risc pentru un serviciu Caracteristici ale serviciului M sur de protec ie Suprafa echivalent de expunere RV X X X X X X X RW X X X X X X X RZ X X X X X X X RB X X X X X X X RC X X X X X X X Ecranarea cablurilor Cablu de protec ie mpotriva tr snetului Canal de protec ie a cablurilor mpotriva tr snetului Conductoare ecranate suplimentare Tensiune de in ere la impuls SPD 149

152 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 6.2.1.2 Evaluarea riscului Procedura de baz Decizia de a proteja o structur sau un serviciu mpotriva tr snetului, precum i alegerea m surilor de protec ie se iau dup aplicarea urm toarei proceduri: identificarea obiectului de protejat i a ca racteristicilor sale; identificarea tuturor tipurilor de pierderi n obiect i a ri scului asociat R (de la R 1 pn la R4 ); evaluarea riscului R pentru fiecare tip d e pierdere (de la R1 pn la R4 ); evaluarea necesit ii protec iei, prin compararea riscurilor R 1 , R2 i R 3 pentr u o structur ( R 2 pentru un serviciu) cu riscul acceptabil R T; evaluarea efici en ei tehnice i economice a protec iei prin compararea costurilor pierderilor to tale cu i f r m suri de protec ie. n acest caz, evaluarea componentelor de risc R 4 pentru o structur ( R 4 pentru un serviciu) trebuie realizat n vederea evalu ri i acestor costuri. Structura de luat n considerare pentru evaluarea riscului Stru ctura de luat n considerare include: structura n sine; instala iile din structur ; con inutul structurii; persoanele din interiorul structurii sau care stau ntr-o zon de pn la 3 m n partea exterioar a structurii; mediul afectat de o avarie a str ucturii. Protec ia poate s nu includ serviciile conectate n afara structurii. Str uctura de protejat poate fi divizat n mai multe zone. Serviciu de luat n considera re pentru evaluarea riscului Serviciul care se ia n considerare cuprinde mijloace le fizice prin care sunt conectate: cl direa centralei de telecomunica ii i cl d irea utilizatorului sau dou cl diri de centrale de telecomunica ii sau dou cl di ri ale utilizatorilor, pentru liniile de telecomunica ii, cl direa centralei de telecomunica ii sau cl direa utilizatorului i un nod de distribu ie sau ntre dou noduri de distribu ie, pentru liniile de telecomunica ii, sta ia de transformare de nalt tensiune i cl direa utilizatorului pentru liniile de alimentare cu energ ie electric , sta ia principal de distribu ie i cl direa utilizatorului pentru c onducte. Serviciul considerat cuprinde echipamentul liniei i echipamentul de la extremit ile liniilor, cum ar fi: multiplexor, amplificator, optocuplor, contoar e, echipamentul de la extremitatea liniei etc.; ntreruptoare, protec ii mpotriva s upracuren ilor, contoare etc.; sisteme de comand , sisteme de securitate, contoa re etc. Protec ia nu include echipamentul utilizatorului sau oricare alt structu r conectat la extremit ile serviciului Risc acceptabil RT Identificarea valorii riscului acceptabil este n responsabilitatea unei autorit i cu competen juridic . Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, cnd c derea tr snetului poate produce pierderi de vie i omene ti sau pierderi de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate n tabelul 6.10. Tabelul 6.10 Valori pentru riscul acceptabil RT Tipuri de pierderi Pierderi de vie i omene ti sau v t m ri permanente Pierderea unui serviciu public Pierderea unui element de patrimoniu cultural RT (y 10 10 1 0 5 1 ) 3 3 150

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 153 Procedur specific pentru evaluarea necesit ii unei protec ii La evaluarea necesi t ii unei protec ii mpotriva tr snetului pentru un obiect, trebuie luate n conside rare urm toarele riscuri: riscurile R1 , R2 i R3 pentru o structur ; riscurile R 1 i R 2 pentru un serviciu. Pentru fiecare risc considerat, trebuie s fie parcu rse urm toarele etape: identificarea componentelor R X care compun riscul; calcu lul componentelor de risc identificate RX; calculul riscului total R; identifica rea riscului acceptabil RT ; compararea riscului R cu valoarea acceptabil RT . D ac R RT, protec ia mpotriva tr snetului nu este necesar . Dac R > RT trebuie adop tate m suri de protec ie n vederea reducerii lui R RT pentru toate riscurile la c are obiectul este supus. Procedura pentru evaluarea necesit ii unei protec ii es te prezentat n figura 6.1. Identificarea structurii de protejat Identificarea tipurilor de pierderi asociate structurii sau serviciului de prote jat Pentru fiecare tip de pierdere: identificare a riscului acceptabil RT identifica rea i calculul tuturor componentelor de risc relevante RX Calculeaz R= RX R > RT NU Structur sau serviciu protejat pentru acest tip de pierdere DA Se prev d m suri de protec ie adecvate capabile s reduc R Fig 6.1 Procedur pentru luarea unei decizii privind necesitatea unei protec ii 151

154 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Procedur pentru evaluarea eficien ei tehnice i economice a unei protec ii Pe lng necesitatea unei protec ii mpotriva tr snetului pentru o structur sau un serviciu , poate fi util determinarea beneficiilor economice ale instal rii m surilor de protec ie n vederea reducerii pierderilor economice L4. Evaluarea componentelor d e risc R4 pentru o structur (R4 pentru un serviciu) permite utilizatorului s eval ueze pierderile economice cu m suri de protec ie adoptate i f r acestea. Procedu ra de determinare a eficien ei tehnice i economice a unei protec ii necesit : id entificarea componentelor R X care compun riscul R4 pentru o structur ( R 4 pentr u un serviciu); calculul componentelor de risc identificate R X n absen a unor m suri de protec ie noi/suplimentare; calculul costului anual al pierderii datorit fiec rei componente de risc RX; calculul costului anual CL al pierderii totale n absen a unor m suri de protec ie; adoptarea m surilor de protec ie alese; calcu lul componentelor de risc RX cu luarea n considerare a m surilor de protec ie ale se; calculul costului anual al pierderilor reziduale datorit fiec rei componente de risc R X n structura sau serviciul protejat; calculul costului anual total C RL al pierderilor reziduale cu luarea n considerare a m surilor de protec ie ales e; calculul costului anual CPM al m surilor de protec ie alese; compararea costu rilor. Dac CL < CRL + CPM, protec ia mpotriva tr snetului nu poate fi considerat eficient economic. Dac CL CRL + CPM, m surile de protec ie pot realiza economii pe durata de via a structurii sau a serviciului. Procedura de evaluare a eficien ei tehnice i economice a protec iei este prezentat sintetic n figura 6.2. 152

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 155 Identific valoarea: structurii i a activit ilor sale instala iilor interioare Calculeaz toate componentele de risc RX relevante pentru R4 Calculeaz costul anual CL al pierderii totale i costul CRL al pierderii rezidual e considernd m surile de protec ie (a se vedea anexa 6.7) Calculeaz costul anual CPM al m surilor de protec ie alese CPM + CRL >CL DA Nu este eficient tehnic i economic adoptarea m surilor de protec ie NU Este eficient tehnic i economic adoptarea m surilor de protec ie Fig. 6.2 Proced ur pentru evaluarea eficien ei tehnice i economice a m surilor de protec ie M suri de protec ie M surile de protec ie sunt destinate s reduc riscul asociat tipurilor de avarii. M surile de protec ie trebuie s fie considerate eficiente n umai dac ele sunt conforme cu recomand rile din urm toarele standarde importante : SR EN 62305-3 pentru protec ia mpotriva v t m rii fiin elor vii i a avariilor f izice ntr-o structur ; SR EN 62305-4 pentru protec ia mpotriva defect rii sistemel or interioare; CEI 62305-5 pentru protec ia serviciilor Alegerea m surilor de pr otec ie Alegerea celor mai potrivite m suri de protec ie trebuie s fie f cut de proiectant n func ie de ponderea fiec rei componente de risc n riscul total R i n f unc ie de aspectele tehnice i economice ale diferitelor m suri de protec ie. Pen tru fiecare tip de pierdere, exist un num r de m suri de protec ie care, individ ual sau n combina ie, realizeaz condi ia R RT. Solu ia care va fi adoptat trebuie s fie aleas innd seama de aspectele tehnice i economice. O procedur simplificat pentru alegerea m surilor de protec ie este indicat n figura 6.3 pentru structuri i n figura 6.4 pentru servicii. Instalatorul sau proiectantul trebuie s identifi ce componentele de risc cele mai critice i s le reduc , lund n considerare de asem enea aspectele economice. 153

156 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Identific structura de protejat Identific tipurile de pierderi asociate structurii Pentru fiecare tip de pierdere identific i calculeaz componentele de risc RA, RB , RC, RM, RU, RV, RW, RZ NU R > RT DA Este SPT instalat? Noile valori calculate ale componentelor de risc NU RB > RT DA Instaleaz un tip adecvat de SPT Instaleaz un LPMS corespunz tor I nstaleaz alt m sur de protec ie NU NU DA Este LPMS instalat? DA Structur proteja t Fig. 6.3 Procedur pentru alegerea m surilor de protec ie ntr-o structur 154

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 157 Identific serviciul de protejat Identific tipurile de pierderi asociate serviciului Pentru fiecare tip de pierdere identific i calculeaz componentele de risc R B, R C, R V, R W, R Z R > RT NU Serviciu protejat DA Sunt SPD instalate? Noile valori calculate ale componentelor de risc NU NU R Z > RT DA Instaleaz un SPD adecvat Instaleaz un ecran adecvat Instaleaz alt m su r de protec ie NU DA Linia este ecranat ? DA Fig. 6.4 Procedur pentru alegerea m surilor de protec ie pentru un serviciu 155

158 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 6.2.1.3 Evaluarea componentelor de risc pentru o structur Ecua ia de baz Fiecare component de risc RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW i RZ poate fi exprimat prin rela i a general urm toare (6.20) R x = N x Px L x unde Nx este num rul de evenimente p ericuloase pe an ; Px Lx probabilitatea de avariere a unei structuri ; pierderea rezultant . Num rul Nx de evenimente periculoase este influen at de densitatea de tr snete l a sol (Ng) i de caracteristicile fizice ale obiectului de protejat, vecin t ile sale i de sol. Probabilitatea de avariere Px este influen at de caracteristicile obiectului de protejat i de m surile de protec ie asigurate. Pierderea rezultan t Lx este influen at de utilizarea atribuit obiectului, de prezen a unor persoan e, de tipul serviciului public, de valoarea bunurilor afectate de avarie i de m surile prev zute pentru a limita valoarea pierderilor. Evaluarea componentelor d e risc datorit c derii tr snetului pe structur (S1) Pentru evaluarea componentel or de risc asociate c derii tr snetului pe structur , se utilizeaz urm toarele r ela ii: component asociat v t m rii fiin elor vii (D1) R A = N D PA L A (6.21) c omponent asociat avariilor fizice (D2) RB = N D PB LB (6.22) component asociat d efect rii sistemelor interioare (D3) (6.23) RC = N D PC LC Parametrii pentru eva luarea acestor componente de risc sunt indica i n tabelul 6.11. Evaluarea compone ntelor de risc datorit c derii tr snetului lng structur (S2) Pentru evaluarea com ponentei de risc asociate c derii tr snetului lng structur , se utilizeaz urm toa rele rela ii: component asociat defect rii sistemelor interioare (D3) RM = N M P M LM (6.24) Parametrii pentru evaluarea acestei componente de risc sunt indica i n tabelul 6.11. Evaluarea componentelor de risc datorit c derii tr snetului pe o linie racordat la structur (S3) Pentru evaluarea componentelor de risc asociate c derii tr snet ului pe o linie racordat la structur , se utilizeaz urm toarele rela ii: compone nt asociat v t m rii fiin elor vii (D1) (6.25) RU = ( N L + N Da ) PU LU compone nt asociat avariilor fizice (D2) (6.26) RV = ( N L + N Da ) Pv Lv component asoc iat defect rii sistemelor interioare (D3) (6.27) Rw = ( N L + N Da ) Pw Lw Param etrii pentru evaluarea acestor componente de risc sunt indica i n tabelul 6.11. D ac linia are mai multe sec ii, valorile RU, RV i RW sunt suma valorilor RU, RV i RW corespunz toare fiec rei sec ii a liniei (fig. 6.5). Sec iile care trebuie l uate n considerare sunt cele dintre structur i primul nod de distribu ie. n cazul unei structuri la care sunt racordate mai multe linii cu trasee diferite, calcul ele trebuie realizate pentru fiecare linie. 156

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 159 Evaluarea componentei de risc datorit c derii tr snetului lng o linie racordat la structur (S4) Pentru evaluarea componentei de risc asociate c derii tr snetului lng o linie racordat la structur , se aplic urm toarele rela ii: component asociat defect rii sistemelor interioare (D3) (6.28) Rz ( N I - N L ) Pz Lz Parametrii pentru evaluarea acestei componente de risc sunt indica i n tabelul 6.11. Dac linia are mai multe sec ii, valoarea lui R Z este suma RZ a componentelor corespunz toare fiec rei sec ii a liniei. Sec iil e care trebuie luate n considerare sunt cele dintre structur i primul nod de dist ribu ie. n cazul unei structuri la care sunt racordate mai multe linii cu trasee diferite, calculele trebuie realizate pentru fiecare linie. Dac ( N I - N L ) < 0, atunci se presupune c ( N I - N L ) = 0. 157

160 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 6.11 Parametrii asocia i evalu rii componentelor de risc pentru o struct ur Simbol Denumire Valoare conform cu Num r mediu anual de evenimente periculoase d atorit c derii tr snetului ND NM NL NI NDa PA PB PC PM PU PV PW PZ Pierderi datorit pe structur n proximitatea unei structuri pe o linie racordat la structur lng o li nie racordat la structur Anexa 6.1 Anexa 6.1 Anexa 6.1 Anexa 6.1 pe structur la extremitatea a a liniei (a Anexa 6.1 se vedea figura 6.5) Probabilitatea ca tr snetul care cade pe structur s produc v t marea fiin elor v ii avarii fizice defectarea sistemelor interioare Anexa 6.2 Anexa 6.2 Anexa 6.2 Probabilitatea ca tr snetul care cade lng structur s produc defectarea sistemelor interioare Anexa 6.2 Probabilitatea ca tr snetul care cade pe o linie s produc v t marea fiin elor vi i avarii fizice defectarea sistemelor interioare Anexa 6.2 Anexa 6.2 Anexa 6.2 Probabilitatea ca tr snetul care cade lng o linie s produc defectarea sistemelor interioare Anexa 6.2 LA LB LC = = = LU = ra LV LM = = Lt h z Lf v t m rii fiin elor vii avariilor fizice defect rii sistemelor interioare Anexa 6.3 Anexa 6.3 Anexa 6.3 i factorul rp rf = LW LZ = Lo NOT Valori ale pierderilor Lt , Lf , Lo ; factorii amplificare a pierderilor sun t indica i n anexa 6.3.. rp ,

ra , ru , rf de reducere a pierderilor hz de 3Hb Hb 3Ha a Ha b Sec ie 1 (ngropat ) Sec ie 2 (aerian ) Structura a (structur adiacent ) Structura b (structur de protejat) Fig.6 5 Structuri la extremit ile liniilor: la extremitatea b structura de proteja t (structura b) i la extremitatea a o structur adiacent (structura a) Sinteza componentelor de risc pentru o structur Componentele de risc pentru stru cturi sunt sintetizate n tabelul 6.12, n func ie de diferite tipuri de avarii i di ferite surse ale avariei. 158

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 161

Tabelul 6.12 Componentele de risc pentru o structur pentru diferite tipuri de av arii produse de diferite surse Surs de avarii Avarie D1 V t marea fiin elor vii D2 Avarii fizice D3 Defectarea sistemelor electrice i electronice Risc rezultant n func ie de sursa de avarie S1 C derea tr snetului pe o structur RA= NDPA raLt RB = NDPB rp hzrfLf RC= NDPCLo RM S2 C derea tr snetului lng o structur S3 C derea tr snetului pe un serviciu racor dat RU = (NL+NDa) PUruLt RV = (NL+NDa) PV rp hzrfLf RW = (NL + NDa) PWLo RZ = (NIN 4 C derea tr snetului lng un serviciu Risc rezultant n func ie de tipul avariei RS = RA+RU RF = RB+RV RO = RC+RM +RW+RZ RD= RA+RB+RC RI = RM+RU+RV+RW+RZ Dac structura este mp r it n zone ZS, fiecare component de risc trebuie s fie eval uat pentru fiecare zon ZS. Riscul total R al structurii este suma componentelor de risc asociate zonelor ZS care constituie structura. mp r irea structurii n zone ZS Pentru evaluarea fiec rei componente de risc, struc tura poate fi mp r it n zone ZS fiecare avnd caracteristici omogene. Totu i, o stru ctur poate fi, sau poate fi luat n considera ie ca fiind o singur zon . Zonele ZS sunt definite n principal prin tipul solului sau al plan eului (componente de ri sc R A i RU ), compartimente rezistente la foc (componente de risc RB i R V ), e crane tridimensionale (componente de risc R C i RM ). Celelalte zone pot fi defi nite n func ie de amplasarea sistemelor interioare (componente de risc R C i R M ), m surile de protec ie existente sau care vor fi prev zute (toate componentele de risc), valorile pierderilor LX (toate componentele de risc). Evaluarea compo nentelor de risc ntr-o structur cu zone ZS Regulile de evaluare a componentelor d e risc depind de tipul de risc. Riscuri R1, R2 i R3 Structur cu o singur zon n ac est caz este definit o singur zon ZS care cuprinde toat structura. Riscul R este suma componentelor de risc RX dintr-o structur . Pentru evaluarea componentelor de risc i selectarea parametrilor semnificativi implica i, se aplic regulile ur m toare: parametrii care se refer la num rul de evenimente periculoase N trebuie evalua i n conformitate cu anexa 6.1; parametrii care se refer la probabilitatea P de avariere trebuie evalua i n conformitate cu anexa 6.2. 159

162 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 n plus: Pentru componentele RA , R B , RU , R V , R W i R Z , numai o singur valo are trebuie determinat pentru fiecare parametru implicat. Dac se pot aplica mai multe valori, trebuie aleas valoarea cea mai mare. Pentru componentele RC i R M , dac n zon sunt implicate mai multe sisteme interioare, valorile P C i PM sunt d ate de: PC = 1 (1 PC1) (1 PC2) (1 PC3) PM = 1 (1 PM1) (1 PM2) (1 PM3) (6.29) (6.30) unde P Ci, i PMi sunt parametrii care se refer la sistemul interior i. Parametri i care se refer la volumul pierderilor L trebuie evalua i n conformitate cu anexa 6.3. Valorile medii tipice care deriv din anexa 6.3 pot fi asumate pentru zon , n conformitate cu utilizarea structurii. Cu excep ia f cut pentru PC i PM, dac , ntr-o zon , exist mai mult de o valoare pentru oricare alt parametru, este asuma t valoarea parametrului care conduce la cea mai mare valoare a riscului. Definir ea structurii cu o singur zon poate conduce la m suri de protec ie costisitoare deoarece fiecare m sur trebuie extins la ntreaga structur . Structur cu zone multiple n acest caz, structura este mp r it n mai multe zone ZS. Riscul pentru structur este suma riscurilor asociate fiec reia dintre zonele str ucturii; n fiecare zon , riscul este suma tuturor componentelor de risc asociate zonei. Pentru evaluarea componentelor de risc i selectarea parametrilor implica i, se aplic regulile de la structura cu o singur zon . mp r irea structurii n zone permite proiectantului s in seama de caracteristicile particulare ale fiec rei p r i a structurii n evaluarea componentelor de risc i s aleag m surile de protec ie potrivite, zon cu zon , reducnd costul total al protec iei mpotriva tr snetulu i. Risc R4 Independent de decizia privind adoptarea unei protec ii mpotriva tr sn etului pentru reducerea riscurilor R1, R2, i R3, este util s se evalueze conseci n ele economice ale adopt rii m surilor de protec ie n vederea reducerii riscului R4 al pierderilor economice. Elementele pentru care se realizeaz evaluarea risc ului R4 trebuie definite pentru: ntreaga structur ; o parte a structurii; o insta la ie interioar ; o parte a instala iei interioare; un echipament; con inutul st ructurii. Costul pierderilor dintr-o zon trebuie evaluat conform cu anexa 6.7. C ostul total al pierderilor pentru structur este suma costurilor pierderilor tutu ror zonelor. 6.2.1.4 Evaluarea componentelor de risc pentru un serviciu Ecua ia de baz Fiecare component de risc R V, R W, R Z, R B i R C, poate fi exprimat pri n ecua ia general : R X = NX P X L X (6.31) unde N X este num rul de evenimente periculoase (a se vedea anexa 6.1); P X probabilitatea de avariere a unui servic iu (a se vedea anexa 6.4); 160

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 163 L X pierderea rezultant (a se vedea anexa 6.5). Evaluarea componentelor de risc datorit c derii tr snetului pe un serviciu (S3) Pentru evaluarea componentelor de risc asociate c derii tr snetului pe un servic iu, se utilizeaz urm toarele rela ii: component de risc asociat avariilor fizice (D2) (6.32) R V = NL P V L V component de risc asociat defect rii echipamentelo r racordate (D3) R W = NL P W L W (6.33) Parametrii pentru evaluarea acestor com ponente de risc sunt indica i n tabelul 6.13. Evaluarea componentelor de risc dat orit c derii tr snetului lng serviciu (S4) Pentru evaluarea componentei de risc a sociat c derii tr snetului lng un serviciu, se utilizeaz urm toarele rela ii: com ponent de risc asociat defect rii echipamentelor racordate (D3) R Z = (NI NL ) P Z L Z (6.34) Parametrii pentru evaluarea acestei componente de risc sunt indica i n tabelul 6.13. Dac ( N I - N L ) < 0, atunci se adopt ( N I - N L ) = 0. Eval uarea componentelor de risc datorit c derii tr snetului pe structuri la care est e racordat serviciul (S1) Pentru evaluarea componentei de risc asociat c derii t r snetului pe fiecare structur la care serviciul este racordat, se aplic urm toa rele rela ii pentru fiecare sec ie a serviciului racordat la structur : componen t de risc asociat avariei fizice (D2): R B = ND P B L B (6.35) component de risc asociat defect rii echipamentelor (D3): R C = ND P C L C (6.36) Parametrii pent ru evaluarea acestei componente de risc sunt indica i n tabelul 6.13. Tabelul 6.1 3 Parametrii asocia i evalu rii componentelor de risc pentru un serviciu Simbol ND NL NI P B P C P V P W P Z L B = L V = L f L C Denumire Num r mediu anual de tr snete care cad pe structura racordat la un serv iciu pe serviciu lng serviciu avarii fizice defect ri ale echipamentului serviciu lui avarii fizice defect ri ale echipamentului serviciului defect ri ale echipam entului serviciului Pierderi datorit avariilor fizice Valoare conform cu Anexa 6.1 Anexa 6.1 Anexa 6.1 Anexa 6.4 Anexa 6.4 Anexa 6.4 A nexa 6.4 Anexa 6.4 Anexa 6.5 Anexa 6.5 Probabilitatea ca tr snetul care cade pe o structur adiacent s produc Probabilitatea ca tr snetul care cade pe un serviciu s produc Probabilitatea ca tr snetul care cade lng un serviciu s produc =L W = L Z = L o defect rii echipamentului serviciului 161

164 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Sinteza componentelor de risc pentru un serviciu Componentele de risc pentru un serviciu sunt sintetizate n tabelul 6.14 n func ie de diferite tipuri de avarii i diferite surse de avarii.Tabelul 6.14 Tabelul 6.14 Componente de risc pentru un serviciu pentru tipuri diferite de ava rii produse de surse diferite Surs de avarie Tip de avarie D2 Deteriorare fizic D3 Defectare a sistemelor elec trice i electronice Riscul rezultant n func ie de sursa de avarie S3 C derea tr s netului pe un serviciu R V = NL P V L V R W = NL P W L W RD = R V + R W R Z = (NI NL ) P Z L Z S4 C derea tr snetului lng un serviciu S1 C derea tr snetului pe o st ructur R B = ND P B LB R C = ND P C LC Riscul rezultant n func ie de tipul avarie RF = R V + R B RO = R Z +R W +RC RI = R Z + R B + R C Dac serviciul este divizat n sec ii SS, componentele de risc R V, R W i R Z ale s erviciului trebuie s fie evaluate ca sum a componentelor de risc asociate fiec r ei sec ii a serviciului. Componenta de risc R Z trebuie s fie evaluat n fiecare p unct de tranzi ie al serviciului i valoarea cea mai mare trebuie s fie adoptat c a valoare a lui R Z. Componentele de risc R B i R C ale serviciului trebuie s fi e evaluate ca sum a componentelor de risc asociate fiec rei structuri conectate la serviciu. Riscul total R al serviciului este suma componentelor de risc R B, R C, R V, R W i R Z. mp r irea unui serviciu n sec ii SS Pentru evaluarea componen telor de risc, serviciul poate fi mp r it n sec ii SS. Totu i, un serviciu poate f i format dintr-o singur sec ie, sau considerat ca atare. Pentru toate componente le de risc (R B, R C, R V, R W, R Z), sec iile SS sunt definite n principal prin: tipul serviciului (aerian sau subteran); factori care afecteaz suprafa a echiva lent de expunere ( C d , Ce , Ct ); caracteristici ale serviciului (tipul izola iei cablului, rezisten a ecranului). Alte sec ii pot fi definite n func ie de: ti pul aparaturii conectate; m suri de protec ie existente sau care vor fi prev zut e. Dac ntr-o sec ie exist mai mult de o valoare pentru un parametru, se adopt val oarea parametrului care conduce la cea mai mare valoare a riscului. Operatorul r e elei sau proprietarul serviciului trebuie s evalueze volumul pierderilor anual e posibile pentru serviciu. Dac aceast evaluare nu poate fi f cut , n anexa 6.5 s unt sugerate valori reprezentative. 6.2.2 Cazuri n care echiparea cu IPT este obligatorie 6.2.2.1 Instala ia de prote c ie mpotriva tr snetului este format din: A. Instala ie IPT exterioar , compus d in urm toarele elemente legate ntre ele: - dispozitivul de captare; - conductoare de coborre; - piese de separa ie pentru fiecare coborre; - priz de p mnt tip IPT; - pies de leg tur deconectabil ; - leg turi ntre prizele de p mnt; - leg turi echi poten iale; - leg turi echipoten iale prin intermediul eclatoarelor la suportul antenei; 162

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 165 B. Instala ia IPT interioar , compus din: - leg turi de echipoten ializare; - ba re pentru egalizarea poten ialelor (BEP); 6.2.2.2 O construc ie sau o parte a unei construc ii pentru care este necesar o IPT normal (de nivel III sau IV) nu este necesar s fie echipat cu IPT exterioar dac intr complet n volumul de protec ie creat de IPT exterioar al unei alte const ruc ii (cu excep ia situa iei n care dispozitivul de captare este constituit dint r-o singur tij simpl ). 6.2.2.3 n toate cazurile se prev d IPT interioare pentru construc iile care intr n raza de protec ie. 6.2.2.4 n situa iile n care numai unel e spa ii dintr-o construc ie necesit IPT i aceste spa ii nu determin ncadrarea ntr egii construc ii n categoria lor (deci nu se impune IPT pentru ntreaga construc ie ) se procedeaz astfel: - dac spa iile sunt situate la ultimul nivel al construc iei, se realizeaz IPT numai pentru spa iile respective; - dac spa iile se g sesc la parterul sau la etajele intermediare ale unei construc ii etajate i exist pe ricolul ca efectele secundare ale tr snetului s produc daune, se realizeaz IPT i nterioare necesare n spa iile respective. 6.2.2.5 La construc iile etajate cu arh itectur asimetric sau formate din mai multe corpuri de cl diri de n l imi diferit e, IPT se rezolv separat pentru fiecare corp de cl dire i se leag ntre ele. 6.2.2 .6 Se prevede obligatoriu protec ie la tr snet de nivelul stabilit conform art. 6.2.1. la urm toarele categorii de construc ii sau instala ii: a) Construc ii ca re cuprind nc peri cu aglomer ri de persoane sau s li aglomerate, indiferent de n ivelul la care aceste nc peri sunt situate, avnd urm toarele capacit i sau suprafe e: - teatre, cinematografe, s li de concert i de ntruniri, c mine culturale, s l i de sport acoperite, circuri etc., cu o capacitate mai mare de 400 locuri; - cl diri bloc pentru spitale, sanatorii etc., cu mai mult de 75 paturi; - hoteluri, c mine, caz rmi cu mai mult de 400 de paturi; - construc ii pentru nv mnt - unive rsit i, coli, gr dini e de copii i cre e, cu mai multe de 10 s li de clas sau jo c, de laborator sau de atelier; - restaurante i magazine cu o suprafa desf urat mai mare de 1000 m2, exclusiv depozitele i spa iile anexe de deservire; - cl dir i pentru c l tori, din categoriile I i II, n care n perioada de vrf a traficului, l a ora de maxim aglomerare se pot afla mai mult de 300 de c l tori. b) Construc i i care constituie sau ad postesc valori de importan na ional , cum sunt muzeele, expozi iile permanente, monumentele istorice sau de arhitectur , arhivele pentr u documente de valoare etc. n cazul monumentelor istorice solu ia se stabile te d e comun acord cu forurile de specialitate. c) ) Construc ii nalte i foarte nalte d efinite conform reglement rilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a construc iilor. d) Construc ii de locuit nalte i foarte nalte. n cazul n care la aceste construc ii, deasupra ultimului nivel se mai afl o construc ie cu un sing ur nivel ce ocup pn la 70% din aria construit a cl dirii i este compus numai din n c peri pentru sp l torii, usc torii sau ma ini ale ascensoarelor, IPT se prevede i la aceast por iune (sau tronson) de construc ie. e) Construc ii i instala ii tehnologice exterioare care sunt cel pu in de dou ori mai nalte dect construc iile , proeminen ele de teren sau copacii din jur i au cel pu in 10 m n l ime (de ex. co uri de fum, castele de ap , silozuri, turnuri, cl diri n form de turn etc.). f ) Construc ii i instala ii tehnologice exterioare amplasate izolat, n zone cu Nk mai mare de 30 cum sunt: cabanele sau construc iile similare amplasate izolat, c l dirile petnru c l tori de categoriile III, IV i V de pe liniile de cale ferat . 163

166 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 g) Construc ii stabilite ca prezentnd importan pentru diverse domenii pentru econ omia na ional (de ex. cl diri destinate producerii de energie electric , central e de telecomunica ii, centrele de calcul etc.). h) Construc ii i instala ii tehn ologice exterioare ncadrate n categoria BE2, risc mare de incendiu, dac sunt situa te n zone cu Nk mai mare de 30 i dac materialele combustibile care se prelucreaz , utilizeaz sau depoziteaz n ele sunt considerate obiecte de baz ale ntreprinderii sau ca avnd valoare mare sau importan deosebit . i) Depozite deschise de materia le i substan e ncadrate n clasele de periculozitate prev zute n reglement rilor spe cifice referitoare la securitatea la incendiu a construc iilor, dac sunt situate n zone cu Nk mai mare de 30 i dac sunt considerate obiecte de baz ale ntreprinder ii sau ca avnd valoare mare sau importan deosebit . j) Construc ii i instala ii t ehnologice exterioare ncadrate n categoriile BE3a sau BE3b, risc foarte mare de in cendiu. k) Construc ii pentru ad postirea animalelor dac sunt: - grajduri pentru animale mari de ras , indiferent de capacitate; - grajduri pentru animale mari, cu o capacitate de peste 200 capete; - grajduri pentru anumale mari, cu o capac itate de peste 100 capete, amplasate n zone cu indice Nk mai mare de 30; - depozi te de furaje fibroase amplasate n zone cu indice Nk mai mare de 30; l) Amenaj ri sportive cu public, cu peste 5000 locuri. m) Poduri amplasate izolat, n zone cu i ndice Nk mai mare de 30 m. n) Instala ii mobile de ridicat i transportat, existe nte n aer liber (de ex. macarale). 6.2.3 Instala ii exterioare de protec ie mpotriva tr snetului Condi ii generale 6 .2.3.1 Utilitatea unei IPT exterioare IPT exterioar este destinat s capteze tr s netele care cad pe structur , inclusiv pe cele care cad pe p r ile laterale ale structurii, i s conduc curentul de tr snet de la punctul de impact la p mnt. IPT exterioar este destinat de asemenea s disperseze acest curent n p mnt f r s produc avarii termice sau mecanice, nici scntei periculoase care pot declan a incendii sau explozii. 6.2.3.2 Alegerea unei IPT exterioare n cele mai multe cazuri, IPT e xterioar poate fi ata at structurii de protejat. Trebuie utilizat o IPT exterioa r , izolat fa de volumul de protejat, atunci cnd efectele termice i explozive din punctul de impact al tr snetului sau pe conductoarele prin care circul curentul de tr snet pot produce avarii ale structurii sau a con inutului acesteia. Exemp lele tipice includ structuri cu nveli combustibil, structuri cu pere i combustibi li i zone cu risc de explozie i de incendiu. Utilizarea unei IPT izolate poate f i convenabil dac sunt prev zute schimb ri ale structurii, ale con inutului s u s au ale utiliz rii sale care vor necesita modific ri ale IPT. O IPT exterioar izo lat poate s fie luat n considerare de asemenea atunci cnd caracteristicile con inu tului garanteaz reducerea cmpului electromagnetic radiat asociat impulsului de cu rent care circul prin conductoarele de coborre. 6.2.3.3 Utilizare de componente n aturale Componentele naturale realizate din materiale conductoare, care vor r mne totdeauna n/pe structur i nu vor fi modificate (de exemplu arm tura de o el inte rconectat , cadrul de metal al structurii etc.) pot fi utilizate ca elemente ale unei IPT. Alte componente naturale se recomand s fie considerate ca fiind compl ementare unui SPT. 6.2.3.4 IPT neizolat n cele mai multe cazuri, o IPT exterioar poate fi fixat la structura de protejat. Dac efectele termice n punctul de impact sau pe conductoarele prin care circul curentul de tr snet pot produce avarierea structurii, sau a con inutului structurii de protejat, distan a ntre conductoare le IPT i materialele inflamabile trebuie s fie de cel pu in 0,1 m. 164

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 167 Cazurile tipice sunt structuri cu nvelitori combustibile, structuri cu pere i com bustibili. 6.2.3.5 IPT izolat O IPT exterioar izolat trebuie utilizat atunci cnd circula ia curentului de tr snet prin p r ile conductoare interioare de echipoten ializare poate produce avarii structurii i con inutului s u. IPT izolate sunt realizate f ie prin instalarea de bare sau de catarge de captare n proximitatea structurii de protejat fie prin suspendarea de conductoare aeriene ntre catarge n conformitate cu distan ele de separare indicate n Anexa 6.8. IPT izolate se pot instala pe structuri de material electroizolant, cum ar fi c r mid sau lemn, dac sunt men inute distan e de separare indicate n Anexa 6.8 i nu sunt realizate conexiuni ale p r ilor conductoare ale structurii i nici ale ech ipamentului instalat n interior, cu excep ia conect rilor la sistemul prizei de p mnt la nivelul solului. Echipamentul conductor din interiorul structurii i condu ctoarele electrice nu trebuie instalate, fa de conductoarele dispozitivului de c aptare i fa de conductoarele de coborre, la distan e mai mici dect distan a de sep arare definit conform Anexei 6.8. Toate instala iile viitoare trebuie s fie conf orme cu condi iile pentru o IPT izolat . Toate p r ile echipamentului instalat n interiorul unei structuri cu o IPT izolat trebuie s fie amplasate n interiorul vo lumului de protejat i s respecte condi iile pentru distan ele de separare. Condu ctoarele IPT trebuie montate pe dispozitive de fixare electroizolante ale conduc toarelor, dac dispozitivele de fixare ale conductoarelor direct pe pere ii struc turii sunt prea aproape de p r ile conductoare, astfel nct distan a ntre IPT i p r ile conductoare interioare s dep easc distan a de separare definit conform Anexe i 6.8. Dispozitive de captare 6.2.3.6 Generalit i Probabilitatea p trunderii unui tr sn et ntr-o structur este considerabil redus de prezen a unui dispozitiv de captare proiectat corespunz tor. Dispozitivele de captare pot fi constituite din oricare combina ie a urm toarelor elemente: a) tije (inclusiv piloni separa i); b) cond uctoare ntinse; c) re ea de conductoare. Tijele de captare individuale trebuie s fie conectate mpreun la nivelul acoperi ului pentru a se asigura divizarea curent ului. Elemente de captare radioactive nu sunt permise. 6.2.3.7 Pozi ionare Eleme ntele de captare instalate pe o structur trebuie s fie amplasate la col uri, pe marginile i n punctele expuse (pe partea superioar a oric rei fa ade) n conformita te cu una sau mai multe dintre metodele urm toare: a) metoda unghiului de protec ie; b) metoda sferei fictive; c) metoda ochiului re elei. Metoda sferei fictive poate fi utilizat n toate cazurile. Metoda unghiului de protec ie poate fi utili zat pentru cl diri cu o form simpl dar este supus la limit ri ale n l imii dispoz itivului de captare indicate n tabelul 6.15. Metoda ochiului re elei este o form potrivit de protec ie atunci cnd sunt de protejat suprafe e plate. Valorile unghi ului de protec ie, ale razei sferei fictive i ale dimensiunii ochiului re elei p entru fiecare clas de IPT sunt indicate n tabelul 6.15. 165

168 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 6.15 Valorile maxime ale razei sferei fictive, ale dimensiunii ochiului re elei i ale unghiului de protec ie corespunz toare clasei SPT Metod de protec ie Clasa Raza sferei Dimensiunea Unghi de protec ie IPT fictive ochiului re elei grade r W m m n l ime maxim a dispozitivului de captare h(m) 20 30 45 60 I II III IV 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2 20 30 45 60 5 10 15 20 5 10 15 20 25 35 45 55 25 35 45 25 35 25 Clasa SPT I II III IV 10 20 30 40 50 60 H m Fig. 6.6 Nu se aplic dincolo de valorile marcate cu . n acest caz se aplic numai metodele sferei fictive i a ochiului re elei. H este n l imea dispozitivului de captare de asupra planului de referin a suprafe ei de protejat. Unghiul nu se va schimba pe ntru valori ale lui H sub 2 m.

6.2.3.7.1 Pozi ionarea dispozitivului de captare cnd se folose te metoda unghiulu i de protec ie Pozi ia unui dispozitiv de captare este considerat corespunz toar e dac structura de protejat este situat complet n interiorul volumului protejat a sigurat de dispozitivul de captare. Pentru determinarea volumului protejat trebu ie considerate numai dimensiunile fizice ale dispozitivelor de captare. 6.2.3.7. 1.1 Volum protejat prin tij de captare vertical Volumul protejat printr-o o tij de captare vertical se presupune c are forma unui con circular drept, cu vrful si tuat pe axa dispozitivului de captare, unghiul de deschidere , depinde de clasa IPT i de n l imea dispozitivului de captare a a cum este indicat n tabelul 6.15. E xemple de volume protejate sunt ilustrate n figurile 6.7 i 6.8. 166

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 169 A h1 O B C Fig. 6.7 Volum protejat printr-o tij de captare vertical Legend A vrful tijei de captare B plan de referin OC raza suprafe ei protejate h1 n l ime a tijei de captare deasupra planului de referin al suprafe ei de proteja t unghi de protec ie 1 2 h1 h1 h2 H Fig. 6.8 Volum protejat printr-o tij de captare vertical Legend h1 n l imea fizic a unei tije de captare Unghiul de protec ie 1 corespunde n l imii de captare h 1 , fiind n l imea de deas upra suprafe ei acoperi ului de protejat; unghiul de protec ie 2 corespunde n l i mii h 2 = h 1 + H , solul fiind planul de referin ; 1 este func ie de h1 i 2 est e func ie de h2 . 6.2.3.7.1.2 Volum protejat printr-un conductor de captare ntins Volumul protejat printr-un conductor ntins este definit prin compunerea volumului protejat din bar e verticale virtuale care au vrful pe conductorul ntins. Exemple de volume proteja te sunt ilustrate n figura 6.9. 167

170 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 A h1 A 0 C B h1 0 C Fig. 6.9 Volum protejat printr-un conductor de captare ntins Pentru legend a se v edea figura 6.7. 6.2.3.7.1.3 Volum protejat prin re ea de conductoare Volumul protejat printr-o r e ea de conductoare este definit printr-o combina ie de volume protejate determi nate de conductoarele individuale care formeaz re eaua. Exemple de volume protej ate printr-o re ea de conductoare sunt ilustrate n figurile 6.10 i 6.11. r 1 2 h1 h2 H r = h2 tan 2 Dispozitiv de captare Fig. 6.10 Volum protejat printr-o re ea de conductoare izolate prin metoda unghi ului de protec ie i metoda sferei fictive 168

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 171 H r = h tan H = h. Fig. 6.11 Volum protejat printr-o re ea de conductoare neizolate prin metoda ochi ului re elei i metoda unghiului de protec ie 6 . 2.3.7.1.4 Exemple de IPT pozi ionate prin metoda unghiului de protec ie Cond uctoarele dispozitivului de captare, tijele, stlpii i conductoarele trebuie pozi ionate astfel nct toate elementele structurii de protejat s se afle n interiorul su prafe ei nf ur toare generat de punctele de proiec ie ale conductoarelor dispozit ivului de captare pe planul de referin , sub un unghi fa de vertical n toate dire c iile. Unghiul de protec ie trebuie s fie conform tabelului 6.15, h fiind n l im ea dispozitivului de captare deasupra suprafe ei de protejat. Conform tabelului 6.15, unghiul de protec ie este diferit n func ie de diferite n l imi ale dispozit ivului de captare deasupra suprafe ei de protejat (a se vedea figura 6.12). 1 h1 h1 2 h2 H Fig. 6.12 Metoda unghiului de protec ie pentru proiectarea unui dispozitiv de ca ptare n func ie de diferite n l imi conform tabelului 6.15 169

172 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Legend H h1 h2 (1 (2 Unghiul de protec ie care corespunde n l imii h= h1 a dispozitivului de captare, fiind n l imea de la suprafa a acoperi ului care trebuie m surat (planul de refer in ) Unghiul de protec ie corespunz tor n l imii h 2 n l imea cl dirii fa de planul de referin care este solul n l imea fizic a unei ti je de captare h 1 + H, este n l imea tijei de captare fa de sol Metoda unghiului de protec ie are limite geometrice i nu poate fi aplicat dac h este mai mare dect raza sferei fictive, r, a a cum este definit n tabelul 6.15. 6.2.3.7.2 Pozi ionarea unui dispozitiv de captare utiliznd metoda sferei fictive Atunci cnd se aplic aceast metod , pozi ionarea dispozitivului de captare este co respunz toare dac nici un punct al structurii de protejat nu vine n contact cu o sfer cu raza r, care depinde de clasa IPT (a se vedea tabelul 6.15) i care se ro stogole te n jurul structurii ct i pe partea de sus a structurii n toate direc iile posibile. n acest mod, sfera atinge numai dispozitivul de captare (a se vedea fi gura 6.13). r r r r h > 60 m h < 60 m r 0,8 h Dispozitiv de captare r Raza sferei fictive Fig. 6.13 Proiectarea unui sistem de captare prin metoda sferei fictive Raza sferei fictive r trebuie s corespund clasei alese pentru IPT (a se vedea ta belul 6.17). H = h. Pe toate structurile mai nalte dect raza sferei fictive r, pot s apar c deri ale tr snetului pe p r ile laterale ale structurii. Fiecare punct lateral al structurii atins de sfera fictiv este un punct posibil de impact. To tu i, probabilitatea c derii tr snetului pe p r ile laterale este n general negli jabil pentru structuri cu n l ime mai mic de 60 m. 6.2.3.7.2.1 Exemple de IPT pozi ionate prin metoda sferei fictive Metoda sferei fictive trebuie utilizat pentru identificarea volumului protejat al p r ilor i a l zonelor unei structuri pentru care tabelul 6.15 exclude utilizarea metodei ung hiului de protec ie. Aplicnd aceast metod , pozi ionarea unui dispozitiv de capta re este adecvat dac nici un punct al volumului de protejat nu este n contact cu o sfer de raz , r, care se rostogole te pe sol, mprejurul i 170

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 173 pe partea superioar a structurii n toate direc iile posibile. Sfera trebuie s ati ng numai solul i/sau dispozitivul de captare. Raza r a sferei fictive depinde de clasa IPT (a se vedea tabelul 6.15). Figura 6.14 prezint aplicarea metodei sfer ei fictive la diferite structuri. Sfera de raz r se rostogole te n jurul i pe toa t structura pn se atinge planul solului sau orice structur permanent sau obiect n contact cu planul solului care este capabil s ac ioneze ca un conductor de tr sn et. Un punct de impact poate s apar acolo unde sfera fictiv care se rostogole te atinge structura i n astfel de puncte este necesar s se prevad un conductor de c aptare. Dispozitiv de captare r r r Fig. 6.14 Proiectarea unui dispozitiv de captare al unei IPT conform metodei sfe rei fictive r - Raza sferei fictive conform cu tabelul 6.15. Conductoarele de ca ptare ale IPT sunt instalate n toate punctele i segmentele care sunt n contact cu sfera fictiv a c rei raz corespunde cu nivelul de protec ie ales cu excep ia p r ii inferioare a structurii n conformitate cu 6.2.3.7.4. Dac metoda sferei fictive este aplicat pe desenele structurii, structura trebuie analizat n toate direc iile cu scopul asigur rii c nici o parte nu p trunde ntr-o zon neprotejat un punct poate fi sc pat din vedere dac sunt analizate numai des ene cu vederile din fa , lateral i n plan. Volumul protejat generat de un conduct or al IPT este volumul nepenetrat de sfera fictiv cnd aceasta este n contact cu co nductorul i cu structura. n cazul a dou conductoare de captare, paralele, orizont ale, ale unei IPT amplasate deasupra unui plan de referin orizontal, a se vedea figura 6.15, distan a de penetrare p a sferei fictive sub nivelul conductoarelor n spa iul situat ntre conductoare poate fi calculat : p = r [r2 (d/2)2]1/2 Distan a de penetrare p ar trebui s fie mai mic dect ht minus n l imea obiectelor de pro tejat. 171

174 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 r 1 1 p ht = h 2 3 d Fig. 6.15 Volum protejat de dou conductoare ntinse paralele i orizontale sau de d ou tije de captare (r > ht ) Legend 1 Conductoare orizontale 2 Plan de referin 3 Volum protejat de dou conduc toare de captare, orizontale, paralele sau de dou tije de captare ht n l imea fiz ic a tijelor de captare de la planul de referin p Distan a de penetrare a sferei fictive h n l imea dispozitivului de captare conform tabelului 6.15 r Raza sfere i fictive d Distan a care separ cele dou conductoare de captare, orizontale, par alele sau cele dou tije de captare Distan a de penetrare p a sferei fictive ar t rebui s fie mai mic dect ht minus cea mai mare n l ime a obiectelor de protejat, c u scopul protej rii obiectelor n spa iul dintre extremit i. Exemplul prezentat n figura 6.15 este valabil, de asemenea, pentru trei sau patru tije de captare, de exemplu, patru tije verticale amplasate n col urile unui p t rat i care au aceea i n l ime h. n acest caz, d din figura 6.15 corespunde diagona lelor p tratului format de cele patru tije. Punctele de impact ale tr snetului p ot fi determinate utiliznd metoda sferei fictive. Metoda sferei fictive poate ide ntifica, de asemenea, probabilitatea de apari ie a unui impact n fiecare punct al structurii. Figura 6.16 prezint o cl dire peste care se rostogole te o sfer fic tiv . Liniile ntrerupte indic traseul centrului sferei fictive. Acesta este de as emenea locul geometric al vrfului precursorului descendent, care genereaz desc rc area final . Toate acele tr snete cu vrfurile dispuse pe traseul centrului sferei fictive vor c dea pe cele mai apropiate puncte ale cl dirii. mprejurul marginilo r acoperi ului exist un traseu n form de sfert de cerc cu posibile pozi ii ale vrf ului precursorului descendent care se va lovi de marginea cl dirii. Aceasta indi c faptul c o parte considerabil dintre tr snete vor ntlni marginea acoperi ului, p ere ii i suprafa a acoperi ului. 172

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 175 r R r R R r r R r r Fig. 6.16 Puncte de impact ale tr snetului pe o cl dire a) Vedere lateral b) Ved ere n plan r raza sferei fictive 6.2.3.7.3 Pozi ionarea dispozitivului de captare utiliznd metoda ochiului re elei n scopul protec iei unei suprafe e plate, se consider c o re ea cu ochiuri asigu r protec ia ntregii suprafe e dac sunt ndeplinite condi iile urm toare: a) Conduct oarele de captare sunt amplasate pe linia marginilor acoperi ului, pe stre inile acoperi ului, pe coamele acoperi ului, dac panta acoperi ului dep e te 1/10. b) c) d) e) Metoda ochiului re elei este indicat pentru acoperi uri orizontale i nclinate f r curbur . Metoda ochiului re elei este indicat pentru suprafe e laterale plate p entru a proteja mpotriva loviturilor care cad lateral. Dac panta acoperi ului dep e te 1/10, pot fi utilizate conductoare de captare paralele n locul unei re ele, cu condi ia ca distan a ntre conductoare s nu fie mai mare dect latura prescris a ochiului re elei. Dimensiunile ochiurilor re elei de captare nu sunt mai mari d ect valorile indicate n tabelul 6.15. Re eaua dispozitivului de captare este const ruit n a a fel nct curentul de tr snet s circule cel pu in prin dou trasee metalice distincte spre priza de p mnt. Nici un element metalic nu dep e te volumul prote jat de dispozitivele de captare. Pe ct este posibil, conductoarele de captare urm eaz drumul cel mai scurt i cel mai direct. 173

176 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Exemple de IPT pozi ionate prin metoda ochiului re elei Exemple de IPT neizolate care utilizeaz metoda ochiului re elei pentru proiectarea dispozitivului de cap tare sunt prezentate n figura 6.17 a) pentru o structur cu acoperi teras i n figur a 6.17 b) pentru o structur cu acoperi n pant . w w a Dispozitiv de captare al unei IPT pe o structur cu acoperi teras w Dimensiunea ochiului re elei Dimensiunea ochiului re elei trebuie s fie confor m cu tabelul 6.15. b Dispozitiv de captare a unei IPT pe o structur cu acoperi u l n pant Fig. 6.17 Exemplu de proiectare, n conformitate cu metoda ochiului re elei, a unu i dispozitiv de captare pentru o IPT neizolat Figura 6.18 prezint protec ia asigurat de un dispozitiv de captare al unei IPT c onform metodei ochiului re elei, metodei sferei fictive i metodei unghiului de p rotec ie cu o dispunere general a elementelor de captare. 2 1 3 h 4 5 Fig. 6.18 Proiectarea unui dispozitiv de captare a unei IPT conform cu metoda sf erei fictive, metoda unghiului de protec ie i metoda ochiului re elei i o dispun ere general a elementelor unui dispozitiv de captare Legend 1 2 3 4 5 h Conductor de captare Tij de captare Dimensiunea ochiului re elei Conductor de co borre Priz de p mnt cu conductor n bucl n l imea dispozitivului de captare de la niv elul solului Unghi de protec ie 174

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 177 6.2.3.7.4 Dispozitive de captare mpotriva tr snetelor care cad pe p r ile lateral e ale unei structuri nalte Pe structuri mai nalte de 60 m, tr snetele care cad pe p r ile laterale pot lovi n special vrfurile, col urile i marginile suprafe elor. Riscul datorit acestor tr snete este redus deoarece numai cteva procente din tota lul tr snetelor care cad pe structurile nalte vor fi cu impact pe p r ile lateral e i n plus parametrii acestora sunt semnificativ mai mici dect ai acelora care cad pe p r ile superioare ale structurilor. Totu i, echipamentul electric i electro nic de pe pere ii exteriori ai structurilor poate fi distrus chiar de tr snete c u valori de vrf mici ale curentului. Dispozitivul de captare trebuie s fie instal at astfel nct s protejeze partea superioar a structurilor nalte (n general 20 % din n l ime, n partea superioar a structurii) i echipamentul instalat n interiorul aces teia. 6.2.3.7.5 Construc ie Dispozitivele de captare ale unei IPT neizolat fa de structura de protejat pot fi instalate astfel: a) dac acoperi ul este realizat din material necombustibil conductoarele dispozitivului de captare pot fi pozi i onate pe suprafa a acoperi ului; b) dac acoperi ul este realizat din materiale c ombustibile dispozitivele de captare vor fi pozi ionate la 0,1 m de acesta. Pent ru acoperi uri din paie/stuf unde nu sunt utilizate bare din fier pentru fixarea acoperi ului distan a trebuie s fie de cel pu in 0,15 m. c) p r ile combustibil e ale structurii de protejat nu trebuie s r mn n contact direct cu componentele un ei IPT exterioare i nu trebuie s fie situate sub acoperi uri din membrane metali ce care pot fi perforate de tr snet (6.2.3.7.6). De asemenea, trebuie s se in se ama i de membranele mai pu in combustibile cum ar fi scndurile de lemn. Dac este posibil ca apa s se acumuleze pe un acoperi plan, dispozitivele de captare trebu ie instalate deasupra nivelului maxim probabil al apei. Un acoperi sau un perete construit din materiale inflamabile trebuie protejat, mpotriva efectului pericul os al nc lzirii conductoarelor unui SPT de c tre curentul de tr snet, prin utiliz area uneia sau mai multe din m surile urm toare: a) reducerea temperaturii condu ctoarelor prin m rirea sec iunii; b) m rirea distan ei ntre conductoare i nvelitoa rea acoperi ului ; c) inser ia unui strat de protec ie mpotriva c ldurii ntre cond uctoare i materialul inflamabil. 6.2.3.7.5.1 Instala ii de captare neizolate Con ductoarele de captare i conductoarele de coborre trebuie s fie interconectate pri n intermediul unor conductoare la nivelul acoperi ului pentru a se asigura distr ibu ia curentului ntre conductoarele de coborre. Conductoarele de pe acoperi uri i conexiunile tijelor de captare pot fi fixate pe acoperi utiliznd distan iere sau elemente de fixare conductoare sau neconductoare. Conductoarele pot fi pozi ion ate, de asemenea, pe suprafa a unui perete dac peretele este realizat din materi al neinflamabil. Punctele de fixare recomandate pentru aceste conductoare sunt i ndicate n tabelul 6.16. 175

178 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 6.16 Puncte de fixare recomandate Puncte de fixare Puncte de fixare pent ru conductoare pentru conductoare Pozi ionare tip band i unifilare rotunde condu ctoare torsadate mm mm Conductoare orizontale pe suprafe e 500 1 000 orizontale Conductoare orizontale pe suprafe e verticale 500 1 000 Conductoare verticale de la sol pn la 20 m 1 000 1 000 Conductoare verticale de la 20 m i peste 500 1 000 Acest tabel nu se aplic elementelor de fixare prefabricate care pot necesita an alize speciale. In cazul lu rii n considerare a condi iilor de mediu (de exemplu for a estimat a vntului) se poate ca punctele de fixare s difere de cele recomand ate. Pe casele mici i pe structuri similare cu acoperi uri cu coame, trebuie instalat un conductor de captare pe coam . Dac structura este n totalitate n zona protejat asigurat de conductorul de pe coama acoperi ului, trebuie pozate cel pu in dou conductoare de coborre peste marginile frontonului col urilor opuse ale structuri i. Distan a ntre dou conductoare de coborre, m surat de-a lungul perimetrului stru cturii nu trebuie s dep easc distan ele indicate n tabelul 6.18. Jgheaburile de l a marginea acoperi ului pot fi utilizate drept conductoare naturale cu condi ia ca acestea s fie conform 6.2.3.7.6. Pe structuri cu acoperi uri teras , conducto arele perimetrului trebuie instalate ct mai aproape de marginile exterioare ale a coperi ului dac acest lucru este posibil practic. Dac suprafa a acoperi ului dep e te dimensiunea ochiului re elei indicat n tabelul 6.15, trebuie s se instaleze conductoare de captare suplimentare. Figura 6.18 ilustreaz un exemplu de detali i constructive ale elementelor de fixare pe un acoperi teras . 1 2 3 4 5 a 6 7 8 Fig. 6.18 Construc ia unei IPT utiliznd componente naturale de pe acoperi ul stru cturii 176

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 179 Legend a de la 500 mm pn la 1 000 mm, a se vedea tabelul 6.15 1 Parapetul acoperi ului 2 Conductor flexibil 3 Racorduri 4 Racorduri n T 5 Element de fixare a cond uctorului de captare 6 IPT traverseaz un sistem de etan are mpotriva apei 7 Grind din o el 8 Racord Acoperirea metalic a parapetului acoperi ului este utilizat drept conductor de c aptare i este conectat la grinda de o el utilizat drept conductor de coborre natu ral al IPT. Figura 6.19 ilustreaz pozi ionarea unei IPT exterioare pe o structur cu un acoperi teras realizat din material electroizolant a a cum sunt lemnul sa u c r mizile. Elementele de fixare pe acoperi sunt n volumul de protejat. Pe stru cturile nalte, un conductor n bucl conectat la toate conductoarele de coborre este instalat pe fa ad . Distan ele ntre aceste conductoare n bucl sunt indicate n tabel ul 6.18. 4 2 9 1 5 3 8 5 8 10 6 11 7 Fig. 6.19 Dispunerea unei IPT exterioare pe o structur de material electroizolan t cu o n l ime maxim de pn la 60 m, cu acoperi teras i cu elemente de fixare pe ac operi 177

180 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Legend 1 Tij de captare 2 Conductor de captare orizontal 3 Conductor de coborre 4 Racord n T 5 Racord de traversare 6 Racord pentru verificare 7 Dispunere de tip B a prizei de p mnt, electrod de p mnt n bucl 8 Conductor de echipoten ializare n bu cl 9 Acoperi teras cu elemente de fixare de acoperi 10 Racord pentru conectarea barei de echipoten ializare a IPT interioare 11 Dispunere de tip A a prizei de p mnt Se utilizeaz un conductor de echipoten ializare n bucl . Distan a ntre conduct oarele de coborre corespunde condi iilor din tabelul 6.18. nvelitorile metalice ut ilizate pentru protec ia mecanic a pere ilor exteriori pot fi utilizate drept co mponent natural a dispozitivului de captare, conform 6.2.3.7.6, dac nu exist nic i un risc de incendiu prin topirea metalului. Inflamabilitatea depinde de tipul de material al straturilor de placare de sub nvelitoarea metalic . Sistemul de et an eitate al acoperi urilor metalice, precum i al altor tipuri de acoperi uri, p oate fi perforat de tr snet. n astfel de cazuri, apa poate p trunde i se poate in filtra prin acoperi la un punct ndep rtat de punctul de impact. Pentru a evita ac east posibilitate trebuie instalat un dispozitiv de captare. Cupolele u oare i c lapetele instala iilor de evacuare a fumului i a c ldurii sunt n mod normal nchise .Dispozitivele de captare se vor amplasa astfel inct s asigure protec ia mpotriva loviturilor de tr snet pentru pozi ia cea mai dezavantajoas a cupolelor sau clap etelor (deschis, nchis sau n pozi ie intermediar ). Acoperi urile nvelite cu tabl c onductoare care nu este conform cu 6.2.3.7.6 pot fi utilizate drept dispozitive de captare dac topirea n punctul de impact poate fi acceptat . Dac acest lucru nu este acceptat, nvelitoarea de tabl conductoare a acoperi ului trebuie s fie prot ejat cu un sistem de captare de n l ime suficient (a se vedea figura 6.15). Dac s unt utilizate suporturi electroizolante, trebuie respectate condi iile pentru di stan a de separare fa de tabla conductoare indicat n Anexa 6.8. Figura 6.18 prezi nt un exemplu de dispozitiv de captare natural utiliznd parapetul acoperi ului dr ept conductor de captare la marginea acoperi ului. Structurile ncastrate i struct urile cu proeminen e de pe suprafa a acoperi ului trebuie protejate prin interme diul unor tije de captare. P r ile metalice exterioare trebuie conectate la o IP T n afar de cazul n care este n conformitate cu 6.2.3.7.6. Figura 6.20 prezint un e xemplu de conectare a dispozitivului de captare cu conductoare de coborre natural e prin beton. 178

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 181 4 9 2 3 5 1 6 4 6 7 10 8 Fig. 6.20 Construc ia unei IPT exterioare pe o structur de beton armat utiliznd a rm turile pere ilor exteriori ai structurii drept componente naturale Legend 1 Tij de captare 2 Conductor de captare orizontal 3 Conductor de coborre 4 Racord n T 5 Racord de intersectare 6 Conectare la tijele arm turii de o el 7 Ra cord pentru verificare 8 Dispunere de tip B a prizei de p mnt, electrod de p mnt n bucl 9 Acoperi teras cu elemente de fixare de acoperi 10 Racord n T rezistent la coroziune Toate dimensiunile unei IPT trebuie s corespund nivelului de protec ie ales. 6.2.3.7.5.2 Structuri din beton armat, cu acoperi teras inaccesibil publi cului Pe un acoperi teras inaccesibil publicului pe care este amplasat un dispoz itiv de captare, exterior, conductoarele de captare trebuie s fie instalate ca n figura 6.18 Pentru conductorul de echipoten ializare n bucl de pe acoperi , strat ul metalic al parapetului acoperi ului poate fi utilizat a a cum se indic n figur a 6.18. Figura 6.20 prezint modul de instalare a re elei de conductoare pe acope ri . Dac reducerea rezisten ei mecanice a betonului datorit coroziunii nu este p ermis , dispozitivul de captare trebuie instalat i echipoten ializat la arm tura din o el, prevenind astfel c derea direct a tr snetului pe arm tura din o el a betonului. nvelitoarea metalic care este prev zut pentru o protec ie mecanic a pe re ilor exteriori poate fi 179

182 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 utilizat drept component natural a dispozitivului de captare conform 6.2.3.7.6 d ac nu exist risc de incendiu prin topirea metalului. nvelitorile de tabl conducto are ale acoperi urilor care nu sunt conforme cu tabelul 6.16 pot fi utilizate dr ept conductoare de captare dac topirea n punctul de impact a tr snetelor poate fi acceptat . Dac nu, nvelitorile conductoare ale acoperi urilor trebuie protejate cu un dispozitiv de captare (a se vedea figura 6.15). n acest caz, trebuie s se a plice metoda sferei fictive. P r ile metalice care nu satisfac condi iile pentru dispozitivele de captare men ionate n 6.2.3.7.6 pot, cu toate acestea, s fie uti lizate pentru conexiunea diferitelor p r i care conduc curentul de tr snet din z ona acoperi ului. 6.2.3.7.5.3 Protec ia echipamentelor de fixare de acoperi care ncorporeaz echipam ente electrice sau de procesare a informa iei Toate elementele de fixare de acop eri din materiale electroizolante sau conductoare, care ncorporeaz echipamente el ectrice i/sau echipamente de prelucrare a informa iei, trebuie situate n interior ul volumului protejat de dispozitivul de captare. Elementele de fixare de acoper i pe structuri din o el, de asemenea, trebuie situate n interiorul volumului prot ejat de dispozitivul de captare. n acest caz conductoarele de captare trebuie con ectate nu numai la dispozitivul de captare dar i direct la structura din o el, d ac este posibil. Cnd sunt conectate la structur nu este necesar s se respecte dis tan ele de separare. Prescrip iile pentru elementele de fixare de acoperi trebui e aplicate, de asemenea, i pentru elementele instalate pe suprafe e verticale pe care este posibil o c dere a tr snetului, adic suprafe e care pot fi atinse de sfera fictiv . n figura 6.21 este prezentat un exemplu de dispozitiv de captare c are protejeaz elementele de fixare de acoperi de materiale conductoare sau elect roizolante, care ncorporeaz instala ii electrice. Figura 6.21 este indicat numai dac distan a de separare s (a se vedea Anexa 6.8) nu poate fi men inut . 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 1 183 2 d<s 4 3 7 6 5 7 Fig. 6.21 Element de fixare de acoperi metalic protejat mpotriva capt rii directe a tr snetului, conectat la dispozitivul de captare Legend 1 Conductor de captare 2 nvelitoare metalic 3 Conductor de echipoten ializ are 4 Conductor de captare orizontal 5 Echipament electric 6 Cutie de jonc iune a liniei electrice de alimentare cu SPD 7 Born de conexiune la elementele conduc toare ale structurii Dac elementele de fixare necesit o protec ie suplimentar , pot fi amplasate la n ivelul acoperi ului SPD ntre conductoarele active. Distan a de separare trebuie m en inut nu numai n aer ci i pentru c ile prin material solid (km = 0,5). 6.2.3.7.5.4 Protec ia elementelor conductoare instalate pe un acoperi Elemente c onductoare instalate pe acoperi uri cum sunt cele cu grosimea peretelui insufici ent care nu pot rezista c derilor tr snetului i de asemenea nvelitorile conductoa re ale acoperi urilor sau p r i ale structurilor care nu ndeplinesc prescrip iile pentru dispozitive de captare naturale conform 6.2.3.7.6 i tabelului 6.17, i pe ntru care o c dere de tr snet nu poate fi tolerat , trebuie s fie protejate prin conductoare de captare. Pentru proiectarea instala iei de protec ie mpotriva tr snetului a elementelor conductoare instalate pe acoperi trebuie aplicat metoda s ferei fictive pentru dispozitive de captare. n figura 6.21 este prezentat un exem plu de proiectare a unui dispozitiv de captare pentru protec ia mpotriva c derii directe a tr snetului a unui element de fixare de acoperi conductor cnd distan a de protec ie s nu poate fi men inut . 181

184 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 6.2.3.7.5.5 Protec ia structurilor acoperite cu p mnt Pentru structuri care con i n un strat de p mnt pe acoperi pentru izola ie termic poate fi utilizat un SPT no rmal. Dispozitivul de captare poate fi o re ea de captare la sol sau un num r de tije de captare, conectate printr-o re ea ngropat , conform cu metoda sferei fic tive sau a unghiului de protec ie Structuri cu un strat de p mnt de pn la 0,50 m n care persoane sunt prezente cu regularitate, necesit o re ea de captare cu dimen siunea ochiurilor de 5 m 5 m pentru prevenirea tensiunilor periculoase de pas. P entru protejarea persoanelor la nivelul solului de c deri directe ale tr snetulu i sunt necesare, de asemenea, tije de captare conform metodei sferei fictive. Ac este tije pot fi nlocuite cu componente naturale, a a cum sunt gardurile metalice , stlpii de iluminat etc. n l imea dispozitivelor de captare trebuie s in seama de n l imea persoanelor presupus de 2,5 m mpreun cu distan ele de separare necesare. Dac nici un tip din acestea nu este posibil, persoanele trebuie prevenite c pot fi expuse la c deri directe ale tr snetului. Pentru structuri subterane cu un s trat de p mnt de peste 0,5 m se recomand s se utilizeze acelea i m suri ca i pent ru un strat de p mnt de pn la 0,5 m. Pentru structuri subterane care con in materi ale explozibile, este necesar o IPT suplimentar . IPT suplimentar poate fi izola t sau amplasat pe structur . Prizele de p mnt ale celor dou instala ii trebuie s fie interconectate. 6.2.3.7.6 Componente naturale Urm toarele p r i ale structur ii pot fi considerate componente naturale de captare i parte a unei IPT n conform itate cu 6.2.3.3 . a) Foliile de metal care acoper structura de protejat n condi iile urm toare: 1. continuitatea electric ntre diferitele p r i s fie realizat n m od durabil (de exemplu prin lipire, sudare, sertizare, ndoire a marginilor (bordu rare), fixare cu uruburi sau fixare cu buloane); 2. grosimea foliei de metal s n u fie mai mic dect valoarea t indicat n tabelul 6.17 dac este important prevenirea perfor rii foliei de metal sau evitarea aprinderii oric rui material u or combus tibil situat dedesubt; 3. grosimea foliei de metal s nu fie mai mic dect valoarea t indicat n tabelul 6.17 dac este necesar s se ia m suri de precau ie mpotriva pe rfor rii sau s se evite problemele legate de punctele calde; 4. acestea nu sunt acoperite cu material electroizolant. Tabelul 6.17 Grosime minim a tablelor de m etal sau a conductelor metalice ale dispozitivelor de captare Clasa SPT Material Grosime a t mm Grosime b t mm Plumb 2,0 O el (inoxidabil, 4 0,5 galvanizat) De la I pn la Titaniu 4 0,5 IV Cupr u 5 0,5 Aluminiu 7 0,65 Zinc 0,7 a t previne perforarea, punctele calde sau apri nderea. b t numai pentru tabla de metal dac nu este important prevenirea problem elor privind perforarea, punctele calde sau aprinderea. b) Componentele metalice ale construc iei acoperi ului (grinzi, arm turi din o el interconectate etc.), aflate sub acoperi uri nemetalice, cu condi ia ca acestea din urm s poat fi excl use din structura de protejat. 182

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 185 c) P r i metalice de tipul ornamenta iilor, balustradelor, conductelor, nveli uri lor de parape i etc. ale c ror sec iuni nu sunt mai mici dect cele specificate pe ntru componentele standardizate ale dispozitivului de captare. d) Conducte i rez ervoare metalice de pe acoperi , cu condi ia ca acestea s fie realizate dintr-un material cu grosimi i sec iuni n conformitate cu tabelul 6.20. e) Conducte i rez ervoare metalice prin care circul amestecuri u or combustibile sau explozibile, cu condi ia ca acestea s fie realizate dintr-un material cu grosimea cel pu in e gal cu cea a valorii corespunz toare t indicate n tabelul 6.20 i dac cre terea te mperaturii suprafe ei interioare n punctul de impact nu constituie un pericol. Da c nu sunt ndeplinite condi iile privind grosimea, conductele i rezervoarele trebu ie s fie integrate n structura de protejat. Conductele pentru circula ia amestecu rilor u or combustibile sau explozibile nu trebuie s fie considerate drept compo nente naturale ale dispozitivului de captare dac garnitura cupl rilor cu flan e nu este metalic sau dac fa etele flan elor nu sunt conectate ntre ele n mod coresp unz tor. O acoperire cu un strat sub ire de vopsea protectoare sau cu aproximati v 1 mm de bitum sau cu 0,5 mm de PVC nu este considerat ca o izola ie electric . Elementele conductoare instalate deasupra suprafe ei acoperi ului, cum sunt rez ervoarele metalice, sunt n mod obi nuit conectate la echipamentul instalat n inter iorul structurii. Pentru a preveni circula ia curentului de tr snet integral n in teriorul structurii, este necesar s se realizeze o conexiune ntre aceste componen te naturale ale IPT i re eaua de captare. Elementele conductoare instalate deasu pra suprafe ei acoperi ului, cum sunt rezervoarele metalice i barele de arm tur din o el, din beton, trebuie conectate la dispozitivul de captare. Dac nu se adm ite o c dere direct a tr snetului pe un element conductor al acoperi ului, acest element trebuie instalat n interiorul volumului protejat al unui dispozitiv de c aptare. nvelitorile conductoare de pe fa ade i elemente echivalente ale structuri i, unde riscul de incendiu este neglijabil, trebuie realizate conform 6.2.3.7.6. Leg turile de echipoten ializare de acoperi trebuie s fie impermeabile. n acest caz particular leg tura de echipoten ializare este asigurat de arm tura structur ii din betonul armat. n figura 6.22 este prezentat un exemplu de echipoten ializa re a elementelor conductoare de fixare de acoperi la conductoarele de captare. 2 1 3 4 Fig. 6.22 Conectarea unei tije de captare natural la un conductor de captare Legend 1 Element de fixare a unui conductor de captare 2 Conduct metalic 3 Condu ctor de captare orizontal 4 Arm tur din o el n beton Conductele din o el trebuie s corespund cu condi iile 6.2.3.7.6 i cu dimensiunil e minime din tabelul 183

186 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 6.20, iar conductorul de echipoten ializare trebuie s corespund cu dimensiunile din tabelul 6.20. Arm tura din o el din structurile din beton armat este conside rat c asigur continuitatea electric dac cea mai mare parte din interconexiunile barelor verticale i orizontale sunt sudate sau sunt conectate solid. Barele vert icale trebuie s fie conectate prin sudare, mbinare fix sau suprapuse pe o distan de minimum 20 de ori diametrul lor i legate sau conectate sigur prin alt procede u. Pentru structurile noi, conect rile ntre elementele arm turii trebuie s fie sp ecificate de proiectant sau de instalator, n cooperare cu inginerul de construc i i civile i cu constructorul. Pentru structuri care utilizeaz beton armat (care i nclud elemente de prefabricate din beton armat, elemente de beton armat precompr imat), continuitatea electric a barelor arm turilor trebuie s fie verificat prin m surare ntre partea cea mai de sus i nivelul solului. Rezisten a electric total nu trebuie s fie mai mare de 0,2 , valoare m surat utiliznd un echipament de m s urare adecvat. Dac aceast valoare nu este realizat , sau tehnic nu este posibil realizarea unei astfel de ncerc ri, arm tura de o el nu poate fi utilizat ca un c onductor de coborre. n acest caz trebuie instalat un conductor de coborre exterior. n cazul structurilor din prefabricate din beton armat, continuitatea electric a arm turii metalice trebuie s fie stabilit ntre elementele individuale adiacente a le prefabricatelor din beton. 6.2.3.7.7 Dispozitiv de captare izolat Stlpii de captare adiacen i structurilor s au echipamentelor de protejat sunt destina i s reduc la minimum riscul c derilor de tr snet pe structurile aflate n interiorul volumului de protec ie al acestora , dac este instalat o IPT izolat . Dac se instaleaz mai mul i stlpi, ace tia pot fi interconecta i cu ajutorul unor conductoare aeriene i condi iile de proximita te ale acestor instala ii fa de IPT trebuie s fie conform Anexei 6.8. O IPT izol at se poate utiliza, de asemenea, pentru o structur din beton armat pentru mbun t irea ecranului electromagnetic. Pentru structurile nalte construc ia unei IPT iz olate nu este practic . Dispozitivele de captare izolate realizate prin conducto are ntinse pe suporturi electroizolante sunt indicate pentru protec ia unui num r mare de elemente de fixare pe suprafa a acoperi ului, cu proeminen e extinse. I zola ia suporturilor trebuie s fie adecvat pentru o tensiune calculat pentru o d istan de separare conform Anexei 6.8. Conductoare de coborre 6.2.3.8 Generalit i Conductoarele de coborre au rolul de a reduce probabilitatea de avariere datorit circula iei curentului de tr snet n IPT i trebuie dispuse n a a fel nct de la punctu l de impact la p mnt: a) s existe trasee de curent paralele; b) lungimea traseelo r de curent s fie redus la minimum; Distan ele ntre conductoarele de coborre i ntre conductoarele n bucl sunt indicate n tabelul 6.18. 6.2.3.9 Pozi ionarea unei IPT izolate a) Dac dispozitivul de captare este format din tije montate pe piloni se para i (sau pe un singur pilon) care nu sunt din metal sau nu au arm tura de o e l interconectat , este necesar cel pu in un conductor de coborre pentru fiecare p ilon. Pentru piloni confec iona i din metal sau cu arm tura din o el interconect at nu este necesar nici un conductor de coborre suplimentar. b) Dac dispozitivul de captare este format din unul sau mai multe conductoare orizontale separate (s au dintr-un singur conductor), este necesar s fie cel pu in un conductor de cobo rre pentru fiecare structur de sus inere. c) Dac dispozitivul de captare este for mat dintr-o re ea de conductoare, este necesar cel pu in un conductor de coborre pe structura de sus inere pentru fiecare extremitate a conductorului de captare. 6.2.3.9.1 Pozi ionarea unei IPT neizolat Fiecare IPT neizolat trebuie s aib cel pu in dou conductoare de coborre distribuite pe perimetrul structurii de proteja t, n func ie de limit rile privind arhitectura i condi iile practice. 184

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 187 Este de preferat repartizarea conductoarelor de coborre la intervale egale pe per imetrul cl dirii. Distan ele ntre conductoarele de coborre sunt indicate n tabelul 6.18. Distan a dintre conductoarele de coborre se coreleaz cu distan a de separar e indicat n Anexa 6.8. Tabelul 6.18 Distan ele maxime ntre conductoarele de coborre Clasa SPT Distan e minime m I II III IV 10 10 15 20 Dispozitivul de captare, conductoarele de coborre i prizele de p mnt trebuie coord onate astfel nct s se realizeze cel mai scurt traseu posibil pentru curentul de tr snet. n figura 6.23 se prezint un exemplu de IPT exterioar pentru o structur cu diferite niveluri de construc ie a acoperi ului i n figura 6.19 se prezint un exe mplu de IPT exterioar proiectat pentru o structur de 60 m n l ime cu acoperi tera s i cu elemente de fixare de acoperi . 7 1 6 2 4 5 3 Fig. 6.23 Construc ia unei IPT exterioare pe o structur de material electroizola nt cu diferite niveluri de acoperi Legend 1 Conductor de captare orizontal 2 Conductor de coborre 3 Racord n T rezist ent la coroziune 4 Racord pentru verificare 5 Dispunere de tip B a prizei de p mn t, electrod de p mnt n bucl 6 Racord n T, pe coama acoperi ului 7 Dimensiunea ochiu lui re elei 6.2.3.9.2 Construc ie Conductoarele de coborre trebuie instalate astf el nct, pe ct este posibil, s constituie o continuare direct a conductoarelor dispo zitivului de captare. Conductoarele de coborre trebuie s fie instalate rectiliniu i vertical astfel nct acestea s asigure cea 185

188 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 mai scurt cale spre p mnt. Trebuie s se evite formarea de bucle, dar acolo unde a cest lucru nu este posibil, distan a s, m surat de la o margine la cealalt a des chiderii dintre dou puncte de pe conductor i lungimea l a conductorului ntre acel ea i puncte trebuie s fie conforme cu Anexa 6.8 l1 s l3 l2 l = l1 + l2 + l3 Fig. 6.24 Bucla unui conductor de coborre Conductoarele de coborre nu trebuie instalate n stre ini sau n burlane de scurgere chiar dac acestea sunt acoperite cu material electroizolant. Dac nu este posibil realizarea unei conexiuni directe din cauza unor console mari ale acoperi ului etc. conectarea dispozitivului de captare i a conductorului de coborre trebuie s fie realizat printr-un conductor destinat pentru aceasta i nu prin componente na turale cum ar fi jgheaburile pentru scurgerea apei de ploaie etc. Amplasarea con ductoarelor de coborre trebuie s se fac astfel nct s se asigure o distan de separar e conform cu Anexa 6.8 ntre ele i eventualele u i i ferestre. Conductoarele de co borre ale unei IPT neizolate fa de structura de protejat pot fi instalate dup cum urmeaz : a) dac peretele este realizat din material necombustibil, conductoarel e de coborre pot fi amplasate pe suprafa a peretelui sau n perete; b) dac peretele este realizat din material inflamabil i cre terea temperaturii conductoarelor d e coborre este periculoas , conductoarele de coborre pot fi amplasate astfel nct dis tan a ntre ele i perete s fie mereu mai mare de 0,1 m. Suporturi de montare pot f i n contact cu peretele. Atunci cnd distan a ntre conductorul de coborre i materialu l combustibil nu poate fi asigurat , sec iunea conductorului nu trebuie s fie ma i mic de 100 mm2. Pentru structurile mari, cum sunt blocurile turn de apartament e i, n special, structurile industriale i administrative, care sunt proiectate ad esea ca structuri pe schelete de o el sau pe schelete din o el i beton, sau care utilizeaz beton armat, componentele conductoare ale structurii pot fi utilizate drept conductoare de coborre. Impedan a total a SPT pentru acest tip de cl diri este mic i asigur o protec ie mpotriva tr snetului foarte eficient pentru instala iile interioare. Este avantajos s se utilizeze suprafe ele conductoare ale pere ilor drept conductoare de coborre. Astfel de pere i cu suprafe e conductoare pot fi: pere ii din beton armat, suprafe ele fa adelor cu folii metalice i fa adele din panouri prefabricate din beton, dac sunt conectate i interconectate conform 6.2.3.9.5 . 6.2.3.9.3 Conductoare de coborre neizolate n structurile cu elemente conductoare n umeroase n pere ii exteriori, dispozitivele de captare i priza de legare la p mnt trebuie conectate la elementele conductoare ale structurii ntr-un num r de puncte . Aceasta reduce distan a de separare conform Anexei 6.8. Ca rezultat al acestor conexiuni, elementele conductoare ale structurii sunt utilizate drept conductoa re de coborre i de asemenea drept bare de echipoten ializare. n cazul structurilor ntinse, mari (structuri industriale, hale pentru expozi ii etc.) cu dimensiuni d e peste patru ori distan a ntre conductoarele de coborre, trebuie asigurate conduc toare de coborre interioare suplimentare la aproximativ fiecare 40 m, acolo unde este posibil. 186

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 189 Toate coloanele interioare i to i pere ii desp r itori cu elemente conductoare, cum sunt barele de arm tur din o el, care nu ndeplinesc condi iile distan ei de s eparare, trebuie conectate la dispozitivul de captare i la priza de p mnt. Pentru evitarea desc rc rilor electrice periculoase ntre diferitele elemente conductoar e ale unei structuri mari cu coloane interioare de beton armat, arm tura coloane lor este conectat la dispozitivul de captare i la priza de p mnt. Pentru astfel d e structuri, este deosebit de important ca, nainte de nceperea proiect rii structu rii, s fie coordonate proiectarea structurii i proiectarea SPT astfel nct elemente le conductoare ale structurii s poat fi utilizate pentru protec ia mpotriva tr sn etului. 6.2.3.9.4 Conductoare de coborre izolate Dac , din considerente arhitecturale, co nductoarele de coborre nu pot fi montate pe suprafa a structurii, acestea trebuie instalate n canale deschise n zid rie. n acest caz, trebuie s se acorde aten ie me n inerii distan ei de separare, conform Anexei 6.8, ntre conductorul de coborre i orice element de metal din interiorul structurii. Instalarea direct n tencuiala e xterioar nu este recomandat deoarece tencuiala se poate deteriora ca rezultat al dilat rii termice. Tencuiala este adesea avariat ca rezultat a cre terii temper aturii i a for elor mecanice exercitate de curentul de tr snet. 6.2.3.9.5 Compon ente naturale Pot fi considerate conductoare de coborre naturale urm toarele elem ente ale structurii: a) instala iile metalice, cu condi ia ca: 1. s fie realizat durabil continuitatea electric ntre diferitele elemente, 2. dimensiunile lor s f ie cel pu in egale cu acelea care sunt specificate n tabelul 6.20 pentru conducto arele de coborre. Conductele prin care circul lichide inflamabile sau explozibile nu trebuie folosite drept componente naturale ale dispozitivului de captare dac garnitura cupl rilor cu flan e nu este metalic sau dac fa etele flan elor nu su nt conectate ntre ele n mod corespunz tor. Instala iile metalice pot fi acoperite cu materiale electroizolante. b) scheletul metalic al betonului armat care prezi nt o continuitate electric ; Pentru prefabricate din beton armat, trebuie s se r ealizeze puncte de interconectare ntre elementele de armare. De asemenea, este im portant ca betonul armat s con in o leg tur conductoare ntre punctele de intercon ectare. P r ile separate trebuie s fie conectate la fa a locului n timpul asambl rii. c) scheletul din o el interconectat al structurii; Conductoarele n bucl nu s unt necesare dac scheletul de metal al structurilor sau arm turile din o el inte rconectate ale structurii sunt utilizate drept conductoare de coborre. d) element ele fa adei, ine profilate i prefabricate metalice ale fa adei, cu condi ia ca 1 . dimensiunile lor s respecte prescrip iile pentru conductoarele de coborre (a se vedea 6.2.3.14) iar grosimile tablelor de metal sau a conductelor de metal s nu fie mai mici de 0,5 mm, 2. continuitatea electric a acestora pe vertical s fie conform prescrip iilor de la 6.2.3.15 . 6.2.3.9.6 Racorduri pentru verificare (p iese de separare) Pe fiecare conductor de coborre trebuie instalat un racord pent ru verificare la conectarea acestuia la priza de p mnt, cu excep ia conductoarelo r de coborre naturale care sunt legate la electrozii de p mnt de funda ie. Pentru scopuri de m surare, racordul trebuie s poat fi deschis cu ajutorul unei scule. n utilizare normal acesta trebuie s r mn nchis. n figura 6.25 sunt prezentate exempl e de construc ie a unui racord pentru verificare care poate fi instalat pe un pe rete interior sau exterior al unei structuri. 187

190 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 4 1 2 3 Figure 6.25a a 4 2 Figure 6.25b b Fig. 6.25 Exemple de conectare a prizei de p mnt la IPT a structurilor utiliznd co nductoare de coborre naturale (grinzi) Racord pentru verificare pe perete 1 Racord pentru verificare pe perete (pies de separare) 2 Racord n T rezistent la coroziune n sol 3 Racord rezistent la coroziu ne n sol 4 Racord ntre conductorul de leg tur la priza de p mnt i o grind din o el Priza de p mnt 6.2.3.10 Generalit i Rezisten a de dispersie a prizei de p mnt numa i pentru instala ia de protec ie mpotriva tr snetului trebuie s fie de cel mult 1 0 . 6.2.3.11 Dispunerea prizelor de p mnt n condi ii obi nuite Pentru prizele de p mnt sunt utilizate dou tipuri de baz de dispunere a electrozilor de p mnt. 6.2.3. 11.1 Dispunere de tip A Acest tip de dispunere con ine electrozi de p mnt orizont ali sau verticali instala i n exteriorul structurii de protejat. Fiecare conducto r de coborre se conecteaz individual la o astfel de priz ce poate fi singular sau multipl . n dispunerile de tip A, num rul total de electrozi de p mnt trebuie s n u fie mai mic de doi. 188

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 100 90 80 70 60 l1 m 50 40 30 20 10 Clasa III-IV 0 0 500 1 000 1 500 m 2 000 2 5 00 3 000 Clasa I 191 Clasa II l1a fiec rui electrod de p mnt n func ie de clasa SPT Lungimea minim a fiec rui el ectrod de p mnt de la extremitatea fiec rui conductor de coborre este l1 pentru el ectrozii de p mnt orizontali, sau 0,5 l1 pentru electrozii de p mnt verticali (sau nclina i), unde l1 este lungimea minim a electrozilor de p mnt orizontali a a cum rezult aceasta din figura 6.26. n cazul electrozilor de p mnt combina i (vertical i sau orizontali), trebuie s se considere lungimea total . Lungimile minime indi cate n figura 6.26 pot s nu fie luate n considerare cu condi ia ca rezisten a priz ei de p mnt s fie mai mic de 10 (m surat la o frecven diferit de frecven a indust rial i de multiplii acesteia pentru a se evita interferen a). Fig. 6.26 Lungimea minim 6.2.3.11.2 Dispunere de tip B Acest tip de dispunere presupune o priz de p mnt mu ltipl exterioar structurii (din electrozi verticali lega i ntre ei cu electrozi o rizontali, sau numai electrozi orizontali): - pe contur nchis (n bucl ) sau pe con tur deschis, - n funda ie. Tot o priz de p mnt de dispunere de tip B poate fi o co mbina ie ntre cele dou tipuri de mai sus, interconectate. 6.2.3.11.3 Instalarea e lectrozilor de p mnt Electrodul de p mnt n bucl (dispunere de tip B) trebuie ngropat la o adncime de cel pu in 0,5 m dar nu mai mic dect adncimea de nghe a solului i la o distan de cel pu in 1 m fa de funda ia cl dirii. Pentru structuri cu multe si steme electronice sau cu risc ridicat de incendiu, este preferabil o legare la p mnt cu o dispunere de tip B. 6.2.3.11.4 Electrozi de p mnt naturali Pot fi utiliz a i ca electrozi naturali de p mnt arm turile din o el interconectate ale funda i ilor din beton n conformitate cu 6.2.3.14, sau alte structuri metalice subterane corespunz toare. Dac arm tura metalic a betonului este utilizat ca electrod de p mnt, o aten ie deosebit trebuie s se acorde interconexiunilor pentru a se preven i fisurarea mecanic a betonului. 189

192 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 6.2.3.12 Construc ie 6.2.3.12.1 Generalit i Dispozitivele de captare ar trebui s realizeze urm toarele cerin e: a) circula ia curentului de tr snet la p mnt; b) leg tura de echipoten ializare ntre conductoarele de coborre; c) controlul tensiun ii n vecin tatea pere ilor conductori ai cl dirii. Electrozii de p mnt n funda ie i electrozii de p mnt n bucl n dispunere de tip B satisfac aceste condi ii. Electroz ii de p mnt radiali n dispunere de tip A sau electrozii de p mnt verticali ngropa i adnc n p mnt nu satisfac condi iile cu privire la leg tura de echipoten ializare i la controlul tensiunii. Funda iile din beton cu arm turi din o el interconectate ale unei structuri ar trebui utilizate drept electrozi de p mnt n funda ie. Acest e funda ii prezint o rezisten de legare la p mnt foarte mic i realizeaz un nivel de referin excelent pentru echipoten ializare. Dac acest lucru nu este posibil, ar trebui instalat n jurul structurii o priz de p mnt, de preferat un electrod de p mnt n bucl n dispunere de tip B. 6.2.3.12.2 Electrozi de p mnt n funda ie Un electr od de p mnt n funda ie, conform 6.2.3.11.4, con ine conductoare instalate n funda i a structurii sub p mnt. Lungimea electrozilor de p mnt suplimentari ar trebui dete rminat utiliznd diagrama din figura 6.26. Electrozii de p mnt n funda ie sunt ncorpo ra i n beton. Ace tia au avantajul c , dac betonul este turnat corespunz tor i ac oper pn la cel pu in 50 mm din electrozii de p mnt n funda ie, ace tia sunt proteja i mpotriva coroziunii. Trebuie de asemenea amintit c barele de arm tur din o el, din beton, genereaz un poten ial electric de aceea i m rime cu cea a conductoar elor de cupru ngropate. Acest lucru ofer o solu ie tehnic bun pentru proiectarea prizelor de p mnt pentru structuri din beton armat. Metalele utilizate pentru ele ctrozii de p mnt trebuie s satisfac prescrip iile pentru materiale indicate n tabe lul 6.21. Pentru electrozii de p mnt din sol trebuie utilizate conductoare din cu pru sau din o el inoxidabil dac acestea sunt conectate la o elul din beton. Pe p erimetrul structurii trebuie instalat n funda ie un conductor metalic, conform ta belului 6.5, sau o band din o el galvanizat, care s fie adus deasupra gropii de funda ie, prin conductoare de leg tur , la punctele de conectare desemnate pentr u racordurile pentru verificare ale conductoarelor de coborre. Stratul hidroizola nt introdus de obicei sub funda ia structurii pentru reducerea umidit ii n plan e ele subsolului asigur o izola ie electric corespunz toare. Electrodul de p mnt tr ebuie instalat sub funda ie, sub beton. n acest caz proiectul trebuie s con in ac ordul constructorului pentru proiectul prizei de p mnt. Atunci cnd priza de p mnt e ste comun (rezisten a de dispersie sub 1 ) la aceasta se leag a) conductoarele d e legare la p mnt; b) conductoarele de coborre. Atunci cnd constructorul cl dirii n u permite trecerea conductorului prin stratul de izola ie, conectarea la priza d e p mnt trebuie realizat n afara structurii. n figura 6.27 sunt prezentate trei exe mple diferite a modului de instalare a electrozilor de p mnt n funda ie, pe o stru ctur cu funda ii impermeabile, cu evitarea str pungerii barierei mpotriva umidit ii. Sunt ilustrate, de asemenea, mai multe solu ii de conectare corespunz toare a prizei de p mnt la structuri cu funda ii izolate. n figurile 6.27 a i 6.27 b se prezint conexiuni exterioare, astfel nct izola ia s nu fie deteriorat ; n figura 6. 27 c se prezint o trecere etan prin izola ie. 190

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 193 1 1 3 2 2 3 7 7 4 5 6 6 Fig. 6.27 a Funda ie izolat cu electrod de p mnt n funda ie ntr-un strat de beton n earmat sub izola ia de bitum Fig. 6.27 b Funda ie izolat cu conductorul prizei de p mnt trecnd par ial prin sol 8 9 3 7 6 10 Fig. 6.27c Conductor de conexiune ntre electrodul de p mnt n funda ie i bara de ech ipoten ializare care traverseaz stratul electroizolant cu bitum Fig. 6.27 Constr uc ia unei prize de p mnt n bucl n funda ie pentru structuri cu funda ii de concep ii diferite Legend 1 Conductor de coborre 2 Racord pentru verificare 3 Conductor de echipoten ializare la IPT interioar 4 Strat din beton nearmat 5 Conductor de conexiune a IPT 6 Electrod de p mnt n funda ie 7 Izola ie cu bitum, strat electroizolant imper meabil 8 Conductor de conexiune ntre arm turile din o el i racordul de verificare 9 Arm tur din o el n beton 10 Str pungere a stratului impermeabil cu bitum 191

194 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011

6.2.3.12.3 Dispunere de tip A Electrozi de p mnt radiali i verticali Electrozii d e p mnt trebuie conecta i la extremit ile inferioare ale conductoarelor de coborre prin utilizarea racordurilor pentru verificare. Fiecare conductor de coborre tre buie prev zut cu un electrod de p mnt. Electrozii de p mnt trebuie s fie la o dist an mai mare dect distan a de separare fa de cablurile i conductele de metal exist ente n sol. n dispunerea de tip A sunt de preferat electrozii de p mnt verticali, d eoarece au un raport costeficien mai bun i asigur o rezisten a prizei de p mnt ma i stabil n majoritatea solurilor n raport cu electrozii orizontali. n unele cazuri poate fi necesar s se instaleze electrozi de p mnt n interiorul structurii, de exe mplu ntr-un subsol sau o pivni . n timpul exploat rii dac exist riscul cre terii r ezisten ei de dispersie a stratului superficial (de exemplu datorit evapor rii a pei) este necesar completarea cu electrozi de p mnt de lungimi mai mari, ngropa i adnc. Dac este prev zut o dispunere de tip A a prizei de p mnt, egalizarea de pote n ial necesar pentru to i electrozii este ob inut cu ajutorul conductoarelor de echipoten ializare i a barelor de echipoten ializare (de preferat n afara structu rii). 6.2.3.12.4 Dispunere de tip B Electrozi de p mnt n bucl Pentru structurile c are utilizeaz materiale electroizolante, cum sunt zid ria din c r mid sau lemnul f r funda ie cu arm tur din o el, trebuie instalat o priz de p mnt tip B. Pentru reducerea rezisten ei de dispersie echivalente, priza de p mnt cu dispunere de t ip B poate fi mbun t it , dac este necesar, prin ad ugarea de electrozi de p mnt v erticali sau radiali. Distan a de izolare n aer i adncimea pentru dispunere de tip B a electrodului de p mnt sunt optime n condi ii de sol normale pentru protec ia persoanelor din proximitatea structurii. Electrozii de p mnt n dispunere de tip B realizeaz echipoten ializarea ntre conductoarele de coborre la nivelul solului, de oarece diferitele conductoare de coborre dau poten iale diferite datorit distribu iei inegale a curen ilor de tr snet din cauza rezisten ei de dispersie diferite . Dac un num r mare de persoane se afl frecvent n zone din vecin tatea structurii de protejat, trebuie executate dirij ri suplimentare de poten ial n aceste zone. Trebuie instala i mai mul i electrozi de p mnt n bucl la distan e de aproximativ 3 m. Se recomand ca electrozii de p mnt n bucl cei mai ndep rta i de structur s fie ngropa i mai adnc fa de suprafa , adic cei afla i la 4 m fa de structur la o adnci me de 1 m, cei afla i la 7 m fa de structur la o adncime de 1,5 m i cei afla i la 10 m fa de structur la o adncime de 2 m. Dac zona din vecin tatea structurii est e acoperit cu dale din asfalt cu o grosime 50 mm cu conductivitate sc zut , se a sigur o protec ie suficient persoanelor care circul prin aceast zon . 6.2.3.12.5 Electrozi de p mnt n sol stncos Un electrod de p mnt n funda ie trebuie ncorporat n b tonul funda iei n timpul construc iei Chiar dac un electrod de p mnt n funda ie are un efect redus ntr-un sol stncos, acesta reac ioneaz ns ca un conductor de echipot en ializare. Dac nu este prev zut un electrod de p mnt n funda ie, trebuie utiliza t o dispunere de tip B (un electrod de p mnt n bucl ). Dac electrodul de p mnt nu p oate fi instalat n sol i este instalat la suprafa , trebuie protejat mpotriva dete rior rilor mecanice. 6.2.3.12.6 Prize de p mnt pe suprafe e ntinse O instala ie in dustrial cuprinde n mod tipic un num r de structuri asociate, ntre care sunt insta late un num r mare de cabluri de alimentare cu energie electric i de semnalizare (de comunica ii). O impedan redus a prizei de p mnt poate fi ob inut prin preved erea structurii cu electrozi de p mnt n funda ie i suplimentar o dispunere de tip B i A. Interconect rile ntre electrozii de p mnt, electrozii de p mnt n funda ie i c onductoarele de coborre trebuie realizate la racordurile de verificare. Unele din tre racordurile de verificare trebuie conectate, de asemenea, la barele de echip oten ializare ale IPT interioare. Partea inferioar a unui conductor de coborre ex pus trebuie izolat cu un tub din PVC cu grosimea de 192

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 195 cel pu in 3 mm sau cu o izola ie echivalent . Prin interconectarea prizelor de p mnt a mai multor structuri, se ob ine o re ea de legare la p mnt a a cum este ind icat n figura 6.28. 3 2 1 4 1 Fig. 6.28 Priz de p mnt de tip re ea cu ochiuri pentru o instala ie industrial Legend 1 Cl dire cu re ea de ochiuri n arm tur 2 Turn n interiorul instala iei ind ustriale 3 Echipament singular 4 Canale pentru cabluri n figura 6.28 este prezentat proiectul unei re ele cu ochiuri de legare la p mnt c are cuprinde canalele pentru cabluri ntre structurile asociate protejate mpotriva tr snetului. Aceasta reduce impedan a ntre cl diri i are avantaje semnificative d e protec ie mpotriva IEMT. Acest sistem ofer o impedan sc zut ntre cl diri i are a vantaje semnificative privind compatibilitatea electromagnetic . Dimensiunea och iurilor re elei n apropierea cl dirilor i a altor obiecte poate fi de ordinul 20 m 20 m. La o distan de peste 30 m dimensiunea ochiurilor se poate m ri la 40 m 4 0 m. 6.2.3.13 Componente Componentele unei IPT trebuie s fie realizate din materialel e indicate n tabelul 6.19 sau din alte materiale cu caracteristici echivalente al e performan elor mecanice, electrice i chimice (coroziune). Pentru fixare pot fi utilizate i componente realizate din alte materiale dect cele metalice. 193

196 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Tabelul 6.19 Materiale pentru IPT i condi ii de utilizare Utilizare Material Cupru O el galvanizat la cald O el inoxidabil Aluminiu n aer l iber Masiv Torsadat Masiv Torsadat Masiv Torsadat Masiv Torsadat n p mnt Masiv Tor sadat Ca nveli Masiv Masiv Torsadat Nepotrivit n beton Masiv Torsadat Ca nveli Masi v Torsadat Masiv Torsadat Nepotrivit Rezisten Bun n multe medii Coroziune Crescut prin Poate fi distrus prin cuplaj galvanic cu Cupru Cupru Plumb Masiv n nveli Masiv Ca nveli Nepotrivit Compu i de sulf Materiale organice Acceptabil n aer, Con inut ridicat n beton i n s ol de cloruri normal Bun n multe Con inut ridicat medii de cloruri Bun n atmosfere Solu ii alcaline care con in sulf i cloruri n concentra ii reduse Bun n atmosfere Soluri acide care con in concentra ii mari de sulfa i Cupru O el inoxidabil 6.2.3.13.1 Fixare Dispozitivele de captare i conductoarele de coborre trebuie s f ie fixate solid astfel nct s se mpiedice ruperea sau desprinderea conductoarelor ca urmare a for elor electrodinamice sau a for elor mecanice accidentale (de exemp lu vibra ii, alunecare a straturilor de z pad , dilatare termic etc.) 6.2.3.14 M ateriale i dimensiuni Materialul i dimensiunile trebuie s fie alese lund n conside rare posibilitatea coroziunii att a structurii de protejat ct i a SPT. Configura i ile i sec iunile minime ale elementelor dispozitivului de captare, tijelor de ca ptare i a conductoarelor de coborre sunt indicate n tabelul 6.20. Configura iile i dimensiunile minime ale electrozilor de p mnt sunt indicate n tabelul 6.21. Tabel ul 6.20 Material, configura ie i sec iune minim a conductoarelor de captare, tij elor de captare i a conductoarelor de coborre Material Cupru Configura ie Band masiv Bar rotund masiv Torsadat Bar rotund masi v Band masiv Bar rotund masiv Torsadat Band masiv Bar rotund masiv Torsadat Band masiv Bar rotund masiv Torsadat Bar rotund masiv 7) 3), 4) 7) Cupru acoperit cu staniu 1) Aluminiu Aliaj de aluminiu 3) Sec iunea minim mm2 50 8) 50 8) 50 8) 200 8) 50 8) 50 8) 50 8) 70 50 8) 50 8) 50 8) 50 50 8) 200 Comentarii 10) Grosime de minim 2 mm Diametru de 8 mm Diametru minim al fiec rui toron de 1,7 mm Diametru de 16 mm Grosime de minim 2 mm Diametru de 8 mm Diamet ru minim al fiec rui toron de 1,7 mm Grosime de minim 3 mm Diametru de 8 mm Diam etru minim al fiec rui toron de 1,7 mm Grosime de minim 2,5 mm Diametru de 8 mm Diametru minim al fiec rui toron de 1,7 mm Diametru de 16 mm 194

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 197 Band masiv Grosime de minim 2,5 mm 50 8) Diametru de 8 mm Bar rotund masiv 9) 50 Diametru minim al fiec rui toron de 1,7 mm Torsadat 50 8) Diametru de 16 mm 200 Bar rotund masiv 3), 4), 9) Grosime de minim 2 mm O el inoxidabil 5) Band masiv 6) 50 8) Diametru de 8 mm 50 Bar rotund masiv 6) Diametru minim al fiec rui tor on de 1,7 mm 70 8) Torsadat Diametru de 16 mm 200 Bar rotund masiv 3), 4) 1) Gro simea minim a acoperirii prin galvanizare la cald sau prin electroliz de 1 m. 2) Acoperirea trebuie s fie neted , continu i f r flux de staniu, cu o grosime min im de 50 m. 3) Aplicabil numai pentru tije de captare. Pentru aplica iile n care eforturile mecanice nu sunt critice cum ar fi sarcina datorit vntului, poate fi u tilizat un diametru de 10 mm, o tij de captare lung de 1 m cu o fixare supliment ar . 4) Aplicabil numai electrozilor de p mnt ghida i. 5) Crom 16 %, nichel 8 %, carbon 0,07 %. 6) Pentru o el inoxidabil nglobat n beton, i/sau n contact direct cu un material inflamabil, dimensiunile minime trebuie s fie m rite la 78 mm2 (10 mm diametru) pentru o bar masiv i la 75 mm2 (grosime minimum 3 mm) pentru o band masiv . 7) Pentru anumite aplica ii n care eforturile mecanice nu sunt esen iale , poate fi redus de la 50 mm2 (diametru de 8 mm) la 28 mm2 (diametru de 6 mm). n acest caz, trebuie acordat aten ie reducerii spa iului pentru elementele de prin dere. 8) Dac aspectele termice i mecanice sunt importante, aceste dimensiuni pot fi m rite la 60 mm2 pentru banda masiv i la 78 mm2 pentru bara masiv . 9) Sec i unea minim pentru evitarea topirii este de 16 mm2 (cupru), 25 mm2 (aluminiu), 50 mm2 (o el) i 50 mm2 (o el inoxidabil) pentru o energie specific de 10 000 kJ/ . 10) Grosime, l ime i diametru sunt definite cu 10 %. O el galvanizat la cald 2) Tabelul 6.21 Material, configura ie i dimensiuni minime ale electrozilor de p mnt Material Cupru Configura ie Torsadat 3) Bar rotund masiv Band masiv 3) Bar rotun d masiv Bar tubular Plac masiv Plac cu z brele 3) Electrod tip tij (vertical) mm 15 8) 20 Dimensiuni minime Electrod tip Electrod tip conductor plac Comentarii (orizontal ) mm Diametru minim al 50 mm2 fiec rui toron de 1,7 mm 2 50 mm Diametru de 8 mm 50 mm2 Grosime de minim 2 mm Grosime a peretelui de minim 2 mm 500 x 500 Grosime de minim 600 x 600 2 mm Sec iune 25 mm x 2 mm Lungime minim a configura iei cu z brele: 4,8 m 195

198 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 O el Bar rotund masiv galvanizat 1) 2) Bar tubular galvanizat 16 9) 1) 2) Diametru 10 mm Grosime a peretelui de minim 2 mm 90 mm2 500 x 500 600 x 600 Gros ime de minim 3 mm Grosime de minim 3 mm Sec iune 30 mm x 3 mm Raz minim 250 m ac operire cu cupru de 99,9 % con inut de cupru Grosime de minim 3 mm Diametru mini m al fiec rui toron de 1,7 mm 25 Band masiv galvanizat 1) Plac masiv galvanizat 1) Plac cu z brele galvanizat 1) Bar rotund masiv acoperit cu cupru 4) 14 Bar rotund masiv neacoperit 5) Bar sau band masiv galvanizat 5) 6) Torsadate gal vanizate 5) 6) Profile galvanizate n form de cruce 1) O el Bar rotund masiv inoxi dabil Band masiv 7) Diametru 10 mm 75 mm2 70 mm2 50x50x3 15 Diametru 10 mm 100 mm2 1) Acoperirea trebuie s fie neted , continu rotund i de 70 m pentru band . 2) Co nductoarele trebuie mai nti prelucrate i apoi galvanizate. 3) Poate fi de asemenea acoperit cu staniu. 4) Cupru trebuie s fie legat intrinsec de o el. 5) Se admit e numai dac este nglobat complet n beton. 6) Se admite numai dac sunt conectate co rect la cel pu in fiecare 5 m mpreun cu arm turile naturale de o el n contact cu f unda ia n partea dinspre p mnt. 7) Crom 16 %, nichel 5 %, molibden 2 %, carbon 0,0 8 %. 8) n unele ri se admite o valoare de 12 mm. 9) Legarea la p mnt cu tije este utilizat n unele ri pentru conectarea conductorului de coborre la punctul n care ac esta ntr n p mnt. Grosime de minim 2 mm i f r flux de staniu cu o grosime minim de 50 m pentru bar 6.2.3.15 Racorduri Num rul de racorduri de-a lungul conductoarelor trebuie redus la minimum. Racordurile trebuie realizate n mod sigur prin lipire, sudare, serti zare, presare, ndoire a marginilor (bordurare), fixare cu uruburi i fixare cu bul oane. 6.2.4 Instala ie interioar de protec ie mpotriva tr snetului 6.2.4.1 Genera lit i IPT interioar trebuie s evite apari ia scnteilor periculoase n structura de protejat datorit curentului de tr snet care circul n IPT exterioar sau n alte elem ente conductoare ale structurii. Scntei periculoase pot apare ntre IPT exterioar i alte componente ca: instala ii din metal; sisteme interioare; elemente conducto are i linii racordate la structur . Scnteile care apar n structuri cu risc de expl ozie sunt totdeauna periculoase. n acest caz sunt necesare m suri de protec ie su plimentare. Scnteile periculoase ntre elemente diferite pot fi evitate prin leg tu r de echipoten ializare conform cu 6.2.4.2 sau izola ie electric ntre elemente co nform cu 6.2.4.3. 196

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 199 6.2.4.2 Leg tur de echipoten ializare Echipoten ializarea este realizat prin int erconectarea IPT cu scheletul metalic al structurii, instala ii metalice, sistem e interioare, elemente conductoare exterioare i linii conectate la structur . Mi jloacele de interconectare pot fi conductoare de echipoten ializare, dac continu itatea electric nu este asigurat de leg turi naturale, dispozitive de protec ie la supratensiuni i supracuren i (SPD), dac conect rile directe cu conductoare de echipoten ializare nu sunt posibile. Este important modul n care este realizat l eg tura de echipoten ializare i trebuie discutat cu operatorul re elei de teleco munica ii, cu operatorul re elei electrice i cu al i operatori sau cu autorit i implicate datorit faptului c pot fi prescrip ii conflictuale. SPD trebuie astfel instalate nct s permit inspectarea lor. 6.2.4.3 Leg tur de echipoten ializare pen tru instala iile metalice n cazul unei IPT exterioare izolate, leg tura de echipo ten ializare trebuie s fie realizat numai la nivelul solului. Pentru o IPT exter ioar care nu este izolat , leg tura de echipoten ializare trebuie s fie instalat n amplasamentele urm toare: a) n subsol sau aproximativ la nivelul solului. Condu ctoarele de echipoten ializare trebuie s fie legate la o bar de echipoten ializa re construit i dispus astfel nct s permit un acces facil pentru inspec ie. Bara de echipoten ializare trebuie conectat la priza de p mnt. n cazul structurilor mari (tipic cu o n l ime de peste 20 m), pot fi instalate mai multe bare de echipoten ializare pe verticala cl dirii care trebuie s fie interconectate ntre ele; b) n am plasamentele n care nu sunt satisf cute prescrip iile de izola ie (a se vedea 6.3 ). Conductoarele prin care se realizeaz leg turile de echipoten ializare trebuie s fie amplasate pe traseul cel mai scurt i drept att ct este posibil. Valorile mi nime ale sec iunilor conductoarelor de echipoten ializare care conecteaz bare de echipoten ializare diferite i ale conductoarelor care conecteaz barele de echip oten ializare la prizele de p mnt sunt indicate n tabelul 6.22. Valorile minime al e sec iunilor conductoarelor de echipoten ializare care conecteaz instala iile m etalice interioare la barele de echipoten ializare sunt indicate n tabelul 6.23. Tabelul 6.22 Dimensiuni minime ale conductoarelor care conecteaz bare de echipot en ializare diferite sau care conecteaz bare de echipoten ializare la priza de p mnt Clasa SPT de la I pn la IV Material Cupru Aluminiu O el Sec iune mm2 14 22 50 Tabelul 6.23 Dimensiuni minime ale conductoarelor care conecteaz instala iile de metal interioare la bara de echipoten ializare Clasa SPT de la I pn la IV Material Cupru Aluminiu O el Sec iune mm2 5 8 16 197

200 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Dac p r i electroizolante sunt inserate pe conductele de gaze sau de ap , n inter iorul structurii de protejat, cu acordul distribuitorilor de ap i de gaz, aceste a trebuie s fie untate de SPD concepute pentru astfel de opera ie. SPD trebuie s aib caracteristicile urm toare: ncercare de clas I; Iimp kcI unde kcI este curen tul de tr snet care circul de-a lungul p r ilor importante ale unei IPT exterioa re ; nivelul de protec ie UP trebuie s fie mai mic dect nivelul de inere la impul s a izola iei dintre p r i; 6.2.4.4 Leg tur de echipoten ializare pentru p r ile conductoare exterioare Pent ru p r ile conductoare exterioare, leg tura de echipoten ializare trebuie s fie stabilit ct mai aproape posibil de punctul lor de racordare la structura de prote jat. Dac nu poate fi acceptat o leg tur de echipoten ializare direct , trebuie u tilizate SPD cu urm toarele caracteristici: ncercare de clas I; Iimp If unde If e ste curentul de tr snet care circul prin partea conductoare exterioar considerat ; nivelul de protec ie UP trebuie s fie mai mic dect nivelul de inere la impuls a izola iei dintre p r i; Cnd IPT nu este necesar , poate fi utilizat , ca leg tu r de echipoten ializare, priza de p mnt a instala iei electrice de joas tensiune. 6.2.4.5 Leg tur de echipoten ializare pentru sistemele interioare Leg tura de e chipoten ializare trebuie realizat conform cu 6.2.4.3. Dac sistemele interioare au conductoare ecranate sau amplasate n tuburi de protec ie metalice, este sufici ent s se lege numai aceste ecrane sau tuburi de protec ie. Dac conductoarele sis temelor interioare nu sunt nici ecranate nici amplasate n tuburi de protec ie met alice acestea se vor lega la bara de echipoten ializare prin SPD. Conductoarele PEN sau/ i PE din re elele TN se vor lega la bara de echipoten ializare direct s au prin SPD. Conductoarele de echipoten ializare i SPD trebuie s aib acelea i ca racteristici cu cele indicate la 6.2.4.3. 6.2.4.6 Leg tur de echipoten ializare pentru liniile racordate la structura de protejat Leg tura de echipoten ializare pentru liniile electrice i de telecomunica ii trebuie s fie realizat conform cu 6.2.4.4. Toate conductoarele ale fiec rei linii se recomand s fie echipoten ial izate direct sau printr-un SPD. Conductoarele active trebuie s fie echipoten ial izate numai la bara de echipoten ializare printr-un SPD. n re elele TN, conductoa rele PE sau PEN trebuie s fie echipoten ializate direct sau prin SPD la bara de echipoten ializare. Leg tura de echipoten ializare pentru ecranele sau tuburile de protec ie ale cablurilor trebuie s fie realizat ct mai aproape de punctul de r acordare la structur . 6.2.5 M suri de protec ie mpotriva v t m rii fiin elor vii datorate tensiunilor de atingere i de pas 6.2.4.1 M suri de protec ie mpotriva t ensiunilor de atingere n anumite condi ii, apropierea de conductoarele de coborre ale unui SPT, n afara structurii, poate prezenta un pericol pentru via chiar dac SPT a fost proiectat i construit conform prescrip iilor men ionate mai sus. Risc ul este redus la un nivel acceptabil dac una dintre condi iile urm toare este nde plinit : a) probabilitatea apropierii unei persoane, sau durata prezen ei sale n afara structurii i n apropierea conductoarelor de coborre, este foarte mic ; b) co nductoarele de coborre naturale sunt constituite din mai multe coloane ale cadrul ui metalic extins al structurii sau din mai mul i piloni din o el interconecta i ai structurii fiind asigurat 198

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 201 continuitatea electric ; c) rezistivitatea stratului de suprafa a solului, la ce l mult de 3 m de conductorul de coborre, nu este mai mic de 5 k m. Un strat de ma terial electroizolant, de exemplu asfalt cu o grosime de 5 cm (sau un strat cu p ietri de 15 cm grosime) reduce riscul la un nivel acceptabil. Dac nici una din a ceste condi ii nu este ndeplinit , trebuie s fie adoptate m suri de protec ie mpot riva v t m rii fiin elor vii datorit tensiunilor de atingere dup cum urmeaz : iz ola ia conductoarelor de coborre expuse este prev zut pentru o tensiune de inere de 100 kV considernd un impuls de 1,2/50 s, de exemplu cu un strat de minimum 3 m m de polietilen reticulat ; restric ii fizice i/sau panouri de avertizare cu sco pul de a reduce la minimum probabilitatea ca un conductor de coborre s fie atins. 6.2.5.2 M suri de protec ie mpotriva tensiunilor de pas n anumite condi ii, apropi erea de conductoarele de coborre n afara structurii poate prezenta un pericol pent ru via chiar dac SPT a fost conceput i construit conform regulilor men ionate ma i sus. Riscul este redus la un nivel acceptabil dac una din urm toarele condi ii este ndeplinit : a) probabilitatea apropierii unei persoane, sau durata prezen e i sale n zona periculoas la cel mult 3 m de conductoarelor de coborre, este foarte mic ; b) rezistivitatea stratului de suprafa a solului, la cel mult 3 m de cond uctorul de coborre, nu este mai mic de 5 k m. Un strat de material electroizolant , de exemplu asfalt cu o grosime de 5 cm (sau un strat de pietri de 15 cm grosim e) n general reduce riscul la un nivel acceptabil. Dac nici una din aceste condi ii nu este ndeplinit , trebuie s fie adoptate m suri de protec ie mpotriva v t m r ii fiin elor vii datorit tensiunilor de pas dup cum urmeaz : echipoten ializare cu ajutorul unui re ele de legare la p mnt; restric ii fizice i/sau panouri de av ertizare cu scopul de a reduce la minim probabilitatea accesului n zona periculoa s , nu mai departe de 3 m de conductorul de coborre. 6.3 INSTALA II DE PROTEC IE M POTRIVA TR SNETULUI CU DISPOZITIVE DE AMORSARE (PDA) 6.3.1. Generalit i 6.3.1.1. Prezentul capitol se aplic la IPT cu dispozitive de amorsare (PDA) mpotriva lovi turilor directe de tr snet ale tuturor construc iilor care fac obiectul prezentu lui normativ, cu n l imi mai mici de 60 m, precum i a zonelor deschise la care co nsiderentele economice i estetice impun aceast solu ie. Acest capitol nu trateaz protec ia instala iilor electrice mpotriva supratensiunilor de origine atmosferi c transmis prin re ele. 6.3.1.2. Pentru protec ia construc iilor mpotriva lovitur ilor de tr snet se pot aplica i alte norme similare ale unor ri europene, confor m prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 1146/2006. 6.3.1.3. Un paratr snet cu disp ozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vrf de captare, un dispozitiv de am orsare i o tij suport pe care se g se te un sistem de conexiune al conductorului de coborre. 6.3.2. Determinarea zonei de protec ie 6.3.2.1. PDA se instaleaz , d e preferin , pe locul cel mai nalt al construc iei, respectiv al zonei care o pro tejeaz . 6.3.2.2. Un PDA este caracterizat prin avansul propriu al amors rii ( T ). Acesta este determinat de c tre produc tor prin ncerc ri de laborator i n situ. Prin aceste ncerc ri se compar un PDA cu o tij 199

202 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 simpl de aceea i n l ime, amplasat n acelea i condi ii (fig. 6.29). Avansul amors rii T, care serve te la calculul razei de protec ie se determin cu rela ia: T = TPTS - TPDA TPTS - timpul de amorsare mediu al unui lider ascendent pentru un pa ratr snet cu tij simpl ; TPDA - idem pentru paratr snet cu dispozitiv de amorsar e. a b Fig. 6.29 6.3.2.3. Volumul de protejat este delimitat de suprafa a de revolu ie care are a ceea i ax cu PDA i este delimitat de razele de protec ie Rp corespunz toare dife ritelor n l imi h, conform fig. 6.30. Fig. 6.30 6.3.2.4. Raza de protec ie a unui PDA, Rp, depinde de nivelul de protec ie ales, de lungimea suplimentar determinat de avansul amors rii L (fig. 6.29b) i de n l imea sa de instalare h. L este lungimea suplimentar determinat de avansul T al P DA i se calculeaz cu rela ia: L = v (m/ s) x T ( s) n care: T este avansul amorsa rii al PDA dat de producator i este caracteristic tipului de PDA; v [m/ s] - est e viteza de propagare a liderului ascendent si descendent; n calcule se poate ado pta valoarea medie v = 1 m/ s; experimental s-a constatat ca v = 0,91,1 m/ s n l i mea de instalare h reprezint n l imea vrfului PDA n raport cu planul orizontal care trece prin elementul de construc ie protejat (fig. 6.30) Raza de protec ie se c alculeaz cu rela ia: RP = h ( 2 R h ) + L ( 2 R + L ) n care: pentru h 5m Pentru h 5m, Rp se determin cu ajutorul abacelor din fig. 6.31a, fig. 6.31b, fig. 6.31c i fig.6.31d. 200

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 203 Raza de protec ie se reduce cu 40% n cazurile n care exist riscuri cu consecin e a supra persoanelor i mediului, de exemplu: cl diri nalte i foarte nalte, depozite p entru materiale din cauciuc, mas plastic , etc. Instala iile de protec ie cu dis pozitiv de amorsare nu se utilizeaz pentru instala iile de protec ie mpotriva tr snetului a structurilor cu medii cu pericol de explozie (inclusiv praf combustib il). Fig. 6.31a 201

204 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Fig. 6.31b 202

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 205 Fig. 6.31c 203

206 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Fig. 6.31d Fig. 6.31 6.3.2.5. PDA pot fi din cupru, o el cuprat sau o el inox. Tija i vrful au o sec i une conductoare mai mare de 120 mm2. 6.3.2.6. Vrful unui PDA trebuie s fie cu cel pu in 2 m deasupra zonei pe care o protejeaz (de exemplu antenele, turnurile de r cire, acoperi urile, rezervoarele etc.). 204

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 207 6.3.2.7. Atunci cnd IPT con ine mai multe PDA pentru aceea i construc ie, acestea se leag ntre ele printr-un conductor, cu excep ia situa iilor n care acesta trebu ie s ocoleasc obstacole (corni e, aticuri) denivel ri pozitive i negative mai ma ri de 1,5 m. 6.3.2.8. Dac trebuie protejate suprafe e deschise (terenuri de spor t, campinguri, piscine etc.), PDA se instaleaz pe supor i speciali: stlpi, catarg e, piloni, sau pe alt construc ie nvecinat care permite acesteia s acopere ntreaga zon de protejat. 6.3.2.9. Atunci cnd catargele sunt ancorate cu odgoane, acestea se leag n punctele de ancorare de jos, la conductoarele de coborre. 6.3.2.10. La proiectarea unei instala ii de protec ie la tr snet, trebuie s se in seama de el ementele arhitecturale favorabile instal rii unui PDA. Acestea sunt de regul ele mentele cele mai nalte ale construc iei. 6.3.3 Conductoarele de coborre 6.3.3.1. F iecare PDA este legat la p mnt prin cel pu in dou coborri. Sunt necesare cel pu in patru coborri n urm toarele cazuri: - dac proiec ia pe orizontal a conductorului de coborre este mai mare dect proiec ia pe vertical ; - dac n l imea construc iei e ste mai mare de 28 m; Acestea trebuie dispuse pe fa ade opuse. 6.3.3.2 Conductoa rele de coborre trebuie s aib dimensiunile minime din tabelul 6.18. Este interzis utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductoare de coborre. a Se prev d patru coborri cnd B>A sau A>28m Fig. 6.32 6.3.3.3 n cazul n care se utilizeaz un contor de lovituri de tr snet, acesta trebu ie amplasat pe conductorul de coborre cel mai scurt i deasupra piesei de separa i e. 6.3.3.4 Dac se utilizeaz coborri naturale, PDA se leag la partea superioar dir ect la structura metalic , iar aceasta se leag la partea inferioar la priza de p mnt. Coborrea natural trebuie s ndeplineasc condi iile de la scubcap. 6.2.3. 6.3.4 . Prize de p mnt 6.3.4.1 Fiecare coborre a PDA trebuie s aib cel pu in o leg tur l a o priz de p mnt. 6.3.4.2 Prizele de p mnt artificiale sunt din: a) conductoare c are se dispun radial-orizontal, de mari dimensiuni (7-8 m lungime) ngropate la ce l pu in 50 cm adncime, dar nu mai pu in de adncimea de nghe a solului; 205

208 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 b) mai mul i electrozi verticali cu lungimea total de minimum 6 m dispu i n linie sau triunghi, distan a i ntre ei la o distan cel pu in egal cu lungimea electroz ilor lega i ntre ei. Se recomand forma triunghiular pentru electrozii verticali. 6.3.5. Reguli particulare 6.3.5.1 n cazul n care n volumul de protejat se afl o ant en individual sau colectiv , catargul antenei trebuie legat prin intermediul unu i dispozitiv de protec ie mpotriva supratensiunilor sau desc rc tor, la conductoa rele de coborre ale IPT. 6.3.5.2 Se poate utiliza, ca suport comun pentru PDA i a nten , un catarg obi nuit n urm toarele condi ii: - catargul este din eav suficie nt de rezistent i nu necesit ancorare prin odgoane; - PDA se fixeaz n vrful catarg ului; - vrful PDA dep e te cu cel pu in 2 m antena cea mai apropiat ; - fixarea c onductorului de coborre se face prin intermediul unui colier de leg tur fixat dir ect pe tij ; - traseul cablului coaxial al antenei este n interiorul catargului s au ntr-un tub metalic. 6.3.5.3 Datorit n l imii mari i ioniz rii aerului produs de fum i gaze calde, co urile uzinelor sunt puncte de impact predilecte ale tr sne tului. La partea superioar a acestora, pe direc ia vntului dominant se instaleaz PDA, confec ionat din materiale rezistente la coroziune, temperatur .a. 6.3.5.4 Pentru co uri cu n l imi mai mari de 40 m sunt necesare cel pu in patru coborri, r epartizate uniform, dintre care una pe direc ia vntului dominant. Aceste coborri s e leag ntre ele prin centuri n p r ile de sus i jos la baza co urilor. Fiecare cob orre se leag la priza de p mnt. 6.3.5.4 Toate elementele metalice exterioare i int erioare se leag la conductoarele de coborre n locul cel mai apropiat, conform subc ap. 6.2.3. 6.3.6. Turle, clopotni e i foi oare 6.3.6.1 Turlele, clopotni ele i f oi oarele sunt puncte preferen iale ale tr snetului, datorit formelor proeminent e. 6.3.6.2 Atunci cnd construc ia are mai multe proeminen e, PDA se instaleaz pe proeminen a cea mai nalt . PDA se leag direct la p mnt astfel nct unul din conductoa rele de coborre s se afle pe un traseu care este n lungul acestei proeminen e. 206

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 209 CAPITOLUL 7 INSTALA II ELECTRICE SPECIALE 7.1. Instala ii electrice n nc peri cu cad de baie sau du 7.1.1. Domeniul de aplic are Prescrip iile particulare ale acestui capitol se aplic instala iilor electri ce din nc peri cu cad de baie fix (cad de baie) sau du i zonelor nvecinate, confor m recomand rilor sandardului SR HD 60364 7 701. Prescrip iile se aplic i cabinel or prefabricate cu cad de baie sau du , pentru care se va consulta i standardul SR EN 60335 2 105. Prescrip iile nu se aplic pentru nc peri cu cad de baie sau du pentru tratament medical i nici pentru du urile de urgen utilizate n industrie s au laboratoare. 7.1.2. Descrierea volumelor Pentru aplicarea acestor prescrip ii trebuie luate n considerare volumele descrise mai jos. Pentru cabinele prefabric ate cu cad de baie sau du , volumele sunt aplicabile n situa ia cnd cada de baie s au du ul sunt preg tite a fi utilizate. Volumul 0 este zona din interiorul c zii de baie sau al bazinului du ului (fig. 7.1.1). Pentru du uri f r bazin, n l imea volumului 0 este de 10 cm i m rimea suprafe ei sale este aceea i cu suprafa a o rizontal a volumului 1 (fig. 7.1.2). Volumul 1 este limitat de: a- nivelul finis at al pardoselii i plafonul orizontal corespunz tor pozi iei celei mai nalte a ca pului de du fix sau a dispozitivului de pulverizare a apei sau de planul orizont al situat la 225 cm deasupra nivelului finisat al pardoselii; se va adopta varia nta ce corespunde distan ei celei mai mari dintre acestea; b- suprafa a vertical : - care circumscrie cada de baie sau bazinul du ului (fig. 7.1.1); - la o dist an de120 cm de capul de du fixat pe un perete sau pe un plafon, pentru du uri f r bazin (fig. 7.1.2). Volumul 1 nu trebuie s includ volumul 0. Volumul situat su b cada de baie sau bazinul du ului se consider c apar ine volumului 1. Volumul 2 este limitat de: a- nivelul finisat al pardoselii i planul orizontal corespunz tor pozi iei celei mai nalte a capului du ului fix sau a dispozitivului de pulver izare a apei sau de planul orizontal situat la 225 cm deasupra nivelului finsat al pardoselii; b- suprafa a vertical exterioar la limita volumului 1 i de supraf a a vertical paralel la o distan de 60 cm de marginea volumului 1 (fig. 7.1.1). Pentru du urile f r bazin, nu exist volumul 2, dar este asigurat un volum 1 m ri t prin dimensiunea pe orizontal de 120 cm (fig. 7.1.2). Plafoanele orizontale sa u nclinate, pere ii cu sau f r ferestre, u ile, pardoselile i pere ii fixi pot li mita dimensiunile nc perilor cu cad de baie sau du , precum i a volumelor lor. Da c dimensiunile definite de pere ii fixi sunt mai mici dect dimensiunile volumelor corespunz toare, de exemplu pere ii desp r itori cu o n l ime mai mic de 225 cm, trebuie s fie luat n considerare distan a minim pe vertical i orizontal (fig. 7. 1.1, 7.1.2). Pentru echipamentele electrice aflate pe pere i sau pe plafoanele c are limiteaz volumele specificate i care fac parte din suprafa a peretelui sau a plafonului, se aplic prescrip iile pentru volumul respectiv. 7.1.3. Protec ia mp otriva ocurilor electrice 7.1.3.1. Sunt interzise m surile care asigur o protec ie de baz (mpotriva atingerilor directe) conform subcap. 4.1: obstacole i amplasa rea n afara zonei de accesibilitate la atingere. De asemenea sunt interzise m sur ile tehnice de protec ie n caz de defect (atingerilor indirecte) conform subcap. 4.1: amplasamente care nu sunt conductoare i protec ie prin leg tur echipoten ia l 207

210 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 local care nu este legat la p mnt. 7.1.3.2. Protec ia prin separare electric trebuie s fie utilizat numai pentru ci rcuite care alimenteaz un singur receptor sau o singur priz de curent. 7.1.3.3. Protec ia mpotriva ocurilor electrice poate fi realizat prin utilizarea tensiunil or foarte joase (TFJS i TFJP). Unde se folose te TFJS i TFJP, protec ia de baz (m potriva atingerii directe) n volumele 0, 1 i 2 trebuie s fie asigurat pentru toat e echipamentele electrice prin: - bariere sau carcase care asigur un grad de pro tec ie cel pu in IP XX B sau IP 2X, sau prin - izola ia capabil s reziste la ten siunea de ncercare de 500 V c.a. valoare efectiv , timp de 1 min. 7.1.3.4. Protec ia suplimentar se va asigura prin utilizarea de dispozitive de protec ie la cur ent diferen ial rezidual (DDR) i prin utilizarea leg turilor echipoten iale supl imentare. 7.1.3.5. n nc perile cu cad de baie sau du trebuie s se asigure protec i a tuturor circuitelor cu unul sau mai multe dispozitive de protec ie la curent d iferen ial rezidual (DDR) cu un curent nominal care s nu dep easc 30 mA. Utiliza rea unui astfel de dispozitiv DDR nu este necesar pentru circuitele: - care folo sesc ca m sur de protec ie separarea electric , dac orice circuit alimenteaz un si ngur receptor; - care folosesc ca m sur de protec ie tensiunea foarte joas TFJS i TFJP. 7.1.3.6. Leg tura echipoten ial suplimentar poate fi montat n exteriorul sa u n interiorul nc perii cu cad de baie sau du , de preferat n apropierea punctului de intrare al elementelor conductoare exterioare accesibile n aceste nc peri. Sec iunea conductoarelor acestei leg turi echipoten iale locale trebuie s fie confor m subcap. 5.5. Exemple de posibile elemente conductoare exterioare: - p r ile me talice ale sistemelor de alimentare cu ap i ale sistemelor de ape uzate; - p r i le metalice ale sistemelor de nc lzire i ale sistemelor de condi ionare a aerului ; - p r ile metalice ale sistemelor de alimentare cu gaz; - elementele metalice accesibile ale structurii. Conductele din metal cu manta din plastic nu este nec esar s fie conectate la leg tura echipoten ial local suplimentar , cu condi ia s nu fie accesibile n nc pere, chiar dac acestea sunt conectate la elemente conduct oare accesibile nelegate la p mnt. n cazurile n care o cl dire nu are o leg tur ech ipoten ial principal , urm toarele elemente conductoare exterioare care intr ntro nc pere cu cad de baie sau du trebuie s fac parte dintr-o leg tur echipoten ial suplimentar : - p r i metalice ale sistemelor de alimentare cu ap potabil i ale sistemelor de ape uzate; - p r i metalice ale sistemelor de nc lzire i ale siste melor de condi ionare a aerului; - p r i metalice ale sistemelor de alimentare c u gaz. 7.1.4. Alegerea i montarea echipamentului electric 7.1.4.1. Echipamentul electric specificat la subcap. 7.1.4.3. i 7.1.4.4. trebuie s aib cel pu in urm t oarele grade de protec ie: - n volumul 0 : IPX7 - n volumul 1 : IPX4 - n volumul 2 : IPX4 Aceast prevedere nu se aplic prizelor pentru aparatele de ras conform rec omand rilor din SR EN 61558 2 5, instalate n volumul 2 i unde stropirea direct de la du uri este pu in probabil . Echipamentul electric supus jeturilor de ap (ex . la b ile publice, n scop de cur at), trebuie s aib un grad de protec ie de cel pu in IPX 5. 208

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 211 7.1.4.2. Sisteme de pozare a. Sistemele de pozare care alimenteaz echipamentul e lectric din volumele 0, 1 sau 2 i sunt montate pe pere ii care limiteaz aceste v olume trebuie s fie montate fie pe perete, fie nglobate n perete la o adncime de mi nim 5 cm. Sistemele de pozare care alimenteaz receptoare utilizate n volumul 1 tr ebuie s fie montate: - fie pe un traseu vertical pe deasupra, fie pe un traseu p e orizontal prin perete, prin spatele aparatului, cnd echipamentul este fixat pe perete deasupra c zii de baie (de ex. aparatele pentru nc lzirea apei); - fie pe vertical pornind de la sol sau pe orizontal prin peretele adiacent, cnd echipamen tul este amplasat n spa iul de sub cada de baie. b. Toate sistemele de pozare pen tru celelalte circuite nglobate, inclusiv accesoriile lor, aflate n pere i sau n pe re ii desp r itori care limiteaz un volum 0, 1 sau 2 trebuie s fie montate la ce l pu in 5 cm adncime (n suprafa a peretelui care limiteaz volumul). c. Dac a sau b n u sunt ndeplinite, sistemele de pozare pot fi montate dac : - protec ia n caz de d efect (la atingere indirect ) se realizeaz prin una dintre m surile de protec ie TFJS sau TFJP, fie prin separarea electric sau protec ie suplimentar prin echip are cu DDR cu un curent diferen ial rezidual care nu dep e ete 30 mA; astfel de circuite trebuie s con in un conductor de protec ie, sau - cablurile sau conduct oarele care au ncorporat un nveli metalic legat la p mnt conform prescrip iilor pen tru conductor de protec ie al circuitului respectiv, sau cablurile sau conductor ele sunt n jgheaburi de cabluri sau tuburi legate la p mnt care corespund prescrip iilor pentru conductor de protec ie, sau este utilizat o izola ie concentric , sau - cablurile sau conductoarele echipate cu o protec ie mecanic , de ex. tub m etalic, care s previn penetrarea cablului de cuie, uruburi, burghie i similar. 7 .1.4.3. Montarea aparatelor de comuta ie, de comand i a accesoriilor Aparatele d e comuta ie, de comand i accesoriile pot fi instalate astfel: - n volumul 0 : nic i unul; - n volumul 1 : doze i dispozitive de fixare pentru alimentarea receptoar elor, permise n volumele 0 i 1, conform art. 7.1.5; - accesorii ale circuitelor p rotejate prin TFJS sau TFJP cu o tensiune nominal care nu dep e te 25 V tensiune alternativ sau 60 V tensiune continu , inclusiv prizele de curent; sursa de ali mentare trebuie instalat n afara volumelor 0 i 1; - n volumul 2 : accesorii, altel e dect prizele de curent; - accesorii ale circuitelor TFJS sau TFJP, inclusiv pri zele de curent; sursa de alimentare trebuie instalat n afara volumelor 0 i 1; - a limentare pentru aparatele de ras conform recomand rilor SR EN 61558 2 5; - acce sorii, inclusiv prizele de curent pentru echipamentul de semnalizare i de comuni ca ie, dac acest echipament este TFJS sau TFJP. Pentru montarea aparatelor de co muta ie, de comand i a accesoriilor, se aplic prevederile art. 7.1.4.2 b. 7.1.5. Receptoare electrice n volumul 0, receptoarele nu pot fi instalate dect dac : - s unt n conformitate cu standardul corespunz tor i sunt indicate pentru utilizare n acest volum prin instruc iunile de utilizare i de montare ale fabricantului; - s unt fixe i conectate n mod permanent i - sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominal care nu dep e te 12 V tensiune alternativ sau 30 V tensiune continu . n v olumul 1, trebuie instalate numai receptoare fixe i conectate permanent. Echipam entul trebuie s fie indicat pentru instalare n volumul 1 potrivit instruc iunilor de utilizare i de montare ale fabricantului. 209

212 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Astfel de receptoare electrice sunt: - c zile de baie cu jeturi; - pompele pentr u du uri; - echipamente TFJS sau TFJP cu o tensiune nominal alternativ . sau 60 V tensiune continu ; - echipament de ventila ie; - stative de uscat prosoape; aparate de nc lzire a apei; - corpuri de iluminat. care nu dep e te 25 V tensiune 7.1.6. Sisteme de nc lzire electric a pardoselii Pentru sistemele de nc lzire elec tric a pardoselii se vor utiliza numai cabluri de nc lzire sau filme de nc lzire f lexibile, care s corespund standardelor de produs. Acestea pot fi montate numai dac au o manta metalic sau o carcas metalic sau o gril metalic cu ochiuri fine c are s fie conectate la conductorul de protec ie al circuitului de alimentare, cu excep ia cazului n care sistemul de nc lzire al pardoselii este alimentat cu TFJS . Pentru sistemele de nc lzire electric ale pardoselii este interzis m sura de pr otec ie prin separare electric . distanta minima in f Fig. 7.1.1. Dimensiunile volumelor n incinte cu cad de baie sau du cu bazin 210

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 213 120 distanta minima in Volum 120 distanta minima in afara peretelui Fig. 7.1.2. Dimensiunile volumelor 0 i 1 n nc peri cu du f r bazin Toate dimensiun ile sunt n cm 7.2. Instala ii electrice pentru piscine i alte bazine 7.2.1. Domen iul de aplicare Prevederile particulare din acest capitol se aplic instala iilor electrice ale bazinelor piscinelor, bazinelor fntnilor i bazinelor de igienizare i volumelor nconjur toare acestor bazine i sunt ntocmite conform recomand rilor di n SR HD 384.7.702.S2. Aceste prevederi nu se aplic piscinelor cuprinse n standard ul de produs i piscinelor utilizate n scopuri medicale. Bazinul unei fntni este con ceput a nu fi ocupat de persoane i nu poate fi accesibil acestora dect prin utili zarea unei sc ri sau a unor mijloace similare. 211

214 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.2.2. Clasificarea influen elor externe. Descrierea volumelor. Pentru aplicarea prezentelor prevederi trebuie luate n considerare 3 volume descrise mai jos i pr ezentate ca exemple n fig. 7.2.1, 7.2.2; 7.2.3 i 7.2.4. Volumul 0 con ine interio rul bazinului i include deschiderile din pere i i plan ee, bazinele pentru cur a rea picioarelor i jeturile sau c derile de ap de pe pere i i spa iul de sub aces ta. Volumul 1 este limitat de: - volumul 0; - un plan vertical la 2 m de la marg inea bazinului; - planul orizontal situat la 2,5 m deasupra pardoselii sau supra fe ei care poate fi ocupat de persoane. Cnd piscina con ine platforme pentru s ri turi, trambuline, bloc-startere, tobogane sau alte elemente structurale ce pot f i ocupate de persoane, volumul 1 cuprinde i volumul limitat de: - un plan vertic al situat la 1,5 m de platformele pentru s rituri, trambuline, bloc-startere, to bogane sau alte componente cum ar fi sculpturi accesibile sau bazine decorative; - un plan orizontal situat la 2,5 m deasupra celei mai nalte suprafe e ce poate fi ocupat de persoane. Volumul 2 este limitat de: - un plan vertical exterior vo lumului 1 i un plan paralel situat la 1,5 m fa de primul; - plan eul sau suprafa a ce poate fi ocupat de persoane; - planul orizontal situat la 2,5 m deasupra p ardoselii sau suprafe ei care poate fi ocupat de persoane. Pentru fntni i piscine mici nu exist volumul 2. Volumele 1 i 2 pot fi limitate prin pere i fixi desp r itori cu o n l ime minim de 2,5 m. 7.2.3. Protec ia mpotriva ocurilor electrice 7. 2.3.1 Sunt interzise m surile de protec ie de baz (mpotriva atingerii directe) re alizate prin obstacole i prin amplasarea n afara zonei de accesibilitate la ating ere. De asemenea, sunt interzise m surile de protec ie la defect (mpotriva atinge rilor indirecte) prin amplasarea n mediu neconductor i prin leg turi echipoten ia le locale nelegate la p mnt. 7.2.3.2. Protec ia mpotriva ocurilor electrice poate fi realizat prin utilizarea tensiunilor foarte joase (TFJS i TFJP). Unde se folo se te tensiunea foarte joas de securitate TFJS, indiferent de tensiunea nominal , protec ia de baz (mpotriva atingerilor directe) trebuie asigurat prin: - barier e sau carcase care prezint un grad de protec ie de cel pu in IP XX B conform SR EN 60529 sau - izola ia care poate suporta o tensiune alternativ de ncercare de 5 00 V n valoare efectiv , timp de 1 minut. 7.2.3.3. Protec ia n caz de defect (mpotr iva atingerii indirecte) se va realiza prin leg turi echipoten iale suplimentare . Toate p r ile conductoare din volumele 0, 1 i 2 trebuie legate ntre ele prin co nductoare de echipoten ializare i apoi la conductorul de protec ie al maselor ec hipamentelor amplasate n aceste volume. Leg tura la conductorul de protec ie poat e fi realizat n imediata apropiere a amplasamentului, de ex. ntr-un tablou de dist ribu ie. 7.2.3.4. M suri de protec ie mpotriva ocurilor electrice specifice fiec rui volum. 212

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 215 7.2.3.4.1. Volumele 0 i 1 Cu excep ia fntnilor men ionate la 7.2.3.4.2 i cu excep iile men ionate la 7.2.4.3, n volumele 0 i 1 este admis numai protec ia prin util izarea tensiunii foarte joas (TFJS), tensiunea nominal nedep ind 12 V tensiune a lternativ . sau 30 V tensiune continu , sursa de TFJS fiind instalat n afara volu melor 0, 1 i 2. Echipamentele destinate func ion rii n interiorul bazinelor (volu m 0), numai n lipsa persoanelor, trebuie s asigure protec ia la oc electric prin una din urm toarele metode : - utilizarea TFJS; sursa de TFJS fiind instalat n af ara volumelor 0, 1 i 2. Sursa de TFJS poate fi amplasat n volumul 2, dac circuitu l s u de alimentare este protejat printr-un dispozitiv de protec ie la curent di feren ial rezidual (DDR) cu un curent diferen ial rezidual nominal I n care nu d ep e te 30 mA; - ntreruperea automat a aliment rii utiliznd un DDR cu un curent di feren ial rezidual nominal I n de cel mult 30 mA; - separarea electric ; sursa d e separare electric alimentnd un singur echipament electric i fiind amplasat n ext eriorul volumelor 0, 1 i 2. Sursa de separare electric poate fi amplasat n volumu l 2 dac circuitul s u de alimentare este protejat printr-un DDR cu un curent dif eren ial rezidual nominal I n de cel mult 30 mA. Prizele de curent ale circuitel or de alimentare ale acestor echipamente i dispozitivul lor de comand trebuie pr ev zute cu o pl cu de avertizare care s previn utilizatorul c aceste echipamente pot fi utilizate numai dac n piscin nu se afl persoane. 7.2.3.4.2. Volumele 0 i 1 pentru fntni. n volumele 0 i 1 pentru fntni trebuie luat una sau mai multe m suri d e protec ie: - utilizarea TFJS; sursa de TFJS fiind instalat n afara volumelor 0 i 1; - ntreruperea automat a aliment rii utiliznd un DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal I n care nu dep e te 30 mA; - separarea electric ; sursa de sep arare electric alimentnd numai un singur echipament electric i fiind amplasat n af ara volumelor 0 i 1. 7.2.3.4.3. Volumul 2 Trebuie folosite una sau mai multe din urm toarele m suri de protec ie: - utilizarea TFJS; sursa de TFJS fiind instala t n afara volumelor 0, 1 i 2. Sursa de TFJS poate fi amplasat n volumul 2, dac cir cuitul s u de alimentare este protejat printr-un DDR cu un curent diferen ial re zidual I n care nu dep e te 30 mA; - ntreruperea automat a aliment rii utiliznd un DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal I n care nu dep e te 30 mA; - sep ararea electric ; sursa de separare alimentnd un singur echipament electric i fii nd amplasat n exteriorul volumelor 0, 1 i 2. Sursa de separare electric poate fi amplasat n volumul 2, dac circuitul s u de alimentare este protejat printr-un dis pozitiv DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal I n de cel mult 30 mA. 7.2 .4. Alegerea i montarea echipamentelor electrice 7.2.4.1. Influen e externe Echi pamentele electrice trebuie s aib cel pu in urm toarele grade de protec ie confo rm SR EN 60529: - volumul 0 : IP X 8; - volumul 1 : IP X 4; IP X 5, acolo unde s e folosesc jeturi de ap pentru cur are; - volumul 2 : IP X 2, pentru amplasament n interiorul cl dirilor; IP X 4, pentru amplasament n exteriorul cl dirilor; IP X 5, acolo unde jeturile de ap se folosesc pentru cur are 213

216 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.2.4.2. Sisteme de pozare Regulile se aplic la sisteme de pozare aparent i sist eme de pozare ngropate n pere i, tavane sau n plan ee la o adncime de cel mult 5 cm. n volumele 0, 1 i 2 toate mantalele metalice sau capacele metalice ale sistemelo r de pozare trebuie conectate la leg tura echipoten ial suplimentar . De preferi n , cablurile se vor monta n tuburi de protec ie din material electroizolant. n vo lumele 0 i 1 sistemele de pozare trebuie limitate numai la cele necesare aliment rii echipamentelor n aceste volume. Pentru fntni trebuie satisf cute urm toarele c ondi ii suplimentare: a. cablurile pentru echipamentul electric din volumul 0 tr ebuie instalate ct mai departe de marginea bazinului i trebuie fixate pe cel mai scurt traseu posibil c tre echipamentul electric din volumul 0. b. n volumul 1, c ablurile trebuie prev zute cu o protec ie mecanic corespunz toare. Cablurile tre buie s corespund SR HD 22.16, dar trebuie utilizate dac produc torul declar c ac estea corespund unei imers ri permanente. Este interzis montarea dozelor n volume le 0 i 1; n cazul circuitelor TFJS dozele pot fi montate n volumul 1. 7.2.4.3. Apa rataj (de comuta ie i comand ) n volumele 0 i 1 nu este permis instalarea niciunu i aparat, inclusiv prize de curent. n volumul 2 este permis instalarea prizelor d e curent electric i ntrerup toarelor numai dac se adopt una din urm toarele m sur i: - utilizarea TFJS; sursa de TFJS fiind instalat n afara volumelor 0, 1 i 2; su rsa de TFJS poate fi amplasat n volumul 2, dac circuitul s u de alimentare este p rotejat printr-un DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal I n care nu dep e te 30 mA; - ntreruperea automat a aliment rii utiliznd un DDR cu un curent difer en ial rezidual nominal I n care nu dep e te 30 mA; - separarea electric ; sursa de separare alimentnd un singur receptor electric i fiind amplasat n exteriorul v olumelor 0, 1 i 2. Sursa de separare electric poate fi amplasat n volumul 2, dac circuitul s u de alimentare este protejat printr-un DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal I n care nu dep e te 30 mA. Pentru piscine mici, care nu au vo lumul 2, unde nu este posibil s se amplaseze prize de curent i ntreruptoare n afar a volumului 1, este permis amplasarea n volumul 1 a prizelor de curent i ntrerupto arelor, de preferat nemetalice, dac acestea sunt amplasate n afara zonelor de acc esibilitate (125 cm) de la limita volumului 0 i la cel pu in 0,3 m deasupra plan eului i trebuie s se adopte una din urm toarele m suri: - utilizarea TFJS cu o tensiune nominal de max. 25 V tensiune alternativ sau 60 V tensiune continu , su rsa de TFJS fiind instalat n afara volumelor 0 i 1; sau - ntreruperea automat a al iment rii, utiliznd un DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal I n de max. 30 mA; - separarea electric individual , sursa de separare electric fiind amplas at n exteriorul volumelor 0 i 1. 7.2.4.4. Alte echipamente 7.2.4.4.1 Echipamente electrice specifice piscinelor n volumele 0 i 1 pot fi instalate numai echipament e electrice fixe special concepute pentru a fi utilizate n piscine, innd seama de prevederile de la 7.2.4.4.2 i 7.2.4.4.4. Aparatele destinate a func iona numai cn d persoanele se g sesc n afara volumului 0, pot func iona n toate volumele dac sun t alimentate prin circuite protejate conform 7.2.3.4. Elementele de nc lzire elec tric ngropate n pardoseal pot fi instalate numai dac : - sunt utilizate TFJS; surs a de TFJS fiind instalat n afara volumelor 0, 1 i 2. Sursa de TFJS poate fi ampla sat n volumul 2 dac circuitul s u de alimentare este protejat printr-un DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal care nu dep e te 30 mA sau 214

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 217 sunt acoperite cu un grilaj metalic ngropat sau s aib un nveli metalic legat la p mnt i la leg tura echipoten ial suplimentar men ionat la pct. 7.2.3.3, respectnd c ondi ia ca circuitele lor de alimentare s fie protejate, n plus, printr-un DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal care s nu dep easc 30 mA. 7.2.4.4.2. Corpuri de iluminat subacvatice pentru piscine Corpurile de iluminat amplasate n ap sau n contact cu apa trebuie s fie montate i executate conform cu S R EN 60598-2-18. Corpurile de iluminat subacvatice amplasate n spatele unor hublo uri etan e i alimentate prin partea din spate trebuie s fie conforme cu sec iune a respectiv din SR EN 60598 i trebuie s fie instalate nct s nu se produc niciun co ntact (inten ionat sau nu), ntre p r ile conductoare expuse ale corpului de ilumi nat subacvatic i orice parte conductoare a hubloului. 7.2.4.4.3. Echipamente ele ctrice specifice fntnilor Echipamentul electric din volumele 0 i 1 trebuie proteja t mecanic, de exemplu, prin utilizarea sticlei armate sau utilizarea unui grilaj care s nu poat fi ndep rtat dect cu ajutorul unei scule. Corpurile de iluminat di n volumele 0 i 1 trebuie s fie montate i construite n conformitate cu recomand ri le din SR EN 60598-2-18. Pompele electrice trebuie s corespund prescrip iilor di n SR EN 60335-2-41. Dac se aplic drept m sur de protec ie ntreruperea automat a a liment rii, atunci trebuie utilizat numai echipament de clasa I de izola ie. 7.2 .4.4.4. Prevederi speciale pentru instalarea echipamentelor electrice n volumul 1 al piscinelor i altor bazine. Echipamentele fixe concepute a fi utilizate n pisc ine i n alte bazine (de ex. grupuri de filtrare, dispozitive pentru producerea un or jeturi sau curen i de ap ) alimentate la joas tensiune, alta dect TFJS cu o te nsiune alternativ nominal de max. 12 V sau continu de 30 V sunt permise n volumul 1, cu condi ia respect rii urm toarelor prescrip ii: a. echipamentul trebuie am plasat ntr-o carcas (furnizat de produc tor) care s asigure cel pu in o clas de i zola ie II sau echivalent i s asigure o protec ie de securitate medie mpotriva oc urilor mecanice; b. echipamentul trebuie s fie accesibil numai prin intermediul unei trape (sau a unei u i) cu ajutorul unei chei sau unei scule. Deschiderea tr apei (u ii) trebuie s deconecteze toate conductoarele sub tensiune. Cablul de al imentare i ntreruptorul principal trebuie astfel instalate nct s asigure o izola ie de clas II sau echivalent ; c. circuitul de alimentare trebuie s respecte una d in urm toarele m suri: - utilizarea TFJS cu o tensiune alternativa nominal de ma x. 25 V sau continu de 60 V; sursa de TFJS fiind instalat n afara volumelor 0, 1 i 2; - DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal I n care nu dep e te 30 mA; - separare electric ; sursa de separare alimentnd un singur echipament electric i fiind amplasat n exteriorul volumelor 0, 1 i 2. Pentru piscine mici, amplasarea corpurilor de iluminat n volumul 1 este permis dac acestea sunt amplasate n afara zonei de accesibilitate la atingerea (1,25 m) i sunt prev zute una din urm toar ele metode: - utilizarea TFJS; sursa de TFJS fiind instalat n afara volumelor 0 i 1; - DDR cu un curent diferen ial rezidual nominal care nu dep e te 30 mA; - se parare electric ; sursa de separare electric fiind amplasat n exteriorul volumelo r 0 i 1. n plus, corpurile de iluminat trebuie s aib o carcas care s asigure o cl as de izola ie II sau echivalent i s asigure o protec ie de severitate medie la ocuri mecanice. 215

218 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Fig. 7.2.1. Dimensiunile volumelor petru bazinele piscinelor i bazinelor de igienizare Fig. 7.2.2. Dimensiunile volumelor pentru bazinele situate deasupra solului 216

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 219 Fig. 7.2.3. Exemple de dimensiuni ale volumelor (n plan) cu pere i fixi desp r it ori cu o n l ime de cel pu in 2,5 m Fig. 7.2.4. Exemple de determinare a volumelor unei fntni 7.3. Instala ii electrice pentru nc peri i cabine prev zute cu nc lzitoare pentru saune 7.3.1. Prevederile speciale ale acestui capitol se aplic cabinelor de saun instalate pe un loc fix i nc perilor unde este instalat nc lzitorul pentru saun s au elementele acestuia, caz n care ntreaga nc pere este considerat saun . Prevederi le acestui subcapitol respect recomand rile din SR HD 60364 7 703. Prevederile n u se aplic cabinelor de saun prefabricate. 7.3.2. n cadrul acestor nc peri i cabin e se definesc urm toarele volume, conform fig. 7.3.1. : Volumul 1: volumul care con ine nc lzitorul saunei, limitat de pardoseal , de partea rece a izola iei ter mice a tavanului i de o suprafa a c rei generatoare este o vertical n jurul nc lzi torului la o distan de 0,5 m de suprafa a acestuia. Dac nc lzitorul este la mai p u in de 0,5 m de un perete, volumul 1 este limitat de partea rece a izola iei te rmice a acestui perete. 217

220 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Volumul 2: volumul exterior volumului 1, limitat de pardoseal , partea rece a iz ola iei termice a pere ilor i de un plan orizontal situat la 1,0 m deasupra pard oselii. Volumul 3: volumul exterior volumului 1, limitat de partea rece a izola iei termice a plafonului i a pere ilor i de o suprafa orizontal situat la 1,0 m deasupra pardoselii. 7.3.3. Protec ia de baz (mpotriva atingerilor directe) trebu ie realizat prin urm toarele m suri: - bariere sau carcase care asigur un grad d e protec ie de cel pu in IP XXB sau IP2X, sau - printr-o izola ie care poate sup orta o ncercare dielectric la 500 V tensiune alternativ valoare efectiv , timp de 1 minut. 7.3.4. Nu sunt admise m surile pentru protec ia de baz (mpotriva atinge rilor directe) prin obstacole i prin amplasarea n afara zonei de accesibilitate l a atingere. 7.3.5. Nu sunt admise m surile tehnice de protec ie la defect (mpotri va atingerilor indirecte) prin amplasamente neconductoare i prin leg turi echipo ten iale suplimentare nelegate la p mnt. 7.3.6. Pentru toate circuitele saunei cu excep ia celui de nc lzire al saunei trebuie realizat o protec ie suplimentar pr in utilizarea unuia sau mai multor dispozitive de protec ie de curent diferen ia l rezidual cu curent nominal care nu dep e te 30 mA. Alegerea i instalarea echip amentelor 7.3.7. Echipamentul electric trebuie s prezinte cel pu in gradul de pr otec ie IP 24. Dac se prevede cur irea cu jet de ap , echipamentul trebuie s pre zinte cel pu in gradul de protec ie IP 55. 7.3.8. n volumul 1, trebuie instalat n umai echipamentul pentru nc lzirea saunei. n volumul 3 echipamentele trebuie s sup orte o temperatur de 125oC, iar sistemele de pozare trebuie s fie rezistente la o temperatur de 170oC. 7.3.9. Este recomandabil ca sistemele de pozare s fie ins talate n afara volumelor, de exemplu pe peretele rece al izola iei termice. Dac s istemele de pozare sunt instalate n volumele 1 sau 3, de exemplu pe suprafa a cal d a izola iei termice, ele trebuie s fie rezistente la o temperatur de 170oC. 7. 3.10. Aparatajul de comand care face parte din nc lzitorul saunei sau alte echipa mente fixe instalate n volumul 2 pot fi amplasate n saun sau n cabin conform instru c iunilor produc torului. Alte echipamente de comand (de exemplu pentru lumin ) trebuie instalate n afara saunei sau a cabinelor. Este interzis montarea prizelor de curent n zona care con ine nc lzitorul pentru saun . 218

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 221 Fig. 7.3.1. Volumele nc perii sau cabinei cu nc lzitoare pentru saune 7.4. Instala ii electrice pentru antiere de construc ii i de demolare 7.4.1. Prescrip iile p articulare pentru instala iile electrice ce se prev d pentru antierele de constr uc ii i de demolare respect recomand rile prev zute n SR HD 60364-7-704 i SR CEI 61200-704. 7.4.2. Prevederile specifice din prezentul capitol completeaz dispozi iile generale i se aplic instala iilor electrice temporare pentru antiere de co nstruc ii i de demolare pe perioada activit ilor de construc ie i de demolare, i ncluznd (de exemplu): - lucr ri de construc ie pentru cl diri noi; - reparare, mo dificare, extindere sau demolare a cl dirilor existente sau p r i ale cl dirilor existente; - lucr ri de inginerie (regl ri, parametriz ri); - lucr ri de terasa mente. Dispozi iile nu se aplic instala iilor din amplasamentele administrative ale antierelor (birouri, vestiare, cantine, dormitoare etc) unde se aplic preved erile generale din capitolele anterioare. De asemenea, cerin ele nu vizeaz insta la ii n care este implicat echipament de natur similar cu cel utilizat n exploat r i miniere de suprafa . Prevederile se aplic instala iilor fixe sau mobile. Alime ntarea cu energie electric 7.4.3. La alimentarea cu energie electric a antierulu i se va ine seama de solu ia stabilit pentru construc ia definitiv , evitndu-se p e ct posibil, alimentarea provizorie. 7.4.4. n cazul n care pentru alimentarea cu e nergie electric a antierului se utilizeaz posturi de transformare provizorii, se recomand ca acestea s fie amplasate pe ct posibil n centrele de greutate al consu mului dat de receptoarele de energie electric . 219

222 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.4.5. De regul , n antiere se prev d urm toarele sisteme de distribu ie a energi ei electrice: a) instala ia este direct conectat la re eaua de alimentare pentru intermediul unui tablou general de distribu ie ("ansamblu de aparataj de joas t ensiune " - AUS); b) instala ia este conectat la re eaua de alimentare prin inte rmediul unui tablou general AUS, care alimenteaz tablouri secundare AUS la care se racordeaz echipamente fixe, mobile i portabile. 7.4.6. Tabloul general de dis tribu ie AUS cuprinde pe lng prevederile din 5.3.3.35 i urm toarele: - n re elele TT i TN-S, un DDR cu ntrziere montat pe circuitul de alimentare i dispozitive de p rotec ie mpotriva supracuren ilor; - n re elele TN-C, dispozitive de protec ie mpot riva supracuren ilor; - n re elele IT, un dispozitiv de control permanent al izol a iei i dispozitive de protec ie mpotriva supracuren ilor. 7.4.7. Tabloul secunda r de distribu ie AUS pentru echipamente fixe vor fi echipate identic conform pre vederilor 7.4.6. 7.4.8. Tabloul secundar de distribu ie AUS pentru aparate mobil e i portabile cuprinde dispozitive diferen iale de 30mA, f r ntrziere i dispozitiv e de protec ie mpotriva supracuren ilor. Protec ia mpotriva ocurilor electrice Pro tec ia de baz (mpotriva atingerilor directe) 7.4.9. Urm toarele m suri pentru pro tec ia de baz (mpotriva atingerilor directe) sunt recomandate a fi aplicate: - iz olarea p r ilor active; - bariere sau carcase. Utilizarea de obstacole care ar p roteja numai mpotriva atingerilor directe ntmpl toare cu p r ile active nu este adm is dect n cazurile n care nu pot fi utilizate alte m suri de protec ie, i numai pen tru o durat foarte scurt . Amplasarea n afara zonei de accesibilitate la atingere nu este admis dect pentru linii aeriene care traverseaz antierul. Protec ia n caz de defect (mpotriva atingerilor indirecte) M sura de protec ie prin ntreruperea a utomat a aliment rii 7.4.10. n instala iile de antier se vor utiliza de preferin re elele TT i TN-S. 7.4.11. n re eaua TN-C se admite n partea fix a instala iei el ectrice i anume ntre alimentarea instala iei i ansamblul general de aparataj (AUS ). 7.4.12. Se admite utilizarea re elei IT dac este necesar s se evite ntrerupere a la primul defect de punere la p mnt n special pentru o parte a instala iei, de e xemplu alimentarea pompelor de evacuare a apei sau alimentarea ventilatoarelor d e aerisire. Aceast alimentare se va alege lund n considerare dezavantajele ei dato rate condi iilor impuse privind controlul permanent al izola iei n vederea detect rii rapide a primului defect. 7.4.13. Alimentarea cu tensiune redus , cnd tensiu nea cea mai mare nu dep e te 110 V tensiune alternativa ntre faze (65 V ntre faz i neutru legat la p mnt, n circuite trifazate, 55 V ntre faz i neutru legat la p mnt, n circuite monofazate), trebuie s ndeplineasc condi iile pentru re eaua TN n care: - punctul neutru al secundarului transformatorului sau generatorului trebuie le gat la p mnt, i - prizele de curent nu trebuie s fie inter anjabile cu prizele de curent prev zute pentru alte tensiuni. 220

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 223 Aceasta poate fi util n special acolo unde sunt prev zute condi ii severe de func ionare sau de mediu i unde TFJP i TFJS nu sunt utilizabile. Protec ia f r ntreruperea aliment rii 7.4.14. Protec ia prin utilizarea echipamen telor de clasa II sau prin izola ie echivalent se refer la construc ia echipamen telor i este recomandat pentru utilajele portabile. Aceste echipamente trebuie s aib protec ia mecanic IPX4 dac sunt utilizate n amplasamente n care sunt prezente frecvent pic turi de ap . 7.4.15. Amplasamentele neconductoare nu sunt admise c a m sur tehnic de protec ie. 7.4.16. Leg turi echipoten iale locale nelegate la p mnt nu sunt admise ca m sur tehnic de protec ie. 7.4.17. M sura de protec ie pr in separare electric a circuitelor este limitat la alimentarea unui singur recep tor prin intermediul unui transformator i a unui cablu flexibil. 7.4.18. M sura de protec ie prin utilizarea tensiunii foarte joas TFJS i TFJP se aplic n special n cazurile cnd condi iile de lucru sunt severe (exemplu n incinte electroconductoa re de mici dimensiuni pentru alimentarea uneltelor portabile, pentru echipamentu l de lefuire utilizat n mediu umed sau pentru nc lzirea betonului). 7.4.19. La rec eptoarele mobile i portabile se aplic m surile recomandate n SR HD 60364-4-41, SR EN 60745 (pe p r i) i SR EN 61029 (pe p r i) cu urm toarele preciz ri: utilajel e portabile folosite n mediu sau procese umede (ex. ma ini de frecat mozaic, vibr atoare pentru beton, ma ini de cur at parchetul etc.) se alimenteaz la o tensiun e redus de protec ie de cel mult 24 V, conform prevederilor STAS 2612 i subcap. 4.1. Se admit tensiuni de lucru mai mari de 24 V n cazul n care se aplic m surile de protec ie separarea de protec ie sau izola ie nt rit , conform recomand rilor din SR HD 60364-4-41 i prevederile din subcap.4.1. 7.4.20. Protec ia mpotriva supracu ren ilor este asigurat prin dispozitive de ntrerupere automat (disjunctoare sau m icrontreruptoare) montate n interiorul unui ansamblu AUS. 7.4.21. Toate circuitele trebuie s fie protejate mpotriva suprasarcinilor. Este permis ca circuitele care alimenteaz echipamente pentru ridicare comandate manual s nu fie protejate mpotr iva suprasarcinilor. 7.4.22. Tablourile de distribu ie AUS trebuie echipate cu a parataj cu capacitate de rupere a curen ilor de scurtcircuit bazat pe curentul d e scurtcircuit prezumat la sursa de alimentare. 7.4.23. Circuitele care alimente az prize de curent avnd curentul nominal pn la 32 A inclusiv i alte circuite care alimenteaz echipamentul electric portabil avnd curent nominal pn la 32 A inclusiv trebuie protejate prin una din urm toarele metode: - dispozitive de curent difer en ial rezidual avnd curent nominal de func ionare de maxim 30 mA; - tensiune foa rte joas asigurat prin TFJS i TFJP; - separare electric , fiecare priz de curent i echipament electric portabil fiind alimentate printr-un transformator individ ual de separare sau prin nf ur ri separate ale unui transformator de separare. 7. 4.24. Pentru circuitele care alimenteaz prize de curent cu un curent nominal mai mare de 32 A trebuie utilizate dispozitive de curent diferen ial rezidual care au un curent diferen ial rezidual nominal de maxim 500 mA. 221

224 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.4.25. Condi iile minimale de influen e externe care pot fi ntlnite pe antiere su nt urm toarele: A A temperatura ambiant : - 5oC ... + 40oC (AA4) A D prezen a ap ei: proiec ie de ap (AD4) A E prezen a corpurilor str ine: foarte mic (AE3) AG o curi mecanice: mari (AG3) A H vibra ii: medii (AH2) B A competen a persoanelor: obi nuite, n general (BA1) instruite (BA4) calificate pentru manevr ri n exploatar e (BA5) B C contactul persoanelor cu poten ialul p mntului: frecvent (BC3) contin uu n incinte electroconductoare de mici dimensiuni (cuve, goluri tehnice) (BC4) 7 .4.26. Echipamentul electric de pe antiere este supus la condi ii foarte severe i trebuie s poat suporta solicit rile respective. Echipamentul utilizat n instala iile de pe antiere trebuie ales i montat astfel nct s ndeplineasc urm toarele cond i ii: - flexibilitate, care permite utilizarea succesiv pe antiere diferite; - u urin a reamplas rii componentelor; - montare, transport i depozitare u oare; robuste e; - securitate corespunz toare. 7.4.27. Accesul n func ionare normal tre buie s fie prev zut astfel nct lucr rile s fie executate de persoane cu competen e corespunz toare: - manevre simple, de c tre persoane obi nuite (BA1); - celelal te manevre, f r acces la p r ile active, de c tre persoane instruite (BA4); - lu cr ri i manevre la p r ile active, numai de c tre persoane calificate (BA5). 7.4 .28. n instala iile de pe antiere se pot produce ocuri mecanice importante (AG3). Protec ia sistemelor de pozare este asigurat prin: - alegerea unor sisteme de p ozare cu caracteristici mecanice corespunz toare; - amplasamente care protejeaz sistemele de pozare la ocuri; - o protec ie mecanic suplimentar n pasajele pieton ale sau ale vehiculelor. 7.4.29. n incinta antierelor, re elele electrice de joas tensiune trebuie executate pe ct posibil n solu ia definitiv . Se recomand ca exe cutarea re elelor de joas tensiune s se fac n cabluri. Atunci cnd se utilizeaz cab luri flexibile se recomand ca acestea s fie de tipul celor recomandate de SR HD 22, iar cablurile rigide trebuie s aibe o rezisten mecanic echivalent . n cazul n care nu se pot utiliza cabluri, re elele de joas tensiune se vor executa aerian cu conductoare torsadate, respectndu-se prevederile din normativul PE106. Se va e vita utilizarea conductoarelor neizolate n incinta antierelor cu excep ia celor p entru instala iile de ridicat i transportat i pentru instala iile de protec ie mp otriva ocurilor electrice. 7.4.30. Toate echipamentele electrice utilizate trebu ie s aibe gradul de protec ie minim IP44. 7.4.31. Re eaua general a conductoarel or principale de legare la p mnt de protec ie se realizeaz buclat n toate cazurile n care acest lucru este posibil. 222

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 225 7.4.32. Prizele de p mnt i conductoarele de protec ie pentru legare la p mnt de pe antiere se execut cu prioritate utilizndu-se elementele metalice naturale existe nte (structura metalic a construc iei, conductele metalice, arm tura betonului e tc) cu respectarea condi iilor din subcap. 5.5. Receptoarele mai ndep rtate de cl direa a c rei construc ie metalic este utilizat drept priz natural , trebuie le gate la aceasta printr-un conductor de protec ie care nso e te re eaua de aliment are, asigurndu-se astfel continuitatea re elei generale a conductoarelor de prote c ie de pe antier. 7.4.33. Carcasele i elementele de sus inere metalice ale echi pamentelor electrice i toate conductoarele de protec ie locale se leag la re eau a general de protec ie. Dac exist mai multe re ele generale de protec ie, aceste a se leag ntre ele n cel pu in dou puncte diferite. 7.4.34. Rezisten a de dispersi e a prizei de p mnt i rezisten a conductoarelor de protec ie pn la receptor trebui e s fie de maximum 4 , respectndu-se condi ia de deconectare n caz de defect din s ubcap. 4.1. 7.4.35. Re eaua general de protec ie care se execut ramificat, se le ag la toate capetele de linie i la punctele de ramifica ie la cte o priz de p mnt fix de 10 . Rezisten a ansamblului trebuie s fie de maxim 4 . Lungimea conductor ului de protec ie ntre dou prize de p mnt fixe sau de la oricare dintre receptoare le eletrice pn la cea mai apropiat priz , se admite s fie de cel mult 200m, n cazu l conductoarelor de cupru i de cel mult 150m n cazul celor din o el. Dac aceste l ungimi (sau distan e) sunt mai mari, se intercaleaz prize de p mnt suplimentare a stfel nct lungimile, respectiv distan ele specificate mai sus s fie respectate. 7. 4.36. La antierele cu suprafa redus de teren, unde spa iul nu permite executarea de prize de p mnt concentrate de 4 pentru re eaua de protec ie, electrozii prize i se distribuie de-a lungul traseului re elei, num rul lor alegndu-se astfel nct s se realizeze n ansamblu o rezisten de maximum 4 . Pe antiere se admit i prize de p mnt complexe, constituite din electrozi verticali i orizontali. La priza de p mn t orizontal din apropierea liniei aeriene se leag un num r sufient de electrozi verticali astfel nct rezisten a total maxim s fie de 4 . Se admite ca o priz de p mnt orizontal ngropat n imediata apropiere a stlpilor liniei aeriene i care urmeaz t raseul acesteia s fie utilizat pentru protec ie. n acest caz, la fiecare stlp se p revede o ramifica ie la care se leag bornele de protec ie ale utilajelor i cele ale tablourilor de distribu ie. 7.4.37. Alimentarea receptoarelor prin linii aer iene se face conform PE 106 . 7.4.38. Re eaua conductelor de protec ie pe antier e se execut conform subcap. 5.5. 7.4.39. Conductoarele de protec ie pentru legar ea la p mnt a echipamentelor supuse la deplas ri frecvente sau vibra ii, trebuie s fie flexibile. 7.4.40. La utilajele alimentate prin cabluri flexibile din cupr u ntr-o re ea TT, se admite utilizarea unui singur conductor de legare la p mnt cu condi ia utiliz rii ca m sur suplimentar a mijloacelor individuale de protec ie . 7.5. Instala ii electrice pentru construc ii agroindustriale i agrozootehnice 7.5.1. Prescrip iile speciale din acest capitol se aplic instala iilor electrice fixe interioare i exterioare construc iilor agroindustriale i agrozootehnice i la alte amplasamente care apar in acestora i sunt n conformitate cu recomand rile din SR HD 60364 7 - 705. 223

226 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Construc iile agroindustriale i agrozootehnice cuprind : - grajduri pentru anima le (bovine, porci, cai, oi, capre) i cl diri pentru p s ri, inclusiv anexele (de exemplu locurile unde se prepar i se depoziteaz hrana, spa iile pentru ma inile de muls, nc perile pentru depozitarea laptelui etc.); - hambare, antrepozite i d epozite pentru fn, paie i nutre uri, ngr minte, cereale, cartofi, sfecl , zarzavat uri, fructe, plante ornamentale, carburan i, sere; - cl diri n care se prepar pro duse agricole i horticole pentru comercializare (prin uscare, fierbere, presare, t iere, procesarea c rnii etc.). Locuin ele i alte amplasamente care apar in co nstruc iilor agroindustrale i agrozootehnice (birouri, spa ii comune, hangare, a teliere, garaje, magazine) sunt cl diri care sunt conectate din punct de vedere electric la acestea fie prin conductoarele de protec ie ale aceleia i instala ii sau prin p r i conductoare externe care pot s induc tensiuni electrice periculo ase. n construc iile agroindustriale i agrozootehnice poate fi realizat cre terea intensiv a animalelor. n acest caz este necesar utilizarea sistemelor automatiza te pentru asigurarea vie ii, cum ar fi cele utilizate pentru ventila ie, hr nire i aer condi ionat. 7.5.2. Protec ia mpotriva ocurilor electrice se realizeaz prin urm toarele m suri : - ntreruperea/deconectarea automat a aliment rii; - utilizarea tensiunii foarte joas asigurat prin TFJS i TFJP; - utilizarea leg turii echipoten iale, ca m sur de protec ie suplimentar . 7.5.2.1. M suri de protec ie pentru ntreruperea/decon ectarea automat a aliment rii. n circuite, indiferent de sistemul de legare la p mnt, trebuie prev zute urm toarele dispozitive de ntrerupere/deconectare: - un DDR al c rui curent diferen ial rezidual nominal I n nu dep e te 30 mA, n circuitele finale care alimenteaz prizele de curent al c ror curent nominal nu dep e te 32 A; - un DDR al c rui curent diferen ial rezidual nominal I n nu dep e te 100 mA , n circuitele finale care alimenteaz prizele de curent al c ror curent nominal e ste mai mare de 32 A; - un DDR al c rui curent diferen ial rezidual nominal I n nu dep e te 300 mA, n toate celelalte circuite. n cazul n care este necesar asigura rea continuit ii func ion rii se recomand ca DDR al c rui curent diferen ial rez idual nominal I n nu dep e te 300 mA, s fie de tip S sau cu temporizare. Aceast protec ie este util i pentru protec ia mpotriva incendiului. n cazul n care instala ia electric este conectat la o re ea TN, conductorul neutru i conductorul de pr otec ie trebuie s fie separate n aval de originea instala iei. Aceast prevedere s e aplic att locuin elor i altor amplasamente care apar in construc iilor agroindu striale i agrozootehnice. 7.5.2.2. M sura de protec ie prin utilizarea tensiunii foarte joas asigurat prin TFJS i TFJP. n cazul n care se aplic m sura de protec i e prin TFJS sau TFJP, indiferent de tensiunea nominal , protec ia de baz (protec ia mpotriva atingerilor directe) trebuie asigurat prin urm toarele m suri: - bar iere sau carcase care asigur un grad de protec ie cel pu in IP XXB sau IP2X, sau - izola ia care s in la o tensiune alternativ de ncercare de 500 V valoare efect iv , timp de 1 minut. 7.5.2.3. Protec ia suplimentar prin utilizarea leg turii e chipoten iale n amplasamentele prev zute pentru ad postirea animalelor toate p r ile conductoare accesibile i p r ile conductoare externe instala iei care pot fi atinse de animale trebuie conectate printr-o leg tur echipoten ial suplimentar . Acolo unde se afl un gr tar metalic n pardoseal /podea acesta trebuie inclus n l eg tura echipoten ial a spa iului respectiv (a se vedea figurile 7.5.1 ...7.5.4) . Din aceast leg tur trebuie s fac parte i p r ile conductoare externe instala i ei care se afl n/pe podea (arm tura betonului sau arm tura bazinului pentru colec tarea b legarului), precum i pardoseala 224

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 227 din elemente prefabricate din beton (fig. 7.5.3). Leg tura echipoten ial , ct i g r tarele metalice (dac exist ) trebuie s fie protejate durabil la coroziune i so licit ri mecanice. 7.5.3. Protec ia mpotriva efectelor termice Protec ia mpotriva efectelor termice s e realizeaz , n principal, prin m suri de protec ie mpotriva incendiului. Aparatel e electrice de nc lzire utilizate pentru cl dirile n care are loc reproducerea i c re terea intensiv a animalelor trebuie s corespund recomand rilor din SR CEI 603 35 2 71 i trebuie fixate ntr-o pozi ie corespunz toare pentru a evita riscul de a rsuri pentru animale i riscul apari iei unui incendiu prin aprinderea materialel or combustibile. Aparatele de nc lzire prin radia ii trebuie instalate la o dista n de cel pu in 0,5 m de animale i de materialele combustibile, n afar de cazul n c are furnizorul acestora a indicat n instruc iunile de utilizare o distan mai mare . Pentru protec ia mpotriva incendiului trebuie instalate dispozitive DDR cu cure nt diferen ial rezidual nominal care nu dep e te 300 mA. DDR trebuie s ntrerup to ate conductoarele active. n amplasamentele care prezint risc de incendiu, conduct oarele circuitelor alimentate de la o surs de tensiune foarte joas trebuie prote jate pentru bariere sau mantale (carcase, tuburi) care s asigure un grad de prot ec ie IPXXD sau IP4X, sau n plus fa de izola ia lor de baz printr-o manta (carcas ) din material electroizolant (de exemplu, cablurile tip HO7RN-F sau similare, pentru utilizare n exterior, sunt corespunz toare pentru aceast condi ie). 7.5.4. Protec ia mpotriva supratensiunilor i a perturba iilor electromagnetice. Atunci cnd se utilizeaz echipamente electronice se recomand s se prevad m suri de protec ie mpotriva tr snetului conform cap.6 i mpotriva supratensiunilor conform subcap. 4.4. 7.5.5. Alegerea i montarea echipamentelor 7.5.5.1. Reguli generale privind condi iile de func ionare, influen e externe, accesibilitate, identificare. n con struc iile agroindustriale i agrozootehnice echipamentele electrice trebuie s ai be gradul de protec ie minim IP44, atunci cnd se utilizeaz n condi ii normale. n ca zul n care nu este disponibil un echipament cu gradul de protec ie minim IP44, ac esta poate fi amplasat ntr-o carcas care s asigure gradul de protec ie IP44. Priz ele de curent electric nu trebuie instalate pe materiale combustibile. Acolo und e condi iile de influen e externe sunt superioare condi iilor AD4, AE3 i/sau AG1 , prizele trebuie prev zute cu protec ie corespunz toare. Protec ia mecanic poat e fi asigurat i prin utilizarea de carcase suplimentare sau prin instalare n ni e prev zute n construc ia cl dirii. Aceste prescrip ii nu se aplic pentru locuin e , birouri, magazine i pentru locuri/spa ii n care condi iile de influen e externe sunt asem n toare i apar in construc iilor agrondustriale i agrozootehnice. n pr ezen a substan elor corozive (de exemplu, n depozitele de lapte sau n grajduri), e chipamentele electrice trebuie protejate n mod corespunz tor. n general, echipamen tul electric nu trebuie s fie accesibil pentru animale. n particular, echipamentu l electric accesibil pentru animale, cum ar fi cel din utilajele pentru hr nire sau din bazinele pentru ad pare, trebuie s fie construite n mod adecvat i instala te astfel nct s fie evitat deteriorarea de c tre animale, ct i s fie redus la minim riscul de r nire a animalelor. La terminarea lucr rilor i punerea n func iune tr ebuie predat utilizatorului instala iei urm toarea documenta ie: - planul detali at al amplas rii echipamentelor electrice; - traseele tuturor cablurilor de dist ribu ie; - schema monofilar de distribu ie; - schema leg turilor de echipoten ia lizare. 225

228 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.5.5.2. Sisteme de pozare n amplasamentele accesibile animalelor i n care animale le sunt nchise sistemele de pozare trebuie s fie inaccesibile animalelor i s fie protejate corespunz tor mpotriva deterior rilor mecanice. Conductoarele liniilor electrice aeriene trebuie s fie izolate. Re elele electrice exterioare aferente construc iilor agroindustriale i agrozootehnice, unde vehiculele i ma inile agri cole mobile fac manevre, trebuie realizate cu cabluri pozate astfel: - n p mnt, la o adncime de 0,6 m, cu o protec ie mecanic suplimentar . Tuburile de protec ie s uplimentar trebuie s reziste la comprimarea cu o for de 450 N i la impact n confo rmitate cu recomand rile din SR EN 50086-2-4/A1; - n p mnt arabil sau cultivat, la o adncime de cel pu in 1 m; - suspendat, la o n l ime de cel pu in 6 m. Se prefer instalarea cablurilor n p mnt. Cablurile care alimenteaz tablourile de distribu i e trebuie s fie protejate mporiva deterior rilor mecanice, de exemplu, prin ngropa rea n p mnt sau prin instalarea n jgheaburi sau tuburi prefabricate, separate ferm. Aceste prescrip ii trebuie s se aplice i la locuin ele i la alte spa ii care ap ar in construc iilor agroindustriale i agrozootehnice. O aten ie deosebit se va acorda protec iei la roz toare. Pentru amplasamentele unde sunt inute animalele, condi iile de influen e externe trebuie clasificate AF4, iar tuburile trebuie s fie protejate mpotriva coroziunii corespunz tor cel pu in clasei 2 (medie) pentr u utilizare n interior i clasei 4 (ridicat ) pentru utilizare n exterior, conform cu recomand rile din SR EN 61386-21. Pentru amplasamentele unde sistemele de poz are pot fi expuse la impact i la ocuri mecanice din cauza vehiculelor i ma inilo r agricole n deplasare, condi iile de influen e externe trebuie trebuie s fie cla sificate AG3: - tuburile trebuie s aib un grad de protec ie la comprimare coresp unz tor cel pu in clasei 4 (ridicat ) conform SR EN 61386 21; - sistemele de tub uri i jgheaburi pentru cabluri trebuie s aib un grad de protec ie mpotiva ocurilo r considerat ca "ridicat" conform recomand rilor din SR EN 50085. 7.5.5.3. Separ are, comutare/ntrerupere i comand Instala ia electric a fiec rei cl diri sau a un ei p r i dintr-o cl dire trebuie s fie separat printr-un singur dispozitiv de se parare conform subcap 5.3.4. Dispozitivele de separare se prev d pentru toate co nductoarele active i conductorul neutru, chiar i pentru circuitele care se utili zeaz ocazional, de exemplu, n timpul recolt rilor. Dispozitivele de separare i co muta ie, ct i dispozitivele de oprire de urgen sau de comuta ie de urgen nu trebu ie montate n locuri accesibile animalelor sau n nicio pozi ie n care poate fi mpiedi cat accesul la ele de c tre animale, f r s provoace panic n rndul animalelor. 7.5. 5.4. Conductoare de echipoten ializare de protec ie suplimentar Conductoarele de echipoten ializare de protec ie suplimentar trebuie s fie protejate mpotriva det erior rilor mecanice i coroziunii i trebuie s fie alese astfel nct s se evite efec tele electrolitice. De exemplu, pot fi utilizate urm toarele materiale: - benzi din o el galvanizat la cald cu dimensiunile 30 mm x 3 mm; - tije rotunde din o e l galvanizat la cald cu diametrul de cel pu in 8 mm; - conductoare din cupru cu sec iunea minim de 4 mm2. Pot fi utilizate i alte materiale corespunz toare. 7.5 .5.5. Alte echipamente Prizele de curent utilizate n construc ile agroindustriale i agrozotehnice trebuie s fie conforme cu recomand rile din: - SR EN 60309-1, s au - SR EN 60309-2, dac este necesar interschimbabilitatea, sau - cnd curentul no minal nu dep e te 20 A. 226

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 229 Corpuri de iluminat i instala ii de iluminat Corpurile de iluminat trebuie s fie conforme cu standardul de p r i SR EN 60598-2 i trebuie alese n func ie de gradu l de protec ie i de temperatura suprafe ei innd seama de condi iile de mediu ambi ant i de locurile de instalare (de exemplu, IP54, cu marcarea adecvant pentru te mperatur F pentru montare pe material combustibil). n zonele n care exist risc de incendiu, ct i pericol de aprindere a depunerilor de praf trebuie utilizate numai corpuri de iluminat cu marcarea D conform SR EN 60598-2-24 i corpuri de ilumina t cu temperatura suprafe ei limitat . Trebuie instalate numai corpuri de ilumina t care sunt marcate cu D i care corespund gradului de protec ie IP54. Corpurile de iluminat trebuie montate n zonele unde exist o distan suficient de mare fa de materialele combustibile, lund n considerare depozitarea m rfurilor i alte procese de lucru periculoase. Distan ele de securitate i temperaturile suprafe ei corpu lui de iluminat sunt precizate n instruc iunile de montaj ale fabricantului i n su bcap. 4.2. Pozi iile ntreruptorului (aprins/stins) corpurilor de iluminat instala te n zonele de depozitare a paielor sau fnului sau n zone similare, trebuie s fie u or de identificat. Serviciile de securitate trebuie instalate numai dac sunt ce rute de proprietarul instala iei sau de autorit i. Sistemele de automatizare nec esare vie ii pentru cre terea intensiv a animalelor trebuie s in seama de urm to arele prescrip ii: a) cnd nu este asigurat alimentarea cu hran , ap , aer i alime ntarea instala iei de iluminat pentru animale, n caz de defect n alimentarea cu en ergie electric , trebuie prev zut o surs sigur de alimentare alternativ sau de r ezerv sau de siguran ; trebuie prev zute circuite separate numai pentru alimenta rea echipamentelor de ventila ie i de iluminat; b) trebuie asigurat selectivitat ea protec iei circuitelor principale de alimentare a sistemului de ventila ie pe ntru supracurent i/sau scurtcircuit monofazat; c) dac ntr-o instala ie este neces ar s func ioneze o ventila ie electric trebuie asigurat una din urm toarele cond i ii: -o surs de rezerv pentru ntregul sistem de ventila ie, care s fie verificat periodic n conformitate cu instruc iunile fabricantului; -supravegherea temperat urii i tensiunii de alimentare i dispozitive care s transmit semnale optice i ac ustice care pot fi sesizate de utilizator i care trebuie s func ioneze i n cazul n treruperii aliment rii normale. Aparatele electrice de nc lzire trebuie s fie pre v zute cu indicarea optic a pozi iei de func ionare. 227

230 Elementele conductoare ale grilajului metallic sunt pozate pe stalpi pentru a as igura continitatea electrica sunt interconectate prin cel putin doua puncte de s udura 7.5.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Dimensiunile ochiurilor grilajului etalic din tije rotunde 8 mm sunt de aproxima tiv 150mm x 150mm Fig. 7.5.1. Exemplu de leg tur de echipoten ializare ntr-un grajd de vite 228

] Elementele conductoare ale grilajului metallic sunt pozate pe stalpi pentru a as igura continitatea electrica sunt interconectate prin cel putin doua puncte de s udura Fig. 7.5.1. Exemplu de leg tur de echipoten ializare ntr-un grajd de vite 7.5.4 4 figuri care prezint exemple de leg. echip. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Dimensiunile ochiurilor grilajului etalic din tije rotunde 8 mm sunt de aproxima tiv 150mm x 150mm Fig. 7.5.2. Exemplu de leg tur de echipoten ializare sub form de bucl ntr-un graj d de vite. 229 231

232 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 structurii Fig. 7.5.3. Exemplu de leg tur de echipoten ializare care se aplic la o construc ie de beton prev zut cu spa ii n podea pentru colectarea b legarului . 230

din funda ie p mnt din funda ie MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Fig. 7.5.4. Ex Fig. 7.5.4. Exemplu de dispunere a prizei de p mnt n funda ie la un grajd. 231 233

234 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.6. Instala ii electrice pentru incinte electroconductoare nguste 7.6.1. Prescri p iile particulare din acest capitol sunt n conformitate cu recomand rile din SR HD 60364-7-706:2007 i se aplic echipamentelor fixe din amplasamente electrocondu ctoare,n care deplasarea persoanelor este restric ionat de amplasament i aliment rile pentru echipamente mobile utilizate n aceste amplasamente. Un amplasament co nductor ngust este compus n principal din p r i nconjur toare metalice sau alte mat eriale electroconductoare, n care este posibil ca o persoan s vin n contact cu o p or iune mare a corpului cu p r ile metalice sau alte p r i conductoare nconjur to are i unde posibilitatea ntreruperii acestui contact electric este limitat . Pres crip iile nu se aplic amplasamentului care permite libertatea de mi care a unei persoane n timpul lucrului, de a intra i de a ie i din amplasament f r dificultat e fizic . 7.6.2. n amplasamente electroconductoare nguste se aplic urm toarele m s uri de protec ie mpotriva ocului electric pentru circuite care alimenteaz echipam entele de utilizare curent : a) pentru alimentarea dispozitivelor manuale i echi pamentului portabil: - TFJS sau - separarea electric numai la un singur element al echipamentului conectat la nf urarea secundar a transformatorului de separare; b) pentu alimentarea l mpilor portabile: - TFJS; c) pentru alimentarea echipame ntului fix: - ntrerupere automat a aliment rii cu leg tur de echipoten ializare s uplimentar care trebuie s conecteze p r ile conductoare accesibile ale echipamen tului fix i p r ile electroconductoare ale amplasamentului, sau - TFJS, sau - TF JP, unde leg tura de echipoten ializare trebuie prev zut ntre toate p r ile condu ctoare accesibile, toate p r ile conductoare str ine din interiorul amplasamentu lui conductor ngust i legarea sistemului TFJP la p mnt, sau - separarea electric p rivind un element al echipamentului conectat la nf urarea secundar a transformato rului de separare, sau - utilizarea echipamentului clas II sau a echipamentului care are o izola ie echivalent , numai dac circuitele de alimentare sunt prev zu te cu dispozitive de curent diferen ial rezidual avnd un curent diferen ial rezid ual nominal de func ionare care nu dep e te 30 mA. 7.6.3. Dac unele echipamente (ex. aparatura de masurare i de control) trebuie legate la p mnt, este necesar s se prevad o leg tur de echipoten ializare ntre toate p r ile conductoare accesibi le, p r ile conductoare str ine din interiorul amplasamentului conductor ngust i leg tura la p mnt func ional . 7.6.4. Sursa de separare (de protec ie) trebuie si tuat n afara amplasamentului conductor ngust cu restric ie n deplasare, n afara cazu lui cnd sursele sunt parte a instala iei fixe n interiorul incintei electroconduct oare nguste, a a cum este prev zut n art. 7.6.2.c. 7.7. Instala ii electrice pentr u campinguri 7.7.1. Prevederile speciale din acest capitol sunt n conformitate cu recomand rile din SR HD 384-7708 S2 i se aplic acelei por iuni din instala ia e lectric din camping care asigur facilit i pentru alimentarea vehiculelor de agre ment locuibile (inclusiv rulote) sau corturi. Ele nu se aplic instala iilor elec trice din interiorul vehiculului de agrement locuibil sau unit i mobile sau tran sportabile. 7.7.2. Se definesc urm toarele no iuni legate de aceste instala ii: - vehicul de agrement: unitatea de locuit pentru a fi ocupat temporar sau sezoni er care poate ndeplini prescrip ii pentru construc ia i utilizarea vehiculelor ru tiere; - amplasament pentru rulot : loc de pe sol destinat s fie ocupat de vehic ulul de agrement pentru locuit sau de cort; 232

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 235 camping: suprafa de teren pe care sunt dispuse dou sau mai multe amplasamente pe ntru rulote; punct de alimentare electric a rulotei: echipament cu re ea de alim entare electric prev zut cu mijloace de conectare i deconectare a cablurilor de alimentare la vehiculele de locuit sau corturi. 7.7.3. Tensiunea nominal a instala iei pentru alimentarea vehiculelor de agremen t locuibile trebuie s fie maxim 230 V tensiune alternativ monofazat sau 400 V tr ifazat . 7.7.4. n cazul n care instala ia este alimentat printr-o re ea TN, se va utiliza numai sistemul TN-S. 7.7.5. Protec ia mpotriva ocurilor electrice n func i onare normal nu se va realiza prin bariere i prin amplasarea n afara zonei de acc esibilitate la atingere. 7.7.6. M surile tehnice mpotriva ocurilor electrice n caz de defect (atingere indirect ) amplasamente neconductoare i leg tur de echipoten i alizare nelegat la p mnt nu sunt admise. 7.7.7. Echipamentul electric instalat n af ara campingurilor trebuie s corespund la cel pu in una din urm toarele influen e externe: - prezen a apei: AD4 (stropi), IPX4 conform SR EN 60529; - prezen a co rpurilor str ine: AE2 (obiecte mici), IP3X conform recomand rilor din SR EN 6052 9; - solicit ri mecanice (severitate ridicat , ocuri): AG3 (mari), IK08 conform recomand rilor din SR EN 62262. 7.7.8. Echipamentul electric la punctul de alime ntare electric a rulotei se alimenteaz prin circuite de distribu ie subterane sa u aeriene. Circuitele de distribu ie subterane sunt preferate. Cablurile subtera ne trebuie ngropate la o adncime de minim 0,6 m, exceptnd cazul cnd este prev zut o protec ie mecanic suplimentar , i trebuie s fie amplasat n afara amplasamentului rulotei sau n afara suprafe ei unde se pot monta stlpii cortului sau piesele de an corare. Circuitele de distribu ie aeriene se vor realiza cu conductoare izolate. Stlpii i alte suporturi pentru cabluri aeriene trebuie amplasa i sau proteja i p entru a nu mpiedica mi c rile previzibile ale vehiculelor. Conductoarele (cabluri le) aeriene se vor monta la o n l ime mai mare de 6 m deasupra solului, pe supraf e ele unde se deplaseaz vehiculul i de 3,5 m pe toate celelalte suprafe e. 7.7.9 . Punctul de alimentare electric al rulotei trebuie amplasat n vecin tatea amplas amentului rulotei i la mai pu in de 20 m de echipamentul de conectare al vehicul ului de agremet locuibil sau cort (cnd este pe amplasament). Pe un circuit de ali mentare nu se vor grupa mai mult de 4 prize. 7.7.10. Fiecare priz i carcasa ei c are face parte din punctul de alimentare al rulotei trebuie s corespund cu SR EN 60309-2 i s aibe grad de prote ie IP44 conform SR EN 60529. Soclurile prizelor trebuie amplasate la o n l ime cuprins ntre 0,5 m i 1,5 m de la sol; n cazuri speci ale de zone cu riscuri de inunda ie sau c deri masive de z pad n l imea maxim poa te dep i 1,5 m. Curentul nominal al prizei trebuie s fie maxim 16 A. Pentru fiec are punct de conexiune (rulot ) trebuie prev zut cel pu in o priz . Fiecare priz trebuie prev zut cu protec ie la supracurent. Fiecare priz trebuie prev zut ind ividual cu un dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual cu curent n ominal de cel mult 30 mA. 233

236 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.8. Instala ii electrice pentru porturi mici i ambarca iuni de agrement 7.8.1. Prevederile speciale din acest capitol sunt n conformitate cu recomand rile din S R CEI 603647-709 i se aplic la: - instala iile electrice ale porturilor mici nec esare pentru alimentarea cu energie electric a ambarca iunilor de agrement acost ate la chei, i - instala ia electric de pe ambarca iunile de agrement alimentate cu energie electric numai de la o surs situat pe chei. Trebuie avut n vedere c a ceste instala ii se caracterizeaz prin riscul de coroziune i riscuri crescute de ocuri electrice datorate atingerilor directe i indirecte. 7.8.2. Se definesc ur m toarele no iuni legate exclusiv de aceste amplasamente: - ambarca iune de agre ment: orice ambarca iune, vas, iaht, cas plutitoare sau alt unitate plutitoare c u motor utilizat exclusiv pentru sporturi i agrement; - porturi mici: orice chei , debarcader, dan , ponton plutitor fixat corespunz tor pentru ancorare sau lega re la chei a cel pu in unei ambarca iuni de agrement. 7.8.3. Tensiunea nominal d e alimentare a instala iilor ambarca iunilor de agrement trebuie s fie maxim 230 V, 50Hz, monofazat . 7.8.4. Echipamentele electrice instalate pe i sub puntea am barca iunilor de agrement trebuie s aibe gradul de protec ie IP55, conform SR EN 60529, n afara cazului cnd este asigurat o protec ie echivalent prin alte mijloac e. 7.8.5. Pentru protec ia de baz (mpotriva atingerilor directe) nu se admite uti lizarea de bariere sau amplasare n afara zonei de accesibilitate la atingere. 7.8 .6. n cazul utiliz rii re elei TN, se va utiliza numai sistemul TN-S. Pentru prot ec ia n caz de defect (mpotriva atingerilor indirecte) trebuie utilizat ca m sur s uplimentar protec ia la curent rezidual, cu excep ia cazului n care se utilizeaz un transformator de separare montat la chei (fig. 7.8.1). Nu se admite m sura te hnic de protec ie prin amplasamente neconductoare. 7.8.7. P r ile conductoare ac cesibile ale ambarca iunii de agrement care pot ajunge la poten ialul p mntului s au la tensiunea de defect, trebuie conectate ntre ele printr-o leg tur de echipot en ializare, conectat la un conductor de protec ie. Conductorul de protec ie tre buie s fie din cupru, flexibil, cu sec iunea minim de 4mm2. Prevederea nu se apl ic n cazul prezentat n figura 7.8.4. 7.8.8. M sura de protec ie prin separare elec tric se va realiza cu transformatoare de separare conform recomand rilor din SR EN 61558-2-4 i SR HD 60364-4-41. Se prezint 3 tipuri de protec ie prin separare electric : a) alimentare prin transformator de separare montat la chei (fig. 7.8 .2.). Nu se va realiza nici o conexiune ntre leg tura de echipoten ializare a amb arca iunii de agrement i conductorul de protec ie al cheiului. La o born a unei n f ur ri secundare a transformatorului de separare se va conecta numai o ambarca iune de agrement. Urm toarele elemente trebuie conectate la un conductor al leg turii de echipoten ializare care, la rndul ei, trebuie conectat la o born a unei n f ur ri secundare a unui transformator de separare: - p r ile metalice ale ambar ca iunii de agrement n contact electric cu apa; dac tipul de construc ie nu asigu r continuitatea, este necesar ca aceast leg tur s se realizeze n mai multe puncte ; - contactele de protec ie ale tuturor prizelor de curent; - masele echipamente lor electrice. 234

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 237 b) alimentare de la chei prin transformator de separare montat la bordul ambarca iunii de agrement (fig. 7.8.3). 0Nu trebuie realizat nicio conexiune ntre leg tu ra de echipoten ializare a ambarca iunii de agrement i conductorul de protec ie al cheiului. n cazul n care nf urarea secundar a transformatorului de separare treb uie conectat la p r ile metalice ale ambarca iunii de agrement, urm toarele p r i metalice trebuie conectate efectiv la un conductor al leg turii de echipoten i alizare, care la rndul ei trebuie conectat la o born a nf ur rii secundare a trans formatorului de separare: - contactele de protec ie ale tuturor prizelor de cure nt; - masele echipamentelor electrice ale ambarca iunii de agrement; - p r ile m etalice n contact electric cu apa din jurul ambarca iunii. c) alimentarea de la c hei prin transformator de separare nelegat la p mnt montat la bordul ambarca iuni i (fig. 7.8.4.). Dac nf urarea secundar a transformatorului de separare nu este c onectat la p r ile metalice ale ambarca iunii, la o singur nf urare secundar a tr ansformatorului se va conecta o singur priz de curent sau un singur aparat. 7.8.9. Sisteme de pozare pentru porturile mici Pentru porturile mici sunt permis e urm toarele sisteme de cabluri: - cabluri cu conductoare de cupru, cu izola ie i manta termoplastic sau elastomeric , pozat n tuburi flexibile metalice sau n ev i galvanizate cu rezisten medie sau ridicat ; - cabluri cu izola ie mineral i ma nta de PVC; - cabluri armate, cu manta din material termoplastic sau elastomeri. 7.8.10. Pentru instala ii flotante sau pe structurile cheiului din porturile mi ci sunt interzise urm toarele sisteme de pozare pentru instala ii electrice: - l inii aeriene; - cabluri care pot prezenta risc de rupere; - cabluri cu conductoa re din aluminiu. 7.8.11. Tuburile de protec ie trebuie prev zute cu fante sau g uri pentru evacuarea umidit ii. 7.8.12. Fiecare circuit electric trebuie s aibe un conductror de protec ie. Face excep ie sistemul din fig. 7.8.4 . 7.8.13. Cabl urile trebuie instalate astfel nct mi c rile ambarca iunii s nu poat produce deter ior ri mecanice. Cablurile trebuie instalate astfel pentru a se evita: - deplas rile datorate mi c rilor ambarca iunii; - deterior rile prin frec ri, tension ri sau striviri; - expunerile la temperaturi ambiante neadmise. Cu excep ia cazulu i n care cablurile sunt instalate n elemente de protec ie (tuburi din plastic, con ducte, goluri din construc ie) ele trebuie s fie fixate prin coliere sau cleme n ecorozive la intervale de cca. 30 cm. Acestea trebuie pozate la distan a de secu ritate fa de rezervoarele de combustibil, evile de evacuare a gazelor de e apame nt i de sursele de c ldur . 7.8.14. Trebuie utilizate urm toarele tipuri de cabl uri cu conductoare din cupru, cu sec iune minim de 1,5mm2: - cabluri flexibile, cu un singur conductor (SR HD 22) montate n tuburi nemetalice; - cabluri rigide c u toroane, cu minim 7 toroane (SR HD 21), montate n tuburi nemetalice; - cabluri flexibile, cu manta obi nuit de policloropren (SR HD 22) sau similare. Tuburile de protec ie trebuie s corespund cu SR EN 61386. Nu trebuie utilizate tuburi din polietilen pliabil . 235

238 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.8.15. n dirile cablurilor trebuie realizate prin man oane etan e, utiliznd borne , mbinare cu uruburi sau conexiuni sertizate. La mbin rile cu uruburi acestea treb uie s se autoblocheze. Conexiunile cablurilor trebuie amplasate n cutii care asig ur o protec ie adecvat . Capacele cutiilor trebuie s fie nl turate cu ajutorul un or scule speciale. 7.8.16. Nu trebuie s existe conexiuni pe zonele unde cabluril e sunt inaccesibile. 7.8.17. Man oanele cablurilor la trecerile prin punte i pri n pere ii etan i de compartimentare trebuie s aibe o construc ie care s asigure etan eitate la ap (IP 55). Aparataj 7.8.18. Tablourile de distribu ie care alime nteaz porturile mici pentru ambarca iuni de agrement trebuie dispuse n imediata a propiere a danelor. 7.8.19. Tablourile situate la exterior trebuie s aibe un gra d de protec ie IP44 conform SR EN 60529. Carcasele trebuie s fie protejate la co roziune i mpotriva deterior rilor mecanice. Tablourile electrice i prizele asocia te montate pe instala ii flotante sau pe debarcader trebuie fixate le cel pu in 1m deasupra pasarelei. Aceast n l ime poate fi redus la 0,3m dac sunt luate m sur i suplimentare de protec ie mpotriva jeturilor de ap . 7.8.20. Tablourile de dist ribu ie care alimenteaz porturile mici trebuie s con in , pentru fiecare punct d e acostare, cte o priz de curent. Prizele de curent trebuie s corespund SR EN 603 09-2, s fie conectate la conductorul de protec ie i s aibe urm toarele caracteri stici tehnice: - Tensiune nominal : 250V - Curent nominal : 16A - Pozi ie orar : 6h - Num r de poli : 2P +PE - Grad de protec ie : IP44 i IK08 7.8.21. ntr-o carca s pot fi grupate cel mult 6 prize de curent. Prizele de curent sau grupurile de prize destinate utiliz rii pe aceea i pasarel sau pe acela i debarcader trebuie alimentate de pe aceea i faz , dac nu sunt alimentate printr-un transformator de separare. 7.8.22. Fiecare grup de prize de curent trebuie prev zute cu un dispo zitiv de curent diferen ial rezidual cu un curent nominal de maxim 30 mA (fig. 7 .8.1) sau fiecare priz trebuie protejat printr-un transformator de separare (fig . 7.8.2) sau printr-o combina ie de dispozitive diferen iale reziduale i transfo rmator de separare (fig. 7.8.3 i 7.8.4). 7.8.23. Fiecare priz de curent trebuie prev zut cu un dispozitiv individual mpotriva supracuren ilor, avnd un curent nomi nal cel mult egal cu 16A. n func ie de caracteristicile aliment rii, poate fi pre v zut o protec ie bipolar ( a se vedea subcap.4.3). Conectarea ambarca iunii de agrement 7.8.24. Dispozitivul de conectare a ambarca iunii de agrement se compun e din: a) o fi 2P + PE cu caracteristicile de la art. 7.8.20; b) un cablu flexib il cu 3 conductoare, tip 245 din SR EN 60065 sau echivalent, conectat permanent la ambarca iunea de agrement sau prin intermediul unui conector cu caracteristic ile de la art. 7.8.20. Lungimea cablului nu va dep i 25 m i nu va avea conexiuni intermediare pe lungimea sa (va fi dintr-o bucat ). 7.8.25. Cnd conectarea ambar ca iunii este realizat prin intermediul unei cutii de conexiuni i a unui conecto r, acestea trebuie fixate ntr-un punct u or accesibil, unde nu pot fi deteriorate prin mi c rile 236

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 239 ambarca iunii, frec rile prin atingerea de cablurile ancorei, prin atingerea de parme, prin strivire sau frecare de orice alt parte mobil . 7.8.26. Circuitele tabloului ambarca iunii trebuie s ndeplineasc condi iile din a rt. 7.8.18 ...7.8.25. Tablourile de distribu ie ale ambarca iunii trebuie s fie u or accesibile. Carcasele tablourilor trebuie s fie executate din metal sau alt e materiale rezistente la foc. (vezi SR EN 60695-2-11). 7.8.27. Toate circuitele trebuie protejate prin dispozitive de protec ie la supracuren i prin siguran e fuzibile sau disjunctoare. 7.8.28. Ambarca iunea de agrement trebuie prev zut cu un ntreruptor general, u or accesibil, pentru izolarea tuturor circuitelor. Dac exist un singur circuit, dispozitivul de protec ie la supracuren i va realiza se pararea. Fig. 7.8.1. Conectarea direct la re eaua de alimentare cu dispozitiv de protec i e de curent diferen ial rezidual Transformator de separare n carcas II Fig. 7.8.2. Transformatoare de separare la chei. Conectare la re eaua de aliment are printr-un transformator de separare (coc i p r i metalice legate) 237

240 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Fig. 7.8.3. Transformatoare de separare la bord. Conectare la re eaua de aliment are cu dispozitiv de protec ie de curent diferen ial rezidual printr-un transfor mator de separare (coc i p r i metalice legate) Transformator de separare n carcas II Fig. 7.8.4. Conexiune la re eaua de alimentare cu dispozitiv de protec ie de cur ent diferen ial rezidual prin transformator de separare la bord, f r echipoten i alizare O singur priz de curent sau un singur aparat pe inf urarea de ie ire (a se vedea 7.8.8.c) 7.9. Instala ii electrice n amplasamente pentru utiliz ri medicale 7.9.1. Domeniu l de aplicare Prevederile particulare din acest capitol sunt aplicabile instala iilor electric e din amplasamente pentru utiliz ri medicale n scopul asigur rii securit ii pacie n ilor i personalului medical. Aceste prevederi se refer n general la spitale, cl inici private, cabinete medicale i dentare, centre de ngrijire a s n t ii i cabin ete medicale pentru consulta ii la locul de munc . Prevederile sunt conforme cu recomand rile din SR CEI 60364-7-710. 7.9.2. Pentru corecta aplicare a acestor prevederi se definesc urm toarele no iu ni: amplasamente pentru utiliz ri medicale: amplasamente prev zute pentru scopur i de diagnostic, tratamente, inclusiv cele cosmetice, supraveghere i ngrijiri pac ien i; pacient: persoan sau animal n via supuse unei examin ri sau unui tratament medical sau dentar; 238

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 241 echipament electric medical: echipament electric dotat cu cel mult un mijloc de conectare la re eaua de alimentare, utilizat pentru: - diagnostic; - tratament; - supravegherea pacientului sub control medical; - stabilirea unui contact fizic sau electric cu pacientul; - transferul de energie sau detectarea acestuia spre sau dinspre pacient; parte aplicat : parte a echipamentului electric medical ca re, n utilizarea normal : - vine n mod necesar, n contact fizic cu pacientul pentru ndeplinirea func iei sale, sau - poate fi adus n contact cu pacientul, sau - nece sit s fie atins de pacient; amplasamentele medicale se clasific din punctul de v edere al ocurilor electrice astfel (tabelul 7.1): - grupa 0: amplasament cu util izare medical n care nu este utilizat nici o parte aplicat ; - grupa 1: amplasame nt cu utilizare medical n care p r ile aplicate sunt utilizate n exterior sau prin interven ie asupra tuturor p r ilor corpului, cu excep ia cazurilor din grupa 2 ; - grupa 2: amplasament pentru utilizare medical n care p r ile aplicate sunt de stinate a fi utilizate n aplica ii cum ar fi proceduri intracardiace, cmpuri opera torii i tratamente vitale n care ntreruperea aliment rii pune n pericol via a; sist em electromedical: asocierea mai multor aparate care nu sunt electromedicale, ca re au o func ie specific i sunt interconectate printr-un cuplor sau la o priz mu ltipl mobil ; mediul pacientului: orice volum n care poate s se produc contactul inten ionat sau neinten ionat ntre pacient i p r ile unui sistem electric medical sau ntre pacient i alte persoane care ating p r ile acestui sistem; re ea IT med ical: re ea care prezint prevederi speciale pentru aplica ii medicale. 7.9.3 . C lasificarea amplasamentelor pentru utilizare medical trebuie s se fac n acord cu personalul medical, organiza ia de s n tate interesat sau organiza ia responsabi l de securitatea i s n tatea muncii. n scopul determin rii clasific rii unui ampl asament pentu utiliz ri medicale este necesar ca personalul medical s indice pro cedurile medicale care trebuie utilizate n acest amplasament. Tabel 7.9.1. Exempl e de clasificare a grupelor i a claselor de comutare Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 Amplasament medical 1 Sal de masaj Saloane Sal de na teri S al de ECG, EEG, EHG Sal de endoscopie Explicarea termenului 2 Sal sau grup de s li pentru utiliz ri medicale n care pacien ii sunt caza i n perioada de spitalizar e sau n orice a ez mnt medical ECG- electrocardiogram ; EEGelectroencefalogram ; E HGelectrohisterogram Se aplic metodele de endoscopie pt. examinarea organelor pr in orificii naturale sau artificiale (bronhoscopie, laringoscopie, gastroscopie etc) Sal de examinare i tratament 0 3 X Grupa 1 2 4 5 X X 0,5 6 Clasa >0,5s 15s 7 X X X X1) X X X2 ) X2) X 6 Sal de consulta ii i tratament X 239

242 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7 Sal de urologie 8 9 Sal de diagnostic i de radioterapie alta dect cea de la pct. 21 Sal de hidroterap ie 10 11 12 13 14 Sal de fizioterapie Sal de anestezie Sal de opera ie Sal de preg tire a opera ie i Sal de pansamente (montarea gipsului) Sal de reanimare Sal de cateterism cardi ac 15 16 17 Sal de tratamente intensive Sal de examin ri angiografice Sal de hemodializ Sal de imagistic prin rezonan magnetic (RMN) Medicin nuclear Sal de prematuri 18 19 20 21 22 Nu este sal de opera ie Sala n care actul de diagnostic i tratament pe canalul ur ogenital sunt efectuate cu un echipament electromedical, de ex. cu radia ii X, d e endoscopie sau de chirurgie cu nalt frecven Sal de diagnostic radiologic pentru utilizarea radia iei ionizante sau terapie prin utilizarea radia iei ionizante Tratamente terapeutice cu ap , ap s rat , n mol, argil , vapori, nisip, ap cu bu le cu gaz, ap s rat cu gaz, terapie prin inhala ii, electroterapie n ap , termote rapie prin masaj sau n ap . Piscinele de uz general i s lile de baie nu fac parte din aceast categorie. Sal n care pacien ii sunt trata i prin metode fizioterapeu tice Sal pentru utiliz ri medicale n care se aplic anestezia general Sal n care se practic interven ii chirurgicale Sal n care pacien ii sunt preg ti i nainte de in terven ia chirurgical , de ex. prin aplicarea anestezicului Sal n care gipsul de mulaj sau alt pansament similar sunt aplicate cnd pacientul este sub anestezie. S ala face parte din blocul operator i comunic cu ea. Sal n care pacientul aflat su b anestezie se treze te. Sala se afl n general foarte aproape de blocul operator Examinare sau tratament al inimii prin catetere. Ex: m suri de ac iune hemodinam ic a inimii, prelevare de snge, injec ii cu substan e de contrast sau implant de simulatoare Sal n care pacien ii sunt supraveghea i n afara interven iei chirurgic ale printr-un echipament electric medical cu care ac iunile corpului pot fi stim ulate Sal prev zut pentru vizualizarea arterelor sau venelor cu produse de contr ast Sal n care pacien ii sunt conecta i la un echipament electric medical pt. dez intoxicarea sngelui X2 ) X2) X X X X X X X X X1) X1) X1)

X X X X X X X X X X1) X1) X X X X1) X X X X X X X X1) X1) X X X X X1) X X 1) L mpile i echipamentul electric medical care necesit o alimentare cu energie n care ntreruperea nu poate dep i 0,5 s. 2) Nu este sal de opera ie Protec ia mpotriva ocurilor electrice 7.9.4. Utilizarea re elei TN C este interzi s n amplasamente pentru utilizare medical construc ii pentru utiliz ri medicale n aval de tabloul principal. i n 7.9.5. Pentru amplasamente pentru utiliz ri medicale din grupele 1 i 2, tensiuni le nominale ale echipamentelorTFJS i/sau TFJP trebuie s fie limitate la 25 V n te nsiune alternativ sau 60V n tensiune continu filtrat . 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 243 7.9.6. Protec ia de baz (mpotriva atingerilor directe) se asigur prin izolarea p r ilor active i prin bariere sau carcase conform subcap. 4.1. 7.9.7. n amplasamen te pentru utiliz ri medicale din grupa 2 masele echipamentelor trebuie conectate printr-o leg tur de echipoten ializare. 7.9.8. Protec ia de baz (mpotriva atinge rilor directe) prin obstacole i prin amplasamente n afara zonei de accesibilitate la atingere nu este admis . 7.9.9. Protec ia la defect (mpotriva atingerilor ind irecte) se realizeaz prin ntreruperea automat a aliment rii. 7.9.10. n amplasament ele pentru utiliz ri medicale pentru grupele 1 i 2 se aplic regulile: - n re elel e IT, TN i TT tensiunea conven ional de atingere UL nu trebuie s dep easc 25 V ( UL 25 V); - timpii de deconectare la apari ia unui defect n re elele TN si TT sun t cei din tabelul 4.1. - timpii de deconectare la apari ia celui de al doilea de fect n re eaua IT sunt identici cu cei pentru re eaua TN din tabelul 4.1. 7.9.11. Pentru re eaua TN, circuitele terminale din amplasamentele din grupa 1, care au un curent nominal pn la 32 A trebuie prev zute cu dispozitive diferen iale de cu rent diferen ial rezidual nominal de maximum 30 mA (protec ie suplimentar ). 7.9 .12. Pentru re eaua TN, n amplasamentele din grupa 2, protec ia prin ntreruperea a utomat a aliment rii prin dispozitive de protec ie de curent diferen ial rezidua l cu un curent mai mic de 30 mA trebuie utilizat pentru urm toarele circuite: circuitele de alimentare a meselor de opera ie; - circuitele pentru aparate cu r adia ii X; - circuitele pentru echipamente, cu o putere nominal mai mare de 5 kV A; - circuitele pentru echipamente electrice necritice (care nu pun via a n peric ol). Dispozitivele diferen iale prescrise la art. 7.9.11 i 7.9.12 trebuie s fie numai de tip A sau B. 7.9.13. n amplasamentele pentru utiliz ri medicale din grup ele 1 i 2 prescrip iile referitoare la re eaua TN sunt aplicabile i pentru re ea ua TT i n toate cazurile trebuie utilizate dispozitive de protec ie la curent dif eren ial rezidual. 7.9.14. n amplasamentele pentru utiliz ri medicale din grupa 2 trebuie utilizat re eaua IT medical pentru circuitele care alimenteaz echipamen te electrice medicale i sistemele destinate supravegherii procedurilor pentru ap lica ii de chirurgie i alte ehipamente amplasate n mediul pacientului, cu excep i a echipamentelor citate la art. 7.9.12. 7.9.15. Pentru fiecare amplasament din g rupa 2 destinat aceleia i func ii este necesar prevederea a cel pu in o re ea IT medical separat . Re eaua IT medical trebuie echipat cu un dispozitiv de contro l permanent a izola iei cu urm toarele caracteristici tehnice: - rezisten a elec tric intern , la tensiune alternativ trebuie s fie cel pu in egal cu 100 k ; - t ensiunea de ncercare trebuie s nu dep easc 25 V tensiune continu ; - valoarea de vrf a curentului de testare, n acelea i condi ii de defect, nu trebuie s dep easc 1 mA. 7.9.16. Pentru fiecare re ea IT medicalse va prevedea un echipament de semna lizare vizual i sonor , amplasat ntr-un spa iu cu supraveghere permanent (func io nare normal , atingerea valorii inferioare a rezisten ei de izola ie etc.). 241

244 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.9.17. Cnd un transformator destinat re elei IT medical alimenteaz numai un echi pament nu este necesar instalarea unui dispozitiv de control al izola iei. Este necesar supravegherea suprasarcinii i cre terile de temperatur ale transformator ului. 7.9.18. n fiecare amplasament pentru utilizare medical din grupele 1 i 2 tr ebuie realizat o leg tur echipoten ial suplimentar pentru egalizarea diferen elo r de poten ial ntre urm toarele p r i din mediul pacientului: - conductoare de pr otec ie; - elemente conductoare care nu apar in unei instala ii electrice; - ecr ane de protec ie mpotriva cmpurilor electrice perturbatoare; - grilaje de protec i e ale p r ilor conductoare electrice; - p r ile conductoare accesibile ale trans formatoarelor de separare; - mesele de opera ii fixe neconductoare electrice, pa turile de fizioterapie, scaunele dentare. 7.9.19. n amplasamente medicale din gru pa 2, rezisten a conductoarelor, inclusiv a conexiunilor ntre borna de legare la p mnt a prizelor de curent sau a echipamentelor fixe sau elementelor conductoare i bara de echipoten ializare nu trebuie s dep easc 0,2 (se verific prin utilizar ea unei sec iuni corespunz toare a conductorului de protec ie). 7.9.20. Bara de echipoten ializare trebuie situat n interiorul sau n vecin tatea amplasamentului. n fiecare tablou de distribu ie sau lng acesta trebuie s existe o bar de echipoten ialitate suplimentar la care trebuie conectate vizibil conductoarele de protec ie i echipoten ializare. Transformatoare pentru re eaua IT medical 7.9.21. Transfo rmatoarele trebuie instalate la interiorul sau exteriorul amplasamentului medica l, ct mai aproape posibil de spa iul deservit, n dulapuri sau carcase care s mpiedi ce contactul ntmpl tor cu p r ile active. 7.9.22. Tensiunea nominal Un n secundarul transformatorului trebuie s fie cel mult 250 Vc.a. 7.9.23. Transformatoarele pe ntru re eaua IT medical pentru amplasamente medicale din grupa 2 trebuie se reco mand s fie conform SR EN 60558-2-15, cu urm toarele prevederi suplimentare: - cu rentul electric de fug al nf ur rii secundare la p mnt i curentul electric de fug prin carcas nu trebuie s fie mai mari de 0,6 mA, atunci cnd transformatorul n gol este alimentat la tensiunea i frecven a nominal ; - puterea nominal a transforma toarelor monofazate care alimenteaz echipamente portabile i fixe s fie de cel pu in 0,5 kVA i cel mult de 10 kVA. 7.9.24. Pentru alimentarea sarcinilor trifazat e n re eaua IT medical trebuie prev zut un transformator separat cu tensiunea n se cundar mai mic de 250 V. Risc de incendiu 7.9.25. n scopul minimiz rii aprinderii gazelor, aparatele electrice (prize de curent, ntreruptoare) trebuie instalate l a o distan de cel pu in 0,2 m (n cele trei axe) de locul de evacuare (degajare) a gazelor. 7.9.26. Se recomand m suri de prevenire a apari iei electricit ii stat ice pe conductele care transport gaze medicale. Protec ia circuitelor n amplasame nte pentru utiliz ri medicale din grupa 2 7.9.27. Fiecare circuit trebuie protej at mpotriva curen ilor de suprasarcin i de scurtcircuit. Siguran ele fuzibile pot fi utilizate pentru protec ia mpotriva scurtcircuitelor. Protec ia mpotriva curen ilor de suprasarcin nu este admis n amonte i n aval de circuitele de 242

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 245 alimentare ale transformatorului din re eaua IT medical. Servicii de securitate (alimentare de rezerv ) 7.9.28. Clasificarea serviciilor de securitate pentru amplasamentele medicale din grupele 1 i 2 este prezentat n t abelul 7.9.2. Tabel 7.9.2. Clasificarea serviciilor de securitate necesare ampla samentelor pentru utiliz ri medicale 1) Clasa 0 (f r ntrerupere) Alimentare autom at de rezerv disponibil f r ntrerupere Clasa 0,15 (ntrerupre foarte scurt ) Alimen tare automat de rezerv disponibil n mai pu in de 0,15s)2 Clasa 0,5 (ntrerupere scu rt ) Alimentare automat de rezerv disponibil n mai pu in de 0,5s Clasa 15 (ntrerup ere medie) Alimentare automat de rezerv disponibil n mai pu in de 15s Clasa >15 (n trerupere lung ) Alimentare automat de rezerv disponibil n mai mult de 15s 1) Nec esar pentru echipamente electrice medicale 2) Expresia "n mai pu in de" este echi valent cu " ". 7.9.29. Comutarea pe sursa de alimentare de securitate trebuie s se fac cu o ntrziere corespunz toare, care ine seama de timpul necesar pentru auto men inerea disjuntoarelor (la ntreruperi scurte). 7.9.30. Alimentarea serviciilor de securitate cu un timp de comutare mai mic sau egal cu 0,5 s. n eventualitatea unei lipse de tensiune cel pu in pe una dintre fazele ale tabloului principal d e distribu ie, o surs de securitate trebuie s men in alimentarea l mpilor sciali tice i altor l mpi esen iale, de exemplu pentru endoscoape, timp de 3 ore, asigu rnd comutarea automat n cel mult 0,5s. 7.9.31. Alimentarea serviciilor de siguran cu un timp de comutare mai mic sau egal cu 15 s. Echipamentele trebuie conectate n cel mult 15 s la o surs de alimentare de securitate pentru o durat de minim 24 ore, cnd tensiunea pe cel pu in una din faze ale tabloului principal de distribu ie a sc zut cu mai mult de 10% din valoarea tensiunii nominale de alimentare, m ai mult de 3 s. Durata de 24 ore poate fi redus la minim 3 ore dac prescrip iile medicale i de uilizare ale amplasamentului permit tratamentul/examin rile. Echi pamentele care necesit o astfel de alimentare sunt: - iluminatul de securitate p entru evacuare (pe c ile de evacuare cu un corp de iluminat din dou se conecteaz la sursa de securitate); - iluminatul de siguran pentru continuarea lucrului n c amera generatorului i n camerele tablourilor electrice principale de distribu ie normal i de siguran , n amplasamentele n care se desf oar servicii esen iale (n fie care amplasament cel pu in un corp de iluminat trebuie alimentat de la sursa de siguran ), n amplasamente pentru utiliz ri medicale din grupa 1 (n fiecare amplasa ment cel pu in un corp de iluminat trebuie alimentat de la sursa de siguran ), n amplasamentele pentru utiliz ri medicale din grupa 2 (minim 50% din corpurile de iluminat trebuie alimentate de la sursa de securitate); - ascensoarele de pompi eri; - sistemele de evacuare a fumului i gazelor fierbin i; - sistemele de sonor izare pentru situa ii de urgen ; - echipamentele electrice medicale n amplasament e din grupa 2 utilizate la chirurgie sau alte echipamente definite de personalul responsabil; 243

246 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 echipamentul electric pentru furnizarea gazului medical incluznd aerul comprimat, instala ii de aspirare i de eliminare a anestezicelor i dispozitivelor lor de s upraveghere; sistemele de detectare, semnalizare, alarmare i de stingere a incen diului. 7.9.32. Alimentarea serviciilor de securitate cu timp de comutare mai mare de 15 s Alte echipamente dect cele specificate n art. 7.9.30. i 7.9.31, necesare pentru men inerea serviciilor de spital, pot fi conectate manual sau automat la o surs de alimentare de siguran care func ioneaz pe o durat de minim 24 ore. Astfel de echipamente sunt, de exemplu: - echipamente de sterilizare; - instala ii tehnic e: aer condi ionat, nc lzire, ventilare, eliminare a de eurilor; - echipamente de r cire; - echipamente pentru buc t rie; - echipamente de nc rcare a acumulatoare lor. 7.9.33. n fiecare amplasament din grupa 2 de tratament pentru pacient, fieca re priz de curent din re eaua IT medical trebuie protejat individual mpotriva sup racuren ilor n acela i amplasament pot fi circuite alimentate din re eaua TN-S co nform art. 7.9.12. Protec ia mpotriva perturba iilor electromagnetice 7.9.34. nc p erile n care trebuie luate m suri de protec ie mpotriva perturba iilor electromagn etice sunt urm toarele: - s li de ECG, EEG, EMG; - s li de reanimare i de terapi e intensiv ; - s li de cateterism; - s li de angiografie; - s li de opera ie. Ec hipamentele electrice care pot produce astfel de perturba ii sunt: - transformat oarele, motoarele, tablourile de distribu ie; - balasturile surselor fluorescent e. 7.9.35. n nc perile n care func ionarea aparatelor electromedicale poate fi pert urbat trebuie s se ia urm toarele m suri: - pere ii, pardoselile i tavanele treb uie prev zute cu un sistem de ecranare corespunz tor; - cablurile circuitelor ca re intr n aceste nc peri trebuie s fie ecranate, cu ecranul legat la p mnt; - carca sele metalice ale echipamentelor fixe de clas II sau III trebuie s fie legate la bara de egalizare a poten ialelor. 7.10. Instala ii electrice pentru s lile pen tru expozi ii, spectacole i standuri 7.10.1. Prevederile speciale din acest capi tol se aplic instala iilor electrice temporare de la expozi ii, spectacole i sta nduri i sunt n conformitate cu recomand rile din SR HD 384.7.711 S1. 7.10.2. Pent ru scopurile acestui capitol se definesc urm toarele no iuni ale amplasamentelor speciale: - expozi ie: eveniment destinat prezent rii i/sau vnz rii de produse e tc., care poate avea loc n orice amplasament convenabil fie o nc pere, fie o const ruc ie, fie o structur temporar ; - spectacol: prezentare sau manifestare n orice amplasament convenabil; - stand: o zon sau structur temporar utilizat pentru pr ezentare, publicitate, vnzare, jocuri etc.; - structur temporar : entitate sau pa rte a unei entit i care con ine elemente mobile portabile, situate n interior sau exterior i destinat a fi montat sau demontat ; 244

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 247 instala ie electric temporar : instala ia electric pus n func iune i demontat n ac ela i timp cu standul sau expozi ia la care este asociat ; originea instala iei electrice temporare: punct al instala iei permanente sau a unei surse de la care se livreaz energia electric . 7.10.3. Tensiunea nominal a instala iilor electrice temporare ale expozi iilor, spectacolelor standurilor trebuie s fie maxim 230 V/400 V tensiune alternativ sa u 500 V tensiune continu . 7.10.4. n instala iile electrice temporare se utilizea z numai re ele TN-S. Re eaua IT poate fi utilizat numai n aplica ii cu tensiune c ontinu . i 7.10.5. Nu vor fi utilizate m surile pentru protec ia de baz (mpotriva atingerilo r directe) prin bariere i prin amplasarea n afara zonei de accesibilitate la atin geri (subcap.4.1). 7.10.6. Nu vor fi utilizate m surile tehnice pentru protec ia n caz de defect (mpotriva atingerilor indirecte) prin amplasamente neconductoare i prin leg turi de echipoten ializare locale nelegate la p mnt (subcap.4.1). 7.10 .7. Datorit riscului de defectare a cablurilor n amplasamentele temporare se reco mand ca pe circuitele de alimentare a structurilor temporare s fie prev zut deco nectarea automat realizat prin dispozitive de curent diferen ial rezidual al c r ui curent diferen ial rezidual nominal s fie de cel mult 300 mA. Aceste dispozit ive trebuie s prezinte o ntrziere conform SR EN 60947-2 sau s fie de tip S conform SR EN 61008-1 sau SR EN 61009-1 pentru a asigura selectivitatea cu dispozitivel e diferen iale ale circuitelor terminale. 7.10.8. Toate circuitele pentru prize de curent de valoare nominal pn la 32 A i toate ciruitele terminale, altele dect c ele de iluminat de siguran trebuie prev zute cu un dispozitiv diferen ial rezidu al al c rui curent rezidual nominal este de cel mult 30 mA. 7.10.9. Trebuie luat e m suri de protec ie mpotriva focului pentru: - motoarele prev zute cu comand au tomat sau de la distan , nesupravegheate permanent, care trebuie echipate cu dis pozitiv de protec ie, mpotriva temperaturilor excesive; - echipamentele pentru il uminat (spoturi, l mpi cu incandescen , mici proiectoare) i alte echipamente sau aparate a c ror temperaturi la suprafa sunt ridicate, care trebuie supravegheat e i instalate departe de materialele combustibile, mpiedicnd orice contact cu aces tea. n toate aceste cazuri trebuie luate n considerare instruc iunile constructoru lui. 7.10.10. Aparatajul de comand i protec ie trebuie amplasat n carcase nchise f erm (protec ie IP4X) care nu pot fi deschise dect cu ajutorul unei chei sau a une i scule speciale, cu excep ia p r ilor concepute i destinate a fi manevrate de p ersoane obi nuite (BA1). 7.10.11. n instala iile electrice temporare cablurile vo r fi armate sau protejate mecanic. Conductoarele cablurilor trebuie s fie din cu pru, cu sec iune minim de 1,5 mm2 i s fie conform SR HD 21 sau SR HD 22, dup caz . 7.10.12. Cablurile (cordoanele) flexibile nu se vor poza n locuri accesibile pu blicului i vor fi protejate cel pu in mpotriva deterior rilor mecanice. 7.10.13. n cl dirile utilizate pentru expozi ii, care nu sunt prev zute cu instala ii de d etectare i semnalizare a incendiilor, cablurile vor fi: - de tip rezistente la f oc sau cu degajare redus de fum (conform SR EN 61034) sau - cabluri nearmate cu un conductor sau multifilare nchise n sisteme de jgheaburi sau de tuburi metalice sau nemetalice (ntrziere la propagarea fl c rii), etan e, cu grad de protec ie de minim IP 4X. 245

248 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.10.14. Conexiunile electrice se realizeaz numai n doze (carcase) cu grad de pro tec ie minim IP4X. 7.11. Instala ii electrice pentru sisteme fotoelectrice de al imentare cu energie 7.11.1. Domeniul de aplicare Prescrip iile speciale din aces t capitol se aplic la instala iile electrice ale sistemelor de alimentare cu ener gie solar fotoelectric (PV) inclusiv modulele cu tensiune alternativ . Aceste pr escrip ii sunt conforme cu recomand rile din standardul SR HD 60364-7-712. 7.11. 2. Defini ii No iunile specifice acestui capitol se definesc cu exemplific ri n f ig. 7.11.1 i 7.11.2: - celul PV: dispozitiv de baz PV care poate genera electric itate, atunci cnd este expus radia iei solare; - modul PV: cel mai mic ansamblu d e celule PV interconectate, protejat la influen ele mediului; - lan PV: circuit n care modulele PV sunt conectate n serie pentru a forma ansamblul care s genereze tensiunea la ie ire specificat ; - grup PV: ansambluri de module PV, integrate mecanic i electric i alte componente necesare pentru a constitui o unitate de al imentare cu energie electric la tensiune continu ; - cutia de jonc iune a grupur ilor PV: carcas n care toate lan urile PV ale tuturor grupurilor PV sunt conectat e electric i n care pot fi amplasate dispozitive de protec ie, dac este necesar; - generator PV: ansamblu de grupuri PV; - cutia de jonc iune a generatorului PV: carcas n care toate grupurile PV sunt conectate electric i n care pot fi amplasat e dispozitive de protec ie, dac este necesar; - cablul lan ului PV: cablu de con ectare a modulelor PV pentru formarea unui lan PV; - cablul grupului PV: cablul de ie ire al unui grup PV; - cablul principal PV de tensiune continu : cablul ca re conecteaz cutia de jonc iune a generatorului PV la bornele de tensiune contin u ale unui invertor PV; - invertor PV: dispozitiv care transform tensiunea i cur entul continuu n tensiune i curent alternativ; - cablu de alimentare PV: cablul c are conecteaz bornele de tensiune alternativ ale invertorului PV la un circuit d e distribu ie al unei instala ii electrice; - modul PV de tensiune alternativ : ansamblu integrat modul/invertor pentru care bornele de interfa electric sunt nu mai de tensiune alternativ ; partea de tensiune continu nu este accesibil ; - in stala ie PV: echipament de func ionare al unui sistem de alimentare PV; - condi ii de ncercare standardizat (STC): condi ii de ncercare specificate n SR EN 60904-3 pentru celule i module PV; - tensiune a unui circuit deschis n condi ii de ncerca re standardizate UOCSTC: tensiune la bornele f r sarcin ale unui modul, lan , gr up, generator PV sau la bornele de tensiune continu ale unui invertor PV, n condi ii de ncercare standardizate; - curent de scurtcircuit n condi ii de nc rcare stan dardizate ISC STC: current de scurtcircuit al unui modul, lan , grup sau generat or PV, n condi ii de ncercare standardizate; - zona de tensiune continu : parte a unei instala ii PV situat ntr-o celul PV i bornele de tensiune continu ale unui i nvertor PV; - zona de tensiune alternativ : parte a unei instala ii PV situat ntr e bornele de tensiune alternativ ale unui invertor PV i punctul de conectare al unui cablu de alimentare PV la o instala ie electric ; - separare simpl : separa re ntre circuite sau ntre un circuit i p mnt printr-o izola ie de baz . 246

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 249 7.11.3. Legarea la p mnt a unei p r i conductoare active a zonei de tensiune cont inu este permis dac exist cel pu in separare simpl ntre zonele de tensiune contin u i de tensiune alternativ . 7.11.4. Echipamentul PV pe zona de tensiune continu trebuie s fie considerat ca fiind sub tensiune, chiar i atunci cnd sistemul este deconectat pe partea de tensiune alternativ . 7.11.5. n cazul protec iei prin ut ilizarea TFJS i TFJP, Un se nlocuie te cu UOCSTC care nu trebuie s dep easc 120 V tensiune continu . Protec ia n caz de defect (atingere indirect ) 7.11.6. Pe zon a de tensiune alternativ , cablul de alimentare PV trebuie conectat la dispoziti vul de protec ie prin ntreruperea automat a circuitelor care alimenteaz echipamen tul utilizat. 7.11.7. Cnd o instala ie electric con ine un sistem de alimentare P V f r cel pu in o separare simpl ntre zona de tensiune alternativ i cea de tensiu ne continu , dispozitivul de protec ie la curent diferen ial rezidual DDR instal at pentru a asigura protec ia n caz de defect (prin atingere indirect ) prin ntrer uperea automat a aliment rii trebuie s fie de tip B. 7.11.8. Cnd construc ia inve rtorului PV nu permite trecerea curentului electric continuu de defect n instala ia electric nu este necesar prevederea unui dispozitiv de curent diferen ial rez idual. 7.11.9. Pentru protec ia n caz de defect pe zona de tensiune continu este preferabil utilizarea unei izola ii de clasa II sau echivalent . 7.11.10. M suri le tehnice de protec ie prin utilizarea amplasamentelor neconductoare i leg turi lor de echipoten ializare local nu sunt permise pe zona de tensiune continu . Pr otec ia cablurilor mpotriva suprasarcinilor pe partea de curent continuu 7.11.11. Pe cablurile lan urilor i grupurilor PV nu se prevede protec ia mpotriva suprasa rcinilor dac curentul maxim admisibil al cablului este egal sau mai mare de 1,25 ISC STC n orice punct. 7.11.12. Pe cablul principal PV nu se prevede protec ia mp otriva suprasarcinilor dac curentul maxim admisibil al cablului este egal sau ma i mare de 1,25 ISC STC al generatorului PV. Protec ia mpotriva curen ilor de scur tcircuit 7.11.13. Cablul de alimentre PV pe partea de tensiune alternativ trebui e s fie protejat mpotriva curen ilor de scurtcircuit printr-un dispozitiv de prot ec ie amplasat n circuitul principal de tensiune alternativ . Protec ia mpotriva i nterferen elor electromagnetice (IEM) n cl dire 7.11.14. Pentru a se reduce la mi nim tensiunile induse din cauza tr snetului suprafa a tuturor buclelor de cablur i trebuie s fie ct mai mic posibil. Alegerea i punerea n func iune a echipamentulu i electric 7.11.15. Modulele PV trebuie s fie conforme cu prescrip iile din stan dardele de echipament. Se recomand utilizarea modulelor PV de construc ie clasa II sau cu izola ie echivalent dac UOC STC a lan urilor PV dep e te 120 V tensiun e continu . Cutiile de jonc iune ale generatorului i a grupului PV, ct i ansamble le de aparataj trebuie s fie conforme cu SR EN 60439-1. 7.11.16. Echipamentul el ectric pe partea de tensiune continu trebuie s fie corespunz tor pentru tensiune a i curentul electric continuu de lucru. 247

250 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.11.17. Modulele PV pot fi conectate n serie pn la tensiunea de func ionare maxim um permis a modulelor PV (UOC STC a lan urilor PV) i invertorului PV, dar cea ma i mic dintre cele dou valori. Specifica iile pentru acest echipament trebuie ob inute de la fabricantul echipamentului (fig. 7.11.1 i 7.11.2). 7.11.18. Dac se u tilizeaz diode de blocare, tensiunea lor nominal invers trebuie s fie de 2UOC ST C a lan ului PV. Diodele de blocare trebuie conectate n serie cu lan urile PV. 7. 11.19. Modulele PV trebuie instalate astfel nct s existe o disipare a c ldurii n co ndi ii de radia ie solar maxim local . 7.11.20. Cablurile de tensiune continu al e lan urilor PV, ale grupurilor PV i cablurile principale PV trebuie alese i pus e n fuc iune astfel nct s fie reduse la minim riscurile de defect de punere la p mnt i scurtcircuit. Aceasta poate fi realizat prin utilizarea cablurilor monopolare cu manta. 7.11.21. Pentru a se permite ntre inerea invertorului PV trebuie prev zute mijloace de separare a invertorului fa de tensiune continu i zona de tensiu ne alternativ . 7.11.22. La alegerea i punerea n func iune a dispozitivelor de se parare i comand care s fie instalate ntre instala ia PV i re eaua de distribu ie public , re eaua de distribu ie public trebuie considerat sursa, iar instala ia PV trebuie considerat sarcina. 7.11.23. Pe zona de tensiune continu a invertorul ui PV se va prevedea un separator de sarcin . 7.11.24. Toate cutiile de jonc iun e (generator PV i grupurile PV) trebuie s aibe o etichet de avertizare care s in dice c p r ile active din interiorul cutiilor pot r mne sub tensiune dup separare a invertorului PV. 7.11.25. Conductoarele de echipoten ializare de protec ie tre buie s fie puse n paralel i n contact ct mai strns cu cablurile de tensiune continu , de tensiune alternativ i accesoriile lor. 248

(7.11.13) 7.11.18 DDR (7.11.21 i 7.11.23) MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 (7.11.21 i 7.11.22) Fig. 7.11.1. Instalarea PV Schema general a unui grup 249 251

252 7.11.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 (7.11.21 i 7.11.23) Fig. 7.11.2. Instalarea PV Exemplu cu mai multe grupuri 250

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 253 7.12. Instala ii electrice pentru mobilier 7.12.1. Prevederile acestui capitol s unt conforme cu recomand rile din SR CEI 60364-7-713: 2005 i se aplic sistemelor de pozare pentru mobilier ( i similare) conectate prin cablare fix sau prize co nectate la instala ia electric a spa iului n care este amplasat. Astfel de mobili er poate fi: paturi, dulapuri, birouri i etajere, utilizate n locuin e, amplasame nte comerciale sau industriale n scop lucrativ sau de odihn , n care sunt instalat e echipamente electrice precum corpuri de iluminat, prize de curent, dispozitive de comutare i sisteme de pozare. Nu fac obiectul acestui capitol aparatele elec trice i echipamentele speciale destinate instal rii n mobilier cum ar fi aparatel e de radio, televizoarele, frigiderele i mesele de laborator etc., instalate n mo bilier i conectate la instala ia electric a cl dirilor prin prize i fi e. 7.12.2 . Echipamentul electric al mobilierului trebuie conectat la o surs de alimentare monofazat cu o tensiune de cel mult 230 V, iar curentul maxim de utilizare treb uie s fie 16 A. 7.12.3. Echipamentele electrice i accesoriile pentru sistemele d e pozare ale mobilierului trebuie alese i instalate astfel nct s corespund mediulu i, n special solicit rilor mecanice i riscurilor de incendiu. 7.12.4. Conectarea n tre instala ia fix a amplasamentului i sistemul de pozare al mobilierului poate fi o conectare fix sau o conectare prin priz i fi . Circuitul va fi prev zut cu protec ie diferen ial pentru un curent rezidual nominal de cel mult 30 mA. 7.12. 5. Sistemele de pozare ntre instala ia fix a amplasamentului i mobilier trebuie s fie realizate: - cu cabluri rigide conform cu recomand rile din SR CEI 60502, S R HD 21.3 sau SR HD 22.1, n cazul conect rii fixe; - cu cabluri flexibile i cordo ane cu izola ie din cauciuc conform cu recomand rile din SR HD 22.4.S3 sau cu iz ola ie din PVC conform cu recomand rile din SR HD 21, n cazul conexiunii prin pri z i fi i n cazul sistemului de pozare supus deplas rilor. 7.12.6. Conductoarele t rebuie s fie din cupru, cu sec iunea minim de 1,5mm2. Sec iunea conductoarelor d in cupru din cablurile flexibile i cordoane poate fi redus la 0,75 2 mm , dac ac estea nu alimenteaz o priz de curent i dac lungimea lor nu este mai mare de 10 m . 7.12.7. Cablurile i cordoanele trebuie protejate mpotriva deterior rilor, ntinde rilor i torsiunilor. Acestea trebuie fixate pe pere ii mobilierului sau amplasat e n tuburi, jgheaburi pentru cabluri sau goluri prev zute n construc ia mobilierul ui. La punctele de intrare n mobilier sau n apropierea conexiunilor trebuie prev z ute dispozitive de prindere mpotriva solicit rilor mecanice. 7.12.8. Accesoriile sistemelor de pozare fixate pe mobilier trebuie s ndeplineasc prescrip iile pentr u cofrete, conform SR EN 60670: - rezisten mecanic ridicat ; - rezisten a termic conform SR EN 60695-2-1/1 (850oC la ncercare cu fir incandescent); - protec ia mp otriva p trunderii corpurilor str ine IP3X, conform SR EN 60529. 7.12.9. Tempera tura maxim a incintei corpurilor de iluminat i a altor echipamente nu trebuie s dep easc urm toarele valori: - 90oC n func ionare normal ; - 115oC n caz de defect . Trebuie aplicate instruc iunile furnizorului, n special cele referitoare la amp lasarea i distan ele de securitate fa de p r ile inflamabile. 7.12.10. Deasupra i dedesubtul corpurilor de iluminat n mobilier trebuie marcat puterea admisibil a l mpii, dac construc ia corpului de iluminat nu mpiedic amplasarea unei l mpi de putere mai mare. 251

254 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.13. Instala ii electrice pentru unit i mobile sau transportabile 7.13.1. Domen iul de aplicare Prescrip iile din acest capitol sunt conforme cu recomand rile d in standardul SR HD 60364-7-717 i sunt aplicabile instala iilor electrice din un it ile mobile sau transportabile. Termenul unitate se aplic vehiculelor i/sau unei structuri mobile sau transportabile n care este ncorporat o instala ie electric s au o parte a ei. Unit ile pot fi de tip mobil vehicule autopropulsate sau remorc ate sau de tip transportabil containere sau cabine instalate n antier, cu urm toa rele exemple de utilizare: sta ii mobile de radio, servicii medicale, publicitat e, lupta mpotriva incendiilor etc. Aceste prescrip ii nu se aplic : - unit ilor c u grupuri generatoare; - ambarca iunilor de agrement; - echipamentelor mobile co nform SR EN 61140; - rulotelor, autorulotelor i caselor mobile; - echipamentelor de trac iune ale autovehiculelor rutiere; - unit ilor mobile pentru vnzare, remo rcare i similare. 7.13.2. n interiorul unei unit i nu este admis re eaua TN-C. 7. 13.3. Pentru alimentarea unei unit i pot fi utilizate urm toarele metode: a) con ectarea la un grup generator de joas tensiune conform SR HD 384.5.551 S1 (fig. 7 .13.1 i 7.13.2) b) conectare la o instala ie electric fix n care m surile de prot ec ie sunt efective (fig. 7.13.3 i 7.13.4); c) conectare prin mijloace care asig ur separarea simpl conform SR EN 61140 n raport cu o instala ie electric fix (fig . 7.13.5, 7.13.6, 7.13.7): d) conectare prin mijloace care asigur o separare ele ctric n raport cu o instala ie electric fix (fig. 7.13.8). n cazurile a, b, c poat e fi prev zut o priz de p mnt. n cazul figurii 7.13.5 este necesar o priz de p mnt din motive de protec ie. Se poate utiliza o separare electric sau o re ea TN dac n unitate sunt instalate echipamente de prelucrare a informa iei cu valori ridic ate ale curen ilor electrici de fug sau dac este necesar o reducere a influen el or. Sursele, dispozitivele de conectare sau de separare pot fi n interiorul unit ii. Protec ia de baz (mpotriva atingerilor directe) 7.13.4. Protec ia mpotriva ocu rilor electrice se va realiza prin utilizarea unei protec ii suplimentare prin d ispozitive de protec ie la curent rezidual cu un curent rezidual nominal de cel mult 30 mA montate pe circuitele prizelor de curent i pe circuitele de alimentar e a echipamentelor exterioare unit ii, cu excep ia circuitelor prizelor de curen t alimentate prin TFJS sau TFJP sau separare electric . 7.13.5. Protec ia de baz prin utilizarea m surii de amplasare n afara zonei de accesibilitate la atingere nu este admis . Protec ia la defect (mpotriva atingerilor indirecte) 7.13.6. Pro tec ia se realizeaz prin ntreruperea automat echipoten ializare. a aliment rii i prin leg turi de 7.13.7. Unit ile alimentate prin metoda a (art. 7.13.3) admit numai re elele TN i TT i protec ia trebuie asigurat prin ntreruperea automat a aliment rii. 252

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 255

7.13.8. Unit ile alimentate prin metoda b (art.7.13.3) admit numai re elele TN sau TT i ntreruperea aliment rii trebuie asigurat prin dispozitiv de curent diferen ial rezidual, al c rui curent diferen ial rezidual nominal este cel mult 30 mA. Aceast m sur nu se aplic circuitelor din interiorul unit ii dac aceasta are o ca rcas neconductoare i pentru care se utilizeaz protec ia prin leg tur de echipote n ializare local nelegat la p mnt (fig. 7.13.4). 7.13.9. n cazul unit ilor aliment ate prin metodele a, b, c, d (art. 7.13.3) toate echipamentele n amonte de dispoziti care asigur ntreruperea automat a aliment rii n unitate, inclusiv dispozitivele de protec ie, trebuie s fie de clasa II de izola ie sau s prezine o izola ie echiv alent . 7.13.10. P r ile conductoare ale unit ilor cum sunt asiele, structura an samblului sau sistemele de tuburi trebuie interconectate i legate la conductorul de protec ie n re elele TT, IT i TN n unitate, prin leg tura principal de echipot en ialitate. 7.13.11. n cazul utiliz rii re elei TN n unit i cu carcas conductoare alimentat conform metodelor a sau c (art. 7.13.3), aceast carcas trebuie legat la p unctul neutru (a se vedea fig. 7.13.1, 7.13.2 i 7.13.7). n cazul utiliz rii re el ei TN n unit i cu carcas neconductoare, masele echipamentelor din interiorul unit ii trebuie conectate prin intermediul unui conductor de protec ie la punctul ne utru al generatorului sau transformatorului, sau dac acesta nu este posibil, la un conductor activ (de faz ). 7.13.12. n cazul utiliz rii schemei IT n unit i cu c arcas conductoare este necesar o conexiune ntre masele echipamentelor i carcasa c onductoare. n cazul unit ilor cu carcas neconductoare, masele structurii trebuie interconectate i apoi conectate la conductorul de protec ie. 7.13.13. Re eaua IT poate fi realizat prin utilizarea: - unui transformator de izolare sau unui gen erator de joas tensiune montat conform SR EN 61557-8, cu un dispozitiv de contro l permanent al izola iei; - unui transformator care asigur separare simpl , de e xemplu conform SR EN 61558-1 n urm toarele cazuri: - un dispozitiv de control al izola iei este montat cu sau f r priz de p mnt, asigurnd ntreruperea automat a alim ent rii n cazul unui prim defect ntre p r ile active i asiul unit ii (fig. 7.13.6) sau - un dispozitiv de curent diferen ial rezidual i o priz de p mnt sunt montat e pentru a asigura ntreruperea automat a aliment rii n caz de defectare a transfor matorului care asigur separarea simpl (fig. 7.13.5). Echipamentele situate n exte riorul unit ii trebuie prev zute printr-un dispozitiv de curent diferen ial rezi dual separat al c rui curent diferen ial rezidual nominal este cel mult egal cu 30 mA. 7.13.14. M sura tehnic de protec ie n caz de defect (mpotriva atingerilor i ndirecte) prin utilizarea amplasamentelor neconductoare nu este admis . 7.13.15. n mod particular, dac metoda de alimentare este a sau c i dac un conductor activ est e conectat la carcasa conductoare a unit ii pot fi omise dispozitivele de protec ie mpotriva supracuren ilor pe acest conductor. Alegerea i montarea echipamentel or electrice 7.13.16. O plac indicatoare, montat ntr-un loc vizibil pentru utiliz atorul unit ii, va prezenta clar i precis metoda de alimentare a unit ii, confor m descrierilor de la art. 7.13.3. 7.13.17. Pentru conectarea unit ii trebuie uti lizate cablurile de tipul HO7RN-F (sau similar) sau cablurile cu conductoare din cupru echivalente, cu sec iunea de 2,5 mm2. Cablurile flexibile trebuie 253

256 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 introduse printr-un gol izolant pentru a se evita orice defect de izola ie care poate pune accidental sub tensiune masele unit ii. Mantalele cablurilor trebuie fixate solid prin garnituri de etan are sau ancorate de unitate. 7.13.18. Pentru cablarea intern a unit ii sunt permise urm toarele tipuri de cab luri sau echivalente cu ele: - cabluri monopolare izolate cu PVC, conform SR HD 21.3 sau conductoare izolate, conform SR HD 21.7, protejate n tuburi de protec ie conform SR EN 61386-1; - cabluri cu manta i izola ie din PVC, conform SR HD 21. 3 sau cabluri cu manta i izola ie din cauciuc, conform SR HD 22.4, dac sunt luat e m suri de protec ie pentru a se evita deterior ri mecanice. Se recomand utiliz area cablurilor flexibile. 7.13.19. Fi ele i prizele de curent electric trebuie s fie conform SR EN 60309-1 sau alte standarde echivalente. Dispozitivele care c onecteaz unitatea trebuie s corespund SR EN 60309-2 i urm toarelor prescrip ii: - fi ele trebuie s aib o carcas de material electroizolant; - fi ele i prizele e xterioare trebuie s aibe un grad de protec ie minim IP54; - presetupele aparatel or i carcasele trebuie s asigure un grad de protec ie de cel pu in IP55. Grup generator Clasa I-II L1 DDR L2 L3 1c 14 N PE 7 14 16a 5 15 15 15 7a 13 M 6 6 18 DDR 30 mA 2 7b 15 15 4 10 10 7d 7c i/sau 7e Protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii este asigurat de dispozitive de protec ie de curent diferen ial rezidual (DDR). Figura 7.13.1 Exemplu de conectare la un grup generator de joas tensiune clasa I sau II situat n interiorul unei unit i, cu sau f r priz de p mnt 254

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 257 Grup generator Clasa II - LV Clasa Grup generator II-JT L1 DDR L2 L3 14 1c N PE 7 14 5 16a 15 15 15 7a 13 M 6 6 18 DDR 30 mA 2 15 15 4 10 10 7b 7d 7c i/sau 7e Figura 7.13.2 Exemplu de conectare la un grup generator de tensiune joas clas II situat n exteriorul unit ii Legenda figurilor 7.13 1 i 7.13 2: 1c conectarea la grupul generator de JT; 2 izola ie clas II sau echivalent pn la primul dispozitiv de protec ie asigurnd ntreruperea automata a aliment rii; 4 scar conductoare, dac exist ; 5 conectarea punctului neutru (sau, dac nu exist , a unui conductor de faz ) la carcasa conductoare a unit ii; 6 prize de curent pentru utilizare exclu siv n interiorul unit ii; 7 leg tur de echipoten ializare principal ; 7a pentru o anten , dac exist ; 7b pentru trepte exterioare conductoare n contact cu p mntul, dac exist ; 7c pentru priza de p mnt func ional (dac este necesar); 7d pentru ca rcasa conductoare a unit ii; 7e pentru priza de p mnt cu scop de protec ie, dac e xist ; 10 prize de curent pentru alimentarea echipamentelor utilizate n exterioru l unit ii; 13 echipament de utilizare curent pentru utilizare n interiorul unit i i; 14 dispozitiv de protec ie mpotriva supracuren ilor, dac este necesar; 15 disp ozitiv de protec ie mpotriva supracuren ilor (de exemplu disjunctor); 16a dispozi tiv de protec ie de curent diferen ial rezidual, de curent diferen ial rezidual nominal de cel mult 30 mA pentru protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii circuitelor utilizate n exteriorul unit ii; 16b dispozitiv de protec ie de curen t diferen ial rezidual pentru protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii a circuitelor utilizate n interiorul unit ii; 18 born sau bar de legare la p mnt.

255

258 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 L1 L2 1b L3 N PE 7 14 16a 15 15 15 14 L1 DDR L2 L3 N PE 13 M 7a 6 6 DDR 30 mA 2 15 15 4 10 10 18 7b 7d 7c i/sau 7e Figura 7.13.3 Exemplu de conectare la toate tipurile de re elele legate la p mnt a unei instala ii fixe cu ntreruperea automat a aliment rii prin dispozitive de curent diferen ial rezidual (DDR), cu sau f r priz de p mnt DDR 30mA 4 Figura 7.13.4 Acela i exemplu cu protec ie prin leg tur de echipoten ializare lo cal nelegat la p mnt cu o carcas neconductoare n interiorul unit ii Legenda figuri lor 7.13.3 i 7.13.4: 1b conectarea unit ii la o alimentare unde m surile de prot ec ie sunt efective; 2 izola ie clas II sau echivalent pn la primul dispozitiv de protec ie asigurnd ntreruperea automata a aliment rii; 2a mediu neconductor; 4 sc ar conductoare, dac exist ; 256

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 259 6 7 7a 7b 7c 7d 7e 10 13 14 15 16a 16b 18 20 prize de curent utilizate exclusiv n interiorul unit ii; leg tur de echipoten ial izare principal ; pentru o anten , dac exist ; pentru trepte exterioare conducto are n contact cu p mntul, dac exist ; pentru o priza de p mnt func ional (dac este necesar); pentru o carcasa conductoare a unit ii; pentru o priza de p mnt cu scop de protec ie, dac exist ; prize de curent pentru alimentarea echipamentelor uti lizate n exteriorul unit ii; echipament de utilizare curent pentru utilizare n int eriorul unit ii; dispozitiv de protec ie mpotriva supracuren ilor, dac este neces ar; dispozitiv de protec ie mpotriva supracuren ilor (de exemplu disjunctoare uni sau bipolare); dispozitiv de protec ie diferen ial, de curent diferen ial rezid ual nominal cel mult 30 mA pentru protec ia prin ntreruperea automat a aliment ri i circuitelor utilizate n exteriorul unit ii; dispozitiv de protec ie la curent d iferen ial rezidual pentru protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii; born sau bar de p mnt principal ; leg tur de echipoten ializare local nelegat la p mnt . L1 1a L2 L3 14 8 2 L1 DDR L2 L3 PE 7 9 21 9 9 6 18 7a 9 13 9 9 7b 6 16a DDR 30 mA 7d 7e 16a DDR 30 mA 4 10a 10b Figura 7.13.5 Exemplu de conectare la o instala ie electric fix , cu orice tip d e re ea legat la p mnt, utiliznd un transformator cu separare simpl i o re ea IT cu o priz de p mnt 257

260 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 L1 1a L2 L3 14 8 25 R< L1 L2 L3 1a L1 L2 L3 14 8 L1 DDR L2 L3 N 2 2 PE 7 7a 18 5 7 7a 18 7b 7d 7c i/sau7e 7b 7d 7c i/sau 7e 4 4 Figura 7.13.6 Exemplu de conectare cu o separare simpl i o re ea cu dispozitiv d e supraveghere a izola iei i ntreruperea aliment rii la primul defect, cu sau f r priz de p mnt Figura 7.13.7 Exemplu de conectare cu separare simpl i o re ea TN cu sau f r priz de p mnt Legenda figurilor 7.13.5, 7.13.6 i 7.13.7: 1a conectarea unit ii la o printr-un transformator de separare simpla; 2 izola ie clas II sau echivalent pn la primul dispozitiv de protec ie (a se vedea punctele 8 i 9 ) asigurnd ntreruperea automat a aliment rii; 4 scar conductoare, dac exist ; 5 conectarea punctului neutru (sa u, dac nu exist , a unui conductor de faz ) la carcasa conductoare a unit ii; 6 prize de curent pentru utilizare exclusiv n interiorul unit ii; 7 leg tur de echi poten ializare principal ; 7a pentru o anten , dac exist ; 7b pentru trepte exte rioare conductoare n contact cu p mntul, dac exist ; 7c pentru o priza de p mnt fun c ional (dac este necesar); 7d pentru carcasa conductoare a unit ii; 7e pentru o priza de p mnt de protec ie, op ional ; 8 dispozitive de protec ie, dac este nec esar, mpotriva supracuren ilor i/sau pentru protec ia prin ntreruperea automat a a liment rii n cazul unui al doilea defect; 9 dispozitiv de protec ie mpotriva supra curen ilor i prin ntreruperea automat a aliment rii n caz de al doilea defect; 10a prize de curent trifazat pentru alimentarea echipamentelor utilizate n exterioru l unit ii; 10b prize de curent monofazat pentru alimentarea echipamentelor utili zate n exteriorul unit ii; 13 echipament de utilizare curent utilizat exclusiv n i nteriorul unit ii; 14 dispozitiv de protec ie mpotriva supracuren ilor, dac este

necesar; 16a dispozitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual, de curent d iferen ial rezidual nominal cel mult 30 mA pentru protec ia prin ntreruperea auto mat a aliment rii circuitelor utilizate n exteriorul unit ii; 16b dispozitiv de c urent diferen ial rezidual pentru protec ia prin ntreruperea automat a aliment ri i; 18 born sau bar de p mnt principal ; 21 transformator pentru echipament de til izare curent , de exemplu 230 V; 25 dispozitiv de control permanent al izola iei . 258

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 261 IEC 2675/2000 Figura 7.13.8 Exemplu de conectare la o instala ie electric fix , cu orice tip d e re ea legat la p mnt, utiliznd o separare electric asigurat de un transformator de izolare Legenda fig. 7.13. 8: 1a conectarea uni ii la alimentarea prin transformator asi gurnd o separare electric ; 2 izola ie de clas II sau echivalent pn la primul disp ozitiv de protec ie asigurnd o ntrerupere automat a aliment rii; 4 scar conductoar e, dac exist ; 6 prize de curent pentru utilizare exclusiv n interiorul unit ii; 8 dispozitive de protec ie pentru protec ia prin ntreruperea automat a aliment ri i n caz de al doilea defect i daca este necesar, mpotriva supracuren ilor; 10 priz e de curent pentru alimentarea echipamentelor utilizate n exteriorul unit ii; 11 leg tur de echipoten ializare izolat nelegat la p mnt; 13 echipament de utilizare curent utilizat n interiorul unit ii; 14 dispozitiv de protec ie mpotriva supracu ren ilor, dac este necesar; 21 transformator, de exemplu, pentru echipament de u tilizare curent 230V. 7.14. Instala ii electrice temporare pentru structuri, dis pozitive pentru agrement i bar ci din blciuri, parcuri de distrac ie i circuri 7. 14.1. Domeniul de aplicare Acest capitol prezint prescrip iile particulare pentr u instala ia electric care s asigure func ionarea echipamentelor electrice care fac parte din structuri i dispozitive pentru agrement, mobile sau transportabile i instalate temporar, n conformitate cu recomand rile din SR HD 60364-7-740. Pre scrip iile acestui capitol nu se aplic instala iilor electrice permanente i echi pamentelor electrice ale ma inilor electrice. 7.14.2. Defini ii Pe lng defini iil e generale prezentate n normativ se aplic urm toarele defini ii speciale: - blci: amplasament care cuprinde una sau mai multe standuri, structuri, dispozitive pen tru agrement sau bar ci instalate pentru agrement; 259

262 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 barac : element care nu este fix, destinat s cuprind n general echipamente pentru jocuri sau demonstra ii; stand: zon sau structur temporar utilizat pentru expoz i ie, publicitate, vnzare i jocuri; dispozitiv pentru agrement: manej, stand, con struc ie de material textil sau de folie, chio c, scen de spectacol, cort, barac , gr din destinate pentru agrementul publicului; instala ie electric temporar : instala ie electric montat i demontat odat cu structura la care este asociat . 7.14.3. Tensiunea nominal de alimentare a unei instala ii electrice temporare al unui dispozitiv pentru agrement trebuie s fie maxim 230V/400V tensiune alternat iv sau 440V tensiune continu . Dac instala ia electric temporar este alimentat d e la re eaua de distribu ie public , oricare ar fi num rul surselor de alimentar e, conductoarele de faz i neutru ale acestora nu trebuie interconectate n aval de punctele de alimentare. 7.14.4. Pentru protec ia de baz (la atingeri directe) n u se admite protec ia prin obstacole. 7.14.5. Pentru protec ia de baz (la atinge re direct ) se admite ca m sur suplimentar utilizarea dispozitivelor de curent d iferen ial rezidual de cel mult 30 mA pentru: - circuitele de iluminat; - circui tele de priz pentru un curent de cel mult 32 A; - circuitele pentru alimentarea echipamentelor portabile racordate prin cabluri sau conductoare flexibile al c r ui curent nominal este de cel mult 32 A. 7.14.6. Nu se aplic prevederea de la 7. 14.5 circuitelor : - de iluminat amplasate n afara zonei de accesibilitate la ati ngere, dac nu sunt alimentate prin prize de curent de uz casnic (sau scopuri sim ilare) sau prize de curent conform SR EN 60309-1 ; - pentru care este utilizat c a m sur de protec ie alimentarea cu TFJS i TFJP sau separarea electric . 7.14.7. Pentru automobilele electrice n miniatur pentru diverstisment se admite ca m sur tehnic de protec ie de baz (la atingere direct ) amplasarea n afara zonei de acc esibilitate la atingere . 7.14.8. Protec ia mpotriva ocului electric n caz de defe ct (atingere indirect ) se va realiza prin una din urm toarele m suri: - utiliza rea ntreruperii automate; n cazul circuitelor de alimentare a motoarelor de tensiu ne alternativ dispozitivul DDR trebuie s fie cu temporizare sau s fie de tip S; - utilizarea unei re ele legate la p mnt TN; n acest caz nu trebuie utilizat un co nductor PEN n aval de punctul de alimentare a instala iei electrice temporare; utilizarea unei re ele IT pentru instala ii tensiune continu cnd este necesar con tinuitatea func ion rii serviciului; - utilizarea leg turii suplimentare de echi poten ializare; ntr-un amplasament destinat animalelor o astfel de leg tur trebui e s conecteze toate p r ile conductoare accesibile i toate p r ile conductoare s tr ine care pot fie atinse simultan. 7.14.9. M surile tehnice de protec ie mpotri va ocului electric n caz de defect (atingere indirect ) prin utilizarea amplasame ntelor neconductoare i prin leg tur de echipoten ializare nelegat la p mnt nu sun t admise. 7.14.10. Pentru protec ia mpotriva ocului electric n caz de defect (atin gere indirect ) a instala iei electrice temporare se va utiliza i m sura ntrerupe rii automate printr-un DDR al c rui curent diferen ial rezidual nominal este de maxim 300 mA, cu temporizare sau de tip S (pentru selectivitate cu circuitele di n aval), montat pe circuitul de alimentare a tabloului instala iei temporare. 260

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 263 7.14.11. Motoarele comandate automat sau de la distan , care nu sunt supraveghea te permanent trebuie echipate cu dispozitive de protec ie mpotriva supratemperatu rii cu reanclan are manual . 7.14.12. Fiecare grup de circuite apar innd unei cat egorii de receptoare a unei instala ii electrice temporare ale unui dispozitiv d e agrement i fiecare circuit de alimentare a unei instala ii exterioare trebuie s fie prev zute cu ntreruptoare u or accesibile i clar identificate. 7.14.13. Apa ratajul trebuie amplasat numai n dulapuri care nu pot fi deschise dect cu ajutorul unei chei sau a unei scule, cu excep ia p r ilor concepute i prev zute pentru a fi manevrate de persoane obi nuite (BA1). 7.14.14. Echipamentele electrice treb uie s aib un grad de protec ie de minim IP44. 7.14.15. Cablurile pot fi montate n tuburi de protec ie, pe sisteme tip jgheab sau scar . Cablurile trebuie s aibe o tensiune nominal minim de 450/750 V, cu excep ia cablurilor i a cordoanelor ut ilizate n interiorul dispozitivelor pentru agrement pentru care tensiunea nominal minim este de 300/500 V. 7.14.16. Traseul cablurilor ngropate trebuie marcat. Ca blurile ngropate trebuie s fie armate sau protejate n tuburi de protec ie clasific ate ca 450N n ceea ce prive te protec ia mpotriva comprim rii i clasificat ca norm al n ceea ce prive te protec ia la impact. 7.14.17. n zonele de acces a publicului i n zonele de traversare a drumurilor i aleilor cablurile armate trebuie proteja te mpotriva deterior rilor mecanice cu tuburi de protec ie. Tuburile de protec ie trebuie s corespund la: - compresiune 1250N; - impact - ridicat; - coroziune - med iu/ridicat (conform anexa 5.7); 7.14.18. Cablurile supuse deplas rilor trebuie s aibe o construc ie flexibil n execu ie grea ( HO7 RNF, HO7 BN4 F sau similare). 7 .14.19. Conexiunile electrice pentru mbinarea cablurilor trebuie s fie realizate n carcase avnd un grad de protec ie cel pu in IP4X sau IPXXD. 7.14.20. ntreruptoare le trebuie s ntrerup conductoarele de faz i conductorul neutru. 7.14.21. Corpurile de iluminat i ghirlandele luminoase nu se vor suspenda de cab lul de alimentare. Dac acestea sunt montate la mai pu in de 2,5 m fa sol sau pot fi atinse n mod accidental trebuie fixate ferm, iar accesul la sursa de lumin va fi posibil dect dup ndep rtarea unei bariere sau a unei carcase cu ajutorul unei scule speciale. 7.14.22. Corpurile de iluminat dintr-o galerie pentru tir sau al t demonstra ie n care se utilizeaz proiectile trebuie protejate corespuz tor mpotr iva oric ror deterior ri accidentale. 7.14.23. Un proiector mobil trebuie instal at astfel nct lampa s nu fie accesibil , cablul de alimentare trebuie s fie flexib il i s aibe o protec ie mecanic corespunz toare, zonei unde este amplasat. 7.14. 24. Corpul de iluminat sau proiectorul trebuie fixate i protejate astfel ca foca lizarea sau concentrarea c ldurii l mpii s nu poat produce aprinderea unui mater ial. 261

264 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.14.25. Se prev d circuite separate ce alimenteaz corpuri de iluminat echipate cu l mpi cu desc rcare n gaze sau firme i sunt comandate printr-un dispozitiv de oprire de urgen . 7.14.26. Transformatoarele de securitate trebuie s fie conform SR EN 61558-2-6. Convertoarele electronice trebuie s fie conform SR EN 61347-22. Acestea trebuie montate n afara zonei de accesibilitate la atingere. Circuitul secundar al fiec rui transformator sau convertor trebuie protejat de un dispozi tiv de protec ie cu reanclan are manual . 7.14.27. ntr-o barac sau stand se recom and s se amplaseze o priz de curent pe metru p trat sau metru liniar de perete. 7.14.28. Pentru fiecare dispozitiv pentru agrement trebuie s existe un punct de conexiune u or accesibil marcat cu urm toarele caracteristici: - tensiune nomina l ; - curent nominal; - frecven nominal . 7.14.29. Un automobil electric miniatu r cu tamponare trebuie alimentat cu o tensiune de maxim 50V tensiune alternativ sau 120 V tensiune continu . Circuitul n tensiune continu trebuie separat electri c de re eaua principal de alimentare printr-un trasformator sau printr-un grup m otor generator. 7.14.30. Dac un generator este instalat ntr-o cl dire pentru a al imenta o instala ie temporar , utiliznd o re ea TN sau TT, legarea la p mnt a inst ala iei trebuie s fie conform subcap.5.5. i n cazul utiliz rii unuia sau mai mult or electrozi de p mnt, legarea la p mnt trebuie s fie conform subcap. 5.5. Cu exce p ia re elei IT, punctul neutru al conexiunii n stea a unui generator trebuie con ectat la masa generatorului. 7.15.Instala ii electrice pentru sisteme de nc lzire n pardoseal sau tavan 7.15.1. Domeniul de aplicare Prevederile acestui capitol s e aplic la instalarea sistemelor de nc lzire n pardoseal sau tavan care realizeaz o nc lzire direct sau un sistem de nc lzire cu acumularea energiei termice. Ele nu se aplic la instalarea sistemelor de nc lzire n pere i. Aceste prevederi sunt con forme cu recomand rile standardului SR HD 384.7.753 S1. 7.15.2. Defini ii Pentru scopul particular al acestui capitol se definesc urm toarele no iuni i termeni: - sistem de nc lzire cu acumularea energiei termice, amplasat n pardoseal : siste mul de nc lzire n care, din cauza unei perioade limitate de nc rcare, o cantitate r edus de energie electric este transformat n c ldur disipat prin suprafa a pardose lii n nc perea de nc lzit ntr-un timp stabilit; - sistem de nc lzire direct: sistemul de nc lzire n tavan sau n pardoseal care genereaz c ldur pe baza energiei electric e, o disip n camera de nc lzit, ntr-un timp de r spndire ct mai mic posibil; - sistem de nc lzire complementar: sistemul de nc lzire direct nglobat n pardoseal , care co mpleteaz un sistem de nc lzire cu acumulare (ex. n zonele de lng pere ii exteriori) ; - zon f r nc lzire: zona complet acoperit de mobilier sau p strat disponibil pe ntru mobilier prefabricat; - cablu de nc lzire: cablu cu sau f r ecran sau manta metalic apar innd unui sistem de nc lzire fix; 262

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 265 element de nc lzire flexibil tip plac : element format din mai multe straturi lam inate electroizolante n care sunt integrate rezistoare electrice, sau un material de baz pe care sunt fixate cabluri electrice de nc lzire izolate; element de nc l zire: cablu de nc lzire sau element de nc lzire flexibil tip plac cu conexiuni rec i sau borne fixate rigid, conectate la instala ia electric ; conexiune rece: cab lu izolat sau cordon destinat conect rii elementului de nc lzire la instala iile electrice; cablu de nc lzire cu autoreglare: cablu a c rui temperatur nu poate de p i 70oC i care nu necesit conexiuni reci intermediare pentru conectare la insta la ia electric . 7.15.3. M suri de protec ie pentru asigurarea securit ii 7.15.3.1. M suri de pro tec ie mpotriva ocurilor electrice Pentru protec ia de baz (mpotriva ocurilor elec trice datorate atingerilor directe) nu se admit m surile prin folosirea obstacol elor i prin amplasarea n afara zonei de accesibilitate la atingere. Protec ia n ca z de defect (mpotriva ocurilor electrice datorate atingerilor indirecte) se reali zeaz prin folosirea urm toarelor m suri: - ntreruperea automat a aliment rii prin utilizarea de dispozitive de protec ie la curent diferen ial rezidual (DDR) cu un curent nominal diferen ial care s nu dep easc 30 mA; - leg turi echipoten ial e suplimentare: n cazul n care deasupra elementelor de nc lzire din pardoseal sau s ub elementele de nc lzire din tavan este prev zut un nveli de protec ie sau grilaj conductiv acesta trebuie conectat la conductorul de protec ie al instala iei el ectrice prin conductoare de echipoten ializare; - utilizarea echipamentelor de c las II sau cu izola ie echivalent ; circuitele de alimentare ale acestor echipam ente trebuie protejate suplimentar prin utilizarea dispozitivelor DDR al c ror c urent nominal s fie maxim 30 mA; - separarea electric . Pentru protec ia n caz de defect (mpotriva ocurilor electrice datorat atingerilor indirecte) nu se admit m surile tehnice prin folosirea mediului neconductor i a leg turilor echipoten iale nelegate la p mnt. 7.15.3.2. M suri de protec ie mpotriva supranc lzirii. n scopul evit rii supranc lzi rii sistemelor de nc lzire din tavan sau pardoseal din cl diri, prin limitarea te mperaturii n zona de nc lzire la maxim 80oC, trebuie aplicat cel pu in una din urm toarele m suri: - proiectarea corespunz toare a sistemului de nc lzire; - instal area corespunz toare a sistemului de nc lzire conform instruc iunilor produc toru lui; - utilizarea dispozitivelor de protec ie la suprasarcin . Elementele de nc l zire trebuie conectate la instala ia electric prin conexiuni reci (astfel nct s nu poat fi separate) sau prin borne. Elementele de nc lzire nu trebuie s traverseze rosturile de dilatare. 7.15.4. Alegerea i montarea echipamentelor Elementele de nc lzire flexibile tip plac trebuie s corespund prescrip iilor SR EN 60335-2-96. Cablurile de nc lzire se recomand s corespund prescrip iilor din SR CEI 60800 (p entru locuin e) sau SR EN 62 395-1 (pentru aplica ii industriale). Elementele de nc lzire pentru instalarea n tavan trebuie s aib o protec ie mecanic cel pu in IP X1, iar cele pentru instalare n pardoseal din beton sau din material similar cel pu in IPX7. Proiectantul sistemelor trebuie s ntocmeasc un plan pentru fiecare el ement de nc lzire con innd urm toarele detalii: - tipul elementului de nc lzire; num rul elementelor de nc lzire instalate; 263

266 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 - lungimea/suprafa a elementelor de nc lzire; - densitatea de putere pe suprafa ; - dispunerea elementelor de nc lzire; - amplasarea/adncimea elementelor de nc lzir e; - amplasarea cutiilor de jonc iune; - conductoare, ecrane i elemente similare ; - zona instalat /nc lzit i zonele f r nc lzire; - tensiunea nominal ; - rezisten a electric nominal (la rece) a elementelor de nc lzire; - curentul nominal al di spozitivelor de protec ie la suprasarcin ; - curentul diferen ial rezidual de fu nc ionare al DDR. Acest plan trebuie amplasat lng ntreruptorul sistemului de nc lzi re. Proiectul instala iei de nc lzire n tavan sau pardoseal trebuie coordonat cu c elelalte proiecte de re ele de utilit i pentru a evita folosirea de mijloace de fixare penetrante (ex.: uruburi pentru opritorul de u i etc.). 7.16. Instala ii electrice pentru rulote sau autorulote 7.16.1. Domeniul de apli care Prevederile din acest capitol respect recomand rile standardului SR HD 384. 7.754 S1: 2006 i se aplic instala iilor electrice interioare ale rulotelor sau a utorulotelor pentru tensiuni nominale pn la 440 V. Pentru instala iile electrice ale rulotelor care func ioneaz la tensiune continu pn la 12 V se aplic i recomand rile standardelor SR EN 1648-1 i SR EN 1648-2. 7.16.2. Defini ii Defini iile sp ecifice acestui capitol sunt: - vehicul de agrement: unitate echipat pentru locu it temporar sau sezonier, care ndepline te prescrip iile pentru construc ie i uti lizarea vehiculelor rutiere; - autorulot : vehicul de agrement cu trac iune prop rie utilizat pentru turism, care ndepline te prescrip iile pentru construc ie i u tilizarea vehiculelor rutiere; - rulot : vehicul de agrement remorcat utilizat p entru turism, care ndepline te prescrip iile pentru construc ia i utilizarea vehi culelor rutiere; - locuin mobil de agrement: vehicul de agrement transportabil c are include mijloace de deplasare, dar nu ndepline te prescrip iile pentru constr uc ia i utilizarea vehiculelor rutiere. 7.16.3. Tensiunea nominal a instala iei electrice pentru rulote sau autorulote nu trebuie s dep easc 230 V tensiune alte rnativ monofazat sau 400 V tensiune alternativ trifazat . 7.16.4. Protec ia mpotr iva ocurilor electrice Nu sunt admise m surile prin utilizarea obstacolelor, pri n amplasarea n afara zonei de accesibilitate la atingere sau prin amplasamente ne conductoare. Circuitele electrice trebuie prev zute cu un conductor de protec ie , care s fie conectat la borna de p mnt a rulotei, care leag toate masele echipam entelor electrice i contactele de protec ie ale prizelor de curent. n cazul n care tipul de construc ie al rulotei nu asigur continuitatea, elementele conductoare ale rulotei trebuie conectate la conductorul de protec ie n mai multe puncte. Se c iunea nominal a conductoarelor din cupru utilizate n acest scop nu trebuie s fi e mai mic de 4 mm2 sau o sec iune echivalent pentru conductan a i rezisten a mec anic pentru alte materiale. Dac rulota este construit din materiale electroizola nte, aceste prescrip ii nu se aplic p r ilor metalice care nu sunt susceptibile s ajung sub tensiune n caz de defect. 7.16.5. Echipamentele electrice situate ntrun amplasament umed trebuie s aibe un grad minim de protec ie IP55, conform reco mand rilor din SR EN 60529. 264

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 267 7.16.6. Sisteme de pozare Trebuie utilizate urm toarele tipuri de cabluri: - cab luri monopolare flexibile (HO7 HV-K sau similar) pozate n tuburi nemetalice; - ca bluri rigide cu conductoare multifilare cu minim 7 toroane (HO7 V-R sau similar) pozate n tuburi nemetalice; - cabluri cu manta obi nuit din policloropren (HO5 R N-F sau echivalent). Dac nu sunt pozate n tuburi, cablurile trebuie fixate prin b ride electroizolante la intervale de maxim 0,4 m pe traseu vertical i 0,25 m pe traseu orizontal. Tuburile trebuie s ndeplineasc condi iile din standardul SR EN 61386. Nu se admit tuburi din polietilen . Materialul tuburilor i cutiilor de co nexiuni trebuie s fie conform standardelor pe p r i SR EN 60695-2, dac nu sunt i ndicate alte produse n specifica ii. Deoarece sistemele de pozare sunt supuse vib ra iilor, ele trebuie protejate mpotriva deterior rilor mecanice fie prin amplasa ment, fie prin protec ie suplimentar . Sistemele de pozare care traverseaz p r i le metalice trebuie protejate prin presetupe sau garnituri de trecere corespunz toare, cu fixare sigur i prin m suri pentru evitarea deterior rilor produse de m uchiile ascu ite sau p r ile abrazive. n compartimentul buteliilor de gaz este in terzis montarea sau traversarea sistemelor de pozare. Sec iunea conductoarelor t rebuie s fie corespunz toare pentru curen ii admisibili ai sarcinilor conectate la rulot , dar nu mai mic de 1,5 mm2 Cu sau echivalent. Cablurile utilizate n cir cuite de tensiuni diferite trebuie pozate separat pentru a nu exista contact fiz ic ntre ele. Conexiunile cablurilor trebuie realizate n cutii corespunz toare. Cnd capacul poate fi nl turat cu u urin f r ajutorul unei scule, conexiunile trebuie izolate. 7.16.7. Aparataj Conectorul racordului rulotei trebuie realizat conform cu recomand rile din SR EN 60309-2, corespunz tor tipului de conector i trebuie s cuprind : - o fi conform SR EN 60309-2; - un cablu flexibil de tip HO7 RN-F s au echivalent, prev zut cu conductor de protec ie avnd urm toarele caracteristici : -lungime max. 25m -sec iune minim pentru un curent nominal de 16A: 2,5mm2 Cu s au echivalent (pentru curen i nominali mai mari, sec iunea trebuie aleas astfel n ct s asigure declan area dispozitivului de protec ie mpotriva supracuren ilor, pen tru un curent de scurtcircuit minim la cap tul cordonului de alimentare); -culoa re de identificare conform SR HD 308; -conector conform SR EN 60309-2. Racordul rulotei trebuie instalat: - la maxim 1,80 m deasupra solului; - ntr-un amplasamen t u or accesibil; - ntr-un loca corespunz tor prev zut cu capac, n exteriorul rulo tei. Lng loca ul pentru pentru racord, n exteriorul rulotei, trebuie s existe urm toarele informa ii: - tensiune nominal ; - curent nominal; - frecven a. Orice in stala ie electric intern trebuie echipat cu un dispozitiv de ntrerupere a tuturor conductoarelor active i a conductorului neutru, amplasat n rulot , ntr-un loc u o r accesibil. n apropierea acestui dispozitiv trebuie fixat o not cu instruc iuni de exploatare. Toate circuitele terminale trebuie protejate pe conductoarele de faz mpotriva supracuren ilor. n cazul unui singur circuit final, dispozitivul de p rotec ie mpotriva supracuren ilor poate fi utilizat ca dispozitiv de ntrerupere. A ccesoriile, precum ntreruptoarele, duliile i altele similare, nu trebuie s aib p r i metalice. Prizele de curent de joas tensiune trebuie s fie prev zute cu cont act de protec ie pentru conectarea 265

268 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 conductorului de protec ie. Dac n rulot sunt prev zute prize de TFJS, prizele vor fi diferite pentru a nu permite gre eli n conectarea fi elor. Orice echipament c onectat permanent la instala ia fix trebuie s fie comandat printr-un ntreruptor a mplasat fie pe echipament, fie n apropierea acestuia. 7.17. Instala ii electrice pentru firme i reclame luminoase 7.17.1. Proiectarea i executarea instala iei electrice interioare i exterioare a firmelor i reclamel or luminoase trebuie s se fac respectndu-se pe lng prevederile din subcap. 5.3., c ondi iile din capitolul de fa , recomand rile normei SR EN 50107 (standard pe p r i) i prevederile instruc iunilor tehnice ale produc torului firmei/reclamei lu minoase. Materialele din care se execut firma/reclama luminoas trebuie s fie omo logate din punctul de vedere al reac iei la foc. 7.17.2. Distan a de la p r ile sub tensiune ale firmelor i reclamelor luminoase amplasate n exteriorul cl dirilo r, pn la sol i respectiv pn la elemente ale constuc iilor, trebuie s fie de cel pu in: - 3,0 m pn la sol (trotuare etc.); - 1,5 m pn la balcoane, terase, ferestre; - 3,0 m pn la acoperi uri accesibile n mod normal; - 1,0 m pn la acoperi uri inacce sibile n mod normal; n cazul n care aceste distan e nu pot fi respectate, construc ia firmelor i reclamelor luminoase se realizeaz n a a fel nct s nu permit accesul d irect la niciuna din p r ile ei sub tensiune. Firmele i panourile luminoase exec utate din materiale din clase de reac ie la foc C, D, E i F, vor fi amplasate nu mai pe fa ade i pere i exterioare (inclusiv elementele de placare, izolare termi c ) din clasele de reac ie la foc A1 sau A2 s1do, potrivit reglement rilor speci fice. 7.17.3. Distan a minim pe orizontal de la firme sau reclame luminoase pn la cea mai apropiat linie de contact pentru tramvaie sau troleibuze, trebuie s fie de 2,2 m. 7.17.4. Distan a minim de la firma sau reclama luminoas pn la suportur ile liniilor de contact ale tramvaielor sau troleibuzelor (stlpi, console, suspen sii etc.) n leg tura cu p mntul, trebuie s fie de 0,5 m. 7.17.5. Distan a minim de la p r ile neizolate aflate sub tensiune nalt ale firmelor i reclamelor pn la ele mente din materiale combustibile din clasa de reac ie la foc B, conform reglemen t rilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a construc iilor, trebu ie s fie cel pu in de 10 cm; dac aceast distan nu poate fi asigurat , p r ile ne izolate trebuie protejate prin elemente din materiale izolante incombustibile. 7 .17.6. Firmele i reclamele luminoase cu l mpi cu desc rc ri electrice, alimentat e la tensiune nalt amplasate n interiorul construc iilor, n vitrine nchise sau desch ise sau n locuri accesibile persoanelor neautorizate, trebuie realizate n a a fel n ct s nu fie posibil accesul la p r ile lor aflate sub tensiune. 7.17.7. Alimentar ea cu energie electric a l mpilor cu desc rc ri electrice la tensiune nalt ale fi rmelor sau reclamelor se face prin intermediul transformatoarelor speciale cu di spersie de flux magnetic, ale c ror caracteristici nominale se aleg n func ie de acelea ale l mpilor. Transformatoarele se instaleaz n cutii proprii pentru un tra nsformator sau o cutie pentru mai multe transformatoare, care se prev d cu bloca j, astfel nct deschiderea lor s fie nso it de ntreruperea aliment rii din re ea pe t oate fazele. 7.17.8. Se interzice instalarea aparatelor care sunt alimentate la tensiunea primar , n interiorul cutiei transformatoarelor, cu excep ia celor pent ru blocaj i pentru mbun t irea factorului de putere. 7.17.9. Transformatoarele se amplaseaz , n m sura posibilit ilor, ct mai aproape de l mpile ce 266

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 269 trebuie alimentate. Se admite instalarea transformatoarelor n interiorul cl diril or numai n locuri inaccesibile persoanelor neautorizate i numai cu condi ia utili z rii cablurilor pentru tensiune nalt ecranate. 7.17.10. n cl dirile noi care urmeaz s fie dotate cu firme luminoase se prev d fi ride speciale n care se instaleaz transformatoarele mpreun cu dispozitivele de con ectare i de programare. 7.17.11. Tranformatoarele se alimenteaz prin circuite in dependente de acelea ale altor receptoare, pe un circuit putnd fi alimentate cel mult 5 transformatoare. Fiecare circuit trebuie protejat prin siguran e fuzibile sau disjunctoare. 7.17.12. Circuitele pentru alimentarea transformatoarelor se execut cu conductoare sau cabluri cu ntrziere la propagarea fl c rii , iar sec iun ea minim admis pentru conductoarele de cupru este de 2,5 mm2. n cazul n care acest e circuite se pozeaz la exterior, ele trebuie protejate n tuburi metalice etan e. La cl dirile nalte i foarte nalte, circuitele pentru alimentarea transformatoarel or i/sau firmelor/reclamelor luminoase se execut cu cabluri rezistente la foc pe o durat de cel pu in 30 minute. 7.17.13. Circuitele pentru alimentarea firmelor i reclamelor luminoase trebuie prev zute cu dispozitive de protec ie i comand a mplasate n loc accesibil. 7.17.14. Transformatoarele sau grupurile de transformat oare trebuie prev zute cu deconectare vizibil i sigur pe toate fazele. 7.17.15. Instala ia electric cu tensiuni peste 1000 V a firmelor i reclamelor luminoase s e execut cu cabluri electrice, cu tensiunea de ncercare de cel pu in 15000V. Cone xiunile trebuie s fie realizate cu ajutorul unor borne conforme cu EN 60999-1 pe ntru a avea un contact electric ct mai bun. Dac instala ia electric de nalt tensiu ne a firmei sau reclamei este montat n exterior, trebuie utilizate conductoare el ectrice cu izola ie suplimentar , rezistent la intemperii. 7.17.16. Intr rile i ie irile tuburilor sau conductoarelor electrice din cutia transformatorului treb uie protejate prin izolatoare de trecere, prin tile sau pipe de por elan, dup ca z, montate n a a fel nct s nu fie posibil p trunderea apei sau a z pezii n interioru l cutiei. 7.17.17. Toate p r ile metalice ale firmei sau reclamei luminoase care nu sunt sub tensiune (construc ia metalic a firmei, cutia transformatoarelor, c arcasa transformatoarelor, tuburile metalice de protec ie etc.), trebuie conecta te la instala ia de legare la p mnt comun a cl dirii (conform prevederilor subcap .4.1). 7.18. Instala ii electrice pentru alimentarea cu energie ascensoarelor, m a inilor de ridicat i transportat Ascensoare electric a echipamentelor 7.18.1. La proiectarea i executarea instala iilor electrice pentru alimentarea c u energie electric a echipamentelor ascensoarelor trebuie respectate, pe lng cond i iile generale din prezentul normativ i prevederile instruc iunilor tehnice ale produc torului de ascensoare. 7.18.2. La blocurile de locuin e, coloana pentru alimentarea tabloului principal al ascensoarelor trebuie racordat la tabloul com un de lumin i putere (for ). 267

270 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.18.3. La cl dirile ncadrate din punctul de vedere a condi iilor de evacuare n ca z de urgen BD3 i BD4 (anexa 5.2), coloana de alimentare a tabloului ascensoarelo r se racordeaz la tabloul general sau la un tablou de putere (for ), naintea ntrer uptorului general sau a siguran elor generale. 7.18.4. Alimentarea cu energie el ectric a tablourilor ascensoarelor de pompieri n caz de incendiu, trebuie asigura t din dou surse de alimentare independente, n condi iile prev zute la subcap. 7.2 2 i SR EN 81-72 sau alte reglement ri echivalente. La aceste tablouri se racorde az numai ascensoarele de pompieri. 7.18.5. Coloanele pentru alimentarea tabloulu i ascensorului de pompieri n caz de incendiu trebuie realizate cu cabluri reziste nte la foc sau cu un sistem de cablaj care s - i p streze caracteristicile de pr otec ie pe o perioada de cel pu in 120 minute. 7.18.6. Alimentarea instala iilor electrice ale ascensoarelor de materiale se face din tabloul general din cl dir ea respectiv sau dintr-un tablou secundar de putere (for ). 7.18.7. Sec iunea co loanei tabloului ascensorului se dimensioneaz pentru c derea de tensiune la porn ire admis , conform instruc iunilor produc torului ascensorului sau, n lipsa aces tora, pentru o c dere de tensiune la pornire de cel mult 3% fa de tensiunea nomi nal . 7.18.8. Pentru iluminatul pu ului nchis al ascensorului trebuie prev zut n t abloul ascensorului un circuit independent de alte circuite. 7.18.9. La blocuril e de locuin e, circuitul iluminatului pu ului de ascensor se racordeaz la tablou l comun de lumin i putere (for ). ntreruptorul pentru comanda acestui circuit se prevede n interiorul acestui tablou. La cl dirile prev zute cu iluminat de securi tate de evacuare alimentat din surs de rezerv , circuitul pentru iluminatul pu u lui ascensorului se alimenteaz din circuitele acestui iluminat. Circuitul pentru iluminatul pu ului ascensorului de pompieri n caz de incendiu se racordeaz din t abloul ascensorului respectiv. 7.18.10. Coloanele de alimentare ale tablourilor ascensoarelor (persoane, marf , de pompieri) i circuitul de iluminat pentru pu u l ascensorului se protejaz cu tuburi de protec ie pe toate por iunile de traseu pe care exist pericol de deteriorare mecanic . 7.18.11. Protec ia n caz de defect (mpotriva ocurilor electrice prin atingere indirect - atingerea p r ilor metalic e ale ascensorului care n mod normal nu se afl sub tensiune) se realizeaz conform prevederilor din subcap. 4.1. Glisierele ascensoarelor pot fi utilizate drept c onductoare naturale de legare la p mnt conform subcap. 5.5. Ma ini de ridicat i t ransportat 7.18.12. Liniile de contact pentru ma ini de ridicat i transportat tr ebuie proiectate i executate respectndu-se pe lng prevederile generale din prezent ul normativ i instruc iunile tehnice ale furnizorului. 7.18.13. Materialul linie i de contact se alege avndu-se n vedere condi iile de mediu n care aceasta urmeaz s lucreze i n func ie de tipul culeg torilor de curent electric. 7.18.14. Sec iune a coloanei de alimentare a liniei, sec iunea liniei i modul de alimentare a lini ei se aleg astfel nct la curentul de pornire suma tuturor c derilor de tensiune (p e coloan i linie) pentru pozi ia cea mai defavorabil de func ionare a ma inilor s respecte prevederilor furnizorului. n lipsa acestora c derile de tensiune trebu ie s nu dep easc 12% la tensiune alternativ i 15% tensiune continu . 268

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 271 7.18.15. n cazul n care o linie de contact alimenteaz mai multe ma ini de ridicat sau transportat, la ambele capete ale liniei se prev d zone de repara ie avnd o l ungime cel pu in egal cu lungimea unei ma ini. ntre zona de repara ie i restul li niei se las un "rost de separa ie". Zona de repara ie trebuie prev zut cu posibi litatea de scoatere de sub tensiune a zonei i legarea zonei la p mnt n timpul repa r rii unei ma ini. 7.18.16. n afar de aparatele de protec ie de la tabloul din ca re pleac coloana ce alimenteaz linia, se prevede suplimentar un dispozitiv de se parare cu blocaj mecanic pentru deconectarea aliment rii liniei n timpul repara i ilor i reviziilor ei, care se monteaz ntr-un cofret la care are acces numai perso nalul autorizat. 7.18.17. Protec ia n caz de defect (mpotriva ocurilor electrice p rin atingere indirect ) se realizeaz prin legarea la conductorul de protec ie PE i la p mnt, conform subcap. 4.1 i 5.5. 7.18.18. Instala iile de ridicat i transp ortat cu cale de rulare se leag la p mnt folosind inele c ii de rulare drept cond uctor de protec ie n condi iile prev zute n subcap. 5.5. 7.19. Instala ii electric e pentru echipamente informatice 7.19.1. Instala iile electrice de alimentare a echipamentelor destinate prelucr rii informa iilor se proiecteaz i se execut res pectnduse pe lng prevederile prezentului normativ i recomand rile din standardul p e p r i SR EN 60950. 7.19.2. Instala iile electrice pentru echipamente informati ce se vor alimenta de regul dintr-o re ea TNS, pentru a mic ora pericolul de ava rie prin supracuren i i fenomene EMC (perturba ii electromagnetice). Re elele TT i IT se pot utiliza numai conform art. 7.19.12 i 7.19.13. 7.19.3. Toate conduct oarele de protec ie utilizate trebuie s fie din cupru. 7.19.4. Este obligatorie separarea circuitelor de putere (for ) de circuitele pentru semnalizari (curen i electrici slabi). 7.19.5. Pe traseele verticale se recomand o distan pentru semna liz ri neecranate. de 30 cm ntre circuitele de putere (for ) i cele de minimum 5 cm ntre circuitele d e putere 7.19.6. Pe treseele orizontale se recomand o distan (for ) i cele pentru semnali z ri neecranate. 7.19.7. Pentru a evita perturba iile cauzate de aparate care produc cmpuri electr omagnetice (de ex. balasturi pentru l mpi fluorescente, motoare pentru storuri) se recomand o distan de minim 30 cm ntre aceste aparate i traseul circuitelor pen tru semnaliz ri. 7.19.8. Intersectarea circuitelor de putere (for ) cu cele pent ru semnaliz ri se recomand s se fac la un unghi de 90oC. 7.19.9. n distribu iile orizontale se recomand folosirea plintelor cu mai multe compartimente separate p rin pere i desp r itori cu rol de ecranare. Circuitele de putere (for ) se ampla seaz n partea de sus a plintelor, canalelor, iar circuitele pentru semnaliz ri se amplaseaz n compartimentul cel mai de jos, ct mai aproape de planul maselor. 7.19 .10. n cazul n care curentul electric de fug prezumat din echipamentele informatic e este mai 269

272 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 mare de 10 mA, protec ia n caz de defect (mpotriva ocurilor electrice prin atinger e indirect ) este realizat dac se respect una din urm toarele condi ii: a) condu ctorul de protec ie utilizat se alege conform subcap. 4.1 i 5.5 dar trebuie s ai b o sec iune de cel pu in 10 mm2 cupru. Se admite folosirea mai multor conductoa re legate n paralel dac suma sec iunilor acestora este de cel pu in 10 mm2 cupru; b) se prevede un dispozitiv de control al continuit ii circuitului de legare la p mnt care s deconecteze automat alimentarea cu energie electric n momentul ntreru perii acestei continuit i; c) atunci cnd echipamentul este alimentat prin interme diul unui transformator cu nf ur ri distincte sau prin intermediul unei surse car e s prezinte o separare electric ntre circuitul primar i secundar (de ex. grup mo tor-generator, UPS) circuitele secundare se realizeaz , de preferin , n re ea TN i pentru aplica ii specifice n re ea IT. Legarea la p mnt se face cu respectarea c ondi iilor de la pct. a) i b). Aceste prevederi se aplic i la un circuit care al imenteaz mai multe echipamente i n care suma curen ilor electrici de fug dep e te 10 mA. 7.19.11. n cazul re elei de alimentare TT, circuitul trebuie prev zut cu un dispo zitiv de protec ie la curent diferen ial rezidual al c rui curent nominal de fun c ionare rezult din condi iile: I n UL I1 2 2RA n care: I1 este curentul total de fug prezumat, [A]; I n - curentul nominal de func ionare al dispozitivului de p rotec ie diferen ial, [A]; UL- tensiunea de atingere maxim admis , [V]; RA rezis ten a de dispersie a prizei de p mnt, [ ]; 7.19.12. Se recomand ca echipamentele avnd curen i electrici de fug importan i s nu fie legate direct la o re ea IT, da torit dificult ii monitoriz rii (semnaliz rii) primului defect. Se recomand ca e chipamentul s fie alimentat printr-o re ea TN (racordat la re eaua principal IT) , prin intermediul unui transformator. 7.19.13. Protec ia mpotriva supratensiunil or se va realiza conform cu subcap. 4.4. 7.20. Instala ii electrice n construc ii din lemn Echipamente 7.20.1. La proiectarea i executarea instala iilor electrice din construc ii din lemn se vor respecta pe lng prevederile din capitolul 3 i subcap. 4.2 i recomand rile din SR HD 384.4.42 S1 i SR HD 384.4.482 S1 i cele din prezentul subcapitol. 7.20.2. La executarea instala iilor electrice nglobate n elementele de construc i e din lemn se folosesc conductoare sau cabluri din cupru. Cablurile ce se montea z n contact direct cu lemnul trebuie s fie cu ntrziere la propagarea fl c rii, conf orm cu recomand rile din SR EN 50266. 7.20.3. Se recomand utilizarea conductoare lor i cablurilor nc rcate cu circa 85% din curentul maxim admisibil. 7.20.4. Tabl ourile electrice de distribu ie trebuie s fie confec ionate din materiale incomb ustibile sau cu ntrziere la propagarea fl c rii (care satisfac proba cu fir incand escent la 960oC conform SR EN 60695-2-11) i s fie nehigroscopice. 270

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 273 7.20.5. Dozele de deriva ie i de aparat trebuie executate din metal sau din mate riale plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 960oC conform SR EN 60 695-2-11 i trebuie s fie etan e. Izola iile ce protejeaz conexiunile trebuie de asemenea s satisfac proba cu firul incandecent la temperatura de 960oC. 7.20.6. Corpurile de iluminat montate direct pe lemn trebuie s prezinte cel pu in gradul de protec ie IP 5X executate din materiale cu ntrziere la propagarea fl c rii (pe ntru cel pu in 750oC conform SR EN 60695-2-11). L mpile trebuie s fie protejate m potriva loviturilor la care pot fi supuse, cu dispersoare din materiale plastice rezistente la ocuri mecanice (de exemplu policarbonat), cu gr tare sau sticl re zistent . 7.20.7. Corpurile de iluminat trebuie confec ionate din materiale inco mbustibile sau s fie omologate pentru montaj direct pe lemn. 7.20.8. Tuburile, p lintele, canalele de protec ie trebuie s fie metalice sau din materiale plastice omologate pentru montaj n construc ii din lemn, cu sau f r halogeni. 7.20.9. Acc esoriile de mbinare ale tuburilor, plintelor i canalelor trebuie s asigure aceea i rezisten mecanic , izola ie electric , grad de etan are, rezisten la temperatu r ca i tuburile, plintele i canalele la care se folosesc. 7.20.10. Se admite fol osirea ca doze de deriva ie a p r ilor fixe, special prev zute n corpurile de ilu minat, n condi iile subcap. 5.3.6 Distribu ii i condi ii de montaj 7.20.11. Execu ia distribu ei electrice n construc ii din lemn se face dup terminarea structuri i, a acoperi ului i nchiderii perimetrale ale acestora. 7.20.12. Atunci cnd instal a ia electric este nglobat n interiorul elementelor de construc ie, se recomand ca circuitele s se monteze ntre placa dinspre interior a peretelui i bariera de vap ori, iar unde bariera de vapori este integrat n placa dinspre interior a peretelu i, ntre acesta i izola ie. 7.20.13. n situa ia n care apar deterior ri ale barierei de vapori n timpul execu iei distribu iei, acestea trebuie remediate asigurnd con tinuitatea i etan eitatea barierei de vapori. 7.20.14. Pozarea tuburilor i a doz elor se face nainte de montarea materialului fonoizolant. 7.20.15. Se admite numa i montarea aparent n contact direct cu elementele de construc ie din lemn a tubur ilor, plintelor sau canalelor de protec ie din materiale plastice omologate pent ru montare pe lemn, aparatele i echipamentele electrice cu grad de protec ie min im IP54 sau omologate pentru montarea pe lemn. n cazurile n care gradul de protec ie al echipamentelor electrice este inferior gradului IP 54 se vor respecta prev ederile de la 3.0.3.8. 7.20.16. Tuburile i canalele de protec ie metalice i tubu rile din materiale plastice cu ntrziere la propagarea fl c rii i omologate pentru montarea pe lemn, se monteaz direct pe elemente combustibile ale construc iei, a tt n montaj aparent ct i n interiorul pere ilor sau plan eelor. 7.20.17. Tuburile fl exibile din materiale plastice omologate pentru montare pe lemn se utilizeaz num ai pentru protec ia conductelor pe trasee scurte, dificil de realizat cu tub rig id. 7.20.18. La montarea dozelor n pere ii exteriori, pe lng asigurarea continuit ii barierei de vapori, se 271

274 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 urm re te i p strarea continuit ii stratului de termoizola ie. 7.20.19. La proiectarea i executarea instala iilor electrice se vor respecta sol u ii tehnice ce se stabilesc de comun acord cu proiectantul structurii de rezist en . 7.20.20. Dozele metalice i din materiale plastice cu grad de protec ie mai mic de IP 54 se monteaz respectndu-se condi iile de la art.7.20.18. 7.20.21. Circ uitele electrice vor fi prev zute cu protec ie diferen ial i conductor de protec ie. 7.20.22. Se recomand reducerea, pe ct posibil, a num rului de doze de ramifica ie pe parcursul unui circuit. 7.20.23. Leg turile electrice trebuie realizate astf el nct s nu permit formarea de scntei sau arcuri electrice. Distribu ii n cabluri 7. 20.24. La trecerea prin elementele combustibile, cablurile se protejeaz n tuburi metalice. 7.20.25. Fixarea cablurilor se face numai cu elemente prefabricate car e s nu le tranguleze i care s nu aib muchii t ioase care pot deteriora izola ia acestora. 7.20.26. Distan ele maxime ntre elementele de fixare a cablurilor trebu ie s fie: - 50 cm, la montajul orizontal i 100 cm, la montajul vertical, pentru cablurile nearmate montate aparent; - 80 cm, la montajul orizontal i 150 cm, la montajul vertical, pentru cablurile armate. 7.20.27. Cablurile se fixeaz la maxi mum 10 cm de intrarea n doze sau n aparate. 7.20.28. Golurile din elementele de co nstruc ie trebuie s aib un diametru mai mare cu dect diametrul exterior al cablul ui. 7.20.29. Circuitele electrice pentru nc lzire realizate cu cabluri nglobate n e lemente de construc ie din lemn i care sunt armate, trebuie protejate la curent diferen ial rezidual de cel mult 100 mA. 7.20.30. n cazul n care alimentarea insta la iei electrice de nc lzire se face dintr-o re ea IT impedan a dispozitivului de control permanent al izola iei i caracteristicile dispozitivelor de protec ie l a curent diferen ial trebuie alese astfel nct s asigure ntreruperea n cazul apari ie i primului defect de izola ie. Conductorul de protec ie al circuitului de nc lzir e se leag la fiecare din extremit ile arm turii sau la nveli ul metalic al cablul ui de nc lzire. Protec ii i m suri de protec ie 7.20.31. n cazul re elelor TN i TT , circuitele care alimenteaz receptoarele de lumin i prize se protejeaz fiecare la suprasarcin scurtcircuit i la curent rezidual diferen ial cu curentul nominal de cel mult 30 mA. 7.20.32. n re eaua IT, dac sunt prev zute dispozitive diferen iale de protec ie, trebuie s se prevad un dispozitiv de control permanent al iz ola iei pe fiecare circuit care deserve te nc peri din lemn. 7.20.33. n circuitele TFJP i TFJS p r ile active trebuie s ndeplineasc una din condi iile: 272 i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 275 s fie protejate n nveli uri cu gradul de protec ie IP 2X; s fie protejate cu o izo la ie care s suporte o tensiune de ncercare de 500 V timp de 1 min, oricare ar fi tensiunea nominal a circuitului. 7.20.34. Bran amentul la care este racordat instala ia electric trebuie s fie pr ev zut cu un ntreruptor automat cu protec ie la curent diferen ial rezidual de ce l mult 300 mA de tip S. Asigurarea selectivit ii protec iilor se face respectnd p revederile subcap. 4.1. Instala ii electrice pentru racordarea bateriilor de con densatoare pentru mbun irea factorului de putere 7.21.1. n instala iile electrice cu condensatoare pentru mbun t irea factorului de putere, respectiv pentru compen sarea energiei reactive absorbite de receptoarele inductive ale consumatorului e lectric, se utilizeaz condensatoarele deriva ie, fixe sau reglabile n trepte, dup caz. Se recomand utilizarea condensatoarelor cu pierderi n dielectric ct mai mici i a condensatoarelor cu dielectric biodegradabil. 7.21.2. Amplasarea bateriilor de condensatoare se face astfel nct pierderile de putere i energie s fie ct mai mi ci, n unele din urm toarele moduri: - centralizat, la tablourile generale de dist ribu ie sau tablourile de distribu ie ale grupurilor de receptoare; - local (ind ividual), la bornele receptorului electric; - mixt (centralizat sau semicentrali zat combinat cu local). 7.21.3. Valoarea puterii reactive a condensatoarelor des tinate mbun t irii factorului de putere i modul de instalare a acestora (art. 7.2 1.2.) se stabile te pe baza unei analize tehnico-economice efectuat conform prev ederilor reglement rilor tehnice referitoare la compensarea puterii reactive n re elele electrice ale furnizorilor de energie, la consumatorii industriali i simi lari. 7.21.4. Nu se instaleaz instala ii cu condensatoare pentru mbun t irea fact orului de putere nainte de realizarea unui studiu privind distorsiunea curbei de tensiune a locul de montare. La consumatori electrici cu regim deformant (datori t receptoarelor produc toare de armonice de tensiune sau de curent), bateriile d e condensatoare se amplaseaz n puncte n care factorul de distorsiune i nivelul arm onicelor nu conduc la solicit ri ale instala iilor peste limitele admisibile (Um ax = 1,1 Un; Imax = 1,3 In i Qmax = 1,42Qn, unde Un, In, Qn sunt valori nominale n regim sinusoidal). n cazul n care rezult o dep ire a valorilor maxime admisibile de tensiune sau curent se iau m suri de utilizare a instala iilor de limitare, filtrare, compensare a armonicilor perturbatoare (conform recomand rilor din reg lement rile tehnice referitoare la compensarea puterii reactive n re elele electr ice ale furnizorilor de energie, la consumatorii industriali i similari). 7.21.5 . La consumatorii electrici cu sarcini reactive fluctuante care produc fluctua i i de tensiune (flicker), se prev d instala ii statice de compensare automat a va ria iilor de putere reactiv , corelat cu necesitatea reducerii fluctua iilor de tensiune la valori normate. 7.21.6. n cazul compens rii centralizate, bateriile d e condensatoare trebuie prev zute cu aparate de comuta ie pentru cuplare-decupla re la re eaua electric . Dac sarcina reactiv este variabil n timp, se prev d bate rii de condensatoare frac ionabile, comutabile automat n trepte de putere reactiv . 7.21.7. La consumatorii cu posturi de transformare proprii, n cazul compens ri i centralizate automate, se interzice func ionarea n gol a transformatorului, cu bateria de condensatoare conectat . 7.21.8. Compensarea local (individual ) a en ergiei reactive consumate se prevede pentru receptoare 273 7.21.

276 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 inductive cu consum mare de putere reactiv i cu func ionare continu i pentru cel e de putere foarte mic , dar aflate n num r foarte mare (de ex. l mpi cu desc rca re n gaze i/sau vapori metalici). 7.21.9. n cazul compens rii locale (individuale), la receptoarele de putere mare (motor asincron, transformator etc.), puterea reactiv a bateriei de condensatoar e trebuie s compenseze cel mult 90% din puterea de mers n gol a receptorului. 7.2 1.10. Circuitul de alimentare al bateriei de condensatoare (cabluri, aparate de ac ionare i protec ie) se dimensioneaz la un curent electric de 1,5 ori curentul nominal al bateriei. 7.21.11. Dac circuitul se protejaz cu ntreruptor automat (d isjunctor) acesta se regleaz astfel: - pentru protec ie la suprasarcin la 1,5 or i curentul nominal al bateriei; - pentru protec ie la scurtcircuit la cel pu in 5 ori curentul nominal al bateriei. 7.21.12. Bateriile de condensatoare se prev d cu dispozitive de desc rcare automate sau manuale, alese astfel nct dup cel mult 1 minut de la deconectarea bateriei de la re ea, tensiunea rezidual la bornele ei s scad sub 42 V. La bateriile de condensatoare frac ionabile cu trepte comuta bile se prev d dispozitive de desc rcare automat . Fac excep ie i nu se prev d c u dispozitive speciale de desc rcare, condensatoarele legate direct la bornele r eceptoarelor. 7.21.13. Bateriile de condensatoare se instaleaz , de regul , n nc p eri separate de categoria BA5 (EE) pe stelaje metalice sau n dulapuri speciale. n n c perile n care sunt instalate bateriile de condensatoare se asigur men inerea co ndi iilor de tempertur i umiditate cerute de produc torul lor. Ele se amplaseaz astfel nct s fie ferite de ap , praf, agen i corozivi, lovituri, vibra ii, c ldur , foc, lundu-se m suri corespunz toare de protec ie. Fac excep ie bateriile de co ndensatoare impregnate cu uleiuri incombustibile (garantate de produc tor). Aces tea pot s fie instalate n nc peri de clasa BA5 (EE) (de ex. n nc perea tabloului gen eral de distribu ie), n nc peri de produc ie, lundu-se m suri de protec ie mpotriva atingerilor sau n tablourile electrice nchise, de alimentare i comand ale receptoa relor (de ex. ale motoarelor asincrone). 7.21.14. Montarea pe stelaje a bateriil or de condensatoare i a conductelor de leg tur se face astfel nct o persoan s nu p oat atinge simultan dou p r i metalice la o n l ime mai mic de 2,5 m i ntre care e xist o tensiune mai mare de 120 V. Accesul personalului n spa iul bateriilor de c ondensatoare este permis numai personalului autorizat i numai dup deconectarea i desc rcarea n prealabil a acestora pe rezistoarele de desc rcare. 7.22. Instala ii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu. 7.22.1. Alimentarea cu energie electric a tabloului de distribu ie al sta iei po mpelor de incendiu, al electrovanelor de incendiu i al altor dispozitive de secu ritate la incendiu trebuie asigurat dup caz astfel: a) dintr-o singur surs de al imentare. Se consider o singur surs de alimentare racordarea la un post de trans formare al sistemului energetic na ional, la o central electric , la re eaua de joas tensiune a furnizorului prin firida de bran ament sau la tabloul general de distribu ie al cl dirii (dac firida de bran ament sau tabloul general de distri bu ie ndeplinesc condi iile de la art. 7.22.2.). Alimentarea de la o singur surs , ntr-una din variantele de mai sus, se face la instala iile la care, conform nor mativului NP 086-05, nu se prev d pompe de incendiu de rezerv astfel: - cl diri civile i industriale, de produc ie i/sau depozitare sau cu func iuni mixte, la c are nu sunt prev zute instala ii automate de stingere (sprinklere, drencere spri nklere deschise, ap pulverizat i cea de ap ); - cl diri civile, de produc ie i/s au depozitare ori cu func iuni mixte, la care pentru stingerea incendiilor din i nterior se folosesc mai pu in de 2 jeturi simultane; 274

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 277 construc ii i grupuri de construc ii la care debitul de ap pentru incendiu exter ior nu dep e te 20 litri/s. n acelea i condi ii se alimenteaz i vanele de incendi u ac ionate electric care pot fi manevrate direct de c tre personalul de servici u n mai pu in de 5 minute de la darea semnalului de alarm din cadrul obiectivelor de mai sus. b) din dou surse de alimentare independente Alimentarea din dou sur se independente se face n: - situa iile n care se prevede pomp de rezerv activ pen tru incendiu; - cl dirile n care, conform reglement rilor specifice referitoare l a securitatea la incendiu a construc iilor, se prev d obligatoriu sisteme de eva cuare a fumului i a gazelor fierbin i; - cl dirile prev zute cu instala ii autom ate de stingere cu ap (sprinklere, drencere sprinklere deschise, ap pulverizat i cea de ap ); - parcaje potrivit reglement rilor specifice; - cl dirile prev zut e cu ascensoare de pompieri n caz de incendiu (subcap.7.18). Sursa de alimentare de baz este asigurat conform punctului a). n cazuri justificate tehnic n care nu e xista posibilitatea asigurarii unei surse de baza de alimentare cu energie elect rica pentru pompe se admite utilizarea motoarelor cu ardere interna. Sursa de al imentare rezerv poate fi: - alt surs de energie electric (central electric la co nsumator), astfel nct nefunc ionarea sursei de baz s nu o afecteze; - grup de inte rven ie, cu intrarea automat n func iune n 15 s, la dispari ia tensiunii sursei de baz i preluarea e alonat a receptoarelor n maxim 60 secunde. Indiferent de num r ul de instala ii electrice prin care un loc de consum este racordat la re eaua o peratorului de transport/distribu ie, acestea constituie o singur surs de alimen tare (SEN) pentru locul de consum respectiv. n toate cazurile trebuie asigurat tr ecerea automat (dublat de ac ionare manual ) de pe alimentarea de baz pe cea de rezerv la nefunc ionarea sursei de baz printr-un sistem AAR reversibil. n cazul n care este obligatorie i nu se poate asigura a 2-a surs de energie electric de re zerv , se monteaz pompe fixe cu motor cu ardere intern cu pornire automat sau po mpe cu abur cu alimentare permanent printr-o conduct separat , direct de la surs . 7.22.2. Se admite ca alimentarea tabloului de distribu ie al sta iei pompelor i electrovanelor de incendiu i a altor dispozitive de securitate la incendiu s se fac din tabloul general al une cl diri numai dac acesta este amplasat astfel nct f unc ionarea lui nu este periclitat n caz de incendiu n cl direa respectiv . Se con sider c amplasarea satisface aceste condi ii dac tabloul general este amplasat n exteriorul cl dirii respective, n construc ii independente de nivelul I sau II de stabilitate la incendiu, sau n interiorul cl dirii, n nc peri cu acces u or din ex terior. nc perea tabloului general trebuie s fie separat de restul cl dirii prin pere i de A1, A2 - s1do, f r goluri i cu rezisten a la foc REI/EI 180 i plan ee REI 90, avnd asigurat acces direct din exterior. Se admite i comunicarea nc perii tabloului general cu restul construc iei printr-o u a cu rezisten la foc de mini mum EI2 90 C, echipat cu dispozitive de autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu. Separarea fa de nc perile din categoriile BE3a i BE3b cu risc foarte ma re de incendiu, se realizeaz cu pere i i plan ee antiex i goluri de comunicare f unc ional protejate potrivit reglement rilor specifice referitoare la securitate a la incendiu a construc iilor. 7.22.3. C ile de alimentare ale tabloului de dis tribu ie al sta iilor pompelor i electrovanelor de incendiu i instala iei pentru evacuarea fumului i gazelor fierbin i trebuie amplasate pe ct posibil, pe trasee ferite de pericol de incendiu. n cazul n care se prev d dou c i de alimentare, ac estea se dispun pe trasee separate sau sunt separate antifoc prin amenaj ri cons tructive de separare, astfel nct avarierea unei c i s nu poat provoca ntreruperea n alimentarea cu energie electric a celeilalte c i. Se consider c traseul unei lin ii aeriene este ferit de pericol de incendiu dac linia este amplasat la 275 -

278 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 cel pu in 10 metri fa de construc ii cu nivelul I, II i III de stabilitate la in cendiu, la cel pu in 20 metri fa de cele de nivelul IV i V de stabilitate la inc endiu, precum i fa de depozite deschise de materiale combustibile i la o distan cel pu in egal cu de 1,5 ori n l imea suportului liniei aeriene, dar la cel pu in 15 metri fa de cl dirile cu risc foarte mare de incendiu, categoria BE3a sau BE 3b. n exterior, dac traseul uneia dintre c ile de alimentare este aerian, traseul celei de a doua c i se execut de regul subteran, n condi iile prev zute de norma tivul NTE 007/08/00. n interior se interzice ca traseul acestor c i s treac prin n c peri de categoria BE3a, BE3b (risc foarte mare de incendiu). Se admite ca tras eul s treac prin nc peri de categoria BE2 (risc mare de incendiu), dac cablul i s istemul de pozare sunt rezistente la foc minim o or . 7.22.4. n cazul aliment rii dintr-o singur surs coloana tabloului de distribu ie a sta iei pompelor de incendiu se leag naintea ntreruptorului general sau a sigura n elor generale ale tabloului din re eaua furnizorului din care se alimenteaz . n treruptorul sau siguran ele de pe coloanele ce alimenteaz tablourile sta iei pom pelor, electrovanelor de incendiu se va prevedea cu blocare sigilat care s nu pe rmit ntreruperea aliment rii dect n caz de strict necesitate. Aceast blocare nu est e necesar n cazul n care ntreruptorul se afl n nc peri unde au acces numai persoane a utorizate (de exemplu camera tabloului general de distribu ie). Face excep ie ca zul n care tabloul general de distribu ie are dou bare distincte racordate la dou transformatoare care se pot rezerva reciproc. n acest caz coloanele se pot racor da la barele generale. 7.22.5. n cazul aliment rii din dou surse, tablourile sta iei de pompe de incendiu i sistemului de evacuare a fumului i gazelor fierbin i pot fi alimentate: - pe dou c i de alimentare (cte una de la fiecare surs ) cu un sistem AAR cu ac ionare la dispari ia tensiunii sursei de baz . Alimentarea din sursa de baz se va face din fa a ntreruptorului general; - pe o singur cale dint r-o bar (tablou) alimentat de la cele dou surse printr-un sistem AAR, n cazul n ca re aceasta se afl n apropierea (n aceea i nc pere sau nc peri al turate categoria BE 1) tablourilor pompelor de incendiu i sistemului de evacuarea fumului i gazelor fierbin i. 7.22.6. Din tabloul sta iei pompelor de incendiu se admite numai alim entarea receptoarelor care contribuie direct i indirect la interven ia de stinge re a incendiilor (pompele de incendiu, electrovanele de incendiu, sistemele de e vacuare a fumului i gazelor fierbin i, instala ia de automatizare pentru stinger ea incendiilor, instala ia pentru iluminat normal i de siguran a sta iei pompelo r de incendiu, sursa de rezerv , pompa de epuismente care evit pericolul inund r ii pompelor de incendiu etc.). 7.22.7. Trebuie prev zut comand automat pentru po rnirea pompelor de incendiu: - n cazurile n care nu exist personal calificat pentr u punerea lor n func iune n timp util; - pentru instala iile speciale de stingere (sprinklere, drencere sprinklere deschise, ap pulverizat i cea de ap ). Intrarea automat n func iune a pompelor (mai pu in a pompei pilot), trebuie semnalizat op tic i acustic n locurile precizate la art. 7.22.8. n aceste locuri se prevede posi bilitatea opririi manuale a semnaliz rii acustice. Semnalizarea optic se opre te automat odat cu oprirea pompelor de incendiu. Instala iile de alimentare se pre v d i cu posibilit i de ac ionare manual . Dispozitivele de protec ie de pe circ uitele pompelor trebuie s nu ac ioneze cel pu in 20 secunde la curentul electric de pornire. Cablurile de alimentare a pompelor se vor dimensiona la un curent e gal cu 150% din curentul nominal, atunci cnd pompele de incendiu i tabloul electr ic nu sunt n aceea i nc pere. Acestea se realizeaz dintr-o bucat f r mbin ri. Echip amentele de ac ionare se vor alege pentru regimul AC4 (conform SR EN 60947 1 i S R EN60947 4). Oprirea pompelor de incendiu se prevede numai manual, cu excep ia situa iei de la art. 7.22.11. Prevederile din acest articol sunt conforme cu rec omand rile din SR EN 12845 . 276

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 279 7.22.8. Comanda manual de ac ionare a pompelor i electrovanelor de incendiu se a dmite s se fac i prin butoane speciale de pornire amplasate att n nc perea pompelor i electrovanelor de incendiu ct i, dup caz, la distan n diferite puncte de comand (de ex. la serviciul de pompieri, n camera dispeceratului de comand , n cl dirile respective, n sec ii de fabrica ie, depozite etc. pentru care sunt prev zute ace ste instala ii). Oprirea manual a pompelor i electrovanelor de incendiu se face numai din sta ia pompelor de incendiu. Butoanele pentru comand manual a pompelor i electrovanelor de incendiu care servesc instala ii de hidran i interiori neau tomatizate se amplaseaz n apropierea fiec rui hidrant interior. Aceste butoane tr ebuie s fie special executate pentru instala ii de stins incendii, fiind dispuse n cutii sau ni e cu geam sigilate. 7.22.9. n toate instala iile de stins incendii , schema de comand a pompei (pompelor) de rezerv trebuie stabilit astfel nct acest ea s intre automat n func iune n urm toarele situa ii: - la dispari ia tensiunii d e alimentare a pompei (pompelor) aflate n func iune; - la oprirea pompei (pompelo r) n func iune prin declan area protec iei termice sau electromagnetice; - atunci cnd pompa (pompele) aflate n func iune nu asigur presiunea necesar . n cazul sta i ilor de pompare cu mai multe pompe, intrarea n func iune a acestora se face succe siv (temporizat) func ie de capacitatea sursei de alimentare de rezerv . n cazul pornirii manuale, aceasta se stabile te prin "Instruc iuni de exploatare". 7.22. 10. Schema de comand a pompelor de incendiu se stabile te astfel nct s se poat alt erna situa ia de pomp n func iune cu cea de rezerv , pentru a se putea controla p ermanent starea instala iilor i a realiza o uzur uniform a pompelor. 7.22.11. Po mpele de incendiu trebuie protejate mpotriva func ion rii n gol, la lipsa de ap , prin asigurarea opririi automate a acestora. Aceast situa ie trebuie semnalizat optic i acustic n camera serviciului de pompieri sau n alt loc cu supraveghere per manent . 7.22.12. Coloanele de alimentare a tabloului sta iei de pompare pentru incendiu i a altor sisteme de securitate la incendiu trebuie s fie din cupru i t rebuie protejate mpotriva deterior rilor mecanice. Aceste coloane se executat cu cabluri cu izola ie mineral conform SR EN 60702- 1, SR EN 60702- 2 sau cu cablur i rezistente la foc, conform SR EN 50200 i SR EN 50362 sau un sistem de cablaj c are s - i p streze caracteristicile de protec ie la foc i mecanice care trebuie s asigure durata cea mai mare normat de func ionare dintre instala iile de sting ere a incendiului din cl dire pe care le alimenteaz din acela i tablou sau aflat e pe trasee comune. 7.22.13. Circuitele de alimentare a pompelor, electrovanelor i a altor elemente aferente instala iilor cu rol de securitate la incendiu prec um i circuitele de control, comand i semnalizare, trebuie s fie din cupru i vor fi cu ntziere la propagarea fl c rii n m nunchi (ex. CYYF) conform SR EN 50266, dac receptoarele electrice sunt n aceea i nc pere (sau nc pere al turat ) cu tabloul d e alimentare. n alte cazuri se aplic art 7.22.12. 7.22.14. Dispozitivele pentru a c ionarea cortinelor de siguran din cl dirile cu orice destina ie se alimenteaz conform prevederilor art. 7.22.1 punctul b). Ac ionarea lor se face automat la d eclan area instala iei de semnalizare a incendiului din sal sau scen . n nc perea serviciului de pompieri de lng cortina de siguran se asigur i posibilit i de ac i onare manual a acesteia. Ac ionarea automat a cortinei trebuie semnalizat optic i acustic local i la serviciul de pompieri. 7.22.15. Solu iile de alimentare ele ctric a altor instala ii i dispozitive de securitate la incendiu (u i, obloane r ezistente la foc, clapete antifoc etc.) se stabilesc de proiectant n func ie de c ondi iile 277

280 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 specifice i de securitatea la incendiu, adoptndu-se una din variantele a) sau b) de la art. 7.22.1. Este obligatorie alimentarea din dou surse independente a dis pozitivelor de securitate la incendiu de tipul celor de la aliniatul anterior, n afara cazurilor prev zute la art. 7.22.1, pentru cl diri nalte i foarte nalte, cl diri cu s li aglomerate, cl diri civile din categoriile A i B de importan , cl d iri de turism cu peste 150 persoane, cl diri pentru nv mnt cu peste 300 de persoan e i cl diri de s n tate cu peste 100 de paturi. 7.22.16. Sta iile de pompare, echipamentele de control i semnalizare (centralele de semnalizare) a incendiilor i zonele n care se afl elemente de prevenire i sti ngere a incendiilor care trebuie ac ionate (electrovane etc.) trebuie prev zute cu instala ie de iluminat de siguran pentru continuarea lucrului. 7.22.17. Grupu l de interven ie pentru alimentarea de rezerv se instaleaz n cl diri independente sau poate fi nglobat n interiorul cl dirilor cu risc de incendiu mare (BE2), medi u (BE1a) i mic (BE1b) sau alipite de acestea. 7.22.18. nc perea grupului de inter ven ie, nglobat sau alipit construc iilor cu alte destina ii, se separ de restul construc iei prin pere i de A1, A2 - s1do cu rezisten la foc REI/EI 180 i plan e e REI 90, avnd acces direct din exterior. Aceast nc pere trebuie prev zut cu golur i pentru aspira ia aerului de combustie i goluri de evacuare spre exterior a gaz elor de ardere, astfel nct s fie eliminat pericolul introducerii acestora n cl dire . Se admite i comunicarea acestor func iuni cu restul construc iei numai dintr-u n coridor comun, printr-o u cu rezisten la foc de minim EI2 90 - C, echipat cu d ispozitive de autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu, f r a se renun a la accesul direct din exterior. 7.22.19. Cl dirile independente pentru grupuril e de interven ie trebuie s fie de nivelul I, II sau III de stabilitate la incend iu i trebuie prev zute cu posibilitatea de evacuare a gazelor de ardere. 7.22.20 . nc perile n care se g sesc grupurile de interven ie trebuie prev zute cu ilumina t de siguran pentru continuarea lucrului. Instala ii electrice aferente dispozit ivelor i sistemelor de evacuare a fumului i gazelor fierbin i. 7.22.21. Alimenta rea cu energie electric a utilajelor i echipamentelor de ac ionare a dispozitive lor de evacuare a fumului i gazelor fierbin i sau a instala iilor de ventilare i climatizare utilizate i pentru evacuarea fumului i gazelor fierbin i se asigur n condi iile art. 7.22.1 b) i 7.22.5., standardelor de referin SR EN 12101 cu p r ile 5, 6 i 10 sau reglement rilor echivalente. Sistemele AAR prev zute la art 7 .22.5 vor fi reversibile (la revenirea tensiunii sursei de baz , alimentarea se va face automat pe acesta). 7.22.22. n zonele n care sunt montate dispozitive i si steme de evacuare a fumului i gazelor fierbin i se va prevedea iluminat de secur itate pentru interven ie. 7.22.23. Timpul de func ionare n caz de incendiu, respe ctiv punerea n func iune a ventilatoarelor de evacuare a fumului i gazelor fierbi n i se stabile te n conformitate cu reglement rile tehnice specifice. 7.22.24. Op rirea ventilatoarelor trebuie realizat din cel pu in dou puncte ale instala iei; unul din acele puncte trebuie s fie amplasat ntr-o zon accesibil direct. 7.22.25 . Intrarea n func iune a sistemului de evacuare a fumului i gazelor fierbin i tre buie s se fac automat la ac ionarea detectoarelor de incendiu. Aceste detectoare transmit prin echipamentul de contriol i semnalizare (centrala de detectare sem nalizare), dup caz, comanda pentru: 278

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 281 ac ionarea elementelor de compartimentare rezistente la foc; nchiderea u ilor rez istente la foc; oprirea ascensoarelor cu func ionare normal ; nchiderea u ilor de separare a nc perilor tampon, degajamentelor i tunelurilor de evacuare; nchiderea /oprirea sistemului de ventilare/climatizare care nu face parte din sistemul de evacuare a fumului i gazelor fierbin i, precum i a clapetelor antifoc; sistemul de ventilare ce face parte din sistemul de evacuare a fumului i gazelor fierbin i care va ndeplini cerin ele specifice acestuia. 7.22.26. Comanda sistemului de evacuare a fumului gazelor fierbin i se face: - a utomat, prin detectoare de incendiu i echipamentul de control i semnalizare (cen trala de semnalizare) i detectare a incendiului, amplasate n compartimentele de i ncendiu; - manual, prin declan atoare manuale de alarm (butoane de semnalizare m anual ) amplasate pe c ile de evacuare, la fiecare nivel; - manual, prin comand la distan , n cazul existen ei unui post central de comand i control pentru ap ra re mpotriva incendiilor. 7.22.27. Realizarea circuitelor de comand , control i se mnalizare se va face n conformitate cu prevederile reglement rilor tehnice specif ice. 7.22.28. Cablurile electrice pentru coloanele tabloului i pentru circuitele de alimentare a elementelor aferente sistemului de evacuare a fumului i gazelor fierbin i i cablurile pentru circuitele de comand , control i semnalizare vor a vea conductoare din cupru i vor fi rezistente la foc astfel nct s asigure func ion area sistemului pe durata normat (clasificarea temperatur /timp a componentei pe care o deserve te) stabilit potrivit prevederilor reglement rilor tehnice speci fice. Cablurile electrice utilizate pentru sistemele mecanice de evacuare a fumu lui i gazelor fierbin i i de presiune diferen ial trebuie s fie protejate mpotriv a expunerii la incendiu pentru perioadele de timp cerute prin reglement rile teh nice aplicabile n locul de utilizare al sistemelor, asigurndu-se: a) cabluri i sis temele de pozare rezistente la foc care ntrunesc criteriul de temperatur i de tim p n conformitate cu standardele aplicabile sau b) cabluri protejate n construc ie rezistent la foc, sau instalate n exteriorul cl dirii unde cablurile nu pot fi pu se n pericol de incendiu i c) cabluri protejate de incendiu ce trebuie s corespun d cu clasificarea temperatur /timp a componentei pe care o deserve te. 7.23. Ins tala ii electrice pentru iluminatul de siguran . Condi ii de alimentare i de fun c ionare 7.23.1. Iluminatul de siguran trebuie prev zut n cl dirile men ionate n c ap.1 7.23.2. n conformitate cu reglement rile specifice referitoare la proiectare a i executarea sistemelor de iluminat artificial din cl diri, precum i SR EN 183 8 i SR 12294 iluminatul de siguran se clasific astfel: a) iluminat pentru contin uarea lucrului; b) iluminat de securitate, care se compune din: 1. iluminat pent ru interven ii n zonele de risc; 2. iluminat pentru evacuarea din cl dire; 3. ilu minat pentru circula ie; 4. iluminat mpotriva panicii; 5. iluminat pentru veghe; 6. iluminat pentru marcarea hidran ilor interiori de incendiu; 7. iluminat de si guran portabil. 279

282 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Iluminatul pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguran prev zut pentru continuarea activit ii normale f r modific ri esen iale. Iluminatul pentru interven ii n zone de risc este parte a iluminatului de securitate prev zu t s asigure nivelul de iluminare necesar siguran ei persoanelor implicate ntr-un proces sau activitate cu pericol poten ial i s permit desf urarea adecvat a proc edurilor de ac ionare pentru siguran a ocupan ilor zonelor, precum i evacuarea n caz de incendiu. Iluminatul pentru evacuarea din cl dire este parte a iluminatul ui de securitate destinat s asigure identificarea i folosirea, n condi ii de secu ritate, a c ilor de evacuare. Iluminatul pentru circula ie este parte a iluminat ului de securitate destinat s asigure deplasarea ocupan ilor n condi ii de securi tate c tre c ile de evacuare sau c tre zonele de interven ie. Iluminatul mpotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prev zut s evite panica i s asi gure nivelul de iluminare care s permit persoanelor s ajung n locul de unde calea de evacuare poate fi identificat . Iluminatul pentru marcarea hidran ilor inter iori de incendiu este parte a iluminatului de securitate prev zut s permit ident ificarea u oar a hidran ilor interiori de incendiu. Iluminatul de siguran portab il este parte a iluminatului de securitate destinat a fi utilizat n spa iile f r personal permanent i este asigurat cu echipament portabil prev zut cu alimentare proprie. Timpii de punere n func iune de la ntreruperea iluminatului normal sunt da i n tabelul 7.23.1. Tabelul 7.23.1. Timpii de punere n func iune a sistemelor d e iluminat de siguran la ntreruperea iluminatului normal Timpul de punere n Tipul sistemului de Timpul de punere n func iune n industrie iluminat func iune n cl diri le conform SR 12294 destinate publicului sau lucr rilor iluminat pentru n 0,5 s 5 s1) n 0,5 15 s n func ie de continuarea lucrului gradul de pericol 1) 2) iluminat pentru interven ii n 0,5 s 5 s n 0,5 15 s n func ie de n zonele de risc gradul de p ericol 2) 2) 3) 4) iluminat de evacuare n 5 s n 1 15 s n func ie de gradul de perico l 2) 2) iluminat pentru circula ie n 5 s n 1 15 s n func ie de gradul de pericol 2) 2) iluminat mpotriva panicii n 5 s iluminat pentru veghe n 5 s 2) iluminat pentru m arcarea n 5 s n 1 15 s n func ie de hidran ilor gradul de pericol 2) 1) Timpul de func ionare este pn la terminarea activit ii cu risc. 2) Timpul de f unc ionare este de cel pu in 1h. 3) Timpul de func ionare este de cel pu in 3h p entru cl diri foarte nalte, cl diri cu s li aglomerate din categoria S1, spitale i hoteluri. 4) Timpul de func ionare este cel pu in 2h pentru cl diri nalte, cl d iri cu s li aglomerate din categoria S2, cl diri de s n tate, de nv mnt, de turism , pentru cultur , cl diri civile subterane, centre comerciale, hypermagazine, pa rcaje subterane de tip P3 i P4, precum i parcaje supraterane nchise cu mai mult d e 3 niveluri. 280

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 283 7.23.3. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguran 7.23.3. 1. Corpurile de iluminat pentru: - continuarea lucrului; - interven ie; - mpotriva panicii; - ci rcula ie, trebuie integrate n iluminatul normal al spa iilor respective, dar treb uie s li se asigure punerea n func iune la ntreruperea iluminatului normal n timpul prev zut n tabelul 7.23.1. 7.23.3. 2. Corpurile de iluminat pentru: - evacuarea din cl dire; - marcarea hidran ilor trebuie s respecte recomand rile din SR EN 6 0598-2-22 i tipurile de marcaj (sens, schimb ri de direc ie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) i SR EN 1838 privind distan ele de identificare, luminan i iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. Punerea n func iune la ntreruperea iluminatului normal se face n timpul prev zut n t abelul 7.23.1. 7.23.3.3. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguran treb uie s fie realizate din materiale clasa B de reac ie la foc, potrivit reglement rilor specifice. 7.23.4. Surse de alimentare 7.23.4.1. Sursa principal de alimen tare este re eaua de distribu ie public . 7.23.4.2. Sursa de alimentare de secur itate (de rezerv ) trebuie aleas astfel nct s intre n func iune n timpul men ionat n tabelul 7.23.1 i s men in alimentarea un timp minim de 1 h, cu excep ia iluminat ului pentru continuarea lucrului i iluminatul de securitate pentru interven ii n zonele de risc, care trebuie asigurat pe durata de timp stabilit n func ie de tip ul activit ii. Sursele de alimentare de securitate (de urgen ) sunt cele prezent ate n 5.5.3. i pot fi locale i centralizate. Sursele locale sunt cele con inute n corpul de iluminat (corp de iluminat de tip autonom). Sursele centralizate sunt cele care se amplaseaz n spa ii special destinate. 7.23.5. Instala ii electrice p entru iluminatul de siguran pentru continuarea lucrului 7.23.5.1. Instala ii ele ctrice pentru iluminatul de siguran pentru continuarea lucrului se prevede n urm toarele cazuri: a) n locuri de munc dotate cu receptoare care trebuie alimentate f r ntrerupere i la locurile de munc legate de necesitatea func ion rii acestor r eceptoare (sta ii de pompe pentru incendiu, surse de rezerv , spa iile serviciil or de pompieri, nc perile supapelor de control i semnalizare, ventilatoarelor de evacuare a fumului i gazelor fierbin i, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.); b) n nc perile blocului operator (s li de opera ie, de sterilizare, de preg tire medici, de preg tire bolnavi, de reanimare etc.); c) n cl dirile construc i ilor de produc ie i/sau depozitare, laboratoare i altele similare n care utilajel e necesit o permanent supraveghere. 7.23.5.2. Capacitatea bateriilor de acumulat oare pentru cazurile de la pct a) i b) de la art. 7.23.5.1 trebuie stabilit astf el nct s se asigure func ionarea iluminatului de siguran pentru continuarea lucrul ui n tot timpul necesar pentru luarea unor m suri n vederea continu rii pe o perio ad de timp, f r pericol, a activit ii, efectuarea unor manevre pentru oprirea ac tivit ii. 281

284 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.23.6. Instala ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interven ii 7.23.6.1. Instala ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interven i i trebuie prev zute n urm toarele cazuri: a) n locurile n care sunt montate arm tur i (de ex. vane, robinete i dispozitive de comand control) ale unor instala ii i utilaje care trebuie ac ionate n caz de avarie; b) n zonele cu elemente care, la i e irea din func iune a iluminatului normal, trebuie ac ionate n vederea scoaterii din func iune a unor utilaje i echipamente sau a regl rii unor parametrii afere n i, n scopul protej rii utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum i n nc p eri de garare a utilajelor destinate ap r rii mpotriva incendiilor. 7.23.7. Insta la ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare 7.23.7.1. Instal a ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie prev zute n : - cl dirile civile i nc perile cu mai mult de 50 de persoane ; - nc perile amp lasate la nivelurile supraterane ca suprafa a mai mare de 300 m2, indiferent de num rul de persoane ; - nc perile amplasate la nivelurile subterane cu suprafa a mai mare de 100 m2, indiferent de num rul de persoane ; - parcajele subterane i supraterane nchise; - toaletele cu suprafa a mai mare de 8 m2 i cele destinate pe rsoanelor cu dizabilit i; - spa iile de produc ie cu mai mult de 20 de persoane sau atunci cnd distan a dintre u a de evacuare i punctul de lucru cel mai dep rta t dep e te 30 m. 7.23.7.2. Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasa te astfel nct s se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglement rilor specifice referitoare la proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artific ial din cl diri) lng fiecare u de ie ire i n locurile unde este necesar s fie semn alizat un pericol poten ial sau amplasamentul unui echipament de siguran , dup c um urmeaz : a) lng *) sc ri, astfel nct fiecare treapt s fie iluminat direct; b) lng *) orice alt schimbare de nivel: c) la fiecare u de ie ire destinat a fi folosi t n caz de urgen ; d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate; e) la fiecare schimbare de direc ie; f) n exteriorul i lng * fiecare ie ire din cl d ire; g) lng *) fiecare post de prim ajutor; h) lng *) fiecare echipament de interv en ie mpotriva incendiului (sting toare) i fiecare punct de alarm (declan atoare manuale de alarm n caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare i sau coman d n caz de incendiu; i) la sc rile rulante. De-a lungul c ilor de evacuare, dista n a dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie s fie de maxim 15 metri . *) "lng " este considerat ca fiind sub 2 m m sura i pe orizontal 7.23.7.3. Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie s func ioneze permane nt ct timp exist personal n cl dire, cu urm toarele excep ii : - unde exist sistem de supraveghere permanent al iluminatului ; - unde acest sistem de iluminat est e asigurat de iluminatul natural pe perioada activit ii n cl dire. 7.23.8. Instal a ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circula ie 7.23.8.1. Insta la iile electrice pentru iluminatul de securitate pentru circula ie trebuie prev zute pe c ile de circula ie din interiorul s lilor de spectacol ale cl dirilor i pe c ile de circula ie din nc perile de produc ie din cl diri industriale i sim ilare. 282

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 285 7.23.8.2. Corpurile de iluminat ale iluminatului de securitate pentru circula ie se amplaseaz n locurile n care este necesar s se asigure publicului, respectiv ut ilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe c ile de circula ie atunci cnd ilu minatul normal lipse te sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru distingerea obstacolelor. 7.23.8.3. Iluminatul de circula ie completeaz i luminatul de evacuare pentru a asigura o bun circula ie pe c ile de evacuare (cu loare, sc ri, etc.). 7.23.9. Instala ii electrice pentru iluminatul de securitat e mpotriva panicii 7.23.9.1. Instala iile electrice pentru iluminatul de securita te mpotriva panicii se prev d n : - nc peri din cl dirile publice cu mai mult de 50 de persoane dac se afl la nivelurile subterane i n nc peri cu peste 100 de persoa ne dac sunt amplasate la nivelurile supraterane; - nc peri cu suprafa a mai mare de 60 m2; - spa iile de produc ie cu mai mult de 100 de persoane i cu densitate mai mare de 1 persoan /10 m2. 7.23.9.2. Iluminatul de securitate mpotriva panicii se prevede cu comand automat de punere n func iune dup c derea iluminatului norm al. 7.23.9.3. n afar de comanda automat a intr rii lui n func iune, iluminatul de securitate mpotriva panicii se prevede i cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cl dirii, respectiv personalului instruit n acest scop. Scoaterea din func iune a iluminatului de securitate mpotriva panic ii trebuie s se fac numai dintr-un singur punct accesibil personalului ns rcinat cu aceasta. 7.23.10. Instala ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru veghe 7.23.10.1.Instala iile electrice pentru iluminatul de securitate pentru v eghe se prev d n nc peri acolo unde este necesar o supraveghere n timpul nop ii (de exemplu: camere pentru bolnavi, maternit i, spitale, c mine pentru b trni i infi rmi, ospicii i altele similare). 7.23.11. Instala ii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidran ilor interiori de incendiu 7.23.11.1.1.1 I nstala iile electrice destinate iluminatului pentru marcarea hidran ilor interio ri de incendiu sunt destinate identific rii hidran ilor n lipsa iluminatului norm al. 7.23.11.1.1.2 Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marc rii hidr an ilor interiori de incendiu se amplaseaz n afara hidrantului (al turi sau deasu pra) la maximum 2 m i poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securi tate (evacuare, circula ie, panic ), cu condi ia ca nivelul de iluminare s asigu re identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. 7.23.12. Cir cuite, coloane i tablouri de distribu ie pentru iluminatul de siguran 7.23.12.1 Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se alim enteaz pe circuite din tablourile de distribu ie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul n ormal. Conductoarele i/sau cablurile de alimentare trebuie s fie cu ntrziere la pr opagarea fl c rii n m nunchi (conform cu SR EN 50266 pe p r i de exemplu CYY-F). 7.23.12.2 Circuitele i coloanele corpurilor de iluminat de siguran alimentate di n surse centralizate se execut astfel: - cu cabluri cu izola ie mineral , confor m cu SR EN 60702-1 i SR EN 60702-2 sau 283

286 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 cu cabluri cu rezisten la foc, conform cu SR EN 50200, SR EN 50362, CEI 60331-11 i CEI 60331-21. Sistemele de pozare trebuie s - i p streze caracteristicile de protec ie mecanic i electrice la foc corespunz toare cablurilor. 7.23.12.3. Tablourile de distribu ie pentru iluminatul de siguran trebuie s fie distincte fa de tablourile iluminatului normal cu excep ia cazurilor de la 7.23. 12.1. Aceste tablouri se amplaseaz n nc peri sau spa ii diferite fa de cele ale ta blourilor pentru iluminatul normal. Se admite i amplasarea n aceea i nc pere sau s pa iu cu condi ia lu rii de m suri constructive sau de montaj prin care s se evi te influen a reciproc . 7.23.12.4. Dimensionarea circuitelor i coloanelor ilumin atului de siguran se face respectdu-se condi iile indicate la 5.2.4. n nc perile i pe c ile de evacuare cu mai multe corpuri de iluminat de siguran , acestea trebu ie alimentate de la cel pu in dou circuite separate, dac alimentarea se face de la o surs central . 7.24. Instalatii de balizaj 7.24.1. Domeniul de aplicare Pre scriptiile din acest capitol se aplica semnaliz rii obstacolelor, denumit in con tinuare balizaj, n vederea zborului n condi ii de siguran a avioanelor i elicopter elor, n apropierea aeroporturilor i elioporturilor, n conformitate cu Reglement ri le Aeronautice Civile Romne privind Proiectarea i exploatarea tehnic a aerodromur ilor, vol 1-Aeroporturi , Cap. 6, aprobat cu Ord. Min. Transporturilor nr.1148/1 2.09.2008. 7.24.2.Balizajul luminos (de noapte) 7.24.2.1. Balizajul luminos poat e fi cu lumini de joas , medie sau mare intensitate (a se vedea tabelul 7.24.2). Cel de mare intensitate poate fi folosit att pe timpul zilei ct i n timpul nop ii, iar cel de joas intensitate numai pe timpul nop ii. 7.24.2.2.Balizajul cu lumin i de joas intensitate, tip A sau B, se folose te pentru obiecte cu dimensiuni re duse i cu n l imea mai mic de 45 m. Luminile de joas intensitate tip B se foloses c singure sau n combina ie cu luminile de medie intensitate tip B. 7.24.2.3. Bali zajul cu lumini de intensitate medie se folose te pentru obiective extinse sau cn d n l imea acestora este mai mare de 45 m. Un grup de cl diri este considerat ca un obiectiv extins. 7.24.2.4. Balizajul cu lumini de mare intensitate, tip A, es te necesar cnd obiectivul este mai nalt de 150 m i acesta este necesar s fie recun oscut i n timpul zilei. Balizajul de mare intensitate tip B se utilizeaz pentru a indica prezen a unui pilon de linie aerian atunci cnd nu este posibil a instala marcaje pe conductoarele liniei. 7.24.2.5. n cazul obstacolelor tip co de fum sau altele asem n toare, luminile se monteaz suficient de jos din vrful acestuia pen tru ca, contaminarea datorit fumului s fie minim (a se vedea fig. 7.24.1 i 7.24. 2 ). 7.24.2.6. Una sau mai multe lumini de joas , medie sau mare intensitate vor fi amplasate ct de mult posibil pe punctul cel mai nalt, vrful sau muchia obstacol ului. 7.24.2.7. n cazul unei structuri tip anten sau turn, mai mare de 12 m, unde nu este posibil amplasarea unei surse de mare intensitate pe vrful acesteia, amp lasarea se va face n punctul cel mai nalt posibil i dac este posibil, o sursa de m edie intensitate, tip A, va fi amplasat n vrful obstacolului. 284 -

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 287 cu O.M.T. nr. 1148/1.09.2008 N= Y/X Fig. 7.24.1. Exemplu de balizaj a structurilor nalte 7.24.2.8. n cazul unui obiect iv extins sau un grup de obiecte apropiate, luminile vor fi amplasate n punctul s au muchia cea mai nalt a obstacolului, astfel ca s indice extinderea obiectivului . Dac dou sau mai multe muchii sunt la aceia i n l ime, va fi marcat muchia cea m ai apropiat de direc ia de aterizare. Cnd se folosesc lumini de joas intensitate distan a orizontal dintre acestea nu va depa i 45 m. Cnd se utilizeaz lumini de m edie intensitate distan a ntre acestea nu va depa i 90 m. 285

288 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.24.2.9. Cnd un obiectiv este balizat de o lumin de medie intensitate tip A, i o biectivul este mai nalt de 105 m fa de cota terenului sau de vrful celorlalte cl d iri nconjur toare, trebuiesc ad ugate lumini intermediare ct mai egal amplasate ntr e vrf i nivelul terenului sau nivelul vrfurilor cl dirilor nconjur toare. Fig.7.24.2. Balizajul luminos al construc iilor 7.24.2.10. Cnd un obiectiv este b alizat de o lumin de medie intensitate tip B i vrful obiectivului este mai mare d e 45 m fa de nivelul solului sau de nivelul cl dirilor nconjur toare trebuiesc fo losite lumini la n l imi intermediare. Luminile intermediare vor fi lumini de joa s intensitate tip B ce vor alterna cu lumini de medie intensitate tip B, pe ct po sibil la distan e egale ntre vrf i nivelul solului sau vrful cl dirilor nconjur toar e. Distan a ntre lumini nu va dep i 52 m. 7.24.2.11. Cnd se folosesc lumini de med ie intensitate tip C se vor respecta condi iile de la art. 7.24.2.10. 7.24.2.12. Cnd se folosesc lumini de balizaj de mare intensitate tip A acestea vor fi ampla sate la intervale egale ntre vrf i nivelul solului, distan a nedep ind 105 m, cu e xcep ia cazului cnd obiectul ce trebuie balizat este nconjurat de alte cl diri i vr ful acestora este considerat nivelul solului. 7.24.2.13. Cnd sunt utilizate lumin i de mare intensitate tip B acestea trebuie localizate pe trei nivele; - la vrful pilonului; - la punctul cel mai de jos al conductoarelor; - la jumatatea distan ei ntre cele dou nivele de mai sus. Caracteristicile luminilor de balizaj de joa sa intensitate (ji). 7.24.2.14. Luminile de balizaj pentru obiective fixe vor fi de culoare rosie. 7.24.2.15. Tipul de semnal pentru luminile de balizaj de joas intensitate tip A si B este indicat n tabelul 7.24.2. Caracteristicile luminilor de balizaj de medie intensitate (mi). 7.24.2.16. Luminile de balizaj de medie i ntensitate de tip A vor fi lumini albe intermitente; de tip B vor fi lumini ro i i intermitente i tip C vor fi lumini ro ii fixe. 286

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 289 7.24.2.17. Tipul de semnal pentru luminile de balizaj de intensitate medie (tip A, B i C) este indicat n tabelul 7.24.3. 7.24.2.18. Luminile de balizaj de intens itate medie de tip A i B, amplasate pe un obiect, vor pulsa simultan. Caracteris ticile luminilor de balizaj de mare intensitate (Mi). 7.24.2.19. Luminile de bal izaj de intensitate mare de tip A i B vor fi lumini albe. Unghiul de reglaj este indicat n tabelul 7.24.1. 7.24.2.20. Tipul de semnal pentru luminile de balizaj de intensitate mare, tipurile A i B, este indicat n tabelul 7.24.2. 7.24.2.21. Lu minile de balizaj de intensitate mare, tip A, amplasate pe un obiect, vor pulsa simultan. 7.24.2.22. Se recomand ca luminile de balizaj de intensitate mare, tip B, indicnd prezen a unui pilon de sus inere pentru fire, cabluri etc. suspendate , s pulseze secven ial lumina de mijloc, lumina de vrf i lumina de jos. Intervale le ntre pulsa iile luminilor s fie aproximativ n urm toarele propor ii: Intervalul pulsa ilor dintre Luminile intermediare i superioare Luminile superio are i inferioare Luminile inferioare i intermediare Propor ia n cadrul unui ciclu 1/13 2/13 10/13 Tabelul 7.24.1 Reglajul unghiului luminilor de balizaj de mare intensitate. n l i mea de montaj fa de sol Unghiul vrfului fascicolului luminos fa orizontal Mai mar e de 151 m 0 ntre 122 i 151 m 1 ntre 92 i 122 m 2 Mai mic de 92 m 3 7.24.3. Balizajul turbinelor eoliene de 7.24.3.1. Dac turbinele eoliene sunt considerate un obstacol ele vor fi balizate noaptea, prin balizaj luminos. Turbinele eoliene sunt considerate obstacole dac acestea sunt indicate ca atare de Autoritatea Aeronautic Civil Romn (AACR) sau d ac nal imea lor dep e te 150 m. 7.24.5.2. Atunci cnd este necesar un balizaj de no apte vor fi utilizate lumini de balizaj de medie intensitate. n cazul unui parc d e turbine eoliene, de exemplu dou sau mai multe turbine, ele sunt considerate ca un obiectiv extins (a se vedea art. 7.24.2.8.) i vor fi balizate astfel: a) pen tru a identifica perimetrul parcului de turbine; b) cu respectarea distan ei max ime ntre lumini conform art. 7.24.2.8 pentru l mpile dealungul perimetrului parcu lui, n afara cazului c o evaluare a autorit ii competente stabileste altfel; c) u nde se folosesc lumini intermitente ele trebuie s pulseze simultan; d) n interior ul parcului de turbine eoliene fiecare turbina trebuie s fie balizat ; e) lumini le de balizaj se vor instala pe nacel de asemenea manier nct s fie vizibile din or ice direc ie de apropiere. 287

290 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 7.24.4. Alimentarea instalatiei de balizaj luminos 7.24.4.1. Pentru siguran a fu nc ion rii, alimentarea instala iei de balizaj luminos se va realiza n sistemul d ublei aliment ri cu comutare automata sau manual . Amplasarea sistemului de comu tare automat se va face ct mai aproape posibil de sistemul de balizaj (la baza stl pului, la o cota superioara a cl dirii etc.). 7.24.4.2. Sistemul de iluminat pen tru balizaj se consider ca un sistem de iluminat de siguran pentru continuarea l ucrului (a se vedea cap. 7.23.4). 7.24.4.3. Aprinderea instala iei de balizaj se poate face manual, acolo unde exist personal (din cabina portarului) sau automa t (programatoare orare sau cu senzori de luinozitate). ntreruptorul se monteaz du p instala ia de comutare automat a susrselor de alimentare. Tabel 7.24.2. Caract eristicile luminilor de balizaj 4 5 6 7 8 Intensitatea de vrf (cd) la lumina a fondalului dat 50-500 Sub Peste cd/m 50 500 c d/m cd/m N/A N/A 20.000 (b) 25% N/A N/A 200.000 (b) 25% 100.000 (b) 25% >10 >32 20.00 0 (b) 25% N/A N/A 20.000 (b) 25% 20.000 (b) 25% >10 >32 2.000 (b) 25% 2.000 (b) 25% 2 .000 (b) 25% 2.000 (b) 25% 2.000 (b) 25% Deschidere fascicul pe verticala (c) 10 10 < 3 <3 <3 3-7 3-7 1 Tipul luminii de balizaj Ji,tipA (fixe) Ji,tipB (fixe) mi,tipA mi,tipB mi,tipC M i,tipA Mi,tipB 2 Culoare 3 Tip de semnal (Rata de pulsatie) Continu Continu Pulsatorie (20-60) p/min Pulsat orie (20-60) p/min Continu Pulsatorie (40-60) p/min Pulsatorie (40-60) p/min 9 10 11 12 Intensitatea (cd) la unghiul de elevatie dat cand lumina este aliniata (d) -10 -1 0 +6 +10 (e) (f) (f) >3% >3% >3% 50% 70% 50% 70% 50% 70% 50% 70% 50% 70% <100 % <100 % <100 % <100 % <100 % >10 (g) >32 (g) >10 (g) >32 (g) Rosie Rosie Alba Rosie Rosie Alba Alba a) N/A b) Intensitatea efectiv a a cum este determinat n Manualul de proiectare p entru aeroporturi, Partea 4. c) Dispersia fascicolului este definit ca unghiul d intre dou direc ii ntr-un plan pentru care intensitatea este egal cu 50% din valo area toleran ei minime a intensit ii din coloanele 4, 5 si 6. Dispersia fascicol ui nu este necesar s fie simetric n raport cu unghiul n care intensitatea este max im . d) Unghiul de ridicare vertical este n raport cu planul orizintal. e) Intens itatea pe orice plan orizontal specificat, sub form de procent din intensitatea de vrf efectiv , pe acela i plan, cnd luminile func ioneaz la oricare din intensit ile indicate n coloanele 4, 5 i 6. f) Intensitatea pe orice plan orizontal speci ficat, sub form de procent din intensitatea minim a intensit ii, indicat n coloan ele 4, 5 i 6. g) Suplimentar fa de valoarea specificat , lumina trebuie s aib o intensitate suficient , s 288

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 291 asigure vizibilitatea la un unghi ntre (0...50). h) Intensitatea maxim trebuie s fi e la un unghi vertical de aproximativ 2,5. i) Intensitatea maxim trebuie s fie la un unghi vertical de aproximativ 17 . Dispunerea pe orizontal a surselor de lumi n se va face astefel nct s asigure o ocupare complet a obiectivului (360). 7.24.5 Balizajul construc iilor aflate n afara zonei aeroportului. Balizajul aces ta se execut numai dac sunt considerate un obstacol de c tre AACR. 289

292 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 CAPITOLUL 8 . VERIFICAREA I NTRE INEREA INSTALA IILOR ELECTRICE SISTEMULUI DE PRO TEC IE MPOTRIVA TR SNETULUI (SPT) I A 8.1. Verific ri i punerea n func iune 8.1.01. Generalit i Instala iile electrice i de paratr snet trebuie s fie supuse n timpul execu iei i nainte de punerea n func iune verific rilor ini iale i apoi verific rilor periodice. La verific ri se va ine seama de prevederile din SR HD 60364-6 i a reglement rilor specifice referi toare la ncerc ri, m sur tori, verificarea calit ii lucr rilor de instala ii elec trice pentru a se stabili dac componentele instala iilor sunt n stare de utilizar e. Verificarea instala iilor electrice este prev zut n conformitate cu recomand r ile din standardul SR HD 60364-6. Verificarea sistemului de protec ie mpotriva tr snetului se va face conform 8.5. 8.1.1. Verificarea ini ial 8.1.1.1. Generalit i 8.1.1.1.1. Verificarea ini ial a instala iilor electrice se face n timpul mont rii i la finalizarea construc iei unei instala ii noi sau finalizarea unei extin deri sau a unei modific ri a unei instala ii existente nainte de a fi puse n func iune de c tre utilizator. 8.1.1.1.2 Verificarea ini ial competent n verific ri. a instala iilor electrice trebuie efectuat de o persoan calificat , 8.1.1.1.3 Verificarea ini ial se face prin inspec ie i ncercare. 8.1.1.2. Inspec ie 8.1.1.2.1. Inspec ia trebuie s precead ncercarea i trebuie efectuat nainte de a pune instala ia sub tensiune. 8.1.1.2.2. Inspec ia trebuie s confirme c echipam entul electric montat este: - n conformitate cu prescrip iile de securitate ale s tandardelor de echipament corespunz toare; - ales i montat n mod corect conform n ormativelor i instruc iunilor fabricantului; - f r deterior ri vizibile astfel nct s afecteze siguran a. 8.1.1.2.3. Inspec ia trebuie s stabileasc dac instala iil e electrice corespund proiectului i notelor de antier emise pe durata execu iei i s includ urm toarele verific ri: a) m surile de protec ie mpotriva ocurilor ele ctrice prin atingere direct ; b) prezen a barierelor pentru oprirea focului i al te m suri mpotriva focului precum i m suri mpotriva efectelor termice; c) alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibil a curentului i c derea de tensiune ; d) alegerea i reglarea dispozitivelor de protec ie i de supraveghere; e) preze n a i amplasarea corect a dispozitivelor corespunz toare de separare i de comuta re; f) alegerea echipamentului i a m surilor de protec ie corespunz toare pentru influen ele externe; g) identificarea corect a conductoarelor de protec ie i a conductoarelor neutre; h) ntreruptoarele de pe circuitele de iluminat trebuie s f ie montate pe conductoarele de faz ; i) existen a schemelor, inscrip iilor de av ertizare sau a altor informa ii similare; 290

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 293 j) identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protec ie la supracuren i, ntre ruptoare, borne, doze, tablouri electrice, etc. k) conectarea corespunz toare a conductoarelor (n doze, tablouri electrice etc.); l) prezen a i utilizarea corect a conductoarelor de protec ie, inclusiv a conductoarelor pentru leg tura de ech ipoten ializare de protec ie i leg tura de echipoten ializare suplimentar ; m) p osibilitatea de acces la echipamente pentru u urin a ac ion rii, a identific rii i a mentenan ei. 8.1.1.3. ncerc ri 8.1.1.3.1. Generalit i ncerc rile trebuie efectuate (atunci cnd s unt aplicabile) de regul n urm toarea ordine: a. continuitatea conductoarelor; b. rezisten a izola iei instala iei electrice; c. protec ia prin TFJS, TFJP, sau p rin separarea electric ; d. rezisten ele / impedan ele izola iilor pardoselii i a pere ilor; e. protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii; f. protec ia su plimentar ; g. ncercarea de polaritate; h. verificarea secven ei succesiunii faze lor; i. ncerc ri func ionale; j. c derea de tensiune. 8.1.1.3.2. Continuitatea co nductoarelor Trebuie efectuat o ncercare privind continuitatea electric a: a) con ductoarelor de protec ie, a conductoarelor pentru leg turi de echipoten ializare , a conductoarelor de echipoten ializare suplimentare; b) conductoarelor active. ncercarea continuit ii conductoarelor de protec ie i a leg turilor de egalizare a poten ialelor, se efectueaz cu o surs de tensiune de 4 24 V (n gol) la tensiune continu sau alternativ i un curent electric de minimum 0,2 A. 8.1.1.3.3. Rezist en a izola iei instala iei electrice Rezisten a electric a izola iei trebuie m s urat ntre conductoarele active i conductorul de protec ie conectat la re eaua de legare la p mnt. n scopul acestei ncerc ri conductoarele active pot fi conectate mpr eun . Rezisten a electric a izola iei m surate trebuie s corespund valorilor din tabelul 8.1. Tabel 8.1. Valori minime ale rezisten ei electrice a izola iei Ten siunea nominal a circuitului Tensiunea continu de Rezisten a de izola ie (V) (M ) ncercare (V) TFJS i TFJP 250 0,5 Pn la i inclusiv 500 V 500 1 Peste 500 V 1000 1 Rezisten a electric a izola iei se m soar cu tensiune continu avnd valorile din t abelul 8.1. i un curent de 1 mA. Toate m sur torile se fac cu instala ia deconec tat de la sursa de alimentare. 8.1.1.3.4. Protec ia prin TFJS, TFJP sau prin separare electric Separarea p r il or active ale unor circuite fa de altele ct i fa de p mnt se verific prin m surare a rezisten ei izola iei. 291

294 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 a) Protec ia prin TFJS Separarea p r ilor active de cele ale altor circuite ct i fa de p mnt se verific prin m surarea rezisten ei izola iei. Rezisten a electric ob inut trebuie s fie conform tabelului 8.1. b) Protec ia prin TFJP Separarea p r ilor active de cele ale altor circuite se verific prin m surarea rezisten ei i zola iei. Rezisten a electric ob inut trebuie s fie conform tabelului 8.1. c) Pr otec ia prin separare electric Separarea p r ilor active de cele ale altor circu ite ct i fa de p mnt se verific prin m surarea rezisten ei izola iei. Valoarea rez isten ei izola iei ob inute trebuie s fie conform tabelului 8.1. n cazul unei sep ar ri electrice pentru mai multe receptoare, fie prin m surare sau prin calcul, trebuie s se verifice c n cazul a dou defecte simultane cu impedan neglijabil ntre conductoarele de faz diferite i / sau conductorul de protec ie sau p r i conduc toare conectate la acesta, cel pu in unul din circuitele defecte trebuie s fie d econectat. Timpul de ntrerupere trebuie s fie n conformitate cu cel pentru metoda de protec ie prin deconectare automat pentru re elele TN. 8.1.1.3.5. Rezisten el e / impedan ele izola iilor pardoselilor i a pere ilor Rezisten a izola iei pard oselii se va m sura n toate cazurile n care se impune ca pardoseala s fie izolant . Trebuie efectuate cel pu in trei m sur ri n acela i amplasament; una din aceste m sur ri se efectueaz la aproximativ 1 m de orice conductor extern accesibil di n amplasament. Celelalte dou m sur ri trebuie efectuate la distan e mai mari. M surarea rezisten ei / impedan ei izola iei (a pardoselii sau a pere ilor) se fac e cu tensiunea sistemului fa de p mnt i la frecven nominal . Pentru detalii privi nd metodele de m surare a rezisten ei / impedan ei izola iei (a pardoselii sau a pere ilor) n raport cu p mntul sau n raport cu conductorul de protec ie se pot uti liza recomand rile din SR HD 60364-6 (Anexa 8.1.) sau altele similare. 8.1.1.3.6 . Protec ia prin ntreruperea automat a aliment rii 8.1.1.3.6.1. Generalit i innduse seama de tipul de re ea TN, TT, IT, verificarea eficien ei m surilor de prote c ie la defect (protec ia mpotriva atingerilor indirecte) prin deconectare automa t a aliment rii se face verificnduse: a) pentru re elele TN: 1) impedan a buclei de defect, prin m surare; 2) caracteristicile i / sau eficien a dispozitivelor d e protec ie asociate, prin examinare vizual i ncercare. Aceast verificare trebuie realizat : - pentru dispozitivele de protec ie la supracuren i prin examinare v izual (de exemplu reglajul pentru declan are de scurt durat sau instantanee pent ru ntreruptoare, curentul nominal i tipul pentru siguran ele fuzibile); - pentru DDR prin examinare vizual i ncercare. Timpii de deconectare trebuie s fie cei pre v zu i n standarde. Timpii de deconectare trebuie verifica i n caz de: - reutiliza re a echipamentelor DDR; - extinderi sau modific ri ale unei instala ii existent e unde DDR existente sunt utilizate de asemenea ca dispozitive de deconectare pe ntru aceste extinderi sau modific ri. b) pentru re elele TT: 1) rezisten a RA a prizei de p mnt (electrodului de p mnt) pentru elemente conductoare ale instala ie i prin m surare; 2) caracteristicile i / sau eficien a dispozitivelor de protec ie asociate prin examinare 292

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 295 vizual i ncercare. Aceast verificare trebuie realizat : - pentru dispozitive de p rotec ie la supracuren i: prin examinare vizual (de exemplu reglajul pentru decl an are de scurt durat sau instantanee pentru ntreruptoare, curentul nominal i tip ul pentru siguran ele fuzibile); - pentru DDR: prin examinare vizual i ncercare. Timpii de deconectare trebuie s fie cei prev zu i n standarde. Timpii de deconect are trebuie verifica i n caz de: - reutilizare a echipamentelor DDR; - extinderi sau modific ri ale unei instala ii existente unde DDR existente sunt utilizate d e asemenea ca dispozitive de deconectare pentru aceste extinderi sau modific ri. c) pentru re elele IT: Verificarea prin calcul sau m surare a curentului Id n caz ul primului defect al conductorului de linie sau a conductorului neutru. Atunci cnd se produce un al doilea defect ntr-un alt circuit i condi iile sunt similare c u cele din re eaua TT, verificarea se efectueaz ca i pentru o re ea TT (vezi pun ctul b) de mai sus). Atunci cnd se produce un al doilea defect ntr-un alt circuit i condi iile sunt similare cu cele din re eaua TN, verificarea se efectueaz ca i pentru o re ea TN (vezi punctul a) de mai sus). 8.1.1.3.6.2. M surarea rezisten ei electrice a prizei de p mnt M surarea rezisten ei electrice a prizei de p mnt n toate cazurile se efectueaz cu metode i aparate specializate. M surarea reziste n ei electrice a prizei de p mnt se poate face dup recomand rile din SR HD 603646 (Anexa 8.2) sau o alt metod similar . 8.1.1.3.6.3. M surarea impedan ei buclei de defect nainte de a realiza m surarea impedan ei buclei de defect este necesar o ncercare de continuitate electric ce trebuie efectuat conform punctului 8.1.1.3 .2. M surarea impedan ei buclei de defect ine seama de particularit ile re elei (TN sau IT). M surarea impedan ei buclei de defect se poate face conform cu reco mand rile din SR HD 60364-6 (Anexa 8.3) sau cu o metod similar . 8.1.1.3.7. Prot ec ia suplimentar Verificarea eficien ei m surilor aplicate pentru protec ia sup limentar se realizeaz prin examinare vizual i ncercare. Dac sunt necesare DDR pen tru protec ie suplimentar , eficien a deconect rii automate a aliment rii prin D DR trebuie s fie verificat utiliznd echipamente de ncercare corespunz toare care s confirme c prescrip iile din proiect au fost ndeplinite. 8.1.1.3.8. ncercarea de polaritate Se va verifica existen a dispozitivelor monopolare de ntrerupere pe co nductorul (conductoarele) de faz . 8.1.1.3.9. Verificarea secven ei succesiunii f azelor n cazul circuitelor polifazate trebuie s se verifice dac secven a succesiu nii fazelor este respectat . 8.1.1.3.10. ncerc ri func ionale Ansamblurile, cum s unt ansamblurile de comuta ie i de comand , de ac ion ri, organe de comand i de interblocare, trebuie s fac obiectul unei ncerc ri a func ion rii lor pentru a se vedea dac sunt corect montate, reglate i instalate n conformitate cu prescrip ii le documenta iei tehnice. Dispozitivele de protec ie trebuie s fie supuse la o nc ercare de verificare a func ion rii lor, pentru a verifica dac sunt corect insta late i reglate. 293

296 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 8.1.1.3.11 Verificarea la c derea de tensiune Verificarea la c derea de tensiune poate fi f cut prin: - m surare sau; - prin calcul. 8.1.1.4. Raportul pentru ve rificarea ini ial 8.1.1.4.1. - Raportul pentru verificarea ini ial se face dup f inalizarea verific rii unei instala ii noi sau extinderi, sau a unei modific ri la o instala ie existent . Raportul trebuie s con in detalii ale p r ii instala iei care face obiectul raportului mpreun cu consemnarea inspec iei i rezultatul nc erc rilor. Defectele constatate n raport trebuie remediate naintea punerii n func i une i consemnate n documentele de recep ie ale instala iei. 8.1.1.4.2. Raportul p entru verificarea ini ial mbun t iri. poate con ine recomand ri pentru repara ii i 8.1.1.4.3. Raportul ini ial trebuie s cuprind : - consemn ri ale inspec iilor; consemn ri ale circuitelor ncercate i rezultatele ncerc rilor. n consemn rile deta liilor circuitelor i ale rezultatelor ncerc rilor trebuie s se identifice fiecare circuit, inclusiv dispozitivul (dispozitivele) de protec ie asociate i trebuie s se consemneze rezultatele ncerc rilor i m sur torilor corespunz toare. 8.1.1.4. 4. Raportul pentru verificarea ini ial trebuie redactat conform cu reglement ril e specifice referitoare la verificarea calit ii lucr rilor de construc ii i semn at sau autentificat de o persoan sau de persoane competente pentru verificare. 8 .2. Verific ri periodice 8.2.1. Generalit i 8.2.1.1. Verificarea periodic are ro lul de a determina dac tot echipamentul din componen a instala iei electrice est e n stare de utilizare. 8.2.1.2. Verific rile periodice, care includ o examinare detaliat a instala iei, trebuie efectuate f r demontare sau cu demontare par ial , pentru a ar ta c timpii de deconectare a echipamentelor de protec ie sunt res pecta i i confirma i prin m sur ri i asigur cumulativ: a) securitatea persoanelo r i animalelor mpotriva efectelor ocurilor electrice i a arsurilor; b) protec ia m potriva deterior rii bunurilor prin focul i c ldura dezvoltat de un defect al in stala iei; c) confirmarea c aceast instala ie nu este avariat sau deteriorat a a nct s afecteze siguran a n func ionare; d) identificarea defectelor instala iei i abaterea de la prescrip ii care pot conduce la un pericol. 8.2.1.3. Trebuie luat e m suri pentru a se asigura c verificarea nu constituie un pericol pentru perso ane sau animale i nu produce deterior ri de bunuri i echipamente, chiar dac circ uitul este n stare de defect. Instrumentele de m surare i echipamentul de suprave ghere i metodele trebuie alese conform recomand rilor din SR EN 61557. 294

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 297 8.2.1.4. Aria de verificare i rezultatul unei verific ri periodice a instala iei , sau a oric rei p r i a instala iei trebuie s fie nregistrate. 8.2.1.5. Orice av arie, deteriorare, defecte sau condi ii periculoase trebuie nregistrate. 8.2.1.6. Verificarea trebuie efectuat de o persoan calificat competent n verific ri. 8.2. 2. Frecven a verific rilor periodice 8.2.2.1. Frecven a verific rilor periodice ale unei instala ii trebuie s fie determinat de tipul instala iei i de echipamen tele folosite, de frecven a i calitatea mentenan ei i de influen ele externe la care acestea sunt supuse. n condi ii normale de func ionare verific rile pentru s ecuritatea i s n tatea n munc sunt indicate n tabelele 8.3 i 8.4. Frecven a verifi c rilor func ionale pentru echipamentele electrice se face conform instruc iunil or furnizorilor. n lipsa acestora se pot utiliza recomand rile din PE 116. 8.2.2. 2. n cazul unei instala ii aflate ntr-un sistem de management efectiv, pentru ment enan preventiv n utilizare curent , verificarea periodic poate fi nlocuit cu un re gim adecvat de monitorizare i mentenan continu a instala iei i a tuturor echipam entelor sale de persoane competente. Pentru monitorizarea i mentenan a continu t rebuie s fie p strate nregistr ri. 8.2.3. Rapoarte pentru verific ri periodice 8. 2.3.1. Verific rile periodice ale unei instala ii se finalizeaz cu un raport per iodic Raportul trebuie s con in detalii ale acelor p r i ale instala iei i limit ele verific rii, acoperite de documenta ii, mpreun cu o consemnare care include o rice defec iune i rezultatele ncerc rilor. Raportul trebuie s consemneze rezultat ele ncerc rilor. 8.2.3.2. Rapoartele trebuie redactate i semnate sau autentificat e de o persoan sau de persoane competente. 8.3. ntre inerea i verific ri pentru i luminatul de siguran 8.3.1. Utilizatorul sau proprietarul instala iei iluminatul ui de siguran trebuie s denumeasc o persoan competent pentru a supraveghea, ntre ine i verifica iluminatul de siguran . 8.3.2. ncerc rile instala iei de iluminat de siguran instala iei. trebuie s fie efectuate f r a afecta func ionarea 8.3.3. Zilnic vor fi controla i vizual indicatorii aliment rii de la sursa centr al pentru verificarea func ion rii lor corecte. 8.3.4. Lunar se va verifica fiec are corp de iluminat i fiecare semnalizare de ie ire iluminat din interior de la bateria de acumulatoare prin simularea unui defect n alimentarea iluminatului no rmal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura c fiecare corp de iluminat este func ional. Atunci cnd alimentarea iluminatului de siguran se face de la o surs central (baterie, generator) aceasta din urm va fi monitorizat . 8 .3.5. Anual fiecare corp de iluminat i fiecare semnalizare iluminat din interior trebuie s fie ncercate la toate intervalele de timp stabilite n conformitate cu i nforma iile produc torului. 295

298 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Alimentarea iluminatului normal i to i indicatorii lumino i vor fi controla i pe ntru a verifica func ionarea lor corect . 8.3.6. Toate ncerc rile i rezultatele trebuie s fie consemnate n Registrul de cont rol pentru instala iile de dectare, semnalizare, alertare, limitare i stingere a incendiilor. 8.3.7. Pentru verificarea sistemelor de iluminat de siguran din am plasamente pentru utiliz ri medicale se vor respecta prevederile speciale din SR CEI 60364-7-710. 8.4. Verificarea echipamentelor electrice de joas tensiune La punerea n func iune a echipamentelor electrice de joas tensiune n concordan cu pre ciz rile din HG nr. 457/2003 se va verifica dac ele au asigurate protec ia mpotri va riscurilor ce pot rezulta ca urmare a mont rii i utiliz rilor lor i protec ia mpotriva riscului cauzat de influen e externe asupra lor. 8.4.1. Pentru protec i a mpotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a mont rii i utiliz rii echipament ului electric de joas tensiune se va verifica dac : a) persoanele i animalele do mestice sunt protejate fa de pericolul r nirii fizice sau de alt natur care pot fi cauzate de atingerile directe sau indirecte; b) nu se produc nc lziri, radia i i sau arcuri electrice periculoase; c) persoanele, animalele domestice i bunuril e mobile i imobile sunt protejate mpotriva pericolelor de natur neelectric ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joas tensiune; d) rezisten a electric de izola ie respect valorile din tabelul 8.1. 8.4.2. Pentru protec ia mpotriva risc ului cauzat de influen e externe asupra echipamentului electric de joas tensiune se va verifica dac : a) echipamentul electric satisface cerin ele de natur meca nic astfel nct persoanele, animalele domestice i proprietatea s nu fie puse n peric ol; b) echipamentul electric este rezistent la influen e de natur nemecanic n con di ii de mediu astfel nct persoanele, animalele domestice i proprietatea s nu fie puse n pericol; c) echipamentul electric nu pericliteaz persoanele, animalele dom estice i proprietatea n condi ii de suprasarcini. 8.5. Verificarea i ntre inerea i nstala iei de protec ie mpotriva tr snetului (IPT) 8.5.1. Scopul verific rilor Sc opul verific rilor este de a constata c IPT este conform cu acest normativ sub t oate aspectele i c este n stare func ional . Verificarea IPT trebuie realizat de o persoan competent n protec ia mpotriva tr snetului. Acesta trebuie s primeasc pr oiectul SPT i rapoartele anterioare de ntre inere i verific ri ale IPT. Proiectul IPT trebuie s con in descrierea SPT-ului, criteriile de proiectare i desenele t ehnice. 8.5.1.1. Verificarea unui IPT se va face: a) n timpul instal rii IPT, n sp ecial n timpul instal rii elementelor care sunt nglobate n structur i care vor deve ni inaccesibile, ce se vor men iona n procesele verbale pentru lucr ri ascunse; b ) dup finalizarea instal rii IPT; c) dup un program conform tabelului 8.2. 296

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 299 Tabelul 8.2. Perioada maxim ntre inspec iile unui IPT Inspec ia complet Inspec ie vizual Nivel de protec ie I i II III i IV (an) 1 2 (an) 2 4 Inspec ii complete a sistemelor critice (an) 1 1 8.5.1.2. Ori de cte ori se fac modific ri sau repara ii la structura protejat sau n urma oric rei desc rc ri de tr snet pe IPT trebuie f cut o inspec ie. Sistemel e de protec ie mpotriva tr snetului utilizate pentru structuri cu risc de explozi e trebuie verificate vizual la fiecare 6 luni. 8.5.2. Ordinea verific rilor 8.5. 2.1. Procedura de verificare Verificarea cuprinde controlul documenta iei tehnic e, verific rile vizuale, ncercarea i nregistrarea rezultatelor ntr-un raport de ver ificare. 8.5.2.2. Verificarea documenta iei tehnice Persoana competent va verifi ca documenta ia tehnic conform cu acest normativ. pentru a constata dac este complet i 8.5.2.3. Verific ri vizuale Verific rile vizuale trebuie efectuate cu scopul de a se constata c : - IPT este n stare bun i executat conform documenta iei verific ate; - nu sunt conexiuni desf cute i nici ntreruperi accidentale ale conductoarel or IPT i ale mbin rilor; - nici o parte a instala iei nu este sl bit de coroziune , n special la nivelul solului; - toate conexiunile vizibile de legare la p mnt su nt intacte (opera ionale din punct de vedere func ional ); - toate conductoarele i componentele vizibile ale instala iei sunt fixate pe suprafe ele de montaj i componentele care asigur protec ia mecanic sunt intacte (opera ionale din punct de vedere func ional ) i la locul lor; - nu exist nici o extindere sau modificar e a structurii protejate care s impun protec ie suplimentar ; - nu exist indica ii de avariere a IPT, a SPD sau siguran e fuzibile defecte pentru protec ia SPD; - leg tura de echipoten ializare este corect pentru orice serviciu nou sau exti nderi efectuate n interiorul structurii dup ultima inspec ie i c ncerc rile de con tinuitate sau f cut dup aceste supliment ri; - conductoarele i conexiunile de ec hipoten ializare din interiorul conexiunii exist i sunt intacte (opera ionale di n punct de vedere func ional ); - distan ele de separare sunt men inute; - condu ctoarele de echipoten ializare, mbin rile, ecranele dispozitivelor, traseele de c abluri i SPD au fost verificate i ncercate; - piesele de separare asigur continui tatea electric . 8.5.2.4. ncerc ri ale instala iei de protec ie mpotriva tr snetul ui (IPT) ncercarea unei IPT cuprinde urm toarele: - ncerc ri de continuitate a con ductoarelor; - m surarea rezisten ei de dispersie a prizei de p mnt. 297

300 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Rezultatele verific rilor vizuale ale tuturor conductoarelor, a leg turilor de e chipoten ializare i a mbin rilor precum i rezultatele m sur rilor continuit ii el ectrice i a rezisten ei de dispersie a prizei de p mnt se vor nscrie n documenta ii le verific rilor. 8.5.2.5. Documenta ia verific rii Persoana competent trebuie s ntocmeasc un rapor t care trebuie p strat mpreun cu proiectul SPT i cu rapoartele anterioare. Raport ul de verificare trebuie s con in : - condi iile generale ale conductoarelor de captare i ale componentelor de captare; - nivelul general de coroziune al conduc toarelor i starea protec iei mpotriva coroziunii; - securitatea elementelor de fi xare a conductoarelor i a componentelor IPT; - rezultatele m sur rii rezisten ei de dispersie a prizei de p mnt; - abaterile constatate ale IPT fa de prevederile normativului; - documenta ia tehnic pentru modific rile i extinderile IPT i ori ce schimb ri ale structurii; - rezultatele ncerc rilor efectuate; 8.5.3. ntre iner ea IPT trebuie ntre inut cu regularitate pentru a asigura c nu este deteriorat i continu s ndeplineasc func iile pentru care a fost proiectat i executat ini ial. Ciclurile necesare de ntre inere i inspec ie vor fi conform tabelului 8.2. i art. 8.5.1.2 Toate procedurile de ntre inere trebuie s aib nregistr ri complete care s con in ac iunile ntreprinse. Acestea vor fi p strate cu proiectul IPT i cu rapoa rtele de verificare a IPT. 8.5.4. Verificarea protec iei mpotriva ocurilor eletri ce. Procedurile de verificare sun indicate n tabelele 8.3 i 8.4. 298

Tabelul 8.3 VERIFICAREA PROTEC IEI MPOTRIVA OCURILOR ELECTRICE (Atingerea direct a p r ilor aflate normal sub tensiune) Metoda de verificare Periodicitatea maxim de verificare 4 Anual Se consemneaz n buletinul de verificare 5 Da Denumirea verific rii Nr. crt. 0 1 2 Vizual Condi ia de acceptare a verific rii 3 Constatarea st rii corespunz toare a carca sei 2 Vizual 1 Verificarea protec iei mpotriva atingerii directe a p r ilor aflate normal sub tensiune, asigurate de carcase, n func ie de gradul normal de protec ie Verificar ea integrit ii izola iei aparente Vizual Anual Anual 1) 1) Da Da Da Da 3 Verificarea integrit ii ngr dirilor 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 5 M sur ri cu metrul Verificarea distan ei dintre piesele aflate normal sub tensiu ne i ngr dire (distan e de protec ie) M sur ri cu metrul Verificarea distan ei de inaccesibilitate fa de p r ile aflate normal sub tensiune 1) Verificarea se fac e la punerea n func iune Constatarea integrit ii izola iei Constatarea integrit ii ngr dirilor Constatarea distan elor prev zute n proiecte sau c r ile tehnice Constatarea distan elor pre v zute n proiecte sau c r ile tehnice 299 301

302 Tabelul nr. 8.4 VERIFICAREA PROTEC IEI MPOTRIVA OCURILOR ELECTRICE (Atingerile in directe a p r ilor care n mod normal nu sunt sub tensiune) Metoda de verificare Nr. crt. 0 Denumirea verific rii 1 2 3 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 4 Condi ia de acceptare Periodicitatea maxim Se consemneaz n a verific rii de verif icare buletinul de verificare 1 2 3 4 5 1. Verificarea instala iilor de protec i e prin legare la conductorul de neutru i / sau legare la p mnt - Echipamente elec trice clasa I de protec ie Existen a separ rii Anual Da Verificarea separ rii co nductorului neutru Vizual la bara de nul a (N) de conductorul de protec ie (PE) ultimului tablou de distribu ie spre receptor Verificarea c nu exist elemente de Vizual Nu exist un element 1) Da ntrerupere pe conductoarele PE i PEN de ntrerupe re Existen a Anual Da - Vizual la cutia de borne Verificarea continuit ii leg tu rii continuit ii sau la contactul de echipamentelor la conductorul de protec ie al prizei protec ie (PE) - Verificarea continuit ii cu ohmmetrul ntre bara PE a u ltimului tablou de distribu ie i cap tul conductorului de protec ie legat la mas Anual Da Verificarea leg rii la p mnt a barelor - Vizual: existen a leg rii Cons tatarea valorii PE electrice a barei PE la rezisten ei de instala ia de legare l a dispersie la p mnt conform proiectului p mnt - Prin m surare: a rezisten ei de d ispersie la p mnt a barei PE, determinat cu aparatele de m surare a prizei de p mn t 300

0 5 1 Verificarea existen ei siguran elor fuzibile i verificarea func ion rii elemen telor de protec ie la scurtcircuit (siguran e fuzibile, ntreruptoare automate) 3 Constatarea valorii fuzibilului conform proiectului i/sau a func ion rii la va loarea de curent reglat a elementelor de protec ie automat 4 Anual 5 Da 6 2 - Vizual verificnd coresponden a valorilor nominale a patronului siguran ei cu valoarea din proiect - Prin m sur ri n cazul ntreruptoarelor automate sau a sigura n elor automate Se determin curentul de defect i se verific func ionarea acestor a utiliznd o trus de curent Simularea unei puneri la p mnt printr-un dispozitiv pr opriu al protec iei sau un dispozitiv specializat. Declan area ntrerup torului An ual Da 1) Anual Anual Existen a m surilor suplimentare prev zute n proiect Consta tarea c leg turile nu se desfac Constatarea c la fiecare urub este un singur con ductor La doi ani Da Da Da Da 7 8 Existen a marcajului conform proiectului Existen a continuit ii 9 Verificarea func ion rii protec iei la deconectarea (semnalizarea) sectorului de fect (pus la mas /p mnt), inclusiv protec ia automat la curen i de defect (difere n iali) Verificarea marcajului conductoarelor Vizual de protec ie Existen a leg turilor de protec ie de la Verific ri cu ohmmetrul tablourile de distribu ie la utilaje sau la prize Vizual Verificarea existen ei m surilor suplimentare de pro tec ie MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 10 11 Cu cheia sau urubelni a Verificarea strngerii uruburilor de mbinare de pe circuite le conductoarelor de protec ie i asigurarea acestora mpotriva de urub rii Verific area c la un urub este conectat Vizual un singur conductor de protec ie Anual Da 301 303

304 0 12 - La doi ani - Anual n medii periculoase i foarte periculoase La doi ani 5 a ni Da Da Da 1 Verificarea rezisten ei de dispersie la p mnt a maselor echipamentelor electric e 3 Constatarea valorilor nscrise n proiect 4 5 Da 13 2 M surarea cu aparate de m surare a prizelor de p mnt sau prin metoda volt-amper metru conform Anexei 8.2. M sur ri cu ohmmetru Existen a continuit ii Constatare a continuit ii 14 15 Verificarea continuit ii leg turilor de echipoten ializare Verificarea continuit ii leg turilor de protec ie de la masele echipamentelor pn la priza de p mnt Veri ficarea corod rii electrozilor prizelor artificiale de p mnt M sur ri - metod de injectare de curen i mici sau mari Vizual prin dezgroparea a 10% din priza de p mnt 16 Da Da Da 17 Verificarea ncadr rii echipamentului n clasa II de protec ie Rezisten a electric d e izola ie MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 18 Verificarea st rii de protec ie mpotriva atingerilor directe prin carcase i/sau a izola iei conductoarelor electrice de leg tur 5 ani n cazul n care se Nu se verific periodic constat reducerea prizele de p mnt g rosimii sau a naturale constituite din diametrului cu mai mult de o treime din a rm turile funda iilor cl dirilor valoarea ini ial se nlocuiesc electrozii prizelo r de p mnt 2. Verificarea protec iei prin izolare suplimentar - Echipamente elect rice clasa II de protec ie Examinarea certificatului Existen a n certificat 1) a confirm rii clasei Anual M surare cu Rezisten a electric de megohmmetrul de 500 V izola ie trebuie s fie mai mare de 1 M Anual Vizual Lipsa unor deterior ri a i zola iei carcasei sau a conductoarelor electrice de leg tur 302

0 1) Anual Da Da 1 4 5 19 20 21 22 Anual Da 23 1) Anual Da Da 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 25 1) Anual Da 26 2 3 3. Verificarea protec iei prin alimentarea la tensiune foarte joas - Echipam ente electrice clasa III de protec ie Verificarea ncadr rii echipamentului n Exami narea certificatului Existen a n certificat clasa III de protec ie a confirm rii clasei M surare cu Rezisten a electric de Verificarea rezisten ei electrice de m egohmmetrul de 500 V izola ie trebuie s fie izola ie ntre nf ur rile transformator ului cobortor mai mare de 1,0 M 2) M surare cu Rezisten a electric de Verificarea rezisten ei electrice de megohmmetrul de 250 V izola ie trebuie s fie izola ie n tre circuitele de tensiune foarte joas i celelalte circuite al turate mai mare d e 0,5 M 2) cu tensiuni mai mari Vizual Nu trebuie s fie Imposibilitatea introduc erii fi elor compatibile ( techerelor) n prize de alimentare cu tensiune mai mare (dac nu este inscrip ionat tensiunea de lucru) Verificarea certific rii transfo rmatorului Examinarea certificatului Existen a n certificat cobortor sau grupului moto-generator a confirm rii caracteristicilor Lipsa unor Verificarea st rii de protec ie mpotriva Vizual deterior ri a izola iei atingerilor directe asigurate d e carcasa electrice a carcasei transformatorului i/sau izola ia sau a conductoar elor conductoarelor electrice electrice de leg tur 4. Verificarea protec iei pri n separare - Echipamente electrice clasa ZERO de protec ie Verificarea certific rii transformatorului Examinarea certificatului Existen a n certificat de separar e a confirm rii caracteristicilor M surare cu Rezisten a electric de Verificarea rezisten ei electrice de megohmmetrul de 500 V izola ie trebuie s fie izola ie n tre nf ur rile transformatorului de separare mai mare de 1,0 M 2)

303 305

306 0 27 5 Da 28 Da 29 Da 30 Da Da Da MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 31 32 1 2 3 4 M surare cu Rezisten a electric de Verificarea dac circuitul separat, An ual megohmmetrul de 500 V izola ie trebuie s fie alimentat din secundarul transf ormatorului de separare nu este mai mare de 1,0 M 2) legat la p mnt M surare cu R ezisten a electric de Verificarea rezisten ei electrice de Anual megohmmetrul de 500 V izola ie trebuie s fie izola ie a echipamentului separat electric fa de c arcasa proprie mai mare de 1,0 M 2) (echipamentul alimentat din secundarul trans formatorului de separare) 5. Verificarea protec iei la echipamentele electrice c las ZERO montate la distan e inaccesibile Anual Verificarea inaccesibilit ii Viz ual Distan a pe n l ime echipamentului de clas 0 s nu fie sub 2,5 m - ngr direa de protec ie pentru echipamentele amplasatele amplasate la o n l ime mai mic de 2,5 m 6. Verificarea protec iei mpotriva atingerilor indirecte a p r ilor care n mod normal nu sunt sub tensiune - Separarea de protec ie 1) Constatarea Verificarea existen ei transformatorului Examinarea certificatului conformit ii de separare (de siguran ) de conformitate al certificatului furnizorului 1) Verificarea valo rii tensiunii foarte joase M sur ri cu voltmetrul Constatarea valorilor din proi ect sau din cartea tehnic M surare cu Constatarea valorilor Verificarea rezisten ei de izola ie ntre Anual megohmmetrul de 2500 V mai mari de 7 M nf ur rile trans formatorului de separare 1) Verificarea se face la punerea n func iune 2) Valoril e se iau n considerare n lipsa indica iilor produc torului 304

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 307 CAPITOLUL 9. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXPLOATAREA INSTALA IILOR ELECTRICE 9.1. Principii fundamentale 9.1.1. Securitatea n exploatare Exploatarea instala i ilor electrice sau orice lucrare la o instala ie electric trebuie s aib la baz d ocumenta ia de evaluare a riscurilor conform Legii nr. 319/2006. Documenta ia de evaluare a riscurilor electrice trebuie s specifice cum trebuie realizat exploa tarea, indicndu-se m surile de securitate i de prevenire pentru asigurarea securi t ii. La exploatarea instala iilor electrice, suplimentar fa de Legea nr. 319/20 06, se va ine seama i de: HG nr. 1146/2006, HG nr. 1091/2006, HG nr. 300/2006, H G nr. 457/2003 i de recomand rile din SR EN 50110-1:2005. 9.1.2. Personalul Pent ru lucr rile de exploatare sunt nominalizate persoane responsabile de securitate a persoanelor care execut lucr ri n instala ii electrice. Persoana responsabil de lucr ri trebuie s instruiasc toate persoanele participante la lucr ri asupra tu turor pericolelor n mod normal previzibile care nu le sunt n mod normal sesizabile . Persoana responsabil de lucr ri nainte i n timpul execut rii oric rei lucr ri tr ebuie s se asigure c sunt respectate toate prescrip iile, regulile i instruc iun ile corespunz toare din legisla ia n vigoare privind: - cuno tin ele despre energ ia eletric ; - experien a n executarea lucr rilor; - cunoa terea instala iei asup ra c reia se efectueaz lucrarea; - capacitatea de apreciere a riscurilor care po t surveni n timpul lucr rii i a m surilor de prevedere care trebuie luate; - apti tudinea de a recunoa te n orice moment dac lucrarea poate fi continuat n securitat e. Orice persoan implicat n lucr ri la o instala ie electric sau n vecin tatea ei trebuie instruit asupra prescrip iilor de securitate a regulilor de securitate i a instruc iunilor proprii. Complexitatea lucr rilor de instala ii electrice tre buie evaluat nainte de nceperea lor, n scopul alegerii nivelului de competen coresp unz tor persoan calificat , instruit , sau obi nuit pentru realizarea lucr rilor . 9.1.3. Organizarea Pentru fiecare instala ie electric trebuie numit o persoan responsabil cu exploatarea. Modul de reglementare i de control acces n locurile u nde exist risc electric pentru persoane obi nuite intr n sarcina persoanei respon sabile cu exploatarea. Orice lucrare trebuie realizat sub r spunderea persoanei responsabile de lucr ri. Responsabilitatea lucr rilor i responsabilitatea exploa t rii pot fi de inute de aceea i persoan . 9.1.4. Comunicarea Comunicarea reprez int orice mijloc prin care este transmis sau schimbat informa ia ntre persoane. D e exemplu verbal (inclusiv telefon, sta ie emisie-recep ie personal i direct de la persoan la persoan ) prin scris (inclusiv fax) i vizual (inclusiv ecran de vi zualizare, panouri de afi are, lumini etc.). Responsabilul cu exploatarea, trebu ie s fie informat asupra lucr rii care trebuie efectuat , nainte de nceperea oric rei lucr ri. Informa iile necesare pentru securitatea n exploatarea instala iei e lectrice, precum configura ia re elei, starea aparatajului (nchis, deschis, legat la p mnt etc.), pozi ia dispozitivelor de securitate trebuie transmise printr-o notificare. 305

308 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Toate notific rile trebuie s includ numele persoanei care furnizeaz informa ia. 9.1.5. Zon de lucru Zona de lucru trebuie definit i marcat clar. Trebuie prev zu t un spa iu de lucru adecvat, mijloace de acces i iluminatul pentru orice parte a instala iei unde sau n jurul c reia urmeaz s se realizeze lucr ri. n apropierea aparatajului electric, pe c ile de acces, pe traseele de evacuare de securitate nu se vor amplasa obiecte care pot mpiedica accesul i/sau materiale inflamabile. Materialele inflamabile trebuie amplasate la distan de toate sursele ce produc a rc electric sau degaj c ldur . 9.1.6. Unelte, echipamente i dispozitive Uneltele , dispozitivele i echipamentele trebuie s fie conform standardelor europene, na ionale sau interna ionale corespunz toare, atunci cnd acestea exist . Uneltele, e chipamentele i dispozitivele trebuie utilizate conform instruc iunilor i/sau ndru m rilor furnizate de fabricant sau furnizor. Aceste instruc iuni i/sau ndrum ri t rebuie s fie n limba romn . 9.1.7. Planuri i nregistr ri Planurile i nregistr rile t rebuie s fie disponibile i s con in reviziile actualizate. 9.1.8. Semnaliz ri n t impul lucr rii sau procedurii de exploatare, atunci cnd este necesar, trebuie ins talat o semnalizare adecvat pentru a atrage aten ia asupra riscului electric. Ac east semnalizare trebuie s fie conform Hot rrii Guvernului nr. 971 / 2006. 9.2. P roceduri de exploatare curent 9.2.1. Generalit i Pentru activit ile specifice de manevr ri i verific ri de func ionare trebuie utilizate unelte i echipamente co respunz toare astfel nct s fie evitat expunerea persoanelor la pericolul electric. Aceste activit i trebuie supuse acordului responsabilului cu exploatarea. Respo nsabilul cu exploatarea trebuie informat cnd sunt terminate procedurile de exploa tare curent . 9.2.2. Manevr ri 9.2.2.1. Manevr rile sunt: a) manevr ri care priv esc modificarea st rii electrice a unei instala ii pentru utilizarea unui echipa ment, nchiderea, deschiderea unui circuit, pornirea sau oprirea echipamentelor co ncepute pentru a fi utilizate f r risc. b) separarea instala iilor n vederea lucr rilor i reconectarea acestora. Manevr rile pot fi efectuate local sau telecoman date. 9.2.2.2. Separ rile nainte sau reconect rile dup lucru trebuie efectuate de persoane calificate. 9.2.2.3. Mijloacele de ntrerupere de urgen a aliment rii el ectrice a unui echipament, din motive de securitate trebuie prev zut conform sub capitolului 5.3.4.. 9.2.2.4. Manevrele de urgen persoane calificate. asupra instala iilor de distribu ie electric se vor realiza numai de 306

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 309 9.2.3. Verific ri de func ionare 9.2.3.1. M surare 9.2.3.1.1. M surarea trebuie realizat numai de persoane calificate sau de persoane aflate sub controlul i sup ravegherea unei persoane calificate. 9.2.3.1.2. Instrumentele de m surare pentru efectuarea m sur rilor la o instala ie electric trebuie s fie atestate metrolog ic. 9.2.3.1.3. Persoanele care efectueaz m sur rile, atunci cnd exist un risc de atingere cu piese neizolate aflate sub tensiune trebuie s utilizeze echipamentul de protec ie individual i s ia toate m surile de prevedere mpotriva ocurilor ele ctrice, a efectelor curen ilor de scurtcircuit i a arcului electric. 9.2.3.1.4. n func ie de tipul m sur rii, trebuie aplicate regulile lucrului f r tensiune, al e lucrului sub tensiune, sau ale lucrului n vecin tatea pieselor aflate sub tensi une conform punctului 9.3. 9.2.3.2. ncerc ri 9.2.3.2.1. ncerc rile cuprind toate a ctivit ile concepute pentru verificarea func ion rii sau a st rii electrice, mec anice sau termice ale unei instala ii electrice. ncerc rile cuprind, de exemplu, activit ile destinate ncerc rii eficien ei protec iilor electrice i ale circuitel or de securitate. ncerc rile trebuie realizate numai de persoane calificate sau d e persoane obi nuite care sunt sub controlul sau supravegherea unei persoane cal ificate. 9.2.3.2.2. ncerc rile la o instala ie f r tensiune, trebuie realizate co nform regulilor de lucru f r tensiune (articolului 9.3.2.). Atunci cnd este neces ar deschiderea sau nl turarea dispozitivelor de legare la p mnt i de scurtcircuit trebuie luate m suri de prevedere pentru a mpiedica realimentarea instala iei de la orice surs posibil i pentru a preveni riscul de oc electric pentru personal. 9.2.3.2.3. Cnd ncerc rile sunt efectuate utiliznd alimentarea normal corespunz toar e de la articolele 9.3.1., 9.3.3., 9.3.4. se aplic prescrip iile 9.2.3.2.4. Cnd ncerc rile sunt efectuate utiliznd o surs de alimentare exterioar , trebuie luate urm toarele m suri: a) instala ia s fie separat de orice surs de a limentare normal ; b) instala ia s nu poat fi realimentat de la orice surs de al imentare dect sursa extern de alimentare; c) m suri de securitate mpotriva riscuri lor pe durata ncerc rilor pentru ntreg personalul prezent; d) dispozitivele de sep arare s prezinte o izola ie rezistent la aplicarea simultan a tensiunii de ncerca re pe de o parte, i a tensiunii de lucru pe de alt parte. 9.2.3.2.5. n laboratoar ele de nalt tensiune, cnd se execut ncerc ri speciale electrice (de exemplu reziste n a de izola ie a echipamentelor de protec ie), acolo unde exist piese neizolate sub tensiune, ncerc rile trebuie realizate de persoane calificate i preg tite sp ecial conform reglement rilor n vigoare. 9.2.3.3. Verific ri 9.2.3.3.1. Obiectul verific rilor este asigurarea c o instala ie electric este conform regulilor de securitate i prescrip iilor tehnice specificate n normele care se aplic . Verific area se face asupra st rii normale a instala iei. Instala iile electrice noi ca i modific rile i extensiile instala iilor trebuie verificate nainte de punerea lo r n func iune. Instala iile electrice trebuie verificate la intervale de timp con form capitolului 8. 307

310 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Scopul verific rilor periodice este de a detecta defectele care pot surveni dup punerea n func iune i pot mpiedica func ionarea sau pot produce riscuri. 9.2.3.3.2. Defectele care prezint un pericol imediat trebuie corectate sau p r i le cu defect trebuie deconectate i protejate mpotriva realiment rii pn la nlocuirea acestora. 9.2.3.3.3. Verific rile trebuie efectuate de persoane calificate care au o experien n verificarea instala iilor similare. Verific rile trebuie efectua te cu un echipament omologat pentru tipul de verificare. 9.2.3.3.4. Rezultatele verific rilor trebuie nregistrate. 9.3. Proceduri de lucru 9.3.1. Generalit i nain te de nceperea lucrului, responsabilul de lucr ri trebuie s informeze prin notifi c ri responsabilul de exploatare despre natura, locul i consecin ele lucr rii pe ntru instala ia electric . Notificarea este de preferat s fie transmis n scris n s pecial pentru lucr rile complexe. Responsabilul de exploatare n persoan trebuie s dea autoriza ia de ncepere a lucr rii. Responsabilul de exploatare i responsabil ul de lucr ri trebuie s transmit instruc iunile specifice i detaliate personalul ui care efectueaz lucrarea nainte de nceperea lucrului ct i la sfr itul lucrului. Pr ocedura trebuie ndeplinit la fel att n caz de ntrerupere a lucr rii ct i la sfr itul l ucr rii. Procedurile de lucru cuprind trei proceduri diferite: a) lucru f r tens iune; b) lucru sub tensiune; c) lucru n vecin tatea pieselor sub tensiune. Toate aceste proceduri se bazeaz pe utilizarea m surilor de protec ie mpotriva ocurilor electrice i/sau a efectelor curen ilor de scurtcircuit i a arcului electric. Da c procedura de lucru f r tensiune sau procedura de lucru n vecin tatea pieselor s ub tensiune nu poate fi respectat n ntregime atunci trebuie luat n considerare proc edura de lucru sub tensiune. 9.3.1.1. Conductoarele sau p r ile aflate n vecin ta tea conductoarelor aflate sub tensiune pot fi influen ate electric. n acest caz t rebuie luate m suri suplimentare prin legarea la p mnt sau prin leg tur de echipo ten ializare n zona de lucru. 9.3.1.2. Trebuie aplicate restric ii la nceperea sau continuarea lucrului n cazul condi iilor de mediu necorespunz toare, de exemplu furtun , ploaie puternic , cea , vnt puternic etc. n cazul furtunilor cu fulgere s au tr snete sau n cazul cnd n zona de lucru vizibilitatea este redus nu trebuie efe ctuat nici o lucrare sau trebuie ntrerupt orice activitate n desf urare, l snd zona n siguran . 9.3.2. Lucru f r tensiune n zona de lucru o instala ie electric f r t ensiune este ntr-o zon precis delimitat . Zona se afl n securitate dac avem ndeplin ite urm toarele condi ii: a) separarea electric ; b) asigurarea mpotriva realimen t rii; c) verificarea dac instala ia este f r tensiune; d) legarea la p mnt i n sc urtcircuit; e) protec ia mpotriva pieselor sub tensiune din vecin tate. Autoriza ia de ncepere a lucrului trebuie dat de responsabilul de exploatare sau de respon sabilul de lucr ri. Orice persoan care particip la aceste lucr ri trebuie s fie calificat sau trebuie supravegheat de o persoan calificat . 308

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 311 9.3.2.1. Separarea electric (deconectare complet ) Partea instala iei la care tr ebuie efectuat lucrarea trebuie separat de toate sursele de alimentare. Separare a trebuie realizat vizibil, prin distan n aer sau prin izola ie echivalent sigur . 9.3.2.2. Securizarea mpotriva realiment rii Toate dispozitivele de ntrerupere ca re au fost utilizate pentru separarea instala iei electrice pe zona de lucru tre buie securizate mpotriva oric rei posibilit i de realimentare, de preferin prin b locarea mecanismului de manevrare. n absen a posibilit ilor de blocare mecanic tr ebuie luate m suri echivalente de interdic ie, conform practicii obi nuite pentr u prevenirea realiment rii. Trebuie afi ate avertismente pentru interzicerea ori c rei interven ii. Atunci cnd se utilizeaz dispozitive de telecomand pentru secur izarea mpotriva realiment rii, trebuie f cut imposibil ac ionarea local a acestor dispozitive. 9.3.2.3. Verificarea c instala ia electric nu este sub tensiune Ab sen a tensiunii trebuie verificat pe toate fazele instala iei electrice pe zona de lucru. Lipsa tensiunii la p r ile instala iei care nu au fost separate trebui e verificat conform procedurilor. 9.3.2.4. Legarea la p mnt i n scurtcircuit 9.3.2 .4.1 Pe zona de lucru toate p r ile pe care trebuie realizat lucrarea trebuie le gate la p mnt i n scurtcircuit. Echipamentele sau dispozitivele de legare la p mnt i n scurtcircuit trebuie legate n primul rnd la punctul de legare la p mnt i apoi n s curtcircuit. Echipamentele sau dispozitivele de legare la p mnt i n scurtcircuit t rebuie s fie vizibile i de cte ori este posibil s se afle la nceputul zonei de luc ru. n caz contrar leg rile la p mnt trebuie amplasate pe ct posibil n zona de lucru. Dac exist risc de diferen e de poten ial n instala ie trebuie luate m suri cores punz toare n zona de lucru cum sunt echipoten ializarea i/sau legarea la p mnt. n t oate cazurile cablurile i conductoarele de legare la p mnt i n scurtcircuit i de e chipoten ializare trebuie s fie omologate i s aib o dimensiune adecvat pentru cu rentul de scurtcircuit al instala iei n care sunt instalate. 9.3.2.4.2. Pentru in stala iile de tensiune joas i foarte joas , legarea la p mnt i n scurtcircuit poat e s nu fie necesar , cu excep ia cazului cnd exist riscul repunerii sub tensiune a instala iilor, de exemplu: - linii aeriene care se ncruci eaz cu alte linii sau sunt influen ate electric; - prin grup de interven ie (siguran ). 9.3.2.5. Prot ec ia mpotriva pieselor sub tensiune din vecin tate Atunci cnd p r ile unei instal a ii electrice din vecin tatea unei zone de lucru nu pot fi scoase de sub tensiu ne, sunt necesare m suri de prevedere speciale, suplimentare care trebuie aplica te nainte de nceperea lucrului a a cum se precizeaz la 9.3.4. 9.3.2.6. Autorizarea de ncepere a lucrului Autorizarea din partea responsabilului de exploatare este o condi ie necesar . Autorizarea de ncepere a lucr rilor trebuie dat lucr torilor numai de responsabilul de lucr ri i numai cnd au fost luate m surile precizate l a 9.3.2.1. pn la 9.3.2.5.. 9.3.2.7. Repunerea sub tensiune dup lucru Dup terminar ea lucr rii i realizarea verific rilor persoanele care nu mai sunt necesare treb uie informate c lucrarea s-a sfr it i nici o activitate nu mai este permis i c tr ebuie s p r seasc zona de lucru. 309

312 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 Uneltele, echipamentele i dispozitivele utilizate n timpul lucr rii trebuie ndep r tate. Dup aceste ac iuni premerg toare trebuie aplicat procedura de repunere sub tensiune. Toate echipamentele i/sau dispozitivele de legare la p mnt i de securi tate pe zona de lucru trebuie ndep rtate. ncepnd de la zona de lucru i mergnd spre e xterior echipamentele i/sau dispozitivele de legare la p mnt care au fost utiliza te n instala ia electric trebuie ndep rtate progresiv i toate sistemele de blocare sau alte dispozitive care au fost utilizate pentru a mpiedica realimentarea treb uie de asemenea ndep rtate. Semnalizarea utilizat pentru lucr ri trebuie ndep rtat . Atunci cnd una din m surile luate pentru punerea instala iei n securitate n vede rea lucrului a fost anulat , aceast parte a instala iei trebuie considerat ca fi ind sub tensiune. Cnd responsabilul lucr rii constat c instala ia electric este p reg tit pentru a fi realimentat , el trebuie s adreseze responsabilului de explo atare o notificare preciznd c lucrarea este terminat i c instala ia este preg tit pentru a fi pus sub tensiune. 9.3.3. Lucru sub tensiune 9.3.3.1. Generalit i 9.3.3.1.1. Pe perioada execut rii procedurilor de lucru sub tensiune, lucr torii intr n atingere cu piese neizolat e sub tensiune sau p trund n zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpulu i lor fie cu unelte, echipamente sau dispozitive pe care le manevreaz . Procedur ile de lucru sub tensiune trebuie aplicate numai dup ce au fost nl turate riscuri le de incendiu i de explozie. 9.3.3.1.2. Trebuie luate m suri de prevedere pentr u a se asigura un amplasament stabil care i permite muncitorului s aib ambele mini libere. 9.3.3.1.3. Personalul trebuie s poarte echipamente individuale de prote c ie omologate. El nu trebuie s poarte nici un obiect metalic (exemplu o bijuter ie personal ). 9.3.3.1.4. Personalul care lucreaz trebuie calificat i n mod speci al preg tit suplimentar n func ie de tipul de lucru. Lucrul sub tensiune necesit utilizarea procedurilor specifice (vezi 9.3.3.). Trebuie s respecte instruc iuni le pentru ntre inerea uneltelor, echipamentelor. 9.3.3.2. Men inerea aptitudinii personalului. Aptitudinea de realizare a lucr rilor sub tensiune n securitate tre buie men inute prin practic sau printr-un nou curs de preg tire. Se recomand rev izuirea valabilit ii autoriza iei de lucru sub tensiune de cte ori este necesar, conform nivelului de aptitudine a personalului n cauz . 9.3.3.3. Metode de lucru n prezent exist dou metode de lucru recunoscute care depind de pozi ia lucr torul ui n raport cu piesele sub tensiune i de mijloacele utilizate pentru protec ia mpo triva ocurilor electrice i a scurtcircuitelor. 9.3.3.3.1. Lucru la distan Metoda de lucru sub tensiune n care lucr torul r mne la o distan tensiune i lucreaz cu a jutorul pr jinilor electroizolate. specificat fa de piesele sub 310

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 313 9.3.3.3.2 Lucru sub tensiune Metod de lucru sub tensiune n care lucr torul a c ro r mini sunt protejate din punct de vedere electric cu m nu i electroizolate i eve ntual cu man oane electroizolante, lucreaz n atingere mecanic direct cu piesele s ub tensiune. Utilizarea m nu ilor electroizolante nu exclude utilizarea echipame ntului de protec ie individual i a uneltelor electroizolante. 9.3.3.4. Condi ii de lucru n func ie de condi iile de lucru se definesc reguli care trebuie respect ate conform 9.3.3. Ele stabilesc proceduri care trebuie aplicate pentru lucru inn d seama de preg tire ct i de uneltele, dispozitivele i echipamentele care se util izeaz . 9.3.3.5. Unelte, echipamente i dispozitive Pentru uneltele, dispozitivel e i echipamentele folosite trebuie specificate caracteristicile lor, modul de ut ilizare, depozitare, ntre inere, transport i verificare. Ele trebuie clar identif icate. Specifica iile trebuie f cute ntr-o fi tehnic . 9.3.3.6. Condi ii de mediu Pentru lucru n exterior trebuie luate n considerare diverse condi ii atmosferice cum sunt: precipita iile, cea dens , furtun , vnt puternic, temperatur foarte sc zut , etc. Lucru sub tensiune trebuie interzis sau ntrerupt n caz de ploaie putern ic , slab vizibilitate sau cnd lucr torii nu pot manevra cu u urin uneltele. Pent ru lucrul n interiorul amplasamentelor nu este necesar s fie luate n considerare c ondi iile atmosferice dac nu exist riscul supratensiunilor care pot proveni de l a instala iile exterioare conectate i dac n zona de lucru vizibilitatea este core spunz toare. 9.3.3.7. Organizarea lucr rii 9.3.3.7.1. Preg tirea lucr rii Preg t irea trebuie f cut n scris n avans dac lucrarea este complex . 9.3.3.7.2. Rolul pe rsoanei responsabile de lucr ri Persoana responsabil de lucr ri trebuie s inform eze responsabilul de exploatare asupra felului lucr rii i a locului n instala ie n care urmeaz s se desf oare lucrarea. nainte de nceperea lucr rii trebuie explicat lucr torilor n ce const lucrarea, care sunt aspectele de securitate, care este r olul fiec ruia dintre ei i care sunt uneltele i echipamentele care trebuie utili zate. Gradul de supraveghere trebuie s corespund complexit ii lucr rilor i s fie adecvat nivelului de tensiune. Persoana responsabil de lucr ri trebuie s in sea ma de condi iile de mediu din zona de lucru. Autoriza ia de ncepere a lucr rii tr ebuie dat lucr torilor numai de c tre responsabilul de lucrare. La sfr itul lucr rii persoana responsabil de lucrare trebuie s informeze persoana responsabil cu instala ia electric asupra lucr rilor efectuate. Dac lucrul a fost ntrerupt, treb uie luate m suri de securitate corespunz toare i persoana cu responsabilitatea i nstala iei electrice trebuie informat . 9.3.3.8. Prescrip ii specifice pentru in stala ii de tensiune foarte joas Pentru instala iile TFJS lucrul la p r ile sub tensiune este autorizat f r m suri de prevedere mpotriva atingerilor directe dar trebuie luate m suri de prevenire mpotriva scurtcircuitelor. 9.3.3.9. Prescrip ii specifice instala iilor de joas tensiune Pentru instala ii de tensiune joas (pn la 1000 V tensiune alternativ i 1500 V tensiune continu ) protejate mpotriva supr acuren ilor i a scurtcircuitelor, singurele prescrip ii sunt de a se utiliza pre late 311

314 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 electroizolante mpotriva p r ilor active adiacente, unelte electroizolante sau el ectroizolate i un echipament individual de protec ie adecvat. n situa ia n care cu rentul de scurtcircuit poate atinge o valoare periculoas se aplic prescrip iile generale (de la 9.4.3.1. pn la 9.4.3.6.). Supravegherea nu este obligatorie. Atun ci cnd lucrarea este realizat de o singur persoan lucr torul trebuie s fie capabi l s in seama de toate riscurile care pot ap rea i s le dep easc . 9.3.3.10. Lucr ri specifice sub tensiune Lucr rile cum sunt: cur area, pulveriza rea i ndep rtarea depunerilor de ghea trebuie s se efectueze conform procedurilor specifice de lucru. Personalul angajat pentru efectuarea acestor lucr ri trebui e s fie calificat. de pe izolatoare 9.3.4. Lucrul n vecin tatea pieselor sub tensiune Lucrul n vecin tatea pieselor su b tensiune trebuie executat conform procedurilor tehnice de lucru stabilite de p ersoana responsabil cu instala ia electric . 9.3.4.1. Generalit i 9.3.4.1.1. Luc r rile n vecin tatea pieselor sub tensiune cu tensiuni nominale mai mari de 50 V n tensiune alternativ sau 120 V tensiune continu nu trebuie realizate dect atunci cnd m surile de securitate garanteaz c piesele sub tensiune nu pot fi atinse sau c zona de lucru sub tensiune nu poate fi atins . 9.3.4.1.2. Pentru a controla pe ricolele electrice n apropierea pieselor sub tensiune se poate asigura o protec i e prin ecrane, bariere, carcase sau prelate electroizolante. Dac aceste metode n u pot fi puse n aplicare, poate fi asigurat o protec ie prin men inerea unei dist an e de securitate. Distan a n aer care define te limita exterioar a zonei de vec in tate pentru tensiunea nominal a re elei mai mic de 1 kV este de 300 mm. 9.3.4 .1.3. Trebuie s existe asigurarea c lucr torul este ntr-o pozi ie stabil care i pe rmite s aib ambele mini libere. 9.3.4.1.4. nainte de nceperea lucr rii persoana cu responsabilitatea lucr rilor trebuie s furnizeze instruc iuni personalului, asup ra men inerii distan elor de securitate, asupra m surilor de securitate care au fost luate i asupra necesit ii unui comportament responsabil fa de m surile de s ecuritate. Limita zonei de lucru trebuie precizat i definit clar. 9.3.4.1.5. Zon a de lucru trebuie s fie marcat prin bariere, corzi, stegule e, l mpi i semnaliz ri corespunz toare. Tablourile sub tensiune din nc perea al turat trebuie de ase menea indicate prin mijloace suplimentare, foarte vizibile, de exemplu semne de avertizare clare, fixe n fa a u ilor. 9.3.4.1.6. n zona de lucru, lucr torul trebu ie s se asigure care sunt mi c rile pe care poate s le fac cu o parte a corpului s u, cu uneltele pe care le manevreaz astfel nct s nu ating zona de lucru sub ten siune. Trebuie acordat o aten ie special la manevrarea unor unelte de lucru de l ungimi mari (unelte, extremit i de cabluri, tuburi, sc ri etc.). 9.3.4.2. Protec ia prin ecrane, bariere, carcase sau prelate electroizolante. 9.3.4.2.1. Aceste dispozitive de protec ie trebuie alese i instalate pentru a asigura protec ia mp otriva solicit rilor electrice i mecanice previzibile. 312

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 315 9.3.4.2.2. Atunci cnd dispozitivele de protec ie sunt instalate n interiorul zonei de lucru sub tensiune trebuie s se aplice procedurile de lucru n afara tensiunii sau procedurile de lucru sub tensiune. 9.3.4.2.3. Atunci cnd dispozitivele de pr otec ie sunt instalate n exteriorul zonei de lucru sub tensiune ele trebuie monta te fie aplicnd procedurile de lucru sub tensiune, fie utiliznd dispozitive care mpi edic personalul care le instaleaz s p trund n zona de lucru sub tensiune. Dac est e necesar trebuie utilizate procedurile de lucru sub tensiune. 9.3.4.2.4. n situa ia n care procedurile precedente de lucru sunt ndeplinite, lucru n zona din vecin tate poate fi realizat prin utilizarea procedurilor normale de c tre persoane ca lificate. 9.3.4.3. Protec ie prin distan de securitate i supraveghere Atunci cnd se utilizeaz protec ia prin distan de securitate i supraveghere aceast metod de lucru trebuie s cuprind cel pu in: - men inerea distan ei de securitate; - desem narea personalului responsabil pentru efectuarea lucr rii; - procedurile pentru evitarea p trunderii n zona de lucru sub tensiune pe perioada lucr rilor. 9.4. Pr oceduri de ntre inere 9.4.1. Generalit i 9.4.1.1. Scopul ntre inerii este de a con serva instala ia electric n condi iile cerute. ntre inerea poate consta n: - ntre ine re preventiv care se realizeaz sistematic n inten ia de a prevenii defect rile i de a conserva echipamentul n condi ie bun ; sau - ntre inere corectiv care este rea lizat pentru repararea sau nlocuirea unei p r i defecte. 9.4.1.2. Exist dou tipur i de lucr ri de ntre inere: - lucr ri n cursul c rora riscul de oc electric, de sc urtcircuit sau de arc electric este prezent i n consecin trebuie aplicate procedu rile de lucru corespunz toare; - lucr ri pentru care proiectarea echipamentului permite ca o anumit ntre inere (de exemplu nlocuirea fuzibilului siguran elor sau a l mpilor pentru iluminat) s se realizeze f r a fi necesar s se aplice n totalit ate procedurile de lucru. 9.4.2. Personalul 9.4.2.1. Toate procedurile de ntre in ere care trebuie aplicate trebuie aprobate mai nainte de responsabilul de exploat are. 9.5.2.2. Atunci cnd sunt efectuate lucr ri de ntre inere la o instala ie elec tric trebuie precizat: - partea din instala ie asupra c reia se face interven ia ; - responsabilul de ntre inere. 9.4.2.3. Personalul care trebuie s realizeze luc rarea trebuie s fie calificat pentru activitatea de efectuat i s fie competent p entru sarcina de ndeplinit. El trebuie s fie echipat i s utilizeze dispozitive de m surare i de ncercare i s utilizeze echipamente individuale de protec ie coresp unz toare. 9.4.2.4. Trebuie luate toate m surile de securitate pentru protec ia persoanelor, animalelor i a bunurilor. 313

316 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 9.4.3. Lucr ri de repara ie Lucr rile de repara ii pot cuprinde urm toarele etap e: - localizarea defectului; - eliminarea defectului i/sau nlocuirea defectelor; - reinstalarea p r ii reparate n instala ie. 9.4.3.1. ncerc rile func ionale, veri fic rile corespunz toare i reglajele necesare trebuie realizate pentru a exista asigurarea c toate p r ile reparate ale instala iei sunt corespunz toare pentru a fi puse sub tensiune. 9.4.4. Lucr ri de nlocuire 9.4.4.1. Lucr rile de nlocuire a fuzibilelor siguran elor. Ca regul general , nlocuirea fuzibilelor siguran elor trebuie realizat f r tensiune, dar se poate face i sub tensiune dac exist o pro cedur n acest sens. 9.4.4.2. nlocuirea l mpilor i a accesoriilor Cnd este necesar nl ocuirea l mpilor i a accesoriilor demontabile acestea trebuie realizate f r tens iune. nlocuirea poate fi realizat sub tensiune de c tre o persoan obi nuit dac ec hipamentul prezint o protec ie complet mpotriva atingerii directe. 9.4.5. ntrerupe re temporar n caz de ntrerupere temporar a lucr rii de ntre inere, persoana respons abil de lucrare trebuie s ia toate m surile necesare pentru a mpiedica accesul la piesele sub tensiune neizolate i orice manevr neautorizat la instala ia electri c . Dac este necesar trebuie informat persoana responsabil de exploatarea instal a iei electrice. 9.4.6. Terminarea lucr rilor de ntre inere La terminarea lucr ri lor de ntre inere responsabilul cu lucr rile de ntre inere trebuie s predea instal a ia persoanei responsabile de exploatarea instala iei electrice. Starea instala iei electrice la repunerea n func iune trebuie notificat responsabilului de expl oatare. 314

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 317 CAPITOLUL 10. BIBLIOGRAFIE 10.1. Standarde referin Pentru actualizarea listei standardelor de referin Catal ogul standardelor romne. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SR HD 21 (standard pe p r i) SR HD 22 (standard pe p r i) SR EN 81-72:2004 SR 23 4:2008 SR HD 193 S2:2002 SR HD 308 S2:2002 SR HD 361 S3:2002+A1:2007 SR HD 384.3 S2:2004 SR HD 384.4.42 S1:2004 + A1:2004+A2:2004 SR HD 384.4.43 S2:2004 SR HD 3 84.4.473 S1:2004 se va consulta periodic Buletinul ASRO i 12. SR HD 384.4.482 S1:2003 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SR HD 384.5.52 S1:2004 + A1:2004 SR HD 384.5.523 S2:2003 SR HD 384.5.537 S2:2003 SR HD 384.5.56 S1:2003 SR HD 384.5.551 S1:2003 SR HD 384.7.702 S2:2004 SR HD 38 4.7.708 S2:2005 SR HD 384.7.711 S1:2004 SR HD 384.7.753 S1:2003 SR HD 384.7.754 S1:2006 SR HD 516 S2:2002 +A1:2004+A2:2009 Conductoare i cabluri izolate cu policlorur de vinil de tensiune nominal pn la 45 0/750 V,inclusiv Conductoare i cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiu ne nominal pn la 450/750 V inclusiv Reguli de securitate pentru execu ia i montar ea ascensoarelor. Aplica ii particulare pentru ascensoare de persoane si materia le. Partea 72: Ascensoare de pompieri Bran amente electrice. Prescrip ii general e de proiectare i executare Domenii de tensiuni pentru instala iile electrice n c onstruc ii Identificarea conductoarelor cablurilor i cordoanelor flexibile Siste me de identificare a cablurilor Instala ii electrice n construc ii. Partea 3: Det erminarea caracteristicilor generale Instala ii electrice n construc ii. Partea 4 : M suri de protec ie pentru asigurarea securit ii. Capitolul 42: Protec ia mpotr iva efectelor termice Instala ii electrice n construc ii. Partea 4: Protec ie pen tru asigurarea securit ii. Capitolul 43: Protec ie mpotriva supracuren ilor Insta la ii electrice n construc ii. Partea 4: M suri de protec ie pentru asigurarea se curit ii. Capitolul 47: Utilizarea m surilor de protec ie pentru asigurarea secu rit ii. Sec iunea 473: M suri de protec ie mpotriva supracuren ilor Instala ii el ectrice n construc ii. Partea 4: Protec ia pentru asigurarea securit ii. Capitolu l 48: Alegerea m surilor de protec ie n func ie de influen ele externe. Sec iune 482: Protec ia mpotriva incendiului n amplasamente cu riscuri Instala ii electrice n construc ii. Partea 5: Alegerea i montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare Instala ii electrice n construc ii. Partea 5: Alegerea i i nstalarea echipamentelor electrice. Sec iunea 523: Curen i admisibili n sisteme d e pozare Instala ii electrice n construc ii. Partea 5: Alegerea i instalarea echi pamentelor electrice. Capitolul 53: Aparataj. Sec iunea 537: Dispozitive de sec ionare i comand Instala ii electrice n construc ii. Partea 5: Alegerea i instalar ea echipamentelor electrice. Capitolul 56: Alimentare pentru servicii de securit ate Instala ii electrice n construc ii. Partea 5: Alegerea i instalarea echipamen telor electrice. Capitolul 55: Alte echipamente. Sec iunea 551: Grupuri generato are de joas tensiune Instala ii electrice n construc ii. Partea 7: Reglement ri p entru instala ii i amplasamente speciale. Sec iunea 702: Piscine i alte bazine I nstala ii electrice n construc ii. Partea 7: Prescrip ii pentru instala ii i ampl asamente speciale. Sec iunea 708: Instala ii electrice pentru campinguri Instala ii electrice n construc ii. Partea 7-711: Reguli pentru instala ii i amplasament e speciale. Expozi ii, spectacole i standuri Instala ii electrice n construc ii. Partea 7: Prescrip ii pentru instala ii i amplasamente speciale. Sec iunea 753:

Sisteme de nc lzire n pardoseal sau tavan Instala ii electrice n construc ii. Parte a 7: Prescrip ii pentru instala ii i amplasamente speciale. Sec iunea 754: Insta la ii electrice pentru rulote sau autorulote Ghid de utilizare a cablurilor de j oas tensiune armonizate 315

318 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. SR HD 603 S1:2001 +A1:2002+A2:2004+A3:2007 SR EN 1648-1:2005 SR EN 1648-2:2005 S R EN 1838:2003 STAS 2612-87 SR ISO 3864-1:2009 STAS 6865-89 STAS 7944-79 STAS 94 36 (standard pe p r i) ISO 8528 (standard pe parti) SR ISO 8528-1:2010 SR ISO 85 28-10:2003 SR EN 12101-10:2006+AC :2007 SR 12294:1993 SR EN 12601:2002 SR EN 128 45+A2:2009 SR EN 50085 (standard pe p r i) SR EN 50086 (standard pe p r i) SR EN 50107 (standard pe parti) SR EN 50110-1:2005 SR EN 50160:2007 SR EN 50164 (stan dard pe p r i) SR EN 50200:2007 SR EN 50266 (standard pe p r i) SR EN 50267 (sta ndard pe p r i) SR EN 50272-2:2003 SR EN 50274:2003 SR EN 50362:2004 SR HD 472 S 1:2002 + A1:2002 SR CEI 60050-195:2006 + A1:2006 SR CEI 60050-826:2006 SR EN 600 65:2003 + A1:2006+ A11:2009 SR EN 60079 (standard pe p r i) SR EN 60204-1:2007+A 1:2009 Cabluri de distribu ie de tensiune nominal 0,6/1 kV Vehicule de locuit pentru ti mpul liber. Instala ii electrice de foarte joas tensiune de 12 V n curent continu u. Partea 1: Rulote Vehicule de locuit pentru timpul liber. Instala ii electrice de foarte joas tensiune de 12 V n curent continuu. Partea 2: Autorulote Aplica i i ale iluminatului. Iluminatul de siguran Protec ia mpotriva electrocut rilor. Li mite admise Simboluri grafice. Culori i semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate in locurile de munca si in zonele publ ice Conductoare cu izola ie de PVC pentru instala ii electrice fixe Bare conduct oare de curent. Curen i maximi admisibili de durat . Prescrip ii Cabluri i condu cte electrice. Clasificarea i simbolizarea. Reciprocating internal combustion en gine driven alternating current generating sets Grupuri electrogene de curent al ternativ antrenate de motoare cu ardere intern cu mi care alternativ . Partea 1: Aplica ii, caracteristici i performan e Grupuri electrogene de curent alternati v antrenate de motoare cu ardere intern cu mi care alternativ . Partea 10: M sur area zgomotului aerian prin metoda suprafe ei nf ur toare Sisteme pentru controlu l fumului i al gazelor fierbin i. Partea 10:Echipamente de alimentare cu energie Iluminatul artificial. Iluminatul de siguran n industrie Grupuri electrogene ac ionate de motoare cu ardere intern cu mi care alternativ . Securitate Instala ii fixe de lupt mpotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. D imensionare, instalare i ntre inere Sisteme de jgheaburi i de tuburi profilate pe ntru instala ii electrice Sisteme de tuburi de protec ie pentru instala ii elect rice Instala ii de reclame si tuburi luminoase cu desc rcare, func ionnd la o ten siune nominala de ie ire , in gol, f r sarcin , cuprinsa intre1kV i 10 kV. Explo atarea instala iilor electrice Caracteristici ale tensiunii n re ele electrice Co mponente de protec ie mpotriva tr snetului (CPT). Metod de ncercare pentru reziste n a la foc a cablurilor de mici dimensiuni f r protec ie utilizate n circuite de urgen Metode comune de ncercare a cablurilor supuse la foc. ncercare de rezisten l a propagarea vertical a fl c rii pe conductoare sau cabluri n m nunchi n pozi ie v ertical Metode de ncercare uzuale pentru cabluri n condi ii de foc. ncerc ri asupra gazelor emise n timpul combustiei materialelor din cabluri Prescrip ii de securi tate pentru acumulatoare i instala ii pentru baterii. Partea 2: Baterii sta iona re Ansambluri de aparataj de joas tensiune. Protec ia mpotriva ocurilor electrice . Protec ia mpotriva contactului direct involuntar cu p r i active periculoase Me tod de ncercare a rezisten ei la foc a cablurilor de comand i de energie cu dimen siuni mari, neprotejate pentru utilizare n circuitele de alarm Tensiuni nominale ale re elelor electrice de distribu ie public de joas tensiune Vocabular Electro tehnic Interna ional. Partea 195: Legare la p mnt i protec ie mpotriva ocurilor el ectrice Vocabular Electrotehnic Interna ional. Partea 826: Instala ii electrice Aparate electronice audio, video i similare. Cerin e de securitate Aparatur elec tric pentru atmosfere explozive gazoase Securitatea ma inilor. Echipamentul elec tric al ma inilor. Partea 1 : Cerin e generale

316

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 319 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. SR EN 60228:2005 SR EN 60269 (standard pe p r i) SR CEI 60287-1-1 + A1:2001 SR E N 60309-1:2001 + A1:2007 SR EN 60309-2:2002 +A1:2004 CEI 60331-11:1999 CEI 60331 -21:1999 SR EN 60332 (standard pe p r i) SR EN 60335-2-41:2004+A1:2004 + A2.2010 SR EN 60335-2-71:2004 +A1:2007 SR EN 60335-2-53:2004+A1:2007 SR EN 60335-2 96:2 004+ A1:2004+A2:2009 SR EN 60335-2-105:2005 + A1:2008 SR HD 60364-1:2009 SR HD 6 0364-4-41:2007 SR CEI 60364-4-44:2005 SR HD 60364-4-443:2007 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. SR HD 60364-5-51:2010 SR CEI 60364-5-53:2005 SR HD 60364-5-534:2009 SR HD 603645-54:2007 SR HD 60364-5-56:2010 SR HD 60364-5-551:2010 SR HD 60364-5-559:2006 SR HD 60364-6:2007 SR HD 60364-7-701:2007 Conductoare pentru cabluri izolate Siguran e fuzibile de joas tensiune Cabluri e lectrice. Calculul intensit ii admisibile a curentului. Partea 1: Ecua iile inte nsit ii admisibile a curentului (factor de nc rcare 100%) i calculul pierderilor. Sec iunea 1: Generalit i Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescrip ii de intersc himbabilitate dimensional pentru aparate cu tifturi i teci Tests for electric ca bles under fire conditions - Circuit integrity - Part 11: Apparatus - Fire alone at a flame temperature of at least 750 C Tests for electric cables under fire co nditions - Circuit integrity - Part 21: Procedures and requirements - Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV ncerc ri ale cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc. Aparate electrice de uz casnic i scopuri similare . Securitatea. Partea 241: Prescrip ii particulare pentru pompe. Aparate electri ce pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-71: Prescrip ii par ticulare pentru aparate electrice de nc lzit destinate reproducerii i cre terii a nimalelor Aparate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Par tea 2-53: Prescrip ii particulare pentru aparate de nc lzit sauna Aparate electri ce de uz casnic i scopuri similare. Securitatea. Partea 296: Prescrip ii particu lare pentru elemente de nc lzit flexibiletip folie pentru nc lzirea camerelor. Apa rate electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Securitate. Partea 2-105: Pr escrip ii particulare pentru cabine de du multifunc ionale Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 1: Principii fundamentale, determinarea caracteristicil or generale, defini ii Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 4: M suri d e protec ie pentru asigurarea securit ii. Capitolul 41: Protec ia mpotriva ocuril or electrice Instala ii electrice n construc ii. Partea 4-44: Protec ie pentru as igurarea securit ii. Protec ie mpotriva perturba iilor de tensiune i perturba iil or electromagnetice Instala ii electrice n construc ii. Partea 4-44: Protec ie pe ntru asigurarea securit ii. Protec ie mpotriva perturba iilor de tensiune i a per turba iilor electromagnetice. Articolul 443: Protec ie mpotriva supratensiunilor de origine atmosferic sau de comuta ie Instala ii electrice n construc ii. Partea 5-51: Alegerea i montarea echipamentelor electrice. Reguli generale Instala ii electrice n construc ii. Partea 5-53: Alegerea i instalarea echipamentelor electr ice. Sec ionare, ntrerupere i comand Instala ii electrice de joas tensiune. Parte a 5-53: Alegerea i instalarea echipamentelor electrice. Sec ionare, ntrerupere i comand . Articolul 534: Dispozitive de protec ie mpotriva supratensiunilor Instal a ii electrice de joas tensiune. Partea 5-54: Alegerea i montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la p mnt, conductoare de protec ie i conductoare de echipoten ializare Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 5-56: Alegerea i instalarea echipamentelor electrice. Servicii de securitate Instala ii electr ice de joas tensiune. Partea 5-55: Alegerea i instalarea echipamentelor electric e. Alte echipamente. Articolul 551:Grupuri generatoare de joas tensiune Instala ii electrice n construc ii. Partea 5-55: Alegerea i instalarea echipamentelor ele

ctrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri i instala ii de iluminat Instal a ii electrice de joas tensiune. Partea 6: Verificare Instala ii electrice de jo as tensiune. Partea 7-701: Prescrip ii pentru instala ii sau amplasamente specia le. nc peri cu cad de baie sau du Instala ii electrice n construc ii. Partea 7-703 : Prescrip ii pentru instala ii sau amplasamente speciale. nc peri i cabine prev zute cu 84. SR HD 60364-7-703:2005 317

320 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. SR HD 60364-7-704:2007 SR HD 60364-7-705:2007 SR HD 60364-7-706:2007 SR HD 60364 -7-708:2010 SR HD 60364-7-709:2010 SR CEI 60364-7-710:2005 SR HD 60364-7-712:200 5 SR CEI 60364-7-713:2005 SR HD 60364-7-717:2010 SR HD 60364-7-721:2010 SR HD 60 364-7-740:2007 96. 97. 98. 99. CEI 60417-DB (baz de date) SR EN 60423:2008 SR EN 60439 (standard pe p r i) SR E N 61439 (standard pe p r i) SR CEI 60502-1:2006 100. SR EN 60529:1995 + A1:2003 101. SR EN 60598 (standard pe p r i) 102. SR EN 60601-1-1:2003 103. SR CEI 60755+A1+A2:1995 104. SR EN 60670-1:2005 105. SR EN 6 0670-21:2008 106. SR EN 60670-22:2007 107. SR EN 60695 (standard pe p r i) 108. SR EN 60702-1:2003 109. SR EN 60702-2:2003 nc lzitoare pentru saune Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 7-704: Pre scrip ii pentru instala ii sau amplasamente speciale. Instala ii pentru antiere de construc ii i de demolare Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 7-705 : Prescrip ii pentru instala ii sau amplasamente speciale. Construc ii din agric ultur i horticultur Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 7-706: Prescri p ii pentru instala ii sau amplasamente speciale. Incinte electroconductoare ngus te Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 7-708: Prescrip ii pentru insta la ii i amplasamente speciale. Campinguri, parcuri de rulote i amplasamente simi lare Instala ii electrice n construc ii. Partea 7: Prescrip ii pentru instala ii i amplasamente speciale. Sec iunea 709: Porturi de ambarca ii i amplasamente sim ilare Instala ii electrice n construc ii. Partea 7: Prescrip ii pentru instala ii sau amplasamente speciale. Sec iunea 710: Amplasamente pentru utiliz ri medical e Instala ii electrice n construc ii. Partea 7-712: Prescrip ii pentru instala ii i amplasamente speciale. Sisteme de alimentare cu energie solar fotovoltaic (PV ) Instala ii electrice n construc ii. Partea 7: Prescrip ii pentru instala ii i a mplasamente speciale. Sec iunea 713: Mobilier Instala ii electrice n construc ii. Partea 7-717: Prescrip ii pentru instala ii speciale sau amplasamente speciale. Unit i mobile sau transportabile Instala ii electrice de joas tensiune. Partea 7-721: Prescrip ii pentru instala ii i amplasamente speciale. Instala ii electri ce pentru rulote i autorulote Instala ii electrice n construc ii. Partea 7-740: P rescrip ii pentru instala ii sau amplasamente speciale. Instala ii electrice tem porare pentru structuri, dispozitive pentru agrement i bar ci din blciuri, parcur i de distrac ii i circuri Graphical symbols for use on equipment Sisteme de tubu ri de protec ie pentru sisteme de cablare. Diametre exterioare ale tuburilor de protec ie pentru instala ii electrice i filete pentru tuburi de protec ie i acce sorii Ansambluri de aparataj de joas tensiune Ansambluri de aparataj de joas ten siune Cabluri de energie cu izola ie extrudat i accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) pn la 30 kV (Um = 36 kV). Partea 1: Cabluri pen tru tensiuni nominale de 1 kV (Um = 1,2 kV) i 3 kV (Um = 3,6 kV) Grade de protec ie asigurate prin carcase (Cod IP) Corpuri de iluminat Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerin e generale de securitate. Standard colateral: Cerin e de secu ritate pentru sisteme electromedicale Reguli generale pentru dispozitivele de pr otec ie la curent diferen ial rezidual Cutii i carcase pentru aparate electrice pentru instala ii electrice de uz casnic i similar. Partea 1: Reguli generale Cu tii i carcase pentru aparate electrice pentru instala ii electrice fixe de uz ca snic i similar. Partea 21: Prescrip ii particulare pentru cutii i carcase cu dis pozitive de ag are Cutii i carcase pentru aparate electrice pentru instala ii el ectrice fixe de uz casnic i similar. Partea 22: Prescrip ii particulare pentru c utii i carcase de conexiune ncerc ri privind riscurile de foc Cabluri cu izola ie

mineral i terminalelor lor de tensiune nominal pn la 750 V. Partea 1: Cabluri Ca bluri cu izola ie mineral i terminalele lor de tensiune nominal pn la 750 V. Part ea 2: Terminale 318

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 321 110. CEI 60724:2008 111. SR EN 60745 (standard pe p r i) 112. SR CEI 60800:2010 113. SR EN 60896 (standard pe par i) 114. SR EN 60898-1:2004 +A1:2004+ A11:2006 +A12:2009 115. SR EN 60898-2:2007 116. SR EN 60904-3:2008 117. 118. 119. 120. SR EN 60947 (standard pe p r i) SR EN 60950 (standard pe p r i) SR EN 61000 (sta ndard pe p r i) SR EN 61008-1:2004+ A11:2008 +A12:2009 121. SR EN 61009-1:2004 +A12:2009+A13:2009 122. SR EN 61029 (standard pe p r i) 123. SR EN 61034 (standard pe p r i) 124. SR EN 61082-1:2007 125. CEI 61084 (sta ndard pe p r i) 126. SR EN 61140:2002 +A1:2007 127. SR CEI 61200-53:2005 128. SR CEI 61200-704:2005 129. SR EN 61241-10:2005 130. SR EN 61334 (standard pe p r i ) 131. SR EN 61346-1:1998 132. SR EN 61346-2:2004 133. SR EN 61347-2-2:2003 +A1: 2006+ A2:2007 134. SR EN 61386 (standard pe p r i) 135. SR EN 61537:2007 136. SR EN 61557 (standard pe p r i) 137. SR EN 61558-1:2006 + A1:2009 138. SR EN 65582-4:2002 139. SR EN 61558-2-5:2002 +A11:2005 Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) Unelte electrice cu motor portabile. Securi tate Cabluri de nc lzire cu tensiunea nominal de 300/500 V pentru confort termic i protec ie mpotriva form rii ghe ii Baterii sta ionare cu plumb-acid Aparate ele ctrice mici. ntreruptoare automate pentru protec ia la supracuren i pentru instal a ii casnice i similare. Partea 1: ntreruptoare automate pentru func ionare n cure nt alternativ Aparate electrice mici. ntreruptoare automate pentru protec ia la s upracuren i pentru instala ii casnice i similare. Partea 2: ntreruptoare automate pentru func ionare n curent alternativ i n curent continuu Dispozitive fotovoltai ce. Partea 3: Principii de m surare pentru dispozitivele fotovoltaice (PV) pentr u aplica ii terestre incluznd distribu ia radia iei solare standard Aparataj de j oas tensiune Echipamente pentru tehnologia informa iei. Securitate Compatibilita te electromagnetic (CEM) ntreruptoare automate de curent diferen ial rezidual f r protec ie incorporat la supracuren i pentru uz casnic i similar. Partea 1:Regul i generale . ntreruptoare automate de curent diferen ial rezidual cu protec ie in corporat la supracuren i pentru uz casnic i similar. Partea 1:Reguli generale Se curitatea uneltelor electrice cu motor transportabile M surarea densit ii fumulu i degajat de cabluri care ard n condi ii definite Elaborarea documentelor utiliza te n electrotehnic . Partea 1: Reguli generale Cable trunking and ducting systems for electrical installations Protec ie mpotriva ocurilor electrice. Aspecte comu ne n instala ii i echipamente electrice Ghid pentru instala ii electrice. Partea 53: Alegerea i instalarea echipamentelor electrice. Aparataj Ghid pentru instala ii electrice. Partea 704: Instala ii pentru antier Aparate electrice destinate utiliz rii n prezen a prafului combustibil. Partea 10: Clasificarea ariilor unde este sau poate fi prezent praf combustibil Automatizarea distribu iei prin utili zarea de sisteme de curen i purt tori pe linii de distribu ie a energiei electri ce Sisteme industriale, instala ii i echipamente i produse industriale. Principi i de structurare i identific ri de referin . Partea 1: Reguli de baz Sisteme ind ustriale, instala ii i echipamente i produse industriale. Principii de structura re i identific ri de referin . Partea 2: Clasificarea obiectelor i coduri pentru clase Aparataj pentru l mpi. Partea 2-2: Prescrip ii particulare pentru convert izoare electronice cobortoare alimentate n curent continuu sau curent alternativ p entru l mpi cu incandescen Sisteme de tuburi de protec ie pentru instala ii elec trice Direc ionarea cablajului. Sisteme traseu de cabluri i sisteme scar de cabl uri Securitate electric n re ele de distribu ie de joas tensiune de 1, 0 kV c.a. i 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de m surare sau de supraveghere a m surilo r de protec ie Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinel or de reactan i produselor similare. Partea 1: Prescrip ii generale i ncerc ri Se curitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare i analogice. Partea 2-4: Prescrip ii particulare pentru transformatoare de separare a circuitelor de uz g eneral Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare i dispozitivelor

analoage. Partea 2-5: Prescrip ii particulare pentru transformatoare i blocuri de alimentare pentru aparate de ras 319

322 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 140. SR EN 61558-2-6:2002 141. SR EN 61558-2-15:2003 142. SR EN 61643-11:2003 +A11:2007 143. SR EN 62040 (standard pe p r i) 144. SR CEI/TR 62066:2005 145. SR EN 62262:2004 146. SR EN 62305 (standard pe p r i) 147 . SR EN 62395-1:2007 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare i analogice. Partea 2-6 : Prescrip ii particulare pentru transformatoare de securitate de uz general Sec uritatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare i dispozitivelor analoage. Partea 2-15: Prescrip ii particulare pentru transformatoare de separare a circu itelor pentru spa ii cu utilizare medical Desc rc toare de joas tensiune. Partea 11: Desc rc toare conectate la sistemele de distribu ie de joas tensiune. Presc rip ii i ncerc ri Surse de alimentare nentreruptibile (UPS) Supratensiuni i protec ia mpotriva supratensiunilor n re elele de joas tensiune alternativ . Informa ii generale de baz Grade de protec ie asigurate prin carcasele echipamentelor elect rice mpotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK) Protec ia mpotriva tr sn etului Sisteme de nc lzire rezistiv a traseelor pentru aplica ii industriale i co merciale. Partea 1: Cerin e generale i de ncercare 10.2. Acte normative 1. 2. Legea nr. 10/1995 Legea nr. 50/1991 Hot rrea Guvernului nr. 90/2008 Hot rrea Guver nului nr. 300/2006 Legea nr. 307/2006 Legea nr. 319/2006 Hot rrea Guvernului nr. 1146/2006 Hot rrea Guvernului nr. 457/2003 Hot rrea Guvernului nr. 622/2004 Hot rre a Guvernului nr. 971/2006 Hot rrea Guvernului nr. 1091/2006 Ordinul pre edintelui autorit ii na ionale de reglementare n domeniul energiei nr. 34/2003 Ordinul pre edintelui autorit ii na ionale de reglementare n domeniul energiei nr. nr.7/2006 3. 4. 5. 6. 7. 9. Legea privind calitatea n construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modific rile ulterioare. Legea privind autorizarea e xecut rii lucr rilor de construc ii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr . 933 din 13 octombrie 2004., cu complect rile i modific rile ulterioare Hot rrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei al Romniei nr. 109 din 12 februarie 2008 Hot rrea Guvernului privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru antierele temporale sau mobile, publicat n Monit orul Oficial al Romniei, nr.252 din 21 martie 2006, cu complet rile i modific ril e ulterioare. Legea privind ap rarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul Of icial al Romniei, nr.633 din 21 iulie 2006, cu modific rile ulterioare Lege a sec urit ii i s n t ii n munc , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 646 din 26 iulie 2006 Hot rrea Guvernului privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru utilizarea n munc de c tre lucr tori a echipamentelor de munc , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 815 din 03 octombrie 2006. Hot rrea Guvernului privind asigurarea securit ii utilizatorilor de echipamente electrice de joas te nsiune, republicat , n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modific rile i complet rile ulterioare Hot rrea Guvernului privind stabilirea co ndi iilor de introducere pe pia a produselor pentru construc ii, republicat n Mon itorul Oficial al Romniei, nr.487 din 20 iulie 2007, cu complet rile i modific ri le ulterioare Hot rrea Guvernului privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de s n tate la locul de munc , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.683 din 09 august 2006. Hot rrea Guvernului privind cerin ele minime d e securitate i s n tate pentru locul de munc , publicat n Monitorul Oficial al Ro

mniei, nr.739 din 30 august 2006. Ordin privind aprobarea Normativului de ncerc ri i m sur tori pentru sistemele de protec ii, comand -control i automatiz ri din p artea electric a centralelor i sta iilor, cod NTE 002/03/0, publicat n Monitorul O ficial al Romniei, partea I, nr.15 din 8 ianuarie 2004. Ordin pentru aprobarea No rmei tehnice energetice (NTE), Normativ privind metodologia de calcul al curen il or de scurtcircuit n re elele electrice cu tensiunea sub 1 kV, cod NTE 006/06/00, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.309 din 05 aprilie 2006. 10. 11. 12. 13. 320

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 323 14. 15. 16. Ordinul pre edintelui autorit ii na ionale de reglementare n domeniul energiei nr .38/2008 Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 21 7/2005 Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 176/ 2005 Ordin pentru aprobarea Normativul pentru proiectarea i executarea re elelor de ca bluri electrice, cod NTE 007/08/00, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, parte a I, nr. 356 din 08 mai 2008. Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instala iilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05, aprobat prin Ordinul ministrului transportur ilor, construc iilor i turismului nr.217/2005, publicat n Monitorul Oficial al Ro mniei, partea I, nr.479 din 07 iunie 2005. Normativ privind proiectarea, executar ea, verificarea i exploatarea instala iilor electrice n zone cu pericol de exploz ie, indicativ NP 099-04, aprobat