Sunteți pe pagina 1din 119

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/1

II

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a c ăror publicare nu este obligatorie)

ACTE ADOPTATE DE C Ă TRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNA ŢIONALE

Unite

(CEE-ONU) Dispozi ţ ii uniforme privind omologarea sistemelor de siguranţă pentru copiii

Regulamentul nr. 44 al

Comisiei Economice pentru Europa

a

Organiza ţ iei

Na ţ iunilor

pasageri în autovehicule ( sisteme de siguran ţă pentru copii )

Addendum 43: Regulamentul nr. 44

Revizia 1

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului interna ţ ional public. Situa ţ ia ş i data intr ării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situa ţ ie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil ă pe site-ul internet: http://www.unece.org/trans/main/wp29/

wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil pân ă la:

Seria 04 de modific ă ri Data intr ă rii în vigoare: 23 iunie 2005

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplic ă sistemelor de siguran ţă pentru copii adecvate pentru montarea în autovehicule cu trei sau mai multe ro ţ i ş i care nu sunt destinate utiliz ă rii pentru scaunele rabatabile (pliante) sau pentru scaunele orientate lateral.

2. DEFINI Ţ II

În cadrul prezentului regulament:

2.1.

Sistem de siguran ţă pentru copii ( sistem de siguran ţă) reprezint ă un ansamblu de componente care poate con ţ ine o combina ţ ie de curele sau componente flexibile, cu cataram ă de siguran ţă , dispozitive de reglare, dispozitive de prindere ş i, în anumite cazuri, un dispozitiv suplimentar, de exemplu, un portbebe, un scaun pentru sugari, un scaun suplimentar ş i/sau un scut de protec ţie în caz de coliziune care poate fi montat în autovehicul. Acest dispozitiv este conceput astfel încât s ă diminueze riscul de r ă nire a utilizatorului în caz de coliziune sau de decelera ţ ie bruscă a vehiculului, prin limitarea mobilit ăţ ii corpului pasagerului.

 

ISOFIX este un dispozitiv de prindere a sistemelor de siguran ţă pentru copii la vehicule,

 

prev ă zut cu dou ă ancore rigide la vehicul, dou ă dispozitive auxiliare rigide aferente pe sistemul de siguranţă pentru copii ş i un mijloc de limitare a rota ţ iei sistemului de siguran ţă

pentru copii în jurul axei transversale.

2.1.1.

Sistemele de siguran ţă pentru copii se clasific ă în cinci grupe de greutate :

2.1.1.1.

grupa 0 pentru copii cu greutatea mai mică de 10 kg;

2.1.1.2.

grupa 0+ pentru copii cu greutatea mai mic ă de 13 kg;

L 306/2

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.1.6.

grupa I pentru copii cu greutatea între 9 ş i 18 kg;

grupa II pentru copii cu greutatea între 15 kg ş i 25 kg;

grupa III pentru copii cu greutatea între 22 kg ş i 36 kg.

Sistemele ISOFIX de siguran ţă pentru copii se împart în 7 clase de m ărime, astfel cum sunt descrise în Regulamentul nr. 16 anexa 17 apendicele 2:

A SSC pentru nou-n ă scu ţ i de dimensiune standard, orienta ţ i cu fa ţa spre direc ţ ia de mers

B SSC pentru nou-n ă scu ţ i de dimensiune redus ă , orienta ţ i cu fa ţ a spre direc ţia de mers SSC pentru nou-n ăscu ţ i de dimensiune redus ă , orienta ţ i cu fa ţ a spre direcţ ia de mers

B1 ISO/F2X:

ISO/F3:

ISO/F2:

C SSC pentru nou-n ă scu ţ i de dimensiune standard, orientaţ i cu spatele spre direc ţia de mers

D SSC pentru nou-nă scu ţ i de dimensiune redus ă , orientat cu fa ţa spre direc ţia de mers

E SSC pentru sugari orienta ţ i cu spatele spre direc ţia de mers SSC pentru pozi ţ ia cu fa ţ a spre lateral stânga (scaun pentru sugari)

F ISO/L1:

G ISO/L2: SSC pentru pozi ţ ia cu faţ a spre lateral dreapta (scaun pentru sugari)

ISO/R3:

ISO/R2:

ISO/R1:

Grupa de greutate

 

Categoria de mărime ISOFIX

 

F

ISO/L1

0 pân ă la 10 kg

G

ISO/L2

E

ISO/R1

 

C

ISO/R3

0+ pân ă la 13 kg

D

ISO/R2

E

ISO/R1

 

A

ISO/F3

B

ISO/F2

I 9 pân ă la 18 kg

B1

ISO/F2X

C

ISO/R3

D

ISO/R2

2.1.2.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.2.4.1.

2.1.2.4.2.

Sistemele de siguran ţă pentru copii se clasific ă în patru categorii:

O categorie universal ăpentru utilizarea prev ă zut ă la punctele 6.1.1, 6.1.3.1 ş i 6.1.3.2 pe

majoritatea locurilor pe scaun ale vehiculelor, în special cele care au fost evaluate în conformitate cu Regulamentul nr. 16 ca fiind compatibile cu o astfel de categorie de sisteme de siguran ţă pentru copii.

O categorie restrâns ăpentru utilizarea prev ă zut ă la punctele 6.1.1 ş i 6.1.3.1 pe locuri pe

scaun desemnate pentru anumite tipuri de vehicule, astfel cum este indicat fie de producă torul de sisteme de siguran ţă pentru copii, fie de constructorul de autovehicule:

o

categorie semiuniversalăpentru utilizarea prevă zut ă la punctele 6.1.1 ş i 6.1.3.2;

o

categorie vehicul special pentru utilizarea:

fie pe anumite tipuri de vehicule, în conformitate cu punctele 6.1.2 ş i 6.1.3.3;

fie ca sistem integrat de siguran ţă pentru copii.

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/3

2.1.3.

Sistemele de siguran ţă pentru copii se pot grupa în dou ă clase:

clas ă integrat ă în cazul în care men ţ inerea copilului în sistemul de siguran ţă se realizeaz ă independent de orice mijloace direct conectate la vehicul;

o

clasă neintegrat ă în cazul în care men ţ inerea copilului în sistemul de siguran ţă depinde de orice mijloace direct conectate la vehicul;

o

2.1.3.1.

sistem par ţial de siguran ţăreprezint ă un dispozitiv, de exemplu, o pern ă de în ă lţ are, care, atunci când este folosit împreun ă cu o centur ă de siguran ţă pentru adulţ i care trece în jurul corpului copilului sau fixeaz ă dispozitivul în care este a ş ezat copilul, alc ă tuie ş te un sistem complet de siguran ţă pentru copii;

2.1.3.2.

pern ă de în ă l ţ are reprezint ă o pern ă rigid ă , care poate fi folosit ă împreun ă cu o centur ă de siguran ţă pentru adul ţ i;

2.1.3.3.

chingă de ghidare reprezint ă o chingă care fixeaz ă cureaua diagonal ă a centurii de siguran ţă pentru adul ţ i într-o pozi ţ ie adecvat ă pentru copil. În cazul acesteia, poziţ ia efectiv ă în care cureaua diagonal ă î ş i schimb ă direcţ ia poate fi reglat ă cu ajutorul unui dispozitiv care se deplaseaz ă de-a lungul centurii pentru a localiza um ă rul utilizatorului, fiind apoi blocat ă în aceast ă pozi ţ ie. Aceast ă ching ă de ghidare nu trebuie s ă suporte o parte semnificativă a înc ă rc ă turii dinamice.

2.2.

Scaun de siguran ţă pentru copii reprezint ă un sistem de siguran ţă pentru copii care include un scaun în care este ţ inut copilul.

2.3.

Centur ăreprezint ă un sistem de siguran ţă pentru copii care cuprinde o combina ţ ie de centuri, cu cataram ă de siguranţă , dispozitive de reglare ş i dispozitive de prindere.

2.4.

Scaun este o structur ă care reprezint ă o parte component ă a sistemului de siguran ţă pentru copii şi este destinat ă amplas ării copilului în poziţ ia ş ezând.

2.4.1.

Portbebe este un sistem de siguran ţă pentru copii destinat amplas ă rii ş i men ţ inerii copilului

în

poziţ ia culcat pe spate sau pe burt ă , coloana vertebral ă a copilului fiind perpendicular ă pe

planul median longitudinal al vehiculului. Acesta este conceput astfel încât, în caz de coliziune, s ă distribuie for ţ ele de fixare pe suprafa ţ a capului ş i corpului copilului, cu excep ţ ia membrelor.

2.4.2.

Sistem de siguranţă pentru portbebe reprezint ă un dispozitiv folosit la fixarea portbebeului

la

structura vehiculului.

2.4.3.

Scaun pentru sugari reprezint ă un sistem de siguran ţă destinat a ş ez ă rii copilului în pozi ţ ia semiculcat, orientat cu spatele spre direc ţ ia de mers. Acesta este conceput astfel încât, în caz de coliziune frontal ă , s ă distribuie for ţ ele de fixare pe suprafa ţ a capului ş i a corpului copilului, cu excep ţ ia membrelor.

2.5.

Suport pentru scaun reprezint ă componenta sistemului de siguran ţă pentru copii cu ajutorul c ă reia se ridic ă scaunul.

2.6.

Suport pentru copil reprezint ă componenta sistemului de siguran ţă pentru copii cu ajutorul

c

ă reia copilul poate fi ridicat în dispozitiv.

2.7.

Scut de protec ţ ie în caz de coliziune reprezint ă un dispozitiv fixat în fa ţ a copilului ş i conceput s ă distribuie for ţ ele de fixare pe suprafa ţ a mai mare a în ă l ţ imii corpului copilului, în caz de coliziune frontal ă .

2.8.

Curea este o component ă flexibil ă conceput ă s ă transmit ă for ţ ele.

2.8.1.

Curea transversal ăeste o curea care, fie sub forma unei centuri complete, fie sub forma unei componente a unei astfel de centuri, trece peste partea frontal ă ş i fixează regiunea pelvian ă a copilului.

L 306/4

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

2.8.2.

Curea diagonal ăeste partea centurii care fixeaz ă torsul superior al copilului.

2.8.3.

Chingă de cuprindere a coapselor este o curea (sau curele bifurcate, în cazul în care este alc ă tuit ă din cel puţ in dou ă chingi) prins ă de sistemul de siguran ţă pentru copii ş i de centura transversal ă care este poziţ ionat ă astfel încât s ă treacă printre coapsele copilului. Aceasta este conceput ă astfel încât, în condiţ ii normale de utilizare, s ă împiedice alunecarea copilului pe sub centura transversal ă , iar, în caz de impact, s ă împiedice deplasarea centurii transversale de pe bazin.

2.8.4.

Ching ă de fixare a copilului este o ching ă care este o parte component ă a centurii ş i care fixeaz ă numai corpul copilului.

2.8.5.

Chingă de prindere a sistemului de siguran ţă pentru copii este o ching ă care fixeaz ă sistemul de siguran ţă pentru copii la structura vehiculului ş i care poate fi parte integrat ă în sistemul de siguranţă a scaunelor vehiculului.

2.8.6.

Centur ă tip ham este un ansamblu care cuprinde o curea transversală , curele diagonale ş i, în cazul în care este montat ă , o ching ă de cuprindere a coapselor.

2.8.7.

Centur ă în form ă de Y este o centur ă în care ansamblul de curele este alc ă tuit dintr-o curea care se trece printre picioarele copilului ş i din câte o curea pentru fiecare umă r.

2.9.

Cataram ăeste un dispozitiv de deblocare rapidă care permite men ţ inerea copilului în sistemul de siguran ţă sau prinderea sistemului de siguranţă la structura maş inii. Aceasta se poate deschide rapid ş i poate avea un dispozitiv de reglare.

2.9.1.

Buton de deblocare integrat este un buton de deblocare a dispozitivului de închidere astfel

conceput încât s ă nu fie posibil ă deschiderea cataramei cu ajutorul unei sfere cu diametrul de

40

mm.

2.9.2.

Buton de deblocare neintegrat este un buton de deblocare a dispozitivului de închidere astfel conceput încât s ă fie posibil ă deschiderea cataramei cu ajutorul unei sfere cu diametrul de

40

mm.

2.10.

Dispozitiv de reglareeste un dispozitiv care permite reglarea sistemului de siguran ţă sau a dispozitivelor de prindere ale acestuia în func ţ ie de corpul utilizatorului, configura ţia vehiculului sau de ambele. Dispozitivul de reglare poate fie s ă facă parte din cataramă , fie s ă fie un retractor sau orice alt ă parte a centurii de siguran ţă .

2.10.1.

Dispozitiv de reglare rapid ăeste un dispozitiv de reglare care poate fi ac ţionat cu o mân ă printr-o singur ă mi ş care uş oar ă .

2.10.2.

Dispozitiv de reglare montat direct pe sistemul de siguran ţă pentru copii este un dispozitiv de reglare pentru întregul echipament care se monteaz ă direct pe sistemul de siguran ţă pentru copii, spre deosebire de situa ţ ia în care este sus ţ inut nemijlocit de chingile la care este conceput s ă fie ajustat.

2.11.

Dispozitive de prinderereprezint ă p ă r ţ ile sistemului de siguran ţă pentru copii, inclusiv componentele de siguran ţă , care permit fixarea ferm ă a sistemului de siguran ţă pentru copii la structura vehiculului fie direct, fie cu ajutorul scaunului vehiculului.

2.11.1.

Tij ă de sprijin este un dispozitiv de prindere permanent ă a sistemului de siguran ţă pentru copii care creeaz ă un traseu al sarcinii de compresiune între sistemul de siguran ţă pentru copii ş i structura vehiculului pentru a neutraliza efectele pernei scaunului în timpul decelera ţ iei. Tija de sprijin poate fi reglabil ă .

2.12.

Dispozitivul de absorb ţ ie a energiei este un dispozitiv menit s ă disperseze energia separat sau împreun ă cu chinga, f ă când parte din sistemul de siguran ţă pentru copii.

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/5

2.13.

Retractoreste un dispozitiv care adă poste ş te par ţ ial sau integral chinga unui sistem de siguranţă pentru copii. Termenul acoper ă urm ă toarele dispozitive:

2.13.1.

retractor cu blocare automat ă, un retractor care permite derularea centurii pe lungimea dorit ă şi care, atunci când catarama este închis ă , reglează automat lungimea centurii la corpul utilizatorului. Derularea curelei în continuare nu se poate realiza f ă r ă interven ţ ia voluntar ă a utilizatorului;

2.13.2.

retractor cu blocare de urgen ţă, un retractor care, în condi ţ ii normale de folosire, nu limiteaz ă libertatea de miş care a utilizatorului. Retractorul cuprinde un dispozitiv de reglare pe lungime care ajusteaz ă automat cureaua la conforma ţ ia fizic ă a utilizatorului ş i un mecanism de închidere ac ţ ionat în cazuri de urgen ţă de c ă tre:

2.13.2.1.

o decelera ţ ie a vehiculului, o derulare a curelei retractorului sau orice alt mijloc automat (sensibilitate unic ă ); sau

2.13.2.2.

o combina ţ ie a mai multora dintre ace ş ti factori (sensibilitate multipl ă ).

2.14.

Ancore reprezint ă p ă r ţ ile din structura vehiculului sau a scaunelor acestuia la care sunt fixate elementele de prindere a sistemului de siguran ţă pentru copii.

2.14.1.

Ancor ă suplimentar ăreprezint ă o parte din structura vehiculului sau a scaunelor acestuia sau orice altă parte a vehiculului la care se fixeaz ă sistemul de siguran ţă pentru copii ş i care este suplimentar ă ancorelor omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 14. Aceasta cuprinde plan ş eul c ă ruciorului astfel cum este descris în anexa 6 sau alte caracteristici structurale ale vehiculului respectiv (vehiculelor respective) când este sus ţ inut de o tij ă de sprijin.

2.14.2.

Ancoră inferioar ă ISOFIX reprezint ă o bar ă orizontal ă rotund ă rigidă cu diametrul de 6 mm, care se întinde de la structura vehiculului sau a scaunului pentru a permite montarea ş i pentru a fixa un sistem ISOFIX de siguran ţă pentru copii cu dispozitive de prindere ISOFIX.

2.14.3.

Sistem de ancorare ISOFIX reprezint ă un sistem alc ă tuit din dou ă ancore inferioare ISOFIX care îndeplinesc cerinţ ele Regulamentului nr. 14, conceput pentru fixarea unui sistem ISOFIX de siguran ţă pentru copii împreun ă cu un dispozitiv antirota ţ ie.

2.14.4.

Dispozitiv antirota ţ ie

(a)

Un dispozitiv antirota ţ ie pentru un sistem ISOFIX universal de siguran ţă pentru copii constă dintr-o ancoră de prindere în partea superioar ă ISOFIX.

(b)

Un dispozitiv antirota ţ ie pentru un sistem ISOFIX semiuniversal de siguran ţă pentru copii const ă într-un ancor ă de prindere în partea superioar ă , tabloul de bord al vehiculului sau o tijă de sprijin vizând limitarea rotirii sistemului de siguran ţă în cazul unei coliziuni frontale.

(c)

Pentru sistemele ISOFIX universale ş i semiuniversale de siguran ţă pentru copii, scaunul vehiculului nu reprezint ă el însu ş i un dispozitiv antirota ţ ie.

2.14.5.

Ancor ă de prindere în partea superioar ă ISOFIX reprezint ă o component ă care îndepline ş te cerin ţele Regulamentului nr. 14, de exemplu, o bar ă situat ă într-o anumit ă zon ă , conceput ă pentru a permite cuplarea conectorului chingii de prindere în partea superioar ă ISOFIX ş i pentru a transmite forţ a de fixare a acestuia structurii vehiculului.

2.15.

Orientat cu fa ţ a spre direcţ ia de mers înseamn ă orientat în direcţ ia normal ă de deplasare a vehiculului.

2.16.

Orientat cu spatele spre direc ţ ia de mers înseamn ă orientat în direc ţ ia opus ă direc ţ iei normale de deplasare a vehiculului.

2.17.

Pozi ţ ie înclinatăînseamn ă o poziţ ie special ă a scaunului care îi permite copilului s ă stea întins.

L 306/6

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

2.18.

Poziţ ia întins/culcat pe spate/culcat pe burt ăînseamn ă o pozi ţie în care cel pu ţ in capul ş i corpul copilului, cu excepţ ia membrelor, se afl ă pe o suprafa ţă orizontală atunci când copilul se odihne ş te în sistemul de siguran ţă .

2.19.

Tip de sistem de siguran ţă pentru copii reprezint ă un grup de sisteme de siguran ţă pentru copii care nu se deosebesc în privin ţ a unor aspecte esen ţ iale, precum:

2.19.1.

categoria, grupa de greutate (grupele de greutate) pentru care ş i poziţ ia ş i orientarea (astfel cum au fost stabilite la punctele 2.15 ş i 2.16) în care se folose ş te sistemul de siguran ţă ;

2.19.2.

geometria sistemului de siguran ţă pentru copii;

2.19.3.

dimensiunea, greutatea, materialul ş i culoarea:

scaunului;

a că ptu şelii; ş i

a scutului de protec ţ ie la impact;

2.19.4.

materialul, ţ esă tura, dimensiunile ş i culoarea curelelor;

2.19.5.

componentele rigide (cataram ă , dispozitive de prindere etc.).

2.20.

Scaunul vehiculului reprezint ă o structur ă , care poate fi sau nu parte integrant ă din vehicul, inclusiv tapi ţ eria sa, ş i care este destinat ă ocup ă rii de c ătre o singur ă persoan ă adult ă. În aceast ă privin ţă :

2.20.1.

grup de scaune ale vehiculului este fie o banchet ă , fie un grup de scaune individuale, dar al ă turate (adic ă fixate astfel încât ancorele frontale ale unui scaun s ă fie pe aceea ş i linie cu ancorele frontale sau posterioare ale altui scaun sau pe linia care trece printre aceste ancore), fiecare scaun putând fi ocupat de una sau mai multe persoane adulte în poziţ ia ş ezând;

2.20.2.

banchet ă a vehiculului este o structur ă complet ă cu tapiţ eria sa, destinat ă pentru cel pu ţin o persoan ă adult ă în pozi ţie ş ezând;

2.20.3.

scaune din faţă ale vehiculului sunt grupul de scaune situate în partea din fa ţă a compartimentului de pasageri, adic ă f ă r ă alte scaune aflate direct în fa ţa lor;

2.20.4.

scaune din spate ale vehicululuisunt scaune fixe, orientate cu fa ţ a spre direc ţ ia de mers, situate în spatele altui grup de scaune ale vehiculului;

2.20.5.

pozi ţie ISOFIX reprezintă un sistem care permite montarea:

(a)

fie a unui sistem ISOFIX universal de siguran ţă pentru copii orientat cu faţ a spre direc ţ ia de mers, astfel cum este stabilit în prezentul regulament;

(b)

fie a unui sistem ISOFIX semiuniversal de siguran ţă pentru copii orientat cu fa ţ a spre direc ţia de mers, astfel cum este stabilit în prezentul regulament;

(c)

fie a unui sistem ISOFIX semiuniversal de siguran ţă pentru copii orientat cu spatele spre direc ţ ia de mers, astfel cum este stabilit în prezentul regulament;

(d)

fie a unui sistem ISOFIX semiuniversal de siguran ţă pentru copii orientat spre lateral, astfel cum este stabilit în prezentul regulament;

(e)

fie a unui sistem ISOFIX de siguran ţă pentru copii pentru anumite vehicule speciale, astfel cum este stabilit în prezentul regulament.

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/7

2.21.

2.21.1.

2.21.2.

2.21.3.

2.22.

2.23.

2.23.1.

2.23.2.

2.23.3.

2.24.

2.25.

2.26.

2.26.1.

2.26.2.

2.27.

2.28.

2.29.

Sistem de reglare reprezint ă dispozitivul complet prin care scaunul vehiculului sau pă r ţ ile sale pot fi ajustate la conforma ţ ia fizică a ocupantului adult al scaunului. În special, acest dispozitiv poate permite:

deplasarea longitudinal ă ; ş i/sau

deplasarea vertical ă ; ş i/sau

deplasarea unghiular ă .

Ancoraj al scaunului vehiculului reprezint ă sistemul, inclusiv p ă r ţ ile deformate ale structurii vehiculului, prin care scaunul adultului este fixat integral la structura vehiculului.

Tipul de scaun reprezint ă o categorie de scaune pentru adul ţ i care nu se deosebesc în privin ţ a unor aspecte esen ţ iale, de exemplu:

forma, dimensiunile ş i materialele structurii scaunului;

tipurile ş i dimensiunile dispozitivului de reglare a sp ă tarului ş i a sistemelor de blocare; ş i

tipul ş i dimensiunile ancorei centurii de siguran ţă pentru adul ţ i pe scaun, ale ancorajului scaunului ş i ale pă r ţ ilor afectate ale structurii vehiculului.

Sistem de deplasarereprezint ă un dispozitiv care permite deplasarea unghiular ă sau longitudinal ă a scaunului adultului sau a unuia dintre componentele sale, în absen ţ a unei pozi ţ ii intermediare fixe, pentru a facilita urcarea ş i coborârea pasagerilor ş i încă rcarea ş i desc ă rcarea obiectelor.

Sistem de blocare reprezint ă un dispozitiv care asigur ă menţ inerea în pozi ţ ia de utilizare a scaunului adultului ş i a componentelor acestuia.

Dispozitiv de blocare reprezint ă un dispozitiv care blochează ş i împiedic ă miş carea unei singure secţ iuni a centurii de siguran ţă pentru adul ţ i legat ă de o alt ă sec ţ iune a aceleia ş i centuri. Astfel de dispozitive pot ac ţ iona fie asupra sec ţ iunii diagonale, fie asupra secţ iunii transversale sau pot fixa împreun ă atât sec ţ iunea transversal ă , cât ş i secţ iunea diagonal ă ale centurii pentru adul ţ i. Termenul acoper ă urm ă toarele clase:

Dispozitiv clasa A, un dispozitiv care îl împiedic ă pe copil s ă trag ă chinga din retractor prin

partea transversală a centurii, atunci când centura pentru adul ţ i este folosit ă la fixarea direct ă

a copilului. În cazul în care este furnizat împreun ă cu sistemele de siguran ţă din grupa I, dispozitivul asigură conformitatea cu punctul 6.2.9.

Dispozitiv clasa B , un dispozitiv care permite re ţ inerea unei tensiuni aplicate în partea transversal ă a unei centuri de siguran ţă pentru adul ţ i, în cazul în care se folose ş te o centură pentru adul ţ i la fixarea sistemului de siguran ţă pentru copii. Dispozitivul este destinat pentru

a împiedica alunecarea chingii din retractor prin dispozitiv, fapt care ar duce la eliberarea tensiunii şi ar plasa sistemul de siguran ţă într-o pozi ţ ie neoptim ă .

Sistemul de siguran ţă pentru copii cu nevoi speciale este un sistem de siguran ţă conceput pentru copiii care au nevoi speciale ca urmare a unui handicap fizic sau mintal. În special, acest dispozitiv poate permite montarea unor dispozitive de siguran ţă suplimentare pentru oricare parte a corpului copilului, dar trebuie s ă cuprindă minimum un mijloc principal de fixare în scaun care îndepline ş te cerinţ ele prezentului regulament.

Dispozitiv de prindere ISOFIX reprezint ă unul dintre cele două elemente de cuplare, îndeplinind cerinţ ele de la punctul 6.3.2 din prezentul regulament, care se afl ă în prelungirea structurii sistemului ISOFIX de siguran ţă pentru copii ş i care este compatibil ă cu o ancor ă inferioar ă ISOFIX.

Sistem de siguran ţă pentru copii ISOFIX reprezint ă un sistem de siguran ţă pentru copii care trebuie prins de un sistem de ancorare ISOFIX, îndeplinind cerin ţ ele Regulamentului nr. 14.

L 306/8

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

2.30. Cotiera scaunuluireprezint ă zona apropiat ă de intersecţ ia suprafeţ elor pernei scaunului vehiculului ş i a sp ă tarului.

2.31. Gabarit pentru scaunele vehiculului (GSV) este un dispozitiv, în conformitate cu cele ş ase clase de dimensiuni ISOFIX stabilite la punctul 2.1.1.6, ale că rui dimensiuni sunt prezentate în figurile 1-6 din anexa 17 apendicele 2 la Regulamentul nr. 16. Gabaritul se foloseş te de produc ă torii de sisteme de siguran ţă pentru copii pentru a determina dimensiunile adecvate ale sistemului de siguran ţă pentru copii ISOFIX ş i amplasarea dispozitivelor de prindere ISOFIX ale acestuia.

2.32. Dispozitiv de prindere în partea superioar ă a sistemului ISOFIX este un dispozitiv destinat pentru a fi cuplat la o ancor ă de prindere în partea superioar ă ISOFIX.

2.33. Cârlig de prindere în partea superioar ă a sistemului ISOFIX este un dispozitiv de prindere în partea superioară a sistemului ISOFIX folosit de obicei la prinderea unei curele de prindere în partea superioară ISOFIX la o ancor ă de prindere în partea superioar ă ISOFIX, astfel cum este stabilit în figura 3 din Regulamentul nr. 14.

2.34. Curea de prindere în partea superioară ISOFIX este o curea (sau echivalent) care se extinde în prelungirea p ă r ţ ii superioare a unui sistem de siguran ţă pentru copii ISOFIX până la ancora de prindere superioar ă ISOFIX ş i care este dotat ă cu un dispozitiv de reglare, un dispozitiv de eliberare a tensiunii ş i cu un dispozitiv de prindere în partea superioar ă a sistemului ISOFIX.

2.35. Dispozitiv de prindere în partea superioar ă a sistemului ISOFIX este un dispozitiv pentru fixarea curelei de prindere în partea superioar ă ISOFIX la sistemul de siguran ţă pentru copii ISOFIX.

2.36. Dispozitiv de eliberare a tensiunii este un sistem care permite deblocarea dispozitivului care se reglează ş i men ţ ine tensiunea în cureaua de prindere în partea superioar ă ISOFIX.

2.37. Ghidaj al centurii de siguran ţă pentru adulţ i este un dispozitiv cu ajutorul c ă ruia centura pentru adul ţ i trece prin traseul s ă u corect, fapt care permite deplasarea liber ă a chingii.

2.38. Test pentru omologarea de tip este un test care determin ă mă sura în care un tip de sistem de siguran ţă pentru copii prezentat pentru omologare îndeplineş te cerin ţele.

2.39. Test de calificare a produc ţ iei este un test care determin ă dacă produc ă torul are capacitatea

s ă fabrice sisteme de siguranţă pentru copii conforme celor prezentate pentru omologarea de tip.

2.40. Testare de rutin ăeste testarea unui numă r de sisteme de siguran ţă pentru copii selectate dintr-un singur lot pentru a verifica m ăsura în care acestea îndeplinesc cerin ţ ele.

3.

CERERE DE OMOLOGARE

3.1.

Cererea de omologare a unui tip de sistem de siguran ţă pentru copii este prezentat ă de că tre de ţin ă torul marcajului de fabrica ţ ie sau de c ă tre reprezentantul acreditat al acestuia ş i respectă schema omolog ă rii de tip descris ă în anexa 14.

3.2.

Cererea de omologare, referitoare la fiecare tip de sistem de siguran ţă pentru copii, trebuie s ă fie înso ţit ă de:

3.2.1.

o descriere tehnic ă a sistemului de siguranţă pentru copii, indicând curelele ş i alte materiale folosite, înso ţ ită de desene ale p ă r ţ ilor componente ale sistemului de siguran ţă ş i, în cazul retractoarelor, de instruc ţ iunile de utilizare a acestora ş i a senzorilor lor, declara ţ ia de toxicitate (punctul 6.1.5) ş i de inflamabilitate (punctul 6.1.6). Desenele trebuie s ă indice pozi ţ ia prev ă zută a num ă rului de omologare ş i a simbolului (simbolurilor) suplimentar(e) în funcţ ie de cercul marcajului de omologare. Descrierea va include culoarea modelului prezentat pentru omologare;

3.2.2.

patru mostre ale sistemului de siguran ţă pentru copii;

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/9

3.2.3.

10 metri din fiecare tip de curea utilizat ă pentru sistemul de siguran ţă ; ş i

3.2.4.

la cererea serviciului tehnic responsabil cu conducerea testului, se vor prezenta mostre suplimentare;

3.2.5.

instruc ţ iuni ş i detalii privind împachetarea în conformitate cu punctul 14 de mai jos;

3.2.6.

în cazul portbebeurilor, dacă sistemul de siguran ţă al acestora poate fi folosit în combinaţ ie cu mai multe tipuri de portbebeuri, fabricantul sistemului de siguran ţă va furniza o list ă a acestora din urm ă .

3.3.

Atunci când o centur ă de siguran ţă pentru adul ţ i este folosit ă pentru a face sigur sistemul de siguran ţă pentru copii, cererea trebuie s ă stipuleze categoria centurii de siguran ţă care trebuie folosit ă , de exemplu, centuri transversale statice.

3.4.

Autoritatea de omologare a unei p ă r ţ i contractante trebuie s ă verifice înainte de acordarea omolog ă rii de tip existenţ a unor dispozi ţ ii ş i proceduri satisfă c ă toare pentru asigurarea unui control efectiv, astfel încât sistemele de siguran ţă pentru copii, echipamentul sau componentele aflate în produc ţ ie s ă fie conforme tipului omologat.

4.

MARCAJE

4.1. Mostrele de sisteme de siguran ţă pentru copii prezentate în vederea omolog ă rii în conformitate cu dispozi ţ iile de la punctele 3.2.2 ş i 3.2.3 de mai sus vor fi marcate cu denumirea, ini ţ ialele sau marca comercial ă ale produc ă torului, în mod clar ş i de ne ş ters.

4.2. Una dintre p ă r ţ ile fabricate din plastic ale sistemului de siguran ţă pentru copii (cum ar fi carcasa, scutul împotriva coliziunii, husa etc.), cu excepţ ia centurii (centurilor) sau a echipamentului, vor fi marcate în mod clar ( ş i de neş ters) cu anul produc ţ iei.

4.3. În cazul în care sistemul de siguran ţă trebuie folosit în combina ţ ie cu o centur ă de siguran ţă pentru adulţ i, traseul corect al chingilor trebuie s ă fie men ţ ionat în mod clar printr-un desen ata şat în mod permanent la sistemul de siguran ţă . Dac ă sistemul de siguran ţă se fixeaz ă cu centura de siguran ţă pentru adul ţ i, traseele chingilor vor fi marcate în mod clar pe produs prin culori codificate. Atunci când dispozitivul este instalat orientat cu fa ţ a spre direcţ ia de mers, trebuie folosită culoarea roş ie pentru traseul centurii de siguran ţă , iar atunci când acesta este instalat cu spatele spre direc ţ ia de mers, trebuie folosit ă culoarea albastr ă . Acelea ş i culori se vor folosi de asemenea pe etichetele de pe dispozitivul care ilustrează metodele de utilizare.

Trebuie s ă existe o diferen ţă clar ă între traseele prevă zute pentru secţ iunea centurii ş i secţ iunea diagonal ă a centurii de siguran ţă . Indica ţ ii precum culori codificate, cuvinte, forme etc. vor distinge fiecare sec ţ iune a centurii de siguran ţă .

În orice ilustra ţ ie de pe produs a traseului centurii, orientarea sistemului de siguran ţă pentru copii fa ţă de vehicul trebuie indicat ă în mod clar. Diagramele reprezentând traseul centurii care nu prezint ă scaunul vehiculului nu pot fi acceptate.

Modul de marcare men ţ ionat în prezentul punct va fi amplasat în mod vizibil în vehicul, al ă turi de sistemul de siguran ţă . Pentru sistemele de siguran ţă din grupa 0, acest mod de marcare va fi vizibil ş i atunci când copilul se g ă se ş te în dispozitivul de siguran ţă .

4.4. Pe suprafa ţa interioar ă vizibil ă (incluzând aripa laterală de lâng ă capul copilului) aproximativ în zona în care se odihne ş te capul copilului instalat în dispozitivul de siguran ţă , sistemele de siguran ţă orientate cu spatele la direcţ ia de mers vor avea urmă toarea etichet ă ata ş at ă în mod permanent (textul informa ţ iei reprezentând un minimum).

L 306/10

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

Aceast ă etichetă va fi furnizată în limba (limbile) ţă rii în care este vândut dispozitivul.

Dimensiunea minim ă a etichetei: 60 × 120 mm.

Eticheta va fi prinsă de partea exterioar ă a dispozitivului pe toată suprafa ţ a sa ş i/sau fixat ă permanent la spate pe toată suprafa ţ a sa. Orice alt ă form ă de ata ş are permanent ă ş i care nu poate fi îndep ă rtat ă de pe produs sau deteriorat ă este acceptabil ă . Etichetele de tip steguleţ sunt în mod expres interzise.

În cazul în care secţ iuni ale sistemului de siguran ţă sau alte accesorii furnizate de fabricantul sistemului de siguranţă pentru copii pot acoperi mesajul etichetei este nevoie de o etichet ă suplimentar ă . O etichetă de avertizare trebuie s ă fie mereu vizibil ă în toate situa ţ iile în care dispozitivul de siguran ţă este gata de utilizare în orice configurare.

siguran ţă este gata de utilizare în orice configurare. 4.5. În cazul în care sistemele de

4.5. În cazul în care sistemele de siguran ţă pentru copii pot fi folosite atât cu fa ţ a, cât ş i cu spatele spre direc ţia de mers, trebuie incluse cuvintele:

IMPORTANT NU FOLOSI ŢI SISTEMUL ORIENTAT CU FA Ţ A SPRE DIREC Ţ IA DE MERS DECÂT DAC Ă GREUTATEA COPILULUI DEP ĂŞ EŞ TE (A se vedea instruc ţ iunile)

4.6. În cazul în care sistemul de siguran ţă pentru copii are trasee alternative pentru curea, punctele alternative de contact care suport ă greutatea între sistemul de siguran ţă pentru copii ş i centura de siguran ţă pentru adul ţ i trebuie marcate în permanen ţă . Acest marcaj va indica faptul c ă este vorba de traseul alternativ al curelei ş i se va conforma cerin ţ elor de codare de mai sus pentru scaunele orientate cu fa ţ a ş i cu spatele spre direc ţ ia de mers.

4.7. În cazul în care sistemul de siguranţă pentru copii oferă puncte alternative de contact pentru suportul greutăţ ii, marcajul cerut la punctul 4.3 va include o indicaţ ie referitoare la faptul c ă traseul alternativ al curelei este descris în instruc ţ iuni.

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/11

4.8. Marcajul ISOFIX

În cazul în care produsul include accesorii ISOFIX, informa ţ iile urm ă toare trebuie s ă fie în mod permanent vizibile pentru persoana care instaleaz ă sistemul de siguran ţă în vehicul:

Emblema ISO pentru ISOFIX urmat ă de litera (literele) corespunză toare pentru clasa (clasele) de dimensiune ISOFIX în care se integreaz ă produsul. Ca un minimum, este necesar un simbol constând într-un cerc cu diametrul de minimum 13 mm ş i con ţ inând o pictogram ă , pictograma contrastând cu fondul cercului. Pictograma va fi clar vizibil ă fie prin contrast de culori, fie prin punere în relief dac ă este modelat ă sau gravat ă .

în relief dac ă este modelat ă sau gravat ă . B, C ş i F

B, C ş i F

Informa ţ iile urm ă toare pot fi transmise prin pictograme ş i/sau text. Marcajul trebuie s ă indice:

(a)

Etapele esen ţ iale relevante necesare pentru a preg ă ti scaunul de instalare. De exemplu, metoda extinderii sistemului de închiz ă tori ISOFIX trebuie explicat ă .

(b)

Trebuie explicate pozi ţ ia, func ţ ia ş i interpretarea fiec ă rui indicator.

(c)

Se vor indica pozi ţ ia ş i, dacă este necesar, traseul curelelor de prindere în partea superioar ă sau alte dispozitive de limitare a rota ţ iei scaunului care trebuie ac ţ ionate de

c

ă tre utilizator, prin intermediul urm ă toarelor simboluri, după caz:

 
 

(d)

Se va indica reglarea închiză torilor ISOFIX ş i a modului de prindere partea superioar ă sau alte dispozitive de limitare a rota ţ iei scaunului care trebuie ac ţ ionate de c ă tre utilizator.

(e)

Marcajul trebuie s ă fie fixat permanent ş i vizibil pentru utilizatorul care instaleaz ă scaunul.

(f)

Acolo unde este necesar, ar trebui s ă se fac ă referiri la instruc ţ iunile de utilizare a sistemului de siguran ţă pentru copii ş i la amplasarea documentului în cauză prin intermediul simbolului de mai jos.

de siguran ţă pentru copii ş i la amplasarea documentului în cauz ă prin intermediul simbolului

L 306/12

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

5.

OMOLOGARE

5.1.

Fiecare mostr ă prezentat ă în conformitate cu punctele 3.2.2 ş i 3.2.3 de mai sus trebuie s ă îndeplinească specifica ţ iile de la punctele 6-8 din prezentul regulament în fiecare aspect înainte ca omologarea s ă poat ă fi acordat ă .

5.2.

Un num ă r de omologare va fi atribuit fiec ă rui tip omologat. Primele sale dou ă cifre (în momentul de faţă 04 corespunzând seriilor 04 de modific ă ri care au intrat în vigoare la 12 septembrie 1995) vor indica seriile de modific ă ri cuprinzând cele mai recente modific ă ri tehnice majore aduse la regulament în momentul emiterii omologă rii. Aceea ş i parte contractant ă nu poate atribui acela ş i num ă r de omologare unui alt tip de sistem de siguran ţă pentru copii care intr ă sub inciden ţ a prezentului regulament.

5.3.

Notificarea privind omologarea, prelungirea sau refuzul omolog ă rii unui tip de sistem de siguran ţă pentru copii în temeiul prezentului regulament va fi comunicat ă de că tre p ă rţ ile acordului care pun în aplicare prezentul regulament prin intermediul unui formular conform modelului din anexa I la prezentul regulament.

5.4.

Pe lâng ă marcajele prescrise la punctul 4 de mai sus, urmă toarele detalii specifice vor fi ataş ate într-un loc adecvat fiec ă rui sistem de siguran ţă pentru copii conform cu un tip omologat în temeiul prezentului regulament:

5.4.1.

un marcaj de omologare interna ţ ională constând în:

5.4.1.1.

un cerc în jurul literei Eurmat de numă rul distinctiv al ţă rii care a acordat omologarea ( 1 );

5.4.1.2.

un num ă r de omologare;

5.4.2.

urm ă toarele simboluri suplimentare:

5.4.2.1.

cuvântul (cuvintele) universal , restrâns , semiuniversal sau vehicul specific , în funcţ ie de categoria sistemului de siguran ţă ;

5.4.2.2.

intervalul de greutate pentru care a fost prevă zut sistemul de siguran ţă , ş i anume, 0-10 kg; 0-13 kg; 9-18 kg; 15-25 kg; 22-36 kg; 0-18 kg; 9-25 kg; 15-36 kg; 0-25 kg; 9-36 kg; 0-36 kg;

5.4.2.3.

simbolul Y , în cazul unui dispozitiv care con ţ ine o ching ă de cuprindere a coapselor în conformitate cu cerin ţele suplimentului 3 la seriile 02 de modific ă ri la prezentul regulament;

5.4.2.4.

simbolul Sîn cazul unui dispozitiv pentru nevoi speciale .

5.5.

Anexa 2 la prezentul regulament ofer ă un exemplu de amplasare a marcajului de omologare.

5.6.

Particularităţ ile men ţionate la punctul 5.4 de mai sus trebuie s ă fie clar lizibile ş i de ne ş ters ş i trebuie fixate fie printr-o etichet ă , fie prin marcaj direct. Eticheta sau marcajul trebuie s ă fie rezistente la utilizare repetat ă .

( 1 ) 1 pentru Germania, 2 pentru Franţ a, 3 pentru Italia, 4 pentru Ţă rile de Jos, 5 pentru Suedia, 6 pentru Belgia, 7 pentru Ungaria, 8 pentru Republica Ceh ă , 9 pentru Spania, 10 pentru Serbia ş i Muntenegru, 11 pentru Regatul Unit, 12 pentru Austria, 13 pentru Luxemburg, 14 pentru Elve ţ ia, 15 (liber), 16 pentru Norvegia, 17 pentru Finlanda, 18 pentru Danemarca, 19 pentru România, 20 pentru Polonia, 21 pentru Portugalia, 22 pentru Federaţ ia Rus ă, 23 pentru Grecia,

24 pentru Irlanda, 25 pentru Croa ţ ia, 26 pentru Slovenia, 27 pentru Slovacia, 28 pentru Belarus, 29 pentru Estonia, 30

(liber), 31 pentru Bosnia şi Her ţ egovina, 32 pentru Letonia, 33 (liber), 34 pentru Bulgaria, 35 (liber), 36 pentru Lituania,

37 pentru Turcia, 38 (liber), 39 pentru Azerbaijan, 40 pentru Fosta Republic ă Iugoslav ă a Macedoniei, 41 (liber), 42

pentru Comunitatea Europeană (omolog ă rile sunt acordate de statele membre care utilizeaz ă propriile m ă rci CEE), 43 pentru Japonia, 44 (liber), 45 pentru Australia, 46 pentru Ucraina, 47 pentru Africa de Sud, 48 pentru Noua Zeelandă,

49 pentru Cipru, 50 pentru Malta ş i 51 pentru Republica Coreea. Numerele ulterioare trebuie atribuite altor ţă ri în

ordinea cronologic ă în care ratific ă sau ader ă la Acordul privind adoptarea prescripţ iilor tehnice uniforme pentru vehiculele cu ro ţ i, echipamentele ş i piesele care se pot fixa ş i/sau folosi la vehiculele pe roţ i şi condi ţiile pentru recunoa şterea reciproc ă a omolog ă rilor acordate în temeiul acestor prescripţ ii, iar numerele atribuite astfel trebuie comunicate de secretarul general al Organiza ţ iei Na ţiunilor Unite p ă r ţ ilor contractante la acordul men ţ ionat.

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/13

5.7.

Etichetele men ţionate la punctul 5.6 de mai sus pot fi emise fie de autoritatea care a aprobat omologarea, fie, sub rezerva autoriz ării de c ătre autoritatea respectiv ă , de c ă tre fabricant.

6.

SPECIFICA Ţ II GENERALE

6.1.

Pozi ţionarea ş i fixarea pe vehicul

6.1.1.

Se permite utilizarea pe scaunele din fa ţă ş i din spate a sistemelor de siguran ţă pentru copii din categoriile universal, semiuniversalş i restrâns , în cazul în care aceste sisteme sunt montate în conformitate cu instrucţ iunile produc ă torului.

6.1.2.

Se permite utilizarea sistemelor de siguran ţă pentru copii din categoria vehicul special pe toate scaunele, precum ş i în compartimentul de bagaje, dac ă aceste sisteme sunt montate în conformitate cu instruc ţiunile produc ă torului. În cazul unui sistem orientat cu spatele la direc ţ ia de mers, acesta trebuie s ă fie proiectat astfel încât s ă nu poat ă fi utilizat f ă r ă tetieră când sistemul este gata de utilizare. Acest dispozitiv trebuie definit de o linie perpendicular ă pe sp ă tar trecând prin linia de la nivelul ochilor, punctul de intersec ţ ie fiind de cel pu ţ in 40 mm sub punctul de pornire al razei acestei tetiere.

6.1.3.

În func ţ ie de categoria c ă reia îi apar ţ ine, sistemul de siguran ţă pentru copii trebuie fixat pe structura vehiculului ori structura scaunului.

CONFIGURA Ţ II POSIBILE SPRE APROBARE

TABEL GRUPE/CATEGORII

 

Universal ( 1 )

Semiuniversal ( 2 )

Restrâns

Vehicul special

GRUP/CATEGORIE

SSC

SSC

SSC

SSC

SSC

SSC

SSC

SSC

ISOFIX

ISOFIX

ISOFIX

ISOFIX

 

Portbebe

 

A NA

A

A

 

A NA

A

A

0

Orientat cu spa- tele la direc ţ ia de mers

 

A NA

A

A

 

A NA

A

A

0+

Orientat cu spa- tele la direc ţ ia de mers

 

A NA

A

A

 

A NA

A

A

 

Orientat cu spa- tele la direc ţ ia de mers

 

A NA

A

A

 

A NA

A

A

Orientat cu faţ a la

               

I

direc ţ ia de mers (integral ă)

A

A A

A

A NA

A

A

Orientat cu fa ţ a la direc ţ ia de mers (neintegral)

 

A NA

A

NA

 

A NA

A

A

 

Orientat cu spa- tele la direc ţ ia de mers

 

A NA

A

NA

 

A NA

A

A

Orientat cu fa ţ a la

               

II

direc ţ ia de mers (integral ă)

A NA

A

NA

A NA

A

A

Orientat cu faţ a la direc ţ ia de mers (neintegral)

 

A NA

A

NA

 

A NA

A

A

L 306/14

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

 

Universal ( 1 )

Semiuniversal ( 2 )

Restrâns

Vehicul special

GRUP/CATEGORIE

 

SSC

 

SSC

 

SSC

 

SSC

SSC

ISOFIX

SSC

ISOFIX

SSC

ISOFIX

SSC

ISOFIX

 

Orientat cu spa- tele la direc ţ ia de mers

 

A NA

 

A NA

 

A NA

 

A A

Orientat cu faţ a la

               

III

direc ţ ia de mers (integral ă)

A NA

A NA

A NA

A A

Orientat cu fa ţ a la direc ţ ia de mers (neintegral)

 

A NA

 

A NA

 

A NA

 

A A

Cu:

SSC: Sistem de siguran ţă pentru copii A: Aplicabil NA: Nu se aplic ă

( 1 ) SSC ISOFIX universal înseamn ă sisteme de siguran ţă orientate cu fa ţ a la direc ţia de mers, destinate utiliz ă rii la vehicule având scaune dotate cu sistem de ancorare ISOFIX ş i o ancoră superioară .

( 2 )

SSC ISOFIX semiuniversal înseamn ă :

sisteme de siguranţă orientate cu faţ a la direc ţ ia de mers, dotate cu tij ă de sprijin; sau

sisteme de siguran ţă orientate cu spatele la direc ţia de mers, dotate cu o tij ă de sprijin sau o curea de prindere în partea superioar ă , destinate utiliz ării la vehiculele echipate cu sistem de ISOFIX şi o ancor ă superioar ă , dac ă e necesar; sau

sisteme de siguran ţă orientate cu spatele la direc ţ ia de mers, sprijinite de planş a de bord a vehiculului, destinate utiliz ă rii pe scaunul pasager din faţă dotat cu sistem de ancorare ISOFIX; sau

un sistem de siguran ţă orientat cu faţ a în lateral, dotat, dac ă este necesar, cu un dispozitiv antirota ţ ie destinat utiliză rii la vehicule având scaune dotate cu sistem de ancorare ISOFIX ş i o ancoră superioar ă, dac ă este necesar.

6.1.3.1. Pentru categoriile universal ş i restrâns , prin intermediul unei centuri de siguran ţă pentru adul ţ i (cu sau f ă r ă retractor) care îndepline ş te cerinţ ele Regulamentului nr. 16 (sau echivalent), prins ă de ancore care îndeplinesc cerin ţ ele Regulamentului nr. 14 (sau echivalent).

6.1.3.2. Pentru sistemele ISOFIX de siguran ţă pentru copii din categoria universal , prin intermediul unor dispozitive de prindere ISOFIX ş i al curelei ISOFIX de prindere în partea superioară , care îndeplinesc cerin ţ ele prezentului regulament, montate la sistemul de ancorare ISOFIX ş i la ancora superioară ISOFIX, care îndeplinesc cerinţ ele Regulamentului nr. 14.

6.1.3.3. Pentru categoria semiuniversal : prin intermediul ancorelor inferioare, prevă zute în Regulamentul nr. 14 ş i al unor ancore suplimentare, care îndeplinesc recomand ările din anexa 11 la prezentul regulament.

6.1.3.4. Pentru sistemele ISOFIX de siguran ţă pentru copii din categoria semiuniversal, prin intermediul unor dispozitive de prindere ISOFIX ş i al unei curele ISOFIX de prindere în partea superioar ă sau al unei tije de sprijin sau al plan ş ei de bord, care îndeplinesc cerin ţ ele prezentului regulament, montate la sistemul de ancorare ISOFIX ş i/sau ancora superioară ISOFIX, care îndeplinesc cerin ţ ele Regulamentului nr. 14.

6.1.3.5. Pentru categoria vehicul special : prin intermediul ancorelor proiectate de produc ă torul vehiculului sau al sistemului de siguran ţă pentru copii.

6.1.3.6. În cazul în care chingile de legare a copiilor sau chinga de prindere a sistemului de siguran ţă pentru copii utilizeaz ă ancore de centuri la care sunt deja prinse una sau mai multe centuri de siguran ţă pentru adul ţ i, serviciul tehnic trebuie s ă verifice dac ă:

pozi ţ ia efectiv ă de ancorare pentru adul ţ i este omologată în conformitate cu Regulamentul nr. 14 sau echivalent;

nici unul dintre cele dou ă dispozitive nu împiedică buna func ţ ionare a celuilalt;

cataramele centurilor pentru adul ţ i ş i ale sistemului suplimentar nu pot fi schimbate între ele.

23.11.2007

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/15

În cazul sistemelor de siguran ţă ce folosesc bare sau dispozitive suplimentare prinse de ancore, omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 14, care ac ţ ionează în a ş a fel încât pozi ţ ia eficient ă a ancorei nu mai este conform ă cu Regulamentul nr. 14, se aplic ă urm ă toarele puncte:

Astfel de dispozitive sunt omologate doar în calitate de dispozitive din categoriile semiuniversal sau vehicul special.

Serviciul tehnic trebuie s ă aplice cerin ţ ele din anexa 11 la prezentul regulament privind bara şi dispozitivele de prindere.

Bara trebuie s ă fie inclus ă în testul dinamic, aplicând sarcina pe pozi ţ ia de mijloc ş i pe întinderea cea mai larg ă , în cazul în care este reglabil ă .

Pozi ţia ş i funcţ ionarea eficient ă a ancorelor centurilor pentru adul ţ i prin care se fixează bara nu trebuie să fie împiedicate.

6.1.3.7.

Sistemele de siguran ţă ce folosesc o tijă de sprijin sunt omologate doar pentru categoria

 

semiuniversalsau vehicul special , aplicându-se cerin ţ ele din anexa 11 la prezentul

 

regulament. Produc ă torul sistemelor de siguran ţă trebuie s ă ia în considerare condi ţ iile de func ţ ionare corect ă a tijei de sprijin în vehicul ş i s ă pun ă la dispozi ţ ie aceste informa ţ ii.

6.1.4.

Perna de în ă l ţ are trebuie fixat ă folosind fie o centur ă de siguran ţă pentru adul ţ i, prin testul precizat la punctul 8.1.4, fie prin mijloace separate.

6.1.5.

Produc ă torul sistemului de siguranţă pentru copii trebuie s ă declare în scris că toxicitatea materialelor folosite la fabricarea acestor sisteme ş i la care pot avea acces copii lega ţ i pe scaun este în conformitate cu pă r ţ ile corespunză toare din standardul CEN, Siguran ţ a jucă riilor, partea a treia (iunie 1982). Testele care confirmă validitatea declara ţ iei se pot efectua la discreţ ia autorit ăţ ii de testare. Acest punct nu se aplic ă sistemelor de siguran ţă din grupele II ş i

III.

6.1.6.

Produc ă torul sistemului de siguran ţă pentru copii trebuie s ă declare în scris că inflamabilitatea materialelor folosite la fabricarea acestor sisteme este în conformitate cu punctele corespunz ă toare din Rezolu ţ ia consolidat ă a CEE privind construcţ ia vehiculelor (R.E.3) (documentul TRANS/WP.29/78/Rev.1, punctul 1.20). Testele care confirm ă validitatea declara ţiei se pot efectua la discre ţ ia autorit ăţ ii de testare.

6.1.7.

În cazul sistemelor de siguran ţă orientate cu spatele la direc ţ ia de mers, sprijinite de plan ş a de bord, în vederea omolog ă rii în baza prezentului regulament, se presupune că planş a de bord este suficient de rigid ă .

6.1.8.

În cazul unui sisteme de siguran ţă din categoria universal , cu excepţ ia sistemelor ISOFIX universale, principalul punct de contact pentru sus ţ inerea greut ăţ ii, dintre sistemul de siguranţă ş i centura pentru adul ţ i, nu trebuie s ă fie mai mic de 150 mm de la axa Cr, mă surat cu sistemul de siguranţă montat pe scaunul de testare dinamic ă .

6.1.9.

Dac ă centura pentru adul ţ i este necesar ă pentru a fixa un sistem de siguranţă din categoria

 

universal , lungimea maxim ă care trebuie folosit ă pe scaunul de testare dinamic ă este definit ă în anexa 13 la prezentul regulament.

L 306/16

RO
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.11.2007

Pentru a asigura respectarea acestei cerin ţ e, sistemul de siguran ţă se monteaz ă pe scaunul de testare dinamic ă folosind centura adecvat ă standard, descris ă în anexa 13. Nu se monteaz ă manechinul decât dac ă sistemul de siguran ţă este astfel conceput încât prin montarea unui manechin centura trebuie tras ă cât mai mult. După fixarea sistemului de siguran ţă , centura nu trebuie supus ă altei tensiuni în afar ă de cea exercitată de retractorul standard, în cazul în care acesta este disponibil. Dacă se utilizeaz ă o centur ă echipată cu retractor, aceast ă condi ţ ie trebuie îndeplinită în condi ţ iile în care în tambur r ămâne o sec ţ iune de cel puţ in 150 mm din centură .

6.1.10.

Sistemele de siguranţă din grupa 0 ş i 0+ nu trebuie montate cu fa ţ a la direc ţ ia de mers.

6.2.

Configuraţ ie

6.2.1.

Sistemul de siguran ţă trebuie s ă aib ă o configura ţ ie proiectat ă în a ş a fel încât:

6.2.1.1.