Sunteți pe pagina 1din 155

1 ORDIN*) Nr.

1591 din 3 august 1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 480 bis din 14 decembrie 1998 *) Ordinul nr. 1.591/1998, reluat in acest numar bis, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 14 decembrie 1998. Ministrul finantelor, in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 si ale art. 11 din Regulamentul privind aplicarea acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, emite urmatorul ordin: Art. 1 Se aproba si se dispune aplicarea, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, a Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, care constituie anexa la prezentul ordin. Planul de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin prezentul ordin, sunt obligatorii pentru asociatii, fundatii, organizatii sindicale si celelalte organizatii cu caracter obstesc, culte religioase, partide politice, precum si pentru altele asemenea, infiintate in scopul desfasurarii de activitati nelucrative. Art. 2 Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului persoanelor juridice fara scop lucrativ raspund, potrivit legii, de pregatirea, insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari, precum si de transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele de verificare la data de 31 decembrie 1998 in conturile prevazute in noul plan de conturi. De asemenea, aceste persoane raspund de adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si de exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inregistrate in contabilitate. Art. 3 Cenzorii numiti potrivit legii au obligatia sa verifice si sa certifice transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balantele contabile la data de 31 decembrie 1998 in conturile prevazute in noul plan de conturi. Art. 4 Ministerul Finantelor actualizeaza periodic Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si normele metodologice de utilizare a acestuia, in functie de reglementarile care vor fi adoptate. Art. 5 Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 315/1985 privind aprobarea Planului de conturi pentru organizatiile obstesti si instructiunile de aplicare a acestuia, precum si orice alte dispozitii contrare. Art. 6 Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. p. Ministrul finantelor, Dan Radu Rusanu, secretar de stat ANEXA 1 PLANUL DE CONTURI PENTRU PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV SI NORMELE METODOLOGICE DE UTILIZARE A ACESTUIA CUPRINS pagina

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONTABILITATII PATRIMONIULUI CAPITOLUL III REGISTRELE DE CONTABILITATE CAPITOLUL IV INVENTARIEREA PATRIMONIULUI CAPITOLUL V BILANTUL CONTABIL CAPITOLUL VI DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE CAPITOLUL VII PLANUL DE CONTURI PENTRU PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV CAPITOLUL VIII NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE DE CATRE PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV CAPITOLUL IX MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI CAPITOLUL X TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 1998 IN NOUL PLAN DE CONTURI PENTRU PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV PLANUL DE CONTURI PENTRU PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV SI NORMELE METODOLOGICE DE UTILIZARE A ACESTUIA Prezentul plan de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia au fost elaborate de Ministerul Finantelor in baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, promulgata prin Decretul nr. 123 din 24 decembrie 1991 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza art. 11 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704 din 14 decembrie 1993.

2 CAP. 1 DISPOZITII GENERALE 1. Persoanele juridice fara scop lucrativ au, potrivit art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, obligatia organizarii si tinerii contabilitatii la sediile declarate de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii, ale prezentului plan de conturi si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia. In baza art. 46 din lege, prevederile acesteia, precum si ale planului de conturi si normelor metodologice de utilizare a acestuia, se aplica in mod corespunzator si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice fara scop lucrativ cu sediul in strainatate. Subunitatile fara personalitate juridica cu sediul in strainatate, care apartin unor persoane juridice fara scop lucrativ cu sediul in Romania, conduc contabilitatea in tara in care au sediul declarat, in conformitate cu reglementarile legale, in domeniu, din Romania. Persoanele juridice fara scop lucrativ sunt obligate sa pastreze, la sediile declarate, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor in drept in cadrul exercitarii atributiilor lor legale. 2. In aplicarea prevederilor art. 2 si art. 6 din lege, persoanele juridice fara scop lucrativ in calitate de unitati patrimoniale, au obligatia sa asigure, in conditiile legii: a) intocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul; b) inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale; c) inventarierea patrimoniului; d) intocmirea bilantului contabil; e) controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate; f) furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatelor obtinute. 3. Potrivit legii, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat, aprobat ori inregistrat in contabilitate, dupa caz. Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal si al cartii mari, potrivit prezentului plan de conturi si normelor de utilizare a acestuia. 4. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ si pasiv din patrimoniul persoanei juridice fara scop lucrativ care se inscriu in registrul-inventar. De asemenea, sunt supuse inventarierii bunurile aflate temporar in pastrare, custodie sau pentru alte scopuri in unitatea patrimoniala, apartinand altor persoane fizice sau juridice. Bunurile si valorile, proprietate publica, date in administrarea persoanelor juridice fara scop lucrativ se inventariaza si se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acestora. 5. Registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, impreuna cu documentele justificative, precum si bilantul contabil, intocmite potrivit normelor stabilite, constituie documente contabile oficiale pentru exercitarea controlului asupra operatiunilor patrimoniale efectuate si pot fi admise ca proba in justitie. 6. Controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane imputernicite de unitate, dupa caz. De asemenea, controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre organele de control financiar si fiscal ale statului si alte organe cu atributii de control, potrivit legii. 7. Informatiile necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului de stat, precum si intocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale, precum si pentru Sistemul Conturilor Nationale sunt furnizate de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, prin bilantul contabil si darile de seama statistice, in conditiile legii. 8. Documentele contabile oficiale, respectiv bilantul contabil, cartea mare, registrul-jurnal si registrul-inventar, potrivit legii, se tin in limba romana si in moneda nationala. 9. Operatiunile privind investitiile de capital strain, titlurile de valoare, comertul exterior, prestarile de servicii si executarile de lucrari externe, schimbul valutar, disponibilitatile in devize, precum si alte operatiuni in devize, se inregistreaza in contabilitate, atat in devize, cat si in lei, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii lor. Operatiunile efectuate de subunitatile proprii in strainatate pot fi inregistrate in cursul perioadei de gestiune numai in devize, urmand ca la sfarsitul exercitiului financiar sau la alte perioade sa se faca convertirea in lei a soldurilor si rulajelor conturilor. Convertirea in lei a preturilor externe pentru bunurile din import se face potrivit cursului valutar de schimb la care se inregistreaza declaratia vamala, conform reglementarilor privind tariful vamal de import. 10. Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si normele de utilizare ale acestuia contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, continutul si functia fiecarui cont, precum si monografia contabila a principalelor operatiuni. La elaborarea planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si normelor metodologice de utilizare a acestuia s-au avut in vedere reglementarile in vigoare. Planul de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia nu constituie temei legal pentru efectuarea operatiunilor economico-financiare, ci servesc numai la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor efectuate. Operatiunile economico-financiare supuse inregistrarii in contabilitate trebuie efectuate in stricta concordanta cu prevederile actelor normative care le reglementeaza. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni nu are caracter exhaustiv, ci numai exemplificativ.

3 Planul de conturi contine noua clase de conturi simbolizate cu o cifra, grupe de conturi simbolizate cu doua cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre si, dupa caz, conturi analitice. Conturile din clasele 1 - 7 sunt obligatorii, iar cele din clasele 8 si 9, precum si dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice vor fi adaptate si completate de fiecare persoana juridica fara scop lucrativ in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii. 11. Registrele de contabilitate se utilizeaza de catre toate persoanele juridice fara scop lucrativ conform precizarilor de la cap. III din prezentele norme. 12. Modelele bilanturilor contabile se stabilesc de Ministerul Finantelor. Normele metodologice privind utilizarea modelelor bilanturilor contabile cuprind reguli privind intocmirea bilanturilor contabile, corelatiile ce trebuie asigurate intre indicatorii prevazuti in continutul acestora, periodicitatea, verificarea si depunerea acestora la organele in drept, precum si modul de centralizare. 13. Modelele registrelor de contabilitate si ale celorlalte formulare comune ce se utilizeaza de catre persoanele juridice fara scop lucrativ sunt prevazute in "Nomenclatorul privind modelele registrelor si formularelor contabile tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, pentru activitatea financiara si contabila", elaborat de Ministerul Finantelor. In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru intocmirea documentelor justificative si pentru prelucrarea si inregistrarea datelor in contabilitate, registrele contabile si celelalte formulare comune pe economie privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare in conditiile respectarii continutului de informatii al modelelor prevazute. In afara de formularele prevazute in acest nomenclator, persoanele juridice fara scop lucrativ pot folosi in activitatea financiar-contabila si formulare specifice, in functie de necesitati, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Persoanele juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati economice, vor utiliza, dupa caz, si formularele comune privind activitatea financiara si contabila prevazute in "Catalogul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila", elaborat potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Utilizarea formularelor tipizate se face cu respectarea normelor metodologice pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, elaborate distinct pentru formularele care nu au regim special si pentru formularele cu regim special, potrivit dispozitiilor legale. 14. Potrivit art. 5 din lege, contabilitatea se conduce in partida dubla si trebuie sa asigure: a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi, denumite conturi corespondente; b) stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si a soldului final al fiecarui cont; c) intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor; d) prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilantul contabil, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a excedentelor sau deficitelor, prin contul rezultatului exercitiului. 15. Unitatile de cult si asociatiile de proprietari pot conduce contabilitatea in partida simpla, potrivit legii. Celelalte persoane juridice fara scop lucrativ, cu exceptia celor de utilitate publica, potrivit legii, pot conduce contabilitatea in partida simpla, cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau al administratiilor financiare din municipiul Bucuresti, dupa caz, daca in cursul unui exercitiu financiar veniturile din orice sursa se incadreaza sub plafonul de 100 milioane lei. Plafonul de venituri poate fi actualizat de Ministerul Finantelor in functie de evolutia inflatiei. In situatia in care persoanele juridice fara scop lucrativ prevazute la aliniatul precedent realizeaza venituri din orice sursa de peste 100 milioane lei sunt obligate ca incepand cu exercitiul financiar urmator sa treaca la organizarea si conducerea contabilitatii in partida dubla pe toata perioada de functionare a acestora. Persoanele juridice fara scop lucrativ care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa asigure: a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor patrimoniale in functie de natura lor, in mod unilateral, numai in debitul sau creditul unor conturi, fara utilizarea unui cont corespondent; b) stabilirea totalului debitului si al creditului, precum si a soldului fiecarui cont; Contabilitatea in partida simpla se conduce cu ajutorul registrelor de contabilitate, potrivit reglementarilor in vigoare. Persoanele juridice fara scop lucrativ care conduc contabilitatea in partida simpla nu au obligatia sa intocmeasca bilant contabil, cu exceptia unitatilor stabilite prin normele metodologice ale Ministerului Finantelor. 16. In conformitate cu prevederile art. 7 si art. 9 din lege, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se stabilesc urmatoarele reguli: a) la data intrarii in patrimoniu: bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoarea contabila, care se stabileste astfel: - bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie; - bunurile reprezentand aport la patrimoniul social sau obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate in functie de pretul pietii, utilitatea, starea si amplasarea acestora; - bunurile produse de persoane juridice fara scop lucrativ, la costul de productie. Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumate, celelalte

4 cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia. Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere, si cele financiare, de regula, nu se includ in costurile de productie. In costurile de productie pot fi incluse si dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala. b) cu ocazia inventarierii: - pentru activitatile fara scop lucrativ evaluarea elementelor patrimoniale se face la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila; - pentru activitatile economice din structura persoanei juridice fara scop lucrativ, evaluarea elementelor patrimoniale se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si pretul pietei. Valoarea de utilitate a creantelor si datoriilor se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata. c) la incheierea exercitiului: elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. Pentru activitatile economice din structura persoanelor juridice fara scop lucrativ, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii: - pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii (cand deprecierea este ireversibila) sau, dupa caz, se constituie provizioane (cand deprecierea este reversibila), iar pentru diferentele aferente celorlalte elemente de activ se constituie provizioane, valoarea acestor elemente mentinandu-se de asemenea, la valoarea lor de intrare. - pentru elementele de pasiv, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv se inregistreaza in contabilitate prin constituirea de provizioane, valoarea acestor elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare. d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. 17. Metodele de evaluare adoptate de persoana juridica fara scop lucrativ trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu financiar la altul. Pentru activitatile economice din structura persoanei juridice fara scop lucrativ, in cazuri justificate si in conditiile prevazute de lege, persoana juridica fara scop lucrativ poate schimba metodele de evaluare, facand in acest sens mentiuni in anexa la bilant si prezentand influentele asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatului exercitiului financiar. 18. Reevaluarea activelor si pasivelor persoanei juridice fara scop lucrativ se efectueaza potrivit reglementarilor in vigoare. In aceste cazuri, valoarea de intrare a elementelor patrimoniale se modifica, aceasta fiind inlocuita cu valoarea lor actuala. 19. Potrivit prevederilor art. 10 din lege, documentul oficial de gestiune al persoanei juridice fara scop lucrativ il constituie bilantul contabil care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute. Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute trebuie respectate, cu buna-credinta, regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, cum sunt: a) principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile; b) principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca persoana juridica fara scop lucrativ isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii; c) principiul independentei exercitiului, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii persoanei juridice fara scop lucrativ, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera. Rezultatul exercitiului trebuie sa cuprinda, in virtutea acestui principiu, toate veniturile si cheltuielile care se raporteaza la acest exercitiu, pe masura ce sunt angajate si nu pe baza de incasari si plati; d) principiul intangibilitatii bilantului, potrivit caruia bilantul de deschidere a unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului financiar precedent; e) principiul necompensarii, potrivit caruia elementele de activ si de pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate; f) principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului financiar curent sau anterior; acest principiu se aplica numai pentru activitatile economice din structura persoanelor juridice fara scop lucrativ. 20. Ministerul Finantelor actualizeaza periodic planul de conturi, modelele bilanturilor si registrele contabile, formularele comune privind activitatea financiara si contabila precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora in functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs, in vederea perfectionarii metodologiei contabile

5 si aplicarii acesteia de catre persoanele juridice fara scop lucrativ. CAP. 2 ORGANIZAREA CONTABILITATII PATRIMONIULUI A. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI DE CONTABILITATE 21. In conformitate cu prevederile art. 11 din lege, contabilitatea persoanelor juridice fara scop lucrativ se organizeaza in compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. 22. Contabilitatea generala, denumita si financiara, are la baza norme unitare privind organizarea si conducerea acesteia, prevazute in lege si in prezentele norme, care au caracter obligatoriu pentru toate persoanele fara scop lucrativ, avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor atat pentru necesitatile proprii cat si in relatiile acestora cu membrii lor, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice in sensul prevederilor art. 2 si art. 10 din lege. Potrivit reglementarilor fiscale in vigoare, persoanele juridice fara scop lucrativ care desfasoara, potrivit legii, activitati economice, fara personalitate juridica, au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii generale, distinct, pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare persoana juridica fara scop lucrativ care desfasoara activitati economice in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii, avand ca obiective principale urmatoarele: stabilirea cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarile executate si serviciilor prestate; intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli pe feluri de activitati, urmarirea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea si altele. 23. Directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie trebuie sa aiba studii economice superioare, potrivit art. 11 alin. 1 din lege. 24. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii in conformitate cu prevederile legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului. In acest scop persoanele prevazute la alineatul precedent care au obligatia gestionarii patrimoniului trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si a termenelor de depunere la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile si sa asigure organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la necesitatile si specificul unitatii. 25. Atributiile directorului financiar-contabil, ale contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, precum si a personalului din subordinea acestora, in domeniul contabilitatii se stabilesc de catre administrator sau persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului, potrivit legii. 26. In cazul in care contabilitatea se organizeaza si se tine de catre persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, raspunderea pentru tinerea contabilitatii in conformitate cu normele contabile revine si acestor persoane, potrivit legii. Relatiile dintre aceste persoane si persoana juridica fara scop lucrativ privind organizarea si tinerea contabilitatii se stabilesc pe baza de contract scris de prestari de servicii. Lucrarile de contabilitate intocmite in aceste conditii poarta semnatura persoanelor autorizate prevazute la alineatul precedent. 27. In cazul in care contabilitatea persoanei juridice fara scop lucrativ nu se tine de persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine administratorului, respectiv persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului unitatii. 28. In conformitate cu prevederile art. 12 din lege, obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile persoanelor juridice fara scop lucrativ, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea. B. SECTIUNILE CONTABILITATII 1. CONTABILITATEA APORTURILOR, REZERVELOR SI FONDURILOR 29. Conturile prevazute in aceasta sectiune cuprind totalitatea surselor de finantare stabile, aflate la dispozitia persoanelor juridice fara scop lucrativ formate din: aporturi, diferente din reevaluare, rezerve si alte fonduri proprii, excedente nerepartizate, reportate din anii precedenti, subventiile pentru investitii, provizioanele reglementate si cele pentru riscuri si cheltuieli, imprumuturile pe termen lung si mediu si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an. 30. Aporturile reprezinta contributiile in natura si/sau in numerar ale membrilor pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fara scop lucrativ si se inregistreaza in cont distinct pe baza actelor de constituire ale acesteia, potrivit legii. Operatiunile ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea sau micsorarea aporturilor la patrimoniul social sunt cele prevazute de lege sau actele de constituire a unitatii. 31. Diferentele din reevaluare, reprezinta soldul diferentelor intre valoarea actuala (mai mare) si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ (mai mica) supuse reevaluarii, in conditiile legii si se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct. Diferentele rezultate din reevaluarea elementelor de activ se transfera la rezerve, ca aporturi la patrimoniul social sau sunt folosite pentru alte destinatii stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.

6 32. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve. Rezervele legale se constituie anual din excedentul obtinut de persoana juridica fara scop lucrativ, in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse, conform legii. Rezervele astfel constituite, in caz de micsorare, se completeaza in conditiile prevazute de lege. Rezervele statutare se constituie anual din rezultatul net al exercitiului, conform prevederilor din statut. Alte rezerve, neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama rezultatului net al exercitiului pentru: acoperirea deficitelor sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale cu respectarea prevederilor legale. Nu se constituie rezerve din excedentele activitatilor cu destinatie speciala, excedente care se reporteaza in anul urmator. 33. Contabilitatea fondurilor proprii se tine pe categorii de fonduri: fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ, fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ, fondul de participare la rezultatul activitatilor economice, fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR), alte fonduri care trebuie sa asigure evidenta constituirii si utilizarii acestora, potrivit dispozitiilor legale. Fondurile imobilizarilor corporale si necorporale privind activitatile fara scop lucrativ se constituie pe masura achizitionarii imobilizarilor corporale respectiv necorporale, a imobilizarilor in curs, precum si realizarii de imobilizari in curs pe cont propriu. Fondul de participare la rezultatul activitatii economice se constituie pe seama excedentului net realizat din activitatile economice, potrivit hotararii adunarii generale. Fondul social al membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) se constituie potrivit legii, statutelor si regulamentelor de aplicare privind aceste unitati. In cadrul altor fonduri se cuprind: fondul constituit din excedentele realizate pentru cresterea surselor proprii de finantare si alte fonduri. 34. Subventiile pentru investitii reprezinta sumele alocate de la bugetul statului sau din alte surse nerambursabile, de care beneficiaza persoana juridica fara scop lucrativ in vederea finantarii cheltuielilor de natura investitiilor sau achizitionarii unor bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau altor cheltuieli de natura investitiilor, privind activitatile economice. In aceasta categorie de subventii se cuprinde si valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate in plus cu ocazia inventarierii. Contabilitatea subventiilor pentru investitii se tine cu ajutorul unui cont distinct, care se inchide prin contul de venituri corespunzator, pe masura amortizarii bunurilor procurate sau produse pe seama acestora. 35. Provizioanele reglementate se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct, pe feluri de provizioane reglementate, potrivit dispozitiilor legale. 36. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie numai pentru activitatile economice, de regula, la finele exercitiului financiar pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare, cum sunt: a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor; c) cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, cum sunt: cheltuielile cu reparatiile capitale esalonate, potrivit programului, pe mai multe perioade, precum si cheltuielile cu reparatiile curente, reviziile tehnice si alte cheltuieli la unitatile sezoniere si partial sezoniere; d) pierderi latente aferente unor datorii pe termen lung, in devize; e) alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. La finele fiecarui exercitiu financiar, provizioanele constituite la sfarsitul anului precedent sau in cursul anului se analizeaza si regularizeaza astfel: a) prin debitul contului de cheltuieli in cazul majorarii provizionului; b) prin creditul contului de venituri cand provizionul trebuie diminuat sau anulat, respectiv cand acesta devine total sau partial fara obiect; c) cand are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin creditul conturilor de venituri si, concomitent cheltuielile si pierderile respective, in raport de natura lor se inregistreaza in conturile corespunzatoare. 37. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni si primele de rambursare a acestora, numai de unitatile autorizate potrivit legii, credite bancare pe termen lung si mediu, datorii legate de participatii si alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobanzile aferente acestora. 38. Contabilitatea rezultatului reportat, rezultatului net al exercitiului, si a repartizarii rezultatului net al exercitiului se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ, activitatile cu destinatie speciala si activitatile economice, dupa caz. 2. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 39. Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea persoanei juridice fara scop lucrativ, care nu se consuma la prima utilizare. Contabilizarea imobilizarilor se tine pe urmatoarele categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.

7 40. In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare si dezvoltare, concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica si alte drepturi si valori similare, fondul comercial si alte imobilizari necorporale. 41. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii persoanei juridice fara scop lucrativ. Cheltuielile de constituire privind activitatile economice se amortizeaza intr-o perioada de cel mult cinci ani. 42. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare strict individualizate, care prezinta garantia realizarii eficientei scontate prin aplicarea acestora la persoanele juridice fara scop lucrativ. Contabilitatea analitica a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare se tine pe categorii de lucrari sau obiective. Cheltuielile de aceasta natura, privind activitatile economice, se amortizeaza intr-o perioada de cel mult cinci ani. 43. In cadrul activelor imobilizate in concesiuni si alte drepturi similare se cuprinde valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu de catre unitatea primitoare potrivit contractelor incheiate. Brevetele, licentele, know-how-urile, marcile de fabrica si de comert si alte drepturi de proprietate industriala si intelectuala similare aduse ca aport, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale, la valoarea de aport (de utilitate), costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz. Activele imobilizate de natura celor mentionate la alineatul precedent privind activitatile economice se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor, de catre persoana juridica fara scop lucrativ care le detine. 44. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului persoanei juridice fara scop lucrativ, cum sunt: clientela, vadul, debuseele, reputatia si alte elemente necorporale si se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale. Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport (de utilitate) sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ inregistrate in conturile corespunzatoare. Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii. Daca se constata o depreciere inevitabila, aceasta poate fi amortizata. 45. La alte imobilizari necorporale se inregistreaza programele informatice create de persoana juridica fara scop lucrativ sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii, evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, precum si alte imobilizari necorporale. Valoarea programelor informatice privind activitatile economice se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de cinci ani. 46. In cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe. Contabilitatea terenurilor se tine separat pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, iar in cadrul acestora pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu la valoarea stabilita in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului in natura, dupa caz. Potrivit legii, terenurile nu sunt supuse amortizarii. Investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor privind activitatile economice sunt supuse amortizarii, potrivit legii. 47. Se considera mijloc fix obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: - are valoarea mai mare decat limita stabilita de lege; - are o durata normala de utilizare mai mare de un an. Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set. Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie sa asigure evidenta permanenta a existentei si miscarii, iar pentru cele utilizate in activitatea economica si calculul amortizarii si a provizioanelor constituite pentru deprecierea acestora, potrivit legii. Contabilitatea mijloacelor fixe se tine separat pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, iar in cadrul acestora pe urmatoarele categorii: cladiri; constructii speciale; masini, utilaje si instalatii de lucru; aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; animale si plantatii; unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica; active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare. 48. Mijloacele fixe, la intrarea in patrimoniu, se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, prin care se intelege: a) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; b) costul de productie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de persoana juridica fara scop lucrativ; c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ tinand seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obtinute cu titlu gratuit; d) valoarea de aport (de utilitate) acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc. conform statutelor si contractelor; e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru mijloacele fixe reevaluate in baza unei dispozitii legale exprese. 49. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile lui, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitatea lui, o functie distincta. 50. Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe utilizate

8 pentru activitatile economice. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor normale de utilizare si conditiilor de utilizare a acestora. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre persoana juridica fara scop lucrativ care le are in proprietate. Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune este in sarcina celui care a efectuat investitia si se inregistreaza in contabilitatea acestuia. Persoanele juridice fara scop lucrativ amortizeaza mijloacele fixe destinate pentru activitatile economice, utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea lineara, care consta in includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a valorii de intrare a mijloacelor fixe pe toata durata normala de utilizare, potrivit legii. b) amortizarea degresiva, care presupune multiplicarea cotei de amortizare lineara cu unul din coeficientii prevazuti de lege; c) amortizarea accelerata, care consta in calcularea, in exercitiul in care mijloacele fixe intra in activul persoanei juridice fara scop lucrativ, a unei amortizari de pana la limita prevazuta de lege din valoarea de intrare a acestora. In exercitiile urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii liniare. Amortizarea aferenta mijloacelor fixe se inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii si obiecte de evidenta. Prin deducerea amortizarii din valoarea de intrare se obtine valoarea contabila neta a mijloacelor fixe. 51. Prin reevaluarea mijloacelor fixe se intelege operatiunea de stabilire a valorii actuale a fiecarui mijloc fix existent in patrimoniul persoanei juridice fara scop lucrativ. Valoarea actuala a mijloacelor fixe se stabileste, de regula, avanduse in vedere: valoarea de intrare din contabilitate, utilitatea si pretul pietii, precum si gradul de uzura estimat al mijlocului fix la data reevaluarii. 52. Contabilitatea imobilizarilor in curs se tine distinct pentru: imobilizari necorporale si imobilizari corporale precum si pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Imobilizarile in curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie aferent imobilizarilor necorporale neterminate pana la finele exercitiului. Imobilizarile in curs corporale reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza care se evalueaza la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, reprezentand pretul de deviz al investitiei. Imobilizarile in curs corporale se trec in categoria mijloacelor fixe dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz. Investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, luate cu chirie sau in locatie de gestiune se inregistreaza in contabilitatea persoanei juridice fara scop lucrativ care le-a efectuat. La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor executate la mijloacele fixe luate cu acest titlu, nediminuata cu amortizarea calculata, se scade din contabilitatea persoanei juridice fara scop lucrativ care le-a efectuat si se inregistreaza in contabilitatea unitatii care le are in proprietate pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate. 53. Conturile de imobilizari financiare cuprind titlurile de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati patrimoniale, care asigura persoanei juridice fara scop lucrativ detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente notabile, respectiv realizarea unui venit. Alte titluri imobilizate constau in acele titluri pe care persoana juridica fara scop lucrativ le dobandeste, in vederea realizarii unor venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii patrimoniale emitatoare, precum si alte titluri de plasament detinute pe o perioada indelungata. La intrarea in patrimoniu, titlurile de participare si alte titluri imobilizate se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora. Cheltuielile accesorii privind achizitionarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului. Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate. Creantele legate de participatii reprezinta acele creante ale persoanei juridice fara scop lucrativ create cu ocazia acordarii de imprumuturi unitatilor patrimoniale la care detine titluri de participare. In conturile de imprumuturi pe termen lung se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care persoana juridica fara scop lucrativ percepe dobanzi, potrivit legii. La alte creante mobilizate se cuprind garantiile si cautiunile depuse de persoana juridica fara scop lucrativ la terti. Pentru deprecierea titlurilor si creantelor imobilizate se constituie provizioane, reprezentand diferenta dintre valoarea de intrare a acestora si valoarea de utilitate stabilita cu ocazia inventarierii. 54. Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, a mobilizarilor in curs si a celor financiare nesupuse amortizarii se constituie numai pentru activitatile economice, pe seama cheltuielilor, de regula, la finele exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii. In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu financiar sau la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, in urma analizarii provizioanelor constituite pentru deprecieri, se procedeaza astfel: a) in situatia cand deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar; b) in cazul in care deprecierea constatata este inferioara provizionului constituit, diferenta se deduce din provizionul constituit si se inregistreaza la venituri;

9 c) cu ocazia anularii unui provizion, la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, provizioanele constituite se inregistreaza la venituri. 3. CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 55. Contabilitatea stocurilor si comenzilor in curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul persoanei juridice fara scop lucrativ, destinate: - sa fie consumate la prima lor utilizare; - sa fie vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie. In cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind: a) materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata; b) materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de exploatare sau de fabricatie fara a se regasi, de regula, in produsul finit; c) produsele, respectiv: - semifabricatele, prin care se inteleg produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor; - produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor; - produsele reziduale, reprezentand rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile; d) animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji si altele), crescute si folosite pentru productie (lana, lapte si blana), reproductie, munca, reprezentatie (spectacole), expunere (in parcuri si gradini zoologice), animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, precum si coloniile de albine; e) marfurile, respectiv bunurile pe care persoana juridica fara scop lucrativ le cumpara in vederea revanzarii; f) ambalajele. Contabilitatea analitica a stocurilor de natura materiilor prime, materialelor consumabile, animalelor si pasarilor, precum si a ambalajelor se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Stocurile de natura produselor si marfurilor privesc exclusiv activitatile economice ale persoanei juridice fara scop lucrativ. 56. In categoria ambalajelor se includ ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte. In contabilitatea tertilor acestea vor fi evidentiate distinct. Ambalajele de natura obiectelor de inventar, care nu circula pe baza de decontare ci se folosesc numai in interiorul unitatii, se inregistreaza in contabilitate in categoria obiectelor de inventar. Ambalajele si materialele pentru ambalat produse in unitate pentru a fi vandute ca atare, sunt considerate produse finite. 57. O categorie distincta in cadrul stocurilor o constituie obiectele de inventar, baracamentele si amenajarile provizorii. Obiectele de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, imbracamintea speciala, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de masura si control, matritele folosite la executarea anumitor produse si alte obiecte similare). Obiectele de inventar in folosinta se evidentiaza distinct in contabilitatea analitica. Valoarea obiectelor de inventar se include in cheltuieli integral, la darea lor in folosinta, sau esalonat, intr-o perioada de cel mult trei ani. Valoarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor cu destinatie speciala (SDV-urile) si aparatelor de masura si control (AMC-uri) afectate fabricarii produselor in serie sau in masa se include, de regula, esalonat, in costurile de productie ale acestor produse. In cazul includerii esalonate in cheltuieli sau integral la darea lor in folosinta, se utilizeaza un cont distinct pentru evidenta uzurii obiectelor de inventar. Baracamentele si amenajarile provizorii sunt bunurile achizitionate sau construite de unitate pentru executarea lucrarilor si prestatiile de constructii. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de organizare la care prin demontare sau demolare nu se recupereaza materiale (platforme betonate, drumuri si cai de acces, gropi de var si altele). Contabilitatea analitica a stocurilor de natura obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii se tine distinct pentru activitatea fara scop lucrativ si activitatile economice. 58. Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate. 59. Bunurile de natura celor prevazute la punctele 55 - 57 sunt considerate ca fiind in proprietatea persoanei juridice fara scop lucrativ care le detine, in cadrul acestora incluzandu-se si bunurile aflate in custodie, in prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri. 60. Potrivit art. 12, alin. 2 din lege, detinerea de valori materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu, a oricaror

10 drepturi si obligatii patrimoniale, precum si efectuarea de operatii patrimoniale, fara inregistrarea lor in contabilitate, sunt interzise. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure: a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in patrimoniul persoanei juridice fara scop lucrativ si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului; b) in situatia unor decalaje ivite intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea persoanei juridice fara scop lucrativ, se procedeaza astfel: - bunurile materiale in curs de aprovizionare sau sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in patrimoniu; - bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare; c) in cazul unor decalaje intre valoarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din patrimoniu, nemaifiind considerate proprietatea persoanei juridice fara scop lucrativ, astfel: - bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate, in conturi in afara bilantului; - bunurile livrate, dar nefacturate se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune, potrivit legii. d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze de rezerva de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate. 61. La intrarea in patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate, astfel: a) materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, marfurile, ambalajele si alte bunuri procurate cu titlu oneros, la costul de achizitie; b) productia in curs de executie, semifabricatele si produsele finite, obiectele de inventar, ambalajele si alte bunuri produse de catre persoana juridica fara scop lucrativ, la costul de productie; c) animalele si pasarile, la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz. 62. La iesirea din patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei "costul mediu-ponderat" (CMP), metodei "primei intrari - primei iesiri (FIFO) sau a metodei "ultimei intrari primei iesiri" (LIFO). Costul unitar mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatile intrate. Potrivit metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului urmator, in ordine cronologica. Potrivit metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO) bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, in ordine cronologica. 63. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a materiilor prime, produselor, marfurilor si a altor bunuri de natura stocurilor se poate face si la preturi standard (prestabilite) pe baza preturilor medii ale bunurilor respective, cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz. Diferentele de pret astfel stabilite, la intrarea bunurilor respective in patrimoniu, se inregistreaza proportional, atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra stocurilor. Preturile standard, folosite pentru inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura celor prevazute la primul alineat, este necesar sa fie actualizate periodic, de regula cel putin o data pe an, in functie de evolutia preturilor si de alti factori. In cazul in care evaluarea bunurilor materiale se face la preturi standard (prestabilite) conform alineatului precedent, diferentele stabilite intre pretul de inregistrare si costul de achizitie, respectiv costul de productie efectiv, se inregistreaza distinct in contabilitate. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel: ----------------------------------------------------------------Soldul initial al diferentelor de pret + Diferentele de pret aferente intrarilor in cursul perioadei cumulat de la inceputul anului Coeficient de = ------------------------------------------------repartizare Soldul initial al stocurilor la pret standard (prestabilit) + Valoarea intrarilor in cursul perioadei la pret standard (prestabilit) cumulat de la inceputul anului ----------------------------------------------------------------Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret standard (prestabilit), iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II prevazute in planul de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri. La finele perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret standard (prestabilit), astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie, respectiv de productie, dupa

11 caz. 64. Evidenta adaosului comercial aferent stocurilor de marfuri existente in gestiunea unitatilor cu activitate economica se tine distinct. Adaosul comercial reprezinta diferentele intre pretul de vanzare cu amanuntul si costul de achizitie si, dupa caz, taxa pe valoarea adaugata neexigibila. Pentru determinarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din unitate se procedeaza astfel: a) fie prin calcularea procentului mediu de adaos comercial aplicand formula: Soldul contului de Diferentele de pret la diferente de pret la marfuri, reprezentand marfuri, reprezentand + adaosul comercial adaos comercial existent aferent marfurilor la inceputul anului intrate in unitate de la inceputul anului pana la finele lunii de referinta Pr = ---------------------------------------------------------- X 100 Valoarea marfurilor in Valoarea marfurilor stoc la inceputul anului + intrate in unitate de (exclusiv taxa pe valoarea la inceputul anului pana adaugata neexigibila) la finele lunii de referinta Procentul mediu de adaos comercial se inmulteste cu valoarea stocurilor de marfuri la sfarsitul lunii de referinta (exclusiv taxa pe valoarea adaugata neexigibila), determinandu-se adaosul comercial aferent stocului. Adaosul comercial aferent marfurilor iesite din unitate in cursul lunii se determina prin scaderea adaosului comercial, aferent stocului de marfuri existent la sfarsitul lunii, din soldul contului de diferente de pret la marfuri reprezentand adaos comercial existent la sfarsitul aceleasi perioade. b) fie prin insumarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc la finele lunii de referinta. 65. Potrivit prezentelor norme prin preturi de inregistrare se intelege, dupa caz, costurile de achizitie, costurile de productie, preturile standard (prestabilite), preturile cu amanuntul, etc. 66. Rechizitele de birou, imprimatele si alte materiale consumabile pe care unitatea considera ca nu este cazul sa le stocheze pot fi introduse direct in cheltuieli, cu exceptia formularelor cu regim special care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop. 67. Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau gradului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie. 68. Potrivit art. 13, alin. 2 din lege, contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric, sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiile de intrare si de iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric. Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei. In acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale plus valoarea intrarilor si valoarea stocurilor finale, determinate pe baza inventarierii. In cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale unitatii: a) metoda operativ - contabila (pe solduri), care consta in tinerea, la locul de depozitare, a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar la contabilitate a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar, prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor; b) metoda cantitativ - valorica (pe fise de cont analitic), care consta in tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locuri de depozitare, iar in contabilitate, a evidentei cantitativ - valorice. Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de depozit si cele din fisele de cont analitic de la contabilitate; c) metoda global - valorica, care consta in tinerea evidentei numai valoric, atat la nivelul gestiunii, cat si in contabilitate. Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din contabilitate se face periodic. Aceasta metoda se aplica, in principal, pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri, in cazul unitatilor care nu au dotarea tehnica corespunzatoare. Pe masura dotarii cu tehnica de calcul, unitatile vor trece la utilizarea metodei cantitativ - valorice. 69. Pentru deprecierea stocurilor de marfuri, materii prime si materiale, obiecte de inventar, produse si alte bunuri materiale, precum si a productiei in curs de executie aferente activitatilor economice, de regula, la finele exercitiului, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane. In perioadele urmatoare, la finele fiecarui exercitiu sau la iesirea din patrimoniu a bunurilor respective, provizioanele constituite se suplimenteaza, diminueaza sau se anuleaza in conditiile prevederilor alin. 2, pct. 54 din prezentele norme.

12 4. CONTABILITATEA TERTILOR 70. Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor persoanei juridice fara scop lucrativ in relatiile cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile si protectia sociala, bugetul statului si bugetele locale, unitatile din cadrul grupului si fondurile speciale, precum si cu diversi debitori si creditori si alte persoane fizice si juridice. In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiile patrimoniale privind livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si alte operatii efectuate, de regula in baza contractelor incheiate intre acestia. Avansurile acordate furnizorilor si creantele din ambalaje si alte bunuri de primit de la acestia, precum si avansurile primite de la clienti si datoriile pentru ambalaje si alte bunuri de livrat acestora se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte. 71. Operatiile privind vanzarile - cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor de comert se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de plata sau de primit, dupa caz. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in anexa la bilant. Efectele de comert trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de reglementarile in vigoare, fara de care validitatea poate fi anulata sau contestata. 72. Potrivit art. 7, alin. 2 din lege, creantele si datoriile persoanei juridice fara scop lucrativ se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala. Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii. Diferentele de curs valutar, intre data inregistrarii creantelor si datoriilor in devize si data incasarii, respectiv platii lor, se inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. 73. Potrivit art. 15 din lege, contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In acest sens, in contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare (termen lung - peste cinci ani, mediu de la un an la cinci ani si scurt - sub un an). In cadrul conturilor de furnizori si clienti se grupeaza distinct datoriile si creantele izvorate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. De asemenea, in contabilitatea analitica se grupeaza distinct clientii si furnizorii la care persoana juridica fara scop lucrativ detine titluri de participare. 74. Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate. 75. Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de persoana juridica fara scop lucrativ personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit reglementarilor in vigoare, din fondul de salarii. In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit reglementarilor in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimentatie antidot, etc.), stimulentele acordate personalului din sfera activitatilor economice precum si avansurile acordate, potrivit legii. Drepturile de personal neridicate in termen de trei zile se inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane. Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii opozabile salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale. Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal) respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la finele exercitiului, ca alte datorii si creante in legatura cu personalul. 76. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile persoanei juridice fara scop lucrativ pentru contributia la asigurarile sociale si la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj. Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa de catre persoana juridica fara scop lucrativ in perioadele urmatoare, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la finele anului ca alte datorii si creante sociale. 77. In cadrul decontarilor cu bugetul statului, bugetele locale si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe salarii, subventiile de primit si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice se stabileste de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati economice, potrivit reglementarilor in vigoare. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate (pentru TVA colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (TVA deductibila). In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de TVA si exigibilitatea acesteia, totalul TVA se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit TVA neexigibila care, pe masura ce devine exigibila, se trece la TVA colectata, respectiv TVA deductibila. De asemenea, in acest cont se inregistreaza si TVA deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au intocmit facturile pana la data inchiderii exercitiului. Diferenta de taxa, in plus sau in minus, intre TVA colectata si TVA deductibila se inregistreaza in conturi distincte (TVA de plata, respectiv TVA de recuperat) si se regularizeaza in conditiile legii.

13 Impozitul pe salarii, ce se inregistreaza in contabilitate cuprinde totalul impozitelor individuale calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unitatii, precum si impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor zilieri, temporari, precum si colaboratorilor de orice fel, potrivit legii. La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, taxe asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte asimilate. Subventiile primite sau de primit de catre persoana juridica fara scop lucrativ se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct. 78. Contabilitatea decontarilor in cazul unitatilor de grup cuprinde: operatiile ce se inregistreaza reciproc in aceeasi perioada de gestiune, atat in contabilitatea persoanei juridice fara scop lucrativ debitoare, cat si a celei creditoare, apartinand aceluiasi grup si de asemenea conturile coparticipatiilor referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul asocierilor in participatie, conform prevederilor legale. Debitele provenite din avansuri nedecontate din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagubele materiale, amenzile si penalitatile pretinse, stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul. Creantele datorate de alte persoane fizice sau juridice se inregistreaza in conturile de debitori diversi. Sumele datorate de persoana juridica fara scop lucrativ, unor terte persoane fizice sau juridice, altele decat personalul propriu, clienti si furnizori se inregistreaza in contul de creditori diversi. 79. Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile financiare urmatoare, precum si cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii se inregistreaza distinct in contabilitate, prin folosirea conturilor de regularizare. In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: cheltuielile pentru reparatii capitale neprevizibile, chiriile, abonamentele si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare. 80. Operatiile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare pentru care sunt necesare clarificari ulterioare se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre persoana juridica fara scop lucrativ intr-un termen cat mai scurt, dar nu mai tarziu de inchiderea exercitiului financiar. 81. La inchiderea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar, fata de data inregistrarii in contabilitate a creantelor si datoriilor, se inregistreaza in conturile de diferente de conversie, de activ (nefavorabile) sau de pasiv (favorabile), dupa caz si se reiau la deschiderea exercitiului financiar urmator, neadmitandu-se compensari intre acestea. Pentru diferentele de conversie nefavorabile se constituie provizioane pentru deprecierea creantelor. 82. Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul grupului si debitori, de regula, la finele exercitiului, cu ocazia inventarierii se constituie provizioane pe seama cheltuielilor care se regularizeaza in conditiile prevazute la pct. 54 si 69 din prezentele norme. 5. CONTABILITATEA TREZORERIEI 83. Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci si in casa, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie. 84. Titlurile de plasament reprezinta actiunile achizitionate de persoana juridica fara scop lucrativ, obligatiunile emise si rascumparate, potrivit legii, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate in vederea realizarii unui excedent intr-un termen scurt. La intrarea in patrimoniu, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau la valoarea determinata potrivit contractelor. Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului financiar. 85. Conturile la banci cuprind: valorile de incasat cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si devize, carnetele de cecuri cu limita de suma, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor bancare. Sumele virate sau depuse la banci sau prin mandat postal de catre terti si unitatile apartinand aceluiasi grup, pe baza de documente prezentate unitatii si neaparute inca in extrasele de cont se inregistreaza intr-un cont distinct. Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca in parte. Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, precum si cele aferente creantelor bancare pe termen scurt. Dobanzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. 86. Contabilitatea mijloacelor banesti aflate in casieria unitatii, precum si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in numerar, se tine distinct in lei si devize. 87. In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizorii de bunuri si servicii, persoanele juridice fara scop lucrativ pot solicita deschiderea de acreditive in banci, in lei sau in devize, in favoarea acestora. Avansurile de trezorerie reprezentand sumele depuse la banci, precum si sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoane juridice sau fizice, in vederea efectuarii unor plati in favoarea unitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte. 88. Operatiunile de transferuri de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria unitatii se inregistreaza in contabilitate printr-un cont de viramente interne.

14 89. Contabilitatea disponibilitatilor in devize aflate in conturi la banci, in casierie, precum si a acreditivelor in devize se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. 90. Operatiunile privind disponibilitatile in devize se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei sau la un curs fix. La inchiderea exercitiului financiar, disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul de schimb in vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contabilitate distinct, pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, ca venituri sau cheltuieli din asemenea operatiuni, dupa caz. 91. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare in lei sau in devize se efectueaza cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa, a regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii si a altor reglementari. 92. Provizioanele pentru deprecierea conturilor de trezorerie (titlurilor de plasament) se constituie si se regularizeaza in conditiile prevazute la pct. 54 si 69 din prezentele norme. 6. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR 93. Cheltuielile persoanei juridice fara scop lucrativ reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, aferente activitatilor fara scop lucrativ, activitatilor cu destinatie speciala, potrivit legii si activitatilor economice, pentru: - consumurile, lucrarile executate si serviciile prestate de care beneficiaza unitatea; - cheltuieli cu personalul; - executarea unor obligatii legale sau contractuale de catre unitate; - cheltuieli exceptionale, dupa caz. In cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar se cuprind, potrivit reglementarilor in vigoare, de asemenea: - amortizarile si provizioanele constituite; - valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute. 94. Potrivit legii, contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, care se grupeaza astfel: a) cheltuieli de exploatare, care cuprind: - cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibilul, ambalajele, piesele de schimb, semintele si materialele de plantat, furajele si alte materiale consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora, costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor, costul de achizitie al energiei si apei consumate, costul de achizitie al animalelor si pasarilor si costul marfurilor vandute; - cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti (intretinere si reparatii); redevente; locatii de gestiune si chirii; studii si cercetari, inclusiv sumele platite pentru contractele de cercetare; cheltuielile cu alte servicii executate de terti (colaboratori, comisioane, inclusiv cele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior si onorarii, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, transporturi de bunuri si personal, deplasari, detasari si transferari, posta si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si alte); - cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitate (impozitul pe cladiri, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport si altele); - cheltuieli cu personalul (salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de unitate); - alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu imobilizarile corporale si necorporale privind activitatile fara scop lucrativ, contributii si cotizatii, cote-parti datorate potrivit statutului, ajutoare si imprumuturi din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ, pierderi din creante si alte cheltuieli de exploatare); b) cheltuieli financiare care cuprind: pierderile din creante legate de participatii; pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar din operatiile curente si disponibilitatile in devize; dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul in curs; sconturile acordate clientilor; alte cheltuieli financiare (pierderi din creante de natura financiara si altele); c) cheltuieli exceptionale reprezentand acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii si se refera fie la operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati si lipsuri de inventar, donatii si subventii acordate, inclusiv prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare, precum si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive, pierderi din debitori diversi), fie la operatii de capital (valoarea contabila a imobilizarilor cedate si alte cheltuieli exceptionale); - cheltuieli cu amortizarile si provizioanele, grupate in functie de natura cheltuielilor, prevazute la literele a, b, c, dupa caz, cuprinzand: amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale; e) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; provizioanele privind deprecierea imobilizarilor; provizioanele pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie; provizioanele pentru deprecierea creantelor si provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor; provizioane reglementate; f) cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice, calculat potrivit legii. 95. In cadrul categoriilor de cheltuieli dupa natura lor, prevazute la pct. 94, conturile de cheltuieli respective se dezvolta obligatoriu in analitice distincte pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop lucrativ, activitati cu destinatie speciala, potrivit legii si activitati economice, iar in continuare se pot dezvolta in analitic in functie de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii. Cheltuielile privind sumele platite pentru contractele de cercetare care nu se includ in costuri; comisioanele platite agentilor economici cu activitate de comert exterior; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor de transport; cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea profesionala; prelevarile si donatiile facute in scopuri umanitare si

15 pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale si sportive si alte cheltuieli care, potrivit legii, se scad din venituri, se inregistreaza distinct in conturi analitice, in cadrul conturilor respective de cheltuieli pe tipuri de activitati. 96. Principalele elemente care formeaza veniturile persoanei juridice fara scop lucrativ reprezinta sumele sau valorile incasate sau de incasat, aferente activitatilor fara scop lucrativ, activitatilor cu destinatie speciala, potrivit legii si activitatilor economice din: - avantajele pe care unitatea a consimtit sa le primeasca potrivit statutului si reglementarilor legale in vigoare; - livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii; - executarea unei obligatii legale sau contractuale din partea tertilor; - venituri exceptionale, dupa caz. In cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar se cuprind, potrivit reglementarilor in vigoare, de asemenea, veniturile din: - productia stocata; - productia imobilizata; - diminuarea sau anularea provizioanelor; - pretul de vanzare al activelor cedate; 97. Potrivit legii, contabilitatea veniturilor persoanei juridice fara scop lucrativ se tine distinct pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop lucrativ, activitati cu destinatie speciala, activitati economice, iar in cadrul acestora pe feluri de venituri, dupa natura lor, care se grupeaza astfel: 1) venituri din activitatile fara scop lucrativ - venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor, donatii, sponsorizari, dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatea fara scop lucrativ, dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ, cote-parti primite potrivit statutului, ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe, subventii primite de la buget, alte venituri din activitatile fara scop lucrativ. 2) venituri cu destinatie speciala, potrivit legii 3) venituri din activitatile economice a) venituri din exploatare, care cuprind: - venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si din serviciile prestate. In contabilitate, aceste venituri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor; - veniturile din productia stocata, reprezentand variatia in plus (crestere) sau minus (reducere) intre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse si productiei in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite. Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul rezultatului exercitiului, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor); - veniturile din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de unitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale; - venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile primite pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea din partea statului, a colectivitatilor publice sau altor unitati patrimoniale; - alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare; - veniturile realizate in avans, reprezentand incasari sau creante aferente unor bunuri nelivrate, a unor lucrari sau prestatii neefectuate, nu se considera venituri ale exercitiului, acestea inregistrandu-se in contabilitate intr-un cont distinct, care se reflecta in bilant; b) venituri financiare, cuprinzand: venituri din participatii; venituri din alte imobilizari financiare; venituri din creante imobilizate; venituri din titluri de plasament; venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi; venituri din sconturi obtinute si alte venituri financiare; c) venituri exceptionale, reprezentand acele venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii si se refera fie la operatii de exploatare fie la operatii de capital, cum sunt: despagubiri si penalitati incasate; venituri din cedarea activelor; cotele-parti de subventii pentru investitii; alte venituri exceptionale (donatii, salarii neridicate prescrise si alte venituri); d) venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor. Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se inregistreaza la venituri din exploatare, venituri financiare sau venituri exceptionale, in cazurile in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila. Cheltuielile si veniturile determinate de operatiile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere. La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie. Cifra de afaceri, conform prezentelor norme, se calculeaza prin insumarea veniturilor realizate din livrarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor. 98. Potrivit prezentelor norme, in contabilitate excedentele sau deficitele se stabilesc lunar pe feluri de activitati. In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza in functie de natura lor,

16 cheltuielile, respectiv veniturile prevazute la pct. 94 si 97 din prezentele norme, se inchid periodic, prin rezultatul exercitiului. Rezultatul exercitiului, respectiv excedentul sau deficitul, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii lor. Pentru activitatile economice rezultatul exercitiului (excedent sau deficit) cuprinde rezultatul curent, rezultatul exceptional si impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice. Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatii curente, respectiv veniturile din exploatare si veniturile financiare si cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare. Rezultatul exceptional reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exceptionale, ca urmare a unor operatii efectuate de unitate, care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a acesteia. Rezultatul exercitiului reprezinta soldul final al contului de rezultate. Repartizarea excedentului se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. Excedentul privind activitatile cu destinatie speciala nu se repartizeaza. 7. CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR SI ALTOR ELEMENTE NEPATRIMONIALE 99. Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activul si pasivul persoanei juridice fara scop lucrativ se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta. In aceasta categorie se cuprind angajamente (giruri, cautiuni, garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ, urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum si alte valori in afara bilantului. 100. Contabilitatea elementelor prevazute la pct. 99 se poate tine in partida simpla sau in partida dubla, in functie de optiunea unitatii. In cazul in care contabilitatea se tine in partida dubla, pentru debitarea sau creditarea conturilor in afara bilantului se utilizeaza contul 809 "Contrapartida". 8. CONTABILITATEA DE GESTIUNE 101. Organizarea contabilitatii de gestiune este obligatorie pentru persoanele juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati economice si este destinata in principal, pentru inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, etc., decontarea productiei, precum si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate inclusiv al productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie. Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei persoane juridice fara scop lucrativ, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acesteia. 102. Responsabilii cu gestiunea patrimoniului persoanelor juridice fara scop lucrativ au obligatia stabilirii si aprobarii criteriilor de repartizare a cheltuielilor indirecte asupra produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate si de delimitare corecta a cheltuielilor care privesc activitatile fara scop lucrativ de cele care privesc activitatile economice. 103. Calculatia costurilor de productie aferenta activitatilor economice poate fi efectuata dupa metoda costurilor standard sau normate, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globala, metoda costurilor directe sau alte metode adoptate de unitate in functie de organizarea procesului de productie, specificul activitatii si necesitatile proprii. 104. Prevederile de la pct. 101, 102, 103, precum si Cap. VIII din prezentele norme se completeaza pentru activitatile economice, dupa caz, cu celelalte dispozitii legale in vigoare privind organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, aferente agentilor economici. 9. INCHIDEREA SI DESCHIDEREA CONTURILOR 105. Potrivit art. 27, alin. 4 din lege, exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii persoanelor juridice fara scop lucrativ. La inchiderea exercitiului trebuie efectuate toate operatiile de stabilire a totalului rulajelor si soldurilor conturilor pe ansamblul exercitiului incheiat, precum si repunerea soldurilor in exercitiul urmator, in conditiile respectarii principiului contabil prevazut la pct. 19, lit. d din prezentele norme. Inchiderea si deschiderea conturilor se poate efectua, fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilant de inchidere" si "bilant de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare, si creditarea conturilor cu solduri debitoare. CAP. 3 REGISTRELE DE CONTABILITATE 106. Potrivit art. 20, alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, principalele registre ce se folosesc in contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare. Persoanele juridice fara scop lucrativ care, potrivit legii, pot conduce contabilitatea in partida simpla, inregistreaza operatiunile patrimoniale cu ajutorul registrului-jurnal de incasari si plati. 107. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. Registrul-jurnal se intocmeste de persoana juridica fara scop lucrativ si de fiecare subunitate a acesteia, cu

17 contabilitate proprie. Registrul-jurnal este prezentat sub forma unui registru-jurnal general si a unor registre-jurnal auxiliare. Principalele registre-jurnal auxiliare care pot fi utilizate sunt cele privind aprovizionarile, vanzarile, trezoreria, operatiile diverse, in functie de necesitatile unitatii. Periodic, de regula lunar, totalurile jurnalelor auxiliare se centralizeaza in registrul-jurnal general. Inregistrarile operatiunilor patrimoniale in registrele-jurnal au la baza elemente cu privire la felul, numarul si data documentului justificativ, sumele partiale si totale, explicatiile si conturile debitoare si creditoare corespunzatoare operatiunilor efectuate. In registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza cronologic, zi de zi, toate operatiunile de incasari si plati efectuate pe baza documentelor justificative. Registrul-jurnal de incasari si plati este documentul pe baza caruia se stabilesc veniturile si cheltuielile, elemente care stau la baza determinarii obligatiilor fiscale. 108. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, anual la incheierea exercitiului financiar, cu ocazia incetarii, potrivit legii, a activitatii acesteia pe baza de inventar faptic, precum si in alte situatii. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga intrarile si se scad iesirile de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar. Registrul-inventar se intocmeste la nivelul fiecarei subunitati, precum si centralizat, la nivelul persoanei juridice fara scop lucrativ. 109. Registrul "cartea mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct, sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare si se intocmeste de persoana juridica fara scop lucrativ si de fiecare subunitate a acesteia, cu contabilitate proprie. 110. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub forma de registru sau foi volante si listari informatice legate sub forma de registru, dupa caz. 111. Potrivit art. 21 din lege, registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si completate astfel incat sa permita in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate. Registrele de contabilitate prevazute la pct. 106 din prezentele norme, se numeroteaza inainte sau pe masura intocmirii lor, iar la inchiderea conturilor, acestea se bareaza nefiind admisa inregistrarea unor operatiuni ulterioare. Registrul-jurnal, registrul-jurnal de incasari si plati si registrul-inventar se numeroteaza si se snuruiesc inainte de depunerea la organele fiscale teritoriale pentru parafare si inregistrare. Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. Volumele urmatoare de registre contabile se vor inregistra la organele fiscale teritoriale pe masura completarii celor inregistrate si parafate anterior, facandu-se totodata dovada completarii acestora, fara stersaturi, spatii libere sau file lipsa. Registrele de contabilitate numerotate, snuruite, parafate, inregistrate la organele fiscale teritoriale si conduse regulat pot fi admise ca proba in cazul litigiilor persoanelor juridice fara scop lucrativ, precum si in orice alte situatii. Totodata, absenta registrelor de contabilitate sau netinerea regulata a acestora lipseste persoana juridica fara scop lucrativ de mijloacele de proba in relatiile cu organele fiscale si da posibilitatea acestora din urma de a stabili obligatiile fata de bugetul statului, fara a tine seama de datele din contabilitate. 112. Potrivit art. 6, alin. 2 din lege, orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative cuprind, de regula urmatoarele elemente principale: - denumirea documentelor; - denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul (cand este cazul); - numarul si data intocmirii acestuia; - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice si financiare (cand este cazul); - continutul operatiunii economice si financiare iar atunci cand este necesar si temeiul legal al efectuarii ei; - datele cantitative si valorice aferente operatiunii economice si financiare efectuate; - numele si prenumele precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz; - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor in documentele justificative. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurilor in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare. Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile se face manual sau cu mijloacele de prelucrare automata astfel incat acestea sa fie lizibile, nefiind admise stersaturi, razaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiile inscrise in acestea. 113. In conformitate cu prevederile cu prevederile art. 22 din lege, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste balanta de verificare (obligatoriu lunar). Balanta de verificare este un document contabil care serveste pentru intocmirea bilantului contabil.

18 Balanta de verificare cuprinde, pentru toate conturile persoanei juridice fara scop lucrativ, urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor (in ordinea din planul de conturi), soldurile initiale debitoare si creditoare, rulajele debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale, debitoare si creditoare. Cu ajutorul balantei de verificare se verifica corelatiile dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiunilor patrimoniale in contabilitate, respectiv concordanta dintre totalul inregistrarilor din registru-jurnal si totalul rulajelor debitoare si totalul rulajelor creditoare din balanta, precum si concordanta dintre totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din cartea mare si totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din balanta. Balanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile sintetice, cat si pentru cele analitice; pentru conturile analitice se poate intocmi situatia soldurilor. Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice. Balanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile bilantiere cat si separat, pentru conturile in afara bilantului. 114. In conformitate cu prevederile art. 27, alin. 5 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea bilantului contabil se corecteaza de catre persoana juridica fara scop lucrativ in anul in care acestea se constata, bilanturile contabile ale exercitiilor anterioare nemaiputand fi modificate. La efectuarea corecturilor in contabilitate, indiferent de data la care si pentru care se face, persoana juridica fara scop lucrativ trebuie sa aiba in vedere ca rulajele conturilor sa nu fie denaturate, fapt pentru care, inregistrarile contabile efectuate gresit se corecteaza prin stornarea (inregistrarea in rosu sau cu semnul minus) operatiunii contabilizate gresit si concomitent, inregistrarea corespunzatoare a operatiunii in cauza. 115. Pentru inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate, persoanele juridice fara scop lucrativ care conduc contabilitatea in partida dubla pot folosi forma de inregistrare "pe jurnale", "maestru-sah", "maestru-sah cu jurnale", precum si "maestru-sah simplificat" in conditiile respectarii prevederilor de la pct. 107 si 111 din prezentele norme. Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre, formulare, documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate, potrivit normelor stabilite, a operatiunilor economice si financiare ce au loc in unitati, pe tot parcursul exercitiului financiar. 116. Potrivit prevederilor art. 23 din lege, persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate. Organizarea sistemului de prelucrare automata a datelor trebuie sa asigure toate informatiile necesare unui eventual control. Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa precizeze tipul de suport pentru pastrarea datelor de intrare, pe hartie sau alt suport care asigura conservarea acestora in conditii de siguranta, precum si listele inregistrarilor efectuate in evidenta contabila pe baza de documente justificative care sa fie numerotate in ordine cronologica, interzicandu-se inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugiri ulterioare. Originea, continutul si apartenenta fiecarei date trebuie sa fie indicata cu claritate. Fiecare data inregistrata in contabilitate trebuie sa aiba la baza continutul unui document scris, la care sa poata avea acces atat beneficiarii, cat si organele de control. Sistemele de prelucrata automata a datelor trebuie sa permita, in orice moment, reconstituirea elementelor si continutului conturilor, a listelor si informatiilor supuse verificarii, pornind fie de la datele de intrare, fie pornind in ordine inversa de la continutul sintetic al conturilor, listelor sau altor informatii pe baza carora sa se poata determina datele de intrare. Toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si, dupa caz, a unui sold anterior al acelui cont. Fiecare inregistrare trebuie sa aiba la baza elementele de identificare a datelor supuse prelucrarii. Organele de control, cu ocazia verificarilor ce se efectueaza la unitatile care prelucreaza in sistem automat datele din evidenta contabila, au dreptul de acces la documentatia de analiza, programare si de utilizare a tehnicii de calcul, in vederea efectuarii corespunzatoare a testelor necesare. Procedurile de prelucrare automata a datelor trebuie sa fie organizate astfel incat sa permita controlul respectarii reglementarilor in vigoare cu privire la securitatea datelor si a fiabilitatii sistemului de prelucrare. Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul tehnicii de calcul poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. Responsabilitatile ce revin personalului unitatii cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se stabilesc prin regulamente interne. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil sunt cele mentionate in "Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor comune privind activitatea financiara si contabila", elaborate de Ministerul Finantelor. 117. Potrivit art. 24 din lege inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor juridice fara scop lucrativ se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii. Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate, in cazul incetarii activitatii sunt: evaluarea activului si pasivului persoanei juridice fara scop lucrativ, realizarea activelor, plata pasivelor exigibile si efectuarea celorlalte operatiuni legate de incetarea activitatii. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de incetarea activitatii persoanei juridice fara scop lucrativ se efectueaza in registre contabile distincte, care se intocmesc potrivit prevederilor de la art. 106 la 113 si pct. 115 din prezentele norme.

19 118. Arhivarea documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea regulilor generale mentionate in Normele metodologice de intocmire si utilizarea a formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, elaborate de Ministerul Finantelor. Registrele de contabilitate precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege. Potrivit prevederilor art. 25 din lege, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarii lor in contabilitate, se pastreaza in arhiva persoanei juridice fara scop lucrativ, timp de zece ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de cincizeci de ani. Eliminarea din arhiva a documentelor al caror termen legal de pastrare a expirat se face de catre o comisie sub conducerea persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului, cu acest prilej intocmindu-se un proces-verbal si operandu-se scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta curenta al arhivei. 119. Potrivit art. 26 din lege, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare. Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent, revine persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului. Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit". Reconstituirea documentelor contabile se face cu respectarea regulilor mentionate in Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, elaborate de Ministerul Finantelor. CAP. 4 INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 120. In conformitate cu prevederile art. 8 din lege, persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale, in cazul incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei persoane juridice fara scop lucrativ si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice. Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, dupa caz, existente in patrimoniul persoanei juridice fara scop lucrativ, la data la care aceasta se efectueaza. La inceputul activitatii, inventarierea are ca obiect principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul in natura. Pe parcursul functionarii sale, persoana juridica fara scop lucrativ efectueaza inventarierea patrimoniului cel putin odata pe an, de regula, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar. 121. In aplicarea prevederilor art. 8 din lege, in functie de natura si complexitatea activitatii lor, persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia sa asigure, in principal, urmatoarele: stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea; pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii; inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente exercitiului; efectuarea faptica a inventarierii; determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora. 122. Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului care elaboreaza si transmite comisiei de inventariere instructiuni scrise in acest sens, adaptate la specificul persoanei juridice fara scop lucrativ. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. 123. Inventarierea se efectueaza la locurile de existenta, de depozitare sau pastrare a bunurilor, prin numarare, cantarire, masurare sau prin alte mijloace de determinare a existentei faptice a acestora. Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri, se inscriu in liste de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea. Bunurile apartinand altor persoane fizice sau juridice (in custodie, consignatie, inchiriere etc.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. O copie de pe aceste liste se trimite, de regula, si persoanei juridice sau fizice, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective. Cu ocazia inventarierii, disponibilitatile aflate in conturi la banci, precum si creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse, de regula, verificarii si confirmarii pe baza extraselor de cont sau punctajelor reciproce in functie de necesitati, dupa caz. Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se verifica realitatea soldurilor conturilor respective. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara desfacere sau greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau intrate precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc, de regula, liste de inventariere separate. Formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere in ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta inregistrarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.

20 124. Evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii, in sensul prevederilor pct. 16, lit. b din prezentele norme, se face astfel: a) bunurile de natura imobilizarilor, stocurile si celelalte bunuri se evalueaza la valoarea actuala, denumita valoare de inventar. Diferentele intre soldurile scriptice corespunzatoare bunurile respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii se inregistreaza in contabilitate ca plusuri sau minusuri de inventar, dupa efectuarea, in prealabil, a compensarilor admise, de regula, numai in cazurile in care exista riscul de confuzie intre acestea, pentru aceeasi perioada de gestiune. Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea lor nominala. b) bunurile depreciate de natura celor prevazute la pct. 123 se evalueaza la valoarea de utilizare a fiecarui element, in functie de utilitatea bunului in unitate si de pretul pietei. Creantele si datoriile incerte si in litigiu se evalueaza, de asemenea, la valoarea lor de utilitate, stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata. Creantele, datoriile, precum si disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul in vigoare din ultima zi a exercitiului. Titlurile reprezentand valori imobilizate se evalueaza la valoarea actuala sau de utilitate, iar titlurile de plasament, la pretul pietii si, dupa caz, in functie de valoarea probabila de negociere. 125. Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces-verbal de inventariere, in care se inscriu, in principal: perioada si gestiunile inventariate, precum si persoanele care au efectuat inventarierea; plusurile si minusurile constatate; compensarile efectuate; bunurile depreciate, precum si creantele si datoriile prevazute la pct. 124; valorificarea rezultatelor inventarierii; constituirea si regularizarea provizioanelor, precum si alte elemente privind concluziile si propunerile referitoare la inventarierea patrimoniului persoanei juridice fara scop lucrativ. 126. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului persoanelor juridice fara scop lucrativ se face cu respectarea regulilor mentionate in Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, elaborate de Ministerul Finantelor. CAP. 5 BILANTUL CONTABIL 127. Potrivit art. 27 din lege, bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia incetarii, potrivit legii, a activitatii persoanelor juridice fara scop lucrativ, dupa caz. Bilantul contabil se compune din: bilant, contul rezultatului exercitiului, anexe si raportul de gestiune. 128. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul unitatii la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege. Bilantul cuprinde toate elementele de activ si pasiv grupate dupa destinatie si, respectiv, provenienta lor. In activul bilantului se cuprind urmatoarele grupe principale de elemente: - activele imobilizate (imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari financiare); - active circulante (stocuri, creante, titluri de plasament, disponibilitati si alte valori); - conturile de regularizare si asimilate - activ (cheltuieli inregistrate in avans, diferente de conversie - activ, si alte elemente tranzitorii si de regularizat de activ); - primele de rambursare a obligatiilor. Pasivul bilantului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente: - capitalurile proprii (aporturile, diferentele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat nerepartizat, rezultatul exercitiului, fondurile proprii, subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate); - provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; - datoriile (imprumuturi si datorii asimilate, furnizori si conturi asimilate, datorii fata de personal, datorii fata de bugetul statului, asigurarile sociale, creditori si alte datorii); - conturile de regularizare si asimilate - pasiv (veniturile inregistrate in avans, diferente de conversie - pasiv, alte elemente tranzitorii si de regularizat de pasiv). 129. Contul rezultatului exercitiului cuprinde veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor pe feluri de activitati, precum si rezultatul exercitiului (excedent sau deficit). Rezultatul exercitiului se defalca in: rezultat curent, rezultat exceptional si impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice. 130. La intocmirea bilantului contabil, potrivit prevederilor art. 28 din lege, se au in vedere urmatoarele reguli: a) posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului; b) compensarile intre conturile ce se inscriu in bilant si, respectiv, intre veniturile si cheltuielile din contul rezultatul exercitiului nu sunt admise. Bilantul si contul rezultatului exercitiului cuprind: soldurile debitoare si creditoare, respectiv veniturile, cheltuielile si rezultatul privind exercitiul financiar incheiat si exercitiul financiar precedent. 131. In bilantul contabil, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta avand in vedere prevederile de la pct. 16, lit. c din prezentele norme. 132. Anexele au ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul rezultatului exercitiului si contin informatii cu privire la situatia patrimoniala si financiara, rezultatele aferente exercitiului financiar incheiat, cum sunt: a) activele imobilizate; b) stocurile si productia in curs;

21 c) creantele si datoriile; d) provizioanele; e) determinarea rezultatului final; f) repartizarea rezultatului exercitiului; g) informatii suplimentare cu privire la: metodele de evaluare aplicate pentru diferitele posturi din bilant si contul rezultatului exercitiului; mentionarea si justificarea cazurilor de modificare a acestora, precum si metodele utilizate pentru calculul amortismentelor si provizioanelor; mentionarea motivelor pentru care unele posturi din bilant si contul rezultatului exercitiului nu sunt comparabile de la un exercitiu financiar la altul; alte informatii pe care unitatea le considera semnificative cu privire la aprecierea modului de intocmire a bilantului contabil pentru exercitiul financiar inchis. 133. Raportul de gestiune contine, in principal, urmatoarele: prezentarea situatiei persoanei juridice fara scop lucrativ si evolutia neprevizibila; elementele deosebite intervenite in activitatea unitatii dupa incheierea exercitiului financiar; rezultatele de ansamblu ale subunitatilor; alte referiri cu privire la activitatea desfasurata care sunt considerate necesare a fi inscrise in raportul de gestiune. 134. Bilanturile contabile ale persoanelor juridice fara scop lucrativ sunt supuse, potrivit legii, verificarii si certificarii de catre cenzori. Prin verificarea si certificarea bilanturilor contabile, se confirma ca acestea dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatului exercitiului. In acest scop, pe baza verificarilor din cursul anului, precum si a altor elemente apreciate ca fiind necesare, in vederea formarii unor concluzii corecte, cu privire la certificarea bilanturilor, se intocmeste un raport din care sa rezulte, in principal, urmatoarele: - daca bilantul contabil concorda sau nu cu registrele contabile; - daca registrele de contabilitate sunt tinute in conformitate cu reglementarile in vigoare; - respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si principii contabile. Bilantul contabil poate fi certificat fara rezerve, cu rezerve sau se refuza certificarea acestuia. Motivele certificarii cu rezerve sau refuzul de certificare, se mentioneaza in raport. 135. Bilantul contabil se aproba in conditiile prevazute de lege. 136. In caz de incetare a activitatii persoanelor juridice fara scop lucrativ, bilantul contabil, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii in contabilitate, se predau si se arhiveaza potrivit art. 30, alin. 2 din lege. 137. Bilantul contabil, certificat si aprobat conform pct. 134 si 135, din prezentele norme, insotit de raportul cenzorilor, se depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, iar in municipiul Bucuresti la administratia financiara pe raza careia isi are sediul persoana juridica fara scop lucrativ, pana la data de 15 aprilie a anului urmator. 138. Bilantul contabil se pastreaza timp de 50 ani, potrivit art. 30 din lege, in arhiva persoanei juridice fara scop lucrativ, in conditiile prevazute la pct. 118 din prezentele norme. 139. Continutul si structura bilantului contabil si a contului rezultatului exercitiului pentru persoanele juridice fara scop lucrativ se stabilesc prin normele metodologice privind inchiderea conturilor, intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale persoanelor juridice fara scop lucrativ, elaborate de Ministerul Finantelor. Persoanele juridice fara scop lucrativ care au subunitati sau filiale teritoriale primesc si centralizeaza bilanturile contabile ale acestora si depun un exemplar din bilantul contabil centralizat, conform pct. 137 din prezentele norme. Persoanele juridice fara scop lucrativ care primesc subventii au obligatia sa raporteze institutiilor care le-au acordat, modul de utilizare a acestora. CAP. 6 DISPOZITII FINALE 140. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Ordinul ministrului finantelor nr. 596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare, precum si orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea la persoanele juridice fara scop lucrativ. CAP. 7 PLANUL DE CONTURI PENTRU PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV ------------------------------------------------------------------------------Simbol Denumirea contului -----------------------------------------Cont --------------------------Clasa Grupa Sintetic Analitic -----------------------------------------gr. I gr. II gr. I ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ------------------------------------------------------------------------------1 APORTURI, REZERVE SI FONDURI

22 10 102 105 106 1061 1063 1068 107 1071 APORTURI SI REZERVE Aporturi Diferente din reevaluare (*1) Rezerve (*1) Rezerve legale Rezerve statutare Alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul reportat al activitatilor fara scop lucrativ 1071.01 Rezultatul reportat al activitatilor fara scop lucrativ 1071.02 Rezultatul reportat al activitatilor cu destinatie speciala Rezultatul reportat al activitatilor economice FONDURI (*1) Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ Fondul de participare la rezultatul activitatilor economice Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) Alte fonduri REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI Rezultatul exercitiului Rezultatul activitatilor fara scop lucrativ 1201.01 Rezultatul activitatilor fara scop lucrativ 1201.02 Rezultatul activitatilor cu destinatie speciala Rezultatul activitatilor economice Repartizarea rezultatului net al exercitiului Repartizarea rezultatului activitatilor fara scop lucrativ 1291.01 Repartizarea rezultatului activitatilor fara scop lucrativ Repartizarea rezultatului activitatilor economice SUBVENTII PENTRU INVESTITII Subventii pentru investitii PROVIZIOANE REGLEMENTATE (*1) Provizioane reglementate PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (*1) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii Provizioane pentru pierderi din schimb valutar Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (*1) Credite bancare pe termen lung si mediu Credite bancare pe termen lung si mediu Credite bancare pe termen lung si mediu, nerambursate la scadenta Credite externe guvernamentale Credite externe garantate de stat Credite externe garantate de banci Credite de la trezoreria statului Datorii legate de participatii Alte imprumuturi si datorii asimilate Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni (*1) Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu Dobanzi aferente datoriilor legate de participatii Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Prime privind rambursarea obligatiunilor (*1) CONTURI DE IMOBILIZARI

1072 11 110 111 112 113 118 12 120 1201

1202 129 1291 1292 13 131 14 141 15 151 1511 1512 1513 1514 1518 16 161 162 1621 1622 1623 1624 1625 1626 166 167 168 1681 1682 1686 1687 169 2

23 20 201 2011 2012 203 2031 2032 205 2051 2052 207 208 2081 2082 21 IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire Cheltuieli de constituire privind activitatile fara scop lucrativ Cheltuieli de constituire privind activitatile economice Cheltuieli de cercetare si dezvoltare Cheltuieli de cercetare si dezvoltare privind activitatile fara scop lucrativ Cheltuieli de cercetare si dezvoltare privind activitatile economice Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare privind activitatile fara scop lucrativ Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare privind activitatile economice Fond comercial Alte imobilizari necorporale Alte imobilizari necorporale privind activitatile fara scop lucrativ Alte imobilizari necorporale privind activitatile economice

IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri 2111 Terenuri pentru activitatile fara scop lucrativ 2111.01 Terenuri pentru activitatile fara scop lucrativ 2111.02 Amenajari de terenuri pentru activitatile fara scop lucrativ 2112 Terenuri pentru activitatile economice 2112.01 Terenuri pentru activitatile economice 2112.02 Amenajari de terenuri pentru activitatile economice 212 Mijloace fixe 2121 Mijloace fixe pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.01 Cladiri pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.02 Constructii speciale pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.03 Masini, utilaje si instalatii de lucru pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.04 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.05 Mijloace de transport pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.06 Animale si plantatii pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.07 Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica pentru activitatile fara scop lucrativ 2121.08 Active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare pentru activitatile fara scop lucrativ 2122 Mijloace fixe pentru activitatile economice 2122.01 Cladiri pentru activitatile economice 2122.02 Constructii speciale pentru activitatile economice 2122.03 Masini, utilaje si instalatii de lucru pentru activitatile economice 2122.04 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare pentru activitatile economice 2122.05 Mijloace de transport pentru activitatile economice 2122.06 Animale si plantatii pentru activitatile economice 2122.07 Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica pentru activitatile economice 2122.08 Active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare pentru activitatile economice 211 IMOBILIZARI IN CURS Imobilizari necorporale in curs Imobilizari necorporale in curs privind activitatile fara scop lucrativ Imobilizari necorporale in curs privind activitatile economice Imobilizari corporale in curs Imobilizari corporale in curs privind activitatile fara scop lucrativ Imobilizari corporale in curs privind activitatile economice IMOBILIZARI FINANCIARE Titluri de participare Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Creante legate de participatii Imprumuturi acordate pe termen lung Alte creante imobilizate Dobanzi aferente creantelor imobilizate

23 230 2301 2302 231 2311 2312 26 261 263 267 2671 2672 2677 2678

24 269 28 280 2801 2803 2805 2807 2808 281 2810 2812 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE (*1) Amortizari privind imobilizarile necorporale Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare Amortizarea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare Amortizarea fondului comercial Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizari privind imobilizarile corporale Amortizarea terenurilor 2810.02 Amortizarea amenajarilor de terenuri pentru activitatile economice Amortizarea mijloacelor fixe pentru activitatile economice 2812.01 Amortizarea cladirilor pentru activitatile economice 2812.02 Amortizarea constructiilor speciale pentru activitatile economice 2812.03 Amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru pentru activitatile economice 2812.04 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare pentru activitatile economice 2812.05 Amortizarea mijloacelor de transport pentru activitatile economice 2812.06 Amortizarea animalelor si plantatiilor pentru activitatile economice 2812.07 Amortizarea uneltelor, dispozitivelor, instrumentelor, mobilierului si aparaturii birotice pentru activitatile economice 2812.08 Amortizarea activelor corporale mobile neregasite in capitolele anterioare pentru activitatile economice PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR (*1) Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 30 300 301 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3018 308 32 321 322 323 328 33 331 332 34 341 345 346 348 35 351 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE Materii prime Materiale consumabile Materiale auxiliare Combustibili Materiale pentru ambalat Piese de schimb Seminte si materiale de plantat Furaje Alte materiale consumabile Diferente de pret la materii prime si materiale OBIECTE DE INVENTAR Obiecte de inventar Uzura obiectelor de inventar Baracamente si amenajari provizorii Diferente de pret la obiecte de inventar PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE Produse in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie PRODUSE Semifabricate Produse finite Produse reziduale Diferente de pret la produse STOCURI AFLATE LA TERTI Materii si materiale aflate la terti

29 290 291 293 296 3

25 352 354 356 357 358 36 361 368 37 371 378 38 381 388 39 390 391 392 393 394 395 396 397 398 4 40 401 403 404 405 408 409 41 411 413 416 418 419 42 421 423 424 425 426 427 428 4281 4282 43 431 4311 4312 437 4371 4372 Obiecte de inventar la terti Produse aflate la terti Animale aflate la terti Marfuri in custodie sau consignatie la terti Ambalaje aflate la terti ANIMALE Animale si pasari Diferente de pret la animale si pasari MARFURI Marfuri Diferente de pret la marfuri AMBALAJE Ambalaje Diferente de pret la ambalaje PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE (*1) Provizioane pentru deprecierea materiilor prime Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie Provizioane pentru deprecierea produselor Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti Provizioane pentru deprecierea animalelor Provizioane pentru deprecierea marfurilor Provizioane pentru deprecierea ambalajelor CONTURI DE TERTI FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE Furnizori Efecte de platit Furnizori de imobilizari Efecte de platit pentru imobilizari Furnizori - facturi nesosite Furnizori - debitori CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE Clienti Efecte de primit Clienti incerti Clienti - facturi de intocmit Clienti - creditori PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE Personal - remuneratii datorate Personal - ajutoare materiale datorate Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din remuneratii datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul Alte datorii in legatura cu personalul Alte creante in legatura cu personalul ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE Asigurari sociale Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia personalului pentru pensia suplimentara Ajutor de somaj Contributia unitatii la fondul de somaj Contributia personalului la fondul de somaj

26 438 4381 4382 44 441 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 445 446 447 448 4481 4482 4483 4484 45 451 4511 4518 458 4581 4582 46 461 462 47 471 472 473 476 477 48 481 482 489 49 491 495 496 5 50 503 505 506 508 5081 5088 509 51 511 5112 Alte datorii si creante sociale Alte datorii sociale Alte creante sociale BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice Taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata de plata Taxa pe valoarea adaugata de recuperat Taxa pe valoarea adaugata deductibila Taxa pe valoarea adaugata colectata Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Impozitul pe salarii Subventii Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate Alte datorii si creante cu bugetul statului Alte datorii fata de bugetul statului Alte creante privind bugetul statului Datorii fata de stat Creante in legatura cu statul GRUP SI ASOCIATI Decontari in cadrul grupului Decontari in cadrul grupului Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului Decontari din operatii in participatie Decontari din operatii in participatie - activ Decontari din operatii in participatie - pasiv DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI Debitori diversi Creditori diversi CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare Diferente de conversie - activ Diferente de conversie - pasiv DECONTARI IN CADRUL UNITATII Decontari intre unitate si subunitati Decontari intre subunitati Decontari intre activitatea fara scop lucrativ si activitatile economice (*1) PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR (*1) Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi CONTURI DE TREZORERIE TITLURI DE PLASAMENT Actiuni Obligatiuni emise si rascumparate (*1) Obligatiuni Alte titluri de plasament si creante asimilate Alte titluri de plasament Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament CONTURI LA BANCI Valori de incasat Cecuri de incasat

27 5113 5114 512 5121 5124 Efecte de incasat Efecte remise spre scontare Conturi curente la banci Conturi la banci in lei Conturi la banci in devize 5124.01 Disponibil in devize privind activitatile fara scop lucrativ 5124.02 Disponibil in devize privind activitatile economice Sume in curs de decontare Carnete de cecuri cu limita de suma Disponibil cu destinatie speciala (*1) Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice 5131.01 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului literar 5131.02 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului cinematografic 5131.03 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului teatral 5131.04 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului muzical 5131.05 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului folcloric 5131.06 Disponibil cu destinatie speciala din aplicarea timbrului artelor plastice Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt nerambursabile la scadenta Credite externe guvernamentale Credite externe garantate de stat Credite externe garantate de banci Credite de la trezoreria statului Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt CASA Casa Casa in lei Casa in devize 5314.01 Casa in devize privind activitatile fara scop lucrativ 5314.02 Casa in devize privind activitatile economice Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Alte valori

5125 5126 513 5131

518 5186 5187 519 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5198 53 531 5311 5314

532 5321 5322 5323 5328 54

ACREDITIVE Acreditive 5411 Acreditive in lei 5412 Acreditive in devize 5412.01 Acreditive in devize privind activitatile fara scop lucrativ 5412.02 Acreditive in devize privind activitatile economice 542 Avansuri de trezorerie 541 VIRAMENTE INTERNE Viramente interne PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE (*1) Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament CONTURI DE CHELTUIELI (*2)

58 581 59 590 6 60 600 601 6011 6012 6013 6014

CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli privind combustibilii Cheltuieli privind materialele pentru ambalat Cheltuielile privind piesele de schimb

28 6015 6016 6018 602 603 604 605 606 607 608 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 625 626 627 628 63 635 64 641 645 6451 6452 6458 65 651 652 654 655 6551 6552 656 657 658 66 663 664 665 666 667 668 67 671 6711 6712 6714 6718 672 6721 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat Cheltuieli privind furajele Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind obiectele de inventar Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii Cheltuieli privind materialele nestocate Cheltuieli privind energia si apa Cheltuieli cu animalele si pasarile Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind ambalajele CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli de intretinere si reparatii Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu studiile si cercetarile CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli cu colaboratorii Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CHELTUIELILE CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu remuneratiile personalului Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE Cheltuieli cu imobilizarile corporale privind activitatile fara scop lucrativ Cheltuieli cu imobilizarile necorporale privind activitatile fara scop lucrativ Pierderi din creante Contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop lucrativ Contributii si cotizatii la organisme din tara Contributii si cotizatii la organisme internationale Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ Alte cheltuieli de exploatare CHELTUIELI FINANCIARE Pierderi din creante legate de participatii Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli privind sconturile acordate Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI EXCEPTIONALE Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune Despagubiri, amenzi si penalitati Donatii si subventii acordate Pierderi din debitori diversi Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune Cheltuieli privind operatiile de capital Cheltuieli privind activele cedate

29 6728 68 681 6811 6812 6813 6814 686 6862 6863 6868 687 6871 6872 6873 6874 69 Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE (*1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobilizarilor Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele Cheltuieli financiare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecieri Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor Cheltuieli exceptionale privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru deprecieri Cheltuieli exceptionale privind provizioane reglementate CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE REZULTATUL BRUT AL ACTIVITATILOR ECONOMICE Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice CONTURI DE VENITURI 70 VENITURI DIN VANZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din vanzarea semifabricatelor Venituri din vanzarea produselor reziduale Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din studii si cercetari Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii Venituri din vanzarea marfurilor Venituri din activitati diverse VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA Venituri din productia stocata VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI Venituri din productia de imobilizari necorporale Venituri din productia de imobilizari corporale VENITURI DIN ACTIVITATILE FARA SCOP LUCRATIV Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor Venituri din donatii Venituri din sponsorizari Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ Venituri din cote-parti primite potrivit statutului Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe Subventii primite de la buget Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ Venituri din despagubiri de asigurare - pagube Venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop lucrativ Venituri din reclama si publicitate cu exceptia celor realizate prin unitatile specializate in acest domeniu

691 7

701 702 703 704 705 706 707 708 71 711 72 721 722 73 731 732 733 734 735 736 737 738 739 7391 7392 7393

30 7394 7395 7396 7399 74 741 75 754 758 76 761 762 763 764 765 766 767 768 77 771 7711 7718 772 7721 7727 7728 78 781 7812 7813 7814 786 7862 7863 787 7872 7873 7874 79 791 Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole Venituri din valorificarea bunurilor aflate in patrimonial persoanei juridice fara scop lucrativ Venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE Venituri din subventii de exploatare ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE Venituri din creante reactivate Alte venituri din exploatare VENITURI FINANCIARE Venituri din participatii Venituri din alte imobilizari financiare Venituri din creante imobilizate Venituri din titluri de plasament Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobanzi Venituri din sconturi obtinute Alte venituri financiare VENITURI EXCEPTIONALE Venituri exceptionale din operatii de gestiune Venituri din despagubiri si penalitati Alte venituri exceptionale din operatii de gestiune Venituri din operatii de capital Venituri din cedarea activelor Subventii pentru investitii virate la venituri Alte venituri exceptionale din operatii de capital VENITURI DIN PROVIZIOANE (*1) Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Venituri financiare din provizioane Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri din provizioane pentru deprecieri Venituri exceptionale din provizioane Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri Venituri exceptionale din provizioane reglementate

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA (*1) Venituri cu destinatie speciala 7911 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice 7911.01 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea timbrului literar 7911.02 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea timbrului cinematografic 7911.03 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea timbrului teatral 7911.04 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea timbrului muzical 7911.05 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea timbrului folcloric 7911.06 Venituri cu destinatie speciala din aplicarea timbrului artelor plastice CONTURI SPECIALE

8 80 801 8011 8018 802 8021

CONTURI IN AFARA BILANTULUI Angajamente acordate Giruri si garantii acordate Alte angajamente acordate Angajamente primite Giruri si garantii primite

31 8028 803 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 809 89 891 892 9 90 901 902 903 92 921 922 923 924 925 93 Alte angajamente primite Alte conturi in afara bilantului Mijloace fixe luate cu chirie Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare Valori materiale primite in pastrare sau custodie Debitori scosi din activ, urmariti in continuare Debitori din amenzi si penalitati pretinse Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate Efecte scontate neajunse la scadenta Alte valori in afara bilantului Contrapartida BILANT Bilant de deschidere Bilant de inchidere CONTURI DE GESTIUNE (*1) DECONTARI INTERNE Decontari interne privind cheltuielile Decontari interne privind productia obtinuta Decontari interne privind diferentele de pret CONTURI DE CALCULATIE Cheltuielile activitatii de baza Cheltuielile activitatilor auxiliare Cheltuieli indirecte de productie Cheltuieli generale de administratie Cheltuieli de desfacere

COSTUL PRODUCTIEI 931 Costul productiei obtinute 933 Costul productiei in curs de executie ------------------------------------------------------------------------------(*1) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale. (*2) Cheltuielile activitatilor fara scop lucrativ, cheltuielile activitatilor cu destinatie speciala si cheltuielile activitatilor economice se evidentiaza din punct de vedere contabil distinct (analitice distincte in cadrul conturilor din clasa 6). CAP. 8 NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE DE CATRE PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV CLASA 1 "APORTURI, REZERVE SI FONDURI" GRUPA 10 "APORTURI SI REZERVE" Contul 102 "Aporturi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor in natura si/sau in numerar pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fara scop lucrativ, precum si majorarii sau reducerii aporturilor. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de aporturi. Contul 102 "Aporturi" este un cont de pasiv. Contul 102 "Aporturi" se crediteaza prin debitul conturilor: 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele din reevaluare incorporate in aporturile la patrimoniul social. 106 "Rezerve" - cu rezervele destinate majorarii patrimoniului social. 107 "Rezultatul reportat" - cu excedentele realizate in exercitiile financiare precedente destinate majorarii patrimoniului social (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 118 "Alte fonduri" - cu alte fonduri destinate majorarii patrimoniului social. 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" - la inchiderea exercitiului financiar, cu excedentele realizate destinate majorarii patrimoniului social (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare"

32 - cu valoarea imobilizarilor necorporale reprezentand, brevete, licente si alte drepturi si valori similare aportate. 207 "Fond comercial" - cu valoarea imobilizarilor necorporale reprezentand fond comercial aportat. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale aportate. 211 "Terenuri" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand terenuri si amenajari de terenuri aportate. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe aportate. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs aportate. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs aportate. 261 "Titluri de participare" - cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand titluri de participare aportate. 263 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand alte titluri imobilizate aportate. 267 "Creante imobilizate" - cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand creante imobilizate aportate. 300 "Materii prime" - cu valoarea stocurilor reprezentand materii prime aportate. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea stocurilor reprezentand materiale consumabile aportate. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea stocurilor reprezentand obiecte de inventar aportate. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea stocurilor reprezentand baracamente si amenajari provizorii aportate. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aportate. 371 "Marfuri" - cu valoarea stocurilor reprezentand marfuri aportate. 381 "Ambalaje" - cu valoarea stocurilor reprezentand ambalaje aportate. 503 "Actiuni" - cu valoarea titlurilor de plasament reprezentand actiuni aportate. 506 "Obligatiuni" - cu valoarea titlurilor de plasament reprezentand obligatiuni aportate. 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu valoarea altor titluri de plasament aportate. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele depuse ca aport in contul de disponibil. 531 "Casa" - cu sumele depuse ca aport in numerar. Contul 102 "Aporturi" se debiteaza prin creditul conturilor: 107 "Rezultatul reportat" - cu deficitele realizate in exercitiile financiare precedente, in cazul in care nu pot fi acoperite pe alta cale prevazuta de lege. 211 "Terenuri" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand amenajari de terenuri pentru activitatile fara scop lucrativ aduse ca aport, scoase din evidenta. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe scoase din evidenta; - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe pentru activitatile fara scop lucrativ, aduse ca aport, scoase din evidenta. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate, potrivit legii, la incetarea activitatii. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea aporturilor la patrimoniul social. Contul 105 "Diferente din reevaluare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor din reevaluare, reprezentand soldul diferentelor intre valoarea actuala (mai mare) si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ (mai mica) supuse reevaluarii, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de diferente din reevaluarea elementelor de activ, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice.

33 Contul 105 "Diferente din reevaluare" este un cont de pasiv. Contul 105 "Diferente din reevaluare" se crediteaza prin debitul conturilor: 211 "Terenuri" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii terenurilor si amenajarilor de terenuri. 212 "Mijloace fixe" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii mijloacelor fixe. 261 "Titluri de participare" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare. 263 "Alte titluri imobilizate" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii altor titluri imobilizate. Contul 105 "Diferente din reevaluare" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu diferentele din reevaluare incorporate in aporturile la patrimoniul social. 106 "Rezerve" - cu diferentele din reevaluare incorporate la rezerve. 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu diferentele din reevaluare incorporate la fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ. 118 "Alte fonduri" - cu diferentele din reevaluare incorporate la alte fonduri. Soldul creditor al contului reprezinta diferentele din reevaluare care urmeaza a fi repartizate pe destinatiile prevazute de lege. Contul 106 "Rezerve" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii rezervelor, potrivit legii. Contabilitatea rezervelor se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv. Contul 106 "Rezerve" se crediteaza prin debitul conturilor: 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele din reevaluare incorporate la rezerve. 107 "Rezultatul reportat" - cu excedentele realizate in exercitiile financiare precedente repartizate la rezerve (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" - la inchiderea exercitiului financiar, cu rezultatele realizate in exercitiul financiar curent repartizate la rezerve, potrivit normelor legale (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 261 "Titluri de participare" - cu diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou infiintate. Contul 106 "Rezerve" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu rezervele destinate majorarii patrimoniului social. 107 "Rezultatul reportat" - cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate in exercitiile financiare precedente. 261 "Titluri de participare" - cu valoarea titlurilor de participare inregistrate la rezerve reprezentand diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou infiintate. Soldul creditor al contului reprezinta rezervele existente. Contul 107 "Rezultatul reportat" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului financiar precedent a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala. Contabilitatea rezultatelor reportate se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica a rezultatelor reportate ale activitatilor fara scop lucrativ se tine separat pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile cu destinatie speciala. Contul 107 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional. Contul 107 "Rezultatul reportat" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu excedentele realizate in exercitiile financiare precedente destinate majorarii patrimoniului social (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 106 "Rezerve" - cu excedentele realizate in exercitiile financiare precedente repartizate la rezerve (exclusiv activitatile cu destinatie speciala).

34 118 "Alte fonduri" - cu excedentele realizate in exercitiile financiare precedente destinate constituirii surselor proprii de finantare (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 120 "Rezultatul exercitiului" - cu deficitele realizate in exercitiul financiar precedent. Contul 107 "Rezultatul reportat" se crediteaza prin debitul conturilor: 102 "Aporturi" - cu deficitele realizate in exercitiile financiare precedente, in cazul in care nu pot fi acoperite pe alta cale prevazuta de lege. 106 "Rezerve" - cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate in exercitiile financiare precedente. 120 "Rezultatul exercitiului" - cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, nerepartizate. 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" - cu deficitele realizate in exercitiile financiare precedente acoperite din excedentele exercitiului curent (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). Soldul debitor al contului reprezinta deficitul nerepartizat, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat. GRUPA 11 "FONDURI" Contul 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ (terenuri, amenajari de terenuri si mijloace fixe) existente in patrimoniul persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" este un cont de pasiv. Contul 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul conturilor: 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele din reevaluare incorporate la fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ. 211 "Terenuri" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea mijloacelor fixe privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs realizate pe cont propriu sau facturate de furnizori privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul conturilor: 211 "Terenuri" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. Soldul creditor al contului reprezinta sursele proprii ale terenurilor, amenajarilor de terenuri si mijloacelor fixe privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ (proiecte de cercetare si dezvoltare, brevete, licente, alte imobilizari necorporale) existente in patrimoniul persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" este un cont de pasiv. Contul 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul conturilor: 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

35 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs realizate pe cont propriu sau facturate de furnizori privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul conturilor: 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. Soldul creditor al contului reprezinta sursele proprii ale imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 112 "Fondul de participare la rezultatul activitatilor economice" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de participare a salariatilor la rezultatul activitatilor economice fara personalitate juridica, potrivit legii. Contul 112 "Fondul de participare la rezultatul activitatilor economice" este un cont de pasiv. Contul 112 "Fondul de participare la rezultatul activitatilor economice" se crediteaza prin debitul contului: 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" - la inchiderea exercitiului financiar, cu rezultatele activitatilor economice realizate in exercitiul financiar curent, repartizate pentru constituirea fondului de participare a salariatilor la rezultatul activitatilor economice. Contul 112 "Fondul de participare la rezultatul activitatilor economice" se debiteaza prin creditul contului: 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" - cu sumele utilizate din fondul de participare la rezultatul activitatilor economice. Soldul creditor al contului reprezinta fondul de participare la rezultatul activitatilor economice, neutilizat. Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), constituit in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare membru CAR. Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" este un cont de pasiv. Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" se crediteaza prin debitul conturilor: 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" - cu rezultatele realizate in exercitiul curent de casele de ajutor reciproc (CAR), repartizate la fondul social al membrilor acestora. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la terti sau comunicate de terti pe baza de documente neaparute inca in extrasele de cont, reprezentand depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" se debiteaza prin creditul conturilor: 267 "Creante imobilizate" - cu sumele reprezentand imprumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) prin compensarea cu fondul social al acestora; - cu sumele reprezentand dobanzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) la imprumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora. 462 "Creditori diversi" - cu sumele reprezentand fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retrasi. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (CAR) reprezentand fondul social al membrilor transferati. 531 "Casa" - cu sumele platite reprezentand restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). Soldul creditor al contului reprezinta fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), existent. Contul 118 "Alte fonduri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii altor fonduri, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri. Contul 118 "Alte fonduri" este un cont de pasiv. Contul 118 "Alte fonduri" se crediteaza prin debitul conturilor:

36 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele din reevaluare incorporate la alte fonduri. 107 "Rezultatul reportat" - cu excedentele realizate in exercitiile financiare precedente destinate constituirii surselor proprii de finantare (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" - cu sumele destinate constituirii surselor proprii de finantare (exclusiv activitatile cu destinatie speciala); - cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor de deces de catre casele de ajutor reciproc (CAR). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la terti sau comunicate de terti pe baza de documente neaparute inca in extrasele de cont, reprezentand depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) la fondul pentru ajutor de deces. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) la fondul pentru ajutor de deces. Contul 118 "Alte fonduri" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu alte fonduri destinate majorarii patrimoniului social. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe scoase din evidenta. 462 "Creditori diversi" - cu sumele reprezentand fondul pentru ajutor de deces neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retrasi. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (CAR) reprezentand fondul pentru ajutor de deces al membrilor transferati. 531 "Casa" - cu sumele platite reprezentand restituirea fondului pentru ajutor de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). Soldul creditor al contului reprezinta fondurile neutilizate. GRUPA 12 "REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI" Contul 120 "Rezultatul exercitiului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta excedentului sau a deficitului realizat in cursul exercitiului, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ, inclusiv activitatile cu destinatie speciala si activitatile economice. Contabilitatea rezultatelor se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica a rezultatelor activitatilor fara scop lucrativ se tine separat pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile cu destinatie speciala. Contul 120 "Rezultatul exercitiului" este un cont bifunctional. Contul 120 "Rezultatul exercitiului" se crediteaza prin debitul conturilor: 107 "Rezultatul reportat" - cu deficitele realizate in exercitiul financiar precedent. Clasa 7 "Conturi de venituri" - la sfarsitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, in vederea inchiderii acestora si stabilirii rezultatelor. Contul 120 "Rezultatul exercitiului" se debiteaza prin creditul conturilor: 107 "Rezultatul reportat" - cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, nerepartizate. 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" - cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, destinate repartizarii (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). Clasa 6 "Conturi de cheltuieli" - la sfarsitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, in vederea inchiderii acestora si stabilirii rezultatelor. 711 "Venituri din productia stocata" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. Soldul creditor al contului reprezinta excedentele realizate, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor deficitele realizate, daca cheltuielile depasesc veniturile. Contul 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii excedentelor realizate in exercitiul financiar curent, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ (exclusiv activitatile cu destinatie speciala) si activitatile economice. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.

37 Contul 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" este un cont de activ. Contul 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - la inchiderea exercitiului financiar, cu excedentele realizate destinate majorarii patrimoniului social (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 106 "Rezerve" - la inchiderea exercitiului financiar, cu rezultatele realizate in exercitiul financiar curent repartizate la rezerve, potrivit normelor legale (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 107 "Rezultatul reportat" - cu deficitele realizate in exercitiile financiare precedente acoperite din excedentele exercitiului financiar curent (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). 112 "Fondul de participare la rezultatul activitatilor economice" - la inchiderea exercitiului financiar, cu rezultatele activitatilor economice realizate in exercitiul financiar curent, repartizate pentru constituirea fondului de participare a salariatilor la rezultatul activitatilor economice. 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" - cu rezultatele realizate in exercitiul curent de casele de ajutor reciproc (CAR) repartizate la fondul social al membrilor acestora. 118 "Alte fonduri" - cu sumele destinate constituirii surselor proprii de finantare (exclusiv activitatile cu destinatie speciala); - cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor de deces de catre casele de ajutor reciproc (CAR). Contul 129 "Repartizarea rezultatului net al exercitiului" se crediteaza prin debitul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, destinate repartizarii (exclusiv activitatile cu destinatie speciala). Soldul debitor al contului reprezinta repartizarile din excedentul realizat in exercitiul financiar curent. GRUPA 13 "SUBVENTII PENTRU INVESTITII" Contul 131 "Subventii pentru investitii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor nerambursabile, alocate de la bugetul de stat sau din alte surse de care beneficiaza persoana juridica fara scop lucrativ in vederea procurarii sau producerii de echipamente ori altor bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activitati pe termen lung sau altor cheltuieli de natura investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit privind activitatile economice. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de subventii iar in cadrul acestora, pe fiecare unitate finantatoare. Contul 131 "Subventii pentru investitii" este un cont de pasiv. Contul 131 "Subventii pentru investitii" se crediteaza prin debitul conturilor: 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 211 "Terenuri" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri privind activitatile economice primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea mijloacelor fixe privind activitatile economice primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 445 "Subventii" - cu valoarea subventiilor pentru investitii, de primit. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea subventiilor pentru investitii primite in cont. Contul 131 "Subventii pentru investitii" se debiteaza prin creditul conturilor: 211 "Terenuri" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale primite cu titlu gratuit, reprezentand amenajari de terenuri pentru activitatile economice, scoase din evidenta. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale primite cu titlu gratuit reprezentand mijloace fixe pentru activitatile economice, scoase din evidenta. 772 "Venituri din operatii de capital" - cu cota-parte a subventiilor pentru investitii evidentiata la venituri corespunzator amortizarii incluse in costuri. Soldul creditor al contului reprezinta subventiile pentru investitii neinregistrate la venituri.

38 GRUPA 14 "PROVIZIOANE REGLEMENTATE" Contul 141 "Provizioane reglementate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor reglementate constituite pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de provizioane reglementate. Contul 141 "Provizioane reglementate" este un cont de pasiv. Contul 141 "Provizioane reglementate" se crediteaza prin debitul contului: 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea sau majorarea provizioanelor reglementate. Contul 141 "Provizioane reglementate" se debiteaza prin creditul contului: 787 "Venituri exceptionale din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate. Soldul creditor al contului reprezinta provizioanele reglementate constituite. GRUPA 15 "PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI" Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, constituite de regula, la finele exercitiului pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale pentru litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, alte elemente de patrimoniu sau cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe obiectivele pentru care au fost constituite provizioanele. Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" este un cont de pasiv. Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se crediteaza prin debitul conturilor: 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea de exploatare. 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea financiara. 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea cu caracter exceptional. Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" se debiteaza prin creditul conturilor: 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea de exploatare. 786 "Venituri financiare din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea financiara. 787 "Venituri exceptionale din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea cu caracter exceptional. Soldul creditor al contului reprezinta provizioanele constituite pentru riscuri si cheltuieli. GRUPA 16 "IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE" Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor obtinute din emisiuni de obligatiuni, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi. Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" este un cont de pasiv. Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se crediteaza prin debitul conturilor: 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" - cu suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni cu prima de rambursare. 461 "Debitori diversi" - cu suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise, cand valoarea de rambursare este egala cu valoarea de emisiune; - cu suma imprumuturilor obtinute la valoarea de emisiune a obligatiunilor cu prima de rambursare.

39 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" se debiteaza prin creditul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate. 512 "Conturi curente la banci" - cu suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate. 531 "Casa" - cu suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile, rezultate in urma lichidarii imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, exprimate in devize. Soldul creditor al contului reprezinta imprumuturi din emisiuni de obligatiuni nerambursate. Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung si mediu primite de la societatile bancare sau alte institutii de credit. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung si mediu se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe obiective creditate. Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" este un cont de pasiv. Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu platile efectuate catre furnizori direct din credite bancare, pe baza documentelor prezentate la banca. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu platile efectuate catre furnizorii de imobilizari direct din credite bancare, pe baza documentelor prezentate la banca. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu suma creditelor bancare primite in cont. Contul 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" se debiteaza prin creditul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu suma creditelor bancare rambursate. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile, rezultate in urma lichidarii creditelor bancare exprimate in devize. Soldul creditor al contului reprezinta creditele pe termen lung si mediu nerambursate. Contul 166 "Datorii legate de participatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor legate de participatii privind activitatile economice. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de datorii. Contul 166 "Datorii legate de participatii" este un cont de pasiv. Contul 166 "Datorii legate de participatii" se crediteaza prin debitul conturilor:

40 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite in cont de la alte persoane juridice care detin titluri de participare ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 166 "Datorii legate de participatii" se debiteaza prin creditul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele restituite persoanelor juridice care detin titluri de participare ale persoanei juridice fara scop lucrativ. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile, rezultate in urma lichidarii datoriilor legate de participatii, exprimate in devize. Soldul creditor al contului reprezinta sumele primite si nerestituite. Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii primite, concesiuni si alte datorii asimilate. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate. Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" este un cont de pasiv. Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se crediteaza prin debitul conturilor: 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea concesiunilor preluate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu suma altor imprumuturi si datorii asimilate primita in cont. Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" se debiteaza prin creditul conturilor: 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea concesiunilor restituite. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu suma altor imprumuturi si datorii asimilate rambursate. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile, rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate, exprimate in devize. Soldul creditor al contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite. Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung si mediu, datoriilor legate de participatii, precum si celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. Contabilitatea dobanzilor aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate se tine pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe obiective finantate din imprumuturi si datorii asimilate. Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.

41 Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se crediteaza prin debitul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 666 "Cheltuieli privind dobanzile" - cu valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" se debiteaza prin creditul conturilor: 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate primite de la alte unitati din cadrul grupului. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu suma dobanzilor platite din cont aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. 531 "Casa" - cu suma dobanzilor platite in numerar aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile, rezultate in urma lichidarii dobanzilor aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate, exprimate in devize. Soldul creditor al contului reprezinta dobanzile neplatite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi. Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" este un cont de activ. Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se debiteaza prin creditul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" - cu suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni cu prima de rambursare. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea primelor de rambursare, amortizate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea primelor de rambursare, neamortizate. CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZARI" GRUPA 20 "IMOBILIZARI NECORPORALE" Contul 201 "Cheltuieli de constituire" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii persoanei juridice fara scop lucrativ. Contabilitatea se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ. Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se debiteaza prin creditul conturilor: 404 "Furnizori de imobilizari"

42 - cu cheltuielile ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele platite din cont reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii. Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se crediteaza prin debitul conturilor: 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu cheltuielile de constituire amortizate, aferente activitatilor economice. 652 "Cheltuieli cu imobilizarile necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu cheltuielile de constituire aferente activitatilor fara scop lucrativ. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente. Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu lucrarile de cercetare si dezvoltare, inregistrate in contul imobilizarilor necorporale. Contabilitatea se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de lucrari sau obiective. Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" este un cont de activ. Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" se debiteaza prin creditul conturilor: 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare in curs, receptionate. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare achizitionate de la terti. 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu. Contul 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" se crediteaza prin debitul conturilor: 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu cheltuielile de cercetare si dezvoltare aferente brevetelor, licentelor si altor valori similare. 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu cheltuielile de cercetare si dezvoltare amortizate. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea neamortizata a cheltuielilor aferente lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare cedate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare existente. Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor de fabrica si de comert si altor drepturi si valori similare aduse ca aport, achizitionate sau dobandite pe alte cai. Contabilitatea se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de concesiuni, brevete, licente, marci de fabrica, etc. Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" este un cont de activ. Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor necorporale, reprezentand, brevete, licente si alte drepturi si valori similare aportate. 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatilor fara scop lucrativ" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 167 "Alte imprumuturi si valori asimilate" - cu valoarea concesiunilor preluate. 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare"

43 - cu cheltuielile de cercetare si dezvoltare aferente brevetelor, licentelor si altor valori similare. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs receptionate ca brevete, licente si alte valori similare. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare achizitionate. 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare realizate pe cont propriu. Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" se crediteaza prin debitul conturilor: 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatilor fara scop lucrativ" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" - cu valoarea concesiunilor restituite. 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu valoarea amortizarii brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare, scoase din evidenta. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea neamortizata a brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare cedate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare existente. Contul 207 "Fond comercial" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului de comert care concura la mentinerea sau dezvoltarea potentialului activitatii persoanei juridice fara scop lucrativ cum sunt: clientela, vadul, reputatia si alte elemente necorporale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari necorporale. Contul 207 "Fond comercial" este un cont de activ. Contul 207 "Fond comercial" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor necorporale reprezentand fond comercial aportat. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea fondului comercial achizitionat. Contul 207 "Fond comercial" se crediteaza prin debitul conturilor: 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu valoarea amortizarii fondului comercial, scos din evidenta. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea neamortizata a fondului comercial cedat. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea fondului comercial existent. Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice, precum si a altor imobilizari necorporale. Contabilitatea se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari necorporale. Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" este un cont de activ. Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea altor imobilizari necorporale aportate. 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea altor imobilizari necorporale privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea altor imobilizari necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea altor imobilizari necorporale in curs, receptionate. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate. 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale realizate pe cont propriu. Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" se crediteaza prin debitul conturilor: 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea altor imobilizari necorporale privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu valoarea amortizarii altor imobilizari necorporale, scoase din evidenta. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea neamortizata a altor imobilizari necorporale cedate.

44 Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente. GRUPA 21 "IMOBILIZARI CORPORALE" Contul 211 "Terenuri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor (agricole si silvice, fara constructii etc.) si amenajarilor de terenuri (imprejmuiri, lucrari de acces etc.) separat pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, potrivit legii. Contabilitatea terenurilor se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajari de terenuri. Contul 211 "Terenuri" este un cont de activ. Contul 211 "Terenuri" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand terenuri si amenajari de terenuri aportate. 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii terenurilor si amenajarilor de terenuri. 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri privind activitatile economice, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate ca amenajari de terenuri. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri achizitionate pentru activitatile economice. 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" - cu valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu. Contul 211 "Terenuri" se crediteaza prin debitul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand amenajari de terenuri pentru activitatile fara scop lucrativ, aduse ca aport, scoase din evidenta. 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale primite cu titlu gratuit reprezentand amenajari de terenuri pentru activitatile economice, scoase din evidenta. 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale" - cu valoarea amortizarii amenajarilor de terenuri, scoase din evidenta. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri privind activitatile economice, scoase din evidenta. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri existente. Contul 212 "Mijloace fixe" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mijloacelor fixe, separat pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, potrivit legii. Contabilitatea mijloacelor fixe se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta potrivit reglementarilor in vigoare. Contul 212 "Mijloace fixe" este un cont de activ. Contul 212 "Mijloace fixe" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe aportate. 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii mijloacelor fixe. 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea mijloacelor fixe privind activitatile fara scop lucrativ, achizitionate, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea mijloacelor fixe privind activitatile economice primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate ca mijloace fixe. 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" - cu valoarea investitiei amortizate de catre chiriasi, preluata de proprietar.

45 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea mijloacelor fixe achizitionate pentru activitatile economice. 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" - cu valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe realizate pe cont propriu. Contul 212 "Mijloace fixe" se crediteaza prin debitul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe scoase din evidenta; - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe pentru activitatile fara scop lucrativ, aduse ca aport, scoase din evidenta. 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta. 118 "Alte fonduri" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe, scoase din evidenta. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale primite cu titlu gratuit reprezentand mijloace fixe pentru activitatile economice, scoase din evidenta. 261 "Titluri de participare" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou infiintate. 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale" - cu valoarea amortizarii mijloacelor fixe, scoase din evidenta. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, scoase din functiune, acoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente. GRUPA 23 "IMOBILIZARI IN CURS" Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs. Contabilitatea se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari necorporale in curs. Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs" este un cont de activ. Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs aportate. 111 "Fondul imobilizarilor necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs realizate pe cont propriu sau facturate de furnizori privind activitatile fara scop lucrativ. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate pentru activitatile economice. 512 "Conturi curente la banci" - cu avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale. 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs realizate pe cont propriu. Contul 230 "Imobilizari necorporale in curs" se crediteaza prin debitul conturilor: 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare in curs, receptionate. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs receptionate ca brevete, licente si alte valori similare. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale in curs receptionate. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea avansurilor decontate de furnizori. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs. Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in curs.

46 Contabilitatea se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari corporale in curs. Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" este un cont de activ. Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs aportate. 110 "Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs realizate pe cont propriu sau facturate de furnizori privind activitatile fara scop lucrativ. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate pentru activitatile economice. 512 "Conturi curente la banci" - cu avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale. 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs realizate pe cont propriu. Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" se crediteaza prin debitul conturilor: 211 "Terenuri" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate ca amenajari de terenuri. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate ca mijloace fixe. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea avansurilor decontate de furnizori. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs. GRUPA 26 "IMOBILIZARI FINANCIARE" Contul 261 "Titluri de participare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare (actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul unor societati comerciale) care asigura persoanei juridice fara scop lucrativ exercitarea unui control sau a unei influente notabile, precum si a miscarii acestora. Contabilitatea analitica se tine pe categorii si feluri (valori) de titluri de participare, grupate pe unitati patrimoniale emitente. Contul 261 "Titluri de participare" este un cont de activ. Contul 261 "Titluri de participare" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand titluri de participare aportate. 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare. 106 "Rezerve" - cu diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou infiintata. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou infiintata. 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" - cu sumele datorate pentru achizitionarea titlurilor de participare. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea titlurilor de participare achizitionate cu plata prin virament. 531 "Casa" - cu valoarea titlurilor de participare achizitionate cu plata in numerar. Contul 261 "Titluri de participare" se crediteaza prin debitul conturilor: 106 "Rezerve" - cu valoarea titlurilor de participare inregistrate la rezerve reprezentand diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati comerciale nou infiintata. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea titlurilor de participare scoase din evidenta. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente. Contul 263 "Alte titluri imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea unitatilor patrimoniale emitente, precum si a miscarii

47 acestora. Contabilitatea analitica se tine pe categorii si feluri (valori) de titluri, grupate pe unitatile patrimoniale emitente. Contul 263 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ. Contul 263 "Alte titluri imobilizate" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand alte titluri imobilizate aportate. 105 "Diferente din reevaluare" - cu diferentele rezultate in urma reevaluarii altor titluri imobilizate. 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" - cu sumele datorate pentru achizitionarea de alte titluri imobilizate. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea altor titluri imobilizate achizitionate cu plata prin virament. 531 "Casa" - cu valoarea altor titluri imobilizate achizitionate cu plata in numerar. Contul 263 "Alte titluri imobilizate" se crediteaza prin debitul contului: 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu valoarea altor titluri imobilizate scoase din evidenta. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor titluri imobilizate existente. Contul 267 "Creante imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, a imprumuturilor acordate pe termen lung si altor creante imobilizate cum sunt depozitele, garantiile platite, imprumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) etc., distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contabilitatea creantelor imobilizate se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creante grupate pe unitati. Contul 267 "Creante imobilizate" este un cont de activ. Contul 267 "Creante imobilizate" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea imobilizarilor financiare reprezentand creante imobilizate aportate. 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" - cu sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate reprezentand imprumuturi acordate pe termen lung, precum si alte creante imobilizate. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar reprezentand imprumuturi acordate, precum si alte creante imobilizate. 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" - cu dobanzile aferente creantelor imobilizate. 763 "Venituri din creante imobilizate" - cu dobanzile aferente creantelor imobilizate. Contul 267 "Creante imobilizate" se crediteaza prin debitul conturilor: 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" - cu sumele reprezentand imprumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) prin compensarea cu fondul social al acestora; - cu sumele reprezentand dobanzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR) la imprumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate in contul de disponibil. 531 "Casa" - cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate in numerar. 663 "Pierderi din creante legate de participatii" - cu valoarea pierderilor din creante imobilizate. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"

48 - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate si a altor creante imobilizate. Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare (titluri de participare, alte titluri imobilizate). Contabilitatea analitica se tine pe unitatile patrimoniale emitente de imobilizari financiare. Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" este un cont de pasiv. Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se crediteaza prin debitul conturilor: 261 "Titluri de participare" - cu sumele datorate pentru achizitionarea titlurilor de participare. 263 "Alte titluri imobilizate" - cu sumele datorate pentru achizitionarea de alte titluri imobilizate. 267 "Creante imobilizate" - cu sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare. Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele platite prin virament pentru imobilizarile financiare achizitionate. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar pentru imobilizarile financiare achizitionate. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare achizitionate. GRUPA 28 "AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE" Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale, potrivit legii. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor necorporale se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica a amortizarii privind imobilizarile necorporale se tine pe aceleasi elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de imobilizari necorporale. Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor necorporale. Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se crediteaza prin debitul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale, transferata conform contractelor de asociere in participatie. 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale. 687 "Cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale. Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se debiteaza prin creditul conturilor: 201 "Cheltuieli de constituire" - cu cheltuielile de constituire amortizate, aferente activitatilor economice. 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu cheltuielile de cercetare si dezvoltare amortizate. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea amortizarii brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare, scoase din evidenta. 207 "Fond comercial" - cu valoarea amortizarii fondului comercial, scos din evidenta. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea amortizarii altor imobilizari necorporale, scoase din evidenta. Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale. Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale, potrivit legii. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica a amortizarii privind imobilizarile corporale se tine pe aceleasi elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de imobilizari corporale. Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor corporale. Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se crediteaza prin debitul conturilor: 212 "Mijloace fixe"

49 - cu valoarea investitiei amortizata de catre chiriasi, preluata de proprietari. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale, transferata conform contractelor de asociere in participatie. 681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale. 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale. Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se debiteaza prin creditul conturilor: 211 "Terenuri" - cu valoarea amortizarii amenajarilor de terenuri, scoase din evidenta. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea amortizarii mijloacelor fixe, scoase din evidenta. Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale. GRUPA 29 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR" Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari necorporale supuse deprecierii. Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor necorporale. Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se crediteaza prin debitul conturilor: 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se debiteaza prin creditul conturilor: 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. 787 "Venituri exceptionale din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari corporale supuse deprecierii. Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor corporale. Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se crediteaza prin debitul conturilor: 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se debiteaza prin creditul conturilor: 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. 787 "Venituri exceptionale din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor corporale. Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari corporale si necorporale in curs, supuse deprecierii. Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor in curs. Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" se crediteaza prin debitul conturilor:

50 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" se debiteaza prin creditul conturilor: 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. 787 "Venituri exceptionale din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor in curs. Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari financiare supuse deprecierii. Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor financiare. Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se crediteaza prin debitul contului: 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare. Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se debiteaza prin creditul contului: 786 "Venituri financiare din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor financiare. CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE" GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII SI MATERIALE" Contul 300 "Materii prime" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta miscarii stocurilor. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice si, dupa caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazute de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 300 "Materii prime" este un cont de activ. Contul 300 "Materii prime" se debiteaza prin creditul conturilor: a) in situatia aplicarii inventarului permanent: 102 "Aporturi" - cu valoarea stocurilor reprezentand materii prime aportate. 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate de la furnizori. 345 "Produse finite" - cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie ca materii prime. 351 "Materii si materiale aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune, aduse de la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate in gestiune, aduse de la terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitati de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la subunitati. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie. 600 "Cheltuieli cu materiile prime" - cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar; - cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite. 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor"

51 - cu valoarea materiilor prime reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 732 "Venituri din donatii" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizarilor. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit. 772 "Venituri din operatii de capital" - cu valoarea materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe. b) in situatia aplicarii inventarului intermitent: 600 "Cheltuieli cu materiile prime" - la sfarsitul perioadei, cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc, stabilita pe baza inventarului. Contul 300 "Materii prime" se crediteaza prin debitul conturilor: a) in situatia aplicarii inventarului permanent: 351 "Materii si materiale aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate subunitatilor. 600 "Cheltuieli cu materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 672 "Cheltuielile privind operatiile de capital" - cu cheltuielile privind materialele utilizate la dezmembrarea mijloacelor fixe. b) in situatia aplicarii inventarului intermitent: 600 "Cheltuieli cu materii prime" - la inceputul perioadei, cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza inventarului. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc. Contul 301 "Materiale consumabile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile, potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta miscarii stocurilor. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice si, dupa caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materiale consumabile, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizate in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 301 "Materiale consumabile" este un cont de activ. Contul 301 "Materiale consumabile" se debiteaza prin creditul conturilor: a) in situatia aplicarii inventarului permanent: 102 "Aporturi" - cu valoarea stocurilor reprezentand materiale consumabile aportate. 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in minus aferente materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 345 "Produse finite" - cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie ca materiale consumabile. 351 "Materii si materiale aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune, aduse de la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate in gestiune, aduse de la terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 451 "Decontari in cadrul grupului"

52 - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitati de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la subunitati. 532 "Alte valori" - cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie. 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar; - cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite. 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" - cu valoarea materialelor consumabile reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 732 "Venituri din donatii" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 733 "Venituri din sponsorizari" - cu valoarea materialelor consumabile reprezentand sponsorizari primite. 737 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentand ajutoare din surse externe. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea imobilizarilor. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 772 "Venituri din operatii de capital" - cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe. b) in situatia aplicarii inventarului intermitent: 601 "Cheltuieli cu materiile prime" - la sfarsitul perioadei, cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc, stabilita pe baza inventarului. Contul 301 "Materiale consumabile" se crediteaza prin debitul conturilor: a) in situatia aplicarii inventarului permanent: 351 "Materii si materiale aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor), precum si a materialelor consumate pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate subunitatilor. 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile inclusa pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri. 657 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ reprezentand ajutoare din surse externe. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu cheltuielile privind materialele consumabile utilizate la dezmembrarea mijloacelor fixe. b) in situatia aplicarii inventarului intermitent: 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" - la inceputul perioadei, cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza inventarului. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc. Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente materiilor prime si materialelor consumabile.

53 Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" este un cont bifunctional, rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile. Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionarea de la furnizori. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionarea de la furnizori. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionarea din avansuri de trezorerie. 600 "Cheltuieli cu materiile prime" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime iesite din gestiune. 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente materialelor consumabile iesite din gestiune. Contul 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu diferente de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate de la furnizori. 301 "Materiale consumabile" - cu diferentele de pret in minus aferente materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 600 "Cheltuieli cu materiile prime" - cu diferentele de pret in plus aferente materiilor prime iesite din gestiune. 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" - cu diferentele de pret in plus aferente materialelor consumabile iesite din gestiune. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime si materialelor consumabile existente in stoc. GRUPA 32 "OBIECTE DE INVENTAR" Contul 321 "Obiecte de inventar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de obiecte de inventar. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, iar in cadrul acestora distinct pentru obiectele de inventar in depozit si cele in folosinta si, dupa caz, pe feluri sau grupe (categorii), grupate pe magazii (gestiuni) sau persoane care le au in folosinta, potrivit metodei de evidenta a stocurilor, prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 321 "Obiecte de inventar" este un cont de activ. Contul 321 "Obiecte de inventar" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea stocurilor reprezentand obiecte de inventar aportate. 322 "Uzura obiectelor de inventar" - cu valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt in folosinta, trecute la categoria obiectelor de inventar. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 345 "Produse finite" - cu valoarea produselor finite retinute din productie proprie ca obiecte de inventar. 352 "Obiecte de inventar la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar intrate in gestiune, aduse de la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente obiectelor de inventar intrate in gestiune, aduse de la terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite de la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitati de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre unitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite de la subunitati.

54 542 "Avansuri de trezorerie" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie. 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" - cu valoarea obiectelor de inventar constatate plus la inventar. 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" - cu valoarea obiectelor de inventar reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 732 "Venituri din donatii" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. 733 "Venituri din sponsorizari" - cu valoarea obiectelor de inventar reprezentand sponsorizari primite. 737 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar reprezentand ajutoare din surse externe. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea imobilizarilor. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. Contul 321 "Obiecte de inventar" se crediteaza prin debitul conturilor: 322 "Uzura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar scoase din folosinta; - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar constatate lipsa cu ocazia inventarierii; - cu valoarea pierderilor din deprecierea obiectelor de inventar. 352 "Obiecte de inventar la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau in custodie la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar vandute ca atare. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar livrate la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar livrate subunitatilor. 657 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ" - cu valoarea de inregistrare a obiectelor de inventar transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ, reprezentand ajutoare din surse externe. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar existente in stoc. Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar aflate in folosinta a caror valoare se include in cheltuielile de exploatare, fie integral la darea in folosinta, fie in mod esalonat pe o durata prevazuta de dispozitiile legale. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, iar in cadrul acestora, dupa caz, pe locuri de folosinta si feluri sau grupe (categorii) de obiecte de inventar. Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a obiectelor de inventar in folosinta. Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" se crediteaza prin debitul conturilor: 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt in folosinta, trecute la categoria obiectelor de inventar. 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" - cu valoarea uzurii obiectelor de inventar in folosinta, inclusa pe cheltuieli; - cu valoarea uzurii obiectelor de inventar constatate lipsa cu ocazia inventarierii, neinregistrata in cheltuieli. Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" se debiteaza prin creditul contului: 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar scoase din folosinta; - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar constatate lipsa cu ocazia inventarierii; - cu valoarea pierderilor din deprecierea obiectelor de inventar. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea uzurii obiectelor de inventar in folosinta. Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta baracamentelor si amenajarilor provizorii, achizitionate sau construite in

55 vederea executarii lucrarilor si prestatiilor de constructii. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, iar in cadrul acestora pe santiere, loturi (puncte de lucru), precum si pe persoanele care au in primire obiectele respective. Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii" este un cont de activ. Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea stocurilor reprezentand baracamente si amenajari provizorii aportate. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente baracamentelor si amenajarilor provizorii achizitionate de la furnizori. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii achizitionate de la furnizori. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii achizitionate de la furnizori. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii realizate din productie proprie. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii primite cu titlu gratuit. Contul 323 "Baracamente si amenajari provizorii" se crediteaza prin debitul conturilor: 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute, demolate sau constatate lipsa la inventariere. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii existente. Contul 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente stocurilor de obiecte de inventar. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" este un cont bifunctional, rectificativ al valorii de inregistrare a obiectelor de inventar. Contul 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie. 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar incluse pe cheltuielile exercitiului. 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente valorii baracamentelor si amenajarilor provizorii iesite din gestiune. Contul 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" se crediteaza prin debitul conturilor: 321 "Obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente baracamentelor si amenajarilor provizorii achizitionate de la furnizori. 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar incluse pe cheltuielile exercitiului. 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii"

56 - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente baracamentelor si amenajarilor provizorii iesite din gestiune. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente obiectelor de inventar existente in stoc. GRUPA 33 "PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE" Contul 331 "Produse in curs de executie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele sau stadiile de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei. Contul 331 "Produse in curs de executie" este un cont de activ. Contul 331 "Produse in curs de executie" se debiteaza prin creditul contului: 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar. Contul 331 "Produse in curs de executie" se crediteaza prin debitul contului: 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie, scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei. Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie existente la sfarsitul perioadei. Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" este un cont de activ. Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se debiteaza prin creditul contului: 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar. Contul 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" se crediteaza prin debitul contului: 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie, scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei. GRUPA 34 "PRODUSE" Contul 341 "Semifabricate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate. Contabilitatea analitica a semifabricatelor se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de semifabricate, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ. Contul 341 "Semifabricate" se debiteaza prin creditul conturilor: 354 "Produse aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitati de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite de la subunitati. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si a plusurilor de inventar. Contul 341 "Semifabricate" se crediteaza prin debitul conturilor: 354 "Produse aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate prin magazinele proprii de desfacere. 481 "Decontari intre unitate si subunitati"

57 - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate subunitatilor. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc. Contul 345 "Produse finite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite. Contabilitatea analitica a produselor finite se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ. Contul 345 "Produse finite" se debiteaza prin creditul conturilor: 354 "Produse aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si a plusurilor de inventar. Contul 345 "Produse finite" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie ca materii prime. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie ca materiale consumabile. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie ca obiecte de inventar. 354 "Produse aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productie proprie ca ambalaje. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc. Contul 346 "Produse reziduale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri). Contabilitatea analitica a produselor reziduale se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse reziduale, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ. Contul 346 "Produse reziduale" se debiteaza prin creditul conturilor: 354 "Produse aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune, aduse de la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor reziduale intrate in gestiune, aduse de la terti. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si a plusurilor de inventar. Contul 346 "Produse reziduale" se crediteaza prin debitul conturilor: 354 "Produse aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale trimise la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale livrate prin magazinele proprii de desfacere.

58 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc. Contul 348 "Diferente de pret la produse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de productie, aferente produselor. Contul 348 "Diferente de pret la produse" este un cont bifunctional, rectificativ al valorii de inregistrare a produselor. Contul 348 "Diferente de pret la produse" se debiteaza prin creditul contului: 711 "Venituri din productia stocata" - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie; - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. Contul 348 "Diferente de pret la produse" se crediteaza prin debitul contului: 711 "Venituri din productia stocata" - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie; - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc. GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERTI" Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime si materiale consumabile trimise la terti, precum si cele in curs de aprovizionare. Contabilitatea analitica a materiilor prime si materialelor consumabile trimise la terti se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, pe unitati, iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de materiale. Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" este un cont de activ. Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile in curs de aprovizionare (sosite si nereceptionate sau achitate si expediate de furnizori dar nesosite in depozite). Contul 351 "Materii si materiale aflate la terti" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune, aduse de la terti. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune, aduse de la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor prime si materialelor consumabile trimise la terti, precum si a celor in curs de aprovizionare. Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de obiecte de inventar trimise la terti, precum si cele in curs de aprovizionare. Contabilitatea analitica a obiectelor de inventar trimise la terti se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice, pe unitati prelucratoare, iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de obiecte de inventar. Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" este un cont de activ. Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" se debiteaza prin creditul contului: 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau in custodie la terti. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (sosite si nereceptionate sau achitate si expediate de furnizori, dar nesosite in depozite). Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" se crediteaza prin debitul contului: 321 "Obiecte de inventar"

59 - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar intrate in gestiune, aduse de la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea obiectelor de inventar trimise la terti, precum si a celor in curs de aprovizionare. Contul 354 "Produse aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse trimise la terti. Contabilitatea analitica a produselor aflate la terti se tine pe unitati prelucratoare, iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de produse. Contul 354 "Produse aflate la terti" este un cont de activ. Contul 354 "Produse aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 341 "Semifabricate" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. 345 "Produse finite" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti. 346 "Produse reziduale" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale trimise la terti. Contul 354 "Produse aflate la terti" se crediteaza prin debitul conturilor: 341 "Semifabricate" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 345 "Produse finite" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti. 346 "Produse reziduale" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune, aduse de la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti. Contul 356 "Animale aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta animalelor si pasarilor trimise la terti. Contabilitatea analitica a animalelor si pasarilor aflate la terti se tine pe unitati, iar in cadrul acestora pe specii si, dupa caz, pe categorii de varsta. Contul 356 "Animale aflate la terti" este un cont de activ. Contul 356 "Animale aflate la terti" se debiteaza prin creditul contului: 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti. Contul 356 "Animale aflate la terti" se crediteaza prin debitul contului: 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune, aduse de la terti. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti. Contul 357 "Marfuri in custodie sau consignatie la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta marfurilor trimise la terti. Contabilitatea analitica a marfurilor aflate la terti se tine pe unitati, iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de marfuri. Contul 357 "Marfuri in custodie sau consignatie la terti" este un cont de activ. Contul 357 "Marfuri in custodie sau consignatie la terti" se debiteaza prin creditul contului: 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise in custodie sau consignatie la terti. Contul 357 "Marfuri in custodie sau consignatie la terti" se crediteaza prin debitul contului: 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune, aduse de la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor aflate la terti. Contul 358 "Ambalaje aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor trimise la terti. Contabilitatea analitica a ambalajelor aflate la terti se tine pe unitati, iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. Contul 358 "Ambalaje aflate la terti" este un cont de activ. Contul 358 "Ambalaje aflate la terti" se debiteaza prin creditul contului: 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti. Contul 358 "Ambalaje aflate la terti" se crediteaza prin debitul contului: 381 "Ambalaje"

60 - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune, aduse de la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor aflate la terti. GRUPA 36 "ANIMALE" Contul 361 "Animale si pasari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari care, potrivit legii, nu sunt considerate mijloace fixe, astfel: - animale nascute vii; - animale tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine - caprine, cabaline etc.) in vederea cresterii si folosirii lor pentru productie (de lana, lapte, blana), reproductie, munca, reprezentatie (spectacole), expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc.; - pasari de orice fel in vederea cresterii si folosirii lor pentru productie, reproductie, reprezentatie (spectacole), expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc.; - animale puse la ingrasat pentru a fi valorificate; - pasari puse la ingrasat pentru a fi valorificate. Tot cu ajutorul acestui cont se tine evidenta coloniilor de albine. Contabilitatea analitica se tine pe specii si, dupa caz, pe categorii de varsta, separat pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 361 "Animale si pasari" este un cont de activ. Contul 361 "Animale si pasari" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aportate. 356 "Animale aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune, aduse de la terti. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune, aduse de la terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii), sau cele primite de subunitati de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la subunitati. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie, sporurile de greutate si plusurile de inventar. 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" - cu valoarea animalelor si pasarilor reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 732 "Venituri din donatii" - cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu sporurile de greutate si plusurile de inventar la animale si pasari. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit. Contul 361 "Animale si pasari" se crediteaza prin debitul conturilor: 356 "Animale aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la grup. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati"

61 - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate subunitatilor. 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari, iesite din gestiune prin vanzare, constatate lipsa la inventariere sau trecute la mijloace fixe. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din productie proprie, vandute, constatate lipsa la inventariere, trecute la mijloace fixe sau donate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente la sfarsitul perioadei. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de productie. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" este un cont bifunctional, rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente valorii animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli. 711 "Venituri din productia stocata" - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor din productie proprie); - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare sau alte cai. Contul 368 "Diferente de pret la animale si pasari" se crediteaza prin debitul conturilor: 361 "Animale si pasari" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli. 711 "Venituri din productia stocata" - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor din productie proprie; - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor din productie proprie, iesite din gestiune prin vanzare sau alte cai. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente. GRUPA 37 "MARFURI" Contul 371 "Marfuri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru stocurile de marfuri in depozite, precum si in unitatile cu amanuntul (magazinele proprii de desfacere cu amanuntul), pe depozite (gestiuni), precum si pe feluri sau grupe de marfuri, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 371 "Marfuri" este un cont de activ. Contul 371 "Marfuri" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea stocurilor reprezentand marfuri aportate. 300 "Materii prime"

62 - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar vandute ca atare. 341 "Semifabricate" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate prin magazinele proprii de desfacere. 345 "Produse finite" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere. 346 "Produse reziduale" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale livrate prin magazinele proprii de desfacere. 357 "Marfuri in custodie sau consignatie la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune, aduse de la terti. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. 378 "Diferente de pret la marfuri" - cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate in gestiune, aduse de la terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitati de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la subunitati. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 607 "Cheltuieli privind marfurile" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit. Contul 371 "Marfuri" se crediteaza prin debitul conturilor: 357 "Marfuri in custodie sau consignatie la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise in custodie sau in consignatie la terti. 378 "Diferente de pret la marfuri" - cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vandute. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute, lipsa, degradate, declasate, calamitate sau donate in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate subunitatilor. 607 "Cheltuieli privind marfurile" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare, degradate, declasate, precum si lipsurile de inventar. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin donatie, precum si pierderile din calamitati. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc. Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial aferent marfurilor existente in gestiunea persoanei juridice fara scop lucrativ, in cazul in care pentru evaluarea si inregistrarea in contabilitate a marfurilor se utilizeaza preturile de vanzare cu ridicata sau cu amanuntul. Contabilitatea analitica a adaosului comercial se tine pentru marfurile aflate in unitatile de desfacere cu ridicata sau cu amanuntul.

63 Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor. Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" se crediteaza prin debitul contului: 371 "Marfuri" - cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune. Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" se debiteaza prin creditul contului: 371 "Marfuri" - cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vandute. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc. GRUPA 38 "AMBALAJE" Contul 381 "Ambalaje" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje achizitionate sau confectionate in unitate, care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite sau marfurilor. Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice si, dupa caz, pe magazii (gestiuni) si in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ. Contul 381 "Ambalaje" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea stocurilor reprezentand ambalaje aportate. 345 "Produse finite" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie ca ambalaje. 358 "Ambalaje aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 388 "Diferente de pret la ambalaje" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori. 401 "Furnizori" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori. 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, in situatia in care acestea circula pe principiul restituirii. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitati de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la subunitati. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. 608 "Cheltuieli privind ambalajele" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar. 711 "Venituri din productia stocata" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor obtinute din productie proprie. 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" - cu valoarea ambalajelor reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 732 "Venituri din donatii" - cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite cu titlu gratuit. Contul 381 "Ambalaje" se crediteaza prin debitul conturilor: 358 "Ambalaje aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 482 "Decontari intre subunitati" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate subunitatilor. 608 "Cheltuieli privind ambalajele"

64 - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor iesite din gestiune prin donatie, precum si pierderile din calamitati. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente in stoc. Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente ambalajelor intrate in gestiune. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" este un cont bifunctional, rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor. Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. 608 "Cheltuieli privind ambalajele" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor iesite din gestiune. Contul 388 "Diferente de pret la ambalaje" se crediteaza prin debitul conturilor: 381 "Ambalaje" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori. 608 "Cheltuieli privind ambalajele" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor iesite din gestiune. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc. GRUPA 39 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE" Din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" fac parte conturile: 390 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime" 391 "Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile" 392 "Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar" 393 "Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie" 394 "Provizioane pentru deprecierea produselor" 395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti" 396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor" 397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor" 398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor" Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, de regula la sfarsitul exercitiului, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, productie in curs de executie, produse, animale, marfuri si ambalaje, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de stocuri supuse deprecierii. Conturile din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" sunt conturi de pasiv, rectificative ale valorii de inregistrare a stocurilor si productiei in curs de executie. Conturile din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" se crediteaza prin debitul contului: 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe seama cheltuielilor de exploatare. Conturile din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie" se debiteaza prin creditul contului: 781 "Venituri din provizioane privind activitatile de exploatare" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie. Soldul creditor al conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea stocurilor si productiei

65 in curs de executie. CLASA 4 "CONTURI DE TERTI" GRUPA 40 "FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE" Contul 401 "Furnizori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionari de bunuri, lucrari executate si servicii prestate, pentru care s-au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv. Contul 401 "Furnizori" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate in gestiune, aduse de la terti. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate in gestiune, aduse de la terti. 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionarea de la furnizori. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente obiectelor de inventar intrate in gestiune, aduse de la terti. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii achizitionate de la furnizori. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 341 "Semifabricate" - cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 345 "Produse finite" - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti. 346 "Produse reziduale" - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor reziduale intrate in gestiune, aduse de la terti. 351 "Materii si materiale aflate la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile in curs de aprovizionare (sosite si nereceptionate sau achitate si expediate de furnizori, dar nesosite in depozite). 352 "Obiecte de inventar la terti" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (sosite si nereceptionate sau achitate si expediate de furnizori, dar nesosite in depozite). 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune, aduse de la terti. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate in gestiune, aduse de la terti. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 388 "Diferente de pret la ambalaje" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate ca facturi nesosite. 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate la furnizori. 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise de furnizori. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate sau prin decontari succesive. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans"

66 - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate de furnizori si a altor cheltuieli efectuate anticipat. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 532 "Alte valori" - cu valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori achizitionate. 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" - cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli. 605 "Cheltuieli privind energia si apa" - cu valoarea consumului de energie si apa inclusa direct pe cheltuieli. 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" - cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" - cu cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate tertilor. 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" - cu valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti. 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" - cu sumele datorate colaboratorilor pentru serviciile prestate. 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" - cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" - cu cheltuielile de protocol, reclama si publicitate datorate tertilor. 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul colectiv de personal datorate tertilor. 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" - cu cheltuielile reprezentand deplasari, detasari si transferari datorate tertilor. 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" - cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" - cu cheltuielile de prestari de servicii ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe. Contul 401 "Furnizori" se debiteaza prin creditul conturilor: 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" - cu platile efectuate catre furnizori direct din credite bancare, pe baza documentelor prezentate la banca. 403 "Efecte de platit" - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale subscrise. 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia; - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorilor. 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu drepturile banesti ale colaboratorilor neridicate in termenul legal de plata. 431 "Asigurari sociale" - cu contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata, potrivit legii, de colaboratorii care lucreaza pe baza de conventie civila de prestari servicii. 444 "Impozitul pe salarii" - cu sumele retinute reprezentand impozit datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil cu destinatie speciala.

67 531 "Casa" - cu sumele in numerar platite furnizorilor. 541 "Acreditive" - cu sumele platite furnizorilor din acreditive. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize; - cu sumele datorate furnizorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizori. 767 "Venituri din sconturi obtinute" - cu valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu sumele datorate furnizorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorilor. Contul 403 "Efecte de platit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizori, stabilite pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. Contul 403 "Efecte de platit" este un cont de pasiv. Contul 403 "Efecte de platit" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale subscrise. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. Contul 403 "Efecte de platit" se debiteaza prin creditul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu platile efectuate la scadenta din contul de disponibil pe baza de efecte comerciale. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. Contul 404 "Furnizori de imobilizari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale, pentru care s-au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii de imobilizari se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. Contul 404 "Furnizori de imobilizari" este un cont de pasiv. Contul 404 "Furnizori de imobilizari" se crediteaza prin debitul conturilor: 201 "Cheltuieli de constituire" - cu cheltuielile ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii. 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu valoarea lucrarilor si proiectele de cercetare si dezvoltare achizitionate de la terti. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare achizitionate. 207 "Fondul comercial" - cu valoarea fondului comercial achizitionat. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate. 211 "Terenuri" - cu valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri achizitionate pentru activitatile economice.

68 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea mijloacelor fixe achizitionate pentru activitatile economice. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate pentru activitatile economice. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate pentru activitatile economice. 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de imobilizari. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de imobilizari cu plata in rate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 651 "Cheltuieli cu imobilizarile corporale privind activitatile fara lucrativ" - cu valoarea imobilizarilor corporale facturate de furnizorii de imobilizari. 652 "Cheltuieli cu imobilizarile necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" - cu valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizorii de imobilizari. Contul 404 "Furnizori de imobilizari" se debiteaza prin creditul conturilor: 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" - cu platile efectuate catre furnizorii de imobilizari direct din credite bancare pe baza documentelor prezentate la banca. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea avansurilor decontate de furnizori. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu valoarea avansurilor decontate de furnizori. 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" - cu valoarea acceptata de catre furnizorii de imobilizari a efectelor comerciale subscrise. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din contul de disponibil. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din contul de disponibil cu destinatie speciala. 531 "Casa" - cu sumele in numerar platite furnizorilor de imobilizari. 541 "Acreditive" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din acreditive. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din avansuri de trezorerie. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizorii de imobilizari. 767 "Venituri din sconturi obtinute" - cu valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu sumele datorate furnizorilor de imobilizari inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari. Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari, stabilite pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" este un cont de pasiv.

69 Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se crediteaza prin debitul conturilor: 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea acceptata de catre furnizorii de imobilizari a efectelor comerciale subscrise. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se debiteaza prin creditul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu platile efectuate la scadenta din contul de disponibil pe baza de efecte comerciale. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionari de bunuri, lucrari executate si servicii prestate, pentru care nu s-au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionarea de la furnizori. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii achizitionate de la furnizori. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori. 388 "Diferente de pret la ambalaje" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" - cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.

70 605 "Cheltuieli privind energia si apa" - cu valoarea consumului de energie si apa inclusa direct pe cheltuieli. 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" - cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" - cu cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate tertilor. 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" - cu valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti. 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" - cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" - cu cheltuielile de protocol, reclama si publicitate datorate tertilor. 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul colectiv de personal datorate tertilor. 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" - cu cheltuielile reprezentand deplasari, detasari si transferari datorate tertilor. 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" - cu sumele datorate pentru alte servicii prestate de terti. Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate ca facturi nesosite. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. Contul 409 "Furnizori - debitori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor - debitor. Furnizorii - debitori se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ. Contul 409 "Furnizori - debitori" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate la furnizori. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 531 "Casa" - cu valoarea avansurilor acordate in numerar pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. Contul 409 "Furnizori - debitori" se crediteaza prin debitul conturilor: 381 "Ambalaje" - cu valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor in situatia in care acestea circula pe principiul restituirii. 401 "Furnizori" - cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia; - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate furnizorilor. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca

71 urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 608 "Cheltuieli privind ambalajele" - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. Soldul debitor al contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate. GRUPA 41 "CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE" Contul 411 "Clienti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care s-au intocmit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. Clientii se grupeaza in clienti interni si clienti externi. Contul 411 "Clienti" este un cont de activ. Contul 411 "Clienti" se debiteaza prin creditul conturilor: 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea facturilor intocmite catre clienti. 419 "Clienti - creditori" - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor; - cu valoarea avansurilor datorate de clienti. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile din creante inregistrate in avans sau care urmeaza a fi realizate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor finite livrate clientilor. 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a semifabricatelor livrate clientilor. 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor reziduale livrate clientilor. 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 705 "Venituri din studii si cercetari" - cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" - cu valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a marfurilor livrate clientilor. 708 "Venituri din activitati diverse" - cu sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) reprezentand venituri din activitati diverse. 754 "Venituri din creante reactivate" - cu valoarea creantelor reactivate. Contul 411 "Clienti" se crediteaza prin debitul conturilor: 413 "Efecte de primit" - cu valoarea efectelor comerciale acceptate. 416 "Clienti incerti" - cu sumele datorate de clientii incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu. 419 "Clienti - creditori" - cu valoarea avansurilor decontate cu clientii; - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti.

72 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu valoarea creantelor scazute din evidenta care nu mai pot fi incasate ca urmare a rezilierii contractelor. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate reprezentand creante incasate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 511 "Valori de incasat" - cu valoarea cecurilor primite de la clienti. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la clienti, in contul de disponibil. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar de la clienti. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" - cu valoarea sconturilor acordate clientilor. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea creantelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti. Contul 413 "Efecte de primit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de creanta stabilite pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.) Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ. Contul 413 "Efecte de primit" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea efectelor comerciale acceptate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. Contul 413 "Efecte de primit" se crediteaza prin debitul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 511 "Valori de incasat" - cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la clienti in contul de disponibil. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. Contul 416 "Clienti incerti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. Clientii incerti se grupeaza in clienti interni si clienti externi. Contul 416 "Clienti incerti" este un cont de activ. Contul 416 "Clienti incerti" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu sumele datorate de clientii incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent.

73 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. Contul 416 "Clienti incerti" se crediteaza prin debitul conturilor: 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la clientii incerti sau in litigiu in contul de disponibil. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar de la clientii incerti sau in litigiu. 654 "Pierderi din creante" - cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu. Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate, pentru care nu s-au intocmit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. Clientii se grupeaza in clienti interni si clienti externi. Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" este un cont de activ. Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" se debiteaza prin creditul conturilor: 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, pentru care nu s-au intocmit facturi. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile din creante inregistrate in avans sau care urmeaza a fi realizate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor finite livrate clientilor. 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a semifabricatelor livrate clientilor. 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor reziduale livrate clientilor. 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 705 "Venituri din studii si cercetari" - cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" - cu valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a marfurilor livrate clientilor. 708 "Venituri din activitati diverse" - cu sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) reprezentand venituri din activitati diverse. Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea facturilor intocmite catre clienti. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu valoarea creantelor scazute din evidenta care nu mai pot fi incasate ca urmare a rezilierii contractelor. 476 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv"

74 - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi. Contul 419 "Clienti - creditori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor primite de la clienti pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client - creditor. Clientii - creditori se grupeaza in clienti interni si clienti externi. Contul 419 "Clienti - creditori" este un cont de pasiv. Contul 419 "Clienti - creditori" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor; - cu valoarea avansurilor datorate de clienti. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii. Contul 419 "Clienti - creditori" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea avansurilor decontate cu clientii; - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. Soldul creditor al contului reprezinta avansurile primite de la clienti, nedecontate. GRUPA 42 "PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE" Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile si celelalte drepturi salariale cuvenite acestuia. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul statelor de plata a salariilor, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" este un cont de pasiv. Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" se crediteaza prin debitul contului: 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" - cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului. Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" se debiteaza prin creditul conturilor: 425 "Avansuri acordate personalului" - cu sumele retinute pe statele de salarii reprezentand avansuri acordate. 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu salariile si alte drepturi salariale neridicate in termenul legal de plata. 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" - cu sumele retinute din salarii in favoarea tertilor. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fara scop lucrativ.

75 431 "Asigurari sociale" - cu contributia pentru pensia suplimentara datorata de personal, precum si contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorate de asigurat, care excede impozitul pe salarii, potrivit legii. 437 "Ajutor de somaj" - cu contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj datorata de personal, potrivit legii. 444 "Impozitul pe salarii" - cu impozitul pe salarii datorat de personal, potrivit legii. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar personalului reprezentand salarii si alte drepturi salariale. Soldul creditor al contului reprezinta salarii si alte drepturi salariale datorate personalului. Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru ajutoarele materiale cuvenite acestuia, potrivit legii (ajutoare de boala pentru incapacitate temporara de munca, ingrijirea copilului bolnav, ajutoare de deces si a altor ajutoare acordate). Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul statelor de plata privind acordarea acestor drepturi banesti, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv. Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se crediteaza prin debitul conturilor: 431 "Asigurari sociale" - cu ajutoarele materiale datorate personalului suportate din contributia pentru asigurarile sociale, potrivit legii. 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" - cu ajutoarele materiale datorate personalului suportate din cheltuieli, potrivit legii. Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se debiteaza prin creditul conturilor: 425 "Avansuri acordate personalului" - cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate. 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu ajutoarele materiale neridicate in termenul legal de plata. 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" - cu sumele retinute din ajutoarele materiale in favoarea tertilor. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu sumele retinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate de personal. 431 "Asigurari sociale" - cu contributia pentru pensia suplimentara datorata de personal, potrivit legii. 437 "Ajutor de somaj" - cu contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj datorata de personal, potrivit legii. 444 "Impozitul pe salarii" - cu impozitul datorat de personal pentru ajutoarele materiale, potrivit legii. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar personalului reprezentand ajutoare materiale. Soldul creditor al contului reprezinta ajutoare materiale datorate personalului. Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru stimulentele alocate din fondul de participare la rezultatul activitatilor economice potrivit prevederilor din statutul aprobat. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul statelor de plata privind acordarea acestor drepturi banesti. Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" este un cont de pasiv. Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" se crediteaza prin debitul contului: 112 "Fondul de participare la rezultatul activitatilor economice" - cu sumele utilizate din fondul de participare la rezultatul activitatilor economice. Contul 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" se debiteaza prin creditul conturilor: 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu stimulentele neridicate in termenul legal de plata. 444 "Impozitul pe salarii" - cu impozitul pe stimulente datorat de personal, potrivit legii. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar personalului reprezentand stimulente din fondul de participare la rezultatul activitatilor economice. Soldul creditor al contului reprezinta stimulente datorate personalului din fondul de participare la rezultatul activitatilor economice. Contul 425 "Avansuri acordate personalului"

76 Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru avansurile din salarii si celelalte drepturi salariale cuvenite acestuia. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul listelor de plata, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ. Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se debiteaza prin creditul conturilor: 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu avansurile din salarii si alte drepturi salariale neridicate in termenul legal de plata. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar personalului reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi salariale. Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se crediteaza prin debitul conturilor: 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu sumele retinute pe statele de salarii reprezentand avansuri acordate. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate. Soldul debitor al contului reprezinta avansurile platite. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile banesti neridicate in termenul legal de plata. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare salariat sau colaborator. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu drepturile banesti ale colaboratorilor neridicate in termenul legal de plata. 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu salariile si alte drepturi salariale neridicate in termenul legal de plata. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu ajutoarele materiale neridicate in termenul legal de plata. 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" - cu stimulentele neridicate in termenul legal de plata. 425 "Avansuri acordate personalului" - cu avansurile din salarii si alte drepturi salariale neridicate in termenul legal de plata. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se debiteaza prin creditul conturilor: 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" - cu drepturile de personal neridicate prescrise, datorate bugetului statului, potrivit legii. 531 "Casa" - cu sumele achitate in numerar personalului. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu drepturile de personal neridicate prescrise si evidentiate la alte venituri din activitatile fara scop lucrativ. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu drepturile de personal neridicate prescrise si evidentiate la venituri exceptionale. Soldul creditor al contului reprezinta drepturi de personal neridicate. Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor retinute din salarii si alte drepturi salariale in favoarea tertilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare tert. Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" este un cont de pasiv. Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu sumele retinute din salarii in favoarea tertilor. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu sumele retinute din ajutoarele materiale in favoarea tertilor. Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate tertilor din contul de disponibil reprezentand retineri sau popriri din salarii si alte drepturi salariale. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele achitate tertilor din contul de disponibil reprezentand retineri sau popriri din salarii si alte drepturi salariale. 531 "Casa" - cu sumele achitate tertilor in numerar reprezentand retineri sau popriri din salarii si alte drepturi salariale. Soldul creditor al contului reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor.

77 Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la inchiderea exercitiului, precum si a altor creante si datorii in legatura cu personalul. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de datorii si creante. Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" este un cont bifunctional. Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se crediteaza prin debitul conturilor: 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fara scop lucrativ. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu sumele retinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate de personal. 438 "Alte datorii si creante sociale" - cu sumele datorate personalului sub forma de ajutoare materiale. 531 "Casa" - cu sumele incasate de la salariati evidentiate anterior in acest cont. 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" - la inchiderea exercitiului financiar, cu sumele datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar. Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se debiteaza prin creditul conturilor: 438 "Alte datorii si creante sociale" - cu sumele achitate in plus personalului reprezentand ajutoare materiale. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor. 531 "Casa" - cu sumele achitate personalului evidentiate anterior in acest cont. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu avansurile de trezorerie nejustificate. 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" - cu sumele datorate de salariati reprezentand chirii care se fac venituri ale unitatii. 708 "Venituri din activitati diverse" - cu alte sume datorate de salariati reprezentand cheltuieli efectuate pentru acestia. 758 "Alte venituri din exploatare" - cu alte sume datorate privind debite ale salariatilor. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor, iar soldul debitor sumele datorate de catre salariati, unitatii. GRUPA 43 "ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE" Contul 431 "Asigurari sociale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia persoanei juridice fara scop lucrativ la asigurarile sociale, precum si contributia personalului pentru pensia suplimentara. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contul 431 "Asigurari sociale" este un cont de pasiv. Contul 431 "Asigurari sociale" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata, potrivit legii, de colaboratorii care lucreaza pe baza de conventie civila de prestari servicii. 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu contributia pentru pensia suplimentara datorata de personal, precum si cu contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de asigurat care excede impozitul pe salarii, potrivit legii. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu contributia pentru pensia suplimentara datorata de personal, potrivit legii. 444 "Impozitul pe salarii" - cu contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de asigurati si retinuta din impozitul pe salarii, potrivit legii. 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" - cu contributia unitatii la asigurarile sociale, potrivit legii. Contul 431 "Asigurari sociale" se debiteaza prin creditul conturilor: 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu ajutoarele materiale datorate personalului suportate din contributia pentru asigurarile sociale, potrivit legii. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate asigurarilor sociale. 513 "Disponibil cu destinatie speciala"

78 - cu sumele virate asigurarilor sociale. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale. Contul 437 "Ajutor de somaj" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia persoanei juridice fara scop lucrativ si a salariatilor la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contul 437 "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv. Contul 437 "Ajutor de somaj" se crediteaza prin debitul conturilor: 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj datorata de personal, potrivit legii. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj datorata de personal, potrivit legii. 645 "Cheltuieli privind asigurarile sociale" - cu contributia unitatii la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii. Contul 437 "Ajutor de somaj" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate la fondul pentru plata ajutorului de somaj. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele virate la fondul pentru plata ajutorului de somaj. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj. Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale aferente exercitiului in curs, precum si plata acestora. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de datorii si creante. Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" este un cont bifunctional. Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" se crediteaza prin debitul conturilor: 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu sumele achitate in plus personalului reprezentand ajutoare materiale. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la asigurarile sociale reflectate ca alte creante sociale. Contul 438 "Alte datorii si creante sociale" se debiteaza prin creditul conturilor: 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu sumele datorate personalului sub forma de ajutoare materiale. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale. GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE" Contul 441 "Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice. Contul 441 "Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" este un cont bifunctional. Contul 441 "Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" se crediteaza prin debitul contului: 691 "Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" - cu sumele datorate de unitate bugetului statului reprezentand impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice, potrivit legii. Contul 441 "Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" se debiteaza prin creditul contului: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate bugetului statului reprezentand impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice. Soldul creditor al contului reprezinta impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice datorat de unitate bugetului statului, iar soldul debitor reprezinta sumele varsate in plus de unitate la bugetul statului, in contul impozitului pe rezultatul brut al activitatilor economice. Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi, astfel:

79 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" este un cont bifunctional. Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" este un cont de pasiv. Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se crediteaza prin debitul contului: 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - la sfarsitul lunii, cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului, reprezentand diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mica. Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se debiteaza prin creditul conturilor: 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" - cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata. 512 "Conturi curente la banci" - cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. Soldul creditor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" este un cont de activ. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se debiteaza prin creditul contului: 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - la sfarsitul lunii, cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea adaugata colectata mai mica. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se crediteaza prin debitul conturilor: 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" - cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata. 512 "Conturi curente la banci" - cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. Soldul debitor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile achizitionate, lucrarile executate si serviciile prestate, deductibila din punct de vedere fiscal, potrivit legii. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise de furnizori. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de imobilizari. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii devenita exigibila, potrivit legii. 512 "Conturi curente la banci" - cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta bunurilor si serviciilor decontate din avansuri de trezorerie. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se crediteaza prin debitul conturilor: 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" - la sfarsitul lunii, cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea adaugata colectata mai mica. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata. 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" - cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila. La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

80 Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate bugetului statului reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri, executarilor de lucrari sau prestarilor de servicii, potrivit legii. Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" este un cont de pasiv. Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor. 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila, devenita exigibila. 461 "Debitori diversi" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor imputate tertilor; - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta elementelor de activ cedate. 531 "Casa" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar, reprezentand vanzarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii. 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti. 416 "Clienti incerti" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ. 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" - la sfarsitul lunii, cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului, reprezentand diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mica. 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata. La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri, servicii, lucrari efectuate cu plata in rate, precum si cea inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul la unitatile care tin evidenta la acest pret. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" este un cont bifunctional. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se crediteaza prin debitul conturilor: 371 "Marfuri" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul. 411 "Clienti" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi. 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii devenita exigibila, potrivit legii. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se debiteaza prin creditul conturilor: 371 "Marfuri" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute, lipsa, degradate, declasate, calamitate sau donate, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul. 401 "Furnizori" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate sau prin decontari succesive. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de imobilizari cu plata in rate. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila, devenita exigibila.

81 Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila. Contul 444 "Impozitul pe salarii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe salarii si alte drepturi similare. Contul 444 "Impozitul pe salarii" este un cont de pasiv. Contul 444 "Impozitul pe salarii" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu sumele retinute reprezentand impozit datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia. 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu impozitul pe salarii datorat de personal, potrivit legii. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu impozitul datorat de personal pentru ajutoarele materiale, potrivit legii. 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" - cu impozitul pe stimulente datorat de personal, potrivit legii. Contul 444 "Impozitul pe salarii" se debiteaza prin creditul conturilor: 431 "Asigurari sociale" - cu contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de asigurati si retinuta din impozitul pe salarii, potrivit legii. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate bugetului statului reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele virate bugetului statului reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare decontate din avansuri de trezorerie. Soldul creditor al contului reprezinta impozitul pe salarii si alte drepturi similare datorat bugetului statului. Contul 445 "Subventii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, subventiilor pentru diferentele de pret, precum si a altor subventii, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de subventii. Contul 445 "Subventii" este un cont de activ. Contul 445 "Subventii" se debiteaza prin creditul conturilor: 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea subventiilor pentru investitii de primit. 741 "Venituri din subventii de exploatare" - cu valoarea subventiilor pentru diferentele de pret si a altor subventii de primit, potrivit legii. Contul 445 "Subventii" se crediteaza prin debitul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea alocatiilor de la buget, subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii incasate. Soldul debitor al contului reprezinta subventii de primit. Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale, dupa caz, privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri etc., potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru bugetul statului si bugetele locale, iar in cadrul acestora pe feluri de impozite. Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv. Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se crediteaza prin debitul contului: 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" - cu valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz. Contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz, reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz, reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

82 Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor speciale, taxelor si varsamintelor asimilate datorate catre alte organisme publice, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate. Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" este un cont de pasiv. Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se crediteaza prin debitul contului: 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" - cu datoriile si varsamintele de efectuat catre organismele publice. Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate catre organismele publice reprezentand datorii si alte varsaminte asimilate. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele virate catre organismele publice reprezentand datorii si alte varsaminte asimilate. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele platite catre organismele publice reprezentand datorii si alte varsaminte asimilate decontate din avansuri de trezorerie. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate organismelor publice. Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind alte datorii si creante cu bugetul statului. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de datorii si creante. Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" este un cont bifunctional. Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se crediteaza prin debitul conturilor: 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu drepturile de personal neridicate prescrise, datorate bugetului statului, potrivit legii. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu alte datorii fata de bugetul statului reprezentand amenzi, penalitati etc. Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu sumele cuvenite unitatii datorate de buget, altele decat impozitele si taxele. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele datorate de bugetul statului, unitatii. GRUPA 45 "GRUP SI ASOCIATI" Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre persoanele juridice fara scop lucrativ apartinand aceluiasi grup. Contabilitatea se tine distinct pe conturi sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe unitati si pe feluri de decontari. Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" este un cont bifunctional. Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" se debiteaza prin creditul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate la grup. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate la grup. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar livrate la grup. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la grup. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate altor persoane juridice fara scop lucrativ din cadrul grupului. 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" - cu dobanzile aferente imprumuturilor acordate. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. 765 "Venituri din diferente de curs valutar"

83 - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. 766 "Venituri din dobanzi" - cu dobanzile aferente imprumuturilor acordate. 772 "Venituri din operatii de capital" - cu pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate altor persoane juridice fara scop lucrativ din cadrul grupului (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). Contul 451 "Decontari in cadrul grupului" se crediteaza prin debitul conturilor: 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" - cu valoarea dobanzilor datorate aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate primite de la alte unitati din cadrul grupului. 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la grup. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la grup. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite de la grup. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la grup. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la alte persoane juridice fara scop lucrativ din cadrul grupului. 655 "Contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop lucrativ" - cu cheltuielile reprezentand contributii si cotizatii datorate, potrivit statutului. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 666 "Cheltuieli privind dobanzile" - cu dobanzile aferente imprumuturilor primite. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea debitelor scazute din evidenta. Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat de la grup, iar soldul creditor sumele datorate grupului. Contul 458 "Decontari din operatii in participatie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor din participatie, a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti, privind activitatile economice. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe coparticipanti si pe feluri de decontari. Contul 458 "Decontari din operatii in participatie" este un cont bifunctional. Contul 458 "Decontari din operatii in participatie" se crediteaza prin debitul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite in contul de disponibil de la coparticipanti; - cu sumele primite in contul de disponibil ca rezultat al operatiilor in participatie. 531 "Casa" - cu sumele primite in numerar de la coparticipanti; - cu sumele primite in numerar ca rezultat al operatiilor in participatie. Conturi din grupa 60 - 68 - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Conturi din grupa 70 - 78 - cu veniturile transferate din operatii in participatie. Contul 458 "Decontari din operatii in participatie" se debiteaza prin creditul conturilor: 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale transferata conform contractelor de asociere in participatie. 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale transferata conform contractelor de asociere in participatie. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate din contul de disponibil coparticipantilor; - cu sumele virate din contul de disponibil ca rezultat al operatiilor in participatie. 531 "Casa" - cu sumele achitate in numerar coparticipantilor; - cu sumele achitate in numerar ca rezultat al operatiilor in participatie. Conturi din grupa 60 - 68 - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Conturi din grupa 70 - 78 - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor, ca rezultat favorabil din operatii in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor deficite inregistrate din operatii

84 in participatie. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor deficite inregistrate din operatii in participatie, precum si sumele ce urmeaza a fi incasate de coparticipanti, ca rezultat favorabil din operatii in participatie. GRUPA 46 "DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI" Contul 461 "Debitori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind creantele pe baza de titluri executorii, precum si a celor care provin din alte operatii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Contul 461 "Debitori diversi" este un cont de activ. Contul 461 "Debitori diversi" se debiteaza prin creditul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni" - cu suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise cand valoarea de rambursare este egala cu valoarea de emisiune; - cu suma imprumuturilor obtinute la valoarea de emisiune a obligatiunilor cu prima de rambursare. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor imputate tertilor; - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta elementelor de activ cedate. 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 503 "Actiuni" - cu valoarea actiunilor cedate. 506 "Obligatiuni" - cu valoarea obligatiunilor cedate. 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu valoarea altor titluri de plasament cedate. 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" - cu sumele de incasat de la terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare. 735 "Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" - cu dividendele de incasat aferente titlurilor de participare si plasament. 754 "Venituri din creante reactivate" - cu valoarea debitelor reactivate. 758 "Alte venituri din exploatare" - cu valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor. 761 "Venituri din participatii" - cu dividendele de incasat aferente titlurilor de participare. 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" - cu dividendele de incasat aferente altor titluri imobilizate. 764 "Venituri din titluri de plasament" - cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune. 766 "Venituri din dobanzi" - cu dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi. 768 "Alte venituri financiare" - cu alte venituri financiare datorate de catre debitori diversi. 772 "Venituri din operatii de capital" - cu pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate. Contul 461 "Debitori diversi" se crediteaza prin debitul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil cu destinatie speciala. 531 "Casa"

85 - cu sumele incasate in numerar de la debitori. 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu diferente din lichidarea creantelor. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 667 "Cheltuieli din sconturi acordate" - cu valoarea sconturilor acordate debitorilor. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea debitelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii. Soldul debitor al contului reprezinta sumele neincasate de la debitori diversi. Contul 462 "Creditori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind datoriile pe baza de titluri executorii, precum si a celor care provin din alte operatii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare creditor. Contul 462 "Creditori diversi" este un cont de pasiv. Contul 462 "Creditori diversi" se crediteaza prin debitul conturilor: 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" - cu sumele reprezentand fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retrasi. 118 "Alte fonduri" - cu sumele reprezentand fondul pentru ajutorul de deces neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retrasi. 476 "Diferente de conversie - activ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil, necuvenite; - cu sumele incasate in contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele incasate in contul de disponibil cu destinatie speciala, necuvenite. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar, necuvenite; - cu sumele incasate in numerar pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale. 655 "Contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop lucrativ" - cu cheltuielile reprezentand contributii si cotizatii datorate, potrivit statutului. 657 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ" - cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fara scop lucrativ. 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu diferentele din lichidarea datoriilor. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu suma datoriilor evidentiata pe cheltuieli. Contul 462 "Creditori diversi" se debiteaza prin creditul conturilor: 476 "Diferente de conversie - activ" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 477 "Diferente de conversie - pasiv" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil. 531 "Casa" - cu sumele achitate in numerar creditorilor. 739 "Alte venituri" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize; - cu sumele datorate creditorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. 767 "Venituri din sconturi obtinute"

86 - cu valoarea sconturilor obtinute de la alti creditori. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu sumele datorate creditorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate creditorilor diversi. GRUPA 47 "CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE" Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor anticipate sau efectuate in avans, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile viitoare. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de cheltuieli. Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ. Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se debiteaza prin creditul conturilor: 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora. 401 "Furnizori" - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate de furnizori si a altor cheltuieli efectuate anticipat. 512 "Conturi curente la banci" - cu platile din contul de disponibil efectuate in avans. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu platile din contul de disponibil efectuate in avans. 531 "Casa" - cu platile in numerar efectuate in avans. 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal" 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" 658 "Alte cheltuieli de exploatare" 666 "Cheltuieli privind dobanzile" 668 "Alte cheltuieli financiare" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. 758 "Alte venituri din exploatare" - cu valoarea reparatiilor capitale, efectuate cu forte proprii, constatate la inchiderea exercitiului financiar, ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se crediteaza prin debitul conturilor: 605 "Cheltuieli privind energia si apa" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scandentarelor. 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" 613 "Cheltuielile cu primele de asigurare" 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" 658 "Alte cheltuieli de exploatare" 666 "Cheltuieli privind dobanzile" 668 "Alte cheltuieli financiare" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor. - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs.

87 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, inclusa pe cheltuieli exceptionale, potrivit legii. Soldul debitor al contului reprezinta cheltuielile anticipate sau efectuate in avans. Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor anticipate si a veniturilor de realizat. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de venituri. Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" este un cont de pasiv. Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu veniturile din creante inregistrate in avans sau care urmeaza a fi realizate. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu veniturile din creante inregistrate in avans sau care urmeaza a fi realizate. 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu dobanzile de incasat pentru obligatiuni si alte titluri de plasament. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate anticipat prin contul de disponibil. 531 "Casa" - cu sumele incasate anticipat in numerar. Contul 472 "Venituri inregistrate in avans" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea creantelor scazute din evidenta care nu mai pot fi incasate ca urmare a rezilierii contractelor. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea creantele scazute din evidenta care nu mai pot fi incasate ca urmare a rezilierii contractelor. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate anticipat, restituite. 513 "Casa" - cu sumele incasate anticipat, restituite. 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" 705 "Venituri din studii si cercetari" 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" 708 "Venituri din activitati diverse" - cu veniturile incasate anticipat care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate pentru care au fost create in prealabil debite. 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" - cu veniturile incasate anticipat care privesc perioada curenta. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu veniturile incasate anticipat care privesc perioada curenta. 766 "Venituri din dobanzi" - cu veniturile incasate anticipat care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate pentru care au fost create in prealabil debite. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu creantele prescrise sau scazute din evidenta ca urmare a insolvabilitatii. Soldul creditor al contului reprezinta veniturile inregistrate in avans. Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare (amenzi, cheltuieli de judecata, a operatiilor efectuate in conturile bancare pentru care nu exista documente etc.), operatii ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli sau alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare. Contabilitatea analitica se asigura pe baza proceselor verbale de constatare sau a altor documente. Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" este un cont bifunctional. Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu sumele clarificate reprezentand creante incasate. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele in curs de lamurire si platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare. - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele in curs de lamurire si platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare;

88 - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 531 "Casa" - cu sumele restituite in numerar, necuvenite. Contul 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil care necesita clarificari suplimentare. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele incasate in contul de disponibil care necesita clarificari suplimentare. Conturile din grupele 60 - 65 - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare. Contul 476 "Diferente de conversie - activ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de curs valutar nefavorabile intre valoarea de intrare a creantelor si datoriilor in devize si valoarea acestora la cursul din ultima zi a exercitiului financiar. Contul 476 "Diferente de conversie - activ" este un cont de activ. Contul 476 "Diferente de conversie - activ" se debiteaza prin creditul conturilor: 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" 267 "Creante imobilizate" 409 "Furnizori - debitori" 411 "Clienti" 413 "Efecte de primit" 416 "Clienti incerti" 418 "Clienti - facturi de intocmit" 461 "Debitori diversi" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" 166 "Datorii legate de participatii" 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" 401 "Furnizori" 403 "Efecte de platit" 404 "Furnizori de imobilizari" 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" 408 "Furnizori - facturi nesosite" 419 "Clienti - creditori" 462 "Creditori diversi" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. Contul 476 "Diferente de conversie - activ" se crediteaza prin debitul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" 162 "Credite bancare pe termen lung" 166 "Datorii legate de participatii" 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" 401 "Furnizori" 403 "Efecte de platit" 404 "Furnizori de imobilizari" 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" 408 "Furnizori - facturi nesosite" 419 "Clienti - creditori" 462 "Creditori - diversi" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" 267 "Creante imobilizate" 409 "Furnizori - debitori" 411 "Clienti"

89 413 "Efecte de primit" 416 "Clienti incerti" 418 "Clienti - facturi de intocmit" 461 "Debitori diversi" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. Soldul debitor al contului reprezinta diferentele de conversie - activ, existente. Contul 477 "Diferente de conversie - pasiv" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de curs valutar favorabile intre valoarea de intrare a creantelor si datoriilor in devize si valoarea acestora la cursul din ultima zi a exercitiului financiar. Contul 477 "Diferentele de conversie - pasiv" este un cont de pasiv. Contul 477 "Diferentele de conversie - pasiv" se crediteaza prin debitul conturilor: 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" 267 "Creante imobilizate" 409 "Furnizori - debitori" 411 "Clienti" 413 "Efecte de primit" 416 "Clienti incerti" 418 "Clienti - facturi de intocmit" 461 "Debitori diversi" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, ca urmare a cresterii cursului de schimb valutar. 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" 166 "Datorii legate de participatii" 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" 401 "Furnizori" 403 "Efecte de platit" 404 "Furnizori de imobilizari" 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" 408 "Furnizori - facturi nesosite" 419 "Clienti - creditori" 462 "Creditori diversi" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, ca urmare a scaderii cursului de schimb valutar. Contul 477 "Diferente de conversie - pasiv" se debiteaza prin creditul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" 166 "Datorii legate de participatii" 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" 401 "Furnizori" 403 "Efecte de platit" 404 "Furnizori de imobilizari" 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" 408 "Furnizori - facturi nesosite" 419 "Clienti - creditori" 462 "Creditori diversi" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" 267 "Creante imobilizate" 409 "Furnizori - debitori" 411 "Clienti" 413 "Efecte de primit" 416 "Clienti incerti" 418 "Clienti - facturi de intocmit" 461 "Debitori diversi" - la deschiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului financiar precedent. Soldul creditor al contului reprezinta diferentele de conversie-pasiv, existente.

90 GRUPA 48 "DECONTARI IN CADRUL UNITATII" Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre persoana juridica fara scop lucrativ si subunitatile sale fara personalitate juridica, care conduc contabilitate proprie. Contabilitatea analitica se tine pe subunitati fara personalitate juridica, cu contabilitate proprie si pe feluri de decontari. Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" este un cont bifunctional. Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se debiteaza prin creditul conturilor: 300 "Materii prime" 301 "Materiale consumabile" 321 "Obiecte de inventar" 341 "Semifabricate" 361 "Animale si pasari" 371 "Marfuri" 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, semifabricatelor, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatilor), precum si a materialelor consumate pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea subunitatilor). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 736 "Venituri din cote-parti primite potrivit statutului" - cu sumele de incasat pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 481 "Decontari intre unitate si subunitati" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" 301 "Materiale consumabile" 321 "Obiecte de inventar" 341 "Semifabricate" 361 "Animale si pasari" 371 "Marfuri" 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, semifabricatelor, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 531 "Casa" - cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 656 "Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului" - cu cheltuielile reprezentand cote-parti datorate potrivit statutului. Soldul debitor al contului reprezinta sume de incasat, iar soldul creditor al contului reprezinta sume datorate pentru

91 operatiuni reciproce. Contul 482 "Decontari intre subunitati" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre subunitatile fara personalitate juridica care conduc contabilitate proprie, din cadrul aceleiasi unitati cu personalitate juridica. Contabilitatea analitica se tine pe subunitati fara personalitate juridica cu contabilitate proprie si pe feluri de decontari. Contul 482 "Decontari intre subunitati" este un cont bifunctional. Contul 482 "Decontari intre subunitati" se debiteaza prin creditul conturilor: 300 "Materii prime" 301 "Materiale consumabile" 321 "Obiecte de inventar" 341 "Semifabricate" 361 "Animale si pasari" 371 "Marfuri" 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, semifabricatelor, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor livrate subunitatilor. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. Contul 482 "Decontari intre subunitati" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" 301 "Materiale consumabile" 321 "Obiecte de inventar" 341 "Semifabricate" 361 "Animale si pasari" 371 "Marfuri" 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, semifabricatelor, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor primite de la subunitati. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 531 "Casa" - cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. Soldul debitor al contului reprezinta sume de incasat, iar soldul creditor al contului reprezinta sume datorate pentru operatiuni reciproce. Contul 489 "Decontari intre activitatea fara scop lucrativ si activitatile economice" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta raporturilor de decontare intre activitatea fara scop lucrativ (exclusiv activitatile cu destinatie speciala) si activitatile economice desfasurate in cadrul unitatii sau subunitatilor fara personalitate juridica, care conduc contabilitate proprie, privind cota de cheltuieli comune ce se repartizeaza la finele lunii. Contul 489 "Decontari intre activitatea fara scop lucrativ si activitatile economice" este un cont de activ. Contul 489 "Decontari intre activitatea fara scop lucrativ si activitatile economice" se debiteaza prin creditul conturilor: Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activitatea fara scop lucrativ) - la finele lunii, cu cheltuielile efectuate ce se repartizeaza activitatilor economice. Contul 489 "Decontari intre activitatea fara scop lucrativ si activitatile economice" se crediteaza prin debitul conturilor: Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activitatile economice) - la finele lunii, cu cheltuielile repartizate asupra activitatilor economice. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 49 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR" Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din contul de clienti, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creante supuse deprecierii. Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" este un cont de pasiv.

92 Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" se crediteaza prin debitul contului: 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasate, clienti dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu. Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" se debiteaza prin creditul contului: 781 "Venituri din provizioane pentru activitatea de exploatare" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - clienti diminuate sau anulate. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - clienti. Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului sau unitatii, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creante supuse deprecierii. Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii" este un cont de pasiv. Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii" se crediteaza prin debitul contului: 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea provizioanelor de natura financiara constituite pentru creantele din conturile de decontari in cadrul grupului sau unitatii. Contul 495 "Provizioane pentru deprecierile creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii" se debiteaza prin creditul contului: 786 "Venituri financiare din provizioane" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii, diminuate sau anulate. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii. Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din contul de debitori diversi, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creante supuse deprecierii. Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" este un cont de pasiv. Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se crediteaza prin debitul contului: 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" - cu valoarea provizioanelor constituite pentru creantele din contul de debitori diversi. Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" se debiteaza prin creditul contului: 787 "Venituri exceptionale din provizioane" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor debitori diversi, diminuate sau anulate. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - debitori diversi. CLASA 5 GRUPA 50 "TITLURI DE PLASAMENT" Contul 503 "Actiuni" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de plasament reprezentand actiunile cotate si necotate achizitionate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt si a miscarii acestora in gestiunea persoanei juridice fara scop lucrativ. Contabilitatea analitica se tine pe categorii (cotate, necotate, etc.) si feluri (valori) de actiuni grupate pe unitatile emitente, potrivit metodelor de evidenta prevazute de reglementarile in vigoare. Contul 503 "Actiuni", este un cont de activ. Contul 503 "Actiuni" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea titlurilor de plasament reprezentand actiuni aportate. 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" - cu sumele datorate pentru cumpararea de actiuni. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea actiunilor cumparate, respectiv costul de achizitie al acestora achitate din contul de disponibil (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 531 "Casa" - cu valoarea actiunilor cumparate cu plata in numerar, respectiv costul de achizitie al acestora (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). Contul 503 "Actiuni" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori diversi"

93 - cu valoarea actiunilor cedate. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate prin banca reprezentand valoarea contabila a actiunilor vandute. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand valoarea contabila a actiunilor vandute. 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" - cu diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a actiunilor vandute si pretul de cesiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate, existente. Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate. Contabilitatea analitica se tine pe categorii si feluri (valori) de obligatiuni. Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" este un cont de activ. Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se debiteaza prin creditul conturilor: 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" - cu sumele datorate pentru cumpararea obligatiunilor emise si rascumparate. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de disponibil. 531 "Casa" - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, cu plata in numerar. Contul 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" se crediteaza prin debitul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, care nu au fost anulate. Contul 506 "Obligatiuni" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de plasament, reprezentand obligatiunile achizitionate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt, precum si a miscarii acestora in gestiunea persoanei juridice fara scop lucrativ. Contabilitatea analitica se tine pe categorii si feluri (valori) de obligatiuni, grupate pe unitatile emitente, potrivit metodelor de evidenta prevazute de reglementarile legale. Contul 506 "Obligatiuni" este un cont de activ. Contul 506 "Obligatiuni" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea titlurilor de plasament reprezentand obligatiuni aportate. 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" - cu sumele datorate pentru cumpararea de obligatiuni. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea obligatiunilor cumparate, respectiv costul de achizitie al acestora achitate din contul de disponibil (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 531 "Casa" - cu valoarea obligatiunilor cumparate cu plata in numerar, respectiv costul de achizitie al acestora (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). Contul 506 "Obligatiuni" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori diversi" - cu valoarea obligatiunilor cedate. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate prin banca reprezentand valoarea contabila a obligatiunilor vandute. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar, reprezentand valoarea contabila a obligatiunilor vandute. 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" - cu diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a obligatiunilor vandute si pretul de cesiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente. Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate achizitionate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt, precum si a miscarii acestora in gestiunea persoanei juridice fara scop lucrativ. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica a altor titluri de plasament si creante asimilate se tine pe categorii si feluri (valori) grupate pe unitatile emitente, potrivit metodelor de evidenta prevazute de reglementarile in vigoare. Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" este un cont de activ.

94 Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu valoarea altor titluri de plasament aportate. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu dobanzile de incasat pentru obligatiuni si alte titluri de plasament. 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" - cu sumele datorate pentru cumpararea de alte titluri de plasament si creante asimilate. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate cumparate, respectiv costul de achizitie al acestora achitate din contul de disponibil (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 531 "Casa" - cu valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate achizitionate cu plata in numerar, respectiv costul de achizitie al acestora (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). Contul 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori diversi" - cu valoarea altor titluri de plasament cedate. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate prin banca, reprezentand valoarea contabila a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand valoarea contabila a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute. 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" - cu diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute si pretul de cesiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate existente. Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru titlurile de plasament cumparate. Contabilitatea analitica se tine pe unitatile emitente de titluri de plasament. Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" este un cont de pasiv. Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" se crediteaza prin debitul conturilor: 503 "Actiuni" - cu sumele datorate pentru cumpararea de actiuni. 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" - cu sumele datorate pentru cumpararea obligatiunilor emise si rascumparate. 506 "Obligatiuni" - cu sumele datorate pentru cumpararea de obligatiuni. 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu sumele datorate pentru cumpararea de alte titluri de plasament si creante asimilate. Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate din contul de disponibil pentru titlurile de plasament cumparate. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar pentru titlurile de plasament cumparate. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate pentru titluri de plasament cumparate. GRUPA 51 "CONTURI LA BANCI" Contul 511 "Valori de incasat" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat cum sunt: cecurile si efectele comerciale primite de la clienti. Contabilitatea se tine distinct, pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de valori de incasat. Contul 511 "Valori de incasat" este un cont de activ. Contul 511 "Valori de incasat" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea cecurilor primite de la clienti. 413 "Efecte de primit" - cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti. 765 "Diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar cu diferentele de curs valutar favorabile aferente valorilor de incasat in devize. Contul 511 "Valori de incasat" se crediteaza prin debitul conturilor:

95 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate. 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" - cu valoarea sconturilor acordate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate. Contul 512 "Conturi curente la banci" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor, in lei si in devize, aflate in conturi la banci, a carnetelor de cecuri cu limita de suma si a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe conturile curente deschise la banci, iar pentru disponibilitatile in devize se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 512 "Conturi curente la banci" este un cont bifunctional. Contul 512 "Conturi curente la banci" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu sumele depuse ca aport in contul de disponibil. 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" - cu sumele incasate de la terti sau comunicate de terti pe baza de documente neaparute inca in extrasele de cont, reprezentand depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). 118 "Alte fonduri" - cu sumele incasate de la terti sau comunicate de terti pe baza de documente neaparute inca in extrasele de cont, reprezentand depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) la fondul pentru ajutor de deces. 131 "Subventii pentru investitii" - cu valoarea subventiilor pentru investitii primite in cont. 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" - cu suma creditelor bancare primita in cont. 166 "Datorii legate de participatii" - cu sumele primite in cont de la alte persoane juridice care detin titluri de participare ale persoanei juridice fara scop lucrativ. 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" - cu suma altor imprumuturi si datorii asimilate primita in cont. 267 "Creante imobilizate" - cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate in contul de disponibil. 411 "Clienti" - cu sumele incasate de la clienti in contul de disponibil. 413 "Efecte de primit" - cu sumele incasate de la clienti in contul de disponibil. 416 "Clienti incerti" - cu sumele incasate de la clienti incerti sau in litigiu in contul de disponibil. 419 "Clienti - creditori" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand avansuri primite de la clienti, pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 438 "Alte datorii si creante sociale" - cu sumele incasate de la asigurarile sociale reflectate ca alte creante sociale. 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" - cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. 445 "Subventii" - cu valoarea alocatiilor de la buget, subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii incasate. 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" - cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu sumele incasate de la alte persoane juridice fara scop lucrativ din cadrul grupului. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu sumele primite in contul de disponibil de la coparticipanti; - cu sumele primite in contul de disponibil ca rezultat al operatiilor in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. 462 "Creditori diversi" - cu sumele incasate in contul de disponibil, necuvenite; - cu sumele incasate in contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu sumele incasate anticipat prin contul de disponibil. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare"

96 - cu sumele incasate in contul de disponibil, care necesita clarificari suplimentare. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 482 "Decontari intre subunitati" - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 503 "Actiuni" - cu sumele incasate prin banca reprezentand valoarea contabila a actiunilor vandute. 506 "Obligatiuni" - cu sumele incasate prin banca, reprezentand valoarea contabila a obligatiunilor vandute. 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu sumele incasate prin banca, reprezentand valoarea contabila a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute. 511 "Valori de incasat" - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate. 518 "Dobanzi" - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente. 519 "Credite bancare pe termen scurt" - cu sumele primite in contul de disponibil reprezentand credite bancare pe termen scurt. 581 "Viramente interne" - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 708 "Venituri din activitati diverse" - cu sumele incasate in contul de disponibil de la terti reprezentand venituri din activitatile diverse (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand cotizatiile membrilor si contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor. 732 "Venituri din donatii" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand donatii primite. 733 "Venituri din sponsorizari" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand sponsorizari primite. 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatea fara scop lucrativ" - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, precum si creantelor imobilizate. 735 "Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ. 737 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe" - cu sumele primite din surse externe in contul de disponibil. 738 "Subventii primite de la buget" - cu sumele primite de la buget in contul de disponibil. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri din activitatile fara scop lucrativ; - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 741 "Venituri din subventii de exploatare" - cu subventiile de exploatare primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret. 758 "Alte venituri din exploatare" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitatea de exploatare. 761 "Venituri din participatii" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand dividende aferente titlurilor de participare. 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" - cu dividendele aferente altor titluri imobilizate. 763 "Venituri din creante imobilizate" - cu dobanzile incasate aferente creantelor imobilizate. 764 "Venituri din titluri de plasament" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand diferente favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 766 "Venituri din dobanzi" - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci. 767 "Venituri din sconturi obtinute" - cu valoarea sconturilor incasate in contul de disponibil de la furnizori si alti creditori. 768 "Alte venituri financiare"

97 - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri financiare. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu sumele primite gratuit in contul de disponibil. Contul 512 "Conturi curente la banci" se crediteaza prin debitul conturilor: 102 "Aporturi" - cu sumele virate, potrivit legii, la incetarea activitatii. 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" - cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (CAR), reprezentand fondul social al membrilor transferati. 118 "Alte fonduri" - cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (CAR), reprezentand fondul pentru ajutor de deces al membrilor transferati. 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" - cu suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate. 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" - cu suma creditelor bancare rambursate. 166 "Datorii legate de participatii" - cu sumele restituite persoanelor juridice care detin titluri de participare ale persoanei juridice fara scop lucrativ. 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" - cu suma altor imprumuturi si datorii asimilate rambursate. 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" - cu suma dobanzilor platite din cont aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. 201 "Cheltuieli de constituire" - cu sumele platite din cont reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale. 261 "Titluri de participare" - cu valoarea titlurilor de participare achizitionate cu plata prin virament. 263 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea altor titluri imobilizate achizitionate cu plata prin virament. 267 "Creante imobilizate" - cu sumele virate reprezentand imprumuturi acordate pe termen lung, precum si alte creante imobilizate. 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" - cu sumele platite prin virament pentru imobilizari financiare achizitionate. 401 "Furnizori" - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil. 403 "Efecte de platit" - cu platile efectuate la scadenta din contul de disponibil, pe baza de efecte comerciale. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din contul de disponibil. 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" - cu platile efectuate la scadenta din contul de disponibil pe baza de efecte comerciale. 409 "Furnizori-debitori" - cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" - cu sumele achitate tertilor din contul de disponibil reprezentand retineri sau popriri din salarii si alte drepturi salariale. 431 "Asigurari sociale" - cu sumele virate asigurarilor sociale. 437 "Ajutor de somaj" - cu sumele virate la fondul pentru plata ajutorului de somaj. 438 "Alte datorii si creante sociale" - cu sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale. 441 "Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" - cu sumele virate bugetului statului reprezentand impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice. 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" - cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 444 "Impozitul pe salarii" - cu sumele virate bugetului statului reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare. 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

98 - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz, reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" - cu sumele virate catre organismele publice reprezentand datorii si alte varsaminte asimilate. 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" - cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu sumele virate altor persoane juridice fara scop lucrativ din cadrul grupului. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu sumele virate din contul de disponibil coparticipantilor; - cu sumele virate din contul de disponibil ca rezultat al operatiilor in participatie. 462 "Creditori diversi" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu platile din contul de disponibil efectuate in avans. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu sumele incasate anticipat, restituite. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele in curs de lamurire si platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare; - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 482 "Decontari intre subunitati" - cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 503 "Actiuni" - cu valoarea actiunilor cumparate, respectiv costul de achizitie al acestora achitate din contul de disponibil (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de disponibil. 506 "Obligatiuni" - cu valoarea obligatiunilor cumparate, respectiv costul de achizitie al acestora achitate din contul de disponibil (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate cumparate, respectiv costul de achizitie al acestora achitate din contul de disponibil (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" - cu sumele achitate din contul de disponibil pentru titlurile de plasament cumparate. 518 "Dobanzi" - cu dobanzile platite aferente imprumuturilor primite. 519 "Credite bancare pe termen scurt" - cu creditele bancare pe termen scurt rambursate bancii finantatoare din contul de disponibil, inclusiv dobanzile platite. 532 "Alte valori" - cu sumele platite prin banca pentru procurarea de alte valori. 581 "Viramente interne" - cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie. 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" - cu sumele achitate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii. 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu valoarea primelor de asigurare achitate. 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" - cu sumele achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate. 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" - cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal. 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" - cu sumele achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari. 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii achitate. 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" - cu sumele achitate pentru alte servicii prestate de terti. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize;

99 - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente disponibilitatilor in devize. 666 "Cheltuieli privind dobanzile" - cu valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite; - cu valoarea donatiilor si subventiilor acordate; - cu valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile in lei si in devize existente, iar soldul creditor, creditele primite. Contul 513 "Disponibil cu destinatie speciala" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mijloacelor banesti existente in conturile de disponibil reprezentand veniturile cu destinatie speciala incasate, potrivit legii, de catre persoana juridica fara scop lucrativ, precum si a miscarii acestora. Contabilitatea analitica se tine pe conturile curente deschise la banci pe feluri de venituri cu destinatie speciala. Contul 513 "Disponibil cu destinatie speciala" este un cont de activ. Contul 513 "Disponibil cu destinatie speciala" se debiteaza prin creditul conturilor: 461 "Debitori diversi" - cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil cu destinatie speciala. 462 "Creditori diversi" - cu sumele incasate in contul de disponibil cu destinatie speciala, necuvenite. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele incasate in contul de disponibil care necesita clarificari suplimentare. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 581 "Viramente interne" - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 791 "Venituri cu destinatie speciala" - cu sumele primite in contul de disponibil reprezentand venituri cu destinatie speciala. Contul 513 "Disponibil cu destinatie speciala" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil cu destinatie speciala. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din contul de disponibil cu destinatie speciala. 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" - cu sumele achitate tertilor din contul de disponibil reprezentand retineri sau popriri din salarii si alte drepturi salariale. 431 "Asigurari sociale" - cu sumele virate asigurarilor sociale. 437 "Ajutor de somaj" - cu sumele virate la fondul pentru plata ajutorului de somaj. 444 "Impozitul pe salarii" - cu sumele virate bugetului statului reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare. 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz, reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" - cu sumele virate catre organismele publice reprezentand datorii si alte varsaminte asimilate. 462 "Creditori diversi" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu platile din contul de disponibil efectuate in avans. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele in curs de lamurire si platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare; - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 532 "Alte valori" - cu sumele platite prin banca pentru procurarea de alte valori. 581 "Viramente interne" - cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie.

100 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" - cu sumele achitate reprezentand chirii. 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu valoarea primelor de asigurare achitate. 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" - cu sumele achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate. 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" - cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal. 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" - cu sumele achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari. 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii achitate. 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" - cu sumele achitate pentru alte servicii prestate de terti. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile in lei existente. Contul 518 "Dobanzi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe conturi curente grupate pe societati bancare. Contul 518 "Dobanzi" este un cont bifunctional. Contul 518 "Dobanzi" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu dobanzile platite aferente imprumuturilor primite. 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor din activitatile fara scop lucrativ" - cu dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente. 766 "Venituri din dobanzi" - cu dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente. Contul 518 "Dobanzi" se crediteaza prin debitul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente. 666 "Cheltuieli privind dobanzile" - cu dobanzile datorate aferente creditelor acordate de banci in conturile curente. Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar soldul creditor, dobanzile de platit. Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor pe termen scurt primite de la societatile bancare sau alte institutii de credit. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe obiective creditate. Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv. Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" se crediteaza prin debitul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite in contul de disponibil reprezentand credite bancare pe termen scurt. 666 "Cheltuieli privind dobanzile" - cu dobanzile datorate societatilor bancare pentru creditele primite pe termen scurt. Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" se debiteaza prin creditul contului: 512 "Conturi curente la banci" - cu creditele bancare pe termen scurt rambursate bancii finantatoare din contul de disponibil, inclusiv dobanzile platite. Soldul creditor al contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt, nerestituite. GRUPA 53 "CASA" Contul 531 "Casa" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casierie, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica a disponibilitatilor in devize existente in casierie se tine distinct pentru activitatile fara scop

101 lucrativ si activitatile economice. Contul 531 "Casa" este un cont de activ. Contul 531 "Casa" se debiteaza prin creditul conturilor: 102 "Aporturi" - cu sumele depuse ca aport in numerar. 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" - cu sumele incasate in numerar reprezentand depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). 118 "Alte fonduri" - cu sumele incasate in numerar reprezentand depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) la fondul pentru ajutor de deces. 267 "Creante imobilizate" - cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate in numerar. 411 "Clienti" - cu sumele incasate in numerar de la clienti. 416 "Clienti incerti" - cu sumele incasate in numerar de la clientii incerti sau in litigiu. 419 "Clienti - creditori" - cu sumele incasate in numerar reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu sumele incasate de la salariati evidentiate anterior in acest cont. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar reprezentand vanzarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu sumele primite in numerar de la coparticipanti; - cu sumele primite in numerar ca rezultat al operatiilor in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu sumele incasate in numerar de la debitori. 462 "Creditori diversi" - cu sumele incasate in numerar, necuvenite; - cu sumele incasate in numerar pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu sumele incasate anticipat in numerar. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 482 "Decontari intre subunitati" - cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 503 "Actiuni" - cu sumele incasate in numerar reprezentand valoarea contabila a actiunilor vandute. 506 "Obligatiuni" - cu sumele incasate in numerar reprezentand valoarea contabila a obligatiunilor vandute. 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu sumele incasate in numerar reprezentand valoarea contabila a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate. 581 "Viramente interne" - cu sumele intrate in casierie ridicate de la banca. 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate incasata in numerar (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" - cu sumele incasate in numerar reprezentand valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" - cu sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 708 "Venituri de activitati diverse" - cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri din activitati diverse (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" - cu sumele incasate in numerar reprezentand cotizatiile membrilor si contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor. 732 "Venituri din donatii" - cu sumele incasate in numerar reprezentand donatii primite. 733 "Venituri din sponsorizari"

102 - cu sumele incasate in numerar reprezentand sponsorizari primite. 735 "Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" - cu sumele incasate in numerar reprezentand dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - cu sumele incasate in numerar reprezentand alte venituri din activitatile fara scop lucrativ; - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 758 "Alte venituri din exploatare" - cu sumele incasate in numerar reprezentand alte venituri din exploatare. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" - cu sumele primite gratuit in numerar. 791 "Venituri cu destinatie speciala" - cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri cu destinatie speciala. Contul 531 "Casa" se crediteaza prin debitul conturilor: 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)" - cu sumele platite, reprezentand restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). 118 "Alte fonduri" - cu sumele platite, reprezentand restituirea fondului pentru ajutor de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR). 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" - cu suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate. 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" - cu suma dobanzilor platite in numerar aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. 201 "Cheltuieli de constituire" - cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii. 261 "Titluri de participare" - cu valoarea titlurilor de participare achizitionate cu plata in numerar. 263 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea altor titluri imobilizate achizitionate cu plata in numerar. 267 "Creante imobilizate" - cu sumele platite in numerar reprezentand imprumuturi acordate, precum si alte creante imobilizate. 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" - cu sumele platite in numerar pentru imobilizari financiare achizitionate. 401 "Furnizori" - cu sumele in numerar platite furnizorilor. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu sumele in numerar platite furnizorilor de imobilizari. 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea avansurilor acordate in numerar pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu sumele platite in numerar personalului reprezentand salarii si alte drepturi salariale. 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu sumele platite in numerar personalului reprezentand ajutoare materiale. 424 "Participarea personalului la rezultatul activitatilor economice" - cu sumele platite in numerar personalului, reprezentand stimulente din fondul de participare la rezultatul activitatilor economice. 425 "Avansuri acordate personalului" - cu sumele platite in numerar personalului, reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi salariale. 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu sumele achitate in numerar personalului. 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" - cu sumele achitate tertilor in numerar reprezentand retineri sau popriri din salarii si alte drepturi salariale. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu sumele achitate personalului evidentiate anterior in acest cont. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu sumele achitate in numerar coparticipantilor; - cu sumele achitate in numerar ca rezultat al operatiilor in participatie. 462 "Creditori diversi" - cu sumele achitate in numerar creditorilor. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu platile in numerar efectuate in avans. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu sumele incasate anticipat, restituite.

103 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele restituite in numerar, necuvenite. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu sumele platite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 482 "Decontari intre subunitati" - cu sumele platite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 503 "Actiuni" - cu valoarea actiunilor cumparate cu plata in numerar, respectiv costul de achizitie al acestora (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, cu plata in numerar. 506 "Obligatiuni" - cu valoarea obligatiunilor cumparate cu plata in numerar, respectiv costul de achizitie al acestora (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate achizitionate cu plata in numerar, respectiv costul de achizitie al acestora (pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie). 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" - cu sumele platite in numerar pentru titlurile de plasament cumparate. 532 "Alte valori" - cu sumele platite in numerar pentru procurarea de alte valori. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu avansurile de trezorerie acordate in numerar. 581 "Viramente interne" - cu sumele in numerar depuse la banca. 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" - cu sumele achitate in numerar reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii. 613 "Cheltuieli cu primele de asigurari" - cu valoarea primelor de asigurare achitate in numerar. 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" - cu sumele achitate in numerar care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate. 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" - cu sumele achitate in numerar reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari. 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii achitate in numerar. 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" - cu sumele achitate in numerar pentru alte servicii prestate de terti. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente disponibilitatilor in devize. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite; - cu valoarea donatiilor si subventiilor acordate; - cu valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune. Soldul debitor al contului reprezinta numerarul existent in casierie. Contul 532 "Alte valori" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de odihna si tratament, tichetelor si biletelor de calatorie, a altor valori, precum si a miscarii acestora. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice si pe feluri de valori. Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ. Contul 532 "Alte valori" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori achizitionate. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele platite prin banca pentru procurarea de alte valori. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele platite prin banca pentru procurarea de alte valori. 531 "Casa" - cu sumele platite in numerar pentru procurarea de alte valori. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele platite pentru procurarea de alte valori din avansuri de trezorerie.

104 Contul 532 "Alte valori" se crediteaza prin debitul conturilor: 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice. 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" - cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal. 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" - cu valoarea biletelor de calatorie reprezentand cheltuieli cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului. 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" - cu valoarea timbrelor postale, consumate. 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" - cu valoarea biletelor de tratament si odihna acordate personalului. 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" - cu valoarea timbrelor fiscale consumate. Soldul debitor al contului reprezinta alte valori existente. GRUPA 54 "ACREDITIVE" Contul 541 "Acreditive" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise in banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de acreditive, iar pentru acreditivele in devize, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice. Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ. Contul 541 "Acreditive" se debiteaza prin creditul conturilor: 581 "Viramente interne" - cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive deschise la dispozitia tertilor. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente acreditivelor in devize. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente acreditivelor in devize. Contul 541 "Acreditive" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu sumele platite furnizorilor din acreditive. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din acreditive. 581 "Viramente interne" - cu sumele virate in conturile de disponibilitati la banci ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente acreditivelor in devize. Soldul debitor al contului reprezinta acreditivele deschise in banci, existente. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare titular de avansuri de trezorerie. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" se debiteaza prin creditul conturilor: 531 "Casa" - cu avansurile de trezorerie acordate in numerar. 581 "Viramente interne" - cu avansurile de trezorerie acordate din alt cont de trezorerie. 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente avansurilor de trezorerie in devize. 765 "Venituri din diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente avansurilor de trezorerie in devize. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie. 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente

105 materiilor prime si materialelor consumabile intrate in gestiune prin achizitionarea din avansuri de trezorerie. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. 388 "Diferente de pret la ambalaje" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. 401 "Furnizori" - cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu sumele platite furnizorilor de imobilizari din avansuri de trezorerie. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu avansurile de trezorerie nejustificate. 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor decontate din avansuri de trezorerie. 444 "Impozitul pe salarii" - cu sumele reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare decontate din avansuri de trezorerie. 447 "Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate" - cu sume platite catre organismele publice reprezentand datorii si alte varsaminte asimilate decontate din avansuri de trezorerie. 531 "Casa" - cu sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate. 532 "Alte valori" - cu sumele platite pentru procurarea de alte valori din avansuri de trezorerie. 581 "Viramente interne" - cu sumele restituite din alt cont de trezorerie reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate. 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente avansurilor de trezorerie in devize. Soldul debitor al contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate. GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE" Contul 581 "Viramente interne" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie. Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ. Contul 581 "Viramente interne" se debiteaza prin creditul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie. 531 "Casa" - cu sumele in numerar depuse la banca. 541 "Acreditive" - cu sumele virate in conturile de disponibilitati la banca ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele restituite din alt cont de trezorerie reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate.

106 Contul 581 "Viramente interne" se crediteaza prin debitul conturilor: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 531 "Casa" - cu sumele intrate in casierie ridicate de la banca. 541 "Acreditive" - cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive deschise la dispozitia tertilor. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu avansurile de trezorerie acordate din alt cont de trezorerie. Contul nu prezinta sold. GRUPA 59 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE" Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament, potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de titluri de plasament, supuse deprecierii. Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii titlurilor de plasament. Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se crediteaza prin debitul contului: 686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" - cu sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor aferente deprecierii titlurilor de plasament, constatate cu ocazia inventarierii. Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se debiteaza prin creditul contului: 786 "Venituri financiare din provizioane" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea titlurilor de plasament. CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI" GRUPA 60 "CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI" Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime. Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" este un cont de activ. Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" se debiteaza prin creditul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri; - la inceputul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in plus aferente materiilor prime iesite din gestiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 300 "Materii prime" - cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar; - cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite; - la sfarsitul perioadei, cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente materiilor prime iesite din gestiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatiile in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

107 Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile. Contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" este un cont de activ. Contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se debiteaza prin creditul conturilor: 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri; - la inceputul perioadei, cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in plus aferente materialelor consumabile iesite din gestiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). Contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar; - cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite; - la sfarsitul perioadei, cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente materialelor consumabile iesite din gestiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatiile in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli, integral la darea in folosinta sau esalonat pe durata mai multor exercitii financiare, in functie de metoda utilizata. Contul 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" este un cont de activ. Contul 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" se debiteaza prin creditul conturilor: 322 "Uzura obiectelor de inventar" - cu valoarea uzurii obiectelor de inventar in folosinta inclusa pe cheltuieli; - cu valoarea uzurii obiectelor de inventar constatate lipsa cu ocazia inventarierii, neinregistrata in cheltuieli. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar incluse pe cheltuielile exercitiului). 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea obiectelor de inventar constatate plus de inventar. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente obiectelor de inventar incluse pe cheltuielile exercitiului. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind baracamentele si amenajarile proprii scoase din evidenta. Contul 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" este un cont de activ. Contul 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" se debiteaza prin creditul conturilor:

108 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute, demolate sau constatate lipsa la inventariere. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente baracamentelor si amenajarilor provizorii iesite din gestiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 603 "Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 328 "Diferente de pret la obiecte de inventar" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente valorii baracamentelor si amenajarilor provizorii iesite din gestiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate. Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" este un cont de activ. Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ, prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumul de energie si apa. Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa" este un cont de activ. Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea consumului de energie si apa inclusa direct pe cheltuieli. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea consumului de energie si apa inclusa direct pe cheltuieli. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele urmatoare sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold.

109 Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile, scoase din evidenta. Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" este un cont de activ. Contul 606 "Cheltuielile cu animalele si pasarile" se debiteaza prin creditul conturilor: 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari, iesite din gestiune prin vanzare, constatate lipsa la inventariere sau trecute la mijloace fixe. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente valorii animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si pasarile" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente valorii animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile. Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile" este un cont de activ. Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile" se debiteaza prin creditul conturilor: 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare, degradate, declasate, precum si lipsurile de inventar. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele. Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" este un cont de activ. Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se debiteaza prin creditul conturilor: 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar. 388 "Diferente de pret la ambalaje" - cu diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor iesite din gestiune. 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului"

110 - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar. 388 "Diferente de pret la ambalaje" - cu diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente ambalajelor iesite din gestiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 61 "CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI" Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti. Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" este un cont de activ. Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile de intretinere si reparatii primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). Contul 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile. Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" este un cont de activ. Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate tertilor. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate tertilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele achitate reprezentand chirii.

111 531 "Casa" - cu sumele achitate in numerar reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii. Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" este un cont de activ. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea primelor de asigurare achitate. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu valoarea primelor de asigurare achitate. 531 "Casa" - cu valoarea primelor de asigurare achitate in numerar. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" este un cont de activ. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile si cercetarile" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.

112 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI" Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii. Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" este un cont de activ. Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu sumele datorate colaboratorilor pentru serviciile prestate. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valori imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" este un cont de activ. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate. Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" este un cont de activ.

113 Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu cheltuielile de protocol, reclama si publicitate datorate tertilor. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu cheltuielile de protocol, reclama si publicitate datorate tertilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuieli primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate. 531 "Casa" - cu sumele achitate in numerar care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal, efectuat de terti. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" este un cont de activ. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul colectiv de personal datorate tertilor. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul colectiv de personal datorate tertilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal. 532 "Alte valori" - cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie"

114 - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" este un cont de activ. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu cheltuielile reprezentand deplasari, detasari si transferari datorate tertilor. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu cheltuielile reprezentand deplasari, detasari si transferari datorate tertilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari. 531 "Casa" - cu sumele achitate in numerar reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari. 532 "Alte valori" - cu valoarea biletelor de calatorie reprezentand cheltuieli cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii. Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" este un cont de activ. Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 512 "Conturi curente la banci"

115 - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii achitate. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii achitate. 531 "Casa" - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii achitate in numerar. 532 "Alte valori" - cu valoarea timbrelor postale, consumate. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate. Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" este un cont de activ. Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" se debiteaza prin creditul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu reprezinta sold. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" este un cont de activ. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 401 "Furnizori" - cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. 408 "Furnizori - facturi nesosite" - cu sumele datorate pentru alte servicii prestate de terti. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati"

116 - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele achitate pentru alte servicii prestate de terti. 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele achitate pentru alte servicii prestate de terti. 531 "Casa" - cu sumele achitate in numerar pentru alte servicii prestate de terti. 542 "Avansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 63 "CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE" Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice. Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de activ. Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se debiteaza prin creditul conturilor: 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" - cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila. 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" - cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" - cu valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz. 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" - cu datoriile si varsamintele de efectuat catre organismele publice. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL" Contul 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remuneratiile personalului. Contul 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" este un cont de activ. Contul 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" se debiteaza prin creditul conturilor: 421 "Personal - remuneratii datorate" - cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - la inchiderea exercitiului financiar, cu sumele datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.

117 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 641 "Cheltuielile cu remuneratiile personalului" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala. Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" este un cont de activ. Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se debiteaza prin creditul conturilor: 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu ajutoarele materiale datorate personalului suportate din cheltuieli, potrivit legii. 431 "Asigurari sociale" - cu contributia unitatii la asigurarilor sociale, potrivit legii. 437 "Ajutor de somaj" - cu contributia unitatii la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). 532 "Alte valori" - cu valoarea biletelor de tratament si odihna acordate personalului. Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE" Contul 651 "Cheltuieli cu imobilizarile corporale privind activitatile fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind achizitiile de terenuri, amenajari de terenuri si mijloace fixe pentru activitatile fara scop lucrativ. Contul 651 "Cheltuieli cu imobilizarile corporale privind activitatile fara scop lucrativ" este un cont de activ. Contul 651 "Cheltuieli cu imobilizarile corporale privind activitatile fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul contului: 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea imobilizarilor corporale facturate de furnizorii de imobilizari. Contul 651 "Cheltuieli cu imobilizarile corporale privind activitatile fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 652 "Cheltuieli cu imobilizarile necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind imobilizarile necorporale (cheltuieli de constituire, de cercetare-dezvoltare, privind concesiunile, brevetele si alte imobilizari necorporale) pentru activitatile fara scop lucrativ. Contul 652 "Cheltuieli cu imobilizarile necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" este un cont de activ. Contul 652 "Cheltuieli cu imobilizarile necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul conturilor: 201 "Cheltuieli de constituire" - cu cheltuielile de constituire aferente activitatilor fara scop lucrativ. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizorii de imobilizari.

118 Contul 652 "Cheltuieli cu imobilizarile necorporale privind activitatile fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 654 "Pierderi din creante" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante. Contul 654 "Pierderi din creante" este un cont de activ. Contul 654 "Pierderi din creante" se debiteaza prin creditul conturilor: 416 "Clienti incerti" - cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 654 "Pierderi din creante" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 655 "Contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor reprezentand contributii si cotizatii datorate, potrivit statutului, de persoana juridica fara scop lucrativ la organismele la care aceasta este afiliata. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contul 655 "Contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop lucrativ" este un cont de activ. Contul 655 "Contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul conturilor: 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu cheltuielile reprezentand contributii si cotizatii datorate, potrivit statutului. 462 "Creditori diversi" - cu cheltuielile reprezentand contributii si cotizatii datorate, potrivit statutului. Contul 655 "Contributii si cotizatii datorate de persoana juridica fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu reprezinta sold. Contul 656 "Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cotelor-parti datorate, potrivit statutului, de subunitati pentru acoperirea cheltuielilor proprii ale unitatii sau de unitate pentru acoperirea cheltuielilor proprii ale subunitatilor, privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 656 "Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului" este un cont de activ. Contul 656 "Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului" se debiteaza prin creditul contului: 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile reprezentand cote-parti datorate potrivit statutului. Contul 656 "Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului" se crediteaza prin debitul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 657 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor si imprumuturilor nerambursabile din surse externe transferate de unitatea primitoare altor persoane juridice fara scop lucrativ, potrivit clauzelor stipulate in conventiile incheiate cu partenerii externi. Contul 657 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ" este un cont de activ. Contul 657 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop

119 lucrativ" se debiteaza prin creditul conturilor: 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ, reprezentand ajutoare din surse externe. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ, reprezentand ajutoare din surse externe. 462 "Creditori diversi" - cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fara scop lucrativ. Contul 657 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe transferate altor persoane juridice fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare, in situatia cand acestea reprezinta operatii curente ale persoanei juridice fara scop lucrativ. Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" este un cont de activ. Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se debiteaza prin creditul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu diferentele din lichidarea creantelor. 462 "Creditori diversi" - cu diferentele din lichidarea datoriilor. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" - cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu cheltuielile decontate de subunitati pentru realizarea activitatilor fara scop lucrativ prevazute in bugetul unitatii (in contabilitatea unitatii). Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE" Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate. Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii" este un cont de activ. Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se debiteaza prin creditul conturilor: 267 "Creante imobilizate" - cu valoarea pierderilor din creante imobilizate. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate"

120 Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind titlurile de plasament cedate. Contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" este un cont de activ. Contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" se debiteaza prin creditul conturilor: 503 "Actiuni" - cu diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a actiunilor vandute si pretul de cesiune. 506 "Obligatiuni" - cu diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a obligatiunilor vandute si pretul de cesiune. 508 "Alte titluri de plasament si creante asimilate" - cu diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute si pretul de cesiune. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar. Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" este un cont de activ. Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se debiteaza prin creditul conturilor: 267 "Creante imobilizate" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 409 "Furnizori - debitori" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 411 "Clienti" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 413 "Efecte de primit" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 416 "Clienti incerti" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize. 512 "Conturi curente la banci" - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize; - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente disponibilitatilor in devize. 531 "Casa" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente disponibilitatilor in devize. 541 "Acreditive" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente acreditivelor in devize. 542 "Avansuri de trezorerie" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar nefavorabile aferente avansurilor de trezorerie in devize. Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile. Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile" este un cont de activ. Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile" se debiteaza prin creditul conturilor: 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate"

121 - cu valoarea dobanzilor datorate aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu dobanzile aferente imprumuturilor primite. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci. 518 "Dobanzi" - cu dobanzile datorate aferente creditelor acordate de banci in conturile curente. 519 "Credite bancare pe termen scurt" - cu dobanzile datorate societatilor bancare pentru creditele primite pe termen scurt. Contul 666 "Cheltuieli privind dobanzile" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate. Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" este un cont de activ. Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se debiteaza prin creditul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea sconturilor acordate clientilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu valoarea sconturilor acordate debitorilor. 511 "Valori de incasat" - cu valoarea sconturilor acordate. Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" este un cont de activ. Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" se debiteaza prin creditul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli conform scadentarelor; - cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs. Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold.

122 GRUPA 67 "CHELTUIELI EXCEPTIONALE" Contul 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind operatiile de gestiune. Contul 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" este un cont de activ. Contul 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" se debiteaza prin creditul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 341 "Semifabricate" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 345 "Produse finite" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 346 "Produse reziduale" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor iesite prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor iesite din gestiune prin donatie, precum si pierderile din calamitati. 411 "Clienti" - cu valoarea creantelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii. 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" - cu alte datorii fata de bugetul statului reprezentand amenzi, penalitati etc. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu valoarea debitelor scazute din evidenta. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu valoarea debitelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii. 462 "Creditori diversi" - cu suma datoriilor evidentiata pe cheltuieli. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite; - cu valoarea donatiilor si subventiilor acordate; - cu valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune. 531 "Casa" - cu valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite; - cu valoarea donatiilor si subventiilor acordate; - cu valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune. 532 "Alte valori" - cu valoarea timbrelor fiscale consumate. Contul 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind operatiile de capital. Contul 672 "Cheltuielile privind operatiile de capital" este un cont de activ. Contul 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" se debiteaza prin creditul conturilor: 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu valoarea neamortizata a cheltuielilor aferente lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare cedate. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare"

123 - cu valoarea neamortizata a brevetelor, licentelor sau altor drepturi si valori similare cedate. 207 "Fond comercial" - cu valoarea neamortizata a fondului comercial cedat. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea neamortizata a altor imobilizari necorporale cedate. 211 "Terenuri" - cu valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri privind activitatile economice, scoase din evidenta. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, acoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora. 261 "Titluri de participare" - cu valoarea titlurilor de participare scoase din evidenta. 263 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea altor titluri imobilizate scoase din evidenta. 300 "Materiale" - cu cheltuielile privind materialele utilizate la dezmembrarea mijloacelor fixe. 301 "Materiale consumabile" - cu cheltuielile privind materialele consumabile utilizate la dezmembrarea mijloacelor fixe 401 "Furnizori" - cu cheltuielile de prestari de servicii ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 672 "Cheltuieli privind operatiile de capital" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE" Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile si provizioanele. Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" este un cont de activ. Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" se debiteaza prin creditul conturilor: 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea de exploatare. 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale. 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale. 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. 390 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime" 391 "Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile" 392 "Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar" 393 "Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie" 394 "Provizioane pentru deprecierea produselor" 395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti" 396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor" 397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor" 398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe seama cheltuielilor de exploatare. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti" - cu valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasate, clienti dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu.

124 Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si provizioanele. Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" este un cont de activ. Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" se debiteaza prin creditul conturilor: 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea financiara. 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" - cu valoarea primelor de rambursare amortizate. 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului sau unitatii" - cu valoarea provizioanelor de natura financiara constituite pentru creantele din conturile de decontari in cadrul grupului sau unitatii. 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" - cu sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor aferente deprecierii titlurilor de plasament, constatate cu ocazia inventarierii. Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind amortizarile si provizioanele. Contul 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" este un cont de activ. Contul 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" se debiteaza prin creditul conturilor: 141 "Provizioane reglementate" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea sau majorarea provizioanelor reglementate. 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" - cu valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc activitatea cu caracter exceptional. 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale. 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" - cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale. 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, inclusa pe cheltuieli exceptionale, potrivit legii. 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi" - cu valoarea provizioanelor constituite pentru creantele din contul de debitori diversi. Contul 687 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor.

125 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE REZULTATUL BRUT AL ACTIVITATILOR ECONOMICE" Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice. Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" este un cont de activ. Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" se debiteaza prin creditul contului: 441 "Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" - cu sumele datorate de unitate bugetului statului, reprezentand impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice, potrivit legii. Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice" se crediteaza prin debitul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI" GRUPA 70 "VENITURI DIN VANZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI" Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite. Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" este un cont de pasiv. Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor finite livrate clientilor. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor finite livrate clientilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricatelor. Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" este un cont de pasiv. Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a semifabricatelor livrate clientilor. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a semifabricatelor livrate clientilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea produselor reziduale. Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" este un cont de pasiv. Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor reziduale livrate clientilor.

126 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a produselor reziduale livrate clientilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" este un cont de pasiv. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat, care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate pentru care au fost create in prealabil debite. 531 "Casa" - cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate incasata in numerar (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" este un cont de pasiv. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat, care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate pentru care au fost create in prealabil debite. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii. Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" este un cont de pasiv. Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

127 - cu sumele datorate de salariati reprezentand chirii care se fac venituri ale unitatii. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu sumele de incasat de la terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat, care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate, pentru care au fost create in prealabil debite. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand valoarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor. Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" este un cont de pasiv. Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a marfurilor livrate clientilor. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu valoarea la pret de vanzare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) a marfurilor livrate clientilor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat, care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate, pentru care au fost create in prealabil debite. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" este un cont de pasiv. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" - cu sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) reprezentand venituri din activitati diverse. 418 "Clienti - facturi de intocmit" - cu sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) reprezentand venituri din activitati diverse. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu alte sume datorate de salariati reprezentand cheltuieli efectuate pentru acestia. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat, care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate, pentru care au fost create in prealabil debite. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil de la terti reprezentand venituri din activitati diverse (exclusiv taxa pe valoarea adaugata).

128 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri din activitati diverse (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 71 "VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA" Contul 711 "Venituri din productia stocata" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia stocata. Contul 711 "Venituri din productia stocata" este un cont bifunctional. Contul 711 "Venituri din productia stocata" se crediteaza prin debitul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii realizate din productie proprie. 331 "Produse in curs de executie" - cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie, la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar. 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" - cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar. 341 "Semifabricate" - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si a plusurilor de inventar. 345 "Produse finite" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune, din activitatea proprie, precum si a plusurilor de inventar. 346 "Produse reziduale" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si a plusurilor de inventar. 348 "Diferente de pret la produse" - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit), aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie; - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie, sporurile de greutate si plusurile de inventar. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor din productie proprie; - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare sau alte cai. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor obtinute din productie proprie. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 711 "Venituri din productia stocata" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. 331 "Produse in curs de executie" - cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" - cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie scazute din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. 341 "Semifabricate"

129 - cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. 345 "Produse finite" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. 346 "Produse reziduale" - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vandute, precum si lipsurile constatate la inventariere. 348 "Diferente de pret la produse" - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie; - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din productie proprie vandute, constatate lipsa la inventariere, trecute la mijloace fixe sau donate. 368 "Diferente de pret la animale si pasari" - cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente animalelor si pasarilor din productie proprie; - cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor din productie proprie iesite din gestiune prin vanzare sau alte cai. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI" Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale. Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" este un cont de pasiv. Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" se crediteaza prin debitul conturilor: 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu. 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cu valoarea brevetelor, licentelor si altor valori similare realizate pe cont propriu. 208 "Alte imobilizari necorporale" - cu valoarea altor imobilizari necorporale realizate pe cont propriu. 230 "Imobilizari necorporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pe cont propriu. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale. Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" este un cont de pasiv. Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" se crediteaza prin debitul conturilor: 211 "Terenuri" - cu valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu. 212 "Mijloace fixe" - cu valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe realizate pe cont propriu. 231 "Imobilizari corporale in curs" - cu valoarea imobilizarilor corporale in curs realizate pe cont propriu. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold.

130 GRUPA 73 "VENITURI DIN ACTIVITATILE FARA SCOP LUCRATIV" Contul 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" este un cont de pasiv. Contul 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea materiilor prime reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea obiectelor de inventar reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea animalelor si a pasarilor reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 381 "Ambalaje" - cu valoarea ambalajelor reprezentand contributii ale membrilor si simpatizantilor. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat care privesc perioada curenta. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand cotizatiile membrilor si contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand cotizatiile membrilor si contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor. Contul 731 "Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 732 "Venituri din donatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din donatii privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 732 "Venituri din donatii" este un cont de pasiv. Contul 732 "Venituri din donatii" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit. 381 "Ambalaje" - cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand donatii primite. 531 "Casa" - cu sumele incasate cu titlu gratuit in numerar reprezentand donatii primite. Contul 732 "Venituri din donatii" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 733 "Venituri din sponsorizari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sponsorizari privind activitatile fara scop lucrativ. Contul 733 "Venituri din sponsorizari" este un cont de pasiv. Contul 733 "Venituri din sponsorizari" se crediteaza prin debitul conturilor: 301 "Materiale consumabile"

131 - cu valoarea materialelor consumabile reprezentand sponsorizari primite. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea obiectelor de inventar reprezentand sponsorizari primite. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand sponsorizari primite. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar, reprezentand sponsorizari primite. Contul 733 "Venituri din sponsorizari" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ. Contul 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" este un cont de pasiv. Contul 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul conturilor: 267 "Creante imobilizate" - cu dobanzile aferente creantelor imobilizate. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu dobanzile aferente imprumuturilor acordate. 512 "Conturi curente la banci" - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, precum si a creantelor imobilizate. 518 "Dobanzi" - cu dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente. Contul 734 "Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 735 "Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ. Contul 735 "Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" este un cont de pasiv. Contul 735 "Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori diversi" - cu dividendele de incasat aferente titlurilor de participare si plasament. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar, reprezentand dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ. Contul 735 "Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatea fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 736 "Venituri din cote-parti primite potrivit statutului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de unitate de la subunitati sau de subunitati de la unitate pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activitatile fara scop lucrativ, potrivit statutului. Contul 736 "Venituri din cote-parti primite potrivit statutului" este un cont de pasiv. Contul 736 "Venituri din cote-parti primite potrivit statutului" se crediteaza prin debitul contului: 481 "Decontari intre unitate si subunitati" - cu sumele de incasat pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activitatile fara scop lucrativ.

132 Contul 736 "Venituri din cote-parti primite potrivit statutului" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 737 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor si imprumuturilor nerambursabile din surse externe (guverne straine, organisme internationale, organizatii nonprofit si de caritate etc.) destinate realizarii unor programe in tara privind activitatile fara scop lucrativ. Contabilitatea analitica se tine pe surse si pe feluri de ajutoare si imprumuturi nerambursabile. Contul 737 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe" este un cont de pasiv. Contul 737 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe" se crediteaza prin debitul conturilor: 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile, reprezentand ajutoare din surse externe. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar, reprezentand ajutoare din surse externe. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite din surse externe in contul de disponibil. Contul 737 "Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse externe" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 738 "Subventii primite de la buget" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, reprezentand subventii pentru activitatile fara scop lucrativ, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe surse si pe feluri de subventii. Contul 738 "Subventii primite de la buget" este un cont de pasiv. Contul 738 "Subventii primite de la buget" se crediteaza prin debitul contului: 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite de la buget in contul de disponibil. Contul 738 "Subventii primite de la buget" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor venituri realizate din activitatile fara scop lucrativ (despagubiri de asigurare-pagube, diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop lucrativ etc.). Contul 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" este un cont de pasiv. Contul 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizarilor. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea imobilizarilor. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea imobilizarilor. 361 "Animale si pasari" - cu sporurile de greutate si plusurile de inventar la animale si pasari. 401 "Furnizori" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize; - cu sumele datorate furnizorilor inregistrate la venituri, dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu drepturile de personal neridicate, prescrise si evidentiate la alte venituri din activitatile fara scop lucrativ. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. 462 "Creditori diversi" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize; - cu sumele datorate creditorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat care privesc perioada curenta. 512 "Conturi curente la banci"

133 - cu sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand alte venituri din activitatile fara scop lucrativ; - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar, reprezentand alte venituri din activitatile fara scop lucrativ; - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 541 "Acreditive" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 542 "Avansuri de trezorerie" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente avansurilor de trezorerie in devize. Contul 739 "Alte venituri din activitatile fara scop lucrativ" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE" Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite pentru acoperirea pierderilor, diferentelor de pret la produsele subventionate si alte subventii. Contul 751 "Venituri din subventii de exploatare" este un cont de pasiv. Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare" se crediteaza prin debitul conturilor: 445 "Subventii" - cu valoarea subventiilor pentru diferentele de pret si a altor subventii de primit, potrivit legii. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 512 "Conturi curente la banci" - cu subventiile de exploatare primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret. Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE" Contul 754 "Venituri din creante reactivate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi. Contul 754 "Venituri din creante reactivate" este un cont de pasiv. Contul 754 "Venituri din creante reactivate" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Venituri din creante reactivate" - cu valoarea creantelor reactivate. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu valoarea debitelor reactivate. Contul 754 "Venituri din creante reactivate" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 758 "Alte venituri din exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare. Contul 758 "Alte venituri din exploatare" este un cont de pasiv. Contul 758 "Alte venituri din exploatare" se crediteaza prin debitul conturilor: 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" - cu alte sume datorate privind debite ale salariatilor. 458 "Decontari din operatii in participatie"

134 - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu valoarea bunurile constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor. 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" - cu valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri din activitatea de exploatare. 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand alte venituri din exploatare. Contul 758 "Alte venituri din exploatare" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE" Contul 761 "Venituri din participatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titluri de participare. Contul 761 "Venituri din participatii" este un cont de pasiv. Contul 761 "Venituri din participatii" se crediteaza prin debitul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu dividendele de incasat aferente titlurilor de participare. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand dividende aferente titlurilor de participare. Contul 761 "Venituri din participatii" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din alte imobilizari financiare. Contul 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" este un cont de pasiv. Contul 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" se crediteaza prin debitul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu dividendele de incasat aferente altor titluri imobilizate. 512 "Conturi curente la banci" - cu dividendele aferente altor titluri imobilizate. Contul 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" este un cont de pasiv. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se crediteaza prin debitul conturilor: 267 "Creante imobilizate" - cu dobanzile aferente creantelor imobilizate. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 512 "Conturi curente la banci"

135 - cu dobanzile incasate aferente creantelor imobilizate. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 764 "Venituri din titluri de plasament" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor rezultate din vanzarea titlurilor de plasament. Contul 764 "Venituri din titluri de plasament" este un cont de pasiv. Contul 764 "Venituri din titluri de plasament" se crediteaza prin debitul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune. Contul 764 "Venituri din titluri de plasament" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar favorabile. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" este un cont de pasiv. Contul 765 "Venituri din diferentele de curs valutar" se crediteaza prin debitul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, exprimate in devize. 162 "Credite bancare pe termen lung si mediu" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creditelor bancare, exprimate in devize. 166 "Datorii legate de participatii" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor legate de participatii, exprimate in devize. 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate, exprimate in devize. 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii dobanzilor aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate in devize. 401 "Furnizori" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizori. 403 "Efecte de platit" - cu diferentele de curs valutar favorabile constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizorii de imobilizari. 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" - cu diferentele de curs valutar favorabile constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. 419 "Clienti - creditori" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 462 "Creditori diversi" - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize. 511 "Valori de incasat" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente valorilor de incasat in devize.

136 512 "Conturi curente la banci" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 531 "Casa" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize. 541 "Acreditive" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente acreditivelor in devize. 542 "Avansuri de trezorerie" - la inchiderea exercitiului financiar, cu diferentele de curs valutar favorabile aferente avansurilor de trezorerie in devize. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 766 "Venituri din dobanzi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare, pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit. Contul 766 "Venituri din dobanzi" este un cont de pasiv. Contul 766 "Venituri din dobanzi" se crediteaza prin debitul conturilor: 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu dobanzile aferente imprumuturilor acordate. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu veniturile incasate anticipat care privesc perioada curenta; - cu veniturile incasate pentru care au fost create in prealabil debite. 512 "Conturi curente la banci" - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci. 518 "Dobanzi" - cu dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente. Contul 766 "Venituri din dobanzi" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori. Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute" este un cont de pasiv. Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" - cu valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 462 "Creditori diversi" - cu valoarea sconturilor obtinute de la alti creditori. 512 "Conturi curente la banci" - cu valoarea sconturilor incasate in contul de disponibil de la furnizori si alti creditori. Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 768 "Alte venituri financiare"

137 Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. Contul 768 "Alte venituri financiare" este un cont de pasiv. Contul 768 "Alte venituri financiare" se crediteaza prin debitul conturilor: 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu alte venituri financiare datorate de catre debitorii diversi. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri financiare. Contul 768 "Alte venituri financiare" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 77 "VENITURI EXCEPTIONALE" Contul 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor care nu sunt legate de activitatea curenta, dar se refera la operatii de exploatare. Contul 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" este un cont de pasiv. Contul 771 "Venituri exceptionale din operatii de gestiune" se crediteaza prin debitul conturilor: 300 "Materii prime" - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 321 "Obiecte de inventar" - cu valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. 323 "Baracamente si amenajari provizorii" - cu valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii primite cu titlu gratuit. 361 "Animale si pasari" - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit. 371 "Marfuri" - cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit. 381 "Ambalaje" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite cu titlu gratuit. 401 "Furnizori" - cu sumele datorate furnizorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. 404 "Furnizori de imobilizari" - cu sumele datorate furnizorilor de imobilizari inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu drepturile de personal neridicate, prescrise si evidentiate la venituri exceptionale. 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" - cu sumele cuvenite unitatii, datorate de buget, altele decat impozitele si taxele. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 462 "Creditori diversi" - cu sumele datorate creditorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege. 472 "Venituri inregistrate in avans" - cu creantele prescrise sau scazute din evidenta ca urmare a insolvabilitatii. 512 "Conturi curente la banci" - cu sumele primite gratuit in contul de disponibil. 531 "Casa" - cu sumele primite gratuit in numerar. Contul 771 "Venituri exceptionale din operatiuni de gestiune" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold.

138 Contul 772 "Venituri din operatii de capital" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din cedarea activelor, din subventiile pentru investitii virate la venituri, precum si alte venituri exceptionale din operatii de capital. Contul 772 "Venituri din operatii de capital" este un cont de pasiv. Contul 772 "Venituri din operatii de capital" se crediteaza prin debitul conturilor: 131 "Subventii pentru investitii" - cu cota-parte a subventiilor pentru investitii evidentiata la venituri corespunzator amortizarii inclusa in costuri. 300 "Materiale" - cu valoarea materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe. 301 "Materiale consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe. 451 "Decontari in cadrul grupului" - cu pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate altor persoane juridice fara scop lucrativ din cadrul grupului (exclusiv taxa pe valoarea adaugata). 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 461 "Debitori diversi" - cu pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate. Contul 772 "Venituri din operatii de capital" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE" Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor si pentru deprecierea activelor circulante. Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" este un cont de pasiv. Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" se crediteaza prin debitul conturilor: 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc activitatea de exploatare. 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. 390 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime" 391 "Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile" 392 "Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar" 393 "Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie" 394 "Provizioane pentru deprecierea produselor" 395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti" 396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor" 397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor" 398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile din provizioane primite prin transfer din operatii in participatie. 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - clienti diminuate sau anulate. Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold.

139 Contul 786 "Venituri financiare din provizioane" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane. Contul 786 "Venituri financiare din provizioane" este un cont de pasiv. Contul 786 "Venituri financiare din provizioane" se crediteaza prin debitul conturilor: 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc activitatea financiara. 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 495 "Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului sau unitatii" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor decontari in cadrul grupului sau unitatii, diminuate sau anulate. 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament. Contul 786 "Venituri financiare din provizioane" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. Contul 787 "Venituri exceptionale din provizioane" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor exceptionale din provizioane reglementate, provizioane pentru riscuri si cheltuieli si provizioane pentru deprecieri. Contul 787 "Venituri exceptionale din provizioane" este un cont de pasiv. Contul 787 "Venituri exceptionale din provizioane" se crediteaza prin debitul conturilor: 141 "Provizioane reglementate" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate. 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc activitatea cu caracter exceptional. 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 496 "Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi" - cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - debitori diversi, diminuate sau anulate. Contul 787 "Venituri exceptionale din provizioane" se debiteaza prin creditul conturilor: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. 458 "Decontari din operatii in participatie" - cu veniturile transferate din operatii in participatie. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. GRUPA 79 "VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA" Contul 791 "Venituri cu destinatie speciala" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor cu destinatie speciala, incasate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Contabilitatea se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de venituri. Contul 791 "Venituri cu destinatie speciala" este un cont de pasiv. Contul 791 "Venituri cu destinatie speciala" se crediteaza prin debitul conturilor: 513 "Disponibil cu destinatie speciala" - cu sumele primite in contul de disponibil reprezentand venituri cu destinatie speciala.

140 531 "Casa" - cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri cu destinatie speciala. Contul 791 "Venituri cu destinatie speciala" se debiteaza prin creditul contului: 120 "Rezultatul exercitiului" - la sfarsitul perioadei, cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor. La sfarsitul lunii, contul nu prezinta sold. CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 "Conturi in afara bilantului" si grupa 89 "Bilant". Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilantului" se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla: inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "Bilant" functioneaza in partida dubla, intrand in corespondenta cu conturile de activ si pasiv la inceputul si sfarsitul fiecarui exercitiu. GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA BILANTULUI" CONTUL 801 "ANGAJAMENTE ACORDATE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de persoana juridica fara scop lucrativ (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate) reflectand creanta eventuala a unitatii asupra tertilor, in cazul in care ea va fi determinata sa plateasca, in locul tertilor, suma constituind obiectul angajamentului. In debitul contului 801 "Angajamente acordate" se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor. Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre unitate, existente la un moment dat. CONTUL 802 "ANGAJAMENTE PRIMITE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre persoana juridica fara scop lucrativ (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite) reflectand creanta eventuala a tertilor asupra unitatii, in cazul in care tertii vor fi determinati sa plateasca, in locul unitatii, suma constituind obiectul angajamentului. In debitul contului 802 "Angajamente primite" se inregistreaza valoarea angajamentului in momentul primirii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor. Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre unitate, existente la un moment dat. CONTUL 8031 "MIJLOACE FIXE LUATE CU CHIRIE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mijloacelor fixe luate cu chirie de la terti, in baza contractelor incheiate in acest scop. In debitul contului 8031 "Mijloace fixe luate cu chirie" se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a mijloacelor fixe respective luate cu chirie, iar in credit valoarea acelorasi mijloace fixe restituite titularului pe baza proceselor-verbale de predare. Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat. CONTUL 8032 "VALORI MATERIALE PRIMITE SPRE PRELUCRARE SAU REPARARE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor, materialelor si altor valori materiale (mijloace fixe, obiecte pretioase etc.) apartinand tertilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract. In debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza la aceleasi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor. Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare. CONTUL 8033 "VALORI MATERIALE PRIMITE IN PASTRARE SAU CUSTODIE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, mijloace fixe etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop. In debitul contului 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc. Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat. CONTUL 8034 "DEBITORI SCOSI DIN ACTIV, URMARITI IN CONTINUARE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul persoanei juridice fara scop lucrativ,

141 ca insolvabili sau disparuti care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie. In debitul contului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti in continuare" se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti scosi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris. Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, nereactivate. CONTUL 8035 "DEBITORI DIN AMENZI SI PENALITATI PRETINSE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din amenzi si penalitati pretinse furnizorilor si altor contractanti pentru nerespectarea clauzelor din contractele incheiate cu acestia. In debitul contului 8035 "Debitori din amenzi si penalitati pretinse" se inregistreaza sumele calculate drept amenzi si penalitati pretinse de la furnizori sau alti contractanti, iar in credit, sumele incasate de la acestia, care se vor inregistra in conturile de bilant, precum si sumele respinse de organele de judecata sau de arbitraj. Soldul contului reprezinta sumele ramase de incasat de la furnizori si alti contractanti. CONTUL 8036 "REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIMILATE" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre persoana juridica fara scop lucrativ pentru bunurile luate in concesiune, locatii sau chirie. In debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se inregistreaza sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen efectiv platite de catre unitate. Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si alte datorii asimilate pe care unitatea le are de platit la un moment dat. CONTUL 8037 "EFECTE SCONTATE NEAJUNSE LA SCADENTA" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la scadenta. In debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta" se inregistreaza efectele scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la termen. Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta. CONTUL 8038 "ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031 - 8037. In debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in unitate, iar in credit stingerea obligatiilor unitatii in legatura cu aceste valori. Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente in unitate la un moment dat. GRUPA 89 "BILANT" CONTUL 891 "BILANT DE DESCHIDERE" Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea conturilor la inceputul fiecarui exercitiu financiar. In debitul contului 891 "Bilant de deschidere" se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza. CONTUL 892 "BILANT DE INCHIDERE" Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor la finele fiecarui exercitiu financiar. In debitul contului 892 "Bilant de inchidere" se inregistreaza soldurile conturilor de activ ( prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

CAP. 9 MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI ------------------------------------------------------------------------------EXPLICAREA OPERATIUNII CONT CONT DEBITOR CREDITOR ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 -------------------------------------------------------------------------------

142 I. APORTURI, REZERVE SI FONDURI 1. Aporturi - Aportul in natura si in numerar la constituirea patrimoniului social

------------------ ------------% = 102 205, 207, 208, 211, 230, 231, 261,263, 300, 301, 321,323, 361, 371, 381,503, 506, 508, 512,531 ------------------ ------------- Majorarea patrimoniului social din excedentele realizate la inchiderea ------------------ ------------exercitiului financiar (exclusiv activitatile cu destinatie speciala) 129 = 102 ------------------ ------------- Majorarea patrimoniului social din excedentele realizate in exercitiile ------------------ ------------financiare precedente (exclusiv activitatile cu destinatie speciala) 107 = 102 ------------------ ------------- Majorarea patrimoniului social din alte fonduri ------------------ ------------118 = 102 ------------------ ------------- Majorarea patrimoniului social din rezerve ------------------ ------------106 = 102 ------------------ ------------- Reducerea patrimoniului social: ------------------ ------------- cu deficitele realizate in exercitiile financiare precedente 102 = 107 ------------------ ------------- cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand amenajari de terenuri ------------------------------pentru activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta 102 = 211 ------------------ ------------- cu valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe pentru ------------------ ------------activitatile fara scop lucrative, scoase din evidenta 102 = 212 ------------------ ------------- cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand ------------------ ------------mijloace fixe scoase din evidenta 102 = 212 ------------------ ------------2. Constituirea si utilizarea rezervelor - Rezerve constituite din excedentele inregistrate la inchiderea exercitiului financiar ------------------- ------------(exclusiv activitatile cu destinatie speciala) 129 = 106 ------------------- ------------- Rezerve constituite din excedentele reportate din exercitiile financiare precedente ------------------ ------------(exclusiv activitatile cu destinatie speciala) 107 = 106 ------------------- ------------- Rezerve utilizate pentru acoperirea deficitelor din exercitiile financiare precedente ------------------- ------------(exclusiv cele din activitatile cu destinatie speciala) 106 = 107 ------------------- ------------3. Constituirea si utilizarea fondurilor - Constituirea surselor proprii de finantare din: - excedentele realizate in exercitiul financiar curent ------------------- ------------129 = 118 ------------------- ------------- excedentele realizate in exercitiile financiare precedente ------------------- ------------107 = 118 ------------------- ------------- Constituirea fondului de participare a salariatilor la rezultatul activitatilor economice ---------------- ------------129 = 112 ------------------- ------------- Utilizarea fondului de participare la rezultatul activitatilor economice ------------------- ------------112 = 424 ------------------- ------------4. Subventii pentru investitii - Subventii pentru investitii, de primit ------------------- ------------445 = 131 ------------------- ------------- Subventii pentru investitii primite ------------------- ------------512 = 131 ------------------- ------------- Cota-parte a subventiilor pentru investitii trecuta la venituri, corespunzatoare ------------------- ------------amortizarii inclusa in costuri 131 = 772 ------------------- ------------5. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

143 - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni ------------------- ------------461 = 161 ------------------- ------------------------------- ------------666 = 168 ------------------- ------------------------------- ------------168 = % 512, 531 ------------------- ------------------------------- ------------169 = 161 ------------------- ------------------------------- ------------686 = 169 ------------------- ------------------------------- ------------512 = 162 ------------------- ------------------------------- ------------666 = 168 ------------------- ------------------------------- ------------162 = 512 ------------------- ------------------------------- ------------168 = 512 ------------------- ------------------------------ ------------512 = 166 ------------------- ------------------------------- ------------166 = 512 ------------------- -------------

- Dobanzi datorate aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

- Plata dobanzilor

- Inregistrarea primei de rambursare aferenta imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni cu prima de rambursare - Trecerea pe cheltuieli a primelor de rambursare

6. Credite bancare pe termen lung si mediu - Credite bancare pe termen lung si mediu primite

- Dobanzi datorate aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu

- Rambursarea creditelor bancare pe termen lung si mediu

- Plata dobanzilor

7. Datorii legate de participatii - Sume primite in cont de la alte persoane juridice care detin titluri de participare ale persoanei juridice fara scop lucrativ - Restituirea sumelor reprezentand datorii legate de participatii

II. IMOBILIZARI 1. Intrarea imobilizarilor in patrimoniu - Cheltuieli de constituire ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii

- Imobilizari corporale achizitionate pentru activitatile fara scop lucrativ

- Imobilizari necorporale achizitionate pentru activitatile fara scop lucrativ

- Imobilizari corporale privind activitatile fara scop lucrativ primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere - Imobilizari necorporale privind activitatile fara scop lucrativ primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere

------------------- ------------201 = % 512, 531 ------------------- ------------------------------- ------------651 = 404 ------------------- ------------concomitent ------------------- ------------% = 110 211, 212 ------------------- ------------------------------- ------------652 = 404 ------------------- ------------concomitent ------------------- ------------% = 111 203, 205, 208 ------------------- ------------------------------- ------------% = 110 211, 212 ------------------- ------------% = 111 203, 205, 208 ------------------- -------------

144 - Imobilizari corporale in curs realizate pe cont propriu sau facturate de furnizori pentru activitatile fara scop lucrativ ------------------- ------------231 = 110 ------------------- ------------- Imobilizari necorporale in curs realizate pe cont propriu sau facturate ------------------- ------------de furnizori pentru activitatile fara scop lucrativ 230 = 111 ------------------- ------------- Imobilizari necorporale si corporale ------------------- ------------achizitionate pentru activitatile economice % = 404 201, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 230, 231, 4426 ------------------- ------------- Imobilizari necorporale privind activitatile economice primite cu titlu ------------------- ------------gratuit sau constatate plus la inventariere % = 131 203, 205, 208 ------------------- ------------- Imobilizari corporale privind activitatile economice primite cu titlu ------------------- ------------gratuit sau constatate plus la inventariere % = 131 211, 212 ------------------- ------------- Imobilizari necorporale in curs, receptionate ------------------- ------------% = 230 203, 205, 208 ------------------- ------------- Imobilizari corporale in curs, receptionate ------------------- ------------% = 231 211, 212 ------------------- ------------- Imobilizari financiare achizitionate ------------------- ------------% = 269 261, 263 ------------------- ------------- Platile efectuate pentru imobilizarile ------------------- ------------financiare achizitionate 269 = % 512, 531 ------------------- ------------- Garantii depuse la furnizori, precum ------------------- ------------si alte creante imobilizate 267 = % 512, 531 ------------------- ------------- Incasarea garantiilor restituite de furnizori sau a altor creante ------------------- ------------imobilizate % = 267 512, 531 ------------------- ------------2. Amortizarea imobilizarilor - Amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale privind activitatile economice

------------------ -------------681 = % (687) 280, 281 ------------------- ------------------------------- ------------652 = 201 ------------------- ------------------------------- ------------110 = % 211, 212 ------------------- ------------------------------- ------------111 = % 203, 205, 208 ------------------ ------------------------------- -------------280 = % 201, 203, 205, 207, 208 ------------------- ------------------------------- -------------

3. Iesirea imobilizarilor din patrimoniu - Scaderea din evidenta a cheltuielilor de constituire privind activitatile fara scop lucrativ - Imobilizari corporale privind activitatile fara scop lucrativ, scoase din evidenta

- Imobilizari necorporale scoase din evidenta privind activitatile fara scop lucrativ

- Valoarea amortizata a imobilizarilor necorporale privind activitatile economice, scoase din evidenta

- Valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale privind

145 activitatile economice, scoase din evidenta = % 203, 205, 207, 208 ------------------- ------------------------------- ------------281 = % 211, 212 ------------------- ------------------------------- ------------672 = 211 ------------------- ------------------------------- ------------% = 212 471, 672 ------------------- ------------------------------- ------------131 = % 211, 212 ------------------- ------------672

- Valoarea amortizata a imobilizarilor corporale privind activitatile economice, scoase din evidenta

- Valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri privind activitatile economice, scoase din evidenta - Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe privind activitatile economice, scoase din functiune

- Valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale primite cu titlu gratuit pentru activitatile economice, scoase din evidenta

III. STOCURI - Achizitionarea de stocuri pentru activitatile fara scop lucrativ: a) in cazul in care s-au intocmit facturi

------------------- ------------% = 401 300, 301, 321, 323, 361, 381 ------------------- ------------b) in cazul in care nu s-au intocmit facturi ------------------- ------------% = 408 300, 301, 321, 323, 361, 381 ------------------- ------------- Stocuri primite cu titlu gratuit pentru activitatile fara scop lucrativ ------------------- ------------% = 732 300, 301, 321, 361, 381 ------------------- ------------- Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor privind activitatile ------------------- ------------fara scop lucrativ % = 739 300, 301, 321 ------------------- ------------- Plusuri de natura stocurilor pentru activitatile fara scop lucrativ, constatate la inventariere: ------------------- ------------- materii prime 300 = 600 ------------------- ------------- materiale consumabile ------------------- ------------301 = 601 ------------------- ------------- obiecte de inventar ------------------- ------------321 = 602 ------------------- ------------- animale si pasari ------------------- ------------361 = 739 ------------------- ------------- ambalaje ------------------- ------------381 = 608 ------------------- ------------- Achizitionarea de stocuri pentru activitatile economice: a) in cazul in care s-au intocmit facturi ------------------- ------------% = 401 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 4426 ------------------- ------------b) in cazul in care nu s-au intocmit facturi ------------------- ------------% = 408 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 4428 ------------------- ------------- Produse obtinute din productie proprie ------------------- ------------% = 711 323, 341, 345, 346, 348, 361, 368, 381

146 ------------------- ------------- Retinerea produselor finite din productie proprie ca materii prime, ------------------- ------------materiale consumabile, obiecte de % = 345 inventar, marfuri sau ambalaje 300, 301, 321, 371, 381 ------------------- ------------- Evidentierea adaosului commercial si a taxei pe valoarea adaugata ------------------- ------------neexigibila in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret 371 = % cu amanuntul 378, 4428 ------------------- ------------- Stocuri primite cu titlu gratuit ------------------- ------------pentru activitatile economice % = 771 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381 ------------------- ------------- Stocuri rezultate din dezmembrarea ------------------- ------------mijloacelor fixe privind activitatile economice % = 772 300, 301 ------------------- ------------- Plusuri de natura stocurilor pentru activitatile economice, constatate la inventariere: - materii prime ------------------- ------------300 = 600 ------------------- ------------- materiale consumabile ------------------- ------------301 = 601 ------------------- ------------- obiecte de inventar ------------------- ------------321 = 602 ------------------- ------------- produse ------------------- ------------% = 711 341, 345, 346, 348 ------------------- -------------- animale si pasari ------------------- -------------% = 711 361, 368 ------------------- -------------- marfuri ------------------- -------------371 = 607 ------------------- -------------- ambalaje: - achizitionate ------------------- -------------381 = 608 ------------------- -------------- din productie proprie ------------------- -------------381 = 711 ------------------- -------------- Consum de materii prime si ------------------- -------------minusurile de inventar 600 = 300 ------------------- -------------- Consum de materiale consumabile ------------------- -------------si minusurile de inventar 601 = 301 ------------------- -------------- Uzura obiectelor de inventar ------------------- -------------602 = 322 ------------------- -------------- Scoaterea din evidenta a obiectelor ------------------- -------------de inventar 322 = 321 ------------------- -------------- Scaderea din evidenta a produselor ------------------- -------------vandute si minusurile de inventar 711 = % 341, 345, 346, 348 ------------------- -------------- Minusuri de inventar la animale si pasari: - achizitionate ------------------- -------------606 = % 361, 368 ------------------- --------------

147 - din productie proprie ------------------- -------------711 = % 361, 368 ------------------- -------------------------------- -------------% = 371 607, 378, 4428 ------------------- -------------------------------- -------------608 = 381 ------------------- -------------------------------- -------------608 = 381 ------------------- -------------------------------- -------------711 = 381 ------------------- --------------

- Scaderea din evidenta a marfurilor vandute, minusurile de inventar si evidentierea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta - Scaderea din evidenta a ambalajelor vandute provenite din achizitii - Minusuri de inventar la ambalaje: - achizitionate

- din productie proprie

IV. DECONTARI 1. Decontari cu furnizorii si clientii - Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizori

------------------- -------------401 = 403 ------------------- -------------- Decontarea pe baza de efecte ------------------- -------------comerciale a datoriilor fata de furnizorii de imobilizari 404 = 405 ------------------- -------------- Achitarea furnizorilor ------------------- -------------401 = % (404) 512, 513,531, 541, 542 ------------------- -------------- Decontarea avansurilor acordate ------------------- -------------furnizorilor 401 = 409 ------------------- -------------- Diferentele de curs valutar favorabile, rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize aferente: - activitatilor fara scop lucrativ ------------------- -------------401 = 739 ------------------- -------------- activitatilor economice ------------------- -------------% = 765 401, 403, 404, 405, 419 ------------------- -------------- Vanzarea produselor: a) in cazul in care s-au intocmit facturi ------------------- -------------411 = % 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 4427 ------------------- -------------b) in cazul in care nu s-au intocmit facturi ------------------- -------------418 = % 701, 702,703, 704, 705, 707, 708, 4428 ------------------- -------------- Emiterea facturilor pentru operatiunile evidentiate anterior in ------------------- -------------contul 418 "Clienti - facturi de intocmit". 411 = 418 ------------------- -------------Concomitent, se inregistreaza taxa ------------------- -------------pe valoarea adaugata colectata 4428 = 4427 ------------------- -------------- Valoarea materialelor nestocate, consumul de energie si apa, valoarea lucrarilor executate sau serviciilor prestate de catre terti, pentru care nu s-au primit facturi: - activitati fara scop lucrativ ------------------- -------------% = 408 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628 ------------------- -------------- activitati economice ------------------- -------------% = 408 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628, 4428

148 - Primirea facturilor pentru operatiunile evidentiate anterior in contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" emise de furnizori. Concomitent se inregistreaza taxa pe valoarea adaugata deductibila - Avansuri acordate furnizorilor ------------------- -------------------------------- -------------408 = 401 ------------------- -------------------------------- -------------4426 = 4428 ------------------- -------------------------------- -------------409 = % 512, 513, 531, 542 ------------------- -------------------------------- -------------621 = 401 ------------------- -------------------------------- -------------401 = 444 ------------------- -------------------------------- -------------444 = 431 ------------------- -------------------------------- -------------401 = 431 ------------------- -------------------------------- -------------665 = % 409, 411, 413, 416, 418 ------------------- -------------------------------- -------------411 = % 419, 4427 ------------------- -------------------------------- -------------% = 411 419, 4427 ------------------- -------------------------------- -------------% = 411 512, 531 ------------------- -------------------------------- -------------413 = 411 ------------------- -------------------------------- -------------511 = 413 ------------------- -------------------------------- -------------512 = 511 ------------------- -------------------------------- -------------641 = 421 ------------------- -------------------------------- -------------421 = % 425, 427,428, 431,437, 444 ------------------- -------------------------------- -------------427 = 512 ------------------- -------------------------------- -------------425 = 531 ------------------- -------------------------------- -------------421 = 531 ------------------- --------------

- Sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiile efectuate - Impozitul datorat de colaboratori

- Evidentierea contributiei la fondul de asigurari sociale de sanatate, retinuta din impozitul datorat de colaboratori - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate care excede impozitului, datorata de colaboratori. - Diferente de curs valutar nefavorabile, rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta

- Avansuri de incasat de la clienti

- Decontarea avansurilor incasate de la clienti

- Incasarea sumelor datorate de clienti

- Acceptarea la plata a efectelor comerciale de incasat - Primirea efectelor comerciale

- Incasarea efectelor comerciale

2. Decontari cu personalul, asigurarile sociale si protectia sociala - Inregistrarea statului de salarii

- Retineri din salarii

- Virarea retinerilor catre terti

- Plata avansurilor cuvenite personalului - Achitarea salariilor datorate personalului

149 ------------------- -------------421 = 426 ------------------- -------------- Achitarea salariilor neridicate ------------------- -------------426 = 531 ------------------- -------------- Evidentierea ajutoarelor materiale ------------------- -------------retinute din contributia pentru asigurari sociale de stat 431 = 423 ------------------- -------------- Ajutoare materiale suportate din ------------------- -------------cheltuieli 645 = 423 ------------------- -------------- Retineri din ajutoare materiale ------------------- -------------423 = % 425, 427,428, 431, 437, 444 ------------------- -------------- Evidentierea contributiei la fondul ------------------- -------------de asigurari sociale de sanatate, tinuta din impozitul pe salarii 444 = 431 ------------------- -------------- Achitarea ajutoarelor materiale, ------------------- -------------datorate personalului 423 = 531 ------------------- -------------- Contributia unitatii la asigurarile ------------------- -------------sociale de stat si la fondul pentru plata ajutorului de somaj 645 = % 431, 437 ------------------- -------------- Virarea sumelor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si ------------------- -------------fondului pentru plata ajutorului de somaj % = 512 431, 437 ------------------- -------------3. Decontari cu bugetul si fondurile speciale - Evidentierea impozitului pe rezultatul brut al activitatilor economice, ------------------- -------------datorat bugetului statului 691 = 441 ------------------- -------------- Virarea la bugetul statului a impozitului pe rezultatul brut al ------------------- -------------activitatilor economice 441 = 512 ------------------- -------------- Deducerea lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila din taxa pe valoarea adaugata colectata: - cand taxa pe valoarea adaugata deductibila este mai mica decat taxa ------------------- -------------pe valoarea adaugata colectata 4427 = % 4426, 4423 ------------------- -------------- cand taxa pe valoarea adaugata deductibila este mai mare decat taxa ------------------- -------------pe valoarea adaugata colectata % = 4426 4427, 4424 ------------------- -------------- Virarea lunara a taxei pe valoarea adaugata de plata ------------------- -------------4423 = 512 ------------------- -------------- Incasarea sau compensarea taxei pe valoarea adaugata de recuperat ------------------- -------------% = 4424 512, 4423 ------------------- -------------- Retinerea impozitului pe salarii din ------------------- -------------drepturile banesti ale salariatilor % = 444 421, 423, 424 ------------------- -------------- Achitarea impozitului pe salarii ------------------- -------------444 = % 512, 513 ------------------- -------------- Evidentierea altor impozite si taxe datorate ------------------- -------------635 = 446 ------------------- -------------- Virarea altor impozite si taxe ------------------- -------------- Evidentierea salariilor neridicate

150 = % 512, 513 ------------------- -------------------------------- -------------635 = 447 ------------------- -------------------------------- -------------447 = % 512, 513 ------------------- -------------446

- Evidentierea datoriilor catre alte organisme publice - Virarea datoriilor catre alte organisme publice

------------------- -------------451 = 512 ------------------- -------------- Dobanzi anuale de incasat aferente imprumuturilor acordate ------------------- -------------unitatilor din cadrul grupului 451 = % 734, 766 ------------------- -------------- Dobanzi anuale datorate unitatilor ------------------- -------------din cadrul grupului 666 = 451 ------------------- -------------- Achitarea dobanzilor datorate ------------------- -------------unitatilor din cadrul grupului 451 = 512 ------------------- -------------- Contributii si cotizatii datorate, ------------------- -------------potrivit statutului 655 = 451 (462) ------------------- -------------- Evidentierea veniturilor transferate coparticipantilor din operatiuni in participatie, precum si primirea de la coparticipanti a cheltuielilor rezultate din operatiuni in ------------------- -------------participatie, privind activitatile economice % = 458 701 la 787 ; 600 la 687 ------------------- -------------- Incasarea sumelor de la ------------------- -------------coparticipanti % = 458 512, 531 ------------------- -------------- Evidentierea cheltuielilor transferate coparticipantilor si a veniturilor primite prin transfer de la acestia pentru operatiuni in participatie, privind activitatile economice ------------------- -------------458 = % 600 la 687 ; 701 la 787 ------------------- -------------- Plata sumelor cuvenite ------------------- -------------coparticipantilor 458 = % 512, 531 ------------------- -------------- Cote-parti datorate, potrivit ------------------- -------------statutului 656 = 481 ------------------- -------------- Plata sumelor catre subunitati sau ------------------- -------------unitate 481 = % 512, 513, 531 ------------------- -------------- Incasarea sumelor de la subunitati ------------------- -------------sau unitate % = 481 512, 513, 531 ------------------- -------------- Valoarea titlurilor de plasament cedate: a) diferente favorabile ------------------- -------------461 = % 503, 506, 508, 764 ------------------- -------------b) diferente nefavorabile ------------------- -------------% = 503 461, 664 (506, 508)

4. Decontari in cadrul grupului, unitatii, debitori si creditori diversi - Virari de sume catre unitati din cadrul grupului

151 - Redevente, locatii si chirii facturate clientilor - Valoarea debitelor reactivate ------------------- -------------------------------- -------------411 = 706 ------------------- -------------------------------- -------------461 = 754 ------------------- -------------------------------- -------------461 = % 758, 4427 ------------------- -------------------------------- -------------461 = % 772, 4427 ------------------- -------------------------------- -------------% = 461 512, 513, 531 ------------------- -------------------------------- -------------671 = 461 ------------------- -------------------------------- -------------461 = 735 ------------------- -------------------------------- -------------473 = % 512, 513 ------------------- --------------

- Lipsuri de valori imputate tertilor

- Active imobilizate cedate (vandute)

- Incasarea sumelor de la debitori diversi

- Scaderea din evidenta a debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili - Evidentierea dividendelor de incasat din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop lucrativ - Sume restituite de unitate in urma clarificarii

5. Operatiuni de regularizare si diferente de conversie - Sume inregistrate in avans ce se repartizeaza pe cheltuieli in perioadele urmatoare

------------------- -------------% = 401 471, 4426 ------------------- -------------- Sume repartizate in perioadele ------------------- -------------urmatoare, pe cheltuieli, conform scadentarelor % = 471 605, 611 la 628, 658, 666, 668 ------------------- -------------- Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, inclusa pe ------------------- -------------cheltuieli exceptionale, potrivit legii 687 = 471 ------------------- -------------- Sume de incasat de la clienti, ------------------- -------------inregistrate in avans 411 = % 472, 4427 ------------------- -------------- Sume incasate in perioadele anterioare ------------------- -------------care se fac venituri ale perioadei 472 = % curente 704, 705, 706, 707, 708, 731, 739, 766, 771 ------------------- -------------- Diferente de curs valutar favorabile ------------------- -------------aferente datoriilor in valuta, la % = 477 inchiderea exercitiului financiar 161, 162, 166,167, 168, 401 la 408, 419, 462 ------------------- -------------- Reluarea diferentelor de curs valutar favorabile aferente datoriilor in ------------------- -------------valuta, la inceputul exercitiului financiar urmator 477 = % 161, 162, 166, 167, 168, 401 la 408, 419, 462 ------------------- -------------- Diferente de curs valutar favorabile ------------------- -------------aferente creantelor in valuta, la inchiderea exercitiului financiar % = 477 169, 267, 409, 411 la 418, 461 ------------------- -------------- Reluarea diferentelor de curs valutar favorabile aferente creantelor in ------------------- -------------valuta, la inceputul exercitiului financiar urmator 477 = % 169, 267,409, 411 la 418, 461 ------------------- --------------

152 - Diferente de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in valuta, la ------------------- -------------inchiderea exercitiului financiar 476 = % 161, 162,166, 167,168, 401 la 408, 419, 462 ------------------- -------------- Reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor in ------------------- -------------valuta, la inceputul exercitiului financiar urmator % = 476 161, 162, 166, 167, 168, 401 la 408, 419, 462 ------------------- --------------

- Diferente de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in valuta, la ------------------- -------------inchiderea exercitiului financiar 476 = % 169, 267, 409, 411 la 418, 461 ------------------- -------------- Reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile aferente creantelor in ------------------- -------------valuta, la inceputul exercitiului financiar urmator % = 476 169, 267, 409, 411 la 418,461 ------------------- -------------V. OPERATIUNI PRIVIND CONTURILE DE TREZORERIE - Ridicari de numerar de la banca ------------------- -------------581 = % 512, 513 ------------------- -------------------------------- -------------531 = 581 ------------------- -------------- Depuneri de numerar la banca ------------------- -------------581 = 531 ------------------- -------------------------------- -------------% = 581 512, 513 ------------------- -------------- Acordarea avansurilor de trezorerie ------------------- -------------542 = 531 ------------------- -------------- Decontarea avansurilor de trezorerie ------------------- -------------% = 542 300, 301, 308,321, 328, 361,368, 371, 381,388, 401, 404,531, 623 la 626,628, 665, 4426 ------------------- -------------- Evidentierea dobanzilor de platit ------------------- -------------aferente exercitiului 666 = 518 ------------------- -------------- Achitarea dobanzilor datorate ------------------- -------------518 = 512 ------------------- -------------- Evidentierea dobanzilor de incasat ------------------- -------------aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci 518 = % 734, 766 ------------------- -------------- Incasarea dobanzilor aferente ------------------- -------------disponibilitatilor in conturi la banci 512 = % 518, 766 ------------------- -------------- Cumpararea de timbre postale, tichete ------------------- -------------si bilete de calatorie si alte valori 532 = 401 ------------------- -------------- Deschiderea acreditivelor in favoarea tertilor ------------------- -------------581 = 512 ------------------- -------------------------------- -------------541 = 581 ------------------- -------------- Utilizarea acreditivelor ------------------- -------------% = 541

153 401, 404 ------------------- -------------- Achizitionarea titlurilor de plasament ------------------- -------------% = 509 503, 505, (512) 506, 508 (531) ------------------- -------------- Anularea obligatiunilor emise si ------------------- -------------rascumparate 161 = 505 ------------------- -------------VI. INCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI SI CHELTUIELI SI STABILIREA REZULTATELOR - Inregistrarea la sfarsitul perioadei a soldurilor debitoare ale conturilor de cheltuieli: - activitati fara scop lucrativ ------------------- -------------1201 = % Conturile din clasa 6 ------------------- -------------- activitati economice ------------------- -------------1202 = % Conturile din clasa 6 ------------------- -------------- Inregistrarea la sfarsitul perioadei a soldurilor creditoare ale conturilor de venituri: - activitati fara scop lucrativ ------------------- -------------% = 1201 Conturile din clasa 7 ------------------- -------------- activitati economice ------------------- -------------% = 1202 Conturile din clasa 7 ------------------- -------------- Deficitul realizat in exercitiul ------------------- -------------financiar precedent 107 = 120 ------------------- -------------- Excedentul realizat in exercitiul ------------------- -------------financiar precedent, nerepartizat 120 = 107 ------------------- -------------- Deficitul realizat in exercitiile financiare precedente, acoperit din excedentul exercitiului financiar curent (exclusiv activitatile cu destinatie speciala) ------------------- -------------129 = 107 ------------------- -------------- Excedentul realizat in exercitiul financiar precedent, destinat repartizarii (exclusiv activitatile cu destinatie speciala) ------------------- -------------120 = 129 ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------CAP. 10 TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 1998 IN NOUL PLAN DE CONTURI PENTRU PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV ------------------------------------------------------------------------------Simbol vechi Denumirea conturilor Simbol nou Denumirea conturilor ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------011 Terenuri 211 Terenuri ------------------------------------------------------------------------------012 Amenajari de terenuri 211 Terenuri ------------------------------------------------------------------------------013 Mijloace fixe 212 Mijloace fixe ------------------------------------------------------------------------------115 Disponibil pentru investitii 512 Conturi curente la banci ------------------------------------------------------------------------------117 Disponibil al organizatiei obstesti 512 Conturi curente la banci ------------------------------------------------------------------------------118 Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor in valuta 512 Conturi curente la banci ------------------------------------------------------------------------------119 Disponibil din fonduri cu 512 Conturi curente la banci destinatie speciala 513 Disponibil cu destinatie speciala

154 ------------------------------------------------------------------------------13 Casa 531 Casa ------------------------------------------------------------------------------150 Carnete de cecuri cu limita de suma 512 Conturi curente la banci ------------------------------------------------------------------------------159 Alte valori 201 Cheltuieli de constituire 203 Cheltuieli de cercetare si dezvoltare 205 Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare 208 Alte imobilizari necorporale 261 Titluri de participare 263 Alte titluri imobilizate 503 Actiuni 506 Obligatiuni 508 Alte titluri de plasament si creante asimilate 532 Alte valori ------------------------------------------------------------------------------213 Alte decontari 481 Decontari intre unitate si subunitati ------------------------------------------------------------------------------220 Debitori 267 Creante imobilizate 409 Furnizori-debitori 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 461 Debitori diversi 542 Avansuri de trezorerie ------------------------------------------------------------------------------225 Clienti 411 Clienti 416 Clienti incerti 418 Clienti - facturi de intocmit ------------------------------------------------------------------------------230 Decontari cu salariatii 421 Personal - remuneratii datorate ------------------------------------------------------------------------------231 Creditori 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 419 Clienti-creditori 426 Drepturi de personal neridicate 427 Retineri din remuneratii datorate tertilor 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 462 Creditori diversi ------------------------------------------------------------------------------232 Decontari cu bugetul statului 441 Impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice 444 Impozitul pe salarii 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 448 Alte datorii si creante cu bugetul statului ------------------------------------------------------------------------------232.33 TVA de plata 4423 TVA de plata ------------------------------------------------------------------------------232.34 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat ------------------------------------------------------------------------------232.35 TVA neexigibila 4428 TVA neexigibila ------------------------------------------------------------------------------233 Decontari privind asigurarile 431 Asigurari sociale sociale 438 Alte datorii si creante sociale ------------------------------------------------------------------------------234 Furnizori 401 Furnizori 404 Furnizori de imobilizari 408 Furnizori - facturi nesosite ------------------------------------------------------------------------------235 Decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj 437 Ajutor de somaj ------------------------------------------------------------------------------281 Amortizari privind 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale imobilizarile corporale si necorporale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale ------------------------------------------------------------------------------310 Fondul mijloacelor fixe si terenurilor 110 Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ ------------------------------------------------------------------------------311 Fondul obiectelor de inventar 322 Uzura obiectelor de inventar

155 ------------------------------------------------------------------------------337 Fonduri cu destinatie speciala 107 Rezultatul reportat ------------------------------------------------------------------------------415 Cheltuieli pentru investitii in continuare 231 Imobilizari corporale in curs ------------------------------------------------------------------------------430 Cheltuieli inregistrate in avans 471 Cheltuieli inregistrate in avans ------------------------------------------------------------------------------517 Veniturile organizatiilor obstesti 107 Rezultatul reportat ------------------------------------------------------------------------------518 Venituri din anii precedenti si alte surse 107 Rezultatul reportat 110 Fondul imobilizarilor corporale privind activitatile fara scop lucrativ (partea aferenta imobilizarilor in curs care se executa in continuare, evidentiate la finele anului in contul 415) 118 Alte fonduri 476 Diferente de conversie-activ 477 Diferente de conversie-pasiv ------------------------------------------------------------------------------530 Venituri anticipate 472 Venituri inregistrate in avans ------------------------------------------------------------------------------531 Venituri de realizat 472 Venituri inregistrate in avans ------------------------------------------------------------------------------600 Materiale 300 Materii prime 301 Materiale consumabile 381 Ambalaje ------------------------------------------------------------------------------601 Materiale in prelucrare 351 Materii si materiale aflate la terti ------------------------------------------------------------------------------602 Obiecte de inventar in magazie 321 Obiecte de inventar ------------------------------------------------------------------------------603 Obiecte de inventar in folosinta 321 Obiecte de inventar ------------------------------------------------------------------------------610 Animale tinere si la ingrasat 361 Animale si pasari ------------------------------------------------------------------------------620 Produse 341 Semifabricate 345 Produse finite 346 Produse reziduale ------------------------------------------------------------------------------630 Marfuri 371 Marfuri ------------------------------------------------------------------------------635 Rabat sau adaos comercial 378 Diferente de pret la marfuri ------------------------------------------------------------------------------704 Credite bancare 162 Credite bancare pe termen lung si mediu 519 Credite bancare pe termen scurt ------------------------------------------------------------------------------Conturi in afara bilantului ------------------------------------------------------------------------------902 Valori materiale primite in custodie 803 Alte conturi in afara bilantului 905 Ambalaje de restituit 803 Alte conturi in afara bilantului 910 Debitori scosi din activ, rmariti in continuare 803 Alte conturi in afara bilantului ------------------------------------------------------------------------------912 Documente respinse la viza de control financiar preventive ------------------------------------------------------------------------------920 Garantii depuse pe librete CEC ------------------------------------------------------------------------------922 Imprimate de valoare cu decontare ulterioara ------------------------------------------------------------------------------970 Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire ------------------------------------------------------------------------------979 Alte operatiuni in afara

------803 803 Alte conturi in afara bilantului Alte conturi in afara bilantului bilantului

S-ar putea să vă placă și