Sunteți pe pagina 1din 4

ROM+NIA JUDEC|TORIA HU{I Jud. VASLUI Sentin]a civil\ nr.

. 157/2012 Pentru aceste motive, `n numele Legii hot\r\[te: ~n baza art. 373 litera b, din Noul Cod Civil, raportat la dispozi]iile art. 39 al. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea `n aplicare a Legii nr. 28/2009 privind Codul civil, admite ac]iunea civil\ intentat\ de reclamanta COTAE LUMINI}A, CNP 2771120372237, domiciliat\ `n sat T\t\r\ni, comuna T\t\r\ni, jud. Vaslui, `mpotriva p=r=tului COTAE ALEXANDRU, CNP 17440928372249,

cu ultimul domiciliu cunoscut `n sat Cre]e[ti de Sus, comuna Cre]e[ti, jud. Vaslui. Declar\ desf\cut\ prin divor] c\s\toria `ncheiat\ la data de 29.06.1996 [i `nregistrat\ `n registrul st\rii civile al Prim\riei com. T\t\r\ni, jud. Vaslui, la nr. 5 din 29.06.1996, din culpa exclusiv\ a p=r=tului. ~n baza art. 398 al. 1 din Noul Cod Civil, `ncredin]eaz\ minorul COTAE BOGDAN EDUARD, CNP 1970918375203, n\scut la data de 18.09.1997, reclamantei spre cre[tere [i educare. Stabile[te domiciliul minorului la bunicii materni, `n satul T\t\r\ni, comuna T\t\r\ni, jud. Vaslui. Potrivit dispozi]iilor art. 398 al. 2 din Noul Cod Civil p=r=tul p\streaz\ dreptul de a supraveghea modul de cre[tere [I educare a minorului, precum [I dreptul

de a consim]i la adop]ia sau c\s\toria acestuia. ~n baza art. 525 al. 1, art. 529 [I 530 al. 2 [i 3 din Noul Cod Civil oblig\ p=r=tul s\ achite reclamantei, `n folosul minorului, o pensie de `ntre]inere, `n cuantum de 175 lei lunar, `ncep=nd cu data intruducerii ac]iunii (29.09.2011) [i p=n\ la majoratul minorului, dac\ nu intervin alte modific\ri. ~n baza art. 383 al. 3 din Noul Cod Civil dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior c\s\toriei CHIRICA. ~n baza art. 274 Cod pr. Civil\ ia act c\ reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecat\. Cu drept de apel `n termen de 30 de zile, de la comunicare. Pronun]at\ `n [edin]a public\ azi, 20.02.2012.