P. 1
Contab_internationala_Moisescu_2008_2009

Contab_internationala_Moisescu_2008_2009

|Views: 576|Likes:

More info:

Published by: Grigoras Dorina-Valerik on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • Contabilitate internaţională
 • Capitolul 1 - Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
 • 1. Bilanţul contabil
 • 2. Contul de profit şi pierdere
 • 3. Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii
 • 4. Tabloul fluxurilor de trezorerie
 • 5. Anexele la situaţiile financiare
 • 7. Situaţii financiare interimare
 • 11. Evenimente apărute după data închiderii
 • 2.1. Imobilizările corporale
 • 2.2 Imobilizările necorporale
 • 2.3 Deprecierea activelor
 • 3.1 Politici şi tratamente contabile privind stocurilor
 • Capitolul 4 - Costurile îndatorării
 • Capitolul 5 - Contablizarea instrumentelor financiare
 • Capitolul 6 - Provizioane, pasive contingente şi active contingente
 • Capitolul 7 - Veniturile activităţilor ordinare
 • 7.1. Veniturile din vânzările de bunuri
 • 7.2. Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende
 • Capitolul 8 - POLITICILE PRIVIND IMPOZITAREA PROFITULUI
 • Bibliografie

Universitatea “Dunărea de Jos”

Contabilitate internaţională
Conf.dr.ec. Moisescu Florentina

Galaţi - 2008

CUPRINS Capitolul 1. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare...................... 5 1. Bilanţul contabil ....................................................................................7 2. Contul de profit şi pierdere .............................................................9 3. Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii ............................................. 12 4. Tabloul fluxurilor de trezorerie ...........................................................13 5. Anexele la situaţiile financiare ...........................................................20 6. Elemente privind regulile generale de respectat în întocmirea situaţiilor financiare................................................................................... 22 7. Situaţii financiare interimare ..............................................................24 8. Modificarea politicilor contabile şi corectarea erorilor – efecte asupra situaţiilor financiare ......................................................................25 9. Rezultatul pe acţiune .........................................................................28 10. Implicaţii ale variaţiei cursurilor de schimb valutar asupra situaţiilor financiare ..................................................................................31 11. Evenimente apărute după data închiderii ..................................................34 Capitolul 2. Politici şi tratamente contabile privind imobilizărilor corporale şi necorporale ...................................................................... 37 1. Imobilizările corporale ............................................................. 37 2. Imobilizările necorporale ......................................................... 46 3. Deprecierea activelor ..........................................................54 Capitolul 3. Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările in curs ..............................................................................................68 1. Politici şi tratamente contabile privind stocurilor............... 68 2. Politici şi opţiuni de estimare şi contabilizare a lucrărilor in curs ........................................................................71 Capitolul 4. Costurile îndatorării .......................................................... 80 Capitolul 5. Contablizarea instrumentelor financiare ........................ 85 Capitolul 6. Provizioane, pasive contingente şi active contingente . 96 Capitolul 7. Veniturile activităţilor ordinare .................................... 102 1. Veniturile din vânzările de bunuri ........................................ 103 2. Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende .................... 106 Capitolul 8. Politicile privind inpozitarea profitului ....................... 108 Bibliografie .......................................................................................... 122
Contabilitate internaţională 3

Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

Capitolul 1 - Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
Situaţiile financiare sunt ansamblul documentelor de sinteză care se întocmesc cu ocazia închiderii exerciţiului financiar. Scopul situaţiilor financiare este acela de a oferi o reprezentare financiară structurată referitoare la poziţia financiară şi tranzacţiile realizate de întreprindere. Ca atare, situaţiile financiare - trebuie să se furnizeze o informare despre poziţia financiară, performanţele şi fluxurile de trezorerie ale unei întreprinderi, - au scopul de a arăta rezultatele gestiunii realizate de conducerea întreprinderii, inclusiv asupra modului în care aceasta a utilizat resursele care i-au fost încredinţate. - trebuie să furnizeze informaţii care să permită utilizatorilor efectuarea de previziuni asupra fluxurilor de trezorerie viitoare, în special referitoare la scadenţa (secvenţa) şi probabilitatea lor. În acest sens, informaţiile vizează: - activele controlate de întreprindere, adică resursele generatoare de fluxuri de trezorerie viitoare; - datoriile întreprinderii, adică pasivele externe ce trebuie să se găsească la originea plăţilor; - capitalurile proprii, ca interes rezidual al proprietarilor în activele controlate de întreprindere; - rezultatul net al întreprinderii şi, într-o accepţie mai largă, performanţa sa economică, redate prin reflectarea evoluţiei capitalurilor proprii (activului net), evoluţie din care sunt excluse efectele operaţiilor efectuate de întreprindere direct cu proprietarii săi; - fluxurile de trezorerie trecute, ce se pot constitui în bază pentru determinarea fluxurilor de trezorerie viitoare. Situaţiile financiare includ următoarele componente: • bilanţul ; • contul de profit şi pierdere; • o situaţie care să arate: − fie toate variaţiile capitalurilor proprii; − fie schimbările în capitalurile proprii, cu excepţia celor ce provin din tranzacţiile de capital cu proprietarii şi distribuirile în favoarea acestora; • tabloul fluxurilor de trezorerie; • politicile contabile şi notele explicative. Dincolo de aceste situaţii financiare, întreprinderile sunt încurajate să furnizeze • notele de vedere critice ale conducerii, prin descrierea şi explicarea trăsăturilor principale ale performanţelor financiare şi poziţiei financiare, precum şi incertitudinile principale cu care acestea se confruntă. Un
Contabilitate internaţională 5

Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

atare raport trebuie să includă: - factorii principali şi influenţele ce determină performanţele, inclusiv a schimbărilor de mediu în care operează întreprinderea, a răspunsului acesteia la astfel de schimbări şi efecte, a politicii ei în materie de investiţii pentru a menţine şi creşte performanţele din care, în mod distinct, se cuvine să se prezinte politica referitoare la dividende; - sursele lor de finanţare a întreprinderii, a politicii sale referitoare la rata îndatorării şi a politicilor conducerii, în materie de risc; - solidităţii întreprinderii şi resurselor acesteia, elemente a căror expresie valorică nu este reflectată de bilanţ, în conformitate cu referenţialul contabil internaţional. • situaţii adiţionale, precum rapoartele referitoare la mediu şi situaţii privind valoarea adăugată. Întreprinderile sunt încurajate să prezinte astfel de situaţii adiţionale, în măsura în care factorii de conducere consideră că ele ajută utilizatorii în luarea deciziilor lor economice. Referitor la structura şi conţinutul situaţiilor financiare propriu-zise, norma IAS l prevede o listă minimală de rubrici. Informaţiile complementare situaţiilor financiare propriu-zise fac obiectul notelor explicative, În cadrul situaţiilor financiare, fiecare componentă trebuie să fie identificată în mod clar. În acest sens, este necesar să se pună în evidenţă următoarele identificări: - numele întreprinderii sau orice altă indicaţie echivalentă; - dacă este vorba despre conturi individuale sau despre conturi consolidate; - în privinţa bilanţului, data la care a fost întocmit, iar în cazul contului de profit şi pierdere, tabloului variaţiilor capitalurilor proprii şi tabloului fluxurilor de trezorerie, perioada „acoperită" de aceste situaţii; - moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare; - exprimarea în mii, milioane sau într-o altă unitate de măsură, dacă această opţiune a fost adoptată. Perioada de raportare. În mod normal, situaţiile financiare sunt întocmite pentru o perioadă de un an. Totuşi, din motive practice, unele întreprinderi preferă să raporteze pentru o perioadă de 52 de săptămâni. Norma IAS l nu interzice această practică, dar situaţiile financiare ce rezultă dintr-o astfel de uzanţă nu trebuie să fie semnificativ diferite de cele prezentate pentru o perioadă de un an. În acest caz întreprinderile trebuie să menţioneze în situaţiile financiare: - motivul pentru care a fost aleasă o perioadă diferită de un an; - faptul că fluxurile exerciţiului precedent (relevate prin contul de profit şi pierdere, tabloul variaţiilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de trezorerie şi notele explicative) nu sunt comparabile. Termenul de întocmire. Utilitatea situaţiilor financiare este deteriorată dacă ele nu sunt disponibile utilizatorilor în limita unei perioade rezonabile, după data bilanţului. Cu cât sunt întocmite şi publicate mai târziu, cu atât utilitatea lor se reduce. Un termen maxim de 6 luni constituie o limită normală.
Contabilitate internaţională
6

Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

1. Bilanţul contabil
A. Modelului global de bilanţ se prezintă astfel: Active imobilizate I. Imobilizări necorporale II. Imobilizări corporale III. Imobilizări financiare Active circulante I. Stocuri II. Creanţe (Sumele ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare element) III. Investiţii financiare pe termen scurt IV. Casa şi conturi la bănci Cheltuieli în avans Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (B+C-D-I) Total active minus datorii curente (A+E) Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Venituri în avans Capital şi rezerve I. Capital II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve V. Rezultatul reportat VI. Rezultatul exerciţiului Directiva a IV-a: lasă posibilitatea înscrierii creanţei privind capitalul subscris şi nevărsat înaintea elementelor de activ imobilizat (activ fictiv) sau ca un element component al activului circulant (în speţă, al creanţelor), înscrie cheltuielile de constituire în a doua rubrică a bilanţului, înaintea elementelor de activ imobilizat, acceptându-se judecata că astfel de cheltuieli reprezintă un element de activ fictiv, necesitatea capitalizării lor fiind o opţiune de probat. reuneşte sub acelaşi element cheltuielile în avans şi veniturile de primit, considerându-le, în virtutea acţiunii postulatului (principiului) independenţei exerciţiilor, conturi de regularizare. Acest element poate să fie prezentat fie în cadrul unei rubrici distincte în structura creanţelor, fie la cheltuieli în avans. reuneşte sub acelaşi element cheltuielile de plătit şi veniturile în avans, considerându-le conturi de regularizare, în virtutea acţiunii postulatului (principiului) mai sus menţionat. Acest element poate să fie prezentat fie în cadrul unei rubrici distincte, în structura rubricilor de datorii (D şi/sau G) fie la rubrica I (venituri în avans). prezintă ca un post distinct al provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli (H) provizioanele pentru impozite amânate, considerându-le o categorie distinctă de datorii care răspund particularităţilor definiţiei provizioanelor
7

B.

C. D. E. F. G. H. I. J.

-

-

-

-

Contabilitate internaţională

Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

În conformitate cu norma internaţională IAS l, structura şi conţinutul bilanţului trebuie să realizeze distincţia dintre elementele curente şi cele necurente. În funcţie de natura activităţii sale, fiecare întreprindere care aplică referenţialul internaţional trebuie să decidă dacă este util să efectueze distincţia dintre elementele curente şi necurente ale bilanţului său, atât pentru datorii, cât şi pentru active. Atunci când o astfel de distincţie nu este efectuată, activele şi datoriile sunt clasificate, în principiu, în funcţie de lichiditatea/exigibilitatea lor. Întreprinderile trebuie să menţioneze în situaţiile financiare partea sub un an a activelor şi datoriilor, pentru toate rubricile care conţin atât elemente pe termen scurt, cât şi elemente pe termen lung. Activele curente şi necurente • Activele curente ale bilanţului cuprind: - elemente destinate să fie realizate, sau deţinute pentru a fi vândute sau consumate, în cadrul ciclului normal de exploatare al întreprinderii; sau - elementele destinate, în principal, pentru a fi negociate pe diferite pieţe sau deţinute într-o perspectivă de termen scurt, întreprinderea aşteptându-se să le realizeze în maximum un an de la data închiderii exerciţiului; sau - lichidităţile sau cvasilichidităţile, dacă utilizarea acestora nu este supusă restricţiilor. • Elemente necurente includ atât imobilizările corporale şi necorporale, cât şi activele de exploatare şi financiare pe termen lung. Activele curente se referă, în special, la stocuri şi creanţe-clienţi, care sunt vândute, consumate sau realizate în cadrul ciclului normal de exploatare, chiar şi atunci când nu se preconizează ca ele să fie realizate în următoarele douăsprezece luni după închiderea exerciţiului. Titlurile negociabile pe pieţe sunt active curente, dacă este prevăzută realizarea lor în următoarele douăsprezece luni care succed datei închiderii exerciţiului, în caz contrar ele fiind considerate active necurente. Datorii curente şi necurente O datorie constituie un element curent al bilanţului, atunci când trebuie să fie rambursată: - fie în cadrul ciclului normal de exploatare al întreprinderii; - fie la o scadenţă în cadrul următoarelor douăsprezece luni care succed datei închiderii exerciţiului. Toate celelalte datorii sunt datorii necurente. Unele datorii curente, precum datoriile comerciale, cele legate de relaţiile cu salariaţii sau de alte costuri operaţionale, fac parte din necesarul în fond de rulment utilizat în ciclul normal de exploatare al întreprinderii. Astfel de elemente, ca şi în cazul activelor, sunt clasificate în categoria „curente", chiar dacă ele trebuie să fie rambursate peste o perioadă mai mare de un an. Alte datorii curente nu sunt rambursate în cadrul ciclului normal de exploatare, dar trebuie să fie decontate în următoarele douăsprezece luni, care succed datei închiderii exerciţiului. Este cazul, de exemplu, al părţii rambursabile pe termen scurt din împrumuturile purtătoare de dobânzi, al creditelor bancare pe termen scurt, dividendelor de plătit, impozitelor
Contabilitate internaţională
8

financiare. Particularităţile economice. Un împrumut poate să fie supus unor condiţii a căror nerespectare de către debitor autorizează creditorul să solicite plata integrală a datoriei.creditorul a acceptat să nu recurgă la utilizarea clauzei de exigibilitate imediată.este vorba despre datorii care. 2. în orice moment. printr-o datorie pe termen lung.se abandonează clasificarea „curent . în situaţia în care: .este puţin probabil ca debitorul să fie din nou în imposibilitatea de a face faţă condiţiilor împrumutului. Modelul promovat prin reglementările OMF 94/2001 cuprinde şi elemente de gândire şi de practică internaţională: . concomitent cu informaţiile care justifică această prezentare. Însă. erau datorii pe termen lung.excepţional" şi se impune clasificarea „ordinar . cu una dintre cele două logici de structurare a cheltuielilor. juridice şi culturale ale fiecărei ţări europene au făcut ca normalizatorii şi întreprinderile să opteze pentru modelul care corespunde cel mai bine solicitărilor informaţionale ale utilizatorilor. în virtutea regulii expuse anterior.această intenţie este confirmată de existenţa unui contract de refinanţare sau de reeşalonare a scadenţelor. în momentul contractării lor. În acest caz. Mărimea datoriilor pe termen scurt clasificate în categoria datoriilor necurente. Datoriile purtătoare de dobânzi. structura după originea sau natura cheltuielilor şi structura după destinaţia sau funcţiile acestora. . atunci când sunt îndeplinite următoarele două condiţii: .întreprinderea în cauză intenţionează să refinanţeze aceste datorii. este indicată în notele explicative. Contabilitate internaţională 9 . . forma listă şi forma tabelară sau cont. . încheiat înainte ca situaţiile financiare să fi fost aprobate. sunt elemente necurente ale datoriilor. O întreprindere trebuie să continue să încadreze datoriile sale pe termen lung purtătoare de dobânzi în categoria datoriilor necurente. în România s-a generalizat structura după natură la nivelul tuturor agenţilor. care generează o finanţare pe termen lung a necesarului în fond de rulment. în mod adecvat.extraordinar". datoria este considerată necurentă. necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii. pentru partea lor scadentă la o dată superioară unui an. Modelul structurării cheltuielilor după natură se pretează. în cursul următoarelor douăsprezece luni care se succed datei închiderii exerciţiului. Cele patru scheme (modele) derivă din combinarea uneia dintre cele două forme de prezentare.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare asupra beneficiilor de plătit şi altor creditori necomerciali. chiar dacă ele trebuie să fie decontate în următoarele douăsprezece luni care se succed datei închiderii exerciţiului. Norma IAS l nu prescrie ordinea sau formatul în care elementele trebuie să fie prezentate şi lasă întreprinderilor posibilitatea de a proceda la alegeri. structura după funcţii regăsindu-se într-o notă explicativă. Contul de profit şi pierdere Directiva a IV-a a prevăzut patru scheme de prezentare a contului de profit şi pierdere.

Cifra de afaceri 2. 2. O astfel de analiză convine mai ales întreprinderilor mici. cota-parte în rezultatul net al întreprinderilor asociate şi cele de tip jointventure contabilizată pe baza metodei punerii în echivalenţă. contul de profit şi pierdere trebuie să menţioneze cel puţin următoarele posturi: 1. 4. Cheltuieli cu amortizările 7. Materii prime şi furnituri consumate 5. Cheltuieli de exploatare III. Rezultatul pe acţiune În conformitate cu norma internaţională IAS l. Cheltuieli de personal 6.rubrica finală „rezultatul pe acţiune" (de bază şi diluat) . Rezultatul extraordinar (VIII-IX) XI. 6. Alte cheltuieli de exploatare Contabilitate internaţională 10 .Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare . Clasificarea după natură pentru activitatea de exploatare: 1. O întreprindere trebuie să prezinte în contul său de profit şi pierdere sau în notele explicative o clasificare a cheltuielilor după natură sau după funcţie. 8.V) VII. 3. Rezultatul financiar (IV . profitul sau pierderea din activităţi ordinare. Variaţia stocurilor de produse finite şi producţie în curs 4. Venituri totale (I+IV+VIII) XII. Rezultatul din exploatare (I-II) IV.este o opţiune care vizează doar întreprinderile circumscrise în perimetrul pieţelor financiare. 7. deoarece ea nu necesită o afectare a cheltuielilor după natura diferitelor funcţii ale întreprinderii. şi 9. rezultatul exploatării. 5. veniturile din activităţi ordinare. Structura contului de profit şi pierdere regăsită în reglementările OMF 94/2001 prezintă următoarea schemă generală: I. Alte venituri din exploatare 3. Cheltuieli totale (II+V+IX) XIII. rezultatul net al exerciţiului. interesele minoritare. Venituri financiare V. Venituri din exploatare II. Rezultatul curent ( rezultatul ordinar) (I+IV-II-V) VIII. Rezultatul brut (XI-XII) XIV. cheltuielile financiare. Impozitul pe profit XV. Cheltuieli extraordinare X. elemente extraordinare. Venituri extraordinare IX. Analiza după natură a cheltuielilor este mai simplă decât analiza după funcţii. cheltuielile privind impozitul pe profit. Cheltuieli financiare VI. Rezultatul net al exerciţiului financiar XVI. întreprinderile sunt încurajate prin norma IAS l să recurgă la o asemenea analiză direct în contul de profit şi pierdere.

numită „metoda costului vânzărilor". între metoda cheltuielilor după natură şi cea a costului vânzărilor. în anexa la norma IAS l sunt exemplificate posturile care urmează beneficiului din exploatare: Beneficiul din exploatare Cheltuielile financiare Veniturile din participaţii1 Beneficiul înainte impozitării Impozit asupra beneficiilor Beneficiul după impozitare Interesele minoritare2 Beneficiul (pierderea) net(ă) din activităţi ordinare Elemente extraordinare Beneficiul net al exerciţiului 8. Când anumite venituri sau cheltuieli prezintă o mărime. Cheltuielile administrative 7. Cum fiecare dintre ele este avantajoasă în contextul diferitelor tipuri de întreprinderi. uneori. 1 2 în conturile consolidate: partea în rezultatul societăţilor puse în echivalenţă. Alte cheltuieli de exploatare 8. Întreprinderea care aplică norme contabile internaţionale trebuie să prezinte. Indiferent care este prezentarea aleasă . Marja brută 4. dar implică. fie în contul de profit şi pierdere (după beneficiul net al exerciţiului). Ambele metode permit furnizarea de informaţii despre modul în care cheltuielile variază în funcţie de nivelul vânzărilor sau producţiei exerciţiului. o natură sau o Contabilitate internaţională 11 .după natură sau după funcţii. depinde atât de factori istorici sau legaţi de sectorul de activitate. norma IAS l furnizează următorul exemplu: 1. a activităţilor de distribuire sau administrative.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare Total cheltuieli de exploatare Beneficiul din exploatare Variaţia stocului de produse şi lucrări în cursul perioadei reprezintă o ajustare a cheltuielilor de producţie. element care apare în conturile consolidate. Această clasificare oferă informaţii mai relevante. fie în notele explicative. norma IAS l solicită o alegere pe criteriul varianta care prezintă cel mai sincer elementele performanţelor întreprinderii. pentru a reflecta faptul că fie producţia a condus la creşterea nivelului stocurilor. Costurile de distribuire 6. în repartizarea cheltuielilor. Alte venituri din exploatare 5. ca parte a costului vânzărilor. Pentru activitatea de exploatare. În aplicarea ei. Beneficiul din exploatare Alegerea modelului de analiză. cât şi de natura organizaţiei. alegeri arbitrare. mărimea dividendului (sau dividendelor) pe acţiune votat(e) sau propus(e) în numele exerciţiului la care se referă situaţiile financiare. Costul vânzărilor 3. judecata profesională joacă un rol important. presupune clasificarea cheltuielilor pe trei funcţii. Analiza după funcţii a cheltuielilor. Cifra de afaceri 2. 9. fie vânzările mai mari decât producţia au redus nivelul stocurilor.

achiziţionarea propriilor acţiuni. . prime de capital şi fiecărei rezerve la începutul şi la sfârşitul perioadei. Variaţia capitalurilor proprii este. fie în anexe: .alte reluări de provizioane.profitul sau pierderea perioadei. distribuirile către proprietari. . de asemenea.reconciliere între valoarea contabilă a fiecărei clase de capitaluri proprii.deprecierile de stocuri sau de imobilizări corporale. Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii O întreprindere trebuie să prezinte o situaţie a variaţiei capitalurilor proprii care să conţină: . 3. natura şi valoarea acestor elemente trebuie să fie menţionate separat.opririle (abandonurile) de activităţi. .suma tranzacţiilor cu acţionarii prezentând separat distribuţiile către aceştia.totalul cheltuielilor şi veniturilor perioadei (calculat ca sumă a elementelor prezentate mai sus) prezentând separat sumele atribuibile societăţii mamă şi minoritarilor. fac obiectul publicării în situaţia variaţiei capitalurilor proprii.efectele schimbărilor de politică contabilă şi corecţiilor de erori potrivit IAS 8.cesiunile de plasamente pe termen lung. Contabilitate internaţională 12 . .în cazul reevaluărilor de imobilizări corporale sau necorporale este afectată rezerva din reevaluare. . .cesiunile de imobilizări corporale. . Norma IAS 8 exemplifică o serie de circumstanţe ce pot genera elemente de acest tip: .o restructurare a activităţilor unei întreprinderi şi reluarea oricăror provizioane privind costurile restructurării. . . . variaţia capitalurilor proprii este determinată de variaţia (creşterea/diminuarea) activelor şi datoriilor.fiecare element de venit şi cheltuială care (ca urmare a prevederilor unui Standard sau interpretare) este recunoscut direct în capitalul propriu şi totalul acestor elemente.rezolvările privind litigiile.diferenţele de conversie (tratamentul contabil al acestora este descris de IAS 21) tranzacţiile cu proprietarii care acţionează în calitate de proprietari (emisiuni de noi acţiuni).pentru evaluarea activelor disponibile pentru vânzare sau a unor instrumente de acoperire a fluxului de trezorerie la valoarea justă.soldul rezultatului nedistribuit la începutul şi la sfârşitul perioadei precum şi modificările în cursul perioadei. plusul sau minusul de valoare afectează o rezervă. De asemenea. . Deci. astfel încât menţionarea lor devine utilă pentru explicarea performanţelor întreprinderii în cursul exerciţiului.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare influenţă. prezentând distinct fiecare modificare. de exemplu: . explicată prin: creşterile/diminuările de active sau datorii care nu afectează rezultatul perioadei ca. . .

de prezentare şi de publicare aferente acestei situaţii financiare. a-şi achita obligaţiile şi pentru a asigura o rentabilitate pentru investitorii lor. 4. Tabloul fluxurilor de trezorerie serveşte următoarelor scopuri: 1. componenta de capitaluri a unui instrument compus. cheltuielilor şi rezultatelor degajate de diferitele activităţi . Lichidităţile (cash) se referă la fondurile disponibile şi la depozitele la vedere. Tabloul fluxurilor de trezorerie prezintă astfel de fluxuri. 4. contul de profit şi pierdere poate ascunde grave probleme de trezorerie ale întreprinderii. Mai mult. se poate preciza dacă lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi au crescut sau au scăzut în cursul perioadei. foarte lichide. dar nici această situaţie financiară nu explică de ce elementele respective au crescut sau au scăzut.chei privind sursele şi utilizările lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi. în cursul perioadei. Obiectivul normei IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de numerar” este de a trasa politicile de întocmire. Prin examinarea bilanţurilor referitoare la două perioade consecutive. bilanţul nu indică de ce soldurile acestora au variat pe parcursul exerciţiului. 2. Altfel spus. permite evaluarea deciziilor conducerii. pentru că ele fac parte din gestiunea trezoreriei întreprinderii Gestiunea trezoreriei cuprinde plasamentul excedentelor de lichidităţi şi echivalente de lichidităţi. cunoscute sub numele de încasări şi plăţi. Fluxurile de trezorerie (cash-flows) desemnează ansamblul intrărilor şi ieşirilor de lichidităţi şi de echivalente de lichidităţi. efectul schimbărilor de politici contabile sau al corectării de erori (în conformitate cu IAS 8). Tabloul fluxurilor de trezorerie Bilanţul prezintă soldul lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi ale întreprinderii la sfârşitul perioadei. permite previziunea fluxurilor de trezorerie viitoare. de a rambursa împrumuturile primite de la creditori şi de a plăti dobânzile cuvenite acestora. Însă. Fluxurile de trezorerie nu cuprind mişcările între elementele care constituie lichidităţi sau echivalente de lichidităţi. el arată de unde au venit lichidităţile şi cum au fost ele cheltuite. permite determinarea capacităţii întreprinderii de a plăti dividende acţionarilor. opţiuni pe acţiuni proprii).Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare contracte ce vor fi decontate prin cedarea sau primirea unor sume fixe de instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume fixe de bani sau alt activ financiar (contracte forward. Indiferent care este activitatea principală generatoare de venituri. explicând astfel cauzele variaţiei lor. Contul de profit şi pierdere prezintă informaţii de tipul veniturilor. convertibile cu uşurinţă într-o mărime determinată de lichidităţi şi care Contabilitate internaţională 13 . întreprinderile au nevoie de elemente de trezorerie pentru a-şi conduce activităţile. 3. arată relaţia între rezultatul net şi fluxurile de trezorerie ale întreprinderii. nu de puţine ori în spatele unor profituri semnificative. Echivalentele de lichidităţi sunt plasamente pe termen scurt.

în principiu. deoarece operaţiile în cauză intră sub incidenţa activităţilor de investiţii. ele rezultă din tranzacţiile şi alte elemente care concură la formarea rezultatului net. Dacă împrumuturile bancare sunt. comisioane şi din alte venituri. . Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de investiţii Norma IAS 7 arată că fluxurile care rezultă din activităţile de investiţii indică în ce măsură plăţile au fost efectuate pentru achiziţia de active destinate să genereze venituri şi fluxuri de trezorerie viitoare. Totuşi. . sunt incluse. . De exemplu. la anuităţi şi la alte prestaţii legate de poliţele de asigurare. în unele ţări. în timp ce partea corespunzătoare capitalului împrumutat este clasificată în activităţile de finanţare. Din această categorie fac parte: . fluxurile de trezorerie care provin din achiziţia de titluri deţinute în scopuri comerciale sunt incluse în categoria activităţilor de exploatare. 1. Ca atare. fluxurile de trezorerie legate de astfel de tranzacţii nu aparţin exploatării. Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de investiţii oferă informaţii privind maniera în care întreprinderea îşi asigură perenitatea şi Contabilitate internaţională 14 . Unele tranzacţii pot să includă fluxuri de trezorerie care sunt clasificate în mai multe activităţi.încasările care decurg din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii. cu condiţia ca ele să nu poată fi în mod specific asociate activităţilor de finanţare şi de investiţii. O întreprindere poate să deţină titluri în scopuri comerciale. plata se referă atât la dobânzi. cât şi la capitalul împrumutat. onorarii. împrumuturile pe termen scurt rambursabile la vedere. ca urmare. de investiţii şi de finanţare. în mod esenţial. elemente ale activităţilor de finanţare. precum cesiunea unei imobilizări de tipul instalaţiilor de producţie. Partea corespunzătoare dobânzilor poate să fie clasificată în activităţile de exploatare. consecinţa principalelor activităţi generatoare de venituri ale întreprinderii şi. în cazul rambursării unui împrumut prin ieşiri de trezorerie. Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de exploatare Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de exploatare sunt.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare sunt supuse la un risc neglijabil de schimbare a valorii. caz în care acestea sunt asemănătoare stocurilor achiziţionate pentru a fi revândute. în categoria lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi.plăţile privind datoriile faţă de furnizorii de bunuri şi de servicii.încasările şi plăţile relative la prime şi calamităţi. care afectează rezultatul net. pot să genereze un plus sau un minus de valoare. Prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie Tabloul fluxurilor de trezorerie trebuie să prezinte fluxurile de trezorerie ale exerciţiului clasificate în activităţi de exploatare. acordate prin conturile curente. .încasările care provin din redevenţe. Unele tranzacţii. în cazul unei instituţii de asigurări.plăţile şi rambursările de impozite asupra profitului.plăţile în favoarea salariaţilor şi în contul acestora. A. . 2. Fac excepţie acţiunile privilegiate achiziţionate cu puţin timp înaintea scadenţei lor şi care au o dată de rambursare determinată. Titlurile care reprezintă participaţii sunt excluse din echivalentele de lichidităţi.

făcând apel fie la . . precum şi plăţile efectuate pentru achiziţia de participaţii la întreprinderile de tip joint-venture (altele decât plăţile efectuate pentru instrumente considerate ca fiind echivalente de lichidităţi sau deţinute în scopuri comerciale).vărsămintele efectuate acţionarilor pentru achiziţia sau răscumpărarea acţiunilor întreprinderii. precum şi a altor active pe termen lung. Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de finanţare Activităţile de finanţare sunt acele activităţi care antrenează schimbări în mărimea şi structura capitalurilor proprii şi împrumutate ale întreprinderii.încasări care decurg din vânzarea de imobilizări corporale şi necorporale. .Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare creşterea. de împrumuturi ipotecare şi de alte împrumuturi pe termen scurt sau lung.încasări din emisiunea de acţiuni şi de alte instrumente de capitaluri proprii.metoda indirectă.vărsăminte efectuate de locatar pentru reducerea soldului datoriei referitoare la un contract de locaţie-finanţare. . aferente activităţilor de exploatare.metoda directă.avansurile de trezorerie şi împrumuturile acordate terţilor (altele decât avansurile şi împrumuturile acordate de o instituţie financiară.plăţi efectuate pentru achiziţia de titluri de participare şi de titluri de creanţă emise de sau de la alte întreprinderi. . 3. . . . de bilete de trezorerie.rambursarea sub formă de lichidităţi a sumelor împrumutate. conform căreia rezultatul este corectat pentru a ţine cont de: Contabilitate internaţională 15 . B. precum şi încasări relative la vânzarea de participaţii în întreprinderile de tip joint-venture (altele decât încasările generate de instrumente considerate ca fiind echivalente de lichidităţi sau deţinute în scopuri comerciale). Prezentarea separată a acestor fluxuri în tabloul de trezorerie este dată de posibilitatea utilizării lor în previziunea sumelor pe care acţionarii şi creditorii de capitaluri le vor retrage din fondurile (capitalurile) viitoare. Mişcările de trezorerie generate de activităţile de finanţare se referă la: . Metodele de prezentare a fluxurilor de trezorerie referitoare la activităţile de exploatare O întreprindere trebuie să prezinte fluxurile de trezorerie. inclusiv cheltuielile de dezvoltare capitalizate şi plăţile implicate de imobilizările produse de întreprindere pentru sine. etc. precum şi a altor active pe termen lung. Ele se referă la: . pentru astfel de entităţi). . care aparţin fluxurilor generate de activităţile de exploatare. . bancare.plăţi efectuate pentru achiziţia de imobilizări corporale şi necorporale.încasări din emisiunea de împrumuturi obligatare.încasări care decurg din rambursarea avansurilor de trezorerie şi împrumuturilor acordate terţilor (altele decât avansurile şi împrumuturile acordate de o instituţie financiară). conform căreia informaţiile furnizate se referă la încasări şi plăţi în mărimile lor brute.încasări relative la vânzarea de titluri de participare şi de titluri de creanţă emise sau provenite de la alte întreprinderi. .

O prezentare tip.Plăţi privind impozitul asupra beneficiilor2 ± Elemente extraordinare =Fluxul net de trezorerie din activităţi de exploatare 1 ar putea fi incluse în categoria activităţilor de finanţare. cele de investiţii şi cele de finanţare.elementele de venituri şi cheltuieli asociate fluxurilor de trezorerie care vizează activităţile de investiţii sau de finanţare. creanţe-clienţi şi conturi asimilate. onorarii şi alte venituri . prin asimilare. . Pasivele de exploatare cuprind datoriile faţă de furnizori şi conturile asimilate. Această metodă utilizează numai informaţii de tip fluxuri de trezorerie (încasări şi plăţi). Norma IAS 7 încurajează întreprinderile să prezinte informaţiile privind fluxurile de trezorerie generate de activităţile de exploatare prin metoda directă.Dobânzi şi dividende plătite1 . informaţii ce pot să fie utile pentru estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare Metoda directă de prezentare a fluxurilor de trezorerie aferente activităţilor de exploatare: + Încasări generate de relaţiile cu clienţii + încasări care provin din redevenţe. este prezentată în tabelul de mai jos. . veniturile în avans. Contabilitate internaţională 16 . Metoda indirectă constă în întocmirea unui tablou de reconciliere a rezultatului net înaintea impozitării şi a elementelor extraordinare cu fluxul net de trezorerie din activităţile de exploatare. a procedurii dezvoltate prin metoda indirectă.Alte plăţi generate de exploatare . alte datorii din exploatare şi. cel puţin parţial.influenţa variaţiilor elementelor necesarului în fond de rulment asupra trezoreriei.influenţa operaţiilor care nu au un caracter monetar.Plăţi în favoarea şi în numele personalului .Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare .Plăţi în favoarea furnizorilor . Pentru înţelegerea variaţiei elementelor necesarului în fond de rulment. prin asimilare. se pleacă de la următoarea relaţie de calcul: Necesarul de fond de rulment = Active de exploatare Pasive de exploatare Activele de exploatare cuprind stocuri. în acord cu norma IAS 7. alte creanţe din exploatare şi. cheltuielile în avans. 2 ar putea fi repartizate între activităţile de exploatare.Plăţi TVA +Alte încasări generate de exploatare .

judecăţile sunt diametral opuse. deoarece în calculul rezultatului (în contextul contului de profit şi pierdere) ele au fost luate cu semnul minus. multe întreprinderi preferă folosirea metodei indirecte. cu semnul minus.Venituri din amortizări şi provizioane Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor nelegate de exploatare ± Rezultatul din cesiunea imobilizărilor ± Rezultatul din cesiunea titlurilor de plasament +Cheltuielile privind dobânzile . datorită concordanţei ei cu o contabilitate de angajamente. de asemenea. rezultatul din cesiune este un venit net sau o cheltuială netă şi urmează linia de eliminare expusă la 1 3. . creşterea are o influenţă negativă asupra trezoreriei.Venituri din dobânzi şi dividende .Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare +/. a dividendelor pe care ar putea să le încaseze în exerciţiile viitoare). cele de investiţii şi cele de finanţare. Cu toate că norma IAS 7 recomandă utilizarea metodei directe. cheltuielile eliminate sunt luate cu semnul plus.Subvenţii pentru investiţii virate la venituri = ± Rezultatul din exploatare înaintea variaţiei necesarului în fond de rulment ± Variaţia stocurilor ± Variaţia conturilor-clienţi şi a altor creanţe de exploatare ± Variaţia cheltuielilor în avans ± Variaţia conturilor furnizori şi a altor datorii din exploatare ± Variaţia veniturilor în avans (din exploatare) Alte prelucrări care presupun informaţii de tip încasări şi plăţi . în cazul variaţiei elementelor necesarului în fond de rulment se foloseşte următoarea logică: .în cazul unui element de activ. Modul general de prezentare a tabloului fluxurilor de trezorerie este sugerat de următoarea schemă: Contabilitate internaţională 17 . Explicaţii preliminare înţelegerii metodei indirecte: 1. o influenţă pozitivă.în cazul unui element de pasiv.Rezultatul înaintea impozitării şi a elementelor extraordinare Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor fără incidenţă asupra trezoreriei +Cheltuieli privind amortizările şi provizioanele . respectiv semnul plus. în timp ce o micşorare. astfel. 2 ar putea fi repartizate între activităţile de exploatare. 2.Plăţi privind impozitele asupra beneficiilor 2 ± Elemente extraordinare =Fluxul net de trezorerie relativ la activităţile de exploatare 1 ar putea fi incluse.Dobânzi şi dividende plătite 1 . în categoria activităţilor de finanţare. mai ales pentru satisfacerea necesităţilor informaţionale ale investitorilor (care pot proceda. iar veniturile eliminate. la estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie şi.

care este mărimea fluxului de numerar din activitatea de exploatare? Rezolvare: Contabilitate internaţională 18 . dobânzi plătite legate de exploatare 1. Conform IAS 7. Conform IAS 7. …. încasări din vânzarea echipamentelor 50.200 lei.500 lei. asigurare încasată 200 lei.00 lei – sold final 1. plăţi privind: achiziţii de terenuri 100. cheltuieli cu amortizarea 1.plăţi către furnizori 15. ….000 lei – sold final 4.000 lei. plăţi către angajaţi 2. venituri din investiţii financiare 3.200 lei.400 lei Flux investiţii .000 + dividende încasate 120. informaţia finală este: …. impozit pe profit plătit 1.plăţi achiziţii instalaţii 400. plăţi către furnizori 15. ….000 lei.000 = -330.dobânzi plătite legate de exploatare 100 . Dispuneţi de următoarele informaţii: profit înaintea impozitării 25.500 lei. …..000 lei. pierderi din diferenţe de curs valutar 1. impozit pe profit plătit 6.000 lei. dobânzi plătite legate de exploatare 1.200 lei. II.000 lei. Dispuneţi de următoarele informaţii: încasări de la clienţi 200. Fluxul net de trezorerie din activităţi de investiţii Fluxurile de trezorerie relative la activităţile de finanţare întreprinderile folosesc numai informaţii de tip încasări şi plăţi 1.000 lei. Lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi la începutul exerciţiului (conform bilanţului) VII Lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi la închiderea exerciţiului (VI + IV +V) Exemple: 1. I.000 lei Flux finanţare + venituri din emisiuni de capital 7.600 lei. Variaţia netă a lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi V.000 .500 lei 2.400 lei. furnizori: sold iniţial 4.plăţi achiziţii terenuri 100.plăţi către angajaţi 2.700 lei.000 .Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare Fluxurile de trezorerie relative la activităţile de exploatare Indiferent că se utilizează metoda directă sau indirectă.000 + încasarea din vânzarea echipamentelor 50. încasări din împrumuturi pe termen lung 1. Fluxul net de trezorerie din activităţi de exploatare Fluxurile de trezorerie relative la activităţile de investiţii întreprinderile folosesc numai informaţii de tip încasări şi plăţi 1. venituri din emisiunea de capital social încasate 7. care sunt mărimile fluxurilor de numerar din activităţi de exploatare.000 lei.000 + încasări din împrumuturi pe termen lung 1.000 lei.. Fluxul net de trezorerie din activităţi de finanţare IV.000 lei.500 = + 8. dividende încasate 120. investiţii şi finanţare? Rezolvare: Flux exploatare + încasări de la clienţi 200.500 lei.000 .600 lei.impozit pe profit plătit 6.000 = +176. Efectul variaţiilor cursurilor monedelor străine VI. stocuri: sold iniţial 7.500 .666 lei – sold final 3. dobânzi plătite legate de activitatea de exploatare 100 lei. achiziţii instalaţii 400. ….500 lei. III. clienţi: sold iniţial 4.

000 lei. Care este mărimea ajustării valorii imobilizărilor corporale şi necorporale.700 3. stocuri: sold iniţial 3.300 Flux finanţare + încasări din emisiuni de capital 350 + încasări din împrumuturi pe termen lung 325 = .dobânda plătită 425 . cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 2.250 = + 675 4. venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare 5.000 lei – sold final 8.900 lei.175 lei Flux investiţii .000 – 800 = 1.000 lei. donaţii şi active cedate 5.700 + 1. Alţi 250 lei legaţi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente au fost de asemenea plătiţi în timpul perioadei.550 lei şi s-au încasat 2.creşterea stocurilor 900 + creşterea datoriilor furnizori 2. Rezolvare: Ajustarea = cheltuieli – venituri = 2.plăţi achiziţii terenuri 2.200 . Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.3. Conform IAS 7 care sunt mărimile fluxurilor de exploatare. din care 425 lei au fost plătiţi în timpul perioadei.000 lei – sold final 3.600 .dobânzi plătite .600 + 5.300 lei din vânzarea unei instalaţii. cunoscându-se următoarele elemente: cheltuieli cu despăgubiri.400 . 350 lei au fost încasaţi din emisiunea de capital şi alţi 325 lei din împrumuturi pe termen lung.000 lei.000 lei. venituri din creanţe reactivate 2.000 + 1.500 + cheltuieli cu amortizarea 750 + diminuarea creanţelor clienţi 1.1.creşterea creanţelor clienţi + descreşterea stocurilor . venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 8.400 lei.1.descreşterea furnizorilor .impozit pe profit plătit + asigurare încasată = Flux de numerar provenit din activitatea de exploatare 25.100 .200 lei.venituri din investiţii financiare . Contabilitate internaţională 19 .1.000 lei.500 lei.dobânda aferentă perioadei trecute plătită 250 = + 37. impozit pe profit plătit 300 lei.400 . venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 800 lei.000 lei.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare Profit înaintea impozitării + cheltuieli cu amortizarea + pierderi din diferenţe de curs valutar .550 + încasări din vânzări instalaţii 2. Au fost efectuate plăţi pentru achiziţia unui teren în valoare de 2.200 .000 lei – sold final 600 lei. furnizori: sold iniţial 6.000 lei.impozit pe profit plătit 300 + cheltuielile cu dobânda 1.500 . venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 7.400 +200 +25. clienţi: sold iniţial 2. investiţii şi finanţare generate de aceste operaţiuni? Rezolvare: Flux exploatare + profit înainte de impozitare 33.000 . Dispuneţi de următoarele informaţii: profit înainte de impozitare 33. cheltuieli cu amortizarea 750 lei.

Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 5. valoare justă sau valoare actualizată). . precum şi informaţii suplimentare cum ar fi. dar care sunt necesare la asigurarea unei imagini fidele.enunţarea regulilor de evaluare şi a metodelor contabile aplicate.furniza informaţii suplimentare care nu-s prezentate în altă parte. Metodele contabile a căror prezentare poate fi avută în vedere de către o întreprindere sunt cele referitoare la (lista nu-i limitativă): Contabilitate internaţională 20 . printre care: . . Atunci când se utilizează mai multe baze de evaluare (de exemplu. la fiecare post de bilanţ. informaţiile pe care le impun sau pe care le sugerează celelalte IAS/IFRS precum şi orice altă informaţie necesară pentru a asigura reprezentarea fidelă. Anexele trebuie să facă obiectul unei prezentări sistematice. În anumite situaţii. în CPP. este important ca utilizatorii să fie informaţi cu privire la bazele de evaluare reţinute (cost istoric. poate fi necesară o modificare a ordinii în care sunt tratate elementele specifice din anexe. iar cele din urmă la bilanţ. anexele trebuie prezentate în următoarea.indica informaţiile impuse de IAS/IFRS şi care nu apar în altă parte.eventualităţi. Astfel. cost actual. când unele imobilizări sunt reevaluate) este suficient să se indice categoriile de active şi de datorii cărora li se aplică fiecare bază de evaluare reţinută. ordine: .informaţii nefinanciare. Anexele la situaţiile financiare Anexele. în mod normal.o declaraţie de conformitate cu IAS/IFRS. deşi primele se referă la CPP. de exemplu. Ele cuprind. Informaţiile cu privire la referenţialul contabil reţinut şi la metodele contabile folosite pot fi prezentate ca o componentă distinctă a situaţiilor financiare .prezenta informaţii cu privire la referenţialul reţinut pentru întocmirea situaţiilor financiare şi la metodele contabile specifice alese şi aplicate tranzacţiilor şi evenimentelor importante. în calitatea lor de componente ale situaţiilor financiare.alte informaţii. în variaţia capitalurilor proprii şi în situaţia fluxurilor de trezorerie. Pentru ca utilizatorii să poată înţelege mai uşor situaţiile financiare şi pentru a le putea compara cu situaţiile altor întreprinderi. valoare realizabilă. . angajamente şi alte infirmaţii financiare. Pentru a decide dacă trebuie să indice sau nu o metodă contabilă specifică. . drepturile şi angajamentele eventuale. cuprind descrieri narative sau analize mai detaliate ale informaţiilor apărute în bilanţ. informaţiile cu privire la ratele dobânzilor şi la ajustările valorilor juste pot fi grupate cu informaţiile despre scadenţele instrumentelor financiare.politici contabile. rolul anexelor (politici contabile şi note explicative) este de a: . conducerea trebui să aprecieze dacă informaţia respectivă ajută utilizatorii să înţeleagă mai bine manierea în care sunt reflectate tranzacţiile şi evenimentele şi în care se comunică situaţia financiară. de CPP sau de situaţie a fluxurilor de trezorerie trebuie să existe o trimitere explicită la notele explicative. cu respectarea ordinii de apariţie a fiecărui post şi a fiecărei componente. . În afară de metodele contabile specifice utilizate în situaţiile financiare. de asemenea. . Se exemplu.informaţii suplimentare cu privire la elementele din structura celorlalte componente ale situaţiilor financiare. Astfel.

inclusiv a filialelor sau co-întreprinderilor străine.numele societăţii mamă şi a celui al societăţii consolidante din grup.cheltuielile de cercetare şi dezvoltare. De asemenea. . inclusiv impozitele amânate. . Întreprinderea mai trebuie să ofere şi informaţiile următoare. . precum şi regulile de repartizare a costurilor între sectoare.instrumentele financiare şi plasamente. Contabilitate internaţională 21 .definirea sectoarelor de activitate şi a sectoarelor geografice.contabilitatea de inflaţie. inclusiv a impozitelor amânate şi a creanţelor de impozit. .contabilizarea veniturilor din activităţile curente.impozitele.provizioanele. .investiţiile imobiliare.stocurile. . .contabilizarea şi amortizare imobilizărilor corporale şi a celor necorporale. precum şi metodele folosite pentru acoperirea riscului de curs valutar.numărul angajaţilor la sfârşitul exerciţiului şi efectivul mediu din cursul exerciţiului. .principiile de consolidare. . De exemplu. .co-întreprinderi.conversia din alte devize şi operaţiunile de acoperire a riscurilor.contractele de leasing. ţara în care este înregistrată şi adresa sediului social (sau a sediului principal. . Alte IAS/IFRS impun în mod explicit prezentarea altor metode contabile folosite în diverse domenii.subvenţiile publice. dacă nu au fost prezentate în altă parte: . este important să se prezinte metodele contabile care nu se regăsesc în IAS/IFRS. . este de aşteptat să indice metoda de contabilizare a diferenţelor de curs valutar.definirea trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie. dacă apar diferenţe). . .combinările de întreprinderi. Prezentarea unei metode contabile poate fi importantă chiar dacă valorile aferente exerciţiului curent şi exerciţiilor anterioare nu sunt semnificative.o descriere a naturii operaţiunilor întreprinderii şi a principalelor activităţi ale acesteia. De asemenea. . Fiecare întreprindere îşi cunoaşte activitatea şi este în măsură să-şi dea seama care sunt metodele pe care utilizatorii le vor prezentate în anexe. . .adresa şi forma juridică a întreprinderii. În situaţiile financiare consolidate este indicată metoda folosită pentru stabilirea fondului comercial şi a intereselor minoritare.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare . . .includerea sau nu în valoarea activelor a costurilor îndatorării sau a altor cheltuieli. dar reţinute şi aplicate de către întreprindere. . .contractele de construcţii. ne aşteptăm ca orice întreprindere din sectorul privat să indice maniera de contabilizare a impozitului pe profit. .costurile avantajelor acordate personalului. atunci când o întreprindere îşi desfăşoară o bună parte a activităţii sale în străinătate sau are un volum important de tranzacţii în devize.

alegerea şi aplicarea metodelor contabile conforme cu IAS/IFRS. .dispoziţiile şi comentariile din IAS/IFRS care tratează probleme Contabilitate internaţională 22 . a performanţelor şi a fluxurilor de trezorerie ale unei întreprinderi. Aplicarea corectă a IAS/IFRS. neutre. Obţinerea imaginii fidele impune: . comparabilă şi inteligibilă. În cazul extrem de rar în care conducerea unei întreprinderi consideră că respectarea dispoziţiilor unei norme ar conduce la o imagine nereală a situaţiei sale şi că imaginea fidelă impune ignorarea dispoziţiei respective. prudente.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 6.prezentarea de informaţii inclusiv asupra metodelor contabile folosite. . . Se consideră că situaţiile financiare nu sunt conforme cu IAS/IFRS dacă nu respectă dispoziţiile din fiecare normă şi din fiecare interpretare aplicabile. Pentru a stabili aceste metode suplimentare.furnizarea de detalii suplimentare atunci când informaţiile impuse de IAS/IFRS nu sunt suficiente pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă efectele tranzacţiilor şi evenimentelor specifice asupra situaţiei întreprinderii şi asupra performanţelor sale. credibilă. asupra activelor. însoţită.relevanţă în luarea deciziilor de către utilizatori. atunci acest lucru trebuie menţionat în anexe. inclusiv motivele acestei derogări şi tratamentul reţinut în locul acestei reguli. Atunci când pentru tratarea unui eveniment nu există dispoziţii specifice în IAS/IFRS. astfel încât informarea să fie relevantă. . O întreprindere ale cărei situaţii financiare sunt conforme cu IAS/IFRS trebuie să arate în mod explicit şi fără rezerve acest lucru.faptul că întreprinderea respectă toate IAS/IFRS.credibile. la obţinerea de situaţii financiare care dau o astfel de situaţie fidelă. cu excepţia dispoziţiei ignorate tocmai pentru a obţine imaginea fidelă.faptul că organul de conducere al întreprinderii consideră că situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a stării financiare. datoriilor.efectul financiar al acestei derogări asupra rezultatului net al întreprinderii. a performanţelor şi a fluxurilor de trezorerie. .norma de la respectarea căreia întreprinderea face derogare. atunci când este necesar. în aproape toate circumstanţele. întreprinderea trebuie să informeze în anexă despre: . adică să fie complete. capitalurilor sale proprii şi asupra fluxurilor de trezorerie. Elemente privind regulile generale de respectat în întocmirea situaţiilor financiare Situaţiile financiare trebuie să prezinte imaginea fidelă a stării financiare. Tratamentele contabile care nu sunt proprii IAS/IFRS nu pot fi corectate nici prin indicarea metodelor contabile utilizate şi nici prin prezentarea de informaţii în anexe. să reflecte realitatea mai degrabă decât aparenţa juridică şi să reprezinte fidel situaţia întreprinderii. Dacă o normă contabilă internaţională este aplicată înainte de intrarea ei în vigoare. conducerea întreprinderii trebuie să găsească metode contabile prin aplicarea cărora utilizatorilor să li se ofere informaţii care să aibă următoarele calităţi: . de prezentarea de informaţii suplimentare conduce. . conducerea întreprinderii trebuie să ia în considerare: .

cu excepţia cazului în care conducerea nu are altă soluţie realistă decât lichidarea întreprinderii sau încetarea activităţii acesteia.schimbarea este impusă de o nouă IAS/IFRS sau SIC/IFRIC.o schimbare este justificată de apariţia unei schimbări importante a naturii activităţilor întreprinderii sau de faptul că. la termenele de rambursare a datoriilor sale şi la alte surse potenţiale de finanţare. . Totuşi. această conectare a veniturilor cu cheltuielile nu trebuie să permită contabilizarea în bilanţ a unor elemente care nu satisfac definiţiile activelor şi datoriilor. Prezentarea şi clasificarea posturilor în situaţiile financiare trebuie să fie aceleaşi de la un exerciţiu la altul. cu următoarele excepţii: . conducerea trebuie să evalueze capacitatea întreprinderii de a-şi continua activitatea. Conform acestui principiu. nu sunt nesemnificative ca importanţă sau ca mărime nu trebuie prezentate ca posturi distincte. În acest context. . un element nesemnificativ din punct de vedere al mărimii sale poate face obiectul unei prezentări separate în anexă. înainte de a se convinge de caracterul justificat al reţinerii ipotezei de continuitate. precum şi practicile admise în sectorul respectiv. regăsindu-se în situaţiile financiare ale exerciţiului corespunzător şi nu la data la care au loc fluxurile de trezorerie aferente. conducerea ia cunoştinţă de incertitudini semnificative legate de evenimente sau de condiţii susceptibile să pună la îndoială de o manieră serioasă capacitatea întreprinderii de a-şi continua activitatea. Orice element semnificativ trebuie să facă obiectul unei prezentări distincte în situaţiile financiare. Pentru a evalua dacă ipoteza continuităţii activităţii se confirmă. veniturilor şi cheltuielilor. luate individual. Totuşi. tranzacţiile şi evenimentele sunt contabilizate în momentul producerii lor.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare similare sau care au legătură cu situaţia în cauză. Întreprinderea întocmeşte situaţiile financiare pe baza contabilităţii de angajamente. Dimpotrivă. datoriilor. Cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare. în urma examinării situaţiilor actuale. care trebuie să se întindă pe cel puţin 12 luni de la închiderea exerciţiului (fără să se limiteze la acest interval). elementele care. acest lucru trebuie indicat în mod explicit. aşa cum sunt acestea enunţate în Cadrul general. dar numai în măsura în care acestea sunt coerente cu elementele prezentate mai sus. cu excepţia informaţiilor referitoare la fluxurile de trezorerie.Conducerea trebuie să aibă în vedere tot felul de factori relativi la rentabilitatea actuală şi viitoare. ci sunt regrupate împreună cu alte elemente similare ca natură sau ca funcţie. Dacă situaţiile financiare nu sunt întocmite pe baza unei continuităţi a activităţii. . Situaţiile financiare trebuie întocmite având în vedere continuitatea activităţii. s-a ajuns la concluzia că o nouă prezentare ar fi mai bună.definiţiile şi criteriile de contabilizare. de evaluare şi de recunoaştere a activelor. cu ocazia acestei evaluări. toate aceste incertitudini trebuie prezentate în anexă. reamintim că o informaţie este semnificativă dacă neprezentarea ei ar putea influenţa deciziile economice luate pe baza Contabilitate internaţională 23 . alături de motivele pentru care se consideră că nu se mai asigură continuitatea activităţii. Cheltuielile apar în CPP pe baza unei relaţii directe între costurile suportate şi veniturile generate (conectarea veniturilor cu cheltuielile). Atunci când.poziţiile oficiale ale altor organisme normalizatoare. conducerea ea în considerare toate informaţiile de care dispune despre un viitor previzibil.

În cazul în care o entitate optează pentru situaţii financiare condensate.situaţia condensată a variaţiei capitalurilor proprii. Activele şi datoriile nu trebuie compensate decât dacă această compensare este autorizată de către o normă specifică. În notele la situaţiile financiare interimare trebuie prezentate cel puţin Contabilitate internaţională 24 . fie un set condensat de situaţii financiare.profiturile.bilanţul condensat. natura şi mărimea lui trebuie evaluate împreună. 7. Pentru a decide dacă un elemente este sau nu semnificativ. În funcţie de circumstanţe. atunci aceste situaţii vor cuprinde cel puţin toate titlurile şi subtotalurile care au fost incluse în cele mai recente situaţii financiare anuale publicate. Pragul de semnificaţie (importanţa relativă) depinde de mărimea şi de natura elementului în cauză. evenimente şi circumstanţe şi nu reia neapărat informaţiile raportate anterior. aşa cum. deoarece deprecierile nu sunt datorii. Nu este obligatoriu ca aceste raportări să fie neapărat conforme cu toate IAS/IFRS. Componentele minime ale unui raport financiar interimar sunt: . Vedem că perioada interimară reprezintă o perioadă de raportare mai scurtă decât durata exerciţiului. chiar dacă valorile lor individuale sunt importante. raportul interimar se concentrează asupra noilor activităţi. .o selecţie de note explicative. factorul determinant este fie natura. Aceste situaţii financiare trebuie întocmite pentru o perioadă de cel mult şase luni de la închiderea exerciţiului precedent şi este necesară publicarea lor.există o IAS/IFRS care autorizează sau impune acest lucru. . Scopul raportării interimare este de a actualiza informaţiile apărute în ultimul set de situaţii financiare anuale. elementele importante. de exemplu. . Un lucru important şi care se reia în introducerea la fiecare IAS/IFRS este faptul că pragul de semnificaţie face ca respectarea întocmai a IAS/IFRS să nu fie necesară pentru elementele nesemnificative. în acest caz. dar denatură şi funcţii diferite trebuie avute în vedere individual. judecat în circumstanţele particulare ale omisiunii sale. în consecinţă. activele izolate de aceeaşi natură şi cu aceeaşi funcţie sunt întotdeauna regrupate. De exemplu. pierderile şi cheltuielile apar în urma unor evenimente sau tranzacţii identice sau similare şi nu sunt semnificative. Situaţii financiare interimare IAS 34 Raportarea financiară interimară încurajează entităţile ale căror titluri de valoare sunt tranzacţionate pe o piaţă financiară să publice rapoarte financiare interimare. Elementele de venituri şi de cheltuieli pot fi compensate doar dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: . Raportul financiar interimar cuprinde fie un set complet de situaţii financiare (aşa cum se arată în IAS 1).amortizări – deprecieri de altă natură) nu este considerat o compensare. . ele sunt prezentate de o manieră grupată. Dimpotrivă.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare situaţiilor financiare.contul de profit şi pierdere condensat. . cel mai târziu în 60 de zile de la data aleasă pentru raportare. fie mărimea.situaţia condensată a fluxurilor de trezorerie. este cazul pentru situaţiile financiare anuale. Faptul că în bilanţ apare valoarea netă a activelor (valoarea de intrare .

cumulat pe exerciţiul curent până la zi.dividende plătite.o declaraţie din care să reiasă normele contabile care au fost respectate la întocmirea raportului interimar. convenţiile. . . cedări de filiale şi de investiţii pe termen lung.emisiuni. . . în măsura în care sunt semnificative.natura şi valoarea acelor elemente care afectează activele. Metodele contabile nu trebuie schimbate decât dacă această schimbare îndeplineşte una din condiţiile următoare: . inclusiv în urma unor combinări de întreprinderi. răscumpărări şi rambursări de acţiuni şi de titluri de creanţă. .situaţia fluxurilor de trezorerie cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei interimare. .bilanţul la sfârşitul perioadei interimare curente şi bilanţul comparativ de la sfârşitul exerciţiului financiar imediat precedent. . . bazele. rezultatul net sau fluxurile de trezorerie şi care sunt neobişnuite prin natura.efectul modificărilor în angajamentele şi drepturile eventuale apărute după ultima închidere. împreună cu situaţia pe perioada comparativă a exerciţiului precedent.evenimentele semnificative ulterioare sfârşitului perioadei interimare şi care nu au apărut în raportul interimar. . Firmele cotate la bursă publică rapoarte interimare la fiecare trimestru. .situaţia modificării capitalurilor proprii. 8. împreună cu situaţia aferentă perioadei comparative a exerciţiului precedent. prin metode (politici) contabile înţelegem principiile. În acest context.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare următoare informaţii (dacă sunt semnificative): . a regulilor de respectat în cazul schimbării de metode contabile. regulile şi practicile specifice aplicate de către o organizaţie cu ocazia întocmirii şi prezentării situaţiilor sale financiare.veniturile şi rezultatele pe segmente de activitate ori pe segmente geografice. modificări de estimări contabile şi erori este o normă al cărei obiectiv este stabilirea criteriilor de selecţie şi de schimbare a metodelor (politicilor) contabile. în funcţie de criteriul reţinut de întreprindere ca segment de raportare primară.contul de profit şi pierdere al perioadei interimare curente şi contul de profit şi pierdere cumulat pentru exerciţiul financiar cumulat până la zi.efectul modificărilor survenite în structura entităţii în perioada interimară. restructurări şi activităţi abandonate.schimbarea este impusă de către o normă sau de către o interpretare Contabilitate internaţională 25 . . împreună cu conturile de profit şi pierdere ale perioadelor comparabile din exerciţiul imediat precedent.natura şi mărimea modificărilor în estimările raportate în perioadele interimare precedente. . a schimbărilor în estimările contabile şi în cazul corectării erorilor.explicaţii cu privire la periodicitatea şi ciclicitatea operaţiunilor reflectate în situaţiile interimare. Rapoartele financiare interimare vor include informaţii supă cum urmează: . datoriile. mărimea sau efectele lor. capitalurile proprii. Modificarea politicilor contabile şi corectarea erorilor – efecte asupra situaţiilor financiare IAS 8 Metode contabile.

Regula generală stabilită de IAS 8 este că o schimbare de metodă are efect retrospectiv.creanţele a căror recuperare este îndoielnică.modificarea metodei de evaluare a stocurilor la ieşire. . . O sursă importantă de exemple privind schimbările de metode contabile o reprezintă aplicarea de către grupurile europene a IAS/IFRS începând cu 1. Situaţiile financiare pe 2005 (conforme cu IAS/IFRS) cuprind coloana de cifre comparative pe 2004 (an în care se aplicau normele vechi).2005. în ciuda eforturilor întreprinderii în acest sens). .descrierea dispoziţiilor tranzitorii ale normei care a impus schimbarea. Această aplicare retrospectivă nu este necesară dacă determinarea efectului schimbării de metodă este impracticabilă (nu se poate stabili efectul acesteia. . din situaţiile financiare pe 2004. Contabilitate internaţională 26 .natura schimbării de metodă contabilă. obţinem următoarea situaţie: În activitatea întreprinderii apar în mod inevitabil unele incertitudini. Această din urmă coloană de cifre nu poate fi preluată din situaţiile financiare oficiale pe 2004. pentru 2005. adică evenimente care sunt substanţial diferite de cele anterioare sau care înainte erau nesemnificative.norma care a generat schimbările.învechirea stocurilor. . ci trebuie retratată astfel încât să se asigure trecerea de la normele vechi la IAS/IFRS. Nu se consideră schimbare de metodă contabilă aplicarea unei metode noi la evenimente şi tranzacţii noi.schimbarea metodei de evaluare ulterioară a imobilizărilor (de la modelul costului la modelul reevaluării). Exemple de modificări ale politicilor contabile: . coloana oficială pe 2004. cu două coloane de sume: 2005 şi 2004 retratat în funcţie de schimbările impuse de IAS/IFRS. pentru perioada în curs şi pentru perioadele precedente.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare dintre cele emise de IASC/IASB. . Dacă se efectuează modificări ale politicilor contabile şi dacă acestea au efecte semnificative asupra perioadei curente sau asupra altei perioade. Dacă preluăm. ceea ce face ca numeroase elemente ale situaţiilor financiare să nu poată fi evaluate cu precizie. ele făcând obiectul unor estimări. conformă cu normele aplicabile în acest din urmă exerciţiu. contul de profit şi pierdere consolidat al unei întreprinderi se prezintă. Ajustările aferente efectului pe care schimbarea de metodă îl are asupra informaţiilor din exerciţiile precedente se includ în soldul iniţial al capitalurilor proprii aferent primei perioade prezentate. O estimare contabilă implică judecăţi bazate pe cele mai recente informaţii disponibile. .modificarea metodelor de calcul al costului bunurilor produse (includere sau nu a dobânzilor în valoarea de intrare). De exemplu.valoarea justă a activelor şi a datoriilor financiare.schimbarea are drept rezultat situaţii financiare în care informaţia este mai credibilă şi mai relevantă. atunci întreprinderea trebuie să prezinte în anexă următoarele informaţii: .01. precum şi efectul asupra rezultatului pe acţiune.valoarea ajustării pe fiecare post implicat. de exemplu pot fi necesare estimări în ceea ce priveşte următoarele elemente: . adică evenimentele şi tranzacţiile sunt prezentate ca şi cum noua metodă s-ar aplica din totdeauna. .

valoarea corecţiei pe fiecare post de situaţii financiare şi efectul asupra rezultatului pe acţiune. schimbarea de estimare produce efecte asupra exerciţiului în curs şi. Cu toate acestea. în măsura în care o schimbare de estimare contabilă dă naştere la variaţii ale activelor şi ale datoriilor sau se referă la un element de capitaluri proprii.obligaţiile privind garanţiile acordate. atunci schimbarea respectivă este considerată o schimbare de estimare. . este necesar să se ofere informaţi cu privire la efectul valoric al schimbărilor de estimări asupra rezultatului exerciţiului în curs şi să se arate dacă acestea vor avea efecte asupra exerciţiilor viitoare. asupra exerciţiilor viitoare.durata de utilizare sau ritmul aşteptat de consum al avantajelor economice pe care le procură un activ imobilizat. în anexe.valoarea aferentă corecţiei pentru începutul primei perioade prezentate în situaţiile financiare. În cazul schimbării circumstanţelor pe care s-a bazat efectuarea unei estimări ori ca urmare a apariţiei unor noi informaţii poate fi necesară şi schimbarea estimării respective. 9. Regula generală este că entitatea trebuie să corecteze de o manieră retrospectivă erorile semnificative apărute într-o perioadă anterioară şi să prezinte aceste corecţii în primele situaţii financiare complete publicate după descoperirea erorilor respective. mai puţin în cazul în care este impracticabilă determinarea efectelor specifice asupra perioadei căreia îi revine eroarea. Recurgerea la estimări rezonabile este o parte componentă a întocmirii situaţiilor financiare şi nu afectează credibilitatea acestora. Dacă când este dificil de făcut distincţia între schimbarea de metodă şi schimbarea de estimare.prin retratarea valorilor comparative ale perioadei sau perioadelor anterioare prezentate şi în cursul cărora au apărut erorile sau . Acest tratament (corectarea retrospectivă) se aplică mereu. ea trebuie înregistrată prin ajustarea valorii contabile a activului. datoriei sau elementului de capitaluri proprii corespunzător. schimbarea unei estimări nu afectează exerciţiile anterioare şi nu este considerată o corectare de eroare. dacă este cazul. la momentul apariţiei schimbării. Se ştie că situaţiile financiare nu pot fi considerate conforme cu IAS/IFRS atunci când conţin erori semnificative sau erori nesemnificative comise intenţionat pentru a se manipula informaţia financiară. eventual. Prin definiţie. prezentării sau furnizării informaţiei contabile pot apărea erori. .natura erorii din perioada anterioară. prin corectarea soldurilor iniţiale ale activelor. Astfel. datoriilor şi capitalurilor proprii ale acestei prime perioade. Apariţia şi corectarea erorilor obligă firma să prezinte în anexe informaţii privind: . evaluării.faptul că tratamentul retrospectiv este impracticabil pentru perioadele anterioare. Corectarea se realizează astfel: .dacă eroarea a intervenit înaintea primei perioade prezentate în situaţiile financiare. Rezultatul pe acţiune Contabilitate internaţională 27 . Erorile potenţiale apărute în cursul perioadei şi descoperite în aceeaşi perioadă sunt corectate înaintea autorizării spre publicare a situaţiilor financiare. Cu ocazia contabilizării. Evident că.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare . . .

pentru o sumă fixă sau determinabilă. ca rezultat al unui număr mai mare sau mai mic de acţiuni în circulaţie la diferite momente. În cele mai multe cazuri. în mod normal.rezultatul diluat pe acţiune . acţiunile preferenţiale. la o dată viitoare fixă sau determinabilă. Când se întocmesc situaţii financiare consolidate. acţiunile sunt incluse în media ponderată a numărului de acţiuni de la data la care se poate primi contraprestaţia. la media ponderată a acţiunilor obişnuite/comune 1 (Mpaoc) aflate în circulaţie în exerciţiul respectiv. având în vedere că acestea sunt informaţiile de care sunt interesaţi utilizatorii în primul rând. . ajustat cu numărul de acţiuni comune răscumpărate sau emise pe parcursul perioadei.rezultatul de bază pe acţiune . deoarece emitentul are puţine posibilităţi. Mpaoc se obţine plecând de la numărul de acţiuni comune în circulaţie la începutul perioadei. o acţiune preferenţială care nu trebuie să fie răscumpărată obligatoriu sau la opţiunea deţinătorului. Rba=Rn/ Mpac Rezultatul net luat în considerare este profitul sau pierderea după deducerea impozitului şi a dividendelor preferenţiale 2 . poate avea un dividend prioritar stipulat în contract. în aşa fel încât.Rba. Dacă o acţiune preferenţială trebuie să fie răscumpărată obligatoriu de către emitent pentru o sumă fixă sau determinabilă. oferă deţinătorului o opţiune de a cere răscumpărarea după apariţia unui eveniment viitor cu o probabilitate de apariţie foarte ridicată. se acceptă o aproximare convenabilă a acestei medii ponderate. rentabilitatea dividendului să fie prevăzută a fi atât de mare încât emitentul va fi obligat din punct de vedere economic să răscumpere instrumentul. atunci instrumentul satisface definiţia unei datorii financiare şi este clasificat ca atare. de evitare a răscumpărării instrumentului. clasificarea ca datorie financiară este mai potrivită decât clasificarea ca instrument de capitaluri proprii.Rda. prin termenii şi condiţiile sale. sau vor fi. Punerea în evidenţă a relaţiei dintre rezultatele unei întreprinderi pe parcursul unui an şi numărul acţiunilor existente în acel an reprezintă o metodă des folosită de către analişti financiari şi de către investitori pentru a măsura profitabilitatea unei societăţi. Media ponderată a acţiunilor comune în circulaţie în exerciţiul respectiv reflectă faptul că valoarea capitalului acţionarilor poate varia pe parcursul perioadei. În acest standard se stabilesc două mărimi privind rezultatul pe acţiune: . în viitorul previzibil. o poate stabili indirect. tranzacţionate pe piaţă.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare IAS 33 Rezultatul pe acţiune stabileşte regulile de calcul şi de prezentare a rezultatului pe acţiune în situaţiile financiare ale entităţilor ale căror acţiuni sunt. etichetat ca fiind acţiune. În aceste situaţii. Prin stabilirea metodelor de determinare a numărătorului şi a numitorului. O acţiune preferenţială care nu stabileşte în mod explicit o asemenea obligaţie contractuală. multiplicat cu un factor de ponderare-timp3 . cît şi ale altor entităţi care doresc să prezinte informaţii despre sumele pe acţiune. în multe situaţii.Rba se calculează împărţind profitul sau pierderea netă (Rn) aferentă exerciţiului şi care se poate atribui acţiunilor obişnuite. dacă un instrument financiar. ori dacă această acţiune dă dreptul deţinătorului să ceară emitentului să răscumpere acţiunea la o dată anume sau după această dată. 3 Factorul de ponderare a timpului este egal cu numărul de zile în care acţiunile respective s-au aflat în circulaţie. Acţiunea obişnuită sau comună este un instrument de capital. sau chiar deloc. clasificarea ca datorie financiară în momentul recunoaşterii iniţiale reflectă substanţa economică a instrumentului. IAS 33 urmăreşte îmbunătăţirea comparabilităţii acestui indicator între anii anteriori şi între diferite entităţi. De reţinut că. Rezultatul de bază pe acţiune . Indicatorul rezultat pe acţiune oferă utilizatorilor informaţii despre rentabilitatea investiţiilor lor în societatea respectivă. subordonat tuturor celorlalte clase de instrumente de capital. 2 Clasificarea unui instrument financiar în bilanţul emitentului (ca datorie financiară ori instrument de capitaluri proprii) este guvernată de substanţa economică a tranzacţiei. atunci informaţiile trebuie să fie prezentate doar pe baza informaţiilor consolidate. Aceasta exclude. mai degrabă decât forma sa juridică. ca o cotă din numărul total de zile ale perioadei. De exemplu. Similar. Contabilitate internaţională 28 1 .

.apariţia unui element gratuit în orice altă emisiune de acţiuni.acţiunile obişnuite emise ca urmare a reinvestirii dividendelor se includ la data deciziei de reinvestire. Dimpotrivă. . preferenţială care nu trebuie să fie răscumpărată obligatoriu sau la opţiunea deţinătorului. Contabilitate internaţională 29 .acţiunile obişnuite rezultate ca urmare a conversiei unor datorii financiare (inclusiv dobânda aferentă acestora) se includ începând cu data la care se întrerupe calculul dobânzii. De asemenea. poate avea un dividend prioritar stipulat în contract.acţiunile obişnuite emise în numerar sunt incluse la data la care trezoreria este exigibilă. În ceea ce priveşte numărul de acţiuni care se ia în considerare la numitorul formulei de calcul al Rba.acţiunile obişnuite rezultate ca urmare a conversiei unor datorii altele decât cele financiare se includ începând cu data la care se consideră că s-a realizat decontarea (data la care datoria se consideră stinsă).emisiunea de acţiuni gratuite prin conversia altor structuri de capitaluri proprii. . cum ar fi elementul gratuit din emisiunea de drepturi în favoarea acţionarilor existenţi. de exemplu: . o întreprindere poate declanşa anticipat conversia acţiunilor preferenţiale în acţiuni obişnuite .acţiunile obişnuite rezultate ca urmare a unor aporturi în natură se includ începând cu data la care se contabilizează dobândirea bunurilor. în aşa fel încât. Partea cu care valoarea justă a acţiunilor obişnuite astfel emise depăşeşte valoarea justă a acţiunilor obişnuite care s-ar fi emis în condiţiile iniţiale trebuie şi ea scăzută din rezultatul net atunci când se stabileşte rezultatul atribuibil acţiunilor obişnuite. Mpaoc aferentă perioadei curente şi perioadelor precedente prezentate în situaţiile financiare trebuie ajustată pentru a ţine seama de efectele evenimentelor (altele decât conversia efectivă a acţiunilor potenţiale) care au avut ca efect modificarea numărului de acţiuni. includerea acestora este valabilă începând cu data la care ia naştere dreptul firmei de a cere contrapartida aferentă aportului. Acţiunile a căror emisiune este condiţionată nu se iau în calcul decât începând cu data la care sunt îndeplinite condiţiile de emisiune. prin modificarea condiţiilor de conversie în favoarea acţionarilor preferenţiali. Această diferenţă se scade din rezultatul net al exerciţiului. în viitorul previzibil. . Astfel de evenimente sunt: . .apariţia de acţiuni suplimentare prin fracţionarea acţiunilor existente la un moment dat. Diferenţa dintre valoarea justă a contrapartidei vărsate acţionarilor preferenţiali şi valoarea contabilă a acţiunilor preferenţiale respective reprezintă un câştig al acţionarilor respectivi şi o reducere a rezultatului nedistribuit de către entitate. . fără sa aibă un corespondent în active efective. cu ocazia stabilirii rezultatului atribuibil deţinătorilor de acţiuni obişnuite. orice excedent al valorii acţiunilor preferenţiale constatat peste valoarea justă a contraprestaţiei la care ar fi obligată firma cu ocazia conversiei trebuie adăugat la rezultatul atribuit acţiunilor obişnuite.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare Acţiunile preferenţiale pot face obiectul unei oferte publice de răscumpărare lansată de întreprindere.

În acest context. Acţiunile potenţiale care au fost anulate sau care au fost lăsate să expire în cursul perioadei nu sunt luate în considerare în calculul rezultatului diluat pe acţiune decât pentru perioada în care au fost efectiv în circulaţie. rezultatul net aferent exerciţiului. În acelaşi timp. acţiunile potenţiale sunt ponderate în funcţie de perioada în care s-au aflat în circulaţie. prin emiterea de acţiuni către acţionarii existenţi pe o bază proporţională cu ceea ce ei deţin deja. se măreşte cu valoarea după impozitare a dividendelor şi dobânzilor recunoscute în acel exerciţiu. dacă această dată este ulterioară începerii exerciţiului 4 . sub forma unei emisiuni de drepturi de subscriere. Drepturile de subscriere pot fi oferite la preţul curent al pieţei sau la un preţ mai mic (cu primă). Similar. În aceste situaţii. 4 Contabilitate internaţională 30 . dacă un instrument financiar. de evitare a răscumpărării instrumentului. De asemenea. se includ în media ponderată a numărului de acţiuni la data achiziţiei. Rezultatul diluat pe acţiune se calculează plecând de la elementele valabile pentru stabilirea rezultatului de bază pe acţiune. aceste elemente (rezultatul atribuit acţionarilor obişnuiţi şi numărul de acţiuni în circulaţie) sunt ajustate pentru a se ţine seama de influenţa tuturor acţiunilor comune potenţiale diluante. oferă deţinătorului o opţiune de a cere răscumpărarea după apariţia unui eveniment viitor cu o probabilitate de apariţie foarte ridicată. Acţiunile obişnuite/comune emise ca parte a preţului de cumpărare în cazul unei regrupări de întreprinderi prin metoda achiziţiei. societăţile atrag capital suplimentar pe parcursul anului. trebuie precizat că IAS 33 impune regula potrivit căreia acţiunile obişnuite potenţiale diluante au fost convertite în acţiuni obişnuite la începutul exerciţiului sau la data emisiunii lor. ele sunt luate în calcul la stabilirea rezultatului de bază pe acţiune. aflate în circulaţie. Astfel. Uneori. Toate aceste modificări trebuie considerate ca şi cum ar fi avut loc la începutul primului exerciţiu pentru care se prezintă informaţii comparative. deoarece emitentul are puţine posibilităţi. sau chiar deloc. deoarece cumpărătorul include în contul său de profit şi pierdere rezultatele operaţiunilor efectuate de societatea achiziţionată începând de la data achiziţiei. media ponderată a acţiunilor în circulaţie este majorată cu media ponderată a acţiunilor obişnuite care ar fi putut să se afle în circulaţie în ipoteza că s-ar fi efectuat conversia tuturor acţiunilor potenţiale cu efect diluant. Această primă poate fi privită ca un stimulent oferit acţionarilor: aceştia pot participa la o emisiune de acţiune prin subscrierea de acţiuni pe care le pot plăti la un preţ mai mic decât valoarea lor justă. clasificarea ca datorie financiară în momentul recunoaşterii iniţiale reflectă substanţa economică a instrumentului. indiferent de data la care devin efective. . acţiunile potenţiale care au fost convertite în acţiuni propriuzise în cursul exerciţiului sunt luate în considerare doar pentru perioada de la începutul exerciţiului până la data conversiei – începând cu această dată. etichetat ca fiind acţiune. corespunzător acţiunilor comune.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare rentabilitatea dividendului să fie prevăzută a fi atât de mare încât emitentul va fi obligat din punct de vedere economic să răscumpere instrumentul. aferentă acţiunilor comune potenţiale diluante şi se mai ajustează în funcţie de orice alte modificări ale veniturilor sau cheltuielilor exerciţiului. clasificarea ca datorie financiară este mai potrivită decât clasificarea ca instrument de capitaluri proprii.diminuarea numărului de acţiuni prin gruparea mai multor acţiuni existente într-o singură acţiune. În ceea ce priveşte acest al doilea termen al formulei.

conversia rezultatelor. în calculul Rda se ignoră acţiunile potenţiale cu efect antidiluant.străinătate şi care se includ în situaţiile financiare ale unei organizaţii care întocmeşte situaţii financiare consolidate prin integrare globală. integrare proporţională şi punere în echivalenţă. Moneda locală reprezintă moneda în care se derulează efectiv Contabilitate internaţională 31 .conversia tranzacţiilor în devize şi a soldurilor apărute ca urmare a acestor tranzacţii.conversia veniturilor/cheltuielilor.instrumentele care ar putea dilua rezultatul pe acţiune în viitor. dacă ar fi avut loc înainte de închidere. şi pentru activităţile abandonate. dar care nu au fost luate încă în considerare pentru că efectul lor imediat este antidiluant.valorile care apar la numărătorul fracţiilor prin care se calculează Ra. a activelor şi a datoriilor aferente activităţilor în .numărul de acţiuni folosit la numărător. Rba şi Rda se găsesc în contul de profit şi pierdere (pentru toate exerciţiile prezentate) separat pentru activităţile pe care întreprinderea are intenţia să le continue. pentru fiecare categorie de acţiuni obişnuite. chiar dacă sunt egale şi indiferent de semnul cu care apar (după cum este vorba de profit sau de pierdere). cu precizarea modului în care s-a trecut de la suma aferentă Rba la suma aferentă Rda. Astfel. . moneda de prezentare pentru grupul Renault este euro). . . pe fiecare sursă de acţiuni potenţiale. . până la cea mai puţin diluantă. a activelor şi a datoriilor unei entităţi într-o monedă de prezentare. pe fiecare sursă de acţiuni potenţiale. Atunci când se stabileşte efectul diluant sau antidiluant al unor acţiuni potenţiale este necesară o analiză individuală a fiecărei surse de acţiuni potenţiale şi nu trebuie considerate global toate tipurile de acţiunile potenţiale. pe de altă parte. pentru a maximiza diluarea rezultatului pe acţiune. moneda locală şi moneda funcţională.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare Acţiunile potenţiale trebuie luate în calcul la determinarea Rda doar dacă au efect diluant. moneda de prezentare este moneda în care se întocmesc situaţiile financiare (de exemplu. fiecare emisiune sau serie de acţiuni potenţiale diluante este luată în considerare de o manieră secvenţială. adică acele acţiuni potenţiale care ar conduce la un Rda mai mare decât Rba. În anexe se vor prezenta informaţii privind: . În contextul tranzacţiilor în monede diferite este necesar să se definească moneda de prezentare. cu precizarea modului în care s-a trecut de la suma aferentă Rba la suma aferentă Rda.descriere a tranzacţiilor cu acţiuni obişnuite sau cu instrumente purtătoare de acţiuni potenţiale apărute după data închiderii şi care ar fi modificat de o manieră semnificativă numărul de acţiuni obişnuite sau potenţiale. . Implicaţii ale variaţiei cursurilor de schimb valutar asupra situaţiilor financiare IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar identifică trei situaţii de conversie într-o monedă a unor tranzacţii exprimate în altă monedă: . 10. Rba şi Rda apar distinct. adică doar dacă au ca efect o reducere a rezultatului pe acţiune. Astfel. pe de o parte. Astfel. de la cea mai diluantă.

dimpotrivă. moneda locală pentru Automobile Dacia este leul). Este foarte important de văzut dacă moneda funcţională a unei activităţi din străinătate este aceeaşi cu moneda de prezentare în situaţiile financiare 5 . aceasta aplică 5 O activitate în străinătate este o entitate (filială. Factorii de avut în vedere pentru a stabili care este moneda funcţională sunt: . . sucursală) care întocmeşte situaţii financiare şi ale cărei tranzacţii se derulează în altă ţară sau în altă monedă decât specifice entităţii raportoare 6 Un astfel de caz ar fi atunci când activitatea din străinătate nu face decât să vândă bunuri primite de la entitatea raportoare şi să-i transmită acesteia încasările astfel realizate.este funcţională moneda care influenţează în principal preţurile de vânzare ale bunurilor şi serviciilor (adeseori este vorba de moneda în care se exprimă preţurile şi. moneda funcţională nu poate fi modificată decât dacă se schimbă condiţiile în care se derulează evenimentele şi tranzacţiile avute în vedere la stabilirea ei. În cazul în care diversele criterii reţinute nu conduc la o soluţie evidentă.dacă activitatea din străinătate reprezintă o extensie a activităţii entităţii 6 care prezintă situaţii financiare sau.este funcţională moneda care influenţează în mod hotărâtor costurile cu manopera. întreprindere asociată. Pentru lămurirea conţinutului noţiunii de monedă funcţională. se au în vedere criterii precum: .poate fi funcţională moneda în care sunt păstrate în mod obişnuit intrările de bani provenite din activităţile de exploatare. . cu materialele şi alte costuri privind cumpărarea de bunuri şi servicii.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare tranzacţiile unei entităţi şi în care se înregistrează aceste tranzacţii în contabilitatea curentă a entităţii respective (de exemplu. dacă activitatea din străinătate are un grad de autonomie important.dacă fluxurile de trezorerie generate de activitatea din străinătate îi sunt suficiente sau nu acesteia pentru a face faţă datoriilor. . chiar dacă acest lucru se întâmplă foarte frecvent). co-întreprindere. moneda ţării ale cărei forţe concurenţiale şi ale cărei reglementări determină în mod esenţial preţurile de vânzare ale bunurilor şi serviciilor. dimpotrivă.poate fi funcţională moneda în care sunt exprimate resursele atrase prin activităţile de finanţare (emisiunea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorii). în care se fac decontările) şi. În orice caz. Contabilitate internaţională 32 . . odată aleasă. Moneda funcţională este moneda specifică mediului principal în care funcţionează entitatea (nu întotdeauna moneda funcţională este şi moneda locală. eventual. au o pondere redusă în totalul afacerilor realizate de activitatea din străinătate. IAS 21 precizează că mediul economic principal în care operează o entitate este cel în care entitatea respectivă generează trezorerie şi consumă trezorerie.dacă fluxurile de trezorerie generate de activitatea din străinătate afectează direct fluxurile de trezorerie ale entităţii raportoare şi sunt sau nu disponibile imediat pentru a fi transferate acesteia din urmă. în acelaşi timp.dacă tranzacţiile cu entitatea raportoare au o pondere mare sau. . . conducerea aplică raţionamentul profesional şi stabileşte moneda funcţională care să reprezinte cel mai fidel efectele economice ale tranzacţiilor şi evenimentelor specifice. Pentru a stabili acest lucru. În caz de schimbare a monedei funcţionale ale reţinută de o entitate. fără ca entitatea raportoare să intervină cu fonduri suplimentare.

la data apariţiei ei.veniturile şi cheltuielile din fiecare cont de profit şi pierdere (inclusiv Contabilitate internaţională 33 . trebuie convertite la cursul de schimb de la data la care a fost determinată valoarea justă respectivă. de exemplu. este posibilă folosirea unui curs aproximativ. Prin elemente monetare trebuie să înţelegem banii deţinuţi de întreprindere precum şi activele (creanţele) şi datoriile care trebuie decontate într-o cantitate de unităţi monetare determinată sau determinabilă. la cursul de schimb valabil pentru data la care are loc tranzacţia24.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare procedurile de conversie pentru noua monedă funcţională de o manieră prospectivă.activele şi datoriile din fiecare bilanţ prezentat (inclusiv cele care apar cu titlu comparativ) se convertesc la cursul de închidere valabil pentru fiecare bilanţ. IAS 21 face distincţie între elemente monetare şi elemente nemonetare. O astfel de tranzacţie în monedă străină trebuie înregistrată. .vânzare sau cumpărare de bunuri/servicii cu preţurile exprimate în valută. Elemente nemonetare sunt toate celelalte. de unde se vor transfera la rezultatul exerciţiului în care se va ceda investiţia în activitatea din străinătate respectivă. Contabilizarea tranzacţiilor în monedă străină O tranzacţie în valută (în monedă străină) este o tranzacţie exprimată sau decontată în valută şi care apare ca urmare a unor evenimente precum: . Din motive de simplificare.elementele monetare exprimate în valută se convertesc utilizând cursul de închidere (cursul din ultima zi a exerciţiului pentru care se întocmesc situaţii financiare). În ceea ce priveşte evaluarea la închidere a elementelor de bilanţ apărute ca urmare a tranzacţiilor în valută. . Din punct de vedere al conversiei la data închiderii. .acordare/primire de credite exprimate în valută. un curs mediu al perioadei pentru toate tranzacţiile în valută aferente perioadei respective. Conversia situaţiilor financiare ale activităţilor din străinătate Situaţiile financiare ale unei entităţi a cărei monedă funcţională nu este aceeaşi cu moneda de prezentare vor fi convertite în această monedă de prezentare utilizând procedurile următoare: . regulile stabilite de IAS 21 sunt următoarele: . adică nu se retratează situaţiile financiare ale exerciţiilor precedente.elementele nemonetare exprimate în devize şi care sunt evaluate la costul istoric se convertesc la cursul de schimb de la data tranzacţiei de pe urma căreia au apărut. diferenţele de curs valutar generate de un element monetar care face parte din investiţia netă într-o activitate din străinătate se înregistrează iniţial la capitalurile proprii. . În acelaşi timp.dobândire prin orice mijloace de active sau asumare de datorii exprimate în monedă străină. Diferenţele de curs valutar apărute ca urmare a decontării elementelor monetare exprimate în devize ori ca urmare a conversiei acestora la cursuri diferite de cele reţinute la contabilizarea iniţială ori la o ajustare ulterioară se contabilizează la veniturile şi cheltuielile perioadei în cursul căreia au apărut.elementele nemonetare exprimate în devize şi care sunt evaluate la valoarea justă. .

care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru publicare. atât favorabile cît şi nefavorabile. Organizaţia este obligată să ajusteze sumele recunoscute în situaţiile financiare pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului care confirmă/infirmă estimări făcute la data bilanţului. care confirmă că entitatea avea o obligaţie la data bilanţului. Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente.soluţionarea la un moment ulterior datei bilanţului a unui litigiu. Sunt identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului: . cu excepţia cazurilor în care fluctuaţiile cursului de schimb sunt foarte importante).Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cele care apar cu titlu comparativ) se convertesc la cursul de schimb în vigoare la data tranzacţiilor care le-au generat (pentru simplificare. 11. aceste diferenţe de conversie vor fi transferate la rezultatul exerciţiului în care se cedează participaţia de pe urma conversiei căreia a apărut diferenţa respectivă. IAS 10 solicită ca o entitate să nu îşi întocmească situaţiile financiare pe baza principiului continuităţii activităţii atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului indică faptul că acest principiu nu mai este valabil în cazul entităţii respective.momentul în care o entitate trebuie să-şi ajusteze situaţiile financiare pentru evenimente ulterioare datei bilanţului. dar înainte de data aprobării spre publicare a situaţiilor financiare de către consiliul de administraţie.informaţiile pe care o entitate trebuie să le prezinte referitoare la data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru publicare. IAS 10 are drept obiectiv stabilirea următoarelor elemente: . survenit ulterior datei bilanţului.obţinerea ulterior datei bilanţului a unor informaţii care indică faptul că anumite elemente de activ trebuiau depreciate la data bilanţului (de exemplu. IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilanţului stabileşte regulile principale în funcţie de care se iau în considerare efectele acestor evenimente. .toate diferenţele de curs valutar apărute cu ocazia acestor conversii se regăsesc pe o poziţie distinctă în bilanţ. Evenimente apărute după data închiderii În viaţa organizaţiei evenimentele apărute după data reţinută pentru prezentarea situaţiilor financiare pot avea efecte asupra prezentării informaţiei pe exerciţiul încheiat. falimentul unui client. precum şi la evenimentele ulterioare datei bilanţului. dar care confirmă existenţa la data bilanţului a unei pierderi aferente Contabilitate internaţională 34 . . De asemenea. . este permisă utilizarea unui curs mediu al perioadei. Evenimentele la care face referire IAS 10 sunt cele apărute după data de închidere.evenimente care indică circumstanţe ce au apărut ulterior datei bilanţului (evenimente ulterioare datei bilanţului care nu necesită ajustare).evenimente care confirmă sau infirmă unele condiţii/circumstanţe existente la data bilanţului (evenimente ulterioare datei bilanţului care necesită ajustare). la capitaluri proprii. Printre evenimentele de acest tip avem: . .

achiziţionări sau cedări majore de active sau exproprierea de către guvern a unor active importante. .evoluţia spectaculoasă cursului de schimb valutar după data închiderii. Entitatea trebuie să prezinte data la care situaţiile financiare au fost autorizate pentru publicare.distrugerea unei secţii de producţie în urma unui incendiu / cutremur survenit ulterior datei bilanţului. a costului unor active achiziţionate înainte de data bilanţului. . Printre evenimentele apărute după data bilanţului şi care nu necesită ajustare găsim: .dacă dividendele deţinătorilor de instrumente de capital sunt declarate după data bilanţului.fie că este forţat să recurgă la una din aceste două soluţii pentru că nu are nici o altă variantă realistă în afara acestora.implicarea în combinarea de întreprinderi sau înstrăinarea unei filiale importante. precum şi cine a dat această autorizare. entitatea nu va ajusta valoarea investiţiilor prezentate în bilanţ deoarece scăderea valorii de piaţă nu se referă la condiţiile în care s-au făcut investiţiile la data bilanţului.oferirea de garanţii semnificative.anunţarea sau începerea implementării unei restructurări majore (IAS 37). . . În cazul în care entitatea primeşte după data bilanţului informaţii despre circumstanţe care existau la data bilanţului.Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare creanţei faţă de clientul respectiv. . . Comunicarea acestei date este foarte importantă pentru utilizatorii situaţiilor financiare.descoperirea de fraude sau erori ce arată ca situaţiile financiare sunt incorecte.modificări neobişnuit de mari în preţurile activelor.modificări ale cotelor de impozitare sau ale legislaţiei fiscale care au un impact semnificativ asupra creanţelor sau datoriilor privind impozitul amânat sau pe cel curent (IAS 12).începerea unui litigiu major generat în exclusivitate de evenimentele ulterioare datei bilanţului. . ulterioară datei bilanţului.anunţarea unui plan de întrerupere a unei activităţi. .tranzacţii importante sau potenţiale cu acţiunile entităţii. . pentru care costul de achiziţie nu a putut fi determinat cu suficientă exactitate până la data bilanţului.determinarea. . ci reflectă circumstanţe ce au apărut în perioada următoare. o entitate nu trebuie să recunoască acele dividende ca datorie la data bilanţului. . . . O entitate nu trebuie să-şi întocmească situaţiile financiare pe baza principiului continuităţii activităţii dacă managementul determină după data bilanţului: . pentru că ea indică şi faptul că evenimentele ulterioare acestei date nu sunt reflectate în respectivele situaţii financiare. .fie că intenţionează din proprie iniţiativă să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia. .scăderea valorii de piaţă a participaţiilor în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru publicare. şi care astfel necesită ajustare la data bilanţului sau vânzarea stocurilor ulterior datei bilanţului poate fi o probă a valorii realizabile nete de la data bilanţului). va trebui sa actualizeze prezentarea acestor Contabilitate internaţională 35 .

Capitolul 1 – Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

circumstanţe în situaţiile financiare conform noilor informaţii. În cazul în care evenimentele ulterioare datei bilanţului care nu necesită ajustare au o importanţă semnificativă, neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte pe baza acestor situaţii. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de evenimente ulterioare datei bilanţului care nu necesită ajustare: - natura evenimentului; şi - o estimare a efectului financiar sau o declaraţie conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută. Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului care nu necesită ajustare, ce pot avea o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor de situaţii financiare de a face evaluări sau de a lua decizii: - modificări neobişnuit de mari în preţurile activelor sau în cursurile de schimb valutar; - modificări ale ratelor de impozitare sau ale legislaţiei fiscale care au un impact semnificativ asupra creanţelor sau datoriilor privind impozitul amânat sau pe cel curent (IAS 12); - emiterea de garanţii semnificative; - combinarea de societăţi (fuziuni/achiziţii) sau înstrăinarea unei filiale importante; - anunţarea unui plan de întrerupere a unei activităţi; - achiziţionări sau cedări majore de active sau exproprierea de către guvern a unor active importante; - distrugerea unei secţii de producţie în urma unui incendiu / cutremur survenit ulterior datei bilanţului; etc.

Contabilitate internaţională

36

Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale

Capitolul 2 - Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale
Politicile şi opţiunile referitoare la contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale sunt prevăzute în normele contabile internaţionale IAS 16 ”Imobilizări corporale” şi IAS 38”Imobilizări necorporale”. Unele aspecte presupuse de gestiunea acestor categorii de active fac obiectul normelor internaţionale IAS 17 ”Contracte de leasing”, IAS 20 ”Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală” şi IAS 23 ”Costurile îndatorării”.

2.1. Imobilizările corporale
Imobilizările corporale sunt activele materiale deţinute de o întreprindere fie pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, fie pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi pentru care se aşteaptă o utilizare pe o perioadă mai mare de un exerciţiu contabil. Un element de imobilizări corporale trebuie să fie contabilizat ca activ dacă: - este probabil ca întreprinderea să beneficieze de avantajele economice viitoare asociate acestuia; şi - costul lui poate fi determinat în mod fiabil. A. Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale O imobilizare corporală, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi contabilizată la active, trebuie să fie iniţial evaluată la costul său. Costul unei imobilizări achiziţionate este format din preţul său de cumpărare, la care se adaugă taxele vamale, taxele nerecuperabile şi toate cheltuielile directe atribuibile, angajate pentru a aduce activul în starea de utilizare prevăzută. În cadrul preţului de cumpărare se ţine cont de toate rabaturile şi remizele. Cheltuielile directe atribuibile se referă la: - cheltuielile de pregătire a zonei; - cheltuielile de transport şi de manipulare iniţiale; - cheltuielile de instalare; - onorariile cuvenite arhitecţilor şi inginerilor; şi - costul estimat de lichidare (scoaterea din funcţiune), de transport al activului, de reînnoire a zonei, în măsura în care acestea sunt contabilizate ca provizion în conformitate cu norma IAS 37 „Provizioane, pasive eventuale şi active eventuale". Cheltuielile administrative şi alte cheltuieli generale nu intră în structura costului activului, exceptând situaţia în care astfel de cheltuieli pot să fie direct legate de achiziţia sau de punerea în stare de utilizare a bunului. Pierderile iniţiale de exploatare, angajate înainte ca bunul să ajungă la performanţa prevăzută, sunt înscrise la cheltuieli. Costul unui activ produs de întreprindere pentru sine este determinat prin utilizarea aceloraşi principii operaţionale în cazul unui activ
Contabilitate internaţională 37

Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale

achiziţionat. Ca atare, toate profiturile interne sunt eliminate. De asemenea, costurile anormale generate de risipa de materii prime, folosirea ineficientă a forţei de muncă şi a altor resurse implicate în producerea activului pentru sine, nu figurează în costul acestuia. Atunci când plata contravalorii unui activ se face ulterior achiziţionării, dincolo de condiţiile obişnuite, bunul este contabilizat la preţul său, dat de plata imediată, iar diferenţa este considerată o cheltuială a perioadei de credit (cheltuială financiară). În anumite condiţii, diferenţa poate să fie capitalizată (dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt şi lung, amortizarea primelor aferente împrumuturilor, etc.). B. Achiziţia prin schimbul de imobilizări corporale O imobilizare corporală poate să fie achiziţionată pe calea unui schimb total sau parţial cu o altă imobilizare corporală cu care nu se aseamănă sau cu un alt activ. Costul unui astfel de activ este evaluat la valoarea justă a activului primit, care este echivalent cu valoarea justă a activului schimbat, ajustată cu valoarea lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi transferate. O imobilizare corporală poate să fie achiziţionată pe calea unui schimb, contra unui activ similar, utilizat în scopuri similare, în aceeaşi ramură de activitate şi care are o valoare justă similară. De asemenea, o imobilizare corporală poate să fie vândută în schimbul unei participaţii într-un activ similar. În cele două cazuri, tranzacţiile nu generează câştig sau pierdere. Dimpotrivă, costul noului activ este valoarea contabilă a activului dat în schimb. Cu toate acestea, valoarea justă a activului primit poate să ofere informaţii despre o depreciere a activului dat în schimb. In astfel de circumstanţe, activul dat în schimb face obiectul unei reduceri de valoare, iar noului activ îi este atribuită această valoare diminuată. EXEMPLU: O întreprindere a achiziţionat un tractor la un cost de achiziţie de 100 milioane lei. Valoarea justă a acestuia este de 75 milioane lei şi amortizat pentru 40 milioane lei. Întreprinderea doreşte să achiziţioneze pe calea unui schimb un alt tractor. Cazul 1: Tractorul este schimbat contra unui alt tractor estimat la o valoare justă de 80 milioane lei. Întreprinderea va plăti suma de 5 milioane lei pentru a compensa diferenţa. Operaţia va conduce la creşterea veniturilor exerciţiului, dată de diferenţa dintre valoarea justă a tractorului achiziţionat şi valoarea netă contabilă a imobilizării cedate [80.000.000 – (60.000.000 + 5.000.000)] = 15.000.000 de lei.
2811 = % 2133 (100.000.0000-80.000.000) 5121 7583 40.000.000 20.000.000 5 000.000 15.000.000

Cazul 2: Tractorul este schimbat contra unui utilaj de producţie estimat, de asemenea, la o valoare de 75.000.000 de lei. Chiar dacă bunurile au aceeaşi valoare, operaţia se va înregistra în contabilitate deoarece este vorba despre active de naturi diferite. Venitul obţinut este de 15 milioane.

Contabilitate internaţională

38

Amortizarea fiscală se determină în urma aplicării legii amortizării şi a normelor metodologice adiacente ei. Ea afectează elementele de imobilizări ale activului bilanţier. Amortizarea fiscală nu afectează performanţa întreprinderii. Cheltuielile ulterioare Cea mai mare parte a imobilizărilor corporale ocazionează cheltuieli în anii posteriori punerii în funcţiune. în timp ce cheltuiala corespondentă afectează contul de profit şi pierdere. . D.000. în mod sistematic. iar activul înlocuit este scos din uz.adoptarea de noi procedee de producţie care să permită o reducere importantă a cheltuielilor de exploatare iniţial prevăzute. cheltuielile angajate pentru a înlocui sau a reînnoi o componentă sunt contabilizate ca şi când ar fi vorba despre achiziţia unui activ distinct. implicit calculul impozitului pe profit.modificările care conduc la creşterea duratei de viaţă sau a capacităţii activului. Amortizarea imobilizărilor corporale Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale trebuie să fie repartizată. Unele elemente principale ale anumitor imobilizări corporale pot impune înlocuirea lor la intervale regulate. Amortizarea economică sau contabilă este determinată în urma estimărilor şi calculelor rezultate din deciziile conducerii întreprinderii. este probabil ca întreprinderea să beneficieze de avantaje economice viitoare mai mari decât nivelul de performanţă prevăzut iniţial. • înscrise în cheltuielile exerciţiului în cursul căruia ele sunt angajate.000 15. calitatea produselor fabricate.modificările care ameliorează. Aceste cheltuieli sunt contabilizate astfel: • adăugate la valoarea contabilă a bunului. atunci când în urma unor cheltuielile posterioare la o imobilizare amortizabilă. pe durata sa de utilitate. În această calitate. Contabilitate internaţională 39 . Modul de amortizare trebuie să reflecte ritmul în care sunt consumate avantajele economice viitoare ca urmare a utilizării activului. .000 100. în mod substanţial. exceptând situaţia în care ea este încorporabilă în valoarea contabilă a unui alt activ. ci doar masa impozabilă. Aceste componente sunt contabilizate ca active distincte. Ca atare.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale % 2131 2811 = % 2133 7583 115.000.000. Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale sunt angajate pentru a restaura sau pentru a menţine avantajele economice viitoare prin care o întreprindere poate să atingă nivelul de performanţă aferent momentului intrării activului în întreprindere.000 C. cheltuielile respective fac obiectul structurii contului de profit şi pierdere. Cheltuielile care ameliorează performanţele unei imobilizări în raport cu previziunile iniţiale cuprind: . atunci când ele sunt angajate • active distincte. când cele două criterii fundamentale de recunoaştere a imobilizărilor sunt satisfăcute. Cheltuiala privind amortizările fiecărui exerciţiu trebuie să afecteze contul de profit şi pierdere. deoarece ele au durate de utilitate diferite de cele ale imobilizărilor corporale de care sunt legate.

în mod obligatoriu. 4. anii de utilizare.000 de lei.fie numărul de unităţi de producţie sau de unităţi similare pe care întreprinderea se aşteaptă să le obţină prin folosirea activului în cauză. Ea este: . . 000 de lei în al doilea an: 200. scadenţarul livrărilor de piese a fost fixat după cum urmează:. 000.depinde de ritmul în care este utilizat activul. 000 de lei în al treilea an: 200.decurge din schimbările sau ameliorările în producţie.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale Pentru a determina durata de utilitate a unui activ trebuie să fie luaţi în considerare următorii factori: 1.000 x 15% = 30. sau din evoluţia cererii pieţei pentru produsul sau serviciul la care concură activul.000 de lei.000 de piese . al cărei obiect de activitate este locaţia de mijloace de transport..000 de piese Maşina este scoasă din funcţiune la sfârşitul perioadei de derulare a Contabilitate internaţională 40 . 3. Durata de utilitate a unui activ este definită în funcţie de utilitatea aşteptată de la acest activ.000 de lei 2. deci.000. uzura fizică aşteptată . după care le vinde la valoarea lor netă contabilă. Durata de utilitate capătă.fie perioada în cursul căreia întreprinderea se aşteaptă să utilizeze un activ. pune în practică o politică de închiriere a vehiculelor timp de 3 ani. în al doilea an. conform normei IAS 16. în cei trei ani se vor înregistra amortizări de: în primul an: 200. Durata de utilitate a vehiculului este. un vehicul se depreciază pentru 25% din valoare.000 x 20% = 40. Estimarea duratei de utilitate a unei imobilizări corporale este o problemă de judecată profesională.în primul an: 36.000.000. Ca atare.000. utilizarea aşteptată . Amortizarea nu are la bază. o întreprindere a pus la punct o maşină specială al cărei cost de producţie este de 180.000 x 25% = 50. în primul an. Conducerea întreprinderii şi experţii săi estimează că. iar în al treilea an. durata de utilitate a unui activ poate fi mai scurtă decât viaţa sa economică. . Pentru activele care se depreciază mai mult prin utilizarea lor decât prin învechirea lor sau pentru care ritmul de utilizare este neregulat. O întreprindere. două expresii. pentru 20% din valoare. 000. ) EXEMPLE: 1. Pentru a realiza un contract ce vizează furnizarea a 180. în acord cu clientul.000 de piese 180.este evaluată prin referire la capacitate sau la producţia fizică aşteptată de la activul respectiv.000 de piese . 000 de lei 120. uzura morală de tip tehnic . în special datele de expirare a contractelor de locaţie. 2. numărul de kilometri de parcurs etc. bazată pe experienţa întreprinderii cu active similare. de 3 ani.în al treilea an: 99. Dacă un vehicul este achiziţionat la un cost de 200.000.000.000 de piese în 3 ani. pentru 15%. limitele juridice referitoare la utilizarea activului. este recomandată amortizarea pe bază de date fizice (numărul de piese produse. programul de mentenanţă al întreprinderii etc.în al doilea an: 45. 000.

Amortizarea anuală lineară de 126. dar întreprinderea prevede vânzarea lui după 4 ani de utilizare.000)/4 = 18.000/180. . Metoda aleasă va fi aplicată în acelaşi mod de la un exerciţiu la altul.000. EXEMPLU: O întreprindere achiziţionează un mijloc fix la un cost de 126. Valoarea reziduală este suma netă pe care întreprinderea se aşteaptă să o obţină prin vânzarea unui activ.000 .în al treilea an: 180.000)/4 = 21.000. Dacă se aplică amortizarea lineară sau degresivă pe 3 ani.000 x 45.000/6 = 21. metodele în cauză nu conduc la un ritm real de depreciere. iar valoarea reziduală ar fi fost estimată la 42.000.000 . este preferabil ca amortizarea să se bazeze pe cantităţile produse.000 de lei.42.600. pot să fie utilizate diferite metode de amortizare.000.000 x 36. adică: .amortizarea aferentă unui exerciţiu se calculează prin aplicarea la valoarea amortizabilă a raportului între cifra (numărul) ataşată Contabilitate internaţională 41 . Dacă s-ar fi aplicat norma IAS 16.conducerea estimează durata de utilitate şi determină valoarea amortizabilă.400. astfel. 000 de lei 180.000.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale contractului. o variantă sau alta a metodei degresive. dacă valoarea reziduală ar fi fost estimată la 51. Cu alte cuvinte. 000 de lei . ceea ce ar fi condus la o diferenţă de 21. În alegerile lor. după deducerea valorii reziduale.000 de lei.600.000. numai dacă întreprinderea are intenţia să folosească bunul până la terminarea duratei sale economice de viaţă. 000 de lei Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată.000.fiecărui an de utilizare i se ataşează o cifră (sau un număr) într-o ordine descrescătoare.în al doilea an: 180.000 de lei În schimb. Durata economică de viaţă a mijlocului fix este de 6 ani. amortizarea ar trebui să fie calculată în funcţie de costul total de intrare al activului. Pentru repartizarea în mod sistematic a valorii amortizabile a unui activ asupra duratei sale de utilitate. teoretic.000.000.18. Se poate utiliza.000. Regulile aplicării acestei metode sunt următoarele: . după deducerea cheltuielilor angajabile în operaţia de cesiune.000 = 36.000.000.000 000 x 99.000 de lei. metoda lineară. .000 51. conducătorii întreprinderii şi experţii acestora vor ţine cont de ritmul de consumare a avantajelor economice. 000.000. Ea este o metodă de tip accelerat. 000. .(21.000/180. 000.000 x 4) = 42. Ca atare. din costul de intrare al acestuia.se procedează la însumarea cifrelor (numerelor) ataşate anilor.000 = 2. 000 de lei . 000. exceptând situaţia în care ar apărea o schimbare în ritmul aşteptat al avantajelor economice referitoare la activul în cauză. după modelul degresiv de amortizare.000 = 45.000 = 99. la data cesiunii.000. metoda unităţilor de producţie.000 de lei. cheltuielile anuale cu amortizările ar fi fost de (126.000/180.000 de lei faţă de cheltuiala contabilizată.000 .în primul an: 180. Una dintre metodele de amortizare dintre cele mai utilizate în lumea anglo-saxonă este „suma cifrelor (numerelor) anilor".000.000 de lei Valoarea netă contabilă de 126.000 de lei atunci cheltuielile anuale cu amortizările: (126. la sfârşitul duratei sale de utilitate.000.

000. Frecvenţa reevaluării depinde de fluctuaţiile valorii juste a imobilizării corporale ce a fost reevaluată. Evaluarea posterioară contabilizării iniţiale Prelucrarea de referinţă După contabilizarea sa iniţială ca activ. Atunci când valoarea justă a unui activ reevaluat diferă în mod semnificativ de valoarea sa contabilă.000 de lei Amortizarea aferentă exerciţiului N + 4: 120. Prelucrarea alternativă După contabilizarea sa iniţială ca activ o imobilizare corporală trebuie să fie contabilizată la valoarea sa reevaluată. iar valoarea reziduală.000.000 lei . E. o imobilizare corporală trebuie să fie contabilizată la costul său diminuat cu amortizările cumulate.000 x 4/15 = 32. la toate activele de natură şi utilizare identice.000. la un cost de achiziţie de 130. diminuată cu amortizările ulterioare cumulate şi pierderile de valoare ulterioare cumulate. în acest caz.000 = 120. Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile de valori economice create prin reevaluarea activelor imobilizate.valoarea amortizabilă = 130. Reevaluarea trebuie să se aplice la ansamblul bunurilor din aceeaşi categorie.000.000.000 de lei. adică la valoarea justă la data reevaluării.000 de lei. EXEMPLU: O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un echipament. este necesară o nouă reevaluare. Altfel spus.10.5 ani. Pentru contabilizarea rezervelor din reevaluare IAS 16 . altfel spus.cifrele (numerele) ataşate: 54321 Suma cifrelor (numerelor): 5 + 4 + 3 + 2+1 = 15 Amortizarea aferentă exerciţiului N: 120 mil x 5/15 = 40.000. de 10. Ele intervin numai în cazul în care creşterea de valoare faţă de valoarea contabilă anterioară este apreciată ca sigură şi durabilă. norma IAS 16 recomandă ca evaluarea imobilizărilor corporale să se facă la costuri istorice (costul de achiziţie sau de producţie diminuat cu amortizările cumulate). este suficientă o reevaluare la intervale de 3 .000 de lei.000 .000.000.000 x 1/15 = 8.000. .000 de lei Amortizarea aferentă exerciţiului N + l: 120.Imobilizări Contabilitate internaţională 42 .000.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale (ataşat) anului în cauză şi suma cifrelor (numerelor).anii de amortizare: 5 . Conducerea estimează că durata de utilitate este de 5 ani. Unele imobilizări corporale pot cunoaşte evoluţii importante şi inconstante ale valori lui juste. Reevaluările trebuie să fie efectuate cu o regularitate suficientă pentru ca valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi fost determinată prin utilizarea valorii juste la data închideri exerciţiului Reevaluările Un activ nu poate să fie reevaluat în mod izolat. Astfel de reevaluări frecvente nu sunt necesare pentru imobilizările corporale care înregistrează evoluţii nesemnificative ale valorii lor juste. motiv pentru care se solicită o reevaluare anuală.

mijlocul fix se vinde la preţul de 100.000/15ani) (120. cu durata de viata utilă de 15 ani au loc reevaluări după cum urmează: .000. .000/15ani) 8. EXEMPLU : Pe parcursul funcţionării unei linii de fabricaţie cu valoarea contabilă de intrare 120. la acelaşi element de activ.Val.000 lei. După ultima reevaluare. .000 lei.Amortizare anuală (120.000.000. brută (cost iniţial) 120. Tratamentul contabil alternativ.a treia reevaluare se efectuează după l an de la ultima. dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ.00 120.000 0 . atunci aceasta se tratează ca: • o creştere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii.000.000.000.000 lei. .a doua reevaluare a activului se realizează după 3 ani de la ultima reevaluare.000 amortizare cumulată pe 2 ani .000 (8.000 lei.000.000.000.000. Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete. sau • un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior. cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. Ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ un element de terenuri şi mijloace fixe trebuie înregistrat la valoarea reevaluată care reprezintă valoarea justă la momentul reevaluării. atunci aceasta se tratează ca: • o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii. valoarea justă 52. Pentru rezolvarea cazului se prespune că surplusul din reevaluare este trecut la rezultatul reportat la cedarea activului.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale corporale" prevede două tratamente şi anume: Tratamentul contabil de bază.000 x 2) 16.240. dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare). mai puţin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă şi pierderile ulterioare cumulate din depreciere.a patra reevaluare are loc după un an de la ultima. valoarea justă stabilită 124.amortizare cumulată pe 2 16. brută (cost iniţial) .Val. NOTĂ. Reevaluările trebuie efectuate cu suficientă regularitate în aşa fel încât valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinată pe baza valorii juste la data bilanţului.800.000 x 2) Reevaluare prin creşterea valorii nete Contabilitate internaţională 43 . Reevaluare prin creşterea valori brute şi a amortizării cumulate I.650.000 ani (8. iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. Prima reevaluare a activului după 2 ani . sau • o scădere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii. valoarea justă 90. Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă. amortizată liniar.000.000 lei. valoarea justă 84.Amortizare anuală .prima reevaluare a activului se realizează după 2 ani de la punerea în funcţiune. Ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ un element de terenuri şi mijloace fixe trebuie înregistrat la cost sau mai puţin amortizarea cumulată aferentă şi orice pierderi cumulate din depreciere.000.000 8.000lei.000.

000.000 Valoare netă contabilă 81.000.600.000.800.000.000.Diferenţa /descreşterea de valoare 7.600.800.000.000 Recalculare amortizare – ambele metode Valoare reevaluată 124.Valoarea brută 117.000.valoarea justă 104.9375 descreşterea de valoare = 96.800.000.800.000 * 3) 00 .800.000) .00 0 Valoarea justă este mai mare decât valoarea netă contabilă.Valoare netă contabilă 81.00 0 valoare) 144.000 .Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale .600.650.000 .800.000.000 * (1.000 / 10 ani = 9. A doua reevaluare a activului realizată după 3 ani de la prima reevaluare .800.000–16.000–120.000.000 Amortizare anuală calculată 9.000.000 .800.000 2813 = 2131 1.Indice de actualizare 90/96 = contabilă.000*1.000.000 Valoarea justă este mai mică decât val.000.000 16.000 20.000.000 1058 = 2131 6.800.800.000 Recalculare amortizare Valoare reevaluată 90.000 II.000 124.000.00 117.2 2813 = 2131 2131 = 1058 .000 – 9.000.000 .000– 0 24.3) = 10 ani Amortizare anuală = 90.Valoare justă 90.Descreşterea 1.000 Valoare brută 90.000 .000.000.Valoare justă 90. 000 .800.000.800.000 anterior anterior .Valoare contabilă netă (120.valoare contabilă netă (120.000 1058 = 2131 7.65 contabilă.2 0 .000 2131 = 1058 24.000 90.Amortizare cumulata pe 28.Amortizarea cumulată 3.000/90.800.200.000 . rezultă o depreciere a ativului Contabilitate internaţională 44 .Valoare brută 124.000 – 28.000 .Amortizare anuală calculată 9.000 Indice de actualizare : 124.Valoare brută 124.Amortizare cumulata pe 3 ani 28.000 .800.200.netă Indice de actualizare 52.800.000 * 0.Amortizare anuală calculată 9.000 – 90.000.000.000 = 0.000.Valoare brută actualizată 144.000 lei /an III A treia reevaluare efectuată la un an de la ultima .9375 .000.netă .000– 104.000 / 104. = 6.800.000.000.600.000.Valoare brută 90.Valoare netă contabilă 96.00 120.000 – 00 28.000 anterior .000 Durata de utilizare rămasă (13 .000 124.800.000.000 .000.00 amortizării cumulate 0 28.Valoare justă 52.000.000 .800.650.000. deci rezultă o creştere a valorii activului Creştere de valoare 20.000 = 1.000 124.Diferenţa (creşterea de 24.valoarea justă 104.000.000) .000 – 9.000.Valoare netă contabilă 96.000.800.800.800.000 actualizată 000 124.9375 – 1) Înregistrare în contabilitate 2813 = 2131 28.800.0 124.000.000 90.000 Valoare justă 52.0 (9.000.800.000 .000–16.000.000.000.000 / 13 = 9.000 1058 = 2813 3.000. rezultă o depreciere a ativului 0.650.000 * (0.0 00 .800.2 – 1) Înregistrare în contabilitate 16.Valoarea justă este mai mică decât val.000 * 3) 3 ani (9.000 Durata de utilizare rămasă 15 – 2 = 13 ani Amortizare anuală 124.00 0 124.000.

Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale
- descreşterea de valoare = 52.650.000 – 81.000.000 mil = 28.350.000 Valoare actualizată 0,65 * 90.000.000 Diferenţa /descreşterea de valoare 58.500.000 – 90.000.000 Descreşterea amortizării cumulate 9.000.000 * (0,65 – 1 ) Analiza Total descreştere din care: Amortizare Descreştere fără amortizare 58.500.000 31.500.000 3.150.000

Analiza Total descreştere din care: Reducere rezervă Min.(sold 1058–val.scăderii) Min. (14.800.000– 8.350.000 Depreciere (cheltuiala) 28.350.000 – 14.800.000

28.350.000 14.800.000 13.550.000

31.500.000 3.150.000 28.350.000 14.800.000

2813 = 2131 1058 = 2131 6813 = 2131

Reducere rezervă Min.(sold 1058– val.scăderii) Min.(14.800.000– 28.350.000 Depreciere (cheltuiala) 28.350.000 – 14.800.000 Înregistrare în contabilitate 9.000.000 1058 = 2131 14.800.000 2813 = 1058 13.550.000 6813 = 2131

13.550.000 17.950.000 3.150.000 13.550.000

Recalculare amortizare Valoare reevaluată 52.650.000 Durata de utilizare rămasă (10 - 1) = 10 ani Amortizare anuală = 52.650.000 / 10 ani = 5.850.000 lei /an IV. A patra reevaluare ce are loc după un a de la ultima Calcule preliminare - Valoare brută 52.650.000 - Valoare brută 52.650.000 - Amortizare anuală calculată 5.850.000 - Amortizare anuală 5.850.000 anterior calculată anterior - Valoare netă contabilă 46.800.000 - Valoare netă contabilă 46.800.000 52.650.000 – 5.850.000 52.650.000 – 5.850.000 - Valoare justă 84.240.000 - Valoare justă 84.240.000 Valoarea justă este mai mare decât valoarea Indice de actualizare 1,8 netă contabilă, deci rezultă o creştere a valorii 84.240.000/46.800.000 activului Creşterea de valoare 37.440.000 Valoare actualizată 94.770.000 84.240.000 - 46.800.000 1.8 * 52.650.000 Analiza 37.440.000 Diferenţa /creşterea de 42.120.000 - total creştere de valoare din valoare 94.770.000 - 52.650.000 care: Compensare cheltuiala 13.550.000 Creşterea amortizării 4.650.000 anterioara sub forma unui venit cumulate 5.850.000 * (1,8 – 1) Rest creştere rezerve 23.890.000 Înregistrare în contabilitate 2813 = 2131 5.850.000 1058 = 2813 4.680.000 2131 = 1058 23.890.000 2131 = 1058 28.570.000 2131 = 7813 13.550.000 2131 = 7813 13.550.000

IV. Înregistrarea vânzării mijlocului fix a) pentru preţul de vânzare: 461 = 7583 100 000 000 lei

b) scoaterea din evidentă a mijlocului fix vândut:
Contabilitate internaţională 45

Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale

6583

= 2131

84.240.000

c) înregistrarea surplusului din reevaluare trecut la rezultatul reportat în momentul cedării activului (soldul contului 1058 de mai sus după ultima reevaluare este 23.890 000 lei): 1058 = 1175 23 890 000 Reevaluarea activelor are consecinţe fiscale care conduc la apariţia impozitelor amânate. Este cazul reevaluărilor care nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. Diferenţa dintre valoarea fiscală a activelor respective (costul istoric mai puţin amortizarea cumulată pe baza costului istoric) şi valoarea contabilă (valoarea reevaluată mai puţin amortizarea calculată pe baza ei) este o diferenţă temporară impozabilă care dă naştere unei datorii din impozite amânate. F. Scoaterea din funcţiune şi cesiunile de imobilizări corporale O imobilizare corporală trebuie să fie eliminată din bilanţ cu ocazia cesiunii sau când activul nu mai poate fi utilizat în mod definitiv şi când întreprinderea nu mai aşteaptă avantaje economice viitoare prin cesiunea bunului respectiv. Profiturile sau pierderile care provin din scoaterea din funcţiune sau din cesiunea unei imobilizări corporale trebuie să fie determinate ca diferenţă între veniturile nete din vânzarea activelor şi valoarea contabilă a activului. Ele fac obiectul structurilor contului de profit şi pierdere al exerciţiului în curs.

2.2 Imobilizările necorporale
Norma IAS 38 „Imobilizările necorporale" se aplică pentru cheltuielile legate de activităţile de publicitate, de formare, de demarare a unor activităţi de cercetare şi de dezvoltare. Imobilizări necorporale sunt active nemonetare identificabile, fără substanţă fizică, deţinute în vederea utilizării lor pentru producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. O imobilizare necorporală este recunoscută dacă are un caracter identificabil, oferă posibitatea controlului unei resurse, generează avantaje economice viitoare şi costul ei poate fi determinat în mod fiabil. A. Caracterul identificabil Definiţia unei imobilizări necorporale impune ca această imobilizare să fie identificabilă, pentru a o distinge cu claritate de goodwill. Goodwill-ul ce rezultă dintr-o achiziţie de societăţi reprezintă o plată efectuată de cumpărător, în speranţa obţinerii de avantaje economice viitoare. Aceste avantaje pot să rezulte din activele identificabile achiziţionate sau din activele care, luate izolat, nu îndeplinesc condiţiile cerute pentru o contabilizare în situaţiile financiare, dar pentru care cumpărătorul este dispus să efectueze o plată, cu ocazia achiziţiei. O imobilizare necorporală poate să fie distinsă în mod clar de goodwill, dacă este separabilă. Ea este separabilă atunci când întreprinderea poate să închirieze, să vândă, să schimbe sau să distribuie
Contabilitate internaţională 46

Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale

avantajele economice viitoare specifice, atribuibile activului, fără să se separe însă de avantajele economice viitoare ce rezultă din alte active utilizate în aceeaşi activitate generatoare de venituri. Trăsătura de separabil nu este o condiţie necesară a caracterului identificabil, în măsura în care întreprinderea poate ea însăşi să identifice un activ în alt mod. Chiar dacă un activ nu generează avantaje economice viitoare, decât dacă el este utilizat în mod conjunctiv cu alte active, acesta este identiticabil în măsur-a în care întreprinderea poate să identifice avantajele economice viitoare ce decurg din activ. B. Controlul unei resurse O întreprindere controlează un activ, dacă ea are putere să obţină avantaje economice viitoare ce decurg din resursa implicată şi dacă poate să restrângă accesul terţilor la aceste avantaje. În mod normal, capacitatea unei întreprinderi de a controla avantajele economice viitoare ale imobilizării necorporale rezultă din drepturile pe care entitatea poate să le obţină întrun tribunal. În absenţa drepturilor, demonstrarea acestora este mai dificilă. Totuşi, obţinerea, din punct de vedere juridic, a unui drept nu constituie o condiţie necesară controlului, dacă o întreprindere poate să fie ea însăşi capabilă să controleze avantajele economice viitoare într-un alt mod. Avantajele economice viitoare şi caracterul fiabil al evaluării (măsurării) acestora Avantajele economice viitoare, care rezultă dintr-o imobilizare necorporală, pot să includă venituri ce provin din vânzarea de bunuri sau din prestarea de servicii, economiile de costuri sau alte avantaje ce rezultă din utilizarea activului de către întreprindere. De exemplu, utilizarea unei proprietăţi intelectuale în cadrul unui proces de producţie poate să reducă mai degrabă costurile viitoare de producţie decât să crească veniturile viitoare. Probarea caracterului fiabil al evaluării (măsurării) este o condiţie de neocolit a constatării unei imobilizari necorporale. C. Contabilizarea şi evaluarea iniţială a unei imobilizări necorporale Contabilizarea unui element în categoria imobilizărilor necorporale impune ca o întreprindere să demonstreze că elementul satisface: - definiţia unei imobilizari necorporale; - criteriile de contabilizare enunţate anterior. O imobilizare necorporală trebuie să fie contabilizată dacă, şi numai dacă, este probabil ca întreprinderea să obţină avantaje economice viitoare atribuibile activului şi dacă mărimea costului acestui activ poate fi evaluată in mod fiabil. O întreprindere trebuie să aprecieze probabilitatea avantajelor economice prin utilizarea de ipoteze raţionale şi documentate, care reprezintă cea mai bună estimare a conducerii asupra ansamblului condiţiilor economice ce vor exista pe parcursul duratei de utilitate a activului. Pentru a aprecia gradul de certitudine aferent fluxurilor de avantaje economice viitoare atribuibile utilizării activului, o întreprindere, prin experţii săi, exercită judecata profesională, pe baza indicaţiilor disponibile, cu ocazia contabilizării iniţiale, acordând o pondere mai importantă indicaţiilor externe. Iniţial, o imobilizare necorporală trebuie să fie evaluată la costul său.
Contabilitate internaţională 47

Din cost sunt deduse remizele şi rabaturile comerciale. conform celeilalte prelucrări autorizate a normei IAS 23. Achiziţia în cadrul unei grupări de întreprinderi Conform normei IFRS 3 „Grupările de întreprinderi". Achiziţia prin intermediul unei subvenţii publice O imobilizare necorporală poate să fie achiziţionată fără să se facă apel la cheltuieli sau contra unei sume simbolice. Acest caz poate să apară atunci când puterea publică transferă sau alocă unei întreprinderi imobilizări necorporale. 2. deoarece nu este vorba despre o resursă identificabilă. pot să ţină Contabilitate internaţională 48 . datorită acordării unei subvenţii publice. în vederea utilizării vizate. în vederea utilizării vizate. care este echivalentă cu valoarea justă a activului cedat în schimb. dar această cheltuială nu conduce la crearea unei imobilizări necorporale care sa satisfacă criteriile de contabilizare expuse anterior. Costul unei imobilizari necorporale cuprinde preţul său de cumpărare. în mod fiabil. ce poate fi evaluată la costul sau. la data achiziţiei. costul acestei imobilizari este bazat pe valoarea sa justă. Schimburile de imobilizări O imobilizare necorporală poate să fie achiziţionată în cadrul unui schimb sau al unui schimb parţial al unei imobilizari necorporale diferite sau al unui alt activ.. o cheltuială este angajată pentru a genera avantaje economice viitoare. întreprinderea poate să aleagă evaluarea imobilizării necorporale contabilizate iniţial la valoarea ei justă. această cheltuială este descrisă ca aducând o contribuţie la Goodwill-ul generat intern.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale 1. corectată cu orice sumă de lichidităţi sau de echivalente de lichidităţi transferată. dacă o imobilizare necorporală este achiziţionată în cadrul unei grupări de întreprinderi ce constituie o achiziţie. costul sau este echivalent preţului exprimat sub forma de disponibil. diferenţa dintre aceasta mărime şi totalul plaţilor este contabilizată la cheltuielile financiare. inclusiv taxele de import şi taxele nerambursabile. În unele cazuri. Goodwill-ul generat intern Goodwill generat intern nu trebuie să fie contabilizat ca activ. 4. Dacă întreprinderea nu contabilizează iniţial activul la valoarea sa justă. la un moment oarecare. costul ei poate fi evaluat. Diferenţele între valoarea de piaţă a unei întreprinderi şi valoarea contabilă a activului său net identificabil. pe durata creditului. Acest goodwill nu este contabilizat ca activ. Dacă plata unei imobilizări necorporale este amânata dincolo de duratele normale de credit. majorată de orice cheltuială direct atribuibilă pregătirii activului. 5. Conform normei IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public". controlată de întreprindere. a căror utilizare este supusă restricţiilor. Achiziţia separată Daca o imobilizare necorporală este achiziţionată separat. Adesea. 3. cu excepţia situaţiei în care aceasta diferenţă este inclusă în costul activului. în general. în mod fiabil. Costul acestui element este evaluat la valoarea justă a activului primit. ea îl va înregistra iniţial la o valoare simbolică. cât şi orice cheltuială direct atribuibilă pregătirii acestui activ.

procedee. Dacă o întreprindere nu poate să distingă faza de cercetare de faza de dezvoltare a unui proiect intern.să se determine costul respectivului element. şi . Cercetarea este o investigaţie originală şi programată. .o faza de dezvoltare. Cheltuielile pentru cercetare trebuie să fie contabilizate la cheltuieli. sisteme sau servicii noi sau substanţial ameliorate. întreprinsă în vederea achiziţionării unui procedeu de înţelegere şi a unor cunoştinţe ştiinţifice sau tehnice noi. 6. Imobilizările necorporale generate intern Uneori. dispozitive.intenţia sa de a finaliza acel activ necorporal spre a fi folosit sau vândut.modul în care activul necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetării sau altor cunoştinţe.să se identifice dacă şi începând de când elementul în cauză este un activ identificabil. astfel de diferenţe nu pot fi considerate ca reprezentând costul imobilizărilor necorporale. înaintea începerii producţiei lor comerciale sau a utilizării lor. controlate de întreprindere.abilitatea sa de a folosi sau vinde activul necorporal. . ce vizează crearea unei imobilizari necorporale.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale cont de o întreagă serie de factori ce afectează valoarea întreprinderii. produse. în vederea fabricării de materiale.existenţa resurselor tehnice.o faza de cercetare. b.abilitatea sa de a evalua fidel cheltuiala atribuibilă activului Contabilitate internaţională 49 .fezabilitatea tehnică pentru finalizarea activului necorporal în aşa fel încât să fie disponibil pentru utilizare sau vânzare. în mod fiabil. Nu trebuie să fie contabilizată nici o imobilizare necorporală ce rezultă din cercetare (sau din faza de cercetare a proiectului intern). . este dificil să se aprecieze dacă o imobilizare necorporală generată intern îndeplineşte condiţiile pentru a fi contabilizată. În consecinţă. . Adesea este dificil: . o întreprindere clasifică procesul de creare a imobilizării în: . In unele cazuri. care să genereze avantaje economice viitoare probabile. la un plan sau un model. şi numai dacă. şi . şi . costul pentru a genera intern o imobilizare necorporală nu poate fi deosebit de costul pentru menţinerea sau creşterea goodwill-ului generat intern sau de costul pentru conducerea afacerilor curente. atunci când ele sunt angajate. o întreprindere poate demonstra următoarele: . Pentru a se aprecia dacă o imobilizare necorporală generată intern satisface criteriile de contabilizare. Totuşi. o întreprindere aplică tuturor imobilizărilor necorporale generate intern dispoziţii şi comentarii care vizează: a. Un activ necorporal provenit din dezvoltare trebuie să fie recunoscut dacă. financiare şi a altor resurse adecvate pentru a duce la bun sfârşit dezvoltarea sa în vederea utilizării sau vânzării activului necorporal. ea tratează cheltuiala în numele proiectului ca şi când ar fi fost angajată numai cu ocazia fazei de cercetare.

000 u. în mod fiabil.situaţia în care este probabil ca astfel de cheltuieli să permită activului să genereze avantaje economice viitoare dincolo de nivelul de performantă definit iniţial.în perioada 1.400 u.în perioada 1. Studiul prealabil aparţine fazei de cercetare. şi . .Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale necorporal în timpul dezvoltării sale. trebuie să fie contabilizate în contul de profit şi pierdere (la cheltuieli). . .04 .N: pentru întocmirea documentaţiei necesare utilizatorilor 600 u.N: pentru formarea personal ului 500 u. .09.09 -30.09.09 . cheltuielile ulterioare trebuie adăugate la costul imobilizării necorporale.000 (programare) + 800 (teste) + 600 (întocmirea documentaţiei) = 24.06 ... motiv pentru care cheltuielile angajate în perioada 1. si .10 .N afectează contul de profit şi pierdere. Analiza funcţională aparţine fazei de dezvoltare.09. întrucât abia la sfârşitul analizei funcţionale managerii apreciază ca proiectul are şanse mari de reuşită şi hotărăsc continuarea acestuia. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fost distribuite astfel: . managerii apreciază că proiectul are şanse mari de reuşită şi hotărăsc continuarea acestuia.000 u. EXEMPLU: Societatea a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de contabilitate. D.30.în perioada 1. dar cheltuielile angajate în această etapă nu pot fi capitalizate. pentru a se evita contabilizarea goodwill-ului generat intern.m. Cheltuielile ulterioare relative la o imobilizare necorporală (înscrisă în bilanţ) sunt contabilizate la cheltuieli (contul de profit şi pierdere).N: pentru teste 800 u.18.. exceptând: .m.în perioada 1.06.000 u. La sfârşitul analizei funcţionale.în perioada 17. Costul unui activ necorporal generat intern este cheltuiala suportată de la data la care activul necorporal întruneşte criteriile de recunoaştere.în perioada 11.000 (analiza organică) + 14.04 .04.08 -10. după achiziţia sa sau după terminarea producţiei sale. Contabilitate internaţională 50 .10. atunci când ele sunt angajate..în perioada 19.situaţia în care aceste cheltuieli pot fi evaluate şi atribuite activului. Dacă aceste condiţii sunt satisfăcute.25..N: pentru analiza funcţională 5. .05 .N: pentru studiul prealabil 1.30. Cheltuielile ulterioare în numele mărcilor. Cheltuielile ulterioare Cheltuielile ulterioare în numele unei imobilizari necorporale. dacă ele sunt necesare menţinerii activului la nivelul sau de performanţă definit iniţial..N: pentru analiza organică 9.m.04. Cheltuielile cu pregătirea personalului sunt ulterioare producţiei şi reprezintă cheltuieli ale perioadei.07.30.m.16.m.m. Costul de producţie al programului va fi de: 9.m.m. listelor de clienţi si altor elemente similare din punct de vedere economic (indiferent ca acestea sunt achiziţionate sau generate intern) sunt totdeauna contabilizate la cheltuieli. titlurilor de ziare si reviste.N: pentru programare 14.000 u.

metoda degresivă sau metoda unităţilor de producţie) trebuie să fie aplicată în mod coerent şi permanent. Pentru a determina durata de utilitate a unei imobilizări necorporale. în mod eficace.nivelul cheltuielilor de menţinere ce urmează să fie efectuate. conform căreia durata de utilitate a unei imobilizari necorporale nu poate să depăşească douăzeci de ani. ţinând cont de cea mai bună estimare a duratei sale de utilitate. şi capacitatea şi intenţia întreprinderii de a atinge un astfel de nivel.uzura morală tehnică.stabilitatea sectorului de activitate în care este utilizat activul şi evoluţia cererii pentru produsele sau serviciile generate de activ. .faptul că durata de utilitate a activului depinde sau nu de durata de utilitate a altor active ale întreprinderii. Metoda de amortizare utilizată (metoda lineară. trebuie să se ia în considerare mai mulţi factori. trebuie să fie aplicată metoda lineară. începând cu data la care activul va fi pregătit sa fie pus în serviciu. de la un exerciţiu la altul. .utilizarea aşteptată a activului. dar ea nu justifică alegerea unei durate de utilitate nerealist de scurtă. precum şi datele de expirare a contractelor de locaţie legate de activul în cauza.durata controlului privind activul şi limitele juridice sau de altă natură. exceptând situaţia în care o altă normă contabilă internaţională permite sau impune încorporarea cheltuielilor în valoarea contabilă a unui activ (de exemplu. care poate fi combătuta. Cheltuielile privind amortizările trebuie să fie contabilizate în contul de profit şi pierdere (la cheltuieli). Durata de utilitate a unei imobilizari necorporale poate fi foarte lungă. dar ea este totdeauna limitată. pentru obţinerea avantajelor economice aşteptate ale activului. . Incertitudinea justifică atitudinea de prudenţă în estimarea duratei de utilitate a unei imobilizări necorporale. din care s-a scăzut valoarea reziduala.ciclurile de viaţă caracteristice activului şi informaţiile publice referitoare la estimarea duratelor de utilitate ale tipurilor similare de active. de către întreprindere. . şi în special: . . şi faptul ca acest activ să poată sau nu să fie gestionat. tehnologică sau de alta natură. şi . Contabilitate internaţională 51 .acţiunile aşteptate ale concurenţilor sau ale concurenţilor potenţiali. ce sunt utilizate în mod similar. amortizarea imobilizărilor necorporale utilizate într-un procedeu de producţie este încorporată în valoarea contabilă a stocurilor fabricate). Valoarea amortizabilă este dată de costul sau mărimea reevaluată a activului. pentru utilizarea sa. Metoda de amortizare Dacă ritmul de consumare de către întreprindere a avantajelor economice ale activului nu poate fi determinat în mod fiabil. Există o prezumţie. de o echipa de conducere.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale E. în mod sistematic. exceptând situaţia în care ritmul aşteptat de consumare a avantajelor economice de obţinut din activ se schimbă. Amortizarea imobilizărilor necorporale Durata de amortizare Valoarea amortizabilă a unei imobilizari necorporale trebuie să fie repartizată. .

prin utilizarea valorii juste la data închiderii. valoarea reziduală este estimată cu ajutorul preţului ce prevalează la data achiziţiei activului pentru vânzarea unui activ similar. un terţ s-a angajat să răscumpere activul. Reevaluările trebuie să fie efectuate cu o regularitate suficientă. utilizând preţurile ce prevalează la această dată. şi . Evaluarea posterioară contabilizării iniţiale Se poate aplica una dintre următoarele prelucrări: Prelucrarea de referinţă După contabilizarea sa iniţială. Dacă se procedează la evaluarea activului. metoda de amortizare trebuie să fie modificată pentru a reflecta noul ritm (o metoda de amortizare să devină mai adecvată decât metoda aplicată. Dacă ritmul aşteptat al avantajelor economice ale activului a cunoscut o schimbare semnificativă. prin ajustarea cheltuielilor privind amortizările aferente exerciţiului curent şi exerciţiilor viitoare. Aceste schimbări ca urmare a reexaminării trebuie să fie contabilizate ca schimbări de estimare contabilă. Dacă se adoptă cealaltă prelucrare autorizată (reevaluarea). durata de amortizare trebuie să fie modificată în consecinţă. este posibil să se utilizeze drepturile reprezentate de o licenţă într-un mod diferit etc. se procedează la o nouă estimare a valorii reziduale. Reevaluările efectuate cer ca valoare justă să fie determinată prin referire la o piaţă activă. diminuat cu suma amortizărilor şi suma pierderilor de valoare. Dacă durata de utilitate aşteptată a activului este sensibil diferită de estimările anterioare. pentru ca valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi fost determinată. F. există o piaţă activă pentru această imobilizare şi: .). o imobilizare necorporală trebuie să fie contabilizată la nivelul mărimii sale reevaluate. cu excepţia situaţiilor în care: 1. Reexaminarea duratei de amortizare şi a metodei de amortizare Durata de amortizare şi metoda de amortizare trebuie să fie reexaminate cel puţin la închiderea fiecărui exerciţiu.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale Valoarea reziduală Valoarea reziduală a unei imobilizări trebuie să fie considerată nulă. Prelucrarea alternativă După contabilizarea sa iniţială. 2. o imobilizare trebuie să fie contabilizată la costul său. Contabilitate internaţională 52 . corespunzătoare valorii sale juste la data reevaluării.valoarea reziduală poate să fie determinată prin referire la aceasta piaţă. la sfârşitul duratei sale de utilitate.dacă este probabil ca o astfel de piaţă să existe la sfârşitul duratei de utilitate a activului. Valoarea reziduală nu este majorată ulterior ca urmare a variaţiilor preţurilor sau ale valorii. la data fiecărei reevaluări a activului. care a ajuns la sfârşitul duratei sale de utilitate estimată şi care a fost exploatat în condiţii similare celor în care va fi utilizat activul. pe baza prelucrării de referinţă. diminuată cu suma amortizărilor ulterioare şi suma pierderilor de valoare ulterioare.

diminuat cu suma amortizărilor şi suma pierderilor de valoare. în circumstanţe descrise anterior. O imobilizare necorporală care este scoasă din funcţiune şi este deţinută în vederea ieşirii sale este contabilizată la valoarea sa contabilă. licenţe de pescuit sau Unele imobilizări necorporale pot să cunoască variaţii importante şi volatile ale valorii lor juste. Dacă o imobilizare necorporală nu poate să fie reevaluată. De asemenea. Dacă valoarea justă a unei imobilizări necorporale reevaluate nu mai poate să fie determinată prin referire la o piaţă activă. ceea ce face necesară o reevaluare anuală. G. la data la care este scoasă din funcţiune. toate celelalte active ale categoriei sale trebuie. cealaltă prelucrare autorizată poate să fie aplicată la totalitatea activului. Dacă o imobilizare necorporală este reevaluată. O piaţă activă poate să existe pentru licenţe de taxiuri.contabilizarea iniţială a imobilizărilor necorporale pentru alte valori decât costul lor. deoarece nu există o piaţă activă pentru acest activ. Faptul că nu mai există o piaţă activă pentru o imobilizare necorporală reevaluată poate să indice că activul a putut pierde din valoare şi că este necesar să fie testat. atunci când ea iese din activul întreprinderii sau când nu se mai aşteaptă nici un avantaj economic viitor nici din utilizarea sa. realizate prin referire la o piaţă activă. de asemenea. diminuată cu suma amortizărilor şi suma pierderilor de valoare ulterioare. cu condiţia să existe o piaţă activă pentru aceste active.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale Prelucrarea alternativă nu permite: . nu este necesar să se procedeze l a reevaluări la fel de frecvente. Dacă o imobilizare necorporală se schimbă contra unui activ similar. în contul de profit şi pierdere. conform regulilor normei IAS 36. Pentru reevaluarea imobilizărilor necorporale se aplică unul dintre aceleaşi două procedee folosite în cazul reevaluării imobilizărilor corporale. Contabilitate internaţională 53 . imobilizarea trebuie să fie contabilizată la costul sau. reevaluarea poate să fie aplicată la o imobilizare necorporală primită ca urmare a unei subvenţii publice şi contabilizată la o valoare simbolică. Pentru imobilizările necorporale a căror valoare justă nu se cunoaşte decât variaţii puţin importante. Dacă numai o parte a costului unei imobilizari necorporale este contabilizată la activ. pentru că ea nu a satisfăcut criteriile de contabilizare decât începând cu un moment dat al procesului. Profiturile sau pierderile care rezultă din scoaterea din funcţiune sau din cesiunea unor imobilizări necorporale trebuie să fie determinate ca diferenţă între veniturile nete rezultate din ieşire şi valoarea contabilă a activului.reevaluarea imobilizărilor necorporale care nu au fost în prealabil contabilizate în categoria activelor. Ele trebuie să fie contabilizate la venituri sau la cheltuieli. valoarea contabilă a acestui activ trebuie să fie mărimea sa reevaluată la data ultimei reevaluări. să fie reevaluate. nici din ieşirea sa ulterioară. costul activului achiziţionat este egal cu valoarea contabilă a activului ieşit (schimbat) şi. Scoaterile din funcţiune şi cesiunile de imobilizări necorporale O imobilizare necorporală trebuie să fie eliminată din bilanţ. nici pierdere. nu rezultă nici profit. ca atare. .

care sunt independente de intrările de trezorerie generate de alte active sau grupe de active. a căror utilizare continuă generează intrări de trezorerie. Identificarea unui activ ce a pierdut din valoare Norma IAS 36 descrie două categorii de indicii conform cărora ar fi putut interveni o pierdere de valoare. 2. cu ocazia unei tranzacţii. Norma vizează deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale. afectând rata de actualizare folosită în calculul valorii de utilitate a unui activ şi să diminueze în mod semnificativ valoarea sa recuperabilă. ratele dobânzii sau alte rate de randament ale pieţei au crescut în cursul exerciţiului. Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este contabilizat în bilanţ. B. Unitatea generatoare de trezorerie reprezintă cel mai mic grup identificabil de active. atunci când valoarea recuperabilă a acestuia este inferioară valorii sale contabile. relative la acest bun. în condiţii de concurenţă normală. obţinută prin estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare aşteptate din utilizarea continuă a unui activ şi din cesiunea sa la sfârşitul duratei sale de utilitate. în mediul tehnologic. indicaţii relevate referitoare la faptul că performanţa economică a unui activ este sau va fi inferioară celei aşteptate. Valoarea recuperabilă este valoarea cea mai mare dintre preţul net de vânzare al activului în cauză şi valoarea sa de utilitate.3 Deprecierea activelor Norma IAS 36 „Deprecierea activelor" impune calculul şi contabilizarea pierderii de valoare pentru un activ. Preţul net de vânzare este suma care poate fi obţinută din vânzarea unui activ.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale 2. economic sau juridic au survenit schimbări importante sau vor surveni într-un viitor apropiat. Noţiunea de activ se aplică în egală măsură unui activ considerat în mod singular şi unei unităţi generatoare de trezorerie. • Prima categorie de indicii se referă la sursele externe de informare. nu este necesar totdeauna să se determine atât preţul net de vânzare al acestuia. Acestea presupun aspecte şi fenomene precum: 1. sumă din care sunt deduse costurile de vânzare. 4. 3. valoarea de piaţă a unui activ s-a diminuat mai mult decât prin efectul aşteptat al trecerii timpului sau prin utilizarea normală a activului. 2. gradul sau modul de utilizare a unui activ. Ele presupun aspecte şi fenomene precum: 1. Valoarea de utilitate este o valoare actualizată. A. între părţi bine informate şi care işi dau acordul. valoarea contabilă a activului net al întreprinderii este mai mare decât capitalizarea sa bursieră. 3. cât şi valoarea sa de Contabilitate internaţională 54 . • A doua categorie de indicii se referă la sursele interne de informare. după deducerea sumei amortizărilor şi sumei pierderilor de valoare. constatarea uzurii morale sau fizice a unui activ. Măsurarea valorii recuperabile În calculul valorii recuperabile a unui activ.

şi cheltuieli cu actele 1. valoarea recuperabilă este determinată pentru unitatea generatoare de trezorerie de care aparţine activul. în acelaşi sector de activitate.m. Preţul de piaţă adecvat este. Valoarea recuperabilă este determinată pentru un activ izolat. în mod normal. între data tranzacţiei ţi data la care este efectuată estimarea. elementele negociate pe aceasta piaţă sunt omogene.000 u. cu ocazia unei tranzacţii. ar fi necesare cheltuieli cu pregătirea utilajului în vederea transportului (ambalare) de 2. în orice moment. Atunci când preţurile curente de cumpărare nu sunt disponibile. societatea trebuie să procedeze la dezinstalarea acestuia. se pot găsi. Preţul net de vânzare al utilajului va fi : Contabilitate internaţională 55 .m. EXEMPLU: Societatea deţine un utilaj pe care intenţionează să îl vândă. de obicei. nici piaţa activă pentru bunul în cauză. preţul net de vânzare este preţul de piaţă al activului. între părţi bine informate şi care cad de acord. prin vânzarea activului. Piaţa activă este o piaţă în care sunt reunite următoarele condiţii: 1. cumpărători şi vânzători care pot ajunge la un acord.m. ceea ce ar antrena cheltuieli de 8. exceptând situaţia în care conducerea ar fi obligată să vândă imediat. preţul curent de cumpărare. întreprinderea ia în considerare rezultatul tranzacţiilor recente. Pentru a vinde utilajul.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale utilitate. Preţul net de vânzare Dacă nu există un acord de vânzare irevocabil. în mod substanţial. dar există o piaţă activă pentru bunul respectiv. exceptând situaţia în care: .m. 2. De asemenea. Pentru a determina această valoare.m. Pentru a stabili valoarea de piaţă a utilajului s-a apelat la serviciile unui evaluator.valoarea de utilitate a activului poate să fie estimată ca fiind apropiată de preţul său net de vânzare şi acesta din urma poate să fie determinat. cu condiţia ca utilizarea continuă a activului să genereze intrări de trezorerie foarte independente de intrările de trezorerie generate de alte active sau grupe de active. preţul net de vânzare se bazează pe preţul celei mai recente tranzacţii. Preţul de vânzare a fost estimat de către evaluator la 500.000 u. În caz contrar.000 u.000 u. Preţul net de vânzare nu reflectă o vânzare forţată. activul nu s-a depreciat şi nu este necesar să se estimeze cealaltă valoare. preţurile sunt puse la dispoziţia publicului. sub rezerva că circumstanţele economice nu s-au schimbat. şi 3. din care sunt deduse costurile cesiunii acestuia. ăn condiţii de concurenţă normală.000 u.preţul net de vânzare al activului este mai mare decât valoarea lui contabilă. Pentru remunerarea evaluatorului s-au făcut cheltuieli de 5. Dacă nu există nici un acord de vânzare irevocabil. dacă una sau cealaltă dintre aceste valori este mai mare decât valoarea contabilă a activului. sau . preţul net de vânzare se bazează pe cele mai bune informaţii disponibile pentru a reflecta suma (diminuată cu mărimea costurilor de cesiune) pe care o întreprindere ar putea să o obţină la data închiderii exerciţiului. realizate cu active similare. De exemplu.

pentru un imobil în curs de construire sau pentru un proiect de dezvoltare încă neterminat. proiectările intrărilor viitoare de trezorerie. care au fost deja contabilizate ca datorii (de exemplu. intrări de trezorerie foarte independente faţă de cele ale activului examinat (de exemplu. obligaţiile în numele pensiilor sau provizioanelor). Valoarea de utilitate Estimarea valorii de utilitate a unui activ include următoarele etape: . -Cheltuieli cu acte 1. furnizorii.ieşirile de trezorerie legate de obligaţii.m. proiectările ieşirilor de trezorerie. relative la utilizarea continuă a activului. fluxurile nete de trezorerie care vor fi încasate (sau plătite). ţinând cont de starea lui actuală.000 u. c. Este cazul.000 u.000 u. estimarea ieşirilor viitoare de trezorerie cuprinde o estimare a ieşirilor ulterioare de trezorerie care se aşteaptă să fie angajate înainte ca activul să fie pregătit pentru a fi utilizat sau vândut.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale Preţ estimat de vânzare 500.000 u. cu ocazia ieşirii activului. estimările fluxurilor de trezorerie exclud: . = Preţ net de vânzare 489. în mod necesar angajate pentru a genera intrări de trezorerie relative la utilizarea continuă a activului (inclusiv ieşirile de trezorerie pentru a pregăti activul în vederea utilizării sale). şi . Proiectările ieşirilor de trezorerie cuprind cheltuielile generale viitoare care pot să fie direct atribuite. şi . Dacă rata de actualizare cuprinde efectul creşterilor de preţuri generate de inflaţia generală. coerentă şi permanentă utilizării activului. Structura estimărilor fluxurilor viitoare de trezorerie Estimările fluxurilor viitoare de trezorerie trebuie să includă: a. Pentru a se evita luarea în cont de două ori.m.m. -Cheltuieli cu dezinstalare 8. sau afectate pe o baza raţională. Estimările fluxurilor viitoare de trezorerie nu trebuie să includă intrările sau ieşirile viitoare de trezorerie. apreciate că vor Contabilitate internaţională 56 . activele financiare de tipul creanţelor). generate de utilizarea continuă a activului şi de ieşirea sa fmală. Estimările fluxurilor viitoare de trezorerie şi rata de actualizare reflectă ipoteze coerente. în privinţa creşterilor de preţuri generate de inflaţie.intrările de trezorerie din active care generează. prin utilizarea lor continuă. la sfârşitul duratei sale de utilitate.aplicarea ratei adecvate de actualizare la aceste fluxuri viitoare de trezorerie.estimarea intrărilor şi ieşirilor viitoare de trezorerie. fluxurile de trezorerie sunt estimate în preturi curente.m.000 u. Dacă rata de actualizare exclude efectul creşterilor de preţuri generate de inflaţia generală. Atunci când valoarea contabilă a unui activ nu cuprinde încă toate ieşirile de trezorerie de angajat înainte ca el să fie pregătit pentru a fi utilizat sau vândut. Fluxurile viitoare de trezorerie trebuie să fie estimate pentru un activ. C. dacă este cazul. b.m. fluxurile viitoare de trezorerie sunt exprimate în preţuri constante (dar conţin creşteri sau diminuări viitoare de preţuri specifice). de exemplu. -Cheltuieli cu ambalarea 2.

fluxurile viitoare de trezorerie sunt estimate şi ele pe o bază înainte de impozitare.intrările sau ieşirile de trezorerie care provin din activităţile de finanţare. estimările fluxurilor viitoare de trezorerie nu includ estimări ale intrărilor viitoare de trezorerie aşteptate din aceste cheltuieli de investiţii.intrările sau ieşirile de trezorerie legate de impozitul asupra rezultatului. dacă estimările fluxurilor viitoare de trezorerie. după deducerea costurilor estimate de ieşire. cât şi al creşterilor (diminuărilor) viitoare de preţuri specifice. exceptând faptul că.cheltuielile viitoare de investiţii care vor ameliora sau creşte nivelul de performanţă a unui activ.m.preturile sunt ajustate. în condiţii de concurenţă normală între părţi bine informate şi care cad de acord. generate de inflaţie. legate de ieşire. Estimările fluxurilor viitoare de trezorerie nu trebuie să includă: .costul de achiziţie al utilajului 600. Altfel spus. De asemenea. ajunse la sfârşitul duratei lor de utilitate. sau . pentru a ţine cont atât de efectul creşterilor viitoare de preţuri. totuşi. trebuie să fie suma pe care o întreprindere se aşteaptă să o obţină din ieşirea activului. EXEMPLU: La 31. cu ocazia ieşirii unui activ la sfârşitul duratei sale de utilitate. Valoarea-timp a banilor fiind luată în cont în actualizarea fluxurilor viitoare de trezorerie estimate. Estimarea fluxurilor de trezorerie nete. este determinată de o manieră similară celei privind preţul de vânzare al unui activ. cu ocazia unei tranzacţii. efectul anumitor ipoteze va fi luat în calcul de două ori sau ignorat. de încasat sau de plătit. acest efect este exclus. de încasat sau de plătit. care provin din utilizarea continuă a activului.dintr-o restructurare viitoare în care întreprinderea nu este încă angajată. şi . cu ocazia ieşirii unui activ la sfârşitul duratei sale de utilitate. pentru a estima aceste fluxuri nete de trezorerie: .întreprinderea utilizează preţurile care prevalează la data estimării pentru active similare. deoarece rata de actualizare este determinată înainte de impozitare.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale rezulta: . aceste fluxuri de trezorerie exclud intrările sau ieşirile de trezorerie ce provin din activităţile de finanţare. . şi exploatate în condiţii similare cu cele în care activul va fi utilizat. din estimarea fluxurilor de trezorerie nete. Fluxurile viitoare de trezorerie estimate reflectă ipoteze care sunt coerente cu modul de determinare a ratei de actualizare. faţă de nivelul sau de performanţă definit iniţial. de asemenea.N există indicii că un utilaj a pierdut din valoare. şi dacă rata de actualizare nu ţine cont de efectul inflaţiei. Estimările fluxurilor viitoare de trezorerie includ cheltuielile viitoare de investiţii necesare menţinerii sau susţinerii unui activ la nivelul de performanţă definit iniţial.12. faţă de nivelul de performanţă definit iniţial. Estimarea fluxurilor nete de trezorerie. Informaţiile disponibile privind utilajul respectiv sunt: . Contabilitate internaţională 57 .000 u. Atâta timp cât o întreprindere nu angajează cheltuieli de investiţii care să amelioreze sau să majoreze nivelul de performanţă al unui activ..

Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 Venit net pe unitate de produs 257.5 307.m.555.559.. începând cu anul al şaselea.2 273.0 584. În anul N+2.03)8 Total Volum 2.100 2. a fost considerată nulă. În anul N.m.000 u.000 u. In anul N+1: Venitul net pe unitatea de produs = [1.5 683.03)2 30.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale .000 u.4 807.551 Flux de trezorerie 540.preţul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului: 1.646. . Se estimează că toate veniturile şi cheltuielile vor creşte cu 3% pe an datorită inflaţiei. .m.000 .913.551 2. . nu afectează estimările privind fluxurile viitoare de trezorerie aferente utilajului.279.205 2.cheltuieli variabile de producţie pe produs: 740 u.5 784.3 289.000x(1.. care vizează să mărească performanţele utilajului.430 2.0 632.m.000 u.766.m.968.226. s-au vândut 2. În lipsa unor informaţii suplimentare. De asemenea.100 u. dar societatea estimează că volumul vânzărilor va creţte cu 5% pe an. utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreşte menţinerea acestuia la nivelul performantelor estimate iniţial.000x(1.6 (15.000 u.750.8 761. .5) 38.473.1 281.000 de bucăţi de produs.m.Volumul a fost majorat anual cu 5%.4 316. se va proceda la o reparaţie capitală prin care să se mărească performantele utilajului.4 Comentarii: . .Costurile finanţării nu afectează estimările privind fluxurile viitoare de trezorerie aferente utilajului.m.551 2. . Rata (ratele) de actualizare nu trebuie să reflecte riscurile pentru care estimările fluxurilor viitoare de trezorerie au fost ajustate.pentru achiziţia utilajului s-a făcut apel la un credit care generează cheltuieli anuale cu dobânzile de 20.003. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 25.05 = 2..551 2.315 2.6 15.Venitul net pe unitatea de produs a fost majorat anual cu 3%.m. Valoarea reziduală a utilajului este estimata la 30. rata de creştere.000 x 1.Cheltuielile cu reparaţiile capitale. în anul N+3.5 265. Rata de actualizare Rata (sau ratele) de actualizare trebuie să fie rata (ratele) înaintea impozitării care reflectă aprecierile actuale ale pieţei valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice activului.1 5.8 298.0 739.5 u..m. Cheltuielile estimate cu revizia: 15.(740+10)] x (1. Utilajul va fi vândut la sfârşitul exerciţiului N+7. Volumul produselor vândute = 2.03) = 257.cheltuieli cu ambalarea pe produs: 10 u. O rată care reflectă aprecierile actuale ale pieţei valorii-timp a banilor Contabilitate internaţională 58 .177.

şi . Atunci când o întreprindere nu poate să obţină direct de pe piaţă o rată specifică unui activ. Brevetul expiră peste cinci am. întreprinderea utilizează rate de actualizare distincte pentru diferitele perioade viitoare. pentru duratele care merg până la sfârşitul duratei de utilitate. Aceste rate sunt ajustate: .alte rate de împrumut definite de piaţă. Obiectivul este de a estima. ea este ajustată pentru a reflecta o rata înaintea impozitării.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale şi riscurile specifice activului este rata de randament pe care ar pretinde-o investitorii dacă ar avea de ales un plasament care ar genera fluxuri de trezorerie a căror mărime. pentru a estima rata de actualizare. ea utilizează expresii de înlocuire. o întreprindere utilizează o rată unică de actualizare pentru a estima valoarea de utilitate a unui activ. rata de actualizare nu reflectă riscurile pentru care au fost ajustate fluxurile viitoare de trezorerie estimate. atunci când valoarea de utilitate reacţionează la o variaţie a riscurilor pentru diferite perioade sau la o variaţie de structură a ratelor dobânzii.pentru a reflecta rondul în care piaţa ar aprecia riscurile specifice asociate fluxurilor de trezorerie proiectate. scadenţă şi profit de riscuri ar fi echivalente cu cele pe care întreprinderea se aşteaptă să le obţină de la activ. Ca punct de plecare.costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii . Rata de actualizare este independentă de structura financiară a întreprinderii şi de maniera în care ea a finanţat cumpărarea activului. cu versiuni ale medicamentului profitabil. care deţine un activ unic (sau un portofoliu de active) similar(e) în termeni de potenţial de serviciu şi de riscuri. Totuşi. În consecinţă.rata marginală de împrumut a întreprinderii. În mod normal. Atunci când baza de determinare a ratei este o rată după impozitare. în măsura posibilului. întreprinderea poate să ţină cont de următoarele rate: .pentru a exclude riscurile care nu sunt pertinente pentru fluxurile de trezorerie proiectate. Pentru a se evita luarea în cont de două ori. Societatea estimează că. a activului.valorii-timp a banilor. în fiecare dintre următorii cinci ani. şi . imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet. a riscului de curs. Se are în vedere luarea în considerare a riscului de ţară. EXEMPLU: Societatea deţine un brevet pentru producerea unui medicament. deoarece viitoarele fluxuri de trezorerie aşteptate ale unui activ nu depind de modul în care întreprinderea a finanţat cumpărarea acestui activ. o apreciere a pieţei: . a riscului de preţ şi a riscului de fluxuri de trezorerie. Experienţa arată că societăţile concurente invadează piaţa. şi . Contabilitate internaţională 59 .riscurilor ca valorile şi scadenţarul fluxurilor viitoare de trezorerie să fie diferite de cele estimate. cererea pentru medicamentul respectiv va creşte cu 15%. cu cel (cele) al(ale) activului examinat. Această rată este estimată plecând de la rata implicită în tranzacţiile actuare ale pieţei pentru activele similare sau plecând de la costul mediu ponderat al capitalului unei întreprinderi cotate. societatea nu se aşteaptă ca brevetul să mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative după expirarea celor cinci ani.

ca atare. care să fie foarte independente de intrările de trezorerie ale altor active.498 2. în aceste cazuri.449 Unităţile generatoare de trezorerie Identificarea unităţii generatoare de trezorerie la care aparţine un activ Dacă există un indiciu că un activ a putut pierde din valoare.186 2. întreprinderea trebuie să determine valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie de care aparţine activul. valoarea recuperabilă nu pot fi estimate decât pentru unitatea generatoare de trezorerie a activului. total sau parţial.pentru determinarea valorii de utilitate a acestei unităţi generatoare de trezorerie. cu ocazia estimării ieşirilor viitoare de Contabilitate internaţională 60 . rutele trebuie analizate ca un întreg. atunci când fluxurile viitoare de trezorerie generate de utilizarea continuă a activului nu pot să fie estimate ca neglijabile).285 2.dacă valoarea de utilitate a activului nu poate fi estimată ca fiind apropiată de preţul său net de vânzare (de exemplu. asupra preţurilor viitoare de piaţă pentru producţia în cauză. Se estimează că rata adecvată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este 10%.000 x 1.m. Activitatea pe plan intern generează pierderi. deoarece societarii nu i se lasă opţiunea de a renunţa la deservirea rutelor interne.6830 (1+10%)= .7513 (1+10%)= .dacă activul nu generează intrări de trezorerie. Guvernul condiţionează acordarea licenţei pentru a opera pe rutele internaţionale de deservirea unor rute interne. Dacă există o piaţă activă pentru producţia care rezultă din utilizarea unui activ sau a unui grup de active.9091 (1+10%)= .645 2.15 = 2. trebuie să fie estimată valoarea recuperabilă a activului izolat.389 2. şi .15 = 2. Dacă acest lucru nu este posibil.pentru determinarea valorii de utilitate a celorlalte unităţi generatoare de trezorerie ale întreprinderii care prezintă situaţiile financiare. trebuie să fie utilizată: .8264 (1+10%)= .023 Valoarea de utilitate Factorul de actualizare (2) (1+10%)= .000 x 1.300 2.15 = 3.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale În exerciţiul precedent. acest activ sau acest grup de active trebuie să fie identificat ca o unitate generatoare de trezorerie.042 2. realizabilă de conducere. producţia este folosită intern. cu ocazia estimării intrărilor viitoare de trezorerie legate de utilizarea internă a producţiei.000 u. . Deşi fluxurile de trezorerie generate de fiecare rută pot fi identificate în mod distinct.000 x = 4. chiar dacă.000 x 1. cea mai bună estimare. prin utilizarea sa continuă.6209 Valoare actualizata (3) = (1)x(2) 2.091 2. Anul 1 2 3 4 5 Fluxuri de trezorerie (1) 2. valoarea de utilitate şi. EXEMPLU: Societatea X prestează servicii de transport aerian pentru guvern.000 x = 3. Valoarea recuperabilă a unui activ izolat nu poate fi determinată: .498 11. În acest caz. veniturile nete din vânzarea medicamentului au fost 2.

curentul pertinent de fluxuri de trezorerie de intrare. prin utilizarea lor continuă. Valoarea contabila a unei unităţi generatoare de trezorerie: . prezentate în ansamblul lor. Î n acest caz. s-a produs o pierdere de valoare. exceptând situaţia în care valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie nu poate fi determinată fără a lua în considerare aceasta datorie. în fapt. cu toate că unele active contribuie la fluxurile viitoare de trezorerie estimate ale unităţii generatoare de trezorerie. Unităţile generatoare de trezorerie ale aceluiaşi activ sau aceloraşi tipuri de active trebuie să fie identificate în mod coerent şi permanent de la un exerciţiu la altul.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale trezorerie legate de utilizarea internă a producţiei. ele nu pot să fie afectate acestei unităţi pe o baza raţională. al goodwill-ului şi al activelor suport.nu include valoarea contabilă a oricărei datorii contabilizate. Este cazul. dacă o pierdere de valoare este constatată sau reluată (diminuată) pentru unitatea generatoare de trezorerie în cauză şi dacă pierderea sau reluarea este semnificativă pentru situaţiile financiare ale întreprinderii. Aceasta se explica prin faptul că preţul net de vânzare şi valoarea de utilitate ale unei unităţi generatoare de trezorerie sunt determinate fără a ţine cont de fluxurile de trezorerie legate de activele ce nu fac parte din unitatea generatoare de trezorerie şi de datoriile ce au fost deja contabilizate în situaţiile financiare. unitatea generatoare de trezorerie ar putea să fie integral recuperabilă. de exemplu. Valoarea contabilă a unei unităţi generatoare de trezorerie trebuie să fie determinată în mod coerent cu maniera în care este determinată valoarea sa recuperabilă. Dacă o întreprindere stabileşte că un activ aparţine unei unităţi generatoare de trezorerie diferite de cea care aparţinea în exerciţiile anterioare sau că tipurile de active grupate pentru a constitui unitatea generatoare de trezorerie s-au schimbat. exceptând situaţia în care se justifică o schimbare. Acest fapt poate să se producă dacă cesiunea unei unităţi generatoare de trezorerie ar impune cumpărătorului preluarea datoriei. Valoarea recuperabilă şi valoarea contabilă ale unei unităţi generatoare de trezorerie Valoarea recuperabilă a unei unităţi generatoare de trezorerie este valoarea cea mai mare dintre preţul net de vânzare şi valoarea de utilitate a unităţii generatoare de trezorerie. se impune furnizarea unor informaţii privind unitatea generatoare de trezorerie. Atunci când activele sunt grupate pentru a aprecia dacă ele sunt recuperabile este important ca în unitatea generatoare de trezorerie să se includă toate activele care generează. În anumite cazuri.include doar valoarea contabilă a activelor care pot fi direct atribuibile sau afectate pe o baza raţională. coerentă şi permanentă. preţul net de vânzare al unităţii generatoare de trezorerie este preţul de vânzare estimat al ansamblului activelor ce compun unitatea Contabilitate internaţională 61 . cu toate că. coerentă şi permanentă la unitatea generatoare de trezorerie şi care vor genera intrările viitoare de trezorerie estimate cu ocazia determinării valorii de utilitate a unităţii generatoare de trezorerie: şi . Pentru determinarea valorii recuperabile a unei unităţi generatoare de trezorerie poate fi necesar să se ia în considerare unele datorii contabilizate. Altfel spus.

Valoarea contabilă a unei unităţi generatoare de trezorerie este formată din valorile contabile ale tuturor activelor atribuibile unităţii generatoare de trezorerie respective. Deoarece societatea este obligată ca.000 de lei. Utilajul nu produce fluxuri de trezorerie independente de alte active. Întreprinderea trebuie să efectueze a două etapă a testului „ascendent". Valoarea contabilă netă: 100. coerentă şi permanentă. coerentă şi permanentă. coerentă şi permanentă. valoarea contabilă a unităţii generatoare de trezorerie este majorată cu valoarea contabilă a activelor respective şi diminuată cu valoarea contabilă a datoriilor respective.să identifice dacă valoarea contabilă a goodwill-ului poate să fie afectată.000 de lei şi o instalaţie cu valoarea contabilă de 80. Din aceasta unitate generatoare de trezorerie mai fac parte un teren cu valoarea contabilă netă de 220.000.000. furnizorii.000 . Pentru motive practice. care. uneori.000. pe o bază raţionala. obligaţiile în numele pensiilor sau alte provizioane). sunt dificil de alocat între diversele unităţi generatoare de trezorerie.să identifice cea mai mică unitate generatoare de trezorerie ce cuprinde unitatea generatoare de trezorerie examinată şi căreia ea poate să-i afecteze.000 de lei. din care sunt deduse costurile de ieşire.000. apoi. şi b) dacă. IAS 36 precizează că întreprinderea trebuie să identifice dacă goodwill-ul aferent unei unităţi generatoare de trezorerie este recunoscut în situaţiile financiare. prin efectuarea testului „ascendent". pe o bază raţională. să îndepărteze utilajul şi să restaureze vegetaţia. Exista însă active. atunci ea trebuie să efectueze un test „descendent" adică trebuie: . valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie examinată cu valoarea sa contabilă (inclusiv valoarea contabilă a goodwill-ului afectat. la sfârşitul perioadei de utilizare. ceea ce presupune ca întreprinderea: . Într-un astfel de caz. chiar dacă nici o parte din valoarea contabilă a goodwill-ului nu poate să fie afectată. EXEMPLU: Există indicii că un utilaj petrolier a pierdut din valoare. valoarea contabilă a goodwill-ului la unitatea generatoare de trezorerie examinată.000.10. valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie este determinată. întreprinderea nu a putut să afecteze. întreprinderea trebuie: a) sa efectueze un test „ascendent". creanţele sau alte active financiare) sau a datoriilor care au fost deja contabilizate în situaţiile financiare (de exemplu. Valoarea contabilă a unităţii generatoare de trezorerie este: 100.000 de lei.să compare.000 + 220.000. s-a constituit un provizion pentru riscuri şi cheltuieli în valoare de 10. deşi contribuie la generarea de fluxuri de trezorerie. dacă este cazul) şi să se contabilizeze orice pierdere de valoare. pe o baza raţională. după luarea în cont a activelor care nu fac parte din unitatea generatoare de trezorerie (de exemplu.000 de lei.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale respectivă împreună cu datoriile. unităţii generatoare de trezorerie examinate. la unitatea generatoare de trezorerie examinată. motiv pentru care trebuie determinată unitatea generatoare de trezorerie de care aparţine. şi .000. precum goodwillul. Contabilitate internaţională 62 . În aceste cazuri.000.000 = 390. pe o bază raţională.000. coerentă şi permanentă.000 + 80.

. Societatea M are trei secţii: A. Valoarea recuperabila a societăţii M 4. coerentă şi permanentă.062 u. Presupunem ca goodwill-ul poate fi afectat.000 u.m.100 u.100 u.m.528 600 4.m.300 3. La informaţiile din exemplul precedent se adaugă următoarele: . Nu există pierdere de valoare Etapa 2: Aplicarea testului „descendent" Cea mai mică unitate generatoare de trezorerie ce cuprinde unitatea de trezorerie A şi căreia i se poate afecta. pe o baza raţională. = Pierdere de valoare 62 u. pe o baza raţională. pe o baza raţională.Valoarea recuperabilă a secţiei A1. Unitatea generatoare de Secţia Secţia A Secţia B Total trezorerie C Active nete implicate in activitatea unităţii 900 1.m.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale valoarea contabilă a goodwill-ului (unitate generatoare de trezorerie mai mare).400 activitatea unităţii Goodwill Total 162 1.valoarea recuperabilă a societăţii M este 4.N. care contribuie la fluxurile de trezorerie viitoare.200 1.m.410 228 1. .000 Total 4. şi .să compare.m. valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie mai mare cu valoarea sa contabilă (inclusiv valoarea contabilă a goodwill-ului afectat) şi să recunoască orice depreciere. valoarea contabilă a goodwill-ului este societatea M. Valoarea recuperabila a secţiei A 1. Unitatea generatoare de Secţia Secţia Secţia Total trezorerie A B C Active nete implicate în 900 1. apoi. Valoarea contabila a societăţii M 4. La 31.000 u. EXEMPLE: 1.000 Aplicarea testului „ascendent": Valoarea contabilă a secţiei A 1. celor trei secţii. 2. Nu există pierdere de valoare Activele suport sunt alte active decât goodwill-ul. atât ale unităţii generatoare de trezorerie Contabilitate internaţională 63 . Valoarea recuperabilă a secţiei A este estimata la 1.000 Etapa 1: Aplicarea testului "ascendent" Valoarea contabilă a secţiei A 900 u.300 3.12.200 1. B şi C.000 u. va fi alocată activelor care compun secţia A.000 u.062 210 1. coerentă şi permanentă. exista indicii că secţia A a pierdut din valoare. coerentă şi permanentă.m. celor trei secţii.m.m. Pierderea de valoare de 62 u.400 generatoare de trezorerie Goodwill 6.goodwill-ul nu poate fi afectat.m.

trebuie să fie repartizată.mai întâi. este contabilizată o pierdere de valoare.000. valoarea sa recuperabilă este mai mică decât valoarea sa contabilă. dacă unitatea generatoare de trezorerie corespondentă nu este depreciată.preţul net de vânzare (dacă poate să fie determinat). şi . pe bază de prorată. celorlalte active ale unităţii.000. Pierderea de valoare trebuie să fie repartizată.000 + 200.valoarea sa de utilitate (dacă poate să fie determinată). Dacă valoarea recuperabilă a unui activ izolat nu poate fi determinată: . Exemplu Există indicii că un echipament tehnic. nu este contabilizată nici o pierdere de valoare. Aceste reduceri ale valorilor contabile trebuie să fie tratate ca pierderi de valori ale activelor izolate. o întreprindere trebuie să identifice toate activele suport legate de unitatea de trezorerie examinată. pentru a reduce valoarea contabilă a activelor unităţii.000. dacă valoarea sa contabilă este mai mare decât valoarea cea mai mare dintre preţul sau net de vânzare şi cea rezultată din procedeele de afectare descrise anterior. Nu există goodwill ce poate fi ataşat raţional unităţii generatoare de trezorerie. cu valoare contabilă netă de 100. .000 de lei. Mărimea pierderilor de valoare. în următoarea ordine: . chiar şi în situaţia în care preţul net de vânzare al activului este mai mic decât valoarea sa contabilă. echipamentele informatice sau un centru de cercetare.000.zero.000.000 de lei şi un teren cu valoarea contabilă de 200.apoi. cât şi ale altor unităţi generatoare de trezorerie. Pentru fiecare activ suport identificat se vor aplica procedee similare cu cele utilizate în cazul goodwill-ului. Cu ocazia repartizării unei pierderi de valoare.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale examinată. . Exemple de active suport: clădirea în care se află sediul societăţii. Presupunem că valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie este de 540. valoarea contabilă a unui activ nu trebuie să fie adusă la un nivel inferior celei mai mari valori dintre: . o pierdere de valoare trebuie să fie contabilizată dacă. Pentru a testa deprecierea unei unităţi generatoare de trezorerie.000. a pierdut din valoare. şi . el făcând parte din aceeaşi unitate generatoare de trezorerie cu o clădire cu valoarea contabilă netă de 300.000 = Contabilitate internaţională 64 . goodwill-ului afectat unităţii generatoare de trezorerie (dacă este cazul). în funcţie de prorata valorii contabile a fiecăruia dintre activele unităţii. Echipamentul nu produce fluxuri de trezorerie independente de alte active.000 de lei. care altfel ar fi fost afectată activului. Pierderea de valoare a unei unităţi generatoare de trezorerie Pentru o unitate generatoare de trezorerie. Valoarea contabilă a unităţii generatoare de trezorerie este: 100. şi numai dacă. acest principiu este operaţional.000.pentru acest bun.000 + 300. între celelalte active ale unităţii.pentru acest bun.000 de lei.

000. Pierderea de valoare = 600. economic sau juridic sau al pieţei în care aceasta operează sau pe piaţa în care se vinde / se cumpără activul în cauză. ce au un efect favorabil asupra întreprinderii.000 = 60.000 = 30. Reluarea (diminuarea) unei pierderi de valoare Aceste dispoziţii utilizează termenul „un activ".000 de lei. La fiecare închidere de exerciţiu.000 x 200.000 de lei Deoarece nu există goodwill.000. în gradul sau modul de utilizare a unui activ.000. au survenit în cursul exerciţiului sau sunt susceptibile să survină intr-un viitor apropiat.000 540.schimbări semnificative.000. valoarea de piaţă a unui activ a crescut în mod semnificativ. sau un angajament de a abandona sau de a restructura activitatea de care aparţine activul.000. schimbările includ investiţiile angajate în cursul exerciţiului.000.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale 600.000 de lei. cel puţin.000.pentru cladire: 60. Pierderea de valoare se va contabiliza astfel: 6813 = % 60. Surse interne de informaţii: . următoarele indicii: Surse externe de informaţii: . .000 de lei.000 x 300.000. . Pentru a aprecia dacă există un indiciu care să arate că poate nu mai există ori s-a diminuat o pierdere de valoare contabilizată pentru un activ. în cursul exerciţiilor anterioare.000 de lei.în cursul exerciţiului.000 2912 30. pierderea se impută asupra activelor din unitatea generatoare de trezorerie în funcţie de prorata valorii contabile: .schimbări importante.000.000. dar ele se aplica atât la un activ izolat. . au survenit în cursul exerciţiului sau vor surveni întrun viitor apropiat. în mediul tehnologic. cât şi la o unitate generatoare de trezorerie.000.000.000.000.000.000/600. .ratele dobânzii pe piaţă sau alte rate de randament ale pieţei s-au diminuat în cursul exerciţiilor şi este probabil ca astfel de diminuări să afecteze rata de actualizare utilizată în calculul valorii de utilitate a activului şi să majoreze. aşa cum este el utilizat sau cum se aşteaptă să fie utilizat. în mod semnificativ. o întreprindere trebuie să aprecieze dacă există un indiciu care să arate că o pierdere de valoare contabilizată pentru un activ.000 = 10.000.000/600.000 2911 20. în cursul exerciţiilor anterioare. poate nu mai există ori s-a diminuat. valoarea recuperabilă a activului.pentru echipament: 60. pentru a ameliora un activ sau a ameliora nivelul sau de performanţă. dincolo de nivelul de performanţă definit iniţial.000/600.000. ce au un efect favorabil asupra întreprinderii.000 F. .000.000 = 20. întreprinderea trebuie să estimeze valoarea recuperabilă a acestui activ.000.pentru teren: 60.indicaţii care provin din sistemul intern de informare arată că Contabilitate internaţională 65 .000 x 100.000.000 2913 10. o întreprindere trebuie să ia în considerare. Dacă există un astfel de indiciu.

12.N-2 se înregistrează pierderea de 25. şi numai dacă.000 60.000.000.N: 75. la 31. Într-un astfel de caz.000 de lei va majora valoarea contabilă a activului la 72. n cursul exerciţiilor anterioare. . majorată ca urmare a reluării (diminuării) unei pierderi de valoare.000. fie din vânzarea sa de la data la care o întreprindere a contabilizat.000 15.000.12.000 de lei. . O reluare (diminuare) a unei pierderi de valoare reflectă o creştere a potenţialului de serviciu estimat al unui activ.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale performanţă economică a activului este sau va fi mai bună decât cea aşteptată.2x10. există indicii că pierderea de valoare a mijlocului fix s-a diminuat.000 de lei / 10 ani = 10. Diminuarea pierderii cu 12. nici o pierdere de valoare nu ar fi fost contabilizată pentru activul respectiv.000. .000 de lei.000.12.000 de lei / 10 ani = 15.25.000 .000. valoarea contabilă a mijlocului fix devine: 100. ultima oară.12.valoarea contabilă netă a mijlocului fix la 31.000.000 de lei. valoarea contabilă a activului trebuie să fie majorată la nivelul valorii sale recuperabile.000 de lei (egala cu valoarea recuperabilă).000 de lei. conform normelor IAS 16 şi IAS 38. o pierdere de valoare pentru acest bun. exceptând situaţia în care activul ar fi fost contabilizat la o mărime reevaluată.12.000.N.000.000.12. Contabilitate internaţională 66 . Reluarea (diminuarea) unei pierderi de valoare a unui activ trebuie sî fie contabilizată imediat la venituri. dacă acesta nu ar fi fost anterior depreciat: 100. Analiza situaţiei la 31. de la ultima contabilizare a unei pierderi de valoare.000.amortizarea anuală a mijlocului fix.000.000. Orice reluare (diminuare) a unei pierderi de valoare a unui activ reevaluat trebuie să fie tratată ca o reevaluare pozitivă.000. La 31.000 = 75.000. Durata de utilitate rămasă la acea data era de 10 ani. dacă.000 de lei.000 . Aceasta creştere este o reluare (diminuare) a pierderii de valoare. societatea a constatat o pierdere de 25.000 de lei pentru un mijloc fix cu valoarea contabilă de 100. O pierdere de valoare contabilizată pentru un activ.000 de lei.000. în contul de profit şi pierdere.000 de lei.N.000 In urma acestei înregistrări.N-2.amortizarea aferentă exerciţiilor N-1 şi N: 2 ani x 75.000 = 80.000. trebuie să fie reluată (diminuată) dacă.000 de lei: 6813 = 2913 25. Cazul l: Presupunem că. EXEMPLU: La 31. care rezultă fie din utilizarea sa. a avut loc o schimbare în estimările utilizate pentru determinarea valorii recuperabile a activului.valoarea contabilă netă pe care ar fi avut-o activul dacă acesta nu ar fi fost anterior depreciat: 100. în cursul exerciţiilor anterioare. valoarea sa contabilă. In cazul unui activ izolat.000.000.N: . valoarea recuperabilă a mijlocului fix este 72. conform unei alte norme internaţionale. La 31. nu trebuie să fie mai mare decât valoarea contabilă care ar fi fost determinată (din care se deduc amortizările).

Contabilitate internaţională 67 .000 de lei. 2913 = 7813 20. pierderea maximă ce poate fi reluata este 20.000. Dacă societatea ar relua integral pierderea (25.000 Reluarea (diminuarea) unei pierderi de valoare pentru o unitate generatoare de trezorerie trebuie să fie repartizată. valoarea recuperabilă a mijlocului fix este 85.000.000.000.apoi.000 de lei). .000 de lei. Ca urmare. valoarea contabilă a activului ar deveni 85.000.000 de lei). la nivelul proratei valorii contabile a fiecăruia dintre activele unităţii.000.12. ceea ce ar reprezenta o valoare mai mare decât cea pe care ar fi avut-o activul dacă nu ar fi fost anterior depreciat (80.000 de lei).000. în următoarea ordine: . Aceste creşteri ale valorii contabile trebuie să fie tratate ca reluări (diminuări) ale pierderilor de valoare privind activele izolate. pentru a majora valoarea contabilă a activelor unităţii. dacă dispoziţiile referitoare la goodwill sunt satisfăcute.000 de lei. goodwill-ul afectat unităţii generatoare de trezorerie (dacă este cazul). 2913 = 7813 12. altor active decât goodwill-ul.N.mai întâi. la 31.000.000 Cazul 2: Presupunem că.Capitolul 2 – Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale care este mai mică decât valoarea pe care ar fi avut-o activul dacă anterior nu ar fi fost depreciat (80.

lucrările in curs de execuţie. Altfel spus. în întreprinderile prestatoare de servicii. Contabilitate internaţională 68 . A. pentru o astfel de vânzare. . care intra în producţia de bunuri fabricate. de obicei. obiecte fabricate de întreprindere. lucrările realizate şi nefacturate. De asemenea. ci de destinaţia acestuia.1 Politici şi tratamente contabile privind stocurilor Una dintre problemele fundamentale ale contabilizării stocurilor este aceea a mărimii costurilor de contabilizat în activ şi de a „amâna" aceste costuri până la contabilizarea veniturilor corespondente (aplicarea principiului conectării cheltuielilor la venituri). . taxele vamale şi alte taxe (alte decât taxele recuperabile ulterior de întreprindere de la administraţia fiscală). De asemenea. 3. Norma IAS 2 „Stocurile" descrie tratamentul contabil pentru contabilizarea stocurilor în sistemul costului istoric. Astfel. 3.Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările in curs În practica întreprinderilor din ţările dezvoltate contabilitatea financiară nu înregistrează zilnic mişcările stocurilor.materiale şi furnituri. Stocurile sunt active: 1. Costurile de achiziţie cuprind: .preţul de cumpărare. Aceasta definiţie nu ţine cont de natura elementului considerat.se referă la costurile de achiziţie. 2. la închiderea exerciţiului. sunt delimitate patru categorii de stocuri: .mărfurile cumpărate şi revândute fără nici o transformare. terenurile şi construcţiile constituie imobilizări în majoritatea întreprinderilor. Valorile care figurează în posturile bilanţiere sunt rezultatul unei duble operaţii: numărarea/cântărirea cantităţilor existente în stoc (inventarul fizic) şi o evaluare a cantităţilor. După natura lor. . costurile de transformare şi a1te costuri angajate pentru a aduce bunurile în locul şi în starea în care ele se găsesc. Evaluarea stocurilor Stocurile trebuie să fie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea netă de realizare. produse sau servicii care au atins un stadiu intermediar de fabricaţie. problema care face obiectul normei IAS 11 „Contractele de construcţii". norma IAS 2 nu tratează problema evaluării lucrărilor în curs. deţinute pentru a fi vândute în cursul normal al activităţii.produsele finite. ea precizează care sunt cheltuielile luate în cont pentru calculul costului stocurilor şi fixează regulile de evaluare a stocurilor. Costul stocurilor . stocurile pot să aibă o natura necorporală (nemateriala). care este puternic influenţată de activitatea întreprinderii care deţine bunurile. dar ele sunt stocuri pentru un comerciant de bunuri imobiliare. constituie stocuri. sub forma de materii prime sau de furnituri care trebuie să fie consumate în procesul de producţie sau de prestare de servicii. 1. la închiderea exerciţiului. De exemplu.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs Capitolul 3 . în curs de producţie.

fixe şi variabile.cheltuielile generale administrative care nu contrihuie la aducerea stocurilor în locul şi în starea în care ele se găsesc. exceptând situaţia în care aceste costuri sunt necesare procesului de producţie. C. soluţia este coerentă cu cea adoptată pentru contabilizarea cumpărărilor (în acord cu norma IAS 18) . Evaluarea produselor legate şi a subproduselor Unele procese de producţie conduc la fabricarea simultană a mai multor produse (produse legate) sau a unui produs principal şi a unuia sau mai multor subproduse. Norma IAS 2 oferă exemple de costuri excluse din costul stocurilor şi contabilizate la cheltuielile exerciţiului în cursul căruia cheltuielile sunt angajate: mărimile anormale de deşeuri de fabricaţie. . Costul stocurilor unui prestator de servicii Costul stocurilor unui prestator de servicii se compune.costurile de stocaj. în. .Costul de achiziţie poate să includă diferenţe de curs direct atribuibile achiziţiei stocurilor. Atunci când aceste produse nu sunt identificabile separat. cea mai mare parte a stocurilor sunt evaluate „în afara taxelor". motivate. Cum taxa pe valoarea adăugată este în mod normal recuperabilă. Costurile de transformare cuprind: . remize şi alte elemente similare) sunt deduse din costul de achiziţie.cheltuielile de comercializare. In cazuri şi circumstanţe limitate. Alte costuri Celelalte costuri nu sunt incluse în costul stocurilor decât în măsura în care ele sunt angajate pentru a aduce stocurile la locul şi în starea în care ele se găsesc. costurile de transformare trebuie să fie repartizate între aceste produse în funcţie de o regulă logică şi permanentă.o cota-parte din cheltuielile indirecte de producţie. . prealabil la o noua etapă a producţiei. . general. de manoperă sau referitoare la alte costuri de producţie.Reducerile comerciale (rabaturi.cheltuielile direct legate de unităţile de producţie precum manopera directă. Mărimea lor este limitată la prevederile normei IAS 21 „Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine". Aceste diferenţe de curs sunt limitate la cele care provin dintr-o devalorizare sau o depreciere puternică a monedei. materiale şi servicii. manipulare şi alte costuri direct imputabile achiziţiei de mărfuri.cheltuielile de transport. 3. din manoperă şi alte cheltuieli de personal direct angajate pentru prestarea Contabilitate internaţională 69 . 2. Pentru reducerile financiare. Stocurile pentru care taxa nu este deductibilă sunt evaluate incluzând în cost TVA. care afectează datoriile care nu pot fi achitate şi care survin cu ocazia achiziţionării recente a stocurilor. . împotriva căreia nu există nici un mijloc practic de acoperire. în principal. de o plata anticipată (sconturile de decontare sau alta soluţie de încadrare). în costurile stocurilor sunt incluse şi costurile împrumuturilor. B.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs . ocazionate de transformarea materiilor prime în produse finite.

Metoda CMP ţine cont de toate intrările şi de toate ieşirile exerciţiului. Manopera şi celelalte costuri. 1.primul ieşit" sau a metodei „costul mediu ponderat: CMP”. În perioadele. Tratamentul alternativ permis Costul altor stocuri decât cele care sunt identificabile trebuie să fie determinat prin utilizarea metodei „ultimul intrat .materialele sau furniturile trebuie să fie evaluate la costul de Contabilitate internaţională 70 . identificarea specifică a costurilor nu este adecvată. şi cheltuielile generale atribuibile. . ca atare. Totuşi. E. IAS 2 a prevăzut două prelucrări de determinare a costurilor. În consecinţă. stocurile trebuie să fie evaluate la valoarea cea mai mică dintre costul lor şi la valoarea lor realizabilă netă. referitoare la vânzări şi la personalul administrativ şi de conducere nu sunt incluse în costul stocurilor prestatorului de servicii. Tratamentul de bază Costul altor stocuri decât cele care sunt identificabile trebuie să fie determinat prin utilizarea metodei „primul intrat . astfel: . Pentru elementele confundabile (elemente neidentificabile).Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs serviciului. Această prelucrare este adecvată pentru elementele care sunt afectate unui proiect specific.elementele care fac parte din clauzele unui contract de vânzare sau de prestare de servicii deja încheiat. indiferent că ele au fost cumpărate sau produse. elementele ce rămân în stoc la sfârşitul exerciţiului sunt primele cumpărate sau primele fabricate. inclusiv cele referitoare la personalul de supervizare. stocul la sfârşitul perioadei este constituit din elementele cele mai recente. Tehnicile de măsurare a costului Costul stocurilor de elemente care nu sunt confundabile (elemente identificabile) şi al bunurilor sau serviciilor prestate şi repartizate proiectelor specifice trebuie să fie determinat printr-o identificare distinctă a costurilor lor individuale. lunar) sau cu ocazia recepţiei fiecărei noi aprovizionări. situaţia se inversează. metoda LIFO conduce la creşterea valorii consumurilor (ieşirilor) şi la micşorarea valorii stocului final. D. Metoda FIFO consideră că elementele ies din stoc în ordinea intrării lor. atunci când există un număr mare de elemente ale stocurilor care sunt în mod obişnuit confundabile. In caz de scădere a preturilor. în funcţie de situaţia particulară a întreprinderii. Costul mediu ponderat poate să fie calculat periodic (de exemplu. Valoarea realizabilă netă şi deprecierea stocurilor La închiderea exerciţiului. dar sunt contabilizate la cheltuielile exerciţiului în cursul căruia ele au fost angajate. trebuie să fie evaluate în funcţie de preţul stipulat în contract.primul ieşit" (LIFO). Determinarea valorii realizabile nete trebuie să ţină cont de destinaţia elementului considerat. Metoda LIFO presupune că elementele stocului care au fost achiziţionate sau fabricate ultimele sunt vândute primele şi. de creştere a preţurilor. 2. Este evident că metoda FIFO conduce la diminuarea valorii ieşirilor şi la creşterea valorii stocului final.

Estimările valorilor nete de realizare (desfăşurate pe o baza individuală) sunt fundamentate pe elementele probante cele mai fiabile. în funcţie de gradul de avansare a lucrărilor? Dacă al Contabilitate internaţională 71 . Valoarea oricărei reluări (diminuări) a deprecierii stocurilor. produse de întreprindere pentru sine. direct legate de evenimentele care survin după închiderea exerciţiului. perioadă(e) în care preţul sau de vânzare a crescut. trebuie să fie contabilizată ca o reducere a cheltuielii cu stocuri în exerciţiul în care are loc reluarea. Politici şi opţiuni de estimare şi contabilizare a lucrărilor in curs Deşi problematica lucrărilor în curs se poate regăsi în diverse sectoare de activitate ale economiei unei ţări. pentru a le aduce la valoarea netă de realizare. definit de un contract de construcţii. Unele elemente de stocuri pot să fie afectate altor conturi de activ. în măsura în care astfel de evenimente confirmă condiţiile existente la sfârşitul exerciţiului. astfel încât noua valoare contabila să fie cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea netă de realizare. este încă disponibil în exerciţiul următor (sau exerciţiile următoare). F. Acest caz apare atunci când un element al stocurilor. Valoarea oricărei deprecieri a stocurilor.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs - înlocuire. circumscrise în perimetrul gestiunii stocurilor. sau rezultatul trebuie repartizat pe exerciţiile în timpul cărora se derulează procesele de construcţie/producţie. Dilema primordiala a acestui tip de contracte este: trebuie să se aştepte terminarea contractului pentru a contabiliza integral rezultatul ansamblului de operaţii. sunt contabilizate la cheltuieli. Stocurile afectate elementului de activ respectiv. valoarea lor contabilă trebuie să fie contabilizată la cheltuielile exerciţiului în cursul căruia sunt contabilizate veniturile corespondente (principiul conectării cheltuielilor la venituri). In fiecare exerciţiu următor. referirile noastre se vor focaliza in perimetrul contractelor de construcţii. Aceste estimări ţin cont de fluctuaţiile de preţuri sau de costuri. deprecierea trebuie reluată (diminuată sau anulată). figureze la valoarea care se aşteaptă să fie obţinută din vânzarea sau din utilizarea lor. care a fost contabilizat la valoarea netă de realizare deoarece preţul său de vânzare se diminuase. în cursul duratei de utilitate a acestui alt activ. 3. în conformitate cu aceasta modalitate. este efectuată o estimare nouă a valorii nete de realizare. Recunoaşterea drept cheltuială Atunci când stocurile sunt vândute. Atunci când circumstanţele care justifică evaluarea stocurilor sub nivelul costului nu mai există. disponibile la data la care sunt efectuate respectivele operaţii. Acest tip de contracte face obiectul literei şi spiritului normei IAS 11 „Contractele de construcţii". trebuie să fie contabilizate la cheltuielile exerciţiului în cursul căruia se produce deprecierea sau pierderea. Este cazul stocurilor utilizate ca elemente ale imobilizărilor corporale.2. elementele care au devenit complet sau parţial demodate sau dacă preţul lor de vânzare a suportat o reducere. care rezultă dintr-o creştere a valorii nete de realizare. şi toate pierderile.

în care antreprenorul acceptă un preţ fix. o unitate fixă pe unitatea de producţie. Gruparea şi divizarea contractelor de construcţii Un contract de construcţii este un contract. contractele de demolare.contracte cu preţ fix. înainte ca aceasta să fie finalizată? Dilema evocată anterior aduce în discuţie conflictul care se poate naşte atunci când în joc este primordialitatea principiului prudenţei (viziunea juridică) sau principiul conectării cheltuielilor la venituri (viziune economică). Cu toate acestea. în două exerciţii contabile diferite. tehnologia. Pe de alta parte. Definiţia de mai sus este independentă de durata construcţiei. în mod clar. Ţinând cont de natura activităţii întreprinse în cadrul contractelor de construcţii. contractele de construcţii se clasifică în: . contractele de construcţii conţin: 1. putem obţine profit dintr-o lucrare. Obiectivul şi câmpul de aplicare a normei IAS 11 Obiectivul normei IAS 11 este de a prescrie prelucrarea contabilă a veniturilor şi costurilor referitoare la contractele de construcţii. cu Contabilitate internaţională 72 . exista uzanţa de a se vorbi despre „contracte pe termen lung". în ceea ce priveşte concepţia. dincolo de faptul ca este de netăgăduit şi de neocolit. Norma IAS 11 trebuie să se aplice pentru contabilizarea contractelor de construcţii in situaţiile financiare ale antreprenorilor. ca urmare a operaţiilor de demolare/demontare de active. în analiza tranzacţiilor şi altor evenimente economice şi financiare.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs doilea răspuns pare cel plauzibil. în unele cazuri. referitor la construirea unui activ sau a unui ansamblu de active. că influenţa gândirii şi practicilor anglo-saxone asupra contabilităţii internaţionale. pentru a determina când trebuie sa fie contabilizate în structurile contului de profit şi pierdere veniturile şi costurile contractului. contracte de prestări de servicii. legate direct de construcţia unui activ. demontare sau de punere în stare de funcţionare a unor active sau de amenajare a mediului. ca de exemplu contractele de arhitectura sau de inginerie. funcţia. ea furnizează comentarii practice privind aplicarea acestor criterii. Din analiza normelor contabile internaţionale rezultă. asortat(î). şi 2. care sunt strâns legate sau interdependente. De asemenea. finalitatea sau utilizarea. pe trei ani. de exemplu. 0% şi 100%. problema principală vizată de contabilizarea contractelor de construcţii este repartizarea (afectarea) veniturilor şi costurilor la exerciţiile contabile în cursul cărora sunt executate lucrările de construcţii. Pentru necesităţile prezentei norme. deoarece problema centrală este legată de repartizarea beneficiilor în contextul contractelor care se eşalonează pe mai mulţi ani. data de demarare a contractului şi data de finalizare se situează. De asemenea. în general. în mod distinct negociat. Norma utilizează criteriile de contabilizare prevăzute în cadrul de întocmire şi de prezentare a situaţiilor financiare (cadrul conceptual internaţional). Daca un contract de construcţii se derulează. instaurează primatul realităţii economice asupra naturii juridice. Ca atare. atunci estimările şi contabilizările generate de un contract de construcţii devin o problemă de alocare a profitului total pe diferitele perioade contabile în care procesele de construcţie au loc. pare contra raţionamentului economic să se considere ca procentajele de contribuţie la profit ale celor trei exerciţii sunt 0%.

Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs clauze de indexare. Ca atare. plus un procentaj din aceste costuri sau o remunerare fixă. o tehnologie sau o funcţie sensibil diferită de activul sau de activele vizat(e) în contractul iniţial. fie preţul activului este negociat independent de preţul fixat în contractul iniţial Veniturile şi cheltuielile relative la contracte Veniturile unui contract de construcţii trebuie să cuprindă: 1. modificările în lucrările contractului. mărimea iniţială a veniturilor.în măsura în care este probabil ca ele să genereze venituri. fiecare activ a făcut obiectul unei negocieri distincte.contracte în regie. în vederea unei schimbări în amploarea lucrărilor de executat.contractele sunt atât de strâns legate încât. trebuie să fie tratat ca un contract de construcţii unic atunci când: . Construcţia unui activ suplimentar trebuie să fie tratată ca un contract de construcţii distinct. . Estimările necesită. să fie revizuite. indiferent ca ele s-au încheiat cu un singur client sau cu clienţi diferiţi. fără întrerupere. Evaluarea veniturilor contractului este influenţata de diverse incertitudini care depind de rezultatul evenimentelor viitoare. este necesar ca norma să se aplice elementelor distinct identificabile ale unui contract unic sau ale unui grup de contracte. Totuşi. schimbări în specificaţiile sau în concepţia activului şi schimbările în durata contractului reprezintă modificări. O modificare este o instrucţiune data de un client. în fapt. atunci când: 1. în care antreprenorul este plătit pentru costurile autorizate sau altfel definite.acest ansamblu de contracte este negociat ca un "pachet" unic.contractele sunt executate simultan sau succesiv. ele fac parte dintr-un proiect unic. In general. şi 2. sau poate să fie modificat pentru a include construirea unui activ suplimentar. mărimea veniturilor contractului poate să crească sau să se diminueze de la un exerciţiu la altul. şi 3. convenită în contract. la dorinţa clientului. Un ansamblu de contracte. iar antreprenorul şi clientul au avut posibilitatea să accepte sau să respingă partea din contract aferentă fiecărui activ. adesea. cu o marja globală şi . De exemplu. dispoziţiile normei sunt aplicate separat la fiecare contract de construcţie. reclamaţiile şi primele de performantă: . veniturile şi costurile fiecărui activ pot să fie identificate. 2.în măsura în care ele pot sa fie evaluate în mod fiabil. în anumite circumstanţe. fiecărui activ i-au fost prevăzute oferte distincte. Veniturile sunt măsurate la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit. . construcţia fiecărui activ trebuie să fie tratată ca un contract de construcţie distinct atunci când: 1. In cazul în care un contract vizează mai multe active. Un contract poate sa prevadă construcţia unui activ suplimentar. pentru a reflecta substanţa (realitatea economică) a unui contract sau a unui grup de contracte. 2. şi . fie activul prezintă o concepţie. Contabilitate internaţională 73 .

şi . erorile în specificaţii sau concepţie sau modificările contestate reprezintă reclamaţii. prin aplicarea de metode raţionale. întârzierile ocazionate de client.este probabil ca beneficiarul construcţiei să aprobe modificarea şi mărimea veniturilor care rezultă din această modificare. un contract poate să prevadă vărsarea unei prime de performanta antreprenorului. dacă nivelurile : specificate de performanţă sunt atinse sau depăşite. şi 3. reclamaţiile ce provin de la terţi. costurile de concepţie şi de asistenţă tehnică. în mod coerent şi permanent. costurile punerii în funcţiune sau demontării instalaţiilor şi echipamentelor. care nu este inclus în veniturile contractului (de exemplu. Costurile unui contract trebuie să cuprindă: 1. veniturile din vânzarea surplusului de materiale şi din cesiunea instalaţiilor şi echipamentelor. costul de locaţie a instalaţiilor şi echipamentelor. şi . Aceste costuri pot să fie diminuate cu orice venit ocazional. costurile direct legate de contractul în cauză.mărimea care va fi. Primele de performanţă sunt venituri atunci când: . inclusiv supervizarea şantierului. O reclamaţie este o sumă pe care antreprenorul căută să o obţină de la beneficiar sau de . la sfârşitul contractului). toate celelalte costuri care pot să fie în mod distinct imputate beneficiarului. Primele de performanţă sunt suplimente plătite antreprenorului. amortizarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate pentru contract. Ca urmare. probabil. nelegate direct de un contract determinat. în general. Costurile direct atribuibile unui contract determinat includ: manopera de şantier. costurile atribuibile activităţii contractuale.mărimea veniturilor poate să fie estimată in mod fiabil. şi susceptibile să fie repartizate (afectate) unor contracte determinate includ: asigurarea.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs O modificare este inclusă în veniturile contractului atunci când: .gradul de avansare a contractului arată că este probabil ca nivelurile de performanţă specificate să fie atinse sau depăşite. adesea. sub forma de rambursare de costuri neincluse în preţul contractului. şi . Costurile care pot să fie atribuite activităţii contractuale. De exemplu. în cadrul şantierului aferent contractului. reclamaţiile nu sunt incluse la venituri decât atunci când: . acceptată de beneficiar poate să fie evaluată în mod fiabil. Evaluarea mărimii veniturilor care provin din reclamaţii este supusă unui grad ridicat de incertitudine şi depinde. 2.a un terţ. costurile estimate ale lucrărilor de finisare şi ale lucrărilor efectuate în contul garanţiei.gradul de avansare a negocierilor arată că este probabil ca beneficiarul să accepte reclamaţia.mărimea primei de performanţă poate să fie evaluată în mod fiabil. De exemplu. costul materialelor utilizate în construcţii. cheltuielile generale de construcţie. costurile de concepţie şi asistenţa tehnică direct legate de contract. Această repartizare este bazată pe nivelul normal al activităţii de Contabilitate internaţională 74 . tuturor costurilor care au caracteristici similare. Astfel de costuri sunt repartizate. conform prevederilor contractului. şi care pot să fie repartizate (afectate) contractului. de rezultatul negocierilor. în caz de finalizare anticipată a contractului. în general.

Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs construcţie. Norma IAS 11 precizează că. Acesta va apărea în situaţiile financiare ale exerciţiului în care se finalizează lucrările.o măsurare fizică a lucrărilor efectuate în realitate. . raportate la costul total estimat.sî existe o mare probabilitate ca antreprenorul să obţină avantajele economice referitoare la contract.procentajul cheltuielilor suportate. pentru a determina rezultatul. . Condiţiile necesare pentru un contract în regie se referă la: . la data bilanţului. In funcţie de natura contractului. Metoda terminării lucrărilor limitează evaluarea lucrărilor realizate (veniturilor) la nivelul mărimii cheltuielilor suportate şi susceptibile să fie recuperate de la beneficiar. ceea ce are ca efect determinarea în acelaşi mod a beneficiului prevăzut. cheltuielile de cercetare şi dezvoltare pentru care rambursarea nu este specificată în contract. pentru a permite comparaţiile cu previziunile. Contabilitate internaţională 75 . Una dintre metode. contabilizează rezultatul pe măsura executării contractului.costurile necesare terminării contractului. Atâta timp cât contractul nu este finalizat. care nu sunt exploatate în cadrul unui contract determinat. presupune aşteptarea sfârşitului contractului. Indicatorul ales pentru determinarea gradului de avansare trebuie să permită o măsurare fiabila a lucrărilor realizate. ori de câte ori rezultatul contractului poate să fie estimat în mod fiabil. amortizarea instalaţiilor şi echipamentelor neutilizate. să poată fi măsurate cu precizie. Este vorba despre: costurile de vânzare. numită metoda procentajului de avansare.o probabilitate mare (pentru antreprenor) de a obţine avantajele economice legate de contract.costurile atribuibile (repartizabile) contractului să fie în mod clar identificabile şi măsurabile. Costurile care nu pot să fie atribuite activităţii contractuale sau care nu pot fi repartizate (afectate) unui contract sunt excluse din costul unui contract de construcţii. nu va fi contabilizat nici un profit. Metodele de contabilizare Metodele de contabilizare a contractelor de construcţii diferă în funcţie de momentul în care se stabileşte rezultatul lucrării. cât şi gradul de avansare a lucrărilor. în funcţie de procentajul de lucrări realizat în cursul fiecărui exerciţiu. se poate utiliza: . numita metoda terminării lucrărilor. metoda care trebuie utilizată este cea a procentajului de avansare. sau . trebuie ca: . . Metoda procentajului de avansare permite repartizarea veniturilor şi costurilor contractului. Costurile distinct imputabile beneficiarului conform prevederilor contractului pot să includă unele costuri de administraţie generală şi cheltuieli de dezvoltare pentru care rambursarea este specificată în prevederile contractului. pe când o a doua metodă. Gradul de avansare a unui contract poate să fie determinat în mai multe moduri.venitul total al contractului sa fie măsurat în mod fiabil. In cazul unui contract pe baza de preturi fixe.

spiritul de prudenţă trebuie să fie prioritar spiritului de optimism contabil. preţul de vânzare revizuit 2.000. La semnarea contractului.în cursul exerciţiului N+1.000 u.m. Atunci când condiţiile precedente nu sunt reunite. Cazul 1: Societatea aplică metoda terminării lucrărilor . .000 .N. cost efectiv de producţie 2..000 0 .634. trebuie aplicată metoda terminării lucrărilor.000 u. trebuie să se utilizeze metoda bazată pe procentajul de avansare a lucrărilor. EXEMPLU: O societate s-a angajat.12.06.400. Ca atare.000 u.în cursul exerciţiului N. este adesea dificil să se prevadă rezultatul.m. se înregistrează lucrările în curs: 332 = 711 646. rambursabile sau nu.05. se înregistrează cheltuielile după natură (1.900. Altfel spus.N+1: costul producţiei in curs 1.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs posibilitatea de a identifica in mod clar şi de a măsura cu precizie toate cheltuielile.N+1: s-a primit un avans de la client 1. legate de contract.07.m.000 u.m. să furnizeze un utilaj specializat unuia dintre clienţii săi. cost de producţie estimat 1.000 u.000 - . costul total de producţie reestimat 2. Daca însă.000 u.la 31.m. dat de prevalenţa principiului conectării cheltuielilor la venituri. . se înregistrează cheltuielile după natură: Cheltuieli după natură = Conturi de terţi 646.000..000 646.12.la 31.m.N+2: livrarea şi facturarea. Principalele etape ale realizării contractului sunt următoarele: .la 31.000 u.. . Pentru simplificare.m. preţ de facturare 2.pe 25 iunie N+l se înregistrează primirea avansului: 5121 = 419 1.000.600.pe 5.m.634. Imediat după semnarea unui contract.000 .000): Contabilitate internaţională 76 . astfel încât rezultatul acestuia să poată fi estimat în mod fiabil.760.200.000 Influenţa contractului de construcţii asupra rezultatului exerciţiului N va fi: Venituri şi cheltuieli legate de contract Venituri din producţia stocată Cheltuieli după natură Influenta asupra rezultatului Valori 646. .pe 15. Intr-un atare caz.646.pe 25.N: s-a semnat contractul: preţ de vânzare revizuibil 2.300. s-a prevăzut ca bunul va fi livrat în mai N+2. incertitudinile referitoare la contract s-au diminuat foarte mult. trebuie utilizată metoda terminării lucrărilor.000 u. ulterior. rezultatul contractului nu poate fi estimat cu suficientă fiabilitate. prin contract.12. nu se au in vedere incidentele pe linia taxei pe valoarea adăugată.N: costul producţiei in curs 646.

300.descărcarea din gestiune a lucrărilor facturate: 711 = 332 2.400.facturarea lucrărilor: 411 = 704 2. In aceste condiţii.000 – 1.000/1.1.000 .000 .000 Influenta contractului de construcţii asupra rezultatului exerciţiului N+2 va fi: Venituri şi cheltuieli legate de contract Venituri din lucrări Venituri din producţia stocată Cheltuieli după natură Influenţă asupra rezultatului Valori 2.634. 332 = 711 816.760.la 31.m.000 = 170.900.N+1. se înregistrează cheltuielile după natură (2.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs Cheltuieli după natură = Conturi de terţi 988.12.m.000 Cazul 2: Societatea aplica metoda procentajului de avansare .12. Gradul de avansare a lucrărilor = (646.m. se înregistrează ajustarea lucrărilor în curs: 332 = 711 988.000 666.900.000 .000 .diminuarea creanţei asupra clienţilor pentru avansul primit: 419 = 411 1. Rezultatul aferent exerciţiului curent va fi incorporat în costul lucrărilor.760.000 u.634.în N+2. costul lucrărilor devine: 646.Calcule financiare la 31.000 = 816.000): Cheltuieli după natură = Conturi de terţi 666.în cursul exerciţiului N+2.000 -1.000.000 460.000 0 .000 + 170.000 .000 u.000 = 500.000) x 100 = 34% Rezultatul aferent exerciţiului N = 34%x500.000 . se înregistrează ajustarea lucrărilor în curs pentru partea aferentă acestui .000 Contabilitate internaţională 77 .în cursul exerciţiului N.000 u.000 In fluenta contractului de construcţii asupra rezultatului exerciţiului N+ l va fi: Venituri şi cheltuieli legate de contract Venituri din producţia stocată Cheltuieli după natură Influenţă asupra rezultatului Valori 988.000 988.300.N: Rezultatul total estimat = 2. se înregistrează cheltuielile după natură: Cheltuieli după natură = Conturi de terţi 646.exerciţiu: 332 = 711 666.000 .

se înregistrează cheltuielile după natură (2.000 Cheltuieli după natură 646.114.000 .000 u.m.000 u.m.000): Cheltuieli după natură = Conturi de terţi 666.facturarea lucrărilor: 411 = 704 2. In aceste condiţii.000) x 100 = 74% Rezultatul aferent exerciţiului N+l = 74%x400.300.000 + 164.000 .000 Influenta asupra rezultatului 126.114.000 = 400.000 natură terţi .diminuarea crenatei asupra clienţilor pentru avansul primit: 419 = 411 1.000/2.000 .în cursul exerciţiului N+2.000 Influenta contractului de construcţii asupra rezultatului exerciţiului N+1 va fi: Venituri şi cheltuieli legate de Valori t t producţia stocata Venituri din 1.000 u. costul lucrărilor trebuie ajustat cu : 666.000 .000 78 .634.000.000.000 .114.000 u.300.000 = 460.000 Influenta asupra rezultatului 170.170. se înregistrează cheltuielile după natură (1.m.2. Rezultatul aferent exerciţiului N+2 = 460.000 .Calcule financiare pentru N+2: Rezultatul total al contractului = 2.000 u. 332 = 711 1.m.N+1: Rezultatul total estimat = 2.000 = 164.000 .000 .000 = 126.12.000 Cheltuieli după natură 988.646. costul lucrărilor trebuie ajustat cu 988. Rezultatul aferent exerciţiului curent va fi încorporat în costul lucrărilor. 332 = 711 830.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs Influenta contractului de construcţii asupra rezultatului exerciţiului N va fi: Valori Venituri şi cheltuieli legate de contract Venituri din producţia stocata 816.m.2.000 = 830.1.634.descărcarea din gestiune a lucrărilor facturate: 711 = 332 Contabilitate internaţională 2.000): Cheltuieli după = Conturi de 988. In aceste condiţii.760.600.000 .000 .200. Rezultatul aferent exerciţiului curent va fi incorporat in costul lucrărilor.170.760.pe 25 iunie N+1 se înregistrează primirea avansului: 5121 = 419 1.000 + 126.000 u.200.000 .în cursul exerciţiului N+1.000 .000 .634.126.000 = 1.760.Calcule financiare la 31.m. Gradul de avansare a lucrărilor = (1.000 .

aceasta trebuie să fie contabilizată la cheltuieli. • Schimbările de estimări Metoda procentajului de avansare este aplicată pe o bază cumulată. trebuie să se constituie un provizion.Capitolul 3 – Politici şi opţiuni contabile privind stocurile şi lucrările în curs Influenta contractului de construcţii asupra rezultatului exerciţiului N+2 va fi: Venituri şi cheltuieli legate de Valori Venituri din lucrări 2. probabil.930. efectul unei schimbări în estimarea veniturilor contractului sau a costurilor contractului.demararea sau nu a lucrărilor. . este contabilizat(a) ca o schimbare de estimare contabilă în sensul normei IAS 8. Deci norma IAS 11 este un exemplu al bătăliei între economic şi juridic în contabilitate.000 • Contabilizarea pierderilor aşteptate (cazul unei pierderi probabile) Indiferent care este metoda utilizată.000 Venituri din producţia stocata -1.gradul de avansare a lucrărilor.mărimea profiturilor aşteptate. în funcţie de estimările actuale ale veniturilor contractului sau ale costurilor contractului. o „invitaţie" de a discerne între ceea ce reprezintă o contabilitate sinceră şi o contabilitate creativă. pentru fiecare exerciţiu. sau incidenţa unei schimbări în estimările rezultatului unui contract. referitoare la alte contracte care nu sunt tratate ca un singur contract de construcţii. . dintr-un spirit de prudentă. In vederea acoperirii în totalitate a pierderii probabile. cu pierdere.000 Cheltuieli după natura 666. Estimările revizuite sunt utilizate în determinarea veniturilor şi cheltuielilor constatate în contul de profit şi pierdere al exerciţiului în cursul căruia este efectuata schimbarea de estimare şi al exerciţiilor ulterioare. din momentul în care se poate anticipa că un contract se va solda.760.000 Influenta asupra rezultatului 164. Mărimea provizionului este independentă de: . Ca atare. Contabilitate internaţională 79 . şi totodată.

care sunt direct atribuibile achiziţiei. Tratamentul contabil alternativ permis Costurile împrumuturilor. Costurile îndatorării cuprind dobânzile şi alte cheltuieli suportate de o întreprindere în legătură cu împrumuturile de fonduri. . în cursul exerciţiului în care sunt angajate. Altfel spus. Tratamentul contabil de bază Costurile împrumuturilor trebuie să fie contabilizate la cheltuieli.amortizarea cheltuielilor complementare realizate în scopul obţinerii împrumuturilor. trebuie să fie încorporate în costul acestui activ.Capitolul 4 – Costurile îndatorării Capitolul 4 . înainte de a putea fi utilizat sau vândut. construcţiei producţiei unui activ calificat. prelucrarea de referinţă a contabilizării cheltuielilor cu dobânzile în contul de profit şi pierdere al exerciţiului în care ele au fost angajate. construcţiei sau producţiei unui activ calificat. . A. . în măsura în care sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobânda.amortizarea reducerilor sau primelor aferente împrumuturilor. care sunt direct atribuibile achiziţiei. în cazul unui contract de leasing financiar).Costurile îndatorării Norma IAS 23 „Costurile îndatorării" prescrie tratamentul contabil al costurilor îndatorării. În celelalte cazuri. dacă această cheltuială relativă la activul calificat nu ar fi fost făcută. construirii sau producerii unui activ pe termen lung (cealaltă prelucrare autorizată). în cursul exerciţiului în care ele sunt angajate. Astfel de costuri ale împrumuturilor sunt încorporate ca o componentă a costului activului calificat. atunci când este probabil ca ele să genereze avantaje economice viitoare pentru întreprindere şi când costurile pot să fie evaluate în mod fiabil. şi .dobânzile corespunzătoare descoperirilor de cont şi împrumuturilor pe termen scurt şi lung. Un activ calificat este un activ care solicită o perioadă lungă de pregătire. independent de utilizarea care este conferită fondurilor împrumutate. corespund costurilor împrumuturilor care puteau fi evitate.diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor într-o monedă străină. costurile împrumuturilor sunt contabilizate la cheltuieli. In acelaşi timp. Pot pot include: . daca activul în cauză nu ar fi fost achiziţionat (sau primit în locaţie. norma admite posibilitatea capitalizării costurilor îndatorării care sunt atribuite în mod direct achiziţionării. Contabilitate internaţională 80 . cheltuielile capitalizabile referitoare la împrumuturi sunt cele care ar fi putut fi evitate. B.cheltuielile de finanţare aferente leasing-urilor financiare. Costurile împrumuturilor ce pot fi capitalizate Costurile împrumuturilor. Partea din costurile unui produs care cuprind remunerarea capitalurilor proprii se numesc cheltuieli supletive.

Atunci când o întreprindere împrumuta fonduri destinate special pentru achiziţionarea unui activ calificat.97% ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Dobânzile capitalizabile. pentru exerciţiul N: 27. anterior capitalizate) constituie o bună aproximare a bazei de calcul privind dobânzile capitalizabile. în numele exerciţiului N. Ca atare. la începutul şi la închiderea exerciţiului N. o parte din suma a fost „plasată" şi procură venituri financiare de 400 de milioane lei. cheltuielile cu dobânzile au fost de 9 miliarde de lei.250 ⎥ + ⎢10% x 68. precum şi mediile aferente. pentru finanţarea construcţiei unei clădiri. Costul mediu al activului pentru perioada în cauză (inclusiv costurile împrumuturilor. In măsura în care fondurile împrumutate sunt destinate obţinerii unui activ calificat mărimea costurilor împrumuturilor încorporabile în costul activului trebuie să corespundă costurilor reale angajate ale îndatorării în cursul exerciţiului. Rata medie a dobânzii împrumuturilor în curs. mărimea cheltuielilor capitalizabile este determinată prin ponderarea costului activului cu o rată de capitalizare echivalentă cu media ponderata a costurilor împrumuturilor.000 x Contabilitate internaţională 81 . costurile împrumuturilor care sunt legate de acest activ pot să fie determinate cu uşurinţă. Suma împrumutata depăşeşte necesităţile imediate ale întreprinderi. se prezintă astfel: Informaţii Împrumuturi: Împrumutul 1 (dobânda Împrumutul 2 (dobânda Total împrumuturi Costul lucrărilor realizate 1.000 72.N 24.000 Media 27.250 ⎥ = 11. în funcţie de caracterul finanţării activului: printr-un împrumut special sau din capitalurile împrumutate la nivelul ansamblului întreprinderii.500 61. Mărimea cheltuielilor capitalizabile în numele exerciţiului N va fi de 5 miliarde – 0.000 31.500 96. sunt de: 84.4 miliarde = 4.000 ⎤ ⎡ 41.000 37.250 ⎤ ⎡ ⎢15% x 68. cheltuielile relative la acest împrumut sunt de 5 miliarde de lei. Exemplu: O întreprindere realizează construcţia unei clădiri fără să facă apel la o finanţare specială.000 45.Capitolul 4 – Costurile îndatorării Identificarea cheltuielilor capitalizabile este mai uşor sau mai greu de realizat. Împrumuturile şi lucrările în curs de execuţie. aplicabilă împrumuturilor întreprinderii.6 miliarde de lei.N 30. Atunci când finanţarea activului nu face obiectul unui împrumut special.250 68.250 84.000 41.000 75. în numele exerciţiului în cauză. In cursul exerciţiului N.01.000 La nivelul exerciţiului N. în milioane de lei.12. Valoarea cheltuielilor capitalizate nu trebuie să depăşească cheltuielile cu împrumuturile efectiv suportate în cursul perioadei. EXEMPLU: O întreprindere a împrumutat suma de 60 de miliarde de lei. diminuate cu orice venituri obţinute din plasamentul temporar al fondurilor împrumutate.

Totuşi. Aceste plăţi sunt diminuate cu aconturile şi subvenţiile primite legate de acest activ. Totuşi. Perioada de începere a capitalizării Incorporarea costurilor împrumuturilor în costul unui activ calificat trebuie să înceapă atunci când: . ca de exemplu operaţiile asociate obţinerii autorizaţiilor necesare demarării lucrărilor.97% = 10. la începutul exerciţiului N. nu sunt încorporabile. Exemplu: Societatea A a demarat. mărimea deprecierii sau a ieşirii este reluată. Valoarea contabilă a activului calificat. încorporarea nu este suspendată atunci când este necesară o amânare temporară în cadrul unei etape de pregătire a activului în vederea utilizării sau vânzării sale. în perioada de construcţie în regiunea geografică respectivă. Plăţile relative la un activ calificat se referă la: plăţi sub formă de lichidităţi. suportate atunci când terenul achiziţionat pentru realizarea unor construcţii este deţinut. Astfel de costuri corespund costului deţinerii de active parţial finalizate şi nu răspund criteriilor de încorporare în costul unui activ. încorporarea costurilor împrumuturilor în costul unui activ nu este suspendată. aceasta valoare contabila este depreciată sau eliminată din bilanţ. suma plafonată la 9. Costurile împrumuturilor. încorporarea în costul activului continuă în perioadele lungi de maturaţie a stocurilor sau în perioada lungă în cursul căreia nivelul ridicat al apelor întârzie construcţia unui pod.8 milioane de lei.Capitolul 4 – Costurile îndatorării 11.costurile împrumuturilor sunt angajate. Contabilitate internaţională 82 . De asemenea. prealabile utilizării sau vânzării sale.plăţile relative la bun au fost realizate.activităţile indispensabile pregătirii activului. transferuri şi alte active sau prezenţa unor datorii purtătoare de dobânzi. costurile împrumuturilor. suportate în faza de amenajare a unui teren sunt încorporate în costul unui activ. şi . Ele cuprind şi lucrări tehnice şi administrative. conform dispoziţiilor altor norme contabile internaţionale. . superioară valorii sale recuperabile Atunci când valoarea contabilă sau costul final aşteptat al activului calificat este mai :nare decât valoarea sa recuperabilă sau decât valoarea sa realizabilă netă. pentru o durată în cursul căreia se derulează lucrări tehnice şi administrative. fără a se proceda la o amenajare a sa. conform acestor norme contabile internaţionale. în mod normal. dacă acest nivel ridicat este obişnuit. Cu titlu de exemplu. Se estimează că acesta va fi finalizat peste 2 ani. lucrările de construire a unui depozit. prealabile construcţiei fizice. în exerciţiul în cursul căruia sunt realizate operaţiile referitoare la această dezvoltare. Suspendarea capitalizării Incorporarea costurilor împrumuturilor în costul unui activ trebuie să fie suspendată în timpul perioadelor lungi de întrerupere a activităţii productive. sunt in curs de realizare. In anumite circumstanţe. Operaţiile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sau vânzarea sa depăşesc simpla construcţie fizică.054.000 de milioane de lei (suma ce reprezintă dobânzile capitalizate).

m.600.m.000)x6%x4/12 = 10.m.m.867.600 u.în perioada 1-30 noiembrie: (1.000 u. -pe 30 iunie N: 200. Media altor împrumuturi în anul N: .500 + 10.000 u.000 u.000 = 87.. -pe 31 martie N: 900.000 u.m..21. Total venituri din plasarea sumelor împrumutate: 10.000.600.500. .500.000 la 30 noiembrie N.în perioada 1 iulie . Total 2. dobânzile aferente creditelor primite direct in contul curent au fost in N de 67. Contabilitate internaţională 83 .000 .m.m.m.000 + 500 = 21.600 u.pentru împrumutul obligatar (18. Total 19.m.m.000 u.400.000-1.500.000 u.000 u. creditul primit direct în contul curent in anul N. .000 u. Total 1.. rata anuala a dobânzii 10%.000 u.000 u. . valoarea nominală 18.000 Dobânzile capitalizabile în numele împrumutului special: 108.000 Dobânzile plătite în numele altor împrumuturi utilizate în anul N: . lucrarea de construcţie a fost suspendată pentru o perioada de 3 săptămâni.m.000)x6%xl/12 = 500 u. Dacă societatea A utilizează cealaltă prelucrare autorizată din IAS 23. sunt următoarele: . Împrumutul a fost obţinut special pentru finanţarea depozitului.000 x 9% x 9/12 = 108.600.Capitolul 4 – Costurile îndatorării In cursul exerciţiului N.500 u.m. cât şi dobânzi aferente altor împrumuturi.000 u.credit primit direct în contul curent: 2.. Veniturile obţinute din plasarea temporară a sumelor împrumutate: . Din cauza unor importante lucrări tehnice şi administrative întreprinse.m.600.000x10%): 1. Pentru a onora plăţi de 400.m.în perioada 1 aprilie . s-a făcut din nou apel la împrumuturi fără caracter special.000 u.000)x6%x3/12 = 10. dobânda se plăteşte anual pe 31 decembrie.000 u.împrumut bancar pe termen scurt: 1.m.12.600. -pe 31 octombrie N: .000-900.000 u.500. -pe 30 noiembrie N: 500..000..pentru creditele primite direct în contul curent: 67. plătită la sfârşitul fiecărei luni. Excedentul de fonduri împrumutate a fost plasat temporar la o rata a dobânzii de 6% pe an. va încorpora în costul de producţie al depozitului atât dobânzi aferente împrumutului special.000 u.31 octombrie: (1.800.m. Datoriile societăţii. iar împrumutul este rambursabil in N+3.600. Pe 31 martie N. Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumutului special: 1. contractat în N-2.N. .30 iunie: (1.000 . . s-au făcut următoarele plăţi în numele construcţiei depozitului: -pe 31 ianuarie N: 400. la 31. în medie.600 u.400.pentru împrumutul obligatar: 18.împrumut obligatar. Plata de pe 31 ianuarie nu a fost onorată din împrumuturi cu caracter special.400.100.m.000 u.pentru creditele primite direct în contul curent: 1.m.m. la o rata a dobânzii de 9% pe an.m.000-1. societatea a obţinut un împrumut pe termen scurt de 1.m. a fost 1.000.

000) x 100 = 9. atunci când practic toate activităţile indispensabile pregătirii uneia dintre părţile componente (activităţi prealabile utilizării sau vânzării) sunt încheiate.194 u. pentru care construcţia continuă. trebuie să înceteze încorporarea costurilor împrumuturilor în costul activului.pentru plăţile efectuate pe 30 noiembrie: 400. indiferent care a fost durata lor de fabricaţie la furnizor. Un activ este finalizat. Încetarea perioadei de capitalizare Incorporarea costurilor împrumuturilor trebuie să înceteze. Dacă mai sunt de adus numai modificări minore.126 um .000 x 9. chiar dacă lucrările administrative de rutină pot să continue.320 u.500. De asemenea.320 = 125.867. Este cazul unui complex imobiliar compus din mai multe clădiri. cât şi în numele altor împrumuturi sunt: 87. pentru exerciţiul N: (1.000 x 9. atunci când activităţile dispensabile pregătirii activului. capitalizarea costurilor împrumuturilor este posibilă în cazul construcţiei/fabricării de imobilizări şi producţiei de stocuri a căror durata de fabricaţie este foarte lungă (lucrări imobiliare.58%. Total dobânzi încorporabile în numele altor împrumuturi 38.m. În concluzie.m. atât în numele împrumutului special. Contabilitate internaţională 84 .320 u. Estimarea duratei normale de punere în stare de utilizare sau de vânzare a activelor în cauză este o problemă care ţine de resortul întreprinderii şi al auditorilor săi. nu intră sub incidenţa capitalizării costurile împrumuturilor pentru activele pregătite pentru utilizare sau vânzare în momentul achiziţiei acestora.58% x 11/12 = 35.pentru plăţile efectuate pe 31 ianuarie: 400. atunci când construcţia fizică este încheiată. Dobânzile încorporabile în numele altor împrumuturi: . în repetitiv şi într-o perioadă scurtă nu satisfac condiţiile de capitalizare. Activele fabricate după proceduri învechite sau produse în cantităţi mari. produse ale industriei spirtoaselor etc.Capitolul 4 – Costurile îndatorării Rata medie a dobânzii. Atunci când construcţia unui activ este parţial terminată şi când fiecare dintre părţile componente este utilizabilă independent de celelalte.m. sunt practic toate încheiate. aferentă altor împrumuturi. deci de judecata profesionala.600/19. Dobânzile încorporabile în total. prealabile utilizării sau vânzării sale.000 + 38.58% x 1/12 = 3.). precum decorarea unei proprietăţi pe baza specificaţiilor cumpărătorului sau utilizatorului. acesta indică faptul că activităţile sunt practic toate terminate.

000 mil. Instrumentele financiare derivate îmbracă multiple forme. Elementele de referinţă sunt: . şi . împrumuturi contractate etc. Contractele forward reprezintă un angajament de a achiziţiona sau de a vinde.componenta noţională. şi unei datorii financiare sau unui instrument de capitaluri proprii. spre deosebire de acestea. care reprezintă tranzacţii ce comportă două elemente de referinţă şi se derulează în două momente. la o scadenţă viitoare. 1.000 mil. pentru o altă întreprindere. contractele swap şi opţiunile. de lei În situaţia în care.instrumente financiare primare.000 mil.000 de lei. pe 1 aprilie N. implică acordarea de garanţii contractanţilor.componenta cu preţ variabil. Contractele la termen sunt de două feluri: a. societatea realizează un câştig: Costul de achiziţie al dolarilor: 80. Instrumentele financiare se împart în două categorii: .000. împrumuturi acordate. dar. societatea A se angajează să achiziţioneze. pe 1 aprilie N 2. Cele mai utilizate sunt însă contractele la termen. a cărei evoluţie face obiectul contractului (cursul unei acţiuni.000 mil. Momentele tranzacţiei sunt încheierea contractului şi plata contractului.000 de lei/$.000 mil.instrumente financiare secundare (derivate). societatea realizează o pierdere: Costul de achiziţie al dolarilor: 80. numită „suport" sau „bază". unui activ financiar.000 de lei. care corespund unei tranzacţii efective. pe 1 aprilie N. Este Contabilitate financiară 85 . o anumită cantitate din elementul „suport" la un preţ stabilit în momentul încheierii contractului. reprezentată de o anumita cantitate de unităţi într-un activ sau dintr-un pasiv determinat ce face obiectul variaţiei de preţ. de lei Câştig 4. 1$ = 39. pentru o întreprindere. de lei Costul de achiziţie al dolarilor dacă întreprinderea nu ar fi încheiat un contract forward 84. Contractele futures sunt similare cu contractele forward. rata dobânzii etc). cursul de schimb. şi . de lei Costul de achiziţie al dolarilor dacă întreprinderea nu ar fi încheiat un contract forward 78. de lei b.000 $ la preţul de 40. 1$ = 42. în acelaşi timp.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare Capitolul 5 . deja realizate şi înregistrate în contabilitate (titluri de participare.Contablizarea instrumentelor financiare Un instrument financiar reprezintă un contract care dă naştere. Exemplu: Pe data de 1 martie N.). In cazul în care. titluri de plasament.000 mil. de lei Pierdere 2.

cu cheltuielile cu dobânzile pe care le-ar fi suportat în cazul în care nu ar fi încheiat un contract swap: Anul 1 Cheltuieli cu dobânda fixa 30% 600 (milioane lei) Cheltuieli cu dobânda variabilă 560 (milioane lei) 2 600 580 3 600 600 4 600 660 5 600 680 Total 3. $. rambursabil la sfârşitul exerciţiului N. Presupunem că rata scontului şi. Schimbul poate viza rata dobânzii sau deviza în care este exprimată datoria. ea este îndatorată cu o rată a dobânzii fixă de 30%. în consecinţă. pe care le suportă societatea în varianta utilizării unei rate fixe a dobânzii (efectul contractului swap). atunci când valoarea contractului creşte. societatea A se angajează să plătească o dobândă de 30%. Altfel spus. Rata dobânzii prevăzuta Contabilitate financiară 86 . atunci când pierderea este mare. au evoluat astfel: Anul Rata scontului Rata contractuală 1 27 28 2 28 29 3 29 30 4 32 33 5 33 34 a In tabloul următor sunt prezentate. societatea a înregistrat un câştig de 80 de milioane de lei. se procedează la un apel de marjă. pierderea este imputată asupra depozitului de garanţie al cumpărătorului. In acelaşi timp.000 mil.000 3. în cazul în care valoarea contractului se diminuează. încasează de la bancă o dobândă egală cu rata scontului +1% şi plăteşte băncii o dobândă de 30%. în paralel. EXEMPLU: La începutul exerciţiului N. pe de o parte. şi de constituirea unui depozit de garanţie şi apel de marjă. rata nominală a dobânzii prevăzută în contract.000 mil. societatea negociază cu banca sa un contract swap la o rata a dobânzii fixă. pe de altă parte. Contractul swap este un contract prin care un operator schimbă o datorie ce prezintă anumite caracteristici cu o datorie cu caracteristici diferite. de 30%.080 Se constată că. Deoarece anticipează o creştere a ratei dobânzii. motiv pentru care. Invers. camera de compensaţie creditează câştigul potenţial în contul cumpărătorului. societatea A a contractat un împrumut de 1. rara dobânzii este egala cu rata scontului + 1%. durata împrumutului 5 ani. Acest depozit nu trebuie să scadă sub un nivel minim numit marjă de menţinere. 2. în timpul unui an. prin încheierea unui contract swap.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare vorba despre existenţa unei camere de compensaţie şi standardizare a contractelor. cheltuielile cu dobânzile. In consecinţă. societatea plăteşte creditorilor o dobândă egală cu rata scontului + 1%. Pornind de la informaţiile din exemplul de mai sus. Intr-o imagine completă. de lei. EXEMPLU: Societatea A a contractat un împrumut în următoarele condiţii: valoarea nominala a împrumutului 2. ea va încasa de la banca o dobândă egală cu rata scontului + 1%.

euro şi câştigul din contractul swap: (1.la data semnării contractului swap. Rata dobânzii prevăzută în contract este 7%.000 mil. În cazul contabilităţii bazate pe costul istoric. contra unei prime de 2. euro x 7%) = 11 mil. trebuie înregistrate în bilanţ.000 mil.100 mil. exprimată în euro. euro.100 mil. . până la data rambursării împrumuturilor.000 mil. 3. fluxuri financiare între contractanţi. valoarea justă se calculează ca suma actualizată a fluxurilor viitoare de trezorerie. Dacă preţurile pieţei nu sunt determinabile în mod fiabil. Norma IAS 39 precizează ca toate activele şi pasivele. tipul ratei dobânzii şi alţi factori). cumpărătorul unui contract are dreptul. Cele doua societăţi decid să realizeze un swap de devize de 1. La data semnării contractului. 1$ = 1.la data contractării împrumutului. cursul acestor acţiuni pe piaţă va depăşi 40. rambursabil la sfârşitul exerciţiului N.000 mil.1 euro x 8%) . durată. Societatea A va proceda la achiziţia de titluri X de la societatea B. o întreprindere trebuie să recunoască.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare în contract este 8%.la sfârşitul exerciţiului N. Opţiunea este contractul prin care.000 mil. Înregistrarea iniţială se face la cost. inclusiv instrumentele derivate. raportul de schimb dolar/euro a rămas nemodificat. . $ x 8% x 1. societatea A a achiziţionat de la societatea B. o datorie de 1. un activ financiar sau o datorie financiară doar atunci când aceasta devine parte la prevederile contractuale ale instrumentului. vor fi înregistrate următoarele: . euro. în bilanţ. acest cost este măsurat la valoarea justă a contraprestaţiei oferite (în cazul unui activ) sau primite (în cazul unei datorii) pentru acesta (aceasta). $ şi o datorie de 1.1 euro = 88 mil. societatea B a contractat un împrumut de 1. aferentă unui instrument similar (ca deviză. euro. o creanţă de 1. deoarece ele nu antrenează. presupunem că.(1. EXEMPLU: Pe 1 aprilie anul N. doar dacă. In plus. până la 1 martie N+1.100 mil. Pentru actualizare se va utiliza rata dobânzii pe piaţă. Valoarea justă a sumei primite sau transferate se determină prin referire la preţul pieţei. să achiziţioneze sau să vândă unităţi de activ sau de pasiv.000 de acţiuni X la un preţ unitar de 40. cheltuielile cu dobânda aferente împrumutului în $: 1.1 euro.000 lei. $. 5. nefiind însă obligat. $ x 1. dreptul de a cumpăra.000 lei / acţiune. Pentru a simplifica la maximum calculele. $. în perioada 1 aprilie N .000 de lei. La aceeaşi data.1 martie N+1. în schimbul plaţii unei prime. instrumentele financiare derivate nu erau recunoscute în situaţiile financiare. In contabilitatea societăţii A. înaintea scadenţei. în fapt. EXEMPLU: Societatea A a contractat un împrumut în următoarele condiţii: Contabilitate financiară 87 . Se precizează însă că.

21 1. Atunci când există un preţ de referinţă pe piaţă. dar există pieţe pentru elementele care îl compun. In aplicarea acestor metode. la ratele dobânzii. la data contractării împrumutului. nu exista un preţ de piaţă.603 1.m. deoarece ele provin de pe pieţe active.000 2 200. valoarea justă se calculează în funcţie de preţul de piaţă al acestora. se pot utiliza mai multe metode recunoscute în sfera financiară. ..200. iar pentru un activ de achiziţionat sau pentru o datorie de emis. activele financiare trebuie evaluate la valoarea justă.). în situaţia în care.289 150. pentru un activ deţinut sau pentru o datorie emisă se va reţine preţul tranzacţiei.4641 1.61051 Fluxul actualizat (3)=(1)/(2) 181.000. datoriile destinate tranzacţionării şi instrumentele financiare ce sunt datorii se evaluează la valoarea justă.000. trebuie să se pornească de la ipotezele pe care participanţii pe piaţă le utilizează în estimările lor. Contabilitate financiară 88 .) coincide cu valoarea sa istorică (2. valoarea justă se calculează prin actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente: Anul Fluxul generat de împrumut (n) (1) 1 200. în următoarele cazuri. dar există o piaţă pentru instrumente similare. De asemenea. La 31 decembrie anul 2. In mod similar.m. Rata dobânzii pe piaţă coincide cu rata dobânzii prevăzuta în contract. La data contractării împrumutului. valoarea justă poate fi determinată în mod fiabil.366. După înregistrarea iniţială.000 Se observă că.027 2.000 u. valoarea justă a acestuia (2.331 1. durata împrumutului 5 ani.000.m.263 136.000 3 200.000.000 u.000 Total 3.un instrument de datorie ce a fost cotat de către o agenţie de evaluare (rating) independentă şi ale cărei fluxuri pot fi estimate în mod fiabil.818 165. la rata scontului etc. rata dobânzii pe piaţă este 12%. preţul curent al cererii sau al ofertei.000. Pentru determinarea valorii juste. pentru un instrument financiar nu există un preţ de piaţă.000 5 2.000 Factorul de actualizare (2)=(1+10%)n 1. Norma IAS 39 precizează că. Astfel. fără a se deduce costurile pe care ar putea să le genereze o vânzare sau orice alta ieşire a acestora.000 4 200.10 1. valoarea justă poate fi evaluată în mod fiabil: . pentru un instrument financiar luat ca întreg. . valoarea justă se calculează pe baza preţului de piaţă al acestor elemente reunite într-un calcul sintetic.un instrument financiar pentru care există o cotaţie de preţ publicată pe o piaţă activă a instrumentului respectiv. inclusiv estimările referitoare la plăţile anticipate.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare valoarea nominală a împrumutului 2. rata dobânzii 10°Io. In situaţia în care. EXEMPLU: Presupunem aceleaşi date ca în exemplul precedent.000 u.un instrument financiar pentru care există un model de evaluare adecvat şi pentru care datele intrate în acest model pot fi calculate în mod fiabil.

m.000 mil.899.899.100 mil. instrumente de capitaluri proprii necotate. Aceasta metoda calculează amortizarea. de lei. datoria este de 2. Aceste active şi datorii financiare trebuie evaluate.809 Anul Se constată că.m.000.000 1. prima de rambursare 100 mil. la 31 decembrie anul 2. valoarea nominală la care a fost înregistrat împrumutul (2. alte investiţii cu maturitate fixă. utilizându-se metoda ratei efective. anual.356 4 200. de lei. durata împrumutului 5 ani.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare Fluxul generat Factorul de actualizare Fluxul actualizat de împrumut (1) (2)=(1+12°%) n (3)=(1)/(2) 1 200. împrumutul va figura la noua valoare de 1. un împrumut obligatar în următoarele condiţii: valoarea nominală a împrumutului 2. Conform normei IAS 39 însă.809 u. O actualizare.2544 159. altele decât datoriile deţinute în vederea tranzacţionării.m.000 127. şi instrumentele derivate care sunt datorii. a fluxurilor de trezorerie viitoare ne conduce la următoarea situaţie: Contabilitate financiară 89 .571 2 200.000 . ulterior recunoaşterii iniţiale. iar creditorul.439 3 200..000 u. debitorul va înregistra un câştig. Există însă o serie de active şi datorii financiare care nu respecta regulile evocate anterior.m.200. Costul amortizat se calculează astfel: Valoarea înregistrata iniţial . care nu sunt păstrate în scopul tranzacţionării.292. în tranşe egale.000.000 u.000 1.Provizioane de depreciere = Costul amortizat EXEMPLU: Societatea A a lansat. o pierdere de 2. pentru care valoarea justă nu poate fi evaluată în mod fiabil şi datorii financiare. împrumutul ar fi rămas înregistrat la valoarea istorică de 2.899.1.000 1.000 1.000. Împrumutul se va rambursa. Este vorba despre: 1) Împrumuturile şi creanţele emise de întreprindere.899. de lei. de lei. valoarea de rambursat 2. La data lansării împrumutului.Rambursări efectuate în numele principalului + Amortizarea oricărei diferenţe între valoarea iniţiala şi valoarea la scadenţă .70234 1. corespunzătoare celor 5 ani.104 5 2.000 1.191 u. pe baza ratei efective a dobânzii aferente unui activ sau unei datorii financiare.) este superioară valorii juste (1. în costuri amortizate. la începutul exerciţiului N.40493 142.m) In contabilitatea clasică.000.339 Total 3. pe care întreprinderea are intenţia şi este capabilă să le păstreze până la maturitate.809 u. Rata efectiva a dobânzii este rata care actualizează fluxurile de trezorerie în raport cu mărimea netă contabilizată a activului sau a datoriei financiare (a se vedea exemplul precedent).100 mil.12 178.809 = 100. rata dobânzii fixa 10%. la sfârşitul anului N.

total sau parţial.4641 N+4 400 mil 40 mil. 3. 2.600 mil 400 mil.331 361 mil. 1.600 mil.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare Rambursar Factor de Flux e Dobânda Fluxul total actualizare Anul actualizat de (2) (3)=(1)+(2) (4)=(1+10 (5) =(3)/(4) împrumut %) (1) N+1 400 mil. il La valoarea actualizată de 1./5 ani) . în mod normal. 300 mil. fără a se utiliza o rată efectivă. 3) Creanţele pe termen scurt pentru care nu s-a prevăzut o rata a dobânzii. 160 mil 560 mil.1 509 mil. trebuie evaluate la cost. 3.Rambursări efectuate în numele principalului . acoperirea valorii juste: Aceasta reprezintă o acoperire împotriva riscului de schimbare a valorii juste a unui activ care ar fi ameninţat de un risc particular.600 mil. 440 mil. N+2 400 mil 120 mil 520 mil.000 Total 1. 2) Activele financiare. deoarece nu este purtătoare de dobândă. 1.400 mil. Aceasta nu a fost actualizată.680 mil.21 430 mil. + Amortizarea oricărei diferenţe între valoarea . se evaluează. N+3 400 mil 80 mil. Un contract de acoperire este un instrument financiar a cărui schimbare de valoare justă compensează.instrumente care vizează acoperirea împotriva riscurilor. 480 mil. la valoarea nominală aferentă momentului facturării. 1. iniţială şi valoarea la scadenţă (100 mil. acoperirea unei investiţii nete într-o entitate străină Contabilitate financiară 90 . 1. pe planul evaluării. . atribuită unor riscuri particulare asociate cu un activ sau o datorie recunoscut(ă) sau cu o tranzacţie previzionată. acoperirea fluxurilor de trezorerie: Aceasta reprezintă o acoperire împotriva variaţiei fluxurilor.20 mil. fapt ce poate afecta rezultatul net publicat. împrumuturile obligatare figurează în bilanţ la preţul de rambursare diminuat cu valoarea primelor de rambursare. în două mari categorii: . şi . costul amortizat la sfârşitul anului N va fi: î Valoarea înregistrată iniţial 2. de lei se adaugă prima de rambursare. Tratamentul contabil al diferenţelor constatate cu ocazia evaluărilor ulterioare Instrumentele financiare pot fi clasificate. In conformitate cu OMF 94/20 februarie 2001.instrumente care au ca scop realizarea unui profit. 1. Modalităţile de acoperire sunt de trei feluri: 1.100 mil. 2. In aceste condiţii. care nu au o scadenţă fixă.Provizioane de depreciere = Cost amortizat 1. schimbarea de valoare justă sau de randament a elementului acoperit.

Intervalul de compensare este cuprins intre 200/240 = 83% şi 240/200 = 120%. câştigul sau pierderea se tratează diferit în funcţie de ceea ce se vizează prin acoperire. O întreprindere trebuie să decontabilizeze un activ financiar atunci şi numai atunci când.m. sunt tratate astfel: . Contabilitate financiară 91 .Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare IAS 39 precizează că un contract va fi considerat contract de acoperire doar în cazul în care el este. . se înregistrează un câştig sau o pierdere în contul de profit şi pierdere. anulată sau expirată. In acest caz. eficient. adică atunci când obligaţia specificată în contract este descărcată. iar câştigul aferent elementului acoperit este de 200 u. aceasta este stinsă.rezultatele relative la aceasta acoperire evoluează într-un interval cuprins între 80% şi 125%. Într-un asemenea moment. Eficienţa este asigurată de îndeplinirea următoarelor două criterii: .un câştig sau o pierdere generat(ă) de un activ financiar disponibil pentru vânzare trebuie să fie: inclus(ă) în rezultatul exerciţiului care 1-a generat (a generat-o). pe durata de viata a instrumentului financiar. EXEMPLU: Presupunem că pierderea aferentă instrumentului de acoperire este de 240 u. Varianta aleasă de întreprindere trebuie aplicată tuturor activelor financiare disponibile pentru vânzare. deoarece compensarea este cuprinsă în intervalu180% . IAS 39 precizează că: . sau înscrisă direct în capitalurile proprii. precum şi pe parcursul procesului de amortizare. până în momentul vânzării. câştigul sau pierderea recunoscut(ă) anterior în capitalurile proprii trebuie să fie înscris(ă) în rezultatul exerciţiului curent. câştigul sau pierderea aferent(ă) elementului acoperit ajustează valoarea contabilă a elementului acoperit şi trebuie recunoscut(ă) imediat în contul de profit şi pierdere. o întreprindere trebuie să derecunoască (decontabilizeze) o datorie financiară atunci şi numai atunci când. atunci când activele sau datoriile respective sunt decontabilizate sau deteriorate. care nu constituie parte a unei operaţii de acoperire împotriva riscurilor.125%.pentru operaţiile de acoperire a valorii juste : câştigul sau pierderea rezultată din reevaluarea instrumentului de acoperire la valoarea justă trebuie recunoscut(ă) imediat în profitul net sau pierderea netă. toate variaţiile valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie ale elementului acoperit vor fi compensate de variaţiile instrumentului de acoperire.. Pentru activele şi datoriile financiare evaluate la cost amortizat. De asemenea. realmente.m.un câştig sau o pierdere generat(ă) de un activ sau datorie financiară păstrat(ă) pentru tranzacţionare trebuie inclus(ă) în rezultatul exerciţiului care 1-a generat (a generat-o). Astfel. încasării. întreprinderea pierde controlul drepturilor contractuale care constituie activul financiar. .întreprinderea scontează că. In cazul operaţiilor de acoperire. Diferenţele constatate cu ocazia reevaluării la valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare. societatea poate considera contractul de acoperire eficient. disponibilizării pe o altă cale sau până în momentul în care activul este depreciat.

20. partea ineficientă trebuie recunoscută imediat în contul de profit şi pierdere. 30. pe care le livrează conform contractului forward şi primeşte 1.pentru operaţiile de acoperire a fluxurilor de trezorerie: câştigul sau pierderea aferent(ă) instrumentului de acoperire. societatea A va cumpăra. La data achiziţiei. în cazul în care instrumentul de acoperire nu este un instrument derivat. la maturitatea contractului. iar cursul pe piaţă este 1$ = 0. societatea A ar primi 1.. în cazul în care cursul de schimb rămâne 0.64 lei/$ până la maturitatea contractului.12.65) = 60. La 31. la un curs de 1$ = 0. dobânda se plăteşte anual. sau similar cu diferenţele constatate cu ocazia reevaluării la valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare. 4 ani.000 de lei. In fapt. contractul forward creează un câştig de 30. ţinând cont de cursul de schimb la 31. 3 milioane $x (0.m. prin care se angajează să plătească 3 milioane $ şi să primească 1.95 milioane de lei.000 de lei.o pierdere din variaţia valorii juste a contractului. Concomitent.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare . de pe piaţă. pe 31 martie N. . vor fi înregistrate următoarele: .12. datorat variaţiei cursului de schimb pe piaţă: 60.000 u.000 lei. Contractul forward este desemnat ca acoperire a riscului de variaţie a valorii juste a investiţiei în societatea B datorită variaţiei pe piaţă a cursului de schimb $/leu.o pierdere din diferenţe de curs: 3 milioane $ x (0. generată de variaţia raportului curs pe piaţă /curs forward: 30.64) = 30. In conturile societăţii A.N. .12. în cazul în care instrumentul de acoperire este un instrument derivat. la un cost de 3 milioane $.65 lei.pentru operaţiile de acoperire a investiţiei într-o entitate străină: câştigurile sau pierderile se contabilizează similar cu cele generate de operaţiile de acoperire a fluxurilor de trezorerie. la 31. societatea A a contractat un împrumut în următoarele condiţii: valoarea nominală a împrumutului. se recunoaşte direct în capitalurile proprii. cursul forward este 1$ = 0.N.65 lei. Acest câştig este generat de faptul că. EXEMPLU: Societatea A achiziţionează 5% din acţiunile societăţi străine B. cu 30. societatea A va obţine.67 lei. Acţiunile B au fost achiziţionate. împrumutul este rambursabil integral la sfârşitul Contabilitate financiară 92 .000 de lei. variaţia valorii juste a investiţiei. care nu constituie parte a unei operaţii de acoperire împotriva riscurilor. şi o diferenţa legată de livrarea forward în 121uni.000 de lei.un câştig din contractul forward. societatea A a încheiat un contract forward cu scadenţa peste 12 luni. .67-0. Ca urmare. durata contractului. la o rata a dobânzii pe piaţă. La 31.67-0. 1$= 0.65-0. Ca urmare.N.000 de lei. EXEMPLU: La începutul exerciţiului N.64 lei.92 milioane lei.65) = 60.000 de lei.12. determinat a fi o operaţie de acoperire eficientă. în prima zi a exerciţiului.000 de lei. este formată din două elemente: o diferenţă generată de variaţia cursului de schimb pe piaţă.92 milioane de lei pentru 3 milioane $.N.95 milioane lei in schimb. 3 milioane $ x (0. 3 milioane $ cu 1.

în exerciţiul N+2: 531 -1.000) (20.N 10% 1.000) Valorile juste şi variaţiile de valoare justă aferente împrumutului şi contractului swap sunt următoarele: Informaţii N N+1 N+2 N+3 Valoarea justă în bilanţ pentru: .m.m.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare contractului.0l. .000 (20. rata variabilă (creditor) contra rată fixă (debitor).000) .000 Împrumut 0 Capitaluri proprii (961) (961) (531) 0 Contabilitate financiară 93 .01.01.531 + 600 = 69 u. Contractul swap este desemnat ca acoperire a fluxurilor de trezorerie viitoare legate de plata dobânzii la o rata variabilă.000) (20. Concomitent. .000) (20.swap (2) 961 440 130 69 (1) Valoarea justă în bilanţ pentru swap s-a calculat astfel: .01.13 (2) Valoarea justă a swap este egală cu diferenţa dintre valoarea justă la sfârşitul exerciţiului şi valoarea justă la începutul acestuia.împrumut (20. ajustată cu încasările intervenite în cursul exerciţiului: . societatea încheie un contract swap de 20.01.în exerciţiul N+1: 1. Tratamentul contabil al operaţiei de acoperire a fluxurilor de trezorerie viitoare este prezentat în tabelul următor: Informaţii N N+1 N+2 N+3 Bilanţ: Swap 961 1.001 531 0 Variaţia valorii juste pentru: împrumut 0 0 0 0 .0001 ∑ (1.m.001 .în exerciţiul N+2: 3 ∑ (1.N+1 12% 1.000 u.N+3 Dobânzi aferente (2.000) (2.000) (2.în exerciţiul N: 961 u.N+1 1.400) (2.01.01.000) (2.961 + 400 = 440 u.N+2 13% 1.în exerciţiul N: .600) (2.01.001 531 0 (20.N+2 1.000) (2.m.13) r =1 600 r 600 = 531 1.swap (1) 961 1.12) r =1 2 600 r = 961 = 1.m.N+3 13% Fluxurile de trezorerie legate de dobânzi sunt următoarele: Informaţii 1. . Rata dobânzii pe piaţă a evoluat astfel: Data Rata dobânzii 1.000 (20.600) Diferenţa de dobândă de contractul swap 400 600 600 Flux net de trezorerie (2.N 1.001 + 600 = 130 u.în exerciţiul N+l: .în exerciţiul N+3: 0 .

Rata dobânzii pe piaţă a evoluat astfel: Data 31. In plus.12. Contractul swap este desemnat ca acoperire a variaţiilor în valoarea justî a împrumutului.13) 2 94 Contabilitate financiară . rata dobânzii fixă.în N+2: 600 = 470 (1. sunt următoarele: Informaţii 31. în contul de profit şi pierdere.600) (2. cheltuielile cu dobânzile corespund cheltuielilor aferente unui împrumut cu rata dobânzii fixă. efectul operaţiei de acoperire se regăseşte la nivelul capitalurilor proprii. dobânda se plăteşte anual.N 31. Amortizarea valorii instrumentului va fi: 400 .469) 0 -swap (961) (1.N+3 Valoarea justă în bilanţ -împrumut (20.12.000) (2.12.000) (2.000) Diferenţa de dobândă (400) (600) (600) generată de contractul swap Flux net de trezorerie (2.12.N+1 31.000) (2. 20.000) În fiecare an.12..12.039) (18. la 31 decembrie.600) împrumutului Venitul din dobânzi generat de 0 400 600 600 = Cheltuieli nete cu (2.12.m.000) (2.000) (2. societatea încheie un contract swap.000) (2.N 31. EXEMPLU: La începutul exerciţiului N. pe 4 ani.12.12.N+ 31.400) (2. 10%.000) (2. împrumutul se va rambursa integral după 4 am.N 31.999) (19.12. ajustată cu o amortizare a valorii instrumentului.12. societatea A a contractat un împrumut cu următoarele caracteristici: valoarea nominală a împrumutului.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare Contul de profit şi pierdere Cheltuieli cu dobânzi aferente (2.N+ Dobânzi aferente (2.600) (2.001) (531) 0 Variaţia valorii juste pentru: -împrumut (1) 961 325 0 0 (69) -swap(2) (961) (440) (130) (1) Variaţia valorii juste pentru împrumutul cu rata dobânzii fixă se calculează ca diferenţă între valoarea justă la închiderea exerciţiului şi valoarea justă la deschiderea exerciţiului. rata variabilă (debitor).400) (2. Concomitent.N+2 31. aferente împrumutului şi contractului swap.N+1 31. pentru a ţine cont de randamentul împrumutului. rata fixă (creditor).000-swap) (19.în N+l: = 285 3 (1.N+3 Rata 10% 12% 13% 13% dobânzii Fluxurile de trezorerie legate de dobânzi sunt următoarele: Informaţii 31.12.N+ 31.000 u.600) Valorile juste şi variaţiile de valoare justă.12) .000) (2.N+ 31. determinat cu ajutorul ratei efective a dobânzii.

.m.12.în N+3: 0 .m.001 + 600 = 130 u.001) (18.N+1 31. ceea ce a condus la o influenţă asupra rezultatului echivalentă cu rata variabilă a dobânzii.19.039) Contul de profit şi pierdere Cheltuieli cu dobânzi aferente (2.469 .m.000) 0 (531) (69) (2. ajustată de plăţile de dobânzi în cursul perioadei în contul contractului swap: .470 = 0 u.469) 0 0 Bilanţ: Swap (961) Împrumut (19.N+3 (1. .în N+3: 0 u.în N+1: 18.999 .285 = 325 u.961 + 400 = 440 u.531 + 600 = 69 u. .m.001 . Tratamentul contabil al operaţiei de acoperire a riscului de variaţie a valorii juste a împrumutului cu rata dobânzii fixă este următorul: Efectul operaţiei de acoperire împotriva riscului de variaţie a valorii juste a unui împrumut cu rata dobânzii fixă a fost înregistrat în rezultatul contabil.în N: 961 u.400) (2.000) 0 (470) (130) (2.Capitolul 5 – Contabilizarea instrumentelor financiare . .N 31.N+2 31.600) (2. .1.13)1 Variaţia valorii juste a împrumutului va fi: .12.18.999) (531) (19.în N+3: 600 = 531 (1.în N+2: 19.600) Contabilitate financiară 95 .039 .000) împrumutului Schimbarea de valoare justă a 961 împrumutului Amortizarea valorii 0 Schimbarea valorii juste a (961) = Cheltuieli nete cu (2.000) dobânzile (2.în N+2: 531 .000) 325 (285) (440) (2. Informaţii 31.m.m. Variaţia valorii juste a contractului swap se calculează ca diferenţă între valoarea justă la închiderea exerciţiului şi valoarea justă la deschiderea exerciţiului.în N+l: 1.999 .m.12.12.

inclusiv de opinia experţilor.000 lei.000 de lei. le-a creat o speranţă acestora. în unele cazuri.Provizioane. EXEMPLE: 1.000. de opiniile unor experţi independenţi. Costul mediu al reparaţiei este 50. o societate acordă garanţie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde.000 lei = 100. Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costum de resurse cu reparaţiile. Pentru estimarea acestor costuri. este evident dacă un eveniment trecut a determinat o obligaţie actuală. In exerciţiul N. Un provizion este o datorie a cărei mărime şi a cărei scadenţă sunt nesigure. se va ţine cont de experienţa unor tranzacţii similare şi. că îşi va asuma anumite responsabilităţi (obligaţie implicită). modul de aplicare a acestor dispoziţii şi criteriile de recunoaştere a datoriilor eventuale şi a activelor eventuale. Contabilitate financiară 96 . Este necesar un provizion de 100. societatea a vândut 100. ca o consecinţă a unor evenimente trecute. pasive contingente şi active contingente Norma IAS 37 „Provizioane. Obligaţia poate rezulta din dispoziţii juridice (dintr-un contract. In situaţia în care producerea anumitor evenimente sau generarea unei obligaţii actuale de către acestea poate fi repusă în discuţie.000 de bucăţi de produs. Pentru a recunoaşte un provizion. pasive contingente şi active contingente " stabileşte dispoziţiile generale de contabilizare şi de evaluare a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli.Capitolul 6 – Provizioane. Statisticile arată că 2% din produsele vândute sunt returnate în vederea reparării. Valoarea provizionului trebuie să reprezinte cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei actuale la data bilanţului. întreprinderea va ţine cont de toate probele existente. x 2% x 50. prin politica sa făcută publică sau printr-o declaraţie. De regulă. Conform normei IAS 37. prin practici anterioare. ea a indicat terţilor şi. pasive şi active contingente Capitolul 6 . pentru a stabili în ce măsură există o obligaţie actuală la data închiderii conturilor. Conform contractului. şi când provizionul poate să fie estimat. din elemente de jurisprudenţă) sau din acţiunile întreprinderii atunci când.000 buc. ca atare. O reducere a resurselor este considerată probabilă atunci când şansele de realizare sunt mai mari decât probabilitatea de nerealizare. un provizion se înregistrează doar atunci când întreprinderea trebuie să facă faţă unui angajament de a transfera avantaje economice. existenţa unei obligaţii actuale trebuie să fie susţinută de manifestarea probabilă a unei reduceri de resurse care incorporează beneficii economice. Exista o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: vânzarea produsului: care dă naştere unei obligaţii legale. din dispoziţii legale sau reglementare.

obligaţie implicită.Capitolul 6 – Provizioane. 6812 = 1518 150. Se estimează că pentru îndepărtarea sondei şi pentru restaurarea vegetaţiei. Exista o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: contaminarea solului . O societate din industria petrolieră contaminează mediul prin activităţile sale. Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: vânzarea produselor . Statisticile arată că.000. deoarece politica promovată anterior de conducerea magazinului i-a făcut pe clienţi să spere că. 6812 = 1518 80. O societate exploatează un câmp petrolier. anual. deoarece comportamentul anterior al întreprinderii i-a făcut pe cei afectaţi să spere că întreprinderea va îndepărta efectele poluării. societatea trebuie să îndepărteze sonda şi să restaureze vegetaţia. se vor angaja cheltuieli de 80 de milioane de lei. Contractul de licenţă prevede ca. prin care îşi asumă de fiecare dată responsabilitatea decontaminării zonelor afectate de activităţile ei. • Exista o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: construcţia sondei creează o obligaţie legală. In anul N. Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu decontaminarea. • Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu înlăturarea sondei şi refacerea vegetaţiei. Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a contravalorii bunurilor returnate: 1% x 900 mil. Societatea este însă cunoscută pentru politica sa ecologică.000 4. sunt returnate produse a căror valoare reprezintă 1% din cifra de afaceri. în caz de nemulţumire. deoarece contractul de licenţă prevede înlăturarea acesteia şi restaurarea vegetaţiei. Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: contravaloarea mărfurilor returnate.000 3. la finalul exploatării.obligaţie implicită.000. nu există o reglementare care să oblige societăţile poluante să suporte costurile cu decontaminarea. le va fi rambursată contravaloarea mărfurilor cumpărate. Pe baza experienţei.000. pasive şi active contingente 6812 = 1512 100. cifra de afaceri a fost de 900 de milioane de lei. Politica sa este cunoscută pe piaţă. • Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor cu înlăturarea sondei şi restaurarea vegetaţiei: 150 de milioane de lei.000 2. pentru decontaminare. se estimează că. Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor de decontaminare 80 de milioane de lei. Un magazin de vânzări cu amănuntul are o politică de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de către clienţii nemulţumiţi. In tara în care îşi desfăşoară activitatea. sunt necesare cheltuieli de 150 de milioane de lei. = 9 milioane de lei Contabilitate financiară 97 . chiar şi atunci când nu are obligaţia legala de a o face.

Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor de decontaminare: 40 de milioane de lei. Exista o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: vânzarea produsului care dă naştere unei obligaţii legale.şi obligaţie legală.000 Dacă provizionul care trebuie estimat implică o gamă largă de elemente. Statisticile arată că 70% din produsele vândute sunt fără defect. 6812 = 1512 4.000 de lei. 5. nu va recunoaşte un provizion.5 milioane de lei. Este necesar un provizion de 70% x 0 + 25% x 2. pasive şi active contingente 6812 = 1518 9. o societate acordă garanţie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde. se recunoaşte o obligaţie doar în momentul în care este sigur că legea va fi promulgată.000 În cazul în care o noua lege propusă se află în stadiul de discutare a anumitor aspecte. De regulă. Daca toate produsele ar avea defecte majore. orice contract stabileşte atât drepturi. O astfel de obligaţie este considerată obligaţie legală.000 + 5% x 80.000 = 4. ea nu are o obligaţie actuală aferentă acelei cheltuieli viitoare şi. 6812 = 1518 40.500. Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu decontaminarea.000. deoarece este în curs adoptarea unei reglementari în acest sens. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 2. de lei. 6. există dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens şi este aproape sigur că proiectul respectiv va fi. Deoarece întreprinderea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni. 25% an defecte minore şi 5% au defecte majore. ca de exemplu modificarea procesului de producţie. Exista o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: contaminarea solului .000. Conform contractului. promulgat. cât şi obligaţii pentru Contabilitate financiară 98 . O societate din industria chimică poluează mediul prin activităţile sale. în curând. Dacă toate produsele ar avea defecte minore.000 Norma IAS 37 precizează că se vor înregistra la provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente trecute care sunt independente de acţiunile viitoare ale întreprinderii. Deşi ţara în care îşi desfăşoară activitatea nu dispune de o reglementare care să prevadă obligativitatea societăţilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea.000. se va ţine cont de ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilităţile de realizare a fiecăruia. Se estimează costuri cu decontaminarea în valoare de 40 mil.000 de lei.000. Există cazuri în care o întreprindere intenţionează sau este nevoită să realizeze cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod.000.000. în consecinţă. Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu reparaţiile. cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 80.Capitolul 6 – Provizioane.

şi anume.Capitolul 6 – Provizioane. X nu poate rezilia contractul şi nici nu poate subînchiria secţia altui beneficiar. Provizionul pentru restructurare va fi estimat doar pe baza costurilor directe generate de restructurare. . La sfârşitul exerciţiului N. = 36 de milioane de lei. In cazul în care un contract devine deficitar.întreprinderea dispune de un plan detaliat pentru restructurare.închiderii de zone şi relocării activităţilor. prin care se vizează o schimbare esenţială a scopului activităţilor realizate de întreprindere sau a modalităţilor sale de exploatare.000. La începutul exerciţiului N-3. . şi .unei reorganizări profunde ce are o influenta majora asupra naturii exploatării. O restructurare poate să corespundă: . Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: redevenţele aferente ultimelor 3 exerciţii. societatea şi-a transferat activitatea într-o secţie nouă. Un contract este considerat deficitar atunci când costurile inevitabile ale unui contract sunt mai mari decât beneficiile economice estimate a fi obţinute de pe urma acestuia. Durata contractului: 7 ani. Exista o obligaţie prezentă. Un provizion pentru restructurare este constatat atunci când întreprinderea este angajată în mod irevocabil în restructurare. clienţi şi furnizori) speranţa că întreprinderea va implementa procesul de restructurare.unei schimbări a structurilor de conducere (de exemplu.000 pentru riscuri şi cheltuieli riscuri şi cheltuieli Restructurarea reprezintă un program elaborat şi controlat de către conducerea întreprinderii.vânzării sau lichidării unei activităţi. Acest fapt se întâmpla atunci când: . ca rezultat al unui eveniment trecut: semnarea contractului de închiriere care dă naştere unei obligaţii legale. se va constitui un provizion pentru obligaţia actuală corespunzătoare acestuia. Cheltuieli cu provizioane = Alte provizioane pentru 36. Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a plaţilor inevitabile de redevenţe: 3x12 mil. suprimarea unui nivel al conducerii). Contabilitate financiară 99 . Costurile inevitabile ale unui contract sunt reprezentate de valoarea cea mai mică dintre costul îndeplinirii contractului şi orice compensaţie sau penalizare generată de neîndeplinirea contractului. pasive şi active contingente fiecare parte contractantă. 7. . societatea X a semnat un contract de închiriere a unei secţii de producţie. cele care îndeplinesc concomitent două condiţii: .s-a demarat implementarea planului de restructurare sau caracteristicile acestuia au fost comunicate de asemenea manieră încât să inducă părţilor afectate (salariaţi.sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare. Redevenţa anuala: 12 milioane de lei.

EXEMPLU: Societatea îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului intern şi internaţional. Datoriile eventuale şi activele eventuale nu trebuie contabilizate.12. Este probabila ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare cheltuielile cu lichidarea activităţilor de transport internaţional. care nu este integral sub controlul întreprinderii.000. La 31. situaţia financiară a societăţii B era solidă.000 O datorie eventuală este: a) o obligaţie ce rezultă din evenimente trecute şi a cărei existenţă nu va fi confirmată decât prin manifestarea sau nemanifestarea unui eveniment viitor nesigur. să lichideze activităţile de transport internaţional. societatea A garantează creditele bancare contractate de societatea B. se vor angaja cheltuieli directe de 50 de milioane de lei. Se estimează că. s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii.N: Exista o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor . care nu este integral sub controlul întreprinderii. Ele trebuie să facă însă obiectul informării în anexă.Capitolul 6 – Provizioane. In cursul exerciţiului N+1. situaţia financiara a societăţii B se agravează. se estimează ca sumele ce trebuie acoperite în numele partenerului comercial sunt de 80 de milioane de lei. fie mărimea obligaţiei nu poate fi evaluată în mod fiabil. 6812 = 1514 50. sau b) o obligaţie actuală ce rezultă din evenimente trecute atunci când fie pentru stingerea obligaţiei nu este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice. Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea decizie: de restructurare clienţilor şi personalului obligaţie implicita deoarece induce speranţa că activităţile de transport internaţional vor fi lichidate. se declară falimentul.nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii. pasive şi active contingente . Consiliul de Administraţie decide ca. Pe 8 decembrie N.12. începând cu 1 ianuarie N+l. Pe 3 decembrie N. N+1. Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuielilor directe angajat: de restructurare: 50 de milioane de lei. In zilele următoare s-a procedat la informarea clienţilor şi a personalului asupra procesului de restructurare. EXEMPLU: Pe 1 iunie N. iar pe 30 noiembrie N+1. Un activ eventual este un activ potenţial ce rezultă din evenimente trecute şi a cărei existenţă nu va fi confirmată decât prin manifestarea sau nemanifestarea unui eveniment viitor nesigur. La 31. La acea data.obligaţie legală. Nu este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. deoarece situaţia financiară a societăţii B este Contabilitate financiară 100 . pentru lichidarea activităţilor de transport internaţional.

000.Capitolul 6 – Provizioane. La 31. ţinând cont de evoluţia procesului.12. Contabilitate financiară 101 . La N+ 1: Există o obligaţie actuală ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor . dar există o datorie eventuală.N+1: Pe baza datelor disponibile. avocaţii consideră că societatea va fi făcută răspunzătoare şi va trebui să plătească despăgubiri în valoare de 70 de milioane de lei. pasive şi active contingente solidă. dar există o datorie eventuala. se constată o obligaţie probabilă a cărei existenţă nu va fi confirmată decât de decizia tribunalului. La 31.obligaţie legală. Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor necesare acoperirii despăgubirilor: 70 de milioane de lei. consultanţii juridici ai societăţii sunt de părere ca aceasta nu va fi făcuta responsabila.N+1. există o obligaţie prezentă. Nu este necesar un provizion. Este probabila ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acoperirii creditului garantat. Nu este necesar un provizion. Societatea care a construit restaurantul a fost acţionată în justiţie pentru plata de despăgubiri. La 31.12. ca urmare a prăbuşirii plafonului restaurantului. La 31.12. Este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acordării despăgubirilor.N. 6812 = 1518 80.12.000 EXEMPLU: In luna aprilie exerciţiul N.N: Pe baza datelor disponibile. în timpul unei petreceri au decedat 5 persoane. Este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor necesare acoperirii creditului garantat: 80 de milioane de lei.

3. Câmpul de aplicare a normei este definit de următoarele tranzacţii şi evenimente: 1. precum mărfurile cumpărate de la un comerciant cu amănuntul sau terenurile şi alte bunuri imobiliare deţinute pentru a fi vândute. norma identifică circumstanţele în care sunt satisfăcute criteriile de recunoaştere a veniturilor ordinare şi oferă comentarii practice referitoare la aplicarea acestor criterii. intervenite în cursul exerciţiului. drepturile de autor şi produsele program. redevenţe etc. în vederea vânzării lor. iar măsurarea lor poate să se facă în mod fiabil.dividendele: distribuirile de beneficii în favoarea deţinătorilor de instrumente de capitaluri proprii. . redevenţe şi dividende. După cum am văzut anterior. Serviciile pot să fie prestate într-un singur exerciţiu sau pe parcursul mai multor exerciţii. ca de exemplu brevetele. Prestaţiile de servicii implică. dividende. veniturile sunt creşteri de avantaje economice. Întrebarea fundamentală în legătură cu contabilizarea veniturilor este: începând cu ce moment pot să fie incluse în rezultate veniturile ordinare? Norma 18 precizează că aceste venituri sunt constatate atunci când este probabil ca întreprinderea să beneficieze de avantaje economice viitoare. şi la bunuri cumpărate. care conduc la creşteri ale capitalurilor proprii sub alte modalităţi decât prin aporturile efectuate de proprietari. mărcile de fabrica.Capitolul 7 – Veniturile activităţii ordinare Capitolul 7 . în vederea revânzării. în general. Contabilizarea veniturilor unei întreprinderi sunt veniturile activităţilor ordinare face obiectul normei IAS 18 „Veniturile activităţilor ordinare" care prescrie prelucrările contabile adecvate pentru diferitele tipuri de venituri ordinare: vânzări. veniturile generate din astfel de contracte cad sub incidenţa normei IAS 11. 2.Veniturile activităţilor ordinare În conformitate cu cadrul conceptual. în limita participării lor într-o clasă determinată de capital. prestarea de servicii. Utilizarea de către terţi a resurselor întreprinderii generează următoarele venituri: .redevenţele: remunerarea utilizării de active pe termen lung ale întreprinderii.dobânzile: remunerarea utilizării lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi sau a sumelor datorate întreprinderii. Contabilitate internaţională 102 . . într-o perioada de timp prestabilită. utilizarea de către terţi a activelor generatoare de dobânzi. sub formă de intrări sau creşteri de valoare ale activelor sau de diminuări ale datoriilor. vânzarea de bunuri. De asemenea. Unele contracte de prestare de servicii sunt direct legate de contractele de construcţii. Veniturile regrupează veniturile activităţilor ordinare şi câştigurile. dobânzi. executarea de către întreprindere a unei sarcini convenite contractual. precum contractele de arhitectură sau inginerie. Bunurile se referă la produse fabricate de întreprindere. onorarii.

. în general.1. Aceasta mărime evaluată la valoarea justă este corectată cu reducerile de natură comercială (rabaturi. şi plata diferenţei: 150. este determinată.000. contra unui stoc de materii prime.000 ..atunci când valoarea bunurilor sau serviciilor primite nu poate să fie măsurată în mod fiabil.cedarea prin schimb a stocului de materiale consumabile 461 = 7588 100.Capitolul 7 – Veniturile activităţii ordinare 7. a. Veniturile din vânzările de bunuri Conform normei IAS 18 veniturile trebuie să fie evaluate la valoarea justă a elementelor primite sau de primit în contrapartidă. operează următoarele reguli: . . generate de operaţia de schimb. remize).descărcarea gestiunii de materiale consumabile: 602 = 302 100.000. ajustată cu suma lichidităţilor sau echivalentelor de lichidităţi transferată.în cazul unui schimb contra unor bunuri sau servicii diferite. Pentru simplificare.000 b.000.000. Totuşi. De exemplu. nu se contabilizează nici un venit. vor fi ignorate incidentele privind taxa pe valoarea adăugată. În contabilitatea întreprinderii A: . Mărimea veniturilor ordinare. în numele contrapartidei vânzării de bunuri.000. veniturile corespund valorii juste a bunurilor sau serviciilor primite.primirea prin schimb a stocului de materii prime: 301 = 401 150.000. cu valoare justă de 100 de milioane de lei.atunci când bunurile sau serviciile schimbate sunt de natură şi valoare similare. valoarea bunurilor sau serviciilor cedate. atunci când încasarea acestor elemente este decalată în timp. printr-un acord între întreprindere şi cumpărătorul sau utilizatorul activului.000 compensarea datoriei şi creanţei. o întreprindere poate să consimtă cumpărătorului un credit fără dobândă sau să accepte un efect de primit purtător de dobânda mai mică decât cea dată de rata pieţei. Vânzările pe credit Contabilitate internaţională 103 . contrapartida veniturilor ordinare se prezintă sub formă de lichidităţi sau de echivalente de lichidităţi. EXEMPLU O întreprindere A schimbă cu întreprinderea B un stoc de materiale consumabile. In majoritatea cazurilor. Diferenţa dintre valoarea justă şi mărimea nominala a contrapartidei este contabilizată la venituri financiare. Schimburile de bunuri sau de servicii În caz de schimb sau de troc.000 5121 50. cu valoarea justă de 150 de milioane de lei. valoarea lor justă poate să fie mai mică decât mărimea nominală a trezoreriei primite sau de primit.000 . care provin dintr-o tranzacţie. serveşte drept referinţă.000 401 = % 461 100. corectată cu suma lichidităţilor sau echivalentelor de lichidităţi transferată.

2.00 15.în exerciţiul N: 472 = 766 2. EXEMPLU: Să considerăm aceeaşi vânzare de 60.306) x 10% = 1. eşalonabile pe cele două exerciţii de credit.058 472 3.000.033.000. 25%.033. va fi suficient să se calculeze dobânzile teoretice la soldul creditului rămas.306 de lei. adică: . Înregistrarea vânzării stocului de mărfuri: 411 = % 60. scontul de decontare oferit în caz de plata imediată. peste doi ani.fie prin actualizarea ansamblului încasărilor viitoare la rata dobânzii pe care ar procura-o un activ financiar de risc echivalent cu cel al cumpărătorului.033.000.000 30. 25%.000.636 de lei. Valoarea actualizată a încasărilor legate de tranzacţie este de : 15.000 .033.636 Aplicarea acestei reguli la toate vânzările pe credit ar conduce la contabilizarea unui venit financiar pentru fiecare operaţie.966. dacă el este reprezentativ pentru un cost de finanţare.306 în exerciţiul N+1: 472 = 766 1.000. peste un an.363. . EXEMPLU: La 1 ianuarie N.Capitolul 7 – Veniturile activităţii ordinare O parte a preţului de vânzare (valorii juste) corespunde remunerării creditului acordat.000 707 56.1 1.000.942 Pentru repartizarea veniturilor financiare pe durata „creditului".603.30.în numele exerciţiului N: (56. Repartizarea veniturilor în avans la venituri financiare va genera următoarele înregistrări: .000 de el.fie ca diferenţă faţă de preţul utilizat în condiţiile în care plata s-ar fi făcut imediat. pe piaţa bancară.în numele exerciţiului N+l : (56.000 de lei.942 de lei.058 = 3.45. la o rata de 10%. .56.12 Se poate considera că preţul de vânzare conţine venituri din dobânzi în suma de 60.966.363. achitabilă după Contabilitate internaţională 104 .058 .000.603.000 . care reprezintă un venit financiar determinat: .000.058 1.000) x 10% = 2. o întreprindere a vândut unui client mărfuri în valoare de 60.000 + + = 56. Se estimează că societatea client ar fi putut obţine un credit echivalent.603. inclusiv pentru cele încheiate în condiţii obişnuite de decontare (credit pentru 30. 60 sau 90 de zile).033. Condiţiile de decontare sunt următoarele: 50%. la semnarea contractului.058 .00. poate să fie considerat venitul operaţiei de finanţare.

Dacă întreprinderea clientă plăteşte la scadenţa obişnuită. . Totuşi. este suficient să se constituie un provizion pentru valoarea corespunzătoare. în momentul vânzării.realizarea veniturilor din vânzarea bunurilor este subordonată revânzării acestora de către cumpărător.000.000 iar dacă întreprinderea client plăteşte imediat: 411 = 707 58. pot să fie măsurate în mod fiabil.Capitolul 7 – Veniturile activităţii ordinare 60 de zile sau imediat.întreprinderea nu continuă să fie implicată nici în gestiune.000 766 60. aceasta din urma operaţie reprezentând o parte importantă a contractului. cu singurul scop de a proteja vânzătorul contra riscului de nepltă. transferul riscurilor şi avantajelor legate de proprietate coincide cu transferul :dreptului de proprietate sau cu livrarea. In toate aceste cazuri.vânzătorul rămâne obligat din cauza unei execuţii nesatisfăcătoare. atunci când vânzătorul nu conservă decât o parte nesemnificativă din riscuri.800.200. Este cazul.000 x 2% 1.000 c. . tranzacţia nu constituie o vânzare şi nu este constatat nici un venit. vânzarea va fi contabilizată astfel: 411 = % 60. încă nesatisfăcută de vânzător. O atare clauză nu este un obstacol în înregistrarea venitului.000) 58. . .000-1. . cele ce realizează vânzări prin corespondenţă) oferă clienţilor lor posibilitatea de a returna mărfurile. cu un scont de decontare de 2%.000. aşa cum aceasta îl vizează. .întreprinderea a transferat la cumpărător principalele riscuri şi avantaje inerente proprietăţii. dacă aceştia nu sunt satisfăcuţi. cantitatea de mărfuri care va fi returnată. dacă vânzătorul este în măsură să estimeze. neacoperite prin clauze privind garanţia.800. In general. al conservării proprietăţii bunurilor. în special în următoarele cazuri: .costurile angajate sau de angajat. în mod fiabil. care vizează operaţia. acest transfer poate să fie decalat în timp. cu predilecţie. . In acest caz.bunurile sunt livrate sub rezerva instalării lor. în mod normal. In schimb.000 707 (60. pe proprietar şi nici în controlul efectiv al bunurilor cedate. Vânzările de bunuri Veniturile activităţilor ordinare care provin din vânzarea de bunuri trebuie să fie contabilizate atunci când ansamblul următoarelor condiţii a fost satisfăcut: . Numeroase întreprinderi (în special.este probabil ca întreprinderea să obţină avantaje economice viitoare asociate tranzacţiei. vânzarea este presupusă a fi realizată şi veniturile constatate.000.cumpărătorul are dreptul să anuleze cumpărarea pentru un motiv precizat în contractul de vânzare.mărimea veniturilor activităţilor ordinare poate să fie măsurată în mod fiabil. Contabilitate internaţională 105 .200. probabilitatea de returnare a bunurilor la vânzător fiind incertă.

dobânzile: în funcţie de timpul scurs.000 de lei 6812 = 1512 11. pe baza experienţei anterioare a vânzătorului sau a altor consideraţii (dacă vânzătorul poate să estimeze în mod fiabil mărfurile ce vor fi returnate). EXEMPLUL 1 . redevenţe şi dividende În măsura în care aceste elemente satisfac condiţiile generale de constatare a veniturilor (este probabil ca întreprinderea să obţină avantaje economice asociate operaţiei.1 mai N. întreprinderea va trebui să constituie provizion în numele returnărilor previzibile: 2. în numele obligaţiunilor.Capitolul 7 – Veniturile activităţii ordinare EXEMPLU: Cifra de afaceri anuală a unei întreprinderi de vânzare prin corespondenta este 2 miliarde de lei. . 7. acest provizion va fi reluat la venituri. 14% din preţul de vânzare. doar dobânda aferentă perioadei postachiziţie este recunoscută ca venit. ele sunt contabilizate ţinând cont de următoarele baze: . sumele încasate sunt înregistrate la datorii.000. Conform principiului conectării cheltuielilor la venituri. conform dispoziţiilor acordului aplicabil.1 august N.dobânzile aferente perioadei în care societatea nu a deţinut titlurile (1 august N-1 . In cazul primelor de rambursare (diferenţa între valoarea rambursată la scadenţă şi valoarea contabilă iniţială a activului).000 de lei.Dobânda anuală pentru fiecare obligaţiune: 6.000 x 9/12 = 450.redevenţele: pe măsură ce ele sunt obţinute (încasate).000 x 4% x 14% = 11.30 iulie N. la nivelul proratei dobânzilor angajate. societatea a achiziţionat 100 obligaţiuni la un preţ unitar de 20. referitoare la aceeaşi operaţie sau la acelaşi eveniment trebuie să fie constatate în mod simultan. acestea sunt contabilizate la venituri. dacă el nu este satisfăcut. atunci când dobânzile primite sunt aferente unei perioade anterioare achiziţiei investiţiei purtătoare de dobânzi.dividendele: atunci când este stabilit dreptul acţionarilor la dividende. .2.31 aprilie N): 100 x 6.000. veniturile corespunzătoare nu pot fi contabilizate. când dividendele pentru participaţii sunt declarate din venitul net aferent perioadei anterioare achiziţiei. într-o atare situaţie. mărimea avantajelor poate să fie estimată în mod fiabil). Dacă marja brută reprezintă.000 Contabilitate internaţională 106 . . atunci când cheltuielile nu pot să fie măsurate în mod fiabil. Statisticile arată că aproximativ 4% din produse sunt returnate şi rambursate. aceste dividende sunt deduse din costul participaţiilor.000 de lei. Rezultă de aici că. dobânda aferentă perioadei 1 august N-1 . în medie. Cuponul încasat pe 1 august N va fi descompus astfel: . societatea încasează. Pentru contractele care permit cumpărătorului să solicite rambursare.200. veniturile sunt totuşi contabilizate în momentul vânzării. . Veniturile din dobânzi.200.000 Pe măsura efectuării returnărilor.

000 de lei / acţiune.000 lei .000 x 9/12 = 3.000 5.000 lei.000 x 50.30 iulie N): 100 x 6.31 decembrie N): 1.000 de lei): 506 = 5121 2.000 lei.750.000 încasarea cuponului: 5121 = % 766 506 600.000.250. Înregistrările contabile. aferente exerciţiului N.000 150.000 450. vor fi următoarele: .1 octombrie N.750.000 de lei): 503 = .Capitolul 7 – Veniturile activităţii ordinare de lei .achiziţia acţiunilor (1. aferente exerciţiului N.250.000.000 de lei.000 x 3/12 = 1.000.000.000 Exemplul 2 .încasarea dividendelor: 5121 = 5121 % 762 503 50.000.000 = 50.000 = 2.000 x 5.3 septembrie N): 1.000 acţiuni ALFA la un preţ unitar de 50.000 x 5. s-au primit dividende pentru acţiunile ALFA în numele exerciţiului N: 5. vor fi următoarele: .dividende aferente perioadei în care societatea nu a deţinut titlurile (1 ianuarie N .achiziţia obligaţiunilor (100 x 20. s-au achiziţionat 1.000 Contabilitate internaţională 107 . Înregistrările contabile.000 1.1 iunie N+1.000 x 3/12 = 150.000 3. .dobânzile aferente perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile (1 mai N .dobânzile aferente perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile (1 octombrie N . Dividendele primite pe 1 iunie N vor fi descompuse astfel: .

POLITICILE PRIVIND IMPOZITAREA PROFITULUI În majoritatea ţărilor. în exerciţiul căruia i se cuvin chiriile respective. sunt evaluate din punct de vedere contabil la valoarea justă.veniturile sunt recunoscute din punct de vedere fiscal în exerciţii anterioare recunoaşterii contabile.veniturile sunt recunoscute din punct de vedere contabil în exerciţii anterioare recunoaşterii fiscale. contabilizării impozitului pe profit îi sunt atribuite două obiective: Contabilitate internaţională 108 . în cazul unei achiziţii de societăţi. dar vor fi recunoscute în contabilitate pe durata contractului de închiriere. Exemple: rezultatul aferent contractelor de construcţii se recunoaşte în contabilitate pe măsura avansării lucrărilor.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului Capitolul 8 . dar fiscal se utilizează metoda costului (se recunosc dividendele pe măsura primirii acestora). dar sunt deductibile fiscal în exerciţiul în care instanţa a decis falimentul clientului în cauză. veniturile generate de o operaţie de leaseback sunt impozitate în anul vânzării. amortizarea lineară. Exemple: redevenţele încasate în avans sunt impozitate în anul încasării. . . există diferenţe între regulile contabile şi cele fiscale în ceea ce priveşte recunoaşterea şi măsurarea rezultatului. Diferenţele temporare pot include: A. resorbindu-se într-un exerciţiu următor.cheltuielile sunt recunoscute din punct de vedere contabil în exerciţii anterioare recunoaşterii fiscale. Diferente generate de ajustarea unor elemente bilanţiere. la terminarea lucrărilor. Exemple: provizioanele pentru deprecierea creanţelor sunt recunoscute contabil în exerciţiul în care devine incertă recuperarea acestora. iar fiscal. la valoarea contabilă istorică. reevaluarea imobilizărilor în cazul în care nu se fac ajustări similare din punct de vedere fiscal.cheltuielile sunt recunoscute din punct de vedere fiscal în exerciţii anterioare recunoaşterii contabile. Diferenţe între rezultatul contabil şi rezultatul impozabil: . iar contabil. . dimpotrivă. chiriile plătite în avans sunt recunoscute fiscal în anul plaţii. imobilizările se amortizează contabil pentru o durată mai scurtă decât cea recunoscută fiscal. corectarea conturilor de efectele inflaţiei în cazul în care din punct de vedere fiscal nu se fac ajustări similare. iar din punct de vedere fiscal. trebuie să ţină cont şi de efectul diferentelor temporare? În toate sistemele contabile performante. B. veniturile din investiţii în societăţile asociate se contabilizează prin metoda punerii în echivalenţă. Întreprinderile trebuie să contabilizeze doar impozitul exigibil sau. Exemple: fiscal se recunoaşte amortizarea degresivă. dar vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere în exerciţiul căruia i se cuvin redevenţele respective. Unele dintre diferenţe au caracter definitiv. iar contabil. altele au caracter temporar. Exemple: activele şi datoriile identificabile.

iar conectarea cheltuielilor la venituri reprezintă un aspect esenţial al procesului contabil. Metoda reportului variabil presupune calculul impozitului amânat pe baza cotelor aşteptate a fi în vigoare în exerciţiul resorbirii diferenţelor temporare. contează mai puţin faptul că impozitele amânate din bilanţ nu sunt active sau datorii reale. recunoaşterea obligaţiei pe care o are societatea faţă de stat în numele exerciţiului curent. este mai adecvată din punct de vedere conceptual. impozitele amânate calculate pe baza cotelor istorice sporesc fiabilitatea informaţiilor contabile.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului 1. impozitele amânate trebuie evaluate în mod similar. ca baza de evaluare pentru majoritatea evenimentelor economice. Recunoaşterea efectelor fiscale ale diferenţelor temporare trebuie să se facă prin metoda reportului fix. în sens conceptual. pune accentul pe conectarea veniturilor şi cheltuielilor în anul în care au apărut diferenţele temporare. bazată pe abordarea cont de profit şi pierdere. lichiditatea şi flexibilitatea financiară ale societăţii. Aceasta metodă. au fost în favoarea abordării globale. Argumentele în favoarea aplicării metodei reportului fix sunt următoarele: . În consecinţă. . cotele viitoare de impozit pe profit nefiind considerate relevante. pe baza cotelor viitoare de impozit. Calculul impozitului amânat pe baza cotelor ce vor fi în vigoare în anul resorbirii diferenţelor temporare sporeşte caracterul predictiv al informaţiilor privind fluxurile viitoare de trezorerie. bazată pe abordarea bilanţieră. Revizuirile normelor de contabilizare a impozitului. în referenţialele contabile performante. indiferent de data resorbirii acestora. În consecinţă.bilanţul contabil reprezintă o situaţie financiară importantă.calculul impozitelor amânate. şi 2. Recunoaşterea efectelor fiscale ale diferenţelor temporare trebuie să aibă la bază o abordare parţială sau o abordare globală? Abordarea parţială presupune recunoaşterea doar a diferenţelor temporare care se vor resorbi într-un viitor apropiat. recunoaşterea consecinţelor fiscale viitoare ale diferenţelor temporare. prin metoda reportului variabil sau prin metoda netului de impozit? Metoda reportului fix presupune calcul impozitului amânat pe baza cotei de impozit în vigoare în exerciţiul apariţiei diferenţei temporare. Contabilitate internaţională 109 . . . Deoarece contabilitatea utilizează costul istoric. sunt următoarele: . Abordarea globală. nu sunt necesare ajustări pentru a reflecta schimbările intervenite în cota de impozit. presupune recunoaşterea tuturor diferenţelor temporare. În plus.impozitele amânate sunt rezultatul evenimentelor şi tranzacţiilor trecute care au generat diferenţele temporare.cotele istorice de impozit pe profit sunt verificabile. realizate în ultimii ani.contul de profit şi pierdere este cea mai importantă situaţie financiară. Argumentele în favoarea acestei metode. dimpotrivă.

Metoda netului de impozit consideră cheltuiala cu impozitul pe profit egală cu suma ce trebuie plătită statului în numele exerciţiului curent şi tratează efectul fiscal al diferenţelor temporare ca o ajustare a datoriilor (activelor) şi a cheltuielilor (veniturilor).000 u. ce semnificaţie ar avea valoarea obţinută scăzând din valoarea de intrare a unei imobilizari amortizarea şi impozitul aferent imobilizării respective ? Pentru a evidenţia diferenţele dintre cele trei metode. se lucrează cu foarte multe estimări.000 u. dacă se aplică metoda netului de impozit. Cota de impozit pe profit.m. dar ele sunt impozite a căror plată (sau diminuare) se va face în viitor. Metoda de amortizare reţinută a fost cea lineară.m.000 Impozitul amânat va fi de: a) (90.000 u.000 480.000 u. presupunem că.290.000) x 40% (efectul surplusului de amortizare) =72. societatea a dat în funcţiune un utilaj în valoare de 600.60. Rezultatul contabil al exerciţiului N înainte de amortizare şi de impozitare: 1. se pune problema caracterului discutabil al informaţiei prezentate în bilanţ în cazul aplicării acestei metode. ce va fi in vigoare începând cu anul N+1: 50% Calculul impozitului exigibil se realizează astfel: Rezultatul contabil înainte de amortizare şi de impozitare .000 (amortizarea justificată economic) + (90.400 .000) x 40% = 12.200. .în contabilitate.Amortizarea fiscală = Rezultat impozabil Impozitul exigibil = 1. b) (90.m. mai lipsite de fiabilitate decât informaţiile privind deprecierea activelor pe durata de utilizare estimată. Pentru acest utilaj s-au estimat o durată de utilitate de 10 ani şi o valoare reziduală nulă. în acest caz.000 u.m.000 .000 x 40% 1. ceea ce conduce la o amortizare anuală de 60. cheltuiala recunoscută cu amortizarea va fi: 60.60. . c) zero. Astfel.000 u. Aplicarea acestei metode este însă dificilă deoarece unele diferenţe temporare nu pot fi asociate cu active sau datorii individuale. Contul de profit şi pierdere al exerciţiului N se prezintă astfel: Contabilitate internaţională 110 . În plus.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului deoarece valoarea acestora reprezintă sacrificii economice viitoare probabile (plăţi viitoare de impozit) sau beneficii economice viitoare probabile (diminuări viitoare de impozit). în funcţie de cotele ce vor fi în vigoare la acea dată. dacă se aplică metoda reportului variabil.000 u.200. Cota de impozit pe profit in vigoare în anul N: 40%.m.000 -90.m.000 . probabil.impozitele amânate provin din tranzacţii trecute.000 1.60.290. = amortizarea fiscală în anul N: 90..m.000) x 50% = 15. la începutul exerciţiului N. Calculul impozitelor amânate pe baza unor cote viitoare creează informaţii care nu sunt. dacă se aplică metoda reportului fix..

Valoarea contabilă a unei datorii va fi decontată în perioadele următoare prin intermediul unei ieşiri de resurse ce incorporează beneficii economice.diferenţe temporare impozabile: aceste diferenţe vor genera sume impozabile în determinarea beneficiului impozabil al exerciţiilor viitoare.000 735. Când resursele ies din întreprindere. Dacă aceste beneficii economice nu sunt impozabile. o parte sau totalitatea valorii lor este deductibilă din profitul impozabil al exerciţiilor respective. sau .000 În referenţialul internaţional. Diferenţele ce apar intre valoarea contabilă a datoriilor şi baza fiscală a acestora sunt deductibile. din bilanţ.000 492.000 480.290. diferenţa temporară este deductibilă.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului Informaţii Rezultatul contabil înaintea amortizării şi impozitării Cheltuieli privind amortizarea Rezultatul contabil înaintea impozitării Cheltuieli cu impozitul exigibil Cheltuieli cu impozitul amânat _Cheltuieli totale cu impozitul pe profit Rezultatul contabil net Metoda reportului fix 1.000 1.000 60. atunci când valoarea contabilă a activului (datoriei) va fi recuperată (decontată).000 60. baza fiscală a activului este egală cu valoarea sa contabilă. Aceasta norma reţine o abordare bilanţieră.000 480.290.000 12. se obţine o diferenţă temporară impozabilă.218. pentru calculul efectului fiscal al diferenţelor temporare dintre regulile contabile şi regulile fiscale. Baza fiscală a unei datorii este valoarea sa contabilă diminuată cu orice sume ce vor fi deduse. Baza fiscală a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuită acestui activ sau acestei datorii în scopuri fiscale. Atunci când valoarea contabilă a unui activ este mai mare decât baza sa fiscală.290.000 72.000 495. adică beneficiile economice impozabile.000 Metoda netului de impozit 1. atunci când valoarea contabilă a activului (datoriei) va fi recuperată (decontată).000 Metoda reportului variabil 1.000 480. în contul acestei datorii. Diferenţele temporare reprezintă diferenţe între valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii. în scopuri fiscale.diferenţe temporare deductibile: aceste diferenţe vor genera sume deductibile în determinarea beneficiului impozabil al exerciţiilor viitoare.000 738.000 480.000 1. politicile privind impozitarea profitului fac obiectul normei IAS 12 „Impozitul pe profit". Contabilitate internaţională 111 . dacă valoarea contabilă a unui activ este mai mică decât baza sa fiscală. şi baza sa fiscală.230. Diferenţele temporare pot fi: .000 1.230. Invers.000 738. depăşesc valoarea ce va fi permisă sub forma deducerilor în scopuri fiscale.000 15. Baza fiscală a unui activ reprezintă valoarea ce va fi dedusă în scopuri fiscale din beneficiile economice pe care le va genera întreprinderea atunci când recuperează valoarea contabilă a activului. deoarece beneficiile economice generate de recuperarea activului.

m.m. 5. societatea are o creanţă privind dobânzile de încasat de 30. Valoarea contabilă a creanţei 20. în N+1.000 u.000 u.m. Baza de impozitare a datoriei 5. La 31. Baza de impozitare a creanţei 20. din punct de vedere fiscal. sau .000 u..000 u.000 180.000 20.N. 4.N.m. societatea are o datorie privind amenzile de plătit în valoare de 5. Amenzile nu sunt deductibile fiscal.m.000 u. Dacă beneficiile economice generate de întreprindere.000 100.000 u. Din punct de vedere fiscal.m. Diferenţa temporară impozabilă 30. Valoarea contabilă a datoriei 50. baza de impozitare este egală cu valoarea contabilă a activului respectiv.01.000 40. 3. Baza de impozitare a datoriei 50.12.000u.m.000 -80.000 .000 .Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului Exemple: 1.. La data bilanţului. începând cu 1 ianuarie N.Amortizarea anului N+2 -60.000 u.000 u.000 u. Presupunem că..000 -60. utilajul se amortizează linear pe trei ani.m.m.N 120.000 20. La 31.Amortizarea anului N+1 -60. Nu există diferenţă temporară.000 u.m.000 = Valoarea utilajului la 31.de contabilizarea iniţială a unui activ sau a unui pasiv. exceptând situaţia în care datoria de impozit amânat este generată: . un utilaj in valoare de 180. Diferenţa Valoare Baza Informaţii temporară contabilă fiscală impozabi Valoarea utilajului la 1. societatea are o datorie privind creditele bancare: 50. Rambursarea împrumutului nu are consecinţe fiscale.de fondul comercial pentru care amortizarea nu este deductibilă fiscal.000 u. în N.000 = Valoarea utilajului la 60. Din punct de vedere contabil. respectiv 40.000 u. Nu există diferenţă temporară. Amortizarea fiscală aferentă utilajului va fi de: 80.N 180.12. în N+2. Nu există diferenţă temporară. în cadrul unei tranzacţii care nu este o grupare de întreprinderi şi nu Contabilitate internaţională 112 . Valoarea contabilă a creanţei 30.m. Valoarea contabilă a datoriei 5.m.12. 60.Amortizarea anului N -60. societatea are o creanţă privind dividendele de încasat de 20.000 -40.000 = Valoarea utilajului la 31 12 N+2 2. nu sunt impozabile. Societatea a dat în funcţiune.m.m.000m.m. Baza de impozitare a creanţei 0 u.m.000 . dividendele nu sunt impozabile. dobânzile sunt impozabile în exerciţiul financiar în care se încasează. O datorie privind impozitul amânat trebuie să fie recunoscută pentru toate diferenţele temporare impozabile. în momentul recuperării activului. La data bilanţului.000 u.000u.

în măsura în care este probabil să se dispună de beneficii impozabile viitoare. exceptând situaţia în care impozitul este generat: a) fie de o tranzacţie sau de un eveniment care este contabilizat(a) direct la capitaluri proprii. Valoarea contabilă a activului la 31. amortizarea contabilă a fost 1. Presupunem ca. Baza de impozitare a datoriei 0um Diferenţa temporară deductibilă 3.m. La începutul exerciţiului N.000 u. nici beneficiul impozabil.000 = 900 u.m. Pasivul de impozit amânat ce trebuie înregistrat în exerciţiul N: 25% x 400 = 100 u. Datoriile şi creanţele privind impozitul amânat se determină prin multiplicarea diferenţelor temporare cu cotele de impozit ce se aşteaptă a fi aplicate în perioadele în care activul va fi realizat sau datoria va fi decontată.600 u m Diferenţa temporară impozabilă 400 u.m.de fondul comercial negativ. cota de impozit pe profit va creşte la 30%.000 u.000 u. Impozitul amânat trebuie să fie contabilizat la venituri sau la cheltuieli şi inclus în rezultatul exerciţiului. atunci când nu mai este probabilă disponibilitatea unui profit impozabil suficient pentru utilizarea acestui activ. în acelaşi exerciţiu sau într-un exerciţiu Contabilitate internaţională 113 . O creanţă privind impozitul amânat trebuie să fie recunoscută pentru toate diferenţele temporare deductibile.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului afectează nici beneficiul contabil. la închiderea fiecărui exerciţiu.000 u. La 31.N 9. să fie disponibil.N 8. s-a dat în funcţiune un utilaj în valoare de 10.12.m.N+1. Un activ de impozit amânat trebuie să fie contabilizat pentru reportul înainte de pierderi fiscale şi de credit de impozite neutilizate.m. Valoarea contabilă a datoriei 3. Societatea trebuie să procedeze la diminuarea acestora. Activele de impozit amânat contabilizate trebuie reanalizate. pe baza cotelor de impozit adoptate sau cvasiadoptate până la închiderea exerciţiului curent.400 u.m.12.000 u. 6. în limita în care este probabil ca un beneficiu impozabil. În decembrie N. nici beneficiul impozabil. la data tranzacţiei. din punct de vedere fiscal. Până la închiderea exerciţiului N nu au apărut reglementari privind modificarea cotei de impozit pentru exerciţiul viitor.m. sau . societatea are o datorie privind dobânzile de plătit: 3. a apărut o reglementare conform căreia.N.m. In anul N. începând cu 01. 1. exceptând situaţia în care activul de impozit amânat este generat: .. dobânzile sunt deductibile în exerciţiul financiar în care au fost plătite. în cadrul unei tranzacţii care nu este o grupare de întreprinderi şi nu afectează nici beneficiul contabil.000 u. Activul de impozit amânat ce trebuie înregistrat în exerciţiul N: 30% x 3.12. la data tranzacţiei. 7. iar amortizarea fiscală. Baza de impozitare a activului la 31. Cota de impozit pe profit în vigoare în anul N: 25%. asupra cărora vor putea fi imputate aceste pierderi fiscale şi credite de impozit neutilizate.m.de contabilizarea iniţială a unui activ sau a unui pasiv.0l.m. asupra căruia vor putea să fie imputate aceste diferenţe temporare deductibile.

000 Amenzi de plătit (4) 11. Societatea a dat în funcţiune.m.000 3.000 Dobânzi de încasat 10. La începutul exerciţiului N.N = 13.000 u.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului diferit.m.000 Informaţii Pasivul de impozit amânat.000 Clienţi 100.m.000 u.m. la 31. b) fie in contextul unei grupări de întreprinderi sub forma unei achiziţii.000 = 8. Amenzile nu sunt deductibile fiscal.000 2.m. utilajul se Contabilitate internaţională 114 .000 8.000 13.000 u. un utilaj cu o valoare de 180. Înregistrările contabile privind impozitul amânat sunt următoarele: Cheltuieli cu impozitul = = Impozit amânat Venituri din impozit amânat 8. Cota de impozit pe profit: 25%. începând cu 1 ianuarie N.000 u. Creanţele clienţi au o valoare brută de 108.250 u.N = 40.000 11.12.m. 8. Provizioanele sunt deductibile fiscal doar atunci când instanţa a declarat falimentul societăţii debitoare.).000 x 25% = 3. Pasivul de impozit amânat ce trebuie înregistrat în exerciţiul N = 10.000 Dobânzi plătit (3) 5. Se cunosc următoarele informaţii privind societatea A.) minus sumele ce vor fi deductibile în contul acestei datorii (3. Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care acestea au generat un flux de trezorerie. exista un pasiv de impozit amânat de 2. Calculul diferentelor temporare: Valoare Baza de Diferenţa temporară contabil impozitar mpozabil deductibi ă e ă lă Imobilizari 500.12.N: Informaţii Valori contabile Imobilizari corporale (1) 500.000 10.000 Dobânzi de de încasat (3) 10.000 Dobânzi de plătit 5.000 u.000 u.m. şi există un provizion de depreciere a creanţelor de 8. Baza de impozitare a datoriei este egală cu valoarea contabilă a datoriei (3.000 Clienţi (2) 100.000 Baza de impozitare pentru imobilizările corporale este 470.000 u.000 x 25% = 10.000 30.000 Activul de impozit amânat. Din punct de vedere contabil.000 Total diferenţe 40. la 31.000 108.250 Impozit amânat 9.12.000 470.m.000 u. la 31.000 Amenzi de plătit 11.m.000 5.

. să recupereze valoarea contabilă a activelor sau să stingă datoriile sale. in N.000 u..m.000 u.m.000 u.. adică 600 u. in N+l.000 31 12 N+1 .000 180. Diferenţa Valoare Baza Informaţii temporară contabilă fiscală deductibilă Valoarea utilajului la1.m.000 u.N 120. Dacă.000 140.. 2.000 .000 u. 10.000 Evaluarea creanţelor şi datoriilor privind impozitul amânat trebuie să reflecte consecinţele fiscale ce vor decurge din modul în care întreprinderea anticipează.000 20.000 u.Amortizarea anului N+l -60.m. se anulează activul de impozit amânat corespunzător. 8.000 . Cheltuieli cu impozitul amânat = Impozit amânat 5.000 = 5. Valoarea contabilă a imobilizării Baza de impozitare a imobilizării Diferenţa temporară impozabilă 10. Societatea deţine o imobilizare corporală cu valoarea contabilă de 10.Amortizarea anului N+2 -60. In cazul în care societatea intenţionează să procedeze la vânzarea imobilizării. Impozit amânat= Venituri din impozit amânat 5.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului amortizează linear pe trei ani.m.m.000 u. la data bilanţului.000 u. Profiturile din vânzarea imobilizărilor se impozitează cu o cota de 25%.000. 60.000 La sfârşitul exerciţiului N+l: activul de impozit amânat = 25% x 20.m. Pentru celelalte profituri se foloseşte o cota de 30%.000 u.000 = Valoarea utilajului la 31 12 N+2 La sfârşitul exerciţiului N: activul de impozit amânat = 25% x 20.000 20.000 = 5.m.000 = Valoarea utilajului la 60.000 u.000. dimpotrivă.000 -40.N 180.000 -60. Normele contabile internaţionale permit ca anumite active să fie reevaluate. respectiv 80.000 u.12.. pasivul de impozit amânat va fi 30% x 2. în N+2. reevaluarea activelor nu afectează rezultatul Contabilitate internaţională 115 .000 = Valoarea utilajului la 31.000 -80. adică 500 u.000 u. activul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului 5.. Amortizarea fiscală aferentă utilajului va fi de: 40. societatea intenţionează să recupereze valoarea imobilizării prin utilizare.000 80. In anul N+2: se resoarbe diferenţa temporară de 20.m.Amortizarea anului N -60.m. impozit amânat ce trebuie înregistrat în exerciţiul curent = 0 u. pasivul de impozit amânat va fi de 25% x 2.m.m. In unele ţări.m. şi baza de impozitare 8.m.01.m.

recuperarea viitoare a valorii contabile va avea ca rezultat generarea unui flux de beneficii economice impozabile pentru întreprindere. iar suma ce va fi deductibilă în scopuri fiscale nu va coincide cu valoarea acestor beneficii economice.N.m.500 La 31.250 4.m.m. în consecinţă.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului impozabil al perioadei şi. Cota de impozit pe profit: 25%. întreprinderea trebuie să recunoască datoriile şi/sau creanţele privind impozitul amânat ca datorii şi/sau active identificabile la data achiziţiei.m. Aceste datorii şi creanţe afectează fondul comercial.500 .000) x 25% = 4.500 u.000 =7. baza fiscală a activului nu se ajustează. exista un pasiv de impozit amânat de 25% x (50. adică 2.000 40. Se precizează însă că întreprinderea nu trebuie să recunoască datoriile sau creanţele de impozit amânat rezultate chiar din fondul comercial.pe seama cheltuielilor: (7.750 2. reevaluarea nu este recunoscută. % = Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu impozitul amânat Impozit amânat 5.12. Diferenţa dintre valoarea contabilă a activului reevaluat ţi baza sa fiscală reprezintă o diferenţă temporară şi da naştere unui activ sau unei datorii de impozit amânat.000 32.N: 25% x 31.01.625 625 In cazul achiziţiilor de societăţi.40.625 u.000 . Din punct de vedere fiscal. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de imobilizari corporale.000). Pasivul de impozit amânat ce trebuie înregistrat în exerciţiul N = 7. 11.Amortizarea anului N ( 5. Dacă bazele de impozitare ale activelor şi datoriilor identificabile nu sunt ajustate de o manieră similară.12.45.500 Diferenţa temporară impozabilă 31. activele şi datoriile identificabile achiziţionate se evaluează la valoarea justă.12.000) x 25% = 625 u.750 u.N 50.000 Pasivul de impozit amânat ce trebuie să existe la 31. valoarea reevaluată fiind 63. In conformitate cu IAS 22 „Gruparea întreprinderilor".500 .000) ( 7.000 .500 u.pe seama capitalurilor proprii: (63.12. apar diferenţe temporare şi impozite amânate. Totuşi.m.250 u. Acesta se va înregistra astfel: . La începutul exerciţiului N. Contabilitate internaţională 116 .500) = Valoarea imobilizărilor la 31. Pasivul de impozit amânat existent la deschiderea exerciţiului N: 2.m.N 45.500 Baza de impozitare a imobilizărilor 32.5. La 31. Acest activ sau datorie de impozit amânat se impută direct asupra capitalurilor proprii.m.500 = 5.N: Valoarea contabilă a imobilizărilor 63. Se cunosc următoarele informaţii privind o categorie de imobilizari corporale ale societăţii B: Valoare Baza de Informaţii contabilă impozitare Valoarea imobilizărilor la 1. .500 u.

sucursalelor.000 u.300 .000 + 6.m.valoarea justă a activelor şi datoriilor 90.12.000 .: Informaţii Valoare justă Dif. când societatea mama şi filială sunt în ţări diferite. nu există diferenţe temporare.000 300 3. Societatea X a achiziţionat 100% societatea Y plătind 17. Dif.m.675 = 1. La data achiziţiei.m.000 u.300 Creditori diverşi 2.300 + 75 .000 1.400) =15.N.675 u.000 Diferenţe temporare apar şi atunci când valoarea contabilă a participaţiilor în filiale. (inclusiv impozite amânate) = valoarea contabilă 120. Presupunem că.000 u.000 Stocuri de mărfuri 6. .000 = 25% x (1.000 + 600) = amânat = 25% x 300 = 75 Baza de impozitare Mijloace de transport 9.300 Furnizori 3. M amortizează fondul comercial generat de achiziţia lui F în 5 ani.000 u. societatea F a obţinut un beneficiu de 14.m. Astfel de diferenţe pot surveni.300 75 1. societatea Y prezenta următoarea situaţie în u.300 2. Presupunem că. 13.325 Mijloace de transport Mărfuri Clienţi Impozit amânat Fond comercial % = % Furnizori Creditori diverşi Impozit amânat Conturi curente la banci 22. Activul de impozit u.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului 12.000 5.700 9. Dacă baza de impozitare coincide cu costul investiţiei.m.000 6.000 400 17.400 600 6.000 Creanţe clienţi 6. în situaţiile financiare ale lui M.000 6. La 31.m.000 + 6.m. întreprinderi asociate şi în întreprinderi de tip Joint-ventures" este diferită de baza de impozitare a acestora.000 Pasivul de impozit amânat 400 u. în situaţiile financiare ale lui M.300 2.000 u. în următoarele circumstanţe: .o reducere a valorii contabile a unei investiţii într-o întreprindere asociată până la valoarea sa recuperabilă. în exerciţiul N. întreprinderilor asociate şi ale întreprinderilor de tip Jointventures".325 u.2.000 . Activul net contabil a1 societăţii achiziţionate = (9. sucursale.m. identificabile 30. pentru a achiziţiona 100% societatea F.variaţiile cursurilor de schimb valutar. societatea M plăteşte 120.700 3. La începutul exerciţiului N.3.m. de exemplu. La data achiziţiei. valoarea contabilă a Contabilitate internaţională 117 . . valoarea contabilă a investiţiei este egală cu costul acesteia. 22. la aceasta dată.m. la aceasta dată.15.existenţa beneficiilor nedistribuite ale filialelor. valoarea contabilă a investiţiei în F este compusă din: . temporare temporare deductibile impozabile 8.000 u.m. Fondul comercial = 17.

14. In consecinţă. O întreprindere trebuie să contabilizeze un pasiv de impozit amânat.m. ea contabilizează un pasiv de impozit amânat pentru diferenţa temporară aşteptată a se resorbi. . De aceea.000 .000) 104. In cazul în care societatea M.000 u.m. va ceda participaţia sa în F sau ca F va distribui rezultatul obţinut. ea este în măsură să controleze scadenţa inversării diferenţelor temporare legate de aceasta participaţie. atunci când societatea-mama a decis să nu distribuie beneficiile filialei.120. investitorul contabilizează un pasiv de impozit amânat generat de diferenţele temporare impozabile.societatea mamă. în absenţa unui acord care să prevadă că beneficiile întreprinderii asociate nu vor fi distribuite într-un viitor previzibil. O întreprindere trebuie să contabilizeze un activ de impozit amânat pentru toate diferenţele temporare deductibile apărute din participaţiile în filiale.să existe un beneficiu impozabil asupra căruia să se poată imputa diferenţa temporară. cu excepţia cazului în care sunt satisfăcute cumulativ următoarele doua condiţii: . societatea M estimează că. se constată o diferenţă temporară de 128.fond comercial (30.m. In plus.m.000) 24.000 u.jointventures". şi . şi . investitorul sau asociatul este capabil să controleze momentul reluării diferenţei temporare. dar poate să determine dacă valoarea acestuia va fi egală cu sau mai mare Contabilitate internaţională 118 . întreprinderi asociate şi în întreprinderi de tip Jointventures". Un investitor într-o întreprindere asociată nu controlează aceasta întreprindere şi.diferenţa temporară să se inverseze într-un viitor previzibil. de cele mai multe ori.000 + 14.6. legate de participaţia sa în întreprinderea asociată. ea nu contabilizează un pasiv de impozit amânat. = valoarea contabilă 128.000 u. întreprinderi asociate şi în întreprinderi de tip . în categoria diferenţelor temporare pentru care nu se recunosc impozite amânate. Dacă. dimpotrivă. un investitor poate să nu fie în măsură să determine mărimea impozitului care va trebui plătit dacă recuperează costul investiţiei sale în întreprinderea asociată. nu va ceda participaţia sa în F şi că F nu va distribui rezultatul obţinut. Acelaşi raţionament se aplică investiţiilor în sucursale. Cum societatea mamă controlează politica filialei sale în materie de dividende. într-un viitor previzibil.000 = 8. estimează că.valoarea justă a activelor şi datoriilor identificabile (90. sucursale. nu se află într-o poziţie care să îi permită să determine politica sa în materie de dividende.000 .Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului investiţiei în F este compusă din: . sucursale. ar fi imposibil să se determine mărimea impozitului pe profit ce ar trebui plătit în exerciţiul în care diferenţa temporara s-ar inversa. ca atare. ea va prezenta valoare de 8. In unele cazuri.m. pentru toate diferenţele temporare impozabile apărute din participaţiile în filiale. numai în măsura în care este probabil ca: . din exemplul precedent. într-un viitor previzibil. La aceasta data.există probabilitatea ca diferenţa temporară să nu fie reluată în viitorul previzibil.000 u.000 u.

sunt recunoscuţi membrii individuali ai unui grup.m. De asemenea.000 In conformitate cu IAS 21. Atunci când rezultatul impozabil al activităţii în străinătate este determinat în monedă Contabilitate internaţională 119 . pasivul de impozit amânat este evaluat la această mărime.000 Impozit amânat = Venituri din impozit amânat 5. din punct de vedere fiscal.000 .20. Activul de impozit amânat = 25% x 20.000 20. care face parte integranta din activităţile societăţii mamă. Diferenţa temporară deductibilă 20. In cursul exerciţiului N. în următoarele condiţii: preţ de vânzare 100. In vederea consolidării. profitul pe care 1-a obţinut societatea vânzătoare este impozitat chiar dacă activul respectiv se află încă în interiorul grupului. La sfârşitul exerciţiului N. în majoritatea jurisdicţiilor. trebuie să fie eliminate în procesul de consolidare a conturilor.000 u.000 u.000 80.m. costul mărfurilor vândute 80. Cota de impozit pe profit 25%. Acordul între pârtile unei întreprinderi de tip joint-ventures" se referă. trebuie eliminat profitul nerealizat de 20.000 = 5.000 u.000 u.. Aceste eliminări pot genera diferenţe temporare deoarece. IAS 27 precizează că profiturile nerealizate rezultate din tranzacţiile în interiorul grupului. este un asociat al societăţii F. trebuie să fie eliminate în procesul de consolidare a conturilor. ea contabilizează un impozit amânat pentru diferenţa temporară de 8. de regulă. 15.000 În situaţiile financiare consolidate: Valoarea contabila a stocurilor (100. Atunci când coantreprenorul poate să controleze împărţirea beneficiilor şi când este probabil ca aceste beneficii să nu fie distribuite într-un viitor previzibil.000) 80.m.m.m. care sunt incluse în valoarea contabilă a activelor. Venituri din vânzări = % Costul mărfurilor vândute Mărfuri 100.000 u. nu trebuie să contabilizeze un pasiv de impozit amânat. Baza de impozitare a stocurilor 100.m.000 u.m. 16. pierderile nerealizate rezultate din tranzacţiile în interiorul grupului. care sunt scăzute pentru a se ajunge la valoarea contabilă a activelor. înregistrat de M din vânzarea stocului către F. din exemplul precedent. o întreprindere contabilizează în propria monedă activele şi pasivele nemonetare ale unei activităţi în străinătate. stocul de mărfuri se afla încă la F. cu excepţia cazului în care există un acord prin care beneficiile lui F nu vor fi distribuite într-un viitor previzibil.. Dacă societatea M. In consecinţă.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului decât o valoare minimă. In plus. la împărţirea beneficiului şi precizează dacă deciziile referitoare la această problemă necesită consimţământul tuturor coantreprenorilor sau al unei majorităţi specifice de coantreprenori. baza de impozitare a unui activ cumpărat de la un alt membru al grupului este costul pe care a trebuit să îl suporte societatea cumpărătoare. societatea mamă M a vândut filialei F un stoc de mărfuri. In astfel de situaţii.000 u.

000 28.000 Situaţia B 12. Impozit amânat = Venituri din impozit amânat 25. La 31.000 (8. In situaţia B.000 = 25. societatea romanească M a achiziţionat 100% societatea americană F. din punct de vedere fiscal.000 M contabilizează un activ de impozit amânat de 25% x 100. să fie disponibil. La 31. în cazul activelor. şi pe 4 am. societatea recunoaşte un activ de impozit amânat de Contabilitate internaţională 120 .N: Informaţii Valoarea contabila a imobilizării Baza de impozitare a imobilizării Diferenţa temporară Valoare in $ 80. baza de impozitare a fost convertită la cursul de închidere. activul va fi evaluat la 100.000 lei.000 Diferenţa majoră între recunoaşterea activelor şi datoriilor de impozit amânat este aceea ca şi.000 100. asupra căruia vor putea fi imputate diferenţele temporare deductibile.000 $.000 20.000. In situaţiile financiare consolidate.000) In situaţia A.500. Cota de impozit pe profit 25%.000 2. La acea data.000 lei. întreprinderea care prezintă situaţiile financiare contabilizează. 18. existenţa datoriei privind impozitul amânat asigură recuperarea activului de impozit amânat. In consecinţă.000 lei = 2.000.12. 1dolar = 28. Deoarece diferenţele temporare se referă la activele şi la pasivele proprii ale activităţii în străinătate şi nu la participaţia întreprinderii care prezintă situaţiile financiare în activitatea în străinătate.000. Imobilizarea se amortizează pe 5 ani. impozitul amânat ce rezultă dintr-o astfel de activitate.000 Poziţie netă 5.000 5.m.000.000 lei. 17. Fie următoarele informaţii. la venituri sau la cheltuieli. Ca urmare.100. în u. din punct de vedere contabil.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului străină. La începutul exerciţiului N. variaţiile cursurilor de schimb generează diferenţe temporare.N.000 2.12. Aceasta datorie este un element monetar şi va fi convertit la cursul de închidere. F deţinea o imobilizare achiziţionată recent cu 100.000.000 75. activul de impozit amânat va fi contabilizat integral.000 Curs de schimb Valoare in lei 25.000.000$ x 25. 1$ = 25.000. recunoaşterea poate fi făcuta până la „limita în care este probabil ca un beneficiu impozabil. Amortizarea fiscală diminuează datoria privind impozitul exigibil.: Informaţii Situaţia A Datorii de impozit amânat 25.000.000 Active de impozit amânat 20. La data achiziţiei.000 lei.

Societăţile trebuie să prezinte. cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.N.000 u.12.m.m.000 u.1. şi baza de impozitare 80.200 u.000 Pasivul de impozit amânat ce trebuie să existe la 31.000 u. La deschiderea exerciţiului N. cu mare atenţie.800 u.m.1. 19. La 31.000 = 200 u. Cheltuieli cu impozitul amânat = Impozit amânat 200 Valoarea contabilă a utilajului 100.000 Baza de impozitare a utilajului 80.m.Capitolul 8 – Politicile privind impozitarea profitului 12. Pasivul amânat ce trebuie înregistrat în numele exerciţiului curent = 6.m. recuperarea poziţiei nete debitoare de 8. Ajustarea impozitului amânat datorată modificării de cota = 1.000 u.000 u. în mod distinct.m.m.12. există un pasiv de impozit amânat de 1.000 x 30%)/25% _ 1. In cursul exerciţiului N.000 u.200 . partea din cheltuielile (veniturile) cu (din) impozitul amânat aferentă modificărilor survenite în cota de impozitare.800 Contabilitate internaţională 121 .m.m.000 u. Pasiv de impozit amânat la deschiderea exerciţiului = 1.m. şi trebuie să analizeze.N = 20.000 Diferenţa temporară impozabilă 20. societatea deţine un utilaj cu valoarea contabilă 100.000 . Pasiv de impozit amânat la deschiderea exerciţiului ajustat = (1.200 = 4.000 x 30% = 6. Cheltuieli cu impozitul amânat = Impozit amânat 4.

2007 2. Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs) incluzând Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi interpretările lor la 1 ianuarie 2005. Liliana Malciu – Politici şi opţiuni contabile. Culegere de teste grilă. Editura Tribuna economică. Bucureşti. 2006 *** OMFP 1752/17. 2000. Maria Gîrbină. 2005 5.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Editura Economică. 1080 bis/30. ediţia a VII-a. Mihai Ristea – Metode şi politici contabile de întreprindere. Bucureşti.2005 Contabilitate internaţională 122 . Bucureşti.11.Bibliografie Bibliografie 1. revizuită. Niculae Feleagă. Bucureşti 3. 2002. Editura CECCAR. publicat în Monitorul Oficial al României nr. exerciţii. Bucureşti 4.11. Editura CECCAR. Ştefan Bunea. întrebări şi studii de caz pentru examenul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat.studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite) – IFRS. Editura CECCAR. ediţia a III-a revizuită. Sinteze.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->