Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI - Runda trei (PGM - III) n cadrul proiectului nv mntul Profesional i Dezvoltarea Rural .

CERERE DE FINAN ARE


Nr. Dosar

Numele solicitantului: Titlul proiectului: Durata proiectului: Locul de desf urare a activit ilor de proiect: Suma solicitat de la ADC/HWA 17-19

I Until Andrei,, Service auto ce prive te spre viitor 12 luni or. Data depunerii:

old ne ti 35000-00 MDL

indica i cursul de schimb

EURO,

Contribu ia solicitantului

indica i cursul de schimb

EURO,

39000-00

MDL

Costul total al proiectului

indica i cursul de schimb

EURO,

74000-00

MDL

2010
1

I. DESCRIEREA PROIECTULUI 1.1. Rezumat I ,, Until Andrei ,, certificat de nregistrare seria Nr. 13895 din 08.07.2008. Domeniul de activitate: ntre inerea o cafenea, o sal i repararea autovehiculelor. Pe teritoriul ntreprinderii este i od i pentru cazare. Imobilul este amplasat la periferia traficul rutier Rezinaconstruit un edificiu cu suprafa a de 250 m2, constituit din 2 nivele, n care se reg se te: de biliard ora ului, n apropierea sta iei de alimenta ie Tirex Petrol, lng de repara ie auto, cu o suprafa lateral

B l i. O nc pere de 70 m2 din cadrul acestiu edificiu va fi predestinat n calitate de sta ie de parcare a circa 20 de autoturisme. De old ne ti, precum i serviciile auto vor beneficia posesorii de autoturisme din regiunea

fluxul de autoturisme cu destina ia Rezina, B l i, Flore ti. Pentru afacerea dat , pia a are tendin e de cre tere. Clien ii sta iei de repara ie se caracterizeaz printr-o putere de cump rare joas i medie. Obiectivul de baz al sta iei de repara ie va fi ca majoritatea posesorilor de ma ini deservi i s devin clien ii no tri fideli. Service-ul auto va propune prin atelierul s u, dotat cu utilaje moderne, servicii profesionale de repara ii auto la standarde calitative ridicate. Vom crea dou noi locuri de munc cu experien n activitate. Prin serviciile pe care le vom oferi dorim s ntmpin m nevoile i clien ii no tri vor avea ocazia de a se i sper c prin participarea la clien ilor no tri, astfel nct s devenim un partener de ncredere n colabor rile viitoare. Att furnizorii cu care vom ncheia contracte, ct convinge de seriozitatea i calitatea serviciilor noastre.

Ini ierea unui service auto a fost dintotdeauna visul meu proiect s -mi v d visul mplinit. 1.2. Obiective - Amenajarea nc perii, - Perfectarea documentelor pentru achizi ionarea utilajului, - Instalarea echipamentului, - Angajarea muncitorilor, - Prestarea serviciilor, - Deservirea poten ialilor clien i.

1.3. Activit i Amenajarea nc perii: - lucr ri de repara ie (vopsea, tencuial ), - podeaua corespunde standardului pentru amenajarea utilajului, - lucr ri la energia electric (tragerea cablului, instalarea prizelor); Perfectarea documentelor pentru achizi ionarea utilajului: - c utarea ntreprinderilor n domeniul dat prin internet, - alegerea celor mai mici pre uri, - ncheierea contractelor de colaborare - minim 3, - alegerea variantei unice - mai mici costuri, dar o calitate nalt ; Procurarea echipamentului: -perfectarea documentelor de plat transportarea echipamentului procurat; Instalarea echipamentului: - instalarea de c tre firma care livreaz marfa, pentru c i asuma responsabilitatea drept dovad (contract de garan ie); Angajarea muncitorilor: - efectuarea publicit convorbirelor, -selectarea variantei optime; Deprinderea muncitorilor cu utilajul: - petrecerea seminarului de folosire corect utilajului; Graficul de lucru: - un grafic ct mai convenabil pentru clien i; Prestarea serviciilor: - efectuarea lucrului la o calitate nalt , - lipsa reclama iilor din partea clien ilor, - controlul ct mai riguros al lucr torilor; Monitorizarea: - controlul pe parcursul perioadei efectuat de c tre echipa ADR. 1.4. Echipa de implimentare a ii (radiou, tv, ziar), - efectuarea pentru utilaj, -

Nr.crt 1 2 3

Numele, prenumele Until Andrei Garabajiu Veaceslav Chetru Igor

Profesia administrator I omer omer

Func ia n proiect coordonator proiect angajat l c tu angajat electrician

1.5. Planul proiectului


Not : n planul orientativ al proiectului nu trebuie s fie men ionate date extrem de exacte/certe, ci numai s se arate luna 1, luna 2 etc. Solicitan ii sunt sf tui i s prevad o marj de siguran n planul de proiect propus. Planul proiectului nu trebuie s con in descrierea detaliat a activit ilor, ci doar titlurile lor (v rug m s verifica i c acestea se potrivesc cu cele men ionate n sec iunea 1.3). i lunile f r activit i trebuie incluse n planul proiectului i n durata proiectului.

Activitate 1 Amenajarea nc perii, perfectarea documentelor Achizi ionarea utilajului Instalarea echipamentului Angajarea muncitorilor/ afi area graficului de lucru Prestarea serviciilor /deservirea poten ialilor clien i Monitorizarea/ evaluarea

Anul 2010, lunile 3 2 4 3 5 4 6 5 7-12 6

Organiza ia / persoana responsabil 7

HWA/ADC

Echipa ADR

II. REZULTATE PRECONIZATE 2.1. Impactul preconizat asupra grupurilor int i comunit ii (maxim de foaie)

 atelier dotat performant (tot echipamentul fiind nou)  termeni redu i de realizare a lucr rilor  pre uri accesibile pentru clien i  calitatea lucr rilor ndeplinite  atragerea unui cerc larg de clien i  seriozitatea repara ie  facilitatea clien ilor din p turile vulnerabile 4 i punctualitatea angaja ilor privind respectarea termenilor de

 m rirea bugetului ntreprinderii  implementarea tehnologiilor noi. 2.2. Efecte multiplicatoare (durabilitatea)

___________________________________________________________
Dintotdeauna mi-am dorit s m men in pe pia fiu lider n toate. Datorit utilajului pe care l voi procura, is

spectrului de servicii pe care le voi presta sper s atrag un num r mare de clien i . Noile tehnologii s -mi de-a un imbold puternic pentru a-mi extinde atelierul ct mai nalt , dar pentru men inerea seriozitate

i utilajele tot mai performante care apar zi de zi o i a acorda servicii de o calitate i atragerea noilor clien i lucrul va fi prestat cu

i ceea ce ar satisface pe clien i este pre ul convenabil pe care l vom acorda.

III. DESCRIEREA SOLICITANTULUI 3.1. Identitate I ,,Until Andrei,, ntreprinz tor Individual 1008606003705 s. Oli cani, or. old ne ti, Republica Moldova MD-7224 s. Oli cani, or. old ne ti Until Andrei 24244208, 69156568 untilandrei@mail.ru -

Denumirea oficial complet (numele organiza iei) Statut juridic: Cod fiscal: Adresa oficial : Adresa po tal : Persoana de contact: Num r de telefon: Num r de fax: Adresa e-mail: Web site: 3.2.

Detalii despre banc

Banca trebuie s fie localizat n ara n care este nregistrat solicitantul. Numele titularului de Until Andrei cont: Nr. cont bancar: 22511205832 Numele b ncii BC,,Moldova Agroindbank,,SA fil. old ne ti AGRNMD2X707 Adresa b ncii: or. old ne ti, str. 31 august nr.5 Numele persoanei(lor) Until Andrei cu drept de semn tur Func ia(iile) administrator 5

persoanei(lor) cu drept de semn tur : 3.3. Cnd a fost nfiin at organiza iei Dvs.? organiza ia Dvs.? Care sunt principalele activit i ale

Organiza ia a fost nfiin at sunt: ntre inerea

la 08.07.2008. Principalele activit

i ale organiza iei i produselor

i repara ia autovehiculelor; activit

i de ntre inere corporal ; i aparatelor de

baruri; hoteluri; comer ul cu ridicata al produselor alimentare, b uturilor din tutun; comer ul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic radio; transporturi rutiere de m rfuri.

IV. CAPACITATEA DE CONDUCERE I IMPLIMENTARE A PROIECTELOR 4.1. Experien n derularea altor proiecte n derularea altor proiecte.

Nu exist experien 4.2. Analiza SWOT

y Mediul intern

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE Mijloace financiare insuficiente Experien a n implimentarea proiectului

- Utilaj nou, performant - Amplasarea bun a nc perii - Apropiere de trafic rutier

y Mediul extern -

OPORTUNIT

RISCURI Concuren a Situa ia politic Major ri de taxe i impozite Defectare utilaj Deconect ri la energia electric Calitatea proast a serviciilor acordate 6

Crearea noilor locuri de munc Calitatea nalt a serviciilor acordate Pre uri accesibile

V. BUGETUL PROIECTULUI Nr. crt


1 2 3 4 5 6

Denumirea i descrierea capitolelor


2

Contribu ia ADC/HWA
3

Contribu ia solicitantului
4

TOTAL

Lucr ri de repara ie Lucr ri la energia electric Utilaj pentru ridicarea autovehiculelor Utilaj CKO-1M (Belorusi) TOTAL GENERAL

2000-00 1000-00 32000-00 35000-00

39000-00 39000-00

2000-00 1000-00 39000-00 32000-00 74000-00

VI. DESCRIEREA PARTENERILOR Partener 1 Partener 2 -

Denumirea oficial complet (numele organiza iei) Statut juridic Adresa oficial Persoana de contact Nr. Telefon: Nr. Fax: Adresa e-mail Descrierea contribu iei

VII. DECLARA IA DE PARTENERIAT Parteneriatul este o rela ie de substan ntre dou sau mai multe organiza ii ce presupune mp r irea responsabilit ilor n derularea proiectului finan at. Pentru a se asigura c proiectul se deruleaz n bun condi ii, finan atorul solicit tuturor partenerilor( inclusiv solicitantului principal care semneaz contractul) s recunoasc acesta, consim ind la principiile de bun practic a parteneriatului, stipulate mai jos: Principiile de Bun Practic a Parteneriatului 1. To i partenerii trebuie s fi citit Cererea de Finan are i s fi n eles care va fi rolul lor n proiect, nainte de trimite Cererea de Finan are 2. To i partenerii trebuie s fi citit Contractul standard de finan are nerambursabil i s fi n eles care vor fi obliga iile lor contractuale n cazul acord rii finan rii nerambursabile. 3. Solicitantul trebuie s se consulte regulat cu partenerii s i i s -i informeze asupra tuturor aspectelor privind evolu ia proiectului. 4. To i partenerii trebuie s primeasc copii ale rapoartelor - narative i financiare naintate. 5. Propunerile de modific ri substan iale ale proiectului( de ex. activit i, parteneri etc.) trebuie s fie consim ite de parteneri nainte de a fi trimise. n cazul c nu se poate ajunge la o n elegere, solicitantul trebuie s informeze finan atorii cu privire la acesta, atunci cnd nainteaz spre aprobare propunerea de modificare. 6. nainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie s consimt asupra unei distribu ii echitabile a echipamentelor, bunurilor dobndite din finan area nerambursabil , ntre partenerii locali situa i n regiunile vizitate. Copiile ale titlurilor de transfer trebuie ata ate raportului. Declara ie de parteneriat Am citit i aprobat con inutul propunerii naintate c tre finan atori. Ne angaj m s respect m principiile practicii unui bun parteneriat. Nume, Prenume: Organiza ie: Func ie: Semn tura i tampila: Data i Locul:

VIII. DECLARA IA SOLICITANTULUI Subsemnatul, n calitate de persoan responsabil pentru prezentul proiect, certific urm toarele: din partea organiza iei solicitante

(a) informa ia furnizat n aceast cerere este corect ; i (b) solicitantul i (c) solicitantul de ine sursele de finan are i are competen a profesional men ionate n Sec iunea 2.3 (3) din Ghidul Solicitantului. Nume, Prenume: Func ie: Semn tura i tampila: Data i Locul: nainte de a trimite cererea de finan are, v rug m s verifica i dac cererea de finan are dumneavoastr este complet . Cerere de Finan are Dosarul este complet i respect condi iile cererii de finan are; Un original i o copie ale tuturor documentelor sunt anexate, fiecare ndosariate separat i marcate (original, copie); Dosarul este tip rit i este n limba romn ; Declara ia solicitantului este semnat , tampilat i anexat ; Dac exist parteneri, solicitantul a completat, semnat i tampilat Declara ia de Parteneriat, iar acesta este anexat ; Fiecare partener a completat, semnat i tampilat cte o Declara ie de Parteneriat, iar aceste declara ii sunt anexate; Bugetul preconizat este prezentat n formularul din cererea de finan are, completat i exprimat n EUR; IX ANEXE: a. Statutul, actul constitutiv sau documentele legale constitutive i orice document ulterior/adi ional la statutul solicitat sunt incluse; b. Copia certificatului de nregistrare / patenta de ntreprinzator / buletin de identitate cel mai recent; c. CV-ul coordonatorului de proiect; 9 Until Andrei administrator i calific rile i partenerii (unde este cazul) nu intr sub inciden a nici uneia din categoriile de la (a) la (f) men ionate n Sec iunea 2.1.1 (2) din Ghidul Solicitantului,

d. Alte materiale pe care le considera i relevante.

10